Sunteți pe pagina 1din 97

Universitatea Transilvania din Brasov

GHIDUL
STUDENTULUI

Anul universitar 2010-2011


Universitatea Transilvania din Brasov

CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE 5

1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 7


1.1 Scurt istoric 7
1.2 Conducerea Universităţii 8

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 11
2.1 Programe de studii de licenţă 11
2.2 Programe de studii de master 19
2.3 Programe de studii de doctorat 25
2.4 Trasee integrate de programe de studii: licenţă – master – doctorat 26
2.5 Formarea continuă 34
2.6 Programe complementare de formare 40
2.7 Programe internaţionale de mobilitate 43
2.8 Pregătirea practică 46

3. FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV 51


Facultatea de Inginerie Mecanică 51
Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management Industrial 52
Facultatea de Design de Produs şi Mediu 54
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 55
Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 56
Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 57
Facultatea de Industria Lemnului 58
Facultatea de Construcţii 59
Facultatea de Alimentaţie şi Turism 60
Facultatea de Matematică şi Informatică 61
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor 62
Facultatea de Litere 64

3
Universitatea Transilvania din Brasov

Facultatea de Drept 65
Facultatea de Sociologie şi Comunicare 66
Facultatea de Medicină 67
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 68
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 69
Facultatea de Muzică 70

4. BIBLIOTECA 71

5. INFOSTUDENT 75
5.1 Documentele studentului 75
5.2 Platforma e-Learning 76
5.3 Campusul universitar 76
5.4 Dispensarul studenţesc 77
5.5 Centrul de Informare, Consiliere şi Orientare a Carierei 78
5.6 Consiliul Reprezentanţilor Studenţilor din Universitatea Transilvania 79
5.7 Asociaţiile studenţeşti 80
5.8 Asociaţia ALUMNI 81
5.9 Alte informaţii 81
Drepturile şi îndatoririle tale, ca student 81
Procesul Bologna şi sistemul de credite transferabile 83
Tutoratul în Universitatea Transilvania din Braşov 84
Structura anului universitar 86
Taxele şi modalităţile de plată 85
Frecvenţa şi condiţiile de promovare ale unui an de studiu 86
Bursele pentru studenţi 87
Taberele studenţeşti 89
Regulamentele din Universitatea Transilvania din Braşov 89
Locaţiile Universităţii Transilvania din Braşov 90
Timpul liber 91

4
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

6
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

1. UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

1.1 SCURT ISTORIC

Braşovul s-a afirmat ca spaţiu de referinţă al culturii şi învăţământului naţional din anul
1495, când aici se constituie Prima Şcoală Românească. În anul 1940, la Braşov a început să
funcţioneze Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, mutată de la Cluj datorită
conjuncturii istorice creată prin Dictatul de la Viena. Începuturile învăţământului superior
braşovean sunt legate de anul 1948. În baza Decretului nr.175/ 1948, conform cu Decizia
Ministerială nr. 263327 / 1948, la Braşov se înfiinţează Institutul de Silvicultură; începând cu
anul 1953 acesta a inclus încă trei structuri de profil (Institutul de Silvicultură din Câmpulung
Moldova, Institutul de Exploatare şi Industrializarea Lemnului şi Institutul de Proiectări Agricole
şi Silvice din Bucureşti, formând Institutul Forestier, care cuprindea patru facultăţi în structura
sa).
În anul 1949 se înfiinţează, la Braşov, Institutul de Mecanică, care avea la înfiinţare o
singură facultate, Facultatea de Mecanică, iar în 1953 se formează şi Facultatea de Tehnologie
Mecanică. Prin comasarea celor două institute de învăţământ superior, în 1956 se formează
Institutul Politehnic.
Anul 1960, este anul când se înfiinţează Institutul Pedagogic (Matematică, Fizică-Chimie,
Biologie), la care se adaugă Muzica în anul 1969.
În anul 1971, Institutul Politehnic fuzionează cu Institutul Pedagogic formând
Universitatea din Braşov, care a devenit un pol de referinţă în spaţiul academic naţional. În
structura Universităţii funcţionau, la acea dată, opt facultăţi: patru de profil tehnic (Mecanică,
Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Industria Lemnului) şi
patru de profil universitar (Matematică şi Informatică, Fizică-Chimie, Ştiinţe Naturale şi
Agricole, Muzică).
Ca urmare a Notei Guvernului României din 04.01.1991 şi a Ordinului Ministrului
Învăţământului şi Ştiinţei nr. 4894/ 22.03.1991, Universitatea din Braşov dobândeşte actuala sa
denumire, Universitatea Transilvania din Braşov. După anul 1990, structura universităţii a
cunoscut o diversificare accentuată, răspunzând la nevoile de instruire ale tinerilor precum şi la
oferta şi cerinţele identificate pe piaţa muncii.
Conform HG nr. 568/ 1995, au fost acreditate toate facultăţile şi programele de studii care
au existat înainte de 1989 şi, conform Legii nr. 88/ 1993, au fost autorizate provizoriu programe
noi de studii. Procesul de autorizare şi acreditate a fost parcurs, conform legii, pentru toate
programele de studii care funcţionează în universitate.
În prezent, Universitatea Transilvania din Braşov cuprinde 18 facultăţi. Cele 18 facultăţi
desfăşoară activităţi didactice, de cercetare ştiinţifică şi de formare continuă. În Universitate, se

7
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

derulează programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat precum şi programe de


formare continuă, în sistemul de învăţământ la zi, la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Nr. Anul înfiinţării/


Facultatea
crt. reînfiinţării
1 Facultatea de Inginerie Mecanică 1949
Facultatea de Inginerie Tehnologică şi Management
2 1953
Industrial
3 Facultatea de Design de Produs şi Mediu 2010
4 Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 1990
5 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 1990
6 Facultatea de Silvicultură 1948
7 Facultatea de Ingineria Lemnului 1959
8 Facultatea de Construcţii 2003
9 Facultatea de Alimentaţie şi Turism 2007
10 Facultatea de Matematică şi Informatică 1971/ 1991
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea
11 1990
Afacerilor
12 Facultatea de Litere 2002
13 Facultatea de Drept 2002
14 Facultatea de Sociologie şi Comunicare 2002
15 Facultatea de Medicină 1991
16 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 2004
17 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sporturi Montane 2002
18 Facultatea de Muzică 1971/ 1991

1.2 CONDUCEREA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Organul de conducere al Universităţii este Senatul Universităţii, care cuprinde cadre


didactice şi studenţi aleşi în mod democratic din toate colectivele facultăţilor, precum şi
reprezentantul Sindicatului. Senatul, structura decizională a universităţii a fost ales în anul 2008,
şi este format din 105 membri, dintre care 80 sunt cadre didactice şi 25 sunt studenţi.
Alegerea membrilor Senatului, precum şi a membrilor Biroului Senatului, se face cu
respectarea Metodologiei de Organizare şi Desfăşurare a Alegerii Structurilor şi Funcţiilor de
Conducere (http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx), şi a

8
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Regulamentului de Alegere pentru Reprezentanţii Studenţilor


(http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx).
Universitatea Transilvania din Braşov, funcţionează în baza Cartei
( http://www.unitbv.ro/INFORMATIIPUBLICE.a spx ) ş i a Regulamentului Intern
(http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx) aprobate de Senat.
Conducerea operativă a activităţii universităţii este asigurată de Biroul Senatului. Acesta are
următoarea structură: Rectorul, Prorectorii, Secretarul ştiinţific al universităţii şi reprezentantul
studenţilor senatori.

Rector Prof. univ. dr. ing. Ion VIŞA


Telefon: 0268-412.088; 0268-410.525; 0268-413.000/186
Fax: 0268-410.525
E-mail: rector@unitbv.ro
Audienţe: luni 12.00-14.00

Prorector cu cercetarea ştiinţifică şi informatizarea Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-415.339; 0268-413.000/131 Mihai ROMANCA
Fax: 0268-415.336
Email: prorector-activ.cercetare@unitbv.ro
Audienţe: luni 12.00-14.00

Prorector cu activitatea didactică Prof. univ. dr.


Tel: 0268-410.558; 0268-413.000/132 Mihaela GHEORGHE
Fax: 0268-471.893; 0268-410558
E-mail: prorector-activ.didactic@unitbv.ro
Audienţe: joi 12.00-14.00

Prorector cu legătura cu mediul economic şi socio-cultural Prof. univ. dr. Emil STOICA
Tel: 0268-413.000/363,362, 0268-415.064
Fax: 0268-415.064
E-mail: prorector-mediul.exterior@unitbv.ro
Audienţe: marţi 12.00-14.00

Prorector cu asigurarea calităţii şi evaluarea internaţională Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-415.066; 0268/413.000/230, 229 Simona LACHE
Fax: 0268-476.172
E-mail: prorector-calitate@unitbv.ro
Audienţe: miercuri 12.00-14.00

Prorector activităţi sociale şi cultural-sportive studenţeşti


Tel: 0268-410.558 ; 0268-413.000/175 Conf. univ. dr.
Fax: 0268-471.893; 0268-410558 Constantin DUGULEANĂ
E-mail : prorector-activ.studenti@unitbv.ro
Audienţe: vineri 12.00-14.00

9
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Prorector cu imaginea şi internaţionalizarea universităţii Prof. univ. dr. ing.


Tel: 0268-477.384; 0268-413.000/125, 225 Marina CIONCA
Fax: 0268-477.384
E-mail: prorector-rel.internationale@unitbv.ro
Audienţe: vineri 12.00-14.00

Reprezentantul studenţilor în Biroul Senat Mihai MARIAN


Tel: 0743547203
E-mail: mihai.grim.marian@gmail.com

10
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2. OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Pentru a răspunde nevoilor educaţionale ale studenţilor, precum şi nevoilor angajatorilor,


Universitatea şi-a lărgit şi diversificat continuu oferta educaţională. Procesul este unul dinamic şi
se derulează concomitent cu analiza funcţionării programelor de studii din Universitate, pe baza
mai multor criterii: compatibilitatea cu programele de studii similare din UE, cerinţele regiunii,
numărul de candidaţi la admitere, numărul de studenţi care au promovat primul an de studii. În
prezent, în Universitate se derulează programe de studii la nivel de licenţă, masterat, doctorat
precum şi programe de formare continuă, pentru formele de învăţământ: zi, la distanţă şi
frecvenţă redusă. În acord cu cerinţelor educaţionale specifice secolului XXI s-au format linii de
educaţie integrată: Licenţă – Masterat – Doctorat asigurând compatibilitatea cu direcţiile de
cercetare ale catedrelor coordonatoare etc.

2.1 PROGRAME DE STUDII DE LICENŢĂ

Numărul studenţilor care aleg oferta de educaţie şi formare a Universităţii Transilvania


este în creştere, ceea ce a determinat Universitatea să-şi diversifice oferta dezvoltând noi
programe de studii. În continuare se prezintă oferta programelor pentru studii de licenţă la
formele: zi, învăţământ la distanţă (ID) şi învăţământ fără frecvenţă (IFR).

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Autovehicule rutiere X - X
Ingineria autovehiculelor Autovehicule rutiere (în limba
X - -
engleză)
Inginerie mecanică X -
Inginerie mecanică
Sisteme şi echipamente termice X - -
Mecatronică şi robotică Mecatronică X - -
Ingineria transporturilor şi a
Ingineria transporturilor X - -
traficului
Optometrie X - -
Ştiinţe inginereşti aplicate
Inginerie medicală X - -

11
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT


INDUSTRIAL

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Tehnologia construcţiilor de
X - -
maşini
Tehnologia construcţiilor de
maşini în limba franceză (numai X - -
Inginerie industrială
anii 3şi 4)
Maşini unelte şi sisteme de
X - -
producţie
Ingineria şi managementul calităţii X - -
Inginerie şi management Inginerie economică industrială X X -
Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie fizică X - -
Construcţii aerospaţiale
Inginerie aerospaţială X - -
(numai anii 1,2,3)

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Design industrial X - -
Ingineria sistemelor de energii
Inginerie industrială X - -
regenerabile
Design industrial ( în limba engleză) X - -
Mecatronică şi robotică Robotică X - -
Ingineria designului de produs (în
Inginerie mecanică X - -
limba engleză) (numai anul 1)
Ingineria şi Protecţia Mediului în
X - -
Ingineria mediului Industrie
Ingineria Valorificării Deşeurilor X - -

12
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria materialelor Ştiinţa materialelor X - -
Ingineria sudării X - -
Inginerie industrială
Ingineria securităţii în industrie X - -
Inginerie economică în domeniul
Inginerie şi management X - -
mecanic
Informatică aplicată în ingineria
X - -
materialelor (numai anii 1,2)
Ştiinţe inginereşti aplicate
Matematică şi informatică aplicată în
X - -
inginerie (numai anii 3,4)

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Electrotehnică X - -
Inginerie electrică
Inginerie electrică şi calculatoare (în
X - -
limba engleză)
Inginerie energetică Managementul energiei X - X
Electronică aplicată X - -
Inginerie electronică şi
Tehnologii şi sisteme de
telecomunicaţii X - -
telecomunicaţii
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată X - -
Calculatoare şi tehnologia Calculatoare X - -
informaţiei Tehnologia informaţiei X - -
Informatică aplicată în inginerie
Ştiinţe inginereşti aplicate X - -
electrică (numai anii 3,4)

13
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Silvicultură X - -
Silvicultură Exploatări forestiere X - -
Cinegetică X X -
Inginerie geodezică Măsurători terestre şi cadastru X - -

FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria prelucrării lemnului X - X
Inginerie forestieră
Ingineria produselor finite din lemn X - -
Inginerie şi management Inginerie şi management forestier X - -

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Construcţii civile, industriale şi
X - -
Inginerie civilă agricole
Căi ferate, drumuri şi poduri X - -
Ingineria instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii X - -

14
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Ingineria produselor alimentare X - -
Ingineria produselor
Controlul şi expertiza produselor
alimentare X - -
alimentare
Inginerie şi management în
X - -
alimentaţie publică şi agroturism
Inginerie şi management
Inginerie şi management în industria
X - -
turismului
Maşini şi instalaţii pentru agricultură
şi industria alimentară (numai anii X - -
Inginerie mecanică 1,3)
Echipamente pentru procese industriale
X - -
(numai anii 2,4)

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Matematică Matematică informatică X - -
Informatică X X -
Informatică
Informatică aplicată X - -
Informatică aplicată (limba germană) X - -

15
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA


AFACERILOR

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Marketing Marketing X X -
Management Management X X -
Finanţe Finanţe şi bănci X X -
Contabilitate şi informatică de
Contabilitate X X -
gestiune
Economie şi afaceri
Afaceri internaţionale X X -
internaţionale
Cibernetică, statistică şi
Informatică economică X - -
informatică economică
Economia comerţului, turismului şi serviciilor X X -
Administrarea afacerilor
Administrarea afacerilor (în limba engleză) X - -

FACULTATEA DE LITERE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Limba şi literatura română - O limbă
şi literatură modernă (engleză, X X -
franceză, germană, maghiară)
Limbă şi literatură
Limba şi literatura engleză – O limbă
şi literatura modernă (franceză,
X - -
germană, maghiară)/ Limba şi
literatura română
Limbi moderne aplicate (câte două
Limbi moderne aplicate limbi dintre: franceză, engleză, X - -
germană)
Studii culturale Studii americane X - -
Biblioteconomie şi ştiinţa informării
Ştiinţe ale comunicării - X -
(numai anul 3)

16
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DREPT

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Drept Drept X - X

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Sociologie Sociologie X - -
Asistenţă socială Asistenţă socială X - -
Comunicare şi relaţii
Comunicare şi relaţii publice X - -
publice

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Medicină X - -
Asistenţă medicală generală X - -
Sănătate
Balneo-fizio-kinetoterapie şi
X - -
recuperare

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Pedagogia învăţământului primar şi
X X -
Ştiinţe ale educaţiei preşcolar
Pedagogie X - -
Psihologie Psihologie X X -

17
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Educaţie fizică şi sportivă X - X
Educaţie fizică şi sport Sport şi performanţă motrică X - X
Kinetoterapie şi motricitate specială X - -

FACULTATEA DE MUZICĂ

Forma de învăţământ
Domeniul de licenţă Program de studii
ZI ID IFR
Interpretare muzicală - instrumente X - -
Muzică Interpretare muzicală - canto (numai
X - -
anii 3,4)
Pedagogie muzicală X - -

18
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.2 PROGRAME DE STUDII DE MASTER

Pentru a răspunde nevoilor identificate în mediul socio-economic şi a corespunde cu o


ofertă educaţională similară la nivel european, programele de studii de master au fost organizate
în masterate tip Bologna şi masterate postuniversitare, formele de zi, învăţământ la distanţă (ID)
şi învăţământ fără frecvenţă (IFR).

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI IFR


Autovehiculul şi tehnologiile viitorului X -
Aprofundare şi Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu mediul X -
cercetare ştiinţifică
(4 semestre) Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină X -
Autovehiculul şi mediul - X

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT


INDUSTRIAL

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID

Aprofundare şi Ingineria fabricaţiei inovative X -


cercetare ştiinţifică Managementul afacerilor în industrie X -
(4 semestre)
Managementul calităţii X -

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID

Postuniversitar
Ingineria şi managementul calităţii (numai anul 2) X -
(3 semestre)

19
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS ŞI MEDIU

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Aprofundare şi Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
X -
cercetare protecţia mediului
ştiinţifică
Informatica mediilor virtuale X -
(4 semestre)

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Aprofundare şi Ingineria sudării materialelor avansate X -
cercetare
ştiinţifică Ingineria şi managementul materialelor avansate
X -
(4 semestre) metalice, ceramice şi compozite

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR

Tipul masterului Denumire ZI ID


Sisteme electrice avansate - în limba engleză - (Advanced
Aprofundare şi X -
Electrical Systems)
cercetare Sisteme avansate în automatică şi tehnologii
ştiinţifică X -
informatice
(4 semestre)
Sisteme electronice şi de comunicaţii integrate X -

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi Managementul ecosistemelor forestiere X -
cercetare
ştiinţifică Management şi sisteme tehnice în exploatări forestiere X -
(4 semestre)

20
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAME DE STUDII DE MASTER POSTUNIVERSITARE

Tipul masterului Denumire ZI ID


Managementul ecosistemelor forestiere X -
Postuniversitar
(3 semestre) Tehnici şi tehnologii de exploatare şi transport al
X -
lemnului

FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi Eco-design de mobilier şi restaurare X -
cercetare ştiinţifică
(4 semestre) Structuri avansate din lemn şi tehnologii inovative X -

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Modernizare energetică în mediul construit X -
(4 semestre)

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Eco-bio-tehnologii agricole şi alimentare X -
(4 semestre)

21
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi Structuri matematice fundamentale X -
cercetare ştiinţifică Tehnologii informatice X -
(4 semestre)
Tehnologii Internet (în limba engleză)* X -
* Anul II se desfăşoară la Bloomfield College, S.U.A.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Politici şi strategii de marketing X -
(4 semestre)
Administrarea afacerilor în turism X -
Management şi strategii de afaceri X -
Aprofundare Sisteme informatice integrate pentru afaceri X -
(4 semestre) Relaţii economice internaţionale X -
Management financiar bancar X -
Politici contabile, audit şi control de gestiune X -
Complementare Audit intern X -
(4 semestre) Managementul afacerilor X -

FACULTATEA DE LITERE
PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Inovare culturală X -
Studii de limba şi literatura română X -
Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (limba engleză) X -
Aprofundare şi
Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba
cercetare ştiinţifică X -
română (în limba franceză)
(4 semestre)
Studii interculturale în limba şi literatura germană (limba germană) X -
Limba şi literatura română-identitate în multiculturalism - X
Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american - X

22
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DREPT

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Legislaţie comunitară şi carieră judiciară X -
(4 semestre)
Sisteme şi instituţii de drept internaţional şi comunitar X -
Aprofundare
Ştiinţe penale aprofundate X -
(4 semestre)
Drept privat aprofundat (numai anul 1) X -

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Gestiunea şi dezvoltarea resursei umane X -
Aprofundare
Gestiunea campaniilor de imagine X -
(4 semestre)
Asistenţă şi dezvoltare comunitară X -

FACULTATEA DE MEDICINĂ

PROGRAME DE STUDII DE MASTER

Tipul masterului
Denumire ZI ID
Managementul strategiilor preventive si politici
X -
sanitare
Aprofundare şi Management şi politici sanitare X -
cercetare ştiinţifică Managementul infecţiilor nosocomiale X -
(4 semestre)
Managementul si strategiile îngrijirilor paliative X -
Urgenţe medico-chirurgicale X -

23
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi Resurse umane în educaţie. Formare şi management X -
cercetare ştiinţifică
(4 semestre) Consiliere şcolară şi resurse umane în organizaţie X -

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE

PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Aprofundare şi
cercetare ştiinţifică Diagnoza şi prognoza psiho-motrică X -
(4 semestre)
Educaţie fizică şcolară şi activităţi sportive de timp
Aprofundare X -
liber
(4 semestre)
Performanţa sportivă şi management în sport X -

FACULTATEA DE MUZICĂ
PROGRAME DE STUDII DE MASTER TIP BOLOGNA

Tipul masterului Denumire ZI ID


Tehnica şi arta muzicală din secolul XX X -
Aprofundare
(4 semestre) Stil şi performanţă în interpretarea instrumentală şi
X -
vocală
Interdisciplinar
Meloterapie - X
(4 semestre)

24
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.3 PROGRAME DE STUDII DE DOCTORAT

Universitatea Transilvania asigură desăvârşirea traseului de formare prin organizarea


cursurilor Şcolii Doctorale. Programele de studii universitare de doctorat sun coordonate de
Şcoala Doctorală Interdisciplinară. În prezent, Universitatea Transilvania din Braşov este
organizatoare de studii universitare de doctorat în 18 domenii de doctorat:

• Inginerie Mecanică
• Inginerie Industrială
• Ingineria Materialelor
• Inginerie Electrică
• Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii
• Ingineria Sistemelor
• Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei
• Inginerie Civilă
• Inginerie Chimică
• Inginerie Forestieră
• Inginerie şi Management
• Silvicultură
• Informatică
• Matematică
• Marketing
• Filologie
• Medicină
• Educaţie Fizică şi Sport

Secretariatul Şcolii Doctorale Interdisciplinare îşi desfăşoară activitatea în clădirea Rectorat


(B-dul Eroilor Nr. 29, Camera 209).
Date de contact: tel. 0268-413000, int. 249; Fax 0268-410525; e-mail: d-doctorat@unitbv.ro.
Pagina web: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/doctorat

25
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.4 TRASEE INTEGRATE DE PROGRAME DE STUDII LICENŢĂ – MASTERAT – DOCTORAT

Pe lângă restructurarea şi reînnoirea programelor de studii de licenţă şi de master, Universitatea Transilvania a format trasee integrate Licenţă –
Master – Doctorat (LMD) cu o structură tip Bologna, modernă şi flexibilă, accesibile încă de la admitere. Această ofertă inovativă de programe de
studii permite alegerea unui traseu de formare care corespunde cel mai bine aspiraţiilor, cunoştinţelor şi capacităţilor tale!

