P. 1
Aux Lucrari de intretinere si reparatii

Aux Lucrari de intretinere si reparatii

|Views: 1,787|Likes:

More info:

Published by: Marinescu Mihaela-dana on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

Sections

 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 1
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 2
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 3
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 4
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 5
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 6
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 7
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 8
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 9
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 10
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 11
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 12
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 13
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 14
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 15
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 16
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 17
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 18
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 19
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 20
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 21
 • FI A DE DOCUMENTARE NR. 22

MINISTERUL EDUCA IEI CERCET RII I TINERETULUI CENTRUL NATIONAL DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC

PENTRU

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
PROFILUL: TEHNIC MODULUL: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II CALIFICAREA: TEHNICIAN MECANIC PENTRU ÎNTRE INERE I REPARA II NIVELUL: 3

2008
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

AUTOR:

BÂRSAN OCTAVIAN RO U CONSUELA

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTO ANI - prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC Ä DIMITRIE LEONIDA Ä BUCURE TI

COORDONAT OR: HANCEA GHEORGHE

- prof. ing., grad didactic I, COLEGIUL TEHNIC ÄGHEORGHE ASACHI´ BOTO ANI

CONSULTAN

:

RO U DORIN

- dr. ing., inspector de specialitate, expert CNDIPT

ASISTEN

TEHNIC : EXPERT, WYG INTERNATIONAL

IVAN MYKYTYN

Aceste materiale au fost elaborate ca parte di n proiectul EuropeAid / Asisten tehnic pentru Construc ia Institu ional a Sistemului de Înv mânt Profesional i Tehnic, România Europe Aid / 122825 / D / SER / RO

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

2

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

Proiect finan at de Uniunea European www.infoerupa.ro

CNDIPT

CUPRINS

1 2 3 4 5 6

INTRODUCERE COMPE ENTE SPECIFICE ± OBIECTIVE FI A DE DESCRIERE A ACTIVIT FI A DE PROGRES COLAR GLOSAR MATERIALE DE REFERIN PENTRU PROFESOR ILOR

4 6 8 9 11 12 13 15 27
PENTRU ELEVI

INFORMA II UTILE FOLII TRANSPARENTE LUCR RI DE LABORATOR
7 MATERIALE DE REFERIN

33 34 115 125 125 126 136

FI E DE DOCUMENTARE FI E DE LUCRU
8 SUGESTII METODOLOGICE. SOLU II DE ACTIVITATE

SUGESTII METODOLOGICE SOLU II DE ACTIVITATE
9 BIBLIOGRAFIE

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

3

exerci ii i teste. sugestii pentru cre terea eficien ei înv Preg tirea for ei de munc presupune desf rii. documente care stau la baza Sistemului Na ional de Calific ri Profesionale i care trebuie s fie utilizate împreun cu respectivele curriculum -uri. Prin parcurgerea curriculum-urilor se asigur dobândirea competen elor descrise în Standardul de Preg tire Profesional specifice calific rilor de nivelul 3 pentru domeniul Tehnic. fi e conspect. Pentru a fi un real ajutor celor doi parteneri. 4 . care se instruiesc pe tot parcursul vie ii. pentru asumarea rolului în societate ca persoane responsabile. cum ar fi: fi e de documentare. în conformitate cu standardele europene. în prezentul auxiliar. îndrum ri privind modalit i de evaluare a elevilor . Modelele de materiale de înv are cuprinse. auxiliarul are incluse o serie de materiale didactice: fi e de lucru. auxiliarul con ine urm toarele formulare: fi fi de descriere a activit ii. de progres colar. exemple de activit i de înv are Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 i metode de evaluare. urarea instruirii bazate pe strategii moderne de predare i evaluare. materiale de referin . a fost realizat pentru a veni în sprijinul activit ii de instruire pentru ciclul superior al liceului.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 1. În acest sens pentru a veni în sprijinul elevilo r în vederea complet rii portofoliului i evaluatorului. se adreseaz deopotriv celor doi parteneri de educa ie ± profesori i elevi. centrate pe elev. calificate. Acest auxiliar curricular. INTRODUCERE Curriculum-urile specifice nivelul 3 de calificare au fost concepute astfel încât s dezvolte abilit i de care tinerii au nevoie pentru ocuparea unui loc de munc .

iar elevii devin partenerii profesorului în ac iunea de evaluare i î i pot urm ri propriul progres colar. Modulul Lucr ri de între inere i repa ra ii. prin probe de evaluare conforme celor Profilul: TEHNIC în standardul respectiv. Portofoliul ± cartea de vizit faptul c ceea ce este cuprins în obiectivele înv sau sunt capabili s fac .precum i fi e de descriere a activit ii i de înregistrare a progresului colar p ot fi de un real sprijin în predarea modului Lucr ri de între inere i repara ii. confirm rii reprezint în fapt i ceea ce tiu elevii i prin sarcini specifice ATEN IE Prezentul Auxiliar didactic nu acoper toate cerin ele cuprinse în Standardul de Preg tire Profesional al calific rii pentru care a fost realizat. precum i tehnici de activit ii i a elevului. se adreseaz ciclului superior al liceului. practice.. îns . el poate fi folosit în procesul instructiv i pentru evaluarea continu a elevilor. observare sistematic a comportamentului elevului. Prin urmare. autoevaluare. deoarece se poate comunicarea criteriilor de performan Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Standardul de Preg tire Profesional . modul ce corespunde unit ii de competen cu acela i nume din Standardele de Preg tire Profesional . calificarea Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii . prev zute Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 5 . El se va stabili de c tre profesor astfel încât to i elevii s le rezolve în ritm propriu. ruta SAM. de nivelul de preg tire i posibilit ile reale de înv are ale acestora. se asigur profesor ± elev ± p rin i. pentru ob inerea Certificatului de calificare. Crearea unui portofoliu al elevului reprezint constata concret cum se desf oar activitatea de instruire. Acesta include rezultate relevante ob inute prin c elelalte metode evaluare disciplinei).P.P. Exerci iile i activit ile practice propuse urm resc condi iile de aplicabilitate ale pentru fiecare competen a a cum sunt acestea precizate în o necesitate. profil tehnic. dar nu le acoper î n totalitate. profesorul va trebui s ale elevilor. scrise. este necesar validarea integral a competen elor din S. se studiaz pe parcursul a 124 ore din care: laborator tehnologic: 62 ore teorie: 62 ore (probe orale. proiect. În aplicarea lor la clas . Timpul alocat efectu rii activit ilor propuse este orientativ. respectiv clasa a XIII -a. În in seama de stilurile de înv are acest sens informa iile prezentate completeaz activit ile profesorului i elevului.

Listarea ac iunilor în ordinea efectu rii lor. ).3 ± Planific lucr rile de repara ii. procesul muncii. Identific probleme complexe. Rezolv probleme y y y Identificarea factorilor care impun lucr rile de între inere. Modalit i de m rire a duratei de func ionare a utilajelor i instala iilor. Analiza sistemelor de produc ie folosite în construc ia de ma ini. Criterii de performan y y 2.1. Competen e y 28.2 ± Organizeaz lucr rile de între inere. OBIECTIVE UNITATEA DE COMPETEN ± COMPETEN E : 28 ± LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 28. etc. 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 . y y y 28. Anticiparea unor probleme i a cauzelor provocatoare. interac iuni.1. Organizeaz lucr rile de între inere. y y y 2. Analizeaz stadiul i natura uzurii.1 ± Analizeaz stadiul i natura uzurii.4 ± Organizeaz lucr rile de repara ii.3 ± Evalueaz rezultatele ob inute. 2.2 ± Rezolv probleme. Compararea situa iei problem cu cea normal ar tând modalit ile de remediere. Îndeplinirea sarcinilor pentru executarea lucr rilor. 2 ± GÂNDIRE CRITIC I REZOLVARE DE PROBLEME 2. COMPETEN E SPECIFICE. 2. 28.2. Cauzele apari iei situa iilor problem ( calitatea muncii. 28.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 2.1 ± Identific probleme complexe. Compar i analizeaz solu iile posibile. 28. Consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. Consultarea documenta iei tehnice necesare pentru elaborarea unui plan de între inere i termenele de realizare a acestuia. Punerea în practic a solu iilor g site viabile.2.

Identificarea i definirea metodelor de repara ii utilizate la repararea utilajelor i instala iilor. Primirea utilajelor pentru reparare. Identificarea i definirea tipurilor de repara ii. 2. îndeplineasc sarcinile necesare pentru executarea lucr rilor. stabileasc lucr rile de reparare a utilajelor i instala iilor . aplice normele de exploatare specifice echipamentelor documentelor tehnice. asigure consemnarea sarcinilor în documentele de serviciu. asigure necesarul de resurse pentru executarea lucr rilor. consulte documenta ia tehnic necesar pentru elaborarea unui plan de între inere i termenele de realizare a acestuia . Analizarea rezultatelor prognozate c u cele reale ale utilajelor din dotarea atelierului. Constatarea defectelor i sortarea pieselor demontate. stabileasc lucr rile de între inere ale echipamentelor i instala i ilor.4.3. Autoevaluarea activit ilor realizate. Realizarea planurilor anuale de reparare pentru diferite tipuri de utilaj e.3. Demontarea utilajelor în vederea repar rii. Organizeaz lucr rile de repara ii. Planific lucr rile de repara ii. Evalueaz rezultatele ob inute. OBIECTIVE Dup parcurgerea acestui modul elevii vor fi capabili s : comunice utilizând limbajul tehnic de specialitate.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 28. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 7 i instala iilor conform i securitatea muncii. y y y y y y y y 28. supravegheze respectarea normelor privind s n tatea prevenire i stingere a incendiilor. evalueze lucr rile conform standardelor din domeniu . de .

Fi de lucru 7. utilajelor i instala iilor dup reparare Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 8 . Organizeaz lucr rile de între inere. Lucrare de laborator 9. Fi de lucru 10. Fi de evaluare 12. utilajelor i instala iilor Necesitatea lucr rilor de între inere i reparare Managementul între inerii utilajelor i instala iilor Între inerea i repararea unor elemente specifice utilajelor i instala iilor Detectarea defect rii utilajelor i instala iilor Ac iuni de optimizare a procesului de între inere i reparare a utilajelor Preg tirea ma inilor i utilajelor pentru reparare Planificarea instala iilor repar rii ma inilor utilajelor i Realizat 4. FI DE DESCRIERE A ACTIVIT ILOR Mai jos se prezint detaliat activit ile i exerci iile propuse în cadrul modulul Lucr ri de între inere i repara ii: Numele candidatului Data începerii unit ii de competen Nr. Fi de evaluare 28.reg. Fi 2.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 3.1.3.2. 2. 2. 28.4. Lucrare de laborator 5. Planific lucr rile de repara ii. Fi de lucru de lucru de lucru Subiectul Factorii care contribuie la uzura ma inilor. 13. Lucrare de laborator 11.3. Organizeaz lucr rile de repara ii. Activitatea de înv are 1. 28. Organizarea activit ii de reparare a utilajelor Organizarea atelierului i a echipelor de între inere i reparare Sisteme i metode de organizare i executare a repar rii în sistemul preventiv-planificat Organizarea activit ii de piese de schimb Recep ia ma inilor. Evalueaz rezultatele ob inute. Data promov rii competen ei LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Competen a 28. Fi 3. 8. Rezolv probleme 6. Fi de evaluare 2.2. Identific probleme complexe. Analizeaz stadiul i natura uzurii.1.

Fi a pentru înregistrarea progresului elevului Modulul: Lucr ri de între inere i repara ii Numele elevului : «««««««««««« Clasa : ««««««««««««« Numele profesorului : ««««««««««. Priorit i de dezvoltare: activit i pe care elevul trebuie s le efectueze în perioada urm toare ca parte a modulelor viitoare. Competen e care trebuie dobândite Data Activit i desf urate.. comentarii Data Evaluare Bine Satisf c tor Refacere Comentarii: deoarece elevul nu a reu it s rezolve corect exerci iul «. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. se recomand refacerea acestuia la o dat ce va fi stabilit de comun acord de c tre elev i profesor Competen e care urmeaz s fie dobândite (pentru fi a urm toare): profesorii trebuie s înscrie competen ele care urmeaz a fi dobândite. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 9 . Resurse necesare : aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate. pentru fiecare elev se pot realiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului. manuale tehnice. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs suplimentar de informare pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute. În acest sens. respectiv a competen elor. FI DE PROGRES COLAR Aceasta este un instrument detaliat folosit pentru înregistrare a progresului elevilor. Acestea permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II UNITATE PROMOVAT CU SUCCES Semn tura candidatului_______________Data_________ Semn tura evaluatorului______________Data_________ 4. furnizând în acela i timp informa ii relevante pentru analiz .. Acest lucru poate s implice continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute în vedere.

de diferite competen e. Competen ele care urmeaz s fie dobândite În aceast c su . care trebuie dezvoltate i evaluate. Activit i efectuate i comentarii Aici ar trebui s se poat înregistra tipurile de activit i efectuate de elev. în acela i timp furnizând informa ii relevante pentru analiz . Acest lucru poate implica continuarea lucrului pentru acelea i competen e sau identificarea altora care trebuie avute in vedere. Not : Acest format de fi este un instrument detaliat de înregistrare a progresului elevilor. în mod separat. Resurse necesare Aici se pot înscrie orice fel de resurse speciale solicitate:manuale tehnice. Pentru fiecare elev se pot r ealiza mai multe astfel de fi e pe durata derul rii modulului. Aceste informa ii ar trebui s permit profesorilor implica i s preg teasc elevul pentru ceea ce va urma. Acest lucru înseamn specificarea competen elor tehnice generale i competen e pentru abilit i cheie. materialele utilizate i orice alte comentarii supli mentare care ar putea fi relevante pentru planificare sau feed -back. Priorit i de dezvoltare Partea inferioar care elevul trebuie s a fi ei este conceput pentru a men iona activit ile pe le efectueze în perioada urm toare ca parte a viitoarelor module. re ete. profesorii trebuie s înscrie competen ele care urmeaz a fi dobândite. aceasta permi ând evaluarea precis a evolu iei elevului. seturi de instruc iuni i orice fel de fi e de lucru care ar putea reprezenta o surs de informare suplimentar pentru un elev care nu a dobândit competen ele cerute.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II SUGESTII PENTRU COMPLETAREA FI EI DE PROGRES Competen e care trebuie dobândite Aceast fi evolu ia legat de înregistrare este f cut pentru a evalua. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 10 .

ma ini. format din procese de baz i procese auxiliare form de organizare a atelierelor i punctelor de lucru succesiune de faze instrumente folosite pentru a m sura i compara unele m rimi ansamblu utilizat la executarea diferitelor opera ii tehnologice norme de execu ie specifice fiec rei opera ii grup de piese montate. transporturi sistem tehnic complex utilizat pentru prelucrarea materialelor ansamblu de instala ii. Lista începe cu cuvinte cheie. GLOSAR Termenii din list de mai jos este util pentru formarea unui limbaj de specialitate cât i pentru parcurgerea unit ii de competen . folosit în industrie. instrumente. indica ii. Termenul ± Cuvântul sistem tehnic ma in utilaj În elesul termenului utilizat ansamblul unitar compus cel pu in în parte din corpuri solide. aparate. în vederea asigur rii bunei func ionari între dou repara ii ansamblu de masuri luate pentru recondi ionarea sau înlocuirea pieselor componente uzate ale utilajului proces tehnologic sec ie de produc ie opera ie verificatoare dispozitive tehnologie subansamblu ansamblu normative instruc iuni STANDARD defec iune planificare revizie între inere repara ii Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 11 . dispozitive i accesorii folosite pentru executarea unor lucr ri sau pentru realizarea unui proces tehnologic procesul prin care se ob in bunuri materiale. Dac g si i i al i termeni care nu sunt inclu i. prescrip ii cu caracter de norm norme document oficial în care sunt consemnate prescrip iile de standardizare fenomen care aduce un component la un nivel de uzura sub limita admisa derularea unei activit i pe baza de plan ansamblu de opera ii ce se execut in scopul determin rii st rii tehnice a utilajelor ansamblu de opera ii care se fac pentru îngrijirea utilajului f r scoaterea lui din func iune.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 5. ad uga i-i la sfâr itul acestei liste. care constituie o unitate func ional într-un ansamblu reunire a dou sau mai multor subansambluri i pies e instruc iuni. agricultur . scule.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 12 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 6. sugestii pentru completarea fi ei de progres. lucr ri de laborator. MATERIALE DE REFERIN PENTRU PROFESOR informa ii utile. pagini web i soft-uri educa ionale utile. de progres colar. fi fi de descriere a activit ii . folii transparente.

cu ajutorul datelor oferite de sistem. Reducerea timpului de imobilizare a utilajelor în repara ii prin stabilirea necesarului i timpului de aprovizionare .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Ce ofer între inerea planificat ? Economisire de bani Prelungirea vie ii sistemului Reducerea costurilor repara iilor obligatorii Reducerea consumul de energie ca urmare a cre terii eficien ei sistemului Cre terea fiabilit ii sistemului AVANTAJE CHEIE Reducerea costurilor repara iilor ca urmare a planific rii corespunz toare i mai ales a între inerii preventive. Organizarea mai bun a activit ilor de între inere i repara ii prin definirea activit ilor specifice c rora le este asociat necesarul de resurse. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 13 . materii prime i piese de schimb. efectuate conform programelor i datelor stabilite de sistem. Calculul resurselor financiare implicate în activit ile de repara ii pe tipuri de echipamente utilizate i folosirea acestor informa ii ca suport pentru deciziile de achizi ii viitoare. Reducerea activit ilor de înregistrare a documentelor i a datelor referitoare la stocurile de materiale.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 14 .

Strung paralel H=400 mm L=3000mm . Ciclul de repara ie i intervalul dintre interven ii (în ore de func ionare) Timpul de sta ionare în repara ie(zile lucr toare) Costul în % a repara iilor din valoarea de înlocuire Rt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1250 1250 1250 1110 1420 710 1250 1110 1250 1250 1250 Rc1 2500 2500 2500 2200 2840 2840 2500 2200 2500 2500 2500 Rc2 10000 10000 10000 8880 11360 14200 10000 8800 10000 10000 10000 Rk 30000 30000 30000 26640 34080 42600 30000 26640 30000 30000 30000 Rt 1 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 Rc1 2 2 6 6 8 13 2 6 4 7 6 Rc2 4 4 12 15 15 30 8 13 9 13 13 Rk 7 7 18 21 23 48 13 21 15 20 21 Rt 1.1 0.3 1.120.8 3. L=450 mm .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT NORMATIVE DE REPARA II NR.6 1.Ma ini de burghiat vertical pentru Ø21-30mm .1 0.1 1.5 1.020.090.Ma in de frezat ro i din ate cilindrice 0/320 mm .1 7.35 0.022. de sch.Ma in de rectificat universal H= 125 mm L= 501-750 mm 21/120 21/120 21/120 14/80 30/170 30/170 21/120 14/80 21/120 21/120 21/120 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .0 405.9 4.3 0.18 1.6 1.Ma ini de frezat universale curs masa 500mm .Strung paralel H=250 mm L=2000mm .0 405. i a tipului de fond fix Durata de serviciu normat (ani / orex103) Nr.6 3.4 405.6 5.030.1 405.0 405.7 1.0 405.023. subgrupei. 1 Codul de clasificare Denumirea categoriei.1 404.Ma ini de alezat verticale Ø 165 mm .30 404.1 0.Strung carusel Ø 3200 mm . grupei.Ma ini de burghiat vertical pentru Ø21-25mm .011.010.6 6.Strung revolver pentru bare Ø 8-12 mm .1 .050.41 405.5 Rc2 28 20 11 20 12 6 11 5 22 7 10 15 Rk 55 55 30 45 40 25 35 20 45 20 22 405.Ma ini de burghiat vertical pentru Ø12 mm .010.6 Rc1 11 5.8 0.2 405.020.

1 2.124.00 653.5 3.2 405.5 4.Ma in de îndoit tabl b= 4 mm.5 3.Vinciuri hidraulice cu ac ionare dubl .44 .1 1.3 5.2 5.12 650.Pod rulant monogrind cu c rucior 50 kN .130 405.1 659.Ma in de rectificat plan cu l= 501 -1000mm .3 3 3.810. subgrupei.150 405.101 650.1 1.Ma in de bobinat .1 1.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Codul de clasificare Denumirea categoriei.4 5.1 1. i a tipului de fond fix Durata de serviciu normat (ani / orex103) Nr.Pompe cu ro i din ate i angrenaje interioare .3 8.8 11 11 3.20 653. grupei.Pod rulant monogrind cu electropalan 15 kN .Polizor electric Ø 200mm .Macarale capr deplasabile cu elecropalan .272.1 1.45 0.40 652.Concasoare cu ciocane . Ciclul de repara ie i intervalul dintre interven ii (în ore de func ionare) Timpul de sta ionare în repara ie(zile lucr toare) Costul în % a repara iilor din valoarea de înlocuire Rt 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 1250 1250 1250 950 1490 660 390 215 615 575 460 460 165 290 Rc1 2500 2500 2500 1900 2980 1320 1170 860 2460 2300 1840 1840 825 870 Rc2 10000 10000 10000 7600 14900 5280 7020 6020 12300 9200 9200 9200 4125 4350 Rk 30000 30000 30000 22800 59600 26400 21060 27600 27600 27600 16500 8700 Rt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rc1 6 6 1 3 2 3 4 1 1 6 3 2 4 Rc2 13 11 2 10 3 6 7 3 2 12 5 3 3 9 Rk 21 17 4 21 8 10 14 18 10 6 15 20 Rt 0. l= 2000 mm .6 0.051 416.1 1.Troliu cu ac ionare manual .02 654.Macara funicular de 200 kN .0 416.2 1.1 Rc1 3.7 0. de sch.45 0.0 405.3 6.6 1.Ma in de ascu it universal 150 x 750mm .6 Rc2 10 9 10 11 8 17 17 11 9 22 17 17 11 12 Rk 22 17 22 35 25 55 45 55 50 50 22 35 405.Autostivuitoare pe pneuri 3t 21/120 21/120 21/120 20/114 27 18 16 20 14 25 25 25 15 6 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 16 .

. În instala ie În instala ie În instala ie sau în atelierul mecanic central (utilaje mai mici i u or de transportat) În instala ie sau în atelierul mecanic central (utilaje cu gabarite reduse i u or de transportat) Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .Se controleaz piesele de uzur frecvent pentru a stabili volumul repara iei urm toare (piese de schimb. Asigur func ionarea în condi ii normale a utilajelor i instala iilor.Se verific dispozitivele care asigur securitatea muncii.Se strâng sau se înlocuiesc garniturile de etan are.Se verific instala iile de comand i ungere.Se efectueaz reglajele mecanismelor. care asigur men inerea în func ionare a utilajului pân la urm toarea repara ie. .Se verific i piesele care nu sunt supuse uzurii mecanice. etc.).Se controleaz circuitele de ungere i r cire. rulmen i. . materiale.Se verific toate subansamblele prin demontarea lor complet .) deoarece în timpul func ion rii func ion rii utilajului caracteristicile metalelor pot suferi schimb ri. Este redat integral capacitatea de func ionare a utilajului sau instala iei. . buc e. . Asigur func ionarea normal pân la urm toarea repara ie planificat . Repara ia curent de gradul II (Rc2) Repara ia capital (Rk) .Se înlocuiesc sau se recondi ioneaz piesele cu uzur rapid . dar au fost solicitate de ocuri termice. 17 ÎN CADRUL SISTEMULUI DE REPARA II PREVENTIV PLANIFICATE Revizia tehnic (Rt) Se constat starea utilajului i se remediaz defec iunile ap rute de la ultima repara ie a utilajului. . carcase de sus inere. Repara ia curent de gradul I (Rc1) Se verific subansamblele principale prin demontarea p r ilor componente care faciliteaz aceast opera ie . etc.Se verific i se elimin jocurile între piese. .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT CATEGORII DE REPARA II CE SE EXECUT Categoria repara iei Scopul În ce const NR. dispozitivele de comand . .Se face dup mai multe repara ii curente de gradul I Revizia total a utilajului pentru a se înlocui sau reface piesele sau subansamblele de baz ajunse în stare de uzur avansat . . .Se înlocuiesc sau se recondi ioneaz piesele cu frecven de uzur mijlocie. manoper ).Se execut înlocuirea sau recondi ionarea pieselor de uzur foarte rapid (piese de etan are. . .Celelalte opera ii sunt ca la Rc1 . . .Se reface protec ia anticorosiv exterioar . .Se verific starea tehnic a utilajului în vederea men inerii în stare de func ionare pân la urm toarea repara ie.Se verific i piesele care formeaz scheletul pe care se sprijin elementele active (supor i.Se repar dispozitivele de protec ie.Se demonteaz complet utilajul i se verific fiecare pies . 2 Locul execut rii Importan a Este o opera ie intermediar între dou repara ii. .

apoi. Între inerea instala iilor hidraulice ale ma inilor i utilajelor const în: între inerea agentului hidraulic (lichidul de lucru). varia iei presiunii. ac iuni care îi modific propriet ile fizice i chimice. compresoare. f cându -l necorespunz tor scopului s u.) vehiculat în sistemele hidraulice ale ma inilor i utilajelor. pulverizarea la interior a unor uleiuri aditivate anticorosiv i închiderea la capete a conductelor. Filtrarea lichidelor de lucru este un procedeu utilizat pe scar larg . eliminând particulele solide prin decantare i filtrare i. este depozitat într -un rezervor sau bazin. rezervoarele. lichide sintetice etc. împreun cu filtrele instala iei. acolo unde sunt pete de rugin . f r circula ie în lag re sau alte dispozitive speciale. descompunerii. este necesar sp larea întregului sistem prin recircularea intens . se cur filtrele ori de Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 . decantoarele sunt compartimentate i se monteaz pe returul uleiului spre rezervorul de lucru. timpul de sta ionare fiind cuprins între 10 i 30 min. f r pauz . Datorit frec rilor mecanice. Separarea contaminan ilor. agentul de lucru este supus oxid rii. reductoare de tura ie de mare gabarit etc.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT NR. Particulele ce nu pot li re inute din circuit prin decantare vor fi eliminate prin filtrare. asigurând men inerea temperaturii acestuia în limitele admisibile. 3 ÎNTRE INEREA I REPARAREA INSTALA IILOR HIDRAULICE Controlul instala iilor de ac ionare hidraulic se efectueaz la intervale regulate. semnalarea defectelor personalului de între inere. în cea mai mare parte. Decantarea se aplic lichidelor de lucru cu stocuri mari de lichid. Rezervoarele se cur prin sablare. observarea men inerii temperaturilor i presiunilor de regim. Conductele se degreseaz cu solu ii alcaline calde. între inerea elementelor co mponente ale instala iei. controlul zilnic al pierderilor. b i cu ap pentru sp lare i neutralizare a urmelor de acizi. a c ror densitate relativ este mult diferen iat de cea a uleiului. au rolul de a contribui la men inerea propriet ilor agentului hidraulic. Arm turile trebuie degresate (prin sp lare) i. la temperatura de 65 -75°C. deoarece filtrele pot fi schimbate cu u urin f r . Rezervorul de ulei. Elementele instala iei hidraulice supuse mai des lucr rilor de între inere sunt: conductele. se face gravimetric. conducând i la uzarea instala iei hidraulice. dup care se introduce succesiv în b i cu acid clorhidric sau sulfuric cald (dilu ie 50%) ce con ine pasivizatori. Agentul hidraulic (apa. cum sunt uleiurile din circuitele de ungere prin recirculare la laminoare. racorduri i garnituri uzate. În timpul sp l rii. Protec ia anticorosiv se asigur prin suflarea conductelor cu abur. Pentru o mai bun separare. uleiul mineral. schimb rii temperaturii etc. s afecteze sistemul de ulei. uzu r excesiv . murd ririi. arm turile. iar temperatura de 70-80°C. i const în: controlul nivelului uleiului i urm rirea schimb rii acestuia Ia intervalele prescrise în func ie de condi iile de lucru. Dup montarea instala iei hidraulice. se va interveni cu perii de sârm dup care se pulverizeaz ulei aditivat anticorosiv. a unui lot de ulei de sp lare. frecare cu perii de sârm apoi se spal cu solven i (tricloretilen ). gradului de murd rire.

plasa cât mai jos sub nivelul uleiului. .reglarea regulatorului în vederea respect rii caracte-risticilor nominale.montarea unor piese filtrele.evile de aspira ie i uleiului. .se accelereaz oxi.se controleaz viteza de func ionare a diverselor organe cu comand hidraulic i eventual înlocuirea pompei. înveli ul filtrului zgomotului. . Dup sp lare. . dac se consider c este necesar.se descoper locurile pe unde p trunde aer. . piese cu impurit i. r cire insuficient .pierderi interioare la pomp . acolo unde exist . .dup ce utilajul a f cut trei garnituri.deteriorarea garni turilor.înlocuirea tubului avariat.blocarea comenzilor i a supapelor de siguran . lelor în aerisiri i . demont ri repetate.formarea de depu neri i aglomer ri de acizi.câte ori se înfund i. . Defec iuni i remedieri ale instala iilor hidraulice.sc derea vâscozit ii uleiului. .apari ia spumei în toare. se îmbun t e te circula ia aerului i se cur punctele înc lzite. .obturarea fluxului de ulei datorit avariilor la tubulatur .se rectific i se regleaz supapele. se evacueaz uleiul i se controleaz dac în instala ie exist impurit i. se recirculeaz i se filtreaz .se înlocuie te i se cur darea uleiului. se cur filtrele i se alimenteaz cu ulei hidraulic proasp t. . suprapresiuni. rezervorul de ulei i .ac iuni abrazive. .uleiul î i închide culoarea i se constat o sc dere de presiune. se pune în func iune separatorul centrifugal pentru îndep rtarea impurit ilor existente în suspensie. .montarea în utilaj a unor . ascultând modificarea sistem. accesoriile. . .uzuri rapide ale cilindrilor. cicluri în gol se descarc . . reglarea defectuoas a supapei de siguran . 19 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .cur irea întregului circuit hidraulic i repunerea lui în func iune.accelerarea oxid rii absoarbe ulei.se schimb uleiul conform vâscozit ii indicate de constructor. în fluid.miros urât al uleiului. Defec iunile cele mai frecvente ale sistemelor hidra ulice.p trunderea particu . Defec iunea Consecin e . . Se introduce lotul de ulei de lucru.garnituri necorespunz scurgând uleiul pe racord i .absorbirea de aer de la refulare la rezervor se va pomp . . cât i m surile de remediere ce trebuie luate de personalul de între inere sunt date în tabelul de mai jos. Cauze Mod de remediere . Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Supraînc lzirea (la temperaturi peste 1000C) .necur ate în utilaj.suprasarcina. . Impurific ri Infiltra ii de aer .nivelul uleiului este sc zut. dup care instala ia poate intra în func iune normal . . . uleiul de sp lare. . impurific rilor i infiltra iilor de aer. Opera ia de sp lare se consider încheiat când la filtre sau la separatoarele centrifugale nu se mai acumuleaz impurit i. . Mai mult de 50% din avariile acestor dispozitive apare datorit supra înc lzirilor.ulei necorespunz tor.înlocuirea garniturilor.

Necesit verific ri s pt mânale pentru a se împiedica apari ia defec iunilor. Pentru buna func ionare i pentru scurtarea perioadelor de repara ii este indicat existen a în magazie a unor piese de schimb care se uzeaz mai repede: garnituri. garnituri din material plastic. Se strâng uruburile i se înlocuiesc cele uzate sau lips . ventile. cilindri. În aceste îmbin ri partea susceptibil la defect ri este garnitura de etan ar e. Din punct de vedere al subansamblurilor de între inut un sistem pneumatic con ine: filtre.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT NR. Filtrul Ung torul Conductele Îmbin rile filetate Cilindrul Elemente de fixare În cadrul activit ii de repara ii se detecteaz defectele i se înl tur într-un interval cât mai scurt. este indicat s se utilizeze garnituri din poliamide care nu absorb uleiul i deci nu î i modific volumul ini ial. Se verific tija pistonului. la conductele ce vin în contact cu uleiul se indic utilizarea furtunurilor rezistente la ulei. îmbin ri filetate. la cilindrii supu i la influen e termice se impune schimbarea garniturii la perioade mai scurte. magne i. urub etc. În multe cazuri filtrul este dotat cu separator de ap . membrane. elemente de a ezare. elemente de comand i de ac ionare (cilindri. Dac nivelul a sc zut se face umplerea cu ulei corespunz tor. Se urm re te men inerea nivelului uleiului la nivelul prescris. care poate prezenta defec iuni: acumulare de ap de con dens. În tabelul de mai jos se indic câteva opera ii ce trebuie efectuate la revizia tehnic a sistemului pneumatic. arcuri etc.). defec iuni ce trebuie remediate la opera ia de revizie. cilindri. ung toare. Men inerea performan elor sistemului pneumatic depinde în mare m sur de modul cum se realizeaz între inerea i repararea acestor subansamble. Organele sau elementele defecte se vor înlocui cu altele noi. Fiecare subansamblu de comand este constituit din elemente de semnalizare (limitator de sfâr it de curs ). Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 20 . Este necesar o cur ire s pt mânal pentru sisteme ce lucreaz în condi ii dure. iar unele subansamble defecte se vor recondi iona în ateliere specializate. 4 ÎNTRE INEREA I REPARAREA INSTALA IILOR PNEUMATICE Elementele de comand pneumatice sunt constituite din mai multe subansambluri. Indica ii privind între inerea instala iilor pneumatice. care trebuie nu trebuie s prezinte defecte ce pot conduce la distrugerea garniturii tijei. Elementul sistemului Indica ii privind între inerea Are rolul de a cur a aerul ce vine de la re eaua de alimentare înainte de a intra în partea de comand . dereglarea arcului.

Periodic. ut ilajelor i instala iilor la parametrii optimi îl are i între inerea corect a echipamentului electric. În cadrul sistemului de repara ii preventiv-planificate. mecanismul de transmisie: inele sl bite. Acesta trebuie ferit de p trunderea apei i a prafului. Principalele surse de vibra ii pot fi: lag rele: uzuri mari. a ezate unele în fa a celorlalte. În cadrul reviziilor tehnice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 21 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT NR. schimbarea lubrifiantului. verificarea i repararea dispozitivelor de ungere. ventilatoarele: plasele de intrare turtite sau astupate par ial. Motoarele i generatoarele electrice se verific de cel pu in dou ori pe an. ungerea elementelor ce formeaz ajustaje. repara ie capital . ma inile electrice se vor cur i de praf i mizerie pentru a împiedica scurtcircuitar ea lor. se execut urm toarele opera ii: sp larea. 5 ÎNTRE INEREA I REPARAREA ECHIPAMENTULUI ELECTRIC Un rol deosebit de important în buna func ionare a ma inilor. rulment montat gre it sau uzat. Principalele surse de zgomot pot fi: lag rele: locul arborelui este mare. la motoarele electrice. Pentru a determina necesitatea de între inere i reparare a ma inilor electrice este necesar s se cerceteze dac ma ina produce zgomote i vibra ii. periile sau miezurile de fier ale statorului sau rotorului: colectoare sau inele uzate. vopsirea par ial . sp larea pieselor provenite de Ia mecanismele demontate i remedierea defectelor de suprafa înlocuirea pieselor uzate. repara ie curent . funda ia: fixarea slab pe funda ie sau în glisiere. cur irea i tergerea p r ilor exterioare. se prev d pentru motoarele electrice urm toarele activit i: revizie tehnic . canalele radiale de ventila ie: nedegajate suficient. rotorul: dezechilibrarea rotorului.

. Contact imperfect între perie i colector Supraînc lzirea periilor i a colectorului.periile de c rbune se vor lefui pe colector cu hârtie silicat : nu este bine s se foloseasc pânz abraziv .se verific amplasarea periilor dup marcarea f cut pe tije.s-a sl bit fixarea colectorului.perii nefixate.perii cu suprafa neuniform ars . Starea proast a periilor.ma ina vibreaz . . . Verificarea amplas rii periilor pe colector. .distan e neegale p e ferin a colectorului circumferin a coleceste neuniform .periile scânteiaz .periile sunt murdare. . Presiune specific sub 150-250 g/cm 2. Tipul periilor este necorespunz tor Presiunea periilor pe colector este prea mic . . .se va scurta arcul portperiei.unele din lamelele colectorului sunt ie ite în afar . . Înc lziri ale periilor Uzura arcului portperie. 22 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .se arde arm tura i conductoarele de cupru. .periile vibreaz i scânteiaz .Defec iuni i remedii ale ma inilor electrice.se vor fixa bine periile în portperii. torului. .refacerea calculului sec iunii cablurilor i înlocuirea lor.contactele î i schimb culoarea. cu ajutorul unei benzi de hârtie i potrivirea periilor la distan e egale pe suprafa a colectorului.suprafa a periilor necorespunz toare.marginile periilor se ard. . arse sau au capete deformate. . .se vor monta corect port periile. . . Distan a dintre Periile sunt la perii pe circum.se va strunji colectorul i se va revedea izola ia dintre lamele.se vor presa periile prin strângerea arcului. .se verific dac contactul dintre perii i portperii nu este slab. . .se verific dac dimensiunile periilor corespund cu ale portperiilor. . Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Tabelul 1 Modul de interven ie .se va înlocui arcul în caz de uzur pronun at .verificarea i cur irea tuturor contactelor circuitului de alimentare i de preluare a curentului. . Presiunea periilor este prea mic sau prea mare. . cablurilor conduc toare de curent i barele colectoare dintre perii i portperii.sec iunea cabluri lor de leg tur este mic . Colectorul nu este neted sau este lovit (duritate diferit a materialului din care este executat colectorul) .periile fac zgomot. . Scânteierea periilor (total sau par ial). Defec iunea Cauza defec iunii Fenomene observate . .m surarea cu un voltmetru de precizie a diferen ei de poten ial dintre punctele portperiilor i barele colectoare. Perii sau port perii montate defectuos.periile se vor sp la cu petrol apoi se vor ajusta pe colector. . ± se reduce presiunea periei. . .se verific b taia colectorului.suprafa a colectorului este aspr . . .se elimin vibra iile ma inii. Se verific modul de înc lzire a colectorului la folosirea periilor de alt tip M rirea presiunii periilor prin întinderea arcului sau schimbarea sa.

fluctua iile de tensiune i dezechilibrul de tensiune pe faze. arm turilor polilor auxiliari i polilor principali al tura i. verifice dac contactele i conexiunile sunt în stare bun .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Defec iunea Cauza defec iunii Polii principali i auxiliari nu sunt repartiza i uniform. supravegheze dac demarajul motorului se face normal. La motoarele mici repara ia se poate face i într -un atelier specializat. . asigure lubrifierea necesar . ÄDurata de via " a unui motor electric este o m rime care se deter min statistic pe baza unei exploat ri îndelungate.se verific pozi ia periilor. . rului de la un pol intense a periilor. Se verific i se monteaz corect polii principali i cei auxiliari. f r scame. Polii principali i cei auxiliari nu se succed corect. prin montarea de ampermetre i volt metre în circuitul de alimentare. asigure circula ia liber a aerului.se înlocuiesc periile cu altele mai tari. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 23 . personalul de exploatare i între inere trebuie s : evite suprasarcinile sau s le reduc la minimum posibil. respecte graficul de revizii i repara ii. Sar scântei pe Colector murdar . in seama de situa ia climatic la înc rcarea ma inii. cure e orificiile i canalele de ventila ie. dup lefuirea colectorului. între in bine ma ina i organele de transmisie. Polii nu sunt conecta i corect la înf urarea rotorului.periile pot fi de tip necorespunz tor. Colector murdar . Aceast m rime depinde în principal de solicit rile termice anormale. ne moale. îndep rtarea asperit ilor colectorului prin lefuire sau strunjire. umezit în petrol gerate sau utiliz rii i se va lefui cu o pânz silicat unor perii de c rbufin . .se spal colectorul cu o pânz datorit ungerii exa curat . Pentru a limita înc lzirea.dup fiecare rodare a periilor sau spre periile altui pol. . Apari ia unei scânteieri mari ce ia aspectul unui cerc de foc. supravegheze înc rcarea.se adânce te izola ia dintre lamele suprafa a colectoca urmare a uzurii colectorului. .periile nu sunt plasate corect. Fenomene Modul de interven ie observate Distan e necoresVerificarea distan elor între punz toare între arm turile polilor principali al tura i arm turile polilor i a distan elor dintre marginile principali al tura i.se vor monta perii mai tari. Recomandare: Aceste repara ii se fac f r demontarea ma inii electrice din uruburile de fixare (la motoarele mari). evite num rul prea mare de demaraje consecutive. atât periile cât i colector ul se vor cur a i sufla cu aer comprimat. Scânteiere circular . .

.Strângerea piuli elor. . a ungerii. .Înlocuirea papucilor în cazul deterior rii.Cur irea aparatului f r demontare. 24 Organe de asamblare: uruburi i piuli e Sistemul de transmisie Perii i portperii Lag re Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .Înlocuirea periilor uzate.lefuirea periilor. . .Verificarea înc lzirii contactelor.Verificarea func ion rii f r zgomot a lag rului. a modului de func ionare a inelelor de ungere. a uruburilor i piuli elor de la mecanismul de ridicare a periilor. care se execut pe ling lucr rile efectuate la revizia tehnic (tabelul 2).Reglarea portperiilor. Organul de ma in sau subansamblul la care se ac ioneaz Subansamblul motor Opera ii executate în cadrul interven iei Tabelul 2 . . . .Înlocuirea pieselor d efecte. Lucr ri executate la repara ia c urent a motoarelor electrice asincrone. . .Cur irea contactelor i înlocuirea lor. a bobinajelor.Reglarea ap s rii periilor pe inelele colectoare.Înlocuirea elementelor de rezisten defecte i a ploturilor în caz de deteriorare. a cuplajului i a ro ii de curea.Verificarea jocului între lag re. .Verificarea leg turii la p mânt.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Lucr rile de repara ii curente la motoarele asincrone cuprind lucr ri mai complexe.M surarea rezisten ei la izola ie. . a uruburilor cutiilor portlag r.Controlul uruburilor de funda ie.Cur irea inelelor colectoare. . a canalelor de ventila ie în locurile accesibile i a p r ii exterioare a carcasei.Verificarea uzurii pinionului i înlocuirea lui dac este necesar. . . .Revizia leg rii la p mânt.Revizia fix rii pinionului. a portperiilor. .Cur irea exterioar a reostatului i a plotu rilor. .M surarea rezisten ei la izola ie. . a uruburilor capacelor de la lag re. . .

. . Recomandare: Lucr rile specificate în tabelul 3 sunt aplicabile atât motoarelor în scurtcircuit (f când abstrac ie de punctele care se refer la rotorul bobinat). Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 25 .cur irea i sp larea lag relor.demontarea i cur irea reostatului i a ploturilor. portperiilor. a reostatului i a aparatajului de pornire. a ploturilor i a rezisten elor defecte.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Lucr rile care se execut la repara ia capital a motoarelor electrice.verificarea izola iei i a leg turii la p mânt. (cât i la motorul sincron (la care se înlocuiesc referirile la inele colectoare cu. Verificarea i repararea reostatului. Cur iri i demont ri. Înlocuirea rulmen ilor uza i.l cuirea bobinajelor. . a jocului între lag re rezisten ei de izola ie. i a . Verificarea final .verificarea îmbin rii i a func ion rii. organelor de transmisie defecte. Verificarea i repara rea aparatajului de pornire Verificarea i reglarea protec iei.înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei). . Con inutul lucr rii Tabelul 3 M surarea întrefierului între sta tor i rotor.prinderea pe funda ie i strângerea îmbin rilor. Înlocuirea pieselor defecte. . .fixarea contactelor i reglarea presiunii pe contacte. Lucr ri executate la repara ia capital a motoarelor electrice asincrone.demontarea aparatajului. opera ii privind colectorul). Reglarea portperiilor. Asamblarea motorului electric.m surarea i verificarea întrefierului dintre rotor i stator.repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. iar pentru motoarele de curent continuu se execut o revizie i o cur ire a colectorului. a bobinajelor. inelelor colectoare. periilor uzate. . Verificarea compatibili t ii siguran elor fuzibile i a releelor termice cu intensitatea curentului.lefuirea periilor i reglarea ap s rii lor. Tipul lucr rii M sur tori înainte de demontare. papucilor defec i ai cablului de alimentare. .fixarea pieselor de transmis ie. . sunt prezentate în tabelul 3 (nu se consider punctele care se refer la rotorul bobinat).cur irea canalelor de ventila ie. . cuzine ilor lag relor. cur irea acestuia i a contactelor.încercarea în sarcin a motorului electric. .reglarea intersti iului dintre portperie i inel. . în scurtcircuit. . . . pl ci de borne i transmisiilor.

.umiditate în izola ie. Defec iuni ale termocuplelor. . Componentele termocuplului Tubul de protec ie (capsul ) Defectul Cauze posibile Tabelul 1 Fisuri longitudinale Rupturi la temperaturi înalte Coroziuni.grosimea pere ilor tubului de protec ie este necorespunz toare. în cazul proceselor tehnologice sau în locurile unde se poate dep i temperatura normal .tubul de protec ie este necorespunz tor pentru atmosfera în care lucreaz . . Pentru o bun exploatare a termocuplelor trebuie inut seama de o serie de elemente înc de la construc ia lor.presiune mare sau vitez mare de curgere a mediului a c rei temperatur se m soar . . iar murd riile au dus la contaminarea acestuia. incluziuni i g uri . În scopul stabilirii cauzelor defec iunilor ce pot ap rea la principalele componente ale circuitelor ce con in termocuple. . ansamblul tub-termoelectrozi s asigure o durat i o stabilitate de func ionare cât mai mare. materialele pentru termoelectrozi s fie astfel alese ca s asigure o diferen mic între coeficien ii de dila tare liniar . . izola ie.tubul de protec ie nu a fost suficient de bine cur at înaintea mont rii. în tabelul 1. termoelectrozi. se utilizeaz în general termocuple. 26 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 . câteva indica ii.punct de sprijin la distan mare.grosimea pere ilor tubului de protec ie este insuficient fa de regimul termic la care a fost supus. .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FOLIE TRANSPARENT NR. 6 ÎNTRE INEREA I REPARAREA TERMOCUPLELOR În construc ia de ma ini temperatura constituie cauza i efectul dife ritelor procese. Acestea se compun din: tub de protec ie (capsul ). Pentru m surarea temperaturii. Principiul lor de func ionare se bazeaz pe transformarea diferen elor de temperatur în m rimi electrice care sunt apoi m surate. materialul tubului s reziste în mediul înconjur tor. se prezint schematic.tubul de protec ie a fost excesiv de rece fa de mediul a c rei temperatur se m soar i în care a fost introdus.

apari ia neomogenit ilor datorit impurific rii etalonare termoelectrozilor. Modificarea . care au ap rut dup montare.contaminarea izolatorilor prin difuzia excesiv a metalelor din termoelectrozi.alungire excesiv la fabrica ie.atmosfer necorespunz toare.termoelectrozii s-au supt datorit întinderii excesive (proiectare necorespunz toare).durate de func ionare dep it .defecte ini iale ale firelor. camerei . . Modificarea Contaminarea izolatorilor datorit reac iei lor cu tubul culorii de protec ie sau cu termoelectrozii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Izolatoarele Termoelectrozii Materialul tubului de protec ia este necorespunz tor regimului termic în care lucreaz .leg turi slabe. . Circuit . curbei de . . Scurtcircuit.etan are necorespunz toare la capete. izola ie mic . înalte . . Circuit deschis . . dup care au fost temperatura p stra i sau transporta i la temperaturi joase.deteriorarea termoelectrozilor datorit ac iunilor nocive (întrerupt) ale mediului ambiant.umezeal . . întrerupt la .termoelectrozii au avut defecte ini iale.alte defecte ini iale. asamblare necorespunz toare.tratamentul termic ini ial a fost necorespunz tor. temperaturi .tratamentul termic ini ial a fost necorespunz tor. . Fisuri .atmosfer necorespunz toare pentru tipul de fragilitate termoelectrozi. indica ii. Rezisten de .termoelectrozii nu au fost suficient de bine cur a i înainte de asamblare. fluctua ii în conductoare r sucite.temperatura de folosire mai mare decât cea prescris . . Fragilitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 27 .termoelectrozi fragili. necorespunz tor trata i. Întreruperea . .termoelectrozii s-au defectat dup un timp de func ionare.temperatura de folosire a dep it valoarea punctului circuitului la de topire a materialului termoelectro zilor.

în cadrul reviziilor tehnice: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.. pentru a avea continuitate.. con inutul repara iilor curente. g) ««««««««««««««««««««««««««««««««««« Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 28 . d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. Obiective: Elevii trebuie s .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II LUCRARE DE LABORATOR LUCRA I PE GRUPE TEMA: Între inerea i repararea unor elemente specifice utilajelor i instala iilor Timp de lucru: 100 minute Lucrarea: Între inerea i repararea motoarelor electrice. la motoarele electrice. În cadrul sistemului de repara ii preventiv-planificate. Acesta trebuie ferit de p trunderea apei i a prafului. Cuno tin e teoretice necesare: Dup studierea FT 5 elevii trebuie s cunoasc activit ile desf urate la echipamentul electric pentru fiecare nivel: con inutul reviziilor tehnice . De re inut ! Fiecare lucrare de ordin superior include lucr rile efectuate la nivelul inferior. repara ie capital . utilajelor i instala iilor la parametrii optimi îl are i între inerea corect a echipamentului electric.. se va lucra în grupe de câte cinci elevi. se prev d pentru motoarele electrice urm toarele activit i: revizie tehnic ... Cerin e: 1.. în orar... Periodic. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. orele trebuie s fie grupate (succesiv).i formeze deprinderile de a stabili ac iunile desf urate pentru realizarea i supravegherea activit i lor de între inere i repararea echipamentului electric. Condi ii de lucru: activitatea se va desf ura în laboratorul de specialitate. Indica ii de lucru: Un rol deosebit de important în buna func ionare a ma inilor. ma inile electrice se vor cur i de praf i mizerie pentru a împiedica scurtcircuitarea lor. repara ie curent . f) ««««««««««««««««««««««««««««««««««.... e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. Indica i opera iile ce se execut . con inutul repara iilor capitale. c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««...

la motoarele electrice asincrone: Organul de ma in sau subansamblul la care se ac ioneaz Subansamblul motor Opera ii executate în cadrul interven iei ± Repara ii curente Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Organe de asamblare: uruburi i piuli e Sistemul de transmisie Perii i portperii Lag re Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 29 .2. cerându -se s se indice opera iile ce se execut în cadrul repara iilor curente. Se d în tabelul de mai jos elementul asupra c ruia se intervine.

3. Verificarea i repara rea aparatajului de pornire Verificarea i reglarea protec iei. Verificarea final . Verificarea i repararea reostatului. Con inutul lucr rii ± Repara ii capitale Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Înlocuirea pieselor defecte. În tabelul de mai jos se d tipul lucr rii ce se execut ± pentru repara ii capitale ale motoarelor electrice asincrone ± cerându-se s se indice con inutul lucr rii: Tipul lucr rii M sur tori înainte de demontare. Asamblarea motorului electric. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 30 . Reglarea portperiilor. Cur iri i demont ri.

Rc1 = 2500 ore. Rk = 30000 ore. Cuno tin e teoretice necesare: Dup studierea FD 18 i FT 1 elevii trebuie s cunoasc : structura unui ciclu de repara ie. s se reprezinte grafic durata de serviciu. s se reprezinte grafic structura ciclului cu datele ob inute anterior. felul i succesiunea diferitelor interven ii tehnice în cadrul unui ciclu de repara ii. pentru a avea continuitate. Structura ciclului de repara ii reprezint num rul. 5. Rc2 = 10000 ore. sau. în orar. 4. 3. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 31 . pân la prima repara ie capital . utilajul sau instala ia nou de la darea lor în exploatare. Obiective: Elevii trebuie s .i formeze deprinderile de a stabili plan ificarea pentru reparare a ma inilor. utilajelor i instala iilor. citirea i interpretarea normativelor. în ore lucrate. de obicei ultima. num rul ciclurilor pentru întreaga durat de serviciu. Se cere: 1. Durata ciclului de repara ii este stabilit pentru fiecare tip de ma in .LUCRARE DE LABORATOR Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II TEMA: Planificarea repar rii utilajelor i instala iilor Timp de lucru: 100 minute LUCRA I PE GRUPE Lucrarea: Stabilirea unui ciclu de repara ie pentru un strung revolver Condi ii de lucru: activitatea se va desf ura în laboratorul de specialitate. Indica ii de lucru: Ciclul de repara ii reprezint perioada de timp. num rul interven iilor pentru fiecare categ orie de repara ii. orele trebuie s fie grupate (succesiv). Cunoscând durata de serviciu i duratele pentru fiecare tip de interven ie: Dc = 120000 ore Rt = 1250 ore. se va lucra în grupe de câte cinci elevi. inclusiv durata uneia dintre ele. num rul orelor pentru un ciclu de repara ii. pentru ma ina. între dou repara ii capitale. 2. utilaj sau instala ie în normative de repara ii în func ie de orele de func ionare .

pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului i al dimensiunilor ( Rc2). spa iile libere cu exemple de lucr ri i dotarea minim a atelierului de repara ii. i a dot rii minime a atelierului în func ie de Condi ii de lucru: activitatea se va desf ura în laboratorul de specialitate. Se cere: Fiind date grupele i tipul de lucr ri aferente. Din punct de vedere al con inutului lor. remediere a defec iunilor medii (Rc1). dar care nu necesit o complexitate tehnologic mai mare. se va lucra în grupe de câte doi elevi. Indica ii de lucru: În cadrul atelierului de repa ra ie se execut produc ia de piese de schimb i repara iile de tip Rc i Rk. Cuno tin e teoretice necesare: Dup studierea FD 13 elevii trebuie s cunoasc : grupele de lucr ri în cadrul unei repara ii pentru un utilaj. dotarea minim cu utilaje i instala ii a unei sec ii care face lucr ri de reparare. se pot deosebi trei grupe de lucr ri de repara ii: grupa I cuprinde lucr rile legate de piesele supuse uzurii rapide i medii. grupa III cuprinde lucr ri de complexitate tehnologic deosebit care necesit utilaje specializate (Rk). Obiective: Elevii trebuie s . în tabelul 1. De men ionat c lucr rile din grupa II cuprinde în afara celor indicate i lucr rile din grupa I.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II LUCRARE DE LABORATOR LUCRA I PE GRUPE TEMA: Organizarea atelierelor i a echipelor de între inere i reparare Timp de lucru: 50 minute Lucrarea: Stabilirea lucr rilor efectuate complexitatea lucr rilor.i formeze deprinderile de organizare a unui atelier de între inere i reparare a utilajelor i instala iilor. la fel grupa III cuprinde i lucr rile din grupa II. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 32 . s se completeze corespunz tor. grupa II cuprinde lucr rile mai mari.

Lucr ri de forjare ± presare.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Grupa I Tipul de lucr ri Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. Lucr ri de turn torie III Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. Lucr ri electrotehnice. Lucr ri de sudur . Lucr ri de forjare ± presare i tratament termic Lucr ri de sudur i construc ii metalice Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 33 . Exemple de lucr ri Dotarea atelierului de repara ii Tabelul 1. Lucr ri electrotehnice. Lucr ri de sudur . Lucr ri de forjare ± presare. II Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj.

Foarte important! Înainte de a trece la rezolvarea exerci iilor i/sau a activit ilor propuse. Elevii vor fi sprijini i s rezolve sarcina de lucru. solicitand sprijinul profesorului. fi e de evaluare. fi e de lucru. Profesorul va ine eviden a exerci iilor care au fost rezolvate i a activit ilor care au fost desf urate i va evalua progresul realizat.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 7. MATERIALE DE REFERIN PENTRU ELEVI fi e de documentare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 34 . se va citi cu aten ie sarcina de lucru i se va face o documentare.

Ob inerea unei durate de func ionare normale cât mai lungi se poate realiza prin încetinirea procesului de uzare fizic a pieselor componente. reducând posibilitatea apari iei unor repara ii accidentale. îndreptate în scopul men inerii în stare de func ionare o perioad cât mai mare de timp formeaz ceea ce în literatura de specialitate poart numele de sistem de între inere i reparare. lucrul de bun ca litate a echipelor de între inere i repara ii i executarea repara iilor la timp. conform prescrip iilor întreprinderii constructoare. care s permit depistarea din timp a eventualelo r defec iuni. cre terea randamentului i a preciziei de func ionare a utilajelor. are loc un proces de pierdere treptat a valorii de întrebuin are a utilajului . control. Importan a activit ii de între inere a utilajelor i instala iilor. reducerea costurilor de produc ie i. utilajului i a instala iei respective. Ca urmare. a procesului de uzur fizic .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. acestea sunt supuse procesului de uzur fizic i moral . utilajele i instala iile în condi ii normale de exploatare între dou repara ii consecutive. dintre care mai importante sunt: cre terea perioadei de timp în care utilajul este în stare de func ionare i realizarea produc iei conform graficelor. Fenomenul de uzur fizic a utilajului poate fi ameliorat i printr -un sistem de activit i de între inere a acestuia. observarea continu a st rii i func ion rii lor. În vederea men inerii caracteristicilor func ionale ale utilajului i a func ion rii în condi ii cât mai apropiate de c ele ini iale. aceasta asigurân du-se prin: exploatarea ma inilor. Activitatea de între inere i reparare a utilajelor este impus de faptul c . utilajelor i instala iilor la sarcina normal (prin evitarea supraînc rc rilor). în cadrul întreprinderilor se organizeaz un serviciu de între inere i reparare a utilajului de produc ie. Între inerea urm re te s men in ma inile. între inerea corect i cur irea zilnic . pe parcursul folosirii lor productive. între inere i reparare a utilajelor. precum i printr -un ansamblu de opera ii de control i revizie. Realizarea unor activit i de între inere i reparare corespunz toare a utilajelor are o serie de avantaje. chiar dac sunt situa ii când unele dintre acestea sunt folosite mai rar. 1 NECESITATEA LUCR RILOR DE ÎNTRE INERE I REPARARE 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 35 . Este necesar ca periodic s se verifice i starea accesoriilor din dotarea ma inii. ungerea pieselor în mi care. cre terea eficien ei activit ii de produc ie. Din analiza comportamentului utilajelor în procesul de uzur fizic se poate constata c uzura în timp a diferitelor componente are loc în mod diferen iat. implicit. i în final o pierdere a capacit ii de satisfacere a nevoii sociale pentru care a fost creat. Toate aceste activit i de revizie.

Mijloacele indicate corespund unor activit i care sunt pre zentate în tabelul 1. Domeniul de activitate al compartimentului de între inere este diferit de la o întreprindere la alta. s elaboreze un program de lucru bine conceput. aer. gaze etc. în timp ce o lung perioad de timp era considerat ca o activitate anex neimportant . reducerea timpilor neproductivi în scopul mic or rii cheltuielilor pe unitatea de produs. în domeniul materialelor.i organizeze disponibilul de piese de schimb în func ie de necesit i. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucr rile de între inere i repara ii. evitarea întreruperilor de produc ie. Obiectivele între inerii i repara iei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: men inerea st rii utilajului la parametrii care s asigure cantitatea. as tfel ca s se asigure func ionarea utilajelor prin respectarea programelor. energie electric .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 2. calitatea i continuitatea produc iei. deoarece ast zi într-o întreprindere constructoare de ma ini exis un num r foarte mare de utilaje diversificate. asigurarea func ion rii utilajelor în condi ii de securitate deplin în exploatare. s . Sarcinile sectorului de între inere i repara ii (fig. urm toarele lucr ri: între inerea i repararea echipamentului i cl dirilor. Obiectivele i mijloacele activit ii de înt re inere i reparare. paza contra incendiilor. s lucreze în strâns colaborare cu celelalte compartimente. livrarea de utilit i în scopuri de produc ie (ap . Existen a unui compartiment de între inere i repara ii este justi ficat de necesitatea asigur rii utiliz rii permanente a echipamentelor i cl diril or din întreprinderile tot mai complexe. dar cuprinde în general. modific rile aduse acestora. s se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. metodelor i echipamentelor noi. controlul i eviden a cheltuielilor de între inere i repara ii.1) pot fi precizate în timp astfel: înainte i dup producerea uzurii mijlocului fix respectiv: Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 36 . abur. s eviden ieze i s studieze continuu cauzele avariilor i s pre vad remediile. Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de între inere trebuie s se foloseasc de principalele mijloace: s se constituie într-un organism propor ional dimensionat cu cadre i bine organizat în func ie de specificul întreprinderii. Activitatea de între inere i repara ii a devenit o problem tehnologic . montarea i punerea în func iune a noilor echipamente. datorit avariilor.). Aceast modificare de optic este fireasc .

revizuirea i renovarea utilajelor într-un mod care s le redea calit ile lor de func ionare i precizie. ACTIVIT ILE DE ÎNTRE INERE Tabel nr. Activit i ca: previziunea pe termen lung i scurt. 1 AC IUNEA Previziunea între inerii Între inerea preventiv Între inerea corectiv Eviden i planificare CE CUPRINDE Activit i efectuate pentru evitarea lucr rilor de repara ii i pentru ca lucr rile de între inere inevitabile s fie efectuate cel mai comod posibil Activit i efectuate pentru reducerea uzurii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. organizarea muncii. men inerea utilajelor în bune condi ii de func ionare i evitarea opririlor neprev zute provocate de accident. înregistrarea cauzelor proastei func ion ri a utilajelor . înlocuirea pieselor uzate. studiul de costuri. Sarcinile sectorului de între inere i reparare. Activit i efectuate pentru corijarea defectelor. 1. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 37 . CUI REVINE Personalului de deservire i a celui de între inere din sec ii Personalului de între inere din sec ii i ateliere care execut reviziile Personalului de între inere din sec ii i ateliere care execut repara iile Persanului de conducere a activit ii de între inere i repara ii.

ma inile. Întrucât în timpul func ion rii ma inile. aceas t uzare poate provoca erori de prelucrare. condi ie esen ial pentru ob inerea unei calit i superioare a produselor cerute i a unei eficiente economice ridicate. f r întreruperi sau opriri accidentale. componente ale ma inilor i utilajelor. utilajele i instala iile trebuie s func ioneze la parametrii optimi. utilajele i instala iile se uzeaz fizic. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 38 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Factorii care contribuie la uzura pieselor. Fig. 1. m rirea consumurilor specifice i chiar accidente de munc . 2 FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR COMPONENTE ALE UTILAJELOR În condi iile produc iei industriale moderne. Factorii mai importan i care contribuie la uzura pieselor. sunt da i în figura 1.

deoarece provoac coroziuni. De exemplu : la a chiere. De men ionat este faptul c o elurile aliate au o mare rezisten la uzur . c). fapt care se explic prin aceea c ecruisarea materialului este mai pu in adânc . De exemplu: o pies din o el cu duritatea de 600 HB are o durat de func ionare de 10 ori mai mare decât a unei piese cu duritatea de 200 HB. Viteza relativ a pieselor în frecare intereseaz mai ales ca m rime. Din acest punct de vedere se deosebesc dou feluri de sarcini : sarcini ce provoac solicit ri statice. o presiune de contact considerabil poate duce la ruperea i întreruperea filmului de lubrifiant. Calitatea materialelor utilizate.006 mm/rot i vitezele mici sub 3m/min fac s scad rezisten a superficial a materialelor pieselor. cea mai utilizat structur . Oricare ar fi aceast prelucrare. De asemenea este important i felul mi c rii dintre dou p iese în frecare. Acestea trebuie s fie lipsite de acizi i impurit i mecanic e. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 39 . prezentând valori de la 0. e).1 m/s pân la peste 10m/s.003 . combinat . La o eluri. ducând astfel la îmbun t irea rezisten ei la uzur . se vor ob ine totu i în final suprafe ele cu neregularit i microscopice sau macroscopice . se utilizeaz uleiuri. este cea cu sorbit i perlit . pe lâng men inerea valorii lor constant . contribuind în acest fel la mic orarea coeficientului de frecare. De re inut este faptul c durabilitatea cre te o dat cu cre terea durit ii. Dat fiind faptul c for ele de frecare ac ioneaz asupra straturilor superficiale ale pieselor. Rezisten a la uzur depinde în mod cert de materialele utilizate la confec ionarea pieselor. inând seama i de avans. Viteza relativ a pieselor în frecare. avansurile mici de 0. În construc ia de ma ini se utilizeaz pe scar din ce în ce mai mare fontele aliate.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II a). For ele i presiunea de contact. Uleiul trebuie s formeze un film stabil absorbant. S-a constatat c prin prelucrare se produc unele modific ri în structura superficial a metalelor sau aliajelor pieselor în frecare . Prelucrarea pieselor . de rostogolire. care. fapt care poate contribui la mic orarea sau intensificarea procesului de uzur . Calitatea lubrifian ilor. b). sarcini ce provoac solicit ri variabil e continue. d). Odat cu cre terea vitezei la peste 15m/min. mi care care poate fi: de alunecare. iar ecruisarea cre te în adâncime. sarcini ce provoac solicit ri dinamice. For ele care solicit piesele în frecare provoac o stare de tensiune care contribuie la uzura lor. care pot fi de dou feluri sarcini ce provoac solicit ri prin oc. care influen eaz rezisten a la uzur . În cazul ungerii lichide. mai au i direc ia constant . care d o bun rezisten la uzur . Uzura este direct propor ional cu presiunea de contact. rugozitatea scade. În scopul m ririi rezisten ei la uzur a pieselor.0. gradul de uzur i de rezisten la uzur depinde de prelucrarea lor. i în special cele cu grafit modular.

rezultat din ac iunea for elor de sprijin din suprafa a de contact deformat plastic. se va ine seam de urm torii factori: ungerea ma inii. acestea furnizând elemente suplimentare fa de cele obi nuite în problema frec rii i uzurii . abraziv. g). se au în vedere posibilit ile de îndep rtare a diferitelor impurit i. În privin a cur irii. y semifluid . deoarece apar solicit ri dinamice care perturb regimul de lucru al ma inii sau utilajului.Frecarea mixt care poate fi interpretat ca o combina ie a frec rii de rostogolire cu cea de alunecare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 40 . rotirea fusurilor în lag rele de alunecare etc. Pentru protec ia suprafe elor în frecare trebuie luate m suri corespunz toare în vederea etan rii i perfec ion rii continue a mijloacelor de ungere. Jocurile provoac înc lzirea i ruperea filmului de lubrifiant. Exemple de frecare de alunecare: mi carea unei s nii pe ghidajele acestuia. Felul frec rii. ro ile unui vehicul de cale ferat pe ine etc. În func ie de felul mi c rilor. Exemple de frecare mixt : frecarea în angrenaj. se pune problema dac uleiul este suficient sau dac el este de calitate bun . metalurgice etc.Frecarea de rostogolire este frecarea asociat mi c rii de rostogolire a unui corp pe altul. care determin un cuplu de sens contrar mi c rii sau tendin ei de mi care de rostogolire.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II f).Frecarea de alunecare. h). Mediul corosiv se întâlne te în special la ma inile i utilajele ce func ioneaz în întreprinderile de produse chimice. unei suprafe e fa de cealalt . Uzura cre te pe m sur ce cresc jocurile dintre piesele aflate în frecare. . petroliere. care se produce în planul tangent comun a dou corpuri în contact. Exemple de frecare de rostogolire : corpurile de rostogolire a unui rulment pe inele. se disting urm toarele tipuri de frec ri: . materiale abrazive etc. care alunec sau tind s alunece unul peste altul. Sub aspectul ungerii. sau a altor piese îmbinate cu acestea. Dup cum între suprafe ele în mi care exist sau nu substan e de ungere. Mediul i regimul de exploatare. y uscat . iar cel abraziv la ma inile i utilajele miniere. poate fi de dou feluri: corosiv. Jocurile dintre piese în frecare. Mediul. frecarea în transmisii prin fic iune etc. În ce prive te regimul de exploatare. cur irea ei. care influen eaz considerab il de mult frecarea. protec ia suprafe elor în frecare. putând duce în final la distrugerea pieselor respective. .. frecarea poate fi : y fluid .

d). arborele începe s transporte sub el lubrifiant. . 3. Fig. La viteze de rota ie mici. precum i la pornirea i. teoretic.economie de lubrifian i. oprirea ma inii când. Frecarea în lag re. 3. . Frecarea uscat ia na tere când între cele dou suprafe e în mi care relativ nu exist nici un strat intermediar de lubrifiant. lubrifiantul este îndep rtat dintre cele dou suprafe e ale fusului i ale cuzinetului.m rirea sarcinilor admisibile.reducerea consumului de energie prin frecare. a). datorit vitezei prea mici. 3. care. din cauza sarcinii de pe arbo re. nu se poate introduce stratul de ulei necesar între cele dou suprafe e în mi care relativ . În acest ultim caz (fig. La cre terea tura iei.mic orarea uz rii suprafe elor de frecare. c). ungerea va fi semifluid (fig. 3. nici chiar în punctele disparate. La sta ionarea ma inii. suprafe ele sunt supune unei ap s ri mijlocii i sunt alimentate în mod continuu cu lubrifian i. pentru a coincide cu el la tura ie foarte mare. având form de pan i o oar ecare presiune. Frecarea fluid se poate men ine când între suprafe e se realizeaz deplas ri cu viteze mari. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 41 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Frecarea fluid se produce.m rirea siguran ei în func ionare. . Frecarea semifluid poate s apar ca urmare a unei ung eri defectuoase sau insuficiente. : . începe s -l ridice. grosimea peliculei de lubrifiant devine constant pe întreaga periferie a fusului. contactul a sta ionat un timp îndelungat (fig. în mod normal. la func ionarea de regim a ma inilor i utilajelor. ÎN CONDI IILE FREC RII FLUIDE SE REALIZEAZ . b. astfel înc ât contactul lor este direct. în acest caz. centrul fusului se apropie de cel al cuzinetului.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

FI A DE DOCUMENTARE NR. 3
ÎNTRE INEREA MA INILOR I UTILAJELOR INDUSTRIALE 1. Managementul între inerii preventiv -planificate.

Activitatea general de între inere trebuie s se bazeze pe experien , cum a r fi statistica defec iunilor ± proprie sau cea a produc torilor. În func ie de cât de complet este documenta ia de între inere, sarcina de a concepe activitatea de între inere poate s se dovedeasc a fi mai mult sau mai pu in dificil . În activitatea de concep ie a activit ii de între inere, scopul este de a elabora instruc iuni cu privire la: - posibilit ile de eliminare - g sirea rela iei optime - modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre între inerea corectiv momentului optim pentru tendin a s se repete; i între inerea preventiv ; înlocuirea unui reper;
Scopul ini ial al configur rii între inerii planificate este de a organiza metodele i personalul de care este nevoie pentru îndeplinirea acestei misiuni ± aceea de a împiedica apari ia defec iunilor i a defectelor, ceea ce înseamn c este nevoie de: formulare ale documentelor standard (tip); descrierea de rutin privind modul de utilizare a formularelor; instruc iuni de m surare a diferi ilor parametri; instruc iuni privind executarea diferitelor activit i preventive; personal disponibil pentru a executa lucr rile conform programului; conven ie cu personalul calificat care s îndeplineasc aceste sarcini, cu sau f r instruc iuni detaliate. Documenta ia de între inere con ine instruc iuni de între inere, lista de referin e la piesele de rezerv i alte documente care pot fi elaborate în faza premerg toare. Documentele care se cer au anumite caracteristici: includ fluxuri tehnologice (de lucru) sau figuri care rezult din desene/plan e f cute de consultan i; constau în descrieri primite de la produc tori ; sunt influen ate de documenta ia standard a cump r torului; sunt adaptate la calific rile meseria ilor care le deservesc; Planificarea activit ii de între inere planifi cat se bazeaz pe diferite informa ii: analiza rezultatelor din procesul de între inere corectiv ; experien a acumulat din alte activit i; caracteristicile utilajelor; monitorizarea st rii/condi iei utilajului (dac este în func iune). Activitatea de planificare con ine urm toarele puncte: identificarea sistemului tehnic/componentelor care urmeaz s fie între inute; definirea ac iunilor de între inere relevante; repartizarea ac iunilor; preg tirea programului de între inere; demararea ac iunii.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

42

Organizarea corespunz toare a lucr rilor de între inere a ma inilor i utilajelor asigur m rirea duratei lor de serviciu, adic a perioadei de timp consumate de la punerea în exploatare pân la scoaterea din uz, respectiv casarea acestora. În func ie de importan i complexitate, lucr rile de între inere se execut : permanent ± de c tre personalul ce deserve te ma ina i utilajul; periodic ± de c tre echipele de între inere, în conformitate cu normele prev zute pentru fiecare ma in , utilaj sau instala ie.
2. Lucr ri de între inere executate de personalul care deserve te utilajele.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

Personalul care deserve te ma inile, utilajele i instala iile, în afar de modul de manipulare în procesul de produc ie, trebuie s cunoasc i s respecte ansamblul de m suri corespunz toare:
Construc ia, func ionarea, reglarea i exploata rea ma inilor, utilajelor i instala iilor deservite. M surile de siguran care trebuie luate înainte de punerea în func iune. Modul cum se pune în func iune, respectându se opera iile în succesiunea i corelarea lor. Supravegherea pe timpul func ion rii pentru evitarea apari iei unor fenomene nedorite. M suri de siguran înainte de oprire.

ANSAMBLU DE M SURI

Modul cum se face oprirea, cu respectarea opera iilor în succesi unea i corelarea lor. M surile de siguran dup oprire.

M surile necesare a fi luate în cazul apari iei unor situa ii anormale. Protec ia contra agen ilor corosivi. Conservarea de scurt i lung durat .

Protejarea de lovituri, zgârieturi i alte degrad ri a organelor care pot influen a precizia. Schema de ungere cu indica iile necesare.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

43

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

3. Lucr ri de între inere a utilajelor executate de personalul de între inere.

Aceste lucr ri se executa la anumite termene planificate, indicate în grafice, în func ie de caracteristicile utilajului, de precizia necesar func ion rii, de gradul de înc rcare al utilajului i regimul s u de lucru. Cu acest prilej se verific sistemul de r cire i de ungere, i comportarea în exploatarea ma inii, în unele situa ii, se fac regl ri sau demont ri par iale ale ma inii i utilajului i, în special, a acelor subansambluri care prezint importan în func ionare. Rezultatul acestor verific ri este men ionat în dosarul ma inii, utilajului sau instala iei, respective, în vederea determin rii cauzelor uz rii i pentru stabilirea volumului i felului repara iei.

4. Cur irea ma inilor utilajelor i instala iilor.

Cur irea i sp larea se execut pe locurile de produc i e (în cazul ma inilorunelte i utilajelor fixe sau utilajelor grele) sau la un post de cur ire i de sp lare special amenajat (în cazul ma inilor i utilajelor deplasabile). Se va acorda aten ie deosebit sistemelor de etan are ce se vor demonta cu regularitate, pentru a fi cur ite i reglate. înainte de sp lare se recomand ca instala iile de r cire i de ungere s fie golite pentru schimbarea lichidului, care întotdeauna con ine impurit i, atr gând dup sine uzarea pompei. Se vor cur a periodic filtrele instala iilor de ungere; rezervorul i conductele de ulei trebuie sp late ori de câte ori se schimb uleiul. Materialele pentru ters trebuie s absoarb lichidele, s nu con in a chii metalice i s aib o rezisten suficient de mare, pentru a nu se rupe în timpul întrebuin rii. P r ile de lucru fine ale ma inii se cur cu cârpe moi, iar cele cromate cu piele de c prioar . Ca materiale de ters se mai folosesc: lavete, de euri de bumbac uscate, pânz de sac moale etc. Ma inile-unelte se spal , de obicei, cu petrol lampant sau cu motorin , cu ajutorul unor cârpe îmbibate în aceste lichide. Dup sp lare, se terg cu cârpe sau se usuc cu aer comprimat. Ma inile care lucreaz în mediu cu mult praf, de Importan activit ii de intretinere si reparare utilajelor exemplu, cele din turnatorii, se spal periodic, la intervale maiamici decât ma inile din celelalte sectoare.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

44

cur irea i sp larea pieselor dup demontare. constatarea defectelor pieselor demontate i sortarea lor. UTILAJELOR I INSTALA IILOR PENTRU REPARARE Opera iile preg titoare care se efectueaz în vederea repar rii ma inilor. diverse presiuni etc..10) 10 2 Pa. Metoda m sur rilor speciale. M surarea acestor parametri speciali d o imagine clar a st rii utilajului. sunt supuse presp l rii. care const în m surarea unor parametri speciali ai ma inii.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 45 . f r a se opri ma ina sau utilajul. Anumite tipuri de ma ini i utilaje. O ma in care d produse cu o abatere mare prezint uzuri mari. data când utilajul va fi oprit i predat cu proces-verbal de predareprimire. când se constat uzarea pieselor. utilajelor i instala iilor se face prin urm toarele metode: Metoda examin rilor Metoda testelor Metoda m surilor M sur ri speciale Metoda examin rilor prin care se verific starea tehnic a utilajelor observându se func ionarea acestora. p resp larea. opera ie care se face cu ap rece sau cald la presiuni de (5. numai dac se stabile te necesitatea lor cu ocazia reviziilor tehnice planificate. piesele sau sculele anex . cum sunt cele care lucreaz în aer liber. stabilindu -se astfel gradul de uzare. înainte de demontare. temperatura. utilajului sau instala iei respective . defec iunile constatate în timpul exploat rii recomand rii privitoare la modernizarea utilajului etc. cum ar fi: vibra iile. Aceast observare se face de c tre personalul de specialitate. Constatarea st rii tehnice a ma inilor. este necesar demontarea ma inii. Persoana care conduce lucr rile de repara ie stabile te împreun cu eful sec iei în care se afl utilajul. utilajelor i instala iilor sunt: primirea pentru reparare. în care se consemneaz : denumirea utilajului num rul de inventar. care se compar cu datele din cartea tehnic . dac intrarea in repara ie este conform planului sau este o repara ie accidental (cu specificarea motivului accident rii i a vinovatului). în cadrul c reia se fac m sur ri asupra produsului realizat de c tre ma ina respectiv i se constat abaterile. 4 PRIMIREA MA INILOR. în vederea îndep rt rii noroiului i altor depuneri. în locuri special amenajate. demontarea. Pentru aplicarea metodei. Metoda m surilor. care const în m surarea anumitor piese componente ale ma inii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. vitezele de lucru. Metoda testelor. zgomotele. Repara iile se fac la termenele stabilite în planul de repara ii ale fondurilor fixe întocmite la începutul anului.

Astfel. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 46 . se cunosc dou metode : . pân se deplaseaz din loc. Piesele de dimensiuni mari (batiurile. utilajului sau a instala iei i de felul repara iei. în câteva posturi de lucru pe linia de demontare. Prin ac ionarea tijei rola striat se rote te o dat cu aceasta.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. montat pe tija cu ajutorul penei 4. Metoda se aplic atunci când utilajul trebuie demontat numai par ial. la care opera ia de demontare se realizeaz treptat. stabilind subansamblurile. Dup demontarea utilajului agregatele care trebuie reparate sunt transportate la locurile de repara ii. pârghia 2. la repa ra iile curente R C1 i RC2 se demonteaz numai subansamblurile defecte. Dac acest procedeu nu este eficient. iar cele de dimensiuni mici se strâng într -o lad separat . apoi dup ce a fost oprit. scopul precum i ordinea demont rii. utilajelor i instala iilor. prezoanelor i a uruburilor care se de urubeaz greu din cauza corod rii. atunci se aplic cu ciocanul de cupru lovituri dese i u oare pe fe ele piuli ei i apoi se de urubeaz . Demontarea organelor filetate. . neexistând interschimbabilitatea între ele. de urubarea f cându-se cu o cheie obi nuit . Acest dispozitiv se compune din tija 1. Pentru de urubarea prezoanelor ce sunt prev zute cu filet la cap tul liber se folosesc dispozitive universale de scos prezoane (fig. respectându -se cu stricte e normele de s n tate i securitate a muncii. aceasta se înc lze te încercându-se permanent de urubarea ei cu cheia. ele se ung cu petrol lampant. Dac subansamblul demontat are dimensiuni mici. 1). dezangajând prezonul. pe un suport din lemn sau pe mese joase. iar la repara iile capitale R k. În lipsa acestui dispozitiv se folose te o piuli cu o contrapiuli . Demontarea fiec rui subansamblu se face individual. schema cinematic . Pentru a se u ura de urubarea unei piuli e foarte în epenite. schema electric etc.) i examineaz utilajul mai întâi în stare de func ionare. trebuie marcate piesele conjugate. care const din demontarea utilajului de la început pân la sfâr it într-un singur loc de lucru. Metoda se aplic în cazul demont rii complete a utilajului.metoda de front. UTILAJELOR I INSTALA IILOR Lucr rile de demontare depind de construc ia ma inii. Pentru executarea opera iei de demontare a ma inilor. în care scop el studiaz documenta ia tehnic (proiectul i cartea ma inii. De asemenea. Piesele a ezate dezordonat se identi fic greu la asamblare. interac iunea lor i pozi ia pieselor conjugate. Persoana care conduce lucr rile de repara ii trebuie s cunoasc bine construc ia i func ionarea utilajului. rola striat 3.metoda de band .) se recomand s fie a ezate pe pardoseal . Piesele m runte provenite din mecanismele demontate ale subansamblurilor trebuie aranjate ordonat în l zi. Piesele i subansamblurile grele se vor demonta utilizând ma ini de ridi cat cu dispozitive de prindere sigur . pentru a evita deteriorare a i deformarea lor. carcasele etc. întreg utilajul. iar apoi se r suce te piuli a sau urubul într -un sens sau altul. f r a se a eza unele peste altele. atunci ele se cufund pentru 20-30 min în petrolul lampant. Prezonul 6 ce urmeaz a fi scos se introduce în alezajul suportului 5 pân când partea nefiletat ajunge în dreptul rolei striate. 5 DEMONTAREA MA INILOR. Pentru a se u ura demontarea piuli elor.

în alezaj. Dac în l imea la care s-a produs ruptura este prea mic i nu permite executarea unui canal pentru urubelni . dup care se preseaz în alezajul practicat un dorn conic din o el cu profil triunghiular sau p trat sau. Când prezoanele i uruburile rupte au duritate mare i nu se pot folosi burghie. având diametrul egal cu jum tate din diametrul prezonului rupt. Procedeu de scoatere a urubului rupt cu o vergea sudat . De asemenea extragerea se mai poate realiza sudând de capul prezonului rupt o piuli ca de urubarea s se fac cu o cheie. Fig. atunci de urubarea se va face cu ajutorul unei bare sudate 1 (fig. Prin roti rea dornului sau a tijei se de urubeaz cap tul rupt. 2). alezajul se va executa prin prelucrarea cu scântei electrice. Dispozitiv universal de scos prezoane. atât de prezonul 2 cât i de rondeaua 3. Fig. Dac prezoanele i uruburile s-au rupt sub nivelul suprafe ei piesei în urubul sau prezonul rupt se execut un alezaj la adâncimea de 10 -15mm. 1.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Dac prezonul sau urubul s-au rupt pu in deasupra suprafe ei piesei resturile lui se îndep rteaz din alezajul filetat cu o urubelni . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 47 . executându -se mai întâi un canal pe fa a sa rupt . se execut un filet invers i se în urubeaz o tij filetat cu mâner. 2.

La demontarea subansamblurilor penele înclinate se scot prin batere cu ajutorul unui dorn. În figura 4 sunt reprezentate dou moduri de demontare a rulmen ilor de pe arbore. 4. 3). Pana înclinat montat la cap tul arborelui. Acest dispozitiv se aplic numai atunci când arborele împreun cu rulmentul pot fi scoase din carcasa lor. 3. Dac pana nu poate fi scoas prin acest procedeu atunci piesa se înc lze te cu o lamp de benzin sau cu un arz tor cu gaze pân la temperatura de 80 -120oC. care se vor fixa direct pe acestea. tiftul conic se îndep rteaz în sensul diametrului mare. Dac una din piese este deplasat din loc i tiftul s -a îndoit. iar pe capul arborelui 3 se preseaz axial cu o pres manual . de asemenea. Demontarea îmbin rilor cu tift i cuie spintecate. pentru c în acest caz corpurile i c ile de rulare se deterioreaz . se va proceda. dup ce au fost strânse cu un cle te. la: constatarea modului de montare a rulmentului. Lovind de câteva ori cu greutatea 5 flan a 6 se scoate pana din loca ul ei. Cel mai simplu dispozitiv folosit la demontarea rulmen ilor este un man on de eava 1 (fig. Extractor de pan cu ac iune dinamic . 4. Demontarea îmbin rilor cu pan . oric rui tip de rulment. se folosesc dispozitive. b). Fig. Cuiele se smulg cu ajutorul extractoarelor speciale. Capul 1 al extractorului se a eaz pe capul 2 al penei i se fixeaz cu ajutorul inelului 3 i cu urubul 4. poate fi scoas .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Dup scoaterea uruburilor i a prezoanelor rupte. Rulmen ii nu trebuie demonta i prin lovire cu ciocanul i dornul. În vederea demont rii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 48 . Demontarea rulmen ilor . cur irea locului i subansamblurilor respective. el se scoate dup ce piesa a fost a ezat la loc. Când în spatele rulmentului se afl o roat din at sau o roa t de transmisie. din categoria c rora cel mai frecvent sunt folosite presele manuale. preg tirea sculelor i dispozitivelor de scoatere. se corecteaz filetul respectiv cu ajutorul unor tarozi de dimensiuni corespunz toare la treapta de filet imediat superioar . aplicând lovituri puternice cu ciocanul prin intermediul unui dorn. cu gheare (fig. prin consultarea desenelor sau prescrip iilor. a) care se aplic pe inelul in terior al rulmentului 2. Dup o astfel de înc lzire piesele se elibereaz relativ u or de pan . ale c rui dimensiuni tre buie s fie cava mai mici decât sec iunea canalului pentru pan . cu un extractor cu ac iune dinamic (fig.

Piuli a se sprijin pe inelul interior al rulmentului 2 i în acela i timp. opera ia de demontare se simplific deoarece în acest caz se poate separa inelul exterior de cel interior. Fig. prin în urubare. 4. Rulmen ii monta i cu buc e de extrac ie 3 (fig. Demontarea rulmen ilor fixa i în buc cu extrac ie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 49 . eliberând astfel rulmentul de pe fusul 4. 5. iar prinderea lor în vederea demont rii se poate face mult mai u or. trage buc a extractoare.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. La rulmen ii demontabili. Procedee de demontare a rulmen ilor. Un procedeu mai perfec ionat îl constituie demontarea buc elor de extrac ie cu presa hidraulic portativ . 5) se demonteaz prin în urubarea unei piuli e 1 pe filetul exterior al buc ei.

Dup ce se înc lze te inelul interior demontarea propriu -zis se realizeaz cu unul din procedeele cunoscute. pân când fac contact cu pere ii inelului interior. Pentru aceasta se toarn peste inelul interior ulei mineral înc lzit. Pentru demontarea rapid a rulmen ilor cu role cilindrice monta i direct pe fus se folose te un dispozitiv electric de extrac ie care se centreaz pe arbore i înc lze te prin induc ie) rulmentul în circa 30s. 6. dup aceea.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Pentru a u ura demontarea rulmen ilor mari i cu strângeri mari. iar fusul arborelui este izolat cu azbest sau carton (dispozitivul de demontare trebuie fixat în prealabil). rulmentul este extras cu ajutorul unui arc i al unor gheare. Demontarea rulmen ilor din alezaje înfundate. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 50 . Prin ac ionarea urubului conduc tor 4 ce se sprijin pe fundalul alezajului din carcas se scoate rulmentul. pe fus se obi nuie te s se înc lzeasc inelul interior la temperaturi de 80 -90°C. Fig. Extragerea rulmen ilor din alezajele înfundate ale carcaselor se realizeaz cu ajutorul preselor de tipul celei reprezentate în figura 6. F lcile 1. dup ce sunt introduse în alezajul interior al rulmentului. cu ajutorul uruburilor 3. se dep laseaz pe glisiera. prin deplasarea axial a bacului conic 2.

p reselor hidraulice i pneumatice sau cu ajutorul dispozitivelor de extrac ie. Fig. dup ce acesta a ven it în contact cu bila. Lag rele i buc ele montate prin presare. pe partea frontal a buc ei se a eaz dopul 7 asupra c ruia se ac ioneaz cu urubul 2. se demonstreaz cu ajutorul preselor manuale. în cazul c se mai refolosesc. tija filetat 1. (fig. a) sau prin împingere (fig. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Presele manuale folosite la demontarea buc elor pot ac iona prin tragere (fig. 7. Demontarea buc elor cu ajutorul preselor manuale Buc ele care nu se mai refolosesc se pot demonta cu ajutorul dornurilor (fig. este deplasat axial prin rotirea piuli ei 2 ce se reazem pe flan a 3. pentru ca aceasta s poat fi extras complet din alezajul carcasei. 8. În primul caz. 9) i al unei bile de o el 3. pân când buc a este eliminat de alezajul carcasei. în cel de -al doilea caz. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 Fig. Distan ierele 4 trebuie s aib o în l ime egal cu cel pu in în l imea buc ei. Scoaterea buc elor dintr-un alezaj înfundat. 7. 7. iar dac nu se mai refolosesc. Demontarea buc elo r cu ajutorul dornurilor. b). Extragerea buc ei 2 se face pe m sura în urub rii tarodului. cu ajutorul dornurilor. Fig. 8) sau cu ajutorul unui tarod 1. 9. 51 .Demontarea lag relor cu alunecare i a buc elor. montat cu un cap t în flan a 5.

utilajelor i ale pieselor componente ale acestora sunt acoperite la exterior i interior de diferite impurit i. Metodele fizico-chimice sunt cel mai des utilizate. utilajelor i a pieselor componente ale acestora a bavurilor. vopselei vechi etc. oxizilor. deoarece sunt foarte productive. prin frecare) ÎN TOBE b). asigur o suprafa perfect curat i pot fi mecanizate i automatizate toate lucr rile legate de sp lare. de pe suprafe ele ma inilor. d l i) MANUAL (jet de nisip sau bile) SABLARE (la piese mici. Îndep rtarea acestor depuneri i impurit i se poate realiza prin me tode mecanice i fizico-chimice. Principalele procedee folosite în aces t scop sunt. a).Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. METODE FIZICO-CHIMICE au la baz folosirea: ultrasunetelor bombardarea cu ioni solu iilor chimice solu ii chimice asociate cu ultrasunete sau curent electric Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 52 . cu perii. PROCEDEE DE CUR ARE (piese mari. Metodele mecanice se preteaz îndeosebi la îndep rtarea. 6 SP LAREA I CUR IREA PIESELOR Suprafe ele ma inilor. depuneri i pelicule care trebuie îndep rtate complet în procesul de reparare pentru a permite constatarea defectelor i efectuarea lucr rilor ulterioare în condi ii corespunz toare.

Dup sp lare. Sp larea în ulei fierbinte se face într-o baie înc lzit electric. În timpul sp l rii. Ungerea se face prin rotirea lent a rulmentului într -o baie de ulei. piesele fiind a ezate la anod sau la catod. corpurile de rulare i colivia se vor cura i complet. neutru. activ din punct de vedere chimic i care împreun favorizeaz îndep rtarea depunerilor. pân la temperatura de 80°C. Sp larea cu ultrasunete se bazeaz pe ac iunea mecanic a ultrasunetelor care se propag într-un mediu lichid. Pentru aceasta.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Instala iile de sp lare i cur ire electrolitic sunt folosite la îndep rtarea depunerilor de orice natur de pe piese i ca opera ie prealabil a unor procese ulterioare (cromare. dup care se adaug ulei mineral sub ire. iar inelul exterior se rote te pân când c ile de rulare. Ionii care se formeaz în gazul din recipient bombardeaz piesa i înl tur toate depunerile. Rulmen ii se spal în produse petroliere sau ulei mineral fierbinte. nichelate). rulmentul se usuc i apoi se unge. dup ce în prealabil s -a f cut o cur ire grosier . cu presiune sc zut . Aceast metod se bazeaz pe ac iunea curentului electric asupra unor piese montate la catod i scufundarea într -un electrolit activ din punct de vedere chimic fa de elementele ce trebu ie îndep rtate. inelul interior se imobilizeaz . Cur irea pieselor prin bombardarea cu ioni se aplic în scopul ob inerii unor suprafe e foarte curate la piesele cu precizie înalt . în procent de 6-8%. piesele sunt introduse într -un mediu gazos. Sp larea în produse petroliere se face astfel: într-un vas curat se toarn produse petroliere pân ce acoper to i rulmen ii care trebuie sp la i. în care se produce o desc rcare electric între doi electrozi. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 53 .

