Sunteți pe pagina 1din 17

SINTEZA CURSULUI

MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCŢII

Anul III, semestrul I

Cuprins:

Tema nr. 1. Obiectul managementului proiectelor de constructii

1. Definirea managementului proiectelor de constructii

2. Proiectele de constructii – caracteristici

3. Proceduri manageriale pentru managementul constructiilor

4. Etape ale managementului proiectelor de constructii

Tema nr. 2. Structuri organizatorice in managementul proiectelor de constructii

5. Structuri organizatorice pentru managementul proiectelor de constructii

6. Documente proiectate in activitat 343e422d ea de initiere a proiectelor

Tema nr. 3. Organizarea licitatiilor pentru proiectele de constructii

7. Licitatii desfasurate in managementul proiectelor de constructii

8. Selectia strategica a proiectelor

9. Planificarea ofertarii in managementul proiectelor de constructii

Tema nr. 4. Calculul valorii ofertelor

10. Prezentarea si urmarirea ofertei in managementul proiectelor de constructii

11. Estimarea valorii ofertelor – volumul lucrarilor

12. Estimarea valorii ofertelor – consumul de resurse

13. Estimarea valorii ofertelor – preturi de procurare

14. Estimarea valorii ofertelor – marimea profitului

15. Estimarea costului pentru ofertare

Tema nr. 5. Organizarea executiei proiectelor de constructii

16. Organizarea si dimensionarea diferitelor categorii de lucrari

17. Principii de proiectare a unui lant ritmic

18. Eficienta organizarii proceselor de productie prin metoda în lant


19. Metode de organizare a proceselor de productie in constructii

20. Procesul de productie in constructii

21. Elemente componente ale procesului de productie in constructii

22. Clasificarea proceselor de productie in constructii

23. Parametrii de organizare a procesului de productie in constructii

24. Managementul subcontractantilor

Tema nr. 6. Metode de programare a activitatii de constructii

25. Studiul termenelor pentru activitatile proiectului

26. Metode de planificare operationala a proiectelor de constructii

27. Metoda PERT folosita în programarea proiectelor de constructii

Tema nr. 7. Managementul resurselor în activitatea de constructii

28. Programarea resurselor in managementul proiectelor de constructii

29. Determinarea necesarului de resurse

30. Alocarea si nivelarea folosirii resurselor

31. Calculul termenelor minime de executie pentru activitati

32. Calculul termenelor maxime de executie pentru activitati

33. Calculul rezervelor de timp pentru activitati

34. Construirea drumului critic

35. Identificarea activitatilor critice si a drumului critic

Tema nr. 8. Managementul costurilor în activitatea de constructii

36. Managementul costurilor

37. Reguli în analiza de ADC / timp-cost

38. Metoda PERT-cost pentru analiza costului proiectelor de constructii

Tema nr. 9. Managementul calitatii constructiilor

39. Managementul calitatii si proiectele de constructii

40. Procese intedependente în managementul calitatii

41. Diferente dintre conceptia managementului calitatii si noua conceptie a calitatii totale din
punctul de vedere al beneficiarului

42. Activitatea comisiei de receptie a calitatii lucrarilor de constructii


43. Elementele componente de baza ale sistemului calitatii în constructii

Tema nr. 10. Managementul riscului în constructii

44. Managementul riscului pentru proiectele de constructii

45. Riscul specific mediului ecologic

46. Impactul constructiilor asupra mediului

47. Asigurarea dezvoltarii durabile a proiectelor de constructii

Tema nr. 11 Finalizarea proiectelor de constructii

48. Finalizarea formala a proiectelor de constructii

49. Responsabilitatea executantului în timpul exploatarii obiectului de constructii

50. Tendinte contemporane in managementul constructiilor

Tema nr. 1. Obiectul managementului proiectelor de constructii

1. Definirea managementului proiectelor de constructii

Managementul prin proiecte este preferat fata de managementul traditional deoarece in noua
conceptie, ansamblul este coordonat tocmai prin proiect, care leaga strâns toti partenerii de
afacere care participa la realizarea noului obiectiv investitional.

Managementul proiectelor de constructii a fost initial un proces în mare parte intuitiv, ajutat
uneori de graficele de tip GANTT, care au reprezentat la început un progres, dar ulterior s-au
dovedit a fi insuficiente. Au aparut noi principii si metode de management al costului, timpului si
resurselor proiectelor care trateaza procesul de constructii ca un sistem unitar.

Managementul proiectelor de constructii reprezinta, prin urmare, managementul resurselor


necesare realizarii constructiilor (materiale, financiare si umane).

2. Proiectele de constructii – caracteristici

În cadrul managementului proiectelor de constructii obiectul condus este proiectul de


constructii. Proiectul este o întreprindere cu durata de actiune limitata, având drept scop
realizarea, reabilitarea sau demolarea unui obiectiv de constructii prin executarea unor lucrari
variabile si nestandardizate într-un anumit termen, pe baza unui anumit buget, respectând
specificatiile de calitate cerute.

Proiectele de constructii sunt incompatibile cu factorii aleatori. Acestea nu sunt adaptabile la


transformarile impuse de stakeholderi pe baza de negocieri îndelungate si nu se refera la bunuri
mobile.

Managementul proiectelor de constructii se bazeaza pe modelarea matematica si


inteligenta artificiala daca problema nu este de mare complexitate. In cazul problemelor de mare
complexitate apeleaza la cunostintele acumulate de omenire in mai multe milenii, sub forma unor
proceduri manageriale si, în general, foloseste euristica.

3. Proceduri manageriale pentru managementul constructiilor


Procedurile manageriale pentru managementul constructiilor includ:

 initierea constructiei, incluzând elaborarea proiectului de constructii

 utilizarea unor sisteme de monitorizare prin care se masoara la intervale egale costurile
efective si cantitatile de lucrari realizate

 utilizarea unui sistem de raportare cu care se obtin informatii privind evolutia lucrarilor fata
de un program initial pentru a se sesiza abaterile intervenite si a se adopta deciziile de
corectie

 deciziile se adopta pe baza de modelare matematica pentru problemele de complexitate


redusa sau pe baza de euristica în cazul unei complexitati mari.

4. Etape ale managementului proiectelor de constructii

Principalele etape ale ciclului de viata al unui proiect de constructii sunt: definirea
proiectului, proiectarea, contractarea, aprovizionarea si executia proiectului, exploatarea,
întretinerea si reparatiile, postutilizarea.

Definirea proiectului consta în identificarea obiectivului de constructii care urmeaza a se


realiza.

Proiectarea consta în elaborarea unor studii si desene de detaliu.

Contractarea consta în stabilirea unor relatii legale între beneficiar si constructor.

Prin aprovizionarea si executia proiectului se asigura resursele necesare si se realizeaza


lucrarile de constructii.

Exploatarea si întretinerea asigura un plan de actiune pentru exploatarea corecta a


constructiilor, pentru a nu se periclita siguranta acestora, precum si reparatiile periodice necesare

Postutilizarea presupune dezafectarea, respectiv demolarea constructiilor pentru


recuperarea unor materiale. In cazul când materialele nu sunt recuperabile se adopta masuri de
depozitare a acestora în amplasamente speciale, în deplina armonie cu mediul.

Tema nr. 2. Structuri organizatorice in managementul proiectelor de constructii

5. Structuri organizatorice pentru managementul proiectelor de constructii

Integrarea proiectului de constructii in structura organizatorica a firmei se poate realiza sub


diferite forme: organizarea functionala, organizarea pe proiecte, organizarea matriceala.

Organizarea functionala: presupune integrarea proiectului în organizarea functionala a


firmei de constructii. Proiectul este subordonat compartimentului functional. Cel mai frecvent
proiectul este subordonat directorului tehnic.

Organizarea pe proiecte consta în organizarea activitatii pe proiecte, care sunt separate de


activitatea firmei de constructii, cu propriul management, personal tehnic si administrativ. Aceasta
organizare este legata de firma de constructii numai prin rapoarte periodice pe care managerul de
proiect le prezinta conducerii firmei.

Organizarea matriceala; este o combinatie a organizarii functionale si a celei pe proiecte,


îmbinând avantajele lor. Poate avea o varietate de forme în functie de predominanta unui anumit
tip de organizare.
6. Documente proiectate in activitat 343e422d ea de initiere a proiectelor

Principalele documente proiectate in activitat 343e422d ea de initiere a proiectelor sunt:


studiul de prefezabilitate, studiul de fezabilitate si proiectul tehnic.

Studiul de prefezabilitate urmareste realizarea unor preinvestitii astfel ca sa se poata


efectua o analiza a rezultatelor obtinute, în vederea adoptarii deciziei finale de investitii.

Studiul de fezabilitate consta în proiectarea obiectivului de investitii pe criterii tehnice, economice,


financiare etc. în vederea exploatarii în conditii optime.

Proiectul tehnic cuprinde elemente referitoare la suprafata terenului ce urmeaza a fi ocupat de


obiectivul propus, caracteristicile geografice ale terenului, caracteristicile principale ale
constructiilor (arie desfasurata, numar de niveluri etc.), principalele utilaje functionale (cazane cu
abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare, scari rulante, poduri rulante etc.), utilitati necesare
etc.

Tema nr. 3. Organizarea licitatiilor pentru proiectele de constructii

7. Licitatii desfasurate in managementul proiectelor de constructii

Formele de licitatie posibile sunt: licitatia publica deschisa, fara preselectie; licitatia publica
deschisa, cu preselectie; licitatia publica restrânsa si cu titlu de exceptie achizitia dintr-o singura
sursa (incredintarea directa)

Licitatia publica deschisa, fara preselectie:

Licitatia publica deschisa, cu preselectie:

Licitatia publica restransa:

Achizitia dintr-o singura sursa (incredintarea directa) cu titlu de exceptie. Licitatia trebuie sa
asigure selectarea celei mai bune oferte din punct de vedere tehnic, economic, social, financiar,
ecologic etc.

8. Selectia strategica a proiectelor

Procesul de elaborare a ofertei consta in urmatoarele faze distincte: planificarea ofertarii, decizia
finala de participare, redactarea ofertei tehnice, calculatia de pret, prezentarea si urmarirea ofertei,
adjudecarea si încheierea contractului.

Planificarea ofertarii consta în analiza pozitiei firmei, decizia preliminara de participare la


licitatie, stabilirea echipei de elaborare a ofertei, planificarea ofertei si elaborarea liniilor directoare
preliminare a ofertei.

Decizia finala de participare consta în: primirea cererii de oferta sau achizitionarea caietului
de sarcini, citirea cererii de oferta (caietului de sarcini), decizia finala de participare la licitatie,
elaborarea directivelor finale de participare la licitatie, pregatirea agendei de lucru si sedinta de
lucru a echipei care realizeaza oferta.

Redactarea ofertei tehnice prevede: conditiile tehnice solicitate prin caietul de sarcini,
timpul de implementare a proiectului, gradul de implicare a beneficiarului, capacitatea financiara a
firmei pentru sustinerea proiectului, garantiile solicitate (garantii de furnitura/de participare/de buna
executie), alocarea si disponibilitatea resursei umane, disponibilitatea echipamentelor specifice
operatiilor cerute de implementarea proiectului, experienta în realizarea proiectelor similare, pozitia
ofertantului fata de ceilalti furnizori si mediul concurential.

Calculatia de pret se realizeaza prin tehnica ”bottom-up”.


Prezentarea si urmarirea ofertei cuprinde: predarea ofertei, sustinerea ofertei (precalificare,
redactarea ofertei tehnice in varianta finala, avizarea ofertei tehnice, redactarea si predarea ofertei
comerciale), adjudecarea proiectului.

Adjudecarea si încheierea contractului.

9. Planificarea ofertarii in managementul proiectelor de constructii

Principalele elemente de planificare ale elaborarii ofertei sunt: perfectarea de acorduri cu


tertii, evaluarea resurselor umane si materiale mobilizabile, verificarea planificarii ofertarii.

Perfectarea de acorduri cu tertii consta în, fie acorduri de asociere (cei doi parteneri împart
proportional costurile, riscurile si profitul), fie în acorduri de distributie (furnizorul de produse sau
servicii foloseste cealalta parte contractanta drept canal de distributie pentru produsele sale).

Evaluarea resurselor umane si materiale mobilizabile consta în determinarea limitarilor


interne care pot compromite sau periclita proiectul.

Verificarea planificarii ofertarii se efectueaza prin procedurile specifice TQM (Total Quality
Management) în scopul corectarii unor neconformitati sau evitarii unor pierderi financiare (cel putin
o data pe an).

Tema nr. 4. Calculul valorii ofertelor

10. Prezentarea si urmarirea ofertei in managementul proiectelor de constructii

Prezentarea ofertei se realizeaza în conformitate cu „Caietul de sarcini”. Caietul de sarcini


este unul din documentele de baza ale conceperii ofertei si contine mai multe sectiuni.

Sectiunea din “Caietul de sarcini” “Instructiuni pentru ofertanti” reglementeaza modul de


prezentare si sustinerea ofertei. Aceasta faza este extrem de importanta deoarece reglementeaza
criteriile tehnice si comerciale stabilite prin caietul de sarcini, folosind de cele mai multe ori si un
factor subiectiv de natura artistica rezultat din grafica ofertei, claritatea si calitatea prezentarii. Un
rol important revine imaginii ofertantilor din experienta anterioara a membrilor comisiei.

11. Estimarea valorii ofertelor – volumul lucrarilor

Calculul volumului de executat pentru un articol de lucrari se întocmeste pe baza


antemasuratorii lucrarii. Aceasta operatie consta în: identificarea articolului de deviz pe baza
simbolului conventional, denumirea în clar a articolului de deviz, calculul cantitatilor pe baza
cotelor din desenele de executie, precizarea unitatii de masura a articolului din deviz.

12. Estimarea valorii ofertelor – consumul de resurse

Consumul de resurse pe unitatea de lucru se regaseste in normele orientative de consum de


resurse si cuprinde: varianta de baza si corectiile pentru situatii speciale.

In cadrul variantei de baza se indica consumurile corespunzatoare unor situatii precise


specificate riguros în enunt; pentru unele situatii diferite de cele avute în vedere la varianta de
baza se stabilesc corectii.

La elaborarea normelor orientative de consum este necesar sa se precizeze ipoteza în care


se vor executa lucrarile (nivel tehnicii actuale, conditii medii de organizare cu materiale noi, înaltimi
medii, lumina artificiala sau naturala, temperatura mediului ambiant, frontul de lucru, gradul de
mecanizare etc.).

13. Estimarea valorii ofertelor – preturi de procurare


Pentru calculul valorii ofertei se includ urmatoarele elemente: pretul producatorului (fara TVA)
pentru materiale, salariile tarifare orare ale muncitorilor direct productivi, tarifele pe ora de
functionare efectiva a utilajelor, tarifele de transfer, tariful pentru transportul utilajelor de la baza de
utilaje la punctul de lucru, taxele aferente.

Pretul producatorului (fara TVA) pentru materialele de import include taxele si comisionul
vamal. Tarifele pe ora de functionare efectiva a utilajelor se stabilesc prin însumarea cheltuielilor
cu amortizarea si întretinerea utilajului cu combustibilul, cu salariile masinistilor (inclusiv CAS si
fondul de somaj), cheltuielile indirecte si profitul aferent în cazul când utilajul este închiriat.

14. Estimarea valorii ofertelor – marimea profitului

Marimea profitului se determina prin relatia: Venituri – Cheltuieli.

Veniturile sunt determinate de pretul contractual pentru realizarea lucrarilor de constructii.

Cheltuielile sunt: directe si indirecte.

Cheltuielile directe se calculeaza ponderând volumul de lucrari (din antemasuratoare) cu


preturile pe unitatea de masura a articolului de deviz din analiza de pret.

Cheltuielile indirecte se calculeaza pe baza cheltuielilor directe totale (pentru materiale,


manopera, utilaj si transport) multiplicate cu coeficientul prevazut în norme legislative.

15. Estimarea costului pentru ofertare

Estimarea costului pentru ofertare constituie o etapa de mare importanta a managementului


financiar, deoarece influenteaza decisiv câstigarea, respectiv pierderea licitatiei. Elementele
componente ale costului pentru ofertare sunt: costurile materiale, costurile cu forta de munca si
utilajele, consecintele financiare ale optiunilor manageriale si ale graficului de executie, cheltuielile
generale (ale proiectului si de birou), adaosul constructorului si asigurarile. Adaosul constructorului
este apreciat de la 5 la 20% din costul estimat al proiectului si include o serie de marje de risc.

Asigurarile în constructii au un rol tot mai mare în ultimii ani. O asigurare de contract este o
întelegere prin care o companie de asigurari se obliga sa preia obligatiile constructorului în cazul în
care nu si le respecta. Sunt doua tipuri de asigurari: asigurare de executie si asigurare de plata a
cheltuielilor materiale si cu munca vie. Constructorul care câstiga licitatia trebuie sa procure de la o
companie de asigurari aceste doua tipuri de asigurari.

Toate cheltuielile proiectului se centralizeaza, la început în centralizatorul de cheltuieli


directe, iar în final în centralizatorul de cheltuieli totale. Dupa câstigarea licitatiei, antreprenorul
general întocmeste bugetul proiectului.

Tema nr. 5. Organizarea executiei proiectelor de constructii

16. Organizarea si dimensionarea diferitelor categorii de lucrari

Diferitele categorii de lucrari în organizarea santierelor vizeaza: alimentarea cu apa, energie


electrica, caldura, aer comprimat. Retelele de distributie pentru alimentarea cu utilitati a unui
santier pot fi: inelare, radiale si mixte.

