P. 1
Hcl149anexa1

Hcl149anexa1

|Views: 15|Likes:
Published by simonika79

More info:

Published by: simonika79 on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2011

pdf

text

original

ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finan elor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementează opera iunile si circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantatarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obliga iile si atribu iile persoanelor imputernicite sa efectueze opera iuni legale de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institu iilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finan elor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. OBLIGA II SI ATRIBU II Execu ia bugetara se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Opera iunile specifice angajării, lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta Primarului municipiului Satu Mare, având func ia de ordonator principal de credite , si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primariei Municipiului Satu Mare. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE in calitate de ordonator principal de credite: a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze opera iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. b)Stabileşte prin dispozi ie scrisa persoana (persoanele) desemnata(te) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei Municipiului Satu Mare. c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor: - in faza de angajare a cheltuielilor, aproba angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002), - in faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru

1

Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor ca urmare a refuzului de viza a controlului financiar preventiv . Ordonatorul de credite nu are atributii in faza de plata a cheltuielilor."Bun de plata" pe documentul care atesta preten ia creditorului.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".in faza de ordonantare a cheltuielilor. Serviciul Contabilitate: 2 . . O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza si compartimentului de Audit public intern al institu iei. Actele de delegare. emite si semnează "Ordonantarea de plata" . certifica pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care înso esc ordonantarile la plata.care sunt subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste opera iuni.care sunt atribu iile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare. dispunând in acest fel întocmirea documentelor de plata in vederea stingerii obliga iei institu iei fata de ter e persoane.compara datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate.confirma ca s-a finalizat opera iunea in situa ia emiterii ordonantarii de plata finale când plata " serviciului" se efectuează in rate. . valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale". .daca este cazul. şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plata ordonan ată de o persoana care nu a fost împuternicita in acest sens si persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. . la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. Actele de incetare a delegării se comunica persoanelor men ionate mai sus. respectiv: . Atribu iile enun ate la punctul c) pot fi delegate. .tine evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. lichidare si ordonantare a cheltuielilor. . Delegarea atribu iilor mai sus men ionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele si condi iile delegării. .termenul de valabilitate a imputernicirii. . insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate. el semnează "Ordonantarea de plata" numai daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. reevaluează angajamentele legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala.tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Efectuarea acestei opera iuni se face prin “Act de decizie interna” emis de ordonator.cu diferentele din reevaluare majorează sau diminuează. . precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". .la finele lunii. Serviciul Buget : Atributiile Serviciului Buget: . prin delega ie scrisa. după caz.

119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. act de control.dispune suspendarea sau respingerea pla ii.contabilitate este implicat in faza de plata a cheltuielilor : .verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".semnează documentele de plata (prima semnătura). Angajarea reprezenta etapa in care Primaria Municipiului Satu Mare isi creaza obliga ii legale fata de ter e persoane (angajament legal ) si isi rezerva creditele bugetare necesare acoperirii acestor obliga ii (angajament bugetar). . Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv: . pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice. . Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent de Serviciul Buget si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv.exercita controlul financiar preventiv in toate fazele executatiei bugetare conform dispozi iei privind organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv. Execu ia bugetara presupune parcurgerea a patru faze si anume: A. actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achizi ie publica. comanda. 3 . Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent".- la finele anului.semnează documentele de plata (a doua semnătura).tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata.supraveghează organizarea si tinerea evidentei. . . daca nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru efectuarea pla ii. . Angajarea oricărei cheltuieli imbraca doua forme: angajament legal si angajament bugetar. . Conducătorul serviciului financiar . 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". contract de munca. inregistrareaza in creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1. a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obliga ie de plata a unei institu ii către o ter a persoana. conven ie. Persoana împuternicita de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura . acord de imprumut etc.

In consecin a. -angajamente bugetare globale. precum si in angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. ordonatorul de credite poate încheia angajament legal pe o perioada mai mare de un an. După aprobare sa de către ordonatorul principal de credite propunerea se tranforma evident in angajament legal ( contract. In angajamentele legale individuale si cele provizorii. Angajamentul bugetar global se utilizează in cazul opera iunilor care se repeta in cursul aceluiaşi an bugetar si generează cheltuieli curente de natura administrativa. b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezerva din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli. pentru eşalonarea obliga iilor de executare a "serviciului" si implicit de plata a contravalorii lui.792 din 24 decembrie 2002. Pentru cheltuielile aferente ac iunilor multianuale de tipul program. etc). Daca neonorarea obliga iilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plati din creditele bugetare ale anului următor. Acesta reprezintă o decizie de principiu luata de ordonatorul de credite in legătura cu obliga ia unei ter e persoane de a efectua un "serviciu" si concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia. Ordonatorul de credite nu are voie sa angajeze cheltuieli intr-o perioada in care se ştie ca bunul. comanda. 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli . etc). la incheierea unui angajament legal. investi ie. Este posibil ca obliga iile aferente unor angajamente legale sa nu poată fi plătite pana la finele anului. Creditele bugetare neangajate. iar pe de alta parte sa se asigure ca institu ia dispune de resursele bugetare necesare onorarii obliga iilor ce decurg din angajamentul respectiv. ordonatorul va avea in vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta destina ie in anul bugetar in care se încheie angajamentul si nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii următori. referat.anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. conven ie contract de munca. precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. 4 . Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal ( proiect de contract. Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale. care poate fi oricare dintre compartimentele func ionale ale institu iei. ordonatorul de credite are obliga ia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal si buna sa credin a pe de-o parte. 2. comanda. Prin urmare. recep ionat si plătit pana la data de 31 decembrie. Angajamentul bugetar individual reprezinta operatiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de opera iuni noi care urmează sa se efectueze in cursul exercitiului bugetar. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat.Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. etc. intocmit de compartimentul de specialitate. angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare . proiect. 1. La incheierea angajamentului.

Aceasta anexa furnizează persoanelor care urmează a viza si aproba angajarea cheltuielii. 2. informa ii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se încadrează cheltuiala generata de angajamentul propus. etc). 1792/2002). se verifica condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste opera iunile respective.792 din 24 decembrie 2002. -daca exista angajament bugetar aprobat. 1. Opera iunile si circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni verifica: a) existenta angajamentelor si îndeplinirea condi iilor de exigibilitate a obliga iei: -daca exista angajament legal aprobat. chitante. 3) Angajamentul bugetar . 5 . creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate. B. suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se accepta propunerea. Lichidarea cheltuielilor este faza in procesul execu iei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor. 3. Opera iuni si circuitul documentelor In aceasta etapa.anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. contract. Dupa obtinerea semnaturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezinta obligatie certa de plata a institutiei fata de terte persoane. Dupa ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de catre Serviciul Buget. LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligatiilor generate de angajamentul legal propus. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. dupa care se prezinta ordonatorului de credite pentru a fi semnat. Serviciile de specialitate ale Primariei intocmesc si prezinta Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comanda. Opera iunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispozitia Primarului. acesta se prezinta obligatoriu la viza CFP. creditele aprobate. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. necesar ordonantare. Ea înso eşte proiectul de angajament legal. dispozitie de plata/incasare catre casierie. l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. referat cu valoare certa semnata de catre initiator (sef Serviciu de specialitate) si nesemnata de catre ordonatorul principal de credite). -daca termenul de plata a obliga iei corespunde datelor cuprinse in angajamentele legale. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atesta bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi. Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr.

. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni va aplica pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. cu excep ia cazurilor in care este necesara lichidarea individuala. lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura. comanda. 3 Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise in regulamentul de control financiar preventiv . lucrările au fost executate si serviciile prestate.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a pla ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR SI ORDONANTAREA DE PLATA 6 . Daca nu sunt indeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. Documentele care atesta bunurile livrate. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni nu înscrie pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. daca exista unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu. lucrările executate si serviciile prestate sau. cu specificarea datei si a locului primirii. stat de plata a salariilor) confirmarea "Bun de plata". in cazul mijloacelor fixe. c) realitatea sumei datorate: daca obliga ia înscrisa in factura corespunde cu datele înregistrate in documentele institu iei care atesta "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recep ie.bunurile furnizate au fost înregistrate in gestiune si in contabilitate. B. intocmite de compartimentul de specialitate. stat de plata a salariilor) viza "Bun de plata". Daca sunt îndeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. statele de plata avizate vor fi depuse la Serviciul Buget insotite de toate documentele justificative in vederea emiterii Ordonantarii la plata. acord de garant etc. altele decât mijloacele fixe). In acest fel se confirma ca: . In cazul acordarii “Bunului de plata” Facturile. alte condi ii prevăzute de lege sunt indeplinite. Nota de recep ie si constatare de diferente . iar pentru salarii si indemniza ii se utilizează statele de plata colective. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni (sefii compartimentelor de specialitate) verifica personal documentele justificative si confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizata. cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare. angajamentul legal provizoriu si respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. . b) realitatea obliga iei de plata: daca bunurile au fost livrate. in cazul bunurilor materiale. Acordarea vizei "Bun de plata " atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si ca toate pozi iile din factura au fost verificate. acord de imprumut.Documentele care atesta existenta angajamentelor sunt contractul. 1792/2003. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării in contabilitatea patrimoniala a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obliga iei de plata fata de ter ii creditori.bunurile furnizate au fost recep ionate.

. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni dispune plata cheltuielii.1.modalitatea de plata (virament sau numerar).exerci iul bugetar in care se înregistrează plata.datele de identificare a beneficiarului pla ii. executarea lucrărilor si prestarea serviciilor. După ce este supusa si ea vizei de control financiar preventiv.suma de plata (in cifre si litere) exprimata in moneda na ionala sau in moneda străina. . înregistrarea bunurilor in gestiunea institu iei si in contabilitatea acesteia. Pe baza documentelor in original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni avizate pentru control financiar preventiv. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni emit ordonantarea de plata. livrarea si receptionarea bunurilor. sunt admise si copii ale documentelor justificative. El con ine date cu privire la: . . precum si. ordonantarea la plata este semnata de catre Seful Serviciului de specialitate si de catre Seful Serviciului Buget. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni. se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. Documentele justificative in original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi întocmite documentele de plata.subdiviziunea bugetara la care se înregistrează plata.prima ordonantare de plata va fi insotita de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. . Documentul utilizat pentru ordonantarea la plata a cheltuielilor este “Ordonantare de plata". 2. . Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite da dispozi ie conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. Când plata se face in rate: .data si semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribu ii. Ordonantarea cheltuielilor reprezintă faza in procesul execu iei bugetare in care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate si ca plata poate fi realizata. . Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar- 7 . Ordonantarea de plata va fi insotita de: documentele justificative in original. Documentele si opera iunile privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. . . In aceasta etapa. care confirma corectitudinea sumelor de plata.viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate.ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni confirma ca opera iunea s-a finalizat. după caz. după caz.natura cheltuielilor. in cazuri excep ionale. existenta unui alt titlu care justifica plata.

. Obiectivele controlului: .cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat.cheltuiala este înscrisa la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat.exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i in conturi de disponibil. . Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar-contabilitate in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilită ilor aflate in conturi. Plata cheltuielilor este faza finala a execu iei bugetare prin care institu ia publica este eliberata de obliga iile sale fata de tertii-creditori.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. lichidate si ordonan ate. C. .documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. . . . .semnaturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. după caz. respectiv cecul de numerar si ordinul de 8 . 3. prin unită ile de trezorerie si contabilitate publica la care unitatea isi are conturile deschise.contabilitate care urmează sa facă plata.documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv. exigibila la o anumita data. Plata in valuta sau a altor pla i prevăzute de lege. . Obiectivele controlului efectuat de şeful serviciului financiar .documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare. PLATA CHELTUIELILOR 1.contabilitate : . . Plata in lei se efectuează. daca nu sunt autorizate in condi iile prevăzute de lege. 2.ordonantarea de plata a fost emisa corect. Persoana desemnata de ordonatorul principal de credite confirma ca exista o obliga ie certa si o suma datorata. 3.exista credite bugetare disponibile.numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte. .exista toate documentele justificative care sa justifice plata. Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. se efectuează prin banci comerciale.suma datorata beneficiarului este corecta. Instrumentele de plata utilizate: Instrumentele de plata utilizate de institu iile publice. . potrivit legii. si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea pla ii.ordonantarea la plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este exacta. in limita creditelor bugetare si destina iilor aprobate in condi iile dispozi iilor legale. . .

. cu perceperea dobânzilor si penalită ilor de întârziere aferente. etc. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica se efectua prin virament. deplasări. recep ia bunurilor si executarea serviciilor. numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament.contabilitate . . . Cecuri pentru ridicare de numerar . .se utilizează limitat. . . Procesul verbal de receptie sau orice alt document care justifica plata bunului sau a serviciului prestat.plata pentru trezoreria statului. . cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social in numerar).in fila de cec se men ionează si natura cheltuielilor care urmează sa se efectueze din numerarul ridicat. (In cele mai multe cazuri plata taxei de participare se plateste cu ordin de plata). seminar. potrivit legii. respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare.ac iunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pla i in avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.se datează. din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i.se înscriu intr-un registru distinct si vor purta un număr de ordine unic. iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de credite Instrumentele de plata trebuie sa fie înso ite de documentele justificative.se utilizează pentru a ridica. contract. prin care se certifica exactitatea sumelor de plata. premii. in interes de serviciu fiecare angajat in cauza va intocmi un referat privind aprobarea participarii la curs. se semnează de doua persoane autorizate in acest sens. traduceri. se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. -sumele reprezentând pla i in avans nejustificate prin bunuri livrate.se emit pe numele fiecărui creditor.) acestea vor fi decontate de catre institutie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate. numerarul pentru efectuarea pla ilor de salarii. lucrări executate si servicii prestate pana la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate. Ordinele de plata . . comanda. conform angajamentelor legale incheiate. In situatia in care din motive obiective este necesara efectuarea in regim de urgenta a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mica valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox. Pentru deplasare in tara sau strainatate.nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. alte ajutoare etc.sumele ridicate in numerar se păstrează in casieria institu iei publice in condi ii de siguran a. etc.in spa iul rezervat obiectul pla ii se înscrie si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata.se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau par ial o datorie contractata si justificata. etc. începând cu numărul l in ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exerci iu bugetar.. . 9 . Factura fiscala si chitanta sau bon fiscal. dintre care prima semnătura este cea a conducătorului serviciului financiar .

In ceea ce priveste numerarul necesar in vederea deplasarii. Dispozi ia de plata . Respingerea la plata: . a angajamentului bugetar.contabilitate se utilizează pentru efectuarea de pla i reprezentând avansuri in numerar pentru deplasări. suspenda sau respinge plata.incasare către casierie semnata de conducătorul serviciului financiar . pe baza anexei 3 "Ordonantarea de plata" si a documentelor justificative se intocmeste si se semnează documentul de plata.zisa După verificarea condi iilor mai sus men ionate. Dreptul de administrare si dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. 4. care confirma retinerea banilor in Buget si a ordonantarii de plata in vederea efectuarii platii cu ordin de plata. Primaria Municipiului SATU MARE are obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie si contabilitate publica la care are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre. deschise la unită ile de trezorerie si contabilitate publica si banci. Suspendarea pla ii: 10 .când beneficiarul nu este cel fata de care institu ia are obliga ii.când nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevăzuta de lege. se va exercita in mod exclusiv. angajamentul bugetar si ordonantarea de plata.Referatul se inainteaza ordonatorului principal de credite pentru a-si da acordul de principiu in vederea participarii la respectivul curs. . In cazul constatării unei erori in legătura cu plata ce urmează sa fie efectuata. chitan e. necesare in vederea ridicarii sumelor cu CEC . angajatul il va prezenta Serviciului Buget care va emite propunerea. - Justificarea avansurilor in numerar se efectuează in baza documentelor justificative: facturi fiscale.când nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata". In baza acordului dat. .in cazul in care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitatile sint insuficiente. . Dupa ce acest necesar a fost intocmit. angajatul se va prezenta la Compartimentul de Resurse umane cu ordinul de deplasare semnat de catre ordonatorul de credite pentru intocmirea necesarului de ordonantare. serviciul fmanciar-contabilitate. angajatul se va prezenta la Serviciul Buget in vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii. bon de comanda-chitanta. impreuna cu amprenta ştampilei. b) Opera iuni privind plata propriu. prin Serviciul Buget după comunicarea către trezorerie sau banca a imputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata. Opera iuni si circuitul documentelor a) Opera iuni premergătoare pla ii Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si func ionarea trezoreriilor statului. facturi .

precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". 5. valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale". c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. . f) la finele anului. Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale. e) la finele lunii. EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta de Serviciul Buget . Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea si tinerea evidentei. Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează.. d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. Scopul organizării evidentei: . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. înregistrarea in creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise in normele interne de control financiar preventiv. 11 . la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii.persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv.angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin compara ie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor. spre informare si . Ordonatorul principal de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor. b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Motivele deciziei de suspendare a pla ii se prezintă intr-o declara ie scrisa care se trimite: . după caz.in cazul constatării unei erori in legătura cu plata. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii".angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite.ordonatorului de credite . 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc.

960 "Angajamente legale". d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. potrivit modelului prezentat in anexa nr. 950 "Angajamente bugetare". situa ie care este parte componenta din structura "Situa iilor financiare" trimestriale si anuale ale institu ie. utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla. acestea se eviden iază in contabilitate in conturi in afara bilan ului. înregistrările se fac in debitul si creditul unui singur cont. 1792/2002. Având in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare. Conturile de ordine si evidenta utilizate in contabilitatea angajării. c) plă ile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exerci iului bugetar. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ING. ILYES IULIU DIRECTOR ECONOMIC EC. ordonantarii si pla ii cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor de ordine si evidenta: 940 "Credite bugetare aprobate".b) angajamentele legale. angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale. e) datele necesare intocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". fără utilizarea de conturi corespondente. 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr. LUCIA URSU 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->