Sunteți pe pagina 1din 23

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.

O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

ANEXA

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI APROBAREA FISELOR DE POST PENTRU PERSONALUL PROPRIU AL MINISTERULUI MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE SI CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale


I. Scopul 1. Procedura stabileste pasii ce trebuie parcursi pentru intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al ministerului si conducerea institutiilor subordonate ministerului, precum si compartimentele si persoanele implicate in realizarea acestora. 2. Serviciul Resurse Umane gestioneaza fisele de post pentru posturile din structura organizatorica a aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate (respectiv, presedinte director general, inspector general de stat si inspector general de stat adjunct, inspector sef si inspector sef adjunct, director executiv si adjunctii acestuia). 3. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele: a) Elaborarea fiselor de post; b) Modificarea/actualizarea fiselor de post. II. Domeniul de aplicare Procedura se aplica de catre personalul de conducere din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor subordonate acestuia, in calitate pe de-o parte de persoane care intocmesc fisa de post, iar pe de alta parte de persoane care avizeaza si aproba aceste documente.

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale


I. Definitii ale termenilor Nr. crt. 1 2 Termenul Procedura operationala Editie a unei proceduri Revizia n cadrul unei editii Fisa de Post Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul MEF nr.946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Documentul intocmit de catre superiorul ierarhic al personalului aflat in subordine, in care sunt precizate sarcinile si atributiile ce revin titularilor de post

3 4

II. Abrevieri ale termenilor Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Abrevierea ANFP DMRU MEF MMFES ROF SRU P.O E V A Av Ap Ah S Termenul abreviat Agentia Nationala a Functionarilor Publici Directia Management Resurse Umane Ministerul Finatelor si Economiei Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Regulamentul de organizare si functionare Serviciul Resurse Umane Procedura operationala Elaborare Verificare Aprobare Avizare Aplicare Arhivare Semnare
2

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

CAPITOLUL III Descrierea procedurii


I. Generalitati 1. HG nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste modelul fisei de post pentru functionarii publici (prezentat in Anexa nr.1), iar HG nr.749/1998 privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baz ntre limite, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste modelul fisei de post pentru personalul contractual (prezentat in Anexa nr.2). 2. Potrivit prevederilor legale in vigoare mai sus mentionate, fisa postului se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se inmaneaza titularului. 3. Fisele de post se actualizeaza ca urmare a: a) modificarii atributiilor de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual (de exemplu, modificarea temporara sau definitiva a raporturilor de serviciu/de munca: delegare, detasare, alte cazuri); b) promovarii in grad profesional a managerilor publici; c) promovarii in clasa/grad profesional a functionarilor publici; d) promovarii in grad profesional a personalului contractual; e) modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al ministerului, cu impact asupra atributiilor postului respectiv. II. Documente utilizate la nivel de activitate 1. Lista documente a) Model fisa de post pentru functionarii publici (Anexa nr.1); b) Model fisa de post pentru personalul contractual (Anexa nr.2); c) Adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre DMRU in vederea solicitarii elaborarii/actualizarii fiselor de post (Anexa nr.3);

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

d) Dupa caz, adresa transmisa conducatorilor structurilor organizatorice ale aparatului propriu al ministerului de catre DMRU in vederea corectarii fiselor de post ca urmare a nerespectarii prevederilor legale privind intocmirea acestora. (Anexa nr.4); e) Adresa privind comunicarea promovarii managerilor publici si solicitarea modificarii fielor de post de catre superiorii ierarhici ai acestora (Anexa nr.5); 2. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post1

DMRU transmite adresa pentru solicitarea intocmirii fiselor de post de catre compartimentele de specialitate ale aparatului propriu al ministerului Superiorul ierarhic intocmeste fisa de post Fisa de post este avizata de catre superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post Fisa de post este aprobata de conducatorul institutiei sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta

Persoana responsabila verifica respectarea prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post Seful SRU repartizeaza fisa de post persoanei responsabile de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post Fisa de post este repartizata de catre directorul DMRU catre SRU Fisa de post este transmisa catre DMRU

Daca prevederile legale sunt respectate: Situatia A in cazul posturilor vacante Fisele de post sunt arhivate Situatia B in cazul posturilor ocupate DMRU transmite fisa de post titularului in vederea semnarii, iar acesta o retransmite semnata catre DMRU in vederea anexarii la actul administrativ de numire; o copie este transmisa titularului

Daca prevederile legale nu sunt respectate: DMRU transmite adresa catre compartimentele de specialiate in vederea solicitarii revizuirii fiselor de post

Figura 1. Diagrama Elaborarii Fiselor de Post

In cazul Inspectorilor Generali de Stat Adjuncti, Inspectorilor Sefi Adjuncti si Directorilor Executivi Adjuncti de la conducerea institutiilor

subordonate MMFES, adresa pentru intocmirea fiselor de post va fi transmisa superiorilor ierarhici ai acestora

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post

Superiorul ierarhic intocmeste noua fisa de post

Persoana responsabila verifica respectarea prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

Daca prevederile legale sunt respectate: DMRU transmite fisa de post titularului in vederea semnarii, iar acesta o retransmite semnata catre DMRU in vederea anexarii la actul administrativ de numire; o copie este transmisa titularului

Fisa de post este avizata de catre superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post Seful SRU repartizeaza fisa de post persoanei responsabile de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post

Fisa de post este aprobata de conducatorul institutiei sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta

Daca prevederile legale nu sunt respectate: DMRU transmite adresa catre compartimentele de specialitate in vederea solicitarii revizuirii fiselor de post

Fisa de post este transmisa catre DMRU

Fisa de post este repartizata de catre directorul DMRU catre SRU

Figura 2. Diagrama Modificarii/Actualizarii Fiselor de Post

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

3. Modul de lucru A. Sarcina 1: Elaborarea fiselor de post2 Dupa aprobarea ROF pentru aparatul propriu al ministerului, DMRU solicita in termen de 5 zile de la aprobarea acestuia, intocmirea fiselor de post pentru toate posturile ocupate si vacante existente in statul de functii. Activitatea 1: Solicitarea intocmirii fiselor de post Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Redactare adresa de catre DMRU in vederea solicitarii intocmirii fiselor de post de catre structurile organizatorice ale aparatului propriu al ministerului (termen de redactare 2 zile de la aprobare ROF pentru aparatul propriu al ministerului) Inaintare adresa catre Seful Serviciului Resurse Umane si Directorul DMRU in vederea semnarii (termen de realizare 2 zile) Adrese cu termen de raspuns (maxim 10 zile calendaristice) catre structurile organizatorice din cadrul ministerului

Transmitere adresa sub semnatura catre structurile organizatorice (termen de transmitere 1 zi)

Fisele de post ale managerilor publici vor fi intocmite de catre inaltul functionar public caruia acestia ii sunt subordonati si aprobate de

catre conducatorul institutiei. In cazul in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente de specialitate, fisele de post vor fi intocmite de catre conducatorii acestor compartimente, contrasemnate de catre inaltul functionar public caruia managerii publici ii sunt subordonati si aprobate de catre conducatorul institutiei.

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Activitatea 2: Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Intocmire fisa de post de catre superiorul ierarhic conform modelului stabilit de HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare pentru functionari publici (model prezentat in Anexa 1 ) si a celui pentru personal contractual stabilit de HG 749/1998 (prezentat in Anexa 2) Avizare fisa de post de catre superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post Aprobare fisa de post de catre conducatorul institutiei sau, dupa caz, de persoana care are delegare de competenta Transmitere fisa de post catre DMRU Fisa de post transmisa catre DMRU

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Activitatea 3: Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Repartizare fisa de post de catre Directorul DMRU catre SRU (termen 1 zi)

Repartizare fisa de post de catre Seful SRU catre persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post (termen 1 zi) Se verifica daca structura, regulile de intocmire, avizare si aprobare au fost respectate

Persoana responsabila verifica indeplinirea prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post (termen 2 zile) 1. Daca conditiile de forma sunt indeplinite: Situatia A in cazul posturilor vacante, fisa de post este arhivata; Situatia B - in cazul posturilor ocupate, fisa de post este transmisa titularului in vederea semnarii;

Fisa de post transmisa titularului de post in vederea semnarii

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Fisa de post semnata este transmisa de catre titular catre DMRU Copie fisa de post transmisa titularului Adresa transmisa catre compartimentele de specialitate in vederea revizuirii fiselor de post

- titularul postului retransmite fisa de post catre DMRU in vederea anexarii la actul administrativ de numire; - o copie este transmisa titularului de post; 2. Daca conditiile de forma nu sunt indeplinite: DMRU transmite adresa catre structurile organizatorice in vederea solicitarii revizuirii fiselor de post

B. Sarcina 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post3 Situatia 1: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii atributiilor de serviciu ale functionarilor publici/personalului contractual

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare

Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (Elaborarea fiselor de post), respectiv: Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ; Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Fisele de post ale managerilor publici vor fi modificate/actualizate conform activitatilor (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (elaborarea fiselor de post), dupa comunicarea de catre DMRU superiorilor ierarhici ai managerilor publici, a deciziei de promovare in grad a acestora. 9

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Situatia 2: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii functionarilor publici/personalului contractual Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (Elaborarea fiselor de post), respectiv: Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ; Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

Situatia 3: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a promovarii in grad profesional a managerilor publici Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (Elaborarea fiselor de post), respectiv: Solicitarea intocmirii fiselor de post (adresa prezentata in anexa nr.5); Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ; Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

10

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Situatia 4: Modificarea/actualizarea fiselor de post ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul propriu al ministerului Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Operatiuni, completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?)

Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii?)

Pentru modificarea/actualizarea fiselor de post se vor realiza activitatile (1), (2) si (3) din cadrul sarcinii 1 (Elaborarea fiselor de post), respectiv: Solicitarea intocmirii fiselor de post; Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post ; Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post.

11

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

4. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Posturi/responsabili Nr. crt. 1 2

Denumirea sarcinii/activitatii Solicitarea intocmirii fiselor de post Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al ministerului Intocmirea si avizarea/aprobarea fiselor de post pentru personalul de la conducerea institutiilor subordonate MMFES Presedinte Director General Inspector General de Stat (Inspectia Muncii) Inspector General de Stat Adjunct (Inspectia Muncii) Inspector General de Stat (Inspectia Sociala)

1 Av -

2 V -

5 -

6 Av

7 A

8 A -

9 -

10 -

11 -

12 -

13 14 -

Ap E/Ah E -

E E E

A A A A

Av Av

E -

12

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Denumirea sarcinii/activitatii Inspector General de Stat Adjunct (Inspectia Sociala) Inspector Sef Inspector Sef Adjunct Director Executiv Director Executiv Adjunct Economic Director Executiv Adjunct Asistenta Sociala 4 Verificarea de catre DMRU a indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post

1 E E -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 A A A A

8 Av -

9 Av -

10 Av

11

12 -

13 14 E E -

E E

Av Av -

A A

V/Ah

13

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Responsabili: 1. Director DMRU 2. Sef Serviciu Resurse Umane 3. Superiorul ierarhic direct al functionarului public/personalului contractual 4. Persoana responsabila de gestionarea dosarelor profesionale in competenta careia intra fisele de post Consilier Superior 5. Functionarul public/personalul contractual titular al fisei de post, dupa caz, la ocuparea postului 6. Superiorii ierarhici directi ai persoanei care a intocmit fisa de post 7. Conducatorul institutiei sau, dupa caz, persoana care are delegare de competenta 8. Secretar General 9. Director General Directia Economica si Financiara 10. Director General Directia Generala Incluziune si Asistenta Sociala 11. Director Executiv Directii de Munca si Protectie Sociala 12. Inspector General de Stat Inspectia Muncii 13. Inspector General de Stat Inspectia Sociala 14. Inspector Sef

14

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Anexa nr.1 Extras HG 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare Denumirea autoritii sau instituiei publice . . Direcia general .. . Direcia ... Serviciul . Biroul / Compartimentul . Fia postului Nr. . Aprob4,

Informaii generale privind postul 1. Denumirea postului .......................................................................... 2. Nivelul postului 3. Scopul principal al postului ............................................................. Condiii specifice pentru ocuparea postului5 1. Studii de specialitate .................................................................... 2. Perfecionri (specializri) .............................................................. 3. Cunotine de operare/programare pe calculator (necesitate i nivel) ..................... 4. Limbi strine6) (necesitate i nivel7 de cunoatere) .................................... 5. Abiliti, caliti i aptitudini necesare ................................................ 6. Cerine specifice8 .. .................... 7. Competena managerial (cunotine de management, caliti i aptitudini manageriale) .....

Se va completa cu numele i funcia conductorului autoritii sau instituiei publice. Se va semna de ctre conductorul autoritii sau instituiei publice i se va tampila n mod obligatoriu; 5 Se va completa cu informaiile corespunztoare condiiilor prevzute de lege i stabilite la nivelul autoritii sau instituiei publice pentru ocuparea funciei publice corespunztoare; 6 Dac este cazul; 7 Se vor stabili pentru fiecare dintre criteriile citit, scris i vorbit dup cum urmeaz: cunotine de baz, nivel mediu, nivel avansat; 8 De exemplu: cltorii frecvente, delegri, detari, disponibilitate pentru lucru n program prelungit n anumite condiii; 15

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Atribuiile postului9: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . 8. Identificarea funciei publice corespunztoare postului 1. Denumire ................................................................................. 2. Clasa .................................................................................... 3. Gradul profesional10 ..................................................................... 4. Vechimea n specialitate necesar) ..................................................... Sfera relaional a titularului postului 1. Sfera relaional intern: a) Relaii ierarhice: - subordonat fa de ................................................................... - superior pentru ........................................................................ b) Relaii funcionale: ............................................................... c) Relaii de control: ................................................................. d) Relaii de reprezentare: ............................................................ 2. Sfera relaional extern: a) cu autoriti i instituii publice: ............................................... b) cu organizaii internaionale: ....................................................... c) cu persoane juridice private: ........................................................ 3. Limite de competen11 4. Delegarea de atribuii i competen .. ntocmit de12: 1. Numele i prenumele ..................................................................... 2. Funcia public de conducere .......................................................... 3. Semntur .................................. 4. Data ntocmirii ...........................
9

Se stabilesc pe baza activitilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere public, n concordan cu specificul funciei publice corespunztoare postului. 10 Se stabilete potrivit prevederilor legale; 11 Reprezint libertatea decizional de care beneficiaz titularul pentru ndeplinirea atribuiilor care i revin; 12 Se ntocmete de conductorul compartimentului n care i desfoar activitatea titularul postului; 16

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Luat la cunotin de ctre ocupantul postului 1. Numele i prenumele ......................... 2. Semntura .................................. 3. Data ....................................... Contrasemneaz13: 1. Numele si prenumele ..................................................................... 2. Funcia............................................................ 3. Semntura .................................. 4. Data.........................................

13

Are calitatea de contrasemnatar persoana prevzut la art.118 alin.(2) din hotrre. 17

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Anexa nr.2 Extras HG 749/1998, cu modificarile si completarile ulterioare FIA POSTULUI Nr. ........... Denumirea instituiei publice: Compartimentul: Denumirea postului: Gradul profesional al ocupantului postului: Nivelul postului: Punctajul postului: a) minim ....... b) maxim ....... DESCRIEREA POSTULUI: . DESCRIEREA ACTIVITILOR CORESPUNZTOARE POSTULUI: . Delegarea de atributii Sfera relationala Intern a) relatii ierarhice b) relatii functionale c) relatii de reprezentare ..
18

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Extern ntocmit de : Numele i prenumele : Funcia public de conducere : Semntura: Data ntocmirii: Luat la cunotin de ctre ocupantul postului: Numele i prenumele : Semntura : Data : Avizat de: Numele i prenumele : Funcia public de conducere : . Semntura: Data ntocmirii:

19

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Anexa nr.3

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General Nr. .../...

Departamentul ........................ Doamnei/Domnului Secretar de Stat.................... Directia Generala/Directia..... Serviciul.....

Potrivit art. , alin. din HG nr. / privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, cu modificarile si completarile ulterioare, atributiile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabiliesc in conformitate cu structura organizatorica prevazuta in anexa nr. ... a acestei hotarari, prin Regulamentul de organizare si functionare a ministerului, aprobat prin Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse. Ca urmare a modificarii Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, prin Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. .../... si potrivit art. ..., alin. ... din HG nr. .../..., va rugam sa transmiteti Directiei Management Resurse Umane fisele de post aferente posturilor aprobate din structura coordonata de dumneavoastra. Termenul limita pentru transmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie, Secretar General

Intocmit, DMRU
20

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Anexa nr.4 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General Nr. .../... Departamentul ........................ Doamnei/Domnului Secretar de Stat.................... Directia Generala/Directia..... Serviciul..... Ref. adresa nr. .../... privind solicitarea intocmirii fiselor de post Va aducem la cunostinta faptul ca in urma verificarii indeplinirii prevederilor legale privind intocmirea fiselor de post de catre dumneavoastra, nu au fost respectate urmatoarele aspecte: .............; ............. . In aceste conditii, va solicitam revizuirea fiselor de post anexate prezentei si respectarea cerintelor de intocmire ale acestora in conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul limita pentru retransmiterea fiselor de post este data de ... .

Cu deosebita consideratie, Secretar General

Intocmit, DMRU

21

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

Anexa nr.5 MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE Cabinet Secretar General Nr. .../...

Departamentul ........................ Doamnei/Domnului Secretar de Stat.................... Directia Generala/Directia..... Serviciul.....

Ca urmare a comunicarii de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici in data de . a rezultatelor evaluarii profesionale a managerilor publici, va aducem la ca domnul/doamna .manager public14 .. in cadrul Directiei (generale) .. a fost promovat (a) in grad profesional, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. . . In aceste conditii, conform art. ., alin. . din Odonanta de Urgenta a Guvernului nr.92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, va rugam sa actualizati fisa postului managerului public respectiv.

Cu deosebita consideratie, Secretar General

Intocmit, DMRU

14

Se va completa gradul profesional al managerului public 22

Procedura Operationala Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse Directia Management Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea si aprobarea fiselor de post pentru personalul aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de la conducerea institutiilor subordonate Editia 1 Revizia 0

23

S-ar putea să vă placă și