P. 1
Hcl149anexa1

Hcl149anexa1

|Views: 15|Likes:
Published by simonika79

More info:

Published by: simonika79 on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/19/2011

pdf

text

original

ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finan elor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementează opera iunile si circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantatarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obliga iile si atribu iile persoanelor imputernicite sa efectueze opera iuni legale de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institu iilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finan elor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. OBLIGA II SI ATRIBU II Execu ia bugetara se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Opera iunile specifice angajării, lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta Primarului municipiului Satu Mare, având func ia de ordonator principal de credite , si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primariei Municipiului Satu Mare. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE in calitate de ordonator principal de credite: a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze opera iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. b)Stabileşte prin dispozi ie scrisa persoana (persoanele) desemnata(te) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei Municipiului Satu Mare. c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor: - in faza de angajare a cheltuielilor, aproba angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002), - in faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru

1

emite si semnează "Ordonantarea de plata" .compara datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate. şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plata ordonan ată de o persoana care nu a fost împuternicita in acest sens si persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor ca urmare a refuzului de viza a controlului financiar preventiv . Serviciul Contabilitate: 2 . .daca este cazul. O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza si compartimentului de Audit public intern al institu iei. . Atribu iile enun ate la punctul c) pot fi delegate. Actele de delegare. Delegarea atribu iilor mai sus men ionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele si condi iile delegării. respectiv: . . .confirma ca s-a finalizat opera iunea in situa ia emiterii ordonantarii de plata finale când plata " serviciului" se efectuează in rate. . .in faza de ordonantare a cheltuielilor. Efectuarea acestei opera iuni se face prin “Act de decizie interna” emis de ordonator. . dispunând in acest fel întocmirea documentelor de plata in vederea stingerii obliga iei institu iei fata de ter e persoane.termenul de valabilitate a imputernicirii. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii.la finele lunii.tine evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. Actele de incetare a delegării se comunica persoanelor men ionate mai sus."Bun de plata" pe documentul care atesta preten ia creditorului. . certifica pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care înso esc ordonantarile la plata.cu diferentele din reevaluare majorează sau diminuează. la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. după caz.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". . precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". Ordonatorul de credite nu are atributii in faza de plata a cheltuielilor.tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". reevaluează angajamentele legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. Serviciul Buget : Atributiile Serviciului Buget: . valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale". insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate.care sunt atribu iile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare. el semnează "Ordonantarea de plata" numai daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza.care sunt subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste opera iuni. lichidare si ordonantare a cheltuielilor. . prin delega ie scrisa.

exercita controlul financiar preventiv in toate fazele executatiei bugetare conform dispozi iei privind organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv. Angajarea reprezenta etapa in care Primaria Municipiului Satu Mare isi creaza obliga ii legale fata de ter e persoane (angajament legal ) si isi rezerva creditele bugetare necesare acoperirii acestor obliga ii (angajament bugetar). .dispune suspendarea sau respingerea pla ii.semnează documentele de plata (prima semnătura). inregistrareaza in creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. conven ie.semnează documentele de plata (a doua semnătura).tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. Execu ia bugetara presupune parcurgerea a patru faze si anume: A. Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv: . Conducătorul serviciului financiar .supraveghează organizarea si tinerea evidentei. daca nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru efectuarea pla ii.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". acord de imprumut etc. . 3 . .verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. act de control. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent de Serviciul Buget si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv. ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1. Persoana împuternicita de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura . Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achizi ie publica. a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obliga ie de plata a unei institu ii către o ter a persoana. pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice. Angajarea oricărei cheltuieli imbraca doua forme: angajament legal si angajament bugetar. .- la finele anului.contabilitate este implicat in faza de plata a cheltuielilor : . contract de munca. . 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. . comanda.

intocmit de compartimentul de specialitate. proiect. referat. pentru eşalonarea obliga iilor de executare a "serviciului" si implicit de plata a contravalorii lui. Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale. precum si in angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. la incheierea unui angajament legal. Angajamentul bugetar individual reprezinta operatiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de opera iuni noi care urmează sa se efectueze in cursul exercitiului bugetar. comanda. In angajamentele legale individuale si cele provizorii. investi ie. Ordonatorul de credite nu are voie sa angajeze cheltuieli intr-o perioada in care se ştie ca bunul. ordonatorul de credite poate încheia angajament legal pe o perioada mai mare de un an. Acesta reprezintă o decizie de principiu luata de ordonatorul de credite in legătura cu obliga ia unei ter e persoane de a efectua un "serviciu" si concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. recep ionat si plătit pana la data de 31 decembrie. ordonatorul va avea in vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta destina ie in anul bugetar in care se încheie angajamentul si nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii următori. ordonatorul de credite are obliga ia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal si buna sa credin a pe de-o parte. comanda. Daca neonorarea obliga iilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plati din creditele bugetare ale anului următor. etc. La incheierea angajamentului. etc). 4 . In consecin a.Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. 1. După aprobare sa de către ordonatorul principal de credite propunerea se tranforma evident in angajament legal ( contract. Angajamentul bugetar global se utilizează in cazul opera iunilor care se repeta in cursul aceluiaşi an bugetar si generează cheltuieli curente de natura administrativa. -angajamente bugetare globale. conven ie contract de munca.anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal ( proiect de contract. Prin urmare. b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezerva din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli. Este posibil ca obliga iile aferente unor angajamente legale sa nu poată fi plătite pana la finele anului. 2. Pentru cheltuielile aferente ac iunilor multianuale de tipul program. angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare . care poate fi oricare dintre compartimentele func ionale ale institu iei. Creditele bugetare neangajate. iar pe de alta parte sa se asigure ca institu ia dispune de resursele bugetare necesare onorarii obliga iilor ce decurg din angajamentul respectiv. 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli . etc). precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept.792 din 24 decembrie 2002.

etc). dupa care se prezinta ordonatorului de credite pentru a fi semnat. referat cu valoare certa semnata de catre initiator (sef Serviciu de specialitate) si nesemnata de catre ordonatorul principal de credite). contract. suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se accepta propunerea. chitante. Dupa obtinerea semnaturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezinta obligatie certa de plata a institutiei fata de terte persoane. B. 3) Angajamentul bugetar .Aceasta anexa furnizează persoanelor care urmează a viza si aproba angajarea cheltuielii. acesta se prezinta obligatoriu la viza CFP. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. Serviciile de specialitate ale Primariei intocmesc si prezinta Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comanda. necesar ordonantare. informa ii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se încadrează cheltuiala generata de angajamentul propus. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligatiilor generate de angajamentul legal propus. LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1. 3. l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 5 . Opera iunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispozitia Primarului. Dupa ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de catre Serviciul Buget. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate. -daca termenul de plata a obliga iei corespunde datelor cuprinse in angajamentele legale. Ea înso eşte proiectul de angajament legal. Opera iuni si circuitul documentelor In aceasta etapa.anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. dispozitie de plata/incasare catre casierie. creditele aprobate. -daca exista angajament bugetar aprobat. Opera iunile si circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni verifica: a) existenta angajamentelor si îndeplinirea condi iilor de exigibilitate a obliga iei: -daca exista angajament legal aprobat. 2. 1. Lichidarea cheltuielilor este faza in procesul execu iei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor. se verifica condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste opera iunile respective. 1792/2002). Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atesta bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi.792 din 24 decembrie 2002.

iar pentru salarii si indemniza ii se utilizează statele de plata colective. Daca sunt îndeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. cu specificarea datei si a locului primirii. lucrările au fost executate si serviciile prestate. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni va aplica pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura.Documentele care atesta existenta angajamentelor sunt contractul. In acest fel se confirma ca: . altele decât mijloacele fixe). . Nota de recep ie si constatare de diferente .condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a pla ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. 1792/2003. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni (sefii compartimentelor de specialitate) verifica personal documentele justificative si confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizata. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR SI ORDONANTAREA DE PLATA 6 . intocmite de compartimentul de specialitate. comanda. acord de imprumut. acord de garant etc. c) realitatea sumei datorate: daca obliga ia înscrisa in factura corespunde cu datele înregistrate in documentele institu iei care atesta "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recep ie. Daca nu sunt indeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. in cazul bunurilor materiale. stat de plata a salariilor) confirmarea "Bun de plata". cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare. stat de plata a salariilor) viza "Bun de plata". alte condi ii prevăzute de lege sunt indeplinite. Documentele care atesta bunurile livrate.bunurile furnizate au fost recep ionate. In cazul acordarii “Bunului de plata” Facturile. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării in contabilitatea patrimoniala a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obliga iei de plata fata de ter ii creditori. cu excep ia cazurilor in care este necesara lichidarea individuala. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni nu înscrie pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. angajamentul legal provizoriu si respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. lucrările executate si serviciile prestate sau.bunurile furnizate au fost înregistrate in gestiune si in contabilitate. daca exista unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu. . statele de plata avizate vor fi depuse la Serviciul Buget insotite de toate documentele justificative in vederea emiterii Ordonantarii la plata. B. Acordarea vizei "Bun de plata " atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si ca toate pozi iile din factura au fost verificate. lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura. 3 Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise in regulamentul de control financiar preventiv . b) realitatea obliga iei de plata: daca bunurile au fost livrate. in cazul mijloacelor fixe.

certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni emit ordonantarea de plata. .subdiviziunea bugetara la care se înregistrează plata. executarea lucrărilor si prestarea serviciilor.exerci iul bugetar in care se înregistrează plata. înregistrarea bunurilor in gestiunea institu iei si in contabilitatea acesteia. După ce este supusa si ea vizei de control financiar preventiv. sunt admise si copii ale documentelor justificative. Documentul utilizat pentru ordonantarea la plata a cheltuielilor este “Ordonantare de plata". se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. . Ordonantarea de plata va fi insotita de: documentele justificative in original. Când plata se face in rate: . Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite da dispozi ie conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. . Ordonantarea cheltuielilor reprezintă faza in procesul execu iei bugetare in care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate si ca plata poate fi realizata. . . in cazuri excep ionale. existenta unui alt titlu care justifica plata.datele de identificare a beneficiarului pla ii. după caz. care confirma corectitudinea sumelor de plata.natura cheltuielilor. Documentele justificative in original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi întocmite documentele de plata. El con ine date cu privire la: . Pe baza documentelor in original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni avizate pentru control financiar preventiv.1. .suma de plata (in cifre si litere) exprimata in moneda na ionala sau in moneda străina. Documentele si opera iunile privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. precum si.viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. . Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar- 7 .data si semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribu ii.prima ordonantare de plata va fi insotita de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. In aceasta etapa.modalitatea de plata (virament sau numerar). după caz. 2. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni dispune plata cheltuielii.ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni confirma ca opera iunea s-a finalizat. livrarea si receptionarea bunurilor. . ordonantarea la plata este semnata de catre Seful Serviciului de specialitate si de catre Seful Serviciului Buget.

Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonantarea la plata a cheltuielilor.contabilitate : . .subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. Obiectivele controlului: .beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat. potrivit legii. prin unită ile de trezorerie si contabilitate publica la care unitatea isi are conturile deschise. .exista toate documentele justificative care sa justifice plata. se efectuează prin banci comerciale.documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv.suma datorata beneficiarului este corecta.ordonantarea la plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este exacta. Obiectivele controlului efectuat de şeful serviciului financiar . si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea pla ii. lichidate si ordonan ate.semnaturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. respectiv cecul de numerar si ordinul de 8 .documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare. . 3. Persoana desemnata de ordonatorul principal de credite confirma ca exista o obliga ie certa si o suma datorata.cheltuiala este înscrisa la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. . . Plata in valuta sau a altor pla i prevăzute de lege.exista credite bugetare disponibile.contabilitate care urmează sa facă plata. 2. Plata in lei se efectuează. . . 3. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar-contabilitate in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilită ilor aflate in conturi. PLATA CHELTUIELILOR 1. Plata cheltuielilor este faza finala a execu iei bugetare prin care institu ia publica este eliberata de obliga iile sale fata de tertii-creditori. Instrumentele de plata utilizate: Instrumentele de plata utilizate de institu iile publice. exigibila la o anumita data.cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate. .ordonantarea de plata a fost emisa corect. după caz. C. .exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i in conturi de disponibil.numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte. . daca nu sunt autorizate in condi iile prevăzute de lege.documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. . . in limita creditelor bugetare si destina iilor aprobate in condi iile dispozi iilor legale. .

deplasări. . începând cu numărul l in ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exerci iu bugetar. din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i. . Pentru deplasare in tara sau strainatate.ac iunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pla i in avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.se utilizează limitat. .) acestea vor fi decontate de catre institutie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate. (In cele mai multe cazuri plata taxei de participare se plateste cu ordin de plata). Procesul verbal de receptie sau orice alt document care justifica plata bunului sau a serviciului prestat. .se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau par ial o datorie contractata si justificata. 9 .plata pentru trezoreria statului. se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. etc. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica se efectua prin virament. conform angajamentelor legale incheiate. . in interes de serviciu fiecare angajat in cauza va intocmi un referat privind aprobarea participarii la curs. In situatia in care din motive obiective este necesara efectuarea in regim de urgenta a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mica valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox.in spa iul rezervat obiectul pla ii se înscrie si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. seminar.in fila de cec se men ionează si natura cheltuielilor care urmează sa se efectueze din numerarul ridicat.se emit pe numele fiecărui creditor.sumele ridicate in numerar se păstrează in casieria institu iei publice in condi ii de siguran a. etc. recep ia bunurilor si executarea serviciilor. Ordinele de plata . numerarul pentru efectuarea pla ilor de salarii. alte ajutoare etc. cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social in numerar).se datează. numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament. . contract. traduceri.contabilitate . respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. premii. cu perceperea dobânzilor si penalită ilor de întârziere aferente. se semnează de doua persoane autorizate in acest sens. Cecuri pentru ridicare de numerar . Factura fiscala si chitanta sau bon fiscal. . -sumele reprezentând pla i in avans nejustificate prin bunuri livrate.se înscriu intr-un registru distinct si vor purta un număr de ordine unic. .se utilizează pentru a ridica. iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de credite Instrumentele de plata trebuie sa fie înso ite de documentele justificative.nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. prin care se certifica exactitatea sumelor de plata.. dintre care prima semnătura este cea a conducătorului serviciului financiar . potrivit legii. lucrări executate si servicii prestate pana la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate. . etc. comanda.

Referatul se inainteaza ordonatorului principal de credite pentru a-si da acordul de principiu in vederea participarii la respectivul curs. deschise la unită ile de trezorerie si contabilitate publica si banci. prin Serviciul Buget după comunicarea către trezorerie sau banca a imputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata. pe baza anexei 3 "Ordonantarea de plata" si a documentelor justificative se intocmeste si se semnează documentul de plata. serviciul fmanciar-contabilitate. angajatul se va prezenta la Serviciul Buget in vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii. bon de comanda-chitanta.in cazul in care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitatile sint insuficiente. Primaria Municipiului SATU MARE are obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie si contabilitate publica la care are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre. In ceea ce priveste numerarul necesar in vederea deplasarii. angajatul il va prezenta Serviciului Buget care va emite propunerea. Dispozi ia de plata . Dupa ce acest necesar a fost intocmit. 4. chitan e.contabilitate se utilizează pentru efectuarea de pla i reprezentând avansuri in numerar pentru deplasări. Suspendarea pla ii: 10 . . necesare in vederea ridicarii sumelor cu CEC . b) Opera iuni privind plata propriu.incasare către casierie semnata de conducătorul serviciului financiar . Respingerea la plata: . In cazul constatării unei erori in legătura cu plata ce urmează sa fie efectuata. a angajamentului bugetar.când beneficiarul nu este cel fata de care institu ia are obliga ii. .zisa După verificarea condi iilor mai sus men ionate. se va exercita in mod exclusiv.când nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata".când nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevăzuta de lege. care confirma retinerea banilor in Buget si a ordonantarii de plata in vederea efectuarii platii cu ordin de plata. facturi . impreuna cu amprenta ştampilei. angajamentul bugetar si ordonantarea de plata. In baza acordului dat. Opera iuni si circuitul documentelor a) Opera iuni premergătoare pla ii Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si func ionarea trezoreriilor statului. suspenda sau respinge plata. . - Justificarea avansurilor in numerar se efectuează in baza documentelor justificative: facturi fiscale. Dreptul de administrare si dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. angajatul se va prezenta la Compartimentul de Resurse umane cu ordinul de deplasare semnat de catre ordonatorul de credite pentru intocmirea necesarului de ordonantare.

Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României.angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin compara ie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor. 5. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. e) la finele lunii. Motivele deciziei de suspendare a pla ii se prezintă intr-o declara ie scrisa care se trimite: . d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".in cazul constatării unei erori in legătura cu plata. precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". .ordonatorului de credite .persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea si tinerea evidentei. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. f) la finele anului. Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc.angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. înregistrarea in creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. 11 . spre informare si . 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale". Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise in normele interne de control financiar preventiv. după caz. Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. Ordonatorul principal de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor.. reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta de Serviciul Buget . Scopul organizării evidentei: . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

potrivit modelului prezentat in anexa nr. ILYES IULIU DIRECTOR ECONOMIC EC. 950 "Angajamente bugetare". 1792/2002. Având in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare. utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla. înregistrările se fac in debitul si creditul unui singur cont. ordonantarii si pla ii cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor de ordine si evidenta: 940 "Credite bugetare aprobate". Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exerci iului bugetar. fără utilizarea de conturi corespondente. LUCIA URSU 12 . 960 "Angajamente legale". situa ie care este parte componenta din structura "Situa iilor financiare" trimestriale si anuale ale institu ie. angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale. Conturile de ordine si evidenta utilizate in contabilitatea angajării. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ING.b) angajamentele legale. 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr. acestea se eviden iază in contabilitate in conturi in afara bilan ului. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. e) datele necesare intocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". c) plă ile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->