Sunteți pe pagina 1din 5

Mãsurãri de câmp magnetic cu ajutorul gaussmetrului 455 DSP

1. Obiectivul lucrãrii
Lucrarea de faþã îºi propune realizarea de mãsurãtori în câmp magnetic cu ajutorul unui
gaussmetru cu sondã Hall pe un electromagnet.
2. Dispozitivul de mãsurare ºi aparate utilizate

Fig. 1. Dispozitivul de mãsurare al electromagnetului cu armãturã mobilã

Circuitul este alimentat de la sursã stabilizatã de curent, care permite ºi reglarea curentului electric
injectat în bobinã. Gaussmetrul cu sondã Hall este folosit la înregistrarea valorilor inducþiei magnetice
din întrefierul electromagnetului cu armãturã mobilã.
3. Gaussmetrul digital
Modelul 455 gaussmetru digital de procesarea a semnalului (DSP) combinã avantajele tehnice
ale tehnologiei DSP cu o serie de caracteristici avansate la un preþ moderat. Tehnologia DSP creeazã o
premizã solidã pentru acurateþe, stabilitate ºi repetabilitate în câmpul mãsurãrii. Caracteristicile avansate
ce includ frecvenþe de rãspuns de la cc la 20 kHz, detectarea valorilor de vârf a pulsurilor de 50 µs,
acurateþe în cc de pânã la 0.075% ºi pânã la 5¾ digits rezoluþia de afiºare fac din modelul 455 un aparat
ideal de utilizat atât în aplicaþii industriale, cât si în cele ºtiinþifice. În plus modelul 455 include pachetul
standard de sonde Hall, Lake Shore.
Fig. 2. Partea frontalã a gaussmetrului Fig. 3. Spatele gaussmetrului

Caracteristicile modelului 455:

 Interval de mãsurare a câmpului de la 35 mG la 350 kG


 Rezoluþie a mãsurãtorilor în cc de 0.02 mG
 Acurateþe de bazã în cc de ±0.075%
 O scarã pentru frecvenþe de la cc la 20 kHz
 Moduri de bandã largã ºi îngustã în ca
 Sunt disponibile sonde Hall stardard si speciale
 Pachetul de probe standard este inclus

Sondele de lucru (The Probe Connection )

Modelul 455 reprezintã doar jumãtate din ecuaþia de mãsurare a câmpului magnetic. Pentru
soluþia completã, Lake Shore oferã un complet set adiþional de sonde Hall într-o varietate largã de
mãrimi ºi sensibilitãþi. Una dintre cele zece sonde Hall uzuale este inclusã în pachetul standard al
modelului 455. În figura 5 sunt prezentate douã dintre aceste sonde.

Fig. 4. Sonda axialã ºi sonda flexibilã transversalã pentru gaussmetru


4. Efectul Hall
Dispozitivul bazat pe efectul Hall este senzorul cel mai des utilizat în mãsurarea câmpurilor
magnetice puternice ºi se bazeazã pe descoperirea efectului Hall din 1897. Efectul Hall este o consecinþã
a existenþei forþei Lorentz ce acþioneazã asupra purtãtorilor mobili de sarcinã (q), ce se deplaseazã cu
viteza v într-un câmp electromagnetic:
F  qE  v  B 
unde E este intensitatea câmpului electric iar B este inducþia magneticã.
Dispozitivul cu efect Hall constã într-o placã rectangularã subþire din material conductor sau
semiconductor, cu douã perechi de electrozi plasaþi ortogonal. Pe axa Ox, numitã axã de control, se
aplicã câmpul electric Ex. Dacã se aplicã un câmp magnetic Bz perpendicular pe suprafaþa plãcii,
sarcinile libere care circulau pe direcþia Ox sub acþiunea câmpului electric Ex vor fi deviate pe axa Oy,
numitã axa tensiunii Hall. Dar curentul nu poate circula pe direcþia Oy dacã circuitul este deschis, ceea
ce determinã acumularea sarcinilor de-a lungul axei Oy; aceste sarcini vor produce un câmp electric ce
va naºtere unei forþe care se opune miºcãrii sarcinilor:
E y  v x Bz
unde vx este viteza medie de drift a electronilor (purtãtori majoritari). Într-un conductor ce conþine n
sarcini libere pe unitatea de volum, având viteza medie de drift vx, densitatea de curent este:
J x  qnv x

Ey   RH J x Bz
J x Bz
qn

unde RH se numeºte coeficientul Hall.


Principiul de funcþionare al unei sonde Hall poate fi urmãrit în figura 5.

1 – Electronii ce se deplaseazã
2 – Sonda Hall
3 – Magnetul (sursa de câmp
magnetic)
4 – Liniile de câmp magnetic
5 – Sursa care asigurã tensiune
pe direcþia x

Fig. 5. Principiul de funcþionare al senzorului cu efect Hall


5. Tabele cu date mãsurate ºi calculate
a) pentru un întrefier constant  = 1 mm, se determinã inducþia magneticã (la mijlocul armãturii
mobile dupã direcþia h) prin varierea curentului injectat, 0A ≤ I ≤ 0,6A cu pas de 0,05 A.
b) pentru un întrefier constant  = 2 mm, se determinã inducþia magneticã (la mijlocul armãturii
mobile dupã direcþia h) prin varierea curentului injectat, 0A ≤ I ≤ 0,6A cu pas de 0,05 A.
c) pentru un curent de alimentare constant I = 0,25 A, se determinã inducþia magneticã (la mijlocul
armãturii mobile dupã direcþia h) prin varierea întrefierului, 3 mm ≤  ≤ 30 mm cu pas de 3 mm.
d) pentru un curent de alimentare constant I = 0,45 A, se determinã inducþia magneticã (la mijlocul
armãturii mobile dupã direcþia h) prin varierea întrefierului, 3 mm ≤  ≤ 30 mm cu pas de 3 mm.
e) pentru un curent de alimentare constant I = 0,4 A, se determinã inducþia magneticã la 4 valori ale
întrefierului (5 mm, 10mm, 15 mm, respectiv 20 mm) în partea superioarã, la mijloc ºi partea
inferioarã a armãturii mobile.
Se vor trasa graficele B = f(H) sau graficele B = f(), în funcþie de mãrimea variabilã.
Pentru determinarea câmpului magnetic se aplicã teorema lui Ampere:

u mm    S  => H  L  N  I  H  I
N
L
6. Calculul analitic al circuitului magnetic
Pentru calculul analitic al circuitului magnetic avem nevoie de valorile numerice ºi de o serie de
noþiuni de circuite magnetice:
a) valori numerice ale electromagnetului
Mãrime Valoare u.m. Semnificaþie
l 90 mm Lungimea medie a circuitului magnetic
h 60 mm Înãlþimea medie a circuitului magnetic
N 1250 spire Numãrul de spire al bobinei
Imax 0,8 A Curentul maxim admisibil pentru bobinã
S 900*10 -6
mm 2
Aria secþiunii circuitului magnetic
r 14.872 - Permeabilitatea relativã a tolelor
L 60 mm Lungimea bobinei
b) noþiuni de calcul al circuitelor magnetice
Un circuit magnetic este un dispozitiv format din porþiuni concentratoare de câmp magnetic
(numite fier), porþiuni de aer (numite întrefier) ºi surse de câmp magnetic (magneþi permanenþi sau
înfãºurãri parcurse de curenþi electrici). Rezolvarea unui circuit magnetic se face prin modelarea lui
cu un circuit de curent continuu (fig. 6) cu semnificaþia mãrimilor din tabelul 1.
Fig. 6. Circuite magnetice

Circuit electric Circuit magnetic


i, curentul electric , fluxul magnetic fascicular
u, tensiunea electricã Ni, solenaþia bobinei
R (Rm), reluctanþa (rezistenþa magneticã)
R, rezistenþa electricã
Rm 
l
S
Tabel 1. Echivalarea dintre un circuit electric ºi unul magnetic