Sunteți pe pagina 1din 2

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ MINISTERUL E D U C A Ţ I E I CERCETĂRII
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ MINISTERUL E D U C A Ţ I E I CERCETĂRII
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ MINISTERUL E D U C A Ţ I E I CERCETĂRII
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ MINISTERUL E D U C A Ţ I E I CERCETĂRII

MINISTERUL E D U C A Ţ I E I CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

www.cjapmures.ro

FISA DE CONSILIERE INDIVIDUALĂ

ANUL ŞCOLAR

Numele şi prenumele Şcoala Nume învăŃător/diriginte Data şi locul naşterii al copilului Domiciliul Numele părinŃilor

OcupaŃia părinŃilor

Tel

Clasa………

Tel

Tel

Tel

Identificarea problemei cu care vine la consiliere

Consilierea este cerută de

1. Date despre familie;

componenŃa:

condiŃii de locuit :…………………………………………

situaŃie materială:………………………………………………………………

………………………………….…

2. Climatul educativ în familie (se menŃionează şi sursa informaŃiei)

3. Anamneza (conform criteriilor din Fişa de anamneză)

4. Investigarea iniŃială a problemei conform tabelului

InformaŃii obŃinute din diferite surse

Consemnările psihologului cu privire la:

Atitudinea persoanelor faŃă de problemă şi de elev

Caracterizare succintă a persoanelor din jurul elevului

Cadre didactice

   

PărinŃi

   

Alte persoane

   

(de la cine?

)

5. Ipoteze

Întocmit/Redactat: cjap An şcolar :2011-2012 Nr. pagini:3

Pag 1 din 3

Str. Dr.Victor Babeş Nr.11, Etj. II, Cam 208-209 RO-540097 – Târgu-Mureş Tel/Fax: 0265.211246 e-mail:cjapp_ms@yahoo.ro

6. Teste aplicate şi prezentarea succintă a rezultatelor

6. Teste aplicate şi prezentarea succintă a rezultatelor 7. Însemnări despre şedinŃă (se completează pentru

7. Însemnări despre şedinŃă (se completează pentru fiecare şedinŃă)

Criterii

Consemnările psihologului

Data

 

ŞedinŃa nr.

 

Tema abordată

 

Trăsături comportamentale şi atitudinale

 

ale elevului (punctualitate, stilul de muncă,aroganŃă,sociabilitate-colegialitate , sinceritate, autocritică, receptivitate- colaborare, îngânfare ,perseverenŃă-consecvenŃă ,etc. )

Impresii /observaŃiile psihologului

 

Planul de intervenŃie - direcŃia propusă pentru terapiei

 

(Notă: punctul 7 se continuă pe o foaie distinctă)

8. Profilul psihologic al elevului. Vor fi evidenŃiate însuşirile cele mai importante şi specificul funcŃionării mecanismelor interioare. Recomandări:

(Notă: punctul 8, se competeaza obligatoriu pe o foaie distinctă la terminarea consilierii)

Data finalizării consilierii:

Numele şi semnătura psihologului

Întocmit/Redactat: cjap An şcolar :2011-2012 Nr. pagini:3

Pag 1 din 3

Str. Dr.Victor Babeş Nr.11, Etj. II, Cam 208-209 RO-540097 – Târgu-Mureş Tel/Fax: 0265.211246 e-mail:cjapp_ms@yahoo.ro