Sunteți pe pagina 1din 20
CURRICULUM UNIVERSITAR conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu
CURRICULUM UNIVERSITAR conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

CURRICULUM UNIVERSITAR

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

COMPETENTE CHEIE  Competenţele cheie reprezintă un pachet transferabil, multifuncţional de cunoştinţe,
COMPETENTE CHEIE  Competenţele cheie reprezintă un pachet transferabil, multifuncţional de cunoştinţe,

COMPETENTE CHEIE

Competenţele cheie reprezintă un pachet transferabil, multifuncţional

de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de care au nevoie toţi oamenii pentru

împlinire şi dezvoltare personală,

includere şi ocuparea unui loc de

muncă.”

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Domenii de competente cheie stabilite la nivel european  Comunicare in limba materna  Comunicare
Domenii de competente cheie stabilite la nivel european  Comunicare in limba materna  Comunicare

Domenii de competente cheie stabilite la nivel european

Comunicare in limba materna

Comunicare in limbi straine Matematica, stiinte, tehnologii,

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor(TIC)

Competente interpersonale, interculturale, sociale si civice

Cultura antreprenoriala

Sensibilizarea la cultura

“ a invata sa inveti”

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Competente vizate

În contextul Cadrului European al Calificărilor, rezultatele învăţarii pot fi descrise sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. Rezultatele învăţării înseamnă ceea ce

recunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învăţa, la

terminarea procesului de învăţare [1].

Cunoştinţele constituie rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor informaţii. Cunoştinţele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. Cunoştinţele pot fi teoretice sau practice.

Abilitatea reprezintă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini si pentru a rezolva probleme. Abilitătile pot fi cognitive (implică utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice. Abilitatea

include diferite tipuri de structuri operatorii, de la deprinderi,

până la capacitaţi de interpretare şi rezolvare de probleme.

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Clasificarea competentelor conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu
Clasificarea competentelor conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Clasificarea competentelor

Clasificarea competentelor conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

 Identificarea obiectivelor instruirii plecand de la competentele necesare activitatii viitorului absolvent al
 Identificarea obiectivelor instruirii plecand de la competentele necesare activitatii viitorului absolvent al

Identificarea obiectivelor instruirii plecand de la competentele necesare activitatii

viitorului absolvent al universitatii

Obstacole in determinarea curriculei universitare

Organizarea continutului activitatii de

instruire este facuta preponderent pe

discipline de studiu. Acestea contin o selectie tematica si ponderi specifice diferitelor teme, care alcatuiesc programa

de studiu.

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

 Calificarea stabilită în planul de învăţământ corespunde cadrului naţional al calificărilor şi
 Calificarea stabilită în planul de învăţământ corespunde cadrului naţional al calificărilor şi

Calificarea stabilită în planul de învăţământ corespunde cadrului

naţional al calificărilor şi calificărilor similare oferite la nivel

european.

Planul de învăţământ este compatibil cu programele de studiu din Uniunea Europeană şi din alte

ţări ale lumii.

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Planul de învăţământ conţine:

Disciplinele fundamentale sunt disciplinele care asigură însuşirea

competenţelor, abilităţilor şi capacităţilor fundamentale generale.

Disciplinele de specialitate în domeniu sunt toate disciplinele care asigură instruirea pe un domeniu de specialitate şi pot fi:

discipline în domeniu care oferă cunoştinţe de bază pe un domeniu, abilităţi studentului pentru a înţelege şi însuşi disciplinele de specialitate;

discipline de specialitate care asigură specializarea studenţilor, aprofundarea într-o anumită ramură a specialităţii date;

discipline complementare care sunt indispensabile în instruirea specialiştilor.

discipline obligatorii,

opţionale facultative

In cadrul planului de învăţământ.disciplinele au o ordine logică.

 Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice

Disciplinele obligatorii au în vedere acumularea de către studenţi a cunoştinţelor de bază, specifice domeniului.

Disciplinele opţionale şi pachetele de discipline opţionale de specialitate vizează aprofundarea unor direcţii particulare de studiu precum şi specializarea

studenţilor.

Disciplinele opţionale generale urmăresc lărgirea orizontului de cunoaştere şi de cultură generală a studenţilor Universităţii.

Disciplinele facultative sunt discipline oferite atât din domeniul de specializare, cât si din alte domenii complementare.

 În cazul fiecărei discipline se stabileşte numărul de ore alocate cursurilor, seminariilor, lucrărilor de

În cazul fiecărei discipline se stabileşte numărul de ore alocate cursurilor, seminariilor, lucrărilor de laborator etc. Se evaluează timpul de studiu necesar pentru

însuşirea fiecărei discipline şi se stabileşte

numărul de credite adecvat.

Raportul orelor de curs şi a activităţilor cu caracter practic se stabileşte conform indicatorilor pe domenii de specializare

stabilite de către ARACIS

Anul academic: conţine două perioade de studiu de câte 14 săptămâni, cu un număr mediu săptămânal 20-28 de ore, urmate de

o sesiune de examene de 4 săptămâni,

respectiv de o sesiune de restanţe.

Ponderea anumitor discipline în cadrul planului de învăţământ se exprimă prin credite (ECTS).

Creditele reprezintă valori numerice, cuprinse de

regulă între 1 şi 30, alocate unor unităţi de cursuri şi

unor activităţi precise dintr-un semestru. Creditele reflectă cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei (curs, seminar, lucrări de laborator, proiecte, practică, studiu individual etc), investită de student pentru însuşirea unei discipline

Creditele alocate unei discipline - prin planul de învăţământ - sunt obţinute de student prin promovarea disciplinei respective, adică prin obţinerea notei minime 5 (cinci) sau a calificativului admis. Creditele acordate unei discipline nu se pot obţine în

etape.

Creditele şi evaluările obţinute la o disciplina sunt valabile până la schimbarea statutului disciplinei în planul de învăţământ.

 Creditul ataşat unei discipline este transferabil: creditele acumulate în cadrul unei specializări se recunosc
 Creditul ataşat unei discipline este transferabil: creditele acumulate în cadrul unei specializări se recunosc

Creditul ataşat unei discipline este transferabil:

creditele acumulate în cadrul unei specializări se recunosc în cadrul facultăţii – respectiv în cadrul aceleiaşi instituţii între diferitele programe de studiu, specializări şi între instituţii, dacă acest lucru se reglementează prin acorduri încheiate de instituţii.

Creditele sunt mobile: pot fi reportate, adică obţinute mai devreme decât o prevede planul de învăţământ, şi luate în considerare mai târziu.

Creditele pot fi agregate (asociate), adică creditele obţinute din diferite module de programe pot duce la obţinerea unei noi calificări complementare.

La alocarea creditelor se ia în considerare doar munca necesară pentru prestarea unei anume

activităţi.

 Planul de învăţământ alocă 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii şi opţionale. 

Planul de învăţământ alocă 30 de credite pe semestru disciplinelor obligatorii şi

opţionale.

Numărul de credite a disciplinelor obligatorii şi facultative din planul de învăţământ în ciclul universitar de licenţă este de 240 pentru programele de studiu de 4 ani.

Durata studiilor şi numărul de credite este stabilită de către sistemul de standarde specifice al ARACIS.

Disciplinele facultative se încheie prin probă

de verificare, iar creditele astfel acumulate

se iau în considerare în afara celor 30 de credite obligatorii pentru semestrul următor.

Planul de învăţământ conţine  stagiile de practică de specialitate obligatorii  practica din ultimul

Planul de învăţământ conţine

stagiile de practică de specialitate obligatorii

practica din ultimul semestru (2-3 săptămâni) de pregătire a lucrării de licență (masterat), iar

perioada totală a acestora se va conforma

cerinţelor şi condiţiilor ARACIS.

Planul de învăţământ stabileşte metoda de evaluare a performanţei studenţilor (probele pentru evaluarea cunoştinţelor, capacităţilor,

abilităţilor însuşite), sub forma de examen,

colocviu, verificare pe parcurs. Ponderea examenelor trebuie să fie mai mare de 50%. Examenele pot fi susţinute numai în sesiunile

de examene.

 Continutul cursurilor are un caracter pluridisciplinar sau multidisciplinar.  Organizarea interdisciplinara
 Continutul cursurilor are un caracter pluridisciplinar sau multidisciplinar.  Organizarea interdisciplinara

Continutul cursurilor are un caracter pluridisciplinar sau multidisciplinar. Organizarea interdisciplinara presupune necesitatea intersectarii diferitelor arii disciplinare, punandu- se accentul pe teme comune.

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Fisa de disciplina  Este un document didactic elaborat la nivelul fiecarei discipline de catre
Fisa de disciplina  Este un document didactic elaborat la nivelul fiecarei discipline de catre

Fisa de disciplina

Este un document didactic elaborat la nivelul fiecarei discipline de catre titularul de curs si

aprobate la nivelul fiecarei catedre.

Sunt formulate rezultatele urmarite a fi realizate pe parcursul pe parcursul predarii disciplinei (obiectivele cursului).

Prevede competentele specifice dezvoltate prin activitatile de seminar sau de laborator.

Se detaliaza continutul pe fiecare capitol, tema mare din programa si sunt repartizate nr. de ore pentru fiecare.

Prevede modalitatile de evaluare ale disciplinei:

- Ponderea fiecarei activiatati si numarul de credite

alocate

- Cerintele minime de promovare

- Modul de calculare al notei finale

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Structura fisei de disciplina  DATE DE IDENTIFICARE  Titlul Disciplinei:  Titular/i de disciplină:
Structura fisei de disciplina  DATE DE IDENTIFICARE  Titlul Disciplinei:  Titular/i de disciplină:

Structura fisei de disciplina

DATE DE IDENTIFICARE

Titlul Disciplinei:

Titular/i de disciplină:

Tipul: pregatire de specialitate (in profil didactic)

Numar ore curs:

Numarul de puncte de credit:

Semestrul:

Pachetul: aria curiculara (comuna sau de specialitate)de specialitate

Preconditii: parcurgerea si/sau promovarea urmatoarelor discipline:

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

CURS

APLICATII

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

 COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii)  CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)
 COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii)  CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de studii)

CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS)

a. Curs:

B. Aplicaţii:

EVALUAREA

Activitatile evaluate si ponderea

fiecareia :

activitate la seminar

examinare finală – 40%

Cerintele minimale pentru promovare

Calculul notei finale

REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale, etc.)

BIBLIOGRAFIA

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Etape ale proiectarii  1. Consultarea fisei disciplinei  2. Analiza competentelor vizate  3.
Etape ale proiectarii  1. Consultarea fisei disciplinei  2. Analiza competentelor vizate  3.

Etape ale proiectarii

1. Consultarea fisei disciplinei

2. Analiza competentelor vizate

3. Formularea obiectivelor didactice derivate

4. Analiza resurselor

5. Alegerea strategiei didactice (in functie de forma de organizare a activitatii)

6. Evaluarea activitatii didactice

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu

Formularea obiectivelor operationale  Obiectivele operaţionale reprezintă rezultate concrete ale activităţii de
Formularea obiectivelor operationale  Obiectivele operaţionale reprezintă rezultate concrete ale activităţii de

Formularea obiectivelor operationale

Obiectivele operaţionale reprezintă rezultate concrete ale activităţii de învăţare. Pentru a fi atinse, competenţele din programă, sunt transpuse la nivelul activităţii didactice, în obiective operaţionale.

Obiectivele operaţionale prezintă următoarele caracteristici:

Se exprimă în funcţie de subiect (elev / clasa de elevi).

Sunt specifice, indică o modificare concretă de

comportament.

Descriu performanţe observabile şi măsurabile.

Precizează condiţiile în care se manifestă comportamentul.

Pot preciza nivelul realizării.

Trebuie sa reflecte competentele din programa

conf.dr.ing. Gabriela Carmen Oproiu