Sunteți pe pagina 1din 30

RECICLAREA DESEURILOR MENAJERE

1.Legislatia in Romania si Uniunea Europeana HOTARARE Nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambala elor !i a deseurilor de ambala e" A#easta $otarare reglementea%a gestionarea ambala elor !i a deseurilor de ambala e in vederea prevenirii sau redu#erii impa#tului asupra mediului.

HOTARARE Nr. 103& din 13 o#tombrie 2010 privind deseurile de e#$ipamente ele#tri#e !i ele#troni#e Hotararea are #a obie#tiv prevenirea produ#erii deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e' denumite in #ontinuare (EEE' pre#um !i reutili%area' re#i#larea si alte )orme de valori)i#are a a#estora' ast)el in#at s* se redu#a volumul de deseuri eliminate.

(ire#tiva 200+,-+,.E a /arlamentului European !i a .onsiliului privind de!eurile

Obie#tivul ma or al a#estei dire#tive europene privind deseurile este a#ela de a #ondu#e la reali%are in 0niunea Europeana' a unei asa1numite 2so#ietati a re#i#larii3' 4n #adrul #areia se doreste evitarea generarii de deseuri si utili%area deseurilor #a resursa 5egea 211,2001 1Arti#olul 13 /rodu#atorii de deseuri !i detinatorii de deseuri au obligatia valori)i#arii a#estora' #u respe#tarea prevederilor art. 6 alin. 7181738 !i art. 20 1Arti#olul 16 /entru asigurarea unui grad inalt de valori)i#are' produ#atorii de deseuri si

detinatorii de deseuri sunt obliga9i sa #ole#te%e separat #el putin urmatoarele #ategorii de deseuri" $artie' metal' plasti# !i sti#la 1Arti#olul 20 :estionarea deseurilor trebuie s* se reali%e%e )ara a pune 4n peri#ol sanatatea umaana si )ara a dauna mediului' in spe#ial" a8)ara a genera ris#uri pentru aer' apa' sol' )auna sau )lora; b8)ara a #rea dis#on)ort din #au%a %gomotului sau a mirosurilor; #8)ara a a)e#ta negativ peisa ul sau %onele de interes spe#ial. HOTARARE nr. +56 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei #uprin%and deseurile' in#lusiv deseurile peri#uloase

<n temeiul prevederilor art. 10& din .onstitutia Romaniei si ale art. 1+ 1 alin. 718 din Ordonanta de urgenta a :uvernului nr. &+,2000 privind regimul deseurilor' aprobata #u modi)i#ari si #ompletari prin 5egea nr. 626,2001' :uvernul Romaniei adopta pre%enta $otarare. Art. 1. 1 718 Agentii e#onomi#i #are generea%a deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii a#estora' in #on)ormitate #u modelul preva%ut in ane=a nr. 1' pentru )ie#are tip de deseu. 728 (atele #entrali%ate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publi#e teritoriale pentru prote#tia mediului' la #ererea a#estora. Art. 2. 1 718 Agentii e#onomi#i autori%ati sa des)asoare a#tivitati de #ole#tare' transport' depo%itare temporara' valori)i#are si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor #on)orm art. 1 alin. 718 numai pentru deseurile generate in #adrul a#tivitatilor proprii. 728 Evidenta gestiunii deseurilor #ole#tate' transportate' depo%itate temporar' valori)i#ate si eliminate se raportea%a de #atre agentii e#onomi#i autori%ati' mentionati la alin. 718' la soli#itarea autoritatilor publi#e teritoriale pentru prote#tia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publi#e #entrale si lo#ale #are au atributii si raspunderi in domeniul regimului

deseurilor' #on)orm prevederilor legale. Art. 3. 1 718 /entru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publi#a #entrala de prote#tie a mediului organi%ea%a' impreuna #u autoritatile publi#e teritoriale de prote#tie a mediului si #u alte institutii a)late in #oordonare' raportarea statisti#a anuala in a#est domeniu. 728 >etodologia si sistemul de raportare #are stau la ba%a #er#etarilor statisti#e vor )i a#tuali%ate periodi# de autoritatea publi#a #entrala de prote#tie a mediului' in #on)ormitate #u #erintele legale in vigoare. 738 (atele #entrali%ate anual' re)eritoare la gestionarea deseurilor' se pastrea%a de #atre autoritatile publi#e teritoriale de prote#tie a mediului intr1 un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani. Art. 4. 1 718 /entru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste' in ba%a prevederilor ane=elor nr. <A si <? la Ordonanta de urgenta a :uvernului nr. &+,2000 privind regimul deseurilor' aprobata #u modi)i#ari si #ompletari prin 5egea nr. 626,2001' lista #uprin%and deseurile' preva%uta in ane=a nr. 2. 728 5ista #uprin%and deseurile' preva%uta in ane=a nr. 2' in#lude si deseurile peri#uloase' stabilite in ba%a prevederilor art. 1+ 1 alin. 718 si ale ane=elor nr. <.' <( si <E la Ordonanta de urgenta a :uvernului nr. &+,2000' aprobata #u modi)i#ari si #ompletari prin 5egea nr. 626,2001. 738 (eseurile peri#uloase preva%ute in ane=a nr. 2 sunt mar#ate #u un asteris# 7@8. Art. 5. 1 718 Tipurile de deseuri preva%ute in ane=a nr. 2 sunt de)inite in mod individual printr1un #od #omplet )ormat din 6 #i)re. 728 Titlurile si subtitlurile #ategoriilor de deseuri sunt de)inite printr1un #od )ormat din doua' respe#tiv din 6 #i)re. Art. 6. 1 /entru in#adrarea in ane=a nr. 2 a unui deseu in mod individual'

agentii e#onomi#i au obligatia #odi)i#arii a#estora #u 6 #i)re' dupa urmatoarea pro#edura" a8 se identi)i#a a#tivitatea generatoare de deseuri din #ap. 01112 sau 1&1 20; b8 se identi)i#a sub#apitolul in #are se in#adrea%a deseul; #8 se identi)i#a' in #adrul sub#apitolului' deseul in mod individual' #on)orm #odului #orespun%ator' )ormat din 6 #i)re' e=#lu%andu1se #odurile terminate #u --; d8 da#a deseul nu este identi)i#at la #ap. 01112 sau 1&120' se e=aminea%a pentru identi)i#area deseului #ap. 13' 16 si 15; e8 da#a deseul nu este identi)i#at ni#i in #ap. 13' 16 si 15' se e=aminea%a #ap. 16; )8 da#a deseul nu este identi)i#at ni#i in #ap. 16' atun#i se e=aminea%a pentru identi)i#are #odurile #u terminatia -- 1 alte deseuri' #orespun%atoare a#tivitatii din #are provine deseul. Art. 7. 1 (eseurile re%ultate din #ole#tarea ambala elor' in#lusiv ameste#urile de ambala e din materiale di)erite' se in#adrea%a la #odul 15 01' si nu la #odul 20 01 . . 2.Materialele care intra in procesul de reciclare

(eseurile mena ere sunt deseuri #are provin 4n mod obisnuit din a#tivitatea #asni#a' pre#um si #ele provenite din maga%ine' $oteluri' #antine' unitati de alimentatie publi#a' institutii de invatamant si ori#e alte institutii publi#e' pre#um !i din intreprinderi industriale' ateliere' so#ietati #omer#iale' pre#um !i #ele #are nu re%ulta dintr1o a#tivitate industriala propriu1%isa' #are au dimensiuni normale !i pot )i indepartate in a#eleasi #onditii #a si deseurile mena ere propriu1%ise. (upa posibilitatea de valori)i#are re%iduurile mena ere sunt de mai multe tipuri" 1#ompostabile 7resturi organi#e re%ultate de la pregatirea $ranei8

1#obustubile 7lemn'#au#iu#'material plasti#8 1inerte7materiele de #onstru#tii'#erami#8 1re#i#labile7$artie'sti#la'materiele plasti#'metale8 Re%iduurile mena ere repre%inta o sursa importanta de raspandire a in)e#tiilor prin numarul mare de agenti patogeni pe #are le #ontin.

>ateriale re#i#labile" 1.Carton !artie" .ole#tarea separata a deseurilor din $artie si #arton trebuie sa se e=tinda si la nivelul populatiei nu doar la nivelul agentilor e#onomi#i' deoare#e o )oarte mare #antitate de $artie si #arton poate )i re#uperata. /rin#ipalele tipuri de deseuri din $artie si #arton re#i#labil" $artie mi=ta' %iare si reviste' #arton go)rat. Re#i#land $artia salvam padurea' iar pentru )ie#are tona de $artie re#i#lata se e#onomises# 30.000 litri apa' #onsumul de energie este redus #u apro= 25A iar poluarea atmos)eri#a #u +0A' motiv pentru #are re#i#larea $artiei si a #artonului este )oarte importanta . Tipuri de $artie #e pot )ii re#i#late" 1#arton duple= 'ondulat 1ma#ulatura 1ar$iva 1$artie mi=ta '%iare'reviste'#arti et# .ole#tarea lor se )a#e vra# sau balotat. 2. #eseuri $E%" Re#i#larea sti#lelor din material plasti# tip /ET a devenit o apli#atie din #e in #e mai importanta avand in vedere #a re#ipientele tip /ET sunt introduse in tot mai multe tari.'apli#atia produsului )iind )oarte larga . <n #adrul pro#esului de re#i#lare este important #a sti#lele sa ramana intregi si sa poata )i separate 7pe doua #ategorii '/ET .O5ORAT si /ET <N.O5OR8.

3. $olietilena de mare &inalta' densitate (#$E" A#est material se )oloseste in spe#ial la inbutelierea de #osmeti#e' sampon' detergent li#$id pentru vesela si len erie' inalbitor' re#ipiente iaurt si margarina' #utii #ereale' #arne' navete' pungi' sa#i si sa#ose. 4. #eseuri $)C * $oliclorura de +inil 5. #eseuri L#$E * $olietilena de mica &,oasa' densitate 1 /ungi alimentare ' pungi pentru la%i,#utii $aine. 6. #eseuri $$ -$.L.$R.$/LE0A 7. #eseuri $1 * $olistiren 2. Materiale 3eroase " 3ier ta4la otel. 5onta

<n )un9ie de materialul din #are este #on)e#tionat produsul' poate )i in)luentata perioada 4n #are devine biodegradabil. (urata de biodegradare naturala a di)eritelor #ategorii de deseuri se pre%int* ast)el" (eseu de $artie" 3 luni; Biare" 3 1 12 luni; .$ibrituri" 6 luni; Ciltru de tigare" 1 1 2 ani; :uma de meste#at" 5 ani; .utii de Aluminiu" 10 1 100 ani; Dti#le din plasti#" 100 1 1000 ani; /ungi din plasti#" 100 1 1000 de ani; .arti de #redit" 1000 ani; Re#ipiente din sti#l*" 6000 ani.

3.5lu6ul te!nologic de reciclare

1.R%AREA 1/ REC/CLAREA #E1EUR/L.R 1.L/#E MU0/C/$ALE Acti+itatea " sortarea materialelor re#i#labile 7/ET' )olie plasti#' #arton' $artie' materiale )eroase' ne)eroase' sti#la8 din deseurile solide urbane' in vederea valori)i#arii a#estora. .apa#itatea anuala de prelu#rare" 130.000 E 150.000 tone,an' deseuri generate de 300.000 lo#uitori. 5lu6ul te!nologic" 1 des#ar#area deseurilor si alimentarea instalatie 7ben%i transportoare8' 1 sortare dimensionala 7sita E tambur8' 1 sortare manuala 7in#inta in#$isa8' 1 sortare magneti#a' 1 sto#area si balotarea deseurilor re#i#labile 7prese $idrauli#e8' 1 depo%itare #ontrolata a materilalelor re#i#labile' 1 eva#uarea deseurilor nere#i#labile la depo%it' 1 transportul deseurilor re#i#labile la so#ietati autori%ate pentru valori)i#are. C.LEC%AREA 1/ %RA01$.R%UL #E1EUR/L.R #E EC(/$AME0%E ELEC%R/CE 1/ ELEC%R.0/CE &#EEE' Do#ietatea dispune de autove$i#ule de transport si personal spe#iali%at in #ole#tarea si transportul deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e si depo%itarea a#estora pe plat)orme spe#ial amena ate. <n #adrul plat)ormelor e=ista' e#$ipamente si personal spe#iali%at in de%membrarea deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e. 5lu6ul te!nologic" 1 #ole#tarea deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e 1 transportul deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e 1 de%mebrarea si sortarea materialelor re%ultate 1 valori)i#area materialelor re#i#labile re%ultate .ostul #ole#tarii si transportului la depo%itul #entral a deseurilor de e#$ipamente el#tri#e si ele#troni#e de la #etateni' so#ietati #omer#iale si institutii publi#e va )i suportat de #atre so#ietatea respe#tive de #ole#tare.

5a ridi#area deseurilor de e#$ipamente ele#tri#e si ele#troni#e se va into#mii un /ro#es Ferbal de predare1primire' #on)orm prevederilor legale. 4.Compo7itia c!imica a materialelor .ompo%itia si proprietatile deseurilor" .ompo%itia deseurilor se #ara#teri%ea%a printr1un grad de variabilitate dependent de mai multi )a#tori" 1provenienta deseurilor 1tipul deseurilor 1%ona geogra)i#a 1#limat 1pro#ese te$nologi#e produ#atoare de deseuri 1gradul de de%voltare e#onomi#a .ompo%itia deseurilor poate )i" 1)i%i#a 1#$imi#a 1mineralogi#a .ompo%itia )i%i#a si #ea dinami#a sunt importante pentru deseurile mena ere. .ompo%itia #$imi#a si #ea mineralogi#a sunt importante pentru deseurile industriale. /entru deseurile agro%oote$ni#e mai importanta este #ompo%itia #$imi#a. .ompo%itia #$imi#a se e=prima prin granulo%itate adi#a prin pro#entul #u #are parti#ipa )ie#are sort granular la al#atuirea deseului.

Bgura de )urnal granulata se poate utili%a #a agregat pentru betoane;se sortea%a pe #ategoriile dimensionale ale agregatelor naturale pentru betoane si mortare. (eseurile mena ere se anali%ea%a din pun#t de vedere granulometri#'#ernerea )a#andu1se pe 2 #iururi de 1&1&1mm. .ernerea se mai pra#ti#a si la #ompostare #are are lo# de sortare. .ompo%itia #$imi#a #el mai adesea se e=prima pe substante " 18Dterilul"DiO2G60A'Al2O3G5A'.a.O3G&1A 28Bgura granulate de )urnal"DiO2H20130A'.aOH1+130A 38.enusa de termo#entrala"DiO2H6+156A'Ce2O3H115A 68Dili#e ultra)ina"DiO2G-2A .ompo%itia #$imi#a a deseurilor mena ere poate )i data pe substante si pe elementele #are domina pe ansamblu".'Di'O'H'D et#. (in pun#t de vedere #$imi#'in #ompo%itia deseurilor ne interesea%a #omponentii to=i#i sau radioa#tivi"substante to=i#e anorgani#e'organi#e'elemente radioa#tive'metale grele. .ompo%itia mineralogi#al este anali%ata pentru deseurile #are intra in pro#ese de valori)i#are. <n anali%e mineralogi#e se pun in evidenta mineralele dominante"sili#ati in spe#ial7&5A8'te#tosili#ati si )ilosili#ati'#arbonate 7.a si >g8'o=i%i7minerale8.

.O>/OB<T<A REB<(00R<5OR >ENAIERE Re%iduurile mena ere sunt )oarte eterogene ' #u mari varietati de la o lo#alitate la alta ' in )un#tie de anotimp ' po%itia geogra)i#a ' grad de #ivili%atie7de%voltare' spe#io)i# nivelului de viata ' et#.8 .

.ompo%itia din pun#t de vedere )i%i#o 1 #$imi# este )oarte variata ' ne#esitand determinarea unor medii pe an' se%on ' et#. mai ales #and se pune problema valori)i#arii a#estora prin metode moderne . Re%iduurile mena ere se #ompun din urmatoarele resturi " $artie' #arton ' te=tile ' lemn ' materiale plasti#e' #au#iu#' oase' sti#la ' materiale #erami#e' metale' resturi alimentare' pamant' #enusa' %gura' )uningina' et#. <n )un#tie de pro#esele )i%i#o 1 #$imi#e #e pot avea lo# in timp' dupa a#umularea lor' re%iduurile mena ere pot )i grupate ast)el " l. >ateriale #ombustibile 7lemn' #arton' te=tile' materiale plasti#e' oase' et#.8 2.>ateriale )ermentabile 7resturi de anumale' de )ru#te' de legume' de #arne' et#.8 3. >ateriale solide inerte 7metale' sti#la' %gura' materiale #erami#e8. 6. >ateriale sub )orma de pulbere7#enusa' pamant' pra)8. Falori)i#area re%iduurilor mena ere poate )i reali%ata pe ba%a unor studii amanuntite privind #omponenta #at mai e=a#ta a a#estora .

.ompo%itia re%iduurilor mena ere Nr. .rt. 1 2 3 6 5 6 & .omponent Hartie'#arton Te=tile >ase plasti#'#au#iu# Dti#la >etale /amant'#enusa 5emne')run%e A din greutate 10115 215 112 216 216 15125 215

#eseuri $$ * $olipropilena

Material * $$ $olipropilena $roprietati material * Re%istent' durabil' re%istent la #aldura' #$imi#ale' grasimi 7unsori8 si ulei' bariera ume%eala. /un#tul inalt de topire )a#e #a produsele sa )ie re%istente pentru umplerea #u li#$ide #alde. Aplicatiile produsului * ?utelii 7sti#le' )la#oane8 pentru Jet#$up' #ontainere iaurt si margarina ,unt' tuburi' )la#oane de medi#amente' apli#atii te=tile #a #ovoare' s)oara' snur' )rang$ie 7)unie' #or%i8' navete rigide si #omponente auto. $roduse cu continut de material reciclat * .ar#ase baterii auto' semnali%ari lumina' #abluri baterii' perii maturi' stergatoare g$eata' palnie ulei' rastel pentru bi#i#lete' greble' ben%i de legat' granule' pla#i' tavi' re#ipiente pentru iaurt siropuri. 1e colectea7a" ?alotat 7ompa#tat in baloti de di)erite dimensiuni si greutati8 Fra# 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 7maruntit in mori spe#iale8 >a#inat 1 spalat 7maruntit in mori spe#iale #u spalare8 #eseuri $1 * $olistiren

>aterial 1 /D /olistiren $roprietati material * Fersatil' i%olator' #laritate 7transparenta8' usor de )ormat' pun#t relativ s#a%ut de topire.

Aplicatiile produsului * Ambala e de prote are' #ontainere' #apa#e' pa$are' sti#le 7butelii' )la#oane8 si tavi' #ar#ase .(' apli#atii de servire a alimentelor' tavi de e=punere a #arnii' #artoane oua' )la#oane aspirina' pa$are' #astroane' #utite. $roduse cu continut de material reciclat 1 Termometre' #omutatoare lumina' i%olatii termi#e' #artoane oua' ori)i#ii de ventilatie' tavi' rigle' rame' ambala e' #esti' )ar)urii 7#astroane8' pa$are e=pandate' ustensile 7unelte8 diverse. 1e colectea7a" ?alotat 7#ompa#tat in baloti de di)erite dimensiuni si greutati8 Fra# 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 7maruntit in mori spe#iale8 >a#inat 1 spalat 7maruntit in mori spe#iale #u spalare8 #eseuri L#$E * $olietilena de mica &,oasa' densitate

>aterial 1 5(/E /olietilena de mi#a 7 oasa8 densitate $roprietati material * 0sor de pro#esat' re%istent' durabil' )le=ibil' usor de lipit 7la #ald8' bariera pentru ume%eala. Aplicatiile produsului 1 /ungi 7sa#ose8 alimentare pentru paine si produse #ongelate' pungi 7sa#ose8 pentru la%i,#utii $aine' butelii 7sti#le' )la#oane8 #omprimate pentru miere' mustar. (easemeni este )olosita pentru produ#erea #apa#elor )le=ibile si este )olosita in apli#atii #u )ire si #abluri ele#tri#e. Cibre' #ovoare' mobilier' #aserole si tavi pentru alimente' tevi si #anali%ari 7rigole8. $roduse cu continut de material reciclat 1 <nvelitori de transport' #utii de gunoi' dale' mobilier' )olie si pla#i' #ontainere #ompost' butelii 7sti#le' )la#oane8 de su# natural de lamaie' #utii de mustar' arti#ole plasti#1lemn 7#$erestea gard' et#.8. 1e colectea7a"

?alotat 7#ompa#tat in baloti de di)erite dimensiuni si greutati8 Fra# 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 7maruntit in mori spe#iale8 >a#inat 1 spalat 7maruntit in mori spe#iale #u spalare8

#eseuri $)C * $oliclorura de +inil

>aterial 1 /F. ,F, /oli#lorura de vinil $roprietati material 1 Fersatilitate' #laritate 7transparenta8' usor de ameste#at' re%istenta' durabilitate' re%istent la grasimi' ulei si #$imi#ale' #ara#teristi#i de #urgere si proprietati ele#tri#e stabile. Aplicatiile produsului 1 Ambala e transparente alimentare si nealimentare' tuburi medi#amente' i%olatii )ire si #abluri' )olie si pla#i' produse din industria #onstru#tiilor #a tevi' )itinguri' aparatori' dale' ben%i transportoare si )erestre; butelii 7sti#le' )la#oane8' pungi pentru sange' produse din piele sinteti#a. $roduse cu continut de material reciclat 1 Ambala e' legatura pentru )oi detasabile 7sina plasti# indosariere8' pardoseli' panouri 7#asete8' lambriuri' rigole' )laps noroi' )olie si pla#i' dale si rogo ini' stergatoare de pi#ioare' dusumea elasti#a' tava 7suport8 #asete si .(1uri' #utii ele#tri#e' i%olatii #abluri' semnale de tra)i#' )urtun de gradina' li%iera mobila pentru #asa' butelii 7sti#le' )la#oane8 pentru detergent vase' geamuri; dale' tigle' arti#ole instalatii 7tevi' )itinguri8' denivelari pentru vite%a' #apa#e 7#anale8 pentru drumuri de a##es industriale. 1e colectea7a" ?alotat 7#ompa#tat in baloti de di)erite dimensiuni si greutati8 Fra# 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 1 spalat 7maruntit in mori spe#iale #u spalare '