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Autovehicule Rutiere (RO) Zi, IFR


- Autovehicule Rutiere (EN) Zi Inginerie - Autovehiculul şi Tehnologiile Inginerie Inginerie
- Inginerie Mecanică Zi Mecanică Viitorului Mecanică Mecanică
- Sisteme şi Echipamente Termice Zi

Inginerie - Securitate Rutieră, Transport şi Inginerie Inginerie


- Ingineria Transporturilor şi Traficului Zi Mecanică Mecanică Mecanică
Interacţiunea cu Mediul

- Mecatronică Zi
- Optometrie Zi Inginerie - Sisteme Mecatronice în Inginerie Inginerie
- Inginerie Medicală Zi Mecanică Industrie şi Medicină Mecanică Mecanică
- Mecanică Fină şi Nanotehnologii Zi

26
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Design Industrial (RO) Zi


- Design Industrial (EN) Zi Inginerie
Mecanică
- Ingineria Sistemelor de Energii Zi
Design de - Design de Produs pentru Design de
Regenerabile
Produs şi Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Produs şi
- Ingineria Designului de Produs (EN) Zi Mediu Mediului Mediu
- Ingineria şi Protecţia Mediului în Zi Ingineria
Industrie materialelor
Zi
- Ingineria Valorificării Deşeurilor

- Tehnologia Construcţiilor de Maşini Inginerie Inginerie


Zi
(RO, Franceza) Tehnologică şi Tehnologică şi Inginerie
Zi Management - Ingineria Fabricaţiei Inovative Management Industrială
- Construcţii Aerospaţiale
Zi Industrial Industrial
- Ingineria şi Managementul Calităţii

- Inginerie Economică Industrială Zi, ID Inginerie Inginerie


- Managementul Afacerilor în
Tehnologică şi Tehnologică şi Inginerie
- Maşini şi Sisteme de Producţie Zi industrie
Management Management Industriala
- Inginerie Fizică Zi Industrial - Managementul Calităţii Industrial

Design de Inginerie
Produs şi Inginerie Industrială
- Robotică Zi Mediu - Informatica mediilor virtuale Tehnologică Inginerie
Tehnologică Mecanică

27
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

Inginerie
Ştiinţa şi Ştiinţa şi
- Ingineria Sudării Zi - Ingineria Sudării Materialelor Industrială
Ingineria Ingineria
- Ingineria Securităţii în Industrie Zi Materialelor Avansate Materialelor Ingineria
Materialelor

- Ştiinţa Materialelor
Zi Inginerie
- Inginerie Economică în Domeniul Ştiinţa şi Ingineria şi Managementul Stiinţa şi
Industrială
Mecanic Zi Ingineria Materialelor Avansate Metalice, Ingineria
Ingineria
Materialelor Ceramice şi Compozite Materialelor
- Informatică Aplicată în Ingineria Zi Materialelor
Materialelor

- Electrotehnică
Zi Inginerie Inginerie
- Managementul Energiei
Zi, FR Electrică şi Electrică şi Inginerie
- Inginerie Electrică şi Calculatoare (EN) Ştiinţa - Sisteme Electrice Avansate Ştiinţa Electrică
Zi
- Informatică Aplicată în Inginerie Calculatoarelor Calculatoarelor
Zi
Electrică

Inginerie Inginerie Inginerie


- Automatică şi Informatică Aplicată Zi Electrică şi - Sisteme Avansate in Electrică şi Electrică
Ştiinţa Automatică şi Tehnologii Ştiinţa Ingineria
- Tehnologia Informaţiei Zi Informatice
Calculatoarelor Calculatoarelor Sistemelor
- -

28
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Electronică Aplicată Zi Inginerie


Zi Inginerie Electrică
- Tehnologii şi Sisteme de Electrică şi
Telecomunicaţii Ştiinţa Inginerie Calculatoare şi
- Telecomunicaţii Zi Calculatoarelor - Sisteme Electronice şi de Electrică şi Tehnologia
- Calculatoare Zi Telecomunicaţii Integrate Ştiinţa Informaţiei
Inginerie Calculatoarelor
- Inginerie Fizică Zi
Tehnologică şi Inginerie
Management Electronică şi
Industrial Telecomunicaţii

- Silvicultură Zi - Managementul Ecosistemelor


Silvicultură şi Forestiere Silvicultură şi
- Cinegetică Zi, ID
Exploatări - Management şi Sisteme Exploatări Silvicultură
- Exploatări Forestiere Zi Forestiere Forestiere
Tehnice în Exploatări Forestiere
- Măsurători Terestre şi Cadastru Zi

- Ingineria Produselor Finite din Lemn Zi Inginerie


- Eco-Design de Mobilier şi Industrială
- Ingineria Prelucrării Lemnului (RO, Zi, IFR Industria Restaurare Industria Ingineria
EN*) Lemnului Lemnului Materialelor
- Structuri Avansate din Lemn şi
- Inginerie şi Management Forestier Zi Tehnologii Inovative Inginerie
Forestieră

29
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

Inginerie Civilă
- Construcţii Civile, Industriale şi Inginerie
Agricole Zi
- Modernizare Energetică în Mecanică
- Instalaţii pentru Construcţii Zi Construcţii
Mediul Construit Construcţii Inginerie
- Căi Ferate, Drumuri şi Poduri Zi Industrială

- Echipamente pentru Procese Zi


Industriale
- Ingineria Produselor Alimentare Zi
- Controlul şi Expertiza Produselor Zi
Alimentare
Alimentaţie şi - Eco-bio-tehnologii Agricole şi Alimentaţie şi Inginerie
- Inginerie şi Management în Zi Turism Alimentare Turism Mecanică
Alimentaţie Publică şi Agroturism
- Inginerie şi Management în Industria Zi
Turismului
- Maşini şi Instalaţii pentru Zi
Agricultură şi Industria Alimentară

- Informatică (RO,) Zi, ID - Tehnologii Informatice


Matematică
- Informatică Aplicată (RO) Zi Matematică - - Structuri Matematice Matematică -
- Informatică Aplicată (GE) ZI Informatică Fundamentale Informatică
Informatică
- Matematică Informatică Zi - Tehnologii Internet (EN)

30
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Politici şi Strategii de
Marketing
- Marketing Zi, ID - Management si Strategii de
- Management Zi, ID Afaceri
- Finanţe şi Bănci Zi, ID - Management Financiar-Bancar
- Contabilitate şi Informatică de Zi, ID - Politici Contabile, Audit şi
Gestiune Ştiinţe Control de Gestiune Ştiinţe
Marketing
- Informatică Economică Zi Economice - Relaţii Economice Economice
Internaţionale
- Afaceri Internaţionale Zi, ID
Zi, ID - Administrarea Afacerilor în
- Economia Comerţului, Turismului şi
Turism
Serviciilor
Zi - Managementul Afacerilor
- Administrarea Afacerilor (EN)
- Audit Intern
- SistemeInformaticeIntegratepentruAfaceri

- Limba şi Literatura Română şi o Zi, ID - Inovare Culturală


Limbă şi Literatură Modernă - Comunicare Interculturală
- LimbaşiLiteraturăEnglezăşiLimbaşiLiteratura Zi - Studii de Limbă şi Literatură Română
RomânăsauoLimbăşiLiteraturăModernă Litere Litere Filologie
- Traducere şi Interpretare din Limba
- Limbi Moderne Aplicate Zi Franceză în Limba Română
- Studii Americane Zi - Studii Interculturale în Limba şi
- Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării Zi, ID Literatura Germană

31
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Legislaţie Comunitară şi
Carieră Judiciară
- Drept Zi, FR - Sisteme şi Instituţii de Drept
Internaţional şi Comunitar Drept
- Drept Privat Aprofundat
- Ştiinţe Penale Aprofundate
- -
- Gestiunea şi Dezvoltarea
Resursei Umane
- Sociologie Zi
Sociologie şi - Gestiunea Campaniilor de Sociologie şi
- Asistenţă Socială Zi Comunicare Comunicare
Imagine
- Comunicare şi Relaţii Publice Zi
- Asistenţă şi Dezvoltare
Comunitară

- Managementul şi Strategiile
Îngrijirilor Paliative
- Medicină - Managementul Strategiilor
Zi
- Asistenţă Medicală Generală Medicină Preventive şi Politice de Medicină Medicină
Zi
- Balneo-fizio-kinetoterapie şi Sănătate
Zi
recuperare - Managementul Infecţiilor
Nosocomiale

32
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Forma de Domeniul de
Programe de licenţă Facultatea Programe de master Facultatea
învăţământ doctorat

- Pedagogie - Resurse Umane în Educaţie,


Zi, ID Psihologie şi Psihologie şi
- Pedagogia Învăţământului Primar şi Formare şi Management
Zi, ID Ştiinţele Ştiinţele
Preşcolar Educaţiei - Consiliere Şcolară şi Resurse Educaţiei
Zi Umane în Organizaţie
- Psihologie

- Diagnoză şi Prognoză
Psihomotrică
Educaţie Fizică şi Sportivă Zi, FR
Educaţie - Educaţie Fizică şi Activităţi Educaţie
Sport şi Performanţă Motrică Zi, FR Educaţie Fizică
Fizică şi Sport Sportive de Timp Liber Fizică şi Sport
Kinetoterapie şi Motricitate Specială Zi
- Performanţă Sportivă şi
Management în Sport

Interpretare Muzicală – Instrumente Zi - Tehnica şi Arta Muzicală din


Secolul XX
Pedagogie Muzicală Zi Muzică Muzică
- Stil şi performanţă în
Interpretare Muzicală - Canto Zi interpretarea muzicală şi vocală
În anul universitar 2009-2010 funcţionează la forma de Învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă programele de masterat: Autovehiculul şi Mediul
(IM), Limba şi Literatura Română – Identitate în Multiculturalism (LT) şi Meloterapie (MZ), iar din 2010-2011 Cultură şi discurs în spaţiul anglo-
american (LT).

33
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.5 FORMAREA CONTINUĂ

Dinamica economică, schimbarea configuraţiei pieţei muncii a determinat nevoia de


„învăţare de-a lungul vieţii”. Universitatea a răspuns acestei nevoi printr-o serie de cursuri
facultative şi de formare continuă derulate prin Departamentul pentru Formare Continuă - DFC.
Activităţile coordonate de DFC şi susţinute în cooperare cu facultăţile universităţii, activităţile de
formare continuă cuprind:
• Cursuri universitare: discipline facultative;

• Programe postuniversitare de conversie profesională;


• Studii postuniversitare de specializare;
• Cursuri postuniversitare de perfecţionare.

În anul universitar 2010-2011, Universitatea Transilvania din Braşov organizează şi


susţine pe lângă disciplinele fundamentale şi opţionale prevăzute în planul de învăţământ, o serie
de alte discipline, numite discipline facultative.
Oferta disciplinelor facultative pentru anul universitar 2010-2011 este publicată pe site, la
adresa http://www.unitbv.ro/dfc/Disciplinefacultative.aspx, şi îţi este prezentată în tabelul care
urmează. Vei găsi informaţii privind: modulul din care face parte disciplina, structura acesteia,
cadrul didactic care susţine cursul şi facultăţile unde se organizează acesta. Disciplinele
facultative sunt organizate pe cinci module, după cum urmează:
Modulul A = discipline socio-umane;
Modulul B = limba română şi alte limbi moderne;
Modulul C = discipline de informatică, calculatoare, TIC;
Modulul D = discipline de specialitate;
Modulul E = discipline sportive.
Creditele suplimentare acumulate şi rezultatele evaluării la aceste discipline vor fi
consemnate în Registrul matricol şi în Foaia matricolă a studentului, fără a se lua în calcul la
ierarhizarea studenţilor pentru ocuparea locurilor finanţate de la buget sau acordarea burselor.

Nr. Catedra Structura Coordonatorul Pot participa


Modul Disciplina
crt. organizatoare C+S+L / săpt. disciplinei studenţii de la
Facultăţile: Ing.
Tehnologică şi Mn.
Lect. dr. Nicolae Ind., Industria
1. MTSTI A Integrare europeană 2C+1S
Marinescu Lemnului, Medicină,
Psihologie şi Şt.
Educaţiei
Facultăţile: Inginerie
Studii Economice Conf.dr. Monica Mecanică, Ştiinţa şi
2. FCTE A 2C+1S
Europene Răileanu-Szeleş Ingineria
Materialelor,

34
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr. Catedra Structura Coordonatorul Pot participa


Modul Disciplina
crt. organizatoare C+S+L / săpt. disciplinei studenţii de la
Inginerie Electrică şi
Ştiinţa
Calculatoarelor,
Alimentaţie şi
Turism,
Matematică-
Informatică
Limba engleză
Cadrele didactice
3. Limbi străine B începători, nivel mediu C+S Toate facultăţile
titulare ale catedrei
şi avansat
Limba franceză Cadrele didactice
4. Limbi străine B începători, nivel mediu C+S titulare ale Toate facultăţile
şi avansat catedrei
Limba germană Cadrele didactice
5. Limbi străine B începători, nivel mediu C+S titulare ale Toate facultăţile
şi avansat catedrei
Limba spaniolă
Cadrele didactice
6. Limbi străine B începători, nivel mediu C+S Toate facultăţile
titulare ale catedrei
şi avansat
Structura compuşilor Prof. dr. chim. Facultatea de
7. DP E 2C
organici Gh. Coman Medicină
Conf. dr. ing. Toate facultăţile
8. ET E Eficienţă energetică 2C+1S
Lia Aciu tehnice
Tehnica şi tehnologia în Prof. dr. ing. Toate facultăţile
9. ET E 2C + 1S
Ţara Bârsei Elena Helerea
Facultatea Inginerie
Aplicarea softului EDSA Conf. dr. ing.
10. ET E 1C+2L Electrică şi Ştiinţa
în ingineria energetică Adrian Munteanu
Calculatoarelor
Proiectare 2D utilizând Prof.dr.ing. Mircea- Toate facultăţile
11. TCM E 1C+2L
AutoCAD Viorel Drăgoi tehnice
Proiectare 3D utilizând Prof.dr.ing. Mircea- Toate facultăţile
12. TCM E 1C+2L
AutoCAD Viorel Drăgoi tehnice
Instrument la alegere:
Pedagogie Conf. dr. ing. Lucian Facultatea de
13. E vioară, flaut şi 1A
muzicală Nireşteanu Muzică
improvizaţia în jazz
56 ore în regim Prof.dr.ing. Andreea
14. IESP E Comunicare în afaceri Toate facultăţile
ID Deaconescu
Mediu şi dezvoltare 56 ore în regim Conf.dr.chim. Dana
15. Chimie E Toate facultăţile
durabilă ID Perniu
56 ore în regim Prof.dr.ing. Adriana
16. IESP E Managementul logisticii Toate facultăţile
ID Fota
Analiza economico- 56 ore în regim Şef lucr.dr.ing.ec.
17. IESP E Toate facultăţile
financiară a firmei ID Cătălin Gheorghe
Managementul calităţii 56 ore în regim Prof.dr.ing. Tudor
18. IESP E Toate facultăţile
în industrie ID Deaconescu
Bionalytical Methods Conf.dr. Mihaela
19. DFP E 60 ore (total) Master
for Life Sciences Badea
Şef lucr.dr.ing.ec.
Managementul 56 ore în regim Milena-Flavia Folea
20. TCM E Toate facultăţile
afacerilor ID Prof.dr.ing. Nouraş-
Barbu Lupulescu
Şef lucr.dr.ing.ec.
Aurica-Luminiţa
Managementul 56 ore în regim
21. TCM E Pârv Toate facultăţile
vânzărilor ID
Şef lucr.dr.ing.ec.
Milena-Flavia Folea

35
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr. Catedra Structura Coordonatorul Pot participa


Modul Disciplina
crt. organizatoare C+S+L / săpt. disciplinei studenţii de la
56 ore în regim
22. IESP E Tehnici de negociere Dragoş David Toate facultăţile
ID
Planul de afaceri – Cum
56 ore în regim Adriana-Doina
23. IESP E să planifici o afacere în Toate facultăţile
ID Ispas
vremuri schimbătoare

Studenţii se pot înscrie la disciplinele facultative ale domeniului lor şi ale altor domenii de
studii din universitate. Înscrierea la un curs facultativ se face la titularul cursului respectiv. În
cazul modulului B, înscrierea se poate face direct la Centrul de învăţare a limbilor moderne
(în corpul N, sala NI13, tel. 0268-475.348). Derularea activităţii la o disciplină facultativă este
condiţionată de numărul de solicitanţi (o formaţie minimă de 15 studenţi).
Pentru disciplinele facultative, înscrierea se poate face până în ultima săptămână de curs a
semestrului precedent. Studenţii anului I se vor înscrie la cursurile disciplinelor facultative în
prima săptămână din semestrul întâi al anului universitar. Coordonarea activităţilor de
înscriere la cursurile opţionale şi facultative se realizează de către îndrumătorul de an
(tutore).
Informaţii pe larg poţi obţine studiind Regulamentul privind activitatea profesională a
studenţilor de la adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx şi site-ul
Departamentul pentru Formare Continuă, la adresa:
http://www.unitbv.ro/dfc/Disciplinefacultative.aspx.

Departamentul pentru Formare Continuă se ocupă şi cu organizarea studiilor


postuniversitare de specializare. Aceste cursuri sunt destinate absolvenţilor cu studii
superioare de lungă durată. Durata echivalentă a cursului este de minim două semestre.
Absolvenţilor li se eliberează diploma de studii postuniversitare de specializare. Studiile
postuniversitare de specializare (pentru anul 2010 - 2011) sunt următoarele:

ƒ Managementul logisticii şi proiectelor industriale;


ƒ Logistica industrială;
ƒ Metode avansate de proiectare asistată a elementelor de mecanică fină şi mecatronică;
ƒ Sisteme şi tehnici de mentenanţă;
ƒ Ingineria şi managementul calităţii;
ƒ Controlul calităţii si fiabilităţii produselor şi proceselor tehnologice;
ƒ Managementul calităţii;
ƒ ECO-DESIGN Industrial;
ƒ Remote Control and Virtual Instrumentation;
ƒ Informatica - tehnologii asistate de calculator;
ƒ Tehnologii Internet: Bazele calculatoarelor;
ƒ Tehnologii Internet: Specialist în securitatea reţelelor de calculatoare;
ƒ Auditul si evaluarea nivelului de securitate/Risc a sistemelor de muncă;
ƒ Managementul sănătăţii, securităţii şsi relaţiilor în muncă;
ƒ Poluarea, protecţia şi managementul mediului;

36
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

ƒ Managementul instituţiilor publice;


ƒ Tehnici comerciale, publicitate şi relaţii publice;
ƒ Managementul marketingului, vânzărilor şi coaching;
ƒ Management financiar-bancar;
ƒ Administrarea afacerilor în turism şi industria ospitalităţii;
ƒ Tehnici contabile şi financiare pentru gestiunea afacerilor;
ƒ Marketing şi comunicare în afaceri;
ƒ Managementul firmei;
ƒ Managementul tranzacţiilor internaţionale;
ƒ Strategii şi tehnici de comerţ şi vânzări;
ƒ Sisteme informatice pentru afaceri;
ƒ Antreprenoriat şi supply chain management;
ƒ Managementul organizaţiilor;
ƒ Conducerea şsi gestionarea resurselor umane;
ƒ Tehnici şi tehnologii tipografice;
ƒ Studii postuniversitare în domeniul bibliologiei şi ştiinţele informării;
ƒ Tehnici şi tehnologii de prezervare a documentelor tradiţionale şi electronice;
ƒ Profesor documentarist.

Oferta cursurilor este completată de cursurile postuniversitare de perfecţionare. Acestea


sunt destinate absolvenţilor cu diplomă din învăţământul superior de scurtă sau lungă durată.
Durata echivalentă a cursului este de până la un semestru. Absolvenţii primesc Certificat de
absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare. În anul universitar 2010 - 2011,
DFC organizează cursuri postuniversitare de perfecţionare în următoarele domenii:

• Tehnic
ƒ Energie, transport şi mediu;
ƒ Gestiunea energiei;
ƒ Utilizarea eficientă a energiei;
ƒ Tehnici de prelucrare a lentilelor de ochelari;
ƒ Sisteme avansate de transport rutier;
ƒ Electropneumatică;
ƒ Hidraulică aplicată;
ƒ Pneumatică aplicată.

• Informatic
ƒ Birotica;
ƒ Utilizarea şi întreţinerea calculatoarelor I;
ƒ Utilizarea şi întreţinerea calculatoarelor II;
ƒ Sistemul de operare Unix;
ƒ Proiectare 2D utilizând AutoCAD;
ƒ Proiectare 3D utilizând AutoCAD;
ƒ Proiectarea instalaţiilor utilizând AutoCAD;
ƒ Proiectare 3D avansată utilizând SolidWorks;
ƒ Programarea şi utilizarea Automatelor Programabile Vectoriale Siemens;
ƒ Interactive methods for teaching-learning-evaluation process;
ƒ Primul nivel în protocoalele de telecomunicaţii - introducere practică;
ƒ Teme avansate de inginerie software cu aplicaţii in industria software şi hi-tech;

37
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

ƒ Teme avansate de inginerie software şi hardware cu aplicaţii în industria practică;


ƒ Utilizare ADAMS - modul de bază;
ƒ Utilizare ADAMS - modul avansaţi;
ƒ Modelare 3D în proiectarea asistată (CATIA) - Iniţiere;
ƒ Modelare 3D în proiectarea asistată (CATIA) - Avansaţi;
ƒ Modelarea şi analiza sistemelor mecanice cu soft-ul EASY5 - Basic;
ƒ Modelarea şi analiza sistemelor mecanice cu soft-ul EASY5 - Advanced;
ƒ Modelarea şi analiza prin metoda elementelor finite a structurilor mecanice cu soft-
ul NASTRAN - Basic;
ƒ Modelarea şi analiza prin metoda elementelor finite a structurilor mecanice cu soft-
ul NASTRAN - Avansat;
ƒ Analiza şi interpretarea datelor utilizând programul de proceduri statistice SPSS;
ƒ Tehnici avansate în calculul tabelar.

• Protecţia muncii şi calitate


ƒ Audit în securitatea muncii;
ƒ Evaluare nivel risc;
ƒ Managementul integrat calitate-risc;
ƒ Managementul calităţii în industrie.

• Comunicare
ƒ Limba engleză, franceză, spaniolă, germană, rusă, arabă, română (pentru străini) -
nivel începători, mediu, avansaţi. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să accesaţi
site-ul Centrului pentru Învăţarea Limbilor Moderne (www.unitbv.ro/cilm);
ƒ Competenţe relaţionare şi de comunicare;
ƒ Gestiunea comunicării si a relaţiei cu clienţii;
ƒ Ştiinţele informării şi comunicării;
ƒ Tehnologii actuale de informare si documentare pentru bibliotecile şcolare.
• Economic
ƒ Comunicare în afaceri;
ƒ Managementul logisticii;
ƒ Analiza economico-financiară a firmei;
ƒ Managementul afacerilor;
ƒ Managementul vânzărilor;
ƒ Tehnici de negociere;
ƒ Planul de afaceri - Cum să planifici o afacere în vremuri de criză.

• Medical
ƒ Paradigme în schimbare în pediatria clinică;
ƒ Actualităţi în patologia digestivă, organică şi funcţională;
ƒ Profilaxia orbirii prin glaucom;
ƒ Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor renale;
ƒ Indicaţii şi etape de diagnostic în imagistica sânului;
ƒ Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul bolilor pancreasului şi căilor biliare;
ƒ Urgenţe în patologia pediatrică;
ƒ Focus: Fibroza chistică-Mucoviscidoza;
ƒ Certitudini şi perspective în diagnosticul şi tratamentul principalelor afecţiuni ale
aparatului respirator;
ƒ Curs de nutriţie pediatrică;
38
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

ƒ Sindromul terapeutic şi impactul său asupra aparatului cardiovascular. Strategia


pe termen lung a principalelor entităţi ale acestui sindrom;
ƒ Drogurile ilicite - aspecte patologice şi etico-juridice.

• Legislaţie
ƒ Uniunea Europeana şi funcţia publică.

În anul universitar 2010-2011, Universitatea Transilvania din Braşov, organizează prin


DFC două programe postuniversitare de conversie profesională: Educaţie tehnologică şi
Informatică. Programele, organizate la nivel postuniversitar, au durata echivalentă a cursului de
cel puţin un an şi jumătate şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
Cursurile se finalizează cu examen de absolvire, absolvenţilor eliberându-li-se Diploma de
conversie postuniversitară.

Poţi consulta pe larg, oferta Departamentului pentru Formare Continuă - DFC, de pe


site-ul Universităţii: http://www.unitbv.ro/dfc/DespreDFC.aspx
Date de contact: B-dul Eroilor, Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter); tel. 0268-413000, int.
141; tel/fax: 0268-412644; e-mail: dfc@unitbv.ro .

39
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.6 PROGRAME COMPLEMENTARE DE FORMARE

PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Concomitent cu pregătirea de specialitate, studenţii oricărei facultăţi pot să urmeze


Programul de Formare Psihopedagogică (Modulul psihopedagogic) oferit de Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic - DPPD, program care pregăteşte studenţii pentru
cariera didactică. Studenţii şi absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică vor urma
cursurile organizate de DPPD. După absolvirea Modulului de pregătire psiho-pedagogică,
absolvenţilor li se eliberează un certificat de absolvire – certificat de abilitare profesională
care acordă dreptul de exercitare, potrivit legii, a profesiei didactice, în învăţământul: secundar,
liceal, postliceal şi superior.
Calificarea pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri:
• Nivel I, iniţial - se adresează studenţilor din ciclul de licenţă şi se realizează în regim
de cursuri de zi sau curs postuniversitar, după absolvirea ciclului de licenţă. Absolvirea
modulului I oferă dreptul de a preda în învăţământul preuniversitar obligatoriu.
• Nivel II, de aprofundare - adresat absolvenţilor nivelului I, realizat, de asemenea, prin
cursuri de zi, concomitent cu pregătirea de specialitate sau curs postuniversitar care se
adresează absolvenţilor. Absolvirea modulului II conferă dreptul de a preda pentru
ciclurile de învăţământ superioare.
Care sunt paşii pe care ar trebui să-i parcurgi pentru a te forma pentru două profesii în
acelaşi timp (specialist în calificarea pe care o vei absolvi şi profesor)?
1. Înscrierea în primul an de studiu la Programul de Studii Psihopedagogice - nivel I.
Absolvirea studiilor acestui nivel îţi dă dreptul să prestezi activităţi didactice în
învăţământul preuniversitar obligatoriu.
2. Înscrierea la modulul II, când eşti masterand, îţi va oferi posibilitatea ca, după
absolvire, să predai în învăţământul liceal, postliceal şi universitar. Acest nivel de
aprofundare se organizează atât în regim de cursuri de zi sau postuniversitare.
Ai absolvit facultatea şi vrei să devii profesor, dar nu ai urmat Programul de Formare
Psihopedagogică nivel I când erai student?
Nu-i nimic. Poţi veni la Cursul postuniversitar oferit de Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic din Universitatea Transilvania, care este înfiinţat şi acreditat
conform legii.
Pentru mai multe informaţii, accesează pagina web a Departamentului pentru Pregătirea
Personalului Didactic – DPPD, de pe site-ul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din
Universitatea Transilvania din Braşov:
http://www.unitbv.ro/Catedre/DPPD/tabid/1389/language/en-US/Default.aspx
Adresa DPPD: B-dul Nicolae Bălcescu Nr. 56 (Corpul K); tel./fax 0268-470190;
e-mail: dppd@unitbv.ro

40
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

PROGRAMUL VOCAŢIONAL PENTRU LIMBI STRĂINE

Programul vocaţional pentru limbi străine vizează programele de pregătire pentru


completarea profilului de competenţe în domeniul limbilor moderne. Cursurile se adresează
persoanelor de toate vârstele, cu studii medii şi superioare, angajate sau care caută un loc de
muncă şi se derulează prin Centrul pentru învăţarea limbilor moderne - CILM. Activitatea
Centrului se desfăşoară de regulă în perioade compacte de instruire, folosind şi tehnologia
învăţământului informatizat completată cu modalităţile de învăţare specifice strategiilor de
predare-învăţare a limbilor moderne.
Centrul organizează:
Cursuri pentru următoarele limbi străine: engleză, franceză, germană, spaniolă,
rusă, română (pentru străini), alte cursuri - la cerere.
Cursurile sunt organizate pe niveluri de 64 de ore , după cum urmează:
A. ÎNCEPĂTORI - modul 1, modul 2 ( 32 ore / modul)
B. MEDIU- modul 1, modul 2 ( 32 ore / modul)
C. AVANSAŢI- modul 1, modul 2 ( 32 ore / modul)
Cursuri de pregătire pentru examenele :
CAMBRIDGE, TOEFL, IELTS, DALF, DELF
Testări în vederea obţinerii
CERTIFICATULUI DE COMPETENŢĂ LINGVISTICĂ ( NIVEL B2)
Cursurile se desfăşoară cu taxă, pe module de 32 de ore, cu o frecvenţă de 2/4/6 ore pe
săptămână. Taxa include testarea iniţială şi finală, taxa de înmatriculare, orele de curs şi
materialele de curs (detalii la secretariatul Centrului).
Centrul dispune de materiale de curs de ultimă oră, în acord cu cerinţele actuale ale
sistemului european de educaţie şi cu tendinţele de mobilitate profesională de pe piaţa muncii:
cărţi de curs; caiete de exerciţii; casete audio; casete video; CD-uri de la editurile recunoscute în
domeniu: Longman, Macmillan, Oxford, Seuil, PUF, Gallimard, Westermann, Langenscheitt,
Hueber, etc.
Înscrierile se pot face, pe tot parcursul anului universitar on line pe site-ul centrului –
www.cilm.ro sau la secretariatul Centrului din Corpul N al Universităţii, zilnic, între orele 12.00
– 20.00. Adresa: Str. Politehnicii, nr. 1, et. I, sala NI.13; Tel: 0268 / 413000, int. 177 sau 0268 –
475348 şi 0756422978. E-mail: cilm@unitbv.ro .
Cursurile se finalizează cu un examen de absolvire, în urma căruia se emite:
z Certificat recunoscut de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (pentru absolvenţii cu studii
superioare);- acte necesare : - două fotografii tip buletin pe hârtie fotografică;
- copii legalizate după: certificatul de naştere, ultima diplomă
de studii şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul).
z Diploma de participare (pentru absolvenţii cu studii medii);
z Certificat de Competenţă Lingvistică (pentru toate categoriile de cursanţi).

41
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

CURSURI DE CERTIFICARE CISCO

Cursurile CISCO care le puteţi urma în cadrul Academiei CISCO Universitatea


Transilvania din Braşov în colaborare cu Bloomfield College, USA se pot derula pe
trei niveluri:

Nivelul FUNDAMENTAL
• IT Essentials: PC Hardware and Software
• IT Essentials 2: Network Operating Systems

Nivelul ASSOCIATE
• CCNA Wireless
• CCNA Security
• CCNA Voice
• CCNA Exploration

Nivelul PROFESSIONAL
• CCNP
• Network Security
• VoIP
• Wireless

Cursurile se desfăşoară în format onsite/online fiind conduse de instructori certificaţi.


Studenţii vor avea acces la echipamente de networking atât din laboratoarele noastre cât şi din
laboratoarele partenerului american.
Toate cursurile se finalizează cu certificate de absolvire primite de la două instituţii
americane: CISCO şi ITPS-Bloomfield College, împreună cu certificatul de absolvire al
Centrului CVTC-Braşov. Cursurile sunt recunoscute de Ministerul Educaţiei şi sunt utile la
angajarea în domeniile: administrarea reţelelor de calculatore, securitatea datelor, reţele de
comunicaţii wireless şi întreţinerea reţelelor de calculatore.

Persoanele de contact:
Prof. univ. dr. Doru Ursuţiu: udoru@unitbv.ro
Prof. univ. dr. Alex Ştefan: alex_stefan@bloomfield.edu

42
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.7 PROGRAME INTERNAŢIONALE DE MOBILITATE

Încă din anul 1998, în Universitatea Transilvania din Braşov s-au derulat proiecte de
mobilitate pentru studii (Erasmus, prin programul european Socrates) şi pentru activitate practică
(prin programul european Leonardo da Vinci), atât pentru studenţi cât şi pentru cadre didactice.
În ianuarie 2007 s-a lansat noul program european, Programul de învăţare pe tot parcursul
vieţii (LifeLong Learning Programme - LLP) care reuneşte patru sub-programe de dezvoltare
educaţională: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig. Primele două au şi
componenta de mobilităţi de studii sau de activitate practică.
În Universitatea Transilvania, Programul LLP este coordonat de Biroul de Programe
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale – BPCDEFP-UTBv.
Sub-programul ERASMUS funcţionează pe baza unor acorduri bilaterale semnate între
universitatea noastră şi alte universităţi din Europa, care au Carta Erasmus valabilă. Aceste
acorduri permit mobilitatea studenţilor şi a cadrelor universitare (didactice şi ne-didactice),
durata mobilităţii fiind între 3 şi 10 luni.
Pe parcursul acestor mobilităţi studenţii au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cei ai
instituţilor gazdă: participare la activităţile educaţionale (cursuri, laboratoare, seminarii,
proiecte), cazare în cămine, acces la biblioteci sau la orice alte servicii şi facilităţi oferite de
universitatea parteneră. Disciplinele studiate pe parcursul mobilităţii de studiu sunt echivalate de
Universitatea Transilvania din Braşov, conform Regulamentului de funcţionare BPCDEFP
(http://www.unitbv.ro/erasmus/Regulament.aspx) şi a procedurilor de calitate,
(http://www.unitbv.ro/dac) aprobate prin HBS.
Universităţile partenere ale Universităţii Transilvania din Braşov, pot fi accesate pe
următorul site: http://www.unitbv.ro/erasmus/universitatipartenere.aspx.
Pe lângă mobilităţile de studiu, programul LLP oferă studenţilor şi posibilitatea de a
efectua mobilităţi de practică (plasament practic), în diferite instituţii (companii, agenţii,
institute de cercetere, universităţi) din ţările eligibile în programul LLP. Durata mobilităţii este
între 3 şi 12 luni. LLP oferă şi posibilitatea de a beneficia de combinaţia unei perioade de studiu
cu una de plasament practic.
Concursul de selecţie se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de funcţionare
BPCDEFP şi cu procedurile de calitate, aprobate prin HBS. Criteriile de selecţie au la bază
cunoaşterea unei limbi străine (limba de studiu de la universitatea gazdă), cunoştinţe şi
competenţe profesionale, care să permită adaptarea la cerinţele şi exigenţele organizaţiilor gazdă,
precum şi aptitudini minime de operare pe PC.
Pentru mai multe detalii despre Programul LLP (burse de studiu şi de plasament practic) se
poate vizita site-ul: http://www.unitbv.ro/erasmus/studentioutgoing.aspx, şi/sau se poate lua
legătura cu coordonatorul Erasmus la nivel de facultate, listaţi şi în tabelul următor:

43
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nr.
Numele şi prenumele Funcţia
crt.
1 Prof. univ. dr. ing. Anca DUŢĂ Coordonator Instituţional LLP
2 Prof. univ. dr. fiz. Sorin ZAMFIRA Coordonator Erasmus
Prof. univ. dr. chim. Camelia
3 Coordonator Erasmus
DRĂGHICI
4 Ec. Patricia STANCIU Secretar Program LLP
5 Psih. Alina POPA Secretar Program LLP
6 Prof. univ. dr. ing. Daniela BARBU Coordonator Facultatea de Inginerie Mecanică
Coordonator Facultatea de Inginerie
7 Şef lucrări dr. ing. Luminiţa PÂRV
Tehnologică şi Management Industrial
Coordonator Facultatea de Design de Produs şi
8 Prof. univ. dr. ing. Anca BÂRSAN
Mediu
Coordonator Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria
9 Conf. univ. dr. ing. Dorin CĂTANĂ
Materialelor
Coordonator Facultatea de Inginerie Electrică
10 Prof. univ. dr. ing. Mihai CERNAT
şi Ştiinţa Calculatoarelor
Asist. univ. dr. ing. Rudolf Coordonator Facultatea de Silvicultură şi
11
DERCZENI Exploatări Forestiere
12 Prof. univ. dr. ing. Lidia GURAU Coordonator Facultatea de Ingineria Lemnului
13 Asist. univ. ing. Radu MUNTEAN Coordonator Facultatea de Construcţii
Coordonator Facultatea de Alimentaţie şi
14 Prof. univ. dr. ing. Nicolae ŢANE
Turism
Coordonator Facultatea de Matematică şi
15 Conf. univ. dr. Livia SÂNGEORZAN
Informatică
Conf. univ. dr. ec. Nicolae Coordonator Facultatea de Ştiinţe Economice
16
MARINESCU şi Administrarea Afacerilor
17 Lector univ. dr. Mihaela POPESCU Coordonator Facultatea de Litere
Coordonator Facultatea de Sociologie şi
18 Prep. univ. drd. Arabela BRICIU
Comunicare
19 Asist. univ. dr. Cătălina MATEI Coordonator Facultatea de Drept
Asist. univ. dr. Lorena DIMA Coordonator Facultatea de Medicină/ Medicină
20 Şef lucrări univ. dr. Roxana Coordonator Facultatea de Medicină/ Asistenţă
MICLĂUŞ Medicală
Coordonator Facultatea de Psihologie şi
21 Lector univ. dr. Daciana LUPU
Știinţele Educaţiei
Coordonator Facultatea de Educaţie Fizică şi
22 Conf. univ. dr. Roxana ENOIU
Sporturi Montane
23 Lector univ. dr. Cezara PETRESCU Coordonator Facultatea de Muzică

44
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Pentru a obţine o bursă LLP (de studii sau de plasament practic) studenţii (de la
programele de licenţă, master sau doctorat) trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate:
− să fie cetăţean al oricărei ţări, înregistrat la cursuri de zi (licenţă, master, doctorat)
în UTBv, pe toată durata mobilităţii;
− să fi absolvit cel puţin primul an de studii (pentru studenţii la programele de
licenţă) sau să fi absolvit primul semestru (pentru studenţii la programele de
master);
− să nu fi beneficiat de un alt stagiu LLP de studii/plasament practic.
Selecţia şi derularea mobilităţilor de studiu şi de plasament practic se efectuează conform
Regulamentului de funcţionare BPCDEFP (http://www.unitbv.ro/erasmus/) şi a procedurilor de
calitate, (http://www.unitbv.ro/dac) aprobate prin HBS.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Programe Comunitare în Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale (BPCDEFP).

Date de contact BPCDEFP:

Adresa: B-dul Eroilor Nr. 29, clădirea Rectorat, camera 205;


Tel./fax: 0268-473473;
e-mail: socrates@unitbv.ro;
site: http://www.unitbv.ro/erasmus

45
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

2.8 PREGĂTIREA PRACTICĂ

Ultimii ani au adus modificări fundamentale în abordarea relaţiei universitate-mediu


exterior. Strategia de dezvoltare a Universităţii Transilvania din Braşov are în vedere
deschiderea către mediul economic şi socio-cultural, principalul beneficiar al activităţii de
formare a resurselor umane înalt calificate. Departamentul de Legătură cu Mediul Economic
şi Socio-Cultural - DESC (http://unitbv.ro/desc) reprezintă interfaţa dintre Universitate şi
mediul extra-academic, având misiunea de a dezvolta colaborări cu reprezentanţi ai mediului
economic şi socio-cultural în domeniul didactic şi de cercetare ştiinţifică.

Principalii parteneri din mediul economic:


• AMC SRL HĂGHIG, Covasna;
• ARO PALACE SA, Braşov;
• ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ŞI CULTURAL –
ANTREC;
• ASOCIAŢIA CONSULT ŞCOLARI, Satu-Mare;
• AUTOLIV România;
• AUTOMOBILE DACIA Piteşti;
• CAMBRIC CONSULTING SRL, Braşov;
• CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE Braşov;
• CANAM STEEL ROMANIA SA, Braşov;
• CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A., Braşov;
• CENTRUL DE TEHNOLOGII, INVENTICĂ ŞI BUSINESS SA Braşov;
• COMPANIA APA Braşov;
• CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS Sibiu;
• DAVICANI SRL Braşov;
• DESIGN CONSTRUCT SA, Braşov;
• DRÄXLMAIER GROUP, Codlea, Braşov;
• ELEAGNUS SRL Braşov;
• ELECTROPRECIZIA SA Săcele, Braşov;
• EUROCOPTER România SA;
• FABRICA DE ZAHĂR BOD SA, Braşov;
• FDFEE Electrica Transilvania Sud Braşov;
• FESTO SRL Bucureşti;
• GRAELLS & LLONCH ADMINISTRARE PARC INDUSTRIAL SA;
• H&E REINERT SRL Feldioara, Braşov;
• ICCO Braşov;
• INCD pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov;
46
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• INTERCOMPUTER SRL Braşov;


• KRONSTADT METAL SRL, Braşov;
• KRONSTADT TRADE SYSTEM SRL, Braşov;
• LAFARGE CIMENT ROMÂNIA S.A.Bucureşti, Punct de lucru Hoghiz;
• LINDAB SRL, Ilfov;
• LMS ROMANIA, Braşov;
• LUCA SRL Braşov;
• MAGIC ENGINEERING SRL Braşov;
• METROM SA Braşov;
• NR TECH SRL Braşov;
• NUTRACEUTICAL SRL Săcele, Braşov;
• ORACLE ROMÂNIA, Bucureşti;
• PENTALOG INET Braşov;
• PRINFO SRL Braşov;
• PROCONSTRUCT SRL Braşov;
• PRODLACTA SA. Braşov;
• PSICONTROL MECHATRONICS Braşov;
• RAPTRONIC SRL Braşov;
• RECON SA Braşov;
• REGIA NAŢIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA;
• SCHAEFFLER ROMÂNIA SRL Braşov;
• SERGIANA PRODIMPEX SRL Poiana Mărului, Braşov;
• SIEMENS PROGRAM AND SYSTEM ENGINEERING SRL Braşov;
• SIT ROMÂNIA SRL Braşov;
• STABILUS România, Braşov;
• TERMOCONSULT SRL, Braşov;
• TUNELE SA Braşov;
• URSUS BREWERIES Braşov;
• VECTRA SERVICE Braşov;
• VIESSMANN ROMÂNIA SA Braşov;

Comunitate Locală/ Regională


• Primăria Braşov;
• Consiliul Judeţean Braşov;
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov;
• Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţelor de Muncă;
• Fundaţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii;
• Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov;
• Agenţia pentru Managementul Energiei Braşov;
• Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţului Braşov;
• Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Braşov.

47
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Principalii parteneri din mediul socio-cultural:


• Asociaţia CATHARSIS Braşov;
• Asociaţia CARITAS Metropolitan Braşov;
• Asociaţia CRISTIANA Braşov;
• Asociaţia de Servicii Sociale SCUT;
• Asociaţia de Terapie prin Joc şi Dramaterapie;
• Asociaţia Diaconia Ajutor Internaţional;
• Asociaţia Nevăzătorilor Braşov;
• Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Profesională Braşov;
• Asociaţia Umanitară NARNIA Braşov;
• Autoritatea de Sănătate Publică Braşov;
• Centru pentru Persoane fără Adăpost Braşov;
• Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog Braşov
• Clinica Pro Vita România;
• Clubul Sportiv Braşovia;
• Clubul Sportiv Dinamo Braşov;
• Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
• Fundaţia AGAPEDIA România;
• Fundaţia Hospice Casa Speranţei;
• Penitenciarul Codlea;
• Primăria Municipiului Braşov - Departamentul Autoritate Tutelară;
• Serviciul de Reintegrare Socială şi Supraveghere;
• Spitalul Clinic de Copii Braşov;
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov;
• Spitalul de Boli Infecţioase Braşov;
• Spitalul de Obstetrică – Ginecologie, Braşov;
• Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov;
• Şcoala Specială Braşov – Centrul pentru Educaţie Incluzivă.
Pentru promovarea calităţii proceselor de educaţie şi formare, în universitate DESC
colaborează cu Departamentul de Formare Continuă - DFC (http://unitbv.ro/dfc) şi
Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă – DIDIFR
(http://www.unitbv.ro/didifr). Deschiderea de colaborări, pe bază de acorduri şi contracte cu
firme de renume din zonă, de nivel naţional şi internaţional, se face prin implementarea de
sisteme complexe de activităţi de formare şi cercetare, în cadrul:
• dezvoltării de programe de practică a studenţilor în companii;
• dezvoltării de activităţi de formare (masterat şi formare continuă) structurate conform
cu nevoile firmelor şi cu standardele de calitate ale proceselor didactice;
• dezvoltării de proiecte comune, în colaborare cu companiile economice, în cadrul
lucrărilor de licenţă, de masterat şi de doctorat;

48
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• amenajării, de către companii, de spaţii în universitate destinate activităţilor de


formare şi cercetare ştiinţifică aplicată (laboratoare Ina Schaeffler, Siemens, National
Instruments, Viessmann, Autoliv, LMS International etc.);
• dezvoltării incubatorului tehnologic şi de afaceri Produse şi Tehnologii pentru
Dezvoltare Durabilă ITA Pro-Energ.
Utilizarea eficientă şi sinergică a resurselor de cercetare ştiinţifică existente în Universitate şi a
celor în dezvoltare în colaborare cu mediul economic s-a concretizat prin proiectul major al
Institutului de Cercetare-Dezvoltare Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO-DD
cu finanţare europeană de 20 mil. Euro, aflat în derulare. În acest institut îşi vor desfăşura
activitatea studenţii ce urmează programe de master de cercetare şi doctoranzii, în cadrul
departamentelor de cercetare ştiinţifică ale Universităţii.
***
Practica este o disciplină inclusă în planurile de învăţământ şi are caracter obligatoriu
(durata este reglementată prin planul de învăţământ pentru fiecare program de studiu). Această
activitate se poate desfăşura în instituţii/ unităţi economice de profil/ unităţi de cercetare, care au
domeniul principal de activitate relevant pentru specializarea studentului, pe baza unei programe
analitice (sau fişa disciplinei) stabilite de facultate ce se va aduce la cunoştinţa studenţilor.
Practica se poate efectua şi în cadrul laboratoarelor din facultate sau din alte facultăţi din reţeaua
universitară acreditată.
În Universitatea Transilvania, activitatea de practică se desfăşoară în baza Regulamentului
privind cadrul general de organizarea şi funcţionarea practicii studenţilor care se află la adresa:
http://www.unitbv.ro/desc/REGLEMENTARI.aspx .
Practica se poate desfăşura distribuit, în timpul anului universitar, sau comasat, în perioade
precizate. Studenţii care sunt angajaţi pot efectua practica la locul de muncă, dacă sunt asigurate
condiţiile pentru acumularea competenţelor prevăzute în Fişa disciplinei de practică.
Studenţii au posibilitatea să opteze între două modalităţi de efectuare a practicii: stagiu de
practică propus de student, cu verificarea prealabilă, din partea facultăţii, a calităţii locului de
practică, şi stagiu de practică organizat de universitate. Universitatea, prin DESC / facultate /
catedră facilitează obţinerea unor locuri de practică pentru studenţi şi publică informaţiile pe
pagina web a universităţii la adresa: http://unitbv.ro/desc.
Pentru efectuarea practicii în instituţii gazdă propuse de student, după găsirea locului de
practică, studentul înaintează o cerere către secretariatul catedrei coordonatoare. Analiza şi
validarea locurilor de practică se realizează de către responsabilul de practică.
Cerinţele care vizează activitatea de practică sunt următoarele:
• în cadrul stagiului de practică, studenţii sunt obligaţi să rezolve o temă, un proiect, cu
relevanţă pentru domeniul/ specializarea pe care o urmează;
• activitatea desfăşurată trebuie să asigure aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice
dobândite în cadrul activităţilor didactice academice. Activităţile desfăşurate trebuie să
fie relevante specializării pentru care studenţii se pregătesc;
• instituţia gazdă trebuie să numească o persoană responsabilă pentru activitatea de
practică a studenţilor – care să îi asiste pe tot parcursul perioadei;
• rezultatele proiectului elaborat pot fi utilizate de către compania la care s-a desfăşurat
practica;
49
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• la finalul desfăşurării stagiului de practică, studentul va prezenta proiectul de practică.

Informaţiile privind oportunităţile de practică în străinătate sunt prezentate în paragraful 2.7


Programe internaţionale de mobilitate, al acestui ghid.

Alte oportunităţi, popularizate periodic pe site-ul Universităţii/facultăţilor:


• şcoli de vară,
• conferinţe,
• simpozioane,
• alte manifestări ştiinţifice studenţeşti.

Detalii despre activitatea de Practică poţi afla de la Departamentul de Legătură cu Mediul


Economic şi Socio-cultural – DESC.
Date de contact: B-dul Eroilor Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter); tel./fax 0268-413921,
e-mail: desc@unitbv.ro, pagina web: http://unitbv.ro/desc.

50
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

3. FACULTĂŢILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN


BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ


Adresa: Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-474.761
E-mail: f-mecanica@unitbv.ro
Pagina web: http://mecanica.unitbv.ro/

Decan: prof. univ. dr. ing. Anghel CHIRU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Corneliu COFARU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Călin I. ROŞCA
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Dumitru NICOARĂ
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Veneţia SANDU

Catedre:
Catedra de Mecanică
Catedra de Mecanică Fină şi Mecatronică
Catedra de Autovehicule şi Motoare
Catedra de Rezistenţa Materialelor şi Vibraţii
Catedra de Termotehnică şi Mecanica Fluidelor

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă Zi
I Şef lucr.drd.ing. Dorin DUMITRAŞCU Ildiko PĂZITOR
II Şef lucr.drd. ing. Bogdan BENEA Carmen MARO
1 Autovehicule rutiere
III Şef lucr.dr. ing. Stelian ŢÂRULESCU Lenuţa STANCIU
IV Prof.dr.ing. Nicolae ŢUREA Ana FEHER
I Şef lucr.drd.ing. Alexandru STĂNESCU Carmen MARO
Autovehicule rutiere II Şef lucr.drd.ing. Sebastian RADU Ana FEHER
2
(în limba engleză) III Prof.dr.ing. Valeriu ENACHE Ana FEHER
IV Prof.dr.ing. Horia ABĂITĂNCEI Carmen MARO
I Prof.dr.ing. Nicolae ISPAS
Ingineria Lenuţa STANCIU
II Prof.dr.ing. Ovidiu CÂMPIAN
3 transporturilor şi a
III Conf.dr.ing. Adrian ŞOICA Ildiko PĂZITOR
traficului
IV Şef lucr.dr.ing. Mihai DOGARIU Lenuţa STANCIU
I Conf.dr.ing. Mihai ULEA
4 Ingineria mecanică II Prof.dr.ing. Alexandru POPA Ildiko PĂZITOR
III Prof.dr.ing. Ion BALCU

51
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Sisteme şi
5 I Conf..dr.ing. Angel HUMINIC Lenuţa STANCIU
echipamente termice
I Şef lucr.dr.ing. Marius LUCULESCU Carmen MARO
II Şef lucr.dr.ing.Ion BARBU
6 Mecatronică Ildiko PĂZITOR
III Prof.dr.ing. Gheorghe BEJINARU
IV Prof.dr.fiz. Sorin ZAMFIRA Lenuţa STANCIU
I Prof.dr.ing. Mihaela BARITZ
II Asist.dr.ing. Barbu BRAUN Ana FEHER
7 Optometrie
III Conf.dr.ing. Daniela BARBU
IV Prof.dr.ing. Emil IONESCU Carmen MARO
I Conf.dr.ing. Luca Dana MOTOC
8 Inginerie medicală II Prof.dr.ing. Angela REPANOVICI Ana FEHER
III Prof.dr.ing. Ileana ROŞCA
Master- Zi
Sisteme mecatronice I Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA Ildiko PĂZITOR
1 pentru industrie şi
II Prof.dr.ing. Luciana CRISTEA Ana FEHER
medicină
Autovehiculul şi I Prof.dr.ing. Ion PREDA
2 Carmen MARO
tehnologiile viitorului II Prof.dr.ing. Ion PREDA
Securitatea rutieră , I Prof.dr.ing. Daniela FLOREA Ana FEHER
transport şi
3
interacţiunea cu II Prof.dr.ing. Daniela FLOREA Ildiko PĂZITOR
mediul

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ ŞI MANAGEMENT INDUSTRIAL


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-414.690
E-mail: f-itehn@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/it

Decan: prof. univ. dr. ing. Nouraş-Barbu LUPULESCU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Ionel BATOG
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. fiz. Nicolae CREŢU

Catedre:
Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini
Catedra de Inginerie Economică şi Sisteme de Producţie
Catedra de Geometrie Descriptivă şi Grafică Tehnică
Catedra de Fizică

52
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
Conf. dr. ing. Catrina CHIVU
I
Şef lucr. dr. ing. Cătălin CHIVU
Şef lucr. dr. ing. Cătălin GHEORGHE
II
Inginerie economică Prof. dr. ing. Andreea DEACONESCU Claudia
1.
industrială Şef lucr. ing. Georgiana LIMBĂŞAN LĂZĂRESCU
III
Şef lucr. ing. Izabella ICHIM
Conf. dr. ing. Cristian PISARCIUC
IV
Prof. dr. ing. Adriana FOTA
I Conf. dr. ing. Catrina CHIVU
Maşini-unelte şi II Conf. dr. ing. Catrina CHIVU
3.
sisteme de producţie III Şef lucr. drd. ing. Izabella ICHIM
IV Conf. dr. ing. Mihai IONESCU Gabriela
I Şef lucr. dr. fiz. Ioana FIRASTRĂU MACEAC
II Asist. drd. fiz. Mihail POP
4. Inginerie fizică
III Asist. drd. fiz. Laura FLOROIAN
IV Şef lucr. dr. fiz. Sorin ADAM
Prof. dr. ing. Mircea Viorel DRĂGOI
I
Şef lucr.dr. ing. Alexandru FILIP
Tehnologia
Şef lucr. dr. ing. Luminiţa PARV
5. construcţiilor de II
Şef lucr. dr. ing. Lucia CHICOS
maşini
III Şef lucr. dr. ing. Lucia CHICOŞ
IV Asist. ing. Mircea VASILONI
Tehnologia III Şef lucr. dr. ing. Luminiţa PÂRV
construcţiilor de
6.
maşini (în limba IV Şef lucr. dr. ing. Milena FOLEA Carmen OPREA
franceză)
I Şef lucr. dr.ing. Ioan MARCU
Construcţii
7. II Dr. ing. Sebastian ZAHARIA
aerospaţiale
III Conf. dr. ing. Răzvan UDROIU
I Şef lucr. dr. ing. Laurentiu MIHAIL
Ingineria şi II Conf. dr. ing. Nicolae EFTIMIE
8.
managementul calităţii III Şef lucr. dr. ing. Adela DUMITRAŞCU
IV Conf. dr. ing. Cristin MORARIU
Master - Zi Bologna
Managementul
9. I şi II Conf. dr. ing. Cristian PISARCIUC
afacerilor în industrie
I Conf. dr. ing. Adela DUMITRASCU
10. Managementul calităţii
II Conf. dr. ing. Nicolae EFTIMIE Laura RUJA
I Şef lucr. dr. ing. Alexandru Filip
Ingineria fabricaţiei
11. II Conf. dr. ing. Camil LANCEA
inovative
II Prof. dr. ing. Tudor DEACONESCU
Master - Postuniversitar
Ingineria şi
12. II Conf.dr. ing. Cristin MORARIU Laura RUJA
managementul calităţii

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

53
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE DESIGN DE PRODUS SI MEDIU


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-472.496
E-mail: f-dpm@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/dpm

Decan: prof. univ. dr. ing. Codruţa JALIU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Olimpiu MUNTEANU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. Lucia DUMITRESCU

Catedre:
Catedra de Design de Produs şi Robotică
Catedra de Chimie si Mediu

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Sef lucr.dr.ing. Radu SAULESCU
II Prof.dr.ing. Gheorghe MOLDOVEAN
1 Design industrial
III Şef lucr.dr.ing. Mihai COMŞIT
IV Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE
I Conf.dr.ing. Livia HUIDAN
Design industrial (în II Prof.dr.ing. Ioan DAJ
2
limba engleză) III Sef lucr. dr.ing. Viorel SIŞMAN
IV Şef lucr.dr.ing. Daniela CIOBANU
I Prof.dr.ing. Doru TALABA
Mirela TIMAR
II Prof.dr.ing. Ionel STAREŢU
3 Robotică
III Şef lucr.dr.ing. Silviu BUTNARIU
IV Prof.dr.ing. Olimpiu MUNTEANU
I Prof.dr.ing. Ioan STROE
Ingineria sistemelor de II Prof.dr.ing. Radu VELICU
4
energii regenerabile III Prof.dr.ing. Cătălin ALEXANDRU
IV Conf.dr.ing. Mihai LATEŞ
Ingineria Designului de
5 I Prof.dr.ing. Anca BÂRSAN
Produs (in limba engleza)
I Şef lucr. dr. Cristina Bogatu
Ingineria si Protecţia II Şef lucr. dr. Alexandru Enesca
6
Mediului în Industrie III Şef lucr.dr. Ileana Manciulea
IV Prof.dr.ing. Anca Duta Florentina
I Şef lucr. dr. Cristina Bogatu BÂRSAN-PIPU
Ingineria Valorificării II Drd. Ionut Popovici
7
Deşeurilor III Şef lucr. dr. Ileana Manciulea
IV Prof.dr.ing. Anca Duţă

54
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Master Zi
Design de produs I Prof.dr.ing. Mircea NEAGOE
pentru dezvoltare
1 Mirela TIMAR
durabilă şi protecţia II Prof.dr.ing. Codruţa JALIU
mediului
Informatica mediilor I Prof.dr.ing. Csaba ANTONYA Florentina B-
2
virtuale II Prof.dr.ing. Gheorghe MOGAN BÂRSAN-PIPU

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 13.00-15.00

FACULTATEA ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-471.626
E-mail: decanat-sim@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/sim

Decan: prof. univ. dr. ing. Mircea Horia ŢIEREAN


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Virgil GEAMĂN
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Ana VEŢELEANU

Catedre:
Catedra de Utilaj Tehnologic şi Ştiinţa Materialelor
Catedra de Ingineria Materialelor şi Sudării

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prof.dr.ing. Zoltán MÁRKOS
Loredana
II Conf.dr.ing. Dorin CĂTANĂ
1 Ingineria sudării ISTRĂTESCU
III Şef lucr.dr.ing. Bogdan ANDREESCU
IV Prof.dr.ing. Virgil CÂNDEA Enikő SZÁSZKA
I Conf.dr.ing. Liana BALTES
Loredana
Ingineria securităţii în II Şef lucr.dr.ing. Daniela IOVANAS
2 ISTRĂTESCU
industrie III Şef lucr.dr.ing. Elena MACHEDON
IV Prof.dr.ing. Teodor MACHEDON-PISU Enikő SZÁSZKA
I Prof.dr.ing. Aurel CRIŞAN
Loredana
II Prof.dr.ing. Ana VEŢELEANU
3 Ştiinţa materialelor ISTRĂTESCU
III Şef lucr.dr.ing. Maria STOICĂNESCU
IV Conf.dr.ing. Tibor BEDŐ Enikő SZÁSZKA
4 Inginerie economică în I Prof.dr.ing.Florin CHICHERNEA
Loredana
domeniul mecanic II Prof.dr.ing. Daniel MUNTEANU
ISTRĂTESCU
III Asist.dr.ing. Camelia GABOR

55
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
IV Prof.dr.ing. Ioan MILOŞAN Enikő SZÁSZKA
Informatică aplicată în I Conf.dr.ing. Ioan GHIMBAŞEANU Loredana
5
ingineria materialelor II Prof.dr.ing. Vasile JIMAN ISTRĂTESCU
Matematică şi Loredana
III Prof.dr.ing.Béla VARGA
6 informatică aplicată în ISTRĂTESCU
inginerie IV Conf.dr.ing. Sorin MUNTEANU Enikő SZÁSZKA
Master – Zi
Ingineria sudării I Prof.dr.ing. Nicolae Iacob TRIF
1 materialelor Enikő SZÁSZKA
avansate II Prof.dr.ing. Radu IOVĂNAŞ
Ingineria şi I Prof.dr.ing. Virgil GEAMĂN
managementul
2 materialelor avansate Enikő SZÁSZKA
metalice, ceramice şi II Prof.dr.ing. Cornel SAMOILĂ
compozite

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA


CALCULATOARELOR
Adresa: Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-474.718
Tel. 0268-413.000 int. 164
E-mail: f-iesc@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/iesc/Contact.aspx

Decan: prof. univ. dr. ing. Sorin MORARU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Nicolae Dănuţ ILEA
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Carmen CERIGAN
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Gheorghe PANĂ

Catedre:
Catedra de Automatică
Catedra de Electronică şi Calculatoare
Catedra de Electrotehnică

Tutorii studenţilor:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Şef lucr.dr.ing. Laura LELUŢIU
II Conf.dr.ing. Luminiţa CLOŢEA
1 Electrotehnică Cristina CHIRILĂ
III Şef lucr.dr.ing. Carmen LUNGOCI
IV Prof.dr.ing. Dănuţ Ilea
I Şef lucr. dr. ing. Csaba KERTESZ
II Conf.dr. ing. Gheorghe PANĂ
2 Electronică aplicată Marcela JOIŢA
III Şef lucr.dr. ing. Răzvan JIPA
IV Conf.dr. ing. Adrian CRĂCIUN

56
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Managementul I Prof.dr.ing. Mihai CERNAT


3 Cristina CHIRILĂ
energiei II Conf.dr.ing. Adrian MUNTEANU
I Prof. dr.ing. Florin MOLDOVEANU
Automatică şi II Prof. dr. ing. Radu CÂMPEANU
4 Cristina CHIRILĂ
informatică aplicată III Şef lucr. dr. ing. Adrian DĂNILĂ
IV Şef lucr. dr. ing. Robert DEMETER
I Şef lucr.dr. ing. Dan SOREA
Inginerie electrică şi II Şef lucr. ing. Septimiu MOTOAŞCĂ
5 Marcela JOIŢA
calculatoare (engleză) III Şef lucr. dr. ing. Lucian LUPŞA
IV Conf. dr. ing. Lia ACIU
I Prof. dr. ing. Ioan OLTEAN
Tehnologii şi sisteme II Şef. lucr. dr. ing. Sorin COCORADĂ
6 Marcela JOIŢA
de telecomunicaţii III Conf. dr.ing. Gheorghe MORARIU
IV Şef lucr. dr. ing. Otilia CROITORU
I Şef lucr. dr. ing. Vlad POPESCU
II Şef lucr. dr. ing. Angel CAŢARON
7 Calculatoare Marcela JOIŢA
III Asist. ing. Gabriel DANCIU
IV Şef lucr. dr. ing. Mihai IVANOVICI
I Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
II Asist. ing. Dominic KRISTALY
8 Tehnologia informaţiei Cristina CHIRILĂ
III Prof. dr. ing. Aurel FRATU
IV Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
Informatică aplicată în III Prof.dr.ing. Marius GEORGESCU
9 Cristina CHIRILĂ
ingineria electrică IV Prof.dr.ing. Lucian IULIAN
Master - Zi
Sisteme avansate în I Prof. dr. ing. Vasile COMNAC
1 automatică şi
tehnologii informatice II Prof. dr. ing. Sorin MORARU
Sisteme electronice şi I Conf. dr. ing. Marian ALEXANDRU
2 de comunicaţii
II Prof. dr. ing. Dan NICULA Marcela JOIŢA
integrate
Sisteme electrice I Prof. dr. ing. Elena HELEREA
3
avansate (lb. engleză) II Prof. dr. ing. Elena HELEREA
Management energetic Şef lucr. dr. ing. Dan SOREA
4 II
(masterat 3 sem.)
Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE


Adresa: Str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 Braşov
Tel./Fax 0268-475.705
E-mail: f-silvic@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/silvic
Decan: prof. univ. dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Gheorghe SPÂRCHEZ
Prodecan: conf. univ. dr. ing. Ovidiu IONESCU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Valentina CIOBANU

57
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Catedre:
Catedra de Silvicultură
Catedra de Exploatări Forestiere
Catedra de Amenajarea Pădurilor
Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prof.dr.ing. Gh.SPÂRCHEZ
II Prof.dr.ing. I.V. ABRUDAN Alina DARIE
1 Silvicultură III Prof.dr.ing. N.V.NICOLESCU
Crisanta Cristiana
IV Şef lucr.dr.ing. Gh. M. TUDORAN
SANDU
I Prof.dr.ing. Gh.SPÂRCHEZ
II Prof.dr.ing. I.V. ABRUDAN Alina DARIE
2 Exploatări forestiere III Prof.dr.ing. V.CIOBANU
Crisanta Cristiana
IV Şef lucr.dr.ing. Eugen IORDACHE
SANDU
III Şef lucr.dr.ing. Dan Tr. IONESCU Alina DARIE
3 Cinegetică Crisanta Cristiana
IV Conf.dr.ing. O.IONESCU
SANDU
I Prof.dr.ing. Gh.CHIŢEA
Măsurători terestre şi II Şef lucr.dr.ing. C. TERESNEU
4 Elena AXENTE
cadastru III Şef lucr.dr.ing. M. MIHĂILĂ
IV Conf.dr.ing. I.VOROVENCII
Master - Zi
Managementul
1 ecosistemelor I si II Conf.dr.ing. Lucian CURTU
forestiere Crisanta Cristiana
Management şi SANDU
2 sisteme tehnice în I si II Prof.dr.ing. A.CIUBOTARU
exploatări forestiere

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.30

FACULTATEA DE INGINERIA LEMNULUI


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel./Fax 0268-415.315
E-mail: f-ilem@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/il

Decan: prof. univ. dr. ing. Gavril BUDĂU


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Dumitru LICA
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. ing. Mihai ISPAS

58
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Catedre:
Catedra de Tehnologia Lemnului
Catedra de Maşini pentru Industria Lemnului

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Şef.lucr.dr.ing. Emanuela BELDEANU
Ingineria produselor Mihaela
II Conf.dr.ing. Luminiţa BRENCI
1 finite din lemn IONAŞCU
III Prof.dr.ing. Marina CIONCA
IV Şef.lucr.dr.ing. Adriana FOTIN Lenuţa ORDOGH
I Şef.lucr.dr.ing. Emanuela BELDEANU
Ingineria prelucrării Mihaela
II Conf.dr.ing. Luminiţa BRENCI
2 lemnului IONAŞCU
III Prof.dr.ing. Constantin LĂZĂRESCU
IV Conf.dr.ing. Wilhelm LAURENZI Lenuţa ORDOGH
Inginerie şi I Prof.univ.dr.ing. Gavril BUDĂU Mihaela
3
management forestier II Şef.lucr.dr.ing. Emilia SALCĂ IONAŞCU
Master - Zi
Eco-design de mobilier I Conf.dr.ing. Lidia GURĂU
1
şi restaurare II Şef lucr.dr.ing. Octavia ZELENIUC
Lenuţa ORDOGH
Structuri avansate din I Prof.dr.ing. Aurel LUNGULEASA
2 lemn şi tehnologii
II Prof.dr.ing. Ivan CISMARU
inovative

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE CONSTRUCŢII
Adresa: Str. Turnului nr. 5, 500152, Braşov
Tel./Fax 0268-548.228
E-mail: f-constructii@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/constructii

Decan: prof. univ. dr. ing. Ioan TUNS


Prodecan: conf. univ. dr. ing. Nicolae DĂSCĂLESCU
Prodecan: şef lucr. dr.ing. Vasile-Valentin UNGUREANU
Secretar ştiinţific: şef lucr. dr. ing. Paraschiva MIZGAN

Catedre:
Catedra de Construcţii
Catedra de Instalaţii

59
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tutorii de an:
Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ
Construcţii civile,
II Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA Ing.Elena-Simona
1 industriale şi agricole
III Şef.lucr.dr.ing. Paraschiva MIZGAN ŞTIRBU
IV Conf.dr.ing. Gavrilă MUNTEAN
I Conf.dr.ing. Marius BOTIŞ
Căi ferate, drumuri şi
II Prof.dr.ing. Vasile CIOFOAIA
2 poduri
III Şef.lucr.dr.ing. Bogdan ANDREI
IV Şef.lucr.dr.ing. Marius COMĂNICI
Ec. Doina
I Prep.ing. Gabriel NĂSTASE FLORESCU
Instalaţii pentru II Conf.dr.ing. Nicolae DĂSCĂLESCU
3 construcţii Şef.lucr.dr.ing. Lucian
III
CÂRSTOLOVEAN
IV Şef.lucr.dr.ing. Mircea HORNEŢ
Master - Zi
Modernizare
Ec. Doina
4 energetică în mediul I Prof.dr.ing. Ioan TUNS
FLORESCU
construit

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE ALIMENTAŢIE ŞI TURISM


Adresa: Str. Castelului nr.148, 500024 Braşov
Tel./Fax 0268-472222
E-mail: al-tur@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/at

Decan: prof. univ. dr. ing. Romulus GRUIA


Prodecan: prof. univ. dr. ing. Nicolae ŢANE
Prodecan: prof. univ. dr. ing. Carol CSATLOS
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. ing. Liviu GACEU

Catedre:
Catedra de Inginerie şi Management în Turism
Catedra de Ingineria Produselor Alimentare

60
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Conf.dr.ing. Liviu GACEU Elisabeta ŢANE
Ingineria produselor II Prof.dr.chim. Angela MĂRCULESCU Mirela
1
alimentare III Şef lucr.dr.ing. Cristina-Maria BICĂ MUNTEANU
IV Prof.dr.ing. Florean RUS Simona BUCŞA
I Conf.dr.ing. Liviu GACEU Elisabeta ŢANE
Controlul şi expertiza II Prof.dr.chim. Angela MĂRCULESCU Mirela
2
produselor alimentare III Şef lucr.dr.ing. Cristina-Maria BICĂ MUNTEANU
IV Prof.dr.ing. Florean RUS Simona BUCŞA
II Asist.drd.ing. Nicolae ORMENIŞAN Elisabeta ŢANE
Echipamente pentru
3 Mirela
procese industriale IV Prof.dr.ing. Carol CSATLOS
MUNTEANU
Inginerie şi I Şef lucr.dr. Miron FLOREA Elisabeta ŢANE
management în II Şef lucr.dr. Dragoş ARDELEANU Mirela
4
alimentaţia publică şi III Conf.dr.ing.Walter Thierheimer MUNTEANU
agroturism IV Prof.dr.ing. Nicolae ŢANE Simona BUCŞA
Inginerie şi I Şef lucr.dr. Miron FLOREA Elisabeta ŢANE
5 management în II Şef lucr.dr. Dragoş ARDELEANU Mirela
industria turismului III Prof.dr.ing. Vasile PĂDUREANU MUNTEANU
Maşini şi instalaţii Mirela
I Asist.dr.ing. Marius HODÎRNĂU
6 pentru agricultură şi MUNTEANU
industrie alimentară
III Conf.dr.ing.Walter Thierheimer Simona BUCŞA
Master - Zi
Eco-biotehnologii I Prof.univ.dr.ing.Nicolae ŢANE Elisabeta ŢANE
1
agricole şi alimentare II Prof.univ.dr.ing. Romulus GRUIA Simona BUCŞA

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 12.00-14.00

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ


Adresa: Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 Braşov
Tel./Fax 0268-414.016
E-mail: f-mate-info@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/mi

Decan: conf. univ. dr. Eugen PĂLTĂNEA


Prodecan: prof. univ. dr. Daniela MARINESCU
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Dorina RĂDUCANU
Catedre:
Catedra de Analiză Matematică şi Probabilităţi
Catedra de Algebră, Geometrie şi Ecuaţii Diferenţiale

61
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Catedra de Informatică
Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Lect.dr. Florin ISAIA
Matematică Mariana
1 II Lect.dr. Adelina MANEA
informatică SĂVĂSTRU
III Prof.dr. Marin MARIN
I Conf.dr. Adrian DEACONU
2 Informatică II Lect.dr. Vlad MONESCU
III Lect.dr. Anca VASILESCU
I Asist. Răzvan BOCU
3 Informatică aplicată II Lect.dr.Lucian SASU Silvia STOICA
III Lect.drd. Mihai IOLU
I Lect.dr. Constantin ALDEA
Informatică aplicată
4 II Conf.dr. Laura CIUPALĂ
(în limba germană)
III Conf.dr. Silviu DUMITRESCU
Licenţă – ID
Mariana
5 Informatică ID I-III Conf. Dr. Ion Lilian FLOREA
SĂVĂSTRU
Master - Zi
Structuri matematice
1 I-II Prof.dr. Gheorghe PITIŞ
fundamentale Mariana
2 Tehnologii informatice I-II Prof.dr. Ernest SCHEIBER SĂVĂSTRU
3 Tehnologii Internet I-II Conf.dr. Silviu DUMITRESCU

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR


Adresa: Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
Tel.0268-419.304 Fax 0268 473538
E-mail: f-economic@unitbv.ro
Pagina web: http://econ.unitbv.ro

Decan: prof. univ. dr. Gabriel BRĂTUCU


Prodecan: prof. univ. dr. Tiberiu FORIŞ
Prodecan: prof. univ. dr. Adrian TRIFAN
Prodecan: prof. univ. dr. Ileana TACHE
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Dana BOŞCOR

Catedre:
Catedra de Management şi Informatică Economică
Catedra de Finanţe, Contabilitate şi Teorie Economică
Catedra de Marketing, Turism-Servicii şi Tranzacţii Internaţionale

62
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Liliana
1 Management II Prof.dr. Nicoleta PETCU NICULESCU
III
I
2 Informatică economică II Lect.dr. Radu LIXĂNDROIU
III Delia RĂU
Administrarea I
3 afacerilor (în limba II Lect.dr. Adina DASCĂLU
engleză) III
I Prep dr L BRĂTULESCU
4 Finanţe şi bănci II Lect.dr.Sorina BOTIŞ
Liliana
III Lect.dr. Gh DINCĂ
NICULESCU
Contabilitate şi I Asist dr Carmen ANTON
5 informatică de II Lect.dr Mirela BABA
gestiune III Lect.dr Ramona LAPTEŞ
I Conf. dr. Anca MADAR
Delia RĂU
6 Marketing II Lect. dr. Cristina FRUNTEŞ
III Lect. dr. Marius BĂLĂŞESCU
I Lect. drd. Andreea NEACŞU
Economia comerţului, Georgeta MATEI
7 II Lect. drd. Elena UNTARU
turismului şi serviciilor
III Asist. drd. Codruţa BĂLTESCU
I Lect. dr. Bianca TESCAŞIU
8 Afaceri internaţionale II Lect. dr. Simona BĂLĂŞESCU Delia RĂU
III Conf. dr. Nicolae MARINESCU
Master - Zi
Management şi I
1 Conf. dr. Silvia SUMEDREA
strategii de afaceri II
Management financiar I Conf.dr. Marius DINCĂ
2
bancar II Conf.dr. Monica Szeles
Politici contabile, audit I Conf.dr. Adrian TRIFAN
3
si control de gestiune II Lct.dr S BUSUIOCEANU
Adriana
Politici şi strategii de I Prof. dr. Gabriel BRĂTUCU
4 ZAMFIRESCU
marketing II Prof.dr. Liliana DUGULEANĂ
Administrarea I
5 Prof. dr. Ana ISPAS
afacerilor în turism II
Relaţii economice I
6 Conf. dr. Dana BOŞCOR
internaţionale II
Sisteme informatice
7 I Prof.dr. Dorin LIXĂNDROIU
integrate pentru afaceri
I Georgeta MATEI
8 Audit intern Conf.dr. Constantin DUGULEANĂ
II
Managementul I Adriana
9 Prof. dr. Dorin LIXĂNDROIU
afacerilor II ZAMFIRESCU

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

63
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FACULTATEA DE LITERE
Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-475.705, 0268-474059
E-mail: f-litere@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/litere

Decan: prof. univ. dr. Andrei BODIU


Prodecan: conf. univ. dr. Liliana ALIC
Prodecan: conf. univ. dr. Marinela BURADA
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Liliana COPOSESCU

Catedre:
Catedra de Limba şi Literatura Română
Catedra de Limbi şi Literaturi Străine
Catedra de Limbi străine

Tutorii studenţilor:

Nr. An de Secretar
Programul de studii Tutore
crt. studiu Decanat
Licenţă – Zi
Limba şi literatura română - O I Lect.dr. Mihai IGNAT
1 limbă şi literatură modernă II Conf.dr. Rodica ILIE
(engleză, franceză, germană, maghiară)
III Lect.dr. Alina FELEA
Limba şi literatura engleză – O I Asist.dr. Andreea NICHIFOR
limbă şi literatură modernă
2 (franceză, germană, II Lect.dr. Monica HARSAN
maghiară)/Limba şi literatura
română III Conf.dr. Gabriela GHEFNEUX Ildiko
I Lect.dr. Mihaela POPESCU MAKKAI
Limbi moderne aplicate (câte
3 două limbi dintre: franceză, II Asist.dr. Gabriela IANCU
engleză, germană) III Asist. Corina MICU
I Asist. Ileana BOTESCU-SIREŢEANU
4 Studii americane II Conf.dr. Liliana HAMZEA
III Lect.dr. Oana PIRNUTA
Biblioteconomie şi ştiinţa
5 III Asist.dr. Ana Maria BOTA
informării
Master - Zi
1 Inovare culturală I Prof.dr. Andrei BODIU Ildiko
2 Scriere creatoare şi traducere literară II MAKKAI
I Prof.dr. Mihaela GHEORGHE
3 Studii de limba şi literatura română
II
Studii lingvistice pentru I
4 comunicare interculturală Conf.dr. Marinela BURADA
II
(în limba engleză)

64
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Traducere şi interpretariat din I
5 limba franceză în limba română Conf.dr. Liliana ALIC
(în limba franceză) II
Studii interculturale în limba şi I
6 literatura germană (în limba Conf.dr. Carmen PUCHIANU
II
germană)
Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 12.00-15.00

FACULTATEA DE DREPT
Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-474.017
E-mail: f-drept@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/drept

Decan: prof. univ. dr. Cristinel MURZEA


Prodecan: prof.univ.dr. Ioan ADAM
Prodecan: conf. univ. dr. Titus PRESCURE
Secretar ştiinţific: lect. univ. dr. Andreea Cătălina CIUREA

Catedre:
Catedra de Drept Public
Catedra de Drept Privat

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă - Zi
I Lect. univ. dr. Oana ŞARAMET Diana OLA
Ioana Venera
II Asist. univ. drd. Cătălina MATEI
MOLOCA
Cătălina
1 Drept
III Lect.univ.dr. Ioana NICOLAE BULARCA-
DORCESCU
Ioana Venera
IV Lect. univ. dr. Andreea CIUREA
MOLOCA
Master - Zi
Legislaţie comunitară Ioana Venera
1 I Asist. univ. drd. Adrian MANEA
şi carieră judiciară MOLOCA
Sisteme şi instituţii de
Ioana Venera
2 drept internaţional şi I Asist. univ. drd. Laura MANEA
MOLOCA
comunitar
Dreptul privat Ioana Venera
3 I Asist. univ. Codruţ Nicolae SAVU
aprofundat MOLOCA
Ştiinţe penale Ioana Venera
4 I Asist. univ. drd. Adrian Aldea
aprofundate MOLOCA

65
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Legislaţie comunitară
5 II Asist. univ. drd. Roxana MATEFI Diana OLA
şi carieră judiciară
Sisteme şi instituţii de
6 drept internaţional şi II Asist. univ. drd. Adina Foltiş Diana OLA
comunitar
Ştiinţe penale
7 II Lect. univ. drd. Silviu Gabriel Barbu Diana OLA
aprofundate

Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI COMUNICARE


Adresa: B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-474.017
E-mail: f-soc@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/socio

Decan: prof. univ. dr. Silviu COPOSESCU


Prodecan: prof. univ. dr. Romulus CHIRIŢĂ
Prodecan: lect. univ. dr. Carmen BUZEA
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Codrina ŞANDRU

Catedre:
Catedra de Sociologie şi Filosofie
Catedra de Asistenţă Socială şi Comunicare
Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă - Zi
I Asist. drd. Ioana ŢOCA
1 Sociologie II Lect. drd. Luiza MESESAN SCHMITZ
Carmen Adriana
III Lect. dr. Florentina SCÂRNECI
PREDA
I Asist. drd. Mihaela GOTEA
2 Asistenţă socială II Lect. drd. Oana ION
Ştefania
III Lect. drd. Marinela SIMON
SOROCIANU
I Prep. drd. Victor BRICIU
Comunicare şi relaţii
3 II Asist. drd. Mihai BURLACU
publice
III Prep. drd. Arabela BRICIU
Master – Zi
Gestiunea şi dezvoltarea I
4 Conf.dr. Gheorghe ONUŢ
resursei umane II Carmen Adriana
Gestiunea campaniilor I PREDA
5 Conf.dr. Claudiu COMAN Ştefania
de imagine II
Asistenţă şi dezvoltare I SOROCIANU
6 Conf.dr. Gabriela RĂŢULEA
comunitară II

66
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 13.00-15.00


FACULTATEA DE MEDICINĂ

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov


Tel./Fax 0268-412.185
E-mail: f-medicina@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/medicina

Decan: prof. univ. dr. Lazăr ONISÂI


Prodecan: prof.univ.dr. Iosif ŞAMOTĂ
Prodecan: conf. univ. dr. Laurenţiu NEDELCU
Secretar ştiinţific: prof. univ. dr. Codruţa NEMET

Catedre:
Catedra de Specialităţi Medicale
Catedra de Discipline Fundamentale şi Profilactice
Catedra de Medicină Internă
Catedra de Chirurgie
Catedra de Specialităţi Morfologice şi Chirurgicale

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Conf. dr. Gheorghe COMAN
II Prof. dr. Lazăr ONISÂI
Medicină III Conf. dr. Laurenţiu NEDELCU Marcela
1
IV Prof. dr. Alin CUCU PARASCHIV
V Prof. dr. Dan MINEA
VI Conf. dr. Victoria BURTEA
I Şef lucr. dr. Gabriela SECHEL Paula PESCARU
II Şef lucr. dr. Camelia SCÂRNECIU Gabriela COJAN
Asistenţă medicală
2 III Şef lucr. dr. Maria-Elena COCUZ (forma de
generală
continuare de
IV Şef lucr. dr. Roxana MICLĂUŞ studii)
Balneo- I Şef lucr. dr. Andreea FLEANCU
3 fiziokinetoterapie şi II Conf. dr. Alina PASCU Paula PESCARU
recuperare
III Conf. dr. Elena BOBESCU

67
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Master - Zi
Managementul
1 strategiilor preventive I Conf. dr. Alexandru BĂLESCU
si politici sanitare
Management şi politici
2 II Conf. dr. Ion MOLEAVIN
sanitare
Managementul I Conf. dr. Mihaela IDOMIR
3 Loredana STAN
infecţiilor nosocomiale II Conf. dr. Ion MOLEAVIN
Managementul şi
4 strategiile îngrijirilor I Prof. dr. Mariana RĂDOI
paliative
Urgenţe medico-
5 II Conf. dr. Victoria BURTEA
chirurgicale

Programul secretariatului: LUNI- JOI: 12.00-14.00

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI


Adresa: Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov
Tel./Fax 0268-416.184
E-mail: f-pse@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/pse

Decan: conf. univ. dr. Mariela PAVALACHE-ILIE


Prodecan: conf. univ. dr. Doina USACI
Secretar ştiinţific: lector dr. Mihaela VOINEA

Catedre:
Catedra de Psihologie
Catedra de Pedagogie şi Metodică
Catedra D.P.P.D.

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Asist.dr. Dana PORUMBU
Vlad Paul
1 Psihologie II Lector dr. Laura Elena NĂSTASĂ CAFTANGIOGLU
III Asist. dr. Bogdan TULBURE
Pedagogia I Lector dr. Mihaela VOINEA
2 învăţământului primar II Asist. dr. Cornelia LAZAR
şi preşcolar III Asist. drd. Oana Alina BOTA
Marieta STANOIU
I Lector dr. Mihaela VOINEA
3 Pedagogie II Prep. Aureliana Loredana PETRE
III Asist. Ioana Roxana TOPALĂ
Licenţă – ID
Vlad Paul
1. Psihologie I Lector dr. Laura DAVID
CAFTANGIOGLU

68
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului
Pedagogia
Conf. dr. Mariana NOREL
2. învăţământului primar I, II III Marieta STANOIU
Asist. Marius Bazgan
şi preşcolar
Master - Zi
Resurse umane în I Conf. dr. Mariana NOREL
Vlad Paul
1 educaţie. Formare şi
II Conf. dr. Doina USACI CAFTANGIOGLU
management
Consiliere şcolară şi I Prof.dr. Marcela Rodica LUCA
Vlad Paul
2 resurse umane în
II Prof.dr. Elena COCORADA CAFTANGIOGLU
organizaţie
Programul secretariatului: LUNI- VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTURI MONTANE


Adresa: Str. Colina Universităţii, nr. 1, 500030 Braşov
Tel./Fax 0268-474.060
E-mail: f-edfiz@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/efs

Decan: conf. univ. dr. Răzvan ENOIU


Prodecan: conf. univ. dr. Elena BALINT
Secretar ştiinţific: conf. univ. dr. Elena MOLDOVAN

Catedre:
Catedra de Discipline Teoretice, Sporturi Individuale şi Educaţie Fizică
Catedra de Discipline Teoretice, Sporturi Colective şi Educaţie Fizică

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Prep. Zsuzsa Szilarda GALL
Educaţie fizică şi
1 II Prep. Ioana CURIŢIANU
sportivă
III Prep. Georgian BĂDICU
I Asist. Simona TOMELE
Sport şi performanţă
2 II Asist. Sorin DRUGĂU Ramona ŞERBAN
motrică
III Conf. dr. Roxana ENOIU
I Prep. Bogdan OANCEA
Kinetoterapie şi
3 II Asist. drd. Florentina NECHITA
motricitate specială
III Lect. dr. Silviu CIOROIU
Master Zi
Educaţie fizică şi
1 activităţi sportive de I, II Prof. dr. Lorand BALINT
timp liber
Nicoleta
Performanţă sportivă şi
2 I, II Conf. dr. Elena BALINT SLĂNICEANU
management în sport
Diagnoză şi prognoză
3 I, II Conf. dr. Carmen BARNA
psihomotrică

69
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Programul secretariatului: LUNI – VINERI: 13.00-15.00

FACULTATEA DE MUZICĂ
Adresa: Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 Braşov
Tel./Fax 0268-478.884
E-mail: f-muzica@unitbv.ro
Pagina web: http://unitbv.ro/muzica

Decan: prof. univ. dr. Stela DRĂGULIN

Catedre:
Catedra de Pedagogie Muzicală
Catedra de Interpretare Muzicală

Tutorii studenţilor:

Nr. An de
Programul de studii Tutore Secretar Decanat
crt. studiu
Licenţă – Zi
I Asist.univ.dr. Nauncef Alina
Interpretare muzicală - II Prep. Răzvan BULARCA
1 Liliana ZLATE
Instrumente III Prep.drd. Ciprian ŢUŢU
IV Lect.drd.Cristina BUGA
Interpretare muzicală III Prep.drd. Ciprian ŢUŢU
2. Liliana ZLATE
- Canto IV Lect.drd.Cristina BUGA
I Lect.dr. Cristina BOSTAN
3 Pedagogie muzicală II Lect.dr. Alina MĂRGINEAN Iulia BĂLĂUŢĂ
III Asist.dr. Beata KORONKA
Master - Zi
Stil şi performanţă în I
1 interpretarea Conf.dr. Corina IBĂNESCU Liliana ZLATE
instrumentală şi vocală II
Tehnica şi arta I Conf.dr. Roxana PEPELEA
2 muzicală a secolului Iulia BĂLĂUŢĂ
II Conf.dr. Mădălina RUCSANDA
XX

Programul secretariatului: LUNI – VINERI: 12.30 -14.30

70
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

4. BIBLIOTECA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN


BRAŞOV

DATE DE CONTACT
Str. Iuliu Maniu Nr. 41A Braşov - 500091 (Aula Universităţii)
Tel. +40-268-476.050
Fax. +40-268-476.051
E-mail: biblioteca@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/biblio

PREZENTARE GENERALĂ
Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov este una dintre cele mai moderne biblioteci
din ţară, funcţionând cu acces direct la raft şi infrastructură IT. În prezent, biblioteca dispune de un
fond bogat de publicaţii de 715.479 volume, dintre care 553.382 volume cărţi, 116.868 volume
publicaţii periodice şi 45.062 volume colecţii speciale, acoperind nevoile de documentare pentru
toate programele de studii în derulare. Acest fond de publicaţii este permanent actualizat şi
îmbogăţit, fiind completat de abonamente la publicaţii ştiinţifice şi educaţionale şi baze de date
prezentate în tabelul de mai jos:
PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE ŞI BAZE DE DATE DE RENUME
EDUCAŢIONALE OFERITE CE POT FI ACCESATE
• cursuri, manuale, monografii, culegeri • SpringerLink Journals;
de probleme, lucrări de laborator, • Science Direct Journals;
îndrumare de proiectare, editate de • Oxford Journals Online Collection;
cadrele didactice din Universitate; • Proquest Academic Research Library;
• cărţi de specialitate editate în ţară; • MathSciNet - Mathematical Reviews on
• cărţi străine, selectate de cadrele the Web;
didactice, pe profilurile de specializare • Oxford - Journals;
ale Universităţii; • Cambridge Journals;
• reviste ştiinţifice, de specialitate, din • Institute of Physics;
ţară şi străinătate; • Wiley - Online - Library;
• standarde; • Ebsco Academic Search Premier;
• descrieri de invenţii; • CSA Research Pack;
• teze de doctorat; • Thomson ISI - Web of Science, Journal
• colecţii speciale şi documente Citation Reports, Derwent Innovation Index;
electronice pe teme ştiinţifice; • Ulrich's Periodicals Directory;
• publicaţii ale conferinţelor şi • Forest Science Database – CABI
simpozioanelor organizate în cadrul Publishing;
Universităţii; • Thomson – ISI Web of Knowledge;
• publicaţii oficiale legislative; • Elsevier – Science Direct;
• lucrări de referinţă: dicţionare, • Legis.
enciclopedii, ghiduri, etc.

71
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Softul integrat de bibliotecă, LIBERTY3, înglobează concepte de programare de ultimă oră


şi asigură informatizarea activităţilor şi serviciilor specifice bibliotecii precum şi posibilitatea
utilizatorilor de a consulta on-line catalogul fondului documentar.

STRUCTURĂ

FILIALA LOCAŢIE ADRESA


Sala cu acces direct la colecţii Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A
Centrul de împrumut de publicaţii Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A
Biblioteca Facultăţii de Construcţii Corp J Str. Turnului nr.5
Biblioteca Facultăţii de Muzică Corp Z Str. Andrei Şaguna nr. 2
Depozit de publicaţii N Corp N B-dul Eroilor nr.9
Depozit de publicaţii A Corp A Str. Colinei nr.1
4 Săli multimedia Aula Universităţii Str. Iuliu Maniu nr. 41 A

SERVICII OFERITE STUDENŢILOR


A. servicii gratuite
• împrumut de publicaţii la domiciliu
• consultarea publicaţiilor în săli de lectură
• consultarea bazei de date Liberty3 – Catalogul OPAC (Open Public Access Catalog)
• accesarea cataloagelor informatizate şi tradiţionale
• accesarea bazelor de date abonate de Universitate
• acces la Internet
• îndrumări metodologice
• informări bibliografice
• asistenţă de specialitate biblioteconomică
• cercetări privind acoperirea cu material didactic a disciplinelor

B. servicii cu plată
• înscrierea la Bibliotecă
• vizarea anuală a Permisului de Bibliotecă
• împrumut interbibliotecar de publicaţii
• tipărire la imprimantă
• xerocopiere
• inscripţionare CD
• scanare
• transfer de informaţii / copiere pe dischetă, memory-stick etc.
• traduceri de documente şi articole ştiinţifice.

72
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Tarifele la serviciile cu plată ale Bibliotecii, care se stabilesc şi se fac publice la începutul
fiecărui an universitar, pot fi consultate pe pagina web şi sunt afişate la Filialele Bibliotecii.

ÎNSCRIEREA LA BIBLIOTECĂ
• se efectuează în Aula Universităţii, str. Iuliu Maniu nr. 41A (intrarea din str. Traian Grozăvescu);
• accesul în Bibliotecă este permis studenţilor care posedă Permis de bibliotecă;
• eliberarea permisului de bibliotecă se face pe baza următoarelor documente:
− buletin/carte de identitate;
− carnet de student vizat pe anul universitar în curs (pentru studenţii înscrişi în anul I,
pe baza listei de evidenţă a studenţilor);
− taxa de înscriere.

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
Sala cu acces direct la colecţii (Aula Universităţii)
Luni : 1000 – 2000
Marţi - Vineri: 800 – 2000
Sâmbătă: 800 – 1400

Centrul de împrumut publicaţii (Aula Universităţii)


Luni - Joi: 800 - 2000
Vineri: 1000 – 2000
Sâmbătă: 800 – 1400

Biblioteca Facultăţii de Muzică (Corp Z)


Luni - Vineri: 800 – 1500

Biblioteca Facultăţii de Construcţii (Corp J)


Luni - Vineri: 800 – 1500

MEDIATECA NORBERT DETAEYE


Biblioteca Universităţii găzduieşte şi este beneficiara unui spaţiu cultural studenţesc,
deosebit, care acordă şansa specială de integrare într-un univers spiritual de cea mai bună
calitate: MEDIATECA Universităţii - a fost creată prin donaţia muzicianului Norbert Detaeye
din Gent, Belgia. Mediateca dispune de spaţii moderne, amenajate cu mobilier adecvat,
echipament electronic muzical şi material muzical de excepţie, alcătuit din discuri LP, single,
maxi-single, compact discuri, casete audio, casete video, cărţi, lexicoane etc.
Locaţie: Colina Universităţii, corp A.

EDITURA UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV


Editura vizează promovarea valorilor autentice, a cuceririlor cunoaşterii din domeniile de
interes ale programelor de studii din universitate, sprijinind procesul de învăţământ, cercetarea
ştiinţifică şi creaţia cultural-artistică.

73
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Înfiinţată în anul 1993 şi acreditată CNCSIS din 2002, Editura Universităţii Transilvania
din Braşov editează lucrări ştiinţifice, manuale şi cursuri pentru învăţământul superior, având o
producţie editorială de peste 200 titluri anual.
În cadrul Editurii, anual, se tipăresc cele opt serii ale publicaţiei periodice ştiinţifice a
Universităţii, "Bulletin of the Transilvania University of Braşov".
Locaţie: Aula Universităţii, U II 7.

INFORMAŢII UTILE
• Servicii de xerocopiere: Sala cu acces direct la colecţii asigură servicii de xerocopiere pe
baza cardurilor de multiplicare Xerox, eliberate contra cost.
• Librăria "Transilvania" S.R.L.: Librăria "Transilvania" S.R.L. funcţionează pe Colina
Universităţii, corpul C, oferă spre vânzare cărţi de specialitate, papetărie, elemente de
signalistică specifice Universităţii şi execută lucrări de xerocopiere contra cost.
Program: Luni – Vineri: 800-1600

74
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

5. INFOSTUDENT

5.1 DOCUMENTELE STUDENTULUI

Dacă eşti unul dintre cei peste 23.000 de studenţi ai Universităţii Transilvania din Braşov,
trebuie să ai următoarele documente:

1. Dosarul personal al studentului se întocmeşte la înmatriculare şi cuprinde:


− cererea tip de înscriere pentru anul I de studii;
− diploma de bacalaureat (sau echivalentă), în original sau în copie legalizată, însoţită de o
adeverinţă de la facultatea unde se află originalul diplomei;
− documente care să ateste calitatea de laureat la olimpiade şi concursuri internaţionale
(dacă este cazul);
− certificatul de naştere - în copie legalizată;
− actele care atestă schimbarea numelui, copie legalizată (dacă este cazul);
− patru fotografii tip C.I.;
− adeverinţa medicală;
− contractul de studii universitare;
− chitanţa de plată a taxei de înmatriculare.

2. Carnetul de student serveşte ca act de identitate în situaţiile în care trebuie să facă dovada
calităţii de student. În carnetul de student se înscriu toate notele la examene sau alte forme de
verificare a cunoştinţelor, inclusiv notele de la examenele nepromovate. Notele vor fi trecute şi
semnate de cadrul didactic examinator. Prezentarea carnetului de student profesorului
examinator este obligatorie. La începutul fiecărui an universitar, studentul are obligaţia să
prezinte la secretariatul facultăţii carnetul de student pentru viza anuală. În caz de transfer,
întrerupere de studii sau exmatriculare, Decanatul va retrage carnetul de student şi, dacă este
cazul, legitimaţia de călătorie.

3. Contractul de studii universitare cuprinde obligaţiile universităţii, facultăţii şi ale studentului


privind desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor didactice pentru întreaga perioadă de
şcolarizare. În anexele anuale ale acestui contract se prevăd disciplinele de studiu pentru anul în
curs, creditele pentru promovarea în anul următor, criteriile şi standardele de performanţă pentru
definirea statutului de student bugetat/cu taxă. Pentru studentul cu taxă sunt prevăzute obligaţiile
financiare pe durata studiilor. Numărul de identificare al contractului este identic cu numărul
matricol al studentului. Contractul se elaborează în două exemplare: un exemplar se înmânează
studentului, iar celălalt exemplar se păstrează la Decanatul facultăţii.
Detalii puteţi găsi în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor, disponibil la
adresa web: http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx
75
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

5.2 PLATFORMA E-LEARNING

Platforma eLearning din Universitate asigură accesul securizat (pe bază de nume utilizator
şi parolă - distribuite prin Secretariatul facultăţii unde eşti student sau obţinute prin mecanismul
de recuperare a datelor de acces implementat pe portalul universităţii http://portal.unitbv.ro) la
resursele educaţionale on-line pentru toţi studenţii din universitate, atât de la forma de zi
(platforma http://elearning.unitbv.ro) , cât şi de la formele învăţământ la distanţă (ID) sau
învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) (platforma http://wbt.unitbv.ro).
Platforma e-Learning reprezintă o resursă complementară în sistemul nostru educaţional,
ea nu înlocuieşte profesorul sau actul didactic de predare şi nici transferul de cunoaştere prin
interacţiunea directă profesor-student. Scopul principal al platformei este de a oferi studentului,
la orice oră şi oriunde s-ar afla, posibilitatea de accesare a resurselor de învăţare elaborate în
format electronic de către cadrul didactic. În egală măsură, platforma oferă posibilitatea
comunicării între colegi sau cu cadrele didactice, prin instrumente de tip: forum, mesagerie
scrisă, chat etc.
Platforma eLearning îţi permite ţie, student, ca după autentificare prin nume utilizator şi
parolă să accesezi cursurile anului universitar curent. ”Cursul” este generic exprimat, căci găseşti
de fapt:
a. notiţele de curs, sub formă de prezentări Power-Point, utilizate de profesor ca
suport în procesul de predare, aplicaţii, alte materiale educaţionale;
b. informaţii despre disciplina predată: obiective, cuprins, forme de evaluare şi
modalitatea de notare;
c. comunicarea student-profesor (avizier on-line, forum, chat etc.)

Platforma eLearning include o bază hardware cu servere dedicate, o conexiune Internet


adecvată şi un pachet software „open source” centrat pe produsul Moodle (http://moodle.org/) - o
platformă Internet modernă şi flexibilă adaptată cerinţelor academice. Platforma este parte
integrantă a sistemului informatic din universitate, fiind una dintre componentele sale de bază
alături de Portalul universităţii (unde studenţii îşi pot regăsi notele, situaţia taxelor etc.). Pentru
alte informaţii utile accesează: http://portal.unitbv.ro şi serviciul de e-mail pentru studenţi:
http://xu.unitbv.ro.

5.3 CAMPUSUL UNIVERSITAR

De la o capacitate de cazare de numai 200 de locuri pe care Universitatea o putea oferi în


anul 1950, astăzi, în centrul nostru universitar există două mari complexe studenţeşti:
Memorandului şi Colina Universităţii, cu o capacitate de aproape 22 de ori mai mare. Studenţii
beneficiază de posibilităţi de cazare în 13 cămine moderne, de două cantine renovate şi
modernizate aflate în Complexul Memorandum şi în Campusul de pe Colina Universităţii
(accesează Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti la adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

76
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Căminele studenţeşti au camere confortabile şi săli de lectură spaţioase. Cele două


complexe sunt deservite de trei centrale termice proprii care asigură apa caldă şi căldură.
Universitatea oferă posibilitatea de cazare a studenţilor, prin 4232 locuri existente în cele două
campusuri. În complexul Memorandului sunt amplasate opt cămine studenţeşti, cu o capacitate
de cazare de 1700 locuri, iar în Complexul Colina Universităţii sunt amplasate 5 cămine
studenţeşti, cu o capacitate de 2532 locuri de cazare. Căminul nr. 16, situat pe Colina
Universităţii, dispune de 19 camere de oaspeţi cu trei locuri, mobilier modern şi grup sanitar
propriu. Taxele de cămin sunt minime, iar studenţii cu o situaţie socială dificilă pot beneficia de
reduceri de taxe .
Pentru a putea facilita accesul studenţilor la informaţie (indiferent de natura acesteia –
scrisă, audio, video), în anul 2008 s-a decis implementarea, în ambele locaţii (Colina
Universităţii şi Memorandului), a unui sistem informatic integrat de gestiune, control al
accesului şi de comunicare Intranet şi Internet. Sistemul informatic integrat – denumit
S.I.G.U.R. – răspunde necesităţilor studenţilor în cadrul unui campus universitar modern. Se
asigură astfel atât partea de interconectare a căminelor pentru a realiza un mediu informaţional
uniform, cât şi punerea la dispoziţie a unei infrastructuri de comunicaţie pentru aplicaţii ce au
fost şi vor fi dezvoltate intern în Universitatea Transilvania din Braşov. Sunt totodată integrate
un sistem de supraveghere video şi un sistem de control al accesului şi comunicaţiei în cămine pe
bază de interfoane şi „tag-uri”. În Căminele studenţeşti, accesul la Internet este liber. Accesul la
Internet în campusurile studenţeşti este gratuit, dar trebuie respectate un număr de reguli interne
de utilizare. Universitatea Transilvania pune la dispoziţia studenţilor două săli I.T. (cu acces
liber la Internet). Sălile le vei găsi în Corpul C şi au o capacitate de 50 locuri, fiecare.
Masa poate fi servită la una din cele două cantine-restaurant din complexele studenţeşti:
Cantina 1 (Memorandului) cu 500 locuri/serie respectiv, Cantina 2 (Colina Universităţii) cu
200 locuri/serie.
Facilităţile sportive sunt oferite de cele trei săli de sport şi de cele trei terenuri de sport.
Universitatea îţi pune la dispoziţie şi Centrul multifuncţional cu scop recreativ.
Pentru informaţii suplimentare poţi să te adresezi DIRECŢIEI CĂMINE - CANTINE
Str. Memorandului, nr.30; tel. 0268-546934; fax: 0268-546934
E-mail: dcamine@unitbv.ro .

5.4 DISPENSARUL STUDENŢESC

Serviciile de care poţi beneficia la Dispensarul Studenţesc vizează specializările de


Medicină generală şi Stomatologie. Te poţi adresa personalului medical de Luni până Vineri,
între orele 8,00 – 16,00.
Pentru a putea beneficia de serviciile medicale ai nevoie de buletinul de identitate şi
carnetul de student - vizat pentru anul universitar în curs. Studenţii anului I vor prezenta în locul
buletinului de identitate, adeverinţa de student. Studenţii din Republica Moldova au nevoie de:
certificat medical (emis de medicul de familie din ţara de origine) şi adeverinţă de student (emisă
de Departamentul Relaţii Internaţionale - clădirea Rectorat, Camera 104).

77
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Găseşti Dispensarul Studenţesc pe Str. Memorandului nr. 43, la Căminul 10. Numărul de telefon
la care poţi suna este: 0268-413072, sau site-ul pe care îl poţi accesa are adresa:
http://www.unitbv.ro/Studenti/Dispensarstudentesc.aspx

5.5 CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE ŞI ORIENTAREA


CARIEREI - CICOC

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientarea Carierei - CICOC are rolul de a asigura


premisele pentru integrarea studenţilor şi tinerilor absolvenţi în societate, la nivel social,
economic, cultural, artistic, prin acces la informaţie şi activităţi specifice de formare şi consiliere.
Centrul vizează satisfacerea nevoile de informare şi consiliere pentru studenţii din Universitatea
Transilvania din Braşov. Centrul se doreşte a fi o adevărată interfaţă între nevoile studenţilor şi
oferta de servicii şi activităţi oferite de universitate. În acest sens, activităţile sunt structurate pe
trei mari secţiuni de activităţi: de informare, de formare şi de consiliere-consultanţă.

Activităţi de informare:
• activităţi de informare privind legislaţia universitară;
• activităţi de informare privind oferta educaţională a Universităţii Transilvania din
Braşov;
• afişarea de informaţii diverse (evenimente, anunţuri, joburi, activităţi etc.).

Activităţi de formare:
• activităţi de ego-marketing (redactare de C.V.-uri, scrisori de intenţie, tehnici de
prezentare la interviuri, tehnici de comunicare etc.);
• training-uri pentru formare de competenţe în diverse activităţi (comunicare,
dezvoltare personală, rezolvare de conflicte etc.).

Activităţi de consiliere şi consultanţă:


• activităţi de consiliere şi consultanţă privind problemele educaţionale;
• activităţi de consiliere vocaţională realizate în urma testării psihologice;
• activităţi de psihodiagnoză în vederea autocunoaşterii şi dezvoltării personale;
• activităţi de consiliere care vizează dezvoltarea personală şi autocunoaşterea;
• activităţi de orientare spre O.N.G.-uri în vederea desfăşurării unor activităţi de
voluntariat şi colaborare;
• ghidarea studenţilor şi a absolvenţilor în consultarea „Profilelor ocupaţionale”
(varianta on-line);
• orientarea studenţilor în vederea formării de-a lungul întregii vieţi;
• consilierea studenţilor privind modalităţile de identificare şi contactare a unui
angajator, precum şi modalităţi de prezentare la un interviu.

78
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Centrul de Informare, Consiliere şi Orientarea Carierei poate media iniţierea de activităţi care
vizează stimularea studenţilor cu performanţe înalte de învăţare şi sprijinire studenţilor cu
dificultăţi de adaptare şi învăţare.
Regulamentul Centrului poate fi accesat la adresa: http://www.unitbv.ro/cicoc/Regulament.aspx

Date de contact:
Adresa: B-dul Eroilor Nr. 29 (clădirea Rectorat, parter)
Tel./fax: 0268-413.921
E-mail: cicoc@unitbv.ro
Pagina web: http://www.unitbv.ro/cicoc/Prezentare.aspx

5.6 CONSILIUL REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR DIN


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA

Hotărârile adoptate de Universitatea Transilvania din Braşov nu se iau fără a lua în


considerare şi interesele studenţilor. Acestea sunt comunicate conducerii Universităţii prin
reprezentanţii voştri. Reprezentanţii studenţilor în Senat sunt aleşi de Consiliul Studenţesc prin
vot secret. Consiliul Studenţesc este format din totalitatea reprezentanţilor studenţilor din
Consiliile celor 18 facultăţi.
La alegeri este necesară şi obligatorie prezenţa tuturor membrilor Consiliului Studenţesc,
cu excepţia studenţilor plecaţi cu bursă în străinătate. Dintre studenţii reprezentanţi în Senatul
Universităţii, se aleg conform Metodologiei de alegeri, un student reprezentant în Biroul Senat
(care asigură condiţia operativă a Universităţii – format din rector, prorectori şi secretar ştiinţific)
şi un reprezentant în Consiliul Academic (asigură managementul problemelor academice).
Îţi poţi alege reprezentanţii în fiecare an şi, în plus, îi poţi revoca dacă nu-şi îndeplinesc
obligaţiile.
La nivelul facultăţilor, respectiv la nivelul universităţii sunt aleşi următorii reprezentanţi:
• Reprezentant de grupă – reprezintă studenţii grupei – se alege un reprezentant pentru
fiecare grupă / an respectiv;
• Reprezentant în Consiliul Facultăţii (CF) – 25% din numărul membrilor CF;
• Reprezentant în Biroul Consiliului Facultăţii (BCF) – un reprezentant pe facultate;
• Reprezentant în Senatul Universităţii (SU) – 25% din numărul membrilor SU;
• Reprezentant în Biroul Senatului (BS) – un reprezentant pe Universitate;
• Reprezentant în Consiliul Naţional al Studenţilor şi Consiliul Academic al
Universităţii (CNS şi CA) – un reprezentant pe Universitate;
• Reprezentant în Comisia de Etică a Universităţii Transilvania (CEUT) – doi
reprezentanţi pe Universitate;
• Reprezentant în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (CEAC) – un
reprezentant pe Universitate.

79
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Nu rata campania de alegeri din fiecare toamnă! Alegerile au loc la începutul anului universitar,
adică în perioada octombrie – noiembrie a fiecărui an!! Pentru mai multe detalii despre cum îţi
alegi reprezentanţii, citeşte Regulamentul pentru reprezentanţii studenţilor, accesabil la adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

5.7 ASOCIAŢII STUDENŢEŞTI

• CRSUT - CONSILIUL REPREZENTANŢILOR STUDENŢILOR DIN


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
E-mail: mihai.grim.marian@gmail.com

• AIESEC - ASOCIAŢIA INTERNAŢIONALĂ A STUDENŢILOR LA ŞTIINŢE


ECONOMICE ŞI COMERCIALE
Adresa: Str. Memorandului, nr.32, Cămin 8, Cam. 200
Tel.: 0268-405.423; E-mail: brasov.ro@aisec.net
Pagina web: http://www.aiesecbv.ro

• BEST - BOARD OF EUROPEAN STUDENTS OF TECHNOLOGY


Adresa: Colina Universităţii, Nr.1, Cămin 15, etaj 5, Cam. 510
E-mail: brasov@BESTorg.eu
Pagini web: http://www.best.eu.org/brasov şi http://www.bestbrasov.ro

• ASCOR - ASOCIAŢIA STUDENŢILOR CREŞTINI ORTODOCŞI ROMÂNI


E-mail: ascor_bv@yahoo.com
Pagina web: http://www.ascorbrasov.lx.ro/

• ASUT - ASOCIAŢIA STUDENŢILOR DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN


BRAŞOV
Adresa: Str. Memorandului, nr.32, Cămin 8, Cam. 100
E-mail: asut@yahoo.com

• EXPRIM - ORGANIZAŢIA FACULTĂŢILOR DIN CADRUL FACULTĂŢII DE


LITERE
E-mail: asociatia.exprim@yahoo.com

• CLUBUL STUDENŢESC PENTRU PROTECŢIA NATURII ŞI TURISM BRAŞOV -


CPNT
E-mail: contact@cpnt.ro
Pagina web: http://www.cpnt.ro

80
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• UNIUNEA STUDENŢILOR BASARABENI ŞI BUCOVINENI - USBB


Preşedinte: Apostol Octavian
Adresa: Str. Memorandului, Nr.26, Cămin 5, etaj 1, sala de lectură
E-mail: osbb_braşov@yahoo.com
Pagini web: www.dordebasarabia.ro

5.8 ASOCIAŢIA ALMA MATER BRASOVENSIS - ALUMNI

Vrei să ştii cum poţi păstra legătura cu Facultatea după ce vei fi absolvent? Află că
Universitatea Transilvania din Braşov îţi oferă această posibilitate, prin Asociaţia Alma Mater
Brasovensis – ALUMNI.
Asociaţia ALUMNI este o organizaţie nonprofit care are ca misiune obţinerea feedback-
ului permanent de la absolvenţii universităţii şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare între
instituţie şi absolvenţi, în plan social, economic şi cultural, pentru beneficii mutuale.
Ca absolvent al Universităţii Transilvania din Braşov, aici este locul unde poţi păstra cel
mai bine legătura cu foştii tăi colegi şi profesori, de a continua relaţiile dincolo de băncile
facultăţii, de a dezvolta parteneriate. Vă ajută totodată să menţineţi legătura cu mediul
universitar, să aflaţi despre manifestări culturale sau ştiinţifice, proiecte, reuniuni profesionale
etc.
Adresa Asociaţiei ALUMNI este: Bd. Eroilor nr.29 (clădirea Rectorat, Camera 103).
Pentru mai multe informaţii accesează adresa: http://alumni.unitbv.ro.

5.9 ALTE INFORMAŢII IMPORTANTE

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE TALE, CA STUDENT

Drepturile studenţilor
• să urmeze activităţile didactice ale facultăţii la care s-a înscris, în conformitate cu
planurile de învăţământ;
• să folosească laboratoarele, amfiteatrele, sălile de curs şi seminar, sălile de lectură,
biblioteca şi celelalte mijloace de care Universitatea dispune, pentru pregătirea
profesională precum şi pentru desfăşurarea în cadru organizat a unor activităţi cultural-
sportive;
• să beneficieze de consilierea unui cadru didactic stabilit de Consiliul Facultăţii, în
probleme de educaţie şi pregătire profesională (tutore);
• să beneficieze de gratuitatea învăţământului pe durata studiilor universitare prevăzute
pentru specializarea dată, pentru toate activităţile din planul de învăţământ, cu excepţia

81
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

disciplinelor facultative şi a învăţământului cu taxă, conform reglementărilor în vigoare;


• să primească burse de studiu şi alte forme de sprijin material, în conformitate cu actele
normative în vigoare;
• să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
• să beneficieze de tarif redus pentru: transportul în comun, acces la manifestări culturale şi
sportive organizate de instituţii publice, conform reglementărilor în vigoare;
• să fie cazat în Căminele studenţeşti şi să ia masa la Cantinele universităţii în condiţiile
prevăzute de regulamentele în vigoare;
• să aleagă şi să fie ales ca reprezentant al diverselor structuri şi foruri de conducere;
• să participe cu responsabilitate la procesul de evaluare a cadrelor didactice şi a calităţii
activităţilor didactice;
• să-şi exprime în cadru organizat şi responsabil opiniile referitoare la problemele pe care
le are;
• să facă parte din organizaţii studenţeşti, profesionale, culturale, ale căror programe nu
contravin Cartei Universităţii Transilvania din Braşov;
• să beneficieze de locuri subvenţionate în taberele studenţeşti, conform regulamentului în
vigoare;
• să beneficieze de burse de mobilitate pentru studii la alte universităţi din ţară şi
străinătate.

Îndatoririle studentului
• să respecte prevederile din Carta Universităţii şi din Regulamentele Universităţii;
• să îndeplinească cu exigenţă, în bune condiţii şi la timp, toate obligaţiile ce-i revin
potrivit planului de învăţământ şi programelor universitare, în scopul unei temeinice
pregătiri profesionale;
• să aibă o atitudine civică corectă, atât în cadrul instituţiei cât şi în exterior, studentul fiind
responsabil pentru întregul său comportament în societate;
• să folosească cu responsabilitate resursele materiale puse la dispoziţia lui în spaţiile de
învăţământ, cămine, cantine etc., răspunzând material pentru bunurile distruse;
• să achite la timp taxele de şcolarizare, de cămin şi celelalte obligaţii financiare care îi
revin, în conformitate cu contractul de studii universitare şi alte contracte încheiate cu
Universitatea.

Mai multe informaţii găseşti în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor


accesabil la adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

PROCESUL BOLOGNA ŞI SISTEMUL DE CREDITE TRANSFERABILE

Cu siguranţă ai aflat despre sistemul Bologna! Dar pentru că noi vrem să ştii mai exact ce
presupune acest proces, îţi reamintim câteva dintre schimbările generale care şi-au pus
amprenta asupra învăţământului universitar românesc:

82
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• modificarea duratei şi a structurii studiilor:


− reducerea duratei ciclului universitar de licenţă (care devine ciclul I de studii
universitare)
− mărirea duratei şi importanţei ciclului universitar de master (care devine ciclul II
de studii universitare);
− transformarea învăţământului de scurtă durată (colegiu) în învăţământ de licenţă;
− restructurarea sistemului de studii doctorale (care devine ciclul III de studii
universitare);
• modificarea structurii specializărilor (programelor de studii);
• promovarea mobilităţii studenţilor şi a cadrelor didactice;
• recunoaşterea diplomelor la nivel european.
Începând cu anul universitar 2005-2006, structura învăţământului superior din România
cuprinde trei cicluri de studii, după cum urmează:
1. Ciclul de studii universitare de licenţă, cu durată de 3 ani. Excepţie fac: Facultatea de
Drept, Facultatea de Muzică (Interpretare muzicală) şi Facultăţile cu profil ingineresc
(durata 4 ani) respectiv, Facultatea de Medicină (durata 6 ani, respectiv 4 ani –
programul de studii Asistenţă medicală generală);
2. Ciclul de studii tip master, cu durată de 2 ani;
3. Ciclul doctoral, cu durată de 3 ani.

La baza promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, un rol


important îl are folosirea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Aceasta
înseamnă că fiecare disciplină pe care o vei studia este cotată cu un număr de credite. Un credit
presupune aproximativ 30 de ore de muncă ale studentului. Munca studentului poate fi asistată
(cursuri, seminare, laboratoare) sau individuală (timpul alocat studiului în biblioteci, elaborării
de lucrări personale, activităţi practice etc.). Este important de reţinut că prin credite nu se
măsoară calitatea procesului de instruire şi nici importanţa disciplinei, ci cantitatea/volumul
efortului depus de student. Evaluarea calităţii instruirii se face prin note.
În sistemul ECTS (European Credit Transfer System), pentru a facilita echivalarea şi
recunoaşterea studiilor între universităţi, a fost acceptată alocarea a 60 unităţi de credit (UC)
pentru disciplinele dintr-un an de studii, respectiv 30 unităţi de credit (UC) pentru
disciplinele dintr-un semestru. În conformitate cu această convenţie, în planurile de învăţământ
de la Universitatea Transilvania din Braşov este alocat un număr total de 30 UC pentru
disciplinele obligatorii şi opţionale dintr-un semestru.
La nivelul fiecărui domeniu de studiu sunt desemnaţi tutori sau coordonatori de credite,
care vor asigura consilierea studenţilor, respectiv Comisii de echivalare a creditelor obţinute de
studenţi. Echivalarea creditelor obţinute de studenţii Universităţii în alte instituţii de învăţământ
din ţară sau străinătate se face de către Decanul Facultăţii, la propunerea Comisiilor de
echivalare a creditelor, constituite la nivelul fiecărui domeniu de studiu.

Alte informaţii poţi afla din Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor accesibil
la adresa:

83
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

TUTORATUL ÎN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Scop
Tutoratul reprezintă un sistem de sprijinire şi consiliere a studenţilor pentru a facilita
integrarea lor în învăţământul universitar şi a încuraja implicarea în activităţi didactice,
culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, cu scopul final de îmbunătăţire a rezultatelor
şcolare şi a calităţii vieţii.

Organizare
Tutoratul se fundamentează pe activitatea tutorilor, sub îndrumarea coordonatorilor
programelor de studii şi supravegherea prodecanului responsabil cu problemele studenţeşti, la
nivelul fiecărei facultăţi.
Tutorii sunt desemnaţi din cadrul colectivului de cadre didactice al catedrei care coordonează
programul de studii, la propunerea coordonatorul programului de studii, cu aprobarea catedrei
şi a Consiliului Facultăţii.
Tutorii se desemnează pentru fiecare program şi an de studiu, astfel încât să existe un tutore la
cel mult 60 de studenţi. Tutorii trebuie desemnaţi la începutul fiecărui an universitar, până la
data de 30 septembrie.
Comunicarea dintre studenţi şi tutorii de an se face în cadru organizat, conform unui program
afişat, minim o oră pe săptămână. De asemenea, studenţii vor fi încurajaţi să-şi prezinte
problemele şi să solicite sprijinul tutorelui, inclusiv pe cale electronică.
Universitatea organizează anual sau ori de câte ori este nevoie un program de pregătire a
tutorilor, în care aceştia iau cunoştinţă de procedurile specifice activităţii lor.

Atribuţiile şi responsabilităţile tutorilor


1. Informează studenţii privind:
- sistemul de credite transferabile, condiţiile de promovare şi alte aspecte privind drepturile
şi obligaţiile studenţilor stabilite prin regulamentele Universităţii sau decizii ale
structurilor de conducere (HBS);
- accesul la resursele universităţii (biblioteci, laboratoare, sală de sport etc.);
- seminare ştiinţifice şi alte evenimente organizate de Universitate.
2. Colaborează cu CICOC în vederea consilierii studenţilor pentru alegerea traseului de studii.
3. Consiliază studenţii privind soluţionarea unor probleme personale în legătură cu viaţa
studenţească (probleme conjuncturale conexe procesului de predare-învăţare).
4. Ţin evidenţa şi comunică coordonatorilor PS şi prodecanului cu probleme studenţeşti
principalele probleme semnalate de studenţi, în vederea rezolvării lor.
5. Tutorii sunt obligaţi să respecte deplina confidenţialitate asupra informaţiilor comunicate
de studenţi în cadrul îndrumării/consilierii studenţilor în probleme ce ţin de persoana
acestora.
În ghid, la secţiunea 3. Facultăţile Universităţii Transilvania din Braşov poţi să afli
care-ţi este profesorul desemnat ca tutore de an!
84
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR

Anul universitar este structurat pe două semestre, fiecare semestru având 14 săptămâni
de activitate didactică (15 săptămâni pentru Facultatea de Medicină) şi o sesiune de
examene de 4 săptămâni. Structura fiecărui an universitar - perioadele de activitate şi
întreruperile legale (vacanţe, sărbători legale etc.) se aprobă de Senatul Universităţii şi se
comunică la începutul fiecărui an universitar.
În sesiunea de examene de iarnă sunt evaluate disciplinele din primul semestru al anului
universitar, iar în sesiunea de examene de vară se face evaluarea disciplinelor din al doilea
semestru al anului universitar.
Pentru repetarea evaluării la disciplinele nepromovate sau pentru reevaluarea
competenţelor studenţilor la disciplinele promovate în sesiunile de iarnă, respectiv de vară se
organizează o sesiune de restanţe, sesiunea de examene de toamnă, cu durata de 2 săptămâni. În
situaţii specifice, conducerea universităţii poate aproba organizarea unor sesiuni suplimentare
(sesiuni de reexaminare, sesiuni pentru amânări medicale etc.).
Structura anului universitar 2010-2011 este următoarea:

Semestrul I Semestrul 2
Activităţi didactice 01.10.2010 – 17.12.2010 Activităţi didactice 28.02.2011 – 22.04.2011
Vacanţă 20.12.2010 – 02.01.2011 Vacanţă 25.04.2011 – 01.05.2011
Activităţi didactice 04.01.2011 – 24.01.2011 Activităţi didactice 02.05.2011 – 10.06.2011
Sesiune examene 24.01.2011 – 20.02.2011 Sesiune examene 13.06.2011 – 10.07.2011
iarnă vară
Vacanţă 21.02.2011 – 27.02.2011
Sesiune examene 29.08.2011 – 09.09.2011
toamnă
Sesiune re- 14.09.2011 – 18.09.2011
examinări
Sesiune examene 22.09.2011 – 24.09.2011
amânate medical

TAXELE ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Pentru studenţii care ocupă locuri cu taxă, valoarea acesteia poate fi consultată la adresa:
http://www.unitbv.ro/Studenti/Taxedescolarizare.aspx
Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010-2011 poate fi plătită în două tranşe (la
începutul fiecărui semestru).
Taxele se pot achita la una dintre cele trei casierii ale Universităţii, situate după cum
urmează: Colina Universităţii şi Corpul T. Programul de funcţionare al casieriilor este de Luni
până Vineri între orele 9,00 – 14,00.

85
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Pentru plata altor taxe (taxa de înmatriculare, taxa de repetare a examenelor/colocviilor,


taxa înscriere bibliotecă, taxa pentru examene de diferenţe etc.) accesează adresa:
http://www.unitbv.ro/LinkClick.aspx?fileticket=EyMa2vP1Czk%3d&tabid=67.
FRECVENŢA ŞI CONDIŢIILE DE PROMOVARE ALE UNUI AN DE STUDIU

Conform Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), pentru a acumula unităţi


de credit, studentul trebuie să participe la activităţile didactice programate şi să efectueze
activităţi individuale de pregătire. Frecvenţa la activităţile practice (laborator, proiect, stagii de
practică) este obligatorie.
• programul de activităţi practice trebuie realizat integral de către fiecare student. Pentru
aceasta, fiecare facultate stabileşte modalitatea proprie de recuperare a absenţelor.
• cadrul didactic titular comunică la începutul activităţilor toate condiţiile de prezentare la
examen, acestea fiind menţionate în Fişa disciplinei.
• alte cerinţe referitoare la frecvenţa la activităţile didactice sunt stabilite de Decanate şi sunt
consemnate în Contractul anual de studii.
Motivarea absenţelor la activităţile didactice se face de către Secretariatele facultăţilor, pe
baza cererii individuale şi a actelor justificative. Studenţii au obligaţia să depună la Decanat
documente de justificare a absenţelor în cel mult 7 zile calendaristice de la data ultimei zile de
absenţă şi, în aceeaşi perioadă, să depună la catedre motivarea vizată de decanat pentru
programarea recuperărilor.
Şedinţele de recuperare a orelor practice se vor efectua contra cost. Excepţie de la
această regulă fac cazurile de îmbolnăviri cu internare şi studenţii cu situaţii familiale deosebite.
Aceste cazuri vor fi analizate de Conducerea facultăţii, la solicitarea studentului.

PROMOVAREA STUDENTULUI ÎN ANUL URMĂTOR DE STUDIU


După parcurgerea unui an de studii, un student se va afla în una din următoarele situaţii
şcolare:
- Student cu an de studii promovat, când studentul a acumulat numărul total de credite
pentru anul respectiv, 60 de unităţi de credit (conform ECTS, sistem de credite transferabile
adoptat şi în România).
- Student cu an de studii creditat (trecut în anul următor), când studentul trece în anul
următor prin acumularea numărului minim de 40 de unităţi de credit în anul în curs şi cu anii
anteriori promovaţi integral.
- Student în prelungire a duratei de şcolarizare (an de repetare/ an complementar), când
studentul a acumulat între 10 şi 39 de unităţi de credit sau când a acumulat minim 40 de
credite din anul în curs, dar are mai puţin de 60 de credite din anul anterior.
- Student exmatriculat, când studentul a acumulat sub 10 unităţi de credit.
Statutul de student bugetat/ cu taxă se poate modifica de la un an universitar la altul, în funcţie
de îndeplinirea criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite de Senatul Universităţii şi
stipulate în Contractul de studii universitare: obţinerea numărului necesar de credite pentru
trecerea în anul următor şi ierarhizarea studenţilor după suma punctelor valorice acumulate în
anul anterior.

86
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Metodologia de ocupare a locurilor bugetate se aplică şi studenţilor transferaţi. Studentul


care repetă anul va avea statut de student cu taxă pentru anul de repetare. Toate modificările
privind statutul de student bugetat/ cu taxă se vor înscrie în Contractul de studii universitare.
Informaţii suplimentare găseşti în Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor,
accesabil la: http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx .

PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA STUDENŢILOR ÎN SESIUNILE DE EXAMENE

Condiţii pentru prezentarea la examen


1. Studentul are promovate toate formele de activităţi aplicative planificate în timpul
semestrului la disciplina respectivă (seminar, proiect, laborator etc.).
2. Studentul cu taxă şi-a achitat toate obligaţiile financiare faţă de universitate, în condiţiile
stabilite de universitate şi facultate.
3. Studentul are asupra sa carnetul de student vizat de decanatul facultăţii pentru anul
universitar în curs.
Desfăşurarea examenului
4. Pe timpul derulării probelor de examen este interzisă utilizarea telefoanelor mobile şi a altor
mijloace şi surse de informare şi comunicare.
5. Încălcarea acestei reguli, inclusiv tentativa de încălcare, se sancţionează cu exmatricularea
studentului în cauză.
6. La începutul probei de evaluare, cadrul didactic titular va comunica şi punctajul aferent
fiecărui subiect.
7. Un cadru didactic nu poate planifica într-o zi mai mult de un examen, cu maxim două grupe
de studenţi.
8. Rezultatul evaluării la examenele scrise se comunică direct studenţilor, într-o întâlnire care va avea
loc de regulă în aceeaşi zi sau cel mai târziu în ziua următoare.
9. La sfârşitul unui examen scris, cadrul didactic le va comunica studenţilor locul în care va fi
afişată lista cu notele obţinute la examen.
10. Nerespectarea acestor precizări de către studenţi şi cadre didactice va fi sancţionată conform
reglementărilor în vigoare.

