Sunteți pe pagina 1din 40

F

Kyle

ESCAPADA

- Ai !i fdcut-o, dar numai pentru citeva secundl mlrturisi ea, rizind si slrutindu-l usor. Am simlit ca mqt
dar era intr-un fel dulce si intrlttrtor gi as mai fi vrut, iar qi iai $i eu am simtit la fel; se ridicd peste ea si-si puS trupul peste al ei dintr-o singurl miscare, zimbind cind vla privirea ei mirattr. Si cred c{ vom descoperi c{ eu fac parf dintre acei putini bArbati care por continua roatd noaptel Intotdeauna m-am gindit cI asa s-ar intlmpla dacd as fi c1 femeia potrivittr.

vint. Simlea ctr se identifictr acum cu universul lntreg, cu soarele arzdtor, cu cerul qi marea. Era ca un vas grll, care se umple cu cele mai prelioase lucruri din lume. - Nelson ! Nu visasem niciodatd cI as putea simli aqa ccva. igi pierdu cunoftinta.
qi b[tuttr de

I se plru cI se trezeste duptr o vqnicie ; Nelson, ingrijorat, o btrtea peste fat{ cu un prosop ud. Miinile-i tremurau.

Mirri zimbi, excitati, suspinind cincl el incepu din nou q


se miEte.

MA femeia potrivittr, Nelson - Ftrrdbucur str aflu? ctr sintel. cosmaruri sopti j - Nu. Nu... iardEi. Si nu cu tine. Bine. - Acum trebuie str te insori cu mine, sopti ea, ,d dicindu-se spre el.
!

O, Doamne, am crezut ctr te-am omorit, Eopti el, cind ochii imensi;i umezi. Chiar te-am omorit ! - Nu sint moartA, murmurl ea rar, ridicindu-se str-l tdrute. Dar pun pariu cI exact in acest moment am rtrmas
cu deschise

gravidtr.

Nelson strtnse prosopul in mind gi in ochi


t'irca.

ii strdluci feri-

- Crezi tu asta ? qopti el. Da, chiar


Itlcca.

{ Nelson simti cum ii creste inima de bucurie. Cum se va face luminl afarf,, ii promise el, zimbil in timp ce pl[cerea crestea din nou. Mi-ai cumptrrar inel ? Bineinleles, rise ea, respirind greu, din cauza eforl lui gi bucuriei cd-i aparline. Vrei str mtr ridic acum qi sd ! aduc ? intrebl ea cu inocent5.

vlnd-o cu iubire. O imbrtrtisd, ff,rd sI mai fie stlnjenir de golieiunea

credea, deqi nu Etia de ce, nu qtia cum ii venise ii zimbi cu adora{ie. Ai ceva-mpotrivA ? Vrei sI ai un copil aEa repede ? Cu tine weau str am un copil oricind, qopti el, pri-

lor sau de faptul

cd devenise vulnerabil,

sl,

Te iubesc, Mirri. Te voi iubi

pinl

la moarte.

- Nu chiar acum. Se apropie de ea, miscinclu-si trup inlr-o parte qi-n alta si urmtrrind-o cum geme qi tremurd. I bucur cd-!i place aEa, pentru ctr si mie-mi place. O sdruttr gura intredeschisS. imi place sd fac asta cu tine. imi placO fiecare... moment ! gemu el, in timp ce simtea c{-gi pief
din nou

Ea lnchise ochii. Stia, dar

ii

ftrcea plf,cere s-o audd de la

'-

$i eu te iubesc. Dar mi-e qi foame.


De-abia am mincat, se Da, acum citeva ore.

mirl el.

controlul.

mie !... - Si...Doamne, Mirri ! - O, i se frinse gi, cind corpul Vocea lui incepu se se rnil intr-un ritm strlbatic, ea tipI. Impactul era peste puterito r Mirri simlea cA este in nori, ca o stea suspendat6 linge son
240

El se uitd la ceas gi-Ei ridicd sprtncenele uimit. Dumnezeule, au trecut intr-adevtrr citeva ore

Nu !i-ai dat seama de cit timp sintem aici ? il In, Spuneti, domnule Stuart !

intrebl

til

se preftrcu indignat,

dqi ii venea str zimbeascd.


qi compromis.
241

Am fost sedus, o acuzl el. Sedus

ii

Susan

Kyle

ESCAPADA reaminti ea. Doar ti-afi


I-ar fi putut rlspunde cf, Dora il gtrsea atrtrgtrtor gi foarte potent' dar asta n-ar fi ftrcut decit sd inr5utf,teasctr lucrurile. Dc cind se intilnea cu Dora, viata lui devenise mai ugor de

cumptrrat un inel si te-am cerut de btrrbat. $i daca vei rtrminl instrrcinat, voi fi allturi de tine, adlugd ea, cu mina pe inim{

N-ai de ce str te plingi,

ii

El zimbi.
ranttr.

suportat. Dar
simtea cu

Nu Etiu dac5 eu voi fi insdrcinat, dar tu vei fi cu sigu


1

l)rovom un rtru organic.

din clipa ln care intra in propria *ra, ," totul altfel. Modul in care evoluase ctrsnicia lui ii

Mirri ii atinse nasul cu nasul ei.

i de gind sd pleci acasl ? - Nu ai spuse el serios, imbrIliEind-o cu un oftat $ - Nu ! ffAgind-o spre el. Pentru ctr acum sint la mine acastr.
Mirri inchise ochii si zimbi, ascunzindu.$ obrazul in pieptul lui" Iar cind adormi, nu mai avu nici dl
$i eu la fel.
colmar ; era timpul
str

scc. Sd

trnonimi"...

De ce nu vrei s{ faci ceva pentru tine ? o intrebl el consul{i un doctor, str te allturi societdlii ,,Alcoolicii

Pentru cd n-am nici un fel rle probleml, murmurd ea, zlmbindu-i. Tu esti cel care are probleme. $i eu sint problema Irr. De ce nu mI ucizi ?

viseze

bebeluqi.

lntoarse.

Ward alungd g?ndul care-i trecuse prin minte.

Se

"1

Ward Johnson ajunse acasd. Venea de la birou, unde I vf,zuse pe Dora. Era foarte pl5cut str fii cu femeia pe care I

ei. ! - Am fost la slujbtr. ea, arzindu-l cu ochii ei I de { - Sigur cI da, il aprobtr albastru deschis. Ai lucrat la weo femeie. De data asta cine e I N-am nici o altd femeie, minli el cu tristele. il - Chiar dac-ai avea, nu mi-ar ptrsa absolut del{ morm{i ea. EEti un invins, Ward. $i mereu vei fi a$a. Un { fdrtr nici o calificare, care lmpinge lntr-un pix, ffia ambil intr-o bund zi te vor arunca in strad5. I culcare, - Du-te lasI mergi o sftrtui el. ea, incercind rA l Nu wei cu mine ? glumi il pozilie seductrtoare. Chiar dac-ai veni, nu te-as primi. fenfl
cirpd in pat, iubitule. Un

doreqti Ei ctrreia ii poli oferi ce-Ei Ai sosit. Era qi timpul, spuse Gladys, cu o voce acr{,1 cHtinindu-se uqor cind intrA in camera. Purta o rochie bastrA, transparenlA, dar ceea ce se vedea prin ea nu-l infl resa deloc pe solul

doregte

Unde e - Nu qtiu. Scotty ? A ieqit cu citiva prieteni. Iar s-a drogat, spuse Ward cu scirbtr. Nu-ti pasl chiar . th:krc ?

il

Dac5-l face sd suporte viata mai usor, de ce str nu il intrebd ea rizlnd, cu un sarcasm infiortrtor. Si dtcil lie li-ar p5sa cu adevlrat de el, ai mai sta ,.uru p"_u_ ultsd. Nu dai doi bani pe Scotty. Niciodattr nu l_ai vrur ! - Niciodattr n-am crezut cI e-al meu, o corectl eL Te_ai lilli culcat cu weo jumltate de duzinl de blrbali de cind ne_am
eontinue ?

ftlMturit...

nimic.

::*to

,il

- Ca s{ scap de gustul pe care mi_l ldsai tu ! il lovi ea. 'li, uram. $i-acum te urlsc. - Si-atunci de ce nu mtr pdrdsegti ? lia se clStintr Ei mai mult qi incepu str ridd. - Mi-ai distrus viata. De ce sI fac un lucru care te_ar httlrrra ? imi place cum irtrim acum. imi place sI te vad cum rUhrri. $i tu esti un blrbat al naibii de onorabil Ei nu m[ poli FFtftsi. Tc-ai simri vinovar daci mi-ai da un sur. egti piini, Itrlrrtulc. Prins, prins, prins. Ca un soricel in capcantr.
243

Susan

Kyle

ESCAPADA

incepu sI ridd si mai tare. Ward o impinse si se indrepl spre dormitorul pentru musafiri, unde iEi petrecea noptile d la nasterea lui Scotty, de saisprezece ani. Cind inchiie u{ camerei, Gladys inc{ mai

ridea.

:
I

I I I '

rt3

A doua zi, la serviciu, Ward reusi s-o trimitd undeva ,, Amanda, ca sd poatl schimba cloud vorbe cu

- Poti str rtrmii diseartr ? o intrebtr. ingrijorat[, Dora igi muscd buzele. I Nu ftiu ce sI zic. Lui Edgar nu-i place sa vin acaii dupd ce se intunectr. Nu cI ar bdnui ceva despre noi, dar { teme str nu mi se inrimple ceva. I ca de - S-ar putea qi ridicdclala aceasta sd ti se-ntimple cev{ murmurd el dulce mina sd-i mingiie sinii plini. I Termind ! il pocni ea ln glumd peste mina. O { ,i

Dora.

repede din birou, sd nu se dea de gol. Dup{-amiaza, tirziu, Brad o invitase pe Amanda la o fcu. Venise din l,as Vegas, unde fdcuse pi." Donner.

Irrr Lisa iesise

in metodele de lucru. La o intrebare a lui ward dactr rnr i se pare ceva deosebit in activitatea lor, Amanda ii tllspunsese cd nu observl nici o diferenp, zimbind insinuant,
lrri(iase
ca_

t(:marcase numai c{ ii era mult mai usor sd conducd ziarul. lil nu-i spusese absolut nimic clespre schimblrile pe

de mici schimblri. $i, lucrind f{r5 qtirea Tultr.m-e deqi nu-i ftrcea nici o plicere sf, procedeze astf;l _, rrrufise incet-incet sd creasctr randamentul afacerii.

sI lacd.o
lui

llnt

nu lucreazd nimic. Nearenlia lui ii permisese Amandei

ward

care le

iXlil;,l1,
ratl

va trebui sa-mi iau bdielii de la anrrenamenr

conducerea ziarului si nici intre el


s-o deranjeze cu

in trecere cd Amanda pare ingrii,f faprnrfl interesa deloc acest lucru. Attt timp cit nu ," umert"ca f
Observd
Ei se inrrebd dac6 are vreun prieten. Dar Oe

regul6. - E-nieqi. Ward

fl

t'rrrc

totusi Amandei, in srilul lui ciracteristic. Donner trimit trei mii cinci sute de dolari pe luril, in semn de prietenie pentru compania noastrtr. Jake, adrninislratorur nostru, a aranjat sa-mi opreasc5 ratele la fien lirst de acord s5-i

- Ei, acum am sclpat din gura lupului, spuse el trist, rlrnbindu-i

"u

*
Iu 1ic.

salariu.

Bravo ! exclaml Amanda. $tiam eu cI vei gtrsi o so-

nimic.

ii

Doru, n-avea de

gif,

seama de

un interes, dar vlzu cI era imbujoratd. incepu reascl dosarele cu anunturi, ca s{ le poatd inregistra si str ! fixeze preturile. Ridicase deja tarifele penrru accidente I tip[rituri, fIrI slJ anunte pe Ward. pur Ei simptu facuse'cfl tonase cu noile preturi si Lisa le pusese in locul celor vecfl Nici unul dintre clienti nu se plinsese Ward nu-qi clddul Ei

Amanda se asezl la biroul ei, privind-o pe Dora farA

nfl sa frunfl

schimharc

Amanda se intreba dacd Ward observI vreodatd ceil Pdrea ctr-gi perrece majoritatea rimpului urmdrind-o f Ut muncind pind tirziu, cu roare cr ar fi purur sa j"r.l

indatl ce_mi vine miniea la cap gi md hnlilrllsc sd fac acest pas. Si eu m_am hotdrit. Amanda ltia ce voinld ii trebuia lui Brad sd accepte c{ e hulrrav si sd se trateze. Ochii ei se luminartr de mindrie si hl('intare.
rliltsc ca.

drcptate. Niciodatf, n-am s5-mi rezolv problemele dacl nu Ie fiind reale. Am vorbit cu Jake despre o clinicl. $l rni-a spus c{ Josh ii ldsase deja instructiuni str pllteascl
vni irccepta ca

rll voi reusi, spuse el, ezitind. Amanda, m_am gindit foarte Itrult la faptul c{ am devenit dependent de ceva rau. Ai avut

MI bucur cd stiai,

deoarece eu nu eram deloc convins

hllrtc cheltuielile,

Sint asa mindrd de tine, incit imi vine sd 1optri, ii

llrud se inroEi, stinjenit.

;;*
b--

Kyle

ESCAPADA
Dupd ce se va intoarce de la clinic{ si Amanda va renunta acum si-o dorea pe lrr Josh, s-ar putea intimpla orice. $i Brad Amanda mai mult decit orice pe lume'

M5car tu ai fost de partea mea. Josh n-a fost niciodat{ addugl el cu 'fl Cum adictr n-a fost ? El voia numai ca tu sa admi{i'{ ai nevoie de ajutor Ei s6 fii de acord slJ primqti' Obligindu'{

amlrf,ciune'

sd stai pe picioarele tale, te-a

flcut mai puternic, nu vezil

Niciodattr nu vei mai depinde de nimeni' Poate numai


generatorul de

fl
,'fl

electricitate. deloc'

Brad rise. Nu se mai simlise de mult timp atit de -_ Poate cI da' Trebuie str md impac cu
Nu-1i va fi greu

bine'

Josh'

*i
fd

Amanda nu mai avusese nici o veste de la Josh gi-i e{ foarte dor de el. I Cred ctr Josh e bine, nu-i aga ? fu cea mai direcfl intrebare pe care o Puse. I
$

Din tonul ei, Brad inlelese cI nu-l cAutase de atunci f, Josh. $tia ctr ea are aceleaEi sentimente pentru Josh qi, fi
asemenea, stia ctr suferl foarte

mult.

cI Josh e-n reguld. A dovedit incl o da{ - Bineinleles nimeni, replicf, el amar' Ted mi-a spus { ctr n-are nevoie de e plecat in Europa, pentru o conferinttr' O privi pe Amand foarte atent. Dactr ea s-ar supdra acum pe Josh, poate ar pil
lea s5-i cadtr in

fi

bra1e.
c'tr

neruginare.
pa?

Am auzil

Terri divorleazl, adilugd el, mingind {

i
]

Amanda simli cd moare' Gindul ctr s-ar putea ca Josh { fie acum cu Terri o imbolndvea. Oare plecase cu el in Eufl
igi ridicl blrbia qi se strddui sI i Divorgeaztr ? Ce drdgul din partea ei' Mai povesteEte'f

zimbeascl

clespre clinica aceea,

Brad.

El ii povesti, urindu-se pentru faptul cd credea cI o face Pentru binele ei.

o minlise,

dl
l .:

247

ESCAPADA
qi ai

rrllptdmini ti-am cerut permisiunea ca Tim sA le poaH ripdri fbst de acord.

CAPITOLUL
OPTSPREZECE

.. El se incruntd gi mai tare. Nu_qi amintea de o asemenea tliscutie.


veche.

- A fost atunci cind te-am intrebat dacl putem lichida rlrrcurile Ei ai spus str vindem teancurile acelea de hirtie

dupl ce_qi termina corecturile... Nu_ti mli amintesti de cei trei clienli de strptdmina trecuttr car! nc-au comandat brosuri;i afise ?
Ba da, - Tocmaiimi amintesc, spuse el nesigur. te pregtrteai str pleci in pauza de prinz cind flm discutat cu tine aceste

spus - Amda. eu asta ? O, $i-ai mai spus cI Lisa ar purea face pulind pu_ . .. . hlicitate tipografiei,

sX se

lo-,^1,n,r: intoarse la birou foarte multumittr de ea. Se gindi cI nu e o idee rea sI se intilneascd si cu membri ai aitor organiza
poattr cunoaqte.

6ineul oficial al Camerei de Comerl avea loc in Llde-a veia zi de ma4i a fiecdrei hjni. Desi Ga flcea parte din aceastd organizatie, Ward Johnson nu part cipase niciodard la dineu. Dar Amanda se hordri.a *."igij Se imbrdcase intr-un costum de mltase uerOe_pat, iEipi sese o eEarf{ asortatd in jurul gitului ; arfitaca un aOeuj* singurr :ff:llT: in afaceri. Se^prezenitr l-a irastr,celorlalti ;rb.; ,_". se ruruia deja ,si funqiile. 111]iii1" e.i, 1l*"1: discurind
foarre deschis afacerile tipografiei.

cd doi dintre memb Camerei o intrebaserd despre prelurile de tipdrire qi ctr ea d{duse o listtr cu tarifele. Ward, care tocmai tlia un teanc de copii, care urmau fie trimise la legdtorie, pentru a fi lipite cu cearA fierbinte, incrunt{ cind auzi vestea. Dar noi n-avem c{rti de vizittr cu tarife, spuse el. Ba da, avem. Nu_{i amintesti ? murmur{ ea, privi in ochi, in timp ce-i iesea minciuna din gur5. Acum c

il anunp gi pe WarO, in treaclr,

dupd numai cele citeva schimblri pe care reuEise sI ie lui Ward. Acum intenliona s{ ridice caliInlca.lucrtrrilor ripografice, sd intre intr-i reaH compbtilie cu cclelalte tipografii din San Antonio unele din ele practicau ; rurr tarif redus, iar altele fdceau presta{ii de proastl calitate. |trntru a creste eficienta ziaruiui lor; trebuia s6 mentintr llr(f lud comperitive !i o calitate cel pulin medie a tiplriturilor. Cind Tim auzice modificdri vreaia fac{, fluiertr a mirare. -* Acum scoatem bani frumosi cu copiatorul, deoarece arrr invdtat str-l folosesc corect. Dai pentru ceea cevrei tu, sA Itpdreqti accidentele in patru culori, ne trebuie un zetar pri{T:l)ut, deoarece, in acest caz n\ ne mai putem permite niii o glqcald. Lisa e bun5, dar de obicei face citeva greEeli pe pantrta

Ei llllurile, pe paginile tiperite. - Da. Sigur, acum imi aduc aminte. Amanda era incfntatl. il minlise in fatd, dar el era lndr{gostit lulea, incit nu observase nimic. Se intoarse la registrele ei. Cu cit rnai repede, cu atlt mai ., binc. Amanda remarcase deja o imbundtlliie a profitului si

probleme, insistl ea. Pleca la mas5. Cu Dora. El zimbi visltor si_i arunc{ o lrrivire Dorei, care se afla in camera de allturi urm{rea

tire{ chiar sub nasul

248

u9

Kyle

ESCAPADA
Amanda ridicl din umeri. Cred cd merita sI incerc.

gin[. qi, unele din ele, adf,ugd.el] 1[-tildu-i " t"p"t:-^11 tutetinul de qtiri pe care tocmai il tipdrise, ne. scapd inai are timp de procesare.'Bu iint prea ocupat' iar ea de-abia cu tipdriturile' se descurce
Greqelile erau subliniate cu roqu
Ei

- Aqa te vreau, ;efa ! Eqti o fata rlccit a fost Johnson in toatl viata lui.
Ohservtr ll0rv0s.
ce

curajoastr, mai mult

la p-aginl era anexatil

corect0il o notiltr din partea clientului,,u'"t"itu "fe"tuur"a de el, inainte ca anunlul sd fie tiptrrit' Amand{ rilor marcate Avea{ discutase deja cu Lisa, care-i spusese acelaqi lucru' cineva care sd lucreze numai Ei numai la zelarie' lil nevoie de pricq timp ce Lisa se va ocupa de desfacere' Fata era foarte p"il; Ootttisese deja doutr conturi pentru p.ublicitate '{ utrtrr"t" inctr trei clienli, care doreau diverse accidenle' "'! zice de eiOi" Wright ? o intrebtr el' Lucreazl - Ce-ai proprietar al agenliei de anunluri Tellmail Oltrinut pentru b" r""" ani este zelireasd acolo gi e cea mai bund' Ar lrebu s-o conuingem s[ colaborezec;rt

Sper sd nu zbor de-aici, - dup{-amiaza a@ea, Amanda stltu mai mult la birou. in

cu tot curajul meu.

cI pe mtrsurd

ce trece timpul Ward devenea mai

rectezecopiite Lisei qi s[ factr qi alte lucrdr .I Dar Ward n-ar fi de acord cu asta, oftI Amand{ da seama de ce-am ftrcut pind acum' ar sarl prll Dactr
Ei-ar acoperiq.

noi;

str vintr simbdta' Str c0;

- ta,Dar intr-o o intrebl el. nu-i aqa, tatea din banii

buni zi ziarul o sf, devind parlial propri0


!

o s[ reugesc sd mtr impun lucrind pe aq Da, na fi, "ind pe Ad({ cuns, rtrspunse ea, privinduJ. Aq putea s-o pltrtesc

Cind era pe punctul str-qi roadtr toate unghiile, ea ii spuse doresle de fapt. Numai simbdta, insisttr ea. DacI s-ar lucra ceva mai mult la ze\lrie,am ajunge la linia de plutire' Deja au apdrut rkriclienli noi. Bine, aprobtr el intr-un tlrziu, cu ochii la Dora. Bine, ulnt de acord, angajeazd o fat5,. Dar numai simbf,ta ! $i vreau ill vtrd un raport despre activitatea pe care-o va desftrEura. Dn, gefule ! ReuEise. Lisa ne-a mai adus doutr conturi pOntru publicitate, ai vtrzut ? Este experta, are mare putere ilc conuingere. A qi urmat la colegiu niste cursuri de marketing. Am putea s-o trimitem dou[-trei zile pe strpttrmlntr sI flrute noi clienti, pentru ziar qi pentru tipografie. El se lncrunt{; voia sI rtrmlnd ctt mai repede cu Dora qi re simlea groaznic. il durea tot corpul de dorin15. Lisa trebuie sd facl toate corecturile pentru ziar, ii

Nu va nevoie de aqa ceva' Doar tu faci statele q - nu-i aEa fi zimbi el. N-ai dectt s6-i spui lui Ward cI ave"l ? platf,,

mei.

tl

rtrlminti el.

'f nevoie sI lucreze in plus, Deja am ftrcut prea multe schimbtrri gi a devenit sU; picios. Nuva fi de l acasd.l Ba va fi dacd vei aEtepta str plece toattr lumea pnvll vei mai rf,mine pe-aici citeva minute' spuse el' cu o
i

simbtrta'

acord.

insinuantS.

Dar profiturile noastre sint in continud crestere. l'uhlicatia cea nou6, care tot ameninla ctr va aplrea' nu ne va llccta cu nimic dac{ vom reusi sI facem rentabile tipografia' Ar foarte bine s-o 15sdm pe Lisa mdcar o datl pe lflpt6min5 sf, iastr in orag, str facd publicitate la tip{riturile lroastre, reduse Amanda din pretenlii. Fata asta ar fi in stare

li

rl1

vindd qi frigidere in Antarctica.

Amanda se uitd lung la

- $icedac5?
250

SI md joc cu focul,

el' adicd'

i
'r
i

Ward reuEi str-qi aminteascd de zvonurile cu privire la n;llri[ia unei noi publicalii sdpttrmlnale' Nu se interesase in nrrxl special, dar fusese anuntat ctr afacerea tocmai se pusese
;n picioare.
251

Susan
'l

Kyle

,,j

ESCAPADA

Bine, spuse el, dupl un minut de gindire. - Mai avem nevoie qi de toner pentru copiator. Mai a ',: doar un cartuE se termin5 foarte repede. Nu l-ai lasat

rl
1,,,

Tim str comande mai multe sticle, deoarece

Ei

costd

ochi. -

Cine efti tu ? o intrebtr. Sint Amanda Todd. Tu cine eEti ? Scotty Johnson, murmurd el, evitind s-o priveascl in

mult, dar calitatea copiilor depinde de cantitatea de toner,' Ward o privi lung.

Da? ' - Da. Omul care l-a instalat nu ti-a explicat ? - Nu eram aici, i-a spus Lisei. Bine, atunci vom mai d manda. Mai e ceva ? intrebl el, nerdbdf,tor.
l:'

A, eqti bIiatul domnului Johnson, exclamtr ea, cu un 0mestec de curiozitate si de bucurie. El are de incheiat niste s0coteli in biroul lui. Dactr vrei s5-l vezi... Uga din fa1[ se deschise qi Ward ieqi. Buntr, fiule, spuse el cu un glas pl6cut. Ce dr5gul din partea ta ctr ai trecut sf,-l vezi pe bf,trinul tdu mra. Intrtr !

Amanda.
I

Nu, asta e tot. Multumesc, noapte bun5,

su
i;

Ir

Se gindi cf, Tim este un geniu. Imediat dup6 iegireaL Ward incuie uEa cu o grabtr nestlpinittr. Ar trebui sd se si ruginatl, chiar qi pentru faptul cI tolereazd aceasttr sit Dar trlgea foloase de pe urma ei. Oricum, afacarea n-ar utr fi supravieluit ftrrtr intervenliile -Amandei. Se gindea la toate aceste aqpecte, in timp ce iqi porm maqina micu1tr. Ar fi trebuit sd faci ceva sf,-i opreascl Ward qi pe Dora. Dar de ce ? N-avea nici o dovadf,, numai bdnuieli. Trebuia sI agtepte dovada concretl gi numai atunci ceard ajutorul lui Josh. in acelagi timp, spera ca solul Do. str fie mai slab decit p5rea, iar sotiei lui Ward sd nu-i pese faptul ctr el intirzia mereu. Pentru ctr cei doi se indrepta paqi repezi spre o situa{ie tragicd. Simgea ea lucrul acesta. Cind se urcase in maqintr, obsewase un automobil cu motor de mictr putere, parcat ln fala ei gi un tinar care, bori din el, indreptindu-se spre biroul Amandei. Ca Ei ci nu era hottrrit ce sd factr, se duse ling[ fereastrl qi privi tiii ,l de un qi aproape ctr alergd spre el.' Amanda sf,ri din maqind Tocmai am inchis ! spuse ea, destul de tare ca W s-o poata auzi. Cu ce-aE putea sd vI ajut ? Tindrul o privea, f6r[ sI scoatl un cuvint. Ochii ii s

- Nu, spuse Scotty repede. Nu, a... am trecut numai sl vdd. Merg la o petrecere. Poli sI mI imprumuli cu doutrzeci de dolari ? Sint cu o fattr... Sigur. Ward scoase o bancnotd din buzunar qi i-o
tr.t

dddu.

minut.

tlo{inea arma cu care putea sd-l loveaSc{ pe Ward qi el o qtia. Trcbuia sI se salveze. Amanda se intoarse la masind, simlind c5, in sfirsit, cistigltso un meci. Ward realizase cd ea are o idee destul de GilctA despre ceea ce se petrecea intre el qi Dora. Si poate cd Va I'i mult mai atent in comportamentul fall de Amanda, de taumd ctr ea i-ar putea spune lui Josh. De-acum inainte, eu

- Mullumesc, tat6. Mtr bucur ctr v-am cunoscut, domillpartr Todd, i se adrestr el Amandei. Apoi se urctr in maqinl fl porni. Rotile scirliirtr Cind lu[ curba. Ward o privea pe Amanda cu nigte ochi in care ea nu putu citi nimic. Dar si ea il fixd, pind ce Ward roEi si intrtr in blrou. Nu indrdznise s5-i spuntr nimic Amandei qi nici str ldmita cd fiul lui avea poate vreun motiv str bf,nuiasctr ceva. Wurd delinea incl toate atuurile, dar va trebui sd lupte din gfou pentru a qi le menfine. Pentru cf, Amanda, ca qi Josh Llwson, avea niste conceplii cam demodate. $i acum ea

llguranttr

cI Ward nu-i va mai pune nici un fel de piedici qi

ceau.
1,

[lci nu va mai putea distruge Gazette. Ward mergea incet spre birou. Amanda il salvase, dar din m(ttive care lui ii sclpau. Era clar cd Scotty bdnuieste ceva,
253

252
r.1

Susan KYle

ESCAPADA
tntreUf Dora. Dar miinile lui alunecarf,iub l)ora lncetd s[-gi mai pund intrebdri'

sau poate c5 mama lui


ca micuta

lui poveste oe-ora.e1;1e t1.fttd:t^Y: periiolul Chiar dac[ J adio de la ii atrrnci putea s6-9i iaprietene' eraslujb6'impotriva adu total L*ron un.rr."r" multe
rului.
Ce s-a intimPlat ? du-si miinile. Cine era ?

il

trimisese s5-l spioneze' Se conl

Poatectraveauintr-adevlracestdrept,darcuceprel?se

bluza ei curatd qi

Cind ajunse acasd, tirziu, Edgar stdtea ln balansoar' pe cuier' privi lung,in timp ce ea-qi punea poqeta

il

intrebtr Dora ingrijoratI'

- Nu-mi culc copiii de unul singur.


Edgar

place mincarea rece,

ii

reproqd el'

$i nici sI

Nu te speria, a plecat. auzit vocea Amandei' - Dar am ea nu bdnuieEte nimic' nimic, - Nu-i se umPlurl de lacrimi' Dorei Ochii fric6' - Mi-e mormf,i el, luind-o ln brale gi strlngind-o t mie, $i

Fiul meu'

sPuse

el, luindu-i mina Ei linind-o

- imi pare de probl,eme noi qi a trebuit sd-i ajut' ric


l[s[

o serdu, dragul meu, dar-la birou au aplrut

putere. P"nttu ctr acum eqti totul nentrl ,_ t:^^-^. Ea se agd1tr de gltul lui, regretind cI fusese indiscre-tl incepeau sa' nu mai-poat5 controla ev.enilen1et"' -OT,n 1: ceva' $i dr lui devenise suspicios, era clar c[ Ei sogia bf,nuia 0""*n" Johnson va lncepe sd-l acuze, incitatd gi de aburii intr-o alcool, poate ctr o va auzi totuqi cineva' Tr6iau lntr-o suburbie a i: nitate restrinstr, chiar dactr se aflau Ed1 iui otuE San Antonio' Dactr ar fi izbucnit un scandal'

1i1e'

qi copiii ar

fi fost distruqi. $i ea n-ar-fi p:':'t1t:.lt:l,T: din obligat asta.'Renunlase deja la fericire, clsltorindu-se alto dar acum, prin comportarea ei, producea suferinp trebu nu Edgar nu fliuse nici un rrunimrnui, niciodat5' Ei cd nu putea s-o satisfacS' Nici copr sx Jufere pentru faptul
ei nu ftrcuierd nimic ca sf, merite o asemenea . I\ Am visat cam mult, Ward, spuse Dora cu tristele' trebuie str ne mai intilnim <le-acum inainte' se luptfi Ba nu, zise el, aplecindu-se sf, o sdrute' Ea inceput, dar, ca de obicei, cedl pinS la urmd' Eu te doresc qi tu pe mine, qopti el' Dumnezeu Etier
l

durere'

ziarul qi o privi lung' Dora se sim[ea murdard sd facl un efort s[ nu se dea de gol' 1i rreuii ? rog, lncearcd sd ajungi la timi acasf,' vrei - Te Oula un minut,luindu-9i-ziarul' Nici n-am putut mormli el sI mtr anunli r[ strsesc o c{m455 curat5. $i te rog si faci un efort brielii de la antrenament' ;fr ;t poti ai$ge la timp sd iei plecase qi ei au venit vt-uo *,rnui oe fe staoion. toate lumea plnl la urml tot singuri' uitase de B6ielii ! Cuprinsf, de pasiunea pentru Ward' grnrprii ei copii. iqi duse mina la git' * $i... ei sint bine ? da, oftf, el, cldtinind din cap' Serios' Din - slujbafericire, schimbat foarte mult; pind acum erat asta te-a l)ura, tare-aq gi ai devenit foarte impraEtiati' Iubito' nrilol "tg*i^te pe un ton rugltor' $tiu c{.ai vrca sd rtrmii acas6, ad5ug5 el, sI urmez cursurile vrut sI te angajezi ca sa-iri pot permite Dai, incepind cu luna viitoare' nri"". Ct"o d iqti minunattr' erau bf,ielii mici, a-1n rutlariul meu va creqte substanlial; cind trebuie ca unul dintre noi s[ fie frrst amindoi de acord c[ ctr amindoi trebuie sd ne oHcnsa cind se intorc de la gcoal5, blindele, nuei. Dar, in ultima vreme, adtrugd el cu

;;l)dm de

tnui eu am avut grijd de ei'

mai vinoDora se glndi cd el are dreptate gi se simli Ei ca ea sd-gi gtrseascd o vulll, cu toat; c5 fusese ideea tui Edgar de furie qi-i tretirit l i"tporartr. Era cuprinsd de disprel qi
ttrura buza.
255

meritdm gi noi

pulini fericire in viala asta mizerabild'

Susan KYle
sd demisionez' crq imi place munca mea qinnu vreau ca am drePiul sf, fac ce-mi , El izbucni in ris. -pui"-"i i s-a spus c fi o adolescent| rLrvthtitd cdreia mat mare' ei i nu mai are voie sd ias[ cu colegul

ESCAPADA
la tot' penrloi btrie1i care o iubeau. $i ea ddduse cu piciorul prtrpastiei' lru o aventurf,, cu un om care se afla pe marginea pe care o primea Acum se intreba dacd pentru pulina atenlie intreapentru un act sexuaf medioiru merita s6-qi distrugd
tri

Place'

gl via1d. clinictr Tratamentul lui Brad urma sf, fie aplicat intr-o de scandal sf, nu facl vilvl din strtrintrtate, pentru ca ziarele iiii.ttf problemei lui sau a modantdtii prin care qi-o rezolvn,

Dora, Parctr n-ai fi tu'

Dora rogi. tatdl meu' - Nu csti ,o1ut tdu, spuse el' gi ochii Nu sint

se miqora

"";;';;

opri la timp' Era

*tJU"JHr".;T'il-*p'ri*taintr-o.relalieextraconi ii Tl:1^'.1 ;iwiu.ino gata lr rw'*sr!e -"'-

qi":1 iit:'-'^,111t::*j:T

il; ',lor' Poate ca se '"1'r ---cooiii


uffiounuqiasta-i

l;olt"L

""itil

t:i ultimul timp, nici n-ai mai mers.cu C{ are migrenf,' ctr e toarl Gdsise tot felul de sco'e' prea pacatoall:1ii:3:"11 obosittr. De fapt, t" '"u g".d:uqq o femLie tut" ut" o loveste il iubea uiserica. Dar ea ;;;;;-,*re principiile religioase'
l"-oT"li

"a

^.. -ncri ao crr g ea cu ol i"tr-uo"utrr nu mai sint eu' rosti

, 'i*t"u alterascgindirel'-^-.

de faptul vinovatr 1':iJ^'1,': cr ducea

ff;li'i,

* ea aEtepta Brad o privea cu un regret ascuns,-in '.tPp ingrijorattr' ctt cl sd t" oto in avion. P[rea tristtr Ei ln continuare dupd Josh, nu-i aga ? Tinjegti .. - ridicl din umeri. Ea mtr fac bine, ca qi tine' - O s[indoiesc. O apucl de btrrbie, ridicinciu-i capul' qi M[

Amanda

il

conduse la aeroport'

il,;;;;

ti

Ward. il iubea

, -i^^ ^^ 6trr promise ea' qtru Voi..' voi merge duminica viitoare' in camera copiilor inainte d( lnsd cd n-o va face' O talnitu

merge la
uE[.

culcare. r-:.r ^r trist' gi ea se oprlt Vreau sd vdd un doctor' spuse el


Dece?

- Stiu cd avem o problemd intimf,' replic[ el' flrd s qi eu am fost un pro tafo-"cu or;d:;;;uu*un doctor, Dora' mine
im sa consult '* : Nu eEti tu de vintr. Pou::.:,91::11
Nu!
ourl. nt

ii"i" *r."te, Edgar, sint foarte viala ei.nu se simlise *ai { *";ilfi;#;"[*;;" i" obositd' :-.:^^ mai
novata sau mai rqinatf,'
256

itui.i*r-it*ti",

l\ spuse ea.' g11o,itn'inroqindu-se'

de sentimente o privi cu niste ochi intunecali, strabdtuli (}nd incercd s-o strrute, ea iqi intoarse obrazul' ferinstlinci. tlu-;i buzele. El se retrase, intristlndu-se brusc' eu pare rdu, ii spuse ea, cu mild' Cu adevdrat' Dar - imivoi iubi, mereu, orice s-ar intimpla' pc Josh il de Brad blesteml in gind, pind ce chipu] i se invineli de mult' Poate ctr igi pldtea ctuUf- in via{a lui nu suferise atit carc-i cAzttil;.G p".itru faptul cr se folosise de femeile Orgoliul lui s-o aibf, niciodatd' icrr in Urale; pe Amanda n-o $rr r[nit. repettr - imi pare rdu,nu mA ea, neaiutorattr' decit ca s[-mi gindeam la tine inceput - l.a recunoscu el nqu a incefut totul' Voiam str nlflrosti datoria, de la cazino' io l,,fot"tt, sI mI girezi ca sd scap de datoria mea' $i pintr la ;il;i;;t. Dar titul s-a intors impotriua inoraznit sa-li cer nimic' incepusem sd tin la ;ffi;;;ai mi te-a adevdrat. Dar, ca de obicei, fratele cel mare iiu* "u tine. si
furrrt

"i' Avea

un

so1

minunat' inleleg[torl

-- Dar nu in modul ln care crezi tu, spuse ea mindrtr'


257

Pe

Susan KYle

ES C AP

ADA
!

uqor, addugd et. Nu, n-o


?
t)

I'
i

s[-l las' ---: -x ^---: O str sPui - Cewei atrlgltor deveni dur' Chipul lui
Ne-a Amanda

D[-i timp,

spuse el violent' Dar eu

nul voi ierta'{ i


:i

'':
'i
l

poite ctr te vei r6z$ndi. la pc Josh, addug[ el cu un zimbet rece'

- Acum Brad iqi minglie obrazul, privind-o -

nu mai ai nici atit

cu o poft6

cumplit{'

urma urmelor, Terri il are

vlzut. incremeni.

- Nu oa, furioasI.

cnnteazL. Nu mtr vei avea niciodatd,

i-o lntoarse

- fotiroo, clnd te.am rarutut. A deschis uEa' ne-a AtanJa pateEte''incearcl'd qi-a plecat repede t "a;;; incearcl ta-i ti'ui ca n-ai nfi convingi c[ tu nu ma saiutai,
!

C-um ?

nu cu minl. El mI va crede pe mine, Amanda, deoarece de slab tncit poate iubi' $i tul admite niciodattr ca e atli

minie' tntoarse ipre scara avionului. Amanda tremura de ce creAuur"r" incredere ln Brad 9i el o trddase' tEi imagina s[-l ruse Josh cind o vdzuse in bralele lui Brad' Ar putea n-avea nici un rune qi s{-i gxplice. Dar, dacl el era cu Terri, s[-qi rost si-qi OesciriOa inima in fap lui. Nu' Brad o aiutase
rape proPriul mormint.

El roqi. Duptr un minut, iqi lul

geamantanul

qi

se

.
I

i
i

? tt *meriti s[ stai cu un btrrbat aqa dur, nu-ti dai seama ^L:: i" '-----, un sillp, ca sd nu.cad[, cu ochii I d; ;; sprijinise de chli
O"r"ft4i

'

C:inO-

Mirri, impreuntr cu Nelson Stuart, o clutd mai

qii"

L expresie tragic{, care i se intipdrise pe

prelung.

'

- T" iubesc, Dumnezeule, nici pe besc. Si dacl nu te pot avea' atunci nu-l voi l5sa
i" uiui-u"
e capabii sd iubeascr decit munca

nici

nu;tii cit de mult

te
eJ
I

lui'

anun{aplecareaavionului. . ^ ^, o-^_^., e4 ium ai putut str faci asta, Brad ? il intrebl ^^ suftrr atli mlnie cresclnde. Spui cd mtr iubeqti qi m[ faci s[.

voce Amanda lqi g[sea cu greu cuvintele' Auzi o

Etiice e dral mult, gtiind bine cft il iubesc pe Josh ?-Tu egoist qi nu tevei schimla Ygdul1 ,^.u tea t dqti prea in iutmea durerii, ll lovi cu dosul mlinii peste

ll

tlrziu la birou, Amanda era lnecatd in tristele' figurd de tnmormintare ai, spuse Mirri' - Doamne, ce s[ te inveselesc. Priveqte ! privind-o. Am venit Mirri intinse mtna' Pe degetul ei strelucea un diamant micul, dar foarte frumos. f"t.iteti, spuse Amanda, ridicindu-se s5-qi imbrl- cea mai bund prieten[, pretindnd, binethleles, cA Miffi theze liu-l tpu."." nimii despre intenlia ei de- a se logodi cu zile' Nclson. M[ miram eu unde te-ai ascuns in ultimele la Nelson murmurtr Mirri, uitindu-se - Cred ctr in rai, spunem 0u adoralie. Ne gindisem sit ne ctrstrtorim ftrr6 s[ procedtrm cum se cunlmlnui, dar Nelson a fost de plrere s{
vlne.

putu de tare.

oaml Asta e pentru mine, pentru Josh qi pentru toti I de care te-ai folosit Pind acum Brad lEi atinse obrazul in locul unde fusese loYitt. ;1 M-ai fi iubit dac[ nu l-ai fi cunoscut pe Josh ! sp

el rlguqit.

'pout"

cind va zbura porcul !

""n,ri"!i.ui care te consideram

258

l prieten ! este ultimul lucru de care aveam nevoio' Prietenia

superficial oeiuat pe ciie l-am cunoscut' $

lipl

ea' Egti cel

? qitr, in ot"glqi cu un pulover tricotat' Cind ai-cenrt-o de so$e Nelson, uitindu-se A fost o scenf,, nu glum{, chicoti Mirri, care se imbujor[- Am araniat decorul' Muzicf, de lUuns, semiintuneric, cind cu lumin[ri pe mas6, apgi celerea bun[' in clsltorie. Cum aq fi putut s-o refuz ? Are o slujbd

- Me bucur foarte altfel declt il etrltlurtr in glas. Zimbi spre Nelson, care arlta

mult pentru voi, spuse Amanda cu

' I -

iqn tA tna poate tnireline qi oricine-ar $ruH urmele Pe care calc, aEa c5..' ,

fi putut

observa ctr

t"n

tj

Susan

Kyle

,,"

ESC.\PADA
iesi pe hol. Dar Amanda deschise ir;a din fap gi-l pofti afar6. Era o vreme minunatl, insorittr. Cintecul pisaielclor se amesteca cu zgomotul produs de motoarele automobilelor si de claxoane.

Mirri ii dtrdu un pumn in coaste. crede ! ii spuse Amandei. - Nu-lridea tncintat, trdgind-o pe Mirri lingd el. Nelson - ln orice caz, o se aveln o nunttr minunat5. Ra intim, addugd el cu mindrie. Luna viitoare. Am venit sil
invittrm.

- Sigur. Ward

- ii comunicartr. Cind Nelson ieqi s[ fumeze o Ei


Amanda o imbrdtisd pe Mirri. Sint atit de bucuroasd pentru tine, ii spuse ,i $i eu, zise Mirri, rizind. Ai fi crezut una ca asta ? e deloc aga cum il credeam la inceput. Ne inlelegem ati'

De-abia aqtept str vtr fiu martor. Unde

- Ce este ? intrebl el, nerdbdtrtor. - A telefonat Scotty, spuse ea. Sogia dumitale eat str se sinucidd. A fost dustr la spital.
Ward p5li.

a lncer_

ea.

bine... $i-ar da gi viala pentru mine, Amanda, adtrugd aproape qocate de emolie. Cred cI si iti doresc sI fii fericittr. , - Nu v5d de tu ai face la fel.totul pentru mine. * ce n-aq fi. El e Dupd plecarea lor, Amanda stItu mult timp la birr gindindu-se cum este sd simli o asemenea fericire. Se dragostea nu garanleazA intotdeauna fericirea. SunI telefonul. Amanda rlspunse; era singurtr in biro - Tu esti, Amanda ? se auzi ln receptor o voce sl( masculin[.
Da. Cine... - Ascultd. Ar fi mai bine ca tirfa aia btrtrintr sd-l pace pe tatAl meu sau va ajunge la cimitir. Mama a
str se

prima qi ultima oartr. Dactr se tntlmpll ceva care va implica glarul mamei mele intr-un scandal, o sd fac tot ce-mi itd_n putinld sd te dau afartr.

I-a - Nu care spital ? mi-a - Cred spus. P5rea cd este sub influenta drogurilor. ctr gtiu la cate, doar n-o face pentru prima oard, npuse el aspru. -- Fiul dumitale a ftrcut o amenintare, spuse Amanda, privindu-l ln ochi; Ward plru ingrijorar. if spun pentru

sinucidl

Amandei i se opri

respiralia.

tl
l

Scotty ? - Daa, Scotty. DacI tata poate renunla pentru o cf la ultimele lui cuceriri, spune-i ci mama e la spital. Ar pu

Btnt angajat aici de cincisprezece ani qi n-o str fie de acord str flfl dea afartr.

- Ti-ar pltrcea, nu-i asa ? o intrebtr el rece. Te_ai cam ttr[duit degeaba. Exist5 angajali mult mai buni declr rine. - Eu nu slnt chiar o angajattr, ii reaminti ea. Acest ziar e Hparlinut familiei mele de sute de ani qi eu voi mosteni pa_ lfuzeci Ei noul de procente din el. - Dar Josh Lawson deline cincizeci si unu, calcultr el. -

m[car str se prefacd cd-i pasd, de dragul aparen[elor. .r Inchise telefonul. Amanda se ridictr. Bliatul era cu Fi ranltr drogat Ei pdrea periculos. Situatia devenise compliOr
Prea complicat5.

Te inseli, spuse ea cu hottrrire;i vdzu cum ochii lui cI te-ai incurcat cu o ng{tjata care este ctrsdtorittr, te va da afard imediat. Are Rl{tc idei extraordinar de demodate.
lncop sd strlluceascd. Dacd Josh va afla

Ward respirtr grlbit Ei reuqi cu greu str se lintr pe picioare.

- Pot str-{i vorbesc o cliptr, domnule Johnson ? int* ea din cadrul u$ii.

gAnoqti,

Mai intii trebuie str ai dovezi. gi chiar re rog str pentru ctr a; putea str te concediez pentru Oefdi;re,
'2j1

Itl[uga el.

Susan Kyle

Intrtr in cltrdire, iar Amanda piiui furioasl in urma lui. ameninta intreprinderea, iar aium postul. Se slturase ;i a:it:a pentru salvarea propriului ziar. N_avea -cglspira1ii gind s{-l lase str pund ln pericol viaga atitor oameni, n pentru a-qi salva o amaritl de povesie de dragoste. Trr " sA se termine cu toate astea, si chiar acum ! V-ineri dupd-amiaztr lutr avionul pentru Nassau, ftrrtr spunl nimdnui ctr are de gind sI plece. Aflase de la D; secretara lui Josh, cd el se intorsese la Opal Cay. Avea gind str-i spune totul si nu numai despre situagia ziarului.

face gre;eala str mI subestimezi, veni pr _ rdspunsul ei. Toli angajatii stiu despre legAtura voastrtr. Ward n-ar fi vrur s{ dea inapoi dar iamase farJ repfic

Ny

CAPITOLUL
NOUASPREZECE

dcrii ei, era total dependent[ de slujba de la ziar. pe Josh cA o intrebI Ted, dup{ ce !:i-rnunrar oa se schimbase cu niste pantaloni largi, o bluztr lucrate Ce mintr si teniqi, qi coborlse in sufragerie. N-am indr{znit, deoarece ar fi refuzat str mtr vad[ Si trcbuie neaptrrat str vorbesc cu el. Avem o probtema,;;J; It ziar Ei nu por sA-i spun nimic prin tetefori. Deci afacerile te_au aduJaici, intrebl Ted, vizibil dez_ urn{git. ingeleg.

care anunld ctr Josh era plecat in noaptea aceea. Veni..s_o-ia cu salupa si Amanda se urctr, vizibil eliberatl de griji..Noroc cu caigfe de credit, isi spuse er. Pind cind i se vor elibera banii din profirurile loir"p.in_

la Nassau, f-t Td ajunseTed, \.,rAspunse

Amanda

ii

telefond lui Josh.

ii

viii

- Doar nu credeai cd am venit minattr de o pasiune ful_ gcrltoare, nu-i asa ? rise ea. Josh ar fi murit de ris.
Ted fremdta.
? - De ce vorbesti asaTerri, $tiu totul despre Ted, spuse ea, strtrduindu_se . -rll pard neptrsAtoare gi dur6.

-cll;tii ?
'2r.2

Bineinleles

ci nu. Ce sd cauti aici ? gi

Nu este pe insuH

ce anume zici

Susan KYle

ESCAPADA
pe cura de peiiajul pe care-l vedea. tqi Hsase pdrul liber' pe trupul ei ii'pldcea lui. Blugii se mulau iful", "g" "u* cdma;a, descheiatl la primii nasturi' cate era ca ;i lirctnietor, rlbl qi l5sa s[ se zlreasc{ sfircurile mici ale sinilor' Vtrzlnd-o' s[ se iosn uuu senzalia c5-i vine inima la loc, deqi incerca
opund dorinlei care creqtea ln el. Dar cind iqi aminti cum o vtrzuse ultima oard, ln bralele
qi se buEa era aqezat[ in fotoliul mare de linge fereastr[

leglturil cu ea, spuse Amanda' i --, -f -Este o noutate pentru mine, replicl Ted' De Terri este in Grecia, impreunf, cu solul ei' Au un mafl foarte fericit, spuse Ted, ridiclnd din sprincene cind Aman: ptrru ctr nu-l ciede. Terri a devenit o sotje foart:-*lt^:l plin cu budincl iin ptus, am auzit cI a aruncat cu un vasei, rhe.Ted' in afi ;"r"ti inir-o femeie care cocheta cu sotul tn c4 de asia, este gravidtr. Adic5 trece prin acea perioad[
Josh are Cd JVO!! srv o

femeile foarte greu pot avea o poveste de

dragoste'

DarBradziwa... - A, Brad.. .i Rcesie dou[ cuvinte ti erau de-ajuns. Amanda il privi ochi qi inlelese exact ce intenliona sd spund' ' M{ bucur ctr ai venit, Amanda, adlugd el calm' Josl
devenit... altul, de clnd ai plecat.

hatelui stru, fala ii deveni durd. Ce *uii uiti ? o intrebtr rece' Nu-mi amintesc

lnvitat.

str

te

fi

sarcastic, il puse ea la punct, pdrind foarte - Nu fi contrast vioient cu furtuna care izbucnise in Qsim[, intr-un

tufletul ei.

Nu spuse nimic mai mult. Dar expresia fetei lui o flcurd pe Amanda s[ tnleleagil totul'

Ei

Ir

Amanda se invirti toatil ziua prin cas5, apatici' i l3 sil aparf, Josh. Era amelit5 de revelaliile W c3e Ted. Se simlea ca un copil, care, in sertr cuvintele lui neata de crf,ciun, aEtepta permisiunea d: ".-i darurile. Clnd, in sflrgit, se auziri motoarele elicopterululi flcuse deja tntuneric ii ea era un pachet de nervi' - Josh nu gtia cd venise. Amanda era curioasl str afle smre de spirit it va gtrsi, avind in vedere ce 9 am:nlnlT: aestul de violent, chiar tnainte de a o vedea in bralele
1

pe spate ca sI D[<tu imdOiat paharul pe git, apleclndu-se poatl inghiti. problemS, incepu ea conventionald' - Avem o o intrebtr el, intorcindu-se spre ea' dupd ce Avem - paharul?pe mastr cu zgomot' Brad te-a l5sat deia graBlczd vid[ ? Josh zlmbea batjocoritor.
ar Deci aqa trebuia str se desftrqoare conversa{ia' Amanda

ap[' Josh iqi turntr de btrut. Whisky, observtr ea, qi ftrr6

Brad. Amandei ii era teamd de confruntarea care uril cniar Oace in acelaqi timp se bucura cI este din nou ltngll' DacI ar putea sd clarifice o datf, Pentru totdeauna acedl penfiu nelnlelegere, poate ctr ar mai fi existat o sperante
doi.
Iqi Josh intrd, dlnd clteva ordine pe un ton ridicat' Se^in01n geanta de voiaj si:si ltrstr jacheta insufragerie' priv ipre bufet, cinO o observtrpe Amanda qi lnghel5' O ochi citeva
264

fl trcbuit str Prevadtr. de teDactr ar fi f[cut-o, s.ar fi dat pe postul nalional in direct, il informl ea' Iar 6sta leviziune qi am fi fost filmali nu ingelesese a lirst sariasm, adlug[ ea' pentru cazul cd el ljumva insinuarea. Iart5-mi ignoranga, replicl el binevoitor' cu toate ctr Cu toate ce am avut : $imlea cd i se luase o piatra 09 ne -cel

i*p,"iiu c[ tu Ei Brad sinteli

inimI,

pulin pe punctul de a

momente.

'r

mult pe in*fp" o poveste de dragoste, clnd am trecut nu de le biroul lui. Ea se ridicS,lncruciqindu-qi miinile pe piept' venit aici s[ discuttrm despre Brad, spuse ea' cu - cdN-am dorit qi acest lucru ; dar nu era momentul potriar fi Itxrto

Susan Kyle

ESCAPADA
S-a internat din proprie iniliativ{ intr-o clinic{ parti_ culartr, ca str poat[ renunla la jocurile de noroc. Nu mi s-a spus, remarcl el, si ,l\manda rcalizd ctr unul dintre angajalii lui o s-o ptr{easc5 din acest motiv. Cei de la birou au spus ctr e-n regull, poate str se in-

vit, deoarece Josh era foarte pornit. A apdrut o problemtr


ziar despre qlre vreau sd discut cu tine. Johnson lncearc{ s[ te seductr, ghici el. Nu wei str termini ? Nimeni nu incearctr str md $

i ductr, spuse ea cu amtrrlciune. Ptrcat. Dar mai stai o zi-doud pe-aici, str vtrd ce p face pentru tine. i1i face pltrcere str gindeqti ce e mai rtru despre nu-i-aga ? lntrebd ea. Stiai foarte bine ce simt penru tine,
toate acestea a fost de-ajuns o singurtr privire, m-ai v[zut bralele fratelui ttru fi esti convins c6 am o relalie cu el ! Cu toate cI eram in aceasttr posturl impotriva voinl
mele, crede-mtr.

ii spuse ea. Ai vrut ca Brad s[-gi dea seama ci e bolnav si sd ceard ajutor. Ei bine, a fecut-o. Le-a ftrcut pe-amindou5. Chiar wei str-i intorci spatele ?
letneze,

El iqi plecl privirea gi pdru ci nu se simte bine. Iqi tre mina prin pf,rul des si blond. Dup{ citeva clipe,lgi turntr nou de btrut. Dar, de aceastd dattr, nu mai dddu paharul gtt, ci-l privi sttrruitor, cu ochii lui negri. spuse el. - Brad poate str aibtr copii, ei directtr ll ftrcu s6-li tu nu poli. Remarca - $i privirea.
el cu rtrcealtr -'P4, Dactrlucrurile stau aEa, tu faci un nobil sacrificiu,'rt
eu sd mtr culc cu Brad si str pot avea copii.

aprobd

dupl un timp. Este... bine ? DacI te intereseaz{ vinltdile pe care le are, ei, bine, n-are. A plecat la l,as Vegas str vorbeasc{ cu Marc Donner si a aranjat str-qi pltrteascl datoria in rate, clt mai repede posibil. A stabilit cI i-se va retine din salariu o sumi fixtr, lunar ; Amanda privi ln jos. Credeam cA gtii despre asta, aqa am lnleles din vorbele lui Brad. * Stiam ctr i se re{ine din salariu, dar nu ftiam despre elinictr. ln ochi i se cireaturia. Ted ! strigA el. Ted intre imediat, speriat si cu un aer vinovat. - Stiai cI tsrad se afltr intr-o clinicd de reabilitare in Atlanta si ctr i se retine din salariu tn contul datoriilor ?

Josh ezittr. Nu, spuse el

Josh strinse din dinti. Plec5 de lingtr bar, desftrcind cravata cu o singurd min[ qi descheindu-si nasturele de s'

Sun

-Antonio.

Ted zlmbi. Credeam ctr Jake ti-a spus asta, clnd te-ai intors din

Apoi privi

oceanul.

telui.

Cewei ? - SI stau devorbI cu tine. - Vorbegte, o invittr el, sorbind din pahar. - avu o ezitare, privindu-i linia lungtr qi elegantl a Ea

Josh li aruncd o privire furioastr, dar Ted nu dtrdu inapoi. Olnd ieqi din camer{, Josh cHtind din cap. $i Dina isi va primi pedeapsa, o datd cu cei doi, ame-

nlnl[ el.
tnarc{ Amanda, zimbind. Brad va reuEi de data aceasta. Se va Flr{dui cu sigurantd.
Sper. - Mai e o mictr sulpriztr printre noutilti, spuse ea, ca s6-i dlstragd atenlia. Mirri se mtrriti cu Nelson Stuart. Josh lgi increli fruntea. Nu pot sA cred.

Ai in jurul ttru oameni de foarte bunl calitate, re-

- De lru uu Llllg -DIa(J L)9 - E ince nu este cu tine Brad ? Atlanta. - se lntoarse, incruntindu-se. El - Explictr-mi asta.
rvE (JDL{'

Nu ltiu cum

sd

incep. S-aq intimplat atltea...


,i

r{

266

Susan

Kyle

,,

ESCAPADA

impreuntr

Nici eu n-am $ezut la inceput, dar dac6-i .vr


1i se pare normal.

Dup{ ce zile, chicoti - Dar n-ams-au btrl6c5rit ani de aceste vesti el. Uimi venit aici s6-!i dau ; se spre fereastrd qi se opri ling[ el. Josh, sint aproape sigurdl
Ward Johnson are o legtrturtr cu una dintre angajatele care este cistrtoriu. Solia lui tocmai a incercat str se sin din aceasttr c,aluz5,, iar fiul lui ori este alcoolic, ori se gheaz6. A telefonat asHzi Ei-a ameninlat cI o va ucide pe

tot felul de registre, $l bat,la toare uEile, str glsesc noi combinalii. $i, tn toiacest timp, Ward Johnson se incuie in birou in fiecare seard, str se culce cu Dora pe masa lui de lucru. Josh izbucni in ris. Amanda nu mai era deloc femeia pe
care o cunoscuse. Afacerile o maturizasertr. ccarttr.

Ei simbetele gi dunninicile sd intocmesc

Ce

li

se pare arit de amuzant ?

il

intreba, pustr pe

i bita lui Ward. Dacd nu se ia nici o m{surtr, oricine st5, apropierea Dorei se afltr in pericol. I
Josh se

scama cit de mult te-ai schimbai, Amanda ?

- $ti

superbtr, spuse el, privind-o. Tu chiar nu-ti dai


!

- Polieidovedi toate astea ? Chipul se indspri.


l

incrunti.

ii
,l

Nu m-am schimbat - Ba da, foarte mult.deloc Ai preluat htrlurile unei afaceri care era pe ducl si ai adus-o pe linia de plutire si asta intr_un

i,l : r, j
,r,

este dovedit, mdrturisi - c5,Totuqi,i1i voigreu de cl va nega totul qi ea. Ward spus dacl spune, Dora la -

- Nici n-ar trebui s-o fac, ii spuse ea. Cuvintul trebui str fie suficient pentru tine, dupl toate cite si intimplat. Josh ridici din umeri. Ai dreptate, bineinteles. Aqa gi este. imi cer scuze.
,

timp foarte scurt. Tu chiar crezi cd eu nu stiu ce-ai flcut ? Am acces la cele mai recente rapoarte, o anunl5 et, ceroetind-o atent. Amanda ezitd.

frcle

-?

Vrei sI spui c{;tiai de faptul ctr Ward a falsificat

ci_

lnctr a mea.

inceput sd creadtr cf, ziarul este proprietatea lui. Dar el conduce, ii reaminti - A fobt ilziarul familiei mele, el. ea. o parte lipl $i Sprincenele

El dddu din cap. - Nu este foarte priceput la falsuri. Nu spun ctr ar fi lncercat si md fure, dar a vrut sI nu parl mai rtru declt este.
Dar a afacerea, remarcd ea. - Acum distrusN-am crezvt pintr ai venit qtiu. la mine str_mi lrtrli inqeldciunea. Cred ce mtdl ttru a fosr orb, surd qi jun-a

se ridicarl brusc. Cu greu putea !l piept acestei fete, total diferittr de Amanda pe care o i

lui

i,

II rr , ,r, ), tl
'
I

afaceri. i De ce te uili aqa ? Artrt ca o wtrjitoare ? intrebl e4i spun, nu mai tolerez. A trebuit sa dpffesc pe ascuns I
in
cu noile tarife, str caut noi afaceri. A trebuit si fac imprr cu Tim o adevtrrat[ conspiratie ca str pot imbundtdli calitr tip6riturilor qi str angajez un zetar care e-n stare str descifl ca lumea doud cuvinte ! Mi-am pierdut noptile si vaca

noftea. Josh zimbi, dindu-gi seama ctr a ftrcut un pas rnar6 la o mntabiltr sovtrielnictr, la o femeie independenttr, pri

decat deloc cind a angajar un astfel de nepricepui lntr-un l$0menea post important. Tattrlui ftu tu:i plsa dacd pierdea aceastl afacere, tpuse ea, liniqtitd. Credeam ctr Etii asta.

evident. pe masl paharul ;i_si aprinse un trabuc. Tot mai fumezi. Se pare cd da, recunoscu el, punindu-gi bricheta in buzunar si deschizind geamul. Amanda rise. Nu te vei schimba niciodatd.

Este destul de

puse

. -

--

Susan Kyle

ESCAPADA

Nu trtrim intr-o lume perfect{. Din moment ce poli- se mulgumesti pe toattr lumea, e bine str lncerci sI' mullumesti pe tine insuti. in anumite limire, bineinlel
,ri addugtr el, privind-o de sus in Ce face Terri ? il intrebl ea, inten{ionat. Se pare ci este un drum lnchis, remarcl el; ginditr Cu siguranld cI Ted 1i-a spus c{ e innebunittr rlupl solul ei'i

- Cred cI inleleg la lntreprinderi diferite, cu doi directori. - Exact.ii Amanda

ce te gindegti. SI infiin{trm doutr

jos.

instrrcinatS.

il'

M-ai - aprob[minlit, ii repiogd ea. El din cap. k momentul respectiv, era cel mai bun lucru care-l puteam face. :ri Siacum? - dse scurt, intorclndu-si privirea spre un vapor care El
i
1

spuse ce mdsuri a mai luat, dezvdluindu-i schimbtrrile pe care le ftrcuse, una cite una. El o asculttr, bucurindu-se ctr este atit de intreprinzdloare. EEti isteale, Amanda, comentd el. Si sint de acord ci tipografia, dac[ este bine condusd, poate dev_eni o intreprin-

derJrentafild. Nu te voi mai ameninla niciodatl c-am s-o lnchi4 Dar, adlugd el, asta nu inseamntr cI celelalte probleme care au aptrrut acolo sint rezolvate. imi pare rtru cI trebuie sd fac aceastd propunere, dar

r,

cred ctr ar

fi mult mai bine dacl ai concedia-o

pe Dora'

t ? * SI-l dau afar5, spuse Josh. Nu e - Dup[bine, iqi spuse ea ptrrerea, cu blindele. ol cite-mi amintesc, parcd te strdduiai sA postul, ii reaminti el.
Da, dar nu vreau s5-l dai afard.

ztrreain depdrtare. Cu Ward, insisttr ea. Ce-ai de glnd sd faci

Mlcar am evita str implictrm ziarul ln acest scandal. Josh dddu din caP. Vei conduce tipografia, cu toate c5 nu vei avea acces la nici un capital pintr la vtrsta de doudzeci;i cinci de ani' $i Ward va fi angajai sI conductr ziarul, dar numai de probS' Str

- Tu singurd -tragicd. mi-ai spus ctr situatia devine pe zi ce trei mai - $i-am avut dreptate, fu ea de acord. Dar ar luatd o mdsurtr mai pulin drasticd. Totuqi, are de intretinu ' ,' familie.
PAi..., stdtu ea pulin pe ginduri. De fapt, este un z rist bun. Si se pricepe sI conducl I

vedem ce rezultate va avea. Amanda p6rea dezamdgittr.

,i

- Eqti foarte talentat[ face totul singurtr. Chiar dac5, eventual, li-aE ceda acum doutr procente, ca str te cointeresezln afacnre - 'deli nu spun tot va trebui sd ai un director pentru ziar' el o vbi face inctr -, de ziaristic5. $i cel care conduce un ziar Pentru cI n-ai idee
e$te de

in afaceri, -Amanda, dar nu poli

*-

Ce-ai vrea sI fac

fapt un reporter.

ziarul.

Dar tipografia, nu. Amanda zimbi.

- Nu. $i tipografia este cea care susline ziantl. convins[ cI Etii deja cI va apdrea o noutr publi strptiminaltr, care va intra cu noi in competitie. DacI tipografia, ziarul se va prlbuqi imediat. iti garantez ctr
situatia.
27s

- Pun pariu cd te doare s[ admili acest lucru' - Nu chiar, zimbi ea' EEti un adevdrat om de afaceri' in devenire, replicl el. EEti dotat[' tu - $i te-a egti unul subestimat' Harrison - Mul{umesc. obosit. Josh se lntinse, Sint zdrobit. Am vtrzut zece EEti nebun.

CredclaidrePtate.

lLriln

zece zile.

n1

E-sc.lPlol
Susan KYle

El incepu

:;;'tt;

ei sd ridd cind vtrzu chipul

sf, ilt eqti tu aici, nimeni nu indrlznegte

mirat',

sub1i11 Ot"t"u ei fierO irita chiar qi atingerea rochiei f fusese in ziua gi-gi amintea cum hinte. Era in casa lui ish ia ut"tt"u ftrcurf, ca trupul sd-i uccea in biroul fui' CinOoriie

apere de mine insumi' observd ea' Tuturor le este frictr de tine'


.

lirc.

- 'Fe n]r' nu' ' ^- ' -,-.^: Ii - Tie intr-un anumlt sens' cred' +'prlt' ;hipul slab Nu, atragltor, cu ochii blinzi' si'**::::::t'::i Josh observa ca-i cauta privirea
r

t",i"ii. i:"
cd

cearqaful sublire gi se tsi arunctr rochia, se inveli cu simqea cu vuietul mdrii in urechi'

independentl imediat' Amanda devenise' tncintdtoare: d:11n:11 otiaznlca' Era idealul lui

#ffi;

ili1ffiffi;ild;;;;pa*int'
pendentr,careaveae"'ffi

o remeie de araceri indd

:':T:i*;

nlipise, cinO simli cI Josh ain iumina lunii it vdzu pe l'iorbinte. Deschise ocniiqi in min5'.privindu-i trupul nlccat deasupra ei' lintu't"utquful bine rf,cut qi exci!ot' mu*tutos' il;

incepe s[

ilrtiiil;;", flule1c]' ceargaful ou. *1.t:'ite pe trupul ei

lill *l;;;;;;,i;;"i"iu
in bra1e. ^" "'-'

lijii.:""ty,Ti:T'if"Hel ir dorea p"n"u


",u'-,il:"u
11

t"t'*unu",

t;ffi;-i"it.'$''"i"*
i
se

aceeasimtrsurs.ou'"uinoioi'.t".Ti:.:f:::":*iitt"*": cind ri veni iff:n:J'::"; 'i""s*; ;;"pt" r s" tulblrr p.Tilli-tl*t-1'; i,int" u""rt gind. Nu' No tt"-u"iu' Nu.T3t un efort sd n-o ll gi f[cu

semn Ior ei incepurd sd se ridice'

si sffrcurile siniopri respiralia cind il v[zu ci qi cf, era nu numai ffeazl'

"t"tlnfi

il;tJ;t?;tnile

ln buzunare

lui negri li cdutau privirea in.tlcerea Se obp"rpiti' in ritmul-respiraliei' rcnsionatd. Pieptul r"i ce-l

fierbinte gi

N-o sd fiu aici la cin5, dimineal5' calm. Dar nevedem miine

par -r r^-+. spuse el' fo4tndu-se s[

tn Bine, spuse ea rece' reugind uqa'rrdzu.cr el n-o pnvet cnna lnchise qi i"qi Dactr ar pute seama tit O" rn"ft o doregte' Degi lqi df,dea

iit';;"ia'

"ill"::* ::iT:

$orva tremurot tropuiui ' Se cu el insugl $i pierduse' strplnea. Se luptase;;;li;it" lncf, nu avea cupentru ci o iubea' deqi lllsase lnvins tocmar rrtlul sd recunoasci' aici' spuse el aspru' N-am nici un drept sd fiu Amanda' cu vocea da, ai tot Oreptut' r5spunse

*"

trada puternica dorinlf,

qrfl indidzni sI meargd la el"' r - ^^ a.d^.a ^ore de ce^fusese oare CinI de una singur[' intreblndu-se opal cav' de nesocotita qi veniseia io*qi' P"offu aracerea ei' I rise situalia ointre ea qi etiO' inapoi' qtia cit este rlse srruduo ---da ; lucrurile. Josh nu mz nutea

o^lT5::*i':ti*

- Ba & f:i-t'n":f:":t:rilT: tlulce si ruurludrw' "t'^;;;;; dulce sr iubitoare' Eti "iinguiut vreodat'' Te iubesc atit de drcpt, singurul care-I. viat'.
r,"i,,l*n.
dormi' vrcau atit de mult t Nu'pot str te doresc' ntunci. Nu Pot declt Amanda iqi deschise bralele'

;:tffiffi;;u.";i;;;"'

g-::ti,l;ri:T

iil;qil;treruia;:?::::l:i:^.pl,H";'.?'L!:'#; sr r( clriri.u." lucrurile, frrs mtrcar


lilffi1llX*r'":i,ii;;". *'$ilTilllt"',ouo'''tor,.1i1n1i-f l.:t::"..:":1:""^:S nu rrJil; ,Jtt"i"ro^u" aer condilionattl:* mai tunqiona' ##U;;;;;' r"'"u"'u'-u'*9 :n i- :1"^'1J"'

propna' Mai mult decit imi iubesc El inchise ochii gi se infior5' Dumnezeule' te -- Gregesc. Greqesc' Amanda' Dar' minca' nu pot nu pot

":tltfit;;;;ilil;i' ';
all

de tot' mai riniqti putin' dar nu

peste ea' tcitrsaful departe qi se aqezd

- Vino n"maipotinOu-qi stfpini nerf,bdarea; aruncf, Gemu,


n3

ea' la mine, iubitule' Eopti

Susan Kylc

ES CAPA DA

C.ontactul cu trupul

lui gol o ftrcu

iii

!i
l
L

i
L

qopti ea. Ti-e teaml

ii era dur, aspru qi total necunoscut. Amanda se retrase usc - Te simt minunatl, sopti el, trtrgind_o ufor spre Esti fin[ ca sarinul. w oqtlltut. ' Pieptul teu este atit de ptrros, murmurtr ea, nefiiq obisnuittr str-l simttr in brale in felul acesta. - Ptrros gi qocant in acelaqi timp, imi imaginez. Rea tea este foarte diferitd de ceea ce citegti in romane, nu-i iubito ? o intrebd el delicat; rremura si-Ei lipi buzele de ei, strrutlnd-tr apoi pe git. Sint nebun dup['tine, Amar N-am dorir niciodattr o femeie in felul icesta. iar tu ei virgind. Dactr-mi voi pierde controlul, s-ar putea str te ( chiar dupd intlmplarea de atunci, din biroul meu. Sint mai dotat dec?t majoritatea b{rbalilor qi tu trebuie str i foarte strimtl acolo,-tnduntru. Intimitatea conversafiei lor o ftrcu str roqeasc{. iqi cunse fala in gitul lui qi se agIttr de el, in timp ce bu btrrbatului coborau spre clavicull qi mai jos spre iinii ei ta - Josh, niciodatd... n-am crezut niciodatl c6 va fi asj
,

cum ar atinge viala ins5gi. pielea lui era fierbinte, iar trupi

str suspine. Era ca

udatl de ploaie. Olicit ar

Nu te miqca, spuse el, mingiind.o ulor pe gold gi pe coaps{, calmlnd-o. Josh trebuia sI se srdplneasif qi_i eri O'in cc in ce mai gretr. Trupul Amandei era cald si senzual fl, cind o atingea, simlea o dorint{ nebuntr sI meargd pinl la caplt. Da, draga mea, asta e, iubito. Acum vino incet spre mine. Nu-!i fie fricd, Amanda, sopti el, lingtr buzele ei moi, ptrtrunzind-o treptat, cu bllndele. Trupul Uu este pa o floare

--

fi

bobocul de mic, picetura

Oe

^ O mingiie uEor pe spate, pe curburile Eoldurilor ei moi, miqcindu-se ritrnic, tragind-o spre el cu unduiri lente, care_i
ofereau Amandei senzatii de neimaginat; fqi infipse unghiile tn bralul lui ql incepuctrgeame. Josh... ce-mi... faci ? ! respird ea sacadat. . . T" pgsed, ii sopti el, in. timp _ce-o strrura. iti rdpesc virginitarea. Vei fi femeia mea. incet. incet. incet t _ ,Iosh repeu cuvintele ca pe o rug5ciune, trlgind-o spre ol, in el. Dintr-o datd, Amanda simli cum corpul ei se-relaxeazd qi apoi se contractl, senza{ii pe care nu le cunoscuse plnd acum. Tremurtr, apoi se infioia. incercd str se apropie qi mai mult si, brusc, el intrtr in ea, se contopi ea, iu qbfO,i_ rlle intre coapsele ei, alunecind spre ea, in-ea."u Isi inclestd miinile pe coapsele lui si incepu sA !ipe, cu o Votn tulburat?l, aga cum era;i ctriput ei, {i cniput lui, gi camera, pe mtrsurtr ce pl5cerea crestea; dintr-o dattr se produse Cxplozia, unictr si fierbinte, ca si cum s-ar fi sfirsit lumla.

ploaie reusegte str-l atinge si str ptrtrundd in el. Josh surldea, rim$nd dulceala corpului ei. Amanda scotea sunete delicate, lar degetele lui ti mingiiau coapsa. Josh acliona cu deli_ catete, dar insistent. Ajunse aproape gi mai aproape, pin6 clnd Amanda se crispd. Nu, este imposibil... nu pot, gopti ea, insptrimintatd. - $1iu. Josh se opri Ei o sdrutd cu nemtrrginirI tandrete.

tim...

Pulin. Dar nu asta voiam sd-ti spun. Este atit de ii

EI rise, in ciuda tensiunii in care se afla. Ctnd simlea tr pul ei catifelat i se plrea cI i se tnvirtegte capul. ; ,l f -_-$i incl nu qtii nici jumtrtate din ceea ce vei afla. ,i - lgi trase piciorul incet si senzual de sub piciorul Ea luil veni in contact direct cu semnul fierbinte al viriiittlli sale. I retinu

respiratia.
,Ao

sopti el, da, asra e ideea. O prinse de qold ftrcrr Ei miEcare bruscS, impingindu-se cu multl pricepere. " simlind un *. Amanda 1ipI, o revelalie,amestec dapltrcire qi de tearqi Dintr-o datl aw realizd menirea beibatului giii femeii, dominalia trupului masculin si supunerea totaltr al meii.
274

.. Amanda suspinl, tremurind de o pllcere imensd, rea_ llztnd implinirea. Josh reuEi 9{-i vadtr chipul abandonat si flmli cum se lnal!tr, strigindu-i numele qi pierzindu-qi, in
tllrqit, controlul.

Susan Kyle

ESCAPADA Amanda il lovi usor. Dar nu m-ai iniliat.

Am incercat str mtr abtin, spuse el, Dumnezbu martor. Dar astd-searf,, n-am mai putut str mI gindesc la privirea ta de atunci, cind ai iesit din sufragerie. C:ind, ajuns acasd, ochii t5i inci mtr urmtrreau. Mlam spus ctr, str stdm doar de vorb{; ?ncepu str ridtr gros. Se pare cI reusit sI te trezesc.

. Amanda oft5, se apropie de el si i;i aqezl lenes bra peste pieptul lui larg, acoperit cu ptrr aspru. ! - Asta eluimurmurd ea. Te-ai intristat. Degetele alunecar5 cu tandrete peste brapl ei.

ii era c5ldu1tr, umec cuprinsese in Qra1e, ca qi cum n-ar mai fi vrut str-i drumul niciodattr. simlea-r5suflarea, simgea cum yi pulseazd in el ; se lipi qi mai mult de el. __r^;- -^-_ lli El gemu si se ridicd de ling6 ea, in biuda incerctrrilor' de a-l reline ; se asezd pe ,l La naiba ! Eopti ,l
ea

Trupul lui devenise greu. Pielea

il

ii

- Atunci ce-am ftrcut ? intreb{ el, ridicindu-li o rprinceanS.


degetele, plintr de adoralie.

spate. el.

Am ftrcut dragoste, spuse ea, atingindu-i obrazul cu

El aprob{ incet din cap.


am ftrcut, Amanda. - iiintr-adev5r, asta cdrnoase cu virful degetelor. Ea mingiie buzele

mi-ai niciodattr cI md - Nutu uezispus trebuie neaptrrat iubesti, qopti ea. cA sd iubeEti o femeie ca - $i sd poti face dragoste cu ea ?
Dactr nu m-ai fi iubit, nici mlcar nu m-ai fi atins. Josh respirtr adlnc, cu ochii plini de dorint{ qi de durere. prea perspicace. N-am wut sd se intimple asta.

Nu. Dar in cazul meu, da, ar trebui, rdspunse

ea.

Amanda il mingiie, surizind clnd simti delicioasa zalie a trupului lui, care se lipise de al ei. M-ai trezit, din mai multe puncte de vedere,

$ti - Nu vreau nimic de la tine, decit ceea ce-mi poti oferi, Josh, spuse ea, qi vocea i se auzi suavl in t{cerea inc{perii.
Nu wei acum, oar5, dar mai tirziu...

- O, nu. l,a inceput am fost pulin speriat[, mtrrtui ea. Nu credeam ctr ne vom, mA rog, cf, ne vom potrivi.
Josh chicoti, amuzindu-se de felul tn care se expri
ea.

murtr ea. Te-a durut ? o intrebtr el calm.

dupl ce-ai ftrcut dragoste pentru prima

- Trupul femeii este construit ca sI se acomodeze i cel al btrrbatului, binein{eles dactr nu esre o diferenltr pi mare intre dimensiuni..
Totugi, am citit odatd despre asemqnea lucruri, sp_r ea. Despre un cuplu care nu a p-utut rtrmine impreunl I

- gtiu. - Pentru Dumnezeu, Amanda ! gemu el, cind simli cd lacrimile ei ii udau pieptul. Amanda, ascultd-mtr. Este pentru
binele t5u. Iubito
tri
!

mai aproape oe'il. inchise ochii in timf ce o srringea, Eimtind un val de dragoste si posesiune care-i ttrie respiralia. Nu mtr voi insura cu tine.

- Prima mea noapte de dragoste... Se lipi de el gi-l lnconjurtr cu bralele. A fost atit de frumos... Josh o imbrtrtistr. Cum stltea asa, intins pe spate, o trase

aceasta cauz5.

- Foarte rar se intlmpld asa ceva, replici el, leneg. cu siguran!5, noi nu facem parte din acea categorie
Ar fi trebuit
initiez.
'1, ri,:i

de oa

str avem o disculie lungtr gi intimtr,

inainte

pot str suport asta. Amanda...

Dar lacrimile nu voiau str se opreasctr. Se intoarse spre ea o strrut5, Eter$ndu-i ochii cu buzele lui, cu tandrele, cu lubire Ei, brusc, cu o puternicl dorin1tr. Nu plinge, Eopti el rugdtor. Nu plinge, Amanda, nu

276

itii
i,ljl:

Susan Kylc

,, f:

'

, '

ultimele puteri. Si tu dai cu piciorul la iot,'numii pent: faptul cI nu-mi poti dlrui copii. O strinse in bratele lui tremurlnde, blestemind cor-i jucase o fest[ atit de urlttr. Clnd, intr_un rirziu, r"y$i sI adoarmd, nu ajunsese la nici o solulie. Dar, prima oar[ dupd mulli ani, trupul i se ,i

Amanda ii qopti, il mingtie, il iubi, pind cind il luit srepinire. Tandrelea ei era de nesuportAl Contracliile d deosebit[ violen!tr ii cuprinsertr intr-un orgasm care-o epuiztr pe Amanda. Cu nimeni altcineva n-o str te simti afa, qopti ea, d

Buzele lui ii gdsirtr gura. Trupul i se incordl, lntr-olii bucnire de dorinld ctrreia nu i se putea opune; era mult pre putgrnicd. in timp ce incerca sr se rezultat, ea se intoarse si alunectr spre el, Iipindu_qi trupul al lui gi contopindu-se incet qi dulce, mai piofundca inain

stepinea;;;;;"i;

CAPITOLUL

liniqtise.

fi iubii chiar d,ac_ar fo"t gchiop orb, dar era prea mindr[ sI mai insiste. Se imbrdctr cu o bluztr veseld, lgi strinse ptrrul, legindu_l cu o panglictr asortatl, si cobori p"ntru micul dejun. " Josh sttrtea la mastr cu Ted si frunzlreau niqte trirtii.
$au

Amanja cu tristele. L-ar

ltrsat-o singurit. Josh n_avea Oe giriO sd-gi ictrimUe fu_c;a hottrrtrea. Amanda il simlise, inainte Oe a'aOormi. O iubea, chiar daci nu-i mtrrturisise, si o dorea. Dar credea .A trebuie strJ accepte cu handicapul lyi. E un prost, i;i zise

ind Amanda se hezi, Josh nu mai era lingl ea. iqi aminti cit de bine se simlise in brarele tui-gi_i pari

;";;

ii

Amanda, zimbind timidtr c{tre Josh, din moment ce la micul dejun mtrninci hirtii. Mit uitam peste niqte cifre, zimbi Josh. Ted. du_te si mtrninctr. Discuttrm mai ' Bine, sefule. ii facu cu ochiul Amandei se lndreptl Ei tpre uqa din fap; se ducea s6 ia masa la un restaurant din

Acum nu mtr mai intreb de ce nu te ingrasi, glumi

tirziu.

Nassau.
irr,i

Trebuie sI plec astlzi ?il intrebtr Amanda pe Josh. Josh se intinse, privind-o posesiv, cu ochii lui negri.

Susan

Kyle

--------al
i

refuz str mA $i - Tedacl in brate. urc in avion ? duc ,'l - Aq incepe atunci sI te strrut qi n-ai mai putea str i pe uqtr cu mine.

Da.

ESCAPADA
rj

,r
l

!i nici atte declaralii de dragoste. Etiu cA nimic nu te va face str rc


rtrzgindegri. son qi relaria lui exlraconjugald.

s.tr

s.capi.mai repede de m_ine. N_o sr_ii fac o scentr

Bine, dar nu trebuie sf, renunf la micul dejun numai

_ - Nu fi a;a sigur6, spuse el cu cruzime. Te doresc, intf dev5r, dar


nu sint stlpinitde Asttr-noapte ai fost, ii reaminti ea El dddu din

T"

voi anunp cind voi afla ceva despre Ward John?

simluri.

cap.

dritgdstoasd.
qi_am

lrl
l

- - pe care n-aveam nici un drept lucru str-l


addugtr el.

Ai dreptate. Te doream ca un nebun

flcut i
ni qi I

trezit plin de regrete qi ruginat. Aqa cum ar trebui

fac. Dimineala m-a


se

P."ill"
-

vielii mele.

Eu nu mtr rusinez, rtrspunse, aqezindu-se in fala li ctr te iubesc. Ei-" rort cea mai

fr".o#;xp".di
t5u...

O sd facem rost de dovezi care sd confirme btrnuielile, spuse el, str{duindu-se str partr vesel. Nu weau ca urmtrtorii zece ani str mi-i petrec prin tribunale din cauza lui. . - Nici eu, spuse ea, privindu_l cu adoralie mut5. Eqti hotlrit, nu-i aqa ? in leglturl cu noi doi. Josh se ridic{, privind-o cu ochii intunecali de tristele qi .. iritare.

-_

Sicevomface

Care ar fi trebuit sd apargintr sotului

, - f-purea privi lucrurile din alt punct de vedere? hcearci sd te pui in locul m-ar face s{ mtr c{s{toresc cu tine ln orice mndi!ii.-J;;, este clar c{ ce ti se intimpltr este trimis de Dumnezeu. Tu lie nu mergi la biseric{, dar eu mtr duceam deseori cu Mirri. Nu Itiai cI Dumnezeu nu inchide niciodattr o f"r"urira fine nu deschide o uqtr ? Tu nu wei str accep$ cI viala mergeinainte, chiar daci tu nu esti lntotdeauna tti acord tout" aspectele ei. Chiar dactr nu sinr f;;;;;;n,""ri,1"r,, "i,
str lnvtrt

i:

ll

se crispil cind ea il atinse. l, Ai putea avea copii... - Aq fi .vrut sd am copii, dar numai cu tine, rtrspunse ea, tristtr, ini:erclnd str-l mlnglie qi gustind din Eul cu ou{. Poate ctr tu inctr nu li-ai Oat ieama, Oar pentru Ol meie copilul este o parte din blrbatul pe careJ iubeqte. putea sA port copilul unui btrrbat pe care nu_l iubesc. uqor mi-ar fi str trec in zbor pe deasupra unui munte. Te, iubit de cind eram adolescentl, Oe linO te_a zgiriat pis il T:u. rot.acesr. timp, n-am oorir pe nime; ;il;;H, atit mai pulin sl iubesc. Numai pe tine, spuse ea, privindl in ochi. Cuvintele ei il loveau. Vocea ei il fdcea sd sufere. in cea;ca de cafea, pe care o ridic{ brusc, si sorbi din ea. * Ast{zi trebuie str plec la Rio pentru n\te afaceri, ctr nu voi fi aici cind pleci.

am wut str fii tu, replic{ ea, privindu_l cu .. _ bire. Pentru cd n-am str m{ mtrrit niciodattr cu altcineva d ii cu tine. Dacd nu, voi muri bltrintr gi singurd.

Dar eu

At: fi trist{, la fel ca gi tine, mdrturisi ea. Dar dragostea

meu;i_ai sI veziatunci ce simti.

Mina lui

accept intimpltrrile vielii, ftrrtr sd tncerc sa stapinesc minut al ei.


da.

fi;;;

sI

, ^

M-am gindit

;i

eu la toate aceste argumente, Aman_

asta.

iubesc, spuse ea cu violenttr. Adu_mi argumente la

''r

de al ei. Ea nu se opuse deloc.


nestlpini0t
cu_o

r" ia naiba, gopri et printre din1i. SI re ia naiba. .S.1 O ridic{ din scaun o lu6 in brage. Gura lui ii ;i lovi buzele ca un culit, rtrsucind-o ;i rtrnind-o, i; limp ce_gi lipise

gralie dulce, ag[lard de gitul lui, sacrificindu*j gura moale, oferindu-i tot ce-qi dorea ei.

ii iirtimfine

"upui ardoaiea

280

Susan Kyle

ES C APADA

Amanda intredeschise gura, iar el gemu, acceptind tatia ei. Limba lui ptrtrunse in intunericul dulce, gustlnd-o posedind-o. Josh o ridicl qi serutul lor lud noi dimensiun atinse noi culmi. Uittr supdrarea, uittr absolut totul remase numai fericirea ;i orgoliul de o simti pe Amanda 3 bralele lui, pe Amanda care-l iubea. Ii revenirtr sentiment( din 4oaptea trecut[ si incepu sd tremure de lnclntare. Md iubegtf lopti ea aproape de buzele lui. Te
Spune-mi. Taci, gemu el,

se

cluta deja s{ glseascd sotul numlrul cinci. Clsniciile fericite intilnesc numai in c5r1i. Vorbqti asa numai pentru ci eEti str{in.
Josh igi

lndreptl umerii.

pinl cind nu mai puturd sd respire. O str alunece pe trupul lui plin de dorin1tr, pind cind ptrmlntul sub picioare. Amanda tremura. Bratele lui o
$i ea

s[rutind.o.

Da, dar numai partial ; se intoarse spre ea, cu privirea stranie q^i foarte palid. Noaptea trecutl a fost minunattr. Fantastic5. Iqi aprinse un trabuc si incercd str-qi aleagtr cu grijd cuvintele. Amanda era inocentil. N-avea nici o idee despre problemele care apar intr-o relalie amoroastr qi ce spunel el trebuia sd sune conving{tor.

il

strruttr,

'resc

N-ai auzit niciodard desp.re faptul c{ btrrbalii iEi - foarte mult un lucru, dar numai pinl in momeniuldoln care ll oblin ? Te-am ayut. Acum dorinla a trecut qi mtr

neau, dar erau lipsite de putere.

, - Nici mtrcar nu trebuie sI te insori cu mine, reusi ea ingaime. O s[ trdiesc cu tine, Ea cum wei tu, oricum ai dori. * Nu. Du-te acastr. fti infipse degetele ln bralele avind chipul rdvtrgit.
Josh, strigd ea.

Ochii lui se inchiserl Ei se lupta lmpotriva senzatiei


nesuportat care-l cuprinsese.

- EEti prea visltoare, spuse el duptr un minut si impinse incet de ling[ el, incercind s5,si revintr. Vei reuqi treci peste asta. Timpul vindecl totul. Amanda de-abia mai putea respira. Ochii i se umplu de lacrimi. Din mindrie, lncercd sd nu-Ei arate slSbiciunr
iEi lncleEtit miinile si se sprijini de masd, deoarece simgea, n-o mai lin picioarele. Spune-mi, te rog, un singur lucru. Dactr n-ai fi

lndrept spre o noul cucerire; expresia fegei sale deveni cinictr. Sexul este sex, Amanda; exact cum am fost cu Terri, am fost si cu tine noaptea trecug. Amanda se gindi ci mindria ei o va salva Ei de data asta. Se ridicl dbmntr, ignorlnd durerea fierbinte pe care o simtea ln suflet;i chiar reu;i str zlmbeasctr usor. - Inleleg. Atunci inseamntr cd si cu un alt btrrbat este la fel ca qi cu tine ? Lui Josh nn-i pllcu ideea gi se schimbtr la fa1l. privirea i
lntunecd din cauza furiei pe care incerca str qi-o stilpineasc[; nu se asteptase la o asemenea replictr. Da, zise el hottrrit. Probabil ctr va fi la fel. $i, chiar dacd simlea cu rolul alrceva, chipul nu-l dldu de gol.
se

steril

Josh

ili

ridictr capul, dar nu putu s-o priveascd-n ochi.

strldui

sd ridtr.

Nu 1i-am mai spus de atitea ori ctr eu nu cred PIrinlii mei mi-au demonstrat clar e[ cul acestei institulii. Mama, care era mlritattr a patra
ctrstrtorie, Amanda ?

- Atunci, asta este, se rtrsuci ea. Bine, Josh, spuse ea plecind de lingl el. N-am sI mai vin aici, adlugtr, lovindu-l eu mindria'ei. Nici dacl mil vei ruga in genunchi. par cunoscute cuvintele,,mult noroc,, ? - Ti se pe care-l incerca Josh fu pic{tura care umplu paUmorul harul. Plnd ln acest moment, Amanda fusese sigurtr clJosh o lutreqte. Acum nu mai era. Cornportarea lui o enerva ingrothor. Amanda se a;eztr din nou la mas6 qi, intenlionat, iqi lurnd cafea ln ceascS, cu miqc{ri foarte naturale.

28.2

Susan Kyle

ESCAPADA
Ward iEi sprijini capul in miini gi respirl adinc. Tu nu poli inlelege. Nu slnt atit de timpit, ttrticule, spuse el sarcastic. Acas5, nu-i dai nici o atenlie mamei, care sttr toatl ziua cu nasul in rachiu. Nici nu-1i pasd, nici mdcar nu wei s-o aju{i. Ward il privi pe fiul stru iritat. Sigur ci da. Ca qi cum tu m-ai fi l5sat sA te ajut. Scotty ridicl din umeri. Am incercat, mtrrturisi el. Am plecat departe qi m-am llsat. Dar clnd m-am intors qi-am vdzut-o ln ce hal trdieEte, n-am mai putut suporta. O tratezi ca pe o cirp6, nici mtrcar nu-i dai atenlie. Nu pot suporta s-o privesc, explodl Ward, albindu-se la fa1tr. La naiba, e alcooliclea tot timpul ! $i ctnd nu bea, lmi spune ctr am dat greq ca un prost, ci sint un lnvins pe care nir-l mai poate tolera. Nu s-a mai culcat cu mine de qaisprezece ani ! Cum dracu' crezicd ar trebui s-o tratez ? Este solia ta !

Credeam cd trebuie str prinzi un avion, spuse

!eapIna.

Ca Ei tine. Dactr-l vezi pe Brad, spuse el

spune-i c-am intrebat despre el. O str aprecieze grija ta, slnt sigurtr. Se opri o clipd in fala uEii, s-o mai poattr privi o dattr. atit de frumoastr, cum stf,tea acolo si se lupta cu minclria Josh n-ar fi dorit s-o loveascS, dar intr-o bund zi li mullumi cI gi-a infrint dorinlele egoiste, in favoarea ferici ei. Era primul ei iubit, era orbittr de propriile ei sentimer qi nu mai era capabiltr sI perceaptr realitatea. Dar, duptr ce r trtri un timp departe de el, va realiza ctr de fapt il dorise m mult cu trupul decit cu sufletul qi va lntelege comporta tul lui de acum. Deqi sacrificiul de sine in scopuri nobile dr

Eovd

rea ingrozitor, numai Dumnezeu ftie l-a revedere, Amanda, spuse el

* - La revedere, Joshua, rlspunse ea,flt6 str-l pri El plec{. Tlcerea care se ltrsase in camertr deveni a
l

cit. blind.

i l

Amanda se uittr ln ceaqca ei de cafea li de-abia dupd un r4 nut realiztr cI nu mai poate vedea clar.
Gladys Johnson era lntr-o rezervtr a spitalului de urgenlit se fdcuse o sptrltrturtr gastrici. Luase un pumn de barbituriq cu o cantitate mare de alcool, pe care o consuma in m$ obiqnuit, gest care-i fusese aproape

- Mare lucru, lovi Ward. - G-1i oferd ? Dragoste ? - i1i dtr sexul eicurva aia grastr e tot ce-!i dd.rise Scotty rece. fierbinte. Asta Sau poate
c[-[i
Ei spune cit de frumos esti, ai ? Esti un btrrbat trecut, cu ditamai burta, ajuns la mila unei curve in cdlduri ! Ward slri in picioare Ei-l prinse de guler, zgilliinduJ.

fatal.

cit de imbStrinire qi de

Ward Johnson st{tea lingA patul ei, surprins sd constal

neajurorard parea solia lui.

li; i,
rl

' ,,"'

tnerunt5, dindu-Ei seama cJt de fragile este. Y- "--"'* Dacd moare, am sd-i tai gltul prietenei tale, morrn Scotty, privindu-l cu ochii plini de minie. Ward tresdri auzir du-i vocea, de,oarece nu ftia cI fiul silu intrase in camer5. N-am nici o prietenf,, minli Ward. m Te-am vtrzut, spuse Scotty cu rtrcealtr. Femeia Todd, n-a fost suficient de pgil5; eu reusisem str md uit fereastrl Ei te vtrzusem strrutind-o pe curva aia grastr. $i-l dicasegi gi rochia.

Nu-mi vorbi Nu eEti - un delincvent tu mie!aqa, rahatule !un glinaraltceva clecit minor Un gunoi be1iv,
Ei
si mama ta ! Scotty il impinse ;i plecl spre uEtr, uitlndu-se la Ward cu o privire inghelatS: Am str te-aranjez eu, spuse el. O s-o omor pe tirfa aia grastr cu care te culci ! $i toatf, lumea o sI afle cine egti tu cu
Cxact ca

,,

* -

adevtrrat

Ti-ai ieqit din min,ti, incepu Ward,

Oomor!

Susan Kyle

.
pare tare rtru.
Eiil
i

ESCAPADA

Ward. Dora, imi'pare rdu ctr te-am amestecat ln aqa ceva. imi

fusese niciodattr intr-o mai mare tncurcf,turd ca Sttrtea lingtr trupul soliei sale, caire zilcna incongtienttr,
privea cu un dezgust

total.

'

EEti o ruEine a speciei umane, spuse el furios. Nu tu esti de vintr pentru tot ce se intimpltr acum.

- Nu-i nimic, zise ea fdrtr str-qi dea searna, dqi se simlea mizerabil. Dactr Fdgar ar afla, ar putea str-si piardtr copiii. $i asta nu este cea mai rea posibilitate. Dactr Scotty se va decide s[ se rtrzbune pe copiii ei ? Dintr-o datd se simli
lovitd de uri[enia faptelor pe care le comisese. i;i riscase viata ei linigtiH gi fericittr, pentru o poveste de dragoste sordid5. $i acum era cu culitul la os.

Dar Gladys nu mai putu s5-i rdspundd. Cinci ore mi tirziu ctrzu tn coml profundd qi muri. Ward iqi iegise din minli. Nu-;i imaginase niciodatd Gladys e in stare str facl un lucru atit de stupid. DeEi ari trebuit str-Ei dea seama ctr blutura o va conduce pe
drum. Scotty avea dreptate : nu-i mai ddduse nici o atentie I ultima weme, nu realizase ctr se afld pe marginea prlpast
Ei

nu incercase sd gtrseascl o cale de salvare.

Scotty spunea adevdrul cind il lnvinuia. N-o bilgaso seaml pe Gladys de ani de zile. Poate ce ln mare comportamentul ei se datorase indiferentei lui. li intorsei spatele Ei ea s-a sinucis. Ward trebuia sI se obignuiasctr, trIiasc{ cu acest gind. $i cu vina de a tlnji duptr Dora, cil ftia cI Gladp era pe moarte. Telefontr la birou s{ le comunice vestea despre sotia Amanda iEi luase liber, ca str poattr merge a doua zi de nealI la nunta prietenei sale Ei el o anun!6 pe Lisa cI va lii citeva zile. Apoi o ceru pe Dora gi o puse la curent cu c intimplase, cu multe menajamente.

Zlmbind ferici{i, Mirri qi Nelson Stuart ieEeau de la tribunal, cu certificatul de ctrsltorie in min{. Amanda li lnsolea, bucurindu-se pentru prietena sa. Mirri se schimbase, nu mai era tindra infricoqate pe care-o cunoscuse Amanda. Era imbr{catd lntr-un costum alb, cu un buchet de orhidee prins la corsaj, era frumoasd gi strllucitoare, a;a cum trebuie sf, arate orice mireasl. Ling[ ea, Nelson Stuart arlta fericit, de parctr r6pise o zin5. Se luarl de mind, in timp ce toli colegii lor de la FBI li felicitau, incercind sd afle cum ajunseserd cei doi s[ se cdstrtoreascd. spuse Mirri, ne - Uite-i cum da birfesc, cum un urs chicotind. mine a uricios ca - Nu-qi pot seama reuqit str pund mina pe un fluturas drtrgut ca tine, glumi el,
silrutind-o tandru pe frtrnte. $i cred cI femeile se intreabtr cum de am pus mina pe
un bdrbat aqa bine,

lnsptrimintat5, qoptind poau auzi in

nu noaptea el ingri - SitScottyieqiflcut niqte singur6, o sftltuiatentd. deoarece a ameninttrri. Str fii Fid Uu ? $tie despre noi doi ? lntrebtr -

replici Mirri. Iar eu qtiu cum se simte cea de-a cincea roatd la ctrruttr, rise Amanda, stringlndu-i mlna lui Nelson. Purtagi-v5 ca niEte tineri c5strtorili, deoarece eu am o tipografie de
condus.

birou.

in telefon, aqa incit nimeni

sd

nu,t
r,,,!

avertiztr Mirri.

Nu-i permite gefului ttru sd puntr mlna pe putere, o

- Da. imi pare rtru, dar qtie. $i ne lnvinuiegte amindoi pentru ceea ce s-a intimplat cu mama lui. Este '
beliv
?46

il

inrlit

Ei

nu-i pasl de faptele urite pe care le face,

Nu va reusi nici lntr-un milion de ani. V-as dori toattr fericirea din lurne, dar vld ctr deja o aveli. A"ga cI mai bine vtr urez str aveli doisprezece copii qi sA fi1i ani mul[i impreund, addugtr ea, cu o tristele care nu-i scdpd lui Mirri.

Susan Kyle

ESCAPADA

'i, lr

intr-o bund zi ai s[ te mdrili qi tu,

ii spuse eg

imbretiqind-o cu c5ldurtr. - Nu, spuse Amanda, stringind-o in brale inctr o dati O sI stlm de vorbtr cind v[ veti lntoarce din luna de Ve iubesc. ii zimUi iui Nelson gi se urc{ in maqin5. Nelson o lui de mlnil pe Mirri, uitlndu-se duptr

fac eu Am - zilei ?sI intrebd comanda' pe Jenny, care erau reporea pe Vic;i ii restul teri angajali temporar. Nu ne-a spus nimic, recunoscu Vic. Citeodatd mai
uita.

Ce sarcini'v'a l6sat pentru

se.ntlmpll ceva, murmur{ - Aici nou Josh. Nu reugegte str-lel. iar el nu wea uite, - Din se clstrtoreasc{,li spuse Mirri. Imi pare rtru pentru a * Mie-mi pare rtru pentru mine, qopti.el repede, ca
binedispund. N.om mai fdcut dragoste din noaptea ln cai m-ai cerut de bdrbat. Nu mai pot de nertrbdare.

- Pentru Ne lipsesc patru, spuse Lisa. De obicei ajung in - clipd. ultima - Slptdmina Amanda. Scrie-mi numele clienlilor qi numerele
aceasta nu se va mai tntimpla aqa, replictr

publicitate ? Avem copiile anunlurilor

Mirri lqi ridici sprincenele,

vesel{.
tinut la distanF

ctr am lntrecut mdsura $i m-ai

Asta a fost ideea ta, puritanule ! Te-ai sim{it vinovr

lor de telefon, Vic. Nu cumva in centrul civic s-a otganizat ast[zi o lntrunire politicd tn cinstea ofilerilor care s-au intors de la operatiunea,,Furtuna Degertului" ? Ba da, rtrspunse el. Dar, de obicei, lutrm informaliile
1

de acest gen din spuse ea.

lntregi ! Se lipi de el, miratl de uqurinla


te iubesc.

;i

pldcerea cu cqt

se apropiau. Aproape c5-mi vine str te aqez aici

in iarbl gi

Ia un aparat de filmat 9i mergegi la fala locului, ii

cotidiene.

-,

mult

N-ai decit, o provoc{ el, zimbind. O; Nelson, spuse ea cu adoralie, te iubesc atit
!

El zlmbi fericit.
i
d

la fel, pisicula mea. Hai str mergem ln aparu - $i eu str legalizlm ceremonia. mentul meu,
de - Clt eu, norocoas[ sint. de doud - Iar reuqi sI ori mai norocos dectt tine. se intoarc[ la timp, la birou. Amanda

,
l:r

Mirri chicoti, ascunzlndu-Ei mina in palma lui.

r 'lti

,,ii

aproape ora prinzului, aqa cd pe drum se opri str mdnince u sandviq qi sd bea o cafea. Cind ajunse la serviciu, afltr ctr lui Ward murise;i ctr el va lipsi citeva zile. A trimis cineva flori ? intreblea, defaqd cu Lisa, Tii

Hai, duce[i-vd, zise ea. El plectr, inainte ca Amanda sd se rdzgindeascd. str fac ? intrebd JennY. - Eu cenu ascultali ? Un arheolog a slpat lingtr - Voi Au g[sit ltirile oase din epoca preistorictr ln n{te Taggarl [,ane. zona in care se construieqte. Vezi ce mai poli afla. Cind termini, du-te la Primdrie. intotdeauna se intimpltr ceva pe-acolo. Pune intrebdri, fe-F Prieteni. Nu Etiam cA ai talent de reporter, murmurd Tim, cind

Adicd sd facem un rePortai actual

ceilalli plecaserl la treabtr.


Amanda zimbi. in cotegiu avearn prieteni experli ln ziaristicil Ei'am - atentl la felul in care lucreaztr. Cit lipseqte dornnul fost

si Dora. -

Nu, rtrspunse Lisa.

Susan KyIc

ESCAPADA
Bine c{ are un b{iat. ii va fi mai uqor sd suporte durerea. Dora, cafeaua asta e prea slabtr. Ai putea s-o faci mai tare ? $i-ai uitat str sdrezi mincarea.

Johnson, avem posibilitatea sd mai facem niste mici retus '-; Egti aldturi de mine ? il intrebl ea, strenglreste.
str lucreze cu infrigurare. O invtrll pe Dora sI lipeascl anunturile si str foloseascd foile gata copiate, conlineau Etiri, ca sd umple toate golurile din pagintr. T

- Mai intrebi incepu

Da, mtr duc str rezolv.

Merse

in bucet[rie, ascultlnd vocea rlbdItoare a lui

fontr clienlilor care obiqnuiau

malie, ii flcu str-si aductr inunlurile la timp. Facu rosi ( doul informatii, invnttr o campanie publicitari trimestriall i1 ,itnp ce Lisa iqi revedea programele penrru procesa Clnd Amanda igi termintr ziua de lucru, piima puginl u, rului era pregltifi ;i avea suficiente anunluri penti
urmtrtoarele doutr
avusese timp

si intirzie fi, cu multl dil

Edgar, care le explica btriegilor problemele de matematictr pentru acas5. Era cu inima cit un purice. il privi pe Edgar. Era un blrbat bun qi intelegltor. Nu era atrdgltor qi ea nu_l iubise cu pasiune. Dar era foarte atent cu eh qi-i dlruise o via!5 frumoasd qi doi blieti minunafi. Iar acum era pe cale sI piard{ totul, din cauza egoismului gi superficialittrlii ei.

pagini.

Din fericire pentru ea, seara adormi instantaneu. Nici

sI se glndeasctr la Josh sau str sufere cA a izpi nit-o din viata lui. Era prea obosirtr ca sI mai poatl gindi. i Dora se invirtise toatd, ziua prin birou. Cind ajunse I castr, privi pe fereastr[ Edgar observl imediat purtarea
i

il

Auzi b5tIi in qa din spate qi,slri imediar. Merse


chidtr, punindu-si mina la git. Oare era fiul nise s-o ucidl ? DIdu perdeaua la o parte.

str des_

lui Ward, care ve-

Bund seara, doamn{ Jackson, spuse un btriat cu pdrul rosu, care-i zimbea. Pot sI intru ? Trebuie str-mi fac lectiile cu Tommy qi cu Sid.

ciudat5. o intrebtr el, dupl cintr. Dora igi'mugcd buzele. LingI ea, Tommy Sid o priveaii Ei r.u u curiozitate spcclnca vlrstel cu o uurtuzltarc specifictr virstei lor. , qi Tommy. Te porli cam ciudai - Da, mamtr, interveni trecuttr in ultima vreme. Strpt{mina ai uitat str ne iei de la anll
?
.

S-a

intimplat ceva

- Binelnleles, Billy, spuse ea, deschizindu-i usa. - Vai, dar artrtali foarte ciudat, doamntr Jacftson, ob_ servl el. Sinteti bine ?
voas{. Normal ctr sint bine. Intr5, Billy.

Nu-mi place str aud lntrebarea asta ! rise ea, ner-

trenament. - D8, se amestecd in vorbl Ei Sid. Ne_ai uitat de tot. Dora lncercl str-si sttrpineascl tremurul miinilor. i Am avut multe probleme la serviciu, spuse ea, incei cind str se scuze. Dar de-acum
,
1

El ridicl din umeri si intrl in sufragerie cu bralul plin de ctrrti, salutindu-i zgomotos pe btrieti. Dora se sprijini de bu_ fet qi respirl adinc. Trebuia s[ facd un efort Ei sf, se adune.

inainte va

pentru cd nii-am insuqit meseria. t sotia lui - Am auzit cAtragedie. Ward Johnson a murit, spusi Edgar. O adevlrattr Am auzit cd obignuia sd bea. '

fi mult mai bint

A doua zi, la serviciu, sttrtea an pe ace. Amanda o


deoparte.

lutr

Dora
nul.

Aga nu mai merge, spuse ea calm. Ce s-a-ntimplat,


?

290

Da.

Femeia incerc{ sd nege, dar Amanda

ii t{ie

imediat ela-

291

Susan Kyle

ESCAPADA solului tdu. $tiu ctr nu va fi uqor. Dar, dacd te iubeEte, te va


ierta.

despre - $tiudar cind tine gi Ward. Nu mtr amestec in viala personal[, imi pui in pericol intreprinderea

intimpltr aici. se blocd auzind vocea autor,itafd a Amandei, ca Dora era puternice fi hottrritI. Simli nevoia sI plingd pe umdrul
qi problema mea. Vreau ce se

sI gtiu

copiii, sopti - O sd-mi iamai spuse cd ea. fi trebuit sd se glndeasctr la Amanda nu-i ar copiii ei inaiiite de a cldea in bralele lui Ward. Femeia era qi asa distrus[. - Poate cI nu, replici ea. Dar viala ta este in pericol. $i nu numai a ta, addug[. Toli cei care lucrtrm aici si toli cei care trliesc in preajma ta sint la fel de ameninlali ca tine. tn primul rlnd, trebuie str-i mtrrturiseqti totul sogului ttru, apoi
str

ei.

- Scotty ameninld cd md emoar6, mtrrturisi ea, zgu duit[, fringindu-gi miinile. Spune cd mama lui s-a sinucis yina mea, pontru cI eu qi Ward... in fine, este un be1iv, ca q mama lui, qi cind se imbatl devine nebun, nu mai qtie ce facel Ward mi-a spus ctr se qi drogheaztr; o privea pe Amanda disperare. Eu nu aveam nevoie decit de putinl atentie Ward imi spunea cd sint dr{gu15, addugtr ea, izbucnind lt plins. Edgar nici mdcar nu m{ observtr. Si-acum voi sau poate copiii mei Ei va afla toat6 lumea. Dacf, Gladyii
Johnson nu mai trtrieste, este numai din vina mea.

mergi la polilie.

pai. Poate cd a spus-o doar aga !...

Dar poate c{ glumeEte, suspini

ea, agtrlindu-se de un

nici eu.
Pintr la urmd, Dora consimqi.

Nu-{i poti permite un asemenea risc, zise Amanda; Si

- Opreqte-te ! spuse Amanda, refuzind s-o lase str o crizA de isterie. Opregte-te imediat ! Egti o femeie matur{l
ai.virsta la care eqti conEtienttr ctr, dacb te joci cu focul, nr poli decit s[ te arzi. Ai ff,cut o plingere impotriva lui ll ca str poattr fi arestat dactr se apropie de tine ?
Dora suspintr

miine dimineatl merg la polilie. imi pare rtru, spuse Amanda, privind-o cu miltr. $tiu ce lnseamn[ s[ iubeqti ff,rtr nici o speranltr, dar trebuie str-li

Bine, qopti ea, plingind.

ii voi spune astS-sear5.

$i

clnttrreEti deciziile.

Dar nu pot face asta !-Sotul deoarece ar dori str cunoasctr motivul.

meu ar afla imedial

cI deja acest lucru, - Credeam ftrrtrqtiumai spuntr ceva. replicl Dora. Se str lntoarse la birou

$i tu crezi cA nu va afla ? o intrebtr Amanda calm. fii atit de naivtr. Orice-ai face, nu vei mai pu plstra mult timp secretul. Toli care lucreazd aici qtiu de m despre relalia voastrl, Dora. Dacd nu-!i dai seama de inseamnl cf, vrei sA te minti pe tine ins5li. O, Doamne ! Nu ! Dora i;i sprijini capul in miini
se poate sd

incepu str pling5, zdrobitS.


I'

AscultS-mtr, spuse Amanda, apucind-o de miini descoperindu-i chipul suferind. Trebuie sI spui
292

ESCAPADA
i

,l

CAPITOLUL
DOUAZECI SI UNU
lli

venise la inmormintare. DeEi nu-i pldcea deloc accst om, ii plrea rdu cI se afltr intr-o asemenea situalie. Dora ii promisese cd va mtrrturisi totul sogului ei Ei ctr va depune o plingere la polilie impotriva fiului lui Ward. Dar, degi reuEise s-o faci pe Amanda sd creadl cf, s-a linut de , promisiune, de fapt nu intrepritsese nimic. O ltrsaserd nervii cind incercase s5-i explice lui Edgar c{-l trldase. Nu era in stare sd-l factr sd sufere. Aqa cd nu se mai duse nici la polilie. Se ruga tot timpul str nu se intimple ceva qi sd nu se afle nimic.

Nu interveni nimic nou. Vineri diminealtr Ward

se

intoarse la serviciu, artrtind btrtrin qi obosit. Dora simlea nevoia str-l ia in brale qi s6-l consoleze, dat nu avtt nici o ocazie. Ce dracu' a1i ftrcut cu ziarul meu ? explodl Ward. O chemd pe Amanda in biroul lui, duptr ce privi ziarul, fdrd sd-l

1 manda fdcuse o treabl foarte bunl ln cursul u .fa. slptlmlni. Cu o singurl edi$e, reusise sd d venitul de pe urma anunlurilor ;i imbuntrtdlise conlint ziarului, O l[sase pe Dora str lipeascl reclamele qi o tri sese pe Lisa str batd la toate uqile din San Rio, cu de publicalii Ei lista cu tarife. Reaclia comunitllii fu alteptlri ; atr5sese foarte mulli clienli. Amanda se hottrrt scoatll pe Lisa delaznltrie Ei s[-i dea libertatea de a face reclamd ziarului qi tipografiei. Acum trebuia s[-l pe Ward Johnson c{ ideea ei este bun5, lucru care-o derar
foarte tare. Nu se mai gindise nici la Ward, nici la fiul lui. Trimis flori din partea personalului, dar nu fusese la tnmormlntal Il rugase pe Tim str meargtr tn locul ei, pentru ca ea, impreu cu ceilalti angajali, str se poata ocupq de ziar. Miercurea ziua in care se ftrceau expedierile. Hlrtiile trebuiau g late, impachetate qi duse la po$U. Era necesar ca activi sd decurgtr rapid 9i eficient, altfel se risipeau roli banii care-i ctqtigaser[ de pe urma publicitdlii. Amanda se gindi

citeasctr.

n-avem aceasta competen!tr ! $i i-am promis lui Bob Vinson ctr va avea locul lui in paginl pentru cele doud reclarne pe care le publicd ln fiecare numdr, iar tu le-ai pus lingtr anun-

Sintem un sdpttrminal, nu un cotidian, pentru

cI

[urile mortuare ! se uitil el prin ziat,lngrozit. Dumnezeule, ai scos reclama lui Tartoni cuPizza Parlor !

- Chiar ala am fdcut, spuse Amanda, birou, cu bralele incruciqate; tn costumul ei gri, cu pantaloni,
cu ptrrul strins intr-o panglici, ptrrea un director ideal. Era evident contrastul cu Ward Johnson, care purta pantaloni
largi, neglijenli,
Ei

sprijinindu-se de

o bluztr veche lucrattr de mintr.


Ease

addug[ ea.

Pentru cd Tartoni nu ne-a mai pltrtit de

luni,

- A avut probleme financiare ! exclamf, Atitudinea de proprietar qi furia care-l cuprinsese o fdcu
pe Amanda sd nu mai simttr nici un pic de rniltr pentru el. Era ziarul ei qi el incerca s6-i spunl ctr n-are nici un drept s[-l conducd !

Ward.

ward qtie cil este mult de lucru si-i va ierta faptul


294

ctr

Srsan Kyle

ESCAPADA
dumneata ziarul. Dar, crede-md, dacf, nu te vei descurca, voi angaja pe altcineva in locul dumitale ! Cine crezi cI eEti ? urld el, roqu de minie' Fiica lui Harrison Todd, spuse ea calm, cu insolenlf,'

- Poate cd n-ai probleme financiare,


ziaristicl ai invdlat
El
se cA

observat, incepu ea, dar ;i noi a d $i nici nu este de mirare' La scoala

poli da anunluri pe gratis la infinit

?
',

?nrosi.

calia la gcoala de copii superdotali'-r----'-,

N-am urmat Ecoala de ziaristicd. Mi-am ftrcut

- inseamn6 aceast[ afacere ca pe un hobby de minioastr. Conduci

cd nu ai fost destul de dotat' spuse ea

cant5. N-ai vrut str creEti prelurile, chiar dactr toate zia din acest stat au ftrcut-o. Aproape ctr ai ltrsat s[ moard ti

grafia, pentru cd n-ai vrut s[ aduci la zi tarifele de tiptrrir N-ai wut sI-1i obligi cliengii str-qi corecteze accidenlele gi t semneze ctr sint de acord cu publicarea, lnainte de a tipdrirea. Din cauza asta am pierdut printre degete o gram? Oi Uani. Mai r6u, ai l5sat s[ se tipf,reasc[ pe hirtie veche nu se potrivea cu a'nunlurile publicitare, care trebuiau s. apara pe o hirtie bun{ ;i practic ai renungat s[ mai flci fot3 copii. Ai fost poate nevoit s-o faci, deoarece nimeni de-a nu qtia str umble la maEind, se scoate niqte copii decen Sau, chiar dactr le ftrceau, erau de proast5 calitate' pentru

9i Eeful ttru ! duc la Josh Lawson, ameninltr el. - Am s[ md el deja, replicd ea, vllzlndu-l cum se poso* Am fost la mortrgte. Josh qi cu mine am luat cunoqtinld de comportamentul tdu din ultima weme, spuse ea' cu un aer convingltor' Acum suferi de pe urma faptelor tale. ili sugerez s-o iei pe drumul Qel bun;i s[-!i faci meseria pentru care ai fost angajat' Trebuie str conduci ziarul in
aEa

* -

fel incit sI aducl profit, nu

sI faci acte

de caritate.

te-ai zgircit gi n-ai vrut sd cumperi toner suficient' A clnd totul merge struntr, am atras o mullime de clienli N-ai vrut str angajezi oameni noi, n-ai wut str creEti salariil celor vechi. Profesorul meu de economie te-ar fi dat
:

Ward iqi inclegttr Pumnii. Vei regreta ieqirea asta ! exclam[ el, ameninldtor' Nu, nu voi regreta ! Dar s-ar putea sA regreli dumneata dactr nu wei sl-1i indrepli atitudinea ! $i incd un lucru' Nu se vor mai face ore suplimentare, domnule Johnson' Uqile se vor incuia la ora cinci ! Pentru toatd lumea' El inghili in sec. Privirile ii alunecard spre Dora, care s6tea la biroul de al[turi, ezitind s5 intervin5. Se intoarse qi

exemplu pentru cum nu trebuie sd se procedezein afacerl '' Este treaba mea, zise el lnfierbintat' Este treaba mea ! il lovi ea. tntreprinderea apartinl familiei mele de o suttr de ani qi peste doi ani voi moEteni pa truzeci Ei nou[ de procente ! l,a acest ziar lucrezi pen

.'

mine, domnule, qi

niciodatA acest aspect Chiar in acest moment am destula putere' oblinuta in m( legal, ca str te pot concedia oricind dac[ nu mai eqti eficien cu Josh c{ aici este nevoie de d $i-o voi face ! Am stabilit iirectori. Cind vor ieqi actele, eu voi conduce tipografia;
296

s{ nu mai uili

evitl sd-l priveasctr. Ward avusese o strptdmlnl cumplitd' De la moartea lui Gladys, Scotty nu se mai oprea din blut Ei se droga intruna. Profera fn continuare amenin!f,ri, dar, din fericire, fusese prea amelit str le gi poattr duce la -bun sfir;it' Totugi, li aruncase de dimineall lui Ward priviri foarte du: bioase qi flcuse o remarcl ciudat5, ameninllnd ctr-l va lovi pe tdticul lui exact acolo unde-l doare mai tare' venea sl $i acum sdrise qi Amanda la bltaie. Nici nu-i atlt de mult. Devenise dintr-o contacreadl ctr se schimbase bill timidl un adevtrrat director. Amanda constituia o adev5rat5 enigmd pentru el. Aflase cd era cu adevlrat fiica

tatllui ei.

Susan. Kyle

I i
1.1
I

r i rr'

schimbdri.

bl, aspru, infringindu_Ei minr Nu-;i purea permit",e piaror,l'"j;;;;;r"i acum si ea nA nrrn/.?..I J^ ^ r r pe punctul de aJ da afartr. Foarte bine,
sp-use

Foarte bine,

ES C

APADA
sA

voi face clteva

singurd. Si toate astea pentru c{ Josh nu voia ftrr5 sI fie perfect.

admittr viata

scaun gi stetu 1,, -_- l" u!"* peqi aqreptind aqa cinci minute, incercind s{ normal sa i, f:4* ltrsase itr se observe, i se domoleascl btrttrile inimiij P"qt_nu
fusese

Am toatA increderea, domnule Johnson, spuse coas{ qi intre h biroul ei.

riino iouit" multumiu de fetu ]1t:"tjlr: comportase. ln care se i:i!i".rimbeasctr,


Mai tirziu, Ward ii mai aruncd citeva priviri tnfierbint# Dora se dovedi nervoasl, dar toate lomeu igi vazu

,n"irp;iJ.ilffi;

, ;i

Se apropiase pauza de prinz si ea tot se mai gindea la Josh. Ward condusese musafirii; acum era in camera din spate ;i verifica negativele impreund cu Tim. Amanda sttrtea in picioare in fala biroului s5u, privind spre sala de primire, cind qa de la intrare se deschise Urusc. it vlzu pe tinlrul rtrv6sit, cu care se intilnise acum ctteva seri; acesta dldu buzna in birou, ameninlind cu pistolul. Amanda incercl sI vintr spre el. Dar tinIrul aruncd o pri_ vire in jur !i, tinlnd pistolul cu ambele miini, ll indreptl
spre
ea.

treabtr si ziua decurse aproape rua zru<r uuursc normal. normal. '

primir{ vizita neagteptatr Pri.mire

remarci prosperitatea afacerii lor.


tele pe

Georgia, pe care Waro ii lntilnise conferinld. Acesra venise impreuntr

"rt,r;;;;#;

i,,l'Ji editor ar ziarurui dir a unui din


"0,,"r f, i"*p",ri .u *1ii q, *, """r"i'r"i i"i*pjj
s1

Amanda fu nevoittr str_i mul{umeascd pentru complimenl re Ward le accepttr. noi opubticalie strptlminaltr in mungi Geor_

- Iqili afarl de-aici ! Repede ! ordond el. Amanda trecu ln spatele biroului, vtrzind ctr abia se tinea pe picioare. Avea pupilele dilatate tremura. Era clar cI are Ei de gind str se tintr de cuvint, ochii lui ii spuneau Amandei ctr nu va renunta. Nu era o plclleall. Se gindi cu o furie la limita isteriei cI Josh n-ar mai fi putut s_o contrazicd acum, cind era in pericol de a fi ucistr. - Scotty ! 1ip6 Ward, cind dddu cu ochii de bdiat. prostule, d5-mi pistolul imediat !
schimbtr intimplS.

scris cdr1i.

tea soacrei mele, dar a devenit un fel de itun firnifie Sper ca lnr-una din zile s[ renunl fa ziar !i-sa ".i" apuc {q mtr

grel, spuse editorul, zimbind pe ^,^.1_-1:"1qi 6rvr, rpuDc sur.urur, zlmDlnd p sub mustattr. Este piopii"tal submusta!{. e.t" proprieta.

Scotty indrepttr pistolul spre el, dar, dintr_o dattr ii direqia spre Dora, care venise s{ vadtr ce se
Tirftr ! rip{ el la Dora. Tirf6
!

Cred cd cine e in stare str conducd poate face orice, remarcd Amanda, __ - q.6.rsg, zurrulllu.

Mi s-a spus c5 torul .. : :st-e.influenlat de noptile cu luri0 editorul, schimbind zimlete drigdstoase ---bsurvgrv cri vt lli*1li_-lput" sotia lui.
dintre cei doi musafiri. se ginoi ca ea cildura acestor zimbete tainice schimbate intr" doi anre se ingeleg qi nici bucuria unui vechi mariaj. Va
298

zimbind.

un slptamdnal
t:,

ma ! Din cauzataa murit

ordinarMi_ai

ucis ma-

n,,*Tl1* :;:::., jt

i^r11a1i, impresionatd de reraliai

nri,_;;d;r;#;; ;;;;;

Dora pdli si se rezemA de ug{. - $i tu, nebun qi ingimfat, d_aia nu veneai acasd, din cauza ei ! rinji el sarcastic spre Dora. E gras5, btrtrintr ;i urit5. Asta e tot ce-ai reusit sI cuceresti ?

- Scotty, ar trebui sA te tratezi, spuse Ward, incercind sI parl calm. Fdcu un pas in fa1tr. Nu, il preveni Amanda. Nu te misca.

Susan Kyle

ESCAPADA
ea,

Ward se opri. des si reuqind sd

zimbeascS.

Scoty isi indrept{ privirea spre

clipin(
:,

DesteaptL fatd.. Esti domniEoara Todd, dtrdu el din cap. Tot timpul mi se pltngea de tine. Spunea cI incerci str"i iei locul. Foarte bine. Nu face nimic tot timpul, se uitil la televizor, $i asta numai atunci clnd nu intre-n grdsana aia"

- La dracu'! se vdit[ Scotty. Se repezi in spatele lui. o apucl pe Lisa de git Ei-i lipi pistolul de obraz. - Stai acolo ! spuse el, tipind isteric. Dacd venili lingd mine, o omor ! inghepre cu b!ii. Scotty se trase inapoi impreuntr cu Lisa, pintr cind ajunse in dreptul sctrrilor. Intr5 in holul care ducea
spre tipografie. incuie uEa gi o impinse pe Lisa de ling[ el. ii lncollise. Se aflau cu tolii in birou: Amanda, Ward, Dora si Lisa, in btrtaia pistolului. Stali jos ! spuse el, ar{tlndu-le podeaua, in timp ce sunetul sirenelor se apropia. Repede ! Era nervos qi strlbatic si ei aveau grijl sI nu-l lntilrlte mai tare. Pistolul automat avea multe gloanle qi el folosise numai cinci. Mai rtrmtrsesertr destule, gindi Amanda; ajungeau

asta e

,,' Toate culorile curcubeului apdrurl pe fala Tu nu poli intelege, spuse ea, cu o voce sugrumatd. l Ai un so! si doi copii, mormli el. Nu te-ai $ndit la ei ?i Slrmanii copila;i, ce fel de mamf, au...

Dorei.

Dora iEi muscl buzele. - Dac-ai venit sd mtr impqti, dd-i drumul, spuse ea, glasul rlguqit. Dar n-o str... n-o sd te atingi de copiii mei... El ridicd o sprincean{. cind pistolul gi ochind-o. Numai pe rine. O fac pentru biata mea mam6, curvd proastd ce esti ! Amanda rcalizd ci va ap{sa pe trlgaci. Trebuia str facd, ceva, altfel Dora va muri.

pentru toti ostaticii.

Cucoantr, am venit sd te omor pe tine, spuse el,

ridi"
,

N-a stiut niciodat[ de unde a avut atita tlrie str se repeadl si sd loveascI arma, care tocmai se desctrrca. pistol automat trase dintr-o dattr trei focuri, care-i ff,curd sit lipe cei trei abonali care apfrusertr ln parcare. Scotty innebuni. Apuc5 pistolul de geavl si o lovi pe Amanda in umtrr, doborind-o. Apoi trase in tavan qi in
fereastra din fagd, care se flcu

O maEintr a poliliei se opri ln fala cltrdirii, sclrliind din roli ; uqile se deschiserd. Un politist strigl prin portavoce : Polilia ! Arunc[ mtinile-n - Nici o qansl ! arma gi ieqi afar[ cu in ris. Erasus ! Scotty, izbucnind foarte lipd mullumit de ceea ce flcuse. Pentru prima datl il pusese pe Ward in incurcdturtr. strigtr el. - Am ostatici !pe Ward siJ blestemtr nervoastr. Avea str Amanda il privi
fie o zi lungd.

t5ndtrri.

Josh se tntorsese din Nassau chiar in aceeagi duptr-amiaz6, dar fusese prea amelit de atitea afaceri ca s5-l mai lntrebe pe Johnson ce legtrturtr are el cu Dora. Mai intii lncerctr, flrd nici un succes, sd ia legtrtura cu Amanda. Apoi suntr la Mirri, care se pare cI era plecatl in luna de miere. Nu rtrspundea nimeni la telefonul din biroul ei. Acum, obosit Ei iritat, o siciia pe Dina. Tot nu rdspunde nimeni in biroqlului Johnson ? o
intrebd

'

nea cu mina de umtrrul lovit Si tresArea fiecare impuEcdtur5. O salvase pe Dora, dar gestul ei declanqase or schimbare ln planurile lui Scotty. Poate ctr voia str-i omoa pe toti qi n-avea sd-l mai vadd niciodard pe Josh. ii qopti nurl mele gi inchise ochii.

Amanda era intinstr pe podea, blestemind in gind; se

gi

la

- el.

,'* ,i

300

Susan Kylc

ESCAPADA
de

mente

Nu, domnule, rtrspunse ea. Am sunat la pe cineva sd verifice' Ei-au promis cd trimit

- Binelnleles fost ctr nu-i dddea decit btrtaie de cap. Qi aceasttr"' femeie a

ctr da

! exclamf, el, mirat' tl ura ! Pentru

Josh se sperie.

- Nu 1i se Pare semenea ziar sd fie defect de atita timp Ei nimeni sI nu-l


clame
?

anormal ca telefonul din biroul unui

- M-am domnule.
schimbatl.

gindit si eu la'asta' Poate cd.." Un

Duptr un timp, fdcu din nou legdtura, dar vocea ei Domnule lswson, aici e Ted. MI intreabd dacd - de un nebun care-i line ostatici pe toli angajagii zia auzit
luiGazene.
Josh sf,ri ln picioare qi intr-o cliptr ajunse in biroul Nu mai vin asttrzi, anun[A el.

ultima pictrturtr' Plingea, ad[ugl Scotty, privind cu minie ! crescinda chipul palid al tatdlui slu. Plingea, blestematule alb ca hirtia' indreptd pistolul spre Ward, care se ftrcu il rugtr Dora, lipindu-se de Ward' - Nu-f lmpugtu,dar lui sd nu-i faci nici un rtru ! impuEcl-m[ pe mine, -Ward se uittr la ea, mirindu-se de faptul cl linea la el atit de mult. Rlmdsese fdrtr replic6, deqi privirea lui era foarte
expresivf,.

- Dora,lasd,de ce n-ai putut s-o iubeqti ? lipe Scotty qi Pe mama - i se crisPd Pe arm6. De ce ? mlna
!

iubito ! Lasl-l

Di

Ward il Privi in ochi.

- se ui$ dupd el, apoi lutr i'eceptorul. Dina


plecat spre ei. E rdnit cineva

- Ted, aacum nu. Dar tipul e drogat qi face pe zn Pin[ imi-pare r5u ctr Amanda e cu ei; am impresia c-o sl
prost.

Bietul domn Lawson, Eopti Dina.

cialtr, iar eu nu doream decit str conduc un ziar {e provincie' Din punctul ei de vedere, n-am fost bun de nimic toatf, viala' Mama era o sfintd ! Era o egoisttr qi o belivI ! urltr el' ParcI n-ai qti ! Nu vezicAEi tu ai apucat-o pe acelaqi drum ? Ar trebui str te ciuruiesc' spuse el, rece qi hotdrit'

- in soloc, spuse el cu rf,cealtr. Ea voia numai bani qi o situalie -

sufletul mamei tale n-am fost niciodattr pe primul

flcea pltrcere sd se simttr puternic' ninlind cu pistolul, observl cu bucurie cA mtdl s[u iqi unghiile. Mama sa suferise o viald din cauza acestui Acum simlea qi el ce inseamntr sd fii singur 9i neajutorat' ctr nu rezolvi nimic in felul acesta' s1 - S[ Etii Amanda, linindu-se de umdrul lovit; sttrtea lingd pel lingd ceilalli ostatici. i1i vei inrdutdli situalia. zise el. - Vorbegti prea mult, cu tine, cind ar fi trebuit DacI n-a vorbit nimeni

Lui Scotty

ii

indreptind pistolul spre pieptul lui. Ar Trebuie numai sI ap[s pe tr5gaci... - Scotty in jur, cu ochi sIlbatici' Scotty privi

fi atit de simplu'

Johnson ! se auzi un glas prin portavoce'

- Ce?!FPrel.! veni rtrspunsul' Vrem sd negociem' poli{ia -staAicivorbf, ? de tem


? - Da se opri curentul. Telefonul Brusc,

Pu-

DesPre ce ?

fusese

intrerupt mai de

faci... continu{
302

Amancla calmI. Crezi cA mama ta ar fi de


?
:i|r

cu ceea ce faci tu acum


't

mult. in birou se ftrcu intuneric. lumina ! 1iP[ ScottY' - Aprinde str putem sta de vorbd.! rtrspunse polilistul' Ieqi afar{,

ESCAPADA
Susan KYle Ies Pedracu'! -. - limuzin{ mare, neagrd, se opri in fala clldirii gi- din ea O cobori Josh.
r'

foarte bine ;i nu vpia sd se migte' cu el. Dar bdiatul se simlea minutele' incepea sd dea semne Totuqi, pe mtrsur[ ce treieau ce ln ce mai nervos' O" rldniiiun" si devenea din

ginouri E*ilta o

Merselaofi1erulimputernicitgi-ltrased:o^pu].": el' f[rd sa stea p( Sint proprietarul ziarului, ii spuse


uEd

in

spatele

til'^s:ll."l:.:"li::":*till

-TrebuiesSbeauceva.Evreosticl[pe-aicipeundeva? Ward cu rdceal5' Nu. $tii ci eu nu beau' spuse incepu s[ tipe' Scotty se indreptl spre uqd ;i
Acum

il;il.;;;;"i

in'ui,outin

om care poate s[ descuie

'a'e o u96, a1i putea.s6-l trimiteli acolot,


:

*lnt incuiali' Dacd aveli-u4

cineva, sPuse comandantul' - A* Pe rlnit ? tntrebd Josh' ,' cineva - E _Dinfericire,nu.Pin[acum.Darnu|dmcevreatipulj pe O" uima, dar n-a impuEcat

-Vreaucevadebaut.-Aduceli.miosticlf,dewhisky! ! o portitI' rf,sufl5 uEurat politistul' Avem


; - in Trimiserdimediatdupdosticlddewhisk},pecare,bine.

sfirgit

A tras citeva focuri

nimeni'

'i

ChipulluiJoshseindspri' Doamne, exclamtr el' gindindu-se - O, da.


lul lui

,,^ ^-^-, numai la Amanr'


'l

ii pusertr un dop in1"f"r, u"ur[ grij[ se o ,Sranjeze"' Oeql' dacd btriatul era atit la ea' nu se observe cf, s-a ottt"t la stic16 cu prea cum pdrea, n-avea s[ se uite o" oirp".ut
mult6 atentie. politistul puse sticla Sint nebuni ? suspintr Lisa' cind ! lingtr uq[ qi Plecl' Sint nebuni
seama ce v-aE

nou'

str

intreb[ comandantul' Din clte gtiu eu' nu' directorul lu 3t" "t"i111T:T dactrar putea ajuta la clddire. Pot s[ desenez planul cltrdirii gt"eT:t-t:J:tt* sd nu se ceva, se oferi Josh, inceicind Tui
?

tn afard de pistoi Mai existl oare o altd armtr in birou

-Nu,nusint,chicotiScotty.Sintbdieliisteli.$i-audat t rac"iJaca no'n-ut fi ascultat' Doamne' citl


intredeschise uEa' se
^uit[ afar[ Ei trase sticla induntru' Ii s" gioJi; n-ar fi putut sd injectezemetalul era

nevoieaveamdebf,utur[
verificd dopul.

;*-in"1"1u:l^:::t:::*: "ae,nunouseafldinchisf,intr.oincSperecuunnebunlrl stare de orice. roli clnl sd se uite gi maqinile incetineau ;*--;;tilil"litdta
,i#"'t
tirnp cafosn

*#;ili

ddduse polilistul. *':


,p". ca

ofilerul U: p"t1!::1 Patc-am ti ta spectacol, mormai pe care r schip planul clldirii' intr-un carnelel

p" ringi echipajul

poliliei'

,^,,.,^ .,
l

dopul, deoarece eticheta fdr6 s[ se observe ; nu scosesera intactf,. el' scolind dopul' Bund bdu-

Buni - de calitate ; eu nu mi-ag fi permis sd cumplr asa ceva' turf,, adtrugd el, privindu-Ei tatll' : ^^^^

btrieli, murmurd

, ,-.^--r -,-.,r, u gitO"* cum s-ar simli s[ fie gnurili in biroul S" sd mai comenteze cind ziar, replictr Josh cu umor' Ce-or tul se va termina ! articol' pstaticii sf, povesteas* I
gi eu sper la fel' afirmf, - Du*n"reule, fumind un trabuc' in timp Sdtea in picioare,

P*:l:t1-un Josh'

^,-,,, Ward,cafeerademult6vremeziarist,eraaproapesigur un sunet' dar nu scoase .a pofiliqtii puseser[ ceva in bduturd' 'destul pln-acum' Nu mai bea,li spuse' Ai bdut intenlionat ii :pu: Era convins c5 Scotty nu-l va asculta, privindu-l in ochi' qi trase doud sese. Scotty riOicA sticli,
inghiqituri zdravene' a nu Ward evitd sf,-l priveasci, pentru
se da de

ce unul dintre

gol'
305

polil\ti

incerca

.l-f

ruta

f"^i*ny

ta iasd din birou' sI discute

Susan Kyle

ESCAPADA
trase

citeva inghilituri.

E foarte bun5, zise Scotty. Foarte bun6. Mai

mdrturiseascl acest lucru in fala atttor martori. A avut mulli


amanti.

Ward se uit[ pe furiq la ceas. Blutura trebuia str-Si fac{ efectul in citeva minute. Spera ca cei de-afartr sd calculeze' bine qi str nu facl vreo miscare greqitil.

crimi, privindu-qi colegii. Este numai vina mea. .r Nu, nu este, spuse Ward, luind-o de minit. Eram doi oameni nefricili, care-am avut ghinioilul s[ ne intilnim gi str, ne regtrsim idealul unul ln cel5lalt. $i mie tmi pare r5u, dar, sentimentele mele rdmin aceleaEi; nu s-a schimbat absolut
nimic, in afard de moartea lui Gladys. rogu la fa1{. MA bucur pentru ea, Scotty, spuse el simplu. Pentru, c{ suferea si:i ftrcea str sufere pe toti cei care-i erau apropiali,L

Pe Amanda o durea bralul. Se sprijini de perete si,:; inchise ochii. I se pdrea ctr trtrieEte un vis urit. $i numai cu, citeva zile inainte se afla in bragele lui Josh, simlindu-se in al noutrlea cer, o noapte intreagtr. Iar acum vedea moartea cu ochii. l'qi reaminti cu multtr claritate cuvintele lui Josh din momentul desplrlirii. Dac{ era adevtrrat qi nu simlea pentru ea nimic altceva in afar{ de dorinla fizic5, probabil cd n-o sd-i fie deloc dor de ea. DaiS ar muri, el qi-ar trdi viala ca ;i cum nimic 4u s-ar fi intimplat. Gindul acsta o fdcea str sufere. imi pare foarte rtru, reu;i Dora si ingaime printre la-

Mingi ! izbucni Scorty, ameninlindu-l cu pistolul. Inventezi ! Mama n-a fost asa ! Era mama mea qi mtr iubea,! ii fecea pltrcere str te foloseasctr impotriva mea, il corecttr el. $i-a reusit. Uird-te la tine. Egti oglinda ei, chiar in

:r

momentul trsta, cind bei ! Scotty scipe arma din min5, care explodl. Glontul se opri in perete, lazece centimetri de capul lui Ward. Afar5, Josh inghetd cind auzi impqc[tura. Inima incepu s5-i battr cu putere si i se opri respiratia. . Amanda ! exclamfi el, lngrozit.

Ofilerul schimbtr

o privire cu politistul care negociase cu


!

Scotty.

- Bill, vezi dac| poti arunca o privire in birou Un ofiger lu5 binoclul qi privi prin
singe.

fereastrtr. Nu vdzu

E-n ! spuse el. $i sticla e - Astaregultrrtru, remarctr ofilerul. deschisl, tocmai bea. nu-i Dar acum este foarte nervos, drogul va aqiona numai peste clteva

Pentru care te bucuri, nu-i

aEa

il

minute. Dac{

intrebtr

Scotty;rti

mai a;tepttrm, s-ar putea str impuqte pe cineva.


Se gindi un

minut; Josh sta cu dinlii inclestali, cuprins polilistul cu voce sc5zut5. Cu atentie,

de o furie.neputincioas5.

Poate ctr acum Ei-a gtrsit

linigtea.

'.l

-'Intr5m, spuse dar trebuie str intr{m.

- Nu ti-a p{sat niciodattr cd er4 nefericittr. N-ai iubit-or niciodatl ! mult - euDe fapt, am iubit-o foarte da nu.clnd ne-am ctrstrtorit. Dar imi doream un copil qi Atunci am adtrugtr el calm. Aranjase str fac{ un avort, dar am aflat la timp Ei am oprit-o. Niciodattr nu m-a iertat. S-a purtat atit de u cum nici nu-!i poli imagina. Odattr mi-a spus chiar cI nu copilul meu. A avut amanti, Scotty, spuse el, fiindu-i greu
,,

- N-ai putea str-i chemi pe cei din echipa swer ? il intrebl Josh. Polilisrul zimbi. - Dar dumneavoastrtr ce credeli ca sintem noi aici, margarete ? Noi am venit primii. Hawkins si cu mine, spuse el, ar[fndu-l pe celdlalt ofiter.
Se echipartr cu jacherele gi iEi luartr pistoalele auromate.

Lui Josh i se fdcu rdu, gindindu-se ce consecinle ar putea

Susan Kyle

SC

APADA

aptrrea. $i, luptindu-se cu coEmarul prezicerilor ei, ii dispdrur{ toate argumentele cu care se opusese clstrtoriei. O iubea. $i acesta era lucrul cel mai important. Dacd qi ea il iubea, incit

opreasc5.

- O, Doamne, srrigl el; p-oli[iEtii ii d{duserf, drumul si el alergtr spre uEtr. De data asta n-ar mai fi avut cum s5]l

Poli{iEtii erau pregtrtiti de lupt5. El ii opri, nedumerit. 'l Dar ar trebui ca drogul sd-;i factr efectul, nu-i aga ? I l intrebd el. Asculttr, u rpus(, uutrul pun ug rntelegere, pusttut - f1D\,url4, li spuse ofi{erul plin d9 inlelegere, puqtiul trsta e obignuit cu drogurile. Pentru cine nu se drogheaztr, efectul este mai rapid. Doar n-o sI riscdm vielile unor oameni,

s[ fie in stare sA se mdrite cu el, el era gata. Era hottrrit. Realizl cd dacA ea ar muri acum, el n-ar mai putea trei.

nu?
nu, - Nu, sigur cd pe oftd el ftist. Ofilerul il bdtu umtrr.
de ani.

dativeledin

si, dupd atirea ore de chin, o podidi plinsul. Ceilalli erau afartr ; sosiserl qi medicii. Scotty era renit la mlntr, iar peretele din biroul in care stetuserl eia gaurit. Se_

imbrlp;d alit de tare, inclt incepu s-o doartr coastele. Amanda il cuprinse, incercind str-i gopteasc{ ceva, dar vocea i se frinse
igi f6cuserl in sfir;it efectul. Scotty era pe

- Trecu printre oamenii in uniformtr qi o gdsi pe Amanda intinsd pe jgsl tinindu-se de bra1. ingenlncfre in-fa1a ei gi o atinse cu miinile tremurinde. Iubiro, qopri Mi-am iesit - Josh ? Josh !el.Se sprijini indin min{i... bralul strntrtos, iar el o

targtr. Crind

Ai incredere-n mine, fac chestia asta de la doudzeci,j


jur de patruzeci
:

Josh se gindi cd acum trebuie str aibtr ln de ani si se linigti.

nea in braqe pe Dora. A fost rtru ? o intreba Josh. Se putea si mai rdu, rdspunse Amanda. Josh se uitd la Ward, apoi la Dora.

il luari, nici mdcar nu-l p.iui p" Ward, care-o !i-

-whisky

Echipa se puse in miEcare. Toattr operafiunea durtr incre-l

trei minute. Intrarl in tipografie qi des, cuiartr, ftrrtr nici un zgomot, usa de la biroul ziarului. Afard fusesertr puse in miscare toate sirenele de la ma;inile de poli[ie, ca s{ camufleze orice zgomot. Poliligtii ptrtrunsertr brusc in birou, in spatele lui Scotty, care rtrmase nedumerit. Se auzirl impuscdturi. Josh blestema intruna si incerc{ str meargtr spre qtr, dar: doi dintre ofileri, nervosi, il prinsertr si-l tinur[ de bra1. I Stai linltit, ii spuse unul dintre ei. Nu ajuti pe nimeni dactr intri intr-un glon!. Un minut mai tirziu, se deschise uga din fa1tr. - S-a aranjat ! strigd din uq[ ofilerul de polilie. Nici uni mort !
:

dibil

de putin, numai

salveze.

intimplat ceva Amandei, nimeni n-ai mai fi putut sI vI

vina pe mine pentru asta. qi pe Dora. 91eu vf, invinuiesc, pe tine;i pe Dora, spuse Josh cu rtrcealI. Dacd v-a mai rtrmas o urmtr de bun_sim1, W sf5tuiesc sI plecali din fap mea, acum, cit mai puteti. Dacd i s_ar fi

lingl el. .- Da, rlspunse Ward, lovit de privirea lui Josh; o strinse si mai tare pe Dora. Solia mea a murit qi el dtrdea

Cred cI e totusi fiul ttru, spuse el, aruncindu-i lui Ward o privire furioastr qi $nind-o in continuare pe Amanda

Josh sdri ca ars.

mastr ln momentul cind Scotty pItrunsese in birou. povestisb pe scurt intimplarea prin care trecuserd.

Dora si ieqi ftrr5 str mai priveasctr inapoi. De Lisa aveau grijtr Tim, Vic si Jenny, care erau plecagi la

Ward nu mai vdzuse niciodattr o privire atlt de ame_ nintltoare ln ochii vreunui blrbat. Se cutremurtr, o lutr pe

Lisi

le

Susan Kyle .Iosh o ridicd Pe Amanda;

ESCAPADA spuse'el cu voce

moale. Era palid, inc{, dar zimbitor. i * Oo ! qopti Jenny la urechea Lisei, privindu-l pe Josh Cine e tipul
?

--

Mergem

s[ te refaci, spiriduqule,

vtr tngrijoragi; ii palpl - Sf, vedem. Nu trebuie str bralul. Este o loviturtr puternica, dar nu simt fracturi. Totqi, ar trebui sI vtr faceli o radiografie. Nu se Etie niciodatd ce traseu are linia de fracturf,. O duc chiar acum la spital, spuse Josh. Vino,
ptrstrrictr.

uittndu-se la ea'r $eful t[u, ii rtrspunse Josh, glume!, -voiuit cam mult. $i cu vorbele nu rezolvlm nimic' Ia em aparatul de filmat;i str pornim la treabd' Pune intrebdri ! Nu, vrei
un rePortaj exclusiv Da, sa traili ! spuse Jenny, salutindu-l mina la frunte. Puteli conta pe

O ajut[

sd se ridice,

in ciuda protestelor ei, ;i o conduse

spre limuzintr.

--

sd avem

s[ te ocupi tu de tipografie pentru moment ? - Poli domnule ! sPuse Tim. - Dt, ziarul meu, murmurtr Amanda, intorcindu-s6 - Este tipografia mea spre ei.

Josh se lntoarse sPre

mine. Tim.

in glum5,

,r

ct'l ll

Trebuie str mtr laqi mdcar sd am grijtr de tine sau s[ fiu sigur ctr btriatul 6la face puEc5rie, sau mtrcar str-i dau o btrtaie sortr cu moartea, spuse el printre din1i. Ce alegi ? Amanda se opri. iqi HsA capul pe umtrrul lui, privindu-l
cu drag.

.
,,

'

! $i Eu ii dtrdeam numai o sugestie, in calitatea mea partener, spuse el cu ctrldurd. Dac[ vreo decizie de-a nu-1i convine; o poli contramanda mai tirziu.Trebuie str tem comunica, draga mea ! Eopti el, sdrutind-o pe nasul lf obraznic. Pe urml mI voi gindi cu cine str-l inlocuiesc p

Johnson. zic,e de mine ? glumi ea. - Ce-ai era infioratd de tonul vocii lui qi de gestul Amanda
care-l flcuse. $i, cind lqi trecu miinile in

-i

,,
"

sI m[ proteiezi. O str mtr - fn cazul acesta, aq dori intind aici gi-o s{ lncerc s[ par clt mai neaiutorattr. O privi cu ochii lui intunecali, plini de iubire. cind vom ajunge - Vreau sd pari neajutorat[ atunci intr-un anumit loc. Cred ci gtii deja unde anume. Imi pare r5u, ad[ugtr' - Ajunge, Josh, spuse ea tristtr. privindu-i buzele clrnoase. Bralele lui se lncordard. mie-mi pare rtru. lmi cer iertare pentru cuvintele - $i le-am spus cfnd ne-am desplrlit ultima oartr la Opal pe care 1i Cay. imi pare rlu ctr am fost atlt de btrdtrran Ei de stupid.
Trebuia str-mi 1in gura. E bine str spui intotdeauna adevtrrul. Da, dar tu nu qtii lnctr adevtrrul, spuse el, privind-o tnfometat. Dar 1i-l voi spune, din moment ce trebuie sI am grijl de tine. Tot adevlrul. Apoi, adf,ugd, ajutind-o sf, urce in maqin5, duptr ce qoferul ii deschise usa, vom lua decizia.

jurul gitului lut


,,rt

tresf,ri de durere. ? o intreb{ Josh, ff,clnd un semi - Ce-ai pllit la mintr medicilor. * M-a lovit cu Pistolul. Josh n.o mai privi. Dar incepu str tremure, gtndindu-se t ce i s-ar fi putut intimpla. Medicul veni llngtr ea' cu ce vtr putem ajuta ? ll intrebtr p - D8, domnule, Josh.
1
,

- Este lovitd are fracturtr. din bra1e. Poate cI


310

la bra1, spuse el' dind drumul Amandl


311

esc.+paol,

CAPIT OLUL
r $r DOr

ficase prestigiur ei, un viitor sigur qi copiii. Nu avea nici o cate de intoarcre..il avea ooui p.'wuio. nu putea strrl $i lase acum, cind el ray-as1se singur pe tume. doga n rnrn*li bliatul probabil va fi inchis. lui". tr"Oincioas6. Trebuia sI se obisnuiilscd
qi ea ^accepte contribulie serioastr. ""fr Binelnleles cd voi incerca sd trtriesc cu tine, Ward, se hotdri ea, strlduindu-se sd-i ,irb"ur"a. Jar acum ar fi mai bine s{ m{ <luci acasi. ii datorezo lui buie si-mi v5d copiii. "*p,iJu" Edgar qi tre_ avea 0
sA

gregelile "."

i"r, mai ales cd

. ca

imi pare'r{u, spuse el distrus. Dora, iubito, imi parei arit Oe

&$6'qr Yd auznnainre,r * eu s{-i pot explica ceva. ppii d".-ije* va auzr ulsllteri ;,::::,111l1]"r orasut,

i cind reusi, i':,:*iqHX,':'?:1il"TH in-snrsit,,e i"';";;#:J#;#rntrebtrri. :

P*

"i1

ffiil.ii'il1|,ffi

avind presir4liri negre, qi se hotari.a O"r"ruOa pficul. ,,Dora. lmi pare rru cd n-ai u*t in.r"o"."in
I^a

induntru. Vtrru numai un bilet p" rnu* Oio'sufragerie.

intrtr pe us5, Dora remarcd o tdcere neobiqnuiti. ,U.riru absolut nimeni

El nu prea uotu,.l1-lrntr la.urmd accepttr. Cind

lf

lutr,

*"J

ilil*i;, "-1T*ji:l'litl_::I-.'a-gpierzitil;,i'1;ifr/,:**''1,;i
l;]lfl'
;i""

cd nu, ipuse el,luind-o de mintr. Ascult{, dacx i ^,..: lolr" e. Pe rmf, vom;;s;
,
l

O str_mi ia

mpiii.
n

::ii: ":, it

tu ti r-ai pierdu,, ,irJ""

iriii;i'il#il:;
Dora.

.uur",l

;"Pjlol"::lt:1_rltj"r^ani, decir sd grdbeqti deznod{minrui. *:^: | redevin reporter. Ai ^:y, increoerJin

.?n:

^:y,

-.. _?" Ii pldcea"::r nunre. ;11t1Ward in pat. gi era


312

ij#l llli:r^i:yrice,.nu,nai',, aldruri !"" #",j'i' , t,i t",.io-r:lL'11-":" drag. vrei sd riEti ,i"ii"". c* zici? a:,,i r,, * ,",'"?",

":G;,il,i rffi;t';""ffitils{, i ;;. "jilr. r* oricind


It

rv"

uoi;:UXH:Sff

ru

n_ai

ra*, ur,.*o,'

nu-fie-foarte ferici{i impreund, dar cale de intoarcere nu exista. Il dorise p-e Ward gi, printr_o i.oni" u Acum trebuia str incerce str_qi r5m{sese. lnainte de z in ma;ina lui ward, arunctr o urtim{

tirriu. eAguri; Oolu se asez6 pe sofa, stringlnd bilerul in mintr. Dup{ un . *tnlr,Jncepu sd plingi. Cind Ward o.,,rra r$, gajul gi-i spuse str vind s_o ia. Asta ,o, *'O*", Ddduse cu piciorul la tot. "ru Si WarO fAc,rr"

foarre supdra{i. Credeam cr eqti spui ceva, inainte de a fi prea

ft::::":::Tj"*r" nu vor mai fi htr4uf;;r;'ri#,#: mama, unde, sper,

regdtura ta. Am

r,uioai"lii;i iam dus

irn";, n"

fericiu;;;r. tg fi vnrt sr_mi

r;;r.,;;;;;;

rd[.# i"*

.o.i; ilil;; oriur.A;rF*;;';;;

privire ,rrrrr rnt.ir"'n}l*

il;

;"#il::T#il:

un;*il;.;;; #;: rrl

*.,

i
il

Bralul Amandei nu era fracturat; doctorul ii spuse str ia Tylenol, sd nu mai simtl durerea, gi str se odihneasci bine noaptea urmdtoare.

ii

OaOu gi

doud somnifere.

313

Susan Kyle

- t".N-o str ai nevoie de ele, murmurd Josh, punind table_ buzunar i privirea lui posesiva atuneca p" .fripuf l* Amandei. pot str te prin_mulfimea de magini care strluai;;;r,"t :ura Antonio. Se innophse. an mai aflat ceva
Oe

Bs

caplnf

adorm prin aitc metode. Da ? intrebl ea, usor excitafi. Sigur. O strlnse in brate, in timp ce limuzina

SI qtii ctr n_o sd fie nici un miracol. Nu s_au greqit testele: am consultat sasr
: existe o sansd prin fenjlizare in

-*

se srre_

S*

- Trebuie - pentru cA sA_l iertIm. De fapt, nu esre r5u. N_ar trebui str fie, este
fratele t5u.
el. Se intinse pe banchettr, oftind .. greu qi stringind-o djn in brap. nournnl,'r" zi ! Cind te-am clutat, n-aveam nici cea mai vagl presimlire-oesil;;;;i; in care te afli. !i-ai revenit ?

Dacd tu il ie4i, il iert qi eu.

Brad

viry. Ei ;p; ,,copii in epru_ -" betd". Dac{ vrei, putem incerca mai tirriul - Eu [e vreau numai pe tine, spuse ea simplu. Ai greqit cind ai crezur c6 dacd eqri sieril ,ie,riin"resezi.

{d,#'"*-d:,i{.f:Yil:i;:#n,ff mrcd ezitare aclici pe cale naturaH. pentru c{


"o Josh se preftrcu cd nu-i observd

#;l;}'fl;

s_ar putea sd

imi place, murmurl

,^*;^Y^llgindit ta.asta femeile vor sd aibd copii, nu-i

*
,i

afa 2 Amanda ii cercettr chipul lngrijorat.

srinjeneala. de cireva ori. qtiam ce de obicei -' ---' ;

-_

'

afard? ,l - Am innebunit agteptindu_ie. Clnd auzit impqcdtura, mi-a fost teaml cd te_a ". --- ;*omorlt. Nici nu stiu -cum am mai putut respira.
i,

Me simt foarte bine. M_ai aqteptat mult rimp

tul lui

Ea zimbi, cuibdrindu_se in el, punindu_;i 3- capul pe piep_

sd vorbesc cu rine, s{ impan cu bucuriile fi n;;;uril*'i;;;;: mele esentiale avem 1ine. aceleagi pareri. au"rn o"rrul timp s{ discutlm si alte amtrnunte.

vreaa numai pe tine. )osh, imi place

Eu te vreau pe tine ! pentru mai multe motive, te

;;;*

dne,

puternic.

Josh chicoti. cdsatoreasca


I

trusd.

Credeam cd n_am

sI te mai v5d niciodatl. Eram

dis_

Vorbeqti ca o domniqoard care intenlioneaztr str

se

Josh iqi incordl bragul. privi prin geamul fumuriu al --- ^*'rerrg qr maqinii, percepind cu greu ffaficul sirazii." - Eram gata s6 fac o greqealtr ftagictr, Amanda. pinl astdzi nu mi-am dar seama cI nobilul me-u sacrifici*"_"ir""i
Inima ei lncepu
str

battr cu

putere.
ci

,i"ui.'-''

"'"

Amanda igi ridicd privirea. --] Da, spuse ea cu o voce cald'. Vreau str fiu cu tine mulli, multi ani de_acum inainre. Oricum vrei tu. Nu_ti pre_ tind absolut nimic.

t
i
I

minL

decit sex, ii reaminti ea. Dar tu griai. $tiai .murmuSd - Da,privi Josh o

Dar tu insuti mi-ai spus

n_am fdcut nimic altceva


i

cI rot timpul m_am sft{duit sI te

ea. Dar, oricum,

in ochi.

sufeream.

scapi de mine de aceasra datd. $i nict nu_mi ital^ togoonele care dureaz| mult. Dacd n" gribim, n" pur"rri"ardtori in trei zile. SI ne clstrtorim ! Nu fi atit "- vr' r'rq ol -o ceremonie de socattr, ii spuse el. M{ sperii. Am putea lace scuira
cd

, : ryu-ri pretinzi, spuse el, oprind_o str continue, cu buzele. O sdrutd


cu o

imensd."f"lg,in".-Nlira,ui

374

crezind cd o tulburase incercarea

flanda

simlea

il i;;"Ia.

se invtrre$re capul.

ii spuse lui Josh, f.in .ir"to"*ai trecuse.


3r5

Kyle

ESCAPADA

te-a tulburat, ci eu.


asa cum

Nu, iubito, replicd el cu delicatete. Nu intimplarea Dar ce faci cu viata tumultuoastr pe care wei s-o duci, mI amenintai, il intrebd ea; cu ochii strelucitori.

El zimbi crispat.

- Ftrceam asta ca sA te salvez, str nu cazi in bragele mele. Dar, de cind ai plecat, n-am mai dormit, n-am mai ftrcut nimic, am tinjit doar duptr tine, spuse el foarte serios. $i acum sint foarte hotlrlt str nu te mai pierd; o mingiie pe per cu tandrege, dindu-i la o parte quvilele de pe fattr si pril vind-o supus. Amanda, md iubeEti suficient de mult ca se-ti I r\ti fericirea ? il - Etiai pune.
rf,spunsul la aceasttr intrebare, inainte de a
Ei

mi-o

il

El o privi cu c{ldurf,

dldu din

cap. weau.

i
il

Apoi stdtuserd de vorb6 despre ziar qi despre inlocuirea lui Ward. Dar, se doreau atit de mult, inclt, printre soapte qi imbr5ligtrri, se implinead inc{ o dattr gi incd o dat5. Josh nu adormise incd: o privea pe Amanda cum doarme, cu ochii plini de o tandrete posesivl. ln viala lui nu se simlise mai satisftrcut ca acum. Secrgtul cel mai ascuns;i mai dorit al vietii lui se afla acum lingtr el. Din fetita timidl care fusese, Amanda devqfse femeie in toattr puterea cuvlntului. Era capabiftr sa"trQcf prin roare greuHtile vietii. Josh era convins de asta. [ve{asentimentul implinirii ei ti realizl ctr avusese o cortr{UUtle. esenliall in evolugia Amandei. Dactr n-ar fi intimpinat atttea obstacole, dacl ar fi cucerit-o mai devreme, s-ar fi opus evolutiei ei firesti. Dar acum ea avea o personalitare puternic{, diferittr de a lui. Dacd va fi nevoie, in viitor se va putea baza pe ea, ln orice imprejurare.
Se intinse pe spate Ei inchise ochii, ztmbind la gindul incredi-

ho6rit atunci sd-mi fac testele. Te doresc mai mult decit orice pe
Da, am Etiut-o dintotdeauna. De-asta m-am si lume, dar nu vreau str-ti fur fericirea. Nu m-ar putea face fericittr
Josh o trase cu

Atunci de ce incercai str-mi furi singurul lucru care

tr
"fl

este

bilului noroc pe care-l avusese. Citeodatd, se gindi el, viata bunl cu tine.

o strinse in

brage.

grijl aproape de el, mih$ind{

pe brat,

apoi

il

fl

Amanda iEi realiz{ visul, ftrr5 sd intimpine nici o piedicl. Ward Johnson se c{s5tori cu Dora, care spera ca, dupd ce,
Scotty va ieqi din puEcf,rie, str devind pentru el o mamd mai

Te voi iubi pintr la moarte, spuse el grav. $i meu gind va fi tot pentru

tine.

ultimul fl

calde, adlnci, pline de iubire qi de tandrele, Amanda simli cI i se umplu ochii de lacrimi. isi unirl

Auzind soaptele

lui

t il il

ll,

iubisertr mult, tandru qi profund, simtind cum miracolul

%":"::;;__.::;"::
ii

bun{ declt fusese vreodatil Gladys. Dora obtinu qi dreptul sd-si vadd copiii, cr,ea cn ftrcea foarte des. Un reporter cu experient{ fu angajat str conductr ziarul, iar Amanda era directorul tipografiei, care in scurt timp ajunse la nivelul celor mai mari intreprinderi de acest profil clin San Antonio. Ci{iva ani mai tirziu, ea mai cumptrrtr doul
tipografii si acum delinea cea mai mare companie din oras. Josh qi Amanda s-au cdsltorit chiar in ziua in care Gazene a obtinut exclusivitatea reportajului despre situalia ostaticilor si arestarea lui Scotty. Era o poveste reusittr, ca majoritatea celor publicate in cele mai bune strpt5minale.
3l'7

dra-

gostei, al frumuselii qi al pldcerii nemlsurate dincolo de limitele realului.

transportl riL

il

dr

il

Susan

Ky'le

testamentul lui Harrison, asa ctr Josh ii cedtr controlul rotal asupra ziarului si tipografiei. El o intrebd timid care din cele doul evenimente o ftrceau mai fericittr. Amanda ii rdspunse din priviri.

7-.iarele de scandal au publicat totusi stirea, duptr citeva zile, dar n-au mai avut nici un succes, deoarece surpiiza trecuse. Mtrritindu-se, Amancla indeplinise conditia prevdzuttr in

RAO

INTERNATIoNAL PUBLIsHI

***********":.=y1:*L:,"*.:
Seria ,,Opere )O(,,
Roger Martin du Antoine de

@
Sisif,

GARD

Familia Thibault
Citadela Condiyiawnand
S ndinul,

,f

SAINT-eXUpeRy

(3vot)

*"11 nc

AndTdMALRAUX
Albert CAMUS
AlbertCAMUS

,f$ ;*119rr

Exilul si tmpdrdtia

Ciuma, C dderea.

AndT6MALRAUX

Fan si reversul, Nunta, Omal revohat, Vara


Speranta

Mint tui

Succese internationale de ultimi


P.D.JAMES
Roberr TINE

ori

Gwalmoryii
Pururea tlndr

ERDMAN t"ouis BOZON


Paul

Filiera elveliand
Femeia vieyii mele

Victor OSTROVSKy

WilliamDIEHL
John SAUL
Joseph

Leul din ludeea


Fiinpa rdului

Marllne

Umbrd Dovada
Operafiunea,, Shoc lcwave,, Calea sperantei Crucea de foc

AMIEL

Colin FORBES
Simon WIESENTH.AI.
C-olin FORBES

John GRISHAM

Firma
Operagiunea Seawitch Teroare laAmsterdam

AlistairMACLEAN AlistairMACLEAN
Gdrard

M.dIAX

Marcia MULLER

MaioPUZO
I{erman WEISS
Jeffrey

Magicimii Trofee si lucrui moarte


Arena sumbrd
Operapiunea lessica

ARCHER

Nici un ban ln phu. nici un ban tn;nin;ts Protectorul hdbus,irea


Imp eri ul marelui j u de c dtar Rasputin

John SAUL

Ridley PEARSON A.E. van VOGT Andrei

AMALRIK

S-ar putea să vă placă și