#eseuri (#$E* $olietilena de mare &inalta' densitate >aterial 1 H(/E' /E15(1H( 1 /olietilena de mare 7inalta8 densitate $roprietati material * /roprietati bune de bariera pentru umiditate' rigiditate' re%istenta' durabilitate' re%istenta la #$imi#ale' permeabil la ga%' usor de pro#esat si usor de )ormat 7prelu#rat8. Aplicatiile produsului * ?utelii 7sti#le8 de lapte' apa' su#' #osmeti#e' sampon' detergent li#$id pentru vesela si len erie' inalbitor' re#ipiente iaurt si margarina' #utii #ereale' #arne' navete' pungi' sa#i si sa#ose. $roduse cu continut de material reciclat * ?utelii 7sti#le' )la#oane8 #olorate de detergent li#$id pentru vesela si len erie' balsam de ru)e' sampon' ulei de motor si butelii 7sti#le' )la#oane8 transparente de lapte si apa; tevi' #osuri' navete' g$ive#e de )lori' margini 7borduri8 de gradina' )olie si pla#i' la%i de gunoi 7re#i#lare8' mobilier din plasti# 7s#aune' ban#i8' #asute pentru #aini' produse lumber 7#ompo%it plasti#Klemn8' dale' masa pi#ni#' #utie postala' garduri' #ontainere' la%i pentru #ompost' granule. .4ser+atii" /entru re#i#larea deseurilor H(/E' /E15(1H( 1 /olietilena de mare 7inalta8 densitate" 1 Re%istenta #$imi#a )a#e sa )ie bun pentru ambala e #asni#e si produse #$imi#e industriale #a detergenti si inalbitori. 1 ?utelia 7sti#la8 #u pigment 7#olorant8 are o mai buna re%istenta la #rapare de#at sti#lele )ara pigment 7#olorant8. 1e colectea7a" ?alotat 7#ompa#tat in baloti de di)erite dimensiuni si greutati8 Fra# 7produsele in starea lor inititala8 >a#inat 7maruntit in mori spe#iale8 >a#inat 1 spalat 7maruntit in mori spe#iale #u spalare8

5.Ec!ipamente utili7ate la reciclarea

1./resa de balotat A.O>AT 600H3 .onstru#tie #ompa#ta si usoara #u a utorul #ilindrilor in #ru#e. 5egare automata ori%ontala' #u unitate $idrauli#a dubla de taiere si rasu#ire. /resa1.anal automata #u legare ori%ontala pentru presarea urmatoarelor materiale" 1 #arton 1 $artie 1 #arton ondulat 1 )olie 1 sti#le /ET 1 do%e de li#$ide' et#. greutate balot" apro=. 500 Jg,mL lungime 7la #arton ?1-8" 600 1 1600 mm greutate balot" apro=. 500 Jg,mL lungime 7la #arton ?1-8" 600 1 1600 mm )orta de presare 650 JN 1 65 to

presiune spe#i)i#a 7N,#mp8 && volum de umplere 7mp,pendulare8 motor 7JM8 produ#tivitate 7mp,$8 produ#tivitate la #arton 7t,$8 gura de alimentare 7mm8 legare 0'& &'5 65 11 15 60 &5

1'6 2'1 2'6 +50=1150 tripla ori%ontala

2. /resa de balotat A5?A>AT 500 F5 .onstru#tie #ompa#ta si simpla #u a utorul #ilindrilor in #ru#e. 5egare automata ori%ontala' #u unitate $idrauli#a dubla de taiere si rasu#ire. /resa1.anal automata #u legare ori%ontala pentru presarea urmatoarelor materiale" 1 #arton 1 $artie 1 #arton ondulat 1 )olie 1 sti#le /ET 1 do%e de li#$ide' et#. greutate balot" apro=. 500Jg,mL lungime 7la #arton ?1-8" 600 1 1600 mm 588 )5 Corta de presare 7JN,t8 /resiune spe#i)i#a 7N,#mN8 Folum de umplere 7mL,pendulare8 >otor 7JM8 500JN150to 65 1'1

15.0 1+.5 22.0 160 165 /rodu#tivitate 7mL,$8 1&5 /rodu#tivitate la 6.5.+ #arton 7t,$8 6.1 :ura de alimetare 1110=1350 l=5 7mm8 #vintupla 5egare verti#ala 3. /REDA DTAT<ONARA DER<A DT/ RO?0DTE

.onstru#tia lor solida #u un #ilindru de #ompa#tare #entral o)era o distributie optima a )ortelor' )apt #e du#e la o durabilitate mai mare si o u%ura redusa a produsului. 1%$ 1%$ 1%$ 1%$ 1%$ 1%$ 1288 1 2388 1 2388 1 2988 1 3388 1 3388 1 %$ %$ 1%$ 1%$ %$ Folum #amera presare 7m#8 .apa#itate #ilindru 7m#8 Timp #i#lu teoreti# min 7se#8 /rodutu#tivitate teor. ma=. 7m#,$8 Corta #ompa#tare 7JN8 Corta #ompa#tare #ursa )inala 7JN8 5ungime totala 7mm8 5atime totala 7mm8 <naltime totala 7mm8 5ungime gura alimentare 7mm8 5atime gura alimentare 7mm8 <naltime gura alimentare 7mm8 /enetrare #ilindru 7mm8 .ursa #ilindru 7mm8 :reutate 7Jg8 >otor ele#tri# 7JM8 1'+1 1'&6+ 135 320 360 36-0 2500 1500 1000 1&00 1350 320 1500 3360 &'5 600F' 50 H%' .EE 1 Corm' 32 A' 5 pol 2'26 2'16 5& 135 320 360 6660 2500 1500 1300 1&00 1350 320 1+00 3++0 &'5 600F' 50 H%' .EE 1 Corm' 32 A' 5 pol 2'26 2'16 63 1&320 360 6660 2500 1500 1300 1&00 1350 320 2'++ 2'66 62 152 320 360 6++0 2500 1500 1&00 1&00 1350 320 3'36 3 56 1-3+0 600 56+0 2500 1500 2000 1&00 1350 320 3'36 3 36 311 3+0 600 56+0 2500 1500 2000 1&00 1350 320 2500 6+50 15 600F' 50 H%' .EE 1 Corm' 32 A' 5 pol

Alimentare

1+00 2200 2500 3-10 6560 6+20 11 11 15 600F' 50 600F' 50 600F' H%' H%' 50 H%' .EE 1 .EE 1 .EE 1 Corm' Corm' Corm' 32 A' 32 A' 32 A' 5 pol 5 pol 5 pol

Corta enorma de #ompa#tare si #apa#itatea de pro#esare sunt elemente #$eie in #eea #e priveste redu#erea #osturilor si #onstituie o #ontributie importanta la e)i#ienti%area' e#onomi%area si e#ologi%area mena arii deseurilor 5a #erere' timpul unui #i#lu' )orta de #ompa#tare si #amera de presare pot )i modi)i#ate in )un#tie de nevoile dvs spe#iale.

A)A0%A:E" 1 sistem de atentionare" 3#ontainer plinO 7standard8 1 #resterea )ortei de #ompa#tare pentru operatiunea de in#$idere 1 multe e#$ipamente optionale disponibile' palnii variate' sisteme de bas#ulare #ontainere' et#. 1 sisteme $idrauli#e #u #ontrol di)erential pentru un timp #i#li# mai rapid 7standard8. 1 #ilindru $idrauli# #u #ontrol 3)ail1sa)eO )ara buton de oprire limita 1 g$ida e de plasti# #u o mentenanta s#a%uta 1 #onstru#tie solida 1 #onstruite in #on)ormitate #u #ererile E. -+,3&,E: si #u normele E.1.E de sanatate si siguranta.

6. TO.ATOR MA:NER MD 22 %ocator cu un singur a6. Marunteste" P plasti#' lemn' $artie;

P #arton' #abluri' te=tile; P deseu ele#troni#; P si multe altele Caracteristici" :lisiera #u rulmenti' #inemati#a Rotor #u prote#tie anti u%ura Distem rapid de s#$imbare a #utitelor 0nitate de depo%itare Absorbant de so#uri la motor Dita din material de buna #alitate :$ida #u sistem /5. 7.ontroller programabil logi#8 #u displaQ 5ungime 7mm8 5atime 7mm8 <naltime 7mm8 (imensiuni palnie 7mm8 Folum palnie 7mL8 :ura de alimentare 7mm8 5ungime rotor 7mm8 (iametru rotor 7mm8 Nr. de #utite 7bu#8 /utere 7JM8 :reutate 7Jg8 .apa#itate 7Jg,$8 3630 1+20 2000 1000=1+00 1'5 1000=1000 1000 360 56 1+'5=22 3650 pana la +00

5. (EDCA.ATOR DA.< D< ?A5OT< MA:NER ?A 30 M.# #E .$ERARE" ?alotul standard este in#ar#at in #amera de lu#ru #are #uplea%a masa de presare operata $idrauli# #atre rotorul #are se invarte #u vite%a redusa. Rotorul dispune de lame s#$imbabile. (atorita a#tiunii lamelor si a rotorului

#u vite%a redusa' sa#ii sunt des)a#uti si materialul este des#ar#at pentru o pro#esare ulterioara. E)i#a#itatea des)a#erii sa#ilor se datorea%a #ombinatiei lamelor a ustabile si a #ontrolului /5. al mesei de presare EC(/$AME0%" 1 masa de presare a#tionata $idrauli#' montat pe sine #u role de g$ida 1 #ontrol logi# inteligent #u a utorul #elui mai nou so)tRare de programare simpla /5.. 1 /anou operator #u displaQ 1 buton de sele#tare operare manuala sau automata 1 panoul de #omanda #omplet #u #ablu #e permite montarea a#esteia pana la 3.0m departare de utila . 1 Fopsit RA5 5013. >aterial de prelu#rat" baloti sti#le /ET' sa#i deseu mena er Capacitate" ?aloti" pana la 3.000 Jg,$ Da#i" pana la 2.000 sa#i,$ .apa#itatea depinde de #ompo%itia materialului dar si de dimensiune' alimentare si operare a utila ului.

6.DTAT<E (E DORTARE A (EDE050< >0N<.</A5 $R/0C/$// /roblema deseurilor muni#ipale devine din #e in #e mai urgenta datorita" 1 5ipsei gropilor de gunoi sau intretinerii inade#vate a a#estora 1 .apa#itate limitata a gropilor de gunoi 1 .osturi de investitie si de operare mari pentru gropile de gunoi #ontrolate

1 Ne#esitate de re#i#lare a metanului si #elorlalte ga%e provenite din gropile de gunoi A#estea #umulea%a importanta de redu#ere a #antitatilor de deseuri din gropile de gunoi. <n mod evident' solutia este re#i#larea' dar asta presupune o sortare stri#ta a deselui produs %ilni#. /rin a#easta' )ie#are tip de deseu poate )i trimis la )a#ilitatile potrivite de tratare. A#esta este s#opul statiilor de sortare A)A0%A:E Redu#erea volumului deseului urmata de #ompa#tarea produselor re#i#labile' )a#ilitea%a si redu#e nevoile de transport. Fan%area produselor re#i#labile #atre industriile interesate permite #astiguri )inan#iare. Redu#erea #antitatii deseurilor duse la gropile de gunoi. Obtinerea unui deseu re%idual #urat' organi#' #e poate )i #ompostat. 1%A;// 1. 1.R%AREA $REL/M/0ARA (eseul urban ameste#at este des#ar#at intr1o %ona de des#ar#are spe#iala' unde" /rodusele de dimensiuni mari si elementele inade#vate 7roti' baterii' pietre' bi#i#lete' et#.8 sunt indepartate. (eseul ramas se in#ar#a intr1o palnie #are alimentea%a linia de sortare. 2. 1.R%AREA MECA0/CA Este intreprinsa de #atre un #iur rotativ stationar >ENART. Dele#tarea sitei dar si marimea a#esteia sunt )a#ute in )un#tie de )elul deseului de sortat. 3. 1.R%AREA MA;0E%/CA A#easta sortare este )a#uta #u a utorul unei ben%i superioare #onveioare #are indepartea%a ma=imul de materiale )eroase re%iduale. Odata indepartat a#est material #ontaminat' deseul ramas este trimis #atre al 61 lea stagiu de pro#esare" masa de sortare. 4. 1.R%AREA MA0UALA /e masa de sortare' operatorii separa prodesele re#i#labile. .ara#teristi#ile unitatii de sortare 7numarul de operatori' de produse indepartate' optiuni8 sunt determinate in )un#tie de nevoile #lientului' stabilite impreuna #u te$ni#ienii proie#tanti >ENART.

.$%/U0/ Este re#omandata o masa de presortare pentru a indeparta sti#la #are este in#lusa in deseu din greseala. 5inia de sortare poate )i e#$ipata #u ben%i #onveioare re#uperatoare pentru a alimenta dire#t in presele de #ompa#tare sau #atre alte tipuri de pro#esare. /alnia poate )i pusa la nivelul solului sau mai os

5/RME #E

REC/CLARE A #E1EUR/L.R #/0 R.MA0/A

1.;reentec!.1.A

:reente#$.DA
:reente#$ este unul dintre #ei mai importanti re#i#latori de mase plasti#e din sud1estul Europei si totodata pionierul re#i#larii deseurilor din plasti# in Romania. Do#ietatea detine instalatii de re#i#lare in Romania la ?u%au si <asi si in tarile ve#ine" >a#edonia' Derbia' 0#raina si :re#ia <n #onditiile in #are resursele naturale se diminuea%a' re#i#larea este solutia #onservarii a#estora. <n #onditiile in #are poluare este un )enomen in #restere din #au%a ambala elor din plasti#' solutia pentru incetinirea acestui 3enomen este reciclarea.

A#$i%itionea%a de la #ole#tori persoane uridi#e 7autori%ate sa des)asoare a#tivitatea de #ole#tare8 sau de la generatori de deseuri persoane uridi#e' deseuri sti#la /ET #u sau )ara dop' #u sau )ara eti#$eta' sortate sau nu pe #ulori' #ompa#te in vederea e)i#ienti%arii transportului.

2.;reen5i4er international.1.A

:reenCiber <nternational D.A.

:reenCiber <nternational produ#e din )ulgi /ET 7100A re#i#lat8 )ibra poliesteri#a de o inalta #alitate' )ibra #e inlo#uieste #u su##es )ibrele virgine si poate o)eri solutii avansate pentru o gama larga de apli#atii. Avand proprietati similare #u #ele ale ben%ii metali#e' banda /ET repre%inta o alternativa la apli#atiile #are utili%ea%a banda metali#a. .omportandu1se e=#elent la s#$imbari dese de temperatura' banda /ET garantea%a o tensiune de strangere #onstanta in toate etapele manipularii pa#$etului. Ast)el banda /ET o)era #onditii de absoluta siguranta a produsului pe durata transportului. ?anda /ET este o banda relativ usoara in #omparatie #u banda metali#a' o)erind ast)el un plus de siguranta si #on)ort in )olosire. ?anda /ET este disponibila #u latimi intre - si 32 mm si grosimi intre 0'5 si 1'2& mm. Dpe#i)i#ul a#estei ben%i /ET este apli#abilitatea la produse si mar)uri #u grad inalt de soli#itare' unde sunt ne#esare atat re%istenta #at si )le=ibilitatea. Trebuie remar#ata supra)ata )ara margini as#utite sau taioase a a#estei ben%i' #are prote ea%a atat utili%atorul #at si produsul sigilat de eventuale le%iuni' un avanta net )ata de ben%ile metali#e. ?anda de /ET este elasti#a' anti1#oro%iva' re%istenta' re#i#labila' si e=trem de a##esibila #a pret in #omparatie #u ben%ile metali#e' ale #aror apli#abilitati le inlo#uieste #u su##es. .a si in #a%ul ben%ii //' poate )i )olosita atat in regim de ambalare manual #at si automat. .ontinuand trendul as#endent' in 2013 :reenCiber si1a e=tins porto)oliul de produse #u granule /ET obtinute din material re#i#lat 100A' o)erind materiale repro#esate pentru produ#erea de pre)orme #ombinate #u materie prima virgina. :reenCiber )urni%ea%* di)erite #ulori de r/ET "

transparent albastru verde maro

3.;reen<eee /nternational.1.A

:reenReee <nternational.D.A

;reen<EEE /nternational este cea mai mare unitate de tratare si reciclare a deseurilor de ec!ipamente electrice si electronice &#EEE' din Rom=nia si una din #ele mai moderne din Europa. ;reen<EEE are in pre%ent o #apa#itate de 50.000 tone,an si o)era ser+icii de colectare tratare si reciclare #EEE #olaborand #u organi%atiile de raspundere #ole#tiva' #ompanii de salubritate' #ole#tori' pre#um si mari #ompanii #e detin (EEE. /roduse 1. metale )eroase si ne)eroase 7aluminiu' #upru' alama8 2. diverse tipuri plasti#"

mi=uri de A?D,/D din )rigidere' ele#troni#e de mi#i dimensiuni'

/F. si /E din #abluri' #ar#ase de monitoare' televi%oare sau imprimante' A?D si // din masini de spalat' diverse #omponente ele#tri#e si ele#troni#e 7motoare' trans)ormatoare' #ompresoare' bobine8

A#este )ra#tii sunt sortate #u atentie si #omer#iali%ate atat in tara #at si in strainatate. Ele sunt #onsiderate materii prime se#undare si reintra in #ir#uitul industrial pentru )abri#area de noi produse salvand' pe a#easta #ale' o mare parte din resursele naturale. (e asemenea' pot )i )olosite #a si #ombustibil alternativ 7lemn provenit din de%membrari' spuma poliuretani#a peleti%ata8. 4.Comprest.1.A

.omprest..D.A
Do#ietatea .O>/REDT D.A. e)e#tuea%* servi#iul de igien* urban* 4n ora!ul ?ra!ov !i 4n lo#alit*9ile limitro)e pentru #et*9eni' as#o#ia9iile de lo#atari !i so#iet*9i #omer#iale. (e9ine 50A din a#tivitatea de #ole#tare a re%iduurilor mena ere din ?ra!ov. .O>/REDT D.A. a#tivea%* 4n domeniul igienei ambientale de peste 30 de ani' )iind unul dintre promotorii te$nologiilor inovatoare de management al de!eurilor. Este unul din prin#ipalii )ondatori al (epo%itului E#ologi# %onal ?ra!ov. Dervi#ii o)erite" 1alu4ritate

P (e!euri mena ere !i asimilabile a#estora P (e!euri din a#tivit*9i #omer#iale P (e!euri re#i#labile P (e!euri provenite din #onstru#9ii !i demol*ri P Dervi#ii de vidan are P /reluare !i transport de!euri peri#uloase 1alu4ri7are stradal> P >aturare manual* !i me#ani#* #arosabil !i trotuar P Dtropire !i sp*lare #arosabil P .ur*9are rigole P .ole#tarea de!eurilor stradale P Amplasarea !i golirea #o!urilor !i #ontainerelor P Sntre9inerea par#urilor !i a %onelor ver%i a)erente #*ilor rutiere P .ur*9atul %*pe%ii P .ombaterea poleiului /ndicatoare rutiere P <ndi#atoare rutiere permanente P <ndi#atoare de semnali%are a lu#r*rilor P /raguri pentru 4n#etinirea vite%ei P Oglin%i stradale P Alte elemente pentru siguran9a #ir#ula9iei Marca,e rutiere P >ar#a e longitudinale P >ar#a e de delimitare a p*r9ii #arosabile P >ar#a e transversale P >ar#a e laterale P >ar#a e diverse Mo4ilier ur4an

P >obilier de odi$n* !i rela=are P >obilier ornamental pentru domeniul publi#,privat P Duport bi#i#lete 1er+icii +idan,are P Fidan are )ose septi#e P (es)undare re9ele #anali%are P Fidan are toalete e#ologi#e P (rena ape te$nologi#e !i u%ate

5/RME #E REC/CLARE A #E1EUR/L.R #/0 U.E

1. ;reentec! Ma#edonia )ost in)iintata in anul 200& si s1a de%voltat pe piata ma#edoneana devenind #ompanie lider in re#i#larea deseurilor de plasti#. .apa#itatea )abri#ii asupra produ#erea de granule provenite din deseuri de polietilena si polipropilena este de 200 de tone pe luna si de 500 de tone pe luna pentru re#i#larea sti#lelor /ET. :R<NTEH >T detine distin#tia de U.ompania #ea mai e#ologi#aU' a#ordata de #atre orasul DJop e.

2.Rec?cling compan?"#ole#tea%a materiale de a)a#eri nedorite i re#i#lea%a sau reutili%ea%a )olosind propriile e#$ipamente si instalatii de re#i#lare. D#opul a#estora este de a lua %ero deseuri la groapa de gunoi si' #a atare' suntem mereu in #autarea unor modalitati inovatoare de a pune deseurile la o buna utili%are. /ot #ole#ta i re#i#la #ele mai multe deeuri"

plasti# sti#la #arton date #on)identiale e#$ipamente de (EEE polistiren e=pandat metal lemn

3. AC/ ;lo4al Corporation se a)la in Dtatele 0nite si )oloseste metode de re#i#lare a #au#iu#ului. A#easta trans)orma anvelopele u%ate intr1 o pulbere #are poate )i )olosita pentru a produ#e anvelope noi i alte produse din #au#iu#.

4. AL@A 1E se a)la in :ermania si o)era servi#ii de gestionare a deseurilor de ambala e i produse industriale de distributie..ompania #ole#tea%* $artie' aluminiu' )oi de metal i alte arti#ole i distribuie a#este materiale utili%atorilor industriali pentru o prelu#rare ulterioar*.