Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

F.S. aprecierea. cum sunt alergarea de rezistenta.F. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. Progresul realizat de subiect. notarea.S. Aprecierea. autoevaluare a elementelor însusite.. Este procesul prin care subiectul executa o proba.3. Decurg din obiectivele E. Capacitatea elevului de restructurare. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. În E. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. Continutul evaluarii. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. participarea la actiunile competitionale sportive. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. predomina verificarea practica. 2. jocul sportiv. Performanta motrica.F. Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. rezultatul probelor de control masurabile. Notarea. nivelul de cunoastere al modelului E. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. calificative. . Daca probele sunt masurabile. Daca probele nu sunt masurabile. Natura probelor este diferita. 1. dar si utilizarea unor simboluri numite note. Presupune 3 faze : verificarea. trebuie privite în sistem. depinde de competenta profesionala. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. experienta didactica. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. aprecierea poate sa capete influente subiective.F. Verificarea.S. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). 3. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. Criterii de evaluare. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul.(frecventa la lectii.. Atitudinea elevului fata de E.

Trecerea unor probe de motricitate. Depinde de competenta profesionala a învatatorului.        Metode de evaluare. M. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E.S. aducerea unor materiale din vestiare. atitudini. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E.S. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Aprecierii verbale. conform principiului autonomiei. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice.F. arbitraj. Comparatia se face la nivel de clasa. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. conducerea unor verigi din lectie. 2. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV.S. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local.D. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala. conducerea gimnasticii zilnice. 1. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. privind probele prevazute. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica.F. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. Metode de verificare. . Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica)..

se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. Metodologia de aplicare. indiferent de conditiile avute. în domeniul capacitatii motrice. necesar a fi realizate în aria curriculara E. Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama.F. La clasele V-VIII. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. prevazute în sistem. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta.S. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele.(trunchi comun). Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. disponibilitatile motrice. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. Pentru fiecare capacitate / competenta. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea. interesului si traseelor individuale de instruire. . Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. prevazute în fisa individuala.

acrobatica si saritura.gimnastica acrobatica. La gimnastica acrobatica si joc sportiv. . . conform optiunilor elevilor. cumulativ. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. Cuprinde: datele personale. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. 9 si 10. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. La gimnastica. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . la una dintre acestea. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. transmiterea informatiei despre clasa. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. jocul sportiv.argumentarea dotarii. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. acestea fiind marcate cu un semn conventional).saritura la un aparat. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . . Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. Fisa individuala. la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. conform optiunilor elevilor. În afara notelor acordate conform Sistemului National. probele prevazute de Sistemul National. cum sun t : alergarea de rezistenta. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : . conform optiunii. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate.

-elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10.2 note pentru calitatea motrica forta . dupa cum urm eaza : .1 nota la gimnastica acrobatica.La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10.1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta . .1 nota pentru jocul sportiv. . . . La jocurile sportive. Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . la optiune a elevului . . . . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite. la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note.1 nota pentru o proba atletica . . saritura la un aparat sau o medie între cele doua . Pe parcursul anului scolar. Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului.1 nota pentru gimnastica .1 nota la jocul sportiv. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara). dupa cum urmeaza : .1 nota pentru alta proba de atletism. La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar.1 nota pentru calitatea motrica forta .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful