Sunteți pe pagina 1din 4

DEZVOLTAREA INTERESULUI PENTRU ÎNVĂŢARE,

PRIN FOLOSIREA METODELOR INTERACTIVE

Metodele de învăţare centrate pe elev fac lecţiile interesante, ajută elevii să realizeze judecăţi de
substanţă şi fundamente, sprijină elevii în înţelegerea conţinuturilor pe care să fie capabili să le aplice
în viaţa reală.
Printre metodele care activează predarea-învăţarea sunt şi cele prin care elevii lucrează
productiv unii cu alţii, îşi dezvoltă abilităţi de colaborare şi ajutor reciproc. Ele pot avea un impact
extraordinar asupra elevilor datorită denumirilor, caracterului ludic şi oferă alternative de învăţare
cu ,,priză” la copii.
În vederea dezvoltării gândirii critice la elevi, trebuie să utilizăm, cu precădere unele strategii
activ-participative, creative. Acestea nu trebuie rupte de cele tradiţionale, ele marcând un nivel superior
în spirala modernizării strategiilor didactice.
Pentru învăţător, metoda didactică este un plan de acţiune conceput pentru transmiterea
cunoştinţelor şi formarea competenţelor specifice. Alegerea metodei de instruire se face în funcţie de
două categorii de factori:
- obiectivi (natura finalităţilor; logica internă a ştiinţei, mecanismele învăţării, ş.a.m.d.);
- subiectivi (contextul uman şi didactic în care se aplică metoda, personalitatea învăţătorului, psihologia
elevului / a clasei, stilurile de învăţare ale elevilor).

Pentru exemplificare, prezint următoarea activitate:

Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii


Obiectul:Ştiinţe ale naturii
Subiectul lecţiei: Pădurea
Unitatea de învăţare: Medii de viaţă şi relaţii de hrănire

I.MOTIVAŢIA
• Din perspectiva instructivă ,elevii îşi însuşesc cunoştinţe despre mediile de viaţă ale plantelor şi
animalelor ;
• Din perspectiva educaţională, lecţia contribuie la dezvoltarea sentimentelor de dragoste faţă de
pădure;
• Lecţia dezvoltă gândirea critică ,dând elevilor posibilitatea să-şi exerseze abilităţile de
investigare,analiză şi dezbatere.

II.OBIECTIVE OPERAŢIONALE
a)cognitive
-să citească în ritm propriu ,corect un text;
-să desprindă informaţii de detaliu dintr-un fragment;
-să formuleze clar şi corect enunţuri verbale;
-să explice sensurile cuvintelor noi,prin raportare la contextele audiate;
-să participe la forme variate de dialog organizate în clasă.
b)afective
-să participe cu plăcere la discuţii manifestând iniţiativă;
-să aibă o atitudine degajată în comunicare;
-să iubească natura cu frumuseţile ei.

IV.EVALUARE

-răspunsuri la întrebari;
-realizarea în scris a fişelor.
-argumentarea răspunsurilor date.
.
IV.MANAGEMENTUL RESURSELOR MATERIALE ŞI AL TIMPULUI

Resurse materiale: fişe ,planşă

V.METODE :,,Brainstorming” , ,,Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, ,,Ciorchinele”

VI.DESFĂŞURAREA LECŢIEI
a)EVOCAREA
Brainstorming
Elevii sunt solicitaţi să se gândească la următoarea întrebare:,,Ce reprezintă pădurea?”
Se prezintă oral ideile, informaţiile pe care elevii le deţin privitoare la pădure. Se vor arăta
imagini referitoare la pădure (plante, animale, fabrici de prelucrare a lemnului, produse obţinute din
lemn, etc....) .

Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat


Pentru o bună desfăşurare a lecţiei şi pentru a o face mai atractivă, am folosit
metoda,,Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”,deoarece pune accentul pe cunoaştere şi experienţele anterioare
ale elevilor, pe care le vor lega de noile informaţii ce trebuie învăţate.

ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT


Ce este pădurea; Care este casa animalelor; Fiecare animal are casa lui specifică
Ce animale trăiesc; De ce este „plămânul mediului de viaţă;
Ce plante cresc; naturii”; Pădurea este plămânul naturii deoarece
Care este rolul pădurii; absoarbe gazele şi ne dă în schimb aer
De ce se numeşte „aurul curat;
verde”. Pădurea reduce viteza vântului şi
zgomotele, fixează pământul,
împiedică inundaţiile;
Lemnul pădurii este folosit la
fabricarea hârtiei, instrumentelor
muzicale, mobilei şi la încălzirea
locuinţelor.

Tehnica ,,ciorchinelui”
Pentru sistematizarea cunoştinţelor, am folosit această metodă, elevii fiind puşi în situaţia de
a găsi legăturile dintre idei.
Se scrie pe o planşă cuvântul,,pădure”. Elevii vor completa pe planşă tot ce ştiu despre acest
mediu de viaţă.

Casă a Casa
animalelo plantelor
r
Pădurea

Plămânu
l naturii

Aurul verde

Rolul pădurii

În final a fost descoperit panoul meu,

după care se vor prezenta câteva texte pentru a le dezvolta copiilor intresul pentru lectură:
- M. Eminescu, „Fiind băiet păduri cutreieram”, „La mijloc de codru des”
- G.Topârceanu,,Cântec”
- M. Sadoveanu, „În pădurea Petrişorului”

În orele de educaţie plastică şi educaţie tehnologică, ne-am continuat activitatea pe această


temă, rezultatul fiind o mică pădure cu animale şi păsări, expusă pe peretele clasei.

BIBLIOGRAFIE
1. Dumitru, I. – Dezvoltarea gândirii critice şi învăţarea eficientă,
Timişoara, Editura de Vest, 2000, pag. 56, 83, 89;
2. Macarie, C. – Alternativele metodologice moderne – o provocare pentru
activitatea didactică, Târgu-Jiu, Editura Măiastra, 2005, pag. 39, 124-125;
3. xxx, Învăţământul Primar – revistă dedicată cadrelor didactice, Bucureşti,
Editura Miniped, nr. 2-3/2003, pag. 105-106.