Sunteți pe pagina 1din 2

Guvernul Republicii Moldova

Prim-ministru Pavel Filip


MD-2033, mun. Chișinău
Str. Piața Marii Adunări Naționale 1

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor


Direcția Generală Arhitectură, Construcții și Locuințe
Bejenaru Elena
MD-2005, mun. Chișinău
Str. Constantin Tănase 9

Inspecția de Stat în Construcții


Sajin Ghenadii
Str. Cosmonauților 9

PETIȚIE

Subsemnații, locatari ai blocului de locuit situat pe adresa mun. Chișinău, com. Bubueci,
str. Zidarilor 30, în temeiul Legii nr. 190 din 19.07.1994 cu privire la petiționare, solicităm în
conformitate cu Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții și Ordinul nr. 63 din
23.06.2010 сu privire la respectarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj
la realizarea investiţiilor pentru construcţia de locuinţe din blocuri
locativeşi încăperilor de menire social-culturală încorporate în ele, să se întreprindă acțiuni de
control și soluționare a situației problematică cu care ne confruntăm ca rezultat în urma procurării
apartamentelor de la Conțescu Sergiu și Conțescu Elena, domiciliați în R.M. mun. Chișinău, com.
Bubuieci, str. Fierarilor 17 ap. 5 tel. de contact 069108111.
Prin prezenta vă aducem la cunoștință că la începutul anului 2017 blocul de locuit de pe
strada Zidarilor 30, com. Bubuieci, mun. Chișinău, a fost dat în exploatare cu încălcarea Legii nr.
721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, avînd un șir de neregularități vizibile:
1. Blocul este construit pe un teren de 0,0704 ha, cu 10 etaje și 74 apartamente, neavînd
ogradă și teren de joacă pentru copii.
2. Conectarea la energia electrică nu este înregistrată la GAS Union Fenosa, și nu s-au realizat
toate acțiunile tehnice de instalare a unei rețeli electrice cu tensiune normală. Unica sursă
de energie este cea electrică. Instalația prezentă nu face față cerințelor locatarilor, și ca
consecință se deconectează foarte des. Deasemenea sunt cazuri de defecțiune a produselor
electrocasnice și a cazanelor. De aproape un an de zile suntem nevoiți să achităm pentru
1kw- 2,38 lei.
3. Întîmpinăm regulat probleme în ceea ce ține pomparea apei la ultimile etaje ale casei,
deoarece presiunea necesară nu este atinsă și respectiv există neajuns de apă pentru
necesitățile zilnice.
4. Lipsa ascesorului, care este o condiție esențială pentru casele cu mai mult de 5 nivele,
crează incomodități locatarilor în etate și tinerelor mame cu copii.
5. Majoritatea apartamentelor nu au încălzire centralizată deaceea sunt nevoiți să se
încălzească cu alte surse.
6. Locul amenjat pentru depozitatarea deșeurilor menajere deasemenea lipsește, acesta este
încă un factor carea duce la mirosul urît în zonă, afectarea sănătății locatarilor și crearea
un condiții de dezordine.
Acești factori contravin art. 6 al Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea construcțiilor
ce prevede că ”pentru obţinerea unor construcţii de calitate corespunzătoare sînt obligatorii
realizarea şi menţinerea pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor a următoarelor exigenţe
esenţiale:
A - rezistenţă şi stabilitate;
B - siguranţă în exploatare;
C - siguranţă la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
E - izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;
F - protecţie împotriva zgomotului.”
În temeiul art. 8 alin. (2) al aceleiați legi ”în contracte nu se pot înscrie niveluri şi
cerinţe,referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la exigenţele
esenţiale prevăzute la art. 6.”
Deasemenea în temeiul aceluiași articol precum și conform pct. 3 al Ordinului nr. 63 din
23.06.2010 сu privire la respectarea calităţii lucrărilor de construcţii montaj la realizarea
investiţiilor pentru construcţia de locuinţe din blocuri locativeşi încăperilor de menire social-
culturală încorporate în ele, ca lucrări esențiale ce urmează a fi efectuate pînă la darea în expluatare
a imobilului sunt:
” II. Montareareţelelor interioare şi exterioare de:
-energie electrică 100%;
- energie termică, inclusiv casa scării 100%;
- gaz, apă, canalizare (cu ramificarea reţelelor în fiecare apartament la ciclul I).”

” V. Montarea utilajului:
- cazanelor (în apartamente sau în punctul termic) şi efectuarea lucrărilor de reglare;
- ascensoarelor şi efectuarea lucrărilor de reglare;
- în fiecare apartament o instalaţie igienică (closet) şi un lavoar;
- instalarea contoarelor de energie termică, apă caldă şi rece.”
” VI. Amenajarea:
- teritoriului adiacent;
- parcărilor auto;
- drumurilor adiacente;
- iluminatului public;
- terenurilor de joacă pentru copii şi recreaţie.”
În concluzie considerăm ilegală darea în expluatare a imobilului dat cu încălcările
respective și neconcordanța absolută în ce ține de respectarea normelor standarte de dare în
expluatare.
Rezultînd cele de mai sus, solicităm inițierea unei comisii și efectuarea unui control ce ar
permite constatarea ilegalităților respective, atragerea la răspundere a persoanelor responsabile și
repararea prejudiciului cauzat, pentru soluționarea problei în fond.

S-ar putea să vă placă și