îns prin suprapunerea acestora unor opera ii cum sunt cele de recondi ionare printr -un procedeu adecvat i cu o tehnologie corespunz toare. rezult piese bune de utilizat. 7 CONSTATAREA DEFECTELOR PIESELOR DEMONTATE I SORTAREA ACESTORA Dup sp lare i uscare.. din cauza gradului av ansat de uzare sau deteriorare. uzurilor accentuate. controlul defectoscopic nedistructiv. Dup constatare pot rezult urm toarele categorii: piese care se încadreaz în prescrip iile tehnice privind dimensiun ile. Vor fi admise ca piese bune numai acelea care se încadr eaz strict în prescrip iile din documenta ia ma inii. Piesele bune se remonteaz în ma ina. rizurilor. Constatarea defectelor pieselor se face prin : controlul vizual pentru depistarea cr p turilor.. controlul cu instrumente i aparatur obi nuit pentru determinarea uzurilor. r sucirilor etc. controlul cu instrumente i dispozitive speciale pentru m surarea uzurilor.. caracteristicile fizico -mecanice etc. piese la care nu se pot sau la care nu se justific . ro i din ate etc. sau se introd uc cu forme de predare în magazia de piese de schimb. utilajul sau instala ia respectiv (de regul . calitatea suprafe elor. aceasta se afl în repara ie). gr ipajelor etc. din punctul de vedere tehnico economic. durit ii. s fie recondi ionate. încovoierilor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. în vederea refolosirii lor a a cum reiese din figura 1. tirbiturilor. piese care nu se încadreaz în prevederile prescrip iilor tehnice. rupturilor. deform rilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 54 . fisurilor care nu se v d cu ochiul liber. controlul elasticit ii arcurilor. la rulmen i. i sunt bune de utilizat în forma respectiv f r alte interven ii. piesele se supun procesului de constatare a defectelor i sortarea se face în: piese bune. segmen ilor etc. exfolierilor.. piese de recondi ionat (reparat) sau de înlocuit i piese neutilizabile.

i numai aici. pentru c aici. la produc tor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 55 . utilajelor i instala iilor. prin recondi ionare. sau la t er i.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. activitatea de recuperare ± recondi ionare este plasat în cadrul celei de între inere i repara ii (fig. constituie cheia activit ii de recondi ionare. 2) care. 1. în industrie. în unit i specializate. s e hot r te soarta unei piese ± dac aceasta va fi retopit sau. Schema bloc pentru recuperare piese i subansamble. De el depinde în mare m sur succesul sau insuccesul acestei activit i. va reintra în circuitul normal ± deja cunoscut. în mod corespunz tor. IMPOANT Datorit ponderii atât de însemnate a valorii pieselor de schimb în cadrul cheltuielilor totale pentru repara ia ma inilor. se desf oar în ateliere i sec ii proprii. de regul . Func ionarea acestui compartiment.

DE RE IUT Pentru piesele care necesit recondi ion ri. modul de rezolvare i num rul de ordine al schi ei sau desenului.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 56 . 2. modul de recondi ionare i cotele la care trebuie ob inut piesa. tehnologul care face constatarea întocme te o schi în care se va ar ta prin linii groase locul ce trebuie reparat. dup recondi ionar e. O dat cu întocmirea schi ei se va trece în foaia de constatare natura defectului. Schema bloc de leg turi i atribu ii.

Activitatea va fi delegat clar. identificarea activit ilor care urmeaz s se desf oare în întreprindere. Se vor evita treptele care nu servesc decât la primirea d rii de seam sau la transmiterea de ordine. a infor ma iilor necesare. astfel încât acestea s fie repartizate cât mai logic i mai eficient de realizat. evaluarea structurii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 57 . urm rindu-se în primul rând atingerea obiectivelo r. a func iunilor lor i a atribu iilor conducerii. determinarea necesarului de personal pe categorii. f r suprapuneri. sectorului. dup de stina ie etc. sectorului. întocmindu -se lista tuturor lucr rilor i schema succesiunii lor. frecven a lor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. în vederea stabilirii unei re ele de leg turi cât mai corespunz toare. ca i a întreprinderii de altfel. Optimul de per soane care trebuie s fie conduse de un responsabil difer în func ie de condi iile locale. stabilirea lucr rilor necesare. Etapele generale ale procesului de elaborare a structurii organiza torice a întreprinderii. a ezarea compartimentelor în orga nigram i precizarea leg turilor (stabilirea tipului de s tructur i de organigram ). Recomandare: Organizarea trebuie s convin persoanelor pe care le cuprinde. se realizeaz prin definirea i gruparea activi t ilor. sect orului. iar liniile de activitate verticale vor fi cât mai scurte. nivelul de preg tire i specialitatea solicitat . în general. se va baza pe reguli universal admise i se va adapta la condi iile i situa iile locale. în func ie de acestea se va urm ri identificarea deciziilor. dou func iuni principale: elaborarea proiectului sau a mecanismului pentru coordonarea activit ii. i în consecin . adic stabilirea structurii organizatorice ilustrat de organigram i regle mentarea func ion rii ei prin regulamentul de organizare i func ionare. inând seama de persoanele care trebuie s coopereze. se succed într -o ordine logic . Rezultate bune se pot ob ine dac organizarea activit ii comparti mentului de între inere i repara ii va fi clar definit . s fie supl i s permit îndeplinirea func iunilor într -o manier favorabil . precizarea sarcinilor pe persoane i gruparea acestora în com partimente (descrierea posturilor). Organizarea structurii îndepline te. 8 ELABORAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE Proiectarea organiz rii unui sector dintr -o întreprindere. modul de execu ie. se va trece apoi la clasificarea lucr rilor dup natura i con inutul lor.. care se prezint astfel: precizarea i clasificarea obiectivelor întreprinderii. definirea rela iilor din interiorul întreprinderii . elaborarea regulamentului de func ionare. sector.

m rimea i complexitatea lui depind de mai mul i factori dup cum reiese din sche ma de mai jos: Pozi ia geografic a întreprinderii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Structura organizatoric a compartimentului de între inere. STRUCTURA ORGANIZATORIC i Dimensiunea întreprinderii. Domeniul de ac iune al compartimentului de între inere i repara ii. Situa ia calific rii for ei de munc . Natura instala iilor. care poate fi amplasat izolat sau în cadrul unui complex strâns grupat teritorial. num rul de utilaje de acela i tip i modul lor de dispersare în întreprindere Continuitatea opera iilor procedeelor tehnologice utilizate. Natura întreprinderii. care influen eaz efectivul i modul de specializare al personalului compartimentului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 58 .

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 59 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Etapele elabor rii structurii organizatorice.

în func ie de num rul i tipurile utilajelor tehnologice. În cazul sectorului de repara ii de tip centralizat repara iile sunt grupate pe tipuri de lucr ri sau utilaje f r s in seama de amplasa mentul acestora. etc. Centralizarea lucr rilor de repara ii este legat de crearea unor subun it i de repara ii specializate în cadrul atelierului mecanic. asigurarea execut rii pieselor de schimb centralizat. Pentru a evita dublarea func iilor de conducere pe vertical . specializarea echipelor de repara ii urm rind ca prin aceasta s se ridice productivitatea muncii la lucr rile de repara ii. gradul de calificare al for ei de munc . Recomandare: Sistemul de repara ii centralizate este utilizat i pentru întreprinderile grupate din punct de vedere teritorial sau în întreprinderile în care exist num r mare de ma ini de acela i tip. se execut de c tre echipe ce lucreaz în instala ii i au totodat sarcina înl tur rii i prevenirii deranjamentelor. unde num rul de utilaje de reparat nu dep e te 100 la fiecare sec ie. este necesar s se realizeze o specializare maxim a func iilor de conducere pe ve rtical i a func iilor de execu ie pe orizontal . diminuarea controlului i a responsabilit ilor. Înainte de a se trece la executarea centralizat a repara iilor este bine s se studieze urm toarele: evaluarea volumului lucr rilor de repara ii propuse pentru centra lizare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 60 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. gradul de complexitate al lucr rilor. Toate repara iile se execut în cadrul unui atelier mecanic. 9 ORGANIZAREA DE TIP CENTRALIZAT METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Organizarea de tip centralizat este r spândit în întreprinderile mici. Opera iile de demontare i montare a echipamentelor. ce trebuie reparate. Num rul de muncitori din aceste subunit i difer de Ia unitate la u nitate i se stabile te dup mai multe criterii.

recomand ri care s conduc la reducerea frecven ei repara iilor dat orate în special coroziunii. Trecerea la sistemul de organizare de tip centr alizat. înlocuiri de trasee sau realizarea de noi instala ii. Grupa ma inilor este caracterizat prin prezen a unor organe de mi care (alternativ sau de rota ie). spargeri. La instala ii ce cuprind arm turi i conducte apar probleme legate de coroziune. pe lâng ela borarea unor metode economice de repara ii. În situa ia actual când se iau numeroase m suri în vederea centra liz rii i specializ rii activit ilor de repara ii. În func ie de compl exitatea i natura lor aceste ma ini pot fi grupate în: pompe. având ca faz intermediar sistemul de organizare mixt. Utilajele se pot împ r i în trei grupe principale: aparate. Aceste forme de organizare trebuie s nu conduc la perturba ii în desf urarea normal a proceselor de produc ie. fac necesar o trecere tr eptat la centralizarea acestor activit i. elaborarea de metode pentru m surarea efectel or coroziunii. vibra ii. practic în foarte multe situa ii . a fisurilor. Ca obiectiv de lucru al specialistului în aparate este. trecerea de la sistemul de organizare descentralizat la sistemul de organizare centralizat. influen ei temperaturii i presiunilor înalte. În acest sistem de organizare personalul necesar lucr rilor de repa ra ii este afectat integral sectorului de între inere i repara ii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Recomandare: În scopul determin rii naturii i m rimii subunit ilor specializate de repara ii este necesar analizarea problemei specificului utilajelor tehnologice. acest compartiment trebuie s fac recomand ri grupelor de proiectare de utilaje. trebuie g site formele de organizare adecvate. dar mai ales iner ia unei p r i din personal. De asemenea. oboselii materialelor etc. Pe baza observa iilor f cute. ungere. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 61 . Concentrarea acestui personal reprezint . m surarea depunerilor i a grosimii pere ilor. existen a unei rutine. Scoaterea din func iune a aparatelor are loc în special în arma eroziunii. care au nenum rate particularit i legate de etan are. compresoare. coroziunii. echilibrare dinamic i static . utilaje de separare etc. uzuri de s caune ale ventilelor etc. nu se poate face dintr odat . deoarece sunt de rezolvat numeroase probleme i în primul rând problema rela iilor cu sectoarele de produc ie. ma ini i instala ii (care vor cuprinde arm turile i conductele).

dar cu sediul tot Ia sec iile de produc ie. urm toarele sarcini: 1 schimb). care particip la planific rile lucr rilor de între inere i 1 repara ii. cu sediul curent la sec iile de produc ie respective.s urm reasc gradul de uzur al pieselor 2 variant apar in administrativ de importante i s noteze datele respective necesare urm ririi fenomenelor de uzur . trecând la atelierul central. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 62 . principalele activit i au fost divizate în compartimente. 1. Organigrama sistemului centralizat. care poate avea sau 2 nu sediul în sec ia ce o deserve te. Dup cum reiese din organigrama sistemului centralizat de între inere i repara ii (fig. din cadrul sectorului de între i Varianta nere i repara ii. 1). un inginer sau maistru de specialitate.s contribuie la planificarea repara iilor preventive i a necesarului de materiale i piese de schimb în calitate de speciali ti.s participe la preg tirea i efectuarea repara iilor curente i capitale de c tre între inere i repara ii Echipe cu acela i efectiv (3 ²4 echipele atelierului central. De fiecare sec ie de produc ie se ocup . între inere. dar apar inând sectorului de . Echipele vor avea un efectiv de Acest personal va avea de îndeplinit în Varianta 3²4 muncitori (câte unul de fiecare principal. revenindu -i îns acelea i atribu ii ca la varianta anterioar . Efectivul echipelor se va reduce treptat. condu i de un inginer sau . dar r mân cu sediul Ia sec iile de produc ie. Fiecare sec ie de produc ie are un inginer sau maistru de specialitate a l Varianta sec iei respective.Opera iunea de centralizare necesit parcurgerea mai multor etape: Etapa I Etapa II Etapa III Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Etapa IV Echipele din atelierele de sec ie tr ec sub conducerea sectorului de între inere i repara ii. sec ia de produc ie. Varianta muncitori) i conducere ca la prima . . Fig.s supravegheze lucr rile de între inere i s efectueze unele lucr ri de un maistru de specialitate. urm re te i recep ioneaz lucr rile terminate.

analiza economic a lucr rilor de repara ii. sarcina lor principal trebuind s fie preg tirea concep iei i controlul activit ii de între inere fi repara ii. actualizarea i introducerea modific rilor în eviden care rezult . întocmirea bonurilor de materiale. men inerea unei colabor ri strânse cu institutele de cercet ri în p rivin a problemelor între inerii i repara iilor. Grupa concep ie are în sarcin : elaborarea instruc iunilor de exploatare a utilajelor i instala iilor. elaborarea bilan ului între necesar i posibilit ile existente de repara ii. elaborarea planurilor tehnologice pentru produc ia pieselor de schimb. eliberarea documenta iei pentru lucr rile executate în ateliere.. întocmirea statisticii consumului de materiale i piese de schimb. elaborarea planarilor obligatorii de repara ii a utilajelor i insta la iilor. efectuarea cercet rilor de exploatate. eviden a asupra num rului. Atribu iile acestor grupe. efectuarea cercet rilor în domeniul recondi ion rii pieselor de schimb. între altele. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 63 . urm rirea comand rii i încheierii contractelor pentru livrarea lor i pieselor de schimb.Grupele reprezentate în partea superioar a organigramei sunt în strâns leg tur cu conducerea sectorului. În func ie de specificul i de m rimea fiec rei întreprinderi. planificarea aprovizion rii cu materiale i piese de schimb. sunt urm toarele: Grupa plan. tipului i st rii tehnice a utilajelor i instala iilor. în linii generale. elaborarea normativelor de repara ii. elaborarea planurilor tehnologice pentru repara iile utilajelor i instala iilor. planificarea i calculul cheltuielilor atelierelor de re para ii. elaborarea planurilor tehnologice pentru recondi ionarea pieselor. urm rire repara ii are ca sarcin : Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II eviden a mijloacelor fixe din întreprindere. controlul stocurilor de magazie i al p str rii materialelor i pieselor de schimb. privind utilajele i instala iile. verificarea materialelor din magaziile întreprinderii i din scul rie în ce prive te asigurarea efectu rii sarcinilor la locul de munc . fiind direct subordonate aces teia. în urma repara iilor sau moderniz rii mijloacelor fixe etc. inerea statisticii i eviden ei în domeniul repara iilor. întocmirea fi elor de lucru. aceste grupe pot avea un personal mai mult sau mai pu in numeros. elaborarea documenta iei de repara ii. elaborarea planurilor operative de repara ii. elaborarea planurilor de înc rcare a atelierelor de repara ii.

(pompe i compresoare. y elaborarea graficelor de ungere pe ntru echipele de ungere. privind metodele de stabilire a ma inilor i a pieselor necesare pentru repara ii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Grupa control instala ii are sarcini deosebit de importante. care pot fi defalcate în urm toarele activit i: a. la care s-au ad ugat problemele legate de AM. cl dirilor. compartimentul lucr ri edilitare asigur între inerea i repara iile drumurilor. elaborarea normelor de recep ionare a cl dirilor dup repara ii. atât la lucr ri de între inere cât i în cazurile deosebite când se produc avarii. execut lucr ri de tâmpl rie. y controlul calit ii activit ii de ungere. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 64 . tinichigerie. În cadrul activit ii mecanice. controlul exploat rii i utiliz rii construc iilor. izola ii de tot felul i electrod epuneri. y aprecierea calitativ a unsorilor i uleiurilor aprovizionate. compartimentul lucr ri speciale execut repara iile ma inilor. terasamentelor. participare la recep ia utilajelor i instala iilor noi precum i a celor reparate. de la o sec ie la alta. Supravegherea ungerii: y elaborarea instruc iunilor de ungere. y elaborarea normelor de consum pentru unsori i materiale necesare pentru între inere. p strarea documenta iei i a rapoartelor de avarie. c. precum i executarea repara iilor în atelier. controlul calit ii lucr rilor de înt re inere i repara ii efectuate. precum i elaborarea propunerilor care au ca scop lichidarea cauzelor avariilor. Grupa transporturi are de rezolvat problemele legate de transport. ma ini de ridicat i transportat etc. b. compartimentelor le revin urm toarele atribu ii: atelierului mecanic îi revine în principal sarcina fabric rii pieselor de schimb necesare între inerii i repara iilor. p strarea documenta iei referitoare la avariile construc iilor. controlul calit ii reviziilor tehnice i a repara iilor efectuate. model rie. vopsitorie. elaborarea materialelor metodologice. y d ri de seam în domeniul gospod ririi lubrefian ilor. În cadrul activit ii energetice i AM (aparate pentru m surare) s-a p strat divizarea existent în electro i termoenergetic (aceasta incluzând i problemele hidroenergetice). Supravegherea construc iilor: participare la planificarea repara iilor cl dirilor. în cadrul întreprinderii. ma ini-unelte. compartimentul repara ii instala ii asigur echipamentele care lucreaz nemijlocit în instala ii. construc iilor.). Supravegherea utilajelor i instala iilor: elaborarea normelor necesare pentru recep ia repara iilor.

cu condi ia s i se pun la dispozi ie mijloacele adecvate de ac iune. Centrul de monitorizare al sectorului se recomand s se înfiin eze la momentul trecerii Ia sistemul de prelucrare automat a datelor privind între inerea i repara iile. rezolvarea problemei pieselor de schimb. Recomandare: La introducerea sistemului centralizat trebuie rezolvate numeroase probleme. f r ca structura de baz s se modifice. spa iile de lucru sunt folosite mai ra ional. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 65 . întâlnit mai mult în cadrul activit ii ener getice i AM se recomand s . prin concentrarea atelierelor de între inere existente în sec iile de produc ie. for a de munc este mai bine utilizat datorit posibilit ii mai eficiente de supraveghere i control. AVANTAJE asigur promptitudinea interven iilor i calitatea lucr rilor efectuate prin crearea echipelor specializate.i extind activitatea la tot sectorul de între inere i repara ii. crearea unor grupe de planificare i urm rire. poat e diferi de la o întreprindere la alta. ma inile i utilajele din dotarea sectorului pot fi înc rc ate la capacitatea nominal prin centralizarea lor în ateliere specializate. Organigrama prezentat i descris anterior este orientativ si.. dar mai ales ofer posibil itatea concentr rii unei importante for e de munc în cazul unor lucr ri dificile urgente. în func ie de condi iile specifice. existen a unor normative reale pentru între inere i repara ii. realizându-se o cre tere însemnat a productivit ii muncii. punându-se astfel Ia dispozi ie date pre ioase pentru activitatea de viitor a sectorului. ofer posibilitatea mecaniz rii i chiar automatiz rii prelucr rii datelor. reducând perioadele de oprire i ducând deci la economii în produc ie. dintre care mai importante sunt urm toarele: optimizarea aplic rii sistemului conform condi iilor concrete din fiecare întreprindere. de tehnologie etc. asigur ridicarea nivelului profesional al cadrelor. se asigur asisten tehnic de calitate din partea speciali tilor sectorului pentru lucr rile mai preten ioase.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Dispeceratul interven ii. se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de între inere rep ara ii prin inerea eviden ei stricte a realiz rilor i cheltuielilor.

atelierele stat deseori solicitate s execute lucr ri minore. speciali tii unei întreprinderi nu au. reprezint surse de informare limitate. care s dovedeasc polivalen tehnic .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II DEZAVANTAJE prin centralizarea repara iilor.i va putea permite s formeze complet. la toate nivelele tehnologice. în cazul în care în instala ii apar deranjamente care trebuie înl turate. Aceast situa ie conduce la utilizarea nera ional a timpului de lucru în ateliere i la scumpirea costului repara iei. cauzele lor probabile i m surile luate. fiecare întreprindere în parte nu . un personal cu o specializare înalt . fiind obligate s întrerup pentru scurt timp lucr rile în curs. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 66 . care împiedic speciali tii întreprinderii s trateze i s rezolve o problem cu promptitudine. informa ii sau documenta ii suficiente privind: accidente sau avarii produse în insta la ii similare. în general. rezultatele cerce t rilor mai avansate în domeniile de lucru similare.

Organigrama unui sistem de repara ii descentralizat. 1). iar diversitatea tipurilor de utilaje este foarte mare. (fig. 1. 10 ORGANIZAREA DE TIP DESCENTRALIZAT În cazul formei descentralizate de organizare a lucr rilor de repara ii. deja f cute. la unit ile care sunt r spândite pe un teritoriu vast. unde num rul utilajelor dep e te 150 în flecare sec ie a întreprinderii. moder niz rile de utilaje i piesele de schimb. În atelierul mecanic central se execut numai repara iile capitale. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 67 . pentru fiecare grup i domeniu de activitate este: Fig. acestea se execut de c tre atelierele sec iilor de produc ie.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Organigrama sistemului descentralizat. Aceast form de organizare este utilizat la întreprinderile mari. la care sunt valabile observa iile.

fiind obligate s întrerup pentru scurt timp lucr rile în curs. în cazul în care în instala ii apar deranjamente care trebuie înl turate. DEZAVANTAJE prin centralizarea repara iilor. datorit dispers rii atelierelor de între inere i reparare în sec iile de produc ie. folosirea nera ional a spa iilor de l ucru. datorit dispers rii munci torilor de între inere i reparare pe sec ii de produc ie. prin dispersarea munci torilor pe aceste puncte de lucru. f r o bun coordonare este greoaie o colaborare între sec ii i atelierele mecanice la repara ii preten ioase. eficacitate sc zut a interven iilor în caz de avarii sau interven ii care necesit un volum important de munc . limitarea asisten ei tehnice la nivel de maistru sau inginer de sec ie. se economise te timp i manoper prin eliminarea transportului pieselor de la sec ie la atelierul central. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 68 . SDV-uri) din atelierele de între inere i reparare i înc rcarea lor sc zut . folosirea nera ional a utilajelor (ma ini -unelte. deoar ece personalul de între i nere i repara ii se afl mai aproape de utilaje. atelierele stat deseori solicitate s execute lucr ri minore. datorit subor don rii unei p r i a personalului lor. utilizarea nera ional a for ei de munc .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II AVANTAJE muncitorii din sec ii se specializeaz în repararea utilajelor din sec ia respectiv . atelierelor de între inere i reparare. Aceast situa ie conduce la utilizarea nera ional a timpului de lucru în ateliere i la scumpirea costului repara iei. calitatea mai sc zut a lucr rilor. cre te gradul de r spundere al personalului de repara ii din sec ii. indicatori de plan nereali ai sec iilor de produc ie. interven iile sunt mai prompte.

problemele de aglomerare sau de lips de personal calificat la anumite lucr ri sunt operativ rezolvate. Se aplic la întreprinderile cu 100 ± 150 de utilaje i instala ii pe fiecare sec ie. Recomandare: Unit ile industriale foarte întinse se pot împ r i pe zone de între inere de tip centralizat sau descentralizat. pot exista schimburi de experien calificat între muncitorii de la sec ii i de la atelierul central. AVANTAJE urm rirea simpl a personalului de execu ie între sec ii i atelierele cen trale func ie de complexitatea problemelor ap rute. DEZAVANTAJE solicit rile de repara ii se primesc la sediul central în loc s se primeasc la atelierele de sec ii. se ajunge. apar greut i i del s ri în lucr rile de eviden . 11 ORGANIZARE DE TIP MIXT Aceasta este o combina ie a celor dou sisteme anterioare. muncitorii fie c primesc dou comunic ri pentru lucru. s se execute mai multe lucr ri cu oameni pu ini. etc.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. în func ie de m rimea i complexitatea utilajelor. precum i dispunerea lor pe teritoriul într eprinderii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 69 . fie nici una . printr-o bun organizare.

DEZAVANTAJE Tabelul 1 Pericol de accidente deoarece se lucreaz în vecin tatea unor ma ini i utilaje în func ionare. ai tuturor utilajelor.). oprirea simultan pentru o perioad de timp scurt (2 ± 4 s pt mâni).urm rirea i conducerea lucr rilor este dificil datorit propor iilor lor.întreruperea nu deranjeaz continuitatea produc iei. astfel ca oprirea pentru repara i i s nu întrerup procesul de produc ie (de exemplu sec iile de produc ie din cadrul unei întreprinderi de automobile). a).volum mare de munc în timp scurt. Cu ocazia opririlor se execut repararea util ajelor clasice i a utilajelor f r rezerv . Condi ii optime de acces la utilaje. Oprirea simultan este impus de caracterul de flux continuu al fabrica iei. pentru o perioad de timp. În func ie de specificul fabrica iei i al liniilor tehnologice se adopt dou tipuri de opriri pentru efectuarea repara iilor: oprirea e alonat . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 70 . . astfel ca acestea s func ioneze normal pân la oprirea urm toare.calitatea lucr rilor este stânjenit de concentrarea de for e de munc mari pe un spa iu limitat.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. în scopul repar rii. Tipuri de opriri. moderniz ri sau mont ri de noi utilaje etc.volum mare de piese de schimb ce trebuie aprovizionate simultan. de -a lungul unei perioade de timp mai lung . înlocuirea pieselor de schimb uzate. . . cu utilaje unicat f r posibilitatea cre rii de stocuri în tre fazele de fabrica ie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile). în func ie de parametrii nominali. Simultan . . trimestre etc.buna utilizare a personalului. .repartizare în timp a activit ilor de produc ie. Oprirea e alonat se utilizeaz în cazul întreprinderilor cu un num r mare de ma ini i utilaje similare i la care exist posibilitatea cre rii de stocuri de semifabricate între fazele procesului tehnologic. stabilit anterior (ani. executarea unor sistematiz ri de utilaje. . 12 ORGANIZAREA OPRIRILOR PROCESULUI DE PRODUC IE ÎN SCOPUL EXECUT RII REPARA IILOR În întreprinderile industriale opririle pentru realizarea repara iilor se fac prin scoaterea temporar din func iune a tuturor utilajelor unei linii sau sec ii de fabrica ie. func ionarea. TIPUL OPRIRII E alonat AVANTAJE .întreruperea produc iei pe o perioad de timp poate conduce la perturba ii în activitatea altor sectoare. Tipuri de opriri i caracteristicile acestora. întreg efectivul de utilaje al sec iei este adus simultan în stare de func ionare ameliorându-se uniform.

la mai mul i ani. Opririle se planific din timp (de obicei cu un an înainte). central . aceasta se preg te te din timp (un an ± 6 luni). pentru efectuarea repara iei. modul de înc rcare al instala iilor ce furnizeaz energie electric i termic (consum de vârf 1 octombrie ² 31 martie). utilit i et c. . se va ine seama de posibilit ile de aprovizionare cu materiale. cu indicarea termenelor de sosire ale acestora Analiza stadiului aprovizion rii i a lucr rilor preg titoare în vederea opririi. în cazul produc iei sezoniere. piese de schimb. Recomandare: Pentru a realiza o corelare bun cu sec iunile de plan i pentru asigu rarea unei opriri pentru repara ii eficiente. . minister. trimestriale. Astfel. în func ie de durata opririi.Propunerea de grafic pentru oprire cuprinzând lucr rile preg titoare. responsabilii de lucr ri i termenele de execu ie.Executarea unei verific ri a graficelor de lucr ri i punerea în concordan a acestora cu starea tehnic a instala iilor prin completarea unor eventuale lucr ri neprev zute impuse de modific ri în timp a st rii instala iei. O e alonare a timpilor i opera iilor executate în cadrul preg tirii opririlor se d în tabelul 2. beneficiarii produselor sec iei sau întreprin derii oprite nu trebuie s aib perturba ii în planurile lor de produc ie datorit opririi. Se întocme te un grafic ce este avizat de întreprindere. anuale. . semestriale. a între prinderii i de volumul de produc ie pe care îl condi ioneaz oprirea.. planul de aprovizionare.Stabilirea materialelor i pieselor de schimb necesare. inând seama de factorii men iona i.Stabilirea volumului de lucr ri în ore/om pe diferite meserii i ma ini. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 71 . influen a anotimpurilor asupra procesului de produc ie . opririle pot fi: lunare. Periodicitatea opririlor se stabile te în func ie de amploarea lucr rilor executate i de tipul instala iilor. Opera ii preg titoare pentru executarea opririlor E alonarea în timp a opera iilor preg titoare Cu un an înaintea opririi Tipul de opera ii preg titoare Tabelul 2 Lunar Cu o lun înaintea opririi Cu o s pt mân înaintea opririi .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II sunt: Factorii care condi ioneaz opririle de produc ie în vederea efectu rii repara iilor planul de produc ie. oprirea se va planifica când se preconizeaz goluri de produc ie sau este asigurat o rezerv de produse finite ale întreprinderii. Se analizeaz împreun cu conducerea întreprinderii studiul lucr rilor preg titoare. planul de desfacere .

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 72 . cu cea mai mare frecven a defec iunilor. Nr.). Acestea necesit cunoa terea: am nun it a st rii tuturor instala iilor. lucr ri de electronic sau electrice speciale etc. Denumirea crt. Necesarul de materiale de aprovizionat pentru oprirea general a sec iei.. dimensiuni Canti. Nr. 1 2 . 4. Întreprinderea: ««««««««««««. Întreprinderea: ««««««««««««. crt. execut rii la ter i a unor lucr ri pe ma ini -unelte. Întreprinderea: ««««««««««««. punctelor slabe din instala ii. se refer la necesarul de for de munc . Necesarul de piese de schimb de aprovizionat pentru oprirea general a sec iei. Grafic de opriri pentru repara ii. dimensiuni U/M Cantitatea Furnizor Comand repara ie Termen livrare Obs. Tabelul 3. materialului 1 2 . Denumirea crt. Ia sculele necesare precum i la asigurarea condi iilor de s n tate i securitate a muncii i PSI. Grafic de opriri pentru anul: «««« Nr. 5 i 6 se prezint câteva date privind documenta ia necesar . materialele i piesele de schimb existente.. execut rii unei lucr ri de specialitate (acoperiri de protec ie. Recomandare: În tabelele 3.. tuturor informa iilor necesare pentru alc tuirea unui grafic realist de oprire pentru repara ii. Caracteristici. Sec ia Tipul opririi Perioada opririi Num r de zile de oprire Observa ii Tabelul 4. pieselor 1 2 . Tabelul 5. materiale piese de schimb. Caracteristici. posibilit ilor de colaborare în vederea ob inerii de muncitori califica i. desen sau proiect Executant Comand repara ie Termen livrare Obs. poten ialul întreprinderii privind for a de munc .MateU/M tatea rial Nr.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Lucr rile preg titoare pentru executarea repara iilor în timpul opririi instala iilor.

dotarea necorespunz toare cu scule (lipsa unora. se folosesc uneori muncitorii de la instala iile oprite. constat în general: lipsa opera iilor preg titoare. programul de lucru. componen a comandamentului i ora de analiz a lucrului zilnic. Nr. în func ie de factorii enumera i anterior. În aceast perioad se utilizeaz întreaga capacitate tehnic i de execu ie a întreprinderii pentru a scurta durata de oprire a utilajului i repunerea în func iune în condi ii de siguran . În timpul perioadei de oprire pentru repara ii. crt. la sfâr itul fiec rei zile de lucru. manipul ri de piese grele. Durata opririlor generale este în general de 2 ± 5 s pt mâni. Conducerea lucr rilor este încredin at unui comandament a c rui activitate este sprijinit de corpuri de dispeceri pe sec ii. Lucr rile pot fi urm rite în urma întocmirii unui grafic re ea.. Denumirea meseriei Ore de lucru necesare Ore de lucru acoperite cu personalul existent Necesar suplimentar Observa ii Ore lucru Num r muncitori Dup terminarea lucr rilor de preg tire se va emite de c tre direc ie un ordin de serviciu cu indicarea zilei. de comisii de SSM i PSI. O analiz critic a cauzelor dificult ilor întâmpinate la oprirea anterioar . Se constat astfel greut ile ivite pe parcurs i se iau m surile indicate pentru a se încadra repara ia în termen. sp l ri de piese. Întreprinderea: ««««««««««««. 1 2 . Scopul introducerii metodelor rapide de repara ie este mic orarea duratei de sta ionare a utilajului i mic orarea costului lucr rilor de repara ii. pentru oprirea general a sec iei. în func ie de complexitatea i num rul lor. orei. poten ial insuficient al atelierelor de repara ii. Pe m sur ce lucr rile sunt terminate se face o ultim verificare de c tre eful de sec ie. la montaj etc.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Tabelul 6. Metode folosite pentru reducerea timpului de oprire. care vor fi utiliza i la: opera ii de cur ire. b). Pentru completarea echipelor de muncitori califica i reparatori. deficien e în organizarea lucr rilor i a echipelor de repar a ii. dup care se încheie procesul verbal de recep ie. Orele de lucru necesare pe meserii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 73 . slaba mecanizare a lucr rilor. organizare insuficient a depozitelor. mecanicul de sec ie i eful de echip . altele confec ionate din materiale neadecvate). a modului de oprire a sec i ilor. comandamentul are sarcina s analizeze stadiul lucr rilor zilei precedente i preg tirea lucr rilor pentru ziua urm toare.

preg tirea documenta iei necesare pentru executarea lucr rilor de repara ie. Predarea utilajului în exploatare. f r de montarea de pe funda ie. aprovizionarea i preg tirea tuturor mijloacelor i materiale lor necesare pentru efectuarea repara iilor. executarea repara iei pe locul de instalare a utilajului. mecanizarea lucr rilor echipelor. preg tirea din timp a foilor de constatare a st rii utilajului. Repararea pieselor uzate sau cu defecte. LUCR RI DE REPARA IE i Reglarea func ion rii utilajului. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 74 . Sortarea pieselor demontate. executarea repara iei simultan cu mai multe e chipe. a pieselor de schimb etc. Demontarea. organizarea personalului ajut tor. executarea repara iilor în dou sau trei schimburi i în zilele de repaos.. preg tirea proceselor tehnologice de repara ie. Executarea încerc rilor prev zute de condi iile tehnice ale utilajului. Remedierea defectelor ap rute în urma probelor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II S-a observat o reducere a timpului repara iilor prin luarea unor m suri organizatorice i tehnice cu caracter general: preg tirea locului de munc . Remontarea acestor piese asamblarea întregului utilaj. sp larea utilajului i a pieselor.

exist un num r mare de ma ini i utilaje. iar scurtarea duratei de repara ie este posibil cu 30 ²50% fa de metodele obi nuite. care s permit îmbinarea cinematic cu alte subansamble i încercarea preala bil la banc. deoarece repara iile se pot executa în condi ii de deplin securitate i igien i la un nivel tehnic ridicat. Metoda mic oreaz volumul de opera ii cu 30% din lucr rile de repara ie. tehnologia de montaj a subansamblelor. normativele de lucru pentru opera iile tehnologice. Aceasta const în demontarea i montarea utilajelor pe subansamble. desenele pieselor de schimb i confec ionarea acestora. ce se monteaz direct pe agregatul respectiv. Preg tirea subansamblelor se va face de c tre personal specializat care dispune de o tehnologie nou i instrumente de control de mare precizie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 75 . calitatea lucr rilor este superioar . Metoda necesit o ajustare a pieselor la montarea lor în subansamble precum i Ia montarea subansamblelor în ansamblul utilajului sau instala iei. în ateliere mecanice. Subansamblurile demontate se înlocuiesc cu altele reparate i preg tite în prealabil. Pe de alt parte. Aplicarea pe scar larg a acestei metode este adecvat în special la întreprinderile unde: exist un mare grad de uniformitate al utilajelor i al modelelor pieselor. Recomandare: La alegerea subansamblelor care trebuie s fie preg tite se vor înde plini urm toarele condi ii: subansamblul s fie format din piese componente care s nu aib greutate prea mare care s influen eze defavorabil condi iile de transport i de montare. au fost elaborate: toate SDV-urile necesare. subansamblul s prezinte o combina ie de piese.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II METODE DE REPARA II Metoda repara iilor pe subansamble Metoda repara iilor la banc Metoda repara iilor în mai multe schimburi Metoda repara iilor pe subansamble.

iar fiecare schimb execut în mod succesiv lucr ri de repara ie. Pentru utilizarea metodei sunt necesare urm toarele condi ii: existen a unor agregate de rezerv suficiente i de acela i tip. transportul lui în atelierul de repara ii i montarea agregatului de rezerv . Acesta const în func ionarea echipei de repara ie în dou sau trei schimburi. organizarea unei supravegheri i asisten e tehnice în timpul tuturor schimburilor. Are o aplicabilitate limitat . L ² num rul schimburilor de lucru. ore. ore. r ² unit i de repara ie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 76 . ob inându-se scurt ri mari ale duratelor de oprire. Recomandare: Metoda se poate aplica simultan cu metoda repara iilor pe subansamble. t ² norma de timp pentru executarea repara iei. manevrarea i montarea unui agregat. Aplicarea metodei impune: existen a unui volum mare de repara ii. cu toate c durata opririlor pentru repara ie se reduce la timpii de montare -demontare. d ² durata schimbului de lucru. Aceast metod presupune demontarea utilajului. spa ii i c i de acces în halele de fabrica ie care s perm it demontarea. În afara metodelor enumerate anterior pentru mic orarea duratei opririlor de produc ie pentru efectuarea repara iilor se mai pot stabili m suri cu caracter general care deriv din formula: D = t · r / d·N·L·K n·Ke [zile lucr toare] unde: D este durata repara iei. Metoda repara iilor în mai multe schimburi. Uneori este necesar completarea (pentru perioada opririi) a echipelor de repara ie cu mun citori deta a i din alte unit i. Kn ² coeficient de îndeplinire a normelor de timp de c tre echipa de repara ie.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Metoda repara iilor la banc. Ke ² coeficient de utilizare a timpu lui de lucru de c tre mecanicii de repara ie (în general Ke = 1). c). M suri generale. existen a mijloacelor de transport necesare efectu rii opera iei. N ² num rul mecanicilor din schimbul respectiv. zile. corelarea lucr rilor echipelor din schimburi cu activitatea echi pelor din atelierele de repara ii pentru a se asigura frontul de lucru.

f r a afecta performan ele utilajului. M rirea num rului celor care lucreaz simultan Ia repararea utilajului. M rirea num rului de schimburi de lucru pentru personalul ce execut repara iile. Introducerea procedeelor cele mai noi de lucrau . Organizarea ra ionali a muncii. modific ri constructive ale utilajului în vederea sim plific rii repara iilor i între inerii. instruirea muncitorilor pentru utilizarea aces tora. Reducerea gamei de tipuri de utilaje. aplicarea unor metode efici ente pentru descoperirea rapid a defectelor. redu cerea lucr rilor de ajustare. M suri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru repara ii M rimea asupra c reia se ac ioneaz Nota ia Denumirea t Norma de timp pentru executarea repara iei Recomand ri pentru ameliorarea duratei opririlor Tabelul 7 r d L Kn Num rul de unit i de repara ie Durata schimbului Num rul de schimburi de lucru Coeficientul de îndeplinire a normelor de timp Coeficient de utilizare a timpului de lucru Num rul mecanicilor care lucreaz simultan într-un schimb la repararea utilajului respectiv Mecanizarea lucr rilor . Ke N Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 77 . În cazul când nu se g sesc resurse de for e de munca pentru completarea num rului de schimburi se face apel la ore suplimentare retribuite corespunz tor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II În tabelul 7 sunt date câteva m suri pentru ameliorarea duratei de opriri pentru repara ie. nedemontarea utilajului de pe funda ie . cointeresarea muncitorilor care execut repara ia. organizarea corect a locurilor de munc i asigurarea lor cu scule i piese de schimb din timp. preg tirea prealabil a pieselor de schimb .

. . remedierea defec iunilor medii (Rc1). .Înlocuirea i ajustarea pieselor aparatajului electric.Polizoare.Menghine. Dotarea atelierului de repara ii .Ma ini de g urit. Din punct de vedere al con inutului lor. . în cadrul atelierului de repara ii se vor executa tipurile de lucr ri din tabelul 1. .Repararea utilajelor de transport i înc rcare.Sudarea pieselor avariate mai pu in importante. la fel grupa III cuprinde i lucr rile din grupa II.Agregate de sudur .Confec ionarea cuzine ilor. grupa III cuprinde lucr ri de complexitate tehnologic deosebit care necesit utilaje specializate (Rk).Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm. . grupa II cuprinde lucr rile mai mari. I Lucr ri de forjare ± presare.Remontarea motoarelor ele ctrice. . dar care nu necesit o complexitate tehnologic mai mare. de natura utilajelor i de necesitatea zonei industriale respective (este posibil ca un atelier de reparare s serveasc mai multe întreprinderi aflate în aceea i zon ). . 78 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 . .Ma ini de bobinat. .Cur irea i îndreptarea arborilor i a axelor mici. L 700 ± 1500 mm.Confec ionarea bol urilor i a br rilor din o el rotund i profilat. la care se adaug cele din tabel.Cuptoare de uscare.Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instal rii lor. 13 ORGANIZAREA ATELIERELOR DE ÎNTRE INERE I REPARA II Atelierele de repara ii sunt dimensionate în func ie de m rimea întreprinderii. pentru executarea lor nefiind necesare utilaje specializate din punct de vedere al tipului i al dimensiunilor ( Rc2). Lucr ri de sudur .Polizoare. .Agregate de metalizare.Prese manuale sau mecanice.Prese.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Lucr ri electrotehnice. se pot deosebi trei grupe de lucr ri de repara ii: grupa I cuprinde lucr rile legate de piesele supuse uzurii rapide i medii.Revizia pieselor i subansamblelor. . cu men iunea c lucr rile din grupa II cuprinde în afara celor din tabel i lucr rile din grupa I. . În cadrul atelierului de repara ie se exe cut produc ia de piese de schimb i repara iile de tip Rc i Rk.Ajustarea lag relor. . .Sudarea lan urilor. . . Lucr ri de repara ie i recomand ri de utilaje Tabelul 1 Grupa Tipul de lucr ri Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj.Ciocan de forjat. Exemple de lucr ri . înc rcarea cu sudur a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere. . Având în vederea aceast grupare. . a pieselor mici i a pieselor de contact ale aparaturii electrice.Ma ini de rabotat. . . .

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

Grupa

Tipul de lucr ri Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. Lucr ri de forjare ± presare. Lucr ri electrotehnice.

Exemple de lucr ri - Prelucrarea la strung a pieselor turnate din font , din o el i bronz cu greut i i dimensiuni mijlocii (lag re, ro i de antrenare, etc.) - T ierea semifabricatelor pentru ro i din ate de mic precizie. - Forjarea arborilor din blocuri pân la 150x150 mm. - C lirea sculelor i pieselor mici. - Rebobinarea par ial sau total a motoarelor electrice i a transfor matoarelor. - Confec ionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mic . - Confec ionarea construc iilor metalice mai u oare. - Repararea unor asambl ri sau construc ii metalice. - Îndreptarea elementelor de construc ii metalice mijlocii. - Turnarea ro ilor din ate din font , a lag relor, a rolelor pentru transportoare i ma ini unelte, cupelor de elevator, tobelor de diferite dimensiuni, ro i de curea, sabo ilor de frân , etc. - Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru ro i din ate, ro i de fric iune i tobe mari. - Confec ionarea arborilor de dimensiuni mari. - Lucr ri de alezaj complicate. - Confec ionarea în serie a pieselor de rezerv cu durat mic de func ionare. - Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm i a semifabricatelor pentru angrenajele ro ilor din ate de dimensiuni mari i de mare precizie. - Confec ionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare. - C lirea de piese mijlocii. - Confec ionarea de piese turnate mari pentru utilaje i ma ini unelte, a construc iior metalice cu dimensiuni mijlocii, lucr rilor de repara ii i de recondi ionare a batiurilor de ma ini.

Dotarea atelierului de repara ii - Strunguri revolver. - Strunguri Carusel mici. - Ma ini de frezat ro i din ate cu module de la 2 la 8 mm. - Ma ini de g urit. - Ma ini de rectificat. - Ciocane pneumatice. - Cuptoare de înc lzire pentru semifabricate. - Ma ini de bobinat. - Cuptoare de uscare. - Tablou de for . - Ma ini de alezat. - Banc de prob . - Foarfece mecanice. - Val uri de îndreptat tabl . - Prese de îndreptat. - Agregate de sudur .

II

Lucr ri de sudur . Lucr ri de turn torie

- Cuptoare normale de topire. - Cubilou pentru topirea fontei. - Ma ini de frezat ro i din ate cilindrice i conice cu module medii i mari. - Ma ini mari orizontale de frezat i alezat. - Strunguri Carusel. - Prese hidraulice de putere mare. - Ciocane de forjare. - Prese. - Nicovale. - Cuptoare pentru tratament termic.

Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj.

III

Lucr ri de forjare ± presare i tratament termic Lucr ri de sudur i construc ii metalice

- Agregate de sudur (electric , în argon, autogen , etc.)

Corespunz tor acestor tipuri de lucr ri se apreciaz c în cadrul atelierului de repara ii se pot afla urm toarele activit i ce vor fi gru pate în cadrul unor sec ii: prelucr ri mecanice; turn torie; forj i tratamente termice; construc ii metalice i sudur ; tâmpl rie; vopsitorie; repara ii electrotehnice.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 79

Pe ling aceste sec ii, atelierul de repara ii poate con ine sec ii specializate în repara iile unor tipuri de utilaje de mare frecven în întreprinderile re spective (de exemplu sec ia repara ii pompe, compresoare), care vor cuprinde l c tu i mecanici specializa i în repararea acestora.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

În afar de suprafe ele de produc ie ale atelierului de repara ii, pe lâ ng aceste ateliere trebuie s existe :

Suprafe e auxiliare (depozite de piese de schimb, de piese recondi ionate, scul rie, sta ie de transformare, punctul termic etc.)

Suprafe e pentru scopuri social administrative (birouri, ateliere de proiectare piese de schimb, vestiare, du uri, WC-uri etc.).

Amplasarea utilajelor în atelierele de repara ii tre buie s asigure: succesiunea logic a procesului tehnologic de fabrica ie a piese lor de schimb, prin a ezarea ma inilor în ordinea opera iilor tehnologice; organizarea ra ional a locului de munc punând în func ie de destina ia sec iilor, utilajele afere nte acestora; totalitatea m surilor de s n tate i securitate a muncii; reducerea pe cât posibil a distan elor de transport, cât i frecven a transporturilor; dimensionarea corespunz toare a spa iilor de repara ie în func ie de gabaritul utilajelor; posibilitatea de a încredin a mai multe instala ii sau ma ini unui singur muncitor; posibilit ile de dezvoltare a atelierului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

80

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

FI A DE DOCUMENTARE NR. 14
ORGANIZAREA ECHIPELOR DE REPARA II

Unul din mijloacele pentru atingerea obiectivelor activit ii de între inere i de repara ii o constituie for a de munc , care este constituit în general în echipe. Acestea sunt dispuse în func ie de structura organizatoric adoptat . În general se deosebesc: echipele care execut repara iile i lucreaz în cadrul atelierelor de repara ii; echipele care între in utilajele i î i desf oar activitatea în sec iile de produc ie. Recomandare: Ponderea personalului de între inere i repara ii în cadrul unei întreprinderi variaz între 20²35% din totalul personalului utilizat pentru produc ie. Aceste valori scad spre limita inferioar în cazul când o serie de opera ii de între inere sunt preluate de c tre personalul productiv sau când repara iile sunt efectuate de o întreprindere specializat .
a). Organizarea echipelor din atelierele de repara ii. Echipele din atelierele de repara ii su nt organizate pe specialit i: mecanice, electrice, electronice, în func ie de m rimea întreprinderii sau sec iei respective. Ele execut în general lucr rile Rc1, Rc2, Rk, modific rile i îmbun t irile utilajelor. Totodat , în ateliere se execut produc ia de piese de schimb, cât i recondi ionarea pieselor de schimb uzate înainte ca acestea s intre în depozitul respectiv. În scopul execut rii repara iilor, personalul din atelier este specializat. Aceast specializare poate acea Ia baz dou criterii: organizarea echipelor specializate pe tip de repara ie ( Rc1, Rc2, Rk,); organizarea echipelor specializate pe tipuri de utilaje (compresoare, pompe, ma ini de prelucrare prin a chiere, ma ini de prelucrat prin deformare plastic , etc.). Cele dou tipuri de organizare au avantaje i dezavan taje (tabelul 1). Compara ie între cele dou moduri de organizare ale echipelor din cadrul atelierelor de repara ii.
Tip de organizare a echipelor AVANTAJE - Echipa se specializeaz într -un anumit fel de lucr ri. - Asigur o succesiune ra ional a lucr rilor de montare i demontare. - Utilizeaz mai bine di spozitivele. - Reduce durate de preg tire a personalului. DEZAVANTAJE Cunoa terea insuficient a comport rii utilajului în exploatare. - Sc derea r spunderii personale pentru lucr rile de repara ie executate, deoarece o func ionare defectuoas poate fi pus pe seama altei echipe de repara ii. - Lipsa unui control sistematic al utilajului în timpul exploat rii.
81

Tabelul 1

Pe tip de opera ie

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

Pe tip de utilaj

- Concentrarea întregii r spunderi, a tuturor felurilor de repara ii, în mâna echipei de repara ie specializat - Insuficienta cunoa tere a altor tipuri pentru utilajul respectiv. de utilaje. - Cunoa terea perfect a utilajului respectiv i supravegherea sistematic a func ion rii utilajului.

Recomandare: În general este de preferat cel de al doilea criteriu care înt re te r spun derea muncitorilor pentru executarea lucr rilor de repara ii.

b). Organizarea echipelor din sec iile de pr oduc ie. Echipele care între in utilajele în sec iile de produc ie se compun din 10 ²20 oameni în func ie de m rimea i complexitatea sec iei i au sarcina de a între ine instala iile i utilajele din sec iile de produc ie precum i executarea unor repara ii simple. În unele întreprinderi în sarcina acestor echipe cade i demontarea echipamentelor ce urmeaz s fie reparate. Echipa asigur asisten a tehnic pe linie de între inere i repara ii în toate schimburile în care exist activitate de produc ie. În cadrul echipelor respective se pot adopta specializ ri pe tipuri de utilaje. Personalul specializat trebuie s urm reasc utilajul în exploatare, s identifice eventualele perturba ii în func ionare i s ia hot râri cu privire la m surile corespunz toare.

Recomandare: Pentru utilajele unice, lucr rile de repara ii curente se pot executa de obicei în pauzele de prânz, iar lucr rile pe ansamble de utilaj se pot executa în zilele de repaos (la utilajele cu func ionare discontinu ) pentru a se evita întreruperile de produc ie i pentru men inerea st rii ini iale a uti lajului.

Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3

82

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II

FI A DE DOCUMENTARE NR. 15
ORGANIZAREA ACTIVIT II DE PIESE DE SCHIMB

Una dintre opera iile preg titoare pentru executarea repar rii i între inerii utilajelor se refer la activitatea de piese de schimb. Problemele care se pun în organizarea activit ii de piese de schimb necesare pentru între inerea i repararea utilajelor în tr-o întreprindere, se refer la: stabilirea necesarului de piese de schimb; organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor; organizarea depozit rii i circula iei pieselor de schimb.
a). Stabilirea necesarului de piese de schimb. Necesarul de piese de schimb trebuie s fie stab ilit cât mai aproape de nevoile reale, deoarece: subdimensionarea necesarului conduce la prelungirea duratei repara iilor i deci oprirea nejustificat a produc iei; supradimensionarea necesarului atrage cheltuieli inutile i pro voac stocuri mari în magaziile de piese de schimb. În general, necesarul de piese de schimb depinde de durata lor de func ionare, de produc ia anual i de durata de folosire a ma inilor. Durata de func ionare a pieselor este în func ie de gradul lor de uzur . Piesa se înlocuie te când uzura sa a atins o anumit valoare numit uzur critic . Este recomandabil ca piesele s aib valori ale uzurii apropiate uzurii critice, de i în realitate, datorit condi iilor de exploatare neuniforme, uzura pieselor este diferit . Produc torul de utilaj are obliga ia s indice în catalogul ma inii, piesele de schimb i duratele lor de func ionare.

Recomandare: Atunci când nu dispunem de astfel de date din catalogul fabricantului de utilaj, se poate aplica metoda de mai jos cu urm toarea struct ur ; pe baza urm ririi statistice a consumului de piese i uzurii pe o perioad de timp mai îndelungat , se grupeaz piesele care au uzur critic apropiat . Piesele din aceea i grup de uzur critic se vor înlocui simultan; se stabilesc duratele de func ionare, într-un schimb, pentru fiecare grup de piese cu aceea i uzur critic (tabelul 1 ). Aceast grupare se bazeaz pe dou cerin e economice i anume: men inerea piesei în func iune pân la atingerea uzurii critice, iar pe de alt parte, mic orarea nu m rului de repara ii la un utilai; se identific cauzele care conduc la uzura pieselor, fapt ce permite înl turarea acestora prin stabilirea unor m suri concrete de exploatare sau de reproiectare a anumitor repere; se stabile te necesarul de piese, inând seama de num rul pieselor dintr -o grup , num rul grupelor de piese, num rul agregatelor de acela i tip i num rul de schimburi în care func ioneaz ma ina.
Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 83

Piesele de schimb se codific dup un sistem care s fac posibil identificarea i urm rirea operativ a lor.. în buc i.. respectiv dup alte grup ri decât cele din clasificarea general . A ² num rul agregatelor de acela i tip pe care se monteaz piesele respect ive. Piesele care se înlocuiesc datorit avariilor nu se iau în considerare.. Utilajul««««««««««. atunci când prin aceasta se realizeaz o mai bun utilizare a echipamentelor de calcul.. sau când eviden a proprie reclam informa ii mai detaliate sau de alt natur . în buc i. în luni. d ² durata planificat . diferite de sistemul clasific rii generale.. în buc i. în fiecare întreprindere este indicat s se întocmeasc i s se utilizeze un nomenclator de piese de schimb... în buc i. economie de munc i alte avantaje. Pentru nevoile interne... Necesarul de piese de schimb pe o perioad de timp planificat cu planul de repara ii) se stabile te la o func ionare într -un schimb: N = P·d / D unde: N este necesarul de piese de schimb pe o perioad de timp plani ficat .. 1 2 Piesa Nr.. de acel a i tip..... n ² num rul de luni din perioada determinat . buc i Nr. în luni. Duratele de func ionare i grupele de uzur ale pieselor .. Nr. contract «««««««« Nr........ Datorit num rului mare i a diversit ii pieselor de schim b. C ² consumul total al pieselor de schimb în cursul perioadei de timp n. P ² num rul pieselor de schimb de acela i tip dintr -un agregat.. desen Durata de func ionare Grupa de uzur Cauza Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Necesarul de piese de schimb se mai poate evalua prin stabilirea duratei de func ionare pe baza datelor referitoare la consumul real de piese pe o perioad determinat ..... Astfel durata de func ionare în luni a pieselor de schimb. P ² num rul pieselor de schimb de acela i tip dintr -un agregat.Tabelul 1... întrep rinderile pot folosi sisteme proprii de clasificare i codificare a produselor i serviciilor.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 84 (de obicei corelat ..... crt. se determin cu ajutorul rela iei: D = n·A·P / C unde: D este durata de func ionare a unei piese de schimb. Întreprinderea«««««««. D ² durata de func ionare a pieselor de schimb.. Sec ia . în buc i.. în luni..

pre ul unitar i echivalent. se reco mand o mare aten ie pieselor ce au fost utilizate. 1 i 2). În afara pieselor de schimb care sunt confec ionate în atelier. unde aceste piese recondi ionate se grupeaz în subansambl e ce se depun în magazii ca subansamble de schimb. forj ri. exist suprafe e de înmagazinare pentru aceste subansamble. durata de repara ie este mai lung decât diferen a de timp între demontarea i montarea subansamblului. se controleaz i se reintroduc în circuitul pieselor de schimb degrevând în acest fel importante capacit i de produc ie în atelierele de realizare ale pieselor de schimb. prelucr ri mecanice. num rul desenului de execu ie. denumirea pieselor. Organizarea producerii de piese de schimb i a aprovizion rii lor. (FD 7. nerecuperabile.). iar probabilitatea de defectare a unei grupe de piese este mare. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II b). Aceast metoda se poate folosi cu succes acolo unde: exist un num r mare de utilaje de acela i tip (pompe.). în cadrul atelierelor de repara ii se disting trei tipuri de piese: bune recondi ionabile. Dup gradul de uzur . Pentru piesele de uzur recondi ionabile se organizeaz în atelierele de între inere i repara ii grupe de recondi ionare unde aceste piese se repar . greutatea aproximati v i materialul piesei. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 85 . num rul de piese în func iune i norma de consum pe an. etc. Activitatea de producere a pieselor de schimb se bazeaz pe colabo rarea între grupele de concep ie i execu ie a pieselor din cadrul compartimentului de între inere i repara ii. stocul minim. Nomenclatorul de piese de schimb trebuie s furnizeze urm toarele informa ii: codul. utilajul la care se folose te. fig. este posibil s se adopte sistemul de schimbare la repara ie a unui întreg subansamblu asamblat din organe de ma ini ajustate în prealabil.Sistemele proprii de clasificare i codificare vor fi ins alc tuite astfel încât s permit transpunerea u oar a informa iilor interne în sistemul de clasificare general a produselor i serviciilor. Recomandare: Pentru utilaje care condi ioneaz procesul de produc ie în mod impor tant. unitatea produc toare. siguran a în func ionare i durata de oprire minim sunt hot râtoare pentru rolul utilajului respectiv. Atelierul de execu ie a pieselor de schimb este organizat pe grupe d e specialit i (turn tori. ma ini unelte etc.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II De multe ori printre piesele de schimb figureaz pozi ii ce se g sesc în comer (rulmen i. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiec rei tip de piese) s lanseze comand de aprovizionare. se stabile te cantitatea de piese care trebu ie s fie depozitat . Organizarea depozitului de piese de schimb. cât i pentru aprovizionarea unor materiale cu specific pentru acti vitatea de între inere i repara ie.) Pentru aprovizionarea lor.5 ± 2 ani nu se recomand s fie inute în magazie în stocuri minime. Stocul minim i maxim de piese de schimb. M rimea acestui compartiment poate varia în func ie de m rimea întreprinderii de la 1 ± 3 oameni. Compartimentul de aprovizionare are urm toarele sarcini: întocmirea împreun cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu pies e de schimb din ar i import. Aceste stocuri se calculeaz conform tabelului 2. Pentru fiecare reper. urm rirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb. în buc i. Maxim Nmax = (3«4)L Recomandare: Piesele a c ror durat de serviciu este mult mai m are decât perioada de func ionare între dou repara ii curente succesive i egal cu. 1. L ± necesarul lunar de piese de schimb ce corespunde consumului mediu. Tabelul 2 Stocul Minim Formula de calcul Nmin = T·L Observa ii T ± Durata ciclului de produc ie corespunz toare confec ion ri i lotului pieselor de schimb (inclusiv perioada de timp necesar pentru efectuarea tuturor formalit ilor în leg tur cu lansarea comenzii i introducerea ei în plan). organe de asamblare etc. în luni. aprovizionarea pieselor de schimb prin stabil irea de contracte cu furnizorii (întreprinderi sau organe de comer ). dup nomenclatorul pieselor de schimb. se utilizeaz un compartiment de aprovizionare a pieselor de schimb. Se stabilesc dou stocuri: stoc minim la atingerea c ruia se tie când trebuie s fie lansat comanda c tre executant pentru un nou Iot de piese de schimb i stocul maxim care reprezint limita superioar a cantit ii de piese ce se admite a fi în stoc. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 86 . Atât piesele confec ionate în atelierele propr ii. c). cât i cele aprovizio nate din afar se p streaz în depozite. Dimensionarea depozitelor de piese de schimb se face pe baza stocu rilor necesare.

pe ba za observa iilor experimentale. Recomandare: La piesele din grupa a doua i a treia. Pentru piesele de schimb din grupele a doua i a treia. curele. Piesele foarte grele se vor depozita în apropierea utilajelor respective. se lanseaz comanda la atingerea stocului minim. piese utilizate în caz de avarii. în func ie de condi iile existente în sec ii. rafturi etc. date referitoare la varia ia produc iei de piese de schimb la unit ile de fabrica ie. Prin trecerea pe calculator a supravegherii pieselor de schimb. la atingerea stocului intermediar se lanseaz comand pentru executarea unui nou lot de piese de schimb. Pentru a realiza o aprovizionare ritmic . o reperare a amplasamentelor. Pentru aceasta depozitele vor fi dotate cu inventarul necesar î nmagazin rii pieselor de schimb (stelaje. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 87 . dispozitive i scule utilizate în confec ionarea pieselor de schimb. garnituri) trebuie s se g seasc în magazii în cantit i mai mari care se vor corecta în primele luni de folosire. utilizarea în bune condi ii a suprafe ei de depozitare. maxime i intermediare. dac se adopt : un plan de aranjare. piese de întrebuin are mai rar . stocul minim este o rezerv care se utilizeaz numai în cazuri accidentale. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II În afara pieselor i subansamblelor finite. în dep ozitele de piese de schimb mai sunt stocate i diferite materiale care sunt semifabricate pentru produc ia de piese de schimb. l zi.) i echipamente de eviden computerizat . în func ie de experien a acumulat . Distribuirea rapid a materialelor i a pieselor de schimb se realizeaz . palete. situa ia pieselor de schimb care nu s-au mi cat un num r mare de luni. reducerea la minim a opera iilor de manipulare etc. stocurile se pot modifica prin sc deri u oare. în func ie de gradul lor de utilizare: piese cu întrebuin are mare i consum regulat. Piesele de schimb din depozite se vor împ r i în trei grupe. cu piese de schimb din prima grup a echipelor de între inere i repara ii se procedeaz în felul urm tor: pentru fiecare pies se stabilesc stocurile minime. cabluri. Primul sistem se utilizeaz pentru piesele de schimb a c ror lips este absolut inadmisibil . care se afl de obicei în stoc timp mai îndelungat. const în faptul c în siste mul cu stoc intermediar. Deosebirea între primul sistem i cel de al doilea. se poate asigura centralizat la o întreprindere: varia ia stocului de piese de schimb la sec iile unit ii.Piesele de schimb din comer i piesele utilizate în cantit i mari (rulmen i.

s se fac u or . toate piesele de schimb trebuie s fie conservate i prot ejate împotriva coroziunii. eviden a organizat la depozitele de piese de schimb trebuie s permit : eviden ierea stocurilor i a circula iei pieselor de schimb. depozitarea pieselor de schimb pe grupe de ma ini (cu excep ia pieselor lungi: axe. uruburi conduc toare). În cele ce urmeaz se d un exemplu de sistem de leg turi ale depo zitului de piese de rezerv .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Recomandare: Pentru o mai bun organizare a depozitelor se va avea în vedere. iar piesele mai u oare în partea de sus. piesele recondi ionate vor fi introduse în magazie numai dup ce vor fi controlate sau încercate. Sistem de leg turi ale depo zitului de piese de schimb. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 88 . depozitarea se va face astfel ca accesul la piesele de schimb ce se folosesc mai des. care se vor depozita separat în stelaje speciale. depozitarea pieselor uzate nu trebuie s se fac în aceea i magazie pentru a nu da na tere la confuzii care s provoace grave avarii în func ionare. piesele grele se vor depozita în partea de jos a stelajelor. comandat de calculator. piesele trebuie sp late i unse din nou. Pe m sura usc rii unsorii de conservare sau a murd ririi.

pentru alte lucr ri. Depistarea din timp i eliminarea cauzelor care provoac ie irea prematur din uz a organelor de ma ini au rezultate economice importante: mic oreaz opririle neproductive. utilajelor i instala iilor necesit cheltuieli importante. prin care se înl tur defec iunile constatate în func ionare i se realizeaz înlocuirea total sau par ial a acelor componente care au o durat mic de func ionare în compara ie cu altele. Defini ie: Repara ia este lucrarea efectuat în scopul men inerii în stare de func ionare a utilajelor. Repararea i între inerea în continuare a ma inilor. eliberând. pentru producerea i distribuirea diferitelor feluri de energie. un num r mare de muncitori califica i. O întreprindere de produc ie pentru a func iona în mod ritmic i cu eficien economic ridicat . paralel cu asigurarea acestora de c tre unit i proprii ale întreprinde rii. pentru producerea i distribuirea diferitelor SDV-uri necesare procesului de produc ie de baz . urm rind ca activit ile specifice fiec rei întreprinderi în parte s fie executate de unit i propriii auxiliare i de servire. în plus. m resc perioada dintre repara ii i reduc cheltuielile pentru efectuarea acestora. la lucr rile de repara ii particip un numeros personal muncitor cu înalt calificare.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 89 . UTILAJELOR I INSTALA IILOR. Acestea se constituie în unit i specializate în între inerea i repararea utilajelor. IMPORTANT În prezent se contureaz tot mai mult tendin a existen ei unui proces mixt de asigurare a întreprinderilor cu activit i auxiliare i de servire de c tre întreprinderi specializate în realizarea acestor activit i. necesit existen a al turi de unit ile de produc ie de baz a unui ansamblu de unit i de produc ie auxiliare i de servire. Se creeaz posibilitatea ca activit ile auxiliare i de servire specializate s execute lucr ri standard pentru mai multe unit i economice. sau pentru asigurarea proceselor de transport i depozitare. Pentru desf urarea coerent a acestor activit i este nevoie s existe o repartizare judicioas a volumului i felului activit ilor realizate de fiecare unitate în parte. 16 IMPORTAN A REPAR RII MA INILOR.

e). rezisten a i rigiditatea insuficient a pieselor i montarea sau reglarea incorect a ma inii. reazeme etc. se observ exfolierea particulelor de metal datorit oboselii straturilor superficiale. Dintre piesele care sunt distruse în urma oboselii straturilor superficiale ale metalului fac parte cuplajele cu gheare.) fiind supus în acest fel unei uz ri abrazive intense. sau rectilinii alternative (fig. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. utilajelor i in stala iilor pot fi distruse i scoase din uz datorit cauzelor ar tate mai sus. Asemenea defecte sunt: alegerea unor materiale i a unui tratament termic care nu corespund condi iilor de exploatare a pieselor. 1. metalul se distruge datorit uz rii i oboselii stratului superficial. 1. alegerea necorespunz toare a metodei de aducere a uleiului de ungere pe suprafe ele în frecare. care se produce atât în procesul de frecare cât i în cazul lipsei unei mi c ri relative. a i b). f). în cazul unei durit i insuficiente a materialului i al unor presiuni mari.Multe piese importante ale ma inilor. În cazul interac iunii suprafe elor în contact f r deplasare relativ (fig. cu filet. are loc în acela i timp i strivirea. discurile cuplajelor de fric iune i ale frânelor. Organele ma inilor. alegerea incorect a jocurilor i a ajustajelor la locurile de contact ale pieselor. buc ele. Schema celor mai caracteristice interac iuni dintre dou suprafe e. pentru tifturile cilindrice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 90 . suprafe ele se distrug. d). distrugerea suprafe elor are loc mai ales datorit uz rii i strivirii. rulmen ii etc. precum i din cauza a azisei oboseli a straturilor superficiale ale metalului. utilajului sau instala iei. Cele mai caracteristice aspecte ale interac iunii dintre dou suprafe e în contact sunt reprezentate în figura 1. În cazul mi c rii de rota ie (fig. În cazul rostogolirii. utilizarea unei metode nera ionale de îmbinare a pieselor. c rucioarele. ca urmare a strivirii. 1. distrugerea suprafe elor începe în urma strivirii lor. 1. c). utilaje i instala ii: lag rele cu alunecare. Adeseori. utilajelor i instala iilor au suprafe e active insuficient protejate (ghidajele batiurilor. 1. uruburilor conduc toare. etc. În cazul rul rii f r alunecare (fig. batiurile. caracteristic angrenajelor (fig. meselor etc. datorit abaterii de la dimensiunile prescrise pe desen a pieselor în frecare. iar în unele cazuri i din cauza strivirii. din cauza coroziunii sau din alte cauze. Acest fapt este caracteristic pentru îmbin rile cu pan . cât i unor defecte constructive sau repara iilor defectuoase. 1. mesele. de obicei. În aceste condi ii func ioneaz majoritatea organelor de ma ini. cu caneluri.

depinde de durata de serviciu a pieselor princip ale ale acestora. etc. în condi ii normale de exploatare ma inilor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Prevenirea ruperii diverselor piese depinde. în cadrul acestei activit i se stabile te felul opera iilor care se vor executa cu ocazia efectu rii activit ii de între inere i reparare a utilajelor. care serve te drept criteriu pentru declasarea pieselor. Întocmirea desenelor care vor sta la baza execut rii pieselor de schimb. Durata de serviciu a pieselor este determinat de m rimea uzurii limit . atunci când acestea se execut în cadrul întreprinderii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 91 . se recomand aprovizionarea din timp a acestora. Ob inerea unei produc ii de o bun calitate este condi ia obligatorie pentru stabilirea m rimii uzurii limit a organelor componente ale ma inilor. Cre terea duratei de serviciu a pieselor ma inilor. modernizarea subansamblurilor. arbori principali etc. m rirea rezisten ei la uzare a pie selor. utilajelor i instala iilor. mese. utilajelor i instala iilor se realizeaz i prin perfec ionarea metodelor de reparare. dintre care mai importante sunt urm toarele: de o serie de activit i Inventarierea utilajelor se efectueaz în scopul de a stabili num rul. felul i starea func ional a utilajelor care urmeaz a fi reparate. în cazul în care acestea nu se execut în cadrul întreprinderii. mecanismelor. Gruparea utilajelor care urmeaz a fi reparate pe grupe de acela i fel. de blocare i a limitatoarelor de curs . de starea sistemelor de siguran . utilajelor i instala iilor. de care depind precizia i calitatea execu iei. Stabilirea tehnologiei lucr rilor de repara ii. în mare m sur . controlul uz rii principalelor îmbin ri. Activitatea de reparare a utilajelor este precedat preg titoare. Aceasta se refer în primul rând la piesele principale ca: batiuri. Durata perioadele dintre repara ii.

în general. Aceste cuno tin e permit efectuarea unor calcule de control i comparative. Tipuri de defecte. 1. Defectele de execu ie apar în urma neglij rii condi iilor tehnice prescrise i a nerespect rii disciplinei tehnologice în timpul fabrica iei.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Aceast caracterizare cade în sarcina maistrului sau inginerului de între inere. care trebuie s pun Ädiagnosticul" utilajului sau organului de ma in defect. Defec iunile pot fi împ r ite du p diferite criterii îns cel mai important este acela al provenien ei defectului. În atelierele slab dotate cu utilaje. cu SDV-uri necorespunz toare i personal insuficient calificat se produc frecvent asemenea defecte. la care nu exist documenta ie pentru rezolvarea teoretic a problemelor pe care le pune proiectarea sau datele experimentale pe baza c rora a fost conceput utilajul sunt insuficiente. Defectele de concep ie apar. 17 DETECTAREA DEFECT RII UTILAJELOR I INSTALA IILOR La apari ia unui defect se pune problema caracteriz rii defectului din punct de vedere al provenien ei acestuia. în vede rea înl tur rii cauzei care la produs. la ma inile de tip constructiv recent. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 92 . apelându -se în general la cercet tori sau cadre didactice din înv mântul su perior. Dup acest criteriu pot fi de patru tipuri: DE CONCEP IE DE EXECU IE DE MONTAJ DE EXPLOATARE Defectele de concep ie sunt greu de descoperit i necesit cunoa terea bazelor teoretice care au stat la baza construc iei respective.

De montaj A ezare gre it a pieselor. . .jocuri necorespunz toare.tip de lubrifiant gre it ales.tehnologie de turnare necorespunz toare.cantitate i calitate necorespunz toare de lubrifiant. care poate corecta anumite defecte în timpul execu iei.rotunjiri de muchii. rupere. . . Deteriorarea suprafe elor func ionale. Modificarea macrogeometriei Uzuri ale suprafe elor de alunecare.procedeu necorespunz tor.reglare gre it a sistemului de ungere. .defecte de form (ovalitate.grosime neuniform a pere ilor. cavita ie.deterior ri ale suprafe elor. .). . .grosimi necorespunz toare.cur iri necorespunz toare.dep iri de tura ii i sarcini nominale. . Tehnologie necorespunz toare.sudur i tratament neadecvat. compresiune.r cire insuficient . . Tabelul 1 Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Construc ie neadecvat De concep ie Alegerea necorespunz toare a materialului Ungere necorespunz toare. coroziune. Ungere necorespunz toare. conicit ate. utilajelor i instala iilor. .filtrare necorespunz toare.ipoteze gre ite. Suprasolicit ri mecanice.rigiditate sau elasticitate necorespunz toare.necoaxialitate. . . . circula ii). Defectele de montaj apar datorit interven iilor manuale. .modific ri de jocuri.duritate necorespunz toare. .evacu ri insuficiente de c ldur . . . De execu ie Prelucrare incorect . Manipul ri necorespunz toare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 93 . . .vibra ii. greu controlabile. . electrochimic ). .coroziune (chimic . . etc.eroziune (abraziune. . . . Cauzele defectelor utilajelor i instala iilor. precum i exemplific ri sunt prezentate sugestiv în tabelul 1. . gripare). . . dar totodat poate provoca i deranjamente. . . .ambalare necorespunz toare. oboseal .zgârieri ale suprafe elor. în timpul montajului.protejare insuficient .rezolvare teoretic gre it . .rugozitate necorespunz toare.rezisten mic (întindere.sistem de ungere necorespunz tor. etc. Aceste defecte depind de cuno tin ele i con tiinciozitatea montatorului.gre eli mecanice.). .raport necorespunz tor între cotele de gabarit. De exploatare Suprasolicit ri termice.demont ri i mont ri defectuase. Depozitarea pieselor necorespunz toare. .Principalele cauze ale defectelor.propriet i specifice.presiuni locale. .procedeu de ungere neadecvat. .cavita ie (prin ocuri. . Tipul defectului Cauze Calculul necorespunz tor Exemple de defecte curente .

Prevederea defec iunilor utilaj ului din activitatea de proiectare. Pe de alt parte. inând seama de între inerea lor i pentru l mu rirea cauzelor avariilor la utilaje. proiectarea i fabricarea utilajelor de produc ie trebuie create astfel d e condi ii. 2.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Defectele de exploatare sunt cauzele frecvente ale avari ilor i influen eaz hot râtor siguran a în func ionare a utilajului. Este normal ca o ma in s vibreze. În mod normal proiectarea trebuie s satisfac cerin ele între inerii urmând s in seama de: m surile constructive care sunt necesare pentru a proiecta i construi ma ini care într-o anumit perioad de utilizare s aib minimum de uzur fizic . sunt deosebit de importante pentru coordo natorul activit ii de între inere. subansamble sau chiar dispozitive care trebuie s satisfac necesit ile produc iei întreprinderii. de timp pentru între inere i de cheltuieli de între inere. încât s fie necesar un minim de cheltuieli pentru între inere. metodele de analizare a ma inilor i aparatelor. iar în cazul ideal chiar nici o cheltuial . Odat cu cre terea vibra iilor un defect minor este pe cale s devin un deranjament. vibra iile fiind rezultatul unor defecte minore datorate materialului i fabrica iei. vibra iile i deranjamentele provocate de oboseala materialului. ca urmare a suprasolicit rilor de orice fel. Fisurile sunt l rgite i transformate în cr p turi de uleiul care p trunde în ele i care d un efect de pan . referitor la carac teristicile produc iei. De aceea. proiectan ii de ut ilaje trebuie s se consulte cu personalul de între inere pentru a mic ora cheltuielile de între inere a utilajelor i a prevedea eventualele posibilit i de defectare. în timpul planificat pentru durabilitatea ma inii. Vibra iile pot fi o consecin a echilibr rii incomplete a pieselor rotative sau a apari iei oscila iilor autoexcitante a c ror frecven nu corespunde cu frecven a tura iei de regim i a c ror intensitate este foarte mare. Dintre cauzele enumerate anterior. v ibra iile sunt considerate ca un instrument util de diagnosticare a st rii ma inilor. Compartimentul de între inere este pus în situa ia de a proiecta piese de schimb. m surile constructive pentru a pune ma inile i aparatele în stare de func ionare i de siguran în serviciu. paralel cu suprafa a acestuia. Apari ia deranjamentelor datorit oboselii în urma suprasolicit rilor poate avea dou variante: apari ia unor fisuri perpendiculare pe suprafa a de lucru care se propag în direc ii neregulate la supr afa : propagarea fisurilor în grosimea peretelui piesei. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 94 . La alegerea.

ghidaje etc. utilizarea de preferin a organelor de ma in identice decât a celor diferen iate. fluxul corect de agent de r cire. durabilitatea pieselor plasate în locuri mai greu accesibile trebuie s fie mai mare ca a pieselor mai u or de înlocuit. sistemul de ungere adoptat s permit o între inere u oar . num rul cât mai mic de locuri de gresare. accesibilitatea bun la locurile de lubrifiere. materialele utilizate în construc ia utilajului trebuie s realizeze un echilibru între costul acestuia i cheltuielile de între inem i exploatare. lor s fie aproximativ egal sau un multiplu al durabilit ii celei ma i mici. între inerea i prevederea pieselor de schimb. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 95 . prafului. organe de înz vorâre etc. pulveriz rii uleiului etc. care nu cer supraveghere i au posibilit i simple de control.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Recomandare: Când se studiaz un proiect al unui nou aparat sau utilaj. prevederea unor dispozitive de siguran încorporate. Aceasta u ureaz alc tuirea ciclurilor de repa ra ii. tifturile forfecabile. folosirea de lag re. demont rii i mont rii pieselor. în func ie de schema constructiv . disjunctoarele de protec ie. trebuie s se urm reasc câteva elemente practice legate de facilitatea opera iilor de între inere i repara ii: dimensiunea pieselor sau a subansamblelor trebuie s fie f cut astfel ca durabilitatea. prevederea unor deschideri i capace care s dea o bun vizibilitate i s nu necesite scule speciale pentru interven ii. ale sistemelor hidraulice i electrice u ureaz descoperirea defect rilor. marcarea pieselor constructive. cum sunt cuplajele de alunecare. piesele electrice s fie plasate în spa ii separate i protejate contra vibra iilor.. darea formei adecvate organelor de ma in astfel ca acestea s fie ferite de murd rire. sistemele hidraulice s fie echipate cu clapete de verificare în toate locurile unde sunt necesare verific ri pentru a constata existen a defec iunilor.. accesibilitate bun la toate piesele în scopul descoperirii defectelor.

echilibrarea ma inii. jocurile la rulmen i. temperatura rulmen ilor arborelui principal. Defec iuni Ia utilaje. a). organele consumatoare de energie func io neaz . 3. existen a unor zgomote anormale i vibra ii. modul de func ionare al cuplajului. sc p rile în sistem. func ionarea ventilelor de reglaj. ambreiajelor. pomp . cuplaje. Elaborarea unor procedee cu valabilitate general . c). rulmen ii i fusurile arborilor. pe lâng motor electric. Dac consumatorul de energie con ine elemente hidraulice se verific : modul de circula ie al uleiului pân la pistoane. se verific : starea curelelor. angrenajelor. angrenajelor. transmisia energiei este asigurat . Dac transmisia se face prin curea. Dac sursa de energie este în general un motor electric se urm re te: func ionarea motorului (zgomote suspecte.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 3. indicii c merge în dou faze). lan uri.. sensul de rota ie i starea motorului. starea garniturilor. tura ia corespunz toare.. func ionarea sistemului de ungere i lubrifiantul. solu iilor constructive adoptate i condi iilor de func ionare deosebite. existen a grip rilor. supapelor ventilelor. îmbin rile. func ionarea ventilelor. ungerea ghidajelor. Descoperirea defec iunilor i stabilirea cauzelor acestora. sistemul de conducte hidraulice i pistonul pentru a constata dac nu exist aer în sistem. De aceea ne vom limita la indicarea câtorva reguli simple în c utarea defec iunilor. furtune. angrenaje etc. se urm re te: presiunea i debitul fluidul ui. Dac consumatorul de energie nu con ine elemente hidraulice. sensul corespunz tor al rota iei. reguli ce pot servi ca ghid pentru alc tuirea unor instruc iuni proprii pentru utilajul sau grupa de utilaje respectiv . din cuplaj. ventilele de reglare. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 96 . etan eitatea conductelor i furtunelor. Dac sursa de energie este constituit . se verific : mi carea de rota ie. ventile etc. cuplajelor etc. Se va urm ri dac : sursa de energie func ioneaz . siguran ele. de determinare a cauzelor defec iunilor nu este posibil datorit diversit ii utilajelor. Dac transmisia energiei este asigurat de instala ii hidraulice (conducte. starea filtrelor.1.) se verific : modul cum ajunge uleiul la consumatorii de energie. sisteme de reducere a presiunii i de siguran . b).

organe de ma ini. se poate verifica partea electric simulând mi c rile mecanice (rotiri manuale etc. a supapelo r. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 97 . sunt hot râtoare pentru siguran a în func ionarea ma inilor. a frecven ei defec iunii. a condi iilor de exploatare în care s-a produs avaria. Ini ial se examineaz sursa de energie i nu se demonteaz o parte din sistem f r a ti motivul precis pentru care o demont m (evi tam astfel deterior rile în timpul interven iei). prin întreb ri adresate salaria ilor care exploateaz utilajul respectiv privind fenomene care au precedat defec iunea (trepida ii. În unele cazuri. Avarierea lor poate ap rea i la utilaje noi sau dup repara ie i perturb considerabil procesul de produc ie. Determinarea st rii pieselor din apropierea lag rului propriu -zis (arbore etc. R spunsurile la aceste întreb ri vor trebui interpretate critic de c tre personal cu experien . Cercetarea aspectelor avariei. verificarea tuturor îmbin rilor.).. Controlul st rii sistemului de ungere i a modului s u de func ionare prin: verificarea critic a schemei de ungere. Electricianul trebuie s ra ioneze logic i s aplice o metod care s -i permit s divizeze un sistem în numeroase circuite i s verifice pe fiecare din ele în mod corect. a faptului c deranjamentul sa produs dup un num r de repara ii i ore de func ionare. dispozitivelor de dezaerare etc. zgomote. În cele ce urmeaz se va prezenta un exemplu de diagnosticare a unor defec iuni ap rute la lag re dar se poate generaliza la diferite organe de ma ini. Studierea i completarea instruc iunilor de între inere i func io nare a utilajelor ce con in lag re în vederea prevenirii eventualelor defec iuni.2. 3. controlul coresponden ei schemei de ungere cu situa ia de pe utilaj.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Recomandare: este necesar s se urm reasc energia de la surs la elementele care consum i s se descopere unde este întrerupt lan ul cinematic. Se procedeaz în felul urm tor: Constatarea st rii ma inii înainte de apari ia defec iunii. la circuitele electrice este necesar s se lucreze cu schema în fa . relativ simple.). când este posibil ca s func ioneze ma ina f r s se pun în mi care motorul.). precum i a sistemelor care trebuie s semnalizeze defectarea lag rului sau modificarea condi iilor de func ionare ale acestuia. In vederea depist rii eventualelor modific ri care au survenit dup montarea utilajului. controlul fiec rei conducte. înc lzire etc. Un astfel de exemplu îl constituie lag rele de alunecare radiale i axiale. Defec iuni la organe de ma ini.

ciclul de repara ie i intervalul dintre interven ii (în ore de func ionare). denumirea categoriei grupei. Pe baza planific rii cuprinse în p lanul anual se elaboreaz planurile lunare. în func ie de posibilit ile i preg tirea repara iei de care dispune unit atea de in toare. Timpul de sta ionare în repara ie (zile lucr toare) pe fel de opera ii este orientativ. utilaj i instala ie în parte codul de clasificare. utilajul sau instala ia. întocmirea structurii ciclului de repara ii a unui utilaj. condi iile de exploatare. Repara iile se planific pentru o perioad de un an calendaristic. costul în procente al repara iilor din valoarea de înlocuire (exemplific ri în tabelul 14). num rul de schimb ri. timpul de sta ionare în repara ii. felul produc iei (de unicate. Aceast activitate presupune rezolvarea a dou probleme: determinarea datelor calendaristic e la care va avea loc fiecare interven ie tehnic asupra utilajului considerat. durata de serviciu normat (ani/mii ore). Planul anual este apoi transpus în graficul anual în care cuprinde toate repara iile ma inilor. poate. De asemenea.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. nu m rul de schimburi. se indic num rul de ore necesar repara iilor. varia de la o repara ie la alta i de la o societate comercial la alta. repara iilor necesare fiec rei ma ini. 18 PLANIFICAREA REPAR RII UTILAJELOR I INSTALA IILOR. precum i termenele de începere i de terminare a acestor repara ii. Repara iile accidentale nu se includ în planul de repara ii întrucât orice accident este un fenomen ocazional. iar stabilirea. utilajelor i instala iilor într -un an. costul i intervalul în care se fac repara iile. propunerile sec iilor i sectoarelor care exploateaz ma ina. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 98 . În normative sunt prev zute pentru fiecare ma in . subgrupei i a tipului de fond fix. anual de repara ii se ine seama de: starea tehnic a utilajului rezultat din constat rile f cute cu ocazia ultimului control planificat. întâmpl tor. ultima repara ie executat . utilaj sau instala ie pe aceast perioad formeaz : Planul anual de repara ii IMPORTANT La întocmirea planului. Pentru executarea repara iilor prin sistemul de repara ii preventiv planificat întreprinderile de produc ie industrial întocmesc un plan de repara ii. în serie sau în mas ) i precizia cerut . categoria i durat .

de obicei ultima. pentru ma ina. în ore lucrate. în general. Nit reprezint num rul interven iilor de acela i fel. rela ia de calcul a num rului de interven ii de acela i fel se determin cu rela ia: Nit = Dcr / dit ± Nit · dit / dit în care: Dcr reprezint durata ciclului de repara ii. sau. Rc2 este interven ia pentru repara ia curent de grad II. utilajul sau instala ia nou de la darea lor în exploatare. Rc1 este interven ia pentru repara ia curent de grad I. în func ie de tipul produc iei. inclusiv durata uneia dintre ele. pân la prima repara ie capital . inân d cont de num rul interven iilor de acela i fel i de duratele de timp dintre acestea. Structura ciclului de repara ii reprezint num rul. Ciclul de repara ii. un ciclul de repara ii cuprinde o repara ie capital . Durata ciclului de repara ii este stabilit pentru fiecare tip de ma in . 1. Pentru a întocmi o structur a unui ciclu de repara ii este nevoie s se stabileasc mai întâi num rul de interven ii de acela i fel. 6 -12 repara ii curente de gradul 1 i 27 -72 revizii tehnice. Fig. 2 -3 repara ii curente de gradul 2. 1). Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 99 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Ciclul de repara ii reprezint perioada de timp. Odat stabilit num rul de interven ii tehnice de acela i fel se poate trece la întocmirea structurii ciclului de repara ii (fig. între dou repara ii capitale. în care: Rk este interven ia pentru repara ia capital . utilaj sau instala ie în normative de repara ii în func ie de orele de func ionare. felul i succesiunea diferitelor interven ii tehnice în cadrul unui ciclu de repara ii. Porn ind de la faptul c orice interven ie de grad superior le con ine pe toate celelalte inferioare ei. Rt este interven ia pentru revizia tehnic . dit reprezint durata de timp între dou interven ii de acela i fel.

ds ± durata unui schimb. în zile calendaristice. Kcld este coeficientul de transformare din zile efective în zile calendaristice. exprimat în ore. H ± timpul de func ionare al utilajului între dou interven ii consecutive.Pentru întocmirea planului de repara ii este necesar s se determine durata ciclului de repara ii în zile calendaristice. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 100 . se determin intervalul de timp. Ds este durata unui schimb de lucru. Planul de repara ii se întocme te pentru fiecare utilaj în parte. tsi ± timpul total de sta ion ri ale utilajului în interven iile precedente în anul pentru care se întocme te planul de repara ii. Ns este num rul de schimburi. K ± coeficientul planificat de îndeplinire a normelor. începând cu ziua când a avut loc ultima interven ie tehnic în anul precedent. în zilele lucr toare. tsi este timpul maxim admis de sta ionare în fiecare interven ie tehnic . exprimat în ore. Rela ia dup care se determin durata ciclului de repara ii este urm toarea: Dcr = (TRK / Ds · Ns + tsi · ni)· Kcld în care: TRK este timpul de func ionare al utilajului între dou repara ii capitale. rela ia: Durata de execu ie a unei repara ii exprimat în zile calendaristice este dat de D = tn / Nm·ds·ns·K în care: tn este timpul normat. pentru executarea unei anumite interven ii la un anumit utilaj. de la ultima interven ie din anul precedent pân la o anumit interven ie din intervalul precedent. ± celelalte nota ii au acelea i semnifica ii ca i în rela ia precedent . în ore. Nm ± num rul de muncitori din forma ia de lucru care ex ecut interven ia tehnic . în ore. ns ± num rul de schimburi. Acest interval de timp se determin în zile calendaristice dup urm toarea rela ie: Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II T = (H·n / Ds · Ns + tsi )· Kcld în care: T este intervalul de timp. ni este num rul de interven ii de acela i fel din cadrul ciclului de repara ii. în zile. Pentru fiecare interven ie tehnic care urmeaz a fi executat pentru anul pentru care se întocm e te planul de repara ii. inând cont de data calendaristic la care a avut loc ultima interven ie tehnic în anul precedent.

o aten ie deosebit trebuie acordat stocurilor de piese de schimb. Cmz ± consumul mediu zilnic de piese de schimb pentru activitatea de repara ii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 101 . între acestea. necesare bunei desf ur ri a lucr rilor de între inere i reparare a utilajelor. Pe toat durata de serviciu. conform normativelor ( FT 1). În vederea îmbun t irii activit ii de organ izare a lucr rilor de între inere i reparare a utilajelor se recomand nominalizarea prin planurile anuale a tuturor repara iilor capitale necesare. i de la ultima repara ie capital pân la casarea ma inii respective i se fac dou repara ii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu. Ciclul de repara ii pentru un strung revolver. Un exemplu practic de stabilire a ciclului de repara ii pentru un strung revolver codificat în normative 405. (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu i patru revizii tehnice ( Rt) la 1 250 de ore de serviciu dup fiecare repara ie curent de gradul 1.Împreun cu desf urarea acestor activit i. Nz ± num rul de zile lucr toare din cadrul unei luni. strungului revolver i se fac trei repara ii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de func ionare (fig. cu precizarea necesarului de piese de schimb. Rela ia care stabile te m rimea stocului de piese de schimb este urm toarea: Sps = Df · Cmz / Nz în care: Df este durata ciclului de fabricare a pieselor de schimb sau de aducere a lor de la furnizor.023. 2). între dou repara ii curente de gradul 2 se efectueaz trei repara ii curente de gradul 1. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Fig. Odat cu aceasta. a executantului i a termenelor de realizare a acestora. se va acorda aten ie respect rii graficelor de realizare a reviziilor tehnice i a repara iilor curente. 2. 0 cu o durat de serv iciu normat de 120 000 de ore este prezentat în figura 2. Pân la prima repara ie capital .

varia ii însemnate în capacitatea de lucra a utilajelor. au fost elaborate mai multe sisteme de între inere i reparare a utilajelor: SISTEME DE REPARA II DUP NECESITATE PE BAZA CONSTAT RILOR CU PLANIFICARE RIGID PREVENTIV PLANIFICAT Sistemul de repara ii executate dup necesitate este cel mai simplu sistem de organizare a repara iilor. deci neplanificat. datorit uzurii sporite a organelor de ma ini.5²2 ori fa de cheltuielile în sistemul de repara ii preventiv planificate. DEZAVANTAJE necunoa terea datei de scoatere din func ie a utilajului care poate avea i caracter de avarie cu consecin e grave. neeconomice asupra produc iei. determinarea mijloacelor financiare necesare pentru realizarea repara iilor. reducerea duratei de serviciu a utilajului i volum sporit de repara ii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 102 . au fost elaborate sisteme de între inere i reparare a utilajelor. i numai din cauza uz rii avansate a pieselor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. cre terea cheltuielilor de rep ara ii de 1. în vederea preg tirii materialelor. Dup acest sistem. stabilirea din timp a felului repara iilor ce trebuie efectuate i a duratei de execu ie. ma ina. ale c ror obiective principale sunt: cunoa terea datei calendaristice a scoaterii din func iune a utilajului pentru repara ii. utilajelor i a for ei de munc necesare. utilajul sau instala ia se repar atunci când nu mai pot fi men inute în exploatare. 19 SISTEME DE ORGANIZARE A REPAR RII Pentru a se evita uzura excesiv a utilajelor i a preveni ie irea accidental din func iune a acestora. Pornind de la aceste cerin e.

Acest sistem const în stabilirea datelor de oprire a utilaj elor pentru intrarea în repara ii. pe baza c reia se va stabili starea lor de func ionare. Sistemul de repara ii pe baza constat rilor. felul repara iilor ce trebuiesc executate. Aceste durate de func ionare sunt folosite pentru stabilirea terme nelor la care ma ina. utilajelor i instala iilor din func iune. la toate organele. volumul i termenele repara iei planificate depind de starea ma in ii. Pe baza acestor uz ri i în raport cu limitel e maxime de uzuri admise pentru fiecare organ. utilajului i a instala iei. utilajul sau instala ia va fi scoas din serviciu pentru repara ii (structura ciclurilor de repara ii). independent de starea lor tehnic . piesele i elementele ma inilor. precum i con inutul acestora. La acest sistem de repara ii. pentru executarea repara iilor la anumite perioade stabilite. pies sau element în parte se determin duratele de func ionare corespunz toare între dou repara ii exprimate în num r de ore de func ionare. utilajelor i instala iilor. precum i volumul repara iei preg tindu -se din timp piesele de schimb i materialele necesare. în urma unei supravegheri atente a modului de func ionare a utilajelor de c tre personal specializat. precum i repararea sau înlocuirea pieselor i organelor componente la terme nele stabilite. mai nou în practic se folosesc doar dou sisteme. data intr rii în repara ie a utilajului. În urma constat rilor efectuate. precum i de dinamica i specificul întreprinderilor. Sistemul de repara ii pe baz de constat ri este sistemul prin care. fi e ce va con ine informa ii despre: felul defec iunilor constatate. inându-se cont de importan a serviciilor de între inere i reparare.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Recomandare: Acest sistem este considerat învechit i neeconomic nu se mai recomand s fie aplicat. se stabile te i termenul la care se face revizia urm toare. Sistemul de repara ii cu planificare rigid prevede scoaterea obligatorie a ma inilor. Sistemul de repara ii preventiv-planificat se bazeaz pe determinarea cât mai exact a varia iei uz rilor în timp. cu ocazia unei revizii executate la un utilaj. rezultatele acestora se vor trece în cadrul unei fi e întocmite pentru fiecare utilaj în parte. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 103 .

posibilitatea comand rii din timp a pieselor de schimb necesare activit ii de între inere i reparare. Planificarea se face în mod rigid având la baz normative de repara ii care sunt realizate avându-se în vedere condi iile exploat rii utilajelor exis tente din întreprinderea respectiv . iar exploatarea lor se face în condi ii identice. stabilite independent de starea tehnic a pieselor componente. care au fost preg tite din timp. piese de schimb. se creeaz condi ii favorabile pentru planificarea exact a cheltuielilor efectuate (materiale. efecte nefavorabile asupra calit ii repara iilor i a costurilor aferente acestor activit i. Sistemul de repara ii cu planificare rigid . Sistemul prevede scoaterea obligatorie din func iune a utilajelor i instala iilor care urmeaz s intre în repara ii la anumite perioade. un timp îndelungat . limitele de uzur ale utilajului se men in acelea i. la perioadele planificate este posibil înlocuirea automat a pieselor i subansamblelor uzate cu elemente noi sau recondi ionate. metodele aplicate pot fi ra ionalizate i corectate pe baza observa iilor sistematice a repara iilor efectuate. apar greut i în comandarea i confec ionarea pieselor de schimb i în folosirea ra ional a for ei de munc . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 104 . Astfel. DEZAVANTAJE nu permite elaborarea unui plan de repara ii . a utilajelor. stabi le te precis opera iile de repara ii ce urmeaz s fie executate. pentru o perioad mai mare de timp. AVANTAJE repara iile se fac în timp scurt i predeterminat .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II AVANTAJE cunoa terea din timp a datei de intrare în repara ie i felul repara iilor ce trebuie executate. manoper ) . Tehnologia aplicat i elaborat anticipat. Recomandare: Acest sistem se aplic acolo unde siguran a în func ionare trebuie men inut cu orice pre . Sistemul poate fi aplicat în condi ii bune la întreprinderile care au un num r mare de ma ini de acela i tip.

urm re te prevenirea uzurii excesive i a apari iei avariilor. a duratei de execu ie a acestora i a costurilor de produc ie. bazat pe existen a normelor tehnico . utilajului sau instala iei. urm re te men inerea în stare de func ionare a utilajelor o perioad de timp cât mai mare. Sistemul de repara ii preventiv -planificat. func ionare îndelungat sau pe perioade scurte cu parametri ridica i etc. influen ând pozitiv asupra calit ii repara iilor. sau reparti ia poate fi înlocuit printr -o repara ie mâi mic sau mai mare. Caracterul planificat este dat de faptul c diferitele lucr ri de între inere i reparare pe care le con ine sistemul. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 105 .) se produce fie consum nejustificat de piese de schimb i materiale pentru repara ii. se efectueaz la date calendaristice stabilite dinainte. y caracter planificat. fapt ce conduce la efectuarea repara iilor la termene necorespunz toare: fie prea devreme (cheltuieli ridicate). utilajului sau instala iei din func iune i în posibilitatea unei mai bune organiz ri i preg tiri a repara iei i a planific rii lucr rilor de repara ie pentru orice termen. fie cu întârziere (posibilitatea sc zut de recuperare cu acelea i cheltuieli a parametrilor ini iali ai utilajului). Sistemul admite i impune modificarea continu a termenelor de repara ie în raport cu rezultatul verific rilor i ale controlului planificat al ma inii. Avantajele principale ale acestui sistem constau în evitarea ie irii neprev zute a ma inii. cu motivarea corespunz toare. datorit c reia utilajul s fie scos din func iune înainte de expirar ea duratei normale de func ionare. control i reparare care: se efectueaz în mod periodic. Prin elaborarea acestui sistem s-a urm rit asigurarea unui dublu caracter întregului ansamblu de m suri de între inere i reparare. Astfel. CONCLUZIE Sistemul de între inere i reparare preventiv -planificat este un ansamblu de m suri de între inere. Aceste dou caracteristici ale sistemului preventiv-planificat imprim sistemului o superioritate evident fa de sistemul pe baza constat rilor. i anume: y caracter profilactic.tiin ifice. norma de repara ie se modific . deoarece este cel mai modern sistem de repara ii. Caracterul profilactic rezult din faptul c acest sistem prevede adoptarea unor m suri de între inere i control. Sistemul a fost introdus în toate întreprinderile din ara noastr . prin care s se previn posibilitatea apari iei unei uzuri premature. în cazul în care se constat c la termenul respectiv nu este nevoie s se fac repara ia programat . fie avarii datorit uzurii pronun ate a unor piese.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II DEZAVANTAJE lipsa unor normative privind ciclurile de repara ii adaptate situa iei reale d in întreprindere. când se produc varia ii mari ale regimurilor de func ionare (m rirea sau mic orarea num rului de schimburi. la intervale de timp bine det erminate.

potrivit unei documenta ii tehnice. evitându -se executarea repara iilor la acele utilaje unde starea lor tehnic nu impune acest lucru. Metoda dup revizie const în faptul c volumul i con inutul repara iilor se determin în urma unei revizii tehnice. Avantajul metodei const în faptul c permite constatarea gradului de uzur a utilajului. Pentru stabilirea felului repara iilor ce vor fi executate se întocme te mai întâi ciclul de repara ii al fiec rei categorii de utilaje în parte. Conform normelor în vigoare. este u or de aplicat. cu ocazia efectu rii reviziei tehnice. ridic nejustificat costul repara iilor. Felul. sunt urm toarele: Între inerea i supravegherea zilnic se execut de c tre persoanele care lucreaz pe utilajele din sec iile de produc ie. AVANTAJE permite efectuarea repara iilor pe baza unei documenta ii bine întocmite. sau de c tre persoane specializate în executarea acestor opera ii. Metode de organizare a repar rii. are eficien ridicat pentru întreprinderile care au în dotare un num r mare de ma ini i utilaje. categoriile de repara ii (FT 2). la acele utilaje pentru care se execut activit i de repara ii. Sistemul de între inere i reparare preventiv -planificat se poate efectua cu ajutorul a dou metode: metoda standard. În cadrul activit ii de între inere i supraveghere zilnic se urm re te înl turarea micilor defec iuni ale utilajului. 20 METODE DE ORGANIZARE I EXECUTARE A REPAR RII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT 1.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. indiferent de starea de func ionalitate a utilajului în momentul intr rii în repara ie. metoda dup revizie. DEZAVANTAJE necesit un volum mai mare de munc pentru întocmirea documenta iei tehnice necesare aplic rii metodei. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 106 . f r a se face înlocuiri de piese. f r ca starea lor tehnic s impun acest lucru. Metoda standard const în faptul c fiecare utilaj sau instala ie intr în repara ii la intervale de timp dinainte stabilite. volumul i con inutul repara iilor care vor fi efectuate au un caract er standard. care se execut în cadrul sistemului repara iilor p reventive planificate. pentru fiecare din acestea în parte.

utilajelor i instala iilor în vederea men inerii caracteristicilor func ionale ale acestora. Aceste revizii tehnice fiind de scurt durat este indicat s se execute când ma inile sunt oprite (în schimburile nelucr toare). în scopul înl tur rii uzurii materiale sau a unor deterior ri locale prin repararea. în mod planificat. repara ii curente de gradul 2 (Rc2).Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II CATEGORII DE REPARA II ÎNTRE INERE I SUPRAVEGHERE REVIZIE TEHNIC (Rt) REPARA IE CURENT (Rc) REPARA IE CAPITAL (Rk) GRADUL I (Rc1) GRADUL II (Rc2) Revizia tehnic Rt (tabelul 1) cuprinde opera iile ce se execut . sp larea. de pe suprafe ele de ghidare i ajustarea penelor i a adaosurilor. de importan a lucr rilor ce se execut i volumul pieselor i subansamblurilor reparate. reglajul echipamentului electric. În func ie de m rimea intervalului de timp d e func ionare între repara ii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 107 . în cadrul reviziei tehnice. repara iile curente se împart în : repara ii curente de gradul 1(Rc1). reglarea sistemului de comand electric i hidraulic. în scopul determin rii st rii tehnice a ma inii. sp larea pieselor provenite de la mecanismele demontate i remedierea defectelor de suprafa . se pot executa i unele opera ii de reglare i consolidare a unor piese i subansambluri. opera ii ce urmeaz a se efectua cu ocazia primei repara ii planificate. asigurându -se func ionarea normal a ma inii pân la prima repara ie planificat . precizia de func ionare etc. Repara ia curent cuprinde lucr rile ce se execut periodic. vopsirea. repararea sau înlocuirea aparatajului de pornire. Repara ia curent (Rc ) (FT 2) reprezint ansamblul de m suri luate pentru înlocuirea unor piese componente sau subansambluri uzate ale ma inilor. schimbarea uleiului. verificarea i repararea pieselor motorului electric. par ial a unor subansambluri uzate. executându -se în afar de lucr rile de mai sus i. înaintea unei repara ii curente sau capitale. verificarea i repara ia dispozitivelor de ungere i r cire. Pe lâng determinarea st rii tehnice. La repara iile curente de gradul 1 se execut urm toarele opera ii: repara ia ap r torilor. urm toarele opera ii: repararea sau înlocuirea lag relor sau a rulmen ilor. r zuirea loviturilor. Totodat se verific instala iile de comand . pentru a se asigura în continuare func ionarea normal a acestuia. sistemul de ungere i de r cire. recondi ionarea sau înlocuirea unor piese componente sau chiar înlocuirea. La repara iile curente de gradul 2 volumul lucr rilor este mai mare. utilajului sau instala iei i a principalelor. recondi ionate sau înlocuite. recondi ionarea sau înlocuirea pieselor uzate de mic importan .

r zuirea pieselor supuse la frecare. . dup expirarea ciclului de fun c ionare prev zut în normativ.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Con inutul i modul de executare a reviziilor tehnice. supraveghere. vopsirea suprafe elor exterioare. sau subansambluri componente ale ma inii. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 108 .). înlocuirea sau repara ia echipamentului electric. S constate i s elimine cauzele care ar putea conduce la apari ia unor eventuale defec iuni. utilajului sau instala iei. cu cost mai mare de func ionare. ungerea i reglajul. . remontarea. recondi ionarea sau înlocuirea par ial sau total a pieselor uzate. i redarea în func iune. Repara ia capital (Rk) (FT 2) reprezint gama de lucr ri ce se execut în mod planificat.Se face cur irea. Descoperirea defec iunilor înainte ca acestea s afecteze calitatea produsului. lan uri. verificarea preciziei de lucru. pe lâng lucr rile prev zute la repara iile curente se execut : demontare de pe funda ie. demontarea par ial sau total . Tabelul 1 Tipul opera iei Examinare Ce urm re te S constate i s elimine cauzele care ar putea produce o func ionare necorespunz toare. reglaje. jocurile vizibile.Se execut asupra ma inilor cu indice mare de utili zare.Cele zilnice se fac de operator. montarea pe funda ie. ungere. 6 luni ± 2 ani Controlul de calitate Prevederea opririlor i defec iunilor. care nu mai pot func iona în condi ii de siguran i precizie. uzuri ale echipamentelor de antrenare (came. Când se face Zilnic i s pt mânal Cum se face Cur ire. în scopul men inerii parametrilor nominali i preîntâmpin rii ie irii ma inii sau utilajului din func iune înainte de termen. înl turarea micilor defec iuni. Se urm re te zgomotele anormale în timpul func ion rii. . probele i rodajul mecanic (atun ci când este cazul). repararea batiurilor sau a pieselor de baz . În cadrul repara iei capitale. care trebuie s lucreze în condi ii foarte dure. respectiv a unuia sau mai multor agregate. iar cele s pt mânale de persoane specializate.Aceast inspec ie permite ob inerea unui mare volum de informa ii care trebuie consemnate i utilizate la întocmirea programelor de inspec ie.Necesit oprirea instala iei cu acordul compartimentului de produc ie pentru a nu periclita realizarea planului de produc ie. . curele etc. . . Se execut la cererea unit ii de produc ie când utilajul a început s se abat de la parametri ini iali sau dup o ins pec ie general .De cele mai multe ori nu necesit oprirea instala iei. de importan mare pentru fabrica ie. Mica inspec ie 2 ± 6 luni Inspec ie general Constat i remediaz defec iunile mici. etc.

inunda ii. în cadrul întreprinderilor se mai execut i alte tipuri de interven ii tehnice cum sunt: repara iile accidentale. O dat cu efectuarea repara iilor capitale se pot aduce unele îmbun t iri i moderniz ri. între inerea necorespunz toare. etc. inclusiv cheltuielile pentru îmbun t iri i moderniz ri s nu dep easc valoarea maxim de mai sus. În afara interven iior tehnice cuprinse în sistemul preventiv -planificat. se recomand i efectuarea unor lucr ri de modernizare a utilajului. îns valoarea acestei repara ii nu trebuie s dep easc 60% din valoarea de înlocuire a ma inii. fiind impuse de scoaterile neprev zu te din func iune a acestora datorit unor c deri accidentale. cu condi ia ca valoarea total a repara iei capit ale. incendii.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II IMPORTANT Cu ocazia repara iilor capitale se pot înlocui circa 50% din pie sele componente. Cauzele accidentelor pot fi: oboseala materialelor care provoac schimbarea structurii materialelor i deci a caracteristicilor mecanice (rezisten . exploatarea neglijent . Repara iile de renovare se efectueaz la utilajele care au trecut prin mai multe repara ii capitale i au un grad ridicat de uzur fizic . repara iile de renovare. Cu ocazia acestor repara ii. Repara iile accidentale (Ra) sunt interven iile care se efectueaz la intervale de timp nedeterminate. repara iile neexecutate la timp. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 109 . utilajului sau instala iei respective.). elasticitate etc. repara iile de avarii. Repara iile de avarii se execut de fiecare dat când utilajele se defecteaz ca urmare a proastei utiliz ri sau între ineri sau din cauza unor calamit i naturale: cutremure. repara iile executate necorespunz tor.

care se aplic în general la reparar ea ma inilor. Repara ia se execut în repausul programului de munc . utilajelor i instala iilor mari. transportului i al reintroducerii pe funda ie. pentru a c ror deplasare nu exist mijloace de transport necesare. Metoda repara iilor prin înlocuirea de su bansambluri. În acest fel se poate aproviziona un stoc minim de subansambluri care pot fi montate atunci când este nevoie. utilajului sau instala iei s se realizeze într-un termen foarte scurt (accidente. Subansamblurile demontate se recondi ioneaz în atelierele de repara ii i se p streaz devenind astfel subansambluri de rezerv pentru viitoarele repara ii. se pot întâmpla accidente. deoarece ma ina. Opera iile desf urându -se în paralel se scurteaz sim itor timpul total de repara ie.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 2. Pentru fiecare fel de repara ie. în raport cu volumul lucr rilor de executat i condi iile de execu ie. sau a c ror deplasare este costisitoare. Cre terea calit ii lucr rilor de repara ii i reducerea duratei de execu ie a acestora depinde foarte mult de metoda utilizat în executarea activit ii de între inere i reparare a utilajelor. iar când utilajul este exploatat în trei schimburi. Metode de executare a repara iilor. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 110 . la care este o rganizat deplasarea echipelor reparatoare împreun cu sculele necesare la locul de amplasare a lor în plus.). care se aplic ori de câte ori trebuie ca repara ia ma inii. strangul ri în produc ie etc. se aplic în cazurile când exist mai multe ma ini i utilaje identice. utilajelor i instala iilor care nu pot fi scoase din procesul de produc ie. utilajul sau instala ia în repara ie se scoate din func iune numai în perioada necesar pentru demontarea i montarea subansamblurilor respective. deregl ri. se poate mic ora precizia de la lucru etc. Metoda necesit îns o tehnologie bine întocmit pentru a se evita suprapunerile dintre opera ii. deterior ri. Metoda aceasta se poate aplica îns i pentru ma inile i utilajele mici de ateliere. Avantajul acestei metode const în aceea c suprim cheltuielile i intervalele de timp consumate cu transportul utilajelor de la locul de produc ie pân la atelierul de repara ii. Metoda lucrului în schimburi continue este metoda în dou sau trei schimburi. astfel: când utilajul este exploatat într-un schimb sau dou . repara ia se execut par ial. Aceast metod permite o specializare a personalului muncitor în executarea unor anumite opera ii i aplicarea unei tehnologii unitare de reparare. în timpul scoaterii de pe funda ie. repara ia se execut în repausul dintre schimburi. se vor putea alege una din urm toarele metode de repara ii: Metoda repara iilor pe loc. Metoda execut rii repara iilor în timpul repausului se aplic la executarea repara iilor ma inilor. Metoda lucr rilor simultane const în defalcarea lucr rilor de repara ii pe mai multe grupe de opera ii i se încredin eaz fiecare grup de opera ii unei echipe specializate. astfel c în fiecare repaus se repar un subansamblu. Înlocuirea subansamblurilor gata reparate aduce o scurtare sim itoare a duratei repara iilor. pe subansambluri.

probabilitatea de a avea o înlocuire sau mai multe în locuiri într-o perioad de timp.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. II DE ÎNTRE INERE I REPARARE Defini ie: Prin optimizarea activit ii de între inere i reparare se în elege un ansamblu de m suri care trebuie adoptat pentru asigurarea func ion rii utilajelor d in dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate . probabilitatea condi ionat de avarie. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 111 . teoria uzurii aleatoare folose te o gam larg de indicatori de uzur aleatoare. dintre care cei mai utiliza i sunt urm torii: func ia de supravie uire. mortalitatea. n(t) ± num rul utilajelor r mase în func iune la momentul t. n(0) ± num rul utilajelor puse în func iune la momentul 0. Func ia de supravie uire v(t) exprim ponderea utilajelor r mase în func iune la momentul t din totalul utilajelor puse în func iune la momentul 0. Cheltuieli minime de între inere i reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVIT II DE ÎNTRE INERE I REPARARE Siguran a în func ionare Durate minime de men inere în repara ii În acest sens. 21 AC IUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVIT 1. No iuni de optimizare. datorit ie irilor accidentale din func iune. durata medie de via . Acest indicator se determin cu rela ia: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este func ia de supravie uire. probabilitatea de avarie.

Reprezentarea grafic a func iei de supravie uire.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Pe baza cunoa terii func iei de sup ravie uire se poate determina probabilitatea contrar I(t). Rela ia de calcul este urm toarea: pc(t) = [n(t-1) ± n(t)] / n(t-1) Uzura utilajelor poate fi aproximativ constant lege de distribu ie exponen ial v(t) = e.t. Probabilitatea de avarie p(t) exprim ponderea utilajelor scoase din func iune în intervalul (t-1. 1. a). Acest indicator se determin cu rela ia : I(t) = 1 ± v(t) Mortalitatea utilajelor m(t) exprim num rul utilajelor ie ite din func iune între dou momente consecutive de timp (t-1. Rela ia de calcul este urm toarea: p(t) = n(t-1) ± n(t) / n(0) Probabilitatea condi ionat de avarie p c(t) exprim ponderea utilajelor scoase din func iune în perioada (t-1. v(t) = 0. care exprim ponderea utilajelor scoase din func iune la momentul t fa de momentul 0.t) fa de num rul utilajelor puse în func iune la momentul 0. b). (fig. acest indicator se determin dup rela ia: m(t) = n(t-1) ± n(t) în care: n(t-1) este num rul utilajelor la momentul t-1. 1. sau urmeaz o Fig. 1. n(t) ± num rul utilajelor la momentul t. t). Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 112 . (fig.t) fa de num rul utilajelor existente în func iune la momentul t.

prin costurile de între inere i reparare i prin duratele lor medii de via . folosit în scopul actualiz rii cheltuielilor. Rela ia costului mediu de achizi ie. Cij sunt cheltuielile de între inere i reparare a utilajului în achizi ionarea i i în anul j de func ionare. Cj ± reprezint cheltuielile de între inere i reparare în anul j de func ionare al ultimei achizi ii. Se pune deci problema a legerii momentului optim de înlocuire. Rezult c tipul optim de utilaj care va trebui achizi ionat va fi dat de criteriul costului mediu mini m de achizi ie. sau cu alte cuvinte a acelui moment de la care func ionarea utilajului nu mai este eficient . fapt ce determin scoaterea lui din func ionare i înlocuirea cu un utilaj nou. n este num rul de ani de folosire a utilajului între dou achizi ion ri. între inere i reparare pe o perioad de timp. se alege utilajul cu costul mediu minim de achizi ie. = 1 /1+d. unde d reprezint procentul de taxe i dobânzi cumulate. deoarece de la un moment dat uzura fizic a acestuia impune efectuarea unor cheltuieli cu între inerea i func ionarea acestuia foarte mari. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II O politic optim de între inere i reparare a utilajelor trebuie s rezolve i problema înlocuirii utilajului scos din func iune. Aceste utilaje cu caracteristici t ehnologice asem n toare difer între ele prin costurile lor de achizi ie. Dup stabilirea costului mediu pentru fiecare utilaj care ar putea fi achizi ionat. între inere i reparare. din mai multe tipuri de utilaje cu caracteristici tehnologice asem n toare. cu altul nou ceea ce presupune alegerea tipului optim de utilaj care-l va înlocui pe cel scos din func iune. Alegerea momentului optim de înlocuire a utilajelor. între inere i reparare este urm toarea: k = ( Ai + Cij ) / m·n în care: Ai sunt cheltuielile de achizi ionare a utilajului la achizi ia i. Acest moment optim se determin cu ajutorul urm toarei rela ii de calcul: Cn+1 > (A + Cj ) / j-1 în care: Cn+1 ± reprezint cheltuielile de între inere i reparare a utilajului în anul n+1 de func ionare. Alegerea tipului optim de utilaj care urmeaz s fie înlocuit.2. Func ionarea în condi ii de eficien a utilajelor este limita t în timp. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 113 . A ± reprezint cheltuielile de achizi ie a utilajului la ultima achizi ionare. Rezult c momentul optim de înlocuire este dat de anul anterior celui pentru c are cheltuielile de între inere i reparare dep esc suma cheltuielilor de achizi ie. m este num rul de achizi ion ri ale utilajului. între inere i func ionare actualizate. 3.

ferit de curen ii de aer i varia ii de temperatur . se verific pozi ionarea orizontal a utilajului folosindu -se o nivel cu bul de aer (abaterea acceptat la aceast verificare este de 0. utilajul va fi ferit de orice surs de c ldur (raze solare. Verificarea preciziei geometrice a unui utilaj se face respectând urm toarele condi ii: într-un loc ferit de trepida ii. verificarea sistemelor de ungere. verificarea preciziei de prelucrare sau de l ucru a utilajului. aparatele i dispozitivele de control vor fi inute în aceea i înc pere înainte de folosire. Înainte de pornirea utilajului trebuie luate o serie de m suri de siguran . verificarea formei i dimensiunilor. Aceste probe constau în: verificarea geometric a dimensiunilor. utilajele i instala iile se supun probelor de încercare i recep ie. utilajul va func iona cel pu ino or la tura ie maxim pentru ca elementele sale s ating temperatura apropiat de temperatura de regim. se verific dac func ioneaz corect comenzile utilajului.02 mm/1000mm) . radiatoare). dac filtrele sunt corect montate i supapele func ioneaz . pentru a avea aceea i temperatur cu piesele utilajului. de r cire i a sistemelor hidraulice i pneumatice. se verific dac lan urile de trac iune i curelele sunt bine întinse. se verific dac motoarele electrice i pompele de ulei au sensul de rota ie corect. la instala iile hidraulice se verific dac pompele de ulei au debit. 22 RECEP IA UTILAJELOR I INSTALA IILOR DUP REPARA II Dup ce au fost supuse unor opera ii de reparare.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FI A DE DOCUMENTARE NR. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 114 . precum i a deplas rilor relative ale organelor de ma ini. verificarea leg turilor electrice ce trebuie s fie conectate conform schemei constructive a utilajului. care constau în urm toarele verific ri: racordarea corect la instala ia de for sau electric .

Un rodaj corect îndepline te urm toarele condi ii: evit griparea. Scurtarea timpului de rodaj se face prin: Folosirea coroziunii controlate limitate la punctele calde. înc lzirea lag relor. Rodarea cu aditivi. dureaz cât mai pu in. Folosirea abraziunii controlate. Rodajul nu las urme dac sunt respectate condi iile: evitarea procedeelor de prelucrare pentru remedierea pieselor care favorizeaz formarea microfisurilor. Evitarea grip rii se face prin reducerea temperaturii i a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu antigripan i sau cu depuneri de grafit pe suprafe ele în contact. modul de pornire al utilajului.sau macrogeometrie ale pieselor conjugate. Rodajul este o etap obligatorie în scopul cercet rii defectelor de micro . zgomotul. Rodarea utilajelor este opera ia ini ial de func ionare ce are o influen h ot râtoare asupra comport rii ulterioare. nu las urme care afecteaz durata de func ionare sau pe rforman ele utilajului. acoperirea suprafe elor cu straturi superficiale. evitarea mont rii pieselor care au microfisuri pe suprafe e. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 115 . Folosirea unor lubrifian i cu putere de ungere mare. prin uzura produs în condi ii mai u oare decât cele normale. Perioada de rodaj este o necesitate deoarece eliminarea defectelor de form este f cut controlat. respectarea regimurilor de lucru. precum i jocurile existente. vibra iile. prin care se urm re te: verificarea nivelului de prelucrare a suprafe elor în contact.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Prima verificare a unui utilaj const în controlul de mers în gol. La probele de lucru ale unui utilaj se execut cel pu in dou piese pentru opera ia executat pe acel utilaj. precum i asupra duratei de func ionare a ma inii sau utilajului.

. b)«««««««««««««««.. d) Jocurile. e)«««««««««««««««. a) A chierea cu peste 15 m/min duce la îmbun t irea rezisten ei la uzur . Enumera i factorii care contribuie la uzura pieselor: a)««««««««««««««««««««««« b)««««««««««««««««««««««« c)««««««««««««««««««««««« d)««««««««««««««««««««««« e)««««««««««««««««««««««« f)«««««««««««««««««««««««. g)««««««««««««««««««««««« h)««««««««««««««««««««««« 2.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II FACTORII CARE CONTRIBUIE LA UZURA PIESELOR FI DE LUCRU LUCRA I CÂTE DOI Timp de lucru: 20 minute 1. Scrie i în dreptul afirma iilor de mai jos: litera A dac adev rat . provoac înc lzirea i ruperea filmului de lubrifiant. c)«««««««««««««««. c) Durabilitatea unei piese scade odat cu cre terea durit ii... dintre piesele ce formeaz ajustaje. b) O elurile aliate au o slab rezisten la uzur . d)«««««««««««««««. În cazul când considera i c Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 116 . Identifica i avantajele frec rii fluide. a)«««««««««««««««.. 3. aprecia i c afirma ia este afirma ia este fals . litera F dac aprecia i c afirma ia este fals transforma i-o în una adev rat .

Înl turarea uzurii morale.. d) «««««««««««««««««««. b) folosirea intensiv a acestuia. 2. b) «««««««««««««««««««. Sarcinile sectorului de între inere i reparare trebuie s se fac sim ite: a) înainte de producerea uzurii. a unui utilaj. Completa i în tabelul de mai jos obiectivele între inerii i repara iei utilajelor: Obiectivele între inerii i repara iei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: 3.. R spunde i cerin elor de mai jos: 1. c) «««««««««««««««««««. b) dup producerea uzurii. c) înainte i dup producerea uzurii. Încercui i litera r spunsului considerat corect: se foloseasc compartimentul de 1..NECESITATEA LUCR RILOR DE ÎNTRE INERE I REPARARE FI Timp de lucru: 15 minute DE LUCRU LUCRA I CÂTE DOI Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II I. Defini i sistemul de între inere i reparare . 2.. II. Indica i principalele mijloace de care trebuie s între inere pentru atingerea obiectivelor: a) «««««««««««««««««««. c) folosirea în caz de necesitate Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 117 .. se face prin: a) modernizarea utilajului existent. e) «««««««««««««««««««.

Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II MANAGEMENTUL ÎNTRE INERII PREVENTIV-PLANIFICATE FI Timp de lucru: 20 minute DE LUCRU LUCRA I CÂTE DOI I. f) «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.(1)«.. În activitatea de concep ie a activit ii de între inere . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 118 .(3)«.. lista de referin e la piesele de rezerv i alte «. ma ina i periodic ± de c tre «.. scopul este de a elabora instruc iuni cu privire la: 2. Pentru a organiza activitatea de între inere este nevoie de: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. lucr rile de între inere se execut i u tilajul permanent ± 2. i complexitate.(4)«. utilaj sau instala ie... II.. R spunde i cerin elor de mai jos: 1.(2)«. în conformitate cu normele prev zute pentru fiecare ma in . c) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« d) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. În func ie de importan de c tre personalul «. care pot fi elaborate în faza premerg toare. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««.. e) ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««. Completa i spa iile lips cu cuvinte astfel încât afirma iile s fie adev rate: 1.. Documenta ia de între inere con ine «.. de între inere.

..... La proiectarea i fabricarea utilajelor de produc ie trebuie create astfel de condi ii încât s fie necesar un maxim de cheltuieli pentru între inere i reparare. Defectele de montaj depind de cuno tin ele i con tiinciozitatea lucr torilor.. Scrie i în dreptul afirma iilor de mai jos: lite ra A dac adev rat . R spunde i cerin elor de mai jos: (4 puncte) 1....DETECTAREA DEFECT RII UTILAJELOR I INSTALA IILOR Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II .. Clasa a .. de depozitarea (2 puncte) aprecia i c afirma ia este (5 puncte) Defectele de concep ie sunt greu de descoperit..... 4.... litera F dac aprecia i c afirma ia este fals ...... Defectele de execu ie sunt greu de depistat în timpul fabrica iei..... 5.... Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 119 .... 2. 1. 3.. defectele pot fi de patru tipuri. Defectele de exploatare sunt influen ate în mic m sur de vibra ii i oboseala materialului.FI DE EVALUARE LUCRA I INDIVIDUAL Numele i prenumele elevului:.. b) «««««««««««««««««««««««. II... Dup criteriul provenien ei defectului... Not : Un punct se acord din oficiu. Timp de lucru: 15 minute I...... Completa i în acest sens schema de mai jos: (2 puncte) 2. Indica i dou exemple de defecte de execu ie cauzate necorespunz toare a pieselor: a) «««««««««««««««««««««««.. .

Fiind dat rela ia de mai jos. prin costurile de între inere i reparare i prin duratele lor medii de v ia . explica i termenii utiliza i: v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) ««««««««««««««««««. între inere i reparare pe o perioad de timp. Indica i criteriile. care stau la baza optimiz rii activit ii de între inere completând schema de mai jos: i reparare. k= Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 120 . n(t) «««««««««««««««««. n(0) «««««««««««««««««« 4. cu altul nou ceea ce presupune o alegere. O politic optim de între inere i reparare a utilajelor trebuie s rezolve i problema înlocuirii utilajului scos din func iune. Rezult c tipul optim de utilaj care va trebui achizi ionat va fi dat de criteriul costului mediu minim de achizi ie.. Aceste utilaje cu caracteristici tehnologice asem n toare difer între ele prin costurile lor de achizi ie. Defini i conceptul de optimizarea activit ii de între inere spa iul liber de mai jos: i reparare completând în Defini ie: 2.AC IUNI DE OPTIMIZARE A ACTIVIT FI Timp de lucru: 20 minute Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II II DE ÎNTRE INERE I REPARARE DE LUCRU LUCRA I PE GRUPE R spunde i cerin elor de mai jos: 1. între inere i reparare. cost ce poate fi calculat. Reda i rela ia costului mediu de achizi ie. CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVIT II DE ÎNTRE INERE I REPARARE 3..

. Not : Un punct se acord din oficiu.. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 121 . b) natura defectului. c) num rul desenului. 5. d) ««««««««««««««««««« II. presiunii de lucru i a cantit ii de lubrifiant consumat . 3. 2.. 4. b) zgomotelor. constatarea defectelor i sortarea. câte 0. natura i m rimea defectului .5 puncte pentru fiecare r spuns corect). b) folosind mai multe locuri de munc . presp larea. Constatarea st rii tehnice prin metoda m sur rilor speciale const în m surarea : a) vibra iilor. vitezei i a presiunii de lucru. cur irea. modul de rezolvare i num rul desenului . 1. b) ««««««««««««««««««.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II PREG TIREA MA INILOR. cur irea. 1. c) ««««««««««««««««««. (5 puncte. c) cu extractoare cu ac iune dinamic . Odat cu întocmirea schi ei. UTILAJELOR I INSTALA IILOR PENTRU REPARARE FI DE EVALUARE LUCRA I INDIVIDUAL Timp de lucru: 15 minute Elevul«««««««««««««««« I. demontarea. zgomotelor.... sp larea i constatarea defectelor. Demontarea penelor înclin ate (cu cioc) se poate face: a) prin batere. demontarea. se va trece în foaia de constatare: a) num rul pieselor. câte un punct pentru fiecare r spuns corect). Opera iile preg titoare care se efectueaz în vederea repar rii utilajelor sunt : a) primirea pentru reparare. Demontarea utilajelor i instala iilor prin utilizarea metodei pe band se realizeaz : a) folosind acela i loc de munc . vitezei i a presiunii de lucru. R spunde i cerin elor de mai jos: (4 puncte. c) vibra iilor. demontarea. Preciza i care sunt cele patru elemente care stau la baza metodelor fizico -chimice a) ««««««««««««««««««. temperaturii. pentru piesele ce se vo r recondi iona. num rul pieselor i locul unde se afl defectul . c) folosind acela i loc de munc în cazul demont rii complete. b) prin înc lzire la 120 oC. c) sp larea. Încercui i litera r spunsului considerat corect. b) presp larea. Indica i metodele prin care se face constatarea st rii tehnice a utilajelor co mpletând urm toarea schem : Constatarea st rii tehnice a utilajelor i instala iilor se face prin urm toarele metode: 2. constatarea defectelor i sortarea pieselor.

Încercui i litera r spunsului considerat corect. Organizarea repara iilor de tip centralizat se folose te. c) orientativ. 2. c) utilajele sunt relativ mici. b) mijlocii. e) ««««««««««««««.. 3.«««««««««««««««««««. în întreprinderile: a) mici (mai pu in de 100 utilaje). Preciza i când se utilizeaz fiecare tip de oprire. b) în func ie de cerin ele beneficiarului. c) mari (mai mult de 150 utilaje). Timpul de sta ionare în repara ie este: a) bine stabilit.. b) ««««««««««««««.. c) ««««««««««««««.«««««««««««««««««««. oprirea simultan ..«««««««««««««««««««. Metoda repara iilor la banc se utilizeaz atunci când: a) se cere o remediere urgent .ORGANIZAREA ACTIVIT Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II II DE REPARARE A UTILAJELOR LUCRA I PE GRUPE . Indica i metodele de organizare a activit ii de între inere completând diagrama de mai jos: METODE DE ORGANIZARE i reparare a utilajelor 2. Indica i 5 (cinci) avantaje ale sistemului centralizat: a) ««««««««««««««..FI Timp de lucru: 15 minute DE LUCRU I.. 1.«««««««««««««««««««. d) ««««««««««««««.. II. b) nu exist for de munc suficient . În func ie de specificul fabrica iei i al liniilor tehnologice se adopt dou tipur i de opriri pentru efectuarea repara iilor: oprirea e alonat . 3. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 122 ... în gen eral.«««««««««««««««««««.. R spunde i cerin elor de mai jos: 1.

(5 puncte. Sistemul de repara ii preventiv-planificat admite modificarea continu a termenelor de repara ie în raport cu: a) statistica defect rii utilajelor. i con inutul repara iilor se determin în urma unei «. litera F dac aprecia i c afirma ia este fals . Metoda repar rii prin lucr ri simultane const în : a) desf urarea lucr rilor în serie. Scrie i în dreptul afirma iilor de mai jos: litera A dac aprecia i c afirma ia este adev rat . Repara iile de avarii se execut de fiecare dat când utilajele se defe cteaz ca urmare a proastei utiliz ri sau între ineri sau din cauza unor calamit i naturale . Metoda repara iilor pe loc se aplic . c) sunt de neînlocuit în sistemul de produc ie. recondi ionarea sau repararea pieselor de mic importan . din piesele componente.(3)«. (2 puncte): 1. b) desf urarea lucr rilor în paralel. reglarea sistemului de comand . Metoda de executare a repara iilor dup revizie const în faptul c «. b) Rc i demontarea de pe funda ie. III. utilajului sau instala iei respective.. (2 puncte): 1. 5. câte un punct pentru fiecare r spuns corect): 1. utilajelor sau instala iilor care : a) au fost defectate accidental. la reperarea ma inilor. c) desf urarea lucr rilor în serie i paralel.FI Timp de lucru: 15 minute DE EVALUARE LUCRA I INDIVIDUAL Elevul«««««««««««««««« I. c) sp larea. îns valoarea acestei repara ii nu trebuie s dep easc «. 3.(4)«. volumul i con inutul repara iilor ce se fac la metoda standard se stabilesc cu ocazia efectu rii repara iilor curente. 4. b) recondi ionarea sau înlocuirea lag relor sau rulmen ilor. c) rezultatul verific rilor i al controlului planificat. II. Completa i spa iile libere cu cuvinte astfel încât afirma iile s fie adev rate. repararea pieselor de mic importan . b) au gabarit foarte mare. în general. La Rc1 se execut urm toarele opera ii : a) sp larea. din valoarea de înlocuire a ma inii. Not : Un punct se acord din oficiu. Felul. b) rezultatul verific rilor zilnice. 2. Cu ocazia repara iilor capitale se pot înlocui circa «. Încercui i litera r spunsului considerat corect. c) Ra i demontarea par ial . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 123 .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II SISTEME I METODE DE ORGANIZARE I EXECUTARE A REPAR RII ÎN SISTEMUL PREVENTIV-PLANIFICAT . În cadrul R k se vor efectua i lucr rile prev zute la : a) Rt i înlocuirea par ial sau total a pieselor uzate. 2.(2)«.(1)«. 2.

c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2.. 2. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 124 urare a activit ii de . Indica i sarcinile compartimentului de aprovizionare din cadrul sectorului de între inere i reparare: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.. R spunde i cerin elor de mai j os: 1... Încercui i litera variantei de r spuns considerat corect : 1..Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II ORGANIZAREA ACTIVIT II DE PISE DE SCHIMB . dispozitive i ma ini unelte folosite la produc ia de piese de schimb... se poate calcula cu rela ia: a) N max = (1«3)L. b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.(2)«. dispozitive i semifabricate folosite la produc ia de piese de schimb. lor de func ionare. În afara pieselor i subansamblelor de schimb în depozite mai sunt stocate: a) scule.(1)«. III. O pies se înlocuie te când uzura sa a atins o anumit valoare numit uzur «. 1. Completa i spa iile libere cu cuvinte astfel încât afirma iile s fie adev rate . Produc torul de utilaj are datoria s indice în catalogul ma inii piesele de schimb i «. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««« II. b) N max = (3«4)L. c) dispozitive i instala ii auxiliare. b) «««««««««««««««««««««««««««««««««««. necesare pentru buna desf între inere i reparare.FI Timp de lucru: 10 minute DE LUCRU LUCRA I INDIVIDUAL I. b) scule. Stocul maxim de piese de schimb. Preciza i care sunt cele trei probleme ce se pun în organizarea activit ii de piese de schimb: a) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.. 2. c) N max = (4«7)L.

. II. aprecia i c afirma ia este Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 125 ...(3)«..(2)«.. pe suprafe ele în contact. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. 2. R spunde i cerin elor de mai jos: 1.. La probele de lucru ale unui utilaj se execut cel pu in dou piese. b) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. Prima verificare. i a vitezei în punctele de contact folosind uleiuri de ungere cu «. Rodajul este o etap obligatorie în scopul corect rii defectelor de form ale suprafe elor pieselor.. Scrie i în dreptul afirma iilor de mai jos: litera A dac adev rat . sau cu depuneri de «...FI Timp de lucru: 20 minute DE LUCRU LUCRA I PE GRUPE I. Completa i spa iile libere cu cuvinte astfel încât afirma ia s fie adev rat . UTILAJELOR I INSTALA IILOR DUP REPARARE .. III.. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.. c) «««««««««««««««««««««««««««««««««««.(1)«. litera F dac aprecia i c afirma ia este fals . 2. 3. Dup ce au fost supuse unor opera ii de reparare. Afirma iile false se vor transforma în afirma ii adev rate. ma inile utilajele i instala iile se supun unor probe de încercare ce constau în: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. const în controlul de mers în sarcin . dup repararea unui utilaj. Preciza i condi iile pe care trebuie s le îndeplineasc un rodaj executat corect: a) ««««««««««««««««««««««««««««««««««. 1.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II RECEP IA MA INILOR. Evitarea grip rii se face prin reducerea «.

activit ile de înv are ± predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. recomand m ca în procesul de înv are ± predare s se utilizeze cu prec dere metode bazate pe ac iune . a programelor Power Point i a altor programe de grafic i prezentare a diferitelor materiale. fi e de autoevaluare. modul de organizare a ideilor i a materialelor într -un proiect. metoda exerci iilor practice Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fi e de observa ie i fi e de lucru. SUGESTII METODOLOGICE. cum ar fi: realizarea unor miniproiecte din domeniul calific rii citirea. capacit ilor.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 8. pe activit ile practice i mai pu in pe cele teoretice. acurate ea reprezent rilor tehnice. a materialelor i a instrumentelor. integrator. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 126 . utilizarea corespunz toare a bibliografiei. iar ca metode de evaluare recomand m: observarea sistematic a comportamentului elevilor. teste de evaluare. Evaluarea trebuie s fie de tip continuu. scheme i fi e de lucru. interactiv i centrat pe elev. portofoliul. observarea independent ). corelat cu crite riile de performan i cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Preg tire Profesional corespunz tor calific rii. miniproiectul ± prin care se evalueaz metodele de lucru. Utilizarea metodelor explorative (observarea direct . poate conduce la dobândirea de c tre elevi a competen elor specifice calific rii. cu pondere sporit pe activit ile de înv are i nu pe cele de predare. complex. ca instrument de evaluare flexibil. se va utiliza atât evaluarea de tip formativ. ca o modalitate de înregistrare a performan elor colare ale elevilor. SOLU II ALE ACTIVIT Sugestii metodologice ILOR Pentru dobândirea de c tre elevi a competen elor prev zute în SPP -uri.uri. Pentru atingerea obiectivelor programei i dezvoltarea la elevi a competen elor vizate de parcurgerea modulului. În parcurgerea modulului. realizarea i interpretarea unor schi e. prin care elevul compar nivelul la care a ajuns cu obiectivele i standardele educa ionale i î i poate impune/modifica programul propriu de înv are. atitudinilor lor fa de o sarcin dat . autoevaluarea. activitate care permite evaluarea conceptelor. investiga ia. cât i cea de tip sumativ. Îndrum ri privind modalit ile de evaluare Evaluarea continu a elevilor va fi realizat de c tre cadrele didactice pe baza unor probe care se refer explicit la criteriile de performan i la condi iile de aplicabilitate din SPP .

Factorii care contribuie la uzura pieselor sunt: a) gradul de prelucrare a pieselor. b) calitatea materialelor prelucrate.Solu ii pentru fi ele de lucru/laborator/evaluare Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Activitatea 1 ± Fi de lucru 1. Obiectivele între inerii i repara iei utilajelor : Obiectivele între inerii i repara iei utilajelor dintr -o întreprindere sunt: men inerea st rii utilajului la parametrii care s asigure cantitatea. reducerea timpilor neproductivi în scopul mic or rii cheltuielilor pe unitatea de produs. îndreptate în scopul men inerii în stare de func ionare o perioad cât mai mare de timp formeaz sistemul de între inere i reparare. d) m rirea siguran ei în func ionare. 2. c) m rirea sarcinilor admisibile. g) Mediul i regimul de exploatare. între inere i reparare a utilajelor. b) reducerea consumului de energie prin frecare. control. 1. e) economie de lubrifian i. d) ± A. datorit avariilor. limitarea la un nivel minim a cheltuielilor efectuate cu lucr rile de între inere i repara ii. d) viteza relativ a pieselo r în frecare. 3. asigurarea func ion rii utilajelor în condi ii de securitate deplin în exploatare. c) Durabilitatea une i piese cre te odat cu cre terea durit ii. 2. e) for ele i presiunea de contact. a) ± A. b) ± F.Totalitatea activit ilor de revizie. Transformare în adev rate: b) O elurile aliate au o mare rezisten la uzur . evitarea întreruperilor de produc ie. calitatea i continuitatea produc iei. 127 Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 . c) calitatea lubrifian ilor. f) jocurile dintre piesele în frecare. h) felul frec rii. Avantajele frec rii fluide sunt: a) mic orarea uz rii suprafe elor de frecare. Activitatea 2 ± Fi de lucru I. c) ± F.

2. la motoarele electrice. 1. s lucreze în strâns colaborare cu celelalte compartimente. (3) = ce deserve te. s se informeze permanent în pas cu progresul tehnologic. d) instruc iuni privind executarea diferitelor activit i preventive. astfel ca s se asigure func ionarea utilajelor prin respectarea programelor. se execut urm toarele opera ii: sp larea. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 128 . de lucru În activitatea de concep ie a activit ii de între inere. c) instruc iuni de m surare a diferi ilor parametri. sp larea pieselor provenite de Ia mecanismele de montate i remedierea defectelor de suprafa înlocuirea pieselor uzate. s elaboreze un program de lucru bine conceput. Pentru a organiza activitatea de între inere este nevoie de: a) formulare ale documentelor standard (tip). II. i între inerea preventiv . Activitatea 4 ± Lucrare de laborator 1. f) conven ie cu personalul calificat care s îndeplineasc aceste sarcini.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 3. 2 ± a. scopul este de a elabora instruc iuni cu privire la: . (1) = instruc iuni. Activitatea 3 ± Fi I. s eviden ieze i s studieze con tinuu cauzele avariilor i s pre vad remediile.modul de stabilire a a acelor probleme care au dintre între inerea corectiv momentului optim pentru tendin a s se repete. 1 ± c. e) personal disponibil pentru a executa lucr rile conform programului. (4) = echipele de între inere. În cadrul reviziilor tehnice . (2) = documente. s .posibilit ile de eliminar e .i organizeze disponibilul de piese de schimb în func ie de necesit i. metodelor i echipamentelor noi. cur irea i tergerea p r ilor exterioare. Pentru atingerea obiectivelor compartimentul de între inere trebuie s se foloseasc de principalele mijloace: s se constituie într-un organism propor ional dimensionat cu cadre i bine organizat în func ie de specificul întreprinderii. II. cu sau f r instruc iuni detaliate. b) descrierea de rutin privind modul de utilizare a formularelor. 1.g sirea rela iei optime . 2. în domeni ul materialelor. înlocuirea unui reper.

. a uruburilor cutiilor portlag r.Reglarea ap s rii periilor pe inelele colectoare. a uruburilor capacelor de la lag re. Organe de asamblare: uruburi i piuli e Sistemul de transmisie Perii i portperii Lag re Contactele de la bornele motorului Reostatul Aparatul de pornire Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 129 .Verificarea leg turii la p mânt.Înlocuirea pieselor defecte. .Înlocuirea elementelor de rezisten defecte i a ploturilor în caz de deteriorare. . vopsirea par ial . .verificarea i repararea dispozitivelor de ungere.Înlocuirea periilor uzate.Verificarea func ion rii f r zgomot a lag rului.Controlul uruburilor de funda ie. a ungerii. schimbarea lubrifiantului. a bobinajelor. Opera iile ce se execut în cadrul repa ra iilor curente. a canalelor de ventila ie în locurile accesibile i a p r ii exterioare a carcasei. a portperiilor.Revizia fix rii pinionului. a uruburilor i piuli elor de la mecanismul de ridicare a periilor. .Strângerea piuli elor. . .Cur irea aparatului f r demontare. .Cur irea exterioar a reostatului i a plot urilor. . la motoarele electrice asincrone: Organul de ma in sau subansamblul la care se ac ioneaz Opera ii executate în cadrul interven iei Subansamblul motor .lefuirea periilor. . .Verificarea înc lzirii contactelor.Cur irea inelelor colectoare. . .M surarea rezisten ei la izola ie. . .Revizia leg rii la p mânt. . . . a cuplajului i a ro ii de curea. ungerea elementelor ce formeaz ajustaje.M surarea rezisten ei la izola ie.Înlocuirea papucilor în cazul deterior rii.Verificarea uzurii pinionului i înlocuirea lui dac este necesar.Verificarea jocului între lag re.Cur irea contactelor i înlocuirea lor. .Reglarea portperiilor. . a modului de func ionare a inelelor de ungere. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 2. .

Con inutul lucr rii M surarea întrefierului între sta tor i rotor. portperiilor. cuzine ilor lag relor. . . .cur irea canalelor de ventila ie. periilor uzate. Asamblarea motorului electric.lefuirea periilor i reglarea ap s rii lor. a reostatului i a aparatajului de pornire.reglarea intersti iului dintre portperie i inel. Înlocuirea pieselor defecte.fixarea contactelor i reglarea presiunii pe contacte. .3.l cuirea bobinajelor.prinderea pe funda ie i strângerea îmbin rilor. Verificarea i repararea reostatului. a ploturilor i a rezisten elor defecte.demontarea aparatajului. Con inutul lucr rilor efectuate pentru repara ii capitale ale motoarelor electrice asincrone este: Tipul lucr rii M sur tori înainte de demontare. .verificarea izola iei i a leg turii la p mânt. .fixarea pieselor de transmis ie.încercarea în sarcin a motorului electric. Reglarea portperiilor. . cur irea acestuia i a contactelor.repararea sau înlocuirea pieselor mecanismului de conectare. papucilor defec i ai cablului de alimentare. organelor de transmisie defecte. Verificarea i repara rea aparatajului de pornire Verificarea i reglarea protec iei. inelelor colectoare. . i a Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Cur iri i demont ri. . . 1. a bobinajelor. Înlocuirea rulmen ilor uza i. .verificarea îmbin rii i a func ion rii. de evaluare DE CONCEP IE DE EXECU IE Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 DE MONTAJ DE EXPLOATARE 130 . pl ci de borne i transmisiilor. .înlocuirea uleiului (pentru reostate cu ulei). a jocului între lag re rezisten ei de izola ie. . . .m surarea i verificarea întrefierului dintre rotor i stator. Verificarea final .cur irea i sp larea lag relor.demontarea i cur irea reostatului i a ploturilor. Activitatea 5 ± Fi I. Verificarea compatibili t ii siguran elor fuzibile i a releelor termice cu intensitatea curentului. .

între inere i reparare este. 2. v(t) = n(t) / n(0) în care: v(t) este func ia de supravie uire. 3 ± A. n(0) ± num rul utilajelor puse în func iune la momentul 0.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 2. b) ambalare necorespunz toare. 4. 2 ± F. a) protejare insuficient . 4 ± F. 1 ± A. Reda i rela ia costului mediu de achizi ie. k = ( Ai + Cij ) / m·n Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 131 . II. n(t) ± num rul utilajelor r mase în func iune la momentul t. 5 ± F. Cheltuieli minime de între inere i reparare CRITERII DE OPTIMIZARE A ACTIVIT II DE ÎNTRE INERE I REPARARE Siguran a în func ionare Durate minime de men inere în repara ii 3. de lucru Defini ie: Prin optimizarea activit ii de între inere i reparare se în elege un ansamblu de m suri care trebuie adoptat pentru asigurarea func ion rii ut ilajelor din dotarea unei întreprinderi pe baza unor criterii de optimizare determinate . Activitatea 6 ± Fi 1.

d) solu ii chimice asociate cu ultrasunete sau curent electric II. 30000 ore 3. 4 ± b. Pân la prima repara ie capital . Metode fizico-chimice au la baz folosirea: a) solu iilor chimice. 5 ± c. 4 cicluri Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 132 . 2 ± 2. 1 ± c. între acestea. între dou repara ii curente de gradul 2 se efectueaz trei repara ii curente de gradul 1. de lucru Constatarea st rii tehnice a ma inilor. 3 ± b. (Rc1) la 2 500 de ore de serviciu i patru revizii tehnice (Rt) la 1 250 de ore de serviciu dup fiecare repara ie curent de gradul 1. conform normativelor ( FT 1). b) ultrasunetelor. orelor / ciclu = 30000 2. Activitatea 8 ± Lucrare de laborator Pe toat durata de serviciu. Num rul interven iilor: Rt = 12 Rc1 = 9 Rc2 = 2 Rk = 1 Nr.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Activitatea 7 ± Fi I. 1. i de la ultima repara ie c apital pân la casarea ma inii respective i se fac dou repara ii curente de gradul 2 (Rc2) la 10 000 de ore de serviciu. utilajelor i instala iilor se face prin urm toarele metode: Metoda examin rilor Metoda testelor Metoda m surilor M sur ri speciale 2. 1. strungului revolver i se fac trei repara ii Rk la perioade de timp de 30 000 de ore de func ionare (fig. c) bombardarea cu ioni. 2).

Diagrama completat arat astfel: METODE DE ORGANIZARE CENTRALIZAT DESCENTALIZAT MIXT Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 2. reducând perioadele de oprire i ducând deci la economii în produc ie. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 5. dar mai ales ofer posibilitatea concentr rii unei importante for e de munc în cazul unor lucr ri dificile urgente. se asigur asisten tehnic de calitate din partea speciali tilor sectorului pentru lucr rile mai preten ioase. 1. for a de munc este mai bine utilizat datorit posibilit ii mai eficiente de supraveghere i control. realizându -se o cre tere însemnat a productivit ii muncii. Durata de serviciu 4. ma inile i utilajele din dotarea sectorului pot fi înc rcate la capacitatea nominal prin centralizarea lor în ateliere specializate. Avantajele sistemului centralizat: asigur promptitudinea interven iilor i calitatea lucr rilor efectuate prin crearea echipelor specializate. 133 . spa iile de lucru sunt folosite mai ra ional. Structura ciclului Activitatea 9 ± Fi de lucru I.Reprezentarea grafic cerut . prin concentrarea atelierelor de între inere existente în sec iile de produc ie.

Cur irea i îndreptarea arborilor i a axelor mici. Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Activitatea 10 ± Lucrare de laborator Exemple de lucr ri i dotarea minim a atelierului de repara ii este redat în tabelul 1. . Grupa Tipul de lucr ri Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. Precizarea utiliz rii tipului de oprire: Oprirea e alonat se utilizeaz în cazul întreprinderilor cu un num r mare de ma ini i utilaje similare i la care exist posibilitatea cre rii de stocuri de semi fabricate între fazele procesului tehnologic. astfel ca oprirea pentru repara ii s nu întrerup procesul de produc ie (de exemplu sec iile de produc ie din cadrul unei întreprinderi de automobile). ro i de antrenare. . .Sudarea lan urilor.Polizoare. Tabelul 1. .Agregate de sudur . .Menghine. . . 1 ± a.Ciocan de forjat.Prelucrarea la strung a pie selor turnate din font . 3 ± c. . L 700 ± 1500 mm.Polizoare.Strunguri paralele Ø 150 ± 200 mm. . .Ma ini de frezat ro i din ate cu module de la 2 la 8 mm. I Lucr ri de forjare ± presare. .Ajustarea lag relor. . .Înlocuirea i ajustarea pieselor aparatajului electric. etc. . înc rcarea cu sudur a marginilor uzate a dispozitivelor de prindere.Confec ionarea bol urilor i a br rilor din o el rotund i profilat. asigur ridicarea nivelului profesional al cadrelor.se pot stabili indicatori reali pentru sectorul de în tre inere repara ii prin inerea eviden ei stricte a realiz rilor i cheltuielilor.Confec ionarea cuzine ilor.Ma ini de bobinat. 2 ± c. .Repararea utilajelor de transport i înc rcare. .Prese manuale sau mecanice. punându -se astfel Ia dispozi ie date pre ioase pentru activitatea de viitor a sectorului. Exemple de lucr ri .Agregate de metalizare.Ma ini de g urit. cu utilaje unicat f r posibilitatea cre rii de stocuri între fazele de fabrica ie (de exemplu linia de asamblare din cadrul unei întreprinderi de automobile). . . II.Remontarea motoarelor electrice.Prese. 3. .Uscarea bobinajului motoarelor pe locul instal rii lor. Oprirea simultan este impus de caracterul de flux cont inuu al fabrica iei. Lucr ri de sudur .) Dotarea atelierului de repara ii .Revizia pieselor i subansamblelor. Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. Lucr ri electrotehnice.Strunguri revolver.Cuptoare de uscare. .Strunguri Carusel mici. . 134 II Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 .Sudarea pieselor avariate mai pu in importante. . ofer posibilitatea mecaniz rii i chiar automatiz rii prelucr rii datelor. . . a pieselor mici i a pieselor de contact ale aparaturii electrice.Ma ini de rabotat. . din o el i bronz cu greut i i dimensiuni mijlocii (lag re. .

Rebobinarea par ial sau total a motoarelor electrice i a transfor matoarelor. III Lucr ri de forjare ± presare i tratament termic Lucr ri de sudur i construc ii metalice . lucr rilor de repara ii i de recondi ionare a batiurilor de ma ini.Ma ini mari orizontale de frezat i alezat. 2 ± A.Cuptoare de înc lzire pentru semifabricate.Repararea unor asambl ri sau construc ii metalice. .) Activitatea 11 ± Fi de evaluare I. . 2 ± a. . ro i de fric iune i tobe mari. .Confec ionarea arborilor de d imensiuni mari.Confec ionarea construc iilor metalice mai u oare. . .Ma ini de rectificat.Ciocane de forjare.Banc de prob . spa ii libere: 1 ± volumul.Agregate de sudur .Confec ionarea în serie a pieselor de rezerv cu durat mic de func ionare.Prelucrarea pieselor turnate de dimensiuni mari pentru ro i din ate. III. 1 ± F. .Confec ionarea cârligelor cu capacitate mare de ridicare.Forjarea arborilor mari cu diametre peste 150 mm i a semifabricatelor pentru angrenajele ro ilor din ate de dimensiuni mari i de mare precizie. 3 ± 50%.Cuptoare de uscare. etc.T ierea semifabricatelor pentru ro i din ate de mic precizie. . etc. sabo ilor de frân . . a rolelor pentru transportoare i ma ini unelte. . .Ma ini de g urit.Prese hidraulice de putere mare.Îndreptarea elementelor de construc ii metalice mijlocii.Agregate de sudur (electric . Lucr ri electrotehnice. . . II. . cupelor de elevator. 4 ± 60%. Lucr ri de sudur . . . tobelor de diferite dimensiuni.Prese de îndreptat. .Confec ionarea aparaturii electrotehnice de complexitate mic . 1 ± b. . . . 3 ± b. a construc iior metalice cu dimensiuni mijlocii. .Ma ini de alezat.Forjarea arborilor din blocuri pân la 150x150 mm.Lucr ri de alezaj complicate. .Foarfece mecanice.Cuptoare pentru tratament termic.Cubilou pentru topirea fontei. . . .Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Grupa Tipul de lucr ri Exemple de lucr ri Dotarea atelierului de repara ii . . Lucr ri de forjare ± presare.Cuptoare normale de topire.Nicovale.Tablou de for . . Lucr ri de turn torie Lucr ri de prelucrare mecanic i montaj. .C lirea sculelor i pieselor mici.Val uri de îndreptat tabl .Ma ini de frezat ro i din ate cilindrice i conice cu module medii i mari. 5 ± c.Prese. . .Ciocane pneumatice.Turnarea ro ilor din ate din font .Confec ionarea de piese turnate mari pentru utilaje i ma ini unelte. în argon. . . .C lirea de piese mijlocii. . 4 ± b. . . . autogen .Strunguri Carusel. ro i de curea. . Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 135 . 2 ± revizii tehnice. a lag relor. .Ma ini de bobinat.

const în controlul de mers în gol. II. 1. 1 ± critic . Prima verificare. b) nu las urme care afecteaz durata de func ionare sau performan ele utilajului. b) organizarea producerii de piese de schimb sau aprovizionarea lor. c) verificarea preciziei de prelucrare sau de lucru a utilajului. c) organizarea depozit rii i circula iei pieselor de schimb. Dup ce au fost supuse unor opera ii de reparare. iar la atingerea unui stoc minim (specific fiec rei tip de piese) s lanseze comand de aprovizionare. 1 ± A. 3 ± grafit. utilajele i instala iile se supun probelor de încercare ce constau în: a) verificarea geometric a dimensiunilor. Rodajul este o etap obligatorie în scopul corect rii defectelor de micro sau macrogeometrie a suprafe elor pieselor. 3. Activitatea 13 ± Fi de lucru I. 1 ± b. 3 ± F.Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II Activitatea 12 ± Fi de lucru I. 2 ± antigripan i. 1. III. dup repararea unui utilaj. c) dureaz cât mai pu in. 2. sunt: a) stabilirea necesarului de piese de schimb. Sarcinile compartimentului d e aprovizionare sunt: a) întocmirea împreun cu tehnicienii a planului de aprovizionare cu piese de schimb din ar i import. 2. 2 ± F. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 136 . b) verificarea formei i dimensiunilor. Problemele care se pun în organizarea activit ii de piese de schimb necesare pentru între inerea i repararea utilajelor într-o întreprindere. b) urm rirea stocurilor existente în magazie sau depozitul de piese de schimb. 2 ± a. Transform ri în afirma ii false: 2. 2 ± duratele. Un rodaj corect îndepline te urm toarele condi ii: a) evit griparea. III. II. Completare de cuvinte: 1 ± temperaturi. c) aprovizionarea pieselor de schimb prin stabilirea de contracte cu furnizorii . precum i a deplas rilor relative ale organelor de ma ini.

4. Badea. . a. ± ASAMBLAREA. Bucure ti. ± MA INI I UTILAJE INDUSTRIALE. . 2002. www. ± UTILAJUL I TEHNOLOGIA MESERIEI ± MECANIC MONTATOR ÎNTRE INERE Editura didactic 5.ro. .ro. a. a. i pedagogic . Banescu. Editura All.google. Editura didactic i I ÎNTRE INERII UTILAJELOR ± pedagogic . N. a. a. 1975. Huzum. Constantin. .Pentru scurtarea duratei repara iil Modulul: LUCR RI DE ÎNTRE INERE I REPARA II 1.ro. 6. 2. Huzum. I REPARA II ÎN CONSTRUC IA DE MA INI. ÎNTRE INEREA I REPARAREA MA INILOR I INSTALA IILOR. 1996. 3. a.forus. N. Profilul: TEHNIC Calificarea: Tehnician mecanic pentru între inere i repara ii Nivelul: 3 137 . Bucure ti. Badea.. A. M. .. F. RA. F. Editura Tehnic . Bucure ti. 1983. 7. http://stud.usv. Pagini Web i soft-uri educa ionale utile: www. Bucure ti. ± ÎNTRE INEREA I REPARAREA UTILAJELOR I INSTALA IILOR DIN INDUSTRIA CHIMIC . ± SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUC IEI ± Biblioteca digital . ± ORGANIZARE REPAR RII Biblioteca digital . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->