Sunteți pe pagina 1din 65

Susan Kyle

'rl dezamdgire. Sufletul ii era plin de dezamdgire. Sufletul Plin Cel pulin, Uine ca avea o slujbd sigurd Ei speranla c{ va moEteniceua bani. Mulli oameni n-avear:l nici atit' r, 'Se strtrdui str nu se mai gindeasc[ la Terri, care

Drumul pintr la galupl i

se pf,ru cel mai lung din viala

CAPITOLUL
OPT

aqtepta nerdbdtrtoare sf, sard in patul lui Josh, cu toate ctr era

mAritate. DacI ar afla ctr aga s'a-ntimplat, Amanda ar plinge Dar nu avea voie sd pling[. Nu putea ltrsa sd i se vadd niol
cea mai

micl sldbiciune. Trebuia si fie tare'

Josh aqteptd sd audf, zgomotul qalupei indepf,rtindu-se numai utuhci ridicd perdeaua gi se uit[ pe fereastrf,' Mtna

mare se crispl pe leiAtura moale Ei transparenttr, in timp c9l qalupa se pi-erOea In zare, devenind din ce ln ce mai micli iosh fu cuprins de o adev{rattr angoastr' -_ Amanda, Eopti el. Vocea lui suna ca Ei cum un cu{it i-a fi strlpuns inimi. Amanda plecase. El rdmlsese singur' mai singui ca niciodatd. $i dacS avea sd afle c5 bf,nuielile sale sini intemeiate, va r5mine singur toattr viala'

lmbrlcase de dimir"r,u u""iuqi costum uiuutttu cu care se stf,tuse pe

C;;ti;iii

.-rind

Amanda cobori din avionul

lui Josh' gdsi

at-

s"t

Antonio indbqitoare qi 1m-90!'

;ili;"nului ffi; ;il;;;;;l


irosire.

nea1f,,

dar acum era mult mai qifonat' deoarece citeva o'" buo"' Inexplicabilul 11t^ plecarea er Li"-r .uptinsese pe Josh inainte denu reuqea sI Amanda contribuise, de asemenea, la aceasta' intre infometarea lui disperattr gi comporegal nu lntplegea de ce Josh tarea contrara care 1r urmase Ei nici obiqnuia str sa ad;; vorba de Terri' El' nu

i:

tinuse neaptrrat

#;;;-ffi;nii.-;"noa ;;i;

avea un sentiment adlnc de

bun de la Brad' paEi pe Dupd ce-qi lutr un cf,lduros rdmas Aiclo aEtepta Y1111,:: unul din coridoarele aeroportului' p" scaun qi igi imbrl1\a prietena cu entuzrasm' urindu-i bun venit. ea' cind se Am crezut cI mor ftrrd dne ! exclamd

soare lnrlreptau spre parcare, cu palmierii 1t1a.f1cin0ln Vino repe-aici gl ydeva' ;';p* ;ilet'eior'lor' Am parcat

dea-

plouat toat6 sApttrmtna' pede, sf, nu ne upo"e piouia' A no in zona ta' qi inundalii"'. de-abia s-a oprit, au fosi privirea speriatd a Amandei' rt.tino'

;*ti
110

f:'

"tndvdzu

111

'

Susan KYle

ESCAPADA

l"

l, controlul *ttt-ttt El pentru cI sri datd. $i nici nu ne mai putem implrliatribuliile' Singura qansd pentru I ' ll' terminat totul lntre mine Ei Josh' I putea prelua controlul pinl cind-implinesc doudzeci gi cinc ie ani-este sd m[ mlrii sau str dovedesc cI tata era neburl ll tf"t" oftind. Dar el nu era nebun, iar eu nu vreau sf, md
mdrit. "t,

supdratf,, spuse Amanda cu tristele' Va trebui str.*l l,"ll loitr pentru fiecare buc{licd de tipografie' El deqineqi acurfi mle nu-ml ramlllc uurl total gi mie nu-mi rdmine nimic de ftrcut' deocam!

- De cind seamd nici pe colegi se uitd ciudat la el, dar el nu-i bagl ln
greqite' narblli, aqa cd sint sigurd cd n-a apucat-o pe ctri
Poate are el o suferinl5 in inimtr'

lucrez eu in biroul6la nu, rdspunse

Mini' Unii

ling[ maqina remarcabilul Nelson Stuart la aeroport, stind un agent gi nu lui qi urmlrind-o. Venise pintr aici s[ aqtepte

- E Posibil. are inim5, adlugd Mirri' - Asta dacf, fi fost foarte surprinsd dactr l-ar fi vdzut pe Dar Mirri ar

,li 'l , | ,, ,
I

Mirri fluiertr. tot timpul cit ai stat la Opal Cay te-ai certal - A|zi,tu
'

,i

spus ci .-ui n gtnoi, niciodat[ cI Mirri l-a minlir clnd i-a ln urru ,a"rt"u lingtr bunica ei, care era bolnav6'. internatd

- Nu chiar adlncaerlnPiePt.Tucefaci ?
ctaz}.. Cum era la OPal CaY ?

tot, dar o mare parte da, mormtri ea' tragln(


,

va face mare spital. iqi lncrunttr sprincenele, gindindu-se ctr-i slndal pentru faptul cd l-a minlit' Ura minciuna qi subterfufi spus adegiile, mai ales la femei. Pe de altl parte, dacf, i-ar

Ca de obicei. Sint frumoasl Ei nimeni nu m5 aprer


era foarte relaxant, spuse Amanda' s

i[rul, l-ar fi ajutat

- Clteodat[ cI nu se va our"*a p" chipu] ei cI in'cearctr str joace ielrUi

timpul prelios pe care-l pierduse venind s5-qi aqtepte musafirul la aeroport' era Totuqi, agentul care sosea in vizitl, Fletcher Cobb'
sd economiseascd

un bdrbat neinsurat, cu reputatie de afemeiat

inr[it

qi Stuart

' ;i;

dar Brrld Josh era foarte ocuiat cu'afacerile, ca de obicei' zile' Avenit qi acum cu mine' ddl ;;;;;;anie'citena locuri inaini: a trebuit ra t"urg;in II^?T9"^"".:1s-1 "it"uu din Nassau Ei te-am rugat sA me aqteptli b"_urtu te_am suiat necazuri co qefot ttru din *u3 'J ""1uu*El s5rutd plmintul pe care calc' luu- .. zise'Mi vorb{. - Nici co urifti? sec. De-acum inainte o s6-mi cadl la picioare

pe Mirri in nu gi-ar fi iertat niciodatd dacl ar fi aruncat-o lf braiele lui. Se uittr curios dupd ea, urmdrind-o I thii negri

GiH;u

pin[ ce ea se urcd in maEin{' Mirri era atit de vapola fluturaqi' roisa,incit il ftcea s[ se glndeascl la curcubee;i
posibil. N-avea timp pentru curcubeie,

viald totul e Nimeni nu gi-ar imagina asta, reflecti el, dar in '&

fiecare zi, rugindu-md s[-l bag in

seam6'

fluturi sau femei' Munca

pioiea interesant, murmurr Amanda' Deci tu - Ce ie Nelson Stuart slnteli incd impreun[ ? taciturnul Mirri ridic[ din umeri'
care-aq dansa in

,i

i il

p" Poate ctr de fapt ascunde o-pa1iu1e tainicd .llti cln-d urcau in ma;in{r tine, indrdzni Amanda s[ presupunf,, Doar nu se intilnqte cu nimeni, nu-i aqa ?
l t

Ploaie.

inainte de toate ! I se p[rea Dar, de circ pri avea timp, se gindea la Mirri' lui neaunie' stupid din partea lui. incepu str rldl de propria poate ce aceasF colaboratbare a lui, cu plrul'rofu'-uY:l rnui to[i btrrbalii care multe crestdturi pe piciorul patului ei decit acesta de femei' Dar cu lucrau in biroul ui. Cunoqt"u el genul dupl ea din cind atit mai pulin lnlelegea de ce totuqi se uita in cind, ftrrtr sd se Poat5 controla'
113

tt2

,i
ri

Susan Kyle

Porni spre intrarea in aeroport. Pentru un observator oa- i rocare, Stuart pilrea un btrrbat care nu cunoaEte semnificafia;

cuvintului tunit"1". Adevlrul era cd nu avusese niciodat[; il oeazias[ afle. Nelion Stuart nu era unb[rbat frivol'

fn maqinl, Mini flectrrea despre serviciu--gi despre.noul concert din centrul civic, tn timp ce gindurile Amandei se
-il tntorsesertr la Josh Ei la modul in care se Clnd incepi lucrul ? intrebd Mirri' Miine. Asia-mi aminteste sa te-ntreb cum ai reuqit sd fugi str te intilneqti cu mine ? !i-ai mituit unul dintre de birou sd te lase s[ Pleci ? Cum s[ mituiesti un agent special ? Sint Eocatd

desplrliserd'

oeea ce spul.

- Terminl domnului Stuart ctr trebuie s[ merg la splspus - I-am tal sd-mi vizitez bunica bolnavd.
!

cleprimant qi melancolic poate fi atrdgator in acelagi timp' Pina acum nu intilnise nici un blrbat care s-o intereseze in acest fel ciudat. De fapt, unica ei experienqd fusese traumatictr Ei o fdcuse sd se teamd de toli blrbalii din lurne' Dar Nelson Stuart era lnalt Ei puternic, cu chipul unui ltrrtrnoi Ei cu alura unui rege. Avea o eleganl[ regal6, care se potrivea l lbarte bine cu fireasca duritate a caracterului stru' bralele lui Ei s[-i povesLui Mirri ii venea sd se arunce in teascl trista lntlmplare a vielii ei. Dar s-ar fi ftcut de rfu' Putea citi in ochii lui pagini intregi cu privire la p[rerea pe care o avea despre caracterul ei. De cind se cunoEteau, nu fusesq de acord cu nici o acliune a sa. Aceastl condamnare oarbd o lndepdrta de el qi o indemna s[ i se opuntr. Faptul .A-J !u1"1 la punct era un fel de autoaplrare; el credea c[ Mirri il gas-eEte amuzant, dar adev5rul era cd ea il gtrsea devastator' Sper ctr bunica ta bolnav[ se simte mai bine, o

Mirri

se gindi

cI

este uimitor faptul cA acest

b{rbat rece,

ll

- Ar fi trebuit sd-i sPui adevtrrul. - Dac6-i spuneam adevdrul, acum eram in biroul meu;' rlspunzind la telefoane Ei b[tind la maEinI dosare de aresr
aq fi putut sA iau un taxi. - Dar eu cu prostiile, spuse Mirri blind Ei ztmbi' _ ,r, Eqtil Termintr - dispozilie proastl qi ai nevoie de mine' Dumnezeu gtie lntr-o ce Nelson nu uu uu* niciodat[ ilevoie de mine' Oricum, n-arnr flcut mare lucru. $i el nu va afla nimic'
;

Dar buni cata a murit de cincisprezece ani' El nu qtie. De fapt, nu Etie despre mine absolut nimic;

intlmpinl el cind Mirri


dentl.

se

apropie de birou, linindu-li poEeta

in fa1i, ca pe un scut. Da, aa, mult mai bine, mullumesc, rdspunse a' pru-

- Aqa mi s-a P5rut Mirri incremeni. t'"1*


Cevreli

qi mie.

sd sPuneli ?

Se pare ctr seam[nf, zguduitor cu Amanda Todd, nu

Aceasttr fericitd ignoranl5 durd doar pinl clnd-Mirri..,O vil4 Hsa pe prietena ei h lasula iu doul dormitoare de lingd in cirre crescuse Amandal'r Oe Oiua etaje, din clrtrmidtr roEie,

fost prinsl asupra faptului, spuse Mirri, :u umorul ei de nesta;ilit. Bine,-recunosc, sefu', m-ali prins' Am fost la aeroport s-o iau pe Amanda qi s-o depun la c5sula ei' Dacd weli iA ma impuEcali, pot sd vf, aduc citeva gloanle pentru pistolul dumneavoastrd.

\i

Fetele stabilir[ s5 se tntilneascd Ia ora .sase, s5 cinezi glsi pd impreunit. Apoi Mirri se tntoarse la serviciu, unde il pe marginea biroului eil: Nelson Stuart furios' cltlrat
aqteptlnd-o.
tL4

El ridicl o sPrinceantr.

- Nu este cf, nu. Mirri i;i metamorfozf, imediat - Bineinleles trtrsf,turile gi lEi compuse o figurd serioasd.
,l

deloc amuzant.

115

Susan Kylc

E S CAPADA

Ochii lui sticfre pentru o cliptr de o veselie strntrtoastr"l dar imediat se ridictr si se lntoarse cu spatele la Data viitoare str spui adevlrul, o sfltui el ttrios. Doaf !i-a! fi dat voie. De ce faceli asta ? intrebi ea, impulsivtr. Ce anume fac ? se holb[ Stuart la ea. Ea se apropie uqor de el, privindu-l lung, ca o

ea.

'

curioas[. - incercali sA vI ablineli c{nd vtr amuzdceva, li explictr,l ea. Nu cred c{ v-am vlzut weodatdtlzlnd, serios ! Amestecul problemelor sale personale in aceasttr sonverJ satie il enerva. Ii arunctr lui Mirri o privire asprtr : Reacgiile mele nu te intereseaztr. Treci inapoi la
rl1

cru, te rog.

FIrtr str qtie de ce, ea tntinse mtna gi-l apuc{ de bra1, ca str-l mai retintr. Reaclia ei fusese bruscd, hotitritit si uqor til,i mid[. Dar el ii desfticu degetele aproape imediat, prinzind-o' qi stringindu-i incheietura miinii cu asprime. SI nu mai faci asta niciodat[, o ayertu/6 el cu o vo@, suficient de puternicl ca str devintr amenin!trtoare. Nu-mi place sI fiu atins. Ea roqi. Eu...eu... imi pare r[u, n-am wut...

Mirri se uitl tn urma lui, incf, socattr. $tiuse intotdeauna cd n-o poate suferi, dar sfidarea lui rece o surprinse de ace{Nt{ datit. Intr-adevdr, se lmbrf,ca prea [ip[tor, dar aoeasta era de fapt o masctr, un rol. Dar el nu vedea sau nu voia sd vadtr ce se ascunde in spatele mtrstii oferite de ea. Poate ctr fusese indrtrgostit de o femeie care semtrna cu Mirri si rtrmlsese cu rtrni de pe urma ei. Despre Mirri se putea spune orice, dar nu era o tlrftr. Nelson se tntoarse in biroul lui, strtrduindu-se si nu priveasci in urmtr. Fu uimit vdzind chipul lui Mirri, paloarea ei maladivtr. El nu voia str rlneasci oamenii, dar ea ti intrase prea mult sub piele. Femeia asta ca flacdra il avea deja la picioare si-i zdrobise mindria. Atingerea ei il fdcea sa ii focfse nu mai fie sttrpln pe sine. Trebuia s-o puntr la punct, inainte de a face un gest de-a dreptul stupid, ca de exemplu sl
lntind[ mina duptr ea. Inchise uqa biroului stru Ei se sprijini mult aer ln piept. Dumnezeule, cum o mai dorea ! Trebuia s-o dea afard inainte de a cidea in curstr. Il ctrlca pe nervi din ce in ce mai rtru. Mai tirziu, ln timp ce lua cina lmpreuntr cu Amanda, lntr-un mic bistro italian, Mirri iqi vtrrstr focul, gi-i spuse toau povestea. Amanda lsi ddduse seama ctr s-a-ntimplat ceva, cum o vtrzuse pe Mirri, care venise lmbrtrcat[ lntr-o rochie simpltr, bej, cu ptrrul ei lung strins intr-un coc cuminte gi foarte pulin machiatii. Ar[ta ca o umbrtr a ceea ce fusese pintr atunci. - Deci, asta e, spuse Amanda zlmbind. Dragostea isi scoate capul ei urlt, dupl clte observ, nu ? Mirri rosi. * Nu si pentru blrbatul de gheattr, pentru el nu ! spuse Mirri resemnat{. Isi rtrsucea cegca de cafea, privind cum lichidul se plimbl pe suprafala ei argintie. Ce sd fac ? N-am
de ea, trtrgtnd

! il Falaeidevenipalidl, - Aveli o ptrrere gregit[ despre mine, tncerc{ ea sd ex;i] plice. Foarte greqiti. Eu nu slnt o...
femei

dildu drumul, ochii lui strdlucitori devenindi intunecali. - Femeile de genul tlu mtr dezgusttr, aruncl el printre, din1i. Zgomotoase, nesteplnite, obsedate de pHcere. Nu-npJ leg cum li-ai putut imagina ctr mi-aq putea dori mlcar o ptrrticicit din tine; n-aq face asta nici dac-aq fi mort
:rl

Stuart li

chef sil-rni las slujba numai pentru cd qeful meu are impresia

- Nici cu cleqtele nu s-ar putea scoate adevdrul de la tine; replictr el gi pleci, aprinzindu-qi calm o ca'qi
n-ar fi avut riici o
116

grijl.

1igartr,

sint curvil. - Ascultf,-md pe mine, spuse Amanda cu buntrtate, de cc nu te duci ia el s5-i povestesti totul ?
cd
117

ESCAPADA
Susan KYle

Privirile lui Mirri


Eqti Pr'

se

lipird de farfurioard'

Mirri era la curent cu sentimentele Amandei


Josh.

pentru

rl

+:-^ .i - Nici el nu este aqa cum Pare' la fel ca ^: dne' ii c^rrcA Ei adlnc' pentru suficient de Arnanda. Nici tu nu poli pltrunde e rlnit ? a-ti da seama cd 9i el .,.,o-^----: ^^r.ii r.rqr n, ceva ..# gnhit..' zise ea, ridictndu-qi ochii' Dar nu e "

nebund.

;':;;

dar Amanda incercl s[ nu-Ei ertetiorizeze simltrmintele' Mirri qi se strimb[' nu fu destul de dibace. Vdzu zlmbetul lui s-a intors din nou in viala lui' bine, da. Dar Terri

despre care poli Oiscota aqa,'o'i"u*i . r^ o narpq r rr,.r"rr* Undeval'+ invita-t la mastr, sau mf,car la ^ cafea' deDarte de birou, ca sf, puteqi discuta'

1 ei"*r -

--

Siesteconvinsctreumordenerdbdares[.miofertrupulin J.nittof unei verighete sau al preludrii controlului asupra Mirri o privea ziarului. Mi-a spus-o, addugit ea,'deoarece
nelncreztrtoare.

Ei,

--'uirri

i1
i

se uitd de jur -^-r-- ^^ minuq incruntindu-se'ii N-u, iegi cu mine, spusl Oupa un ttl

imprejur'

- incearcd. zimbi cu intelepciune' Mirri ofttr, apoi jlr;;il;tp^un' loate doar sd mr pocl * Da,n-aE risca neasc6. * Nu qtiu. $i nici tu n-ai de unde s[ qtii' tncearc[ ] . Mirri zimbi larg. * Pot sd demisionez intii qi pe urmd sll invit la mastr ?'l
l

-aniiDumnezeule, [gtia de chin. toti '- Nu qtiu ce sd zic. Era fQarte furios pe mine' nu l-am
vlzut niciodatf, in halul [sta' Nu Prea seamdn[ cu stilul lui'

quier[ Mirri' Poate-a luat-o razna duptr

'

* Egti o giscr' rise Mirl nit"xft"fe lui Stephen Austin cel Primitiv' ? i Asta este o lncercare adevdratf,
nic -, gilsegti
Mai intrebi
beau
?

ln adlug[' cauza lui Brad' care m-a Utit tutu. iqi face griji qi din pare ctr capul ih mtini' feiri s-a mdritat' dar se rp.iii"itOt-;i
lui Josh nu-i Prea Pastr. cI n-ar face-o Josh' Doar a scris qi o cartg - Asta chiar ctr-qi comportamentul moral' $i. parcd-mi amintesc
despre concedia directorii
aqa ?

Amanda se infiord. * Da, ltiu. Poate cA l't- afwtat mizeria financiartr

un toast iro in cazul acesta - ridicl ceaEca pentru trebui str-ni pentru **;;' qi daci piird' va

*r"-*

"tuo

driiincioqi sotiilor lor, nu-i

De$n iumlmte din ziar' inda6 str-l conving duqmanul cI sint in stare perfectl pentru afaceri' Bineinleles c{ or v lrurrTu ai o minte

iilt'.tl-""mr.
et-qtit

ce-ml

conduc'

- Ba da, aga m-ar fi deoir,"1". in ziua ptecerii vorbea cu mine ca gi cum t"t'1 cind se

flcea. Dar s-a schimbat' spuse Amanda cu

polisl-l conduci.
o"r*rr,iiho*i

r--

r _^r ^^-..ia^o oi ne los4 pe Ioshi asta. A'q vrea str'l pot convinge;i

spuseAmandacuamlrtrcioT": ,--""*': ;;;i;-i tt;i orice lui Josh' --- 1 .,ai convinge deol nu-l vei -^-.,inoe. dt piu"ti", bomblni Mirri' care

ou, tu ai tnsemnat foarte mult pentru el' de a fost de partea stie. observl Mirri ingrijorate' tntotdeauna de el fdrd nici un i;,i;;ti"" pre!. Deie"sr te indeptrrteze este in continuare motiv qi p" d"uzupta s[-ti mai Ei-spuf cI revenit dupl moarcu fostl iui amanie, cind tu de-abia liai
tea tatdlui ttru ? Nu e deloc

stilul lui Josh'

lETll* mas[' 91t* intimplat dfi tena, lncruci;indu-gi miinile pe S-a hottrrit Josh lil fapt la Opal Cay f ataiii""ne'schirnbat5'
sfilrEit s[ facd Pasul
118
?

i'

fusese intotAmanda era conqtiend de acest aspect' Josh toli cei care'i deauna atit de tandru cu ea' lnclt se mirau

vedeau.
119

Susan Kyle

ESCAPADA

- Nici eu nu lnleleg.'Dar 'lto' lega decit afacerile, am fost amindoi'de acord cu asta.
zise Amanda, ridicindu'q bdrbia, qi in momentul acela semtrna atit de mult cu tattrl6i in atitudine gi temperamenl incit Mirri zimbi, Nimeni n't va inchide lnainte de a-mi da posibilitatea s-o salvez. Am zit nigte zvonuri ctr ar fi apArut o pulolicagie la San Rio' I i-am spus lui Josh, dar s-ar putea str fie adevdrat' $i dad

de-acum lncolo nu ne vor

- Ai grijA cu fratle Brad, E un bdrbat drdgul, dar poate deveni rtru qi egoist' Eu n-am
deloc incredere in el.
a'

o avetlizf Mirri foarte serios'

buie

sI pun pe roate tipografia,

Amanda, zimbind. in - Eu am, spuse fap, Brad este blrbatul meu favorit. Cel putin e de partea
mea. de ta.

momentul de

este, tipografia va rtrmine singura modalitate de a sali Gazette de la prdbugire. Trebuie s[ reuqesc'

Partea - $i eu slnt intotdeauna, zise Amanda. in toli aceqti ani Tu ai fost mi.ai fost mai mult o sorl decit o prietend' Nu gtiu ce m-aE fi

flcut ftrrtr tine.


simt - Aqa tebaza eu, asta' cel pulin nu acum' cind imi trec pe Nu -. prin minte tot felul de planuri drlceqti in leglturd cu Josh qi
qi
spuse

Bravo ! se bucurd ,J din dant 9i pe urmtr, am str-mi cumplr un neglijeu neagr6, o s6 md fotografiezin cea mai seducltoare pozilie

Mirri'

ii

Mirri afectuos. Eqti un inger.

care mi-o pot imagina, bineinleles in mdrime naturald' Eii voi trimite poza lui Joshua Cabe Lawson ! Mirri iqi luguie buzele qi fluierd. weo strpttrmintr erai tiptt chiar tu ? - F.$ticare credea Cam acum cA acest comportament seam[na rn de femeie degrab[ cu perversiunea. N-aj race chiar aEa, sf, fiu sincerr, 9ft[ 1T"tui. ?.i nu mai gtiu ce weau sd fac. Bdrbatul este dracu' goi fapt

cu domnul Johnson, spuse ea, uitindu-se la ceas. Ar cam trebui sI plec. incep lucrul luni dimineala;i casa mea e o ruintr,

,'

'-

Mirri.
-

Mirri aprobl din caP,

zimbind.

Da. Mtrcar dactr Josh ar fi vrut sd m-asculte cind i-am despre Ward Johnson gi despre mlz;erja pe care-a f{cut-o I ziarul trso. Pot s-o dovedesc oricind, deoarece gtiu ctr Johnt a modificat cifrele in favoarea lui. Josh nu m-a i Asta chiar ci e triqt, replicd Mirri. Increderea trebu

de vase Ei rufe murdare. Imagineaz6-li c5 trebuie sd-l ionving pe domnul Johnson sd administreze ziarul mamei mele cu mai multl responsabilitate. ttru n-a fost prea clreaptd, spuse - Hotlrirea tardlui Mirri sup6rattr. Doar mama li-a ltrsat lie moqtenire ziarul. Aqadar, zilele astea va avea loc bdttrlia decisivd. Pe - am de gind s-o ciEtig, promise ea. Jur cI voi reuEi' care Ziarulimi aparline qi n-o str renun! a$a ulor la el. DacS domnul Johnson intenlioneaztr sI facl matrapazlicuri qi str lucreze murdar, pot Ei eu sd fac la fel. ii voi demonstra lui Josh

plinl

cA

pot sA-mi rezolv qi singurd afacerile' Mirri izbucni in ris. Acum incepi str semeni clin nou cu Amanda pe care-o

crezut'

cunoEteam eu

s[ stea labaza relaliilor in afaceri.

qi pdrerea mea. Dar Josh a pus capAt - Da, e relalii mai intime cu rnine. in ultima vreme se c foarie ciudat, e foarte deprimat 9i preocupat. $i Brad mi,
spus le fel. r20

Amanda intrtr in biroul ei pregltit[ de luptd, purtlnd un costum gri impecabil, o bluztr albl qi foarte discret machiattr' Dora, noua angajatd, o studie ln timpul pauzei scurte, tn care puteau s[-qi bea cafeaua. Cile doua femei iEi luaserd pauza mai tirziu decit ceilalli angajali, deoarece Dora fusese trimisl sI culeagtr un anunl,

tzt

Susan Kyle

ESCAPADA unul din afiqele supermagazinului. El este atit de atrdgtrtor


ea este
!

iar Amanda iqi pierduse timpul incercind sd g[seasctr un do*rt cument rdt[cit pentru un client din afara oragului care insisr,r i. I tase sI aqtepte la telefon rezolvarea problemei. Gazette ocupa un birou mic Ei intim, care nu era organi-tir zal pe structuri sociale. Angajalii permanenli erau Wardil Amanda, culegdtoarea Lisa Graham Ei ziaristul Tim Wilsoni, caro in timpul liber fldcea Ei pe fotograful. Dora, care ajuta 14,; paginarea ziarului, ca ;i cei doi studenli la colegiu, Jenrtyil Creigh Ei Vic Martin, care din cind in cind fdceau qi reporl taje, dar lucrau in principal la corecturtr, la legltorie, qi erau qi oameni btini la toate, erau angajali temporar. Dar toli angajagii, indiferent de statutul lor, luau pauzl de cafea in ace-1 lagi timp. Acesta era unul din puqinele lucruri pe caro, Amanda le admira in modul ln care era condus ziarul ei. 'rl. Ward Johnson, duptr ce o salutd din cap pe plecd str se intllneascd cu un eventual client pentru publiciJ tate. CJnd Amanda lncerc[ str se edifice in legdturtr cu ci pe care le trimisese lui Josh, Ward iqise deja pe uEd, ca g! cum s-ar fi agteptat la o serie de intrebtrri ihcomode. Avea glnd sI o evite cttva timp. Fiind inctr enervat5, Amanda iEi puse in cafea mai mu zahlr declt era necesar Ei se strtmba cind ii simli gustul. ,l
observtr - Egti foarte eleganttr in dimineala asta, nervoastr, forllndu-se sd zimbeascd. Incep str nu md mai in largul meu clnd intri in birou. Semeni din ce in ce mair mult cu un director. Amanda ii zimbi. Ea nu avusese de gind str-gi compunli nici un fel de figur[. ,]i Te rog, vrei str-mi semnezi declaralia asupra acestor rezultate, s[ i-o pot trimite lui Josh Lawson ? El crede cI mtr pot descurcaiingurl in afaceri. spusqi - Vai, dar sint convinsl ctr nu este adev[rat, Dora, uit?ndu-se lung la Amanda pe deasupra ceEtii de si fnrosindu-se usor. E-adevtrrat cd femeia aia din de Sud este noua lui amantd ? lr-am vdzut fotografia
I ,

o adevdratd bombd, nu.i aqa ? $i Da. Amanda o ura pe sud-americand, deqi n-o cunoscuse. De'asta nici nu-l intrebase pe Josh dgspre ea : nu mai voia sI Etie.nimic. Mai ales acum, cind Terri revenise in viala lui, ca o fantomd a trecutului" Era s5tultr de Josh qi de femeile lui. Amanda simlea cI nu va scdpa niciodatd de amintirea Dar tu ce mai faci ? intrebtr ea, schimblnd subiectul. Tot i{i mai place str lucrezi aici ? Chiar foarte mult, rise Dora ugor forpt. tl cunosc pe Ward de cind mergeam impreunl la qcoaltr. Intotdeauna s-a purtat frumos cu mine. Imi pl[cea sd stau acasd cu bdielii mei, dar aveam nevoiede n{te bani in plus, pentru ca Edgar, solul meu, sd-si poatl lua douf, cursuri pe strptlmind la colegiu ii sint necesare ca str-gi ptrstreze postul de profesor, addugtr Dora, ezitind. Imi inchipui c[ tie, ca femeie tindrS, nu !i-ar conveni modul acesta de viattr; egti atit de independenttr gi de dotatd pentru afaceri. Si cred cI nici nu.gi doreqti copii pinl nu te realizezi, ftrclndu-,ti o carier{., Amanda iqi imagina cum i-ar sta leg{ntud h braqe un mpil la Opal Cay. Copilul lui Josh. I se pf,rea cI nimic nu'mai are

lor.

importantd, nici afacerile qi nici independenla ei, pe lingtr pltrcerea de a trei hngd Josh, de a-l iubi noapte de noapte qi de a-i creste copiii.

* Nu Etiu ce s{ zic, e cu totul altceva, ii spuse Dorei. - Da, ofttr Dora. Mie nu-mi place foarte mult viata asta, mtrrturisi ea calm5. Poate ctr sint gi avantaje, dar pe vremea
mea femeia era nucleul unei familii, Ea organiza totul, ea isi ducea la biserictr bdrbatul qi copiii, asigurindu-se cd toli stiu str se poarte manierat Ei se imbraci cu haine curate, Tot femeia fdcea de mincare !i linea casa ln ordine si pe deasupra participa qi la activitiilile sociale ale bisericii sau ajuta'oamenii sdrnani. Dora iqi puse pe masd ceasca de cafea. Iart[,m6, dar

Amanda tusi ca sd-si dreagil glasul

eu cred

cI tr{irn intr-o

societate foarte egoistl gi oamenii


t23

122

ESCAPADA
Susan KYle actione,az,6

;il;;;;;u -

. propriile lranpfinii Snmificiul ds t dg numai pentru --^-#ilo beneficii' Sacrificiul slnt noliuni care ast[zi nu I lu*iri"i, etica, mita

V[zuse zilnic documentele,

mai au nici o semnificalie.

iqi dddu seama ce t"ufe ioi"qi, pulsul i se ridicl atunci cind raport fals primise Josh de la Ward'

aEa ctr Etia

exact care e situalia

liniqtit' Ba da, au, o conirazise Amanda, cu un zimbet filme qi la televizor despre Nu trebuie s6 crezi tot ce vezi in ,,itut O" vial5 modern. tn anii cincizeci qu]"."t:td:1,t1':l?

;i^t;;#;J-iemeii-mame dupa m9d$ul Donnei .\"{' ot" tpefu vasele cltlratl pe tocuri qi imbrilcat5ll-t-:"-t11,1: chiat

'

d";ifd

qii"i.6 rjnii oameni din generalia

modernd

,1'''

cred ctr femeile trliau Glumegti, hohoti

Dora' .. . - ,i - Nu glumesc deloc' Istoria cea adevtrrat6 nu ste sd afirme niciodat[ cunoscut[. Am o prietend care obiEnuia
l

atunci exact aqa cum erau descrise

?'

'
;

soistr cd istoria este de fapt povestea omenirii


sf, spui. - I

ce vrei' Adic6 distorsionat[, aprob[ Dora' Da' lnleleg

deinvingltori' ,

'

I
'1

irni iubesc independenla, continud Amanda' oroare-d9.i nu inseamn[ ctr sint o temei6 nebun5, care are
uJrUati.

dar asm

ar fi indrdznit' Plcat cd nu putea sd-l sune pe Josh'.Dac5 dea o armtr pe care el ar fi desn-ui ti ru.o, alt&va decit s[-i totul' ;il-; fngr urechea ei. Josh spusese cd va verifica Dupd dispozilie foarte labil6' dar in ultimul timp era lntr-o asupra controlul * emunOu i se plinsese ci nu delineputea:.punetotalJosh cI lui mai i*i"pti"O"tii famitiei sale, nu-i ar fi sunat ca povesWard era mincinos; toate acuzaliile ei acri' Josh nu..T"i era acum de tea cu vulpea qi cu strugurii Ward' ;;it ei, ci mai degrabfl-ar fi suslinut pear trebui sd proce' Amanda se calmf,, glndindu-se cum prefacd pentru a obtine puOeze. iretuia sa miniali sd se irt*. eu"u neroie de pricepere qi oe viclenie gi' daci reuEea' putea sI dea totul Pe fattr' '--in."p,'r sa rreooneze un clntecel' ln timp

p";;ii;,J"

s profesie, am o educatie oblinuttr prin sacrificii ;i;"d#;;;":ua"e qi e normal ctr weau s[ leafolose-sc' $dai Hatshepsut care fost faraonul ilipi"iti:,it"p de doudzeci de ani exltat intr-adevtrr, au vlnat Ei au mers la rlzboi i cr multe fem:i lrr9L"*:11! t cot la cot cu btrrbalii oraqele lor, iar blrbalii preiau pt"pii"t-"fe bunurilor in t irotit* pe linie matern[, nu paterntr 'i - Glumeqti c[ este interesantf, evolu[ia Nu. E adevArat. Nu-i aqa

4p

e;;;;-[."i"'notnitr ?adtr:.gi:i::t3:::: ff;;i; ;;t dt

rile Harrison T9dd.9i .u.u ,o.ftir". Amanda e'u totoqi fi$.t": minriu se face; slavtr Domnului c[ mogtenise.Ei ritU"i" putea srJ invingi pe dL ;i;i "paafacerist. Dacl era atente'
Ward. Deci 9i Pe Josh'

contucirretor transmise de ward qi inregistrd in curlnd.va dar curente' Ward credea cI o peclleqte,

":Ti1"!:i:

femeii de-a lungul istoriei ? Amanda


Amanda igi urmtrrea colega, care se
Pe

'

chicoti' Acum ne

afldm,ln sftrqit,

drumul cel bun'

u"

'"'gi'0"" "o r"u.i"e ele doutr, deqi apa4in unor generalii diferite'
Se intoarse

il#Xdi;il;^;i

intorsesestrt:ti5l
ui*i1'..:,i1,^!e mutt,i
,
1 I

la calculitor, s{ se uite peste cifrele pe car9 detoc surprinsl Ward Johnson i le trimisese lui Josh' Nu fu le descoperi foarte uqorr sit g[seascf, inadvertenle; de fapt,

L25

rscaplol

CAPITOLUL
r9

- Trebuienu-mi tpoi t" te frdmint6' Josh ? f ce - De numai despre afaceri ? Brad. De ce trebuie sd vorbim replicl Josh. Afacerile 'qi singur[tatea'

sit particip la citeva lntrevederi'

Pllnse

mai rdmlne' Cind ajungr in vlrful piramidei' asta-1i

NOUA

pu, tu qtii totoi dopt" asta' Toatd viata ai avut un ugi qi maimuita pryr3' singur gnd: sr clqtigi t"ini"rli tp*" Brai' udgindu-qi miinile ln sacrificat totul penffu u"", se rc apuci de facut copii buzunare. De ce nu te tnsoii, ca

fi

;;;t",i

- Ascultd, ur"oiopt* iniuiqi pozigia !i

J::,ffi ,'Jf,Ti"*i#'tlil'l,.if i$Lil!"1?'."i proX,e,-r['"nf reuEi sr tulb:r: "i'iro::::X*afll i:,liYSI 8""fift;;;i#;;; ioute to.n"u tresdrea cind intra Josh birou, dar acum era #;t;t;ui"; f ":*t:1i::i:"1t':ii intrase ililil;;*in,. u.o*l luiiniec defieiare.i lucru qi intr' pdri qit la masa de totalI eclipsa. Iqi petreJu"oi" ctrnudoarmedeloc' sd vorbeqti despre --^!+1 *'.. : ---^ proot face iluJ nu-1iBraO aoltrcere zi' dar."l,tt-n1..ft:t",1""tt" Ooua *"1" t"i", ii spuse ffidft;ffi;ii,il + p".':t'1'e-aiut cu ceva ? Josh

intrebl el ey lnsplimintltoare' Nici mlcar nu spus ? lipl Brad' exasperat' Dar ce-am viald de familie' wei sd vorbeqti despre o viiioare aqa Josh aspru' imi place viala mea Nu vreau ! spuse
frlqioare, tu n-ai altceva $9 lecut
?

;Eteneasctr averea ? Josh se ridicS, iar ochii lui negri

se

ingusrd de furie'

cum e Ei nu vreau comPlicalii'

"i

de curiozitate' Nici femei ? Ofrrii iui Brad strdlucir[ - trebuia ra ,or*rJ ta opat cay impreun[ cu sopl ei. Terri
Uine'-O sd schimb subiectul' Mi-am

AuaPdrut? - r d: spus ctr n-am Am ontrarnandatvizita, spuse Josh' !i-am nevoie de mmPlicalii' ---

- Bine, mai dureazJ,' nu-i 3la ] controlul medical un"uf' 'q'f tdu

fdcut

privi peste o ioaie'pma sf, t",,i""*i";;;hii ""gri, apirute de curind pe chipul -"tjtltT:":i# ai de gind sd vorbeqti :i I.lT":.9:jJI ? Ai luat legf,tura cl retinerea transportului ie latcutatoare

il

* "'ft^::T:iff:*i ?

de asigurlri str m[ lntreb[ el. M-au tunu' ""i de la compania lntrebe. urit la Brad' N-o Da, la dracu' ! urld Josh' uitindu-se - geseasctr nimeni vreo rumoare cprebral[ sau weo se-mi
boaltr mortaltr.

;$idili;;[i'"1'i"

sd-i facr extindere de program

'

recut niriii oin t" m-ui intrebai' Dumnezeule, no oUo'"9ti-nicioOata piatrd ?

i"UTT'";il1l;:il;n"t

ai sosiL Ei de-abia

dar urmeazr s[ ma ocupi

Y':*

Dar nici nu credeam ala ceva' farmec nedisimulat' C:ind pleci ? lntrebtr Josh cu un apdru chiar urr zimbet' deoarece turia ii dispitruse' li

-:-

sI porli

masca asta ds

-Aste-seara'iefacefericit?replicdBrad'indurerat' md face cu adev[rat fericit' - D&, c'ai aflat deja in ce rahat am intrat' *Presupun

\n

ESC AP AD A
Susan KYle
il

nu-i pllcea ca lumea Josh avu un moment de ezitare;


ctr se dea seama ca spioneaza sau

sa-ql

folosqie de oameni'

,..;;'.;;;i*; Ar

Josh sincer' Dar dactr te As suferi' cu si$ua[E6' zise data reu toate viala' Aqa cd de

,
i

- Atunci p" ;"t";;it"tl"in u*o*ta-tvt'a3..e1:TfT:31: spel

Da, rlsPunse

r qi se -x-.i -: ^^ te las sd sapi mai departe' zise Brad


.e

el'

singur' asm trebuie sI te salvezi Mullumesc' fi trebuit sa se aqtepte la asta' iesi din birou. Nu-l "i"ritrci"o"'a pe

il;;;

fi ffi;;i;il

' -- Prur'utw dacl !l-as promlte mele oaca !i-aE --^*iro plnti c-ai mai pliti tnc[ o datd datoriile

*a itpt"mut' Nu indrdznesc sr-

:" Josh cu nici un argument

giti

Brad' dupl ce
permite ce-

ail oq wtri

I ',
,l

"*i *"i loc niciooaia qi cd te ajut ?. . ^"i 'li "t fnfiai mui prtmi' atiu ultima oarl clnd "1-*f
crezut' recu *rUuoii din foc cu mina mea' Atunci te-am

Josh le va ;'il; sd-l asasiiocuri de noroc il';#.#;-,'"Ip";;;iii"io" spune cd dragostea de frate se

'o"luitit"tt oiolo"utiatura'

il.i, Jrail;;;i;

problema' . Li"J"a va trebui s[-lirezolvi singur -^ e:rai pot conta pe ulx ' tvtottom.t.. iUa bucur sit aflu cf, r-- Mulpmesc' Ivla uuvur Js aue ve

De data asmr cap' t'lu pot sr-ti spun nimic'

este sacra, dar iata avea drepa aOmite c[ fratele lui era prea incapaqinat.pentru prr"".uo complicaliile gi voia'sf, mte. Mai ales cf, n"' se bucure de via1tr'

neze,filrdmdcar sr

d;;;;' ta"iJili
rii n"-i

utuitta in-gtotpa cu lei'

B-rad

. ' -^ cind sint incurcat pind peste cap' peru pe propria ta - ^-iii in vial6 trebuie s[ tebizezinumai lutt:: soantr. Ar fi trebuit oe mult s[-nve1i lt":t ],tj i o.T:]it^deia prea mult

Y:: ;ffiiit".i.aotura, Je-am cd trei'ui":*:,"::"^*":i:;:i:;ir"':#1"


h*i'."?ul

pltlot"lil" de noroi f[ceau parte din ra aceastl i; ;;" ":l:::1.:"nuntede fapt era viae sa. ii pucea sa 'd; wea' ar putea renunta. $i oasiune ? Sigur, dac5 ar a-i artrta lui Josh c[ are voinlf,' ffii'atit t-. d;, tnat"ip"niit
Dora' careiqi terminase lucrul Ward Johnson o privea pe i'ti"i nu realiza cit[ melancolie la calculator qi it inciiOea' "t ie ogtinoeau in ochii rui' ;;;;;;; eu cu tine ? glndi el cu De ce oare nu m-am insurat
voce tare.

t*.i"i"l"i

bf,rbz I ilil"ilJmi;' ;';"


datoriile
a

al mam3i. qi din cauza Xf:tj:i:::::1,tll Cind am fost sutl'r nostru qi a aventurilor lui interminabile' internat Ei-"T].":::t j"i-?l: cient de .ur",,"-u(n scos de la te rasfelii' ,iui"uatut' Dar am lncercat str nu din tine un il;#re-fir"r"wi gi-u.o* voi proceda lu Y. tt^",0*":.^ri c,. ctr-ti nrdtesti r"'"qti oe erle'li qi sa-!i pldtesti d timpul sa te matu*i ca gi cum ai n singur pe tume'
eEuat

fizezi,Btad, - ,-- vrei sr mA' "'": o .n *n maturizez sub plmint dacd nu -.-^: -x ml
'',

'

jurr,spusoBrad"iil'il!;.;itlil93l:X^",T::t"1"; cI Marc Donner areo'i Nu, n-o vor faie' Este adevdrat *ftil;;;;';;;;;;;;e un criminar' in rond' tu eEti uq

ca.o fetitA' Dora roqi Ei se uitf, la el' zimbind li reaminti ea' -- Pentru cd nu m-ai remarcat niciodatd' ascunsd in ln glastrd, stateam Eram neinsemnata;;;;t" orelor' sa r"idic mtn3 in lim'nul fundul clasei Ei ou iJtl*um zimbesc' niti nu puteam sa-li Eram atit Oe timioa, inlit zi' timidl' zis! el' rizind amar' intr-o pe Gladys ou gimnastic5' duDa terminur"u

- .ii"iiiin tl I ;;i;:.i,.i.idnori
t28

Nu-i ascultdi neascultftor nalioarerspr$e Josh'imperturbabil' in porctrria asta' nici pe ei. $i, de;;;;-il;"'ai intrat i nf, Brad ...sin gurcl -?li:l: ^"::1trol va i1 lotunut"' o s5 te anunle cineva cind ongn ""t,-qi sd te prefaci ctr suferi din cauza rnea'"

ilffi;:'il;;;;ffi;rercr'

tti"'t

h"'i

poua-runi mai tirziu mi-a ce gi am luat-o de nevastf,' snus cf, este insSrcii;;;;;" sf, mI $i a incercat $i m-a impins tot m-1 qi determine .a O"uin nogur' ]Tpin:: talent' zise Ward' ambilie' nici timpul, dar eu n-u* uuit niti cino n-a reugit s[ md Ji" nu*ut gi

"'u o'uio" m-u't"O"t in 3{

oe

;H;ilffi;;^ffi;;naiu'ibogat'
gtergindu-qi

"i"itti"o

"ip'

r29

Es
Susan KYle

clP.lo I
Se uitd la ea qi v6zu

executiv' s-a apucat facf, sd accept o slujbl de director bdut. $i de-atunci, bea lntruna'

r^^drd^a Gradvs' ilffi;#;.-' "p'L'" pemai'p-"ii1":1'":". oi.olcnnl.l !i 11"-"1'l u'.urvE)' * ,rrr 'drog, -'---' - Bi3"'11:9:i::i$ ' ., ffi;;il. a;#;;t-i viciul ei f renunta
r_-^
r

rs"q eY fi"'l" ;:l"il,*:'ia :i ry':::1rr mi-a T,,:':; :ii}i spus c[ tre; bea ia rum"'" canabis'
impiedic sd mai
LL'.

imi pare rdu. fiului il \-rult-{trur wr r-q srrlrFv Y^ '--tSi mlg. Obiceiul ei i-a distrus li -tviaF )l mie. a..r-r or --. -^i a intrat pe mina poliliei qi Zirete &entte Tii-"1:-.it:t"i,i

de qaisprezece u* de blietelul stauul care de timid ca ea.

El

se

simli din nou tinlr' Liber'

fetila

* *'"'io"tg* ft Je;;;i;t in iurul ei qi care era la fel

gcoald' iar Dora igi aminti

Et

iii

deschise' cioare qi agteptinO-o cu bralele

ridicindu-se in piVino la mine, iubito' zise el lncet'

Ei

ie . ;;&;dar "i nu uu ca sr Ti:111"?:"^" md pedepseasc6' persevereaza,

ctr urdsc

q{r
n

Sotia,u... pr"rupon'a

Dora zimbi nervoasS' -e. mariajulri Itpresia cd unor femei nu le prieqte

Dora avu o ezitare' Privirea lui era foarte hottrritf,' nu Pot.'. - Ward, zise el aspru qi chipul ii deverri dur. Se aplecI Bt pog, in braqe' spre ea, o prinse qi o.ridicd qi oi"i tu' Sintem amindoi Nu mai am ntrni"iNittt i i1t::11:ottinl Doamne' prinqi in capcana * nift" Eoricei puline no o" da$reazagi nou[ our" urr,3
Dumnezeul,e,

?lS' reuEit foarte ar fi "t"i]",1*:: bine Ei ar fnl #Tt de--Tul: ;iq,ig"abanii pe cari gi i-a dorit atit a - ^-A ^^- -,', "'t":';;j;t;;t;fericita, o3 acord' Dar eai
""" fi;;ffitJ"'-p**il
se artrtd

Jou*"

tl1?11i;

fericire

^if
se

l" r"p;i"-ll"tli"t' Bi'"""" luJur

- Dar foi ii acop"ri cuvintele Dar gura

sint mdritata'

bilbii ea'

a crezut ctr-qi doreqte

;;;;-;;.i;;i;t'"
t,, cumelti
?

";;;iEi noi ie-qi'doreqte

copii'

!ar! *it--Itli*.fll-lffiltji

cu adevdrat ? D*r
tll

ii, ,,' i', l:,,, ffiffil;"'i.aliu'"o

vii; fericill fericili' Anul vlli; A ntaA ctr Edgar Ei A, cred ed Fdonr si cu mine sintem Edgar elte'' superior' ,or, uiio"itai",.ii vtr tiece in cursul
sd p'or"'o'' rJg; """ 1t !::"* aqa cr trebuie cu ;:;dffi;;;;' zimbi ea fim prevdzdto,' qi-in utu'tr .0" oiile^,u.rnuiald' o::t* "l::i pui'*i-uq oo ri. ca in gerepciune'

o intrebtr

el'

predau

t"lilfllili'il'

sem[na deloc cu '*utotutoindgar' voluptuoa:A'fou1: 11: matird;i doi ani. Iar ea era t i"*"i" anl ei qi care' in cei qaisprezece sionald in adincul ori' Ajunsese str 'ofl"'oloi rurmai de citeva de cdsnicie, frcuse d;;;"* n]Pui pentru cd nici un alt cread[ cd s-a maritai Eu Eogar Ward- o dorea' Cu abdorneblrbat n-o dorise *;"d";' 6"r ;l;;;1"; JorinP lui ca oe un fier incins' sd tremure cind el gemu qi;sc-ils|e-g*a' incepind

aruiltoare qi i le impinse caterei Ei al pasiunii qi nu care n-o mai atinsese de

,i

1 111i : ff:"',i arunc toate:l pot merge la o petrecere simandicoasd' sd-mi tt,"",u:i:1111i irainele cit colo Ei ra i"ii'i" Y ;;;; uit.iu .Lu ? il intreL[ ea' amuzindu-se de proprt?,'

pi*i;;t;

Dora d" ii apuc6 rictria cu mlinile Ei trase "u' -. feoulnttiuttr; transperantele acopereausinUqa biroului complet aEa ca ;;;;;;dea nimeni' Erau
restrele,

tu'to.u

fantezie.

ti

r I

El

frumoasf,' ' Dora' ,i' nu , voirt dL ce nu ? Doar ai o siluetd foarte ,l gili - De t" lnsenin5, iradiind cle fericire' Se inrogi gi'l ;tfi?'rl',n'"n'n5,

se

infior['
-.

, ],

ilHTlli,$lii.lll,ill;" *
irArnintut de Ward'

u- i slill. I)ora ii simli miin ile mingiind lp-:t ea i se oferi 'ru.rNt'J"?i"it oispera*-qi :oilT?'tlll; 'srrulr *'"" ilincipiiG eiii.'i'"i" qi corpul infometat' pe Edgar, cfnd cdloura ii cupriniese

"t-t

Privi sPre el'

Cnipi;i --'-f

'
r30

Chiar... crezi asta

impingind-o pe Aici, qopti el, cu o voce sugrumat[' o srrutr inc[ o 6iroului' Dora pind ce ajunse i" *utgin"u
131

!f
I

Susan Kyle

ESCAPADA jos' Dora incePu s6-Ei mqte buza de apoi incerc'{ din nou sI vorirrcepu ea' ie opri, - EOgar, mai pout""' in pat' gopti ea in cele din

h
;,
I

dat5,

.u

!i

Se "i. un sunet auzi

lncd o datd, pinl o fdcu sd simtd gi ea aceeaqi dori Miinite lui inc-epurd str aqioneze, eliberind-o de hai

Gura lui o clutd insistent pe a ei' Cu miinile lui mari' prinse gi o aqezd pe birou, dup[ care Dora ll simli in i1u3q1 iui intimitatb. Waro incepu s[ o mingiie peste tot' Apoi sst cqi auzi un geam[t inlbuqit, iar trupul lui se incleqttr,-in timp cu putere intre coapsele ei ; pltrunse in ea' se impingea in .b*"nruI atingerii, ea lipd' cuprinstr de pl5cere' itl Edgar era impotent, dai Ward nu era' Dora se ag5!5 de el' ritmic, cu buzele lipite de ale ei, cu. gemlte]1 tim"p ce o tovea ei gind.con9tieltl froionO" care-i vibrau in git. Ultimul 1ul;4i ritmul, fu la vindtdile care ii vor aplrea p9; L el accelerf, coapse, pentru cA strlnsoarea lui era puternicl qi dureroasil Ou.'on val de pltrcere i se imprlqtie in tot trupul qi o nfl-ddi c5ldura. Se cutremurf, exact in momentul in care auzi lip[tuli

metalic.

ueasca.

rilur

nu

urmf,.

- De foarte aprobtr din cap Ei igi sprijini bdrbia in Ea ezit6. Apoi


p*p,rr r"i.
iirril"u
I

mul{i ani ? o intrebd el incet'

- M-am oind ea.

dar el se Camaqa ii era umede-de transpiralie' uin", era in largul stru' bine' Dar acum mi-e ruqine' sus-

simlit foarte

cu mina' apoi Ezitind, Ward incepu s-o batf, pe spate atingerea se transformd ln mingliere'
sr o

lui rf,gugit, dupd care

se prtrbuqi inert in bralele

ei'

t'i

noi ne dorim unul intrebd trist. Ei n-au nevoie de noi Ei de probleme, ;;;l;ir. Doar atit. N-am s[-1i creez'nicr un-felva afla nimeni s[ te despart de solul

-sa;;;.6;t*

el' Ei se aplerd incet Si eu m-am simtit foarte bine' sopti bine ? o crtiut iani* p" cineva dacr ne sim$m

pe

o c$1; care urm[ imensei pldceri. Apoi reveni la realitate i prinse ruginea qi disprelul falI de ea insf,qi' . ,__, Nici mtrcar'nu sL dezbrtrcaserf, complet' Se ddruise unuin bdrbat cu care nu era mdritatI' Deci comisese un adulter' Dora lncePu sI Plingd. Ward incerca si-Ei aranieze lmbrlclmintea, murmurind moale cuvinte de scuztr. Doamne, Dora, imi pare rtru, spuse el nenorocit;'
:

Pentru ctteva secunde, Dora ctrzu in starea de mo

n-am sf,-ncerc 9Y' fo suferi cineva ? ni.ioOutA, vom Eti doar noi doi' Va ea tl dqt*: Nu, cred cd nu, rAspunse ea glndito,are; Ei Simlea nevoia sd idorattr' Ruea neuoie sI fie iubita, chemata, sd aibtr expeprecum o femeie norrnalf,' Voia Ei eq pe o datorie nepl5cutf,' ci ca pe o

;;;iil

ti"a"

".ltr"i incintltoare form[ de comunrcare'

sexual, nu ca

stringind-o in bra1e. Iart5-mtr, dar n-am mai avut o femeie


atilia ani

Ea iqi inghili lacrimile, stergindu-Ei ochii umezi cu dosuli ta nu doarme cu tine ? il intrebl ea printre

!...

t'l

miinii.

- Dar solia lacrimi.

- Nu, ii ridic{ fa1a, privind-o in ochi qi se incrunttr'


t32

rdspunse el. Nu mai doarme cu mine de mulli ani;'r

Iarttr-md' EEtil

atit de dulce, atit de feminind. Dora, te-am urmdrit qi te-am dorit... dar n-ar fi trebuit sd ajungem la lucrul acesta'

puternic in brale' Ward, linindu-gi ochii inchiqi' o strinse un asemenea noroc' de tremurind de fericiie c{ avusese parte Avea t""ea pe Dora, nu conteaza pentru cit timp' aburii i;;;;i;, nu;rrfa la el din in sfiqit o femeie care-l plf,cea, 1re Era atit de ;;Fi;;"* nu-i intorceaiput"tt in pat' parfum si aplacut sI flori' in a caie mirosea fi"a iit uif" o femeie piete'gi os' inconjuratd de locul unei umbre cl*;;;, ;""tai vapori de whiskY st5tut' ' I sI fie perfect, zise el, lipindu-se de Dora' In vocpa - simlis" o di.p",ute aplsdtoare' atunci cind ii $pusese lui se sogii lor' cum trebuie cum si pastreze secretul, ca sl nu afle in deqertul tte tristele Ei oaaa'oesperanla
,a-qi pai"ut.d mica
cle exasPerare

din jurul lor'


133

Susan Kyle

ESCAPADA
lll

- Ne descurcdm noi, adf,ug5 el. Dora spera. Avea un puternic sentiment serviciu.

recunoaqte cifrele umflate la anunluri qi la diferitele servicii

de vinov[1ie;'1,

dar se gindea ctr poate merita si altceva de la viat5, de indatoriri, munctr qi

in afar6
,rl

Mai tirziu, cind Ward o conduse la parcare, plstrarl dis+ i tanta necesartr. Ward nu putea pretinde cI ceea ce flceau ei era drept sau nobil. $tia c{ ar putea ajunge foarte uq6r l0rti ruqine, deftrimare in public sau chiar la tragedie. Dar deve, nise mult prea slab pentru a lupta impotriva dorinlei. Aparent si Dora simtea la fel. Ward iqi aminti citeva versuri dintr-un cintec sau dintr.un poem, despre oamenii care-si:li trtriau viata cuprinsi de o disperare tacute. Acum inlelegea semnificalia acestor cuvinte. Tocmai furase clteva ore de pldcere, ca str scape de singurltatea f6rd speranld in care se. afla. Spera ca Dora qi el sd nu pl5teasctr un pre{ prea mar,E
,,

,,

prestate de ziar. Si Amanda era la curent cu toate datele. Frivea lung la foaia de hirtie,lntrebindu-se dacf, Josh Lawson chiar credea ci ea va accepta aceast[ iqel[ciune. Dar poate cd Ward intenliona str creasc{ acum prelurile, ca sI corespund[ cu cifrele falsificate de el. Ideea modificlrii prelurilor fusese a Amandei, dar Ward voia str-l facA pe Josh str creadl c5-i aparline. Amanda simli nevoia s[ [ipe gi sd arunce toate lucrurile care-i ctrdeau tn mind. Ward o ingelase. Ar fi putut str alerge la Josh ;i sd urle ca o nebuntr, dar nu acesta era stilul ei. igi dndu seama cd are ganse mari de reuqitl dacd va impune

pentru

asta.

,r

"ru nici lui Josh nu i-ar fi pl6cut. Dar n-ar fi putut sf,-i spunA; deoarece era numai bdnuiala ei. $i, dupd modul in care se desplrliseri, probabil ctr nici nu mai vrea sI vorbeascl cu eaj Amanda nu-si amintea str se fi certat vreodattr serios cu Josh. Nu-i- pltrcea sI fie la culite cu el. .,1 r----Se uittr'la ecranul calculatorului, hottrrit5 sI se concentreze asupra muncii ei. iEi notl cu acuratetea perfectl a unui contabil toate modificdrile fdcute de Ward in raportul trimis lui Josh prin fax. Falsul raport inctica creqterea tuturor -prelurilor procent in de sutl la sutl la anunturi, reclame, chiar si la tipIrituri. Aceste modificf,ri nu puteau fi observate decit de cineya care vtrzuse documentele la zi ;i putea,
, I

A doua zi, Amanda sesizl c{ s-a schirnbat ceva in atmosfera din birou. N-ar fi putut spune ce anume, dar observl ci Ward qi Dora se poarttr straniu, nefiresc. De fapt, plreau c{ se abtin str se priveascl in ochi. Cind iqir[ pentru masa, de prlnz, Amanda se f[cu ctr nu observd cI cei doi se urcd tn aceea;i ma;intr, dar, brusc, iqi d{du seama de tot ce s-a intimplat. Nu de'acord Ei;tia ca

trepiat alte schimbf,ri, care vor creEte beneficiile ziarului. $i, in final, Josh o va crede cind ii va spune a cui a fost ideea' Era convins ctr Amanda nu minte niciodatd. Amanda ar fi preferat sf, nu fi aflat cum slrutd Josh, cum e str fii imbrdligatl de el, doritd de el. Nopqile ei devenisertr tulburi, iar zllele erau pline de regrete; se gindea intruna cit de frumoase ar putea fi noplile cu Josh. Dar nu trebuia str-gi piardd vremea cu asemenea reverii, deoarece risca pierderea iiarului mamei ei. $i, in nici un caz, n-ar fi acceptat cu uEurin1tr distrugerea moEtenirii ei, aEa cum ff,cea Josh de fapt'
Acest ziar

i
,

,i

lucra la uriala rotativtr Heidelberg, re era aclionata hidraulic gi lucra ln ritm de iaz. Maqina ridica fiecare foaie tiptrrittr !i o aqeza deasupra teancului ordonat. Ei foloseau Oi obicei maginile ofset pentru majoritatea operaliilor de tiperire, dar unele necesitau acuratelea gi precizia maEinii
Heidelberg. Vreau str discut ceva cu tine, spuse Amanda, urcfndu-se pe un sctrunel in sPatele lui;

mtrcar unviitor sigur. Amanda porni spre camera din spate, unde Tim Wilson

i-ir fi asigurat

'

- Da, sigur, mea. Era un blrbat de treizeci de ani, inalt qi cu inceput de


chelie, care avea o.clsnicie intimplat ? o intrebd el.

zimbi Tim' Pe Tim

il

simpatiza toatd lu-

fericiti ;i un fiu nou-ndscut' Ce s-a

134

nsc Susan KYle

lp^lul

- Tu citeasctr si ia corecteze anunlul .- inainte, mlrturisi el' Nici mie nu-mi place' dar domcd

vine la noi s* paginezi inainte sau dupl ce clientul

ani qi nut fonn-son zice ceproceddrn aga de cincisprezece nu wea str supere pe tp.ut: Dar acest mod de lucru nu este prea eficient' anunl dacl unui Amanda. Ne costtr prea mult tip[rirea a fost s-o ficem de doui ori' deoarece nu nevoiti

avea probleme' *, -Stiu.Aiofamiliedeintrelinut'Tim'Dar'crede-md' *"'t" irt;"; l; J"th , in caz ia uom nu-1i vei Pierde sluiba' il;ffi;n.: tie sincerr cfio ii spusese aceste cuvinte' Iar
I

lli

nimeni'

Plrea sd pe face nicioda$ promisiuni Tim qtia deja cI a*uoOu-*


care nu le poate respecta' *^

;i"*a ;;;;;;i" prealabil. $iacelaEi lucru se intimpls cind::f1" ;J;pt#"te ofset. i'u"it" Ei negativele sint foarte costrsl' pe fereastra'
iout". iut
qi simplu aruncdm banii

-;; Si vreau ru" qluni*entar' completd zimbind' cind 'a intii md_voi asigura c[ o sd fir"-*Jj* ""-"rr",.il;'ro;. timp de la ultimul inventar prea itruft avem aiutor. A trecut ne ol oitpun"*' ca str stiu ce ufilaje ;ffi;"i;;il"*"o "" iipttt.. sd realizezi afacerea 53 * el' cu un De fapt, tu wet s[ conduci iatiment' nu-i aga ? intreb[ ceva mai mult decit un de caS-a zis cu pauzele mele sarcasm lnclntdtor' La naiba' fea.

spui regu16, iise el' Facem curn

tu'

acord cu imPrimarea'

Ea rise'

Tim oftd in[bqit. Lui Ward n-o s[-i convinl deloc'

Amanda ridictr din sPrlncene'


cI

-i
vin11e1

---WutOnicimtrcarnuvaafladaclsintematenli'iil joi qi citeodatl !i sugerd ea. El este pt"cuiin fiecare


E_-eOenerat

- Pentru zice' gu o se prot"i"" cum mi-ai spus' Dar tu - Asa se ai griid s[ nu te distrugi' s[ ' tmi asum toate riscurile'
tn continuar";

orice existl unincePut'

seama ta. se intereseazA de ziar, dat las[ in tiplrirea' majoritatea deciziilor tn ceea ce privqte el, inlelegltor' Suferi' nu-i aqa ? o E-adevtrrat, zimbi asta ary1li:: fu11 intrebe-cu ;iioJ"1". route intreprinderea cuvini de spus despre felul in carq iu n-uioi.i un

ut"' titi"m

'-

aprobarea aproape birou, dupf, ce luase

*;full-;G
tt"*

ii;;;-E;

este condusd..'

s[ lupt qi se va schimba, il asigurtr ea' Trebuie - SitualiaJosh Lawson' cu Ward qi cu Fl chicoti. cu tatdl tdu, nu-i aqa ? - Semeni gindit la asta pintr acum' il asigurd ea' Vrel Nu m-am
sd md

i*:911'^1: "t momenil;l-ffideze' El se arltd propuneru #ffi#"tl'"if-a "iti un argument'impotriva dup[ ce sd-se facf, numai Amandei ca tipdrirea un"olutifot .att" clienli' Relalia lui Ward stnt corectate Ei t"riii*iJ-a" de birou' putea
simti ctr este
cu Dora, care devenise

cu func{iona foarte bine chiar tirziu la wlrd' ward aptrru *elucitoarea Dora' qi Amanda

"uiO"*e emanoei qi ea intuise fi folosittr toarte uiii-in utuniulor *uio iqi satisfdcea.libidoul' Amanda acest lucru. in timp I sd
orinse momentul Ei

p"lP^il"tt

rl

ajuli

?
l

-Dardacdmf,vaconcedia...incerctrelstrseapere,ezi' tlnd.
136

iepuna tipografia pe picioare' w ---.:- dar era mai mult pulin' Tretruia numal se se fereascd gindea ea cu o tuJ qi' pe de-altl parte' rlecit capabill sI o impiedice str se invirteascd inlelepciune, uttiuituitl"itttti'
.

;;il;-i'itatisfacr

simlul afacerii

;i

r37

ETclPanl
Susan KYle

nu-i scrisese' in jurul lui Josh. Iar el nici n*o sunase' nici oraE' qtt?t".iT* schimb, Brad, care se intorsese in I

cam bani; de dahasta'am unde imprumum atilia incS de pldtit pot s6-mi amanet"'L-"' deoatece expresre Nu se lamentd el cu o

exagerat'

b"i

"iii ;;;;;;;ia

ffi;;;;;**iio

B onoi dint." ei nu adusese vorba de Josh' deEi impotriva rratelui'd':.1i1"11^i"^:ff?,1,: nou, aEa cum f[ceau deseori'in ultirnulil

de dmp. Amanda acceptaseinhtuqu h masdfJcuttr Josh' chiar qi indirecl' ;; *; putea ana cite ceva despre

Bt*lil,'

dobinda la ultimul i;p;;;' nu-i aga ?' m{ impugti' stranie pe chip' c'"0'l"l#pti""ta problemele qi n-aE mar toate Asta mi-ar rezolva i";;;;it lu ^pantofi de plumb in

*il "l

alunge pe fundul

tt:ffi;t

il'

eiu-toutie de curiozitate s[ ;tie dacd Terri :" ."t*t: spi l1 Cind op"i irv li dacd se afla din nol in braple-lui Josh' urmf, d$r'

ffi;il

irinOti". Pentru cAtrebuia si qtie adevdrul'

d""utta intimplare, AmandaTierdea'orice

nicioare' ' Amanda chicoti' impuscal cred cf,' dacr te laEi fJlJ"f?:11#:: ctr nu te pot imlrun put" rdu nrout".al rohnson ra ziar' Yutl md aflu acum' un zimbet dulce' fu ratja in 3re ti-as da banii imedialilri",i qi lupt intruna

--N* i.i

3H;;;-eistl

Amanda ln vinerea urmdtoare, iqirl s[ ia masa impreun[' i vesel ca de obicei' observd c[ Brad era mai pulin ? il intreb6-ea' lncercind Josh este tot in oiaq, nu-i aqa

",

.t p*n ' -,

""petna"t". aEteptau felul urmltor.


Se vede asta pe

i".ti"i

terminaserf, de mincat salata gir

*"1 tTXlHfrT"* impresionat c1:::^" grndise. t3tuEi la multl vreme t;:i;lt;"' $ cunogteau-de foarte .r*JLl"'t"' nu cu aceeaqi intenst" stia cr Amanda d;i;;';iai oacr' si j'J: iit" J'i'"111. :"il:::lJH iui" care- t iuuea. f ; lui' nu mental

,ir*

sd zbor

"'g"*{"\;C;)|a"'o"-errtuma

jl.Ti

fap mea ? mormdi el' absent' Mi-e team6 & da. Am impresia cd eqti total ^ Aqa Ei slnt, recunoscu Brad,.proptindu:ii,:ip":l11 "-' sd qtii ci peste mastr' $i ar mai miini;i uitindu-t" la ea' Deste masd' Si-ar 1ai;trebui sint irierooat in datorii pinr-n 9il PgnrY,d "T,lt1":it nouf,", la cazinout oin I-as vegas' Pt"g:ftl n-am tost ln rul cazinoului dor-ea str-i duc datoria ieri' dar

",, ce Brad r"tn,Lt", dupa parerea o" lrnunou' in timp "? Josh nici nu-i fi vrut s-o iui se gindi cd ar era Dreocuput o" 'oll*""i'-gi"o tu o regin[' ochii i'se

pt-fi;;';;i'

iubeasca, t-o

ffiffi;;;;
Josh.

t-o t'ut"'" !: 9r tt 'atr"1J!i ; L";"i-;indeasci .ra aceste rucrurr qi-ar qi insustara. Hot[ri indrepta or-iui tung chipul il;;-o;t" 9*1 -t:it prostiile pe care toate
schimba viata, ea

-i;il;;

stare sd strlng banii.

Lai mtrrturisit lui Josh ? spus lui D8, recunoscu el, negtu de sup[rare' I-am $i mi-a rtrspuns
rtru.
cA, dacA
:

le f[cuse

r n"*"*i'a*"jiit"t

la el' dupd ibt d'isculie qi igi dddu seama

mI va salva ;i de data asta' nu

voi renunla niciodatd s[ joc'


Amanda cltrtind din caP

- imi Pare de acord cu el, nu-i aEa ? - Dar-eqti procedat altfel, rlspunse ea' cu ochii plini de - Eu aq fi mild. Acum ce-ai sd faci ? -- --fiu tn stare sI string intr-o lu46
Xo gtiu. N-o sd

"ty;Jt":xfr;li" care, ii repros'd *111:::,1'*o Pun ceva cale' Do' zise el cu voc" *oul"' - Potolegte*"' t'"i'"n ta gasim o calgje iegire din acest * ? bunu'G "ui" sr te poti lipsi necaz. Nu ai niEte tti"*"ttu ii 41""t" Amanda' Brad nu o *ui u'*rti'
11

ourl," parel

;:1,lJh1
Ai

:i

":.:rI'l*: *r3*;fiil?li'f i*"; cr n.o ;;;


#:t#,;:;; ea'
";p;"r'
remarca
tRs

nici n-o sd am de dopdzeci de mii de dolari de unul singur' Qi

ce vinde ? rePet6

nsclplol
Susan KYle

minute' N-amr'i se trezi Brad, qi se gindi citeva. - A, da, in afarl de citeva acliuni vechi' pe. care l"-:1 absolut nimic, nici" orsir ln casa ultirnului meu unchi' ftlu cred cI valoreaz{ deoarece compT.t1-p: EJ rritii" p" ."t" -.- tipdrite, lrr'rtlrs P- --^- ti* descoperit in seif nici reprezentau s-a prlbut,i,. cind le-am le verific, deoarece am recunosn_a mai fost nevoie s[ faliment' ^i"u, agenliei care le-a emis gi care dlduse

acum trebuia

sl

plSteasctr

sese ghinion' Pur

va folosi s6-Ei Oui care mai tirziu ii invete o leclie foarte grtu' ca-i va salva chiar viala'

;i

#il';;

cI avudin greu' P6lere'a-lui era

?'Iit:J:l,t'"ootu

acum sf,

ii: :

:ido,iis;;!.1tanii'ioaie

"oiou."t" Ferrari-ul Dar

de taloane ? Pldtesc la el de eu doar lucrez doi ani. Plus ca afacerca este a lui Josh' sigur' dar' dactr-l vind' familia p"""" ea. Am Ei eu partea mea, is"pru companiei' Josh n-ar fi niciodatd

- rise cu amtrrtrciune' Brad -- Vrei sd-li aret carnetul

tdu

iu pi"to" contiolul

salva' de acord s[-l sacrific pentru a m[ Josh te iubegte. frumos' Si mlo demonstreazf, al dracului de

ricanl el

brutal.
cred

- Eu pin[ tirziu. Poate-tr vrne bun. Miine e simbtrtd, Poli dormi weo idee. "-:At fiu gi eu la fel de optimist ca tine'
vrea sI

c[

un somn e bine sf, mergi acastr Ei str tragi

Nu1i*q.ipuo:-l1T: **::i1,ft T"11; 1in ru tn". qiiiuine' &"^oo'o" slnt ca alcoolul' scapi ,'#;.

Amanda serioastr' Tu chiar'ai nevoie de ajutor' spuse

##;""; i;tiit

ie viciu

acel moment' incit Semdna atit de mult cu Josh in


Amanda zimbi tristd. Eu trebuie E-n reguld. Fii incipltinat in continuare' sd plec acastr' -T" conduc pintr la birou, str-li iei maqina' Ea ii atinse mina, incurajlndu-l : O s5 fie bine' Sigur. Sf, mergem' s6-l ajute cu ru.Aman-Oa se simlea vinovat[ cd nu poate prad[ sl[biciunii lui qi mic. Partea trista era ca Brad se ldsase
I

numai daci te opreEti singur' CXnd o str vreau, o sd qi Pot'

'-

141

140

ns c.c.p

A'nl ;i
devenird uriagi'

intunecard era rlvdEit, ochii ei albaqtri-se lui minioasd' iji r"ti piiuit"u de fala

CAPITOLUL
ZECE

era foarte atreg6tor' El se aqezf, pe maiginea biroului; albr impeP";;; Jritni ingriiii, oe culoare gri' o cf,maq[ negru era qt o cravati iu dungi gri' Pdrul 9:tfala osoasd qi ;il;i pieptrnat pe spate'. ttffi-i.i"":t1i"ii. fel de negri ca qi ptrrul' se oometii Droeminenlt' Otitii lui' la insuttasira Privind-o ne Mirri' ^"":-L;;u.u' iritimpu azi cu tine ? o intrebd el' ff,rd nici un fel de introducere'

'"

inclegtate' Se Ea stAtea cu mlinilein poald'

hotfit

sd riqte

*Mdstrtrduiescsa.miaduntotcurajulcasdvSinvitla
o cafea duPI ce termin[m serviciul' ca sI se convingd cI nu vila uEf,, upoi-fu

El se uitl seazf,. Se bucurf,

sit-qi ia inima in dingi ;i pe Nelson Stuart intr-o seard, cind iegeau de la serviciu, la o cafea sau la un sandviE. Relalia dintre ei de' venise atlt de tensionattr 9i de explozivS, lnclt el era-n stare s-o'l mugte la cel mai mic gest. Ceilalli agenli tncepuser5-deja.sd guqoteasca. Nu mai putea continua ala. Ori Mirri ii cigttga prietenia, ori iqi dldea demisia. Nu exista cale de mijloc' N"l.on era conEtient ctr o face str sufere, dar continua s[ se comporte in aceeagi manier5. De fapt, incerca s[ o deter' mine si plece de la agenlie. Pasiunea lui pentru ea deverise' distrug[toare. DeEi Mirri era priceputf, ;i eficientd, trebuia':i

irri incercase toatd ziua

lVlinuit"

"ouot' cI nu s6tea in ptctoare' Ce ai sPus ? o intrebd rar' - li privi trdsaturiie rigide' Expresia aproape stranie de Ea pe ctriput lui ii mai risipi inhibilia' ea repede' dar am puStiu cI nu m& simpatizali' zise tn"tg" la o cafea sau aEa ceva' ,*-. Vi""t tp"n, ut p'''t"u birou' se grdbi ea sd adauge' r No iici la ;;;;..-;; " "otia tiJ"o"a s-o vadd aiit Oe tulburatl' incit nu visase
str

Stuart coerenta' i;i ridicl o facl eforturi sa toimuteze o fuazd imediat' ;;t^it*;. Nervozitatea ei il calm[groasr suna neobiqnuit de "t":iil;; ii";t"b[;;""cea lui
senzual.

s[ -in

ziua acraa, ea fu mult mai distrattr ca de obicei Ei lntr-o continu[ frenezie. Stuart obosi s-o intrebe de doul ori pentru orice informalie; era atlt de buimtrcittr, tncit nu mai putea s{ battr la maqina Ei str rispunde la telefon in acelaqi ti*P: - ^ O chemf, in birouliui ;i trinti ufa cu atita violen{d, tnclt toate capetele se intoarser[ spre el. li spuse scurt; avea o privire ucigltoare' - Staijos, aproape tremurind de emolie, ceea ce nu-i Mirri se aqezf,, era caracterisiic. Se uittr la el qi roqi; parul ei incandescent
142

plece.

.i

spuse ea. Nu e toartle 'uo oraq' aioto cete mai bune spaghete din
ce ortr ?
I

Ochii ei stralucirI de sPeranltr' fu co[ul strazii pe care locuiesc' Este un nistro "niit iin" Etie ce' dar se prepar{ uiaiot

'

- l-a tncepu sa-i batl mai repede'-ficinlisast 9:L" Inima din cauza respl-' Buzele i se lntredeschiser[ a;;;;;f6r' devenistrllucitor'
care asista

iu1i"i u""6t"tate gi chip.ul ii uimit de schimbarea la Nelson, care o piiu"u' rdmase ochii i se umplurd de : trdsaturrile e-i-saindulcirtr'
r43

Susan Kyle

ESCAPA.DA un pulover crem, incheiat in nasturi. Arborase intenlionat.o le toaiete modest6, evitind rochiile ei violente, pe care qeful ura. $i asd-seare nu dorea str-l supere' El venise in pantaloni qi o bluztr sport' Pdrea la fel de str incordat qi fdrd ciref ca gi Mirri, dar, cel putin, nu incerca
se ascund6.

l'

un val de fericire. Iar trupul lui inlepeni si, cind inqe rtrspunsul rapid la reaclia ei, aproape c[-i veni str ridd in gui't mare. DacI nu se in;ela, ea se simlea atrasd de el ! C:ind ij veni acest gind ln minte, clezu cfamelelte. 'l{ Locuiesc pe strada Ivy, spuse ea dupd citeva clipo, Numlrul doul sute paisprezece. Este un apartament. 'll

Mirri imbrdcase pantaloni, o bluzf, de mtrtase cafenie ;i

- se.ridictr. Ea

O sdJ glsesc.

._

Eqti gata ? Putem merge cu maqina mea dacd nu cumva

- imi pare rdu astlzi. O s[ md lndrept. Salut de cercetaf, zise ea, ridicind lai,
frunte patru degete lipite.

de lncurc{turile pe care le-am fdcutrf

este o distanld

.- Pamt degete numai ? se mird el. marlian, domnule, il asigurd ea. Atunci' - Dela ora gapte. Clnd ajunse la uqd, ezitd str iastr qi; ""t""tuq vd altept
ad5ugtr: Este un fel de cafenea de modd veche. Adici nu ser.
vesc bere sau

Ba da. Mergem pe jos, este Ei un exerciliu fizic' in plus, este un cartier civilizat. Sintem in siguran![' ' Aqa spune toatd lumea, o aprobtr el cinic' Dar' statistic

* -

micI.

vorbind, nimeni n-arq drePtate. N-ai vrea sI vorbegti despre glndaci ? il intrerupse ea
politicoastr. Stuart se holbtr la ea. N-am inleles ce-ai sPus. Md duc s{-mi iau Poqeta. Va fi un adevtrrat dezastru, lqi spuse, va fi un adevdrat dece va zastru gi bag mina-n foc cI o sd md concedieze indatd nu alta ! sf,si un motiv. Parc5 am innebunit, iqi lul gentu[a de umlr, se opri str incuie uqa qi plecarf,:

ar fi fost foarte stinjenittr. Asta era de fapt singura ei grijl, De ani de zile Mirri nu era in stare str tolereze alcoolul, nici in cele mai moderate cantitAti, datoritl lntimpl{rii riste, prin care trecuse. Nu discutase despre temerile ei decit cu : Amanda, dar se pare c5, din acest punct de vedere, problema l era rezolvattr in privinla lui Nelson, el fu gi mai confuz ca inainte' Tot restul zilei, , Dar la ora $apte fix se afla in holul blocului ei, la parter'','t' qi apdsa pe butonul soneriei. Ea ii rtrspunse, ti deschise qa.li -apoi il aEtepttr in fala uqii apartarnentului ei, toatd din fap, neru. numar Era pentru prim[ oartr dupl doi ani clnd deschidea uqa unui btrrbat. Ultima ei intilnile fusese cu un tindr liniqtit, i
r , 1

vin... Eunubeau. - Nici eu, spuse ea, simlindu-se dintr-o dau eliberatd. DacI Nelson ar fi wut str bea chiar qi numai un pahar cu vinl'
'

--

'1,

Strada era liniqtittr, aproape ca tntr-un cartier rezidenlial' Majoritatea propiietaritbr de magazine era formattr din oa' r"oi io virstl, care trdiau acolo de zeci de ani' Era vorba sd aceste se construiascd un mare complex, care sd inlocuiascl dar Mirri ura acest proiect' O cltrdire magazine mici qi vechi, modeintr nu era un tnlocuitor potrivit pentru o

inaita Ei blclnid miculd, al cdrei proprietar ili Etie numele gi 'preferinlele alimentare' pqti foarte tlcutl pentru o femeie care voia sd stea de
vorb5.

care dorise str suslind o conversalie despre gindaci. Poate va dori asta gi domnul Stuart. Dar el va vorbi despre gindacul

electronic.
r44

Nelson iqi aPrinse o ligard' pe care o furnf, tacticos, in timp ce se Plimbau de-a lungul strf,zii, rnergind la distan!tr unul de celtrlalt.
145

Susan Kyle

ES

CAP ADA
.

*
scuze.

MI

gindeam la nigte subiecte neutre, incerc[ ea sd

tate.

El rise usor : Existl qi-aqa ceva ? ! De ci{i ani lucrali la agentie

Poftim ? important ai s[-mi spui, inclt hu puteam dis- la Ce lucru cum birou ? Nu-mi va fi Prea uqor...

.--

? intrebtr ea din

curiozi.
I
',

-Decincisprezece4ni,spusee1,ridicindumerii. Nelson pdrea mult mai tintrr.


Se privird cu atenlie. Da, era mai b[trin decit il crezuse.l ti obsenrtr ptrrul argintiu de la timple. $i ridurile pe care nu tala lur smba 9l : )marmse pina atunci, le remarcaie pin[ atunci, pe fala lui slabtr 9i durl.

Ea nu Etiuse, deoarece

cura.

discret Oe aceasta dafi. Singura culoare frapantl pp care Ei-o permisese era roqul pdrului ei, care-i cldea pe umeri in lucle vesele. Era palid{ gi pistruii i se evidenqiau pe chip' M-am gindit s[ ajungem la un compromis, incepu ea

- Dece? - il privi peste ceaEca de cafea. Se machiase foarte Mirri

intr-un tirziu.

Insistenga cu care-l privea ca oricind. Nelson se

il

indemnurile lduntrice qi sd rdminf, acastr'' M[ holbam. Iertati-m5, se scuzl Mirri, indrepttndu-se,

gindi iritat

fdcu s-o inleleagd mai bine ctr ar fi trebuit s5-Ei urmeze'


l
I

El o privi, ftrr5 un cuvint.

- Vreli s[ cafea, ca str se incdlzeasctr. Domnule Stuart, stiu ctr aveli im-

vorbim deschis ? Stringea in miini

ceaqca de

spre cafenea. Aici este, Mama's Place.

rl

Dr5gul nume. Se poart{ ca gi cum ar fi mama tuturor, li explicd - Sotul ei a murit anul trecut qi reuqeqte sA lind deschis Mirri. pentru ctr o ajutl btriatul ei. Dar i-a fost foarte greu. ,l Deci avea inimtr bunl. Observase el cd era miloastr, dar',

presia cd sint ca o boal[ molipsitoare.-{u ve place cum mil imbrac, cum arat ;i cum m4 comport' $tiu cI ali vrea sd mA concediali, dar nu puteli gtrsi un motiv care sI sune plauzibil intr-un cadru oficial. Am dreptate ? Da, recunoscu el sincer.

lncercase sI nu-i pese. Felul in care arlta Mirri il tulbura lndeajuns, nu mai trebuiau addugate qi alte complicalii, cum ar fi personalitatea ei admirabiltr, ca s6-i mdreasctr interesul

Mama Scarlatti avea aproximativ cincizeci de ani, era o


femeie micl

tuoasI, care-l cuceri pind qi pe leaplnul domn Stuart. Ii aEez| la o mastr de lingtr fereasrA gi ti lSsI cu o cafea fier*' l binte si cu o listtr de meniuri in fattr. !g Jl Lu u llDlo uv lrlvlllurr Mirri observd cI Nelson Stuart bea cafeaua cu frigcl qi f5rtd zahdr. Ei ii pllcea cafeaua neagrtr tare, fdr[ nici un
adaos.

Ei

durdulie, cu un zlmbet permanent qi foarte afec-

adevf,rul, dar ar fi vrut ca el mlcar str se prefacd qi u.".tu "tu sf, nu recunoascd. N-o ftrcuse. Nu obiqnuia sf,-gi amortizeze loviturile. meseria qi-mi place str lucrez pentru dum- imi iubesc mI voi imbrtrca mai pulin strident ca pi]n1 neavoastrii. Dacd u"urn, .red"1i cI ve{i reuqi sd v[ reprimali dezgustul pe carb'l simlili fap de mine ? bi iEi put" picior peste picior Ei-qi strlnse buzele, studiind-o prrrOent'

Rlspunsul lui o ftrcu pe Mirri str sufere' Ea b[nuia cd

- iu siguranqf,. pdrere ca o-intreprinderb

N-ag mai fi atit de aspru cu tine' Sint de

Bine, zise el, ltrsindu-se pe sptrtarul scaunului. Jachese vadtr sub bral pistolul automat 45, pe care-l purta intotdeauna. Dtr-i drumul !
se ta i - desfacu, ltrsind sd i r46

serioastr trebuie condus[ intr-un sintem oglinda agenliei pe care o repremod serios. Noi zent[m. $i publicul trebuie sd aibl despre noi o imagine corespunzdtoare' care sI iitspire incredere Ei respect' -N-u* fost niciodatl lipsitl de respect fap de cineva'

il intrerupse

ea.
r47

S,*rn

Kl"

ESCAPADA
Ei - Asculti, beau din a doua ceaEcd de cafea, cum crezi ctr ar reacqiona lu-

- E-adevdrat, recunoscu el. Dar faptul cA te imbrdcatd ca un curcubeu dtruneazl reputatiei tale si nervii
lor

zise el duptr ce terminarf, de mincat

sor-

mei.

:i.

linuta ta de asttr-searf ar fi foarte potriviu pentru serviciu, ii spuse el. De ce nu vii imbrtrcag aEa la birou ? dreptul sA mtr imbrac intr-ui{r - Pentru cI ar trebui s[ am mele despre propria-mi perj, fel care sd corespundd imaginii
,

.-

Am

observat.

in pantaloni scurli Ei in tricou ? acolo ar le;ina imediat, iqi ima- Toli cei care lucteaztr gin[ ea, qi portarul s-ar lisa de btrut. gtii ce vreau str spun. sdrcastictr. - Nu fipariu c[ nu Doar in garderobd pantaloni scurli Ei aveli Pun
mea dacd ag veni la serviciu

sonalitate, replictr ea. $i am acest drept.

Dar nu tntr-un birou in care linuta - renumele companiei, nu ca lio)l Nalcna poate compro. tili o nrr se l5sf, Nelson. mite ranrrmalp nnmnqniai Dar ce importanlt are cA o rochie este ceva mai colo rate ? , .i Ochii lui se ingustard qi privirea ii deveni de gheap. , ,,ii, Te imbraci a;a sI atragi atentia asta indecent; - Dumneavoastracanu puteti inlelege, qiincepue ea. rir ,l Mama Scarlatti veni cu o scrumierl 9i o lntrerupse cu delicatele ; agezd pe masl farfuriile cu spaghete si piinea cut usturoi. Apoi le recomandtl condimentele aflate ln. borcinaqe, ignorindu-le felele triste, qi plecl la treaba ei, ca,l nu cumva sd fie surprinsd de rlzboiul care se pregdtea intre,
', musafiri. - Slnt foarte bune spaghetele, spuse Mirri sfidtrtoare., Bineingeles, dactr nu ve{i fi de aceea;i ptrrere, puteli scoatel

pistolul !i trage un foc in farfurie.

El iqi inlbuEi risul. Mirri era incorigibild, chiar qi la,

'ir
l

suptrrare. Nelson lu5'furculila gi gusttr, constatind cu sur: prindere cd erau intr-adevtrr cele mai bune spaghete pe care rr, le mlncase ln viata lui. Mincard ln ttrcere. El se simlea cam stinjenit dupl dis'

tricou, dar am inleles mesajul. O s6-mi cumplr un costum de inmormintare Ei doutr cdmdqi cu gri Ei negru' care sd se asorteze.Ebine; sau trebuie sf,-mi iau qi ciorapi negri ? intotdeauna eEti atit de pulin rezonabiH ? - Ar fi trebuit sI gtili asta pinl acum. - Nu eqti o dactilograftr nepricepud 9i eEti Ei inteligentf,. Admir inteligenla la o femeie. Mirri fu atit de surprins[, incit il privi in ochi. Privirile li se intilnir[ citeva clipe lungi, nedefinite, in mre zgomotele din jurul lor dispdrurd brusc qi lumea se metamorfoztr. Mirri i9i intredeschise buzele gi simli puterea qi cdldura ochilor lui. Iar inima ei ar fi bdtut toate recordurile de vitezd. Nelson Stuart avea aceleaqi senzalii. Corpul ii ardea de senzualitatea pe care i-o provoca Mirri. In ultimii ani ptrrf,sise mai multe femei, dar se parea ctr acum igi gtrsise naqul. Mirri avea un chip care-l fticea sd aibd viziuni ce nu s-ar fi putut povesti qi el o dorea. Nu s-ar fi gtndit niciodattr pinl acum cI ea ar putea avea asemenea sentimente fa1tr de un b[rbat qters, cum se considera el. Dar privirea ei era foarte sugestivtr qi avea impresia cd Mirri este Ei foarte experimentatd.

Acest ultim gind tl fdcu str se retragtr pulin. Pentru cI dorinla lui, odatd irezittr, nu mai putea ii Jtapinita ugor. il durea tot corpul. in ciuda protestelor ei, pltrli masa qi-o invittr

culia lor aprinstr. lntr-adevtrr, Mirri avea dreptul str so imbrace cum dorea, dar Ei el avea dreptul s{ se asigure c{ at' mosfera din birou nu se va transforma in cea a unui bar de
noapte.
148

sI plece.

Ascultali-m5, eu v-am invitat la mastr ! protestl ea.


Sint de acord. ,Eu trebuia sd Pltrtesc.
t49

'

Susan KYle

ESCAPADA
noascA mai bine. De fapt, acesta era qi

'ri nurnai ocazional. Dar'acum simlea nevoia unui relaxant. N-a fost cine qtie cit, spuse el, ferindu-se s-o pri*1 veascd. Sint de acord ctr n-ar fi trebuit str fiu aqa de sever tine, admise el. Dar munql asta lnseamnd foarte mult pentrgl mine qi uneori uit c[ nu toli oamenii sint la Dar mie-mi place slujba, protestd ea. lmi place cu adevlrat, numai ctr nu pot suferi sd mi se dicteze cum str m{l

Nelson se opri str-gi aprindd o 1igar5. Nu fuma mul

motivul pentru care invitase la masd, dar nu reuqiserd decit s[ se certe'


pentru mas[, spuse ea gralios'

il

fel.

trupul ei iEi tr[da senzualitatea chiar gi prin imbrtrcSmintea


decentA.

- Mul[umesc - Cu multf, PlAcere gdtesc, adlugd ea' Md pricep qi eu sd - nu zise nimic. Mirri il privea in ochi, neliniqtittr' iar El
te pricepi ? o intrebd dupd un timp' Vocea ii
aqa cum de fapt se qi simlea'

imbrac;i cum str mtr comport. E-n regultr. N-o str-qi mai spun nimic. Dar mdcar po!f1
s[ renunli la breprile alea zornditoare qi la cerceii imenEl,
din Babilon ? Ea zimbi.

- Chiar era infriguratd,

ct'

- Cred fel ca o femeie uEoartr.

cI da. DacI nu veli mai insinua c{ mtr imbrac la!


niciodatii afa ceva,
se aptrr5

scdpaserd vorbele: n-ar fi vrut s[ fie totuqi atit de direcqll chiir dacd plrerea lui era cI ea trdieqte in promiscuitate. 'rn

- aN-am spusde mare intre linutd qi modul Oe via1I. fti renld dracuiui - I-,adracu'. - zimbi, deoarece el ptrrea sI se fi enervat. ii pHceaMirri
lncercati sd mtr duceti -....-- -- - t

el. Este o dife-

'i

Netson Etia foarte puline lucruri despre femei' Dar' nu cumva ihgelesese greqit, aceasta era.o invitalie' Din ei ? motiv l-ar puiea cnema noaptea, singur, in apartamentul Poate ce sexul era pentru ea numai un aperitiv' aferta Nelson se ginOi Oacf aceastil relatF nouil i-ar putea i-ar putea oferi slujba gi alunse la concluzia c5, din contia, de-ea' o datf, on *otiu palpaOil Pentru a o concedia' Ar sclpa triumf{tor' cind toid*onu. ii aparu pe buze un dmbet incepu iEi imagina deznodlmintuf urmltoarei lor intilniri 9i
dactr

- Ate-r"ur[ ocazie,vreau sI mtr revanqez

dumneavoastr[ mi-ali oferit cina' Cu altd

::

p;;
sA

tremure de incintare.

s5-l provoace. Nu inlelegea de ce se bucurtr str-l vadtr din cind in cinO vulnerabil. Poate pentru c5 el era foarte rar vulneraj'; bil qi niciodatd in prezenla altora, ci numai in fala ,l Buzele lui subliri se strtnserd de minie; MiT il 9T? td:qi. doreascd lucruri pe cirre el qi le refuzase de mulli ani. $tia c5'1, face vutneralil Ei ar fi p,rtui s-o deteste din aceit ,i M5car dac-ar fi putut sd gi-o scoat5 din minte

ei.

1,,

- Cind?ointreb6.ea' Simbdta seara' pe la ora qase' Pot spuse - Simbdt6, str-ti Dresltesc Stroganoff dacl-li place' '- iili plac toaie mlncdrurile din carne de vitf,'
n-ar Inima trestrlta de bucurie' tnsemna ctr o place' altfel
acceptat invitalia.

fi

motiv. !

zlmbi.

El porni, iar Mirri

ptrEea

titl lingl

el.

aldturi miratl cd se simlea ocror


, pe cuvlnt, promise ea.

'
,,

Pe simbdt6' Nelson aProb5 din caP.

Atunci,

Voi - Ar fiincerca str m[ schimb, drlgul din Partea ta. Ajunserd lingd locuinla ei, dar Mirri n-ar fi vrut sA se
desparttr.
150

privind sdrute. Pulsul i se acceler[. Dar el rf,mase pe loc' ca 9i cum ar fi awt toatd ir"p,"t";i tumindu-qi ligara linigtit,
noaptea la disPozi[ie. Noapte buna.

Mirri eziia, la gindul cA s-ar putea apropia de ea s-o

Ar fi vrut str mai afle cite ceva despre el, s5-1 cu-

Noaptebuna.

Susan K.yle

ESCAPADA
,

Se indrepttr spre maqind, f5rtr sI mai priveasctr in Mirri, dezamdgit[, respirl adinc qi urc5, intrebindu-se dacdl va ltrsa vreodattr sd se apropie de el suficient de mult, inclt poatd afla Ei alte amdnunte despre viala lui intimd.

.Lisa se lumind Ia fa1l.

Asta mi-am dorit - cu publicul. l,a colegiu chiar am urmat doul cursuri relalii
de marketing

intotdeauna, exclamtr ea' Vinztrri,

Amandase afla ln pauza ei de mas{. Pierduse deja trei sfer.


Ei citind instrucliunile de utilizare copiatorului. C.Ind termintr, o cheml pe Lisa in camera ei de I cru qi inchise uqa. Amanda profita de faptul ctr toattr lumea plecatit la mastr, deoarece n-ar fi wut s-o audil vreunul di

turi de or5 stind la birou

;i imi plac foarte mult contactele cu publicul; sint o dactilografd foarte bunf,, recunoscu eaceea in plus, nu ce Amanda Etia de mult, dar fusese prea delicattr gi nu-i reproEase. Dar domnul Johnson nu m-a ldsat niciodatd str fac iltceua. $i Tim este atlt de dezgustat de munca lui la tipografie, incit e gata str-gi dea demisia.
Ei - N-o s-o nez sd schimb pe-aici ctte ceva dacl gdsesc voluntari gata sI

fac5. Am planuri

ln privinla lui. Intenqio-

.li

angajalii temperar.

- Ai citit instrucliunile astea ? Lisa cltrtintr din cap.


in
afartr de mine ca

- N-am avut timp. Corecturile ies atit de prost, penru cI eu nu-i pot desci
scrisul incflcit gi nu exist[ nimeni rtrspundd la telefon.

Ward nu respectl nici un progra[l

munceascf, pesie program qi s[ m[ ajute' Eu stnt de partea ta, spuse Lisa. Ce trebuie sd fac ? Am sA te anunt. Voi avea ceva de munctro dar glsesc eu

o ieqire.

mine. Hai sI incercdm str procedtrm un'pic

Am .de gind sf, remediez situatia. Ai lncredere llt

altfel.

ir

? - Cum altfel rind, vreau ca Jenny str vind aici marlea ln primul dupd orele la colegiu, sd rdspundd la telefoane, sd inregis.

Ochii Lisei se mtrrirl

tr'l

Amanda il abordl pe Tim mai tirziu, in aceeaqi dupd-amiaz6, cind Ward plecase str imprime Gazette la tipografia din San Antonio. intreprinderea lor nu avea dotarea necesard pentru a-Ei tiplri propriul ziar. Amanda ii explicd Qe trebuie sI fac5 pentru a imbundtd{i activitatea tipografiei. Tim o ascultd Ei, pe mtrsurd ce ea vorbea, ftrcea ochii mari.

treze abonamentele, anunlurile urgente gi sd le refuze pe cele care apar peste limita spaliului tipografic. Asta-1i va permite s{ rescrii anungurile, sI faci corectura qi copiile, fdri, str te mai deranjeze cineva. Vreau sd-l invd! pe Tim str lucreze corect la copiator, s5 putem recigtiga clienlii care acutn preferf, str-qi rezolve problemele la San AntonioDomnul Johnson qtie despre aceste modificdri ?

- Acord5-mi atac organizat, tl rugtr ea. Nu-!i da demisia incd, lucrezi ne-

numai pulin timp ca sd croiesc un plan de

O str afle. $i inc{ ceva. Vreau sd te trimit, o zi saul doutr pe sitptdmintr, s{ umbli prin orag, sI faci reclamtr ziaru", lui qi sf, aduci noi clienli. de acord. el 'l - Darda, nu va fi niciodatd & zici, dactr primim aprobava fi, crede-md. Ba rea lui, intri-n joc ?
LsZ

maipomenit de bine. Nu vreau str te pierd. mi-a spus ctr vor inchide tipografia' - Johnson Josh Lawson zice cA mai aqteapttr. $i, pin[ o vor face, -avem o qans5. Tim, este mult'de discutat pin[ cind se va mai lua o decizie. $i tipografia este singura voastrtr speranl[ de
supravieguire. colaboreze

Nu te contrazic. Dar domnul Johnson nu va dori sf, ;i el are ultimul cuvint. Eu i-am sugerat str ridice prequrile Ei sI fie mai atent la calitatea serviciilor de mult' bui p" el nu-l intereseazl decit gtirile qi ziarul. De cinci ani,

r53

Susan Kyle

de cind am venit eu aici, el incearctr intruna sA distruga tipo-

grafia.

- Nu va reuqi. Intotdeauna obstacol. $i slpt[mina viitoare putem reuEi dactr eqti allturi
de mine.
te-aE putea refuza - Cumla El Mercado, str vind plldrii de pai. N-am nimic md angajez
?

se poate trece peste un

CAPITOLUL
UNSPRET.,ECE

Aveam intenlia str plec qi sd

de pierdut.

- Foarte bine. O sI inainte ca domnul Johnson -

vedem ce putem face cu locul dsta, sd ne arunce de aici. rise Tim. Poate sd ne omoare, dar nu va incearctr,

putea sd ne gi mlnince. Amanda gindea exact la fel. Singura ei speranttr era s5-9i poat6 pune in aplicare ideile, in timpul in care domnul John-

son era preocupat numai de viala lui personaltr' Dar, dac[ avea sI afle prea curlnd de amestecul ei in aceasfi afacere, nici chiar intervenlia lui Josh n-ar mai fi putut sd-i salveze
slujba.'

uqf,, lncit Amanda surprinstr. Nu era stilul lui Mirri qi nimeni Uramase altcineva n-o mai vizita. pentru Se ridicd sd deschidf,, regretlnd ctr se imbrdcase ca blugi pdtali gi cu un tricou de danteld cu casil, cu vechii ei

/^ineva bf,tu cu atita putere in

minecile scurte, transparent, inadecvat pentru primirea


musafirilor. Poate era doar un comisionar' Da ? rtrspunse ea automat, ln momentul in care deschise uqa. Dar cuvintul

i se opri

suspendat, ca 9i

bltlile ini-

mii.

Josh artrta obosit. Ridurile i se adlnciser[ qi ii ap[rusertr cearctrne sub ochii intunecagi. Purta un costum de culoare gri-petrol, o ctrma;tr albastrtr, clasicS, qi o cravatd roqie' Era muti prea elegant pentru o vizitd obignuittr'

iEi aminti de modul in care se despd4isertr la Opal Cay, total neprietenesc' El avea o mlnd ln buiunar, iar in cealalttr linea trabucul' pe care-l arunctr pejos qi-l strivi cu ctrlciiul' -. Me inviliia intru sau vrei sd vorbim din uEI ?

--

Buna,

il salutl ea infiorattr.

Amanda arii putot tefuzaorice discugie' Dar timpul tre155

cuse
r54

in favoarea lui qi ea uitase. li fusese mult mai qor sd-gi

Susan Kyle

ESC

APADA

aminteascd ce frumos se purtase cu ea clnd mul ei trlia inctr. !i aceste amintiri reusiserl s5-i topeasctr ura. Intrd, spuse ea, deschizlndu-i uqa. Vrei sd bei o cafea ? D8, mullumesc, mi-ar prinde bine. Sint in picioare det paisprezece ore. I intr-o cdltrtorie de afaceri ? il intreb5, in timp ce

se lndrepta spre

- $ti

buc5tArie.

,,

A trebuit sf, zbor pintr-n Californiaqi.napoi,pierzindogr5madtrdetimp.


Josh se aseztr la mdsuta din bucdtdrie. Fata de masl era albtr, cu marginile de dantel5, si se asorta cu perdelele de la ferestre. In camere toate lustrele erau galbene gi aplicele albe. Atmosfera era luminoas[ si pl5cuttr. imi place cum li-ai aranjat casa, remarctr el. N-am mai fost aici de cind te-ai mutat. N-ai mai fost nicdieri de mult timp, decit in birouri: al ttru qi ale altora, remarcl ea. Umplu automatul de cafea si-l
.

Josh dtrdu obosit din umeri. Ce-aE putea face altceva ?

I
r

avea probleme. Dar am s[ fac o tipografie rentabild. Daca vrei sd o inchizi acum, ad5ug6 ea, vei pierde ceva bani. lncd nu m-am hodrit s-o-nchid, spuse el. Ochii ii ci;zurd pe miinile ei, fdrd nici o bijuterie, gi le observd inclqtarea. Era la fel de tulburat ca qi ea, dar tncerca str nu se vadd. N-ar.fi vrut str vin[ la ea, dar se simtea foarte singur. Se lntinse, rezemindu-se de scaun, qi o privi peste masd. Viala asta nu e uqoar[, remarc{ el, absent. Mi-e cunoscut ceea ce-mi spui. Ti-a povestit Brad cite ceva despre problemele lui ? o intrebtr el brusc. Aqadar de-asta venise la ea. Amanda iEi cobori privirea. $tiu despre datoria lui. Dar nu pot str discut despre afacerile lui Brad nici chiar cu tine. Orice mi-ar fi povestit, prefer sI p5strez pentru mine. Asta mi se pare normal. Dar aq wea sI gtiu dac6 are de gind sd facl vreo nebunie. Poli s5-i qi spui lucrul acesta.

ldsl sI meargtr.
Nu, n-am mai fost, recunoscu el, desenlnd cu degetul pe fala de mastr contuiul unei frunze. Ea aduse cegtile qi farfurioarele si puse frisca intr-un cas-

tron. [.e aranj{ pe mas[, impreuntr cu borcanul de zahlr, pentru ctr, spre deosebire de Josh, nu bea cafeaua amartr. Mai aduse;ervegele si lingurilele de argint. Apoi, totul fiind
pregtrtit, se aqeztr la rnas6, lingtr Josh, govlind. Inima-i btrtea deja prea de repede gi el se afla in casd doar de cinci minute. Bte o vizittr prieteneasc{ sau wei str afli nout{1i despre
Gazette

- $tie deja. Totuqi, incearc{ s5-gi rezolve obligaliile. Am incercat str-l sftrtuiesc intr-o direclie buntr... - Ce idee interesanttr, se enervl el de faptul cI Brad ii ceruse sfatul Amandei; nu-i pldcea ideea unei apropieri prea mari a celor doi. Tu lnsdli nu 1i-ai clarificat afacerile si-i dai sfaturi fratelui meu ? intrebarea lui o infurie : se strturase de cinismul lui.
Zimbi rece.

-_ De fapt, amindoi

ne-am putea rezolva problemele

? il intreb[. El o privi si observl ci nu fusese singurul care exagerase

- Am de gind str fac niqte schimbtrri minore, pe care: sper ctr domnul Johnson va fi prea ocupat str le observe,
spuse ea, zimbind discret. Pintr la urmtr o s[ afle el, iar eu voi
156

cu munca. $i trtrsdturile ei trtrdau epuizarea. Spune-mi despre Gazette, replicd el, eschivindu-se.

Josh deveni de duritatea o{elului. Eu aq moqteni imediat partea mea din ziar, ceea ce mi-ar permite sd-l imprumut pe Brad 9i sd-l scap de datorii, adtrug{ ea, rdsucind culitul ln
.

foarte usor dacl ne-am cisltori, ii spuse ea, numai pentru aJ irita; Ei se pare ctr tactica ei dtrdu roade, deoarece fala lui

rand.

'

Josh simqi cd moare. Pentru prima oartr de cind il cunostea Amanda, fala lui deveni lividl de surprindere si de dezgust qi Josh nu mai putu sI se ascund5.
t5'l

ESCAPADA
Susan

serios mise numai' De ce o luase el chiar a;a in

Amandardmasemiratldeexpresialui;ea'defapt'glunl)

't'
t

colonie qi ii netezea pilrul des qi blond' Josh mirosea a ii pUcea la nebunie tn a haine de bumbac prou.pit sptrlate'
Ea

.::

ce ? Pentru cl1, nege, forlindu-se s[ iimbeascz' $i qtii de


seamdnl cu tine.

sf Josh, n-am de gind s[ mf, mf,rit cu Brad' ry erani

bralele lui.

gura dup[ blrazul lui alunecd peste obrazul ei qi ii g[si ca s[ poatd simli savoarea ,undra .eo,ure; ii desfliu buzele,

'Josh tremura tot de furie' PinI acum nu-i venise nicijr pe Amanda' Eir odat[ ideea ctr, aga cum el o gtrsea atragtrtoare simli la fel. Aiemeiatul trsta de Brad Ei ATlnl ei;J u. putea ei doi da ! Brad avea nevoie de bani, ea avea oarecareavere' gindindu+e ii;i vechi qi ea il simpatiza' Numai ;;"r
venea str innebuneasc6.

d;"i

delicat[ a atingerii limbii ei' atit de adlnc' Niciodat[ nu o mai sdrutase aqa' Niciodatd mult' Gura ei se deschise A.;;i li pla."u. ii pltrcea foarte poate *-ta-i ptioieascl ;i ie rdsuci tn bralele l.ui' ca sa-i pe sub haintr' peste cdmaqa cald musculos, rni"gi*

ti;ptul

9i

sublire.

Nu va ingddui sd se intimple aqa ceva ! Vrei sd mtr ascul1i... Josh ! m$care' o' se ridictr lntr-o secundd qi, dintr-o singurd El

lui incepu s[ ]osn igi ridicl ochii Ei-i privi miinile' Inima pe sutien qi trupul lui inceatergt-ni..rflarea ii caUea itriar
po

lud in brale qi o duse in sufragerie atit o Amanda'nu apucd str riposteze' GT.tul t-ui Eocasede pieptul luio de tare, incit nu putea decii s[ stea sprijinitl uptoPi:t",1,11::lT: incercinO s[-gi $na respiralia' ln plus'

s[-i desfacl bluza' Cu un suspin resemnat' Josh se apuctr din priviri' incerclnd parcit sd-Ei cear[ iertare

sl tremure

,a tu.r"r" ca'un drog, if"ttio-o


caldtr.

s5^savureze imbrdliqarea

lui

urmd nici unul' Dar degeaba se Etepta la un protest' nu tremurlnd ugor' Ea stetea l"in\tittr, cu buzele intr-edeschise' atinsese direct iosfr nu o vdzirse niciodatl goald' fi nici n-o nimic altceva declt sd se pe piele. Pintr acum nu f[Juser[ slrute. Pintr acum.
Eoptit.

Ede. in uraJo"t'ii1"i'i"gn ur*i"*.l

Ce-ai de gind sd faci

?
' p" "hiryl;T111*:*::; ei fina, amperiti de dantela naastr

pomn"rJu

se alezf, intr-un un fotoliu larg $nlnd-q

Faci asta pentru cI ti-e dor de Terri ?

il

intrebtr

ea

;;;;;;;fif""pi"r*

a sutienului qideceaalbd

zise Josh' dar n-ag fi crezut Etiam eAtevezicu Brad, Vocea lui era iritatd' cd lucrurile au ajuns atit de departe' * Dar nici n-au ajuns,ll asigurd ea' strins' cu Din gitul lui iegi un sunet rdguqit qi o imbrdliq[ ,unOroplS,atrr.ult timp aEa, cu rip in p1tlt,:!if:*^l,tJ

abluzei'
r-r --^:

,
,i

murd el.
"'-

El negd, dind din cap fdr[ s[ se opreascS' Fac asta pentru cd mI dor ochii de dorul

t[u; murlui'

'

tli .ptilini

ochii capul pe umf,rul lui puternic' Se uiti in

r* iltp"iincoriat,'in
iour,"inr",, gi aruncd

timp ce 9l .couori bretelele incet' ceparte dantela care-i acoperea sinii

ii

tiu1". ntu

ca qi cum r-u,

- Nu poli ra-*i moment ar fi wut str-i mlrturiseasc5 u""i - ind nu. in merita str lase pe indoielile lui ascunse, dar nu fu capabil. Nu
umerii Amandei attta durere'
158

acase oupe o lungd absen!4' spui ce te supf,rd ? ii qopti ea la ureche'

ii intott

fermi, cu sflrcuri obraznice' cI poate fi chiar Respiralia i se accelerd ; nu-Ei imaginase erau foarte tari' de culoare roz atit de irunioasa' Sfircurile team[' iniun".u,' Forma qi fermitatea sinilor ei ii inspirau
,

'

respect, dar il qi excitau. 'se apfeca, Lzitind numai o secundl inainte ca gura

lui sI
159

sfircul tare' coboare pentru a atinge cu delicatl tandrele

Susan KYle

E SC

APAD A

jurul lui' Mlna {ui ma Drecum qi pielea dulce qi durd din Itunecr,'ug'or apdsat, dai foarte blind, pe goliciunea spatel ei''i{r ei ; o ridicd maiaproape de el;i se imbdtd cu gustul gurii un fel do Amanda auzi sunetele pe care Josh le scotea'
geamet amestecat cu un oftat rdguqit de pltrcere'

iuslineau capul ;i ea inchise ochii, --r-' T- --- nootalii minunate a acest;i dulci apropieri' Nu qi-ar ti i13pi;ri luir nat niiiodat{ cd ar putea simli in acest fel atingerea gurii tn catifea caldd"' pe pielea ei. Era ca Ei cum s-ar fi cufundat
truprrt ti era cuprins de incinrare gi incerc5 ca se aiinge upogeui. Gemu, deoarece atingrea limbii ;i a' de-,' buzelor lui ii creaserl o tensiune explozivd. clnd dorinla spre ea.-;i.o cur veni de nesuportat, el iEi lntoarse obrazul

tremurlnd din.*lTl

Miinile lti

Gura devenise pe jumdtate inchiqi qi subjugaqi de pllcere' io;i" qi plintr, sub sdrutdrile ur'lostr ii mingiie uEor curba sinului elastic' ardtindu-i sfirc' ma pe care gura lui o ltrsase chiar sub

lui'

- Te-a du'rut Amanda zimbi.


Pe

cind !i-am f[cut asta

- N-am care i le trezise Josh' minunate


doare sau nu ?

observat. Se arcui, subjugat[ inctr de senzaliile

roi

sd.se-

ridice:i

spun dacl N-ai wea sA mai incerci o dat6' ca s[-!i

Josh zimbi, la rindul lui' cum ochii i se mSresc. Apoi

prinse in braie. Se simlea un tremur u;o{ in trupurile lor' i41 --iespiralia lui; iar Amanda il percepea chiar dureros'. ttt)Pll4$4 lurr rsr " r-^--r---,r 'in &m"ru Amandei, timput pdrea agtrlat de un fir de a1il1, un moment dat' ea auzilgomotul automatului de cafea'

ti atinse sflrcul intlrit' urmdrind il apucd uqor' intre degetul mare scoase un sunet si ardtdtor, qi incepu sd-1 mingiie' Amanda
mic gi asculii qi buzele i se intredeschiserd'

care anun{a c{-;i terminase treaba qi fi$itul-maEinilor.care rar rulau pe q"s"u. but, mai aproape, erau bdt[ile inimii ei' lui, era eL Cu ani ln urechea lui Josh, ira mirosul no s-ar fi gindit pentru nimic in lume cd el.poate fi'

La

loc u*T io trupul t[u 9i acolo' Dar'am unde aiare, ii ;opti el. Aq vrea str te ating tngrozitor de m"r, O"ju prea'd-eparte, Amanda' Te doresc

'

$tiu

exact ce rac$e are

pG ;

mre

ir..i

capabil de attta iandrele. Purtareasa era ciudattr $icontra-1r oiitoti". Aga procedeuit our" un afemeiat care tot timpul a i incercat s-o lndeP[rteze de el ? .

ei qi-o ap[str' Ea ii impinse mina peste movilip stnului simlind caldura palmei care o cuprinsese' ^
e aqa rtru

mllrturisi gindul, cu o voce tremurat[, deasupra capului lui. - Da, gopti el. Nu-i aqa ? pe ochii inchigi, cu inima pe Amanda ii s5ruttr pe frunte, Ea

ii

$i eu te vreau. Ce Dacd noi doi am face dragoste' ar fi foarte - Nu. Nimic.unire dulce, de care am deveni foarte defrumos. Ar fi o n-ar fi bine p"nO"nll; degetele lui se strinsertr uEor' $i asta
deloc. VorbeEti - zimbi cald. El
ca un teolog'

in

asta-?

buze.

lntr-un vis : dacl mtrrturisefti cu glas tare, totul se transformd


in fum.

* De ce-ai venit astdzi, de faPt ? Cred cI qtii. - era teaml str recunoasc{ ceea ce btrnuia' Totul plrea ca li
Josh iqi

de modl Tu eEti virgind, Eopti el' Iar eu slnt un blrbat citeva remai rtrmas veche, fare iperanle oe sitrimuare' Au qi in care cred incS' guli duptr care mtr conduc
I

Ea ofttr.

ridicl ochii qi-i observl chipul strf,lucitor' abandonat. Obrajii i se umeiiserl. Ochii eiverzi erau languroqi;
160

- Fetele numai desfrinalii sinit d


i

ce oare bune aqteaptd pina se mdrittr' Dar de comporte ca nigte trebuie sf, se
161

gentlemani

Susan Kyle

ES C AP

ADA

- Pentru c{ respecttrm puritatea, tocmai fiindcd am rat lumii o mare parte din ea, glumi el. fncepu s-o min
din nou, bucurindu-se sd vadd aptrrind in ochii ei pltrcerea.
Ea gemu, excitindu-l qi mai tare. Respirtr adlnc, acoperind cu mlna lui mare gi fierbinte. - Nu mai dorm, zise el liniqtit, nu mai mtrntnc, nu lucr-ez. Tot ce fac este sd-mi amintesc felul in care mtr privea cind ne-am despdrlit. De-asta am vrnit azi aici. Trebuia str, qtiu dacl esti bine, dacl nu cumva te-am renit prea tare. - N-a fost nimic adevdrat din tot ce-ai spus in ziua aceea;i nu-i aqa ? lntrebtr ea.

nou se indeplrtd'de ea. Trebuia 'sd facd ceva sd-i uEureze


tensiunea. Asta e tot ce primesc

intrebtr ea brusc'

El

se

incrunttr.

Ce?

t;

'i

- Cred cIorice existd un incePut. - Pentru ea' qi aruncindu-i Da, spuse luguindu-Ei buzele -mali[ioas6. vire
Josh iqi

in viala ta nu te-ai oprit

aEa de repede'

o pri-

bui si

El rlse uqor, cu amtrrlciune. , ,.t,, - Tu cecrezi? Josh urmilrea alunecarea propriei miini, de la sin la pie, lea sub care se vedea clavicula qi de acolo, la gltul ei delicat. Ochii lui se.umpluserd de o adoragie ttrcut[, datorittr per. fecliunii slnilor ei. ,I Pe la sfirgitul sdptdmlnii acesteia voi afla ceea ce trei,
,

Amanda tocmai qi-l ridicase. Nu wei str afli ? glumi ea. S[ Etii cA nu vorbesc in timp ce strrut. Nici nu e nevoie sd vorbeqti, ai un chip foarte expresiv. Ia uit5'te la ea, murmurtr el, artrtlnd foarte surprins cind

ridicl sprincenele a mirare Ce e... ? El dddu din cap, ardtind sutienul pe care

ea

ll privi.

;tiu,

spuse el, enigrnatic, prMnd-o ln ochi. Dacd voi avea


?

- Puritanule, O lud agale spre bucf,drie,


lui.
ce ? Pentru

nevoie de tine, vei veni

mormtri Amanda, cind el o l6sd din brale' s[ toarne cafeaua ln ceqti' privi veset cum punea vasul cu cafea in suportul lostr o

- Vei veni, da ? El iqi retrase mina. Eqti cea mai fru-,' ..-moasl femeie pe care-am vdzut-o in viala mea, ii spuse, ca qi cum ar fi fitcut o simpltr ;i neutrtr constatare; privirile li se ' tnttlnir{. De fapt, acum regret cI au mai existat femei ln"
r

Ce tntrebaie inutiltr, se rtrsff,1tr ea.

- De dau seama de ce faci o exceplie cu mine' se - Nu-mi mirtr Amanda. acesta. Slnt geloi pe propriul meu frate' Gelos pe togi
un drept. Ea pricepu cI nu refuzul unui mariaj parte de ea.
Josh se aqezl in fala ei, avind aerul c{ se apdrtr' Pentru ctr tin prea mult la tine ca str te tratez

cI nu-[i dau voie

str

mI seduci ?

via{a mea, mtr crezi

in felul

conteazd, orice-ar

fl credea. Ochii lui li spuneau adevlrul. Nu qtiu ce-a intervenit in viala ta, spu$e ea. Dar nu
fi. Dragostea nu tine seama de nici o opre:

blrbalii care ie privesc ;ie aEezf,, cu o expresie goald pe chip' sd simt ala ceva' Absolut nici $i de iapt n-arnnici un drept

liste.' Ii apropie marginile bluzei.


Nu, Dar citeodatd le impune. , Josh o speria. Vorbea ca gi cum ar fi avut o presimgire te' ribild, pe care nu putea gi nu voia str i-o mdrturiseascE. Din I
t62

il linea

pe Josh de-

- Joshua,zise avut secrete unul fa1tr de cel5lalt.

ea,cuprinzindu-i miinile mari, noi nu am


L63

Susan Kyle

ESCAPADA
c{

El ingenunche lingd scaunul pe care sHtea Amanda,


sd aibd ochii la acelaqi nivel cu ai ei.

de doregti mai mult' Se ridic{, lipindu-se de el, tremurind


pldcere.

avem nici pe acesta, se scuzl el, dar ili wea - c{N:afpot strs6-l nici o promisiune pintr nu sint absotrut; fac nu spun sigur ce pot str md lin de cuvint. Cfnd am str Etiu exact, am str-lir

El o simli gi o imPinse inapoi. Dar era mai mult decit

evident cd qi el se excitase' Opregte-te, mormtri el.

spun. .l I

AmAnda simli

cI o doare stomacul, gindindu-se cite lu';


sA se

,t

- Mincinosule, il aatzi ea,cu rdsuflarea oprittr' Nu vrei str mI oPresc.


Josh

cruri grave ar putea

ascundtr ln vorbele lui.

Nu cumva eEti bolnav ? rlspunse el, nu am nici o boal5 fatalS. - Nu, ingrijorezi. - Md sA spun acelaqi lucru despre tine. Pot Se ridictr qi se aqezl pe scaunul lui, savurlndu-si cafeaua
tactrcos.
e - Nuvei rea, remarctr viitoare, promise ea. data face O - igi privi tu ceasul, inghilind dintr-o data restul de liJosh

'

unei Eqti perspicace, ai ghicit' Trebuie sd fie rezultatul foarte soiide educalii. Ea privi in jos, apoi i9i ridicl din nou ochii' Nu, nu, am numai spirit de observatie, ppti r5utlcios' dar se inrogi, cu toate cd incercase s[ pard dezinvoltf,'

ii zimbi trist.

I I
,

El chicoti, flrd s5-i reproleze ceva'

el, dar eu o fac mai tare.

qi

chid fierbinte si se ridictr. t Sper c[ nu trebuie sI pleci atlt de repede, protestl ea. - Ba da. Sint agteptat la Florenla pe la miezul noplii, duptr ora noastra; o ridictr Ei o linu la intrllimea lui. Trebuie s{ plec. Amanda privi cu tristele in ochii lui. Tu intotdeauna spui numai la revedere.

t"*lill

de trist5; ei doiaveau parte numai de sfirqituri' niciodatl

- Tecauteu. uga de la intrare' Amanda il urmtr' supusd Josh o luf, spre

lui a avut aminti el. Dar nici nu-i intoarce spatele' Reputalia de suferit. 9i a ta nu ? il incerc{ ea' - intoarse s-o priveasctr, stind lingtr uqa deschistr' Se Ai wea tu sI afli, glumi el, lntorcindu-i cuvintele pe
care le folosise mai devreme la adresa lui' Te rog' Md voi comporta cu Brad la fel ca pintr acum'

bucur c5 nu vrei sd te m5rili cu fratele meu, iqi

Salut, murmurtr el.

', l,li :i, ,

? glumi ea. Aq fi foarte incintatd. - Ai spus,,sdruttr-mtr" degetelor gi iqi lipi strins buAmanda se ridicl pe virful zele de gura lui. El se incordtr, incercind s[ se opunf,, dar aproape imediat o ridicd aproape de el gi incepu str-i devoreze g:drra moale Ei nepotolittr. Amanda ii simlea trupul inalt qi puternic lipit de trupul ei ; il dorea nebuneqte. Se apropie ti mai mult de el, tremurind. Este ca qi cu alcoolul, gindi ea amelita, lnapoindu-i sdrutul. Cu cit bei mai mult,-cu atit

iubitoare' incearctr str te odihneEti, adeugtr ea' cu privirea qi Florenla e aqa departe"' Egti deja foarte obosit ' itt faci griji degeaba. li atinse obrazul cu virtul degecu un telor. ln ochi i se'citea admiragia' O adoia' Josh zlmbi el' aer inlelept. E periculos str speri, adlugd o la;itate str nu speri, i:o intoarse ea' f[rf, sI -'Esie fapt de ce este aEa trist' Speranla este tot ce ne inleleagd de
mai rdmine PinI la urmd.

r64

Susan Kyle

Mina lui cobori incetisor. mea. - I"^a revedere, pIpuqatragtr lnapoi, s5-l imbrtrtiseze, sI-l Amanda ar fi wut sd-l ingrijeascd. Dar el se intoarse qi porni spre limuzina lui, lungd Ei neagrtr, in care Eoferul il aqtepta cu rdbdare. Se ridicd repede str-i deschidi usa. Josh se sui. Nu se uittr inapoi, nici cind maEina porni ;i se lansl pe sosea. TotuEi, Amanda il urmtrri pind cind maqina disptrru din raza eivizualJ.. $i chiar atunci, nu se grdbi str inchidtr uqa. igi zise ci ar fi posibil ca el s-o iubeasc6.

CAPITOLUL
DOISPREZECB
'

ctimbAH, Mirri era un sac de nervi. [a serviciu, reugise ajunga h un compromis cu Nelson Stuart. Ea il btrtea mai putin la cap gi se imbrdca ceva mai clasic decit inainte. Iar el era mai pulin t5ios. Dar lui Mirri i se ptrrea ciudat faptul ctr el incepuse s5-i arunce priviri lungi, pe ascuns, genul acela de privire despre care citise prin romane, dar nu le observase pin5'acum in

Dsa

realitate. Si Nelson se schimbase. Dar nu chiar in bine. in biroul lor venise un nou angajat, Danny Tanner.'Danny cra btrrbatul tuturor femeilor gi o lud la ochi pe Mirri. Din

reamintea lui Mirri de unul dintre suf'ere foarte tare. Aqa cd inghela de cite ori Danny intra in birou. Vineri, duptr pauza de prinz, Danny sdtea'in picioare gi-i vorbea lui Mirri. Dar, prin fereastra biroului s5u, Nelson il nefericire,pentru el,

ii

blielii care-o flcuserd sI

vdzuse.

Se ridicase, intrase in camera lor Ei se agezase lingl biroul lui Mirri, uitindu-se fix la Danny. Nu ftrcuse nimic altceva. Se uitase numai la el, cu ochii lui adincili in orbite, negri, cu chipul lui ca sculptat in piatrd. Danny ingdimase ceva si ieqise precipitat.

Susan Kyle

ESCAPADA

incordtr.

Dar, sub vraja ochilor lui, furia ei se topi si trupul

Nu-l incuraja in timpul orelor de munc5, u spuse _ Nelson scurt. Nu l-am incurajat, se ap5r5 Ar fi in stare sd-Ei puntr perna pe biroul ttru dac5 tot se invirte atit in jurul Mirri il privise lung. Eu incerc sd-mi vdd de treabtr. Nu-mi pot imagina ce gindesti tu despre asta. Ascultagi-mtr... Se opriser5, privindu-se, dar nici unul dintre ei nu cedase.
-

ea.

lui.

risul. Nu EiJ putea imagina pe demnul si elegantul domn Stuart intr-o pereche de blugi. $i-l putea inchipui numai in lrumoasele costume pe care le purta la serviciu, ca acela cu care venise la prima lor intilnire. Dar nu in blugi. C.lnd Mirri deschise usa, il vtrzu imbrdcat in blugi de culoare albastru deschis, care-i acopereau ghetele din piele maro, lucrate manual. c5maqa western artrta perfect sub jacheta de doc, iar pdrul negru ii era acoperit dg un Stetson cafeniu, care-i completa linuta. Mirri era uimittr si nu reusi sd se
prefactr.

se
?

- Vrei str-mi mai pregtrtesti Stroganoff-ul miine searl intrebl el pe neasteptate. - Da.ei sunase mai dulce Vocea
p" care i-l oferi fdrtr
ii

Nu sint suficient de imbrlcat ? vorbi el, t{r5g5nind cuvintele ; privirea intunecatd ii alunectr admirativ pe siluela ei voluptuoastr. Tu eqti distinstr in echipamentul trsta. Multumesc. Arltati ca un cowboy.

str-qi dea seama, era plin de

decit ar fi dorir ea ;i zimbetul

- M-am ndscut la o fermd de ling[ Victoria. Dup[ moartea bunicilor mei, unchiul meu a mogtenit tot, adtrugtr
el, ftrrtr str spunl ceva despre mama
l

prbmisiuni.

- dtrdu din cap. Ea


Nelson igi luguie buzele.

l,a

gase ?

lui sau despre sfir;itul ei tragic, sau despre viata lui aspr5. Acum el conduce ferma. Merg qi eu pe-acolo in concedii, ca str-l mai ajut.

ri'

jurtrri.

Ftrrtr arsenic in sos ? Jur, zise ea, punindu-qi mina in dreptul

inimii. $i eulfac asta, dar numai cind sint forlat de impre-

r,

Lui Mirri nu-i veni sd creadtr ci el spusese asa seva. Vor_ bise tdr4gtrnat, lncet qi aptrsat qi aparent farl pic de inteli_ genp. _Mird lncepu s{ rld6. Clnd se lntoarse sl se hdrepttr spre biroul lui, mai avea in ochi o liclrire de veselie. Dornnule Stuart, gindi Mirri,lnctr nu egti pierdut definitiv.
Simb5ttr seara, duptr ce pregdtise cina, Mirri se ?ntreba cu ce sd se lmbrace. Pintr la urmd se decise la un taior galben_

\i scoase pdllria cu multil indemlnare aruncl pe sofa. sI te cu ceva la buctrtlrie - PotdrIgul ajutv-ali oferit, spuse ea? zimbind, dar totul ci E este deja pregtrtit ;i aranjat pe masf,. Mirri mullumi lui Dumnezeu c{ vocea ii suna normal, deoarece era foarte
Mini il urmlri cum
qi o

emo!ionaH. sttrteai punctual ? De fapt, - Ai Etiut ctr voi fi spate ;i centralizai te-am auzit cind pariurile pro qi ln camera din

pal din mltase gi la o bluz{ din mtrtase artificialtr. Farul li cidea liber pe umeri gi se incillase cu pantofi cu tocuri joase. Spera sfi nu fie prea elegantd. Daca Nebon ar fi apdrut in blugi, ar fi flcut-o str se simttr groaznic. Apoi o apuc{
168

voastra au fost atit de fraieri inclt au pariat contra ? Am ciqtigat astfel 0 grdmadl de bani. - Deci eEti avantaja6 de faptul cf, am ajuns la timp, spuse el, urmind-o la m[su1a eleganttr, cu fala de mastr albtr, din lin5, pe care stdteau florile proaspete, lacimurile, farfut69

contra punctualitdlii mele. Ea rise. Ce puteam str fac dacl unii dintre agentii dumnea-

ES

CAPADA

Susan Kyle

riile

;i apedsant. rece este dezagreabil, zise el. - Stroganoff-ulstr luali loc' Vtr rog
oe eteganie o

mtncarea aranjatd pe platouri, lntr-un mod foart


.r

- Aveli niqte lucruri' v-am invitai atunci la cafea, ca sd putem lSmuri


'

nqte idei ciudate despre mine' De fapt de-asta

incepu ea. ingrozi.

lui o Dar el era deja in picioare, lingtr ea' qi privirea

rl

- $tiu.el aqteptd sd se aqeze ea intii gi politelea lui plintr Totuqi,


ficu pe Mirri

i[

se simta o femeie vulnerabild'

Era pJntru prima oard cind sb afla singurf, cu un bdrbat' Era; infriio;at[ Ei nervoasl; dorind ca el sd nu-qi dea seama de asta, devenise mai volubild declt cle obicei' Dar Nelson, care o cunoEtea foarte bine, era incurcal De fapt, era uimit, era clar cI ea nu se preflcea, ci chiar-$nea lai et. privi repede in farfuria lui, ca ea s[ nu observe pl5cerea qi; satisfaclia'care i se citeau ln ochi. inlelese c[ Ei ea il dorea la fel de mult Ei ctr va urma o noapte minunatd' Dar avea de glnd ca ln dimineaga urmtrtoare s-o alunge din serviciu qi' cu in sfirqiq cea mai bunl [u1in noroc, Ei din viaga lui. Gtrsise, melode s-o determine sI ptrrdseascl agenlia' $i, printr-o ironie a sorlii, totul urma sd se aranjeze la sugestia ei' Mirri abia dactr se atinsese de mincare, cu toate ctr Stroganoff-ul era specialitatea ei gi-i reuqise de minune' Dar muIafirul ei avea intr-adevdr poftd de mincare, lichidd dou[ portii cu garniturtr de legume, precum qi o felie uriaqd de i

Nu m-ai invitat insd la tine ca s[ st6m de vorbtr 9i bralul lui lung amindoi ltim asta, Mirri, spuse el insinuant qi c[ hai str renuntdm la corr ln,in.,j Ei-o trase linga il. A';a mentarii inutile, vrei ? spuntr' dar buEa deschise gura ca strl intrebe ce vrea sd ,.f" foi pline o 6prira. Mirri nu se aqteptase sd o sdrute' Era

care o supuse' ca total nepregdtitd pentru violenta apdsare la ;i pentru rernarcile lui insolente' s^cape infuriatl de ingimfarea lui, il irnpinse' incerctnd sI voie str se indepdlele' Ilceo" itnoiefiure. Dai el nu-i dddu puterou sd ridl si ta gifii", iar bra{ele-i suple se lncordard vdzind cd nu are intenlia s{ renunle' li.. n" ,"uiira sltualia, intimd apropiere' ci, din contr6, era pregdtit pentru o qi mai C: cit se lupta mai Mirri iqi dldu seama de greqeala ? s[ scape muli cu el, cu atit il excita mai tare' Cu cit incerca
Oin i*Ura$qurea

iu"r tnut"
l

lui, cu atit o trlgea-mai ?pJoape' Pdrea str-i dorpitrcere cI dispune de ea' Gura lui deveni mai

pllcintd cu mere. El se rezemd de spdtarul scaunului, sorbind din cea de-a


doua ceaqcd de cafea. Tu ai flcut Pltrcinta

nic5, sdrutul mai Profund.

cit de mult o cu tandrele la avansuri. NumaiDumnezeu Etia


,

Dactr s-ar

fi purtat delicat, poate

ctr

Mirri i-ar fi rf,spuns

' - Da. Uciderea merelor a fost un lucru ingrozitor, deoarece lipau lntruna
El chicoti.

- Plreli surprins. Nelson ridicd din umeri.


se

Esti o foarte bunl bucf,ttrreas5.


l

- Da, Nelson de-abia acum lncepea distraclia' Mirri Dar pentru


ridicl
de la mas5.
170

pentru cI nu-!i intuisem talentele culinare'

ardoarea lui nestAplnitd o ftrcu str-i inchidtr Era poruntoat! po4ite. Nu era absolut deloc convingdtor' citor, asPru qi imPulsiv. de o Deoiata-Mirri iqi aminti de o noapte lntunecattr' gang unde st5tau ciliva- tine-riteli' stradtr pustie qi de un Simli p"iip.r"p," rLte. Imaginill acelea oribile o copleqirtr' trupul coapsele de cum miinile lui ii atingloldurile, frecindu-i sd lipe ingrozitd' lui excitat qi incepu simluri' q"ntT Nelson aproape cd n-o auzi, dominat de gustul delicios al gurii prima oara tn viali tui. Trupul ei moale' afiLgea!

bar

t7l

Susan Kyle

ESCAPADA urmtrtoarea gesturile de copil bAtut, care astepta sf, cadl


.',,

ei deschise il innebuniserd. Nu se gindea decit s-o ducd


pat Ei s6-i simtd corpul sub al

Realizind numai faptul ctr nu se mai linea bine pe pi' cioare, o lutr in brage, linindu-qi gura lipitd in continuare del I araniat lmpecabil' strdb5tu a ei,'gi strAbatu holul ; gdsi patul aranjat impecabil' pe pat Ei se lntinse lingl ea, sdrutind-o intruna" O aEeztr nici nu mai incerca sA l-uqte; Ea rlmase "otpl"t'n"miEcatS; capul, s-o priveasctr' Mirri ridic5 pentru o clip6 Nelson iEi era evident in stare de goc. Avea ochii larg deschiEi, care priveau in gol. Tremura din tot corpul, dar nicidecum de pasiune sau de dorinld puter: nicd. Ciripul ei era palid, atit de palid, incit pistruii aproape strf,luceau. Avea buzele vinete, tremurinde Ei lacrimi calde ii
i

lui'

loviturl ! ^cind o vdzu O pu*. din sufletul lui se zbuciumf, qi muri' Mintea se trezi intr-o dureoe Miiri total lipsitf, de apdrare' gestului pe care era ioasa ctarviziun'e qi realizL enormitatea fetei' Poate cd se imbrtrca gi gri" ta-i f".e. Se inEelase asupra care-l i" put,u ca o femeie usoarS, iur nu era decit un rol pe lui cu deoarece experienla ior'u. $i el nu-;i df,duse seama' iemeiie era destul de limitatd'

*tr.'il;il;

Dupd ninoojr" intr-un picior, punindu-li mina pe.genunchi' cd el nu se mai apropia' incepu on-ainuq cind Mirri lnletese
sd-i dispartr teroarea din ^g-n

Nelson ff,cu doi paqi inapoi, avind inctr respiralia pe spaie paruf rrvrgit !1se us1 pe vina spriji-

u"t"l:-

rralu Ps uuroJr. qiroiau pe obraji.

Nelion se inturie. B[ttrile inimii ii vibrau in tot coipul Ei I simlea o dorinltr dureroasd. Dar felul in care arlta Mirri il
se trezeasctr. Se ridicl de lingd ea, luptindu-se str-qi] sdpineasc5 simlurile rdvtrgite. Era exact pauza pe care o aEtepta Mirri. Sdri din pat !! ln graba ei nebuntr, c5iu, lovindu-gi bralul de marginea patuluil fala la El se lndreptl spre ea. Dar Mirri se intoarse

f[cu sI

priviri' Mirri, spuse el, cu o-loce blindtr' p: Pt" fac nici un o folosea cind vorbea cu iopiii lovili' N-o sa-!i EEti in siguranld' ,fo. N,, mai vin spre tine, gata' nu-l mai Mirri era cupiinse de Jonvulsii, iar ochii ei mari
regulf,,
vedeau pe el, ci lntlmplarea din trecut' atita rdu Ei mi-au fdcut." rdu ! qopti ea' Mi-au fdcut"'
!

perete, linindu-qi miinile lncruciqate peste sini' Incepu sd pnngI h hohote, fIrI s[-Ei dea Seama, infricoqatd li^lo3te ;, iagulit",lncit vocea abia i se mai auzea' Merse pe lingl pereie,'pind ajunse intr-un col!, linga qifonier, gi se ghemuir acolo, tretrnurind, cu miinile lntinse Ei palmele indreptate, spre el, incercind sd-l oPreascS. ea, implorindu-l infricoqatd, dar vocea ingro-i seNu, 1iptr intr-un hohot de plins. Nu ! D,oamne' te rog, rl sparse zit{ nu mai weau inc-o dattr ! Nu mai vreau !... N-am s[ te las ! str se lipd ea ;i pumnii mici se lncleqtarS, pregatindu-se Nu weau ! Vocea ii tremura. apere. El se opri, uitindu-se la ea, ;i in cele din. urm[ inlelese totul. Lucrise cltiva ani ca apdrltor al legii si vlzuse destule cazuri de viol, a;a cI recunoscu comportamentul specific' Era atita frictr in ochii ei mari, albagtri, ;i atita oroare in
,

^cu

se inrspri' :l-il.,l1ti, adtnc in sutlet' lr teascl unele lucruri p-e care le lngropase o awsese despi'e era rusine' Uitase parerea greqitd pe care fald de insul care-i prooe o furie neitepinitr

chip;i;"i

*a

oar ca o

racy11

""pti"s ""lii.i lui Mirri aceastl voc:lse

sPaim5'

Dar ea sPusese ,,ei" ! se se controFu cuprins de o minie cumplit5, dar incercd leze. Trebuia, de dragul ei'

intimplat

rr

bralele in Ea inchise ochii, incepu sf, pllng5' strlngindu-qi ce lacrimile-i curgeau jurul corpului qi leglnindu-se,1n timp
pe obraji.

Cind eratn adolescentf, qi locuiam lnctr in casa mei' Se prrinlifoi, obiqnuiam s[ ies noaptea cu prietenii sil scurtez din drum' ir.or" intuneric gi am pornit pe o alee'
r73

172

Susan Kyle

Cinci dintre bdielii cu care mergeam de obicei la scoald venisertr p_e_alee sa rragd o ligara gi aveau cu ei o ,ti.fa l" Ujr_ turtr. M-au vdzut Ei au pornit spre mine, incepind 1a*i :*-nr" cmvinte jignitoare, ca unei prostituate, mntinul Mirri, inghilind in sec. Am luat_o f1 fugI. Am fugit,foarre repede, dar m-au prins. Rideau gi_mi ,p-uneuu .e ?o."am sa mi se ?ntimple asta, altfel ce_ eiutam iingura noaprea pe stradl ? $i-atunci'm-au violat. Toti.

ESC

APADA

Te-am chemat in seara aceea pentru cI voiam s6_g po_ mi s-a-ntimplat. Stiam ce ptrrere ai despre mine, dar sd Etii ctr nu sint o tirftr. Dar poate cA totuqi sini, din mo_ ment ce blietii au crezut c6 eu chiar mi-am dorit_o. Vocea i se frinse.
vestesc ce

_ apropie..de

L:i

Se se

nou sau sd poard prot"rtu. O aduse i"rpJi"1"_ ll^"lll.dii fragerie;i se aqezartr pL fototiu, strtngind_o ia piepul lui. L,a incepuq ea sfitea incordattr, dar dupl ctreva rucro, u4r uupa cit"uu rninui" reuqi sa mfnute feuqi Sd

Nelson-i se opri respiratia si blestema in gind. ea, inconjurlnd_ocu 6raiete, inainre

povestit
,

; ";;;;;

Se

plnI acum ? Ea igi ridicl ochii incd plini

Bralele lui se strinsertr qi mai mult qi gemu. - Acum mai rlsucesti qi culitul in rantr. De ce nu mi_ai
de lacrimi.

felaXeZe. relaxeze.
E=n

pr.r*;;iilii;#;#;i,ii "'i cin{easerdsuciseuEorinbralelelui. ' -i]


qi ondulat, care mirosea

reguld. EEti !n siguran!tr acum. Eqti cu mine, esti ^ _l a mea. Nimeni n-o sd_te mai supere, niciodatl, ,pua" o prorejeze. Jur. Fsti bine, Mirri, "1, ; !ir" ,"i P15ri1sd intimple nimic. "_; O.strinse in brate, stind cu obrazul ascuns in plrul ei des

- Dar n-am mtrrturisit nimtrnui, niciodattr, zise ea, sur_ prinstr. Cu exceplia Amandei. Mama mea a murit, iar tatil meu era un be1iv. Nu.i p{sa deloc de mine, unde merg qi ce fac. Eram o proasttr, mtr plimbam pe strtrzi. Am fost-li un film cu prietenii ;i m-am intors acasd pe scurtiturd, singurl ; tresdri fIrtr str-gi dea seama si inchise ochii. DupI intimplare, m-am dus la Amanda. M-a convins sd rdmln cu ea, m_a dus
la doctor... Cred ctr m-a; fi sinucis dacd nu era ea lingtr mine.

lmbrdliqarea lui era acum blindtr qi protectoare. Ea simgi i.r" desrind tog mqchii gi ca hceie sd respire normat. :lT corpul ii rremura inc5, Totuqi, involuniur. framJiui *"r" ,;. suplS o mlngiia usor, Mirri se gindi cd el zlmbeste foarte frumos. Iqi

linistitoare.

::
pe^

t::lll

Lr:b.l,"::

ddduse cu pltrcur, iar cima;a emana un usor miros

mlinile lui frumoase

ir"""i"i"ii'J";

Mirri deschise ochii qi aruncl o privire in jur, care se opri pleptul lui Ei apoi pe fereastra Cin spatete tor. Strecurtr o mrna mlcug increztrtoare sub cdmasa lui qi iqi ltrsd obrazul sd -* se odihneasc{ pe pieptul lui, ascultindu_i Uatiite inimii.-Doamne, $opti el. Ce-am Tonul lui era trist si tandru

intimpla aqa ceva. Polilia arestat - N-am...a putut... pe cineva ? s{ anunt politia, spuse ea, incles_ tindu-qi degetele de ctrmasa lui. M-au amenintat, str nu cum_ va str indrlznesc sd-i denunl $eful lor era fiul unui cunoscut om politic din localitate; el mi-a spus c6 ceilalli vor depune mtrrturie sub jurlmlnt ctr eu am fost de acord cu ceea ce s-a-ntimplat. Cuvintul lor cinttrrea mult si toata lumea ar fi crezut ctr incerc sA scot bani de la ei- 'i"oti stiau cd eram
strrac{.
carc.

I-$

, Ba a fost, spuse ea cu greutate. Mtr purtam ca qi cum n-as fi avut pic de minte. Aveam incredere ln toattr lumea. fi crezut, n-aq fi btrnuit niciodattr cI mi s_ar putea

Sd te sinucizi ? Dar, Dumnezeule, n-a fost vina ta

Cred cI...

! injurd cu sete, simlind

nevoia str se des-

flcut

174

- Pe urmd, continutr ea duptr citeva clipe, seful lor a fost omorit intr-o incIierare. pe ceilblti nu i-am mai vtrzut
775

Susan Kyle

ESCAPADA
str demisionezi, pentru cd nu-mi place deloc s5-mi pierd controlul. MA doreai ? intrebd ea, vorbind rar. Dar mi urai !...

niciodad de atunci. Nici nu iaq mai recunoaste; ftrrtr str-qii dea seama, isi infipse unghiile in pieptul lui. Si-am... am,:;,
rdmas gravidtr.

rea si vina viegii ei.

Mina lui lntepeni pe spatele ei,ln aEteptare. ,il - Tattrl meu m-a obligat str avortez. Simti nevoia sd tragtr aer in piept, incet ;i adinc; vorbea despre mlnia, dure-

- Nu! siguran1tr... incercl ea sI - Cudldu str se ridice, dar el ozimbeasc5.inapoi, delicat, Mirri impinse

- Am lncercat sI fug, dar m-a internat intr-o clinictr. Dumnezeule, nimeni nu va sti cum m-am simlit eu dupd
aceea
I

dar hottrrit.

obrazul pe al ei, suferind altrturi de ea. imi pare rdu, zise el duios, intorcind-o spre el. imi

Mirri izbucni in lacrimi, ca Ei cum i se sfisia inima. Miinile lui o cuprinsertr si o strinserl ;i mai tare, punindu-qi

Stai aici, ii spuse. N-am de gind numai str te lin in bra1e. Mirri renun!5.

s{-!i fac ceva, vreau

N-am incetat niciodatl str suftrr Si nici nu cred ctr voi inceta vreodate. Nu pot dormi din cauiacestui *qrnu. .ur" rntr macintr, pentru cd mtr simt vinovattr...

'

Bine. Numai lasd-mtr s{ cred ctr pot pleca atunci cind ii spuse. Asta mtr sperie, constrlngerea ! Am observat; fata lui se aspri. Nu mi-am dat seama ce ff,ceam acolo, spuse el, ardtlnd spre dormitor. Mi-am pierdut controlul. Iarttr-mf,. - Cred cI n-ai mai fost cu o femeie de multd vreme, murmurl ea Eterglndu-qi ochii de lacrimi si incercind, flr[
{oresc acest lucru,

sd-qi dea seama, sd-i gtrseasctr o scuzf,.

Poate ctr, incepu el calm, avortul este singura solulie dupl un viol. Dar asta depinde foarte mult de mentalitatea femeii care a trecut prin aceastl lncercare. Tatil ttru ar fi trebuit s{ te cunoasci mai bine qi sd-!i lase tie decizia. Avortul este o hottrrire pe care trebuie s-o iei singurl. Este o pro. blemtr intre mamtr gi copil. Numai ea qrie ce are de fdcut.

El simli cd ii datoreaztr niqte mdrturisiri. Suferise suficient de mult ca str-l poat[ inlelege. $i probabil era singura femeie din lume care ar reuEi s-o fac5. - Mirri, n-am avut niciodattr o femeie, spuse el lin{tit, cu o mindrie inghelatl. Ochii ei albpltri, catifelali, ii c{utar{ privirile. Nelson era
defensiv, deoarece se aEtepta sd ridtr de el sau s5-l ironizeze. Pentru cf, a;a ai vrut tu ? tntrebl ea. Respiratia lui era intretdiat5. Nu chiar, spuse, jucindu-se cu o suvigtr din ptrrul ei. Cind eram tintrr, eram foarte timid. Apoi am devenit dur. A trebuit, ca s[ pot supravielui. Am invdlat din rtrsputeri qi am muncit din greu. Apoi am fost obligar sI inrru-n polilie Ei n-am mai privit niciodatd tn urmf,. Munca a devenit viala rnea. Vedeam ce se intimpl5 cu bdrbatii care se hsa acaplra$ de fe-

- Sint prea slabf,, spuse ea, slerglndu-se la ochi. N-am mai plins de ani de zile. Cred c{ nici cind mi s-a intimplat tragedia n-am plins atit ; se uitl la el, vlzindu-l ca prin ceat5. Nu-i aqa c-ai avut dreptate ? Sint o tlrf[.
indurerat, Nelson respirtr adinc. Degetele ii atinserl chipul
drdgtrlas.

O, nu, nu elti. Te-am dorit, mlrturisi el, cu o voce adinctr si bllndtr, in camera incremenittr. imi spuneam *"r"u cd esti o tirf5; asta era singura metodf, credeam eu, care pu, tea sI m[ vindece de tine. Poate ci incercam astfel sd te fac

mei. Nu voiam pentru nimic in lume

sI ajung ca ei. Pintr


177

t76

Susan Kyle

ESC

APADA

cind... avu o ezitare,dar Mirri era foarte atent5 siJ privea cu candoare. Nelson ridicl din umeri
de ea si continutr

apropiindu-se qi mai mult

gi-a incercat sd rntr adauge la colect]a ei de btrrbati. Ca sI i scurtez povest@, n_am stiut ce trebuie str fac. pe u apoauro criza qi mi-a aruncat niste vorbe pe care "u n_am s5 le pot uita niciodatd. pinl la urmil m_a dai afard din castr, rizind de mine; chipul lui deveni dur gi_n ochi i se oglindea suferinra. Dup{ aceastr intimplare, n-am mai avur incerc. Cu trecerea anilor, mi_a fost din ce"l.i"o"ie greu str ln ce mai caut intimitatea unei femei gindeam ci ; ar afla cit de naiv sint 9i gi-ar bate joc -de mine. Mindria mea nu voia str accepte aceastd situalie. lmi vedeam de serviciu : qi nimic
I

. -

Pintr cind o ,,debutantd,, m_a agtrFt in scopuri perverse

- Poate cA amindoi ne-am preflcut, oftI el, studiind trupul fragil pe care-l linea in brate. imi pare rtru pentru ce [i-am fdcut. A fost un accident, nu seva mai intimpla. - Eril Si nu trebuie sI_1i fie team6 cI voi vorbi despre ceea ce mi-ai m{rturisit, adtrugd ea, int{rindu-qi vorbele cu privirea. $i eu sint o persoand foarte interiorizatd si nu_mi
place sd birfesc.

ffi'la

creaturd pe care avlzut-o vreodattr. imi pare rtru cI nu l_am cre_ zut. Vei avea cosmaruri in noaptea aita qi e numai vina Ea zlmbi; avea o privire extrem de obositd.
mea.

Sint uimit cd mtr pricep atit de putin la oameni. Cred cd esre de vinl lipsa de experienld. Unul dintre agenlii care au venit pentru schimb de experien{d si care este intr_adevtrr un afemeiat notoriu mi-a spus c{ egti cea mai inocentl

inlelegere.

urmtrrea, privindu_l curioasd qi linistitl. intinse mlna, ezitind, qi-i atinse pdrul negru des. apri ,i.Ui

Ea

il

altceva.

;i

."

f{cur-o, majoritatea btrrbatilor nu doreau J, p"rri.ip"-i" intrecerea Ia care le provocam personalitdtile.


qr-efdceam ctr sint o superfemeie in pat. poate

Oriunde llcram, bdrbalii btrteau joc Oe mine, ,,fecioara de ghea!I.,. N_am mai putut sd le suport gl"."l;-;; j m-am hottrrit str-mi schimb garderoba imaginea. Cind am Ei

mlnglia chipul. Nici nu puteam vorbi despre intimplare.

imbrs{i;area sau strrutdrile unui barUat, aminre de... ochii ei deveniri reci gi_qi

mai dorit niciodattr str ating un bdrbat duptr intimplarea aceea, mdrturisi ea. N_as fi putut s{ suporr

Nu mi-am

rerrase

,r;t ;;i;:;;. *i"; ;;"_;

,j

Am cosmaruri de ani de zile. Absolut in fiecare noapte. $i nu md vor ierta niciodattr. Nelson se incruntl. Te-ai tratat vreodatl ? Nu, si nici n-am s-o fac. N-am de gind sd permit unui strtrin s5-mi scormoneasctr prin subconqiient qi sa ciqtige o suta de dolari pe ord, numai ascultindu_mi vlicdrelile.

\i

p"r".fiJ;;;

Dar - Nu. psihoterapia te_ar ajuta, se incdpilind Nelson zimbi si cldtintr din cap.

el.

Stii,

rIspunse - sI Nu, nu-i asa, el. Tatdl ea, mirlndu-se pare vorbeascd cu
gur.

Pun pariu c{ erai foarte greu de sttrpinit in copildrie.

cit de usor i

se si_

md

meu avea un btr1 gros.

c{ le era fricl de faptul c{ nu-mi vor putea face fatd, ci_mi voi bate joc de ei. oricare-ar ii fost motivele, acum se purtau il"i;i;; mine, glumeau si eu tot singurtr ramineam. Ori.um,:".u *", bine decit str fiu permanent ironizattr. presupun c{.m-arn preficut destul de bine, incheie ea tristd.
r78

Cu care te b{tea, continutr el, ca cum ar Ei

fi stiut

Ea d{du din cap, privindu-i nasturii de la cdmastr.


'

- Nu-mi plac oamenii foarte mult, recunoscu ea. Egti o actrira mutt mai bund decit as fi cre_ . -.\t:i$e. zut, ? Inlepi ca
prin vene de cite ori intri gi mergi prin cameia. Zimbetti tot
179

$tiai

Eampania. Singele incepe sd-mi alerge

Susan Kyle

:l:pur, ne.

fericirl,
Am

ca

li

cum viata ti s-ar plrea o continutr bucul

ESC

APADA
sd scape nepedepsili, spuse el

N-ar fi ffebuit si_i laqi

Ei citeva bucurii, replicd ea. O am pe Amanda, cu,l care pot comunica, am un serviciu bun qi mine lnsdmi.

cu rdceald.

mlirr;;;;;;
?

blinclete.

Ti-ar pllcea

se stai aqa rot resrul

vietii

intrebd el cu

asta. M_am gindit tot timpul dacd nu cumva au mai nenorocit si alttr biati faU. Dar atunci eram foarte rindrd !i foarte speiiatl.

*.Acum;tiu

mitere, aqa ctr md

Nu stiu dacd aq mai putea se fac dragoste cu vreun ,-. b{rbat, rtrspunse ea. Ar cere un efort teribil din pu.t"u rn"u dacd aq tncerca sr intrelin o relalie Imi

reusi sI zimbeascd.

El ii dldu pe spate p{rul rlvlqit qi o privi. inrr-un rirziu, Eqti foarte d-rdgu{tr, murmurd el. Vrei str lucrezi in
?

ab1in.

cunosc ti_ "";;;;u.' ''u vu'vD! rr?

continuare cu mine
I

- Pentru cd sintem sinceri unul cu celilalt, recunosc da. M-ai atras.


Dar nu te mai atrag incepind din aceasttr seartr. Mirri se incrunttr Ei sprincenele i se curbartr

,Dar eu te atrag foarte mult, nu_i asa

ci

,nr, "r.

Da, cred cd da. El dddu din cap qi_si retrase mina din pdrul ei. fi bine str plec. Egti sigurd cI nu ai nevoie

de aju_

trnt"sc singurtr de mult timp. Mtr pot descurca, spuse

- Pentru cA te_am fAcut s{ suferi. Te-am insptrimintat.; La dracu' ! Aproape cd te-am forlat. Oe-asta nu. $tiu foarte bine ce mi_ai fdcut gi totugi nu mi-e fricd -- ----'' det tine. A auzit cn 1i-am spus ? repetd el. N_am glumit deloc. Inviatamean-amfacutoiagost".""r"'"i-iinatacapat. " l-

Decenu?

,l

intoi,,".hip;i

.".1" Lr.,f t"*otl ; i uru-u' susllj'^::, Ei nicizim_betulnur" onri ';'r"-ffi;il'r,;;" ,".pin greu' mtrcar n-";;;;';-:;:uuq
;

mind pe care-o poli strlngi. Faci tu asta pentru mine ? intrebtr ea.

Nelson se ridicd, agezind_o cu blindete in picioare in fata lui si ii cercertr chipul palid cu privirea iniun".uta. * Nu-mi place str te las singurtr, Mirri. l1i hs numlrul meu de telefon; promili cd mtr vei suna dactr ai nevoie de mine ? crteodata, o voce pe care-o auzi in intuneric este ca o

Do, te-am auzit, zimbi ea timidr. si eu slmt

El

Bineinleles. O faci pentru oricine are nevoie, ghici nu r{spunse imediat.

ea.

A";;;j##::,i?j,""1ffit:1ju''!',
in acel moment
s_a

- Dar este un miracol ctr nu te_au ucis. - Au incercat. Unu.l dintre ei md stringea de git cu cureaua, dar tocmai
buranle. Ei au crezut cd esre acolo gi au fugit.

secret.

- Nu slnt societate de binefacere. Nu are nimeni numlrul de telefon, in afarl de unchiul meu. Este trecut il
Ea se uittr mult timp in ochii lui.

polilia,qa

auzit"Jrena unei am-

ci;*i""llll,li$

Chipul lui se indspri.


180

pe o bucatl de hirtie, pe care o ldsd pe mlsuta de cafea. iqi puse stiloul in Ouzunar gi_qi rua Sl"iron_ur.

Atunci - scrise il voi folosi. Dar numai in caz de nevoie. il


Stroganoff-ul a fost excelent. Multumesc.

Susan. Kyle

ESCAPADA
bragele
spuse,
r

Mirri il

conduse pintr la

deasupra sinilor.

u$, tinind

ea, f6rd s[-qi ridice privirea.

Cu multtr pltrcere. As vrea sd-!i fac Ei quiche,

Cind privea, simgea ci o furnictr tot corpul. Era o reactie ciudattr, dar care o umplea cle pltrcere. Chipul ei se lmbujortr cind el incepu str zimbeascd.
Noapte - Noapte buntr. - plecd bun5. El

il

,i

Nu - De cred cd ilam mincat vreodatd 8So cvo; obicei pregtrtesc simbtrtd noaptea. imi plac fil. mele de groazl care se transmit la televizor slmbAd noaptea gi de obicei stau plnd tirziu. Filme cu vampiri qi vircolaci, il Itrmuri ea. Dar nu-mi place sd v6d prea mult singe curglnd. - Nici mie. Arn rrtrit Vietnamul. $i n-aq mai vrea sd v5d niciodati cum slnr mdcellrili oamenii. Dar ci{i ai ? il ea. - Treizeciani qapte;intrebdatinse ulor pe ptrr. el o Oricum, ;i sint prea bltrin pentru tine. - Eu am aproape doutrzeci si patru. Nu, nu eEti, zise ea; :i privindu-gi virful degetelor. Nu-!i ardti virsta, spuse el, mirindu-se putin. l

Mirri il urmtrri cum merge la urc{ la volan. il urmlri pind cind maEina se pierdu in zare; apoi inchise uga Ei o incuie. Degi seara incepuse
uEor nehotdrit.
maqintr qi se

surprinzitor de bine. Merse str curete ln buctrttrrie gi incepu s[ fredoneze o melodie.


dezastruos, se sfirqise

- Nici tu. - deschise uqa qi se uitl afartr, El

'

, Fnind plltrria a ----- r------

in

mintr.
ii

ll
'

spuse, ftrrd s-o

borul p5lIriei. Mi-ar pltrcea foarte mult, dar cred cd te-am speriat
prea

priveascS. Inima lui Mirri o lul la goantr. Ai viitoare - totputea veni simbtrtadar minaca str afli. pe El nu se intoarse, i se strlnse

Intotdeauna m-am intrebat cum e gustul de quiche,

Zilele urmtrtoare nu se intimpltr nimic deosebit, dar luni, cind Mirri se intoarse la serviciu, observl ctr atitudinea lui Nelson fattr de ea suferise o schimbare radicaltr. Era blind, politicos Ei chiar ii zimbea. Mirri se ,,inc5lzea.. datoritd lui, aqa cum flcea Ei floarea la lumina soarelui, iar munca ei suferi pulin din cauza euforiei ei. Pe de altf, parte, Danny Tanner devenise o adevtrrattr pacoste. O fixa pe Mirri ca si cum ar fi implorat-o si-i flcea curte tn rnod direct. Cu clt era mai rece cu el, cu atlt el devenea mai insistent.

,,

Era foarte hottrrit str facl inceputul gi-l ftrcu. fntr-una din in timpul pauzei de prinz, Mirri rlmtrsese in birou numai cu Danny gi el debit{ o remarcd foarte clard despre ceea ce ar fi vrut s5-i fac5.

zile,

- tare.

Din nefericire pentru el, Nelson Stuart tocmai


r

trecea

vor [u trr<tl (,srr altclaDl .ualoal care lntrat mlne - Dar nu mai efti acela$i btrrbat carg a intrat la mine mai devreme. Acum nu-mi mai este fricd de tine. Stii ce r5u e str suferi. Nelson respird adinc.

i I

182

Da.
Ne vedem luni, la serviciu, zimbi ea. in primul rirtd, rdspunse el.

prin fata biroului rtrmas cu usa deschis{ gil auzi. - Ce-ai spus ? il intrebtr, lnfuriat la gindul ctr Mirri tolera folosirea unui asemenea limbaj in biroul ei: - Vorbeam cu ea, izbucni Danny. Era un pugti smecher, ieqit de curind din colegiu, cu o plrere foarte buntr despre el qi ftrrtr prea multtr diplomalie. - Vorbeai cu mine, pe dracu', spuse Mirri printre din{i, sdrind imediat ln picioare.

I,

Susan Kyle

ESC

APADA
ne-a ameninlat
?

$tiind cum se purtase el insuEi cu Mirri, Nelson se cu greu sI nu facl cloi pa;i ;i str nu-l arunce pe Danny prinl perete. Tanner nu era de fapt agent, ci un furlclionar, numAi cu citeva trepte mai sus decit Mirri ca retribulie. Deci nu erd de neinlocuit. plingere Ei sd.l acuzi de hdrluieli - Vrei sd inaintezi o obscene ? o intrebf, Nelson. O, Doamne, dar a fost numai o glum5, dddu inapoil
,l

daci va face aqa - Dar cHtin5 din caP. cum Nelson

Oricum, nu va conta. Pentru c{ eu voi depune m5rturie pentru tine. Mirri rise nervos, dindu-qi plrul pe spate. N-am putut s[-l determin sA renunte' MI bate la cap

de cind a venit aici.

Danny. ' , sdturat pin[ peste cap - Da, vreau, r[spunse ea. M-am de limbajul obscen al domnului Tanner gi iam cerut de'
Dar el n-a wut s-asculte. Te rog sd pofteqti in biroul meu, domnule Tanner; eEti suspendat ftrA phtl pin6 la audierea formalf,, ad[ugtr elt iar atitudinea sa il sperie pe Tan4er. Incepind din acest mo. foarte multe ori
sd inceteze"
.

str-mi - De ce rr:-ai cI n-ai sd md crezi. N-are decit str spuntr MA gindeam ce vrea. Aratd ca o qopirltr, nici o femeie intreagd la minte nu
?

venit

spui

i-ar da atenlie.

,i

El chicoti.

ment. prieteneasc5. Ea e femeie, iar eu - Dar era o discu{ie sint bf,rbat...


corespunzitor.
se

r Sd nu-mi spui asta ca str-mi faci pl[cere. - iiDar e adevlrat. El privi ochii catifelali.
;

este angajata agenliei - EaNelson, stlpinindu-qi cu greu nervii. Nu ai dreptul continud

noastre, domnule Tanner,

s-o supui la nici o acliune qi la nici un limbaj care ar impiedi-',ri t' ca-o s[.qi desftrqoare activitatea in mod

- ImagineazA-licA - Din cauzamea? protejez, am devenit chiar ugor po- Simt nevoia sf, te sesiv. Te deranjeazd2 Mirri simli o ctrldurtr pl[cuttr in trup ;i incepu sI
zimbeasctr.

mi-a venit sd-l pocnesc.

rl
i

spun c{ ea m-a

Voi depune o contraplingere, ameninttr tinlrul. O

str ri

incurajat.

- Nu. Nu cred. collul gurii. O privi de sus in jos qi deNelson zimbi din
odatd se incrunt[. Ea era imbrdcattr intr-un costum simplu gri, cu o bluzdroz-pal gi pantofi negri, cu toc inalt. Dumnezeule, dar ce s-a intimplat cu tine ?

i;

Mirri simli

c5-i vine rau. Iattr

cI trecutul

relntorcea.

de a - inaintedulap, face asta, asigur[-tezimbindu-i. il avertizl Nelson, vru ascuns in la ei


Ei se

ctr n-ai

nici un cada-

Cuvintele lui avurtr un efect imediat : Danny plli. Se uitd


aEezl la biroul lui.

Nelson

chemd pe

Mirri in

camera

lui de lucru,

- Ce vrei sd spui ? - A murit cineva ? - Dar spuneai... Nelson veni spre ea gi-i puse miinile pe umeri'
qi sd nu-l mai

inchizind uga duptr el.


I

zavA.
184

Zimbea,plin de o ciudattr mindrie. De data aceasta n-ai mai dat inapoi. Egti o fatI gro-

- elPunel inapoi in cutie categoric. OrbeEte-mtr spuse

porli niciodattr,

cu culorile tale. Ia-1i br5![rile tu tnsIli. in viaga mea n-am sf, mai fac vreo zbrnditoare, fii remarcd nepltrcuttr la adresa ta.

i
I I

SCAP AD A

Susan KYle

Ea chicoti uqor.

toatd lumea din jurul lor gustindul si avu sentimentul ctr

I
I

- Domnule zise el, privind-o surprins' Dar am qi un sd qtii, - Poli prenume.


I

Stuart, incepi str dai inapoi'

rlisplrut.

paqi inapoi' pind ajunse El se retrase brusc 9i frcu ciliva excitat qi n-ar mai fi putut asla birou. Era in mod et'ident
cunde acest lucru'

- incordtr, pentru ctr era foarte excitant str-qi audii numele Se


pronunlat de buzele ei.

Nelson, spuse ea moale, duptr un timp'

s-ar fi simlit stidenit' Mirri nu voi sd-l priveascf,; poate el nu-i.poate rezista' Dar ii pldcea sd constate cd

Mirri observ[ duritatea chipului slu'


murmurf, ea'

:r

- Uimitor...decit iumtrtate din ceea ce se intlmpll' spuse nu stii - $i el printre dinli.

Respiralia ei se ingreuin[' ii privi buzele de tot felul de sentimente ciudate' Ai putea sd mtr s5ruli, propuse ea cu neru;inare' Promit cl n-am s[-1i fac raPort' Pentru ctr Nici chiar dac[ ie voi aqeza pe biroul meu ?
asta ar putea urma.

qi fu cuprins[

marginea biroului' Nelson iqi incleEtd miinile de ? De data asta nu-ti vine s[ fugi incet' Ea clltind din caP, foarte aceea' i-am $nut De cind mi s-a intimplat povestea sd Etiu ce inseamntr N-u* vrut pe toli la distan1f,, t"pfiJ io t'n Uarnat' Dar 1ie lli voi da voie sl adevdrata intimitate

Nu - aProbd din Potrivit' caP' Ea

e locul

sPuse el'

*'

m[ atingi dacd doregti'


i

se desEa ftrcu un Pas inainte, aPoi altul. Toate Po4ile Se lipi de el, simlindu-l chiseser[ in mintea qi in sufletul ei. cum se excitd, dar nu se neliniEti'

cu zgomot' Dacd dorea ! El respird adinc' Sint un bdrbat de modtrveche' principiile mele' E-n reguld, pentru ci qi eu am

El o imPinse lnaPoi.

* Simblt[ - ezitd. Ea *

seard vom minca quiche'

- Nu, tu wei, n-am str spun la nimeni' Eopti ea' privin- Dac[ du-I. iqi deptrrtd buzele Ei inchise ochii' .
,

reuqi sd articuleze'

- Si mai rlmase nici un strop de putefe' Lui nu-i


'

astd-seard dacf,vrei

--^^ repezi peste Dar Nelson era qi el om' Gemu' Gura lui se cu exceplia a ei cu aceeagi violenl5 de care ea igi amintea' moi in jurul ei iuptutoi c[ acum il doiea qi ea' ii puse bralele

gitului.

Nelson scotea din git sunete ,nuE a Uu^ de jos qi tio,ili *t gura i

.. .- Ea o, erotice qi excitante' -^ ii
se deschide qi cum

limba

sd mai stea lingd el' Iegi din birou, deqi ar fi wut sd se uite in'u."""Ei seartr mincartr quiche it Mirri se aqeztr in bratele la televizor. Pe la mijtocuinmutui' pind ce ll convinse s-o sdrute'

Asttr-seard' Bine.

:"::tl"ird

lui o pltrunde.

lipili cu putinF' O dureau sinii dulce- Ei de apesarea pieptului lui, dar era o senzalie cu gura lui' u**1irour". trii.ri t" incleqttr, hrdnindu-se
Se straduiau sd fie cit mai
186

tuiqi-t *fngtie multl pricepere' PetreNici unul dintre ei n-avea foarte metodele' dulci qi inclntdsur[ toatd seara invatinJ tout" sd scoatd lnsd ;;;;ti; Lr" uu'"t" pot sd vorbeascf,' fdrr
vrcun cuvint.
187

Susan Kyle

Dar cind ea ii lud mina qi i-o conduse spre sini, el se dldu inapoi Ei se ridictr. in ciuda tururor gesturiior gi ruglminlilor
ei, el refuzd sI meargd mai cleparte. A't vrea sI ne grlbim incet dactr eEti de acord, ii spuse el, zimbindu-i plin de dorinl[. Noi doi trebuie'si facem ceva deosebit. Hai sI nu ne grtrbim si sd strictrm totul. Bine ? Ea nu putu str-l contrazicl. Veni aproape de el, simlindu-i inima cum bate lingI pieptul ei. Bine.

CAPITOLUL
TREISPREZECE

cd rezultatele iesiserAiln ajun. Asttrzi se va da sentinla. Sttrtea infricoEat Ei nertrbdf,tor, in cabinetul particular al doctorului

o nupl c{,aminare de citeva zile, care il innebuni, Josh Il afld ln sfirsit, s-a terminat examinarea probelor ;i

din Nassau.
Fusese gi la medicul firmei din San Antonio str-qi factr un control medical de rutintr, asa cum il obliga compania de

asigurdri, dar avea un motiv intemeiat pentru a cere consultatii doctorului sdu personal. Igi flcuse in secret citeva teste, deoarece nu voia str se afle ceva, in cazul in care presupunerile lui s-ar fi confirmat. Familia I:wson era destul de cunoscuttr, incit ziarele de scandal s-ar fi bucurat s6-l poat6 lovi. Josh nu era foarte credincios, dar in ultimul timp se rugase mult. O dorea pe Amanda. Timpul pe care-l petrecuscrd impreunl il convinsese cd ea era femeia visurilor lui. Dar pind nu era sigur cd este btrrbat intreg, cf, ii poate oferi viitorul pe care ea il merit5, nu putea s5-i vorbesc{ despre

scntimentele lui. Aruncd ziarul pe care lncercase s{-l citeascd si, iritat, privea in jur, ascunzlndu-si cu greu nertrbdarea. Nu putea suporta asteptarea, mai ales in situatia de fatd. Fratele stru
189

Susan Kyle

ESCAPADA lnsdrcinate.

l
'i

reu$ise, in sfirgit, str-Ei adune

il ...'.isevaintimplaceva,vafidinvinaluictrnul-aajutat.
dar el

ltrsase baltd. Era foarte ingrijorat pentru Brad. Dacl

tot curajul ;i-i ceruse aj

se ptrruse suspect. Iar acum Etia. Chipul lui

' ,

i ,'
,,

intotdeauna avusese o foarte mate incredere ln sine, acum se intreba dactr nu cumva purtarea lui dovedea oevlna vulneraDll lr teama sa inceput de sltrbiciune. ii era teamd str nu devinl vulnert Admitea o singur[ exceplie: in fala Amandei avea voigl Zlmbi, aducindu-gi aminte de ea. Nu-l deranja cA eman0a ll . ^x --:^^^-x vedea ftrrd masc6, dar Brad p[rea sI nu priceaptr cl ^--:^4X

cauzlde sterilitate ? - $tii cd oreionul poate fi o c[ sint poveqti. Da, am auzit, dar credeam poate sI - Me tem cd este dovedit gtiin{ific. Oreionul productr, chiar produce, sterilitate. Nuvei putea ava copii.
Ei

lncremeni de supdrare. Am avut oreion cind eram in liceu.

,; Il I
,i

' ','
i

intr-adevdr o astfel de masc5. Oare fusese prea inflexibil; prea neinduretor cu slf,biciunea fratelui s5u ? i Sora medicalS il invittr in cabinetul doctorului Ed gi Josh intrd, tremurtnd de ingrijorare. Doctorul sttrtea la bi roul lui; ll privi, ff,cindu-i semn sI ia loc. Tocmai citea
tatele. deja la bfinzl.- Spune-ml ": -r*"despre restul... zise el, aplecindu-se spre i c:lre era mai tinlr decit Josh, Doctorul din Bahamas,
wlsluvlul colesterolul vlwwuft ssr s[r lvug[rg! dar am renuntat

Josh simli cum orice speran!tr il plrdsqte. Nu va putea fi Bte. Va muri ftrr[ str aibtr urmaEi. Nu va exista niciodatd o fiicd sau un fiu care str aibtr o piclturtr din singele lui. $i, din aceasttr canzA, nu putea s-o priveze pe Amanda de o vial{ normald. Trebuia sA renunle la ea pentru totdeauna.

- Iisuse ! gopti el, qi cuvintele lui sunartr de indurare.


ctr

ca o rugtrciune

.-

Cum au iegit? intrebf, Josh, nerlbdtrtor' $tiu c{

cro*i,

,.

el.

sI mergi gi la - Poli fapt, am trimis alt doctor, continud doctorulsigur probele unui coleg,'ca sd fiu monds. De
nu s-a strecurat nici o greqeald.

Ed-

ridic[ privirea qi se lncruntI. astfel de veEti, spuse liniqtiq - Nu-mi place sI dau splrglnd t5cetea cu accentul lui britanic. Mai am o slptlmind de trail spuse Josh, cinic, incer|'
clnd str ascundd teama care-l ,; Nu,,nu e nimic fatal; arunctr foaia pe birou qi se zem{ in scaun. Fqti perfect sdndtos, cu o singurl excepliei Testul de fertilitate pe care ni l-ai cerut este foarte clar. Ml tem cd a ieqit negativ. Spermatozoizii sint aproape inexis; tenli. Ai suferit cumva ln adolescenlA de o boal[ specifici

cuprinse.

:1,

Josh nu-i mai rdspunse. Rdmlsese nemiqcat, privind in gol. Doctorul lncepu s[ se lngrijoreze. - Josh, nu e sfirEitul lumii ! picioarele-i tremurau. Pentru Josh era. Se ridicS, dar Hai s[-!i dau un medicament, spuse doctorul Edmonds.

rece. Doar tu - Nu, sint bine ! spuse Josh, privindu-l mi-ai spus cI sint s{ntrtos, nu-i aqa ? ln fond, nu mi s-a lntimplat nimic. Numai cf, numdrul spermatozoizilor este aproape zero
!

copiltrriei

:i

Lui Josh ii ingheld singele. B5nuia de mult ca este steri deoarece uneori avusese contacte ftrrtr sd ia nici o mdsur5 precaulie qi nu fusese niciodat[ implicat intr-un proces
paternitate, iar partenerele

lui nu-i

spuseserd cd au

timpul, te vei obiEnui cu aceastl situalie, ii spuse - CuTrebuie sd mtr crezi ; acord5-1i un timp pentru asta. doctorul. se rlsuci pe ctrlciie -din MI obiqnuiesc pe dracu'! Josh l,a fiecare bdtaie Ei a birou, cu gindurile blocate. Steril. ieqi inimii acest cuvint se repeta.

Susan KyIe

ESCAPADA
naiv5, Amanda.

,Mergi inainte, pinS-li voi indica eu sA te opreEti, spuse el soferului, duptr ce inchise usa maEinii gi se l[str pgi

Cren ? zimbi el cinic. Citeodatd esti incredibil de

banchet5.

Ea se incruntd.

La San Antonio, Brad Ei Amanda luau masa impreuntr, intr-un restaurant intim dintr-un cartier mtrrginas, paseo dell Rio. Era o noapte foarte frumoasd, caldtr, cricerul spuzit doi stele qi Amanda se simtea bine aldturi de Brad. l"a fel ca tot.
deauna, deoarece Brad era un bdrbat pldcut. Sorbea din paharul de vin,

Da, cred - De fapt, cI sint. motiv te place qi Josh, din acest spuse el intenlionat. Femeile pe care le-a avut au fost toate la fel ca Strtrlucitoarea Terri :;trengtrrite si sofisticate. Tu ai fi o noulatc in patul lui. Amanda lnlepeni. N-o str existe ziua aia ! 'El se lntoarse, ca str nuJ poatl vedea. De fapt, voia s-o lmpiedice pe Amanda str se lege de Josh. Cu cit sttrtea mai mult cu ea, cu atit o pldcea mai mult. De ce oare ii trebuisertr ull[ia ani ca str realizeze cd, dintre toate femeile pe care le 0unostea, Amanda era singura pe care o putea iubi ? Vrei sd mergem sI danstrm duptr aceea ? o intreb[ el calm, zimbind qi intorcindu-se din nou cu fala spre ea. E;ti rle-a dreptul divinl ln rochia aceasta. De-abia agtept str ie string in brate. Ea rlse, dar nu roqi gi nici nu se intimidl. Credea c{ Brad

privind-o.

Nu-i

asa

ci

e mai pHcut dectt str muncesti ? remarctr


.,,,1

Da. Mai ales

cI slpttrmina

aceasta n-am avut nici or

seartr libertr.

- Prea multl muncl iti Josh.


Inima ei trestrri

oboseste creierul. Uit5-te la


r
, j

,r El ce mai face ? N-am mai auzit nimic de el de cind a plecat din Nassau, spuse Brad repede. $i nici nu-mi pastr dacI nu-l vc mai vedea niciodattr. M-am sdturat pintr-n git de fratele ce mare care mI lnvat5 cum sI mA port corect. $tii bine c{ ai fi in stare str mori pentru el, il tachinll

fi-fi lIsI ochii in jos. -- t---

glumeste si face pe craiul. Risul ei insd il lovi pe Brad. Amanda nu-l lua in serios qi

mtndria hii era

rlnit{.

ea.
i

Slnt. Nu pot nici str cersesc, nici str imprumut gi nicf sI fur destui bani, ca str-mi plltesc miine datoria la Las VeL gas, rf,spunse el. Mtr aflu la un capdt de drum. l

Asttrzi n-as face-o. Pari lngrijorat, spuse ea.

cd, vorbesc serios o intrebd el. - Sint convinsd cI vorbesti?intotdeauna serios, Brad, rcplictr ea.

Nu crezi

- Ai mai vorbit cu Josh ? Si, binelnleles, a spus tot nulf - Da, recunoscu el, iritat. Zicna cd trebuie sd md descurc singur. Sint princi
,

strnltoase, dar spet sd nu mtr gdseascd aruncat intr-un canal, l, N-ar indrlzni str te ornoare, se ingrijortr ,i

ea.

Ei verzi mai mult decit o lhcuse vreodatl si sirnti cI i se stringe inima. Dar Amanda nici nu se emotiond, nici nu trestrri si nici nu-qi plec{ ochii ?n lhp pasiunii lui subite. Pur qi simplu pdrea ctr nu bagtr de
ncamd.

- privi in ochii ei.limpezi Brad

Brad se uittr la fala de masI. imi placi cu adevdrat, Amanda. Ea ii atinse mina, minglindu-l uqor, cu afecEiune. $i tu imi placi mie.

t92

Susan Kylc
'ii

ESCAPADA

Lui Brad li displlcea propria lui reaclie, dar a ei era de-l dreptul insulttrtoare. igi retrase mlna, strilduindu-se sd rld[. 'r

De cind ne cunoaEtem noi doi ? o tntrebd' De cind eram la qcoala primard, igi aminti ea.
tt
I

- Md gindeam la slujba mea, spuse ea, f[rf, sI observe czitarealui de-o clipd. Cred ci-ncep s[-mi croiesc un drum. Sf, te Johnson, o avertizl el. Este un ade- rechin. plzqti de ierta nici mort dac-ar afla ctr-i ameNu te-ar vdrat
ninlipozilia.

erali cu vreo doi ani mai mici decit mine Ei pe atunci


dddeam niciod at d atentie puEtoaicelor Amanda rise, incintatS.

Tu erai nedespdr[itd de prietena ta, Mirri;

nt

- $tiu. nu crezi cI Josh ar fi de partea ta in aceasttr - $i sf tuptd, continutr el cu rtrcealtr. El angajeazl femei in funcgia
de

Erai un ingimfat. Mirri ftrcuse o pasiune pentru tine. prea timidil ca sil md poate cuceri' zisc - $tiu. Dar era el, clltinind din cap. Am vtrzut-o acum ctterra sdptdmini intr'ui uimitoare. Este cea mai mare restaurant - ce schimbare trugdtoare de inimi pe care-am vtrzut-o-n viala mea. Nu mi'' i venit str cred cI e singur[. n-avea d El nu aflase nimic despre Mini qi nici Amanda gind sll-i spuntr. Ridicl numai din umeri qi schimbtr subio

director executiv, dar o face numai de ochii lumii. ln sinea

'

lui nu acceptd ca o femeie sd fac[ afaceri. Ea nu era de acord cu aceastA pdrere,a lui Brad, dar n-avoa chef sd se certe. Se mullumi sd zimbeasc5, visltoare. Lichiorul qi muzica o dezarmaseri.

mai vorbim despre Josh, murmurtr - Nu vreau si lui. Hai sI danslm toattr noaptea. de gitul agtrlindu-se

ea,

tul.
Plecartr la un nightclub s[ danseze. Brad era un da mai bun declt Josh. Dar Amanda iqi aminti de bragele lt Josh qi simli un cutit in inim5. Eqti foarte ttrcutd,li qopti el lingd timpl{. Era o noutate pentru el s[-i simtil trupul delicat in bra

Brad simli cum i se accelereazd btrttrile inimii. Amanda ora cea mai frumoasl fiin{6 pe care-o intilnise in viala lui. Urmindu-Ei impulsul, se aplecd qi-qi puse buzele senzuale
poste gura ei.

1l

Pintr acum n-o dorise niciodat[. $i era foarte ciudat cI i intimpla chiar acum, cind viala lui era str[bIilte de tot fell
de

complicalii. ea. - Visez, murmurd I.acn?


a.anda

I I
I

Si rise.

ln

nu putea sf, recunoascS. tl privi cu ochii ei veri seara aceea igi ldsase p[rul liber, care-i ctrde

lour: !i Try, imaginlndu-qi

ajungndwi

Qum ar artrta Amandadactr qi-ar pune capul I

T.1T

lTl;i.9":,lii:ti

i-ar lncadra ca un halou chipul prelungi perntr - ptrrul 'l blind. Dorinla il cuprinse qi trupul i se incordtr.
L94

- Hei, terminl, se rdsftrld ea, culcindu-qi obrazul pe picptul lui. Pe cuvint, Brad, egti de-a dreptul imposibil. Chipul lui se incordd pind cind aproape simli durerea, dur se miqcd ln continuare in ritmul muzicii. Nu inlelegea tlcloc ce se tntlmplase. Crezuse cI Amanda se afltr intr-o disprrzilie romanticd qi se aEteptase a ea str nu mai ralioneze fi n[-i cadtr ln bra1e. Dar n-o ftrcuse. Pirea imun[ la avansurile lui. Amanda nu era o femeie obiqnuiti, era o lupHtoare, deci nu trebuia se renunle la ea atit de uqor. lncercl din nou Ei dln nou ; efortul lui fu zrdarnic. Sirnlindu-se frustrat, Brad tlne qi glumi; prefdcinflu-se ctr nu-i pas5. Dar suferea. Cind nJunser[ in fala casei ei s,i Amanda ti intinse mina ln loc s6-i nlbre buzele, Brad flcu un efort imens str n-o strtngtr ln brale ql s-o slrute pind cind i s-ar fi oprit respiralia.
195

Susan Kyle

ES CAPADA

El conduse maqina spre cas{ atit de repede, incit ar fi pu tut obtine un te.oid de vitez5. Nimic nu-i mai mergea in ul
rl,
rl

lntr-adevlr la el. Exista o singurd persoand pe care ar fi putut-o chema. Ctruttr numlrul pe biroul lui Josh qi-l formtr,
lncercind sd nu-qi piardtr rdbdarea'

timavreme.

Brad nri dormi toatd noaptea. tn primele ore ale dii minelii, cind telefonul sun6, de-abia reugise sI a1i
Clnd
se

somn si de ---'--- t Brad ? Aici e Ted

uit[ la ceas, tniur6, incruntlndu-se' Iannon, spuse el in receptor, cu vocea incleiatd df

alcool.

s-a-ntimPlat ? - D8, cec-ar fi bine sd vii la Opal Cay' Josh a pAFt cev4 - Cred C-e,? - S-a-mbf,tat ca dracu', a luat puqca qi s-a-nchis ln zuina lui. Nimeni n-a reugit str-l facl sil iasl de-acolo sau vorbeasctr. Nu l-am vdzut in viala mea atit de disperat' Cuvintele nu ajungeau pintr la Brad' Era prea adormit poattr inlelege ceva. sf, Stii bine ctr Josh nu bea. Poate cI s-a certat cu we - siu asa: ceva, spuse el iritat. O str fie bine miine dint feti1tr,

- se ridicl. Brad

Balmain.

i
',i

,, :

Citeva ore mai ttrziu, Amanda, innebunitf,, cobora din avion la Nassau qi se urca ln elicopterul pe care i-l trimisese Ted, ca s-o aducd in Opal Cay. Era pe jumltate adormit[, nemachiattr qi cu plrul liber, deoarece nu apucase decit str se pieptene ln grab[. O sunase pe Mirri,^sd-i spunil cil-pleacd la bpuf Cuy; altfel ar fi fost ingrijorattr. Il deranjase Ei pe Ward Johnson, care ff,cuse o remarc[ grosolanl asupra faptului ctr fusese trezit din somn qi-i trintise telefonul. Amanda i;i pro; mise cd-l va face str pldteasctr pentru atitudinea lui, intr-o
bund zi.

Mirri incercase sd-i spund nouttrli despre Nelson Stuart, dar Amanda ii tdiase elanul, deoarece timpul devenise prelios. N-o mai interesa nimic, qtia cd-i va explica odati lui Mirti, *t" era adormitl qi miratd. N-o mai interesa nimic
&ltceva, cu exceptia lui Josh.

neaia.cutca-teqitu,pentrunumeleluiDumnezeu.. irtnti receptorul ln turc5. lqi amintise-cu

jurele

i-ar Amanda nu-l voia pe el, ci pe Josh. in momentul acela nu

ptrsat nici dace Josn s'ar fi inecat lntr-o sticl5 cu gin' D"^lipl btl igi zise ln glnd, punindu-qi perna peste cap, chiar s-ar fi r:urat. Sill ia naiba pe Josh, care-i sttrtea ln cale'

Ted ii spusese cd Josh primise ln dup5-amiaza aceea rczultatele unor teste. Amanda Etia cA tocmai iqi flcea controlul medical Ei tnghell cind auzi despre ce era vorba' Josh ii spusese ctr exista o anumittr condilie' Oare era vorba despre cancer ? El zisese ctr n-are canoer' dar asta se lntimpla tnainte de"a qti rezultatul. Poate era din cauza trabucurilor scelea, la care nu putea s[ renunle. O tot ameninga cI se lns[, c[ merge la seminarul contra fumatului' Dar dacd era ccva mai rtru ? Dac[ luase o boald nimicitoare de la una
dlntre femeile cu care se culcase
?

min[. Dacd Brad n-a wut sd-l asculte, trebuie si existe ci va care sd-gi dea seama ctr situalia era intr-adev[r:eloa$' Lucra de atita timp pentru Josh l,awson gi niciodattr nu vlzuse ln starea aceasta. Probabil cd doctorul ii spusese foarte grav gi Josh avea nevoie acum de cineva care
L96

Ted ezita, uitindu-se la receptorul cu care rlmlsese

Niciodatd Amanda nu-qi rosese unghiile, dar ln seara sceea le distrusese pe toate, ajungind pintr la pulpa degetektr.

- Ted ? Cum se drum spre cas5.

simte ?

il intreb[

ea

in limuzinS, in
197

Susan Kyle

ES CAPA

inainte.

blut pulin cam mult. Am observat. $i putem spune asta cu sigurant{ des pre -Josh, duptr cite-am constatat. Nu l_am vlzut niiiodati beat, se incruntit el. $i sper cI nici n_am s5_l mai v5d de-acurn

N-am putut si-l determin pe Brio sd mtr ia in - Brad a cinat cu mine ln seara aceasta, ii spuse ea. D s-a purtat foarte ciuclat cind m-a condus acastr. Cred cI

incd arunc{ lucrurile gi lnjurl cumplit. Mullumesc h Dumnezeu, spuse Ted, foarte suptrrat. Muilumesc c{ ai veni

serios.

doarmd. Pdrul blond ti era ciufulit. Era roqu la fa1tr;i ridurile ll iqeau in eviden1tr. O privea, ca gi cum Amanda era salvarea
;

lui.

turpriz5.

spre el, aruncindu-se infometatd in bragele lui, Itrlngindu-I. El se inclestl pirternic de trupul ei qi-qi aqeztr obrazul fierbinte pe gitul ei fin. Era pur qi simplu Eocat de

Amanda, spuse el, inghitindu-qi lacrimile. - veni Ea

Eviolent.

serd foarte

Cred ctr doctorul i-a comunicat ceva ingrozitor, spus{ ea cu greutate; en palidl ca hirtia ;i ochii ei verzi deveniii

- O, Josh, sopti ea cu durere. Uite... dragul meu, lasl-md ;l inchid uga. O lnchise, u;or, dar el nu suporta s-o vadtr
pleclnd de llngd el si o urmd chiar si aci ciriva paqi. Am nevoie de tinen spuse el distrus, strtn$nd-o in bra1e. Stai cu mine.

expresivi.

,r;

- Asta am crezut gi eu. L-am gtrsit asa cind m-am intor$ de la Freeporr, unde piecasem sd iezolv niqt" ura;ri. N_;il putut s{ intru la el in camer{ si nici n_a vrui str vorbeascd cq mine. in ultimele doud ore nu s-a mai oprit din in;urat. I Amanda afltr toate aceste lucruri in drum spre castr. sq I pdru ctr dureaz{ o vesnicie. Dar dac{ era foarte botnav r Daii qi mai r{r"r,, dacl n-o va primi lingl el ?
"t voiaj a Amandei. * Mullumesc, rIspunse ea, netezindu_Ei absenttr cutelr de pe sacoul din mtrtase verde.
B{tu la us5.
un obiect lovi in acelaEi timp uqa de lemn.

- Bineinleles cI voi sta. Stau cu tine, Josh. fi conduse rpelii spre sofa, dar, clnd se as,ezard, el o lu6 in brate si-si a$cunse fata intre sinii ei. - Te rog, spune-mi ce s-a intlmplat, spuse ea mndru, dlndu-i pe spate ptrrul umed, care ctrzuse pe fruntea lui
lnalttr. Vorbegte-mi.

. . - - _Noroc, ii spuse Ted, ldsind_o singurl in fata usii de k biroul lui Josh. Apoi urc{ sctrrile, luind cu qi g"untu Oi

nlsip, dar acum nu se mai poate.

El isi puse acum obrazul pe gitul ei. - Nu weau. Am awt de glnd sA stau cu capul ascuns in

Miinile ei ii mingiiau ptrrul cu blindele.


Spune-mi. Ce-ai aflat de la doctor ? El trase aer in piept, o dattr, Ei-nc{ o datd. Se indrepttr si o privi in ochi. - Nu voi putea fi tatl niciodatl, Amanda. Sint steril. - O, Josh ; 1l privea, ca gi cum ar fr realizat totul. A6ta ola deci, zise ea, ftrr6 s{ vrea. Asta te frlminttr pe tine de allm dmp. Btrnuiai de mult. Da, spuse el, dindu-gi pe spate ptrrul ud. ptrrea mult -maibdtrin. Ochii lui intunecali li clutau privirea, cu o ne_

PleacS de-aici

! se auzi o voce puternicd, supdrati

trupul impundtor era crispar gi avea o tinutd negilyenti purta o ctrmasd gi nigte pantaloni largi, in care_i ptacea
198

I - Josh, slnt eu, il strigl ea. Sint Amanda ! Brusc se fdcu ttrcere. Se auzirtr paEi apropiindu_se, apo ' cheia se rdsuci in broasc{ qi uga se Oectrise. Josh o privi cu ochii lui negri, care acum erau injectagil

,,

voic dureroasd.
199

Susan Kyle

ESC

.-

APADA

Dar parctr nu i-am spus eu lui Ted sI te cheme, n

I
I

aqa ? intrebtr nesigur.

lui, strrutlndu-l cu tandrete si dorinld. Dar buzele lui

ftrcea efectul. Dar poate cuvintare, judeclnd duptr felul tn care ardta.

Btrutura

igi

c{ era o

Dlnes

Nu, spuse ea. Dar aq fi venit oricum, prostulule; atinse obrazul slab si il privi cu milil. Aq veni qi de pe dac{ ai avea nevoie de mine. Ti-am spus-o doar, ili amintqti ?

rdmineau lipite Ei crispate. Ce prudent eqti I Eopti ea, glumind drtrgAstos, ca str-qi [scundtr virtejul de emotii care o cuprinseserl. privi in ochii lui negri.

Nu m[ lagi s{ te ? Doar - lnslrcinat numai sIrut asa cum trebuieprofund,n-o str f[mii dintr-un strrut mai
Josh,

Da, mi-ai spus. Amanda ii aptrs5 gura cu degetele ei. imi pare rdu. imi pare r5u. inseamntr ctr acum slntem doi; ochii lui se micsorardg privind-o. Dar ce faci, pllngi ?

murmurd ea trist.

Dar aproape imediat igi d6du seama

ncpotrivit lucru. Ochii lui explodartr, sco$nd fldc{ri si holbindu-se la ea. Miinile lui mari o apucard de mijloc,
lncercind s-o indeptrrteze de lingtr el.

ci

spusese cel mai

Eteargtr urmele cu dosul palmei. Sint tristtr. Esti atit de fru. mos, Josh. $i copiii tf,i ar fi fost la fel de frumogi. VIzu rea din ochii lui si in{elese. Suferi foarte tare, nu-i aqa i

Dd, cred cf, pling pu1in, mtrrturisi ea, incercind sI

Da. Mandibula lui se incordi, incerca str nu-;i exte. riorizeze sentimentele. Lupta sI se poattr stdplni. ii gierse 91 el lacrimile cu incheietura mlinii. , Slnt beat, Amanda. $tiu, zlmbi ea, mingiindu-l pe plr. Cred c{ ai avur nr
voie de asta. Da, i1i mai trece durerea. Se aplectr gi-l sf,rutd pe ochi. El inlemni de surprizl q, pAru c{ nu se mai poate line pe picioare. l^Istr sf,-i scape scincet scurt. Se agezl pe sofa si Amanda profitl de avan jul ei. Gura ei fierbinte ii acoperi genele. Erau dese, negre moi. Zimbi, trecindu-Ei buzele peste sprincenele lui, apoi ftuntea lui mare, pe pometii proeminenli ai obrazului Ei nasul drept qi arogant. Ajunse pe btrrbia plrrartr qi volun gi se opri pe buzele lui moi qi senzuale. opn Duzete lur mol sl El rlmase nemiscat, acceptindu-i rninglierile cu un fel d respecl Ochii i se inchiserl qi ofttr, ltrsindu-i Amandei I tatea sf,-l ating5. Ea alunectr gi rnai aprcape qi-qi lipi gura

.-

Nu, il rugd ea in soaptd. imi pare rtru. Nu vreau s[ fac o glumtr din asta. Dar str nu crezi cI toli oamenii din jurul t5u vor evita cuvintul sarcintr pinl la sfirqitul vietii tale.

Obrazul lui Josh se crisp{, dar n-o mai impinse. - Nu mai sint un copil, ii spuse el. Nu md mai trata c:l pe un copil. - Dar n-am f6cut-o niciodattr, protesttr ea cu bllndete. $i nici n-aq face-o, Josh, tu crezi cA numai atunci cind esti tn
$tare

sI laqi gravid[ o femeie te numesti bdrbat adevdrat

intr-o mare - Dar existl mtrsurtr, da, rtrspunse el. lucruri cu mult mai importante, cum ar fi blindelea, mila, inteligenta si puterea. Iar tu ai toate aceste
calirAli.

