Sunteți pe pagina 1din 15

ISMAIL AITEN NURTEN

AN 3 TULCEA
MODELAREA PROCESELOR ECOLOGICE
Introducere
Modelarea si simularea proceselor ecologice este un proces comple de
repre!ent"re " org"ni!"rii si #unction"rii ecosistemelor in scopul intelegerii cresterii si
e$olutiei "cestor"%
Modelarea si simularea sunt instrumentele de conectare " ideilor& ce constituie
#ormul"re" abstracta " inter"ctiunii #"ctorilor 'iotici si "'iotici
in procesele speci#ice ecosistemelor cu realitatea repre!ent"t" de ecosisteme%
Obiectivele modelarii si simularii ecosistemelor sunt(
intelegere" complet" si " #unction"rii ecosistemelor
controlul riguros c"ntit"ti$ "l cresterii si e$olutiei sp"tio)tempor"le "
ecosistemelor%
MODELAREA "re c" o'iecti$ speci#ic repre!ent"re" sintetic" " org"ni!"rii si
#unction"rii ecosistemelor *su' #orm" gr"#ic" si c"ntit"ti$"+%
SIMULAREA d" ,$i"t"- modelelor in scopul controlului c"ntit"ti$ "l cresterii si
e$olutiei ecosistemelor *prin intermediul ecu"tiilor si sistemelor de ecu"tii "soci"te
proceselor cercet"te+%
Monitorizarea ecologica este o sint"gm" rel"ti$ nou"& "p"rut" pe #ondul
sc.im'"rilor r"pide inregistr"te de ctre #"ctorii clim"tici si de mediu% Ace"st" nu se
reduce do"r l" model"re" proceselor ecologice n"tur"le s"u "rti#ici"le ci si l" integr"re"
lor in c"drul unor sisteme rel"ti$ complee de di"gno!" si pre$entie% Implic"re"
"utom"ticii& in#orm"ticii si " electronicii in proiect"re" unor "st#el de sisteme / numite "d
.oc inteligente / este e$ident"%
Monitoring-ul ecologic/integrat urm"reste:
) re"li!"re" unui sistem integr"t de inregistr"ri metodice0
) e$"lu"re" cu"nti#ic"t" " structurilor si " modului de #unction"re " proceselor ecologice0
) comp"r"re" st"rii mediului cu intensit"te" "cti$it"tilor socio)economice0
) model"re" situ"tiilor const"t"te0
) progno!"re" sensului& " tendintelor si sc.im'"rilor c"re "u loc%
Este neces"r c" monitoring)ul ecologic1integr"t s" #ie "'ord"t sistemic& .olistic& in
concord"nt" cu compleit"te" proceselor din n"tur"%
P"r"metrii c"re se urm"resc in monitoring)ul ecologic1integr"t sunt urm"torii(
2. parametrii geofizici % cei c"re urm"resc #"ctorii clim"tici *temper"tur"& insol"ti"&
ne'ulo!it"te"& precipit"tiile& curentii de "er etc%+ si .idrologici *de'itele lic.ide si solide&
curentii& $ite!ele& tr"nsp"rent" etc%+0
3% parametrii geochimici % cei c"re e$identi"!" continutul di#eritelor su'st"nte c.imice in
di$ersele su'sisteme "le mediului0
3% parametrii biologici % c"re const"u in in$ent"rul speciilor eistente *e$identiere"
'iodi$ersit"tii+0
4% parametrii de radioactivitate % o'tinuti prin m"sur"re" r"dio"cti$it"tii glo'"le0
5% parametrii legati de nevoile umane % istorici& sociologici& epidemiologici& leg"ti de
"limente si "p" pot"'il"& de !gomot etc%0
6% parametrii de evidentiere a unor surse de afectare a mediului.
O'iecti$ele monitoring)ului ecologic1integr"t pot #i cu c"r"cter gener"l& cu c"r"cter
speci#ic si cu c"r"cter prospecti$%
Modele calitative

Modelul c"lit"ti$ "l unui proces ecologic este epresi" intelegerii coneiunilor dintre
componentele procesului& eprim"t" intr)un mod simpli#ic"t& de cele m"i multe ori su'
#orm" gr"#ic"%

Modele cantitative dinamice

Modelele c"ntit"ti$e din"mice se construiesc pe structur" modelului conceptu"l
repre!ent"t de modelul c"lit"ti$ "l ecosistemului prin(
7 introducere" numerelor in di"gr"m" modelului c"lit"ti$0
7 "t"s"re" ecu"tiilor modelului c"lit"ti$%
Modele cantitative statistice

Modelele c"ntit"ti$e st"tistice eprim" interdependetele dintre
componentele ecosistemelor si sunt construite pe '"!" prelucr"rii unui m"re
num"r de m"sur"tori eperiment"le re"li!"te pe p"rcursul unui progr"m
comple de monitori!"re%
a!itolul " Modelarea calitativa a !roceseloe ecologice
Modelul c"lit"ti$ "l unui proces ecologic este epresi" intelegerii coneiunilor dintre
componentele procesului& eprim"t" intr)un mod simpli#ic"t& de cele m"i multe ori su'
#orm" gr"#ic"%
#rinci!ii !entru elaborarea modelelor calitative

El"'or"re" modelelor c"lit"ti$e& in $"ri"nt" gr"#ic"& "re "$"nt"8ul c" $i!u"li!e"!" intr)
un mod intuiti$ componentele si rel"tiile dintre "ceste"& #"r" " inlocui re"lit"te" p"lp"'il"
cu sim'oluri "'str"cte speci"li!"te& de tipul ecu"tiilor m"tem"tice& c"re presupun o
"numit" speci"li!"re pentru o m"nipul"re e#icient"%
Re"li!"re" di"gr"melor gr"#ice pentru modelele c"lit"ti$e respect" c"te$" principii
gener"le(
7 sursele princip"le de energie se "mpl"se"!" 9n "#"r" sistemului model"t si liniile de
leg"tur" tr"$erse"!" #rontierele "cestui"0
7 consumul de energie se #"ce in gener"l de l" st"ng" l" dre"pt" si de sus in 8os0
7 #iec"re sistem "re o piedere de enegie pe #rontier" in#erio"r"& pierdere ine$it"'il"
con#orm cu principiul "l doile" "l termodin"micii%0
Metodologia de elaborare a modelelor calitative
El"'or"re" modelelor calitative este prim" et"p" o'lig"torie in "n"li!" numeric"
si simul"re" oric"ror procese%
Re!ult"tul "cestei prime et"pe este modelul conceptu"l pe c"re se #und"mente"!"
to"te e$"lu"rile c"ntit"ti$e% CORECTITUDINEA MODELULUI CONCEPTUAL ESTE
C:EIA E;ALUARII CORECTE A PROCESELOR ECOLOGICE%
Et"pele re"li!"rii modelului c"lit"ti$ sunt (
2% Tr"s"re" limitelor sistemului
3% Consemn"re" tuturor tr"seelor c"re tr"$erse"!" limitele sistemelor *intrari si iesiri+
7 Pl"s"re" #iec"rui inceput intr)o surs" pl"s"t" in "#"r" sistemului studi"t
7 M"rc"re" sim'olurilor de surs" cu Cu$inte sugesti$e
3% Consemn"re" componentelor sistemului(
7 List" complet" " componentelor cercet"te
7 Pl"s"re" lor in interiorul sistemului de l" st"ng" l" dre"pt" in ordine" intr"rii in
"ctiune0
4% Consemn"re" proceselor din s<stem O list" cu procesele import"nte
7 Coneiunile intre componentele implic"te de #iec"re proces
5% M"rc"re" conser$"rii m"sei prin e$identiere" cl"r" de)" lungul proceselor pentru(
7 Intr"ri0
7 Stoc"ri
7 Iesiri
6% ;eri#ic"re" circuitului '"nilor in sistem
=% M"rc"re" circuitului energiei prin(
7 Intr"ri
7 Consum
7 Iesiri
>% Utili!"re" culorilor st"nd"rdi!"te pentru intocmire" di"gr"melor(
7 rosu pentru circuitul energiei
7 "l'"stru pentru circuitul m"teriei din 'ios#er"( "er& "p"& nutrien?i
7 m"ron pentru componentele geologice& com'usti'il& minereu
7 $erde pentru !on" "m'ient"l"& produc"tori& productie
7 portoc"liu pentru consum"tori( "nim"le& o"meni& industrie etc%
7 purpuriu pentru '"ni
@% De#initi$"re" modelului pentru o'iecti$ul studiului
7 det"liere pentru studiul stiinti#ic det"li"t
7 sinte!" pentru discutii cu 'ene#ici"ri "i re!ult"telor
*pu'lic& politicieni+
Simboluri standard !entru modele calitative
Sursa

Sim'olul utili!"t in mod curent pentru surs" este circul"r& se pl"se"!" in eteriorul
#rontierelor ecosistemului si sim'oli!e"!" "portul de in#orm"tie& m"terie s"u energie in
ecosistem *Aig%5%+%In interiorul cercului este preci!"t prin tet tipul de "port *surs" de
m"terie "norg"nic"1org"nic"& energie sol"r" etc%+%
Pl"s"mentul surselor este de regul" in p"rte" st"ng" " #rontierelor
ecosistemului&consumul de energie&m"terie s"u
in#orm"tie re"li!"ndu)se de l" st"ng" l" dre"pt"%


De!ozit B
Stoc"re" su' di#erite #orme*energiei&m"teriei&
in#orm"ti&structur"+ se repre!int" cu un sim'ol de '"!"

Aig%5% Sim'ol utili!"t pentru
surse de in#orm"?ie& m"terie s"u
energie

Stoc"re" intr)un depo!it #iind nelimit"t" tre'uie s" eiste nu num"i c"i de intr"re d"r
si c"i de iesire *di#u!ie& dispersie s"u depreciere+& "m'ele #iind de "cel"si tip%
Stoc"rile speci"li!"te sunt repre!ent"te prin di#erite coneiuni "soci"te sim'olului de
'"!"(
7 stoc"re" energiei cu indic"re" deprecierii "cestei 0
7 stoc"re" energiei Ci m"teriei cu consumul energiei si depreciere"
m"teriei %
Interactiune
Sim'olul pentru inter"ctiune repre!int" o tr"ns#orm"re si contine *Aig%=+(
7 c"i prin c"re sunt sim'oli!"te "#luurile de m"terie s"u energie0
7 c"set" in c"re se produce tr"ns#orm"re"0
7 un" s"u m"i multe iesiri pentru produsul re!ult"t& energi" consum"t" Etc
Aig%=% Sim'olul utili!"t pentru inter"ctiune" din c"re re!ult" di$erse produse
%
Eist" di#erite tipuri de inter"ctiuni pentru c"re se "t"se"!" di#erite "tri'ute
supliment"re sim'olului element"r de inter"ctiune(
A#lu
component
A
A#lu
component
D
Produs
re!ult"t
Energie
utili!"t"
7 interactiune cu niveluri de intensitate variabila " tr"ns#orm"rilor& po!ition"te in
ordine" cresc"to"re de l" st"ng" l" dre"pt" in di"gr"m" modelului c"lit"ti$ *Aig%>"+%
7 interactiune cu dilutie *Aig%>'&c+& in c"re produsul re!ult"t este proportion"l cu
"#luul de m"terie si energie& di$i!"t s"u redus proportion"l cu pondere" #octorilor c"re
sunt pl"s"ti in dre"pt" sim'olului de inter"ctiune *eemplu( c"ntit"te" de pl"ncton dintr)
un l"c este redus" prin diluti" "pei re!ult"t" din "liment"re" l"cului+0
Aig%> Inter"ctiuni cu ni$eluri de tr"ns#orm"re di#erenti"t *"+ cu dilutie di$i!"t"*'+ s"u
redus"*c+
onsumator

Sim'olul pentru consumator se re#er" l" un grup de "ctiuni& in mod u!u"l repre!ent"te
prin cuplul tr"ns#orm"re)stoc"re& inc"dr"te intr)un .e"gon *Aig%@"+%
Procesul de tr"ns#orm"re din sim'olul de inter"ctiune *Aig%>"+ este un proces de
tr"ns#orm"re prim"r si de$ine secund"r c"nd este pl"s"t intr)un sim'ol grup de
consum"tor%
Di$ersele $"ri"nte de proces consum"tor se di#erenti"!" prin sim'olurile pl"s"te in
interiorul .e"gonului de '"!"(
7 #luul de consum proportion"l cu #luul producti$ determin"t de doi #"ctori
*e%( descompunere" su'st"ntelor org"nice proportion"l cu concentr"ti" m"teriei org"nice
si concentr"re" oigenului+ *Aig%@c+0
7 #luul de consum este proportion"l cu sursele de m"terie si energie precum si
semn"lul de #eed'"cE d"t de stoc"re" proprie *e%( crestere" !oopl"nctonului proportion"l
cu c"ntit"te" de .r"n" si concentr"ti" de oigen *Aig% @d+%
Ni$el
tr"ns#orm"re
redus
Control
tr"ns#orm"re
intens
"
'
c
Aig%@% Utili!"re" sim'olului de grup consum"tor
#roducator

Sim'olul pentru produc"tor implic" o unit"te de producere si de cele m"i multe ori un"
de stoc"re " produsului cre"t% Pentru sim'oli!"re" unui produc"tor se utili!e"!"& in cel
m"i gener"l c"!& un c"dru c"re m"sc.e"!" o structur" intern" det"li"t" *Aig%2F"+ i"r pentru
preci!"re" unor c"r"cteristici "le structurii interne se "d"ug" "tri'utele neces"re(
7 produc"tor in#luent"t proportion"l cu concentr"ti" "portului de energie *e%(producere
de m"terie org"nic" prin procesul de #otosinte!"& propor?ion"l cu concentr"ti" luminii+
*Aig%2F'+0
7 produc"tor ,stimul"t- simult"n de dou" "porturi *e%( stimul"re" #otosinte!ei de
concentr"ti" luminii si " nutrientilor+ *Aig%2Fc+0
7 produc"tor stimul"t proporrion"l cu "portul de energie1m"terie si control"t prin
#eed'"cE)ul re!ult"t de stoc"re" produsului *e%( producti" de #itopl"ncton stimul"t" de
concentr"ti" de lumin" si nutrienti& si in.i'"t" de c"ntit"te" de produs stoc"t" *Aig%2Fd+%
Am!li$icator

Acest oper"tor sim'oli!"t printr)un triung.i *Aig% 22"+ controle"!" "portul de
m"terie1energie din di#erite surse& "port c"re "mpli#ic" intensit"te" unui proces de
consum1produc?ie *e%( reproducere" org"nismelor c"re po"te #i stimul"t" de o c"ntit"te
supliment"r" de .r"n"+ *Aig%22'+%
" '
c d
onsum energie
Aiec"re ecosistem tre'uie s" "i'"& pentru c" modelul s" respecte lege" " dou" "
termodin"micii& po!ition"t pe #rontier" de l" '"!"& un sim'ol c"re s" #igure!e
c
Aig%2F%Utili!"re" sim'olului
de grup produc"tor
Controlul
"#luului
Surs" de
energie1m"t
erie
Produsul
proportion"l
cu "#luul
Energi
e u!"t"
:r"n"
Iepuri
Reproducere
Morti
N"scuti
Aig%22%"mpli#ic"tor cu r"t" const"nt" *"+ cu un
eemplu de reproducere cu "mpli#ic"torul
stimul"t de "port de .r"n" nelimit"t *'+
"
'
d
pierdere"1consumul1dispersi" de energie in "#"r" sistemului& nerecuper"'il" si
neregener"'il" *Aig%23+%
Aig%23% Consum ire$ersi'il de energie
Sim'olul nu tre'uie con#und"t cu cel de leg"re l" p"m"nt "l unei surse electrice
%ranzactie
Circul"ti" '"nilor in c"drul tr"n!"ctiilor "soci"te di#eritelor procese de productie si
consum este 9n gener"l in sens contr"r sensului de consum "l energiei si m"teriei si se
repre!int" prin linie intrerupt" *Aig%23+%
Aig%23% Circul"ti" '"nilor intr)un ciclu de producere si consum

Pentru situ"tii p"rticul"re se complete"!" circuit '"nilor& " c"ror $"lo"re se conser$" in
circuitul proceselor "soci"te& cu sim'oluri supliment"re
Simbol &cutie neagra'
Sim'olul de cutie ne"gr" este utili!"t pentru " repre!ent" componente cu structur"
intern" necunoscut" *Aig%25"+& s"u sim'oluri p"ricul"re "le unor ecosisteme *cu "p"ritie
etrem de r"r"0 Aig%'&c+%
Produc"tor Consu
m"tor
Ser$ici
i
Surs"
de
energie
Aig%25%Sim'olul cutie ne"gr" utili!"t pentru "+ componente cu structur" intern"
necunoscut"0'+#orte re!ult"te dintr)un #lu princip"l0c+sen!ori penru identi#c"re" unor
componente secund"re re!ult"te dintr)un "numit proces%
one(iuni) $orte) $lu(uri

Structur" ecosistemelor este constituit" din sim'olurile componentelor leg"te prin linii
de di#erite tipuri( coneiuni& #orte& #luuri%
O linie de legGtur" po"te #i utili!"t" pentru( m"teri"l& in#orm"tie& org"nisme& popul"tie&
energie etc%
Aluurile sunt "cti$"te de #orte& #orte repre!ent"te prin( #orte #i!ice& concentr"tie
c.imic"& s"u orice "lte propriet"ti ce "u energi" neces"r" intretinerii unui #lu% Aortele
pro$in dintr)o surs" eterio"r" s"u dintr)un stoc"8 intern%
Aluurile sunt di#erenti"te gr"#ic in #unctie de p"rticul"rit"tile de circul"tie si de
num"rul #ortelor "cti$e(
7 #luul proportion"l cu o singur" #ort"& de tip line"r& este repre!ent"t printr)o linie cu o
singur" s"ge"t"& indi#erent de pre!ent" s"u "'sent" unei pierderi s"u tr"ns#orm"ri de
energie
7 #lu di$i!"t s"u com'in"t din dou" #luuri de "cel"si tip 0 #lu dependent de di#erent"
de #orte de l" cele dou" c"pete "le circuitului %
iclu conditional

Ciclul condition"l limit"ti$1de m"im este un sim'ol de grup c"re limite"!" iesire"
dintr)un sistem l" crestere" energiei pro$enite dintr)o surs" intern"%
Ciclul condition"l limit"ti$ este utili!"t pentru un #lu energetic "l unei unit"ti cu un
ciclu intern propriu% Este c"!ul procesului de producere de oigen
si su'st"nt" org"nic" prin #otosinte!" (
7 in primul p"s cloro#il" primeste energie *lumin" de l" so"re+ si produce
s"rcin" po!iti$" s"u neg"ti$"0
7 "l doile" p"s se produce oigen si su'st"nt" org"nic" si se ,resete"!"- cloro#il" c" s"
po"tG primi din nou energie pentru un nou ciclu de producere& decl"ns"t num"i d"c" m"i
eist" m"terie prim" disponi'il"%
" ' c
a!itolul * Modelarea cantitativa a !roceselor ecologice.
Modele dinamice
Modelele c"ntit"ti$e din"mice se construiesc pe structur" modelului conceptu"l
repre!ent"t de modelul c"lit"ti$ "l ecosistemului prin(
7 introducere" numerelor in di"gr"m" modelului c"lit"ti$0
7 "t"s"re" ecu"tiilor modelului c"lit"ti$%
Introducere" numerelor in di"gr"m" modelului c"lit"ti$ il tr"ns#orm" in mondel
c"ntit"ti$% Cu "8utorul numerelor introduse in di"gr"mele modelelor c"lit"ti$e se po"te
sesi!" unde stoc"re" s"u #luul sunt m"i m"ri s"u m"i mici%
Di"gr"mele cu numere "u c"lit"te" de " repre!ent" sintetic si sugesti$ c"r"teristicile
c"ntit"ti$e gener"le "le ecosistemului%
Ecu"tiile "soci"te modelului c"lit"ti$ permit construire" unui model c"ntit"ti$ c"re
permite(
7 "n"li!" det"li"t" " e$olutiei componentelor ecosistemului0
7 progno!" e$olutiei ecosistemului in et"p" de simul"re& pentru di$erse conditii *cele
monitori!"te s"u gener"te de situ"?ii ecep?ion"le( c"t"stro#e n"tur"le& polu"ri
"ccident"le+ Ini?i"li!"re" numeric" " modelelor c"lit"ti$e se '"!e"!" pe d"te o'tinute prin
monitori!"re" componentelor ecosistemului cercet"t& pe o perio"d" indelung"t" de timp
in c"re pot #i sesi!"te tendintele de $"ri"tie tempor"l" si sp"ti"l"%
Introducere" numerelor in di"gr"mele modelelor se #"ce& in #unctie de
copleit"te" ecosistemului studi"t& in dou" $"ri"nte(
7 cu numere de "cel"si tip0
7 cu numere de tipuri di#erite%

Di"gr"mele c"re urm"resc #luul unui singur component sunt complet"te cu numere
eprim"te in "cee"si unit"te de m"sur"%
Modelul dinamic SLO+RE,E+

Modelul SLOHRENEH "re c" o'iecti$ e$"lu"re" c"ntit"tii de 'iom"s" cre"t" in
conditiile eistentei unei surse de energie limit"t" si dou" depo!ite de stoc"re interne%

% Eemple

Multe procese 'iologice& geologice si economice "u incluse un stoc"8 intermedi"r
pentru energi" pro$enitG dintr)o surs" limit"t" *Aig%33+%
Modelul SLOHRENEH este o 'un" repre!ent"re si pentru pentru modul 9n c"re se
procede"!" cu resursele energetice in economi" mondi"l"& m"re consum"to"re de energie%
In lume eist" depo!ite m"ri de c"r'une& petrol& minereuri& "p"& utili!"te pentru re"li!"re"
di$erselor produse& Regl"re" consumului este leg"t" de necesit"te" produselor si de
resursele disponi'ile& resurse energetice si m"teri"le
Aig%33%Modelul SloIreneI
Ecu"tiile modelului


A#luul J de energie din eteriorul sistemului este intr)o prim" et"p" stoc"t intr)un
re!er$or *E+ de unde este #olosit pentru de!$olt"re" unui proces "utoc"t"litic c"re
"cumule"!" produsul intr)un "l doile" depo!it *K+%
Ecu"tiile modelului (

DE L J M N O E M N O E OK7
DK L N O E OK M N OK7
J ( "#luul din eterior
E( primul depo!it de energie din sistem
DE( modi#ic"re" de energie din depo!itul intern(
K( stoc"re" de 'iom"s" cre"t"& "l doile" depo!it din interiorul ecosistemului
Modelul dinamic I,%ERA%

Modelul INTERACT repre!int" competiti" dintre dou" popul"tii K2 si
K3% Aiec"re popul"tie "re propriul ciclu "utoc"t"litic& si "u l" dispo!itie o
surs" nelimit"t" de .r"n" E& const"nt" %
Din"mic" modelului este posi'il" in dou" $"ri"nte(
7 lips" inter"ctiunii c"re determin" o crestere" " "m'elor popul"tii p"n" l" o $"lo"re"
m"im" l" c"re se st"'ili!e"!"%
E
Stoc"re
intermedi"r"
N OEO
K
EOE
OKK
Stoc"re
K
Surs"
limit"t"
de
energie
E
OK
N
OE
Productie
7 inter"ctiune" neg"ti$" *concurent"+ un" din popul"tii se de!$olt" si "8unge 9n regim
st"'ili!"t in timp ce ce"l"lt" popul"tie disp"re l" un moment d"t din lips" de resurse&
consum"te de popul"ti" concurent"
%
% Eemple

Un eemplu de competitie este ce" dintre dou" specii de c"r"'usi c"re se .r"nesc din
"cee"si #"in" pus" intr)un 'orc"n% D"c" o singur" specie este pre!ent" "tunci "ce"st" se
de!$olt" numeric p"n" "8unge l" un regim de st"'ili!"re% D"c" in "cel"si 'orc"n sunt puse
dou" specii& un" dintre specii o distruge pe ce"l"lt"%
Eist" situ"tii speci"le c"nd o specie "ctione"!" direct pentru elimin"re" speciei
concurente l" utili!"re" "celei"si surse de .r"n"% Sunt pl"nte c"re secret" o su'st"nt"
toic"& ce in.i'" de!$olt"re" r"d"cinilor
speciei concurente%
Ecu"?iile modelului


Ecu"tiile modelului INTERACT eprim" " dou" $"ri"nt"& " inter"ctiunii
concurenti"le(

7 Energi" disponi'il"( E )const"nt"0

7 Crestere" popul"tiei 2 intr)un inter$"l de timp DT(

DK L N O E OK M N OK OK2M N OK OK

7 Crestere" popul"tiei 3 9ntr)un inter$"l de timp DT(

DK L N O E OK M N OK OK M N OK OK

Modele cantitative statistice
Modelele c"ntit"ti$e st"tistice eprim" interdependetele dintre componentele
ecosistemelor si sunt construite pe '"!" prelucr"rii unui m"re num"r de m"sur"tori
eperiment"le re"li!"te pe p"rcursul unui progr"m comple de monitori!"re%
Model liniar de o singura variabila inde!endenta
Cel m"i simplu model pentru corel"ti" intre dou" $"ri"'ile geologice este cel lini"r& in
c"re se presupune c" dependent" po"te #i descris" prin ecu"ti" unei drepte(

< LP QP Q e
in c"re
< ) $"ri"'il" dependent" *L re!ult"ti$"+0
) $"ri"'il" independent" *L #"ctori"l"+0
P &P ) p"r"metrii modelului0
e ) ero"re" de estim"re " modelului%

Eist" dou" modele lini"re limit" pentru dependent" dintre dou"$"ri"'ile geologice si
< (
"+ "m'ele $"ri"'ile * Ci < + sunt "#ect"te de erori int"mpl"to"re
'+ $"ri"'il" independent"* + este "riguros& i"r $"ri"'il" dependent"* < + este "#ect"t" de
erori distri'uite norm"l %
Modelul "+ este "dec$"t studierii corel"tiei continuturilor de Au Ci Ag dintr)un !"c"m"nt
s"u dintre gr"nulo!it"te si poro!it"te intr)un "c$i#er nisipos& i"r modelul '+ se recom"nd"
pentru studiul corel"tiei intre "d"ncime * + si continutul in Au * < + s"u intre "d"ncime"
* + si gr"dul de s"tur"re * < + din !on" de "er"re " unui "c$i#er #re"tic%
Pentru studiul complet "l corel"tiei lini"re intre dou" $"ri"'ile este neces"r" p"rcurgere"
unui num"r de p"tru et"pe de prelucr"re%
a- Re!rezentarea gra$ica
Repre!ent"re" gr"#ic" " rep"rtitiei 'idimension"le " $"ri"'ilelor "n"li!"te este ce" m"i
r"pid" #orm" de identi#ic"re c"lit"ti$R " eistentei corel"tiei% E" se po"te "n"li!" in trei
$"ri"nte( di"gr"m" de imprRCtiere& stereogr"m" si dre"pt" de corel"tie%
Diagrama de im!rastiere

Di"gr"m" de impr"stiere este ce" m"i simpl" #orm" de repre!ent"re gr"#ic" in c"re
utili!"nd un sistem de re#erint" rect"ngul"r& #iec"re perec.e de $"lori m"sur"t" * & < + se
m"teri"li!e"!" printr)un punct% Se o'tine in "cest mod o multime de puncte " c"rei
con#igur"tie geometric" sugere"!" pre!ent" s"u "'sent" corel"tiei intre cele dou"
$"ri"'ile %
Punctele pot "$e" o distri'utie( ."otic" ) corel"ti" intre cele dou" $"ri"'ile #iind nul"&
concentr"t" pe o !onR "lungit" rectilinie ) corel"ti" #iind de tip lini"r s"u concentr"t" pe o
!on" "lungit" cur'ilinie& situ"tie in c"re se presupune eistent" unei corel"tii nelini"re
intre cele dou" $"ri"'ile%
Di"gr"m" de corel"tie po"te #i re"li!"t" si cu $"lori st"nd"rdi!"te& $"ri"nt" recom"nd"t"
"tunci c"nd $"lorile sunt eprim"te in unit"ti de m"sur" di#erite si "u "mplitudini de
selectie disproportion"te%
Drea!ta de corelatie
Dre"pt" de corel"tie repre!int" gr"#ic tendint" pe c"re o urme"!" medi" unei $"ri"'ile
in comp"r"tie cu $"lorile celeil"lte $"ri"'ile% Se construiesc dou" drepte de corel"tie
pentru #iec"re cuplu de dou" $"ri"'ile * & < +(
"+ dre"pt" de corel"tie corespun!"to"re modelului < L #* + in c"re pentru #iec"re
se determin" si se repre!int" $"lo"re" medie %
'+ dre"pt" de corel"tie corespun!"to"re modelului L # *< + in c"re pentru #iec"re
$"lo"re < se c"lcule"!" si se repre!int" gr"#ic '+ E$"lu"re" intensit"tii corel"tiei
lini"re

Din repre!ent"rile gr"#ice se pot deduce l" ni$el c"lit"ti$ ineistent" corel"tiei s"u
eistent" unei corel"tii directe s"u in$erse% Cele dou" $"ri"'ile sunt corel"te direct d"c"
$"lorile m"ri "le unei" tind s" se "socie!e cu cele m"ri "le celeil"lte% In rocile poro"se&
poro!it"te" si perme"'ilit"te" sunt un eemplu tipic de $"ri"'ile po!iti$ corel"te% Dou"
$"ri"'ile geologice sunt corel"te neg"ti$ d"c" $"lorile m"ri "le unei" tind s" se "socie!e
cu $"lorile mici "le celeil"lte% Corel"ti neg"ti$e se st"'ilesc de o'icei intre concentr"tiile
" dou" elemente m"8ore& de eemplu in rocile dolomitice continutul in c"lciu este in mod
norm"l corel"t neg"ti$ cu continutul de m"gne!iu%
Su' "spect c"ntit"ti$& intensit"te" corel"tiei line"re se po"te cu"nti#ic" prin intermediul
coe#icientului de corel"tie Pe"rson si " coe#icentului de corel"tie " r"ngurilor
c-%estarea adecvarii modelului liniar

Adec$"re" unui model lini"r este sinteti!"t" in e$"lu"re" semni#ic"tiei st"tistice "
coe#icientului de corel"tie c"re se po"te re"li!" in dou" et"pe succesi$e( ce" " "ccept"rii
*#unctie de $"lo"re" c"lcul"t"+ eistentei unei corel"tii lini"re si ce" de e$"lu"re "
incertitudinii "supr" intensit"tii "cestei"%
Test"re" st"tistic" " eistentei corel"tiei lini"re se po"te re"li!" cu "8utorul testului
STUDENT "plic"t ipote!elor st"tistice(
{ : (SL F *"'sent" corel"tiei lini"re+
{: (ST F *pre!ent" corel"tiei lini"re+
d- #arametrii modelului

E$"lu"re" p"r"metrilor modelului st"tistic lini"r p"rcurge cele dou" et"pe cl"sice de
c"lcul "l p"r"metrilor pe '"!" es"ntionului de d"te disponi'ile si de e$"lu"re "
incertitudinii "cestor p"r"metri%

oncluzii
Utili!"re" modelelor c"lit"ti$e
Model"re" si simul"re" ecosistemelor este un process comple de repre!ent"re "
org"ni!"rii si #unctionGrii " ecosistemelor in scopul intelegerii cresterii si e$olutiei
"cestor"
Et"pele metodologiei de model"re

Metodologi" de re"li!"re " celor dou" tipuri de modele& c"lit"ti$ si c"ntit"ti$& po"te #i
sep"r"t" in p"tru et"pe(
7 de#inire" #rontierelor modelului c"lit"ti$& pin sim'oli!"re" supr"#etei in c"re $or #i
repre!ent"te to"te componentele si interconeiunile sistemului (
7 pl"s"re" componetelor ecosistemului (
) sursele de energie si de m"terie
) componetele de stoc"re
) produc"tori si consum"tori
7 tr"s"re" interconeiunilor dintre componentele modelului c"lit"ti$ "l ecosistemului
*Aig%3%+
7 initi"li!"re" numeric" " modelului c"ntit"ti$ prin pl"s"re" numerelor in di"gr"m"
modelului c"lit"ti$ *p"rticul"ri!"re pentru ciclul #os#orului( $"lorile sunt eprim"te in
Ugr"me1m3%"nV
Componentele unui process ecologic
Utili!"re" modelelor c"ntit"ti$e
Modelele c"ntit"ti$e st"tistice eprim" interdependetele dintre componentele
ecosistemelor si sunt construite pe '"!" prelucr"rii unui m"re num"r de m"sur"tori
eperiment"le re"li!"te pe p"rcursul unui progr"m comple de monitori!"re%
Di'liogr"#ie
Support curs
Surs"
de
m"terie
Surs"
de
energie
Stoc"re
m"terie
"norg"nic" Stoc"re
m"terie
org"nic"
Consum"tor