Sunteți pe pagina 1din 176

Buletinul AFER

Sumar 3/2012 (mai - iunie)


Documente eliberate de Autoritatea de Siguran
ASFR, din cadrul AFER

Feroviar Romn -

Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada
01.05.2012 30.06.2012 ..............................................................................................................................................................

Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...................................................................................................................

63

Autoriza ii de punere n func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform OMTI 443/2011
n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..................................................................................................................................................

64

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012 ......................................................................................................................................................

66

Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic eliberate pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV apar innd infrastructurii feroviare
publice conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

69

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...........................

69

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de manevr feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .........................

70

Atestate pentru personalul apar innd gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i n gestionarea
infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

70

Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei emise
conform HGR 2299/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ........................................................................................................

70

Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguran ei feroviare eliberate conform OMT 535/2007, completat cu
OMTI 884/2011, n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

73

Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada
01.05.2012 30.06.2012 .....................................................................................................................................................................

74

Duplicate ale autoriza iilor/permiselor pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/
2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

86

Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor pentru conducerea trenurilor directe de marf n sistem simplificat emise conform
OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Romne AFER nr. 1000/627/2009, aprobat de ministrul transporturilor i
infrastructurii, n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

87

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Romn


ONFR, din cadrul AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

88

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

102

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012.................................................................................

103

Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

106

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform
OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .....................................................................

106

Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

120

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de ncerc ri conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ....................................................................................................................................................................

124

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ..............................................................................................................................................................................

124

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

130

Contracte de inspec ie tehnic ncheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 .

130

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ............................................................................................
Autoriza ii de personal n domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ...........................................................................................................................................................................................
Atestate personal n domeniul proceselor speciale de sudare emise conform Fi ei UIC 897/1991 n perioada 01.05.2012
30.06.2012..............................................................................................................................................................................................

131
152

Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012..........................................................................................................................................................

152
152
153

Certificate de conformitate pentru sistemul de management al s


ii i securit ii ocupa ionale emise de OCSM - AFER
conform OHSAS 18001:2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ........

153

Certific ate de c onf ormitate pentru sistemul c alit ii emis e de OCSM - AFER c onf orm SR EN ISO 9001:2008 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012 .......................................................................................................................................

Documente eliberate de Organismul de Investigare Feroviar Romn OIFR, din cadrul AFER
Rapoarte de investigare finalizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ............................................................................................

154

Documente eliberate de Organismul de Licen e Feroviare Romn OLFR, din cadrul AFER
Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" emise/vizate/retrase
conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ............................................

175

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" vizate/ modificate/ suspendate/
retrase conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...............................

176

P ub l ic a ie p e ri o di c

ed i tat d e A uto ri tat e a Fe ro v i a r


R ed a c ia B ulet i n ul ui AF E R

Ro m n

- AFER

Sediul: AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER, Calea Grivi ei 393, sector 1, 010719 Bucure ti
Telefon: 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016; Fax: 021-307 79 82, w w w . af e r . r o
cont virament: RO98 TREZ 7015 025X XX00 0345 deschis la Trezoreria OPERATIV sector 1 Bucure ti
cod fiscal: RO 4283163; cod Bic TREZROBU
Abonamente: Tel. 021-307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, bogdan_ vintila_afer@yahoo.com (Bogdan VINTIL )
Difuzare: Tel. 021-307 79 52, CFR: 91-0888 5052, Fax 021-307 42 58 (Registratura AFER)
Informa ii suplimentare: Tel. 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016, Fax 021-307 79 82, liliana_banner@yahoo.com (Liliana BANNER)

C o l ec ti vu l d e co o rd o n a r e

i r ed ac i e

Florin Dan ROPOT Director General AFER


Gelu DAE - Director General Adjunct
Cornelia DUMITRESCU Contabil ef AFER
Vasile BELIBOU Director ASFR
Mircea Cristian ARN UTU Director ONFR

Vasile MUNTEANU - ef Serviciu TI AFER


Liliana BANNER expert I, STI - AFER
Sorina CHIRI

economist III, STI - AFER

Bogdan VINTIL economist III, STI - AFER

Drago FLOROIU Director OIFR


Adrian ARION Director OLFR
Ti pa r: STILINVEST COMPANY S.R.L. Bra ov

ISSN 1583-3143
Buletinul AFER apare la 2 luni (6 numere/an) i se distribuie pe baz de abonament. Condi iile de abonare se g sesc pe site AFER www.afer.ro
Revista tip rit este nso it de un DVD cu eviden ele integrale i actualizate ale documentelor emise de AFER.
spunderea asupra corectitudinii datelor publicate n revista tip rit i pe suport magnetic
cade exclusiv n sarcina structurilor organizatorice din cadrul AFER care le-au raportat.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ASFR AFER
Certificate de siguran Partea A i Partea B
eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
* Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia se clasific n urm toarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de c tori desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marf desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
c) tip C - numai manevr feroviar n interes public i/sau n interes propriu.
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


1.

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L.

J12/826/2001

CS Partea A

CSA 0018

RO1120110018

reinnoit

RO1120090013

21.09.2011

22.09.2011

22.09.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0073

RO1220120073

actualizat/
modificat

RO1220120016

24.05.2012

24.05.2012

22.09.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0073 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


Caransebe - O elu Ro u Bou ari i retur.
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u Punct de lucru O elul Ro u

Sta ia CF adiacent

S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Bucure ti
Punct de Lucru Voislova

S.C. OMYA
CALCITA S.R.L.

Sta ia CF
elul Ro u
Sta ia CF
Voislova

Anexa II la CSB 0073 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

Nr. Locomotiv
60 1641 - 4
LDE 2100 CP
(serie asiu 1129)
60 1686 - 9
LDE 2100 CP
(serie asiu 577)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
81- 0795-5
LDH 1250 CP
(serie asiu 25545)
81- 0797-1
LDH 1250 CP
(serie asiu 24501)

1.
2.

1.
2.
2.

S.C. CARGO TRANS VAGON S.A. BUCURE TI

J40/7639/2004

CS Partea A

CSA 0019

RO1120110019

rennoit

RO1120090015

28.09.2011

29.09.2011

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0085

RO1220120085

actualizat/
modificat

RO1220120074

13.06.2012

13.06.2012

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0085 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Curtici Arad Ilia Simeria - Co lariu Gr. Pod Mure Raco -Bra ov - Bra ov Triaj Predeal Cmpina Ploie ti Vest Chitila Buc.
neasa Pas rea Fete ti Medgidia Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B

3.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

4.

Dornesti - Suceava Vere ti Pa cani Bac u Roman Adjud M

5.

Buz u Buz u Ram. Boboc Mara

6.

Bac u Roznov i retur;

7.

Fieni Trgovi te Trgovi te Nord -I.L.Caragiale Ploie ti Vest Ploie ti Sud Buz u Buz u Sud - F urei Barbo i Barbo i Ram.
Siret Barbo i Triaj Tecuci M
esti - Adjud i retur;

8.

Chitila Videle Craiova Filia i Caransebe Lugoj Timi oara Nord i retur;

9.

Chitila Titu Gole ti Pite ti Bradu de Sus Bradu Rafin rie Prvu Coste ti Slatina Piatra Olt i retur;

10.

Sibiu Podu Olt Govora B beni Piatra Olt Caracal i retur;

11.

Berceni Post mac. Pope ti Leordeni Jilava - Chiajna Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Post 17 Bucure ti B neasa - Bucure ti Nord
Depoul CFR Bucure ti C tori i retur;

i retur;
ti Buz u Ram. Boboc F urei

nd rei Fete ti

i retur;

ti - Adjud i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


12.

Chitila - Bucure ti Nord i retur;

13.

Chitila - Buftea Ploie ti Sud i retur;

14.

Gole ti - Coste ti - Ro iori Nord HM Salcia Teleorman Turnu M gurele Port i retur;

15.

Caransebe Lugoj - Semenic Timi oara Sud Timi oara Nord Arad Arad Vest i retur;

17.

Titu Trgovi te i retur;

18.
19.

ra i Sud Ciulni a Slobozia Veche

ndrei

i retur;

nd rei Slobozia Veche Urziceni Ploie ti Sud i retur;

20.

Cop a Mic Sibiu Sibiu Triaj Vin u de Jos i retur;

21.

Suceava - Pa cani Trgu Frumos Ia i i retur;

22.

Caracal Corabia i retur;

23.

Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani Simeria Pesti

24.

Chitila P.M. Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea Pas rea i retur;

25.

Bra ov Podu Olt Sibiu i retur;

26.

Ploie ti Crng - Ploie ti Vest Ploie ti Sud Ploie ti Est i retur;

27.

Cop a Mic - Blaj Co lariu Gr. P. Mure Teiu R zboieni Ludu - Trgu Mure Deda i retur;

28.

Ploie ti Est Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

30.

Ploie ti Sud Ploie ti Nord i retur;

31.

Ploie ti Est Ram. Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Nord i retur;

32.

Arad Sntana Ciumeghiu Oradea Vest Episcopia Bihor i retur;

33.

Bra ov Siculeni Ghime - Adjud i retur;

34.

Mogo oaia Post Macaze R3 Buciumeni - Buftea i retur;

35.

reni Ramifica ia S

i retur;

reni Buftea i retur;

36.

Ghighiu Ramifica ia Corl te ti Corl te ti H.M. Arm

37.

Gole ti - Fusea H.M. R1 Titu R2 Titu - Nucet i retur;

38.

Timi oara Nord - Aradu Nou Ram. Glogov

39.

Oradea Ale d Huedin Cluj Napoca R zboieni i retur;

40.

Filia i Turceni Amaradia - Trgu Jiu i retur;

41.

Bra ov - Siculeni Vo

42.

ti -

nd rei i retur;

Traversare Glogov

i retur;

beni Dej i retur;

zboieni Cojocna Ram. Dej - Dej Jibou Zal u Nord S rm

ag imleul Silvaniei Oradea i retur;

43.

Petro ani - Simeria Triaj Ram. Simeria Turda ibot - Vin u de Jos i retur;

44.

Vaslui Crasna Brlad - Tecuci Ram. Frunzeasca Tecuci Nord Tecuci - Tecuci Ram. Cosme ti - Adjud i retur;

45.

taia Voiteni - Jebel Timi oara Sud Ram. Modo Timi oara Nord

i retur;

46.

Voluntari HM P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud P. Mac. Abator P. Mac. Pope ti Leordeni - Berceni
HM i retur;

47.

Voluntari HM R2 Pantelimon Pantelimon - Bucure ti B neasa i retur;

48.

Bucure ti B neasa - P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud i retur;

49.

Tulcea Ora Tulcea M rfuri Mihai Viteazu HM Medgidia i retur;

50.

Videle R2 Videle R dule ti Giurgiu Nord i retur;

51.

Caracal - Ciolpani HM R1 Videle R2 Videle R dule ti HM Giurgiu Nord i retur;

52.

Bra ov Z rne ti i retur;

53.

Medgidia Doroban u N vodari Capu Midia i retur.

54.

Capu Midia Constan a M rfuri - Palas i retur.

55.

Barbo i - Barbo i Triaj - M lina i retur;

56.

Caransebe Re

57.

Voiteni Stamora Moravi a i retur;

58.
59.
60.

a Sud G taia Voiteni i retur;

cuieni Bihor Valea lui Mihai i retur;


Barbo i Gala i Brate

i retur;

tu a - Barbo i Gala i Brate

i retur;

61.

Pite ti Curtea de Arge

62.

Ucea Victoria i retur;

63.

Gole ti Ciume ti Schitu Gole ti Cmpulung Arge el i retur;

64.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

65.

Mogo oaia C ciula i Fierbin i Arm

66.

elu Ro u Caransebe Lugoj Ilia Simeria i retur;

16.

i retur;

ti - Urziceni -

nd rei i retur;

nd rei Cire u F urei Ram. Cire u F urei Ram. Dedule ti Dedule ti - Braila i retur;

67.

Cluj Napoca Apahida Ram. Cojocna Jucu HM Dej i retur;

68.

Co lariu Teiu R zboieni i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


69.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

70.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

71.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Chitila i retur;

72.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Chiajna i retur;

73.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

74.

Chitila Brazi Ghighiu i retur;

75.

Zorleni F lciu i retur;

76.

Ia i Socola i retur;

77.

Ro iori Nord - Zimnicea i retur;

78.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest - Ploie ti Crng i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L.
Bucure ti Punct de lucru C ra i

Sta ia CF adiacent

S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L.


Bucure ti

ra i Sud

2.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L.
Constan a

S.C. TTS OPERATOR S.A. Constan a

Agigea Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. RAFINARIA ASTRA ROMNA S.A.

S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.

Ghighiu

4.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

5.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Dorne ti

6.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa 2B

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Palas

8.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa Ti ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia Palas

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Port Antesta ie OIL
TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia Constan a Port Mol 5

10.

Linia ferat industrial


S.C. OMV - PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite ti:
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV - PETROM S.A.

H.M. Bradu Rafin rie

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite tiRampa Gaze

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

12.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite tiRampa Ulei

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

13.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite ti:
Petrochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

14.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti -Punct de lucru ARPECHIM Pite tiPeteochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu de Sus

15.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala
Oltenia S.R.L. P.L. Drobeta Turnu
Severin

S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala Oltenia


S.R.L.

Drobeta Turnu Severin M rfuri

16.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozit PETROM Bucure ti Sud

S.C. OMV PETROM S.A.

Jilava

17.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a
Digul de Nord

Compania Na ional Administra ia


Porturilor Maritime S.A. Constan a

Constan a Port Zona A

18.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.A.

H.M. Turni or

taia

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


19.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL CEREALE S.R.L.
Bucure ti Siloz Bucu

S.C. CARGILL CEREALE S.R.L.

H.M. Bucu

20.

Linia ferat industrial


S.C. ZAH RUL S.A.

S.C. ZAH RUL ORADEA S.A.

Episcopia Bihor

21.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. CARANI

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

22.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. RAIL MANAGEMENT S.R.L.

Ploie ti Est

23.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM Pope ti Leordeni

24.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Cernele

25.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER S.R.L. Sebe
Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER


S.R.L. Sebe Sucursala R
i

Dorne ti

26.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

27.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Bra ov
Sta ia CF Bra ov Triaj

28.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Sibiu
Sta ia CF Sibiu Triaj

29.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
Bucure ti C tori

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

30.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

31.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

32.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

33.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

34.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

35.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

36.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Dej Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

37.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Simeria

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

38.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Oradea

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Oradea

39.
40.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Ia i-SELC Bac u
Linia ferat industrial
Remiza de Locomotive Br ila

ile Calacea

tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Br ila

S.N.T.F.C. CFR C

41.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Marf
Piatra Olt

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

42.

Linia ferat industrial


Remiza Locomotive Rosiori

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Ro iori Nord

43.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pa cani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Pa cani

44.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Buz u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Buz u

45.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Palas

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Palas

46.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Caransebe

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Caransebe

47.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Gole ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Gole ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


48.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Fete ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Fete ti

49.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Craiova

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Craiova

50.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Chitila

51.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ploie ti

52.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj
Punct de Alimentare Echipare Giurgiu

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Giurgiu

53.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pite ti

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Pite ti

54.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Petro ani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Petro ani

55.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Trgu Mure

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
rgu Mure

56.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Adjud

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Adjud

57.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Dr. Turnu
Severin

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Dr. Turnu Severin

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF Ploie ti Sud


Sta ia CF Ploie ti Triaj

Anexa II la CSB 0085 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
91 53 0476555 - 4
LE 6600 KW
(serie asiu 660)
91 53 3 189700-8
LE 6400 KW
(serie asiu 21609)
91 53 3 189701-6
LE 6400 KW
(serie asiu 21610)
40 0254 - 9
LE 5100 KW
(serie asiu 301)
40-0678-9
LE 5100 KW
(serie asiu 783)
40-0725-8
LE 5100 KW
(serie asiu 829)
40-0791-0
LE 5100 KW
(serie asiu 254944)
91 53 0460091- 8
LE 4400 KW
(serie asiu 091)
91 53 0 462001-5
LE 4400 KW
(serie asiu 032)
91 53 0 462121-1
LE 4400 KW
(serie asiu 188)
92 53 2 016750 - 3
LDE 2720 CP
(serie asiu 21406)
92 53 2 016751 - 1
LDE 2720 CP
(serie asiu 21407)
60-0169-7
LDE 2100 CP
(serie asiu169)
60-0202-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 202)
60-0455-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 635)
60-1216-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1877)
60-1626-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 2370)
60 1642 - 2
LDE 2100 CP
(serie asiu 2242)
60 1654 - 7
LDE 2100 CP
(serie asiu 2294)
69 0028 - 6
LDE 1250 CP
(serie asiu 24630)
69-0051-8
LDE 1250 CP
(serie asiu 23712)
69-0052-6
LDE 1250 CP
(serie asiu 24773)
69-0073-2
LDE 1250 CP
(serie asiu 24776)
69-0078-1
LDE 1250 CP
(serie asiu 24276)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


3.

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

TFG

J12/2165/2005

CS Partea A

CSA 0022

RO1120110022

Reinnoit

RO1120090020

26.10.2011

30.10.2011

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0080

RO1220120080

actualizat/
modificat

RO1220120069

05.06.2012

05.06.2012

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0080 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.
2.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Boboc H.m. Buz u Ram.Boboc Buz u Sud i retur;

4.

Buz u Ploie ti Est Ploie ti Sud i retur;

5.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest Cmpina Predeal Bra ov Augustin Rupea Sighi oara Cop a Mic Blaj Co lariu Gr. Podu Mure
Teiu R zboieni C ra i Turda Ram.Turda Cmpia Turzii Apahida Cluj Napoca Est Cluj Napoca i retur;

6.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

7.

Dej Jibou S rm

8.

Slobozia Sud Ciulni a Jeg lia - Fete ti i retur;

9.

Slobozia Sud Slobozia Veche

10.

Bra ov Ciceu Vosl beni Chileni i retur;

11.

Ploie ti Vest Brazi - Chitila Chiajna Bucure ti Progresu i retur;

12.

Chiajna Bucure ti Nord Depoul Bucure ti C

13.

Sec ia/Ruta de circula ie


Borze ti Bac u Adjud M
ti Foc ani Rmnicu S rat Buz u F urei - Ram.Cire u Cire u Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port MOL 5 / Agigea Nord i retur;

urei Tecuci M

nd rei Fete ti - Medgidia

tori Ram.Dej Gr. B Dej - Beclean pe Some Salva Ilva Mic

i retur;

ag imleul Silvaniei i retur;


nd rei i retur;

tori i retur;

ti i retur;

14.

Adjud Bac u Roman Buh ie ti Crasna Brlad Tecuci i retur;

15.

Tecuci endreni Barbo i Triaj Barbo i Cab. 1 V deni F urei i retur;

16.

Bra ov Triaj Drste i retur;

17.

Ploie ti Sud - Ram. Ploie ti Triaj- Brazi i retur;

18.

Chitila Bucuresti Nord i retur;

19.

Bucure ti Nord Bucure ti B neasa Lehliu Dlga Ciulni a i retur;

20.

Ploie ti Sud- Urziceni Slobozia Veche i retur;

21.

Co lariu Gr. Podu Mure Co lariu Alba Iulia Vin u de Jos ibot Or
Glogov Arad Arad Vest i retur;

22.

Arad Utvini u Nou - Sntana imand N dab Chi ineu Cri Zerind Ciumeghiu Salonta Cefa Le Bihor Oradea Vest
Episcopia Bihor i retur;

23.

Oradea Vest Oradea Episcopia Bihor i retur;

24.

Simeria Simeria Triaj B cia C lan B i C lan Bretea Strei Subcetate B


ti Baru Mare Meri or B ni a Ram. Petro ani
Petro ani Livezeni Lainici Valea Sadului Parng Ecaterina Teodoroiu Trgu Jiu Ram. Budieni Amaradia Rogojelu Rovinari
Plop oru Turceni Ram. Filia i Gura Motrului - Filia i i retur;

25.

Ciulni a Ciulni a Post t. Vod C

26.

Arad Ram. Glogov Aradu Nou Valea Viilor Or oara B ile C lacea Snandrei Rona Triaj Gr. D Timi oara Nord Ram.
Modo Timi oara Sud Semenic Saco u Mic Buzia Lugoj Co teiu Mare M
tur F get Margina Holdea Dobra Ilia i
retur;

27.

Borze ti Bac u One ti Trgu Ocna HM Dofteana Bac u Valea Uzului Com ne ti - Ghime Livezi Ciuc Siculeni i retur;

28.

Buftea P.mac.R3 Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea - Pas rea i retur;

29.

Ilva Mic Floreni Dorni oara i retur;

30.

Beclean pe Some Deda Vo

31.

Cojocna Ram. Jucu Ram. Cojocna Jucu i retur;

32.

Dej C

33.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Valea lui Mihai Carei Satu Mare - Halmeu i retur;

34.

Jibou Ulmeni S laj Baia Mare Satu Mare i retur;

35.

Trgovi te Nord Trgovi te Titu Gole ti Pite ti Ro iori Nord Caracal Craiova Filia i Gura Motrului Strehaia Lugoj

36.

Chiajna Videle Ro iori Nord i retur;

37.

Ploie ti Vest Trgovi te Nord Fieni i retur;

38.

Oradea Oradea Est i retur;

39.

Vrteju Jilava Berceni P.mac. Pope ti Leordeni Bucure ti Sud - Voluntari Pas rea i retur;

40.

Bac u Piatra Neam - Bicaz i retur;

41.

Turda Simeria Triaj i retur;

tori Ram. Dej C

ra i Nord C

tie Simeria Deva Mintia Ilia S vr in Radna

ra i Sud i retur;

beni i retur;

eiu HM i retur;

42.

cuieni Bihor Ram. Diosig - Trgu or Bihor Hm Marghita Suplacu de Barc u - imleu Silvaniei i retur;

43.

Timi oara Nord Ram. Modo - Timi oara Sud Timi oara C.E.T. Jebel Voiteni - Stamora Moravi a i retur;

44.

Arad Vest Pecica - N dlac i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i retur;

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


45.

Gole ti Ram. Gole ti - Bradu de Sus i retur;

46.

Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

47.

Deva Ram. Mintia P uli Lunca - P uli Lunca Gr.T i retur;

48.

Rona Triaj Ram. Rona Triaj Cap Y Dude tii Noi Hm Biled Satu Nou - Lovrin Snnicolau Mare Dude tii Vechi Hm - V lcani i
retur;

49.

Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;

50.

Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

51.

Ploie ti Vest Ploie ti Triaj i retur;

52.

Ploie ti Est Dmbu - Ghighiu Brazi i retur;

53.

Barbo i Triaj Gr.A Ram. Barbo i Triaj Barbo i File ti Ramifica ia CSG Ramifica ia Tunel - Gala i i retur;

54.

Arad Sofronea Curtici i retur ;

55.

Co lariu Teiu

56.

Chitila Ram. S

57.

Roman S
oani Mirce ti Muncel Pa cani Triaj Pa cani Lespezi Dolhasca Liteni Vere ti V ratec Suceava Suceava
Nord i retur;

58.

Ploie ti Sud Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

59.

Ploie ti Est Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

60.

Simeria Brcea Mic Pesti

61.

Barbo i Triaj A/B M lina i retur;

62.

Re

63.

Capu Midia Palas i retur;

64.

Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

65.

Caracal Ramnicu Valcea i retur ;

66.

i retur ;
reni S

a Nord Caransebe

reni Cioc ne ti Ghergani Titu i retur;

i retur;

i retur;

rm sag Carei i retur ;

67.

Cmpia Turzii Turda H.M. i retur;

68.

Pa cani Triaj Ruginoasa - Podu Iloaiei Ia i - Socola i retur ;

69.

Pa cani Triaj - Pa cani Ram.Pa cani - Ruginoasa i retur ;

70.

Piatra Olt Slatina - Coste ti i retur;

71.

Caransebe O elu Ro u i retur;

72.

Buftea P.mac. R3 Buciumeni P.mac. R1 Buciumeni Ram. S

73.

Barbo i C tu a i retur;

74.

Timi oara Nord Lugoj i retur;

75.

Videle Giurgiu Sud i retur;

76.

Rmnicu Vlcea Podu Olt Sibiu Cop a Mic

77.

Sibiu Vin u de Jos i retur;

78.

Mogo oaia Arm

79.

Urziceni F urei i retur;

80.

Buz u Nehoia u i retur;

81.

Oradea Est Holod i retur;

82.

reni - S

reni i retur;

i retur;

ti i retur;

zboieni Trgu Mure Deda i retur;

83.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Buc.Triaj Post 17 Bucure tii Noi Chiajna i retur;

84.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Pajura HM. Chitila i retur;

85.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

86.

Dorne ti Gura Putnei i retur;

87.

Craiova Piatra Olt i retur;

88.

Medgidia Tulcea Ora

89.

i retur;

el Bistri a Nord i retur;

90.

Voiteni G taia - Re

91.

Filia i C rbune ti Tg.Jiu i retur;

92.

Giurgiu Nord Ruse Triaj i retur;

93.

Timi oara Nord Timi oara Vest Peciu Nou i retur;

94.

Ro iori Nord Turnu M gurele Port i retur;

95.

Aradu Nou Snnicolau Mare Vlcani i retur;

96.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

97.

Blaj Trn veni Sovata - Praid i retur;

98.

Timi oara Nord Jimbolia i retur;

99.

a Sud i retur;

elu Ro u Bou ari i retur;

100.

Gala i Brlad i retur;

101.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


102.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

103.

Gole ti Ciume ti i retur;

104.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

105.

Dorne ti Suceava Nord i retur;

106.

Botiz H.M. Negresti Oa

107.

Salva Vi eu de Jos Leordina i retur;

108.

Simeria - Hunedoara i retur;

109.

Timi oara Sud Ram.Modo Ram.Pav.CFR Ram.1 Jimbolia - Ram.Rona Triaj Rona Triaj - Ram.Rona Triaj Cap Y Snandrei i
retur;

110.

Titan Sud Olteni a i retur.

i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

10

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. REMARUL 16 Februarie S.A.
Cluj - Napoca

S.C. ARGUS S.A. S.C. REMARUL 16


Februarie S.A. Cluj - Napoca

Sta ia CF
Cluj - Napoca

2.

Liniile Antesta iei Episcopia Bihor

C.N.C.F. CFR S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

3.

Linia ferat industrial


S.C. METALURGICA TRANSILVAN
AIUD S.A.

S.C. METALURGICA TRANSILVAN


AIUD S.A.

H.M.
Aiud

4.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

5.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE
BETOANE S.A.
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE


S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

6.

Linia ferat industrial


S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM
PRODUCTS S.R.L.

S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM


PRODUCTS S.R.L.

Sta ia CF
Tileagd

7.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.
Sucursala Oradea

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.

8.

Linia ferat industrial


Societatea Na ional a S rii S.A.
Bucure ti Sucursala Salina Ocna Dej

Societatea Na ional a
rii S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Dej C tori

9.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Depozit Cluj Napoca

S.C. LUKOIL
ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

10.

Linia ferat industrial


S.C. S&M.G. SR.L i
COPROPRIETARII

S.C. S&M.G. SR.L

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

11.

Linia ferat industrial


S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

12.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

13.

Linia ferat industrial


S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

H.M.
Timi eni

14.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

H.M.
Berceni

15.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

P.M.
Pope ti Leordeni

16.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Agigea Nord

17.

Linia Ferat Industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.
Mioveni

S.C. AUTOMOBILE
DACIA S.A.

Sta ia CF
Ciume ti

18.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernelele

19.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Sucursala


Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

21.

Linia ferat industrial


S.C. SOUFFLET MAL
ROMNIA S.A. Sucursala Buz u

S.C. SOUFFLET MAL


ROMNIA S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
orhei

H.M.
Buz u Sud

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa II la CSB 0080 Material rulant motor
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
47-1001-8
LE 6600 KW
(serie asiu 1066)
41-0905-4
LE 5100 KW
(serie asiu 1055)
40-0048-5
LE 5100 KW
(serie asiu 048)
40-0622-7
LE 5100 KW
(serie asiu 727)
40-0709-2
LE 5100 KW
(serie asiu 701)
40-0728-2
LE 5100 KW
(serie asiu 833)
40-0789-4
LE 5100 KW
(serie asiu 939)
40-0881-9
LE 5100 KW
(serie asiu 1031)
43-0014-1
LE 3400 KW
(serie asiu 0014)
60-0412-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 552)
60-0460-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 640)
60-0657-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 971)
60-0705-8
LDE 2100 CP
(serie asiu 1025)
60-0716-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1037)
60-0783-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1169)
60-1568-9
LDE 2100 CP
(serie asiu 932)
60-1006-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1560)
92 55 0609-006-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 155)
92 55 0609-007-3
DE 2100 CP
(serie asiu 154)
92 55 0429-001-4
LDE 1250 CP
(serie asiu 24287)
6900617
LDH 1250 CP
(serie asiu 24292)
8107880
LDH 1250 CP
(serie asiu 22251)
8108078
LDH 1250 CP
(serie asiu 25680)
8108086
LDH 1250 CP
(serie asiu 24687)
8108680
LDH 1250 CP
(serie asiu 23093)
8108722
LDH 1250 CP
(serie asiu 23131)
8109134
LDH 1250 CP
(serie asiu 22225)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
85- 0169 - 4
LDH 700 CP
(serie asiu 21458)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nr. Crt.
1.
4.

Societatea Na ional de Transport Feroviar de Marf CFR MARF S.A.

CFR
MARF

J/40/9775/1998

CS Partea A

CSA 0024

RO1120110024

reinnoit

RO1120090021

04.11.2011

10.11.2011

10.11.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0060

RO1220120060

actualizat/
modificat

RO1220110187

07.05.2012

07.05.2012

10.11.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0060- Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


SEC IILE DE CIRCULA IE DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR FERATE ROMNE, NSCRISE N LIVRETELE CU
MERSUL TRENURILOR DE MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

11

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


STA IILE DE CALE FERAT DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE MARF
DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

2.

EMISE

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

LINIILE STA IILOR DE CALE FERAT DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE
MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

2.

LINIILE FERATE INDUSTRIALE RACORDATE LA STA IILE DE CALE FERAT DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR
FERATE ROMNE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.,
AUTORIZATE N CONFORMITATE CU LEGISLA IA N VIGOARE.
Anexa II la CSB 0060 Material rulant motor

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

12

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
LE 6600 kW
91 53 0 474001-1 (serie de asiu 590)
LE 6600 kW
91 53 0 474002-9(serie de asiu 580)
LE 6600 kW
91 53 0 474003-7(serie de asiu 546)
LE 6600 kW
91 53 0 474004-5(serie de asiu 499)
LE 6600 kW
91 53 0 474005-2(serie de asiu 558A)
LE 6600 kW
91 53 0 474006-0(serie de asiu 725)
LE 6600 kW
91 53 0 474007-8 (serie de asiu 746)
LE 6600 kW
91 53 0 474008-6(serie de asiu 756)
LE 6600 kW
91 53 0 474009-4(serie de asiu 724)
LE 6600 kW
91 53 0 474010-2(serie de asiu 753)
LE 6600 kW
91 53 0 474011-0(serie de asiu 198)
LE 6600 kW
91 53 0 474012-8 (serie de asiu 606)
LE 6600 kW
91 53 0 474013-6(serie de asiu 702)
LE 6600 kW
91 53 0 474014-4(serie de asiu 497)
LE 6600 kW
91 53 0 474015-1(serie de asiu 556)
LE 6600 kW
91 53 0 474016-9(serie de asiu 874)
LE 6600 kW
91 53 0 474017-7(serie de asiu 650)
LE 6600 kW
91 53 0 474018-5(serie de asiu 680)
LE 6600 kW
91 53 0 474019-3(serie de asiu 624)
LE 6600 kW
91 53 0 474020-1(serie de asiu 697)
LE 6600 kW
91 53 0 474021-9(serie de asiu 814)
LE 6600 kW
91 53 0 474022-7(serie de asiu 772)
LE 6600 kW
91 53 0 474023-5(serie de asiu 134280)
LE 6600 kW
91 53 0 474024-3(serie de asiu 273)
LE 6600 kW
9153047 4025 0(serie de asiu 382)
LE 6600 kW
9153047 4026 8(serie de asiu 925332)
LE 6600 kW
9153047 4027 6(serie de asiu 782)
LE 6600 kW
9153047 4028 4(serie de asiu 704)
LE 6600 kW
9153047 4029 2(serie de asiu 753)
LE 6600 kW
9153047 4030 0(serie de asiu 773)
LE 6600 kW
9153047 4031 8(serie de asiu 367)
LE 6600 kW
9153047 4032 6(serie de asiu 589)
LE 6600 kW
9153047 4033 4(serie de asiu FS)
LE 6600 kW
9153047 4034 2(serie de asiu 791)
LE 6600 kW
9153047 4035 9(serie de asiu 571)
LE 6600 kW
9153047 4036 7(serie de asiu FS)
LE 6600 kW
9153047 4038 3(serie de asiu 578)
LE 6600 kW
9153047 4039 1(serie de asiu 821)
LE 6600 kW
9153047 4040 9(serie de asiu 5986)
LE 6600 kW
9153047 4041 7(serie de asiu 551)
LE 5100 kW
40 0007 1(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0012 1(serie de asiu 37)
LE 5100 kW
40 0015 4(serie de basic FS)
LE 5100 kW
40 0020 4(serie de basic 4465)
LE 5100 kW
40 0022 0(serie de asiu 165884)
LE 5100 kW
40 0041 0(serie de asiu 706)
LE 5100 kW
40 0045 1(serie de asiu 10004)
LE 5100 kW
40 0052 7(serie de asiu 182)
LE 5100 kW
40 0071 7(serie de asiu 1072)
LE 5100 kW
40 0076 6(serie de asiu 45832)
LE 5100 kW
40 0083 2(serie de asiu 43832)
LE 5100 kW
40 0088 1(serie de asiu 98)
LE 5100 kW
40 0095 6(serie de asiu 11552)
LE 5100 kW
40 0099 8(serie de asiu 109)
LE 5100 kW
40 0118 6(serie de asiu 136)
LE 5100 kW
40 0130 1(serie de asiu 166)
LE 5100 kW
40 0134 3(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0146 7(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0149 1(serie de asiu 120122)
LE 5100 kW
40 0150 9(serie de asiu 700197)
LE 5100 kW
40 0169 9(serie de asiu 139436)
LE 5100 kW
40 0176 4(serie de asiu 138888)
LE 5100 kW
40 0191 3(serie de asiu 238)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW

40 0213 5(serie de asiu 121810)


40 0214 3(serie de asiu 287)
40 0222 6(serie de asiu 269)
40 0232 5(serie de asiu 199)
40 0238 2(serie de asiu 4516)
40 0239 0(serie de asiu 286)
40 0243 2(serie de asiu 582)
40 0256 4(serie de asiu 303)
40 0259 8(serie de asiu 121810)
40 0260 6(serie de asiu 307)
40 0262 2(serie de asiu 309)
40 0270 5(serie de asiu 21810)
40 0273 9(serie de asiu 320)
40 0279 6(serie de asiu 1012694)
40 0288 7(serie de asiu 343)
40 0299 4(serie de asiu 18498)
40 0315 8(serie de asiu 118196)
40 0317 4(serie de asiu 422)
40 0330 7(serie de asiu 293420)
40 0341 4(serie de asiu 403)
40 0342 2(serie de asiu FS)
40 0375 0(serie de basic 457)
40 0413 1(serie de asiu 505)
40 0425 5(serie de asiu FS)
40 0439 6(serie de asiu 531)
40 0447 9(serie de asiu 552)
40 0450 3(serie de asiu 251)
40 0461 0(serie de asiu 70279)
40 0466 9(serie de asiu 571)
40 0468 5(serie de asiu 20573)
40 0470 1(serie de asiu 575)
40 0473 5(serie de asiu 200357)
40 0476 3(serie de asiu 925332)
40 0479 2(serie de asiu 920367)
40 0480 0(serie de asiu FS)
40 0483 4(serie de asiu 251392)
40 0489 1(serie de asiu FS)
40 0491 7(serie de asiu 596)
40 0492 5(serie de asiu FS)
40 0497 4(serie de asiu 602)
40 0499 0(serie de asiu 752)
40 0500 5(serie de asiu 605)
40 0503 0(serie de asiu 608)
40 0511 2(serie de asiu 617)
40 0515 3(serie de asiu 620)
40 0524 5(serie de asiu 700403)
40 0525 2(serie de asiu 893120)
40 0526 0(serie de asiu 293430)
40 0530 2(serie de asiu FS)
40 0533 6(serie de asiu 221007)
40 0536 9(serie de asiu 757)
40 0541 9(serie de asiu 07646B)
40 0544 1(serie de asiu 649)
40 0547 6(serie de asiu 652A)
40 0554 2(serie de asiu FS)
40 0556 7(serie de asiu FS)
40 0558 3(serie de asiu 663)
40 0563 3(serie de asiu 107766)
40 0566 6(serie de asiu 671)
40 0570 8(serie de asiu 807)
40 0572 4(serie de asiu 677)
40 0573 2(serie de asiu 678)
40 0576 5(serie de asiu 917429)
40 0580 7(serie de asiu 685)
40 0585 6(serie de asiu 917420)
40 0600 3(serie de asiu 705)
40 0603 7(serie de asiu 709)
40 0608 6(serie de asiu 713B)
40 0610 2(serie de asiu 726)
40 0625 0(serie de asiu 730B)
40 0633 4(serie de asiu 738)
40 0634 2(serie de asiu FS)
40 0636 7(serie de asiu 741)
40 0638 3(serie de asiu 143)
40 0644 1(serie de asiu 749)
40 0652 4(serie de asiu 134790)
40 0657 3(serie de asiu 762B)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

13

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

14

LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW

40 0659 9(serie de asiu 764)


40 0663 1(serie de asiu FS)
40 0665 6(serie de asiu 770)
40 0672 2(serie de asiu777)
40 0673 0(serie de asiu 923817)
40 0696 1(serie de asiu 801)
40 0698 7(serie de asiu 808)
40 0702 7(serie de asiu 812)
40 0713 4(serie de asiu 818)
40 0726 6(serie de asiu 831)
40 0737 3(serie de basic 842)
40 0740 7(serie de asiu 845)
40 0745 6(serie de asiu 14098)
40 0746 4(serie de asiu 250017)
40 0750 6(serie de asiu 853)
40 0757 1(serie de asiu 111238)
40 0771 2(serie de asiu 255893)
40 0776 1(serie de asiu 926)
40 0779 5(serie de asiu 926)
40 0788 6(serie de asiu938)
40 0792 8(serie de asiu 910261)
40 0793 6(serie de asiu943)
40 0805 8(serie de asiu FS)
40 0812 4(serie de asiu 933731)
40 0813 2(serie de asiu 266367)
40 0816 5(serie de asiu 967)
40 0825 6(serie de asiu 975)
40 0828 0(serie de asiu 933771)
40 0830 6(serie de asiu 980)
40 0833 0(serie de asiu 983A)
40 0834 8(serie de asiu 984)
40 0835 5(serie de asiu 985)
40 0841 3(serie de asiu 841)
40 0845 4(serie de asiu 995)
40 0847 0(serie de asiu 997)
40 0849 6(serie de asiu 999)
40 0850 4(serie de asiu 1000)
40 0851 2(serie de asiu 1002)
40 0852 0(serie de asiu 1002)
40 0853 8(serie de asiu 1003)
40 0856 1(serie de asiu 1006)
40 0859 5(serie de asiu 252147)
40 0862 9(serie de asiu 1012)
40 0866 0(serie de asiu 1016)
40 0867 8(serie de asiu 1017)
40 0868 6(serie de asiu 1018)
40 0869 4(serie de asiu 1019)
40 0870 2(serie de asiu 1020)
40 0874 4(serie de asiu 1024)
40 0875 1(serie de asiu 913809)
40 0877 7(serie de asiu FS)
40 0883 5(serie de asiu 1033)
40 0887 6(serie de asiu FS)
40 0890 0(serie de asiu 701040)
40 0893 4(serie de asiu769)
40 0894 2(serie de asiu 1044)
40 0897 5(serie de asiu 918178)
40 0901 5(serie de asiu 1051)
40 0903 1(serie de asiu 913778)
40 0909 8(serie de asiu FS)
40 0910 6(serie de asiu 1060)
40 0911 4(serie de asiu1061)
40 0914 8(serie de asiu 1068)
40 0917 1(serie de asiu FS)
40 0918 9(serie de asiu 920367)
40 0921 3(serie de asiu 1011)
40 0923 9(serie de asiu 1073)
41 0601 9(serie de asiu FS)
41 0787 6(serie de asiu FS)
9153047 0412 4(serie de asiu 504)
9153047 0417 3(serie de asiu 514)
9153047 0422 3(serie de asiu 520)
9153047 0467 8(serie de asiu 572)
9153047 0485 0(serie de asiu 485)
9153047 0832 3(serie de asiu 982)
43 0007 5(serie de asiu FS)
43 0041 4(serie de asiu FS)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP

43 0063 8(serie de asiu FS)


43 0098 4(serie de asiu FS)
43 0104 0(serie de asiu FS)
43 0110 7(serie de asiu FS)
43 0115 6(serie de asiu FS)
43 0125 5(serie de asiu FS)
60 0120 0(serie de asiu 120)
60 0125 0(serie de asiu 125)
60 0175 4(serie de asiu 175)
60 0273 7(serie de asiu FS)
60 0296 8(serie de asiu 1800)
60 0298 4(serie de asiu FS)
60 0330 5(serie de asiu 424)
60 0366 9(serie de asiu 366)
60 0498 6(serie de asiu FS)
60 0510 2(serie de asiu FS)
60 0582 1(serie de asiu 15377)
60 0604 3(serie de asiu 871)
60 0606 8(serie de asiu 873)
60 0614 2(serie de asiu FS)
60 0623 3(serie de asiu FS)
60 0633 2(serie de asiu 945)
60 0646 4(serie de asiu FS)
60 0650 6(serie de asiu 964)
60 0664 7(serie de asiu FS)
60 0672 0(serie de asiu 1181)
60 0673 8(serie de asiu 66)
60 0682 9(serie de asiu 999)
60 0684 5(serie de asiu FS)
60 0688 6(serie de asiu 1005)
60 0726 4(serie de asiu FS)
60 0735 5(serie de asiu 1113)
60 0751 2(serie de asiu 1092)
60 0771 0(serie de asiu 138067)
60 0773 6(serie de asiu FS)
60 0784 3(serie de asiu 1170)
60 0796 7(serie de asiu FS)
60 0812 8(serie de asiu 1198)
60 0830 4(serie de asiu 1252)
60 0836 1(serie de asiu 1256)
60 0845 2(serie de asiu 1308)
60 0855 1(serie de asiu 1318)
60 0857 7(serie de asiu 1320)
60 0875 9(serie de asiu 1338)
60 0877 5(serie de asiu FS)
60 0894 0(serie de asiu 1357)
60 0896 5(serie de asiu 1359)
60 897 3(serie de asiu 1360)
60 0913 8(serie de asiu 420916)
60 0923 7(serie de asiu 1504)
60 0926 1(serie de asiu 1450)
60 0931 0(serie de asiu 1455)
60 0934 4(serie de asiu 1458)
60 0937 7(serie de asiu 1349)
60 0951 8(serie de asiu 1475)
60 0968 2(serie de asiu 1475)
60 0971 6(serie de asiu 1933)
60 0975 7(serie de asiu 1499)
60 1004 5(serie de asiu1558)
60 1005 2(serie de asiu 1559)
60 1012 8(serie de asiu 1904)
60 1014 4(serie de asiu 1568)
60 1022 7(serie de asiu 1576)
60 1029 2(serie de asiu 1583)
60 1040 9(serie de asiu 1071604)
60 1044 1(serie de asiu 1608)
60 1045 8(serie de asiu 1609)
60 1049 0(serie de asiu 1628)
60 1053 2(serie de asiu 1627)
60 1054 0(serie de asiu 1628)
60 1061 5(serie de asiu 1907)
60 1065 6(serie de asiu 1660)
60 1072 9(serie de asiu 1667)
60 1077 1(serie de asiu 1681)
60 1088 8(serie de asiu 1266)
60 1089 1(serie de asiu 2120)
60 1092 0(serie de asiu 1697)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

15

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.

16

LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP

60 1103 5(serie de asiu 1710)


60 1106 8(serie de asiu 1710)
60 1108 4(serie de asiu 1715-07)
60 1113 0(serie de asiu 1726)
60 1129 0(serie de asiu 1739)
60 1136 5(serie de asiu FS)
60 1140 7(serie de asiu 1628)
60 1153 6(serie de asiu 1763)
60 1157 1(serie de asiu 1780)
60 1161 3(serie de asiu 1784)
60 1172 0(serie de asiu 1795)
60 1174 6(serie de asiu 1967)
60 1175 3(serie de asiu 1798)
60 1180 3(serie de asiu 1803)
60 1183 7(serie de asiu 1806)
60 1188 6(serie de asiu1812)
60 1194 0(serie de asiu1824)
60 1195 1(serie de asiu 1825)
60 1220 7(serie de asiu 1868)
60 1224 9(serie de asiu FS)
60 1233 0(serie de asiu 1889)
60 1234 8(serie de asiu 1890007)
60 1251 2(serie de asiu 1497)
60 1253 8(serie de asiu 1920)
60 1256 1(serie de asiu 1598)
60 1262 9(serie de asiu 1919)
60 1267 8(serie de asiu 1878)
60 1269 4(serie de asiu 1988)
60 1270 2(serie de asiu 1927)
60 1273 6(serie de asiu 1931)
60 1277 7(serie de asiu 1965)
60 1278 5(serie de asiu 1966)
60 1279 3(serie de asiu 1967)
60 1281 9(serie de asiu 157547)
60 1283 5(serie de asiu 1275)
60 1286 8(serie de asiu 1975)
60 1287 6(serie de asiu 2082)
60 1306 4(serie de asiu 2017)
60 1309 8(serie de asiu 2020)
60 1316 3(serie de asiu 2027)
60 1317 1(serie de asiu 2028)
60 1319 7(serie de asiu 2030)
60 1325 4(serie de asiu 2046)
60 1327 0(serie de asiu 2048)
60 1336 1(serie de asiu 1752)
60 1337 9(serie asiu 2025)
60 1340 3(serie de asiu 2061)
60 1344 5(serie de asiu 2066)
60 1345 2(serie de asiu 2067)
60 1347 8(serie de asiu 2065)
60 1350 2(serie de asiu 2071)
60 1352 8(serie de asiu 2074)
60 1362 7(serie de asiu 2084)
60 1364 3(serie de asiu 1574)
60 1366 8(serie de asiu 2088)
60 1372 6(serie de asiu FS)
60 1383 3(serie de asiu 2126)
60 1390 8(serie de asiu 2139)
60 1402 1(serie de asiu 2163)
62 0548 8(serie de asiu FS)
62 0765 8(serie de asiu FS)
62 0970 4(serie de asiu FS)
62 0970 4(serie de asiu FS)
62 1111 4(serie de asiu1718)
62 1154 4(serie de asiu FS)
62 1240 1(serie de asiu 1896)
67 0824 0(serie de asiu 3903)
67 0872 1(serie de asiu 1335)
67 1069 3(serie de asiu 1664)
67 1112 1(serie de asiu 1719)
67 1127 9(serie de asiu 1734)
9253060 0002 9(serie de asiu 1827)
9253060 0629 5(serie de asiu 1931)
9253060 0648 5(serie de asiu 962)
9253060 0701 2(serie de asiu 1021)
9253060 0966 1(serie de asiu 1490)
9253060 0997 6(serie de asiu 1551)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.

LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP

9253060 0999 2(serie de asiu 1553)


9253060 1016 4(serie de asiu 1570)
9253060 1086 7(serie de asiu 1690)
9253060 1102 2(serie de asiu 1707)
9253060 1139 4(serie asiu 1571)
9253060 1158 4(serie de asiu 1781)
9253060 1184 0(serie de asiu 1807)
9253060 1185 7(serie de asiu 1808)
9253060 1242 6(serie de asiu1898)
9253060 1330 9(serie de asiu 2051)
9253062 1404 8(serie de asiu FS)
9253063 0001 1(serie de asiu 1599)
69 0009 6(serie de asiu 24293)
69 0013 8(serie de asiu 24271)
69 0018 7(serie de asiu 24289)
69 0021 1(serie de asiu 24274)
69 0022 2(serie de asiu 24674)
9253084 1001 6(serie de asiu 25656)
9253084 1002 4(serie de asiu 29588)
9253084 1003 2(serie de asiu 22581)
9253084 1004 0(serie de asiu 25790)
9253084 1005 7(serie de asiu 21411)
9253084 1006 5(serie de asiu 21964)
9253084 1007 3(serie de asiu 22076)
9253084 1008 1(serie de asiu 22880)
9253084 1009 9(serie de asiu 22077)
9253084 1010 7(serie de asiu 25652)
9253084 1011 5(serie de asiu 23957)
9253084 1012 3(serie de asiu 22846)
9253084 1013 1(serie de asiu 22985)
9253084 1014 9(serie de asiu 23988)
9253084 1015 6(serie de asiu 21047)
9253084 1016 4(serie de asiu 21961)
9253084 1017 2(serie de asiu 22989)
9253084 1018 0(serie de asiu 23646)
9253084 1019 8(serie de asiu 22613)
9253084 1020 6(serie de asiu 22818)
9253084 1021 4(serie de asiu 23273)
9253084 1022 2(serie de asiu 23254)
9253084 1023 0(serie de asiu23642)
9253084 1024 8(serie de asiu 22709)
9253084 1025 5(serie de asiu 22992)
9253084 1026 3(serie de asiu 23448)
80 0016 8(serie de asiu 20740)
80 0017 4(serie de asiu 20741)
80 0026 7(serie de asiu 20750)
80 0053 1(serie de asiu 23430)
80 0065 5(serie de asiu 20887)
80 0075 4(serie de asiu 20951)
80 0097 8(serie de asiu20974)
80 0137 2(serie de asiu 20796)
80 0146 3(serie de asiu 20183)
80 0158 9(serie de asiu FS)
80 0173 7(serie de asiu 2130)
80 0181 8(serie de asiu 21385)
80 0182 8(serie de basic 21386)
80 0204 0(serie de asiu 21521)
80 0214 9(serie de asiu 21554)
80 0242 0(serie de asiu 21690)
80 0244 6(serie de asiu 21692)
80 0264 4(serie de asiu 21790)
80 0269 3(serie de asiu FS)
80 0271 9(serie de asiu 21797)
80 0273 5(serie de asiu 21799)
80 0275 0(serie de asiu 21801)
80 0315 4(serie de asiu 22105)
80 0322 0(serie de asiu 22117)
80 0330 3(serie de asiu22217)
80 0332 9(serie de asiu 22219)
80 0359 2(serie de asiu 22444)
80 0392 3(serie de asiu 22587)
80 0399 8(serie de asiu 22616)
80 0405 3(serie de asiu 22649)
80 0408 7(serie de asiu FS)
80 0412 9(serie de asiu 22656)
80 0419 4(serie de asiu 22704)
80 0421 0(serie de asiu 22707)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

17

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
Automotor

80 0441 8(serie de asiu 22841)


80 0486 3(serie de asiu 23206)
80 0488 9(serie de asiu 23218)
80 0493 9(serie de asiu 23255)
80 0504 3(serie de asiu 23297)
80 0506 8(serie de asiu FS)
80 0510 0(serie de asiu 23306)
80 0519 1(serie de asiu 23401)
80 0522 5(serie de asiu 23424)
80 0524 1(serie de asiu 23430)
80 0526 6(serie de asiu FS)
80 0529 0(serie de asiu 23470)
80 0535 7(serie de asiu 23479)
80 0542 3(serie de asiu 23513)
80 0545 6(serie de asiu 23516)
80 0549 0(serie de asiu 21491)
80 0560 5(serie de asiu 23633)
80 0565 4(serie de asiu 23640)
80 0568 8(serie de asiu 23645)
80 0584 5(serie de asiu 23959)
80 0593 6(serie de asiu 23990)
80 0608 2(serie de asiu25108)
80 0611 6(serie de asiu FS)
80 0612 4(serie de asiu 25403)
80 0622 3(serie de asiu FS)
80 0623 1(serie de asiu 25544)
80 0626 4(serie de asiu FS)
80 0632 2(serie de asiu FS)
81 0023 2(serie de asiu 20748)
81 0051 3(serie de asiu 20836)
81 0088 5(serie de asiu 20965)
81 0127 1(serie de asiu 23401)
81 0179 2(serie de asiu 21383)
81 0186 7(serie de asiu 21390)
81 0187 5(serie de asiu 20785)
81 0215 4(serie de asiu 21559)
81 0255 0(serie de asiu 21778)
81 0265 9(serie de asiu 21110)
81 0321 0(serie de asiu 22114)
81 0342 6(serie de asiu 22268)
81 0348 3(serie de asiu 22315)
81 0398 8(serie de asiu 22615)
81 0422 6(serie de asiu 22708)
81 0430 9(serie de asiu 21181)
81 0432 5(serie de asiu 22779)
81 0472 1(serie de asiu 23081)
81 0497 8(serie de asiu 23262)
82 0505 6(serie de asiu FS)
82 0513 0(serie de asiu 23309)
82 0534 6(serie de asiu FS)
82 0543 7(serie de asiu FS)
84 0481 6(serie de asiu 23194)
84 0581 3(serie de asiu 23662)
78 0773 8(serie de asiu FS)

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tip locomotiv
LDH 450 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 120 CP

5.

Nr. Locomotiv
86 0020 7(serie de asiu 21140)
96 0003 2(serie de asiu FS)
96 0004 0(serie de asiu 25521)
96 0007 3(serie de asiu FS)
96 0008 1(serie de asiu FS)
96 0010 5(serie de asiu FS)
96 0013 1(serie de asiu FS)
96 0015 6(serie de asiu FS)
96 0016 4(serie de asiu FS)
96 0017 2(serie de asiu FS)
96 0019 8(serie de asiu 25760)
95 0005 9(serie de asiu FS)

S.C. CONSTANTIN GRUP S.A. Bucure ti

J40/296/1994

CS Partea A

CSA 0003

RO1120120003

rennoit

RO1120100004

27.01.2012

27.01.2012

27.01.2014

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0078

RO1220120078

actualizat/
modificat

RO1220120011

29.05.2012

29.05.2012

27.01.2014

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

18

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa I la CSB 0078 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Bucure ti Triaj Ram. Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Ram. R1 Jilava Ram. R2 Jilava Bucure ti Progresu i retur;

2.

Bucure ti Progresu Ram. R2 Jilava H.M. Berceni P. mac. Pope ti Leordeni Bucure ti Sud Bucure ti Sud Gr. C

3.

Bucure ti Sud P. mac. R1 Bucure ti Sud P. mac. Ram. Voluntari H.M. Voluntari H.M. Otopeni Mogo oaia P. mac. R3 Buciumeni
P. mac. R1 Buciumeni Chitila i retur;

4.

Chitila Ram. Rudeni Chiajna i retur;

5.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj P17 Ram. Pajura Bucure ti B neasa R3 Pantelimon Pantelimon P. mac.
Ram. Voluntari P. mac. R1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud i retur;

6.

tori

i retur;

ra i Sud Ciulni a Fete ti i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. DOOSAN IMGB S.A. Bucure ti

S.C. DOOSAN IMGB S.A. Bucure ti

H.M.
Berceni

2.

Linia ferat industrial


S.C. KNIGFRANKSTAHL
IMMOBILIEN S.R.L. Bucure ti

S.C. KNIGFRANKSTAHL IMMOBILIEN


S.R.L. Bucure ti

H.M.
Berceni

3.

Linia ferat industrial


S.C. HOLCIM S.A. Bucure ti

S.C. HOLCIM S.A. Bucure ti

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

4.

Linia ferat industrial


S.C. GIRUETA S.A. Bucure ti

S.C. GIRUETA S.A. Bucure ti

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

5.

Linia ferat industrial


S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.
Bucure ti

S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.


Bucure ti

H.M.
ra i Nord

6.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

H.M.
ra i Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. SAINT GOBAIN GLASS
ROMANIA S.R.L. C ra i

S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA


S.R.L. C ra i

8.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEH S.A. C ra i

S.C. COMCEH S.A. C

ra i

Sta ia CFR
ra i Sud

9.

Linia ferat industrial


S.C. SIDERCA S.A. C ra i

S.C. SIDERCA S.A. C

ra i

H.M.
ra i Nord

Sta ia CFR
ra i Sud

Anexa II la CSB 0078 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
69-0605-1
LDE 1300 CP
(serie asiu 24833)
85 0119 9
LDH 700 CP
(serie asiu 22791)
86 0041 3
LDH 450 CP
(serie asiu 20679)
86 0042 1
LDH 450 CP
(serie asiu 21614)
86 0043 9
LDH 450 CP
(serie asiu 22143)
86 0044 7
LDH 450 CP
(serie asiu 23323)
86 0045 4
LDH 450 CP
(serie asiu 21643)
86 0047 0
LDH 450 CP
(serie asiu 24881)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
CS Partea A
CS Partea B

S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov


CSA 0005
CSB 0093

J08/62/2005

RO1120120005

rennoit

RO1120100005

13.02.2012

14.02.2012

14.02.2014

tip A

RO1220120093

actualizat/
modificat

RO1220120072

21.06.2012

21.06.2012

14.02.2014

tip A

Anexa I la CSB 0093 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Bra ov - Bartolomeu - Z rne ti i retur;

2.

Bra ov H rman - ntorsura Buz ului i retur;

3.

Sfntul Gheorghe Tg. Secuiesc - Bre cu i retur;

4.

Bra ov H rman Sf.Gheorghe Miercurea Ciuc Siculeni Ghime Adjud - M

5.

Teiu Blaj Trn veni Praid i retur;

ti i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

19

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


6.

Odorhei Vn tori i retur;

7.

Teiu Co lariu ibot Cugir i retur;

8.

Co lariu gr. Podu Mure Co lariu i retur;

9.

ban Zlatna i retur;

10.

Buzia Jamu Mare i retur;

11.

Bucure ti Nord Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj

12.

Timi oara Nord i retur;

13.

Timi oara Nord Re

14.

Bra ov Predeal Ploie ti Vest - Bucure ti Nord Grupa A - Ciulni a Fete ti Cernavod Pod Medgidia - Constan a i retur;

15.

Bra ov Sighi oara Blaj Ilia Arad Timi oara Nord i retur;

16.

Arad N dlag i retur;

17.

Arad V lcani i retur ;

18.

Periam Snandrei Timi oara Nord - Cruceni i retur ;

19.

Periam Lovrin Nerau i retur ;

20.

Sntana Cernei i retur;

21.

Arad Sntana - N dab Gr niceri i retur;

22.

Timi oara Nord Jimbolia Lovrin i retur;

23.

Timi oara Nord Rona Triaj Tomnaticu Snnicolau Mare Lovrin Cenad i retur;

24.

Glogov

25.

Berzovia Oravi a i retur;

26.

Giera Jebel Liebling i retur;

27.

Brad Ineu i retur;

28.

Simeria Hunedoara i retur;

29.

Simeria Livezeni Lupeni i retur;

30.

Timi oara Nord Timi oara Est Remetea Mic Radna i retur;

31.

a Sud i retur;

Aradu Nou i retur ;

rpini Ionel i retur;

32.

Bartolomeu Sibiu Vin u de Jos i retur;

33.

Ilia Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur;

34.

Sibiu Cop a Mic

35.

Ludu Bistri a Nord Bistri a Brg ului i retur ;

36.

Bucure ti Nord Pas rea i retur;

37.

Ploie ti Vest Buz u Ia i Boto ani i retur;

38.

Ia i Hrl u i retur;

39.

Ia i Trgu Frumos - Pa cani Dolhasca Vere ti - Leorda i retur;

40.

Pa cani Trgu Neam

41.

Dolhasca F lticeni i retur;

42.

Roman Buh

43.

Crasna Hu i i retur;

44.

Ia i Socola i retur;

45.

Adjud Pa cani i retur;

46.

Corabia Caracal Ro iori Nord Ro iori Alexandria - Zimnicea i retur;

47.

i retur;

i retur;

ti i retur;

zboieni Cluj Napoca i retur;

48.

Deda S

49.

Siculeni Tg. Mure - Teiu

50.

Bra ov Bra ov Triaj Drste i retur;

51.

Bra ov Bra ov Triaj H rman i retur;

52.

Ro iori Nord Turnu M gurele i retur;

53.

Oravi a Iam i retur;

54.

Curtea de Arge Pite ti - Arge el i retur

55.

Alunu B beni - Caracal i retur;

56.

el i retur;
i retur ;

beni Podu Olt i retur;

57.

Craiova Piatra Olt - Pite ti i retur;

58.

Gole ti Bucure ti i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

20

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. MARUB S.A. Bra ov

S.C. MARUB S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CF adiacent
Sta ia CFR Bra ov

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa II la CSB 0093 Material rulant motor
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
AUTOMOTOR TIP X 4500
970101-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570201-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0102-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570202-2
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970103-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570203-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970104-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570204-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970105-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570205-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0501-3
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0401-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0503-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0403-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0505-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0405-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0507-0
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0507-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0509-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0509-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0510-4
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0510-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0511-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0511-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0517-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0417-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0518-7
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0518-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0519-5
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0519-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0520-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0520-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0521-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0521-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0522-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0422-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0523-7
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0523-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0524-5
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0524-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0525-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0525-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0526-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0326-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0527-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
57-0627-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0528-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0328-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0529-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
57-0729-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0530-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0330-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0531-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0431-7
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0532-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0432-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0533-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
57-0633-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0534-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0334-3
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0535-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0335-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0536-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0636-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0539-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0439-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0540-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0540-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0541-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400

57-0441-6

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0542-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500

57-0442-4

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

21

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

22

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP


REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0543-5
57-0643-7
97-0544-3
57-0344-2
97-0545-0
57-0645-2
97-0546-8
57-0346-7
97-0547-6
57-0647-8
97-0548-4
57-0648-6
97-0549-2
57-0549-6
97-0550-0
57-0350-9
97-0552-6
57-0352-5
97-0554-2
57-0454-9
97-0555-9
57-0355-8
97-0556-7
57-0456-4
97-0557-5
57-0457-2
97-0558-3
57-0358-2
97-0559-1
57-0359-0
97-0560-9
57-0460-6
97-0561-7
57-0661-9
97-0562-5
57-0662-7
97-0563-3
57-0763-3
97-0564-1
57-0564-5
97-0566-6
57-0366-5
97-0567-4
57-0667-6
97-0568-2
57-0668-4
97-0569-0
57-0669-2
97-0570-8
57-0470-5
97-0571-6
57-0671-8
97-0572-4
57-0672-6
97-0573-2
57-0773-2
97-0574-0
57-0674-2
97-0575-7
57-0675-9
97-0576-5
57-0676-7
97-0577-3
57-0377-2
97-0578-1
57-0778-1
97-0579-9
57-0679-1
97-0580-7
57-0680-9
97-0581-5
57-0681-7
97-0582-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600

57-0582-7

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0583-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700

57-0783-1

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP


REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR

100.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

101.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

102.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

103.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

104.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

105.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

106.

LE 2940 KW

97-0584-9
57-0684-1
97-0585-6
57-0685-8
97-0586-4
57-0486-7
97-0587-2
57-0687-4
97-0588-0
57-0488-7
97-0589-8
57-0389-7
97-0590-6
57-0790-6
97-0591-4
57-0791-4
97-0592-2
57-0792-2
97-0593-0
57-0793-0
97-0594-8
57-0494-5
97-0699-5
57-0699-9
97-0795-1
57-0795-5
97-0796-9
57-0796-3
97-0797-7
57-0797-1
97-0798-5
57-0798-9
97-1600-2
57-1600-6
97-1601-0
57-1601-4
97-1602-8
57-1602-2
97-1603-6
57-1603-0
97-1700-0
57-1700-4
97-1701-8
57-1701-2
97-1702-6
57-1702-0
97-1703-4
57-1703-8
97-1704-2
57-1704-6
78 3209 0
(serie asiu 124-010)
78 3210 8
(serie asiu 125-010)
78 3226 4
(serie asiu 124-027)
78 3229 8
(serie asiu 125-028)
78 3230 6
(serie asiu 124-030)
78 3231 4
(serie asiu 125-030)
78 3209 0
(serie asiu 124-010)
78 3210 8
(serie asiu 125-010)
78 3226 4
(serie asiu 124-027)
78 3229 8
(serie asiu 125-028)
78 3230 6
(serie asiu 124-030)
78 3231 4
(serie asiu 125-030)
91 53 0 425517-6
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

23

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


107.

LE 2940 KW

108.

LE 2940 KW

109.

LE 2940 KW

110.

LE 2940 KW

111.

LE 2940 KW

112.

LE 2940 KW

113.

LE 2940 KW

114.

LE 2940 KW

115.

LDH 1250 CP

116.

LDH 450 CP

7.

91 53 0 425518-4
(serie asiu 18-BB-BJ-60MB-A-NT-A7)
91 53 0 425523-4
(serie asiu FN)
91 53 0 425528-3
(serie asiu FN)
91 53 0 425536-6
(serie asiu FN)
91 53 0 425570-5
(serie asiu FN)
91 53 0 425572-1
(serie asiu FN)
91 53 0 425576-2
(serie asiu FN)
91 53 0425 5812
(serie asiu FN)
81 0832 6
(serie asiu 22115)
86-0068-6
(serie asiu 21456)

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. Bucure ti

STI

J40/4521/2001

CS Partea A

CSA 0007

RO1120120007

rennoit

RO1120100011

13.03.2012

15.03.2012

15.03.2014

tip A i tip B, inclusiv


transport m rfuri
periculoase

CS Partea B

CSB 0071

RO1220120071

actualizat/
modificat

RO1220120029

18.05.2012

18.05.2012

15.03.2014

tip A i tip B, inclusiv


transport m rfuri
periculoase

Anexa I la CSB 0071 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Bucure ti Triaj Ram.Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud Blejoi M neciu i retur;

2.

Bucure ti Triaj Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

3.

Bucure ti Triaj Bucure ti B neasa Pantelimon - Ram.Voluntari Bucure ti Sud Berceni Jilava Bucure ti Vest Chiajna Chitila i
retur;

4.

Chitila Bucure tii Noi Bucure ti Basarab Bucure ti Nord - Bucure ti Grivi a i retur;

5.

Bucure ti Triaj Chiajna i retur;

6.

Bucure ti Progresu R2 Jilava - Jilava i retur;

7.

Pantelimon Bucure ti Triaj Post 17 i retur;

8.

Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Ram.Rudeni - Chitila i retur;

9.

Chitila Ram. Pajura - Bucure ti B neasa Pantelimon Pas rea i retur;

10.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest Cmpina Bra ov Triaj Ciceu Vo

11.

Brazi Ram.Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

12.

Br ila Port F urei Buz u Ploie ti Sud i retur;

13.

Ploie ti Sud Dmbu - Urziceni Ciulni a - C

14.

Pas rea Voluntari Otopeni Mogo oaia Bucure ti Triaj i retur;

15.

Mogo oaia P.Mac.R3 Buciumeni Buftea i retur;

16.

Buftea P.mac.R1 Buciumeni Ram. S

17.

Pas rea Fete ti Constan a Port Mol 5 i retur;

18.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

19.

Mogo oaia Urziceni F urei i retur;

beni Chileni i retur;

ra i Sud i retur;

reni S

20.

tu a F urei

21.

tu a Ram.C.S.G. Ram.Tunel Gala i i retur;

reni i retur;

nd rei Fete ti i retur;

22.

Gala i Br ila i retur;

23.

Gala i Gala i M rfuri Gala i Brate

24.

Constan a Port Mol 5 Constan a Port Zona B i retur;

25.

Drste - Bra ov Triaj i retur;

26.

Bra ov Triaj Bra ov Podu Olt Sibiu Vin u de Jos i retur;

27.

Bucure ti Obor - Bucure ti B neasa Bucure ti Triaj Post 17 Bucure tii Noi i retur;

28.

24

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

i retur;

lina Barbo i Br ila i retur;

29.

Slobozia Veche

30.

Podu Olt - Rmnicu Vlcea Rureni Piatra Olt Ro iori Videle R1 Chiajna Chiajna Ram.Rudeni P.M. Giule ti - Bucure ti Triaj i
retur;

nd rei i retur;

31.

Chiajna Ram. Rudeni Chitila P.mac.R1 Buciumeni Mogo oaia i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


32.

Alunu B beni Antesta ie CET Govora i retur;

33.

Arge el Ram. Ciume ti Ciume ti Gole ti Ram. Gole ti Pite ti Ro iori Nord Ro iori Turnu M gurele Port i retur;

34.

Chitila Titu R1 Titu R2 Titu Pite ti Bradu Rafinarie i retur;

35.

Gole ti Ram. Gole ti Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

36.

Titu Fieni Pietro

37.

Ploie ti Vest Trgovi te Nord Trgovi te i retur;

38.

Trgovi te Nord Doice ti i retur;

39.

Craiova - Piatra Olt Coste ti i retur;

40.

Medgidia ROMCIM Medgidia i retur;

41.

ROMCIM Medgidia Doroban u i retur;

42.

Chiajna Ram. Rudeni Ram. Colentina Mogo oaia Ram. Buciumeni Ram.S

43.

Chiajna R2 Chiajna Bucure ti Vest i retur;

44.

Buftea Post Mac. R1 Buciumeni Chitila Ram. Rudeni Chiajna i retur;

45.

Ploie ti Vest Ploie ti Triaj i retur;

46.

Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;

47.

Brazi Ploie ti Triaj i retur;

48.

Ploie ti Sud Dmbu Ghighiu Ploie ti Triaj Ploie ti Vest i retur;

49.

Ghighiu Brazi i retur;

50.

Ploie ti Nord Ram. Ploie ti Est Ploie ti Est i retur;

51.

Ploie ti Est Dmbu i retur;

52.

Buz u M

53.

Suceava Berchi

54.

Bac u Bicaz i retur;

55.

Adjud Ciceu i retur;

56.

Barbo i Triaj Tecuci M

57.

Ilva Mic Salva Beclean pe Some Deda Vo lobeni i retur;

58.

Deda Ludu R zboieni Teiu Co lariu P. Mure Blaj Cop a Mic Sighi oara Bra ov i retur;

59.

Moreni - I.L. Caragiale i retur;

60.

Tulcea Ora - Medgidia Negru Vod

61.

Corabia - Caracal Craiova Filia i Caransebe - Lugoj Timi oara Est Timi oara Nord Rona Triaj - Arad i retur;

62.

a i retur;

reni S

reni i retur;

ti Adjud Bac u Roman Pa cani Suceava D rm ne ti i retur;


ti Vama Pojorta Floreni Ilva Mic

i retur;

ti i retur;

i retur;

zboieni Cluj Napoca Oradea i retur;

63.

Turda Cmpia Turzii i retur;

64.

Co lariu P. Mure Co lariu Simeria Simeria Triaj Deva Arad Curtici i retur;

65.

Teiu Co lariu i retur;

66.

Hunedoara - Simeria - Simeria Triaj - Tirgu Jiu C rbune ti - Filia i i retur;

67.

Gura Motrului Turceni Amaradia Trgu Jiu

68.

Pesti Deva Ram. Mintia - P uli Lunca Gr. Tehnic

69.

Mintia - P uli Lunca Ramifica ie i retur;

70.

Videle Giurgiu Nord i retur;

71.

Ciolpani R dulesti Hm i retur;

72.

Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Sud Giurgiu i retur;

73.

Ilia - Lugoj i retur;

74.

Caransebe Caransebe Triaj Re

75.

Bucure ti Progresu R2 Jilava R1 Jilava - Vrteju i retur;

76.

Trgu Neam - Pa cani Ia i Criste ti Jijia i retur;

77.

Muncel Ram. Pa cani Ruginoasa i retur;

78.

Timi oara Nord Ram. Modo - Timi oara Sud Timi oara CET i retur;

79.

Drste Ram. Bra ov Triaj Bra ov i retur;

80.

Craiova R1 Jiu Jiu i retur;

81.

Constan a Palas i retur;

82.

Palas Constan a M rfuri i retur;

83.

Oradea Episcopia Bihor i retur;

84.

Buz u Sud Buz u Ram. Boboc Boboc i retur;

85.

Bistri a Nord S

86.

Beclean pe Some Dej Apahida i retur;

87.

Jucu Ram. Cojocna Cojocna i retur;

88.

Dedule ti F urei Ram. Dedule ti F urei Ram . Cire u Cire u i retur;

89.

G-ral Eremia Grigorescu Ram. G-ral Eremia Grigorescu M

i retur;

a Nord Re

i retur;

a Sud i retur;

el i retur;

ti Ram. Putna Putna Seac

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

25

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


90.

Re

91.

Timi oara Nord Timi oara Sud Voiteni i retur;

92.

a Nord G taia Voiteni Stamora Moravi a i retur;

urei Tecuci i retur;

93.

Turceni Dr gote ti i retur;

94.

Barbo i Barbo i Port i retur;

95.

Livezeni Lupeni i retur;

96.

Arad Oradea i retur;

97.

Ploie ti Vest Sl nic i retur;

98.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

99.

rm

ag Jibou Dej C

tori i retur;

100.

Va

101.

Agigea Nord Mangalia i retur;

102.

Amaradia Brse ti i retur;

103.

Strehaia Motru i retur;

104.

u- Holod Ciumeghiu i retur;

rbune ti Albeni i retur;

105.

Ploie ti Vest Ploie ti Crng i retur;

106.

Simeria Triaj Ram.Simeria Turda

107.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Carei Halmeu i retur;

108.

Ram. Trgu or Bihor Ram. Diosig - Trgu or Bihor Hm i retur;

109.

i retur;

cuieni Bihor - Trgu or Bihor Hm S rm

110.

Tecuci Brlad i retur;

111.

Coste ti Ro iori Nord i retur;

112.

Turnu M gurele Ro iori Nord i retur;

113.

Coste ti Pite ti i retur;

114.

Glogov

115.

Dorne ti Gura Putnei Putna i retur;

116.

Craiova Calafat i retur;

117.

Blaj Trn veni Praid i retur;

118.

Caransebe O elu Ro u i retur;

119.

Sibiu Cop a Mic

120.

Traversare Ram.Glogov

ag i retur;

Aradu Nou i retur;

i retur;

gujeni Caransebe Tj. Re

a Nou

i retur;

121.

Sntana Ineu Gura Hon Brad i retur;

122.

Arad Pecica - N dlac i retur;

123.

Le cani Vl deni - Dngeni i retur;

124.

ti Panciu i retur;
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.
2.

3.

26

Zona de manevr / LFI


Linia ferat industrial
CET Groz ve ti
Linia ferat industrial
S.C. CONPET S.A.
Rampa INDEPENDEN A
Linia ferat industrial
S.C. PETROM S.A.
Petrobrazi

Proprietar

Sta ia CF adiacent

CET Groz ve ti

Sta ia CFR Bucure ti Vest


Antesta ia Cotroceni

S.C. CONPET S.A.

H.M. Independen a

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Brazi

4.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

5.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A.
Sucursala PECO Bac u

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Bac u

6.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Zona PECO Ia i
Depozit Ia i

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Ia i

7.

Linia ferat industrial


S.N.B. OIL GROUP S.R.L.

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Timi eni

8.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELOR MITTAL
Gala i S.A.

S.C. ARCELOR MITTAL


Gala i S.A.

Sta ia CFR
lina

9.

Linia ferat industrial


LAFARGE

S.C. LAFARGE S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


10.

Linia ferat industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sta ia CFR
Ciume ti

11.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Petrila

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Petro ani

12.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Livezeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Livezeni

13.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Lupeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Lupeni

14.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Uricani

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Lupeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A.
Ploie ti
Punct de lucru Ghighiu

S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A.


Ploie ti

Sta ia CFR
Ghighiu

16.

Linia ferat industrial


S.C. Electrocentrale S.A.

S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Sta ia CFR
Episcopia Bihor

17.

Linia ferat industrial


S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

Sta ia CFR
Cmpia Turzii

18.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. DANUBIANA S.A.

P.Mac.
Pope ti Leordeni

19.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT Cluj

S.C. REMAT Cluj

Sta ia CFR
Cluj Napoca

20.

Linia ferat industrial


S.C. COMINEX S.A

S.C. COMINEX S.A

Sta ia CFR
Cluj Napoca

21.

Linia ferat industrial


S.C. CFR IRV S.A.
Sec ia IRV Barbo i

S.C. CFR IRV S.A.

Sta ia CFR
Barbo i Triaj

22.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord, Rampa ei, Rampa 1
A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

24.

Linia ferat industrial


S.C. RAFO S.A. One ti

S.C. RAFO S.A. One ti

Sta ia CF
Borze ti Bac u

25.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 140 - P trlagele

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
trlagele

26.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 425 - Bistri a

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

Sta ia CF
Piatra Neam

27.

Linia ferat industrial


S.C. BUNGE ROMNIA
Fabrica de Ulei Buz u

S.C. BUNGE ROMNIA

H.M.
Buz u Sud

28.

Linia ferat industrial


S.C. GEROM S.A.

S.C. GEROM S.A.

H.M.
Buz u Sud

29.

Linia ferat industrial


S.C. ROTEC S.A.

S.C. ROTEC S.A.

H.M.
Buz u Sud

30.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a

C.N. APM S.A. Constan a

Antesta ia CFR
Agigea Sud a sta iei CFR Agigea Nord

31.

Linia ferat industrial


FABRICA STEEL SERVICE CENTER
TOPOLOVENI

S.C. BAMESA O EL S.A.

32.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Sud

CET Bucure ti Sud

Sta ia CF
Bucure ti Sud

33.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti VEST

CET Bucure ti VEST

Sta ia CF
Bucure ti Vest

34.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Progresu

CET Bucure ti Progresu

Sta ia CF
Bucure ti Progresu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
line ti

27

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

28

35.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A.

S.C. DUCTIL STEEL S.A.

Sta ia CF
Buz u

36.

Linia ferat industrial


S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

Sta ia CF
Cernele

37.

Linia ferat industrial


S.C. ELPRECO S.A.

S.C. ELPRECO S.A.

Sta ia CF
Cernele

38.

Linia ferat industrial


S.C. STIMET S.A. Sighi oara

S.C. STIMET S.A. Sighi oara

H.M.
Albe ti Trnava

39.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

H.M.
Barbo i Port

40.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

41.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER S.R.L. Sebe
Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER


S.R.L. Sebe

Sta ia CF
Dorne ti

42.

Linia ferat industrial


S.C. PROGAS S.A. Vere ti

S.C. PROGAS S.A. Vere ti

Sta ia CF
Vere ti

43.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV Constan a
SEC IA IRV Oradea

S.C. CFR-IRV Constan a

Sta ia CF
Oradea

44.

Linia ferat industrial


S.C. ROMVAG S.A.

S.C. ROMVAG S.A.

Sta ia CF
Caracal

45.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

Sta ia CF
Caracal

46.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona AZOTAT

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

47.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona NPK

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

48.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS F UREI S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS


UREI S.R.L.

Sta ia CF
urei

49.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Ulei

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

50.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Gaze

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

51.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Bucure ti SudLinia Abator

52.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
PETROCHIMIE

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Bradu de Sus H.M.
Bradu Rafin rie

53.

Linia ferat industrial


S.C. Chimopar S.A.

S.C. Chimopar S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

54.

Linia ferat industrial


S.C. Stirom S.A.

S.C. Stirom S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

55.

Linia ferat industrial


S.C. SIN S.A.

S.C. SIN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

56.

Linia ferat industrial


S.C.ROMANEL INTERNA IONAL
GROUP S.A. Punct de lucru Roznov

S.C.ROMANEL INTERNA IONAL GROUP


S.A.

Sta ia CF
Roznov

57.

Linia ferat industrial


S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

H.M.
Tarc u Neam

58.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

Sta ia CF
Porumbe ti

59.

Linia ferat industrial


S.C. CENTRALA ELECTRIC DE
TERMOFICARE ARAD S.A.

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A.

Sta ia CF
Arad

60.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Berca

S.C. CONPET S.A.

H.M.
Berca

61.

Linia ferat industrial


S.C. MECHEL TRGOVI TE S.A.

S.C. MECHEL
TRGOVI TE S.A.

Sta ia CF
Trgovi te

62.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM LPG S.A.
Sta ia de mbuteliere GPL Negoe ti

S.C. PETROM LPG S.A.

Sta ia CF
Brazi

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


63.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A.
Ploie ti

S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

Sta ia CF
Brazi

64.

Linia ferat industrial


S.C. GFR S.A.

S.C. GFR S.A.

Sta ia CF
Brazi

65.

Linia ferat industrial


S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

Sta ia CF
Lacul S rat

66.

Linia ferat industrial


S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

67.

Linia ferat industrial


Procera Agrochemicals Romnia

S.C. Procera Agrochemicals Romnia S.A.

Sta ia CF
Fundulea

68.

Linia ferat industrial


S.C. BETACONS COMPANY S.R.L.
Ploie ti

S.C. BETACONS COMPANY S.R.L.


Ploie ti

Sta ia CF
Ploie ti Est

69.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE
BETOANE S.A. Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE


S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

70.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE
TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

71.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

72.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. ICME ECAB S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

73.

Linia ferat industrial


S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

H.M.
Berceni

74.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE ARCOM
GIPS S.A.

S.C. LAFARGE ARCOM


GIPS S.A.

H.M.
Berceni

75.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Drste

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Drste

76.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI RAFINARE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

77.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI PETROCHIMIE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

78.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.
Punct de lucru VEGA TRANS
PLOIE TI

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

79.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A. Depozit Almaj

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
alni a

80.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Vatra Dornei

S.C. ROM OIL S.A. Bra ov

Sta ia CF
Argestru

81.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Vladimirescu - Arad

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Glogov

82.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Mogo oaia

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Mogo oaia

83.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit imleu Silvaniei

S.C. ROM OIL S.A.

84.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Z rne ti

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
rne ti

85.

Linia ferat industrial


S.C. CARPAT AGREGATE S.A.
Bucure ti Punct de lucru Doaga

S.C. CARPAT AGREGATE S.A.


Bucure ti

H.M. G-ral. EremiaGrigorescu

86.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru N
ud

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
ud

87.

Linia ferat industrial


S.C. SOMPLAST S.A.

S.C. SOMPLAST S.A.

Sta ia CF
ud

88.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

Sta ia CF
imleu Silvaniei

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

29

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

30

89.

Linia ferat industrial


S.C. MLLER GUTTENBRUNN
RECYCLING S.R.L.

S.C. MLLER GUTTENBRUNN


RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Timi oara CET

90.

Linia ferat industrial


S.C. CET Govora S.A.
Rmnicu Vlcea

S.C. CET Govora S.A.


Rmnicu Vlcea

Sta ia CF
beni

91.

Linia ferat industrial


S.C. GRUP KMS S.R.L. Suceava

S.C. GRUP KMS S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

92.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A.

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

93.

Linia ferat industrial


S.C. TAWIL METAL RECYCLING
S.R.L. Deva

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Deva

94.

Linia ferat industrial


S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN
S.A.

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

Sta ia CF
Beclean pe Some

95.

Linia ferat industrial


S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.
Sucursala Con ti

S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.

HM
Ghergani

96.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Sucursala


Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

97.

Linia ferat industrial


SUCURSALA ELECTROCENTRALE
PARO ENI

S.C. TERMOELECTRICA S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTROCENTRALE PARO ENI

H.M. Vulcan

98.

Linia ferat industrial


S.C.COMAT AUTO S.A.

S.C.COMAT AUTO S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Vest

99.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.-GRUP DE
MINTE PETROMAR
CONSTAN A Terminal Midia

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

100.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia
S.R.L.
P.L.Drobeta Turnu Severin

S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia


S.R.L.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

101.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A. Punct de lucru Medgidia

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Doroban u-Romcim Medgidia

102.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu
(pentru ecartament de 1520mm)

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

103.

Linia ferat industrial


S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

104.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.R.L.

H.M.
Turni or

105.

Linia ferat industrial


S.C. SCANDIA ROMN S.A.

106.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A. Punct de lucru Tg.
Mure

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

107.

Linia ferat industrial


S.C. ZAMUR S.A.

S.C. ZAMUR S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

108.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Suceava

S.C. PETROM LPG S.A.


Punct de lucru Suceava

Sta ia CF
Suceava

109.

Linia ferat industrial


S.C. FLAGA LPG S.A. Vere ti

S.C. FLAGA LPG S.A.

Sta ia CF
Vere ti

110.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Depozitul
PETROM imian

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

111.

Linia ferat industrial


S.C. CALCARUL S.A. Pojorta

S.C. CALCARUL S.A.

H.M.
Pojorta

112.

Linia ferat industrial


S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.
P.L. Ione ti

S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.

H.M.
Fisc lia

113.

Linia ferat industrial


S.C. MOLDIFCA S.A. Ia i

S.C. VEGA 93 S.R.L.

Sta ia CF
Le cani

114.

Linia ferat industrial


S.C. WHSFOREST S.R.L. Leordina
Jude ul Maramure

S.C. WHSFOREST S.R.L.

Sta ia CF
Leordina

S.C. SCANDIA ROMN

H.M.
Turni or

S.A..

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


115.

Linia ferat industrial


S.C. BERNAR PROD S.R.L. Dorne ti,
de cale normal i cale larg

S.C. BERNAR PROD S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti
(cale larg )

116.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

117.

Linia ferat industrial


SELC Bac u

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

118.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bra ov

119.

Linia ferat industrial


SELC Ciceu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ciceu

120.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Sibiu

121.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive Bucure ti
tori

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

122.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Cluj
Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

123.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

124.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

125.

Linia ferat industrial


SELC Jibou

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Jibou

126.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

127.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Satu
Mare

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Satu Mare

128.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

129.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

130.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Dej
Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

131.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Punct de lucru Depozit PETROM Zal u

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Zal u Nord

132.

Linia ferat industrial


S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti
Punct de lucru ROMINSERV VALVES
IAIFO ZAL U

S.C. ASICAR S.R.L.

Sta ia CF
Zal u Nord

133.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA
S.R.L. Timi oara

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CF
Gr dinari Cara

134.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL BUZ U S.A.
Baza SILOZ MIRO I

S.C. AGRICOVER S.A.

Sta ia CF
Miro i

135.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Punct de
lucru Combinatul Doljchim Craiova i
Punct de lucre Depozit Petrom I alnita

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
alni a

136.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT PRAHOVA S.A. Ploiesti

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

137.

Linia ferat industrial


S.C. FLAC RA S.A.

S.C. FLAC RA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

138.

Linia ferat industrial


S.C. DUMBRAVA S.A. F lticeni

S.C. KRONOSPAN SEBE

S.A.

HCV
lticeni

139.

Linia ferat industrial


S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

HCV
lticeni

140.

Linia ferat industrial


S.C. UZINA TERMOELECTRIC
MIDIA S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRIC

MIDIA S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

141.

Linia ferat industrial


S.C. MARSAT S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRIC

MIDIA S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

31

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


142.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a Sec ia
IRV Palas

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

143.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

144.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

Sta ia CF
Cmpina

145.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

146.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A. Punct de lucru Lumini a-Ta aul

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

147.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a
Sec ia IRV Oradea - Atelier Satu Mare

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Satu Mare Sud

148.

Linia ferat industrial


S.C. SOMES DEJ S.A.

S.C. SOMES DEJ S.A.

Statia CF
Dej Triaj

149.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM AVIATION S.A.

S.C. PETROM AVIATION S.A.

Sta ia CF
Otopeni

150.

Linia ferat industrial


S.C. IRV Petrosani

S.C. IRV S.A

Sta ia CF
Petrosani

151.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Brasov

S.C. COMAT S.A.

Sta ia CF
Brasov

152.

Linia ferat industrial


S.C. RENTRIT S.A.

S.C. ARABESQUE S.R.L.

H.M.
Ploiesti Crang

153.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Ghighiu

S.C. CFR IRV S.A.

Statia CF
Ghighiu

154.

Linia ferat industrial


Statia de spalare vagoane cisterna
Ghighiu

S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A.

Statia CF
Ghighiu

155.

Linia ferat industrial


S.C. BAUROM Warehouse S.A

BAUROM Warehouse

Sta ia CF
Chitila

156.

Linia ferat industrial


Air BP Sales Romania SRL

Air BP Sales Romania SRL

Sta ia CF
Otopeni

157.

Linia ferat industrial


S.C. NEFERAL S.A.

S.C. NEFERAL S.A.

Sta ia CF
Pasarea

SC ARTEGO Tg Jiu

Sta ia CF
Ecaterina Teodoroiu

158.

32

Linia ferat industrial


SC ARTEGO Tg Jiu

Sta ia CF
Palas
Sta ia CF
ile Calacea

159.

Linia ferat industrial


Laffarge Targu Jiu ( Brsesti )

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

H.M.
Barsesti

160.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

H.M .
Vulcan

161.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Iscroni

162.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Lupeni

163.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Cluj

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

164.

Linia ferat industrial


S.C. SIMOB LIMITED S.R.L . Bra ov

S.C. SIMOB LIMITED S.R.L .

Sta ia CF
Iernut

165.

Linia ferat industrial


S.C. Soufflet Malt Romnia S.A.
Sucursala Buz u

S.C. Soufflet Malt


Romnia S.A.

H.M.
Buz u Sud

166.

Linia ferat industrial


S.C. Comat S.A. Buz u

S.C. Comat S.A. Buz u

H.M.
Buz u Nord

167.

Linia ferat industrial


S.C. Somaco Buz u S.A.

S.C. Somaco Buz u S.A.

H.M.
Buz u Nord

168.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC
S.R.L.

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

169.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR STEVADORING CO
S.R.L.

S.C. GEOMAR STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

170.

Linia ferat industrial


S.C. IRV SIRV M
esti

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
esti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


171.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF
Timi oara Vest

172.

Linia ferat industrial


S.C. Enet S.A. Foc ani

S.C. Enet S.A. Foc ani

Sta ia CF
Focsani

173.

Linia ferat industrial


S.C. INTERAGRO S.A. S vine ti

S.C. INTERAGRO S.A.

H.C.
vine ti

174.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCIMENT S.A.

S.C. CARPATCIMENT S.A.

Sta ia CF
Bicaz

175.

Linia ferat industrial


S.C. AGRANA Roman

S.C. AGRANA S.A.

Sta ia CF
Roman

176.

Linia ferat industrial


S.C. MITAL STEEL S.A. Roman

S.C. MITAL STEEL S.A.

Sta ia CF
Roman

177.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional a Rezervelor
de Stat
Unitatea Teritorial Podoleni

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
Podoleni

178.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Marghita

S.C. CONPET S.A.

Statia CF
Marghita

179.

Linia ferat industrial


S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA
S.A.

S S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.

Sta ia CF
Or ova

180.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A.

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

181.

Linia ferat industrial


S.C. PROGES S.A.

S.C. PROGES S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

182.

Linia ferat industrial


S.C. Salzgitter Mannesmann
Distribu ie S.R.L.

S.C. Salzgitter Mannesmann Distribu ie


S.R.L.

Sta ia CF
Giurgiu Nord

183.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Titu

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Titu

184.

Linia ferat industrial


SC ARABESQUE SA

SC ARABESQUE SA

Sta ia CF
Chitila

185.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive Simeria

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

186.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozitul PETROM Timi oara

S.C. OMV PETROM S.A.

H.M.
Semenic

187.

Linia ferat industrial


S.C. AZUR S.A.

S.C. AZUR S.A.

H.M.
Semenic

188.

Linia ferat industrial


S.C. Smithfield Ferme S.R.L.

S.C. Smithfield Ferme S.RL

189.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.
Sucursala Ia i

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Sucursala Ia i

Sta ia CF
Socola grupa Triaj

190.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Siloz Fete ti Est

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
Fete ti

191.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Punct de lucru Siloz C rpini

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
rpini

192.

Linia ferat industrial


S.C. PAMBAC S.A. Bac u

S.C. PAMBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

193.

Linia ferat industrial


S.C. ELBAC S.A. Bac u
Antesta ia M rgineni

S.C. ELBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

194.

Linia ferat industrial


S.C. STAR GATE S.R.L.

S.C. STAR GATE S.R.L.

Sta ia CF
Ilva Mic

195.

Linia ferat industrial


S.C. CEREALCOM S.A. Bac u

S.C. CEREALCOM S.A.

Sta ia CF
Bac u

196.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie Mih lceni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
Cior ti

197.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie P dureni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
ti

198.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS INTERNA IONAL
S.R.L. Lugoj

S.C. BUTAN GAS S.A. Bucure ti Sucursala


lugoj

Sta ia CF
Lugoj

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
dureni Timi

33

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


199.

Linia ferat industrial


S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

Sta ia CF
Lugoj

200.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

Anexa II la CSB 0071 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A i B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
40-0066-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 066B-007)
40-0087-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 087)
40-0090-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 090)
40-0172-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 219)
40-0185-5
LE 5100 KW
(serie sasiu 611)
40-0344-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 406-4)
40-0469-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 574)
40-0477-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 925332)
40-0478-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 925332)
40-0494-1
LE 5100 KW
(serie sasiu 599)
40-0553-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 658)
40-0571-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 926-891)
40-0582-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 687)
40-0605-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 108)
40-0656-5
LE 5100 KW
(serie sasiu 761)
40-0691-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 797)
40-0704-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 809)
40-0711-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 817)
40-0723-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 828)
40-0733-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 838)
40-0797-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 915)
40-0817-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 967)
40-1005-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 154)
40-1006-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 156)
40-1007-0
LE 5100 KW
(serie sasiu 159)
40-1008-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 341)
40-1009-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 397)
40-1010-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 450)
40-1011-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 452)
40-1012-0
LE 5100 KW
(serie sasiu 489)
40-1013-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 491)
40-1017-9
LE 5100 KW
(serie sasiu 224)
40-1018-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 644)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


34.

LE 5100 KW

35.

LE 5100 KW

36.

LE 5100 KW

37.

LE 5100 KW

38.

LE 5100 KW

39.

LE 5100 KW

40.

LE 5100 KW

41.

LE 5100 KW

42.

LE 5100 KW

43.

LE 5100 KW

44.

LE 5100 KW

45.

LE 5100 KW

46.

LE 5100 KW

47.

LE 5100 KW

48.

LE 5100 KW

49.

LE 5100 KW

50.

LE 5100 KW

51.

LE 5100 KW

52.

LE 5100 KW

53.

LE 5100 KW

54.

LE 5100 KW

55.

LE 5100 KW

56.

LE 5100 KW

57.

LE 5100 KW

58.

LE 5100 KW

59.

LE 5100 KW

60.

LE 4130 KW

61.

LE 4130 KW

62.

LE 4130 KW

63.

LE 4130 KW

64.

LE 4130 KW

65.

LE 4130 KW

66.

LE 4130 KW

67.

LE 4130 KW

68.

LE 4130 KW

69.

LE 4130 KW

70.

LE 4130 KW

40-1019-5
(serie sasiu 696)
40-1020-3
(serie sasiu 026)
40-1021-1
(serie asiu 337)
40-1022-9
(serie asiu 492)
40-1023-7
(serie asiu 509)
91 53 0 400082-0
(serie asiu 082)
91 53 0 400085-3
(serie asiu 505)
91 53 0 400119-0
(serie asiu 137)
91 53 0 400167-9
(serie asiu 214)
91 53 0 400173-7
(serie asiu 220)
91 53 0 400428-5
(serie asiu 525)
91 53 0 400487-1
(serie asiu 592)
91 53 0 400578-7
(serie asiu 683)
91 53 0 400584-5
(serie asiu 689)
91 53 0 400635-5
(serie asiu 0740)
91 53 0 400640-5
(serie asiu 745)
91 53 0 400739-5
(serie asiu 844)
91 53 0 400795-7
(serie asiu 946)
91 53 0 400803-9
(serie asiu 907-992)
91 53 0 400884-9
(serie asiu 1034)
91 53 0 401001-9
(serie asiu 108)
91 53 0 401004-3
(serie asiu 141)
91 53 0 401014-2
(serie asiu 493)
91 53 0 401024-1
(serie asiu FS)
91 53 0 401025-8
(serie asiu FS)
91 55 0600 001-6
(serie asiu 787)
91 53 0425-109-2
(serie sasiu 425109)
91 53 0425-123-3
(serie sasiu 425123)
91 53 0425-125-8
(serie sasiu 425125)
91 53 0425-162-1
(serie sasiu 425162)
91 53 0425-164-7
(serie sasiu 425164)
91 53 0425-170-4
(serie sasiu 425170)
91 53 0425-176-1
(serie sasiu 425176)
91 53 0425-181-1
(serie sasiu 425181)
91 53 0425-186-0
(serie sasiu 525186)
91 53 0425-204-1
(serie sasiu 425109)
91 53 0425-206-6
(serie sasiu 425 206)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

35

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

36

71.

LE 4130 KW

72.

LE 4130 KW

73.

LE 4130 KW

74.

LE 4130 KW

75.

LE 4130 KW

76.

LE 4130 KW

77.

LE 4130 KW

78.

LE 4130 KW

79.

LE 4130 KW

80.

LE 4130 KW

81.

LE 4130 KW

82.

LE 3400 KW

83.

LE 3400 KW

84.

LE 3400 KW

85.

LE 3400 KW

86.

LE 3400 KW

87.

LE 3400 KW

88.

LE 3400 KW

89.

LE 3400 KW

90.

LE 3400 KW

91.

LE 3400 KW

92.

LE 3400 KW

93.

LE 3400 KW

94.

LE 3400 KW

95.

LE 3400 KW

96.

LDE 2100 CP

97.

LDE 2100 CP

98.

LDE 2100 CP

99.

LDE 2100 CP

100.

LDE 2100 CP

101.

LDE 2100 CP

102.

LDE 2100 CP

103.

LDE 2100 CP

104.

LDE 2100 CP

105.

LDE 2100 CP

106.

LDE 2100 CP

107.

LDE 2100 CP

91 53 0425-207-4
(serie sasiu FS)
91 53 0425-208-2
(serie sasiu 425208)
91 53 0425-209-0
(serie sasiu FS)
91 53 0425-213-2
(serie sasiu 525213)
91 53 0425-214-0
(serie sasiu 425-214)
91 53 0425-215-7
(serie sasiu 425215)
91 53 0425-218-1
(serie sasiu FS)
91 53 0425-224-9
(serie sasiu 425224)
91 53 0425-226-4
(serie sasiu 425226)
91 53 0425-228-0
(serie sasiu 425228)
91 53 0425-232-2
(serie sasiu 425232)
43-0132-1
(serie sasiu 243)
97 53 0 43-0141-2
(serie sasiu 1 141 014)
97 53 0 43-0142-0
(serie asiu 1 141 002)
97 53 0 43-0143-8
(serie asiu 1 141 006)
97 53 0 43-0145-3
(serie asiu 1 141 047)
97 53 0 43-0146-1
(serie asiu 1 141 044)
97 53 0 43-0147-9
(serie asiu 1 141 018)
97 53 0 43-0149-5
(serie asiu 1 141 021)
97 53 0 43-0152-9
(serie asiu 1 141 033)
97 53 0 43-0153-7
(serie asiu 1 141 038)
97 53 0 43-0154-5
(serie asiu 1 141 040)
97 53 0 430155-2
(serie asiu 1141034)
97 53 0 43-0156-0
(serie asiu 1 141 036)
97 53 0 43-0157-8
(serie asiu 1 141 042)
60-0180-4
(serie sasiu 951)
60-0216-6
(serie sasiu 246)
60-0249-7
(serie sasiu 294)
60-0261-2
(serie sasiu 306)
60-0665-4
(serie sasiu 979)
60-0727-2
(serie sasiu 1104)
60-0882-5
(serie sasiu 1345)
60-1501-0
(serie sasiu 1934)
60-1502-8
(serie sasiu 1936)
60-1503-6
(serie sasiu 1940)
60-1504-4
(serie sasiu 1945)
60-1505-1
(serie sasiu 1955)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


108.

LDE 2100 CP

109.

LDE 2100 CP

110.

LDE 2100 CP

111.

LDE 2100 CP

112.

LDE 2100 CP

113.

LDE 2100 CP

114.

LDE 2100 CP

115.

LDE 2100 CP

116.

LDE 2100 CP

117.

LDE 2100 CP

118.

LDE 2100 CP

119.

LDE 2100 CP

120.

LDE 2100 CP

121.

LDE 2100 CP

122.

LDE 2100 CP

123.

LDE 2100 CP

124.

LDE 2100 CP

125.

LDE 2100 CP

126.

LDE 2100 CP

127.

LDE 2100 CP

128.

LDE 2100 CP

129.

LDE 2100 CP

130.

LDE 2100 CP

131.

LDE 2100 CP

132.

LDE 2100 CP

133.

LDE 2100 CP

134.

LDE 2100 CP

135.

LDE 2100 CP

136.

LDE 2100 CP

137.

LDE 2100 CP

138.

LDE 2100 CP

139.

LDE 2100 CP

140.

LDE 2100 CP

141.

LDE 2100 CP

142.

LDE 2100 CP

143.

LDE 2100 CP

144.

LDE 2100 CP

60-1506-9
(serie sasiu 1961)
60-1507-7
(serie sasiu 1993)
60-1508-5
(serie sasiu 1996)
60-1509-3
(serie sasiu 1997)
60-1510-1
(serie sasiu 2006)
60 -1511-9
(serie sasiu 1999)
60-1512-7
(serie sasiu 2000)
060-1513-5
(serie sasiu 2005)
60-1514-3
(serie sasiu 2040)
60-1515-0
(serie sasiu 2104)
60-1516-8
(serie sasiu 2111)
60-1517-6
(serie sasiu 2151)
60-1518-4
(serie sasiu 2167)
60-1519-2
(serie sasiu 2346)
60-1520-0
(serie sasiu 2351)
60- 1521-8
(serie sasiu 1857)
60-1522-6
(serie sasiu 1880)
60-1523-4
(serie sasiu 2124)
60-1524-2
(serie sasiu 073)
60 - 1526 - 7
(serie sasiu 0040)
60 - 1527 - 5
(serie sasiu 0046)
60 - 1528 - 3
(serie sasiu 195)
60 - 1529 - 7
(serie sasiu 450)
60 - 1530 - 9
(serie sasiu 277)
60 - 1532 - 5
(serie sasiu 1006)
60 - 1533 - 3
(serie sasiu 553)
60 - 1534 - 1
(serie sasiu 045)
60 - 1535 - 8
(serie sasiu 1242)
60 - 1536 - 6
(serie sasiu 290)
60 - 1537 - 4
(serie sasiu 1564)
60 - 1538 - 2
(serie sasiu 2393)
60 - 1539 - 0
(serie sasiu 1119)
60 - 1540 - 8
(serie sasiu 1538)
60 - 1541 - 6
(serie sasiu 093)
60 - 1542 - 4
(serie sasiu 1574)
60 - 1543 - 2
(serie sasiu FS)
60 - 1544 - 0
(serie sasiu FS)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

37

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

38

145.

LDE 2100 CP

146.

LDE 2100 CP

147.

LDE 2100 CP

148.

LDE 2100 CP

149.

LDE 2100 CP

150.

LDE 2100 CP

151.

LDE 2100 CP

152.

LDE 2100 CP

153.

LDE 2100 CP

154.

LDE 2100 CP

155.

LDE 2100 CP

156.

LDE 2100 CP

157.

LDE 2100 CP

158.

LDE 2100 CP

159.

LDE 2100 CP

160.

LDE 2100 CP

161.

LDE 2100 CP

162.

LDE 2100 CP

163.

LDE 2100 CP

164.

LDE 2100 CP

165.

LDE 2100 CP

166.

LDE 2100 CP

167.

LDE 2100 CP

168.

LDE 2100 CP

169.

LDE 2100 CP

170.

LDE 1250 CP

171.

LDE 1250 CP

172.

LDE 1250 CP

173.

LDE 1250 CP

174.

LDE 1250 CP

175.

LDE 1250 CP

176.

LDH 1250 CP

177.

LDH 1250 CP

178.

LDH 1250 CP

179.

LDH 1250 CP

180.

LDH 1250 CP

181.

LDH 1250 CP

60 - 1545 - 7
(serie sasiu 2222)
60 - 1546 - 5
(serie sasiu FS)
60 - 1547 - 3
(serie sasiu FS)
60 - 1549 - 9
(serie sasiu 306)
60 - 1561 - 4
(serie sasiu 1265)
60 - 1562 - 2
(serie sasiu 2185)
60 - 1563 - 0
(serie sasiu 113)
60 - 1568 - 9
(serie sasiu 932)
60-1571-3
(serie sasiu 1706)
60-1572-1
(serie sasiu 1203)
60-1573-9
(serie sasiu 2264)
60 1578 8
(serie asiu 1900)
60-1627-3
(serie sasiu 123)
60- 1635-6
(serie sasiu 2334)
60- 1637-2
(serie sasiu 2259)
60- 1646-3
(serie sasiu 2161)
60 - 1660 - 4
(serie sasiu 991)
62 - 1531 - 3
(serie sasiu 1868)
62 - 1548 - 7
(serie sasiu 1661)
92 53 0 600734 - 3
(serie sasiu 1112)
92 53 0 600840 - 8
(serie sasiu 1262)
92 53 0 601107 - 1
(serie sasiu 1713)
92 53 0 601550 - 2
(serie sasiu 1845)
92 53 0 601552 - 8
(serie sasiu 2146)
92 55 0609005 - 7
(serie sasiu 148)
69-0030-2
(serie sasiu 24775)
69-0031-0
(serie sasiu 24968)
69-0032-8
(serie sasiu 24431)
69 - 0033 - 6
(serie sasiu 23317)
69 - 0047 - 6
(serie sasiu 23918)
69 - 0048 - 4
(serie sasiu 24272)
69 0049 2
(serie asiu 25211)
81-0704-7
(serie sasiu 23797)
81-0706-2
(serie sasiu 25301)
81-0707-0
(serie sasiu 22462)
81-0708-8
(serie sasiu 24389)
81-0709-6
(serie sasiu 23644)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


182.

LDH 1250 CP

183.

LDH 1250 CP

184.

LDH 1250 CP

185.

LDH 1250 CP

186.

LDH 1250 CP

187.

LDH 1250 CP

188.

LDH 1250 CP

189.

LDH 1250 CP

190.

LDH 1250 CP

191.

LDH 1250 CP

192.

LDH 1250 CP

193.

LDH 1250 CP

194.

LDH 1250 CP

195.

LDH 1250 CP

196.

LDH 1250 CP

197.

LDH 1250 CP

198.

LDH 1250 CP

199.

LDH 1250 CP

200.

LDH 1250 CP

201.

LDH 1250 CP

202.

LDH 1250 CP

203.

LDH 1250 CP

204.

LDH 1250 CP

205.

LDH 1250 CP

206.

LDH 1250 CP

207.

LDH 1250 CP

208.

LDH 1250 CP

209.

LDH 1250 CP

210.

LDH 1250 CP

211.

LDH 1250 CP

212.

LDH 1250 CP

213.

LDH 700 CP

214.

LDH 700 CP

81-0710-4
(serie sasiu 23653)
81-0711-2
(serie sasiu 24487)
81-0713-8
(serie sasiu 24919)
81-0714-6
(serie sasiu 25128)
81-0715-3
(serie sasiu 25501)
81-0716-1
(serie sasiu 25685)
81-0717-9
(serie sasiu 25686)
81-0718-7
(serie sasiu 24389)
81-0719-5
(serie sasiu 23803)
81-0720-3
(serie sasiu 23442)
81-0722-9
(serie sasiu 22752)
81-0723-7
(serie sasiu 22806)
81-0743-5
(serie sasiu 23990)
81-0759-1
(serie sasiu 25684)
81-0760-9
(serie sasiu 24682)
81-0761-7
(serie sasiu 23512)
81-0763-3
(serie sasiu 25251)
81-0764-1
(serie sasiu 25129)
81 0765 8
(serie asiu 23107)
81-0771-6
(serie sasiu 24914)
81-0779-9
(serie sasiu 23796)
81 0814 4
(serie asiu 22350)
81 0815 1
(serie asiu 23979)
81 0816 9
(serie asiu 25658)
81 0819 3
(serie asiu 22592)
81 0820 1
(serie asiu 25725)
81 0821 9
(serie asiu 23651)
92 53 0 810724-0
(serie asiu 21781)
92 53 0 810725-7
(serie asiu 22780)
92 53 0 810726-5
(serie asiu 22711)
92 53 0 810848-7
(serie asiu 22101)
85 0100 9
(serie asiu 23476)
85 0105 8
(serie asiu 24018)

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C


Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDE 1250 CP

2.

LDE 1250 CP

3.

LDE 1250 CP

Nr. Locomotiv
60 0086 - 4
(serie asiu 24221)
60 0087 - 2
(serie asiu 24278)
60 0088 - 0
(serie asiu 24621)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

39

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


4.

LDE 1250 CP

5.

LDE 1250 CP

6.

LDE 1250 CP

7.

LDH 700 CP

8.

LDH 700 CP

9.

LDH 700 CP

10.

LDH 700 CP

11.

LDH 450 CP

8.

69 0084 - 9
(serie asiu 23922)
69 0085 - 5
(serie asiu 24084)
69 0095 - 5
(serie asiu 24286)
85 0113 - 2
(serie asiu 20825)
85 0115 - 7
(serie asiu 23013)
85 0118 - 1
(serie asiu 23232)
85 0124 - 9
(serie asiu 22374)
86 0092 - 6
(serie asiu 20979)

S.C.UNIFERTRANS S.A.

UFR

J40/7575/1991

CS Partea A

CSA 0014

RO1120120014

reinnoit

RO1120100016

26.04.2012

27.04.2012

27.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0082

RO1220120082

actualizat/
modificat

RO1220120057

11.06.2012

11.06.2012

27.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0082- Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

40

Sec ia/Ruta de circula ie


Bucure ti Sud Voluntari i retur;

2.

Voluntari - Pas rea Fete ti Medgidia Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord Agigea Ecluz

3.

Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur;

4.

Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur;

5.

ROMCIM Medgidia Medgidia P.C. 2 Doroban u Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia i retur;

6.

ROMCIM Medgidia Medgidia i retur;

7.

N vodari - P 1 Capu Midia - P 2 Capu Midia i retur;

8.

Bucure ti Progresu - Vrteju - Chiajna - Ram. Rudeni - Chitila - Brazi

9.

Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud - Ploie ti Est - Buz u - F urei Br ila Gala i i retur;

10.

Dedule ti - F urei Ram. Dedule ti - F urei Ram. Cire u - Fete ti i retur;

11.

F urei - F urei Ram. Cire u - Cire u i retur;

12.

Gala i - File ti i retur;

13.

Ploie ti Sud - Cmpina - Cmpini a i retur;

14.

Cmpina - Predeal - Bra ov i retur;

15.

Buz u - Adjud - Com ne ti - Moine ti i retur;

16.

Bucure ti Nord - Bucure ti B neasa i retur;

i retur;

17.

Bucure ti B neasa - Ram. Pajura - Chitila i retur;

18.

Bucure ti Nord - Chitila - Titu - G

19.

Bucure ti Nord - Bucure tii Noi - Chiajna - Ro iori - Craiova - Filia i - C rbune ti Trgu Jiu i retur;

20.

Bucure ti Grivi a - Bucure ti B neasa - R3 Pantelimon - Bucure ti Obor i retur;

21.

Bucure ti Obor - R5 Pantelimon - Pantelimon - R2 Pantelimon - Voluntari - Otopeni - Mogo oaia Ram. Rudeni - Chiajna i retur;

ti - Pite ti -Bradu Rafin rie - Gole ti i retur;

22.

Bucure ti B neasa - Pantelimon - Pas rea i retur;

23.

Pantelimon - R1 Titan - Bucure ti Sud i retur;

24.

Adjud - Dorne ti i retur;

25.

Roman - Buh ie ti - Crasna - Tecuci - M

26.

Tecuci - Ive ti - Barbo i i retur;

27.

Brazi - Ghighiu - Ploie ti Est i retur;

ti i retur;

28.

Brazi - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

29.

Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

30.

Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

31.

Filia i - R1 Turceni - Gura Motrului - Strehaia - Gura V ii Or ova i retur;

32.

Pa cani Triaj - Ram. Pa cani - Ia i - Socola i retur;

33.

Mogo oaia - P. M. R1 Buciumeni - Chitila i retur;

34.

Mogo oaia - P. M. R3 Buciumeni - Buftea i retur;

35.

Turceni - Dr gote ti i retur;

36.

Turceni Ram. Filia i - Gura Motrului i retur;

37.

Turceni Ram. Filia i - R2 Turceni - Filia i i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


38.

Filia i - R1 Turceni - Ram. Filia i - Turceni - Ram. Budieni - Tg. Jiu - Petro ani i retur;

39.

Petro ani - Ram. Petro ani - B ni a - Simeria -Deva - Radna - Arad - Utvini u Nou Oradea - Oradea Est i retur;

40.

Buz u - Verne ti - HM Berca i retur;

41.

Bra ov - Sighi oara - Blaj - Co lariu - Simeria i retur;

42.

Predeal - Bra ov Triaj - Bra ov i retur;

43.

Oradea - Episcopia Bihor i retur;

44.

Episcopia Bihor - Oradea Vest i retur;

45.

Medgidia - Baia Dobrogea - Tulcea Ora

46.

Amaradia - Brse ti i retur;

47.

Titu - Trgovi te - Pietrosi a i retur;

48.

Trgovi te - Ploie ti Vest i retur;

i retur;

49.

Trgovi te Nord - Aninoasa i retur;

50.

Arad Vest - Arad - Aradu Nou - Timi oara Nord i retur;

51.

Timi oara Nord -Timi oara Sud - Semenic i retur;

52.

Ploie ti Est - Ram. Ploie ti Est - Ploie ti Nord i retur;

53.

Ploie ti Sud - Ploie ti Nord - Mneciu i retur;

54.

Co lariu - Teiu - R zboieni - Cojocna - Apahida - Cluj-Napoca i retur;

55.

Apahida - Dej - Jibou - Zal u Nord i retur;

56.

Ciulni a - C

57.

Aradu Nou - Ram. Glogov

ra i Nord - C

ra i Sud i retur;

58.

Rona Triaj - Ram. Modo Timi oara Sud i retur;

59.

Co lariu Gr. Pod Mure Teiu

60.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

61.

Chiajna Bucure tii Noi Gr. C Bucure ti Triaj Post 17 Ram. Pajura i retur;

62.

Or ova Caransebe

63.

Caransebe O elu Ro u i retur;

64.

Palas Constan a M rfuri Siutghiol Lumina P1 Lumina P2 i retur;

- Glogov

i retur;

i retur;

i retur;

65.

Buz u Sud Buz u Ram. Boboc Boboc HM i retur;

66.

Ram. Tunel Gala i Brate

67.

Ram. Tunel Gala i i retur;

i retur;

68.

Strehaia Motru Est i retur;

69.

Arad ofronea - Curtici i retur;

70.

Episcopia Bihor Biharkerestesz i retur;

71.

Videle R dule ti Giurgiu Nord Ruse Triaj i retur;

72.

Dorne ti Vic ani Vadu Siretului i retur ;

73.

Jibou Baia Mare Satu Mare - Halmeu i retur;

74.

Ram.Bu ag Ram.L pu el i retur;

75.

Botiz Ram.Botiz i retur;

76.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Valea lui Mihai - Satu Mare i retur;

77.

Caracal Piatra Olt Rmnicu Vlcea i retur;

78.

Dej C

79.

Livezeni Lupeni i retur;

80.

Caransebe Lugoj Timi oara Nord i retur ;

81.

Lugoj Ilia i retur;

tori N

ud i retur;

82.

Vin u de Jos Sibiu Podu Olt Rmnicu Vlcea i retur ;

83.

Cop a Mic Sibiu i retur;

84.

Ale d Telechiu Tileagd O orhei Oradea Est i retur;

85.

Ciulni a Slobozia Vest i retur;

86.

Socola Ungheni i retur;

87.

Dmbu Arm

88.

S cuieni Bihor Ram. Diosig i retur;

ti Urziceni Slobozia Veche i retur;

89.

Ram. Trgu or Bihor Ram. Diosig Marghita Ram.Bogeu Pope ti i retur;

90.

Barbo i Barbo i Triaj i retur;

91.

Ram. Barbo i Triaj Barbo i Triaj i retur;

92.

Bac u Bicaz i retur;

93.

Carei S rm

94.

Beclean pe Some S

ag Zal u Nord i retur;

95.

Siculeni Com ne ti i retur;

el Deda Vo

beni - Siculeni i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

41

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


96.

Mih ileni Ram.M

97.

Tecuci Balta Alb F urei i retur;

ra Ciuc i retur;

98.

Siculeni Bra ov i retur;

99.

Botiz Bixad i retur;

100.

Mintia P uli Lunca HM P uli Lunca Gr. Tehnica i retur;

101.

Barbo i Triaj Gr. A Ram. Barbo i Triaj Post 14 Barbo i Ram. Siret

102.

Barbo i Ram. Port Barbo i Port HM i retur;

103.

Dej C

104.

Ram. Cojocna Ram. Jucu i retur.

tori Ram. Dej C

eiu i retur;
Zone de manev / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

42

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Depozit Nord - Rampa ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

3.

Linia ferat industrial


S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA
S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Sta ia CF i Antesta ia Episcopia Bihor

4.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Agen ia Drobeta Turnu Severin

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

H.M.
Gura V ii

5.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROELECTRICA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier
liniile 1A-HE, 2B-HE, 2A-HE i
3A-HE

S.C. Producere a Energiei Electrice n


Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.

H.M.
Gura V ii

6.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier

S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.

H.M.
Gura V ii

7.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.
Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

Sta ia CF
Gala i

8.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Halmeu

9.

Linia ferat industrial


C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

Sta ia CF
Halmeu

10.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

11.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

12.

Linia ferat industrial


S.C. CITY GAS S.R.L.
cale ferat normal i cale larg

S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CF
Gala i
Grupa Bazin

13.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Bucure ti
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

14.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Bucure ti


Sucursala Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

15.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia C tu a

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i

16.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia M lina

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i Triaj

17.

Linia ferat industrial


S.C. IZO TEC S.R.L. Dej

S.C. IZO TEC S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

18.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A. Oradea
Organo - Fosforice

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

19.

Linia ferat industrial


S.C. SIMBAC S.A. Oradea

S.C. SIMBAC S.A. Oradea

Sta ia CF Episcopia Bihor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


20.

Linia ferat industrial


S.C. UNIFERTRANS S.A.
Punct de lucru Fete ti

S.C. UNIFERTRANS S.A.

Sta ia CF Fete ti

Anexa II la CSB 0082 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
47-6179-7
LE 6600 KW
(serie asiu 226)
47-6531-9
LE 6600 KW
(serie asiu 636)
40-0010-5
LE 5100 KW
(serie asiu FS)
40-0089-9
LE 5100 KW
(serie asiu 125-223)
40-0212-7
LE 5100 KW
(serie asiu 259)
40-0223-4
LE 5100 KW
(serie asiu 24371)
40-0224-2
LE 5100 KW
(serie asiu 271)
40-0272-1
LE 5100 KW
(serie asiu 121-810)
40-0355-4
LE 5100 KW
(serie asiu 479)
40-0386-9
LE 5100 KW
(serie asiu 468)
40-0507-0
LE 5100 KW
(serie asiu F16)
40-0514-6
LE 5100 KW
(serie asiu 619)
40-0630-0
LE 5100 KW
(serie asiu 735)
40-0727-4
LE 5100 KW
(serie asiu 832/A)
40-0759-7
LE 5100 KW
(serie asiu 864)
40-0843-9
LE 5100 KW
(serie asiu 993)
40-0854-6
LE 5100 KW
(serie asiu 907)
43-0107-3
LE 3400 KW
(serie asiu 260)
60-0001-2
LDE 2100 CP
(serie asiu 1036)
60-0003-8
LDE 2100 CP
(serie asiu 1886)
60-0004-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 2377)
60-0021-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 2184)
60-0929-4
LDE 2100 CP
(serie asiu 1451)
60-0952-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 1476)
60-1186-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1809)
60-1209-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1559)
60-1237-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 1894)
60-1255-3
LDE 2100 CP
(serie asiu 1912)
62-1200-5
LDE 2100 CP
(serie asiu FS)
60-0585-4
LDE 2100 CP
(serie asiu 852)
60-1223-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 1877)
81-0352-5
LDH 1250 CP
(serie asiu 22349)
81-0836-7
LDH 1250 CP
(serie asiu 23300)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
81-0070-3
LDH 1250 CP
(serie asiu 21558)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

43

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


2.

85-0042-3
(serie asiu 20983)

LDH 700 CP

9.

S.C. SOFTRANS S.R.L.

J16/897/2002

CS Partea A

CSA 0015

RO1120120015

rennoit

RO1120100019

15.05.2012

17.05.2012

17.05.2014

tip B, exclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0066

RO1220120066

rennoit

RO1220110158

15.05.2012

17.05.2012

17.05.2014

tip B, exclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0066 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Vo

2.

Adjud M

3.

beni Siculeni Com ne ti Adjud Bac u i retur;


esti Foc ani Buz u Ram.Boboc - F urei - F urei Ram.Dedule ti - Br ila Barbo i Triaj - Gala i i retur;

urei Ram.Cire u F urei Ram.Dedule ti i retur;

4.

Filia i Turceni i retur;

5.

Bucure ti Nord Chitila Buftea Brazi Ploie ti Vest Predeal Bra ov Siculeni i retur;

6.

Ploie ti Vest Ploie ti Sud Buz u i retur;

7.

Bra ov Sighi oara Co lariu Simeria Arad Curtici i retur;

8.

Bucure ti Nord - Bucure tii Noi Chiajna Videle Caracal Craiova Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani Subcetate Simeria
i retur;

9.

urei

nd rei Fete ti Cernavod Medgidia Palas Agigea Nord i retur;

10.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi i retur;

11.

Ram. Rudeni Chiajna i retur;

12.

Ploie ti Sud Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

13.

Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Est i retur;

14.

Brazi Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

15.

Buz u Ram. Gr. A Buz u Buz u Sud Hm. i retur;

16.

Buz u - Buz u Ram. Boboc i retur;

17.

Drste Ram Bra ov Tranzit Bra ov Triaj Bra ov i retur;

18.

Brazi Ploie ti Triaj Gr. A Ploie ti Sud i retur;

19.

Brazi Ploie ti Triaj Gr. B i retur;

20.

Ploie ti Triaj Gr. D Ploie ti Vest i retur;

21.

Ploie ti Triaj Gr. A Ploie ti Vest i retur;

22.

Ploie ti Triaj Gr. D Ploie ti Sud i retur;

23.

Brazi Ghighiu Dmbu Ploie ti Est

i retur.
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 4400 KW

10.

Nr. Locomotiv
91-55-0602-001-4
(serie asiu 002)
91-55-0601-001-5
(serie asiu 050)
91-55-0600-002- 4
(serie asiu 733)
40-0699-5
(serie asiu 810)
91 53 0 462009 - 8
(serie asiu 036)

S.C. MECANO SERV S.R.L.

J20/806/2003

CS Partea A

CSA 0020

RO1120120020

reinnoit

RO1120100022

22.06.2012

25.06.2012

25.06.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0094

RO1220120094

reinnoit

RO1220110105

22.06.2012

25.06.2012

25.06.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0094 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul

44

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Zone de manevr / Linii ferate industriale
Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.
DEVA

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.


DEVA

Sta ia CF
DEVA

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. BUCURE TI Depozit PETROM DEVA

S.C. OMV PETROM S.A. BUCURE TI

Sta ia CF
DEVA

3.

Linia ferat industrial


S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A.

S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT


S.A.

Sta ia CF
DEVA

4.

Linia ferat industrial


S.C. CONDOR TCM S.A. Sucursala
Deva

S.C. CONDOR TCM S.A.

Sta ia CF
DEVA

5.

Linia ferat industrial


S.C. BOROMIR IND S.R.L. VLCEA
Sucursala Deva

S.C. BOROMIR IND S.R.L. Vlcea


Sucursala Deva

Sta ia CF
DEVA

6.

Linia ferat industrial


S.C. COMSID S.R.L. Deva

S.C. COMSID S.R.L.

Sta ia CF
DEVA

Anexa II CSB 0094 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
69 0066 - 6
LDE 1250 CP
(serie asiu 23951)

Nr. Crt.
1.
11.

DB SCHENKER RAIL ROMNIA S.R.L.

DBSR

J35/482/2000

CS Partea A

CSA 0011

RO1120110011

actualizat/
modificat

RO1120100025

30.05.2011

30.05.2011

04.08.2012

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0089

RO1220120089

actualizat/
modificat

RO1220120079

15.06.2012

15.06.2012

04.08.2012

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0089 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

P uli Lunca Gr.Tehn. - Mintia i retur;

2.

lina Barbo i Tj. Barbo i Cab.1 Ram. Barbo i Tj. endreni HM Lie ti Barcea Tecuci Cosme ti HM - M
Sascut Valea Seac Bac u Grleni Buhu i Piatra Neam Png ra i Tarc u Neam Bicaz i retur;

ti Adjud

3.

Simeria Or

4.

M lina File ti HM Gala i Brate - Gala i F urei -Buz u i retur;

tie Vin u de Jos i retur;

5.

Ilia Lugoj Buzia - Timi oara Sud i retur;

6.

zboieni Ludu Trgu Mure Deda Gheorghieni Vo


Ghime Com ne ti Borze ti Bac u Adjud i retur;

7.

Ale d Huedin Cluj Napoca Cluj Napoca Est - Apahida Ram. Jucu - Cojocna HM R zboieni Teiu Co lariu Ram.Co lariu
Vin u de Jos i retur;

beni M

ra Ciuc Ram. M

ra Ciuc Mih ileni HM Livezi Ciuc

8.

Timi oara Nord Timi oara Sud Timi eni - P dureni Timi

9.

Simeria Brcea Mic Hunedoara i retur;

Jebel - Voiteni Stamora Moravi a i retur;

10.

ra i Sud Slobozia Veche Bro teni Urziceni Mogo oaia Ram. Colentina Ram. Rudeni Chiajna -Videle - Craiova Tg.Jiu Livezeni Simeria S vr in - Curtici i retur;

11.

Tg.Jiu - Livezeni Turceni - Filia i i retur;

12.

Giurgiu Nord Videle Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

13.

Chitila Ram.Pajura Ciulni a - Constan a Port Zona A i retur;

14.

Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

15.

Palas Constan a Port Terminal Ferry - Boat i retur;

16.

Chitila Gole ti Ram.Gole ti Piatra Olt Craiova i retur;

17.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

18.

Coste ti Ro iori Nord i retur;

19.

Titu Trgovi te Nord i retur;

20.

Gole ti Ram.Ciume ti PM Cmpulung - Arge el i retur;

21.

Doroban u Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia i retur;

22.

Palas N vodari i retur;

23.

Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

24.

Ro iori Nord Turnu M gurele Port i retur;

25.

Chitila Ploie ti Vest Predeal Bra ov Cop a Mic

26.

Simeria Triaj Turda

27.

Co lariu Co lariu Gr.Pod Mure - Cop a Mic

i retur;

i retur;
i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

45

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

46

28.

Teiu - Co lariu Gr.Pod Mure

29.

Cop a Mic Sibiu i retur;

i retur;

30.

Fete ti Murgeanca Cire u F urei i retur;

31.

Slobozia Veche Slobozia Nou Bucu Ram.

32.

Cire u F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti Dedule ti i retur;

nd rei Murgeanca i retur;

33.

Re

34.

Rona Triaj Ram.Glogov

a Nord - Caransebe Drobeta Turnu Severin Filia i i retur ;

35.

Aradu Nou - Ram.Glogov

36.

Arad Oradea Ale d i retur ;

37.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai - Episcopia Bihor i retur;

Glogov

i retur;

Arad i retur;

38.

Satu Mare Livada i retur;

39.

Carei Zal u Nord - Jibou i retur;

40.

Jibou Dej Triaj - Ilva Mic Vama Suceava Vest Pa cani Bac u M

41.

Botiz Ram.L pu el Jibou i retur;

42.

Ram.L pu el Baia Mare Ram.Bu ag i retur;

43.

S cuieni Bihor Suplacu de Barc u S rm

44.

Diosig Trgu or Bihor i retur;

45.

Ca eiu Dej C

46.

Rona Triaj Lugoj - Caransebe

47.

Z gujeni Caransebe Triaj Caransebe

48.

Caransebe Voislova i retur;

49.

Cenad Rona Triaj i retur;

50.

Tei ani Ploie ti Sud i retur;

51.

F urei Urziceni - Ploie ti Sud i retur;

ti Buz u Ploie ti Vest Fieni i retur ;

ag i retur;

tori - Dej Triaj i retur;


i retur;
i retur;

52.

Bra ov Sibiu Vin u de Jos i retur;

53.

Bucure ti Sud P.Mac.R1 Bucure ti Sud Ram.Voluntari Pantelimon i retur;

54.

Co buc Salva i retur;

55.

Aradul Nou Periam Vlcani i retur;

56.

Jimbolia - Rona Triaj i retur;

57.

Periam Snandrei i retur;

58.

59.

Timi oara Nord Ram. Modo Timi oara Vest i retur;

ra Ciuc Siculeni Sf. Gheorghe Bra ov Triaj Ram. Bra ov Triaj Drste i retur;

60.

61.

Titu Ram. S

62.

Pantelimon R 5 Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

laz Timi oara Vest i retur;


reni - P.MAC. R 1 Buciumeni - P.MAC. R 3 Buciumeni - Mogo oaia - Pas rea i retur;

63.

Pantelimon R 2 Pantelimon Voluntari i retur;

64.

Bucure ti B neasa Bucure ti Triaj i retur;

65.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

66.

Chitila Bucure ti Nord Gr.A i retur;

67.

Bucure ti Nord Gr.A Depoul Bucure ti C

68.

Boboc Buz u Sud i retur;

69.

Vn tori - Odorhei i retur;

70.

Brazi Ploie ti Triaj i retur;

71.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest i retur;

72.

Brazi Ploie ti Est i retur;

73.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

tori i retur;

74.

Ploie ti Vest Ploie ti Crng Ploie ti Nord i retur;

75.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

76.

Ploie ti Triaj Ghighiu Ram. Corl te ti i retur;

77.

Chiajna Jilava Bucure ti Sud i retur;

78.

Jilava R 2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

79.

Bucure ti Vest Bucure ti Cotroceni i retur;

80.

Chiajna Bucure ti Basarab i retur;

81.

Bucure ti Sud - Titan i retur;

82.

Chileni Vo

beni i retur;

83.

Voiteni Re

a Nord i retur;

84.

Ciumeghiu Va

85.

Arad N dlac i retur ;

u i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


86.

Pa cani Podu Iloaiei Socola - Criste ti Jijia i retur;

87.

Barbo i Triaj C tu a i retur ;

88.

Suceava Vest Suceava Nord R

89.

Oradea Vest Oradea Est - Episcopia Bihor i retur;

90.

Brcea Mic Pesti u Mare i retur;

91.

Palas Mangalia i retur;

i i retur;

92.

Port Constan a Vii Agigea Nord i retur;

93.

Medgidia Negru Vod

i retur;

94.

Medgidia Tulcea Ora

i retur;

95.

Amaradia Brse ti i retur;

96.

Beclean pe Some M gheru

97.

Podu Olt Govora Piatra Olt Caracal i retur;

ieu S

el Deda i retur;

98.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

99.

Ciolpani R dule ti i retur;

100.

Jucu Ram.Cojocna Ram.Jucu Cojocna i retur;

tori Ram.Dej Gr.B Dej Triaj i retur;

101.

Rona Triaj Ram.Rona Triaj Ram.Modo Timi oara Sud i retur;

102.

Suceava Suceava Nord i retur;

103.

Gole ti Ram. Gole ti Pite ti i retur;

104.

Pite ti Bradu de Sus i retur;

105.

Agigea Nord Post Constan a Vii Constan a P2 Constan a - Constan a P1 Palas i retur;

106.

Brazi P.M. Ram. Ploie ti Tj. Ploie ti Sud i retur;

107.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

108.

Pa cani Trgu Neam

109.

Le cani Vl deni i retur;

i retur;

110.

Chiajna Vrteju R1 Jilava Bucure ti Progresu i retur;

111.

PM Giule ti Chitila i retur;

112.

PM Giule ti Ram.Rudeni i retur;

113.

Bucure ti Grivi a Bucure ti Nord Gr. A i retur;

114.

Livezeni Vulcan Lupeni i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru
Chi
daga

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR P uli Lunca Gr.Tehnic

2.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru C lan B i

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR C lan B i

3.

Linia ferat industrial


S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT
Ale d

S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT


Ale d

Sta ia CFR Ale d

4.

Linia ferat industrial


S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L. Timi oara

S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L.


Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara Est

5.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. CFR c

tori S.A.

Sta ia CFR
Gala i

6.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Arad

7.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Timi oara Nord

8.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Satu Mare

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Satu Mare

9.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Suceava

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Suceava

10.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Ia i-SELC
Bac u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Bac u

11.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Buz u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Buz u

12.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

13.

Linia ferat industrial


S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti - BDEZL

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CFR
Curtici

47

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


14.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.
Bucure ti Sucursala Oradea

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Bucure ti Sucursala Oradea

Sta ia CFR
Episcopia Bihor

15.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

H.M.
Tei ani

16.

Linia ferat industrial


S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.
Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.


Bucure ti

Sta ia CFR
Chileni

17.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Bicaz

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Bicaz

18.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Fieni CAP X i CAP Y

19.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

S.C. COLTERM S.A. Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara CET

20.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE
S.A.
Punct de lucru Exploatarea Malna

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sta ia CFR
Malna B i

21.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE
S.A

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

22.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT BIHOR S.A

S.C. COMAT BIHOR S.A

Sta ia CFR
Oradea Est

23.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL & HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL & HEYL S.R.L.

24.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

Sta ia CFR
Buz u

25.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L.

S.C. DON CARLOS S.R.L.

Sta ia CFR
taia

26.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA
S.R.L. TIMI OARA

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CFR
Gr dinari Cara

27.

Linia ferat industrial


S.C. ROMLUX S.A. Trgovi te

S.C. NICOBEL GRUP S.R.L.

Sta ia CFR
Trgovi te

28.

Linia ferat industrial


S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

Sta ia CFR
Trgovi te

29.

Linia ferat industrial


S.C. OTELINOX S.A.

S.C. OTELINOX S.A.

Sta ia CFR
Trgovi te

30.

Linia ferat industrial


SNTFM CFR Marf S.A.
Depoul Simeria

SNTFM CFR Marf S.A.

Sta ia CFR
Simeria

31.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. SIDEROM STEEL S.R.L.

Sta ia CFR
Bucure ti Sud

32.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Sud

33.

Linia ferat industrial


S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

Sta ia CFR
Buftea

Sta ia CFR
ile Calacea

Anexa II la CSB 0089 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

48

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 5100 KW

6.

LE 5100 KW

7.

LE 5100 KW

8.

LE 5100 KW

Nr. Locomotiv
91 53 0 401077 - 9
(serie asiu 3425)
91 53 0 470774 - 7
(serie asiu 924)
91 53 0 470783 - 8
(serie asiu 933)
91 53 0 478001 - 7
(serie asiu 001)
40-0024-6
(serie asiu FN)
40 - 0086 - 5
(serie asiu 125301)
40 - 0589 - 8
(serie asiu FN)
40 - 0654 - 0
(serie asiu 837)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


9.

LE 5100 KW

10.

LE 5100 KW

11.

LE 4000 KW

12.

LE 4000 KW

13.

LE 4000 KW

14.

LE 4000 KW

15.

LDE 3000 CP

16.

LDE 3000 CP

17.

LDE 3000 CP

18.

LDE 3000 CP

19.

LDE 3000 CP

20.

LDE 3000 CP

21.

LDE 3000 CP

22.

LDE 3000 CP

23.

LDE 2100 CP

24.

LDE 2100 CP

25.

LDE 2100 CP

26.

LDE 2100 CP

27.

LDE 2100 CP

28.

LDH 2400 CP

29.

LDH 2400 CP

30.

LDH 2400 CP

31.

LDH 2400 CP

32.

LDH 2400 CP

33.

LDH 1500 CP

34.

LDH 1500 CP

35.

LDH 1500 CP

36.

LDH 1500 CP

12.

40 - 0752 - 2
(serie asiu FN)
40 - 0873 - 6
(serie asiu 1023)
91 53 0 465001 - 2
(serie asiu 30948)
91 53 0 465002 - 0
(serie asiu 30949)
91 53 0 465004 - 6
(serie asiu 30955)
91 53 0 465005 - 3
(serie asiu 30958)
92 53 0 651001 - 5
(serie asiu 776)
92 53 0 651002 - 3
(serie asiu 778)
92 53 0 651003 - 1
(serie asiu 819)
92 53 0 651004 - 9
(serie asiu 879)
92 53 0 651005 - 6
(serie asiu 894)
92 53 0 651006 - 4
(serie asiu 897)
92 53 065 1008 0
(serie asiu 962)
92 53 065 1009 8
(serie asiu 965)
92 53 0 601665-8
(serie asiu 905)
92 53 0 601666-6
(serie asiu 995)
92 53 0 601680-7
(serie asiu 700-1009)
92 53 0 601682-3
(serie asiu 2090)
92 53 0 601684-9
(serie asiu 1701)
83 - 0901 - 5
(serie asiu 24250)
83 - 0902 - 3
(serie asiu 24463)
83 - 0903 - 1
(serie asiu 24534)
83 - 0905 - 6
(serie asiu 24821)
83 - 0906 - 4
(serie asiu 24361)
92 53 0 845001-2
(serie asiu 13521)
92 53 0 845002-0
(serie asiu 13923)
92 53 0 845003-8
(serie asiu 14732)
92 53 0 845004-6
(serie asiu 15075)

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

UZT

J40/27513/1994

CS Partea A

CSA 0026

RO1120100026

reinnoit

RO1120080040

05.08.2010

05.08.2010

05.08.2012

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0065

RO1220120065

nou

nu este cazul

15.05.2012

15.05.2012

05.08.2012

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0065 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
Zal u Nord

Anexa II la CSB 0065 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

49

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

Nr. Locomotiv
69 0065 - 8
(serie asiu 24233)

LDE 1250 CP

13.

S.C. ASICAR S.R.L. Zal u

J 31/134/1996

CS Partea A

CSA 0016

RO1120120016

rennoit

RO1120100010

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0075

RO1220120075

rennoit

RO1220110045

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0075 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti
Punct de lucru
ROMINSERV VALVES IAIFO ZAL U

Sta ia CF adiacent

S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Zal u Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru Depozit PETROM Zal u

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Zal u Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT S LAJ S.A. Zal u

S.C. REMAT S LAJ S.A. Zal u

Sta ia CF
Zal u Nord

4.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Zal u Nord

Anexa II la CSB 0075 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 700 CP

14.

Nr. Locomotiv
81-0854-0
(serie asiu 24690)
85-0161-1
(serie asiu 23017)

S.C. ASICAR S.R.L. Zal u

J 31/134/1996

CS Partea A

CSA 0016

RO1120120016

rennoit

RO1120100010

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0076

RO1220120076

rennoit

RO1220120046

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0076 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

Zona de manevr / LFI


Linia ferat industrial
S.C. S LAJUL S.A. S RM

Proprietar
AG

S.C. S LAJUL S.A. S RM

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
rm ag

AG

Anexa II la CSB 0076 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

Nr. Locomotiv

LDE 1250 CP

81-0857-3
(serie asiu 22733)

1.
15.

S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.

VTR

J29/888/2010

CS Partea A

CSA 0013

RO1120120013

rennoit

RO1120110013

20.04.2012

22.04.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv
transport m rfuri
periculoase

CS Partea B

CSB 0090

RO1220120090

actualizat/
modificat

RO1220120086

20.06.2012

20.06.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv
transport m rfuri
periculoase

Anexa I la CSB 0090 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie

50

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


Berceni Jilava R1 Jilava Bucure ti Vest R2 Chiajna Chiajna Ram.Rudeni - Chitila P.Mac.R1 Buciumeni Buftea Brazi
Ploie ti Vest Buda Cmpina Predeal Drste Bra ov Triaj Bra ov Vn tori Cop a Mic Blaj Vin u de Jos Deva Arad
Curtici Frontier i retur;

2.

Glogov

3.

Rona Triaj Ram. Modo - Timi oara Vest i retur;

Arad Rona Triaj Timi oara Nord Timi oara Sud Timi oara CET i retur;

4.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina Doroban u - Medgidia Fete ti Lehliu Pas rea Bucure ti B neasa Ram.Pajura Pajura
Chitila i retur ;

5.

Chitila Ram.Rudeni Chiajna R1 Chiajna Videle R2 Videle Giurgiu Nord Russe Triaj i retur ;

6.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Bucure ti Triaj Post 17 Bucure tii Noi Gr. C Chiajna i retur ;

7.

Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord i retur;

8.

Videle Caracal Tg.Jiu Simeria Tj. Simeria Pesti

9.

Simeria Hunedoara i retur;

i retur;

10.

Co lariu Dej C

11.

Co lariu Gr.Pod Mure Teiu

12.

S cuieni Bihor Ram. Trg oru Bihor Episcopia Bihor Ciumeghiu Sntana Arad i retur;

tori Jibou S cuieni Bihor i retur;


i retur;

13.

Episcopia Bihor Fr. Episcopia Bihor Oradea Oradea Est i retur;

14.

Timi oara Nord Jebel Voiteni Stamora Moravi a Fr. i retur;

15.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur;

16.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur;

17.

Agigea Nord Agigea Ecluz - Constan a Port Terminal Ferryboat i retur;

18.

Ciulni a C

19.

Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Est Buz u F urei Fete ti i retur;

ra i Sud i retur;

20.

Socola Pa cani Triaj Adjud Buz u i retur;

21.

Boboc Ram.Boboc Buz u Sud i retur;

22.

Suceava Pa cani Triaj i retur;

23.

F urei Lacu S rat Br ila Barbo i Ram. CSG Ram.Tunel Gala i Brate

24.

Br ila Ram.V deni Barbo i Triaj Cabina 1 - Barbo i Triaj Gr.A Barbo i i retur;

25.

Caracal Piatra Olt Pite ti Titu Chitila i retur;

26.

Schitu Gole ti Ciume ti Gole ti i retur;

27.

Cire u F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti Dedule ti i retur;

28.

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Ploie ti Crng i retur;

reni Ram.S

30.

Ploie ti Vest Ploie ti Sud i retur;

31.

Capu Midia P1 Capu Midia N vodari Constan a M rfuri Palas i retur;

i retur;

reni P.M. R1 Buciumeni Buftea i retur;

32.

Brazi P.M.Ram.Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

33.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

34.

Brazi Ghighiu Dmbu - Ploie ti Est i retur;

35.

Titu Nucet Trgovi te I.L.Caragiale Ploie ti Vest i retur;

36.

Pope ti Ram.Bogeu Marghita i retur;

37.

Filia i Balota Drobeta Tr.Severin Or ova Caransebe Lugoj Rona Triaj Gr.D i retur;

38.

Re

39.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai S cuieni Bihor i retur;

40.

Cmpina Cmpini a i retur;

41.

Drste Ram.Bv.Tranzit Bra ov i retur;

42.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

a Nord Brebu Ram.Caransebe Caransebe Triaj i retur;

43.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

44.

Simeria Turda

45.

Tg.Jiu Gura Motrului i retur;

i retur;

46.

Turceni Dragote ti i retur;

47.

Strehaia Motru i retur;

48.

Bucure ti Triaj Pantelimon Bucure ti Sud - Jilava i retur;

49.

Mogo oaia Ram.Pajura Chitila i retur;

50.

Mogo oaia Ram.Buciumeni Buftea i retur;

51.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

52.

Lugoj Ilia i retur;

53.

Voiteni G taia - Berzovia Re

54.

55.

Dmbu Arm

a Nord i retur;

ti Tecuci Barbo i Triaj i retur;


ti Urziceni Perie i Slobozia Veche - Ciulni a i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

51

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


56.

Perie i Slobozia Nou -

57.

Slobozia Veche - Slobozia Nou

nd rei i retur;

58.

Gole ti Bradu de Sus i retur;

59.

Palas Post Constan a Vii Agigea Nord P1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

i retur;

60.

Adjud One ti i retur;

61.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina P2 Siutghiol Palas Medgidia i retur;

62.

Ploie ti Nord Ploie ti Sud i retur;

63.

Dej Dej Triaj Ilva Mic Vatra Dornei Suceava Suceava Nord i retur;

64.

Ram.Cojocna Cluj Napoca Oradea Oradea Est Oradea Vest i retur;

65.

Cojocna Apahida i retur;

66.

One ti Livezi Ciuc Siculeni Bra ov Triaj i retur;

67.

Mogo oaia Balote ti Urziceni i retur;

68.

Chitila Ram.Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

69.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

70.

Chitila Ram.Buciumeni Mogo oaia i retur;

71.

Tei Fieni Pietro a i retur;

72.

Bac u Piatra Neam Bicaz i retur;

73.

Chitila Bucure ti Nord i retur;

74.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

75.

Pa cani Tg. Neam

76.

Pa cani Triaj Ruginoasa i retur;

i retur;

77.

Bra ov Z rne ti i retur;

78.

Schitu Gole ti Arge el i retur;

79.

Craiova Dr

80.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

81.

Giurgiu Nord Giurgiu Sud i retur;

82.

Ploie ti Nord Mneciu i retur;

83.

Buda Sl nic i retur;

ani Rm.Vlcea i retur;

84.

Tecuci Cior

85.

Putna Seac G-ral. Eremia Grigorescu i retur.

ti F urei i retur;

86.

Bucure ti Progresu Jilava i retur;

87.

Bucure ti Progresu Vrteju i retur;

88.

Buzia G taia i retur;

89.

Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

52

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

2.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF Timi oara Vest

3.

Linia ferat industrial


S.C. CET S.A. Bac u

S.C. CET S.A. Bac u

4.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. PETROTRANS S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

5.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

6.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. LFI
PETROCHIMIE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

7.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. LFI
RAFINARE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

8.

Linia ferat industrial


S.C. CTF Bucure ti S.A.
Baza de Montare Demontare Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT


FEROVIAR BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

9.

Linia ferat industrial


S.C. REPARA II FEROVIARE
DARC S.A. Ploie ti

S.C. REPARA II FEROVIARE


DARC S.A.

Sta ia CF
Brazi

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CF adiacent

Sta ia CF
Valea Seac

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


10.

Linia ferat industrial


S.C. O.M.V. PETROM S.A. PETROBRAZI

S.C. O.M.V. PETROM S.A.

Sta ia CF
Brazi

11.

Linia ferat industrial


S.C. GRAMPET SERVICE S.A.
Punct de lucru Ghighiu

S.C. GRAMPET SERVICE S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

12.

Linia ferat industrial


S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
FEROVIAR BUCURE TI S.A.
Punct de lucru Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT


FEROVIAR BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Triaj

13.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR


PRODUCTS ROMAN S.A.

Sta ia CF
Roman

14.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM
Pope ti Leordeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova.

S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernele

16.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

17.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

18.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

19.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

H.M.
Porumbe ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

21.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.Punct de lucru Jilava

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

22.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS S.R.L.
Constan a Terminal GPL

S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS


S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port
i Antesta ia OIL TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Constan a Port Mol 5

Anexa II la CSB 0090 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 5100 KW

6.

LE 3400 KW

7.

LE 3400 KW

8.

LE 3400 KW

9.

LDE 2100 CP

10.

LDE 2100 CP

11.

LDE 2100 CP

12.

LDE 2100 CP

13.

LDE 2100 CP

14.

LDE 2100 CP

15.

LDE 1250 CP

16.

LDE 1250 CP

Nr. Locomotiv
40 0006 3
(serie asiu 006)
40 0647 4
(serie asiu 752)
40 1081 5
(serie asiu 205)
40 1082 3
(serie asiu 058)
40 1084 9
(serie asiu 016)
91 53 0 430 005 5
(serie asiu 5118105)
91 53 0 430 017 0
(serie asiu 5118140)
97 53 0 430 151 1
(serie asiu 1141 028)
60 0294 3
(serie asiu 339)
60 0547 4
(serie asiu 797)
60-0780-1
(serie asiu 1166)
60 1565 5
(serie asiu 1928)
60 1567 1
(serie asiu 827)
60 1647 1
(serie asiu 18371)
69-0063-3
(serie asiu 24281)
69-0075-7
(serie asiu 24772)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

53

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


17.

LDH 1250 CP

18.

LDH 1250 CP

19.

LDH 1250 CP

20.

LDH 1250 CP

21.

LDH 1250 CP

22.

LDH 1250 CP

23.

LDH 700 CP

16.

81-0268-3
(serie asiu 23407)
81-0742-7
(serie asiu 21408)
81-0861-5
(serie asiu 23408)
81-0862-3
(serie asiu 22794)
81-0863-1
(serie asiu 22849)
81-0876-3
(serie asiu 21288)
85-0120-7
(serie asiu 21316)

S.C. RAIL CARGO ROMNIA S.R.L.

RCRo

J23/1169/2006

CS Partea A

CSA 0019

RO1120120019

rennoit

RO1120100021

15.06.2012

21.06.2012

21.06.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0088

RO1220120088

rennoit

RO1220110208

15.06.2012

21.06.2012

21.06.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0088 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

54

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Curtici Fr. - Curtici - Arad - Radna - Ilia Simeria i retur;

2.

Simeria - Ram.Simeria- Vin u de Jos - Co lariu - Blaj - Vnatori - Bra ov - Bra ov Triaj i retur;

3.

Simeria Triaj - Ram.Simeria - Vin u de Jos i retur;

4.

Bra ov Triaj Ram. Bra ov Tranzit - Predeal i retur;

5.

Bra ov - Drste - Predeal i retur;

6.

Bra ov - Ram. Bra ov Tranzit - Ploie ti Vest - Brazi i retur;

7.

Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

8.

Brazi - P.M.Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

9.

Brazi - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

10.

Brazi - Ghighiu - Dambu - Ploie ti Est i retur;

11.

Ploie ti Vest - I.L.Caragiale - Targoviste i retur;

12.

Titu - Trgovi te - Fieni i retur;

13.

Brazi - P.Mac.R1.Buciumeni - Chitila - Bucure ti Nord i retur;

14.

Simeria - Petro ani - Tg.Jiu - C rbune ti - Filia i - Craiova i retur;

15.

Trgu Jiu - Amaradia - R1.Turceni - Filia i i retur;

16.

Craiova - Caracal - Ro iori Nord - Videle - Chiajna - Ram.Rudeni - Chitila i retur;

17.

Craiova - Piatra Olt - Bradu de Sus - Ram.Gole ti - Gole ti - Ciume ti - Arge el i retur;

18.

Bradu de Sus - Pite ti - Gole ti i retur;

19.

Gole ti - Titu - Ram.S

20.

Titu - Ram.S

21.

Bradu de Sus - Bradu Rafin rie - Prvu - Ro iori Nord i retur;

22.

Caracal - Piatra Olt - Rureni - elimb r - Sibiu Triaj - Cop a Mic

23.

Videle - R2.Videle - R dule ti - Giurgiu Nord i retur;

24.

Rosiori Nord - R.1.Videle - R.2.Videle - Giurgiu Nord i retur;

25.

Chitila - Ram.Pajura - Ram.Pas rea - Fete ti - Palas i retur;

26.

Chiajna - Bucure tii Noi Gr.C - Bucuresti Tj.Post 17 - Ram.Pajura - Pas rea i retur;

27.

Bucure tii Noi - R2.Chiajna - R1.Jilava - Berceni - Bucure ti Sud i retur;

28.

Jilava - R2.Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

29.

Chiajna - R1.Jilava - R2.Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

30.

Bucure tii Noi - Ram.Pajura - P.Mac.Ram.Voluntari - P.Mac.R1.Bucure ti Sud - Bucure ti Sud i retur;

31.

Chitila - Ram.Rudeni - Bucure tii Noi i retur;

32.

Chitila - Ram Rudeni - Bucure ti Triaj i retur;

33.

Chitila - P.Mac.R1.Buciumeni - Mogo oia - Ram.Pas rea - Pas rea i retur;

34.

Bucure tii Noi Ram. Rudeni Ram. Colentina - Mogo oia i retur;

35.

Palas - Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B i retur;

36.

Palas - Constan a P.1 - Constan a - Constan a P.2 - Constan a Port Zona B i retur;

37.

Palas - Post Constan a Vii - Constan a Port Mol 5 i retur;

38.

Palas - Agigea Nord - Constan a Ferry-Boat i retur;

39.

Palas - Post Constan a Vii - Agigea Nord P.1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

reni - Chitila i retur;

reni - P.Mac.R1.Buciumeni - Buftea i retur;


i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


40.

Palas - P.1 Cap Midia - Capul Midia i retur;

41.

Constan a Port Zona A - Constan a Port Zona B - Constan a Port Mol 5 i retur;

42.

Medgidia - Doroban u - Capul Midia i retur;

43.

Medgidia - Tulcea M rfuri - Tulcea Ora

44.

Ploie ti Vest - Ploie ti Sud - Ploie ti Est- Buz u - F urei - T nd rei - Fete ti i retur;

45.

Ploie ti Est - Ploie ti Nord i retur;

46.

Ploie ti Vest - Ploie ti Crng i retur;

47.

urei - Br ila - Gala i Brate

i retur;

i retur;

48.

Br ila - Barbo i Triaj Gr.A/B - M lina i retur;

49.

Buz u - Ram.Boboc - Bac u - Pa cani - Suceava - Dorne ti i retur;

50.

Suceava - Ilva Mic - Dej i retur;

51.

Episcopia Bihor - Cluj Napoca Est - Apahida - Ram.Jucu - Teiu - Co lariu i retur;

52.

Teiu - Co lariu Gr. P.M - Blaj i retur;

53.

Apahida - Ram Cojocna - Dej i retur;

54.

Teiu - Ram.Jucu - Ram.Cojocna - Dej i retur;

55.

Dej - Jibou - S rmasag - Carei - Valea lui Mihai - S cuieni Bihor i retur;

56.

rm

57.

cuieni Bihor - Ram.Trgu or Bihor - Episcopia Bihor - Ciumeghiu - Sntana - Arad i retur;

58.

rm

ag - Trg or - Ram.Diosig - S cuieni Bihor i retur;


ag - Ram.Diosig - Ram. Trgu or Bihor - Episcopia Bihor i retur;

59.

Filia i - Balota - Or ova - Rona Triaj - Aradu Nou - Ram.Glogov

60.

Timi oara Nord - Ram.Glogov

- Arad i retur;

61.

Ronat Triaj - Ram.Ronat Tj. - Stamora Moravita i retur;

62.

Ronat Triaj - Ram Modo - Timi oara Sud - Timi oara Nord i retur;

63.

Timi oara Nord - Ram.Modo - Timi oara Vest - Ronat Triaj

64.

Bra ov Triaj - Siculeni - Deda - Trgu Mure - R zboieni - Teiu

65.

Siculeni - Ghime - Adjud i retur.

- Traversare - Glogovat - Simeria i retur;

i retur;
i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. CRNG TERMINAL S.R.L.

S.C. ALLIANSO
TERMINAL S.R.L.

H.M.
Crngul lui Bot

2.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A. Punct de lucru
Ploie ti Est

S.C. RAIL MANAGEMENT S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Est

3.

Linia ferat industrial


S.C. RAILPORT Arad S.R.L.

S.C. RAILPORT Arad S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

4.

Linia ferat industrial


S.C. TRADE TRANS
TERMINAL S.R.L.

S.C. TRADE TRANS TERMINAL S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

5.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Arad

6.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Simeria

7.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Bra ov

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bra ov

8.

Linia ferat industrial


SELC Ciceu

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Siculeni

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

S.N.T.F.C. CFR C

Sta ia CF adiacent

tori S.A.

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Curtici
Sta ia CF
Simeria

9.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Bucure ti C

10.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Medgidia

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

11.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

12.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Suceava
Nord

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

13.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Ia i

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

14.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Dej Triaj

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

15.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

16.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara

tori

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

55

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


17.

Linia ferat industrial


SELC Bac u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

18.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Pite ti

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Pite ti

19.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Ploie ti

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

20.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Bucure ti Triaj

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Triaj

21.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Palas

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Palas

22.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Fete ti

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Fete ti

23.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Craiova

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Craiova

24.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR
Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Piatra Olt

25.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Buz u

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Buz u

26.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Oradea

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Oradea

Anexa II la CSB 0088 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
91 53 0476 692 - 5
LE 6600 KW
(serie asiu 796/1984)
91 81 1116 026 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20455)
91 81 1116 027 - 4
LE 6400 KW
(serie asiu 20456)
91 81 1116 068 - 8
LE 6400 KW
(serie asiu 20497)
91 81 1116 069 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20498)
93 81 1116 014 - 0
LE 6400 KW
(serie asiu 20410)
93 81 1116 015 - 7
LE 6400 KW
(serie asiu 20412)
93 81 1116 021 - 5
LE 6400 KW
(serie asiu 20418)
93 81 1116 022 - 3
LE 6400 KW
(serie asiu 20419)
93 81 1116 023 - 1
LE 6400 KW
(serie asiu 20420)
93 81 1116 024 - 9
LE 6400 KW
(serie asiu 20241)
93 81 1116 025 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20422)
92 81 2016 080 - 1
LDE 2000 KW
(serie asiu 21004)
92 81 2016 090 - 9
LDE 2000 KW
(serie asiu 21144)
60 0714 - 0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1183)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.

S.C. TRANSFEROVIAR C

CS Partea A

CSA 0010

RO1120110010

nou

CS Partea B

CSB 0092

RO1220120092

actualizat/
modificat

TORI S.R.L.

TFC

J40/5206/2010

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

RO1220120061 20.06.2012

20.06.2012

01.05.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

nu este cazul

Anexa I la CSB 0092 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

56

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Cluj Napoca - Cluj Napoca Est - Apahida Jucu Dej C

2.

Oradea - Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

tori Dej - Beclean pe Some M gheru

3.

Buz u Nehoia u i retur;

4.

Oradea Est Holod i retur;

5.

Gala i Brlad i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ieu Bistri a Nord i retur;

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


6.

Apahida Trgu Mure

7.

Caransebe O elu Ro u Bou ari i retur;

i retur;

8.

Caransebe Lugoj Simeria - R zboieni i retur;

9.

Gala i F urei - Buz u i retur;

10.

Buz u Bucure ti Nord gr. A i retur;

11.

Bucure ti Nord gr. A Pantelimon i retur;

12.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur;

13.

Pantelimon Titan Sud i retur;

14.

Bucure ti Sud gr. C

tori Olteni a i retur;

15.

Bucure ti Sud gr. C

tori Bucure ti Sud i retur;

16.

Bucure ti B neasa - Bucure ti Grivi a i retur;

17.

Ploie ti Sud PM Ram.Ploie ti Triaj i retur;

18.

Teiu Ploie ti Vest i retur;

19.

Ploie ti Sud - Mneciu i retur;

20.

Buda - Sl nic i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Anexa II la CSB 0092 Material rulant motor
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
7614019
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 0971/11)
7614027
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 0971/12)
5914015
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu FN)
7614035
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 77418)
7614043
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 77419)
5914031
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 77421)
7624018
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/5)
7624026
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603362)
5924014
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 695858)
7624034
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/18)
7624042
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/14)
5924022
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24611)
7624059
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603363/15)
7624067
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603262/2)
5924030
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24609)
7624075
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/8)
7624083
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603262/11)
5924048
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24623)
7624091
Vagon automotor seria VM
(serie asiu FN)
7624109
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/20)
5924055
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24624)
7624117
Vagon automotor seria VM
(serie asiu FN)
7624125
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/19)
5924063
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24638)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

57

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


25.

Vagon automotor seria VM

26.

Vagon automotor seria VM

27.

Vagon intermediar tractat seria VT

28.

Vagon automotor seria VM

29.

Vagon automotor seria VM

30.

Vagon intermediar tractat seria VT

31.

Vagon automotor seria VM

32.

Vagon automotor seria VM

33.

Vagon intermediar tractat seria VT

34.

Vagon automotor seria VM

35.

Vagon automotor seria VM

36.

Vagon intermediar tractat seria VT

37.

Vagon automotor seria VM

38.

Vagon automotor seria VM

39.

Vagon intermediar tractat seria VT

40.

Vagon automotor seria VM

41.

Vagon automotor seria VM

42.

Vagon intermediar tractat seria VT

43.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

44.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

45.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

46.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

47.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

48.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

49.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

50.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

51.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

52.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

53.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

54.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

55.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

56.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

18.

7624133
(serie asiu 997)
7624141
(serie asiu 603362/4)
5924071
(serie asiu 24631)
7624158
(serie asiu 603362/3)
7624166
(serie asiu 603362/13)
5924089
(serie asiu 24650)
7624174
(serie asiu 603363/11)
7624182
(serie asiu 0997-16-246)
5924097
(serie asiu 24625)
7624190
(serie asiu 603363/11)
7624208
(serie asiu FN)
5924105
(serie asiu 24626)
7624216
(serie asiu 603362/16)
7624224
(serie asiu FN)
5924113
(serie asiu FN)
7624232
(serie asiu 603363/13)
7624240
(serie asiu FN)
5924121
(serie asiu FN)
7832025
(serie asiu 124-002)
7832033
(serie asiu 125-002)
7832132
(serie asiu 124-014)
7832140
(serie asiu 125-014)
7832173
(serie asiu 124-018)
7832181
(serie asiu 125-018)
7832207
(serie asiu 124-020)
7832215
(serie asiu 125-020)
7832249
(serie asiu 124-024)
7832256
(serie asiu 125-024)
7832272
(serie asiu 125-027)
7832280
(serie asiu 124-028)
7832322
(serie asiu 124-029)
7832330
(serie asiu 125-029)

S.C. DORI TRANS S.R.L. Roman

DORI TRANS

J27/1242/2003

CS Partea A

CSA 0015

RO1120110015

actualizat/
modificat

RO1120100032

19.08.2011

19.08.2011

08.11.2012

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0062

RO1220120062

actualizat/
modificat

RO1220120049

09.05.2012

09.05.2012

08.11.2012

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0062 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

58

Sec ia/Ruta de circula ie


Curtici - Arad - Deva - Simeria Triaj - Simeria - Co lariu - Co lariu Gr. Pod Mure

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


2.

Simeria Pesti

3.

Co lariu - R zboieni - Cojocna Ram. Jucu Ram. Cojocna - Dej C

4.

Dej C

tori - Jibou - Ulmeni S laj Ram. Bu ag Ram. L pu el - Bu ag Halmeu i retur;

5.

Dej C

tori - Ilva Mic Suceava i retur;

6.

Suceava - Pa cani Triaj - Roman - Bac u - Adjud - M

7.

Fete ti - Palas - Constan a Ferry Boat i retur;

8.

i retur;
tori - Dej Triaj i retur;

ti - Boboc - Buz u Ram. Boboc Fete ti

zboieni - Cojocna - Ram. Jucu - Ram. Cojocna - Dej C

i retur;

tori - Dej Triaj i retur;

9.

Co lariu Gr. Pod Mure - Bra ov - Bra ov Triaj - Bartolomeu Z rne ti i retur;

10.

Bra ov - Drste - Cmpina - Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud - Ploiesti Est Buz u i retur;

11.

Ploiesti Vest - Ploiesti Sud - Ploiesti Est i retur;

12.

Palas - Constan a Port Zona B

13.

Palas - Constan a Port Mol 5 i retur;

14.

Constan a Ferry Boat - Constan a Port Zona B i retur;

15.

Constan a Ferry Boat - Constan a Port Mol 5 i retur;

16.

Constan a Port Zona B - Constan a Port Mol 5 i retur.

17.

Pa cani Ia i i retur;

18.

Le cani Vl deni i retur.

19.

Adjud Com ne ti Ciceu Vo lobeni Chileni i retur;

20.

Dej Deda Vo lobeni i retur;

21.

Chiajna Ram. Rudeni Chitila P.mac.R1 Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Pantelimon i retur;

22.

Pantelimon Ciulni a Fete ti i retur;

23.

Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Jilava Berceni Pope ti Leordeni Bucure ti Sud Pantelimon i retur;

24.

Chiajna Videle Caracal Craiova Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani SimeriaTriaj ibot -Vin u de Jos i retur;

25.

Chiajna Titu Gole ti Pite ti Bradu de Sus - Bradu Rafin rie - Coste ti Piatra Olt Rureni Rmnicu Vlcea Simeria i retur;

26.

Gole ti Rmnicu Vlcea Podu Olt Sibiu Vin u de Jos i retur;

27.

Arad Ram. Glogov Aradu Nou Valea Viilor Or oara B ile C lacea Snandrei Rona Triaj Gr. D Timi oara Nord Ram.
Modo Timi oara Sud Semenic Saco u Mic Buzia Lugoj Caransebe Or ova Filia i i retur;

28.

Caransebe Re

29.

Gole ti Piatra Olt Caracal i retur;

30.

Buz u Buz u Sud - F urei Barbo i Barbo i Ram. Siret Barbo i Triaj Gala i i retur;

31.

Adjud M ra esti Tecuci - Barbo i Triaj Gr.A Ram. Barbo i Triaj B arbo i File ti Ramifica ia CSG Ramifica ia Tunel - Gala i i
retur;

32.

Co lariu Apahida Cluj Napoca Est Cluj Napoca- Huedin Oradea Episcopia Bihor

33.

Roman- Buh

34.

Ploie ti Est Ploie ti Vest Chiajna i retur;

35.

Pa cani Trgu Neam

36.

Ciceu Sfntu Gheorghe Bra ov i retur.

i retur;

a i retur;

i retur;

ti Ia i i retur;
i retur;
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Z rne ti

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF Z rne ti

2.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Vladimirescu

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF Glogov

3.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Bucure ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.


Bucure ti

H.M. Porumbe ti

4.

Linia ferat industrial


S.C. AGRANA ROMNIA S.A.
Sucursala Roman

S.C. AGRANA ROMNIA S.A.

Sta ia CF
Roman

5.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR


PRODUCTS ROMAN S.A.

Sta ia CF
Roman

6.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL GAS S.R.L. Bucure ti
Punct de lucru Dumbrava LFI Terminal GPL
Dumbrava

SS.C. ROMPETROL GAS S.R.L.

H.M.
I ti

7.

Linia ferat industrial


S.C. MARSAT S.A.

S.C. MARSAT S.A.

Sta ia CF
Roman

8.

Linia ferat industrial


S.C. CALCARUL S.A. POJORTA

S.C. CALCARUL S.A.

H.M.
Pojorta

Anexa II la CSB 0062 Material rulant motor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

59

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
40-0528-6
LE 5100 KW
(serie asiu 70391)
81-0865-6
LDH 1250 CP
(serie asiu 23097)
81-0915-9
LDH 1250 CP
(serie asiu 22367)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C

Nr. Crt.
1.
2.
3.

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 700 CP

3.

LDH 700 CP

4.

LDH 700 CP

5.

LDH 450 CP

19.

125 - 159
(serie asiu 22367)
85 0118 - 1
(serie asiu 23232)
70 - 654
(serie asiu 24135)
70 - 686
(serie asiu 24384)
45M - 466
(serie asiu 25775)

S.C. FERSPEDCARGO S.A.

J40/8153/2006

CS Partea A

CSA 0017

RO1120120017

nou

nu este cazul

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0084

RO1220120084

nou

nu este cazul

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0084 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Caracal Rosiori Videle Ram.1 Chiajna - Chiajna Bucurestii Noi Bucuresti Triaj Post 17 Ram Pajura - Bucuresti Baneasa Pantelimon Lehliu Fetesti Palas Constanta Port Zona B - Constanta Port Mol 5 si retur;

2.

Palas Agigea Nord Constanta Port Terminal Ferry Boat si retur;

3.

Ploiesti Triaj Ploiesti Sud Buzau Faurei Faurei Ram. Dedulesti Br ila Barbosi Catu a si retur;

4.

Barbosi Tj. Dedulesti - Faurei Ram. Dedulesti Faurei Ram. Ciresu Ciresu HM Tnd rei -Fetesti si retur;

5.

Faurei Faurei Ram. Ciresu Tandarei Fetesti si retur;

6.

Ploiesti Sud Urziceni Slobozia Nou

7.

Ploiesti Triaj Urziceni - Slobozia Veche - Ciulnita Calarasi Sud si retur.

nd rei Fetesti i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Anexa II la CSB 0084 Material rulant motor
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A i B
Tip locomoti
Nr. Locomotiv
40-1085-6
LE 5100 KW
(serie asiu 077)
91 53 0 430109-5
LE 3400 KW
(serie asiu 5118238)
60-0028-5
LE 2100 CP
(serie asiu 184)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
20.

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.

J17/980/1992

CS Partea A

CSA 0018

RO1120120018

nou

nu este cazul

14.06.2012

14.06.2012

14.06.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0087

RO1220120087

nou

nu este cazul

14.06.2012

14.06.2012

14.06.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0087 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

60

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Linia ferat industrial


S.C. CITY GAS S.R.L.

S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CF
Gala i

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

2.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. linia 1
cheu, 3 cheu, remiz , 1 p cur , 2 p cur , 3
cur i 4 p cur

Sta ia CF
Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.

Anexa II la CSB 0087 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 1250 CP

21.

Nr. Locomotiv
81 0075 - 2
(serie asiu 21600)
81 0477 - 0
(serie asiu 25717)

S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.

J13/1439/2009

CS Partea A

CSA 0021

RO1120120021

nou

nu este cazul

22.06.2012

01.07.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0095

RO1220120095

nou

nu este cazul

22.06.2012

01.07.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0095 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Constan a Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Palas Agigea Nord Agigea Ecluz P1 - Constan a Port Terminal Ferry- Boat i retur ;

4.

Palas N vodari Capu Midia i retur;

5.

vodari Doroban u i retur;

6.

Palas Fete ti Bucure ti Nord i retur;

7.

Agigea Nord Agigea Nord Oil Terminal i retur;

8.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur ;

9.

Bucure ti B neasa Chiajna i retur;

10.

Agigea Ecluz Mangalia i retur ;

11.

Chiajna Ploie ti Vest Crngul lui Bot i retur .


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROMNIA EUROEST S.A. Constan a
Atelier hal locomotive

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR
Palas

2.

Linia ferat industrial


S.C. FRIAL S.A. Constan a
Linia 1si 2 Dana 19

S.C. FRIAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona A

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona B

3.

Linia ferat industrial


SERVICII DE EXPLOATARE FEROVIAR
Post 15 Constan a Port Zona B

4.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port
Antesta ia Oil Terminal

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Mol 5

5.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

Sta ia CFR
Agigea Nord

6.

Linia ferat industrial


S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A.

S.C. EUROPEAN METAL SERVICES


S.A.

Sta ia CFR
Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. APM TERMINALS S.R.L

S.C. APM TERMINALS S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Terminal
Ferry - Boat

8.

Linia ferat industrial


CN APM S.A.
Danele 102/103

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. - Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

10.

Linia ferat industrial


CN APM S.A. Constan a
DIGUL DE NORD

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. E&P ROMNIA
ZONA DE PRODUC IE X PETROMAR
Constan a Dana 34

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Zona B

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

61

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

No