Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

. aprecierea. autoevaluare a elementelor însusite. . Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. jocul sportiv. dar si utilizarea unor simboluri numite note. În E. nivelul de cunoastere al modelului E. cum sunt alergarea de rezistenta. Este procesul prin care subiectul executa o proba. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. participarea la actiunile competitionale sportive.F. Natura probelor este diferita. predomina verificarea practica.S. Aprecierea. calificative. 1.S. 2. aprecierea poate sa capete influente subiective. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. 3. experienta didactica. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Decurg din obiectivele E. Criterii de evaluare. Verificarea. Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. rezultatul probelor de control masurabile. Progresul realizat de subiect. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor.(frecventa la lectii. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. Atitudinea elevului fata de E. depinde de competenta profesionala. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. Daca probele nu sunt masurabile.F. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. trebuie privite în sistem.. Notarea. notarea. Capacitatea elevului de restructurare. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. Continutul evaluarii.F. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). Performanta motrica. Daca probele sunt masurabile. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. Presupune 3 faze : verificarea. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate.3.S.F.

stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. Metode de verificare. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice. conducerea unor verigi din lectie. . Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E.S. Comparatia se face la nivel de clasa. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. Aprecierii verbale. conform principiului autonomiei.S. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. privind probele prevazute. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. atitudini. arbitraj.S. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local.F. Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala.D. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). 1. conducerea gimnasticii zilnice. aducerea unor materiale din vestiare. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Este eficienta daca exista doar un rând de clase.F.        Metode de evaluare. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. Trecerea unor probe de motricitate. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). M.. 2.

dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. La clasele V-VIII. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. interesului si traseelor individuale de instruire. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. . prevazute în sistem.(trunchi comun). Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. Pentru fiecare capacitate / competenta. Metodologia de aplicare.S. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. în domeniul capacitatii motrice.F. necesar a fi realizate în aria curriculara E. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. prevazute în fisa individuala. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. indiferent de conditiile avute. disponibilitatile motrice.

. Cuprinde: datele personale. . Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : . În afara notelor acordate conform Sistemului National. conform optiunii. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. cum sun t : alergarea de rezistenta. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. conform optiunilor elevilor. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe.gimnastica acrobatica. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . La gimnastica. jocul sportiv.argumentarea dotarii. conform optiunilor elevilor. probele prevazute de Sistemul National. la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. Fisa individuala. acestea fiind marcate cu un semn conventional). probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. la una dintre acestea. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite.saritura la un aparat. transmiterea informatiei despre clasa. cumulativ.acrobatica si saritura. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. 9 si 10. La gimnastica acrobatica si joc sportiv. Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. . în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate.

1 nota pentru calitatea motrica forta . Pe parcursul anului scolar. dupa cum urmeaza : . -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . . . . La jocurile sportive. .1 nota la gimnastica acrobatica. la optiune a elevului . . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite.La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara).1 nota pentru gimnastica . . La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar. Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 . -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10.1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta .1 nota pentru jocul sportiv. Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. saritura la un aparat sau o medie între cele doua .2 note pentru calitatea motrica forta . . -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10. dupa cum urm eaza : .1 nota la jocul sportiv.1 nota pentru alta proba de atletism. .1 nota pentru o proba atletica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful