Sunteți pe pagina 1din 17

PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18

Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.1/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

APROBAT
MANAGER
SEPTIMIU BOURCEANU

PROCEDURA DE SISTEM
IDENTIFICARE, EVALUARE SI
CONTROL RISCURI SSO/ SSM
F-PS-00-01

AVIZAT JURIDIC,
SCPA CRISTEA SI ASOCIATII

Elaborat Verificat Data aprobarii


Numele şi
ABDULGANI STEFANESCU
prenumele:
COSTINA ADRIAN
Responsabil
Functia Functionar economic 01.10.2019
Managementul Calitatii
Semnătura:
Data: 01.10.2019 01.10.2019
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.2/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

CUPRINS
F-PS-00-02

Nr.crt. Nr. formular Denumirea Pagina


1 F-PS-00.01 Pagina de garda 1
2 F-PS-00.02 Pagina de cuprins 2
3 F-PS-00.03 Formular evidenta modificari 3
4 F-PS-00.04 Continutul procedurii 4-13
5 F-PS-00.05 Formular privind analiza si validarea 14
procedurii
6 F-PS-00.06 Lista de difuzare a procedurii 15
7 F-PS-00.07 Valorificarea procedurii prin raport anual 16
de analiza
8 Formulare
9 Anexe 17
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.3/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

FORMULAR DE EVIDENTA A MODIFICARILOR


F-PS-00-03

Nr.crt. Editia Data Revizia Data Pagina Descriere Functia/


editiei reviziei modificare Numele/
Semnatura
1 2 1.01.2019 2 01.10.2019 Antet A fost RMC/
adaugata Stefanescu
sigla Adrian/
ANCMS RMC
unitate in
curs de
acreditare
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.4/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

CONTINUTUL PROCEDURII
F-PS-00-04

1.0. SCOPUL
Prezenta procedură descrie metodologia de identificare, evaluare si control al riscurilor de
sanatate si securitate ocupationala/ sanatate si securitatein munca aferente propriilor
activităţi sau servicii, pe care organizatia le poate controla şi influenţa pentru a le determina
pe cele care prezintă un risc pentru angajatii organizatiei, inclusiv pentru subcontractanti si
vizitatori.
2.0. RISCUL ASOCIAT
Posibilitate de producere a unui accident sau a unei îmbolnăviri profesionale, cu o anumită
frecvenţă şi gravitate a consecinţelor.
3.0. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică tuturor activitatilor desfasurate in cadrul organizatiei.
4.0. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. SR EN ISO 9001 :2015 – Sisteme de management al calitatii
4.2. SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului
4.3. SR ENISO 45001:2018(OHSAS 18001:2008) – Sisteme de management
sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
4.4. SR EN ISO 22000:2005 – Sisteme de management al sigurantei alimentelor
4.5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
4.6. Ordin nr. 1096/2016 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care
trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare
4.7. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității
serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului
Sănătății și a autorităților administrației publice locale
4.8. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei
de evaluare și acreditare a spitalelor
4.9. Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea normelor privind
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.5/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
4.10. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice
4.11. Ordin nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de
supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în
unităţile sanitare
4.12. H.G. nr. 140 / 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-
cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a
medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări
sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019
4.13. Ordin nr. 397/836/2018 din 27 martie 2018 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018
pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemuluide asigurări sociale de sănătate
pentru anii 2018 – 2019
4.14. Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile
sanitare a informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea
modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui
de al II-lea ciclu de acreditare.
4.15. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă
4.16. Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
4.17. Codul muncii actualizat 2019 - Legea 53 din 2003 actualizata prin Legea 64 din
2018 si Legea 127 din 2018
4.18. Ordonanta de urgenta a Guvernului 96 din 2003 privind protectia maternitatii la
locurile de munca actualizata
4.19. Hotararea de Guvern 955 din 2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor legii 319
4.20. Legea 90 din 1996 - Legea protectiei muncii republicata in Monitorul Oficial al
Romaniei 47 din 29 ianuarie 2001
4.21. Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 2002
4.22. Legea 245/2004 privind securitatea generala a produselor
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.6/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
4.23. Legea 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte
4.24. Ordonanta de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate
in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in
munca
4.25. Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
4.26. Legea 320/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si
organizarea Inspectiei Muncii
4.27. Legea 155/2000 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 16/2000
privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a
Muncii
4.28. Legea 130/1999 privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate
in munca
4.29. Legea 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru
salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase

5.0. DEFINITII SI ABRIVIERI


5.1. Definitii ale termenilor
Nr. crt Termenul Definitia
1 Procedura formalizata Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce
trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor
de aplicat in vederea realizarii activitatii, atributiei,
sarcinii.
2 Procedura operationala Procedura care descrie o activitate sau un proces care
se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor
compartimente din cadrul CBR.
3 Procedura de sistem Procedura care descrie o activitate sau un proces care
se desfasoara la nivelul tuturor compartimentelor/
structurilor din cadrul CBR.
4 Editie a unei proceduri Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale, aprobata si difuzata
5 Revizia in cadrul unei editii Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.7/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor
componente ale unei editii a procedurii oparationale,
actiuni care au fost aprobate si difuzate
6 Activitatea procedurabila Totalitatea atributiilor de o anumita natura care determina
procese de munca cu un grad de complexitate si
omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli si
metode de lucru general valabile in vederea indeplinirii,
in conditii de regularitate, eficacitate, economicitate si
eficienta a obiectivelor compartimentelor CBR.
7 Proces de muncă Succesiune în timp şi în spaţiu a acţiunilor conjugate ale
executantului şi mijloacelor de producţie în sistemul de
muncă
8 Executant Persoană implicată nemijlocit în executarea unei sarcini
de muncă
9 Sarcină de muncă Totalitatea acţiunilor ce trebuie efectuate de executant,
prin intermediul mijloacelor de producţie şi în anumite
condiţii de mediu, pentru realizarea scopului sistemului
de muncă
10 Mediu de muncă Ansamblul condiţiilor fizice, chimice, biologice şi
psihosociale în care unul sau mai mulţi executanţi îşi
realizează sarcina de muncă
11 Mijloace de producţie Totalitatea mijloacelor de muncă (clădiri, instalaţii,
mijloace de transport, etc.) şi a obiectelor muncii (materii
prime, produse intermediare, etc.) utilizate în procesul de
producţie a bunurilor materiale
12 Risc Posibilitate de producere a unui accident sau a unei
îmbolnăviri profesionale, cu o anumită frecvenţă şi
gravitate a consecinţelor
13 Evaluare de risc Intreg procesul de identificare a pericolelor, de evaluare
a riscurilor şi control al acestora
14 Nivel de risc Indicator convenţional ce exprimă sintetic şi cumulativ
dimensiunea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională existente într-un sistem de muncă
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.8/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
15 Nivel de securitate Indicator convenţional ce exprimă sintetic şi cumulativ
dimensiunea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire
profesională existente într-un sistem de muncă
16 Nivel de securitate Indicator convenţional ce exprimă global starea de
securitate a muncii într-un sistem de muncă.
17 Parte interesată Individ sau grup, interesat sau afectat de performanţa
privind sănătatea si securitatea ocupationala a
organizaţiei
18 Sanatate si securitate Conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a
ocupationala angajatilor, personalului temporar angajat, personalului
subcontractant, vizitatorilor si a oricarei alte persoane
aflate la locul de munca.

5.2. Abrevieri
Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat
1 PO Procedura operationala
2 PS Procedura de sistem
3 E Elaborare
4 V Verificare
5 A Aprobare
6 Ap Aplicare
7 Ah Arhivare
8 ANMCS Autoritatea Nationala de Management a Calitatii Serviciilor
in Sanatate
9 Ed Editie
10 FOCG Foaie de Observaţie Clinică Generală
11 CBR Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL
12 MG Manager
13 RMC Responsabil Managementul Calitatii
14 BMCSM Biroul Managementului Calitatii Serviciilor Medicale
15 SCIM Sistem de control intern managerial
16 DM Departament Medical
17 DA Departament Administrativ
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.9/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
18 BFC Birou Financiar Contabil
19 STIR Serviciul Tehnic de Intretinere si Reparatii
20 SR Serviciul Receptie
21 SCR Serviciul Curatenie Spalatorie
22 DBA Departamentul Bloc Alimentar
23 CSAA Compartimentul Secretariat, Arhiva, Autorizari
24 AEM Analiza efectuata de management
25 SIM Sistem de Management Integrat – al calitatii conform
standardului SR EN ISO 9001 :2015, mediului conform
standardului SR EN ISO 14001 :2015, al sănătăţii şi
securităţii ocupaţionale – ISO 45001 :2018 (OHSAS
18001 :2008) si al sigurantei alimentelor conform
standardului SR EN ISO 22000 :2005.
26 PDCA Planifica, Efectueaza, Verifica, Actioneaza (Ciclul lui
Deming – Principiul imbunatatirii)
27 RpSSO/ SSM Responsabil SSO/ SSM
28 SSO/ SSM Sanatate si securitate ocupationala/in munca

