Sunteți pe pagina 1din 33

Metoda 5 S

1
5S

Cele 5 etape ale metodei 5S

DEBARASEAZĂ
DEBARASEAZĂ
S
SEIRI
EIRI SORTEAZA
SORTEAZA
S
SEITON
EITON CLASIFICĂ
CLASIFICĂ
S
SEISSO
EISSO CURĂȚĂ
CURĂȚĂ
STANDARDIZE
STANDARDIZE
S
SEIKETSU
EIKETSU AZĂ
AZĂ
S
SHITSUKE
HITSUKE RESPECTĂ
RESPECTĂ
2
5S
REZULTATELE AȘTEPTATE 5S

Îmbunătățirea APLICAREA
calității
PDCA

Management 5 S
bazat pe Reducerea
responsabilitate RISCULUI
individuală privind SSM
Îmbunătățirea
MORALULUI
angajaților prin mediul
de lucru
3
Metoda 5S

IMPLICAREA ANGAJAȚILOR

5S
5S acționează
acționează asupra
asupra propriului
propriului loc
loc de
de muncă
muncă

Angajații
Angajații se
se simt
simt vizați
vizați

Disciplina
Disciplina se
se instalează
instalează prin
prin consimțământ
consimțământ mutual
mutual

Angajații
Angajații se
se preocupă
preocupă de
de îmbunătățire
îmbunătățire
4
5S

PRINCIPIILE 5S

OBȚINEREA
OBȚINEREAUNUI
UNUI
MEDIU
MEDIUPLĂCUT
PLĂCUT
INSTAURAREA
INSTAURAREA
DE
DEREGULI
REGULI
MENȚINEREA
MENȚINEREA
CURAȚENIEI
CURAȚENIEI
RESPECTAREA
RESPECTAREA
DISCIPLINEI
DISCIPLINEI
APLICAREA
APLICAREAÎN
ÎN
GRUP
GRUP
5
5S
IMPLEMENTAREA 5S
1 DECIZIA DIRECȚIUNII
2 FORMAREA GRUPULUI DE LUCRU
3 Desemnarea responsabilităților
4 Realizarea unui proiect pilot
- învățare/acțiune
- evaluare
5 Stabilirea planului de extindere
- alte zone și sectoare
6
5S
5S
ETAPA
ETAPA 11 ::
DEBARASEAZĂ
DEBARASEAZĂ

7
5S – ETAPA 1 : DEBARASEAZĂ

SCOP

ELIBERAREA
ELIBERAREA
SPAȚIULUI
SPAȚIULUI CURĂȚAREA
CURĂȚAREA
LOCULUI
LOCULUIDE
DE
MUNCĂ
MUNCĂ
IDENTIFICAREA
IDENTIFICAREA
ANOMALIILOR
ANOMALIILOR
RESURSE

CONȘTIENTIZAREA
CONȘTIENTIZAREA Cheltuieli Inutile
PIERDERILOR
PIERDERILOR
Transport/Mișcare/Așteptare
8
5S – ETAPA 1 : DEBARASEAZĂ

PRINCIPIU GENERAL

A FACE DIFERENȚA ÎNTRE UTIL ȘI INUTIL

9
5S – ETAPA 1 : DEBARASEAZĂ
ACTIVITĂȚI
1 Definirea limitelor de lucru
2 Constituirea grupului de lucru
3 Examinarea/înregistrarea stării de fapt
4 Pregătirea acțiunii
5 Inventarul lucrurilor
6 Curățarea mediului de lucru
7 Stabilirea unui plan de acțiune
8 Evaluarea activității efectuate
9 Evaluarea activității de către management
10
5S
5S
ETAPA
ETAPA 22 :: CLASIFICĂ
CLASIFICĂ

11
5S – ETAPA 2 : CLASIFICĂ
SCOP

Câștig
Câștigde
detimp
timp (nu
(nu Optimizarea
se Optimizareapostului
postului
secaută
cautălucrurile)
lucrurile) de
de lucru
lucrușișiaastocurilor
stocurilor
Reducerea
Reducereaefortului
efortului
operatorilor
operatorilor
(ergonomie) Asigurarea
Asigurareasecurității
securității
(ergonomie)

Evidența
Evidențamaterialelor
materialelor
șișiaastocurilor Detectarea
Detectareaimediată
imediată
stocurilor aaanomaliilor
anomaliilor

12
5S – ETAPA 2 : CLASIFICĂ

PRINCIPIU GENERAL

CONFORM ZICALEI:

„UN LOC pentru fiecare lucru,


Fiecare lucru la LOCUL LUI"

13
5S – ETAPA 2 : CLASIFICĂ
ACȚIUNI

1 Gruparea în funcție de frecvența de utilizare

2 Organizarea zonei de lucru

3 Definirea tipului de aranjare (cuiburi, culori, contur)


4 Repartizarea obiectelor

5 Posibilități de identificare a anomaliilor

6 Evaluarea din partea managementului


14
5S
5S
ETAPA
ETAPA 33 :: CURĂȚĂ
CURĂȚĂ

15
5S – ETAPA 3 : CURĂȚĂ

SCOP

Crearea
Creareaunui
unuiloc
loc
de Asigurarea
Asigurareacalității
calității
demuncă
muncăagreabil
agreabil
șișiaasecurității
securității

Detectarea
Detectareaeventualelor
eventualelor
Defecțiuni
Defecțiuni(scurgeri)
(scurgeri) Evitarea
Evitareapenelor
penelor
șișiaauzurii
uzuriipremature
premature

16
5S – ETAPA 3 : CURĂȚĂ
PRINCIPIU GENERAL
ASPECTUL nu este decât rezultanta
efectului CĂUTAT
Anomalie constatată Scurgere de apă pe podea

Curățare Ștergerea/ Pomparea apei

Diagnostic Pierderi de etanșare furtun

Depanare Aplicarea unui manșon


Reparare Înlocuirea furtunului

Cauza identificată Frecarea furtunului de o piesă în mișcare

Acțiune corectivă Prinderea furtunului cu un colier 17


5S – ETAPA 3 : CURĂȚĂ
Acțiuni
1 Curățare
2 Identificarea surselor de murdărie și a anomaliilor
3 Repararea defecțiunilor apărute
4 Analiza cauzelor de defectare și eliminarea lor
5 Ușurarea curățeniei
1. Simplificarea accesului la zonele de curățat

6 Evaluarea activității de către management


18
5S
5S
ETAPA
ETAPA 44 ::
STANDARDIZEAZĂ
STANDARDIZEAZĂ

19
5S – ETAPA 4 : STANDARDIZEAZĂ

SCOP
PERMANENTIZAREA
PERMANENTIZAREA
REZULTATELOR
REZULTATELOR
OBȚINUTE
OBȚINUTE

REGULI
REGULIAPLICABILE
APLICABILE
TUTUROR
TUTUROR--STANDARDIZATE
STANDARDIZATE

AUDITAREA
AUDITAREAMETODEI
METODEI

20
5S – ETAPA 4 : STANDARDIZEAZĂ

PRINCIPIU GENERAL
STABILIREA de reguli/responsabili pentru:

• DEBARASARE
• ARANJARE
• CURĂȚENIE

CCUCCD 21
5S – ETAPA 4 : STANDARDIZEAZĂ

ACȚIUNI

1 STABILIREA unor reguli de aranjare

2 DIFUZAREA regulilor

3 STABILIREA standardelor cu FOTO MARTOR

4 PUNEREA în aplicare și verificarea

22
5S
5S
ETAPA
ETAPA 55 :: RESPECTĂ
RESPECTĂ

23
5S – ETAPA 5 : RESPECTĂ

SCOP

Aplicarea
Aplicarearegulilor
regulilor
întotdeauna
întotdeauna

Optimizarea
Optimizarearegulilor
regulilor

Dezvoltarea
Dezvoltareaîmbunătățirii
îmbunătățirii
continue
continue

24
5S – ETAPA 5 : RESPECTĂ
PRINCIPIU GENERAL

AUDIT 5S

règle s

25
5S – ETAPA 5 : RESPECTĂ

ACTIUNI

1 Stabilirea unui referențial pentru audit

2 Realizarea periodică a auditului

3 Stimularea acțiunilor de îmbunătățire continuă

5S – VIDEO

26
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

27
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

28
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

29
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

30
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

31
5S – EXEMPLU APLICARE BIROU

32
VĂ MULȚUMESC !

33