Sunteți pe pagina 1din 176

Buletinul AFER

Sumar 3/2012 (mai - iunie)


Documente eliberate de Autoritatea de Siguran
ASFR, din cadrul AFER

Feroviar Romn -

Certificate de siguran Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada
01.05.2012 30.06.2012 ..............................................................................................................................................................

Autoriza ii de siguran acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...................................................................................................................

63

Autoriza ii de punere n func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate eliberate conform OMTI 443/2011
n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..................................................................................................................................................

64

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012 ......................................................................................................................................................

66

Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic eliberate pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV apar innd infrastructurii feroviare
publice conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

69

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de transport feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de transport feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...........................

69

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de manevr feroviar cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii
de manevr feroviar i siguran a circula iei emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .........................

70

Atestate pentru personalul apar innd gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil cu responsabilit i n gestionarea
infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei emise conform OMT 101/2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

70

Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei emise
conform HGR 2299/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ........................................................................................................

70

Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguran ei feroviare eliberate conform OMT 535/2007, completat cu
OMTI 884/2011, n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

73

Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada
01.05.2012 30.06.2012 .....................................................................................................................................................................

74

Duplicate ale autoriza iilor/permiselor pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/
2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

86

Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor pentru conducerea trenurilor directe de marf n sistem simplificat emise conform
OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Romne AFER nr. 1000/627/2009, aprobat de ministrul transporturilor i
infrastructurii, n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

87

Documente eliberate de Organismul Notificat Feroviar Romn


ONFR, din cadrul AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

88

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .

102

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012.................................................................................

103

Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

106

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare eliberate de AFER conform
OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 .....................................................................

106

Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ..

120

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de ncerc ri conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ....................................................................................................................................................................

124

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ..............................................................................................................................................................................

124

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

130

Contracte de inspec ie tehnic ncheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 .

130

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ............................................................................................
Autoriza ii de personal n domeniul controlului nedistructiv ultrasonic emise conform Fi ei UIC 960-O/2001n perioada 01.05.2012
30.06.2012 ...........................................................................................................................................................................................
Atestate personal n domeniul proceselor speciale de sudare emise conform Fi ei UIC 897/1991 n perioada 01.05.2012
30.06.2012..............................................................................................................................................................................................

131
152

Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012..........................................................................................................................................................

152
152
153

Certificate de conformitate pentru sistemul de management al s


ii i securit ii ocupa ionale emise de OCSM - AFER
conform OHSAS 18001:2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ........

153

Certific ate de c onf ormitate pentru sistemul c alit ii emis e de OCSM - AFER c onf orm SR EN ISO 9001:2008 n
perioada 01.05.2012 30.06.2012 .......................................................................................................................................

Documente eliberate de Organismul de Investigare Feroviar Romn OIFR, din cadrul AFER
Rapoarte de investigare finalizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ............................................................................................

154

Documente eliberate de Organismul de Licen e Feroviare Romn OLFR, din cadrul AFER
Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "A" i/sau tip "B" emise/vizate/retrase
conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ............................................

175

Operatorii de transport feroviar care de in licen e de transport feroviar pentru servicii de tip "C" vizate/ modificate/ suspendate/
retrase conform OMT 535/2007 cu modific rile i complet rile ulterioare n perioada 01.05.2012 30.06.2012 ...............................

176

P ub l ic a ie p e ri o di c

ed i tat d e A uto ri tat e a Fe ro v i a r


R ed a c ia B ulet i n ul ui AF E R

Ro m n

- AFER

Sediul: AUTORITATEA FEROVIAR ROMN AFER, Calea Grivi ei 393, sector 1, 010719 Bucure ti
Telefon: 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016; Fax: 021-307 79 82, w w w . af e r . r o
cont virament: RO98 TREZ 7015 025X XX00 0345 deschis la Trezoreria OPERATIV sector 1 Bucure ti
cod fiscal: RO 4283163; cod Bic TREZROBU
Abonamente: Tel. 021-307 22 92, CFR: 91-0888 5092, Fax 021-307 79 82, bogdan_ vintila_afer@yahoo.com (Bogdan VINTIL )
Difuzare: Tel. 021-307 79 52, CFR: 91-0888 5052, Fax 021-307 42 58 (Registratura AFER)
Informa ii suplimentare: Tel. 021-307 79 16, CFR: 91-0888 5016, Fax 021-307 79 82, liliana_banner@yahoo.com (Liliana BANNER)

C o l ec ti vu l d e co o rd o n a r e

i r ed ac i e

Florin Dan ROPOT Director General AFER


Gelu DAE - Director General Adjunct
Cornelia DUMITRESCU Contabil ef AFER
Vasile BELIBOU Director ASFR
Mircea Cristian ARN UTU Director ONFR

Vasile MUNTEANU - ef Serviciu TI AFER


Liliana BANNER expert I, STI - AFER
Sorina CHIRI

economist III, STI - AFER

Bogdan VINTIL economist III, STI - AFER

Drago FLOROIU Director OIFR


Adrian ARION Director OLFR
Ti pa r: STILINVEST COMPANY S.R.L. Bra ov

ISSN 1583-3143
Buletinul AFER apare la 2 luni (6 numere/an) i se distribuie pe baz de abonament. Condi iile de abonare se g sesc pe site AFER www.afer.ro
Revista tip rit este nso it de un DVD cu eviden ele integrale i actualizate ale documentelor emise de AFER.
spunderea asupra corectitudinii datelor publicate n revista tip rit i pe suport magnetic
cade exclusiv n sarcina structurilor organizatorice din cadrul AFER care le-au raportat.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ASFR AFER
Certificate de siguran Partea A i Partea B
eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
* Serviciile de transport feroviar pe c ile ferate din Romnia se clasific n urm toarele tipuri:
a) tip A - transport feroviar de c tori desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
b) tip B - transport feroviar de marf desf urat n interes public i/sau n interes propriu;
c) tip C - numai manevr feroviar n interes public i/sau n interes propriu.
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


1.

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L.

J12/826/2001

CS Partea A

CSA 0018

RO1120110018

reinnoit

RO1120090013

21.09.2011

22.09.2011

22.09.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0073

RO1220120073

actualizat/
modificat

RO1220120016

24.05.2012

24.05.2012

22.09.2013

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0073 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


Caransebe - O elu Ro u Bou ari i retur.
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u Punct de lucru O elul Ro u

Sta ia CF adiacent

S.C. DUCTIL STEEL S.A. Buz u

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Bucure ti
Punct de Lucru Voislova

S.C. OMYA
CALCITA S.R.L.

Sta ia CF
elul Ro u
Sta ia CF
Voislova

Anexa II la CSB 0073 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

Nr. Locomotiv
60 1641 - 4
LDE 2100 CP
(serie asiu 1129)
60 1686 - 9
LDE 2100 CP
(serie asiu 577)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
81- 0795-5
LDH 1250 CP
(serie asiu 25545)
81- 0797-1
LDH 1250 CP
(serie asiu 24501)

1.
2.

1.
2.
2.

S.C. CARGO TRANS VAGON S.A. BUCURE TI

J40/7639/2004

CS Partea A

CSA 0019

RO1120110019

rennoit

RO1120090015

28.09.2011

29.09.2011

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0085

RO1220120085

actualizat/
modificat

RO1220120074

13.06.2012

13.06.2012

29.09.2013

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0085 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Curtici Arad Ilia Simeria - Co lariu Gr. Pod Mure Raco -Bra ov - Bra ov Triaj Predeal Cmpina Ploie ti Vest Chitila Buc.
neasa Pas rea Fete ti Medgidia Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B

3.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

4.

Dornesti - Suceava Vere ti Pa cani Bac u Roman Adjud M

5.

Buz u Buz u Ram. Boboc Mara

6.

Bac u Roznov i retur;

7.

Fieni Trgovi te Trgovi te Nord -I.L.Caragiale Ploie ti Vest Ploie ti Sud Buz u Buz u Sud - F urei Barbo i Barbo i Ram.
Siret Barbo i Triaj Tecuci M
esti - Adjud i retur;

8.

Chitila Videle Craiova Filia i Caransebe Lugoj Timi oara Nord i retur;

9.

Chitila Titu Gole ti Pite ti Bradu de Sus Bradu Rafin rie Prvu Coste ti Slatina Piatra Olt i retur;

10.

Sibiu Podu Olt Govora B beni Piatra Olt Caracal i retur;

11.

Berceni Post mac. Pope ti Leordeni Jilava - Chiajna Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Post 17 Bucure ti B neasa - Bucure ti Nord
Depoul CFR Bucure ti C tori i retur;

i retur;
ti Buz u Ram. Boboc F urei

nd rei Fete ti

i retur;

ti - Adjud i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


12.

Chitila - Bucure ti Nord i retur;

13.

Chitila - Buftea Ploie ti Sud i retur;

14.

Gole ti - Coste ti - Ro iori Nord HM Salcia Teleorman Turnu M gurele Port i retur;

15.

Caransebe Lugoj - Semenic Timi oara Sud Timi oara Nord Arad Arad Vest i retur;

17.

Titu Trgovi te i retur;

18.
19.

ra i Sud Ciulni a Slobozia Veche

ndrei

i retur;

nd rei Slobozia Veche Urziceni Ploie ti Sud i retur;

20.

Cop a Mic Sibiu Sibiu Triaj Vin u de Jos i retur;

21.

Suceava - Pa cani Trgu Frumos Ia i i retur;

22.

Caracal Corabia i retur;

23.

Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani Simeria Pesti

24.

Chitila P.M. Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea Pas rea i retur;

25.

Bra ov Podu Olt Sibiu i retur;

26.

Ploie ti Crng - Ploie ti Vest Ploie ti Sud Ploie ti Est i retur;

27.

Cop a Mic - Blaj Co lariu Gr. P. Mure Teiu R zboieni Ludu - Trgu Mure Deda i retur;

28.

Ploie ti Est Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud Dmbu H.M. Ghighiu i retur;

30.

Ploie ti Sud Ploie ti Nord i retur;

31.

Ploie ti Est Ram. Ploie ti Est Post 1 - Ploie ti Nord i retur;

32.

Arad Sntana Ciumeghiu Oradea Vest Episcopia Bihor i retur;

33.

Bra ov Siculeni Ghime - Adjud i retur;

34.

Mogo oaia Post Macaze R3 Buciumeni - Buftea i retur;

35.

reni Ramifica ia S

i retur;

reni Buftea i retur;

36.

Ghighiu Ramifica ia Corl te ti Corl te ti H.M. Arm

37.

Gole ti - Fusea H.M. R1 Titu R2 Titu - Nucet i retur;

38.

Timi oara Nord - Aradu Nou Ram. Glogov

39.

Oradea Ale d Huedin Cluj Napoca R zboieni i retur;

40.

Filia i Turceni Amaradia - Trgu Jiu i retur;

41.

Bra ov - Siculeni Vo

42.

ti -

nd rei i retur;

Traversare Glogov

i retur;

beni Dej i retur;

zboieni Cojocna Ram. Dej - Dej Jibou Zal u Nord S rm

ag imleul Silvaniei Oradea i retur;

43.

Petro ani - Simeria Triaj Ram. Simeria Turda ibot - Vin u de Jos i retur;

44.

Vaslui Crasna Brlad - Tecuci Ram. Frunzeasca Tecuci Nord Tecuci - Tecuci Ram. Cosme ti - Adjud i retur;

45.

taia Voiteni - Jebel Timi oara Sud Ram. Modo Timi oara Nord

i retur;

46.

Voluntari HM P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud - Bucure ti Sud P. Mac. Abator P. Mac. Pope ti Leordeni - Berceni
HM i retur;

47.

Voluntari HM R2 Pantelimon Pantelimon - Bucure ti B neasa i retur;

48.

Bucure ti B neasa - P. Mac. Ram. Voluntari P. Mac. R1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud i retur;

49.

Tulcea Ora Tulcea M rfuri Mihai Viteazu HM Medgidia i retur;

50.

Videle R2 Videle R dule ti Giurgiu Nord i retur;

51.

Caracal - Ciolpani HM R1 Videle R2 Videle R dule ti HM Giurgiu Nord i retur;

52.

Bra ov Z rne ti i retur;

53.

Medgidia Doroban u N vodari Capu Midia i retur.

54.

Capu Midia Constan a M rfuri - Palas i retur.

55.

Barbo i - Barbo i Triaj - M lina i retur;

56.

Caransebe Re

57.

Voiteni Stamora Moravi a i retur;

58.
59.
60.

a Sud G taia Voiteni i retur;

cuieni Bihor Valea lui Mihai i retur;


Barbo i Gala i Brate

i retur;

tu a - Barbo i Gala i Brate

i retur;

61.

Pite ti Curtea de Arge

62.

Ucea Victoria i retur;

63.

Gole ti Ciume ti Schitu Gole ti Cmpulung Arge el i retur;

64.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

65.

Mogo oaia C ciula i Fierbin i Arm

66.

elu Ro u Caransebe Lugoj Ilia Simeria i retur;

16.

i retur;

ti - Urziceni -

nd rei i retur;

nd rei Cire u F urei Ram. Cire u F urei Ram. Dedule ti Dedule ti - Braila i retur;

67.

Cluj Napoca Apahida Ram. Cojocna Jucu HM Dej i retur;

68.

Co lariu Teiu R zboieni i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


69.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

70.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

71.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Chitila i retur;

72.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Chiajna i retur;

73.

Bucure ti Triaj Post Giule ti Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

74.

Chitila Brazi Ghighiu i retur;

75.

Zorleni F lciu i retur;

76.

Ia i Socola i retur;

77.

Ro iori Nord - Zimnicea i retur;

78.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest - Ploie ti Crng i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L.
Bucure ti Punct de lucru C ra i

Sta ia CF adiacent

S.C. CARGILL AGRICULTURA S.R.L.


Bucure ti

ra i Sud

2.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L.
Constan a

S.C. TTS OPERATOR S.A. Constan a

Agigea Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. RAFINARIA ASTRA ROMNA S.A.

S.C. RAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.

Ghighiu

4.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

S.C. DON CARLOS S.R.L. Timi oara

5.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Dorne ti

6.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa 2B

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Palas

8.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozitul Nord - Rampa Ti ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia Palas

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Port Antesta ie OIL
TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia Constan a Port Mol 5

10.

Linia ferat industrial


S.C. OMV - PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite ti:
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV - PETROM S.A.

H.M. Bradu Rafin rie

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite tiRampa Gaze

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

12.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite tiRampa Ulei

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

13.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti Punct de lucru ARPECHIM Pite ti:
Petrochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu Rafin rie

14.

Linia ferat industrial


S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti -Punct de lucru ARPECHIM Pite tiPeteochimie

S.C. OMV- PETROM S.A. Bucure ti

H.M. Bradu de Sus

15.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala
Oltenia S.R.L. P.L. Drobeta Turnu
Severin

S.C. REMAT SCHOLTZ Filiala Oltenia


S.R.L.

Drobeta Turnu Severin M rfuri

16.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozit PETROM Bucure ti Sud

S.C. OMV PETROM S.A.

Jilava

17.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a
Digul de Nord

Compania Na ional Administra ia


Porturilor Maritime S.A. Constan a

Constan a Port Zona A

18.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.A.

H.M. Turni or

taia

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


19.

Linia ferat industrial


S.C. CARGILL CEREALE S.R.L.
Bucure ti Siloz Bucu

S.C. CARGILL CEREALE S.R.L.

H.M. Bucu

20.

Linia ferat industrial


S.C. ZAH RUL S.A.

S.C. ZAH RUL ORADEA S.A.

Episcopia Bihor

21.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. CARANI

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

22.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. RAIL MANAGEMENT S.R.L.

Ploie ti Est

23.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM Pope ti Leordeni

24.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Cernele

25.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER S.R.L. Sebe
Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER


S.R.L. Sebe Sucursala R
i

Dorne ti

26.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

27.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Bra ov
Sta ia CF Bra ov Triaj

28.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF Sibiu
Sta ia CF Sibiu Triaj

29.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
Bucure ti C tori

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

30.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

31.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

32.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

33.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

34.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

35.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

36.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Dej Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

37.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Simeria

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

38.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Oradea

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Oradea

39.
40.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive
tori Ia i-SELC Bac u
Linia ferat industrial
Remiza de Locomotive Br ila

ile Calacea

tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Br ila

S.N.T.F.C. CFR C

41.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Marf
Piatra Olt

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

42.

Linia ferat industrial


Remiza Locomotive Rosiori

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Ro iori Nord

43.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pa cani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Pa cani

44.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Buz u

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Buz u

45.

Linia ferat industrial


Depoul Exploatare Locomotive Marf Palas

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Palas

46.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Caransebe

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Caransebe

47.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Gole ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Gole ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


48.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Fete ti

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Fete ti

49.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Craiova

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Craiova

50.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Chitila

51.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Ploie ti

52.

Linia ferat industrial


Depoul CFR Marf Bucure ti Triaj
Punct de Alimentare Echipare Giurgiu

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Giurgiu

53.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Pite ti

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Pite ti

54.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Petro ani

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Petro ani

55.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Trgu Mure

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
rgu Mure

56.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Adjud

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Adjud

57.

Linia ferat industrial


Remiza de Locomotive Dr. Turnu
Severin

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Dr. Turnu Severin

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF Ploie ti Sud


Sta ia CF Ploie ti Triaj

Anexa II la CSB 0085 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
91 53 0476555 - 4
LE 6600 KW
(serie asiu 660)
91 53 3 189700-8
LE 6400 KW
(serie asiu 21609)
91 53 3 189701-6
LE 6400 KW
(serie asiu 21610)
40 0254 - 9
LE 5100 KW
(serie asiu 301)
40-0678-9
LE 5100 KW
(serie asiu 783)
40-0725-8
LE 5100 KW
(serie asiu 829)
40-0791-0
LE 5100 KW
(serie asiu 254944)
91 53 0460091- 8
LE 4400 KW
(serie asiu 091)
91 53 0 462001-5
LE 4400 KW
(serie asiu 032)
91 53 0 462121-1
LE 4400 KW
(serie asiu 188)
92 53 2 016750 - 3
LDE 2720 CP
(serie asiu 21406)
92 53 2 016751 - 1
LDE 2720 CP
(serie asiu 21407)
60-0169-7
LDE 2100 CP
(serie asiu169)
60-0202-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 202)
60-0455-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 635)
60-1216-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1877)
60-1626-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 2370)
60 1642 - 2
LDE 2100 CP
(serie asiu 2242)
60 1654 - 7
LDE 2100 CP
(serie asiu 2294)
69 0028 - 6
LDE 1250 CP
(serie asiu 24630)
69-0051-8
LDE 1250 CP
(serie asiu 23712)
69-0052-6
LDE 1250 CP
(serie asiu 24773)
69-0073-2
LDE 1250 CP
(serie asiu 24776)
69-0078-1
LDE 1250 CP
(serie asiu 24276)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


3.

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

TFG

J12/2165/2005

CS Partea A

CSA 0022

RO1120110022

Reinnoit

RO1120090020

26.10.2011

30.10.2011

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0080

RO1220120080

actualizat/
modificat

RO1220120069

05.06.2012

05.06.2012

30.10.2013

tip A si B , inclusiv transport


de m rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0080 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.
2.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Boboc H.m. Buz u Ram.Boboc Buz u Sud i retur;

4.

Buz u Ploie ti Est Ploie ti Sud i retur;

5.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest Cmpina Predeal Bra ov Augustin Rupea Sighi oara Cop a Mic Blaj Co lariu Gr. Podu Mure
Teiu R zboieni C ra i Turda Ram.Turda Cmpia Turzii Apahida Cluj Napoca Est Cluj Napoca i retur;

6.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

7.

Dej Jibou S rm

8.

Slobozia Sud Ciulni a Jeg lia - Fete ti i retur;

9.

Slobozia Sud Slobozia Veche

10.

Bra ov Ciceu Vosl beni Chileni i retur;

11.

Ploie ti Vest Brazi - Chitila Chiajna Bucure ti Progresu i retur;

12.

Chiajna Bucure ti Nord Depoul Bucure ti C

13.

Sec ia/Ruta de circula ie


Borze ti Bac u Adjud M
ti Foc ani Rmnicu S rat Buz u F urei - Ram.Cire u Cire u Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port MOL 5 / Agigea Nord i retur;

urei Tecuci M

nd rei Fete ti - Medgidia

tori Ram.Dej Gr. B Dej - Beclean pe Some Salva Ilva Mic

i retur;

ag imleul Silvaniei i retur;


nd rei i retur;

tori i retur;

ti i retur;

14.

Adjud Bac u Roman Buh ie ti Crasna Brlad Tecuci i retur;

15.

Tecuci endreni Barbo i Triaj Barbo i Cab. 1 V deni F urei i retur;

16.

Bra ov Triaj Drste i retur;

17.

Ploie ti Sud - Ram. Ploie ti Triaj- Brazi i retur;

18.

Chitila Bucuresti Nord i retur;

19.

Bucure ti Nord Bucure ti B neasa Lehliu Dlga Ciulni a i retur;

20.

Ploie ti Sud- Urziceni Slobozia Veche i retur;

21.

Co lariu Gr. Podu Mure Co lariu Alba Iulia Vin u de Jos ibot Or
Glogov Arad Arad Vest i retur;

22.

Arad Utvini u Nou - Sntana imand N dab Chi ineu Cri Zerind Ciumeghiu Salonta Cefa Le Bihor Oradea Vest
Episcopia Bihor i retur;

23.

Oradea Vest Oradea Episcopia Bihor i retur;

24.

Simeria Simeria Triaj B cia C lan B i C lan Bretea Strei Subcetate B


ti Baru Mare Meri or B ni a Ram. Petro ani
Petro ani Livezeni Lainici Valea Sadului Parng Ecaterina Teodoroiu Trgu Jiu Ram. Budieni Amaradia Rogojelu Rovinari
Plop oru Turceni Ram. Filia i Gura Motrului - Filia i i retur;

25.

Ciulni a Ciulni a Post t. Vod C

26.

Arad Ram. Glogov Aradu Nou Valea Viilor Or oara B ile C lacea Snandrei Rona Triaj Gr. D Timi oara Nord Ram.
Modo Timi oara Sud Semenic Saco u Mic Buzia Lugoj Co teiu Mare M
tur F get Margina Holdea Dobra Ilia i
retur;

27.

Borze ti Bac u One ti Trgu Ocna HM Dofteana Bac u Valea Uzului Com ne ti - Ghime Livezi Ciuc Siculeni i retur;

28.

Buftea P.mac.R3 Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Ram. Pas rea - Pas rea i retur;

29.

Ilva Mic Floreni Dorni oara i retur;

30.

Beclean pe Some Deda Vo

31.

Cojocna Ram. Jucu Ram. Cojocna Jucu i retur;

32.

Dej C

33.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Valea lui Mihai Carei Satu Mare - Halmeu i retur;

34.

Jibou Ulmeni S laj Baia Mare Satu Mare i retur;

35.

Trgovi te Nord Trgovi te Titu Gole ti Pite ti Ro iori Nord Caracal Craiova Filia i Gura Motrului Strehaia Lugoj

36.

Chiajna Videle Ro iori Nord i retur;

37.

Ploie ti Vest Trgovi te Nord Fieni i retur;

38.

Oradea Oradea Est i retur;

39.

Vrteju Jilava Berceni P.mac. Pope ti Leordeni Bucure ti Sud - Voluntari Pas rea i retur;

40.

Bac u Piatra Neam - Bicaz i retur;

41.

Turda Simeria Triaj i retur;

tori Ram. Dej C

ra i Nord C

tie Simeria Deva Mintia Ilia S vr in Radna

ra i Sud i retur;

beni i retur;

eiu HM i retur;

42.

cuieni Bihor Ram. Diosig - Trgu or Bihor Hm Marghita Suplacu de Barc u - imleu Silvaniei i retur;

43.

Timi oara Nord Ram. Modo - Timi oara Sud Timi oara C.E.T. Jebel Voiteni - Stamora Moravi a i retur;

44.

Arad Vest Pecica - N dlac i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i retur;

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


45.

Gole ti Ram. Gole ti - Bradu de Sus i retur;

46.

Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

47.

Deva Ram. Mintia P uli Lunca - P uli Lunca Gr.T i retur;

48.

Rona Triaj Ram. Rona Triaj Cap Y Dude tii Noi Hm Biled Satu Nou - Lovrin Snnicolau Mare Dude tii Vechi Hm - V lcani i
retur;

49.

Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;

50.

Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

51.

Ploie ti Vest Ploie ti Triaj i retur;

52.

Ploie ti Est Dmbu - Ghighiu Brazi i retur;

53.

Barbo i Triaj Gr.A Ram. Barbo i Triaj Barbo i File ti Ramifica ia CSG Ramifica ia Tunel - Gala i i retur;

54.

Arad Sofronea Curtici i retur ;

55.

Co lariu Teiu

56.

Chitila Ram. S

57.

Roman S
oani Mirce ti Muncel Pa cani Triaj Pa cani Lespezi Dolhasca Liteni Vere ti V ratec Suceava Suceava
Nord i retur;

58.

Ploie ti Sud Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

59.

Ploie ti Est Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

60.

Simeria Brcea Mic Pesti

61.

Barbo i Triaj A/B M lina i retur;

62.

Re

63.

Capu Midia Palas i retur;

64.

Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

65.

Caracal Ramnicu Valcea i retur ;

66.

i retur ;
reni S

a Nord Caransebe

reni Cioc ne ti Ghergani Titu i retur;

i retur;

i retur;

rm sag Carei i retur ;

67.

Cmpia Turzii Turda H.M. i retur;

68.

Pa cani Triaj Ruginoasa - Podu Iloaiei Ia i - Socola i retur ;

69.

Pa cani Triaj - Pa cani Ram.Pa cani - Ruginoasa i retur ;

70.

Piatra Olt Slatina - Coste ti i retur;

71.

Caransebe O elu Ro u i retur;

72.

Buftea P.mac. R3 Buciumeni P.mac. R1 Buciumeni Ram. S

73.

Barbo i C tu a i retur;

74.

Timi oara Nord Lugoj i retur;

75.

Videle Giurgiu Sud i retur;

76.

Rmnicu Vlcea Podu Olt Sibiu Cop a Mic

77.

Sibiu Vin u de Jos i retur;

78.

Mogo oaia Arm

79.

Urziceni F urei i retur;

80.

Buz u Nehoia u i retur;

81.

Oradea Est Holod i retur;

82.

reni - S

reni i retur;

i retur;

ti i retur;

zboieni Trgu Mure Deda i retur;

83.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Buc.Triaj Post 17 Bucure tii Noi Chiajna i retur;

84.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Pajura HM. Chitila i retur;

85.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

86.

Dorne ti Gura Putnei i retur;

87.

Craiova Piatra Olt i retur;

88.

Medgidia Tulcea Ora

89.

i retur;

el Bistri a Nord i retur;

90.

Voiteni G taia - Re

91.

Filia i C rbune ti Tg.Jiu i retur;

92.

Giurgiu Nord Ruse Triaj i retur;

93.

Timi oara Nord Timi oara Vest Peciu Nou i retur;

94.

Ro iori Nord Turnu M gurele Port i retur;

95.

Aradu Nou Snnicolau Mare Vlcani i retur;

96.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

97.

Blaj Trn veni Sovata - Praid i retur;

98.

Timi oara Nord Jimbolia i retur;

99.

a Sud i retur;

elu Ro u Bou ari i retur;

100.

Gala i Brlad i retur;

101.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


102.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

103.

Gole ti Ciume ti i retur;

104.

Palas Agigea Nord Oil Terminal i retur;

105.

Dorne ti Suceava Nord i retur;

106.

Botiz H.M. Negresti Oa

107.

Salva Vi eu de Jos Leordina i retur;

108.

Simeria - Hunedoara i retur;

109.

Timi oara Sud Ram.Modo Ram.Pav.CFR Ram.1 Jimbolia - Ram.Rona Triaj Rona Triaj - Ram.Rona Triaj Cap Y Snandrei i
retur;

110.

Titan Sud Olteni a i retur.

i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

10

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. REMARUL 16 Februarie S.A.
Cluj - Napoca

S.C. ARGUS S.A. S.C. REMARUL 16


Februarie S.A. Cluj - Napoca

Sta ia CF
Cluj - Napoca

2.

Liniile Antesta iei Episcopia Bihor

C.N.C.F. CFR S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

3.

Linia ferat industrial


S.C. METALURGICA TRANSILVAN
AIUD S.A.

S.C. METALURGICA TRANSILVAN


AIUD S.A.

H.M.
Aiud

4.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

5.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE
BETOANE S.A.
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE


S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

6.

Linia ferat industrial


S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM
PRODUCTS S.R.L.

S.C. MOL ROMNIA PETROLEUM


PRODUCTS S.R.L.

Sta ia CF
Tileagd

7.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.
Sucursala Oradea

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A.

8.

Linia ferat industrial


Societatea Na ional a S rii S.A.
Bucure ti Sucursala Salina Ocna Dej

Societatea Na ional a
rii S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Dej C tori

9.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Depozit Cluj Napoca

S.C. LUKOIL
ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

10.

Linia ferat industrial


S.C. S&M.G. SR.L i
COPROPRIETARII

S.C. S&M.G. SR.L

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

11.

Linia ferat industrial


S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

12.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

13.

Linia ferat industrial


S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

S.C. SNB OIL GROUP S.R.L.

H.M.
Timi eni

14.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

H.M.
Berceni

15.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

P.M.
Pope ti Leordeni

16.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Agigea Nord

17.

Linia Ferat Industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.
Mioveni

S.C. AUTOMOBILE
DACIA S.A.

Sta ia CF
Ciume ti

18.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernelele

19.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Sucursala


Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

21.

Linia ferat industrial


S.C. SOUFFLET MAL
ROMNIA S.A. Sucursala Buz u

S.C. SOUFFLET MAL


ROMNIA S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
orhei

H.M.
Buz u Sud

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa II la CSB 0080 Material rulant motor
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
47-1001-8
LE 6600 KW
(serie asiu 1066)
41-0905-4
LE 5100 KW
(serie asiu 1055)
40-0048-5
LE 5100 KW
(serie asiu 048)
40-0622-7
LE 5100 KW
(serie asiu 727)
40-0709-2
LE 5100 KW
(serie asiu 701)
40-0728-2
LE 5100 KW
(serie asiu 833)
40-0789-4
LE 5100 KW
(serie asiu 939)
40-0881-9
LE 5100 KW
(serie asiu 1031)
43-0014-1
LE 3400 KW
(serie asiu 0014)
60-0412-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 552)
60-0460-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 640)
60-0657-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 971)
60-0705-8
LDE 2100 CP
(serie asiu 1025)
60-0716-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1037)
60-0783-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 1169)
60-1568-9
LDE 2100 CP
(serie asiu 932)
60-1006-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1560)
92 55 0609-006-5
LDE 2100 CP
(serie asiu 155)
92 55 0609-007-3
DE 2100 CP
(serie asiu 154)
92 55 0429-001-4
LDE 1250 CP
(serie asiu 24287)
6900617
LDH 1250 CP
(serie asiu 24292)
8107880
LDH 1250 CP
(serie asiu 22251)
8108078
LDH 1250 CP
(serie asiu 25680)
8108086
LDH 1250 CP
(serie asiu 24687)
8108680
LDH 1250 CP
(serie asiu 23093)
8108722
LDH 1250 CP
(serie asiu 23131)
8109134
LDH 1250 CP
(serie asiu 22225)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
85- 0169 - 4
LDH 700 CP
(serie asiu 21458)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Nr. Crt.
1.
4.

Societatea Na ional de Transport Feroviar de Marf CFR MARF S.A.

CFR
MARF

J/40/9775/1998

CS Partea A

CSA 0024

RO1120110024

reinnoit

RO1120090021

04.11.2011

10.11.2011

10.11.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0060

RO1220120060

actualizat/
modificat

RO1220110187

07.05.2012

07.05.2012

10.11.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0060- Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


SEC IILE DE CIRCULA IE DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR FERATE ROMNE, NSCRISE N LIVRETELE CU
MERSUL TRENURILOR DE MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

11

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


STA IILE DE CALE FERAT DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE MARF
DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

2.

EMISE

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

LINIILE STA IILOR DE CALE FERAT DE PE SEC IILE DE CIRCULA IE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE
MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.

2.

LINIILE FERATE INDUSTRIALE RACORDATE LA STA IILE DE CALE FERAT DE PE INFRASTRUCTURA FEROVIAR A C ILOR
FERATE ROMNE NSCRISE N LIVRETELE CU MERSUL TRENURILOR DE MARF EMISE DE C TRE C.N.C.F. CFR S.A.,
AUTORIZATE N CONFORMITATE CU LEGISLA IA N VIGOARE.
Anexa II la CSB 0060 Material rulant motor

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

12

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
LE 6600 kW
91 53 0 474001-1 (serie de asiu 590)
LE 6600 kW
91 53 0 474002-9(serie de asiu 580)
LE 6600 kW
91 53 0 474003-7(serie de asiu 546)
LE 6600 kW
91 53 0 474004-5(serie de asiu 499)
LE 6600 kW
91 53 0 474005-2(serie de asiu 558A)
LE 6600 kW
91 53 0 474006-0(serie de asiu 725)
LE 6600 kW
91 53 0 474007-8 (serie de asiu 746)
LE 6600 kW
91 53 0 474008-6(serie de asiu 756)
LE 6600 kW
91 53 0 474009-4(serie de asiu 724)
LE 6600 kW
91 53 0 474010-2(serie de asiu 753)
LE 6600 kW
91 53 0 474011-0(serie de asiu 198)
LE 6600 kW
91 53 0 474012-8 (serie de asiu 606)
LE 6600 kW
91 53 0 474013-6(serie de asiu 702)
LE 6600 kW
91 53 0 474014-4(serie de asiu 497)
LE 6600 kW
91 53 0 474015-1(serie de asiu 556)
LE 6600 kW
91 53 0 474016-9(serie de asiu 874)
LE 6600 kW
91 53 0 474017-7(serie de asiu 650)
LE 6600 kW
91 53 0 474018-5(serie de asiu 680)
LE 6600 kW
91 53 0 474019-3(serie de asiu 624)
LE 6600 kW
91 53 0 474020-1(serie de asiu 697)
LE 6600 kW
91 53 0 474021-9(serie de asiu 814)
LE 6600 kW
91 53 0 474022-7(serie de asiu 772)
LE 6600 kW
91 53 0 474023-5(serie de asiu 134280)
LE 6600 kW
91 53 0 474024-3(serie de asiu 273)
LE 6600 kW
9153047 4025 0(serie de asiu 382)
LE 6600 kW
9153047 4026 8(serie de asiu 925332)
LE 6600 kW
9153047 4027 6(serie de asiu 782)
LE 6600 kW
9153047 4028 4(serie de asiu 704)
LE 6600 kW
9153047 4029 2(serie de asiu 753)
LE 6600 kW
9153047 4030 0(serie de asiu 773)
LE 6600 kW
9153047 4031 8(serie de asiu 367)
LE 6600 kW
9153047 4032 6(serie de asiu 589)
LE 6600 kW
9153047 4033 4(serie de asiu FS)
LE 6600 kW
9153047 4034 2(serie de asiu 791)
LE 6600 kW
9153047 4035 9(serie de asiu 571)
LE 6600 kW
9153047 4036 7(serie de asiu FS)
LE 6600 kW
9153047 4038 3(serie de asiu 578)
LE 6600 kW
9153047 4039 1(serie de asiu 821)
LE 6600 kW
9153047 4040 9(serie de asiu 5986)
LE 6600 kW
9153047 4041 7(serie de asiu 551)
LE 5100 kW
40 0007 1(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0012 1(serie de asiu 37)
LE 5100 kW
40 0015 4(serie de basic FS)
LE 5100 kW
40 0020 4(serie de basic 4465)
LE 5100 kW
40 0022 0(serie de asiu 165884)
LE 5100 kW
40 0041 0(serie de asiu 706)
LE 5100 kW
40 0045 1(serie de asiu 10004)
LE 5100 kW
40 0052 7(serie de asiu 182)
LE 5100 kW
40 0071 7(serie de asiu 1072)
LE 5100 kW
40 0076 6(serie de asiu 45832)
LE 5100 kW
40 0083 2(serie de asiu 43832)
LE 5100 kW
40 0088 1(serie de asiu 98)
LE 5100 kW
40 0095 6(serie de asiu 11552)
LE 5100 kW
40 0099 8(serie de asiu 109)
LE 5100 kW
40 0118 6(serie de asiu 136)
LE 5100 kW
40 0130 1(serie de asiu 166)
LE 5100 kW
40 0134 3(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0146 7(serie de asiu FS)
LE 5100 kW
40 0149 1(serie de asiu 120122)
LE 5100 kW
40 0150 9(serie de asiu 700197)
LE 5100 kW
40 0169 9(serie de asiu 139436)
LE 5100 kW
40 0176 4(serie de asiu 138888)
LE 5100 kW
40 0191 3(serie de asiu 238)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW

40 0213 5(serie de asiu 121810)


40 0214 3(serie de asiu 287)
40 0222 6(serie de asiu 269)
40 0232 5(serie de asiu 199)
40 0238 2(serie de asiu 4516)
40 0239 0(serie de asiu 286)
40 0243 2(serie de asiu 582)
40 0256 4(serie de asiu 303)
40 0259 8(serie de asiu 121810)
40 0260 6(serie de asiu 307)
40 0262 2(serie de asiu 309)
40 0270 5(serie de asiu 21810)
40 0273 9(serie de asiu 320)
40 0279 6(serie de asiu 1012694)
40 0288 7(serie de asiu 343)
40 0299 4(serie de asiu 18498)
40 0315 8(serie de asiu 118196)
40 0317 4(serie de asiu 422)
40 0330 7(serie de asiu 293420)
40 0341 4(serie de asiu 403)
40 0342 2(serie de asiu FS)
40 0375 0(serie de basic 457)
40 0413 1(serie de asiu 505)
40 0425 5(serie de asiu FS)
40 0439 6(serie de asiu 531)
40 0447 9(serie de asiu 552)
40 0450 3(serie de asiu 251)
40 0461 0(serie de asiu 70279)
40 0466 9(serie de asiu 571)
40 0468 5(serie de asiu 20573)
40 0470 1(serie de asiu 575)
40 0473 5(serie de asiu 200357)
40 0476 3(serie de asiu 925332)
40 0479 2(serie de asiu 920367)
40 0480 0(serie de asiu FS)
40 0483 4(serie de asiu 251392)
40 0489 1(serie de asiu FS)
40 0491 7(serie de asiu 596)
40 0492 5(serie de asiu FS)
40 0497 4(serie de asiu 602)
40 0499 0(serie de asiu 752)
40 0500 5(serie de asiu 605)
40 0503 0(serie de asiu 608)
40 0511 2(serie de asiu 617)
40 0515 3(serie de asiu 620)
40 0524 5(serie de asiu 700403)
40 0525 2(serie de asiu 893120)
40 0526 0(serie de asiu 293430)
40 0530 2(serie de asiu FS)
40 0533 6(serie de asiu 221007)
40 0536 9(serie de asiu 757)
40 0541 9(serie de asiu 07646B)
40 0544 1(serie de asiu 649)
40 0547 6(serie de asiu 652A)
40 0554 2(serie de asiu FS)
40 0556 7(serie de asiu FS)
40 0558 3(serie de asiu 663)
40 0563 3(serie de asiu 107766)
40 0566 6(serie de asiu 671)
40 0570 8(serie de asiu 807)
40 0572 4(serie de asiu 677)
40 0573 2(serie de asiu 678)
40 0576 5(serie de asiu 917429)
40 0580 7(serie de asiu 685)
40 0585 6(serie de asiu 917420)
40 0600 3(serie de asiu 705)
40 0603 7(serie de asiu 709)
40 0608 6(serie de asiu 713B)
40 0610 2(serie de asiu 726)
40 0625 0(serie de asiu 730B)
40 0633 4(serie de asiu 738)
40 0634 2(serie de asiu FS)
40 0636 7(serie de asiu 741)
40 0638 3(serie de asiu 143)
40 0644 1(serie de asiu 749)
40 0652 4(serie de asiu 134790)
40 0657 3(serie de asiu 762B)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

13

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

14

LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 5100 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW

40 0659 9(serie de asiu 764)


40 0663 1(serie de asiu FS)
40 0665 6(serie de asiu 770)
40 0672 2(serie de asiu777)
40 0673 0(serie de asiu 923817)
40 0696 1(serie de asiu 801)
40 0698 7(serie de asiu 808)
40 0702 7(serie de asiu 812)
40 0713 4(serie de asiu 818)
40 0726 6(serie de asiu 831)
40 0737 3(serie de basic 842)
40 0740 7(serie de asiu 845)
40 0745 6(serie de asiu 14098)
40 0746 4(serie de asiu 250017)
40 0750 6(serie de asiu 853)
40 0757 1(serie de asiu 111238)
40 0771 2(serie de asiu 255893)
40 0776 1(serie de asiu 926)
40 0779 5(serie de asiu 926)
40 0788 6(serie de asiu938)
40 0792 8(serie de asiu 910261)
40 0793 6(serie de asiu943)
40 0805 8(serie de asiu FS)
40 0812 4(serie de asiu 933731)
40 0813 2(serie de asiu 266367)
40 0816 5(serie de asiu 967)
40 0825 6(serie de asiu 975)
40 0828 0(serie de asiu 933771)
40 0830 6(serie de asiu 980)
40 0833 0(serie de asiu 983A)
40 0834 8(serie de asiu 984)
40 0835 5(serie de asiu 985)
40 0841 3(serie de asiu 841)
40 0845 4(serie de asiu 995)
40 0847 0(serie de asiu 997)
40 0849 6(serie de asiu 999)
40 0850 4(serie de asiu 1000)
40 0851 2(serie de asiu 1002)
40 0852 0(serie de asiu 1002)
40 0853 8(serie de asiu 1003)
40 0856 1(serie de asiu 1006)
40 0859 5(serie de asiu 252147)
40 0862 9(serie de asiu 1012)
40 0866 0(serie de asiu 1016)
40 0867 8(serie de asiu 1017)
40 0868 6(serie de asiu 1018)
40 0869 4(serie de asiu 1019)
40 0870 2(serie de asiu 1020)
40 0874 4(serie de asiu 1024)
40 0875 1(serie de asiu 913809)
40 0877 7(serie de asiu FS)
40 0883 5(serie de asiu 1033)
40 0887 6(serie de asiu FS)
40 0890 0(serie de asiu 701040)
40 0893 4(serie de asiu769)
40 0894 2(serie de asiu 1044)
40 0897 5(serie de asiu 918178)
40 0901 5(serie de asiu 1051)
40 0903 1(serie de asiu 913778)
40 0909 8(serie de asiu FS)
40 0910 6(serie de asiu 1060)
40 0911 4(serie de asiu1061)
40 0914 8(serie de asiu 1068)
40 0917 1(serie de asiu FS)
40 0918 9(serie de asiu 920367)
40 0921 3(serie de asiu 1011)
40 0923 9(serie de asiu 1073)
41 0601 9(serie de asiu FS)
41 0787 6(serie de asiu FS)
9153047 0412 4(serie de asiu 504)
9153047 0417 3(serie de asiu 514)
9153047 0422 3(serie de asiu 520)
9153047 0467 8(serie de asiu 572)
9153047 0485 0(serie de asiu 485)
9153047 0832 3(serie de asiu 982)
43 0007 5(serie de asiu FS)
43 0041 4(serie de asiu FS)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.

LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LE 3400 kW
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP

43 0063 8(serie de asiu FS)


43 0098 4(serie de asiu FS)
43 0104 0(serie de asiu FS)
43 0110 7(serie de asiu FS)
43 0115 6(serie de asiu FS)
43 0125 5(serie de asiu FS)
60 0120 0(serie de asiu 120)
60 0125 0(serie de asiu 125)
60 0175 4(serie de asiu 175)
60 0273 7(serie de asiu FS)
60 0296 8(serie de asiu 1800)
60 0298 4(serie de asiu FS)
60 0330 5(serie de asiu 424)
60 0366 9(serie de asiu 366)
60 0498 6(serie de asiu FS)
60 0510 2(serie de asiu FS)
60 0582 1(serie de asiu 15377)
60 0604 3(serie de asiu 871)
60 0606 8(serie de asiu 873)
60 0614 2(serie de asiu FS)
60 0623 3(serie de asiu FS)
60 0633 2(serie de asiu 945)
60 0646 4(serie de asiu FS)
60 0650 6(serie de asiu 964)
60 0664 7(serie de asiu FS)
60 0672 0(serie de asiu 1181)
60 0673 8(serie de asiu 66)
60 0682 9(serie de asiu 999)
60 0684 5(serie de asiu FS)
60 0688 6(serie de asiu 1005)
60 0726 4(serie de asiu FS)
60 0735 5(serie de asiu 1113)
60 0751 2(serie de asiu 1092)
60 0771 0(serie de asiu 138067)
60 0773 6(serie de asiu FS)
60 0784 3(serie de asiu 1170)
60 0796 7(serie de asiu FS)
60 0812 8(serie de asiu 1198)
60 0830 4(serie de asiu 1252)
60 0836 1(serie de asiu 1256)
60 0845 2(serie de asiu 1308)
60 0855 1(serie de asiu 1318)
60 0857 7(serie de asiu 1320)
60 0875 9(serie de asiu 1338)
60 0877 5(serie de asiu FS)
60 0894 0(serie de asiu 1357)
60 0896 5(serie de asiu 1359)
60 897 3(serie de asiu 1360)
60 0913 8(serie de asiu 420916)
60 0923 7(serie de asiu 1504)
60 0926 1(serie de asiu 1450)
60 0931 0(serie de asiu 1455)
60 0934 4(serie de asiu 1458)
60 0937 7(serie de asiu 1349)
60 0951 8(serie de asiu 1475)
60 0968 2(serie de asiu 1475)
60 0971 6(serie de asiu 1933)
60 0975 7(serie de asiu 1499)
60 1004 5(serie de asiu1558)
60 1005 2(serie de asiu 1559)
60 1012 8(serie de asiu 1904)
60 1014 4(serie de asiu 1568)
60 1022 7(serie de asiu 1576)
60 1029 2(serie de asiu 1583)
60 1040 9(serie de asiu 1071604)
60 1044 1(serie de asiu 1608)
60 1045 8(serie de asiu 1609)
60 1049 0(serie de asiu 1628)
60 1053 2(serie de asiu 1627)
60 1054 0(serie de asiu 1628)
60 1061 5(serie de asiu 1907)
60 1065 6(serie de asiu 1660)
60 1072 9(serie de asiu 1667)
60 1077 1(serie de asiu 1681)
60 1088 8(serie de asiu 1266)
60 1089 1(serie de asiu 2120)
60 1092 0(serie de asiu 1697)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

15

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.

16

LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP

60 1103 5(serie de asiu 1710)


60 1106 8(serie de asiu 1710)
60 1108 4(serie de asiu 1715-07)
60 1113 0(serie de asiu 1726)
60 1129 0(serie de asiu 1739)
60 1136 5(serie de asiu FS)
60 1140 7(serie de asiu 1628)
60 1153 6(serie de asiu 1763)
60 1157 1(serie de asiu 1780)
60 1161 3(serie de asiu 1784)
60 1172 0(serie de asiu 1795)
60 1174 6(serie de asiu 1967)
60 1175 3(serie de asiu 1798)
60 1180 3(serie de asiu 1803)
60 1183 7(serie de asiu 1806)
60 1188 6(serie de asiu1812)
60 1194 0(serie de asiu1824)
60 1195 1(serie de asiu 1825)
60 1220 7(serie de asiu 1868)
60 1224 9(serie de asiu FS)
60 1233 0(serie de asiu 1889)
60 1234 8(serie de asiu 1890007)
60 1251 2(serie de asiu 1497)
60 1253 8(serie de asiu 1920)
60 1256 1(serie de asiu 1598)
60 1262 9(serie de asiu 1919)
60 1267 8(serie de asiu 1878)
60 1269 4(serie de asiu 1988)
60 1270 2(serie de asiu 1927)
60 1273 6(serie de asiu 1931)
60 1277 7(serie de asiu 1965)
60 1278 5(serie de asiu 1966)
60 1279 3(serie de asiu 1967)
60 1281 9(serie de asiu 157547)
60 1283 5(serie de asiu 1275)
60 1286 8(serie de asiu 1975)
60 1287 6(serie de asiu 2082)
60 1306 4(serie de asiu 2017)
60 1309 8(serie de asiu 2020)
60 1316 3(serie de asiu 2027)
60 1317 1(serie de asiu 2028)
60 1319 7(serie de asiu 2030)
60 1325 4(serie de asiu 2046)
60 1327 0(serie de asiu 2048)
60 1336 1(serie de asiu 1752)
60 1337 9(serie asiu 2025)
60 1340 3(serie de asiu 2061)
60 1344 5(serie de asiu 2066)
60 1345 2(serie de asiu 2067)
60 1347 8(serie de asiu 2065)
60 1350 2(serie de asiu 2071)
60 1352 8(serie de asiu 2074)
60 1362 7(serie de asiu 2084)
60 1364 3(serie de asiu 1574)
60 1366 8(serie de asiu 2088)
60 1372 6(serie de asiu FS)
60 1383 3(serie de asiu 2126)
60 1390 8(serie de asiu 2139)
60 1402 1(serie de asiu 2163)
62 0548 8(serie de asiu FS)
62 0765 8(serie de asiu FS)
62 0970 4(serie de asiu FS)
62 0970 4(serie de asiu FS)
62 1111 4(serie de asiu1718)
62 1154 4(serie de asiu FS)
62 1240 1(serie de asiu 1896)
67 0824 0(serie de asiu 3903)
67 0872 1(serie de asiu 1335)
67 1069 3(serie de asiu 1664)
67 1112 1(serie de asiu 1719)
67 1127 9(serie de asiu 1734)
9253060 0002 9(serie de asiu 1827)
9253060 0629 5(serie de asiu 1931)
9253060 0648 5(serie de asiu 962)
9253060 0701 2(serie de asiu 1021)
9253060 0966 1(serie de asiu 1490)
9253060 0997 6(serie de asiu 1551)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.

LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 2100 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDE 1250 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1360 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP

9253060 0999 2(serie de asiu 1553)


9253060 1016 4(serie de asiu 1570)
9253060 1086 7(serie de asiu 1690)
9253060 1102 2(serie de asiu 1707)
9253060 1139 4(serie asiu 1571)
9253060 1158 4(serie de asiu 1781)
9253060 1184 0(serie de asiu 1807)
9253060 1185 7(serie de asiu 1808)
9253060 1242 6(serie de asiu1898)
9253060 1330 9(serie de asiu 2051)
9253062 1404 8(serie de asiu FS)
9253063 0001 1(serie de asiu 1599)
69 0009 6(serie de asiu 24293)
69 0013 8(serie de asiu 24271)
69 0018 7(serie de asiu 24289)
69 0021 1(serie de asiu 24274)
69 0022 2(serie de asiu 24674)
9253084 1001 6(serie de asiu 25656)
9253084 1002 4(serie de asiu 29588)
9253084 1003 2(serie de asiu 22581)
9253084 1004 0(serie de asiu 25790)
9253084 1005 7(serie de asiu 21411)
9253084 1006 5(serie de asiu 21964)
9253084 1007 3(serie de asiu 22076)
9253084 1008 1(serie de asiu 22880)
9253084 1009 9(serie de asiu 22077)
9253084 1010 7(serie de asiu 25652)
9253084 1011 5(serie de asiu 23957)
9253084 1012 3(serie de asiu 22846)
9253084 1013 1(serie de asiu 22985)
9253084 1014 9(serie de asiu 23988)
9253084 1015 6(serie de asiu 21047)
9253084 1016 4(serie de asiu 21961)
9253084 1017 2(serie de asiu 22989)
9253084 1018 0(serie de asiu 23646)
9253084 1019 8(serie de asiu 22613)
9253084 1020 6(serie de asiu 22818)
9253084 1021 4(serie de asiu 23273)
9253084 1022 2(serie de asiu 23254)
9253084 1023 0(serie de asiu23642)
9253084 1024 8(serie de asiu 22709)
9253084 1025 5(serie de asiu 22992)
9253084 1026 3(serie de asiu 23448)
80 0016 8(serie de asiu 20740)
80 0017 4(serie de asiu 20741)
80 0026 7(serie de asiu 20750)
80 0053 1(serie de asiu 23430)
80 0065 5(serie de asiu 20887)
80 0075 4(serie de asiu 20951)
80 0097 8(serie de asiu20974)
80 0137 2(serie de asiu 20796)
80 0146 3(serie de asiu 20183)
80 0158 9(serie de asiu FS)
80 0173 7(serie de asiu 2130)
80 0181 8(serie de asiu 21385)
80 0182 8(serie de basic 21386)
80 0204 0(serie de asiu 21521)
80 0214 9(serie de asiu 21554)
80 0242 0(serie de asiu 21690)
80 0244 6(serie de asiu 21692)
80 0264 4(serie de asiu 21790)
80 0269 3(serie de asiu FS)
80 0271 9(serie de asiu 21797)
80 0273 5(serie de asiu 21799)
80 0275 0(serie de asiu 21801)
80 0315 4(serie de asiu 22105)
80 0322 0(serie de asiu 22117)
80 0330 3(serie de asiu22217)
80 0332 9(serie de asiu 22219)
80 0359 2(serie de asiu 22444)
80 0392 3(serie de asiu 22587)
80 0399 8(serie de asiu 22616)
80 0405 3(serie de asiu 22649)
80 0408 7(serie de asiu FS)
80 0412 9(serie de asiu 22656)
80 0419 4(serie de asiu 22704)
80 0421 0(serie de asiu 22707)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

17

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.

LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
LDH 1250 CP
Automotor

80 0441 8(serie de asiu 22841)


80 0486 3(serie de asiu 23206)
80 0488 9(serie de asiu 23218)
80 0493 9(serie de asiu 23255)
80 0504 3(serie de asiu 23297)
80 0506 8(serie de asiu FS)
80 0510 0(serie de asiu 23306)
80 0519 1(serie de asiu 23401)
80 0522 5(serie de asiu 23424)
80 0524 1(serie de asiu 23430)
80 0526 6(serie de asiu FS)
80 0529 0(serie de asiu 23470)
80 0535 7(serie de asiu 23479)
80 0542 3(serie de asiu 23513)
80 0545 6(serie de asiu 23516)
80 0549 0(serie de asiu 21491)
80 0560 5(serie de asiu 23633)
80 0565 4(serie de asiu 23640)
80 0568 8(serie de asiu 23645)
80 0584 5(serie de asiu 23959)
80 0593 6(serie de asiu 23990)
80 0608 2(serie de asiu25108)
80 0611 6(serie de asiu FS)
80 0612 4(serie de asiu 25403)
80 0622 3(serie de asiu FS)
80 0623 1(serie de asiu 25544)
80 0626 4(serie de asiu FS)
80 0632 2(serie de asiu FS)
81 0023 2(serie de asiu 20748)
81 0051 3(serie de asiu 20836)
81 0088 5(serie de asiu 20965)
81 0127 1(serie de asiu 23401)
81 0179 2(serie de asiu 21383)
81 0186 7(serie de asiu 21390)
81 0187 5(serie de asiu 20785)
81 0215 4(serie de asiu 21559)
81 0255 0(serie de asiu 21778)
81 0265 9(serie de asiu 21110)
81 0321 0(serie de asiu 22114)
81 0342 6(serie de asiu 22268)
81 0348 3(serie de asiu 22315)
81 0398 8(serie de asiu 22615)
81 0422 6(serie de asiu 22708)
81 0430 9(serie de asiu 21181)
81 0432 5(serie de asiu 22779)
81 0472 1(serie de asiu 23081)
81 0497 8(serie de asiu 23262)
82 0505 6(serie de asiu FS)
82 0513 0(serie de asiu 23309)
82 0534 6(serie de asiu FS)
82 0543 7(serie de asiu FS)
84 0481 6(serie de asiu 23194)
84 0581 3(serie de asiu 23662)
78 0773 8(serie de asiu FS)

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tip locomotiv
LDH 450 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 180 CP
LDH 120 CP

5.

Nr. Locomotiv
86 0020 7(serie de asiu 21140)
96 0003 2(serie de asiu FS)
96 0004 0(serie de asiu 25521)
96 0007 3(serie de asiu FS)
96 0008 1(serie de asiu FS)
96 0010 5(serie de asiu FS)
96 0013 1(serie de asiu FS)
96 0015 6(serie de asiu FS)
96 0016 4(serie de asiu FS)
96 0017 2(serie de asiu FS)
96 0019 8(serie de asiu 25760)
95 0005 9(serie de asiu FS)

S.C. CONSTANTIN GRUP S.A. Bucure ti

J40/296/1994

CS Partea A

CSA 0003

RO1120120003

rennoit

RO1120100004

27.01.2012

27.01.2012

27.01.2014

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0078

RO1220120078

actualizat/
modificat

RO1220120011

29.05.2012

29.05.2012

27.01.2014

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

18

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa I la CSB 0078 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Bucure ti Triaj Ram. Rudeni Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Ram. R1 Jilava Ram. R2 Jilava Bucure ti Progresu i retur;

2.

Bucure ti Progresu Ram. R2 Jilava H.M. Berceni P. mac. Pope ti Leordeni Bucure ti Sud Bucure ti Sud Gr. C

3.

Bucure ti Sud P. mac. R1 Bucure ti Sud P. mac. Ram. Voluntari H.M. Voluntari H.M. Otopeni Mogo oaia P. mac. R3 Buciumeni
P. mac. R1 Buciumeni Chitila i retur;

4.

Chitila Ram. Rudeni Chiajna i retur;

5.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj P17 Ram. Pajura Bucure ti B neasa R3 Pantelimon Pantelimon P. mac.
Ram. Voluntari P. mac. R1 Bucure ti Sud Bucure ti Sud i retur;

6.

tori

i retur;

ra i Sud Ciulni a Fete ti i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. DOOSAN IMGB S.A. Bucure ti

S.C. DOOSAN IMGB S.A. Bucure ti

H.M.
Berceni

2.

Linia ferat industrial


S.C. KNIGFRANKSTAHL
IMMOBILIEN S.R.L. Bucure ti

S.C. KNIGFRANKSTAHL IMMOBILIEN


S.R.L. Bucure ti

H.M.
Berceni

3.

Linia ferat industrial


S.C. HOLCIM S.A. Bucure ti

S.C. HOLCIM S.A. Bucure ti

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

4.

Linia ferat industrial


S.C. GIRUETA S.A. Bucure ti

S.C. GIRUETA S.A. Bucure ti

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

5.

Linia ferat industrial


S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.
Bucure ti

S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.


Bucure ti

H.M.
ra i Nord

6.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

H.M.
ra i Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. SAINT GOBAIN GLASS
ROMANIA S.R.L. C ra i

S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA


S.R.L. C ra i

8.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEH S.A. C ra i

S.C. COMCEH S.A. C

ra i

Sta ia CFR
ra i Sud

9.

Linia ferat industrial


S.C. SIDERCA S.A. C ra i

S.C. SIDERCA S.A. C

ra i

H.M.
ra i Nord

Sta ia CFR
ra i Sud

Anexa II la CSB 0078 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
69-0605-1
LDE 1300 CP
(serie asiu 24833)
85 0119 9
LDH 700 CP
(serie asiu 22791)
86 0041 3
LDH 450 CP
(serie asiu 20679)
86 0042 1
LDH 450 CP
(serie asiu 21614)
86 0043 9
LDH 450 CP
(serie asiu 22143)
86 0044 7
LDH 450 CP
(serie asiu 23323)
86 0045 4
LDH 450 CP
(serie asiu 21643)
86 0047 0
LDH 450 CP
(serie asiu 24881)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6.
CS Partea A
CS Partea B

S.C. REGIOTRANS S.R.L. Bra ov


CSA 0005
CSB 0093

J08/62/2005

RO1120120005

rennoit

RO1120100005

13.02.2012

14.02.2012

14.02.2014

tip A

RO1220120093

actualizat/
modificat

RO1220120072

21.06.2012

21.06.2012

14.02.2014

tip A

Anexa I la CSB 0093 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Bra ov - Bartolomeu - Z rne ti i retur;

2.

Bra ov H rman - ntorsura Buz ului i retur;

3.

Sfntul Gheorghe Tg. Secuiesc - Bre cu i retur;

4.

Bra ov H rman Sf.Gheorghe Miercurea Ciuc Siculeni Ghime Adjud - M

5.

Teiu Blaj Trn veni Praid i retur;

ti i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

19

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


6.

Odorhei Vn tori i retur;

7.

Teiu Co lariu ibot Cugir i retur;

8.

Co lariu gr. Podu Mure Co lariu i retur;

9.

ban Zlatna i retur;

10.

Buzia Jamu Mare i retur;

11.

Bucure ti Nord Craiova - Drobeta Turnu Severin - Lugoj

12.

Timi oara Nord i retur;

13.

Timi oara Nord Re

14.

Bra ov Predeal Ploie ti Vest - Bucure ti Nord Grupa A - Ciulni a Fete ti Cernavod Pod Medgidia - Constan a i retur;

15.

Bra ov Sighi oara Blaj Ilia Arad Timi oara Nord i retur;

16.

Arad N dlag i retur;

17.

Arad V lcani i retur ;

18.

Periam Snandrei Timi oara Nord - Cruceni i retur ;

19.

Periam Lovrin Nerau i retur ;

20.

Sntana Cernei i retur;

21.

Arad Sntana - N dab Gr niceri i retur;

22.

Timi oara Nord Jimbolia Lovrin i retur;

23.

Timi oara Nord Rona Triaj Tomnaticu Snnicolau Mare Lovrin Cenad i retur;

24.

Glogov

25.

Berzovia Oravi a i retur;

26.

Giera Jebel Liebling i retur;

27.

Brad Ineu i retur;

28.

Simeria Hunedoara i retur;

29.

Simeria Livezeni Lupeni i retur;

30.

Timi oara Nord Timi oara Est Remetea Mic Radna i retur;

31.

a Sud i retur;

Aradu Nou i retur ;

rpini Ionel i retur;

32.

Bartolomeu Sibiu Vin u de Jos i retur;

33.

Ilia Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur;

34.

Sibiu Cop a Mic

35.

Ludu Bistri a Nord Bistri a Brg ului i retur ;

36.

Bucure ti Nord Pas rea i retur;

37.

Ploie ti Vest Buz u Ia i Boto ani i retur;

38.

Ia i Hrl u i retur;

39.

Ia i Trgu Frumos - Pa cani Dolhasca Vere ti - Leorda i retur;

40.

Pa cani Trgu Neam

41.

Dolhasca F lticeni i retur;

42.

Roman Buh

43.

Crasna Hu i i retur;

44.

Ia i Socola i retur;

45.

Adjud Pa cani i retur;

46.

Corabia Caracal Ro iori Nord Ro iori Alexandria - Zimnicea i retur;

47.

i retur;

i retur;

ti i retur;

zboieni Cluj Napoca i retur;

48.

Deda S

49.

Siculeni Tg. Mure - Teiu

50.

Bra ov Bra ov Triaj Drste i retur;

51.

Bra ov Bra ov Triaj H rman i retur;

52.

Ro iori Nord Turnu M gurele i retur;

53.

Oravi a Iam i retur;

54.

Curtea de Arge Pite ti - Arge el i retur

55.

Alunu B beni - Caracal i retur;

56.

el i retur;
i retur ;

beni Podu Olt i retur;

57.

Craiova Piatra Olt - Pite ti i retur;

58.

Gole ti Bucure ti i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

20

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. MARUB S.A. Bra ov

S.C. MARUB S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CF adiacent
Sta ia CFR Bra ov

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Anexa II la CSB 0093 Material rulant motor
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
AUTOMOTOR TIP X 4500
970101-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570201-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0102-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570202-2
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970103-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570203-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970104-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570204-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
970105-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
570205-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0501-3
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0401-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0503-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0403-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0505-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0405-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0507-0
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0507-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0509-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0509-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0510-4
REMORCA AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0510-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0511-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0511-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0517-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0417-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0518-7
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0518-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0519-5
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0519-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0520-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0520-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0521-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0521-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0522-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0422-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0523-7
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0523-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0524-5
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0524-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0525-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0525-6
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0526-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0326-9
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0527-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
57-0627-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0528-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0328-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0529-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
57-0729-4
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0530-2
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0330-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0531-0
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0431-7
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0532-8
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0432-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
97-0533-6
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
57-0633-8
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0534-4
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0334-3
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0535-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0335-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0536-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
57-0636-1
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0539-3
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
57-0439-0
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0540-1
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
57-0540-5
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
97-0541-9
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400

57-0441-6

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0542-7

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500

57-0442-4

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

21

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

22

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP


REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 435 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8500
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8300
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8400
AUTOMOTOR TIP X 4500 430 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0543-5
57-0643-7
97-0544-3
57-0344-2
97-0545-0
57-0645-2
97-0546-8
57-0346-7
97-0547-6
57-0647-8
97-0548-4
57-0648-6
97-0549-2
57-0549-6
97-0550-0
57-0350-9
97-0552-6
57-0352-5
97-0554-2
57-0454-9
97-0555-9
57-0355-8
97-0556-7
57-0456-4
97-0557-5
57-0457-2
97-0558-3
57-0358-2
97-0559-1
57-0359-0
97-0560-9
57-0460-6
97-0561-7
57-0661-9
97-0562-5
57-0662-7
97-0563-3
57-0763-3
97-0564-1
57-0564-5
97-0566-6
57-0366-5
97-0567-4
57-0667-6
97-0568-2
57-0668-4
97-0569-0
57-0669-2
97-0570-8
57-0470-5
97-0571-6
57-0671-8
97-0572-4
57-0672-6
97-0573-2
57-0773-2
97-0574-0
57-0674-2
97-0575-7
57-0675-9
97-0576-5
57-0676-7
97-0577-3
57-0377-2
97-0578-1
57-0778-1
97-0579-9
57-0679-1
97-0580-7
57-0680-9
97-0581-5
57-0681-7
97-0582-3

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600

57-0582-7

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP

97-0583-1

REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8700

57-0783-1

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP


REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR 8600
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR
AUTOMOTOR TIP X 4500 450 CP
REMORC AUTOMOTOR TIP XR

100.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

101.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

102.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

103.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

104.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

105.

VAGON AUTOMOTOR TIP DH2


VAGON AUTOMOTOR TIP DH2

106.

LE 2940 KW

97-0584-9
57-0684-1
97-0585-6
57-0685-8
97-0586-4
57-0486-7
97-0587-2
57-0687-4
97-0588-0
57-0488-7
97-0589-8
57-0389-7
97-0590-6
57-0790-6
97-0591-4
57-0791-4
97-0592-2
57-0792-2
97-0593-0
57-0793-0
97-0594-8
57-0494-5
97-0699-5
57-0699-9
97-0795-1
57-0795-5
97-0796-9
57-0796-3
97-0797-7
57-0797-1
97-0798-5
57-0798-9
97-1600-2
57-1600-6
97-1601-0
57-1601-4
97-1602-8
57-1602-2
97-1603-6
57-1603-0
97-1700-0
57-1700-4
97-1701-8
57-1701-2
97-1702-6
57-1702-0
97-1703-4
57-1703-8
97-1704-2
57-1704-6
78 3209 0
(serie asiu 124-010)
78 3210 8
(serie asiu 125-010)
78 3226 4
(serie asiu 124-027)
78 3229 8
(serie asiu 125-028)
78 3230 6
(serie asiu 124-030)
78 3231 4
(serie asiu 125-030)
78 3209 0
(serie asiu 124-010)
78 3210 8
(serie asiu 125-010)
78 3226 4
(serie asiu 124-027)
78 3229 8
(serie asiu 125-028)
78 3230 6
(serie asiu 124-030)
78 3231 4
(serie asiu 125-030)
91 53 0 425517-6
(serie asiu FN)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

23

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


107.

LE 2940 KW

108.

LE 2940 KW

109.

LE 2940 KW

110.

LE 2940 KW

111.

LE 2940 KW

112.

LE 2940 KW

113.

LE 2940 KW

114.

LE 2940 KW

115.

LDH 1250 CP

116.

LDH 450 CP

7.

91 53 0 425518-4
(serie asiu 18-BB-BJ-60MB-A-NT-A7)
91 53 0 425523-4
(serie asiu FN)
91 53 0 425528-3
(serie asiu FN)
91 53 0 425536-6
(serie asiu FN)
91 53 0 425570-5
(serie asiu FN)
91 53 0 425572-1
(serie asiu FN)
91 53 0 425576-2
(serie asiu FN)
91 53 0425 5812
(serie asiu FN)
81 0832 6
(serie asiu 22115)
86-0068-6
(serie asiu 21456)

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. Bucure ti

STI

J40/4521/2001

CS Partea A

CSA 0007

RO1120120007

rennoit

RO1120100011

13.03.2012

15.03.2012

15.03.2014

tip A i tip B, inclusiv


transport m rfuri
periculoase

CS Partea B

CSB 0071

RO1220120071

actualizat/
modificat

RO1220120029

18.05.2012

18.05.2012

15.03.2014

tip A i tip B, inclusiv


transport m rfuri
periculoase

Anexa I la CSB 0071 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Bucure ti Triaj Ram.Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud Blejoi M neciu i retur;

2.

Bucure ti Triaj Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

3.

Bucure ti Triaj Bucure ti B neasa Pantelimon - Ram.Voluntari Bucure ti Sud Berceni Jilava Bucure ti Vest Chiajna Chitila i
retur;

4.

Chitila Bucure tii Noi Bucure ti Basarab Bucure ti Nord - Bucure ti Grivi a i retur;

5.

Bucure ti Triaj Chiajna i retur;

6.

Bucure ti Progresu R2 Jilava - Jilava i retur;

7.

Pantelimon Bucure ti Triaj Post 17 i retur;

8.

Bucure tii Noi Bucure ti Triaj Ram.Rudeni - Chitila i retur;

9.

Chitila Ram. Pajura - Bucure ti B neasa Pantelimon Pas rea i retur;

10.

Ploie ti Sud Ploie ti Vest Cmpina Bra ov Triaj Ciceu Vo

11.

Brazi Ram.Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

12.

Br ila Port F urei Buz u Ploie ti Sud i retur;

13.

Ploie ti Sud Dmbu - Urziceni Ciulni a - C

14.

Pas rea Voluntari Otopeni Mogo oaia Bucure ti Triaj i retur;

15.

Mogo oaia P.Mac.R3 Buciumeni Buftea i retur;

16.

Buftea P.mac.R1 Buciumeni Ram. S

17.

Pas rea Fete ti Constan a Port Mol 5 i retur;

18.

Palas Agigea Nord Constan a Port Terminal Ferry Boat i retur;

19.

Mogo oaia Urziceni F urei i retur;

beni Chileni i retur;

ra i Sud i retur;

reni S

20.

tu a F urei

21.

tu a Ram.C.S.G. Ram.Tunel Gala i i retur;

reni i retur;

nd rei Fete ti i retur;

22.

Gala i Br ila i retur;

23.

Gala i Gala i M rfuri Gala i Brate

24.

Constan a Port Mol 5 Constan a Port Zona B i retur;

25.

Drste - Bra ov Triaj i retur;

26.

Bra ov Triaj Bra ov Podu Olt Sibiu Vin u de Jos i retur;

27.

Bucure ti Obor - Bucure ti B neasa Bucure ti Triaj Post 17 Bucure tii Noi i retur;

28.

24

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

i retur;

lina Barbo i Br ila i retur;

29.

Slobozia Veche

30.

Podu Olt - Rmnicu Vlcea Rureni Piatra Olt Ro iori Videle R1 Chiajna Chiajna Ram.Rudeni P.M. Giule ti - Bucure ti Triaj i
retur;

nd rei i retur;

31.

Chiajna Ram. Rudeni Chitila P.mac.R1 Buciumeni Mogo oaia i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


32.

Alunu B beni Antesta ie CET Govora i retur;

33.

Arge el Ram. Ciume ti Ciume ti Gole ti Ram. Gole ti Pite ti Ro iori Nord Ro iori Turnu M gurele Port i retur;

34.

Chitila Titu R1 Titu R2 Titu Pite ti Bradu Rafinarie i retur;

35.

Gole ti Ram. Gole ti Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

36.

Titu Fieni Pietro

37.

Ploie ti Vest Trgovi te Nord Trgovi te i retur;

38.

Trgovi te Nord Doice ti i retur;

39.

Craiova - Piatra Olt Coste ti i retur;

40.

Medgidia ROMCIM Medgidia i retur;

41.

ROMCIM Medgidia Doroban u i retur;

42.

Chiajna Ram. Rudeni Ram. Colentina Mogo oaia Ram. Buciumeni Ram.S

43.

Chiajna R2 Chiajna Bucure ti Vest i retur;

44.

Buftea Post Mac. R1 Buciumeni Chitila Ram. Rudeni Chiajna i retur;

45.

Ploie ti Vest Ploie ti Triaj i retur;

46.

Ploie ti Sud Ploie ti Triaj i retur;

47.

Brazi Ploie ti Triaj i retur;

48.

Ploie ti Sud Dmbu Ghighiu Ploie ti Triaj Ploie ti Vest i retur;

49.

Ghighiu Brazi i retur;

50.

Ploie ti Nord Ram. Ploie ti Est Ploie ti Est i retur;

51.

Ploie ti Est Dmbu i retur;

52.

Buz u M

53.

Suceava Berchi

54.

Bac u Bicaz i retur;

55.

Adjud Ciceu i retur;

56.

Barbo i Triaj Tecuci M

57.

Ilva Mic Salva Beclean pe Some Deda Vo lobeni i retur;

58.

Deda Ludu R zboieni Teiu Co lariu P. Mure Blaj Cop a Mic Sighi oara Bra ov i retur;

59.

Moreni - I.L. Caragiale i retur;

60.

Tulcea Ora - Medgidia Negru Vod

61.

Corabia - Caracal Craiova Filia i Caransebe - Lugoj Timi oara Est Timi oara Nord Rona Triaj - Arad i retur;

62.

a i retur;

reni S

reni i retur;

ti Adjud Bac u Roman Pa cani Suceava D rm ne ti i retur;


ti Vama Pojorta Floreni Ilva Mic

i retur;

ti i retur;

i retur;

zboieni Cluj Napoca Oradea i retur;

63.

Turda Cmpia Turzii i retur;

64.

Co lariu P. Mure Co lariu Simeria Simeria Triaj Deva Arad Curtici i retur;

65.

Teiu Co lariu i retur;

66.

Hunedoara - Simeria - Simeria Triaj - Tirgu Jiu C rbune ti - Filia i i retur;

67.

Gura Motrului Turceni Amaradia Trgu Jiu

68.

Pesti Deva Ram. Mintia - P uli Lunca Gr. Tehnic

69.

Mintia - P uli Lunca Ramifica ie i retur;

70.

Videle Giurgiu Nord i retur;

71.

Ciolpani R dulesti Hm i retur;

72.

Jilava - Giurgiu Nord - Giurgiu Sud Giurgiu i retur;

73.

Ilia - Lugoj i retur;

74.

Caransebe Caransebe Triaj Re

75.

Bucure ti Progresu R2 Jilava R1 Jilava - Vrteju i retur;

76.

Trgu Neam - Pa cani Ia i Criste ti Jijia i retur;

77.

Muncel Ram. Pa cani Ruginoasa i retur;

78.

Timi oara Nord Ram. Modo - Timi oara Sud Timi oara CET i retur;

79.

Drste Ram. Bra ov Triaj Bra ov i retur;

80.

Craiova R1 Jiu Jiu i retur;

81.

Constan a Palas i retur;

82.

Palas Constan a M rfuri i retur;

83.

Oradea Episcopia Bihor i retur;

84.

Buz u Sud Buz u Ram. Boboc Boboc i retur;

85.

Bistri a Nord S

86.

Beclean pe Some Dej Apahida i retur;

87.

Jucu Ram. Cojocna Cojocna i retur;

88.

Dedule ti F urei Ram. Dedule ti F urei Ram . Cire u Cire u i retur;

89.

G-ral Eremia Grigorescu Ram. G-ral Eremia Grigorescu M

i retur;

a Nord Re

i retur;

a Sud i retur;

el i retur;

ti Ram. Putna Putna Seac

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

25

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Certificate de siguran
Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


90.

Re

91.

Timi oara Nord Timi oara Sud Voiteni i retur;

92.

a Nord G taia Voiteni Stamora Moravi a i retur;

urei Tecuci i retur;

93.

Turceni Dr gote ti i retur;

94.

Barbo i Barbo i Port i retur;

95.

Livezeni Lupeni i retur;

96.

Arad Oradea i retur;

97.

Ploie ti Vest Sl nic i retur;

98.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

99.

rm

ag Jibou Dej C

tori i retur;

100.

Va

101.

Agigea Nord Mangalia i retur;

102.

Amaradia Brse ti i retur;

103.

Strehaia Motru i retur;

104.

u- Holod Ciumeghiu i retur;

rbune ti Albeni i retur;

105.

Ploie ti Vest Ploie ti Crng i retur;

106.

Simeria Triaj Ram.Simeria Turda

107.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Carei Halmeu i retur;

108.

Ram. Trgu or Bihor Ram. Diosig - Trgu or Bihor Hm i retur;

109.

i retur;

cuieni Bihor - Trgu or Bihor Hm S rm

110.

Tecuci Brlad i retur;

111.

Coste ti Ro iori Nord i retur;

112.

Turnu M gurele Ro iori Nord i retur;

113.

Coste ti Pite ti i retur;

114.

Glogov

115.

Dorne ti Gura Putnei Putna i retur;

116.

Craiova Calafat i retur;

117.

Blaj Trn veni Praid i retur;

118.

Caransebe O elu Ro u i retur;

119.

Sibiu Cop a Mic

120.

Traversare Ram.Glogov

ag i retur;

Aradu Nou i retur;

i retur;

gujeni Caransebe Tj. Re

a Nou

i retur;

121.

Sntana Ineu Gura Hon Brad i retur;

122.

Arad Pecica - N dlac i retur;

123.

Le cani Vl deni - Dngeni i retur;

124.

ti Panciu i retur;
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.
2.

3.

26

Zona de manevr / LFI


Linia ferat industrial
CET Groz ve ti
Linia ferat industrial
S.C. CONPET S.A.
Rampa INDEPENDEN A
Linia ferat industrial
S.C. PETROM S.A.
Petrobrazi

Proprietar

Sta ia CF adiacent

CET Groz ve ti

Sta ia CFR Bucure ti Vest


Antesta ia Cotroceni

S.C. CONPET S.A.

H.M. Independen a

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Brazi

4.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa 1 i Rampa 2

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

5.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A.
Sucursala PECO Bac u

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Bac u

6.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Zona PECO Ia i
Depozit Ia i

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Ia i

7.

Linia ferat industrial


S.N.B. OIL GROUP S.R.L.

S.C. PETROM S.A.

Sta ia CFR
Timi eni

8.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELOR MITTAL
Gala i S.A.

S.C. ARCELOR MITTAL


Gala i S.A.

Sta ia CFR
lina

9.

Linia ferat industrial


LAFARGE

S.C. LAFARGE S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


10.

Linia ferat industrial


S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A.

Sta ia CFR
Ciume ti

11.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Petrila

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Petro ani

12.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Livezeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Livezeni

13.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Lupeni

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Lupeni

14.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
Sucursala E.C.P.V.J. Vulcan
Punct de lucru Uricani

C.N.H. S.A. Petro ani

Sta ia CFR
Lupeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A.
Ploie ti
Punct de lucru Ghighiu

S.C. Repara ii Feroviare DARC S.A.


Ploie ti

Sta ia CFR
Ghighiu

16.

Linia ferat industrial


S.C. Electrocentrale S.A.

S.C. Electrocentrale S.A. Oradea

Sta ia CFR
Episcopia Bihor

17.

Linia ferat industrial


S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

S.C. Mechel Cmpia Turzii S.A.

Sta ia CFR
Cmpia Turzii

18.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. DANUBIANA S.A.

P.Mac.
Pope ti Leordeni

19.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT Cluj

S.C. REMAT Cluj

Sta ia CFR
Cluj Napoca

20.

Linia ferat industrial


S.C. COMINEX S.A

S.C. COMINEX S.A

Sta ia CFR
Cluj Napoca

21.

Linia ferat industrial


S.C. CFR IRV S.A.
Sec ia IRV Barbo i

S.C. CFR IRV S.A.

Sta ia CFR
Barbo i Triaj

22.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord, Rampa ei, Rampa 1
A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

24.

Linia ferat industrial


S.C. RAFO S.A. One ti

S.C. RAFO S.A. One ti

Sta ia CF
Borze ti Bac u

25.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 140 - P trlagele

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
trlagele

26.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat
Unitatea Teritorial 425 - Bistri a

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

Sta ia CF
Piatra Neam

27.

Linia ferat industrial


S.C. BUNGE ROMNIA
Fabrica de Ulei Buz u

S.C. BUNGE ROMNIA

H.M.
Buz u Sud

28.

Linia ferat industrial


S.C. GEROM S.A.

S.C. GEROM S.A.

H.M.
Buz u Sud

29.

Linia ferat industrial


S.C. ROTEC S.A.

S.C. ROTEC S.A.

H.M.
Buz u Sud

30.

Linia ferat industrial


C.N. APM S.A. Constan a

C.N. APM S.A. Constan a

Antesta ia CFR
Agigea Sud a sta iei CFR Agigea Nord

31.

Linia ferat industrial


FABRICA STEEL SERVICE CENTER
TOPOLOVENI

S.C. BAMESA O EL S.A.

32.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Sud

CET Bucure ti Sud

Sta ia CF
Bucure ti Sud

33.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti VEST

CET Bucure ti VEST

Sta ia CF
Bucure ti Vest

34.

Linia ferat industrial


CET Bucure ti Progresu

CET Bucure ti Progresu

Sta ia CF
Bucure ti Progresu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
line ti

27

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

28

35.

Linia ferat industrial


S.C. DUCTIL STEEL S.A.

S.C. DUCTIL STEEL S.A.

Sta ia CF
Buz u

36.

Linia ferat industrial


S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

S.C. MITLIV S.R.L. Craiova

Sta ia CF
Cernele

37.

Linia ferat industrial


S.C. ELPRECO S.A.

S.C. ELPRECO S.A.

Sta ia CF
Cernele

38.

Linia ferat industrial


S.C. STIMET S.A. Sighi oara

S.C. STIMET S.A. Sighi oara

H.M.
Albe ti Trnava

39.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

S.C. ROMPORTMET S.A. Gala i

H.M.
Barbo i Port

40.

Linia ferat industrial


S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

S.C. EGGER ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

41.

Linia ferat industrial


S.C. HOLZINDUSTRIE
SCHWEIGHOFER S.R.L. Sebe
Sucursala R
i

S.C. HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER


S.R.L. Sebe

Sta ia CF
Dorne ti

42.

Linia ferat industrial


S.C. PROGAS S.A. Vere ti

S.C. PROGAS S.A. Vere ti

Sta ia CF
Vere ti

43.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV Constan a
SEC IA IRV Oradea

S.C. CFR-IRV Constan a

Sta ia CF
Oradea

44.

Linia ferat industrial


S.C. ROMVAG S.A.

S.C. ROMVAG S.A.

Sta ia CF
Caracal

45.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS 2003 S.R.L.

Sta ia CF
Caracal

46.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona AZOTAT

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

47.

Linia ferat industrial


AZOMURE Zona NPK

S.C. AZOMURE S.A.

Sta ia CF
Trgu Mure Sud

48.

Linia ferat industrial


S.C. CRIMBO GAS F UREI S.R.L.

S.C. CRIMBO GAS


UREI S.R.L.

Sta ia CF
urei

49.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Ulei

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

50.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
Rampa Gaze

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

H.M.
Bradu Rafin rie

51.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Bucure ti SudLinia Abator

52.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru ARPECHIM Pite ti
PETROCHIMIE

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Bradu de Sus H.M.
Bradu Rafin rie

53.

Linia ferat industrial


S.C. Chimopar S.A.

S.C. Chimopar S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

54.

Linia ferat industrial


S.C. Stirom S.A.

S.C. Stirom S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

55.

Linia ferat industrial


S.C. SIN S.A.

S.C. SIN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

56.

Linia ferat industrial


S.C.ROMANEL INTERNA IONAL
GROUP S.A. Punct de lucru Roznov

S.C.ROMANEL INTERNA IONAL GROUP


S.A.

Sta ia CF
Roznov

57.

Linia ferat industrial


S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

S.C. FORESTAR S.A.Tarc u

H.M.
Tarc u Neam

58.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

Sta ia CF
Porumbe ti

59.

Linia ferat industrial


S.C. CENTRALA ELECTRIC DE
TERMOFICARE ARAD S.A.

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A.

Sta ia CF
Arad

60.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Berca

S.C. CONPET S.A.

H.M.
Berca

61.

Linia ferat industrial


S.C. MECHEL TRGOVI TE S.A.

S.C. MECHEL
TRGOVI TE S.A.

Sta ia CF
Trgovi te

62.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM LPG S.A.
Sta ia de mbuteliere GPL Negoe ti

S.C. PETROM LPG S.A.

Sta ia CF
Brazi

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


63.

Linia ferat industrial


S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A.
Ploie ti

S.C. Repara ii Feroviare Darc S.A. Ploie ti

Sta ia CF
Brazi

64.

Linia ferat industrial


S.C. GFR S.A.

S.C. GFR S.A.

Sta ia CF
Brazi

65.

Linia ferat industrial


S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

S.C. LAMINORUL S.A. Br ila

Sta ia CF
Lacul S rat

66.

Linia ferat industrial


S.C. SANEX S.A.

S.C. SANEX S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

67.

Linia ferat industrial


Procera Agrochemicals Romnia

S.C. Procera Agrochemicals Romnia S.A.

Sta ia CF
Fundulea

68.

Linia ferat industrial


S.C. BETACONS COMPANY S.R.L.
Ploie ti

S.C. BETACONS COMPANY S.R.L.


Ploie ti

Sta ia CF
Ploie ti Est

69.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE
BETOANE S.A. Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE


S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Chileni

70.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE
TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

71.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

72.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. ICME ECAB S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

73.

Linia ferat industrial


S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

S.C. DOOSAN I.M.G.B. S.A.

H.M.
Berceni

74.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE ARCOM
GIPS S.A.

S.C. LAFARGE ARCOM


GIPS S.A.

H.M.
Berceni

75.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Drste

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Drste

76.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI RAFINARE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

77.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A.
LFI PETROCHIMIE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

78.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.
Punct de lucru VEGA TRANS
PLOIE TI

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

79.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A. Depozit Almaj

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
alni a

80.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Vatra Dornei

S.C. ROM OIL S.A. Bra ov

Sta ia CF
Argestru

81.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Vladimirescu - Arad

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Glogov

82.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Punct de lucru Mogo oaia

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
Mogo oaia

83.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit imleu Silvaniei

S.C. ROM OIL S.A.

84.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Z rne ti

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF
rne ti

85.

Linia ferat industrial


S.C. CARPAT AGREGATE S.A.
Bucure ti Punct de lucru Doaga

S.C. CARPAT AGREGATE S.A.


Bucure ti

H.M. G-ral. EremiaGrigorescu

86.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru N
ud

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
ud

87.

Linia ferat industrial


S.C. SOMPLAST S.A.

S.C. SOMPLAST S.A.

Sta ia CF
ud

88.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

Sta ia CF
imleu Silvaniei

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

29

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

30

89.

Linia ferat industrial


S.C. MLLER GUTTENBRUNN
RECYCLING S.R.L.

S.C. MLLER GUTTENBRUNN


RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Timi oara CET

90.

Linia ferat industrial


S.C. CET Govora S.A.
Rmnicu Vlcea

S.C. CET Govora S.A.


Rmnicu Vlcea

Sta ia CF
beni

91.

Linia ferat industrial


S.C. GRUP KMS S.R.L. Suceava

S.C. GRUP KMS S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti

92.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A.

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Sud

93.

Linia ferat industrial


S.C. TAWIL METAL RECYCLING
S.R.L. Deva

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Deva

94.

Linia ferat industrial


S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN
S.A.

S.C. DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

Sta ia CF
Beclean pe Some

95.

Linia ferat industrial


S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.
Sucursala Con ti

S.C. BUTANGAS ROMNIA S.A.

HM
Ghergani

96.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava
Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Sucursala


Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

97.

Linia ferat industrial


SUCURSALA ELECTROCENTRALE
PARO ENI

S.C. TERMOELECTRICA S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTROCENTRALE PARO ENI

H.M. Vulcan

98.

Linia ferat industrial


S.C.COMAT AUTO S.A.

S.C.COMAT AUTO S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Vest

99.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.-GRUP DE
MINTE PETROMAR
CONSTAN A Terminal Midia

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

100.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia
S.R.L.
P.L.Drobeta Turnu Severin

S.C. REMAT SCHOLZ Filiala Oltenia


S.R.L.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

101.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A. Punct de lucru Medgidia

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Doroban u-Romcim Medgidia

102.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu
(pentru ecartament de 1520mm)

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

103.

Linia ferat industrial


S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

104.

Linia ferat industrial


S.C. MOARA CIBIN S.A.

S.C. MOARA CIBIN S.R.L.

H.M.
Turni or

105.

Linia ferat industrial


S.C. SCANDIA ROMN S.A.

106.

Linia ferat industrial


S.C. TITAN S.A. Punct de lucru Tg.
Mure

S.C. TITAN S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

107.

Linia ferat industrial


S.C. ZAMUR S.A.

S.C. ZAMUR S.A.

Sta ia CF
Tg. Mure

108.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Suceava

S.C. PETROM LPG S.A.


Punct de lucru Suceava

Sta ia CF
Suceava

109.

Linia ferat industrial


S.C. FLAGA LPG S.A. Vere ti

S.C. FLAGA LPG S.A.

Sta ia CF
Vere ti

110.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Depozitul
PETROM imian

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Drobeta Turnu Severin M rfuri

111.

Linia ferat industrial


S.C. CALCARUL S.A. Pojorta

S.C. CALCARUL S.A.

H.M.
Pojorta

112.

Linia ferat industrial


S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.
P.L. Ione ti

S.C. G.T.S. SPECIAL GAS S.R.L.

H.M.
Fisc lia

113.

Linia ferat industrial


S.C. MOLDIFCA S.A. Ia i

S.C. VEGA 93 S.R.L.

Sta ia CF
Le cani

114.

Linia ferat industrial


S.C. WHSFOREST S.R.L. Leordina
Jude ul Maramure

S.C. WHSFOREST S.R.L.

Sta ia CF
Leordina

S.C. SCANDIA ROMN

H.M.
Turni or

S.A..

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


115.

Linia ferat industrial


S.C. BERNAR PROD S.R.L. Dorne ti,
de cale normal i cale larg

S.C. BERNAR PROD S.R.L.

Sta ia CF
Dorne ti
(cale larg )

116.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Arad

117.

Linia ferat industrial


SELC Bac u

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

118.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Bra ov

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bra ov

119.

Linia ferat industrial


SELC Ciceu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ciceu

120.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Sibiu

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Sibiu

121.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive Bucure ti
tori

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

122.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Cluj
Napoca

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

123.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

124.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Ia i

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

125.

Linia ferat industrial


SELC Jibou

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Jibou

126.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Medgidia

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

127.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Satu
Mare

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Satu Mare

128.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Suceava Nord

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

129.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori
Timi oara

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara Nord

130.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Dej
Triaj

S.N.T.F.C.
C.F.R. C tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

131.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Punct de lucru Depozit PETROM Zal u

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
Zal u Nord

132.

Linia ferat industrial


S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti
Punct de lucru ROMINSERV VALVES
IAIFO ZAL U

S.C. ASICAR S.R.L.

Sta ia CF
Zal u Nord

133.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA
S.R.L. Timi oara

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CF
Gr dinari Cara

134.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL BUZ U S.A.
Baza SILOZ MIRO I

S.C. AGRICOVER S.A.

Sta ia CF
Miro i

135.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Punct de
lucru Combinatul Doljchim Craiova i
Punct de lucre Depozit Petrom I alnita

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CF
alni a

136.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT PRAHOVA S.A. Ploiesti

S.C. REMAT PRAHOVA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

137.

Linia ferat industrial


S.C. FLAC RA S.A.

S.C. FLAC RA S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Nord

138.

Linia ferat industrial


S.C. DUMBRAVA S.A. F lticeni

S.C. KRONOSPAN SEBE

S.A.

HCV
lticeni

139.

Linia ferat industrial


S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

S.C. FORESFALT S.A. F lticeni

HCV
lticeni

140.

Linia ferat industrial


S.C. UZINA TERMOELECTRIC
MIDIA S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRIC

MIDIA S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

141.

Linia ferat industrial


S.C. MARSAT S.A.

S.C. UZINA TERMOELECTRIC

MIDIA S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

31

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


142.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a Sec ia
IRV Palas

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

143.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL&HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL&HEYL S.R.L.

144.

Linia ferat industrial


S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

S.C. PETROUTILAJ S.A. Cmpina

Sta ia CF
Cmpina

145.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

146.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA)
S.A. Punct de lucru Lumini a-Ta aul

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

Sta ia CF
Capu Midia

147.

Linia ferat industrial


S.C. CFR-IRV S.A. Constan a
Sec ia IRV Oradea - Atelier Satu Mare

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Satu Mare Sud

148.

Linia ferat industrial


S.C. SOMES DEJ S.A.

S.C. SOMES DEJ S.A.

Statia CF
Dej Triaj

149.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM AVIATION S.A.

S.C. PETROM AVIATION S.A.

Sta ia CF
Otopeni

150.

Linia ferat industrial


S.C. IRV Petrosani

S.C. IRV S.A

Sta ia CF
Petrosani

151.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT S.A. Brasov

S.C. COMAT S.A.

Sta ia CF
Brasov

152.

Linia ferat industrial


S.C. RENTRIT S.A.

S.C. ARABESQUE S.R.L.

H.M.
Ploiesti Crang

153.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Ghighiu

S.C. CFR IRV S.A.

Statia CF
Ghighiu

154.

Linia ferat industrial


Statia de spalare vagoane cisterna
Ghighiu

S.N.T.F.M. CFR Marfa S.A.

Statia CF
Ghighiu

155.

Linia ferat industrial


S.C. BAUROM Warehouse S.A

BAUROM Warehouse

Sta ia CF
Chitila

156.

Linia ferat industrial


Air BP Sales Romania SRL

Air BP Sales Romania SRL

Sta ia CF
Otopeni

157.

Linia ferat industrial


S.C. NEFERAL S.A.

S.C. NEFERAL S.A.

Sta ia CF
Pasarea

SC ARTEGO Tg Jiu

Sta ia CF
Ecaterina Teodoroiu

158.

32

Linia ferat industrial


SC ARTEGO Tg Jiu

Sta ia CF
Palas
Sta ia CF
ile Calacea

159.

Linia ferat industrial


Laffarge Targu Jiu ( Brsesti )

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMNIA) S.A.

H.M.
Barsesti

160.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

H.M .
Vulcan

161.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Iscroni

162.

Linia ferat industrial


C.N.H. S.A. Petro ani
EPCVJ Vulcan Punct Lucru Vulcan

C.N.H. S.A. Petro ani

Statia CF
Lupeni

163.

Linia ferat industrial


S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.
Punct de lucru Cluj

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.

Sta ia CF
Cluj Napoca Est

164.

Linia ferat industrial


S.C. SIMOB LIMITED S.R.L . Bra ov

S.C. SIMOB LIMITED S.R.L .

Sta ia CF
Iernut

165.

Linia ferat industrial


S.C. Soufflet Malt Romnia S.A.
Sucursala Buz u

S.C. Soufflet Malt


Romnia S.A.

H.M.
Buz u Sud

166.

Linia ferat industrial


S.C. Comat S.A. Buz u

S.C. Comat S.A. Buz u

H.M.
Buz u Nord

167.

Linia ferat industrial


S.C. Somaco Buz u S.A.

S.C. Somaco Buz u S.A.

H.M.
Buz u Nord

168.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC
S.R.L.

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTIC S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

169.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR STEVADORING CO
S.R.L.

S.C. GEOMAR STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

170.

Linia ferat industrial


S.C. IRV SIRV M
esti

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
esti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


171.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF
Timi oara Vest

172.

Linia ferat industrial


S.C. Enet S.A. Foc ani

S.C. Enet S.A. Foc ani

Sta ia CF
Focsani

173.

Linia ferat industrial


S.C. INTERAGRO S.A. S vine ti

S.C. INTERAGRO S.A.

H.C.
vine ti

174.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCIMENT S.A.

S.C. CARPATCIMENT S.A.

Sta ia CF
Bicaz

175.

Linia ferat industrial


S.C. AGRANA Roman

S.C. AGRANA S.A.

Sta ia CF
Roman

176.

Linia ferat industrial


S.C. MITAL STEEL S.A. Roman

S.C. MITAL STEEL S.A.

Sta ia CF
Roman

177.

Linia ferat industrial


Administra ia Na ional a Rezervelor
de Stat
Unitatea Teritorial Podoleni

Administra ia Na ional
a Rezervelor de Stat

H.M.
Podoleni

178.

Linia ferat industrial


S.C. CONPET S.A. Rampa Marghita

S.C. CONPET S.A.

Statia CF
Marghita

179.

Linia ferat industrial


S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA
S.A.

S S.C. ANTIERUL NAVAL OR OVA S.A.

Sta ia CF
Or ova

180.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A.

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

181.

Linia ferat industrial


S.C. PROGES S.A.

S.C. PROGES S.A.

Sta ia CF
Episcopia Bihor

182.

Linia ferat industrial


S.C. Salzgitter Mannesmann
Distribu ie S.R.L.

S.C. Salzgitter Mannesmann Distribu ie


S.R.L.

Sta ia CF
Giurgiu Nord

183.

Linia ferat industrial


Sectia IRV Titu

S.C. CFR-IRV S.A. Constan a

Sta ia CF
Titu

184.

Linia ferat industrial


SC ARABESQUE SA

SC ARABESQUE SA

Sta ia CF
Chitila

185.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive Simeria

SNTFM ,,CFR MARF S.A.

Sta ia CF
Simeria

186.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A.
Depozitul PETROM Timi oara

S.C. OMV PETROM S.A.

H.M.
Semenic

187.

Linia ferat industrial


S.C. AZUR S.A.

S.C. AZUR S.A.

H.M.
Semenic

188.

Linia ferat industrial


S.C. Smithfield Ferme S.R.L.

S.C. Smithfield Ferme S.RL

189.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.
Sucursala Ia i

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Sucursala Ia i

Sta ia CF
Socola grupa Triaj

190.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Siloz Fete ti Est

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
Fete ti

191.

Linia ferat industrial


S.C. INTERCEREAL S.A.
Punct de lucru Siloz C rpini

S.C. INTERCEREAL S.A.

Sta ia CF
rpini

192.

Linia ferat industrial


S.C. PAMBAC S.A. Bac u

S.C. PAMBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

193.

Linia ferat industrial


S.C. ELBAC S.A. Bac u
Antesta ia M rgineni

S.C. ELBAC S.A.

Sta ia CF
Bac u

194.

Linia ferat industrial


S.C. STAR GATE S.R.L.

S.C. STAR GATE S.R.L.

Sta ia CF
Ilva Mic

195.

Linia ferat industrial


S.C. CEREALCOM S.A. Bac u

S.C. CEREALCOM S.A.

Sta ia CF
Bac u

196.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie Mih lceni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
Cior ti

197.

Linia ferat industrial


S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea
Baza Recep ie P dureni

S.C. COMCEREAL S.A. Vrancea

Sta ia CF
ti

198.

Linia ferat industrial


S.C. BUTAN GAS INTERNA IONAL
S.R.L. Lugoj

S.C. BUTAN GAS S.A. Bucure ti Sucursala


lugoj

Sta ia CF
Lugoj

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

H.M.
dureni Timi

33

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


199.

Linia ferat industrial


S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

S.C. Arka Industry Hotel S.R.L. Lugoj

Sta ia CF
Lugoj

200.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

Anexa II la CSB 0071 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A i B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
40-0066-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 066B-007)
40-0087-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 087)
40-0090-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 090)
40-0172-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 219)
40-0185-5
LE 5100 KW
(serie sasiu 611)
40-0344-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 406-4)
40-0469-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 574)
40-0477-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 925332)
40-0478-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 925332)
40-0494-1
LE 5100 KW
(serie sasiu 599)
40-0553-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 658)
40-0571-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 926-891)
40-0582-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 687)
40-0605-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 108)
40-0656-5
LE 5100 KW
(serie sasiu 761)
40-0691-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 797)
40-0704-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 809)
40-0711-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 817)
40-0723-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 828)
40-0733-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 838)
40-0797-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 915)
40-0817-3
LE 5100 KW
(serie sasiu 967)
40-1005-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 154)
40-1006-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 156)
40-1007-0
LE 5100 KW
(serie sasiu 159)
40-1008-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 341)
40-1009-6
LE 5100 KW
(serie sasiu 397)
40-1010-4
LE 5100 KW
(serie sasiu 450)
40-1011-2
LE 5100 KW
(serie sasiu 452)
40-1012-0
LE 5100 KW
(serie sasiu 489)
40-1013-8
LE 5100 KW
(serie sasiu 491)
40-1017-9
LE 5100 KW
(serie sasiu 224)
40-1018-7
LE 5100 KW
(serie sasiu 644)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


34.

LE 5100 KW

35.

LE 5100 KW

36.

LE 5100 KW

37.

LE 5100 KW

38.

LE 5100 KW

39.

LE 5100 KW

40.

LE 5100 KW

41.

LE 5100 KW

42.

LE 5100 KW

43.

LE 5100 KW

44.

LE 5100 KW

45.

LE 5100 KW

46.

LE 5100 KW

47.

LE 5100 KW

48.

LE 5100 KW

49.

LE 5100 KW

50.

LE 5100 KW

51.

LE 5100 KW

52.

LE 5100 KW

53.

LE 5100 KW

54.

LE 5100 KW

55.

LE 5100 KW

56.

LE 5100 KW

57.

LE 5100 KW

58.

LE 5100 KW

59.

LE 5100 KW

60.

LE 4130 KW

61.

LE 4130 KW

62.

LE 4130 KW

63.

LE 4130 KW

64.

LE 4130 KW

65.

LE 4130 KW

66.

LE 4130 KW

67.

LE 4130 KW

68.

LE 4130 KW

69.

LE 4130 KW

70.

LE 4130 KW

40-1019-5
(serie sasiu 696)
40-1020-3
(serie sasiu 026)
40-1021-1
(serie asiu 337)
40-1022-9
(serie asiu 492)
40-1023-7
(serie asiu 509)
91 53 0 400082-0
(serie asiu 082)
91 53 0 400085-3
(serie asiu 505)
91 53 0 400119-0
(serie asiu 137)
91 53 0 400167-9
(serie asiu 214)
91 53 0 400173-7
(serie asiu 220)
91 53 0 400428-5
(serie asiu 525)
91 53 0 400487-1
(serie asiu 592)
91 53 0 400578-7
(serie asiu 683)
91 53 0 400584-5
(serie asiu 689)
91 53 0 400635-5
(serie asiu 0740)
91 53 0 400640-5
(serie asiu 745)
91 53 0 400739-5
(serie asiu 844)
91 53 0 400795-7
(serie asiu 946)
91 53 0 400803-9
(serie asiu 907-992)
91 53 0 400884-9
(serie asiu 1034)
91 53 0 401001-9
(serie asiu 108)
91 53 0 401004-3
(serie asiu 141)
91 53 0 401014-2
(serie asiu 493)
91 53 0 401024-1
(serie asiu FS)
91 53 0 401025-8
(serie asiu FS)
91 55 0600 001-6
(serie asiu 787)
91 53 0425-109-2
(serie sasiu 425109)
91 53 0425-123-3
(serie sasiu 425123)
91 53 0425-125-8
(serie sasiu 425125)
91 53 0425-162-1
(serie sasiu 425162)
91 53 0425-164-7
(serie sasiu 425164)
91 53 0425-170-4
(serie sasiu 425170)
91 53 0425-176-1
(serie sasiu 425176)
91 53 0425-181-1
(serie sasiu 425181)
91 53 0425-186-0
(serie sasiu 525186)
91 53 0425-204-1
(serie sasiu 425109)
91 53 0425-206-6
(serie sasiu 425 206)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

35

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

36

71.

LE 4130 KW

72.

LE 4130 KW

73.

LE 4130 KW

74.

LE 4130 KW

75.

LE 4130 KW

76.

LE 4130 KW

77.

LE 4130 KW

78.

LE 4130 KW

79.

LE 4130 KW

80.

LE 4130 KW

81.

LE 4130 KW

82.

LE 3400 KW

83.

LE 3400 KW

84.

LE 3400 KW

85.

LE 3400 KW

86.

LE 3400 KW

87.

LE 3400 KW

88.

LE 3400 KW

89.

LE 3400 KW

90.

LE 3400 KW

91.

LE 3400 KW

92.

LE 3400 KW

93.

LE 3400 KW

94.

LE 3400 KW

95.

LE 3400 KW

96.

LDE 2100 CP

97.

LDE 2100 CP

98.

LDE 2100 CP

99.

LDE 2100 CP

100.

LDE 2100 CP

101.

LDE 2100 CP

102.

LDE 2100 CP

103.

LDE 2100 CP

104.

LDE 2100 CP

105.

LDE 2100 CP

106.

LDE 2100 CP

107.

LDE 2100 CP

91 53 0425-207-4
(serie sasiu FS)
91 53 0425-208-2
(serie sasiu 425208)
91 53 0425-209-0
(serie sasiu FS)
91 53 0425-213-2
(serie sasiu 525213)
91 53 0425-214-0
(serie sasiu 425-214)
91 53 0425-215-7
(serie sasiu 425215)
91 53 0425-218-1
(serie sasiu FS)
91 53 0425-224-9
(serie sasiu 425224)
91 53 0425-226-4
(serie sasiu 425226)
91 53 0425-228-0
(serie sasiu 425228)
91 53 0425-232-2
(serie sasiu 425232)
43-0132-1
(serie sasiu 243)
97 53 0 43-0141-2
(serie sasiu 1 141 014)
97 53 0 43-0142-0
(serie asiu 1 141 002)
97 53 0 43-0143-8
(serie asiu 1 141 006)
97 53 0 43-0145-3
(serie asiu 1 141 047)
97 53 0 43-0146-1
(serie asiu 1 141 044)
97 53 0 43-0147-9
(serie asiu 1 141 018)
97 53 0 43-0149-5
(serie asiu 1 141 021)
97 53 0 43-0152-9
(serie asiu 1 141 033)
97 53 0 43-0153-7
(serie asiu 1 141 038)
97 53 0 43-0154-5
(serie asiu 1 141 040)
97 53 0 430155-2
(serie asiu 1141034)
97 53 0 43-0156-0
(serie asiu 1 141 036)
97 53 0 43-0157-8
(serie asiu 1 141 042)
60-0180-4
(serie sasiu 951)
60-0216-6
(serie sasiu 246)
60-0249-7
(serie sasiu 294)
60-0261-2
(serie sasiu 306)
60-0665-4
(serie sasiu 979)
60-0727-2
(serie sasiu 1104)
60-0882-5
(serie sasiu 1345)
60-1501-0
(serie sasiu 1934)
60-1502-8
(serie sasiu 1936)
60-1503-6
(serie sasiu 1940)
60-1504-4
(serie sasiu 1945)
60-1505-1
(serie sasiu 1955)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


108.

LDE 2100 CP

109.

LDE 2100 CP

110.

LDE 2100 CP

111.

LDE 2100 CP

112.

LDE 2100 CP

113.

LDE 2100 CP

114.

LDE 2100 CP

115.

LDE 2100 CP

116.

LDE 2100 CP

117.

LDE 2100 CP

118.

LDE 2100 CP

119.

LDE 2100 CP

120.

LDE 2100 CP

121.

LDE 2100 CP

122.

LDE 2100 CP

123.

LDE 2100 CP

124.

LDE 2100 CP

125.

LDE 2100 CP

126.

LDE 2100 CP

127.

LDE 2100 CP

128.

LDE 2100 CP

129.

LDE 2100 CP

130.

LDE 2100 CP

131.

LDE 2100 CP

132.

LDE 2100 CP

133.

LDE 2100 CP

134.

LDE 2100 CP

135.

LDE 2100 CP

136.

LDE 2100 CP

137.

LDE 2100 CP

138.

LDE 2100 CP

139.

LDE 2100 CP

140.

LDE 2100 CP

141.

LDE 2100 CP

142.

LDE 2100 CP

143.

LDE 2100 CP

144.

LDE 2100 CP

60-1506-9
(serie sasiu 1961)
60-1507-7
(serie sasiu 1993)
60-1508-5
(serie sasiu 1996)
60-1509-3
(serie sasiu 1997)
60-1510-1
(serie sasiu 2006)
60 -1511-9
(serie sasiu 1999)
60-1512-7
(serie sasiu 2000)
060-1513-5
(serie sasiu 2005)
60-1514-3
(serie sasiu 2040)
60-1515-0
(serie sasiu 2104)
60-1516-8
(serie sasiu 2111)
60-1517-6
(serie sasiu 2151)
60-1518-4
(serie sasiu 2167)
60-1519-2
(serie sasiu 2346)
60-1520-0
(serie sasiu 2351)
60- 1521-8
(serie sasiu 1857)
60-1522-6
(serie sasiu 1880)
60-1523-4
(serie sasiu 2124)
60-1524-2
(serie sasiu 073)
60 - 1526 - 7
(serie sasiu 0040)
60 - 1527 - 5
(serie sasiu 0046)
60 - 1528 - 3
(serie sasiu 195)
60 - 1529 - 7
(serie sasiu 450)
60 - 1530 - 9
(serie sasiu 277)
60 - 1532 - 5
(serie sasiu 1006)
60 - 1533 - 3
(serie sasiu 553)
60 - 1534 - 1
(serie sasiu 045)
60 - 1535 - 8
(serie sasiu 1242)
60 - 1536 - 6
(serie sasiu 290)
60 - 1537 - 4
(serie sasiu 1564)
60 - 1538 - 2
(serie sasiu 2393)
60 - 1539 - 0
(serie sasiu 1119)
60 - 1540 - 8
(serie sasiu 1538)
60 - 1541 - 6
(serie sasiu 093)
60 - 1542 - 4
(serie sasiu 1574)
60 - 1543 - 2
(serie sasiu FS)
60 - 1544 - 0
(serie sasiu FS)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

37

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

38

145.

LDE 2100 CP

146.

LDE 2100 CP

147.

LDE 2100 CP

148.

LDE 2100 CP

149.

LDE 2100 CP

150.

LDE 2100 CP

151.

LDE 2100 CP

152.

LDE 2100 CP

153.

LDE 2100 CP

154.

LDE 2100 CP

155.

LDE 2100 CP

156.

LDE 2100 CP

157.

LDE 2100 CP

158.

LDE 2100 CP

159.

LDE 2100 CP

160.

LDE 2100 CP

161.

LDE 2100 CP

162.

LDE 2100 CP

163.

LDE 2100 CP

164.

LDE 2100 CP

165.

LDE 2100 CP

166.

LDE 2100 CP

167.

LDE 2100 CP

168.

LDE 2100 CP

169.

LDE 2100 CP

170.

LDE 1250 CP

171.

LDE 1250 CP

172.

LDE 1250 CP

173.

LDE 1250 CP

174.

LDE 1250 CP

175.

LDE 1250 CP

176.

LDH 1250 CP

177.

LDH 1250 CP

178.

LDH 1250 CP

179.

LDH 1250 CP

180.

LDH 1250 CP

181.

LDH 1250 CP

60 - 1545 - 7
(serie sasiu 2222)
60 - 1546 - 5
(serie sasiu FS)
60 - 1547 - 3
(serie sasiu FS)
60 - 1549 - 9
(serie sasiu 306)
60 - 1561 - 4
(serie sasiu 1265)
60 - 1562 - 2
(serie sasiu 2185)
60 - 1563 - 0
(serie sasiu 113)
60 - 1568 - 9
(serie sasiu 932)
60-1571-3
(serie sasiu 1706)
60-1572-1
(serie sasiu 1203)
60-1573-9
(serie sasiu 2264)
60 1578 8
(serie asiu 1900)
60-1627-3
(serie sasiu 123)
60- 1635-6
(serie sasiu 2334)
60- 1637-2
(serie sasiu 2259)
60- 1646-3
(serie sasiu 2161)
60 - 1660 - 4
(serie sasiu 991)
62 - 1531 - 3
(serie sasiu 1868)
62 - 1548 - 7
(serie sasiu 1661)
92 53 0 600734 - 3
(serie sasiu 1112)
92 53 0 600840 - 8
(serie sasiu 1262)
92 53 0 601107 - 1
(serie sasiu 1713)
92 53 0 601550 - 2
(serie sasiu 1845)
92 53 0 601552 - 8
(serie sasiu 2146)
92 55 0609005 - 7
(serie sasiu 148)
69-0030-2
(serie sasiu 24775)
69-0031-0
(serie sasiu 24968)
69-0032-8
(serie sasiu 24431)
69 - 0033 - 6
(serie sasiu 23317)
69 - 0047 - 6
(serie sasiu 23918)
69 - 0048 - 4
(serie sasiu 24272)
69 0049 2
(serie asiu 25211)
81-0704-7
(serie sasiu 23797)
81-0706-2
(serie sasiu 25301)
81-0707-0
(serie sasiu 22462)
81-0708-8
(serie sasiu 24389)
81-0709-6
(serie sasiu 23644)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


182.

LDH 1250 CP

183.

LDH 1250 CP

184.

LDH 1250 CP

185.

LDH 1250 CP

186.

LDH 1250 CP

187.

LDH 1250 CP

188.

LDH 1250 CP

189.

LDH 1250 CP

190.

LDH 1250 CP

191.

LDH 1250 CP

192.

LDH 1250 CP

193.

LDH 1250 CP

194.

LDH 1250 CP

195.

LDH 1250 CP

196.

LDH 1250 CP

197.

LDH 1250 CP

198.

LDH 1250 CP

199.

LDH 1250 CP

200.

LDH 1250 CP

201.

LDH 1250 CP

202.

LDH 1250 CP

203.

LDH 1250 CP

204.

LDH 1250 CP

205.

LDH 1250 CP

206.

LDH 1250 CP

207.

LDH 1250 CP

208.

LDH 1250 CP

209.

LDH 1250 CP

210.

LDH 1250 CP

211.

LDH 1250 CP

212.

LDH 1250 CP

213.

LDH 700 CP

214.

LDH 700 CP

81-0710-4
(serie sasiu 23653)
81-0711-2
(serie sasiu 24487)
81-0713-8
(serie sasiu 24919)
81-0714-6
(serie sasiu 25128)
81-0715-3
(serie sasiu 25501)
81-0716-1
(serie sasiu 25685)
81-0717-9
(serie sasiu 25686)
81-0718-7
(serie sasiu 24389)
81-0719-5
(serie sasiu 23803)
81-0720-3
(serie sasiu 23442)
81-0722-9
(serie sasiu 22752)
81-0723-7
(serie sasiu 22806)
81-0743-5
(serie sasiu 23990)
81-0759-1
(serie sasiu 25684)
81-0760-9
(serie sasiu 24682)
81-0761-7
(serie sasiu 23512)
81-0763-3
(serie sasiu 25251)
81-0764-1
(serie sasiu 25129)
81 0765 8
(serie asiu 23107)
81-0771-6
(serie sasiu 24914)
81-0779-9
(serie sasiu 23796)
81 0814 4
(serie asiu 22350)
81 0815 1
(serie asiu 23979)
81 0816 9
(serie asiu 25658)
81 0819 3
(serie asiu 22592)
81 0820 1
(serie asiu 25725)
81 0821 9
(serie asiu 23651)
92 53 0 810724-0
(serie asiu 21781)
92 53 0 810725-7
(serie asiu 22780)
92 53 0 810726-5
(serie asiu 22711)
92 53 0 810848-7
(serie asiu 22101)
85 0100 9
(serie asiu 23476)
85 0105 8
(serie asiu 24018)

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C


Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDE 1250 CP

2.

LDE 1250 CP

3.

LDE 1250 CP

Nr. Locomotiv
60 0086 - 4
(serie asiu 24221)
60 0087 - 2
(serie asiu 24278)
60 0088 - 0
(serie asiu 24621)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

39

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


4.

LDE 1250 CP

5.

LDE 1250 CP

6.

LDE 1250 CP

7.

LDH 700 CP

8.

LDH 700 CP

9.

LDH 700 CP

10.

LDH 700 CP

11.

LDH 450 CP

8.

69 0084 - 9
(serie asiu 23922)
69 0085 - 5
(serie asiu 24084)
69 0095 - 5
(serie asiu 24286)
85 0113 - 2
(serie asiu 20825)
85 0115 - 7
(serie asiu 23013)
85 0118 - 1
(serie asiu 23232)
85 0124 - 9
(serie asiu 22374)
86 0092 - 6
(serie asiu 20979)

S.C.UNIFERTRANS S.A.

UFR

J40/7575/1991

CS Partea A

CSA 0014

RO1120120014

reinnoit

RO1120100016

26.04.2012

27.04.2012

27.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0082

RO1220120082

actualizat/
modificat

RO1220120057

11.06.2012

11.06.2012

27.04.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0082- Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

40

Sec ia/Ruta de circula ie


Bucure ti Sud Voluntari i retur;

2.

Voluntari - Pas rea Fete ti Medgidia Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord Agigea Ecluz

3.

Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur;

4.

Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur;

5.

ROMCIM Medgidia Medgidia P.C. 2 Doroban u Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia i retur;

6.

ROMCIM Medgidia Medgidia i retur;

7.

N vodari - P 1 Capu Midia - P 2 Capu Midia i retur;

8.

Bucure ti Progresu - Vrteju - Chiajna - Ram. Rudeni - Chitila - Brazi

9.

Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud - Ploie ti Est - Buz u - F urei Br ila Gala i i retur;

10.

Dedule ti - F urei Ram. Dedule ti - F urei Ram. Cire u - Fete ti i retur;

11.

F urei - F urei Ram. Cire u - Cire u i retur;

12.

Gala i - File ti i retur;

13.

Ploie ti Sud - Cmpina - Cmpini a i retur;

14.

Cmpina - Predeal - Bra ov i retur;

15.

Buz u - Adjud - Com ne ti - Moine ti i retur;

16.

Bucure ti Nord - Bucure ti B neasa i retur;

i retur;

17.

Bucure ti B neasa - Ram. Pajura - Chitila i retur;

18.

Bucure ti Nord - Chitila - Titu - G

19.

Bucure ti Nord - Bucure tii Noi - Chiajna - Ro iori - Craiova - Filia i - C rbune ti Trgu Jiu i retur;

20.

Bucure ti Grivi a - Bucure ti B neasa - R3 Pantelimon - Bucure ti Obor i retur;

21.

Bucure ti Obor - R5 Pantelimon - Pantelimon - R2 Pantelimon - Voluntari - Otopeni - Mogo oaia Ram. Rudeni - Chiajna i retur;

ti - Pite ti -Bradu Rafin rie - Gole ti i retur;

22.

Bucure ti B neasa - Pantelimon - Pas rea i retur;

23.

Pantelimon - R1 Titan - Bucure ti Sud i retur;

24.

Adjud - Dorne ti i retur;

25.

Roman - Buh ie ti - Crasna - Tecuci - M

26.

Tecuci - Ive ti - Barbo i i retur;

27.

Brazi - Ghighiu - Ploie ti Est i retur;

ti i retur;

28.

Brazi - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

29.

Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

30.

Ploie ti Triaj - Ploie ti Vest i retur;

31.

Filia i - R1 Turceni - Gura Motrului - Strehaia - Gura V ii Or ova i retur;

32.

Pa cani Triaj - Ram. Pa cani - Ia i - Socola i retur;

33.

Mogo oaia - P. M. R1 Buciumeni - Chitila i retur;

34.

Mogo oaia - P. M. R3 Buciumeni - Buftea i retur;

35.

Turceni - Dr gote ti i retur;

36.

Turceni Ram. Filia i - Gura Motrului i retur;

37.

Turceni Ram. Filia i - R2 Turceni - Filia i i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


38.

Filia i - R1 Turceni - Ram. Filia i - Turceni - Ram. Budieni - Tg. Jiu - Petro ani i retur;

39.

Petro ani - Ram. Petro ani - B ni a - Simeria -Deva - Radna - Arad - Utvini u Nou Oradea - Oradea Est i retur;

40.

Buz u - Verne ti - HM Berca i retur;

41.

Bra ov - Sighi oara - Blaj - Co lariu - Simeria i retur;

42.

Predeal - Bra ov Triaj - Bra ov i retur;

43.

Oradea - Episcopia Bihor i retur;

44.

Episcopia Bihor - Oradea Vest i retur;

45.

Medgidia - Baia Dobrogea - Tulcea Ora

46.

Amaradia - Brse ti i retur;

47.

Titu - Trgovi te - Pietrosi a i retur;

48.

Trgovi te - Ploie ti Vest i retur;

i retur;

49.

Trgovi te Nord - Aninoasa i retur;

50.

Arad Vest - Arad - Aradu Nou - Timi oara Nord i retur;

51.

Timi oara Nord -Timi oara Sud - Semenic i retur;

52.

Ploie ti Est - Ram. Ploie ti Est - Ploie ti Nord i retur;

53.

Ploie ti Sud - Ploie ti Nord - Mneciu i retur;

54.

Co lariu - Teiu - R zboieni - Cojocna - Apahida - Cluj-Napoca i retur;

55.

Apahida - Dej - Jibou - Zal u Nord i retur;

56.

Ciulni a - C

57.

Aradu Nou - Ram. Glogov

ra i Nord - C

ra i Sud i retur;

58.

Rona Triaj - Ram. Modo Timi oara Sud i retur;

59.

Co lariu Gr. Pod Mure Teiu

60.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

61.

Chiajna Bucure tii Noi Gr. C Bucure ti Triaj Post 17 Ram. Pajura i retur;

62.

Or ova Caransebe

63.

Caransebe O elu Ro u i retur;

64.

Palas Constan a M rfuri Siutghiol Lumina P1 Lumina P2 i retur;

- Glogov

i retur;

i retur;

i retur;

65.

Buz u Sud Buz u Ram. Boboc Boboc HM i retur;

66.

Ram. Tunel Gala i Brate

67.

Ram. Tunel Gala i i retur;

i retur;

68.

Strehaia Motru Est i retur;

69.

Arad ofronea - Curtici i retur;

70.

Episcopia Bihor Biharkerestesz i retur;

71.

Videle R dule ti Giurgiu Nord Ruse Triaj i retur;

72.

Dorne ti Vic ani Vadu Siretului i retur ;

73.

Jibou Baia Mare Satu Mare - Halmeu i retur;

74.

Ram.Bu ag Ram.L pu el i retur;

75.

Botiz Ram.Botiz i retur;

76.

Episcopia Bihor S cuieni Bihor Valea lui Mihai - Satu Mare i retur;

77.

Caracal Piatra Olt Rmnicu Vlcea i retur;

78.

Dej C

79.

Livezeni Lupeni i retur;

80.

Caransebe Lugoj Timi oara Nord i retur ;

81.

Lugoj Ilia i retur;

tori N

ud i retur;

82.

Vin u de Jos Sibiu Podu Olt Rmnicu Vlcea i retur ;

83.

Cop a Mic Sibiu i retur;

84.

Ale d Telechiu Tileagd O orhei Oradea Est i retur;

85.

Ciulni a Slobozia Vest i retur;

86.

Socola Ungheni i retur;

87.

Dmbu Arm

88.

S cuieni Bihor Ram. Diosig i retur;

ti Urziceni Slobozia Veche i retur;

89.

Ram. Trgu or Bihor Ram. Diosig Marghita Ram.Bogeu Pope ti i retur;

90.

Barbo i Barbo i Triaj i retur;

91.

Ram. Barbo i Triaj Barbo i Triaj i retur;

92.

Bac u Bicaz i retur;

93.

Carei S rm

94.

Beclean pe Some S

ag Zal u Nord i retur;

95.

Siculeni Com ne ti i retur;

el Deda Vo

beni - Siculeni i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

41

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


96.

Mih ileni Ram.M

97.

Tecuci Balta Alb F urei i retur;

ra Ciuc i retur;

98.

Siculeni Bra ov i retur;

99.

Botiz Bixad i retur;

100.

Mintia P uli Lunca HM P uli Lunca Gr. Tehnica i retur;

101.

Barbo i Triaj Gr. A Ram. Barbo i Triaj Post 14 Barbo i Ram. Siret

102.

Barbo i Ram. Port Barbo i Port HM i retur;

103.

Dej C

104.

Ram. Cojocna Ram. Jucu i retur.

tori Ram. Dej C

eiu i retur;
Zone de manev / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

42

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Agigea Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A.
Depozit Nord - Rampa ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CF
Palas

3.

Linia ferat industrial


S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA
S.A.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.

Sta ia CF i Antesta ia Episcopia Bihor

4.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Agen ia Drobeta Turnu Severin

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

H.M.
Gura V ii

5.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROELECTRICA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier
liniile 1A-HE, 2B-HE, 2A-HE i
3A-HE

S.C. Producere a Energiei Electrice n


Hidrocentrale HIDROELECTRICA S.A.

H.M.
Gura V ii

6.

Linia ferat industrial


S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.
Sucursala Hidrocentrale Por ile de Fier

S.C. HIDROCONSTRUC IA S.A.

H.M.
Gura V ii

7.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.
Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. Gala i

Sta ia CF
Gala i

8.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Halmeu

9.

Linia ferat industrial


C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

C.N.P.M. REMIN S.A. Baia Mare

Sta ia CF
Halmeu

10.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Punct de lucru Halmeu

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Halmeu

11.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM HOLDING S.A.
Punct de lucru Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

12.

Linia ferat industrial


S.C. CITY GAS S.R.L.
cale ferat normal i cale larg

S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CF
Gala i
Grupa Bazin

13.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM TRANZIT S.A.
Bucure ti
Punct de lucru Depozit Dorne ti

S.C. UNICOM HOLDING S.A.

Sta ia CF
Dorne ti

14.

Linia ferat industrial


S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L.
Sucursala Suceava Punct de lucru Dorne ti

S.C. RAI 88 IMPEX S.R.L. Bucure ti


Sucursala Suceava

Sta ia CF
Dorne ti

15.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia C tu a

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i

16.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A. - Sta ia M lina

S.C. ARCELORMITTAL
GALA I S.A.

Sta ia CF
Barbo i Triaj

17.

Linia ferat industrial


S.C. IZO TEC S.R.L. Dej

S.C. IZO TEC S.R.L.

Sta ia CF
Dej C tori

18.

Linia ferat industrial


S.C. SINTEZA S.A. Oradea
Organo - Fosforice

S.C. SINTEZA S.A.

Sta ia CF Episcopia Bihor

19.

Linia ferat industrial


S.C. SIMBAC S.A. Oradea

S.C. SIMBAC S.A. Oradea

Sta ia CF Episcopia Bihor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


20.

Linia ferat industrial


S.C. UNIFERTRANS S.A.
Punct de lucru Fete ti

S.C. UNIFERTRANS S.A.

Sta ia CF Fete ti

Anexa II la CSB 0082 Material rulant motor


Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
47-6179-7
LE 6600 KW
(serie asiu 226)
47-6531-9
LE 6600 KW
(serie asiu 636)
40-0010-5
LE 5100 KW
(serie asiu FS)
40-0089-9
LE 5100 KW
(serie asiu 125-223)
40-0212-7
LE 5100 KW
(serie asiu 259)
40-0223-4
LE 5100 KW
(serie asiu 24371)
40-0224-2
LE 5100 KW
(serie asiu 271)
40-0272-1
LE 5100 KW
(serie asiu 121-810)
40-0355-4
LE 5100 KW
(serie asiu 479)
40-0386-9
LE 5100 KW
(serie asiu 468)
40-0507-0
LE 5100 KW
(serie asiu F16)
40-0514-6
LE 5100 KW
(serie asiu 619)
40-0630-0
LE 5100 KW
(serie asiu 735)
40-0727-4
LE 5100 KW
(serie asiu 832/A)
40-0759-7
LE 5100 KW
(serie asiu 864)
40-0843-9
LE 5100 KW
(serie asiu 993)
40-0854-6
LE 5100 KW
(serie asiu 907)
43-0107-3
LE 3400 KW
(serie asiu 260)
60-0001-2
LDE 2100 CP
(serie asiu 1036)
60-0003-8
LDE 2100 CP
(serie asiu 1886)
60-0004-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 2377)
60-0021-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 2184)
60-0929-4
LDE 2100 CP
(serie asiu 1451)
60-0952-6
LDE 2100 CP
(serie asiu 1476)
60-1186-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1809)
60-1209-0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1559)
60-1237-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 1894)
60-1255-3
LDE 2100 CP
(serie asiu 1912)
62-1200-5
LDE 2100 CP
(serie asiu FS)
60-0585-4
LDE 2100 CP
(serie asiu 852)
60-1223-1
LDE 2100 CP
(serie asiu 1877)
81-0352-5
LDH 1250 CP
(serie asiu 22349)
81-0836-7
LDH 1250 CP
(serie asiu 23300)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
81-0070-3
LDH 1250 CP
(serie asiu 21558)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

43

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


2.

85-0042-3
(serie asiu 20983)

LDH 700 CP

9.

S.C. SOFTRANS S.R.L.

J16/897/2002

CS Partea A

CSA 0015

RO1120120015

rennoit

RO1120100019

15.05.2012

17.05.2012

17.05.2014

tip B, exclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0066

RO1220120066

rennoit

RO1220110158

15.05.2012

17.05.2012

17.05.2014

tip B, exclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0066 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Vo

2.

Adjud M

3.

beni Siculeni Com ne ti Adjud Bac u i retur;


esti Foc ani Buz u Ram.Boboc - F urei - F urei Ram.Dedule ti - Br ila Barbo i Triaj - Gala i i retur;

urei Ram.Cire u F urei Ram.Dedule ti i retur;

4.

Filia i Turceni i retur;

5.

Bucure ti Nord Chitila Buftea Brazi Ploie ti Vest Predeal Bra ov Siculeni i retur;

6.

Ploie ti Vest Ploie ti Sud Buz u i retur;

7.

Bra ov Sighi oara Co lariu Simeria Arad Curtici i retur;

8.

Bucure ti Nord - Bucure tii Noi Chiajna Videle Caracal Craiova Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani Subcetate Simeria
i retur;

9.

urei

nd rei Fete ti Cernavod Medgidia Palas Agigea Nord i retur;

10.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi i retur;

11.

Ram. Rudeni Chiajna i retur;

12.

Ploie ti Sud Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Nord i retur;

13.

Ploie ti Est Post 1 Ploie ti Est i retur;

14.

Brazi Ram. Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

15.

Buz u Ram. Gr. A Buz u Buz u Sud Hm. i retur;

16.

Buz u - Buz u Ram. Boboc i retur;

17.

Drste Ram Bra ov Tranzit Bra ov Triaj Bra ov i retur;

18.

Brazi Ploie ti Triaj Gr. A Ploie ti Sud i retur;

19.

Brazi Ploie ti Triaj Gr. B i retur;

20.

Ploie ti Triaj Gr. D Ploie ti Vest i retur;

21.

Ploie ti Triaj Gr. A Ploie ti Vest i retur;

22.

Ploie ti Triaj Gr. D Ploie ti Sud i retur;

23.

Brazi Ghighiu Dmbu Ploie ti Est

i retur.
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 4400 KW

10.

Nr. Locomotiv
91-55-0602-001-4
(serie asiu 002)
91-55-0601-001-5
(serie asiu 050)
91-55-0600-002- 4
(serie asiu 733)
40-0699-5
(serie asiu 810)
91 53 0 462009 - 8
(serie asiu 036)

S.C. MECANO SERV S.R.L.

J20/806/2003

CS Partea A

CSA 0020

RO1120120020

reinnoit

RO1120100022

22.06.2012

25.06.2012

25.06.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0094

RO1220120094

reinnoit

RO1220110105

22.06.2012

25.06.2012

25.06.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0094 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul

44

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Zone de manevr / Linii ferate industriale
Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.
DEVA

S.C. TAWIL METAL RECYCLING S.R.L.


DEVA

Sta ia CF
DEVA

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. BUCURE TI Depozit PETROM DEVA

S.C. OMV PETROM S.A. BUCURE TI

Sta ia CF
DEVA

3.

Linia ferat industrial


S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT S.A.

S.C. SERVICII ENERGETICE BANAT


S.A.

Sta ia CF
DEVA

4.

Linia ferat industrial


S.C. CONDOR TCM S.A. Sucursala
Deva

S.C. CONDOR TCM S.A.

Sta ia CF
DEVA

5.

Linia ferat industrial


S.C. BOROMIR IND S.R.L. VLCEA
Sucursala Deva

S.C. BOROMIR IND S.R.L. Vlcea


Sucursala Deva

Sta ia CF
DEVA

6.

Linia ferat industrial


S.C. COMSID S.R.L. Deva

S.C. COMSID S.R.L.

Sta ia CF
DEVA

Anexa II CSB 0094 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
69 0066 - 6
LDE 1250 CP
(serie asiu 23951)

Nr. Crt.
1.
11.

DB SCHENKER RAIL ROMNIA S.R.L.

DBSR

J35/482/2000

CS Partea A

CSA 0011

RO1120110011

actualizat/
modificat

RO1120100025

30.05.2011

30.05.2011

04.08.2012

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0089

RO1220120089

actualizat/
modificat

RO1220120079

15.06.2012

15.06.2012

04.08.2012

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0089 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

P uli Lunca Gr.Tehn. - Mintia i retur;

2.

lina Barbo i Tj. Barbo i Cab.1 Ram. Barbo i Tj. endreni HM Lie ti Barcea Tecuci Cosme ti HM - M
Sascut Valea Seac Bac u Grleni Buhu i Piatra Neam Png ra i Tarc u Neam Bicaz i retur;

ti Adjud

3.

Simeria Or

4.

M lina File ti HM Gala i Brate - Gala i F urei -Buz u i retur;

tie Vin u de Jos i retur;

5.

Ilia Lugoj Buzia - Timi oara Sud i retur;

6.

zboieni Ludu Trgu Mure Deda Gheorghieni Vo


Ghime Com ne ti Borze ti Bac u Adjud i retur;

7.

Ale d Huedin Cluj Napoca Cluj Napoca Est - Apahida Ram. Jucu - Cojocna HM R zboieni Teiu Co lariu Ram.Co lariu
Vin u de Jos i retur;

beni M

ra Ciuc Ram. M

ra Ciuc Mih ileni HM Livezi Ciuc

8.

Timi oara Nord Timi oara Sud Timi eni - P dureni Timi

9.

Simeria Brcea Mic Hunedoara i retur;

Jebel - Voiteni Stamora Moravi a i retur;

10.

ra i Sud Slobozia Veche Bro teni Urziceni Mogo oaia Ram. Colentina Ram. Rudeni Chiajna -Videle - Craiova Tg.Jiu Livezeni Simeria S vr in - Curtici i retur;

11.

Tg.Jiu - Livezeni Turceni - Filia i i retur;

12.

Giurgiu Nord Videle Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

13.

Chitila Ram.Pajura Ciulni a - Constan a Port Zona A i retur;

14.

Palas Constan a Port Mol 5 i retur;

15.

Palas Constan a Port Terminal Ferry - Boat i retur;

16.

Chitila Gole ti Ram.Gole ti Piatra Olt Craiova i retur;

17.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

18.

Coste ti Ro iori Nord i retur;

19.

Titu Trgovi te Nord i retur;

20.

Gole ti Ram.Ciume ti PM Cmpulung - Arge el i retur;

21.

Doroban u Lumina Lumina P 2 P 1 Capu Midia Capu Midia i retur;

22.

Palas N vodari i retur;

23.

Chiajna Ram.Rudeni Chitila i retur;

24.

Ro iori Nord Turnu M gurele Port i retur;

25.

Chitila Ploie ti Vest Predeal Bra ov Cop a Mic

26.

Simeria Triaj Turda

27.

Co lariu Co lariu Gr.Pod Mure - Cop a Mic

i retur;

i retur;
i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

45

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

46

28.

Teiu - Co lariu Gr.Pod Mure

29.

Cop a Mic Sibiu i retur;

i retur;

30.

Fete ti Murgeanca Cire u F urei i retur;

31.

Slobozia Veche Slobozia Nou Bucu Ram.

32.

Cire u F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti Dedule ti i retur;

nd rei Murgeanca i retur;

33.

Re

34.

Rona Triaj Ram.Glogov

a Nord - Caransebe Drobeta Turnu Severin Filia i i retur ;

35.

Aradu Nou - Ram.Glogov

36.

Arad Oradea Ale d i retur ;

37.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai - Episcopia Bihor i retur;

Glogov

i retur;

Arad i retur;

38.

Satu Mare Livada i retur;

39.

Carei Zal u Nord - Jibou i retur;

40.

Jibou Dej Triaj - Ilva Mic Vama Suceava Vest Pa cani Bac u M

41.

Botiz Ram.L pu el Jibou i retur;

42.

Ram.L pu el Baia Mare Ram.Bu ag i retur;

43.

S cuieni Bihor Suplacu de Barc u S rm

44.

Diosig Trgu or Bihor i retur;

45.

Ca eiu Dej C

46.

Rona Triaj Lugoj - Caransebe

47.

Z gujeni Caransebe Triaj Caransebe

48.

Caransebe Voislova i retur;

49.

Cenad Rona Triaj i retur;

50.

Tei ani Ploie ti Sud i retur;

51.

F urei Urziceni - Ploie ti Sud i retur;

ti Buz u Ploie ti Vest Fieni i retur ;

ag i retur;

tori - Dej Triaj i retur;


i retur;
i retur;

52.

Bra ov Sibiu Vin u de Jos i retur;

53.

Bucure ti Sud P.Mac.R1 Bucure ti Sud Ram.Voluntari Pantelimon i retur;

54.

Co buc Salva i retur;

55.

Aradul Nou Periam Vlcani i retur;

56.

Jimbolia - Rona Triaj i retur;

57.

Periam Snandrei i retur;

58.

59.

Timi oara Nord Ram. Modo Timi oara Vest i retur;

ra Ciuc Siculeni Sf. Gheorghe Bra ov Triaj Ram. Bra ov Triaj Drste i retur;

60.

61.

Titu Ram. S

62.

Pantelimon R 5 Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

laz Timi oara Vest i retur;


reni - P.MAC. R 1 Buciumeni - P.MAC. R 3 Buciumeni - Mogo oaia - Pas rea i retur;

63.

Pantelimon R 2 Pantelimon Voluntari i retur;

64.

Bucure ti B neasa Bucure ti Triaj i retur;

65.

Chitila Ram. Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

66.

Chitila Bucure ti Nord Gr.A i retur;

67.

Bucure ti Nord Gr.A Depoul Bucure ti C

68.

Boboc Buz u Sud i retur;

69.

Vn tori - Odorhei i retur;

70.

Brazi Ploie ti Triaj i retur;

71.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest i retur;

72.

Brazi Ploie ti Est i retur;

73.

Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

tori i retur;

74.

Ploie ti Vest Ploie ti Crng Ploie ti Nord i retur;

75.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

76.

Ploie ti Triaj Ghighiu Ram. Corl te ti i retur;

77.

Chiajna Jilava Bucure ti Sud i retur;

78.

Jilava R 2 Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

79.

Bucure ti Vest Bucure ti Cotroceni i retur;

80.

Chiajna Bucure ti Basarab i retur;

81.

Bucure ti Sud - Titan i retur;

82.

Chileni Vo

beni i retur;

83.

Voiteni Re

a Nord i retur;

84.

Ciumeghiu Va

85.

Arad N dlac i retur ;

u i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


86.

Pa cani Podu Iloaiei Socola - Criste ti Jijia i retur;

87.

Barbo i Triaj C tu a i retur ;

88.

Suceava Vest Suceava Nord R

89.

Oradea Vest Oradea Est - Episcopia Bihor i retur;

90.

Brcea Mic Pesti u Mare i retur;

91.

Palas Mangalia i retur;

i i retur;

92.

Port Constan a Vii Agigea Nord i retur;

93.

Medgidia Negru Vod

i retur;

94.

Medgidia Tulcea Ora

i retur;

95.

Amaradia Brse ti i retur;

96.

Beclean pe Some M gheru

97.

Podu Olt Govora Piatra Olt Caracal i retur;

ieu S

el Deda i retur;

98.

Cluj Napoca Est - Apahida Ram.Cojocna Jucu Dej C

99.

Ciolpani R dule ti i retur;

100.

Jucu Ram.Cojocna Ram.Jucu Cojocna i retur;

tori Ram.Dej Gr.B Dej Triaj i retur;

101.

Rona Triaj Ram.Rona Triaj Ram.Modo Timi oara Sud i retur;

102.

Suceava Suceava Nord i retur;

103.

Gole ti Ram. Gole ti Pite ti i retur;

104.

Pite ti Bradu de Sus i retur;

105.

Agigea Nord Post Constan a Vii Constan a P2 Constan a - Constan a P1 Palas i retur;

106.

Brazi P.M. Ram. Ploie ti Tj. Ploie ti Sud i retur;

107.

Ro iori Nord Zimnicea i retur;

108.

Pa cani Trgu Neam

109.

Le cani Vl deni i retur;

i retur;

110.

Chiajna Vrteju R1 Jilava Bucure ti Progresu i retur;

111.

PM Giule ti Chitila i retur;

112.

PM Giule ti Ram.Rudeni i retur;

113.

Bucure ti Grivi a Bucure ti Nord Gr. A i retur;

114.

Livezeni Vulcan Lupeni i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru
Chi
daga

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR P uli Lunca Gr.Tehnic

2.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Deva, Punct de lucru C lan B i

S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sta ia CFR C lan B i

3.

Linia ferat industrial


S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT
Ale d

S.C. HOLCIM (ROMNIA) S.A. CIMENT


Ale d

Sta ia CFR Ale d

4.

Linia ferat industrial


S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L. Timi oara

S.C. LINDE GAZ Romnia S.R.L.


Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara Est

5.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. CFR c

tori S.A.

Sta ia CFR
Gala i

6.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Arad

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Arad

7.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Timi oara Nord

8.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Satu Mare

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Satu Mare

9.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Suceava

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Suceava

10.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Ia i-SELC
Bac u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Bac u

11.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Buz u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Buz u

12.

Linia ferat industrial


Depoul de locomotive C tori Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CFR
Piatra Olt

13.

Linia ferat industrial


S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti - BDEZL

S.C. ROMTRANS S.A. Bucure ti

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CFR
Curtici

47

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


14.

Linia ferat industrial


S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.
Bucure ti Sucursala Oradea

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Bucure ti Sucursala Oradea

Sta ia CFR
Episcopia Bihor

15.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

H.M.
Tei ani

16.

Linia ferat industrial


S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.
Bucure ti
Punct de lucru Cariera Suseni

S.C. Lafarge Agregate Betoane S.A.


Bucure ti

Sta ia CFR
Chileni

17.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Bicaz

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Bicaz

18.

Linia ferat industrial


S.C. CARPATCEMENT HOLDING S.A.
Sucursala Fieni

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CFR
Fieni CAP X i CAP Y

19.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

S.C. COLTERM S.A. Timi oara

Sta ia CFR
Timi oara CET

20.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE
S.A.
Punct de lucru Exploatarea Malna

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sta ia CFR
Malna B i

21.

Linia ferat industrial


S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE
S.A

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Progresu

22.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT BIHOR S.A

S.C. COMAT BIHOR S.A

Sta ia CFR
Oradea Est

23.

Linia ferat industrial


S.C. VITAL & HEYL S.R.L. Carani

S.C. VITAL & HEYL S.R.L.

24.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

Sta ia CFR
Buz u

25.

Linia ferat industrial


S.C. DON CARLOS S.R.L.

S.C. DON CARLOS S.R.L.

Sta ia CFR
taia

26.

Linia ferat industrial


S.C. BARDEAU HOLDING ROMNIA
S.R.L. TIMI OARA

S.C. KORNNUTRIM S.R.L.

Sta ia CFR
Gr dinari Cara

27.

Linia ferat industrial


S.C. ROMLUX S.A. Trgovi te

S.C. NICOBEL GRUP S.R.L.

Sta ia CFR
Trgovi te

28.

Linia ferat industrial


S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

S.C. ERDEMIR ROMNIA S.R.L.

Sta ia CFR
Trgovi te

29.

Linia ferat industrial


S.C. OTELINOX S.A.

S.C. OTELINOX S.A.

Sta ia CFR
Trgovi te

30.

Linia ferat industrial


SNTFM CFR Marf S.A.
Depoul Simeria

SNTFM CFR Marf S.A.

Sta ia CFR
Simeria

31.

Linia ferat industrial


S.C. ICME ECAB S.A.

S.C. SIDEROM STEEL S.R.L.

Sta ia CFR
Bucure ti Sud

32.

Linia ferat industrial


S.C. COMAT MET S.A.

S.C. COMAT MET S.A.

Sta ia CFR
Bucure ti Sud

33.

Linia ferat industrial


S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

S.C. ARDAGH METAL PACKAGING S.A.

Sta ia CFR
Buftea

Sta ia CFR
ile Calacea

Anexa II la CSB 0089 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

48

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 5100 KW

6.

LE 5100 KW

7.

LE 5100 KW

8.

LE 5100 KW

Nr. Locomotiv
91 53 0 401077 - 9
(serie asiu 3425)
91 53 0 470774 - 7
(serie asiu 924)
91 53 0 470783 - 8
(serie asiu 933)
91 53 0 478001 - 7
(serie asiu 001)
40-0024-6
(serie asiu FN)
40 - 0086 - 5
(serie asiu 125301)
40 - 0589 - 8
(serie asiu FN)
40 - 0654 - 0
(serie asiu 837)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


9.

LE 5100 KW

10.

LE 5100 KW

11.

LE 4000 KW

12.

LE 4000 KW

13.

LE 4000 KW

14.

LE 4000 KW

15.

LDE 3000 CP

16.

LDE 3000 CP

17.

LDE 3000 CP

18.

LDE 3000 CP

19.

LDE 3000 CP

20.

LDE 3000 CP

21.

LDE 3000 CP

22.

LDE 3000 CP

23.

LDE 2100 CP

24.

LDE 2100 CP

25.

LDE 2100 CP

26.

LDE 2100 CP

27.

LDE 2100 CP

28.

LDH 2400 CP

29.

LDH 2400 CP

30.

LDH 2400 CP

31.

LDH 2400 CP

32.

LDH 2400 CP

33.

LDH 1500 CP

34.

LDH 1500 CP

35.

LDH 1500 CP

36.

LDH 1500 CP

12.

40 - 0752 - 2
(serie asiu FN)
40 - 0873 - 6
(serie asiu 1023)
91 53 0 465001 - 2
(serie asiu 30948)
91 53 0 465002 - 0
(serie asiu 30949)
91 53 0 465004 - 6
(serie asiu 30955)
91 53 0 465005 - 3
(serie asiu 30958)
92 53 0 651001 - 5
(serie asiu 776)
92 53 0 651002 - 3
(serie asiu 778)
92 53 0 651003 - 1
(serie asiu 819)
92 53 0 651004 - 9
(serie asiu 879)
92 53 0 651005 - 6
(serie asiu 894)
92 53 0 651006 - 4
(serie asiu 897)
92 53 065 1008 0
(serie asiu 962)
92 53 065 1009 8
(serie asiu 965)
92 53 0 601665-8
(serie asiu 905)
92 53 0 601666-6
(serie asiu 995)
92 53 0 601680-7
(serie asiu 700-1009)
92 53 0 601682-3
(serie asiu 2090)
92 53 0 601684-9
(serie asiu 1701)
83 - 0901 - 5
(serie asiu 24250)
83 - 0902 - 3
(serie asiu 24463)
83 - 0903 - 1
(serie asiu 24534)
83 - 0905 - 6
(serie asiu 24821)
83 - 0906 - 4
(serie asiu 24361)
92 53 0 845001-2
(serie asiu 13521)
92 53 0 845002-0
(serie asiu 13923)
92 53 0 845003-8
(serie asiu 14732)
92 53 0 845004-6
(serie asiu 15075)

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

UZT

J40/27513/1994

CS Partea A

CSA 0026

RO1120100026

reinnoit

RO1120080040

05.08.2010

05.08.2010

05.08.2012

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0065

RO1220120065

nou

nu este cazul

15.05.2012

15.05.2012

05.08.2012

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0065 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
Zal u Nord

Anexa II la CSB 0065 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

49

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

Nr. Locomotiv
69 0065 - 8
(serie asiu 24233)

LDE 1250 CP

13.

S.C. ASICAR S.R.L. Zal u

J 31/134/1996

CS Partea A

CSA 0016

RO1120120016

rennoit

RO1120100010

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0075

RO1220120075

rennoit

RO1220110045

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0075 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti
Punct de lucru
ROMINSERV VALVES IAIFO ZAL U

Sta ia CF adiacent

S.C. ROMINSERV S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Zal u Nord

2.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti
Punct de lucru Depozit PETROM Zal u

S.C. OMV PETROM S.A. Bucure ti

Sta ia CF
Zal u Nord

3.

Linia ferat industrial


S.C. REMAT S LAJ S.A. Zal u

S.C. REMAT S LAJ S.A. Zal u

Sta ia CF
Zal u Nord

4.

Linia ferat industrial


S.C. SILCOTUB S.A. Zal u

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.

Sta ia CF
Zal u Nord

Anexa II la CSB 0075 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 700 CP

14.

Nr. Locomotiv
81-0854-0
(serie asiu 24690)
85-0161-1
(serie asiu 23017)

S.C. ASICAR S.R.L. Zal u

J 31/134/1996

CS Partea A

CSA 0016

RO1120120016

rennoit

RO1120100010

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2014

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0076

RO1220120076

rennoit

RO1220120046

28.05.2012

28.05.2012

28.05.2013

tip C, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0076 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


Nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

Zona de manevr / LFI


Linia ferat industrial
S.C. S LAJUL S.A. S RM

Proprietar
AG

S.C. S LAJUL S.A. S RM

Sta ia CF adiacent
Sta ia CF
rm ag

AG

Anexa II la CSB 0076 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

Nr. Locomotiv

LDE 1250 CP

81-0857-3
(serie asiu 22733)

1.
15.

S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.

VTR

J29/888/2010

CS Partea A

CSA 0013

RO1120120013

rennoit

RO1120110013

20.04.2012

22.04.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv
transport m rfuri
periculoase

CS Partea B

CSB 0090

RO1220120090

actualizat/
modificat

RO1220120086

20.06.2012

20.06.2012

22.04.2014

tip A i B, inclusiv
transport m rfuri
periculoase

Anexa I la CSB 0090 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie

50

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Nr. Crt.
1.

Sec ia/Ruta de circula ie


Berceni Jilava R1 Jilava Bucure ti Vest R2 Chiajna Chiajna Ram.Rudeni - Chitila P.Mac.R1 Buciumeni Buftea Brazi
Ploie ti Vest Buda Cmpina Predeal Drste Bra ov Triaj Bra ov Vn tori Cop a Mic Blaj Vin u de Jos Deva Arad
Curtici Frontier i retur;

2.

Glogov

3.

Rona Triaj Ram. Modo - Timi oara Vest i retur;

Arad Rona Triaj Timi oara Nord Timi oara Sud Timi oara CET i retur;

4.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina Doroban u - Medgidia Fete ti Lehliu Pas rea Bucure ti B neasa Ram.Pajura Pajura
Chitila i retur ;

5.

Chitila Ram.Rudeni Chiajna R1 Chiajna Videle R2 Videle Giurgiu Nord Russe Triaj i retur ;

6.

Bucure ti B neasa Ram.Pajura Bucure ti Triaj Post 17 Bucure tii Noi Gr. C Chiajna i retur ;

7.

Doroban u Palas Post Medeea Post Constan a Vii Agigea Nord i retur;

8.

Videle Caracal Tg.Jiu Simeria Tj. Simeria Pesti

9.

Simeria Hunedoara i retur;

i retur;

10.

Co lariu Dej C

11.

Co lariu Gr.Pod Mure Teiu

12.

S cuieni Bihor Ram. Trg oru Bihor Episcopia Bihor Ciumeghiu Sntana Arad i retur;

tori Jibou S cuieni Bihor i retur;


i retur;

13.

Episcopia Bihor Fr. Episcopia Bihor Oradea Oradea Est i retur;

14.

Timi oara Nord Jebel Voiteni Stamora Moravi a Fr. i retur;

15.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Zona B i retur;

16.

Palas Post Medeea Post Constan a Vii Constan a Port Mol 5 i retur;

17.

Agigea Nord Agigea Ecluz - Constan a Port Terminal Ferryboat i retur;

18.

Ciulni a C

19.

Brazi Ploie ti Triaj Ploie ti Est Buz u F urei Fete ti i retur;

ra i Sud i retur;

20.

Socola Pa cani Triaj Adjud Buz u i retur;

21.

Boboc Ram.Boboc Buz u Sud i retur;

22.

Suceava Pa cani Triaj i retur;

23.

F urei Lacu S rat Br ila Barbo i Ram. CSG Ram.Tunel Gala i Brate

24.

Br ila Ram.V deni Barbo i Triaj Cabina 1 - Barbo i Triaj Gr.A Barbo i i retur;

25.

Caracal Piatra Olt Pite ti Titu Chitila i retur;

26.

Schitu Gole ti Ciume ti Gole ti i retur;

27.

Cire u F urei Ram.Cire u - F urei Ram.Dedule ti Dedule ti i retur;

28.

29.

Ploie ti Triaj Ploie ti Vest Ploie ti Crng i retur;

reni Ram.S

30.

Ploie ti Vest Ploie ti Sud i retur;

31.

Capu Midia P1 Capu Midia N vodari Constan a M rfuri Palas i retur;

i retur;

reni P.M. R1 Buciumeni Buftea i retur;

32.

Brazi P.M.Ram.Ploie ti Triaj Ploie ti Sud i retur;

33.

Ploie ti Est Ploie ti Nord i retur;

34.

Brazi Ghighiu Dmbu - Ploie ti Est i retur;

35.

Titu Nucet Trgovi te I.L.Caragiale Ploie ti Vest i retur;

36.

Pope ti Ram.Bogeu Marghita i retur;

37.

Filia i Balota Drobeta Tr.Severin Or ova Caransebe Lugoj Rona Triaj Gr.D i retur;

38.

Re

39.

Halmeu Satu Mare Valea lui Mihai S cuieni Bihor i retur;

40.

Cmpina Cmpini a i retur;

41.

Drste Ram.Bv.Tranzit Bra ov i retur;

42.

Ploie ti Sud Dmbu i retur;

a Nord Brebu Ram.Caransebe Caransebe Triaj i retur;

43.

Ploie ti Triaj Ghighiu i retur;

44.

Simeria Turda

45.

Tg.Jiu Gura Motrului i retur;

i retur;

46.

Turceni Dragote ti i retur;

47.

Strehaia Motru i retur;

48.

Bucure ti Triaj Pantelimon Bucure ti Sud - Jilava i retur;

49.

Mogo oaia Ram.Pajura Chitila i retur;

50.

Mogo oaia Ram.Buciumeni Buftea i retur;

51.

Pantelimon Bucure ti Obor i retur;

52.

Lugoj Ilia i retur;

53.

Voiteni G taia - Berzovia Re

54.

55.

Dmbu Arm

a Nord i retur;

ti Tecuci Barbo i Triaj i retur;


ti Urziceni Perie i Slobozia Veche - Ciulni a i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

51

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


56.

Perie i Slobozia Nou -

57.

Slobozia Veche - Slobozia Nou

nd rei i retur;

58.

Gole ti Bradu de Sus i retur;

59.

Palas Post Constan a Vii Agigea Nord P1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

i retur;

60.

Adjud One ti i retur;

61.

Capu Midia P1 Capu Midia Lumina P2 Siutghiol Palas Medgidia i retur;

62.

Ploie ti Nord Ploie ti Sud i retur;

63.

Dej Dej Triaj Ilva Mic Vatra Dornei Suceava Suceava Nord i retur;

64.

Ram.Cojocna Cluj Napoca Oradea Oradea Est Oradea Vest i retur;

65.

Cojocna Apahida i retur;

66.

One ti Livezi Ciuc Siculeni Bra ov Triaj i retur;

67.

Mogo oaia Balote ti Urziceni i retur;

68.

Chitila Ram.Rudeni Bucure tii Noi Bucure ti Triaj i retur;

69.

Chitila Bucure ti Triaj i retur;

70.

Chitila Ram.Buciumeni Mogo oaia i retur;

71.

Tei Fieni Pietro a i retur;

72.

Bac u Piatra Neam Bicaz i retur;

73.

Chitila Bucure ti Nord i retur;

74.

Bradu de Sus Bradu Rafin rie i retur;

75.

Pa cani Tg. Neam

76.

Pa cani Triaj Ruginoasa i retur;

i retur;

77.

Bra ov Z rne ti i retur;

78.

Schitu Gole ti Arge el i retur;

79.

Craiova Dr

80.

Giurgiu Nord Giurgiu i retur;

81.

Giurgiu Nord Giurgiu Sud i retur;

82.

Ploie ti Nord Mneciu i retur;

83.

Buda Sl nic i retur;

ani Rm.Vlcea i retur;

84.

Tecuci Cior

85.

Putna Seac G-ral. Eremia Grigorescu i retur.

ti F urei i retur;

86.

Bucure ti Progresu Jilava i retur;

87.

Bucure ti Progresu Vrteju i retur;

88.

Buzia G taia i retur;

89.

Lugoj Buzia Timi oara Nord i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

52

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE
COLTERM S.A.

COMPANIA LOCAL DE TERMOFICARE


COLTERM S.A.

Sta ia CF
Timi oara CET

2.

Linia ferat industrial


S.C. PETROM L.P.G. S.A.
Punct de lucru Timi oara

S.C. PETROM L.P.G. S.A.

Sta ia CF Timi oara Vest

3.

Linia ferat industrial


S.C. CET S.A. Bac u

S.C. CET S.A. Bac u

4.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A.
Punct de lucru Ploie ti Est

S.C. PETROTRANS S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Est

5.

Linia ferat industrial


S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

S.C. GEOMAR
STEVADORING CO S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

6.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. LFI
PETROCHIMIE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

7.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL RAFINARE S.A. LFI
RAFINARE

S.C. ROMPETROL LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CF
Capul Midia

8.

Linia ferat industrial


S.C. CTF Bucure ti S.A.
Baza de Montare Demontare Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT


FEROVIAR BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

9.

Linia ferat industrial


S.C. REPARA II FEROVIARE
DARC S.A. Ploie ti

S.C. REPARA II FEROVIARE


DARC S.A.

Sta ia CF
Brazi

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Sta ia CF adiacent

Sta ia CF
Valea Seac

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


10.

Linia ferat industrial


S.C. O.M.V. PETROM S.A. PETROBRAZI

S.C. O.M.V. PETROM S.A.

Sta ia CF
Brazi

11.

Linia ferat industrial


S.C. GRAMPET SERVICE S.A.
Punct de lucru Ghighiu

S.C. GRAMPET SERVICE S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

12.

Linia ferat industrial


S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
FEROVIAR BUCURE TI S.A.
Punct de lucru Ploie ti

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT


FEROVIAR BUCURE TI S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Triaj

13.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR


PRODUCTS ROMAN S.A.

Sta ia CF
Roman

14.

Linia ferat industrial


S.C. DANUBIANA S.A.

S.C. PETROLEXPORTIMPORT S.A.

PM
Pope ti Leordeni

15.

Linia ferat industrial


S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.
Punct de lucru Craiova.

S.C. OSCAR DOWNSTEREAM S.R.L.

Sta ia CF
Cernele

16.

Linia ferat industrial


S.C. ELSID S.A. Titu

S.C. ELSID S.A. Titu

Sta ia CF
Titu

17.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

18.

Linia ferat industrial


S.C. Rafin ria Astra Romn S.A.

S.C. Rafin ria Astra


Romn S.A.

Sta ia CF
Ghighiu

19.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Punct de lucru Porumbe ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.

H.M.
Porumbe ti

20.

Linia ferat industrial


S.C. VAE APCAROM S.A. Buz u

S.C. VAE APCAROM S.A.

Sta ia CF
Buz u

21.

Linia ferat industrial


S.C. ROMRECYCLING S.R.L.Punct de lucru Jilava

S.C. ROMRECYCLING S.R.L.

Sta ia CF
Jilava

22.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS S.R.L.
Constan a Terminal GPL

S.C. OCTOGON GAS&LOGISTICS


S.R.L.

Sta ia CF
Capu Midia

23.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port
i Antesta ia OIL TERMINAL

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CF
Constan a Port Mol 5

Anexa II la CSB 0090 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LE 5100 KW

2.

LE 5100 KW

3.

LE 5100 KW

4.

LE 5100 KW

5.

LE 5100 KW

6.

LE 3400 KW

7.

LE 3400 KW

8.

LE 3400 KW

9.

LDE 2100 CP

10.

LDE 2100 CP

11.

LDE 2100 CP

12.

LDE 2100 CP

13.

LDE 2100 CP

14.

LDE 2100 CP

15.

LDE 1250 CP

16.

LDE 1250 CP

Nr. Locomotiv
40 0006 3
(serie asiu 006)
40 0647 4
(serie asiu 752)
40 1081 5
(serie asiu 205)
40 1082 3
(serie asiu 058)
40 1084 9
(serie asiu 016)
91 53 0 430 005 5
(serie asiu 5118105)
91 53 0 430 017 0
(serie asiu 5118140)
97 53 0 430 151 1
(serie asiu 1141 028)
60 0294 3
(serie asiu 339)
60 0547 4
(serie asiu 797)
60-0780-1
(serie asiu 1166)
60 1565 5
(serie asiu 1928)
60 1567 1
(serie asiu 827)
60 1647 1
(serie asiu 18371)
69-0063-3
(serie asiu 24281)
69-0075-7
(serie asiu 24772)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

53

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


17.

LDH 1250 CP

18.

LDH 1250 CP

19.

LDH 1250 CP

20.

LDH 1250 CP

21.

LDH 1250 CP

22.

LDH 1250 CP

23.

LDH 700 CP

16.

81-0268-3
(serie asiu 23407)
81-0742-7
(serie asiu 21408)
81-0861-5
(serie asiu 23408)
81-0862-3
(serie asiu 22794)
81-0863-1
(serie asiu 22849)
81-0876-3
(serie asiu 21288)
85-0120-7
(serie asiu 21316)

S.C. RAIL CARGO ROMNIA S.R.L.

RCRo

J23/1169/2006

CS Partea A

CSA 0019

RO1120120019

rennoit

RO1120100021

15.06.2012

21.06.2012

21.06.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0088

RO1220120088

rennoit

RO1220110208

15.06.2012

21.06.2012

21.06.2014

tip B, inclusiv transport


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0088 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

54

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Curtici Fr. - Curtici - Arad - Radna - Ilia Simeria i retur;

2.

Simeria - Ram.Simeria- Vin u de Jos - Co lariu - Blaj - Vnatori - Bra ov - Bra ov Triaj i retur;

3.

Simeria Triaj - Ram.Simeria - Vin u de Jos i retur;

4.

Bra ov Triaj Ram. Bra ov Tranzit - Predeal i retur;

5.

Bra ov - Drste - Predeal i retur;

6.

Bra ov - Ram. Bra ov Tranzit - Ploie ti Vest - Brazi i retur;

7.

Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj - Brazi i retur;

8.

Brazi - P.M.Ram. Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

9.

Brazi - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud i retur;

10.

Brazi - Ghighiu - Dambu - Ploie ti Est i retur;

11.

Ploie ti Vest - I.L.Caragiale - Targoviste i retur;

12.

Titu - Trgovi te - Fieni i retur;

13.

Brazi - P.Mac.R1.Buciumeni - Chitila - Bucure ti Nord i retur;

14.

Simeria - Petro ani - Tg.Jiu - C rbune ti - Filia i - Craiova i retur;

15.

Trgu Jiu - Amaradia - R1.Turceni - Filia i i retur;

16.

Craiova - Caracal - Ro iori Nord - Videle - Chiajna - Ram.Rudeni - Chitila i retur;

17.

Craiova - Piatra Olt - Bradu de Sus - Ram.Gole ti - Gole ti - Ciume ti - Arge el i retur;

18.

Bradu de Sus - Pite ti - Gole ti i retur;

19.

Gole ti - Titu - Ram.S

20.

Titu - Ram.S

21.

Bradu de Sus - Bradu Rafin rie - Prvu - Ro iori Nord i retur;

22.

Caracal - Piatra Olt - Rureni - elimb r - Sibiu Triaj - Cop a Mic

23.

Videle - R2.Videle - R dule ti - Giurgiu Nord i retur;

24.

Rosiori Nord - R.1.Videle - R.2.Videle - Giurgiu Nord i retur;

25.

Chitila - Ram.Pajura - Ram.Pas rea - Fete ti - Palas i retur;

26.

Chiajna - Bucure tii Noi Gr.C - Bucuresti Tj.Post 17 - Ram.Pajura - Pas rea i retur;

27.

Bucure tii Noi - R2.Chiajna - R1.Jilava - Berceni - Bucure ti Sud i retur;

28.

Jilava - R2.Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

29.

Chiajna - R1.Jilava - R2.Jilava - Bucure ti Progresu i retur;

30.

Bucure tii Noi - Ram.Pajura - P.Mac.Ram.Voluntari - P.Mac.R1.Bucure ti Sud - Bucure ti Sud i retur;

31.

Chitila - Ram.Rudeni - Bucure tii Noi i retur;

32.

Chitila - Ram Rudeni - Bucure ti Triaj i retur;

33.

Chitila - P.Mac.R1.Buciumeni - Mogo oia - Ram.Pas rea - Pas rea i retur;

34.

Bucure tii Noi Ram. Rudeni Ram. Colentina - Mogo oia i retur;

35.

Palas - Post Constan a Vii - Constan a Port Zona B i retur;

36.

Palas - Constan a P.1 - Constan a - Constan a P.2 - Constan a Port Zona B i retur;

37.

Palas - Post Constan a Vii - Constan a Port Mol 5 i retur;

38.

Palas - Agigea Nord - Constan a Ferry-Boat i retur;

39.

Palas - Post Constan a Vii - Agigea Nord P.1 - Agigea Nord Oil Terminal i retur;

reni - Chitila i retur;

reni - P.Mac.R1.Buciumeni - Buftea i retur;


i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


40.

Palas - P.1 Cap Midia - Capul Midia i retur;

41.

Constan a Port Zona A - Constan a Port Zona B - Constan a Port Mol 5 i retur;

42.

Medgidia - Doroban u - Capul Midia i retur;

43.

Medgidia - Tulcea M rfuri - Tulcea Ora

44.

Ploie ti Vest - Ploie ti Sud - Ploie ti Est- Buz u - F urei - T nd rei - Fete ti i retur;

45.

Ploie ti Est - Ploie ti Nord i retur;

46.

Ploie ti Vest - Ploie ti Crng i retur;

47.

urei - Br ila - Gala i Brate

i retur;

i retur;

48.

Br ila - Barbo i Triaj Gr.A/B - M lina i retur;

49.

Buz u - Ram.Boboc - Bac u - Pa cani - Suceava - Dorne ti i retur;

50.

Suceava - Ilva Mic - Dej i retur;

51.

Episcopia Bihor - Cluj Napoca Est - Apahida - Ram.Jucu - Teiu - Co lariu i retur;

52.

Teiu - Co lariu Gr. P.M - Blaj i retur;

53.

Apahida - Ram Cojocna - Dej i retur;

54.

Teiu - Ram.Jucu - Ram.Cojocna - Dej i retur;

55.

Dej - Jibou - S rmasag - Carei - Valea lui Mihai - S cuieni Bihor i retur;

56.

rm

57.

cuieni Bihor - Ram.Trgu or Bihor - Episcopia Bihor - Ciumeghiu - Sntana - Arad i retur;

58.

rm

ag - Trg or - Ram.Diosig - S cuieni Bihor i retur;


ag - Ram.Diosig - Ram. Trgu or Bihor - Episcopia Bihor i retur;

59.

Filia i - Balota - Or ova - Rona Triaj - Aradu Nou - Ram.Glogov

60.

Timi oara Nord - Ram.Glogov

- Arad i retur;

61.

Ronat Triaj - Ram.Ronat Tj. - Stamora Moravita i retur;

62.

Ronat Triaj - Ram Modo - Timi oara Sud - Timi oara Nord i retur;

63.

Timi oara Nord - Ram.Modo - Timi oara Vest - Ronat Triaj

64.

Bra ov Triaj - Siculeni - Deda - Trgu Mure - R zboieni - Teiu

65.

Siculeni - Ghime - Adjud i retur.

- Traversare - Glogovat - Simeria i retur;

i retur;
i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

1.

Linia ferat industrial


S.C. CRNG TERMINAL S.R.L.

S.C. ALLIANSO
TERMINAL S.R.L.

H.M.
Crngul lui Bot

2.

Linia ferat industrial


S.C. PETROTRANS S.A. Punct de lucru
Ploie ti Est

S.C. RAIL MANAGEMENT S.R.L.

Sta ia CF
Ploie ti Est

3.

Linia ferat industrial


S.C. RAILPORT Arad S.R.L.

S.C. RAILPORT Arad S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

4.

Linia ferat industrial


S.C. TRADE TRANS
TERMINAL S.R.L.

S.C. TRADE TRANS TERMINAL S.R.L.

Sta ia CF
Curtici

5.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Arad

6.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Simeria

7.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Bra ov

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bra ov

8.

Linia ferat industrial


SELC Ciceu

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Siculeni

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Nord

S.N.T.F.C. CFR C

Sta ia CF adiacent

tori S.A.

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Curtici
Sta ia CF
Simeria

9.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive Bucure ti C

10.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Medgidia

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Medgidia

11.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Gala i

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Gala i

12.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Suceava
Nord

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Suceava Nord

13.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Ia i

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Ia i

14.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Dej Triaj

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Dej Triaj

15.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Cluj Napoca

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Cluj Napoca

16.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Timi oara

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Timi oara

tori

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

55

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


17.

Linia ferat industrial


SELC Bac u

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Bac u

18.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Pite ti

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Pite ti

19.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive C tori Ploie ti

S.N.T.F.C. CFR C

tori S.A.

Sta ia CF
Ploie ti Sud

20.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Bucure ti Triaj

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Bucure ti Triaj

21.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Palas

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Palas

22.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Fete ti

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Fete ti

23.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Craiova

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Craiova

24.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR
Piatra Olt

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Piatra Olt

25.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Buz u

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Buz u

26.

Linia ferat industrial


Depoul de Locomotive CFR Oradea

S.N.T.F.C. CFR Marf S.A.

Sta ia CF
Oradea

Anexa II la CSB 0088 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
91 53 0476 692 - 5
LE 6600 KW
(serie asiu 796/1984)
91 81 1116 026 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20455)
91 81 1116 027 - 4
LE 6400 KW
(serie asiu 20456)
91 81 1116 068 - 8
LE 6400 KW
(serie asiu 20497)
91 81 1116 069 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20498)
93 81 1116 014 - 0
LE 6400 KW
(serie asiu 20410)
93 81 1116 015 - 7
LE 6400 KW
(serie asiu 20412)
93 81 1116 021 - 5
LE 6400 KW
(serie asiu 20418)
93 81 1116 022 - 3
LE 6400 KW
(serie asiu 20419)
93 81 1116 023 - 1
LE 6400 KW
(serie asiu 20420)
93 81 1116 024 - 9
LE 6400 KW
(serie asiu 20241)
93 81 1116 025 - 6
LE 6400 KW
(serie asiu 20422)
92 81 2016 080 - 1
LDE 2000 KW
(serie asiu 21004)
92 81 2016 090 - 9
LDE 2000 KW
(serie asiu 21144)
60 0714 - 0
LDE 2100 CP
(serie asiu 1183)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.

S.C. TRANSFEROVIAR C

CS Partea A

CSA 0010

RO1120110010

nou

CS Partea B

CSB 0092

RO1220120092

actualizat/
modificat

TORI S.R.L.

TFC

J40/5206/2010

01.05.2011

01.05.2011

01.05.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

RO1220120061 20.06.2012

20.06.2012

01.05.2013

tip A , exclusiv transport de


rfuri periculoase

nu este cazul

Anexa I la CSB 0092 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

56

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Cluj Napoca - Cluj Napoca Est - Apahida Jucu Dej C

2.

Oradea - Oradea Est Ram. Oradea Est Gr.A - Ale d Ciucea - Aghire Baciu Triaj - Cluj Napoca i retur;

tori Dej - Beclean pe Some M gheru

3.

Buz u Nehoia u i retur;

4.

Oradea Est Holod i retur;

5.

Gala i Brlad i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ieu Bistri a Nord i retur;

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


6.

Apahida Trgu Mure

7.

Caransebe O elu Ro u Bou ari i retur;

i retur;

8.

Caransebe Lugoj Simeria - R zboieni i retur;

9.

Gala i F urei - Buz u i retur;

10.

Buz u Bucure ti Nord gr. A i retur;

11.

Bucure ti Nord gr. A Pantelimon i retur;

12.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur;

13.

Pantelimon Titan Sud i retur;

14.

Bucure ti Sud gr. C

tori Olteni a i retur;

15.

Bucure ti Sud gr. C

tori Bucure ti Sud i retur;

16.

Bucure ti B neasa - Bucure ti Grivi a i retur;

17.

Ploie ti Sud PM Ram.Ploie ti Triaj i retur;

18.

Teiu Ploie ti Vest i retur;

19.

Ploie ti Sud - Mneciu i retur;

20.

Buda - Sl nic i retur.


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Anexa II la CSB 0092 Material rulant motor
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B


Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
7614019
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 0971/11)
7614027
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 0971/12)
5914015
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu FN)
7614035
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 77418)
7614043
Vagon automotor diesel hidraulic VT 614 seria VM
(serie asiu 77419)
5914031
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 77421)
7624018
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/5)
7624026
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603362)
5924014
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 695858)
7624034
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/18)
7624042
Vagon automotor diesel hidraulic VT 624 seria VM
(serie asiu 603363/14)
5924022
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24611)
7624059
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603363/15)
7624067
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603262/2)
5924030
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24609)
7624075
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/8)
7624083
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603262/11)
5924048
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24623)
7624091
Vagon automotor seria VM
(serie asiu FN)
7624109
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/20)
5924055
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24624)
7624117
Vagon automotor seria VM
(serie asiu FN)
7624125
Vagon automotor seria VM
(serie asiu 603362/19)
5924063
Vagon intermediar tractat seria VT
(serie asiu 24638)

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

57

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


25.

Vagon automotor seria VM

26.

Vagon automotor seria VM

27.

Vagon intermediar tractat seria VT

28.

Vagon automotor seria VM

29.

Vagon automotor seria VM

30.

Vagon intermediar tractat seria VT

31.

Vagon automotor seria VM

32.

Vagon automotor seria VM

33.

Vagon intermediar tractat seria VT

34.

Vagon automotor seria VM

35.

Vagon automotor seria VM

36.

Vagon intermediar tractat seria VT

37.

Vagon automotor seria VM

38.

Vagon automotor seria VM

39.

Vagon intermediar tractat seria VT

40.

Vagon automotor seria VM

41.

Vagon automotor seria VM

42.

Vagon intermediar tractat seria VT

43.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

44.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

45.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

46.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

47.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

48.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

49.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

50.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

51.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

52.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

53.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

54.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

55.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

56.

Vagon automotor tip DH 2, seria DH 2

18.

7624133
(serie asiu 997)
7624141
(serie asiu 603362/4)
5924071
(serie asiu 24631)
7624158
(serie asiu 603362/3)
7624166
(serie asiu 603362/13)
5924089
(serie asiu 24650)
7624174
(serie asiu 603363/11)
7624182
(serie asiu 0997-16-246)
5924097
(serie asiu 24625)
7624190
(serie asiu 603363/11)
7624208
(serie asiu FN)
5924105
(serie asiu 24626)
7624216
(serie asiu 603362/16)
7624224
(serie asiu FN)
5924113
(serie asiu FN)
7624232
(serie asiu 603363/13)
7624240
(serie asiu FN)
5924121
(serie asiu FN)
7832025
(serie asiu 124-002)
7832033
(serie asiu 125-002)
7832132
(serie asiu 124-014)
7832140
(serie asiu 125-014)
7832173
(serie asiu 124-018)
7832181
(serie asiu 125-018)
7832207
(serie asiu 124-020)
7832215
(serie asiu 125-020)
7832249
(serie asiu 124-024)
7832256
(serie asiu 125-024)
7832272
(serie asiu 125-027)
7832280
(serie asiu 124-028)
7832322
(serie asiu 124-029)
7832330
(serie asiu 125-029)

S.C. DORI TRANS S.R.L. Roman

DORI TRANS

J27/1242/2003

CS Partea A

CSA 0015

RO1120110015

actualizat/
modificat

RO1120100032

19.08.2011

19.08.2011

08.11.2012

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0062

RO1220120062

actualizat/
modificat

RO1220120049

09.05.2012

09.05.2012

08.11.2012

tip B , inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0062 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar
Sec ii de circulatie
Nr. Crt.
1.

58

Sec ia/Ruta de circula ie


Curtici - Arad - Deva - Simeria Triaj - Simeria - Co lariu - Co lariu Gr. Pod Mure

i retur;

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i LFI

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


2.

Simeria Pesti

3.

Co lariu - R zboieni - Cojocna Ram. Jucu Ram. Cojocna - Dej C

4.

Dej C

tori - Jibou - Ulmeni S laj Ram. Bu ag Ram. L pu el - Bu ag Halmeu i retur;

5.

Dej C

tori - Ilva Mic Suceava i retur;

6.

Suceava - Pa cani Triaj - Roman - Bac u - Adjud - M

7.

Fete ti - Palas - Constan a Ferry Boat i retur;

8.

i retur;
tori - Dej Triaj i retur;

ti - Boboc - Buz u Ram. Boboc Fete ti

zboieni - Cojocna - Ram. Jucu - Ram. Cojocna - Dej C

i retur;

tori - Dej Triaj i retur;

9.

Co lariu Gr. Pod Mure - Bra ov - Bra ov Triaj - Bartolomeu Z rne ti i retur;

10.

Bra ov - Drste - Cmpina - Ploie ti Vest - Ploie ti Triaj - Ploie ti Sud - Ploiesti Est Buz u i retur;

11.

Ploiesti Vest - Ploiesti Sud - Ploiesti Est i retur;

12.

Palas - Constan a Port Zona B

13.

Palas - Constan a Port Mol 5 i retur;

14.

Constan a Ferry Boat - Constan a Port Zona B i retur;

15.

Constan a Ferry Boat - Constan a Port Mol 5 i retur;

16.

Constan a Port Zona B - Constan a Port Mol 5 i retur.

17.

Pa cani Ia i i retur;

18.

Le cani Vl deni i retur.

19.

Adjud Com ne ti Ciceu Vo lobeni Chileni i retur;

20.

Dej Deda Vo lobeni i retur;

21.

Chiajna Ram. Rudeni Chitila P.mac.R1 Buciumeni Mogo oaia Otopeni Voluntari Pantelimon i retur;

22.

Pantelimon Ciulni a Fete ti i retur;

23.

Chiajna Bucure ti Vest Vrteju Jilava Berceni Pope ti Leordeni Bucure ti Sud Pantelimon i retur;

24.

Chiajna Videle Caracal Craiova Filia i C rbune ti Trgu Jiu Petro ani SimeriaTriaj ibot -Vin u de Jos i retur;

25.

Chiajna Titu Gole ti Pite ti Bradu de Sus - Bradu Rafin rie - Coste ti Piatra Olt Rureni Rmnicu Vlcea Simeria i retur;

26.

Gole ti Rmnicu Vlcea Podu Olt Sibiu Vin u de Jos i retur;

27.

Arad Ram. Glogov Aradu Nou Valea Viilor Or oara B ile C lacea Snandrei Rona Triaj Gr. D Timi oara Nord Ram.
Modo Timi oara Sud Semenic Saco u Mic Buzia Lugoj Caransebe Or ova Filia i i retur;

28.

Caransebe Re

29.

Gole ti Piatra Olt Caracal i retur;

30.

Buz u Buz u Sud - F urei Barbo i Barbo i Ram. Siret Barbo i Triaj Gala i i retur;

31.

Adjud M ra esti Tecuci - Barbo i Triaj Gr.A Ram. Barbo i Triaj B arbo i File ti Ramifica ia CSG Ramifica ia Tunel - Gala i i
retur;

32.

Co lariu Apahida Cluj Napoca Est Cluj Napoca- Huedin Oradea Episcopia Bihor

33.

Roman- Buh

34.

Ploie ti Est Ploie ti Vest Chiajna i retur;

35.

Pa cani Trgu Neam

36.

Ciceu Sfntu Gheorghe Bra ov i retur.

i retur;

a i retur;

i retur;

ti Ia i i retur;
i retur;
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Z rne ti

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF Z rne ti

2.

Linia ferat industrial


S.C. ROM OIL S.A.
Depozit Vladimirescu

S.C. ROM OIL S.A.

Sta ia CF Glogov

3.

Linia ferat industrial


S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.
Bucure ti

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L.


Bucure ti

H.M. Porumbe ti

4.

Linia ferat industrial


S.C. AGRANA ROMNIA S.A.
Sucursala Roman

S.C. AGRANA ROMNIA S.A.

Sta ia CF
Roman

5.

Linia ferat industrial


S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR
PRODUCTS ROMAN S.A.

S.C. ARCELORMITTAL TUBULAR


PRODUCTS ROMAN S.A.

Sta ia CF
Roman

6.

Linia ferat industrial


S.C. ROMPETROL GAS S.R.L. Bucure ti
Punct de lucru Dumbrava LFI Terminal GPL
Dumbrava

SS.C. ROMPETROL GAS S.R.L.

H.M.
I ti

7.

Linia ferat industrial


S.C. MARSAT S.A.

S.C. MARSAT S.A.

Sta ia CF
Roman

8.

Linia ferat industrial


S.C. CALCARUL S.A. POJORTA

S.C. CALCARUL S.A.

H.M.
Pojorta

Anexa II la CSB 0062 Material rulant motor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

59

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Tip locomotiv
Nr. Locomotiv
40-0528-6
LE 5100 KW
(serie asiu 70391)
81-0865-6
LDH 1250 CP
(serie asiu 23097)
81-0915-9
LDH 1250 CP
(serie asiu 22367)
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C

Nr. Crt.
1.
2.
3.

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 700 CP

3.

LDH 700 CP

4.

LDH 700 CP

5.

LDH 450 CP

19.

125 - 159
(serie asiu 22367)
85 0118 - 1
(serie asiu 23232)
70 - 654
(serie asiu 24135)
70 - 686
(serie asiu 24384)
45M - 466
(serie asiu 25775)

S.C. FERSPEDCARGO S.A.

J40/8153/2006

CS Partea A

CSA 0017

RO1120120017

nou

nu este cazul

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0084

RO1220120084

nou

nu este cazul

12.06.2012

12.06.2012

12.06.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0084 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Caracal Rosiori Videle Ram.1 Chiajna - Chiajna Bucurestii Noi Bucuresti Triaj Post 17 Ram Pajura - Bucuresti Baneasa Pantelimon Lehliu Fetesti Palas Constanta Port Zona B - Constanta Port Mol 5 si retur;

2.

Palas Agigea Nord Constanta Port Terminal Ferry Boat si retur;

3.

Ploiesti Triaj Ploiesti Sud Buzau Faurei Faurei Ram. Dedulesti Br ila Barbosi Catu a si retur;

4.

Barbosi Tj. Dedulesti - Faurei Ram. Dedulesti Faurei Ram. Ciresu Ciresu HM Tnd rei -Fetesti si retur;

5.

Faurei Faurei Ram. Ciresu Tandarei Fetesti si retur;

6.

Ploiesti Sud Urziceni Slobozia Nou

7.

Ploiesti Triaj Urziceni - Slobozia Veche - Ciulnita Calarasi Sud si retur.

nd rei Fetesti i retur;

Zone de manevr / Linii ferate industriale


Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Nu este cazul
Anexa II la CSB 0084 Material rulant motor
Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip A i B
Tip locomoti
Nr. Locomotiv
40-1085-6
LE 5100 KW
(serie asiu 077)
91 53 0 430109-5
LE 3400 KW
(serie asiu 5118238)
60-0028-5
LE 2100 CP
(serie asiu 184)

Nr. Crt.
1.
2.
3.
20.

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.

J17/980/1992

CS Partea A

CSA 0018

RO1120120018

nou

nu este cazul

14.06.2012

14.06.2012

14.06.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0087

RO1220120087

nou

nu este cazul

14.06.2012

14.06.2012

14.06.2013

tip C, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0087 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie


nu este cazul
Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.
1.

60

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

Linia ferat industrial


S.C. CITY GAS S.R.L.

S.C. CITY GAS S.R.L.

Sta ia CF
Gala i

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor

2.

Linia ferat industrial


S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A. linia 1
cheu, 3 cheu, remiz , 1 p cur , 2 p cur , 3
cur i 4 p cur

Sta ia CF
Gala i

S.C. UNICOM OIL TERMINAL S.A.

Anexa II la CSB 0087 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDH 1250 CP

2.

LDH 1250 CP

21.

Nr. Locomotiv
81 0075 - 2
(serie asiu 21600)
81 0477 - 0
(serie asiu 25717)

S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.

J13/1439/2009

CS Partea A

CSA 0021

RO1120120021

nou

nu este cazul

22.06.2012

01.07.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

CS Partea B

CSB 0095

RO1220120095

nou

nu este cazul

22.06.2012

01.07.2012

01.07.2013

tip B, inclusiv transport de


rfuri periculoase

Anexa I la CSB 0095 - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

i LFI

Sec ii de circulatie
Nr. Crt.

Sec ia/Ruta de circula ie

1.

Constan a Post Medeea Post Constan a Vii - Constan a Port MOL 5 i retur;

2.

Palas Constan a Port Zona B - Constan a Port Zona A i retur;

3.

Palas Agigea Nord Agigea Ecluz P1 - Constan a Port Terminal Ferry- Boat i retur ;

4.

Palas N vodari Capu Midia i retur;

5.

vodari Doroban u i retur;

6.

Palas Fete ti Bucure ti Nord i retur;

7.

Agigea Nord Agigea Nord Oil Terminal i retur;

8.

Pantelimon Bucure ti Sud i retur ;

9.

Bucure ti B neasa Chiajna i retur;

10.

Agigea Ecluz Mangalia i retur ;

11.

Chiajna Ploie ti Vest Crngul lui Bot i retur .


Zone de manevr / Linii ferate industriale

Nr. Crt.

Zona de manevr / LFI

Proprietar

Sta ia CF adiacent

1.

Linia ferat industrial


S.C. ROMNIA EUROEST S.A. Constan a
Atelier hal locomotive

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR
Palas

2.

Linia ferat industrial


S.C. FRIAL S.A. Constan a
Linia 1si 2 Dana 19

S.C. FRIAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona A

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Zona B

3.

Linia ferat industrial


SERVICII DE EXPLOATARE FEROVIAR
Post 15 Constan a Port Zona B

4.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port
Antesta ia Oil Terminal

S.C. OIL TERMINAL S.A.

Sta ia CFR Constan a Port Mol 5

5.

Linia ferat industrial


S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

Sta ia CFR
Agigea Nord

6.

Linia ferat industrial


S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A.

S.C. EUROPEAN METAL SERVICES


S.A.

Sta ia CFR
Agigea Nord

7.

Linia ferat industrial


S.C. APM TERMINALS S.R.L

S.C. APM TERMINALS S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Terminal
Ferry - Boat

8.

Linia ferat industrial


CN APM S.A.
Danele 102/103

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

9.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. - Platforma Sud

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord

10.

Linia ferat industrial


CN APM S.A. Constan a
DIGUL DE NORD

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

11.

Linia ferat industrial


S.C. OMV PETROM S.A. E&P ROMNIA
ZONA DE PRODUC IE X PETROMAR
Constan a Dana 34

S.C. OMV PETROM S.A.

Sta ia CFR
Constan a Port Zona B

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

61

Certificate de siguran

ASFR AFER
Partea A i Partea B eliberate operatorilor de transport feroviar conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Nr. crt.
CS - Partea A
CS - Partea B

Denumire juridic ntreprindere feroviar certificat


Nr.
referin
intern

Nr. identificare
UE

Nou/
Rennoit/
Modificat

Nr. identificare
UE certificat
anterior

Data
eliber rii

Valabil
de la

Anexa I la CSB - Sec ii de circulatie, sta ii CF, zone de manevr feroviar

Acronim

Nr. na ional de nregistrare

Valabil
pn la

Tip serviciu de transport


feroviar*

i LFI

Anexa II la CSB Material rulant motor


12.

Linia ferat industrial


CN APM S.A. Constan a amplasate n
PORTUL DE LUCRU

CN APM S.A. Constan a

Sta ia CFR
Agigea Nord Antesta ia Agigea Sud

13.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord Rampa 2B

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Palas

14.

Linia ferat industrial


S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a
Depozit Nord Rampa ei i Rampa 1A

S.C. OIL TERMINAL S.A. Constan a

Sta ia CFR
Palas

15.

Linia ferat industrial


S.C. NIVA PRODCOM S.R.L. Constan a
Siloz 3

S.C. NIVA PRODCOM S.R.L.

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

16.

Linia ferat industrial


S.C. ROMNIA EUROEST S.A.
Remiza de locomotive Romnia Euroest
Dana 17 Portul Constan a

S.C. ROMNIA EUROEST S.A.


Constan a

Sta ia CFR
Constan a Port Zona A

17.

Linia ferat industrial S.C. EUROPOLIS


PARK BUCHAREST INFRASTRUCTUR
S.R.L.

S.C. TIBBETT LOGISTICS S.R.L.

Sta ia CFR Chiajna

18.

Linia ferat industrial


S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS S.R.L.
Constan a Terminal GPL

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS


S.R.L.

Sta ia CFR
Capu Midia

Anexa II la CSB 0095 Material rulant motor


Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip B
Nr. Crt.

Tip locomotiv

1.

LDE 2100 CP

2.

LDE 1250 CP

3.

LDE 1250 CP

4.

LDE 1250 CP

5.

LDE 1250 CP

6.

LDE 1250 CP

7.

LDH 1250 CP

8.

LDH 1250 CP

9.

LDH 1250 CP

Nr. Locomotiv
60 1663 - 8
(serie asiu 1210)
69 0043 - 5
(serie asiu 24226)
69 0044 - 3
(serie asiu 23316)
69 0046 - 8
(serie asiu 24228)
69 0089 - 8
(serie asiu 24092)
69 0092 2
(serie asiu 23708)
81 0739 - 3
(serie asiu 21930)
81 0740 - 1
(serie asiu 22430)
81 0741 - 9
(serie asiu 23673)

Material rulant motor pentru efectuarea de opera iuni de transport de tip C


Nr. Crt.
1.

Tip locomotiv
LDH 1250 CP

Nr. Locomotiv
81 0845 - 8
(serie asiu 22301)

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran

62

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

din cadrul ASFR AFER.

ASFR AFER

Autoriza ii de siguran
acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Denumire juridic administrator/gestionar de infrastructur feroviar autorizat


AS - Partea A
AS - Partea B
Anexa la ASB

Nr. de
identificare

Nou / Rennoit /
Modificat

Nr. de identificare
autoriza ie anterioar

Data
acord rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de
nregistrare

Valabil
pn la

Valabilitate
viz

Sec ii de circula ie pe care gestionarul de infrastructur feroviar este autorizat s le administreze i s le exploateze
Nr. crt.

Sucursal

1.

Sec ii de circula ie

Km

S.C. RC CF TRANS S.R.L. BRA OV

J08/775/2001

AS - Partea A

ASA 08001

Nou

nu este cazul

27.06.2008

27.06.2008

27.06.2018

27.06.2014

AS - Partea B

ASB12007

actualizat /
revizuit

ASB12005

25.06.2012

27.06.2012

27.06.2018

27.06.2014

Sec ii de circula ie neinteroperabile


Nr. crt.

Anexa la ASB12007

Sucursal

Sec ii de circula ie

Km
9,1

1.

Craiova

rbune ti - Albeni

2.

Craiova

Amaradia - Brse ti

8,3

3.

Craiova

beni Berbe ti - Alunu

40,6

4.

Craiova

5.

Craiova

Vlcele - Curtea de Arge

15,3

6.

Craiova

Ro iori - Turnu M gurele Port

50,7

7.

Craiova

Golenti - Poiana Mare

8.

Craiova

Alexandria - Zimnicea

42,1

9.

Craiova

Caracal - Corabia

41,5

10.

Timi oara

Simeria - Pe ti

9,6

11.

Timi oara

Simeria - Hunedoara

15,8

12.

Timi oara

Sntana Ineu - Cermei

53,6

13.

Timi oara

Ineu-Gurahon Va a - Brad

104

14.

Timi oara

Arge elu - Cmpu Lung - Gole ti

Mintia -

uli Lunca -

Voiteni

68,7

uli Lunca Gr. Th.

taia Berzovia - Re

a Nord

3,4

15.

Timi oara

16.

Timi oara

Berzovia - Oravi a

58,9

17.

Timi oara

Oravi a - Iam

26,9

18.

Timi oara

Jebel - Giera

33,1

19.

Timi oara

Jebel - Liebling

9,8

20.

Timi oara

Timi oara Vest - Cruceni

43,9

21.

Timi oara

22.

Timi oara

Timi oara Est - Radna

64,1

23.

Timi oara

Livezeni - Lupeni Tehnic - Lupeni

16,9

24.

Timi oara

25.

Timi oara

Buzia

taia - Jamu Mare

61,5

56,2

dab - Gr niceri

19,7

rpini - Ionel

31

Rona Triaj Gr. D - Satu Nou Lovrin - Snnicolau Mare Cenad

68,3

Snandrei - Periam

36,2

26.

Timi oara

27.

Timi oara

28.

Timi oara

29.

Timi oara

Jimbolia - Lovrin

30.

Timi oara

Periam - Satu Nou

11

31.

Timi oara

Lovrin - Ner u

27,3

32.

Timi oara

33.

Bra ov

34.

Bra ov

35.

Bra ov

Bartolomeu -

36.

Bra ov

rman - ntorsura Buz ului

37.

Bra ov

Odorhei - Vn tori

37,3

38.

Bra ov

Blaj - Trn veni Vest - Praid

113,4

39.

Bra ov

40.

Bra ov

Arad Nou Periam - Snnicolau Mare -

Arad Vest -

lcani

dlac

ibot - Cugir
Barabant - Zlatna H.

gheru

rne ti

ieu Lechin a - Mihe u de Cmpie - Ludu

Sfntu Gheorghe Covasna - Trgu Secuiesc - Bre cu

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

81,1
27,3

47,5
12,3
38
23,9
29,3

93,5
66,2

63

Autoriza ii de siguran
Nr.
crt.

ASFR AFER
acordate administratorului/gestionarilor de infrastructur feroviar din Romnia conform OMT 101/2008
emise i/sau vizate n perioada 01.05.2012 30.06.2012

Denumire juridic administrator/gestionar de infrastructur feroviar autorizat


AS - Partea A
AS - Partea B
Anexa la ASB

Anexa la ASB12007

Nr. de
identificare

Nou / Rennoit /
Modificat

Nr. de identificare
autoriza ie anterioar

Data
acord rii

Valabil
de la

Acronim

Nr. na ional de
nregistrare

Valabil
pn la

Valabilitate
viz

Sec ii de circula ie pe care gestionarul de infrastructur feroviar este autorizat s le administreze i s le exploateze
Nr. crt.

Sucursal

Sec ii de circula ie

Km

41.

Ia i

Leorda - Dorohoi

21,5

42.

Ia i

Le cani Dngeni - Dorohoi

140

43.

Ia i

Roman - Buh ie ti

71,3

44.

Ia i

45.

Ia i

Dolhasca -

lticeni

25,8

46.

Ia i

Podu Iloaiei - Hrl u

40,9

2.

Pa cani Timi

ti Trgu Neam

30,6

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.

J12/2165/2003

AS - Partea A

ASA 10001

nou

nu este cazul

14.01.2010

14.01.2010

14.01.2020

14.01.2014

AS - Partea B

ASB 12008

actualizat /
revizuit

ASB 12001

25.06.2012

25.06.2012

14.01.2020

14.01.2014

Sec ii de circula ie neinteroperabile


Nr. crt.

Anexa la ASB 12008

Sucursal

1.

Bucure ti

2.

Bucure ti

3.

Bucure ti

Sec ii de circula ie
Bucure ti Sud C
Bucure ti Sud C

Km

tori Titan Sud

3,4

tori Olteni a

56,6

ciula i Snagov Plaje

15

4.

Bucure ti

Buda - Sl nic

34

5.

Timi oara

Caransebe Bou ari

36,9

6.

Timi oara

7.

Cluj

8.

Gala i

9.

Gala i

3.

Ha eg Subcetate

4,6

Holod Cordau Oradea Est

49,7

Berca Nehoia u

51

Gala i Trgu Bujor - Brlad

109

S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L.

J29/888/2010

AS - Partea A

ASA 12001

nou

nu este cazul

13.06.2012

13.06.2012

13.06.2022

13.06.2014

AS - Partea B

ASB 12006

nou

nu este cazul

13.06.2012

13.06.2012

13.06.2022

13.06.2014

Sec ii de circula ie neinteroperabile


Anexa la ASB 12006

Nr. crt.
1.

Sucursal
Bucure ti

Sec ii de circula ie

Km

Ploie ti Crng Ploie ti Vest

2,7

Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare i Autorizare de Siguran

din cadrul ASFR AFER.

Autoriza ii de punere n func iune pentru linii ferate industriale nou construite sau modernizate
eliberate conform OMTI 443/2011
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Solicitant - de in tor
Adresa sediu
Tel./Fax

1.
S.C. SILCOTUB S.A. Zal u
Zal u,bd. Mihai Viteazu, nr. 93
Fax. 0260 661 581
Tel. 0260 603 603
2.

Sta ia CF de racord

Serie i nr.
APF-LFI

Data emiterii
APF-LFI

Tipul
lucr rilor
executate*

LFI 15-de la prima joant (PJ) a


schimb torului S15 (km. 0+005) pn la
opritorul fix OP15 (km. 0+461,63),
Lc = 456,63 m

Statia CFR Zal u

APF-LFI 128

12.06.2012

Construire

LFI 12-de la prima joant (PJ) a


schimb torului S12 (km. 0+000),
prin scimb torul S15, pn la opritorul fix
OP12 (km. 0+210,92), Lc = 210,92 m

Statia CFR Zal u

APF-LFI 129

12.06.2012

Modificare

Denumire LFI

Tipul lucr rilor executate: construire sau modernizare.


Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Punere n Func iune Subsisteme Structurale din cadrul ASFR AFER.

64

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Academia de Stiin e Tehnice din Romnia


Filiala Timi oara
Bd. M. Viteazul nr 1, 300222 Timi oara
Tel./Fax: 0040 256 403737
E_mail: astrt@mec.upt.ro
Cont: RO73RNCB0249049280690001; BCR Timi oara

OFERT
SERVICII, CERCET RI, EXPERTIZE, ASISTEN
Structura academic

a ASTR Filiala Timi oara este format

domeniile: mecanic tehnic , inginerie mecanic , electrotehnic

TEHNIC
din speciali ti n

i energetic , electronic

i automatic , tehnologia informa iilor i comunica iilor, construc ii i urbanism, ingineria


transporturilor, inginerie chimic , tiin a i ingineria materialelor.
Colaborarea n diverse domenii de activitate cu Universit ile Politehnica Timi oara, Eftimie Murgu - Re

a, Aurel Vlaicu - Arad i Transilvania - Bra ov, respectiv

cu institute de cercetare specializate, cum ar fi ISIM Timi oara, INTEC Bucure ti, ICMET
Craiova, Filiala din Timi oara a Academiei Romne .a. permite speciali tilor no tri s
ofere urm toarele studii, cercet ri, expertiz ri, servicii de asisten
Analiza compozi ional

tehnic :

i structural a materialelor inginere ti;

ncerc ri mecanice de scurt durat a materialelor (duritate, rezisten

la rupere .a.) i

de lung durat (fluaj);


Analize de avarii ale instala iilor i evitarea acestora;
Determinarea duratei remanente de via

a componentelor agregatelor i instala iilor

industriale;
Selec ia materialelor pentru fabricarea produselor industriale;
Expertize tehnice n ingineria mecanic , ingineria transporturilor, ingineria chimic ,
energetic etc.;
Automatiz ri ale proceselor de produc ie industrial ;
Prelucrarea de semnale din informa ii, comunica ii;
Organizarea de seminarii tehnice n industrie, pe teme specifice unit ilor economice.
Persoan de contact: Dr. ing. Doru Romulus Pascu, tel. 0256 491828;
mobil: 0745 581267, e-mail: rpascu@isim.ro

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

65

ASFR - AFER

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare


emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale EMISE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data emiterii
AE

Valabilitate
AE*

1.

S.C. EUROPEAN RAIL TRANSPORT


FEROVIAR S.R.L.
Bucure ti, str. Cop a Mic , nr. 40, Sector 1
021.3186711/ 021.3186712

S.C. EUROPEAN RAIL


TRANSPORT FEROVIAR S.R.L.
Antesta ia Timi oara

H.M. Semenic

AE 596

02.05.2012

01.05.2014

2.

S.C. SILNEF M.G. S.R.L. Bra ov


Bra ov, str. Mihai Viteazu, nr. 99, etaj I,
camera 1, jud. Bra ov
0245.213566/ 0245.213566

S.C. SILNEF M.G. S.R.L. Bra ov Depozit Trgovi te

Trgovi te
Nord

AE 597

04.05.2012

03.05.2014

3.

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L.


Fundulea, str. Muncii, nr. 51, jud. C
021.3112527/ 0242.642031

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L.


Fundulea

Fundulea

AE 598

10.05.2012

09.05.2014

4.

S.C. STAR GATE S.R.L.


Com. Ilva Mic , nr. 854, jud. Bistri a N
0263.373723/ 0263.373722

S.C. STAR GATE S.R.L.


Ilva Mic

Ilva Mic

AE 599

14.05.2012

13.05.2014

5.

S.C. REMAT M.G. S.A.


Arad, str. Cmpul Lini tii nr. 1, jud. Arad
0257.281760/ 0256.285411

S.C. REMAT M.G. S.A. Arad


Punct de lucru Sat Chi oda
Comuna Giroc

Timi oara CET

AE 600

24.05.2012

23.05.2014

6.

S.C. REMATHOLDING CO S.R.L.


Bucure ti, oseaua Berceni-Fort, nr. 5,
etaj 1, Sector 4
021.3345668/ 021.3345294

S.C. REMATHOLDING CO S.R.L. Punct de lucru Chitila

Chitila

AE 601

24.05.2012

23.05.2014

7.

S.C. REMATINVEST S.R.L.


Cluj-Napoca, Pia a Timotei Cipariu nr. 15,
jud. Cluj
0264.450875/ 0264.450873

S.C. REMATINVEST S.R.L.


Punct de lucru Media

Media

AE 602

25.05.2012

04.05.2014

8.

S.C. PETROM AVIATION S.A.


Otopeni, str. Aurel Vlaicu, nr. 61, jud. Ilfov
021.3501850/ 021.3501850

S.C. PETROM AVIATION S.A. Depozit de Carburan i Otopeni

Balote ti

AE 603

29.05.2012

28.05.2014

9.

S.C. ARDAGH METAL PACKAGING


BUFTEA S.A.
Buftea, str. Metalurgiei, nr. 2, jud. Ilfov
021.3515798/ 021.3515791

S.C. ARDAGH METAL


PACKAGING BUFTEA S.A.

Buftea

AE 604

29.05.2012

28.05.2014

10.

S.C. STAR S.A.


Craiova, str. Romnia Muncitoare, nr. 65,
jud. Dolj
0251.414964/ 0251.414964

S.C. STAR S.A. Craiova i LFI n


indiviziune S.C. STAR S.A., S.C.
CORIMEX S.A. i S.C. EXTENSIV
COM S.R.L.

Jiu

AE 605

06.06.2012

05.06.2014

11.

S.C. AGRICOVER S.A.


Buz u, str. Aurel Vlaicu, nr. 2, jud. Buz u
0238.436327/0238.710278

S.C. AGRICOVER S.A.


Siloz Buz u

Buz u

AE 606

27.06.2012

26.06.2014

12.

S.C. SERVTRANS INVEST S.A.


Bucure ti, str. Nicolae Titulescu, nr. 48,
sector 1
021.2236418/021.2236419

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. Remiza Locomotive "Gala i Brate "


cale normal i linia mixt

Gala i

AE 607

27.06.2012

26.06.2014

13.

S.N.T.F.M. "CFR MARF " Sucursala Banat


- Oltenia
Craiova, str. Rozelor nr. 73A, jud. Dolj
0251.412492/ 0251.412492

Remiza de Locomotive Piatra Olt

Piatra Olt

AE 608

27.06.2012

26.06.2014

14.

S.C. KONIGFRANKSTAHL IMMOBILIEN S.R.L.


Bucure ti, oseaua Berceni, nr. 108,
Pavilionul Administrativ, etaj 2, birou nr. 4,
Sector 4
021.3346000/ 021.3346000

S.C. KONIGFRANKSTAHL
IMMOBILIEN S.R.L.

H.M. Berceni

AE 609

27.06.2012

26.06.2014

Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

ra i

ud

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale MODIFICATE

66

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data modific rii


AE

Valabilitate
AE*

S.C. AGRANA ROMNIA S.A.


Bucure ti Sucursala Buz u

H.M. Buz u
Sud

AE 062-R

26.06.2012

14.03.2013

1.

S.C. AGRANA ROMNIA S.A. Bucure ti


Sucursala Buz u
Buz u, Aleea Industriei, nr. 7, jud. Buz u
0238.723622/0238.721247

2.

S.C. SINTEZA S.A. Oradea


Oradea, str. Bor ului nr. 35, jud. Bihor
0259.456116/0259.462224

S.C. SINTEZA S.A. Oradea,


Sec ia Organofosforice

Episcopia Bihor

AE 085 - R1

04.05.2012

08.05.2013

3.

S.C. PETROM L.P.G. S.A.


Otopeni, str. Aurel Vlaicu, nr. 31A, jud. Ilfov
0256.221964/0256.221962

S.C. PETROM L.P.G. S.A. Punct de lucru Timi oara

Timi oara Vest

AE 117 - R2

16.05.2012

27.11.2013

4.

S.C. OMV PETROM S.A.


Bucure ti str. Coralilor, nr. 22, sector 1
0251.407111/ 0251.407370

AE 195 - R1

11.06.2012

12.08.2012

S.C. OMV PETROM S.A.


Punct de lucru Combinatul Doljchim
Craiova i Punct de lucru Depozit
PETROM I alni a

alni a

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ASFR AFER
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale MODIFICATE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

5.

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.


Ploie ti, str. Mihai Bravu, nr. 235,
jud. Prahova
0244.504000/ 0244.504625

6.

S.C. SANEX S.A.


Cluj Napoca, str. Beiu ului nr. 1, jud. Cluj
0264.415200/ 0264.415210

7.

S.C. MARSAT S.A.


Roman, str. tefan cel Mare, nr. 268,
jud. Neam
0233.743701/ 0233.741427

8.

S.C. OCTOGON GAS & LOGISTICS S.R.L.


Constan a, Bulevardul Mamaia, nr. 182
camera 2, parter, jud. Constan a
0241.548800/ 0241.547700

Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data modific rii


AE

Valabilitate
AE*

S.C. PETROTEL LUKOIL S.A.

Ploie ti Est

AE 455-R1

25.05.2012

26.09.2012

S.C. SANEX S.A.

Cluj Napoca
Est

AE 508-R

29.06.2012

09.03.2013

S.C. MARSAT S.A.

Roman

AE 550

31.05.2012

02.10.2013

S.C. OCTOGON GAS &


LOGISTICS S.R.L.
Terminal GPL

Capu Midia

AE 591-R

15.06.2012

21.03.2014

Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale VIZATE


Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data viz rii


periodice AE

Valabilitate
AE*

S.C. ROMPORTMET S.A. GALA I

H.M. Barbo i
Port

AE 004-R

17.05.2012

24.04.2014

S.C. TTS OPERATOR S.R.L.

Agigea Nord

AE 006 - R1

25.05.2012

10.05.2014

Roznov

AE 008 - R

18.05.2012

18.05.2014

S.C. ASTRA VAGOANE


TORI S.A.

Arad

AE 148

11.05.2012

25.03.2014

Antesta ia Exploatarea Livr ri CFU


- Antesta ia Ro iu a

Motru Est

AE 153 - R1

08.05.2012

30.03.2014

S.C. ARVI AGRO S.R.L.

Criste ti Jijia pe
cale larg i
H.M. Holboca
pe cale
normal

AE 154 - R

07.05.2012

02.04.2014

S.C. AGRANA ROMNIA S.A.


Sucursala Roman

Roman

AE 157 - R1

09.05.2012

08.04.2014

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Sucursala Ia i linia 1 cale normal
i linia 2 cale larg

Socola

AE 161 - R1

08.05.2012

21.04.2014

alni a

AE 162-R1

25.05.2012

05.05.2014

1.

S.C. ROMPORTMET S.A.


Gala i, str. Siret nr. 1 jud. Gala i
0236473338/ 0236462064

2.

S.C. TTS OPERATOR S.R.L.


Constan a, incinta Port Constan a,
Digul de Nord, km. 1+100, Jud. Constan a
0241.601611/0241.601622

3.

S.C. ROMANEL INTERNA IONAL GROUP S.A.


S.C. ROMANEL INTERNA IONAL
Bucure ti, str. Buze ti nr.61, bloc 6A, etaj 1,
GROUP S.A.
ap. 3, Sector 1
Punct de lucru ROZNOV
0233.665166/0233.665680

4.

S.C. ASTRA VAGOANE C


TORI S.A.
Arad, str. Petru Rare , nr. 1-3, jud. Arad
0257.233651/ 0257.258168

5.

S.N.L.O. - Exploatarea Livr ri CFU


Motru, str. Severinului, nr. 19, jud. Gorj
0758.250687/ 0253.410085

6.

S.C. ARVI AGRO S.R.L.


Holboca, Cl direa C22, jud. Ia i
0232.293525/ 0232.293525

7.

S.C. AGRANA ROMNIA S.A.


Bucure ti, oseaua Str ule ti nr. 178-180,
sectorul 1
0233.744414/ 0233.742024

8.

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A.


Sucursala Ia i
Ia i, str. Trei Fntni, nr. 3, jud. Ia i
0232.433386/ 0232.233226

9.

S.C. ROM OIL S.A.


rne ti, str. Mare, nr. 1, parter,
jude ul Bra ov
0268.426924/ 0268.426923

10.

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.


Bucure ti, os. Berceni Fort, nr. 5, sector 4
021.3345329/ 021.3345294

11.

S.C. ROM OIL S.A.


Depozit Almaj

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

HM Berceni

AE 164

11.05.2012

11.05.2014

S.C. BAMESA O EL S.A.


Topoloveni, str. Depozitelor, nr. 2,
jud. Arge
0372.487800/ 0372.487801

Fabrica STEEL SERVICE CENTER


Topoloveni

HM C line ti

AE 165 - R2

16.05.2012

13.05.2014

12.

S.C.C.F. "MOLDOVA" S.A. Ia i


Ia i, os. Na ional , nr. 5, jud. Ia i
0232.412333/ 0232.412333

Baza RK Pa cani

Pa cani

AE 166

25.05.2012

14.05.2014

13.

S.C. OMYA CALCITA S.R.L.


Bucure ti, os. Bucure ti-Ploie ti nr. 15,
sector 1
0255.524242/ 0255.524084

S.C. OMYA CALCITA S.R.L. Punct de lucru Voislova

HM Voislova

AE 167-R

06.06.2012

19.05.2014

14.

S.C. LAFARGE CIMENT (ROMANIA) S.A.


Bucure ti, sector 1, Aleea Modrogan, nr. 20
021.3150936/ 021.3120945

S.C. LAFARGE CIMENT


(ROMANIA) S.A.
Punct de lucru Lumini a Ta aul

Capu Midia

AE 169-R1

12.06.2012

26.05.2014

15.

S.C. REMAT BRA OV S.A.


Bra ov, str. Timi ul Sec, nr. 1, jud. Bra ov
0268.316752/ 0268.330808

S.C. REMAT BRA OV S.A.

Bra ov

AE 170

29.05.2012

29.05.2014

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

67

ASFR AFER
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale din dotare emise/ modificate/ vizate conform HG 2299/2004 i OMTCT 880/2005
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Autoriza ii de exploatare pentru liniile ferate industriale VIZATE
Nr.
crt.

Societate
Adresa sediu; Tel./Fax

Denumire LFI

Sta ia CFR
de racord

Serie i nr.
AE

Data viz rii


periodice AE

Valabilitate
AE*

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L. Depozit Arad

Arad Vest

AE 174

28.05.2012

02.06.2014

S.C. VIROMET S.A.

HM Victoria

AE 176

12.06.2012

09.06.2014

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L. Punct de lucru Drste

Drste

AE 344-R

18.05.2012

21.10.2013

S.C. ZIMTUB S.A.

Zimnicea

AE 360

31.05.2012

24.11.2013

16.

S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L.


Bucure ti, str. Elena V
rescu, nr. 6,
secotr 1
021.2328213/ 021.2328264

17.

S.C. VIROMET S.A.


Victoria, Aleea Uzinei, nr. 8, Jud. Bra ov
0268.241120/ 0268.242383

18.

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L.


Bucure ti, str. Elena V
rescu, nr. 6,
sector 1
021.23282220/ 021.2328264

19.

S.C. ZIMTUB S.A.


Zimnicea, str. Portului, nr. 11,
jud. Teleorman
0247.366900/ 0247.366900

20.

REGIA AUTONOM "ADMINISTRA IA


ZONEI LIBERE BR ILA"
Br ila, str. Anghel Saligny, nr. 24, jud. Br ila
0239.611655/ 0239.615700

REGIA AUTONOM
"ADMINISTRA IA ZONEI LIBERE
BR ILA Perimetrul 1

Br ila

AE 391

25.05.2012

01.03.2014

21.

S.C. TERMOELECTRICA S.A. Sucursala


ELECTROCENTRALE Br ila
Chi cani, str. Principal , nr. 317, jud. Br ila
0239.611550/ 0239.664572

S.C. TERMOELECTRICA S.A.


Sucursala ELECTROCENTRALE
Br ila

Lacu S rat

AE 393-R

07.05.2012

10.03.2014

22.

S.N.T.F.M. "CFR MARF " S.A. Sucursala


Transilvania
Cluj-Napoca, Pia a Avram Iancu, nr. 17,
jud. Cluj
0268.472917/ 0268.471768

Post Revizie Vagoane Ciceu

Siculeni

AE 395-R

30.05.2012

05.04.2014

23.

S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.


Zimnicea, str. Portului, nr. 38,
jud. Teleorman
0755.140080/ 0755.710080

S.C. BIO FUEL ENERGY S.R.L.

Zimnicea

AE 396

12.06.2012

13.04.2014

24.

S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.


Gala i, str. Basarabiei, nr. 1, jud. Gala i
0236.449621/ 0236.449474

S.C. PORT BAZINUL NOU S.A.

Gala i

AE 401

25.05.2012

21.04.2014

25.

S.C. OIL TERMINAL S.A.


Constan a, str. Caraiman nr. 2,
jud. Constan a
0241.702600/ 0241.694833

S.C. OIL TERMINAL S.A. Platforma Port i Antesta ia OIL


TERMINAL

Constan a Port
Mol 5

AE 402-R

08.05.2012

27.04.2014

26.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A.


Mintia, str. antierului nr. 1, jud. Hunedoara
0254.236404/ 0254.236404

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA


S.A. sta ia CFU Mintia

Mintia

AE 404

31.05.2012

11.05.2014

27.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.


Voluntari, str. Cmpul Pipera nr. 125/9,
etaj 2, jud. Ilfov
021.2329882/ 021.2329885

S.C. SILCOTUB S.A. Zal u


Punct de lucru C ra i

H.M. C ra i
Nord

AE 405-R

28.05.2012

19.05.2014

28.

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A.
Arad, Calea Vn tori, jud. Arad
0257.213160/ 0257.213160

S.C. CENTRALA ELECTRIC DE


TERMOFICARE ARAD S.A.
CET L

Utvini u Nou

AE 407-R

26.06.2012

27.05.2014

29.

S.C. REMAT M.G. S.A. ARAD


Arad, str. Cmpul Lini tii nr. 1, jud. Arad
0257.246124/ 0257.281760

S.C. REMAT M.G. S.A. ARAD

Arad Vest

AE 408

15.06.2012

27.05.2014

30.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.


Otopeni, str. Cmpul Pipera, nr. 125/9,
jud. Ilfov
021.2329882/ 021.2329885

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Punct de lucru Halmeu

Halmeu

AE 409-R

28.06.2012

06.06.2014

31.

S.C. PAMBAC S.A.


Bac u, str. Moine ti, nr. 14, jud. Bac u
0234.517400/ 0234.513096

S.C. PAMBAC S.A. Bac u

Bac u

AE 410

05.06.2012

13.06.2014

32.

S.C. UNICOM TRANZIT S.A.


Voluntari, str. Cmpul Pipera nr. 125/9,
etaj 2, jud. Ilfov
021.2329882/ 021.2329885

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. Punct de lucru Halmeu

Zal u Nord

AE 413-R

10.05.2012

27.06.2014

* Autoriza iile sunt valabile nelimitat, n condi iile viz rii lor la 2 ani.
Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare Linii Ferate Industriale din cadrul ASFR AFER.

68

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ASFR AFER

Autoriza ii de func ionare din punct de vedere tehnic eliberate pentru sta iile de cale ferat , HM i HCV
apar innd infrastructurii feroviare publice conform OMT 340/1999 modificat i completat cu OMTCT 2269/2004
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Sta ii C.F. i
subunit i afiliate

Gradul
sta iei

Serie i nr.
autoriza ie

Data
emiterii

Data
expir rii

Observa ii

REGIONALA TIMISOARA - J 35/1842/12.08.2003


1.

JIMBOLIA

III

AS 770

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

2.

RADNA

II

AS 771

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

3.

STAMORA MORAVI A

III

AS 772

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

4.

DETA

HM

AS 773

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

5.

ILE HERCULANE

III

AS 774

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

TOPLE

HM

AS 775

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

7.

JAB R

HM

AS 776

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

8.

VALEA VIILOR

HM

AS 777

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

9.

CORNU EL BANAT

HM

AS 778

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

HM

AS 779

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

HM

AS 780

26.06.2012

02.07.2019

viz

i modificare AS

6.

10.
11.

MEHADIA NOU
RE

A SUD

REGIONALA CLUJ - J12/1921/11.07.2003


1.

MARGHITA

III

AS 767

30.05.2012

29.05.2022

Autoriza ie permanent
sec ie nchiriat SC APRIA SRL

2.

SUPLACU DE BARC U

III

AS 768

30.05.2012

29.05.2022

Autoriza ie permanent
sec ie nchiriat SC APRIA SRL

III

AS 769

30.05.2012

29.05.2022

Autoriza ie permanent
sec ie nchiriat SC APRIA SRL

3.

IMLEUL SILVANEI

REGIONALA IASI - J22/1488/2003


1.

TRUSESTI

IV

AS 762

02.05.2012

01.05.2022

autoriz permanenta
sectie inchiriata de RC-CF
TRANS SRL

2.

TODIRENI

HM

AS 763

02.05.2012

01.05.2022

autoriz permanenta
sectie inchiriata de RC-CF
TRANS SRL

3.

DOROHOI

III

AS 764

02.05.2012

01.05.2022

autoriz permanenta
sectie inchiriata de RC-CF
TRANS SRL

4.

DINGENI

IV

AS 765

02.05.2012

01.05.2022

autoriz permanenta
sectie inchiriata de RC-CF
TRANS SRL

5.

UNGURENI

HM

AS 766

02.05.2012

01.05.2022

autoriz permanenta
sectie inchiriata de RC-CF
TRANS SRL

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare Linii Ferate Industriale din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de transport feroviar


cu responsabilit i n organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei
emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea activit ii de transport feroviar i siguran a circula iei


1.

Boboc Dan Victor

RC-OC.SC 287

11.06.12

11.06.13

S.C. PORR RAILWAY TRANSPORT S.R.L. BUCURE TI

2.

Boiciuc Ioan

RC-OC.SC 284

11.05.12

11.05.13

S.C. ELECTRO COMP S.R.L. IA I

3.

Both Marius Ioan

RC-OC.SC 288

11.06.12

11.06.13

S.C. GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. BUCURE TI

4.

Buhoci Iorgu

RC-OC.SC 283

11.05.12

11.05.13

S.C. GRUP FEROVIAR ROMN S.A. BUCURE TI

5.

Dumitra cu Doru Petre

RC-OC.SC 289

11.06.12

11.06.13

S.C. TRANSFEROVIAR C

6.

Kovaci Gheza

RC-OC.SC 285

11.05.12

11.05.13

S.C. RAIL FORCE S.R.L. BRA OV

RC-OC.SC 286

11.06.12

11.06.13

S.C. REGIONAL S.R.L. CLUJ-NAPOCA

RC-OC.SC 282

11.05.12

11.05.13

S.C. RAIL CARGO ROMNIA S.R.L. OTOPENI

7.
8.

rcu Marius-Marcel
Vizante Ovidiu

TORI S.R.L. BUCURE TI

Responsabili cu siguran a circula iei n activitatea de transport feroviar


1.

Prvu Viorel

RC-SC 109

11.05.12

11.05.13

S.C. REGIOTRANS S.R.L. BRA OV

2.

Tomu a Ovidiu Ignat

RC-SC 110

11.06.12

11.06.13

S.C. GRUP TRANSPORT FEROVIAR S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

69

ASFR AFER

Atestate pentru personalul apar innd operatorilor de manevr feroviar


cu responsabilit i n organizarea i conducerea opera iunilor de manevr i siguran a circula iei
emise conform OMT 535/2007 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu organizarea i conducerea opera iunilor de manevr


1.

Agrina Vasile

2.

Berende Ioan

3.

Cernu

lin

4.

Dr gan Gheorghe

5.

i siguran a circula iei

11.05.2012

11.05.2013

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI

RM-OC.SC 1111

11.05.2012

11.05.2013

S.C. UNICOM TRANZIT S.A. VOLUNTARI

RM-OC.SC 1105

11.05.2012

11.05.2013

S.C. MECANO SERV S.R.L. DEVA

RM-OC.SC 1103

11.05.2012

11.05.2013

S.C. CEFMUR S.A. TRGU MURE

Fofiu Diomede Ovidiu

RM-OC.SC 1108

11.05.2012

11.05.2013

S.C. REMAT M.G. S.A. ARAD

6.

Furtun C

RM-OC.SC 1106

11.05.2012

11.05.2013

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

7.

Mu Mihai

RM-OC.SC 1110

11.05.2012

11.05.2013

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI

8.

Rujan Liviu-Ioan

RM-OC.SC 1107

11.05.2012

11.05.2013

S.C. CET ARAD S.A.

9.

Tatomir Emilian

RM-OC.SC 1104

11.05.2012

11.05.2013

S.C. TERMOELECTRICA S.A.


SUCURSALA ELECTROCENTRALE PARO ENI

10.

Zbrcea Mihai

RM-OC.SC 1112

11.06.2012

11.06.2013

S.C. COMAT BIHOR S.A. ORADEA

RM-OC.SC 1109

lin-Ion

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd gestionarilor de infrastructur feroviar neinteroperabil


cu responsabilit i n gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei
emise conform OMT 101/2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu atribu ii n gestionarea infrastructurii feroviare neinteroperabile i siguran a circula iei


1.

Lucaciu Constantin Nicolae

RIFN-GSC 094

11.05.12

11.05.13

S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. CLUJ-NAPOCA

2.

Militaru Nicolae - Iulian

RIFN-GSC 095

11.06.12

11.06.13

S.C. VEST TRANS RAIL S.R.L. PLOIE TI

3.

Mircea Gheorghe

RIFN-GSC 093

11.05.12

11.05.13

S.C. R.G. HOLZ COMPANY S.R.L. VI EU DE SUS

Responsabili cu atribu ii n gestionarea infrastructurii neinteroperabile


1.

dulescu Lucian

RIFN-G 010

11.05.12

11.05.13

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. BUCURE TI

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale


cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform HGR 2299/2004
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i
num r atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


1.

Alexe Maria

RLFI-SC 3514

11.05.12

11.05.13

S.C. PETROM LPG S.A.


PUNCT DE LUCRU NEGOIE TI

2.

Ambrus Lszl

RLFI-SC 3510

11.05.12

11.05.13

S.C. LAFARGE AGREGATE BETOANE S.A.


PUNCT DE LUCRU EXPLOATAREA MALNA

3.

Ardelean Radu-Stelian

RLFI-SC 3484

10.05.12

10.05.13

S.C. ASTRA VAGOANE C

4.

Arvinte Constantin

RLFI-SC 3547

10.06.12

10.06.13

S.C. WEST STAR S.R.L. IA I

5.

Avram Gheorghe

RLFI-SC 3513

11.05.12

11.05.13

S.C. REMAT PRAHOVA S.A. PLOIE TI

6.

Banu C

RLFI-SC 3473

10.05.12

10.05.13

S.C. TTS OPERATOR S.R.L. CONSTAN A

7.

Barbone Cristina

RLFI-SC 3568

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C

8.

Basaiac R zvan - Georgel

RLFI-SC 3474

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU CIRE U - BR ILA

9.

Beleaua Viorel

RLFI-SC 3579

11.06.12

11.06.13

S.C. NITROPOROS S.R.L. F

lin - Marius

TORI S.A. ARAD

TORI" S.A. SUCURSALA IA I DEPOUL IA I

RA

10.

Bordeu Vasile Lucian

RLFI-SC 3569

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
DEPOUL SUCEAVA

11.

Bota Marian-Emil-Grigore

RLFI-SC 3485

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
REVIZIA VAGOANE CLUJ

12.

Boureanu D nu

RLFI-SC 3509

11.05.12

11.05.13

S.C. REMAT S.A. IA I DEPOZIT ADJUD

13.

Bratosin Marian

RLFI-SC 3553

10.06.12

10.06.13

S.C. PRIO BIOCOMBUSTIBIL S.R.L. BUCURE TI


PUNCT LUCRU LEHLIU GAR

14.

Bratosin Marian

RLFI-SC 3554

10.06.12

10.06.13

S.C. PRIO EXTRAC IE S.R.L. LEHLIU GAR

15.

Bucur Nicolae-Ovidiu

RLFI-SC 3559

10.06.12

10.06.13

S.C. VES S.A. SIGHI OARA

16.

Bulla Gabriel - tefan

RLFI-SC 3588

11.06.12

11.06.13

S.C. REMATINVEST S.R.L. PUNCT DE LUCRU S

70

TORI" S.A. SUCURSALA IA I

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

LAZ

ASFR AFER
Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform HGR 2299/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i
num r atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


17.

But Petru

RLFI-SC 3512

11.05.12

11.05.13

S.C. ASTRA VAGOANE ARAD S.A.

18.

C lin Gheorghe

RLFI-SC 3581

11.06.12

11.06.13

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURE TI S.A.


SUCURSALA ELECTROCENTRALE MURE

19.

Chihaia Alexandru

RLFI-SC 3585

11.06.12

11.06.13

S.C. SILNEF RECYCLING S.R.L. PUNCT DE LUCRU PA CANI

20.

Chi

RLFI-SC 3523

11.05.12

11.05.13

S.N.T.F.C. "C.F.R. C
TORI" S.A. SUCURSALA CONSTAN A
REVIZIA DE VAGOANE CONSTAN A

21.

Codreanu Remus-Marian

RLFI-SC 3557

10.06.12

10.06.13

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A. SUCURSALA IA I

22.

Coman Marinel

RLFI-SC 3598

11.06.12

11.06.13

S.C. GRAMPET SERVICE S.A. BRAZI PUNCT DE LUCRU GHIGHIU

23.

Coman Nicolae

RLFI-SC 3475

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU IMECI - COVASNA

24.

Condruz EugenGheorghi

RLFI-SC 3601

11.06.12

11.11.12

S.C. PANEBO GAZ S.R.L. PUNCT DE LUCRU F UREI

25.

Constantina Cornel

RLFI-SC 3561

10.06.12

10.06.13

S.C. BAMESA O EL S.A. TOPOLOVENI

26.

Costin Mihaela

RLFI-SC 3533

11.05.12

11.05.13

S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L.


PUNCT DE LUCRU CRAIOVA

27.

Curcan Marius

RLFI-SC 3545

10.06.12

10.06.13

S.C. ELCECTROCENTRALE BUCURE TI S.A. SUCURSALA


ELECTROCENTRALE BUCURE TI CET BUCURE TI SUD

28.

Curcan Marius

RLFI-SC 3546

10.06.12

10.06.13

S.C. ELCECTROCENTRALE BUCURE TI S.A. SUCURSALA


ELECTROCENTRALE BUCURE TI CET GROZ VE TI

29.

Darie D nu

RLFI-SC 3555

10.06.12

10.06.13

ANRSPS UNITATEA TERITORIAL 265 NICOLAE B LCESCU

30.

Darie D nu

RLFI-SC 3556

10.06.12

10.06.13

ANRSPS UNITATEA TERITORIAL 335 URECHE TI

31.

Datcu Ion

RLFI-SC 3528

11.05.12

11.05.13

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. pt S.C. SERVTRANS TRAVERSE S.A.


PLOIE TI PUNCT DE LUCRU PLOIE TI

32.

Dom a Dumitru-Emil

RLFI-SC 3511

11.05.12

11.05.13

S.C. UZINA DE VAGOANE AIUD S.A.

33.

Dorca Vasile-Dafin

RLFI-SC 3520

11.05.12

11.05.13

S.C. UNICOM HOLDING S.A. BUCURE TI


PUNCT DE LUCRU HALMEU

34.

Dumitru Ionu

RLFI-SC 3503

10.05.12

10.05.13

S.C. BAUROM CONSTRUCT S.R.L. GALA I


DEPOZIT BUCURE TI CHITILA

35.

Dumitru Ionu

RLFI-SC 3504

10.05.12

10.05.13

S.C. MIRAS INTERNATIONAL S.A. BUFTEA DEPOZIT CHITILA

36.

Du u Petru

RLFI-SC 3592

11.06.12

11.06.13

S.C. DONALAM S.R.L. PUNCT DE LUCRU C

37.

Eftinc Laz r

RLFI-SC 3502

10.05.12

10.05.13

S.C. ELECTROCENTRALE BUCURE TI S.A.


SUCURSALA ELECTROCENTRALE CONSTAN A

38.

Enache Vladimir

RLFI-SC 3476

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU BILED - TIMI

39.

Filip Sorin

RLFI-SC 3573

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
POST REVIZIE VAGOANE VATRA DORNEI

40.

Florea Niculina - Mihaela

RLFI-SC 3583

11.06.12

11.06.13

S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. GHIGHIU

41.

Florea Octavian - Adrian

RLFI-SC 3587

11.06.12

11.06.13

S.C. REMAT ALBA S.A.

42.

Fofiu Diomede Ovidiu

RLFI-SC 3501

10.05.12

10.05.13

S.C. REMAT MG S.A. ARAD

43.

Forsea Ioan

RLFI-SC 3472

10.05.12

10.05.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT CRISTIAN

44.

Georgescu Constantin

RLFI-SC 3497

10.05.12

10.05.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT PETROM BUCURE TI SUD

45.

Ghinea Adrian - Marius

RLFI-SC 3594

11.06.12

11.06.13

S.C. DONAU CHEM S.R.L. TURNU M GURELE

46.

Ghi u Vasile

RLFI-SC 3564

10.06.12

10.06.13

S.C. COMAT AUTO S.A. BUCURE TI

47.

Ghi u Vasile

RLFI-SC 3565

10.06.12

10.06.13

S.C. TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT S.R.L.


SUCURSALA BUCURE TI pt S.C. LEGUME FRUCTE MILITARI S.A.

48.

Gr dinariu Eugen-Ionel

RLFI-SC 3515

11.05.12

11.05.13

S.C. PETROM LPG S.A. STA IA DE MBUTELIERE TIMI OARA

49.

RLFI-SC 3586

11.06.12

11.06.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT PETROM IMIAN

50.

Hrla Eugen

RLFI-SC 3582

11.06.12

11.06.13

S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. SIBIU

51.

Hirschkorn Cedric

RLFI-SC 3516

11.05.12

11.05.13

S.C. ANTIERUL NAVAL "DAMEN" S.A. GALA I

52.

Horja-Gl Vasile-Tiberiu

RLFI-SC 3486

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
REVIZIA VAGOANE JIBOU

53.

Horja-Gl Vasile-Tiberiu

RLFI-SC 3487

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C

54.

Hossu Dragomir

RLFI-SC 3597

11.06.12

11.06.13

S.C. SOME S.A. DEJ

55.

Ila Vergil

RLFI-SC 3543

10.06.12

10.06.13

S.C. UNICOM HOLDING S.A. PUNCT DE LUCRU DORNE TI

56.

Ila Vergil

RLFI-SC 3544

10.06.12

10.06.13

S.C. UNICOM TRANZIT S.A DEPOZIT DE PRODUSE SOLIDE DORNE TI

57.

Ilovan Adriana Maria

RLFI-SC 3562

10.06.12

10.06.13

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L. SUCURSALA CLUJ DEPOZIT N

58.

Jercan Dumitru

RLFI-SC 3596

11.06.12

11.06.13

S.C. BUCEGI S.A. PLOIE TI

59.

L zuran Ioan-Dorin

RLFI-SC 3488

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
REVIZIA VAGOANE ORADEA

60.

Lizak Paul

RLFI-SC 3483

10.05.12

10.05.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT SATU MARE

neanu Marian

u Vasile

RA I

TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ S.E.L.C. JIBOU

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

UD

71

ASFR AFER
Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform HGR 2299/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i
num r atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


61.

Lucaci Nelu

RLFI-SC 3506

11.05.12

11.05.13

S.C. AGRANA ROMNIA S.A. SUCURSALA ROMAN

62.

Lucaciu Costantin-Nicolae

RLFI-SC 3517

11.05.12

11.05.13

S.C. LUKOIL ROMNIA S.R.L. SUCURSALA CLUJ DEPOZIT CLUJ

63.

Lucaciu Costantin-Nicolae

RLFI-SC 3518

11.05.12

11.05.13

S.C. SANEX S.A. CLUJ-NAPOCA

64.

Lupu Silvia

RLFI-SC 3539

10.06.12

10.06.13

C.N. ADMINISTRA IA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTAN A

65.

M rcule

RLFI-SC 3570

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
REVIZIA VAGOANE PA CANI

66.

Mateescu Alin-Mircea

RLFI-SC 3532

11.05.12

11.05.13

OMV PETROM S.A. PUNCT DE LUCRU DOLJCHIM CRAIOVA

67.

Matei Petru

RLFI-SC 3477

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI


PUNCT DE LUCRU INDEPENDEN A-GALA I

68.

Mazdrag Bogdan

RLFI-SC 3558

10.06.12

10.06.13

S.C. SCHENKER ROMTRANS S.A. AGEN IA MOL 1 CONSTAN A SUD

69.

Micodan Elena-Liliana

RLFI-SC 3505

11.05.12

11.05.13

S.C. METABET C.F. S.A. PITE TI

70.

Mih ilescu Constantin

RLFI-SC 3600

11.06.12

13.02.13

S.C. REMATHOLDING CO S.R.L. PUNCT DE LUCRU PLOIE TI

71.

Mil an Adrian

RLFI-SC 3489

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
DEPOUL SATU MARE

72.

Mil an Adrian

RLFI-SC 3490

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
REVIZIA VAGOANE SATU MARE

73.

Moldovan Dumitru-Cristian

RLFI-SC 3549

10.06.12

10.06.13

S.C. AZOMURE S.A. TRGU MURE

tefan

74.

Moldovan Petru

RLFI-SC 3538

11.05.12

11.11.12

S.C. KASTAMONU ROMNIA S.A REGHIN

75.

Mo Alexandru-Iosif

RLFI-SC 3478

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU PECICA - ARAD

76.

Munteanu Ion

RLFI-SC 3563

10.06.12

10.06.13

S.C. RAFIN RIA ASTRA ROMN S.A. PLOIE TI

77.

Muntianu-Alexandru
Costic

RLFI-SC 3571

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
REVIZIA VAGOANE IA I

78.

Murzea Olimpiu

RLFI-SC 3560

10.06.12

10.06.13

S.C. CESIRO S.A. SIGHI OARA

79.

Mu Mihai

RLFI-SC 3479

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU SALONTA - BIHOR

80.

N sui Grigore

RLFI-SC 3491

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
PAE SIGHETU MARMA IEI

81.

Neagu Ion

RLFI-SC 3590

11.06.12

11.06.13

S.C. ARABESQUE S.R.L. pt S.C. RENTRIT S.A. PLOIE TI

82.

Neagu Ion

RLFI-SC 3591

11.06.12

11.06.13

S.C. GAS VEGA PLOIE TI S.R.L.

83.

Nechiti Vasile

RLFI-SC 3537

11.05.12

11.05.13

S.C. STAR GATE S.R.L. ILVA MIC

84.

Negoi Eugen

RLFI-SC 3480

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU BERCA - BUZ U

85.

Neme Dumitru

RLFI-SC 3481

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU MARGHITA - BIHOR

86.

Niculcea tefan

RLFI-SC 3525

11.05.12

11.05.13

S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. BARBO I TRIAJ

87.

Oprea Andreea Alexandra

RLFI-SC 3577

11.06.12

11.06.13

S.C. CHIMOPAR S.A. BUCURE TI

88.

Oprea Andreea Alexandra

RLFI-SC 3578

11.06.12

11.06.13

S.C. ARABESQUE S.R.L. PUNCT DE LUCRU BUCURE TI GLINA

89.

Oprea Leonard

RLFI-SC 3496

10.05.12

10.05.13

S.C. EXPUR S.A. PUNCT DE LUCRU SLOBOZIA

90.

Oprescu Florin-Viorel

RLFI-SC 3531

11.05.12

11.05.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT I ALNI A

91.

P curaru Florin

RLFI-SC 3535

11.05.12

11.05.13

S.C. COMCEREAL S.A. VRANCEA


PUNCT DE LUCRU P DURENI PUTNA

92.

Pascariu D nu

RLFI-SC 3542

10.06.12

10.06.13

COMPANIA NA IONAL A URANIULUI S.A. BUCURE TI


SUCURSALA SUCEAVA STA IA TEHNIC ARGESTRU

93.

Petcu Valentin Elvis

RLFI-SC 3499

10.05.12

10.05.13

S.C. INTERCEREAL S.A. MOVILA SILOZ B

94.

Petcu Valentin Elvis

RLFI-SC 3500

10.05.12

10.05.13

S.C. INTERCEREAL S.A. MOVILA SILOZ FETE TI EST

95.

Petrescu Anton

RLFI-SC 3508

11.05.12

11.05.13

S.C. BUTAN GAS ROMNIA S.A. SUCURSALA ORADEA

96.

Prlogeanu Mircea

RLFI-SC 3566

10.06.12

10.06.13

S.C. SERVTRANS INVEST S.A. PUNCT DE LUCRU SLATINA

97.

Prlogeanu Mircea

RLFI-SC 3567

10.06.12

10.06.13

S.C. REMAT SCHOLZ FILIALA OLTENIA S.R.L.


PUNCT DE LUCRU SLATINA

98.

Popa Gheorghe

RLFI-SC 3576

11.06.12

11.06.13

S.C. NEFERAL S.A. PANTELIMON

99.

Popa Milu

RLFI-SC 3541

10.06.12

10.06.13

S.C. REMAR S.A. PA CANI

100.

Poro nicu Florin

RLFI-SC 3589

11.06.12

11.06.13

S.C. SOUFFLET MAL ROMNIA S.A. BUZ U

101.

R dean Alexandru

RLFI-SC 3529

11.05.12

11.05.13

S.C. ELECTROCERAMICA S.A. TURDA

102.

Radu Gheorghe

RLFI-SC 3536

11.05.12

11.05.13

S.C. COMCEREAL S.A. VRANCEA PUNCT DE LUCRU CIOR

103.

Rpan Gheorghe-Cristel

RLFI-SC 3519

11.05.12

11.05.13

S.C. TRANS GAS SERVICES S.R.L. PUNCT DE LUCRU PORUMBE TI

104.

Rizea Nicolae

RLFI-SC 3593

11.06.12

11.06.13

ANRSPS UNITATEA TERITORIAL 370 IONE TI

105.

Rmer Ovidiu

RLFI-SC 3498

10.05.12

10.05.13

OMV PETROM S.A. DEPOZIT PETROM BUCURE TI SUD

106.

Ro u Nicolae-Valentin

RLFI-SC 3492

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
POST REVIZIE VAGOANE BAIA MARE

72

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

GANU

TI

ASFR AFER
Atestate pentru personalul apar innd de in torilor de linii ferate industriale cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform HGR 2299/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i
num r atestat

Data
emiterii

Data
expir rii

Denumire agent economic

Responsabili cu siguran a circula iei pentru activitatea de Linii Ferate Industriale


107.

Rotaru Nicolai

RLFI-SC 3550

10.06.12

10.06.13

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. CLUJ NAPOCA


pt S.C. DUCTIL STEEL S.A. BUZ U

108.

Rotaru Nicolai

RLFI-SC 3551

10.06.12

10.06.13

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L. CLUJ NAPOCA


pt S.C. DUCTIL S.A.BUZ U

109.

Rotaru Nicolai

RLFI-SC 3552

10.06.12

10.06.13

S.C. AGRICOVER S.A. BUZ U SILOZ BUZ U

110.

Sauciuc Nicolai

RLFI-SC 3572

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
REVIZIA VAGOANE SUCEAVA

111.

Scripcariu Vasile

RLFI-SC 3574

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
POST REVIZIE VAGOANE BOTO ANI

112.

Simon Lajos

RLFI-SC 3534

11.05.12

11.05.13

S.C. HEINEKEN ROMNIA S.A. PUNCT DE LUCRU MIERCUREA CIUC

113.

Soltan Emil

RLFI-SC 3530

11.05.12

11.05.13

S.C. DETERGEN I S.A. TIMI OARA

114.

Stan Cornel

115.

tef nic Constantin

RLFI-SC 3493

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C

RLFI-SC 3507

11.05.12

11.05.13

S.C. MARSAT S.A. ROMAN

TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ DEPOUL CLUJ

SOCIETATEA NA IONAL A S RII S.A. SUCURSALA SALINA PRAID

116.

Szsz Gyrgy

RLFI-SC 3548

10.06.12

10.06.13

117.

Tipirigan Romulus

RLFI-SC 3526

11.05.12

11.05.13

S.C. LINDE GAZ ROMNIA S.R.L. TIMI OARA

118.

Tipirigan Romulus

RLFI-SC 3527

11.05.12

11.05.13

S.C. PAMIRCO S.R.L M

119.

Tusan Florin

RLFI-SC 3595

11.06.12

11.06.13

S.C. KRONOSPAN ROMNIA S.R.L. BRA OV

120.

Ungur Claudia

RLFI-SC 3494

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ
POST REVIZIE VAGOANE BISTRI A

121.

Ungur Claudia

RLFI-SC 3495

10.05.12

10.05.13

S.N.T.F.C. "CFR C

TIUR

TORI" S.A. SUCURSALA CLUJ P.A.E. BISTRI A

122.

Valach Mihai

RLFI-SC 3599

11.06.12

14.09.12

S.C. COMPANIA CONSTRUC II FEROVIARE S.A.


PUNCT DE LUCRU POJORTA

123.

Varga Petru

RLFI-SC 3584

11.06.12

11.06.13

S.C. "C.F.R. IRV" S.A. CONSTAN A SEC IA I.R.V. ORADEA

124.

Vasila C

RLFI-SC 3580

11.06.12

11.06.13

S.C. FLAGA LPG S.A. VERE TI SUCEAVA

125.

Vasile Marian

RLFI-SC 3482

10.05.12

10.05.13

S.C. CONPET S.A. PLOIE TI PUNCT DE LUCRU B RB TE TI - GORJ

126.

Veli cu Octavian

RLFI-SC 3521

11.05.12

11.05.13

S.C. CARGILL OILS S.A. PUNCT DE LUCRU PODARI

127.

Veli cu Octavian

RLFI-SC 3522

11.05.12

11.05.13

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A.


SUCURSALA ELECTROCENTRALE I ALNI A

128.

Viziteu Stelian

RLFI-SC 3524

11.05.12

11.05.13

S.C COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.A


SUCURSALA ELECTROCENTRALE CRAIOVA II

129.

Vod Mihai

RLFI-SC 3575

11.06.12

11.06.13

S.N.T.F.C. "CFR C
TORI" S.A. SUCURSALA IA I
POST REVIZIE VAGOANE BAC U

130.

Vodarici Marian

RLFI-SC 3540

10.06.12

10.06.13

ANRSPS UNITATEA TERITORIAL 140 P TRLAGELE

lin-Ionu

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguran ei feroviare


eliberate conform OMT 535/2007, completat cu OMTI 884/2011,
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data intr rii


n vigoare

Data expir rii

Denumire unitate

Atestate eliberate n urma cursului de preg tire professional


1.

Alexandrescu R zvan Radu

RSMS 24

16.05.2012

16.05.2014

SOCIETATEA NA IONAL DE TRANSPORT


FEROVIAR DE MARF "CFR MARF " S.A.

2.

Bal Traian Cristian

RSMS 25

16.05.2012

16.05.2014

S.C. REGIONAL S.R.L.

3.

Berechet Sorin

RSMS 26

16.05.2012

16.05.2014

S.C. TRANSBLUE S.R.L.

4.

Boboc Dan Victor

RSMS 27

16.05.2012

16.05.2014

S.C. PORR RAILWAY TRANSPORT S.R.L.

5.

Bratu Angela Mihaela

RSMS 28

16.05.2012

16.05.2014

S.C. CONPET S.A.

6.

Brown Paul Anthony

RSMS 29

16.05.2012

16.05.2014

COLAS RAIL UK Ltd pentru ROMNIA

7.

n Daniela
lin

RSMS 30

16.05.2012

16.05.2014

S.C. UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL


GROUP S.A.

8.

Chelaru C

RSMS 31

16.05.2012

16.05.2014

S.C. DORI TRANS S.R.L.

9.

Coman Vasile

RSMS 32

16.05.2012

16.05.2014

S.C. RG HOLZ COMPANY S.R.L.

10.

Comana Mirela

RSMS 33

16.05.2012

16.05.2014

S.C. RAIL FORCE S.R.L.

11.

Corbu Gheorghe

RSMS 34

16.05.2012

16.05.2014

S.C. MINPREST SERV S.A.

12.

Dr gan Cristina Aurelia

RSMS 35

16.05.2012

16.05.2014

S.C. FSR RAILSERVICE S.R.L.

13.

Dr goi Otilia Ionela

RSMS 36

16.05.2012

16.05.2014

S.C. TRANSFEROVIAR C

14.

Furtun C

RSMS 37

16.05.2012

16.05.2014

S.C. REMAT BUCURE TI SUD S.A.

lin Ion

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

TORI S.R.L.

73

ASFR AFER
Atestate pentru responsabilii cu sistemul de management al siguran ei feroviare eliberate conform OMT 535/2007, completat cu OMTI 884/2011,
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele
personalului atestat

Serie i num r
atestat

Data intr rii


n vigoare

Data expir rii

Denumire unitate

Atestate eliberate n urma cursului de preg tire professional


15.
16.

Gheorghe Adrian
rcu Marius Marcel

RSMS 38

16.05.2012

16.05.2014

S.C. CONSTANTIN GRUP S.R.L.

RSMS 39

16.05.2012

16.05.2014

S.C. VIA TERRA SPEDITION S.R.L.


S.C. ELECTRO COMP S.R.L.

17.

Mihalcea Vasile

RSMS 40

16.05.2012

16.05.2014

18.

Nistor Ionel Ioan

RSMS 41

16.05.2012

16.05.2014

S.C. CEFMUR S.A.

19.

Popa Dumitru C

RSMS 42

16.05.2012

16.05.2014

S.C. TEHNOTRANS FEROVIAR S.R.L.

20.

Pura Ioan

RSMS 43

16.05.2012

16.05.2014

S.C. REMAT S.A.

21.

Secar Dan

RSMS 44

16.05.2012

16.05.2014

S.C. "EC TRANSPORTURI FEROVIARE" S.R.L.

22.

Simionescu Dan Alexandru

RSMS 45

16.05.2012

16.05.2014

S.C. TRANS EXPEDITION FEROVIAR S.R.L.

23.

Srbulescu Mihai

RSMS 46

16.05.2012

16.05.2014

SOCIETATEA NA IONAL DE TRANSPORT


FEROVIAR DE C
TORI "CFR C
TORI" S.A.

24.

Talo State

RSMS 47

16.05.2012

16.05.2014

S.C. CARGO TRANS VAGON S.A.

25.

Turcu Iuliana Daniela

RSMS 48

16.05.2012

16.05.2014

S.C. OIL TERMINAL S.A.

lin

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

ANUN IMPORTANT !
Pentru consilierii de siguran n transportul feroviar al
rfurilor periculoase, absolven i n
decembrie 2007

CURSURI RECAPITULATIVE
SEPTEMBRIE 2012

Rela ii i cereri la AFER - ASFR


Tel 021/307.22.87 Fax 021/307.79.93
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

74

Nume i prenume

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Ababei Ioan
- automotor
Acmola Aiten
revizor ace
mecanic locomotiv
Afr sinei Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Agapie Stan
- automotor
mecanic locomotiv
Ageu Petru Bogdan
- automotor
Airoaie Liliana Carmen impiegat de mi care
Airoaie Liliana Carmen impiegat de mi care
Aldea Sebastian
mecanic locomotiv
Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
Aldea Vasile
- automotor
Alecu Cornel
ef manevr
mecanic locomotiv
Alecu an Silviu
- automotor
mecanic locomotiv
Alecu an Silviu
- automotor
mecanic locomotiv
Alexa Sorin
- automotor
Alm janu Gheorghe
ef tren
Amarinei Ionu
impiegat de mi care
Am riu ei Costin
picher
Am riu ei Ion
manevrant vagoane
Ababei Ioan

Nr.
crt.

Nume i prenume

Func ie

19.

Anca Viorel Florin

20.

Andra Daniel

39 136954 26.03.2017

21.
22.

26 150056 13.05.2017

23.

26 147388 24.05.2017

24.

26 146602 18.04.2017

25.

A
A

14 138988 02.04.2017
14 138991 05.04.2017

26.

26 147368 24.05.2017

27.
28.

Andrei Alexandru Ilie


Andrei Alexandru Ilie
Andrei Ghergu Marius
impiegat de mi care
Mih
mecanic locomotiv
Andronache Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Andronache Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Anghele Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
Anghele Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
Anghele Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
Antohi tef nel
- automotor
mecanic locomotiv
Antohi tef nel
- automotor
Anton Florin
ef manevr
Anton Mihaela Stela
revizor ace
Antones Gabriel
ef manevr
Apa iei Florica
acar
Apostol Relu Daniel
impiegat de mi care

26 145394 09.05.2017

26 145395 09.05.2017

26 147249 04.04.2017

53 145374 19.04.2017

26 143417 01.04.2017

26 143420 01.04.2017

26 144621 13.05.2017

A
A
A
A

6
14
37
24

29.
30.

148104
147232
147206
150086

10.03.2017
09.04.2017
25.03.2017
13.05.2017

31.
32.
33.
34.
35.

impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

14 146588 22.03.2017

26 147305 24.04.2017

A
A

6
6

14 148214 16.05.2017

26 150041 13.05.2017

26 150049 13.05.2017

26 147404 24.05.2017

26 147406 24.05.2017

26 147408 24.05.2017

26 147369 24.05.2017

26 147382 24.05.2017

A
A
A
A
A

53
39
53
1
14

148103 10.03.2017
148108 19.03.2017

149043
136955
146689
146770
145359

07.05.2017
26.03.2017
23.05.2017
28.05.2017
04.03.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Nume i prenume

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
Ardelean Radu Stelian impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Arfire Ciprian
- automotor
Asimionesei Virgil
mecanic locomotiv
nu
- automotor
mecanic locomotiv
Asztalos Istvan
- automotor
mecanic locomotiv
Autu S vel
- automotor
mecanic locomotiv
Averescu Tiberiu
- automotor
mecanic locomotiv
Averescu Tiberiu
- automotor
mecanic locomotiv
Avram Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
Avram Toader
- automotor
mecanic locomotiv
Baba Csaba
- automotor
Babe i Aurel Ion
revizor ace
mecanic locomotiv
Badea George
- automotor
Badea Marian
impiegat de mi care
Badina Aurora
impiegat de mi care
Baghiu C lin Teofil
acar
Baghiu C lin Teofil
acar
Baicu Cristina
zitor barier
Balaci Adriana
impiegat de mi care
Cosmina
Balaci Adriana
impiegat de mi care
Cosmina
mecanic locomotiv
Balan Ionu
- automotor
mecanic locomotiv
Balan Ionu
- automotor
Balan Petru
impiegat de mi care
Balan Petru
impiegat de mi care
Balo eanu Tudorel
ef sta ie
Bancu Gheorghe
revizor ace
Banghea Victor
ef manevr
Barariu Vilic
revizor ace
mecanic locomotiv
Barb R zvan Daniel
- automotor
Barb ras tefan
revizor ace
mecanic locomotiv
Barbu Eugen
- automotor
mecanic locomotiv
Barbu Florin
- automotor
Bard Ion
ef tren
Brsan Lumini a
revizor ace
Barte Adriana
impiegat de mi care
Ba tea Maria
acar
mecanic locomotiv
Bazru Alexandru
- automotor
u Adrian
impiegat de mi care
dil Mihaela
impiegat de mi care
lan Enache Cristian
ef district lc
nceu Traian
acar
ncu Maria
revizor ace
mecanic locomotiv
nic Marian
- automotor
rbulescu Marian
ef district lc
mecanic locomotiv
rnu iu Marin Cristian
- automotor
mecanic locomotiv
rnu iu Marin Cristian
- automotor
mecanic locomotiv
rnu iu Marin Cristian
- automotor
mecanic locomotiv
rnu iu Marin Cristian
- automotor
mecanic locomotiv
rzoi Marin
- automotor
Beic Aureliu
impiegat de mi care
Beldea Monica
impiegat de mi care
Beldea Monica
impiegat de mi care
Ardelean Adrian Ioan

Nr.
crt.

26 144622 13.05.2017

14 146703 23.05.2017

26 147250 04.04.2017

26 150055 13.05.2017

26 144615 27.02.2017

93.

26 147251 04.04.2017

94.

88.
89.
90.
91.
92.

95.
P

26 145376 03.05.2017

26 145383 03.05.2017

26 143439 05.04.2017

26 147401 24.05.2017

26 144549 15.12.2016

39 146742 29.12.2016

101.

26 148148 04.04.2017

A
A
A
A
A

14
14
1
1
36

102.
103.
104.

145358
136966
143501
143502
145415

25.01.2017
04.04.2017
21.05.2017
21.05.2017
27.03.2017

96.
97.
98.
99.
100.

105.
106.
107.

14 146713 29.04.2017

14 146780 28.05.2017

26 150042 13.05.2017

26 150050 13.05.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
54
39
53
39

108.
109.
110.
146610
146691
145476
147214
148165
146619

23.01.2017
11.01.2017
18.07.2015
25.03.2017
08.05.2017
05.04.2017

26 146681 13.05.2017

39 146743 29.12.2016

26 148199 09.05.2017

26 148149 04.04.2017

A
A
A
A

6
39
14
1

26 149004 21.05.2017

138993
145422
144570
146771

144571
136986
146699
146806
145436

05.04.2017
18.07.2015
28.04.2016
28.05.2017

28.04.2016
22.04.2017
29.04.2017
29.05.2017
18.07.2015

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

A
A
A
A
A

14
14
48
1
39

26 148193 09.05.2017

48 146700 29.04.2017

128.

26 144603 27.02.2017

129.

26 144606 27.02.2017

130.

26 144609 27.02.2017

26 144612 27.02.2017

26 147370 24.05.2017

A
A
A

14 146732 29.12.2016
14 146706 29.04.2017
14 146761 28.05.2017

125.
126.
127.

131.
132.
133.
134.
135.
136.

Nume i prenume

Func ie

Berbecaru M lin
Victor
Berbecaru M lin
Victor
Bere Alieta Paraschiva
Bil G vril
Bir u Ion Felician
Bivolaru Dumitru
Cosmin
Bra Gabriel Sorinel
Brzanu Minel
Gheorghe
B ic Ioni
Bobaru Florin

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
manevrant vagoane
ef district scb
ef manevr

ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
ef manevr
mecanic locomotiv
Boc ne Maricel
- automotor
mecanic locomotiv
Bocrnea Iulian
- automotor
mecanic locomotiv
Bodnar Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Bodnar Ion
- automotor
Bodzsar Mihai
manevrant vagoane
Bogari Marcel Sorin
montator i scb
Bog nescu Gheorghe
acar
mecanic locomotiv
Bogdan Alexandru
- automotor
Bogdan Amos Marius impiegat de mi care
mecanic locomotiv
s Iosif
- automotor
mecanic locomotiv
s Iosif
- automotor
Bolboceanu Lauren iu
impiegat de mi care
Ion
Bondor Mihaela
revizor ace
Angelica
Borbely Antal
impiegat de mi care
Bordea Gheorghe
picher
Boro oiu Petre
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
Bostan Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Bostan Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Bozdoghin Cr ciun
- automotor
ef echip
Bozga Petru
ntre inere cale
Brai Vasile
acar
Bra oveanu Sandu
ef manevr
Br ne Edward
ef district scb
mecanic locomotiv
Breaz Marin
- automotor
mecanic locomotiv
Breaz Nicolae
- automotor
Breniuc Ilie Vasile
ef manevr
mecanic locomotiv
Briciu Nicu
- automotor
mecanic locomotiv
Brglezan Lucian
- automotor
mecanic locomotiv
Brglezan Lucian
- automotor
mecanic locomotiv
Brglezan Lucian
- automotor
mecanic locomotiv
Brglezan Lucian
- automotor
mecanic locomotiv
Broaner Constantin
- automotor
Bub tefan Viorel
ef district lc
mecanic locomotiv
Buc Gigel Vasile
- automotor
Bud George Claudiu
ef manevr
mecanic locomotiv
Budai Andrei
- automotor
mecanic locomotiv
Bujdei Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Bujor Sorin
- automotor
mecanic locomotiv
Bujor Sorin
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 147371 24.05.2017

26 147387 24.05.2017

A
A
A

14 144572 28.04.2016
24 144645 23.05.2017
46 146793 28.05.2017

53 148174 29.04.2017

26 148200 09.05.2017

145333 02.04.2017

A
A

14 145438 18.07.2015
53 149044 07.05.2017

26 149005 21.05.2017

26 143421 02.04.2017

26 146636 07.05.2017

26 146645 07.05.2017

A
A
A

24 146627 03.05.2017
32 146799 28.05.2017
1 146791 28.05.2017

26 138995 19.04.2017

14 146616 23.02.2017

26 143451 16.04.2017

26 143455 16.04.2017

14 146733 29.12.2016

39 146718 29.04.2017

A
A
A

14 144560 18.04.2016
37 147207 25.03.2017
24 148164 04.04.2017

26 147304 17.04.2017

26 147306 24.04.2017

26 143432 04.04.2017

52 146583 26.03.2017

A
A
A

1 150018 08.04.2017
53 149045 07.05.2017
46 146794 28.05.2017

26 143468 18.04.2017

26 143469 18.04.2017

53 150079 13.05.2017

26 147345 13.05.2017

26 144604 27.02.2017

26 144607 27.02.2017

26 144610 27.02.2017

26 144613 27.02.2017

26 143422 02.04.2017

48 146580 13.03.2017

26 144623 13.05.2017

53 149050 07.05.2017

26 144624 13.05.2017

26 150073 13.05.2017

26 150043 13.05.2017

26 150051 13.05.2017

75

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

76

Nume i prenume

Bularca Olimpiu
Sebastian

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Bulgaru Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Bulgaru Constantin
- automotor
Buliga Florin
acar
Bungete Dumitru
manevrant vagoane
Bur Benon
ef tren
Bur Benon
ef tren
Bure a Constantin
picher
Burghelea Iulian
ef manevr
mecanic locomotiv
Burlacu Constantin
- automotor
Busoniu Marcela
acar
mecanic locomotiv
Buzil C lin Marin
- automotor
mecanic locomotiv
Cadar C lin Gheorghe
- automotor
Calciu Margareta
revizor ace
Licu a
Calot Maria
acar
Candalea Mihai
zitor barier
Candalea Mihai
zitor barier
Captari Stelu a
impiegat de mi care
Carabulea Valentina
revizor ace
mecanic locomotiv
Cara Ioan
- automotor
Crlan Valentin
impiegat de mi care
operator circula ie
Crlan Valentin
mi care (din
regulatorul de trafic)
mecanic locomotiv
Casian Costic
- automotor
mecanic locomotiv
Casian Costic
- automotor
Casian Vasile
revizor ace
Ca u Neculai
revizor ace
Caua Camelia
acar
Caua Camelia
acar
mecanic locomotiv
Cazacu Sorin
- automotor
mecanic locomotiv
Cazacu Sorin Silviu
- automotor
mecanic locomotiv
Cazan Ion
- automotor
Cazan Norel
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
ciularu Gigi
- automotor
mecanic locomotiv
lin Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
linoiu Gheorghe
- automotor
un Ioan
impiegat de mi care
un Ioan
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
lug r Gheorghe
- automotor
praru C talin
mecanic locomotiv
Aurelian
- automotor
praru C talin
mecanic locomotiv
Aurelian
- automotor
mecanic locomotiv
pr rin Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
pr rin Gheorghe
- automotor
rbune Viorel
ef manevr
ineanu Cristian
ef sta ie
Valeriu
ineanu Cristian
ef sta ie
Valeriu
Cehan Corneliu
impiegat de mi care
Cehan Corneliu
impiegat de mi care
Ceicovschi Eduard
mecanic locomotiv
Valentin
- automotor
Ceicovschi Eduard
mecanic locomotiv
Valentin
- automotor
Ceicovschi Eduard
mecanic locomotiv
Valentin
- automotor
Cenu e Constantin
acar

26 143423 02.04.2017

26 143487 13.05.2017

26 143488 13.05.2017

A
A
A
A
A
A

1
24
6
6
37
53

26 150061 13.05.2017

26 144625 13.05.2017

26 144626 13.05.2017

145470
145324
148078
148215
148142
149046

18.07.2015
31.01.2017
11.03.2017
20.05.2017
05.04.2017
07.05.2017

146772 28.05.2017

39 147238 15.04.2017

A
A
A
A
A

1
36
36
14
39

26 149006 21.05.2017

14 145464 30.05.2016

35 145466 28.08.2016

26 147252 04.04.2017

26 150076 13.05.2017

A
A
A
A

39
39
1
1

26 150057 13.05.2017

26 147253 04.04.2017

26 147307 24.04.2017

27 147324 22.05.2017

26 149002 21.05.2017

145325
143444
143445
145323
136956

146744
147239
147334
147340

31.01.2017
18.04.2017
18.04.2017
28.03.2017
26.03.2017

29.12.2016
15.04.2017
20.05.2017
22.05.2017

26 147402 24.05.2017

26 148201 09.05.2017

A
A

14 146611 23.01.2017
14 146692 11.01.2017

26 144550 15.12.2016

26 148118 04.04.2017

26 148128 04.04.2017

26 148119 04.04.2017

26 148129 04.04.2017

53 144540 17.04.2017

54 147212 25.03.2017

54 147213 25.03.2017

A
A

14 146722 29.04.2017
14 146795 28.05.2017

26 150083 13.05.2017

26 150084 13.05.2017

26 150085 13.05.2017

Nr.
crt.

Nume i prenume

Func ie

188. Cercel Victor


189. Chera Gabriel

ef sta ie
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
190. Chiosea Vasile
- automotor
191. Chira Mihaela
impiegat de mi care
192. Chira Mihaela
impiegat de mi care
193. Chira Mihai
ef manevr
194. Chirea Elena
revizor ace
195. Chiric Nicu or
impiegat de mi care
196. Chiril Ionica
revizor ace
mecanic locomotiv
197. Chiril Vladimir
- automotor
mecanic locomotiv
198. Chiriloiu Marius Alin
- automotor
199. Chiri oiu Nicu
impiegat de mi care
200. Chiri oiu Nicu
impiegat de mi care
201. Chis Attila
impiegat de mi care
202. Chi neanu Marian impiegat de mi care
203. Chi u Ana Maria
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
204. Chivu Marian
- automotor
205. Ciceu Virgil Miron
ef manevr
206. Cimpoeru Erusalim
mecanic ajutor
207. Cimpoie u Mielu
ef manevr
mecanic locomotiv
208. Cimponeriu Viorel Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
209. Cimpu Ioan
- automotor
210. Cincu Ion
revizor ace
211. Cioanc D nu
ef manevr
mecanic locomotiv
212. Cioban Leonte
- automotor
mecanic locomotiv
213. Ciobanu Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
214. Ciobanu Marin
- automotor
mecanic locomotiv
215. Ciobanu Marin
- automotor
216. Ciobanu Marin
ef tren
217. Ciobc Viorel
impiegat de mi care
218. Ciobotaru Vergic
revizor ace
219. Cioclteanu Paul
acar
220. Ciofalc Viorel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
221. Ciomag Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
222. Cionil Ion
- automotor
223. Ciontu Firu
acar
mecanic locomotiv
224. Ciorng Florin Ionu
- automotor
mecanic locomotiv
225. Ciorteanu Marian
- automotor
226. Cismaru Gheorghe
mecanic ajutor
227. Cisma Nicolae Adrian impiegat de mi care
228. Ciuc Maria
magaziner tranzit
229. Ciursa Cristian Adrian impiegat de mi care
mecanic locomotiv
230. Cl Ion
- automotor
mecanic locomotiv
231. Cl Ion
- automotor
mecanic locomotiv
232. Cmpan Andrei
- automotor
233. Cmpian Mircea
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
234. Cndea Gheorghe
- automotor
235. Crciu Angelica
impiegat de mi care
236. Crciu Ioan
impiegat de mi care
237. Crciu Voichi a
impiegat de mi care
238. Crciu Voichi a
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
239. Crcot Tiberiu
- automotor
mecanic locomotiv
240. Crstea Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
241. Cobzaru Dumitru
- automotor
Codrean Claudiu
mecanic locomotiv
242.
Ovidiu
- automotor

148186 23.04.2017

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

A
A

54 145352 22.12.2016
14 148213 16.05.2017

26 144533 22.04.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
53
39
14
39

26 147254 04.04.2017

26 143424 02.04.2017

A
A
A
A
A

14
14
14
14
14

146707
146762
144566
136989
145448
147240

147235
147236
144561
136991
141811

29.04.2017
28.05.2017
22.03.2017
25.04.2017
18.07.2015
15.04.2017

24.04.2017
24.04.2017
18.04.2016
21.05.2017
15.11.2016

26 136976 07.05.2017

A
A
A

53 144541 17.04.2017
27 143470 07.05.2017
53 147319 20.05.2017

26 146596 16.04.2017

26 147372 24.05.2017

A
A

39 146745 29.12.2016
53 149035 07.05.2017

26 150058 13.05.2017

26 148150 04.04.2017

26 148095 11.03.2017

26 148096 11.03.2017

A
A
A
A
A

6
14
39
1
14

26 147255 04.04.2017

26 148099 13.02.2017

148117
136992
147241
145326
148216

12.03.2017
21.05.2017
15.04.2017
31.01.2017
20.05.2017

26 146603 18.04.2017

150019 08.04.2017

26 148194 09.05.2017

A
A
A
A

27
14
18
14

26 147224 28.03.2017

26 147389 24.05.2017

147325
143507
147316
144573

22.05.2017
21.05.2017
10.05.2017
28.04.2016

26 144627 13.05.2017

14 144574 28.04.2016

26 148151 04.04.2017

A
A
A
A

14
14
14
14

26 145369 19.04.2017

26 147256 04.04.2017

26 147373 24.05.2017

26 144552 15.12.2016

138990
150012
138992
150013

02.04.2017
05.04.2017
05.04.2017
05.04.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.

Nume i prenume

Codrean Claudiu
Ovidiu

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Cojanu Remus
- automotor
mecanic locomotiv
Cojea Grigore
- automotor
Cojo Valera Floarea
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Cojocaru Daniel
- automotor
mecanic locomotiv
Cojocaru Viorel
- automotor
Colojoar Mirel Gelu
revizor ace
mecanic locomotiv
Coman Ionel
- automotor
Coman Marinel
ef tren
mecanic locomotiv
Com a Mihai Nicolaie
- automotor
mecanic locomotiv
Com a Mihai Nicolaie
- automotor
Condrea Aurel
acar
Condur eanu
impiegat de mi care
Mariana
Contor Dumitru
impiegat de mi care
Cor bian Gavril
ef manevr
mecanic locomotiv
Corduneanu Radu
- automotor
mecanic locomotiv
Corduneanu Radu
- automotor
mecanic locomotiv
Corman Constantin
- automotor
Corne Gheorghe
electromecanic scb
Corneschi Corneliu
impiegat de mi care
Valentin
Cosolan Vasile
manevrant vagoane
Costa Marius Alin
montator i scb
Costache Paul Daniel
conductor tren
Co a Vasile
ef manevr
Cote M lina
acar
mecanic locomotiv
Cotoc Dan Sorin
- automotor
Cotorcea Ionu Ciprian
ef manevr
Co a Octavian
ef manevr
Covrig F nel
revizor ace
Covrig F nel
revizor ace
Cozma Lumini a
impiegat de mi care
Florica
Cozma Lumini a
impiegat de mi care
Florica
Cr ciun Adrian Vl du impiegat de mi care
Cr ciun Sandu
revizor ace
Cr ciun Solomon
revizor cale
mecanic locomotiv
Cr ciun Tudorache
- automotor
Cremene Sorin Iosif
impiegat de mi care
Cremene Sorin Iosif
impiegat de mi care
Cre Ioan Florin
acar
Criang R ducanu
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
Crilea Alex Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
Crilea Alex Dumitru
- automotor
Criste Vasile
ef manevr
Cristea Ioan
ef tren
Cristea Ioan
ef tren
Cristea Mihai
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
Cristea Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Cristea Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Cristea Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Cristea Mihai
- automotor
Cristea T nase
revizor ace
mecanic locomotiv
Cristian Constantin
- automotor
Cri an Adrian
impiegat de mi care
Cri an Ioan
ef tren

Nr.
crt.

Nume i prenume

297. Cri an Serafim

26 144616 27.02.2017

26 136977 07.05.2017

26 147257 04.04.2017

14 146714 29.04.2017

26 143433 04.04.2017

26 149007 21.05.2017

39 146746 29.12.2016

303. Cucu Constantin


304. Cucuruz Nicu

26 147308 24.04.2017

305. Cumanov Dumitru

26 143452 16.04.2017

26 143456 16.04.2017

306. Curteanu Valeric


Curtu an Liviu
307.
Gheorghe
308. Curtu Sorin
309. Curtu Sorin

298. Croitoriu Vasile


299. Croitoru Nicolae
Crosman Dumitru
300.
Daniel
301. Csefko Iosif
302. Csefko Iosif

145382 07.05.2017

14 145439 18.07.2015

150014 08.04.2017

A
A

14 146813 29.05.2017
53 144593 26.04.2017

26 146659 08.05.2017

26 146664 08.05.2017

26 150035 13.05.2017

10 146730 21.05.2017

14 146778 28.05.2017

A
A
A
A
A

24
32
5
53
1

29.03.2017
28.05.2017
07.05.2017
23.05.2017
28.08.2016

319.

26 146682 13.05.2017

322.

A
A
A
A

53
53
39
39

310.

148114
146800
146630
144646
145467

149047
144542
147209
147237

07.05.2017
17.04.2017
19.03.2017
17.04.2017

311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.

320.
321.

323.
324.

14 146708 29.04.2017

325.
326.

14 146763 28.05.2017

327.

A
A
A

14 144563 20.03.2017
39 147242 15.04.2017
40 146621 01.05.2017

328.

26 149008 21.05.2017

A
A
A
A

14
14
1
24

26 146637 07.05.2017

333.

26 146646 07.05.2017

334.

A
A
A
A

53
6
6
24

26 147426 24.05.2017

26 147427 24.05.2017

26 147428 24.05.2017

26 147429 24.05.2017

39 147243 15.04.2017

26 147400 24.05.2017

343.
344.

A
A

14 146764 28.05.2017
6 146702 14.05.2017

345.

144557
144558
146584
143447

144567
144526
144601
145418

18.04.2016
18.04.2016
22.03.2017
17.04.2017

22.03.2017
17.04.2017
15.05.2017
27.03.2017

329.
330.
331.
332.

335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

electromecanic scb A
mecanic locomotiv
P
- automotor
revizor ace
A

10 146731 21.05.2017

impiegat de mi care A

14 145463 30.05.2016

26 150036 13.05.2017
39 146747 29.12.2016

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
ef district scb
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic ajutor
ef manevr

53 144594 26.04.2017

A
A

14 146709 29.04.2017
14 146765 28.05.2017

26 150059 13.05.2017

26 147390 24.05.2017

impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Cu nir Marcel
- automotor
mecanic locomotiv
Dabija Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Damian Constantin
- automotor
Dan Gheorghe
acar
Dan Vasile
revizor ace
Danu Veronica
revizor ace
Dasc lu Nicu or
ef tren
Dasc lu Nicu or
ef tren
mecanic locomotiv
David C lin
- automotor
mecanic locomotiv
David C lin
- automotor
mecanic locomotiv
David C lin
- automotor
mecanic locomotiv
David C lin
- automotor
mecanic locomotiv
David Sorin Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
David Sorin Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
nceanu Sofian
- automotor
neas Paraschiva
ef tren
neas Paraschiva
ef tren
mecanic locomotiv
nil Daniel
- automotor
mecanic locomotiv
nil Drago Adrian
- automotor
mecanic locomotiv
ogaru Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
Dediu George
- automotor
mecanic locomotiv
Dediu George
- automotor
mecanic locomotiv
Dediu George
- automotor
Deminescu Claudiu
montator i scb
Adrian
mecanic locomotiv
Dete an Ionu
- automotor
Diaconu Florentin
ef manevr
Vasile
Diculescu Elena
ef manevr
Dima Constantin
mecanic locomotiv
Marius
- automotor
Dima Sorin
ef manevr
Dinc Dumitru
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Dinc Florin
- automotor
mecanic locomotiv
Dinc Petre
- automotor
mecanic locomotiv
Dinc Petre
- automotor
Dinicu tefan
impiegat de mi care
Dinu Aurora
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Dinu Florea
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

26 146638 07.05.2017

26 146647 07.05.2017

A
A

14 146617 23.02.2017
46 146805 28.05.2017

26 136982 07.05.2017

27 147326 22.05.2017

26 150023 13.05.2017

A
A
A
A
A

1
39
39
6
6

26 147413 24.05.2017

26 147416 24.05.2017

26 147419 24.05.2017

26 147430 24.05.2017

26 143460 03.05.2017

26 143464 03.05.2017

145471
146723
136957
148075
148105

18.07.2015
29.04.2017
26.03.2017
10.03.2017
10.03.2017

26 147410 24.05.2017

A
A

6
6

26 147352 16.05.2017

26 146680 13.05.2017

26 148152 04.04.2017

26 147405 24.05.2017

26 147407 24.05.2017

26 147409 24.05.2017

32 146801 28.05.2017

26 144635 21.05.2017

53 149048 07.05.2017

53 148175 29.04.2017

26 148195 09.05.2017

A
A

53 144595 26.04.2017
14 148184 23.04.2017

26 147228 28.03.2017

26 148120 04.04.2017

26 148130 04.04.2017

A
A

14 145446 18.07.2015
14 136987 22.04.2017

26 148153 04.04.2017

146625 29.04.2017
146628 01.05.2017

77

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

346. Dinu Ionel


347. Dinu Maria
348. Dinu Neculai
349. Dinu Nicolae
350. Dinu Nicolae
351. Dinu Nicolae
352. Dinu Sorinel Claudiu
353. Dobre Aurel
354. Dobre Dorel
Dobri oiu Alexandru
355.
Cosmin
356. Dobroica Pavel
357. Dobroica Pavel
358.
359.
360.
361.

Dogaru Camelia
Dogaru Camelia
Doiciu Paul
Dolea Marian

362. Donisan Mihai


363. Dragomir Dobre
364. Dragomir Marilena
365. Dragomir Stelian
366. Dr gaic Ion

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef district scb
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
acar
acar
mecanic ajutor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
magaziner tranzit

367. Dr ghici Daniela


Dr jneanu Constantin
impiegat de mi care
368.
Gabriel
mecanic locomotiv
369. Drilea Costel
- automotor
370. Drulescu Vi inel
acar
operator circula ie
Drumea Sandu
mi care (din
371.
Tudorel
regulatorul de trafic)
372. Duciuc Irina
zitor barier
mecanic locomotiv
373. Duda Adrian Daniel
- automotor
mecanic locomotiv
374. Dumitrache Gheorghe
- automotor
375. Dumitrache Mihaiela
revizor ace
376. Dumitrean Gavril
ef manevr
mecanic locomotiv
377. Dumitrescu Marian
- automotor
378. Dumitriu R zvan Ion
ef manevr
mecanic locomotiv
379. Dumitru Adrian
- automotor
380. Dumitru Florea
ef manevr
mecanic locomotiv
381. Dumitru Nicu
- automotor
mecanic locomotiv
382. Du escu Adrian
- automotor
mecanic locomotiv
383. Efta Gheorghe
- automotor
384. Egyed Francisc
ef manevr
mecanic locomotiv
385. Enache Lucian Ionel
- automotor
386. Enache Maria
impiegat de mi care
387. Enache Maria
impiegat de mi care
388. Ene Daniel Paraschiv
ef tren
389. Ene Daniel Paraschiv
ef tren
mecanic locomotiv
390. Enescu Nicolae Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
391. Enescu Viorel Florinel
- automotor
mecanic locomotiv
392. Enescu Viorel Florinel
- automotor
mecanic locomotiv
393. Enescu Viorel Florinel
- automotor
mecanic locomotiv
394. Enescu Viorel Florinel
- automotor

78

26 145384 13.05.2017

14 145449 18.07.2015

26 147258 04.04.2017

46 145351 24.04.2017

26 145385 13.05.2017

26 148154 04.04.2017

A
A

1 145327 31.01.2017
14 145360 04.03.2017

26 144534 22.04.2017

53 148176 29.04.2017

26 146673 08.05.2017

26 146674 08.05.2017

A
A
A
A

1
1
27
53

26 146669 08.05.2017

26 147391 24.05.2017

147335
147341
147327
148080

20.05.2017
22.05.2017
22.05.2017
07.11.2016

14 145450 18.07.2015

26 147392 24.05.2017

26 147393 24.05.2017

18 145413 24.04.2017

14 136993 21.05.2017

26 147259 04.04.2017

35 145461 18.07.2015

36 146808 29.05.2017

26 146683 13.05.2017

26 145386 13.05.2017

A
A

39 145459 18.07.2015
53 144642 23.05.2017

26 148202 09.05.2017

53 149036 07.05.2017

26 148196 09.05.2017

53 149037 07.05.2017

26 149009 21.05.2017

148071 20.03.2017

26 145387 13.05.2017

26 147225 28.03.2017

53 144529 17.04.2017

26 147260 04.04.2017

A
A
A
A

14
14
6
6

26 148082 11.03.2017

26 147311 24.04.2017

26 147312 24.04.2017

26 147313 24.04.2017

26 147349 08.05.2017

146710
146766
148068
148073

29.04.2017
28.05.2017
21.01.2017
22.03.2017

Nr.
crt.

Nume i prenume

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
396. Epure Nicolae
- automotor
397. Farca Cristian Dorel
ef sta ie
398. Fazeka Andrei
impiegat de mi care
399. Feier Ioan Milu
ef tren
mecanic locomotiv
400. Fera Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
401. Fera Gheorghe
- automotor
402. Ficiuc Neculai Corneliu
acar
403. Filip Dorin Cristian
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
404. Filote Cristian
- automotor
405. Floca Vasile
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
406. Florea Daniel Marius
- automotor
mecanic locomotiv
407. Florea Daniel Marius
- automotor
mecanic locomotiv
408. Foca Neculai
- automotor
mecanic locomotiv
409. Fodor Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
410. Fr il Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
411. Fr il Gheorghe
- automotor
412. Fr il Visente
impiegat de mi care
413. Frncu Adrian
impiegat de mi care
414. Frosin Vasile
revizor ace
415. Gabor Janos
acar
416. Gabor Maria
impiegat de mi care
Gafton Sanda
impiegat de mi care
417.
Gabriela
Gafton Sanda
418.
impiegat de mi care
Gabriela
419. Galben Gheorghe
ef manevr
Galescu Blidariu
impiegat de mi care
420.
Vasile
Galescu Blidariu
421.
impiegat de mi care
Vasile
mecanic locomotiv
422. Gnceanu Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
423. Garcea Ion
- automotor
424. Gavril Adrian
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
425. Gavril Doru
- automotor
mecanic locomotiv
426.
inu Emil
- automotor
mecanic locomotiv
427.
ianu Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
428.
ianu Mihai
- automotor
429. Geamba u Marian
revizor cale
mecanic locomotiv
430. Gean Viorel
- automotor
431. Georgescu Nicolae
acar
mecanic locomotiv
432. Georgescu Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
433. Georgescu Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
434. Georgescu Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
435. Georgescu Nicolae
- automotor
Georgescu Toma
mecanic locomotiv
436.
Marian
- automotor
mecanic locomotiv
437. Geru Aurel Ion
- automotor
438. Ghegu Cornel
impiegat de mi care
439. Gheorghe Florina
acar
responsabil sc 440. Gheorghi oiu Marcel
furnizor feroviar linii
mecanic locomotiv
441. Gheorghiu Costel
- automotor
mecanic locomotiv
442. Gheorghiu Dumitru
- automotor
395. Enescu Viorel Florinel

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 147350 08.05.2017

26 148145 05.04.2017

A
A
A

54 146705 29.03.2017
14 144575 28.04.2016
6 146591 17.04.2017

26 147261 04.04.2017

26 150066 13.05.2017

A
A

1 150015 08.04.2017
14 144586 28.04.2016

26 150060 13.05.2017

14 143513 21.05.2017

26 148211 10.05.2017

26 148212 10.05.2017

26 147226 28.03.2017

26 136978 07.05.2017

26 147355 16.05.2017

26 147360 16.05.2017

A
A
A
A
A

14
14
39
1
14

14 146715 29.04.2017

14 146786 28.05.2017

53 144641 23.05.2017

14 146612 23.01.2017

14 146693 11.01.2017

26 150024 13.05.2017

143510
136994
147244
144559
144587

21.05.2017
21.05.2017
15.04.2017
18.04.2016
28.04.2016

26 150078 13.05.2017

14 150005 05.04.2017

26 145344 04.04.2017

26 149052 22.05.2017

26 150039 13.05.2017

26 150047 13.05.2017

40 146622 01.05.2017

26 148081 11.03.2017

26 147422 24.05.2017

26 147423 24.05.2017

26 147424 24.05.2017

26 147425 24.05.2017

26 146668 08.05.2017

145416 27.03.2017

26 147262 04.04.2017

A
A

14 148185 23.04.2017
1 136988 22.04.2017

64 145346 06.03.2017

26 147263 04.04.2017

26 150037 13.05.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

443. Gherasim Neculai

53 138996 19.04.2017

444.

26 146604 18.04.2017

A
A

1 146776 28.05.2017
39 136958 26.03.2017

26 148203 09.05.2017

26 148197 09.05.2017

A
A
A
A
A

14
6
6
6
53

26 149053 22.05.2017

26 148121 04.04.2017

445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.

ef manevr
mecanic locomotiv
Gherga Dorian Iosif
- automotor
Gherghina Adriana
acar
Gherghi an Paulina
revizor ace
Ghimi i Nicolae
mecanic locomotiv
Petrisor
- automotor
Ghindeanu Cosmin
mecanic locomotiv
Costinel
- automotor
Ghi Mihai
impiegat de mi care
Gimiga Ioan
ef tren
Gimiga Ioan
ef tren
Gimiga Ioan
ef tren
Girigan Ioan
ef manevr
mecanic locomotiv
Grjoab Ionu Florian
- automotor
Grle teanu
mecanic locomotiv
Constantin
- automotor
Grle teanu
mecanic locomotiv
Constantin
- automotor
Grtone Vasile
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Goge Ion
- automotor
Goiceanu Cristina
revizor ace
Georgeta
Gozar Gheorghe
mecanic locomotiv
Marius
- automotor
Gozar Gheorghe
mecanic locomotiv
Marius
- automotor
mecanic locomotiv
Greu Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Stelian
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Stelian
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Stelian
- automotor
mecanic locomotiv
Grigore Stelian
- automotor
Grigorescu Doru
ef tren
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Grobnicu Nicu or
- automotor
mecanic locomotiv
Groza Corneliu
- automotor
mecanic locomotiv
Groza Corneliu
- automotor
Gruia Marcel
acar
Gugulu C lin
ef manevr
mecanic locomotiv
Gurbet Ion
- automotor
Gyalu Matei
revizor cale
mecanic locomotiv
Hamza Simion
- automotor
mecanic locomotiv
Han Dorin Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Hazaparu Petre
- automotor
rd Ludovic
mecanic locomotiv
tefan
- automotor
rd Ludovic
mecanic locomotiv
tefan
- automotor
Hede an Ionel Marcel
ef tren
Hede an Ionel Marcel
ef tren
mecanic locomotiv
Heghe Aron
- automotor

Nr.
crt.

490.

Nume i prenume

Hellerschmied
Christian

491. Herec Adamic


492. Hetea Traian
493. Hlandan D nu

145451
150004
150021
150022
144596

18.07.2015
08.04.2017
13.05.2017
13.05.2017
26.04.2017

494. Hoater Milic Mihail


495. Hoater Milic Mihail
Hodoroab Liviu
496.
Constantin
497. Horj Marin
498. Hriban Nicolai
499. Hrin Nicolae
500.
501.
502.

26 148131 04.04.2017

14 136995 21.05.2017

26 148155 04.04.2017

504.

39 146620 05.04.2017

505.
506.

26 144555 15.12.2016

507.

26 144617 27.02.2017

508.
509.

26 144636 21.05.2017

510.

26 147222 04.03.2017

511.

503.

512.
A

26 147223 04.03.2017

26 145396 23.05.2017

26 145400 23.05.2017

26 145404 23.05.2017

26 145408 23.05.2017

148076 10.03.2017

517.

26 147282 24.04.2017

518.

26 147286 24.04.2017

519.

26 147290 24.04.2017

520.

513.
514.
515.
516.

521.
A

26 147294 24.04.2017

26 147298 25.04.2017

26 147300 25.04.2017

26 144553 15.12.2016

26 144618 27.02.2017

A
A

1 146585 22.03.2017
53 138997 19.04.2017

26 147394 24.05.2017

528.
529.

40 146581 26.03.2017

530.

26 147403 24.05.2017

531.

26 143440 05.04.2017

532.

26 150077 13.05.2017

533.

26 146687 13.05.2017

26 146688 13.05.2017

A
A

6
6

26 144531 17.04.2017

146633 07.05.2017
146676 08.05.2017

522.
523.
524.
525.
526.
527.

534.
535.
536.
537.
538.

Func ie

responsabil sc furnizor feroviar linii


mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

64 145345 19.03.2017

26 146654 07.05.2017

26 144538 23.04.2017

26 150031 13.05.2017

A
A

6
6

impiegat de mi care A

impiegat de mi care
impiegat de mi care
zitor barier
mecanic locomotiv
Iacob Puiu
- automotor
Iacobici Ilie
acar
Iacomir Gheorghe
ef tren
mecanic locomotiv
Iancu Iulian
- automotor
mecanic locomotiv
Iancu Mihai Cosmin
- automotor
Iarc Alexandrina
revizor ace
Iaurum Mariana
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Ilie C lin
- automotor
Ilie Ionel
mecanic ajutor
Ilie Milo Camelia
conductor tren
mecanic locomotiv
Ilie Nicu
- automotor
Iliescu Adrian
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Ilie Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Imre Alexandru
- automotor
mecanic locomotiv
Imre Alexandru
- automotor
Ion Doina
ef tren
mecanic locomotiv
Ionescu Daniel
- automotor
Ionescu Maria
acar
Ionescu Mihai
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
Ionescu Valeriu
- automotor
mecanic locomotiv
Ioni Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
Ioni Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
Ioni Gheorghe
- automotor
Ioni Mihaela
impiegat de mi care
Ionu Marius
ef manevr
mecanic locomotiv
Io tefan Lorand
- automotor
mecanic locomotiv
Iordache Corneliu
- automotor
mecanic locomotiv
Iordache Ionel
- automotor
Iordan Florin
ef tren
mecanic locomotiv
Iova Ionu
- automotor
Iovu Creola Genoveva
ef tren
Iovu Mihai
ef tren
Irimia Lauren iu
impiegat de mi care
Alexandru
mecanic locomotiv
Irimia tefan
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

146634 07.05.2017
146677 08.05.2017

14 150082 13.05.2017

A
A
A

14 144547 24.04.2017
14 150006 05.04.2017
36 146809 29.05.2017

26 143496 20.05.2017

A
A

1
6

26 141791 19.10.2016

26 143435 04.04.2017

A
A

39 136959 26.03.2017
14 145440 18.07.2015

26 145388 13.05.2017

A
A

27 147328 22.05.2017
5 146631 07.05.2017

26 147264 04.04.2017

14 145441 18.07.2015

26 147283 24.04.2017

26 147287 24.04.2017

26 147291 24.04.2017

26 147295 24.04.2017

26 147299 25.04.2017

26 147301 25.04.2017

26 143453 16.04.2017

26 143457 16.04.2017

146740 29.12.2016
145340 04.04.2017

26 145343 04.04.2017

148181 29.04.2017

A
A

1 145421 18.07.2015
24 149058 07.05.2017

26 147265 04.04.2017

26 150025 13.05.2017

26 147395 24.05.2017

26 147399 24.05.2017

A
A

14 145452 18.07.2015
53 144597 26.04.2017

26 143425 03.04.2017

26 147266 04.04.2017

26 148100 13.02.2017

26 146665 08.05.2017

A
A

6
6

14 145442 18.07.2015

26 150074 13.05.2017

147248 18.04.2017

147320 21.05.2017
145349 24.04.2017

79

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

539. Isac Dumitru Cezar


540. Isba a Paul
541. Ismail Fichiret
542. Istodor Daniela
543. u Ioan
544. Iuga Dumitru
545. Ivan Dan
546.
547.
548.
549.

Ivan Daniel Ion


Iva ec Ion
Jard Ilie
Jivu Daniel Viorel

550. Jude Liviu Mario


551. Jugaru Costic
552. Kelemen Iuliu
553. Keller Iosif Hans
Kereszturi Vasile
554.
Valentin
555. Kiss rpd
556. La cu Augustin
557. La cu Augustin
558. Laza Marius
559. Laz r Maricel
560. Laz r Maricel
561. Laz r Maricel
562. Lazeu Igre D nu
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.

cust Mihai
roiu Emil
Lechin ean Filon
Constantin
Leon Filofteia
Le Alin
Le a C lin Marius
Leuca Liviu
Limbovici Constantin
Litean Ioan Marius
Li u Vasilic
Lovasz Irimie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
acar
acar
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
revizor ace
ef manevr
montator i scb
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
revizor ace
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
conductor tren
conductor tren
conductor tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care

26 147351 16.05.2017

26 148156 04.04.2017
149049
146773
146729
145350

592. Malinceac Gheorghe


593. Manda Liviu Valeriu

A
A
A
A

53
1
1
53

26 143426 03.04.2017

A
A
A
A

53
39
53
32

26 145370 19.04.2017

26 150072 13.05.2017

A
A

14 146734 29.12.2016
39 146748 29.12.2016

602.

39 146720 29.04.2017

603.

26 143436 04.04.2017

604.

26 146639 07.05.2017

26 146648 07.05.2017

26 146605 18.04.2017

A
A
A

5
5
5

605.
606.
607.
608.
609.
610.

149056
138945
149028
146802

07.05.2017
28.05.2017
29.04.2017
18.04.2017

22.05.2017
13.02.2017
07.05.2017
28.05.2017

147208 19.03.2017
147321 17.05.2017
147322 17.05.2017

594. Manda Liviu Valeriu


595. Mandea Gheorghe
596. Manea Alexandru
597. Manghiuc Daneil
598. Manolache Florin
599. Manolache Petre
600. Manolea Ion
601. Mnz Ioan

611.

26 146666 08.05.2017

26 147280 24.04.2017

614.

14 145453 18.07.2015

615.

impiegat de mi care A

14 143499 21.05.2017

616.
617.
618.
619.
620.

143446
144576
136950
144525
149012
143495
145361
144598

29.01.2017
28.04.2016
25.03.2017
19.04.2017
07.05.2017
20.05.2017
04.03.2017
26.04.2017

A
A
A
A
A
A
A
A

1
14
27
6
53
6
14
53

26 144628 13.05.2017

26 150032 13.05.2017

26 136974 17.04.2017

26 144637 21.05.2017

26 146640 07.05.2017

26 146649 07.05.2017

628.
629.

26 144638 21.05.2017

630.

26 147267 04.04.2017

631.

19 136990 18.04.2017

632.

26 147217 11.03.2017

621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.

633.
634.
A

26 147383 24.05.2017

A
A
A

6 146592 17.04.2017
14 146812 29.05.2017
53 149038 07.05.2017

26 146641 07.05.2017

26 146650 07.05.2017

42 145348 24.04.2017

Nume i prenume

591. Maftei Drago Andrei

612.
613.

acar
impiegat de mi care
mecanic ajutor
ef tren
ef manevr
ef tren
impiegat de mi care
ef manevr
mecanic locomotiv
574. Luca Florin
- automotor
mecanic locomotiv
575. Luca Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
576. Luca Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
577. Luca Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
578. Lugojan Iosif Trandafir
- automotor
mecanic locomotiv
579. Lugojan Iosif Trandafir
- automotor
mecanic locomotiv
580. Lung Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
581. Lungeanu Maricel
- automotor
magaziner
582. Lungu Maria Loredana
comercial
mecanic locomotiv
583. Lungu Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
584. Lungu Viorel
- automotor
585. Lup Mihai
ef tren
586. Lupa cu Ion
impiegat de mi care
587. Lupu Eugen
ef manevr
mecanic locomotiv
588. Lupu Victor
- automotor
mecanic locomotiv
589. Lupu Victor
- automotor
revizor cale i
590. Macarei Ion
puncte periculoase

80

Nr.
crt.

635.
636.
637.
638.
639.
640.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic ajutor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor

Marchi Trif Ana Maria


impiegat de mi care
Cipriana
mecanic locomotiv
Marcu Horia Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
Marcu Petru
- automotor
Margan Aurel
impiegat de mi care
Margan Aurel
impiegat de mi care
Margan Aurel
impiegat de mi care
Marian George
ef manevr
Marian Simona Dorina electromecanic scb
Marica Zaharia
revizor ace
Marichescu Andrei
ef manevr
Daniel
Marin Ion
mecanic ajutor
Marin Sorin
ef manevr
mecanic locomotiv
Marinescu Viorel
- automotor
Mari Mircea
mecanic locomotiv
Constantin
- automotor
Mari escu Simion
ef tren
Martincsek Dan
impiegat de mi care
Matei Adina Mirela
impiegat de mi care
Matei Gelu Eftenie
ef tren
Matei Gelu Eftenie
ef tren
mecanic locomotiv
Matei Mihai Voicu
- automotor
mecanic locomotiv
Matei Mihai Voicu
- automotor
mecanic locomotiv
Mateica Florin
- automotor
mecanic locomotiv
Mateica Florin
- automotor
mecanic locomotiv
Mateica Florin
- automotor
mecanic locomotiv
Mateica Florin
- automotor
mecanic locomotiv
M iu Bogdan Eugen
- automotor
Maxim Nicolai
ef tren
Maz re Gabriel Vasile
acar
mecanic locomotiv
Mazilu Genu
- automotor
mecanic locomotiv
dularu Dumitru Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
dularu Dumitru Ilie
- automotor
ican Niculae
ef manevr
mecanic locomotiv
ran Ioan Adrian
- automotor
mecanic locomotiv
ran Ion Marius
- automotor
rculescu Adrian
ef tren
rg rint Gelu
revizor ace
rgineanu Gabriel
ef tren
mecanic locomotiv
rica Ionel
- automotor
Mesaro Dumitru
impiegat de mi care
Eugen

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 150026 13.05.2017

39 146724 29.04.2017

26 148122 04.04.2017

26 148132 04.04.2017

26 147411 24.05.2017

26 147374 24.05.2017

26 138999 19.04.2017

26 147375 24.05.2017

A
A

27 147329 22.05.2017
53 148173 08.05.2017

26 144629 13.05.2017

14 144577 28.04.2016

26 143430 03.04.2017

26 143441 05.04.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
14
53
10
39

146716
146787
146788
149039
146798
145460

29.04.2017
28.05.2017
28.05.2017
07.05.2017
28.05.2017
18.07.2015

53 148178 29.04.2017

A
A

27 147330 22.05.2017
53 149040 07.05.2017

26 148157 04.04.2017

26 146684 13.05.2017

A
A
A
A
A

6
14
14
6
6

26 143461 03.05.2017

26 143465 03.05.2017

26 143471 07.05.2017

26 143475 07.05.2017

26 143479 07.05.2017

26 143483 07.05.2017

26 146685 13.05.2017

A
A

6
1

26 145389 13.05.2017

26 148209 10.05.2017

26 148210 10.05.2017

53 149013 07.05.2017

26 146606 18.04.2017

146678
146789
147215
146626
146629

08.05.2017
28.05.2017
25.03.2017
29.04.2017
01.05.2017

138994 05.04.2017
144546 24.04.2017

26 146607 18.04.2017

A
A
A

6 147210 19.03.2017
39 150010 05.04.2017
6 146704 21.05.2017

26 147412 24.05.2017

14 144578 28.04.2016

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

641. Mesaro Sandy


642. Miclea Constantin
643. Miclea Constantin
644. Miclo Viorel
645. Micu Cornel
646.
647.
648.
649.
650.
651.

Micu Marian
Micu tefan
Mihai Ancu a
Mihai Costel
Mihai Costic
Mihalcea Marian

652. Mih lcescu Octavian


653. Milea Gheorghe
654. Milotin Mihai
Minoiu Stelic
Marinela
656. Miron Marian Alin
655.

657. Miron Marian Alin


658. Mistrik Horsti Dinu
659. Mistrik Horsti Dinu
660. Mistrik Horsti Dinu
661. Mi cu Dumitru
662. Mitar Ovidiu
663. Mitric Alexandru
664. Mitric Alexandru
665. Miulescu Marian
666. Mlcomete Gheorghe
667. Mniosu Mircea
668. Mocanu Veronica
669. Moga Ioan
670. Moga Ioan
Moldovan Alina
671.
Margareta
672. Moldovan Dorin
673.

Moldovan Marcel
nu

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
acar
acar
ef tren
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
montator i scb
impiegat de mi care
ef sta ie (numai
activitatea otf)
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
manevrant vagoane
revizor tehnic
vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
acar
ef tren
ef tren

26 147268 04.04.2017

691. Mu at Gheorghe

26 147356 16.05.2017

692. Nagy Attila

26 147361 16.05.2017

693. Nagy Attila

39 147245 15.04.2017

26 136968 04.04.2017

A
A
A
A
A
A

6
6
1
1
6
14

26 144535 22.04.2017

136972
145420
145435
145328
147323
145362

29.04.2017
30.05.2017
18.07.2015
31.01.2017
17.05.2017
04.03.2017

26 150075 13.05.2017

26 150071 13.05.2017

32 146803 28.05.2017

14 147233 09.04.2017

57 147234 10.04.2017

A
A
A

14 146721 29.04.2017
14 146781 28.05.2017
14 146782 28.05.2017

26 148158 04.04.2017

14 136964 04.04.2017

26 148097 11.03.2017

26 148098 11.03.2017

24 148179 29.04.2017

43 148107 11.03.2017

26 147346 13.05.2017

A
A
A

1
6
6

145437 18.07.2015
146597 16.04.2017
146623 23.04.2017

14 144579 28.04.2016
26 144630 13.05.2017

impiegat de mi care A

14 143449 18.04.2017

674. Moldovan Nicolae

26 143427 03.04.2017

675.

14 144580 28.04.2016

26 147414 24.05.2017

26 147417 24.05.2017

26 147420 24.05.2017

26 147431 24.05.2017

26 146672 08.05.2017

676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.

694. Nagy Otto Geza


695. Naidin George
696. Nan Ioan Dorel
697. Nanu Vasile
698. Nastase Bogdan
699.
700.

stas Gabriela
stase Claudiu
Silvian

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
acar
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
acar
revizor ace

mecanic locomotiv
- automotor
operator circula ie
702. Neagu Maria
mi care (din
regulatorul de trafic)
703. Neam i Daniel
impiegat de mi care
704. Nea Constantin
revizor ace
mecanic locomotiv
705. Nechifor Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
706. Nechita Mircea Cornel
- automotor
707. Necula Stelu
impiegat de mi care
708. Nedelcu Cristina
impiegat de mi care
709. Nedelcu Sorinel Vasile
ef sta ie
710. Nedelcu Viorel
ef tren
711. Nedelcu Viorel
ef tren
712. Nedelcu Viorel
ef tren
713. Nedelea Valentin
impiegat de mi care
Nenciu Tudorel
714.
impiegat de mi care
Cristian
mecanic locomotiv
715. Nia Stelian
- automotor
mecanic locomotiv
716. Nia Stelian
- automotor
mecanic locomotiv
717. Nica Andronica Petru
- automotor
mecanic locomotiv
718. Nica Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
719. Nica Vasile
- automotor
720. Nichita Dumitru
impiegat de mi care
721. Nichitean Maria
impiegat de mi care
Nicoar Consuela
impiegat de mi care
722.
Codru a
mecanic locomotiv
723. Nicoar Radu Nicu
- automotor
mecanic locomotiv
724. Nicodin Marian
- automotor
mecanic locomotiv
725. Nicola Iosif
- automotor
mecanic locomotiv
726. Nicolae Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
727. Nicolae Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
728. Nicu Costinel
- automotor
mecanic locomotiv
729. Nicu Costinel
- automotor
730. Niculae Ionel
acar
mecanic locomotiv
731. Nistor Aurel
- automotor
mecanic locomotiv
732. Ni Mihail
- automotor
733. Ni u Marian
ef sta ie
mecanic locomotiv
734. Noa Ion Iulian
- automotor
mecanic locomotiv
735. Novac Vasile
- automotor
736. Nu u Constantin
impiegat de mi care
737. Ochea F nel Emil
impiegat de mi care
738. Ochiule Constantin
ef tren
739. Ocnariu Nelu
revizor ace
701. Neac u Ion

mecanic locomotiv
- automotor
Moldovean Radu Ioan impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Moraru Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Moraru Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Moraru Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Moraru Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
Mos Valeriu Mirel
- automotor
operator circula ie
Mo Mihaela Leontina
mi care (din
regulatorul de trafic)
Muia Viorel
revizor ace
mecanic locomotiv
Muntean Nicolae
- automotor
Munteanu Lucian
mecanic ajutor
Munteanu Marian
ef sta ie
mecanic locomotiv
Munteanu Neculai
- automotor
Munteanu Nicolae
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Munteanu tefan
- automotor
Mure an Alexandru
impiegat de mi care
Musar Ozden
ef manevr

Nume i prenume

impiegat de mi care A
mecanic locomotiv
- automotor

Nr.
crt.

35 146719 29.04.2017

39 146749 29.12.2016

26 147269 04.04.2017

A
A

27 136951 25.03.2017
54 145426 18.07.2015

26 147353 16.05.2017

14 146735 29.12.2016

26 148085 11.03.2017

A
A

14 144581 28.04.2016
53 149029 07.05.2017

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 147376 24.05.2017

26 143428 03.04.2017

26 144639 21.05.2017

26 146608 18.04.2017

A
A
A

53 148172 08.05.2017
1 146586 22.03.2017
14 150007 05.04.2017

26 150027 13.05.2017

39 145433 18.07.2015

146777 28.05.2017

26 147396 24.05.2017

35 145425 18.07.2015

A
A

14 144582 28.04.2016
39 145428 18.07.2015

26 150068 13.05.2017

26 150064 13.05.2017

A
A
A
A
A
A
A

14
14
54
6
6
6
14

14 145357 22.12.2016

26 147377 24.05.2017

26 147384 24.05.2017

26 146599 18.04.2017

26 147270 04.04.2017

26 150067 13.05.2017

A
A

14 146694 11.01.2017
14 138989 02.04.2017

14 144588 28.04.2016

26 144554 15.12.2016

26 136969 04.04.2017

26 148138 04.04.2017

26 148146 05.04.2017

26 148147 05.04.2017

26 148123 04.04.2017

26 148133 04.04.2017

147344
145454
145474
143416
143459
143498
148188

22.05.2017
18.07.2015
18.07.2015
04.04.2017
16.04.2017
23.05.2017
23.04.2017

26 147271 04.04.2017

145472 18.07.2015

26 150028 13.05.2017

54 146698 11.01.2017

26 146670 08.05.2017

26 148144 05.04.2017

A
A
A
A

14
14
6
39

145455
148189
145334
146750

18.07.2015
23.04.2017
02.04.2017
29.12.2016

81

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

740. Olaios Ioan


741. Olariu Romulus
742. Olaru Ion
743. Olaru Ion
744. Olaru Martin Marian
745. Olaru Martin Marian
746. Olteanu Gheorghe
747. Olteanu Gheorghe
748.

Olteanu Marius
Gabriel

749. Omer Genan


750. One Ioan
751. One Ioan
752. Onofreiu Ioan
753. Oprea Dumitru Iulian
754. Oprea Dumitru Iulian
755. Oprea Leonard
756. Oprea Lucian
757. Orleanu Daniel Iulian
758. Otea Marian
759. Otea Marian
760.

el Radu Ioan

761.

el Radu Ioan

762.

el Radu Ioan

763.

el Radu Ioan

Paciurea Florin
Lauren iu
Paciurea Florin
765.
Lauren iu
766. Pal Adrian
767. Palfi Adrian
764.

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
operator circula ie
mi care (din
regulatorul de trafic)
impiegat de mi care
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren

ef district lc
ef tren
mecanic locomotiv
768. Paliu Ion
- automotor
mecanic locomotiv
769. Paliu Ion
- automotor
770. Pan Liviu
impiegat de mi care
771. Pandia Gheorghe
ef manevr
772. Pantea Angela Frieda impiegat de mi care
773. Pantea Angela Frieda impiegat de mi care
774. Papp Gyula
ef sta ie
775. Paraipan Mitic
ef tren
Paraschiv Ciprian
mecanic locomotiv
776.
Marian
- automotor
Paraschiv Ciprian
mecanic locomotiv
777.
Marian
- automotor
778. Parnea Constantin
revizor ace
779. Parvana Steliana
acar
780. Parvana Steliana
acar
781. Pas Emil
ef manevr
782. Pascal Sanda
revizor ace
783. Pascal Sanda
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
784. Patnoschi Liviu
- automotor
785. Paul Silviu Ionel
impiegat de mi care
786. Paul Viorel Florin
impiegat de mi care
787. Pav l Marcel
ef tren
788. Pavel Constantin
revizor ace
mecanic locomotiv
789. Pavel Mihai
- automotor
mecanic locomotiv
790. Pavel Mihai
- automotor

82

Nr.
crt.

Nume i prenume

26 144619 27.02.2017

791. Pavel Mihai Daniel

146807 29.05.2017

792.

nceanu Radu

26 145377 03.05.2017

793.

u Nicolae

26 145378 03.05.2017

794.

tru Victor

795.

un Ionelia

26 148139 04.04.2017

796. Penciuc Dumitru


A

26 148140 04.04.2017

26 148124 04.04.2017

26 148134 04.04.2017

35 145465 30.05.2016

A
A
A

14 136996 21.05.2017
6 146598 16.04.2017
6 146624 23.04.2017

26 150063 13.05.2017

26 147357 16.05.2017

26 147362 16.05.2017

A
A

53 136973 17.04.2017
6 145414 25.01.2017

26 145371 19.04.2017

26 148125 04.04.2017

26 148135 04.04.2017

797. Penciuc Dumitru


798. Penciuc Dumitru
799. Penciuc Dumitru
800.
801.
802.
803.
804.
805.

Pen a Nicolae
Pen a Nicolae
Percea Petru
Perejuc Nicolae
Pere Lidia
Petcov Ioan

806. Petculescu Adrian


807. Petculescu Adrian
808. Petculescu Adrian
809. Petculescu Adrian
810. Petrache Vasile
811. Petran Valentin

26 143472 07.05.2017

26 143476 07.05.2017

812.
813.
814.
815.

26 143480 07.05.2017

816. Petrovai Vasile

26 143484 07.05.2017

817. Petrovai Vasile

818. Petrovai Vasile

148077 10.03.2017

148106 10.03.2017

A
A

48 146701 29.04.2017
6 144528 17.04.2017

26 148126 04.04.2017

26 148136 04.04.2017

A
A
A
A
A
A

14
53
14
14
54
6

26 147358 16.05.2017

26 147363 16.05.2017

A
A
A
A
A
A

39
1
1
53
39
14

145462
148166
146711
146767
143450
147433

146751
147336
147342
148167
146712
146768

30.05.2016
08.05.2017
29.04.2017
28.05.2017
18.04.2017
28.05.2017

29.12.2016
20.05.2017
22.05.2017
08.05.2017
29.04.2017
28.05.2017

26 150020 13.05.2017

A
A
A
A

14
14
6
39

144564
144565
146593
136960

20.03.2017
20.03.2017
17.04.2017
26.03.2017

26 150040 13.05.2017

26 150048 13.05.2017

Petrariu D nu
Petre Florinel
Petre Gheorghe
Petri or Sorin Marin

Petrule Cristian
819.
Augustin
Petrule Cristian
820.
Augustin
Petrule Cristian
821.
Augustin

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
revizor ace
zitor barier
impiegat de mi care
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef tren
ef tren
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 138905 09.01.2017

53 149041 07.05.2017

26 143442 05.04.2017

26 148084 11.03.2017

39 145429 18.07.2015

26 150000 05.04.2017

26 150001 05.04.2017

26 150002 05.04.2017

26 150003 05.04.2017

A
A
A
A
A
A

14
14
39
36
14
39

26 145397 23.05.2017

26 145401 23.05.2017

26 145405 23.05.2017

26 145409 23.05.2017

26 136979 07.05.2017

146736
146796
146752
146810
146769
146728

29.12.2016
28.05.2017
29.12.2016
29.05.2017
28.05.2017
23.05.2017

26 144620 27.02.2017

A
A
A
A

53
6
6
39

26 146657 07.05.2017

26 146660 08.05.2017

26 146662 08.05.2017

ef tren

144527 17.04.2017

ef tren

144602 15.05.2017

ef tren

144644 23.05.2017

26 143462 03.05.2017

mecanic locomotiv
822. Picui Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
823. Picui Gheorghe
- automotor
824. Pintilie Vasile
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
825. Pintilie Vasile Cristinel
- automotor
mecanic locomotiv
826. Pintilie Vasile Cristinel
- automotor
ef echip
827. Pistoleanu Petre
ntre inere cale
ef echip
828. Pc Ion
ntre inere cale
829. Pntea Aneta
magaziner tranzit
mecanic locomotiv
830. Prlog Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
831. Prvu Cristian
- automotor
832. Prvu Ilie
revizor ace
mecanic locomotiv
833. Prvu Ion
- automotor
834. Ptiu Lauren iu
acar
mecanic locomotiv
835. Plopeanu Toma
- automotor
836. Plop oreanu Veronica
zitor barier
837. Pog nescu Valentin
acar
Pogr teanu Marius
mecanic locomotiv
838.
Vasile
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

149030
145335
145341
147246

07.05.2017
02.04.2017
04.04.2017
15.04.2017

26 143466 03.05.2017

14 147338 20.05.2017

26 146661 08.05.2017

26 146667 08.05.2017

52 148143 05.04.2017

52 145347 17.04.2017

18 147314 21.05.2017

26 147272 04.04.2017

26 145364 19.04.2017

39 146753 29.12.2016

26 136975 17.04.2017

145329 31.01.2017

26 148101 13.02.2017

A
A

36 146590 22.03.2017
1 146785 28.05.2017

26 143490 14.05.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
840. Pomoja Ilie
- automotor
841. Pop Aurel
ef manevr
842. Pop Gheorghe
ef tren
843. Pop Gheorghe
ef tren
mecanic locomotiv
844. Pop Leon
- automotor
845. Pop Maria
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
846. Pop Marius
- automotor
mecanic locomotiv
847. Popa Alexandru
- automotor
mecanic locomotiv
848. Popa Alexandru
- automotor
849. Popa Bogdan Mihail
revizor ace
mecanic locomotiv
850. Popa Constantin
- automotor
851. Popa Constantin Florin
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
852. Popa Dumitru
- automotor
mecanic locomotiv
853. Popa Ionel
- automotor
mecanic locomotiv
854. Popa Iordan
- automotor
855. Popa Liviu
ef manevr
856. Popa Marian
ef sta ie
857. Popa Nelu
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
858. Popa Nicolae Marius
- automotor
mecanic locomotiv
859. Popa Ovidiu Valentin
- automotor
mecanic locomotiv
860. Popa Vasile
- automotor
Popan Adrian
mecanic locomotiv
861.
Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
862. Popdan Ionu Petric
- automotor
mecanic locomotiv
863. Popescu Georgel
- automotor
mecanic locomotiv
864. Popescu Ionel
- automotor
865. Popescu Lenu a
acar
866. Popescu Marin
acar
mecanic locomotiv
867. Popovici Cornel
- automotor
mecanic locomotiv
868. Popovici Cornel
- automotor
mecanic locomotiv
869. Porancea Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
870. Porancea Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
871. Porancea Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
872. Porancea Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
873. Postelnicu Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
874. Postelnicu Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
875. Postelnicu Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
876. Postelnicu Viorel
- automotor
mecanic locomotiv
877. Posteuc Marius Iulian
- automotor
878. Postoiu Marian
ef sta ie
879. Pralea D nu
ef manevr
880. Preda Mitica
impiegat de mi care
881. Preda Mitica
impiegat de mi care
882. Preda Mitica
impiegat de mi care
883. Prepeli Victor
revizor ace
mecanic locomotiv
884. Pricope Dumitru
- automotor
885. Prindii Viorel
revizor ace
886. Purcea Ioan
ef manevr
mecanic locomotiv
887. Pusks tefan Andrei
- automotor
839. Poian Ion

Nr.
crt.

Nume i prenume

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Pu ca Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Pu ca Ioan
- automotor
mecanic locomotiv
Pu
Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
Pu
Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
Pu
Gheorghe
- automotor
mecanic locomotiv
Rade Sandu
- automotor
mecanic locomotiv
Rade Sandu
- automotor
mecanic locomotiv
Radu Florian
- automotor
Radu Iosif
impiegat de mi care
Radu Iosif
impiegat de mi care
Radu Mircea Marian impiegat de mi care
Raiciu Carmen
revizor ace
Ra Vasile Ioan
impiegat de mi care
anu Mihaela
revizor ace
doi Adrian
acar
mecanic locomotiv
ducanu C lin
- automotor
ducanu Paul
impiegat de mi care
ducu Andrei Dan
acar
dulescu Eduard
mecanic locomotiv
Viorel
- automotor
du Florian
manevrant vagoane
ian Cornel
impiegat de mi care
ileanu Corneliu
ef manevr
u Ioan
ef manevr
mecanic locomotiv
Reghin Mihalache
- automotor
Ristea Simona Alina impiegat de mi care
Rciu tefan
ef manevr
Rmbu Victor
ef manevr
R ni Ioan
impiegat de mi care
R ni Viorel
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
Roca Gabriel Tiberiu
- automotor
Roescu Zamfir Tiberiu
ef manevr
Emilian
Roescu Zamfir Tiberiu
ef manevr
Emilian
Roman Gheorghe
impiegat de mi care
Romnu Petru Ion
revizor ace
Ro ca Adrian
ef manevr
Ro u Gheorghe
ef sta ie
lin
mecanic locomotiv
Ro u Nicu
- automotor
mecanic locomotiv
Rotaru Adrian
- automotor
Rotaru Dumitru
impiegat de mi care
Rotaru Iulian
ef tren
mecanic locomotiv
Rotaru Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
Rotaru Vasile
- automotor
Runcan Onisim
ef manevr
Rus Cristina
impiegat de mi care
Rus Florin Gheorghe
ef tren
Rusen Vasile
picher
Rusu Gavril
ef manevr
Rusu Gavril
ef manevr
Rusu Marcel
acar
mecanic locomotiv
Salomia Paulic
- automotor
Sandu Gheorghe
ef tren
mecanic locomotiv
Sandu Ion
- automotor
mecanic locomotiv
Sandu Neculae
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 150038 13.05.2017

888. Pusks tefan Andrei

26 143467 03.05.2017

889.

26 143454 16.04.2017

26 143458 16.04.2017

26 143418 01.04.2017

26 143419 01.04.2017

26 143489 13.05.2017

26 147302 25.04.2017

26 147310 24.04.2017

26 145390 13.05.2017

A
A
A
A
A
A
A

14
14
14
39
14
39
1

26 149010 21.05.2017

A
A

14 145456 18.07.2015
1 148187 23.04.2017

26 136970 04.04.2017

A
A
A
A

24
14
53
53

26 147273 04.04.2017

A
A
A
A
A

14
53
53
14
14

26 144631 13.05.2017

53 148168 08.05.2017

53 148171 08.05.2017

A
A
A

14 145457 18.07.2015
39 146754 29.12.2016
53 144568 22.03.2017

54 145354 22.12.2016

26 147347 13.05.2017

26 150033 13.05.2017

A
A

14 150008 05.04.2017
6 147229 27.02.2017

26 149000 07.05.2017

26 146609 18.04.2017

A
A
A

53 144643 23.05.2017
6 146635 07.05.2017
6 146679 08.05.2017

26 150062 13.05.2017

14 143514 21.05.2017

26 144539 23.04.2017

893.

26 145365 19.04.2017

894.

26 145372 19.04.2017

895.

39 148112 29.03.2017

896.

26 150029 13.05.2017

27 136952 25.03.2017

26 143434 04.04.2017

26 147227 28.03.2017

897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.

890.
891.
892.

26 147365 16.05.2017

A
A
A

53 149031 07.05.2017
54 145423 18.07.2015
14 136997 21.05.2017

26 143437 05.04.2017

26 145366 19.04.2017

26 143438 05.04.2017

26 144551 15.12.2016

912.

26 144632 13.05.2017

26 147366 16.05.2017

913.
914.
915.
916.
917.

904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.

26 148159 04.04.2017

A
A

1
1

150016 08.04.2017
148110 27.02.2017

918.

26 146642 07.05.2017

919.

26 146651 07.05.2017

920.

26 143473 07.05.2017

26 143477 07.05.2017

921.
922.
923.

26 143481 07.05.2017

26 143485 07.05.2017

26 147284 24.04.2017

26 147288 24.04.2017

26 147292 24.04.2017

26 147296 24.04.2017

26 146600 18.04.2017

A
A
A
A
A
A

54
53
14
14
14
39

924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.

145353
150080
136983
136984
136985
150011

22.12.2016
13.05.2017
22.04.2017
22.04.2017
22.04.2017
05.04.2017

931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.

26 147281 24.04.2017

939.

A
A

39 138946 13.02.2017
53 144599 26.04.2017

940.

26 143463 03.05.2017

941.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

146613
146695
145380
136961
143511
136962
145330

145419
143508
149042
136999

149051
149032
149015
143512
143509

23.01.2017
11.01.2017
19.04.2017
26.03.2017
21.05.2017
26.03.2017
31.01.2017

27.03.2017
21.05.2017
07.05.2017
07.05.2017

22.05.2017
07.05.2017
07.05.2017
21.05.2017
21.05.2017

26 149001 21.05.2017

A
A
A
A
A
A
A

53
14
6
37
53
53
1

26 145367 19.04.2017

26 145391 13.05.2017

26 150044 13.05.2017

144634
144589
144592
146725
144530
144543
150017

14.05.2017
28.04.2016
25.04.2017
23.05.2017
17.04.2017
17.04.2017
08.04.2017

145342 04.04.2017

83

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

942. Sandu Neculae


943. Sandu Petric
944. Sandu Petric
945. Sandu Petric
946. Sandu Petric
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.

Sngeorzan Dorin
Srbu Ionel
Sava Florentina
Savu Dorina
Savu Marian
crcea D nu
rescu Victor

954. Scarabenia Daniel

955. Scarlat Nela


Schipor Corneliu
Ilaric
957. Schvarcz Lucian
958. Scoic Constantin
959. Scor eanu Daniel
956.

960. Scutaru Constantin


961. Sidor Constantin
962. Silic Petru Alin
963. Sima Emil
964. Sima Gheorghi
965. Simion Florian
966. Simion George
967.
968.
969.
970.
971.

Simon Emese
Simon Emese
Simpliceanu Nicolae
Sinoai Dan Gavril
Srbu Eugen
Srbulescu Petre972.
Cosmin
Srbulescu Petre973.
Cosmin
Srbulescu Petre974.
Cosmin
975. Srghi Ioan
976. Sl v Daniela Violeta
Slodoneanu Iancu
977.
Dorinel
978. Socoteanu Ion
979. Sofronea Constantin
980. Solcan Costel Gicu
981. Solomon Dorin
982. Sorea Ion
983. Sorocianu Dumitru
984. Sotoc Mircia
985. Soveja Savel
986. Sp

relu Gheorghi

987. Spiridon Mircea


988. Spnu Valentin
989.
990.
991.
992.
993.

Stafie Adriana
Stafie Adriana
Staicu Alexandru
Stama Florea
Stan Doru Vasile

994. Stanca George

84

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic ajutor
acar
revizor ace
impiegat de mi care
mecanic ajutor
revizor ace
operator circula ie
mi care (din
regulatorul de trafic)
operator circula ie
mi care (din
regulatorul de trafic)

26 150052 13.05.2017

26 147285 24.04.2017

26 147289 24.04.2017

26 147293 24.04.2017

26 147297 24.04.2017

A
A
A
A
A
A
A

14
27
1
39
14
27
39

35 143500 21.05.2017

144590
147331
149057
145430
148109
146675
148111

28.04.2016
22.05.2017
22.05.2017
18.07.2015
12.12.2016
24.04.2017
29.03.2017

Nr.
crt.

Nume i prenume

995. Stanciu Sorin


996. Stanciu Valentin
997. Stancu Cristian
998. St ncescu Cornel
Stegaru C lin
999.
Dumitru
Stegaru C lin
1000.
Dumitru
1001. Stlpeanu Cristina
1002. Stlpeanu Cristina
1003. Stngu Adrian
1004. Stoian Alexandru
1005. Stoian Costic
1006. Stoian Sami
1007. Stoica Dorin C lin

35 145434 18.07.2015

1008. Stoica Ion


1009. Stoica Ion Iulian

acar

montator i scb
ef manevr
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
manevrant vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
acar
impiegat de mi care
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef manevr
impiegat de mi care
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care

A
A
A

32 146804 28.05.2017
53 138998 19.04.2017
14 145443 18.07.2015

26 147397 24.05.2017

1013. Str oanu Stelu

24 143448 17.04.2017

26 150030 13.05.2017

Stroescu Honoriu
1014.
Tiberiu

A
A
A

1 145331 31.01.2017
14 145363 04.03.2017
39 145473 18.07.2015

picher
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
acar
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
acar
acar
ef manevr
ef manevr
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor

146792 28.05.2017

1010. Stoica Stelian


1011. Stoica Tudorel
1012. Stolojescu Adrian

26 145368 19.04.2017

A
A
A
A
A

14
14
53
14
6

1016.

26 148089 11.03.2017

1018.
143504
143506
149033
144583
145336

21.03.2017
21.03.2017
07.05.2017
28.04.2016
02.04.2017

1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.

26 148090 11.03.2017

26 148091 11.03.2017

26 150034 13.05.2017

14 146589 22.03.2017

1027.
1028.

37 148141 05.04.2017

1029.

26 148102 13.02.2017

1026.

A
A

53 149034 07.05.2017
53 149016 07.05.2017

26 143431 03.04.2017

A
A

1 146741 29.12.2016
27 143494 14.05.2017

1030.
1031.
1032.
1033.

26 144536 22.04.2017

1034.
1035.
1036.

53 150081 13.05.2017

1037.

26 149054 22.05.2017

53 149021 07.05.2017

26 148160 04.04.2017

A
A
A
A
A

1
1
53
53
14

26 149011 21.05.2017

1038.

147337
147343
145379
148074
146737

20.05.2017
22.05.2017
18.04.2017
14.03.2017
29.12.2016

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic ajutor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef sta ie
ef echip
ntre inere cale
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
picher
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
Stuparu Daniel
- automotor
Sub iric Marin
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
Suciu Cosmin Ionel
- automotor
Szab Stefan
ef tren
Szaszu Hodu Gabriel mecanic locomotiv
Sandi
- automotor
Szekely Csaba
impiegat de mi care
Szent Jano i Hunor
mecanic locomotiv
Mihaly
- automotor
alariu Mihai
ef manevr
andor Gabriel Florin impiegat de mi care
chiopu Costel Aurel
ef manevr
mecanic locomotiv
erban Alexandru
- automotor
erban Aurelia
magaziner tranzit
erban Dumitru
revizor ace
magaziner
erban Florin
comercial
erban Gheorghe
ef manevr
mecanic locomotiv
erban Ion
- automotor
erban Longin
ef tren
Sebastian
erb nescu Diana
magaziner tranzit
Iuliana
erpedin Selvin
ef manevr
tefan Gheorghe
ef sta ie
tefan Gigi Paul
ef tren
mecanic locomotiv
tefan Victor
- automotor
mecanic locomotiv
tefan Victor
- automotor
operator circula ie
tef nescu Marius
mi care (din
regulatorul de trafic)
tef nig Dorel Victor
revizor ace
tef nu i Gheorghe
impiegat de mi care
lin
mecanic locomotiv
tirb Neculai
- automotor
mecanic locomotiv
tirb Neculai
- automotor

1015. Stuparu Daniel

1017.
P

Func ie

1039.
1040.
1041.
1042.
1043.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 136980 07.05.2017

A
A
A

27 147332 22.05.2017
14 145458 18.07.2015
14 147211 25.03.2017

26 150045 13.05.2017

26 150053 13.05.2017

A
A

14 136965 04.04.2017
14 136967 04.04.2017

26 146655 07.05.2017

26 147274 04.04.2017

26 150070 13.05.2017

26 147275 04.04.2017

54 144562 18.04.2016

52 147339 22.05.2017

14 145444 18.07.2015

26 136971 04.04.2017

26 147385 24.05.2017

37 146726 23.05.2017

26 150069 13.05.2017

39 148113 29.03.2017

26 148127 04.04.2017

26 148137 04.04.2017

27 147333 22.05.2017

26 144537 22.04.2017

143497 10.05.2017

26 146656 07.05.2017

14 144584 28.04.2016

26 146601 18.04.2017

A
A
A

53 149022 07.05.2017
14 144591 28.04.2016
53 149017 07.05.2017

26 149055 22.05.2017

A
A

18 147317 10.05.2017
39 145431 18.07.2015

19 145417 27.03.2017

53 145375 19.04.2017

26 148083 11.03.2017

18 148072 14.02.2017

A
A
A

53 149023 07.05.2017
54 145355 22.12.2016
6 145337 02.04.2017

26 148191 09.05.2017

26 148204 09.05.2017

35 145447 18.07.2015

39 146755 29.12.2016

14 144548 24.04.2017

26 147276 04.04.2017

26 150065 13.05.2017

145381 07.05.2017

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
1045. uta Silviu Constantin
- automotor
1046. utan Ion
revizor ace
1047. Tab
Nela Viorica
revizor ace
mecanic locomotiv
1048. Tacu Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1049. Tacu Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1050. Tacu Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1051. Tacu Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1052. Tacu Vasile
- automotor
1053. Tama Gheorghe
impiegat de mi care
1054. Tama Pavel
revizor ace
1055. Tat Roman Dan
conductor tren
1056.
caru Ionica
revizor ace
mr Ovidiu
ef manevr
1057.
Claudiu
mecanic locomotiv
1058.
nase Florin Adrian
- automotor
mecanic locomotiv
1059.
nase Florin Adrian
- automotor
mecanic locomotiv
1060.
nase Ilie
- automotor
mecanic locomotiv
1061.
nasie Victor
- automotor
1062.
sic Ciprian Ioan
ef sta ie
mecanic locomotiv
1063. r e Ladislau
- automotor
1064. taru Sorinel
impiegat de mi care
Tere eanu Maria
1065.
magaziner tranzit
Constan a
1066. Terpe Adrian Emil
ef manevr
mecanic locomotiv
1067. Tihan Dobre
- automotor
1068. Timoce Emil
revizor ace
1069. Timoce Emil
revizor ace
1070. Tiron Constantin
ef manevr
mecanic locomotiv
1071. Tiutiu Romulus
- automotor
mecanic locomotiv
1072. Tiutiu Romulus
- automotor
mecanic locomotiv
1073. Tiutiu Romulus
- automotor
mecanic locomotiv
1074. Tiutiu Romulus
- automotor
mecanic locomotiv
1075. Toderi Costel
- automotor
Todor-Ghi ulescu
1076.
responsabil sc
Vladimir-Ioan
mecanic locomotiv
1077. Todoru Ilie Marius
- automotor
mecanic locomotiv
1078. Todoru Ilie Marius
- automotor
mecanic locomotiv
1079. Toma Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
1080. Toma Constantin
- automotor
mecanic locomotiv
1081. Toma Constantin
- automotor
Toma Nicoleta
acar
1082.
Magdalena
mecanic locomotiv
1083. Toma Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1084. Toma Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1085. Toma Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1086. Toma Vasile
- automotor
mecanic locomotiv
1087. Tomescu Nicolae
- automotor
mecanic locomotiv
1088. Tomu a Flavius Vasile
- automotor
Topolniceanu
1089.
ef manevr
Gheorghe
1044. uta Silviu Constantin

26 143492 14.05.2017

26 143493 14.05.2017

Nr.
crt.

Nume i prenume

1090. Toth Istvan Attila


1091. Totolici Gheorghe
1092. Trofin Florentin

A
A

39 146756 29.12.2016
39 145432 18.07.2015

26 147216 11.03.2017

26 147218 11.03.2017

26 147219 11.03.2017

26 147220 11.03.2017

26 147221 11.03.2017

1099. Tudor Vasile

A
A
A
A

14
39
5
39

53 148177 29.04.2017

26 147359 16.05.2017

26 147364 16.05.2017

26 145392 13.05.2017

26 148161 04.04.2017

1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.

54 145424 18.07.2015

26 143429 03.04.2017

14 146738 29.12.2016

18 147315 21.05.2017

1115. ucu Dumitru-Bogdan

53 144600 26.04.2017

1116. undrea Angel

26 147354 16.05.2017

A
A
A

39 144544 18.04.2017
39 144545 18.04.2017
53 149024 07.05.2017

26 143474 07.05.2017

26 143478 07.05.2017

1093. Trofin Mihail


1094. Tru an Iosif
1095. Tru an Iosif
1096. Tudor Constantin
1097. Tudor Niculae

146587
146757
146632
147247

01.04.2017
29.12.2016
07.05.2017
15.04.2017

1098. Tudor Radu Petre

Tudose Iulian
Tudose Lulu a
Tudose Toma
Tudosie Gheorghe
Tuhan Mona Allis
Turcu Cornel
apoc Timofti
ranu Camelia Any
ranu Camelia Any
ranu Camelia Any
rlea Sofia
ogoe Cristian
opea Gabriela Liliana

1113. ucu Dumitru-Bogdan


1114. ucu Dumitru-Bogdan

1117. Ungur Gligore


1118. Ungur Gligore
1119. Ungur Gligore
1120. Ungur Gligore
1121. Ungur Ioan

26 143482 07.05.2017

26 143486 07.05.2017

26 147303 25.04.2017

38 145412 30.05.2017

26 143491 14.05.2017

26 144640 21.05.2017

26 148206 10.05.2017

26 148207 10.05.2017

1122. Ungur Lucian


1123. Ungur Lucian
1124. Urdea Ionel
1125. Urdea Ionel
1126. Urs Marian
1127. Ursu Sorin Ioan
1128. Ursulescu Cr ciun Ion
1129. Vacarciuc Mihai
Vlcan Gabriela
1130.
Camelia

26 148208 10.05.2017

1131. Vlcea Vasile

1132. Vanu Dorin Vasile


1133. Vrca Iosif D nu

26 147415 24.05.2017

1134. Varga Andrei

26 147418 24.05.2017

1135. Varga Andrei

146774 28.05.2017

26 147421 24.05.2017

26 147432 24.05.2017

26 147277 04.04.2017

26 146686 13.05.2017

53 149025 07.05.2017

1136. Varga Marius Ioan


1137. Varvara Gheorghe
1138. Vasilache Neculai
1139. Vasile Florin
Vasilievici Eugen
1140.
Anton
1141.
lean Ion

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
revizor ace
ef manevr
ef manevr
ef sta ie
ef tren
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef tren
magaziner tranzit
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef manevr
magaziner tranzit
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
revizor ace
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
- automotor
revizor ace
ef tren
mecanic ma ini
grele de cale
revizor cale

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

26 144556 15.12.2016

14 143505 21.03.2017

26 149003 21.05.2017

26 147378 24.05.2017

A
A

14 146614 23.01.2017
14 146696 11.01.2017

26 147309 24.04.2017

26 145373 19.04.2017

26 148162 04.04.2017

147231 04.03.2017

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

6
39
53
53
54
6
14
14
14
14
14
6
18

26 148086 11.03.2017

26 148087 11.03.2017

26 148088 11.03.2017

26 145393 13.05.2017

26 144605 27.02.2017

26 144608 27.02.2017

26 144611 27.02.2017

146594
136963
149018
149019
145475
145339
146797
146717
146783
146784
143503
148180
147318

17.04.2017
26.03.2017
07.05.2017
07.05.2017
18.07.2015
04.04.2017
28.05.2017
29.04.2017
28.05.2017
28.05.2017
21.02.2017
29.04.2017
10.05.2017

26 144614 27.02.2017

53 144569 22.03.2017

26 146658 07.05.2017

26 146663 08.05.2017

26 147379 24.05.2017

26 147386 24.05.2017

26 147380 24.05.2017

A
A
A

14 146739 29.12.2016
14 146618 23.02.2017
53 149020 07.05.2017

18 136998 07.05.2017

26 143443 05.04.2017

A
A

39 146811 29.05.2017
39 146759 29.12.2016

26 146643 07.05.2017

26 146652 07.05.2017

14 146760 29.04.2017

26 147398 24.05.2017

A
A

39 146758 29.12.2016
6 145338 02.04.2017

28 146690 15.05.2017

40 146582 26.03.2017

85

ASFR AFER
Autoriza ii/permise pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.

rgatu Gheorghe
Aurel
rgatu Gheorghe
Aurel
tavu Pepa Valeric
tavu Pepa Valeric
Velea Dumitru
Verbu Valeru

1148. Verde Damian


1149. Verde Damian
1150. Vesa Anton
1151. Veseliu Ion
1152. Vicovan Vasile
1153. Vicovan Vasile

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
acar
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
mecanic ajutor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Vid Claudiu Sandu


impiegat de mi care
1154.
Petric
1155. Videscu Mihai Cristian impiegat de mi care
1156. Vieru Constantin
impiegat de mi care
mecanic locomotiv
1157. Vieru Dan
- automotor
mecanic locomotiv
1158. Vintil Robert
- automotor
mecanic locomotiv
1159. Vintil Robert
- automotor
mecanic locomotiv
1160. Vintil Robert
- automotor
mecanic locomotiv
1161. Vintil Robert
- automotor
1162. Visegan Vasile
acar
1163. Vi an Daniel
impiegat de mi care
1164. Vi an Daniel
impiegat de mi care
1165. Vi an Gheorghe
ef district lc
1166. Vi an Ion
ef district lc
Vlcea Emilian
mecanic locomotiv
1167.
Gheorghe
- automotor
1168. Vlceanu Dorel
ef manevr
1169. Vlciu Mih
ef manevr
1170. Vlciu Mih
ef manevr
mecanic locomotiv
1171. Vlcu Vasile
- automotor

Nr.
crt.

Nume i prenume

26 148192 09.05.2017

1172. Vnaga C

26 148198 09.05.2017

1173. Vlad Ioan Gheorghe

A
A
A
A

14
14
1
6

1174. Vlad Ion


1175. Vladu Ionel
1176. Vl sceanu Adrian

26 150046 13.05.2017

26 150054 13.05.2017

A
A

14 144585 28.04.2016
27 136953 25.03.2017

26 146644 07.05.2017

26 146653 07.05.2017

14 146790 28.05.2017

1184. Vulpie Ilie-Dorel

A
A

14 145445 18.07.2015
14 150009 05.04.2017

1185. Vulpie Ilie-Dorel

26 147348 13.05.2017

1186. Vulpie Ilie-Dorel

26 145398 23.05.2017

146615
146697
145332
147230

23.01.2017
11.01.2017
31.01.2017
27.02.2017

lin

1177. Voicu Ion


1178. Voicu Nicolae
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.

Voinescu Marian
Auric
Voinescu Marian
Auric
Voinoiu Gheorghe
Vr jitoriu Gheorghe
Vulpa in Constantin

1187. Zagara Mariana


Zaharia George
1188.
Gabriel
1189. Zaharia Vasile

26 145402 23.05.2017

26 145406 23.05.2017

1190. Zamfir Daniel Iulian

26 145410 23.05.2017

1191. Zamfir Daniel Iulian

A
A
A
A
A

1
14
14
48
48

146779
148116
148190
145469
144633

28.05.2017
29.03.2017
23.04.2017
08.05.2017
22.05.2017

26 148163 04.04.2017

A
A
A

53 149026 07.05.2017
53 148169 08.05.2017
53 148170 08.05.2017

26 147278 04.04.2017

1192. Zamfir Daniel Iulian


1193. Zamfir Daniel Iulian
Zavastin Elena
1194.
Adriana
1195. Zld tefan Constantin

Func ie

Autoriza ie/ Permis*


Data
valabilit ii**
Tip Serie
Nr.

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef manevr
ef tren
ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

26 147279 04.04.2017

26 148205 09.05.2017

acar

148182 29.04.2017
148183 29.04.2017

26 147367 16.05.2017

26 144532 17.04.2017

A
A
A

53 149014 07.05.2017
6 148079 11.03.2017
54 145356 22.12.2016

acar

ef manevr
ef manevr
acar
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef sta ie
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

A
A
A

53 149059 07.05.2017
53 149027 07.05.2017
1 148115 29.03.2017

26 148092 11.03.2017

26 148093 11.03.2017

26 148094 11.03.2017

54 145427 18.07.2015

26 146671 08.05.2017

26 145399 23.05.2017

26 145403 23.05.2017

26 145407 23.05.2017

26 145411 23.05.2017

acar

mecanic locomotiv
- automotor

26 147381 24.05.2017

146578 20.03.2017

146775 28.05.2017

* Informa iile complete privind autoriza iile/permisele sunt specificate


n formatul electronic al revistei.
** Conform prevederilor OMTCT 2262/2005, autoriza iile/permisele
sunt valabile 5 ani de la data eliber rii.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Duplicate
ale autoriza iilor/permiselor pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei
emise conform OMTCT 2262/2005 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Nume i prenume

1.

Cioclteanu Dumitru

2.

Cioclteanu Dumitru

3.

Cioclteanu Dumitru

4.

Cioclteanu Dumitru

5.

Cioclteanu Dumitru

6.
7.
8.
9.

rca
rca
rca
rca

Gheorghe
Gheorghe
Gheorghe
Gheorghe

10. Gogonea Valeriu


11. Gogonea Valeriu
12. Gogonea Valeriu
13. Gogonea Valeriu
14. Gogonea Valeriu

86

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
ef tren
ef tren
ef tren
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Tip Serie
Nr.

Data
valabilit ii**

26

31212

11.10.2012

15. Gogonea Valeriu

26

31074

11.10.2012

16. Gogonea Valeriu

26

9690

04.07.2012

17. Gogonea Valeriu

26

31119

11.10.2012

18. Gogonea Valeriu


19. Gogonea Valeriu

Nr.
crt.

Nume i prenume

26

31157

11.10.2012

A
A
A
A

6
6
6
6

61663
37241
27215
61662

31.01.2013
06.03.2013
31.01.2013
31.01.2013

26 136777 23.10.2016

22. Gogonea Valeriu

26 125437 30.12.2014

23. Grigore Aurel

26 125438 30.12.2014

26 125439 30.12.2014

26 125442 30.12.2014

20. Gogonea Valeriu


21. Gogonea Valeriu

Hudi teanu Vasile


24.
Maricel
Hudi teanu Vasile
25.
Maricel

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor tehnic
vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Autoriza ie/ Permis*


Tip Serie
Nr.

Data
valabilit ii**

26 125443 30.12.2014

26 125444 30.12.2014

26 125445 30.12.2014

26 125447 30.12.2014

26 125448 30.12.2014

26 141868 30.10.2016

26 138878 13.01.2017

26 141844 30.10.2016

43

28050

13.12.2012

26

27366

18.10.2012

26

27289

18.10.2012

ASFR AFER
Duplicate ale autoriza iilor/permiselor pentru personalul cu responsabilit i n siguran a circula iei emise conform OMTCT 2262/2005
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

26.
27.
28.
29.
30.

Nume i prenume

Hudi teanu Vasile


Maricel
Hudi teanu Vasile
Maricel
Mitar Ovidiu
Mitar Ovidiu
Moldovan Iosif

31. Ormeni an Mircea


32. Ormeni an Mircea
33. Ormeni an Mircea
34. Ormeni an Mircea

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
impiegat de mi care
impiegat de mi care
ef tren
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Tip Serie
Nr.

Data
valabilit ii**

26

27401

18.10.2012

35. Ormeni an Mircea

26

27328

18.10.2012

36. Ormeni an Mircea

A
A
A

14 129757 28.04.2015
14 31034 04.07.2012
6 27224 31.01.2013

26

18940

22.10.2012

26

55858

01.06.2013

26

61010

01.06.2013

26

55960

01.06.2013

Nr.
crt.

Nume i prenume

37. Pslan Tudorel


38. Pop Marius
39. Pop Marius

Func ie

mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor
revizor tehnic
vagoane
mecanic locomotiv
- automotor
mecanic locomotiv
- automotor

Autoriza ie/ Permis*


Tip Serie
Nr.

Data
valabilit ii**

26

55961

01.06.2013

26

55926

01.06.2013

43

60484

29.01.2013

26

54514

30.01.2013

26

54517

30.01.2013

* Informa iile complete privind autoriza iile/permisele sunt specificate


n formatul electronic al revistei.
** Conform prevederilor OMTCT 2262/2005, autoriza iile/permisele
sunt valabile 5 ani de la data eliber rii.

Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

Autoriza ii pentru func ia de mecanic locomotiv - automotor


pentru conducerea trenurilor directe de marf n sistem simplificat
emise conform OMTCT 2262/2005 i a Anexei la Nota Autorit ii Feroviare Romne AFER nr. 1000/627/2009,
aprobat de ministrul transporturilor i infrastructurii, n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Autoriza ie*

Nume si prenume

Tip

Serie

Nr.

Data eliber rii

Data valabilit ii

SC SERVTRANS INVEST SA
1.

Mangalea Gelu

26 DMS

151967

17.05.2012

31.03.2013

2.

Manole C

26 DMS

151968

17.05.2012

31.03.2013

3.

Radu Dumitru

26 DMS

151969

17.05.2012

31.03.2013

lin Ionu

SC DB SCHENKER RAIL ROMNIA SRL


1.

Aldea Sebastian Nicolae

26 DMS

151970

23.05.2012

31.03.2013

2.

Antohi tef nel

26 DMS

151971

23.05.2012

31.03.2013

3.

B rzoi Marin

26 DMS

151972

23.05.2012

31.03.2013

4.

Cimpu Ioan

26 DMS

151973

23.05.2012

31.03.2013

5.

Cobzaru Dumitru

26 DMS

151974

23.05.2012

31.03.2013

6.

Copaci Dumitru

26 DMS

151975

23.05.2012

31.03.2013

7.

Manea Alexandru

26 DMS

151976

23.05.2012

31.03.2013

8.

Mu at Gheorghe

26 DMS

151977

23.05.2012

31.03.2013

9.

Nia Stelian

26 DMS

151978

23.05.2012

31.03.2013

10.

Trofin Mihail

26 DMS

151979

23.05.2012

31.03.2013

11.

Urdea Ionel

26 DMS

151980

23.05.2012

31.03.2013

12.

Zld tefan Constantin

26 DMS

151981

23.05.2012

31.03.2013

1.

Ailenei Constantin

26 DMS

151990

14.05.2012

31.03.2013

2.

Aldea Vasile

26 DMS

151991

14.05.2012

31.03.2013

3.

Bagiu Dorin Corneliu

26 DMS

151992

14.05.2012

31.03.2013
31.03.2013

SC GRUP FEROVIAR ROMN SA

SC VEST TRANS RAIL SRL


1.

Benche Dumitru

26 DMS

151982

04.05.2012

2.

Dinu Daniel

26 DMS

151983

04.05.2012

31.03.2013

3.

G inu

26 DMS

151984

04.05.2012

31.03.2013

4.

Magyari Endre

26 DMS

151985

04.05.2012

31.03.2013

5.

Mor rescu Dumitru

26 DMS

151986

04.05.2012

31.03.2013

6.

Sp

26 DMS

151987

04.05.2012

31.03.2013

Emil

relu Gheorghi

7.

tefan Ioan

26 DMS

151988

04.05.2012

31.03.2013

8.

Vasile Vasile

26 DMS

151989

04.05.2012

31.03.2013

* Informa iile complete privind autoriza iile/permisele sunt specificate n formatul electronic al revistei.
Documente eliberate i raportate de Serviciul Autorizare, Atestare Personal din cadrul ASFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

87

ONFR AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER
conform OMT 290/2000
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

4 I INVEST S.A.
1.

CLUJ-NAPOCA, Str. David Prodan,


Nr. 24, Jude ul Cluj,
T/F: 0264/433.565

A.K.S. GALAXY S.R.L.


2.

BUCURE TI, Sector 1, Str. Tru


nr.25, Camera nr. 1
T/F: 021/667.03.52

ti

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

AF 5452
nlocuie te AF 3325
07.06.2012
06.06.2017

06.06.2013

Proiectare expertizare i consultan

AF 5453
nlocuie te AF 4839
07.06.2012
06.06.2017

06.06.2013

Montare, ntre inere i reparare instala ii de climatizare-ventilare

28.04.2013

Proiectarea, construirea, modernizarea, repararea i ntre inerea


instala iilor IFTE pentru domeniul transportului feroviar i cu metroul;
Intermedierea furniz rii de produse i echipamente pentru lucr ri de
construire, modernizare, reparare i ntre inere instala ii IFTE utilizate
n domeniul transportului feroviar i cu metroul

19.04.2013

Revizii tehnice la vagoanele de marf (RR, RIF, RIT, PTRP);


Repara ii curente i defecte accidentale RC/DA la vagoanele de marf ;
Revizii tehnice planificate i repara ii accidentale la plugurile de z pad ;
Repara ii periodice (RP) la vagoanele de marf ;
Fabricarea i repararea pieselor de schimb pentru vagoane de marf

18.04.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere terasamente de cale ferat i metrou


(pere i mula i);
Construc ii, repara ii, ntre inere, modernizare i consolidare cl diri cu
specific feroviar i instala ii aferente, cu exce ia celor de gaze naturale;

26.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, f


sudarea inelor;
Construc ii i repara ii poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii i consolid ri terasamente de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Protec ie anticorosiv la structuile metalice de rezisten ale podurilor i
pode elor de cale ferat ;
Decolmat ri poduri, pode e, an uri, rigole, drenuri, inclusiv t ieri de
vegeta ie;
Subtravers ri linii de cale ferat

AF 4654
16.06.2010
15.06.2015

15.06.2013

Servicii de proiectare n domeniul infrastructurii feroviare;


Furnizare de studii topografice, geodezice, geologice, geotehnice,
hidraulice i hidrologice;
Furnizare de studii de impact i monitorizare a factorilor de mediu
pentru domeniul infrastructurii feroviare

AF 3740
nlocuie te AF 3143
25.03.2008
24.03.2013

24.03.2013

Revizii planificate i repara ii accidentale la locomotive (LDH 1250 CP)

AF 3747
nlocuie te AF 2486
04.04.2008
03.04.2013

03.04.2013

Piese de schimb pentru vehicule de cale ferat ;


Material m runt de cale;
Proiectare produse pentru domeniul transportului feroviar i cu metroul

AF 5059
nlocuie te AF 3879
25.05.2011
24.05.2016

24.05.2013

Echipamente electrice de joas tensiune destinate domeniului feroviar;


Echipamente electronice industriale

AF 5411
Valabil 1 AN
07.05.2012
06.05.2013

06.05.2013

Fabrica ie, repara ie i mentenan a subansamblurilor i pieselor de


schimb pentru echipamente de aer condi ionat

04.06.2013

Proiectare instala ii de linie de contact (LC), instala ii energoalimentare


(EA), echipament de protec ie i control (SCADA), ina a treia de
metrou i echipamente aferente acesteia;
Lucr ri de construc ii-montaj instala ii linie de contact (LC), instala ii
energoalimentare (EA), echipament de protec ie i control (SCADA);
Lucr ri de construc ii-montaj ina a treia de metrou i echipamente
aferente acesteia

ABB S.R.L.
3.

AF 5024
nlocuie te AF 4595
BUCURE TI, Sector 1, Calea
29.04.2011
Floreasca nr. 169A, Corp A, etj.5
28.04.2016
T: 0372158200
F: 021/310.43.83

ACAZIA IMPEX S.A.


4.

TRGU MURE , Str.


PANDURILOR, Nr. 5, Ap. 7,
Jude ul MURE ,
T/F: 0265/258.112; 0745962278
F: 0365/421.324

AF 5012
nlocuie te AF 2957
20.04.2011
19.04.2016

ANTREPRIZA CONSTRUC II
MONTAJ NR.4 BUCURE TI SA
5.

AF 5417
nlocuie te AF 5297
BUCURE TI, Sector 1, B-dul
10.05.2012
Ficusului, nr.40, Corp A, parter,
18.04.2016
camerele A8 i A9
T: 021/320.38.99 F: 021/322.39.75

ANTREPRIZA MONTAJ
REPARA II CCFMH S.R.L.
6.

TRGU MURE , str. Spitalul Vechi


nr. 4, jude ul MURE
T/F: 0265/265.032

AQUAPROIECT S.A.
7.

BUCURE TI, Sector 6, Splaiul


Independen ei nr.294
T: 021/316.00.35 F: 021/316.00.42

ARCELORMITTAL
HUNEDOARA S.A.
8.

HUNEDOARA, Pia a IANCU DE


HUNEDOARA, Nr. 1,
Jude ul HUNEDOARA
T/F: 0254/711.798 T: 0254/716.121

ASAM S.A.
9.

IA I, Str. AUREL VLAICU, Nr. 77,


Jude ul IA I,
T: 0232/270.640 F: 0232/270.930

AUTOMATICA S.A.
10.

VOLUNTARI, os. Afuma i nr. 108


bis, Jude ul ILFOV
T: 0372058100
F: 0372058101

AVANZA SOLU II S.R.L.


11.

RMNICU VLCEA, Str. Rapsodiei,


nr.6A, bloc SOF 1, scara A, ap.20,
camera 3, Jude ul VLCEA
T: 0250/765.339

AF 4642
nlocuie te AF 3421
27.05.2010
26.05.2015

BALFOUR BEATTY RAIL S.R.L. AF 3802 nlocuie te


12.

88

BUCURE TI, Str. Constantin


lcescu, nr.22, Grand Offices,
Sector 2
T: 300.30.87 F: 300.30.84

AF 3350
05.06.2008
04.06.2013

Domeniul autorizat

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

n domeniul infrastructurii feroviare

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

BCD CONSTRUCT
EXPERT S.R.L.
13.

BUCURE TI, Sector 1,


Str. SIRET , nr. 35
T/F: 021/314.60.55; 021/311.12.32

BELEVION GEOTOPO S.R.L.


14.

DEVA, Str. Horia, nr.94,


jude ul Hunedoara
T: 0254.215.011

BISERVCONSTRUCTFAB SRL
15.

BUCURE TI, Sector 6, Str. Pa cani,


nr.13, bloc TD33, Etj.1, ap.12
T/F: 0722551050

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

AF 5441
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 4260
25.05.2012
24.05.2013

24.05.2013

Construc ii, repara ii, i ntre inere lucr ri de art (poduri, pode e, ziduri
de sprijin);
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii, moderniz ri, consolid ri i ntre inere cl diri cu
specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale;
Protec ie anticorosiv la structurile metalice de rezisten ale podurilor
i pode elor de cale ferat ;
Construc ii peroane, rampe de nc rcare/desc rcare, cheiuri, copertine,
pasarele, pasaje pietonale, drumuri de acces ;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Lucr ri de protec ia mediului aferente lucr rilor de construire i
consolidare terasamente i lucr ri de art

AF 5432
22.05.2012
21.05.2017

21.05.2013

Studii topografice, geotehnice, geofizice i geologice n domeniul


infrastructurii feroviare

AF 5450
Valabil 1 AN
06.06.2012
05.05.2013

05.06.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale ferat , f


sudarea inelor

16.05.2013

Articole tehnice din material plastic

10.06.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea
inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte CF;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere treceri la nivel cu calea ferat ;
Protec ii anticorosive la structuri metalice n domeniul infrastructurii
feroviare;
Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri
de vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber de trecere i
vizibilit ii semnalelor;
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de cale ferat (SCB,
ELF, TTR)

12.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale


ferat

AF 5486
nlocuie te AF 4132
28.06.2012
27.06.2017

27.06.2013

Fabricare i montare construc ii metalice i p i componente ale


structurilor metalice, confec ii metalice, bulonate sau sudate;
Lucr ri de acoperire i tratare a metalelor prin vopsire sau zincare
termic ;
ncerc ri de rezisten mecanic a construc iilor metalice

AF 5483
nlocuie te AF 5021
27.06.2012
27.04.2016

27.04.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale ferat , f


sudarea inelor

23.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea
inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale
ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat , ap ri de maluri,
inclusiv lucr ri de protec ia mediului pentru calea ferat ;
Lucr ri de construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Construc ii-montaj, ntre inere tehnic i repara ii la instala ii de
semnalizare, centralizare i bloc (SCB);
Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal;
Decolmatarea albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor; Erbicidare n zona c ii ferate i a unit ilor de cale ferat

06.05.2013

Proiectare instala ii feroviare i subtravers ri linii de cale ferat ;


Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de
electroalimentare (ELF) i energoalimentare (EA) n domeniul feroviar;
Execu ie subtravers ri linii de cale fera ;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Protec ii anticorosive la structuri metalice;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de
semnalizare, centralizare, bloc (SCB);
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i modernizare instala ii feroviare
- TTR-Tc;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii a instala iilor liniilor de contact ale
ii ferate electrificate 25kV-50Hz

BREL S.R.L.

16.

AF 5426
PITE TI - Str. M
ti, bl. 3, sc. A, nlocuie te AF 3451
17.05.2012
ap. 18, jude ul ARGE
16.05.2017
T/F:0248/214.202

C.D.C. INFRA S.R.L.


17.

AF 5460
BRA OV, Str. Oltului, nr.2, Biroul 21, nlocuie te AF 5049
11.06.2012
Jude ul BRA OV
10.06.2017
T: 0268/310.697; F: 0268/310.859

CCCF-DRUMURI I PODURI
TIMI OARA S.R.L.
18.

BUCURE TI, Sector 2, Str. Opanez,


nr.3A, Etj.3, Camera 1
T/F: 0256/217.215

CELPI S.A.
19.

BUCURE TI, Sector 4,


Str. Drumul Bercenarului nr.1
T: 021/450.20.11 F: 031/816.54.80

COLIN CONSTRUCT S.R.L.


20.

DEVA, Str. Gheorghe Bari iu, Nr. 12,


Jude ul HUNEDOARA,
T/F: 0254/221.070

CON METAL CF S.R.L.


21.

BUCURE TI, Sector 3, Str. Sold.


Stelian Mihale, Nr. 13, Bloc PM93,
Ap. 2
T/F: 031/815.08.47

CONS ELECTRIFICAREA
INSTAL S.R.L.
22.

TIMI OARA, Str. Stuparilor nr.77,


Jude ul TIMI
T: 0256/306.301 F: 0256/284.921

AF 5036
nlocuie te AF 4566
13.05.2011
12.05.2016

AF 5440
nlocuie te AF
5048
24.05.2012
23.05.2017

AF 5408
nlocuie te AF 4783
07.05.2012
06.05.2017

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

89

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

CONSINIT S.R.L.
23.

ZAL U, Pia a Unirii, nr.20,


Jude ul S LAJ
F: 0260/614.859

CONSITRANS S.R.L.
24.

BUCURE TI, Sector 1, Str. Polon ,


Nr. 56, Ap.1,2,3,4,5,6,7,8
T: 021/210.89.06 F: 021/210.79.66

CONSTRUC II FEROVIARE
GALA I S.A.
25.

GALA I, Str. EGALIT


Jude ul GALA I,
F: 0236/460.519

II, Nr. 2,

CORONA 94 CONTRANS
S.R.L.
26.

BUCURE TI, Sector 3,


B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 27,
Bloc Y/9C, Scara 3, Parter, Ap. 2,
T/F: 021/230.11.93

COSMIN COMPANY S.R.L.


27.

IA I, FUNDAC URSULEA Nr. 6,


Jude ul IA I,
T/F: 0232/264.597

CRI ENI S.R.L.


28.

VAMA, Str. VICTORIEI, Nr. 114,


Jude ul SATU MARE,
T/F: 0261/854.638

DAFORA S.A.
29.

MEDIA , P- a Regele Ferdinand I,


Nr.15, Jude ul SIBIU
T/F: 0269/841.726

DB SCHENKER RAIL
ROMNIA S.R.L.
30.

TIMI OARA, Str.Dr. Grigore T.


Popa, nr.81, Etj.7, Ap. 15,
Jude ul TIMI
M: 0731540702 F: 021/331.22.09
T: 0256/306.075 F: 0256/306.074

DEGAL CONSTRUCT 88 S.R.L.


31.

BUCURE TI, Sector 2, Str. Zece


Mese, Nr. 2, bl.14, Sc.A, Parter,
ap. 1
T/F: 0244/512.183

DIABAS BATA S.R.L.


32.

TIMI OARA, Str. Chevere uluiPrelungire, nr.53, Jude ul TIMI


T/F: 0256/430.454

EGIS ROMNIA S.A.


33.

90

BUCURE TI, Sector 1,


Str. Dionisie Lupu nr. 64-66, Etj. 1
T: 021/312.24.48 F: 021/312.24.45

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

AF 5428
Valabil 1 AN
08.06.2012
07.06.2013

07.06.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii, ntre inere, modernizare i consolidare cl diri cu
specific feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat , ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii peroane, cheiuri, rampe de nc rcare/desc rcare,
copertine, pasarele, tunele pietonale

AF 4605
nlocuie te AF 2503
05.05.2010
04.05.2015

04.05.2013

Proiectare i consultan

AF 4176
nlocuie te AF 3080
09.04.2009
08.04.2014

08.04.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, consolid ri, repara ii terasamente de cale ferat i ap ri
de maluri;
Construc ii, repara ii, ntre inere poduri i pode e de cale ferat

AF 5430
nlocuie te AF 5067
21.05.2012
01.06.2016

01.06.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f

17.06.2013

Proiectare cl diri cu specific feroviar, inclusiv a instala iile aferente, cu


excep ia celor de gaze naturale;
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv a instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Salubrizare (vagoane de c tori, vagoane de dormit i cu et , sta ii de
cale ferat , spa ii n cl diri cu specific feroviar);
Lucr ri de cur are i sp lare a locomotivelor;
Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri
administrative i de exploatare

27.05.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale
ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea
inelor;
Construc ii, repara ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri
de maluri;
Decolmat ri de albii la poduri i pode e, an uri i drenuri, t ieri de
vegeta ie;
Protec ii anticorosive la structuri metalice cu specific feroviar;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;

AF 5466
nlocuie te AF4996
15.06.2012
14.06.2017

14.06.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii, ntre inere peroane, copertine, rampe, pasarele,
cheiuri;
Treceri la nivel cu calea ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere terasamente de cale ferat , ap ri de
maluri i lucr ri de protec ia mediului;
Construc ii, repara ii, ntre inere poduri de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere, consolid ri, moderniz ri tuneluri de
cale ferat /metrou, galerii i sta ii de metrou;
Construc ii-montaj de structuri metalice ale podurilor de cale ferat ;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Protec ii anticorosive la construc ii cu specific feroviar;
Decolmat ri de albii la poduri i pode e, rigole, an uri i defri ri de
vegeta ie pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;

AF 5446
nlocuie te AF 5054
30.05.2012
29.05.2017

29.05.2013

Revizii tehnice la trenuri;


Revizii intermediare (RIF) i repara ii accidentale la vagone de marf
(DA)

AF 4573
nlocuie te AF 3678
12.04.2010
11.04.2015

11.04.2013

Proiectare n domeniul infrastructurii feroviare;


Repara ii periodice i ntre inerecurent linii de cale ferat , f
inelor;

AF 5402
04.05.2012
03.05.2017

03.05.2013

Extrac ia i prepararea pietrei sparte destinat balast rii liniilor de cale


ferat

AF 5423
Valabil 1 AN
15.05.2012
14.05.2013

14.05.2013

Proiectare, consultan
urban pe ine

AF 5454
nlocuie te AF 4649
07.06.2012
17.06.2014

AF 5431
nlocuie te AF 5009
28.05.2012
27.05.2017

n domeniul infrastructurii feroviare

sudarea inelor

sudarea

i expertiz tehnic n domeniul transportului

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

ELECTRO ENERGETICA
S.R.L.
34.

CLUJ-NAPOCA, Str. Vn torului,


nr.23, etaj 2, ap.29
F: 0264/431.609

ELECTROAPARATAJ
TRAC IUNE S.R.L.
35.

MALU MARE, Str. Caracal, nr.310


(T9, P11), ETJ. 2, Jude ul DOLJ
F: 0251/457.403

ELECTROCERAMICA S.A.
36.

TURDA - str. tefan cel Mare nr. 19,


jude ul Cluj
T:0264/312.350 F:0264/317.045

ELECTROTEHNICA
ECHIPAMENTE ELECTRICE
S.R.L.
37.

BUCURE TI, Sector 6


B-dul Timi oara, Nr. 104A, Corpul 2
Hala Electrotehnica
T: 0314251220 F: 0314251222

ELECTROTERMOMETRIA
S.R.L.
38.

PA CANI, Str. 1 Decembrie 1918,


nr. 44, Jude ul IA I
T: 0232/761.957; F: 0232/765.733

EL-MONT SERVICII S.R.L.


39.

BUCURE TI, B-dul Oaspe ilor,


nr.22A, Sectorul 1
T/F: 021/243.920; 021/243.957

ELPRECO S.A.
40.

CRAIOVA, Calea Severinului, nr.44,


Jude ul DOLJ
T: 0251/307.700 F: 0251/590.225

ENPRO S.R.L.
41.

CRAIOVA, Str. Ion Maiorescu nr.4,


Jude ul DOLJ
T/F: 0351/445.777

EURO MECANO CONSTRUCT


S.R.L.
42.

PITE TI, Str. Prelungirea Doaga,


nr.8, Jude ul ARGE
T/F: 0348807384

EXCAV - PROD S.R.L.


43.

AR, FS, Nr.111, Jude ul


CARA -SEVERIN
F: 0255/530.703

EXIMPROD-GRUP S.R.L.
44.

BUZ U, Str. Bistri ei nr.1, Bl.3,


Camera 10, Jude ul BUZ U
T/F: 0238/710.242; 0238/710.384

EXPLOCONSTRUCT S.R.L.
45.

MALNA , Cariera BOTOS,


Jude ul COVASNA
T/F: 0267/344.287

FANART CONSULTING S.R.L.


46.

CLUJ-NAPOCA, Str.Tasnad, nr.19,


ap.11, jude ul CLUJ
T/F: 0264/427.516

FEROVIAR ROMAC S.R.L.


47.

BUZ U, Cart. Bro teni, Aleea


Sporturilor, Bloc 2 B, Ap. 1,
Jude ul BUZ U
F: 0238/720.956

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

AF 5478
Valabil 1 AN
25.06.2012
24.06.2013

24.06.2013

Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii de


energoalimentare, EA;
Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii electrice
i energoalimentare ELF;
Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii linie de
contact, LC;
Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii de
semnalizare-centralizare-bloc, SCB;
Lucr ri de construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii de
telecomunica ii TTR;
Fabricarea de echipamente de JT i furnizarea echipamentelor de JT,
MT i IT;
Subtravers ri linii c i ferate;
Sisteme de monitorizare video, antiefrac ie i semnalizare la incendiu

AF 4217
nlocuie te AF 3795
28.05.2009
27.05.2014

27.05.2013

Fabricare i reparare aparataj electric de joas tensiune pentru


distribu ie i comand n domeniul transportului feroviar i cu metroul

AF 5436
nlocuit AF 3302
23.05.2012
22.05.2017

22.05.2013

Izolatoare ceramice de tensiune

AF 4611
10.05.2010
09.05.2015

09.05.2013

Fabricare de echipamente i aparataj electric de joas tensiune pentru


infrastructura feroviar i material rulant (redresoare monofazate i
trifazate, invertoare monofazate i trifazate, transformatoare
monofazate i trifazate de separare, bobine de filtrare, bobine de joant ,
tablouri de distribu ie)

AF 4634
nlocuie te AF 3485
25.05.2010
24.05.2015

24.05.2013

Proiectare, execu ie i furnizare de invertoare pentru l mpi fluorescente


i elemente nc lzitoare n tuburi metalice pentru instala ii de
automatizare utilizate n domeniul transportului feroviar i cu metroul,

AF 5037
nlocuie te AF 4585
16.05.2011
15.05.2016

15.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj instala ii electrice de for n substa ii de


trac iune, posturi de transformare i linii electrice aeriene pn la 110
kV; Subtravers ri linii CF;
Construc ii-montaj re ele electrice n zona de protec ie CF

AF 5437
Valabil 1 AN
23.05.2012
22.05.2013

22.05.2013

Dale prefabricate din beton armat pentru linii de tramvai

AF 5047
nlocuie te AF 4602
23.05.2011
22.05.2016

22.05.2013

Proiectare i consultan

AF 5038
nlocuie te AF 4481
16.05.2011
15.05.2016

15.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere a instala iilor de


semnalizare, centralizare, bloc SCB;
Repara ii capitale linii CF, f
sudarea inelor

AF 5398
nlocuie te AF 4844
02.05.2012
01.05.2017

01.05.2013

Extrac ia i prepararea pietrei sparte destinat balast rii liniilor de cale


ferat

AF 5023
nlocuie te AF 3786
29.04.2011
28.04.2016

28.04.2013

Produc ia de echipamente i aparate pentru instala ii electrice

AF 4645
31.05.2010
30.05.2015

30.05.2013

Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale


ferat

AF 5484
Valabil 1 AN
27.06.2012
26.06.2013

26.06.2013

Proioectare i consultan n domeniul infrastructurii feroviare;


Studii topografice i geotehnice n domeniul infrastructurii feroviare

AF 5481
nlocuie te AF
3955
26.06.2012
25.06.2017

25.06.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Montarea i introducerea n linie a aparatelor de cale

n doemniul infrastructurii feroviare

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

91

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

FLOREA GRUP S.R.L.


48.

ALBA IULIA, B-dul Horea, nr.2,


Jude ul ALBA
T: 0258/843.749 F: 0258/842.275

FRASINUL S.R.L.
49.

Sat ANIES, Com. Maieru, nr.59,


Jude ul Bistri a-N
ud
T: 0263/377.681
F: 0263/377.491

FRIREP S.A.
50.

PA CANI, Str. CORBULUI, Nr. 3,


Jude ul IA I,
T/F: 0232/765.735

GAMBRA S.R.L.
51.

TUR, NEGRE TI-OA , Str.


oferilor, nr.167,
Jude ul SATU MARE
T/F: 0261/854.411

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

AF 5429
Valabil 1 AN
21.05.2012
20.05.2013

20.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e de cale ferat ;


Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri
de vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;
Procesarea agregatelor minerale naturale, pentru realizarea substratului
ii (PSS);
Agregate minerale destinate infrastructurii feroviare;
Construc ii, repara ii, ntre inere peroane, copertine, cheiuri, drumuri de
acces CF, rampe;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii pentru ap rarea, protejarea i consolidarea terasamentelor
de cale ferat ;
Elemente prefabricate din beton i beton armat ce nu apar in structurilor
de rezisten din domeniul feroviar

AF 5479
Valabil 1 AN
29.06.2012
28.06.2013

28.06.2013

Construc ii, repara ii i consolid ri terasamente de cale ferat i ap


de maluri; Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e de cale
ferat ;

AF 5467
nlocuie te AF 4620
14.06.2012
13.06.2017

13.06.2013

Revizii i repara ii la echipamente de frn , vagoane de marf


macarale tip EDK

ri

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile


aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Lucr ri de t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;
Erbicidare n zona c ii ferate i a
unit ilor de cale ferat

AF 4216
nlocuie te AF 3009
01.06.2009
31.05.2014

31.05.2013

AF 5412
07.05.2012
06.05.2017

06.05.2013

Proiectare, expertizare, consultan


infrastructurii feroviare

05.06.2013

Proictare, consultan , asisten


i expetizare tehnic , n domeniul
infrastructurii feroviare i de metrou;
Studii geotehnice, hidrogeologice, de impact asupra mediului i
monitorizare a factorilor de mediu, n domeniul infrastructurii feroviare i
de metrou

AF 5445
Valabil 1 AN
29.05.2012
28.05.2013

28.05.2013

Construc ii-montaj i repara ii instala ii de semnalizare, centralizare,


bloc (SCB);
Construc ii-montaj i repara ii instala ii TTR-Tc;
Construc ii-montaj i repara ii instala ii de electroalimentare (ELF);
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

AF 5463
nlocuie te AF 4932
12.06.2012
23.06.2016

23.02.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i ziduri de sprijin


pentru calea ferat

AF 5235
nlocuie te AF 5088
18.11.2011
26.06.2016

26.06.2013

Revizii i repara ii la vagoane de marf ;


Revizia trenurilor n sta ii;
Repara ii periodice i ntre inere curent linii CF, n execu ie manual ,
sudarea inelor

AF 5468
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 4998
15.06.2012
14.06.2013

14.06.2013

Fabricare, reparare i modernizare vagoane marf ;


Fabricare i reparare subansambluri i piese de schimb pentru material
rulant

AF 5474
Valabil 1AN
19.06.2012
18.06.2013

18.06.2013

Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;


Construc ii, repara ii lucr ri de art din domeniul feroviar (cu excep ia
tunelurilor de cale ferat );
Decolmat ri albii la poduri i pode e, an uri, rigole, drenuri, t ieri de
vegeta ie n zona de protec ie a c ii;
Lucr ri de protec ia mediului aferente lucr rilor de construire i
consolidare terasamente i lucr ri de art n domeniul feroviar;
Construc ii, consolid ri, moderniz ri, repara ii i ntre inere cl diri cu
specific feroviar inclusiv instala ii aferente, cu excep ia celor de gazele
naturale;

AF 4976
nlocuie te AF 2753
28.03.2011
27.03.2016

27.03.2013

Proiectare i consultan

GEODOR PROIECT S.R.L.


52.

BUCURE TI, Sector 4, Str. Cap.


Gheorghe Ion, nr.9, bloc 102, scara
1, etaj 2, ap.15
T: 0722659441 F: 031/417.73.24

GEOSTUD S.R.L.
53.

BUCURE TI, Str. Sngerului, nr.11,


Sector 1
T: 021/220.22.66 F: 021/220.22.67

GM GROUP S.R.L.
54.

CLUJ-NAPOCA, Str. Donath, nr.109,


ap. 58, Jude ul CLUJ
T/F: 0264/411.171

GOTIC S.A.
55.

BRA OV - Calea Bucure ti nr.30,


jude ul BRA OV
T/F: 0268/312.959

GRAMPET SERVICE S.A.


56.

57.

Comuna BRAZI, Str. Trandafirilor,


nr.43 bis, Jude ul PRAHOVA
T/F: 0244/577.473

GRUP TRANSPORT
FEROVIAR S.A. Punctul de
lucru Bucure ti
BUCURE TI, Sector 1,
Str. Cop a Mic nr.40
T: 021/318.67.10; F: 021/318.67.12

HOLDING CONSTRUCT S.R.L.


58.

CERTEZE, Str. Principal , nr. 952,


Jude ul SATU MARE
T: 0744403943

I.C.P.V. S.A.
59.

92

ARAD, Calea Aurel Vlaicu, Nr. 2931, Jude ul ARAD


T: 0257/202.154 F: 0257/270.724

AF 5069
nlocuie te AF 3441
06.06.2011
05.06.2016

i asisten

tehnic n domeniul

n domeniul materialului rulant

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

IAMSAT MUNTENIA S.A.


60.

BUCURE TI,
Splaiul Unirii, nr. 235-237, sector 3
T: 0312287100
F: 0312287111

IANUS S.R.L.
61.

ZAL U, B-DUL Iuliu Maniu,


bloc P+10, ap.2, jude ul S LAJ
T: 0260/606.201
F: 0260/661.850

ICIM ARAD S.A.


62.

IGNIFUG PREST S.R.L.


63.

TRGU JIU, Str. TRAIAN, bloc 6,


scara 2, etaj 4, ap.8, Jude ul GORJ
F: 0353/413.911

INEUL S.R.L.
64.

UD, STR. Rahovei, nr. 3,


Jude ul BISTRI A-N
UD
T/F: 0263/360.014

INTERNA IONAL MOTOARE


LEADER S.R.L.
65.

GALA I, Str. Br ila, nr.332, ap.


camera 1, Jude ul GALA I
T/F: 0236/430.043

INTERVEN II FEROVIARE S.A.


66.

67.

68.

BUCURE TI, Sector 1,


P- a G rii de Nord, Nr. 1-3,
T/F: 317.03.57;

10.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii


aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii SCB;
Construc ii-montaj, repara ii instala ii TTR-Tc;
Construc ii-montaj i repara ii linie de contact i protec ie cale i
vecin
i;
Construc ii-monta i repara ii instala ii de energoalimentare (ELF)

11.06.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat ;
Sudarea aluminotermic a inelor i aparatelor de cale ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Lucr ri de protec ie anticoroziv la structurile metalice de rezisten ale
podurilor i pode elor de cale ferat ;
Realizarea elementelor prefabricate din beton;
Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale
ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere poduri, pode e, viaducte de cale ferat ;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii capitale , repara ii curente,
ntre inere a instala iilor SCB;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii capitale repara ii curente,
ntre inere a instala iilor LC+PVC, EA, ELF, CDS+SCADA;
Agregate procesate pentru realizarea substratului c ii (PSS);
Elemente prefabricate ce nu apar in structurilor de rezisten (panouri
fonoabsorbante);
Subtravers ri de cale ferat , prin foraj orizontal, pentru diametre mai
mici de 1000 mm;
Lucr ri de construc ii peroane, cheiuri, rampe de nc rcare/desc rcare,
copertine, pasarele, etc.

AF 5469
Valabil 1 AN
19.06.2012
18.06.2013

18.06.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea
inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i consolid ri de terasamente de cale ferat i
ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instala iile aferente (cu excep ia celor de gaze naturale);
Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, an uri i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;

AF 5455
nlocuie te AF 3446
11.06.2012
10.06.2017

10.06.2013

Elemente prefabricate din beton i beton armat destinate infrastructurii


feroviare i de metrou

AF 5410
nlocuie te AF 4900
07.05.2012
06.05.2013

06.05.2013

Repara ii, revizii i diagnosticare defec iuni (electronic / mecanica)


aferente motoarelor DEUTZ ce echipeaz locomotivele, automotoarele
i alte echipamente feroviare

22.02.2013

Lucr ri de interven ie i lucr ri specifice cu trenuri de interven ie i


utilaje speciale pentru restabilirea circula iei feroviare f
interven ii
de refacere a infrastructurii i suprastructurii c ii ferate i a lucr rilor de
art ;
Lucr ri de interven ii n caz de incendii i calamit i n zona c ii ferate
interven ii de refacere a infrastructurii i suprastructurii c ii ferate i
a lucr rilor de art ,

03.05.2013

Construc ii, repara ii , ntre inere linii de cale ferat , n execu ie


mecanizat , f
sudarea inelor;
Revizii i repara ii a ma inilor i utilajelor grele de cale, a vehiculelor
feroviare i a ma inilor de mic mecanizare folosite la executarea
lucr rilor de cale ferat , n punctele de lucru aferente sec iilor din :
Bucure ti, Craiova, Timi oara, Cluj, Ia i, Buz u, Bra ov, Constan a

AF 5416
Valabil 1 AN
11.05.2012
10.05.2013

AF 4928
nlocuie te AF 2846
23.02.2011
22.02.2016

18.05.2011
03.05.2015

NTRE INERE I REPARA II


LOCOMOTIVE
I UTILAJE C.F.R. IRLU S.A.
SEC IA IRLU BUZ U
BUZ U, Str. Republicii nr. 1,
Jude ul BUZ U
T/F: 0238/725.533

69.

18.03.2013

NTRE INERE MECANIZAT A


AF 5044
II FERATE S.A.
nlocuie te AF 4603
BUCURE TI, Sector 1,
Str. Inovatorilor, Nr. 36
T/F: 021/319.95.28

NTRE INERE I REPARA II


LOCOMOTIVE I UTILAJE
C.F.R. IRLU S.A. - SEC IA
IRLU BUCURE TI TRIAJ
BUCURE TI - Str. Slt. Neagoe
Teodor nr.1, Sector 1
T/F:021/311.98.30

Domeniul autorizat
Lucr ri de construc ii montaj, repara ii pentru:
instala ii de semnalizare, centralizare i bloc(SCB);
instala ii de automatizare;
instala ii de telecomunica ii (TTR);
instala ii fixe de trac iune electric (IFTE);
instala ii electrice de iluminat i de for (ELF);
instala ii aferente cl dirilor cu specific feroviar.

AF 5242
nlocuie te AF 4554
23.11.2011
18.03.2015

AF 5462
nlocuie te AF 4863
12.06.2012
11.06.2017

ARAD, Calea 6 Vn tori, nr.55,


Jude ul ARAD
F: 0257/253.775

Valabilitate
viz

AF 5397
nlocuie te AF 5074
02.05.2012
01.05.2017

01.05.2013

AF 5456
nlocuie te AF 3418
08.06.2012
07.06.2017

07.06.2013

Revizii i repara ii planificate i accidentale la materialul rulant;


Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

Repara ii planificate, revizii planificate i repara ii accidentale la


materialul rulant motor;
Fabricare, reparare piese de schimb i subansambluride material rulant

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

93

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

70.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

AF 5051
nlocuie te AF 4658
20.05.2011
19.05.2016

19.05.2013

Revizii i repara ii material rulant;


Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant

AF 3775
nlocuie te AF 2609
09.05.2008
08.05.2013

08.05.2013

Conducte flexibile i elemente de leg tur pentru sisteme de ac ion ri


hidraulice;
Furtunuri metalice i industriale , compensatori de dilatare i silfoane;
Piese de schimb i subansambluri ob inute prin prelucr ri mecanice
pentru domeniul transportului feroviar i cu metroul

AF 5471
Valabil 1 AN
18.06.2012
17.06.2013

17.06.2013

Servicii de proiectare, consultan


i asisten
infrastructurii feroviare i de metrou

AF 5442
nlocuie te AF 4905
28.05.2012
27.05.2017

27.05.2013

Proiectare i servicii informatice de comand , monitorizare i gestiune a


resurselor de transport feroviar

AF 4167
BUCURE TI, Sector 3, Sos. Dude ti nlocuie te AF 2027
01.04.2009
Pantelimon, Nr. 19,
31.03.2014
T: 021/255.16.50 F: 021/255.01.69

31.03.2013

Produse chimice (grunduri, vopsele, emailuri, lacuri,diluan i)

03.05.2013

Execu ie lucr ri de telecomunica ii TTR-Tc

AF 4614
nlocuie te AF 4201
11.05.2010
14.05.2014

14.05.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere terasamente de cale ferat i


consolid ri de maluri, inclusiv decolmat ri de albii i defri ri pentru
asigurarea gabaritului de liber trecere;
Construc ii, repara ii, ntre inere treceri la nivel, peroane, copertine,
cheiuri, rampe, platforme, drumuri de acces pentru calea ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Subtravers ri linii de cale ferat prin s
tur deschis

AF 4657
nlocuie te AF 2592
17.06.2010
16.06.2015

16.06.2013

Produse i sisteme de vopsire pentru domeniul feroviar i metrou

26.06.2013

Revizii i repara ii accidentale la automotoare diesel;


ntre inere i reparare instala ii SCB i TTR;
Salubrizare vehicule pentru c tori, sta ii CF i spa ii n cl diri cu
specific feroviar;
Deservire i ntre inere dormitoare, cl diri administrative i de
exploatare

10.05.2013

Salubrizare (spa ii n cl diri destinate transportului cu metroul i


vagoane de metrou)

AF 5415
nlocuie te AF 3949
10.05.2012
09.05.2017

09.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea
inelor, inclusiv realizarea stratului de form ;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art ;
Construc ii i consolid ri terasamente de cale ferat , inclusiv ap ri de
maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe, cheiuri, copertine i
drumuri de acces;
Decolmatarea albiilori la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabarituluide liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;
Lucr ri de montare a panourilor absorbante fonic;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat

AF 5403
nlocuie te AF 4628
BUZ U, Str. Mesteac nului, nr.6,
03.05.2012
Jude ul BUZ U
25.03.2013
T/F: 0238/727.744 T: 0238/713.944

25.03.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale ferat


sudarea inelor

17.06.2013

Revizii i repara ii planificate i accidentale la materialul rulant;


Produc ia, recondi ionarea i repararea de pise i echipamente pentru
mijloace de transport feroviar

NTRE INERE I REPARA II


LOCOMOTIVE I UTILAJE
C.F.R. IRLU S.A. SEC IA IRLU CRAIOVA
CRAIOVA - Str. Aleea Depoului
nr.14, jude ul DOLJ
T/F: 0251/590.010 F: 0251/418.897

IPSAR S.A.
71.

LENII DE MUNTE, B-dul Nicolae


Iorga, Nr. 14, Jude ul PRAHOVA,
T: 0244/280.477 F: 0244/280.509

Domeniul autorizat

IRIMAT CONS S.R.L.


72.

PLOIE TI, Str. ipote, nr.3,


bloc 151B, sc.A, parter , ap.2,
jude ul PRAHOVA
T: 0244/595.086 T: 0771714643
F: 021/224.06.16

ITC INSTITUTUL PENTRU


TEHNIC DE CALCUL S.A.
73.

BUCURE TI, Sector 1, Str. Calea


Floreasca, nr.167
T: 021/232.14.32 F: 021/233.09.66

tehnic n domeniul

IZOCOLOR 92 PROD S.R.L.

74.

KADET S.R.L.
75.

AF 5406
nlocuie te AF 4214
04.05.2012
03.05.2017

GALA I, Str, Petru Groza nr. 9,


Jude ul GALA I
T/F: 0236/444.569

KETY STAR S.R.L.


76.

CONSTAN A, Str. Ciocrliei, Nr. 5,


Jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/697.875

KBER S.R.L.
77.

Com. Dumbrava Ro ie, Str. Uzinei


nr.2, Jude ul NEAM
T: 0233/281.021 F: 0233/281.222

KRISIA WEST S.R.L.


78.

AF 5485
nlocuie te AF 5087
CLUJ-NAPOCA, Str. Busuiocului,
27.06.2012
nr.47H, Jude ul CLUJ
26.06.2016
T/F: 0364/819.923 M: 0722377565

L&D CONSTRUCT SERV SRL

79.

AF 5032
BUCURE;TI, Sector 2, Str.
nlocuie te AF 4396
Pesc ru ului nr. 3, Bl. 24, Sc. 3,
11.05.2011
Etj. 3, Ap. 130
10.05.2016
T: 021/310.74.37; F:021/ 310.74.38

LEONHARD WEISS RO S.R.L.


80.

BUCURE TI, Str. Av. VASILE


FUIC , nr. 25, Etj. 2, Camera 13,
Sector 1
F: 021/224.50.50

LICIU CON S.R.L.

81.

LOC. SERV. REP. S.R.L.

82.

94

AF 5473
CARANSEBE , Str. Racovi ei, nr.40, nlocuie te AF 5076
18.06.2012
Jude ul CARA -SEVERIN
17.06.2017
T: 0721289142 T/F: 0355/614.160

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i aparate de cale, f

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Valabilitate
viz

AF 5072
nlocuie te AF 4663
08.06.2011
07.06.2016

07.06.2013

Proiectare, consultan , asisten


infrastructurii feroviare

AF 5434
Valabil 1 AN
23.05.2012
22.05.2013

22.05.2013

Construc ii, repara ii, consolid ri i ntre inere cl diri cu specific feroviar
i instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

01.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale


ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe de
nc rcare/desc rcare, cheiuri, drumuri de acces, pasaje pietonale

10.06.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii, ntre inere peroane, rampe i cheiuri n sta iii de
cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte cale ferat ;
Decolmat ri de albii la poduri i pode e, rigol, an uri i defri ri de
vegeta ie pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor

AF 5435
nlocuie te AF 4189
23.05.2012
28.04.2014

28.04.2013

Salubrizare (spa ii n cl diri cu specific feroviar, sta ii de cale ferat ,


vagoane de c tori);
Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie;
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile aferente,
cu excep ia celor de gaze naturale

AF 4570
DROBETA TURNU SEVERIN, Calea nlocuie te AF 2239
CERNETULUI, Nr. 11A,
08.04.2010
Jude ul MEHEDIN I
07.04.2015
F: 0252/311.927

07.04.2013

Piese de schimb pentru material rulant

AF 5427 nlocuie te
AF 3391
18.05.2012
17.05.2017

17.05.2013

Cuzine i pentru lag re cu alunecare

AF 5404
07.05.2012
06.05.2017

06.05.2013

Extrac ia i prepararea pietrei sparte destinat balast rii liniilor de cale


ferat

AF 5409
Valabil 1 AN
07.05.2012
06.05.2013

06.05.2013

Proictare n domeniul infrastructurii feroviare (subtravers ri linii de cale


ferat prin foraj orizontal pentru diametre inclusiv egale i mai mari de
1000 mm i instala ii aferente cl dirilor cu specific feroviar i de metrou);
Subtravers ri linii de cale ferat prin foraj orizontal;
Instala ii aferente cl dirilor cu specific feroviar i de metrou cu excep ia
celor de gaze naturale

AF 5419
nliocuie te AF
3393
11.05.2012
10.05.2017

10.05.2013

Sisteme de protec ie anticorosiv

AF 4155 nlocuie te
AF 3579
24.03.2009
23.03.2014

23.03.2013

Fabricarea articolelor din cauciuc i metal cauciuc

AF 4249
nlocuie te AF 3844
01.07.2009
30.06.2014

30.06.2013

ntre inere curent


inelor

AF 4239
nlocuie te AF 3900
19.06.2009
18.06.2014

18.06.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii, f


sudarea inelor;
Revizii planificate i repara ii accidentale la locomotive diesel;
Sp lare i cur are interioar a cisternelor;

AF 4211
nlocuie te AF 2022
25.05.2009
24.05.2014

24.05.2013

Organe de asamblare pentru domeniul transportului feroviar i cu


metroul

AF 5449
05.06.2012
04.06.2017

04.06.2013

Structuri i confec ii metalice pentru infrastructura feroviar


(poduri, pode e, tuneluri, galerii, alte construc ii metalice)

LONGHERSIN S.R.L.
83.

TIMI OARA, Str. TIMI , Nr. 14,


Etaj 2, Ap. 6, Jude ul TIMI ,
T/F: 0256/295.329

MARCON CONSTRUCT 2005


S.R.L.
84.

Sat Stoene ti, Comuna Flore tiStoene ti, Jude ul GIURGIU


T: 0722580193 F: 0246/256.280

MARISTAR COM S.R.L.


85.

Comuna Lungule u, Sat Lungule u,


Jude ul DMBOVI A
T/F: 0245/652.096

MATCON S.R.L.
86.

AF 5459
nlocuie te AF 5891
11.06.2012
10.06.2017

LUGOJ, P- a I.C.Dr gan, nr.2,


ap.1A, Jude ul TIMI
T/F: 0256/359.698

MATEI DA-MI IMPEX S.R.L.


87.

AF 5399
Valabil 1 AN
02.05.2012
01.05.2013

PIATRA-OLT, Str. Victoriei, Nr. 60,


Jude ul OLT,
T/F: 0349/801.830

Domeniul autorizat

i expertiz tehnic n domeniul

MECANICA 94 S.A.

88.

MIBAROM RE
89.

A S.R.L.

RE
A, Str. Mociur, Nr. 50,
Jude ul Cara -Severin,
T: 0255/885.534
F: 0255/429.666

MIN-EXPERT S.R.L.
90.

TIMI OARA, Str. Episcop Augustin


Pacha, nr.1, (camera 3), ap. 5,
Jude ul TIMI
T/F: 0256/202.161

MIRAL INSTAL COMPANY


S.R.L.
91.

BUCURE TI, Sector 3, Aleea Marius


Emanoil Buteica nr.18-20
T/F: 021/346.09.96

NATIONAL PAINTS
FACTORIES COMPANY SA
92.

MIROSLAVA, Com. MIROSLAVA,


Jude ul IA I,
T: 0232/236.920; 236.921
F: 0232/295.514

NIKRA IMPEX S.R.L.


93.

CRAIOVA, CART. BRAZDA LUI


NOVAC, Bloc 70, Scara 1, Ap.10,
Jude ul DOLJ
F: 0351423227
M: 0740159841

NISSI CO S.R.L.
94.

BRA OV, Str. Saturn, Nr. 41,


Bloc 25, Scara D, Ap. 42,
Jude ul BRA OV
T/F: 0268/525.997

OLTCHIM S.A.
95.

RMNICU VLCEA, Str. Uzinelor,


Nr. 1, Jude ul VLCEA
T: 0250/736.101 F: 0250/735.030

ORGANE DE ASAMBLARE SA
96.

BRA OV, Str. ZIZINULUI, Nr. 113,


Jude ul BRA OV
T/F: 0268/531.078

i decorative

i repara ii periodice linii de cale ferat , f

sudarea

ORION AUTO INVEST S.R.L.


97.

Sat ARGE ELU, Comuna


cineni, nr.605B, (Halaproduc ie), Jude ul ARGE
T: 0248/206.046 F: 0248/206.047

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

i de metrou

95

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Nr.
Crt.

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

OZON SERV S.R.L.


98.

12.05.2013

Salubrizare (vagoane de c tori, sta ii de cale ferat , spa ii n cl diri cu


specific feroviar, vagoane de dormit i cu et , vagoane restaurant, bar
i bistro);
Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri
administrative i de exploatare;

AF 5443
Valabil 1 AN
29.05.2012
28.05.2013

28.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e de cale ferat ;


Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, cheiuri, rampe, copertine,
pasarele, drumuri de acces i panouri fonoabsorbante

AF 5422
nlocuie te AF 5001
14.05.2012
13.05.2017

13.05.2013

Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat /metrou i ap ri de


maluri;
Lucr ri de hidroizola ii n domeniul infrastructurii feroviare i de metrou;
Protec ie antiocorosiv la structuri metalice cu excep ia tablierelor
metalice;
Construc ii peroane, cheiuri, rampe copertine, pasarele, etc.;
Construc ii, repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Decolmatarea albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ii n zona de sigura
a c ii ferate;
Subtravers ri linii de cale ferat (inclusiv prin s
tur deschis );
Construc ia, ntre inerea, repararea, modernizarea, consolidarea
cl dirilor cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de
gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea
inelor;
Construc ii-montaj i confec ii metalice destinate infrastructurii feroviare
i de metrou cu excep ia structurilor de rezisten ;
Extragerea i prelucrarea pietrei sparte;
Procesarea amestecului de agregate minerale n vederea realiz rii
substratului c ii

AF 4871
nlocuie te AF 4023
14.01.2011
13.01.2016

13.01.2013

Activit i de proiectare, cadastru i servicii consultan tehnic pentru


elementele infrastructurii feroviare i de metrou;
Studii topografice i geotehnice n domeniul infrastructurii feroviare i de
metrou

AF 5433
Valabil 1 AN
nlocuie te AF 5277
23.05.2012
22.05.2013

22.05.2013

Construc ii, repara ii, reabilit ri i moderniz ri linii de cale ferat , cu


sudarea inelor;
Proiectare i consultan n domeniul feroviar;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere peroane, rampe, cheiuri, copertine i
pasarele de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv
instal iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii SCB, TTR, IFTE i
ELF;
Execu ie subtravers ri linii de cale ferat ;
Studii topografice i cadastrale n domeniul feroviar;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Protec ie anticorosiv la structuri metalice n domeniul infrastructurii
feroviare;
Construc ii, repara ii i ntre inere tuneluri, poduri, pode e i viaducte de
cale ferat ;
Decolmatarea albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor; Tratamente fitosanitare- erbicidare n zona c ii ferate i a
unit ilor de cale ferat

AF 4222
nlocuie te AF 2085
02.06.2009
01.06.2014

01.06.2013

Proiectare

AF 4246
nlocuie te AF 3787
Comuna BLEJOI, Nr. 875
24.06.2009
Jude ul PRAHOVA
23.06.2014
T/F: 0244/410.329 M: 0726379316

23.06.2013

Leg turi electrice

AF 5017
nlocuie te AF 2980
26.04.2011
25.04.2016

25.04.2013

Proiectare, construire, modernizare i reparare material rulant;


Revizii planificate i repara ii accidentale material rulant;
Proiectare, fabricare i reparare subansambluri i piese de schimb
pentru material rulant,

AF 5464
nlocuie te AF 5209
14.06.2012
13.06.2017

13.06.2013

Revizii planificate i repara ii accidentale la locomotive diesel hidraulice;


Repara ii planificate tip RR-RG la locomotive diesel hidraulice

AF 5062
A REDUCTOARE S.A.
Re a, Str. PLATFORMA CLNICEL, nlocuie te AF 4188
30.05.2011
Nr. FN, Jude ul CARA -SEVERIN
29.05.2016
T: 0255/226.685 F: 0255/228.481

29.05.2013

Subansambluri i piese de schimb pentru material rulant (fabricare i


reparare)

20.06.2013

Subtravers ri linii de cale ferat , executate prin foraj orizontal, cu


diametre mai mici sau egale cu 400 mm

ORADEA, Str. Eroului Necunoscut,


nr.37, Jude ul BIHOR
T/F: 0259/418.003

PETROCONSTRUCT GROUP
S.R.L.
100.

BUCURE TI, Sector 4,


Calea V
re ti, nr.252-254, Etj.2,
camera 4
F: 021/332.44.10

POYRY ROMNIA S.R.L.


101.

BUCURE TI, Str. Dinu Vintil ,


nr. 11, etj. 16, sector 2
T/F: 021/434.14.87

PREST CONSTRUCT SRL


102.

Domeniul autorizat

AF 5146
nlocuie te AF 4617
24.08.2011
12.05.2015

BUCURE TI, Sector 2, Aleea


Socului, Nr.2, Bloc B12, Scara 2,
Etj. 4, Ap. 84
T/F: 021/220.43.37

PECOROR S.R.L.
99.

Valabilitate
viz

VAMA str. Olarilor nr. 18,


jude ul SATU MARE
F: 0268/426.551

PROIECT L.G. & C.F. S.R.L


103.

CONSTAN A, Str. REMUS


OPREANU, Nr. 12A, Bloc L2,
Scara A, Parter, Ap. 2,
Jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/614.595

i consultan

n domeniul infrastructurii feroviare

RADIS GRUP S.R.L.


104.

REMARUL 16 FEBRUARIE SA
105.

CLUJ-NAPOCA, Str. TUDOR


VLADIMIRESCU, Nr. 2-4,
Jude ul CLUJ
T/F: 0264/432.299

REMODIS S.R.L.
106.

CLUJ-NAPOCA, Str. HOREA, nr.29,


Ap.4, Jude ul CLUJ
T/F: 0264/434.404
0726936500

RE

107.

REVIVO S.R.L.
108.

96

MEDIA ,
os. SIBIULUI, Nr. 51,
Bloc 39, Ap. 12, Jude ul SIBIU
T/F: 0269/830.805

AF 5078
nlocuie te AF 3041
21.06.2011
20.06.2016

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

ROFELCO-AUTO S.R.L.
109.

10.06.2013

16.05.2013

Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie;


Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , s
sudarea
inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe, copertine, tunele
pietonale, drumuri de acces;
Tratamente fitosanitare (erbicidare) n zona c ii ferate i a unit ilor de
cale ferat ;
Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri
de vegeta ie (defri ri) pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i
vizibilit ii semnalelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i metrou,
inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Salubrizare (sta ii de cale ferat , spa ii n cl diri cu specific feroviar i
vagoane de c tor);
Protec ii anticorosive la construc ii metalice cu specific feroviar;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de
semnalizare, centralizare, bloc (SCB);
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de
telecomunica ii (TTR-TC);
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii linie de
contact i protec ie cale i vecin
i;
Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii de
electroalimentare (ELF)

AF 5025
nlocuie te AF 4599
29.04.2011
02.05.2015

02.05.2013

Fabrica ie de instala ii i echipamente de telecomunica ii;


Montaj, repara ii i service pentru instala ii i echipamente de
telecomunica ii i re ele de transmisiuni de voce i date

AF 5057
nlocuie te AF 2995
25.05.2011
24.05.2016

24.05.2013

Lucr ri de ntre inere curent


sudarea inelor

AF 4590
nlocuie te AF 2395
26.04.2010
25.04.2015

25.04.2013

Cabluri electrice

AF 3758
nlocuie te AF 3188
14.04.2008
13.04.2013

13.04.2013

Schimb toare de c ldur pentru material rulant

13.06.2013

Salubrizare (sta ii de cale ferat /metrou, spa ii n cl diri cu specific


feroviar/ metrou, vagoane de c tori, vagoane de dormit i cu et
vagoane restaurant, bar i bistro, rame electrice de metrou);
Colectare i evacuare gunoi din sta ii de cale ferat /metrou i linii
curente;
Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri
administrative i de exploatare;
Servicii de cur are i sp lare a locomotivelor;
Dezinsec ie, dezinfec ie, deratizare;
Tratamente fitosanitare i erbicidare

20.06.2013

Traverse i stlpi din lemn neimpregna i pentru calea ferat (traverse


normale, speciale i pentru poduri);
Impregnarea traverselor i a stlpilor din lemn pentru calea ferat cu
antiseptici uleio i prin metoda vid-presiune;
Repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv instala ii
aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Decolmat ri de albii la poduri i pode e, an uri, rigole i t ieri de
vegeta ie n zona de siguran a c ii ferate;
Erbicidare n zona c ii ferate i a unit ilor de cale ferat ;
Lucr ri de protec ie anticoorsiv la structurile metalice de rezisten ale
podurilor i pode elor de cale ferat

17.06.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar cu
instala iile aferente, f
gazele naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art din domeniul feroviar
(excep ie tunele de cale ferat );
Construc ii, repara ii, consolid ri i ntre inere terasamente de cale
ferat i ap ri de maluri;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, cheiuri, rampe, copertine,
pasarele i drumuri de acees;
Protec ii anticorosive la construc ii metalice cu specific feroviar, inclusiv
tabliere metalice

ROGERA S.R.L.

110.

AF 5425
CHISODA, Str. Nicolae Firu, Nr. 200, nlocuie te AF 5031
17.05.2012
Jude ul TIMI ,
16.05.2017
T: 0256/412.241 F: 0256/412.291

ROHDE & SCHWARZ TOPEX


SA
111.

BUCURE TI, Sector 1,


Str. Feleacului, Nr. 10
T/F: 021/408.39.00

ROLMIS S.R.L.
112.

SLATINA, Aleea Textilistului,


Jude ul OLT,
T: 0249/432.532 F: 0249/413.856

ROMCAB S.A.
113.

TRGU MURE , Str.


VOINICENILOR, Nr. 35,
Jude ul MURE
T/F: 0265/315.111 312.552

ROMRADIATOARE S.A.
114.

BRA OV, Str. ZIZINULUI, NR.113A,


Jude ul BRA OV
T:0268/418.722 F:0268/150.297

ROSAL GRUP S.A.


115.

BUCURE TI, Sector 3, Sos.


DUDE TI-PANTELIMON Nr.2-4-6
T: 021/255.53.47 F: 021/255.53.48

AF 5465
nlocuie te AF 4877
14.06.2012
13.06.2017

SALMIR IMPEX S.R.L.

116.

AF 5476
VI EUL DE SUS - str. Rndunelelor nlocuie te AF 5154
21.06.2012
nr. 11, jude ul MARAMURE
20.06.2017
T: 02628352.168

SAMARA S.R.L.
117.

CONSTAN A,
Str. Calafatului, Nr. 64,
Jude ul CONSTAN A,
T/F: 0241/674.737

Domeniul autorizat
Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Decolmatarea albiilor la poduri i pode e a an urilor, rigolilor i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor

AF 5458
nlocuie te AF 4665
11.06.2012
10.06.2017

ICOI, Str. Cpt. Er. Poda


Gheorghe, nr.12, etj.1,
Jude ul PRAHOVA
T/F: 0721347.754

Valabilitate
viz

AF 5472
nlocuie te AF 4375
18.06.2012
17.06.2017

i repara ii periodice linii de cale ferat ,

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

97

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

AF 5438
Valabil 1 AN
PLOIE TI, Str. Laboratorului, nr. 7C,
nlocuie te AF 5042
(Camerele 8-12) Jude ul PRAHOVA
24.05.2012
T: 0244/578.200
F: 0244/578.215
23.05.2013

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

SCALEIT S.R.L.

118.

23.05.2013

Instalarea, repararea i modernizarea sistemelor de cnt rire static a


vagoanelor de marf

13.05.2013

Recondi ionarea prin sudura inelor i a reperelor de rulare ale


aparatelor de cale;
Sudarea electric i aluminotermic (cap la cap) a inelor i a reperelor
de rulare a aparatelor de cale

10.06.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;


Repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri
de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i metrou,
inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

10.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de cale ferat , f


sudarea
inelor;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Decolmatarea albiilori la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ie pentru realizarea gabarituluide liber trecere i vizibilit ii
semnalelor

AF 3641
nlocuie te AF 3044
21.12.2007
20.12.2012

20.12.2012

Proiectare, asisten tehnic i consultan aferente instala iilor de


centralizare electrodinamic i electronic (CED, CE, DLA, SAT, BAT I
ETCS, INSTALA IILOR DE asigurare i centralizare electromecanice,
instala iilor de dispecer pentru conducerea centraslizat a circula iei
trenurilor i instala ii de telecomunca ii feroviare - TTR), utilizate n
domeniul transportului feroviar i cu metroul

AF 5405
nlocuie te AF 3305
04.05.2012
03.05.2017

03.05.2013

Sisteme informatice

15.03.2013

Revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la


vagoanele de c tori;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit),

01.06.2013

Revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la


vagoanele de c tori;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit);
Dezinsec ie i deratizare

SCANDO S.A.

119.

AF 5421
BUZ U, Str. Miori ei, bl. A14, ap. 14, nlocuie te AF 4666
14.05.2012
jude ul BUZ U
13.05.2017
T/F: 0238/710.010

SERVLAND S.R.L.
120.

Sat endreni, Comuna endreni,


TARLA 71, Parcela 417,
Jude ul GALA I
T/F: 0236/459.040

SIFCO PLAST S.R.L.


121.

TIMI OARA, Str. Martir Dumitru


Osman, Nr.1, ap.7, camera 1,
Jude ul TIMI
T/F: 0356/454.454

SIG PROIECT SRL


122.

BUCURE TI, Str. Baba Novac nr.7,


bl. M2, scara
T/F: 223.74.35

SILOGIC S.R.L.
123.

124.

125.

CRAIOVA, Str. DEALUL SPIRII,


Nr. 23, Jude ul DOLJ
T/F:0251/522.077

AF 5457
Valabil 1 AN
11.06.2012
10.06.2013

AF 5420
nlocuie te AF 4972
11.05.2012
10.05.2017

SNTFC CFR C
TORI S.A.
SUCURSALA TRANSPORT
FEROVIAR DE C
TORI
GALA I - REVIZIA DE
VAGOANE BUZ U

AF 5407
nlocuie te AF 4957
07.05.2012
15.03.2016
BUZ U, Str. Independen ei, Nr. 151,
Jude ul BUZ U,
T/F: 0236/415.985

SNTFC CFR C
TORI S.A.
SUCURSALA DE
TRANSPORT FEROVIAR DE
TORI TIMI OARA
REVIZIA DE VAGOANE
TIMI OARA

AF 5482
nlocuie te AF 5068
26.06.2012
01.06.2016

TIMI OARA, Str. G RII Nr. 2,


Jude ul TIMI
T/F: 0256/499.976 0372872189

126.

SNTFC CFR C
TORI S.A.
SUCURSALA DE
TRANSPORT FEROVIAR DE
CPLPTORI CONSTAN A
REVIZIA DE VAGOANE
MANGALIA

AF 5414
nlocuie te AF 3365
08.05.2012
07.05.2017

07.05.2013

Repara ii defecte accidentale la vagoanele de CF;


Prelungirea termenului de revizie periodic prin RTI1, RTI2 i RTI3;
Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

25.04.2013

Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

MANGALIA, os. Constan ei, nr.1,


Jude ul CONSTAN A
T/F: 0241/752.007

127.

SNTFM CFR MARF S.A.


SUCURSALA BANAT OLTENIA CENTRUL ZONAL
DE MARF TIMI OARA
REVIZIA DE VAGOANE
AF 5447
SIMERIA TRIAJ (cu Posturile de
revizie: Caransebe Triaj, Rona nlocuie te AF 5018
30.05.2012
Triaj, Petro ani i Punctele de
25.04.2016
revizie: Stamora Moravi a, Vrsac
i Mintia)
sat TMPA, Comuna B CIA,
Str. Principal , Nr. 2,
Jude ul HUNEDOARA
F:0723111035 T: 073375603

98

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

128.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

SNTFM CFR MARF S.A.


SUCURSALA BUCURE TI
REVIZIA DE VAGOANE
BUCURE TI TRIAJ (cu
Posturile de revizie
AF 5401
PROGRESU, PLOIE TI TJ.,
PLOIE TI EST, TRGOVI TE, nlocuie te AF 4865
02.05.2012
Punctele de revizie: Bucure ti
04.01.2016
SUD, BRAZI i Punctele de
lucru: nr.17, nr.23, BUICURE TI
NOI i CHITILA)

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

04.01.2013

Revizii tehnice la trenuri n sta ii CF (la compunere, la sosire, n tranzit)

AF 5043
nlocuie te AF 2905
18.05.2011
17.05.2016

17.05.2013

Repara ii, revizii tehnice intermediare i repara ii defecte accidentale la


material rulant;
Fabricare i reparare subansambluri i piese de schimb pentru material
rulant

AF 5035
nlocuie te AF 3762
13.05.2011
17.04.2013

17.04.2013

Vagoane de cale ferat (fabricare, modernizare, reparare, ntre inere);


Subansambluri i piese de schimb pentru material;
Proiectare n domeniul materialului rulant

CRAIOVA, Str. UNIRII Nr. 37,


Jude ul DOLJ
T/F: 0351/409.153

AF 5029
nlocuie te AF 3774
06.05.2011
05.05.2016

05.05.2013

Material rulant motor (fabricare, modernizare, reparare, revizii);


Echipamente pentru material rulant (fabricare, montare, ntre inere,
reparare)

SOMACO GRUP
PREFABRICATE S.R.L.
BUCURE TI, Sector 1, Str.
Biharia, nr. 67-77, etaj 2
T: 031/425.46.29

AF 5487 Valabil
1 AN nlocuie te
AF 5061
29.06.2012
28.06.2013

BUCURE TI, Sector 1,


Str. Marmurei, Nr.1
T/F: 037/284.01.64

129.

SOCIETATEA COMERCIAL
DE NTRE INERE I
REPARA II VAGOANE DE
TORI C.F.R. S.I.R.V.
TI S.A. (cu punctul
de lucru ARCELOR MITTAL
GALA I)
TI, Str. DOINEI, Nr. 8,
Jude ul VRANCEA
T/F: 0237/260.164;

130.

SOCIETATEA COMERCIAL
DE REPARAT MATERIAL
RULANT REVA S.A.
SIMERIA, Str. Atelierelor, Nr. 32,
Jud. HUNEDOARA
T: 0254/260.164
F: 0254/263233; 0254/262.050

SOFTRONIC S.R.L.
131.

132.

SPECONS S.R.L.
133.

RA I, Str. CRI ANA, nr.6, Bl.


D13, Sc. 2A, Etj.3, Ap. 15,
Jude ul C
RA I

SPIACT BRA OV S.A.


134.

BRA OV - Str. Automotoarelor


nr.10, jude ul BRA OV
T/F: 0268/329.190

STARETO S.R.L.
135.

TIMI OARA, Str. Rapsodiei, nr.23,


jude ul TIMI
T: 0256/220.896

START ENERGIA S.R.L.


136.

BUCURE TI, Sector 6,


Str. Drumul Valea Danului, nr. 9A
T/F: 021/210.94.50

SUBEX S.A.
137.

BAC U, Str. MILCOV, Nr. 3-5,


Jude ul BAC U,
T: 0234/532.600 F: 0234/517.440

SWIETELSKY CONSTRUC II
FEROVIARE S.R.L.
138.

BUCURE TI, Sector 1,


Str. Constantin B cescu, nr. 14
T: 021/411.78.20 F: 021/411.78.23

28.06.2013
Elemente prefabricate din beton, beton armat i beton armat
precomprimat destinate infrastructurii feroviare i de metrou
inclusiv structurilor de rezisten

AF 4592
nlocuie te AF 4163
27.04.2010
26.04.2015

26.04.2013

Proiectare i consultan n domeniul infrastructurii feroviare i de


metrou;
Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat i metrou, f
sudarea inelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;

AF 5418
nlocuie te AF 4984
11.05.2012
10.05.2017

10.05.2013

Construc ii-montaj, fabricare i repara ii de echipamente fixe i aparataj


pentru instala iile feroviare de siguran a circula iei SCB

AF 5477
Valabil 1 AN
21.06.2012
20.06.2013

20.06.2013

Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;


Decolmatarea albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri de
vegeta ie pentru asigurarea gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor;
Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar i
instala iilor aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Lucr ri de protec ie anticoorsiv la structurile metalice de rezisten ale
podurilor i pode elor de cale ferat ;
Lucr ri de construire, reparare, reabilitare, consolidare i ntre inere a
podurilor, pode elor i a viaductelor de cale ferat ;
Subtravers ri linii de cale ferat ;

AF 5451
nlocuie te AF 3450
07.06.2012
06.06.2017

06.06.2013

Baterii de acumulatoare pentru material rulant de cale ferat

AF 4637
nlocuie te AF 2500
26.05.2010
25.05.2015

25.05.2013

Organe de asamblare destinate domeniului feroviar

19.04.2013

Copnstruc ie, modernizare, reabilitare cale de rulare vehicule feroviare


oare (tramvai i metrou u or) n domeniul transportului public urban
pe ine;
Proiectare, consultan , asisten tehnic i expertizare tehnic pentru
calea de rulare a tramvaielor

AF 5010
nlocuie te AF 4641
20.04.2011
19.04.2016

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

99

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

Domeniul autorizat

AF 5030
nlocuie te AF 4604
09.05.2011
10.05.2014

10.05.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , metrou, f
sudarea
inelor;
Construc ii, consolid ri tersamente de cale ferat (inclusiv ap ri de
maluri) i metrou cu asigurarea evacu rii apelor;
Construc ii, repara i, ntre inere, lucr ri de art din domeiul infrastructurii
feroviare i de metrou, decolmat ri de albii, defri ri pentru asigurarea
gabaritului de liber trecere;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i metrou,
inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii, ntre inere treceri la nivel, peroane, rampe, cheiuri,
platforme, drenuri, drumuri de acces din infrastructura feroviar i de
metrou;
Realizarea substratului c ii pentru linii de cale ferat - PSS

AF 4635
CRAIOVA, Str. 24 IANUARIE, Nr. 7, nlocuie te AF 2483
25.05.2010
Jude ul DOLJ,
24.05.2015
T/F: 0251/339.564 0723322601

24.05.2013

Produse din piele i din materiale sintetice pentru vehicule feroviare

13.05.2013

Proiectare i consultan

AF 5475
nlocuie te AF 5058
20.06.2012
19.06.2017

19.06.2013

Proiectare, lucr ri de construc ii-montaj, punere n func iune, repara ii i


ntre inere re ele i echipamente de telecomunica ii i date (inclusiv
cabluri i echipamente de transmisiuni prin firbr optic , radio i piloni
de telecomunica ii)

AF 4574
nlocuie te AF 3310
20.04.2010
19.04.2015

19.04.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv


instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;
Proiectare cl diri i instala ii aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale din domeniul feroviar

AF 5470
nlocuie te AF 5079
18.06.2012
17.06.2017

17.06.2013

Lucr ri de construire, reparare, ntre inere, consolidare, modernizare a


tunelurilor, galeriilor de metrou, sta iilor de metrou;
Construc ii, repara ii i consolid ri de terasamente de cale ferat i
ap ri de maluri;
Lucr ri de construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar,
inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

AF 5060
nlocuie te AF 2362
25.05.2011
24.05.2016

24.05.2013

Construc ii-montaj, repara ii, ntre inere a instala iilor SCB

AF 5439
nlocuie te AF 5000
28.05.2012
27.05.2013

27.05.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere, modernizare i reabilitare linii de cale
ferat i de metrou, f
sudarea inelor;
Construc ia,, ntre inerea, repararea, modernizarea i consolidarea
cl dirilor cu specific feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de
gaze naturale;
Lucr ri de decolmatare a albiilor la poduri i pode e, a an urilor i t ieri
de vegeta ie n zona c ii ferate;
Repara ii i ntre inere lucr ri de art din domeniul feroviar;
Protec ie anticorosiv i vopsitorii la construc ii metalice din domeniul
infrastructurii feroviare, inclusiv tablierele metalice i stlpii metalici de
sus inere a traseelor IFTE, SCB, ELF;
Construc ii, lucr ri de ap rare, protej ri i consolid ri terasamente CF;
Construc ii, peroane, cheiuri, rampe, copertine, pasarele, drumuri de
acces;
Construc ii i repara ii treceri la nivel cu calea ferat ;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii-montaj, repara ii i ntre inere instala ii SCB, TTR-Tc, IFTE,
ELF;
Salubrizare (spa ii, sta ii i vagoane) n domeniul feroviar i de metrou;
Deservire i ntre inere dormitoare pentru personal, cl diri
administrative i de exploatare;
Deratizare, dezinsec ie, dezinfec ie;
Tratamente fitosanitare (erbicidare n zona c ii ferate i a unit ilor de
cale ferat );
Proiectare, expertizare i consultan n domeniul infrastructurii
feroviare;
Revizia tehnic a trenurilor n sta ii;
Reparare defecte accidentale la vagoanele de marf

AF 5424
Valabil 1 AN
17.05.2012
16.05.2013

16.05.2013

Extragerea i prelucrarea pietrei sparte pentru balastarea liniilor de cale


ferat

SWIETELSKY CONSTRUC II
FEROVIARE S.R.L.
139.

Valabilitate
viz

BUCURE TI, Sector 1,


Str. Constantin B cescu, nr.14
T/F: 021/411.78.20

TANOPEX S.R.L.
140.

141.

TECNIC CONSULTING
AF 4619
ENGINEERING ROMNIA SRL nlocuie te AF 4190
BUCURE TI, Sector 1, B-dul Dacia
nr.15, Etj.1, Camera E1
T: 021/202.95.90 F: 021/202.95.99

TELELINK SERVICES
ROMNIA S.R.L.
142.

BUCURE TI, Str. Biharia nr. 67-77,


Corp G, etaj 2, camerele 3-18, sect.1
T: 021/405.76.80 F: 021/405.76.82

TERMO CONFORT S.R.L.


143.

BRA OV, B-dul Victoriei, nr. 10, bl.


43, Jude ul BRA OV
T/F: 0268/416.380

TIEFBAU S.R.L.
144.

TIMI OARA, Str. Miori a, nr.10,


bloc 7, parter, Sc.A, ap 3,
Jude ul TIMI
T/F: 0256/434.500

TRANS LINK S.R.L.


145.

BAC U, Str. 9 MAI, Nr. 80,


Jude ul BAC U
T: 0730593494 F: 0234/571.416

TRANSFEROVIAR GRUP S.A.


146.

CLUJ-NAPOCA, Str. Tudor


Vladimirescu, Nr. 2-4, Jude ul CLUJ,
T/F: 0264/403.101

TRANSTRADE S.R.L.
147.

100

Comuna LUPENI, Str. Principal ,


nr.566/A, Jude ul HARGHITA
T/F: 0260/248.263

14.05.2010
13.05.2015

n domeniul infrastructurii feroviare

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER
Autoriza ii de furnizor feroviar i vize periodice eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

AF 4607
nlocuie te AF 4457
06.05.2010
05.05.2015

05.05.2013

AF 5065
nlocuie te AF 1838
31.05.2011
30.05.2016

30.05.2013

Construc ii, repara ii, modernizare i consolidare cl diri cu specific


feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale

VII OARA, Municipiul BISTRI A,


Str. PRINCIPAL , nr. 61/E,
Jude ul BISTRI A-N
UD
T: 0263/233.354; 227.311
F: 0263/226.585; 239.666

AF 4173
nlocuie te AF 2043
03.04.2009
02.04.2014

02.04.2013

Ansambluri, subansambluri i repere din PAFS, pentru material rulant

VECTRA SERVICE S.R.L.

AF 5028
nlocuie te AF 4291
04.05.2011
03.05.2016

03.05.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere poduri i pode e de cale ferat ;
Construc ii pentru consolidarea terasamentelor de cale ferat

24.06.2013

Proiectare i execu ie subtravers ri linii de cale ferat prin foraj


orizontal, inclusiv pentru diametre egale i mai mari de 1000 mm;
Proiectare i execu ie instala ii pentru asigurarea scurgerii apelor
pluviale i drenare n domeniul feroviar i metrou;
Proiectare i construc ii-montaj re ele cabluri electrice de semnalizare i
telecomunica ii;
Proiectare, construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii electrice
de electroalimentare, ELF;
Proiectare, construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii electrice
de energoalimentare, EA;
Proiectare, construc ii-montaj, moderniz ri i repara ii instala ii de
telecomunica ii - TTR, inclusiv fibr optic

AF 4579
nlocuie te AF 3736
22.04.2010
21.04.2015

21.04.2013

ntre inere curent


inelor

AF 5413
07.05.2012
06.05.2017

06.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri cu specific feroviar, inclusiv


instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze naturale;

AF 5080
nlocuie te AF 2940
20.06.2011
19.06.2016

19.06.2013

Uleiuri pentru domeniul transportului feroviar i cu metroul

01.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri, pode e i viaducte de cale


ferat ;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specific feroviar i instala ii
aferente cu excep ia celor de gaze naturale;
Construc ii, repara ii i ntre inere peroane, rampe de
nc rcare/desc rcare, cheiuri, drumuri de acces, pasaje pietonale,
copertine, pasarele;
Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;

BRA OV, Str. H RMANULUI,


Nr. 17E, Jude ul BRA OV,
T: 0268/332.500
F: 0268/311.048
0372871841

UNICON S.A.
149.

Domeniul autorizat
Construc ii, repara ii, consolid ri tuneluri, galerii i sta ii de metrou;
Construc ii, repara ii, ntre inere lucr ri de art din domeniul feroviar;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere linii de cale ferat , f
sudarea inelor;
Construc ii, consolid ri terasamente de cale ferat i ap ri de maluri;
Elemente prefabricate din beton i beton armat cu utiliztare n
infrastructura feroviar ;
Servicii de proiectare, expertizare, consultan n domeniul
infrastructurii feroviare i de metrou

TUNELE S.A.
148.

Valabilitate
viz

BUCURE TI, str. Remus nr. 6,


sector 3
T/F: 021/321.67.17

V.R.G. S.R.L.
150.

151.

RNE TI, Str. CMPULUI, NR.3,


Jude ul BRA OV
T/F: 0268/416.495

VERTA TEL S.R.L.

152.

AF 5480
BUCURE TI, Sector 4, Str. Or tie, nlocuie te AF 4977
25.06.2012
nr. 26, Sector 4
24.06.2017
T: 021/450.39.91 F: 021/450.59.58

VICTORIA CONSTRUCT S.R.L.


153.

RE
A, Str. INDEPENDEN EI,
Nr. 6, Ap. 2,
Jude ul CARA -SEVERIN
T/F: 0255/215.262

VIOSIL INSTALCONSTRUCT
S.R.L.
154.

BUCURE TI, Sector 5, Str. Cozieni,


nr.33, construc iile C1, C2 i C3
T: 021/335.77.95

X-OIL GRUP S.R.L.


155.

PLOIE TI, Str. Alexandru


Dep
eanu, Etaj, Nr. 17,
Jude ul PRAHOVA,
T/F: 0244/591.371 0244/594.904

YNCA TEAM S.R.L.


156.

HUEDIN, P- a Republicii, nr.39,


bloc A1, ap.28, Jude ul CLUJ
T: 0731010921
F: 0372876597

AF 5400
Valabil 1 AN
02.05.2012
01.05.2013

i repara ii periodice linii de cale ferat , f

sudarea

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportte de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

101

ONFR - AFER

Autoriza ii de furnizor feroviar suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000


n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
Crt.

Denumire societate
Adres sediu
Telefon; fax

Serie i nr. AFF/


Eliberare AFF
Valabilitate AFF

ELECTROCERAMICA S.A.
1.

TURDA - str. tefan cel Mare nr. 19,


jude ul Cluj
T:0264/312.350 F:0264/317.045

TUNELE BRA OV S.R.L.


2.

Sat H RMAN, Comuna HARMAN,


Str. ALEEA 14, Nr.14A,
Jude ul BRA OV,
T: 0268/333.034 F: 0368/436.070

DAS ENGINEERING GRUP


SRL
3.

CLUJ-NAPOCA, Str. Decebal,


nr.110, arter, ap.20, Jude ul CLUJ
T/F: 0264/590.430

MATCON HOUSE S.R.L.


4.

CONSTAN A, B-dul Mamaia, Nr. 75,


Bloc LS1, Scara A, Etaj 2, Ap. 6,
Jude ul CONSTAN A,
T/F: 0241/616.560

ROMPLAST DISTRIBUTION
CLF S.R.L.
5.

PITE TI, Str. Abatorului nr.1, (HALA


1), Jude ul ARGE
T/F: 0248/210.233 M: 0735180103

AF 3302
nlocuie te AF 1223
V: AF 5436
26.02.2007
25.02.2012

Valabilitate
viz

Domeniul autorizat

Observa ii

25.02.2012

izolatori din material ceramic electroizolant de joas ,


medie i nalt tensiune;
Aparataj electric de joas i medie tensiune;
Alte produse electroizolante din mase ceramice
speciale.

RETRAS ISF
CLUJ (mai 2012)

01.02.2012

Construc ii, repara ii, ntre inere lucr ri de art n


domeniul feroviar;
Construc ii, repara ii, consolid ri tunelur/galeriilor i
sta ii de metrou;
Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri cu specfic
feroviar i instala iile aferente, cu excep ia celor de
gaze naturale;
Subtravers ri linii de cale ferat ;
Construc ii, repara ii, ntre inere treceri la nivel cu
calea ferat

RETRAS DE
SSILLA
(21.05.2012)

AF 4894
02.02.2011
01.02.2016

01.02.2012

Proiectare, construc ii, repara ii cl diri cu specfic


feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu excep ia
celor de gaze naturale; Construc ii, repara ii i
ntre inere cl diri cu specfic feroviar, inclusiv
instala iile aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale;

AF 5039
nlocuie te AF 3004
16.05.2011
15.05.2016

15.05.2012

Repara ii periodice i ntre inere curent linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

RETRAS LA
SOLICITAREA
SOCIET II
(20.06.2012)

AF 5257
nlocuie te AF 3943
08.12.2011
07.12.2016

07.12.2012

Produse din cauciuc, cauciuc-metal, mase plastice


i metal pentru domeniul feroviar i metrou

SUSPENDAT DE
S.I.T. (16.05.2012)

AF 4893
nlocuie te AF 4458
02.02.2011
01.02.2016

RETRAS ISF
CLUJ (mai 2012)

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii,
Serviciul Subsistem Infrastructur Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER,
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

102

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR - AFER

Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate


a certificatelor de omologare tehnic feroviar eliberate de AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data expir rii


prelungirii

Pl cu e din cauciuc pentru prinderea inei tip


K, tipurile : K49L, K49B, K60L, K60B

1A

135

10.05.2012

durata
nedeterminata

Pl cu e din cauciuc pentru prinderea inei tip


K, tipurile : K49L, K49B, K60L, K60B

1A

136

10.05.2012

09.05.2017

Vagon de dormit tip Z climatizat cu locuri


de dormit pentru trafic intern i
interna ional Seria 70.91

1A

128

31.05.2011

30.05.2012

05.06.2012

30.05.2013

4.

Revizia tehnic general a vagonelor de


vitez i confort sporit Seria 84.96

1A

85

19.04.2011

18.04.2012

11.05.2012

18.04.2013

5.

Modernizarea i repara ia general a


vagoanelor de c tori Seria 19.83
provenite din vagoane seria 19.50/39.50

1A

139

08.06.2011

07.06.2012

06.06.2012

07.06.2013

6.

Modernizarea i repara ia general a


vagoanelor de c tori Seria 20.83
provenite din vagoane seria 20.50

1A

140

08.06.2011

07.06.2012

06.06.2012

07.06.2013

Modernizarea i repara ia general a


vagoanelor de c tori Seria 19.87
provenite din vagoane seria 19.47/19.57

1A

141

08.06.2011

07.06.2012

06.06.2012

07.06.2013

8.

Repara ia periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Uapps, Cod proiect
56200/0

1A

157

24.06.2011

23.06.212

25.06.2012

23.06.2013

9.

Repara ia periodic a vagonului de


marf pe boghiuri H, Seria Tals, cod
proiect 701-00.I

1A

159

28.06.2011

27.06.2012

25.06.2012

27.06.2013

10.

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat - Cariera SURDUC-BANAT,
jude ul CARA -SEVERIN

2B

147

21.05.2012

20.05.2017

11.

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat - Cariera SURDUC-BANAT,
jude ul CARA -SEVERIN

2B

148

21.05.2012

durata
nedeterminata

12.

Repara ie periodic la vagon


autodesc rc tor seria Fals, cod proiect
485.00/0M-00, 44500/0 i DC-0.I

1A

127

02.05.2012

01.05.2017

13.

Repara ia periodic a vagoanelor de


marf pe 4 osii seria Eaos proiect C438

1A

128

02.05.2012

01.05.2017

Repara ia periodic a vagoanelor de


marf pe 4 osii seria Eaos proiect
47300/0 i 47300/I

1A

129

02.05.2012

01.05.2017

15.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Eas, cod proiect 3 Fwg
066.0.01.000.002

1A

154

24.05.2012

durata
nedeterminata

16.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Eas, cod proiect 3 Fwg
066.0.01.000.002

1A

155

24.05.2012

23.05.2017

1A

179

25.06.2012

24.06.2017

1A

180

25.06.2012

24.06.2017

1.
ARTEGO S.A. TRGU JIU
2.
3.

7.

ASTRA VAGOANE C
S.A. ARAD

TORI

ATELIERELE CFR GRIVI A


S.A. BUCURE TI

BANAT MINERAL GROUP


S.R.L. RE
A

14.

17.
18.

BEGA REPARA II VAGOANE


S.A. TIMI OARA

Repara ii planificate tip RR, RG la


CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU locomotiva electric de 5100 kW
CRAIOVA
Repara ii planificate tip RR, RG la
locomotiva diesel electric de 2100 CP

19.

CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU Repara ia periodic a vagonului de


SIMERIA
marf seria Tals Proiect MVA 41.00

1A

138

14.05.2012

13.05.2017

20.

Repara ie periodic a vagonului de


marf seria Eacs proiect 03MVA-00

1A

139

14.05.2012

13.05.2017

21.

Repara ie capital a vagoanelor de


CFR IRLU S.A. - SEC IA IRLU marf seria Uaai cu 20 osii proiect 65 D
SIMERIA Atelierul Caransebe 3069-0/a

1A

140

14.05.2012

13.05.2017

22.

Repara ie capital a vagoanelor de


marf seria Uaai cu 20 osii proiect 65 D
3069-0/a

1A

141

14.05.2012

durata
nedeterminata

23.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


PALAS

Repara ie periodic la vagonul cistern


pe 4 osii, capacitate 73 mc, cod proiect
MVA-16.00

1A

145

18.05.2012

17.05.2013

24.

CFR SIRV M
TI

Repara ie periodic a vagoanelor de


marf , Seria Uacs, Cod proiect RVG
12.00/A

1A

185

27.06.2012

26.06.2013

25.

COMPANIA INDUSTRIAL
GRIVI A S.A. CHITILA

Repara ie capital cu reabilitare la


drezinele de cale tip DC

1A

184

27.06.2012

26.06.2017

TI S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

103

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data expir rii


prelungirii

26.

COMPANIA INDUSTRIAL
GRIVI A S.A. CHITILA

Repara ie capital cu reabilitare la


remorca tip RDC

1A

186

27.06.2012

26.06.2013

27.

DUNAPREF CARIERE S.R.L.


NICULI EL

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , Cariera Niculi el, Jude ul
Tulcea

2B

156

25.05.2012

24.05.2017

1A/1B

170

06.06.2012

05.06.2017

1B

171

06.06.2012

05.06.2017

28.
29.
30.
31.

ELECTROAPARATAJ
TRAC IUNE S.R.L.
MALU MARE
ELECTROMAGNETICA S.A.
BUCURE TI

32.
EXCAV-PROD S.R.L.
AR
33.

34.

ICPE SAERP S.A.


BUCURE TI
36.

38.

Contactoare electropneumatice
Releu de prag tip PIC-1 PS-80 467

1A

176

11.06.2012

durata
nedeterminata

Releu de prag tip PIC-1 PS-80 467

1A

175

11.06.2012

10.06.2017

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , Cariera Valea Rugului,
Jude ul Cara -Severin

2B

151

23.05.2012

durata
nedeterminata

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


cale ferat , Cariera Valea Rugului,
Jude ul Cara -Severin

2B

152

23.05.2012

22.05.2017

2B

167

01.06.2012

31.05.2013

Echipament comand , control i


diagnoz pentru instala ia de
condi ionare a aerului de pe vagoanele
de c tori

2A

123

02.05.2012

durata
nedeterminata

Echipament comand , control i


diagnoz pentru instala ia de
condi ionare a aerului de pe vagoanele
de c tori

2A

124

02.05.2012

01.05.2017

Compensator de dilatare

1B

181

25.06.2012

24.06.2017

Furtunuri hidraulice pentru locomotive

1B

182

25.06.2012

24.06.2017

Sisteme de membrane bituminoase


GENERAL MEMBRANE S.R.L.
pentru hidroizola ii cu utilizare n
BUZ U
infrastructura feroviar

35.

37.

Butoane pentru LDE

IPSAR S.R.L.
LENII DE MUNTE

Repara ie periodic la vagoanul de


marf pe 4 osii, seria Tals, cod proiect
FWG 963.0.01.000.001

1A

125

02.05.2012

durata
nedeterminata

40.

Repara ie periodic la vagoanul de


marf pe 4 osii, seria Tals, cod proiect
FWG 963.0.01.000.001

1A

126

02.05.2012

01.05.2017

41.

Sisteme alchido - melaminice de


protec ie anticorosiv seria email E500

2B

187

29.06.2012

durata
nedeterminata

Sisteme alchido - melaminice de


protec ie anticorosiv seria EMAIL E500

2B

188

29.06.2012

28.06.2017

Sistem alchidic de protec ie anticorosiv


seria EMAIL E572

2B

189

29.06.2012

durata
nedeterminata

Sistem alchidic de protec ie anticorosiv


seria EMAIL E572

2B

190

29.06.2012

28.06.2017

39.
IRV CARANSEBE S.A.
CARANSEBE

42.
43.

IZOCOLOR 92 PROD S.R.L.


BUCURE TI

44.
45.

Piatr spart pentru balastarea liniilor de


IZOMETAL-MAGELLAN S.R.L.
cale ferat Cariera LIPOVA FNTIMI OARA
RADNU A, Jude ul ARAD

2B

157

28.05.2012

27.05.2013

46.

LOGIC IT CONSULT S.R.L.


BUCURE TI

2B

142

14.05.2012

13.05.2013

Sistem i instala ii de acces al c


- taxare automat

torilor

47.

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, Seria Fals, cod proiect 1 Fwg
175.0.01.000.001

1A

137

14.05.2012

13.05.2013

48.

Repara ii planificate tip RR, RG i lucr ri


de rennoire (mbun
ire) la locomotive
electrice LE 2940 kW, Seria 25 500

1A

173

06.06.2012

05.06.2014

49.

Repara ii planificate tip RR, RG i lucr ri


de rennoire (mbun
ire) la rama
electric reversibil tip RIO/RIB
compus din remorci tip ZRBx, ZRBz,
ZRBDx, ZRABz, ZRABDz, ZRAB,
ZRBD, ZRABD

1A

174

06.06.2012

05.06.2014

50.

Repara ii planificate tip RR la


locomotivele diesel hidraulice
de 1250 CP

1A

177

25.06.2012

24.06.2013

51.

Travers monobloc de beton


precomprimat pentru linii cu ecartament
normal i sistem de prindere indirect ,
tip K i VOSSLOH KS a inei

1A

168

05.06.2012

04.06.2017

Travers monobloc de beton


precomprimat pentru linii cu ecartament
larg i nc lecat i sistem de prindere
indirect , tip K i VOSSLOH KS a inei

1A

169

05.06.2012

04.06.2017

MARUB S.A. BRA OV

PREBET AIUD S.A. AIUD


52.

104

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data expir rii


prelungirii

53.

RELOC S.A. CRAIOVA

Repara ie general (RG) cu


modernizare la automotoarele pe 4 osii
Seria 700

1A

415

23.12.2010

22.12.2011

28.06.2012

54.

REMARUL 16 FEBRUARIE
S.A. CLUJ - NAPOCA

Repara ii planificate tip RR, RG la


locomotiva diesel electric de 2100 CP

1A

172

06.06.2012

05.06.2017

55.

REVA S.A. SIMERIA

Repara ie periodic la vagonul de marf


pe 4 osii, seria Eanos,
cod Proiect RVG 01.00

1A

178

25.06.2012

24.06.2013

Baterii de acumulatoare cu plumb 12V320Ah TERRA 2S pentru pornirea


motoarelor diesel de pe locomotive

1B

143

15.05.2012

durata
nedeterminata

Baterii de acumulatoare cu plumb 12V320Ah TERRA 2S pentru pornirea


motoarelor diesel de pe locomotive

1B

144

15.05.2012

14.05.2017

Instala ie de semnalizare automat a


trecerii la nivel cu calea ferat

1A

132

04.05.2012

03.05.2013

Baterii 12 V - 225 Ah pentru


automotoarele Desiro SR 20 D

1B

183

27.06.2012

26.06.2013

Baterie de acumulatoare cu gel, tip 6 V,


385 Ah, pentru vagoane de c tori

2A

123

30.05.2011

29.05.2012

24.05.2012

Repara ie planificat tip RR la


locomotiva diesel hidraulic de 180 CP

1A

133

08.05.2012

07.05.2013

Repara ie planificat tip RR la


locomotiva diesel hidraulic de 240 CP

1A

134

08.05.2012

07.05.2013

TURN TORIA CENTRAL


ORION S.A. CMPINA

Semifabricat turnat pentru crapodin


inferioar desen MD.104-03-01-28/PT

1A

146

18.05.2012

17.05.2017

VAE APCAROM S.A. BUZ U

Aparate de compensare ACP 60E1


(49E1, R65)-R340, D=200600 mm,
pentru poduri cu traverse din lemn

1A

48

11.03.2011

10.03.2012

06.06.2012

65.

Schimb tor simplu de cale S 49 - 300 1/9 Af, ec. 1435 mm, MTL

1A

114

02.05.2012

durata
nedeterminata

66.

Schimb tor simplu de cale S 60E1-3001:9 Af, Ec. 1435 mm

1A

115

02.05.2012

durata
nedeterminata

67.

Schimbator simplu de cale S 60E1-7601/14, Af, IVM, Ec. 1435 mm, MTB

1A

116

02.05.2012

durata
nedeterminata

68.

Schimbator simplu de cale S 60 E1-7601/14, Af, IT, Ec, 1435 mm, MTB

1A

117

02.05.2012

durata
nedeterminata

69.

Schimb tor de cale S 60-300-1/9, Af


U.I.C. 60, FmT+DAA, Oa, CsU, Pe, JIL,
Ec 1435 mm, PR 2264-0

1A

118

03.05.2012

durata
nedeterminata

70.

Fix tor de macaz cu cleme autoreglabil


tip TEMPFLEX dispozitiv ajut tor de
manevrare cu arc tip VAE

1A

119

03.05.2012

durata
nedeterminata

71.

Fix tor de macaz cu cleme


TJD 49-190-1:9

1A

120

03.05.2012

04.09.2016

Cupoane de racordare

1A

121

03.05.2012

07.09.2016

56.
ROMBAT S.A. BISTRI A
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

72.

SPIACT S.A. GALA I

START ENERGIA S.R.L.


BUCURE TI

TRANSTEHNIC S.R.L.
BR ILA

VOESTALPINE VAE
APCAROM S.A. BUZ U

22.12.2012

29.05.2013

10.03.2013

73.

Sistem de prindere elastic indirect cu


cleme PANDROL Seria "e" 2000

1A

122

03.05.2012

durata
nedeterminata

74.

Schimb tor simplu de cale S 49-5001:12 Af, Ec. 1435 mm MTB

1A

130

03.05.2012

02.05.2017

75.

Schimb tor simplu de cale S 49-5001:12 Af, Ec. 1435 mm MTB

1A

131

03.05.2012

durata
nedeterminata

76.

Schimb tor simplu de cale S 60-300-1:9


Af, Ec.1435 mm

1A

149

23.05.2012

22.05.2017

77.

Schimb tor simplu de cale S 60-300-1:9


Af, Ec. 1435 mm

1A

150

23.05.2012

22.05.2017

78.

Schimb tor simplu de cale S 60-1200-1:


18,5, Af, EC. 1435 mm

1A

153

23.05.2012

22.05.2017

79.

Schimb tor simplu de cale S 60-7601:14 Af, Ec. 1435 mm

1A

164

29.05.2012

28.05.2017

80.

Schimb tor simplu de cale S60-760-1:14


Af, Ec. 1435 mm

1A

165

29.05.2012

28.05.2017

Ap toare din polietilen pentru ina a


III-a

1B

166

31.05.2012

30.05.2017

Ulei multigrad aditivat pentru motoare tip


X OIL M25W40 SUPER 3

1B

158

29.05.2012

durata
nedeterminata

Ulei multigrad aditivat pentru motoare tip


X OIL M25W40 SUPER 3

1B

159

29.05.2012

28.05.2017

Ulei mineral pentru lag re tip ulei X OIL


LDE

1B

160

29.05.2012

durata
nedeterminata

81.

VULCISPAS S.R.L.
ALEXANDRIA

82.
83.
84.

X OIL GRUP S.R.L. PLOIE TI

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

105

ONFR AFER
Certificate de omologare tehnic feroviar i prelungirea termenelor de valabilitate a certificatelor de omologare tehnic feroviar
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT

Nr.
crt.
OT

Denumire
agent economic

85.
86.

X OIL GRUP S.R.L. PLOIE TI

87.

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data expir rii


prelungirii

Ulei mineral monograd de transmisie tip


ulei X OIL T90 EP2

1B

162

29.05.2012

durata
nedeterminata

Ulei mineral monograd de transmisie tip


ulei X OIL T90 EP2

1B

163

29.05.2012

28.05.2017

Ulei mineral pentru lag re tip ulei X OIL


LDE

1B

161

29.05.2012

28.05.2017

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER

Certificate de omologare tehnic suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000


n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
OT

Certificat de omologare tehnic feroviar seria OT


Denumire
agent economic

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

03.09.2001

03.09.2006

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 119/2012

339

10.12.2008

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 117/2012

1A

244

10.04.2003

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 114/2012

Schimbator simplu de cale S


60E1-760-1/14, Af, IVM, Ec. 1435
mm, MTB

1A

340

10.12.2008

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 117/2012

5.

Schimbator de cale S 60-300-1-9,


Af U.I.C. 60, FmT+DAA, Oa,
CsU,Pe, JIL, Ec 1435 mm, PR
2264-0

1A

104

07.07.2000

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 118/2012

6.

Fix tor de macaz cu cleme TJD


49-190-1:9

1A

275

05.09.2011

04.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 120/2012

7.

Cupoane de racordare

1A

282

08.09.2011

07.09.2016

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 121/2012

8.

Sistem de prindere elastic


indirect cu cleme PANDROL
Seria "e" 2000

1A

307

10.10.2011

durata
nedeterminata

RETRAS I
NLOCUIT CU
OT 122/2012

Domeniul

Clasa
risc

1.

Fix tor de macaz cu cleme


autoreglabil tip TEMPFLEX
dispozitiv ajut tor de manevrare cu
arc tip VAE

1A

261

2.

Schimbator simplu de cale S 60


E1-760-1/14, Af, IT, Ec, 1435 mm,
MTB

1A

3.

Schimb tor simplu de cale S 49 300 - 1/9 Af, ec. 1435 mm, MTL

4.
VAE APCAROM S.A.
BUZAU

Num r Data emiterii

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare


eliberate de AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT
1.
2.

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic
ABB S.R.L. BUCURE TI,
ABB FRANCE

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Contactoare

1B

428

16.05.2011

15.05.2012

21.06.2012

15.05.2014

ntreruptoare automate

1B

427

16.05.2011

15.05.2012

21.06.2012

15.05.2014

2A

700

14.06.2012

13.06.2014

Domeniul

3.

ABED NEGO COM S.R.L.


ORADEA

Construc ii, repara ii, ntre inere i


moderniz ri cl diri cu specific feroviar
i instala iile aferente, cu excep ia celor
de gaze naturale

4.

ACCIONA INGENIERIA S.A.


SPANIA

Proiectare i consultan n domeniul


infrastructurii feroviare i de metrou

1A

595

18.05.2012

17.05.2013

5.

AKTOR S.A. GRECIA

Lucr ri de construc ii-montaj, punere n


func iune i repara ii capitale pentru
instala ii de ventila ie i climatizare

1A

578

15.05.2012

14.05.2013

106

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

6.

7.

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

AKTOR S.A. GRECIA

AKTOR TECHNICAL
SOCIETE ANONYME
(AKTOR S.A.) GRECIA

8.
9.
10.

ALMIG ROMNIA S.R.L. BAIA


MARE, ALMIG
KOMPRESSOREN GmbH
GERMANIA

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Lucr ri de construc ii-montaj, punere n


func iune i repara ii capitale pentru
instrala ii de detec ie, semnalizare i
stingere a incendiilor

1A

579

15.05.2012

14.05.2013

Construc ii linii de metrou n execu ie


mecanizat , fprp sudarea inelor (cale
de rulare cu suprastructur de piatr
spart i traverse de lemn i cale de
rulare cu traverse de beton pe funda ie
de beton)

1A

552

16.05.2012

15.05.2013

Construc ia, repararea, modernizarea,


consolidarea cl dirilor pentru metrou i
instala iile aferente

2A

553

16.05.2012

15.05.2013

Compresor cu piston tip HL 101523

1A

672

07.06.2012

06.06.2013

Compresoare elicoidale TRACK AIR cu


motoare electrice (TA 5-E, TA11-E, TA
18-E, TA 22-E)

1A

673

07.06.2012

06.06.2014

11.

ALSTOM GRID ROMNIA


S.R.L. BUCURE TI

Comercializare echipamente electrice


de medie i nalt tensiune - ALSTOM
i SCHNEIDER ELECTRIC

1A

695

13.06.2012

12.06.2013

12.

ALSTOM GRID ROMNIA


S.R.L. BUCURE TI, ALSTOM
GRID ROMNIA GmbH
GERMANIA

ntreruptor nalt tensiune cu camer de


stingere n SF6

2A

554

11.05.2012

10.05.2014

13.

Lucr ri de montaj ina a 3-a de metrou

1A

585

16.05.2012

15.05.2013

14.

Lucr ri de construc ii-montaj a


instala iilor de ceasoficare

1B

586

16.05.2012

15.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj a


instala iilor de ventila ie

2A

587

16.05.2012

15.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri i repara ii a instala iilor de
energoalimentare

1A

358

02.05.2011

01.05.2012

10.05.2012

01.05.2014

Conectori pentru re eaua electric


feroviar

1A

434

16.05.2011

15.05.2012

11.05.2012

15.05.2014

Unitate de generare i tratare a aerului


comprimat tip D-4-AS

1A

662

05.06.2012

04.06.2013

Panou de frn tip POLI K-393.351 13

1A

663

05.06.2012

04.06.2013

15.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI

16.

17.

18.
19.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, OSVALDO
CARIBONI LECCO SPA
ITALIA
ALSTOM TRANSPORT S.A.
BUCURE TI, POLI
CONSTRUZIONE MATERIALI
TRAZIONE S.R.L. Cremona
ITALIA

20.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, SCHERON S.A.
GENEVA

Contactoare electromagnetice
SECHERON tip BMS 08.08

1B

682

11.06.2012

10.06.2013

21.

ALSTOM TRANSPORT S.A.


BUCURE TI, WESTBERGA
INDUSTRI AKTIEBOLAG
SUEDIA

Fereastra rabatabila pentru flota


BOMBARDIER

2A

38

27.01.2010

26.01.2012

10.05.2012

26.01.2017

Furnizarea de studii de impact i


monitorizare a factorilor de mediu,
pentru domeniul infrastructurii feroviare

2A

660

19.07.2011

18.07.2012

27.06.2012

18.07.2014

Furnizarea de studii topografice,


geodezice, geologice, geotehnice,
hidraulice i hidrologice pentru domeniul
infrastructurii feroviare

1B

659

19.07.2011

18.07.2012

27.06.2012

18.07.2014

Construc ii, repara ii, moderniz ri,


consolid ri, reabilit ri i ntre inere
tuneluri de cale ferat i de metrou,
galerii i sta ii de metrou

1A

588

17.05.2012

16.05.2013

Refac ia liniilor de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

716

20.06.2012

12.05.2014

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

717

20.06.2012

12.05.2014

Roat monobloc

1A

644

30.05.2012

29.05.2013

Osie ax

1A

658

05.06.2012

04.06.2013

Roat monobloc

1A

643

30.05.2012

29.05.2013

22.
AQUAPROIECT S.A.
BUCURE TI
23.

24.

ARCADA COMPANY S.A.


GALA I

25.
ASICAR S.R.L. ZAL U
26.
27.

28.

29.

ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE
FERROCARRILES SA
SPANIA
ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
VAGONOREMONTEN
ZAVOD-99 AD KOLOWAG
BULGARIA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

107

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

30.

31.
32.

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic
ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
VAGONOREMONTEN
ZAVOD-99 AD KOLOWAG
BULGARIA
ASTRA VAGOANE
TORI S.A. ARAD,
VALDUNES FRAN A

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Osie ax

1A

685

12.06.2012

11.06.2013

Roat monobloc

1A

642

30.05.2012

29.05.2013

Domeniul

Osie ax

1A

645

30.05.2012

29.05.2013

Repararea osiilor montate cu nlocuire


de elemente componente (bandaje, ro i,
discuri de frn , osie ax)

1A

604

18.05.2012

17.05.2013

Revizia periodic a vagoanelor de


tori seria 19.56

1A

762

27.06.2012

26.06.2014

35.

Revizia tehnic general a vagoanelor


Business seria 86.76

1A

256

06.05.2010

05.05.2012

03.05.2012

05.05.2014

36.

Revizia tehnic general a vagoanelor


Business seria 85.76

1A

255

06.05.2010

05.05.2012

03.05.2012

05.05.2014

Salubrizare vagoane de c

33.
34.

ATELIERELE CFR GRIVI A


S.A. BUCURE TI

37.

2A

557

14.05.2012

25.04.2014

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

648

31.05.2012

25.04.2014

Dezinsec ie, dezinfec ie, deratizare

2A

649

31.05.2012

25.04.2014

40.

BEGA REPARA II VAGOANE


S.A. TIMI OARA

Repararea defectelor accidentale (DA)


la vagoane de marf

1A

758

27.06.2012

26.06.2014

41.

C.D.C. EXPEDITION S.R.L.


BRA OV

Proiectare n domeniul feroviar specialitatea instala ii SCB

1A

241

29.03.2011

28.03.2012

04.05.2012

28.03.2014

CARMENSIMI GRUP S.R.L.


PLOIE TI

Reprofilarea suprafe elor de rulare de la


ro ile osiilor montate pentru vehiculele
feroviare

1A

592

17.05.2012

16.05.2013

43.

Construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, copertine, pasje, tuneluri
pietonale, cheiuri i rampe n sta iile de
cale ferat

1A

754

27.06.2012

26.06.2013

44.

Construc ii, repara ii i ntre inere


terasamente de cale ferat i ap ri de
maluri, inclusiv lucr ri de protec ia
mediului

1A

755

27.06.2012

26.06.2013

45.

Construc ii, repara ii i ntre inere treceri


la nivel cu calea ferat

1A

753

27.06.2012

26.06.2013

46.

Construc ii, repara ii, reabilit ri,


consolid ri i ntre inere tuneluri de cale
ferat , galerii i sta ii de metrou

1A

751

27.06.2012

26.06.2013

47.

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale ferat

1A

752

27.06.2012

26.06.2013

Repararea defectelor accidentale (DA)


la vagoane de marf

1A

637

28.05.2012

27.05.2014

Revizii planificate tip PTAE (PTH3),


R15, RI, RT, R1, R2, 2R2 i repara ii
accidentale tip RIT, RIR, RAD, RA la
locomotive diesel electrice de 1250 CP

1A

723

20.06.2012

19.06.2014

Revizii planificate tip PTAE, RAC, RT,


R1, R2 i repara ii accidentale tip RIT,
RIR, RAD, RA la locomotiva electric de
6600 kW tiristorizat

1A

765

29.06.2012

28.06.2014

38.

AVIGALL S.R.L. IA I

39.

42.

CEPRINI CONSTRUZIONI
S.R.L. ITALIA

48.

CFR IRLU S.A.


SEC IA IRLU ADJUD

49.
CFR IRLU S.A.
SEC IA IRLU BUZ U
50.

tori

51.

CFR IRLU S.A. - SEC IA


IRLU CRAIOVA (INCLUSIV
Punctele de lucru RO IORI i
PIATRA OLT)

Revizii planificate tip PTAE (PTH3),


R15, RI, RT, R1, R2, 2R2 i repara ii
accidentale tip RIT, RIR, RAD, RA la
locomotive diesel electrice de 1250 CP

1A

298

19.05.2010

18.05.2012

11.06.2012

18.05.2014

52.

CFR IRLU S.A. - SEC IA


IRLU PALAS CONSTAN A
Punctul de lucru Fete ti

Revizii planificate tip PTAE, RAC, RT,


R1, R2 i repara ii accidentale tip RIT,
RIR, RAD, RA la locomotiva electric de
6600 kW tiristorizat

1A

764

28.06.2012

27.06.2014

Revizii planificate tip RI (PTAE), R15,


RT, R1, R2, 2R2 i repara ii accidentale
tip RIT, RIR, RAD, RA la locomotiva
diesel hidraulic de 1250 CP
modernizat cu remotorizare la 1360
CP

1A

563

14.05.2012

13.05.2014

Revizii planificate tip PTAE, RAC, RT,


R1, R2 i repara ii accidentale tip RIT,
RIR, RAD, RA la locomotiva electric de
6600 kW tiristorizat

1A

612

23.05.2012

22.05.2014

Bandaje brut laminate din o el B6T,


842, 936, i 1086

1A

388

24.06.2010

23.06.2012

22.06.2012

23.06.2014

53.
CFR IRLU S.A.
SEC IA IRLU PA CANI
54.

55.

108

CFR IRLU S.A. BUCURE TI,


BONATRANS GROUP a.s.
CEHIA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

56.

CFR IRLU S.A. BUCURE TI,


EURO METALL Kft UNGARIA

Sabo i de frn pentru vagoane, tip


P10, m rimea S1, S2, S3

1A

584

18.05.2012

17.05.2014

57.

CFR IRLU S.A. BUCURE TI,


TRELLEBORG INDUSTRIAL
AB SUEDIA

Elemente elastice metal-cauciuc tip


jum tate clepsidr (HALF
HOURGLASS) din componen a
suspensiei secundare LDE 2100 CP

1A

623

24.05.2012

23.05.2014

Revizia intermediara a franei (RIF) la


vagoane de marf

1A

745

25.06.2012

24.06.2014

Revizia rul rii (RRu) la vagoane de


marf

1A

746

25.06.2012

24.06.2014

58.
59.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


BARBO I

60.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


BARBO I TRIAJ

Repararea defectelor accidentale (DA)


la vagoane de marf

1A

747

25.06.2012

24.06.2014

61.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


PALAS CONSTAN A

Revizia rul rii (RRu) la vagoane de


marf

1A

739

22.06.2012

21.06.2014

62.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


RO IORI LINIA DE
REPARATII PIATRA OLT

Revizia rul rii - RR - la vagoanele de


marf

1A

757

27.06.2012

26.06.2014

Revizia rularii - RR - la vagoanele de


marfa

1A

651

31.05.2012

30.05.2014

Revizia intermediara a franei - RIF la


vagoanele de marfa

1A

652

31.05.2012

30.05.2014

Repara ie periodic la boghiurile


DIAMOND pe rulmen i utilizate pentru
transpunerea vagoanelor de ecartament
larg (1524 mm) pe ecartament normal
(1435 mm)

1A

653

31.05.2012

30.05.2014

66.

Repara ii defecte accidentale (DA) la


vagoanele de marf

1A

683

11.06.2012

10.06.2014

67.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


2R2, R3, repara ii accidentale, lucr ri de
pregatiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
diesel electrice de 2100 CP

1A

605

21.05.2012

20.05.2014

68.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


repara ii accidentale, lucr ri de preg tiri
pentru iarn i lucr ri la instala iile
modernizate la locomitivele tip LE 5100
kW

1A

606

21.05.2012

20.05.2014

69.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


2R2, repara ii accidentale, lucr ri pentru
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
diesel hidraulice de 1250 CP

1A

545

10.05.2012

09.05.2014

70.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


2R2, repara ii accidentale, lucr ri pentru
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
diesel electrice de 2100 CP

1A

546

10.05.2012

09.05.2014

71.

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


2R2, R3, repara ii accidentale, lucr ri de
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotive
diesel electrice de 2100 CP

1A

549

11.05.2012

10.05.2014

Revizii planificate tip PTH3, RT, R1, R2,


2R2, repara ii accidentale, lucr ri de
preg tiri pentru iarn i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotive
diesel hidraulice de 1250 CP

1A

550

11.05.2012

10.05.2014

63.
64.

65.

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


SUCEAVA

CFR IRV S.A. - SEC IA IRV


SUCEAVA

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. IA I

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. SATU MARE


(INCLUSIV POST DE LUCRU
JIBOU)

CFR SCRL BRA OV S.A. SEC IA R.L. SIBIU


72.

73.

CHIMCOMPLEX S.A. ONE TI

Revizia intermediar a frnei (RIF) la


vagoane de marf

1A

650

31.05.2012

30.05.2014

74.

CMR DUMA INVEST S.R.L.


BUCURE TI

Intermedierea furniz rii


subansamblurilor i pieselor de schimb
provenite din dezmembrarea
vagoanelor casate

1A

619

24.05.2012

23.05.2014

75.

COIFER IMPEX S.R.L.


BUCURE TI, Punctul de lucru
lenii de Munte

Structuri i confec ii metalice poduri i


pode e de cale ferat

1A

671

08.06.2012

07.06.2013

Lucr ri de construc ii i moderniz ri la


instala ii SCB

1A

303

21.05.2010

20.05.2012

17.05.2012

20.05.2014

Lucr ri de ntre inere i repara ii la


instala iile SCB

1A

304

21.05.2010

20.05.2012

17.05.2012

20.05.2014

Construc ii, repara ii i moderniz ri


instala ii TTR

1A

386

09.05.2011

08.05.2012

10.05.2012

08.05.2014

76.
77.
78.

COMPANIA CONSTRUC II
FEROVIARE S.A.
CMPULUNG
MOLDOVENESC

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

109

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

79.

COMPANIA CONSTRUC II
FEROVIARE S.A.
CMPULUNG
MOLDOVENESC

Construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, copertine, cheiuri, rampe,
tunele pietonale, drumuri de acces

1A

440

18.05.2011

17.05.2012

11.05.2012

17.05.2014

80.

COMPLEXUL ENERGETIC
TURCENI S.A. TURCENI

Revizii tip RI (PTh3), RT la locomotivele


diesel electrice de 2100 CP

1A

504

03.05.2012

02.05.2014

81.

CONFOREST S.A. BRA OV

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale ferat

1A

543

10.05.2012

09.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale pentru instala iile de
semnalizare, centralizare, bloc (SCB)

1A

664

05.06.2012

04.06.2013

83.

Lucr ri de ntre inere i repara ii curente


pentru instala iile de semnalizare,
centralizare, bloc (SCB)

1A

665

05.06.2012

04.06.2013

84.

Construc ii, repara ii, ntre inere


terasamente de cale ferat

1A

725

20.06.2012

19.06.2014

ntre inere curent i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

726

20.06.2012

19.06.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i
instala iileaferente, cu excep ia celor de
gaze naturale

2A

226

29.03.2011

28.03.2012

15.05.2012

28.03.2014

82.
CONS ELECTRIFICAREA
INSTAL S.R.L. TIMI OARA

85.

CONSTRUC II C I FERATE
S.A. SIBIU

86.

87.

CONSTRUC II COMPLEXE
BUZ U S.A. BUZ U

Construc ii, repara ii i revizii poduri i


pode e de cale ferat

1A

537

10.05.2012

31.03.2014

88.

CONSTRUC II FEROVIARE
GALA I S.A. GALA I

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

718

19.06.2012

29.04.2014

89.

CONSTRUC II FEROVIARE
MOLDOVA S.A. IA I

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri i repara ii capitale instala ii
SCB

1A

542

10.05.2012

09.05.2014

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat f
sudarea inelor

1A

628

25.05.2012

24.05.2014

Refac ii linii de cale ferat , f


inelor

sudarea

1A

625

25.05.2012

24.05.2014

Lucr ri de ntre inere tehnic


a instala iilor SCB

i reparare

1A

742

28.06.2010

27.06.2012

25.06.2012

27.06.2014

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii


capitale i moderniz ri instala ii SCB

1A

741

28.06.2010

27.06.2012

25.06.2012

27.06.2014

Repara ii capitale linii de cale ferat ,


sudarea inelor

1A

719

20.06.2012

19.06.2014

Construc ii, repara ii poduri i viaducte


de cale ferat

1A

720

20.06.2012

19.06.2014

Construc ii, repara ii, ntre inere,


consolidare, modernizare tunele galerii
i sta ii de metrou

1A

632

29.05.2012

28.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere


terasamente CF i ap ri de maluri

1A

633

29.05.2012

28.05.2013

Proiectare i consultan n domeniul


infrastructurii feroviare i de metrou

1A

634

29.05.2012

28.05.2013

Construc ii, repara ii i ntre inere linii de


cale ferat , f
sudarea inelor

1A

635

29.05.2012

28.05.2013

Repara ii i ntre inere poduri i pode e


de cale ferat

1A

693

13.06.2012

12.06.2014

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

694

13.06.2012

12.06.2014

Tratamente fitosanitare (erbicidare)

2A

624

24.05.2012

23.05.2013

Dezinsec ie, deratizare, dezinfec ie

2A

435

18.05.2011

17.05.2012

17.05.2012

17.05.2013

90.
91.
92.

CONSTRUC II FEROVIARE
MURE S.A. TRGU MURE

93.
94.
95.

CONSTRUC II FEROVIARE
S.R.L. ONE TI

96.
97.
98.

CONSTRUZIONI LINEE
FERROVIARIE S.P.A.
BOLOGNA

99.
100.
101.

CONTRANS IMPEX S.R.L.


DROBETA TURNU SEVERIN

102.
103.

CORAL IMPEX S.R.L.


PLOIE TI

104.

Tratamente fitosanitare (erbicidare)

2A

436

18.05.2011

17.05.2012

17.05.2012

17.05.2013

105.

Cur area i sp larea locomotivelor

2B

610

22.05.2012

28.01.2014

Deservire i ntre inere dormitoare


pentru personal, cl diri administrative i
de exploatare

2A

675

08.06.2012

24.06.2014

107.

Protec ii anticorosive la construc ii


metalice cu specific feroviar

1A

643

14.07.2011

13.07.2012

22.06.2012

13.07.2014

108.

Decolmat ri de albii la poduri i pode e


de cale ferat , an uri, rigole, drenuri i
ieri de vegeta ie pentru asigurarea
gabaritului de liber trecere i vizibilit ii
semnalelor

2B

644

14.07.2011

13.07.2012

22.06.2012

13.07.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere


terasamente de cale ferat i ap
maluri

1A

648

15.07.2011

14.07.2012

22.06.2012

14.07.2014

106.

109.

110

COSMIN COMPANY S.R.L.


IA I

CRISENI S.R.L. VAMA

ri de

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

110.

111.

CRISENI S.R.L. VAMA

112.

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

647

15.07.2011

14.07.2012

22.06.2012

14.07.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri


i pode e de cale ferat

1A

649

15.07.2011

14.07.2012

22.06.2012

14.07.2013

Construc ii, repara ii, consolid ri,


moderniz ri i ntre inere tunele, galerii
i sta ii de metrou

1A

732

22.06.2012

21.06.2013

113.

DARIA CONST S.R.L.


NEGRE TI OA

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile LC 25 kV, 50 Hz

1A

593

17.05.2012

16.05.2013

114.

DB SCHENKER RAIL
ROMNIA S.R.L.
BUCURE TI, UZINA
OCTOMBRIE RO U URSS

Locomotiv diesel electric de 1700 kW

1A

744

25.06.2012

24.06.2014

115.

DELTA SERV S.R.L.


CLUJ-NAPOCA

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

536

14.05.2012

19.04.2014

116.

DERMAT CONS S.R.L.


CHITILA

Colectare i evacuare gunoi din sta iile


de cale ferat i linii curente

2A

626

25.05.2012

04.03.2014

117.

DIMMS CONTROL S.p.A.


ITALIA

ncerc ri i determin ri n laborator i n


SITU

2A

657

05.06.2012

15.02.2014

118.

DUAL MAN S.R.L.


BUCURE TI

Protec ii anticorosive la structuri


metalice prin zincare termic

1A

627

25.05.2012

24.05.2014

Lucr ri de construc ii-montaj sisteme de


control acces i taxare automat

2B

594

18.05.2012

17.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale a instala iilor electrice (ELF)

1A

620

25.05.2010

24.05.2012

25.05.2012

24.05.2014

119.
120.

ELCOMEX IEA
S.A.CERNAVOD

121.

ELCOMEX IEA
S.A.CERNAVOD

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale a instala iilor liniei de contact
25kV, 50 Hz

1A

621

25.05.2010

24.05.2012

25.05.2012

24.05.2014

122.

ELECTRIFICARE CFR S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTRIFICARE BRA OV

Revizii tehnice planificate i repara ii


accidentale la drezinele pantograf tip
DP 66 (86) UD, DC (GRIVI A), DP 90
(93) UD, UAM 215 E (MARUB), DS
(MARUB)

1A

640

29.05.2012

28.05.2014

123.

ELECTRIFICARE CFR S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTRIFICARE
CONSTAN A

Revizii tehnice planificate i repara ii


accidentale la drezinele pantograf tip
DP 66 (86) UD, DPM (MOBILIA), DPE
82, UAM 215 E (MARUB), DC
(GRIVI A)

1A

641

29.05.2012

28.05.2014

124.

ELECTRIFICARE CFR S.A.


BUCURE TI SUCURSALA
ELECTRIFICARE GALA I

Revizii tehnice planificate i repara ii


accidentale la drezinele pantograf tip
DP 66 (86) UD, DP 90 (93) UD, DPE 82

1A

609

21.05.2012

20.05.2014

ENERGOBIT TESAR
TRANSFORMERS S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, TESAR SRL
ITALY

Transformator de sta ie

2A

730

21.06.2012

20.06.2013

Transformator de trac iune

2A

731

21.06.2012

20.06.2013

Construc ii, consolid ri terasamente de


cale ferat i ap ri de maluri

1A

304

13.04.2011

12.04.2012

Construc ii, repara ii poduri i pode e de


cale ferat

1A

676

11.06.2012

10.06.2013

125.
126.
127.
128.

EURO CONSTRUCT
INTERNA IONAL S.R.L.
BUCURE TI

129.

EURO GRUP RVMR


LOGISTICS S.R.L. BUFTEA

Intermedierea furniz rii


subansamblurilor i pieselor de schimb
provenite din dezmembrarea
vagoanelor i locomotivelor casate

1A

596

18.05.2012

17.05.2013

130.

EUROSKY S.R.L.
TRGU MURE

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal, cu diametre mai mici de
1000 mm

1B

501

02.05.2012

01.05.2014

131.

EXCO TRANSPORT
SYSTEMS S.R.L.
BUCURE TI

Comercializare ma ini, utilaje, piese de


schimb, echipamente i materiale
utilizate pentru construc ia i
ntre inerea c ii ferate i de metrou

1A

499

03.05.2012

11.05.2014

132.

FEROM S.R.L. BUCURE TI,


ICER BRAKES S.A. SPANIA

Garnituri de frn pentru frna disc


sortul ICER 106 din materiale organice

1A

647

31.05.2012

30.05.2014

133.

FRIREP S.A. PA CANI

Repararea i revizia aparatelor de frn


pneumatic din componen a instala iilor
meterialului rulant tractat i motor

1A

728

20.06.2012

19.06.2014

ntre inere curent i repara ie periodic


linii de cale ferat , n execu ie manual ,
sudarea inelor

1A

660

05.06.2012

04.06.2014

Refac ia liniilor de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

661

05.06.2012

04.06.2014

134.
135.

GALLIANO GRUP S.R.L.


BRA OV

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

111

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

1A

680

18.06.2012

17.06.2013

136.

GEODOR PROIECT S.R.L.


BUCURE TI

Proiectare, expertizare, consultan


asisten tehnic n domeniul
infrastructurii feroviare

137.

GEROM INTERNA IONAL


S.A. BUCURE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal dirijat i prin percu ie,
inclusiv pentru diametre egale sau mai
mari de 1000 mm

1A

611

23.05.2012

22.05.2014

138.

Salubrizare vagoane de c

2A

540

10.05.2012

09.05.2014

139.

Deservire i ntre inere dormitoare


pentru personal, cl diri administrative i
de exploatare

2A

493

02.06.2011

01.06.2012

30.05.2012

01.06.2014

Lucr ri de ntre inere i repara ii curente


pentru instala iile de semnalizare,
centralizare, bloc (SCB)

1A

591

17.05.2012

16.05.2014

Lucr ri de consruc ii-montaj i repara ii


capitale pentru instala ii de semnalizare,
centralizare bloc (SCB)

1A

441

17.05.2011

16.05.2012

18.05.2012

16.05.2014

GHENU A S.R.L. IA I

140.
GIGAN I SERV S.R.L.
SIGHI OARA
141.

tori

142.

GOTIC S.A. BRA OV

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri


i pode e de cale ferat

1A

708

19.06.2012

18.06.2013

143.

GRAMPET SERVICE S.A.


BRAZI

Prelungirea termenului de revizie


periodic la vagoanele de marf

1A

630

24.05.2012

23.05.2014

144.

GRUP FEROVIAR ROMN


S.A. BUCURE TI

Revizia intermediar (RI), revizia


echipamentelor de pe acoperi (RAC),
revizia tehnic (RT), revizia general
(Rev.G), revizia general extins
(Rev.Gex.) i repara ii accidentale la
locomotivele electrice de 4130 kW

1A

622

24.05.2012

23.05.2014

145.

GUTMAN SERV S.R.L. SATU


MARE

Salubrizare vagoane de c

2A

582

17.05.2012

16.05.2013

146.

HIDROCONSTRUC IA S.A.
BUCURE TI

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri


metalice de cale ferat

1A

639

30.05.2012

29.05.2014

147.

I.S.P.C.F. S.A. BUCURE TI

Proiectare in domeniul infrastructurii de


metrou

1A

564

15.05.2012

14.05.2013

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii


instala ii de semnalizare, centralizare i
bloc (SCB)

1A

1128

18.11.2011

08.06.2012

27.06.2012

08.06.2013

Execu ie lucr ri de construc ii-montaj,


repara ii capitale instala ii electrice de
energoalimetare a c ii ferate
electrificate

1A

1131

18.11.2011

02.06.2012

27.06.2012

02.06.2013

Lucr ri de construc ii-montaj, repara ii


capitale pentru instala iile liniei de
contact

1A

1132

18.11.2011

02.06.2012

27.06.2012

02.06.2013

Echipament pneumatic NORGREN de


comand u i pentru rama electric de
metrou tip IVA

1A

707

18.06.2012

10.05.2014

Echipament pneumatic NORGREN de


comand u i pentru rama electric de
metrou tip IVA

1A

271

11.05.2010

10.05.2012

10.05.2012

10.05.2014

148.
IAMSAT MUNTENIA S.A.
BUCURE TI
149.

150.

151.

IAMSAT MUNTENIA S.A.


BUCURE TI

tori

152.

IMI INTERNATIONAL CO.


S.R.L. BUCURE TI, IMI
OVERSEAS INVESTMENTS
LIMITED MAREA BRITANIE

153.

IMSAT S.A. BUCURE TI

Repara ii, moderniz ri, ntre inere cl diri


cu specific feroviar inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

245

23.02.2012

25.05.2012

06.06.2012

25.05.2014

154.

IMUT S.A. BUCURE TI,


Punct de lucru Moreni

Structuri metalice pentru poduri i


pode e de cale ferat

1A

137

03.03.2011

02.03.2012

07.06.2012

02.03.2013

155.

INTENS PREST S.R.L.


PITE TI

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

359

03.05.2011

02.05.2012

04.05.2012

02.05.2014

156.

IPTANA S.A. BUCURE TI

Proiectare i consultan
infrastructurii feroviare

1A

601

18.05.2012

15.06.2014

157.

IRIDEX-GROUP-PLASTIC
S.R.L. VOLUNTARI,
FIBERTEX A/S DANEMARCA

Geotextile FIBERTEX

2B

548

10.05.2012

09.05.2014

158.

IRIDEX-GROUP-PLASTIC
S.R.L. VOLUNTARI, TENSAR
INTERNATIONAL LIMITID
ANGLIA

Geogrile TENSAR

2B

576

15.05.2012

14.05.2014

159.

ISAF S.A. BUCURE TI

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale ale instala iilor TTR-Tc

1A

551

11.05.2012

10.05.2013

160.

NTRE INERE MECANIZAT


A C II FERATE S.A.
BUCURE TI
SEC IA IMCF BUZ U

Revizii tehnice (RT) i repara ii curente


(RC) la drezina CIRA tip DC 68L, 135L
i remorcile DC

1A

756

26.06.2012

25.06.2013

112

n domeniul

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Construc ii, repara ii i ntre inere


terasamente de cale ferat i
consolid ri de maluri

1A

721

20.06.2012

19.06.2014

162.

Construc ii, repara ii i ntre inere treceri


la nivel cu calea ferat

1A

722

27.06.2012

26.06.2014

163.

Protec ie anticorosiv la structurile


metalice de rezisten ale podurilor i
pode elor de cale ferat

1A

589

17.05.2012

16.05.2013

Confec ii metalice, inclusiv structuri de


rezisten
i tabliere pentru poduri i
pode e de cale ferat

1A

590

17.05.2012

16.05.2014

161.

KETY STAR S.R.L.


CONSTAN A

MARTIFER CONSTRUC II
S.R.L. BUCURE TI
164.

Domeniul

165.

MARUB S.A. BRA OV,


BONATRANS GROUP a.s.
CEHIA

Bandaje brut laminate realizate din


rcile de o eluri B6T/B3N

1A

687

12.06.2012

11.06.2014

166.

MATEI DA-MI IMPEX S.R.L.


PIATRA OLT

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

631

25.05.2012

19.05.2014

167.

METALCOLECT PROD S.R.L.


TRGU JIU

Construc i, ntre inerea, repararea,


consolidarea cl dirilor cu specific
feroviar i instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

667

06.06.2012

05.06.2013

Repara ii i ntre inere instala ii specifice


destinate transportului cu metroul
(telecomunica ii, automatiz ri i
telecomand , semnaliz ri, controlul i
comanda circula iei - SCB)

1A

759

14.06.2010

13.06.2012

28.06.2012

13.06.2014

Repara ii i ntre inere instala ii specifice


destinate transportului cu metroul
(electroenergetice - Linia de contact i
elementele componente ale acesteia)

1A

760

14.06.2010

13.06.2012

28.06.2012

13.06.2014

Servicii de proiectare, consultan


supervizare antier pentru lucr ri
feroviare i de metrou

1A

608

21.05.2012

20.05.2014

1A

274

07.04.2011

06.04.2012

02.05.2012

06.04.2013

168.
METROREX S.A.
BUCURE TI
169.

170.

METROUL S.A. BUCURE TI

171.

MEYER ROHR + SCHACHT


GmbH GERMANIA, AMIANTIT
Conducte din polimer beton-polycrete
PIPE SYSTEMS S.R.L.
BUCURE TI

172.
173.

MULTIMODAL SERVICE
S.R.L. PLOIE TI

174.

175.

NEXANS ROMNIA S.R.L.


CHISINEU CRI , NEXANS
TURKIYE ENDUSTRI VE
TICARET A.S. TURCIA

176.

177.

NISSI CO S.R.L. BRA OV

178.
NKT CABLES GmbH
GERMANIA
179.

Revizia intermediar a frnei la


vagoanele de marf

1A

558

14.05.2012

13.05.2013

Revizia rul rii la vagoane de marf

1A

559

14.05.2012

13.05.2013

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie din
polietilen i manta din PVC Tip
CS2YY(-F), CS2YAbY(-F),
CS2YEAIAbY(-F)

1A

668

10.11.2009

09.11.2011

07.06.2012

09.11.2013

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie i
manta din PVC Tip CSYY(-F),
CSYAbY(-F),
CSYEAIAbY(-F)

1A

669

10.11.2009

09.11.2011

07.06.2012

09.11.2013

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie i
manta din polietilen Tip CS2Y2Y,
CS2YAb2Y, CS2YEAIAb2Y

1A

670

10.11.2009

09.11.2011

07.06.2012

09.11.2013

ntre inere curente i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

603

21.05.2012

20.05.2014

Conductoare multifilare din aliaje de


cupru (Bz II) pentru linia de contact
25kV-50Hz

1A

654

19.05.2010

18.05.2012

01.06.2012

18.05.2014

Fire de contact din cupru i aliaje de


cupru pentru linia de contact 25 kV50Hz

1A

655

19.05.2010

18.05.2012

01.06.2012

18.05.2014

180.

OMEGA PROIECT
CONSTRUCT S.R.L. BUFTEA

Proiectare n domeniul infrastructurii


feroviare

1A

577

15.05.2012

14.05.2014

181.

PANDROL UK LIMITED
ANGLIA

Ansamblu de prindere elastic


PANDROL VIPA SP cu plac de baz
fixat cu r in epoxidic TECROC E
33

1B

727

21.06.2012

20.05.2014

182.

PETROSTAR S.A. PLOIE TI

Proiectare n domeniul infrastructurii


feroviare

1A

702

15.06.2012

20.05.2014

183.

PHILRO INDUSTRIAL S.R.L.


VOLUNTARI

Aparat de cnt rit cu func ionare


neautomat - bascul pod electronic
pentru vagoane de cale ferat

1A

544

10.05.2012

09.05.2014

184.

PIZZAROTTI S.A. ELVE IA

Construc ii, consolid ri, repara ii i


ntre inere terasamente de cale ferat
ap ri de maluri

1A

749

25.06.2012

24.06.2013

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

113

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

185.

PIZZAROTTI S.A. ELVE IA

Construc ii, consolid ri, reabilit ri,


repara ii i ntre inere poduri, pode e i
viaducte de cale ferat

1A

750

25.06.2012

24.06.2013

186.

POD-PROIECT S.R.L. IA I

Proiectare, expertizare, asisten


tehnic i consultan n domeniul
infrastructurii feroviare

1A

600

30.06.2011

29.06.2012

20.06.2012

29.06.2014

187.

PORR BAU GmbH AUSTRIA,


roubrna Kyjov spol. S r.o.
REPUBLICA CEH

Tirfon Ss8 pentru traverse de lemn

1A

525

09.05.2012

08.05.2013

Furnizare de studii geotehnice n


domeniul infrastructurii feroviare i de
metrou

1B

615

24.05.2012

11.05.2014

Proiectare i consultan n domeniul


infrastructurii feroviare i de metrou

1A

614

31.05.2012

30.05.2014

188.

POYRY ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI

189.
190.

PREBET AIUD S.A. AIUD

ntre inere curent i repara ie periodic


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

618

23.05.2012

24.05.2014

191.

PREST CONSTRUCT S.R.L.


VAMA

Protec ii anticorosive la construc ii


metalice cu specific feroviar

1A

443

18.05.2011

17.05.2012

07.06.2012

17.05.2014

Sisteme de protec ie cabluri fabricate


din PVC i materiale f
halogenuri
pentru instala ii electrice

1A

580

18.05.2012

17.05.2014

193.

Sisteme de protec ie cabluri fabricate


din materiale metalice

1A

581

18.05.2012

17.05.2014

194.

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile SCB

1A

399

12.05.2011

11.05.2012

08.05.2012

11.05.2017

195.

Lucr ri de ntre inere tehnic


curente la instala iile SCB

1A

400

12.05.2011

11.05.2012

08.05.2012

11.05.2017

196.

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile liniei de contact
(LC) 25 kV, 50Hz

1A

401

12.05.2011

11.05.2012

08.05.2012

11.05.2017

197.

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile electrice feroviare
(ELF)

1A

402

12.05.2011

11.05.2012

08.05.2012

11.05.2017

198.

Lucr ri de construc ii-montaj i repara ii


capitale la instala iile de
energoalimentare (EA)

1A

403

12.05.2011

11.05.2012

08.05.2012

11.05.2017

192.

PROMOD S.A. APAHIDA,


DIETZEL GmbH AUSTRIA

RADARIA S.R.L. GALA I

i repara ii

199.

RAFO S.A. ONE TI

Revizia tehnic a trenurilor de marf n


sta ii CF (la compunere i la sosire)

1A

331

31.05.2010

30.05.2012

12.06.2012

30.05.2014

200.

RAPID COMPLEX S.R.L.


RMNICU VLCEA

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal pentru diametre inclusiv
mai mari de 1000 mm

1A

600

18.05.2012

17.05.2014

201.

Repararea boghiului Minden-Deutz

1A

509

07.05.2012

06.05.2013

202.

Repararea aparatelor de trac iune legare - ciocnire ce echipeaz


vagoanele de c tori

1A

510

07.05.2012

06.05.2013

Repararea instala iei electrice de


nc lzire i iluminat ce echipeaz
vagoanelor de c tori

1A

512

07.05.2012

06.05.2013

Repararea instala iei de frn automat


i de mn ce echipeaz vagoanele de
tori

1A

511

07.05.2012

06.05.2013

Colectare i evacuare gunoi din sta ii de


cale ferat i linii curente

2A

629

25.05.2012

04.03.2014

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


feroviar

2A

729

21.06.2012

20.06.2013

203.

REMAR S.A. PA CANI

204.
205.
206.

RER ECOLOGIC SERVICE


BUCURE TI REBU S.A.
BUCURE TI

207.

ROGERA S.R.L. CHI ODA

Protec ii anticorosive la construc ii


metalice cu specific feroviar

1A

442

18.05.2011

17.05.2012

03.05.2012

17.05.2013

ROLMIS S.R.L. SLATINA

ntre inere curent i repara ie periodic


a liniilor de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

714

19.06.2012

13.06.2014

Construc ii, ntre inere, repara ii,


moderniz ri, consolid ri cl diri care
ad postesc echipamente pentru
controlul, conducerea i semnalizarea
circula iei feroviare i de metrou,
inclusiv a instala iilor aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

1A

500

03.05.2012

02.05.2014

210.

Lucr ri de ntre inere i repara ii curente


pentru instala iile de semnalizare,
centralizare, bloc (SCB)

1A

507

07.05.2012

06.05.2014

211.

Lucr ri de ntre inere i repara ii curente


pentru instala ii electrice de
energoalimentare

2A

724

20.06.2012

19.06.2014

208.

209.

ROMIB S.A. TUNARI

114

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

212.

Construc ii, repara ii, consolid ri,


moderniz ri i ntre inere cl diri cu
specific feroviar, inclusiv instala ii
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

242

05.04.2011

04.04.2012

03.05.2012

04.04.2013

213.

Construc ii, repara ii, consolid ri,


moderniz ri i ntre inere cl diri de
metrou, inclusiv instala ii aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

243

05.04.2011

04.04.2012

03.05.2012

04.04.2013

214.

Construc ii, reabilit ri, moderniz ri linii


de cale ferat i metrou, f
sudarea
inelor

1A

244

05.04.2011

04.04.2012

03.05.2012

04.04.2013

215.

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat i metrou, f
sudarea inelor

1A

262

05.04.2011

04.04.2012

03.05.2012

04.04.2013

216.

Construc ii, repara ii, consolid ri,


moderniz ri i ntre inere tunele, galerii
i sta ii de metrou

1A

245

05.04.2011

04.04.2012

03.05.2012

04.04.2013

217.

Colectare i evacuare gunoi din sta ii de


metrou i linii curente

2A

733

22.06.2012

21.06.2013

ROMSTRADE S.R.L.
ADUNA II COP CENI

218.
219.

ROSAL GRUP S.A.


BUCURE TI

220.
221.
222.
223.

ROTOTRANS S.R.L. GALA I

RUSTRANS S.R.L.
RGINENI

Domeniul

Salubrizare rame electrice de metrou

2A

734

22.06.2012

21.06.2013

Salubrizare sta ii de metrou

2A

735

22.06.2012

21.06.2013

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


de metrou

2A

736

22.06.2012

21.06.2013

Repararea aparatelor destinate


sur rii eficien ei n regim static a
inductoarelor de cale

1A

560

14.05.2012

13.05.2013

Repara ii i ntre inere linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

516

08.05.2012

07.05.2014

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

491

06.06.2011

05.06.2012

08.05.2012

05.06.2013

224.

S.A.G. CNC TECHNIK S.R.L.


SIBIU, LANKWITZER
LACKFABRIK GmbH
GERMANIA

Sisteme de protec ie anticorosiv pe


baz de produse de vopsire epoxi
poliuretanice bicomponente

2B

636

28.05.2012

27.05.2013

225.

SALMIR IMPEX S.R.L.


VI EU DE SUS

Protec ie anticorosiv la structurile


metalice de rezisten ale podurilor i
pode elor de cale ferat

1A

738

22.06.2012

21.06.2013

226.

SCHUNK CARBON
TECHNOLOGY S.R.L.
GURELE

Pantograf asimetric tip SCHUNK WBL


85

1B

763

27.06.2012

26.06.2014

227.

SCHWIHAG A.G. ELEVE IA

Sistem de prindere elastic tip


SCHWIHAG W 14-SKL 14, pentru
traverse din beton precomprimat

1A

376

11.05.2011

10.05.2012

08.06.2012

10.05.2013

228.

nc rc toare excavatoare tip T9000FS,


T8000FS, OPM TF 150 FS

1A

527

09.05.2012

08.05.2013

229.

Ma ini de burat, nivelat i aliniere a


inelor i macazurilor tip 08-275, 08275-3S, 09/32 CSM, 08-475-4S, 09-3X

1A

528

09.05.2012

08.05.2013

230.

Locomotive diesel hidraulice tip


KAELBLE D128, MAX KIEL V60, MAX
KIEL V100, KRAUSS-MAFFEI M350,
HENSCHELL 1000 T, GEMEINDER DB
323, DEUTZ DG 1000

1A

529

09.05.2012

08.05.2013

Profilatoare prism piatr spart tip SSP


80, SSP 100, PR 126

1A

530

09.05.2012

08.05.2013

232.

Ma in pentru nlocuirea liniei tip P811


S (P90 LS)

1A

531

09.05.2012

08.05.2013

233.

Ma in de ciuruit piatr spart tip RM


76

1A

532

09.05.2012

08.05.2013

234.

Vagon platform tip RGSSM

1A

534

09.05.2012

08.05.2013

235.

Vagoane plnie tip TALBOT i


FORSILO

1A

533

09.05.2012

08.05.2013

236.

Lansator de panouri in /travers i


portaluri tip PAGANELLI GP130,
VAIACAR SI300, VAIACAR SI200,
AMECA T28, DONELLI PDR6

1A

613

23.05.2012

22.05.2013

237.

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri


i pode e de cale ferat

1A

688

13.06.2012

12.06.2013

Construc ii, repra ii, consolid ri i


ntre inere terasamente de cale ferat
ap ri de maluri

1A

689

13.06.2012

12.06.2013

231.
SEGECO S.R.L. ITALIA

SELINA S.R.L. ORADEA


238.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

115

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Construc ii, repara ii capitale linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

690

13.06.2012

12.06.2013

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

691

13.06.2012

12.06.2013

241.

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

692

13.06.2012

12.06.2013

242.

Construc ii, consolid ri terasamente de


cale ferat i ap ri de maluri

1A

565

15.05.2012

14.05.2014

243.

Repara ia capital a liniilor de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

566

15.05.2012

14.05.2013

244.

Construc ii i moderniz ri linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

567

15.05.2012

14.05.2014

245.

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar

2A

568

15.05.2012

14.05.2014

246.

Construc ii, repara ii peroane, copertine,


drumuri de acces, pasarele, tunele
pietonale

1A

569

15.05.2012

14.05.2014

Repara ii i ntre inere poduri i pode e


de cale ferat

1A

570

15.05.2012

14.05.2014

248.

Construc ii poduri i pode e de cale


ferat

1A

571

15.05.2012

14.05.2014

249.

ntre inere curent i repara ie periodic


linii de cale ferat i aparate de cale,
sudarea inelor

1A

572

15.05.2012

14.05.2013

250.

Construc ii i moderniz ri treceri la nivel


cu calea, cu elemente elastice STRAIL

1A

573

15.05.2012

14.05.2014

251.

Construc ii tunele i galerii de metrou

1A

574

15.05.2012

14.05.2014

252.

Construc ii sta ii de metrou

1A

575

15.05.2012

14.05.2014

253.

SIELTE S.A. BUCURE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal dirijat, pentru diametre
mai mici de 1000 mm

1B

364

03.05.2011

02.05.2012

17.05.2012

02.05.2014

254.

SIEMENS AG, GRUPUL


TRANSPORTATION
SYSTEMS, DIVIZIA
LOCOMOTIVE GERMANIA

Locomotiva electric multisistem de


nalt performan din familia
EUROSPRINTER:
X4-VECTRON

1A

646

30.05.2012

29.05.2013

Locomotiva electric multisistem de


nalt performan Seria ES64U4

1A

321

28.05.2010

27.05.2012

25.05.2012

27.05.2015

Dezinsec ie i deratizare

2A

515

07.05.2012

06.05.2013

Revizii tehnice intermediare (RTI1,


RTI2, RTI3) la vagoane de c tori,
160 km/h, cu boghiuri MINDEN
DEUTZ

1A

598

18.05.2012

17.05.2014

revizii tehnice intermediare (RTI1, RTI2,


RTI3) la vagoane de c tori, V 160
km/h, cu boghiuri tip Y32

1A

599

18.05.2012

17.05.2014

Prelungirea termenului de revizie


periodic la vagoane de c tori prin
revizii tehnice intermediare

1A

602

18.05.2012

17.05.2014

Prelungirea termenului de revizie


periodic la vagoanele de c tori prin
revizii tehnice intermediare (RTI1, RTI2,
RTI3)

1A

535

10.05.2012

09.05.2014

Repararea defectelor accidentale (DA)


la vagoane de c tori

1A

561

14.05.2012

13.05.2014

Revizia tehnica a trenurilor in statii CF


(la compunere, in tranzit, la sosire)

1A

562

14.05.2012

13.05.2014

263.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - RTFC ARDEAL
REVIZIA DE VAGOANE
BRA OV

Revizii tehnice intermediare (RTI1,


RTI2, RTI3) la vagoane de c tori,
160 km/h, echipate cu boghiuri
Y32R/Y32Rs

1A

517

08.05.2012

07.05.2013

264.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - STFC CONSTAN A
REVIZIA DE VAGOANE
CONSTAN A

Revizia tehnic a trenurilor n sta ii C.F.


(la compunere, n tranzit, la sosire)

1A

638

28.05.2012

27.05.2014

265.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - STFC CRAIOVA
REVIZIA DE VAGOANE
CRAIOVA

Repara ii piese de schimb la instala ia


de frn a vagoanelor

1A

740

25.06.2012

06.04.2014

239.
240.
SELINA S.R.L. ORADEA

247.

255.

256.

SHAPIR STRUCTURES 1991


LTD ISRAEL

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - REVIZIA DE
VAGOANE BUCURE TI
GRIVI A

257.

258.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - REVIZIA DE VAGOANE
BUCURE TI GRIVI A

259.

260.

261.
262.

116

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - REVIZIA DE VAGOANE
GALA I
SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - REVIZIA DE VAGOANE
TIMI OARA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

266.

SNTFC "CFR C
TORI"
S.A. - STFC TIMI OARA
REVIZIA DE VAGOANE
TIMI OARA

Revizii tehnice intermediare (RTI1,


RTI2, RTI3) la vagoane de c tori,
160 km/h, cu boghiuri GP200

1A

713

19.06.2012

18.06.2014

267.

SOCOMEC ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI, SOCOMEC
SICON ITALIA

Surse de alimentare nentreruptibile


UPS - NETYS ENTERPRISE

1B

656

01.06.2012

31.05.2014

268.

SOFTRONIC S.R.L.
CRAIOVA, AIRXCEL INC.
DIVIZIA RV PRODUCTS
S.U.A.

Instala ie de aer condi ionat pentru


locomotive tip COLEMAN MACH 3
ROUGHNECK

2A

681

11.06.2012

10.06.2014

Construc ii i repara ii capitale linii de


cale ferat , f
sudarea inelor

1A

541

10.05.2012

20.05.2014

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific


feroviar i instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

706

18.06.2012

17.06.2014

Lucr ri de repara ii, construc ii-montaj i


moderniz ri la instala iile liniei de
contact pentru c ile ferate electrificate
de 25kV, 50 Hz

1A

508

07.05.2012

06.05.2013

Construc ii, repara ii poduri i pode e de


cale ferat

1A

503

03.05.2012

15.03.2013

Erbicidare n zona c ii ferate i a


unit ilor de cale ferat

2A

607

21.05.2012

20.05.2013

Protec ii anticorosive la structuri


metalice din domeniul feroviar, inclusiv
tabliere metalice

1A

674

14.06.2012

13.06.2013

Subtravers ri linii de cale ferat , prin


foraj orizontal pentru diametre mai mici
de 1000 mm

1B

737

22.06.2012

21.06.2014

276.

Construc ie, modernizare, reabilitare linii


de tramvai (transport urbane pe ine)

1A

597

18.05.2012

17.05.2013

277.

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale ferat

1A

696

14.06.2012

13.06.2014

278.

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

697

14.06.2012

13.06.2014

279.

Construc ii, repara ii i ntre inere


peroane, cheiuri, copertine, rampe,
pasarele, drumuri de acces

1A

698

14.06.2012

13.06.2014

Construc ii, repara ii i ntre inere treceri


la nivel cu calea ferat

1A

699

14.06.2012

13.06.2014

281.

Construc ii linii de metrou, n execu ie


mecanizat , f
sudarea inelor- cale
de rulare cu suprastructur pe piatr
spart i traverse din lemn i cale de
rulare cu traverse din beton pe funda ie
din beton

1A

701

14.06.2012

13.06.2013

282.

Consolid ri, moderniz ri i alte repara ii


la tuneluri de cale ferat

1A

625

07.07.2011

06.07.2012

13.06.2012

06.07.2013

283.

Construc ii, repara ii capitale linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

777

17.08.2011

30.05.2012

13.06.2012

30.05.2014

284.

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

778

17.08.2011

30.05.2012

13.06.2012

30.05.2014

285.

Construc ii, repara ii, ntre inere cl diri


cu specific feroviar i instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

430

16.05.2011

15.05.2012

30.05.2012

15.05.2013

Construc ii i repara ii linii de cale


ferate, f
sudarea inelor

1A

514

06.06.2011

05.06.2012

11.06.2012

05.06.2013

Construc ii, repara ii, ntre inere treceri


la nivel cu calea ferat

1A

684

12.06.2012

11.06.2013

Construc ii i montaj structuri metalice


pentru peroane, cheiuri, rampe,
copertine, pasarele

1A

461

25.05.2011

24.05.2012

05.06.2012

24.05.2013

Construc ii-montaj structuri metalice


pentru poduri i pode e de cale ferat

1A

541

15.06.2011

14.06.2012

05.06.2012

14.06.2013

Construc ii i confec ii metalice


destinate infrastructurii feroviare i de
metrou, care nu apar in structurilor de
rezisten - platelaje, balustrade, sc ri,
etc.

2A

542

15.06.2011

14.06.2012

05.06.2012

14.06.2013

269.
SOPMET S.A. BUCURE TI
270.

271.

SPIACT CRAIOVA S.A.


CRAIOVA

272.
273.

STONE CONSTRUCT S.R.L.


MEDGIDIA

274.

275.

280.

SUBTRANSCON S.R.L.
TRGU MURE

SWIETELSKY CONSTRUC II
FEROVIARE S.R.L.
BUCURE TI

SYLC CON TRANS S.R.L.


ARAD

286.
287.

SYLC CON TRANS


S.R.L.ARAD

288.
289.
T.M.U.C.B. S.A. BUCURE TI
290.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

117

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Agrement tehnic feroviar seria AT

Nr.
crt.
AT

Denumire
agent economic

291.

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

TANIB DIVERTIS S.R.L.


CRAIOVA

Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2 la


locomotivele diesel hidraulice de
450/700 CP

1A

284

13.05.2010

12.05.2012

20.06.2012

12.05.2014

292.

TEHNO CONSTRUCT S.R.L.


CONSTAN A

Repara ii periodice i ntre inere curent


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

686

12.06.2012

11.06.2014

293.

TEHNOTON S.A. IA I

Repararea i verificarea inductorilor de


cale n carcas nemetalic utiliza i n
instala iile de semnalizare feroviar

1A

710

18.06.2012

17.06.2014

294.

TEK S.R.L. BAC U

ntre inere curent i repara ii periodice


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

703

18.06.2012

17.06.2014

Proiectare cl diri i instala ii aferente,


cu excep ia celor de gaze naturale, din
domeniul feroviar

2A

193

21.03.2011

20.03.2012

06.06.2012

20.03.2014

296.

Construc ii, repara ii i ntre inere cl diri


cu specific feroviar, inclusiv instala iile
aferente, cu excep ia celor de gaze
naturale

2A

194

21.03.2011

20.03.2012

06.06.2012

20.03.2014

297.

Salubrizare spa ii n cl diri cu specific


feroviar

2A

507

06.06.2011

05.06.2012

21.05.2012

05.06.2014

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

508

06.06.2011

05.06.2012

21.05.2012

05.06.2014

299.

Deservire i ntre inere dormitoare


pentru personal, cl diri administrative i
de exploatare

2A

509

06.06.2011

05.06.2012

21.05.2012

05.06.2013

300.

Construc ii, repara ii, consolid ri


terasamente de cale ferat i ap
maluri

ri de

1A

704

19.06.2012

18.06.2013

Construc ii, repara ii, consolid ri tuneluri


de cale ferat

1A

705

19.06.2012

18.06.2013

302.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI

Repara ii i ntre inere poduri i pode e


de cale ferat

1A

666

06.06.2012

05.06.2013

303.

TRANSFEROVIAR GRUP
S.A. CLUJ-NAPOCA

ntre inere curent i repara ie periodic


linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

659

05.06.2012

09.05.2014

Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2 i


repara ii accidentale la locomotiva
diesel hidraulic de 1250 CP

1A

555

14.05.2012

13.05.2014

Revizii planificate tip RT, R1, R2, 2R2 i


repara ii accidentale la locomotiva
diesel hidraulic de 1500 CP

1A

556

14.05.2012

13.05.2014

Revizii planificate tip RT, R1, R2,


repara ii accidentale i lucr ri la
instala iile modernizate la locomotivele
electrice de 5100 kW

1A

743

25.06.2012

24.06.2013

Subtravers ri linii de cale ferat , prin


foraj orizontal, cu diametre mai mici de
1000 mm

1B

677

11.06.2012

10.06.2013

Repara ii i ntre inere cl diri cu specific


feroviar, inclusiv instala iile aferente, cu
excep ia celor de gaze naturale

2A

502

03.05.2012

02.05.2014

Decolmatarea albiilor la poduri i


pode e, a an urilor i t ieri de vegeta ie
pentru realizarea gabaritului de liber
trecere i vizibilit ii semnalelor

2B

715

19.06.2012

18.06.2013

295.
TERMO CONFORT S.R.L.
BRA OV

298.

TIBOB TRANS S.R.L.


BRA OV

TIEFBAU S.R.L. TIMI OARA


301.

304.

305.

TRANSTEHNIC S.R.L.
BR ILA

306.

307.

TRIADA PROD IMPEX S.R.L.


BUCURE TI

308.
TROVOCASA S.R.L.
TIMI OARA
309.

310.

UNIFERTRANS S.A.
VOLUNTARI

Revizia intermediar a frnei la


vagoane de marf

1A

505

04.05.2012

03.05.2013

311.

UNIFERTRANS S.A.
VOLUNTARI

Revizia rul rii la vagoane de marf

1A

506

04.05.2012

03.05.2013

312.

URBAN ELECTRIC S.R.L.


PLOIE TI

Subtravers ri linii de cale ferat prin


foraj orizontal pentru diametre mai mici
de 1000 mm

1B

328

20.04.2011

19.04.2012

26.06.2012

19.04.2014

313.

URBAN PROIECT GRUP


S.R.L. BUCURE TI

Proiectare i consultan n domeniul


insfrastructurii feroviare

1A

539

10.05.2012

09.05.2013

314.

UTI SYSTEMS S.A.


BUCURE TI

Re ele de transmisii prin fibr optic

1A

377

05.05.2011

04.05.2012

21.05.2012

04.05.2014

315.

UZINA DE VAGOANE AIUD


S.A. AIUD

Revizia intermediar a frnei - RIF - la


vagoanele de marf

1A

709

18.06.2012

17.06.2014

Subtravers ri linii de c i ferate, prin


foraj orizontal dirijat, cu 1000 mm

1A

526

09.05.2012

08.05.2014

Construc ii, repara ii treceri de nivel cu


calea ferat

1A

350

29.04.2011

28.04.2012

09.05.2012

28.04.2014

Proiectare n domeniul infrastructurii


feroviare

1A

351

29.04.2011

28.04.2012

09.05.2012

28.04.2013

316.
317.
318.

118

VEST CONSTRUCT S.R.L.


BRA OV

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare i prelungirea termenelor de valabilitate a agrementelor tehnice feroviare
eliberate de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Data
expir rii
prelungirii

Construc ii, repara ii i ntre inere poduri


i pode e de cale ferat

1A

466

25.05.2011

24.05.2012

28.05.2012

24.05.2014

Construc ii linii de cale ferat , f


sudarea inelor

1A

465

25.05.2011

24.05.2012

28.05.2012

24.05.2014

Construc ii, repara ii peroane, rampe de


nc rcare/desc rcare, cheiuri, platforme
i copertine

1A

540

10.06.2011

09.06.2012

08.06.2012

09.06.2014

VIA TERRA TRANS S.R.L.


CLUJ-NAPOCA

Revizia tehnic a trenurilor n sta ii CF


(la compunere, n tranzit, la sosire)

1A

748

25.06.2012

24.06.2014

VIPP LAVORI SPA ITALIA

Funda ii speciale pentru consolidarea


terasamentelor, executate prin foraj
vertical, pentru infrastructura feroviar
i de metrou, (pilo i fora i, pere i mula i,
minipilo i, ancore, pilo i ultratons, pilo i
CFA, pilo i b tu i, torcretare, consolid ri,
jet GROUTING)

1A

514

08.05.2012

24.02.2014

in de cale ferat profil 60 E1, marca


de o el R 260 i 350 HT

1A

616

28.05.2012

26.05.2014

in de cale ferat profil 49E1, marca


de o el R260 i 350HT

1A

617

28.05.2012

26.05.2014

326.

Schimb tor simplu de cale S 49-3001/9-AF, traverse din lemn

1A

518

21.05.2012

20.05.2013

327.

Schimb tor simplu de cale S 49-3001/9-AF, traverse din beton

1A

519

21.05.2012

20.05.2013

328.

Schimb tor simplu de cale S 60-12001/18,5-AF, inim mobil , traverse din


beton

1A

521

21.05.2012

20.05.2013

Schimb tor simplu de cale S 60-7601/14-AF, inim fix , traverse din beton

1A

522

21.05.2012

20.05.2013

330.

Schimb tor simplu de cale S 60-7601/14-AF, inim mobil , traverse din


beton

1A

523

21.05.2012

20.05.2013

331.

Schimb tor simplu de cale S 60-3001/9-AF, traverse din beton

1A

524

21.05.2012

20.05.2013

332.

Schimb tor simplu de cale S 49-1901/9-AF, traverse din lemn

1A

520

21.05.2012

20.05.2013

Comercializarea produselor feroviare


critice noi destinate infrastructurii
feroviare

1A

583

16.05.2012

15.05.2013

Comercilizare produse feroviare critice


destinate infrastructurii feroviare i de
metrou

1A

712

19.06.2012

18.06.2013

335.

Comercializare piatr spart destinat


balast rii liniilor de cale ferat i metrou

2B

711

19.06.2012

18.06.2013

336.

WIEBE ROMNIA S.R.L.


BUCURE TI

Realizarea c ii f
joanteprin sudarea
inelor de cale ferat i de metrou, cap
la cap prin procedeul electric al topirii
intermediare i a presiunii cu ma ina
mobil de sudat tip SCHLATTER AMS
100.0.0 pe vagon de cale ferat tip
platform Rgs

1A

538

31.05.2012

30.05.2014

337.

XANTHAKIS S.C.A.
GREECE

Construc ii, repara ii linii de cale ferat ,


sudarea inelor

1A

513

07.05.2012

06.05.2013

338.

ZIMPEX S.R.L. TIMI OARA,


ARCELORMITTAL POLAND
S.A. POLONIA

ntermediere ine de tramvai cu canal


tip 60R1, 60R2, 59R1, 59R2, 55G1,
55G2

1A

547

10.05.2012

09.05.2014

319.
320.

VEST CONSTRUCT S.R.L.


BRA OV

321.
322.

323.

324.
325.

329.

333.

334.

VOESTALPINE SCHIENEN
Gmbh AUSTRIA

VOSSLOH COGIFER
FRAN A

VOT INVEST S.R.L.


ORADEA

VULCAN INDUSTRY S.R.L.


BUCURE TI

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

119

ONFR AFER

Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000


n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

278

13.05.2010

12.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 717/2012

2.

Refac ia liniilor de cale ferat ,


sudarea inelor

1A

279

13.05.2010

12.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 716/2012

3.

Salubrizare vagoane de c

2A

221

26.04.2010

25.04.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 557/2012

Dezinsec ie, deratizare,


dezinfec ie

2A

222

26.04.2010

25.04.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 649/2012

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

226

26.04.2010

25.04.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 648/2012

1.

Data
expir rii
prelungirii

ASICAR S.R.L. ZAL U

4.

AVIGALL S.R.L. IA I

5.

tori

Observa ii

6.

CONSTRUC II
COMPLEXE BUZ U
S.A. BUZ U

Construc ii, repara ii i revizii


poduri i pode e de cale ferat

1A

197

01.04.2010

31.03.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 537/2012

7.

CONSTRUC II
FEROVIARE GALA I
S.A. GALA I

Construc ii linii de cale ferat ,


sudarea inelor

1A

241

30.04.2010

29.04.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 718/2012

Lucr ri de construc ii-montaj,


repara ii capitale i moderniz ri
instala ii SCB

1A

394

28.06.2010

27.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 741/2012

9.

Lucr ri de ntre inere tehnic


reparare a instala iilor SCB

1A

395

28.06.2010

27.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 742/2012

10.

Construc ii, repara ii peroane,


copertine, tunele pietonale, rampe
i cheiuri

1A

141

03.02.2012

02.02.2013

SUSPENDAT
SIT

11.

Construc ii i repara ii linii de cale


ferat , f
sudarea inelor

1A

142

03.02.2012

02.02.2013

SUSPENDAT
SIT

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri i repara ii capitalea
instala iilor liniei de contact 25kV 50Hz i protec ia instala iilor din
cale i vecin tate

1A

179

08.02.2012

07.02.2013

SUSPENDAT
SIT

13.

Lucr ri de construc ii-montaj,


moderniz ri i repara ii capitalea
instala iilor TTR-Tc

1A

181

08.02.2012

07.02.2013

SUSPENDAT
SIT

14.

Lucr ri de construc ii-montaj,


repara ii i ntre inere la instala iile
de semnalizare, centralizare i
bloc (SCB)

1A

182

08.02.2012

07.02.2013

SUSPENDAT
SIT

15.

Deservire i ntre inere dormitoare


pentru personal, cl diri
administrative i de exploatare

2A

390

25.06.2010

24.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 675/2012

Cur area i sp larea


locomotivelor

2B

171

07.02.2012

28.01.2014

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 610/2012

8.
CONSTRUC II
FEROVIARE MURE
S.A. TRGU MURE

12.

COPISA
CONSTRUCTORA
PIRENAICA S.A.
SPANIA

COSMIN COMPANY
S.R.L. IA I
16.

17.

DELTA SERV S.R.L.


CLUJ-NAPOCA

Repara ii periodice i ntre inere


curent linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

217

20.04.2010

19.04.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 536/2012

18.

DERMAT CONS S.R.L.


CHITILA

Colectare i evacuare gunoi din


sta iile de cale ferat i linii
curente

2A

125

05.03.2010

04.03.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 626/2012

19.

DIMMS CONTROL
S.p.A. ITALIA

ncerc ri i determin ri n
laborator i n SITU

2A

212

16.02.2012

15.02.2014

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 657/2012

ELCOMEX IEA
S.A.CERNAVOD

Lucr ri de construc ii-montaj i


repara ii capitale a instala iilor
electrice (ELF)

1B

308

25.05.2010

24.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 620/2012

Lucr ri de construc ii-montaj i


repara ii capitale a instala iilor
liniei de contact 25kV, 50 Hz

1A

307

25.05.2010

24.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 621/2012

20.

21.

120

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

22.

EXCO TRANSPORT
SYSTEMS S.R.L.
BUCURE TI

Comercializare ma ini, utilaje,


piese de schimb, echipamente i
materiale utilizate pentru
construc ia i ntre inerea
infrastructurii c ii ferate i de
metrou

1A

280

12.05.2010

11.05.2012

23.

IMI INTERNATIONAL
CO. S.R.L. BUCURE TI,
IMI OVERSEAS
INVESTMENTS
LIMITED MAREA
BRITANIE

Echipament pneumatic
NORGREN de comand u i
pentru rama electric de metrou
tip IVA

1A

271

11.05.2010

10.05.2012

24.

IPTANA S.A.
BUCURE TI

Proiectare i consultan n
domeniul infrastructurii feroviare

1A

373

16.06.2010

15.06.2012

25.

MATCON HOUSE
S.R.L. CONSTAN A

Reparatii periodice si intretinere


curenta linii de cale ferata cu
aparate de cale fara sudarea
sinelor

1A

82

19.02.2009

18.02.2011

26.

MATEI DA-MI IMPEX


S.R.L. PIATRA OLT

Salubrizare sta ii de cale ferat

2A

299

20.05.2010

19.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 631/2012

Repara ii i ntre inere instala ii


specifice destinate transportului
cu metroul (telecomunica ii,
automatiz ri i telecomand ,
semnaliz ri, controlul i comanda
circula iei - SCB)

1A

369

14.06.2010

13.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 759/2012

28.

Repara ii i ntre inere instala ii


specifice destinate transportului
cu metroul (electroenergetice Linia de contact i elementele
componente ale acesteia)

1A

370

14.06.2010

13.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 760/2012

29.

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie
i manta din PVC Tip CSYY(-F),
CSYAbY(-F),
CSYEAIAbY(-F)

1A

775

10.11.2009

09.11.2011

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 669/2012

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie
din polietilen i manta din PVC
Tip CS2YY(-F), CS2YAbY(-F),
CS2YEAIAbY(-F)

1A

776

10.11.2009

09.11.2011

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 668/2012

31.

Cabluri de semnalizare pentru


automatiz ri feroviare cu izola ie
i manta din polietilen Tip
CS2Y2Y, CS2YAb2Y,
CS2YEAIAb2Y

1A

777

10.11.2009

09.11.2011

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 670/2012

32.

Fire de contact din cupru i aliaje


de cupru pentru linia de contact
25 kV-50Hz

1A

294

19.05.2010

18.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 655/2012

Conductoare multifilare din aliaje


de cupru (Bz II) pentru linia de
contact 25kV-50Hz

1A

295

19.05.2010

18.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 654/2012

27.
METROREX S.A.
BUCURE TI

30.

NEXANS ROMNIA
S.R.L. CHISINEU CRI ,
NEXANS TURKIYE
ENDUSTRI VE
TICARET A.S. TURCIA

NKT CABLES GmbH


GERMANIA
33.

10.05.2012

02.02.2011

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 499/2012

RETRAS I
10.05.2014 NLOCUIT CU
AT 707/2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 601/2012

18.02.2013 RETRAS SIT

34.

PANDROL UK LIMITED
ANGLIA

Ansamblu de prindere elastic


PANDROL VIPA SP cu plac de
baz fixat cu r in epoxidic
TECROC E 32

1A

293

21.05.2010

20.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 727/2012

35.

PETROSTAR S.A.
PLOIE TI

Proiectare n domeniul
infrastructurii feroviare

1A

306

21.05.2010

20.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 702/2012

36.

POYRY ROMNIA
S.R.L. BUCURE TI

Furnizare de studii geotehnice n


domeniul infrastructurii feroviare i
de metrou

1B

21

14.01.2011

11.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 615/2012

37.

PREBET AIUD S.A.


AIUD

ntre inere curent i repara ie


periodic linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

309

25.05.2010

24.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 618/2012

38.

PUENTES Y
CALZADAS
INFRAESTRUCTURAS
S.L.U. SPANIA

Construc ii, reabilit ri,


moderniz ri, condolid ri i
ntre inere tunele de cale ferat

1A

205

14.02.2012

13.02.2013

SUSPENDAT
SIT

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

121

ONFR AFER
Agremente tehnice feroviare suspendate/retrase de AFER conform OMT 290/2000 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.
AT

Agrement tehnic feroviar seria AT


Denumire
agent economic

Domeniul

Clasa
risc

Num r

Data
emiterii

Valabilitate

Data
eliber rii
prelungirii

Construc ii, repara ii, moderniz ri


i ntre inere peroane, cheiuri,
rampe nc rcare/desc rcare,
copertine, pasarele i pasaje
pietonale subterane

1A

203

14.02.2012

13.02.2013

SUSPENDAT
SIT

Construc ii, repara ii i consolid ri


terasemente de cale ferat i
ap i de maluri, inclusiv lucr ri
de protec ia mediuluir

1A

202

14.02.2012

13.02.2013

SUSPENDAT
SIT

41.

Construc ii, repara ii i ntre inere


poduri, pode e i viaducte de cale
ferat

1A

200

14.02.2012

13.02.2013

SUSPENDAT
SIT

42.

Construc ii, reabilit ri, moderniz ri


i repara ii linii de cale ferat ,
sudarea inelor

1A

219

17.02.2012

16.02.2013

SUSPENDAT
SIT

39.

40.

PUENTES Y
CALZADAS
INFRAESTRUCTURAS
S.L.U. SPANIA

Data
expir rii
prelungirii

Observa ii

43.

RER ECOLOGIC
SERVICE BUCURE TI
REBU S.A.
BUCURE TI

Colectare i evacuare gunoi din


sta ii de cale ferat i linii curente

2A

121

05.03.2010

04.03.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 629/2012

44.

ROLMIS S.R.L.
SLATINA

ntre inere curent i repara ie


periodic a liniilor de cale ferat ,
sudarea inelor

1A

364

14.06.2010

13.06.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 714/2012

45.

SIEMENS S.R.L.
BUCURE TI, SIEMENS
AG GERMANIA

Transformator izolat n r in
sintetic GEAFOL 100-16000 kVA

2A

217

17.02.2012

16.02.2014

SUSPENDAT
SSII

46.

SIEMENS S.R.L.
BUCURE TI, SIEMENS
AG STERREICH
VIENNA

Redresor de trac iune tip SITRAS


REC

2A

216

17.02.2012

16.02.2014

SUSPENDAT
SSII

47.

SOPMET S.A.
BUCURE TI

Construc ii i repara ii capitale linii


de cale ferat , f
sudarea
inelor

1A

300

21.05.2010

20.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 541/2012

48.

STONE CONSTRUCT
S.R.L. MEDGIDIA

Construc ii, repara ii poduri i


pode e de cale ferat

1A

164

16.03.2010

15.03.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 503/2012

49.

TRANSFEROVIAR
GRUP S.A.
CLUJ-NAPOCA

ntre inere curent i repara ie


periodic linii de cale ferat , f
sudarea inelor

1A

259

10.05.2010

09.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 659/2012

VIPP LAVORI SPA


ITALIA

Funda ii speciale pentru


consolidarea terasamentelor,
executate prin foraj vertical,
pentru infrastructura feroviar i
de metrou, (pilo i fora i, pere i
mula i, minipilo i, ancore, pilo i
ultratons, pilo i CFA, pilo i b tu i,
torcretare, consolid ri, jet
GROUTING)

1A

97

25.02.2011

24.02.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 514/2012

in de cale ferat profil 60 E1,


marca de o el R 260 i 350 HT

1A

318

27.05.2010

26.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 616/2012

in de cale ferat profil 49 E1,


marca de o el R 260 i 350 HT

1A

317

27.05.2010

26.05.2012

RETRAS I
NLOCUIT CU
AT 617/2012

50.

51.
VOESTALPINE
SCHIENEN Gmbh
AUSTRIA
52.

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

122

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

123

ONFR AFER

Autoriza ii i vize periodice emise de AFER pentru laboratoare de ncerc ri


conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Denumire societate

Localitate
sediu

Denumire
laborator de ncerc ri*

IA I

AL/
VIZ AL

Nr. autoriza ie
Seria AL

Valabilitate
viz **

Laboratorul de ncerc ri fizico-chimice i


mecanice

VIZ AL

324/2008-R2

25.05.2014

1.

ASAM SA

2.

ASTALDI S.p.A.

ITALIA

Laborator de gradul II

VIZ AL

322/2008-R1

04.05.2014

3.

ASTRA VAGOANE ARAD SA

ARAD

Laboratorul fizico-chimic

VIZ AL

274/2006-R3

08.05.2014

4.

AXIO MIXING SRL

Laboratorul de ncerc ri

AL

435/2012

02.05.2014

5.

CELPI SA

VIZ AL

321/2008- R

31.03.2014

6.

DUNAPREF CARIERE SRL

Laboratorul de Carier Niculi el

AL

437/2012

13.05.2014

7.

EURO CONSTRUCT
TRADING 98 S.R.L.

Laboratorul de ncerc rin construc ii Progresu

AL

439/2012

14.07.2014

8.

FERMIT SA

VIZ AL

357/2010-R1

24.06.2014

9.

GENERAL MEMBRANE SRL

10.

CARANSEBE
BUCURE TI
NICULI EL
BUCURE TI
RMNICU
RAT

Laborator de ncerc ri mecanice "Sta ie de


ncerc ri mecanice CELPI"

Laboratorul de ncerc ri fizico-chimice i


siguran a rutier

BUZ U

Laboratorul de ncerc ri

AL

436/2012

06.05.2014

ORGANE DE ASAMBLARE
SA

BRA OV

Laboratorul de ncerc ri

VIZ AL

358/2010-R1

28.06.2014

11.

REMARUL 16 FEBRUARIE
SA

CLUJ-NAPOCA

Laboratorul chimic i ncerc ri mecanice

VIZ AL

352/2010-R1

24.05.2014

12.

ROMELECTRA SISTEM SRL

CRAIOVA

Laboratorul de m sur tori electrice i verific ri


transformatoare

AL

440/2012

24.06.2014

13.

SNTFC CFR C
TORI SA STFC IA I DEPOUL CF IA I

IA I

Laboratorul de ncerc ri electronice

AL

438/2012

21.05.2014

14.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR SRL
BUCURE TI
SUCURSALA SIMERIA

VIZ AL

323/2008-R3

15.05.2014

SIMERIA

Laboratorul de ncerc ri

Lista detaliat a ncerc rilor autorizate pentru fiecare laborator de ncerc ri men ionat n list se afl n anexa autoriza iei emise de AFER i
poate fi consultat la de in tor sau la AFER;

**

Autoriza ia se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai n condi iile viz rii periodice a acesteia, de c tre
AFER, la intervale de doi ani ncepnd de la data eliber rii ei.
Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale


conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr. crt.

Denumire societate

Localitate
sediu

Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

SERIA
12110091

AS

3916/2012

28.05.2014

NR.INV.20138

AS

3932/2012

20.06.2014

1.

ALSTOM TRANSPORT
SA - UZINA MILITARI

BUCURE TI

Standul pt. m surat i reglat sarcinile


statice pe ro i la trenurile de metrou tip
ASTRA

2.

ALSTOM TRANSPORT
SA Uzina Militari
Atelier pneumatic

BUCURE TI

Standul de rodat i probat


compresoare

3.

Standul de probat boghiuri sub sarcin


static

NR.9.732.9.1.9.6108

VIZ AS

1561/2004

25.04.2014

4.

Standul de probat rezervoare de aer

NR.INV
.9804912-7004

VIZ AS

1584/2004

30.05.2014

5.

Standul de probat robinete frontale i


semiacupl ri de aer

NR.INV.
9804912-7003

VIZ AS

1583/2004

30.05.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii

017-01-2002

VIZ AD

1589/2004

01.06.2014

7.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

714-07-01

VIZ AD

1587/2004

01.06.2014

8.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA 001-0203

VIZ AD

1588/2004

01.06.2014

9.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 081-0800

VIZ AD

1586/2004

01.06.2014

Standul de m surat cadre de boghiuri


tip MINDEN-DEUTZ

NR.INV.40863

VIZ AS

1567/2004

03.05.2014

6.

10.

124

ASTRA VAGOANE
TORI SA

ATELIERELE CFR
GRIVI A SA

ARAD

BUCURE TI

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

COD G 386

VIZ AS

1566/2004

03.05.2014

COD L14

AS

3896/2012

06.05.2014

NR.INV.2777

VIZ AS

1444/2003

05.10.2013

Standul de probat pompe de injec ie


pt.motoare diesel de locomotive

COD 630 IRLU

VIZ AS

1546/2004

14.04.2014

Standul pt.m surarea sarcinilor statice


pe ro i la locomotive electrice

COD 712 IRLU

VIZ AS

2332/2006

16.04.2014

NR.INV.006

VIZ AS

2338/2006-R

20.04.2014

NR.INV.II
210139

VIZ AS

1565/2004

29.04.2014

Standul probat n gol motoare electrice


NR.INV.210216
de trac iune

VIZ AS

2913/2008

01.04.2014

19.

Standul probat elemente elastice


metal-cauciuc

NR.INV.210218

VIZ AS

2918/2008

02.04.2014

20.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 5

VIZ AD

1531/2004

16.03.2014

21.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 159

VIZ AD

1533/2004

16.03.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 46

VIZ AD

1532/2004

16.03.2014

23.

Standul reostatic de probat locomotive


diesel electrice

COD D 01

AS

3894/2012

01.05.2014

24.

Standul de probat robinetul


mecanicului KD2

COD KD2-01

VIZ AS

2903/2008

09.03.2014

25.

Dispozitivul pt. m surarea jocului radial


al rulmen ilor tip WJ/WJP

COD DJR-01

AD

3901/2012

08.05.2014

Dispozitivul pt. m surarea jocului radial


al rulmen ilor tip WJ/WJP

COD DJA-01

AD

3902/2012

08.05.2014

Standul pt. probat distribuitoare aer tip


KE 1c SL, tip Hik gl i tip Hik p1

COD SV-06

AS

3903/2012

08.05.2014

28.

Standul pt. verificat aparate de ciocnire

COD SV-09

AS

3904/2012

08.05.2014

29.

Standul de verificat gabaritul static al


vagoanelor de marf

COD SV-08

AS

3905/2012

08.05.2014

Standul pt. probat robine i FD1,


robine i frontali i cilindri de frn

COD 08-FD1

VIZ AS

2858/2008

21.01.2014

Nr. crt.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denumire societate

ATELIERELE CFR
GRIVI A SA

Localitate
sediu

BUCURE TI

ADJUD

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU BUZ U

BUZ U

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU BUZ U
Atelier BR ILA

BUZ U

22.

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU SIMERIA

PA CANI

SIMERIA

26.
27.

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU SIMERIA
Atelier Caransebe

Standul de probat sta ii redresoare de


nc rcare a bateriilor de acumulatori de
la locomotive electrice

Standul de probat regulatoare


mecanice pt.motoare diesel de
locomotive
Standul pt.verificarea dezechilibrului
static al osiei montate

17.
18.

Standul de m surat cadre de boghiuri


tip GP 200
Linia CF cu planeitate controlat

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU ADJUD

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU PA CANI

Denumire stand/
dispozitiv special

SIMERIA

30.

CFR IRLU SA - SEC IA


IRLU TG. MURE

31.

CFR IRV SA C- A - SIRV


CURTICI - Atelierul de
Repara ii Petro ani

CURTICI

Dispozitivul de m surat asimetria


ro ilor osiei montate

SERIA 13-001

AS

3899/2012

07.05.2014

32.

CFR IRV SA C- A - SIRV


CURTICI - L.R. Simeria
Triaj

CURTICI

Dispozitivul de m surat asimetria


ro ilor osiei montate

SERIA 13-002

AD

3900/2012

07.05.2014

Stand de verificare blocuri func ionale


CN-75-6 tip SPIACT BRA OV

SERIA 67/1983

VIZ AS

2295/2006

13.03.2014

Mas de verificat relee CED tip


ATELIERELE CT CFR ARAD

SERIA 56/1972

VIZ AS

2294/2006

13.03.2014

Mas de verificat relee CED tip


ATELIERELE CFR ARAD

SERIA 40/1985

VIZ AS

2298/2006

13.03.2014

Mas de verif.relee CED tip


ATELIERELE CT CFR ARAD

SERIA 39/1985

VIZ AS

2297/2006

13.03.2014

Mas de verificat relee CED tip


ATELIERELE CT CFR ARAD

SERIA 12/1978

VIZ AS

2293/2006

13.03.2014

Mas de verificat relee CED tip


ATELIERELE CT CFR ARAD

SERIA 53/1970

VIZ AS

2292/2006

13.03.2014

Mas de verif.relee CED tip


ATELIERELE CT CFR ARAD

SERIA 3/1978

VIZ AS

2296/2006

13.03.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 080-0700

AD

3920/2012

14.06.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA 01-02-09

AD

3921/2012

14.06.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA
2701-07-01

AD

3922/2012

14.06.2014

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

CNCF CFR SA
SUCURSALA RCF
CRAIOVA DIVIZIA
INSTALA II-SEC IA CT1
CRAIOVA
CNCF CFR SA
SUCURSALA RCF
CRAIOVA DIVIZIA
INSTALA II-SEC IA CT2
PITE TI

TG.MURE

CRAIOVA

CRAIOVA

CNCF CFR SA
SUCURSALA RCF
CRAIOVA DIVIZIA
INSTALA II-SEC IA CT3
RO IORI

CRAIOVA

CNCF CFR SA
SUCURSALA RCF
CRAIOVA DIVIZIA
INSTALA II-SEC IA CT4
TG.JIU

CRAIOVA

40.
41.
42.

COMPANIA
INDUSTRIAL GRIVI A
SA

CHITILA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

125

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr. crt.

Denumire societate

43.

CONCEFA S.A.

44.

CONSTANTIN GRUP
SRL

Localitate
sediu

Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

SIBIU

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat , TIP LUGOJ

SERIA 4422

AD

3931/2012

20.06.2014

Standul de rodat i probat n gol


reductoare-inversoare i atacuri de
osie

COD ST-RIAO
13

VIZ AS

1562/2004

28.04.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 707-0705

VIZ AD

2378/2006-R

18.06.2014

Dispozitivul pt. verificat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor montate pe
aceea i osie

SERIA 25-07-05

VIZ AD

2379/2006-R

18.06.2014

SERIA RP
99204

VIZ AS

3327/2010

04.05.2014

COD DA 901

VIZ AS

2335/2006

18.04.2014

BUCURE TI

45.
46.
47.

DB SCHENKER RAIL
ROMNIA SRL

TIMI OARA

ELECTROMAGNETICA
SA

BUCURE TI

ELECTROPUTERE SA

CRAIOVA

48.

Standul de verificat relee CFR RP


99204
Standul de verificat aparataj
pt.locomotive

49.

Standul de rodat boghiu de locomotive


diesel electrice

COD DA-1039

VIZ AS

3345/2010

20.06.2014

50.

Standul de probe hidraulice pt.


semiacupl ri de aer

COD ST-FRP009

VIZ AS

1556/2004-R

06.04.2014

Standul pt. probat regulatoare


antipatinaj tip M2 i tip MWX2

COD ST 13

VIZ AS

2927/2008-R

28.04.2014

52.

Standul pt. probat regulator cetrifugal


tip AR11

COD ST 12

VIZ AS

2926/2008-R

28.04.2014

53.

Dispozitiv pt. m surarea profilului de


rulare al ro ii tip EWF 5573.601

NR.0008

VIZ AD

3277/2010

24.02.2014

54.

Standul pt. ncercarea pneumatic a


semiacupl rilor de aer i a robine ilor
frontali de aer

NR.XXII-45/
XXII-48

VIZ AS

3311/2010

07.04.2014

Dispozitivul pt. m surarea diametrului


ro ilor, tip 4 EWF 5572

NR.0004

VIZ AD

3310/2010

07.04.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor, grosimilor
buzelor i a distan a dintre fe ele
exterioare ale buzelor ro ilor osiei
montate tip 3/72 EWF 5573

NR.0009

VIZ AD

3309/2010

07.04.2014

COD SMF 001

AS

3906/2012

10.05.2014

COD SP-RIT-01

VIZ AS

3335/2010R1

18.05.2014

NR.4320

VIZ AD

2955/2008

01.06.2014

NR.INV.2014

VIZ AS

2394/2006

22.06.2014

51.

55.

FRIREP SA

GRAMPET DEBRECENI
VAGONGYAR Kft

PA CANI

UNGARIA

56.

BRAZI

Standul mobil pt. probe finale la


instala ia de frn

57.

GRAMPET SERVICE SA

58.

GRAMPET SERVICE SA

59.

INTENS PREST SRL

PITE TI

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat

60.

IRLU SA - SEC IA IRLU


ADJUD

ADJUD

Standul pt.m surarea sarcinilor statice


pe ro i la locomotive electrice

Standul pt. proba de etan eitate


BRAZII DE SUS pneumatic a robinetelor i pt.
verificarea supapelor de siguran

61.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 315

VIZ AD

2342/2006

04.05.2014

62.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 311

VIZ AD

2341/2006

04.05.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

63.

SERIA 0024

VIZ AD

2340/2006

04.05.2014

64.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 138-76

VIZ AD

2344/2006

04.05.2014

65.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 102-76

VIZ AD

2343/2006

04.05.2014

66.

Standul pt. m surat cadru boghiu


vagon tip Uaai 6, 10 i 20 osii

COD VVC-01

VIZ AS

3339/2010-R

30.05.2014

Standul pt. m surat rezisten a electric


la vagon i la osia montat

COD AME-01

VIZ AS

3338/2010-R

30.05.2014

68.

Standul pt. verificat sarcinile statice pe


ro i la locomotive

COD SE 03

VIZ AS

2954/2008-R

28.05.2014

69.

Standul pt.verificarea dezechilibrului


static al osiei montate

COD DDDOM017-00

VIZ AS

1505/2004

20.01.2014

Standul de probat releul de presiune


tip DU 21/2,2

COD SPRPDU
026-00

VIZ AS

2317/2006

03.04.2014

COD SPAH-29000

VIZ AS

2914/2008

02.04.2014

SERIA 970

VIZ AD

2902/2008

10.03.2014

Standul pentru probarea regulatorului


automat de timonerie tip DRV

COD ST-076

AS

3897/2012

06.05.2014

Standul mobil pentru efectuarea


probelor finale la instala ia de frn

COD ST-075

AS

3898/2012

06.05.2014

67.

70.

IRLU SA - SEC IA IRLU


BUCURE TI TRIAJ

IRLU SA - SEC IA IRLU


SIMERIA
Atelier Caransebe

IRV C
TORI CFR
SIRV TITU SA

BUCURE TI

SIMERIA

TITU

Standul pentru probat amortizoare


hidraulice

71.
72.

KETY STAR SRL

CONSTAN A

73.
MARUB SA
74.

126

BRA OV

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat i metrou

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

75.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 212-99

VIZ AD

3315/2010

12.04.2014

76.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 204-99

VIZ AD

3314/2010

12.04.2014

77.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 009-00

VIZ AD

3313/2010

12.04.2014

78.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 34-02-07

VIZ AD

3318/2010

03.05.2014

79.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 007-00

VIZ AD

3319/2010

03.05.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 13-02-07

VIZ AD

3320/2010

03.05.2014

81.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 001-00

VIZ AD

3321/2010

03.05.2014

82.

Dispozitivul m surat diametrul ro ii n


planul cercului nominal de rulare

SERIA 005-0407

VIZ AD

3322/2010

03.05.2014

83.

Dispozitivul m surat diametrul ro ii n


planul cercului nominal de rulare

SERIA 004-0407

VIZ AD

3323/2010

03.05.2014

84.

Dispozitivul de verificat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-40

SERIA 008

VIZ AD

3324/2010

03.05.2014

85.

Dispozitivul de verificat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-41

SERIA 866-0806

VIZ AD

3325/2010

03.05.2014

86.

Dispozitivul de verificat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-42

SERIA 882-0906

VIZ AD

3326/2010

03.05.2014

COD 40961

VIZ AS

1568/2004

10.05.2014

Nr. crt.

80.

Denumire societate

METROREX SA
BUCURE TI,
ALSTOM TRANSPORT
SA

Localitate
sediu

BUCURE TI

87.

OLT-TYRE SA

CARACAL

Standul pt.probat elemente elastice din


cauciuc i metal-cauciuc

88.

PETROUTILAJ SA

POIANA
CMPINA

Standul pt. m surat asiul i cutia


vagoanelor de marf

NR.INV.27-7302

VIZ AS

3263/2009

17.12.2013

89.

PREBET AIUD SA

AIUD

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat

SERIA 4269

VIZ AD

3337/2010

20.05.2014

90.

REC SRL

COD DZ-059-00

AS

3909/2012

22.05.2014

Standul m surat asiul i cutia


vagoanelor

STV 21/2-03

VIZ AS

2860/2008

31.01.2014

92.

Standul de probat robinete de aer i


semiacupl ri de aer

COD
2.440.591.37

VIZ AS

2246/2006

31.01.2014

93.

Standul de m surat b taia radial


taia axial a osiei montate

NR.INV.300062

VIZ AS

2247/2006

31.01.2014

94.

Dispozitivul de m surat asimetria osiei


montate

COD CMS 1112

VIZ AD

2245/2006

31.01.2014

95.

Dispozitivul m surat jocul radial al


rulmen ilor Tip WJ i WJP

COD RV 1282

VIZ AD

2244/2006

31.01.2014

96.

Dispozitivul de m surat jocul axial al


rulmen ilor tip WJ i WJP

COD RV 2147

VIZ AD

2243/2006

31.01.2014

97.

Standul de verificat trecerea


vagoanelor prin gabaritul redus de
vagon

NR.INV.300233

AS

3895/2012

02.05.2014

98.

Standul pt. probat distribuitoare de aer


tip KE

NR.INV.310483

AS

3907/2012

10.05.2014

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat

SERIA 0630019

VIZ AD

2925/2008

15.04.2014

100.

Standul de probat pompe de transfer


combustibil i auxiliare de ulei
pt.motoare diesel de locomotive

COD ST-PCU-07

VIZ AS

1529/2004

15.03.2014

101.

Standul pt.proba hidraulic de


rezisten
i proba pneumatic de
etan eitate la semiacuplare de aer i
robinete

COD ST-MFHP/SAC-09

VIZ AS

1534/2004

17.03.2014

91.

99.

REMAR SA

REVA SA

ROLMIS SRL

ROMNIA EUROEST SA

BUCURE TI
PA CANI

SIMERIA

SLATINA

CONSTAN A

Standul pt. probat autoregulatorul D2

102.

Standul de probat injectoare


pt.motoare diesel de locomotive

COD ST-INJ-C08

VIZ AS

1530/2004

15.03.2014

103.

Standul pt.verificarea cursei active a


pistonului plonjor i cursei supapei de
refulare la pompele de injec ie de la
mooarele diesel de locomotive

COD ST-RCAPi-11

VIZ AS

1547/2004

14.04.2014

Dispozitivul de verificat dimensiunile


buzei ro ii

022-01-02

AD

3934/2012

27.06.2014

104.

ROMVAG SA

CARACAL

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

127

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr. crt.

Denumire societate

Localitate
sediu

Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

105.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 006-0102

AD

3927/2012

19.06.2014

106.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 008-0102

AD

3928/2012

19.06.2014

107.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 027-0102

AD

3929/2012

19.06.2014

ublerul pentru verificat buza


bandajului tip

SERIA 121-0502

AD

3923/2012

19.06.2014

ublerul pentru verificat buza


bandajului tip

SERIA 122-0502

AD

3924/2012

19.06.2014

110.

ublerul pentru verificat buza


bandajului tip

SERIA 123-0503

AD

3925/2012

19.06.2014

111.

ublerul pentru verificat buza


bandajului tip

SERIA 127-0502

AD

3926/2012

19.06.2014

112.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii TIP DVB
1-40

602-02-05

AD

3930/2012

19.06.2014

COD SVAT-LE01

VIZ AS

2611/2007

06.02.2013

SERIA 03183559

VIZ AD

1611/2004-R

14.06.2014

108.
109.

113.

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC CLUJ
DEPOUL LOC. CLUJ

SNTFC CFR C
SA - DEPOUL
BUCURE TI C

CLUJ-NAPOCA

TORI
BUCURE TI
TORI

Standul de probat aparatur de


temporizare pt.LE

114.

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

115.

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA 18-09-01

VIZ AD

1610/2004-R

14.06.2014

Dispozitivul pt. verificat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor montate pe
aceea i osie

SERIA 709-0701

VIZ AD

1609/2004-R

13.06.2014

Dispozitivul de m surat diametrul ro ii


n planul cercului nominal de rulare

SERIA 57-09-03

VIZ AD

1616/2004-R

20.06.2014

Tiparul pt. m surat ecartamentul i


nivelul liniei de cale ferat i metrou
(AMES) tip LUGOJ

SERIA
4264/2006

VIZ AD

3272/2010

11.02.2014

Standul pentru probarea pompelor de


injec ie

COD S06

AS

3918/2012

13.06.2014

Standul pt. verificarea i probarea


injectoarelor

COD S07

AS

3917/2012

13.06.2014

Standul mobil pt.probe finale la


instala ia de frn

COD SMPF 01

VIZ AS

2177/2006-R

08.01.2014

Standul mobil de probe finale la


instala ia de frn a vagoanelor

NR.INV.2035-1

VIZ AS

2852/2008-R

05.02.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-40

SERIA
717-07-2005

VIZ AD

2905/2008-R

18.03.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-40

SERIA
716-07-2005

VIZ AD

2904/2008-R

18.03.2014

Dispozitivul pt. verificat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor montate pe
aceea i osie, tip DVI 1360

SERIA
47-05-2003

VIZ AD

2906/2008-R

18.03.2014

126.

ublerul pt. verificat buza bandajului


SVBB

SERIA
009-03-2001

VIZ AD

2907/2008-R

18.03.2014

127.

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/1

AS

3910/2012

24.05.2014

128.

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/2

AS

3911/2012

24.05.2014

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/3

AS

3912/2012

24.05.2014

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/4

AS

3913/2012

24.05.2014

131.

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/5

AS

3914/2012

24.05.2014

132.

Standul fix pentru probe finale la


instala ia de frn

NR.INV.
14330130/6

AS

3915/2012

24.05.2014

NR.INV.43-LPC

VIZ AS

3295/2010

02.03.2014

Standul de probat sta ii de nc rcare a


bateriilor de acumulatori

COD S 06

VIZ AS

2303/2006-R

20.03.2014

Standul de probat regulatoare


automate de tensiune

COD S 08

VIZ AS

2304/2006-R

20.03.2014

116.

SNTFC CFR C
SA - REV. VAG.
BUC.GRIVI A

TORI
BUCURE TI

117.
SNTFC CFR C
TORI
SA - RTFC BRA OV

BRA OV

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC BRA OV
DEPOUL LOC. SIBIU

SIBIU

121.

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC CLUJ REV.
VAG. ORADEA

ORADEA

122.

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC GALA I REV.
VAG. M
TI

123.

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC IA I DEPOUL
LOCOCOMOTIVE IA I

118.
119.
120.

TI

IA I

124.
125.

129.
130.

133.

134.
135.

128

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC IA I DEPOUL
LOCOCOMOTIVE IA I

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC IA I REVIZIA
DE VAGOANE IA I

SNTFC CFR C
TORI
SA - STFC TIMI OARA REV. VAG. TIMI OARA
SNTFC CFR C
TORI
SA- STFC BRA OV
DEPOUL LOC. BRA OV

IA I

IA I

TIMI OARA

Linia cu planeitate controlat

BRA OV

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER
Atestate i vize periodice emise de AFER pentru standuri i dispozitive speciale conform OMT nr. 410/1999 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr. crt.

Denumire societate

Localitate
sediu

136.
137.
138.

SNTFC CFR C
TORI
SA- STFC BRA OV
DEPOUL LOC. BRA OV

BRA OV

139.
140.
141.
142.
143.

SNTFC CFR C
TORI
SA STFC BUCURE TI DEPOUL BUCURE TI
TORI

BUCURE TI

SNTFC CFR C
TORI
SA -STFC GALA I
DEPOUL LOC. GALA I

GALA I

144.
145.

SNTFC CFR C
TORI
SA -STFC GALA I REV.
VAG. M
TI

TI

146.

147.
148.
149.
150.
151.

152.
153.

154.

155.
156.

SNTFC CFR C
TORI
SA -STFC IA I DEPOUL
DE LOCOMOTIVE
SUCEAVA NORD
SNTFC CFR C
TORI
SA -STFC TIMI OARA
REV. VAG. TIMI OARA

TIMI OARA

SNTFC CFR C
TORI
SA-RTFC BUCURE TI
DEPOUL LOC. PLOIE TI

PLOIE TI

SNTFM CFR MARF SA


- SUCURSALA BANATOLTENIA REV. VAG.
CRAIOVA
Post de revizie RO IORI

CRAIOVA

SNTFM CFR MARF SA


- SUCURSALA BANATOLTENIA REV. VAG.
CRAIOVA - Post de
revizie vagoane GOLE TI

CRAIOVA

SNTFM CFR MARF SA


- SUCURSALA
MUNTENIA-DOBROGEA
REV. VAG. BUCURE TI
TRIAJ

158.

SNTFM CFR MARF SA


- SUCURSALA
TRANSILVANIA REVIZ.
VAG. DEJ TRIAJ

159.

SOFTRONIC SRL

160.
161.

TRANS EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI SUCURSALA PA CANI

162.

UNIFERTRANS SA

157.

163.
164.

SUCEAVA

UZINA DE VAGOANE
AIUD SA P.L. BRA OV

BUCURE TI

DEJ

CRAIOVA

PA CANI

VOLUNTARI

AIUD

Cod stand/
dispozitiv
special

AS/viz AS
AD/viz AD

Nr. atestat
AS/AD

Valabilitate
viz *

Standul de probat instala ii de


siguran
i vigilen

COD S 04

VIZ AS

2306/2006-R

20.03.2014

Standul de probat instala ii INDUSI

COD S 05

VIZ AS

2305/2006-R

20.03.2014

Standul de probat sta ii radio emisierecep ie

COD S 07

VIZ AS

2307/2006-R

20.03.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA 016-0806

VIZ AD

3274/2010-R

21.02.2014

Standul de probat sta ii pentru nc rcat


baterii de acumulatori

COD SVAIBALE-01

VIZ AS

2661/2007-R

15.03.2013

Standul de m surat sarcinile statice pe


ro i la locomotivele electrice

NR.INV. 441

AS

3933/2012

21.06.2014

Denumire stand/
dispozitiv special

ublerul pt. verificat buz bandaj tip SVBB

SERIA 114-08-03

VIZ AD

3304/2010-R

20.03.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate , tip DVI 1360

SERIA 45-05-03

VIZ AD

3269/2010-R

24.01.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 34-01-06

VIZ AD

2866/2008-R

14.02.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 754-0306

VIZ AD

2862/2008-R

14.02.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele exterioare ale buzelor ro ilor
osiei montate

SERIA 009-0106

VIZ AD

2864/2008-R

14.02.2014

Standul de probat regulatoare


automate de tensiune i sta ii de
nc rcat baterii de acumulatori

NR.INV.220082

VIZ AS

2368/2006-R

04.06.2014

Standul de probat injectoare


pt.motoare diesel de locomotive

NR.INV.220167

VIZ AS

2369/2006-R

05.06.2014

Standul fix pt.probe finale la instala ia


de frn

COD SFPFr.03

VIZ AS

1581/2004-R

30.05.2014

Standul fix pt.probe finale la instala ia


de frn

COD SFPFr.04

VIZ AS

1582/2004-R

30.05.2014

Dispozitivul de verificat dimensiunile


buzei ro ii DVB 1-40

COD DAS-09
SERIA 864-0806

VIZ AD

3267/2010

13.01.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 017-0101

VIZ AD

1576/2004R2

20.05.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 016-1102

VIZ AD

1577/2004R1

20.05.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 153-99

AD

3919/2012

13.06.2014

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 009-0201

VIZ AD

2194/2005-R

15.12.2013

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei
montate

SERIA 101-0101

VIZ AD

2195/2005-R

15.12.2013

Dispozitivul de m surat dimensiunile


buzei ro ii

SERIA 862-0806

VIZ AD

3275/2010-R

21.02.2014

Dispozitivul de m surat distan a dintre


fe ele interioare ale ro ilor osiei montate

SERIA 30-05-03

VIZ AD

3276/2010-R

21.02.2014

Standul de ncerc ri pt.instala ii de


ac ionare graduator, tip IAG

COD STD-04

VIZ AS

1541/2004-R

04.04.2014

Standul pt. ncercat la trac iune


aparate de legare reparate

COD STV 24/201

VIZ AS

3273/2010

15.02.2014

Standul pt. probat arcuri n foi

COD STV 23/201

VIZ AS

3329/2010

10.05.2014

Standul pt. verificarea cadrului de


boghiu tip Y25

COD SCBY-00

AS

3908/2012

20.05.2014

Standul pt. verificarea etan eit ii la


ploaie a vagoanelor i locomotivelor

NR.INV.2-329

VIZ AS

3229/2009-R

09.11.2013

Standul pt. verificat instalala ia


electric a vagoanelor de c tori

NR.INV.2-303

VIZ AS

3230/2009-R

09.11.2013

* Atestatul se acord pentru o perioad de 10 ani de la data eliber rii i este valabil numai n condi iile viz rii periodice a acestuia, de c tre
AFER, la intervale de doi ani ncepnd de la data eliber rii lui.
Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

129

ONFR AFER

Atestate pentru standuri i dispozitive speciale retrase de AFER conform OMT nr. 410/1999
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Denumire societate

Localitate
sediu

Denumire stand/
dispozitiv special

Cod stand/
dispozitiv special

Serie i nr. atestat


AS/AD

15.

RTFC GALA I SA
REV. VAG.
GALA I

GALA I

Standul pt. verificarea i regalarea


regulatoarelor de tensiune pt.
vagoane de c tori

COD SV 07

AS 3328/2010

Observa ii
Retras cf. cererii solicitantului
716/4.1/2586/ 2012 (SSMR
3020/2008/29.03.2012)

Documente eliberate de Serviciul Subsistem Material Rulant, Serviciul Subsistem Infrastructur Instala ii, Serviciul Subsistem Infrastructur
Linii i Lucr ri de Art din cadrul ONFR AFER, Serviciul Transport Urban pe ine din cadrul AFER
i raportate de Serviciul Subsistem Material Rulant din cadrul ONFR AFER.

Contracte de inspec ie tehnic ncheiate de furnizorii feroviari cu AFER conform OMT 290/2000
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Denumirea agentului
economic*

Nr.
contract IT

Data
nceperii

Data
expir rii

Obiectul contractului

1.

ARIO Bistri a

134

01.02.2012

31.12.2012

fabricare sabo i de frn pentru material rulant

2.

ASINED AUTOMOTIVE

753

02.05.2012

31.12.2012

Fabricare dibluri din polietilen de nalt densitate tip B5

3.

ASINED Product Impex

351

01.01.2012

31.12.2012

Fabricare dibluri din polietilen de nalt densitate tip B5

4.

AZUR Timi oara

536

01.03.2012

31.12.2012

Fabricare piche i din poliester armat cu fibr de sticl pentru


echipamnet SCB

5.

CFDP Cotu Ciorii Buzau

275

01.03.2012

31.12.2012

repara ii periodice i ntre inere curent linii CF industriale n execu ie


manual f
sudarea inelor

6.

COMPANIA CF Clung
Moldovenesc

1835

01.01.2012

31.12.2012

repara ii i ntre inere linii CF

7.

CONSTR FEROV Galati

724

01.06.2012

31.12.2012

construc ii consolid ri i ap ri terasamente CF, repara ii i


ntre inere poduri i pode e

8.

CONSTRUCT INVEST Alba Iulia

340

01.01.2012

31.12.2012

lucr ri de repara ii i ntre inere infrastructur feroviar ; construc ii


montaj, repara ii i ntre inere instala ii IFTE,ELF, SCB i linii de
contact

9.

EMON ELECTRIC

468

01.01.2012

31.12.2012

lucr ri de construc ii montaj, ntre inere i repara ie la instala iile de


energoalimentare pentru calea ferat electrificat

10.

FCC CONSTRUCCION
Barcelona Sucursala Bucure ti

72

01.01.2012

31.12.2012

lucr ri de repara ie periodic i ntre inere curent linii CF i metrou,


sudarea inelor i construc ii, repara ii i ntre inere lucr ri de art

11.

F.I.S.E. ELECTRICA SERV S.A.S.I.S.E. ELECTRICA MUNTENIA


SUD Bucure ti

726

01.04.2012

31.12.2012

construc ii-montaj i moderniz ri linii de transport i distribu ie a


energiei electrice, sta ii electrice i posturi de transformatoare de
joas i nalt tensiune

12.

FINEX SRL Coste ti Arge

1790

01.01.2012

31.12.2012

fabricarea de uruburi tip S1 M22x65 i M22x75 i piuli e tip B M22


pentru domeniul feroviar

13.

GALLIANO GRUP

217

23.01.2012

31.12.2012

ntre inere curent i repara ii periodice linii CF, refac ii linii CF (f


sudarea inelor), ntre inere i repara ii cl diri cu specific feroviar

14.

GENERAL OLTENIA

725

01.04.2012

31.12.2012

15.

MAGRO UTIL Chitila

713

01.03.2012

31.12.2012

16.

NEFERAL YNTER SRL Butoie ti

1859

01.01.2012

31.12.2012

furnizare piese de schimb i subansambluri material rulant, provenite


din dezmembrarea vagoanelor/locomotivelor casate

17.

PANDORA GV SRL

579

08.03.2012

31.12.2012

construc ii, repara ii i ntre inere linii CF, poduri, pode e i consolid ri
terasamente CF

18.

PREBET Aiud

166

01.01.2012

31.12.2012

fabricare traverse din beton precomprimat i prefabricate pentru


pode e de cale ferat i lucr ri de repara ii i ntre inere linii CF
industriale proprii n execu ie manual f
sudarea inelor

19.

PREST CONSTRUCT

932

01.06.2012

31.12.2012

20.

RA&CO Craiova

189

01.01.2012

31.12.2012

21.

REXPOD SRL Ia i

199

01.01.2012

31.12.2012

proiectare i expertizare poduri de cale ferat

22.

ROLMIS Slatina

1806

01.01.2012

31.12.2012

construc ii, ntre inere i repara ii infrastructurii feroviare

23.

ROMSTRADE SRL

742

01.04.2012

31.12.2012

construc ii, repara ie i ntre inere lucr ri de art , subtravers ri i


supratravers ri linii CF

24.

SALMIR IMPEX

992

01.06.2012

31.12.2012

fabricare traverse din lemn albe neimpregnate normale i speciale


pentru poduri i aparate de cale

25.

SIFCO PLAST Timi oara

612

01.03.2012

31.12.2012

26.

SYLC CON TRANS

948

01.05.2012

31.12.2012

27.

TUFIN CREDIT Craiova

946

01.06.2012

31.12.2012

fabricarea sabo ilor de frn pentru material rulant

28.

VIPP LAVORI Spa

798

01.02.2012

31.12.2012

funda ii speciale pt. consolidare terasamente executate prin foraj vertical

29.

WEST STAR SRL Ia i

754

01.05.2012

31.12.2012

construc ii, repara ii i ntre inere linii CF f


sudarea inelor,
ntre inere terasamente CF, repara ii i ntre inere poduri i pode e CF

comercializarea produselor feroviare critice destinate infrastructurii


reparatii periodice si intretinere curenta linii CF, fara sudarea sinelor

protec ie anticorozive la construc ii metalice CF


construc ie, repara ii, ntre inere linii CF, poduri i pode e CF,
consolid ri terasamente CF

construc ii, repara ii i ntre inere linii CF f

sudarea inelor

construc ie, repara ii, ntre inere linii CF,f

sudarea inelor

*
Adresa i datele de contact ale agen ilor economici care au ncheiat cu AFER contracte de inspec ie tehnic conform OMT 290/2000 se
reg sesc n Lista furnizorilor feroviari autoriza i AFER, publicat periodic n Buletinul AFER.

Date raportate de Serviciul Inspec ie Tehnic din cadrul ONFR AFER.

130

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

ONFR AFER

Certificate de nmatriculare i c i de identitate


acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar
Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Serie literal /
numeric

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

30.03.2015

CID
11515.1/2012

AMURCO S.R.L.

AMURCO S.R.L.
1.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

84 53 7919 238 - /
Zagkks/7919
CI 11515.1 21.06.2012
RO-AMUR

2.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7919

84 53 7919 300 - /
RO-AMUR

CI 8592.1

21.06.2012

13.03.2015

CID
8592.1/2012

AMURCO S.R.L.

3.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 071 - /
RO-AMUR

CI 8596.1

21.06.2012

30.06.2015

CID
8596.1/2012

AMURCO S.R.L.

4.

VAGON CISTERNA DE
80 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 068 - /
RO-AMUR

CI 8594.1

21.06.2012

14.05.2015

CID
8594.1/2012

AMURCO S.R.L.

ARCELORMITTAL GALATI SA
040 - DF/

69 - 0095 - 5 /
RO-GFR

040 - DF/

69 - 0096 - 3 /
RO-ASC

040 - DHA/

86 - 0065 - 2 /
RO-ATGRV

040 - DHA/

86 - 0087 - 6 /
RO-ROVTR

040 - DF/

69 - 0066 - 6 /
RO-MECDV

5.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

6.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

7.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 450 CP

8.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 450 CP

9.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

10.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0912 - 6 /
RO-CSGPL

CI 20330

14.05.2012

28.07.2015 CID 20330/2012

SC CARMENSIMI
GRUP SRL- Ploiesti

11.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0402 - 8 /
RO-CSGPL

CI 21526

14.05.2012

10.05.2017 CID 21526/2012

SC CARMENSIMI
GRUP SRL

12.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7816

33 53 7816 094 - 9
/ RIV RO-CCB

CI 21594

24.05.2012

23.01.2018 CID 21594/2012

CHIMCOMPLEX S.A.

13.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7816

33 53 7816 097 - 2
/ RIV RO-CCB

CI 21595

24.05.2012

23.01.2018 CID 21595/2012

CHIMCOMPLEX S.A.

14.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7813

33 53 7813 000 - 9
/ RIV RO-CCB

CI 21596

25.05.2012

29.04.2018 CID 21596/2012

CHIMCOMPLEX S.A.

15.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7813

33 53 7813 063 - 7
/ RIV RO-CCB

CI 21597

25.05.2012

29.04.2018 CID 21597/2012

CHIMCOMPLEX S.A.

16.

VAGON CISTERNA
DE 45 M.C.

Zags/7816

33 53 7816 061 - 8
/ RIV RO-CCB

CI 21894

22.06.2012

20.03.2018 CID 21894/2012

CHIMCOMPLEX S.A.

17.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 3400 kW

040 - EC/

91 53 0 430005 - 5
CI 19294.2 22.05.2012
/ RO-ROVTR

28.03.2017

CID
19294.2/2012

VEST TRANS RAIL SRL

18.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1300 CP

040 - DF/

69 - 0605 - 1 / ROCI 21294.1 22.05.2012


BEU

12.03.2019

CID
21294.1/2012

CONSTANTIN GRUP SRL

19.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA/

40 - 1085 - 6 / ROCI 14227.1 07.06.2012


FSP

31.12.2015

CID
14227.1/2012

FERSPED CARGO S.A.

20.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

84 53 7912 044 - 5
Zagkks/7912
/ RO-AUTG

CI 7257.1

10.05.2012

07.05.2014

CID
7257.1/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

21.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 045 - 2
/ RO-AUTG

CI 7274.1

10.05.2012

17.12.2013

CID
7274.1/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

22.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

84 53 7912 119 - 5
Zagkks/7912
/ RO-AUTG

CI 20414

21.05.2012

01.05.2014 CID 20414/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

23.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 143 - 5
/ RO-AUTG

CI 20416

21.05.2012

01.05.2014 CID 20416/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

24.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 137 - 7
/ RO-AUTG

CI 20419

21.05.2012

01.05.2014 CID 20419/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

25.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 129 - 4
/ RO-AUTG

CI 20420

21.05.2012

01.05.2014 CID 20420/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

26.

VAGON CISTERNA
DE 90 M.C.

Zagkks/7912

84 53 7912 144 - 3
/ RO-AUTG

CI 20422

21.05.2012

01.05.2014 CID 20422/2012

AUTOGAS IMPEX S.R.L.

CI 21573

21.05.2012

30.08.2013 CID 21573/2012

SC GRUP FEROVIAR
ROMAN SA

27.12.2017 CID 21668/2012

SC ASICAR SRL - Zalau

ASICAR SRL
CI 21668

31.05.2012

ATELIERELE CFR GRIVITA S.A.


CI 4834.1

09.05.2012

06.05.2017

CID
4834.1/2012

SC ATELIERELE CFR
GRIVITA SA

13.06.2017

CID
11653.1/2012

VEST TRANS RAIL SRL

CID
8340.1/2012

MECANO SERV SRL

AWAMARF GRUP SRL


CI 11653.1 27.06.2012

BOROMIR IND SRL VALCEA-SUC. DEVA


CI 8340.1

14.06.2012

05.05.2013

CARMENSIMI GRUP SRL

CHIMCOMPLEX S.A.

CONSTANTIN GRUP SRL

CYPRUS LEASING (ROMANIA) IFN S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

131

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Serie literal /
numeric

Certificat nmatriculare
Marcaj unificat
de identificare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

DB SCHENKER RAIL ROMANIA SRL


27.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 003 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21480

08.05.2012

30.04.2024 CID 21480/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

28.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 004 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21481

08.05.2012

30.04.2024 CID 21481/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

29.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 005 - 8
/ RIV RO-DBSR

CI 21482

08.05.2012

30.04.2024 CID 21482/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

30.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 006 - 6
/ RIV RO-DBSR

CI 21483

08.05.2012

30.04.2024 CID 21483/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

31.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 121 - 5
/ RIV RO-DBSR

CI 21473

08.05.2012

01.03.2030 CID 21473/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

32.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 122 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21474

08.05.2012

31.03.2030 CID 21474/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

33.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 123 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21475

08.05.2012

31.03.2030 CID 21475/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

34.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 124 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21476

08.05.2012

31.03.2030 CID 21476/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

35.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 100 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21477

08.05.2012

31.03.2030 CID 21477/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

36.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 126 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21478

08.05.2012

31.03.2030 CID 21478/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

37.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 127 - 2
/ RIV RO-DBSR

CI 21479

08.05.2012

01.03.2030 CID 21479/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

38.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 005 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21546

15.05.2012

31.08.2014 CID 21546/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

39.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 007 - 0
/ RIV RO-DBSR

CI 21547

15.05.2012

31.08.2014 CID 21547/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

40.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 000 - 5
/ RIV RO-DBSR

CI 21548

15.05.2012

31.08.2014 CID 21548/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

41.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 001 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21549

15.05.2012

31.08.2014 CID 21549/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

42.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 002 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21550

15.05.2012

31.01.2024 CID 21550/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

43.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 003 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21551

15.05.2012

31.01.2024 CID 21551/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

44.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5928

33 53 5928 004 - 7
/ RIV RO-DBSR

CI 21552

15.05.2012

31.01.2024 CID 21552/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

45.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 041 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21598

25.06.2012

31.05.2030 CID 21598/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

46.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 008 - 2
/ RIV RO-DBSR

CI 21604

30.05.2012

11.05.2018 CID 21604/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

47.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 009 - 0
/ RIV RO-DBSR

CI 21605

30.05.2012

11.05.2018 CID 21605/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

48.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 011 - 6
/ RIV RO-DBSR

CI 21606

30.05.2012

11.05.2018 CID 21606/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

132

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

49.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 012 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21607

30.05.2012

11.05.2018 CID 21607/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

50.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 015 - 7
/ RIV RO-DBSR

CI 21608

30.05.2012

11.05.2018 CID 21608/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

51.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 019 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21609

30.05.2012

11.05.2018 CID 21609/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

52.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 024 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21610

30.05.2012

11.05.2018 CID 21610/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

53.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 028 - 0
/ RIV RO-DBSR

CI 21611

30.05.2012

11.05.2018 CID 21611/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

54.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 031 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21612

30.05.2012

11.05.2018 CID 21612/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

55.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 033 - 0
/ RIV RO DBSR

CI 21613

30.05.2012

11.05.2018 CID 21613/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

56.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 035 - 5
/ RIV RO-DBSR

CI 21614

30.05.2012

11.05.2018 CID 21614/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

57.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 037 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21615

30.05.2012

11.05.2018 CID 21615/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

58.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 038 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21616

30.05.2012

11.05.2018 CID 21616/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

59.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 000 - 6
/ RIV RO-DBSR

CI 21048

31.05.2012

31.10.2020 CID 21048/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

60.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 001 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21049

31.05.2012

31.05.2019 CID 21049/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

61.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 002 - 2
/ RIV RO-DBSR

CI 21050

31.05.2012

31.05.2019 CID 21050/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

62.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 005 - 5
/ RIV RO-DBSR

CI 21053

31.05.2012

31.05.2019 CID 21053/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

63.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 006 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21054

31.05.2012

31.05.2019 CID 21054/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

64.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 007 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21055

31.05.2012

31.05.2019 CID 21055/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

65.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 008 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21056

31.05.2012

31.05.2019 CID 21056/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

66.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 011 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21059

31.05.2012

31.05.2019 CID 21059/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

67.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 013 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21061

31.05.2012

31.05.2019 CID 21061/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

68.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 009 - 7
/ RIV RO-DBSR

CI 21057

31.05.2012

30.10.2019 CID 21057/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

69.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
NEBASCULANT

Ealos/5927

33 53 5927 012 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21060

31.05.2012

30.10.2019 CID 21060/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

70.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 250 CP

040 - DHA/

88 - 0400 - 7 / RODBSR

CI 21669

06.06.2012

01.06.2018 CID 21669/2012

SC DB SCHENKER RAIL
ROMANIA SRL

71.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 043 - 7
/ RIV RO-DBSR

CI 21670

07.06.2012

15.05.2018 CID 21670/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

72.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 044 - 5
/ RIV RO-DBSR

CI 21671

07.06.2012

30.06.2020 CID 21671/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

73.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 045 - 2
/ RIV RO-DBSR

CI 21672

07.06.2012

30.06.2020 CID 21672/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

74.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 045 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21822

20.06.2012

06.06.2018 CID 21822/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

133

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

75.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 042 - 1
/ RIV RO-DBSR

CI 21599

26.06.2012

31.05.2030 CID 21599/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

76.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 043 - 9
/ RIV RO-DBSR

CI 21600

26.06.2012

31.05.2030 CID 21600/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

77.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 044 - 7
/ RIV RO-DBSR

CI 21601

26.06.2012

31.05.2030 CID 21601/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

78.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR CU
ACOPERIS RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 130 - 6
/ RIV RO-DBSR

CI 21602

26.06.2012

31.05.2030 CID 21602/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

79.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR CU
ACOPERIS RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 131 - 4
/ RIV RO-DBSR

CI 21603

26.06.2012

31.05.2030 CID 21603/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

80.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR CU
ACOPERIS RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 125 - 6
/ RIV RO-DBSR

CI 21484

26.06.2012

30.04.2030 CID 21484/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

81.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR CU
ACOPERIS RABATABIL

Tals/0667

33 53 0667 129 - 8
/ RIV RO-DBSR

CI 21485

26.06.2012

30.04.2030 CID 21485/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

82.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 035 - 3
/ RIV RO-DBSR

CI 21911

26.06.2012

30.03.2021 CID 21911/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

83.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 036 1 / RIV RODBSR

CI
21912

26.06.201
2

30.03.202
1

CID
21912/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

84.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 037 9 / RIV RODBSR

CI
21913

26.06.201
2

30.03.202
1

CID
21913/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

85.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 034 6 / RIV RODBSR

CI
21910

27.06.201
2

30.03.202
1

CID
21910/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

86.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 038 7 / RIV RODBSR

CI
21914

27.06.201
2

30.03.202
1

CID
21914/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

87.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 039 5 / RIV RODBSR

CI
21915

27.06.201
2

30.03.202
1

CID
21915/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

88.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 041 1 / RIV RODBSR

CI
21916

27.06.201
2

30.03.202
1

CID
21916/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

89.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eas/5421

33 53 5421 042 9 / RIV RODBSR

CI
21917

27.06.201
2

30.03.202
1

CID
21917/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

90.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 046 2 / RIV RODBSR

CI
22014

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22014/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

91.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 047 0 / RIV RODBSR

CI
22015

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22015/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

92.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 051 2 / RIV RODBSR

CI
22016

28.06.201
2

25.06.203
1

CID
22016/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

93.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 054 6 / RIV RODBSR

CI
22017

28.06.201
2

25.06.203
1

CID
22017/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

94.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 055 3 / RIV RODBSR

CI
22018

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22018/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

95.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 058 7 / RIV RODBSR

CI
22019

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22019/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

96.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 059 5 / RIV RODBSR

CI
22020

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22020/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

97.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 060 3 / RIV RODBSR

CI
22021

28.06.201
2

25.06.203
1

CID
22021/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

98.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6658

33 53 6658 061 1 / RIV RODBSR

CI
22022

28.06.201
2

25.06.203
1

CID
22022/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

134

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.
99.

Denumire
VAGON DE MARFA
DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

Fals/6658

33 53 6658 062 9 / RIV RODBSR

CI
22023

28.06.201
2

25.06.203
0

CID
22023/2012

DB SCHENKER RAIL
ROMANIA S.R.L.

10.06.201
7

CID
21821/2012

DONAU CHEM SRL

20.04.2017

CID
10597.1/2012

ELECTRO COMP SRL

DONAU CHEM SRL


LOCOMOTIVA DIESEL
100. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0918 - 3 /
RO-DONAU

040 - DHA/

86 - 0081 - 9 /
RO-ELCMP

040 - DHB/

85 - 0184 - 3 /
RO-ROPAN

CI
21821

20.06.201
2

ELECTRO COMP SRL


101.

LOCOMOTIVA DIESEL
HIDRAULICA DE 450 CP

CI 10597.1 05.06.2012
EUROPAN PROD SA

LOCOMOTIVA DIESEL
102.
HIDRAULICA DE 700 CP

CI 21497

04.05.2012

26.05.2016 CID 21497/2012

SC EUROPAN PROD SA

FEREST LOGISTICS S.R.L.


Zaes/7882

33 53 7882 458 - 5
CI 16059.2 15.06.2012
/ RIV RO-FERO

03.03.2020

CID
16059.2/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

VAGON CISTERNA DE
71 M.C.

Zaes/7878

33 53 7878 776 - 6
CI 16060.2 15.06.2012
/ RIV RO-FERO

03.03.2020

CID
16060.2/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5453

82 53 5453 215 - 2
/ RO-FERO

CI 21823

22.06.2012

30.03.2014 CID 21823/2012

FEROCARGO EUROTRANS
SRL

040 - DHC/

81 - 0921 - 7 /
RO-ROVTR

CI 22040

29.06.2012

27.06.2016 CID 22040/2012

S.C. RAIL CARGO ROMANIA


S.R.L.

21.07.2017 CID 21629/2012

GRUP FEROVIAR ROMAN


SA

VAGON CISTERNA DE
103.
71 M.C.
104.

105.

FEROCARGO EUROTRANS SRL

LOCOMOTIVA DIESEL
106. HIDRAULICA
DE 1250 CP

GRAMPET S.A.
VAGON DE MARFA
107. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/935

84 53 5935 033 - 5
/ RO - GFR

CI 21629

14.06.2012

GRUP FEROVIAR ROMAN SA


VAGON DE MARFA
108. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 095 - 4
/ RO - GFR

CI 21628

14.06.2012

21.07.2017 CID 21628/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

109. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 059 - 3
/ RO - GFR

CI 20751

22.05.2012

31.05.2023 CID 20751/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

110. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 060 - 1
/ RO - GFR

CI 20752

22.05.2012

31.05.2023 CID 20752/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

111. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 061 - 9
/ RO - GFR

CI 20753

22.05.2012

31.05.2023 CID 20753/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

112. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 062 - 7
/ RO - GFR

CI 20754

22.05.2012

31.05.2023 CID 20754/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

113. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 063 - 5
/ RO - GFR

CI 20755

22.05.2012

31.05.2023 CID 20755/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

114. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 064 - 3
/ RO - GFR

CI 20756

22.05.2012

31.05.2023 CID 20756/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

115. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

31 53 7989 065 - 2
/ RIV RO - GFR

CI 20757

22.05.2012

31.05.2023 CID 20757/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

116. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 066 - 8
/ RO - GFR

CI 20758

22.05.2012

31.05.2023 CID 20758/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

117. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

87 53 7989 067 - 1
/ RO - GFR

CI 20759

22.05.2012

31.05.2023 CID 20759/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

118. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 069 - 2
/ RO - GFR

CI 20760

22.05.2012

31.05.2023 CID 20760/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

119. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

31 53 7989 070 - 2
/ RIV RO - GFR

CI 20761

22.05.2012

31.05.2023 CID 20761/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

120. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

87 53 7989 071 - 3
/ RO - GFR

CI 20762

22.05.2012

31.05.2023 CID 20762/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

121. VAGON CISTERNA

Zaes/7989

82 53 7989 072 - 6
/ RO - GFR

CI 20763

22.05.2012

31.05.2023 CID 20763/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

122. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

87 53 7887 076 - 5
/ RO - GFR

CI 20764

22.05.2012

31.05.2023 CID 20764/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

123. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

31 53 7887 077 - 0
/ RIV RO - GFR

CI 20765

22.05.2012

31.05.2023 CID 20765/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

124. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

82 53 7887 078 - 6
/ RO - GFR

CI 20766

22.05.2012

31.05.2023 CID 20766/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

125. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

31 53 7887 079 - 6
/ RIV RO - GFR

CI 20767

22.05.2012

31.05.2023 CID 20767/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

126. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

31 53 7887 080 - 4
/ RIV RO - GFR

CI 20768

22.05.2012

31.05.2023 CID 20768/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

127. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

31 53 7887 081 - 2
/ RIV RO - GFR

CI 20769

22.05.2012

31.05.2023 CID 20769/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

135

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

128. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

82 53 7887 082 - 8
/ RO - GFR

CI 20770

22.05.2012

31.05.2023 CID 20770/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

129. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

87 53 7887 083 - 1
/ RO - GFR

CI 20771

22.05.2012

31.05.2023 CID 20771/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

130. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

87 53 7887 084 - 9
/ RO - GFR

CI 20772

22.05.2012

31.05.2023 CID 20772/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

131. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

87 53 7887 085 - 6
/ RO - GFR

CI 20773

22.05.2012

31.05.2023 CID 20773/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

132. VAGON CISTERNA

Zaes/7887

31 53 7887 086 - 1
/ RIV RO - GFR

CI 20774

22.05.2012

31.05.2023 CID 20774/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

LOCOMOTIVA DIESEL
133. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

92 53 0 810848 - 7
CI 11144.1 11.06.2012
/ RO-GFR

LOCOMOTIVA DIESEL
134. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0820 - 1 /
RO-GFR

CI 7699.1

LOCOMOTIVA DIESEL
135. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0819 - 3 /
RO-GFR

VAGON DE MARFA
136. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 017 - 8
/ RO - GFR

Denumire

Valabilitate

Serie/an

22.02.2016

CID
11144.1/2012

GRUP FEROVIAR ROMAN SA

11.06.2012

15.06.2026

CID
7699.1/2012

GRUP FEROVIAR ROMAN SA

CI 7701.1

11.06.2012

30.06.2017

CID
7701.1/2012

GRUP FEROVIAR ROMAN SA

CI 21621

14.06.2012

04.11.2016 CID 21621/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

ING LEASE ROMANIA IFN S.A


VAGON DE MARFA
137. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 061 - 6
/ RO - GFR

CI 21620

30.05.2012

21.07.2023 CID 21620/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
138. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 075 - 6
/ RO - GFR

CI 21622

30.05.2012

04.11.2022 CID 21622/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
139. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 138 - 2
/ RO - GFR

CI 21623

30.05.2012

21.07.2023 CID 21623/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
140. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 200 - 0
/ RO - GFR

CI 21624

30.05.2012

04.11.2019 CID 21624/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
141. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 376 - 8
/ RO - GFR

CI 21625

30.05.2012

04.11.2022 CID 21625/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
142. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 278 - 6
/ RO - GFR

CI 21626

30.05.2012

21.07.2017 CID 21626/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
143. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 060 - 8
/ RO - GFR

CI 21627

30.05.2012

04.11.2022 CID 21627/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
144. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

84 53 5366 358 - 4
/ RO - GFR

CI 21630

30.05.2012

04.05.2024 CID 21630/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
145. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 279 - 4
/ RO - GFR

CI 21634

30.05.2012

04.05.2024 CID 21634/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
146. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 405 - 5
/ RO - GFR

CI 21635

30.05.2012

04.05.2024 CID 21635/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
147. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

84 53 5366 362 - 6
/ RO - GFR

CI 21636

30.05.2012

04.05.2024 CID 21636/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
148. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 194 - 5
/ RO - GFR

CI 21633

30.05.2012

04.05.2018 CID 21633/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
149. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 216 - 6
/ RO - GFR

CI 21631

30.05.2012

04.05.2018 CID 21631/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
150. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 021 - 0
/ RO - GFR

CI 21632

30.05.2012

04.05.2018 CID 21632/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
151. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 150 - 7
/ RO - GFR

CI 21637

31.05.2012

17.07.2017 CID 21637/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
152. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 247 - 1
/ RO - GFR

CI 21643

31.05.2012

22.05.2018 CID 21643/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
153. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 103 - 6
/ RO - GFR

CI 21644

31.05.2012

22.05.2024 CID 21644/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

136

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE MARFA
154. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 262 - 0
/ RO - GFR

CI 21645

31.05.2012

22.05.2018 CID 21645/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
155. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 074 - 9
/ RO - GFR

CI 21646

31.05.2012

22.05.2018 CID 21646/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
156. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 032 - 7
/ RO - GFR

CI 21647

31.05.2012

22.05.2018 CID 21647/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
157. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 029 - 3
/ RO - GFR

CI 21648

31.05.2012

07.05.2024 CID 21648/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
158. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 084 - 8
/ RO - GFR

CI 21649

31.05.2012

07.05.2024 CID 21649/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
159. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 331 - 3
/ RO - GFR

CI 21650

31.05.2012

07.05.2024 CID 21650/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
160. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 198 - 6
/ RO - GFR

CI 21651

31.05.2012

07.05.2018 CID 21651/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
161. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 040 - 0
/ RO - GFR

CI 21652

31.05.2012

07.05.2024 CID 21652/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
162. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 386 - 7
/ RO - GFR

CI 21653

31.05.2012

07.05.2024 CID 21653/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
163. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 248 - 9
/ RO - GFR

CI 21654

31.05.2012

07.05.2024 CID 21654/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
164. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5366

84 53 5366 668 - 6
/ RO - GFR

CI 21655

31.05.2012

07.05.2024 CID 21655/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
165. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 410 - 5
/ RO - GFR

CI 21656

31.05.2012

07.05.2024 CID 21656/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
166. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 368 - 5
/ RO - GFR

CI 21657

31.05.2012

07.05.2024 CID 21657/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
167. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 104 - 4
/ RO - GFR

CI 21658

31.05.2012

15.05.2024 CID 21658/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
168. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 093 - 9
/ RO - GFR

CI 21659

31.05.2012

15.05.2024 CID 21659/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
169. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 282 - 8
/ RO - GFR

CI 21660

31.05.2012

15.05.2018 CID 21660/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
170. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 019 - 4
/ RO - GFR

CI 21661

31.05.2012

22.05.2024 CID 21661/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
171. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 137 - 4
/ RO - GFR

CI 21662

31.05.2012

22.05.2024 CID 21662/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
172. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 300 - 8
/ RO - GFR

CI 21663

31.05.2012

22.05.2018 CID 21663/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
173. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 086 - 3
/ RO - GFR

CI 21664

31.05.2012

11.10.2015 CID 21664/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
174. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 023 - 6
/ RO - GFR

CI 21665

31.05.2012

29.09.2015 CID 21665/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
175. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 182 - 0
/ RO - GFR

CI 21666

31.05.2012

22.05.2024 CID 21666/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

VAGON DE MARFA
176. AUTODESCARCATOR
BASCULANT

Eakkmos/
5935

84 53 5935 334 - 7
/ RO - GFR

CI 21667

31.05.2012

22.05.2024 CID 21667/2012 GRUP FEROVIAR ROMAN SA

040 - DF/

69 - 0063 - 3 /
RO-ROVTR

Denumire

Valabilitate

Serie/an

KAIROS SRL
LOCOMOTIVA DIESEL
177.
ELECTRICA DE 1250 CP

CI 8059.1

18.06.2012

23.03.2020

CID
8059.1/2012

SC VEST TRANS RAIL SRL

OLTCHIM S.A.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

137

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

178.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 869 - 8
/ RIV RO-OLT

CI 21129

07.06.2012

09.01.2018 CID 21129/2012

OLTCHIM S.A.

179.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 871 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21130

07.06.2012

09.01.2018 CID 21130/2012

OLTCHIM S.A.

180.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 872 - 2
/ RIV RO-OLT

CI 21131

07.06.2012

09.01.2018 CID 21131/2012

OLTCHIM S.A.

181.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 873 - 0
/ RIV RO-OLT

CI 21132

07.06.2012

09.01.2018 CID 21132/2012

OLTCHIM S.A.

VAGON CISTERNA DE
182.
50 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 588 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21453

07.05.2012

01.03.2018 CID 21453/2012

OLTCHIM S.A.

183.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7989

33 53 7989 078 - 3
/ RIV RO-OLT

CI 21456

04.05.2012

01.03.2018 CID 21456/2012

OLTCHIM S.A.

184.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 455 - 7
/ RIV RO-OLT

CI 21457

04.05.2012

01.03.2018 CID 21457/2012

OLTCHIM S.A.

185.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7989

33 53 7989 079 - 1
/ RIV RO-OLT

CI 21458

04.05.2012

01.03.2018 CID 21458/2012

OLTCHIM S.A.

186.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 591 - 8
/ RIV RO-OLT

CI 21459

06.06.2012

01.03.2018 CID 21459/2012

OLTCHIM S.A.

187.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7960

33 53 7960 844 - 1
/ RIV RO-OLT

CI 21460

06.06.2012

01.03.2018 CID 21460/2012

OLTCHIM S.A.

VAGON CISTERNA DE
188.
80 M.C.

84 53 7919 263 - 4
Zagkks/7919
/ RO-OLT

CI 21530

14.05.2012

12.04.2018 CID 21530/2012

OLTCHIM S.A.

VAGON CISTERNA DE
189.
38 M.C.

Zaes/7988

33 53 7988 068 - 5
/ RIV RO-OLT

CI 21531

14.05.2012

12.04.2018 CID 21531/2012

OLTCHIM S.A.

190.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 343 - 5
/ RIV RO-OLT

CI 21532

15.05.2012

12.04.2018 CID 21532/2012

OLTCHIM S.A.

191.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 353 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21533

15.05.2012

12.04.2018 CID 21533/2012

OLTCHIM S.A.

192.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 069 - 1
/ RO-OLT

CI 21534

15.05.2012

12.04.2018 CID 21534/2012

OLTCHIM S.A.

193.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7993

33 53 7993 361 - 7
/ RIV RO-OLT

CI 21535

15.05.2012

12.04.2018 CID 21535/2012

OLTCHIM S.A.

194.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 070 - 9
/ RO-OLT

CI 21536

18.05.2012

12.04.2018 CID 21536/2012

OLTCHIM S.A.

VAGON CISTERNA DE
195.
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 071 - 7
/ RO-OLT

CI 21537

18.05.2012

12.04.2018 CID 21537/2012

OLTCHIM S.A.

196.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 072 - 5
/ RO-OLT

CI 21538

18.05.2012

12.04.2018 CID 21538/2012

OLTCHIM S.A.

197.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 074 - 1
/ RO-OLT

CI 21540

18.05.2012

12.04.2018 CID 21540/2012

OLTCHIM S.A.

198.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 031 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21541

27.06.2012

10.04.2018 CID 21541/2012

OLTCHIM S.A.

199.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 040 - 5
/ RIV RO-OLT

CI 21542

27.06.2012

10.04.2018 CID 21542/2012

OLTCHIM S.A.

200.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 045 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21543

27.06.2012

10.04.2018 CID 21543/2012

OLTCHIM S.A.

201.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 084 - 3
/ RIV RO-OLT

CI 21544

27.06.2012

10.04.2018 CID 21544/2012

OLTCHIM S.A.

VAGON CISTERNA DE
202.
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 085 - 0
/ RIV RO-OLT

CI 21545

27.06.2012

10.04.2018 CID 21545/2012

OLTCHIM S.A.

203.

VAGON CISTERNA DE
38 M.C.

Zaes/7988

84 53 7988 073 - 3
/ RO-OLT

CI 21539

18.05.2012

12.04.2018 CID 21539/2012

OLTCHIM S.A.

204.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 086 - 8
/ RIV RO-OLT

CI 21952

28.06.2012

13.06.2018 CID 21952/2012

OLTCHIM S.A.

205.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 088 - 4
/ RIV RO-OLT

CI 21953

28.06.2012

13.06.2018 CID 21953/2012

OLTCHIM S.A.

206.

VAGON CISTERNA DE
40 M.C.

Zas/7961

33 53 7961 089 - 2
/ RIV RO-OLT

CI 21954

28.06.2012

13.06.2018 CID 21954/2012

OLTCHIM S.A.

207.

VAGON CISTERNA DE
30 M.C.

Zes/7372

23 53 7372 591 - 2
/ RIV RO-OLT

CI 21955

28.06.2012

13.06.2016 CID 21955/2012

OLTCHIM S.A.

208.

VAGON CISTERNA DE
30 M.C.

Zes/7372

44 53 7372 590 - 9
/ RO-OLT

CI 21956

28.06.2012

13.06.2016 CID 21956/2012

OLTCHIM S.A.

RAIL FORCE SRL


REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA A
209.
II-A, 103 LOCURI PE
SCAUNE

ZRBx/

57 - 1325 - 0 /
RO-RGT

CI 21501

07.05.2012

03.05.2016 CID 21501/2012

SC REGIOTRANS SRL

REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA A
II-A, 107 LOCURI PE
SCAUNE

ZRBz/

57 - 4120 - 2 /
RO-RGT

CI 21502

07.05.2012

03.05.2016 CID 21502/2012

SC REGIOTRANS SRL

210.

138

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

211.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Denumire

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA A
II-A, 107 LOCURI PE
SCAUNE

ZRBz/

57 - 4121 - 0 /
RO-RGT

CI 21503

07.05.2012

03.05.2016 CID 21503/2012

SC REGIOTRANS SRL

ZRABD/

57 - 5125 - 0 /
RO-RGT

CI 21504

07.05.2012

03.05.2016 CID 21504/2012

SC REGIOTRANS SRL

040 - DHB/

85 - 0186 - 8 /
RO-ROVTR

18.06.2017 CID 21951/2012

VEST TRANS RAIL SRL

REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA I,
212. 20 LOCURI PE SCAUNE,
CLASA A II-A, 58
LOCURI PE SCAUNE

Valabilitate

Serie/an

RAILCARGO TRANSPED
LOCOMOTIVA DIESEL
213.
HIDRAULICA DE 700 CP

CI 21951

27.06.2012

REGIOTRANS SRL
REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA I,
CU 5 LOCURI PE
214.
SCAUNE SI CLASA A IIA 48 LOCURI PE
SCAUNE

ZRABx/

57 - 7148 - 0 /
RO-RGT

CI 21498

07.05.2012

03.05.2016 CID 21498/2012

SC REGIOTRANS SRL

215.

REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA A
II-A, 56 LOCURI PE
SCAUNE

ZRZBz/

57 - 4051 - 9 /
RO-RGT

CI 21499

07.05.2012

03.05.2016 CID 21499/2012

SC REGIOTRANS SRL

216.

REMORCA RAMA
REVERSIBILA, CLASA A
II-A, 48 LOCURI PE
SCAUNE

ZRB/

57 - 6248 - 9 /
RO-RGT

CI 21500

07.05.2012

03.05.2016 CID 21500/2012

SC REGIOTRANS SRL

ROLLING STOCK COMPANY SA


LOCOMOTIVA
217.
ELECTRICA DE 5100 kW
218.

060 - EA/

91 53 0 400173 - 7
CI 10098.1 13.06.2012
/ RO-GFR

30.05.2018

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 581 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 20508

18.06.2012

31.12.2029 CID 20508/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

219.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 582 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20509

18.06.2012

31.12.2029 CID 20509/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

220.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 583 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 20510

18.06.2012

31.12.2029 CID 20510/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

221.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 584 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 20511

18.06.2012

31.12.2029 CID 20511/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

222.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 585 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 20512

18.06.2012

31.12.2029 CID 20512/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

223.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 586 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 20513

18.06.2012

31.12.2029 CID 20513/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

224.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 587 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 20514

18.06.2012

31.12.2029 CID 20514/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

225.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 588 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 20515

18.06.2012

31.12.2029 CID 20515/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

226.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 589 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 20516

18.06.2012

31.12.2029 CID 20516/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

227.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 590 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 20517

18.06.2012

31.12.2029 CID 20517/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

228.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 591 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 20518

18.06.2012

31.12.2029 CID 20518/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

229.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 592 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 20519

18.06.2012

31.12.2029 CID 20519/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

230.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 593 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 20520

18.06.2012

31.12.2029 CID 20520/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

231.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 594 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 20521

18.06.2012

31.12.2029 CID 20521/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

232.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 595 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 20522

18.06.2012

31.12.2029 CID 20522/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

233.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 596 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20523

18.06.2012

31.12.2029 CID 20523/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

234.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 597 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 20524

18.06.2012

31.12.2029 CID 20524/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

235.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 598 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 20525

18.06.2012

31.12.2029 CID 20525/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

236.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 599 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 20526

18.06.2012

31.12.2029 CID 20526/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

237.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 600 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 20527

18.06.2012

31.12.2029 CID 20527/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

Uagps/9334

33 53 9334 608 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 20535

18.06.2012

31.12.2029 CID 20535/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

VAGON DE MARFA
238. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

CID
10098.1/2012

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

GRUP FEROVIAR ROMAN


SA

139

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

239.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 561 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21766

18.06.2012

31.12.2029 CID 21766/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

240.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 562 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21767

18.06.2012

31.12.2029 CID 21767/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

241.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 563 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21768

18.06.2012

31.12.2029 CID 21768/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

242.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 564 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21769

18.06.2012

31.12.2029 CID 21769/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

243.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 565 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21770

18.06.2012

31.12.2029 CID 21770/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

244.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 566 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21771

18.06.2012

31.12.2029 CID 21771/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

245.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 567 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21772

18.06.2012

31.12.2029 CID 21772/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

246.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 568 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21773

18.06.2012

31.12.2029 CID 21773/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

247.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 569 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21774

18.06.2012

31.12.2029 CID 21774/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

248.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 570 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21775

18.06.2012

31.12.2029 CID 21775/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

249.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 571 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21776

18.06.2012

31.12.2029 CID 21776/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

250.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 572 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21777

18.06.2012

31.12.2029 CID 21777/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

251.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 573 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21778

18.06.2012

31.12.2029 CID 21778/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

252.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 574 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21779

18.06.2012

31.12.2029 CID 21779/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

253.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 575 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21780

18.06.2012

31.12.2029 CID 21780/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

254.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 576 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21781

18.06.2012

31.12.2029 CID 21781/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

255.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 577 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21762

18.06.2012

31.12.2029 CID 21762/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

256.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 578 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21763

18.06.2012

31.12.2029 CID 21763/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

257.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 579 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21764

18.06.2012

31.12.2029 CID 21764/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

258.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 580 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21765

18.06.2012

31.12.2029 CID 21765/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

259.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 787 - 0
/ RO - RSCO

CI 20528

18.06.2012

31.12.2029 CID 20528/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

260.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 796 - 1
/ RO - RSCO

CI 20529

18.06.2012

14.11.2017 CID 20529/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

261.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 797 - 9
/ RO - RSCO

CI 20530

18.06.2012

14.11.2017 CID 20530/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

262.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 798 - 7
/ RO - RSCO

CI 20531

18.06.2012

14.11.2017 CID 20531/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

263.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 799 - 5
/ RO - RSCO

CI 20532

18.06.2012

14.11.2023 CID 20532/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

264.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 800 - 1
/ RO - RSCO

CI 20533

18.06.2012

14.11.2023 CID 20533/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

265.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 801 - 9
/ RO - RSCO

CI 20534

18.06.2012

14.11.2023 CID 20534/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

266.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

83 53 5320 802 - 7
/ RO - RSCO

CI 21789

18.06.2012

14.11.2023 CID 21789/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

267.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 521 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21790

20.06.2012

31.12.2029 CID 21790/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

268.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 522 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21791

20.06.2012

31.12.2029 CID 21791/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

269.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 523 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21792

20.06.2012

31.12.2029 CID 21792/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

270.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 524 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21793

20.06.2012

31.12.2029 CID 21793/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

271.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 525 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21794

20.06.2012

31.12.2029 CID 21794/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

272.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 526 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21795

20.06.2012

31.12.2029 CID 21795/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

273.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 527 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21796

20.06.2012

31.12.2029 CID 21796/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

140

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

274.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 528 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21797

20.06.2012

31.12.2029 CID 21797/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

275.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 529 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21798

20.06.2012

31.12.2029 CID 21798/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

276.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 530 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21799

20.06.2012

31.12.2029 CID 21799/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

277.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 531 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21800

20.06.2012

31.12.2029 CID 21800/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

278.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 532 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21801

20.06.2012

31.12.2029 CID 21801/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

279.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 533 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21802

20.06.2012

31.12.2029 CID 21802/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

280.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 534 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21803

20.06.2012

31.12.2029 CID 21803/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

281.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 535 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21804

20.06.2012

31.12.2029 CID 21804/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

282.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 536 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21805

20.06.2012

31.12.2029 CID 21805/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

283.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 537 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21806

20.06.2012

31.12.2029 CID 21806/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

284.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 538 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21807

20.06.2012

31.12.2029 CID 21807/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

285.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 539 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21808

20.06.2012

31.12.2029 CID 21808/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

286.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 540 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21809

20.06.2012

31.12.2029 CID 21809/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

287. VAGON CISTERNA

Zaes/7991

33 53 7991 674 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21810

20.06.2012

27.09.2023 CID 21810/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

288. VAGON CISTERNA

Zaes/7991

33 53 7991 876 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21811

20.06.2012

27.09.2023 CID 21811/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

289. VAGON CISTERNA

Zaes/7991

33 53 7991 443 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21812

20.06.2012

27.09.2023 CID 21812/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

290. VAGON CISTERNA

Zaes/7991

33 53 7991 887 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21813

20.06.2012

27.09.2023 CID 21813/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

VAGON DE MARFA
291. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

33 53 6655 696 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21814

20.06.2012

27.10.2023 CID 21814/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

VAGON DE MARFA
292. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

33 53 6652 847 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21815

20.06.2012

27.10.2023 CID 21815/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

VAGON DE MARFA
293. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

33 53 6654 297 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21816

20.06.2012

27.10.2023 CID 21816/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

VAGON DE MARFA
294. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

33 53 6653 380 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21817

20.06.2012

27.10.2023 CID 21817/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

295.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 541 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21870

26.06.2012

31.12.2029 CID 21870/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

296.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 542 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21871

26.06.2012

31.12.2029 CID 21871/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

297.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 543 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21872

26.06.2012

31.12.2029 CID 21872/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

298.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 544 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21873

26.06.2012

31.12.2029 CID 21873/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

299.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 545 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21824

26.06.2012

31.12.2029 CID 21824/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

300.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 546 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21825

26.06.2012

31.12.2029 CID 21825/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

301.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 547 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21826

26.06.2012

31.12.2029 CID 21826/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

302.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 548 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21827

26.06.2012

31.12.2029 CID 21827/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

303.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 549 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21828

26.06.2012

31.12.2029 CID 21828/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

304.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 550 - 3
/ RIV RO - RSCO

CI 21829

26.06.2012

31.12.2029 CID 21829/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

305.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 551 - 1
/ RIV RO - RSCO

CI 21830

26.06.2012

31.12.2029 CID 21830/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

306.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 552 - 9
/ RIV RO - RSCO

CI 21831

26.06.2012

31.12.2029 CID 21831/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

141

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

307.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 553 - 7
/ RIV RO - RSCO

CI 21832

26.06.2012

31.12.2029 CID 21832/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

308.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 554 - 5
/ RIV RO - RSCO

CI 21833

26.06.2012

31.12.2029 CID 21833/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

309.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 555 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21834

26.06.2012

31.12.2029 CID 21834/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

310.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 556 - 0
/ RIV RO - RSCO

CI 21835

26.06.2012

31.12.2029 CID 21835/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

311.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 557 - 8
/ RIV RO - RSCO

CI 21836

26.06.2012

31.12.2029 CID 21836/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

312.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 558 - 6
/ RIV RO - RSCO

CI 21837

26.06.2012

31.12.2029 CID 21837/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

313.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 559 - 4
/ RIV RO - RSCO

CI 21838

26.06.2012

31.12.2029 CID 21838/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

314.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5320

33 53 5320 560 - 2
/ RIV RO - RSCO

CI 21839

26.06.2012

31.12.2029 CID 21839/2012

ROLLING STOCK
COMPANY SA

LOCOMOTIVA DIESEL
315.
ELECTRICA DE 2100 CP

060 - DA/

60 - 1663 - 8 /
RO-THF

316.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0043 - 5 /
RO-THF

CI 526.2

317.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0044 - 3 /
RO-THF

318.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

69 - 0046 - 8 /
RO-THF

319.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

040 - DF/

320.

LOCOMOTIVA DIESEL
ELECTRICA DE 1250 CP

ROMANIA EUROEST S.A.


06.07.2028

CID
16491.1/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

15.06.2012

30.10.2012

CID 491.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

CI 527.2

15.06.2012

21.09.2014

CID 492.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

CI 529.2

15.06.2012

30.06.2015

CID 494.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

69 - 0089 - 8 /
RO-THF

CI 20228.1 15.06.2012

07.09.2016

CID
20228.1/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

040 - DF/

69 - 0092 - 2 /
RO-THF

CI 20600.1 15.06.2012

09.11.2017

CID
20600.1/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

LOCOMOTIVA DIESEL
321. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0739 - 3 /
RO-THF

CI 531.2

15.06.2012

31.08.2016

CID 496.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

LOCOMOTIVA DIESEL
322. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0740 - 1 /
RO-THF

CI 530.2

15.06.2012

19.01.2020

CID 495.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

LOCOMOTIVA DIESEL
323. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0741 - 9 /
RO-THF

CI 525.2

15.06.2012

15.04.2017

CID 490.2/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

LOCOMOTIVA DIESEL
324. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0845 - 8 /
RO-THF

CI 10421.1 15.06.2012

30.06.2016

CID
10421.1/2012

TEHNOTRANS FEROVIAR
SRL

VAGON DE MARFA
325.
DESCOPERIT

Eacs/5483

31 53 5483 138 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21374

06.06.2012

27.01.2020 CID 21374/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

326.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5483

31 53 5483 255 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21375

06.06.2012

27.01.2020 CID 21375/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

327.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 284 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21376

06.06.2012

27.01.2020 CID 21376/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

328.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 502 - 8
/ RO-CFR

CI 21377

06.06.2012

27.01.2018 CID 21377/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

329.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 753 - 7
/ RO-CFR

CI 21378

06.06.2012

27.01.2019 CID 21378/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

330.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 853 - 5
/ RO-CFR

CI 21379

06.06.2012

27.01.2019 CID 21379/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

331.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 875 - 8
/ RO-CFR

CI 21380

06.06.2012

27.01.2019 CID 21380/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
332. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 158 - 0
/ RO-CFR

CI 21381

06.06.2012

27.01.2023 CID 21381/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
333. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 424 - 6
/ RO-CFR

CI 21382

06.06.2012

27.01.2023 CID 21382/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
334. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

81 53 6650 718 - 5
/ RO-CFR

CI 21364

06.06.2012

23.01.2019 CID 21364/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

CI 16491.1 15.06.2012

S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

142

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE MARFA
335. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 614 - 4
/ RO-CFR

CI 21365

06.06.2012

23.01.2023 CID 21365/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
336. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 650 - 7
/ RO-CFR

CI 21366

06.06.2012

23.01.2023 CID 21366/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
337. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 871 - 9
/ RO-CFR

CI 21367

06.06.2012

23.01.2023 CID 21367/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
338. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 683 - 7
/ RO-CFR

CI 21368

06.06.2012

23.01.2023 CID 21368/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
339. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

81 53 6651 158 - 3
/ RO-CFR

CI 21369

06.06.2012

23.01.2021 CID 21369/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
340. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 161 - 6
/ RO-CFR

CI 21370

06.06.2012

23.01.2023 CID 21370/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
341. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 244 - 0
/ RO-CFR

CI 21371

06.06.2012

23.01.2023 CID 21371/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
342. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 073 - 1
/ RO-CFR

CI 21372

06.06.2012

23.01.2023 CID 21372/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
343. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 696 - 9
/ RO-CFR

CI 21373

06.06.2012

23.01.2023 CID 21373/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

344.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 552 - 3
/ RO-CFR

CI 21341

12.06.2012

29.12.2018 CID 21341/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

345.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 696 - 8
/ RO-CFR

CI 21342

12.06.2012

29.12.2019 CID 21342/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

346.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 731 - 3
/ RO-CFR

CI 21343

12.06.2012

29.12.2019 CID 21343/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

347.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0666

81 53 0666 786 - 7
/ RO-CFR

CI 21344

12.06.2012

29.12.2019 CID 21344/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

348.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0667

81 53 0667 015 - 0
/ RO-CFR

CI 21345

12.06.2012

29.12.2019 CID 21345/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

349.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5483

31 53 5483 497 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21346

12.06.2012

29.12.2020 CID 21346/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

350.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 019 - 1
/ RIV RO-CFR

CI 21348

12.06.2012

31.12.2024 CID 21348/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

351.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 480 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21347

12.06.2012

31.12.2024 CID 21347/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

352.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 122 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21349

12.06.2012

31.12.2024 CID 21349/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

353.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 051 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21340

12.06.2012

31.12.2024 CID 21340/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
354.
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 083 - 7
/ RIV RO-CFR

CI 21350

14.06.2012

31.12.2024 CID 21350/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

355.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 192 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21351

14.06.2012

31.12.2024 CID 21351/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

356.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 439 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21352

14.06.2012

31.12.2023 CID 21352/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

357.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 467 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21353

14.06.2012

31.12.2023 CID 21353/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

358.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 469 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21354

14.06.2012

31.12.2023 CID 21354/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

359.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 496 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21355

14.06.2012

31.12.2023 CID 21355/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
360.
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 011 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21356

14.06.2012

31.12.2024 CID 21356/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 145 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21357

14.06.2012

31.12.2024 CID 21357/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

361.

Denumire

Valabilitate

Serie/an

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

143

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE MARFA
362. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9333

31 53 9333 324 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21358

14.06.2012

24.01.2020 CID 21358/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
363. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9333

31 53 9333 877 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21359

14.06.2012

24.01.2021 CID 21359/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
364. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9335

31 53 9335 548 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21360

14.06.2012

24.01.2023 CID 21360/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
365. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9332

31 53 9332 083 - 5
/ RIV RO-CFR

CI 21361

14.06.2012

31.03.2017 CID 21361/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
366. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9333

31 53 9333 804 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21362

14.06.2012

24.01.2021 CID 21362/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
367. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9332

31 53 9332 615 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21363

14.06.2012

24.01.2021 CID 21363/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7882

82 53 7882 664 - 8
/ RO-CFR

CI 21691

15.06.2012

21.06.2018 CID 21691/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
369. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 026 - 9
/ RO-CFR

CI 21447

03.05.2012

31.03.2027 CID 21447/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
370. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 251 - 4
/ RO-CFR

CI 21449

03.05.2012

31.03.2025 CID 21449/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

368.

Denumire

Valabilitate

Serie/an

371.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3919

31 53 3919 232 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21513

07.05.2012

23.01.2017 CID 21513/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

372.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3556

31 53 3556 401 - 1
/ RIV RO-CFR

CI 21514

07.05.2012

23.01.2017 CID 21514/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON PLATFORMA
373.
PE 4 OSII

Rgs/3920

31 53 3920 547 - 0
/ RIV RO-CFR

CI 21515

07.05.2012

23.01.2017 CID 21515/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3555

31 53 3555 565 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21516

07.05.2012

23.01.2023 CID 21516/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

Uagps/9335

31 53 9335 722 - 5
/ RIV RO-CFR

CI 21553

31.05.2012

14.04.2017 CID 21553/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

374.

VAGON DE MARFA
375. PENTRU TRANSPORT
CEREALE
376.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 268 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21554

15.05.2012

30.06.2024 CID 21554/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

377.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5493

31 53 5493 997 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21555

15.05.2012

31.12.2023 CID 21555/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

378.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 174 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21556

15.05.2012

28.02.2024 CID 21556/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

379.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 265 - 0
/ RIV RO-CFR

CI 21557

15.05.2012

31.07.2024 CID 21557/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
380.
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 240 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21558

15.05.2012

31.05.2024 CID 21558/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

381.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eacs/5494

31 53 5494 049 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21559

15.05.2012

28.02.2024 CID 21559/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

382.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 092 - 0
/ RIV RO-CFR

CI 21560

17.05.2012

09.03.2018 CID 21560/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

383.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 059 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21561

17.05.2012

09.03.2018 CID 21561/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

384.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 363 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21562

17.05.2012

09.03.2026 CID 21562/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

385.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 436 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21563

17.05.2012

09.03.2026 CID 21563/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

386.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 125 - 7
/ RIV RO-CFR

CI 21564

17.05.2012

09.03.2025 CID 21564/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

387.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 706 - 5
/ RIV RO-CFR

CI 21565

23.05.2012

09.03.2019 CID 21565/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

388.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 037 - 5
/ RIV RO-CFR

CI 21566

23.05.2012

09.03.2018 CID 21566/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

389.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 223 - 0
/ RIV RO-CFR

CI 21567

23.05.2012

09.03.2026 CID 21567/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

390.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 274 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21568

23.05.2012

09.03.2026 CID 21568/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

391.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 457 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21569

29.05.2012

09.03.2026 CID 21569/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

392.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 076 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21570

29.05.2012

09.03.2025 CID 21570/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

144

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Denumire

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

Valabilitate

Serie/an

393.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 458 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21571

29.05.2012

09.03.2026 CID 21571/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

394.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3316

21 53 3316 823 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21572

29.05.2012

09.03.2017 CID 21572/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

LOCOMOTIVA
395. ELECTRICA DE 6600 kW
Modernizata TSAM

060 - ED/

91 53 0 474033 - 4
/ RO-CFR

CI 21688

13.06.2012

25.05.2029 CID 21688/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA/

40 - 0273 - 9 / ROCFR

CI 21689

13.06.2012

14.03.2017 CID 21689/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON PLATFORMA
397.
PE 2 OSII

Ks/3316

21 53 3316 521 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21638

30.05.2012

09.03.2017 CID 21638/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

398.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 334 - 5
/ RIV RO-CFR

CI 21639

30.05.2012

09.03.2026 CID 21639/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

399.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3316

21 53 3316 699 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21640

30.05.2012

09.03.2017 CID 21640/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

400.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 439 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21641

30.05.2012

09.03.2018 CID 21641/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

401.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 151 - 3
/ RIV RO-CFR

CI 21642

30.05.2012

09.03.2026 CID 21642/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

402.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3318

21 53 3318 566 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21685

12.06.2012

09.03.2026 CID 21685/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

403.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3317

21 53 3317 121 - 7
/ RIV RO-CFR

CI 21686

12.06.2012

09.03.2018 CID 21686/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

404.

VAGON PLATFORMA
PE 2 OSII

Ks/3316

21 53 3316 777 - 7
/ RIV RO-CFR

CI 21687

12.06.2012

09.03.2017 CID 21687/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
405. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 693 - 6
/ RO-CFR

CI 21673

11.06.2012

06.04.2017 CID 21673/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
406. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 499 - 0
/ RO-CFR

CI 21674

11.06.2012

30.03.2017 CID 21674/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
407. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

81 53 6651 490 - 0
/ RO-CFR

CI 21675

11.06.2012

30.03.2017 CID 21675/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
408. PENTRU TRANSPORT
CEREALE

Uagps/9335

31 53 9335 875 - 1
/ RIV RO-CFR

CI 21676

11.06.2012

01.06.2017 CID 21676/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
409. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

81 53 6651 555 - 0
/ RO-CFR

CI 21677

14.06.2012

30.03.2023 CID 21677/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
410. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 094 - 9
/ RO-CFR

CI 21678

14.06.2012

05.04.2024 CID 21678/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
411. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 543 - 4
/ RO-CFR

CI 21679

14.06.2012

05.04.2026 CID 21679/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
412. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

81 53 6654 110 - 1
/ RO-CFR

CI 21680

18.06.2012

05.04.2027 CID 21680/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
413. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

81 53 6650 904 - 1
/ RO-CFR

CI 21681

18.06.2012

30.03.2021 CID 21681/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
414. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 432 - 0
/ RO-CFR

CI 21682

18.06.2012

30.03.2025 CID 21682/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

415.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7883

82 53 7883 190 - 3
/ RO-CFR

CI 21692

15.06.2012

21.06.2019 CID 21692/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

416.

VAGON CISTERNA DE
73 M.C.

Zas/7965

31 53 7965 617 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21693

15.06.2012

21.06.2019 CID 21693/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

417.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7878

31 53 7878 461 - 7
/ RIV RO-CFR

CI 21694

15.06.2012

21.06.2020 CID 21694/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

418.

VAGON CISTERNA DE
68 M.C.

Zaes/7991

31 53 7991 190 - 4
/ RIV RO-CFR

CI 21695

15.06.2012

31.03.2016 CID 21695/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

419.

VAGON CISTERNA DE
68 M.C.

Zaes/7991

31 53 7991 561 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21696

15.06.2012

21.03.2016 CID 21696/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

420.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7881

82 53 7881 972 - 6
/ RO-CFR

CI 21697

15.06.2012

21.06.2016 CID 21697/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

421.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7882

82 53 7882 185 - 4
/ RO-CFR

CI 21698

15.06.2012

21.06.2017 CID 21698/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

422.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7882

82 53 7882 563 - 2
/ RO-CFR

CI 21699

15.06.2012

21.06.2018 CID 21699/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

423.

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7879

31 53 7879 600 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21700

15.06.2012

21.06.2020 CID 21700/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

396.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

145

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON CISTERNA DE
60 M.C.

Zaes/7889

82 53 7889 402 - 6
/ RO-CFR

CI 21701

15.06.2012

21.06.2013 CID 21701/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
425. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

82 53 6651 131 - 9
/ RO-CFR

CI 21702

15.06.2012

21.06.2021 CID 21702/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON CISTERNA DE
68 M.C.

Zaes/7991

31 53 7991 392 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21703

15.06.2012

21.07.2016 CID 21703/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
427. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

82 53 6653 389 - 1
/ RO-CFR

CI 21704

18.06.2012

30.09.2014 CID 21704/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
428. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

82 53 6654 545 - 7
/ RO-CFR

CI 21705

18.06.2012

31.03.2015 CID 21705/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
429. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

82 53 6654 718 - 0
/ RO-CFR

CI 21706

18.06.2012

30.06.2015 CID 21706/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
430. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 131 - 8
/ RO-CFR

CI 21707

18.06.2012

21.06.2024 CID 21707/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
431. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 336 - 3
/ RO-CFR

CI 21708

18.06.2012

21.06.2024 CID 21708/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
432. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 886 - 7
/ RO-CFR

CI 21709

18.06.2012

21.06.2024 CID 21709/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
433. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

82 53 6653 086 - 3
/ RO-CFR

CI 21710

18.06.2012

31.07.2014 CID 21710/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
434. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

82 53 6653 634 - 0
/ RO-CFR

CI 21711

18.06.2012

31.07.2014 CID 21711/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
435. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6666

82 53 6666 113 - 0
/ RO-CFR

CI 21712

18.06.2012

31.12.2020 CID 21712/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
436. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

82 53 6650 228 - 4
/ RO-CFR

CI 21713

18.06.2012

21.06.2016 CID 21713/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
437. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

82 53 6650 453 - 8
/ RO-CFR

CI 21714

18.06.2012

21.06.2019 CID 21714/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
438. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

82 53 6651 668 - 0
/ RO-CFR

CI 21715

18.06.2012

21.06.2023 CID 21715/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
439. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 569 - 9
/ RO-CFR

CI 21716

18.06.2012

21.06.2016 CID 21716/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
440. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

82 53 6653 721 - 5
/ RO-CFR

CI 21717

18.06.2012

21.06.2016 CID 21717/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
441. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

82 53 6654 835 - 2
/ RO-CFR

CI 21718

18.06.2012

31.07.2016 CID 21718/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
442. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

82 53 6655 206 - 5
/ RO-CFR

CI 21719

18.06.2012

30.04.2016 CID 21719/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
443. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

82 53 6655 508 - 4
/ RO-CFR

CI 21720

18.06.2012

30.04.2016 CID 21720/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
444. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

82 53 6655 711 - 4
/ RO-CFR

CI 21721

18.06.2012

31.08.2016 CID 21721/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
445. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

82 53 6650 359 - 7
/ RO-CFR

CI 21722

18.06.2012

21.06.2016 CID 21722/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
446. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6650

82 53 6650 384 - 5
/ RO-CFR

CI 21723

18.06.2012

21.06.2016 CID 21723/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
447. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 011 - 2
/ RO-CFR

CI 21724

18.06.2012

21.06.2024 CID 21724/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
448. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

82 53 6652 053 - 4
/ RO-CFR

CI 21725

18.06.2012

21.06.2024 CID 21725/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

424.

426.

146

Denumire

Valabilitate

Serie/an

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE MARFA
449. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

82 53 6653 133 - 3
/ RO-CFR

CI 21726

18.06.2012

31.10.2016 CID 21726/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
450. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

82 53 6655 853 - 4
/ RO-CFR

CI 21727

18.06.2012

31.10.2016 CID 21727/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
451. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6654

82 53 6654 982 - 2
/ RO-CFR

CI 21728

18.06.2012

31.12.2015 CID 21728/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
452. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6655

82 53 6655 530 - 8
/ RO-CFR

CI 21729

18.06.2012

31.01.2014 CID 21729/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

453.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0670

31 53 0670 014 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21782

20.06.2012

31.03.2029 CID 21782/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

454.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0670

31 53 0670 000 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21783

20.06.2012

31.03.2029 CID 21783/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

455.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0670

31 53 0670 066 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21784

20.06.2012

31.03.2029 CID 21784/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

456.

VAGON DE MARFA
AUTODESCARCATOR
CU ACOPERIS
RABATABIL

Tals/0670

31 53 0670 085 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21785

20.06.2012

25.04.2029 CID 21785/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

457.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3556

31 53 3556 493 - 8
/ RIV RO-CFR

CI 21786

21.06.2012

24.03.2023 CID 21786/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

458.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3555

31 53 3555 884 - 9
/ RIV RO-CFR

CI 21787

21.06.2012

24.03.2023 CID 21787/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

459.

VAGON PLATFORMA
PE 4 OSII

Rgs/3556

31 53 3556 494 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21788

21.06.2012

24.03.2023 CID 21788/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

Eacs/5493

31 53 5493 833 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21907

26.06.2012

10.03.2017 CID 21907/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

Uagps/9332

31 53 9332 616 - 2
/ RIV RO-CFR

CI 21908

26.06.2012

10.03.2017 CID 21908/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON CISTERNA DE
73 M.C.

Zas/7965

31 53 7965 722 - 6
/ RIV RO-CFR

CI 21909

26.06.2012

10.03.2017 CID 21909/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
463. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 422 - 2
/ RO-CFR

CI 21974

29.06.2012

04.04.2024 CID 21974/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
464. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6652

81 53 6652 201 - 0
/ RO-CFR

CI 21975

29.06.2012

04.04.2024 CID 21975/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
465. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6651

81 53 6651 647 - 5
/ RO-CFR

CI 21976

29.06.2012

04.04.2023 CID 21976/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
466. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 424 - 7
/ RO-CFR

CI 21977

29.06.2012

04.04.2025 CID 21977/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

VAGON DE MARFA
467. DESCOPERIT
AUTODESCARCATOR

Fals/6653

81 53 6653 586 - 3
/ RO-CFR

CI 21978

29.06.2012

04.04.2026 CID 21978/2012 S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A.

Denumire

VAGON DE MARFA
460.
DESCOPERIT
VAGON DE MARFA
461. PENTRU TRANSPORT
CEREALE
462.

Valabilitate

Serie/an

SALAJUL SA
LOCOMOTIVA DIESEL
468. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0857 - 3 /
RO-ASC

CI 11429.1 18.05.2012

09.12.2015

CID
11429.1/2012

SC ASICAR SRL - Zalau

SCHENKER ROMTRANS SA BUC. - SUC. MOL 1 CONSTANTA SUD


LOCOMOTIVA DIESEL
469. HIDRAULICA
DE 1250 CP

81 - 0792 - 2 /
RO-DBSKR

LOCOMOTIVA
470.
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0905 - 4 /
RO-TFG

CI 21486

04.05.2012

25.04.2019 CID 21486/2012

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 4400 kW

040 - EG/

91 53 0 461002 - 4
/ RO-SNTFC

CI 20997

09.05.2012

02.12.2027 CID 20997/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
472. ELECTRICA LE 4400 kW
- TSAM MODERNIZATA

040 - EG/

91 53 0 461043 - 8
/ RO-SNTFC

CI 20998

09.05.2012

13.04.2027 CID 20998/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

CI 5173.2

15.06.2012

06.06.2017

CID
5173.2/2012

SCHENKER ROMTRANS SA
BUC. - SUC. MOL 1
CONSTANTA SUD

040 - DHC/

SNTFC "CFR CALATORI" S.A.

471.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

SC TRANSFEROVIAR GRUP
SA

147

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

LOCOMOTIVA
473. ELECTRICA LE 4400 kW
- TSAM MODERNIZATA

040 - EG/

91 53 0 461066 - 9
/ RO-SNTFC

CI 20999

09.05.2012

31.07.2026 CID 20999/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
474. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1418 - 3 /
RO-SNTFC

CI 21517

10.05.2012

24.10.2029 CID 21517/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

ADH 11/

59 - 1418 - 9 /
RO-SNTFC

CI 21518

10.05.2012

24.10.2029 CID 21518/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
476. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1458 - 9 /
RO-SNTFC

CI 21519

10.05.2012

24.10.2029 CID 21519/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
477. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1420 - 9 /
RO-SNTFC

CI 21520

10.05.2012

05.12.2029 CID 21520/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

ADH 11/

59 - 1420 - 5 /
RO-SNTFC

CI 21521

10.05.2012

05.12.2029 CID 21521/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
479. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1460 - 5 /
RO-SNTFC

CI 21522

10.05.2012

05.12.2029 CID 21522/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
480. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1421 - 7 /
RO-SNTFC

CI 21523

10.05.2012

05.12.2029 CID 21523/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

ADH 11/

59 - 1421 - 3 /
RO-SNTFC

CI 21524

10.05.2012

05.12.2029 CID 21524/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON AUTOMOTOR,
CLASA A II - A CU 56
482. LOCURI SI CLASA I CU
12 LOCURI SI UN
SCAUN RABATABIL

ADH 11/

76 - 1461 - 3 /
RO-SNTFC

CI 21525

10.05.2012

05.12.2029 CID 21525/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
483. ELECTRICA DE 6600 kW
Modernizata TSAM

060 - ED/

91 53 0 477247 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21487

16.05.2012

09.12.2029 CID 21487/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
484. ELECTRICA DE 6600 kW
Modernizata TSAM

060 - ED/

91 53 0 477798 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21488

17.05.2012

09.12.2029 CID 21488/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0013 - 7 /
ROSNTFC

CI 21489

17.05.2012

26.04.2018 CID 21489/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
486.
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0627 - 4 /
RO-SNTFC

CI 21490

17.05.2012

19.07.2023 CID 21490/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

487.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA/

40 - 0732 - 4 /
RO-SNTFC

CI 21491

17.05.2012

16.05.2018 CID 21491/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

488.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA/

40 - 0639 - 1 /
RO-SNTFC

CI 21492

17.05.2012

26.04.2018 CID 21492/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

489.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0219 - 0 /
RO-SNTFC

CI 21493

17.05.2012

25.04.2015 CID 21493/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

490.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0889 - 0 /
RO-SNTFC

CI 21494

17.05.2012

25.04.2022 CID 21494/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

491.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0587 - 0 /
RO-SNTFC

CI 21495

17.05.2012

25.04.2022 CID 21495/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
492.
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0567 - 2 /
RO-SNTFC

CI 21496

17.05.2012

26.04.2018 CID 21496/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0156 - 4 /
RO-SNTFC

CI 22030

29.06.2012

08.04.2018 CID 22030/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
494. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 001 - 6
/ RO-SNTFC

CI 21574

24.05.2012

30.09.2018 CID 21574/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
495. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 005 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21575

24.05.2012

30.09.2018 CID 21575/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

475.

478.

481.

485.

493.

148

Denumire

VAGON INTERMEDIAR
TRACTAT CLASA A II-A,
CU 55 LOCURI SI 11
SCAUNE RABATABILE

VAGON INTERMEDIAR
TRACTAT CLASA A II-A,
CU 55 LOCURI SI 11
SCAUNE RABATABILE

VAGON INTERMEDIAR
TRACTAT CLASA A II-A,
CU 55 LOCURI SI 11
SCAUNE RABATABILE

Valabilitate

Serie/an

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE CALATORI
496. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 010 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21576

24.05.2012

31.12.2018 CID 21576/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
497. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 014 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21577

24.05.2012

31.12.2018 CID 21577/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
498. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 019 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21578

24.05.2012

30.09.2018 CID 21578/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
499. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 011 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21579

25.05.2012

22.09.2024 CID 21579/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
500. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 012 - 6
/ RO-SNTFC

CI 21580

25.05.2012

26.09.2024 CID 21580/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
501. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 014 - 2
/ RO-SNTFC

CI 21581

25.05.2012

07.12.2024 CID 21581/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
502. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 015 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21582

25.05.2012

18.05.2025 CID 21582/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

VAGON DE CALATORI
503. SALON CLASA I - SERIA
10.70 - TIP AVA 200

A 10
mee/1070

61 53 1070 100 - 3
/ RO-SNTFC

CI 21584

31.05.2012

30.09.2026 CID 21584/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
504. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 016 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21585

31.05.2012

31.05.2025 CID 21585/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
505. SALON CLASA I - SERIA
10.90 - TIP AVA 200

A 10
mee/1090

61 53 1090 017 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21586

31.05.2012

31.05.2025 CID 21586/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
506. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 026 - 3
/ RO-SNTFC

CI 21587

05.06.2012

31.08.2022 CID 21587/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
507. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 030 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21588

05.06.2012

31.08.2022 CID 21588/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
508. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 044 - 6
/ RO-SNTFC

CI 21589

05.06.2012

31.12.2022 CID 21589/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
509. SALON CLASA II SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 046 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21590

31.05.2012

31.10.2026 CID 21590/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
510. SALON CLASA II SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 050 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21591

31.05.2012

30.11.2026 CID 21591/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
511. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 051 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21592

31.05.2012

30.11.2026 CID 21592/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALAT
512. ORI SALON CLASA II SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 085 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21593

31.05.2012

28.02.2028 CID 21593/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
513. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 028 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21742

18.06.2012

30.09.2026 CID 21742/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
514. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 017 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21743

18.06.2012

31.05.2026 CID 21743/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
SALON CLASA II +
BAR/BISTRO
SERIA 89.87

B 11
me/8987

61 53 8987 013 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21744

18.06.2012

30.09.2026 CID 21744/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
516. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 053 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21745

18.06.2012

28.02.2027 CID 21745/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
517. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 001 - 2
/ RO-SNTFC

CI 21746

18.06.2012

31.12.2023 CID 21746/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
518. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 007 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21747

18.06.2012

30.06.2024 CID 21747/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
519. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 008 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21748

18.06.2012

31.07.2024 CID 21748/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

515.

Denumire

Valabilitate

Serie/an

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

149

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

VAGON DE CALATORI
520. SALON CLASA II SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 013 - 7
/ RO-SNTFC

CI 21749

18.06.2012

31.08.2024 CID 21749/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
521. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 020 - 2
/ RO-SNTFC

CI 21750

19.06.2012

30.11.2024 CID 21750/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
522. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 025 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21751

19.06.2012

31.01.2025 CID 21751/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
523. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 026 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21752

19.06.2012

31.01.2025 CID 21752/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
524. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 044 - 2
/ RO-SNTFC

CI 21753

19.06.2012

31.08.2025 CID 21753/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
525. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 007 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21755

20.06.2012

30.11.2025 CID 21755/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
526. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 042 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21756

20.06.2012

30.10.2026 CID 21756/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
527. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 044 - 4
/ RO-SNTFC

CI 21757

20.06.2012

30.10.2026 CID 21757/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
528. SALON CLASA II SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 048 - 5
/ RO-SNTFC

CI 21758

20.06.2012

30.10.2026 CID 21758/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
529. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 056 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21759

20.06.2012

31.03.2027 CID 21759/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
530. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 054 - 3
/ RO-SNTFC

CI 21760

20.06.2012

31.03.2027 CID 21760/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
531. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 055 - 0
/ RO-SNTFC

CI 21761

20.06.2012

31.03.2027 CID 21761/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
532. COMPARTIMENTAT
CLASA II - SERIA 21.90

Bmee/2190

61 53 2190 032 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21895

26.06.2012

30.11.2022 CID 21895/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
533. SALON CLASA II SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 038 - 4
/ RO-SNTFC

CI 21896

26.06.2012

30.04.2025 CID 21896/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
534. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 030 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21897

26.06.2012

28.02.2025 CID 21897/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
535. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 029 - 3
/ RO-SNTFC

CI 21898

26.06.2012

28.02.2025 CID 21898/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
536. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 061 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21899

26.06.2012

30.04.2027 CID 21899/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
537. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 060 - 0
/ RO-SNTFC

CI 21900

26.06.2012

31.03.2027 CID 21900/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
538. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 057 - 6
/ RO-SNTFC

CI 21901

26.06.2012

31.03.2027 CID 21901/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
539. SALON CLASA II
SERIA 21.76

B 11
me/2176

61 53 2176 065 - 9
/ RO-SNTFC

CI 21902

28.06.2012

30.04.2027 CID 21902/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
540. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 003 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21903

28.06.2012

31.12.2023 CID 21903/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
541. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 006 - 1
/ RO-SNTFC

CI 21904

28.06.2012

30.06.2024 CID 21904/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

VAGON DE CALATORI
542. SALON CLASA II
SERIA 21.86

B 11
me/2186

61 53 2186 022 - 8
/ RO-SNTFC

CI 21905

28.06.2012

30.11.2024 CID 21905/2012 SNTFC "CFR CALATORI" SA

Denumire

Valabilitate

Serie/an

543.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0588 - 8 /
RO-SNTFC

CI 22031

29.06.2012

15.02.2017 CID 22031/2012

SC SNTFC "CFR CALATORI"


SA

544.

LOCOMOTIVA
ELECTRICA DE 5100 kW

060 - EA1/

41 - 0768 - 6 /
RO-SNTFC

CI 22032

29.06.2012

26.02.2027 CID 22032/2012

SC SNTFC "CFR CALATORI"


SA

545.

AUTOMOTOR PE 2 OSII
DE 168 kW

AM/

77 - 0906 - 6 /
RO-SNTFC

CI 22033

29.06.2012

30.12.2015 CID 22033/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

150

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

Certificate de nmatriculare i c

ONFR AFER
i de identitate acordate vehiculelor feroviare conform OMTCT 1193/2004 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Proprietar vehicul feroviar

Vehicul feroviar
Nr.
Crt.
546.

Certificat nmatriculare

Carte identitate
De in tor vehicul feroviar

Denumire

Serie literal /
numeric

Marcaj unificat
de identificare

Serie

Emitere

AUTOMOTOR PE 2 OSII
DE 168 kW

AM/

77 - 0953 - 8 /
RO-SNTFC

CI 22034

29.06.2012

VAGON DE MARFA
547.
DESCOPERIT

Eaos/5301

37 53 5301 038 - 8
/ RIV RO-STLB

CI 21527

10.05.2012

23.04.2024 CID 21527/2012

STEIERMARKISCHE
LANDESBAHNEN

548.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5301

37 53 5301 045 - 3
/ RIV RO-STLB

CI 21528

10.05.2012

23.04.2024 CID 21528/2012

STEIERMARKISCHE
LANDESBAHNEN

549.

VAGON DE MARFA
DESCOPERIT

Eaos/5301

37 53 5301 048 - 7
/ RIV RO-STLB

CI 21529

10.05.2012

23.04.2024 CID 21529/2012

STEIERMARKISCHE
LANDESBAHNEN

Valabilitate

Serie/an

24.10.2017 CID 22034/2012

SNTFC "CFR CALATORI"


S.A.

STEIERMARKISCHE LANDESBAHNEN

TRADE TRANS TERMINAL SRL


LOCOMOTIVA DIESEL
550. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0806 - 0 /
RO-TTTRO

060 - DA/

60 - 1568 - 9 /
RO-TFG

CI 10696.1 05.06.2012

01.04.2017

CID
10696.1/2012

TRADE TRANS TERMINAL


SRL

30.06.2018

CID
10675.1/2012

SC TRANSFEROVIAR GRUP
SA

TRANSFEROVIAR GRUP SA
LOCOMOTIVA DIESEL
551.
ELECTRICA DE 2100 CP

CI 10675.1 04.05.2012

552.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3217 - 3 /
RO-TFC

CI 21505

07.05.2012

24.04.2018 CID 21505/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

553.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3218 - 1 /
RO-TFC

CI 21506

07.05.2012

24.04.2018 CID 21506/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

554.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3228 - 0 /
RO-TFC

CI 21507

07.05.2012

24.04.2018 CID 21507/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

555.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3229 - 8 /
RO-TFC

CI 21508

07.05.2012

24.04.2018 CID 21508/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

556.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3226 - 4 /
RO-TFC

CI 21509

07.05.2012

24.04.2018 CID 21509/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

557.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3227 - 2 /
RO-TFC

CI 21510

07.05.2012

24.04.2018 CID 21510/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

558.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3213 - 2 /
RO-TFC

CI 21511

07.05.2012

24.04.2018 CID 21511/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

559.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3214 - 0 /
RO-TFC

CI 21512

07.05.2012

24.04.2018 CID 21512/2012

SC TRANSFEROVIAR
CALATORI SRL

560.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3226 - 4 /
RO-RGT

VAGON AUTOMOTOR
561.
TIP DH2

DH 2/

78 - 3229 - 8 /
RO-RGT

562.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3209 - 0 /
RO-RGT

CI 21461

19.06.2012

14.06.2018 CID 21461/2012

REGIOTRANS SRL

563.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3210 - 8 /
RO-RGT

CI 21462

19.06.2012

14.06.2018 CID 21462/2012

REGIOTRANS SRL

564.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3230 - 6 /
RO-RGT

CI 21463

19.06.2012

14.06.2018 CID 21463/2012

REGIOTRANS SRL

565.

VAGON AUTOMOTOR
TIP DH2

DH 2/

78 - 3231 - 4 /
RO-RGT

CI 21464

19.06.2012

14.06.2018 CID 21464/2012

REGIOTRANS SRL

060 - DA/

60 - 0585 - 4 /
RO-UFR

CI 21509.1 14.06.2012
CI 21508.1 14.06.2012

24.04.2018

CID
21509.1/2012

REGIOTRANS SRL

24.04.2018

CID
21508.1/2012

REGIOTRANS SRL

UNIFERTRANS S.A.
LOCOMOTIVA DIESEL
566.
ELECTRICA DE 2100 CP

CI 7181.1

07.06.2012

30.05.2021

CID
7181.1/2012

UNIFERTRANS S.A.

UZINELE SODICE GOVORA - CIECH CHEMICAL GROUP S.A.


LOCOMOTIVA DIESEL
567. HIDRAULICA DE 450 CP
- CALE NGUST

040 - D45H/

87 - 0050 - 2 /
RO-USG

060 - DA/

60 - 1647 - 1 /
RO-ROVTR

CI 21683

12.06.2012

06.12.2015 CID 21683/2012

S.C. UZINELE SODICE


GOVORA - CIECH
CHEMICAL GROUP S.A.

VEST TRANS RAIL SRL


LOCOMOTIVA DIESEL
568.
ELECTRICA DE 2100 CP

CI 7703.1

05.06.2012

28.05.2013

CID
7703.1/2012

VEST TRANS RAIL SRL

02.05.2016

CID
6976.1/2012

REGIOTRANS SRL

VIA TERRA SPEDITION S.R.L.


LOCOMOTIVA DIESEL
569. HIDRAULICA
DE 1250 CP

040 - DHC/

81 - 0832 - 6 /
RO-RGT

CI 6976.1

09.05.2012

Documente eliberate i raportate de Serviciul Inmatriculare i Gestionare Registre din cadrul ONFR AFER.

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

151

ONFR AFER

Autoriza ii de personal n domeniul controlului nedistructiv ultrasonic


emise conform Fi ei UIC 960-O/2001 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i prenumele

Serie i num r
autoriza ie/Data emiterii

Termen de
valabilitate

n domeniul controlului nedistructiv U.S. ramura trac iune


1.

cil Eugen

Nr.
crt.

Numele i prenumele

Serie i num r
autoriza ie/Data emiterii

Termen de
valabilitate

11.

Neme Teodor

CN Nr. 118/22.05.2012

22.05.2013

CN Nr. 133/12.06.2012

12.06.2013

12.

Nicolescu Nicolae

CN Nr. 138/25.06.2012

25.06.2013
21.05.2013

2.

Dr niceanu Liviu Petre

CN Nr. 123/01.06.2012

01.06.2013

13.

Olteanu Gheorghe

CN Nr. 108/21.05.2012

3.

Ene Ion

CN Nr. 120/25.05.2012

25.05.2013

14.

Pal Vasile Daniel

CN Nr. 140/29.06.2012

29.06.2013

4.

Georgescu Florin

CN Nr. 121/25.05.2012

25.05.2013

15.

Pan Nelu

CN Nr. 103/02.05.2012

02.05.2013

CN Nr. 143/29.06.2012

29.06.2013

16.

Pocri Adriana Monica

CN Nr. 114/21.05.2012

21.05.2013

CN Nr. 124/01.06.2012

01.06.2013

17.

Pop Ioan

CN Nr. 107/21.05.2012

21.05.2013

18.

Pu tea Gheorghe

CN Nr. 105/21.05.2012

21.05.2013

5.

pu an Marcel Ioan

6.

Mihalcea Gheorghe

7.

Mure an Grigorescu
Ciprian Claudiu

CN Nr. 130/05.06.2012

05.06.2013

8.

Tega Marius

CN Nr. 119/25.05.2012

25.05.2013

9.

Urs Dan Ioan

CN Nr. 141/29.06.2012

29.06.2013

10.

Valasutean Marius

CN Nr. 142/29.06.2012

29.06.2013

19.

n domeniul controlului nedistructiv U.S. ramura vagoane

CN Nr. 99/03.05.2012

03.05.2013

20.

Sandu Cristian

CN Nr. 109/21.05.2012

21.05.2013

21.

Sarkzi Alexandru

CN Nr. 110/21.05.2012

21.05.2013

22.

Soponar Constantin

CN Nr. 139/29.06.2012

29.06.2013

23.

Trk Bla

CN Nr. 131/07.06.2012

07.06.2013

24.

Toth Iosif

CN Nr. 117/22.05.2012

22.05.2013

25.

Udroiu Mihaela

CN Nr. 137/25.06.2012

25.06.2013

26.

Varga Petru

CN Nr. 106/21.05.2012

21.05.2013

27.

Zoltan Marcel

CN Nr. 132/07.06.2012

07.06.2013

1.

Buda Radu

CN Nr. 134/26.06.2012

26.06.2013

2.

Ghe u Gheorghe

CN Nr. 111/21.05.2012

21.05.2013

3.

Ghi

CN Nr. 122/25.05.2012

25.05.2013

4.

Hamza Liviu Sandu

CN Nr. 104/21.05.2012

21.05.2013

5.

Ilincari Adam

CN Nr. 116/21.05.2012

21.05.2013

6.

Laz r Daniel

CN Nr. 112/21.05.2012

21.05.2013

7.

Marin C

CN Nr. 102/02.05.2012

02.05.2013

8.

Mih iescu Adinel

CN Nr. 115/21.05.2012

21.05.2013

3.

9.

Miron Dorin

CN Nr. 113/21.05.2012

21.05.2013

4.

10.

Mu a Lauren iu
Gheorghe

CN Nr. 101/02.05.2012

02.05.2013

5.

Aurel

lin

ducan Nicolae

n domeniul controlului nedistructiv U.S. la fabrica ie (CN)


1.

Enache Marian

CN Nr. 127/05.06.2012

05.06.2013

2.

Popa C

CN Nr. 129/05.06.2012

05.06.2013

tefan Gheorghe

CN Nr. 125/05.06.2012

05.06.2013

tefan Ilie

CN Nr. 128/05.06.2012

05.06.2013

tefan Silviu

CN Nr. 126/05.06.2012

05.06.2013

lin Marian

Documente eliberate i raportate de Compartimentul Certificare Personal din cadrul ONFR AFER.

Atestate personal n domeniul proceselor speciale de sudare


emise conform Fi ei UIC 897/1991 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Numele i Prenumele

Serie i num r
atestat/Data emiterii

Termen de
valabilitate

Sudare manual cu Electrozi nveli i

Nr.
crt.

Numele i Prenumele

Serie i num r
atestat/Data emiterii

Termen de
valabilitate

8.

Goian Dumitru

SM Nr. 89/14.05.2012

14.05.2014

1.

Amari ei Mugurel

SM Nr. 79/14.05.2012

14.05.2014

9.

Judele Gheorghe

SM Nr. 81/14.05.2012

14.05.2014

2.

Apostol Constantin

SM Nr. 87/14.05.2012

14.05.2014

10.

Matei Gabriel Mihai

SM Nr. 86/14.05.2012

14.05.2014

3.

iceanu D nu

SM Nr. 80/14.05.2012

14.05.2014

11.

loaia Ioan

SM Nr. 88/14.05.2012

14.05.2014

12.

Sehleanu Dorinel

SM Nr. 85/14.05.2012

14.05.2014

4.

Ceobanu Ion

SM Nr. 83/14.05.2012

14.05.2014

5.

Ciurdea Vasile

SM Nr. 84/14.05.2012

14.05.2014

6.

Constantin Tiberiu

SM Nr. 90/14.05.2012

14.05.2014

13.

Hrjoi Iosif

SM Nr. 91/01.06.2012

01.06.2014

7.

Covrig Mihai

SM Nr. 82/14.05.2012

14.05.2014

14.

Hrjoi Iosif

SM Nr. 92/01.06.2012

01.06.2014

Sudare automat sub strat de flux

Documente eliberate i raportate de Compartimentul Certificare Personal din cadrul ONFR AFER.

Certificate de conformitate pentru sistemul calit ii


emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 9001:2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Titularul
certificatului emis

Serie, nr.
certificat

Data emiterii/
rennoirii

Valabilitate

Domeniul de activitate

Observa ii

1.

ALTEX S.R.L.
TULCEA

SMC
124*

21.05.2012

21.05.2015

Turnarea fontei (din C 2451).

recertif.

2.

SF TEX S.A.
GALATI

SMC
167*

01.06.2012

01.06.2015

FABRICAREA DE SFORI, FRNGHII I PLASE (din C


1394).
NTRE INEREA I REPARAREA AUTOVEHICULELOR G
4520.

recertif.

27.01.2015

Lucr ri de construc ii a cl dirilor reziden iale si nereziden iale


- (din F 4120);
Lucr ri de repara ii i ntre inere c i ferate (din F 4212);
Lucr ri de demolare a construc iilor (din F 4311);
Lucr ri de preg tire a terenului (din F 4312);
Lucr ri de instala ii electrice (din F 4321);
Lucr ri de instala ii sanitare de nc lzire i de aer condi ionat
(din F 4322);
Lucr ri de finisare (din F 433);
Lucr ri de nvelitori, arpante i terase la construc ii (din F 4391);
Activit i de cur enie (din N 812).

3.

152

NISSI CO S.R.L.
BRASOV

SMC
289*

07.05.2012

BULETINUL AFER - Anul XIV Nr. 3/2012 (mai - iunie)

certif.

ONFR AFER
Certificate de conformitate pentru sistemul calit ii emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 9001:2008 n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

Titularul
certificatului emis

Serie, nr.
certificat

Data emiterii/
rennoirii

Valabilitate

4.

S.C.M. LEMN METAL


REGHIN

SMC 341

21.05.2012

21.05.2015

5.

S.C. TRANS
EXPEDITION
FEROVIAR S.R.L.
BUCURE TI
Sucursala Simeria

SMC 342

21.05.2012

Not :

21.05.2015

Domeniul de activitate

Observa ii

Fabricarea i repararea schimb toarelor de c ldur pentru


vehicule feroviare (din C 3317).

certif.

Turnarea fontei (C 2451);


Turnarea o elului (C 2452);
Opera iuni de mecanic general (C 2562).

certif.

Exclusiv: clauza 7.3. Proiectare i dezvoltare.


Documente eliberate i raportate de Serviciul Certificare Sisteme Management al Calit ii OCSM - AFER din cadrul ONFR AFER.

Certificate de conformitate pentru sistemul de management de mediu


emise de OCSM - AFER conform SR EN ISO 14001:2005
n perioada 01.05.2012 30.06.2012
Nr.
crt.

1.

Titularul
certificatului emis

IPROEB S.A.BISTRITA

2.

REMAR S.A. Pascani

S.C. REMARUL 16
Februarie S.A.
Cluj Napoca

3.

Serie i nr.
certificat

SMM 014

SMM 106

SMM 107

Data emiterii/
rennoirii

01.06.2012

15.05.2012

21.06.2012

Valabilitate

Domeniul de activitate

Observa ii

01.06.2015

Proiectarea i fabricarea de conductoare i cabluri electrice


izolate n PVC, cauciuc i polietilen (din C 2732);
Proiectarea i fabricarea de conductoare electrice neizolate din
aluminiu i o el aluminiu i a cablurilor de trac iune (din C 2593);
Proiectarea i fabricarea de materiale electroizolante i
izolatoare compozite (din C 2790);
Proiectarea i fabricarea de mijloace de automatizare,
aparataj electric de medie tensiune (din C 2712);
Proiectarea i fabricarea de tan e, matri e, autoutil ri, piese de
schimb, prelucr ri mecanice i confec ii mecanice (din C 2562);
Activit i de tmpl rie, confec ionare tamburi (C 1624);
ierea i rindeluirea lemnului, fabricarea de brichete de
rumegu (din C 1610).

recertif.

15.05.2015

Proiectarea, fabricarea i modernizarea vagoanelor de


tori i marf (din C 3020);
Repararea i ntre inerea vagoanelor de c tori i marf
(din C 3317);
Fabricarea, modernizarea i repararea de piese de schimb i
subansambluri destinate materialului rulant de cale ferat (din C 3020);
Fabricarea, modernizarea i repararea de standuri i
dispozitive speciale utilizate pentru repararea materialului
rulant de cale ferat - (din C 3320).

certif.

21.06.2015

Fabricarea/modernizarea de locomotive cu abur, LDH, LDE,


automotoare, rame elec