Sunteți pe pagina 1din 3

CUPRINS: INTRODUCERE .. .3 Capitolul I Caracterizarea fizico-geografic a localit ii Cri eni .............4 Evolu ia demografic .......,....

9 Evolu ia comunit ii satului de-a lungul timpului.................... ....11 Capitolul II coala din vremurile str vechi pn n zilele noastre (1825-2009) ..........20 Parohia Cri eni .........30 Elemente de etnografie specifice localit ii Cri eni ......40 Capitolul III Metodica pred rii istoriei locale n gimnaziu.................................................47 Aplica ii ale tehnicilor moderne de predare i transmiterea cuno tin elor la cursul de istorie local i la disciplinele nrudite..........................................69 Tipuri de itemi folosi i la orele de istorie........................................................76 Elemente de deontologie a evalu rii n contextul cre terii calit ii actului educa ional.........................................................................................................84 Capitolul IV Concluzii ........................87 Bibliografie ........................89 Iconomie Iconomia (gr. oikonomia, lat. dispensatio = plan, providen , administrare) este o no iune teologic i bisericeasc care circul cu mai multe sensuri: Iconomia - planul lui Dumnezeu cu privire la destinul crea iei i omului. Iconomia - doctrina despre manifestarea iubirii lui Dumnezeu n lume, complementar cu teologia care s-ar referi n acest caz la via a intra-trinitar . Iconomia - una din modalit ile principale (a se vedea i: Acrivie) pe care Biserica le folose te n aplicareanormelor canonice. Planul lui Dumnezeu cu privire la destinul crea iei i omului Planul lui Dumnezeu cu privire la destinul crea iei i omului, n deosebi preg tirea mntuirii n Vechiul Testament i realizarea mntuirii n Noul Testament : F cndu-ne cunoscut taina voii Sale, dup bun voin a Sa, astfel cum hot rse n Sine mai nainte, spre iconomia plinirii vremurilor, ca toate s fie cuprinse iar i n Hristos, cele din ceruri i cele de pe p mnt toate ntru El (Ef. 1, 9 10; cf. Ef. 3, 2 3, 9; Col. 1, 24 25). Pentru apostolul Pavel iconomia divin este o lucrare a iubirii lui Dumnezeu, Care voie te ca to i oamenii s fie mntui i i s vin la cuno tin a adev rului (I Tim. 2, 4). Iconomia este identificat adesea cu providen a, dar misterul iconomiei se dezv luie n ntruparea Fiului lui Dumnezeu (Ef. 1, 10). Iconomia presupune caracterul dinamic, personal al dumnezeirii, o mi care n voin a divin , care se fondeaz pe iubirea Sa fa de om. Nicolae Misticul rezum iconomia astfel : planul lui Dumnezeu de mntuire a omului, realizat de Iisus Hristos. To i cei care coopereaz la realizarea acestui plan, n primul rnd apostolii, sunt numi i iconomi (gr. oikonomos) ai iui Dumnezeu (I Cor. 4, 1 ; Tit 1, 7 : episcopul este numit iconom al lui Dumnezeu). Doctrina despre manifestarea iubirii lui Dumnezeu n lume Sfin ii P rin i fac o deosebire ntre teologie, care cuprinde doctrina despre fiin a, rela ia i via a celor trei iposta-suri divine n snul Treimii, i iconomie, adic doctrina despre manifestarea i lucrarea iubirii lui Dumnezeu n lume, mai precis istoria ntrup rii i

