Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. Verificarea. jocul sportiv. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. autoevaluare a elementelor însusite. Aprecierea. Decurg din obiectivele E. calificative. trebuie privite în sistem. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). participarea la actiunile competitionale sportive. experienta didactica. Atitudinea elevului fata de E.3. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor.S. În E. . Natura probelor este diferita. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. Progresul realizat de subiect. Capacitatea elevului de restructurare. depinde de competenta profesionala. cum sunt alergarea de rezistenta. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. aprecierea poate sa capete influente subiective. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. aprecierea.F. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. notarea. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul.(frecventa la lectii. Este procesul prin care subiectul executa o proba. 2. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor.F. dar si utilizarea unor simboluri numite note.. rezultatul probelor de control masurabile. Daca probele sunt masurabile.F.. nivelul de cunoastere al modelului E. predomina verificarea practica. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. Notarea. Presupune 3 faze : verificarea. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare).S. Performanta motrica. 1.S. Daca probele nu sunt masurabile. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. 3.F. Continutul evaluarii. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. Criterii de evaluare.

Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. conform principiului autonomiei. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala. privind probele prevazute. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative.F. arbitraj.S. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. M. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. 1. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice. atitudini.S. Comparatia se face la nivel de clasa. conducerea unor verigi din lectie. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. Metode de verificare. 2. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E.. Aprecierii verbale. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala.S. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. Trecerea unor probe de motricitate. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. . comportamente în ansamblu si în situatii deosebite).F. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor.        Metode de evaluare. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice.D. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. aducerea unor materiale din vestiare. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. conducerea gimnasticii zilnice. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E.

interesului si traseelor individuale de instruire. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. Metodologia de aplicare. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta.S. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. La clasele V-VIII. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare.F. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. . elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. disponibilitatile motrice.(trunchi comun). prevazute în sistem. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea. Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Pentru fiecare capacitate / competenta. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. indiferent de conditiile avute. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. necesar a fi realizate în aria curriculara E. prevazute în fisa individuala. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. în domeniul capacitatii motrice. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat.

acestea fiind marcate cu un semn conventional). jocul sportiv. . la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8.argumentarea dotarii. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor. La gimnastica. Fisa individuala. conform optiunilor elevilor. Cuprinde: datele personale. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe.gimnastica acrobatica. cumulativ. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. cum sun t : alergarea de rezistenta.saritura la un aparat. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m .acrobatica si saritura. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. . acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : . conform optiunilor elevilor. transmiterea informatiei despre clasa. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . probele prevazute de Sistemul National. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. În afara notelor acordate conform Sistemului National. la una dintre acestea. 9 si 10. . conform optiunii. La gimnastica acrobatica si joc sportiv.

. la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara).1 nota pentru calitatea motrica forta . .1 nota pentru jocul sportiv. . dupa cum urm eaza : . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite.1 nota la gimnastica acrobatica. saritura la un aparat sau o medie între cele doua .1 nota pentru gimnastica . . La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar.1 nota pentru o proba atletica .1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta . . -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10. Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. La jocurile sportive.La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. la optiune a elevului . dupa cum urmeaza : . . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 . .2 note pentru calitatea motrica forta . Pe parcursul anului scolar.1 nota pentru alta proba de atletism. . -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10.1 nota la jocul sportiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful