Sunteți pe pagina 1din 4

Antisepticegi dezinfectante

Antisenticele: o Substan{e care distrug microorganismele, dar nu sunt toxice pentru inveli gurile organismului viu o Sunt utilizate in aplicafii pt. tegumente gi mucoase,bolnave sau sdndtoase qi pentru spilarea pl[gilor infectate.

Dezinfectantele: o Substanfebactericide puternice o Sunt iritante pentru organismul viu o Utilizate pentru distrugerea germenilor de pe obiecte, suprafefe, produse septice sau din mediul extern. Conditii - ce trebuies.c indeolinite de cltrrc o substentii chimicl pentru a putea fi

cit maireduse #in*"centralii


. sdaibe capacitate bactericidi (si distrugi microbii), saubacteriostatic[ (sd opreascl inmullirea lor); subst.bactericidesunt mai fecvent utili zate.E\e au Wprinmembranl

nga'1 : str#:l#Ti:r#h"j::,":::"''
%-,
r

sdfie stabiln(sdrezistela lumindgi cildur[ cit niai mult timp)

marea majoritate a substan{elorchimice igi manifesti acliunea germicid[ in

:tifitffiT

. formolul gi SO2: dezinfuan{i gazoqi,folosili pentrudezinfec{ia spaliilor ce pot fi ?nchise ermetic.Acfiunealor distructivl estecondilionatd de un grad marede umiditate (cel p4in 60 Ya),ce,ea ce inseamnd cAei formeazdprodusul activ impreuni cu apa.

potdezinfirta vamlcloros solidi 9iin stare

T:;i:ffifii:i::?l::?i,
o o substanfepebazd de mercur alcoolii

: ;li:ti#edegaj'02

L. Substante pe bazi de iod: - Iodul: . dintre toate antisepticelegi dezinfectantelecunoscute,are cea mai puternici ac{iunebactericid[ . este gi fungicid o p[trunde in anfranctuozit[1ile tegumentelor o p6trunde prin porii glandelor, distrugendgermenii din glomerulii acestora o se folosegte solubil\zat in diverqi diluanfi: alcool, benzin[, eter, detergenli etc., realizind combinafii ca: curent pentru dezinfeclia tegumentelor activitate antisePticd degresantal tegumentelor beru;inaiodat[ detergen{ii, realiz0nd subst. care sunt stabile in timp, au acliune antiseptici puternicS, sunt pu{in iritante pentru lesuturi decit celelalte combinalii. betadina (iod-Povidoni). Dezavantaie: o soluliile vechi sau prea concentrateproduc iritatii ale tegumentelor poate produce necrazaacestora o aplicat pe mucoasesau lesuturi subcutanate . in contact cu pligile degaj[ acid iodhidric, care estefoarte iritant.

2. Substante pe bazi de clor -+ Clorul: . activitate maximd in mediul acid o nu aeioneazl asupra formelor sporulate gi nici asupra miceliilor sau virusurilor Dintre substanlelecare degajd clor: o hipocloritut de sodiu (solulia Dakin):

discern[m0nt in pl[gile singerinde - se folosegtein special pentru irigarea continud a plagilor infectate gi cu sfaceluri. Cloraminele: hipocloros

utilizat[ in chirurgie (degaj625-30 % clor).

clorhexidina (compus al clorului cu acidul acetic)

hexaclorofenul (compusfenolic clorurat)

3. Substante ne bazl de mercur - se utilizeaz[ tot mai pufin datoritd toxicit[1ii mercurului 4. Alcoolii ( etilic. izonropilic-mei nutin volatil): + alcoolul etilic: o esteunul din cele mai folosite antiseptice(concentrafiaoptimfl 7A-rc0%) o estebactericid dar nu omoar6 sporii o se poateutiliza: suturd (catgut)

5. Produsi care degaii oxigen . acfiuneaantiseptic[ se datoreaz6oxigenului degajat de acestesubstanle + o2: o acfioneazdin special asupragermenilor anaerobi o se utilizeazlin tratamentul plagilor delabrantesauinfectate cu anaerobi Substanfedonatoarede oxigen: ozonul, apa oxigenath, acidul boric, permanganatulde

K.
Apa oxisenatl (nIstratl in sticle inchise ln culoere - se descomnunela lumini): o acfiune bactericid[ (prin O2) o acfiune de curilire mecanicl (prin efervescenti) o acfiune usor hemostaticl . se utilizeazd pentru dezinfectia pldgiloa in special a celor delabrante. 6. Coloranti: o bazici, din seria trifenilmetanului: violet de genfian[, verdele de malahit, cristal violetul . acl.r;i'. mult mai pulin eficient

7. Detergenti(bazecuaterurrr dc emoniu. deter?entianionici): o bactericide qi bacteriostatice:

. se dizolv[ in apd, inodori, insipizi gi netoxici pentru om in concentraliile uzualepentrupractica dezinfeqiei o cationici - mai activi al pH alcalin o anionici - s[punuri (slruri de Na SiK) . bromocetul (dezinfeclia veselei, instrumentargi in conc. mai micd a pl[gilor) o tego detergentamfoter, dezinfe4ia miinilor, tegumentelor,lenjeriei, suprafelelor . deconex: acfiune paraziticidd, bactericidd, virucidL fungicid[. Se utilizeazd,pentru sterilizarea instrumentanrlui de chirurgie celioscopic[, endoscopie, saustomatologic. o Anvosime: (endoscoape, instrumente de celiochirurgie)