Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

autoevaluare a elementelor însusite.S.F. predomina verificarea practica. depinde de competenta profesionala. Presupune 3 faze : verificarea. nivelul de cunoastere al modelului E. Capacitatea elevului de restructurare.F. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. jocul sportiv. Aprecierea.3. notarea. 3.S. Progresul realizat de subiect. Decurg din obiectivele E.F.S. Performanta motrica. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate.. Atitudinea elevului fata de E. rezultatul probelor de control masurabile. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). cum sunt alergarea de rezistenta.(frecventa la lectii. Notarea. Verificarea. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. Continutul evaluarii. experienta didactica. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. . dar si utilizarea unor simboluri numite note. participarea la actiunile competitionale sportive. 2. Criterii de evaluare. Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. Daca probele sunt masurabile. trebuie privite în sistem. În E. Natura probelor este diferita. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. aprecierea poate sa capete influente subiective.. calificative. 1. Daca probele nu sunt masurabile. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. Este procesul prin care subiectul executa o proba.F. aprecierea.

Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala.. M. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor.        Metode de evaluare. Este eficienta daca exista doar un rând de clase.S. Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. conform principiului autonomiei. privind probele prevazute.S.F.S. 2. conducerea unor verigi din lectie. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. . Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. arbitraj. atitudini. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. Aprecierii verbale. conducerea gimnasticii zilnice. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs.D. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. Metode de verificare. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. Comparatia se face la nivel de clasa. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. 1. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Trecerea unor probe de motricitate. aducerea unor materiale din vestiare.F. în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite).

 Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. . Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta. necesar a fi realizate în aria curriculara E. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat.F. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. La clasele V-VIII. Pentru fiecare capacitate / competenta. în domeniul capacitatii motrice. Metodologia de aplicare. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. indiferent de conditiile avute. prevazute în fisa individuala. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. interesului si traseelor individuale de instruire. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. prevazute în sistem. Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta .(trunchi comun). disponibilitatile motrice. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii.S.

argumentarea dotarii. În afara notelor acordate conform Sistemului National. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate. jocul sportiv. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. . prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. conform optiunii. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor.acrobatica si saritura.saritura la un aparat. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : . Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. cumulativ. Fisa individuala. . transmiterea informatiei despre clasa. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. probele prevazute de Sistemul National. conform optiunilor elevilor. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. La gimnastica. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. acestea fiind marcate cu un semn conventional). Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. 9 si 10. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. cum sun t : alergarea de rezistenta.gimnastica acrobatica. . conform optiunilor elevilor. la una dintre acestea. Cuprinde: datele personale. La gimnastica acrobatica si joc sportiv.

La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar. Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta.1 nota pentru calitatea motrica forta . La jocurile sportive. -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10. saritura la un aparat sau o medie între cele doua .1 nota pentru gimnastica . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 .1 nota pentru o proba atletica . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite. . .1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta .1 nota pentru alta proba de atletism.1 nota la jocul sportiv. . .1 nota pentru jocul sportiv. .1 nota la gimnastica acrobatica. . la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. dupa cum urm eaza : . cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara). -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10.La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 .2 note pentru calitatea motrica forta . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. Pe parcursul anului scolar. dupa cum urmeaza : . . la optiune a elevului . .