ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finan elor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementează opera iunile si circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantatarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obliga iile si atribu iile persoanelor imputernicite sa efectueze opera iuni legale de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institu iilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finan elor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. OBLIGA II SI ATRIBU II Execu ia bugetara se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Opera iunile specifice angajării, lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta Primarului municipiului Satu Mare, având func ia de ordonator principal de credite , si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primariei Municipiului Satu Mare. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE in calitate de ordonator principal de credite: a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze opera iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. b)Stabileşte prin dispozi ie scrisa persoana (persoanele) desemnata(te) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei Municipiului Satu Mare. c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor: - in faza de angajare a cheltuielilor, aproba angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002), - in faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru

1

. Delegarea atribu iilor mai sus men ionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele si condi iile delegării. . ."Bun de plata" pe documentul care atesta preten ia creditorului. prin delega ie scrisa. el semnează "Ordonantarea de plata" numai daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. după caz. emite si semnează "Ordonantarea de plata" .tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". . Actele de incetare a delegării se comunica persoanelor men ionate mai sus. . Serviciul Contabilitate: 2 .termenul de valabilitate a imputernicirii. precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". lichidare si ordonantare a cheltuielilor.daca este cazul.cu diferentele din reevaluare majorează sau diminuează. Ordonatorul de credite nu are atributii in faza de plata a cheltuielilor. reevaluează angajamentele legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala.tine evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. respectiv: . şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plata ordonan ată de o persoana care nu a fost împuternicita in acest sens si persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. Efectuarea acestei opera iuni se face prin “Act de decizie interna” emis de ordonator. . Atribu iile enun ate la punctul c) pot fi delegate. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. . Actele de delegare.la finele lunii. dispunând in acest fel întocmirea documentelor de plata in vederea stingerii obliga iei institu iei fata de ter e persoane. .compara datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate.care sunt atribu iile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare. insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate. Serviciul Buget : Atributiile Serviciului Buget: . . la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor ca urmare a refuzului de viza a controlului financiar preventiv .in faza de ordonantare a cheltuielilor. O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza si compartimentului de Audit public intern al institu iei. valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale".care sunt subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste opera iuni.confirma ca s-a finalizat opera iunea in situa ia emiterii ordonantarii de plata finale când plata " serviciului" se efectuează in rate. . certifica pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care înso esc ordonantarile la plata.tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare".

Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv: . Execu ia bugetara presupune parcurgerea a patru faze si anume: A. .- la finele anului. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent de Serviciul Buget si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv. daca nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru efectuarea pla ii. .exercita controlul financiar preventiv in toate fazele executatiei bugetare conform dispozi iei privind organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc.supraveghează organizarea si tinerea evidentei. ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1. contract de munca. Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achizi ie publica. act de control.semnează documentele de plata (prima semnătura). . . inregistrareaza in creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. Persoana împuternicita de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura . 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". . Angajarea reprezenta etapa in care Primaria Municipiului Satu Mare isi creaza obliga ii legale fata de ter e persoane (angajament legal ) si isi rezerva creditele bugetare necesare acoperirii acestor obliga ii (angajament bugetar).contabilitate este implicat in faza de plata a cheltuielilor : . comanda.verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice. . Conducătorul serviciului financiar .tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". conven ie. 3 . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.semnează documentele de plata (a doua semnătura).dispune suspendarea sau respingerea pla ii. a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obliga ie de plata a unei institu ii către o ter a persoana. acord de imprumut etc. Angajarea oricărei cheltuieli imbraca doua forme: angajament legal si angajament bugetar.verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata.

Angajamentul bugetar individual reprezinta operatiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de opera iuni noi care urmează sa se efectueze in cursul exercitiului bugetar. 1. ordonatorul de credite are obliga ia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal si buna sa credin a pe de-o parte. conven ie contract de munca. Prin urmare. comanda. Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal ( proiect de contract. iar pe de alta parte sa se asigure ca institu ia dispune de resursele bugetare necesare onorarii obliga iilor ce decurg din angajamentul respectiv. Este posibil ca obliga iile aferente unor angajamente legale sa nu poată fi plătite pana la finele anului. etc. comanda. Angajamentul bugetar global se utilizează in cazul opera iunilor care se repeta in cursul aceluiaşi an bugetar si generează cheltuieli curente de natura administrativa. 2.anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. recep ionat si plătit pana la data de 31 decembrie. Acesta reprezintă o decizie de principiu luata de ordonatorul de credite in legătura cu obliga ia unei ter e persoane de a efectua un "serviciu" si concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia. proiect.792 din 24 decembrie 2002. După aprobare sa de către ordonatorul principal de credite propunerea se tranforma evident in angajament legal ( contract. etc). ordonatorul de credite poate încheia angajament legal pe o perioada mai mare de un an. care poate fi oricare dintre compartimentele func ionale ale institu iei. In consecin a. intocmit de compartimentul de specialitate. Daca neonorarea obliga iilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plati din creditele bugetare ale anului următor. referat. precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli . 4 . -angajamente bugetare globale. In angajamentele legale individuale si cele provizorii. b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezerva din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli.Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. la incheierea unui angajament legal. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. ordonatorul va avea in vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta destina ie in anul bugetar in care se încheie angajamentul si nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii următori. precum si in angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. Pentru cheltuielile aferente ac iunilor multianuale de tipul program. Ordonatorul de credite nu are voie sa angajeze cheltuieli intr-o perioada in care se ştie ca bunul. angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare . investi ie. La incheierea angajamentului. pentru eşalonarea obliga iilor de executare a "serviciului" si implicit de plata a contravalorii lui. Creditele bugetare neangajate. Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale. etc).

LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1. Lichidarea cheltuielilor este faza in procesul execu iei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor. Dupa obtinerea semnaturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezinta obligatie certa de plata a institutiei fata de terte persoane. suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se accepta propunerea. -daca termenul de plata a obliga iei corespunde datelor cuprinse in angajamentele legale. Serviciile de specialitate ale Primariei intocmesc si prezinta Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comanda. creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate. creditele aprobate. dispozitie de plata/incasare catre casierie. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. Ea înso eşte proiectul de angajament legal. Opera iunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispozitia Primarului. Dupa ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de catre Serviciul Buget. necesar ordonantare.792 din 24 decembrie 2002. referat cu valoare certa semnata de catre initiator (sef Serviciu de specialitate) si nesemnata de catre ordonatorul principal de credite). Opera iuni si circuitul documentelor In aceasta etapa. dupa care se prezinta ordonatorului de credite pentru a fi semnat. etc). se verifica condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste opera iunile respective.anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 1. contract. Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. 3) Angajamentul bugetar . -daca exista angajament bugetar aprobat. 3. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligatiilor generate de angajamentul legal propus. Opera iunile si circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni verifica: a) existenta angajamentelor si îndeplinirea condi iilor de exigibilitate a obliga iei: -daca exista angajament legal aprobat. acesta se prezinta obligatoriu la viza CFP. B. chitante.Aceasta anexa furnizează persoanelor care urmează a viza si aproba angajarea cheltuielii. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atesta bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi. 5 . informa ii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se încadrează cheltuiala generata de angajamentul propus. 2. 1792/2002).

lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura. . B. lucrările executate si serviciile prestate sau. Daca nu sunt indeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. statele de plata avizate vor fi depuse la Serviciul Buget insotite de toate documentele justificative in vederea emiterii Ordonantarii la plata. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni va aplica pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. altele decât mijloacele fixe). cu specificarea datei si a locului primirii. . Nota de recep ie si constatare de diferente . cu excep ia cazurilor in care este necesara lichidarea individuala. stat de plata a salariilor) viza "Bun de plata". 1792/2003. Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării in contabilitatea patrimoniala a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obliga iei de plata fata de ter ii creditori.Documentele care atesta existenta angajamentelor sunt contractul. In cazul acordarii “Bunului de plata” Facturile. In acest fel se confirma ca: . Daca sunt îndeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor. 3 Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise in regulamentul de control financiar preventiv . daca exista unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu. alte condi ii prevăzute de lege sunt indeplinite. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR SI ORDONANTAREA DE PLATA 6 . c) realitatea sumei datorate: daca obliga ia înscrisa in factura corespunde cu datele înregistrate in documentele institu iei care atesta "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recep ie. b) realitatea obliga iei de plata: daca bunurile au fost livrate. comanda. lucrările au fost executate si serviciile prestate.bunurile furnizate au fost recep ionate. acord de imprumut.bunurile furnizate au fost înregistrate in gestiune si in contabilitate. Documentele care atesta bunurile livrate. acord de garant etc. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni (sefii compartimentelor de specialitate) verifica personal documentele justificative si confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizata. intocmite de compartimentul de specialitate. Acordarea vizei "Bun de plata " atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si ca toate pozi iile din factura au fost verificate. iar pentru salarii si indemniza ii se utilizează statele de plata colective. in cazul mijloacelor fixe. in cazul bunurilor materiale. angajamentul legal provizoriu si respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. stat de plata a salariilor) confirmarea "Bun de plata". Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni nu înscrie pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a pla ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare.

. In aceasta etapa. Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar- 7 . . executarea lucrărilor si prestarea serviciilor. existenta unui alt titlu care justifica plata. se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite da dispozi ie conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor.suma de plata (in cifre si litere) exprimata in moneda na ionala sau in moneda străina. . Ordonantarea cheltuielilor reprezintă faza in procesul execu iei bugetare in care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate si ca plata poate fi realizata.subdiviziunea bugetara la care se înregistrează plata. Documentul utilizat pentru ordonantarea la plata a cheltuielilor este “Ordonantare de plata".exerci iul bugetar in care se înregistrează plata. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni emit ordonantarea de plata. livrarea si receptionarea bunurilor.ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni confirma ca opera iunea s-a finalizat. . . in cazuri excep ionale. certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni.1. ordonantarea la plata este semnata de catre Seful Serviciului de specialitate si de catre Seful Serviciului Buget. El con ine date cu privire la: . după caz. . înregistrarea bunurilor in gestiunea institu iei si in contabilitatea acesteia. sunt admise si copii ale documentelor justificative.natura cheltuielilor.viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate.modalitatea de plata (virament sau numerar). Documentele si opera iunile privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. Documentele justificative in original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi întocmite documentele de plata. Ordonantarea de plata va fi insotita de: documentele justificative in original. Când plata se face in rate: . Pe baza documentelor in original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni avizate pentru control financiar preventiv.data si semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribu ii. precum si.datele de identificare a beneficiarului pla ii. care confirma corectitudinea sumelor de plata. . .prima ordonantare de plata va fi insotita de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. După ce este supusa si ea vizei de control financiar preventiv. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni dispune plata cheltuielii. după caz. 2.

subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. . respectiv cecul de numerar si ordinul de 8 .numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte.semnaturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. . lichidate si ordonan ate. .exista toate documentele justificative care sa justifice plata. . Obiectivele controlului efectuat de şeful serviciului financiar . . 3.ordonantarea de plata a fost emisa corect. Plata in valuta sau a altor pla i prevăzute de lege.exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i in conturi de disponibil. Plata in lei se efectuează. Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonantarea la plata a cheltuielilor.documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv. după caz. . prin unită ile de trezorerie si contabilitate publica la care unitatea isi are conturile deschise.documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare.cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate. .cheltuiala este înscrisa la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. . 2.exista credite bugetare disponibile. exigibila la o anumita data. .suma datorata beneficiarului este corecta. Plata cheltuielilor este faza finala a execu iei bugetare prin care institu ia publica este eliberata de obliga iile sale fata de tertii-creditori.contabilitate care urmează sa facă plata.ordonantarea la plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este exacta.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat. PLATA CHELTUIELILOR 1. daca nu sunt autorizate in condi iile prevăzute de lege. . Instrumentele de plata utilizate: Instrumentele de plata utilizate de institu iile publice. se efectuează prin banci comerciale. si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea pla ii. . potrivit legii. C. in limita creditelor bugetare si destina iilor aprobate in condi iile dispozi iilor legale.contabilitate : . . Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar-contabilitate in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilită ilor aflate in conturi. 3. . Obiectivele controlului: . Persoana desemnata de ordonatorul principal de credite confirma ca exista o obliga ie certa si o suma datorata.documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular.

sumele ridicate in numerar se păstrează in casieria institu iei publice in condi ii de siguran a. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica se efectua prin virament. . alte ajutoare etc. etc. Procesul verbal de receptie sau orice alt document care justifica plata bunului sau a serviciului prestat. .se înscriu intr-un registru distinct si vor purta un număr de ordine unic. cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social in numerar). recep ia bunurilor si executarea serviciilor. se semnează de doua persoane autorizate in acest sens.se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau par ial o datorie contractata si justificata. . .) acestea vor fi decontate de catre institutie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate. traduceri. comanda. . din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i.plata pentru trezoreria statului..se datează.nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat.se utilizează limitat. Factura fiscala si chitanta sau bon fiscal. iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de credite Instrumentele de plata trebuie sa fie înso ite de documentele justificative. prin care se certifica exactitatea sumelor de plata. 9 .se emit pe numele fiecărui creditor. etc. .in spa iul rezervat obiectul pla ii se înscrie si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament.in fila de cec se men ionează si natura cheltuielilor care urmează sa se efectueze din numerarul ridicat. . etc. seminar. Cecuri pentru ridicare de numerar . . numerarul pentru efectuarea pla ilor de salarii. Pentru deplasare in tara sau strainatate. Ordinele de plata . cu perceperea dobânzilor si penalită ilor de întârziere aferente. lucrări executate si servicii prestate pana la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate.ac iunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pla i in avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului.se utilizează pentru a ridica. dintre care prima semnătura este cea a conducătorului serviciului financiar . deplasări. -sumele reprezentând pla i in avans nejustificate prin bunuri livrate.contabilitate . premii. in interes de serviciu fiecare angajat in cauza va intocmi un referat privind aprobarea participarii la curs. (In cele mai multe cazuri plata taxei de participare se plateste cu ordin de plata). potrivit legii. . respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. In situatia in care din motive obiective este necesara efectuarea in regim de urgenta a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mica valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox. se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. conform angajamentelor legale incheiate. începând cu numărul l in ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exerci iu bugetar. contract.

bon de comanda-chitanta.când nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevăzuta de lege.in cazul in care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitatile sint insuficiente. deschise la unită ile de trezorerie si contabilitate publica si banci.contabilitate se utilizează pentru efectuarea de pla i reprezentând avansuri in numerar pentru deplasări. . In baza acordului dat. . b) Opera iuni privind plata propriu. Dreptul de administrare si dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. Dupa ce acest necesar a fost intocmit.când beneficiarul nu este cel fata de care institu ia are obliga ii. se va exercita in mod exclusiv. - Justificarea avansurilor in numerar se efectuează in baza documentelor justificative: facturi fiscale. angajamentul bugetar si ordonantarea de plata. Opera iuni si circuitul documentelor a) Opera iuni premergătoare pla ii Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si func ionarea trezoreriilor statului.când nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata".incasare către casierie semnata de conducătorul serviciului financiar . suspenda sau respinge plata. chitan e. necesare in vederea ridicarii sumelor cu CEC . prin Serviciul Buget după comunicarea către trezorerie sau banca a imputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata. facturi . 4. a angajamentului bugetar. angajatul se va prezenta la Serviciul Buget in vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii. care confirma retinerea banilor in Buget si a ordonantarii de plata in vederea efectuarii platii cu ordin de plata. impreuna cu amprenta ştampilei. Dispozi ia de plata .zisa După verificarea condi iilor mai sus men ionate. angajatul il va prezenta Serviciului Buget care va emite propunerea. In ceea ce priveste numerarul necesar in vederea deplasarii. pe baza anexei 3 "Ordonantarea de plata" si a documentelor justificative se intocmeste si se semnează documentul de plata.Referatul se inainteaza ordonatorului principal de credite pentru a-si da acordul de principiu in vederea participarii la respectivul curs. In cazul constatării unei erori in legătura cu plata ce urmează sa fie efectuata. angajatul se va prezenta la Compartimentul de Resurse umane cu ordinul de deplasare semnat de catre ordonatorul de credite pentru intocmirea necesarului de ordonantare. serviciul fmanciar-contabilitate. Suspendarea pla ii: 10 . Respingerea la plata: . . Primaria Municipiului SATU MARE are obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie si contabilitate publica la care are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre.

ordonatorului de credite . Ordonatorul principal de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Motivele deciziei de suspendare a pla ii se prezintă intr-o declara ie scrisa care se trimite: . EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta de Serviciul Buget . valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale".angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea si tinerea evidentei. Scopul organizării evidentei: . 5.persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv.angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin compara ie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor. înregistrarea in creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate.. d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale". e) la finele lunii. 11 . Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale. după caz. . Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează. Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise in normele interne de control financiar preventiv. f) la finele anului. spre informare si .in cazul constatării unei erori in legătura cu plata.

LUCIA URSU 12 . înregistrările se fac in debitul si creditul unui singur cont. fără utilizarea de conturi corespondente. utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla. c) plă ile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat. ordonantarii si pla ii cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor de ordine si evidenta: 940 "Credite bugetare aprobate". 1792/2002. Conturile de ordine si evidenta utilizate in contabilitatea angajării. 960 "Angajamente legale". Având in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare.b) angajamentele legale. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exerci iului bugetar. ILYES IULIU DIRECTOR ECONOMIC EC. e) datele necesare intocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". 950 "Angajamente bugetare". situa ie care este parte componenta din structura "Situa iilor financiare" trimestriale si anuale ale institu ie. angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale. acestea se eviden iază in contabilitate in conturi in afara bilan ului. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ING. potrivit modelului prezentat in anexa nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful