Sunteți pe pagina 1din 82

Refr,rg ier^ eo ir.

r ttronlve
interioar;Nu este c6trelibertatea budista esteprimulpaspe calea Acesta extenoare dar in lucrurile deia' nimK nou. Mulll dintrenoi se refugiaza dsatorieti chiarin droguri'sperend r^n bani,mancare. siguran!a Cautam seama c: toate acestea se gbsimfericire ti satisfaqieLa sfartitne dam este in pl'cerilematerlale sunttemporare 9i pe termenscurt refugierea dura trec;toareti nu Poate sete indreplispretineinsuli inseamnd refugierea budist, in inlelesul potenlial nehmltat conttiinl6 ti propriul pentrua-1i descoperipropria aluncl vlne aceea care permanent; fericire nasernuita de a reallza I interioare a "inlelepciun energie inerenta .and daigrai:r eliberezi esre interroare minlii Ca ea spre rea izarea acesteielibereli a cunosculi ti ca 'Tripletul Dharma in Buddha, ti sangha, refugierea Guru" Pre-tiotilor indrutn;rii de c'tr'" lilnte e acceptarea Re{ugiul in Buddha inseamnS al fericini continuu tr pentruclclul solu-tie ca fiind singura ilumiiate, temporare sLrferinlei

noastr; adev;rata careinlelege Refugiulin Dharmaene hlelepciunea imediat, lnterioard sa ne fo osimlnlelepciunea natur;. Dec eainseamnE irati :nlplege'ed ratu'i d rFa adevarate inseam,l; dcJmlDnarmd celor ln compania siguranlei ceutarea Retugiul in Sangha reprezinta gi asemenea, de curnar fi calugirii,dLrhovnicii cu inlelepciune, inzestrali inlelepcLlnii prieteni de sufletcarene inspirA 5i ne sprijin;ln cautarea

Dharma Guru,Buddha, refugieriiln 9i Sangha: estemantra Aceasta

NA,MO 4URU a+lye NAA^C) 15UDDHiyA NJ\ .1(2 l)+rARM'^yiA N,A]M() 5.iN<i+liy-itl

(0
acestei mantrea refugu ui de iapte ofi in fiecaledimineata, Rostirea veaduce inainte de a adormi, vaileziti, atuncicand :ide:apteoriseara, lui guru, ocfotirea v; aduce dac5avel un tuturorBuddha; ocrotrea de plinade puteri,pentruce impnma s mpb esieextrem mantra . Aceasta Guru osilor in Tr pletulPrel re{ugiului ideea

16

cs'teo

manirelor

l'*imii

pdgi

17

MANTRA-OMAGIU CATRE BUDDHA Putelispuneaceasta mantre'omagiu mai lung; citre Buddha :i sa includeli o simple vizua izarede ,,primrre a binecuvent5rli". Incantal aledsla martrade rrer or' r fre d,e d.r rredl;
IR A D U C E R E :

Citre ziditorul, inzestratuldistrug;tor transcendental, .el plecatdintre noi, distrugbtorulvriimatilor, cl cu totul perfect,fiinta trezitb pe de-a-intregul, eu me inchin Shakya, invingitoruldin neamul ta. ro9, d5-mi binecuv6ntarea Te

L,r1Mr\ xoN PA ctloM DeN DAY De 2r r.-rN si+re.i Pi DRA c+rorM PA YANG D q IJAR DZOG PJAY SJANq rf,e-L (iy-eL rt^, str.AKyr4 ruB Pn 'iYl\Y Li c+rAG r9L Zfr.lNG, Kyi'B s'U ClrJ lr(2 crlo Dc) :uN ciyJ br\| ru s;or-

manVa, in timp ce incantalacasta ui Buddha si refug ativi simltipfezenfa u capeo ine Vz{ralzatcorpul fata um n; aurie Elnaln pozila Vajfa, iar pfivrea i 1lene foartfrumoas;, de lrmin; eman; esremiostvi. Raze por fiecare al corpu u lui Euddha din coll a lumii. si alungin f ecar S mlil raze," cum adichiarpe cum va dagupra dumneavoasrr;, ntr; pr n crestet!capuu : v: nvadeaz; intregucorp S mlil v; pe dplin binecuv:ntat.
auddha Shakyamuni sa! istori<ul Buddh..

I8

cavteq

manfr.elor

}'tsimii

pati

19

Prroster"ndr.ile
cand inv,tatde la Rinpoche pe carele-am lucruri Unuldintfeprimele inval * este a fost cat de benefic India, ln Bodhgaya, l-amcunoscut lui ln special la imaginile sfinte prosternez La obiectele ii, cum s: md mare de':t toate firele mai c; , Haruleste spunea Rinpoche Buddha. la un loc " Ganqe rSului de n sipdin albia majoritateadintre no avem a explicatfaptul ca, deoarece Rinpoche karmice. chiardac; r_n de obstacolele conttiinlecarenu sunt punflcate se noi nu vom fl capabili Buddha, fala noastrivor veni nenumeraii pura care este inf5li:area saucea acelorBuddha, lnf6ligarea ,,vedern" doaratuncicandesteIeprezentat; lui Buddha putem imaqinea vedea Noi iui sauca statuie Deci atuncic6ndne lnchrn;m imaglnii lntr o pictura. la Buddha noi neln.hin;mchiar noasite in minlile Buddha, iiin inimile noi care au o karm6 Aceiadintre ne ajuu s, vizualizem lmaginea il pot vedeape Blddha calificat, bune,de a intalniun guru perfect calugar !ub forma unulmodest ce apare dintl ofilnle obiSnuita ernanend vadpe Stinlla de ce budiitiitibtanil explica lucru Acest sauinv;letor. Deii el la lormaunel al Milosteniei Buddha ca pe insusi Lama 5a Dalai fl v;d ca pe o emanalie venereaza aceiacarel^l fiinle umaneobignuite, (vezipag 47) Deci Buddhacel lVilostiv a lui BuddhaChenrezig,

sfinte)saula preli(saula obiecte la imaqinialelui Buddha Drosternarea ( areprp'ede toatprLq;(rJnrle oe venardlle un ir,' nor,r'orr, "cl m:nled neprefacul; "rrt (a oeTvohe Lmrr'nta aiJla it"a,r.,""'orot "'""t mendrle de o cale pe,lectade a va apdrade arcganta5r 5i "ste MANTRA PROSTERNARII de mai ios Acest vA de trei ori in timp ce intonali mantra Prosternatl purificakarmanegatva luaruo tuhipliaa d" o aie de ori Prosternarea purificend pe Buddha' ilslavette **"16 a mantrelor , ,rr"",",. *Ll** a pLlrenl de aducere-amlnte karmaneqatvea vorbini AtliuneamentalS prin detteptand' a mintii' neqative ,upru." I tu' uuaahr.ureFkarma

oM N.AM() ,MANJtls+lRitye rNiMA S.rStlRJye SHRJye svA+lA NA.r!{i tlttAMA

c o rre o

m a a tre l o r

M UDRA PROSTERNARII

Dac;,dintrun motivoarecare, v se pare diticil$ o fectua-t in intreg mesauchar in forma (vzifgura), scurta putetisa vit vizua rzatistandcu fala la pem6nt in timp ce rectali mantra.Folosil -va merniiepentru a efectua lVudra prostern:r i. Aceast: mudr: este aproapeunrversal acceptata ca Mudra ru9;ciunii, simbolizand venerala5 respectullJniliv; palmelein sLrs, ;send ceva spaliuintre ele.indoifldegetle mari spre interior,pertru a semnifca faptulc;spaliul dintre Palmeeste pltn cu ofrande. Acestlucfu face ca mantrase fie de mut mai bun augur.

Da.; o situale din viafi esternitunatesau nu, deptndede nadul in Gre mtntea r/oasir; o percepe s/ o /nterpreteazA Putett aiege sd caracter)zal o experienfi.a ,.mtnunafi' sauca pe ,,a problema'. Depinde in tatalitate de mtntea voastri, de interpretatea voaste

CUM SE EFECTUEAZA PROSTERNARILE Exstao prosternare scuru:i o prosternare compleu.lau cum se pfaclc; i ecare dintreele int:r, inittti v; minteas, creal ganduride devollune.Gandil veneratie m5 pleccu trupul Tneu, cu vorbTea ,,Cu Sicu m nteamea pletul m; refugrez in Tr Prelioii or Guru Buddha, Dharma :i tr Sangha" Apo impreunat -vA pa me e, at nq;ndu v; cre:tetulcapului,apoi panava atingeli truntea; apo marjos,pentrua v; atinge coborati-le g;tult iar aporat ngeti-va in ma \',tezi a, b, c 5i d de 1a pag 25). pe pamant Apo ap ecali-va. v; in rn;ini,pe ingenuncheat ti sprijrnili (vezi palme prosterfafea fruntea e). Daca ef,"ctual scurt;,ap ecatl-vi p;n; candatingepemantu, rarapoiridica!r-va. Repetali de tfei ori

Mudh ruge.iuhii, tau mudrc Namaskata. A@asta este, de aremenea, Mudrc prcstehtrii

cal.tea

hdntreloF

pr ihi;

pdqi

1l

l i

Peniruprosternarea lung;, intrndeli-v;cu toate lungmea pe pamAnt, palmele deasupra capului dupAce v-ali aSezat ios (veziD. Ridica-ti (vezig)tl apolridicalFv6 (vezi preamult timp lntinspe podea h). Nu sta-ti maximS.Se aveli ganduride cu concentrare li faceli lnchin5crunea prosl;vire5i sa dedicaliharul creat proprei dumneavoastr; de$epteri pKroareror m;i,lrlor dpropralF ipiflluale. lileli labFle a.atJ.ate tioegetele Aia cum in timp ce v: rugali. Harul oblinutestepur ti simplu enorm. Rinpoche, esteasemenea ceruluil", ar spune ,,haru]

csvteo

hah|'elov

Qenerovea

rmotivcrfiei
Pentrua indeplini dorinlele mele si al altora, dau nattereminlii.e cau lluminarea.

soafe/eadeyar,rre/ fe .Jri va nr;lu.t in viala ta antnc)cat)dvei in.epe 5; ,, pe.re de ce//.ill

putelimedita in modalternativ, asupra Clor Patru Genduri Nemasurate ur;rie dumneavoastr; drntoate n rnapentrL toatetinlele: Nemesuratd resemnare Fleca toate fiintelese ftnane in resemnarc,departe .le ur1,

ncantarea mantre or devn extrem de pl ni de puteri atunci candeste practicat; cu |.rTot valianepref;cuta de a alutasau a aducefooase celorlalti Aceasta ntenle altruista dzvolt; ceeace budigtinumesc bodh,chltta, adic; inimaspontan imblanzii;. Atuncic:nd incantal acea5ia mantr; de irei ori, pentrua qenera o mot valie puternic, inanlea oric:rur fei de acl une sau rug;c|Jne, mantra devne foarte plinA de sens:

E itA Nenesura6nlastenie Fte ca toate fiinlele se fie elibetate ti de cauzelesuferinlei

D'\Ci D'\.]

D,\]Nti

3+rN D(r]N lfRLtP L:1y lru (]rruts 5M aiJ J^N.i D() Ky'\y

a0
26
cqrlea hoaf.elor

A.easta este imaginea Dhana.hakrei, .are semnificd inveFtuile lui Buddha. E te asezatedeasuDraOfrandelor Mandala si este de foafle buh augur.

27

Pr.rrifi car^ea

spafi r.rlr.ri

9i a pdra6ntr.rlr.ri
pentrurcitarea nrantrelor d n rtua u pregdttor O parteimportanta ca unde5elacepract este a.eeade a va asgurac; spalu :i pbmantul pentru pentru cur;lare :i vizualiz;r esiep;stfatcurat : pur. Exst; mantre . purifcarea spaiu u de medital MEDITATIA DE CURATARE acest cu o.erpa saucu o m;tLrr;,qand facelrcuralenie Atunc cand ! ,Fac g5ndur le negative rile, loatepanqar uclupentruaincleparta tiobstacoee mantr;, Rectali urm;toarea mea detteptare" adev;rata b ochea26 care zi: de cel putin 108 or in fiecare alciiu U din doLr;cuvinte,

Pemisurace :tergetl praful drncamera, g;nd ti-v; ti in ;turali mrzeria c; fir:na dumneavoastr;, posedarea au fost:terse,au 5i ignoranla d6parut.Petele sunt pangariri subi e carecreeaza bjoc;r|in viata dumnedvoastf;; e z tn c 9tergeliAceasta pin; de plteri Recirair esteo mantra zilnlc aceastjmanrra (!r;tat lr t mp ce matLrrali v zualizand prafu tot , 5r a ntr;nd : mizer ln p;mant. VIzUALIzAREA PURIFIcARII lmagrnali'v; Lrno. rnlmag nib de intins, undepam;ntul esteneted, drept:r iacul d n aur Exst; dsene des;v;r:ite din laps azulip aur, as,a cum uneor vedeliin frumoaseethaDgkd (pr.turi pe ha ne) Pam;ntlrleste foarleneted, ca o saltea drnburere; candca cal pe et, se culunda cam patrusdu(inct inc (10 pana a 13 centimetri), ap.r i5 revine. ori de cate ori atingel acst so, srmliti 5, o b necuvantare protund; Nu esteun loc gol, mulli copaci pretios:i frumos cre5c acoro, sr pe creng le acesror copacsunt mu te pa5,r,intruch p;r a e lur Buddha,vorbinddespreDharma. SunTpscine cu apa pentru imb; ere,curaUca ti cr stalLrl, lacLrri careau tn albiinisipuraur , 5 radante lVunt prellos, f;{ u1 din pietre nestemate, inconjoar; acest int ns pamant de alr

DT,TRTl1''\Aci, TJ.MAP'\Nq

(9

lo

ddrreo

hontrelol.

pr ihii

lJdt i

1I

pe caretrebute9; o folositiatuncicand Aceasta este vizualizarea pietre, penirupu.ificarea spitiulu. Nu v zuaiizal spunelo rugiiciune prinjur. Trebu e s: f e curat,pur ti ghimpisaugriimezi de gunoaie

De

ce

este

cerlrl

qlLrostr.rl?

Apoigend til Fieca in tot la.ul penantul sd frc pur, fefi prundit grasolan,fere pietrc, 5i ata mai departe. Fje ca e/ 5i fte in spiritul de laptslazuli5i la fel de fin ca palma metntiunut copil

Deseori suntintrebati de ce este cerulalbastru?


Dp.e esle.erul d bdsl,Lr,) rLr ro)J. gd ber

R;spunsul saude orice alt; culoare? arelegature cu Muntele Merulaxabudisua cosmosului]. Neafl;m in continentuL Meru, sudic al Muntelui iarinvelaturile spunce cerul estea bastru dator U p;rtii de suda Muntelui Meru,careestetoatii str;lucirii lapslazuli. Cerul albastfu se maireflecte 5iin ap6, vedeti din aceasta cauze oceane a bastre in lumea noastrd.
KYAB.'E L AM A ZOPA R IN POC H

32

cd*teo

hsh+relor

Rurga

pentrrra

utr

tttuttle

de

binecr,rvdntdri

M EDITATIA ASUPRA LUI BUDDHA Buddha Shakyamun, lun;,vizualiz6ndu'lpe Stall asezatin lotus, 5oar:r perfecte a l:sat acestei lumi o storiculBuddhacarea atins realizari 5i fundamental, El esteinv6l6torul de inv;l5tur perfecte. mo:tenire a d ntrenoi. guru-ul, inseparabil de guru-ufiec5ru find, prin urmare, El ne aratScaleaceaf;r; de gretealS t estecupf ns de o nemdsurau pentru pentru toatefinlele. dumneavoastre miostenie ii celetrei in lumin; aurie. estemagnifc.El poarte Trupullui Buddha, pe toli ceilalli Ochi lui ii v;d robe de c;luger. Falalui ene frurnoase. lui este departe pe Privirea lui este calme Mintea dumneavoastra si pe Elte accept; depln critice. de toategandurile controlulasupra tJana 5a dreapteatnge p;mantul,semnifcand minlii) aledorinlei.n menastang:line un entitet lor mara(du:manii (n gerera, mullimii samsarelor. cucerirea bol cu nectar,simbolizand consttutrve samsarelor" se referAla elernentele retmenrl ,,mulfimea

EuddhaShakyamuni sinbolizead tot .e e3temitostiv.Et .eorezincl vi<toriaasup.aenti$lilor Da.a, durmanii mintii.

34

cdvred

mqhtl.elor

35

lnd pnnsin sanrsara indlvidul formeaza alecorp!luiI ale minliicare : esteo persoan;aflat: inca subcontrolulil influenlakarmer Aceasta poseddrl' nr:nei :i a ceor trei otr'vuriale l'n specral a deziluziilor, invrns c; el a semnificend pozil a Vaira, ignorantei ) Corpulu seafl; in de lumini d raze lnconjurat pe moanea 9 cee patrumaraalesale Eleste toatefiinlele p in de m l: pentru faptul.; el Lucreaz: caresemniflc;

Dedicafiile
rmportant faptabune,este Dup;fecaremeditalie,9ed nlAde rug5.unisau pozitiv de practica creat s, dedicalporenlralul 9iacl uniledumneavoanr; harulu creatde exercillile vrtuoase Aceasta seruegte a ,,conseryara" momentelor m nunate dumneavoastr; de transformare tr la capturarea incantalr o mantr,, a. Deci, de fiecare dat; cand de deiteptare spirltua aduceli ofrande, saupur : s mplumedtalr lucralcu o mudra a m5inii, har. Nu uital s; facetlo lisu de dedicali la inv;l;turi e lui Buddha, creali de un momentde mene dup5tedrnl;; altfel,tot haru creatva fr distrus p;reri grelite Rnpoche a unor de un moment de rel nere impusiva: i5tel lec-tie sauofrandS, acenuilucru.Dupdfiecare insista ar:i iarasupra pare vor lung, incat ce nu 5e Rrnpoche sunt atal de dededcaliaelu dedcalrenu ene vreodata termrnan ciodad Dar ni.i m;.ar o singura pentrubeneficul#u Toatededrcaliile lu Rinpoche sunt pentruallii. trmpulc:t -amurmatpe Rinpoche. Am descopert un secret uimilorin spre suntacelea care suntl6cllte Acela cEcelema putern ce rugaciun gandili la a mantrele dumneavoastr6 Atunc cend ve benefic !l altora lii, lntotdeauna ncantatmantrele coplqitoarePrinurmare, cap;t, o pLrtere spuneli fugacrunr e dumneavoastr;spre beneficiul celorla li; fericirii des;vertite. in folosul a tcu va Acesta esteizvorul dumneavoastra

MANTRA CEA SFANTA A LUI BUDDHA za-tmilloane (de 108ori)in t mp ce v zual o malasaurozarlu Recila1l in corpuL din corpullui Buddha ii p:trunzend de razeauri emanand asupra va aduce mantra capuluiAceas$ princre:tetul dumneavoa5tr; ' ' un muntede blnecuvantar Lrn dumneavoastr; :uvoi de binecuvanbri'

@
i Dy^.r+l'\ o^r MuNit MurNit ,M^HA Mt,tNJye 5v^tl^

co.red

mdht/elo*

pri

ii pdgi

37

aceea de a te rugapenrru dedicaliieste maiputernice UnadinireceLe careesteinimamilostiva ti conitiinladornrca badhichittei, dez'lollarea (elorlall b '1ele oentru de a oblinellLrnrnared

TRAOUCERE:

6,\V lon DJ YJ NYllR Dal D.A.. DRua cyllR NAy Lr4,Un s'nNq Gyiy DR(' }''\ C+IJG KV.ANG .A4A !4 PN KY KYJ 5A L3 4() IJAR SH()G JAN(i C+IUB seM C+!()G RJ ) PO c+le qytlR clri'c PA N.A,]!r Kyiy 7tri Kyiy KYAY PA NYNM PA MAY PA V,I\NC aioNc N.iy qoNG DU PL r'ti4R s+lc')G

Prin aceslhar, fie ca in curendsAoblin iluminarea unui Buddha,ca sA pot eliberatoate fiintele rensibiledin suferinla.rie ca prelioasa conttiintEbodtichifta carese afli ln mine, nenSscut5 inc5, s6 risar: Fi sE crea5c6. Fieca cea niscutE sE nu piar;, ci si creasc;pentru totdeauna.

Mudra Oodtrcrtttei s.u a milGteniei.

car*eo

mdtrtrelo.

39

Llna dintr.e dedicatiile r,r,rele fovor'ite

pe carel-amcreat pozitiv potenjialului Datorita tle ca mele astezi, medttatiei cu exerciliul u vede. oricilepur 5i s'mo "ude,-emoreo/6, Feng ate Shlt in orir deso.e dlinge5advorbeste in acel chiar sdfie eliberat c;rtilemele dintre de toatesuferinlele moment ti safie {ericiti ul pentru Fieca toateproblemele totdeauna. om imediat sdserezolve ti fle ca fiecare pacea gaseasce sd-5i ti fericirea.

tnai celebvd Ceo wrcrntr^d din lr,oae

OM MANI PADME HUM

Aceasti mantrd djn 5asesilabeeste cea mai cunoscuti mantr: din lume. practlcanli l\,4ulli budirtioincanteaz; zilnic; mullibudirtitibetani rncanteaza aceasumantrj continuu, tot ttmpulvieliilor.Aceastii mantr; minunatS, plinede puteri, estemantramult-iubitului Buddha Milosteniei (a Buddhd cJno5(,.j1 Cnenre.,,9 tn rtbet, cd ZetldMrlei,Kr.ran Via, de catre chinezlidin lumeainkeag5,ca Avaloklteshvara ln India,i ca ZeilaKwannon ln Japonia. Dacdveli incantao stngura mantriiin viata ,ie ca ed sa fie d im,teavoaslrd. a(eastd Sespune c;, dacereciliaceastd mantra de t0O.OOO de ori,sevordertepta abilrt6lile ascunse deyoghin drninteriorult6u_ Aceastd mantre areputerea de a-t in;busi temerile,de a-li domoli lnqrijordrjle Si de a r;spunde rugiciunriortale. Aceastaeste mantra care se face sul ,i se line in rntenorul rolilorde rugJciune, manfa jmprimati pe steaguflle de rugjciune pe pietrele numite pietre fl scnse Mani.plasat; pe cu6utapelor curgrtoare, mantrapuriflc;apa,astfellncat animalele,i insectele carebeaudin acea apa sunt purifjcatejnstantaneu. lranirele de acestfel imprimateoe sleagr,rle de rug;ciunebinecuvjnteard ventul(dre bdte,in fetutacerra

{qmiZt
Cei@re sunt inzestali .u o deosebita tnfeleP.tune vor obline ln no't fircsc, rcalizti pin Putercz nantei. cei .ate Pa<ti.d manta voga vol .leeopei .E tunetui lot ihte ot ctevin. absolut a.elari 'u 'el al mantrci' Apoi, pene ti votbhea |ot nonnal' devin. nant'a AL cofiea rrrdhtrelor'

lmpr5ttiind binecuvant;ri asupra tuturor celor care suntatinsi de v6nt.

Unuldintfeclemaibuneangajamente pe carele poatefacecineva cu el ieste$ lti creeze un scopdina incanta de un milion de ori OM MANI ,4[ HUM.Acordali vd un an pentrua faceacst lucru, 5i apoiurm;riti minted dumleavoaslr,i;n(eDe sd de\,tn.i1reaza, ,nturiiv; S,ptin:de

ne.Puterea acestei mantre simple puryisimplu e5te uimitoare.

'ardh|}ele

45

in ultrmiianiinfloritoriai incorpor;nimele mantrd Am incantataceastb a mareamaiontale in Hong Kong 5i, curanddup6 ae am realizat meu guru struci mantra I-amintalnitpe preliosul mantre, acestor ln vialamea- ti a.um dupe ce |-amintalnrt l-a aduspe Rinpoche ce ar fi fost viala mea c6nd mi gandesc pe Rinpoche, mi infiorez dacb nLrlat fi intalnit.

MEDITATIA 9I RECITARCA CEIEI MARI 5I MILOSTTVE: CHCI{RIZIG CEA CU PATRU BRATE

c,enre.is. Bu.t.lha al Mitotteniei, ette e.hivatentut zeilei japoneze Kwannon ti al 2eitii .hineze Kuan yin.

46

cdrted

rtaanilelo|^

47

ceacu patrubrale astfeincet lu Chenrezig rmaginea Fixati cu prvirea 5imbourilepe care in mLnteObservalr sAobl neli o imagne st;ruiioare sG pe d scLl c; Chenrezig le lrne ea in celepatrumain GandilLva Apo facetlo rugScrune dumneavoatrS lotus,pe cre:tetulcapului lun I r^n rnantfa: puternir;, recit:nd urmatoarea

,:, a F ]llete sfipanircde fatb mentei carese nas. acumin tetamul duteros iadulut,simtsuferintafierbinlelii Sia inghe.tulut Pur Regatul tdu $ renrsc; in 5i Perfect Fiec, e/e toaae

Om mani padmehum

V tg M; ros !ie, guru al meu, ChenrezigMd rog tie cea nob ; ti perfecfi, Chenrezig Md rog !ie, zeila dragastei Chenrezig sub mla ta Din E ':e Budtihaat narii Milastenii'ta ma degrabe timpnrifSrede inceput,fiinleleau haindritfAd rast in suferinteinsupaftabileElenu au alt indurSnd sainsata, pentrli pratector in afari de tlne le rag, binecuvanEazd'le .a 5i etesApoatd alungela rangulde BuddhaatatSttutar

t1 :!, Fiinlete sdpenhede forla ld.amiei5e nascpe 6remul loanei ti setei Fieca e/e toate 5a si err't suferinlele lacomrci st Pur renasd in reqatulfiu Perfe(1

om mani padmehum

de forla ignaranlel n;"ttt'a acum(a ii' :1 fiinlele srApenne simtsuferhla stagn;ni 5i a prastiei Fieca ele toate animale, 5i ren,rici it Prezetta fa

om mani padme hum om mani padmehum

48

cdrtes

noFrrelor

hodrrele

19

,t

umane' se nascca fiint.e de fo4a pecatului stepenite Ei')it Fiinfele a bolii, a bAtrqnelii simlindsuferinlanatterit, 5i a norlii put le c" elp sa rendi d in rcgatul l6u

in mele,sd acltonez Hl'.lg Fieca eu insuni, prin toate existentele aceeati maniereca Chenrezig Adici fie ca toate fiinlele sd fie etiberatedin regateteimpure ti fie .a .el nai perfect sunet al in celezecedieclii silabese se rdspendeasce cu 5ase mantrei tlflr'rl erin putereaacestei cdtetine,.ea mai nobile ti'ea rugdciuni de karmator tnaiperfecte,fie .a toate fiinlelese ne seama cu sarguinle spre iscuenla ti de electe/e sa/e ti s,i exerseze lar. Fieca elesd intAlneascamaetti petfe'li pe deplin catificati, ti sd iti insuteascdptactica lui Dharma spte binele

Om mani padme hum

811g Fiinlele stepannede forla gelaziei se nasc pnntre semtzet jisimt sufeinla luptei si a certurilor. Fie ca ele sd renasce in regatul Gu, Potala.

Om mani padmehum

HUM fel ln timp ce recital manvaoM MANIPADMT lvleditaliinacest mintea mantrade cat de multe ori puteli La sferiit, lSsali-vd Recitali intre sublect' absorbitein propria sa esenF, fSra s6 faca distinclie obiect :i aclrune. Nu ultali$ vb facel dedicalile

iEi:LEl Fiinfeie stiipdnlre de fo1a mendriei se nascin regatul zetlor ti a cederitFie .a ele sd renascA tisimt suferinlaschimberii in regatul Eu, Potala

Om mani padme hum

50

carteo

manrrelor

6o^wele

5I

MANTRA CEA LUNGA A LUI CHE NREZIG CEA CU O MIE DE BRATE l!i Chenrezig ceacu o mied brale. asupra imaginii Staruitr cu privrrea gatasa totdeauna Celeo mie d braleo s mbo zeaz;pe Chenrezrg P;stral in mintea nlee dtn lume care sufer; fe alaluride toate f pentru imaginea lui Chenrez totdeauna dumneavoastrS I HUM 9r apol drn oM lvAN PADME Recitato mala(108 lncantatii) u tuturor generali sprebenefic o motivalie sincer, c; facliacenircru mantraungaplin; de f||nlelor, in special a celordragr Apoi recitali puteria ui Chenreziq rea cu o m e de blale:

A TUIBUDDHA CEALUNGA MANTRA PLIND[ MILOSTENIE CEI-

Re(itali de cel pulin trei ori:

Nl\,Mo V'4JR()CH,{NA N)\M S,\My

RATN^

S^RVJA

ARY^ Yt\ Y/\ / N/\M,l\ s,\'],\R'\ JNAN,A BYI]+I,{ RII\JJAYA / TATflA('AT/\Y,\ B+ly/\ 8+lyA/AR+i4't l-^t+r'AqiTc ,^Ry^ / ^{nH^

Ill'\

E, '4 a, Arya, cea cu ochi pltni de milA, tu .ea care etticomaard de milostenie,ilicer, te rog, sd mA as.ulfi. Te rog, caleuzeSte'ma pe mne, ti pe taate mameleti pe tali talii din taate cele tase t'remuri G i fie eliberaltimediat dtn mareleaceanal \arnsarci. Te rcg ca marea5i ad;nca tre2ire fari de asem;natea nintii sa mani talentlostenii,te rog curaF se poafi inf;ptui. Cu lacnn)a cu mAnata toate karmeleti dezluziile Te rog celduzeste pe cei carcrdtdces. miloasa 7 pe minespreEramun se ni fili prieteni binecuvanbrc. VArag, Amitabha si Chenrezig, purati Ardtali ne bine calea mele credincrciiintaate vieltle neinSel;toare9t puneline degrab; in regatul lui Buddha.

ll*ly^ / N7\M,4 BUDXr+l aoD JS,arvAyA / ,\\,|)\LOKJTS+IVARr\ KS,AM

sAatv^y^

/ ct^,| D+|/\RJ{ KrAyA / T,ADy'\T+|3 ,MA+IA K^RUNJ D}IAR,A / D}IJRJ D+IJRJ f)IILIRII T'+IURII / JT-IE FRA(-+IAL(: / PT<rActtAL c+|)ALe clj'^far vAft- I<USII,MC KT,I9I,i?M V,\Rd / JLJ ]MJLJ / (:+IJTjJ JAL''\ APAN:A}' sV.'.\+IA

tL

carte.t

nadtvelo*

hdnr>ele

53

MEDIIATIA ASUPRA CELOROPT VERSETE DE TRANSFORMAREA GAN D IRII l citillpentr! pnmadata daca strofe 5 ar pltea 5; par; qrave Aceste infren;riuneim nl nianoase dar elesLntioartebunein scopul n uneipostursr atrlud c;tf adoptarea Aceneslrofene alulesApract d nvoie avem aceea de umile,lucrucaren! steu5or De extrern I celphnde Mjlostenelar apo' dupace am reus alltoru ! Buddha in de uior cat 1: mrnt or noastrene vom da ieama transformarea tud n al acste 5e adopl tor) ene m!llum de plur,c;t de sansfacator: ornspre venrnd mulU lumina strof;,vrzualizati Dup; fiecare mode5te in dumneavoastr; cLrrg;ncl : umpanduv; ln intregime Chenreziq, !a gnoranti' carev; impredr(' 5 de corpul V; purfi.; de egoism s'i 0 de a inleleqe anumV; da ab lrtatea strofe uneL inleegel 5en5u zi cu 1i de dumneavo:nr; vers c:t ma depln lfl v a1a liecare a nteqra in iimpceiacetL siLabe (l08 rncanlar) de sa5e dinmantra ma/a 5punelio

,: 'l om mani padmehum posibtlde la cel rr'aimate benefrciu 1 Cu hat'rareade a ob.tine taate fiihlele,caresunt mai pretnasede.et un diamantcarellt doarpentru llumniarea indeplnettetaatedannlele, tide a realiza beneft.tullar, le voi iubt penttu totdeauna. om mani padmehum 2 De .;te ati vat ft cu allti, ne voi considera.el rr,atunil dintre toli SL dn adanculinini mele, ii vot resp-'.ta pe celal, ca fiirrdu-nt

Om mani padmehum ntirtea, tarin momentul 3 in toateactiunilemele,imi vai examtna in Gre va apareao ahtudinecarepaate detanla,a vai infrunta ti a rot indeperta. om mani padmehum 4 De ce ori voiintelnia persoan;de a proaste.alitatecareeste copletifi de acrLni negative5t sutennte,c vot ptetut ca pe faatte drag, ca :i cum a5 fi gesit a comoad ratA <)neva

56

c dr^ t.rn

m o n tre l o .

nanrrele

57

Om mani padmehum Cand ceilaltt, din gelozie, ne vor maltrata, ne vor defajna ti asa mai depafte, mA voi a..epta infrant ti le voi aferi victoria Om mani padmehum CAndcinevepe aarel-am ajutat ti in careavean faarte mare incredere rne va reni faarte tarc, vai pta(tica vederca aaelei persoane ca pe supremul neu inveFbr. om mani padmehum Pescutt, vai aferi die.t ti indtrecttot bineleti taatd fenciea tututor fiintelor, nanele nele. Voi practica in secret luarea asuprameaa tuturor actrunilor lor relesi a sutennlelar lar. Om mani padmehum Fdreca d@stepracic; si fie paftE de tutinea celor opt prco.uperi lumesti feresep;tund, taate fenonenele ca fiind ti percepand, iluzorii, voielibera toatefinlele dn.hingile zeddrnt.iet, alennlii neinfranaEst ale katmet.

.&lantre

penfvvt

pr,rr^ificcrrecr

kcrr.wrei negcrtive

K arna unet m:nt i t int it aar c nr s- . : n; Dqe ni. i. dat a, t ) t . i t hiat ir i, ; Llie de |nitiaaned-- ani land te rcune]c iDato ..0..1. si r,.e ti.!pui, .onserntele nu pof ler;1 sa i'flo/ear-i r r vr Nr E sPUsr bf iNsusr Do

Llo.lu| iD (are luoeaz; karma estc ,:leasupri ihteleg?rti naaslre .et Atalrttrtan il cIn()t.

58

c-"r.'-

n o n ry d l o *

Mdatrele

59

a.:...tr-ui

din ttmputifaradein(eput este Karma ne arve pe care am acumulat-o precumoGanul Stiu ca a?asta nA va ducela ere de la fel de intinsd ln.er. ini creez.onstant katma negattva. suferrli, cu rodfedcestea, zi ti noapte,f1raregaz, sa evitr;utatea5ts; facnun)aifaptebune,inse vtn asupramea .a rafalelede plaate negatirismul tt descurajarea greteh,, at putea se nar subn de a punfi.a a.:este Nu am abilitatea c{-/acestepEle negattvein @nstiintd rr,ea5i se renascintr-a vtai ittr un firAm infenar,ca animal,ca dtih nefericiE As puteasd renas( p-pfiAntul iadului,sauca rcBetor in ErAmul flinend At putea i renasc sd a in .are sunt a.um Trebues; ini purific taafi karmanegadvA, aruna si in la(ul ei se a.umulezkama bunA

C;nd v; q;nd1 la toateqreut;1rle din vialadumneavoastr;, la toat ucrun e car mergpronin modconnant, la toata le tr netea: necazur jntr-adevar omeniriiar: ar, alLrncr carese abal asupra alungetcu g;nd! la karma,la karrna negatva. Pentru b!d st id n loaten-"amurie, karmaerte samburele in jurLrl carua ei ls constru esc praatica de bun;tate si m losten e fundamental; Dec feilectalasupra d.estei rned talrip ine d ch bzuin!; G;nd1rv; a a adenc si ru con.enirare

Exisu dou; practic budisteioarte popuare pentru pufiticarea karmer negative practicarea Valrasaitva (vezi pag na 62), care mp rc; mantreL de purif(are, 5 incantarea ai spovedania c,tr ce 35 de Buddha 69), ceeace confesiufl lvezipaqlna prosiern;for presupune efectuar-.a
Dubtut dotie tau dubtut \ajta (tfisDet), instrunent 5feot .are este folosit in itualwile fi ph.ticile budiste,

60

cd*red

nohlra|.)*

morrfrele

6r

1. PRACTICILE TI MANTRELE LUI BUDD HA VAIRASATTVA a Purfc;ri Maftra 1acade 100 de s abe esteBuddha Vajrasattva c;exer(1u ti nrutorbudin,datortafaptuu e prsct reprez n sambure A.n .bl rul d n partea ene atatde p In de pLrtr purfi(ator Vajrasattva cartl if aceasu permis unedde a reorcdtr.e pre-1olu u |Ileuplofesor sale,at;t pe cels{u'te cat: pe cellung De asemenea mantre careelte foanefo os toarein e5te nc us; a ci I'ledtat a vajfagativa, le t incanta! blo.alelor d rlocarea :i ob5tacoeorinvalat mantrele oportun latea vreodata zif c Eleaducbu.ure :i inalia Dacavelavea lucruva sa ora de un qlrrucall.at, acest de a pr m o manir,transm putere un mrron p!rficare de o de mantrerdumneavoanra da exerctrulu

ydlras rLopoteusrmbo de rumnat sa a rangul ?eaziapaftenenla maftrerde rarliterele ln dreptu n mr sa-. estes aba_$rn;nuHUN/, c in sensu aceor de ceasorn sunta:ezate 100de sraba u vajrasattva pe margnad scuu luni p caresacl. radiaz;uir n ln toate I rni ui Valrasattva, Dln HUlvl din apropierea b necuvAnunEletr m t raze acordarea lerandde a Buddha .l rectire, care ntraln HLIM: ln teree mantred n a be de um na s nctar, Ee umpu totcorpul u,spornd m,rela dfeptu rnmr lu Vajrasattva rnantresale ar dn inma ltji lurnin;alb; apartiei 5a s straucrea cap!lu) d n crqtetu capulu(prn crestetul e n.tarses.urg sprechakra on purlic:nd tot negalvsmu astte s inl;untru dumneavoastr;, vorbrea,inima:r connrnla dumneavoastra durfneavoasifa, e, ta mio5ten cu mara rog,Vajrasattva, t mpu in minte: Penralrtot ,,Te mloaneor de epoclde karma m; de nenorocrea te roq purLfice ate d n vremurfAradinceput" feqativ;acumu

(vezi lunrala de ; Valfasaltva u Buddha cLrvizLralLzar-"a incepeli p nd dea!upracapuu paqna 67) V rualzat I pe Va]rasattva ut pe uf discde lun' El pe un Lotus ab deschs cllnrneavoastri,.liezat I cu ornament d tLlmpodob :l rrane rrumoase este ufirnos,tfansl!c lvlar bnecuv;nuf, esle carelineo vali.,sirnbolul Manasa dreapt;, in manast:ng; in dreptuln mii sale; ln mldra (elorTre Nestemate v dulul s nrbouLint'"epcrunir lrnun clopotel,

62

corfed

hahr . elo*

ddhirele

61

MANTRA VA'RASATTVA CU IOO DE SILABE de 28 de on) (ncantal mantra aceasta

este N4antra scurtaa u Valrasaitva

oit

viJl<'\5,A-tT\r'\

(a)

t ltL\r

5t\,M'{11'\ 7\s l\-trliv'\ PALAY,A M:\Ar]t DrNat PJ\ rJ'f 7\ v'\Jra'\S'\'ttv'\ v,\3ll MNY E+I'\V,A sl,r_t.o KrAyo ,\{,\y lstl^v,^ llll7\v^ K^yC) M^y liuPo R;\KT(> ./t4A)/ A+l7\V'\ ^NU SJ.\RVn 5.7DD+|J ,\r'ly PRt\Y,\tS'\ DJX,() KJA'r<r\{'\ Sl1 TSA Mr\)'/ KLIR'I +ltl,M s+n<Jy'\M agJtrrAr\t +lrA ll,A +l^ +lA ttc, trH/\ai,Av'aN ,M'!.N fs'^ \'r\JRr\ .Nr'\ r^1+r^.:iAt,\ 5/\RV7\ 'Mil/ ,\+l li^tr\''\ Ita,\'r'Ayt\ If+l-AVi VAilRt\ ^lt\+l,\ Pcy flu,\l s,\R\)/\

()M

R e.tat o d 108 or i.

VIZUALIZAREAPURIFICARII in timp ce incantalnr;nlra: vrzualLzar Facelaceste a neagr; lmagLnalr'va ln crnea ve drncorpsetransforme Pa4lenegal este impns d Ll rlna: care sub forma unui clm s din corp :uvo a5acum un lchrd nrurdar p:r;sindcorpuldumneavoastra de nectar, exLsta .i elenu maL Simtti prflr de scurgere. mina o se e !eav: se translorm:in catran din vorbra dumne.voastf: Negatrvismle provo{;nd invadeaz; corpu dun-rneavoastra, lichidLumna:i nectarul anfe tot .e Jtnegatvsa se rdce ln patea de sus:r sa asapnn a e corpu u . Simt desch derie luperioare li c; elenu ma exsla

m anr Fclc 61 correo Mohrrelor

65

v; aparca nr:te mentale dumneavoastr; Tuibur:rlle : negativsmele puternicl forteallumn cea fon ovt de in n me.DLrp; intLncimi samar inceteaza .omplet Pur:rs mplLr dBpare u , intunerlcLrl t nctaru existe 5 mlil c; e est-.co.npet Inexrstenr e subtle care cur;1;umbre ian.Aceasta rz;risimu cele tre vizua Faceli completerb-"fat nrod clar tot ceexsU Simllliv: d savedlrin v; irnpled

a(tiunie s,lnl!net nrle neg,rlve, Vizua iza-t c!m vorbreadumneavoastra uSor afarad n corpe cum impinse sLrnL dln mentallldumreavoastr; LJn s mFmant puritate senlnatate. ti v, umpe cu umin;alba frurnoasa competava coPle:este de curalire

tl

d.);r recrtdrL'3 tfettuatra pta. tit tt \/a/r.r5rrira ru prc_5r,pure pre5r4r,rne .^1!rrrirr'r;r :rrqi.rrrl 1'.r 11.!itt-4i t \puitet.. .; rrr '.r (al-'a.ea nai pta,:n(Liete.r\: perntr r.en1;tl)l o\tttt d.rcn)nll vo'rtlrii cor!,iirrd putrtt).i ti.i)sttt|,a Ce a Dfrda )i Q; ntai Meditali .5up.a lui 5i vizuali2ali vairaettva erte Buddhaal Purificarii. negativirmle ieiind din corpuldumneavoa5trS.

66

c ov+ e o

a -n rre l o /

montrele

67

Completarea exerciliului specific:nd o peroadade prornisiune catre Vajrasattva, Facelaceaste promtune Aceasi; c;rerantenlonali5; o respectali timp de'alungul a f mai insrv;. Pentru dumneavoastr; esie,f;r; lndoia5, f;cut; citre departe de karma le,vorbirea s faptele usor,promteli sdv5 !ineligandur promi5unea va face peniru Acest lucru 24 de ore negatv; doar e. realzabr dumneavoastra negative deacum9i p;n;. actlunr 'Nuvor creaacegte . ."

2. PROSTERNARI LA CEI 35 DE BUDDHA AI CONFESIUNII Rec tareanumeor celor35 de Euddha ai Confes un i t efectuarea prostern;filor cdtre ei este cea mai purficatoare d ntre practc e preliminare pentru pr ma oarasefacacest Am lnvA_tat exerci! u atunci cend am partcpat la cursul de medtalie de o lun; la N/anest rea Kopan,ln 1997. Kopaneste situatape varfu unui deal deasupra legendarei stupa Buddhanath din Kathmandu, Nepaicrandio:imunl Himalaya, cu z;pad; pe v6rfur,aparimpozanl in spate, iarin fal; se ini ndevaea Kathmandu ln fiecare zi in zori,noriiit at ng picioarele pur si usor: b necuvAntat. s aerul se 5imte S; fii in Kopan ene ca li cum ai f pe Teremul Absolutu u. n fecaredrmrneaiS 5; ne sculSm a ora 5 pentru a faceacest trebuia exercliu de purificare. PelSng;faptulci esteun exerc ne liu m nunat, pentru noisent d;deamutoradintre mentul uimrtor de eliberare, cAe (prosternarea), (rosl implica trupurie noastre vorbirea reanumelor ceor (concentrarea 35 de Buddha ai confes un i) :i mentalul nostru asupra motvalie) Pentru aceia carevor se deschid; u5icetre spirrtul interor absolut esenta llriBuddha d n ei,acest exerctru este unad ntrecee ma eficienle le karme negative c, de a indep;rtamurd5ria obscen tAl :i puritate interoari care s-au co ectat aceast; de-aungul liau incarcerat maimultor vie! Trezirea spirtual; este binecuv5ntat, doaratuncic6nd FadF\oparapLI|ldlea dr1 rlF ror,l [ip,a ra.

pe Vajrasattva foarte mullumrt de dumneavoaslr, Vizuallzali-l toate negaivsmele, esenle mele spirituale, spunandu-v,: ,,Coprlu purlicate" au iostcomplet taledegnerate intunecimile t luramrntele sedestramiincetti apoise topettein lum na Cuinc;ntare,Valrasattva Corpudurnneavoastra, lntegra in dumneavoastr;. inainte de a se albe, corp,vorbrre de lntregul 5r vorbifea ii .on$tinlava dvininseparabile lucru asupra acestul Concentrati-v; con:t inl, a e lu Vajrasattva La sfaryit,nu uitali se faceli dedicaliile.

68

cortea

manrrelor

dddrlele

69

odataci mi a povestt Kyabje Lama ZopaRrnpoche l) . ,, Se spunein inv;!;tun ce a.eta -are sunt puterntcdevotall prh rosttrea o pot purifiG 80 0A0 de eoni de karne neqattve Bud.lha dafi a sfantuM nune al luiGuru Shakyamuni singurA practicti. vrei s; t'aci un anumn Daai dceasta esteo cd/erapld; a 35, esfe o mefodt lotrte de exe.r,pltt num;r de prasternari, pnma prosternare, roiretie nume/e bune. in tinp ce efectuez; Euddha: sfental lui Guru Shakyamuni

(,: I()N !,'1 (:+rC)^4 D(::N I),Ay, D.: ZIIJ^] s+lc:ai l')J^ P'\, y^Na] D/\.i Pi, DZ().i P/\y DRi dlt()ll tuB P'\ r'\, rtt1,s+l/\Ky^ S^Nq Gy-Ay, Pe-f .iy(:l Lc_) cr|^ai tsl

flrf
prastetnate. pen; rcrnini acea se il rosteSti . si conttnue

corted

hdnlrelot

ASUPRAMODULUIDE LUI RINPOCHE SFATURILE CEI 35 DE BUDDHA CATRE EFECTUARE A PROSTERNARILOR

(Li
l , i' . 1. ! t o n a r i t ta t .i a tta i l c q .t. ti !o a' i ) naenartlp,tr;.]a: pol r prati t tni zl te tuu 5.r \ r nnlrG a fe i t.,) L i re !ne 5 1 e D ;rc . u r r : jr ) r icq o .rj .. a e [ i t.rl ; ri r{ r] \.rn n ri .a i ttunl i p...tt t)!| ne.z; ' t; it realitt, .u list n)itn.)tr .tt itltei.'p.rL1t1e

/nr.drlrl dirp; ((. ,r rirrr Dnr nAr jlr i . , 1 ( apui. t t x! . . , . t " . r dt , i tlr\le nt t1'Du e \i slal t nlir t pt 'nlt r , r r 11 | n\ ) t ir li: . t p. t , t pij, : il( lo., r'n tllit.i i.:)lri ( i1 , r i / o! l e/ ] i) e. ! rrl . n, d, lr ! r 1r , . r n "

.,t at)tl ia\i rr.:.tdnin. ,u tlt in! ;tti: dEqtt.:lt: .l.i l. .,Liril prc.tl rt.r t t lr get . l. : u, r 1it ( i. t t l. : t at a Pr , t net iea. a f t i /rf. r,r m od r . 5pe. f r oi. r r r ; r d r / ilir i. f ( di?. r . / . '

.1 . t ; p. r p. pre t)t.:.1 1

t)t' tr' .i P ta s te ttE t.. rr i ri ' .r.rr di rrte r(a5i l ' j { r)' re Jl ,rri e/.r ! r t , . l .. te .tL ri r.rp rrt 5 .o l ,r/u id . n /e,rr,z.r \tL. 11tp;i t)i tl n .dt;l , r / ciL; r1 u /fr l ffp a l /u r r' ti d d l i a ,.a l o ).1i t p.: tntnte lra:;tetnat.a la !1.)t.t&az; i..tttla d.: a tlt),i!).ir t-.ii;ttk .le't t)n. \lanti a /!i &r./.lhr. .rr .!n /a rnrniJ i;rrrirlre ' C e /re trfrl i 6 i r, .i -" trn r. 1roi 5i ,i 7l o,?/c

B, t , t llt ) . , t ' r t lr ) t r , i ,ti trnr).. l | i tlt . t aubut . lul G ur t 'h. k|. i i l rrre !, rj nrrler lrf il r t ur , rur d r d er i n) ent ,r t tn\ ir : it t . i) t jt . . , r r 1t ' r i 3i nte t a i ) sliat t ) lr . t,tf , it 1t , 11 lLt i6t it n Shaq! i- . , i Eit 'ldh-

g n .' t.' ttj tL : t-r)tt ' t);!t, sa!tD t.' ,t..n.)t tt)tte(i . L1it t ; lo u i l i p u n L 1 -. t tl c. t t pr o \1 e n .n id i :i trt b u ..rl r 1 5 .u flel l tadtl tap..)sttt.Li ..r.r i .r(l 1' r.i /ret!,rr l ;Jr' .' Ir; t t ) npt e te rtn . d e 1 . rth te k ' n q h i r) ! f r r t r er ra fe !o rfr/i l e l j i ;,r L rn rd rl r , r rr(r/)t/.;i ; 1,' e5u' 5; ar' /rti r (rpl-ri lll, Ii r'/:'Ir: ji ia.t pt'r!'rnatr dtttr'l; 1 p,imirftr.lr o o d r r | ( o r!rr,l ' i ( i r .;p rri rL r. q' j rnl td (.i .j 1' fi l rda. t ) . lm . inr rrl . / c or r a( i ;..:ri t.J /rr.i rr:L trrtr{ J F r.l I;.D ti .\t' 1nat' :tl t' tt:r' r:t,att.

ir rrr ,.t) )t)a (e dilbit,,a h1i ct)rt Shai.J,ar,r btit).jl . jir ,rt/r.;:.r tt.:t'd.::r.t .ait:tpt)l nto.j. votbtr.,1t i.nk\:j tn.., Lltfr', ti\!ji. irut)ttltt ,l )t)1, a r' otb,, | . i! ni. t ) n?t t . i) lt 1) ): t ; / i ir iur ai'r ! ; i. Jit , . r r r i, r l tsr.l d])a i t)t! . t \ n) r ) , 4x, ii ir lr / 1r . / r ! q. r li, , Jr , , l , r . r , iliJr . \ t- )pa te ai g,ttlt l at i, ) 11\ j.tl) 4. a 1 t a ! t ! pt 1i. r ot t ) it . . 1 | tr,.t,!.1 t di r todte vle! le t . ! . 1r e, - ! t e | . i t t it r i. t . l') t t . t t ! i, t ne .1, .o/r:t,l rr t i r L devt jt tt na . u t r iLi 5t : r 1. ! o, a/ e. r L; r r ; :,;n|erta!.tt 5fant il tu! Gutu Shakranurt Prcttit;a . .:1 to.te karmeieneqatvt: t it)turr_.rr;/i: I rlf'rl irrr.ro- .r, rri l]urn.rr.

72

corted

ndnl$lov

M d6r / ele

71

a,i t :i i i ri r ri rl ri r.i fdrr , / r r. . i l a .rre (.r/..r .l e I rtt,tt)ri r. .1 !tr1t1 Ez? (:ate rtn 'i .a111.rt.. L,i.llt,1 in ptintl an.l. vtz1talt.ea1. qi l di l .) I rr rl !' r., r.r.d . o tJ ' t]nt 1ta a li) pr ' t f i r .., ' n' 1ti ' )' t:t ' " ' / llr :l .' i ]n 5 ' rfn i ]r]l i i ;.;i r!c I)l i ,i r)],

PROSTERNAREA LA CEI 35 DE BUDDHA AI CONFESIUNII_ UN PUTERNICEXRCITIU DE PURIFICARE ln.epel cu manlra Prostrnani Faceltrei proltern;riintimp.erostlr

4,. n..ir.r /irr.r .;n.l f.r,:i () taoJre//r.re q\'ia tttltt)elr lut Bui.ttltn .i e n D t.tt.rl i l te P D P E ,-.i ,l eni \ r.r D tD ;.,;i t,!rrn .1 t t - . i t1 t\i tn ' .t.' 1 ,.).' a t:., i !r. i i rrl rr rr' ri rri ;: i. tr:1 5 i e ri o ,l .rrl r:r, rr l e ,rrri ri r!rer-rf;' ,;frLi rrF/.rr (et. | 35 le Btnl.lha 1e ..'ilite ott a t. t.G

i'-l
or\4 N, ,!r() rMr\NJU-.iHRJ)/.:/ N?\,!rr\ 5rt-5r rl.iitya', L'lt-t/\lM'A :itlRJY.: 5\!r'\.rli ^/\,\'l,^

,' ]).,..1.J/ rrfl !.i r .i Y nl rr.:!J f!., ,r' ,rf J rj d e /,1 o i l .frrn r,. . Lr : , r .-. t.n .!/or l 5 1/. | Ji rl rcnn if , r t i. i :r.i ri i .! ;i t ' 1 .t i !' t.:t1 tt )1' ri . i ,., t)t th.. i a.l r , .i .i ,r' , )I .:, .,r!r). r, i rri r rLrq ./.rr.r.)i i l l . tt l :1 a5 d. D ' c)\t.' tt11r1 l rC ,l : i -,rri r.,rr.i ri t r ' ii \.r ' i r i ..' , fk ,r,rr /L ' .tl I rq 1 .1)tt t. I;ebr/. 5.rr.- i r' i o,;r.i d L tl ti !r .1 . t. C ' rfu 5 h r (r.r' rr/r E rt./h,r i i i i ,r.r I t r l.' rro i rffrr.rf, :)r.1 d tt: D .u t. r. r.i .n.i t i ; t t' .rl l . Ji ir r . r . . .r i ,, i :i ' .^ r.i t.. t| ))tt tJ . 1 t)t 145.tl ,. 1,1p1 det p' )tt \< ik .' )rl .n' ttr" ! . ; i? bt :l t n t t)1 1 "J .i t rr, ., r. .' 1 x i ri ,rLr< r^.)tt |. ) ir t.tD p. nt a t. (. r, ti .!l iA A l t ptt)J!!;ri !i ]t) r' :t' l t,)1 .) L i rrl );r .)..:1.. i).)1r':t)1)rcF:'lItr : |1qa.:iunIr

lr:l

i'

l:1Eu (spune r'enunel-"),in taat--tinpurile, ne refugtez in guru; n; refuqEzh Buddha;me refugiezin Dharna; nA rcfugtezin Sanqha

Cei 35 de Buddha nrnt imp;rtl in 5 grupur,(onlormcelor5 fam il in irecare Buddha, frecare av;fd culoarea snspec fic;, (u .:te 7 Euddha qrup. Rostirea mantrei esteprecedaude ,,ToTathag.la',ceeace p ecat": inseamn; cel astt ,,c;tr

74

.d . t . d

16. r r } f . k ) r

hanrrele

75

h fa.taFondatarulut, Bhagavan, a(hat, Tathagata, Perte(tDesavarsttulul Buddha,Glanosutut Eutidha, Shakyamuni

5. in fata lui Tathagala

h fala tui fathagata Cel .le Ofel, ma

in fata ti rathasata, Mitunata, Bunetarca

ln {ala ]u lathagala

'F,
;4

12 in fela lut Tathagata


Gi Datuit.u Qtral,
':i'

:'3i
,;i'

!.

1 8 in fala lui Tathagata,

in fala lLtiTathaqata, h laf. tui Tathaqata Distt0gabruj

/r in fala lui Tathaqata ,.&9,


if$

,4.

19.in fa!a lu Tathagata, lnhnna, Splendoarea

ln i.rla lui fathaqata, a LuminaPre.tiaasa atternez ma Lunii. in fata lui lathagata

.E$ ra in fala lut Tathagata ' Tr. CelDetu;t cu Puntate.


:'.:f'

il' E" r5'{{?

20 in fala lui Tathaqata,

ln {ala l\t fathagata

,.-t -,a 16. ln fala tuilarhagata Dtvinitatea zet)lu Apetar na praJetnez.

7:

.Q.

15 in fata lui iathagala,

bf^

21. ln fala tut fathagata, \ih)tta rata Oetnrns lare,ma prosternez. 22 in fala lui Tathagata,

Domnul Tathagata,

1a in fala luiTathagata,

n 6lA .*:ij:

.d'.tdo

mant..:lor

33. in fata lui Tathagata, 23 ln fala lui Tathagata, 28. ln fala lui Tathagata 6/orlosu/Nume latul, llumikeaza 24 ln fala lut lathagata, Celcate ttie Raz-"le

lui Tathagata, 35 ln fa.ta

Buddhaal Domnulut Munllat, Asezat Fermpe ruestemat;

29. in fala lut Tathagata, care Deline Regele Victonel Steagul Puten,mi prasternez

31 ln fala lui tathaqata, Pretrcsul Ciruia faate I se SuPL|n,

(Spunet de tre orr)

luiTathagata, 25 in fa.ta Cel aarestie Razele

30 in fala lui lathagata CATRE CEI 35 DE BUDDHA CONFESIUNEA 't:. 31 ln fala lui Tathaqata, Totalvt.toias in Lupte, nla Ptasternez 32 ln fala lui Tathagata :: Voi, toli .ei 35 de Buddha , a.eta astfetpteGlt, pe deplnlilunina, ti distrugetan 'listrug;tarlidutmanllar,.ei careexrstalisustineli transcendentah, 5i tani in toate (ele /uml/enoastre zecedrrectii, v; rog sa imi da.liascultare voi, talt Bnddha, /n d.easti v/aF, tiin toate vieliledin tinpuri far; de inceput am.real am prcvocatpe altii s; in toate l;r;mnrlle samsare, cum ar katmelarnegattve, creeze ri m-ar' bu(urat la ctearea

)6 ln fata luilathagata, Eunattare, Gloriaasa

27. in fala lui fathagata Denverttta

c;teia Ioate h4Sreald

hdnrrdle

79

76

cdrled

'hdhf*elof

ot'etiea fi ofetireaabuziv; de afrandecbiectelorst'tnte, furarea averilor lui Sangha abuzive de afrandecete sanghasi
d tn - t . t - . pa. . . t r t dm pt o\ aot p e a r r ataooF '

fapte negative si sAse bu.ure de area.a lar Am infdptuit cele .inci fapte cu dsplatS imediate, pe all se le facdsl sa se bucurede infeptuirea i am irnplns An .orns.ele zecefapte plinede pecaL i-an impiicat lar pe alliin infeptuirea lar 5t m am buQrat de inph.arealor Fiind intunecat de aceastdkam;, am .reat .auza,pentru de a fi ren,scutein nlne e pentru alte fiin.tecansttente, tadun,ca animale, ca feptun netretti (a.eleacareteiesc in irr cele nlaijoaseniveluriale existenlei), dremuri neomene5ti, printre ca zet cu viaF lungA, cu barbari, la.ui f;ri roligie, .u lipsa rasturitmperfecte, cu pareri gretiteti fiind pedepsitt prezenleilui Buddha ttanscend-"ntall A.um. in fala acestor Buddha, distruqetori (ate ttans.endentala, sLtntachiiplnl .are sunt inlelepciunea de nilastenie,caresunt martari,carcsunt adev;ralttt v;d (u nintil lar atat:tiutaare,ma cohfasez 5t re.unasctaate a.eire fdpte .a negat/ve Nu le vot t;imtt tt nrci nu le vol ascund-a, iat de a.un inatnft ne vai infranasd mat.omit dln nou a(estetapte.

Voi, Buddha ti distrugdtori tanscendentali, v; rog a.ardati mt atentiavaaste. ln aceash viat; siin vpttte dtn toate ttrnpurile din linutunle samsata, otice rAd;cinide vtrtuteam creat..har ti prin cea nai nic; fapti de carltate, cum at fi oferir-pa unei guri de man.areunuia ndscutca
"nndl o, , F ,dd" try d. .nutF dn taat p n paz.t-Fd

moft!ifiri, arrcerddidni de virtutean creat pnn pestrarea unui camportament curat, ari.e retl;cini de vitute an creat ptin naturizareadeplinea mentaluluifitntelarcu .onSttinti, once tedA.inide vittute am creaiprh gererdreabodhichtte, ance 6dA.ini de virtuteam creal Nin Ga mai inalta in t,o l p. iune tran sce nd enta I6. -a Adunend toate aceste me te, a6t ale nele, .et ji ale
.Fl a.ta| . 1o dod\ d 1". -l o.n".;ndl t l -d.up,d d,1,.. nL

mat estentntc mai inalt, celui care este chtardeasupra celui rnaiinalt, .elui .are este cei maiinalt dtntre Giinalti, supetiarutut superiorilarAstfel, l-- dedi( in totalitatecelui mai inalt, pe deplin desAvarcit lluninat. Exactasa em Buddhast distrugArcrii lranscendentali din trecut au dedrcat, exactala cum Buddhati distrugetoriitrans.endentali dtn viitar vor dedicati exact asa.un dediceBuddhasi .listrugatori; tftns.endentalldin ptezent, la fet t'acst eu

60

ddrted

Morirelot

hoht*ele

6I

Mdrturisescseparat toate faptele mele negative ti me bucur de toate faplele bune li tnplor pe Buddhase
pltmdd a , Atataa a1a de a oute. ,.dh/o :ntolPptiun-d

Catre fundanentali, subhma, inalt transcenclentala invingitorii subiini, celemai bune fiin.teonenesli caretaiesc sa a(um, dtre .ele ale trecutuluttt Gtre cele careurmeaza apard,cAte toli a.eta ale c;rar inv1fituri sunt lot a6t de impreunate in senn vasteprecun inlinitul ocean,cu metnile .le re\pect,merg pentru refugiu

pemltu /Vtantr^e iyrldir,l^ar^ecr obstacolelcrr^


lataLrnmrnunat palaldin exeftit Lr de ncanlare a mantrelo,, pe care lam g;rtin afhvee inval;turior ye!re. Larna yeshe luiLama Thubten a lost gLru-ll lui Rinpoche ca LamaO5e R npoche, :r s,a reincarnat cafeacum5tud aza a N4an;strrea sera, in 5!dul nde

. lr ,s:!

It

,*,
i

j{\
l: ,i

.l

lii

, 1. . '
,h\
,1i

,*,

,1t

l.

.11

,,'h,

i.,

'lji

ii

nI |, it"it"
lr

ri

t'fh, t \ :r1 ''


l

.tr4

.rl

,FI
','.

t|odu. d'.' . ,a\tt m.ntt.a ta\ti":,) ,.,ero,ti.\t tar|t.a .,E.tita d.:irtrt ,rrr' ;b ao5ir r ca it e, aal. u. : r r . L . i, , t it i, t i, . a; . . - , , , nl. . . ttntni enl ,l .i - . n. ; r ! r t ; \ ) r ? 1. . , ! r ea t t t , at , r e\ r : , t i ) jt , nt o. . t ! t . R o* ti ta tts.b n! ;t i t u nr enh/ a , r i/ . . . r , p . lf ( i. r r j ( . jr ; u|r er ip .tf..rl :J/e.r at lr i) f t iir "r br l t ir t n\ i. , . ilila: l NiLp. t a di, jt , r l 'na.rt,i.t tut lrlltli)a) si a\up,a mautft t in f aqt: ,,.nr;. jt . doua eife ', Lr(i.r.\uj).. .rtptLtl|r rdrtrr 'ror.errr./ira

,..,, ,"lu ,,fr ,fl,


82 cal t eo hant / elor

,,fli

$$.

ho.lr.ele

lJ3

r.tai(relp txitti o t.nt., "SLitreieDutrttit)l Btd,lh. tuht in \patel-a.uvintekn l1n d.ert fel), de.i. vctDite,) a -anegE voaste d.:vtrE r.rante M.ntt..i.L tutit ir)it tnat puletnlc. d(3t en.!.lta nti.le.re lrtite. materet ptlt.ateanaut-pk'l prrp/fa ir .onitriaer trnt .!le t.et en-.tt|itputprnt.-. dnt ut)ircrt. ltlet.'a n t.bata ost. ..rofqr. rm,fira; iizt.; rcttirca nan l . , ile ml r/r/,a r trrftt' l .i ra r.o rrri rffr eJte.er /rar purel D /.;.

oM TAL

r.[|'t'r.AR

fuR.:

sv^fr^

,,Ette o t)\p et)fi n.tt\lirr.l \; /otf.51r r..rrit{r, plrrar.n es r cn p fo ./r .,r o rr,1 ,l P()ti..\p e i t} l etndpri tttt d. i .kD .t.' r)ertali, t otr toata ene(lta rri|er.rn/;i ir laln la. ..t t; I tt, "--tle. at Drnt 11t.:].:'tlzor unecrr rrl.r rrrr 51r r-! este, vezr

4t&?isrq?
icantat o mala(108rosrri)d n aceanA mantra in f e(are z Spunelo or de cate orl va simtti dobor;1 depresiv imprimali o imaqine : t plternc5 a sa ln constinla durnneavoastr:. c ne s,tie ce v; poateea dezvalu apo? Putetisa cantalacean;mantr;; vizua izatio pe frumoasa Tara Verde in timp c cantalI ELOGII CATRT CELE2.I DE TARA Eogile catrecle21 de Tarasunto practrca foartepopular: ln Tibet (indlerent dac; ce care e aducau prinrt sau nu inilerea). Aceasta doarece Taraesteo zeiate foa(e ubite printrebudgtiitlbetani (,. e 21 de Tara Eog le catre sunto practr: extrem de pln; de puterr

o r..rri.rre rn.r.drl,ra

M ANTRA FRUMOASEITARA VERDS Una dnire cee ma populare mantrern(antate de buditr penvu n inl;turaobliacoeE stanlen toare d n va_ta de u cu zr ette nantra Verd, teme a Buddha dspre car sspun .; s . n;lcut fr!noaseTara celplndeMilostene: d1n laciim le miostve a e |r Buddha

6,1

caded

nd{i.cl<'r

montrele

E5

ca reprezinu o rugec uneputern rele21 de Elogli Ronte cu credrnl;, pentru pentru pentr!in Sturarea obl nerea unor realrz;n, obstacoielor, in aiacn vindecarea bollor. rucces : pentru

te ca eu 5/ totr aceEcareau nevoie.le prateclie ,a.n,dn ubn",J"n;.,,td.-o,-D'D- odrula o D,FG .ta^ot. d6 totuotpt'

fu',
fq: .

, '
pe urm;toarea paqin;. nta ctil'le cu Aceste elogi sunt reproduse natunie ogi lor, s sa tt{i c; intr o zi vell aienjie:i con(entraliv; asupra pe fiecare d1ntrc aceste profesor iniAlnr Lrn deplin calficatcafev: vaexplica ronti vre-tsacfeatiun fel de eg;tur: cu TaraVerde, elogi Acum,dacA mrntea logrdin toatainima5i cu acesle ntedea adorml neala, or seara,lna Pemesur;ce e rostlr, s; avet in / rf nte magineaTafi verde i sade a cr. i Putelr folos maginea

:', OM m5 prosternz in tala nobiluluieliberator transcendental.


1. Anagiul la.a, lDte,gtandioase! A.hi careluniheazainsrantaneu l ApAru6 dtn des.hi2Atuta naninelol Dannulut .elot TrerLunt, latus din lacrlni n;scutl ?. anagiui Ea. a .arei fale .onblnA A sut; de Lunl plinede toanna! Revarsand rcze de lunina ntalu.itaare P.e.un a coleche de a nie de stelel

f*i:
,-':s:i

rah Ve.de este Mama Elibetatoate .are Espunde tuturor roge.iunilof, se spune ci ea a rdserit din la.inile vi6ate de Euddha al Milostehiei. Mudh (saugestul mainii) neinii tale drcpte sinbol izeazA a.or.latea binefa.e.iloL Mena sa stenge este

). anagiut I@.taiul.el mirunat, latus, Ceanes.ut; dln api, in mainiinftumusetuEl Deruirea,efartul, .ahnul, atstentatea, REbdarea, nedibna, sfetae1!

86

c a rte a

m o n rre l o r

mqnrrele

87

sale]a nnni, antaqu! Degetele A inpadabesc.u nudra (elo. fret Neienatel enalonatel Raze de lutuna se ingranAdes. cercuridn taatedire.tiib a nnpadabescl Analtiu! Ea,atat de @sel;,.le radlahtdl OyDana.arc etnte thflan.le de lunnat Plna de vaiotie. razAnd.1t TUIIARE, srbruq.;rdpe mara,pe devd/ 11 arnagiul Ea .e,r ca.epoate 5a .h,Ame rali paznio panantulDila adunate! 5; cuttenuresi sa te inctunte.u sennul e] HUI de la ori.e shtntoh Salvah.J 12.Antagal Caroan;inpadobita.u tentluna, Ceienai ttt;lr.itaate podaabe, Am tabhai, litul er rrrars lrnptistte luntindnult; eternl 13.arnagiotEa...rcana ir tta.;n pre.un Un la. de 0n vea.l Cu d.eapta.feri. pe nat(ja a apla.;, bucua o incaniaad, tn ani clist.ueeI Amate de dD

,.

&q .ul=l

fie, l';''?]r.
E9

nontrele

14 Omagiu!Ea,cate izbele p;nantul, Palna sa ,i picjorul il lavesc, Aneninf;ncl cu HUM ul sdu aele rapte lunt pe carc le-a .ucent! 15 Onaqiu! Fen.na,vituoasi. .alnel Ea,a cdtutt.tA,' estepace,niNana! Ea a inzestrat .u OM ti SvaHA, D)strugAtuarca narelui raul 16.arnagiu!Ea,cu bucutiein.aduftta, sfariindin bucdttcotputrle dusmanilor, Ehbeteaza cu HUM tl .unaasterea manttei, atdntea .elar zece litete! 17.Anagiul IUREIau literasarnand A fanrel silabei HUM!
u pL ad,Pk...ar han,) fat4.Atp n.or t- .| um .

19 anagiut Ea,pe carczeti t regii lol 5r knnara o c/rstesc1 lnbt;.aE in tplendoarea bu.uriei, Ea imprdstie vaele rele ti cenu.ilel 20 anagtu! ta, at .irei dat ochi sttalu.esc Cu taze de soare si luna plina, CUdAUAHARA TU|TARE, 'i grele! Ea dist.uge nolinele 21. Anagiu! Plnd de elibenre. lnErite de cele trci rEtuti! Dist.uge amate .le spiite, yaktha 5i stapanide.a.lavre!5uprctnd!TURE! A.e*e elagii.c0 nantrcle de baza srnrt21! ti prastenarile,

rr,

,'ffi
,i

Metu, Mandara ,t Vihtlhya! 18 Anaqiul Itnand in natnile sale Luna-captioataogllndita in la.ul zeilor, Care,de doua ori rcstin.l IARA si PHA|, lmprasie otravA peste tatt

90

corted

ndnrrelor

hqatrele

9I

ronir elog lor catre D n rugac uneacafeexprm; beneficile ce 21 de Tara Cne rastettea.eastainteiept5t pios, Pltn de cedintd faF de Zei6 lmed,dtva fi sfinll de mliaane de maettry De taptezect ablinand n;relia a.un, ea va Atinge la sfertit rangulde Bu.ldha Cinewea un opil, va aveaunui, Cineiti dorestebun;stare,va gesi bunAstarea, Oricineabtie tat ce itt datette;pnn a b5hcalele celor invingeb I i

unit dtipLid de tele 21 il. a5pe.re .ie /ijre/. .u acitunt in difetile fiintele @nstiente d. a\ctrplu, pe.ttu c'.i s-pr.,rl. .aft: qhtcieaTa .ate ,il tnat au nult de trdn, pcntru a le grranta o via.te.et ntat /r1rg;, re nrn,felr; L? Tar,)Albi fara Albe nu eslP doar p-'ntru a \tretanlar lrrtJ;,.i st pei)tru inlelp.i!)n? in tinpuile s!ravetltt. nulli Ttta Penttt tlntrc .er lttn;na, it Cezroltalt it|.:irp.iunea .1.1 a.ffenl .ate nr o capa.:ttatenltaa d-D.cntrcl p-.i|ttu a l! darur teal)zar.accniraluk!|. lara s. nentfett; tt)b fatma KLtrukuila Pentnl aceia nt purn; intelep.tun., penru a'5t p!tt.'a d-azvoltn )naa, .a :;e manife\ti c. SdrasvattPentnt (e' (ar. nu pat, in.telep.ir inblAn.ili uln nttiaarc calt)e, ea sr manf+td ''ub lan a Ltnui pratcr.t Palden thama ln felul a.etta, a\is.j 1A8 itsp?.te teminine d)ferite, zeile Toate a.erlea tltnt nanlfEstirle l,nei

caie trei rundeif f e.are zi Acene Elogiipot fi recilate.u litm. Faceli prelim practicie nareIn.luse preceda-t rea Elog ilor cJ ron Nu uitalis; s: de preferat lasfergt Este mailnanteginu uiralitafacel dedicati TURISVAHA TUTTARE m;cdro ma/a(de 108or) de OM TARE rostili Eloq ile $ incepeti inainte

92

cdr+ea

ndnrrel<r.

hdrrtuele

93

/Vtcrntrre

penfvu

ddv'z-ireo ofrondelor^
nectaru u pe masaduanneavoastra asemenea VrzualzatmAncarea zat in nrma Buddha vizua prelio5 ofrilr o u vassi lnir-unmaresi OM AH HUMde trei ori 5rsfnlit mAncarea, Spunlr dumneavoastre dntre sau cu o combnate drn apoi ofrilro impreun;tu oricare mantre de oferirea N4anc;n: urrn;toarele

guru esteDharma, GuruesteBuddha, Gurueste5angha, de asemnea, Guruestesursa tuturor binecuv,ntSrilor ti feri(ilor, Pentrutoli guru u aduc ofrande.

As vrea si v; lmp:rt;te5c rugecuneaofrandeor de mAncare (demailot pe care o fo oses. in propria meacas;.Mi a fosttransm !e LLr amab tate d c;tre un c;lug;r carem a alutats; des;ver:sc o saphman;d recu qere in Aptos,SUA Este cevamag,c in aceasu ruq;cunede oterlre manc;ri; reusette v; a ea cu adevafat sa lndrepte spreintrospectie, in ata fe incatactulde a manca devneo practica

Ln^rA

.iY,\Y L,\7\{7\ c+l(t Sr\N.i aiAY T'UN T/\Y Lt\ru'\ I)C Z+IJN l<UN .iyJ J/]\Y Po Lt\,Mt\ 1/\Y all(l p'\ Isrll L7\M,A ^IATVL,A

Rostiliurmetoarele: i: !1 EH MA HAI L4encare, bdutur;, un.i friptun, cin.i nedarun, taate sunt tn feasta, ftte in naturat'en.trii si a vtdului,
ptJt I;. d ' e.];z oto , t e5 ,,r , d" . .1 * p. ." t"

rl

Devineaceande nectatpurificat. OM Ali HUM HA Ha HRIH(spunelt de trei ai)

94

cor t c a

hdhlt lo.

95

taate greselile de culoare,rr,rcs,qustsl iatie sunt purft.ate, Substanlel-a se schtmbe in ne.tar. El creSte int un oceantt devtne bine.uvenlat. atvl AH HUM lspunettdP trci ari)

f .' ( ),vt _\,\,r1(t lt +t/\ ai,\ \,r\ .l:r: \r'\:Jra^ st\ai:\ I '1a,\]\1,\1<1r4^. 1j,\ i I '/\.:i^t ,\Rr rr\ai_ s:\rrrr !,:\ r15 /\,\1 lltr.trDrt;\y_.\ T,^ )'r1 -1I tr\ ( )r\4 t'-\ilR.i \ I i\.:t )1.; / \ l/ \ I l] \ \ ) / \ - r li( _ l1/\+rJ^ 1(:JtA \r/\Jl3r \,'\:lR!:l ,\r'\lt7\ vnl)y7\ ,\ t/\l I /'\ 1t(JI)lIJ(_tlitl-l l,71.:n:a{: '\ ,\t:1i 17\ l l i I J i| ! J Ar r \ Nlxr 1, , ] \ S; \ , M l( Ji/ t / \ l'\ I i\ \ , t \ , t lic' 97\li vi\ l!\ri,\^:\ !(, :t)t r_'\,\ :1 \,?\JR(: A \r'1 R-\ /\r/\ rr:J 1-,:t

,\\'4

i .'

Vzra rzirr n,".tarul pec.reurmeaz; s; il betit toata .pa. rm na,tlorile, tam:ra ti ot.andede m;n.;r-. Apo 5punetnrantra de inmLlrre

Gandili:Buddha larafum;f primer. ofrarde f;r; nLi ai srdaun.!lere a m:rete brne.uvanl:1n Apoi, .:u m:rnilein mLdrn proster.;rii totrgurL.r d re,:td n 1;ramlrvnorosLa.na lvzipagna 22),olerll r.ltr," afop. (vzualzat;.,.n tr de gLrru pe cer);pro*e idl v; t irdurl olrande.;tfe1ol Buddha d r clazcced re.t I r c:1re toatestatuie, stupe e, 5.rip(!r le s th.rga de pe loi .uprinru tutLrror Lrm lor Toate a.-.!t-o. 5unt, de lapt,sursa de quru(esentn cncuil Lie!unt goae pe p3(ea or Geferal m;reat: brne.!v;ntrrel

96

co.r.:o

Monlrelor

hohl fdl e

97

ta ifirtia oferit tuturor fiintelor din celesase t;r;muri;gandrti c; ele suntelberate ti oblin luminarea. E lA Hat in .entrul inim/idharmachakra, Minte tt vAnt indestructibil abile, lnseparabile de supremulEran al hdtuNt, Adunare de guru, zeit'fi (u sembure cle conttiinfd, Voud vA aferin bu.utiile ple.eni Acestui cerc de magnifice ofrande Ve rug;n se acceptati cu pl;cere ti satisfaclie lntr-un linut de curafi binecuvenbre, Dali ne nouA tup, vorbire si constilnd sftnte. VArugdm, dati ne binecuvantareade a realiza in aceastj yiafi Adiincamahamudra vajrayoga, lnseparabilede ardne si intelepciune

sTrnte, 5tatuor, scripturilof si stupelor din toate celezecedirecl . Practicand yoga,mancarea aceast; nu devlne nociv;pentrumintea dumneavoastr;, otraviipentruce nSsculi in niveurima joasesau cauza de blocare a realizar lor Mencatulva purficare devenio m6realA dau v5va aduce rna aproape 5 va adunace ma inat har;decide fiecare de llumrnare si v; va facevala ma beneficS.

CELEOPT OBIECTENOROCOASE Acesteofrandeabsout norocoase pot f a:ezate in altaresauoriunde princas;.

,t'-...',

Cu1ecare imbuc;turA, continualiyoga mancatuluisia bautu uiimpreuna cu aceasta medital e Frecare inghilitu16 de b;utu15 de mancare, oferiliv le Siimbuc;tur5 dumneavoastra intiva,precumzeitali guru.Tnacen fei, putell strenge harunmult ma multedec;t dacaal fi ofert acestea iuturorBuddha, Dharma f;r: de num,r din trecut,prezent t Sangha :rvritor,si ob ectelor

4!'
Cele opt obie.te horccoase.uprihd unbrctufa de soate, .o.hilia de s<oi<e, vasul, steagul, <uplul pestilor, nodul misti., l.tusul ti rcata,

96

cofiea

nanrrelor

na^raele

99

MANTRE PENTRUCETEOPT OBIECTENOROCOASE


r,td ",oo, (vz p,r qr na99) Fac et ac er t ! c f u ln t im p c e s u n t , . 1 a t e : a 1 i n m e d i l a t r p o,e_ ' "rdd' ' pf n Jr ! t r , . a r i nt , . r 5t t e in. ; t s a de v r f a c a m ; , a c i o p t . r i r o p o ! t , r r ; d,r-r. f o^, . r . 6d. 6 , 0 , . . 1 , h"

1. Mantra pen t r u oler ir ea um br elut ei albe de soar e fr .a toate i i nt {!e s; ir r Lr ir r ior or pr in d; r ur r nd, n par la a lot dedu, r . r mea a ace5l r . bect f oTo( ot , . die est e ad! ! dr aceast n 1. , o, r r r . Lr o(h sl r;l l c tor i, s de . r r oar edDr df uluL {] e plr p|r r : , pnv nd . o. het ln t no (e i nvi de r t e dm br eLr t aa b; c. o per a

pentrLr r e ar . 1a , ,:r a p o Lq e n e ra t m o t v a t a d !rmnenvoastr; el ertu.re.t r . elt e p fa .l . (!e ,r p ,rgn . 2 6 i 2. Mantfa pen t r u of er ir ea. o. hilieide5( oi. , . u P ut et f a c e d i ru ' re i n c e o rd n e d o fl 1 , di r, i r l mp.e ro5ti l mantri r, Fe.a l oal e i nle e 5a a bi if lo1de. lna nor oc pr f d; r ! r ea d n par t - . a n ng. ir , o .l " , o'oo i e..rara d rrl o . r r ei sm ar aldu ! m acr at . Llr . ; nd ler m ec; t or n! e. lt a .orh l e de s.o cr r oiLr irtl; il] pnr leadr e; r pi; v z lr a z a t r; a c e 5 to b e c te n o ro c o a se tunt cafate de opt zel e ae O ir nnd e .a re -D .n ; d rra .t d rr n rrna dLmnedvoartra D a(a aveti r f i( t f en L r!)uE u d d l ,a l n a tn i ! d ,J mneavo:l tr;.vi r 1r char ma u:or ! ; v z ua l z a t o fe . re d d re (o f d d fu r r ot unjir ea

3. Mantra penf uuof er ir ea vasului cu ( om or i F e .a to;]e 1 f t e e ! . i a b: int ot de. r na nor oc pr n d; f t r r ea . in p, r r t ea nr,aa olr e. t noiocos,f ar e ene ad] r s de a. easi; iea oar . i ( r l a acesl | lr l ornre f Lrr,!i te, aib; pr ec! r n nor i de : r f : o'r 1. r nnixi id, . r nent or i| (e e dorA fn: n un ! a! p n . : ! conor

roo

. :o F ia .r

r r d r llr t- l- r

r 'l tr r l Fe l .

Io I

victoriei steagului 4. Mantrapentruoferirea norocpr n darureadrnparta Fieca ioatefirntele t; a lrainlotde.Lrfd (are este ddut de aceait;v ctoroasa frea a acestuob ct norocos, ferioar; verde,at:t de pr ceputain artee melodiiorde drrqoste, v clorer steagll .:nt;rd d! or lf trmp.e ridrca

7. Mantra pet r t r u of er ir ea f lor ii d lot us r-p f: !.i a]e fr ile e 5. i , i b. r lnlot de. uf a f oior lr in dr . u! . d I p. r t e, r
p d r-op ;i

pLr lt jr d in j! ! nr olL. r ; ! ,1r i er o.rrl , i rrLo r r l! r ?t id um f ; n: Lr r r , i .re de i otr! (u 10 0 de pel. r

pe:tilorde aur cuplului 5. MJntrapentru 'ferirea


rofo( pf n d;rLrrea drr pari ea F iec a t o a te fi n te l s i a b a i n l o td e .L rn .r s t nd,Jsde aaeatl a.aptl vant de nleir a a c e s t! o b l .t fo ro c o t, c a re prel um f r um oas A fe c o :r;, m ;n d ra .a rn p a u n ,au c;re och !tr:i uc' " 5c ! m r na a tu n c i .:n d t f c r d o r p e n d-oaLr

8. Mantra pent r u af er ir ea r olii de aur ,:; toat. r ft e e r a . r b: rlf lol. leaLr r , rf or o. pr n d; r Lr en dr n par i. -" nca.r.r.el l ! obe( 1 f of o. o) , . dr e ene ad! 5. ie. i. e, r ! 1a f r r m oasi 1e..nf.r (,r1e r.iliz. i piE. r lr a! r m ia, pr r r l: r d m ; ndr . 1i r r ar o. la r . r ; r n I

5. M antra p e n trl r o fe ri re a n o d u l u i mi stac o n p,rnea F r e. . io i rc t rrre l !a .r b ; i n td d e .l n a Fofo( 0f rr anr| 1.1 r(ea5l a ffLrmoas: e5te a' l u! de nr ea J a .e s tu r o b r .t n o ro ro t, c a re f ec oar ;, a l a t d e m n u n a tap re c !r| n r; l rrcl re. l un r, purt:rd mandr; i n 5us nod u l ri s J a rl .l l !i i .
-r\ tt, ,.1 .,,^ :..:..' \' ,j ::|1:!. :: : | r,j ," ,

ii ..

lO 1

. . r.1 ..r

rn .,q tr-L ' r

,,r .,'!l r ..l ( '

IOI

l-lrqnd

pentrr,r

spirit

UN PASA] D]N NVATATURJLE LUILAMAYEsHE

Mild nL este uf odr dir a ra r6 ;mild e s t e in16untrul t6u. O atitudinemilo a s e e s t es o u lia pert'u o ilimd in, ordatd.o v a r6 . . p o t ra Ce tot ceeace doreS tt cu o in ima b u n ; . De p19-plu. .'1,-ddu( a-tnt e p e -a n a " i p e tat6l meu cert6nduse c6nd eram cop L 4,epJseLdlo nl\'a oarel i 5 A rmA nV i A n is e rd rr Ld'd 10asld: st aLesli. e rt e t o r . o n rt rL t d u s e v1n;,zt de z. Fiindbund , ma mav ro ia s e le dea cat de mult putea. Dar tatal meu a spus ca aceasta era o prostte,deoarece cersetofii

eraudoar nisteputuroiiSiaveau o via16 u'oafe,asac; de ce trebuia s; le deaceva d .es tor odm er r c ar eau dv aaJ ni c io responsabilitate? Pand la urma,noi avean] o via l ; des tul de gr ea.M am anu a fos tde ( nu pol i fac eas ta>, aco r d, s punand: I a continuat sa le deacevacersetorilor din cand in cand.Totutitatel meu,careera si el bun,
avea JT mol v: el vroid 5d 'a.ii da.url

c6lug dr i l or pr s i eoti l or c ar er nunc eau di n gr eu la man;stire. A fost o J-riica cearta, dar nu stiu cineaveadreptate ti ctnegresea."

/Vtcrnlr^e

penltl.,z- vindeco,re

e! .h nr r,,rn s. ! ; ! . d; 5 i! nt et . . pab i 5i e pr elr r r 1 er a. l r r . f . r m ent Lr de cnre.r n-.voe llr ii t sem f elle . . - . la . : , at ! n. . : f d f a r of Lr . r t r at fe i :,!s! pa. enr ! u, Dut el r c( Lr nont le nedai bD; a i, pf es. r e tr.i amenl ! .or , "r t De a! em en- aa, l| t np. ex. n naT pr r , , ! , m ir t ze 1.tr pot ;D i r ea p ut if d in lLr r u dum f eavoast r ; , Ce^. lur r d f at ! r a bo r tratnnrenr ! ! ; r

S uf i lap te Bu d d h aV n d e c a to r c a re | creaz; pentrLr n prei nt:mp fa oos t a. o e l e d I c a e . s ;n a u t s a m orti i tutLrrorfi nte or t' ra.t ca V r ndec ; to ao r B u d d h . e s te fo a rte p u t ernr.; nu nJmai i n v nde..rea bo or , . r s p e n tru p l ri c ;re a k a rm n qatv..rorcdrei s revrrdLrta bo. r ; : r a .e o rl :;re mo r (i u rm a r- " ; bo i A .-.as1; praal c: ,.rl p, da as em n e a p , fa d p u l -" r i n a d L r cer-aa sLi (.esu u, atal tempr)rar,

R onnd . ar,tf . Lr Buddh. rVr nder ; t or Lr . a o pr r . t . ; z n. : , 1ol B udl l hnsi tsodh s. r 1llaf e vor d. at l] nl e. er r r t . r 5i . Lif i o m dnr ; it i Ll. l r:op at-" ft r! , " {, ult iubt . 5|n- " r ir qhda lnlot Ce, r r n: A, e. r nn -. puri i ca toai a kar m elenoast f eneqaive s ne i|r nenL- r npd bo l 1i 1u b| rr;frl esp I lir r De aser nenen, adr . e lu. cet i t . nLr 5e pet r , oce pe porr va oof fl e or noasr r e

C; nd . n e v ae s tefo a { b o i r.v , d e o b r r budi st care5unti aml ar r! . r elt e p ra c tc r e a b o re a z ; me d ta l r :i pul a (ri tl rnun de ad!.ere a ot . andeo r) r;tre c e :a p te Bu d d h a V n d c:tori E f.tu acel torpq.i e51e int ot dea u n ab c n c l ., n d i e re n t d a c ; persoafee i r revrns 1raes. i rl c ont nlr r ro , o n .e d e a z a b o l s m o r E..l 5l vor reven nredal 5;r voi m ur pei te o z l a u d o u ;, .u o (o n s l nl a l mpa(al i , s nr i n d!ref," p l " d , 'P llr d 5uL. e! u u g e n e ra l )e 5 p re a re ra .a res e roagi catreB ucl cl ha V nde.ai oru lr c .. ,r , u , p .l r d ,6 d 4 ri p ,.rn e tu n d a q n o s l r.b o ,. , , .

l ai ; mantra rc! r t ; a lu B! ddh. r V ndeL: t or ! l:

Il
r. ,\ Dy^T I |,\ (),\r r:,rr(:l(l|i\Nl)z)l(: I! r.r!<irl\,\!r:ya
?Mr\+lt\ {<-\r)z'\ 131i(a K.l l^]\D c Z yc 5\,,\l l,^

-S/\]\1Ltl)ai/\l
Li I

v ; aD. ir in v i e s :

" ," p" -. of, nr i . r ui !rmatoare

I oo

{ . a rl .-.r

rn .rr

.- 1 .' /

to7

Bhekhandzye inseamn; ,,eImnareadurer '; m,rhabhekhandzye inreamni,,marea e rm narea durer ". ptifitr|.)lbhekhandzye O expicatiea intlesLriul esr..een ca se refera a elimnaread!rerii d fr ruff nta adeviratA, f! n!rna di boal;, i 5i drntoateprobemeleEninl;turat;durerea morti s a renastrir ' g:ndur rauzata de karma sl de e tu brratoar-.Prinr bhekhandzye l min; toa!e p,obemelerorpLrlir| s al,.mntii, n(lurv b;tranela

i
i

A doilea bhekbardzye d I manir;e imrn:adevarata cauza a sufer nie, carenu e5tedrn alar;, ci din mnte Aceasta se refera la karmas ln qandunle (aTe cartu b!fa mtntea,acestea { nd .aLtzenlericare per.n t fa.ronof erlerfi,C!m ar f men.area 5 eiplnerea a soare, s;

CUM SA FOLOSITIMANfRA iN MOMENTUL MORTII Este i{r.rterndrat sa rosrI , .! o rrrot valiebodhl.hiraa, num-o e rl;nt a u Buddha Vrndec;loru pe6oane manlra sa in Ltre.hea Lrne pe i rTloade sau a LnLranima,deoare. prevrne astfe se renatterea in nivelun ma lGse Da.; persoara p moade nu ma poale auzi mantre e,

Ioll

..rrlc.r

m.rxrf.rl.'r

hanireld

loq

puteli peste corpu or Deasemenea, le putelirostiii apois, le suflali aplcaparfumsaupraf de talcpe corp,: apo s; recilati 5i si sullali

CUM SA FOLOSITIMANTRA PENTRUA AJUIA UN BOLI,IAVSAU UN MURIBUND practrca Atuncicandefectuali pentruo persoanA ui Buddha Vindecdtorul care este bonav; sau pe rnoarte,rostiti numeleceor iapte Buddha peBoanei V ndec;tor.Vizualzalr-i unulpeste celelah, deasupra respectlve

CUM SA FOLOSITIMANTRA PENTRUA CRE9TE PUTEREAM EDICAMENTELOR Numele ceor iapte Buddha V ndec;torsunt: pentrua mantreleu Buddha Vndecatorril Medicltibetani folosesc prinacestea real|z;nd lor cu puir spirituale, binecuvanta medicamentele pacienlli lor Recitand recuprare rapid;ti purificare mental:pentru putern puterea medrcamenteior mantr;,noi,de asemenea, cre5te aceasta pe carele primim sau e oferimaltora. izali intr un vasin fala dumneavoanr; Agezali medicameniul ti vizua albanru, lLri. Pediscul luniieste a9ezat un ON4 un d scde unddeasupra in sensul acelor lui Buddha Vindecatorul inconjurat de s labele manirei mantra, vizua izalinectarul cumcurqe de ceasornic. in timp ce recitali in medicament, care dinfrecare siLab: in medcaments labaspdizolv; devrne mai puternic. Cu cat avelimai mut5 crdinl;9icu cat rostlti va aveamai mulu putere cu atat medcamentul mal multemantre, practicr acester depinde de ntensitatea Eficacitatea )i de puritatea propre dumneavoastr; credrnle. 1 VestitulRege Glorios alSemnelorMnunate 2 RegeleSunetului Meladios, StrSlucitor Nimb de lscustntd, impodobit.u Nestenate, LunA,i Lotus 3. Aur Mtnunat ti Pur, Mereald Nestematdcare Conduce Totul 4. Supremul M;rel, fdfi Tristete 5. OceanMelodias al Ptaclamatului Dharma prin Desfesurarea 6. Cunoa\terea Clare, Suptemei inlelep.iuni a unut Oceande Dharma I 6uru Vindecatol Rpqplp luFnti de Lapis

Vizua izalicumsunttrimsede pririu Buddha b;utur m racu oase caTe purlic; persoana de toatekarfirele negative: de obscurtate Rostili numele tiecaruBuddha Vindecetor d :apteori a rand

cdrtea

msht*elo.

Vindec;tor, totu:, rostili catemantre dorili,5i apoi Lau timu Buddha persoana purfcare puternic;. Gandili ca este vzualizaldin nou o purificate; constrnta nicio karm; negatv; nu mai exisu r_n complet precum curat cristalu . Buddha devine calm:i ui saua e, iarcorpului/el de bonav, se topette apoi ln uminas este absorbri Vrndec5tor inc;t el sauea corpul, vorbrea 9i con:tiinta, astfel binecuvantandu'i est devine una cu Buddhavrndec;toru Constiintapersoaner ndeci;torul Medrtali in sfenU a lui Buddha V transformat; conttlinla cu Urie a aceasta unitate

Mcrntr^e
pe>rltu s1eoFirecr

hor^r,rl r,ri r,nedito;i


M EDITATIA

i lor^

O medrtat e reuste depnde de narea conttiinle dumneavoastr; Rostrrea anumtor rug;ciunr poateinduce potrivit;.Puteli stareanterioar, spunerug:cuni tare sau in filnte, ene vital,insa,s: le rostili{u inlelegere I sinceritate lncantarea mantrelor nu esterostira mecanic; a cuvintelor Este cu adev;rat o rugaciune. Estedeschiderea inimi pentrua comun ca cu adev;rata noastra nature. Cuvnielene folosesc pur ii simpludoar pentrua ne am ntt ce incerc;m pentru s; oblinem a ne creacauza :i pentru carene rugam

cdr.ted

na(r/elot

mortrele

lrJ

Mudra pentru meditalie Una dintrecelemai bune metode de a nduceo starpregatitoare pentrumeditalia minunat5 spiniuala este$ incercali sd vA asezalr intr o maner; re axau 9 s: v: pozillonat m:inile in mudraNledital e Stal cu spatele drept:i, dac; esteposibi,r_n poz-tra Vajra, careeste pozita de lotusa lui BuddhaL;salimeinie$ se odihneasc; usofin poalein mudraMedrialiei, careestear;tau acr Observa_t c; m;na (1aa<p. d edord dlo Lr\or d""5 jpr. marr .re,lgl

TADy'\a}l^ o^4, q,^tAV P,AR:1SA?Mqj\T'4y

q,Aa^y

a'i\R^.trArAy Bc)Dfl it ;Vi\llA

@
Zece minute consacrate aceste medltalii in fiecare d mineal5 vor face pentru pacea rnrnunr mrnlii dumneavoastre. vj velts mli totalinvorat gatapentrua incepe ziua ir plinde putere,

MULTIPLICAREAMANTREI Conform sutreor, dac; recitali aceasfi mantr;de:apte or in fecare dimneal;, orce fapte buneve! lace in aceazi, incustvncantarea manlre or, vorfi multiplcate de o suu de mride ori. Decl aceasta este o mantra penirua fi rostt; in fiecare excelente d mrneaF, in scopul pregatrr i pentru actviulilez nlce.

Am descoper t ca una dntre ceie mai bune mantrde incantat in medlatieestemantr.sutre n mii,cunoscuu Perfecliun i li l:amanlra inleepc pntru Lrnii. Este nrinunaU riclcarea moralu ui:r pentru insp rale Aceasumantr;esteIncantat; in imbasa orginal;,Sansc|Uln timp ce incantalacedst; mantr;, vizua rzal pe Buddha Shakyamuni in spalul din fala dLrmneavoastr;, trimil;nd razede umin; in toate direclii e, b necuv;nnd lLrmea dinjuruldumnea9 umpandroi spatlul
vo a'. ; L g o oo. o lLm i' l. r dlba. ldld r ." t r 'o

.i9
M7\I S/\}rB+I-I\rli !iA.MBTi-\RA M/\+|A D&ArdA AJM)\NA +tUM SARA (),M ,M,ARA BJ^'IAAA M'\RA K''\R/\ DzAW,A +ILIM ^{A+L4
hqhtFele II5

Il4

cqFteo

bdnrrelor

/Vtcrntrae

adwcdtoove

de pr,rter^i
MANTRE PENTRUBINEcUVANTAREA M4IfT Eudist I du maunri,pe care e numesc mala Mal, suntin, fatestrans una l;ng; cedlaltisi poi fi f;]:ute drn piet,epreloase, semrnte de bodhl sau din oricealt fe de matera preferat de dumneavoastr; Deobrrei, o,?d/aconline 108margele, dec, claca vrsecere 5; in.antali ' mala din or ce mantr;,inseamn; ,,o s; o incanlalde 1AB at Mata poate f, de aseme|a,3ub fofmede bratar;, din2t salr 28 de m;rgee ln ultinr i anl, m;rgelele budiste de genutacesta au devenitjoarte populare:chiara mode. Ronrli mantra de binecuvantare de pe pagina urmatoare de Sapte or Apo , dac: dofll , rosttr o pestemaladumnea voastra, pentru a m;ri pUterea urm;toarelormantrerrala

ao
oM f<llt-sJR'\

v-l|RrAyn

itu,^.l

(U
MANTRE pENTRU BtNEcUvANTAREA cloporut-ul R npoche a fostfodrteamabil mantra :i mi-adat aceana m nLrnatj a unuic opotspecia pe care eu I am desmnat s6 rnareasc; energia sau fortavieti (ch, spaliului din lurutnonf!. Clopotul ene confeclonet

116 -ayteo

rnanrrelor ^onraele II7

pentru p aneteSunelul d n gapte tipuride metal, a s mboizacele sapte prezenle de dulceli, datorite ceor Fpte metae, c opotu ui esieextrem cur5l; spalu de toatech/ negatrve Rnpoche m aspus eLpersistd:l aceast; mantr;special; de:apteori pe clopot, ca at putea5, incantez de a da puter clopotu ur, Tn timp ce e suna Acesta esteun mod mrnunat astfel incatorcinei airde sunetus, fe purficalde karmanegatvA, rarspaliul curelat de toateenergie negative

Pentru binecuvantareaoricirui tel de carne pe care il mancali: dac; roniliaceash mantra de gapte ori peste pe care orice fe de carne il mancali, greleala eavaindrepta dumneavoastre de a consuma carne an mau ac;ru carne o mancatis; renasc;in T;rarrlu iiva aluta Ferc r i.

(9

o
o^/t PM.) u9tll{J

ao
aJM7\r^y +rrtrv Py

@l
ALTE MANTRE CARE ADUC PUTERI mantrade Pentru binecuvantarea pi<ioarelor: daca rostit aceasta tre orit apoiscupalipe ta pa prcioarelor voastre, velif s gurca alunci .and velrp55i neatent cum ar fi o furnice, :i veli uc de oricecreatur;, va rena:te in Tiremul Fenc rir. ea

e.\

V(

O,M KI<AY

I5r\

R,!\(]A,N^

fiU,M

HRJ

sv'\+l,\

.J
II8 cdliea mqnrrelo* ^d^rrele ltg

$crnir^e

penftra

T A RA A L B A - Z E I T AT O N G E V I T A T I I Tara Albeesteunadintre cele vei zeitaialelongeviulii. Tara Alb; are palm;ti c:te unulpe o faF Sitrei ochipe fa-te, ceteunulpe fiecare fiecar talpi, pentru a faceln totalgapte och. N/ena dreapuse (9e5tul lungulgenunchiuluiin mudra mainii) Supremei odihnette de-a GenerozitSli. Mana vlSstarul unuilotus alb,care infiorette 5anan951ine l5ng5 {oarte urechea eistanga.lntFo manierd linittit6, eaesteimpodobit6 podoabe cu o tiara. un tiragde m;rgele scurt unul lung, deaurcu ti pietreprelioase, din m;tasecolorate. Atezate 1n ti poart; vetminte postura Valradeasupra unui discde luneti ln poztia lotus,ea ene inconiurau de cercuri colorate siincadrat6 d flori rozde lotus. pe Tara razede Vizua|zafi-o Albdeman6nd luminS alba,semnificand lonqevitate, care rntraln coryul dumneavoastr; ih timpceincantalimantfa Gandili cu tarieca lumina albeve purifica detoatekarma negative care provoca puteride vapoate o moanempurie. GAndi! ceprimili longevitate.

longeviiote
S; tr; eiti pan; la o varst:lnaintate esteunadintrecelema rmportante binecuvSntari ae vielii,pur Ii simplu din cauz;c: vialauman: este consideratd a fi atat de prelioasa. 5a fii n,scut in nivelulomeniri este considerat a fi cel marprelioslucrudintrerenalterle in celeiase niveuri ale existenlei, rncludchiar tr uramul deva (sau a ze lor). Si acestea deoarece budiitii se gendesc la renasterea umanaca a cea 5raceasta care conduce sprepract cainv;l6turi or lui Dharma Buddha, care arat; drumuldrept c;tre eliberarea total; de karma,elberare d n cercul nester:iial na:ierirti renatterii, cunoscut ca rarrrala. Decilongevitatea estefoarte dorta, intrucetesteclar ca bund ziua ca trebue $ ne facemviala cat mai plni de lnlelesuri. ZeitAlile Buddha Amitayus Bodhisattva care aketuiesc treimea longevitafisunt Tara Alba, ti ma.Celema1 multepicturi budiste alethangka acestor Buddha ti Namgya pe ceilal-ti li aratede obicer doi Buddha ln collurile din stanga dreapta ii jos.Pute-ti practicile incanta mantreegiefeciua dedicate oric;ruiadintrc acegtitrer Euddhaai longevitdtii dac; dorili $ v; rugali pentruviala durnneavoastrd lungS, vialaaitcuiva. sau,:i maibine,pentru

@
07\ rARe ru!,aR Prr.^Jye JNy.ANn

r4rriR
PDIS+ITJ./!I

r4Re ]\4,\^,rA AyUR KqRr4 ye svA+r^

ILO

can,ted

mant*elo*

lungi ii vieli mantrevielii dumneavoastr; Dedicaliharul rostrii acestei lungia tuturorfinlelor.

MANTRA LUI NAMGYAI-MA plin; de puteripentrupurficare Aceasla estemantra s pentrulongevitate:

@
o^r B+rRu^,l svl\+t,\
(2^4 AMRJTJA JAYUR Da. Di'l; .S\/, TIA

Frun6a

ahe lara Alba estelha dintre 2ei6tile @re ofqa datul longevhe.tii.

cdvted

hsn|.eloP

6dj^

ele

r21

MANTRA PLINA DE PUTCRI9I PRACTICA LUI BUDD HA AMITAYUS pe Buddha Vizualizalil Am tayus ro:u,lin6nd un vaspentru vial; lung;, p cu croarele incruci9at in poztia Vaira La inimalui Amitayus sunt un lotusti un discde lun5,:i deasupra acestora, srlaba centralS HRIH. Vzualizal razede lumina ro5e carees d n HRIH in loate diect ie, aducand in vastoat; esenta vretiin samsara, a\lla in,;r 5e I'nole(J rFcrd'oarrru v dr; lurga Apoi, vizuaizalr acestnectarcurg6ndd n vast intrandin chakradin creitetul capulur dumneavoastra, curgand in toate canalele fiz ce ale corpuuLdul.nneavoastr5, in a:a fel incat s; sim1li cum intregulcorp ii intreaga con:ti nF sunt lmbr;lr9atede acest nectar de v ate lung; Nectarul v; cur5tacompletde toat bo ie, spiritele re e, karme e negative Aceste nqativsme sescurg cu totu d n corpul liintunecimrle. dLmneavoastr, ln timp ce facel aceasta vizuaiizare, rostilr manira de a pagrna 126

auddha Amitayut este. de asenenea, una.tinte .eiteile @re ofed .larul unei vieti lungi. corput sdu este rcru ,i et line vasut ca.e @ntine he.tarul

Ia4

coy'eo

hontFelor

4ohrrele

I25

r:R^ y^y^ NA^IC' R:\IN. o,\/r N^Mc) Gt|)A(ir\Vi.re ,\P RJM.rEA AYUR JNYi\]\)A [^t^]/e SUAi'NJ S+ttts^ D?..}raA DZAIA AGia'AYA ',A-r aUDD+l-AyA ,AR+l-Ar(] s,4 t!^KsnM .rr\ yr\ !+1.A oM puNve PllNye ]\.1A+r,4 PUNye rJu^y nPiRJ,\ritr^ pu^y6 ^ytr PuNy ]\|,Ari/\ nyuR JNy.^N. StDD|lJ S,ARV^ Rr|P .'9c DlrRuM JAyuR JNy N,4 K^y at^4 D+lRrl,M (,M DURTA,M 3+l D+IRUM
5(2 D+It{LI,M tli Lt+lRl,l7vr IsC D+IRUr\l 5i,M5KAR,A cr,\r 53RV^ D+IAR,My\TiV PSRJ9HIIDDII-^ ; .iJA64A/\ 5AA{UDCi1T BJs+IIIDD+IE S\,ABHAV)A ye sv^+14 P^RJV-^R^ .Mn A N^y)\

Dac; nu aveli timp, puteli rost mantra scurta a lui Amitayus:

@
()M AM'\Ri'Ni'

al
Efecte benefice lvlarele meriia rect5rii aceste/ mantre chiartio rngura dataestede necupnns. proteclia Eareprezint: 5uprem; Tmpotrva celor opt aspecte a e rno[]i. Rostirea acestei mantreopregte toate searnele carenu aduc noroc,toat ghlnoanele:itoatArnaga neagr, Eaestecapabita sa inl;turesutede obstacole poate Boala fi el minat;5itoatecir.umstanlele lavorabie - primte. Calt;lilebenefice aleacestei manire suntdincoio de concept. N ci ch ar Buddha si Bodh sattva nu sunt capab li sa exprim benef crile acener mantre. Realitatea safundarnentalA estesunetuldLt. Acesta competeaza esenla tuiurorVielior Transcendentale nconceptibile.

126

cdrled

MdhtueloF

hd

trele

Ia7

$ontr^e cdtte Jarrabhalo

IAM BHALA ALB Vizuaizaliacest Jambhala umpEndcasa voastr;cu qiuvaeruriin timpce rostiliaceaste rnantr;.Incantali mantrade cel pulin 108oriin fiecare zi:

- Buddha

ai br.rndstdr^ii

<)M P,ADTMJA KR()Dll +rRJ DJAy

zetallor budste se numesc Buddhaa bunesuriidin panteonul a practici caresunt consrderate Jambhala Jambhala, 5i ex st; diverse de ser5cie fiin-telor umane in despovararea fi extremde puternice de bunastare lambhala Ritualurie cu bun5stare. binecuvantSndu'ie linanclarea practicate suslinerii cu motivalia sunt cel mai bine unor acte de caritateti a 16spandrrri a efectuArli man55tirilor, inv;Fturilorlui Buddha practica va5elor de exerc Existe trei t puri fundamentale lii lambhalar mantrelor' Aceste rostirea ofeIrea de ap; 1u lambhala:i de bun;stare, trei diferiti c;tre toll cei pradicl pot fi fScuteori c5ire unul, ori Galben, care Jambhala sti pe un dragon, Alb.care JambhalarJarnbhala picioare To-ti cei ttel in Negru, care sti std pe un lotus,Silambhala donnlele, careindeplineSte lor stangi o manguste lambhala I n ln rnAinile pietre pre-tioase biluterri, semnrfcend gur; se revaBa din a c5rei 5l d;ruitade lambhala. bunastarea

'a

I\RYA JAMB+IALA +ru.M Pfiet

tanbhala AIE una dintre ele trei pnncip.le zeitati buditte ale buotttirli.

r28

edr+ed

manrrelor

ao^rtele

129

JAMBHALA GATBEI'I JambhaaGalbenare ln m6nadreapti un truct, iar in manastangeare o mangusta d;t;toare de comori. Rostitimantra lui i-i:l{i..-.iqde 108ori : rugal v; ca lambhala sa .r:.iiJti-rl pe dumneavoastr; v; binecuventeze ti prosperitaie: fam liadumneavoastrS.u

penfuw /Vtontrd ccrve pldng

copiii

e,\
A,AM() A4,AIJ .iAAJ\ JA 'T 5

l]l,ti_e ]tsc: sv)AH,\

@
C'M JI\MB+IiL,\ J

@
Rost pesteniSie li aceast;mantrdde 100 de ori S spunetr-o aE Sp;lali corpul cop ulu cu aceasu apA Apoiamstecali aceasfi apacu f;ind pentru a faceun aluat, drne un corpuman Dac;coptul ti modelalr pl;ngeseara tArz u, puneti figuradeasupra usiipr ncipate. Dac;copitul phnge in zor de zi, punel-o sub u5i Dacecopitu plangtoate noaptea, punelifgura sub patul mameisau sub p5tur;.DacS plSnge copllul z Finoapte, mantra pe hertie trebuie scrs6 si! nute inlurulg:tu ul copilului. Tnacest caz,se aecomanda ca mantra sAfie scr$ in imbatrbetan:Cel )': marbrneestesa incercal s; facel rost de aceasta de a un inalt /amasaude la un geJhe (proiesor ca rficai)

@
JAMBHALA N EGRU Acest Jambhala arecorpul negru de obiceivizualzat cu o expfesre 9 este furioa* : snd inconlurat de un cercde foc. Rostrliacean; nrantr:de pentruca binecuvanter 21 de or in timp celacelro rug;ouneputernic; le bun;st;rii5;f1erev;rsate asupra dumneavoastr: dumneavoastr;: 5ifamiliei

.O
or\ JATDRTA-yANJ ?Ml.tK AHRA.,MARJ SV-A+I'\

@
rlo cartea Mdhrrelor 6d^rrele I3I

Cwwr

se pr^crclicd

M D ITATIA int5i respraU inde ung,:i aporexpirali. ln timp ce exprrali, vrzualizali lvlar gandurile bol le, spiritele rele, aclruniie nesebuite din ntedorul cAtoate 9i dumneavoastr: :r urme pe careacesteae au l;sat 1n constlinla Aceste luclur releva iesd n corpprecum dumneavoasir5 suntpurificate. in p;mant. un fum neqru il dispar putern Acum, in timpce insprali, vzualizafi cumraze cede lumn5 sunt pure,perfecta conStinfa a deplinei emise de stupe, caresimbolizeaze (Pot lluminari fifo oslte: altob ectede meditalie, cum af fi imagini nu v; suntpe plac, salialteobiecte sf nte.Dace acestea a e lui Euddha cum ar fi crstaelesauenergia atunciputelifaceapel a alte surse, v ndec;toare unrver5al;.) lumini ab5 v; lumineaze corpu 9i totodau pe dlnSuntru, Aceastd purrflcandu-v, le:i gandunLe detoat bo ile,spiritee rele. acliun complet in constiin!; Simlil cum nesabute Si de urmee l;satede acestea intregul corp esteacatuit din luminaalb; Nu mai dumneavoasira ConFtiinla suferli5i nu ma avel probleme. ti corpu v, suntcomplei grji Din vadulcapulur e rberate de ti de negativism. I p6ndin v;rtlrl intregul durnneavoastra corpesteumplut de degete or de la picoare, pur; binecuventare uria$, de o m;rea1;, o bucurie

o r,neditolie cu l.l'vnind crlbd


v se pareconfortabil;,snustali Relaxaiiva : a:ezalrv; fn oricepozrlie precumstarea ui nu este atat de mportanta int ns. Pozil a corpu (onitiintei atuncr dnd medtatr

MOTIVATIA intrebal-v; uneimotivali pozrtrve. lnrotdeauna incepeliprin genrarea i me e nu ene doar vietii mele? Scopul v et este scopul rostul ,,Care :i probleme e : sa oblinferi(rea Scopuv elii mee nu e5te 5; im rezolv mic: inqust,cr estetot atAt de vast precumspaliul nlnrt. Este pe toli de problemele lor lr de ar responsabil tateameade a elibera a sprelluminarea desiv5r:lu Pentru suprem; conduce sprefericirea im pentru flnlee, trebuie sa cultv puteasa fac acest toate servciu penvutoateli nlle Trebu e inlelepc unea,metodele t compasiuna fac Pentru aceasta, eu s; am s;nAlate s5tr; esco vialeindelLrngau :i medrlalre cu lumn; alb;." aceast5

94 -d.Ied

hdhffelo.

rJrdcticaka

mdhlvelo.

epeciole

I35

gSnditi Dup; ce ali exper mentataceast; mafeala binecuventare, c5viata poztive, dumneavoastrd a fost prelungiu9i c; energra dumneavoastra fericri ti a succesulur dumneavoastr;, a crescut, ca tiinle egerea cauza Iluminare. Totul este deo in crescut in dumneavoastre. drumului sore oe iar ii iar: Repetataceaste meditatie cu respiralie Expirali inspirali d n obiectele ii purificali; : prim!i Iurilind Sivindecare sfinte. dumneavoastre corpne alcituitdin umin;ti pl n Simlilcumintregul de mereala bucurie.

DEDICATIA pozitiv5 pe careal coiectat-o Acumdedicafi tuturorfiinlelorvii energia pringenerarea pozitrve prin acestei at tudini efectuarea aceste meditalii. : Ej :E ,,Datoritatuturor acestoracliunipozitive,fie ca eu sd facse creasce in mine o desAvartid tnime buna pline de alttubn ti se realizez fericiea inegalabilda deplinei lluminari. Fieca eu, de asemenea, sd ii conducpe toli ceilalli cete pa.ea perfe.tA a minlii, .arc este lluminarea depline. si, prin toate harurile acliunilor pozitive, fle ca orkine md vedepe nine, mi atinge, iii aduceaminte de mine, vohette despre nine, se g1ndette Ia mine, doar prin aceasta actiune singulardrt fie eliberat inediat de toate piedicil-. cete fericie - boale, spirite rele, acliuni negative, intuneric ti s; realizezerapid fericireadesev'rsi6 a deplinei llumin'i."

r36

csfied

*1slntuelor

practicdred

hantrelor

specidle

It7

Fof osir.e ct celov


wlns1rr^e?ece lnacrlrlte

1. Mantrele lui Chenrezig

pline

de pr,rter.i

HUM OII MAN PAL')IV]E Mantra lunga: AR/,\NYAr]A!ar.i\RA/ !'4iiiLrrlr,\N/\ / NAlr'lO IRAYAYA l'iA[/O RATNi\ / EtlODllAY/\ / ARHAI AY 5/\MYAKlAill / FA AYA I AIAG,\IAYA BLlllA fATAGAIABYAY/ AfillAlAY IIYAY/ !A|\'1YAK!AM Nr\[4i] SARVA !AiIVAYA/ / 8OI)H ]VARAYA ABYA AIAIOTITtSI BI]DOIJAY 8YA] / NAI','IO DARA/ / OI.'4 I]AR,.\ / IAYATA KARUN KAYA / I\/IAI]A [4AHI.SATIVAY! PRA( HALAY ail/\LAY,' VAIAY / fHALqY DIIRU / TAY D R D R / DURLI VARAY / lL1M L aH lfl J/\LA KIJIIIl,4AY PRA( flAL/\Y/ Ktl5UV]AY

2. Mantra lui Euddha Vindecdtorul (scurtS) / BHtKHANIIZYE I'IAHA EHEKlrr\Nt)lYE BHEKilANDZYE / 0l,,r TAUjYAfIIA SVAHA SAI"']L]I]ATAY RADZA
Mahtrele x1(luse nai tut au puteti inoedtbile. simpla atihge,e <u acesre manrre a.orpului .uiva.ate abia a mutit adL.e sigutant3 <. acet <nev. ^u va renatte in tatafru,i intenoarc asezate deaeupta ihtftrilar in tteGte .anere, ori.ine lJece pe sub ele va fi purifi.at sr binecuventuI d. tulbureri dentale ti ae m'rddtie.

3. Mantra Rolii (are indeplineste dorintele HI]M PAY I.ISI]N 5IIA B MALAY ONlPEI.'/]C

IJt

. ,.' .r" ra

s r.rrr{ $

l<'r

pr - . ii. nr . t .

'*or r r t

lor

speciole

r l9

4. Mantra lui Euddha Mitrugpa ROCHANI TMYAYA / OM KAMKANIKAMKANIROCHANT NAMORATNA SARVA PRATIHANA PRATIHANA TRASANI TROTANI TRASANI TROTANI SOHA SATTVA NENCHA NI MAY SARVA KARMAPARAMPARA

7. Mantra Razelo. lfiaculate (2) GAM GANAMDIWAIUKA / TATAGATA NAMA NAWANAWATINAN,I / OM BO BO RI/ CHARI SVANAM SAHA YUTASHATA NAMA/ KOTINI WARISOHA CHALA / MORIGORI NI CHARI

8. Mantrele hi iaamgyalma 5. Mantra lui Kunrig (zeilatea care elibereaz: din nivelorile mai ioase) / RAJAYA SHODHANI DURGATAY / SARVA OI\,4 NAMO EAGAVATAY / OM / TAYATA EUDDHAYA SAMYAKSAM / ARHATAY TATAGATAYA / SHUDAY PAPAM BISHODHANI / SARVA / SHODHANI SHODHANI SOHA VISHODHANI KARMAAVARANA / SARVA BISHUDAY Mantra lungi: / PRAT1VISHISHTAYA SARVATRAILOKYA OM NAMO BAGAVATAY BHROOM BHROOM BHROOM /OM TAYNAMA/ TAYATA sUDDHAYA / ASAMASAMANTA VISHODAYA / VISHODAYA sHODAYA SHODAYA / ABHISHIN VIsHUDAY SOBHAVA GATIGAGANA AVABASA SPARANA VARAVACHANAAMRITA SUGATA TATAGATA CHANTUMAM / SARVA PADAI / AHARAAHARA/ MANTRA / MAHAMUDRA ABHISHEKARA / V]SHODAYA / SHODAYASHODAVA MAMA AYUS SAI\4DARANI VIJAYA / USHNISHA VISHUDAY / GAGANASOEHAVA VISHODAYA TATHAGATA DITAY / SARVA RASMEE SANCHO PARISHUDAY/ SAHASM TATAGATA / SARVA PAfiIPURANI / 5HAT PARAMITA AVALOKINEE HRIDAYA / TATAGATA TITAY / SARVA SHOOMI PRAT1SH MATAY/ DASHA / MAHA MUDRAY MUDRAY / MUDRAY ADHISHTANA ADHISHTITAY KARMAAVARANA / SARVA PARISHUDAY VAJRAKAYA SAMATANA SARVA / VISHUDAY MAMA AYUR VARTAYA / PRAIINEE VISHUDAY TITAY/ OM MUNEE TANA ADHISH / SAMAYAADHISH TATAGATA

6. Mantra Razclor lmaculate (l) MA PARISHUDAY BUDDHA KOTINN SAMYAKSAN,I NAMAsAPTANAM / AMRITA TUNEN/ NAMOBAGAVATAY PATISHTA NA SI/A8YA CHITA AYUR SHUDI/ TATAGATA / OM SARVA / TATAGATASYA AYUSHASYA BIRYA BA TATAGATA / SARVA SAMHARA / SAMHARA BTSHODHANI SARVA TATAGATA LAY NA PRATISAMHARAAYU SARASARA/ / / BODAYA / BODAYA BUDDHYA BODHI / BUDDHA / BODHI SAMAYA / N,IALAM I BIGATA MAMA SARVAPAPAMAVARANABISHUDAY SOHA HURU HURU EUDDHAY SUBUDDHYA CHARA

I4O

cafieb

nadtrelor

|'Fdcticorea

hdrflor.

sPecidle

I4I

/ MATI MAHA VIMUNEE VII/ITJNEE / VIMUNEE MUNEEMAHA MUNEE MATI MAHA MATI / MAMATI SUMATITA]ATA / BHOOTAKOTI SHUDAY / HEYHEY.IAYAJAYA/ BUDDHAY PARTSHUDAY / VISPOOTA / SPARAYA VIJAYAVUAYA / SMRARASMRARA/ SPARASPARA TITAY / SHUDAY TANAADHISH BUDOHA ADHISH / SARVA SPARAYA / MAHA VAJRAY VAJRAY BUDDHAY / VAJRAY SHUDAY / BUDDHAY / VAJRA / VIJAYA GARBAY VAJRA 6AR8AYJAYAGARSAY SUVAJRAY / VAJRE BHAVAY/ VAJRASAMBHAVAY / VAJROD JATA GARBAY SATTVA / SARVA VAJRINI / VAJRAMABAVATUMAMA SHARIRAM GATI BAVATU / I\,IAYSADASARVA KAYA PARISHUDDHIR NENCHA / MAI\,4 SAMASH TATAGATASH CHA CHA / SARVA PARISHUDDHISH / SODHAYA SIDDYA EUDDHYA / SIDDYA VAs YANTU/ EUDDHYA MOCHAYA / VIBODHAYA / MOCHAYA EODHAYA/ VIEODHAYA / VISHODAYA SHODAYA VIMOCHAYA / SHODAYA VIMOCHAYA RASMI HAYA / SAN'ANTA MOCHAYAMOC VISHODAYA / SAMANTANA TANAADHISH / ADHISH PARISHUDAY / sARVATATAGA]AHRIDAYA MANTM TITAY/ MUDRAYN4UDMYMAHA MUDRAY/ MAHAMUDRA PADAI SVAHA

h ifeqii .ostiti: OM AMITAY/ AMITODABHAVAY/ AM1TAY VKRANTAY / AM{TA GATRAY / AMITOGAMINI/ AMITA AYURDADAY/ GAGANAKIRTI KARAY SARVA KIESHA KSHAYAM KARIYAY SOHA

9. Mantra lui Padmasambhava OM AH HUN'VAIRAGURU PEMASIDDHI HUM

10, Mantra lui Milarepa ON4 AH GURU HASAVAJRA SARVA SIDDHI PATA HUM

11. Mantrele promisiunii lui guddha M6itreya NAN,IO RATNA IRAYAYA/ NAMO EAGAVATAY SHAKYAIVUNIYAY / TATAGATAYA / ARHATAY SAMYAKSAM BUDDHAYA / TAYATA / OM AJITAYAJITAYAPARAJITAY / AJITANCHAYA HARA HARA METR] AVALOKITAY KARAKARAI.4AHASAMAYASIDDHIEARA EARAMAHA SODHIMTNDA BIJASMARASMARAASMA KAM SAMAYABODHI EODHI MAHABODHI SOHA

Mantra scurti: DA DAYSOHA AYUR SVAHA / OM AMRITA OM EHROOM

14L

rred

rrraht|.elor

l'pactfcdyed

hdhr'elo|.

at'ecidle

I4t

Mantrainimii OM MOHEE MOHET MAHAMOHEE SOHA Mantra initnii inclrise OM MUNEE MUNTE SMARA SOHA

PRACTICAREA CEI.ORUNSPREZECE MANTRE PLINE DE PUTERI Incantarea celor unsprezece mantrepline de putericreeaze haruri neprelLrite. Cel marbine esteatunc c6ndsunt-ti destulde norocos pentru a le prim transmtse oralde a un inalt/amr;iarde obicei, daca le Incantalidumneavoastri ln9ivd,creali posbLlitatea ca un astfelde eveniment sa se iniSmple.Nu arn nici o lndoialain sufletcd, daceveli incanta acettemantresauoncare alteledin aceasumicul; carte,av;nd o motivalie bunati sincerS ln inima, urmea?a in modsigursi Tntalnil un /ama perfectcalifcat careve va desch de inima 5i v5 va indrepta sufletulspre urmartrea fericifii des;vartite,aceafricifecarevtne din realzarea adeveratei naturi a realitilii Pentru ceiincepetori, carevorbillde curand sanscrita, cum s-arputea sa vr 5e par; greu de pronunlat cuvlntele, doaf citili in mintecele unsprezece pline mantre de putei Daciputeli, faceliacest ucruzilnic; daci nu, atunc m;caro datape sept;m;n5 incantali mantrele la rend de trei ori. Apoi aducelivAamintede aceste beneficii ale incantarii ce or plrne unsprezece mantre de puteri oricepersoanS carepur si simplu at nge, poaru la g:t mantrele ca amulete, aude, memoraz6 sau vorDe:re oespre aceste mantrenu va renaFte niciodain tSramuri rnferioare, c va renatteintotdauna in mrjlocul vehiculului suprem (Mahayana), pr n oblinereaunei forme superioare de renaltere.Acea

144

ca*Iea

bdhrrelo|.

|'rdctica.eq

manfreloyspeciole

I45

celetre aspecte persoana in ceeace prveste se va preg:ti perfect aud,v;d, ating princrpale lluminare Toate fi nlee care 5pre aledrumLrlui de toate vor f imedlat eliberate despre aceste mantre sau vorbes. de splnte rele cauzat l purle de obstacol : probleme

Mantr^ele
gi p r.rlerecr inter^iocrrd
o E xP LIcA TtE PTACUTA 5I PRO FUNDA gur u ul ul Rinpoche l vlnunat!l : mult \ r bt ul Lam aYeshe, : i . of ondat ol r ostf ea m ar t r elor ln t m pu odai; a lnLr eb; rde5pr e a FP TM* , a r5spuns pe Nepal I a nut aKopan m adit alr car e c'. r r s de ceu dea saptele. I par ut ext f em pe 2 decembre 1974. Exp caia u Lanr aYesr e m ! 'a cat evas( u. t e pasal: de benefc:. a1; a . r epr oduse ,, .. Ur oatneni.re.l.; rotLiea nantrelar es mat nrlt.eva \tettu deGI unetnarnte nu inseamna .eva naturai Mulli aenent gandetcastfei Rastirea tn.i nantre estta.ufi fatd rr,ea, rasttrea tztc Dnt erperieLtla sa a rostestt ' sunetelottntettaare cuvtnte, prin ascultarea nervos a e\i|.ltin si'ten)ulvonru natun ntercarA,sunetolt!)Lcrior, ,,AceasIa, sLnetul Pintr o tntttere, v all nas(ut tzi( in.a de .;n.l din caeul vastru nai nult nttuun si(lur 5eh:(fol ahzate) Asttel mant? ette .ancPnttaL vell putea s; va abs."rvdl natua ntenaard nai osar de.et da.; ali fi .listrasicontpletde sen5t, exterioare sau abie.te lunetti
r Furdn: pe"ru r.i nfarea l r.rd 1 [l i ral a' ]a

FOLOSIREAMANTRELORCA AMULETT AIUTATOAR CARE SE DESPARTDE TRUP PENTRUSUFLETELE in matefrala bastru, scrs, int;9urate manve Enefoa(e b ne i incolaciti g5tulu persoane murlbunde tau or acest amu ete in iuru 9 s: atezat in timpulor c;rur de curandTotuii,e e trebue scoase care au decedat ona amulete e vorobstrucl alifel tratament medcal, cumar f o inleclie, punlr de asemenea, s: intrarea medicanentu !iin.orpul uman Puteli, pentru rostr! mantre a ]e pe sl sa altarul dumneavoastr; am!etee murbunde inainle de a e da un persoane binecuvinta,

116 .drrea

raonrrelor

nodsttdschizofrenicd nu poate uita problenele enotionale, nu-i "Mintea prezente. ata? MemoriaSi canttiinla pline de griji sunt intotdeauna gtetheti agitaliadin minteavoastre Dar, cend rostili o nantrd, concepfiile sunt autonat purificate. Mantra dA un sensconcentretii,mai bun decet intreruperea totalda ninliide un sens al posesiunii, un sens algravitafiei. Deci mantreleajutd la concentrarea minfii ti la contemplarea intr-un

sunetelefundamentale, ,,Toate suneteleuniversale, sunetelebune tj cele rele, sunt bazatepe <aa,; fard <aa,, nu puteti prcnunta ninjc

intrebare: mori,duciacest sunetinterior cu rine?" ,,Cand Lama:"Da, da. Sunetulinterior continui tot timpul. Dacd exis6 eneryie, existA are sunet.A.easta ! sunet, Toafi energia,taatAenerga universala nu esteo teoie rehgioase, esteo desrcpenre Ded StiinfificS. loL intelectualii, puteli nu nega acest lucru. Glumesc!fste adevArat,nu-i ata? in toate energiiIe eist' sunet." Intrebare: atet de puternice atuncicandit sunt ,,Dece sunt mantrele transmrse de un g!ru?"

vidului(shunyata); crcd cercsfuea mantrclotli distrage de Ia lnlelegetea "Unii ce aderarea la o disciplinenenble a unei mantte li distragede la a realiza shunyata. Daresteacelai /ucru7Cendneditali la shonyata" totuti mai aveli tinp pentru mancat,domit, vorbit 5i baut, deci de ce sd nu aveli tinp ;i

convesaliiinutile, ,in loc sA ascuhali

bine as.ultali-ve su netele Lama:,,Poateunul dintre motive este acela cd guru arc intelepciuneti experbntd. Elnu spunedoar,de exenplu: <Ah,vrei mantre!Am st ti citesc una!>. Un adevdratgutu a practicat nantte ti are un anumit nod de experienfe contempla ve ln retragerea sa ti a primitputereamanttei de la guru-ul seu. Primirea unei mantrenu esteasemenea primtriiunui obiect." au luat natteredin timpul lui curu Shakyanuni,Siexistd ,,Mantrcle )j acun. primesti Prin umate, sA Ie estenult mai plin de puteri decetsZ le preiei singur. Modul in careguru iti dA mantta are putere. Gutu te pune intr-o anumhd situaliecarc transcende con\tiinfa nornEle relativobisnuitd,decj paate.omunica cu vibralia sunetului. tn acest fel, exisfi o comunicare

putefinegaexistenla sunetului interior.ObseNali-vd respnalia. Mitcarea "Nu sistenuluivostruneNosareun sunetnatural,de asemenea - dacdi] ascuha.ti. Un doctor vAascul$ in piept atunci c1nd vd consuhd: acestaesfesunetu/ creierului vastru ti al sistemului vastru nervos in mitcare. Acest sunet inteior nu estecevafAcutde budittii Mahayana.Este o realitatettiintificd faptul cd el existdin voi. Chiarti copiii, cend pleng, spun <Aaaaaaaalr. ln reahtate, lnainteca el rt iasd din gue, sunetul<aa>estedejaln slstemul

spe.iat' atund Gnd ili (l; o nantri, deci mantrc devineo nantta trans.endental;Altfel, daat iei cuvinleledintra carte (u un mental
o D .1 .,.t t-' .. ft,d |. de\.. e r of F.dentdl;

,in1.adevar,nantrele au foarte fi'tlla putere DaG nunArali un anumit corrslinla nurn de nantre.u rcnlenplalie, un t'e:de nsttn.t v; deschide incredlbtla .arc este aproape reabeni puterii telepati.e, spre perceperea ,,in Tibet, in nulte aGzii, nantr."le au fast folt site ca medicament Calugartt se ttie, pot fi, de atenet)ea,si.Jactari Fentnt infecte Sidurerein sistenul nantre anttdat spe(ialePelang6mantre,doctoriisutl6 vostrunerlas exista " cu retptraralar ti, sti .tt,ei vind.; ' Fsrevrnde.ar o vtnde.areplinA de puten .neva aretulbutdrinentale, doar numarareamantretottt ,,h specal can(1 pe rnafini ette,autonat, G si .on al pune gheafi in apA fiafta punerea devine .!ftnd afiaaaAeeaet de linisttta" Persaana ,Areaita erre exprienlamea in Occident avet inje.tii, nedicanente, te fac mantre Mantrcle vinde.i Da.e aveli a blba perictline.in Ttb-at, nare tt fa.eti a anumft nantd, a snguri suflarc o paatefarc sA dispare
tL ,_ - t- .4 a .b t

pe mtne meu a fecut mantte5i a suflat mantrapentru a ne vtndeca lnediat ce a suflat, toata infeclia dinduntrul rdnii a ie'it at'ata O sinqura esteprapria meaexpeienl', .1ar suflare,s; tttft. A fost ncredibil. Aceasta putetiaflape pieleavoanrA; pentruvaipaatefigreu de.rezut. Oricum, nevoie sAne (edeli pe cuvant Veirca.ti nu esteneaparct ti descaperili pat vinde.a." adevetulMantrele ,,in Accident,tratanentul la psjhiatru a devenit faafte popular Cendan fastin vizifi in lndiana,in stateleunite, a venhun marenun de aament; sptritual' pazitivati nega va eierau vndecAbti 5i uedeauca exisfi energte Le-amspus:<Da,ea exist;,. 1n noi. M-au intrebat:<Exineaceasta?> aanenii de pretutindeni eraufoatte intercsali. paateschinba gresite voattd prinmantrc con.epliile si mintea ,,VindeGrea prablene vtndeca agna6, ptecumar rAciapafiarte. Eb pot, de asemenea, pthtce. PLtelivindeca bali. A.easta din cauz6cAnantrele au energie,dar puterca inlelepciuniil" nu energje brutd.Elesuntsuptema de estepur1.Eanu poatefi cantaninata aceasfienergie "lntatdeauna, puteli putea dali vibralii rele unei finta Nu si nu veli niciadafi sd o rca nantrc Pute! sA vAenerva.ti din cauzaunei mantrc,dar nantrele sunt pure in vai. Energiamaterialepoate fi sticatS, dar enerllia mantrei va t

pe ,,lnt anittes. c) .1ata.end an awt o lnfeclie (Iama drati o cicatrrc Lhchrul pe era bai at I qat ! s au,de l a o r.n ; c a rea fo n v n d e c a te cend

Tr^e i nrod ur^i specicrle

de o fofosi

wro'mrvele

Kathmandu, la Bouddhanath Stupainconjurarea acestor sfinte Stupe creeaz;benefrcii puternice :i punficareJ Stupele suntcelematsf nteobtecte alebudismulurrt, coniormanvataturilor sJrrd arFrui( 'lenre/rg pagrnd rve,,i 4/,, Cea\u Orhi prnrde ( omoa\rune:

preliosul Rinpoche, meuguru, it manifen; u m toarea prin sabun;tate predarea in fala multilorsA dtscpoli a moduluide a face practrca Dharrna uimitor de simpla. Rinpoche demonstreaz; inlelegerea clar; a psihiculuifieciru a dintre no Mullidintfe puriisinrplu prea noisuntem puturosisi nehoiSrati in scopulnostrude a ne tran5forma conttiinla Sausuntemprea preocupali de proprile noastre vieti. Nu rnultidintfe noi au trmpse rtea9 s; facS ungimeditali Prn urmare, Rinpoche ne-ainvaFt minunate c;i utoarede a exersa. V; voiimp;nati doartrei ca utoarde a exersa Dharma ti de a acumula o mullime de haruri, p acute. care5untde asemenea

o persaand ,,Daae inconlaard cu devotamem a stupasauo statuie a lui Euddha, in vietile sale viitoarc durnanit a vor respecta,t se var preda ei. Ea va deveni o persoanede calitate, rcspectatd pl;cutd 5i altora.Beneficiile inediateSi definitive sunt infinite.inconjurarea este metodasupreme penttu purificarcaintunecimilar sj inchiderea usii cAtre nivelurile inferiaare.

Textu mai spuneti cd: ,,,.... '::']'' ,,Arice fiinlS care inconjaard sauface o profiernare catrc a stupl este complet elibetatd de karma de a fi renescutdin oricare dintre nivelurilejaase. Aceeadevine un suflet carc nu se mat tntaarce 5t rearzeaza.ea mai inalt' lluminare ,,

INcoNJURARCA sTUpELoR Rrnporhe ne-aspusc; suntharurenorme doarln inconjurarea stupei in trmp ce rostimmantrein Soapta. Din acestmotiv, unli budiiti merg ln plerlnaj in locuri ca Bodhgaya, la [lahabodhiStupa,sau j^n

I52

co*tea

urqntyeloy

I,pacricsreahdhrl.elol.st'eciale

r5j

RrnPoche' ZoPa Lama De la Kyabje

inconjur;rilorde o mie de or: Urm;toarearnantrecrett valoarea

(o
unul in tinp ce rostili un obiectsfeft real sauvizualizali ,,inconjurali de o mte de orl multiplicd care aceastemantri [vedefi naijos], " sau al in.aniurdrtlar numerulprosternerilor
N,AMO DAS+IA .IARYA KJALA SARVA PARD/\KH'\Y YJ^\ NAM/\ PAPS^4 S.I\RVA DiKTJ 5Vi+lA RJAINA aJs+roD+tANJ

O
(:HCTr\4 areN Ir,\Y T, Z+IJN S+lC'i PA I'RA <;+Ic)M P'\ Y'\^J(:i DA(tr ttriR DZOG PJAY SANG Gl'Ay RJI'J r-sN LA C+lA(i ISeL Lo c+rcN cyel N^MC' B+t3l;/\V'\re Ri'r-Ni Keru R^D?'A I].IDDHiY-'\ Rt\IN^ TAt+I-AGATy\YA ()rM 13r^rN'\ S'\MYAKSA,\| 'qr3}I'\T,E 't}\Dy'\Tf{,^

RAIN M^HA RA'tN lfJD?,{ }t sVA+|,\

R,\T'NG

in.onjutareauhei stupe in timp ce rostili mantte este un mod de a ve elibeq de kana care .auzeaza rcna'terca in nivetuti mai joase de existenF.

r\4

cdvleo

6d4+/elo'

p'.dcticd|.ea

6d^welov

sPecidle

r55

LOR CU RUGACIUNI ATARNAREA STEAGURI in benefrciul ljna dintre cele mai usoaremetodede a folosl mantrele in tuturor fiinlelor vir din lume este sa aternaliun steagcu rugaciuni datecandbatevantulti poartaprinael mantrele, ala felincat,d fiecare purificand astfel ln toatecelezecedireclii, eles; trimitaenergie benefice pe .ele opt dlreclii zece direclii cuptind fiecare fiint; vre careo ating.Cele (cerul)ti cea de dedesubt ale busoleisi lnc; doua: cea de deasupra (pem6ntul). binecuv6ngriSi o m6reale Harul este astfel infinit ti aduce purificare,care inl6turl toate obstacolele din viafa dumneavoastrii. Rinpoahe ne incurajeazS s6 atArn;m steaguricu rug6ciuniln casele Dharma. aa o forme de pracUcS noastre pentrua aducesuccesul, o cu rugeciuni Atuncicandaternalisteaguri punct puneli de in zilelecorecte;altfel.dacd din ideebun: estes; le va steagul cu rug;diuni astrologic zilelenu sunt favorabile, vedere lucruripozitive, lar apoi, aducecontinuuobstacole,lnloc sa realizeze Aceasta seaplicS, r;sarmereunoi obstacole. cattimp steaternat steagul, panourilor. lungiti steagurlor cu rugdciuni de asemenea, datenu suntindrcate lunar tibetan, urm6toarele Conform calendarului pentruatarnarea cu rugaciuni: steagunlor 10 ti 22 ale primei,a cincea ti a noua luni lun6 7 ti 19 ale clorde-adoua,a tasati a zeca 1tti t5 ale elorde-atria,a tapteati a unrpre2eca luna luna. I ti 13 al celorde-apatra,a opta ti a dobprezeca

practica putelifolosio lunartibetan, la uncalendar acces Dac;nuave-ti care controleaze (/ungwa urnang), Elementelor numte Controlul speciali nefast zilea$rologice in activitaliin deangajarea cauzate obstacolele folosita iarmantra previn nenorociri, aceste care speciele mantre Existd rug;ciuni' cu steagurile in calesuntaternate de direclia depinde (orect; este data indiferentdace rugeciuni, atanai steaguricu Deci, cand o mantra-antldot buni sain(antati o idee este sauincorecta,

Ate.net tteaguilot @ ruEa<iu .ste o bune pta'tid St.guil. care stau ln vtna vimlt bine.uvanErt tn t@tc cele zecedircctr.

Dhtma

156

<>ovte:l

hahil.elor

pvdciicdyed

hdrabeloi

ePecldle

r57

MANTRE-ANTIDOT SI RITUALU RI (drFDotfifolos F/r!l;mantre rFperI L preven rea oricaruilucruf;cut lntr-o perioada :i intr-o dat; nefasta drn p irLt oe vedere a\lrotog c, iTlL\t! aternarea steagurlor cu rugic uni Aceste mantre penl r preveri.ed 5u11 e^relpnre reca/u lor i1 srtualricum ar fi plecarea intr-o cAl:iorie, desc\idAred rru -agd^n \dJ colsr'Jr'Fd L,lei penoade caseintr-o :i intr-o zi grelite. LarasArta:ezaliun obiect dinmeta, cumarfiniste \a .looorei carF cSrd ba e vdntL, dpoirc\ttt . "Ld

La apuspufel un foc (de exenrp u, tamaie aprinsa sauo cutrede chrbrituri) | reciiat:

e)
MA,MJA RAM R.A,\{ YE siVA+IA

@
La nordpuneli putinp;m6nt(cumar n pulrnn stpintro cute de Gmeie) ronrli: :

.o
rMi\MA 5!t Sl-| ye :tvitli

@
in f ecarecoil atezalicate o legdtur; cu d ferite plante,i rostli:

@
KARrl Ye 5Y,A+|,A

@
lnspre sudpunel apa 5 rectali

(D

rg
@

58

catted

wd^rtelo|.

IJrdcticorea

nq4tpelo.

sr,eciqle

159

mantraInimiia celoropt Apanl i: Recitali, de asemenea,

('M

ACANJ

NJCANi ,MAT-AYA

AC+I'\LA SVA+I.^

unei clSdiriintr-un timp nepotrivit,multe Dac5incepeli construirea lucrurine{avorabile ti problemepot ap5.ealn timpul lucr;rilor' CAnd nu se proprietarului Aceasta trebuie si cerelipermisiunea construti, ci la proprietarul caredelinesaucarevii vindeterenul, refer; la persoana terenului. spritual- spiritul astfelin.6tsa nu rSnilispiritul spredreapta. Cereliperm5iunea ii sApali uneibuneconsiruclii pimantului. Aceasta ajuu la reutirea ti la sSnitaiea, vor locuiin ca$, oameniior care viala lung; 9 armoniafamilieisau a rea de c;lug5ri sau de maici in man6st veli intampina Dacepofnil intr-o c;l;tofle intr un momentnepotrivit, proprce intr un moment uneic;letotii Prinlnceperea mereuprobleme. avioanelor' puteli evitaaccidentele de malinS5auprebusirea decedau, o persoan; intr un momentnefavorabil scoateli din cas5 Dacd Alegerea ve veli imbolnavi ln vial, sau vi veli confruntacu necazuri ne.arJri vd fere\leoe aceste une,ddl" l"!o abile

nu veli mai aveaneajunsuri. Aceasta Tnseamn; Prinrostireaacesteia, gSsi iar veli marea fericire ce totul va f foartefavorabil, dumneavoastrii : brnecuventare. Aceast6 metod; poate opri toate obstacolele care 5i tot negativismul activit;lilorreferitoare la vial; 9 la moartelntr-un aparedin inceperea inceperea c:satora,ridrcarea timp nepotrivit-de exemplu, uneicilStorri, persoane decedateDac: unerconstrucl i sauscoaterea din casea unei veli intAmpina o lncepe-ti aceste activitefintr-o perioadd nefavorabilS, fost in mul-time de obstacole. in funclie de cat de nefavorabiiS a ziua tibetanesunt oferte multe care s-a lnceput activtatea.In astrologia detaliidespreacestsubrect. vor avealoc o mullimede certuri9i neinlelegeriin in cazulcSs6toriei, partenerii impreunb, vorap:rea cuplu. Ch ar dacS continua si triiasc6 multe alte obstacole.

160

cdvted

martr.elo*

rjr.dcticdl.ed

*anrr.elor^

sPeci4le

6r

()fvondele

de lr.rraivrd

ve sa adormlr in timp ce v5 rost!l mantra5auincuralandufbcandu Acestsfatar trebu sa fle s; hoinereasca v5 mintea 9i 55f e disirasa d urmatla toatetipurile OFRANDELOR O M ANTRA PENTRUSPORIREA DE LUMINA de lumna' ofrandele a spori mantr;pentru frumoasd aceast; ncantali ofrandeSpuneli toatecelelalte poate f fo oste pentru mant15 Aceeati

sespune: cu Zece Cercun in Sutra

.:ir'
lr' IaatA mullumiea, lericirea ti linistea in aceastalume vin din ddruirea alranclelar dtre Triaul Nepteluit Buddha,Dharmati sangha.

vi3R,A S^RVA oM NAM() B+lAG'{V'\ie T,\[+IAqiTJ4Y.A PRAMARDANAY, ARflAEE g',!DDHAY'\ TADY -rH''\ c)'M 9,AM s,\}IY,{K

cu unt electrice sauldmpl lumini ofrandele de lumna pot fi luman;ri, bodhrchlfta motivatia (gaz). lnaintede a aprindeluminile,generalr'va (vezipagina26) iar apoi gandilFvb la o dorinlSanumepentrucarevreli 55 aveli binecuvantare tr succes. OM AH spuneliintotdeauna luminile, Apoi, imediatcum aprindeli imediat ofrandele dacenu binecuvantali HUMde trei ori.in general, pot fi uzurpate de spirit ele prin rostirea acestei mantrede trei silabe, in loc de haruri, devin obstacole, iar apoi ofrandele .;tecitoare, Ele vor cauzanelin5te mentalA, pentru practica dumneavoastr;.

v^JRny

vnJRnv

y ?\tA+tA V^JR v){JRAy r.DZi r\.i^+t^ VAJR-AY VJDY'\ A^ATTJA V'\i-tRnY M.A+|A BoD+lJc+tJt_cl\ ,\{Arli .5,4T'V,A BoD}lJ ?\4e rDC) PA5,\M V,tlRAy KRn !{i'Ni BJS+IC) KAR,MA AVJAR'\NA

DA.^iA

vnJR)\y

sv^tl^

t6z

cofied

mantrelor

rr*octico.eo

mdhrr.elor

sPeciole

163

PUTEREA ADEVARUUI

Prin putereaadeve.uluiclor Trei Nepretuiti,bine.uvant6rile tuturor Buddhati Bodhisattva, marea bog;tie de a desaverri cele doui haruri ti sfera perfect imacutar6 a exirtentei, fie ca toate otrandelesA devin6 <a acestea.

ln Buddhaya. GuruVajradhara spunea:

VIZUAIIZAREA Vizualizali oferirea darurilor citre toll Buddha ti, inaintede toate, dac; guru,aduceli avelrun guru-ulu aceste ofrande i dumneavoastr;. ln budismul tibetanN,lahayana, guruestecelmaiputernic obiectde devoliune in ceea ce priveste harul(din sirulvizualiz6rilof de guru si Buddha), iar prin aducefea ofrandelor de cAtre cineva cdtreguru-ulsau, haru acumulat este mai mult decAtinflnit.TntoateinvaFturile celor umtnalise spune:

,,Harulacumubt prin oferiea darurilotdoar cetreunu! dintremaettii spiritualiestenai sublimdecAtcelacumulat prin oferirea darurilorcAtretoli Buddha sauBodhisaflya din celezecedireclii." tr*ri" ::|], RUG A c I UNE PEIITRU ofRANDELC DE LUMINA Spuneli de c6teori doriti:
E noi de lumnA reata A Adu, in dar acesti ti mntat .teatA in numdr egal cu infinitul cerului toate manifestdriletemerilor mele instindive, cdtrc toli guru, tdtre Tri.cul Nepretutt$i c1tre toate stupeleii oblecte/e sfinte aaresunt toate ntanifesfiri ale guru ului meu principal.

sd aducialtoraofrande;incearcd ,,Renunld pur Sisimptusd aduci datui doargutu-ului tdu. Molt.umindul pe guru-utt1u, vej acumula intelepaunea tubhmd a const intet alotrtiutoare
-

Io4

co*red

sdnrrelor

rrohtrefor

epeeidle

65

D ED ICATIA H.lH Prinpatenlialulpozitivpe carel am creataduc6ndaceasti olQndA ]P ca FFntdlutoodhl l'r'Ia d;n mrnP a'e aL \ a n;scut ircd J; apard 5i s; creasci. Fie ca ceea ae se va ,d,ste si nu disparS,ci sa se dezvolte mereu mai mult Datarita acestu har, lie ca azele de lumina ale celor cinci sd ini purificecomplettoafi kama negattva in.telepciuni carc mt-aucetut sa ma tog ca ti pe a.eea a tuturcr acelora pentru ei, a tuturar carese roagSpentru mine, a tuturar prietenilor ti tudelormele,a6t @i vii cat ti .et marti ca tt a sau au murit tuturar liintelorcarc tdiesc, transmtgreazd

$a retrre sPeciale p errarvu ire r'n r,rlli recr de 1OO,OOO d e o ri c. hor.url r,ri

o
P'j4 c+ro7M De^J DAy Oe Z+IJN sfie.i P'\Y DZ()CI P'{R D,\q DRA (:+I().M PA Y'ANG

siN6
NAM PiR cr KyJ Gyelfro

Cyny
NAN<i DZN)' !'\ c+l,AG I5! L('

o
Fr jit Fle ca toate suferinlele lor se lncetezea.um acum sd fE rczolvate Fieca taate cele trei obstacole pe lo. realtzeze Fie aa toate dorintele lor de ferictre se se Fie ca toate apariltile tmpure se tie punttcate in nivelrri mai loase Fieca ei niciadafise nu renas.a Fieca ei toi se rcnasc'in lerAmulPuraltuturot Buddha
ge,\tP'\ SMPA CfiUtl JSNG 'rtl]\'P(, (:+IAG E9(:L-L() P() LJ.\ Kt{N-rU 2,ArNG Dc iRr oRr) (strrN1J '\c.:,\stA

CI
r+acncdted ndbr.elol speci'le 167

166

cayteo

nant*elor

(dema jos)esteo mantra a, cu scopul specra Aceaste a douamantra in a:a fellnc6t maimuhaputete, lor dumneavoastra de a da rugeciun mantr;de pentru Rostili aceasta lucrul carevb rugalisq fe depS:rl. dintre meditalile sadhana. flecare treioridupa

carte mlcula aceast; pentru caream scris tvlotivul pentru fericire cauza ca ea creeaze Este acela conttlente toate fiin-tele Pentru mantre aceste Fieca toli cei cafecitesc sufefintelor, de cauzele de suferinte;i Sdfie eliberali fericirii' lericire Si aib; numai ti cauzele intotdeauna ln liniSte Si tr;iascd inalte renaiterii s5 nu piard;binecuvantarea 5i niciodat; harcreal orice Dedic sfant meu/ama vielia preliosului indelungatei RinPoche, ZoPa Lama K}/abje aducofrande 5i mi reJugiez m; prosternez, ln fala ceruia cafte aceasta citegte Fieca oricine calificali' inv;Ftoriperfect de a intalni cauza Secreeze ata cumam avuteu Exact
LtluaN Too

ciroTrr DeN D)Ay, De ZHJN 5He6 PA, DRA c+l('MPA, YA IC Dt\q PiR, Dz<)a Piy sANc GyAy, N6o r-tn DANa, T-AIM C+I,4Y' RAB EU DU P,4 MC'A LAM LC) L'\, cHAc tsL .iyLrro

$ e spunell pot fi roniteoric6nd, oriunde. Nu estenevoie Mantrele num:ra mantree, p;strali-le m:t;n ipenvu a in minte. Putelifolosi tare; pe tot dac: doril acestlucru, salr le putell incantain subconStient in t mp in timp ce muncili, parcursu zilei- in timp ce suntelin baie, Dupi un timp, ce m6nca-ti. in timp ce mergeli, tl chlatcanddormilr. parte plin: de lnlelesuri a vrelli vor o mantrelesfinte deveni interioar, in timp ce energiadumneavoastra dumneavoastre...51, g va deveni viala dumneavoastr; incepe ias; a suprafal;, Tnle eaptd plinede bucurii I de inleles.

r7O

cdrte.r

moni*elor

S-ar putea să vă placă și