Sunteți pe pagina 1din 237

Gemini Cad Systems www.geminicad.com

Gemini Cad Systems www.geminicad.com Gemini Pattern Editor Manual de Utilizare Gemini Pattern Editor face parte din
Gemini Cad Systems www.geminicad.com Gemini Pattern Editor Manual de Utilizare Gemini Pattern Editor face parte din

Gemini Pattern Editor

Manual de Utilizare

Gemini Pattern Editor face parte din pachetul de aplica ţ ii Gemini CAD, care cuprinde urmă toarele aplica ţ ii:

Gemini Pattern Editor Gemini Cut Plan Gemini Nest Expert Gemini PLT Spooler

rev 3.0

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

Cuprins:

1. Gemini Pattern Editor

1.1 Ce este şi ce face Gemini Pattern Editor

1

1.2 Lista funcţiilor de proiectare din Gemini Pattern Editor

1

1.3 Definirea şi explicarea no ţ iunilor folosite

7

1.4 Mediul de lucru – ce trebuie să ştim înainte de a începe să lucrăm la un model

9

1.5 Modul de lucru « Piese »

13

1.5. 1

Selectarea pieselor, trecerea în/din mod rotire

13

1.5.2

Mutarea pieselor, deplasarea cu CTRL, plasarea originii

13

1.5.3

Alipirea pieselor punct peste punct……………………………………………………

14

1.5.4

Rotirea pieselor; stabilirea centrului de rotaţie, magnetizarea centrului de rotaţie…

15

1.5.5

Redimensionarea pieselor

16

1.5.6

Mi şcarea, redimensionarea, rotirea, scalarea pieselor folosind cote numerice exacte

17

1.5.7

Afi şarea piesei simetrizate

18

1.5.8

Simetrizarea într-o piesă nouă

19

1.5.9

Afi şarea piesei depliate………

19

1.5. 10

Deplierea într-o piesă nouă

19

1.5. 11

Extragerea liniei de t ăiere într-o piesă nouă

19

1.5. 12

Extragerea liniei de coasere într-o piesă nouă

20

1.5. 13

Crearea liniei de coasere ca piesă auxiliar ă

21

1.5. 14

Decuparea unei piese cu alta (Trim)

21

1.5. 15

Intersectarea a două piese

22

1.5. 16

Unirea a două piese

22

1.5. 17

Adăugarea de puncte la intersec ţ ia intre piese

22

1.5. 18

Flip orizontal şi vertical

23

1.5. 19

Alinierea pieselor

23

1.5.20

Blocarea unei piese

23

1.5.21

Gruparea şi degruparea pieselor

23

1.5.22

Ataşarea sau separarea pieselor auxiliare la piesele principale……………………

24

1.5.23

Alinierea unei piese la axa de fir drept

25

1.5.24

Interpolarea unei piese

26

1.5.25

Schimbarea culorii unei piese

26

1.5.26

Schimbarea numelui unei piese

27

1.5.27

Editarea propriet ăţilor unei piese

27

1.5.28

Vizualizarea şi modificarea propriet ăţilor pieselor selectate

29

1.6 Modul de lucru « Modificare formă»

34

1.6. 1

Noţ iuni introductive

34

1.6.2

Ce este o curbă Bezier ?

34

1.6.3

Selectarea unui punct; selectarea mai multor puncte; selectarea unui segment

35

II

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

1.6.4 Deplasarea unui punct

35

1.6.5 Deplasarea punctelor prin tragere cu mouse-ul; folosirea tastei ALT, CTRL sau

 

SHIFT

36

1.6.6 Deplasarea punctelor folosind săgeţ ile de pe tastatur ă

36

1.6.7 Deplasarea punctelor prin stabilirea exact ă a coordonatelor

37

1.6.8 Proprietatile punctelor

37

1.6.9 Setarea originii piesei într-un punct

38

1.6.

10

Transformarea unui segment din linie în curbă şi din curbă în linie

38

1.6.

11

Setarea tipurilor de puncte:

39

 

- ascuţ it, neted, unghi declarat de 90°, cu unghi declarat

- restricţ ii de declarare în funcţ ie de segmentele învecinate

1.6.

12

Aăugarea unui punct; ştergerea unui punct

40

1.6.

13

Modificarea formei curbelor Bezier

40

1.6.

14

Alinierea punctelor: vertical ă, orizontal ă, oblic ă

41

1.6.

15

Împăr ţirea unui segment în mai multe segmente

41

1.6.

16

Netezirea unei păr ţi din conturul unei piese prin curbe Bezier

42

1.6.

17

Interpolarea Bezier a unei părţ i din conturul unei piese

42

1.6.

18

Modificarea statutului unui punct: punct de curbă sau punct de referinţă

43

1.6.

19

Deschiderea – închiderea perimetrului unei piese

43

1.6 20

Modificarea lungimii unei curbe Bezier

44

1.6.21

Rotunjirea unui col ţ

44

1.6.22

Crearea unui punct nou la o distanţă dat ă faţă un punct existent

44

1.6.23

Rotirea unui grup de puncte în jurul unui punct

45

1.6.24

Rotirea unei piese astfel încât dreapta determinat ă de două puncte selectate să devină orizontal ă

46

1.6.25

Evazarea………………………………………………………………………………… 47

1.6.26

Fullness…………………………………………………………………………………….

48

1.7 Modul de lucru « DESENARE PIESE »

49

1.7. 1

Noţ iuni introductive

49

1.7.2

Desenarea liber ă

49

1.7.3

Folosirea tastelor CTRL, SHIFT, ALT pentru desenarea liber ă

50

1.7.4

Desenarea unei piese folosind cote şi dimensiuni exacte

51

1.7.5

Desenare cu constrângere la urm ătoarea linie

51

1.7.6

Desenare cu constrângere la urm ătorul punct

52

1.7.7

Continuarea desenării unei piese

52

1.7.8

Desenarea unui cerc sau a unei elipse

53

1.7.9

Desenarea unui pătrat sau a unui dreptunghi

53

1.8 Modul de lucru « DIGITIZARE »

54

1.8. 1

Tableta de digitizare

54

1.8.2

Digitizarea conturului unui şablon

55

1.8.3

Modul de folosire a butoanelor pointer-ului pentru digitizarea unei piese

58

1.8.4

Digitizarea gradării unei piese……………………………………………………………

59

III

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

1.8.5 Digitizarea elementelor tehnice ale unui şablon

59

1.8.6 Introducerea numelui şablonului şi terminarea digitiz ării

61

1.8.7 Editarea profilului de digitizor…………………………………………………………….

62

1.9 Modul de lucru « INDUSTRIALIZARE »

64

1.9. 1

Noţ iuni introductive

64

1.9.2

Piclu distanţă

65

1.9.3

Piclu procent…………………………………

68

1.9.4

Piclu intersec ţ ie

70

1.9.5

Piclu col ţ……………

72

1.9.6

Linia dependent ă

74

1.9.7

Contur translat

76

1.9.8

Paralela la contur

78

1.9.9

Declararea unei pense

79

1.9. 10

Verificarea pensei: închiderea temporara a pensei, verificarea şi ajustarea

81

1.9. 11

lungimii de suprapunere a laturilor, redeschiderea pensei Crearea automat ă a unei pense după 4 puncte……………………………………….

84

1.9. 12

Crearea automat ă a unei pense după 2 puncte……………………………………….

86

1.9. 13

Operaţ ii pe pensă: rotirea pensei; pense multiple

87

1.9. 14

Operaţ ii pe pensă: modificarea formei liniei de t ăiere a unei pense

88

1.9. 15

Operaţ ii pe pensă: t ăierea unei piese după pensă

88

1.9. 16

Operaţ ii pe pensă: transformarea pensei în fald, transformarea faldului în pensă

89

1.9. 17

Picluri automate pentru pensă

89

1.9. 18

Crearea unui pliu

90

1.9. 19

Deplierea unei piese

91

1.9.20

Rezerva de coasere. Setarea l ăţ imii rezervei de coasere

92

1.9.21

Tipuri de finisare a colţ urilor rezervei de coasere

96

1.9.22

Puncte tehnice interioare

98

1.9.23

Declararea originii unei piese într-un punct tehnic interior

98

1.9.24

Punct de referinţă încadrare

99

1.9.25

Axa de fir drept

102

1.9.26

Axa de text-Linia interna

103

1.9.27

Axa de simetrie

106

1.10 Modul de lucru « GRADARE »

108

1. 10. 1

Noţ iuni introductive

108

1. 10.2

Setul de m ărimi

108

1. 10.3

Modurile de gradare ale unui punct…………………………………………………….

112

1. 10.4

Afi şarea m ărimilor gradate ale unei piese

113

1. 10.5

Tabelul de gradare al unui punct

113

1. 10.6

Operaţ ii pe tabelul de gradare

115

a. Modificarea valorii unei c ăsuţ e

115

b. Selectarea mai multor c ăsuţ e pentru a fi modificate simultan

115

IV

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
 

c.

Modifcarea simultană a valorilor dintr-o coloană

115

d.

Creş tererea / descreşterea valorilor prin adunare / sc ădere

115

e.

Salvarea regulilor de gradare în fiş ier,îinc ărcarea regulilor de gradare

116

1. 10.7

Operaţ iuni de modificare rapidă a gradării

118

a.

Liniarizarea gradării

118

b.

Simetrizare pe X, simetrizare pe Y, simetrizare pe XY

118

c.

Rotirea gradării

118

d.

Copierea gradării de la un punct la altul

119

e.

Copierea separat ă a gradării pe X şi pe Y între punctele de pe o pies ă

120

1. 10.8

Modificarea gradării unui punct cu ajutorul săgeţ ilor de pe tastatur ă

121

1. 10.9

Modificarea unei marimi f ăr ă a modifica celelalte marimi ale setului ………………

122

1. 10. 10

Aliniere într-un punct sau dea lungul unei linii a m ărimilor gradate

123

1. 10. 11

Gradarea unui punct după o direcţ ie…………………………………………………

126

1. 10. 12

Schimbarea m ărimii de baz ă

127

1. 10. 13

Împăr ţirea m ărimilor unui model pe grupe de gradare cu baze diferite

127

1. 10. 14

Schimbarea grupei de gradare a unei piese

129

1. 10. 15

Crearea m ărimilor combinate…………………………………………………………

129

1. 10. 16

Adăugarea unei m ărimi noi la începutul sau sfâr şitul unui set de m ărimi deja

131

 

creeat

 

1. 10. 17

Ştergerea unei m ărimi de la începutul sau sfâr şitul unui set de m ărimi deja

132

 

creeat ……………………………………………………………………………………

 

1. 10. 18

Anularea gradării unui punct. Anularea gradărilor unui model

133

1. 10. 19

Gradarea punctelor tehnice interioare şi a axelor

133

1. 10.20

Gradarea piclurilor

134

1. 10.21

Alinierea m ărimilor gradate la axa de fir drept

135

1. 10.22

Calcularea automat ă a gradării unui punct pe baza punctelor gradate învecinate

135

1. 10.23

Gradarea derivat ă………………………………………………………………………

136

1. 10.24

Copierea unei piese gradate dintr-un model în alt model

137

1.11

Modul de lucru « MĂSURĂTORI şi VERIFICARI »

138

1. 11. 1

M ăsurarea distanţ ei între două puncte de-a lungul conturului piesei

138

1. 11.2

M ăsurarea distanţ ei între două puncte în linie dreapt ă

139

1. 11.3

Compunerea m ăsur ătorilor ……………………………………………………………

140

1. 11.4

M ăsurarea unghiurilor …………………………………………………………………

142

1. 11.5

Măsurarea suprafeţ elor …………………………………………………………………

142

1. 11.6

Tabelul de m ăsur ători …………………………………………………………………

143

1. 11.7

Adăugarea de m ăsur ători compuse in tabelul de m ăsur ători ………………………

145

1. 11.8

Afi şarea diferenţ elor de creştere de la o m ărime la alta pentru m ăsur ătorile şi cotele din tabel ………………………………………………………………………

147

1. 11.9

Selectarea m ăsur ătorilor sau a cotelor care vor apare tipărite în fi şa produsului

148

1. 11. 10

Salvarea şi încărcarea denumirilor pentru m ăsur ătorile din tabel …………………

148

1. 11. 11

Alipirea sau suprapunerea a două piese pe punctele indicate - ASAMBLEAZA

149

1. 11. 12

Suprapunerea unui punct de pe o piesă peste un punct de pe alt ă piesă -

151

V

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
 

1. 11. 13

MARRY Simularea îmbinării prin coasere a două piese ……………………………

………

152

1. 11. 14

Translarea piclurilor de pe un segment de contur pe altul

154

1.12

Modul de lucru Geometric - Made to measure

155

1. 12. 1

Introducere în proiectarea geometric ă…………………………………………………

155

1. 12.2

Dezvoltarea unui model nou prin proiectare geometric ă…………………………….

156

1. 12.3

Explicarea zonelor de lucru din modul de lucru geometric…………………………

158

 

A. Zona de lucru

159

B. Zona scenariului……………

……………………………………………………

160

C. Zona de descriere şi editare a funcţiei folosite ………………………….……….

160

D. Lista cotelor incluse

160

E. Zona de butoane cu funcţii de proiectare……

161

 

1. 12.4

Scenariul de proiectare………………………………………………………………….

161

 

1. 12.4. 1 Ce este………………………………………………………………………….

161

1. 12.4.2 Cum se introduce un pas nou………………………………………………

161

1. 12.4.3 Cum se şterge un pas din lista scenariului………………………………….

161

1. 12.4.4 Afi şarea sau ascunderea regulii de construc ţie a unui pas………………

161

1. 12.4.5 Copierea paşilor unui scenariu………………………………………………

162

1. 12.4.6 Salvarea şi încărcarea scenariului…………………………………………

162

1. 12.4.7 Ce înseamnă culorile paşilor………………………………………………

162

 

1. 12.5

Func ţiile de construc ţ ie…………………………………………………….

163

 

1. 12.5. 1 Lista funcţiilor de construc ţie folosite……………………………………….

163

1. 12.5.2 Cum se completeaz ă o funcţie………………………………………………

165

 

1. 12.5.3

Descrierea func ţiilor de proiectare…………………………………………

166

 

1.

Punct liber…………………………………………………………………………….

166

2.

Punct X, Y faţă de un alt punct

166

3.

Punct prin triangulaţie X……………

……………………………………………

166

4.

Punct prin triangulaţie Y……………

……………………………………………

167

5.

Punct pe o dreapt ă la distanţă dat ă faţă de alt punct……………………………

167

6.

Punct pe vector faţă de orizontal ă………………………………………………

167

7.

Punct pe vector faţă de alt ă dreapt ă……………………………………………

168

8.

Punct în mijlocul unui segment

168

9.

Punct proporţional pe segment

169

10.

Puncte divizare segment

169

11.

Punct pe perpendicular ă

169

12.

Punct pe mediatoarea unui segment

170

13.

Piciorul perpendicularei pe o dreapt ă

170

14.

Punct prin triangulaţie cu două puncte

171

15.

Punct capăt de pensă-l ăţime

171

16.

Punct pe vector paralel sau în prelungire

171

17.

Punct la intersecţ ie drepte

172

VI

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
 

18. Punct pe perpendiculara pe o dreapt ă cu unghi stabilit…

172

19.

Punct capăt de pensă – unghi

173

20.

Puncte de contact ale tangentei la două cercuri

173

21.

Punct de contact al tangentei dintr-un punct exterior spre un cerc

174

22.

Punct la distanţă dat ă pe cerc

174

23.

Paralel ă la dreapt ă

174

24.

Punct pe tangenta la un cerc într-un punct pe contur

175

25.

Punct în centrul unui cerc

175

26.

Creaz ă un segment între două puncte

175

27.

Creaz ă o dreapă definit ă de două puncte

176

28.

Cerc cu punct centru şi raz ă

176

29.

Cerc cu punct centru şi punct contur

176

30.

Cerc cu diametrul dat

177

31.

Cerc prin trei puncte

177

32.

Cerc cu punct centru şi circumferinţă

177

33.

Cerc cu două puncte contur şi raza

178

34.

Cerc cu punct centru tangent la o dreapt ă

178

35.

Cerc cu punct centru tangent la alt cerc

178

36.

Cerc cu punct pe contur şi raz ă, tangent la o dreapt ă

179

37.

Cerc cu punct pe contur şi raz ă, tangent la alt cerc

179

 

1. 12.6

Desenarea unui tipar şi ancorarea la stratul geometric……………………………

180

 

1. 12.6. 1 Desenarea liber ă şi ancorarea punct cu punct a tiparului………………

180

1. 12.6.2 Ancorarea direct ă la desenarea unui tipar…………………………………

180

 

1. 12.7

Adaptarea unui produs proiectat direct pentru gradare automat ă………………….

181

 

1. 12.7. 1 Adaptarea unui pantalon proiectat direct la gradarea automat ă…………

182

1. 12.7.2 Adaptarea unui model de fust ă proiectat direct la gradarea automat ă….

184

 

1. 12.8

Trecerea unui model creat prin metoda geometric ă de la un set de m ărimi la altul

187

1. 12.9

M ărimea « Made to measure » - Construirea unei m ărimi atipice sau lucrul la

188

1. 12. 10

comandă………………………………………………………………………………… Construirea tiparului de fust ă clasic ă cu ajutorul modului de lucru Geometric……

190

1.13

Funcţ ii generale ale programului Gemini Pattern Editor

193

1. 13. 1

Editarea grupelor de dependenţă pentru piesele modelului

193

1. 13.2

Editarea fi şei de produs

196

1. 13.3

Tipărirea fi şei produsului şi a fi şelor pieselor

197

1. 13.4

Tipărirea şabloanelor pe plotter .Exportul fi şierelor RS274D

199

1. 13.5

Importul fi şierelor în Gemini………………

202

 

a) Importul de fi şiere DXF şi DXF-AAMA……………………………………………

202

b) Importul de fi şiere native Gerber (*.tmp)………………………………………….

204

c) Importul de fi şiere native Assyst (*.zip)……………………………………………

206

d) Importul de fi şiere native Lectra (*.iba şi *.vet)…………………………………….

208

 

1. 13.6

Exportul unui model în format standard DXF

210

VII

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
 

1. 13.7

Set ările generale de lucru ale programului

214

1. 13.8

Verificarea şabloanelor pentru t ăiere

221

1. 13.9

Verificarea unei piese

222

Apendice 01- Utilizarea digitizorului Gemini Alpha cu cursor făr ă fir

223

Apendice 02- Utilizarea digitizorului Gemini Beta cu cursor cu fir

225

Apendice 03- Aplica ţie :Atribuirea de coordonate XY unui tipar de fa ţă fustă

227

2.

Gemini Cut Plan

 

229

 

2. 1

Ordinea efectuării operaţ iunilor în Gemini Cut Plan

230

2.2

Alegerea unui model şi selectarea m ărimilor necesare pentru comandă

231

2.3

Setarea parametrilor privind marcajele şi şpănuirea

233

2.4

Introducerea cantit ăţilor comandate pentru fiecare tip de material………………

237

2.5

Setarea strategiei de planificare

239

2.6

Calcularea încadr ărilor şi şpanurilor………………………

246

2.7

Optimizarea încadr ărilor…………………………

247

2.8

Salvarea planului de t ăiere, salvarea planului de t ăiere cu nume diferit

248

2.9

Actualizarea unui plan de t ăiere

248

2. 10

Extragerea unui fi şier GEM utilizat la crearea unui plan de t ăiere………………….

249

2. 11

Calcularea şi afi şarea consumurilor…………………………………………………

250

2. 12

Tipărirea fi şei planului de t ăiere

251

2. 13

Tipărirea încadr ărilor pe plotter sau imprimant ă

252

2. 14

Exportul încadr ărilor în fi şier HPGL – PLT

255

2. 15

Exportul încadr ărilor pentru capul de croire

255

2. 16

Importul de fi şiere DXF…………………………………………………………………

258

2. 17

Importul de fi şiere native Lectra –IBA şi VET…………………………………………

261

2. 18

Importul de fi şiere native Gerber (*.TMP)……………………………………………

262

2. 19

Set ările pentru plotter

264

2.20

Set ările pentru cutter

266

2.21

Set ări generale ale programului Gemini Cut Plan

267

3.

Gemini Nest Expert

269

 

3. 1

Ce este şi ce face Gemini Nest Expert

270

3.2

Paşii pentru optimizarea unei încadr ări

271

3.3

Cum

se lanseaz ă aplicaţia Gemini Nest Expert

273

3.4

Cum se încarc ă o încadrare sau un plan de t ăiere

275

3.5

Descrierea ferestrei de lucru a aplicaţiei Gemini Nest Expert

275

3.6

Lista butoanelor de pe interfaţă şi a func ţiilor îndeplinite…………………………….

277

3.7

Zona de afi şare a listei cu şabloane

277

3.8

Zona de optimizare a încadr ării

280

3.9

Zona cu informaţii………………………………………………………………………

281

3. 10

Set ări încadrare

282

3. 11

Încadrarea automat ă rapidă

283

VIII

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

3. 12

Încadrarea automat ă cu limit ă de timp …………………………………………………

283

3. 13

Încadrarea pieselor selectate ….………………………………………………………….

284

3. 14

Încadrarea pieselor selectate m ărime cu m ărime ………………………………………

285

3. 15

Incadrarea piselor plasate ……………………………………………………

………….

285

3. 16

Optimizarea automat ă cu limit ă de timp a pieselor plasate ……………………

…….

286

3. 17

Încadararea manual ă………………………………………………

…………………….

286

3. 18

Comenzi din tastatur ă pentru încadrarea manual ă…………………

… ……………

287

3. 19

Optimizarea automat ă a mai multor încadr ări

 

288

3.20

Încadr ările pentru foi duble şi materiale pliate sau tubulare

290

3.21

Încadrarea pentru materialele cu caroiaj

292

3.22

Editarea grupelor de dependenţă pentru piesele de pe o încadrare

293

3.23

Vizualizarea unei texturi de fundal pentru caroiaj în timpul încadr ării

296

3.24

Încadrarea automat ă a pieselor pe materiale cu defecte

298

3.25

Utilizarea riglei orizontale si riglei verticale

301

3.26

Plasarea sau scoaterea anumitor piese de pe o încadrare

302

3.27

Set ările şi restricţ iile unei piese

303

3.28

Restric ţii generale ale pieselor

304

3.29

Set ările şi restricţ iile pieselor pliate pentru încadr ările pe materiale pliate sau tubulare

304

3.30

Tabelul de vizualizare şi modificare a propriet ăţilor mai multor piese

305

3.31

Adaosul pentru t ăiere între piese

309

3.32

Selectarea pieselor

310

3.33

Gruparea pieselor pentru termocolare

311

3.34

Utilizarea

uneltei de m ăsurare

313

3.35

Alinierea pieselor

 

313

3.36

Tipărirea imaginii produsului

315

3.37

Tipărirea încadr ărilor pe plotter sau imprimant ă

316

3.38

Exportul încadr ărilor în fi şier DXF sau HPGL – PLT…………………………………

319

3.39

Stabilirea ordinii de t ăiere a pieselor……………………………………………………

320

3.40

Exportul încadr ărilor în fi şier CUT pentru capul de croire automat ă………………

322

3.41

Importul de fi şiere GEM

 

323

a) Importul unui fi şier GEM în cadrul unei încadr ări dintr-un plan de t ăiere

323

b) Realizarea unei încadr ări în urma unor importuri repetate de fi şiere GEM

325

3.42

Importul de fi şiere DXF…………………………………………………………………….

326

3.43

Importul încadrîrilor din Assyst (LayS)……………………………………………………

327

3.44

Importul încadr ărilor din Gerber(Order)…………………………………………………

332

3.45

Importul încadr ărilor din Lectra (PLX)…………………………………………………….

336

3.46

Set ările pentru plotter………………………………………………………………………

340

3.47

Set ările pentru cutter………………………………………………………………………

342

3.48

Set ări de utilizarea programului Gemini Nest Expert

 

343

3.49

Set ările de utilizare a tastaturii…………………………………………………………….

345

3.50

Set ările pentru serverul de încadr ări din Gerber………………………………………

346

IX

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

3.51

Combina ţ ii de taste utile

347

Ajutor-Informa ţ ii privind modul de utilizare a aplicaţ iilor Gemini

348

Asistenţă la distanţă

350

Activarea cheii hard

353

Tipuri de fiş iere

356

1. Fi şiere native Gemini

356

2. Fi şiere care se pot importa în Gemini

357

3. Fi şiere care se export ă din Gemini

359

X

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

1. Gemini Pattern Editor

1.1 Ce este şi ce face Gemini Pattern Editor

Gemini Pattern Editor – Gemini Patern Editor este programul informatic cel mai important din sistemul Gemini. Cu ajutorul acestui program se proiectează tiparele, se fac gradările produselor, se verifică dac ă produsul corespunde dimensional cu specificaţiile ş i dac ă piesele se potrivesc perfect între ele pentru a putea fi cusute. Tot cu ajutorul programului Gemini Pattern Editor se digitizează ş abloanele pentru a fi introduse în calculator ş i se pot importa modelele trimise de clienţi pe disket ă. Practic, programul Gemini Pattern Editor asigur ă materia prim ă (ş abloane corecte) pentru urm ătoarele etape ale fluxului tehnologic.

1.2 Lista func ţiilor de proiectare din Gemini Pattern Editor

Programul Gemini Pattern Editor are disponibile urm ătoarele func ţii, grupate în 8 moduri de lucru:

Simbol

Mod de lucru:

Funcţii disponibile:

buton:

PIESE redimensionare, aliniere, suprapunere, unire, decupare, interesectare, simetrizare, pliere - depliere, extragere

PIESE

redimensionare, aliniere, suprapunere, unire, decupare, interesectare, simetrizare, pliere - depliere, extragere rezerv ă de coasere, interpolare, aliniere la firul drept, setare parametri de t ăiere pentru piese (material, simetrizare, dublare, etc.

MODIFICARE modificare form ă linii drepte ş i curbe, stabilirea unghiurilor în col ţ uri,

MODIFICARE

modificare form ă linii drepte ş i curbe, stabilirea unghiurilor în col ţuri, aliniere puncte, rotire ş i modificare pozi ţii puncte, interpolare

FORM Ă

DESENARE desen tehnic din forme geometrice de baz ă prin linii libere sau cu lungime

DESENARE

desen tehnic din forme geometrice de bază prin linii libere sau cu lungime ş i unghi prestabilite, sau prin puncte cu coordonate date, desenare de forme geometrice

DIGITIZARE digitizare contur ş ablon, linie de fir drept, picluri, linie de simetrie, puncte interioare,

DIGITIZARE

digitizare contur ş ablon, linie de fir drept, picluri, linie de simetrie, puncte interioare, nume şi informatii despre pies ă

GRADARE editare set m ă rimi, gradare pe puncte de referin ţă cu tabel de

GRADARE

editare set m ărimi, gradare pe puncte de referinţă cu tabel de gradare sau cu taste speciale, aliniere m ărimi în diferite puncte ale tiparului, simetrizare, rotire, copiere gradare, schimbare m ărime de bază

INDUSTRIALIZARE lucru cu: pense (rotire, închidere, decupare, etc;), pliuri (pliere, depliere), picluri, axa de fir

INDUSTRIALIZARE

lucru cu: pense (rotire, închidere, decupare, etc;), pliuri (pliere, depliere), picluri, axa de fir drept, rezerva de coasere, axa de simetrie, translare contur, paralel ă contur, puncte tehnice interioare, etc

MASURATORI SI m ă suratori de lungime direct ă , lungime pe contur pe linia

MASURATORI SI

m ăsuratori de lungime direct ă, lungime pe contur pe linia de coasere, m ăsuratori de unghiuri şi suprafeţe, transfer automat de picluri între piese care se vor coase împreună, potrivire piese pentru verificare, tabel supravegere m ăsuratori

VERIFICARI

GEOMETRIC Construire strat geometric, Înc ă rcare script, salvare script, inserare opera ţ ie în

GEOMETRIC

Construire strat geometric, Înc ărcare script, salvare script, inserare operaţie în script, ş tergere operaţie din script, modificare rapidă cote pentru m ărimea MTM

1

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

Bara de butoane generală

Incepe un model nou

 
Incepe un model nou  

Deschide un model salvat în fi şier

 
Deschide un model salvat în fi ş ier  

Salvează modelul în fi şier

 
Salveaz ă modelul în fi ş ier  

Şterge piesa selectat ă şi o memorează în clipdoard, pentru a putea fi copiat ă mai târziu

 
Ş terge piesa selectat ă ş i o memoreaz ă în clipdoard, pentru a putea fi

Copie în clipboard piesa selectat ă

 
Copie în clipboard piesa selectat ă  

Extrage piesa memorată din clipboard şi o introduce în model

 
Extrage piesa memorat ă din clipboard ş i o introduce în model  

Tipăreş te pe imprimant ă fi ş a de produs

 
Tip ă re ş te pe imprimant ă fi ş a de produs  

Tipareş te ş abloanele pe plotter

 
Tipare ş te ş abloanele pe plotter  

Anulează ultima operaţiune

 
Anuleaz ă ultima opera ţ iune  

Ref ă ultima operaţiune anulat ă

 
Ref ă ultima opera ţ iune anulat ă  

Afi ş ează / Ascunde pe ecran numele pieselor

 
Afi ş eaz ă / Ascunde pe ecran numele pieselor  

Afi ş ează / Ascunde pe ecran grila de control

 
Afi ş eaz ă / Ascunde pe ecran grila de control  

Afi ş ează / Ascunde gradările pieselor

 
Afi ş eaz ă / Ascunde grad ă rile pieselor  

Afi ş ează / Ascunde rezerva de coasere

 
Afi ş eaz ă / Ascunde rezerva de coasere    
 

Afi ş ează / Ascunde Tabelul de m ăsur ători

 
Afi ş eaz ă / Ascunde Tabelul de m ă sur ă tori  

Schimbă modul de selec ţie a pieselor pe interior sau pe contur

 
Schimb ă modul de selec ţ ie a pieselor pe interior sau pe contur  

Mixează vizualizarea între stratul cu piese ş i stratul geometric

Mixeaz ă vizualizarea între stratul cu piese ş i stratul geometric

Afi ş ează nivelul de zoom şi permite realizarea de zoom in şi zoom out

Afi ş eaz ă nivelul de zoom ş i permite realizarea de zoom in ş i

Zoom la zona selectat ă

 
Zoom la zona selectat ă  

Zoom la nivelul de zoom folosit anterior

 
Zoom la nivelul de zoom folosit anterior  

Zoom la piesele selectate

 
Zoom la piesele selectate  

Zoom la tot modelul

 
Zoom la tot modelul  

Aranjează piesele din model pe linia de t ăiere

 
Aranjeaz ă piesele din model pe linia de t ă iere  

Editează grupe de dependenţ e între piese

 
Editeaz ă grupe de dependen ţ e între piese  

Editează fi ş a produs pentru modelul curent

 
Editeaz ă fi ş a produs pentru modelul curent  

2

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

Inspector pentru corectitudinea pieselor

Inspector pentru corectitudinea pieselor

Verific ă corectitudinea pieselor pregătite pentru t ăiere

Verific ă corectitudinea pieselor preg ă tite pentru t ă iere

Oferã deschiderea fiş ierelor de ajutor raportate la starea de lucru curentã

Oferã deschiderea fi ş ierelor de ajutor raportate la starea de lucru curentã

Modul de lucru: PIESE

Simetrizează temporar piesa

Simetrizeaz ă temporar piesa

Simetrizează definitiv piesa prin construirea unei piese noi

Simetrizeaz ă definitiv piesa prin construirea unei piese noi

Creează o pies ă nouă pe baza liniei de t ăiere a ş ablonului, adăugând rezerva de coasere

Creeaz ă o pies ă nou ă pe baza liniei de t ă iere a ş

Creează o pies ă nouă pe baza liniei de coasere a tiparului, eliminând rezerva de coasere

Creeaz ă o pies ă nou ă pe baza liniei de coasere a tiparului, eliminând rezerva

Depliază temporar piesa

Depliaz ă temporar piesa

Depliază definitiv piesa prin construirea unei piese noi

Depliaz ă definitiv piesa prin construirea unei piese noi

Blochează piesa pentru a nu mai putea fi modificat ă

Blocheaz ă piesa pentru a nu mai putea fi modificat ă

Flip orizontal

Flip orizontal

Flip vertical

Flip vertical

Grupează piesele selectate

Grupeaz ă piesele selectate

Degrupează grupul selectat

Degrupeaz ă grupul selectat

Ataş ează unei piese principale una sau mai multe piese auxiliare

Ata ş eaz ă unei piese principale una sau mai multe piese auxiliare

Separ ă o pies ă principal ă de piesele auxiliare ataş ate

Separ ă o pies ă principal ă de piesele auxiliare ata ş ate

Creează o pies ă nouă prin intersectarea pieselor selectate

Creeaz ă o pies ă nou ă prin intersectarea pieselor selectate

Decupează o pies ă cu cealalt ă

Decupeaz ă o pies ă cu cealalt ă

Creează o pies ă nouă prin reunirea pieselor selectate

Creeaz ă o pies ă nou ă prin reunirea pieselor selectate

Creează puncte noi pe o pies ă în locurile unde se intersectează cu altă pies ă

Creeaz ă puncte noi pe o pies ă în locurile unde se intersecteaz ă cu alt

Aliniază piesele selectate

Aliniaz ă piesele selectate

Roteş te piesele selectate astfel încât linia de fir drept să fie aliniat ă orizontal

Rote ş te piesele selectate astfel încât linia de fir drept s ă fie aliniat ă

Interpolează Bezier piesele selectate

Interpoleaz ă Bezier piesele selectate

Alege culoarea pieselor selectate

Alege culoarea pieselor selectate

Extrage linia de coasere gradat ă

Extrage linia de coasere gradat ă

3

ldfkjghdlfg Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor
ldfkjghdlfg
Manual de utilizare - Gemini Pattern Editor

Extrage linia de t ăiere gradat ă

Extrage linia de t ă iere gradat ă

Creează pe ş ablon linia de coasere

Creeaz ă pe ş ablon linia de coasere

Modul de lucru: MODIFICARE

Uneş te punctele selectate şi închide perimetrul piesei

Une ş te punctele selectate ş i închide perimetrul piesei

Desparte punctul selectat în două puncte şi deschide conturul piesei

Desparte punctul selectat în dou ă puncte ş i deschide conturul piesei

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « ASCUŢIT »

Seteaz ă punctul selectat ca fiind de tipul « ASCU Ţ IT »

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « NETED »

Seteaz ă punctul selectat ca fiind de tipul « NETED »

Setează punctul selectat ca fiind unghi declarat de 90

Seteaz ă punctul selectat ca fiind unghi declarat de 90

Setează punctul selectat ca fiind de tipul « CU UNGHI DECLARAT »

Seteaz ă punctul selectat ca fiind de tipul « CU UNGHI DECLARAT »

Transform ă curba selectată în linie

Transform ă curba selectat ă în linie

Transform ă linia selectat ă în curbă

Transform ă linia selectat ă în curb ă

Converteş te segmentul de poligon selectat în curbe Bezier

Converte ş te segmentul de poligon selectat în curbe Bezier

Interpolează Bezier segmentul de poligon selectat

Interpoleaz ă Bezier segmentul de poligon selectat

Adaugă un punct în locul marcat pe perimetru

Adaug ă un punct în locul marcat pe perimetru

Şterge punctul selectat

Ş terge punctul selectat

Aliniază orizontal punctele selectate

Aliniaz ă orizontal punctele selectate

Aliniază vertical punctele selectate

Aliniaz ă vertical punctele selectate

Aliniază oblic punctele selectate

Aliniaz ă oblic punctele selectate

Roteş te piesa pentru alinierea punctelor selectate la orizontală

Rote ş te piesa pentru alinierea punctelor selectate la orizontal ă

Împarte segmentul selectat în segmente mai mici

Împarte segmentul selectat în segmente mai mici

Rotunjeş te col ţul selectat

Rotunje ş te col ţ ul selectat

Roteş te punctele selectatte în jurul ultimului punct selectat

Rote ş te punctele selectatte în jurul ultimului punct selectat

Creează un punct nou la o distanţă precizat ă faţă de punctul selectat

Creeaz ă un punct nou la o distan ţă precizat ă fa ţă de punctul selectat

Evazează piesa prin despicare şi rotire între două puncte