ANEXA 1

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinul Ministrului finan elor publice nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului SATU MARE,organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale

Circuitul documentelor

Prezentele norme proprii reglementează opera iunile si circuitul documentelor privind angajarea, lichidarea, ordonantatarea si plata cheltuielilor din bugetul Municipiului Satu Mare, obliga iile si atribu iile persoanelor imputernicite sa efectueze opera iuni legale de angajare, lichidare, ordonantare si plata a cheltuielilor bugetare, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale in conformitate cu prevederile Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institu iilor publice, aprobate prin Ordinul Ministrului finan elor publice nr. l .792 din 24 decembrie 2002. OBLIGA II SI ATRIBU II Execu ia bugetara se bazează pe principiul separării atribu iilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribu iile persoanelor care au calitatea de contabil. Opera iunile specifice angajării, lichidării si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta Primarului municipiului Satu Mare, având func ia de ordonator principal de credite , si se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale Primariei Municipiului Satu Mare. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar contabilitate in limita fondurilor disponibile. Primarul municipiului SATU MARE in calitate de ordonator principal de credite: a) Stabileşte prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele imputernicite sa efectueze opera iunile legate de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. b)Stabileşte prin dispozi ie scrisa persoana (persoanele) desemnata(te) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale in cadrul Primariei Municipiului Satu Mare. c) Răspunde pentru angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor: - in faza de angajare a cheltuielilor, aproba angajarea cheltuielilor; el semnează propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. 1792/2002), - in faza de lichidare a cheltuielilor, compartimentele de specialitate vizează pentru

1

valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale".termenul de valabilitate a imputernicirii. respectiv: .cu diferentele din reevaluare majorează sau diminuează. emite si semnează "Ordonantarea de plata" . la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României. insotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost imputernicite vor fi comunicate persoanelor desemnate. Efectuarea acestei opera iuni se face prin “Act de decizie interna” emis de ordonator.confirma ca s-a finalizat opera iunea in situa ia emiterii ordonantarii de plata finale când plata " serviciului" se efectuează in rate.care sunt atribu iile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare. .la finele lunii. după caz."Bun de plata" pe documentul care atesta preten ia creditorului. precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". reevaluează angajamentele legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. . el semnează "Ordonantarea de plata" numai daca persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Actele de incetare a delegării se comunica persoanelor men ionate mai sus.in faza de ordonantare a cheltuielilor. . . O copie a acestui act va fi transmis persoanei care a refuzat viza si compartimentului de Audit public intern al institu iei. certifica pentru conformitate cu originalul copiile documentelor justificative care înso esc ordonantarile la plata. .daca este cazul.tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Ordonatorul de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor ca urmare a refuzului de viza a controlului financiar preventiv .tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".compara datele din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determina creditele bugetare disponibile care pot fi angajate. dispunând in acest fel întocmirea documentelor de plata in vederea stingerii obliga iei institu iei fata de ter e persoane. . Atribu iile enun ate la punctul c) pot fi delegate. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. prin delega ie scrisa. . .care sunt subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost imputernicite sa efectueze aceste opera iuni. Serviciul Buget : Atributiile Serviciului Buget: . .tine evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. Actele de delegare. şefului serviciului financiar contabilitate care nu poate efectua nici o plata ordonan ată de o persoana care nu a fost împuternicita in acest sens si persoanei imputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. Ordonatorul de credite nu are atributii in faza de plata a cheltuielilor. lichidare si ordonantare a cheltuielilor. Delegarea atribu iilor mai sus men ionate se face prin “Dispozitia” Primarului care precizează limitele si condi iile delegării. . Serviciul Contabilitate: 2 .

dispune suspendarea sau respingerea pla ii.contabilitate este implicat in faza de plata a cheltuielilor : . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.- la finele anului. a) Angajamentul legal reprezintă orice act juridic care generează sau ar putea genera o obliga ie de plata a unei institu ii către o ter a persoana. inregistrareaza in creditul contului 960 "Angajamente legale" totalul pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc. 3 .verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. acord de imprumut etc.exercita controlul financiar preventiv in toate fazele executatiei bugetare conform dispozi iei privind organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv. contract de munca. Persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv: . Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent de Serviciul Buget si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv. comanda. Angajarea oricărei cheltuieli imbraca doua forme: angajament legal si angajament bugetar. pentru un "serviciu efectuat" pe seama fondurilor publice.semnează documentele de plata (a doua semnătura). . . 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". act de control. . Angajarea reprezenta etapa in care Primaria Municipiului Satu Mare isi creaza obliga ii legale fata de ter e persoane (angajament legal ) si isi rezerva creditele bugetare necesare acoperirii acestor obliga ii (angajament bugetar). .supraveghează organizarea si tinerea evidentei. Conducătorul serviciului financiar . . Execu ia bugetara presupune parcurgerea a patru faze si anume: A.tine evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".tine evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Persoana împuternicita de ordonatorul de credite cu a Il-a semnătura . Angajamentul legal poate avea forma unui contract de achizi ie publica. Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent".verifica condi iile de acceptare a documentelor la plata. . conven ie. daca nu sunt îndeplinite condi iile legale pentru efectuarea pla ii.semnează documentele de plata (prima semnătura). ANGAJAREA CHELTUIELILOR 1.

In angajamentele legale individuale si cele provizorii. ordonatorul va avea in vedere nivelul creditelor bugetare cu aceasta destina ie in anul bugetar in care se încheie angajamentul si nivelul creditelor bugetare prognozate pe anii următori. angajamentele bugetare aprobate nu pot depăşi nivelele aprobate de credite bugetare . comanda. etc. comanda. In consecin a. 2. intocmit de compartimentul de specialitate. precum si in angajamentele bugetare individuale sau globale se precizează subdiviziunile bugetului aprobat. Acesta reprezintă o decizie de principiu luata de ordonatorul de credite in legătura cu obliga ia unei ter e persoane de a efectua un "serviciu" si concomitent de plata din fondurile bugetare a contravalorii acestuia.792 din 24 decembrie 2002.anexa l la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. Prin urmare. etc). recep ionat si plătit pana la data de 31 decembrie. Daca neonorarea obliga iilor se datorează unor motive obiective acestea se vor plati din creditele bugetare ale anului următor. 1. Pentru cheltuielile aferente ac iunilor multianuale de tipul program. Creditele bugetare neangajate.Angajamentul legal este precedat de un proiect de angajament legal. investi ie. Angajamentul bugetar individual reprezinta operatiunea de rezervare a creditelor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor generate de opera iuni noi care urmează sa se efectueze in cursul exercitiului bugetar. Ordonatorul de credite nu are voie sa angajeze cheltuieli intr-o perioada in care se ştie ca bunul. ordonatorul de credite poate încheia angajament legal pe o perioada mai mare de un an. proiect. la incheierea unui angajament legal. etc). La incheierea angajamentului. 2) Propunerea de angajare a unei cheltuieli . După aprobare sa de către ordonatorul principal de credite propunerea se tranforma evident in angajament legal ( contract. Documentele privind angajarea cheltuielilor Documentele privind angajarea de cheltuieli din fonduri publice sunt: 1) Proiectul de angajament legal ( proiect de contract. care poate fi oricare dintre compartimentele func ionale ale institu iei. precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pana la finele exerci iului bugetar sunt anulate de drept. conven ie contract de munca. referat. Angajamentul bugetar global se utilizează in cazul opera iunilor care se repeta in cursul aceluiaşi an bugetar si generează cheltuieli curente de natura administrativa. Angajamentele bugetare pot fi: -angajamente bugetare individuale. ordonatorul de credite are obliga ia de a verifica "capacitatea" prestatorului de a efectua serviciul care face obiectul angajamentului legal si buna sa credin a pe de-o parte. iar pe de alta parte sa se asigure ca institu ia dispune de resursele bugetare necesare onorarii obliga iilor ce decurg din angajamentul respectiv. lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat. Este posibil ca obliga iile aferente unor angajamente legale sa nu poată fi plătite pana la finele anului. b) Angajamentul bugetar reprezintă actul prin care se rezerva din creditele bugetare sumele necesare acoperirii unor cheltuieli. 4 . -angajamente bugetare globale. pentru eşalonarea obliga iilor de executare a "serviciului" si implicit de plata a contravalorii lui.

se verifica condi iile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste opera iunile respective. 1. 2 din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. Pe baza sa Serviciul Buget emite propunerea de angajare a unei cheltuieli (conform anexei nr. dupa care se prezinta ordonatorului de credite pentru a fi semnat.Aceasta anexa furnizează persoanelor care urmează a viza si aproba angajarea cheltuielii. suma propusa a fi angajata si ce credite rămân disponibile daca se accepta propunerea.anexa 2 la Normele metodologice aprobate prin Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr. 1792/2002).792 din 24 decembrie 2002. Opera iuni si circuitul documentelor In aceasta etapa. B. Lichidarea cheltuielilor este faza in procesul execu iei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor. l) si angajamentul individual/global ( conform anexei nr. necesar ordonantare. dispozitie de plata/incasare catre casierie. Acesta este documentul cu ajutorul căruia o parte a creditelor bugetare sunt rezervate acoperirii obligatiilor generate de angajamentul legal propus. -daca exista angajament bugetar aprobat. 3) Angajamentul bugetar . LICHIDAREA CHELTUIELILOR 1. Dupa obtinerea semnaturii proiectul de angajament legal devine angajament legal care reprezinta obligatie certa de plata a institutiei fata de terte persoane. Din acest moment compartimentele de specialitate pot prezenta spre Serviciu Buget documentele care atesta bunurile livrate sau serviciile prestate (facturi. 5 . 3. contract. -daca termenul de plata a obliga iei corespunde datelor cuprinse in angajamentele legale. referat cu valoare certa semnata de catre initiator (sef Serviciu de specialitate) si nesemnata de catre ordonatorul principal de credite). acesta se prezinta obligatoriu la viza CFP. 2. Opera iunile si circuitul documentelor privind lichidarea cheltuielilor Ordonatorului principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni verifica: a) existenta angajamentelor si îndeplinirea condi iilor de exigibilitate a obliga iei: -daca exista angajament legal aprobat. etc). Ea înso eşte proiectul de angajament legal. se determina sau se verifica realitatea sumei datorate. chitante. Serviciile de specialitate ale Primariei intocmesc si prezinta Serviciului Buget Proiectul de angajament legal (comanda. Dupa ce Proiectului de angajament legal a fost angajat de catre Serviciul Buget. creditele angajate deja pana la data propunerii si cele care mai pot fi angajate. creditele aprobate. informa ii legate de subdiviziunea din clasificatia bugetara in care se încadrează cheltuiala generata de angajamentul propus. Opera iunile de lichidare a cheltuielilor se efectuează de ordonatorul principal de credite sau de persoanele delegate prin Dispozitia Primarului.

statele de plata avizate vor fi depuse la Serviciul Buget insotite de toate documentele justificative in vederea emiterii Ordonantarii la plata. B. acord de imprumut. cu specificarea gestiunii si a notei contabile de înregistrare. comanda. 1792/2003. In cazul acordarii “Bunului de plata” Facturile. lucrările executate si serviciile prestate sau. Documentele care atesta bunurile livrate. ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni va aplica pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. intocmite de compartimentul de specialitate. stat de plata a salariilor) viza "Bun de plata". stat de plata a salariilor) confirmarea "Bun de plata". Documentele care atesta parcurgerea fazei de lichidare a cheltuielilor stau la baza înregistrării in contabilitatea patrimoniala a institu iei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obliga iei de plata fata de ter ii creditori. acord de garant etc. Daca nu sunt indeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor.Documentele care atesta existenta angajamentelor sunt contractul. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni (sefii compartimentelor de specialitate) verifica personal documentele justificative si confirma pe propria răspundere ca aceasta verificare a fost realizata. . altele decât mijloacele fixe). cu specificarea datei si a locului primirii. angajamentul legal provizoriu si respectiv anexa 2 "Angajament bugetar" din normele metodologice aprobate prin Ordinul MFP nr. c) realitatea sumei datorate: daca obliga ia înscrisa in factura corespunde cu datele înregistrate in documentele institu iei care atesta "efectuarea serviciului" ( Proces-verbal de recep ie. 3 Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt inscrise in regulamentul de control financiar preventiv . in cazul bunurilor materiale. Acordarea vizei "Bun de plata " atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor si ca toate pozi iile din factura au fost verificate. Daca sunt îndeplinite toate condi iile privind lichidarea cheltuielilor.bunurile furnizate au fost recep ionate. Nota de recep ie si constatare de diferente . In acest fel se confirma ca: . iar pentru salarii si indemniza ii se utilizează statele de plata colective.condi iile cu privire la legalitatea efectuării rambursărilor de rate sau a pla ilor de dobânzi la credite ori împrumuturi contractate/garantate sunt îndeplinite. daca exista unui titlu care sa justifice plata: titlu executoriu. b) realitatea obliga iei de plata: daca bunurile au fost livrate. Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni nu înscrie pe documentele care atesta obliga ia de plata ( factura. alte condi ii prevăzute de lege sunt indeplinite. . in cazul mijloacelor fixe. lucrările au fost executate si serviciile prestate. lucrările executate si serviciile prestate sunt Factura fiscala sau Factura.bunurile furnizate au fost înregistrate in gestiune si in contabilitate. cu excep ia cazurilor in care este necesara lichidarea individuala. ORDONANTAREA CHELTUIELILOR SI ORDONANTAREA DE PLATA 6 .

Ordonantarea cheltuielilor reprezintă faza in procesul execu iei bugetare in care se confirma ca livrările de bunuri au fost efectuate sau alte crean e au fost verificate si ca plata poate fi realizata. precum si.ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducătorului serviciului financiar-contabilitate La emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni confirma ca opera iunea s-a finalizat.suma de plata (in cifre si litere) exprimata in moneda na ionala sau in moneda străina. sunt admise si copii ale documentelor justificative.datele de identificare a beneficiarului pla ii.exerci iul bugetar in care se înregistrează plata. se trimite spre semnare Ordonatorului principal de credite. Când plata se face in rate: . . după caz. in cazuri excep ionale. Pe baza documentelor in original sau copiilor certificate pentru conformitate de ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni avizate pentru control financiar preventiv. existenta unui alt titlu care justifica plata. care confirma corectitudinea sumelor de plata. . certificate pentru conformitatea cu originalul de către ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni. după caz. In aceasta etapa. executarea lucrărilor si prestarea serviciilor. ordonantarea la plata este semnata de catre Seful Serviciului de specialitate si de catre Seful Serviciului Buget. livrarea si receptionarea bunurilor. Ordonantarile de plata nevizate de persoana împuternicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fără valoare pentru conducătorul compartimentului serviciului financiar- 7 . Ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni dispune plata cheltuielii. . Documentele justificative in original sunt trimise la serviciul financiar-contabilitate pentru a fi întocmite documentele de plata.subdiviziunea bugetara la care se înregistrează plata. Ordonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul principal de credite da dispozi ie conducătorului serviciului fînanciar-contabilitate sa intocmeasca instrumentele de plata a cheltuielilor. 2. . . ordonatorul principal de credite sau persoanele împuternicite sa efectueze aceste opera iuni emit ordonantarea de plata. .1. . Documentul utilizat pentru ordonantarea la plata a cheltuielilor este “Ordonantare de plata".viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate. El con ine date cu privire la: . .data si semnătura ordonatorului de credite sau a persoanei delegate cu aceste atribu ii.natura cheltuielilor.prima ordonantare de plata va fi insotita de documentele justificative care dovedesc obliga ia către creditor pentru plata ratei respective. înregistrarea bunurilor in gestiunea institu iei si in contabilitatea acesteia. După ce este supusa si ea vizei de control financiar preventiv. Documentele si opera iunile privind ordonantarea la plata a cheltuielilor.modalitatea de plata (virament sau numerar). Ordonantarea de plata va fi insotita de: documentele justificative in original.

