Sunteți pe pagina 1din 19

n)

5-6
sau

,
il rn
atiei

Copitolul

MASAJUL COSMETIC

a
A.
GENERALTTATI

' Rolul rnasajului este prettentiu. / Scopul masajului esti de intrelinere a vitalitilif {esutului elastic din derm qi a mugchilor pieloqi, impiedicind apari{ia de timpuriu a modificirilor inestetice. Dar nu poate impiedica definitiv imbdtrinirea. La o virstd mai inaintatd, la care s-au instalat semnele de imbdtrinire, are,un rol moral, producind numai o relaxare nervoasd. In aceste situalii, un rol hotdrito.r il are numai chirurgia estetice. Masajul cosmetic se deosebegte fun_damental de masajul derma-

,n

tologic.

Masajul cosmetic se aplici pe o fa[i sindtoas5, pentru a-i. menfine un fimp mai indelungat aspectul eudermic, prospefi'mea 9i strilucirea.

iunil est tr

$t

SCURT |STORTC

Lrile.

DeJinipie. Masajul cosmetic este o combinaiie de migcdri Ei presiuni, executate manual sau cu ajutorul aparatelor, asupra unei pexsoane sdnitoase, in scop igienic qi estetic, pentru a pestra un timp cit mai indelungat strdlucirea pielii, elasticitatea gi vitalitatea dermului gi a mugchilor pieloqi. Scurt istoric. Originea cuvintului masaj se gdsegte in limba arabd de la cuvintul mns care inseamnd a pipdi. Este cunoscut din timpuri strdvechi, aproximativ cu 4 000 de ani in urmd, fiind practicat la greci, egipteni, arabi qi romani. Era fdcut rudimentar atit facial, cit qi corporal. S-au gdsit desene care reprezentau tehnica masajului din acea vreme. Era practicat mai ales in timpui bdilor simple sau de abur. Nlasajul era aplicat atit ca ingrijire esteticd, cit gi curativ, in diverse afectiuni dermatologice. Prima lucrare oarecum completd despre masajul facial utilizat in cosmeticd qi dermatologie a fost alcdtuitd de dr. Pospelov, iar la Congresul de la Moscova din anul 1854, acesta a expus qi descris miqcdriie de ,bazd ale ,rnasajului, electele lui qi bolile in care dd rezultate. $i in Fran{a, Jaquet, Brocq gi Leroy au ardtat importanta masajuiui in cosmetica gi dermatologie. Este cunoscut, chiar, un masaj efectuat pe pielea uscate numit ,,d sec" al lui Jaquet, practicat qi astdzi, cu bune rezultate, mai ales la tenurile grase. In pra noastrS, dr. A. Voina, intemeietorul gcolii de cosmeticS, a studiat qi a inifiat masajul biotehnic, in care tehnica masajului trebuie sA urmeze necesitatea tenului respectiv. Astdzi, migcdrile de masaj sint bomplexe, adecvate naturii tenului, calitd,lii pielii, virstei 9i stdrii psihice a clientei. Se aplicd pe o fa!5 bine'cui51atd, se executd r;tiinlific, cu produse adecvate 9i de buna calitate gi este completat cu ajutorul aparatelor electrice'

Masajul dermatologic este curativ, corecteazd sau trateazd anumite altera[ii ale pielii gi este indicat in afectiuni, ca : acneea polirrrorfd, eritroza faciald, celulitele, teleangectazii, neurodermite' Nu se va face in dermatoze acute inflamatorii.

B. CLASIFICAREA MASAJULUI COSMETIC


sajul cosmetic se clasificd astfel : a. Masajul de intretinere a fefei, gitului Si decolteului Scopul; Intre{inerei vitalit6lii tesutului elastic din derm 9i al muqchilor pielogi. b. Masajul corector

' ln funclie de scopul u'rmirit

qi regiunea unde se adreseazd, ma-

' - al gurii; - al bdrbiei duble. Scopu): Corectarea anumitor


;

al ochilor

imperfec{iuni ce apar in aceste re-

giuni.

c. Masajul de relaxare Scopu)r"R"l"*a.ea generalS a intregului organism, determinind


o bund recepfivitate la trata'mentul cosmetic.

d. Itlasajele speciale

masajul de intretinere a miinilor ; masajul de intre{inere a picioarelor ; rnasaiul de intrefinere a pdrului qi a pielii capuiui masaiul ligamentelor suspensoare ale bustului ; masajul d sec al lui Jaquet ; masajul decongestiv.

138

130

C. MASAJUL

FACTAL

t. GENERAUTATT
5i rnentirere un tirnp cit mai indelungar * tonusultri ;G,hii;;-ii"i"r,., pielii Ei a intirzia apar.itia sernnelor "riirut*ii'qi'p.o.pefimii de i,rbiitr.ini.e. Se executd in cadrul tratamenttrlui.cosmetic. -..,;;;i;;'o" dupii procedeele de curdfire sau in 5edi.t. :iprrc.rea rnaEtii. fblosite la "p"ri;, sint cr.emele m.saj speciale, adecvate tipului O" lJ,.,ldur.le

"

__ intensiflcarea schimburilor nutritive ; ,.'tu,:""":i"t",:';,Xfftermind qi o ,eta"ure cerurard mai rapidi, deci

in regiunea fefei, a gitului qi a decolteului. scop,r este prcr.'errtjr.,cre intrletinere


Se efectueazd

acesta u.te
m

T.:?1,i'f :l[:"fJfl
a.e
i

-Jii:T:tr1?:"H?,Acf
i

m do rt

p'*t"ai, ri"
a

nia

"

e,"tit,f1'""i,.i"::l'-"*.t"*utui "",,trnr. Actioneazd asupra terj'l;'T"ri,?,'j:il::',i':si:j:sd*n:tiii"t* j;.*tri ::H;iXx':'' t) Menpine catifelarea;i supletect pielii.
pos

"a i^ ;i ". ". ""]'

.til;b;;r'

ioneazdasup,.atonusurui menline tonusul .nr."ulur,

:i-"ff :: i.",T:t'J""H1

,,u),,'1"

"irrl il;i il ""r',fi

g) Iytregine fibirele elastice d.in d.erm. h) I mpied,icd. d.eoun,,,on de ::r::_' ?p?Lnerea u-^ grd.simi

Actiunea rocalS este.asupra

lVlasajul facial actioneaza local qi general.

2.

EFECTELE MASAJUI.UI FACIAT

subctttanat.

in

erces
ri za

in
i

testfttrl celtiload.i_

:i,:iliT,:i;;lt'"

regi'nii rnasate. ob{inindu-se modila niveltrr p'"Iii'Eje"utut,i *u"i,t"inr sr al muEte


as

jtx%:,TJ,fjf ;tti*i j;"*#l$",H*u;o;t,iit,1""i"..: p;;lii;";t";negte ;:t,,:r uutanate de la suprafafa ialta pr.ii"';;:^= respi_

,,,'rt)rff;1f :HT" :'fl llti

yi

-niet

ii.

Es

te

.rea

di'ect. pier ea res-

ffI:trfi:

b) Efect asupra sistemulrLi. qL.andtil,1r. Se e:<ereitd o stimulare pra glandelor sebosudorale, J"i";;;i"d o scurgere mai uqoara aasu_ sebumului, deci o Dresa.e a pielii, aceasta in cazul tenului uscat. La se determirra o gJri';'l'iiii"uriro,: pir"."u""Li de surprusul

"rrf;tlxi::r:,,5"';:i:'.i,:: a) Efect cre curdtire. se realizeazd.o curatire mecanicd descuamate existenie t; ;rp;;;ffi 0i",,,.

upra sis tcm u l u i ne,.vos

cen rra

l, produ-

a celuleror

7 3 B!.G-g!It! _D! BAZA AIE MASAJUIUI


,".*Ti'
[;;?it,',"r1"X,1'.1;;:"0'' pl'opl'Is'
trebuie
s.a.

masa j ur t.ebui

ru/ cosmeti ciana..

e executa r in

Prin stimularea furcfiiror grandelor sudorare, deci prin erimina_ rea transpirafiei, se inlesnegte ' c) Efect asuDra sistemurui Eii-i"r..u toxinelor. uascurar. se aclione azd a,itasupra sis_ temului vascurir- cit Ei limfatl."ilJ"ru de singe nu se gdsesc decit ' in derm. Epidermul n""r."ur#)ut. stimu-larea circulaliei san_ guine Ei limfatice are o i*po.-tiriJ "'rt. deosebita in speciai in hrdnire. Prin activar:ea circulaliei sanguine gi limfatice se ."rfir"o^' o hiperemie locali trecdtoare : - un aflux mai care de circulaliei periferice,. Tar.e,de.singe'in capilare, deci imbundtdfirea obiceT esie mii i.,ceii.,ita. Singere trans_ portd qi substan{e hrdnitoare, J""it frranire locald ;
140

ll, i':i'1"rtJ'".f::,'ii, carilor.


b_/

di b;;;.*,r"

cr-in .ai u't u$..,!i ro. piur oeitinle temeinice cie anatomia .{;;,',,' ; J li=.,, po. ta,., qi i. t' a miqcairilor., in
o.q

b;i

in[enritoluo

loi,ii, rt"gu.ua mi^5_


ti"!11?,"

nrigcii.rii de brrr.'Tadecvat' 'I'eDure c'Ltnost'ut g.adul a" gr"rir',uinasa3utui 9i a a pielii. .si sensiuilitate

ni' i;:,i\ ",i"' 11!" i 5iii ;:1'"1,,"r'i'*:if ' *' a u'' pentiu stabili.eri;r;;t;; t ""
i i

Cosmeticiana tlebuie sa cunoas "

;l: :

*, {r#il,"itiili"j;"1'fi
cl/ Mina cosmet

,,]-l1,3i1,

o m obili ta te

m ar i ta

a degeteror,

u' I ?,ill ii; rX :l migcdri de masaj o,,",'gi"L. ;'oJ,;, il"ffi'p;i nrasajurui, bijuteriire "Xl:r:X trebuie

t3i1;i;f.'l,:ilsh#ffiili :?,i;,;il,i:,olg.=,,13 ingrijitd, cu o piere tacu i in tact. rrefuie =rr,;,. r:,T:" ri ri j,


t4t

intrucit incomodeazd. Miinile trebuie si1 lucreze simultan sau alternativ in funcfie de executia miqcirii. Nu trebuie si fie aspre, crispate Ei sd nu transpire. Inainte de masaj, miinile trebuie spAlate cu ap5 qi sipun, dezinfectate, iar dupd masaj, spdlate din nou qi unse cu cremd grasi vitaminizatti, pentru pdstrarea suplelii pi catifeldrii pielii. e) Legea de bazd. a rnasajului prevede ca mina cosmeticienei si adere gi sd nu pdrdseasci suprafala de masat in timpul execufiei, iar-d m iq c 5 rife- e-baz d aI e m as a j uqq=Sa. _Lic-llgg t dl@:e-Il pri n-miqci r i
scoase,

fo..,?:"::u"utd

a. Illigcirile de effleurage Sint miqcdri mingiietoa-re, de arunecare, executate cu fa{a palmard sau pulpa degeielor', la inceputui, rii.+itri -"."j;I"i qi in alternanta cu miqcdrile-energice, .L adr.eseazd epidermului. I "e pe direclie tiniard, ciic"ru,.i, in !;;;il, i; zigzag qi i'
Scopul acestor.migcdri este : de Iuare de contact cu pielea clientei ':- de intindere,a cremei p'e ; fa1a, Srt qi decolteu

de legdturd,

pds

tri ridu:Se cbntinui tatea m i$ cdri lor.

J/ ln-timput rfasalutrliroimeiicfina freUlie sd fie calmi, Iiniqtit6, si nu execute masajul in grabi qi nici cu intreruperi. g) I\{igcdrile de masaj trebuie- exeeutate intr-o anumitd ordine gi direcfie, gi anume, se incepe gi se incheie cu miEciri mingiietoare, iat' miEcdrile energice vor alterna cu migcdri mingiietoare. In ceea ce privegte direclia, la tenul congestiv miEc6rile se executd de la fnrnte spr.e ,d,ecolteu pentru desco,ngestionar, iar la tenurile anemice, de la decolteu spre frunte pentru ,activarea circulaliei. h) Migcdrile de masaj trebuie adecvate regiunii unde se executS. De exemplu : nu vom executa migcAri energice in regiunea ochilor,
care este sensibila, ci numai migcdri u$oal'e. iJ Nlasajul nu se va face bt'utal, pentru a nu deplasa pielea pe pianuriie profunde ; chiar miqcdrile energice au o intensitate moderatd. jJ lVlasajul va fi e:cecutat pe o piele curdlatd Ei sdndtoasd, cu produse adecvate 9i de bund calitate. Pentru tenul uscat se va folosi o cremd grasa, vitaminizatd, pe baza de lanolinS, iar pentru tenul gras -_ creme saponanta pe bazd de stearind sau ulei (de germeni de porumb, mdsline).

; pdtrunderea cremei"gi'o..rrrii""1lto. - wureazd biorogice in piele, obtinindu-se o gresare, catifelare qi hrdnire a pielii ; produce rehxarea. ._- de a Dupd ferul cum sint executate, Ei anume dupi directia Ei intensi_ tatea migcdrilor, au ut.mdtoarel" ui'u"t" , executate lent, fdrii prea mare presiune, produc reraxare: In acest fel se executd 1a inceputut qi stir$ipr^ -1,i1l"i,i1"pu.,t.,, a pr.egdti clienta de a fi cit mai iece,ptiiia,latt in inchei!.u;;-; fi relaxatd. Tot in acest fel se. executd gi'in aiternqntd cu mi.lcdr,e ener.gice, pentru .elaxarea si destinderea tesuiur.ilor, vs ivruLce a.; fost stimulate de miqcdrile energice ; * executate lent, cu oa.recare.presiune. dar in directia circulatiei venoase, produc descongestionar.e ; executate .apid, cu presiune moderatd, produc culatiei, deci o buna hreni.u, rti."uLrea terminaliiroractivarea cirnervoase si imprdgtierea

edemelor

virstd.

k) Durata masajului este in funclie de calitatea tenului Ei

de

l) In timpul masajului, ciienta va sta culcata pe fotoliul qosmetic,intr-o pozitie comodf, gi relaxatS, cu o lumind difuzd, o muzicd pldcutd gi discretd.

ce se adreseaza crerrnurui gi hipoderL.Lr rrrLrlur mului. Scopul lor. este de : sti,mulare a circulatiei sanguine - stimulare a functiei g_lande"lor gi limfatice ; setosudorate ;' - .stimulare a terminatiilor n".uor." , - stimulare a lesutului muscular;-- ' - goiire a foiicuriror pilosebac.i-au surplusur de se,bum gi trans_ SI prrafie ;

sint miEcdri de profunzime

b. Migclrile energice

4..M|'CARILE DE BAZA ALE MASAJUIUI h{d


Se cunosc

miqcdri vibiatorii.

trei categorii de ml;ci:i de bazd : miEclri de effleurage, mingiietoare sau de netezire miEciri energice ;
142

il
tapotatul ; arpegiul. Pianotatul. Este o migcare rapidri, asemdnd'toare cu alunecarea degetelor pe clapele unui pian. Se executa cu fala palmara a degetelor, miinilor lucrind simuiian.
Efecte :

li

ciupitul;

Dtrectin de cxecufie este liniard qi circtrlara. ltrlmintatul. Bste o migcare de profunzirne, asemdnitoare frdmintaLului. Sc, pt'inde pieleit si lesutul subcutanirt 5i se ruletrza intre index. nrclir-r ;i ineliu'spre police. Miinile lu<:r'eaza irlternativ.
E.fecte
:

- Stimularea terminaliilor !esuturilor'.

nel'voase, redeqteptind vitalitatea

celor de la collul extern al ochilor, producind un u$or edem in qanful ridului. astf el atenuindu-I. Regiunile unde se erecutd.: in jurul - pe ganlulochilor ; nazogenian; - in regiunea geniand. Direcfia de executie este liniara gi circulard.
Pdlmuitul. Este o mi;care rapidti, asemAndtoare pdlmuitului. Se executd cu ultimele trei degete (mediu, inelar qi degetul mic) unite, care lovesc fata u$or de jos in sus. Nliinile lucreazd alternativ.
Etecte :

Are un efect bun asupra ridurilor superficiale, in special a

-- :;timule-aza circulati:r sanguini li lirnfatici ; _. stimul.e,iza tonusul rnuscul:rr. gi librele elastice din derm stimuieaza luncfie glandelor sebosurlorale - ajuta Ia goiirea foliculilor pilosebacei de surplusui de sebunr gi tlanspiratie
;
; ;

ajutd la indepartarea deEeurilor cutanete de Ia suprafata pielii, Regiunile uttde se etecutd" :

vertical ;i circular. Ciupitul. Este o migcare rapidd asemanitoare unei ciupituri. Cr-r mediui si policele se plinde pieler gi lesut,-rl subcutanat, se ridica uqor gi se elibereaz5 rapid. N{iinile lucreazii alternativ gi exer:lttti o rniqcare ampiir de rotalie in aer.
EJecte
:

- r'egiuneaexecutie : liniar, orizontal, Directia de


geniand.

nierd.

stimularea circulaliei sanguine Ei limfatice ; stimularea tonusului muscular ; impra;tierea depozitelor de grasime din regiunea submento-

I I

Regiunile unrle se etecutd : - regiunea geniand; submentonierd Ei submandibulari. - regiuneaexeculie este Iiniara. Directia de Fric(ionatul. Este o migcare executati'cu dosul falangelor pe directie circulard, in timp ce falangele executa intre ele o migcare de du-te-vino. Miinile lucreaza simultln. Etecte : sti,muleaza sanguini - executat incircula$ia circulaliei; venoese cu oarecare presiune directia are efect de descongestionare. Reghmile unde se exeurtd : - geniand; git qi decolteu.

i
I

stirnuleaza - stimuleaza circulatia sanguinf, gi limfatica ; functia glandelor sebosudorale. - eficienta ia tenurile paliCe, atone, cu o circulatie sanguind Este deficitara. Regitntile unde se etectLtdt : regiunea geniand. Directia de execulie : liniara. Tapotatul. Este o miEcare de io,vire uqoara. Se executa cu fata palnrara a degetelor sau cu toata palma. NIiinile lucreazi simultan.
Ef ecte :

,l

lr

i\)

limfatica - eliminarea circulalia sanguina Ia nivel cutanat deEeurilor organice - stimuleaza lesutul elastic gi terminafiile nervoase. Regiunile untle se ereuttii :
stimuleaza
gi
;
,

geniarid. - r.egiuneaexeculie : circulara. Direc[ia de

Arpegiul. Sc aseamiini ca executic cu pianotatul, crr deosebirca ca degetele alunecd pe suprafata masatd qi nu o iovesc. Miinile lucreaza simuitan sau altelnativ.

t44
:.
:...' ,:

ufi
'l

10 - Tehnlca ingrulril eosmetlce - cd.

128

{
Efecte
:

" '';ffi "


"
.asl

stimuleazi - stimuleazd circula{ia sanguind; qi limfaticd * tonusul tnuscular stimuleazd fibrele elastice din der.m ; - stimuleazd terminaliiIe :nervoase. Regiunile unde se etecutd" regiunea - frunte ; geniana ; - git Ei decolteu. Directia de execufie : liniard gi in evantai de la degetul index degetul mic Ei invers.

Daca rni;ciirile de masaj se executd lent, calm, flri intensitate prea mrlre, au eJect calmant, iar daca sint de profunzime, repezi Ei cr-r o presiune nrai lnare, au eJect stimulutor Cosnreticiana va trebui sa qtie sa foloseascA miEcArile de masaj cele mrri potrivite la clienta respectivd linind seama de : pielii ; tipul gi - r'irsta ; cllitatea
stitrea psihicd. a. Tipul gi calitatea liielii In funcfie de tipul de ten va tt'ebtti sii se aleagd migcarile de masaj cu clr'e se vor obline efecte optime. p Tenul normal. Este un ten tinir, cu toate funcfiile normale, care nu are nevoie decit de intrelinere. De aceea se vor folosi migcarile de effleurage, u;oal'e, intr-un ritm moderat, fard o intensitate prea mal'e Ei cu durati scurtd de 10 min. y Tcnul ttscat sau deshidratat, cu o piele subfire va beneficia de niigc6ii--dleffleurarge raplde pentru activarea circulaliei sanguine Ei limfatice. Acestea vol fi alternate Ei de citeva miqcari energice de

--+

c. Nliqcdrile vibratorii
Se realizeaz5 prin incordarea antebratului. Sint de douti feluri : plane ;

.. vibra{iile plane se executi cu fa{a parmard. realizind o alunecare r;ibrata. Se executa in regiunea geniana si pe frunte. . vibar{iile punctate- se e-xecutd cu pulpa degetului mediu al miinii drepte in foarfecele for mat de inde.xul' ii ,-,-,'edi"L ,,,ii"il sii.,gi, i., legiunea frunlii. EJecte: reLaxare ; - descongestionare cind se lucreaza pe ciirectia circulatiei ven0tse. Se executa la sfirqitul masajului, cornpretate de presiuni puncpLrlp? degetului mediu in Lrnghiur inte'n ar ochilor, fosa temlltu-',9ugi poralu regiune:r preauricuiar';i. prin aceste presiuni se tot o relaxare, datorita opririi pent,u un timp foarte scur.trealizeaza a circui-r, tului nervos.

punctate.

intensitate moderati (fric'lionatul, ciupitul, un ugor frdmintat) in scopul activdrii circulaiiei sanguine gi al stimuldrii funcliei glandelor sebosudorale. Se va folosi crema grasi hrdnitoare, vitaminizata, bine hidratatd, pentru hrdnirea, gl'esat'ea gi catifelarea pielii. 15 min. Durata masajultti este ;i in lunclie de virstd pori dilatafi sau deschigi, cu o piele ingrogatd gras cu )'-[cnul vi EEir6t'i.'ia de- nriqcArile enelgice de profunzime pentru eliminarea sebumulr,ri din foliculii pilosebacei .gi imprdgtierea depozitelor de glasime din tesutul adipos. In alternanla cr"r mi;cdrile energice, se l,or executa miqcari de effleurage pentru calmarea $i relaxarea !esuturilor'. 15-20 min. Durata masajului in functie de vilstti caracterizat prin prezenta pustulelor acneice, nu Tenul acneic ) vh berre.ficia de un masaj fac'ia.l obi.lnuit, ci de masajul, a sec aI lui Jaquet, folosind un pt'odus medicamentos (Sa,prosan, sulf, pudr'6 sullamidata) y TenqU--cengestiv. Pentru descongestionare, se folose'sc miqctirile migcdrile friclionatui cIe dlIl6urage, din miEcdrile energice - ;i in direclia circulaliei venoase. MiSctirile incep vibratorii, execut:rte de la frunte spl'e decolteu. 7 TenUt palirlse vor executa miEcdrile de elfleurage rapide Ei maj5riTaTea migcdrilor energice in scop de activat'e a cit'culaliei sanguine ;i limfatice. Miqcirile incep de Ia decolteu citre frunte.
L47

^ vibraliile se mai executd Ei la sfirgitui rni;cdrilor din fruntii gi ochilor, cu acelaEi efect -- rlelaxarea.
5.
DTFERENTTEREA MTSCARTLOR

regiunea

DE MASAJ

Masajul facial este alcituit din trei categorii de miqcdri de bazd effleursgg, energice gi vibratorii, car:e se folosesc diferit ca duratd: ;i intensitate. L46

' Este un alt criteriu de car.e trebuie masajului facial.

y b. Virsta

6. PRODUSE FOLOSITE [A MASAJ

finut seama in

efectuarea

tinere. -ln ace-ite cilzuri, s_copul este intrelinerea ". ..^1r ,p"..*."t"5t rnenlinerea aspectului flurnos ll tenului. $edinqele an *nrlq .ri"t de scurtd durata, de l0 nri., l-ru--i.,x. la.e to,rte ,nis"ir.ite ae r.asaj cu o intensitate noderata. Daci tenul este gras s-ru acneic :ie gice, in alternanta cu cele u$oare. 'it insistir pe miqr:drile ener_ La persoanele adulte. sedinfele de. masaj durattrflS-Fifl-$ se va a-xa cle migcd.ile a. ,'.,ro..i; in mai clede 'or I'i iLrnclie rungd calitatea pielii. .^.La persoanele in virstd..Nlasajul.va dura min, cu migciiri de e.ffltrI=EE-rmiae pent.u activarei circutaliei 20rti-,hi.ea termina_ 91liilor nervoase. Migcdrire energi"" avea o'intensitate moderatd, "o. ' linind cont de tonusul muscular diminuat la aceastd virsti. :p c. Starea psihicd I ca 55T5-ti"em rezultatere dorite in cadrul tratamenturui cosmetic, clienta trebuie sd fie reraxatd, pentru a fi cit mai una din 'eceptivd. metodele de relaxare este gi masajul facial. ' in functie de starea psihi,cd in care se afld clienta vom alege miEcdrile de masaj care convin cel ,mai bine pentru relaxare. - Dacd clienta este calmd, relaxatir, optinrista, masajul 'a fi adecvat vilstei gi calitdtile pielii. - Daca clienta este nervoasd, agitata, irascibild, vom cauta sa-i asigurdm .elaxarea prin migcdri de effreurage prerungite, ugoare qi cu presiuni in fosa tempcrard qi .egiunea cervicala, insotite de vibratii. Vor fi evitate miEciirile energice. -- :-- Dacd clienta e.ste crispatd, contractatd, masajul se executd intocmai ca cei anterior, numai cd miqctirile de effieurage vor avea o intcnsitate ceva mai mare. * Dacd clienta are o stare de nelinigte, ,masajur va fi uEor stimulator, Iard a fi prea excitant. clienta este - Dacdtratament obositti, surmenatd, plictisitd, tristi, absentd, ;edinta de va incepe cu un masaj de Migcdrile de masaj vor ii arcdtuite dintr-un effreurage rent, 'eraxare. urmate de migcari energice stimulatorii gi incheiate cu p;;irrgii;.-

I'entru tenul uscat qi normal, deshidratat (1te fond uscat), .senil (pe fond usc:rt) se lolosegte cren.r;i grasn pe bizd de -ianoiina bine hidratati ;i vitanrinizata. Pcntru tenul gras (asfixic ai uleios), deshirlrata,t (pe fonci gras). senil (pe fond gras) se foloseEte cremd 1ie baza de steai-ina inftrzie sau apd minerald Ei uleiuri vegetale (de mdsline, gerrneni de porumb). 7.
DESCRIEREA M,ASAJULUI FACIAL PE REGIUNI

necesare.

regiuni. Masajul facial r:a incepe cu irriqcari de eff'eurage cu o interrsitate moderati, care va cregte pe parcul's cuprinzind fita.- gitul gi decolteul, apoi se vor erecuta miqcdri energice, sti,mr-rlatorii] alterr-rat-- cu miqcari.de.effLeurage, iar in incheiere se vor executa miqc.ir.i de effleurage gi vibratii pe intr.eaga suprafala de lucru. Pentru a obtine rezultate bune este nec?sar ca r-r-iasajlil faciri sa se aplice pe o fald perfect curiitatd prin toate procedeele de curatire

^ Masajul facial de intrqtinele a felei, giturui Ei decolteului este fornrat d-in cele trei categorii de rnigcdli de baza. adecvate fiecarei

qi o muzica discretA. - Cosmeticiana iqi va spala miinile cu apd Ei sdpun gi le va dezin_ fecta, iar cu o .spatula sau linguritd de piastic va lua crema de masaj. igi va unge miinile si apoi va aplica rcrema pe fata, git Ei decolteu.

In timpul masajului, clienta este cuicatd pe fotoriul cosmetic intr-o pozilie relaxata. cu o lumina difuzd, ir-rti-o atrnosfera de liniEte

a. Nliqc5rile de intindere a cremei P lntifrdETea creffiEi se-tace-ctr-Iatrp6tmar.a a ambelor rniini, aderind bine de piele prin miEcdri uqoare. se obline o gresare a regiunii masate, precLrnl gi-un prim contact cu pielea clientei, in cale timp ne putem da seama de calitatea te<'drilor qi dulata masajului. Migcdrile de intindere a cremei incep de pe pierosui gitului, cuprinzindu-l intr-o miEcare de mingiiere cu ambele miini ie lucleaza s!multan. Apoi, nriiniie coboara sple decolteu, ocorinci r.egiunea tiroiclei gi a paratiroidelor, deschizindu-se in evantai pentru icupr.inde tot decolteul, ocolesc umerii, apoi se trece prin rigiunea cervicala pini in

) ''

rrului, dc tonusul muscular. pentru a puter stabili intensitatea mis;-

"lU.o]ii

,n/L\

148
ne

149

regiunea submentonierd. Se eontinud netezirea eelor trei ovale : moful barbiei-ureehe, eomisura buzelor-ureehe, aripile nasului-tintpla. Ur'meaza netezirea regiunii ochilor. a frttnlii qi se coboarii pe laturile tetei pina in regiunea mentoniel'd. Migcdrile ide netezire de la intinderea cremei se exeeutd cu fata palmara a ambelor miini ce lucreazd simultan, revenirea la pozitia initiala se face cu dosul falangelor, iar miqeirile se tepeta de cite ori este nevoie pentru a gresa bine intreaga suplafata de masat.

regiunea submentonierd, -ambele miini simultan cu fata palmali coboarti pe pielosui .gitului. unde executd" o migcare mingiietoare, pe direclia circulard. Nligcarea se'repetd de 3 ori. Masajul regiunii decolteului se executd,astfel : - Miinile coboard spre decolteu, ocolind regiunea tiroidei si a paratiroideior pind in dreptul sinilor ; revenirea se face pe acelaqi traseu pind sub bdrbie (fie. 29, b). Miinile lucreazd simultan, bine aderind pe piele. executind o presiune mai mare la coborire, decit ia urcare. Miqcarea se repetd de 3 ori. - Miinile coboar'd din nou spre decolteu, unde degetele se desfac in evantai. cuprinzind toatd suprafa{a pind la umeri (fig. 2g, c). Revenjrea se face pe acela5i traseu pind sub bdrbie. Migcarea se repetd de 3 ori. - Miinile executa aceeaqi miqcare, ca Ei cea antedoari (in evantai), iar rerrenirea se faee ocoiind umerii. prin regiunea cervicard, ajrtgind in regiunea submentonierd (fig. 2g, cl). Nliqcarea se repetd de

q b. Nliqcdrile dc effleurage iI lVlasajul regiunii gitului (fig. 29, o). Din

ori.

Miinile coboald de o parte Ei de alta a gitului, cu policele aluin regiunea cer-vicaid. iar la inLoa .policele executa presiuni circulare in regilrnea cervicald. Migcarea se repetd de 3 ori. {gsajg!. in regiunea sq!_qggdib_qlerE (fig. 29, e). Mina stingd -fixdld-in -epropiarita-ufa;EiiTtif este i"'tiirp .u -inu dreapti iu fala palmard aderind de piele executd o netezire in regiunea submandibulard de la urechea stingd la cea dreaptd, unde -degetele miinii drepte r'dmin fixate gi continud miEcarea mina stingd. lliEcarea se repetd de 3 ori gi se executd o uqoari presiune in regiunea'submen-

necin*d

tonierd cu degetul mediu. Masajul ceto{5er_qr44epsptru : Prnmurova(-frg. 29, n rvriinile se impreund in unghi (miinile stau in pozi{ie v'reticald cu degetele apropiate iar pa1,mell, in apropierea 150

ef
Eig. 29. illasajul facial mi'ctrrite do effleurage : o - netezlrea re8lunll Sltulul; O - netezlroa decolteulul ptn6 ln reglunea ste(nulul i pe decolteu cu revonlre prln regiunea c decolteu ; d - netezlrea ln evantal petn reglunea submandlbularA I I - netezrre cervlcalA i e n.etezltea netezlrea prlmulul oval ;

f.

151

,i

articulafiei pumnr-rlui, sprijinite pe maxilarul inferjor') p: rn:rsila:ul i n fericr, deasr-r,pra mo!ului bfurbiei. I)in aeeastd pozitie, ele aluneca intr-o miqcarc de netezire, executind loarfecele maxilaru]ui inferior (se cuprinde nrotul bdrbiei intre indexul si rrediul ambelor miini). In dreptul gonionului. de3etele se unesc qi se continud miqcarea pina la urech,:. Al doilea oval (fig. 29, g). Fala palmard a a:n,belcl nrii ri ,.s 1,pri.iind in regiunea goniand in unghi cu degetele unite d:,:supr.e b'_r;elor.

Ambele miini simultan alunecd intr-o miqcare de netez re, cxecutind foarfeca buzelor, care se inchide la comisura brrzelor, iar rniqcarea se continud pina la ureche. AI treilea oval (fig. 29, h). Miinile se sprijind pe rnaxilalul su,perior in unghi, iar degetele sint unite deas,u,pra nasului. Aiuneea,printr-o migcare de netezire. bine aplatisate de piele, u,r'minc sinuozitalile fetei pind la timrplS. La toate cele trei miEcdri, revenirea se face astfel : o mind lamine fixata la regiunea unde se termind migcarea (ureche sau timpli), iar cealaltd, prin ridic:re, se aEazd la regiunea unde incepe miqcaiea (din partea rnediani a felei) gi apoi revine gi prima rnind. Aceasta ar.e irnportanld, in respectarea legii de bazd a rnasajului. de a nu parirsi complet regiunea de masat. MiEcdrile se repeti de 3 ori. ochitor (fig. 29. i). Iliinile Wclrile@regiunea
s i n t spr-rJirrn6pe m a x i I a ru i s uffi deasupra ochilor, de uncle executd o netezire

*q"-

ffiffi

egeteI

e i mp

reu nate

in legiunea ochllor pina la timpld. ln tirnpul miEcdrii, degetele sint uqor curbate pentru a nu exercita o presiune pe globrrl ocular. iar in fosa temporala se executii o uEoara presiune cu scop de relaxare. Nli;car.ea se repeta de ll ori. Yliscdrile de eftleurage din regiunea frun(ii (tig. 29. j). Miinile sint fixate e eisupra- fruntii gi esecutd o netezire pind in regiunea timplelor, unde executd o uqoala
presiune. Migcarea se repeta de 3 ori.

,l
../-netezireaceluiile-alll-ieaoval;h-retezireacel.uide-alIII-leaoval;i-netezirea in legi'.inea ochilor ; j - netezirea in reqiunea fruntij.. Mircdrile de netezirc in er-antai sinf urmitoarele - Poltcete arnltelol rniini sint sprijinite pe [r.irnte in l'eglunea
;

!'ig.

29. rllasajut laeial

miscirile de elfleurage :'

--Se- executd in continuare o miEcare-de legdturd in jurul ochilor, gi anume : mediul ambelor miini simultan trei printr-o netezire prin unghiul extern al ochilor, pe sub ochi, unghiul intern al ochilor 5i de-a lungul arcadei sprincenoase pind in unghiul extern. Este o 6i$care des folositi in timpul masajului. fdcind legitura intre miq-

cdri (de aceea se numegte migcarea de ,,legdturd") slau trecerea de la oregiune la alta, pentru a nu face pauzd in timpul masalului, a pistra continuitatea miEc;irilor qi contactul cu pielea r:iientei. Aceste miEciri de legdturii se pot face de cite ori considerim cd este nevoie in eadrul masajului.

intelsprincenoasa. Celelalte degete. uqor curbate. formeaza ca o boltd deasupra ochilor. Cu pulpa degetelor simuiltan, se executA o netezire de-a Iungul arcadei zigornatice pinri 1a tirrrpli. Nliqcalea se r,epeta de3 ori. Policele an-rbelol niiir-ri. incruciqate. se afla cleasupla regiunii nasului. fdrri a-l atinge, iar r:elelalte degete, u;or. curbate, sJ afld dea-supra buzelor. se executa o netezila cu pulpa degetelor simultan, de la comisura buzelol' pinii in r-tr'eche. MiEcalea se repeta cre 3 ori. - Policele ambelor miini, incruciSute, se aflai cieasupra buzeror., fara sa le atinga, iar cu pulp'r degeteloi' se e.xecutti o r.r-etezire cle-a lungul maxilarului inferior. de la rnotul birrbiei pina Ia ureche. Mi;carea se repetd dc .J ori. 153

152

z'1-

?"'

:,lti

- Se l'a e-xecuta. o^arti nriEcare cle legatura, de la muxile.ul in[erior', ,nde-am te--rmin"i penlr-u a pute. ajr-rng. i,ii"n.un. in regiunea f.r-rntii. unde va incepe miEcarea .rmtitoare, qi anume : .rediur ambelor rniini, simul.tan,. i.ece,'p.i., deja ii;G;l .ianlurui rlazogenian. de o oa.te ^et"zi.e, 5i de alti a nasului pin;i la unlir'iui irrtern .l cehi_ lor'. de unde i'a face r,i5ear.eir tle legattrri in jtr*rr ochilor qi ambele
r, c. illiscririle de masaj din lsgiunea frun{ii
Miqcarea de neteziru (rg. o). Este executata cu fala par'rard a degetelor'. de la. o tirnpi.-la.30, ceatatta qi din ;"grr; spr.incenoasa catre zona de imprantare a piirului. se iricepe .evenirea se iace intocmai, miinile luc,i.rd dli.p;r.tl dreapta, dar o intensitate tnai mare in--r'egiunea- intersprinc".,o""a-qi Miqcarea are "lt"r;;ii;. se repetd de
I I

illigcarea in zigzag (fig' 30. b). Nlecriur amberor rniini , executd o netezi.e in z-igzag de Ia o tlmpra Ia cea.raita pu touu .iip."rnt, fruntii. Iliscat'e. incepe-diu pa.tea i.u"pta, iar reienir"u insistind in resiunea^^intersprirr"i"ln.a, degetele .u-fo"u intocmai, iucrind arternativ. )Iigcarer se r.ep"etd de 3 oli. illi;carea in cerctrre(g (fis. 30. c). Nlediul o netezire in cercule_le^ae' ri o..timprd spr.e ambelor miini executd .";i;tJ;"'i"ria"-.,p.": fata frr-rntii. Niigcarea incepe din plrtea dreaptd, revenirea se face "de intoernai, nriiniie rucrind simultan.'MrEcirea ;;;;p;t,", :l orr. F.oarfecere sprincenei (fig. :9, d). Indexul gi mediur ambeior miini cup.ind sprinceana in ioa.ieie. Executd o netezire Ji,, pr,.tu, mediand a fruntii. Revenirea se face cLr miiniie alternativ. intoimai ca ra mis_ carile de effteurage are ceior trei i" o presiune cu indexul de-a lungur sprincenei,^qi-apoi """t". * fosa tempo_ rald, cu efect bun decongesti" ."il-*ont. Nliinire lucreazd simurtan gi migcarea se lepetd de 5 ori. f,i . - lrigcarca in foa-rfece pe.frunte (fig. 30, e). Inde-xur Ei mediur ambelor miini'executa o timpla la cealaitd. Nliqcarea in.upu ai, pirteai.,tr"plt,lrral, de Ia o ""i"ri." i""io'u.i""u..(rl, mediana a fruntii Ei reveni.ea se face int<-rcmai, miinite llu"ii.rd ,i-;i;;.^-Miqcarea se repetd de 3 ori. ivrigcarea i'n ziuzitg in foarfece (fig.. miinii stingi sint Ind6partate, iar *"ai.t30, f). Indexur gi mediul miinii drepte executd o li:l:1rj.", in zi.g-za.g in foa.fecet" ,.,.,ii"ll stingi. Miqcarei incepe de ta tlmpla dreapta, iar revenirea se face prinl-r"t"i-il.*-rvriq"u."u se re_ petd de 3 ori.

e
a, 1 netezir_ea

a, II

_ directiile de executie -"-'*"' - imagine toto :-

o, , -_,]l-r.qg"rea in zigzag _ curectiile de executi.e ; D, II _ imaglne roto i--' -"

rj-;;i;ilH;##;;

bt
Fig.
ao.

Masajut facial

154

migcErilo din regiunoa

frun{ii:

,l

c, I -

cerculete

dilectiile cle executie c, II - -intagine Ioto ;

e, I

foarfeca fruntii _ direclii de exe_ - cutie : e, rI _'imagtne ...r ioi.i :"-

d, 'L - Ioarfeca spriltcenei - dirrictiile executi.e ; d, II - imagine foto ;

de

/, I-,: li|za|.in foarfeci, - drrectiile de execuite ; .foto


:

vibrafie punctaia -i"i!.e*iriE


1,

ii, :

i
I

i
t

W-l
Fig.
gO.

Masajul facial

nri.sclrile din regiunea frun{ii

ft
Fic.
gO. Masajul

Y
facial

l,i

156

migcErile din regiunea frun[ii

I57
.
i

iil;
:!rti:

,.,r., .' ,. :''','

iiili
'itif
i

,'

ill

*v\n

/\nnn

gl
Fic. 30. Masajul facial

a, I - \'ibratia planA - dtrectllle de exe' culie ; q, II - imaglne foto'

miScirrile din regiunea frunfii

Vibralia punctati (fig. 30. f). Poziiia rniinjlor este aceeasi ca Ia migcat'ea ant6rioarti, nuriai cii ri-recliul miinii dlepte executd o vibt'atie pr,rnctatii. Nli.gcar:ea incepe de li.r tin1pla dleapta, iar revenirea se farce prin netezire. NIi;c'tlt'ee se t'epetir de 3 ot'i. \ribralia pland (fig. 30, 9). ]v'Iitra stitrgii susline mugchiul orbicular al ochiului li nivelul"tirnplei stingi. in tlmp ce fala palmard a miinii drepte exectttd o vibralie planA de ta timpla stingd cdtre cea dreaptd pe ioata suprafala fruntii.- iVliinile se schimbd 9i se executd mi;cat'ea 9i pe directie invet'si. \Iigci-rrea se I'epeta de 3 oli. -Dupa fiecare-miqcar.e din r,egiunea flun[ii se execttta o tnigcare de legatur'd in jurul ochilor.

d. Nlisclrile ae milf)fn ,"gi,-,.,ea ochilor (fie. c"""ote1e la ambii ochi-'^--#- 1)1, o). Este o miScare de netezire pe direclie cirtularA cxecttteta t:r. ilLIIpa degetelor medii ale ambelor miini cc lucrertza simultan. Mi;carga incepe de la collul extern al ochilor gi se clescyitt celculete pinl la jum[tatea arcadei zigo-matice, de unde se continlti c1 netezit'e, prin ulghiul'iuteln al ochilor, arcada sprincenoasi pind in unghiuL ex're1n, de unde se reia t:ri5carea,
ce se repeta de 3 ori.

I
I

Pf;i psH
c

Fic. 31. Masajul facial rni5ctrrile din regiune:r ochilor : @ cerculete la ambll oehi b, I - cerculetre la fiecare ochl _ dlrectlile de executle ; b; - II .- inlagine foto ; c, I : netezlrea planorat _ cllrecttge de _plcoapei executle ; c, II _ imaglne toto : "imiti-iii,

158

'ffir'

159

i:
I

-\.

I
I

<#*. I X-:_-., I /I

z-

---

\l

t,

II

tl

llt-

in

cercule{e la fiecare *!i (tig. 31, b). ivlediul miini stingi susgine mu.gchiul orb:cular aI ochiului drept in unghiul intern. Mediul miinii drepte executii'cerculefele intocmai oa la migcarea arrterioard, iar cind trece. prin unghiui intern. rnediul miinii stingi se ridicd pentru a Idsa liberd trecerea rnediului miinii drepte. Migcarea se repetE de 3 ori. Printr-o nrigcare de alunecare, mediur miinii drepte tiece la collul extern al ochiului sting, iar sustiner.ea in unghiul intern este fdcutd de mediul miinii. stingi qi migcarea se execule intocmai ca la celilait ochi. Miqcalea se r.epeta de 3 ori. Netezirea pleoapei urmat[ de pianot:rt (fig. 31, c). Indexul gi mediul ambelor miini executi o netezire de-a lungul pleoapelor din unghiul intern cd,tre cel extern al ochilor, ce se cdntinua cu un pianotat pe sub ochi. Miinile lucreaz6 simultan, iar migcarea se repetd de 3 ori. Foarfecele sprincenei (Iig. 31, d). Aceastd rmiqcare se executi int-ocm-ai ca Ia masajul din regiunea fruntii, numai cd dupd executarea foar{ecelui se continua cu o netezire cu mediul pe su,b cchi pind in unghiul intern. Miinile lucreazd simultan gi miq,carea se repeta de 3 ori. Frimintatul sprincenei (fig. 31, e). Indexul 9i mediur arnbelor miini executd o rulare u.Eoard citre police a lesutului din regiunea sprincenoasd din unghiul intern cdtre cel extern, de urlde mi,gcar.ea se continuii cu o netezire cu mediul pe sub ochi pind,.in unghiul intern. Miinile lucreazi simultan gi migcarea se repetd de 3 ori. Pianotatul (fig. 31,fl. Toate degetele arnbeior ,miini executd un pianotat in jurui ocirilor din ex,tenior cdtre interior. Miinile lu,creazd simuttan gi migcarea se repetd de citeva ori. Netezirea in spirald (fig. 31,g) Mediul ambelor miini executd o netezi,re

gt
Fig. ll. Mas:rjrrl facial d - Ioarfeca sprincenel - dlrectiite , - planotatul In jurul ochilor i j;7q, Il -

gll
mi$ctrrile ditr regiunea ochilor
:

ex,tern aI ochirlo,r. Miinile lucreazd simultan, iar rni+carea se re,peti de 3 ori. Netezirea urmatl de vibra(ie (fig. 31, h). Ambele miini cu f,ata palmard executa o netezire in regiunea oohilor din unghiul intern cdtre cil ex-

spiralS (in formd de-opt)

Ia

coltul

clc

; e - Iremintatul sprlncenel ; netezirea ln spirala - dkectiile <le'executle i imugine foto ;


executie

tern, urmati de

o vibrafle pland, pe
161

aceea.;i directie.

Fic. 3f. Masajul facial - miqctrrile din rcgiunea ochilor: D - netezire urmat.il de vlbratie.
,9

160
11 Tehnlca hgrulrU co3metlce

cd,

128

Miinile lucreazd simultan gi migcarea se repetA de 3 ori. y e. NligcErile de masaj din regiunea nasului r,l '^Luerculefe.pe aripile nasului cu mediul (fig- /32, a). Din rcgiunea ocnrtor se coboara cu mediur ambelor miini frina-ia-'aripilie;ili;; -i"g"t"re unde se executd cerculete dinaiare inauntru. epoi, medii .trca. inh'-o rnigcare de netezire ,de o ,par:te qi de aita a .asurui, a unghiului intern aI och.ilor, de-a.rungui. arcadei ;pri,r";;;ose, unghiuIui extern al ochilor' gi revine. ia aiipiie nasului, un:de se reia misca_

- migcdiite din regiunea nasului: c, I - netezlrea in zlgzag pe rnuchla nasulul - dlrectlile de executte ; c, II - imaglne foto.

Fic. 12. MasaJul laciat

-lq-"T:: l:, i?,: or i. ur e (ri g 3 2, executd intocmai, numai cd se va lucra ,cu policele b)' M;;;:":, " -ff.,,','tr'Lr,l' I n*t.id.---iiriil

:.H

Fig. 32..l[asajul facial _ misctrrile din regiunea nasului: l: I_,:- cerculete _ cercutete -iiipirE tl11qqu foto : b De anpile.nasulut cu ie meolul

direcfllle de executie''; ,,- fi'_: lrnaglne


loto.

zigzag pe muchia nasului (fig. 32, c). poiicele amexecuta cerculete pe aripile nasuiui,lu '""au migcarea se continud printr-o netezire in zigzag pe muchia nasului pina in regiunea. intersprincenoasa. urmeazi o-netezire pina la aripile nasului, de unde se .eia migcarea de rl o.i. Miinile iu,.j'r.r;:.'. :uruii r' Miqc'area se repeta, iar in regiunea intersprincenoasa se exec,uta o netezire ,mai accentuatd, cu policele lucrind alternativ. . Netezirerl ir, jurul ochilo, .,, poti.ete tfis. si, aj. ntii..ru ambelor miini executd o netezire in juiul ochilor -din exferior catre intet'ior. Miinile lucreaza sirnuitan, iar miqcar.ea are o inten.sitate mai mare in-regiunea sprincenoasd 5i fosa temporald qi se,repetir de 3 ori. simplu al nasului (fi,g. 32, e). Indeiur qi ,mediul ambe^.['oarfecelemiini cuprind nasul de o parte gi de alta a aripilor tui. se exeeutd o

. Netezirea in belor miini

t62
l I

163

t'

netezire de-a lungul nasului, pina in legiunea intelsprincenoasa, unde degetele se unesc Ei continui miqcarea pinti la locui de implantare a pdrului. Miinilc lucreazti alternatir' .si uriqc:areir re repeiir de citeva ori. Foarfecele combinat al nirsului (tig. :)2. D. Su repetir foar[ecele nasului c:a Ia nrigcarea anterioard, insii din regiunea intersprincenotrsri

miinire

alr-rnecd de

,."",1"YiscdriIea"*u',[Ji,ffi"ii,mentonieresisubmen- *iuilt:i:::

o parte $i de arJa_a frirn(ii pini i. regiunea tern_ in'tensitite indicatir p".,i., ""

"i;*ill"recare

ili3,llr.il;ol:,r(l.ir
il Ll
I

Foarfecete O:r:g qie. cupririd buzere 5i executiio 33, o). Ind"ex-u] 9i mediut ambelor. miini .,ute/i." pi.,a ia'comiirlir" ror, r_rncie ,3etele se unesc si continua;;.#; de_ pina la N{iinire rucreazd ,l-ii;li;'ii=i-,iE"urua ur.eche. se repetd de cite'a ori. Aceasti tit"l,: se deo^sebeqte ae netezirea in foarfece de cdriie de effleu.ag."^ p.it r"ptrr ia se executd cu o intensitate mis_ r)rare, iar. miinile lucrjeaza mai "a' utiu,inniiir. Foarfecele b,rhiei (fig' 33. b). Indesul biei,.u*l"iia I,.,ut*,i,u si rnediul a,rbeior- miini

;;ir.,i;;;tion..r.rnae

Fic. 32. ]Iasajul facial - miscdrile din regiunea nasului :


cele : e, I - Ioarfecele simpl.rII aI nasudirectiile executrie : e, 1ui - ima- foto : L t d.e foarfecele combinat ai gine nasultri - clirectiile de executie : !, ll naslrlLri cu policele I

([

netezirea in jurul ochilor cu poli-

,chiror" de-a Ju,qr,t


i

Arpegiur,,,a.pegi u i n r.egi uner,r"irr_,."i*i F:ri::1:,;:i:'1,t,"',fJ;,,T' " ;; :;,,,, exec. td,,n ".a'i, sr-rbmandibu I ar.a. ' cercure[e cu poricere pe bdrbie '(fis. 33. r/). ,,,o"-rrr, .recrir.rl rnela.uI sint r"i-xaie. in- *[i-,,"Ir"ti , Ei o-;rtonieri. i" -i;,p ce pciicele e'xecuta ce.curete dinafa.ii" i"ir"i,ipe.-,rotur bar.biei.-apoi, poricere u.ca pe qanfur nazogenian pi;; t; lripir" este continr-rata ;rde miqearea
lf",

il# J i i ",,,I,.i : ;, :, i t il i;l;"1 l, li::ii*lun,iuit i:


i

dege_

rr,li::::*,:,ri,r i!?lr,i: susfinere, ca la mi.:ca.ea'anterio".h,rpotr."re l;;," ";;,, pozitie de ambero. arter.na_ l:h;'ff 'i3o:,1 " 1"";' j; J'r; i;;;l.r' ta,br i ; ;; ;;; -ii.ri. ra Nr ie ri
n
^

"tjil' i\etezirea

;,,!l.lii,,;;. 1,::"

de.hediu.'J.-"'irrsur nasuru,, unghiur "'r.ri;,"d" inte'n al ";;t#;"ase. "1"Jg"i r,i" ^a!',na" regiunea tir.npo.ara. Iatu_ i La,
i.'

-;;;l; ;i-u"o,.u,, Ir
i

ii

n ire

oa

iE

Netczirea in regiunea muschiului orbicular al buzelor (fig. 33, Aceeagi pozitie de sustine.",'ru. f) Joric-ere amb"rr,:-.iir, simurtan executd o netezire..gi-^" ,.rrtri-"r,is";hiriri-"rii""i"."i'i' p:r.tea medianii spre co:,isrii. nur.lor ivfi+t*en se ropetd de citev:r ori. din Pianotatul ue r (Iig. 33, il. Toate-'degerete anri:elo. miini pe san! "r,u;urj',Tl"l,.l"Pq""ian ul n i a,l ouio"-u"| :"1X i r"'t pi;;^ff *u r "logln
^

"

",:

t64

il', fl".1 i : l, iT ru li, :.i : .l: "", Jlx: I', l;: :',T : I l,f rczi rea i rr ;, ,Nc ;;i;ifi.il:(ffii" amDeror miini executa ^netezir''u :ll{, "', i"" i,1., rpi.ora (in ior:firi T! : i, j,, iJ,io,,lii o i* ru'upt) pe sian_

['i*li* li,'li:*;l.x
o'l
:

165

.^

d- T foarlecele - : .i tie- : o, ii - imagine fotodeb' I - foarfeIiG- tiiuiii - directiilefoto iexeeulle : b' II - ilnaqine

buzelor

directille de c'\e-

\\.

a\

br
Fic. 33. Masajul facial miqcdrile din regiunea gurii, mentoniore 9i submentoniere

FiS. 33. Masajul facial


I
i

c, I lmaglne foto: - arpeglul - directille..cl e.execuile: c, LI - _'-i-niiiiri.'irito*i d, I _ cereulete cu potlcele pe berbte u _ nete".rre cu - dlrectllte ae executre :' A u Doucele pe berble;

- miscIrite din regiunea gurii, mentoniere gi mentoniere :

sub_

166
I

t67

(irl nazogenian de la rnaxilarul inferior pind la aripile nasului 9i in*- Wrs. IV[iinile lucreazi simultan gi miqcalea se repeti de citeva ori. g. MigcErile do masaj iltn regiunea geniani Fricfionatul (fig. 34, o). Migcarea se exectlte cu dosul falangelor ce se miqci pe direclie du-te-vino, iar tnina efectueazd o"migcare circulard. Direclia de execulie este din exterior, cdtre intet'ior, iar regiunile unde se aplice sint : genianS, pe direclia circulara Ei liniard (direcliile demachierii) ; se continua pe frunte pe direclia liniari si coboard pe glt gi decolteu pe direclie circulard. Miinile lucreazd si-

multan Ei miqcarea se repetd de citeva ori. Ciupitul (fig. 34, b). Mediul 9i ,poiicele ambelor miini prind pielea Ei fesufi-rl subcutanat, rtdicd uqor qi elibereazd rapid pe urmdtoareie directii : mo{u[ bdrbiei, de-a lungul maxilarului inferior pini la ureche : - cotnisura gurii, pina la ureche ; - comisura gurii, pe gantul nazogenian pinA la aripile nasului ; - aripilo nasului, de-a lungul arcadei zigomatice pind ia timpld. Miinile lucreaza alter-nativ Ei executd miEcarea intii pe o jumdtate de fa{a qi apoi pe cealaltd. Ptrlmuiful (fig. 34, c). Mediul, i,elarul gi degetul mic al ambeior miini executa loviri u$oare de jos in sus ale pielii 5i ale muqchilor pieloEi. Nligcarea incepe clin regiunea submentoniepa 9i submandibulard, de Ia o ureche la cealaltd si apoi spre regiunea geniand, pe aceleaqi directii ca la ciupit. Nliinile lttcreazd alternativ qi executi miEcarea intii pe o iumiitate de fatd, apoi pe cealaltd. Migcare de nctezire (fig. 34, d). Se executa ctt indexul. mediul qi inelarul ambeior Ir-riini pe acelea$i direcfii ca la ciupit. i\Iiinile lucreaza alternativ gi se execlttd intii pe o jun'rdtate de fa!d, apoi pe
('ealalte.

'

gl
Fig. 33. Masajul faciat

.n misctrrilo

din regiunea gurii, mentoniero 9i

sub-

mentoniere : .tl -:.. imaglne foto l, | - netezirea pe vlrful berblet - directltlc de executle ; t,dilecliile de executle :; oruicular ;', i - ;;G;il6 ri-regr"nia-niuicirr"rur planotatul al buzelor nazogenian' pe saniul ho, II - tmaiine rotii;

rea se execute pe trei directii : .- orizontald - ace-1q1g!!1ec!ii ca la ciupit (e II) ; de la maxiiarul inferior cdtre cei superior, Pe di:'verti'cali . reclii paralele cu qanfui nazogenian (e i) ; Aceastd miqcare se face cu o Iegdturd rde netezire de pe decolteu gi pielosul gitului ; circuiard (e III). Se lucreazd intii pe o jumdtate de fa[d, apoi pe cealaltd. Pe direcliile orizontald Ei verticald miinile lucreazd alternativ, iar pe direclia miinile iucreazd simultan. circulari Pianotatul (fig. 34, g). Se executa cu toate degetele anrlbelor miini ugoare loviri in regiunea genianii qi in jurul cchilor pe direcfia circulard. Miiniie lucreazd simultan. 169

Frimintatul (fig. l).1, e). se ruleaza pielea Ei lesrrlul subcutanat intre indexul, mediul Ei inelarul ambelor miini catre police. Miqca-

168

\z
- frictionatul : I - dlrectiile : de executle II - imaglne foto ciu,Ditul
,lL
I

c - palmuitul : I - directiite de executie II - imaglne foto ;

: I - direclii.le de executle ; F imaglne foto ;

r, - netezirea : I - directlile de executie : ,u - imaglne foto ;

dl
Fig. gl.

Masajut facial

migclrilo din regiunea geniantr

t I
i

Fic.

34.

Masajul facial

goniand - mi;c[rile din regiunea

170

t7L
;*.,

t
l1

Tapotatul. Cu fala palmard a ambelor rniini, ce lucreazd simultan. se execrttii Ioviri ugoitre in regirurt';r gerri;ini.i, pe directie circtr-

lari.

rind ('rl'e se dest hicl rrr eviurtiri. Direr.(ia de lu<'r'tr estc dd l;r indcx t'atre degetul rtric qi irr."'ers. ial regiur:ile unde se aplica sin[ : legiurlea geniani, unde se f ic, 3r. lhsljul fucial din regiunou geniani "
('Ll (le.rl\,lele pc

rrt,ttzile r'tt irrterrsitale.

,\rpegiul (lig.3'1, /). E*1"

exe( utiltal

llternatir,, dupd care se coboarA pe git ti decolteu prin neti venindu-se in arpegiu in evantai de pe git. decolteu, pinA ; geniand. cu miinile lucrind simultan.
Scopul ac:stol miqc'dri este de relaxare, t.alrrTfu pentr.: se vol' folosi miqcth'i de etlleurage qi vibratorii. Din regiunet ge:riani, prin rniqc'dri de legatur.i se vl il legiur.rea gitului, de unde incep rnigciilile de incheier.e u n: IIIi;care de netezire pe piclosul gitului. Se va efectua acc, (are ca gi cea de la inceputul masajului, pentr.u intinder.ea pentru migciilile de efil-'urage.
r

poitte lucra pe direcfie liniard (ca q - planotatul. la demrchiere) sau verticalA (de la maxilarul inferior cdtre cel superior), cind miinile lucreaza . Apoi se continud pe frunte, pe direclie orizontalii, miinile

Try

'>

illigcalea de lretezire pe decolteu. trliinile coboari din gitulLli spre decolteu pe care il cuprind r.u degetele desfacute tai, inconjr-rri urnerii, ajung in regiunel cer r.icali.i ,si levin l. i nitial6. Netezirca primului or.al. Pozifia dc. plecale este acee; miEcilile de effleurage. Se va executa o migcare ondulati i [ul bilbiei pina la ureche cu ambele ntiini sinrultan, urn:.
migcare vibratd pland. t'ic. 3{. - I}Iasajul Iacial - nri;;cirite din regiunea geniand : e-lramjntatut3poztltt:orizontal.vertical.cir:ular,l_dlrectllledee\eutieil_arpegid : I _ tnraglne loto - directiile de execulie : lI
:

Netezirea celtri de-al doilea oral. Din aceeaqi pozilie ii se va executa o nei.ezire ondulatd de Ia comisura buzelor uleche cu ambele nriini Ei simultan, urnratd de o vibratie pi. 173

L72

:.!.--.

.\,?t.lej!.q

i-r,

celui , ,\:tu:il* aripile de-at treitea oval. Se va executa o netezire on.lyfi:,d: la vibratienururui fini la timpl6 cu ambele miini simultan, urmatd de o planA.

lacial

ro

geni0n6

rnotatul.

-regiunii frun(ii mltni simultan pind iIa ffiT,X :,m, i:;*:"l l:j i":. .. timple. unde se ;;;;,;;:':,:::-o:et-ee m i i n i s i m u r t an pe rr u n t e frunte "" olana vibratie prand,' rte r, lu-."}u^tYtl-o urga.I,i presiune. apoi uimeali o ae ra o ti_pri'i,".lli;i :.

:XijH:"lT.X;;;X:,"-*:^;:Fiy;:;dil";rHj,]ii:,.]f Hi,.L"""i " pland ; miinile tr.rJura n u in iE* I i; fi; Jfi:,,,;Hf,,,T"" "il [?,;ij ;il$',, ;li simultan. "i*iJ:.X# N_etezirea
iu

.r\erezrrea regiunii ochilor Cu fala put.nuia , ,cuta o netezire ,, ,"j:..1*?'.Tili:_cudegetele,u5or. curbate, se va

la eliminarea degeurilor qi a toxinelo'rnetaboliceSe oibfin : menli_ nerea supletii si hidratarba pierii, aitivar'ei circutatiei. AceastS metodd constd in aplicarea d"" p;;;il;i;;;i;:, intensitate asupra anu_ mrtor' .puncte de pe suprafap
Fald. :

.uprfrilriiealizate

prec.is

f;ffl,"
r

:l f off',ill,,tiffi
r

l["i,?,.:

; - "up alcada sprincenoasd ;' extern al ochilor; - colgul(deasupra qi sub-buze gurii in partea medianA 1i la comisuri) - sit de o parte $i ae urt"i ii.Iil.i. ^cap:

partea mediani a fruntii

(
1

tl

ucreazi s: , miinile

prin

, pind ir:

ne'.t.

.'e. Pent!

iseval' eiere a
rtinderea

n:

iectua act,
t

Arpegiul in eoantai Miinile coboarii din.reiunea frun[ii, de o parte qi de alta a felei _ s xi :::t i :.j. #,X".*3,: i, " ^i,*i ;; i arilegtul_in; :: . Urmeazd ev-antai"a" p" a".ofteu, f; git 9i regiunea ntana, unde miinile executA o ,nlS.ai" Oi-inroo."u." (rotatie) gi ge_ prin migcare de tegdturii, ."irina'iii"o.Il. "' uicd Presiunile cu mediul Mediul ambelor miini executd presiuni in Ior,.fosa temporald 6i regiunea p,;;;;;;;;r;; unghiul intern al ochi_ cu efect calmant, prin opl'll'ea pentl'u scurt timp a circuituluin",'r,or. Presiunile din regiunea geniand in regi u n ea gen i ana ':T:l:::'.."j111, p?i.ard ss executd p,'esiuni i"I,,i#?"f"*l'# t.i ; i;:;' tffi1::: rffi l';iti,.r" 1fi '"

- partea Spate :
git

medianii a calotei craniene.


re_

?i

ii!i#[t

* ift

. glunea mastoidd

de o ,parte $i de alta a p6r{ii mediane, pornind din ; in regiunea omopla{ilor; - ln regiunea sacrile.' * Picior :

$t

Aceastd metodii nu. dureri ; poate fi aplicati la orice .produee virstA Ei in orice conditii. Aplicatd cu regitaritate produce o stimu_ lare a puterii de r.egenerare celulard.

d;ff

j"rt;#1"tJ,'"T!.*

*""'

dorsald spre glezne, de o parte

Modul de lucru:

*"*'

i;n

carti di:i
desficute

toatd palma-

La cap La Jald -

se folosegte policele.

toate degetele cu pulpa lor, iar pentru ochi gi timple

fi

revin

este acet onclulati ;

, Se mai pot executa presiuni digitale la ale ,muqchilor fetei cu eiect rto r^-:r;^..^ ^! nivelul punctelor motorii felei etpnr de toniii*u , :"J.'.:::1] : X. ":,, l,;:il::: _l' I i t"l "' ," oir u,, a musculaturii subiacente.

* ;#;:1i

;;ffi;,;l

f::il,: ::l
de

tltln, 'a

ttl'l':

-".ff::t:i:ll]t'

ot

r)isitopuncturd sint rolosite intr-o metodd

llozilie

t-

buzelor
P'

vibratie

li; Asocierea dip-itopuncti (u nrasajul. " 'rrvLrsrsd urglropun('turii .:y nras.iur facial obi.Snuit faciar obi'nuit determind dete.mind rezultate deosebite pr.in li]l ulrarp rtpn"oh;ia n..i- stinrula,*,
gi:,;i."f

;;.;;; i;'. "9 j,: 1"1 ; T: f l,t'j,,l3" se lealiLUrete unoe zeaza aceastal_,:.*::";. metoda ,.o.,o,,:.i.i^-^:^"::''i::' "" dianpln" ,ta ..,.,,.g., u ^r.eprezinti zone de protectie .utrniia"i meri...,,,.^^..^ irl 0,, j ;i # ;'r.: ;, H; ff 5'rL qr ('r5'r: :iJi i..,:1, *^

;:;:.

tf

:,.-r"*L.9:^1."1.-ent, chinezi -

l;t;fl

;i

acupltncttrra

obline

",.

.ufroi,uao.rfi,

,:,lirra

de o relaxare progresivd. Masajul facial este conrplex, cuprinzind o serie de migcdri care trebuie efectuate corect,.cu t_ r.,ien.itite poirivita regiunii respecti'e, intr-o anunritA ordine, |inind seama a. ui..ia, calitatea pielii gi sta_ .ea psihicd' Trebuie respectate regulire de ,rasaj pentru a se obline rezultate eficiente. Produsele de masaj trebuje sd fie adecvate tipului de ten qi de buni c.alitate, dar pentru obtinerea unor efecte complete, masajul nranual trebuie completat cu ajutorul aparatelor electrice.

Presiunea se executi uqor, dar ferm, cregte progresiv ca intensi_ tate, fiird sd fie dureroasd. Durata de executie la un punct este de 3_5 s, fiind urmatd

174

t75

S-ar putea să vă placă și