Retele inelare presupun alimentarea fiecarui obiect prin doua surse independente.

Retele radiale presupun o reducere importanta a lungimii retelei ca urmare a ipotezei ca o


defectiune a retelei nu provoaca pagube sau pierderi importante.

Retele mixte îmbina avantajele si dezavantajele celor doua tipuri anterior prezentate.
17. Principii de proiectare a unui lant ritmic

In vederea proiectarii unui lant ritmic se aplica urmatoarele principii: continuitatea activitatii
formatiilor de lucru, uniformizarea realizarii sarcinilor de productie si sincronizarea proceselor de
lucru.

Continuitatea formatiilor se asigura prin eliberarea frontului de lucru pentru formatiile care au
terminat lucrarile de la alt sector.

Uniformizarea realizarii sarcinilor de productie implica volume constante de lucrari în unitatea


de timp.

Sincronizarea proceselor de lucru consta în ocuparea imediata a frontului de lucru nou-creat.

18. Eficienta organizarii proceselor de productie prin metoda în lant

Pentru aprecierea eficientei organizarii proceselor de productie dupa metoda organizarii in


lant se folosesc mai multi indicatori.

Indicatorii de apreciere a eficientei organizarii proceselor de productie dupa metoda


organizarii in lant sunt: indicele de stabilitate a lantului, indicele de uniformitate a folosirii
resurselor, randamentul lantului.

Indicele de stabilitate a lantului se calculeaza ca raport dintre perioada de stabilitate a


lantului si durata totala de executie.

Indicele de uniformitate a folosirii resurselor se determina ca raport între nivelul mediu zilnic
al unei resurse si nivelul mediu maxim al acesteia într-una din zilele programului luata arbitrar.

Randamentul lantului se determina ca raport dintre numarul de obiecte în diverse stadii


fizice sau capitole de lucrari la durata de executie exprimata în zile.

19. Metode de organizare a proceselor de productie in constructii

In constructii-montaj se folosesc mai multe metode de organizare a proceselor de productie:


metoda de organizare succesiva, metoda de organizare in paralel, metoda de organizare
combinata si metoda de organizare in lant.

Metoda de organizare succesiva consta în executarea succesiva a lucrarilor la mai multe


obiecte de constructii O1, O2, ...On în functie de decizia managerului care dispune de resurse
limitate.

Metoda de organizare in paralel consta în executia simultana a mai multor obiective în


ipoteza ca termenul de predare a lucrarilor prevazut în contract este foarte scurt, dar exista
resurse disponibile suficiente.

Metoda de organizare combinata presupune îmbinarea celor doua metode anterioare.

Prin metoda de organizare in lant se asigura o organizare in flux continuu si o buna folosire
in timp a tuturor resurselor, obtinându-se o specializare atât a formatiilor de munca, cât si a
utilajelor.

20. Procesul de productie in constructii

Procesul de productie in constructii se defineste ca ansamblul proceselor de munca si al


proceselor naturale care se desfasoara succesiv sau in paralel in scopul realizarii unor
transformari cantitative si calitative a materialelor de constructii si instalatii pentru prelucrarea,
punerea in opera si/sau montarea acestora de catre personal specializat, cu ajutorul unor
complexe de masini care se construiesc pe masura ce isi imbogatesc palmaresul realizarilor.
Rezultatul final al procesului de munca este un obiect imobil necesar satisfacerii unor nevoi
sociale. Orice proces de productie începe si se termina cu un proces de munca.

21. Elemente componente ale procesului de productie in constructii

Procesul de productie in constructii se descompune in diferite elemente ca: operatia, faza,


trecerea, si miscarea.

Operatia este acea parte a procesului de munca omogena din punct de vedere tehnologic
ce constituie obiectul unei norme de munca si care se executa într-un interval de timp prestabilit de
catre un executant pe un anumit loc de munca cu o înzestrare precizata.

Faza este o subdiviziune a operatiei caracterizata prin folosirea aceleiasi unelte de lucru si
a aceluiasi regim tehnologic în care obiectul muncii sufera o singura transformare tehnologica.

Trecerea reprezinta o parte a fazei care se repeta identic cu acelasi regim de munca pe
acelasi loc de munca cu aceleasi unelte si dispozitive.

Miscarea reprezinta o parte a fazei în care muncitorul foloseste un anumit organ anatomic
al sau.

22. Clasificarea proceselor de productie in constructii

Dupa criteriul gradului de mecanizare a lucrarilor, procesele de productie din constructii-montaj


pot fi: procese manuale, procese manual-mecanice si procese mecanizate.

Procesele manuale se executa de catre muncitori cu ajutorul uneltelor de lucru.

Procesele manual-mecanice se executa de catre muncitor partial cu ajutorul uneltelor


si/sau organelor sale anatomice si partial cu ajutorul masinilor.

Procesele mecanizate constau în supravegherea procesului de munca de catre muncitor,


procesul de productie fiind executat integral de catre utilaj.

23. Parametrii de organizare a procesului de productie in constructii

Parametrii organizatorici ai procesului de productie in constructii sunt: volumul de lucrari,


volumul de munca si formatia de munca.

Volumul de lucrari reprezinta totalitatea lucrarilor de constructii montaj pentru un proces dat
preluat din antemasuratoare sau în listele de lucrari exprimat în unitati de masura naturale.

Volumul de munca reprezinta cantitatea de manopera exprimata pe baza normei de timp,


exprimata în om-ore sau om-zile, necesara executarii unui volum de lucrari dat.

Formatia de munca este un parametru auxiliar care poate fi utilizat împreuna cu volumul de
munca pentru determinarea parametrilor de desfasurare în timp a lucrarilor de constructii montaj.
In functie de marime exista formatii minime de munca, echipe de munca (formate din mai multe
formatii minime de munca), brigazi complexe (formate din mai multe echipe specializate si
complexe) si brigazi specializate (formate din mai multe echipe cu aceeasi specializare).

24. Managementul subcontractantilor

Recurgerea la subcontractarea lucrarilor de constructii are ca efect tendinte contradictorii din


punctul de vedere al antreprenorului deoarece, pe de o parte, creste gradul de control direct al
antreprenorului general referitor la calitate, termene si costuri ale executarii proiectelor, iar, pe de
alta parte, cresc cheltuielile cu regia noilor participanti (subantreprenorii). Din calculele efectuate
de diferiti experti, a rezultat ca în final, subcontractarea lucrarilor de constructii prezinta
urmatoarele avantaje economice hotarâtoare:

- premize pentru cresterea calitatii lucrarilor ca urmare a specializarii subantreprenorilor care


dispun de forta de munca, utilaje si obiecte de organizare de santier specializate;

- cresterea volumului de lucrari contractate pentru care antreprenorul general nu dispune de


capacitate suficienta;

- facilitati la câstigarea unor licitatii în teritoriu de catre mari antreprenori, cu implicarea unor firme
mici de constructii locale care sunt specializate pe piata locala si pot asigura reduceri de costuri
p[rin eliminarea transportului echipamentelor si personalului antreprenorului general;

- substituirea experientei slabe a antreprenorului general în anumite domenii cu competenta


subantreprenorilor.

Toate aceste avantaje asigura minimizarea riscurilor asociate executarii proiectului în ipoteza
folosirii antreprizelor specializate, atât din punctul de vedere al calitatii, al termenelor si al costurilor
de executare a proiectelor.

Tema nr. 6. Metode de programare a activitatii de constructii

25. Studiul termenelor pentru activitatile proiectului

Graficul retea, elementul de baza al planificarii unui obiectiv sau proiect complex, se construieste
prin parcurgerea urmatoarelor etape:
- se identifica activitatile componente, iar momentele încheierii acestora permit identificarea
evenimentelor;
- se precizeaza ordinea de desfasurare a evenimentelor
- se construieste graful-retea al desfasurarii activitatilor si evenimentelor începând cu momentul
initial (0 sau 1, care coincide cu originea grafului si terminând cu evenimentul final n);

- pentru scopul planificarii termenelor de realizare a diverselor evenimente, reteaua astfel


reprezentata (la care se adauga informatiile referitoare la estimarea duratelor activitatilor)
presupune utilizarea unor prelucrari numerice sau a tehnicii simularii. Pentru orice eveniment se
determina termenele minim/maxim si cel de începere/de terminare, respectiv rezerva de timp.

25. Metode de planificare operationala a proiectelor de constructii


În mod traditional, modelarea economico-matematica folosita pentru planificarea si
programarea desfasurarii diferitelor activitati dintr-un proiect de constructii se face cu ajutorul
analizei de tip retea. Graficele de tip retea reprezinta proiectele de constructii prin retele constând
în noduri si arce orientate.
Graficele de tip retea permit realizarea de optimizari prin metoda analizei drumului critic
(ADC sau CPM – Critical Path Method) sau PERT (Program Evaluation and Review Technique),
ambele metode facilitând modelarea matematica a desfasurarii activitatilor pentru realizarea de
proiecte complexe. Pentru aceasta, monitorizarea realizarii obiectivelor complexe poate fi realizata
cu calculatorul electronic, existând numeroase aplicatii software dedicate.

27. Metoda PERT folosita în programarea proiectelor de constructii

Metoda PERT (în versiunile PERT-timp sau PERT-cost) opereaza cu durate aleatoare ale
activitatilor (construindu-se un model de natura stochastica). Pentru determinarea duratei de
realizare a unui proiect complex de activitati, în cazul imposibilitatii de a aprecia printr-o marime
determinista duratele activitatilor, se face apel la estimari (în varianta optimista, varianta pesimista
si cea mai probabila durata de terminare). Aceasta situatie determina un caracter probabilistic
duratei totale de realizare a proiectului.
Tema nr. 7. Managementul resurselor în activitatea de constructii

28. Programarea resurselor in managementul proiectelor de constructii

Pentru alocarea resurselor intr-un proiect de constructii se folosesc diferite metode analitice si
euristice. Metodele analitice se bazeaza pe modelarea matematica, iar cele euristice se bazeaza
pe reguli de tip „greedy” (sunt reguli care prescriu prioritatea de programare in functie de „câstigul”
descris printr-un criteriu de performanta). In acest caz, criteriul poate fi o rezerva de timp a unei
activitati; pentru activitatile cu rezerve minime se acorda prioritati maxime in programarea timpilor
de incepere si în consecinta, în alocarea resurselor.

Modelarea economico-matematica folosita pentru planificarea si programarea desfasurarii


diferitelor activitati dintr-un proiect de constructii se face cu ajutorul analizei drumului critic. Dupa
ce a fost determinat necesarul de resurse se efectueaza alocarea si nivelarea acestora cu ajutorul
unor sisteme informatice bazate pe reguli euristice.

29. Determinarea necesarului de resurse

Determinarea necesarului de resurse cu ajutorul echipamentelor de calcul electronic


permite ca pentru fiecare proiect sa se întocmeasca o serie de documente care reprezinta extrasul
de: materiale-furnituri, forta de munca, refunctionare utilaj, mijloace de transport auto.

Necesarul de materiale-furnituri se întocmeste pe baza consumurilor specifice de materialepe


unitatea de volum, de lucrare si a volumului de lucrari din antemasuratori.

Forta de munca cuprinde urmatoarele informatii: codul si denumirea meseriei, consumul normat de
manopera pe o unitate de volum a articolului de deviz, salariul tarifar orar negociat, volumul total
de munca pe meserii, cheltuielile totale cu manopera directa.

Extrasul de ore functionare – utilaj cuprinde: codul, denumirea si tipul utilajului, capacitatea
de productie a utilajului, tipul si marimea tarifului negociat, volumul de lucrari de executat, norma
de consum de ore – functionare pe unitatea de masura a articolului de deviz, volumul total de ore
de functionare, cheltuielile totale cu orele de functionare etc.

Extrasul de mijloace de transport auto cuprinde: codul, denumirea si tipul mijlocului de transport,
capacitatea mijlocului de transport, cantitatea de material transportata, distanta la care se
efectueaza transportul, tariful de transport negocia, cheltuielile totale pentru transportul
materialelor etc.

30. Alocarea si nivelarea folosirii resurselor

Pentru nivelarea folosirii resurselor se pot folosi urmatoarele functii obiectiv: minimizarea
vârfului, minimizarea sumei variatiilor, minimizarea sumei variatiilor pozitive, minimizarea sumei
variatiilor absolute de la medie, minimizarea sumei variatiei maxime, minimizarea deviatiei si
minimizarea sumei patratelor necesitatilor zilnice.

Pentru minimizarea vârfului se foloseste conditia min zt unde zt este intensitatea resursei.

Pentru minimizarea sumei variatiilor unde gt sunt variatiile pozitive


(cresterea nivelului de resursa în ziua t), iar gh sunt variatiile negative în valoare absoluta
(descresterea nivelului de resursa în ziua h).
Minimizarea sumei variatiilor absolute de la medie presupune unde
g*t reprezinta deviatia absoluta de la medie, iar g*h este deviatia negativa în forma absoluta fata de
medie.

Minimizarea sumei variatiei maxime presupune unde este variatia maxima.

Minimizarea deviatiei este unde este deviatia; minimizarea sumei patratelor

necesitatilor zilnice este unde este necesarul zilnic de resursa; este durata de
executie a lucrarii.

31. Calculul termenelor minime de executie pentru activitati

Termenul de executie reprezinta termenul final de predare al obiectului de constructii.

Termenul de terminare al obiectului de constructii reprezinta termenul de încheiere a tuturor


activitatilor în vederea receptiei obiectului.

Termenul maxim de terminare a unei activitati “ij” reprezinta: termenul cel mai târziu la care
se poate termina activitatea si care corespunde cu termenul maxim al evenimentului “j”.

32. Calculul termenelor maxime de executie pentru activitati

Termenul de executie reprezinta termenul final de predare al obiectului de constructii.

Termenul de terminare al obiectului de constructii reprezinta termenul de încheiere a tuturor


activitatilor în vederea receptiei obiectului.

Termenul maxim de terminare a unei activitati “ij” reprezinta: termenul cel mai târziu la care
se poate termina activitatea si care corespunde cu termenul maxim al evenimentului “j”.

33. Calculul rezervelor de timp pentru activitati

Rezervele de timp pot fi: rezerva totala de timp Rtij, rezerva libera de timp Rltij, rezerva
independenta de timp Ritij, rezerva intermediara de timp Rinttij, rezerva interferenta de timp Rinterftij.

Rezerva totala de timp Rtij se calculeaza

Rezerva libera de timp Rltij este

Rezerva independenta de timp Ritij este

Rezerva intermediara de timp Rinttij este

Rezerva interferenta de timp Rinterftij este în care este termenul cel


mai târziu al evenimentului j, iar este termenul cel mai devreme al evenimentului i, dij fiind
durata activitatii dintre evenimentele i si j.

34. Construirea drumului critic


Activitatile cu rezerva de timp nula sunt denumite activitati critice (sau alternativ,
evenimentele cu rezerve de timp zero se afla pe drumul critic). Drumul critic într-un model de tip
retea se defineste ca succesiunea de activitati critice, si întotdeauna face legatura completa între
evenimentul initial si cel final. DC permite estimarea duratei minime de realizare a întregului
proiect.

Calculul rezervei de timp presupune diferenta dintre termenul maxim de terminare si cel
maxim de începere (adica timpul minim de începere plus durata activitatii curente) pentru o
activitate si semnifica intervalul de timp în care poate fi amânata programarea unei activitati fara a
„compromite” durata întregului proiect. Utilitatea acestei rezerve este data de faptul ca permite
identificarea activitatilor critice, si, deci, a drumului critic.

35. Identificarea activitatilor critice si a drumului critic

Drumul critic este drumul cu durata cea mai mare, obtinuta ca suma a duratelor activitatilor
cuprinse între evenimentul initial si cel final al obiectului de constructii, respectiv, suma activitatilor
a caror rezerva totala este nula. Activitatile critice sunt acele activitati a caror rezerva totala este
nula.

Pentru a identifica activitatile de pe drumul critic se cauta sa se formeze un drum complet


intre modul initial si cel final al grafului cu proprietatea ca folosirea la nivelarea resurselor a unei
resurse de timp a unei activitati care nu apartine drumului critic pericliteaza termenul final al
proiectului. Drumul critic intr-un model de tip retea se identifica cu succesiunea de activitati critice.

Pentru identificarea drumului critic intr-un graf (in cadrul analizei de tip retea a unui proiect
complex de constructii), se calculeaza pentru fiecare activitate rezerva de timp care
semnifica intervalul de timp in care poate fi amânata programarea unei activitati fara a
«compromite» durata întregului proiect.

Tema nr. 8. Managementul costurilor în activitatea de constructii

36. Managementul costurilor

Managementul costurilor cuprinde: contabilitatea costurilor, raportarea costurilor cu fortele


de munca si cu utilajele, prognozele lunare de cost. Contabilitatea costurilor furnizeaza principalele
informatii necesare în controlul si contabilitatea costurilor, care are ca obiectiv informarea eficace a
managerului de proiect. In constructii, principiul de baza este acela ca evidenta veniturilor si a
cheltuielilor se tine pe fiecare componenta a proiectului.

Este necesar ca rapoartele privind costurile cu forta de munca si utilajele sa fie realizate
suficient de frecvent pentru a depista eventualele abateri. In cadrul prognozelor de cost, toate
categoriile de cheltuieli este necesar sa fie însumate si raportate la intervale egale de timp, de
regula la o luna de zile.

37. Reguli în analiza de ADC / timp-cost

Intr-un model de analiza a drumului critic, pentru a determina durata drumului critic având
in vedere si consumul de resurse reflectat prin costurile (bugetul) proiectului se “urgenteaza” unele
activitati si se alege cea mai convenabila combinatie cost-durata pentru întregul proiect;

Analiza de retea ADC/timp-cost se bazeaza de relatia cost-durata: pe masura urgentarii


unor activitati (implicit devansarea termenului final al întregului obiectiv) se consuma mai multe
resurse, deci costurile cresc (reciproca este adevarata în urmatorul sens: daca se prelungesc
duratele activitatilor, atunci cheltuielile directe se micsoreaza).

In vederea aplicarii analizei de retea ADC/timp-cost se foloseste în afara de regulile care


reflecta dependenta costului de accelerare a consumului de resurse, si regula aferenta cheltuielilor
indirecte: daca creste durata de executie a obiectului de constructii, cheltuielile indirecte cresc.
Metoda consta în a efectua câteva simulari astfel încât sa se poata deduce relatia dintre costul
total al obiectului (cheltuieli directe si cheltuieli indirecte) si durata totala a executiei obiectului de
constructii.

38. Metoda PERT-cost pentru analiza costului proiectelor de constructii

Analiza de tip retea permite considerarea, pe lânga resursa de timp, si a altor categorii de
resurse: materiale, umane etc. Algoritmul stabilirii drumului critic si a setului de termene (minim de
începere si maxim de terminare) optimizeaza derularea programelor dupa criteriul timpului minim
de realizare a acestora (drumul critic).
Pentru optimizarea folosirii resurselor se poate recurge si la alte tehnici consacrate:
nivelarea resurselor, alocarea resurselor, tehnica PERT – cost etc. De exemplu, în cazul nivelarii
resurselor se porneste de la respectarea duratei programului rezultata din aplicarea drumului critic,
manevrând pe axa timpului pozitionarea activitatilor necritice în limitele permise de rezervele de
timp, astfel încât resursele asociate sa fie folosite cât mai uniform.
Intr-un model de tip PERT-cost, pentru a determina durata optima a drumului critic,
considerând relevant si consumul de resurse reflectat prin costurile (bugetul) proiectului, se are în
vedere faptul ca este posibila scurtarea duratelor de executie a unor activitati (adica prin
„urgentarea” activitatilor) pe seama unui consum mai intensiv de resurse (echivalent cu cresterea
costurilor cumulate ale întregului proiect). Deoarece se pot urgenta diferite activitati (si cu diferite
durate), durata optima a drumului critic este apreciata subiectiv de catre managerul/ responsabilul
de proiect prin examinarea tuturor combinatiilor posibile de durate si costuri.

Tema nr. 9. Managementul calitatii constructiilor

39. Managementul calitatii si proiectele de constructii

Managementul calitatii în proiectele de constructii include procesele necesare pentru


asigurarea satisfacerii necesitatilor pentru care a fost conceput. Managementul calitatii include atât
procesul (managementul proiectului), cât si produsul (obiectivul de constructii). Neîndeplinirea
conditiilor de performanta în aceste doua domenii implica grave consecinte pentru participantii la
realizarea proiectului.

Din punctul de vedere al procesului de constructii, se are în vedere securitatea tehnica si


individuala a personalului executant în timpul desfasurarii procesului de productie, respectarea
normelor de executie, agresivitate minima fata de mediul natural etc.

Din punctul de vedere al managementului calitatii în proiectele de constructii, un obiect de


constructii respecta standardele de calitate daca pe întreaga durata de viata satisface si mentine
urmatoarele conditii: rezistenta si stabilitate; siguranta la exploatare; siguranta la incendiu; igiena;
sanatatea personalului, refacerea si protectia mediului; izolatie termica, hidrofuga si economie de
energie; protectie împotriva zgomotului.

40. Procese interdependente în managementul calitatii

Managementul calitatii se poate realiza prin trei procese principale: planificarea calitatii,
asigurarea calitatii si controlul calitatii. Aceste procese se influenteaza reciproc, adica sunt
interdependente. Astfel, pentru planificarea calitatii se folosesc diferite metode si tehnici ca:
analiza cost-beneficiu, analize comparative, diagrame de flux, experimente si simulari, efectuându-
se o analiza detaliata a unei probleme date. Conform „Regulamentului privind conducerea si
asigurarea calitatii în constructii” este necesar ca participantii implicati în acest proces sa
elaboreze procedurile aferente sistemului calitati. Metodele si tehnicile utilizate în managementul
calitatii ca de exemplu: inspectia, diagramele de control, diagramele Pareto, diagramele în flux,
analiza tendintelor etc. constituie informatii care trebuie sa fie folosite la planificarea si asigurarea
calitatii.

41. Diferente dintre conceptia managementului calitatii si noua conceptie a calitatii totale
din punctul de vedere al beneficiarului
O tendinta moderna este aplicarea managementului calitatii totale, care difera de
managementul traditional al calitatii, sau cel putin a unei ponderi mai mari a claselor de metode din
prima forma manageriala. Din punctul de vedere al beneficiarului, diferenta dintre cele doua clase
de metode ale managementului traditional al calitatii se urmareste întelegerea partiala a nevoilor
beneficiarilor, pe când în conceptia managementului calitatii totale se urmareste generarea unui
proces de autoinstruire sistematic de cautare, întelegere si satisfacere a nevoilor beneficiarilor.

42. Activitatea comisiei de receptie a calitatii lucrarilor de constructii

Comisia de receptie are ca obiectiv avizarea finala a calitatii lucrarilor de constructii de


orice categorie si a instalatiilor aferente atât pentru lucrari noi, cât si la lucrari intervenite în timpul
exploatarii, consolidarii, modernizarii, extinderii etc. receptia lucrarilor de constructii se realizeaza
în doua etape: receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.
Comisia de receptie întocmeste procesul verbal de receptie si este împuternicita sa faca una din
urmatoarele recomandari: admiterea cu sau fara obiectii a receptiei, amânarea receptiei sau
respingerea receptiei.

43. Elementele componente de baza ale sistemului calitatii în constructii

Principalele elemente componente ale sistemului calitatii în constructii sunt: reglementarile


tehnice în constructii, calitatea produsului, agrementele tehnice, verificarea proiectelor si a
constructiilor etc. reglementarile tehnice în constructii sunt concretizate în regulamente si proceduri
care descriu: conceptia, calculul componenta, modul de executie si de exploatare a constructiilor.
Calitatea produselor utilizate la realizarea diferitelor categorii de lucrari de constructii este atestata
de producatorii din industrie prin certificatul de calitate. Este interzis a se folosi materiale,
semifabricate, fara certificatul de calitate. Agrementele tehnice stabilesc aptitudinea de utilizare,
conditiile de fabricatie, de transport, de punere în opera si de întretinere pentru produsele noi.
Verificarea proiectelor se efectueaza obligatoriu de catre specialisti atestati. Executia se verifica de
catre beneficiari prin dirigintii de santier. Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se
efectueaza numai de catre expertii tehnici autorizati.

Tema nr. 10. Managementul riscului în constructii

44. Managementul riscului pentru proiectele de constructii

Managementul riscului în proiectele de constructii este un proces ciclic si / sau aciclic si


cuprinde: identificarea riscului, analiza riscului si reactia la risc.

Identificarea riscului cuprinde: identificarea elementelor generale de risc, identificarea


riscurilor semnificative si eliminarea riscurilor neconcordante.

Analiza riscului cuprinde: evaluarea detaliata a riscurilor semnificative, estimarea


rezultatului, estimarea probabilitatii si determinarea valorii asteptate.

Reactia la risc implica: masuri de reducere a riscurilor, strategii de eliminare a riscurilor,


repartizarea riscurilor.

45. Riscul specific mediului ecologic

Proiectele de constructii sunt agresate de mai multe tipuri de risc: riscuri climatice, riscuri
seismice, riscuri legate de eroziunea solului si riscuri de inundatii.

Riscul climatic se refera la variatiile de temperatura, intensitatea vântului si umiditatea care


solicita constructiile si determina, în timp, degradarea unor lucrari de constructii, mai ales atunci
când nu se adopta masuri de protectie.

Riscul seismic determina solicitari dinamice, altele decât cele care solicita în mod obisnuit
constructiile. De cele mai multe ori, aceste solicitari sunt de sens contrar celor statice. Datorita
eroziunii solului se slabeste terenul de fundatie, ceea ce pericliteaza stabilitatea constructiei.
Similar, inundatiile slabesc terenul de fundatie si agreseaza o parte din elementele de constructii.

46. Impactul constructiilor asupra mediului

Constructiile au un impact puternic aspra mediului. De aceea este necesar a se adopta o


serie de masuri în vederea reducerii acestui impact, ca de exemplu: prelungirea duratei de viata a
obiectului de constructii, distrugerea prin climatizare a deseurilor produse în timpul exploatarii
proiectului de constructii, raspândirea solutiilor tehnice nepoluante (în cadrul productiei care se
desfasoara în interiorul obiectului de constructii sau în interfata dintre acest obiect si mediu),
protejarea naturii, reînnoire/reciclare, reutilizare si conservare.

47. Asigurarea dezvoltarii durabile a proiectelor de constructii

Pentru a se asigura dezvoltarea durabila este necesar ca pentru realizarea proiectelor de


constructii sa prevada diferite grupe de masuri, ca de exemplu: diminuarea impactului negativ
asupra zonei în care obiectul a fost amplasat, concentrarea controlului asupra ansamblului
procesului, cresterea masivitatii obiectelor de constructii pentru a mari durata de viata si utilizarea
benchmarking-ului.

Se constata ca exista o incompatibilitate între actualele tendinte de minimizare a produselor,


inclusiv a constructiilor si cresterea maximizarii obiectivului de constructii. Practic, proiectantul
realizeaza un compromis între cele doua cerinte contradictorii.

Tema nr. 11 Finalizarea proiectelor de constructii

48. Finalizarea formala a proiectelor de constructii

Finalizarea proiectului de constructii se realizeaza prin receptia proiectului (obiectului) de


constructii. In acest sens, sunt doua feluri de receptii:
Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza în maximum 15 zile calendaristice de la
anuntarea prin adresa oficiala de catre executant beneficiarului. Receptia finala se efectueaza la
initiativa investitorului în cel mult 15 zile de la încheierea perioadei de garantie.

49. Responsabilitatea executantului în timpul exploatarii obiectului de constructii

Dupa finalizarea proiectului este posibil ca datorita unor vicii ascunse care n-au fost
constatate nici în timpul executiei, nici la receptie si înca o vreme dupa receptie sa apara unele
defectiuni înregistrate de beneficiar. Conform legislatiei în vigoare executantul raspunde timp de
10 ani pentru toate viciile ascunse ale constructiei si pe toata durata de existenta a acesteia pentru
viciile structurii de rezistenta rezultate din abaterea de la norme de proiectare si de executie. Este
evident ca în astfel de cazuri se apeleaza la documentele arhivate ale proiectului care în cazul
unor litigii între beneficiar si executant ajuta instanta judecatoreasca sa decida asupra vinovatului.

50. Tendinte contemporane in managementul constructiilor

Tendintele viitoarei dezvoltari a productiei de constructii se concretizeaza in diferite principii


cum sunt: cresterea transparentei produselor, concentrarea controlului asupra ansamblului
procesului, cresterea masivitatii obiectelor de constructii pentru a mari durata de viata, utilizarea
benchmarking-ului.

Bibliografie:

1. Doval E., Stoica, M., Hâncu, D. – Managementul proiectelor de constructii, Note de Curs,
Universitatea Spiru Haret, Brasov (Manual în curs de aparitie)
2. Radu V., Curteanu D., - Managementul proiectelor de constructii, Editura Economica, Bucuresti,
2000

3. Stoica, M., Ionita, I., Botezatu, M., - Modelarea si simularea proceselor economice – cu aplicatii
în constructii si transporturi, Editura Economica, Bucuresti, 1997

S-ar putea să vă placă și