cheltuiala este înscrisa la subdiviziunea corespunzătoare din bugetul aprobat. 3.contabilitate care urmează sa facă plata. .exista credite bugetare deschise/repartizate sau disponibilită i in conturi de disponibil. 2. . . Persoana desemnata de ordonatorul principal de credite confirma ca exista o obliga ie certa si o suma datorata.contabilitate : . PLATA CHELTUIELILOR 1.exista toate documentele justificative care sa justifice plata. Plata cheltuielilor este asigurata de şeful serviciului financiar-contabilitate in limita creditelor bugetare deschise si neutilizate sau a disponibilită ilor aflate in conturi.documentele justificative sunt in conformitate cu reglementările in vigoare. Plata in valuta sau a altor pla i prevăzute de lege. 3.exista credite bugetare disponibile.beneficiarul sumelor este cel îndreptă it potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat.semnaturile de pe documentele justificative apar in ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atribu ii ce decurg din procesul executării cheltuielilor bugetare. potrivit legii. . . . Instrumentele de plata utilizate: Instrumentele de plata utilizate de institu iile publice. prin unită ile de trezorerie si contabilitate publica la care unitatea isi are conturile deschise. Plata in lei se efectuează.subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectuează plata este cea corecta si corespunde naturii cheltuielilor respective. se efectuează prin banci comerciale. Plata cheltuielilor este faza finala a execu iei bugetare prin care institu ia publica este eliberata de obliga iile sale fata de tertii-creditori. . Obiectivele controlului: . . Obiectivele controlului financiar preventiv privind ordonantarea la plata a cheltuielilor. si in acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite "Ordonantarea de plata" pentru efectuarea pla ii. . după caz. Obiectivele controlului efectuat de şeful serviciului financiar .ordonantarea de plata a fost emisa corect.ordonantarea la plata corespunde cu cheltuielile angajate si suma respectiva este exacta. daca nu sunt autorizate in condi iile prevăzute de lege.documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv.documentele sunt intocmite cu toate datele cerute de formular. lichidate si ordonan ate. . exigibila la o anumita data.suma datorata beneficiarului este corecta. . C.cheltuielile care urmează sa fie plătite au fost angajate.numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte. . in limita creditelor bugetare si destina iilor aprobate in condi iile dispozi iilor legale. . respectiv cecul de numerar si ordinul de 8 .

9 . Procesul verbal de receptie sau orice alt document care justifica plata bunului sau a serviciului prestat.se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se achite integral sau par ial o datorie contractata si justificata. Factura fiscala si chitanta sau bon fiscal. . premii. se semnează de doua persoane autorizate in acest sens. .nu poate cuprinde plăti referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. . dintre care prima semnătura este cea a conducătorului serviciului financiar . -sumele reprezentând pla i in avans nejustificate prin bunuri livrate. începând cu numărul l in ordine crescătoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exerci iu bugetar. traduceri. etc. lucrări executate si servicii prestate pana la sfârşitul anului se recuperează de către institu ia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate. In situatia in care din motive obiective este necesara efectuarea in regim de urgenta a unei cheltuieli pentru achizitionarea unor obiecte de mica valoare sau pentru plata unor servicii (copii xerox.se emit pe numele fiecărui creditor. precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica se efectua prin virament. . (In cele mai multe cazuri plata taxei de participare se plateste cu ordin de plata). numerarul pentru efectuarea pla ilor de salarii. etc. . contract. conform angajamentelor legale incheiate.plata pentru trezoreria statului.) acestea vor fi decontate de catre institutie ulterior pe baza documentelor justificative: Referat de necesitate.se utilizează limitat. . recep ia bunurilor si executarea serviciilor. iar a doua semnătura a persoanei împuternicite de ordonatorul principal de credite Instrumentele de plata trebuie sa fie înso ite de documentele justificative. se exceptează de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri.se înscriu intr-un registru distinct si vor purta un număr de ordine unic. in interes de serviciu fiecare angajat in cauza va intocmi un referat privind aprobarea participarii la curs.ac iunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot acorda pla i in avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin hotărâri ale Guvernului. Ordinele de plata . cu perceperea dobânzilor si penalită ilor de întârziere aferente. deplasări. .contabilitate .in fila de cec se men ionează si natura cheltuielilor care urmează sa se efectueze din numerarul ridicat.se datează. alte ajutoare etc. Pentru deplasare in tara sau strainatate. . seminar. prin care se certifica exactitatea sumelor de plata. comanda.. etc.sumele ridicate in numerar se păstrează in casieria institu iei publice in condi ii de siguran a. respectiv va solicita decontarea c/v taxei de participare. din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilită i.in spa iul rezervat obiectul pla ii se înscrie si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. cum ar fi: drepturi cu caracter social (ajutor social in numerar). numai pentru acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament.se utilizează pentru a ridica. potrivit legii. . Cecuri pentru ridicare de numerar .

contabilitate se utilizează pentru efectuarea de pla i reprezentând avansuri in numerar pentru deplasări.Referatul se inainteaza ordonatorului principal de credite pentru a-si da acordul de principiu in vederea participarii la respectivul curs. angajatul se va prezenta la Serviciul Buget in vederea emiterii propunerii de angajare a cheltuielii.când nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru "Bun de plata". . In baza acordului dat. Dupa ce acest necesar a fost intocmit. - Justificarea avansurilor in numerar se efectuează in baza documentelor justificative: facturi fiscale. Dispozi ia de plata . necesare in vederea ridicarii sumelor cu CEC . angajamentul bugetar si ordonantarea de plata. Dreptul de administrare si dispozi ie asupra conturilor de cheltuieli bugetare sau de disponibil. 4. care confirma retinerea banilor in Buget si a ordonantarii de plata in vederea efectuarii platii cu ordin de plata. b) Opera iuni privind plata propriu.când beneficiarul nu este cel fata de care institu ia are obliga ii. Respingerea la plata: . angajatul se va prezenta la Compartimentul de Resurse umane cu ordinul de deplasare semnat de catre ordonatorul de credite pentru intocmirea necesarului de ordonantare. In ceea ce priveste numerarul necesar in vederea deplasarii.in cazul in care nu exista credite bugetare deschise si/sau repartizate ori disponibilitatile sint insuficiente. a angajamentului bugetar. Suspendarea pla ii: 10 . pe baza anexei 3 "Ordonantarea de plata" si a documentelor justificative se intocmeste si se semnează documentul de plata.zisa După verificarea condi iilor mai sus men ionate. prin Serviciul Buget după comunicarea către trezorerie sau banca a imputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata. In cazul constatării unei erori in legătura cu plata ce urmează sa fie efectuata. bon de comanda-chitanta. deschise la unită ile de trezorerie si contabilitate publica si banci. . se va exercita in mod exclusiv. angajatul il va prezenta Serviciului Buget care va emite propunerea.incasare către casierie semnata de conducătorul serviciului financiar . Primaria Municipiului SATU MARE are obliga ia de a prezenta unită ilor de trezorerie si contabilitate publica la care are conturile deschise bugetul de venituri si cheltuieli aprobat si repartizat pe trimestre.când nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevăzuta de lege. . serviciul fmanciar-contabilitate. Opera iuni si circuitul documentelor a) Opera iuni premergătoare pla ii Deschiderea de credite bugetare se efectuează potrivit normelor privind organizarea si func ionarea trezoreriilor statului. impreuna cu amprenta ştampilei. suspenda sau respinge plata. chitan e. facturi .

c) compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" si 950 "Angajamente bugetare" si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate. Prin “Dispozitia Primarului” se vor desemna persoana (persoanele) si înlocuitorii acesteia care vor avea atribu ii pe linia organizării si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale.persoanei împuternicite sa exercite controlul financiar preventiv.. Motivele deciziei de suspendare a pla ii se prezintă intr-o declara ie scrisa care se trimite: . Principalele atribu ii ale acestora privesc: a) evidenta creditelor bugetare aprobate in exerci iul bugetar curent. precum si a modificărilor intervenite pe parcursul exerci iului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate". Cu diferentele din reevaluare se majorează sau se diminuează.angajamentelor bugetare este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin compara ie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate in viitor. Ordonatorul principal de credite poate solicita in scris si pe propria răspundere efectuarea pla ilor. reevaluarea angajamentelor legale exprimate in alte monede decât moneda na ionala. valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 950 "Angajamente bugetare" si 960 "Angajamente legale".angajamentelor legale este de a furniza informa ii in orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exerci iul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. 5. b) evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare". Datele se preiau din conturile 700 "Finan area bugetara privind anul curent". la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Na ionala a României.in cazul constatării unei erori in legătura cu plata. Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta concomitent si de persoana împuternicita sa exercite controlul financiar preventiv care va supraveghea organizarea si tinerea evidentei. 119 "Disponibil din fonduri cu destina ie speciala si de redistribuire" etc.ordonatorului de credite . actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale. Obiectivele controlului financiar preventiv privind lichidarea cheltuielilor sunt înscrise in normele interne de control financiar preventiv. înregistrarea in creditul contului 960 "Angajamente legale" a totalului pla ilor efectuate in cursul anului in contul angajamentelor legale incheiate. după caz. f) la finele anului. valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii. 120 "Disponibil al institu iei publice finan ate din venituri proprii". 11 . EVIDENTA ANGAJAMENTELOR BUGETARE SI LEGALE Evidenta angajamentelor bugetare si legale este inuta de Serviciul Buget . Procedura de inregistrare in contabilitate a cheltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat in exerci iul bugetar curent informa ii cu privire la: a) creditele bugetare disponibile. e) la finele lunii. Scopul organizării evidentei: . spre informare si . . d) evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale".

LUCIA URSU 12 . e) datele necesare intocmirii "Situa iei privind execu ia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului". situa ie care este parte componenta din structura "Situa iilor financiare" trimestriale si anuale ale institu ie. fără utilizarea de conturi corespondente. utilizandu-se metoda de inregistrare in partida simpla. 1792/2002. ordonantarii si pla ii cheltuielilor se tine cu ajutorul conturilor de ordine si evidenta: 940 "Credite bugetare aprobate". înregistrările se fac in debitul si creditul unui singur cont. Conturile de ordine si evidenta utilizate in contabilitatea angajării. 960 "Angajamente legale". potrivit modelului prezentat in anexa nr. acestea se eviden iază in contabilitate in conturi in afara bilan ului. Situa ia privind execu ia cheltuielilor angajate la finele trimestrului va fi insotita de un raport explicativ privind toate informa iile utile cu privire la angajamentele efectuate in cursul exerci iului bugetar. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE ING. d) soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului. ILYES IULIU DIRECTOR ECONOMIC EC. 950 "Angajamente bugetare". angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale. Având in vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare.b) angajamentele legale. c) plă ile efectuate in baza angajamentelor legale la un moment dat. 4 din norme metodologice aprobate prin ordinul MFP nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful