Sunteți pe pagina 1din 2

MODEL ORIENTATIV GENERAL

Judecătoria
(denumirea instanţei)
(în cazul în care cererea de chemare în ju-
decată este de competenţa judecătoriei)
Curtea de Apel
(denumirea instanţei)
(în cazul în care cererea de chemare în ju-
decată este de competenţa curţilor de apel)
Reclamant
(nume, prenume sau denumirea completă
în cazul persoanei juridice)
domiciliul (sediul)
(domiciliul sau reședinţa; pentru persoane
juridice – sediul lor, codul fiscal și codul
bancar, numele și adresa reprezentantului)
Pârât
(nume, prenume sau denumirea completă
în cazul persoanei juridice)
domiciliul (sediul)
(domiciliul sau reședinţa; pentru persoane
juridice – sediul lor, codul fiscal și codul
bancar, numele și adresa reprezentantului)

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ


privind
(obiectul acţiunii)

În fapt,

(se enunţă starea de fapt: se face o scurtă expunere a împrejurărilor


de fapt care susţin pretenţia)

(se indică obiectul acţiunii și valoarea lui)

(se indică date despre respectarea procedurii de soluţionare prealabilă a litigiului pe


cale extrajudiciară dacă pentru un astfel de litigiu îndeplinirea procedurii este
prevăzută de lege sau de contractul părţilor)

16
În drept, conform art. …
(se indică textele de lege materială pe care reclamantul le consideră aplicabile în
cauza respectivă, temeiul juridic), precum și cele de drept procedural care justifică
depunerea cererii de chemare în judecată, art. 166-167, Cod de procedură civilă)

cer

Admiterea acţiunii și .
(se indică pretenţiile formulate)
Acţiunea o întemeiez pe următoarele probe
(se arată dovezile pe care se sprijină fiecare capăt de cerere: dacă reclamantul înţelege
să facă dovada prin înscrisuri, acestea trebuie atașate în atâtea cópii câți pârâţi sunt,
dacă indică proba cu martori, trebuie să arate numele, prenumele și domiciliul
martorilor, date necesare citării lor în faţa instanţe)
.
Formulez următoarele demersuri

La cerere anexez:
– copiile de pe cererea de chemare în judecată și de pe înscrisuri, certificate
în modul stabilit, într-un număr egal cu numărul de pârâţi și un rând de
cópii pentru instanţă;
– dovada de plată a taxei de stat (chitanţa nr. din data de
în valoare de lei,
– documentele care confirmă respectarea procedurii de soluţionare prealabi-
lă a litigiului (dacă respectarea acestei proceduri este prevăzută de lege sau
de contractul părţilor);
– procura sau un alt document ce legalizează împuternicirile reprezentantului.

Reclamant
(nume, prenume sau denumirea)
sau
Reprezentantul reclamantului
(nume, prenume sau denumirea)

Data Semnătura

17