Reamintim condiţiile de trecere într-un an superior, aprobate de Senatul Universităţii


Transilvania la 1 octombrie 2009 şi aflate în vigoare şi în anul universitar 2010-2011:
• minim 40 de credite în anul în curs
• anii anteriori promovaţi integral

BURSELE PENTRU STUDENŢI

Studenţii Universităţii Transilvania din Braşov pot obţine burse de studiu, burse de merit,
burse de performanţă şi burse de sprijin social. Bursele sunt acordate de stat şi sunt repartizate
studenţilor pe baza Regulamentului de acordare a burselor, conform legislaţiei în vigoare.
Cuantumul bursei de studiu, al bursei de merit, al bursei de ajutor social, al celorlalte
forme de sprijin material şi ajutoarele sociale, se stabileşte semestrial, la propunerea Comisiei de
burse din Universitate şi cu aprobarea Biroului Senat al Universităţii. La stabilirea cuantumului
burselor de studiu se are în vedere posibilitatea acoperirii cheltuielilor de cazare şi masă în

87
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

cămine, respectiv la cantinele studenţeşti. Cuantumul bursei de merit va fi cu cel puţin 30% mai
mare decât cuantumul bursei de studiu. Cuantumul bursei sociale va fi de maxim 80% din cel al
bursei de studiu.

Bursele de studiu, de merit şi de performanţă


Bursele de studiu se acordă semestrial, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de acordare
a burselor. Numărul de burse acordate de către fiecare facultate se stabileşte de către Comisia de
burse pe facultate, în funcţie de fondurile alocate facultăţii.
Bursele de merit se acordă, începând cu cel de-al doilea semestru al fiecărui ciclu de
studii, studenţilor cu rezultatele cele mai bune la învăţătură, în ordinea descrescătoare a
punctajelor obţinute.
Bursele de performanţă (ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică) se pot acorda, prin
concurs, începând cu anul al II-lea de studiu, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de
cercetare ştiinţifică, sportivă sau cultural-artistică. Bursele de performanţă sunt acordate, după
aprobarea Senatului Universităţii, pentru 12 luni consecutive, inclusiv în perioada vacanţelor,
începând cu data atribuirii. Bursele de performanţă ştiinţifică se acordă studenţilor cu rezultate
deosebite în activitatea de cercetare ştiinţifică, precum: dezvoltarea unor proiecte ştiinţifice,
participarea la sesiuni ştiinţifice, publicarea unor articole, brevetarea unor invenţii. Bursele de
performanţă sportivă se acordă studenţilor care au obţinut medalii la concursurile naţionale,
europene, mondiale şi olimpice. Bursele de performanţă cultural-artistică se acordă studenţilor
cu rezultate deosebite obţinute în activităţile cultural-artistice interne şi internaţionale.

Bursele de sprijin social


Bursele de ajutor social se acordă conform următoarelor priorităţi şi criterii:
a) studenţilor orfani de ambii părinţi, celor proveniţi din Casele de copii sau plasament
familial, care nu realizează venituri;
b) studenţilor bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de
diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm
bronhic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli
imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau
reumatism articular acut;
c) studenţilor care provin din familii care nu realizează un venit lunar net mediu, pe ultimele
3 luni, pe membru de familie, mai mare decât salariul minim pe economie, în limita
fondurilor disponibile.

Pentru informaţii complete, citeşte Regulamentul privind acordarea de burse şi alte forme de
sprijin material la adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

Bursele EURO 200


Beneficiarii acestui ajutor sunt persoanele prevăzute la Art. 2 din Legea nr. 269 / 2004 care
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

88
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

a) sunt studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de


ani;
b) au un venit brut pe membru de familie sub 150 lei.

Potrivit Art. 3 alin.(1) şi Art.4 din Legea 269 / 2004, cu modificările şi completările
ulterioare: „familiile beneficiare prevăzute la Art. 2 primesc un ajutor financiar din partea
statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou”. „Ajutorul financiar prevăzut la Art.
3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator. Valoarea de calcul este la
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii
precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.”
Despre acest tip de burse poţi afla mai multe, accesând adresele:
http://www.edu.ro/index.php/articles/c342/ respectiv, http://euro200.edu.ro .

Bursele de studiu în străinătate


• Bursele LLP (Lifelong Learning) pot fi câştigate în urma concursului de selecţie.
Pentru detalii accesează adresa:
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/erasmus
• Bursele gestionate de Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate. Detalii
afli pe site, la adresa: http://www.roburse.ro/

TABERELE STUDENŢEŞTI

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia studenţilor, în


perioada vacanţelor de vară şi iarnă, bilete de tabără pentru studenţii înscrişi la cursuri de zi, fără
taxă.
Pot beneficia de locuri în taberele studenţeşti de odihnă :
- studenţii care după anul precedent de studiu sunt integralişti, în funcţie de rezultatele
obţinute la învăţătură şi performanţele în activitatea de cercetare, dar şi activitatea depusă
în cadru organizat, la diverse manifestări culturale, artistice sau ştiinţifice;
- studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament
familial cu condiţia să fie integralişti;
- studenţii care activează în cadrul Caselor de Cultură ale studenţilor, care s-au evidenţiat
prin activităţile cultural artistice desfăşurate;
- membrii O.N.G.-urilor studenţeşti care au protocoale de colaborare încheiate în acest
sens cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

Cei interesaţi se pot adresa Prorectoratului cu activităţi sociale şi cultural sportive studenţeşti:
tel.0268-410558; 0268-413000/175; e-mail: prorector-activ.studenti@unitbv.ro

REGULAMENTELE DIN UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV pot fi


studiate la următoarea adresa:
http://www.unitbv.ro/DespreUniversitate/RegulamenteleUniversitatii.aspx

89
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Pentru ca ţie să-ţi fie mai uşor am selectat acele Regulamente care te pot interesa, ca student al
Universităţii noastre:

1. Regulamentul intern
2. Regulament pentru reprezentanţii studenţilor
3. Regulament privind ocuparea posturilor didactice
4. Regulament privind iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a
programelor de studii
5. Regulament privind activitatea profesională a studenţilor
6. Ghidul admiterii
7. Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii studenţilor
8. Metodologia de organizare a examenelor de finalizare a studiilor universitare
9. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat
10. Regulament privind acordarea de burse şi alte forme de sprijin material
11. Regulament privind organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti
12. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţii organizaţiilor studenţeşti
13. Regulament al Departamentului pentru Învăţământ la distanţă şi învăţăamânt cu frecvenţă
redusă (DIDIFR)
14. Regulament al Departamentului de Formare continuă (DFC)
15. Regulament de organizare şi funcţionare a Centrului pentru învăţarea limbilor moderne
(CILM)
16. Regulament al Departamentului de Pregătire a personalului didactic (DPPD)
17. Regulament al Departamentului de Management al proiectelor de educaţie şi de cercetare
(DEMPEC)
18. Regulament al Departamentului de Informatizare (DepInfo)
19. Regulament al Departamentului de Legatură cu mediul economic şi socio-cultural
(DESC)
20. Regulament de organizare şi funcţionare al Centrului de informare, consiliere şi orientare
a carierei (CICOC)
21. Regulament de organizare şi funcţionare al Bibliotecii universitare
22. Regulament de organizare şi funcţionare al Editurii Universităţii Transilvania Braşov
23. Regulament al MEDIATECII
24. Statutul Asociaţiei ALUMNI - ALMA MATER BRASOVENSIS
25. Regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Cămine - Cantină
26. Codul de etică universitară

LOCAŢIILE UNIVERSITĂŢII TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

Aula, Str. Iuliu Maniu nr. 41A, 500091 Braşov


– Aula Universităţii Transilvania din Braşov
– Biblioteca Universităţii Transilvania din Braşov

Rectorat, B-dul Eroilor nr. 29, 500036 Braşov


– Rectoratul Universităţii Transilvania din Braşov
– Departamentele şi serviciile Univerităţii

90
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Corpul A, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov


– Facultatea de Inginerie Tehnologică
– Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
– Facultatea de Ştiinţe Economice
Corpurile B - I, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov

Corpul J, Str. Turnului nr. 5, 500152 Braşov


– Facultatea de Construcţii

Corpul K, Str. Nicolae Bălcescu nr.56, 500019 Braşov


– Facultatea de Medicină
– Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Corpul L, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov


– Facultatea de Industria Lemnului
Corpul M, Str. Vlad Ţepeş nr.16, 500092 Braşov

Corpul N, Str. Politehnicii nr. 1, 500024 Braşov


– Facultatea de Inginerie Mecanică
– Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor
– Facultatea de Alimentaţie şi Turism

Corpul P, Str. Iuliu Maniu nr. 50, 500091 Braşov


– Facultatea de Matematică şi Informatică

Corpul R, Str. Castelului nr. 148, 500014 Braşov

Corpul S, Str. Şirul Beethoven nr. 1, 500123 Braşov


– Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Corpul T, B-dul Eroilor 25, 500030 Braşov
– Facultatea de Drept şi Sociologie
– Facultatea de Litere
– Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Corpul V, Str. Mihai Viteazul nr. 5, 5000174 Braşov


Corpul W, Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov
– Cantina Universităţii
Corpul Z, Str. Andrei Şaguna nr. 2, 500123 Braşov
– Facultatea de Muzică
Campus studenţesc Memorandului, Str. Memorandului, 500045 Braşov
– C1, str. Memorandului nr. 15 – C8 - str. Memorandului nr. 32
– C2, str. Memorandului nr. 16 – C9 - str. Memorandului nr. 34
– C3, str. Memorandului nr. 18 – C10 - str. Memorandului nr. 43
– C4, str. Memorandului nr. 17 – Cantina studenţească Memorandului
– C5, str. Memorandului nr. 26

91
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Campus studenţesc Colina Universităţii, Str. Universităţii nr. 1, 500068 Braşov


– C11 – C16

TIMPUL LIBER

CASA DE CULTURĂ A STUDENŢILOR


• Adresa: Str. Memorandului nr. 39, 500045 Braşov
• Telefon: 0268-546.975
• Email: ccsbrasov@yahoo.com

Îţi oferă posibilitatea să optezi pentru a frecventa, în timpul tău liber, una dintre activităţile (sau
de ce nu mai multe!) desfăşurate în cadrul oferit adevăratul bastion al artei studenţeşti. Studenţii
pot venii să-şi completeze nevoile de ordin estetic, prin participarea la actul de cultură. Mergi şi
fii alături de colegii la, participând la următoarele activităţi:

• Ansamblul folcloric Junii Braşovului


• Ansamblul artistic Korona
• Ansamblul folcloric Bokreta
• Formaţia de dans modern Exotic Dreams
• Ansamblul folcloric Junii Braşovului
• Trupa de satiră şi umor Bacteria H
• Trupa de teatru Universitas
• Trupa rock Ultimul cuvânt
• Formaţia de muzică dans Perfekt
• Grupul folk Carpe Diem
• Trupa de manechine şi fotomodele Agressione Models

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ GEORGE BARIŢIU


• Adresa: B-dul Eroilor nr. 33-35, 500036 Braşov
• Telefon: 0268-419.338; 0368-450.031
• E-mail: biblgb@rdsbv.ro
• Orar (consultă adresa): http://www.bjbv.ro/orar/orar.php
Îţi oferă următoarele servicii: Secţia împrumut, Sala de lectură, Colecţii speciale, Mediateca,
Bibliografic, catalog on-line, evidenţă computerizată, trei săli de lectură, Înscrieri.

CASA BAIULESCU se află în Livada Poştei, în apropierea Bibliotecii George Bariţiu. Aici,
poţi găsi: Centrul Cultural Englez, Mediateca franceză, Centrul Cultural Maghiar, Centrul de
Formare şi Informare, Secţia Periodice, Catalogare, Evidenţă, Birou LEGIS.

92
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

MUZEUL BRAN

• Adresa: Str. Traian Moşoiu 495 - 498, 507025 Bran


• Telefon: 0268-238.333; 0268-283.332
• Website: http://www.brancastlemuseum.ro/indexfrm.htm; http://www.muzeul-bran.ro/
• Email: info@brancastlemuseum.ro, contact@muzeul-bran.ro
• Orar: luni: 12:00 – 19:00, marţi - duminică: 9:00 - 19:00
Muzeul cuprinde trei sectoare muzeale: Castelul Bran, Muzeul Satului Brănean şi Muzeul Vămii.
În incinta castelului sunt expuse piese de mobilier din Renaştere şi Baroc, icoane, arme şi artă
feudală. Muzeul Satului Brănean adăposteşte o casă de colibaş (1840), o casă cu ocol întărit, o
casă din Sohodol şi instalaţii tehnice. Muzeul Vămii, înfiinţat în 1987, este organizat în clădirea
Vămii (dintre Transilvania şi Muntenia), care a fost refăcută în 1758, suferind ulterior modificări.
Deţine bunuri culturale clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional.

MUZEUL CASA MUREŞENILOR


• Adresa: Str. Piaţa Sfatului 25, 500025 Braşov
• Telefon: 0268-477.864
• Website: http://www.muzeulmuresenilor.ro/
• Email: casa_muresenilor@yahoo.com sau casa.muresenilor@gmail.com
• Orar: marţi - vineri: 09:00 - 17:00; sâmbătă - duminică: 10:00 – 17:00

„Casa Mureşenilor" s-a înfiinţat în anul 1968, ca urmare a donaţiei făcute de urmaşii familiei
Mureşianu. Ei puneau astfel în operă testamentul cultural al lui Iacob Mureşianu, oferind statului
român, în vederea organizării unui muzeu, spaţiul necesar (o clădire construită în secolul XVI în
stil neoclasic, declarată monument istoric), o foarte valoroasă colecţie de mobilier, pictură,
sculptură şi mai ales, o arhivă de o inestimabilă valoare culturală, numărând peste 25.000 de
documente.

MUZEUL DE ARTĂ
• Adresa: Str. B-dul Eroilor 21, 500030 Braşov
• Telefon: 0268-477.286
• Website: http://www.muzeulartabv.ro/
• Email: mab@mab.ro, sau mab@rdsbv.ro sau contact@muzeulartabv.ro
• Orar: marţi – duminică: 10:00 - 18:00

Înfiinţat iniţial în Casa Sfatului, este reorganizat, în 1970, într-o clădire de la începutul secolului
al XX-lea şi valorifică expoziţional artă românească: pictură pe lemn şi sticlă, portrete de epocă,
opere din secolul al XIX-lea (Gheorghe Tătarescu, Theodor Aman, Sava Henţia, Constantin
Lecca, Nicolae Grigorescu), 36 de lucrări de Ioan Andreescu, sculpturi de Cornel Medrea, Ion

93
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Jalea, Ion Irimescu, Dimitrie Paciurea, artă decorativă.

MUZEUL JUDEŢEAN DE ISTORIE

• Adresa: Str. Piaţa Sfatului 30, 500025 Braşov


• Telefon: 0268-472.363; 0268-472.357
• E-mail: mjistoriebv@rdslink.ro
• Orar: marţi – duminică: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)
Înfiinţat în clădirea vechiului Sfat al oraşului, datând din secolul al XV-lea, monument istoric, pe
baza colecţiilor Muzeului Săsesc al Ţării Bârsei şi a colecţiilor Muzeului Asociaţiunii ASTRA,
muzeul conservă şi valorifică bogate colecţii de arheologie şi istorie: piese din paleoliticul
mijlociu, ceramică şi unelte din epoca fierului, descoperiri din castrele romane de la Râşnov şi de
pe valea Oltului, unelte, arme, mobilier, produse ale breslelor meşteşugăreşti, privind istoria
farmaciei, documente, monede, artă decorativă şi altele. Biblioteca are peste 15.000 de volume.

BASTIONUL ŢESĂTORILOR

• Adresa: Str. George Coşbuc nr.3, Braşov


• Telefon: 0268-472.368
• Orar: marţi – duminică: 10:00 - 18:00 (vara); 9:00 - 17:00 (iarna)

Construit în două etape, între anii 1421 – 1436 şi 1570 – 1573, încredinţat pentru întreţinere şi
apărare breslei ţesătorilor de in, de unde şi numele bastionului, va fi adaptat luptei cu arme de
foc. În prima etapă s-au construit primele două nivele de galerii de luptă.

BASTIONUL GRAFT

• Adresa: Aleea După Ziduri, Braşov


• Telefon: 0268-474.662
• Orar: luni: 12:00 – 18:00; marţi – duminică: 11:00 - 18:00

94
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

Situat la mijlocul laturii de nord – vest a cetăţii, Bastionul Graft, pe sub care curge apa canalului
cu acelaşi nume, se sprijină pe baza dealului Warthe, având în apropiere două turnuri exterioare
de pază şi supraveghere – Turnul Alb şi Turnul Negru.

TURNUL ALB

• Adresa: Aleea După Ziduri, Braşov


• Orar: marţi – duminică: 10:00 - 18:00

Pe Dealul Romurilor sau Dealul Straja există două turnuri de pază, Turnul Alb şi Turnul Negru.
Primul a fost construit Turnul Negru, iar un secol mai târziu Turnul Alb, documentele îl
menţionează în 1460 şi în 1494. Forma şi planul construcţiei se înscriu şi ele în perioada de
sfârşit a secolului al XV - lea şi începutul celui următor.

TURNUL NEGRU

• Adresa: Aleea După Ziduri, Braşov


• Orar: marţi – duminică: 10:00 - 18:00
În sistemul de fortificaţii al oraşului Braşov au fost incluse, încă din perioada secolului al XIV-
lea, când se construieşte prima incintă din piatră, cele două turnuri ale zidurilor, situate pe Dealul
Warthe (Straja sau Dealul Romurilor), Turnul Negru şi Turnul Alb.

MUZEUL PRIMEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DIN ŞCHEII BRAŞOVULUI


• Adresa: Str. Piaţa Unirii 2-3, 500123 Braşov
• Telefon: 0268-143.879
• Orar: 9:00 - 17:00

TEATRUL SICĂ ALEXANDRESCU


• Adresa: Piaţa Teatrului nr. 1, 500092 Braşov
• Telefon: 0268-418.850

Teatrul Sică Alexandrescu Braşov a luat fiinţă în anul 1946. În timp denumirea lui a fost Teatrul
de Stat, Teatrul Dramatic. Începând din 1994, el se numeşte Teatrul Sică Alexandrescu, în
memoria marelui regizor şi mentor. Teatrul dispune de o sală mare de 750 de locuri şi o sală
mică, Studio 82, cu o capacitate de maxim 60 de locuri.

95
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

FILARMONICA BRAŞOV
• Adresa: Str. Apollonia Hirscher nr.10, 500025 Braşov
• Telefon: 0268-473.058
• E-mail: filabv@deltanet.ro
Website: www.filarmonica-brasov.org

OPERA BRAŞOV
• Adresa: Str. Bisericii Romane nr. 51, 500068 Braşov
• Telefon: 0268-415.990; 0268-415.991
• E-mail: operabrasov@yahoo.com sau operabv@yahoo.com
• Website: www.opera-brasov.ro

CETATEA ŢĂRĂNEASCĂ RÂŞNOV


• Adresa: localitatea RÂŞNOV, la aproximativ 10 km de Braşov
• Orar: zilnic 08:00-20:00

Organizat în cetatea construită între secolele XIV - XVIII, muzeul reconstituie interiorul cetăţii
medievale şi prezintă colecţii de istorie locală: fotocopii de documente, arme, unelte, care şi
căruţe, sticlărie, obiecte meşteşugăreşti, descoperiri arheologice. De pe meterezele cetăţii se
poate admira panorama depresiunii de la poalele cetăţii.

GRĂDINA ZOOLOGICĂ BRAŞOV


• Adresa: Str. Brazilor nr. 1 – Cartier Noua, 500313 Braşov
• Telefon: 0268-337.787
• Orar: iarna: 8:00 - 17:00; iarna: 8:00 - 19:00

PATINOARE
• din Poiana Braşov, Poiana Braşov
• Olimpia – Braşov, Str. Coşbuc nr 2, tel: 0268 - 47 40 14
• Cartierul Răcădău, Str. Valea Cetăţii, Braşov
• Patinoarul olimpic din Tractoru, Str. Turnului, 500152 Braşov

PISCINE, BAZINE DE ÎNOT

• AQUA PARC BRAŞOV


Website: www.aquaparkbrasov.ro
Imediat după intrarea în Braşov din direcţia Bucureşti / Predeal la primul semafor se virează
stânga şi apoi urmaţi indicatorul ZOO.

96
Universitatea Transilvania din Brasov – Ghidul studentului

• COMPLEXUL DE AGREMENT PARADISUL ACVATIC BRAŞOV

• Adresa: B-dul Grivitei nr. 2F, 500182 Braşov


• Telefon: 0268-440.070
• Website:www.paradisulacvatic.ro
• BAZINUL DE ÎNOT OLIMPIC - B-dul Gării, nr. 21, 500218 Braşov,
tel. 0268-412.685
• PISCINA ŞTRAND GARDEN CLUB - DN 13, km 1 + 200m (lângă Metabras),
Braşov, tel. 0745-045.451
• COMPLEXUL AGREMENT - SUB TÂMPA – Aleea Tiberiu Brediceanu

TENIS
• Sala Sporturilor - B-dul Gării (lângă Sala Sporturilor), 500218 Braşov,
tel. 0720-761.230, 0724-156.409
• Club Olimpia – Str. Coşbuc nr 2, tel: 0268 - 47 40 14

SALĂ DE CĂŢĂRAT

Sala este situată pe Strada Carpaţi (fosta uzină Metrom). Sunt puse la dispoziţie trasee pentru
toate categoriile de căţărători cu un număr total de 7000 de prize. Echipamentul se poate închiria,
iar programul este zilnic între 16:00 – 22:00.

PARCUL AVENTURA
• Adresa: Cartier Noua, Zona lac Noua, lângă Zoo - Str. Paltinului, 500312 Braşov
• Telefon: 0755-085.555
• E-mail: info@parc-aventura.ro
• Web-site: http://www.parcaventura.ro
O activitate care combină sănătate, joacă, entuziasm şi aventură. Un divertisment pentru toţi,
familie, copii, colegi. Descoperiţi pădurea din vârful copacilor, trecând prin cele 100 de jocuri
împărţite în 8 parcursuri de dificultăţi progresive.

97