ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finan elor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementează opera iunile si circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantatarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obliga iile si atribu iile persoanelor imputernicite sa efectueze opera iuni legale de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institu iilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finan elor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. OBLIGA II SI ATRIBU II Execu ia bugetara se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Opera iunile specifice angajării, lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta Primarului municipiului Satu Mare, având func ia de ordonator principal de credite , si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primariei Municipiului Satu Mare. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE in calitate de ordonator principal de credite: a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze opera iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. b)Stabileşte prin dispozi ie scrisa persoana (persoanele) desemnata(te) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei Municipiului Satu Mare. c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor: - in faza de angajare a cheltuielilor, aproba angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002), - in faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru

1

compara datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate. . dispunând in acest fel întocmirea documentelor de plata in vederea stingerii obliga iei institu iei fata de ter e persoane. . reevaluează angajamentele legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala."Bun de plata" pe documentul care atesta preten ia creditorului.termenul de valabilitate a imputernicirii. . Efectuarea acestei opera iuni se face prin “Act de decizie interna” emis de ordonator.cu diferentele din reevaluare majorează sau diminuează. Actele de incetare a delegării se comunica persoanelor men ionate mai sus. . Delegarea atribu iilor mai sus men ionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele si condi iile delegării.confirma ca s-a finalizat opera iunea in situa ia emiterii ordonantarii de plata finale când plata " serviciului" se efectuează in rate. şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plata ordonan ată de o persoana care nu a fost împuternicita in acest sens si persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv.care sunt subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste opera iuni. . . Actele de delegare. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. lichidare si ordonantare a cheltuielilor. prin delega ie scrisa.in faza de ordonantare a cheltuielilor. . după caz. . . Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor ca urmare a refuzului de viza a controlului financiar preventiv .la finele lunii. emite si semnează "Ordonantarea de plata" . certifica pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care înso esc ordonantarile la plata. el semnează "Ordonantarea de plata" numai daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Atribu iile enun ate la punctul c) pot fi delegate.tine evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. Ordonatorul de credite nu are atributii in faza de plata a cheltuielilor. respectiv: .care sunt atribu iile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale". .tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". Serviciul Contabilitate: 2 .daca este cazul. O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza si compartimentului de Audit public intern al institu iei. insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate. Serviciul Buget : Atributiile Serviciului Buget: . valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii.

act de control. . .- la finele anului. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". daca nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru efectuarea pla ii. Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv: .tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".semnează documentele de plata (prima semnătura).supraveghează organizarea si tinerea evidentei. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". Angajarea oricărei cheltuieli imbraca doua forme: angajament legal si angajament bugetar. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent de Serviciul Buget si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv. Conducătorul serviciului financiar . a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obliga ie de plata a unei institu ii către o ter a persoana. Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achizi ie publica.dispune suspendarea sau respingerea pla ii. . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1. contract de munca. Angajarea reprezenta etapa in care Primaria Municipiului Satu Mare isi creaza obliga ii legale fata de ter e persoane (angajament legal ) si isi rezerva creditele bugetare necesare acoperirii acestor obliga ii (angajament bugetar). acord de imprumut etc.contabilitate este implicat in faza de plata a cheltuielilor : .verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. 3 . pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". .exercita controlul financiar preventiv in toate fazele executatiei bugetare conform dispozi iei privind organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. Execu ia bugetara presupune parcurgerea a patru faze si anume: A. conven ie.semnează documentele de plata (a doua semnătura). . inregistrareaza in creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate.verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. Persoana împuternicita de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura . . comanda.

ordonatorul de credite are obliga ia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal si buna sa credin a pe de-o parte. comanda. Creditele bugetare neangajate. In angajamentele legale individuale si cele provizorii. Pentru cheltuielile aferente ac iunilor multianuale de tipul program. Acesta reprezintă o decizie de principiu luata de ordonatorul de credite in legătura cu obliga ia unei ter e persoane de a efectua un "serviciu" si concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia. angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare . recep ionat si plătit pana la data de 31 decembrie. 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli . ordonatorul va avea in vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta destina ie in anul bugetar in care se încheie angajamentul si nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii următori. In consecin a. investi ie. Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal ( proiect de contract. intocmit de compartimentul de specialitate. etc). conven ie contract de munca. ordonatorul de credite poate încheia angajament legal pe o perioada mai mare de un an. etc. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. 1. proiect. care poate fi oricare dintre compartimentele func ionale ale institu iei. Angajamentul bugetar global se utilizează in cazul opera iunilor care se repeta in cursul aceluiaşi an bugetar si generează cheltuieli curente de natura administrativa. 2. iar pe de alta parte sa se asigure ca institu ia dispune de resursele bugetare necesare onorarii obliga iilor ce decurg din angajamentul respectiv. Prin urmare. comanda. referat. 4 . Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale. Ordonatorul de credite nu are voie sa angajeze cheltuieli intr-o perioada in care se ştie ca bunul. la incheierea unui angajament legal. Este posibil ca obliga iile aferente unor angajamente legale sa nu poată fi plătite pana la finele anului. După aprobare sa de către ordonatorul principal de credite propunerea se tranforma evident in angajament legal ( contract. pentru eşalonarea obliga iilor de executare a "serviciului" si implicit de plata a contravalorii lui. -angajamente bugetare globale. etc). Angajamentul bugetar individual reprezinta operatiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de opera iuni noi care urmează sa se efectueze in cursul exercitiului bugetar. precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept.anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezerva din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli. precum si in angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. La incheierea angajamentului.Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal.792 din 24 decembrie 2002. Daca neonorarea obliga iilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plati din creditele bugetare ale anului următor.

-daca exista angajament bugetar aprobat. dupa care se prezinta ordonatorului de credite pentru a fi semnat. creditele aprobate. LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1. chitante. Lichidarea cheltuielilor este faza in procesul execu iei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor. 3) Angajamentul bugetar . contract. suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se accepta propunerea. dispozitie de plata/incasare catre casierie. Serviciile de specialitate ale Primariei intocmesc si prezinta Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comanda. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligatiilor generate de angajamentul legal propus. Dupa ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de catre Serviciul Buget. Opera iuni si circuitul documentelor In aceasta etapa. acesta se prezinta obligatoriu la viza CFP. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. 2. referat cu valoare certa semnata de catre initiator (sef Serviciu de specialitate) si nesemnata de catre ordonatorul principal de credite). 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. etc). B. 5 . l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate. necesar ordonantare. Opera iunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispozitia Primarului.Aceasta anexa furnizează persoanelor care urmează a viza si aproba angajarea cheltuielii. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atesta bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi. 3. -daca termenul de plata a obliga iei corespunde datelor cuprinse in angajamentele legale.anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. Ea înso eşte proiectul de angajament legal. se verifica condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste opera iunile respective.792 din 24 decembrie 2002. 1. 1792/2002). informa ii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se încadrează cheltuiala generata de angajamentul propus. Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. Dupa obtinerea semnaturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezinta obligatie certa de plata a institutiei fata de terte persoane. Opera iunile si circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni verifica: a) existenta angajamentelor si îndeplinirea condi iilor de exigibilitate a obliga iei: -daca exista angajament legal aprobat.

3 Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise in regulamentul de control financiar preventiv . In acest fel se confirma ca: . b) realitatea obliga iei de plata: daca bunurile au fost livrate. lucrările executate si serviciile prestate sau.bunurile furnizate au fost recep ionate. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR SI ORDONANTAREA DE PLATA 6 . stat de plata a salariilor) confirmarea "Bun de plata". Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni (sefii compartimentelor de specialitate) verifica personal documentele justificative si confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizata. 1792/2003. In cazul acordarii “Bunului de plata” Facturile. statele de plata avizate vor fi depuse la Serviciul Buget insotite de toate documentele justificative in vederea emiterii Ordonantarii la plata. in cazul mijloacelor fixe.bunurile furnizate au fost înregistrate in gestiune si in contabilitate. daca exista unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu. cu excep ia cazurilor in care este necesara lichidarea individuala. cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare. intocmite de compartimentul de specialitate. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni nu înscrie pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. Daca sunt îndeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. Nota de recep ie si constatare de diferente . cu specificarea datei si a locului primirii. . altele decât mijloacele fixe). c) realitatea sumei datorate: daca obliga ia înscrisa in factura corespunde cu datele înregistrate in documentele institu iei care atesta "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recep ie.Documentele care atesta existenta angajamentelor sunt contractul. stat de plata a salariilor) viza "Bun de plata". lucrările au fost executate si serviciile prestate. angajamentul legal provizoriu si respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. in cazul bunurilor materiale. B. Documentele care atesta bunurile livrate.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a pla ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. acord de garant etc. iar pentru salarii si indemniza ii se utilizează statele de plata colective. Acordarea vizei "Bun de plata " atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si ca toate pozi iile din factura au fost verificate. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării in contabilitatea patrimoniala a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obliga iei de plata fata de ter ii creditori. acord de imprumut. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni va aplica pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura. alte condi ii prevăzute de lege sunt indeplinite. . Daca nu sunt indeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. comanda.

ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni confirma ca opera iunea s-a finalizat. Ordonantarea de plata va fi insotita de: documentele justificative in original. Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar- 7 . in cazuri excep ionale. .datele de identificare a beneficiarului pla ii.natura cheltuielilor. .data si semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribu ii. . In aceasta etapa. .modalitatea de plata (virament sau numerar).subdiviziunea bugetara la care se înregistrează plata. ordonantarea la plata este semnata de catre Seful Serviciului de specialitate si de catre Seful Serviciului Buget.viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. Ordonantarea cheltuielilor reprezintă faza in procesul execu iei bugetare in care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate si ca plata poate fi realizata. 2. înregistrarea bunurilor in gestiunea institu iei si in contabilitatea acesteia. . . executarea lucrărilor si prestarea serviciilor. El con ine date cu privire la: . ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni emit ordonantarea de plata. Pe baza documentelor in original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni avizate pentru control financiar preventiv. Documentele si opera iunile privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. Când plata se face in rate: . Documentul utilizat pentru ordonantarea la plata a cheltuielilor este “Ordonantare de plata". livrarea si receptionarea bunurilor.prima ordonantare de plata va fi insotita de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. Documentele justificative in original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi întocmite documentele de plata.exerci iul bugetar in care se înregistrează plata. . După ce este supusa si ea vizei de control financiar preventiv. existenta unui alt titlu care justifica plata. sunt admise si copii ale documentelor justificative. după caz. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni dispune plata cheltuielii. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni. se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite da dispozi ie conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. după caz. .suma de plata (in cifre si litere) exprimata in moneda na ionala sau in moneda străina. precum si.1. care confirma corectitudinea sumelor de plata.

exista toate documentele justificative care sa justifice plata. Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonantarea la plata a cheltuielilor.suma datorata beneficiarului este corecta. . Plata in lei se efectuează. . . se efectuează prin banci comerciale. respectiv cecul de numerar si ordinul de 8 . .exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i in conturi de disponibil. 3. daca nu sunt autorizate in condi iile prevăzute de lege. potrivit legii. 2. . după caz.ordonantarea de plata a fost emisa corect.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. 3. prin unită ile de trezorerie si contabilitate publica la care unitatea isi are conturile deschise. . .documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv. in limita creditelor bugetare si destina iilor aprobate in condi iile dispozi iilor legale. . Plata cheltuielilor este faza finala a execu iei bugetare prin care institu ia publica este eliberata de obliga iile sale fata de tertii-creditori. .documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare. exigibila la o anumita data. .numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte. si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea pla ii. .semnaturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. Obiectivele controlului: .cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate.cheltuiala este înscrisa la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. PLATA CHELTUIELILOR 1. . Instrumentele de plata utilizate: Instrumentele de plata utilizate de institu iile publice. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar-contabilitate in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilită ilor aflate in conturi.documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.contabilitate : .contabilitate care urmează sa facă plata.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat. Plata in valuta sau a altor pla i prevăzute de lege. lichidate si ordonan ate.ordonantarea la plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este exacta. . Obiectivele controlului efectuat de şeful serviciului financiar .exista credite bugetare disponibile. Persoana desemnata de ordonatorul principal de credite confirma ca exista o obliga ie certa si o suma datorata. C.

conform angajamentelor legale incheiate.se utilizează pentru a ridica.nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.in spa iul rezervat obiectul pla ii se înscrie si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. comanda. etc.se datează. . . se semnează de doua persoane autorizate in acest sens. Pentru deplasare in tara sau strainatate. alte ajutoare etc. etc. Factura fiscala si chitanta sau bon fiscal. etc. . iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de credite Instrumentele de plata trebuie sa fie înso ite de documentele justificative. prin care se certifica exactitatea sumelor de plata. (In cele mai multe cazuri plata taxei de participare se plateste cu ordin de plata). -sumele reprezentând pla i in avans nejustificate prin bunuri livrate.se emit pe numele fiecărui creditor.contabilitate . deplasări. . recep ia bunurilor si executarea serviciilor.) acestea vor fi decontate de catre institutie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate. potrivit legii. .sumele ridicate in numerar se păstrează in casieria institu iei publice in condi ii de siguran a. Ordinele de plata . traduceri. Procesul verbal de receptie sau orice alt document care justifica plata bunului sau a serviciului prestat.. . precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica se efectua prin virament. 9 . se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. numerarul pentru efectuarea pla ilor de salarii. . contract. începând cu numărul l in ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exerci iu bugetar.se utilizează limitat. in interes de serviciu fiecare angajat in cauza va intocmi un referat privind aprobarea participarii la curs. In situatia in care din motive obiective este necesara efectuarea in regim de urgenta a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mica valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox.plata pentru trezoreria statului. premii. cu perceperea dobânzilor si penalită ilor de întârziere aferente. dintre care prima semnătura este cea a conducătorului serviciului financiar . seminar.ac iunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pla i in avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau par ial o datorie contractata si justificata. respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. . din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. . lucrări executate si servicii prestate pana la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate.se înscriu intr-un registru distinct si vor purta un număr de ordine unic. numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament. cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social in numerar).in fila de cec se men ionează si natura cheltuielilor care urmează sa se efectueze din numerarul ridicat. Cecuri pentru ridicare de numerar .

