Sunteți pe pagina 1din 3

DOSARUL DE PERSONAL

CRU întocmeste pentru fiecare angajat cu CIM un dosar de personal care


reprezinta totalitatea documentelor necesare angajarii; completarii si întocmirii CIM;
derularii si încetarii CIM pentru fiecare angajat în parte.

Continutul dosarului este compus din:

- toate documentele personale ale salariatului (certificat de nastere, buletin de identitate,


certificat de casatorie, hotarâre de divort, livre 454d36e t militar daca este cazul,
diploma ultimei scoli absolvite pe baza careia se face angajarea, orice certificat de
perfectionare, specializare, reconversie profesionala obtinut de angajatul în cauza de la
un centru de perfectionare acreditat – de la un formator, adeverinta medicala)

- totalitatea documentelor în ordine cronologica emise de candidat si înaintate


conducerii (cererii, referate, plângeri, notificatii – toate vor fi datate)

- totalitatea ducumentelor întocmite de compartiment din partea conducerii catre


persoana în cauza (acte aditionale, decizii de sanctionare, referate de promovari,
declaratii de încetare a activitatii)

Toate se pastreaza într-un dosar plic neperforate pentru a li se asigura


durabilitatea lor pe o perioada de 70 ani – reglementare prevazuta în decretul 92/1976 si
ordinul Ministerului Muncii 136/1976 si in instructiunile ARHIVELOR STATULUI.

Pentru angajatii activi dosarele de personal se arhiveaza în cadrul CRU, iar


pentru fostii salariati plecati, care au primit carnetul de munca, dosarul de personal
integral fara nici o fila lipsa se arhiveaza în arhiva societatii.

Pentru o identificare rapida si corecta a fiecarui dosar în stânga sus i se va


atribui un numar de marca (nr. matricol) în ordinea cronologica a angajarii. Acest
numar se atribuie si pe organigrama societatii (Dir. Gen. Nr1). În situatia plecarii
angajatului din societate, numarul matricol nu se atribuie altei persoane, iar daca
persoana revine dupa o perioada de timp îsi preia fostul numar matricol, îsi va reactiva
dosarul din arhiva, îl va completa cu noile documente de personal care apar ca urmare a
reangajarii. Pe toate celelalte documente care îi asigura salariatului statutul de angajat
cu CIM se va trece numarul de marca pornind de la CIM care poate fi numerotat cu
numarul de marca atribuit chiar daca CIM este înregistrat la ITM cu numar si data
data de aceasta institutie în termenul legal de 20 zile calendaristice de la prima zi de
angajare; pe legitimatia de interior ecusonul; pe legitimatia de exterior; pe fisa medicala
daca societatea dispune de cabinet medical propriu sau este arondata în zona la o
policlinica privata unde personalul are CIM cu timp partial cu societatea în cauza; pe
fisa de inventar pentru mijlocul de munca asigurat de societate personalului acesteia în
vederea desfasurarii procesului muncii conform meseriei sau functiei si sarcinilor ce îi
revin; pe carnetul de munca al fiecarui angajat se scrie pe o bulina aplicata în stânga
sus.

Tot în scopul unei evidente de personal fiecare CRU va avea un registru de


personal care un se confunda cu REGES registru general de evidenta a salariatilor.

1
Acest registru intern va avea urmatoarele coloane minimale ca numar:

- numar curent – numar de marca

- numele si prenumele cu initiala tatalui la prenume

- data angajarii

- functia

- lucul de munca

- numarul si data înregistrarii CIM

- seria si numarul carnetului de munca

- data încetarii activitatii

- temeiul legal al încetarii activitatii

- semnatura de primire a notei de lichidare si a carnetului de munca

Existenta acestui registru va asigura în orice moment o informare rapida a IRU


cu: - numarul de salariati existenti în scripte si devine baza de date personal pentru
folosirea tehnicii de calcul in domeniul resurselor umane.

- numarul de salariati cu lipsa carnetului de munca – dar existenta obligatorie a


declaratiei pe proprie raspundere facuta de angajat din care sa rezulte ca nu a posedat
carnet de munca, nu a activat cu CIM sau nu i s-a întocmit în perioada anterioara.

Documentele principale ale dosarului de personal:

1) cerere de angajare - pentru structura de personal muncitor – trebuie sa fie


concisa, clara si plasata corect în format A4, cu adresa completa, cu datele personale si
cu scopul cererii. Pe ea se trece proba de lucru ca perioada urmatoare, urmând sa se
regaseasca în CIM.

Toate documentele necesare angajarii vor fi trecute pe o lista ce se în mâneza


viitorului angajat iar prezentarea lor în totalitate conditioneaza angajarea.

2) dosar necesar intervievarii – pentru personalul TESA – alaturi de acest dosar


exista CV-ul atât pentru salariatii cu vechime cât si pentru debutanti. Legea 53/2003
Codul Muncii obliga la art.17 ca conducatorul societatii sau reprezentantul acestuia IRU
sa faca o informare verbala prealabila fiecarui viitor angajat cu privire la elementele ce
constituie CIM pe o parte iar pe alta parte atributiile sau sarcinile ce trebuie sa le
îndeplineasca angajatul pe postul respectiv; riscurile specifice postului; data de la care
functioneaza CIM; durata CIM pe postul respectiv; durata CO pe an calendaristic
functie de timpul efectiv ca numar de luni lucrate în acel an; conditii de acordare a unui
preaviz si durata acestuia; salariul de baza si data platii în urma semnarii CIM; durata
normala a muncii si programul de lucru pentru postul respectiv; durata perioadei de

2
proba daca postul prevede acest artificiu; mobilitatea activitatii salariatului în cadrul
companiei; acceptul persoanei pentru relatiile pe care compania urmeaza sa le obtina
despre activitatea lui si despre starea lui disciplinara de ultimul loc de munca.

Informarea prealabila se face sub forma orala si se va regasii întocmai în CIM,


exemplarul scris ramânând la CRU. Pe unicul exemplar scris persoana în cauza va
semna (nume în clar si senatura) ca a luat la cunostiinta de cele mentionate si va semna
si un PV, anexat informarii, de la care va prelua un exemplar.