6.0. DESCRIEREA PROCEDURII


PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.10/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
6.1. Desfasurare
Principii
Descriere Acţiune
de bază
Prevenirea
poluarii Evaluarea riscurilor SSO Identificarea si evaluarea riscurilor va fi
disponibila si ptr. subantreprenorii cu care
la nivel de organizatie
organizatia are contracte, aceasta din urma
(AIM) stabilind responsabilitati de SSO/ SSM ptr.
fiecare subcontractant, in contracte, acte
Decizia aditionale sau in conventii incheiate.
1. Stabilirea Comitetului de Identificarea si evaluarea de risc se face:
SSO/ SSM a) La implementarea SSO/ SSM pentru a
numire
Se va constitui echipa ce va identifica riscurile SSO/ SSM asociate
realiza identificarea si
Comitet
SSo/ materialelor folosite, proceselor care se
evaluarea riscurilor si desfasoara in organizatie si produselor/serviciilor
intocmirea programelor de SSM
realizate in acel moment ;
management SSO/planului de b) La aparitia unor procese/servicii noi;
prevenire si protectie c) La schimbarea sau modificarea tehnologiilor
Factori de risc functie de: sau a echipamentelor de lucru pentru a evalua
metoda impactul pe care acestea il pot avea asupra
- executant: actiuni mediului de munca;
gresite, omisiuni; I.N.C.D.P.M
2. Stabilirea metodei de d) La inchiderea unor activitati/puncte de lucru
identificare riscuri si sau diminuarea semnificativa a activitatii, pentru
- sarcina de munca: a vedea daca exista riscuri SSO/ SSM care nu
definirea sistemului de
conţinut necorespunzător mai trebuie luate in considerare
analizat
al sarcinilor de muncă în
raport cu cerinţele de În urma vizitelor la obiectivele de lucru, Comitetul
securitate, sarcină SSO/ SSM observă şi identifică activităţile,
supradimensionată în procesele, produsele şi serviciile. Se stabileşte
raport cu capacitatea metoda de evaluare şi sistemul de analizat (loc
executantului;
3. Identificarea şi Anexele de muncă, serviciu, etc.) şi se intocmeşte Lista
stabilirea criteriilor de 1, 2, 3, 4 locurilor de muncă pentru care se va face
- mijloace de productie: evaluarea nivelului de risc.
factori de risc mecanic, evaluare a riscurilor Lista
termic, electric, chimic, locurilor de
Se identifică factorii de risc din sistemul analizat
biologic; munca şi se întocmeşte Lista de identificare factori de
4. Instruirea comitetului
SSO/ SSM cu metoda de risc, conform Anexa 1 la procedură.
- mediu de munca: factori
de risc fizic, chimic, identificare riscuri. Se stabilesc consecinţele acţiunii asupra
biologic, caracterul special victimei, respectiv gravitatea lor şi probabilitatea
al mediului de acţiune a lor asupra organismului, conform
B Anexa 2 - Scala de cotare a gravităţii.
Se ierarhizează riscurile (prin atribuirea
5. Evaluarea locurilor de Fisa de nivelurilor de risc în funcţie de gravitatea şi
muncă. evaluare a probabilitatea consecinţelor asupra organismului
locurilor de uman) – conform Anexa 3 – Grila de evaluare a
munca riscurilor şi Anexa 4 – Scala de încadrare a
nivelurilor de risc/securitate.

Comitetul SSM este instruit în ideea de a lua în


considerare fiecare pericol şi risc ce poate apare
6. Stabilirea masurilor de Fisa de în cadrul sistemului de muncă.
prevenire si control riscuri masuri
Pentru locul de muncă evaluat se întocmeşte
propuse
Fişa de evaluare a locului de muncă unde se
precizează componenta sistemului de muncă,
factorii de risc identificaţi şi forma lor concretă de
manifestare.

A Se evaluează fiecare loc de muncă pe baza


PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.11/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
criteriilor stabilite anterior.
Pentru stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a
A nivelului de securitate a sistemului de muncă
analizat, pe baza ierarhiei nivelurilor de risc
determinate în Fişele de evaluare a locurilor de
Angaja muncă, în ordine descrescătoare, se întocmeşte
6. Stabilirea politicii SSO Politica
mentul Fişa de măsuri propuse, precizându-se
manage SSO/ măsurile, termene şi responsabilităţi.
mentului SSM
Se aplică măsurile stabilite în Fişele de măsuri şi
de la cel se verifică finalizarea lor la termenul stabilit.
mai inalt 7. Stabilirea programului de Dacă la termenul stabilit măsura nu este aplicată
nivel Program sau nu este finalizată se iniţiază un Raport de
management SSO
de acţiune corectivă.
managem
MG stabileste obiectivele şi ţintele SSO/ SSM
ent SSO/ pentru riscurile SSO/ SSM semnificative şi de
SSM semnificaţie medie ţinând cont de Politica SSO/
8. Monitorizarea SSM a firmei stabilita de Manager, şi luând în
programului de considerare cerinţele legale şi alte cerinţe;
management SSO tehnologia folosită; cerinţe financiare,
operaţionale şi de afaceri; părerea părţilor
interesate.

9. Reevaluarea Fisa de Programul(ele) de management (SSO/ SSM)


riscurilor SSO evaluare loc stabilesc activitatile care trebuie intreprinse sau
face referire la documente care prezinta actiunile
de munca
de realizat la nivelul fiecare subunitati,
responsabilii, termenele si resursele
necesare.Programul(ele) de management (SSO/
SSM) sunt aprobate de către MG.

RMC analizează anual performanţa obiectivelor


s-au şi a ţintelor SSO/ SSM şi programele de
Imbunata NU identificat DA DA
management (SSO/ SSM), le actualizează şi le
tirea procese, revizuieşte (dacă este nevoie).
continua
B In continuare, responsabilul de proces si RMC
NU sunt responsabili cu identificarea schimbarilor
ulterioare ale activitatilor, produselor si serviciilor
care creeaza noi riscuri SSO/ SSM sau care
Sunt activitati DA invalideaza aspecte identificate anterior.
care au
Schimbarile si dezvoltarea de noi activitati,
incetat
produse sau servicii pot invalida aspecte
identificate anterior sau cer adaugarea de noi
riscuri in lista.
Exemple de astfel de schimbari:
NU Fisa de a) Comercializarea de noi produse/servicii;
evaluare loc b) Schimbari ale proceselor si tehnologiei, si
de munca introducerea de noi procese, modificării
tehnologiei, modernizării unei instalaţii sau
utilizarea altor materiale;
9. Analiza efectuata de c) Extindere sau reducere semnificativa a
management capacitatii;
d) Extindere sau mutare a unei activitati;
e) după producerea unei situaţii de urgenţă;
f) anual, înainte de efectuarea analizei de
management
C g) Schimbari ale legilor si regulamentelor sau
la apariţia altor cerinţe, reglementări, exigenţe
ale părţilor interesate,
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.12/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
Pot fi identificate noi riscuri SSO/ SSM prin
analiza conducerii sau prin audituri interne sau
externe ale SMM.
C
Reprezentantul Managementului, anual,
raportează managementului performanţa
Imbunata obiectivelelor şi a ţintelor SSO/ SSM şi stadiul
tirea programelor de management SSO/ SSM la
10. Imbunatatire
continua continua analiza de management.
Pentru situatiile identificate de neconformitati
aferente procesului de identificare- evaluare –
reevaluare a riscurilor SSO/ SSM si stabilirea
Programelor de Management (SSO/ SSM) (de
exemplu: neidentificarea tuturor riscurilor SSO/
SSM aferente proceselor, etc) se initiaza actiuni
corrective conform PS-AD - 07.

6.2. Documente utilizate

Denumire document Cod de Responsabil Perioada de


identificare pastrare
Lista locurilor de muncă F-PS-AD -18-1 RpSSO/ SSM perioada
pentru care se va face valabilitate
evaluarea nivelului de
risc
Fişa de evaluare a F-PS-AD -18-2 RpSSO/ SSM perioada
locului de muncă valabilitate

Plan prevenire si F-PS-AD -18-3 RpSSO/ SSM 1 an


protectie
Normativ intern privind F-PS-AD -18-4 RpSSO/ SSM 1 an
acordarea
echipamentului
Lista lucratorilor expusi F-PS-AD -18-5 RpSSO/ SSM 1 an
la risc biologic
Fişa de măsuri propuse, - RpSSO/ SSM perioada
secţie valabilitate
/birouri/compartimente

Adrese / solicitări / Idei, - RpSSO/ SSM -


sugestii ale salariaţilor /
Fişe Tehnice de
Securitate / reclamaţii
ale părţilor

6.3. Resurse utilizate


6.3.1. Resurse materiale: rechizite, telefoane; materiale informatice;
calculatoare;imprimanta, internet ;
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.13/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.
6.3.2. Resurse umane: personalul angajat din cadrul organizatiei
6.3.3. Resurse financiare: nu este cazul.

7.0. MODUL DE LUCRU


7.1. Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea
Responsabilul Managementului Calitatii :
 determina metodele de monitorizare si evaluare astfel incat rezultatele
obtinute sa fie de incredere
 monitorizarea cerintelor de conformare si reglementare
 evaluarea riscurilor neadaptarii la noile cerinte rezultate in urma analizei;
rezultatele se vor inregistra in raportul analizei de management
7.2. Metodele si masurile de corectare
Responsabilul Managementului Calitatii :
 determina implementarea corectiilor prin revizuirea procedurilor ;
 transmite compartimentelor implicate in procedura corectiile care se impun
 planul de masuri pentru conformare in cazul neindeplinirii cerintelor de
conformare reglementate ;
 urmarirea actiunilor intreprinse.
7.3. Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea
Modul de aplicare a procedurii este unul eficace daca activitatea desfasurata de catre
management este in concordanta cu evolutia obiectivelor C.B.R.
Eficienta se masoara prin indicatorul :
 Numarul de angajati instruiti
 Numarul de zile de concediu medical datorate bolilor
8.0. RESPONSABILITATI
Responsabilul de activitate (SSO/SSM) – gestioneaza activitatea SSO/SSM
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.14/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

FORMULAR PRIVIND ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII


F-PS-00-05

Pentru evitarea situatiilor in care procedura poate deveni neaplicabila, pentru


eliminarea confuziei responsabilitatilor si pentru eliminarea unor potentiale erori in procesul
de implementare compartimentele implicate in aplicarea procedurii, anterior intrarii in
vigoare, si-au exprimat punctul de vedere, astfel :

Nr. Compartiment Conducator Aviz Aviz Data


crt compartiment favorabil nefavorabilv
nume si prenume
Biroul de 1.10.2019
management al
1 Stefanescu Adrian
Calitatii Serviciilor
Medicale
Birou financiar 1.10.2019
2 Badea Maria
contabil
Departament Dr. Mascan 1.10.2019
3
medical Alexandru
Compartiment 1.10.2019
Sima Eugenia
4 secretariat
Serviciul tehnic de 1.10.2019
Condrea Puiu-
5 intretinere si
Gabriel
reparatii
6 Serviciu cazare Batisan Irina 1.10.2019
Serviciu curatenie 1.10.2019
7 Hasoti Tudora
si spalatorie
Departament bloc Haidau Daniela 1.10.2019
8
alimentar
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.15/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII


F-PS-00-06
Nr Compartiment Nume si Data Semnatura Data Semnatura
ex prenume primirii intrarii in
vigoare
Biroul de 1.10.2019 1.10.2019
management al Stefanescu
1
Calitatii Serviciilor Adrian
Medicale
Birou financiar 1.10.2019 1.10.2019
2 Badea Maria
contabil
Departament Dr. Mascan 1.10.2019 1.10.2019
3
medical Alexandru
Compartiment Sima 1.10.2019 1.10.2019
4 secretariat Eugenia
Serviciul tehnic 1.10.2019 1.10.2019
Condrea
5 de intretinere si
Puiu-Gabriel
reparatii
6 Serviciu cazare Batisan Irina 1.10.2019 1.10.2019
Serviciu curatenie Hasoti 1.10.2019 1.10.2019
7
si spalatorie Tudora
Departament bloc Haidau 1.10.2019 1.10.2019
6
alimentar Daniela
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.16/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA


F-PS-00-07

Procedura operatiunala/ de sistem ( dupa caz)va fi supusa valorificarii anuale prin indicatorul
de eficienta :
 Numarul de angajati instruiti
 Numarul de zile de concediu medical datorate bolilor
PROCEDURA DE SISTEM PS-AD - 18
Ed:2/ Rev:1/
IDENTIFICARE, EVALUARE SI CONTROL 07.01.2019 01.10.2019
RISCURI SSO/ SSM
Pag.17/17 Ex.nr.:
COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA S.R.L.

ANEXE (DIAGRAMA)
Listă de identificare a factorilor de risc Anexa 1
Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc asupra
organismului uman Anexa 2
Grila de evaluare a riscurilor Anexa 3
Scala de încadrare a nivelurilor de risc/securitate Anexa 4

S-ar putea să vă placă și