Rolul statului în economia de piaţă

Statul reprezintă organizaţia politică ce deţine pe un anumit teritoriu monopolul impozitării şi al legislaţiei pe calea utilizării puterii politicii prin organisme specializate în acest sens, cum ar fi poliţia şi armata. Statul este organizaţia politică ce are drept caracteristică esenţială puterea de constrângere. Chiar dacă nu suntem întotdeauna conştienţi de implicarea statului în viaţa economică şi socială, această implicare există şi se manifestă permanent, continuu şi sub aspect dublu. Pe de o parte, statul asigură furnizarea unor prestaţii foarte importante pentru societate (securitate, apărare, asigurări medicale, educaţie, cercetare), iar pe de altă parte, intervine în reglarea şi corectarea funcţionării economiei de piaţă (prin intermediul unor metode financiare sau de reglementare). Problema centrală a economiei rezultă din doua constatări: resursele productive sunt rare, iar nevoile omului sunt continue şi nelimitate. Pentru a-şi maximiza bunăstarea, orice comunitate trebuie să incerce să exploateze la maxim resursele productive de care dispune la un moment dat, adică să le utilizeze în mod optim şi eficace. Imperativul eficacităţii economice impune adaptarea optimă a ofertei la cererea de bunuri şi servicii şi producţia în condiţii optime a acestor bunuri şi servicii cu ajutorul resurselor disponibile. Statul, ca titular al sectorului public, îndeplineşte câteva funcţii majore cum ar fi:funcţia de alocare, funcţia de strângere de fonduri, funcţia de distribuţie a veniturilor şi funcţia de stabilizare. 1. Funcţia de alocare; Funcţia de alocare se referă la implicarea statului în mecanismul pieţei în vederea determinării tipului şi calităţii unui serviciu public şi la posibilităţile de creştere a veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor necesare creşterii acestuia. Alocarea resurselor prezintă o mare importanţă pentru sectorul public din două motive: orice activitate guvernamentală exercită o influenţă asupra afectării resurselor iar cel de-al doilea este că statul are un rol instituţional de garant al interesului general, lui îi revine sarcina de a acţiona şi de a interveni în mod direct la ameliorarea alocării resurselor în cadrul sectorului privat. 2. Funcţia de strângere de fonduri; Funcţia de strângere de fonduri se realizează prin impozite şi prin alte surse de venituri neprovenite din impozite. Impozitul este impunerea de taxe sau contribuţii mandatare faţă de guvern, în primul rând pentru obţinerea de resurse reale pentru activităţile guvernamentale. 3. Funcţia de distribuţie a veniturilor; Redistribuirea veniturilor se referă la implicarea statului pe piaţă prin procesul de ajustare a veniturilor si avuţiei acumulate din tranzacţii economice. Deşi analiza economică nu oferă indicii in ceea ce priveşte corectitudinea acestei repartiţii, principiile de echitate socială şi justa reglementare a avuţiei stau la baza politicilor fiscale şi a cheltuielilor publice. Cheltuielile reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente guvernamentale pentru implementarea scopurilor de alocare şi redistribuire. 4. Funcţia de stabilizare;

Stabilizarea reprezintã o funcţie a sectorului public care vizeazã crearea cadrului legal ce asigurã şi protejeazã tranzacţiile economice publice şi private. Obiective precum creşterea ocupãrii forţei de muncã, stabilitatea preţurilor, creşterea economicã se aflã în centrul politicilor macroeconomice.

Pentru a putea reglement a desfăşurar ea activităţ ilor econi mic e, statul are nevoie de o serie de instituţ ii economice. Instituţ iile economi ce ale statului au rolul de a colecta centralizat informaţ ii economic e, de a elabor a studii şi prognoze, de a proiecta politici şi strategii economic e. Instrument el e economi ce utilizat e de către stat pentru îndepli nirea funcţ iilor sale sunt:sist emul informaţ ional statistic, sitemul de control al pieţ ei monet are şi al pieţ ei capitalurilor, sist emul institutelor de cercetări economic e şi al universităţ ilor subordonat e sectorului public, sist emul politicilor, stretegi ilor ş i progr amelor de dezvolat e economică ş i bugetul de stat. Buget ul de stat(public) se elaboreaza pornind de la buget ul economiei national e, insa cup rinde numa i resurs ele si chel tui eli le aut oritatii public e. Buget ul publ ic se sup une in mod obligatoriu discutiei amanuntite a Parlamentului si aprobarii acestuia. Dupa aprobarea de catreParlament, bugetul de stat devine lege si astfel, este posibila incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor

•bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. •bugetul asigurărilor sociale de stat. •bugetul fondurilor externe nerambursabile. pent ru inf lue nţ area anum itor cat egor ii social e în realizarea acţiunilor în care statul este direct interesat. dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice.publice.bugetul public reprezintă ansamblul documentelor din sectorul public. •bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi a căror rambursare. În sens larg.care împreună formează sistemul de bugete. bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale. •bugetul trezoreriei statului. •bugetele locale. a pr oduc ţiei şi consumu lui anumitor produse . •bugetele instituţiilor publice autonome. •bugetele fondurilor speciale. . ci îndeplinesc rolul unor pârghii folosite de stat pentru stimularea dezvoltării sau restrângerii unor activităţi.Veniturile şi cheltuielile publice nu sunt simplii indicatori ai bugetului de stat.Sub aspect juridic bugetul reprezintă un act prin care sunt prevăzute şi autorizate veniturile şi che ltuiel ile anuale ale statul ui. bugetulasigurărilor sociale de stat. Acesta este un sistem unitar de bugete format din: •bugetul de stat. după caz. •bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat.