Sunteți pe pagina 1din 3

DEFINITIVAT INVATATORI EXERCITII

A. MATEMATIC
1. Se consider mulimile A xZ/ x 3n 1, nZsi B 1,2,3,4,...,23.
a) Precizai dac numrul 101 aparine mulimii A.
b) Determinai elementele mulimii A B.

c) Stiind c 3a 1, 3b18;5, determinai suma numerelor ntregi a si b .


a a
2. Se dau numerele x 2 si y 3 unde a este un numr natural.
a) Comparai numerele x si y.
b) Determinai numrul natural a, stiind c x 32.
y 216.
c) Determinai numrul natural a, stiind c x

3. n ptratul ABCD, AC BD {O} si AO 4 2 cm.


a) Artai c AB 8 cm.
b) Determinai aria triunghiului ABC.
c) Calculai distana de la punctul O la dreapta AB.

B. MATEMATIC
1. Se consider mulimile A 2,4,6,8,10,12si B 3,6,9,12,15.
a) Determinai mulimea A B.
b) Calculai numrul elementelor divizibile cu 3 ale mulimii A.

c) Determinai mulimea C a,b, stiind c A C si c suma elementelor mulimii A C este
egal
cu suma elementelor mulimii B .
1 1
2. Se consider numerele x 2 si y 3

a) Comparai numerele x si y.
b) Scriei sub form zecimal numerele x si y.
c) Pentru x y 0, a b , determinai suma cifrelor a si b .
3. Suprafaa unui dreptunghi ABCD cu AB 12 dm si BC 8 dm se acoper cu ptrate avnd latura de 4
dm.
a) Calculai perimetrul dreptunghiului ABCD .
b) Determinai numrul de ptrate necesare pentru a acoperi suprafaa dreptunghiului.
c) Calculai lungimea diagonalei AC.

C. MATEMATIC (15 puncte)


1. Se consider mulimile A x 1x 28i B y/ y este multiplu al lui 7
a) Scriei elementele mulimii AB .
b) Determinai numrul elementelor mai mici dect 47 ale mulimii B A , preciznd totodat explicit
elementele mulimii A.
c) Determinai numrul elementelor mulimii D, obinut prin reuniunea mulimii A cu mulimea C care
este format din numerele impare cuprinse ntre 20 i 34, preciznd totodat explicit elementele mulimii
C.
2 13 3
2. Se consider fraciile 17 5 i 7

a) Calculai ctul dintre prima fracie i a treia fracie.


b) Transformai a doua fracie n fracie zecimal.
1
c) Comparai 3 30 cu suma dintre a doua fracie i a treia fracie.

3. Se consider cubul ABCDA'B'C 'D' cu AB' 3 2 m.


a) Calculai lungimea muchiei cubului ABCDA'B'C 'D' .
b) Calculai aria patrulaterului ACC ' A' .
c) Determinai distana de la punctul C la dreapta AC.

D. MATEMATIC
1. Se consider mulimile A xZ/ x 2n 1, nZsi B 1,2,3,4,...,20.
a) Precizai dac numrul 10 aparine mulimii A.
b) Determinai elementele mulimii A B.

c) Stiind c 2a 1, 5b18;5, determinai suma numerelor ntregi a si b .


a a
2. Se dau numerele x 3 si y 5 unde a este un numr natural.
a) Comparai numerele x si y.
b) Determinai numrul natural a, stiind c x 81.
y 225.
c) Determinai numrul natural a, stiind c x

3. n ptratul ABCD, AC BD {O} si AO 3 2 cm.


a) Artai c AB 6 cm.
b) Determinai aria triunghiului ABC.
c) Calculai distana de la punctul O la dreapta AB.

E. MATEMATIC
1. Se consider mulimile A 2,4,6,8,10,12si B 3,6,10,14,16.
a) Determinai mulimea A B,A B, A-B,B-A,Card A , Card B .
b) Calculai numrul elementelor divizibile cu 2 ale mulimii A.

c) Determinai mulimea C a,b, stiind c A C si c suma elementelor mulimii A C este
egal
cu suma elementelor mulimii B .
1 1
2. Se consider numerele x 4 si y 5

a) Comparai numerele x si y.
b) Scriei sub form zecimal numerele x si y.
c) Pentru x y 0, a b , determinai suma cifrelor a si b .
3. Suprafaa unui dreptunghi ABCD cu AB 10 dm si BC 6 dm se acoper cu ptrate avnd latura de 4
dm.
a) Calculai perimetrul dreptunghiului ABCD .
b) Determinai numrul de ptrate necesare pentru a acoperi suprafaa dreptunghiului.
c) Calculai lungimea diagonalei AC.

d) Calculati aria dreptunghiului ABCD .

F. C. MATEMATIC (15 puncte)


1. Se consider mulimile A x 1x 28i B y/ y este multiplu al lui 7
a) Scriei elementele mulimii AB .
b) Determinai numrul elementelor mai mici dect 47 ale mulimii B A , preciznd totodat explicit
elementele mulimii A.
c) Determinai numrul elementelor mulimii D, obinut prin reuniunea mulimii A cu mulimea C care
este format din numerele impare cuprinse ntre 20 i 34, preciznd totodat explicit elementele mulimii
C.
2 15 4
2. Se consider fraciile 12 5 i 5

a) Calculai ctul dintre prima fracie i a doua fracie.


b) Transformai a treia fracie n fracie zecimal.
1
c) Comparai 2 20 cu suma dintre a doua fracie i a treia fracie.

3. Se consider cubul ABCDA'B'C 'D' cu AB' 5 2 m.


a) Calculai lungimea muchiei cubului ABCDA'B'C 'D' .
b) Calculai aria patrulaterului BB 'D'D .
c) Determinai distana de la punctul B la dreapta AC.