El trase adinc aer in piept.

- Sinr steril. - Da. Dar nu eqti impotent. Josh rise.


nu-i asa ? tiv ne rtrmine necunoscut,

Era un rls amar si inghelat, dar mlcar era ris. Si-ar trebui sI multumesc lui Dumnezeu pentru asta,
se

Nimic nu

intimpltr ftrrd motiv, c$iar daci acest mo-

ii

spuse ea.

im[ pare foarte rdu

cd

Susan KYle

dar sd gtii c{ asta nu inseamn{ nu vei putea avea copii, Josh,' cI ai scizut in ochii mei ca bdrbat' ? murmur5.el' Nu te face sa te simli frustratli irlu 1i-ar ptrsa dacd mi-ag pierde uproup" ca un infometal infirm? M-ai iu min[ sau un picior, sau dacd'aq rdmine ? cniar Oaca m-aE urili peste noapte

pt:tll

CAPITOLUL
PAISPREZF,CF;

Amanda zirnUi, acceptind;-i sI se prefac6' adevtrrat. Nici nu era nevoie **--a-:^- A^^t' a ^. chiar dacd al ie-aq iubi, chiar dacd ai dlveni infirm' ochii ei zimbeau' Dragostea nu deveni urlt,'murmurtr ea, iar cind este adevdrat[' ." *"t i.Ue, nu te pdr[seqte' Atunci -;

zeflemeaua'

--

ln fond'

eri

Eidragosteataesteadevtr:!-1^n^,.ii ai catifelali - ffi. il;-"trn"i citeva secunde' ochii ei cqrifetnri l' ; pe care el pri";;;;i';" ii oteri inima o datd cu cuvintele
asteDta.

'

Vi-"

teamd cd da'

rr: nf,ruse rllrrc0are.

;,,i;;;;l i;
$tiai

pltrundeau prin ceala de durere ^-{ uvintele Amandei UEi alcool, reugind sf,-l aline gi str-l.liniqteascd' brale' Lui Josh i Sc agezase din nou, l5sind-o sa-t lind-in s{ te ar[li intotdeauna cf, este semn de slIbiciune
ei' Zimbi, linindu-Ei buzele lipite de obrazul ca n-am avut niciodatd parte de tandretp -

fala unei femei' Dar Amanda nu era o femeie

s[ mI fi imbrtrtiFt arrrinrcsc ca weunul dintre pdrinlii mei


vr

] Nu;mi

codatS.

Nici cind erai coPil qi cldeai ? cu sarcasm : Cu atlt mai pu1in, rtrspunse el' adtrugind' ridicl singuri de lliltt:tii mari nu pling, nu qtiai, Amanda ?-Se Cel pulin t,ti"ginO Oin Cli1i, dar nu-;i arata sl5biciunea'
i,rt,

rrl
nr

nr-au Plrinlii. ' nmanda ii mingiia pe spate, savurind clldura gi forla '' rrlt:lt lor lui puternici - Zimbl str-li dai jos masca Ei str rei bine
i

inv5lat

Citeodatf,, sopti ea' e

ruiltIi la PrinciPii'
.krsh chicoti.

202

t=-

EI

ir-suB,**

F> tr? oP
OiD

'i*UE EaggFi aEg Eg=?l iEEiEc!iEg'tiu $F* isEr a*u*i:c I = I$iF iF$IF iE 1g-Ei FIi E:

ggEgB

Fi

' A'(

o (!
F
ts

t}

o
l' o tl

it;e;;c;[$Ei3AgtgfEEE

8.

o
I

tx

*mg#*g

L-

gug

iEgHB i

A'(

o o

II

sc,E$s

I\

gHE

iE E?aEEia

gaEiliEj'aeuE

l\gE;ieEBqHEi=itgEEgi

ll
I

"!
tI

i i-gi.i'8"o

*= E3-=Zz
tt B !) o
p9

o
.D

{ ra o
FO

FX
09

o
DO

o
c)

o a

;'-!

o d N Ct (D! .) 0xirl I D9 DX FD i "9io B 'tr} 0 o! o (D o (D d !JF p9 o H o o c 5 p o tD o o c :.. (}' d 4 l! 90 o o .!.' a Br a 19 ,$( !9(
OD

= rlli 3 3i o; dl

0e!

.) (D

a
l)
DJ(

t-D

AX

o o o o P o (D px
(D

I -a
FD

cI o rd t: n
DD

tFg =xAA
o

, c

6
tr

o a
q

o o po

FX

0r tr o o o 6 o F po 6'"r. o

o o

e5
D)i t.F1

lJ
CD

^ (} I-.i. I N Eqs P IPU 'c F 6A Dxo o! . 'r1 a lT1 :i -, E F 8,Oer5 ii 5t (D lJ 90 -)t taxEi F axi ot N: o.(ai d ? Rrte ? ' OiA) ord o ax(a 0Z ( a g 0eI 99 i$q +(a Fo t" a NI t) D9 o lq( rO => axs I (! o! N 0r 5l D9 -an tI >t (Dior-9. X o <t0x tl; '6 -ri tx o al g (D( o O sNi '.r. F ()l 6.d E' a Z0 () o FX 0x 4 Hi o() Dr( o t (D E'"' o ol I N I -R ^t} Ei.=+ FeI tlx a (t o o Lr) * 0 .F ol o .jAx ^(oa o, tlx 0e 9x )5a PV o 4 .@ Ai{ EN o o !, E (D a o Oi) EE () 0x B i!0x; o o 0x o 99( t, px ?E px t =.th
I

=
I

-e=g

5.E3

6: g

till

-eL)

-:-

aSHl

:-6d-x'

FD

B.''g
(.D

.):

'o[3xEi

t, c)
a

o
!1

o APSD Ft(
F9

o5 .R
H

oq px

09

o
0

o
H

o
(D

tf

!o

!D

a s.
FX

o (D' o i

oa

ts

crO tr9 o3 aa Fx i3 <0r

N
0x

AX

tr tr

a)

!-,

o o
F9

,o o tr. |-'g (o'.o tdrFD 0x a


'a
l()

lJ' i o

F9

ts

= eS S tFx
n

oei

o a

-6-^-a

0x

o s

-Px 5oa rd p(

0x

o
DJ

r' aB
FT
CD

=.

o o

ig H ,N {(D:.D FX

!e

.tr t4
F9

"0
0a

a 'l,cD !J"
CD

N !L

()

o ?-4
D9

.\,

t3

i", o.

t.C

.a

al =t &,Dxli 4 >3 .!Dt


r

!x

(1

D9

o o

16 19 oi6" )i3
!9

g
& e
F

()

0x

FX

lF. 7o -0,U x5 tDr


@
CD

o,6 )('D

0tl '(Dt0

,0x c,o iE

-:-'@?E 7,9, ;R'- i+ rga C. = N.5'o


rl:F! .ADAr -APaF. t'.@taE F.@6H

EREE
9D Do

^ta.i= !aAr:l- * ;n g a *&E !3


-6 N -^ -6 ' (e X.)N-tsP tv)4/) br:-^.) J"'gb3
rt ->^i -

3 17

o
o

ro L'o,.o ,:r Jg >5:A' )5 !A


-iE !. 0x tC

t)

H.)

Htr

'FoA | | s g 0 6s r H l>E fi r : I h'E E'6 r 1F PI o , + 'H.i ez a I 6,2's trlP lwzHEwT9 8g9F* iaH o ' De9 e.HF (e =' EIEgE?i&b E=; er $L tt9 E a 6'O *E trx r. o () o^tr EE.ESR E6 eiHiligq rH6 BE "H o a Eog F
L{ m.NF(
Dc

"a45

FeP XH
5h

ox

si3 taa

EP;'
E'U tP09 =. o"F.i

n:J xd
t
F9

H F i : 6 g 6'E'

8"i*9r
='dEsE B3a6!
W-aa.

&o E HEo

-(,
(t)

o ?

0
o

!'

"9. p

*Ep
"H

EEa*?t''E a[-a=
a?ai

shEr. a'6
oo^ l r_D,

AsF*Ffi

c
o
0 p\

e= & F -po 3FH


s"e

'eg s
E'&
'Aa

F. f p
-''5

$eis* 6 e Bw
pEe.ts ecc
OFAq 9, A)<Dt X
t

'd

ER Eo
E,

s
FX C)

^aEi:'
vda-l

c
!J
sD

K E
s

*
6
(D

K.6

E ts Ee,

.F.*a

r-$

6 gE

g.'i

-,og F

: 6FEA

aH ,.-

ca,

BFB'

a o
a
FX

6ea

a tl

srYg:zi|=lsByBnee B E6aSFxlE,[x 8E E*+;Eeea1gffg1AUg1g E gED,=oiag-a=:

= ====== =7 ,z>,?,ii'' = ..---r^=e'^5=^ ' =2=_= =q -clY '4,.9.Ee===HF

:sF:==g

i ta';Ei:agg $tEi
A**g ip

giSF EFE gi'g; *E ? EE s^5- ;Bi tB-g g-i FEi { l, Eg '"Ag Ea qi Ead"s E; tF gF .8c"':t tD d.y, -rg. aea lF" a a aaF r" bo'ts8 u=: =tF=.8 3 * B? A EFe ga gil== ai l:: ?; *t iq g -d F H E'g a!5B a tR'B ;g aE ai
EF. ++ 2"9.;2F?--i!(

:g 1* ?tlEi ig b la;=EE?i Bae

rt1

o
rg

EEE PHF

Susan Kyle

ESCAPADA
Amanda se aplecl peste birou qi incerc[ strapuce I soiicient de grea pentru aJ face sd simttr cu Jischete, se ridice' lovitura. Dar Josh fu mai rapid. inainte ca ea str de mln[, aqa tncit nu mai iurn u1unr" in spatele ei qi o ipucl putu str apuce cutia. Nu e frumos s[ arunci cu lucruri, o mustrtr el'

,o* cI o sit se arunce in curind in chiuveta din - Cred mormtri ea. - Sd vedem. multe idei, dar nu voia s[ i le derylluie' Amanda avea
inc{.
Eu nu fac altceva decit s[ {in contabilitatea, ai [itat Gazette o str-1i apartintr intr-o bun[ zi, cnl parlial. Numai s[ fii tare qi str nu-l laqi pe Brad sd punil

lncerc str aflu. Cit timp crezi ctr va mai rezista

*r"itu

:*i:

Ai vreo idee

'

lui, lnainte ca ea sI termine ;l-i acoperi gura cu buzeie


ipus ultimul cuvint.

- EEti un tictr... - Josh o aqeztr pe spate' peste niqte teancuri de hirtii' Dar
Amanda se luptd, dar

de

'

pe ea,

mlrittndu-te cu el.
spus adineauri

ln numai citeva

- Nu mi-ai mine ? Atunci de ce nu mI laqi str m[ milrit cu Brad ? imPiedic.

cI n-ai degindsd te insori ti


1

cu tuprapuse coapsel-e peste ale ei qi sel6sd

secunde Josh toatl greutatea'


de

\i

liunii

ea simli forja qi ctrldura

lui qi tremurd' lipsitil

Josh scr\ni din din1i. Dectziaaceasta tu trebuie s-o iei' Dar dacl vei s[ fac ca s6-l ajuli s[ iasd din necazul ln care a intrat, am

vointe. Jbsh igi aptrsd pieptul peste

posibilul

foarte rdzbundtori. Nu-1i pasl deloc de el li pesa. Dar atitudinea ei il infuriase'


spuse el rece.

Dar este fratele tdu ! $i qtii bine cI jucltorii

str te

,,,;

sfl

sinii ei,in timp ce-o {t"Ju; ei se inierir6' Apoi incepu s[ ridd' destllrcurile stnilor dulce' ciiirf"O*i larg gura, in cdre pdtrunse adinc limba lui h spate linindu-i-l cu mina Ei slrutind-o li strtnses" pAtU
mai protund cabric{nd.

epqi ti depdrt'il picioarele cu genunchii

i
a

ll-ncepu s-o apese rar qi insistent' t'

VId cd-!i pas[ suficient de mult de noi

duse mlna intruntru, sub

place. -

Sigur, nu-1i convine str asculli' Nu vrei sd auzi ce nt

trase in jos gi-gi introchiloli' Apoi o mlngiie' aga cum nici instinctiv, tncercl str se feun att tarUat n-o flcuse, iar cind, el o opri, slrutind-o cu atlta pasiune' incit Amanda

"ii;t,t

i""toutur'0" la blugi' I-l

iuo*.a,

Josh arunctr trabucul.

V Nassau miine diminea![, spuse el, incheind disculia' rneu proiect' Poli sI ,e Oir"ut cu minigtrii Oespre noul
mine
?

Ar fi mai bine s[-mi fac duqul [la' Trebuie

sd pk

lemu. - Pltr."r"" o invadd qi igi infipse unghiile ln c[maqa lui'


mlqcinOu-se Sus-

ritmic. Buzeleii tremurau sub aplsarea tandr5 a cind nuiii tui fierbinti. Limba lui o mingiie 9i o excitd' pintr

- Am San Antonio.

p slujbtr,
cn,?

ii
C-a

rearninti ea. Trebuie s[ mI

- Pentru Johnson sau ca str-mi seduci fratele ?

s[ scoli ziarul din miinile lui

W4
rril

E:rasperat6, Amanda lutr de pe birou o curie cu caPse aruncd in el cu toatf, puterea. Josh se feri, rizlnd surprins'
2L2

i.*unou nu se mai putu gindi la nimic, abandonlndu-se' lui o-suititu ii trase adinc aer in piept, pentru cr srrutarea -mai suporta dulcea poate ilcasl. iar cino creru ctr nu Josh ii deschise qi mai mult buzele qi limba lui iin*iun", ohrunt" in intunericut guiii ei' o mingiie ln continuare' il;t;l"d Amanda pierdu orice posibilitate de a se controla' c5-qi ia zborul' cuSotpinu, cu gura lipitl de a lui qi simli mai simlise niciodatd' o" o"rrnruiie pe care n-o

[ifrire

2t3

Susan Kyle

SCAPAD A Clnd vei

Trupul

tremura, ii exploda' Aproape ctr nu mai putea su !i porta atita fericire... toatf,, infigindu-qi unghiile Josh ! lip5 ea, vibrind

ii

te mai N-o - deloc,s[qopti el. doartr. mai aproape de el, stringind O atrase duar[
dtn

fi a mea' n-o s[ te mai

umerii lui, din ce in ce mai tare, pe mlsurd ce pl5ce


cfestea,

E bine, nu-i aga ? qopti el, sdrutindu-i fap transpir gi mingiind-o ulor Ei tandru ; ea tremura, inctr, deqi furt itour"I Ai simlii o explozie de c{ldurd, nu-i aqa, iubito ? Acun imi aparlii. Cu totul, Amanda ; qti femeia mea' iqi insinuA din nou mina ln locul acela intim' Se uita

-l

dinli cindigi aminti cum ardta in acele momente' Se exr:itI brusc qi vioient, dar n-avea nici o posibilitate s[ simttr satlnlaclie. Se lupta din rtrsputeri s[-Ei invingtr pornirile 9i louqi.'in baie, oldstr jos. Pe chipul lui nu se putea citi nimic;
oru doar uqor Palid. gi o dezbrlci incet, pinl cind se umprivea pe sub gene,-cu ochii ei mari, caplu cada. itlttali qi uimi(i. VXiino-o goald, Josh ii atinse urmele abia

Dtrdu drumul la

apl

Amanda il

ea,

el. La apf,sarea lui, ea tresdri' - Nu te miqca, Eopti - Josh O apucl mai strins de p5r' Vreau str fac Ei - Sssss. Trebuie s-o fac. N-o sd te doard mai mult decit este neresar'
!

privindu-i pupilele dilatate de uimire'

vlaibile de pe coapse Ei o
i

s[rut[

pe frunte'

imi pare rlu te-a durut, Eopti el, ridicind-o cu grijd vei qi lqczind-o in cadd, in apa discret parfumattr' Acum te rlnrli mai bine.

ctr

Ea nu-l inlelese, pintr cind mina lui p{trunse Ei mai mu DupI citeva ciipe, simli un val de durere' Se uittr in ochii I negri, a.ten1i, Ei numai atunci realizd ce i se intimplS'

arcui, incapabild s[ se impotriveasci senzualitdlii trupului ei ; tare' dd se dtrrui. fipA simlinOu-se tmplinittr. O durea qi mai . avea nici o importan![' pentru ctr atinsese cerul nu mai _. Gata, qopti el, luind-o in brale' O duse la baie'-Nit mdcar nu-qi OaOuse seama c{ el o ridic[' Era din nou lipit de el, cu fala pe pieptul lui, Iubita mea, n-a fost prea rf,u' nu-i aqa ? Eqti... eqti..., tncercd ea str vorbeasc5' Ssss. Amanda inchise ochii clnd el ii atinse buzel(

- Josh! ii reveni. Rdmase din nou flr[ Dar pl5cerea

voinli'

"

Amanda se crisptr, pentru cI incepuse s-o usture, dar dupil un minut iqi daOu seama ctr se simte mult mai bine' fltltca intins[, ldsindu-l pe Josh s-o spele, iar el o privea-tanSflrcudru ;i posesiv, impresionat de perfecliunea sinilor ei' taii Ei intunecate, cind le atingea Josh cu rllc deveneau il hurctele, Ei trupul ef reacliona involuntar' Brusc, Amanda i le prlvi, giniinO.r-se co mirare la senzaliile pe care Josh
plltvocase.

!"'

tremurind.

trebuie str te sim1i, Eopti ea' in timp ce JrHh o stergea cu prosopul mare Ei cald' - ba,lubito, spuse el calm, cam asta trebuie str simli' Amanda ridic5 mlna gi-i atinse fala'

Deci cam

aEa

- Tevreau,foptiea. - qriu.
l)cgetele ei ii mingiiau buzele.

care

- incl tremurau.
Amanda

Tunu?
Nu chiar acum, cltrtind el din caP' Dar tu... Am simlit ceea ce nici un alt btrrbat nu va putea simqi flrd vfn(xlal5 : primul qi cel mai dulce gust al tdu, qopti el' $i cI lncl nu m-ai cunoscut in inti$ {l I'ur castitatea, pentru
2t5

- M-ai hsat, sd-!i fac 9i m-ai lf,sat nezeule, qtiai ce vreau


il
lui.

gopti el, cu vocea adincd, rlguEitl' D


!

atinse cu unghiile qi-qi ascunse fala

in

gi

214

Doare.

nltitc. lncf po$ se-!i oferi virginitatea unui blrbat norocos'

Susan Kyle

ESCAPADA
de salvare a titirt:rllr, ca s5-qi realizeze proiectul ei secret isi reamintea de starea pugrtlici. Dar nu se putu concentra'
{1r lrxtitz ---

de trup pe careJ vei l[sa s5-1i afle secretul, sI se bucure iau suplu Ei cald, care-l va umple de pasiune' vreau pe nimeni in afard de tine' qopti ea' Ei -^ Nu voi simti intotdeauna. voi acum, zimbi el cinic' Dar sentimentele ta - ,Oqu crezi dar eu le-a nu vor Oura o vegnicie. Tu incd mai ai iluzii' pierdut pe-ale mele. ^ 6u. vreau str merg pind la capdt impreuntr cu tit - ea cu eu blindete. Doar qtii cI nu voi rdmlne instrrcinal
spuse De ce...

in care o adusese Josh' in t)up[ citva timp, Josh ii aduse geanta gi o conduse se indreptd dutrnitlr. O privi iung, indurerat' Ea zimbi Ei nimic' ,pi.'.f , dar Josh ieEi qiinchise uqa, ftrr5 sI mlri spunl sfirEitu!. tirsrul lui era mai clar decit dacd ar fi vorbit. Era lil nu mai putu s5-i vorbeasctr' Cind se trezi' in dimiltrlnlit urmtrtoare, el plrdsise deja insula'

t{i spus. Prima dattr trebuie s-o faci cu solul de baie Si nu eu voi fi acela. Josh ii puse pe umeri halatul doreEti i-t in"nei" intre sini. i1i aOuc geanta de voiaj, poate

'Jiam

,l

te schimbi. de suferin Ea se uitl dupd el, cu ochii plini <le iubire 9i gind t1T"11g',Y-] Erilc[ el o doreqte, dar n-avea.fepurt" d"-utit. Nu accepta s5 se c5sdtoreasca-cu "1 1i1"1! ctr nu va face ireOeu cI nu-i poate oferi destul' insemna dtT-:t^l"i realiza goste cu ea. Amanda zimbi' Josh nu de a nu putea av( Lite orice sacrificiu, chiar qi pe acela
r

copii cu el. il voia pe Josh. Numai qi numai pe.Josh' :1 Dar Josh era inflexibil gi nu accepta nlcl un argumen

Amandaeraconvinslctr,dactrarincercaslmeargllaellntrtl *t' noup,", ar da-o afard din patul lui qi.din viala Itilit sai nu;i nu exista nici un argument care ^1 p""i"a. Spusese

incll factr str se rf,zgindeasc5. Dar' de fapt, spusese "nu ascunde foarte multe posibilit[1i' Aceste cuvinte pot la ea; qi Amanda era convinsd cd Josh line foarte mult mai exista o speran[a' Ei Am:tt orb ar fi putut observa. Deci fdcut' Ef Oa mai .p"ru, nu-i mai rlmf,sese altceva de acum' hotdrltd sd nu-i mai spunl nimic ea' Amanda observase cI Josh era inclntat de
orice doar sd-l convingf, lntr-un fel cd dragostea invinge
str' Se apropie de fereastrl gi privi oceanul',incercind putea facer ridice rnoralul. Se gindi ce schimbtrri ar mai 216

zt1

ESCAPADA

- I-ai povestit ? Mirri se strimbtr.

CAPITOLUL
CINCISPREZECE

Da, cam aEa ceva. Am avut un debut destul de urit, rlrrr lucrurile s-au aranjat pe urmd cum nu se poate mai bine. f! iubesc ! Mirri ptrrea indrf,gosdla. $i cred cd gi el este pe urlc de a simli acelaqi lucru pentru mine. Noaptea trecuttr anr lirst la rodeo, apoi la un concert in parc... Nu wea str md lllruto, dar cred c5-i place sI fie cu mine.
De ce sd nu te sf,rute ? Pentru ctr am fost cam explozivi gi el e cam demodat, ehlcoti ea. Nu e de acord ca doi oameni neclstrtorili str facl

--

.*

tlrulloste. Nu-i aga cd e nemaipomenit ?

11iminea1a, inainte de plecare, Amanda nu se mai de l-Iranjf str-l intrebe pe Ted unde plecase Josh; qtia c nu-i va da nici un rlspuns. Ted primise instruqiuni preci Trebuia sd o conductr cu salupa pin[ la Nassau, pentru Josh luase elicopterul, iar de-acolo iEi continua drumul
avionul. Amanda se decise str-i mai lase lui Josh timp de C-ind se va obiEnui cu situa{ia lui, poate c[ se va intoarce gur la ea. Oricum, dac{ ar fi incercat s5-l batd la cap, n-ar rezolvat nimic. in plus, Amanda avea acum problemele e sd salveze intreprindefea familiei sale. Tocmai ajunsese acas6, clnd Mirri, radioasl si toare, intrtr pe uqa din fap ftlrtr sI batit * era un vechi obi
de pe vremea cind erau incl scoltrrite. Am uitat cI eEti plecat{ din oraq qi te-am sunat h bf, rou str te invit la mase. G face Josh A fost bolnav, spuse Amanda, refuzind str d secretul. Dar acum se simte mai bine. Dar tie ce naiba

ridicl sprincenele Ei zimbi. Dar ali ftrcut ceva progrese ? nu mai - Nu slnt foarte sigurtr. in ultimul timp tdcut qi pot sd incorcu el, replic5 Mirri. A devenit lnchis, tlinr:ut
Amanda

.*

rJn

t...

Amanda se aplecd spre ea. Pun pariu ctr e foarte nervos qi te bate f[rtr motiv.

Mirri rise.

Da, bineinleles.

E indrdgostit, spuse Amanda. Ar fi trebuit sd citeEti multe romane gi-atunci ai fi gtiut cum stau lucrurile, o nnl
lat'lrinf, ea.

'-

Cred c-aqa trebuia. Dar acum, asta e ! explici ea, ve-

i$1f,.

--

s-a-ntlmplat

h6rhulii. Dar uittr-te la tine ! Ptri, eu tocmai inv[l secretele dragostei, chicoti ea. glit, 0ste foarte stlplnit. Nu-i mai spuse cI pasionalul domn Flurrrt cste la fel de virgin ca si Amanda. Acesta era secretul
1,

- $i eu, care credeam ctr md port ca o proastl cu

Ghicegte ! zimbi Mirri. Botosul domn Stuart s-a str nu mai fie uricios. L-am invitat intr-o sear[ ln orag de-atunci sintem mai mult sau mai pulin nedespd4ili.
218

Atunci de ce nu-l ceri de bdrbat ? ti sugerf, Amanda. Al putoa s5-i cumperi un inel. Mirri btrtu din palme auzind ideea ciudat{ a Amandei.
279

Susan Kyle

SCA,PADA

Lumina discrettr a lumintrrilor, muzic[ ln surdiniti tot tacimul ? Dar e minunat ! Chiar ata am sd qi

fac.

*
1

Cejocuridenoroc?

dar - Bine, dar eu glumeam.ideea e nemaipomenitl ? Mi - Etiu, nu-i asa cI zimbea fericitd. De-abia aftept.

Mini

spuse ptrrea foarte obosit6. Dar, ia stai, tu nu artrgi bine.

N-o sI mtr pogi face str md rtrzglndesg asa cI ta Mirri, impulsiv5. $i de-abia atunci observ[ cI Arn

nevoie acord. Ori - Aremine ori de timp. $i eu o sf, i-l n-are nevoie gtrseqte pe altcineva, care lntoarce la
n-are de gind str se c{sltoreascl;i s[ aibtr copii. Cuvintele Amandei o fllcurl curioastr pe Mirri, dar lntrebtr nimic. Pentru c{ Amanda era la fel ca ea : o int titd. Mai ales. atunci cind suferea. Vru sI fie diplomattr schimbtr

Ultimele doutr zile au fost foarte grele pentru mi spuse ea, ferindu-qi privirea. Nu era-n stare s6-i povesteas, lui Mirri cum a fost. Era distrustr cI Josh o respinsese, dacl nu-i venea sd cread[ c[-qi luaserd rtrmas bun pentru deauna. Nu-i mai rtrmtrsese declt speranla. A": putea sd te ajut cu ceva ? o intrebd Mirri. Poftim ? A" nu, mul{umesc, totul e-n regul5. N-a; preazice,dupd cum arali, observa ea.
r

L-au ameninlat, dar Josh era gelos pe Brad. Nici nu ti6 wea, dar nici nu mtr lasd lui Brad, dacl poli M mai lnlelegi llfl ceva, spuse Amanda cu amtrrlciune. ciudat, murmurd Mirri. - Din ce tn ?ce mai Amandei strdlucird. Nu-i aEa ochii - ai de glnd s[-l ajuli pe Brad ? $i - Nu pot, declt dactr md mtrrit cu el. nu pot faco asta' $i Amdritul de Brad o str factr qi el ce-o sd poatd ca s[ se salvsze. Nu ftiu dace Josh face bine c5-l lasl str se descurce singur. Dar eu nu-i pot pllti datoriile qi Josh nu vrea. Aqa cil e etmplet singur. Slracul Brad !

Amanda ii spuse.

- Da, aprobtr Amanda. Ajunse la serviciu, dar domnul Johnson o privea pe Dora

sa gi cum s-ar fi aflat la inceputul vielii, qi Amanda se intrebd dac5-i observase lipsa. Se uitl repede prin rapoarte, str se asigure ctr nu s-a petrccut nimic in lipsa ei cu statele de plat[ qi c5 n-au r5mas bani nedepuqi la banc5. Apoi intrl ln tipografie qi stabili cu

Tlm clteva schimbdri rapide, profitind de faptul


j

cI

Ward

subiectul.

Johnson era ocupat.

gajalii.

Iei cu mine - Nu masacu domnul? Stuart ? iegi - zimbi. Mirri * Ba da, dar weau sI vii qi tu. Multumesc, dar nu pot. Trebuie si mtr conving dac mai-lucrez sau nu laziar. Ca qi cum domnul Johnson qi-ar putea concedia

Dupf, citeva zile petrecute in singurf,tate, Amanda plecl h San Antonio in paaza de mas[, str-l vadtr pe Brad. Era lupdraH pe el, deoarece n-o sunase s-o lntrebe cum se simte
Josh.

Brad o invita in biroul s5u gi-i oferi un scaun, arborlnd un zimbet cuceritor. L-am sunat ieri pe Ted, mtrrturisi el, iritat de faptul
cd Amanda ii repro;eazd dezinteresul fa1tr de Josh, dar qtiam cll Josh este bine. Este indestructibil.

procente, ii Josh. $i se teme c5-l voi ajuta pe Brad sd-qi achite datoriile pe le-a fdcut la jocurile de noroc.

- Eu nu am decit patruzeci qi noutr de minti Amanda cu tristete. Pe care le controleaztr

E pltrcut str aflu cI eqti frate, replictr ea, cu sarcasm.

-*

atlt de devotat unicului ttru

2?n

BSClrlpl
Susan KYle

El ridicd o sprincean5' neplstrto.r'.l1se Lndn mare de piele aflat in spaiere'ut::]:'"-ly:*:::: +:lL a*""0i il respinsese in mod evidenl Fri viala lui cel mare avuses" puit" toata ex

in scaun

el'

gi sA stai Ai putea mlcar s6l suni pe Josh


1

de vorbtr cu

ilil"t;;Jfi.l *]::1ll*-*9: il;;cum" avea chiar qi pe Amanda Drnllldeauna i se Brad ffiil;tp intre cei ooi ituli' dar acum lui
pluse

^. ^-t scaun' fierbind de minie' Brad se ridicl brusc de pe poatd controla' El are totul, spuse, flr[ sd se,mai

El

rtrlriga

ur*"i"o

Fratele Josh s-a descurcat "11li:.::':i'L,T N-ai aflat acest lucru acun .a-i *Je nimeni sldbiciunea'

Paharul.

l"s.'*:

..- _-._

:^

^r.

i"-"i

cit, rf,spunse ea. $tiu

"t'*f11':-*-": imediat ce s-a dezme Da, lntr-adev5r, m-a alungat


g
Brad' fdrf, str in stare sf, se sinucidd' spuse

grdbit sd-i sari in ajutor ? adtruga

;il:-iffi""duir'
str-l gtrsesc mort'

n"-i p111"":1ti:""i?:::r-T#tti: par am preferat sa-mi factr asta' oeqr

il apdrl Amanda' $i asta pentru "iu1u i"i s]uiu1 serios gi nici 'l'u criti foarte pricep"t, o"inu-!i in arunci uriu' t" joci cu dragostea qi vtuta i Treci de la o rt*"Jiu te superi cI ii ciqiigi' Ei -p." Ytld lpeoe J"ttiilti' Vrei totul' Brad' dar Jrxh nu wea sd-!i pu;;;;tr tu' tiu1" nu e deloc aEa cum o vezi vrei ca totul sA ti se O"u' $ Vorbeqti ca o cunoscltoare'

mlreu. intotdeauna

a fost aga ! a muncit' iou'l

i,ifr''t.iliJ"

t'il

- Am invalat ca sinlurul mod in *:l:li .wei


sf, reuqeEti

ro dttresti este sI ft'p1i' O"ate "O*unOu."

o!$f ceea cu adevlral


s-a

'-

insf, foarte convingltor' red si cu mine n-am fi "ttiit:t]111,:s"::i: Ttl; despre mo mia se-i dea lns[ vreo informalie pri"a

-.

N-ar fi

ridicd'in picioare, cu eleganltr' am stat cu nu de -- Aproape toata viata mea' pintr saturatmult' cu mina sr stau mlam nllnile-n sin, continui;;:;;; De-acum inainte o sr oblin s[

inii"ra,

"E"ptind tlllgurf, totul.

G ;;;'

"u, sI se imbete-!]11 ff::t:""i care-l determinu'" p"iotrt r" htitudineh.lui Josh dactr-i tl e'uo despre dure:1li:t']tl]:.-*^ re i s. ce s' uqr"iru, ca lrad s-o intrebe ii zimbi' privind-o cu ocl fat"' intimplat lui Josh, dar" "i[-" strAlucitori' lui calenii, sutis sen

:filff.ll'ffi;-l-tt*i"a ;#;';;l"i 'u"o#;;;i

c6nlltoreascd cu tine' s6-i demonstreze Amanda se strddui str zimbeasctr'

in bdtaie de joc' N-o s[ se N-o sd-l ai pe Josh' spuse el

c[ n-a

ktvlt-tl, asa cum ar fi vrut'

? Ai;si'"d #;;;;il; rizlnd' Stii tu mai bine, rtrspunse ea' 5---' ^ t:t i se ,,.-^trrrtr rle -^uunut de ea' Ochii i -^ umplur{ de

cu un Ti-a fost dor de mine ? o intrebtr neimprrtaqite iubirii tale

glfimada de femei cu care s-a culcat'

: itHilhr

inc{ una in n-o str te iubeascd ! Egti numai

l
t

Brad tEi aprople sci veselie for1attr, ginoino"-se

,d-;;;;;i"'ilii-l"r'-T,'11.1':,t:l,1"JlllT;1 s din de o zi'sp*se er' crtrtinind

_.

"".tt"11:^:"1""-j pu omoare' deoarece n-am tvtarc are de gind s[ mf,

situalia

Ti;

ea' $i asta' dacl .-- Nu m-am colcat to ttut"f" ttru' tipd vrut el ! vrcl sA Etii, Pentru ctr n-a cI a recuno*tl l'll o privi, torios |entru faptul -Tj timp simlind o stranie uqurare rhrt t:stc De Josh, dar in icelaEi

ii *,i,",

Hllff1"#;;';;jft' pe acopeng' md arunc de


Cred c-am sd rea pe care-o ff,cuse'
1an

. . r - r^ preQt lui qi mai ales de --^ni Amanda se sperie de cuvintele

cei doi n-au fdcut dragoste' ? De-ce te-ar dori pe tine O are pe Terri,loui "t' lra igi ina{I caPul cu mlndrie' Cay' ierri este mtrritat[ qi n-a fost la Opal cu un rh nepltrcut' Amanda' Aqa pa spus el f o-intr"na' ? Hun poli;d fii atit de naivd

ctr

2n

ESCAPADA
Susan KYle str fie sigurd ! Deqi Era sigurd cI o minte' Trebuia cu Terri in Jamaica' Aflase nu-l*aiiiririse cr se intitnise
Jc

toate astea ? i;ila. Dar de ce-i spunea elmontezi impotriva lui Josh ? sa-me - De ce incerci ea, nerdbdtrtoare' intrebtr

un"u; il fxcuse Altroape c{ o uri in clipa nimic cind rlnhiciunea' Amanda *"it1it"
I

Ohipul

inlelese' ei era atit de expresiv' ^3ntt-t- ItuU dezvdluie s5-qi

o sdrutase' isi

rlf,du el seama'

rulic:icni, nu-i

apleci de ea, prinzind-o in brale' Se ea-l1c:t3.::^t:,t:f' strrute qi o linu foarte sirinsrgind r" ia"u p"ntto.a obline !i qin..t' t"-.ut" tea ei un rtrspuns rurr zaoarnice'hll9-:1:::"1*t::

- ;;;;i" s"

Nu gtii

aga? decit ar fi -- il iubesc, Brad, recunoscu ea' mal slJav irlbesc pe il durit. Prea mult si int'-* '*Jfoutt" ""po'rivit' rdu'
Jrnh de cind

Nimic ! supf,rat' Dar nu e Si chiar semSn cu el' spuse Brad

#; #t:#"
forleze.

s-o priveasc[ nici o seIll tresf,ri gi se intoarse; nu putea

mI qtiu' irni pare

r'uttdd mai mult.

;ftil''ffi1;i;;;;p;;s1,oar-f 1i"^f:::::1,"#iiJ1l s< rrumos' s-o cucereascr ln loc


:i:5:1r'ffi"n'." p"i""
Amanda

il pl{cea pe Brad' dar nuln "t:::i:-f deja. Peltru ,a-r.'an""'ca mai muti decit o fdcuse u: bf,rbat ln afard de Josh'

ea nu

:l::

i" tLi t"


i"

$i vln(loual tls rwvra vindecat de febra lltilolt".;31i pricepere t si qeneros ;i avea o remarcabiltr pi.iout", oricit de tare ar ft t"lt

a Jr,,zul i"'Ji' "r, lui rosh de o o.nri,mf i111fl:::3*Kr1; o ri chiar alegere roarle proastf,' il;;;';';;;;"-ti jocutui-' avg cal.itltt

1""

1ltltT:?i

debta incredibil cit de vulnerabil t" folosea de femei "" f-i:?: 'r; v*nise acest bdrbat *i" cu pasluun sentiment adevlrat qi nu lrr|llrii. O sarutase cu ftrrtr str Oar ea nu putea sl i se ofere rrc^ tlicratl Oe instinctJ. llnlll nimic Pentru el' ""' :in glas' p'are ra",li spuse ea' cu tristete

? Si acum ce-o sI fie, Amanda

it';;;t';*p"ri"J'

it"i

'l'rupul iui Brad

u'-il;;il; r*i" ut""" ginduri +r^F1,id nrin minre. d ll]lt;, minte' ii.t'":lt1,ptin pe um igi puse mlinile
"** i"iEip"""*o
t""t"fi
sa i se impotriveasca'

:"6;1 ;t t,,,run"IJii*" ulta

'

;;i"i

se

lncord[' iu'

N-o pu,"u q'.'yi

tu

biroul

. , ?^: -..-ooo mrinite. tn miinile in i:l$-ese oCnii i se inchiserd'

ltt T]*;x+h6r .arp se rerrasi '"'ti;;;;;it" clipd incet qi apdru un b{lat,care ce retra$ *ili'?-^t-"-'-L1i1,1" ta i*;;1, r'rrrdr'rurr! *]"*-Luu c'oe suflet' incruntindu-l lmeqlat' ;;;;;io" "Lnu din t

buzele

t3

Te iubesc, Amanda' nu se simlise mai Iia nu qtia ce sd-i 'atpuoOa' Niciodatf, utut' deqi' de fapt' nu-l adusese virtrtvatl qi mai incurcuta"u gi' cind iqi veni in

;;il;
'

vilzurl. Simli ctr i se i" r"r oe incet tuT.o 1i",ll*^",:":ji:f31':: "i" o vorbf,, Pe llngd secretara' l,",,i,"d#
de rf,mf,sese cu gura cf,scattr '- -io

blind simturile tulburate' Amanda il impinsese "-----

mirare' .-:-4,'A greu' ( ,ra uirool grao s6tea ln picioare' .respirind


gi se

;^;;t

siu trist Ei bnfuz lntcntionat in aceasti *ot"' lui erau foarte tulburi' Dar asta firr:, rcalizl ca sent'm"ntele Era prieten cu Amanda de hu I putea ajuta la ni*;" sr-i facr nici un r5u' nici frrtttto multi ani. Ea no rdneascd' ;,;;;;'";;""i cind el ff,cuse tot posibilul s-o

*ut' ioti*t"

retrlsese;

iai

miinile in semn

i^' nrr n^i snuse ea. ridiclndu' ea' rlqlsuruu' pare rf,u, dar nu pot' spus1 el incercl str vinl din nt de apdrare' cind

de vin5 cd ai asemenea sentimente in capzimUind' Am clzut amlndoi ,lutth ; se intoarse spre ea, trttttl. lia reuqi cu greu sd suridd'

- fr"A. Nu qti

'

Brad'..

pentru

;p*;;';"
224

sim1"u

tii"iuuii;i

Brad voia ceva ce ea nu i-ar

t!.iri

Cred ca ai oreptate'

.- - privindu-l in ochi' ii- rdspunse' --:.


aa<

de gind sd faci acum ?

putut oferi"

Susan Kyle

ESCAPADA

procurl pentru acliunile acelea despre care - Amclre le-am moqtenit. Se pare cd nu sint chiar!i vorbit, pe nici o valoare. Nu-mi vor aduce nici foarte mulli bani, este destul ca str-i pot pHti o parte din datorie lui Don
A":a cA am de gind str plec la Las Vegas s{-mi stabilesc spuse el, ridicind din umeri. $i dupd toate astea presupun o sd trebuiasctr str invd! sd muncesc din greu ca sd-mi ciq

*r inlr-o bund zi Amancla


rtlrrttga-o.

sf, se

intoarcd la el, dupd ce Josh ar

-'- Daca o sI ai nevoie vreodatd de un umdr pe care str ofer pe-al meu, zise el blind, bItindu-se pe umlr' pllngi,
1i-l lra

ii zimbi.
Mullumesc, Brad' S[ gtii cd

lin cu adev[rat la tine'


se

ntlllugd ea.

existenla, deoarece n-o sd-mi mai primesc alocalia, iar J nu mf, va mai ldsa str imprumut, spuse el cu greu' O sl descurc. A avut dreptate qi in aceastd privin1tr, zimbi Ce ptrrere ai ? sint mindrf, de tine' - Cred cIstinjenit, dar zimbi linigtit, revenindu-si' Brad plru - plca i-ai fi dat o qanstr fratelui tlu, te-ar fi ajutat' - ea. L-ai amenintat, l-ai implorat, l-ai vlnat, dar-nici spuse
OatX

-- $tiu. Amanda iqi lu5 geanta Ei porni spre q5' Dar, cind hrtoarse, surprinse pe chipul lui durerea si tristelea'

- Nu-i aga cf
tuvintcle.

viala e cumplit6 ? vorbi ea, tlrtrgdnind

meu

nu i-ai intins mina cu adevdrat ca s6-i ceri aiutorul' Dar nici nu trebuia s-o fac. [,a naiba, doar e
!

Ba da. Nu te arunca in fala vreunui taxi' Nu slri de Pe vreun acoPeriE. Itrad zimbi ;i se ridicl str-i deschid[ uqa'

Nu astf,zi, cel pu1in, admise el' Mai am cite ceva de

f6nrt.

nu e paznicul tdu. Pe omul care poate merge - Darlui nu-l ajuli dindu-i cirje. picioarele El iqi indreptl spatele, sprijinindu-se de sptrtarul sca lui. Se iim1"a mai betrin. O privea pe Amanda foarte d
mat. $i singur. Reuqi str zlmbeasci. tu61i destul de obosit6. Amanda ridicl din umeri. Tlnjesc dupd fratele tdu Ei el nu-mi d[ nici mtrcar centimetru din el, spuse ea' cu autoironie' Cum li se p asta ? Ai putea oricind s5-l cucereqti'

Amanda dtrclu din cap. $i brusc se ridictr in virful picioase incorh,lor :si-i sdrutd obrazui bronzat, simlindu-l cum

dt'nzil.

- Vei reuqi, qopti ea. Am incredere in tine'

llrad se inroqi. Mullumesc, asta inseamnl mult pentru mine' lia zimbi qi plec6, salutind-o din cap pe secretard' Domnule Lawson ? spuse secretara, ezitind' llrad era dus pe ginduri. Se intoarse, ridicindu-qi sprinceit'ltl"

- dldu din caP. Ea -

doilea

minlise, cI Terri era intr-o fericire delirantf, cu solul ei gi cd era insfircinatd. Dar speranta nu moare chiar atit uqor Brad nu se putu opri str se gindeascl la posibilita
Ei
226

A pus capcane in jurul patului. Una la mind' $irini, nu e loc in pat qi pentru Terri qi pentru mine' Brad ezitl. Fu chiar pe punctul de a-i mdrturisi

Eu, aa, n-am vrut sf, vd spun ln fala domnigoarei weo 'fixttl, dar fratele dumneavoastrtr a trecut pe-aici acum
!lttct Ininute.

Da?

tlrad P{li.
Josh ?

Da, domnule'
Irn'lris-o la loc.

rleschis usa' s-a

uitat in birou

qi-a

A plecat in grabtr, roEu de minie'


a1a

Susan Kylc pede, dindu-si seama cd Josh vtrzuse o anumitd scend. l Secretara sunl la biroul lui Josh, dar secretara acestuia spuse cd el nu se mai aflI acolo. plecase cu avionul in Euron .intr-o ctrldtorie de

Verificd sI vezi dacd este in biroul lui, spuse el

afaceri.

--"r

CAPITOLUL
$AISPREZECE

ocazie careru trebuie s-o piardd ! Dacd va putea str_gi pldteascd si gur datoria, atunci va fi in stare sa ai'na grijA qide Amanda,

inleteg, murmurd Brad. Se intoarse in biroul sdu, -. ,ditind. Josh plecase, renuntind la lupt5. I_o l{sa pe Ama de buntrvoie ? Brad zimbi in sinea iui. Ei, iard

care-l simtise atunci. Mai rdu era c{ Amanda nu putuse rezista. Stdtea d in bratele lui Brad, f{rd sd prot"ster".

sta in clldirea aceea njci un minut in plus. Nu avt in viala lui un sentiment de f*i" ;;-;;;"lni" .u ur"tu

york, de unde trebuia sI 3_l_.?r9,";y,_spre.paris. Nu-si piopu."r"-ia plece atir r cunno qr ldri sd_qi ia rdmas bun de la nimeni, dar cind v{zuse pe Brad slrutind_o pe Amanda inlelesese cI nu poate
Josh zburtr spre New
,

va reusi sd trtriascl dacd va incerca.


2?A

Ar fi vrut s{ dlrime.uEa Ei sA urle la ei din Loate puteriJ dar nu i-ar fi folosit ta niniic. Oaca amanOa iiOorea pe nra ce rost avea ca el str se impotriveasc{ ? in ciuda ameni lor sale, n-avea dreptul sI decidi viitorul AmanOei. .__!,r.19 lin:a la ea, ii purea dArui copii. Gindul Se.uira pe.geam fdrtr sd vadr, stiind ctr un co1 lT9:,"1"_:r i-ar da Amandei o implinire pe care n_u, ii'putut ni. sa l-o olere. l-Zcuse singurul lucru"l decent pe care_l face in aceasrtr situalie:"sI plece, oi"O._ii"i Brad mind ber{, ltrsindu-i terenul liber.'DacI A.il;;i voia pe Br sI decicld singurd, fdrd nici o pr"stune'Oin ii ilu"?jr"O,ut in minre rr-upul ei, pe care_l simrise ulrima oartr ._^...v:1. lTi_lj1i,T.pltrcut tusese sd audd goapreie ei pasionate, fie primul baibat mre o atinge. pina-fJrnou.te isi va ami de clipele acelea, de compaiiunea si de tundr"r"u ei. poi
,

thrsictr. Plin5 de inocentl, fIrI nici un fet Oe premeditare, ea ltrrcrm astfel sd-l cucereasctr pe bitrbatul visuiilor ei. Era, de grctncnea, machiattr si parfumatf,
rlhdca rrspunsut pe care

,:ur:, tirziu. Nelson Sruarr o conducea pe Mirri Er-r1 Ltacasd' Fusesertr la teatru si amindoi erau elegant Itjthld_ca1i..Mirri purta o rochie simpll, neagr6, cu o croiald
cu discrelie. Iar Nelson

Ir!('unoscu ea.

tiilm ca ar reprezenta totul pentru el. Barierele dintre ;i lllrlciru pe zi ce trece si deveneau din ce in ce mai apropiali. t'llcodatl Mirri se lntieba ce s-ar fi intimplat dacd ea nu l_ar fl Invirat atlr de direct ln seara aceea U dina; oare el i_ar fi Hrllr:sat vreodattr un cuvint de apropiere ? ii parea rtru acum ltll nu-l invitase mai de mult. - Zlmbeqti, observd el, clnd ajunserd in fap uqii. ? - Imi pare rtru c{ nu te_am invital. la cinl acumDe ceani, doi

Mirriail-;fil;;it_

ii

o privea ca si

a debutat relatia ll{,rstr5, spuse el, incercind sd se scuze din priviri. pac_am Piltcit s-o ludm de la inceput, m_as purta cu totul altfel.
229

lil ii lud mina, mingiind-o cu tandrete. - $i rnie. imi pare rtru de felul in care

Susan KYle

ESCAPADA inroqi brusc. Dar nu !i-am cerut..' qopti' - Dar nici nu trebuia s-o faci, replicd el. Eu..' incepu, rlrcglndu-Ei glasul. Eu 1in la tine, spuse repede, ferindu-qi lla
se
1tr

foarte - Epe virfuri Ei-i atinse buzele cu gura. se ridicl

bine asa cum sintem acum, replictr ea,

El

se feri gi zimbi, ca str mai indulceasctr reactia de face asta, te rog,

pingere.

- Nu mai gindesc la reputalia mea.

murmur[ el. Trebuie

str

ivirca.

- t^a naiba ea. Niciodattr nu vrei str md sdruli. -

! Tu qi reputalia ta mtr innebuni{i'

Nelson inghili in sec;i pdru cd nu se simte la largul lui. O sd fie destul timp Ei pentru asla mai tirziu. Dar acul este mult mai important sA ne cunoaqtem mai I Poate, dar ai putea totusi sd mI sdruli, ii reaminti r Doar nu sint tabu. O mingiie cu blindele pe p5r cu mina lui mare gi osoas! Mirri, tu ai niqte amintiri nepldcute qi eu nu vreau

iubea din tot sufletul. Ar fi vrut str-i Itrllrturiseascd, dar el tocmai se uita la ceas gi mormtria ceva, H{u cum mai f6cea citeodatA' "- Trebuie sd plec. Ai grijl de tine cit timp voi fi plecat

$i ca tinea la el.

il

bine.

1l rru icqi

singurd noaptea, spuse el ferm.

bdrbalii $i tu la fel, i-o intoarse ea, la fel de ferm. $i

lnll s-o paleascd noaptea. Nclson chicoti. Stiu, doar lucrez la FBI'

te gr5besc. Duptr cum merge treaba, am impresia

cd

mul{i ani lnainte, in care vom putea sA ne cunoaqtem n bine qi in pat. Trebuie sd fii sigurd cf, vrei s[ facem impreu
pasul acesta. Mirri incercA sA argumenteze, dar, ca de obicei, elil impiedici, sdrutind-o delicat Ei grdbit. Noapte buntr, ii spuse, zimbind. Ne vedem poi la serviciu. Nu mergi cu mine miine dimineal5 la bisericd imi pare rf,u cA nu pot, ii spuse el 9i chiar asa sim Dar trebuie sd plec la New Orleans dis-de-diminea!5, sd intllnesc cu unul dintre agenlii noqtri speciali. Este o si deosebitf,, despre care nu pot s5-!i dau mai multe amdn

cuvint ? il intrebd ea, zimbindu-i. Ce coincidenl[' Nclson o prinse de nas qi-i fdcu cu ochiul, apoi plecd' Mlrri intrtr in casl gi inchise uqa dupl ea, dar il urmlri pe fePe

pinl il pierdu din vedere. ) iubea. Mirri era sigurd de asta. Dar, cu trecerea timpului, Fln rlin ce in ce mai distant cu ea din punct de vedere fizic, lltlur dacd rnincau impreund, se uitau la televizor' mergeau ls Jllrrrc, teatre qi concerte. N-o mai luase niciodatd in brale' Mtrri lua hodrirea sf, lncerce sI schimbe ea situatia. Se gindi Ftntlr: mult la miqcarea pe care urma s-o fac5, cintdrind cu
f{,nfrlrl1
(

un pas important pentru ea; voia str-qi Stiln eonsecinlele. Era ullr' lrrrulul. Dar se simlea implinitii qi rendscuttr, f,ind pregltitd

- inleleg, spuse luni. mai importantd pentru mine - Tu eEti cu mult neasteptate, privind-o in ochi' munca mea, spuse el pe
pentru ultima oartr cind mai fac ceva in timpul meu orice s-ar intimpla. Pentru cI tu eEti pe primul loc.
230

ea cu tristete

in glas" Atunci ne vedt


l

normal. Aqa riFillru a incepe str trliascd lui Stuart. ltlerrrlri pontru cucerirea

cI incepu s[ facd

[l

invitase

la cind pentru

simbdta urmdtoare' Toattr

lnplflnlina fu serioastr qi b[!oasd.

ii

ardtd Ei ea aceeasi rlceald

flllr'{t. (lmportamentul ei il ftrcu din ce in ce mai nesigur;i jurul ei' fftHl ('/ilant. Vineri fuma ca un Earpe Ei se invirtea in Fe t0tttPorta exact dupd cum se asteptase Mirri.
231.

Susan Kyle

[i arltase cd fi ea poate str inlre in acest joc, iar acum veseld qi-i pregtrtea cea mai gustoasl cind din lume. Apoi
imbrdctr, se machie cu grijl ;i aEteptl sA apard victima. propusese ca Nelson str nu uite niciodatd noaptea aceasta.

CAPITOLUL
SAPTESPREZECE ,

lnind Mirri deschise uEa apartamentului, Nelson \-,rtrmase in prag, privind-o uimit. Era imbrdcattr intr-o
scurttr, de seaitr, de un albastru fosforescent. lgi ptrrul pe spate, pdrul ei minunat, ondulat. Camera era numai de flacdra luminlrilor de pe mas[. Se auzea flluzicd suav6. Nici chiar Nelson nu s-ar fi descurcat atit de dac-ar fi intenlionat s-o seduc5. Se p[rea cd toate : ti fuseserl deschise. . S-a-ntimplat ceva, Nelson ? il intreb{ ea, cu un suris Itllor. Nu. E foarte frumos. Si tu esti frumoastr. Ti-am adus
'l'lnusc la spate un buchet de flori proaspete, lnvelite ln tfttn vcrde, pe care i-l oferi zimbitor. Multumesc. t1l t{sc incet, aplecindu-qi capul spre ea. Nu pogi sI md slruli mai frumos ? se lncrunttr el. Sigur cd pot, dar qtiu ci nu-mi dai voie.

lil oltl cu tristete. Am avut o strpttrmind lungl qi oribila, se v5it5 el. $i


lum cam exagerat cu

atlta abginere.

r{

ry
Mirri inghili,

ESCAPADA
I

bucurinclu-se de stinjeneala lui. Aqtept{ prea mult timp sI redevinl femeie. $i inocenla lui era pen$ ia un afrodisilc puternic, dacl mai avea nevoie de asta ! 4 deja pe jar cind 1l lt Cosmarul ei pierise de mult ; se ridicd de pe scaun Ei I

plcptul lui plros sinii mici qi roz, Nelson scoase un lip5t 9i o


rrtprinse in bra1e.

vedea.

Dumnezeule, gemu el, tremurind.

apropie de el. ii-observf, ochii albaqtri, catifelati gi plini { pbfta. O privi cum se miqctr qi inima incepu s5-i battr peric

el" nird buzele. Apoi se insinutr in bralele lui, simlindu-i incintare coapsele incordate.

los de repede. Asta da seductie, o acuztr Observ cI nu prea te opui, qopti ea. Se aplecl gi-Ei

Mirri se ridicl pentru a-i putea atinge buzele' Dar el nu mrri ora capabil sA se controleze. O slrut[ apdsat. Limba lui il flrrcctA, f{cind-o str respire greu, plinl de pasiune. Nclson incepu s5-i qopteascd ceva, cu o voce disperatd' !u buzele tremurlnde. Se ridica, tinind-o in braie, qi porni
r;uc dormitor.

i
i

'

Te-am avertizat, articuld el cu greutate, privind-o;i

drrr,hrtrcind-o nerdbddtor.

Mirri, iart5-md, dar trebuie

s-o fac !...

'r

Miinile lui o prinserl de talie, in timp ce-i rtrspunsol


sdrutul tandru. el cu buzele lipite i de obicei, -ei. Egti periculoasl l5sat sdEoptiapropii de mine. d te De-asta nu te-am ale astA-searf, simt cd explodez. fmi pierd controlul.
rr

Bine, Eopti ea, mingiindu-i ptrrul des' I se abandonS, trupul ei moate gi rozlra intins pe pat, in aqteptare. il lel
Utnrilrea

in timp ce igi scotea hainele 9i pantofii,

bles-

tetttl ndu-Ei neindeminarea. Mirri se apropie uqor qiEi lipi sinii de spatele lui puternic qi

- $tiu. de-abia putea respira. igi feri gura qi o privil Nelson


ochi.

- Mirri, ne grlbim. -Ea

nu vreau asta,spuse el cu asprime. Nu vr eaUll

de gitul lui. Nici eu. Cdmasa ta are nasturi sau capse ? A ! Nelson nu putu s-o impiedice si ea ii desfdcu nastul

zlmbi,lipit[

ggltl, lnchise ochii, simlindu-i miqcf,rile qi auzind foqnetul hslnclor. Nu vreau str te insptrimint, spuse el, intorcindu-se qi ll('rlnd-o pe pf,tura. Mirri se intinse, glsindu-Ei o pozilie comodS, ;i-l privi cu 6lrlurI Ei incredere. ii urm[rea conturul trupului qi ochii ii lnf llziara o clipd pe abdomen, observind cL eta intr-adevtrr ftrnrlc oxcitat ; se inrosi qi-Ei mutl repede privirea.

'

incepu sI-l mingiie pe piept, ajungind pinl la cureaua do pantaloni ; Nelson gemu. cd esti atit de p5ros, spuse ea, zlmbll - N-uE fi crezut lncintattr. Degetele ei se jucau cu pdrul lui negru qi cr emanlnd senzualitate. imi place foarte mult cum egti, N
son.

Nu mi-e fricd de tine, mdrturisi ea" Cum o s5-mi fie t te iubesc, Nelson. N-am iubit pe nimeni atit de mult. Fft'n I'icptul lui se contractd !i o privi cu multd surprindere si Fu cnormA dorinqtr. Tremura din tot corpul. Parc5 sint un adolescent, sopti el' Nici mlcar nu stiu
tjllfit sc face.

nebunatico, poate cf, n-am eu prea mu{ - Ascultd,fii sigurd cI slnt capabil. dar experien!f,, Mirri iqi desfdcu nasturii de la rochi-d - Am observat. nimic pe dedesubt' Cind igi ap[sdl se dezbrdc5. Nu purta
I
I

De fapt, nici eu nu prea Etiu, spuse ea' cu o voce la fel de ttr'sigurtr ca a.lui. Prima oarl am fost fo4aH s-o fac, dar It'rurr cu am ales, recunoscu ea, ridicindu-gi miinile ;i atinplttrlu-i pieptul puternic. Te vreau' Oricum am face-o' va
bltrt'.
23'l

fi

,t

'=9 5e
ud*v
PVP h)d)Hd

G-.=

o I 4 F

-U O-.dL

:'E E" 6 ,AE 's Ar - E bg tr 'F I e-9.


q)

-o()ld!a

o av o liac .rU,^ 9 v)"--(J rc!>Ag P6) t g! :'r 9) OL} t -.a


E.H4^ U

ai8

.=

d
X

E?g*a,eEEe=l?1EB111K tEiEE?Eigii E* E E ; i ?':i;;Eae;E;esi El i E

t;
r

a a ri

t
! ,tr

33H';" ; g e X .. cg -: g r'rFo:- tu,n EE EE i E1g E r==':=_*z|=


F.=i-(v-K
!f,.-t!

-.3-* tr

?1***:91111=
g
=

*ij la? 1 lu a
E=:=rzzz=

et

F
0.)'5-'e" ;"* (.)
L9-. d UH-t i;

1t= A E
v)
r

a?i"

iu
=

fr

q F g '8" s'E 3"g g,Ei 9:86"9.==E ALAU/d*:9 iii! *j5


r<:dH.!*d

:
i
R

dc)

^.:l j: )d

rE'!3EEe g E'a" gs E & ;) =:5I ^oa) *,or6!9'Xa


.v)a

-d

x' .

E"R d)q) o
9! q.r()

xn

gE a& -b P E g'a"
0^^\

B" E
>F.;v .? C

EE

E& () n(')

5 '6 '=x.op- 5q A,clcc


.=nilJAC

=d

bO

.t
O

Vd.iL

.:E >O.=o
: c H

?o

o ; A'=icaF.
<*;o-

ar
d

xde tKn

.2.9,= a.,
6

ar'gEa''=5A c! tr P d
-, = -'i

=aa *

ai

Eg,EEe;:3 E*3;4".. -6 -a E":$EiE;;

I 8i= x qb z .o()/ Y2
v)a k g-a LO

str
4Cg

qt

is 3s o"iEg
H(J-'^

=uEo
r

;.6
cg

o .l
o:
d
)ct

staE;;i iit"tr-ts.=9He
E'^H=e{:<,)

iP gEE"qdtg"E R-r ,< ti cd <.o .9.)s=-.=eri a'lot^ (/).= YLL/ EEaq9es E"lFrc) bo C)5l Ez - o i5.,.=:: L-;-d>'=ltr
:Z
I

-6ii<.r e E 6?

,i-o

'6'u) qi*' oi:N ho9r


I

e6) (!Q.

deaeE

EEA

'" -E'4"3E:Xr EFg;sE'.iEE ff Ei.El q > 3 r H t C"E t F 2 tF l6 tEE I Eg)

ETEaiEE:E+ ;3 8i AB.Hu"-g e ?' ; g E *.et,e 3? sgE E g g'ag n E t'= E ='6"8;e'.ee-* E E; i *e;'E H g g ; E 'iE '=^2 o -^ ''.2 q 4 5
'Q
I

.- EE

e:-

?*!:e eEa33:
=6rr.'5'l:

3 s ;

ix

-re
E,: 0e { Q

E E E2

ts-

cl

Susan Kyle

ESCAPADA

El gemu. igi aplecI gura spre sinii ei. isi aminti, clrtile pe care le citise, ctr femeilor le place str simti
bdrbatilor pe sini, asa cd isi intoarse obrazul si incepu sI ploreze sinul ferm si rotund. Simti cI Mirri iEi opresre res ratia. incercd din nou, insistent, qi ajunse la sflrcul ca pe care-l simti dur qi cdldut. il atinse gi Mirri suspintr. cind lncepu s5-l sugtr, observtr c{ ea tremur{ si geme usor. Nu era chiar asa de greu cum iqi imaginase. Ascul sunetele pe care le scotea Mirri Ei urmlrindu-i reacii descoperea care din gesturile lui ii f{ceau pldcere. O jur[ cu bralul, aptrsind perna, si-i descoperi trupul mi
cu o bucurie care niciodatd nu qi-o imaginase.

Mirri nu-gi mai putea glsi cuvintele. $i nici nu mai incerla. lsi ridicd incet coapsele gi se miqcd intr-un ritm lent qi lnndru. Trase aer in piept Ei lqi incleqtl dinlii'

Asta... e ! tipa ea, zguduita.

Dumnezeule, te doare ? Da ? o intreb5 el ingrozit. tttu. ii gtrsi gura gi-l s5rut5, stringindu-qi coapsele sub Itrrpul lui. Nelson... tu qtii... ce mi se lntimpld mie acum ? gelllu cil. ,Soaptele ei nu mai erau jenate, ci pline de exaltare' Mirri !r'rrrcui, tremurind, gi el arlta ca cel mai fericit om din lume.

Simlea parfumul pielii ei, care era dulce si fierbinte, gust de femeie. isi puse obrazul pe abdomenul ei si res ralia i se opri cind Mirri incepu str se unduiasc5. Stia ce vr ea, pentru c[ qi el dorea acelaqi lucru. Trupul ii era cupri de o dorinl5 cumplit5, dar, ln ciuda aparentelor, nu prea g
ce str facd.

Pentru Dumnezeu ! exclamtr el, mirat' Mirri simli o satisfaclie violentl qi incepu

sd

rid5.

Alunectr intre picioarele ei, strrutind-o pe gene, pind ii acoperirl ochii plini de dorin1tr. O 'pe gurl si lsi insinul mina osoas{ sub qoldurile ei suple, dicindu-le cu blindele. Se intoarse, asezlndu-se deasupra i qi incepu s-o pdtrundd incet. Mirri se contracttr, suspinind usor, infiorindu-se, si ratia i se opri. El o privi qi-i vtrzu ochii imenqi, apoi si cum unghiile ei i se infig in brat ; se temu cI ea iqi aminteq de felul cum se purtase prima oard. - Ti-e fricd ? Chial gi acum mI pot opri dacd vrei, el respirind greu, desi ar fi suferit dacd dddea inapoi in a moment. Nelson era in stare sA suporte orice durere, dragul ei. Tu hotdrdsti Ei a$a va fi mereu. - O, nu... nu vreau sI te opresti acum, Nelson , su ea" Nu inlelegi ctr eu... se inrosi qi-qi muqcd buza. Nu
pleoapele ei fine fost fricd...

N-am visat niciodatd... ! dar lipd inctr o datd, nemaipulind s[-Ei termine fraza. Nici el nu visase cA poate s[ simtd o asemenea pltrcere, dnl nu mai putu scoate nici un cuvint. Acum incerca sA aiungl ln lnrplinire, convingindu-se in cele din urml cI pe ea n-o uui durea nimic, orice-ar fi flcut el. () aplsd puternic Ei fu cuprins de convulsii. Trupul lui tlrurii ctrtre soare, imprtrEtiat intr-o mullime de raze de plhccrc de nedescris, qi simli aceastd satisfaclie completd pcntru prima oard in viala lui. ( lind se prtrbuqi peste ea, Mirri era inc[ in nori. Vibr5 prlrlru ultima oartr, potolindu-qi setea de pl5cere' Se lipi de el, sllrutindu-l pe umeri, pe git, pe btrrbie. Tremurau Hrrrirrdoi, intr-un postludiu minunat. Credeam cd nu Etii ce trebuie sd faci, Eopti ea, cind se llrultirl si sttrteau intinqi unul lingl celdlalt. - Nu stiam, dar cred cd m-a ajutat instinctul, chicoti el, Irrt'inlat de felul in care se comportase' O privi cu atita arognrli, incit Mirri il lovi. [,a naiba, sint chiar bun, murmurd el, incercind sI nu ll prea ingimfat. $i eu care credeam cI te omor. lrtil
239

S-ar putea să vă placă și