cerinta: Scrie un eseu în care sa prezinţi trăsăturile simboliste ale unei poezii de George Bacovia.

IPOTEZA Publicată în volumul Plumb, apărut în 1916, poezia Lacustră aparţine esteticii simboliste şi este semnificativă pentru universul bacovian. DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR Titlul poeziei este simbolic. Cu sens denotativ, lacustra reprezintă o locuinţă primitivă, din paleolitic, temporară şi nesigură, construită pe apă şi susţinută de patru piloni. Podul care păstra legătura cu lumea terestră era noaptea tras de la mal pentru a-i proteja pe locatarii casei de pericolul lumii exterioare. Cu sens conotativ, titlul sugerează faptul că eul poetic este supus în permanenţă pericolului agresiunii din partea lumii exterioare, de care se izolează, devenind în felul acesta un însingurat, un prizonier al propriei lumi. Tema poeziei reprezintă un nucleu al întregii opere bacoviene: dezagregarea cosmică şi regresiunea în haosul primordial amorf, descompunerea spirituală sub efectul ploii, alienarea fiinţei sub presiunea materiei copleşitoare, descompunerea lentă a sinelui şi a materiei. La nivel formal, poezia este alcătuită din patru catrene, dispuse în mod simetric. Construcţia ei este circulară. Lumea imaginată ca un cerc închis este redată prin repetiţia versurilor: „De-atâtea nopţi aud plouând, „Sunt singur, şi mă duce un gând/ Spre locuinţele lacustre". Simetria strofei iniţiale şi a celei finale conferă monotonia. Imaginarul poetic se organizează în jurul a două simboluri: ploaia - reprezintă dezagregarea eului, tristeţe, monotonie, descompunerea materiei şi lacustra - simbol al limitării orizontului uman. Strofa întâi exprimă, în mod simbolic, dezagregarea materiei, sub acţiunea unei ploi permanente, plasată în atemporalitate: „De-atâtea nopţi aud plouând. Percepţia unei alunecări în acvatic se face gradat, de la o reacţie personală, în regim intim, la înregistrarea unei reacţii cosmice: „Aud materia plângând. Căderea ploii acţionează hipnotic asupra „somnului fiinţei şi a lumii. Astfel, apele din realitatea obiectivă, „ploaia", se contopesc cu apele visului, subconştientul, ambele având proprietatea de a descompune, a dizolva. Apele ploii, conştientul, aduc la suprafaţă, din vis „apele profunde" ale conştiinţei, imaginea „lacustrelor3. Izolarea poetului este exprimată direct: „Sunt singur". In strofa a doua, este continuată ideea elementului acvatic, prin intermediul unor simboluri precum: „scânduri ude", „vaF, „pod", „maF. Starea de nevroză, de iritare, provocată în prima strofă de plânsul şi dezagregarea materiei, se corelează cu spaima, în strofa a doua, sentimente generate de pericolul iminent: Jn spate mă izbeşte-un vaF. Reacţiile instinctuale primează, eul fiind redus la contururile acestora: „Tresar prin somn, şi mi se pare/ Că n-am tras podul de la maT. Apare motivul somnului purtând sugestia morţii, căci somnul bacovian este „un somn întors", care se transformă într-un coşmar.

prelungirea la infinit a stării de disperare. dorm. „piloţii gref ai lumii lăuntrice prăbuşinduse sub acţiunea distrugătoare a apei. val. Gerunziile: plouând. prozodia Din punct de vedere fonetic. care se realizează ca o prelungire a primului catren: „Tot tresărind. plângând. cu sugestia motivului biblic al potopului. Dezagregarea se extinde la nivelul întregului univers. o. se observă prezenţa rară a metaforei: „aud materia plângând. ceea ce sugerează bocetul. plângând. se întinde. plânsul. dă imaginii poetice o dimensiune auditivă. plânsul cosmic al materiei. trecându-se de la universal la individual. sunt. CONCLUZIA Prezenţa unor motive literare precum: moartea. frecvenţa vocalelor a. ultimele două fiind vocale închise. . de singurătate a poetului. În celelalte două strofe rimează doar versurile al Iî-lea şi al IV-lea. aşteptând. în afară de versul al doilea. plânsul lăuntric devine plânsul întregului univers. Singurătatea este proiectată în eternitate prin intermediul versului: „Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc". ploaia. simt. La nivel stilistic. monorima se realizează prin intermediul silabei -ând. ude. La nivel morfologic. cuvintele din sfera semantica a apei: plouând. dar şi resemnare în izolare. mi se pare. nevroza. u sugerează plânsul universal. Măsura versurilor este de opt silabe. golul.Strofa a treia amplifică starea de angoasă. se prăbuşesc. sugerează monotonia. tresărind. tresar. Nivelul fonetic. prin regresiunea în „golul istoric" al începuturilor lumii. înscrie această poezie în lirica simbolistă. se remarcă abundenţa verbelor la prezent: aud. La nivel lexical. ritmul iambic. mă duce. versul este mediu. tot aşteptând. tristeţea cosmică. Accentul cade pe planul subiectiv. mă izbeşte. întinderea nervilor în mod excesiv preconizează apropierea sfârşitului. Ultima strofa o reia simetric pe prima. Teama de neant produce exasperare. tristeţea metafizică. mă găsesc. Descompunerea este o acţiune liniară şi finită. mal. în prima şi în ultima strofă. de nelinişte. Folosirea repetată a verbului aud. noaptea. încordarea. ce sugerează permanenţa stării de dezagregare. se organizează în două câmpuri semantice: ploaia şi lacustra.

70249.g.:8423::5:793/8:089.297..4 2.30890 :38423 L39478 .7 .4.708097...854/:/0.381472gL397 :3. 2.8423:-.% 5.g3 .247x .

0247144.08905740.1.3/.-0 .08.5744/. ..482. 54.g2434943..3:8:-0.4.3.g538::3.g89.251. 570:370.08:070.7g.430. 97890x0... 08.0. .00.078:7470890/04598. 80702.g 44870.70.:2g:397.x:30. %0.078.9703 %499708g73/ 949.90.. 90593/ 8:070.3/: 80/0.078:.-:3/03x.970.70.g .g538:g:397.g5072.25:7802. 4 :8:070.08904. 89741g 243472./0505.70 . 970.9070 3.7g 139g  .2-.0/07014309.  .:347249.70L34.533/  & !7003x.04/2038:30.g57003x.5054:3/ 533/ :/0 .9.3139.70 80L393/0 2gg808.70./40.' 0.078:: !0 .g.:/ /g 2.70 97890x0. $9741.. .70 /.47L324/0.::--..9gL3090739.:/9.. 170./0.70509.0.:/2. 829 8057g-: 08.08:070.00.09: 538: .:3.89741. 80 47.307.057g-: 3/: 808:-.0 /472 2g -0 90 9708. 4: 34.0..80  g8:7./:..70 07:3054:3/ 533/ 9708g73/ .1470 .89g7/0/8507.g573390720/:8..7g/0.470.:.70.572::.0L3.89g5400L37.. 2.47/.078.03x.078:089020/: 792:.39574/:...90.82-489g  . 89g7/0/0.-0 3/ .0:L3970:::3.817 9:: .3900/38107.7.39.590.34.x:303. L3:92..50 L3.90573 390720/:.  . 35:3.7.2.039:. L3.7.9g..8070.30538:L3970:::3.907.078 54x701. 804-807.482.708070...425:3070.07-::. L3572.07-047.078:70..4.L 0.047.7 708023..30..00.70. .5409:: 573 70708:30.gL3/4:g.00.05:9:747:2 $3:7g9.70  0..303x.:224. .4 570:370..50572..8507.209.249.2.570.9/0.g-4..790.078  .570039.5745070. ..1..054..802. 209..L3.. L393/070. L38..9.35409.702:72gg808..:8:089.70.80093/0..:/ 8:39 2g/:./897:g94./0.7 2805.54945::  &92.g :9200/4:g13/./030.74.70570.00.g.0:14309.3..L3 4:8947.:897.08989.90/4:g897410720. 90593/ ..g/4.3.3.39.0907.82097. 538: 30.8g /0303 90 /083:7g9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful