PORTOFOLIUL ÎNVĂŢĂTORULUI

Componente: I. Curriculum
• •
• • Structura anului şcolar; Schema orară; Orarul (cei care lucrează cu clase simultane vor întocmi orarul astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor); Catalogul clasei; Programa pentru disciplina opţională (avizată de ISJ); Planificarea calendaristică; Proiectele unităţilor de învăţare; Listă cu materialele didactice (proprii/ ale şcolii) Listă cu lectura suplimentară pentru copii.

• • •
• •

II. Evaluare
• •
Matrice / tabele pentru înregistrarea rezultatelor evaluărilor formative; Teste de evaluare cu descriptori de performanţă (iniţiale, sumative; să fie prezentă interpretarea probelor: rezultate obţinute, concluzii, măsuri de ameliorare); • Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru – pe discipline; • Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă, a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (tabele nominale cu elevii – pe discipline de învăţământ; program / orar de pregătire suplimentară; conţinutul pregătirii suplimentare – tabel: data / disciplina / tema abordată / observaţii); fişe de recuperare/dezvoltare • Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică.

III. Managementul clasei

• • • • •
• • •

Fişă de observare sistematică a comportamentului elevilor (în cei 4 ani): data, eveniment, măsură, semnătura părintelui; Fişe psihopedagogice; Proces – verbal privind protecţia elevilor şi anexe; Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.); Dosarul privind activitatea cu părinţii: graficul activităţilor (nr. crt. / tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare / finalizare), materiale prezentate, procese verbale (dacă este cazul), tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.; Chestionare pentru părinţi; Referatele prezentate în cadrul lectoratelor cu părinţii; Mapa părintelui Regulamentul de ordine internă; proces – verbal din care să rezulte prelucrarea acestuia (elevi şi părinţi); Regulile clasei, responsabilităţile specifice ale elevilor în clasă.

IV. Activităţi extracurriculare

Programul activităţilor extracurriculare (nr. crt. / tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare / finalizare); • Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri. • Portofoliul clasei cu activităţile extracurriculare; • Proiecte educaţionale la care s-a participat;

V. Alte materiale

• • •

Fişa postului; Contractul individual de muncă ; CV actualizat. Fişe de asistenţă la cercuri pedagogice,

Scopul principal al unui asemenea demers este ca activitatea să aibă finalitatea dorită: creşterea calităţii activităţilor desfăşurate cu elevii şi a nivelului pregătirii acestora.

ŞCOALA CU CLS-I-VIII NOCRICH I

Î Înv.

Structura anului şcolar; Schema orară; Orarul pentru clase simultane întocmit astfel încât să rezulte modul de cuplare a disciplinelor; pe orar se vor specifica orele de desfăşuare a lecţiilor); Catalogul clasei; Programa pentru disciplina opţională (avizată de ISJ); Planificarea calendaristică; Proiectele unităţilor de învăţare; Listă cu materialele didactice (proprii/ ale şcolii); Listă cu lectura suplimentară pentru copii. L

Matrice / tabele pentru înregistrarea rezultatelor evaluărilor formative; Teste de evaluare cu descriptori de performanţă (iniţiale, sumative: - interpretarea probelor: rezultate obţinute, concluzii, măsuri de ameliorare); Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru – pe discipline; Fişe de recuperare/dezvoltare Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă; Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare (tabele nominale cu elevii – pe discipline de învăţământ; program / orar de pregătire suplimentară; conţinutul pregătirii suplimentare – tabel: data / disciplina / tema abordată / observaţii); Fişe cu înregistrarea rezultatelor evaluărilor la educaţia fizică.

Teste de evaluare (iniţiale, sumative) -interpretarea probelor: rezultate obţinute, concluzii, măsuri de ameliorare; Fişe de evaluare formativă, fişe de lucru – pe discipline;

• Programe de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă

Programe de pregătire suplimentară a elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare -tabele nominale cu elevii – pe discipline de învăţământ; -program / orar de pregătire suplimentară; conţinutul pregătirii suplimentare – tabel: data / disciplina / tema abordată / observaţii; o

Fişă de observare sistematică a comportamentului elevilor (în cei 4 ani): data, eveniment, măsură, semnătura părintelui; Fişe psihopedagogice; Proces – verbal privind protecţia elevilor şi anexe; Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.); Dosarul privind activitatea cu părinţii: graficul activităţilor (nr. crt. / tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare / finalizare), materiale prezentate, procese verbale (dacă este cazul), tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.; Chestionare pentru părinţi; Referatele prezentate în cadrul lectoratelor cu părinţii; Mapa părintelui Regulamentul de ordine internă; proces – verbal din care să rezulte prelucrarea acestuia (elevi şi părinţi); Regulile clasei, responsabilităţile specifice ale elevilor în clasă.

Fişă de observare sistematică a comportamentului elevilor (în cei 4 ani): data, eveniment, măsură, semnătura părintelui;

•Fişe psihopedagogice

Procese – verbale privind
protecţia elevilor şi anexe; Dosarul privind oferta de discipline opţionale (lista disciplinelor propuse, procese – verbale, tabele nominale etc.);

Dosarul privind activitatea cu părinţii/şedinţele cu părinţii:
-graficul activităţilor (nr. crt. /
tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare / finalizare), materiale prezentate, procese verbale (dacă este cazul), tabelul nominal cu membrii comitetului de părinţi, materiale informative trimise părinţilor etc.; Chestionare aplicate părinţilor; Referatele prezentate în cadrul lectoratelor cu părinţii. l

Regulamentul de ordine interioară
-proces – verbal din care să rezulte prelucrarea acestuia (elevi şi părinţi). Regulile clasei/ Decalogul clasei, responsabilităţile specifice ale elevilor în clasă. e

Programul activităţilor extracurriculare (nr. crt. / tema / obiective urmărite / data / loc / evaluare / finalizare); Situaţii privind participarea şi rezultatele obţinute de elevi la diferite concursuri; Portofoliul clasei cu activităţile extracurriculare; Proiecte educaţionale la care s-a participat.

Fişa postului; Contractul individual de muncă ; Curriculum vitae actualizat; ;

Calendarul activităţilor metodice pe anul în curs;

Fişe de asistenţă la lecţii în cadrul comisiei metodice, cercuri pedagogice, consfătuiri;
Cursuri de perfecţionare parcurse; Activităţi metodice realizate; Dovezi privind autoperfecţionarea (fişe de lectură, articole, studii, casete audio-video, lucrări metodico-ştiinţifice, adeverinţe, certificate de atestare a participării la stagii de formare continuă).