. Dreptul de administrare si dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. Suspendarea pla ii: 10 . bon de comanda-chitanta. - Justificarea avansurilor in numerar se efectuează in baza documentelor justificative: facturi fiscale. chitan e. In baza acordului dat. angajatul il va prezenta Serviciului Buget care va emite propunerea. Dispozi ia de plata . se va exercita in mod exclusiv. In ceea ce priveste numerarul necesar in vederea deplasarii. facturi .zisa După verificarea condi iilor mai sus men ionate. necesare in vederea ridicarii sumelor cu CEC . Dupa ce acest necesar a fost intocmit. pe baza anexei 3 "Ordonantarea de plata" si a documentelor justificative se intocmeste si se semnează documentul de plata. impreuna cu amprenta ştampilei.când beneficiarul nu este cel fata de care institu ia are obliga ii.când nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevăzuta de lege. a angajamentului bugetar. care confirma retinerea banilor in Buget si a ordonantarii de plata in vederea efectuarii platii cu ordin de plata. . Primaria Municipiului SATU MARE are obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie si contabilitate publica la care are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre. angajamentul bugetar si ordonantarea de plata. 4.Referatul se inainteaza ordonatorului principal de credite pentru a-si da acordul de principiu in vederea participarii la respectivul curs. angajatul se va prezenta la Compartimentul de Resurse umane cu ordinul de deplasare semnat de catre ordonatorul de credite pentru intocmirea necesarului de ordonantare.când nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata". prin Serviciul Buget după comunicarea către trezorerie sau banca a imputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata.in cazul in care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitatile sint insuficiente. suspenda sau respinge plata. In cazul constatării unei erori in legătura cu plata ce urmează sa fie efectuata.incasare către casierie semnata de conducătorul serviciului financiar . angajatul se va prezenta la Serviciul Buget in vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii. deschise la unită ile de trezorerie si contabilitate publica si banci. Respingerea la plata: . . b) Opera iuni privind plata propriu. serviciul fmanciar-contabilitate.contabilitate se utilizează pentru efectuarea de pla i reprezentând avansuri in numerar pentru deplasări. Opera iuni si circuitul documentelor a) Opera iuni premergătoare pla ii Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si func ionarea trezoreriilor statului.

Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. f) la finele anului. EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta de Serviciul Buget .angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin compara ie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor. b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". e) la finele lunii. valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale".in cazul constatării unei erori in legătura cu plata.persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv.ordonatorului de credite . după caz. înregistrarea in creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". 11 . la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". spre informare si . Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea si tinerea evidentei.. Scopul organizării evidentei: . valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise in normele interne de control financiar preventiv. 5. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". Motivele deciziei de suspendare a pla ii se prezintă intr-o declara ie scrisa care se trimite: . reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. . Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează. Ordonatorul principal de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor.

d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale. Conturile de ordine si evidenta utilizate in contabilitatea angajării. 950 "Angajamente bugetare". acestea se eviden iază in contabilitate in conturi in afara bilan ului. utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla. LUCIA URSU 12 .b) angajamentele legale. potrivit modelului prezentat in anexa nr. fără utilizarea de conturi corespondente. situa ie care este parte componenta din structura "Situa iilor financiare" trimestriale si anuale ale institu ie. c) plă ile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat. Având in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exerci iului bugetar. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ING. ILYES IULIU DIRECTOR ECONOMIC EC. înregistrările se fac in debitul si creditul unui singur cont. ordonantarii si pla ii cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor de ordine si evidenta: 940 "Credite bugetare aprobate". 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr. 960 "Angajamente legale". e) datele necesare intocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". 1792/2002.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful