Sunteți pe pagina 1din 11

Nr$uNle.n

RIN19UNIE.R

I exr oupa

SiMION.FLOREA MARJAN

Coped ai ilu$rad de

cocA cruToru-$ElNEscu

@

eorruiA rou ci3irc,L, aucunssrr

A fost odatd o viduvi simcd

tm dintre

a avut trei fete.

Fi

$i

aceste trei fete era

aur.

$i

cea cu plrul

sale:

micei

cu phrul de

de aur a zis

d

Mami ! eu m-a$ duce la

zmeoaic4 si mi bag ciobm la oi I

-

Bine, dlaga m€l respunse

maica sa, tu vrei si te duci, dtr nu qtii ci feciorul a-celgi zrneoaice

de mult vrea sd te ia de nevasti

-

tu nu vrei si mergi dup, el?

;i

*

Dar nici nu m-a lua-zise

imbrica

faa * cici

eu m-oi

birbdtegte gi m.i-oi pue cu$mi

pe cap qi el nu m-a cunoaste!

Acum fata se duse singurd la

maica fecionrlui si o imbie e

s-o bage cioban la oi.

Zmeouca, socotind cd e fecior

qi neavind ciobm la oi, foane bucuroasi o primi.

Insi feciorul zmeoaicei o binui

fatt Si-i spuse asta maicei-

ci

cd e

e fatd

sale. sale-

Zmeoaica il sfdtui si se duci

odati cu dinsa la scildat gi s-o

induplee si se scalde, qi atunci

se va ineedinla despre adevar.

Feciorul zmeoaicei ia acuro

pe fat5, st se scalde, dar aceasta,

vdzind ci alt chip nu-i de sclpareJ

a sd nu fie cunoscuri, cind ajunge

la api se aruncd imbrdcati cm

era, si trece de-a-notul pini-n

cealalti parte de apd, ldsind pe

zmeu u turma de oi de ast, oarte.

Iar

dupd ce*--resi ea d

pirul

gi

e'alaltb

pdte

igi arltd

de mal, igi ridicd cuqma gi

seu cel de aut de acolea w cam

feciorului

duse in treabS-li. Feciorul insd se intoarse foarte

acasi $i in

aceeasi zi, in ur@ sfatului maicei

sale, ficu o cilitorie ca numai-

decit sI afle pe fata

trist ii dus pe ginduri

ce a scipat4

in

acest chip din minI.

delungat incolo gi

Umblind el un timp mai in-

inoace, iatd

{

cd ln uma urmelor dA de fatd,

@re era acum la pirinlii sni qi

di de dinsa o furdr fdrS ca

ea ceva despre acesta.

cm

$i

ftie

Pe drum insi,

este furatd

de scipare,

$i

vdzind fata cd

chip

de supdrare rure,

n-se nici u

pod,

ce

cind ajmse lingi un

ducea peste o api, lutr inelul siu

de pe deget gi aruncinduJ zise feciorului:

in apd

-Cind

voi

aJla eu

inelul

atunci se vorbesc eu cu tiner degrabi nu!

meu,

mai

ani, dupl aceasu, a trdit

fata la m loc cu feciorul care a

furat-o, fird si vorbeasctr o din-

Mulf

sul

micr u

cuvinlel.

Iati imi ci inn-o zi, cine mai

stie

dupe

pescuit,

cili ani, mergind el la

prinse o multime de

peqte qi aducindu-l acas! qi spin-

tecindu-l dd intr-unul peste inelul

ferei.

l3

Birbatul, de bucurie mre, o

prinse de bdrbie, asa cm era cu

miinile pline de singe, gi ii zise:

Draga mea, Rinduica mea !

- Dar iatS ci nu apuct bine bir- batul a rosti cuvintele aceste

ea de-a um se prefio intr-o pa-

gi

slre qi incepu a zbwa prin casi,

spa$e

prin

m oclu de fereastri gi

ieqi

diroul $i se cam mi duse.

Pasirea aceea e

Rindmica,

fiindci ea de birbie rogie gi de

atunci se afld Rindunie in lume.

.*!Ei&tli

,s

,,:

,rtt&'

".t

-.,

./:€l

j

e

]