Sunteți pe pagina 1din 11

Nr$uNle.

RIN19UNIE.R
I exr oupa

SiMION.FLOREA MARJAN

cocA cruToru-$ElNEscu

Coped ai ilu$rad

de

@
eorruiA rou ci3irc,L, aucunssrr

Fi a avut trei fete. $i tm dintre aceste trei fete era cu phrul de

A fost odatd o viduvi

simcd

aur. $i cea cu plrul de aur a zis

micei

sale:
d

mi bag ciobm la oi I Bine, dlaga ml respunse - sa, tu vrei si te duci, dtr maica nu qtii ci feciorul a-celgi zrneoaice de mult vrea sd te ia de nevasti ;i tu nu vrei si mergi dup, el? * Dar nici nu m-a lua-zise faa * cici eu m-oi imbrica birbdtegte gi m.i-oi pue cu$mi pe cap qi el nu m-a cunoaste! Acum fata se duse singurd la maica fecionrlui si o imbie e s-o bage cioban la oi. Zmeouca, socotind cd e fecior qi neavind ciobm la oi, foane bucuroasi o primi. Insi feciorul zmeoaicei o binui

zmeoaic4 si

Mami ! eu m-a$ duce la

induplee si se scalde, qi atunci se va ineedinla despre adevar. Feciorul zmeoaicei ia acuro pe fat5, st se scalde, dar aceasta, vdzind ci alt chip nu-i de sclpareJ

cd e fatd ci fatt
salesale.

Si-i spuse asta maicei-

Zmeoaica il sfdtui si se duci odati cu dinsa la scildat gi s-o

la api se aruncd imbrdcati cm era, si trece de-a-notul pini-n cealalti parte de apd, ldsind pe zmeu u turma de oi de ast, oarte.

sd

nu fie cunoscuri, cind ajunge

igi arltd pirul


duse

pdte de mal, igi ridicd cuqma gi seu cel de aut feciorului gi de acolea w cam

Iar dupd ce*--resi ea d..e'alaltb in

treabS-li.

Feciorul insd se intoarse foarte

trist ii dus pe ginduri acasi $i in aceeasi zi, in ur@ sfatului maicei

in

sale, ficu o cilitorie ca numaidecit sI afle pe fata ce a scipat4 acest chip din minI. Umblind el un timp mai indelungat incolo gi inoace, iatd
I

cd ln uma urmelor dA de fatd, @re era acum la pirinlii sni qi cm di de dinsa o furdr fdrS ca $i ftie ea ceva despre acesta. Pe drum insi, vdzind fata cd este furatd $i n-se nici u chip de scipare, de supdrare rure,

cind ajmse lingi un pod,

ce

ducea peste o api, lutr inelul siu de pe deget gi aruncinduJ in apd zise feciorului:

mai degrabi nu! Mulf ani, dupl aceasu, a trdit fata la m loc cu feciorul care a furat-o, fird si vorbeasctr o dinsul

meu, atunci se vorbesc eu cu tiner

-Cind voi aJla eu

inelul

micr u

cuvinlel.
1l

Iati imi ci inn-o zi, cine mai stie dupe cili ani, mergind el la
pescuit, prinse o multime
tecindu-l
ferei.
l3 de

peqte qi aducindu-l acas! qi spindd

intr-unul peste inelul

Birbatul, de bucurie mre, o prinse de bdrbie, asa cm era cu miinile pline de singe, gi ii zise:

Dar iatS ci nu apuct bine birbatul a rosti cuvintele aceste gi


ea de-a um se prefio intr-o paslre qi incepu a zbwa prin casi,

Draga mea, Rinduica mea

spa$e

prin diroul $i

Pasirea aceea e Rindmica, fiindci ea de birbie rogie gi de atunci se afld Rindunie in lume.

oclu de fereastri gi ieqi se cam mi duse.

.*!Ei&tli

,s

,,:

,rtt&'

".t
./:l j -., e ]

5,25

S-ar putea să vă placă și