Sunteți pe pagina 1din 13

SC RANSEM IMPORT-EXPORT PLOIESTI

REGULAMENT INTERN
CAP. I - DISPOZITII GENERALE Art.1. SC RANSEM IMPORT-EXPORT SRL PLOIESTI, Str. Stefan Cel Mare, Nr. 52, parter, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Buzau sub nr. J29/655/1994, cod unic de inregistrare: R5420609, reprezentata legal de dl VICTOR MARCEL UNGUREANU, actionar si Director General, are ca obiect principal de activitate: : Comercializare materiale de constructii. Amenajari interioare si exterioare. Montaj tamplarie. Instalatii termice, sanitare, de conditionarea aerului si electrice de joasa tensiune. Art. 2. In temeiul art. 258 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, s-a elaborat prezentul Regulament Intern, act juridic de uz intern, prin care se stabilesc reguli cu privire la organizarea si disciplina muncii in cadrul societatii; drepturile, obligatiile si raspunderile conducerii unitatii denumita in continuare angajator, precum si drepturile, obligatiile si raspunderile salariatilor, care decurg din aplicarea Codului Muncii, a contractului colectiv de munca si a contractului individual de munca. Art. 3. Prevederile prezentului Regulament Intern au la baza Codul Muncii, Contractul colectiv de munca, Regulamentul de organizare si functionare al societatii si alte reglementari legale in vigoare si se aplica tuturor salariatilor incadrati cu contract de munca, indiferent de locul de munca, de atributiile si functiile pe care le indeplinesc, de la data semnarii contractului individual de munca. CAP. II. INCHEIEREA, SUSPENDAREA, MODIFICAREA SI INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Art. 4. Angajarea salariatilor si incheierea contractelor individuale de munca se fac in conformitate cu criteriile, conditiile si procedura prevazuta in Codul muncii, contractul colectiv de munca precum si alte acte normative in vigoare. Art. 5. Serviciul Resurse umane are obligatia ca inainte de incheierea sau modificarea contractului individual de munca sa informeze in scris persoana care solicita angajarea sau dupa caz,

salariatul, cu privire la clauzele generale pe care intentioneaza sa le inscrie sau sa le modifice in contract. Art. 6. Contractul individual de munca se incheie de regula pe durata nedeterminata, in baza consimtamantului partilor, exprimat in forma scrisa. Contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata sau cu timp partial, in conditiile prevazute de lege. Art. 7. Prin grija Serviciului Resurse Umane, la semnarea contractului individual de munca, fiecare salariat va lua la cunostinta, de prevederile prezentului Regulament intern precum si ale Contractului colectiv de munca. Art. 8. Procedura privind modificare, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca este cea prevazuta in Codul muncii coroborata cu legile speciale. Art. 9. In cazul incetarii contractului individual de munca al unui salariat, lichidarea drepturilor banesti cuvenite acestuia se face dupa ce salariatul prezinta dovada din care sa rezulte ca a predat toate actele, a restituit toate bunurile aflate pe inventarul sau, si dupa ce a achitat eventualele sume datorate unitatii. Art. 10. Relatiile de munca se bazeaza pe principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii; astfel este interzisa orice discriminare fata de un salariat, bazata pe criterii de sex, varsta, apartenenta nationala, orientare sexuala, caracteristici genetice, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala. CAP. III. PROTECTIA, IGIENA SI SECURITATEA IN MUNCA A. PROTECTIA MUNCII Art. 11. Angajatorul are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru protejarea vietii si sanatatii salariatului, precum si pentru asigurarea securitatii acestuia in toate aspectele legate de munca. Art. 12. Angajatorul are obligatia de a informa toti salariatii cu privire la actele normative in vigoare in legatura cu protectia muncii, iar salariatii au obligatia de a le respecta cu strictete in scopul prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Art. 13. Salariatii au obligatia de a respecta cu strictete normele de protectia muncii. Art. 14. Angajatii unitatii vor participa obligatoriu la actiunile de testare pe linie profesionala, de protectia muncii si PSI stabilite de conducerea unitatii.

Art. 15. Nici un salariat nu se poate prezenta la locul de munca (la angajare sau la reluarea activitatii), fara sa aiba efectuat instructajul de protectia muncii, pe baza de semnatura. Art. 16. Instructajul de protectia muncii se realizeaza periodic, prin grija responsabilului cu aceasta activitate, precum si a responsabililor de compartimente si departamente. Art. 17. Pentru evitarea oricaror situatii care ar putea pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea unor persoane, ori bunurile societatii, in timpul programului de lucru, masinile si instalatiile aflate in functiune nu vor fi lasate fara supraveghere. Art. 18. Masinile, utilajele si instalatiile vor fi utilizate conform instructiunilor de exploatare, in conditii tehnice de siguranta, vor fi mentinute in stare buna de functionare, iar defectiunile aparute vor fi remediate la timp. In cazul deteriorarii sau distrugerii acestora, salariatii vor suporta contravaloarea daunelor produse, daca acestea au fost cauzate din vina lor. Art. 19. Angajatorul va organiza toate locurile de munca astfel incat sa garanteze securitatea si sanatatea salariatilor. Salariatii au obligatia de a respecta regulile stabilite, in caz contrar fiind direct raspunzatori pentru riscurile de orice natura ce pot aparea in cadrul desfasurarii activitatii. B. PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR Art. 20. Angajatorul are obligatia de a lua toate masurile tehnice si organizatorice pentru apararea impotriva incendiilor ce pot afecta viata salariatilor sau a altor persoane, precum si bunurilor din patrimoniu. Art. 21. Salariatii au obligatia de a respecta cu strictete regulile privind prevenirea si stingerea incendiilor prevazute in actele normative emise in domeniu si aduse la cunostinta la angajare sau in timpul executarii contractului, prin instructajul P.S.I. realizat de persoanele responsabile. Art. 22. Nerespectarea normelor P.S.I. de catre salariati, la locul de munca, constituie abatere disciplinara grava, sanctionata potrivit Codului muncii, inclusiv cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca si cu obligarea persoanei vinovate la plata eventualelor pagube produse unitatii. C. PROTECTIA PRIN SERVICII MEDICALE Art. 23. La nivelul unitatii functioneaza Comitetul de securitate si sanatate in munca.

Art. 24. La angajare persoanele care urmeaza a fi incadrate vor prezenta obligatoriu Fisa de control medical la incadrarea in munca, fisa contrasemnata de catre medicul de medicina muncii. Nici o persoana nu isi poate relua activitatea decat in baza unui certificat medical care sa ateste faptul ca aceasta este apta pentru prestarea muncii respective. Art. 25. Angajatorul are obligatia de a asigura accesul salariatilor la serviciul de medicina muncii. Art. 26. Salariatii au obligatia de a efectua controlul medical periodic si toate investigatiile medicale stabilite pentru fiecare loc de munca, potrivit normelor igienico sanitare. D. PROTECTIA MEDIULUI Art. 27. Angajatorul are obligatia de a lua toate masurile pentru respectarea normelor legale privind protectia mediului, astfel: obligarea tuturor salariatilor si a altor persoane care au acces in incinta unitatii de a nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri. realizarea unor sisteme proprii de supraveghere a aparatelor si utilajelor din dotare, pe raza de incidenta a activitatilor desfasurate. CAP. IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ANGAJATORULUI A. DREPTURILE ANGAJATORULUI Art. 28. Angajatorul are in principal urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca modul de organizare si functionare a unitatii; b) sa stabileasca atributiile fiecarui salariat; c) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariati; d) sa exercite controlul asupra modului in care salariatii isi indeplinesc sarcinile de serviciu, prevazute in fisa postului sau date de superiorul ierarhic; e) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile ce se impun potrivit Codului muncii, contractului colectiv de munca si prezentului Regulament Intern. B. OBLIGATIILE ANGAJATORULUI Art. 29. Angajatorul are in principal urmatoarele obligatii: a) sa informeze salariatii cu privire la conditiile de munca si desfasurarea relatiilor de munca;

b) sa asigure conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca precum si conditiile corespunzatoare de munca; c) sa acorde salariatilor toate drepturile care decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractul individual de munca; d) sa plateasca contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii; e) sa intocmeasca Registrul general de evidenta al salariatilor si sa opereze inregistrarile in conformitate cu prevederile legii; f) sa elibereze la cererea salariatului, documentele care ii atesta aceasta calitate; g) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului; h) sa consulte reprezentantii salariatilor in privinta deciziilor care pot afecta substantial drepturile si interesele salariatilor. Art. 30. Sefii de birouri, servicii sau compartimente au in principal urmatoarele obligatii: a) organizeaza activitatea in compartimentul pe care il conduc, repartizeaza sarcini de munca personalului din subordine si verifica modul in care aceste sarcini au fost insusite si indeplinite; b) intocmesc referate in cazul in care constata abateri disciplinare ale subordonatilor, in scopul stabilirii sanctiunilor disciplinare ce se impun; c) se preocupa ca toti salariatii din subordine sa cunoasca si sa aplice prevederile prezentului Regulament intern, sa respecte intocmai normele de protectia muncii si normele P.S.I. . d) interzic desfasurarea activitatii salariatilor care din diverse motive nu sunt apti sa isi indeplineasca atributiile de serviciu, asigurand inlocuirea acestora si sesizand conducerea unitatii in vederea aplicarii masurilor ce se impun; CAP. V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR A. DREPTURILE SALARIATILOR Art. 31. Salariatii au in principal urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare, pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal; c) dreptul la concediu de odihna; d) dreptul la securitate si sanatate in munca; e) dreptul la informare si consultare; f) dreptul la formare profesionala;

g) dreptul la egalitatea de sanse si tratament; h) dreptul la protectia in caz de concediere ; i) dreptul la sesizari, in masura in care face dovada incalcarii unui drept al sau. B. OBLIGATIILE SALARIATILOR Art. 32. Salariatii au in principal urmatoarele obligatii: a) sa isi indeplineasca cu strictete toate sarcinile ce le revin, in conformitate cu prevederile fisei postului precum si a sarcinilor stabilite de seful ierarhic superior; b) sa foloseasca timpul de lucru cu eficienta si sa realizeze lucrarile aflate in sarcina sa, la timp si de buna calitate. c) sa respecte programul de lucru stabilit si Regulamentul Intern; d) sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca si sa nu impiedice prin activitatile sau actiunile lor activitatea celorlalti salariati; e) sa respecte normele de protectia muncii, normele P.S.I., precum si alte prevederi legale necesare desfasurarii in conditii optime si de siguranta a activitatii; f) sa cunoasca si sa respecte dispozitiile prezentului Regulament intern, precum si alte dispozitii cu caracter normativ referitoare la munca pe care o indeplinesc, neputand invoca motivul ca nu le cunosc, in cazul producerii unor daune ca urmare a nerespectarii acestor dispozitii; g) sa justifice avansurile in termen de 48 de ore de la data ridicarii acestora, respectiv 48 de ore de la data sosirii din delegatie, in caz contrar percepandu-se penalitati conform prevederilor legale in vigoare ; h) sa nu sustraga bunuri din unitate; i) sa aiba un comportament civilizat in cadrul relatiilor de serviciu atat cu superiorii, cat si cu colegii sau cu cei aflati in subordinea sa; j) sa respecte dispozitiile sefilor directi si sa nu perturbe activitatea celorlalti salariati ; k) sa nu presteze in timpul programului altfel de activitati decat cele strict legate de atributiile de serviciu ; l) sa respecte consumurile normate de materii prime, materiale, combustibili, energie, etc. evitandu-se astfel risipa ; m) sa fie fidel unitatii in executarea atributiilor de serviciu si sa pastreze secretele legate de activitatile societatii cu privire la management, contabilitate, clienti, furnizori, productie si prestari servicii si comercializarea produselor si sa nu dea nici un fel de relatii

cu privire la acestea, decat cu acordul persoanelor din conducerea unitatii.; n) sa instiinteze serviciul resurse umane - in cazul unor evenimente- in cel mult 5 zile de la producerea acestora, asupra situatiei personale care poate avea importanta pentru unitate (ordin de recrutare / incorporare, schimbarea domiciliului/resedintei, etc.). o) sa utilizeze i sa pstreze n bune condiii, utilajele si echipamentele din dotare. p) Sa poarte echipamentul individual de lucru/protectie corespunztor, n vederea pstrrii igienei, sanatatii i a aspectului estetic personal; q) in intreaga activitate desfasurata in cadrul unitatii, salariatii au obligatia de a folosi un limbaj politicos atat fata de ceilalti salariati cat si fata de clienti, furnizori sau alti terti. CAP. VI. TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNA A. NORMARE Art. 33. Norma de munca reprezinta cantitatea de munca necesara pentru efectuarea lucrarilor de catre o persoana calificata, care lucreaza in conditii normale de munca, in cadrul programului de lucru. In cazul in care normele de munca nu asigura un grad complet de ocupare a timpului normal de lucru sau nu mai corespund conditiilor tehnice, conducerea unitatii va reexamina aceste norme, cu consultarea reprezentantulor salariatilor. B. TIMPUL DE MUNCA Art. 34. Activitatea este consemnat zilnic n condicile de prezen, cu trecerea orei de ncepere a programului i ora de terminare a programului. Condicile de prezen sunt verificate de eful ierarhic, care va confirma/infirma, concordana prezenei de la locul de munca cu cea din condic. Art. 35. Durata normal a timpului de lucru este de 8 ore/zi. Prin exceptie, durata timpului de lucru poate fi de 12 ore/zi, cu conditia ca aceasta sa fie urmata de un repaus de 24 ore. Art. 36. Programul de lucru, se stabilete de conducerea unitii, respectandu-se legislaia n vigoare. Prin prezentul regulament intern se stabileste urmatorul program de lucru : 8,00 16,00. Nerespectarea programului de lucru

constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit Codului muncii. Art. 37. (1) Evidenta prezentei la program se tine prin condici de prezenta in care personalul este obligat sa semneze zilnic.Nesemnarea zilnica a condicilor de prezenta constituie o incalcare a normalor de disciplina muncii si se sanctioneaza conform Legislatiei muncii. (2) Evidenta orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca si se depune la serviciul salarizare. C. CONCEDIUL DE ODIHNA Art. 38. Programarea concediilor de odihn se face de conducerea compartimentelor/departamentelor la sfarsitul anului pentru anul urmator, astfel ncat s asigure atat bunul mers al activitii, cat i interesele salariailor i cu aprobarea conducerii unitii. Concediul anual de odihn se poate fraciona, la cererea salariatului, una din trane neputand fi mai mic de 15 zile lucrtoare. Concediul fr plat se acord salariailor la cererea acestora n funcie de interesele unitii i n conformitate cu prevederile legale. Plecarea in concediu de odihna, concedii pentru studii sau concedii fara plata, inainte de a fi aprobata de conducerea unitatii, este interzisa si constituie abatere pentru care se pot aplica sanctiuni disciplinare. La fel si intarzierile la expirarea concediilor. Este interzisa intreruperea concediului de odihna si prezentarea la serviciu din initiativa persoanei incadrate in munca ; aceasta poate fi rechemata din concediu numai din dispozitie scrisa a conducerii unitatii, pentru nevoi de serviciu neprevazute si urgente. Art. 39. Dreptul la concediu de odihna anual platit este garantat tuturor salariatilor si nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntari sau limitari. Art. 40. Concediul de odihna se acorda potrivit legii, durata acestuia fiind de 21 zile lucratoare. Art. 41. Durata concediului de odihna se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat intr-un an calendaristic. Art. 42. Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca. D. CONCEDIUL PENTRU FORMARE PROFESIONALA

Art. 43. Salariatii au dreptul de a beneficia de concediu pentru formare profesionala, concediu care se poate acorda de catre angajator cu sau fara plata. Conditiile acordarii acestor concedii sunt prevazute in Codul muncii si in legislatia speciala pentru personalul medico sanitar sau alte categorii de salariati. E. CONCEDIUL PLATIT PENTRU EVENIMENTE FAMILIALE DEOSEBITE Art. 44. Salariatii au dreptul in afara concediului de odihna, la zile de concediu platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, pe baza de acte justificative, astfel: a) casatoria salariatului 5 zile lucratoare b) casatoria unui copil - 2 zile lucratoare c) nasterea unui copil - 5 zile lucratoare d) decesul sotului , sotiei,- 5 zile lucratoare copilului, parintilor, socrilor e) decesului bunicilor, - 2 zile lucratoare fratilor, surorilor F. CONCEDIUL FARA PLATA Art. 45. Salariatii au dreptul, pentru rezolvarea unor situatii personale la un concediu fara plata de 60 zile calendaristice, daca aceasta nu afecteaza buna desfasurare a activitatii la locul de munca respectiv. Art. 46. Pe durata concediului fara plata salariatul isi pastreaza aceasta calitate. Art. 47. Pe perioada concediilor fara plata mai mari de 30 de zile, se pot incadra alte persoane cu contract de munca pe perioada determinata. CAP. VII. SALARIZAREA SI ALTE DREPTURI BANESTI CUVENITE SALARIATILOR Art. 48. Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri. Art. 49. Sistemul de salarizare se stabileste prin lege, in functie de pregatirea profesionala, vechimea in activitate, absolvirea unor cursuri de perfectionare, etc. Art. 50 Salariul este confidential, angajatorul si salariatii avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

10

Art. 51. Angajatorul are obligatia de a asigura un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe tara. Art. 52. Salariul se plateste o data pe luna, pe data de 20 ale lunii; angajatorul asigura informarea lunara a salariatilor despre drepturile salariale cuvenite pentru luna respectiva. Art. 53. Nici o retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi jumatate din salariul net. CAP. VIII. DISCIPLINA MUNCII Art. 54. Toti salariatii sunt obligati sa respecte regulile de disciplina muncii. Art. 55. Disciplina muncii consta in obligatia fiecarui salariat de a respecta urmatoarele: a) folosirea eficienta a timpului de munca potrivit programului de lucru stabilit; b) indeplinirea sarcinilor de serviciu prevazute in fisa postului si a celor dispuse de seful ierarhic superior; c) respectarea normelor de comportare la locul de munca, atat in relatiile cu colegii cat si cu persoanele din exterior ( clienti, furnizori, etc.); d) respectarea cu strictete a obligatiilor ce decurg din actele normative, precum si din prezentul Regulament intern; e) purtarea echipamentului de lucru/protectie stabilit pentru locul de munca respectiv si o tinuta vestimentara decenta la locul de munca. Art. 56. Sunt interzise la locul de munca: a) desfasurarea unor activitati in folos propriu in timpul sau in afara programului de lucru; b) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate, introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau stupefiante in incinta unitatii ; c) introducerea de materiale inflamabile, explozive sau toxice in unitate ; d) sustragerea bunurilor de orice natura apartinand societatii sau clientilor societatii, cu consecinta raspunderii civile si penale a celui in cauza. e) Primirea de bani sau foloase necuvenite de la clienti sau furnizori pentru activitatile prestate in cadrul atributiilor de serviciu. f) Instigarea salariatilor impotriva conducerii societatii sau a personalului salariat in timpul programului de lucru sau in afara acestuia.

11

Art. 57. Se vor respecta regulile de acces in unitate a salariatilor, clientilor si a altor persoane straine. Accesul persoanelor straine in sectoarele societatii este strict interzis fara un insotitor din partea conducerii S.C. Paulus SRL. CAP. IX. PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR SALARIATILOR Art. 58. Salariatii au dreptul de a se adresa cu cerere conducerii unitatii prin care sa solicite stabilirea sau recunoasterea unor drepturi, rezolvarea unor probleme in legatura cu serviciul. De asemenea salariatii au dreptul de a formula reclamatii cu privire la anumite aspecte din activitatea unitatii; reclamatiile anonime nu se vor lua in considerare. Art. 59. Cererile sau reclamatiile salariatilor vor fi inregistrate in registrul de intrare iesire de la secretariatul unitatii si vor fi repartizate de conducere compartimentelor de specialitate, in scopul solutionarii. Art. 60. Raspunsul la reclamatiile sau cererile formulate de salariati se comunica acestora in termen de 30 de zile de la data inregistrarii. CAP. X. RASPUNDEREA DISCIPLINARA Art. 61. Orice abatere de la normele stabilite este sanctionata disciplinar, in scopul asigurarii disciplinei muncii. Art. 62. Abaterea disciplinara este fapta salariatului care consta intr-o actiune sau inactiune, savarsita cu vinovatie, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, prevederile contractului individual sau colectiv de munca, ordinele si dispozitiile legale ale superiorilor ierarhici. Art. 63. In cazul in care un salariat savarseste o abatere disciplinara, angajatorul poate aplica urnatoarele sanctiuni: a) avertisment scris; b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; d) reducerea salariului de baza cu 5 10% pe o perioada de 1-3 luni; e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni, cu 5 10%; f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

12

Angajatorul poate aplica si sanctiunile specifice stabilite prin statutele profesionale aprobate prin legi speciale. Art. 64. Angajatorul va stabili sanctiunea disciplinara aplicabila tinand cont de urmatorii factori: a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta; b) gradul de vinovatie al salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat. Pentru aceeasi abatere se poate aplica numai o singura sanctiune, iar amenzile disciplinare sunt interzise. Art. 65. Raspunderea disciplinara poate coexista in anumite cazuri cu raspunderea patrimoniala, contraventionala sau chiar penala. Art. 66. Sanctiunile disciplinare ( cu exceptia avertismentului scris) nu pot fi aplicate, indiferent de gradul de vinovatie, inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. In acest sens, salariatul va fi convocat in scris la o data si ora stabilite pentru a-si formula apararile, avand dreptul sa fie asistat, la cerere, de un reprezentat al sindicatului al carui membru este. Neprezentarea salariatului la convocare da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. Neprezentarea pentru a-si formula apararile se considera recunoasterea faptei. Neprezentarea la convocare constituie la randul sau abatere disciplinara. Art. 67. Aplicarea sanctiunii disciplinare se realizeaza prin decizie scrisa, emisa de conducatorul unitatii, decizie care va fi comunicata pe baza de semnatura, salariatului in cauza. Art. 68. Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instanta de judecata competenta (Tribunal Sectia Litigii de munca si conflicte de munca), in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii. CAP. XI DISPOZITII FINALE Art. 69. In intreaga lor activitate , salariatii unitatii vor adopta o conduita civilizata, politicoasa, atat fata de ceilalti salariati cat si fata de clienti sau furnizori. Art. 70. Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toti angajatii unitatii.

13

Art. 71. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat, ori de cate ori necesitile legale de organizare, funcionare i disciplina muncii n unitate le cer. Art. 72. Regulamentul Intern va fi prelucrat cu toi angajaii, de catre sefii de compartimente/departamente si servicii din unitate. Art. 73. Prezentul Regulament Intern a fost intocmit cu consultarea reprezentantilor salariatilor, iar respectarea prevederilor acestuia este obligatorie pentru toti salariatii. MANAGER, Victor Marcel Ungureanu