Sunteți pe pagina 1din 10

Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 14 mai 2016

OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCŢIE PENTRU REDUCEREA


PIERDERILOR

Nicusor TARĂU

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Cristina MOHORA

Rezumat: Obiectivul principal al conceptului “Lean” in fluxul de fabricatie este de a sprijini


companiile care au dorinţa de a-si îmbunătăţi procesele, încât să devină mai competitive prin punerea în
aplicare a diferitelor instrumente şi tehnici de imbunatatire continua.
Prin punerea in aplicare a conceptului (Lean Management) pot fi realizate produse care sa satisfaca
asteptarile clientilor, la costuri foarte reduse si un nivel crescut de calitate.

CUVINTE CHEIE: productie, diminuarea stocurilor, reducerea costurilor, flexibilitate.

1 INTRODUCERE
În urma succesului rapid al procesului de
Obiectivul principal al conceptului “Lean” in fabricaţie înregistrat în Japonia, alte companii şi
fluxul de fabricatie este de a sprijini companiile industrii, în special în Statele Unite, au preluat
care au dorinţa de a-si îmbunătăţi procesele, încât acest sistem remarcabil. Termenul "lean" definit
să devină mai competitive prin punerea în aplicare de Womack şi Jones (1994) este un sistem care
a diferitelor instrumente şi tehnici de imbunatatire utilizează mai puţin, în ceea ce priveşte toate
continua. Prin punerea in aplicare a conceptului intrările, pentru a crea aceleaşi ieşiri precum cele
(Lean Management) pot fi realizate produse care asigurate de un sistem tradiţional de producţie în
sa satisfaca asteptarile clientilor, la costuri foarte masă, contribuind în acelaşi timp şi la creşterea
reduse si un nivel crescut de calitate. varietăţii pentru clientul final.
Aceste obiective sunt realizate daca sunt Fabricarea produselor se face într-un mod care
indeplinite urmatoarele aspect: minimizează timpul necesar pentru a livra produse
finite, volumul de muncă necesar, şi spaţiul
- Eliminarea tuturor pierderilor pe toata necesar depozitării, dar totul făcut la cea mai
lungimea lantului logistic si în toate înaltă calitate, şi de obicei, cu cel mai mic cost
procesele din întreprindere. Altfel spus, prin eliminarea celor şapte pierderi (MUDA):
„sa fii econom în întreprindere, si nu în - Supraproducţia: se continuă executarea
ceea ce priveste clientii”. unor produse, chiar şi fără existenţa unor
- Amplasarea resurselor umane în centrul comenzi;
dispozitivului de exploatare a tuturor - Aşteptări: lucrătorii petrec o parte
capacitatilor intelectuale, în întreaga importantă din timpul de lucru în
structura a întreprinderii si la toate aşteptarea terminării ciclului de fabricaţie
esaloanele acesteia. la maşini;
- Deplasări inutile: de exemplu atunci când
Fabricaţia Lean Management este astăzi una a fost executată supraproducţia, a trebuit
dintre cele mai de succes strategii de producţie să se preia dintr-un surplus de stoc, de
pentru îmbunătăţirea competitivităţii. Lean se unde vor rezulta două deplasări fără aport
bazează pe filosofia, conceptele şi instrumentele de valoare adăugată;
Sistemului de Producţie Toyota (TPS).
Obiectivul principal al lean este de a sprijini - Operaţiuni inutile: tendinţa tuturor
producătorii care au dorinţa de a îmbunătăţi lucrătorilor este să aştepte nivelul
procesele companiei lor, încât să devină mai specificaţiilor de calitate de la clienţi.
competitive prin punerea în aplicare a diferitelor Aceasta creşte timpul de producţie,
instrumente şi tehnicide lean manufacturing. rebuturile şi deci costurile.
1
Specializarea Conception Intégrée de Systèmes - Stocuri excesive; produse în exces care nu
Technologique, Facultatea IMST; pot fi consumate imediat.
E-mail: nicusor.tarau@vaeapc.ro;
1
OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCTIE PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR

- Mişcări inutile: printr-o proastă concepţie 3 STUDII PRIVIND PROCESELE DE


a amplasării locurilor de muncă, se va PRODUCTIE SI LANTUL DE
diminua considerabil eficacitatea acestora APROVIZIONARE
prin deplasări, mişcări sau transporturi Procesul de productie contribuie atât la obtinerea
inutile; diferitelor produse, lucrari si servicii, cât si la
- Defecte: procese generatoare de non– crearea unui ansamblu de relatii de productie între
valoare adăugată; persoane ce concura la realizarea acestuia.
Conceptul de proces de productie poate fi definit
Un sistem de fabricaţie Lean trebuie să fie un prin totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor
sistem zvelt, agil, capabil să se adapteze rapid la unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor
toate schimbările din mediu. Conceptul Lean masini, utilaje sau instalatii asupra materiilor
poate fi considerat ca o evoluţie a unor concepte prime, materialelor sau a altor componente în
de producţie, perfect corelate cu condiţiile în care scopul transformarii lor în produse, lucrari sau
se dezvoltă întreprinderile secolului al XXI-lea. servicii cu anumita valoare de piata.
Producţia Lean lărgeşte câmpul de reflecţie şi Tinând seama de aceste componente, conceptul
propune concentrarea atenţiei asupra activităţilor de proces de productie mai poate fi definit prin
din preajma locurilor de muncă. totalitatea proceselor de munca si a proceselor
naturale ce concura la obtinerea produselor sau la
executia diferitelor lucrari sau servicii.
2 STADIUL ACTUAL
3.1 Tipurile de productie, concept,
În prezent, se stie ca un nivel ridicat al criterii de clasificare, caracteristici
productivitatii, nu poate fi obtinut si mentinut,
decât prin implicarea tuturor actorilor care iau Conducerea si organizarea activitatii de
parte la procesul de productie, iar pentru reducerea productie din cadrul întreprinderii se afla într-o
perioadelor de livrare trebuie sa se actioneze în dependenta directa fata de tipul productiei.
sensul cresterii flexibilitatii mijloacelor de Prin tip de productie se întelege o stare
productie si deci a reactivitatii acestora. Pentru organizatorica si functionala a întreprinderii
obtinerea unor costuri reduse au fost luate pâna determinata de nomenclatura produselor fabricate
acum în considerare, doar cheltuielile directe; ori volumul productiei executate pe fiecare pozitie din
se stie ca toate tipurile de cheltuieli, fara exceptie, nomenclatura, gradul de specializare a
joaca un rol în cresterea costurilor de productie. întreprinderii, sectiilor si locurilor de munca
Din punctul de vedere al productiei de masa, modul de deplasare a diferitelor materii prime,
atingerea obiectivelor ar putea fi rezolvata prin materiale, semifabricate de la un loc de munca la
minimalizarea consecintelor unor altul.
disfunctionalitati: În practica se disting 3 tipuri de productie:
- evitarea aparitiei unor întârzieri în a) tipul de productie în masa,
constituirea stocurilor; b) tipul de productie în serie,
- multiplicarea unor activitati de control c) tipul de productie individual.
pentru a evita aparitia unor produse Tipul de productie preponderent ce caracterizeaza
defecte; o întreprindere impune metodele si tehnicile de
- organizarea unor echipe de întretinere si organizare a productiei de baza auxiliare si de
depanare pentru a evita aparitia unor servire precum si modul de pregatire a fabricatiei
caderi accidentale ale utilajelor. noilor produse de evidentasi control a activitatii
productive.
Pentru producţia de masă există un principiu
elementar, îmbunătăţirea productivităţii se poate a) Tipul de productie în masa
obţine prin creşterea randamentelor locurilor de
muncă. Este caracteristic întreprinderilor care fabrica o
gama redusa de tipuri de produse iar fiecare tip de

2
Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 14 mai 2016

produs se executa în cantitati foarte mari, adica în metode si tehnici specifice de organizare a
masa. acestora pe grupe de întreprinderi, avându-se în
La acest tip de productie deplasarea vedere anumite criterii comune.
produselor de la un loc de munca la altul se face în Primul tip de organizare a productiei de baza este
mod continuu, de regula bucata cu bucata, organizarea productiei în flux pe linii de fabricatie
folosindu-se în acest scop mijloace de transport în - specifica întreprinderilor care fabrica o gama
cea mai mare parte mecanizate si automatizate. redusa de feluri de produse în masa sau în serie
Tipul de producţie de masă creează condiţii foarte mare.
bune pentru folosirea pescară largă a proceselor de În aceste cazuri organizarea productiei în
producţie automatizate, cu efecte deosebite în flux se caracterizeaza în metode si tehnici
creşterea eficienţei economice a întreprinderii specifice cum sunt: organizarea pe linii
tehnologice pe banda, pe linii automate de
a) Tipul de productie în serie productie si ajungându-se în cadrul unor forme
agregate superioare la organizarea pe ateliere,
Caracterizeaza întreprinderile care fabrica o gama sectii sau a întreprinderii în ansamblu cu productia
mai larga de produse în cantitati mari, mijlocii sau în flux în conditiile unui grad înalt de mecanizare
mici. si automatizare.
Pentru deplasarea produselor de la un loc de Organizarea productiei în flux se caracterizeaza
munca la altul se folosesc mijloace de transport cu prin:
mers continuu, în cazul seriilor mari si cu mers - divizarea procesului tehnologic pe operatii
discontinuu în cazul unor serii mici de fabricatie. egale sau multiple sub raportul volumului
La întreprinderile caracterizate prin tipul de de munca si precizarea celei mai rationale
productie în serie amplasarea diferitelor masini si
succesiuni a executarii lor;
utilaje se face pe grupe omogene sau pe linii de
productie în flux. - repartizarea excutarii unei operatii sau a
unui grup restrâns de operatii pe un
b) Tipul de productie individual anumit loc de munca;
- amplasarea locurilor de munca în ordinea
Întreprinderile caracterizate prin acest tip de impusa de succesiunea executarii
productie executa o gama foarte larga de produse,
operatiilor tehnologice;
fiecare fel de produs fiind unicat sau executându-
se îan cantitati foarte reduse. - trecerea diferitelor materii prime, piese
În cantitatea tipului de produse individuale, si semifabricate de la un loc de munca la
diferitele sectii, ateliere si locuri de munca sunt altul în mod continuu sau discontinuu cu
organizate dupa principiul tehnologic, folosind ritm reglementat sau liber în raport cu
masini, utilaje si forta de munca cu caracter gradul de sincronizare a executarii
universal pentru a fi adaptate rapid la executia operatiilor tehnologice;
unei varietati de feluri de produse în conditii de
- executarea în mod concomitent a
eficienta economica.
O alta caracteristica a acestui tip de productie operatiilor la toate locurile de munca în
o constituie faptul ca produsele sau piesele se cadrul liniei de productie în flux,
deplaseaza de la un loc de munca la altul bucata - deplasarea materialelor, a pieselor,
cu bucata sau în loturi mici, folosindu-se pentru semifabricatelor sau produselor de la un
deplasare mijloace de transport cu mers loc de munca la altul prin mijloacele de
discontinuu. transport adecvate;
Acest tip de producţie capătă în prezent o
amploare din ce în ce mai mare,datorită - executarea în cadrul formei de organizare
diversificării într-o măsură foarte ridicată a cererii a productiei în flux a unui fel de produs
consumatorilor sau piesa sau a mai multor produse
asemanatoare din punct de vedere
3.2 Metode de organizare a procesului
de producție. Definirea noţiunii, constructiv, tehnologic si al materiilor
trăsături caracteristice de bază prime utilizate.
Pornind de la marea diversitate a
În concluzie, se poate spune ca organizarea
întreprinderilor care îsi desfasoara activitatea în
productiei în flux se poate defini ca acea forma de
cadrul economiei nationale, se pot stabili anumite
organizare a productiei caracterizata prin
3
OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCTIE PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR

specializarea locurilor de munca în executarea într-o verigă a lanţului poate antrena o creştere în
anumitor operatii, necesitate de fabricare a unui alta, fără ca acest lucru să fie în sine ceva rău
produs, a unor piesesau unui grup de produse sau (nefavorabil).
piese asemanatoare prin amplasarea locurilor de Un lanţ logistic reprezintă o reţea de
munca în ordinea impusa de succesiunea furnizori, întreprinderi producătoare, depozite şi
executarii operatiilor si prin deplasarea produselor canele de distribuţie organizată pentru a
sau pieselor de la un loc de munca la altul, cu achiziţiona materii prime, a le transforma în
mijloace adecvate de transport, iar întregul proces produse şi a le distribui către clienţi. Proiectarea şi
de productie desfasurându-se sincronizat pe baza operarea eficientă a unui lanţ logistic reprezintă o
unui unic de functionare stabilit anterior. componentă a activităţii de planificare desfăşurată
atât la nivel strategic, cât şi tactic. Planificarea la
3.3 Managementul lantului logistic de
nivel strategic a lanţului logistic implică decizii de
aprovizionare
configurare a reţelei, numărul, amplasarea,
Logistica reprezintă un domeniu evolutiv, care capacitatea, tehnologia facilităţilor etc.
a cunoscut şi cunoaşte numeroase transformări Planificarea la nivel tactic a operaţiilor din lanţul
determinate de caracteristicile mediului economic logistic implică decizii referitoare la achiziţia,
în care se inserează. Prin urmare, asistăm la procesarea şi distribuţia produselor. Configurarea
trecerea logisticii de la o activitate operaţională la strategică a lanţului logistic este un factor cheie
una tactică şi chiar strategică. În acest mod, s-a care influenţează eficienţa operaţiunilor tactice şi
ajuns să se extindă logistica în afara întreprinderii astfel, are un impact de lungă durată asupra unei
şi să se contureze concepţia de lanţ logistic firme.
(supply chain) Un lanţ logistic este un sistem
coordonat de organizaţii, oameni, activităţi, 3.3.1 Factori care justifică existenţa lanţului
informaţii şi resurse implicate în mişcarea unui logistic
produs într-o manieră fizică sau virtuală de la Trecerea de la abordarea logisticii ca o
furnizor la client. Într-un sens general un lanţ componentă internă a întreprinderii la extinderea
logistic constă din două sau mai multe organizaţii ei în exterior, culminând cu concepţia lanţului
separate din punct de vedere juridic, dar unite prin logistic s-a produs prin acţiunea a numeroşi factori
fluxuri materiale (fizice), financiare şi de de influenţă, care afectează modul de derulare a
informaţii. Activităţile din lanţul logistic (numite afacerilor. Printre aceşti factori se pot menţiona
şi lanţuri de valoare sau procesele ciclului de următorii:
viaţă) transformă materiile prime şi componentele - evoluţia raporturilor dintre industrie şi
într-un produs care este livrat către consumator comerţ;
sau utilizator. Prin urmare, un lanţ logistic leagă - dezvoltarea noilor tehnologii ale
diversele lanţuri de valoare din interiorul său. informaţiei şi de comunicare;
Analiza valorii reprezintă o tehnică care studiază - intensificarea concurenţei prin oferta
posibilitatea de a înlocui componentele unui excedentară;
produs cu altele mai puţin costisitoare sau mai - dezvoltarea unor funcţii de ordin strategic
puţin rare. Ca urmare, analiza valorii a devenit o în întreprinderi: urmărire, planificare,
tehnică clasică de reducere a costurilor, care previziune etc.;
constă în studierea în detaliu a tuturor - extinderea procesului de globalizare;
componentelor susceptibile de a fi modificate, - recurgerea din ce în ce mai mult la
standardizate sau fabricate cu cheltuieli mai mici. externalizare şi subcontractare.
Analiza valorii trebuie aplicată întregului lanţ
logistic. Orice operaţiune din lanţul logistic Progresele din domeniul tehnologiilor
trebuie să aducă valoare şi ca atare, trebuie căutată informaţiei şi cel al mijloacelor de comunicare fac
în permanenţă obţinerea aceleiaşi valori la un cost posibilă apariţia a noi moduri de concepere a
mai redus. În realitate, cel mai adesea nu este relaţiilor între firme. Tot mai mult se utilizează
dificil să se determine costurile fiecărei operaţiuni sistemele de schimb electronic de date (EDI), care
din lanţul logistic, ci valoarea sa adăugată. Prin permit comunicarea în timp real a unor informaţii
urmare, determinarea valorii adăugate reprezintă o relevante pentru părţile implicate. În acest mod, se
preocupare indispensabilă, mai ales că o economie pot elimina consecinţele negative ale „efectului de

4
Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 14 mai 2016

bici” şi se îmbunătăţeşte competitivitatea prin preţ 3.3.2 Modele de lanţ logistic


a produselor, graţie reducerii costurilor. Există o diversitate de modele de lanţ
Globalizarea din ce în ce mai intensă face ca logistic care se adresează atât participanţilor din
firmele mari, din economiile dezvoltate, să-şi amonte, cât şi din avalul acestuia. Modelul SCOR
delocalizeze activităţile aferente diverselor funcţii (Supply Chain Operations Reference – într-o
ale întreprinderii (şi în special cea de producţie) în traducere aproximativă Referinţa Operaţiunilor
zone în care acestea pot fi efectuate mai din Lanţul Logistic), elaborat de Consiliul Supply
competitiv. Această delocalizare pune, însă Chain măsoară performanţa totală a lanţului
problema livrării diferitelor componente ale unui logistic. Acesta este un model de referinţă pentru
produs spre fabricile de asamblare (adesea situate managementul lanţului logistic, construindu-se de
la distanţe mari), fluxuri care trebuie sincronizate, la furnizorul furnizorului până la clientul
ceea ce conduce spre constituirea lanţurilor clientului. El include performanţa în realizarea
logistice. livrării şi comenzii, flexibilitatea producţiei,
Externalizarea şi subcontractarea sunt costurile de onorare a clauzelor şi a refuzurilor,
consecinţe ale procesului anterior, strâns corelate stocul şi activele, precum şi alţi factori în
cu acesta. Externalizarea diverselor activităţi ale evaluarea performanţei generale a eficienţei
întreprinderii (inclusiv cea logistică) permite lanţului logistic.
acesteia: Fiecare din verigile lanţului logistic
- să se concentreze pe domeniul lor de reprezintă o activitate sau un ansamblu de
competenţă; activităţi pe care le putem regrupa sub una din cele
- să realizeze câştiguri financiare prin 4 expresii ale metodei SCOR:
transformarea unor cheltuieli fixe în - source: adică aprovizionarea, în cadrul
cheltuieli variabile; acesteia fiind incluse toate activităţile pe
- să se elibereze de o serie de imobilizări care le găsim asociate acestui concept,
financiare; cumpărarea, stabilirea referinţelor etc.;
- să transfere o parte din riscurile proprii - make: adică fabricarea în diferitele sale
asociate activităţilor externalizate; variante industriale: producţie de masă,
- să aibă mai multă flexibilitate asupra producţie la comandă etc.;
prestaţiei logistice şi mai ales, să o - deliver: adică distribuţia sub toate formele
controleze. sale: vânzări către alte întreprinderi,
Interesant este faptul că activităţile vânzarea către clienţi finali cu diversele
externalizate cu incidenţă în domeniul logistic lor varinate;
sunt dintre cele mai variabile şi anume: - plan: sunt operaţiunile transversale din 2
- operaţiuni de transport şi auxiliare verigi care permit conducerea relaţiilor
transportului; dintre două verigi.
- depozitarea, stocarea, pregătirea
comenzilor, închirierea depozitelor; 3.3.3 Managementul lanţului de
- prelucrarea mărfurilor şi operaţiunile de aprovizionare
finalizare a producţiei; Managementul lantului de aprovizionare
- operaţiuni cu caracter comercial (mai ales (SCM – Supply chain management) a fost definit
aprovizionarea); ca “un proces orientat pe procurarea, producerea şi
- operaţiuni informatice; furnizarea de produse şi servicii clientilor”. SCM
- consultanţă logistică etc. are un domeniu de aplicare larg, care include sub-
Cu toate acestea funcţia cea mai externalizată furnizori, furnizori, operatii interne, comertul
rămâne transportul, care după unele statistici ar clientilor cu amanuntul (comertul) si utilizatorii
atinge o pondere de 72 % din activităţile finali. Are deschidere la toate miscarile si
externalizate de către întreprinderi (în sectorul depozitarile materiilor prime, inventarului si
distribuţiei acest procent este chiar mai mare, produselor finite din punctul de origine la punctul
trecând de 90 %). de consum. Termenul managementul lantului de
Toate aceste elemente conduc spre necesitatea aprovizionare a fost inventat de catre firma de
construirii şi exploatării lanţurilor logistice, ca consultanta si strategie Booz Allen Hamilton in
posibilitate de a realiza activităţile într-o manieră 1980. Lanturile de aprovizionare sunt dinamice si
eficientă şi eficace. Obiectivul care guvernează complexe ajungand in numar mare la multi client
toate eforturile într-un lanţ logistic este creşterea si inapoi la multi furnizori din intreaga lume.
competitivităţii prin asigurarea unor servicii Exista in ambele servicii si organizatii de
acceptate de către clienţi la un cost minim. fabricatie, desi complexitatea lantului poate varia
5
OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCTIE PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR

foarte mult de la industrie la industrie si de la - Modelele discrete sau discontinue


firma la firma. deruleaza fazele care se produc în
Atunci cand ajunge la nivel global si procesul de fabricaţie. Schimbările de
calatoria produsului acopera mai multe tari, atunci stare nu sunt evidente decât la
acesta este numit managementul lantului de evenimentele de la sfarsitul sau inceputul
aprovizionare global. Managementul lantului de unei operaţii, asezarea în aşteptare a unei
aprovizionare global a aparut ca un subiect piese intr-un flux, eliberararea unei
important in epoca globalizarii iar acum este situat maşini, mijloc de transport, aparitia unei
in intregime in inima sistemului de afaceri. Cu pene etc.
globalizarea, afacerile au devenit mai complexe si - Modelele continue adaptate industriilor
managementul lantului de aprovizionare global nu de proces, utilizează ecuaţii matematice
numai ca mobilizeaza produse dar deasemenea si care iau în consideratie schimbarile de
intreaga valoare adaugata a lantului, in care stare care se efectuează continuu în cursul
activitatile financiare si schimbul de informatii timpului.Valorile variabilelor de stare sunt
sunt deasemnea incluse. recalculate periodic pe baza acestor
Companiile mari au mai multe centre in intreaga ecuaţii dupa fiecare unitate prestabilita de
lume. Materiile prime, produsele finite, finantele timp.
si alte infeormatii oportune sunt transmise de la un Modelele combinate sunt capabile să integreze
centru la altul. Managementul lantului de aspecte ale primelor doua tipuri de modele.
aprovizionare global a devenit baza unor intregi Acestea se utilizează, îndeosebi, în industriile
operatii. Costul de productie si rentabilitate metalurgică şi agroalimentară.
depinde de lantul de aprovizionare global, precum Modelele sunt utilizate pentru a ajuta în
si cat de bine de angajatii din intreaga companie se explicarea, întelegerea sau îmbunătăţirea unui
instruiti pentru astfel de sarcini de mers rapid. sistem. Modelele de simulare se pot clasifica în
mai multe moduri. Clasificările şi termenii folosiţi
4 MODELAREA
pentru descrierea lor se referă la diferentele dintre
Comportarea sistemului este studiată prin modele şi nu la diferentele dintre sistemele reale
dezvoltarea unui model de simulare. reprezentate. Se poate simula un sistem particular
Modelul de simulare descrie sistemul modelat în folosind diferite tipuri de modele. De exemplu un
termeni specifici unui limbaj de programare, model de simulare poate fi replica precisă a unui
denumit limbaj de simulare. obiect sau o reprezentare abstractă a proprietăţilor
În limbajele de simulare descrierea unui model de acestuia.
simulare se realizează printr-o succesiune de
4.1 Tehnici de modelare
instrucţiuni care definesc componetele sistemului
şi modul în care înteracţionează acestea. Tehnica de modelare implică reprezentarea
Exista o varietate de tipuri de modele care unui sistem complex prin aproximare .
pot fi folosite pentru reprezentarea uşoară a Aproximarea trebuie să fi similară sistemului real
fabricaţiei. Modelele se pot clasifica în statice sau astfel încât concluziile rezultate să poată descrie
dinamice şi ambele pot fi folosite în reprezentarea sistemul pe baza comportamentului modelului.
procesului de fabricaţie. La cele de tip static Problema care se pune este cum sunt realizate
sistemul modelat este în echilibru în schimb cele simplificările. Un model poate fi simplificat în
de tip dinamic sunt într-o continuă schimbare. mai multe moduri. Cel mai folosit este omiterea
Modelele grafice sunt importante pentru anumitor detalii nesemnificative din model cum ar
reprezentarea comportarii sistemului de producţie. fi: timpul de reparaţie al unei maşini mai putin
Operatiile de fabricaţie pot fi vizualizate cu importante în proces sau timpii mici de transport.
ajutorul icoanelor (imagini simplificate) ori Un alt mod de simplificare este acela în care uni
simbolurilor. Icoanele sunt instrumentele ideale proces de
pentru simulare deoarece seamănă din punct de prelucrare complex i se substituie unul mai
vedere grafic cu componentele sistemului de simplu. Un exemplu ar fi înlocuirea unei staţii de
producţie. lucru care contine mai multe strunguri cu
performante relativ egale cu un număr de maşini
Modelele se mai pot clasifica: identice. Al treilea mod de simplificare se

6
Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 14 mai 2016

realizează prin reprezentarea mai multor detalii sistemului. Diferitele reprezentări ale aceluiaşi
printr-o funcţie echivalentă .De exemplu: în lungul sistem acoperă o arie foarte largă şi oferă
unei linii automate un operator poate realiza mai informaţii multiple despre acesta.
multe operaţii pentru fiecare reper în parte. În 1. Caracteristicile sistemului
locul modelării fiecărei operaţii în parte, se pot 2. Descriere a mediului de simulare
modela toate operaiţile ca un singur proces. 3. Permite o descriere simplă a modelului
Modelarea se bazează pe 4 etape: 4. Permite o descriere complexă a
1.Conceptualizare modelului
2. Reprezentare 5. Structurează dezvoltarea modelului
3. Analizare 6. Facilitează experimentarea şi
4.Implementare implementarea
4.2 Multimodelarea
Reprezentarea unui sistem utilizând 5 SIMULAREA FLUXURILOR DE
diferite formalisme este denumită multimodelare. PRODUCŢIE
Multimodelarea permite observarea sistemului din Simularea poate acoperi toate fluxurile
diferite unghiuri. întreprinderii, deoarece este capabilă de a
Multimodelarea este focalizată pe reprezenta: fluxurile fizice, cele mai utilizate, şi de
întrebarea cum poate fi constituit cât mai eficace asemenea, fluxul de informaţii şi fluxul decizional
un model de simulare şi care model este cel mai asociat cu aceste fluxuri fizice . Simularea este
adecvat să reprezinte un anumit sistem. De-a capabilă de a reproduce pe computer,
lungul timpului au fost identificaţi o serie de comportamentul dinamic şi stocastic al unei
factori care corelaţi permit luarea unei decizii maşini, atelier, linie de producţie, întreprindere şi
corecte. astfel, evoluţia stării sistemului în funcţie de
O bună intelegerea a problemei care informaţiile survenite şi de deciziile luate . Pe de
urmează a fi rezolvată. Dacă aceasta nu este bine altă parte, simulare poate reprezenta aceste fluxuri
definită există putine şanse ca soluţia găsită să în diferite niveluri ierarhice. Ea permite descrierea
aibă erori minime. sistemului în detaliu şi cu precizia necesară
Eroarea involuntară a modelului (ERROR FREE). soluţionării problemei: la nivel de utilaj, de linie
Corectitudinea modelului este un parametru de producţie, de atelier, de întreprindere.
important. Erorile induse în model , unele Simularea se utilizează în general pentru evaluarea
indetectabile pot conduce la mari erori. şi compararea posibilelor scenarii.
Alegerea programului de rulare al
modelului este foarte importantă. Doar un 5.1 Metodologia realizării procesului de
program corect ales poate genera un model corect. simulare a unui flux de producţie
Construcţia modelului şi alegerea Metodologia generală pentru realizarea unui
programului trebuie să reflecte obictivele urmărite proces de simulare constă în parcurgerea mai
de simulare. multor etape.
Mărimile de ieşire ale simulării sunt în În aceste etape sunt grupate în patru mari domenii
generale observaţii asupra variabilelor sistemului; sau altfel spus, patru macro-etape şi anume:
de aceea este necesară o interpretare corectă - Analizarea problemei sau problema de
acestora. rezolvat;
Multimodelarea permite construcţia bazei de - Modelarea şi programarea sau modelul de
modele. Aceasta va conţine diferite tipuri de simulare;
modele, fiecare în parte oferind informaţii - Experimentele de simulare sau pe model;
distincte asupra caracteristicilor, funcţiilor şi - Analiza rezultatelor sau raport şi
caracteristicilor unui sistem. Funcţiile bazei de concluzii.
modele sunt: Obiectivul acestei metodologii este nu numai de a
- Analiza statistică oferi un fir logic de urmat pe parcursul proiectului
- Analiza structurală de simulare, dar mai ales, pentru a asigura, înainte
- Analiza comportamentală de începerea unui proiect, că posedă toate datele
- Analiza activităţilor relevante.
Principala caracteristică a bazei de modele Programele generale de simulare permit
construită prin multimodelare este luarea deciziei. modelarea majorităţii sistemelor cu evenimente
Aceasta implică alegerea modelului potrivit pentru discrete (producţie, transport şi logistică).
evidenţierea unei caracteristici anume a Programele utilitare ajută una sau mai multe etape

7
OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCTIE PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR

ale unui proiect de simulare de fluxuri sau Obiective ale hartii fluxului de valoare:
aprofundare a unor aspecte tehnice legate de - Utilizarea “Value Stream Mapping” se
simulare. Programele de simulare orientate către face cu scopul de a identifica risipa si
sistemele de producţie cuprind blocuri predefinite locurile unde pot fi aplicate imbunatatiri
ce corespund unor entităţi sau unor module ale
in procese ,prin aplicarea metodelor
sistemelor de producţie: maşini, stocuri,
transportoare, cărucioare, piese etc Lean/World Class Manufacturing in
Criteriile de alegere a programului informatic pot vederea eliminarii risipei si imbunatatirii
fi: fundamentale, generale şi cele legate de produs. proceselor.
Criteriile fundamentale sunt cele mai importante,
atât cele legate de modelare, cât și cele privind - Desenand harta fluxului de valoare
interpretarea statistică a rezultatelor. managerul vede uzina intr-un mod care
Criteriile fundamentale legate de modelare sunt: sprijina productia lean
flexibilitatea, uşurinţa de învăţare şi de utilizare a - Sprijina obiectivul de implementare a
blocurilor predefinite pentru resursele de fluxului de valoare adaugata
producţie. Uşurinţa utilizării programului trebuie - Asigura faptul ca managerul va avea o
să fie determinată în funcţie de competenţele viziune asupra modului in care trebuie sa
utilizatorilor locali în domeniul simulării: fie fluxul.
programare, verificare şi validare, interpretarea
rezultatelor (cel mai dificil lucru). A te referi la perspectiva fluxului de valoare
Simularea fluxurilor, este mai adaptată mediului inseamna a privi intreg tabloul si nu doar
industrial decât metodele analitice. Ea reprezintă procesele individuale. A imbunatati tot, nu doar a
modalitatea de rezolvare a problemelor pentru optimiza niste componente.
care soluțiile analitice sau algoritmice nu sunt
posibile. Modelul poate fi construit pe baza
preferinţelor decidentului, fără ca existenţa unei
metode de rezolvare adecvate să poată influenţa
analistul.

6 STUDIU DE CAZ. OPTIMIZAREA PRIN


MODELARE SI SIMULARE A
FLUXURILOR DE PRODUCTIE
6.1 Harta fluxului de valoare.
Fluxul de valoare se referă la toate operaţiile şi
activităţile succesive care trebuie realizate în
ordinea adecvată pentru a crea valoare pentru
client. Fig. 1
In 1998, Mike Rother si John Shook au
introdus conceptul de harta fluxului de valoare Producerea şi deplasarea unui singur element o
(VSM = Value Stream Mapping) prin cartea dată (sau un lot mic şi constant de elemente)
“Learning to See” printr-o succesiune de etape ,daca se poate intr-un
Motivarea din spatele conceptului a fost: proces continuu, cu conditia ca in fiecare etapa sa
- Multe companii s-au grabit sa execute se faca doar ceea ce este cerut de următoareaetapa.
activitati de eliminare a pierderilor masive
si de imbunatatire continua a
proceselor,dar aceste abordari bine
intentionate rezolvau doar o mica parte a
fluxului de valoare pentru fiecare produs.
- In realitate fluxul de valoare aluneca
continuu intr-o “ mlastina “a problemelor Fig. 2 Flux traditional
si ocoleste spre urmatorul pas, in aval.
8
Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 14 mai 2016

Fig. 3 Flux continuu

Sistemul de productie “Push”(impinge)este


sistemul traditional de productie,in care produsul
este trecut(impins)prin procesul de productie,in Fig. 4 Principiile Push si Pull
loturi suficient de mari pentru a satisface cererile
prezente si viitoare si pentru a compensa 6.2 Principiile Lean Manufacturing
problemele ce pot aparea in proces.Sistemul push Implementarea principiilor LEAN a devenit o
estedeclansat de lansarea in productie pe baza unui strategie de supravietuire intr-un mediu de
plan care se intocmeste functie de comenzile productie in care reducerea costurilor reprezinta o
existente dar si a celor previzionate.Mentalitatea stare de fapt pe piata.
specifica pentru aceasta situatie este “Noi suntem Lean Manufacturing sau productie la costuri
cei care producem,o vor vinde ei (conducerea) minime reprezinta o filozofie de productie care
pana la urma!” determina reducerea duratei de la comanda
Cerintele pietei au determinat de multa vreme clientului pana la expedierea produsului, prin
aparitia unui sistem de productie “Pull”(trage)in eliminarea pierderilor.
care procesele din aval trag din amonte ceea ce au  Jumatate din efortul uman in productie
nevoie atunci cand au nevoie.Procesele din
 Jumatate din defectele actuale in produsul
amonte completeaza ceea ce a fost
consumat.Produsul este astfel trecut (tras) prin finit
procesul de productie in ritmul impus de cererea  O treime din timpul de pregatire a
clientului. Sistemul “pull” se declanseaza in productiei
momentul cand clientul achizitioneaza produsele  Jumatate din spatiul ocupat pentru aceeasi
in cazul unor comenzi repetate sau de momentul cantitate realizata
cand se da o comanda pentru un produs nou.Acest
sistem este concentrat pe ideea “Daca ei il cer, noi  O zecime sau mai putin din stocurile de
il vom produce!”Sistemul “pull” permite productia pe flux
in loturi mici
Avantaje: Principiile Lean sunt urmatoarele:
- reduce stocurile - Identificarea pasilor din procese care
- necesita mai putin spatiu definesc valoare pentru client
- aduce procesele mai aproape unele de - Identificarea risipei produse prin :
altele transport,asteptare,supraproductie,defecte,
- face mai usor detectabile probleme de stocuri, miscari inutile sau reprelucrari
calitate - Eliminarea pasilor din proces care nu
- face procesele mai dependente unele de
adauga valoare sau nu sunt necesari
altele
- reduce timpii pentru reglaje (reglaje - Asigurati-va ca pasii curg intr-un flux
scurte,) secvential eficient
- Instituiti metoda de “tragere”a productiei
si asigurati-va ca nu se creeaza blocaje in
pasi
- Continuati imbunatatirea proceselor

Abordarea Lean Manufacturing inseamna un


proces de gandire si actiune in 5 pasi, respectiv:

9
OPTIMIZAREA FLUXURILOR DE PRODUCTIE PENTRU REDUCEREA
PIERDERILOR

1. Specificarea valorii pentru fiecare familie adevărat metoda Lean capătă o importanţă şimai
de produse, din punctul de vedere al mare. Putem de asemenea vorbi de o organizaţie
clientului final. Lean şi mai mult decât atât de o organizaţie Lean
extinsă.
2. Identificarea tuturor activitatilor
componente in cadrul fluxului de valoare 8. BIBLIOGRAFIE
pentru fiecare familie de produse, [1] Amariei, O.I., Contribuţii privind modelarea,
eliminand pe cat posibil acele activitati simularea şi optimizarea fluxurilor de producţie
generatoare de pierderi. utilizând programe dedicate, Editura Politehnica
3. Ordonarea activitatilor creatoare de Timişoara - Teze de doctorat ale UPT, Seria 8, Nr.
valoare intr-o succesiune (flux) de pasi 62, 2014.
[2] Balci, O., Principles of simulation model
clar identificati, astfel incat produsul sa
validation, verification, and testing , Transactions
ajunga la clientul final parcurgand un flux of the Society for Computer Simulation
cat mai continuu, fara multe intreruperi, International.
opririsi asteptari intermediare. [3] Cheikhrouhou, N., Simulation des systèmes de
4. O data ce fluxul de valoare a fost stabilit production, Laboratoire de Gestion et Procédés de
si introdus, orice client intern sau extern Production, MOSISP 2007.
[4] Drăghici, G. (1999). Ingineria integrată a
poate aplica sistemul de tip “pull” pentru a
produselor. Editura Eurobit, ISBN 973-96065-7-
trage produsul din amonte, pe fluxul de 1, Timişoara
productie. [5]Chopra, Sunil, and Peter Meindl, “Supply
5. Dupa ce valoarea a fost specificata, Chain Management: Strategy, Planning, and
activitatile creatoare de valoare Operations”, 2001, ISBN: 0-13-026465-2;
identificate, celel generatoare de pierderi [6]G. Zacharia, “Defining Supply Chain
eliminate, fluxul de valoare stabilit si Management”, 2001, ISBN 0-072-81947-2.
[7]Michael Hugos, „Essentials of supply chain
introdus, se poate trece la
management”, 2003, ISBN: 0-471-23517-2, (1);
operationalizarea procesului si la [8]Satyaveer Singh Chauhan, Cyril Duron, Jean-
perfectionarea lui, pana cand se atinge un Marie Proth, Les chaines d’approvisionnement.
nivel optim, in care valoarea adaugata este Conception,contrôle et outils, 2003
maxima si majoritatea pierderilor [9]Wagoner, Plant Floor Scheduling Systems in a
eliminate. Lean Environment, 2007;
[10]http://www.supply-chain.org/
7. Concluzii
[11]http://archive.supply-hain.org/galleries/public-
gallery
În contextul actual de evoluţie al
[12] https://leanromania.wordpress.com/principii-
uneiorganizaţii Lean Managementul se
lean
prefigurează ca ometodă modernă, flexibilă,
capabilă să conducă laperformanţe deosebite prin
eliminarea pierderilor şi reducerea costurilor. În
momentul în care această metodă se integrează cu
Six Sigma , pe fundalul unei îmbunătăţiri continue
de tip Kaizen, putem afirma că aceasta reprezintă
calea sigură spre excelenţă.
Astăzi cu cel mai înalt nivel de
competitivitateîn industrie din toate timpurile,
implementarea standardelor Lean ar putea fi
singurul lucru care stăîntre succes şi eşec pentru
unele companii. S-a doveditun program care
funcţionează şi care poate fi adoptatnu numai în
producţie, dar şi în domeniul serviciilor,unde cu

10

S-ar putea să vă placă și