r scump r rii n i prin lisus Hristos. Exist o coinciden fundamental ntre teologie i iconomie, deoarece Dumnezeu a organizat planul de mntuire potrivit sfatului S u ve nic : Aceast tain a fost cunoscut mai nainte de toate veacurile de c tre Tat l, Fiul i Duhul Sfnt. De Tat l, ca cel care a binevoit-o, de Fiul, ca cel care a ndeplinit-o, iar de Sfntul Duh, ca cel care a conlucrat (Sf. Maxim M rturisitorul, R spunsuri c tre Talasie, 60, n Filoc. rom., voi. 3, p. 330). Modalitate de aplicate a canoanelor biserice ti Iconomia este una din modalit ile principale (v. ACRI-VIE) pe care Biserica le folose te n aplicarea normelor canonice, care const ntr-o atitudine pastoral , de condescenden i de compasiune. Patriarhul Fotie (820 891) consider iconomia consistent cu spiritul Ortodoxiei, mai ales pentru ra iuni de circumstan i n cazuri concrete, personale, n care este n joc nu numai binele general al Bisericii, ci i mntuirea individului. n epoca modern , iconomia a fost studiat n cadrul dreptului canonic i a fost pus n leg tur cu validitatea Tainelor s vr ite de confesiunile neortodoxe. Aceste Taine n-ar avea valoare sacramental n sine, dar recunoscute prin iconomie de Biserica Ortodox , ele se umplu de substan sacramental . Prin aplicarea iconomiei, Biserica Ortodox recunoa te, de pild , validitatea botezului n confesiunile neortodoxe, nemai innd seama de aspectele juridice i disciplinare n vigoare, care ar mpiedica o astfel de recunoa tere. Biserica, n aplicarea mijloacelor sale de mntuire, are dreptul s stabileasc n ce cazuri i n ce condi ii face uz de iconomie. Desigur, Biserica nu poate s aplice totu i principiul iconomiei n ce prive te nv tura de credin . ntr-o scrisoare c tre Amphilochius, sfntul Vasile, vorbind de practica accept rii botezului ereticilor, se refer la obiceiuri biserice ti i nu la excep ii de la norme fixate de autoritatea bisericeasc . Prin urmare, iconomia nu este o excep ie, o dispens , ca n dreptul canonic roman, care ar implica o abandonare, o suspendare a canoanelor, ci o imitare a iubirii lui Dumnezeu ntr-un caz concret. Iconomia are la baz principiul paulin potrivit c ruia poruncile dumnezeie ti las posibilitatea i libertatea sfatului pastoral. Planul divin nu numai c permite un mare spa iu libert ii umane, ci i solicit conlucrarea total a acesteia. A 4-a Conferin Panortodox (Chambesy, 1968) fixase printre temele pentru viitorul Sinod ortodox iconomia n Biserica Ortodox , dar propunerea a fost abandonat de c tre cea dinti conferin preconciliar (1976). Citate Cel ce a dat fiin ntregii zidiri v zute i nev zute numai cu puterea voin ei Lui, a avut nainte de to i vecii, deci nainte i de facerea lumii, un plan prea bun i negr it n leg tur cu ea. Iar acesta a fost ca s se mpreune El nsu i, f r schimbare, cu firea oamenilor, prin unirea adev rat ntr-un ipostas i s uneasc cu Sine n chip neschimbat firea omeneasc . Aceasta pentru ca El s devin om, precum numai El a tiut, tar pe om s -l fac dumnezeu prin unire cu Sine. n acest scop a mp r it veacurile cu n elepciune, rnduindu-le pe unele pentru lucrarea prin caic S-a f cut pe Sine om, iar pe altele pentru lucrarea prin care face pe om dumnezeu. Sfr itul veacurilor mai dinainte hot rte pentru lucrarea prin bare S-a f cut pe Sine om a ajuns ta noi, sfatul lui Dumnezeu cu privire la ntrupare aflndu- i mplinirea prin nf ptuirea lui. La aceasta gndin-du-se dumnezeiescul Apostol i v znd c sfatul cu privire la veacurile hot rte de Dumnezeu ca s Se fac om s-a mplinit prin ns i ntruparea lui Dumnezeu Cuvntul, spune c la noi a ajuns sfr itul veacurilor. A adar nu e vorba pur i simplu de toate veacurile gndite de noi, ci de cele rnduite pentru nf ptuirea tainei ntrup rii, care au ajuns la cap tul lor prin hot rrea lui Dumnezeu. (Sf. Maxim M rturisitorul, R spunsuri c tre Talasie, 22, n Filoc. rom., voi. 3, p. 69).

Bibliografie Isidor Todoran, Principiile iconomiei din punct de vedere dogmatic, n Studii Teologice, VII (1955), nr. 3 4, p. 140 149; J. Kotsonis, Problemes de l'economie ecclesiastique, Gembloux ; Duculot, 1971 ; L'economie dans l'Eglise Orthodoxe, n Istina, XVIII (1973), nr. 3, p. 377 378 ; Liviu Stan, Iconomie i intereomuniune, n Ortodoxia, XXII (1970), nr. 1, p. 5 19. Surse Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Dic ionar de teologie ortodox , EIBM al BOR, Bucure ti, 1981, art. Iconomie iconomie, termen religios propriu cre tinismului r s ritean, este un mprumut direct din greac i reprezint dezvoltarea sensului primar din elin , acela de "administrare, conducere". n ortodoxie se vorbe te pe de o parte despre iconomia dumnezeiasc /divin i pe de alt parte de iconomia Bisericii. Iconomia dumnezeiasc desemneaz planul divin de mntuire a omului, manifestarea iubirii lui Dumnezeu pentru omenire prin jertfa Fiului S u ntrupat. Iconomia bisericeasc , principiu aflat la baza Dreptului canonic ortodox, desemneaz libertatea omului n fa a canoanelor, care pot fi aplicate cu blnde e, n spiritul i nu n litera lor, atunci cnd rigurozitatea (n limbaj ortodox: acrivie, din gr. akriveia) este d un toare. Dragostea lui Dumnezeu este astfel men inut vie n Biseric i nu nchide nim nui posibilitatea mntuirii. n elepciune biblic : Noua iconomie mntuitoare Daniela CIOBANU "S nu socoti i c am venit s stric Legea sau proorocii; n-am venit s stric, ci s mplinesc." (Matei 5, 17) Iisus le d ucenicilor un ndemn, prevenind gndurile acestora, care poate cugetau n sinea lor c nv torul vrea s conteste Legea Vechiului Testament. Acest verset este o idee for a predicii de pe munte, respectiv faptul c Iisus se justific i explic scopul ntrup rii Sale ca fiind cel al mplinirii Legii. Mntuitorul mpline te de trei ori Legea, prima dat prin aceea c venind printre oameni El a mplinit ceea ce st tea scris n Scripturile Vechiului Testament, adic ce a fost profe it, n al doilea rnd c a ndeplinit Legea n via a Sa exemplar , respectnd poruncile ce I-au fost date lui Moise, i nu n ultimul rnd, Iisus a oferit lumii iudaice perspectiva des vr irii Legii prin spiritualizarea ei, prin pasul f cut de la exterioritate la interiorizare, de la detaliu la esen , de la simplu la complex. Dic ionarul Nou-Testamentar explic : Domnul Hristos venind spune c El, pe de o parte, aduce o des vr ire a Legii, o mplinire a legii de la na tere pn la moarte, dar, pe de alt parte, a i desfiin at-o n tot ce era ritual i exterior. Astfel, Noul Testament devine, pe rnd, noua iconomie mntuitoare a lui Dumnezeu ce avea s se ntemeieze pe sngele Crucii, o nou epoc pe care o ntemeiaz Hristos prin ntruparea Sa i pecetluit prin moartea i nvierea Sa i, nainte de toate acestea, mplinirea tuturor f g duin elor Vechiului Testament. Mntuitorul prin venirea Sa nu doar c des vr e te Legea cea veche, dar ofer una nou , cum arat versetul: "Acesta este Sngele Meu, al Legii celei noi" (Mt. 26, 28).