Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

Presupune 3 faze : verificarea. Este procesul prin care subiectul executa o proba.F. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative.F. predomina verificarea practica. Verificarea. Natura probelor este diferita. participarea la actiunile competitionale sportive. 2. Capacitatea elevului de restructurare. cum sunt alergarea de rezistenta. Daca probele sunt masurabile.S. aprecierea poate sa capete influente subiective.(frecventa la lectii.F. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. Progresul realizat de subiect. autoevaluare a elementelor însusite. aprecierea. 3. Daca probele nu sunt masurabile. Continutul evaluarii. Criterii de evaluare.S. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. În E..S. Notarea. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. calificative. Performanta motrica. Decurg din obiectivele E. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. Atitudinea elevului fata de E. dar si utilizarea unor simboluri numite note. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. experienta didactica. 1. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. jocul sportiv. rezultatul probelor de control masurabile. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ.F. trebuie privite în sistem.3. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. notarea. Aprecierea. depinde de competenta profesionala. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. nivelul de cunoastere al modelului E. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice).. .

profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E. conform principiului autonomiei.F. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala.S. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica).S. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Comparatia se face la nivel de clasa.D. atitudini. Trecerea unor probe de motricitate. 2. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica.. 1. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV.S. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 .F. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice. M. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. Aprecierii verbale. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. privind probele prevazute. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. aducerea unor materiale din vestiare. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. conducerea unor verigi din lectie. Metode de verificare. . arbitraj. Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. conducerea gimnasticii zilnice.        Metode de evaluare.

generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. disponibilitatile motrice. La clasele V-VIII. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. Metodologia de aplicare. Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. indiferent de conditiile avute. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. necesar a fi realizate în aria curriculara E. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor.S. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. în domeniul capacitatii motrice. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta.F. prevazute în sistem. Pentru fiecare capacitate / competenta. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. . interesului si traseelor individuale de instruire. prevazute în fisa individuala. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea.(trunchi comun).

prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. acestea fiind marcate cu un semn conventional). probele prevazute de Sistemul National. La gimnastica acrobatica si joc sportiv. transmiterea informatiei despre clasa. Cuprinde: datele personale.saritura la un aparat. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. cumulativ. la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8.gimnastica acrobatica. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota.acrobatica si saritura. . Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : .argumentarea dotarii. Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. jocul sportiv. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. . conform optiunii. la una dintre acestea. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. În afara notelor acordate conform Sistemului National. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. conform optiunilor elevilor. 9 si 10. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. La gimnastica. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . Fisa individuala. . cum sun t : alergarea de rezistenta. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . conform optiunilor elevilor.

. -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10. .1 nota la gimnastica acrobatica.1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta . . . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. Pe parcursul anului scolar.1 nota pentru jocul sportiv. La jocurile sportive. dupa cum urm eaza : .1 nota pentru alta proba de atletism. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara).1 nota pentru o proba atletica . -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. . la optiune a elevului .La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 . la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. . Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. saritura la un aparat sau o medie între cele doua . .1 nota la jocul sportiv. dupa cum urmeaza : . . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite.1 nota pentru gimnastica .2 note pentru calitatea motrica forta . La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar.1 nota pentru calitatea motrica forta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful