Sunteți pe pagina 1din 84

,

,

-'

DIN TDATA TARA

COLABORATORI LEVEL

Redactla LEVEL i~i deschide portile pentru orlcine doreste sa devina colaborator.

Daca esti Tn stare sa iti asterni g~ndurile pe hartieintr-un mod coerent, ?tli" limba engleza la perfectie, lurnea jocuriler nu rnai are secrete pentru tine ~i v'rei.sa fad un ban cinstit, trirnite un e-mail cu detalii despre tlne,?i un articol" despre jocul tau preferat la adresa mitza@Jevel.ro.

~ar1iC(')lul tmbuie,sa se lnscrie in limita,a maxim 7000 de caraetere.

Unnart'$te detalii pe www.level.ro

>

Bat@ un van! (;aldl.l~ $i pla'cut care teimbie s'ii, la:;1 ooate-in urma"s'i\ tnchizi ~efului usa ih fala, sa'tUIg! de .acasa, de la scoal~., de la mund_~i' s~ teintinzi Tntr-un haman la malul mariL

M;'Irg_Llefita 'i!$te ol\~iol:la.I~.

Un'ii ]i~'au luat d~~1 sa pare, concediu de mal mult limp '~L '<iI$:a, Cum se Wntampl~ denbice_l Tn ca,zuriJe astea, au ~a5at Uea.ba neterminata-p.ec-apul CelOl de rriai jos. an industria jo-cltli"ilor-se pare di a devenito modaca treaba produ-

. catori I or :sa fle term in ala.' de- j ud'itorl.ln dmp 'ceptimii S9: fnv3rt dej~ 'pr'intrEj! fuste r~i bi:kini, cellailti 1$i freacjocnii de na~omn~'j mir~He. uCum adi,ca, Ill~ au t!'a:~ dU?~ti:a add-an-til de la Gothic-I!_~im engU~z;H"', "De ue g~rzi le din Th iaf HI deviri mal proaste dacii incarc uM

EOITORIAL I LEVEL

salvat?"., .. ,~i -aile asernenea.prcbleme -e",isten~Iil!le- Pronabil exaSperaJ',i :d'e ignorantade care.dau dovada unii producatori tar rreblJi sa spun de' rapt distrlbuitori, perntru ca ei sunt cei QiJ puterea de d~ci-zie), din e_e iil,ce mal mu,lti juca~ tori pun mana nu pe mpoaJe,~i furci,~j petaS'ta~uri~i .m,au~i~I pqrnesc 0 rasOJ'iala cum se Qbi~nuja prin '07, nurnai ca din spatele monitoare:l.or;;i tocenjunl~l de ,pizza ~i racorltaar'e .. Si ulte asa iese un patch neoficial pennu Trnier III {sau,d: acurn rni-arn adus aminte, Temple of Elemental Evil)~i un MOb de traducere pentru Gothic II: Ole Nacht des R~ben de pani'!! ~i "s.w-p~nire~1i s~ oprEi-$te din datdin buric ~j 1si'aplidi admirativ 6 palma peste frunte, Bine dl. ai nOlitri sunt rnai d~tepli detiH aii lor!

,. .1\o!:It::;$

P.S. C:i tot veni verba de all nostri, awncari aiatlJri Ele mine 0 privire pe p:agina'din-sUingaSi luati aminte: ~l.intttin din ce 'in ce rna! mulli ( .... ~i rnai bunl, .. si mai tinerL .. ~i mal devrelTie atasa)!

Ue20CJ4 '~I _

L.EVEL NEwS

UFO: Aftershock

Di"lrflmlror Clmega Publishing

On-line N/A

lntr-o zl frurnoasa de vara, rnai exact in data de '5 lunie, capltala Cehiei a fesr rnartora unui eveniment important pentru vanltorii de extralerestrl, []lin pkate, nu a fest verba despre 0 disectie al diruf persona] pnncipel sa fie un martian, cide Uri simplu (18 prima vedere) contract. IIFiJuica" a fast semnata de carre Cenega Publishing ~j Altar Interactive (GU sedlul in Brno, Cshia). Obiec:tul contracrulul este dlstributia, Incepand cu toamna lui 2005; a unui sequel al lui UFO:

Aftermath, un joe urohcu pasiune de unii, dar Iubit de Locke $i de (maO multi altii, Noul joe se va numl

UFO: Aftersnock ;;1 va continua unul dintre finalurile povestii din primul UFO cehesc, Ma; pe scurt, oameni] au fost IIconvin~i'" de extraterestri c8 Pamantul

Dilla lan'U,rli toamna 2005

ar duce-o mal blne Tn mana acestora din 'Unn"~" Ca urmare, alienli au demarat un proiect tn urma diruia Pamantul ar fi devenit Domnul Pamant (un organism

1. SticWars-!CnW*of1heOldRepub!ic Ui8

2. Far Cry 140

1.Unrw!Toumament2004 136

* 4. Hilman: r.ontra~ 120

! 5. Need (or ~ Underground 119

~ 6. Syberia II 79

L.I.I 7.Paln~lIIer 51

Z 8. Mdnhunt 29

::::> 9. tl:tl!lf' Milges 14

10 Sloglf.!; furi up yuur Ilfl" 7

viu sl vesel nevcie-mere): iar oarnenii au fost trirnisi [a plimhare. Pe un satelit artificial construit chlar de catre extraterestri, UfO: Aftershock Ineepe cu multi anl dupa aceste evenjrnente. Sisternul de sustmerea vietii pe satelnul artificial dl:l r\3teuri, extraterestrii rae male $i, cel mai important, nimeni nu $tie ce s-a ales de P~mant ~i de cei care au ales sa ramana acolc, Punct.

Demel 'iflcolo urmeaza:o lista cu prornisiuni pe care Vile redam intQCmaj. Una la mani;i, ~tilul de joe al lulUf'O: Aftershock va aduce 1mbunatapri substanfiale faf~ de UFO:

Aftermath (nu zau!), an exernplu conctudent fllnd sisterrrels SAS (Simultaneous Action System) ~i RPC. Care vor fi blbllite primele.ln rest, acelaasl chesrii cu care ne lrnbie majorltatea sequel-urilor, Inamici ~i anne nol, tehnologli de urtim~ ora ,i

... "other new features" (irnediat ce le afla.m, .0 punem de un preview suculent). Pani! atunci, multumili-Ita cu doua artwork-uri :;i cu 0 data de lansare inc_ert~, ce sa sltueaza undeva orin teamna lui 2005.

• doL.AN

EAI 0 COMPANIE MULT PREA SCUMPA

Giganlulmeclia Viacorn (CBS, Paramount, MTV etc.) <l declarat c.i rloroste sJ inlrE' in industria jor urilor ~i Glul5 0 iirm.i de distribulie pl' carl' s;l o curnpcre Si rum vlacorn nu sa 1I ilii b p;'lrlili, prim.! lor optiune a fost Electroni« Arts, 'il rnai mare firmd de rtlstrihujie dill dorneniu, Trarativcle

s-au oprit ill ~ii ina ill It' de a inlepe pentru c~ fA I1U e dE' vanzare dcc,'ll dud ai 20 rll' MIUAROE ell' dol.1ri, Ceea re esre mull preo mult c.hiar ~i pentru unii Cil Vi,1(om.

Asa Ci1 respectivli au IO~1 nevoltl 55 inghilJ 111 sec ~i S0 i~i mute privirilc altundeva. Cine va ii Llrm.ilvrul?

www.le.vel.ro

Promotia "FiHi vaean1a Sonyl" 88 dasfi,oara intra 15 iunia ,I 31 iulie 2004.

Cumpara orice produs Sony Tn valoare de eel putin 1oo.ooo-d& lei $i ai sensa de a ca$!iga 0 vacanta pentru dous persoane, cu destinalillta ategere. Tn~IUS', vel primi cadou si 0 camera toto digitala Oyber-shot pentru a-tl fotografia locurlle si momentele de neuitat, Cu cat valoarea produselor Sony cumparate este mai mare, cu atat crese sansele tale de a pleca in vacanta pe care ti-c doresti - proportional fieeare 100.000 lei. Hai, fii Sony $i in vacanta asta!

www.sony.ro Tu 11 faci Sony

ValoareB GXlrn9rcialA 1Q!8l4..1.~iilclr ast8 de 54.000 E (IVA 10Qo&. >, coostind in 30 de vaoanl8 $1.30 de C!!ltlek1olo d">gltille Cybar·ghot.

Re-!il~lamGnluJ de partiCiplllli_ dIIponIbli j" magazlJie ~ 181~loline (021) 207 sass, p&1Oalil dUIIi18 promolilli,

NeyvS

Sid MeierJs

irates

Produciilor Firaxis Games

Distrlbuhor Alari

Ail y, maleyll! Dupa dou;] zit d Sea legends ~i pall'U stacane d~ grog, rn-a .lpuCat dorul de un all clasic al joclJrilur cu piraU. inlfunplalor, rni-arn adus-arninte CI~ 0 li rece £de aprilla in rare Mitza, Piratul celor 7 ma(i, acr_est Barba Neagf~ at redactlei, ne-e rlIpjt stlcla de uc si a cerul 0 rascLlmlJarare gra~;,l. NLi inrdl11pl;1tof, Tn aceeasl zi, acela~i Mitzll daduse in minle, piratilor In urrna ~JI1ui omun] at Carl:.' m:.' ·anuf1~< aa Sid Meier iil liisat construirea

dviliz_ ~;i!or p(:! seam!! altora $i s-a

apucs I de piJ'dterie. Mai exact, prolificul £id Meier a lost IQVll de I) [TO talgle

CfU ntA S i !i-a hOli\ra torus s,J reed it.ez:e un succes mal vechi, pe nurnele lui Plratesl La mai mull d 0 luna dup~ acest anunt ($1 Mteva creenshot-uri pirEltere~tl), pira ii lui Sic! Melf<'r au prirnlt ~i un site, unde e duzina de SlC(eenshol-uru fioroasl! beau grQSJ, cot la col eu un r.eginwnl de stlrlacornpanlate de a mana de Inforrnatil extrern de utile ~i Insetate de sange de gctmer nevlnovat,

Bucuro:!"i de aceste vesn, eu sl colegil rnei de la redacJ5e am pus man~ de la mana :;i am shrans un cufi3r ptin de giuvilericale Cl.J care am rascurnparat din mana piratildr d'iteva informatii (~i poze) tinute ostatice de The Fearsome Pirate Sid Meie.L Si de site-ul sau.ln prirnul ~i In prirnul rand, se pare ca vorn avea parte de 0 gmaza de questuri ~i

D~la lan>arii trim IV a I anului !lITO"

On-line www.ata.ri.com/piratl:s/

questu] te imponarrre sau mJ care, luate lmpreuna, vor face deliciul arnatorllcr de: nellniarltate (greu cuYanO. NLI vor llpsi nlci luptele rravale, abordajeJe $i toate acela "mid" lucrurl are d fmesc viara de pirat. P~tna nu uit, .. pentru 0 mal buna experienta pi(att'lreasca, yeti aves la dlspozttie nicl mal mult nici mai putin de 27 de tipuri de "baTCLJ~Ii', pe care a le scufundatl sau sa le conduceti 'n lupta. In plus, ve~i putea partlcipa $i la lupre croncene intre dfpilani, dpitan ~i echipa] 5i as mal departe, lupte in care veti putea folosl rnajeritatea armelor

1. Uru· ( omplete Chronicles

2. Uru: The Path of the Shell

3. Combat Mission Anthology

4. Spider Man 2

5. uta': Fate 01 the Ages

6. Creatures - The Albian Year 7 clay MIX CD Producer

R. Yeti Sports Delux ~

9. Almy Men: Sarge's War 10. Sitent Storm Gold

Ubisoft COV Activislon DreamC tcher Fo lOrl Lab Empire loWooD Tak 2 loWooD

e Iure2Dd~

vrerni], Si daca bogatia ~i fairna nu va vor n de ajuns, veti putea face eurte fficei vreunul guvernator, pe care 0 \!eji irnpresiona ell barb~Wa, dar ~i OJ glnga~ia voastra, Sau cu talentele voastre de dansaror.

Nu ma avant sa dau lnformatii despre grafidi, deoarece screenshot-urile raspandlte pe aceasta pagina sunt mill rnult

dedit suficierne pentru iI va face 0 parere.

Acestea fiind SPILJStl, ma due sa.-i abordez biroul lui K6nie~. Yo, ho, hoI and a. barrel 01 ruml

• cloLAN

NI SE PREGATE~TE UN NOU TES?

Pe Ilagina dei1ngaj<"\ri a lui BctI1L'~d,1 Sortworks S-i1U dat c3lelld anunturi pentru un "world builder" ~i lin programiltOi. Acestia ill" urrna s1\ iucreze 1,1 wmi'llurul jor din ~NijLl T[S, care e,{C aSlfel indirect ,munl;]l pentru PC ~i pentru umliHo.1rt'i] generatie de console. Av~n(1 in vedere ilcea51a ull.irh5 buc~\icJ de informatle ~i sliind cii urmatoarea gl'llera(i~ de console rill Vii fj rlisponihil.'j decal din 2006, presupun ,,;1 d.rlil de lansare a lui TES IV va f cilnclvil ill jurul ,lceiui an,

www.levsl.r>o

NEWS LEVEl.

nited Dffensive

Call of Duty:

~--~~------~

Data Ian rii toamna 2004

DistrihuitQt ACfivision On-line www.c~lIofdutr.€om/lJniledoffensive/majn.html

---------------------------------

eel de-Al Donee Razboi Mondral, eroul prihdpal al miilor de docurnenLare, jocurt, de:LvEituiri surprinzatoare, cti rti, iI me ... ~i asa rna i t:leparte... e va ~ntoarce pe calculatoarele noastre chinuite de mille de nerntl, japonszl, rusi, arnerlceni, englezi :;1 ce alte natii sl-au mai cut veacul pe-acolo. De data acea ta, WW2 ne va n V~ndut sub forma unui add-on al celebrului, mlnunatulul, str~lucllQrului, rnirobolantulul, treideului Call of Duty.

Dill cate ne povestesc eel de la ActiviSion, Call of Duty: United Offensive va veni ell 0 noua camp nie single player uncle/ arnericani iind, vetl eHbera un orasel bela ian de < rmata germana .eliberatoare", veri [uca un rol important (de partea armatei bntanlce) 71'1 invazia SldlieJ sl, intr-un final, ve~i lua parte III cea mai mare b~Halle de tanturi din i tcrie (1<1 Kursk, rnmlati 11'1 armata ~(}vieti1C:'). In biiita-I ia pentru supravietulre veti fl ajutati de neiarme si

aptitudini, de pre care, rnornentan, nu nl s--a spus mai nimlc . In plus, Unired Offensive V,3 mal aduce alte h3rti 'j modurl de meiriplayer (Capture the Flag ~i Domination)' Qe predueerea add-onulul se va orupa Gray Matter lnteracrive, pe care-i .j::tili din Return to Wolfenstein.

Data oficiala de lansaY€ est€ situata undeva in toamna anului 2004. BucLI.rali-v1i; de vacanti! .:iit rna i puteti, N,u de alta, dar va trebui s.afiti odi'1l1iti cand veti intra in IUIJtiii.

• cioL.AN

NEWS

GoldenEye: Rogue Age'nt

Produ lI.tor EA los Angeles

Ele-monic Arts ne pune in fata unej dlleme; de ce sa salvezi lumea Gfmd poti sa 0 stapane$ti? Chlar .a~ ... mal alesodad esti un fost agent 00, dar afara de la Mini care este recrutat deAuric Goldftnger, JucatQrul va intra tntr-un ramol dur pentru coRtrOlulasupra lumii ,,!!ubt:ert~ne" din universul J9imes Band. Pe parcurs, unul dintre ochil naturali ai per~najullJr este 1nlocuit cu un GoldenEye :), sintetic. GoldenEy,e:

Rogue Agent va f un FPS produsde EA Los Angeles pentru con ole sl Sf! anunta-cel puti.Q lnteresant.Sl inca ceva, Cia detaliu picanr: medelele per5enaJeler suot realizate de Rene Morel.(a lucrat la filmul Final Fantasy)" iar "S<:Irderoba" poa~ s:.emnatUl:a Kym Barrett(seri-a Matrix, Titan A.E.).

Rene Morel a avut muLtde:furcA la realizarea acesror modele, deoarece el a avut grijA ca fiecare persona] s~ arate excelent ~i du~a ce orice idiot se ba~a sa~~i modlficeflecare amammta.l fizionorntei dupa cum vree mu~chiul lui. Acela~i Idiot va putea chiar sa aleag~ ce feldeochi sintetic sa-~iinfjga in cap sau in ce atributs sa.,~xce'eze. Dupa ce va aleg,e, cu cap; toate.aceste

Oistrlbuitor 11'ledronic Arts

O .... tll I<1I1Wii toamna 2004

On-line wwW.ea.com

lucruri, agl::ntul £.66 va trebul sc1i cafteasca 0 gramadl de inarnicl

iriteligellli, care sunt condusl de IE.v.t.l. AI'" engine, ce promite muite.

HIDDEN & DANG,EROUS e EXPANSION

C'llhl'ring va lansain acea~t5 IU<lnLnJ un non

expansion peniru Hirklen & Dimgem\l;. 2. Ixpansion-ul S~ Vii I1l1l1'1i 1-1 idrlen & [J,mgPI'OU5 2: Sabre Suuarlron ;.i va avea nOll;i misiuni noi singll' pl<lyer in patru imap; noi. plus jJnsiililitJthl de cl le jU(il pe (o,lle in mod cooperatlv pl' Internet. VUI nldi Ii trei moduri noi rleathmatr h si dOli,' hiirli pentFl! ll1ullipl.bYN liE' r el rnuh '~l rle jLII~Jlori. Prlrure noile .ume ~(! lluln,irJ f\lIlzprshreck ~i tunul PAK4{L

---~MiuJa2ClO4

MOTCGP :3

THQ -;;i Climax all anuntat ca lucre •. lza la eel de-al (wile,) joe din seria IvloloGP: Ultimate R,King Technology, stire re ne burma nu 1111lTlai urerhile. ci si ochii, AstieL pleoapele il1li [('emura de iltr;lbdilrt~ 5.1 vada ce 0 :'8 mol; rell~eJs(:a sa (.1(.;1 h,iil'tii :iia de I., Climax, I!entru La ce Ill'-ilU.1r,'11<11 p51lJ iKUIH (MOlOePI s; 2J ne-a lasat ell gura (,iseal;) ~i ru ochii umezi, locul V,1 ii lam,~1 la sfarsitul anului viitor (prin septembrie - octornbrie), pt'nlru xhox ~i Pc.

VIIWW.level.ro

NewS I~L __

S:hellshock: 'Nam 87:,1 amana!: pans in taarnna

Produca tor Gllerilla

Eidos to<:rnai ne:a anuntat cl!i shooter-ul pe terna Vj:etnam pe care urma sa-Ilanseze luna aceasta a fos! ilmanat pam1 in toarnna, pernetiv ca "industria joeuriler se misdt foarte greu pentru moment;'. Tn plus, tradit,ioll1illl €Ieja/ vara nu este cea mal sUitludf.i petloada pentru vanzarea de jocuri. Decizia deamanare seaplica tuturor varianteler de SheUshock; 'Nam &7 (PS:2, Pc. XboxJ. SillJatia esj:eoareclJm dud'<'1tii, deoarece Thief - Oeadly Shadows ~i lHil:man: Contra~, au inregjstrat v~nz~ricel putin In limite a'$teptali!€Ir pe plata americana, iar prlrnele reactii In eazul Thief- DS de-pe plata ecropeana (unde jocul a fast lansat pe 11 iunie) find sa demonstreze perforrnante notabile. T0t,u~j,.decillfa dJi amanarf'! a IUii 5hellsho.ck: 'Nam 67 r-~ane

jrevocabilit Prin urmars, vom lupta pnn vegetaUe luxufiar'lt~ ~i printre booby trapuri vietnameze dear 'in toarnna lui 20M.

Pe langa toate acestea, ,(1 rnai fost anuntat sisoundtrack-ul jocului ~ii tin sa: va spun ca-era ani lor '70 are un come back de milleane, Nume ca Percy Sledge, Sonny and Cher, Roy Or,biSOI'), TheMonkees, The Small Fac~~ John

Oi'itribuilm Eidos

Lee Hooker ~i The Treggsne vor delecta cu rnuzlca lor pa:>nica, ce se potrlvea de minune perioadei respective. Clne nu a Valul Plutonul ~i nu afost i.zbit de m.uZicace rabufnea dill IDunclJ:re!e unde _solda~ii americarti rnai t!:iige9u cate 0

SI=ILINTER CELL :3 OEVINE ON-LINE

Ubisof ~i-,l dal se,,1I11,J cal de 1.1I"e "I jJutea fi I':':HlR'pLly-ul din Splinter Cl'1I 3 si Sl! g;mdes.le sa-Ilmbun,'il,'ile<lc,ca iHj,'iUg;llld,l-i ~i un Inll'lipIJ)"cY de ztle mario A~il ca a rumparnt Ijcel1l~ pentru un rnultiplaycr mirktleware It'rhllology de 1,1 (J cnrnpanie IlLll1lit.'i Quaz.L11. Tn acest tel. nu ,Wt'l1l decal de ca~tig!lt, clacil ne g,jndilll cE'dez~lIn5grre ;i i(lsl I,) noi in redactic cand ill Pandora Tomorrow nu puteau jlK,l dec~it patru insi deodata.

pipa ~i i~i citeau scrisorlle de a.casa? Cine nu a fest impresienat de diferel1~a incredibilii intre CB dintau oarnenil de' acasa ~i ee tre~l)iau~Qldat~i sa faca in Vietnam?

•• 1€imlBc

celOM ::3 VINE iN ROMANIA

Un fO.lrre untuziasrnat Mikl' 110 trimite Lin comunlcat ell' piesi:'! prin care 8(',1 Distriburion esre 1I1l~ drept distrlbuitcr unit: In r~Om.1niil pentru DOOM 3. Oelaliile uueresante vin insJ de abia (llipJ ilCE'E''', penrru di jowl va uvea manualul in limba romana si (asl'<I p important] va avea lin pret redus. g.'lmJil pentru pill I" fOl11iinei'\scJ. Este vorba de 29.9 EURO + TVA. ddicJ Jl),:~i putln de 1,500;000 de lei tinclusiv TVA).

Noi mai vrern SJ sum doar arat: CANo?!

Spider ... Man 2 The Game

Prol1iuciilor Aetlvlslcn

Distribuitor Aclivision

Spid r·Man 2 The Game (www.i1£tivisiQI1 .. eolT]/spider-man ) este primul joe predus de.Aetivlslon ~i distribHit in Romani'a de Be51 Distribution.

in S'transa legaturf) I::U filmul - Spide:rMall 2 The Movie - Acrlvislon se

p~t{" le~te sa lanseze LIn nou J6 . e 71 are in centfU pe Peter P.ar~r, faif{105UI super emu, (;ostbiIia1 nlnlinte:si CHIll ~o(';ilar, carer a fost muscat-de un paianjen rnodlflcat geneuc,

Spider-Man 2 The Game sec va petrece ln New York. Iucarorul va putea alege propria 01 de a lupta Tmporriva raului (reprezenlal1::le·lot~oiur de inrr.H.1ori, dar

ide amenlnt-atorul Do Ockl.Sj,.IiderMan :2 The Carne va fi lanscit la

1'ncepl,~tLlI lunii iulie 21)04 ~i va fi dlspontbll $1 in Romania in magazlnele de pronllneepand ell 10 iulle 2004, Slr;ganul jocului ("ppti merge erkmde. P"6~i face ori€~I) refleata perfect modul in care e vor de5fa~lIra lucrurile in Spider-Man 2 The Game, eu 0 grafica 3D bine realizata ~i dataliata, Cll

posibi llratea de a "zbura!' Intre c~diri

Data lansarii 10 iulie 2004

agafati de un fir de p,anz:a de pai_illljcn $i cu un soundrta:cK pe rn~s:ura. Garneplay-ul perrnlte lihertafe avs()lul~ de: rnlscare ~i de decizle, iar Illptele corp la corp prornlt sa fie eel PIJl~in spectaculoase, in plus, f11i$Garile speeifice Ornulul Palanjen (rnersul pe pereti verticali, "woru jI' agatilt etc.) vor face delidul tuturor fanil:or acestui fatrnos persona] inspirat din revistele de benzi desenate Marvel.

On-line www.ilCtivisillln.com/spider-man

Spider-Man 2 The Gam va n disponibil dtn 10 iulle 2004 Renlru pC (29,,'9 EURO ... TVA), ~,dny PI~y5tation 2 (41,'9 EURO + TV ), Micmsntt Xb'Qx (41,9 tURO + TVA), Nintendo GameCuoe (41,9 EURO + TVA) si Nintende Game Boy Advance (37,5 EURO + TVA). locul va fi in llrnba engleza, fnsa rnanualul Spider-Man 2 Tfle Came a iost rradus Si va fi dlsponibll in llmba rom~na.

• KDniee

USISOFT INTRA iN POLITICA

Uhi~oli .1 <ernnai lin ,11 I )rti rn St,Hdmk [11!('I'\.1 illllWlll pl'l1lru ,] tli."rihlli TI'w Polilic.]1 ;\l,lrhim'. IlH .• Horii \'()I prelua rolul uuui ".'i dl' '·,lmp,lIlir· pentru .1Il'gerill' prel.idl'l1lidlp ~i VOl' Ir{~lJui ",i ~Ir :mg,-l londuri .... ,~ I,J( ,) fl'cl,1I11e si <I ..J1><ln1 1.,1 ~Iil ill~ TV, The Pulilil,ll "'11,]( hilil' \,1 Ii 1,1n"Jl in ,1( <,,,sla vari'\ penlru Pc.

-- 12 1ui1a2D04

ALEXANDER THE GREAT

lkq> 5il,,('1 IUI'Tl",ll,-( 1.1 1\It!x,lIUkl rlu- Cirt',llpl'lllfU j'c, [ocul \", I'j () ~ir.ll(·gil· .Hj in timp f(·,11 ~i V,I pllile jUG1!ond 1,1 COlltiULl'II:\i ul1l"i o~li de ~old.lii mil( eclo!1cni. D'_'zv1,lil,lil',] jnuillii v.r fi inclll'i,lt,'i PL' undeva prin Iloil'mbl ir-. imediat clup,i ,1!,l'C',1 ,1\'.111(1 lr«: si jalls,lHAd ucr-stui>.

www.level.ro

Fast Response Time

SyncM'aster 172X TFT

Re.t.olulie: 12BOx'1024 UJlghi vlzlbltltals: 160x;140 Contrast: 500:1 limp' raspuns: 12 ms Interfata: Analog s! Digital Pilere in multiple unglliuri

DeCK Compulllr. Inti. !I.A. 111:021-4'1.43.400 www.d.ek.~

Rlpl'Ullntanl SAMSIING·IT Romamla • 5arvle. C.nlar ,SAM5UNG·IT Romlllllls

www.

onics.ro

PreJirninariile VVorld Cyber Games din Romania

in zilele de 28, 29 ~i 30 mal, ~11 cadrul complexului expqzilional Romexpo din BlIcl,Jre~r s-au desfa:;urat prellrninarlile din Romania pej1!'ru World Cyl er Games 11:004. Tn finale au ajuns cere mOli bune 48 de echipe penrru con ursul de Cou.nter-Strik"" eel mal buni 48 de ludtori de F-lFA 2004, 2 d jud'ilorl de NFS ~ 5tarcralt, 24 de WJrG:raft 111 ~i Hi rneserlasl in UT2004.

Ca"tigatorii ::

La Counter~Slri e. ochlpa Th~ Elder Gods. (TeG) , ell urrnatoarea compo nen t1i:

TeG-PeRRy (iVlircea Val ntin Predut) (ell, TeG-·Gheros (OiSlian IQllU~ Chezea), TIl(i-FJoPIJ (Alexat'ldru Mihrwa H.;1n al, TeC-Darkgh(:lsl (Adrian Florin LaZar Boea), TeG-0eature (Taofrk )<lwfchl.

De!no FIt co In caM ~ \II1UII
• dinIIa .... aIQmenIe
ImIIglnl PIt CD pe Ci:J..IJl LEVEl,
II W.llpepar pJI co 1lmboI ... va_
~ Fllrnpe CD c:uIoatea .-utA
~ IeMIIlrA. RMIUI
~ PMohpeco - rotlL
:> MODpeCO Concursul de AFA 2004 a tost c:ashgaldl1! c~tre TeG-GiG! (SO<lIE Marci,J(l' Alln/.

Concursu] d Starcraft: Broodwar a losl c $1i~at de cAlr ~ T >G-Shamanul {LiliresCLI GeQr~.eJ.

La Warcraft III: The frozen Throne

1. TeG-Bird

2. King.Crim,onlpgl

3. TeG-Orly (Orlartrio ISf,Jd<\)

4. TeC-Ru hrneplz,

I. ~ Need for speed: Underground I. MadHatter980 (loriHa Paul Alin)

2 RDCenemy CRadulescu Drago!> Cri~tl nl

3. '-1.1 iddd (l.uelan Ispas)

Unreal Tournament 20 4

I. TeG-ppasarel (Banaseanu Crislian) 2. TeG-Ucs {Clobanu Andrei Mlhaill

3, -r: G-rh w ( lohanu Vladimir Gabriel)

Olliigatoni vor [erma crhtpa naliqnal~ ce va reprezents Romania loa rnarea flnali! World Cyber Gam~ 1(J(J4, m '<e va desi:i.-SUfil Ia San Franci (0, In SUA, in perioada 6·10 ocromhrie 2004. cQtnpetitie dot.1td cu prerrui tn valoare (1l' 4DU.OOD I Iii care vor parrlclpa reprazenlantii ,I pe-~l' GU de l~ri.

.KOAlac

-- --

Fli UN STAR~

Dup5 lalls;]rt'<I dill deccmlxie a serviciulul Star Company des: ina 1 clientilor business, Orange ROJ1l:Hli,l l'lll~eaZ.1 arum 51,H Name, primul serviciu de .rpelare personalizar'i rleslinal clicnrilor mass market dill Romiini<l.

I'rin lntorrnediul acostui serviciu, orice obouat S • ru utilizator PrePdY pO<lle ii C0I1\(1(I,"I1 de c5tre un grllP predC.'fini! de dien!; Orange prill iruenucdiul unui rod (ME.' trebuie IOlmal in locul numarulul 51.)(1(1.1nl dc telefon, Orke ,,/lume" ales de catrc lin d ient se traduce numeric ~i poate avea lntre 4?i I J caractere/cifre, precedatc de w~n,l asterisc (~L De exernplu, dacii un client i;;i doreste codul tale)\, aceS{,1 H'O'"Ill,1! pc tas!alllr,)le:lefonlilui devine "2539.

Actlvarea serviciului se poate face slinand 1,1 Serviriu] Clienti Iii 41 I pontru abonnri sl "1·4~J pentru utilizatorii PrePay, dup.] care se ilcceseClzi1 adresa web www.s\.nr.or.lge-gsm.(ollllsIJrn.lIne pernru a defiini grupul de ilpel,mli. Taxa de actlvare a serviciulu i Star Na.ue osre 5 usa, iar abonarneruul lunar I USD. lnitial, grupul de apelanti esie format din I 0 persoane ~i se po,IEe extinde ~;lU modifica pJi1J la 111,1XilT1lll11 30 persoane,

Yves Gauthier, Director Comercial Orange Romaniil il SPlIS; .Acest serviciu se adre<;eilZJ in special tinerilor care vor sJ COlllUl1ko<~ inrr-un mod original !'i simplu."

SINGLES: THRE:ESOMES

Dupa ce Life Sirn-ui .J devenil Sottcore Sill1;;i i S-,1 I Juri: nurnele SinglLc~, Deep SiIV~'r ,1rl' in pl<1I1 inc,'! un Voyeur Sirn, tot sub "i~la Singlc~. lor u] rare v,] cuniva castravcti in pantalon!l arlolesccntilor lnsetati dup~ dr.lgo:.IC, fie Pfl ~i VirtU,11;"i, se va nurni Singles: Threesomes ~i V;1 scoate ... ahem ... .,;intl1 la lumill~lrl_o:1prilii,' 2005.

- --

MAGAZINUL PLAYMORE

SEMUT.A

"Din motive ohiectlvc, J1lilgdzinull'l,lymrJre, jJlC%t'rllill ill num.irul In;<(lll <II rcvistei l.[VEI., 1111 se rnai deschide fa Unire;] Shopiug Center. St<lli lini:;lili.! Se VOl dt'<;(ilide! Umlill·i~i viitorul flllllljr ~d revistei sau pc'lgioa www·IJlaymore.IT)jJ0ntruaaildJ1(illalu(.·i1lie.~

DaciJ mol; suru printre vui inrllviz i rare nu ~Iill despre ce este verba, ,Ipili rrebuie ,:1 <1fi,11i C.1 PlaYl1lllrl' este .... ahem ... va I·i un nlag<lzin cc se va OClIp.l cu inchlrlerea rll' [ocuri unor illllara!i ("<1 110i. care nil ill! rlestui bani peruru ,I cUIllIJ5r,1 un joe origill<ll. N 1I c!i sperat i, l11i1g,ll i nu I se va deschide Si v~ V:I eI.1 [ocurlle 13 pretlll unui snop de patrunjcl.

INVVw.lev81.po

s.chimba $I vorn fipu,;;i in fata Ul10r conflicte pe cg~e nol Ie cUB'1@a,tem Indeaprt'l<lp'(l, dimaJece au IDe ehlar acurn, in lumea zilelor noastre, A~adaf, factbrul irnplicare va fr mult stimulat, jar fiecare t,:i Viii da'tnteresul ~i va incema s.il r.t2:;;tige nu dosr pemru C,I ~iga un joe, rei ,i tirlandconl de pdncipiile sale.

Actiunea jpculul ne va puna IJrin urrele din\re esle mar fierbinll pun Ie ale globului

s1 ne Yom putea lmplica

,IJ ••• over '1 DO players in same af the largest online battles on the PC ... IJ

>

Nu existii pe Iurnea asta judl.Lor paslonai.de shooter-s care sa nu fi auzit de B.auleti¢ld 1942. fSl'e unul dinrre eels mai bune jocuri cu Tmpus-ciituri aloe vremuri lor n astre; ce a introdus noi concepte asuflIra modului de joe ~i asupra strateglller rnilltare.ce trebuie aplicatl'" Tn asernenea [ocurl, Nu trebuie a rearninlese rolul bine detarmlnat al fiadlrei unitIi~l prezenre in joe, unde fiecare stie oe ar de faEUt si care, rata 0 completare cirte_gan,dita, paate{'luc~ jocul de rilpliEYident, deSf'lrlil ac;esl joe nu se Rcate vorbl dedtdin Pl;Jnc:t de veder.e al rnul.tlplaver-ului, deuare~e [oeul ln ~ingle player nu 'are niti 0- valeare. Cele rna i frurnoase rnornente din acest Joe erau cand legJt~lrile intre coechipieri func~'ionaLI Iii marele fix, rnai .tles:pe cale urlata daea SlH1l unll langs alrii.~i duceau ta rezultatele-scontatee Legaturile facute 1r1 g;drul ecnipei intra eei care atacau per pedes, cu tancuri sau ma~inl ~i ell avioane fac'eBu deliciul multor partide de Joe..

I<lta ca acurn oi s's pregi3.l~letteva pe 0 5Gtra mult mal larga. Cand au ob-

ervar doi princlplul care-sta,la baza ~cestui joe a prins 1.1 public, ~ ~i Digitialillusion5 au S!';;QS f8J!)ede c_ffteva add-on-uri sau ohiar standalone-uri care le-au adus.si m;;ri multi bani, dar de}a lumea stta fa ee,sase Mtepte. Qre'pt reactie din partea p,rodudtOfului, iese comunilZaWi de prnsa care anunta G3,-6e· I\Jcr~Ul5 la un Battl6!fielcl nurnero des, car-€: va Iaee ca lurnea Sa seopreasca 111 loc sl ca.sp9lreie sa cil,Pade pe cer. ~ucru :~i rna I bun, t;omuniQatul de'pres"

era im;o~it $i de nig; poze; astiel dandll-mi Oleum posibifitatea de a -sc~ie praview-ul de fa~~. Ca cine a rnai vazut preview ian~ pGlxe?

.I~ . .i" some of the most notorious hot spdtS BrDUne ttte 'lNDrld~,""

1J1lpa O.Jil1 ne-:<I.lifeptam, Battl,efield 1 se va axa, la rei ca.si predscesoarele sCI-Ie, pe joculln rnulrlplayer. campan~ei de singl~ player arerdando-Lse foart

pUijn~ ~~~~~~~~~q~~~~~~

impartan~a.

Lucru 1 acesra este dit sepoate de norMal r deoarece rntr-o bitalie cra rr-o-p@rtii,_ cs implidi pesteoeSuti:! de participanti la Illpt~. calculatorulul I-ar fj lmIJ.6Si!:JiI sa controleze fiecare trupa Tn parts, itill rna! mull/sa se modeleze d.up~ $li!,ul nostru de iqc.,A~a d, SA: _,'ii Digital Illusions se preg.li:esc sa ne arurrce, din nnu, un jocfacU'lsp:ecii\l1 pentr'LI rncltiplayer,

Noutalile cars ni se p-romit tara de predecesoarele sale-sum rnu Itipt-e. ln prlrnul rMd, Rerioada de Limp se

Sper 0<1_ ~oierul ala .sa "ada bint'

16 iulie 2004

in b~ilalii de e arnRlo8r'e increclibil5, pe-

t:_3re unele le-arn vazut in dlrecr Ijl tetevlzor, vern avea de ales 7ntre"treifilOli,llili, care sg.\lorb.<1te P"-lntrIJ suprernarra pe camp,ul de Ilupt$. VQr fi 1.1 putere, dupa cum era ~i normal, amerisartli. Urmatorii pe lisla sunt

BU3, til-aid Vid unde slau!

WW'W.l,evel.ro

~hinezlL iar ('ea de-a treia parte implicata tn conflict este nou-fbrrnaja Middle East Coalition. Un singur ItlOtl m11 face curios: dad 51": urmaresc evenimenle careau avutloe; cine nalba apaltine die a~.ea'sl~ coall~re a Orientului Mijlodu? 51 m~ rnai fGee curios inc-a un lucru: se legatur.a are China ell toate caTteWe:'Care.i1u avut ~ac,lri ul:timavreme In ltime?

Cred c.a toata ideea consta in introducerea a dOlla, trei paa-pac-uri mai importante, Care 1ntr-adevi'lr au ClVUl loe: pe undeva pe plarreta .UM, iar re .. tul vor fi ceva confltcte pe baza

unor .neintelegeri

virtu:ale

c.:impul de .batai.e, unde se vor 1lttailli ctale maio fiOroa$~ instrumente de ucis ale vremu~ilbl' nO-astra!

Oadimai lu:ati in calcul ~i·fapl'ul d'i mediul -este fa.cut.camplet inter"'-leHv, iar rnaterfelele vor capa-ta un i I1d ice de '[;'8- he.trare, apol niel nu va va mai trehu i rri8nca.re p:ana nu ve~ verifk;a'fi~cam colturei, allfart,i i

pentru a vedea ce 11 pute]i :fdce. [are este chestla cu lndicele

de penetrare I$tiu .C"~ d eja v -il pofn it r1jsul)? De acorn lncolo-t.juQl.toJUI va

trebui siifnvete care esfe d~fe~l'!J;)~a dlntre a re ascunde de: un lnarnic $1 a ~uta un lac Tn care.glcsntt,!!e s~ rlU' ii' poata ajunge. Va trebui sa (ineU EOn! de:gil"Qsimea petetelui in SpJrele c~rllia vi!l'aflati ~i sa nu stat] lini$fip ca. clac3 marnicul nu vi:! paate vedea,

n i ci n u va poate ornbrt,

Ce eSl;e interesant. emf' noul mud Commander introdus in joe. in limp ce rnajoritatea oamenilorsunt pe c~mpul de·lvptll., VQr fi Vte@ dol, trei carnsni

care vor sllli tI'lLr-un Q.ur;dlr in fata unel har'j:i stT'att;gic:e $1 vpr Qiret1lonll atacurtle .trupelor imp9.triva RJ1llrtelor s'labi? ,ale inarni.cului. in 21cest f~l, haosul va linde ,sa disjJiua di 11 atacurlle a se de nebu n l'

Tntre ni$te natiu[li la iel de. virtualce. De< f;il,pt; pe noi ne intemseaza prea pu~ttl aeest luau. lar t'iespre adev~rabl:le bombonale ?I'LIftCa~ de EA\Irr1leaza: !l,:i l)I~rbfm ime('liat

" .. ..3D.+ vehicles to engage in ~ior 'canfli'cts.~"

Badl auexistat n i~te nemulturniti care SqU plans de nuni~rul de vehicule ~.j de srrne prezente In seria .6<lttlefleld,. de acurn rnedla nu vor mai avea de ce !iii S8 vaite. Goa!" numarul vehieulelor pusel<:! dif>poziJ:«> ~te~de peste trelzeci, lar al arme.lor din arsenal nrci nu se stie. Imagini£!:i-v.a ce nebun'ie(;)·~a fie pe

care urea un deal strigand ceva de rnameleinarnidlOr, ca 1<1 pll!vlla. Dac:a t[J!~iI me.rge,bine:, ficcal"E! unltate creste in

gra.d :;.i mice sol:da:t pqalE' aj'Ullge de la un slmplu TaQin Iii. tHlul de general. Aceste r1illJri n11 y,odr dbar orlbrlHce, Ci datorit~ lor veti putea folosi alte.arme, evident mal bune, veti putes sil! v5 per~ s0n<lliz<lJ.i ma~inHe, ve)'i putea cueerl medal!1 ?,j mulre alte aselTl~neache$tli de erect

n ... 1ccal boy rescues fishfrQm dro:wn1ng._."

Si ileum di toate au fast zise nu putern fncealtG-eva decaf sa 5filrn GU ll"Uiirrila wI) cap ~i sa a:;tept1im sa treadi anul pentru a putea sa ajungli'n1 Is gradul de general In uei zile, Cinespunea Gi e Inaro{;'"lucfu sa ajl.lngi g~nern.l, sigur I1U a jucat Banlefjeld. Ma •.. hici noi nu ani jucaij dat ~im t;fii n.u sste lin lucru ~ de .complicat, iar da-e<a mai :;titi sa jtlmti ~i COU nter, este un Iucru deja rezolvat,

• KcnIec

Tillu ~,at1lelield 1. Geo FPS ProduciUor DigiLa (111u s1 0115

oiStra..uiiOr-EA Games -

Ptocesor NfA

Memol'il! N/A

i\C(;ele~fa.re 3D ---oa - - --

Multiplayer Da Dataaparijie-j -primaV1lra 200S

- ON-lrNE NM - ~ ~=====:::

1<~

1ulia 8004 1.1

lEVEL I PReVI",W

___ t

P aybay: The Mansion

Nu e LEVEL, e Playboy!

... Copilaria si drumul spre barbatieale fie_. caruia dintre no.! sunt rnareate de dou~ lucruri in~ltatoare: berea $i Playboy-ul. ~a1l' cum din prima nu se poate face un joe (sau totU$1 ... cine ~tie?), eel de la Cyberlore s-au g~ndit sa ne aduca pe rnonitoare vremurile gemult regreta e ale tineretii lui Hugf1 Hefner. Sl ce ,:,ai tinerere aavut omu I astaI Dar ~ili:-I lasam pe el CU pl-ansul ~i bocitul scestei

tinereti ~i nol sa he vedern de fete ... astea, treburile noastre,

Irnperiul meu -s fc&tcliidil: pe anaare. sacriflciu fii~. SUTIENE!!!

Ce sa ne asteptam de.la unasernenea joe? Desigurca, in prirnul r.and, va fi 0 desfatare ILU Iernei frurnoase, De fapt, nu doar frurnoase, ci soperbe de-a dreptul. EHn cap p5n1i-11 picloare. Tn al dollea rand,. cidl'ar rnai f ~j 0 poveste ~i ceva rnisiunl, dar acestea !iunt dear detalli minore. Adid! esti nenea Hefner, dar mai Uinar, ~i te afli la carma gigantiCuiui imperiu PI~yboy, asiguiTandu-te. d. afacerea rnerge de' la bine in sus. lar pemru a fi sigur de treaba asia trebuie ~a nlrnfele care vor Q~tiga un loc 'In paginile revistei ~i admirajie In ochli citltorilpr sa fiE' alese unasi una. Grea rnonca, ewe mult sacrificiu, dar este pentru ,Imperiul Totul pentru IMPERI U!!!

Asadar, jocul tncepe in vila Playboy (de fapt, este VILA) pe uncle se tot f~i_e playmate-uri ~i invil:ati,'cu care Hef

poate interaerlona, ~,! In materie 1;11" playmate-uri '10m avea 50 de modele reale ... imprestonat, nu~ tar daca

acestea nu sunt de ajuns, ne vom putea crea proprlile modele. De asemenea, In joe vor rnai fi sure de ",celebritllli" (dupa

lIVWW.levei.ro

cum se laudii producatoril], printre care actert, atleti,c(')mici~ cantareti,avanti etc. ~Ii ell tot am zl!> de. VILA, pe langa aceasta vorn mal avea~i fJiscina, sala de S~EHt t€lre_19 de tenis. gradina zoologica, g~rilj ... totce-i trebuie UI"Iui mare fllah~l', ce mail

Pentru ferlcireasa.si, Implicit, pentru bunastarea imperiulul, Hef are nevoie de 3Flumltes:atisfac:til lar lucrurile care-l tin pe acesta cu zarnbetul pe buze ~i mana pe afacere unt distractia, educatla, timpulliber, relatiile mtampla.toare, relatille profeslsnale ~i relatiile romantlee, Cum acestea Oih urrna nu sunt de-ajuns pentru atragerea celor rnicl ~i neini~iati, Pliayboy: The Mansion va contine ~i o portia serioasa de sex. Adica Hef, playmate-urile sau lnvitatil r~i vor da frau liber instinctelor prirnare ~i V0r trece la consurnarea "a:d:ului" oriunde vor gasi pu,tina lntimitare. Unlleaza sll vedern cat de rnu It sunt GIl spllsi GeJ de la Cyberlpre St-udios .$i Ublson §.'i ne arate (de

. exeroplu, iti mai amlntestl experlenta du.;;urflor din The Sims?).

Pentru a vinde revista, trebuie sa gl~l'i CititgfilQrel'€ad ceea ere vor Sa vad~, adlcs e Esca, a Andreea Marin, chiar 0 Nikita cat~0datii! lar pentru imortallzarea acestordjlU loc-sedintele foto, eare sedesfssoara I'll locatille d care di pui, locati. meintroJri~te rnai SlJS (eu totu~i nu-rni pot lua gandul-de 18 p'iscin~f: tricou + apa = ©). Tntimpul acestot ~edinte, vorn trees la 0 pewspectiva fifst-person~i vom putea dB; irtdjcaW fetelor, cava degen~l: "mal la stanga ... hai usor. .. Ai grijii la vazaala eel echinezeascal Na ... acurn plHi j0s sutienul ell mana gt-ang~ pe sub picioru I drept" ... Ai prins ldeea, I1U? De asernenea, poji sa lrnbraci fotornodeleledupa eels mal extravagante.gusturl ~i sa· Ie f,mf;lopo~oflezi ell €~Ie mai exotlce

b.ii uteri i,

Muncalgrea

Pe lilnga parteacu'ttanspunerea voluptatii feminine fn poze cat mal artistice, mai este ~i partea de management, Adica 1.J0ri stabill prejul revistei dupa bunul plac, IUGfU care va avea LIn lm pact lrnediat asapra c_umparatorilormptcare-1i va fj adusla cllnp$tlnt~ dator'itA statfstiCilor.l:bt rnultu rh ita statisticllor vel mgj putea.afla mteresele norQdului, ~i asta pentru a face revista pe placul dit rnai multora, De exernplu,

• cum e acum Gampionatul European din

Pi=lEVIE-W leVEL

Portugalia, va trebul s~ lei 0 c;lru~5 de interviuri lui nea' Puiu ca sa te durnireasca-~i pe tine odata: de ce nationals st;a de partes care nu trebuie a ecranulul,

Un lucru care ml se pare intsresant ~i rn-a fa.cut sa ~iClic 0 spr,anC':eana sste Uri "Ieature", pe numel!;! sau fill!)zofia Playboy. Ad~caar fi nlste chestii ~e eticil pe acolo, ca de Ei!oXemp:lu toleranfCisClu llbartatea personala, pe caredaca Ie promov zi vei fi recompensat, Mie-mi sunil bine chestla <Ism ... tiel

Pentr.u a duce la bun sfir~lt aceast~ odisee a falrnei ~i a·verii pe l~ramulll11- pudorii va treibw-i sa inclepline~li 12 mi- 5iuni,~a ih rncdu! "campania". lar eei drora il1gdi:diriIe de orie:e feJ I1U Ie 5udtd ver avert $i un mod de joe Tn care i:;ivorstabilli propriile obiective, pe care apoi vor tncerca sa Ie atinga de-a lungul rnai multor luni sau ani.

Teate acestea e vor desfa$ura inrr-un rnediu cornplet 3D, eu rotiri, zooming ~i reate eels. Din dtte 58 poate vedea din ~C~eef'lsjlOHHile puse la bataie de p-roducarori, grafict1 pare-a fj ~ev;arn'gen_ul 5ingles" numai ca aici per:s(mar~el:e au unele proerninehte cam sscutite 'adidi-s P~td\foase de-a ·d~eptul personajele ~srea!). Totusi. rnai estetirnp p-an'a Ie lansare, asa di se pot face irnbunat~tirt substantiale fa aeest capitol.

Care rnai e ceva de spus?

Des-pre un asernenea joe, in niei un C-ffZ. Este dar ce vrea.icul se adrsseaza {ii ,ell rrebuie sa ai O:(lnumitfl varsl:il. ca 58-1 curnperi. Asta nu in5eaml'1a d nu poti face rest dP el (stil tu, tipul-aceJa barbos cu papagal pe Uri1~r care ti-a furnizat ~l (v\isterele ~aurej).

In concluzie, fjb::a ai dosJte priM pod rnormane tntregl de revrste PI.ayboYI fie c~ esti unHefner latent, a~~eapta jocul acesta dmdva pe la sf!r$itll.1 anului,

.1 The lOIeycho

Titlu Playboy; The Mansion Ceo Tycoon

Prodiuc"itor Cyberl0re Studios Qistrihuitor Ubi$off

Proeesor NiA

Memorie N/A

Ac-oelerare 30 Da -------

Mull'player Nu

Data apadiiei sffir~ itu n;:;TWO-4-- ON-LiNIE W;;w ilflJshgames.com/ games/pJayl'lo)<

Ue:=>qD4 19

LEVEL PR~VIEW

'------

The \Nitcher

Palanezii a-au dat Ja Aurora

... Oupa una dintre rnultiplele incurstuni ~ prin tara lui Nsverwlnter Voda, nu rr=am putut ahlinesa ma Tntreb ce s-a mal ales de. Auroral una dinrre marile mele lublrt Am cunoscut-e intr-o nQapt€ fterbinte de var.1 ?i alMuri de ea am petrecut multe nopti ~j mai ales zile. intr-o bUI1Ii1 zi. frurnoasa a dis-par-ut;;i rn-a I!sal:cur 0 tntrebare: de ce mare? (era $1 lin cahteceJ pe lema asta, dar ii' I~am pe rnai

tncolo), intr-lIll tarziu, am aflat ca a fugit cu ni~e polonezl instarip care i-au prornls marea ell sarea, luna de pe cer ~r un joe nurrrai al ~i. CUlm nu aves uflde,s~ c!ep6ziteze cate:va sW~ d~ rnil de rnetri cubi de apa sa rata, , iar luna-de pi> cer j~o d1ldllsem eu cand ne-am cunoscut jocul a fest factorul dcic:lslV Tn fuga Aurorei

Tehnicu·

Pecei care deja caura poze mm:promitatoare tu mine ~i (atleasta:j AlIrOJ\l:, tin sa ij anunt~a indi nu s-au lacut frind verba de 0 lrnposlbilltata fizlca, Aurora nu este hipploata din Vielma $1 niei Yampa din vecini, ci motorasul graflc din spatele unul mare npmein IUlT1ea RPG-Ulrilor, Neverwinter Nights. Ni$te 11;'$1 (CD Projektl, care in tirnpul tor liberse QCUII~ cu distribu~a de joace prin Polonla tncrezatori in puterile magice ill~ respactivulul engine, s-au apucat de The Witcher, un RPG

L-a apus de scare / ,Un ~olUbleap3~e

-- - 22) ilJIe2004 .,...

care are sub capota 0 versiune j'mbunataJiti'i :;i adaugtt~-a motorului eonstruit de rnecanicil de la Bioware.

Oin cate am pnceput.eu.iengtne-u] a fast tsau va of,!) asifel mtldific;at fnc.at sa suporte 0 rmrltitudlne die shader-e (Water effe_ct, bump rl1'appin,g, environment ma.pping si altele), un ststern avansat de umbredimimi.ce $1 rnulte alte acadele pelitru narvul optic. Printre altele, polonezii nosmse rnai laudacu un engine fizie (CriteriOn's karma Engineldtnal carui arsenal nu vor lipsi 3nimatiile ragdoll. Aiei 0 s~ zabovesc pU1in. !h teare joeurtletpe care le-arn jl)(;~) tare fol()seau ao st ti'pcle anrmaiii, rni-a sarit In ochl lipsa de naturatB!'e'am~~ari lor. Pentrtla thcHitle gum celor ca mine, CD Projekt pr-o'mite eli motion cspture-ul va [uca un tol foarte Ime0rtant in anirnarea personaiel~r care vor b~ntui prin lurnea Witc~er-ului. Totu~{" nu rni-arn putut rl;;tine un 7ambet cand am citit '(:i'i anlrnatiile din tlrnpul luptei vor f r¢alizate de un expert in alta rnelee-ului medieval (de~i poate chlar eXisralta" men! care ~i·au dedicat vi a~a m~nu ifii'

p@lo~uil,li ca tn vechime), Zambetul s-a transforrnat, ICi hohot de ra candl am aruncat un ochJ prln trailer; uncle IJn individ rr1\,Art,ea un palos pe deasupra capului cu aceeasi indarjire$i gratie cu care eu lnvartearn un b1!t de alurr GAnd mE [ucarn de-a Robin H00d prln p:idurile comunel natale, Dar sa speram ca rnaestrul ~n lupte medievale stle mal rnulte, iar rn vi!'Jsiuf1€fl3 rlnal~ p~fSOliajul va f mult'rnai priceput in manulrea sabieL

Apccalipsa ncrciica

Ac;:um c:a am terminal cu rehnicu',

a fti f'l_ov€s:tesc PLJ~,n des pre tar~mul ferrnecat prin Care 0 iiili ttlii Si 0 sa spanzuri, denurnit generic Northern Realms, (pl!Iteau ~i ei sa-i gil:se,f'sC<'!: un nurne man aciltarii ... Siberia, o'e exernplu). Locuitorii acestei lurni sunt cei eu care ne-au obisnuit eel 15 ani de rantasy-ur.i, povesti tolkienesti ~i RPG-liri AD&D. ~warfi, elfi, gnomi ere. Si oarnenl. Mulli oameni. 1n oeplilla cornuniune €u natura', m~l traia :;j 0 profetiii> int:itl'nita in majoritate-a jocurilor de g~l1. o profetie apocalipticll:, deoarece s-a dovedit ~ti,,,~ific caJ dupa WWiI (cam a aeaparat trecutul), vlltorul apartine Apccalipsei, eel mai iubit eveniment de la 8,ig Bang lncoio. Tot prin nord' trai~te Si persorrajul principai (The. Wilcher),

un Van Helsing medieval, un omul~r

Menest.reJ, mi-e dar de "RaPc:a"

www.te.vel.rcn

nascllt:;l crescut pemn, a macelari mtlioane de mon~tri nevincvati. Din feriejre penuu firul epic a] jocului, respectivcl Witcher nu intre.tine relat:ii de prietenle CUI Apocalipsa ~l Incearca sa 0 previna cu orioe J=\ret (probabj.1 vreo cat!va zeei dedol:ati, cal va cestajoeul], Din lipsa de patiu, nu mal lntru in arnanunte. Tin dear sa rnentionez di The Wilcher se [nspira din opera unui cunoscu (I a el) aurar polonez de fantasy, Andrzej Sapkowski. Mill mult; pe site-ul oiteisl exista un PDF de vreo Z3 de pagini care te va lal"l'luri cam ee poate Sapkowski asta. insa tot !:;eea ce se Ita fnt§mpla ps acelo va urma (In fi_r sine srabl lit ce va asigma mlhim 30 de ore de joe efactiv-si trei finaluri diferite,

Remember Ccdrn Ccsrninului

lAtrebali de regullle eare dicteaza cbn,flfctul (armilt si spiritual), polonetii au raspuns se["lin'i ~ nu all folosit deja clasicul sis-rem 0&0, d si-au proiectat pmpriul sisrern ,,~lrnplu ~i u~or de' inteles". Cu tori i sti m ce Inseamnf asta, H&S pe rata. Da~a avearn dubli EU privire la _genul de RPG din care' va face parte The Witcher, acestea rut-au fest spulberate de mlci cuvinte ca. ildcLfon", "simple", ,.fourattribu~es/l, strecurate pe ici pe colo prin comurricatele de press, l.ovfturaflnala mi-a fost administfat5 de un mic am;!inunl. The Witcher este singurul personal care va putea fl contJ;olal de ~na juc~rorului. Tii mlnte oFt'!1e pe care. Ie petreceai incercand sa gase~ti personajul perfect? Se vor transforrna in cincl minute de uimire. Dar nu conteaza, de vreme ce garneplay-ul ve fil slmplu, interfata usor

Witcher, prmij"ul magiei albe

PRI;VIEW LEVEL

defolostt, iar copiii fericitl ~i gata sa dea un ban. Armele vor fi ~i ele destul de putine, aceentul va fi pus pe sabia pe tare The Witcher 0 cunoaste (Si 0 fob se~e la cesit) de rnie copil, lar arcul va fi unu! dintre rnarli absentt, Nome ell ni sa mal prornltceva vraJi,.oo altfel mil cre-deall1l Tn tara unui alt Cladlator saw Knighl:!i of the Temple, Mal rnulte inforDllatii privind sisternul de skill-uri si de level-up nid ca ne-au fost oferite.

Pe"O tinea neagf.li, intN.ln 'leEhi castel f l!!i ascute barda un Wi1cher mltitel

Dbar un 1.rd ,.jucatbrul va t.a~tlga E!<xpedenJ1i din lupte.~i dill que'St-ud", Macaratat. Ca tot vorbearn despre lupte, nurnarul de rnonstri nu a Iost conflrmat, dar 111 se-prornlte-ca vor fi tnde<Jl.uns de mulfi in(!at sa justifice·cele 30 de ore de joe promise.

Viitorul incepe maine

Pef total, de$i Inceputul J fost optimist, s:f.!llr~itul (pentru mine) e unul destul de trlst The Witcher va fi un ActIOr1-RPG tipslt de profunzrrnea unul Baldur' Gate sau a unui Neverwinter Nights. Cinava se lnlreba pe forum care va f viitorul RPG-lJrJlor. Spre buouria celor rnici ~i (san) lipsi~i de rabdare, acesta va fl viitorul. Eye-candy ~j aciiune eLi carul.

• clcLA_N

litJu The Witcher

----=--___,,--

Gen Actlcm/RPG

--=-P-ro-'d:-u-dUor CD Projekr

Distribuitor CD Projel<t

Procesor 2.0 GHz ---=-M7"e-m-o-r"7rre--=2C:::S6 M~

Accelerare 30

mir1imum GeFpfce 4

Multiphrye/

Da

Data aparitiei ON-UNE

N/A www.thewltcher.corn

ernul care no: a adus Diablo !pi Starcrlaft varbe!pt:e despre naul

- .

SSIU prDlect:

lnterviu elJ Bill RoperFlagship Studios

.. _ Orlcine a pus miJna pe un PC:We cine e .. tipJJI asta. M ~vut ell tOlii e aziasa-i iu.t:ap- jo_c:ufile._~i I-atl rnulturnlt cell put:in 0 da-rll pentru ele, 'tIliar ,d'aca nu-l ~tL!l,tl numele. Vi-I prezlru pe Sill RopElr, feindatorul Blizzard Northsl dmul dln spatele seriel Diablo ,.I Starcraft, jocuri care sunt.jucste de foarm multi gameri ~i aocm ~j care au influen~ industria jocurilor. II:15a Bill nu mai Illicreaz:~ la Blizzard' (daea nu ~tia~i), ellormllndu-~i propriul studlo de produotie(Flag$hip Studrros) alaturi de al(i c8tiva eo-forrdatori ai Bllzzard-ului, Amreu?it sa obt~~ nem (deb, nu noi: ci Eblegii nostrl turd de 16 LEVEL, rnai sxactSlnan Akkol, redactorul-sef LEVEL Turcla) 0 inta]nire cu Bill Roper la E3-ul din acest an ~i l-am asaltat eu 1ntrebil.ri despre noua sa firma :Sf despre prolecrele de viitor.

LEVEL:- Foarte ri1ulh\i lurne (importanta) de la Blizzard a plecar odata-cu dumneavo8Sctrit Credett ea Blizzafc3 mail

Aral;ti binI! piercing-ulala

24 !lJie2004

are i!1c5: forta s! prOdUc8 jOG'uri de 6alibru precurn Staroraft sau Diablo, cu toate acestepierdfld? Said va incerca sa se-foloseesea dlt rnai rnult de numele pe care ~i l-a fll-c:ut piJ,l1l:i seum ~i ae j0cur~jepe care Is are deja scnase pe piata?

Bill: Cred G~ vor avea sucees €U node proiect(!. S,pre' deosebirede ce-s-a 1ntamplcn 1n alre tompanii, plecare.a noastra de la SI Izzard s-a d€~fa;;u~at fara probleme, ca ~nttre prietenL

Inca ne ma.i 5tr~ngBm in uneiezile sa l!Jam rrrasa impreuna au save_dell'! un mec;;i de. bas.eball. Cum dr,eprurlle @entru Dlablo ~j Starcraft IOCB rnaia-parjin BI izzard-ulul, oriee joe care va fi seas in cadrulaeestor seri i va f cu sigurant.a- produs de catre ei .. $1 nu am nicicea mai mi ca '1fldoial~ dI vor reusl -sa 11lE~ntil1.r acela~i St. ndard de calitate casi p:an:i acurn. inca mai sunt ioarte multl oarneni extrem de ti'll:enta~ la Blizzard, p€ care Ii stiu de rnult tlrnp,

LEVU: I t'ltel"vil.J!are laG iin standul Nameo (eei care-au semnat contractul de distributie eu Flagship Studios - n.r.), cees ce e LIn lucru

foMe interesant, avfind in vedere cli Nameo':! fostriin totdeaLln~o companie orienJiaj;a exdusiv pe jocur: pentru console. A!>til fnseamnil di v-ati reorientat spre plClta de consolei

Bill: Nu, e- tocmai lovers ... Contractul de dlstributie eu Nameo l-am sernnatpentru prirnul nostru [ec, care V<l f1 sxclusiv pentru PC Motivul penvu care-am ales Namco a fost decizia lor de.a intra pe piata de jocuri pe Pc. Konami ',1i Capcorn. eel mal mari rivali ai lui arnco, intra~i ei incet pe ace~!l!~ piatil, 1¥ Namw nu a vrut s~ f1e.I~sal:.t In urma. A~a e.\i ne-au ales pe no! .Cd sa le 'tacem iintr~duc€rea pe ceasta piafa. Probabil ta le-a pla£ut num"e:te ~mpaniei (fI<!gshfp ;;;:; stintlarfl, nav~ arnlral), Drept urmare;, primul nostru JOG: va fi $r primul jde al lui Namco pe PC.

LEVEL: ACUl11 'Sa vorblrn des pre nC:1U1 vostrc protect, Ce ne pUleri SRuru= despreeU Sunt sil;;ur di ericine a . [ucat Diabjt!J say Starcraft va fl f0arte cUr(Ol> ~a afle dem I ti des pre el,

Bill: Nu itl pot SPUI"I€ pres multe despre

www.leve!.ro

noul Joe 1tl mernentul aeesta, Ntd mlicsr oumete ... Dar pot sa i~1 garantez d~ va deplt$i F'anili' ~i 3~tept2\rlle celo'r mai Inr-aitifani ai nostri,

tEYH: 1\111 Qb$l'!~Eit ,un nlicc §Mtnd(>hli;1r lalnirarea rncamera in ta're ne afiam.~i judeeand oupa artworkurile care erau af}~ate acolo, presupun d j0Gui va fi plasar rntr-lIf1 uniXiers te£;no-gpthic,.,?

Bill: (jlambe~te) i:r;,tr-ad.evar, preg:a.tim un j or: 1M QlJI;e. v.et i putea gasj a tat magie,ca.t ~ ,tenn.@logie.

LEVEL: PUle!:i marnr 5a-mi dati un lndictu despre'-ce fel de Joe e, ce gen?

Bill: va i'i un 'RPG, plasat i'ntr-un unive~ imens;;i fo<!:rte mtvneCa.~,lInd€; binele $i ta!:ll sllnt desfi@l1it~de. 0 I inie fo.:,.rte evidehta, Separareil "al ignm~t" -ulu] pe~sDrraji"!['&r!fi al eVenimMre[or lntr-un mGd':Cltat de eviaenta f'ost decizla mea. ih St:ar.craft,de exemplu, personaJele erau f03ite "sBnsibile" 111. sehlmbare, un vecil-ii emu pu\§nd,sa S€ tl'an~otme tnrr-un il18:m,iG~ iar ci,~1eva pe care 11 cOl"lsiderai adversar Sa de'Vin}i eel ma,i importt!ntijlia,t.ln Diaol0 fnGa, existau dQu;f'faber:e. Raul sliprem ~i tUf jucat6ru I. ~i In noul nostru joe vom separa raul de bine, exaacum am facut~i in Diablo. Vreau sa am 0 imagine clara as:upra iumi'i, 9$tfel if1dittatul sa fie de€init,din ptltl(t-de V~gere ali J.u5iforului, de Iql:)'un inceput.

LEVEL: Si!li 1h~eleg ca' este verba de'Sp;rs un RPCi in Glrll avern de-a race cu un haas tebno-magicl $i atoncl puteti .sil itni spunef daei, este @rii?ntal pe·Adion seu ilui

F'RE-VII;;;W LEVEL

'lEVEl; Partea de multlplayelid'in Oiablo '<,i i 2 este resp@nS<lbi!'il m m(lte parte pentru lotfgevitatea aceJor jacuri. Ce pute~i s~-ml spuneti despre multiplayer-ul din noul joe? Veti Tncepe salucrati la-el dufJ,h.:e ali te~minat-cu partf!a de sj!i'gl~ player?

Bill; (Pr,obabil pli€'tisit dej1fde ca, te Q,ri am incerc<lt-saA

trag de ITmba dad [osul va fi ca Diablo sau nul Da, pnrtea de action' ~i ceil. de ,,.ifem gathering"- vor f.i fQqrte import-allte. Nu imi plac jOE.tIJ'iIt" eLI conversaJ:U,

p rEal un S i. LLiGram fa un joe eare va rnentlne a'ten!ia judroi'uJui asupra f5rQpriulul perSW1~1' iar un Attion/RPC eSt!"} exact C€~ ce

ne trebuie, Orieure, trebuie sa spun ,c$ jocu I de 'fala va fi r0:arte diferit de vechlle noastre proiecte.

Bill: Nil. Lm;ram inWlpi'a:tella !;!mbele pani. Este 0: gt~$'eala< p.ecare multi pfocludlori a. fae, r~tI~i I1d sa fa€a j0£U[ Cl'J' adevarat jUCillllil abia dllpii cateva Iuni de la lansarea sa. D<;!c5 lucrezt la un joe (cod,.gratlcli etc.) limp de sase lunl ~.apoi te intG~t:i sa reparl,toate bug-urile, va rezulta

un dezasau. DesiSlJf, :In cazul in carefacl t0tul d6;ndat.li.,nu vel ,all'ea pala'dinul cu S'abia lui randatffum0S pe -sJi:-r..an}i rnajoritatea grnfit:fi va ri 101 niveiul unui joe: de X ~ro" fMsa vel putea testa $"i adauga orice vrei.

LEVEL; Suot sigur ca ,}sta e~te I.JFlul dintre midle secrete care v.a~juta sa realizati jdcuriatat de tkme. Mal am 0 singura tntrebare 1nainte de a lncheia <least tnterviu, Aeum ceva anl,

In Umpul de glo~ie al serillor Command&,Conqwer ~I Warqaft, mulli .gameri aveau un subiec;:t cemun de disGu!ie (sau mai degraba, de d~-art.\i) '." care flrmae mal bu'nil:: Westwood sau Bliz~afd? [ra chiaJ<a~a 0 mare competitle 1n1-re vol pe vrernea aceea?

,Bin; De, era! Pentrueprcape treiani a

fpSI (1 cQl1f1petijie destul de dur.a Tntre' nOi, ELI WestWQ{ld tot timpulla; uo pas tri fata nQas1i~. Dldpa catev?:

luni, Blizzard recuper~'~i'treceam

noi 1n rata ~j tb!-a~a ... 6i ,Jceasta campedl,ie a ,ajutat enormgenl.1l R1S s5 avoluaze ~i Soli. ajunga scolo unde ;~~te. i!-stazL Mi~a parun,eribil de rau canq <1m auzil di We_stwbO,d a res! desfii n}2i'ta p;l 'imill~ fi trlit (i m p ~ I dor de cornpeutla "Ja eleclriianri'i dintre not. (SHntel,egem c~ B111 Roper: se ,~3fj'dfl~te 11:1 \lijtQr~1 J!a un RTS? -'n.r.)

LEVEl: A fo>t 0 JDlkere ?i 0 enoare sa stau de vmba cu unul dlntre cei Inai f1Jimo~i game de¥elog~er1 dil1f industrie. Va muIJul1'i:e-5t pe.ntru timptJla1:l')rdE!Voomtlule Rop,er.

,BJ[ I: 'Si eu va mlllJumesc:, ,J fest 0 cits-ClJ~e inter.esantii:>i va prom it .cavell 'fi prlntre pr'imii care vor,afla noile detalll despre prorectul nostru,

I

LEVEL I ReVIEW

UEFA,E

____ Sau ae se-ntii'mpla cancllaii'i fatedlu. european pe -m8na canadi'enilar

~ ~

~ Chiar asa, ce se ~ntampla? Se ~n(ampla ... ca acestia sa scoats lun j0C pe tema asta ti, tara sa fie exceptional" s~ menepollzeze piaJa in matene de simul,atoar:e de fotb'll. Si ~tii de ce? Fii:ndca nirnerni nu tFldral~~e (sau nu poall:e) >sa l(j)vea5C~ prea Wire i{l s.egmentuJ a~e}ta. l.ucru CI;!

------ +--se l1i~to'reaz1Pb...$:p-'~~ja I faptH lu i!;a ~A Sports i rrve$ie:lteliill'l i grtli $i ttlmplfcl: totul in materiede,_lice~~e (a-e la fa:tele ludHbrilor ,p!lna-Ia @I;lhiJllament'e"~, lat" pentru a scoate un Joe cafe sa priveasca sfidiitor FIFA1nochi, trebule sa bagi

,aclEEfle FRana il'l...o~z{JfliV~ GeetJ, EEl' ~te

IJ,ll'fi::;_t im~n~, cunoscand MPl,llaritatea de eqf~ ~~bw:;ura FIFA to Jnt:re~~i\llJmE!'. O-timlrlli ifl'oo.u:are-a fost UEFA C'flampiOnS If,)'''S:u~ care, -chiliI' dM.':t a"rJi1a liC~f1,te'le necesare, lol capitolefe

.j:rama ~ ~llTept'a.Y:. Ii! p[flZenta

~. tn~il,')f,lJ,", ne.rlcl!i2!n...uUi.$e ~ -

~ sta'nd~rQ.~J. !m~.g~de-FIF,A.

:::::::::-.:: Acurn 1':'.; a am -Sl:abrJi omn:s1A ff:eaba

-----. ~..l " ~. ---~

......__ ,(\)t. mm:!~P&lJlIl'FIFA m~(iir~>:ij;eJQt~al.

----- ~~m 1a,~-fiB:i Ilte-['~az;(p'e:nql,

-;arlJPlil 6e ~~~r'orri'anlll !\leu iO'.flnpa-

tJarRm,j.~c!lmthi ,prtVj'l.as~EUR~ 7t'J02l. !a tl;>levixOF Un rll:!iPllOSl!fiio.2'!D t ar fi': deoar~ d 0ftYjl.(f1U spen "Cfu~ .. '"oough"' U R:S f:'1E~tR:"-.,:co'I~J~h;)r1 !~.nd

. Lj;Ui~J~~I-li1 am'fatf, S!Llflt9m,~

-;::::::::::. --Sahelit la W£l:i' n:Qirtt ~f ns-a ~tit te'O~ €h~rtplala m" pl.uS" p-a'ii[1i; ~gaIia:

.--:::::: P@11tru a ne mai Indu..ki putin.arnamJ '~i "S'UTeilnla,'cei de la &A ne eun:pe l1I'iasii EIJ~004. BWi'Ervlmit sau nu, urmeaz-a' sa vedem,

MSrj:IEI:.- palEiria !iJI. fatbaJul

[ocului, este recornandat un joystick.

Atmosfera aceea de transmisie indirect se rneruine ~i f!"a; datorl,\B cut-scena-urilor si reluarllbr. Din pac3te,nici scum cut-scene-urtle nu abunda In drversitate a~a· c'3 de Ge-Ie rnai multe ori vor f I,@morate" EU ajutorul tastei Escape.

Ce l~gat'ura au Mad'! ,~il asa p~larie( _cu ft'ltbalul~E:1 bine. <fu:-fiindca Maria: a.sta-ipe nbmeler,ei'oe1Jolez FIFA 2004,

Nee !fi fr":ooreli ear

.. ~ ...

RI\'lftfa ,~ata ~t'iCl' ammtmt fn ~Ofmi

. s-a parut (i1 vjd ~1cr fie \:lna~\Aaemblema Fm:l-ernjJlel Rohlane de F.idtbal. M~am ~teJ'!j la;:ocl1lt9i'~am~c;mtil'1Ua!t: ~c1l"1d""€a ora ta!'Zie,e~ttel2l~ vina. jr;l5a, cand am dat sa toe un a.mieal ! rrayiSilJJl rrrTlieCRlpe!e wFer~;iIl:l'l 'gasirRGimanm I Q~aal ~l:lpaditi?a:'2r11-:rn_l;w.e..a 1f)St~lra~iZafii' ,(fe-a drepto L -oap9nakt

I"Td'aSrl f.evlne if] f6113, gata sa, Mille EiTropei da E-e e-Ste 1h stare ..•

Ca tot v0Jhr!ar(l mlli sus de ea!! bani invest€sc,c~1 delp EA ~fl lic;.ente; nici de t;iara asta lucmrile nu st<!cu Bltf!!!.~tt~"

--

w._ww.lsvel.r"D

apar juditorii.:;i echipamentele ofkiale a 51 de ~ari, precum c:>i stadioarrele pe care se vor dasfa~ura me iurlle Campionatului EtJI'opean. Un lucru eiudat rnl se pace e<::hipa Olande: (Netherlandsl, despre. ai dmi iucato:ri se poate SpUJ1~ ca strnt 0 farnille uriqj;a, deoarece pe toP ii' cheama NED + un numar 7n coada

(de ex, NED 10). Cred ca sunt cava probteme de licenra pe-alcl, dar nu bag mana-n feel

Ce e nau sub sDsre'le Pgrt;u.galiei

Din ce-arn spus panl! acurn, jocul acesta nu-sl justifidi prezenta pe rafturile rnagaztnelor, Adlcaceva, ceva tot trebuia a:dau.g~t5~u lmour;}iiitatit. Ei bine, acel ceva a fost imbuniitapt sau adaug'llt, 1m3 nu faGe eblectul vreunei justifiqrri.

Sa inl;:.ep cu inteJ~~a. Chlar dat;~ aceasta este destbll de urat~ ,~i mausul se mi~ca pe alncurl greu, aCl1m se poate naviga ~I eu tastatura, IUCfLJ pe care l-am ~it ~u adevarat folositor. 5-11 mai lucrat pU1;in{ii pe.la Al,lIstfei cil judtorli adver$i sunt ceva mai agresivj .~r pe nivelurt de dificultate mai scazute, in special la-i'aza de aparare, De asernenea, matcajul a fost imbunatatit ~i eel. los.a ceil mai irnportanta aditie este' cea reprezentata de moralu! juditoriler. Adrd faGtQri t:Jtecum tl1tularizlIl'ea, ~toriile,. I

lnf@li~erl1~, ,gelurilaltla reate i

11, e,le- V.ljlr infrtlellti.l mor81w It.

.(lafela rn'n<;tul sau seva f~ee 5lmtit-il'1 'impl1l joeului - adidi un juc.ator C\J mafulllkm I'@,aJj2!rwJ Q.I 'Ceva m9i mult!5 daruire,dedi unul cu rnoralul la pii-

mant. Din ce-am V~2ul eu, ctCflSt lurru nu illloen1e<!zLsimtlwrsamepl1ly-cil ...

eoarec p na la urmatcl ttl treallia~-I "guttlnezi" 5-P.re'Vf:tiorie.

Prlnclpalul rned pe jG estt.t-chlar c_ompe-t4ia C'are. cia nurne j(!}CU III i. Astfel', vel lua 0 echipa, o vei.treee prin focul cal Ifi d'iri lor, dupa care 0 vi.'!i aue ~e ,glorio5ul titlul de-ca''f'npioan'a europ-eana. Alte moduri de Joe mal sunt; Frier.dty; Home and Away (care iti permite sa joel do_ua manse), Falltas~ unde lti potl forma 0 echip. cu Jucatorii 1 faverili), Situation (in care po~i stab~f,o multirne oe parametri, precurn minuwl 'din care vel intra in rnecl, cartona~@,l~ nurnarul de gelurl etr.), Tournament (pori crea prop!'i ile turnee sat! PQ i juca tlJrneul finaltOlr C_l;ll.ifi:dlri), PK Shootoul ~i Pr<!clk:e_.

--

Ia zi mai Cosmine, ma] ai num~rul Laurei?

Campionii amicalelor ... hleahl

Grafiea este exact eea dih Flf-A. ~OQ.4, ad1J.pt~ f:Jealocuri cornpetitiei europene. Asnel, rnajorirarea jucat€lrilor (In sReCRiI eel de [a echipe "mari") seaman5 cu cei .reali, fatele fiind foarte bine realtzate. NUl nurnal jllcaJgrilo l] s-a acordat at~nfiel d ~j arQirrQor-~~ se fac.eca:<lvem un CoWna mai - h I-ca nirlodata, asta dad exista grad de com!?ara1ie pentfll lipsa lui de plk nsa d la c~p in jds, cst! up~:j'iruJ - rn~il1iJe ~i pieioarele nu au plc de rextura pe-ele, lar tricourile ~i $brtyril R'"!rc~ St.lrnt facute din tabla. Pliblicul ;]ra:t~ ingrozitor ca intrudeallna. lJe filP , in comparap-e ell titJurile de acum ~'jv)

ani, acestia nid rnacar nu se mai mi~di. Tntelegc.ls pectacol ul fotba I lstlceste captivant, dar nici chiar asa, sa r.'imfma petrlflcatl ... Din pacate, alt IUGru care a rama£ de la FIFA 1004 (~i de care ne-arn fi lipsit tara probleme). sunt "giingiiniile" grafice, care sunt sigur c1i vor raGe deliciul rnultor dtitoriai rubricil "Patch" de-acum lnainte.

Sunelul esteacceptabll, OO<H atilt.

Adidt in afara de zgornotele (acute de. tribane.sl imnurlle naticnale (ah, ce frumos suna "D~eaptaAef rornanal"), restul nu rn-a irnpresionat. Avern aceleasi comentatri fade' ale' lui John Motson ~i Ally McCoist, Tn care inadvertente1e sunt .CZ? la ele acesa, Ele ,exempllJ, cei dol se

rezesc sa se minuneze de.o ratare cand ~u am ajims deja cu jucatmu I in partea cealal~ 'arerenulnl, SQUndtmck-uI nu este nid el foarte antrenant, meJo.aijl'e fiilncll1umai in numar de , 1~1 nu Ia f~l de inspirat alese precurn 1n titlurile anterioara Ar fi de rnentlonat 0 Nelly Purtadocu Forca SaU Dave Clarke cu Way of Life ~i cam .. tat

RDrn~niaJ carnpiaana In ~ I

;a!CC ••. ? J;: _ ~

Mai m~lte"rul \,IAt de SpU6 de!ipre :--1 nJRQ. 2;Q'o4J,.Glte-nu este"niIJ1lc.allE!eva {iecat Fli!'k 004-imbrka 1l:l traie cle s(fr~t,a:1I1ifew .. e@eant ~ tF: ii;ii- FIFA ,!ie p~e d.o\l,eei,o 2Ehizttle>. estul de burt4, In special pentru preZ'enta Rornaniei, ins:1ter'ltru Eei care cauta

ana,n

tJEFA -l2tir4..1DJ:)',4

Gen Smtulator a ba,1

rr:-oduc;:(jE_r EA. Games D~stfibuitor EA Games Ofertant Bes(Distt"ibu!i~fl Tel Q21~45.;.55.Q5 Procespr Rill Q MHz Memore ~pMB RAM A.(;'c~lerare: ... a-O ml nmum HilMB ON-LINE Www.eur02004game.

-

Sun.!:;t Gameplay MulHplayell' S10ryline Impr.esie

REVIEW

Rise, of Nations:: andPatriot:&

Sa,ucum: sa cucere"ti lumea "Sefu! 5efu! I~ ~u\lel'1i~u~111ecli sa dea lngur&l"

'iCe rna, nule-a ajUllls ca i-arn Datut data lIfi!Cutar', 1h1re~ Napo~eon pe lin ton U$or iritat

,,$erule, a;;tia I'll! se las3,~efulE!1 Ce facem?'"

IIPr~~tes_te carnenii $i eaii ~i haideu sa I,edmno re:ctiaur~Hlor~i~ S~ lefit'iit~m cine e $e'f la neiln ralonl"

"TOATA LUMEA SAS~PREGA'1EASGA ! VIN AUSTRIECIU 1"

Dupb vreo 30de minuter Aostria Si Jtaliaa:veau ell patiU or~ mal Pl!1in,iar armata franG~~",9vand 1n frunta pEl unul dintr~ eel mal marl gene:ra.li als;li, slliit~a viqorioasa peun rnormande inarnid Carl'! au thdr~nit sl se 6pwna ... Mama)cesj,al;J lua.Fa]

Comandant rn-a fiicutmama •. ao

'De'c~nd eram rnk, 51;' vedea pefata mel! inteleCb.JaJ~ ca aVe:aIT'l talenlul de a Ie sp.une<oamerniIMr ct! sa faca ~i ee nu. ~a c~ dupacinci<i:ni la diverse facultatl milifc'ioo, am ajUri£ loc.oter:fentin armata francaia $i, 1:Iupa ii'ampenla din ~ 796 din nordul Italiei, am ajuns general Eram atllf de talentat tllcat Napoleon rn-a luat sub arlpa klli {i'i rn-aajutat sl"i ajw1g:'e_Qmandi,mt . lm.ei arhi.'atl'l im~qse.

Rim orei un altat cu,trupemult inferioore numeric, eu !,In(}~:;elcfit un)",3"rtier bucu,re$leanj m-am pliSpe lupta. Mi-<iim exrlris armata ~i l-am zdrobil pe toti tel care au indffiznit sa mi se opunai; Am pregiIlit universitaU, Iibr:1irii unde !LJrnea avea sa afle totul Gl5pre comel1, dsspre cele mill Me·i I:§dki mili@r~, ~Pf~ Stilr-'l,tB,;.i to~1J1 despre expansiut"le!. Ba chi?r~i mM~tul Napoleel'1 a venit7n ajuroIilI mev, til f{ldl:nJ;1 di{erenlJ.! dint~ vtdorie 11 1Ilftang"er¢.

rotul trebuia fitc.ut ca la carte, Aveam hevoi.e de lemne, de mel:li"de..manear.e ~I, desjgur, de barii, de cat mai multi bani. Au fost £acut6.ll'line pentl'u rnetale/aufcst create-un iv.ersihati pefltru a adunecele mai lurninate ll'1in~ ,sub un ,acoJ1leri;;~ am .stabi!i! rute d"E.' s"chil'nb intra 0rnlle ~j in

. zona reSu~k~r mai rare. Am c,Qt1centl'ijt f[1!!,CUH final :roata putere,rin mi"lIla rn.e'ni in mma U[]E!f lovituri de stat rnl-am luat tltlul de 1mpa~at.

I am 'king of the world!

Pefitm eei caremJ au i)~ele$ mare lueru din ee ainozi'l!mai sus, Ie explic mai sirnp1u rnmcetrebule~ f~cagamerul de rand pentru .a.~'1 'lnvinge in1;lWlk:ul. locni seam;);[13 in rnulte priYin)f1 OJ Age of Empir,es, ins.a il inlr€JIe pe:eel. din urma 1<1 raate eapltfllele. io ppmu.l rand, tl.ac~ IlU p~ia If! aveti CH jowl dE! tm3, i"!u ~ nici 0 problema p'entru ca IUtCirialul 8Sm foam? bine pus la pundsi jocul esOO: foarte u~r de'i'nvllrat.

in mare-parte; tetul see mdu:c;:eJe. a Stl'ange tilt l'I1ai fepedff~t mai mylte re~u~, 1'3 a te utlllZ<;1 pfontru a va ct(aa,O ;itmatariMviricilji!a. Pe limili, pute!isa atanaU .. TeMi, nu ve,j.i faGe nimlc dtidi av.e.}i un 51ngiJIr:oras,mit sl anemiC. DatasuntSjisi ceva mai inapoiap ell upgrade-utile (fa1'il de care nu vapu eti extfnde)1 .we~i teste

www.level.ra

sansele sa 'piBrde:~. Deci, nu ata,a~i fam. 0 baza 5(:Ilida~i blne puJia 18 pun-d.

C~i care nu sunt 5jmpati~llnil kancezi pjJt~a a:le'?gi.ul')a:din:tteeelelal~ naliwnl PlJt~!1 sa alegeP' sa 0 lua~it'lhlar.de Ic'i. inca. putul mceputurilor ~i£i domil1a~i in final !8a11i lurnea, eel caresunt fani ai antichitatii sspot apuca det;amp<;tnl\'l ClJI AleX:'al1dru eel Msre. Qaca'V1i plaCE~. trAiJi in prm;E<nt, '<itvnci va rec.omal'Td crampania RazbiJflllui R~, rn cadrul c.lreia PlJ_tffl:i aJege &~ fl~fie de partea am~rk;apilof, -fie·pELcea a sovietiGila!'. Eu rn-arn oogatpefelie cu Mil, <\?a/ casa \tad ~i en de oe sunt i'n stare. Din pikatE', jocul rnl-a adus amint'e pf'(~a rnult de. Red Ale.rt, asa di. dlnacest pUllet de vede~croo@ f'iBCillre Iilrn5ne I~ gtJsturile Sale. Perwnal, Ii~man eu fran)Uzii.

Ceci~fUle ••• ne bagiiJm ~i noi?

DataHi f sa -aleg €I int~e strategiile,aparute in ultlrna vrerne,a~ arege--~Ta ~ srnu pe gfmduri RoN:Tal? PurStsimplL!, are tot 0011 trebula unul joe de stra.:tegie bine reaIicZat. Din punct ~eveclere at gameplav-ului, jpcul est§: su~rb,ln sensul G3 nu e nevoie deprea mult tirnp sa ~ obi~n\;liti cu tastele, Ql,Ifiet;are upgrad,Ei Si cu jOGulin gen~raL. Du,pit fienal'€' paralie, jutai'orul e'St8'dus'pe wirel tte"haTtil. a lumii, de unae poate s~ii~i alea&~ urmaroarea zona unde va ataca:

Tot aid, gamel'll I de rand poate-sa vad~ de Cate resul'S€ dispune, cattribut platesc teri[oriHE!oGupate, precum ;;i cefel de carte'sa utlllteze. Acesta udJ1i" ofera juc:iltQrul'ui bQnL(Suri pentru lupta, roOf! {;jxerrtplu unele upgrade-uri ffk:Ufe, resu~in plus 'etc.

lJadi pe prirnele ni'\leluri de'dificuit,ate avioil-itimp bereehel fJ€htru a termina 0 rnisiune in care inamicii sunt 1n infflflloritate,

1n Glli!U1 nlvelurllor superioare jDeol devine destul-de dincilt dc:tf cresc}i sati5~qiile. Per total" din pUrid: d"e'~ereal'gameplay-ului, jocul prime$te:,b bulin~_ mSi€! din partea me'a, pferi nd 0 f~pe.rient:a gamedstiqa tie neuitat Di;sigur, rJ alta chestie oornunacu p<ge of lmplr€s este-rninonea sau Wonder, care v.[ vaufed diverse bonusuri. De

exemplu, armarade tetacom:a chinezi!or va d~ un anurnit nurnlilr de unita:ti dup.'-l 0 perioada de timp,

Multiplayer~ul. este 0 parte C<3recompleteaza perfect jocul, Aiel ya PlJteli masma puterilecucei (lin refea sal! prin i.lltermediul Imemerului c:;u ajuto~1 C;;amespy~uh.li.

Ketchup,. please

Chlar dad.~acest subtitlu nu are nirriic de-a face -cue€' am eu de zis 1n urmatoBrele randuwi, Ill-am g~r:Jditcaar surra bi·ne. P~i da<.,··a>este sa ~ luamdup<\i grafidi.,

Joeu I aratafoarte bice, av.m.d in vedere genul din care fare parte. Persallajele ~i dadirile sunt foarte bine realizate, slng\Jra: problema frind rnediullfl care are lo~ lupts, Parc.[ ceva (wpacei In p~us, eventual vreun lac sau .ceva in genul asta ar mai t1 i'nfrurnUset'JlI jecul, Cred di daQ5. ar ti f08~. <I§8, m~fi pl~J'IS dl are prea rnultl copseel, Gil: de'ee am eu nevoie'qe laeurl in mijlooul campului'ciE! b~Uilie (?). eu alte

eu Vl1ntE!; lia grandi; j Q-Cu LsEa foa !te- 01 ne; In plus; avejitr:ei niveluri de zoom ~i cllia'r ~:i pe zoom dat ia maxim jocul arata l'i se m~ca fbarte bine,

Sunetulleste un alt pundt' forte al js-. clJluj, irWfUcat'sunetele: armslor clio io(> suna. fOarte realist~ aStf'el'1ncatajung,$ti sa. va ~redeli chiar pe c§Iflpulde b.\itiil!~. Muzica.este piaclita $i cree'aZa 0 a:tm!\jsfel'a o&bSebita in,timp c;e mai fa¢e1;i:dn.upsr.acle,.clDua SHU in 'limp ce mai construlti cella.

,;Thereis a world of .difference to our ~ElSolve: Unlike you I am smkingmy 'Iife·on this,"

Ca sfar,;it de artlcol, va reoomancl GaIdUTOsjocui ~i va. bf~lr;ul1 ITlTc ci~at de 1.<1 inceputul campaniei ,GU rusii:

,,[' .• J we now fa;ce an even greater threat - the warmong{;irihg.capi~al~t hordes led by the-United Staies and its allies I. .. J O~Jr freedom loving workers insist that the only way their leaders ,can respond !his de.adly threat is. La C;onquer the Wqrldl"

SI1,fie5nlr-un ceas bun!

!! tZaLy

REVieW I LEVEL

Titlu Rise of Nations:

Th renesand Patrlots GenRTS/Ad(.l-0n Prcducator Big Huge Gam,as Distribulitor MI_Cms$ Carnes Ofertant B:tt~t Eliatribl..!tioh

T~I. ()21-J45 •. 5"li.D5 Procesor PII 600 MHz Memorie l ze MB RAM A:ccelerar,e 3D minimum i 6 MB

ON-liNE www.rnic:rGsott.com/ _garneJl _____ thronessn dpatrfot:_

Grafidi S1;l~et Gameplay Multi,player StorylineImpresie

8/10 9/10

10/10 9/10 alHI 8/10

REViEW

arry

atter and the

... lntotdeaena rn-arn intretlll't unde 51:! due ~ y~ajitorii cfmd fae re~e? aar~au ?i vr5Jitorli ocna lor? $i cum sunt pedepsiti? Sunt p~i sa smata mana din piatra seatl!? Sau sun! pu~i sa asout.\1 baghete magic._e ditez!:le au eH Oars au robe eu

dl,.lngl? ~i nare rude Ie Ie aduc scroll-uri rnaglce in pri'ijitllri? Sau e de-ajuns 0 simpIa pil~? \(rliJitorii evadeaz~? Si daca

eV<ldeaza, cumevadeazst Sa:p~ un rune1 p~m~ dupa garduri sail sapa un tunel prin tavan ~lle\llteaza catre libettafe?tJarn vrajitorii scapa sapufclulla du~? Poate coli e un sapun magic, care AU scapa pe [os, Cert e c~ trebuie.sa fie tare trist. La toate ;:Iceste intl'ebiiri mi-a rasRuns (de:!i n-arn tntrebat-o pe ea), JK R"Owlingil1 a trelarlsaner

,'-f

Azkaban

earte din saga lui Harry Poters on. irw-eadevar, vriljitoril au 0 \ljata tare trist~ in Azkahen, ~i nu din cauza urnezelil sau a sapunulul, c::i din cauza Dementorilor, n~te, bampiri caresuge veselia ain tine. Acolo e pus In lanr.urT~i Sirius, Bla.ck/ un persona] cu un Ga2:ier lrnpresionant, eel pu;in asa suntern lasati sa credern de ditre burgheiia decad.ent-vr'3jitorea,sea. Si asa crede ~i Harry. Si poate ~i vel, data (ma av~ntmult prea departe) nu ati dtltt;;artea.

"Sir:hrsr I'JU te /a.~a,.,

Ca te prind« PQteF<1.

Patera vtijTtol'eC1sdl UrnblJ sa mi te po/(reasca. te-e iute Ia. picior

C-au adm si-un DementQrl II Ma terii, mIl! [-<

Frogmenl din .. Azkaban Blues" - adaptare pentru frunzi!i

era EA sa lase sa treaca pe I~ngj§. ea va,goane de \I~rzi.~ori din buzunereie copiilor, Gici toall! seria Harry Potl@r esre ciestinata celor rriC':i, ale caror zbierete 11 po!'determin<l sl pe eel mal dt,r parinle sa cedsze nE!IVoSSi sa·~icllmpere Iinistea cu 3D de dolarl, Din puncte] asta ,de ved ere, un Harry Potter este oricand binevanlttn casa ornulul doritor de li,ni'~te, dar posesor de eel putin una but::at.ii copil sub zece ani, url~'ilor de Jimbli en,gleza. Un "Ia vezl G€ mai face Harry sl lasa-ne pe noi In pace''', poate: face minuni. Chestlaveriflcata,

Dar ce primesc copiii in schirnbul t5cerii lorr Primesc un }urnp and Tun ca fa carle, harte putin dlferit de- predece-

~i dace. <lJi citlt artea, presupun ca vreli sa iI.~a~i dlreva detaiii mu rdare despre jOClJ lel. Ca e si dil1asta, c:iI doar nu

wWVf.(,levEli"ro

!iorii.s~i (ca grafid: .Si g?meplay) :Ii care pd3te crea, d'ejlend'eNiifn rah1jurile pu;;filor f~i dltl%ildata :-i aduljllor deriteri sa se intoardi la copitarie) lubitori de puve$!i eu vrifjitori. Tot pantru lini~tea p~rinfiLor( nlvelul de dific\,lltate a rosr redus exaCt cat sa 1Iimpiedi<;.e pe ala micu' sa te bata poe um~r din ond in ~iMci rni nute ;;i. sa te roage sa t"lS joci Tn IQcu~ lu i, lar el S"a se u ite, Mai rrtult, rnicui coleqlorrar de- ,;sUlpriz.e" Ell 'lffGdbalisti" i~i va trada vechii prfeteni de hartie tn favoarea "suprizelor" (vreo 80, CtJ 10 rnai multe decat Ge.le' din seria Turbo) eu vrnjitori~ dragoni ~;Lalre jivine, 'i'rnprA:;tiatJ;' prin diverse. cotloan _ sau primite ca recompensa pef1t~u im;Jepl irn'rea .ulumitli)' S\:Ircini. FiinJ;! un mare mi5t'algic als(J rpJI'i-zejor, carl<:Jn'ci-§:ti1le aceiea; au fast uaul dlrnre ctJmPQn~ntele cleiului care rn-a tinut lipit derastatu~. C'i.c;i da, dr-agil cititorule, oridi.t de cludat ar suna (;;wantt in vedsre pan:;I!"6lCl mea despre feno-menul POller), oric~l :cl.e primiNv Elf ~ jOG_ul $i ori€'at- de 'mi~ ar f nota, tptusi ml-a pl'1\cul desnrl Je mult tnca:t 5~'nu-llnjur pe Mirza, ,citre rnl-a tranth CG-ul pe birou cu un rYnjet pervers.

Ceea ce rn-a atras a fG5,_t tl!lEmaisimplira~£'a jO€l:lIu.i. Dup~ I) $tipt&mal'la ~i ceva de copt stralegii in Warlord$! HatLleo:ory $1 dup.li c3tev.a nop!i plerdure cu testarea a zed de-personaje'lh Neverwinter Nights, iumea I~i Harry Porrer rnl-a oferlr c5teva dipe de rei axare Hluntric? ~i 'am redevenit copil. Sub indrumatea mea, HarryP'atter, Hlermicrne a,i roscatul de RIDn icad mai n'QU il/o poti control a pe orit(are dintre en;QUI sarit garnlIr"l, au tCsHi.rit_hlpo-grifi nflleres-antchallellg~ $i s-ao dat pe 10- bogane de gheat,a (unul dtiltre cele mai mari PUrtcte. de atractiel. In plus, am 'Ilflatj>i eU cum arala Dementorii. Erarn tare curios; Ci:lrtQna~eJe ell ,y~j\tQri (ele au deVlllnitG priori taLe penttu mine) mi..at,J reinviatllpliriiLJI dfj coleqlonar }i m-au cieJ;erminal s:!J-rni caut vechea. c&I(!'tti~ de 5urprize Turbo. Si data a$ figti. sit-o"a;>ii dat-i> la schimb pe- seria

Lazier. PEl care a~'fi schimbai-o cu .... dar asta e a Ita.' poveste. Cert este ca aces!€:' eartona~e cu vriljit<l-l'i c0nstituie' principaluJ plJnct deatratJ:ie a.1 joculu,i.

o al~ !ri:!ab~ bine facuta este pa!Jtea audio, In sp~ial vOiceacting-ull• Sau prQQaI$i I s\mt eu ni(!)rt· dupa -accentul

el'lglezesc, cee~ ceoffii tntungt;:l:i vlzioneil (s.auauzul, in cazul aC~$;ta). Adevarule I':il, in afara.'d~ rf,!~etltiileenervant~ hn'Uncj e,~nd fr~cven:~,) vrnji lor lil'l1:l~ s~ depii~etXSea un :anumil pt-ag) , nu am -;ilic solut nimic de represat din .. cast puncs de vedere,

Din paG:ate, povesrea a cam trecur pe planul dol, din eaura faptl!lui cl:1 nu aduGt!, nlmic in pi LJS fat~ de c-arte. A$a dl momentele de suspahs ,generate de nodurile de pe Ihul spit (gen cine este Gi ce a facut Sirius Black ... sa;u cum ~

. expl ic~ ublcu itatea.l u i Hermi tiel au fosr Tnlocuit~ de 0 stF~l1Igere-.de' inima atunci.'c-and trebuie sit pleclacasa ~i nu dai de un punct de S"'ave l5tilul conso] ) sau ~nd ratezl Llltlmul cere tCU h ipogriful. Si asttel, din M;lpaia'lii Tn topaiala,. arn~juns ,aproape de sf&r~it. O~at1i ell finalLJI joeului, riibdarea mea a dispa'[ut, tar i.doeul ei:aap1!.ruro mai vedra radi.

Unde vecnile simt[iirnjnt'e spar

Prol:Jahi I ca EA:a erezut ca, in orbir,e-a lor, iaFlfl1ticU Harry Potter nu asm C)b,;erve Q gr-aficB. pr.1fuita~i plina de. bug~uri. Fi bine, daea nu a~j obsl'tVat-o, uJtaJ;i.;va-p-utir'l rnai bine. Po-ate-ea ipote-. tlcnl meu fiu de Z86e ani nu 5-ar uiita cu un echi il$a de criliqii, dad I-a~ cumpar-a- pentru el, pmbabll Gil nu mi~ar paFe<t rili\.l de' banii d~~i.11l1 fprn:l ~i la urma. urmei, nu 0 sa m~ mai (6age 5l!:~1 dw:: Ii;! lop eel BUlin dou~sBp~mani. Dar pentru ipOletioul mew fi1.l de' peste' 15 ani, nu a~. face un I:'!St"lmenea &"ilcti-fj,clU. 0: s'a se joace pufjn cu el (~i prohabil d' {} sa-i placa ... eel putin In. prima raz11l, dar dup& aceea CIJ...ul Q s~ sfa.r?easc~ pe post se antJ-radaf Tn cam ionlU! p,rimutui care-mi ofera un pachet

REVI!=W I ,-eva.

de ~is~ri ih st:himbtJl pJas:licului buclucas, Ceea ce '?ncerc eu sa va spun e dil qeil pllem I~ prima veciere; totu$i, in €azui elevului aaolesC(!(1I, prefUl practlcat.{.c,eJ putin perrtru vananta de console) nu se justjfldL Crnd'sau ~,lse me de joe contra unel surne destul de ridicate., hrn ... cam scf!~ie. Si .dadi: tot nu ml~'a f,inul cr;eierul os~tic·prin cine ~Ue c;:e puzzl(o-uri inteligent ajQaruiti'! sau p~lntH' lItmf:lsfeii! de zile rnari, m~eqr grafita -sa rna dea pe iipare. Orieurn, 'inched aici, psntru Gi. daCiJ merg rnai departe rise sa va las in. ceala ~i 'sa ma invadatt cu lnrreblkl de genul "Pan~ la urma ri-a pUkU! sau nl.ll". Mi.a pfacut p.~ ~t de rnuh poa:t(l s~-Ji plMiJJ 0 chestle deoalltate inlloielnic,a pe care nu al platit-o tu, Repi:!L •. QMa \,:V¢1:j un copil !i:au dac~ 3v,ati un s,uflet de CPJ2lill jot:i:ul p"Qa'te fi 0 experret1t~ interes'Jn.tA Pli!J'ltru topil sau p:€intru suflet, Qat~ nu, nu,

.- claL.AN

Fitlu H!lrry potter and (he; Prisoner of Azkaban Gen Platform

PriOduditrn Ei\ CarneS' Di:stribuitor EA Games Ofertant 'Best DiStribufion

tel. d11-'345 .55 .0;5 Pro-elisor fill 600 MHz M~rmorie 2'56 MB RAM Accelerare 3D

ON-LINE

.~

'Grafil2a SlJm.et Cameplay Mu~tiplayer Storyline Impresie

7/1,0 8/10 7/1fl

N/A - 7/1b -

7/10

__ ___;:

-iul~ 2004 33

C!n,l,lIZilnle (fncercati s5 jucati eu un bar, ~i: dupi'i ~p~('.,\ sa-rni spu leli

vii ~lrninleste'-" comeritari ile eroului

.. ~

,.

In perimetrul

Ipl1agi"atului

~ ,,sunt momente jll lstorla jocurllor pe

rI' calcnlaror tn care clneva vlne cu 0 idee stralucita; ce revokittoneaza un gen sau poate ci1iar 0 Tntreaga generatle de jocurl", A:ceaSt:a frazii rnl-a venit tn rnlnte atJ,Jnt4i <;and ilm citit sloganul ce irl'ceardi sa vandta un jo{: ,ClJ nurne Inexpresiv, precurn P:erimetel":uRo;al Time Strategy R"eQom". Uaul Cand gi asemenea

p>r tentii, treo,uie di jocul cu pricina este eel putin unu~ genial. Ma rog, asaar trebui sa rie, doar este dtstribuit de Codemasters, genlile la gioaca.;

Ceea ce Ilasa 0 buna irnpresie de la bUll tnceput in f?erilmeter este povestea. SI.'! vede cea oafT\~njj S-'3U straduit sa incropeasc,i3 ceva mai mult decst tntr-un 'RTS obl~nuit: transportul lnterdirnensional permlre plifnbarea prih ter ceea ce poate fF pus pe harta a unor erase zburatoare, ce constituie bazel€ de [a-care trebule S<'Ile lntinzi pe diverse planete ~j it! Ie torei de energie. Dar/ bineinteles, cele trei civillzatli particlpante la acest

~od nu Sf! in~eleg tntre ele. Mai rnult cIec&L&tilt, lndi 1,11'1 filctor intervlne 7n mod aistructl11 In ecuafle - Mte yorba

despre The Scourge I <lnimahJtele insectoidale ~i vjerm~noase care populeaza dlversele dimenslunl,

www.level.ro

Evident, sarclna ta est~ sa"li .dezvolti propria bad, fol0sin~ singura reslirsii existenta, Energia, Cajia poti exp.lfiata energ·ia de la stlpr:afa~a planetelor, trebuie sa construiesti: Ca s~ construi~t,i, trebu ie Il1mi sa terraformezi .. Un i i spun di traaba.cu terraformarea a'f fi cine litie ce inovatie in~r~wl joe de straregie, Eu zic di$i in lQune 2 trebuia sa betonszi inainte sa construiesti ~i clOi3F faptul di niste nanornuncitori se agfta

pe Iharta ca s~L nlveleze terenul nlJ face Perimeter maidestept dec~t Dun!:! 2.

Dar poate-di ldeea cu perlrnetrul e noual Hm, nu-miamintesc exact unde, dar pard am mai vitzUl scuturi pmtejand lin anurnlt perimetru, dar nu ~tiu exact, era in cinci jocuri. erp in zece Filrneiera rntJ-o carte decolorati locul are 0 grafica dsstul de bUlla, la cat de tare iti iau culorlle ochll, Mi-e greu, tOtll~i,s~ fiu de acord cu prcducatcrii, cum C11 greflca ar fl extraordinara, dupa ce am vazul derno-ul de Ground Control 2 ...

Dat fiind ea despre partea de 5trategie din Perimeter nu am a vii

Desertul asfa imi pal'e culeloscm

spune ceva ee voi sa nu fi v~zut deja prin alte jocuri, sa va vorbesc despre unitatille rnllitare, Aid lntervine.slngura inovatie cu adevarat notabila pin Perimeter: unitatile se aldlluiesc din I,celule de baza" adica din unit~~i mal mici. Partea interesanta este ca uni~tile pot fi recompuse, realicatulte, pe.carnput de

lupUil dupa tvm-ai nevoie. Din pacate, opGnenii precurn The Soourge yin de undeva, din Starship Troopers, $1 prin asta sunt dill start eel putin plictisltori. De aceea, numal rnodul de joe multlpiayer salveaza ceva din Perimeter,. dar nu 71 face sa adud Rena}terea iAgenul RTS. Nici verba.

• Morning_Star

Titlu Perimeter

Gen RTS

Produeator K-D Lab Distrilluitor (odemi;l$ter5 Ofertant Best Distribution

Tel. 0.21·3-45.55.05 Procesor P:4 2 GHz Memorie 512 MB RAM Accelerare 3:0 minimum 6a- MB ON-LINE

SUnet Gamepla.y MUltiplay,er Storyline lmpresie

8LASSIG. GAME CaLLECTlDN

Plilystatlon C

- -,

LEVEL I CONCURBURI

56 Uie2004

WvJ\N,lsVsl.f'D

CONSDkE LEVEL

IVIX Un eashed

Va-VDDom

• • •

!iiI. vrDDDrn.

>

De cand €!ram mic., .. Nu, exagerez ... De ~nd l-am V.1zut 13 televizor pe Mike Pastfama; ala farand un Back-Flip sau un Supermen, rni-arn dorit sa ma pot de ~i eu pe c.Qdaurile patriei, cu rnotorul suh fund, paraind duios printre pomisori ~i dealuri, Ghinldnul i!l fost di imediat dups ala, Gand deja pusesem ochii pe 0 cases aproape foloslbila ~i pe un pieptar luatla mana a doua, am dar de 0 ernisiune fie Di:scover,y in care uri nenea povestes cum sa rise el ~este O·dUhiL .

... ~I se duse, ..

... ,,~i ma_··dusei", zicea,n_enea al,,; .. ~i se tot dusea$a vreo ~.ilte'ta' zeci

de secunde (Tn reluare, evident, ,cJarneja fmi rodearn unghiile de nerabdare sa aflu deznodamantul intregij tara~enii), cind nenea ala zke fE~i In nrornantul asta rni-am d~t searna c;,a vlata e c.omplexa, are multe-aspscte, iar eu all'! calcat-e preatare" .. Si dupa ce mal plutl indt vreo cincl secunda, nenea (ell~i tn sfa r~it"5a Sf! reinta ~neasdl cu Il lsipu I patrrei·~<i sa S8 fnfig~ d repr tn el,

"Parru coaste rupte, bazinul fracturat, operatie estetidi... Dar ACUM sunt binel" zicea ·el trernurand, 1'<1 vreo jumata,te de an dupa eveniment, E clar, flU e de mine!

C,,-,rc;ubeu.le

RalnbowSurdies ar trebui s~ fie ni~1.t;! oarueni calrni. Ni~te costumap Arman], care merg lini:;titil pe strada eu servleta langa ei, care sa.!uta doarnrrete $i iinjurlf 1n gand (cu frica) derbedeii cafe $,B dau cu bidde.ta prin{af~ blocului. Dar nu, ei nu sunt asa, Ej fac jocuri in care lurnea i~i rupe gatul. De fapt; chiar la mceputul jocului ni.se cia un

avertisrnent veede - "Motocicletele nu se .condLlc a~. Fili respcnsabtli ~i ,gandi~i-va atat Ia voi, cat $i la IPi. Nu Incercati asta acas~."- prin .care dan;;i i credct'l ns potfralert, Ha! Nici 0 ~ans~l Sriu ce LInnarit1!

Sa revenlm insi!. la curcubei. Dan~fi stint CLIt105CUP ma.i ales pentru [ocuri C.H ATV Offroad Fury (uuuu LIlt D, Splasl1- down (weeeeel) sau Motocross Mildne;;s (u aaa an j I!). care l-a u facut·faimo~i, dar nu i-au cumin it deloe. Pe pertea dlstrlbuiterilor vine ~HG:, ease S-il Qf1'Ica~ C1I seria ko~ MX merge !'Jin ce illl c€ mai prost, au dat atara nlste oa· menl $i i-au angajar pe curcubei. Care, evident, au pus osul 101 tteaM $i dupa oe l-au rupt de, diteva ori, .-s:call taraI in atele pana fa noii sef lii fe-au pus In mana CD-ul. 'if gata!" all gafM €li, vizlbil deranjati de ~hipSl.Jri", gata1!" au holbar ochii eel de I'll THQ, I/S~-! vlndem!",

Sl l-au vanduL NO\J~. (pr,e ne spargem climinel'ile in fata Xb'Q)(-ului, trantrn· du-ne cu MX Unleashed.

Dru;:a averi nevoie,de coordonate, jowl sa situeaza undeva pe langa SSX ~i lony Hawk's Pro Skater, nurnai cit e OJ motoare nervoase, care sunt totusl un pie rnai grele dec.at placs sau board-ul (In ideea (;11 data va cade in cap un surub de la eie, va daa:re rnai tare tSiecat daca ... fntelegeti VQi).

Jo{:ul este simph,l:,o<;(rsirnplitatea asta ~a draco: )i varninte in fala in timp ce va face, subtil, pe la spate .. Baga~i gaz, calcat; pedala, siiri.ti dealu' si treceti linia

d~ ''()sire. Mda, numai ·ea trebuie s.a~ll'l turn si:l sari)i, ~t s'a_ sariti, unde vreti sa ateriza):i: (eventual~i de c.e),~i, ill general, Ire~~lie.sa nti atenti 130 groata de chestii lac

at I1U v-ati f ganditaltfeL IExJista~i Lin sistern de-trlck-uri, destul de sirnplu, dar ell potential de Urgent~, caurrnare II. fracturilor caezate de ratarea lor ~a trickurtlor, nu a Ufg~nteloT).

In plus, sunt maj rnulta dellcioase rneduri de jGif: (1ntr-ullul va ba~eti d~ Iii te'llv5tie eS'apament [a teava de esap;;lmMt ell un biplan, daGa vii pute-ti imagin a~a ceval, 0 grafic.a curatidi ~i un enginefizic foarte bun. Controlul este Ull pic cam teapal1 sl foarte rapid, csea ce unii spun di ar f rO<1rte bine, In-sa eu nu pot fi pe'ac(')rd III aCE!astoli Olr.:t tarzie de diminealii ((J:07 ~M).

ZbQQor

Cu precizarea ca sa nu va prind dI faceU asa eeva acasa, ca va rup ~i resrul oaselor, vll recornand [oeul de fay:i daca aveti ceva i'ilb~re sa va obi~nuiti eu el,

• Mit:za

ntlu M)( Unleashed

Produc:litor Rainbow Studi0S

Distrlbuitor THQ

Ofertant Boes,t Distribution Tiel. 1:121-345.55.05

Consl!ll~I Xbox o~e"itli de,

[Be t Computers, tel. 021·3415.5-5.05

Sunt dezamagit. Luna astept sa vina N-Gage QD. sa

mod, sa pot sa'ma dau mare '4II,IIUlld '-'fiT • ..,...

mai aratoasa, cu proreqii cu Mil a~eptam si se coboare verde care izvQr~te din care vin sa imi spuna toate diltalii!le

fost asa, Nici unfel de

~xtrate,~i binevoitori ~i mCi macar

lantema incol'porata. Ca ~ nu slncer, nu a venit nlcl macar telefonul. Da! Am aJteptat () luna de zile sa vi "a ~i sa rna pot

Ashen

lata :>i prlmul joeo (ginal, fiiwt special pentru mot.lelele N-Gage. Se d'i"eama Ashen ~j fie-pre ~te~te pent(u uri sf$ ~ al lurnll perieulos de apropiat, Be-fapt, nu are nici un fel de legat~lra C~l not. dar Ii si2<inta:mpla unor oameni 18 fel ca mlne ~i ca tiA€,a~a chr.e6uie' a fim un pic ensibilila sufertnta lor, lntr-un or'0~numit Seven Rlver City/lumea est@ lovlta de tot felul de fenomJ:!ne supranaturale, strechea mu?t::i.l de partea do.rsal1i _ etotl eel mal im::eli de pici@;Jre, furtunile mulg aCQ;perisurlle caselnr ~i hao5ul face ravagii rn Sta1'lgSl ~i-I'\ dreapta. Dupa-cum ar face QriGe om tntreg la cap, l;1optJlatia ,ora~u lu i se retrag,e: dup-a un plan (OCllte bil'\e: pus la purrct ANARHIEfl! Dup~ cum este fi rrormal, se trezeste un !a)normal sa se tntearca ~j s-a tad t1i~te curatenie. Acest ,{Zl,)norm,al 58 nurneste Jacob W~rd $l-are in cap un singur gand: sa treaea peste tnate. cele opt hartJ de single player $1 sit aJunga l~uclJmpa sa suriQam, care II avertizase.tnainte de catasttof1l: ca assceva este pe cale sa se intampte. Pentrll a vedea dad sange din sangele sau a Iost ~espollsaQil pentru acest Cernobal. Ward trebt.de- s[ Sf:! bali:! cu sapte tipuTl de rnonstrt OJ un AI decent, s~ folossasca nouill tlpurl de arrne s!

mOlrr~I'ne:, dar ... nimic, Spune.mi, este ee-ira in neregula cu mine? Se tntimpJa ceva nereguli de care eu nu 'titi'?<Ner~gulile stau la ban tuturor problemelor mele ~i se pun de-a curmezisul ca nid macar un amarat de teJef!1n rQ,\ju ~i (lU 11.1" miniJe sa nu ajunga pana la rnine]

in numele lui Durnrrezeu, DECE EU??

Produdtor

Distribuitor

CaIi1ate

o psreche curiGasa ale ochelari, care-iipJermit sa va:cla rnonstrii pe inLunerlG sau chlar ~i pe cei nevazLl~i. Pe langEi toate ilsma, 'are ~i multiplayer prin BI!uetoeth/ uncle patru jucatorl se VOl' pl,lteao-at:e'],>e'cete opt hal'li de r.if'lgle player, plus alte Glou~ special facute pentru mu~iphlyer.

NCAA. Football 2CD4

Ai chef sa Ifi m~nant:i nervi! £1.1 un JOG din care eu nu am reuslt sa foreleg nirnic din CIl!eace $e intamplaoin teren? Dadi da, apuca-te de NCAA Football 2Q04. Pe cuvan~, nu-ml dau searna ce naiba poatefi chiar a~ de spectaculos 18 mecivrile de fotbal american \)i riiei nu cred C8 Ii) sa-rnl dau searrra vreodata. Am stat ~i m-am mal uitat ~i la cate un meci livel dar

mare lucru din ce.se f'ntampla 7n teren nu am Tfitefes. Hignlight-urile pe care Ie mai v1lid din/oofl'u in dmd pe Eurospert-sunt de-toata rninunea diJl"in cele patru m-ec!iuri Ia carern-~m ~d\a~eu~ asa ceva nu -;;I petrecUit. Cam asa ~I cu jeG:ul a$ta'pe N-Gage. 0 Ul-tGtintr.n gmmada, ba mal d~1igi un yard, a rnai plerzi, dar nu m..am,prin~ cum. Grimm, t'le i.!fa:tat arat pi ne, srmr peste trel sute de €ch i parnent~:;1 logouri diierire, muzidi si r~CI,.ete de prin tribur(e pentru oric . situ atle ~<i posib i I ita tea de a) uea contra UbU i am ic prin tehnologia Sluelooth. Eu OlJ 1i dau 0 noM mare pentru (:;11, dupa ceJli'! :am SfJU!,( nu ?tiu "il cred, nu vel ~ti niddda~ cum SCi! joa~",

• Koniec

\N'W\N,'levE!l.rGl

Van Helsing

Olandezul vanator

>

In eaz ctI nU$tiali, Transi lvania €I un fel de Oit.sneyland cu varnprri in lOG de donalz], Tn care varcolacil umblii Tm~ra.cati in Pluto. iar fran'tan:;t'ain e indivldul ala caretale bilete la montagne-rousse, Va- dati seama c~lta r~utate pemetru patrat exista aid la noi. Dsoarece varnplrii nu lucreaza In secret la cine stte ce bombe nucleare.sub form~ de. cruel intoarse, unchlul Sam nu a putut ttimi'te cavaleria aeriana !ia-i slrope;asrt~ p,e respe.cttvii I;;ll'1i1l?tff napalm sfinTit. 0 solutle trsbuta gasrta, eli dear nu-l puteau Iasa pe saraeii romani tn ghearele ocuhului. Solutia (sau mal bine "PUg, solupul, di e un rnascul) a foslgasita:-~i j'}0'arta numele de Van Helsing_. Tl'larmar pan? in din$i, 121 c~latGre:;te in toad lumf!a tranSlilvana (~i nu nurrrai) si se is la_tra:nta eLI NecLJra.tul. Turbata poVeste, niP Afo~tfaclJt film, a fast fa cut joC: psntru P£,2. .Acurn a venit rAndul GBA-ului. Si pe cat de proaslA ,I:} PQvestea (c'mon ... wrestling cu

La concursul ~EVEL impre,una cu Best: Distribution, jocul Counter-Strike:

Condition Zero a fast ca~tigat de ditre Stan AlIlra din slQbozia.

Frankenstein, 0 miuta ell Dracula ~i 0 partid~ de catch eu Frankenstein ... , (oare rn Roma.nii'\ ... ~i' Tn acelasl fllm), pe atat de idiot este jocul. Tmeleg sa C0~ie2:i attthmea unui film, dar atat, Chlar nu trebuia sa-i eopieze $i calitatea .•

Orice joe f~ra ide; ompenseaza acest lucru prln hoardele ae monstrt

asmuliti ir'npotriv<l VOilstra de iH rnai negativ persona] ever, 1'n cazul nosnu unklul Dracula (doar e de-al nQ~tru}. Van Helsing nu face exceptle de la

til €0neursul LEVEL iinpreuna cu Ubi!l()ft( jocul Duke Nukem: Manhattarn Project a fast {'a~tlga1 de''Caue. Pavel Nicolae dln Bucuresti,

La concursul LEVEL impreuna cu Skin Media, Flamingo Computen, UltraPRO Computers,. Ubisoft ~ Quartz Computer, urma10rii d6tori au c~tigat cate un TV liuner: Ghinea ~tefan Robert din Galati, Mihl!illii Glt!Uin din Braila, tonescu CristianSorin din Bucuresti, Caliga Niaolae din Rueure~ti ~j laru Cristian-Iulian din Tulcea,

0268-415158 sau D261J..41

interi()t '33.

CONE;'qLE I LEVEL

regula, iar Conan-ul modern bate la ei ca la fasole. Cu osillgUFaarm~, pentru d\, desi aveti vreo trel, poteti fraJ lini~titi si fara qou~ dintre ele, B'ateti ce bateti ~i va treziti eli il1 (rei ore -d~1 terml nat joculejul ~i ine,epe sa va para r'au dupa banii dati. De grafrd nu mai.porrrenesc nirnlc (e inter-esal1t-iLsaraOl, dar ce folos dad! nu este aju:latfi de ung<JJ'Il~plil"¥ pe miisuraJ. jar deliprs sunet.; plictlsitor pana la 0.umne ... Dracula ~i inapol. Mall bine fih,'L I'ara joel am vrut s:i spun.

• dOLAN

Producator Saffire

Distrihultor VU €;ames

CaUtate * *

Consola GBA oferita de

Best Distribution, tel. 021·3'45.55.05

••rna

iJ.:.:!!i~BO04 59

LEVEL

3COM Gigabit NetlNork

Nevoia oarnenilor de cornunicare a dus, de Fiecare data, la depll$irea pragurllor tehnelogice existente Intr-o anumita perioad~. lata ca, 111 acestsecol, vorn .avea la dlspozltie dii de eornunlcare de tip Gigabit. Totul aInceput In anul

, 990, and retelele Ethernet de 1 0 Megabltl prindeau contur, Apoi, 7n anul 1995, se putea deja vorbi de rete Ie de 100 de Megabiti. lJe prin 199a, HU pus bazele retelelor Ethernet de 1 Gigabit, astfel ca din anul 2002 s-a tnceput Iucrul la releie de 10 Cigabip. Dad am fa-ce 0 estimate, prin 2006 vor~pareil prhnele rete!e de 100 de' GigabiJi, urmand La prln 2008, respectiv 2010, .sa "para retele de calculatoare reallzare la 1 Terabit, respectlv 1 0 Terablti pe secunda.

in cazul de fa~, avem de-a tace eu 0 solutie Gigabit realizata de 3Corn. De relinut e te faptul caaceasta solu~ie poate f uneori foarte U;;:br de lrnplerneniat peste una Fast Ethernet (100 Mb/s). 5e folosese aceiasl conettori si acelasi tip de cablu, Totu1ii. pentro performante ridlcater se recornanda folosir a unui cablu de tipul Unshielded Twisted Pair (UTP) (at 5e. S-pre deosehire de 0 retea Fast ~thernet, care folosesre pentru comunicare doar rJoua perechl de fire, eea de tipul Gigabit folose~te pentru cornunicare toare cele palru perechl de fire,

Cel care s¢ ocupa de legarea .correxiuniler este switch-uI3CoIT]

I "-11"'-t.v.

: : ~ ~ ... :l: ~:-

OfficeCollned. Acesta are in dotare opt porturi care se pot conecta independent pe , 0/1 0011 000 Mbp s, Dintre 'facililatile md:i irnportante arnintirn: store-andforward, euro-negociere full/half duplex ~i func ii de prioritate 3 traficulul,

Modul in care este con5truita plaea de retea 3eorn Gigabit va faC05a silT\)iri d nu atl dat banii pe 0 bucata g031:1 de plastic. Clpurile inteligente, sutele de, plese ~i multitudlneade protocoale de managemenr fac COl aceastf placa de retea sa fie chela "pre conexiuni de mare vite,z-a.

tI~iI -. .. ! !

114, ,: - _ !.

ldeea e ca imaginea d ansamolu este oarte frumoasa, i1nsa dad vreti sa reallzajl astfe] de conexiuni, v~ recomand sii Ie faceti in~re calculatosre foarte'puternlce,

Product;tor: 3Com

-

Dislribulior, SCQP CQrrrpr.Jlers

Telelon: 021-231.65.78

Denumire: OlficeConnecl Gi abn SWllch 8

Prel: 189 EURO iilr;! TVA)

Denumlre: Gi obit NIC 3C2000- T

Pre!: 48 EIiRO {lara TVAI

60 luIte 2C04

www.level.ra

767

BanG F

Cea mal tare pieSa cu Cafe cei de la BanQ se laucia in ultima vrarne este monitorul TFT FP1E.7 de 17 toli. Ce este de li1udat la acest monitor este timpul de .~spuns de12 rnllisecunde. Dadi acest lucru nu va zice prea multe, t!i

bln , vin eu cu el1pliGatia. Spre deoseblre de rnalorltatea rnonitoarelor

Oenumlre: FP761·12

Gen: Ce ra id e!l!!

Produciilor: BenC

Dlstribullor: ProCA Romania

Te leton: 02'1·323.82,00

Pre: 499 USD (far.. TVA)

Calltale: n nOD n

de tip TFT, care au ca tlrnp de rsspuns valori cuprlnse tntre 20 ~i 40 de miilsecl.J!1.de, pe acest B¢:l'JQ,un'sarner adevarat va fi mult mal satisfacut d'e irnaginile din shooter-ele momentului, care pot (j JUGate flha problema cu acest rnonltor, Odata cu trecerea 'barierei de 20 de rnillsecunde, "'~ putea Spline ea rnoniroarele TFT pot fj foleslte nu numai de cei care lucreaz:i u aplieatii de tip office, cl ~i de cei carese"Ioad ~i se uita la fllme prin intermediul PC-ului.

Acest rnonitor nu st~ r:l.u nid 1<1 capitolul speclflcatii tehnlce . De exernplu, cu 0 rata a contrastului de 500 la 1 si 0 valoara de 301) cd/m2.la

lurnlnozltate pot n vizicnste chlar ~i cele mai lntunecate imagihi i11l cendltll foarte bune,

Ivory V-SBDD

Dacthave~i i'n plain sa" va transformati una dintre camerele Jocuintei voastrs lntr-o rnlnl sai~ de cinernarogref pute_ri S8 luafJi in cakul ~i achizitiol1area: unui player pentru OVD. Ast:a 7n GlWI 111 care I1U ave~ de gand 53 a:p~I{lti la f\lnqi,ile unul Pc.

Daca vrep variartta ,!silentioasa", fa.ra acel zurrtzet sac;aitot al cooler-elcr, va recomand variants Cli lin player DVD stand alone.

Tn acest caz, m i-arn lndreptat atenkia asupra acestui player (;~powrr;!l marea Ivory. De~i este un brand foarte nou pe[piala din Romania, ealltatea dispozitlvului este una dintre ceie.rnai bune, Construit pardI pentru zona noasrra. in C.He discurile in sine nu dau p'afara tn privinta calita:tii, acest player r~i duce eu SUGce treaba paoi§ la caplit. in afadi de

dlscurile cu fllme DVP, player-ul ~tie sa "CE'!teasc..ii" $i discuri tu MP3-uri. Acesta este un'[ucru foarte.util, in special pentru aceia care I$i pornesc PC-urile doar pentru a rnaisp rge monotonia: din IQcuin~ cu nlste muzi~.

Paleta ie~irilrM au.d~o/v!deo, a acesnri player este fOllrte:bog:?ta. Pentru audio spnt pU$i la dispozitie ~tat coneetorl pentru conexiunl analogtce pentru sistemele 2.Q ~j 5.1, di.t ~i conectoripentru conexiuni digitale pe cablu coaxial-si eablu optic.Ei in cazul conectorilor

video, gama de Gl;>noctori e-ste foarte bogata: S-Video, RCA, SCART ~i VOA.

Centrolu! principalelor fr.mtPf ale player-ulu] poate f facblt alat de pe front panel, cat ~I din telecornanda,

Denumlre: V·GOOO

Oen: De montal sub televizor

ProclucAtor: Ivor

Dlstrlbuitcr: Flamingo Computers

Telelon: 021·222.50.41

Pre!: 73 EURO (lara TVA

cautate. .. a II a a

--- --

Noi HCC-uri de fa 5eagat:e

iulie 2004 , 61

LEVE HARDWARE

Sapphire Radeon XB

Pti,ntre cel,emai asteptate cornponente ce trebuie !ia apara in aceasta perioada.se "umi3f~ .sl neul ohipset S8ific ATI Radeofl )(BOO.vari-ar'lta de plad! video prim ita de nol la redaqte pentr~! teste este un model real izat de catre eel de la Sapphira.

Noull chipset greflc )(800, burdusn de telmol9gii noi, tin de sa i'mp'inga calitatea gl'i.1fica 30 spre noi limite.

Printre nolle fucilita~ pe care areasta plaQ-graftca Ie ate 5e numiii'acei 256 MB de memoria GDDR3 ce lucreaz.ape256 de bi~r, suport cornplet pentru Direct X 9.0

i cele rnai recente versiuni de OpenGL, tennologia Srnartshader, ce of era SUPQrt penrru pregrarnare tn DirettX pentru vertex

si pixel shade~,~i liStiil ppate e:Qotlm.;ia.

Schlrnbarea majora in arhitecrura lui R420 e5tie, cresterea nurnarulu, de pipeline-uti la 12. Ca '>a vllfaceti 0 idee

ATi X8DO PRO AT! 9aJOOXT

PRO

asupra cr~terii de peri'orman[!, va reamintesc faptul c~ ohipset-ul Redean 9800XT are in dotare doarB a~tfel de pipeline-uri.

X800 PRO elite constrult in tehnolog'e Low-K de 0,13 rnicroni $1 ruleaza la o'frecv6!nta de 475 MHz.. Ceea ce am putut.observa este faptul dl slstemul de racirecB ramas acelasi ca ~i ill cazul lui 9aOCl XT. Acest lucru are dOUR avantaje. Primul este cA ne bucurarn de 0 silentiozitate CJ'esC:U~1 iar eel de-al doilea avanta] e di ascesul 1.-. SIQlul PO din imediara il:pmp,iere a celul AGP I1U este obturnt de 'lfstemuJ ~e- racire.

Deacamaat<'f, pretul aceStei bijulterii "!:\ste destul de mare; fT"lsa'rna bl"lcura faptul, diin "curt timp ne vern putea achizitlona placi grafice cu chipset-uri 9800 PRE) la preturi mal mull dedt convanabi]e •

• BcJgdBnS

Oenumire: Radeon XsOCiPRO

Gen: Nabuma cOl1tinua ...

Producalor: Sa hire

Dislribuitor: UllraPRO Computers

Telelon: 021·211.70.90

Pre; 425 EURO Iilr~ TVA)

Calilale: ~:l ~1 n ~ ~

piC:It1!e GU pri€ltenij via Internet: suot din cei n ee mal la rriOi:l1i. eel G:lre tletin 0 ,CGnexi.une la In~r.r.feswl de bvniI ,Vpf renu'lta la d:asitele, aperate telefanice. Pentru 01 va bucura pe deplin de acest avanra], vii f'eGDllli'Ind a Geast.\'l' ~rulie - OlSdi &. micrtllbh - numai bunA pentru 11 sta la laif~ ClJ prietl:,nii. Di~poz.ilivul este tCi!rte util aroritadimen!liunller sale IQal1e recluse.

Denumlre: NET-21l2

Gen; Barlo-convertor

Prod u Calor: MalOl,ro

Oistribuitor; Everi! Gru

Telelon: 021-335.51.70

- 62 He 2004

rnentlne un procesor super 7nfierhlinh'lt la tempeI1i!.tllrl ~ zls norrnale, Ei bine, asrfeJ de solu~i nu au Int-etal "Sli aparl!. Problema malortl a aceslora era nivelyl foaM ridicaJ al l[fJIT10JU lui. 0 salu]:ie de rumprom;. i!l!te ·tlCffit CQ6ier lrTia$, cu 6 pipeline-uti ~i un ventilator mult mal silenpos. Pentru utiliZil· rea sa, v!I fi<CQmana 0 1;lactI de baza foooaaane 1,st")lld~·".

Denumlre: Silel1l Tower

Gan: Moara de vanl

Producator: Thermattake

Distribuitor: Eisaco Electronic

Telelcn: 021-336.48.89

Prel· 27 EU

chestii, arnajuns la un mornent dOll sa imi urasc

lJrt,lpna tastarul'lJ. cu fiecare zi ce lrecea. ~1 rlu numai eli nu tml rnai P.!CEfa cu eehi u l, ci sirr'll&am _ell. nu lml sunl7ndeajun5 ~Slele, in momentul ;rr (iilfe <lI11 foleslt :a:cea?t~ tastatu rei, (linea am rt!ir1ViJll: l!!Stele suN mult mai ergonomrcel are o- mlll~me ~ butoan "multimedia" si, Itu 1n iJllimlll riind, o mti!;3 de $'Croll ps st1ln~a.

intermediul acesnn 1V tuner ese un (apt 01'11 se poatE' de re.ill. Perltru a v~ bucura de tool/;! fadlit~llie la eapa Hate ma:l<tm , trebuie ea PC-ul·v~~ s..1 aibll ill &l:a~ un poillJ5B 2.0, $pre deoseblre de <lite modele, telecornanda acestui W Tuner es.te u [lEI foarte ergon011l lea ~I user de J.JlihzaL

Denumlre: Turbo·Matrlx

Oenumire: VideoMate For You

Gen: Prietenul Word-ub.ll

Gen: TV [a urtator

Pl"oducator: NlA

. "

Dlstrlbuitor; Quartz Com mer

Distribuitor; FiT Distribution

Tele10n: 021·410.99.46

Te!efon: 021-201.15.16

Pret: 10 USC lara TVA

Pre!: N/A

www.level.r-o

lEVEL

Genius GHT-51 'I

Trebuie sa recunosc cl nu am avut

n iciodata lncredsre In boxele dotate cu _difU~(i)are Hal p,anel. Teate s,iStemel~ CIJ Flat Panel pe care le-arn testat pana arum au fast mal avantaioase prin aspect ~i spapul reclus ocupat decat prtn calitatea audio - cava llpsea 'inwtdeauna din "consistenta" semnalulul senor redat. E:i' bine, nu am avut inclL.>.dere inboxefet;lotate ell difuzoare Flat P:al'lel pana acum. Adi(~ pima in m'Omenllilin ca['e;i:lm testatcel r1'18i nOLJ si:nem audiQ multimedia de la Genius. EsL'e yorba despre CHT~511, ceeste._o~rit $1 ih varianta GHT-511 D.

Genius CHT~5J 1 (D) este un sistern de boxe 5,1 cafe ftapea-z~ inainte de toate prln deslgnul 5Llpetb, .sprijlf1it de 0 rea Ifzare ex<:ep~iona:la sub aspectulfioissjulul, robLl5tej:ii, Galitatli mqterralului rnetallc utiHi:at~i al atentiei la cele mal mid oela1i i ale constructiel. Si poate ca nu rn-asentuziasma ehlar ami de mult clam o asemenea calitate deosebitaa constructiei nu <If 11 tndeob~te carac!eristka cnel zone-de pret situate mult deasuora celei in cafe se afltl GHT-511 (0). Fa:ra umbra defndoiala,

~.-

PRO

www.ultrapro.ro

acesl5~t-emde 11\ GenlUS Dcupa intr·iJn mod foarte eleg;;J[lt un 5pa~1l fotjrte redus, csea c~ilrec0mahdi;i (:hiar ~i eelor mal pret8Ni0si dlntre vol 1n ce privEl:$t'edecorarea 5ufrngeriei.

$ i sp U11 5U rr-ager~ pe n tru di. este SIII-' gUtra c;amera fncar12 slstemul Genius GHT- 5Jl(D) se poaremanifesta Tn latguh'iu. Puterea de Care c>Ste capabil CHT ~511 (D) este mare, neastd):'i.tat de mare: :S .~ 20 wml p.e Siltehti ~i 100 wiiji poe su~wclQFer. Pre· sil:m(;!a acu;tid e.xerdtat:i de subwoofer e;te impresionanta sl rn-a obligat sa amplasez acest.sistern de boxe rm sutrsgerle, Dincolo de puterese ~fll calitatea deosebita a emisiei sonorea difuzoarelor Flat Panel ce doteaza 'OHT-Sll (D). Acestea sint rnnstruite In tebnologia Ill\i2ision, a'V@nd membrana r-eali2:~t1i din nOm de carboJ1. Chiar dadi nu ajllng "dirt lHma" OJ. totu] difuloarele conks dasloe, cele Flat Panel de pesatelltii sistl;;tmuiui GHT- 5,111oJsull! foarte aproape de acestea ~i de~esc mice dlfuzor de'_llc€l~i Up pe care t-arn ascultat p-an!l. acum, Faplul cli ~leli~il sunt dOiatl ~i t;:!J djte lin tweeter

tra 0 Computers

ultrabunl in calculatoare I

p€l1fru ~edama frecvenl-eior inalte face ea 5unewi sis:t_emului CHT~511 (0) 5.il fie rlu doar robust, or :;;i comple!. sub aspect speemal. tste. adevar21! ca uneori am sirntit navola de a lilN.rveni semr)iocativ cu un egallzator software la1illdipia pr.in CHT-511 (D), Ge€tJ ce aratl'J. ca _a~a me ~ rninusurlce 11 ~ecQmandi'i ca Rind un si~m audio .,aprO?pe" Hi-FI.

Denumire: GHT-Sl1 i -~._ .. - .

GEln: S.l Extrem

Prodtlcalor: Genius

Dislribuitor: UItraPftO Com uters

Telefon: 021-211 70.90

-

Pre: 356 EU(10 (lora 1 VA

DEALER. CONNE)(

De foarte mufra vrerne, nlrneni nu iii n1-al pornenit nimlc dsspre irnprlrnante, ,i in special daspre ce!e cu jet.de temealA. Nu ell mull timpin IUfmal am as:istat tn cadrul unel conferlnte de

presii la 0 dernonstratie eu 0 asHe! de imprirmanta, Sincer,alill eu, c~t~1 <;ludienta dilTSal~ am fo~t 1l1sa~i OJ gura dlsccatil in moment_u I in ca re 01 S-iJ fluturat.ptin Mil cchller rezulrarul printarli. PliJr~i slrnplu, nu ne venea 5a credern la ce grad de dezvoltare $1 perfec~liun auajuns: irnprlrrranrele-cu jet de eerneald 'In ziua de -asl1!izi La 0 exarnlnare rnal atenta a respectivei fotografi], am ajuns la concluzia a nu

... __ .... lIiIIoo_ .. ""'- ................... ~Iii....._"

~-i:~=&~~S--

== ... ., ... ::t'.=-==::::==-::r.:-

' ......... -- .................. ~-

.et~~.=:..-;:-J:::

_ ............

mO'li merita sa Ilf! depla-sBm nki Ila;nil la labQrato:rul ;fotu de geste drum (dad ~r fr sa existe asa ceva) 511 ne dev.elop1:im pozele,

Ce ~i-e ~i eu irnprimantele astea cu j~t de cerneala., Nu cu rnultl ani in mma, dadi avea! n vole Sal tipare;:;[i

eva de calitate pe hartie obi~nuitli, trebuia ~ bagi mana 1(1 buzunar tooooaaarte ad"anc, asta In cazul in cine aveal un asttel de buzunar, Dar "urn majoritatea dintre noi nu p~ea avearn de' gdnd _sa aruncsm banii pe asernenea

ch stil. a trebult s;\i ne rnultumfrn cu Imprrmante capablle- Ii tipsreasc1i dear la rezolutii foarte mid ~j eu ni te culori

Print Previe'W

Testul de imprimante din aeest nurnar a avut 18 baza.un PC cu placa dehaza ABJT ICZ-Max3, un pl'Dcesor IRtel Pentium 41a 3,2 GHz cd functia de' HYJJef Thre-ading -ru:tlVmRl 512 MB DDR 400 tn formal Dual Channel, 0 pla~ video 9800 KT cu 256 MB de rnernorle, un harddisk Serial ATA Western Digital de 36 GB, WindbiWS X? P.rofess·iOt'1!ll Edition, in care atl fost instalate.cele m,ai recente drivere pentru -plaGa de bazi'l ~i placavideo, DirectX 51.0b ~j Service Pack 1. Conecrarea imprimantelor a folosit un port USB 2.o.i3' pentru fiecare imprimall'lta 111 parte sistemul de operare"8 fost resraurat folosindu-se 0 imagine <1- acestuia lnainte de testa rea propriu-zisa, irnprirnantela au fast cor1figurate ~i calibrate.

Testul in sine-a constat In tiparirea a 10 pagini cornbinaleaJb-,negru I color dirnr-un document Office, din tip:'rirea unei pagini In care a fostif\$iiuit un text eu dimensluni euprinse tntre 1 ~i 24 de

foarm,,~erse".

QatQrita ultimelor gaselnj~e In materie de cerneluri si tehnlcllor de ,,5tropire-/l, lrnprlrnantele eLI j'el de c€rnea~,~ au tntrecut deja lmprlmantele cu laser, din punct de vedere 31 calit~fii imprimarii. Un a It avanta] fata de imprimantele eLI la er esle acela ca lrnprirnantele cu jet 0CUpa UA spatiu mull mal rnic ~i sunt mal portabile aroarect! nlum~rul angrenajeior sau al pleselo!" din inlerioJ esre rnult mei mit. Avamajele imptirnantelor eu laser les la iveala ill mornentul in care volurnul de, imprlrnari ~i vlteza de tiparire sunt foarta rnari,

puncre, dilA tiparirea unui ocr Test Cbart, Qlre a avut at rol ~vaIU<lfea catjtlitii cel'ne,. lu~ilbr; ~i, Tn 'final, din tiparirea unei fdtDgrafli fOnTl1lt AS. lrnprirnarea s-a realizat pe hlrtie normaf;\tde BOg!rn~i cu exceptia fotografiilor care s-au rea-lizat pe hartie PremiumGlossy Photo Pap!'!r.

Pentru lrnprimarea foto s-a felosit aceE?a~j imagine tiparrt1 dln Adobe Photoshop 7:.0.

De remarcet este fapllli c~ rndiferent de cat de dur arfif0sttestul, diferen~ele lntre irnprirnante ~i intre rezu ltate sunt extrem de mid.

• BogdBnS

Canan Bubble .Jet is.SD

Dacaarft saale;g intre 0 imprimant~ super rapicla ~i U 111.'1 foarte site[\Jioa£~, a~ a lege aceasta is 6.0, care dispune, de arnbele avantaje.lnc.;:~ de la primii pasi a; Illstalarii driverelot,1ti dai seamacate facilirari are ac~sta imprim<'lflta. in prirnul rand, este slngura imprimanla din acest test ~r~ilre cartu~ele separate pe culorl. Acestlucruconstituie UI~ avanta] deoarese in cazul tn care se term ina 0 cemeali'l de 0 anLlmif.i euloare, se schlrnbf doar cartusultn cauza, Dln alt punet de vedere, aceste cartuse sunt.sl foarte user de intrefi nut deoarece ac;~[ea sunt separate de

Gapwl de.scriere, oe poate f tnlOJctlit au cIJraf:at foarte user in ~.azUlI '1n care apa r preblerne,

Wn alt dis:po:zi,tiy intern de care i560 se buc-ura din plih este eel de-al do] lea conector US'B, fn care se.poate.eonecta o camera foto digitala CGmpatibil~.ln acesr fel, pot fi printatefotografii direct din memoria cart)erei foro, f!t~ a ma] fi A€voie de interV~r'ifia unui Pc.

HP Deskjet a.,sc

De~i e<ostii sub 100 de euro, aceasta imprim~nta se bucura pe deplin deavantajele IJneI tehnolcgf pe care eel de Iia HIP 0 eatldgheaza ca apartinand clasei de mtjloc, Printre acests avante]e se numara $i eela! allnlerii automate a capet~lor cartuselor, Procedeul 1'n sine nu implica sub hid o form~ urilizatorul, tot acest pmces fealizandu-s€ in mod automat. IUn alt aspect care caracterizeaza aceas1:,a imprimanta este viteza de lrnprimare, in speetal atunci candeste verba despre fotografiir, ihfulnq:ie~i de aoeste caracteristici, a$ putea spune di acest model de irnprimanta 58 preteaza~i acasa, ~i la birou. Este genul de' produs dihJia nu trebuie sa' Ii. acorzi pfea mLllt5 jltemi@, deoareoe functionahratea ~ij calltatea raman nealterate.chiar ~i ir;, cele mai grele aondi1;ii de·lucru.

Un tilt aspect de care rnulte imprlrnantenu preil dispull este posibilitateaoe a conecta la aCi;;!ast.il irnprimsnta un dispozltlv duplex, Gate permite realizaraa unor imprimi:iri fataverso .. Acesta se adlizitioneaz'a separat,

Nota LEVIEL: 9,76

ferformanlil: 9,6

Distribuitor; Atlas Camp. I Tornado Sistems

Telefon: 021·410.29.26/021-205.77.77

Pre]: 100 EURO (fara TVA)

Nota LEVEL: - - - • 6,38

Performan 0: - - - 7,3

Olertant: HP Interactive Center

TelefOn; 021-222.20.72

Pre:!: 75 EURO (fiira TVA)

vy"Ww,leveJ.ro

Canan Bubble .Jet i,455

Ge:este de admlrat la acea5t~ imprimanta este rszolutia de 4800 x 121)0 dpi. La prima vedere, pare a fi (i) hrnprimi-l'l1ta care nu cree_azl probleme, ptababil ,~i din cauza dlrnerrsiunilorsale nu fQarte impuniItO<1[e. Tetul fa tnsao aJut con0ta~ie in mernentul in care se apas-a butonul print. Pur ~i sirnplu, rezultatul te lasa fariLcuvint.e. G'ilitate'a imprjm~lfii~i increderaa pe care ti-o confera stint elernente pe care Ie intfllneam .numsl laimprim.antele, ell sase culori, Din pacale, nu di~pune de un .510t special pentruconectarea directa a une! earnerefete digitale, 1~.';i daaa, tti 0 cameta ee suportii Dir~ktBridgj_;';, poti sa Q cQn~ezidirect la PQrtull)SB.

HP Ceskjet: 3850

o aha ijlleger~ bun§' pentrllQ imprimant~ de !O'3S.\i e~te :;i HP 3650. Spre deosebire cde~celelalte ,,,cdnt:uren~e" I '$6,Sl') dtspune de:, un sis1tem foarte ingenio5 de "impaoHelar~',. Acestlucru se· datoreaza unui sistern prln care toa.te tavifele pentru hartie pot fi pli<l_te:;:i .restr.\inse sub "capota" irppriman'tei. Inaeest fel, spa}iul oeupat de oblcel de 0 imprim;:lnffi. se reduc-e p,racth:; la jumalate. Prin ace_a-st~. metod~J mecamsmele, interne ale imprimantei sunt ta adllpolit impdtrlva pt'a<f!-iJui, dac~' acestsa nu sunt dez:moi1ite:penlru Q pertoada mai lung;;t

Canan Bubble .Jet i35C

i35Q:·ate oimprimanta mica, foolte compacta, cepcatef amplasata;irntr-un spatiu marte restrans .. Acest avanta:j, i'tnbinat eu 0 educatie foarte buna in rnaterie df! catitate; conferll!. imprimantei un statut aparte, de privilegiat'i a-fijlrfliliel. Pef\Uru3 venl in ajutQl'lI1 eelor Care nuau foarte mulr~experienta in Iperul eu impr:iman" tele,i35() este-inSOlita la acilizitionare:si de un bagi1j c'lJCapJicatii pnn intennediul car01f;1l- uti I izatoru I ests-practic tinut de mdnu a si 1::1.1 ajutoru1 direra seper face confi.gJlI~ari ate imprimantel, se pOI prellicra pol>eS3,U c-a~ ne pot lnvafcl' cum slne ll1treJ"inemlmprlmanta lnr;:adrul. LJnQrl~i ,de '_5-~.seouncle.

Nola LEVEL: II • II • 6,08

a~

PerlormiJnta: - _. 6,8

Dislribuiior: Alias Comp, ITornado Slstems

Tsleton: 021-410,:29.26/021·206.77.77

Prel: 62 EURO (fani TVA)- _

NOla LEVEL: - - - - - 4.75

- - -

Pei1ormanta: _ - - •• 5,7

Olerlanl: HP Intera~tive Center

Telefon: 021-222,20.72

Pml: 64 EUFlO (lara TVA)

PerlI;lfman iI: - • " " " " " •• 1.45

Dis! r~bull~~:_~as Camp. I Tornado Sislems

Telefon: 021 ... , 0.29.26 1021-206 n 77

Pret_. 59 EURO (l!ltH TVA}

LEVEll HARDWARe

Lexmark ZB15

Printre cele mai recente,aparitii pe piata se num;!ira ~i aceasta irnprjrnanta Lexmark.1n spiritul tr-adiliei trecute, cand surorile.sale mal bi1Il'~l'1e facesu ravagii di.nd venea verba despre irnprimarl rapide ~l de calltate, siacest model Z815 a. rnostenlr u sueces aceste I(naravuri". fste 0 fire neiertatoare, care nu se da inapo! de la nirnic, iar dnd vine verba despre fotografIi, pur.si slrnplu te las~ cu gura cascata. Nolle descoperl ri in materia de £E!meluri liecijr~ cei de la Lexmark Ie folesesc fac ca hartla s~ prinda via~a, De~i pn')duc~tarii garanteaza razultate incredibile in materle de fotografti prin folosirea cartusulu] fota, rezultatele obtmete.chiar $i Taira acesta suntrle admirat, [lin pacare, cantitarea de hartte ce abia a~teapta sa fie falosita nu poate fi prea mare, deoarece tavita dest1nata stodrii lor nu peate 1l1magazina mai mlJlrt de 100 de ~eii si asta'in cazul in care MniJ nu trece de 75 gl'l1lp.

Nola LEVEL: - - - - • - 3,74 I

Performan!a: - - • • • • '. 2.9

Dlstrlbullor: Ceemark Romania

Telefon: 021-233.00.18

Pre]: 66 EURD (tara TVA)

,-

68. iLJie:2004

WWw.level.ro

•• "'II

NDkia S22D

DatQrit.i ,e(cr:aflU lui saw C(')IOT C\.I rezelutie de 128 x 128 de piKeli, joeurile lncluse: Club Pinball, Dance I:)etight sau Phantom Spider sunt adevarate i nstru mente de "omor~.t" plistiseala. ~i nu nurrrai atat. Acesrgeo de telefon mobil, destinat nob generajil de urilizatort, sara In eviden~a d~torit~ nenumaratelor optillnl prin care telefonul poate f:l per~Qflalizat Tn fel Sf chip, P'el1tru a fi poe gustul a dU mal multi client'!1 Nokia a Imhunat~liI acest telefon cum s-a.priceput mal bine. ill primul rand, a dar 6 no~ de tlnerete designului exterior. Apei, prin f-el defel de-eperafii, a imburia-tatir menlurile, a adaugat nOI aplicatii, a matlt memoria ilgendai de telefon ~i cea pentru

stocarea pozelor, a filmelor ~1 a sunetelor pollfonice. Altfel spus, cu acesrtelefen ti-e mal mare dragul ~Ii'comunici prin SMS-Llri, MMS-uri, e-rnail-urisi, nu fn ultirnul ~and, prin viu grai. Datorita unei tehnologii no;/ odata cu 3220 a fost Ttnbunatatita si calltatea audio, astfsl ca putern sa auzim sau sa. fim au zip muir mal bine.

CARACTERIBTICI:

Dimensil1ne; Greurate:

Display:

Rezolutie Display:

Tip aeurnulator:

Slqnd-by:

Talk time:

105 x 45 x 19 rnrn 86 s TfT - 65000 culorl 128 128 pixel! t.l-lon .750 rnAh pAna la 280 deQre maxim 3 ore

Sarnsung P7SC

Spl:€ deosebire de alte telefoane, Samsung P730 dispune de un modul rotativ extrern de util Ih rnornsntul in care 5€' apeleaza Ia functiile cemerei fotc) digttale lncluse. Pozaleastfel realizate pet ti stocate f,e pe eel 64 de MB de rnernorie interna, fie pe un card MMC ce poatef adsugat prin lnterrnediul unui qIrQ slot indus. Tn'teiefcln. Tot in ceea ee priveste psrtea practica, acest telefon rna; are in· cornponenta ~i un port US B pri r\ care pot fi transfesate respectivele fotografli sa1.J clipuri video din memoria telefonului lntr-un Pc. Tot prtn acest part USB,Samsung P730 poate fil hraniL ell ringtone-urt polifonice, aplicajii lava, logo-uri ~a'U chiar jocuri. Tn mornentele in care nu se folosesc

SislTlens SSS

Pun pariu di foarte multi dintre voi a~i auzit de MPfG4 ~i Ia ce se foloseste. Ei bine, rrlci telefoanele rnobtle nu au pututsdl.pa,de.el. Dotarea standard a acestu] telefon indude 0 camera foto cfigital~ de 1,3 megapixeli, cu.ajutorul careia se pot realiza, in afilra de poze, ~i filrnulete cod ate in format MPEG4. De acesr avanta] S8 bl,Jcuradin plln cel 11 Mf;!: de rnemorle irI[ern~ desrinati stoc'i'i.rll datelor de acest gen. Tn sprijinu] eelor 11 MS, producatorii au indus In rnenlu ~i un card MMC de 32 die MB, care poate.face viata rnultora mult mai u~ar~. Transferul datelor se face prin

Bluetooth sau prin intermediul' unui portinfrarosu. Meniul este foarte bogat, uaF aplicatille in lusesunt extrem de diverslficate,

CARAC,TERISTICI:

Dirnensiune:

Gre\Jtate:

Display:

ReZbhiJ~ie Di'lillay:

Tip acurnu later:

Stand-by:

Talk time:

1 09 x 48 X HI rnm 98B TFT - 6£OQO euler! 132 x 1 76 pixeli l.i-ton 1.50 mAh pflt1a la 250 de ore maxim Sore

• BQgdarlS

elemente de baz,\ale telefonului, Sarnsung pno poate fi folosit eu succes

~i pc post de MP3 player. •

CARACTERlSTIClc

Dirrrensiune: 94 x 45 x 25 mm

G reutate: 1 2::1 g

Drsp·Ia,y1 ; 1rFT - 65000 eulerl

Rezol~tie Displayl : 1 t6 ~ 220 pixeli

Display2: OLED - 256 cul'ori

Tip acurnulator: l.i-lon

Stand-by: NiA

Talktime; fA

iulle 2.004 69

LEVEL LIFESTYLE - OVD

Dra.ul in flacari (Dark Bluel

Eldon Perry (Kurt Russell) este un polltist veteran al Departamemului de. AflGt1ete Speciale al poliliei din 'los"Angeles. Ell nu se dia Jnapoi de 1<1 a indlrz.'l. legea/ pentm a-I pune dUflla gratii pe eei care o me:rit.l fnsa anmd dlild par:lHnerul s~u, l10bby Ke(lllg~ (Scott S~man), we uels, Eldon scoate la iveal~ toate Jaradelegi Ie superierilor sai, ajl"ltandlJ-1 pe vlitorul sef al politiei, Arthur Holland Mog Rhames), si'i-~i duc5 anc!leta 1<1 capat.

F'Hmul are ea fundal \1iolentele care au cuprins orasul los Angeles in urrna,achitarii

celor patru pDli~i$ti acuzati ae 'a-l f ucls In bataie pe Rod'ney King, membru at omullitatii de culoare,

Ceo:

Dislribufie~ Regie:

Compania:

Action I Thriller I Drama

Kurt Russell, Scott' Speedman, \ling Rhames, Ron SheltGn

NEW FILMS INTERNATIONAL

Vanilla Sky: Deschide achii [Vanilla Sky)

Dayid Aarnes [rani Cruis€), un reputar jumaiistJdin New York, are tot ce-si poate dod: bani, 0 afacere de succes ~i dragoste. in saprnm~11a Tn care7rnplil1e$!e 33 de aai, David .!'Ire ~al't~-de 0 experie.n!'5 inedi~ $1 fnfricd~tOare. Chlnuit de visurl'ciudate, prizonier at unel lurni lalirr1itele realiUitir, David se trezf:$te intt-o cautare acel'ba a propriulu' sufJet, esciland irttre doua tum; paralele ~i Intr8 dl'£lgo~tea a doua fernel frurnease: rnaniae,:;a JuBe (Cameron Diaz}~sj ingenua Sofia, (Penelope 'Cruz). Mister, aqiun!'!; 0 atmoSfera suprarealista care ne arnir1t~te de

pr«Juctilletui Lynch, acddente bizare ~i intampl.'!iri a direr cheie 0 veti afl;! de-abia 10'1 sfarsitul fllmului,

Drama I Romance I Sci-Fi I Thriller I Mystery T-om Cruise, Pel1lelope Cruz, Cameron Diaz,

Cen:

Distributie:

Kurt Russell Regie:

Cornpania:

Gameron Crowe

PARAMOUNT HOME IENTIERTAINMENT

Misiune imposibila-2 [Mission: lr:npossible-2)

EUlm poti impiooiCi'aterori~i sadisttug~ l'nlreaga lume? Nu Roli ute Ii) misiune speciaJ~ f"€I1tru -agentu I EthaFl Hunt. Celebrul spion revin In fjlmul ~~himental dnlUJul2003, Mission: ImpoS5lble-2. R:egizQru] de A lrne de actiune, John Woo, 1:1i aduce contributia personalala ace,,5fcl. misiune specii:1l~ In care Ethan Hunt este pal1.enerul frumoasei Myah Hall (Thilhdie Newton),

. ;:il~tu ri de cafe va im:ercas~-I opreasdl pe renegatuJ agent Sean Arnbrow (Dollgr.W S.C0lt) .s,a de.z:l'al1ttJ ie (lIlOU~ tetOi'lrl= asupra lumii. Dar inalnte ca misiunea S! ajunga la sfa~it,

parteneri vor strabale intrea!W lume ~i vor Pi nevoi~ s.i alea!¥! 'iFllTe. ceea celubesc si ceea c:e cretl.

Cen: Action I Thriller

Distributie: TOm Cruise, Sir Anthony Hopkins, Thandie Newton, Dougray Scott

Regie: John Woo

Compenia, PAMMOUNT HOME ENTERTAINMENT

VirtulDzitate [VirtuDsity]

Centn,~ I de $ti inta ~i tehnologie avans~td LETAC a inveotatStD 6,7 (Russet:! Crowe): p'entitate virtui.lt~ sadici1"int~ ligenta.~i peric.uloasa, <:1 dlrei personalitate-este sintetizafa, genet.ic din peste 150 de- crimina.! i 1n serie. LET AC umm~te sa-$i antrenezs c;)1i~@rii de politie lrimifandl)-i in reatftglea Virluata a lui S.ID.. Mai ir;atai vor face rnsa un experimeni J)le cativa prizonieri. Unul dirnre ace~tia este fosttll pol ipsr Parker Bernes (Denzel Washington);

Cu ajlitDrut crealorului sau, un om de ~jinta nebun, SID tJransce('lderealitalea virtuah3 si comltte crim~ dupa erieriTa. Va rl'!u$i oare Barnes sa-I

0preasrn? Atlafi vizloll~nd acestthriller ruturist, care va ~ine Ttl suspans pan~ la final

Ceo: Action / Sci-Fi / Thriller

Distribufie: Denzel Washington, Kelly Lynch, R.ussell

Crowe, W1lIiam f"orsyfhe

Regie: Brett Leonard

Comparua: PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT

DVO-urile sunt o-ferite de clfre EURQ ENTERTAINMENT ENTERPRISES.

Telefon: 021-201.96.69

ww:vv.levsf.ro

CONCURBURI

s

lJacta vreunul dintre "0i au <I <Iuzit de S~ider-Mal~ Jiana 'fcUFfT,.i1nseaml'la di or! a !r~It ih pe~eta, €Ir! a sui'srl! e brus~ l'Ji'ercte~e a memorlsi. Nt!l, se,pGate s.!i .'"'U~! cune llitt!ti peJoto8rafui (;.):1'1'1 paliTJP~I;"1u pe ca re-I iTtu$f:a u ... cpa la nlen: 11'1 rnomentul ih tilre~i exerdfa. indatbr.irile ~j ca:re.fjrintr-o diud'ala "meillrn®rfmmi, cap-at~ nj'~te ptileri care'nu mi-'clt displcsQea nid mte. Ei biru;!r~eter P,i;1fke);, lnrefpretat de l(;jbey Ma.guiJ'e, (evine'in S:pider-M'lfln 2. l3le data ace<l~ta,~bb:iatw.1 s.,eafllNIil1ir-p ·situ.a~f,e ii n'l>ji qll11P'.Ii~a.tli:. &I!lpt Inlfe cele.dmj'J'i ,~erstllr\alil~ti ale sale; cea 3'l!Jnt,ii sirnpllJ ~tCldent elf b~t&.!' Cle taJIl din partea f.eme:rii'Jr ,icean

Era

Guinerm@ clel TorS, pefcare a rea~izat Bladle,I'1 si The I)esril's

ea.(lk~one, reglz:eiJia '!;iil-fellbG,Y:, lIn)l.T-1:I11 film de <tqttUile'(U]lpl1tcSohate supranatusals, tnspir:ai !l:lin sana ~e ben;d lilesenatE! GICI aGel~i rnunne. 1:11 ul.til1ilele.zUe ale ('l(2lt:lide,/li1 DC)i lea R'i:i2ib('l_i Mb.lTldial, .FI'i!l'i§tti Irn:_earca sa folo!!e_aSI;:-a B'lligia f1eagra l'lef'lt:~1;1 salvI'! ,ce mai pet dlnl;lltta:Ha fie ~iI.'~ 0 PQarta.1n

-de

lupfi'ilnmJllIi Irnp'ot~ivil qrimE!la~.de pe fata P~l'T'lal1itl:J'll:Jit '~lDider-l\il;an valrebui sa fa<f~ "fat:a-urt'ei 'J'loi amenintji:nj, Elite. Ji~rb:a Td'espre't(l):ftoG<it-ay iW:II(Alfreo MOl i n-1t),ce:1 retnr.rarnat in fnaJeff(\ld $1 ii!emiact.!Iosl'll" 00Ce>Ck. CiJIl'lVi!l relil\>i Peter P'arker.sa fad! fali,\. I1cHiorpr!QV0Cari, veti putea urmiiri in dneliJ1a.tsgtafe,

Dtrt:a.~'9iuh2D£l4 '~deI~~

urrrra l'.Illui ritual p,agan, 'a(lt!~tia 111 aduc 111'1 Jlumea M(!j~\'lifa pe tiallb;tt,y ~redl1llaFi)~ ~!ar filbl ltei!l~i,3$:c-l'!1i cl1;lcii ta 'bun stililjit, rilU<lIlwl dElaa~eGB Alta:~li cucer~.sCZ!ilna fl'!Sp e:cli'.1a. Eir.<')ul 'ElS te sal'IMt de c.l:ltte [i)r. IBro0ffill~Hutt)r Gl,e"~ creste In

l>aboratmul ~rru de cercetlari Ra:IBIil!il~Iill?le. 1I1<1pFe~lrti:i (l1!J .G.et~:t;;J.ll'e ~r~Hta~i dlin tti!ie,a,91i1 ili'l;fiHtl!ltiel C<1fe'mal de Cil1e m~i ciudate, Hellb'oy va tre}!ll!J'i s.il rhvele s:i'Ltriliasdi QLI~utetiJe pa~anllltmHle,de,. care disp.l!Il[le $1 -s~ dedTdi:!. ~el par'll 1 sea"\aMi1: Birrelul

sau Rliului. ~n oole dil'l I:irmal acesta va dlescepe~i l; puterHe de esre displlIne il V(;ir ajuta 5a sa'lvoo,e amen irei'l, Tosti; in aQela$iltilil1p'I.~1 \lor 'iezola de aeeasta, M<'Ii mu1te; 1Meinemat"lgrafe.

o"~~:!~i31l1ulie;~£:J04 ~CleiI'r.¢e~J:=ilrri~

WfEBT"¥LE - FlLrviE I l!EVEL

2

iu1te';aOO4 '1'3

,People Falling Over www.peopleiallingovec.com

www.jmpIQsioJU~Mld.com

Unii oameni cad, sar altii se uita ca prestii la el, Unii cad dB lUIS de tot, altii cad urat, unii cad in sondaje, iar al~ij cad in grup. Hales, rnorbld, interesant.? lnv-oillme plina de Jac;ka$s&cQ, nirnic nu l11a rnai uirneste, Cu atat mal putin site-ul de fatL.

l.urnea a fost dill totdeauna pasitmata de distrugere' Chit dI e tn vlata reala sau se 1ntampla pe eeran, atat tlrnp die are exploziii cat mai marl, va atra.ge tot tirnpul a1len~ia. Unli au fikut a rneserie din asta, lar altii Ie urmaresc "evolutiile" pe site-ul de faJ~'i. R~comandatt pel1~1lJ cei care au vlsat maqIf 0 datA eu ochiide5chi~i sa vada cum Ie pil;:a dltarnal blocul in fat:!.

Chel ia i~i face probleme? S-a lnventat lama de ras, ai tncercat-o? Cum, ai capul in col~uri? Te folosesc amiCii pe postde cheie de zgariat rnasinile v!!c;lnilm? Atund nu am cum s.\'l te ajut, [Jacll dai $i tu CU capul de perete de diteva ori ~qi-I rotunje~li a$a frumcs, am pentru tineun Head Blade, Dai un ban, da-ti face capul LuNA.!

www.beadblade.com

1IIilIIi'liiillliilll

.,_~~

Happy Pill .ebaull15wocld.mm.fbamPi/Lh!mi

E$tf pe prafuri, rnosu'! Daca nu, ar trebul, ... *1$i' freaca cu placere nasul" Auzi, da' 0. pa$ti~ Idal ~i tu? Hai tataie, ca ti-am vazut rezerva de vlagre ~i algocalmine din dulap. Da-mi $i mie mikar una, c~ nu mat pot; '"dipe$te frenetic din ochi" Hal c,a de doua zile iau pastile numai online's! deja am lnceput sa.v:!.d chestii, Sunttari, fir-ar ele sli fie!

~

~---l74 r.y~goo4

1NWW.level.ro

In 4 mm veJiga,si:

.130.000 de semne

• peste '100imagini

• drive teste .,superear .mollldocar .evenimente .avam,prem~eri .tuning

• covell' story .liItilitare

.retro mobil .autospionaj .high tech

.m.ota

.interviulI'i .s,poM:u,ricu motor

• plata auto

.84 de·. ,pagini cu numai35,.OOO lei

roate intr-un singur nume~~

LEVEL TALOANE

__j ijQG.sse lei

CHI

ci I ux 1

.0

n r

k I-

usor de instalat

utilitare pentru 0 cenflqurare factla solutil Office gratuit.e: KOffice 1.3 §i OpenOffice.org 1.1

3 CD-uri incluse!

Pe co-on

Mandrakelinux 10.0 cu urmatoarele facilitatl:Q Kernel 2.6.3, Samba 3.02, KDE 3.2, GNOME 2.4.2,

Mf"l7ina 1_6

talan de comands

Decupati talcnul din revista, eompletati-l ~i expediati-l i01preuna eu dovada pliitii pe adresa

loana Blidesc'u, OIJ 2 CP 4, 50U530 Brasov

Plaia 51' poate efectua pr'in mandat postal Ill' adresa toana Biidescu. 01' J. 0' 4, .5005JO Brasuv

sau prj., ordin de plata in contul

\'o~1'1 Burda Communications nr. If,·H 0006f}476 deschis Iii 1\6N AMRO Ban~ Brasuv.

Taloanele care nu sun! lnsojite de dovad<l plalii NU VOR fl LUATE iN CO SIDERAR.E!

talan de abanamant Decupa~1 talonul din revi5iI.'i, eompletati-l ~i expediati-l Impreuna cu dovada pl:ltii PI' adresa

lcana 8l\de5 u, 01' 2 CP 4, .5UU530 Brasov

p.lata se poate efectua prjn mandat postal pe adresa leana B3descu, OP 2 CP 4, '>0053(1 Rrao;ov

san prin ordin de pJat1i in contul

Vogel Burda Communlrutions nr. 1b410UObU471> deschis I" ABN !\MRO R,lI1k Brasov,

Pen'ru bugetarl, plata Sf face in motul nr. !iQ(,(}1 09Y507 deschis la Trezoreria Brasov.

Taloanele care nu sunt tnsotite de dovada plalii NU VOR FI LUATE fN CONSIDERARE!

- --

Cautii revista in chlcscurt

.., .. .

eel mal bun produs de e,.;;port. 5e pare cal-am cucerlt f~lra mari batall de diP! trnagirre primitii de Ill. K-RAD.

Un exernplu pentru noi toti, A:t spune eli'lnGA mal peats de. foarte mult rotbalulU'i! Imagine primita de lea Lel.(1.

StalPane, v-ern spus sa nu ma1 ben heliu la micul dejunllmagin:e trimisa €Ie Atanasiu Mireea,

LIFESTYLE - PAToH LEVEL

Ma, 11 facern cu siguran~:i! lrnagine primHi1 de la Scnlc,

---- -

UNABLE Te ENTER GAmE. BAD DEAD BeDIE~

PrOO:'ibil ca rnlrosul esta Ingr-ozitor! Imagine primlta de la D-rno/<,

Tents sincren - noua disciplina de la Olimpiada din Alena! Imagine de la Dalan Andrei.

Intoarcerea lui Maisel ,Imagine prrmit~

de 1<1 Wolfy,JXXXl.. .

Ca?tigatorul din aces. numar este Sonic.

Trirnueti imagini pentru patch 1" .lulresa seb.:J.h@ievel.ro.

LEVEL 1 CI-iATAcmM

~~-

de redactor sa,u sBufara?JI

Sonya SpeedMsn

"Sa fii reOilcmr Iii LEVEL ar inr>i?mna doarditeva euvinte: jocurl noi, ctfre nedorrnlte in fata calnulatorulul, 0 groaz~ de chin in a redacts artleolul (eel putin pentru miner ~i multe zile In c:ompania unui slngur cbiect... calculatorul,

Este o mundi grea? Este 0 munca u$.oara? Multi zic (:,Lnu

~---! 78 \, Ue20D4

are rest, este 0 pierder@ d_e tirnp ~i nu qjut~ la nimic. Este? Pentru a fi redactor elf! je.cud pEl calculator rrebuie sa ai mult mal mult~:dedit orice ait redactor.In principal, microbul si plac:erea.

Acest virLI!! al j(U;uriiol'"oare a invatliU lurnea ,I are maioridne,dar nurnal c~t]va ajun,gsa f\idi si pasiune din asta .. Sa le-'indra:ge$ti;:s~ tejoci pana nu mai pop, s~ re rogi sa dea Oomnul un Half-Life, un StarCraft sau un Diablo, sa po _i avea satisfac$ii cr.§t mai mario tar cand ajungi sa povestestl ~i altora aceste rnomente, nu mal sti cu ce s~ tncept. Ca ~i fiecare om, are9i 'el viarl1 sl epre~te' calcu lataru I din cand Tn dind, rnai !~Se Ia 0

oj.strl) cti eel! prletlZ nil sa u prwetenele. 5i poate nu are vile, BNlW-uri sau Ferrari-urf, dar cu siguranta are 0 placeFe pe care nimeni nu e PQate masllra.

Dupa parerea mea, redactor 1<1 LEVEL inseamnaa ti in prirnul titntJ un gamer diruia ii place s~ poVesteaKa. "

/I Pentru tema de ace85m 1I.lna o ~ iau un redactor oarecare; pe nomete sau de' !l!'m,eric X, .~i 0 sa-I tr~c prlntr-o poveste-, PQveste care reprezint~ perspectiva mea asupra lucrurilor:

"Ceasui suna enervanr, X se tntoarce pe parte-a cealaltA~i v~rli_ capul sub perna, Ceasul tsi contir.tua bailJtitul stresarn; X j~i vara capul :>1 m<;li adanc sub perna, insa ceasul nu mal canteneste din ~tpat $ii, iritr-un finall X se:riiltkil in ph::ioare. eu somnul gnimada pe el. r~i arunca.cu niste apa pe fCli~Totul in jurul lui lncepe acum sa cilJpete formal:!inB definite. Dup~

www.level.r-o

un rnlc-dejun frugal, ia m~ina persona'£Vaulobuzul/trotineta # se-ndreapta catre "sediul central", Acolo, ila?teapra cclegf ce care a impai1it de-a lungul timpului~i bucuriila, si \ikliferin.te1e.

Dupa reTnGarca:rea de fO!l'i'! cU.iljutorul unei cafele sau urun Re€iBull, esre tirnpul sa tread la"a~iune. Prin apasarea unui bnten (~i '" catorva taste), este purtat or; Tntr-Ill lurne'fasclnanta, rnirifidi, orr Bnfr'-Un razboi crunt, ori 1'n mijlocul unei partlde de -clnsert favorit sport here>. Depinzari!d qe mai,estt'i<l vajniciijQ"r produGatori de [ecurt, peste urma 0 zi plina de ferlcire ~i implinjri,

ori una Tn care frsstrarea, stresulsi invocarea lui Aghiuta sunt la ordinea zileL Dar trebuls s-:l stran!f.i din ('Hn~i ~i sa continue, deoarece ~i"a asurnar 0 responsabi lttate, $1 anurne aceea de a Informa 0 intreaga natie despre mirobola,nta lume a jocurilor.

La 5far~ilul zilel, urmeaza urilrile-ae r~mas bun -si, 1n caz dl zluaa decurs blne, convingersa ca mJJne Ilia fr :;i rnai bine, iar in caz di.J fest 0 zi posomor~ita,sper'i!nii} di tucrurlle se vor l'hd rep~a. Nu oonteaz:3 ear odata aj urrs acasa, i~i terorlzeazs mamwprieten~ potaia CI:I cechestie mi~:to, au ba:g'a.t ai!! in jocul cutare; sau ce penibll le-a i€$-it faza alma in cootiriuarea jeculul nu~iu"CiJre, {iliadell!. un cald sentiment de satisfactie i se-nfirifDiiI in adancul sufleurluf Sentiment ce-sl are iun,damenrul tn faptul d p'lirerile sale inf1uenleazadec;JZ:iile a mii de gamed, gameri care-l prlvesc cu un anume respect"

101 final. 1mi placestilol lor de a scrie, tmi place ca-~i fa{: tfi'!.aba ell pasiune :;i la rnodul superlativ $i, cu tome ca mi-ar placea sa scriu articole pentru rev~sta, nu <l$ vrea s~ fiu in locul' lor. Prea multa batalede cap cu jeeurile

GHAT'ROoM I LEVEL

din zluade azi., Prefer s~ jo ceea ce-rnl place, '~i,J;in,er, nicl salarivl nu cred c.li este ie~it din comun. Nu zie t! nu-l bun, ins~ slujoaasta de redactor LE,vEL este ceva care sa faea. tn timpul faculf{llii, candsunt tineri, sl I1U 0 .slujb~ ps care sa 0 fqdllavarsta. de,SO dea.ni. De aceea pleadl redactorii unul ,dupa altul.,"

Saufitzu Roshu

liEu rni-as imaglna viasa unui produdtor LEVEL prin lnterrnediul meu. Ded, m~ scot la ora 8:010 ditnineaj<l, rmi beau c.afeau<I, jQc un Counter Strike au rii~e bori p:ro~tj ~i ml:i. imorac. CGbor sdirfle, 0 intalnesc pe tanti Maria, care imi d~ 0 prajit\,lric;;a ?i irtti ureaza 0 zi buna; apol pornesc rnasina !dupa cum ati spus $i voi di nu este .un Porsche sau nu ~tiu ce lLamborghinil ~i in drurn-spre servlciu .rna rna! gande1iE: Gum sa tree nivslu I fa G_othic 2 sau la Knights of the OIQ RepubJlc. Ajung liT serviciu, salutloata ga~ca: Mike, Mitza, Koniec, Sebah, doLAN, BogdanS, Marius Chinea (va .$3IuI111). Incepe 3IJoi d istraGti-a! II Desdl'idi PC-Ull ~i terrnin nivelul la jecul de aseara (era prea tarzilll ~i Imi era

Adeviirata fata a mi'steriosulul cioLAN

ClJrgili banillli sA dansez;e fstele! Hal, c~ pUillm in Ferrari-uri ~i GeForce-urll

sornn), dar nu tnalnte de a mai testa un Thrustmas.te.r Atterburner sau lin SjdeWinder pentru Uri Lock Df1:

Modern ,Air Combat sau 1I~2:.Si a~a tr~C" vreo I') ore p3n'a cfu1.d imi dau searna ca am nevoie de .,,{ood", dupa care reiau lucrarile la revista (dad! am de r.\icut asa ceva), ~i ulte dl s-a terminat ziua ~i trebute sa plee <lcasa $.i pt AU am a~cat.sa c~~tig Champions, League cu M!inchester United la Total Club Manager: .. AjUngafld acasa de-abta urcsnd scarile, aceeasl tantl Maria m~ maga sa 'Ii repar P-entlum-ul ~(Ba) di: de de~teapta ee e si-a sters Program Files

ca nu ii rncapea un jli)c (recVnOsl<;,am t~cut si eu asta)i::;1 terrnlnat m&-ohoseali:i tebucuri eta intn In casa pe la 2.3:30, Illa, cag in pat ~i visez la SECRET'ELE LAUREl."

Marcu Daniel.-Casrnin

"v'iaf<! de redactor LEVEL._ E.u, SShad0w, un newbie de 2 :ani i'n lumea LEVEL, ered ~ nu e'3.~a i?pee:iala.

.Slncer, cred Gaare §i parti lJul1e ~i pMi r~le. Da.tejocl ccrsa trai~, dar nu mal simti acea bucurie a1undtand tErmihi un joe. be ce? Pentru ca !il:;ti pliitit ca sa o fuci. Nu mal termini jocul dear pentru citi asta ii~ai propos, pentru ca te.,a .capfival aratde multrndl! vrel sa vezi cum se va terrmna, ctne va murl sau alte chestii, €I pentru ca cineva iti spune sa e 'faci,pentru a-f ca~ig_a €:xil>tenta. TC1tu~L acest Iucru este 1>ompensat de 1'aptul ca funi fericiti ni~te oameni, niste gameri care vor sa vad~ ce cred

si, pentru di a lnteles ell extsta Si un mod contra juu:xltorilor umani, <l inti ns un cablu aproape de nivelul sorului, de Ia un perere la altul. b'leaga de pmprietera impiedlcandu-58 de el ~i ranindu-se grav. Nu pilteas:a,.,[ m:::Qleascal calscruei el intra intr-o lurne numal a lui, la care numai e] are -acC~?ii pe care nu rna i ell) intelege, in fiecareluna lanseaza cate un roman. Taximetristul care obisnuleste sa opreasca !Ia coltul strazli pe care sta LEVEL II eunoaste foarte bine pe acesta, Tot rimpul ap.f!leaza ill! servidile taxiului, chiar dad reslI"ec:tivul, este foarte mo1ilest, , dar ieftin.

Lui LEVEL li place ce face.$i sste hotaratsa~lii, continue s,lujba parm va pleca in ltal ia. De ce? Ca -sa-~i facl serial ,dupa cartile sale."

"Via~a voastr;a in ldeea noastra. Nu cred di avetJ bani de.aruncat, nu cred di aveti P&ntiw'T) 4cI.l GeForc FX5Q50 ULTRA, caven~i cu MertzanLllla 'servidu. Ce cred 81J dsspre viara voastra? Cred dl e una normal~; va mal ,ofti~ali dl ave i un Gef-orce 2 (se ~e el d ne' @), cil pJobabll'aveli salanul rnediocru, ea va mai enervati la un joe.,. Dar1btl,l$i cred ea vat ptilee ceea c;efaceli,"5~ jllcati zi dezi joace nt1ii, sa rnai faeeti un multi player intimpulliPer.

sa rnai pl:ecaf11a 0 here dup~ [!lr0grarn. Deh ... chestii !inere~tL Banuiesc lOa

dimineaj'3 \t.>,i

redactoril LEVEL despre un joe. Eo onoars s:-~ stil di p"arerea ta va f luata in conslderare de 0 groaz~ de gameri, sau Gfed c~ asa esta pentru vel, la cumlPararea~flLii jf'lG S'.lU a oridiruj lucru prezentat In re\lj:sta. Dadi nu va uit~j origlnile de sirnpli gamer; ~i lucratl in <'ontinuare dill pasi une, cum -ap lucrar deseor] pana acurn. avejio viata specials, pentm d! vII iubirfi $i aVe~i oeazia de a vedea tot ce e-nou in rnateria de soft $1 hardl. [laca lucrati doar pentru bani, atunci vlsta voastra nue"dedt() mare rnonotonte."

Ciasm Mihal &kd1~ Mr.Guacker

)n LIrm~toa:tele randuri '<tom vorb; despre vlaja lui lEVEl. LEVEL este Uf1 blHat modest, priceput scriitor Iii un gam~r inr~it.

Cuneseutul rornanci~f !raieSle intr-wn apartament inehiriat la p rlferla Bia~ovului. P[Qpri~tara apartarnentului are,57 de ani $i esre 0 adevarata pacoste. LEVEL nu 0 ~uP9tta. adll~;)'; LEVEL a ajutat-o 5,1\ ajunga la spital, tar aeeasta s-a suparat fbarte r@u pe [EVIL Saracutul jucase prea mult Splinter Cell

Ce ps(ere bunll au unll despre not,., (desen de Cristian Hurmuzl)

.si:::u laci Q orice Om normal. Bltnuie£c ca Va beti cafe:aua ca arire om normal. Bi'inuiesc ca ajllng~ri la ~@rvldu COli oric:e om rmrrnal. Desigur cc:;l mai GanuiesCGa_ vii faceti slujba ca. Un

om normal. Dar de ~e muita lurne crede ell aveti fran; sau dl sunteti super rnulturnlf de viata yoastra? Deoarece tn artlcolele voastre-aveti ace a buna stare, aeea stare-de spirit care ne face sa credern ca rotul e "oki doky". par aveti ~i vol prohl1emele veastre; Mal un joe enervant, ba un vsein rnanelisr ©, ba v-at! pierctut cheHf! sau pur slslrnplu v-at! sculat ell fata [a cearceaf. Nu crad ell cirrevs cane nu v.!i cunoaste s-ar putea pune in locul vostru, sa fadi tot ce fa eti voi zi de zi, Pentru multi af f

un paradts, dar ~tilil ca nimrc nu e a~a perfect,"

Daarn .... arnrner

liMa rag, initial nu prea am jn~eles scopul feme! (nu vl1z:usem anuntul din revista), dar ileum poate tri dai ~r tu seam a ce 0 f in capul unul cititer care crede c!'i in LEVEL umbra caini cu covr\gi in coada (hal, hai, }tiu c;'tR$<1 e ©:),

Cand-am luat prima Qara revista asta ( iafliUarie lO(1), tr~burjle merg:eilu desful de p,To!lt irni imaginez.¢ape anrnci voitoti locula1i in nisre medii luaubre, abla avecqi lOani sa va luatl 0 paine la4 zile, redaCfia era of6sta

spa la,torie Intr-o S€<IrR de bloc ~i aveati un slngur ~c functional.

De€'iind cu jocul full insoi ..• iote ca ap3ru ~i banu ... maL .. Asa c:l: las ca ~tiu eu, toti a\fet! dUe 0 vila, veniti la redactie (case $i-a' mutat ~iul in prlmarie) la volanul urtui Aston Martin, avefi niste. rachete de calculatoare tee n-a vazat Bill Gates ~i su nteti eroii tuturor dQmni;;oareib.r de pe planeta (ai naibi i. .. ce ,;;mecnerl sunteti).

Acurn la modul eel rnaiserios, intrebpn:a asta nu preaavea sens. E I", rnintea coeosului di sunteti rtisre oamen, norma Ii, care all 0 viaIa normala $-1 un serviciu cat s-e poate de normal. Adiea ... ar fi putut s:a He'altfel?"

Ne-au mai S€ris: AleXia, Af'ldra~i yasmine ($f.iu di necitesc Si fetele, altfel !leU ne-a.,m rnai ff ,apucat de meseria a5t1l: ® ... ~i nu-mispul'leri dl sUl1tetl suroril), Toma ~tefanr Vasiliu NicQlqe~ liberiu, Tudor Constantin, Maftei CI:auaiu, marius"Geophillyx aka The Dark ~eaver" LE\galas, cosmin_16, Liviu Duta, Vlad Pershinariu, Princy-bbyaka krazysteve" spidey, Kryoban, CdstiaFl HUffllu..:i, Razvan, Griffo.

\(J~d t~urrl,l Communi!.dl ioll'; SRl

S1I'. ".D. (o'-'~" Nr. U ~[)O() I (j Hrasov r c-I: 112 (,lli41 :> I,}!l, OiLI-, 7(l~ 1 I 0:-44-7 ,)-I-')lB , lax: OlflfJ/411Ji';W [-Illdjl: It'vel@lev(·I.ru

ISSN: 1';1-I2·1·]t)8

General Manager:

IJ an G;·1fI~ .. c 1I

'd.lIl h,."k-,f u@; •. :o!i,:lllLlrrl.l.roi

Rl)da(io.r ?l" f :

,\-1ihai ~Irijall Il\1ilzal

1 mit7 .,@t"Ii~·I. mJ R:~da(l()r $ei adiunct:

Mil1". C)Hn I,Kf)ni<_·n Iknnrr.,,@k·vel.m.l R edaclmi:

<;<-I-J",li,,'l CJ{ hi! '<;d),llil 1~I'i}ilh@k~l.'d.roJ ilogd"," /\lni!('l(!ir"w l!logrldnS)

,I '''~~, I." ,~@Il:VI·i, 1'0)

'.'IJdimil Ciofilli I( ioL,\N) Iciol"n@I(·\il'I.l"u) :>'\Jriu<o Chilll'il Igilill{:d@II,ip.m)

Grafid ~i DTP: i\dridl1 :\nn,hciu

(,ld! i.in ,,[111',1,(,' lu@lc\l('Lrlll

Secretor de redilclie

U .. UM /\'11111 1,[Mlld .llJlu@-_,oK,,.jbuHla.f',1

M""kcting:

l.r-r uuc- 'V\,lrgln~dn

I kon!e .IThlrf,:ill<'·dl1@vogrolhl1i',I",rvl i\nd·,rv\ari"l 51 ri j,m

,;",,,, __ ,1,, i;,n@\ ogei],ui'd". roJ

Puhlicitate: holt godui;1

1/,(111 IJ-OII(II,'@"llf.wll ~Llrdd.rrll

Lri"li,;11 1'01' '[risli.111 j!CJjJ@vlIg{,lburdd.",1

ON-LINE:

Mill,i~ 11 ,"lIit'SCl I (mill;]i b,l(II~'(,LI@('hip.IOI C),m.l '),)1I1~,'" II 10.111,1 '''LiI,''[ u(iiJ< 1 "1,.1',,1

CUIl)3hilitiltC: /vldl'i,1 I'M).;t·

l Vd 'i/.''o.lb I\d".1I" t_)"",;ln,

I( IJllidl,ilil"j('@VI'J-;<.'IIHII"[,l.I'OI

Distrlburie: 1"'111,1 II;" I,'" 1.1

Ii ,,,111 ••. 1)d(I<':~('U@v()g(-·lbuidd.rnf lo,lI1 r.l.unliu SOilJ

li,1I1[ U -;oiu@vog(·II)lif(I,uol Aln j)1,,~:hirii

1.11!',\. dl..lgllini@vogdb',I',b.rI>l

Adres" pl.'l1~,ru cor{'~pundenla:

UJ'. 1. c.P. 4, ')1)1)5 HI Brao;ov i'el1tru distnluu if' < uIU.wi." i ·nt' 1.1 I~I: IILf>H··ll :; lSI)

'L ["X: rJ2HI-4 1117111

Monlaj ~i tiiP.:lr:

Rl·V.l; NY<>ll,d,l. BII(,1.11"·q,,. UngM'd.

l',ll' memhru fuml.1lm "I l3irnului 1~"I11.l!l dl" "lId;1 .,11 Iu.ijelor IBI~,\ll.

Sony

F,anatic Gamer Deck Computers Best Distribution K Tech Electronics Auroahow

Flamingo Computers

7 9 13

15,55,71: 63 75 C4

82' l>1ie20D4

-eI

Un acijprr Q./ Ii) rOiicatal Pardi adi pe gustul meul

WNW.le\tsl.ro

(J riA .)" _ ~ An..~ .

--------1 Camera video TRV 265 Saxe GH lOBO

r>;

________ 1 OVD ,player Ivory ProieetOr Relisys RLP1000

~---