Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

F. aprecierea poate sa capete influente subiective. Aprecierea. Atitudinea elevului fata de E. Notarea. Presupune 3 faze : verificarea. depinde de competenta profesionala. Continutul evaluarii. Este procesul prin care subiectul executa o proba.S. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice).F. Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. Natura probelor este diferita. 1.S. Verificarea.. jocul sportiv. Progresul realizat de subiect. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. autoevaluare a elementelor însusite.F. 2.F. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. Decurg din obiectivele E. nivelul de cunoastere al modelului E. 3. experienta didactica..S. notarea. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative.(frecventa la lectii. Criterii de evaluare. rezultatul probelor de control masurabile. cum sunt alergarea de rezistenta. dar si utilizarea unor simboluri numite note. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. participarea la actiunile competitionale sportive. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). predomina verificarea practica. Daca probele sunt masurabile. În E. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. calificative. trebuie privite în sistem. Capacitatea elevului de restructurare. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor.3. Performanta motrica. . aprecierea. Daca probele nu sunt masurabile. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite.

S. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor.F. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs.F.        Metode de evaluare. M. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. aducerea unor materiale din vestiare. arbitraj. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. 2. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. Metode de verificare.. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative).S. conform principiului autonomiei. privind probele prevazute. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice.S. Comparatia se face la nivel de clasa. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. Aprecierii verbale.D. Trecerea unor probe de motricitate. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. atitudini. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. conducerea unor verigi din lectie. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E. Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. conducerea gimnasticii zilnice. . 1.

prevazute în fisa individuala. prevazute în sistem. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. indiferent de conditiile avute. interesului si traseelor individuale de instruire. Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. Metodologia de aplicare. .F. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Pentru fiecare capacitate / competenta. în domeniul capacitatii motrice. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta .S. disponibilitatile motrice. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. necesar a fi realizate în aria curriculara E. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor.(trunchi comun). se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta. La clasele V-VIII. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice.

 Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil.gimnastica acrobatica. conform optiunii. acestea fiind marcate cu un semn conventional). Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. cumulativ. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. transmiterea informatiei despre clasa. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor.saritura la un aparat. probele prevazute de Sistemul National. Fisa individuala. jocul sportiv. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. La gimnastica acrobatica si joc sportiv.argumentarea dotarii. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. La gimnastica. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. . Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. conform optiunilor elevilor. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : .acrobatica si saritura. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . conform optiunilor elevilor. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. Cuprinde: datele personale. . La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. la una dintre acestea. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate. cum sun t : alergarea de rezistenta. . În afara notelor acordate conform Sistemului National. 9 si 10.

1 nota pentru gimnastica . cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara). la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . .1 nota pentru o proba atletica . Pe parcursul anului scolar. saritura la un aparat sau o medie între cele doua . Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. . La jocurile sportive. . .1 nota pentru calitatea motrica forta . .2 note pentru calitatea motrica forta . dupa cum urmeaza : .1 nota pentru jocul sportiv.1 nota pentru alta proba de atletism.1 nota la jocul sportiv. .La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . dupa cum urm eaza : . -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10.1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta . la optiune a elevului . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite. La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar. -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. . . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 .1 nota la gimnastica acrobatica.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful