Sunteți pe pagina 1din 840

M ANUALUL PROPRIETARULUI

Utilizare
Întreţinere
Fișă tehnică

Toate informaţiile din acest manual al proprietarului sunt corecte la data


publicării. Totuși, Hyundai își rezervă dreptul de a face modificări fără
notificare prealabilă, conform politicii sale de îmbunătăţire continuă a
produselor.

Manualul este valabil pentru toate modelele acestui vehicul și include


descrieri și explicaţii ale echipamentelor standard și opţionale. Din acest
motiv, manualul conţine materiale care nu sunt valabile pentru vehiculul dvs.

Unele modele sunt echipate cu volan pe partea dreaptă (RHD). Explicaţiile


și ilustraţiile unor operaţii se efectuează pe partea opusă celor descrise
aici.

F1
ATENŢIE: MODIFICĂRI ADUSE VEHICULULUI
Vehiculul Hyundai nu trebuie modificat în niciun fel. Astfel de modificări pot afecta negativ
performanţele, siguranţa sau durabilitatea vehiculului și, în plus, pot duce la anularea garanţiei. Unele
modificări pot încălca și legile în vigoare privind transporturile, emise de ministerul transporturilor sau
de alte instituţii din ţara de reședinţă.

MONTAREA UNUI EMIŢĂTOR - RECEPTOR SAU TELEFON


CELULAR
Vehiculul este echipat cu injecţie electronică de combustibil și cu alte componente electronice. Este
posibil ca un emiţător - receptor sau telefon celular montat/reglat incorect să influenţeze negativ
sistemele electronice. Din acest motiv, vă recomandăm să respectaţi cu stricteţe instrucţiunile
producătorului sau să consultaţi dealerul Hyundai pentru măsuri de precauţie sau instrucţiuni
speciale, dacă alegeţi să montaţi unul dintre aceste aparate.

F2
AVERTISMENT REFERITOR LA SIGURANŢĂ
ȘI DEFECŢIUNI
Acest manual include informaţii intitulate AVERTISMENT, ATENŢIE și NOTĂ.
Aceste informaţii indică următoarele:

AVERTISMENT
Sugerează că, în anumite situaţii, poate rezulta rănirea gravă sau decesul șoferului sau a
altor persoane, dacă avertismentul nu este luat în calcul. Respectaţi sfatul din conţinutul
avertismentului.

ATENŢIE
Sugerează că, în anumite situaţii, poate rezulta deteriorarea vehiculului sau a
echipamentelor, dacă atenţionarea nu este respectată. Respectaţi sfatul din conţinutul
atenţionării.

 NOTĂ
Indică informații interesante sau de ajutor.

F3
PREFAŢĂ

Vă mulţumim că aţi ales un Hyundai. Ne bucurăm că vă număraţi printre fericiţii proprietari ai unui vehicul marca Hyundai. Suntem
mândri de tehnologia avansată utilizată și de calitatea ridicată de fabricaţie a fiecărui vehicul Hyundai.

Manualul proprietarului vă prezintă echipamentele și funcţionarea noului dvs. vehicul Hyundai. Se recomandă citirea cu atenţie a
acestuia, deoarece informaţiile conţinute contribuie în mare măsură la satisfacţiile oferite de noul vehicul.

De asemenea, producătorul recomandă ca toate lucrările de service și întreţinere să fie efectuate de către un dealer autorizat
Hyundai.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

Notă: deoarece viitorii proprietari vor avea nevoie de informaţiile incluse în acest manual, dacă vindeţi acest Hyundai, vă rugăm
lăsaţi manualul în vehicul, pentru a putea fi utilizat de noul proprietar. Vă mulţumim.

ATENŢIE
Dacă sunt utilizaţi combustibili sau lubrifianţi de calitate îndoielnică, care nu corespund specificaţiilor Hyundai, pot apărea
defecţiuni grave ale motorului și cutiei de viteze. Trebuie utilizaţi întotdeauna combustibili și lubrifianţi de înaltă calitate,
care îndeplinesc specificaţiile enumerate la pagina 8-6 din capitolul Fișă tehnică al Manualului proprietarului.

Copyright 2015 Hyundai Motor Company. Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicaţii nu poate fi reprodusă, stocată
într-un sistem de prelucrare a datelor sau transmisă în orice formă sau cu orice mijloace, fără acordul scris al Hyundai Motor
Company.

F4
Introducere 1

Scurtă prezentare 2
Sistemul de siguranţă 3
Echipamente 4

cuprins Condusul vehiculului 5


În situaţii de urgenţă 6

Întreţinere 7

Fișă tehnică și informaţii pentru client 8


Index I
Introducere 1
Utilizarea manualului / 1-2
Specificații combustibil / 1-2
Rodaj / 1-6
Introducere

UTILIZAREA MANUALULUI SPECIFICAŢII COMBUSTIBIL


Dorinţa noastră este să beneficiaţi la Veţi întâlni în manual diferite Motor pe benzină
maximum de toate funcţiile AVERTISMENTE, ATENŢIONĂRI și Benzină fără plumb
automobilului. Acest manual al NOTE. Acestea au fost pregătite pentru a
Pentru Europa
proprietarului vă poate ajuta în multe spori siguranţa dvs. Citiţi cu atenţie și
privinţe. Vă recomandăm insistent să respectaţi TOATE procedurile și Pentru performanţe optime, vă
citiţi manualul în întregime. Pentru a recomandările cuprinse în aceste recomandăm să alimentaţi numai cu
minimiza riscul de rănire sau deces, citiţi AVERTISMENTE, ATENŢIONĂRI și benzină fără plumb cu cifra octanică CO
secţiunile AVERTISMENT și ATENŢIE NOTE. 95/AKI (indice antidetonaţii) 91 sau mai
din acest manual. mare. (Nu utilizaţi combustibili care
conţin metanol.)
Textul manualului este completat cu
ilustraţii pentru a explica mai bine cum
AVERTISMENT Se poate utiliza și benzină fără plumb cu
puteţi beneficia de tot ce vă oferă Un AVERTISMENT indică o situaţie cifra octanică CO 91-94/AKI 87-90, dar
vehiculul. Citind acest manual, în care ignorarea acestuia poate performanţele vehiculului vor fi ușor
descoperiţi caracteristicile principale ale duce la răniri grave sau deces. reduse.
vehiculului, aflaţi informaţii importante
despre siguranţă și sfaturi privind Cu excepția Europei
condusul în diferite condiţii de deplasare. Noul dvs. vehicul este proiectat numai
Structura manualului este oferită în ATENŢIE pentru alimentarea cu benzină fără
Cuprins. Atunci când căutaţi un anumit Semnul ATENŢIE indică o situaţie în plumb, cu cifra octanică de minim CO
domeniu sau subiect, utilizaţi indexul; care vehiculul poate suferi avarii 91/AKI 87. (Nu utilizaţi combustibili care
acesta este o listă alfabetică a tuturor dacă se ignoră informaţiile conţin metanol.)
informaţiilor din manual. respective.
Capitole: manualul cuprinde opt capitole Noul dvs. vehicul este proiectat să ofere
și un index. Fiecare capitol începe cu un performanţe maxime și emisii minime de
scurt cuprins, astfel încât să puteţi afla NOTĂ noxe, fără ancrasarea bujiilor, când este
imediat dacă în capitolul respectiv se NOTA cuprinde informații interesante alimentat cu BENZINĂ FĂRĂ PLUMB.
regăsesc informaţiile dorite. sau utile.

1 2
Introducere

Cu plumb (dacă există în dotare) ca urmare a utilizării de:


ATENŢIE Specificaţiile pentru anumite pieţe permit 1. Gazol care conţine etanol în
NU UTILIZAŢI NICIODATĂ BENZINĂ utilizarea benzinei cu plumb. Înainte de a concentraţie mai mare de 10%.
CU PLUMB. Utilizarea benzinei cu utiliza benzină cu plumb, vă 2. Benzină sau gazol cu conţinut de
plumb provoacă defectarea recomandăm să solicitaţi confirmarea metanol.
catalizatorului, senzorului de dealerului autorizat HYUNDAI, pentru a 3. Benzină sau gazol cu plumb.
oxigen al sistemului de comandă a verifica dacă vehiculul dvs. poate utiliza
motorului și sistemului de control acest tip de combustibil.
al emisiilor. Cifra octanică a benzinei cu plumb va ATENŢIE
Nu adăugaţi niciodată în rezervorul trebui să fie aceeași cu cea a benzinei Nu utilizaţi niciodată gazol care
de benzină niciun fel de agent de fără plumb. conţine metanol. Renunţaţi la
curăţare a sistemului de alimentare utilizarea oricărui produs cu gazol
care nu a fost aprobat. (Pentru Benzină care conţine alcool și care poate crea probleme de
detalii vă recomandăm să metanol funcţionare.
consultaţi un dealer autorizat
Gazolul, un amestec de benzină și etanol
HYUNDAI.)
(cunoscut și ca alcool etilic) și benzină sau
gazol cu metanol (cunoscut și ca alcool
metilic) se comercializează împreună cu
AVERTISMENT sau în locul benzinei cu plumb.
• Nu mai adăugaţi combustibil Nu utilizaţi gazol care conţine mai mult
dacă duza de alimentare s-a oprit de 10% etanol și nu utilizaţi benzină sau
automat. gazol care conţine metanol. Oricare
• Verificaţi întotdeauna montarea dintre acești combustibili poate provoca
corectă a capacului, pentru a defectarea sistemului de alimentare, a
împiedica scurgerile de sistemului de comandă a motorului și a
combustibil în caz de accident. celui de control al emisiilor.
Renunţaţi să utilizaţi orice tip de gazol în
cazul în care apar probleme legate de
funcţionare.
Defectarea vehiculului sau problemele
legate de funcţionare nu vor fi acoperite de
garanţia producătorului, dacă au survenit

1 3
Introducere

Alţi combustibili Utilizarea MTBE Aditivi combustibil


Utilizarea combustibililor precum: HYUNDAI nu recomandă utilizarea HYUNDAI recomandă să alimentaţi
- combustibil cu silicon (Si), combustibililor cu o concentraţie de numai cu benzină fără plumb cu cifra
- combustibil cu mangan (Mn), MTBE (metil terţiar butil eter) mai mare octanică CO 95/AKI (indice antidetonaţii)
- combustibil cu ferocen (Fe) și de 15% (conţinut de oxigen de 2,7% din 91 sau mai mare (pentru Europa) sau cu
greutate) pentru alimentarea vehiculului. cifra octanică CO 91/AKI (indice
- alţi aditivi metalici din combustibili antidetonaţii) 87 sau mai mare (în afara
Combustibilul care conţine MTBE (metil
poate provoca defectarea motorului și a terţiar butil eter) în concentraţie mai mare Europei).
vehiculului sau obturarea, rateurile, de 15% (conţinut de oxigen de 2,7% din Pentru clienţii care nu utilizează
acceleraţia slabă, oprirea motorului, permanent benzină de calitate, aditivată și
topirea catalizatorului, coroziune care au probleme la pornirea motorului
anormală, reducerea duratei de ATENŢIE
sau dacă motorul nu funcţionează rotund,
exploatare etc. Garanţia pentru vehiculul nou nu
trebuie adăugată în rezervor o sticlă de
De asemenea, este posibil să se aprindă acoperă defecţiunile sistemului de
aditiv la fiecare 15.000 km (pentru
lampa de control defecţiuni (MIL). alimentare și pierderile de putere
Europa)/5.000 km (cu excepţia Europei).
cauzate de utilizarea metanolului, a
Aditivii sunt disponibili la dealerul autorizat
combustibililor care conţin metanol
 NOTĂ HYUNDAI, împreună cu informaţiile
sau a MTBE în concentraţie mai
privind utilizarea acestora.
Este posibil ca defectarea sistemului de mare de 15% (conţinut de oxigen de
alimentare cu combustibil sau 2,7% din greutate).
reducerea performanțelor provocată de Utilizarea peste hotare
utilizarea acestor combustibili să nu fie Dacă efectuaţi un voiaj peste hotare,
greutate) poate reduce performanţele asiguraţi-vă că:
acoperită de garanția limitată a vehiculului, poate provoca dopuri de
vehiculului nou. vapori sau pornirea dificilă. • Respectaţi toate reglementările
referitoare la înmatriculare și
Nu se va utiliza metanol asigurare.
Combustibilii care conţin metanol (alcool • Verificaţi existenţa combustibilului
obţinut din lemn) nu trebuie utilizaţi la potrivit.
alimentarea vehiculului dvs.
Acest tip de combustibil poate reduce
performanţele vehiculului și poate
provoca defectarea sistemului de
alimentare, a sistemului de comandă a
motorului și a celui de control al emisiilor.
1 4
Introducere

Motor diesel Biodiesel


Motorină ATENŢIE Combustibilii disponibili în comerţ nu
Motorul diesel trebuie să utilizeze Nu introduceţi benzină sau apă în conţin mai mult de 7% biodiesel și sunt
motorină disponibilă pe piaţă și care rezervor. Dacă se întâmplă acest cunoscuţi în general ca „biodiesel B7”;
respectă standardul EN 590 sau similar. lucru, sistemul de alimentare va aceștia pot fi utilizaţi pentru alimentare
(EN înseamnă „Normă europeană”). Nu trebui curăţat, pentru a evita dacă respectă standardul EN 14214 sau
utilizaţi motorină pentru vapoare, uleiuri blocarea pompei de injecţie și specificaţii echivalente. (EN înseamnă
de încălzire sau aditivi neaprobaţi pentru defectarea motorului. „Normă europeană”). Utilizarea de
combustibil, deoarece motorul și combustibili cu o concentraţie mai mare
sistemul de alimentare se vor uza mai de 7% biodiesel cum ar fi RME, FAME
repede și se vor defecta. Utilizarea de ATENŢIE - motorină sau VME etc. sau de motorină cu o
combustibili și/sau aditivi neaprobaţi va (dacă este echipat cu DPF) concentraţie mai mare de 7% biodiesel
afecta garanţia vehiculului. va provoca uzura accentuată sau
Pentru vehiculele care dispun de defectarea motorului și a sistemului de
Se va utiliza motorină cu cifra cetanică motor diesel echipat cu DPF, vă alimentare. Repararea sau înlocuirea
mai mare de 51. Dacă sunt disponibile recomandăm să utilizaţi motorina componentelor uzate sau defecte ca
două tipuri de motorină, utilizaţi motorină auto obișnuită. urmare a utilizării de combustibili
de vară sau de iarnă, în funcţie de Dacă utilizaţi motorină cu conţinut neaprobaţi nu va fi acoperită de garanţia
anotimp. ridicat de sulf (mai mare de 50 ppm) producătorului.
• Peste -5 °C (23 °F) ... Motorină de și aditivi neaprobaţi, sistemul DPF
vară. se poate defecta, iar vehiculul poate
• Sub -5 °C (23 °F) ... Motorină de iarnă.
ATENŢIE
emite fum de culoare albă.
• Nu utilizaţi niciodată combustibil,
Supravegheaţi permanent nivelul motorină sau biodiesel B7, care
combustibilului din rezervor: dacă nu respectă cele mai noi
motorul se oprește din cauza unei pene standarde din domeniu.
de combustibil, sistemul de alimentare • Nu utilizaţi niciodată aditivi sau
trebuie amorsat înainte de a reporni tratamente pentru combustibil
motorul. care nu sunt recomandate sau
aprobate de producătorul
vehiculului.

1 5
Introducere

RODAJUL
Nu este necesară o perioadă specială de
rodaj. Respectând câteva precauţii
simple în primii 1.000 km (600 mile),
performanţele, economia și durata de
exploatare a vehiculului pot fi
îmbunătăţite.
• Nu supraturaţi motorul.
• Menţineţi turaţia motorului între 2.000
și 4.000 rpm în timpul deplasării.
• Nu menţineţi aceeași viteză, mare sau
mică, perioade lungi de timp. Variaţi
turaţia motorului pentru a face rodajul
corect al acestuia.
• Evitaţi frânările bruște, cu excepţia
cazurilor de urgenţă, pentru a permite
frânelor să se rodeze corect.
• Nu tractaţi o remorcă pe parcursul
primilor 2.000 km (1.200 mile).

1 6
Scurtă prezentare 2
Prezentare exterior (wagon) / 2-2
Prezentare exterior (sedan) / 2-3
Prezentare planșă de bord / 2-6
Prezentare interior / 2-10
Compartiment motor / 2-12
Scurtă prezentare

PREZENTARE EXTERIOR (WAGON)


 Faţă

1. Cârlig de tractare demontabil faţă.....6-30


2. Capotă ..............................................4-47
3. Ștergătoare de parbriz ....................4-129
4. Far ...................................................4-120
5. Proiector de ceaţă ...........................4-126
6. Jantă și anvelopă ..............................7-72
7. Oglindă retrovizoare exterioară.........4-62
8. Blocare uși ........................................4-22

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OVF014001

2 2
Scurtă prezentare

PREZENTARE EXTERIOR (SEDAN)


 Faţă

1. Cârlig de tractare demontabil faţă.....6-30


2. Capotă ..............................................4-47
3. Ștergătoare de parbriz ....................4-129
4. Far ...................................................4-120
5. Proiector de ceaţă ...........................4-126
6. Jantă și anvelopă ..............................7-72
7. Oglindă retrovizoare exterioară.........4-62
8. Blocare uși ........................................4-22

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OVF014002

2 3
Scurtă prezentare

PREZENTARE EXTERIOR (WAGON)


 Spate

9. Blocare uși ........................................4-22


10. Protecţie copii la ușile spate ...........4-26
11. Clapetă bușon rezervor de combustibil4-49
12. Antenă pe plafon ...........................4-180
13. Al treilea stop pe frână spate.........7-117
14. Dispozitiv de dezgheţare lunetă....4-137
15. Ștergător de lunetă........................4-129
16. Grup optic spate ............................7-110
17. Cameră video marșarier................4-116
18. Buton mâner hayon ........................4-27
19. Sistem de asistenţă la parcare......4-102
20. Cârlig de tractare spate...................6-30

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OVF014003

2 4
Scurtă prezentare

PREZENTARE EXTERIOR (SEDAN)


 Spate

9. Uși .....................................................4-22
10. Clapetă bușon rezervor de combustibil4-49
11. Grup optic spate ............................7-113
12. Antenă ...........................................4-180
13. Al treilea stop pe frână spate.........7-117
14. Dispozitiv de dezgheţare lunetă....4-137
15. Portbagaj .........................................4-37
16. Cameră marșarier* ........................4-116
17. Sistem de asistenţă la parcare* ....4-102

*: dacă există în dotare

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.


OVF014004

2 5
Scurtă prezentare

PREZENTARE PLANȘĂ DE BORD


 Cu volan pe stânga

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine. OVF023002

2 6
Scurtă prezentare

1. Sistem de încălzire/ventilaţie scaune ............................3-11/3-12 16. Sistem de climatizare ..............................................4-138/4-147


2. Lampă de avertizare centură de siguranţă pasager faţă ..........3-20 17. Compartiment de depozitare consolă centrală ..................4-163
3. Indicator de activare/dezactivare airbag frontal pasager ..........3-45 18. Torpedo ..............................................................................4-163
4. Airbag frontal șofer ................................................................3-49 19. Suport pentru pahare/scrumieră ..............................4-168/4-167
5. Airbag pentru genunchi șofer ................................................3-49 20. Brichetă/priză ..........................................................4-169/4-167
6. Airbag frontal pasager ............................................................3-49 21. Comenzi sistem audio montate pe volan ..........................4-181
7. Buton închidere centralizată ..................................................4-23 22. AUX, USB și ipod ..............................................................4-170
8. Buton de deschidere electrică hayon/buton de deblocare 23. Sistem audio/AVN ........................4-180, 4-182/manual separat
portbagaj ........................................................................4-29/4-37 24. Comenzi telefon Bluetooth ................................................4-183
9. Claxon ....................................................................................4-60 25. Contact sau buton pentru pornirea/oprirea motorului ......5-5/5-9
10. Grup de instrumente ............................................................4-65 26. Buton frână de mână electrică (EPB) ..................................5-44
11. Buton afișaj LCD ..................................................................4-70 27. Buton frână automată ..........................................................5-49
12. Buton computer de bord ......................................................4-70 28. Buton control electronic al stabilităţii (ESC)..............................5-54
13. Buton sistem de asistenţă la parcare ................................4-102 29. Buton pilot automat/limitator de viteză ........................5-62/5-67
14. Buton sistem inteligent de asistenţă la parcare..................4-111 30. Buton mod de condus ..........................................................5-39
15. Lumini de avarie ................................................................4-117

2 7
Scurtă prezentare

 Cu volan pe dreapta

Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine. OVF023002R

2 8
Scurtă prezentare

1. Sistem de încălzire/ventilaţie scaune ............................3-11/3-12 16. Sistem de climatizare ..............................................4-138/4-147


2. Lampă de avertizare centură de siguranţă pasager faţă ..........3-20 17. Compartiment de depozitare consolă centrală ..................4-163
3. Indicator de activare/dezactivare airbag frontal pasager ..........3-45 18. Torpedo ..............................................................................4-163
4. Airbag frontal șofer ................................................................3-49 19. Suport pentru pahare/scrumieră ..............................4-168/4-167
5. Airbag pentru genunchi șofer ................................................3-49 20. Brichetă/priză ..........................................................4-169/4-167
6. Airbag frontal pasager ............................................................3-49 21. Comenzi sistem audio montate pe volan ..........................4-181
7. Buton închidere centralizată ..................................................4-23 22. AUX, USB și ipod ..............................................................4-170
8. Buton de deschidere electrică hayon/buton de deblocare 23. Sistem audio/AVN ........................4-180, 4-182/manual separat
portbagaj ........................................................................4-29/4-37 24. Comenzi telefon Bluetooth ................................................4-183
9. Claxon ....................................................................................4-60 25. Contact sau buton pentru pornirea/oprirea motorului ......5-5/5-9
10. Grup de instrumente ............................................................4-65 26. Buton frână de mână electrică (EPB) ..................................5-44
11. Buton afișaj LCD ..................................................................4-70 27. Buton frână automată ..........................................................5-49
12. Buton computer de bord ......................................................4-70 28. Buton control electronic al stabilităţii (ESC)..............................5-54
13. Buton sistem de asistenţă la parcare ................................4-102 29. Buton pilot automat/limitator de viteză ........................5-62/5-67
14. Buton sistem inteligent de asistenţă la parcare..................4-111 30. Buton mod de condus ..........................................................5-39
15. Lumini de avarie ................................................................4-117

2 9
Scurtă prezentare

PREZENTARE INTERIOR
 Cu volan pe stânga

1. Scaun ......................................................3-2
2. Mâner interior ușă..................................4-23
3. Buton de acţionare geamuri electrice....4-43
4. Buton de blocare geamuri electrice ......4-46
5. Manetă de eliberare capotă motor ........4-47
6. Memorie poziţie scaun șofer..................4-56
7. Volan......................................................4-58
8. Manetă de comandă volan reglabil în înălţime
și adâncime ..............................................4-59
9. Volan încălzit..........................................4-59
10. Buton oglinzi retrovizoare exterioare ..4-63
11. Rabatare oglinzi retrovizoare exterioare..4-63
12. Buton lumini ......................................4-119
13. Ștergător/spălător ..............................4-129
14. Sistem de reglare pe înălţime faruri ..4-127
15. Sistem de reglare iluminare planșă de
bord......................................................4-66
16. Buton sistem de pornire și oprire la ralanti
(ISG) ....................................................5-16
17. Schimbător de viteze transmisie manuală/
selector de viteze transmisie automată/
selector de viteze transmisie cu ambreiaj
dublu ....................................5-20/5-23/5-30
18. Panou de siguranţe ............................7-85
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.
OVF021001

2 10
Scurtă prezentare

 Cu volan pe dreapta

1. Scaun ......................................................3-2
2. Mâner interior ușă..................................4-23
3. Buton de acţionare geamuri electrice....4-43
4. Buton de blocare geamuri electrice ......4-46
5. Manetă de eliberare capotă motor ........4-47
6. Memorie poziţie scaun șofer..................4-56
7. Volan......................................................4-58
8. Manetă de comandă volan reglabil în înălţime
și adâncime ..............................................4-59
9. Volan încălzit..........................................4-59
10. Buton oglinzi retrovizoare exterioare ..4-63
11. Rabatare oglinzi retrovizoare exterioare..4-63
12. Buton lumini ......................................4-119
13. Ștergător/spălător ..............................4-129
14. Sistem de reglare pe înălţime faruri ..4-127
15. Sistem de reglare iluminare planșă de
bord......................................................4-66
16. Buton sistem de pornire și oprire la ralanti
(ISG) ....................................................5-16
17. Schimbător de viteze transmisie manuală/
selector de viteze transmisie automată/
selector de viteze transmisie cu ambreiaj
dublu
..............................................5-20/5-23/5-30
18. Panou de siguranţe ............................7-85
Este posibil ca forma reală să fie diferită de cea din imagine.
OVF021001R-1

2 11
Scurtă prezentare

COMPARTIMENT MOTOR
 Benzină (1,6 l)
•Cu volan pe stânga

1. Jojă ulei de motor............................7-56


2. Bușon de completare nivel ulei de
motor ...............................................7-56
3. Vas de expansiune ..........................7-58
4. Bușon radiator .................................7-59
5. Rezervor lichid de frână/ambreiaj ...7-60
6. Rezervor lichid de spălare parbriz...7-61
7. Filtru de aer .....................................7-62
8. Bornă pozitivă baterie .....................7-69
• Cu volan pe dreapta
9. Bornă negativă baterie ....................7-69
10. Panou de siguranţe .......................7-85

Compartimentul motor prezent pe vehicul


poate fi diferit de cel din imagine.

OVF071002/OVF071002R

2 12
Scurtă prezentare

 Benzină (2,0 l)
•Cu volan pe stânga

1. Jojă ulei de motor............................7-56


2. Bușon de completare nivel ulei de
motor ...............................................7-56
3. Vas de expansiune ..........................7-58
4. Bușon radiator .................................7-59
5. Rezervor lichid de frână/ambreiaj ...7-60
6. Rezervor lichid de spălare parbriz...7-61
7. Filtru de aer .....................................7-62
8. Bornă pozitivă baterie .....................7-69
• Cu volan pe dreapta 9. Bornă negativă baterie ....................7-69
10. Panou de siguranţe .......................7-85

Compartimentul motor prezent pe vehicul


poate fi diferit de cel din imagine.

OVF071001/OVF071001R

2 13
Scurtă prezentare

 Motor diesel (1,7 l)


•Cu volan pe stânga

1. Jojă ulei de motor............................7-56


2. Bușon de completare nivel ulei de
motor ...............................................7-56
3. Vas de expansiune ..........................7-58
4. Bușon radiator .................................7-59
5. Rezervor lichid de frână/ambreiaj ...7-60
6. Rezervor lichid de spălare parbriz...7-61
7. Filtru de combustibil ........................7-61
8. Filtru de aer......................................7-62
• Cu volan pe dreapta 9. Bornă pozitivă baterie ......................7-69
10. Bornă negativă baterie ..................7-69
11. Panou de siguranţe ........................7-85

Compartimentul motor prezent pe vehicul


poate fi diferit de cel din imagine.

OVF075003L/OVF075003R

2 14
Scaune / 3-2
Centuri de siguranță / 3-19
Scaun pentru copii / 3-30
Airbag - sistem suplimentar de siguranță / 3-41

Sistemul de siguranţă 3
Sistemul de siguranță

SCAUNE
Scaun faţă
(1) Înainte și înapoi
(2) Unghi spătar
(3) Înălţime șezut scaun*
(4) Suport lombar
(5) Sistem de încălzire scaune*/sistem
de încălzire scaune, cu ventilaţie*
(6) Tetieră

Banchetă
(7) Rabatare spătar
(8) Tetieră
(9) Cotieră
(10) Sistem de încălzire scaune*

*: dacă există în dotare

OVF031001

3 2
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT AVERTISMENT - scaun șofer


- obiecte neasigurate - responsabilitatea • Nu încercaţi niciodată să reglaţi
Obiectele neasigurate din zona șoferului faţă de scaunul dacă vehiculul se
picioarelor șoferului pot pasagerul din faţă deplasează. În caz contrar, puteţi
obstrucţiona acţionarea pedalelor, pierde controlul vehiculului, ceea ce
Călătoria într-un vehicul cu spătarul poate duce la un accident care poate
ceea ce poate duce la producerea scaunului faţă înclinat poate duce la
unui accident. Nu amplasaţi niciun provoca rănirea gravă sau decesul
răniri grave sau chiar fatale în cazul persoanelor sau pierderi materiale.
obiect sub scaunele din faţă. unui accident. În cazul unui accident,
dacă un scaun faţă este înclinat, • Înlăturaţi orice obiect care poate
șoldurile pasagerului pot aluneca pe obstrucţiona poziţia normală a
sub partea transversală a centurii de spătarului. Așezarea de obiecte
AVERTISMENT siguranţă, iar toată forţa impactului va lângă spătar sau într-un mod care
- poziţie verticală scaun fi preluată de abdomenul neprotejat. obstrucţionează blocarea corectă a
Când readuceţi spătarul în poziţie Pot surveni răni interne grave sau spătarului poate provoca rănirea
verticală, ţineţi-l și aduceţi-l încet în fatale. Șoferul trebuie să sfătuiască gravă sau decesul persoanelor, în
poziţia dorită; asiguraţi-vă că în pasagerul să menţină spătarul cazul unei opriri bruște sau al unui
zona de acţiune nu se află niciun scaunului în poziţie verticală când accident.
pasager. Dacă spătarul este adus în vehiculul se deplasează. • Conduceţi/călătoriţi întotdeauna cu
poziţia iniţială fără a fi ţinut, spatele spătarul scaunului reglat în poziţie
scaunului poate sări spre înainte, verticală și fixaţi-vă partea
ceea ce poate duce la rănire transversală a centurii de siguranţă
accidentală prin lovirea de spătar. AVERTISMENT cât mai confortabil și cât mai jos,
Nu utilizaţi o pernă care reduce peste coapse. Această poziţie vă
frecarea dintre scaun și pasager. În oferă cea mai bună protecţie în
caz de accident sau de oprire cazul unui accident.
bruscă, șoldurile pasagerului pot • Pentru a evita rănile inutile și posibil
aluneca pe sub partea transversală grave provocate de airbag, adoptaţi o
a centurii de siguranţă. Pot rezulta poziţie cât mai retrasă faţă de volan,
răniri grave sau fatale, deoarece fără a neglija accesul la comenzile
centura de siguranţă nu va vehiculului. Se recomandă o distanţă
funcţiona normal. de cel puţin 250 mm (10 in.) între
pieptul dvs. și volan.

3 3
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT AVERTISMENT
- spătar banchetă După reglarea scaunului, verificaţi
• Spătarul banchetei trebuie fixat întotdeauna ca acesta să fie bine
corect. În caz contrar, pasagerii blocat; încercaţi să-l mișcaţi înainte-
și obiectele pot fi proiectate spre înapoi fără a utiliza maneta de reglare.
înainte, în caz de impact sau Mișcarea bruscă sau neașteptată a
frânare bruscă, ceea ce poate scaunului șoferului poate duce la
provoca rănirea gravă sau pierderea controlului vehiculului și la
decesul persoanelor. provocarea unui accident.
• Bagajele și alte obiecte trebuie
amplasate în portbagaj. Dacă
obiectele sunt voluminoase, grele AVERTISMENT OVF031002
sau trebuie stivuite, acestea trebuie • Fiţi foarte atenţi pentru ca mâinile Scaun faţă
asigurate. Bagajele stivuite nu sau alte obiecte să nu se prindă Reglare manuală
trebuie să depășească în niciun caz în mecanismele scaunului în timp
nivelul spătarului banchetei. În caz Înainte și înapoi
ce acesta se deplasează.
contrar, se poate produce rănirea Pentru a deplasa scaunul înainte sau
• Nu așezaţi o brichetă pe podea
gravă sau decesul persoanelor, în înapoi:
sau pe scaun. Când acţionaţi
caz de oprire bruscă, răsturnare scaunul, gazul poate ţâșni din 1. Ţineţi trasă în sus maneta de culisare
sau impact. brichetă și poate provoca a scaunului.
• În timpul deplasării, pasagerii nu izbucnirea unui incendiu. 2. Culisaţi scaunul în poziţia dorită.
trebuie să călătorească în • Dacă bancheta spate este 3. Eliberaţi maneta și asiguraţi-vă că
portbagaj sau să se așeze pe ocupată, aveţi grijă atunci când scaunul este fixat pe poziţie.
spătarul rabatat. În timpul reglaţi poziţia scaunului faţă. Reglaţi scaunul înainte de a porni la
deplasării, toţi pasagerii trebuie • Fiţi foarte atenţi atunci când drum și verificaţi să fie bine fixat pe
să fie așezaţi pe scaune și să apucaţi obiecte mici prinse sub poziţie, încercând să-l trageţi spre
poarte centura de siguranţă. scaune sau între scaun și consola înainte și înapoi fără să utilizaţi maneta.
• Când readuceţi spătarul în poziţie centrală. Este posibil să vă tăiaţi Dacă scaunul se mișcă, înseamnă că nu
verticală, verificaţi ca acesta să sau să vă răniţi la mâini în este blocat corect.
fie blocat pe poziţie, mișcându-l marginile ascuţite ale
spre înainte și înapoi. mecanismului scaunului.

3 4
Sistemul de siguranță

OVF031003 OVF031004 OVF033077


Unghi spătar Înălțime șezut scaun (dacă există în Suport lombar (dacă există în dotare)
Pentru a înclina spătarul: dotare) Suportul lombar poate fi reglat prin
1. Înclinaţi-vă ușor în faţă și ridicaţi Pentru modificarea înălţimii șezutului apăsarea butonului pentru suport lombar
maneta de înclinare a spătarului. scaunului, împingeţi maneta în sus sau de pe partea laterală a scaunului.
2. Cu grijă, lăsaţi-vă pe spate și reglaţi în jos. 1. Pentru a crește suportul, apăsaţi
spătarul scaunului în poziţia dorită. • Pentru a coborî șezutul, apăsaţi de partea din faţă a butonului; pentru a
3. Eliberaţi maneta și verificaţi dacă câteva ori maneta. reduce suportul, apăsaţi partea din
spătarul este fixat pe poziţie. (Pentru • Pentru a ridica șezutul, trageţi de spate a butonului.
ca spătarul să fie blocat, maneta câteva ori maneta. 2. După reglarea scaunului în poziţia
TREBUIE să revină în poziţia iniţială.) dorită, eliberaţi butonul.

3 5
Sistemul de siguranță

Reglare automată (dacă există în


dotare) ATENŢIE
Scaunul faţă poate fi reglat cu ajutorul • Scaunul reglabil electric este
butoanelor de comandă amplasate pe acţionat de un motor electric. Nu
partea exterioară a pernei scaunului. mai acţionaţi după terminarea
Înainte de a porni la drum, reglaţi scaunul reglării. Utilizarea excesivă poate
în poziţia corespunzătoare, astfel încât provoca defectarea
să aveţi un control bun asupra volanului, echipamentului electric.
pedalelor și butoanelor de pe planșa de • Când este utilizat, sistemul
bord. electric de reglare a scaunelor
consumă mult curent. Pentru a
preveni descărcarea bateriei, nu
AVERTISMENT reglaţi scaunele mai mult decât OVF031005
Scaunul reglabil electric poate fi este necesar, dacă motorul este
acţionat dacă este decuplat Înainte și înapoi
oprit. 1. Pentru a regla scaunul în poziţia
contactul. • Nu acţionaţi în același timp două
De aceea, copiii nu trebuie lăsaţi dorită, împingeţi butonul de comandă
sau mai multe butoane de reglare înainte sau înapoi.
niciodată nesupravegheaţi în a scaunelor. Motorașul sau
vehicul. 2. După reglarea scaunului în poziţia
componentele scaunelor dorită, eliberaţi butonul.
reglabile electric se pot defecta.
• Nu înlocuiţi tapiţeria scaunului.
Este posibil ca acest lucru să
provoace defectarea sistemului
de încălzire sau de ventilaţie a
scaunului.

3 6
Sistemul de siguranță

OVF031006 OVF031007 OVF031008


Unghi spătar Înălțime șezut scaun Suport lombar (dacă există în dotare)
1. Pentru a regla spătarul la unghiul (dacă există în dotare) Suportul lombar poate fi reglat prin
dorit, împingeţi butonul de comandă 1. Pentru a ridica sau a coborî partea din apăsarea butonului pentru suport lombar
înainte sau înapoi. faţă a pernei scaunului, trageţi în sus de pe partea laterală a scaunului.
2. După reglarea scaunului în poziţia sau în jos partea din faţă a butonului 1. Pentru a crește suportul, apăsaţi
dorită, eliberaţi butonul. de comandă. Pentru a ridica sau a partea din faţă a butonului; pentru a
coborî partea din spate a pernei reduce suportul, apăsaţi partea din
scaunului, trageţi în sus sau în jos spate a butonului.
partea din spate a butonului de 2. După reglarea scaunului în poziţia
comandă. dorită, eliberaţi butonul.
2. După reglarea scaunului în poziţia
dorită, eliberaţi butonul.

3 7
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
• Pentru a asigura o eficienţă
maximă în caz de accident,
tetiera trebuie reglată astfel încât
mijlocul acesteia să fie la aceeași
înălţime cu centrul de greutate al
capului unui pasager. În general,
centrul de greutate al capului
majorităţii oamenilor este
amplasat la înălţimea ochilor. De
asemenea, reglaţi tetiera cât mai
OPA039052 aproape posibil de cap. Din acest OVF031009
Tetieră motiv, utilizarea unei perne care Reglare înainte și înapoi
Scaunele șoferului și pasagerului sunt să nu permită contactul corpului Tetierele pot fi reglate spre înainte în 4
echipate cu tetiere care asigură confortul cu spătarul nu este recomandată. poziţii, împingându-le spre înainte.
și siguranţa pasagerilor. • Nu utilizaţi vehiculul dacă Pentru a regla tetiera la maximum spre
Tetiera asigură atât confort, cât și tetierele sunt scoase, deoarece înapoi, împingeţi-o complet spre înainte
protecţie capului și gâtului șoferului și pasagerii pot suferi răniri grave și apoi eliberaţi-o. Reglaţi astfel încât
pasagerului faţă, în caz de accident. în caz de accident. Dacă sunt tetiera să susţină corect capul și gâtul.
reglate corect, tetierele pot
asigura protecţie împotriva rănirii
la nivelul gâtului.
• Nu reglaţi poziţia tetierei
scaunului șoferului în timp ce
vehiculul se deplasează.

3 8
Sistemul de siguranță

Demontare/montare
ATENŢIE Demontare tetieră:
Dacă înclinaţi spătarul în faţă, iar 1. Înclinaţi spătarul (2) cu ajutorul
tetiera și șezutul sunt ridicate, este manetei de înclinare (1).
posibil ca tetiera să vină în contact 2. Ridicaţi complet tetiera.
cu parasolarul sau cu alte părţi ale
3. Apăsaţi butonul de deblocare a tetierei
vehiculului.
(3) în timp ce trageţi în sus tetiera (4).

 Tip A
AVERTISMENT
Nu permiteţi NICIODATĂ unei
persoane să călătorească pe un
OVF031010 scaun, dacă tetiera acestuia este
Reglare pe înălțime demontată.
Pentru a ridica tetiera, trageţi-o în poziţia
dorită (1). Pentru a coborî tetiera, ţineţi
apăsat butonul de eliberare (2) de pe
suportul tetierei și coborâţi-o în poziţia OVF034078
dorită (3). Tip B

OVF034080

OYFH034205

3 9
Sistemul de siguranță

 Tip A
AVERTISMENT
Asiguraţi-vă întotdeauna că după
montarea și reglarea
corespunzătoare, tetiera se
blochează pe poziţie.

OVF034079
 Tip B

HNF2041-1
Tetieră activă
Tetierele active sunt concepute pentru a
se mișca înainte și în sus în cazul unui
impact din spate. Se previne astfel
mișcarea bruscă spre înapoi a capului
șoferului și pasagerului faţă și se previne
OVF034081 rănirea la nivelul gâtului.

Remontare tetieră:
AVERTISMENT
1. Amplasaţi tijele tetierei (2) în orificii în
Atunci când staţi pe scaun sau
timp ce apăsaţi butonul de deblocare
când împingeţi sau trageţi scaunul,
(1).
între scaun și butonul de eliberare
2. Înclinaţi spătarul (4) cu ajutorul a tetierei poate apărea un spaţiu.
manetei de înclinare (3). Fiţi atenţi să nu vă prindeţi degetul
3. Reglaţi tetiera la înălţimea sau altă parte a corpului în spaţiul
corespunzătoare. respectiv.

3 10
Sistemul de siguranță

 Tip A butoane, după cuplarea contactului.


Pe vreme mai caldă sau dacă nu este ATENŢIE
necesară utilizarea sistemului, menţineţi - deteriorare scaun
butoanele în poziţia „OPRIT”. • Când curăţaţi scaunele, nu
• La fiecare apăsare a butonului, utilizaţi solvenţi organici, ca de
temperatura se va modifica în felul exemplu diluant, benzen, benzină
următor: și alcool. În caz contrar, puteţi
deteriora suprafaţa scaunelor sau
OPRITMARE ( )MEDIE ( )MICĂ ( ) sistemul de încălzire.
• Pentru a evita supraîncălzirea


sistemului de încălzire a
scaunului, nu așezaţi pe acesta
OVF031013 • La cuplarea contactului, sistemul de niciun obiect care poate izola
 Tip B încălzire a scaunelor este dezactivat. căldura, cum ar fi pături, perne
sau huse, cât timp sistemul de
 NOTĂ încălzire este activat.
Dacă sistemul de încălzire a scaunelor • Nu așezaţi obiecte grele sau
este activat, acesta va porni și se va opri ascuţite pe scaunele echipate cu
automat în funcție de temperatura sistem de încălzire. Puteţi defecta
scaunelor. componentele sistemului.
• Nu înlocuiţi tapiţeria scaunului.
Este posibil ca acest lucru să
provoace defectarea sistemului
de încălzire sau de ventilaţie a
scaunului.
OVF031014
Sistem de încălzire scaune (dacă
există în dotare)
Acest sistem asigură încălzirea
scaunelor pe vreme rece. Pentru a
încălzi scaunul șoferului sau
pasagerului, apăsaţi unul din cele două

3 11
Sistemul de siguranță

• Dacă funcţia de ventilaţie a scaunului


AVERTISMENT este activată, acesta se va răci după
- arsuri sistem de încălzire aproximativ 5 minute.
scaune • La cuplarea contactului, sistemul de
Pasagerii trebuie să fie extrem de ventilaţie a scaunelor este dezactivat
prudenţi atunci când utilizează
sistemele de încălzire, deoarece
există pericol de supraîncălzire sau
arsuri. Pasagerii trebuie să-și dea
seama dacă scaunul devine prea
fierbinte și să dezactiveze sistemul
de încălzire a acestora. Sistemul de
încălzire a scaunului poate provoca OVF031015
arsuri chiar și la temperaturi Scaun cu funcţie de ventilaţie (dacă
scăzute, mai ales dacă este utilizat există în dotare)
pentru perioade lungi de timp. Ventilaţia permite răcirea scaunelor faţă
Se va proceda cu atenţie maximă în pe vreme caldă, prin suflarea de aer pe
special în cazul următoarelor suprafaţa pernelor și spătarelor, prin mici
categorii de pasageri: orificii de ventilaţie. Pentru a răci scaunul
1. Sugari, copii, persoane în vârstă, șoferului sau pasagerului, apăsaţi partea
cu handicap sau bolnave din spate a butonului, cu motorul pornit.
2. Persoane cu pielea sensibilă sau Dacă nu este necesară folosirea
predispuse la arsuri sistemului, menţineţi butoanele în poziţia
3. Persoane obosite OPRIT.
4. Persoane sub influenţa • La fiecare apăsare a butonului fluxul
băuturilor alcoolice de aer se va modifica astfel:
5. Persoane care iau medicamente
OPRITMARE ( )MEDIE ( )MICĂ ( )
ce produc somnolenţă sau


toropeală (somnifere, pastile


împotriva răcelii etc.)

3 12
Sistemul de siguranță

 Wagon

OVF031016 OVF031068 OPA039053


Buzunar spătar Banchetă Tetieră
Buzunarele sunt amplasate pe spatele Unghi spătar Bancheta spate este echipată cu tetiere
spătarului scaunului șoferului și Pentru a înclina spătarul: pentru toate locurile; acestea asigură
pasagerului faţă. siguranţa și confortul pasagerilor.
1. Trageţi în sus de maneta de înclinare
a spătarului. Tetiera asigură atât confort, cât și
protecţie capului și gâtului pasagerilor, în
2. Ţineţi trasă maneta și reglaţi spătarul
AVERTISMENT scaunului în poziţia dorită.
caz de accident.
- buzunare spătare scaune
3. Eliberaţi maneta și verificaţi dacă
Nu amplasaţi obiecte grele sau spătarul este fixat pe poziţie. (Pentru
ascuţite în buzunarele de pe ca spătarul să fie blocat, maneta
spatele spătarelor. În caz de TREBUIE să revină în poziţia iniţială.)
accident, este posibil ca acestea să
se desprindă și să rănească
pasagerii vehiculului.

3 13
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
• Pentru a asigura o eficienţă
maximă în caz de accident,
tetiera trebuie reglată astfel încât
mijlocul acesteia să fie la aceeași
înălţime cu centrul de greutate al
capului unui pasager. În general,
centrul de greutate al capului
majorităţii oamenilor este
amplasat la înălţimea ochilor. De
asemenea, reglaţi tetiera cât mai
aproape posibil de cap. Din acest OVF031017 OVF031018
motiv, utilizarea unei perne care Reglare pe înălțime Demontare și montare
să nu permită contactul corpului Pentru a ridica tetiera, trageţi-o în poziţia Pentru a demonta tetiera, ridicaţi-o
cu spătarul nu este recomandată. dorită (1). Pentru a coborî tetiera, ţineţi complet, apoi apăsaţi butonul de
• Nu utilizaţi vehiculul cu tetierele apăsat butonul de eliberare (2) de pe eliberare (1) în timp ce trageţi tetiera în
demontate. În cazul unui suportul tetierei și coborâţi-o în poziţia sus (2).
accident, pasagerii se pot răni dorită (3). Pentru remontarea tetierei, împingeţi
grav. Dacă sunt reglate corect, tijele acesteia (3) în orificii în timp ce
tetierele pot asigura protecţie apăsaţi butonul de eliberare (1). Apoi
împotriva rănirii grave la nivelul reglaţi-o la înălţimea corespunzătoare.
gâtului.

AVERTISMENT
ATENŢIE După reglarea în poziţia
Dacă bancheta spate nu este corespunzătoare pentru protejarea
ocupată, coborâţi complet tetiera. ocupanţilor, asiguraţi-vă că tetiera
Tetiera banchetei spate poate se blochează pe poziţie.
reduce vizibilitatea în spate.

3 14
Sistemul de siguranță

 NOTĂ
Dacă sistemul de încălzire a scaunelor
este activat, acesta va porni și se va opri
automat în funcție de temperatura
scaunelor.

ATENŢIE
- deteriorare scaun
• Când curăţaţi scaunele, nu
utilizaţi solvenţi organici, ca de
exemplu diluant, benzen, benzină
OVF031019 OVF031020 și alcool. În caz contrar, puteţi
Cotieră Sistem de încălzire scaune (dacă deteriora suprafaţa scaunelor sau
există în dotare) sistemul de încălzire.
Pentru a utiliza cotiera, trageţi-o de pe
spătar. Acest sistem asigură încălzirea • Pentru a evita supraîncălzirea
banchetei pe vreme rece. Pentru a sistemului de încălzire a
încălzi bancheta, apăsaţi unul din cele scaunului, nu așezaţi pe acesta
două butoane, după cuplarea niciun obiect care poate izola
contactului. căldura, cum ar fi pături, perne
sau huse, cât timp sistemul de
Pe vreme mai caldă sau dacă nu este încălzire este activat.
necesară utilizarea sistemului, menţineţi
butoanele în poziţia „OPRIT”. • Nu așezaţi obiecte grele sau
ascuţite pe scaunele echipate cu
• La fiecare apăsare a butonului, temperatura sistem de încălzire. Puteţi defecta
se va modifica în felul următor: componentele sistemului.
OPRIT MARE ( ) MICĂ ( ) • Nu înlocuiţi tapiţeria scaunului.
Este posibil ca acest lucru să


provoace defectarea sistemului


• La cuplarea contactului, sistemul de de încălzire sau de ventilaţie a
încălzire a scaunelor este dezactivat. scaunului.

3 15
Sistemul de siguranță

Rabatare banchetă
AVERTISMENT Spătarul banchetei poate fi rabatat
- arsuri sistem de încălzire pentru a facilita transportul obiectelor
scaune lungi sau pentru a mări volumul
Pasagerii trebuie să fie extrem de portbagajului vehiculului.
prudenţi atunci când utilizează
sistemele de încălzire, deoarece AVERTISMENT
există pericol de supraîncălzire sau
arsuri. Pasagerii trebuie să-și dea Scopul spătarului rabatabil este
seama dacă scaunul devine prea acela de a permite transportul
fierbinte și să dezactiveze sistemul obiectelor lungi, care altfel nu ar
de încălzire a acestora. Sistemul de putea încăpea în portbagaj.
încălzire a scaunului poate provoca Nu permiteţi niciodată pasagerilor OVF031023
arsuri chiar și la temperaturi să stea pe spătarul rabatat în timpul
Pentru a rabata spătarul banchetei:
scăzute, mai ales dacă este utilizat deplasării. Aceasta nu este o
poziţie corectă și centurile de 1. Asiguraţi-vă că centura de siguranţă
pentru perioade lungi de timp. este în ghidaj, pentru a preveni
Se va proceda cu atenţie maximă în siguranţă nu pot fi utilizate. În caz
de accident sau de oprire bruscă, deteriorarea acesteia.
special în cazul următoarelor
categorii de pasageri: pasagerii pot deceda sau pot fi
răniţi grav. Obiectele transportate
1. Sugari, copii, persoane în vârstă, pe un spătar rabatat nu trebuie să
cu handicap sau bolnave depășească înălţimea spătarului
2. Persoane cu pielea sensibilă sau scaunului din faţă. Altfel, este
predispuse la arsuri posibil ca obiectele să alunece și
3. Persoane obosite să provoace răniri sau deteriorări,
4. Persoane sub influenţa în caz de oprire bruscă.
băuturilor alcoolice
5. Persoane care iau medicamente
ce produc somnolenţă sau
toropeală (somnifere, pastile
împotriva răcelii etc.)

3 16
Sistemul de siguranță

 Fraţă

OVF031021
 Spate
OVF031031 - Wagon OVF031022
2. Introduceţi catarama centurii de 6. Pentru a utiliza bancheta, ridicaţi
siguranţă în buzunar. spătarul și împingeţi-l spre înapoi.
3. Reglaţi spătarul scaunului faţă în Împingeţi bine spătarul până când se
poziţie verticală și, dacă este cazul, fixează cu un clic. Asiguraţi-vă că
trageţi scaunul spre înainte. spătarul este fixat pe poziţie.
4. Coborâţi complet tetierele spate. 7. Readuceţi centura de siguranţă în
poziţia corectă.

OVF031067 ATENŢIE - tip B


5. Tip A Nu apăsaţi tare pe spătar pentru a-l
bloca. Este posibil ca acesta să se
Trageţi maneta de rabatare a
deblocheze și să revină cu forţă.
spătarului și apoi rabataţi-l.
Tip B (wagon, rabatare de la
distanţă)
Trageţi maneta de rabatare a
spătarului; acesta se va rabata.

3 17
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT - tip B AVERTISMENT AVERTISMENT - bagaje


Nu rabataţi bancheta dacă aceasta - poziţie verticală scaun Bagajele trebuie întotdeauna
este ocupată de pasageri, animale În momentul aducerii spătarului în asigurate pentru a împiedica
de companie sau bagaje. Pasagerii poziţia iniţială, ţineţi spătarul și proiectarea lor în afara vehiculului
și animalele se pot răni sau trageţi-l ușor. Dacă spătarul este sau rănirea ocupanţilor în cazul
bagajele se pot deteriora. adus în poziţia iniţială fără a fi ţinut, unui impact. Trebuie acordată o
spatele scaunului poate sări spre atenţie specială obiectelor
înainte, provocând rănirea amplasate pe banchetă, deoarece
accidentală prin lovirea de spătar. în cazul unei coliziuni frontale, este
AVERTISMENT posibil ca acestea să lovească
În momentul aducerii spătarului în ocupanţii scaunelor faţă.
poziţia iniţială, după rabatare:
ATENŢIE
Asiguraţi-vă că nu deterioraţi - deteriorare catarame
centura sau catarama. Nu prindeţi
centura sau catarama între spătar
centuri de siguranţă spate AVERTISMENT
și pernă. Apăsaţi pe marginea Când rabataţi spătarul banchetei sau - încărcare bagaje
superioară a spătarului, pentru a vă amplasaţi bagaje pe șezutul banchetei, Când încărcaţi sau descărcaţi
asigura că este blocat. Altfel, în caz introduceţi catarama în buzunarul bagaje, asiguraţi-vă că motorul
de accident sau de oprire bruscă, dintre șezutul și spătarul banchetei. este oprit, transmisia automată/cu
este posibil ca scaunul să se Procedând astfel, preveniţi deteriorarea ambreiaj dublu este în poziţia P
rabateze și bagajele să pătrundă în cataramei de către spătarul banchetei (parcare) sau transmisia manuală
habitaclu, provocând rănirea gravă sau de către bagaje. este în poziţia R (marșarier) sau 1 și
sau decesul pasagerilor. frâna de parcare este activată
complet. În caz contrar, vehiculul
ATENŢIE se poate pune în mișcare, dacă din
- centuri de siguranţă banchetă neatenţie schimbătorul de viteze
La aducerea spătarelor în poziţia este în altă poziţie.
iniţială, asiguraţi-vă că centurile
diagonale sunt amplasate în poziţia
corectă. Trecerea centurii prin ghidaje
nu va permite prinderea acesteia în
spatele scaunelor sau sub acestea.

3 18
Sistemul de siguranță

CENTURI DE SIGURANŢĂ
Sistem centuri de siguranţă (Continuare)
AVERTISMENT
• Nu purtaţi niciodată centura
AVERTISMENT Centurile de siguranţă sunt
diagonală pe sub braţ sau prin
• Pentru ca sistemul de siguranţă proiectate să fie purtate peste
spate. Dacă partea diagonală a
să ofere o protecţie maximă, structura osoasă a corpului, adică
centurii nu este corect
centurile de siguranţă trebuie peste partea de jos a corpului sau
amplasată, aceasta poate
utilizate întotdeauna în timpul peste pelvis, piept și umeri, după
provoca răniri grave în caz de
deplasării. caz; trebuie evitată purtarea părţii
accident. Partea diagonală a
transversale a centurii peste zona
• Centurile de siguranţă au o centurii trebuie amplasată pe
abdominală.
eficienţă maximă dacă spătarele mijlocul umărului, peste
sunt în poziţie verticală. claviculă. Pentru a asigura protecţia pentru
care au fost proiectate, centurile
• Copiii a căror vârstă nu • Nu purtaţi centura răsucită.
trebuie purtate cât mai strâns
depășește 12 ani trebuie să Aceasta nu va oferi protecţia
posibil, fără a neglija confortul.
călătorească întotdeauna pe corespunzătoare. În caz de
bancheta din spate. Nu permiteţi impact, ar putea chiar să vă taie. O centură slăbită va reduce
copiilor să călătorească pe Verificaţi ca centura să nu fie semnificativ protecţia oferită
scaunul pasagerului faţă. Dacă răsucită. pasagerului.
pe scaunul pasagerului • Asiguraţi-vă că nu deterioraţi Centura nu trebuie contaminată cu
călătoresc copii cu vârsta mai centura sau catarama. Dacă uleiuri, produse de lustruire și
mare de 12 ani, asiguraţi-vă că centura sau catarama sunt substanţe chimice sau cu acid de
aceștia poartă întotdeauna deteriorate, înlocuiţi-le. baterie.
centura de siguranţă și că • Nu treceţi niciodată o centură de (Continuare)
scaunul este reglat într-o poziţie siguranţă peste obiecte fragile. În
cât mai retrasă. caz de oprire bruscă sau de
(Continuare) impact, centura de siguranţă le
poate deteriora.

3 19
Sistemul de siguranță

 Tip A
(Continuare)
AVERTISMENT
Curăţarea poate fi efectuată în
• Utilizatorul nu trebuie să
siguranţă numai utilizând un săpun
efectueze nicio modificare care
neutru și apă. Dacă este uzată,
ar putea împiedica sistemele de
contaminată sau deteriorată,
reglare să întindă centura.
centura trebuie înlocuită. Chiar
dacă deteriorarea nu este evidentă, • Când fixaţi centura de siguranţă,
dacă centura a fost utilizată într-un fiţi atenţi să nu cuplaţi clema în
impact grav, este foarte important catarama altui scaun. Este foarte
să se înlocuiască tot ansamblul periculos și s-ar putea să nu fiţi
acesteia. Centurile nu trebuie protejaţi corespunzător de centura OVF033024
purtate cu banda răsucită. Fiecare de siguranţă. Tip B
centură de siguranţă trebuie • Nu decuplaţi și nu cuplaţi și
utilizată numai de un pasager; decuplaţi repetat centura de
protejarea cu centura de siguranţă siguranţă în timpul deplasării. În
a unui copil ţinut în poală este caz contrar, puteţi pierde
periculoasă. controlul vehiculului, ceea ce
poate duce la un accident care
poate provoca rănirea gravă sau
decesul persoanelor sau pierderi
materiale.
• La cuplarea centurii de siguranţă,
asiguraţi-vă că aceasta nu trece OVF031025
peste obiecte dure sau care se siguranţă șofer
pot sparge ușor. (2) Lampă de avertizare centură de
• Asiguraţi-vă că nu se află niciun siguranţă pasager faţă
obiect în cataramă. Este posibil
ca centura de siguranţă să nu se
fixeze corect.
Avertizare centuri de siguranţă
(1) Lampă de avertizare centură de

3 20
Sistemul de siguranță

Pentru atenţionarea șoferului și NOTĂ Scaun faţă


pasagerului, • Lampa de avertizare centură de
lampa de avertizare centuri de siguranţă siguranță pasager față este amplasată
clipește sau se aprinde și se aude în cadrul grupului de instrumente.
avertizorul sonor în următoarele situaţii: • Deși scaunul pasagerului față nu este
ocupat, lampa de avertizare centură
• Lampa de avertizare centuri de de siguranță va clipi sau se va aprinde
siguranţă se aprinde aproximativ 6 timp de 6 secunde.
secunde la fiecare cuplare a • Este posibil ca avertizorul centură de
contactului, indiferent dacă centurile siguranță pasager față să se
sunt sau nu fixate. declanșeze, dacă pe scaunul respectiv
• Lampa de avertizare centuri de sunt amplasate bagaje.
siguranţă se aprinde dacă centura este OLM039026
decuplată după cuplarea contactului. Centură de siguranţă cu prindere în 3
• Lampa de avertizare centuri de puncte
siguranţă se aprinde dacă centura este Reglare pe înălțime
decuplată la cuplarea contactului. Pentru confort și siguranţă maxime,
• Dacă vă continuaţi deplasarea fără să partea diagonală a centurii poate fi
vă fixaţi centura de siguranţă, iar viteza reglată în una din cele 4 poziţii.
vehiculului depășește 9 km/h (6 mph), Centura de siguranţă nu trebuie reglată
lampa de avertizare aprinsă va începe prea aproape de gât. Nu veţi beneficia de
să clipească sau va rămâne aprinsă cea mai eficientă protecţie. Partea
până când viteza vehiculului scade la diagonală a centurii trebuie reglată astfel
mai puţin de 6 km/h (3 mph). încât să treacă peste piept și peste
• Dacă tot nu vă fixaţi centura de mijlocul umărului aflat în apropierea ușii
siguranţă, iar viteza vehiculului și nu peste gât.
depășește 20 km/h (12 mph), Pentru a regla centura pe înălţime,
avertizorul sonor centură de siguranţă ridicaţi sau coborâţi mecanismul de
se va activa aproximativ 100 de reglare în poziţia corespunzătoare.
secunde, iar lampa de avertizare
respectivă va clipi.

3 21
Sistemul de siguranță

Pentru a ridica centura, trageţi în sus Centura se reglează automat la


mecanismul de reglare (1). Pentru a o lungimea corectă doar după ce partea
coborî, apăsaţi în jos mecanismul de transversală este ajustată manual astfel
reglare (3) în timp ce apăsaţi butonul (2). încât să fie bine fixată pe coapse. Dacă
Pentru a bloca centura, eliberaţi butonul. vă aplecaţi ușor înainte, centura se
Pentru a vă asigura că centura este extinde și vă lasă să vă mișcaţi liber.
blocată, încercaţi să culisaţi mecanismul Totuși, în caz de oprire bruscă sau
de reglare. impact, centura se va bloca. Centura se
1 va bloca și dacă încercaţi să vă aplecaţi
2 rapid.
AVERTISMENT
• Verificaţi dacă ancora centurii B180A01NF
diagonale este corect reglată pe Loc central spate ATENŢIE
înălţime. Nu amplasaţi niciodată Când utilizaţi centura de siguranţă
centura diagonală peste gât sau corespunzătoare locului central
peste faţă. Centurile de siguranţă spate, trebuie utilizată catarama cu
purtate incorect pot provoca marcajul „CENTER” (centru).
răniri grave în caz de accident.
• Dacă centurile de siguranţă nu
sunt înlocuite în urma unui NOTĂ
accident, este posibil ca acestea Dacă nu puteți scoate centura de
să fie deteriorate și să nu asigure siguranță din retractor, trageți brusc de
protecţia corespunzătoare în centură și eliberați-o. Apoi veți putea
cazul unui alt accident, care va OVF031028 scoate centura fără probleme.
avea drept urmare rănirea gravă Pentru prinderea centurii de siguranță:
sau decesul persoanelor. Dacă Pentru a prinde centura de siguranţă,
aţi fost implicat într-un accident, scoateţi-o din retractor și introduceţi
înlocuiţi centurile de siguranţă clema metalică (1) în cataramă (2). Când
cât mai curând posibil. clema se blochează în cataramă se aude
un clic.

3 22
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT
 Loc central spate

A
B210A01NF
 Loc central spate
B200A01NF OVF031066
A
Blocaţi întotdeauna clema (1) în
AVERTISMENT catarama (A). Asiguraţi-vă că
Partea transversală a centurii centura nu este răsucită.
trebuie amplasată cât mai jos și mai
strâns posibil pe coapse, nu peste
bust. Dacă partea transversală a
centurii este amplasată prea sus pe
bust, va crește riscul de rănire în
cazul unui impact. Este interzisă
amplasarea ambelor braţe pe sub OVF031029
centură sau pe deasupra acesteia. Pentru a elibera centura:
Cel mult un braţ poate fi peste Centura se eliberează prin apăsarea
centură și unul pe sub aceasta, butonului (A) de pe cataramă. La
după cum se vede în imagine. eliberare, centura trebuie să se retragă
Nu purtaţi niciodată centura pe sub automat în retractor.
braţul dinspre ușă. Dacă nu se retrage, verificaţi să nu fie
răsucită și încercaţi din nou.

3 23
Sistemul de siguranță

În cazul unei opriri bruște sau dacă


pasagerii se apleacă brusc spre înainte,
retractorul centurilor de siguranţă se va
bloca pe poziţie. În cazul anumitor
impacturi frontale, sistemul de
pretensionare se va activa și va strânge
centura pe corpul pasagerului.
La activarea sistemelor de
pretensionare, dacă sistemul detectează
o tensiune prea mare aplicată centurii
șoferului sau pasagerului, limitatorul de
sarcină al sistemului de pretensionare va
OED030300 elibera ușor centura. 8KMB3311
Centură de siguranţă cu Sistemul de pretensionare conţine
pretensionare următoarele piese. Poziţia acestora este
AVERTISMENT indicată în imagine:
Vehiculul dvs. este echipat cu sistem de Pentru siguranţa dvs., asiguraţi-vă
pretensionare centuri de siguranţă 1. Lampă de avertizare airbag SRS
că centura nu este slăbită sau 2. Ansamblu retractor-sistem de
pentru șofer și pasager. Scopul răsucită și staţi întotdeauna corect
sistemelor de pretensionare este de a pretensionare
pe scaun.
asigura pasagerilor o protecţie 3. Modul de comandă SRS
îmbunătăţită în cazul anumitor impacturi
frontale. Dacă impactul este suficient de
puternic, este posibil ca sistemul de
pretensionare a centurilor de siguranţă
să se activeze.

3 24
Sistemul de siguranță

 NOTĂ
AVERTISMENT ATENŢIE
• În momentul activării sistemelor de
Pentru ca centura de siguranţă cu Dacă sistemul de pretensionare al
pretensionare se aude un zgomot
pretensionare să asigure o centurii este defect, această lampă
puternic și se elimină un praf fin,
protecţie maximă: de avertizare se va aprinde, chiar
asemănător fumului. Acestea sunt
1. Centura trebuie să fie purtată și dacă airbag-urile nu sunt defecte.
normale și nu prezintă pericol.
reglată corespunzător. Citiţi și • Deși este inofensiv, praful fin poate Dacă lampa de avertizare airbag
respectaţi toate informaţiile și provoca iritații ale pielii și nu trebuie SRS nu se aprinde la cuplarea
măsurile de precauţie importante respirat timp îndelungat. După un contactului, dacă rămâne aprinsă
referitoare la sistemul de accident în care s-au declanșat după trecerea celor 6 secunde sau
siguranţă al vehiculului – sistemele de pretensionare, spălați dacă se aprinde în timpul
inclusiv cele referitoare la bine zonele expuse ale corpului. deplasării, vă recomandăm să
centuri de siguranţă și airbag-uri • Deoarece senzorul care activează verificaţi sistemul la un dealer
– oferite în acest manual. airbag-ul SRS activează și sistemele autorizat HYUNDAI.
2. Asiguraţi-vă că atât dvs. cât și de pretensionare a centurilor, lampa
pasagerii poartă întotdeauna de avertizare airbag SRS de pe planșa
centura de siguranţă. de bord se aprinde aproximativ 6
secunde după cuplarea contactului și
apoi se stinge.

3 25
Sistemul de siguranță

(Continuare)
Precauţii la utilizarea centurilor
AVERTISMENT de siguranţă
• Manipularea necorespunzătoare
• Sistemele de pretensionare sunt
a ansamblurilor centurilor de
proiectate pentru a se declanșa o
siguranţă cu pretensionare și AVERTISMENT
singură dată. După declanșare,
nerespectarea avertizărilor cu Toţi pasagerii trebuie să poarte
sistemele de pretensionare
privire la lovirea, modificarea, centurile de siguranţă. Centurile de
trebuie înlocuite. Toate centurile
verificarea, înlocuirea sau siguranţă și scaunele pentru copii
de siguranţă, indiferent de tipul
repararea acestora poate duce la reduc riscul de rănire gravă sau
acestora, trebuie înlocuite dacă
funcţionarea defectuoasă sau deces în caz de oprire bruscă sau
au fost purtate în timpul unui
activarea intempestivă și la rănire impact. Dacă nu poartă centura de
accident.
gravă. siguranţă, pasagerii pot ajunge
• În timpul activării, sistemele de
• Când vă aflaţi la bordul unui prea aproape de zona de
pretensionare se încălzesc. Timp
autovehicul, purtaţi întotdeauna declanșare a airbag-ului, pot fi
de câteva minute după activare,
centura de siguranţă. proiectaţi în habitaclu sau aruncaţi
nu atingeţi piesele sistemului de
pretensionare. • Dacă vehiculul sau dispozitivul din vehicul. Centurile de siguranţă
de pretensionare al centurii de purtate corect reduc foarte mult
• Nu încercaţi să verificaţi sau să
siguranţă trebuie casat, vă aceste pericole.
înlocuiţi personal sistemele de
recomandăm să contactaţi un Respectaţi întotdeauna
pretensionare. Vă recomandăm
dealer autorizat HYUNDAI. instrucţiunile din acest manual,
să verificaţi sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI. legate de precauţiile privind
• Nu loviţi sistemele de centurile de siguranţă, airbag-urile
pretensionare.
ATENŢIE și poziţia pasagerilor.
Este posibil ca lucrările de
• În niciun caz nu încercaţi să
tinichigerie la partea din faţă a
verificaţi sau să reparaţi de unul
vehiculului să provoace defectarea
singur sistemele de
sistemului de pretensionare a
pretensionare.
centurilor de siguranţă. De aceea,
(Continuare) vă recomandăm să depanaţi
sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.

3 26
Sistemul de siguranță

Bebeluși și copii mici NOTĂ Copii mai mari


Trebuie să respectaţi legile din ţara dvs. Copiii mici sunt cel mai bine protejați de Copiii a căror talie nu mai permite
Scaunul pentru copii trebuie așezat răniri în caz de accident dacă utilizează utilizarea unui scaun pentru copii trebuie
corect pe banchetă. Pentru informaţii să călătorească pe banchetă și să
suplimentare privind utilizarea acestor
un scaun pentru copii, montat corect pe folosească centurile de siguranţă din
echipamente, consultaţi „Scaun pentru banchetă și care respectă cerințele dotare. Partea transversală trebuie să fie
copii” din acest capitol. standardelor de siguranță din țara dvs. bine strânsă și amplasată cât mai jos
Înainte de a cumpăra un scaun pentru posibil pe coapse. Verificaţi periodic
copii, asigurați-vă că acesta dispune de o centura. Mișcările copilului pot deregla
AVERTISMENT etichetă care certifică respectarea centura. Copiii beneficiază de siguranţă
Fiecare pasager trebuie să utilizeze standardelor de siguranță din țara dvs. maximă în caz de accident dacă sunt
sistemele de siguranţă Sistemul trebuie să corespundă înălțimii protejaţi de un scaun corespunzător,
corespunzătoare (inclusiv și greutății copilului. În acest scop, amplasat pe banchetă. Dacă un copil
bebelușii și copiii). Nu ţineţi consultați eticheta scaunului pentru mai mare (peste 12 ani) trebuie să ocupe
niciodată un copil în braţe sau pe copii. Consultați „Scaun pentru copii” scaunul din faţă, acesta trebuie să poarte
genunchi când călătoriţi într-un din acest capitol. centura de siguranţă din dotare; scaunul
vehicul. Forţele foarte mari trebuie reglat într-o poziţie cât mai
rezultate în timpul unui accident verticală și mai retrasă. Copiii a căror
vor provoca proiectarea copilului în vârstă nu depășește 12 ani trebuie să
habitaclu. Utilizaţi întotdeauna un călătorească pe banchetă. Nu permiteţi
scaun pentru copii corespunzător NICIODATĂ unui copil a cărui vârstă nu
înălţimii și greutăţii acestuia. depășește 12 ani să călătorească pe
scaunul din faţă. Nu amplasaţi
NICIODATĂ un scaun pentru copii
orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe scaunul din faţă al
vehiculului.

3 27
Sistemul de siguranță

Dacă diagonala centurii de siguranţă Femei însărcinate Persoane rănite


atinge gâtul sau faţa copilului, încercaţi Pentru a reduce riscul de rănire în caz de Dacă este transportată o persoană
să așezaţi copilul cât mai aproape de accident, se recomandă ca și femeile rănită, aceasta trebuie să poarte centura
centrul vehiculului. Dacă și acum însărcinate să poarte centura de de siguranţă. Dacă este cazul, trebuie
diagonala centurii de siguranţă atinge siguranţă. Dacă este utilizată, centura consultat sfatul medicului.
gâtul sau faţa copilului, este posibil să trebuie purtată cât mai jos și mai strâns
trebuiască să reveniţi la utilizarea posibil pe coapse și nu peste abdomen. Centuri individuale
scaunului pentru copii. Pentru recomandări speciale, consultaţi O centură de siguranţă nu trebuie să fie
sfatul medicului. purtată niciodată de două persoane în
AVERTISMENT același timp. Altfel, în caz de accident,
- copiii mici și centurile AVERTISMENT gravitatea rănilor va crește.
diagonale - femei însărcinate
• Centura diagonală nu trebuie Femeile însărcinate nu trebuie să Nu vă întindeţi
poziţionată niciodată peste gâtul amplaseze niciodată partea Pentru a reduce riscul de rănire în caz de
sau faţa copilului, dacă vehiculul transversală a centurii de siguranţă accident și a beneficia de protecţie
se deplasează. peste abdomen, deoarece fătul ar maximă din partea sistemului de
• Dacă centurile de siguranţă nu putea avea de suferit în urma unui siguranţă, toţi pasagerii trebuie să stea în
sunt poziţionate și fixate impact. poziţie normală, iar scaunele faţă trebuie
corespunzător, există riscul de reglate în poziţie verticală în timpul
rănire gravă sau de deces al deplasării. Dacă pasagerul este întins pe
copilului. banchetă sau dacă scaunul faţă este
înclinat, centura de siguranţă nu poate
asigura protecţia corespunzătoare.

3 28
Sistemul de siguranță

Îngrijire centuri de siguranţă Verificare periodică


AVERTISMENT Centurile de siguranţă nu trebuie Se recomandă verificarea periodică a
Așezarea pe un scaun înclinat demontate sau modificate. În plus, centurilor, pentru a observa eventuala lor
sporește riscul de rănire gravă sau acestea trebuie utilizate cu grijă pentru a uzură sau deteriorare. Piesele
deces, în caz de oprire bruscă sau nu se deteriora la utilizarea chingilor deteriorate trebuie înlocuite de urgenţă.
impact. Dacă înclinaţi scaunul, scaunelor, ușilor sau la acţiunea altor
protecţia asigurată de sistemul de factori. Menţineţi centurile curate și uscate
siguranţă (centuri de siguranţă și Centurile trebuie să fie curate și uscate.
airbag-uri) va fi mult mai redusă. Dacă acestea se murdăresc, pot fi
Pentru a funcţiona corespunzător, AVERTISMENT
curăţate cu săpun lichid diluat și apă
centurile trebuie să fie bine strânse În momentul aducerii spătarului în
caldă. Trebuie evitată înmuierea,
peste coapse și peste piept. Cu cât poziţia iniţială, fiţi atenţi să nu
scufundarea, precum și detergenţii
scaunul este mai înclinat, cu atât deterioraţi centura sau catarama.
puternici sau abrazivi, deoarece
crește riscul ca pasagerul să Nu prindeţi centura sau catarama
utilizarea acestora poate deteriora și
alunece pe sub centura diagonală, între spătar și pernă. O centură de
slăbi ţesătura.
situaţie care poate provoca răni siguranţă sau o cataramă
interne grave sau lovirea gâtului deteriorată nu va fi la fel de
pasagerului de centura diagonală. rezistentă și ar putea să cedeze în Când trebuie înlocuite centurile
Șoferii și pasagerii trebuie să stea caz de impact sau oprire bruscă, Dacă vehiculul a suferit un accident,
întotdeauna corect pe scaun, să provocând rănirea gravă. Dacă trebuie înlocuit întreg ansamblul
poarte centura de siguranţă și să centura sau cataramele sunt centurilor de siguranţă. Acest lucru este
regleze spătarul în poziţie verticală. deteriorate, înlocuiţi-le imediat. valabil chiar dacă nu există defecţiuni
vizibile. Dacă aveţi întrebări suplimentare
despre utilizarea centurilor de siguranţă,
vă recomandăm să consultaţi un dealer
autorizat HYUNDAI.

3 29
Sistemul de siguranță

SCAUN PENTRU COPII (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Pentru a minimiza riscul de rănire în caz Dacă scaunele pentru copii nu sunt
de accident, oprire bruscă sau manevră corect fixate, copiii pot suferi răni grave AVERTISMENT
de evitare, copiii aflaţi la bordul sau pot deceda în caz de accident. • Scaunul pentru copii trebuie
automobilului trebuie să stea pe Pentru bebeluși se va utiliza un scaun amplasat pe banchetă. Nu montaţi
banchetă și să fie protejaţi special conceput. Înainte de a cumpăra niciodată un scaun pentru copii pe
corespunzător. Statisticile accidentelor un anumit scaun pentru copii, asiguraţi- scaunul pasagerului faţă. În cazul
au subliniat o protecţie mai bună a vă că acesta este compatibil cu unui accident cu declanșarea
copiilor pe banchetă decât pe scaunul scaunele, cu centurile de siguranţă și cu airbag-ului pasagerului, copilul
din faţă. Copiii prea mari pentru a utiliza copilul. La instalarea scaunului pentru care ocupă acest loc ar putea suferi
un scaun pentru copii trebuie să poarte copii, respectaţi instrucţiunile răni grave sau ar putea deceda.
centurile din dotare. producătorului acestuia. Amplasaţi deci întotdeauna
Trebuie să respectaţi legile din ţara dvs. scaunul pentru copii pe banchetă.
Scaunul pentru copii trebuie așezat • Într-o zi însorită, centura de
corect pe banchetă. Trebuie utilizat un siguranţă sau scaunul pentru
scaun pentru copii disponibil pe piaţă, copii se pot încălzi foarte tare
care respectă normele de siguranţă din într-un vehicul închis, chiar dacă
ţara dvs. Scaunele pentru copii sunt afară nu este foarte cald. Înainte
proiectate să fie fixate pe scaunele de a amplasa un scaun pentru
vehiculului cu ajutorul părţii diagonale a copii, verificaţi husa scaunului și
unei centuri cu prindere în trei puncte, ori catarama centurii.
cu ajutorul unei ancore de prindere și a
• Dacă scaunul pentru copii nu
dispozitivelor de prindere ISOFIX.
este utilizat, depozitaţi-l în
portbagaj sau asiguraţi-l pentru a
nu fi proiectat înainte în caz de
oprire bruscă sau de accident.
• Un airbag în faza de umflare
poate provoca rănirea gravă sau
decesul copiilor. Toţi copiii, chiar
și cei a căror talie este prea mare
pentru utilizarea unui scaun
pentru copii, trebuie să
călătorească pe banchetă.

3 30
Sistemul de siguranță

(Continuare) (Continuare)
AVERTISMENT
• Nu purtaţi niciodată centura de • Nu permiteţi niciodată unui copil
În vederea reducerii riscului de
siguranţă peste dvs. și copilul pe să stea pe scaun în picioare sau
rănire gravă sau deces:
care îl ţineţi în braţe. În timpul în genunchi, dacă vehiculul se
• Copiii de toate vârstele vor fi mai unui accident, este posibil ca deplasează. În timpul unui impact
bine protejaţi pe banchetă. Un centura să apese asupra sau al unei frânări bruște, copilul
copil care călătorește pe scaunul copilului și să provoace răni poate fi proiectat în habitaclu și
pasagerului faţă poate fi lovit cu interne grave. poate suferi răniri grave.
putere de un airbag care se
• Nu lăsaţi niciodată un copil • Nu utilizaţi un scaun pentru copii
umflă, având drept consecinţă
nesupravegheat în vehicul – nici cu prindere pe spătar; acesta nu
rănirea gravă sau decesul
măcar pentru o perioadă scurtă asigură o protecţie adecvată în
acestuia.
de timp. Vehiculul se poate caz de accident.
• Respectaţi întotdeauna încălzi foarte rapid, iar copiii din • Centurile de siguranţă se pot
instrucţiunile de montare și habitaclu este posibil să sufere încinge, în special dacă vehiculul
utilizare furnizate de răniri grave. Chiar și copiii foarte este parcat în lumina directă a
producătorul scaunului pentru mici pot provoca deplasarea soarelui. Înainte de a fi utilizate
copii. necontrolată a vehiculului, se pot pentru protecţia unui copil,
• Asiguraţi-vă întotdeauna că prinde în deschiderea geamului verificaţi întotdeauna cataramele
scaunul pentru copii este bine sau se pot bloca ori pot bloca pe centurilor de siguranţă.
ancorat și că este utilizat corect alţii în habitaclu. • După un accident, vă
de către copil. • Nu permiteţi niciodată utilizarea recomandăm să verificaţi
• Nu ţineţi niciodată un copil în unei centuri de siguranţă de către sistemul la un dealer autorizat
braţe sau pe genunchi când două persoane în același timp. HYUNDAI.
călătoriţi într-un vehicul. Forţele • Adesea copiii se mișcă și adoptă o • Dacă scaunul șoferului nu lasă
foarte mari rezultate în timpul poziţie inadecvată. Nu lăsaţi suficient loc pentru montarea
unui accident vor provoca niciodată copiii să poziţioneze scaunului pentru copii, montaţi-l
proiectarea copilului în habitaclu. centura diagonală pe sub braţ sau pe locul din dreapta spate.
(Continuare) prin spate. Asiguraţi-vă întotdeauna
de poziţia corespunzătoare a
copiilor pe bancheta din spate.
(Continuare)

3 31
Sistemul de siguranță

Scaun pentru copii orientat cu spatele


la sensul de deplasare AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu amplasaţi niciodată un scaun - montare scaun pentru
pentru copii orientat cu spatele la copii
sensul de deplasare pe scaunul • Un copil poate fi rănit grav sau
pasagerului faţă, deoarece în caz poate deceda în caz de accident,
de umflare a airbag-ului, acesta va dacă scaunul pentru copii nu
lovi scaunul pentru copii și poate este fixat corect și dacă nu se
provoca decesul copilului. asigură poziţia corectă a
copilului în scaunul special
CRS09
proiectat. Înainte de montare,
Scaun pentru copii orientat cu faţa la citiţi instrucţiunile producătorului
sensul de deplasare
scaunului pentru copii.
• Dacă centura de siguranţă nu
funcţionează conform descrierii
din acest capitol, vă recomandăm
să verificaţi sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.
• Nerespectarea instrucţiunilor din
acest manual și ale
OVF031032 producătorului, cu privire la
scaunele pentru copii, poate mări
Utilizarea unui scaun pentru copii riscul și/sau posibilitatea de
Pentru bebeluşi și copii mici se rănire gravă în caz de accident.
recomandă utilizarea unui scaun pentru • Dacă tetiera vehiculului
copii. Scaunul pentru copii trebuie să fie
potrivit taliei copilului și trebuie montat în împiedică montarea
conformitate cu instrucţiunile corespunzătoare a scaunului
producătorului. Din motive de siguranţă, pentru copii, tetiera locului
vă recomandăm să amplasaţi scaunul respectiv trebuie reglată sau
pentru copii pe bancheta din spate. demontată.

3 32
Sistemul de siguranță

E2MS103005 OEN036101 OEN036104


Montare scaun pentru copii cu 2. Fixaţi centura de siguranţă cu prindere 3. Fixaţi centura de siguranţă și permiteţi
ajutorul centurii de siguranţă cu în 3 puncte în cataramă. Trebuie să se strângerea completă a acesteia. După
prindere în 3 puncte audă un „clic” distinct. montare, mișcaţi scaunul pentru copii
Amplasaţi butonul de eliberare astfel în toate direcţiile, pentru a vă asigura
Pentru montarea unui scaun pentru copii
încât să poată fi ușor accesat în caz de că este montat corespunzător.
pe locul central spate sau pe unul din
locurile laterale spate, procedaţi astfel: urgenţă. Dacă trebuie strâns, mai înfășuraţi
centura pe retractor. La decuplarea
1. Amplasaţi scaunul pentru copii pe
centurii de siguranţă, retractorul va
scaunul vehiculului și treceţi centura în
reveni automat la starea sa normală de
jurul sau prin scaun, respectând
blocare în caz de urgenţă.
instrucţiunile producătorului. Asiguraţi-
vă că centura nu este răsucită.

3 33
Sistemul de siguranță

Scaune pentru copii adecvate pentru poziţia pe banchetă, folosind centura de


siguranţă AVERTISMENT
- pentru Europa Vă recomandăm să montaţi
Utilizaţi scaune pentru copii aprobate oficial și corespunzătoare taliei copilului. La scaunul pentru copii pe banchetă,
utilizarea scaunelor pentru copii, consultaţi tabelul următor. chiar dacă airbag-ul frontal pasager
a fost dezactivat. Pentru a asigura
siguranţa copilului, airbag-ul
Poziţie scaun
Vârstă frontal pasager trebuie dezactivat
Pasager faţă Exterior spate Centru spate dacă, în situaţii excepţionale, un
0 : până la 10 kg scaun pentru copii trebuie montat
U U X pe scaunul pasagerului.
(0 - 9 luni)
0+: până la 13 kg
U U X
(0 - 2 ani)
I: 9 - 18 kg
U U X
(9 luni - 4 ani)
II & III: 15 - 36 kg
U U X
(4 - 12 ani)

U: sistem universal, aprobat pentru copiii de această talie

3 34
Sistemul de siguranță

 Wagon
AVERTISMENT
Un copil poate fi rănit grav sau
poate deceda în caz de accident,
dacă scaunul pentru copii nu este
fixat corect și dacă nu se asigură
poziţia corectă a copilului în
scaunul special proiectat.
Respectaţi întotdeauna
instrucţiunile de montare și
OVF031037
utilizare furnizate de producătorul
 Sedan scaunului pentru copii.
OVF031034
1. Treceţi cureaua de fixare a scaunului
pentru copii peste spătarul banchetei. AVERTISMENT
La vehiculele echipate cu tetiere - curea de fixare
reglabile, treceţi chinga pe sub tetieră și Nu montaţi mai mult de un scaun
printre cele două bare ale acesteia, într-un punct de fixare. Sarcina
altfel treceţi chinga peste marginea sporită la care va fi supus poate
superioară a spătarului. provoca ruperea punctelor de
2. Prindeţi clema curelei de fixare a fixare, având ca urmare rănirea
scaunului pentru copii în ancora de gravă sau decesul.
OVF031075
fixare corespunzătoare și strângeţi-o
Asigurarea scaunului pentru copii cu pentru a asigura scaunul.
„Ancoră de fixare” (dacă există în
dotare)
Ancorele de fixare a scaunului pentru
copii se află pe podea, în spatele
banchetei (wagon) sau pe poliţa din
spatele banchetei (sedan).

3 35
Sistemul de siguranță

AVERTISMENT Indicator poziţie


- verificare scaun pentru ancoră ISOFIX
copii
Verificaţi dacă scaunul pentru copii
este corect fixat, trăgând și
împingând de acesta în toate
direcţiile. Scaunele pentru copii
montate incorect se pot balansa,
răsuci, înclina sau desprinde,
provocând rănirea gravă sau Ancoră ISOFIX
decesul pasagerului.
OLM039035 OVF031035
Asigurarea scaunului pentru copii cu Simbolurile ISOFIX sunt amplasate pe
AVERTISMENT ajutorul sistemului ISOFIX și a partea inferioară a fiecărei părţi a
- prindere scaun pentru ancorelor de fixare (dacă există în spătarului banchetei. Aceste simboluri
copii dotare) indică poziţia prinderilor inferioare ale
ISOFIX este o metodă standardizată de sistemelor de siguranţă
• Prinderile scaunului pentru copii
montare a scaunelor pentru copii, care corespunzătoare.
sunt proiectate să reziste numai
la sarcinile pentru care au fost elimină necesitatea utilizării centurilor de
proiectate. Acestea nu trebuie siguranţă din dotare. Se realizează astfel
utilizate în niciun caz pentru o montare mai sigură și mai ușoară a
centuri de siguranţă pentru adulţi scaunelor pentru copii.
sau pentru montarea altor Un scaun ISOFIX poate fi montat doar
echipamente pe vehicul. dacă
• Dacă cureaua de fixare este dispune de aprobare universală sau
montată în altă parte decât în pentru vehiculul respectiv
locul special destinat, acesta s-ar conform cerinţelor CEE-R 44.
putea să nu funcţioneze
corespunzător. ISOFIX: Organizaţia Internaţională a Standardelor
de Fixare

3 36
Sistemul de siguranță

CRS cu aprobare universală conform


ECE-R 44 trebuie fixat suplimentar cu o AVERTISMENT
curea de fixare conectată la punctul de • Dacă se utilizează sistemul
fixare de pe podea (wagon) sau de pe ISOFIX al vehiculului pentru
poliţă (sedan), din spatele banchetei. instalarea unui scaun pentru
Montarea și utilizarea scaunului pentru copii pe banchetă, toate centurile
copii trebuie efectuată în conformitate cu sau clemele metalice neutilizate
instrucţiunile de utilizare care însoţesc ale centurilor locurilor din spate
sistemul ISOFIX. trebuie asigurate corect în
cataramele aferente, iar chinga
centurilor trebuie trecută prin
spatele scaunului pentru copii,
OVF031036 pentru ca acesta să nu poată să
Ambele locuri exterioare spate dispun de ajungă și să apuce o centură de
o pereche de dispozitive de fixare siguranţă neutilizată. În cazul în
ISOFIX, precum și de o ancoră de fixare care copilul are acces la centuri,
pe podea (wagon) sau pe poliţă (sedan), există riscul de ștrangulare,
în spatele banchetei. Dispozitivele de rănire gravă sau deces.
fixare ISOFIX sunt amplasate între perna • Nu amplasaţi niciun obiect în
și spătarul banchetei și sunt marcate cu apropierea ancorelor ISOFIX. De
pictograma ISOFIX. asemenea, asiguraţi-vă că
Pentru montare, conectorii CRS ISOFIX centura de siguranţă nu este
trebuie să se cupleze cu dispozitivele de prinsă în ancorele ISOFIX.
fixare ISOFIX (trebuie să se audă un
CLIC, verificaţi eventualii indicatori
vizuali ai CRS și verificaţi încă o dată prin
tragere).

3 37
Sistemul de siguranță

Asigurarea scaunului pentru copii


(Continuare)
1. Pentru a fixa scaunul ISOFIX, AVERTISMENT
introduceţi clema în prinderea ISOFIX. • Montaţi scaunul ISOFIX sau
• Nu montaţi un scaun pentru copii
Trebuie să se audă un „clic”. compatibil ISOFIX doar în
utilizând prinderile ISOFIX pe
punctele corespunzătoare
locul din mijloc. Prinderile ISOFIX
indicate în imagine.
pot fi utilizate numai pentru
ATENŢIE montarea scaunului pe locurile • Respectaţi întotdeauna
În timpul montării, nu permiteţi exterioare. Nu încercaţi să instrucţiunile de montare și
zgârierea sau deteriorarea centurii utilizaţi prinderile ISOFIX pentru utilizare furnizate de producător.
de siguranţă spate în prinderile a monta un scaun pentru copii pe
ISOFIX ale scaunului și vehiculului. locul central spate.
În caz de accident, prinderile
2. Prindeţi cârligul de suport și strângeţi ISOFIX ar putea să nu reziste și
pentru a fixa scaunul. (Consultaţi pot provoca rănirea gravă sau
pagina anterioară.) decesul copilului.
• Nu montaţi mai mult de un scaun
într-un punct inferior de fixare.
Sarcina sporită la care va fi
supus poate provoca ruperea
punctelor de fixare, având ca
urmare rănirea gravă sau
decesul.
(Continuare)

3 38
Sistemul de siguranță

Scaune pentru copii adecvate pentru poziţia prinderilor ISOFIX - pentru Europa
Poziţii prinderi ISOFIX
Greutate Dimensiune Prindere Exterior spate Exterior spate
Pasager faţă Centru spate
(parte șofer) (parte pasager)
F ISO/L1 - X X -
Landou
G ISO/L2 - X X -
0: până la 10 kg E ISO/R1 - IL IL -
E ISO/R1 - IL IL -
0+: până la 13kg D ISO/R2 - IL IL -
C ISO/R3 - IL IL -
D ISO/R2 - IL IL -
C ISO/R3 - IL IL -
I: 9 - 18kg B ISO/F2 - IUF IUF -
B1 ISO/F2X - IUF IUF -
A ISO/F3 - IUF IUF -
IUF = sistem ISOFIX universal adecvat pentru montarea cu faţa, B - ISO/F2: pentru copil cu înălţime mai mică, amplasat cu faţa la
aprobat pentru copiii de această talie. sensul de deplasare (înălţime 650 mm)
IL = adecvat pentru anumite scaune ISOFIX pentru copii (CRS), aprobate B1 - ISO/F2X: pentru copil cu înălţime mai mică, formă suprafaţă
pentru acest tip de vehicul conform ECE44. Aceste CRS ISOFIX sunt cele spate versiunea doi, amplasat cu faţa la sensul de deplasare
pentru categoriile „vehicul special”, „restricţionat” sau „semi-universal”. (înălţime 650 mm)
X = poziţie ISOFIX inadecvată pentru scaun ISOFIX, pentru copiii de C - ISO/R3: pentru copil normal dezvoltat, cu spatele la sensul de deplasare
această talie. D - ISO/R2: pentru copil cu înălţime mai mică, cu spatele la sensul de deplasare
E - ISO/R1: pentru bebeluș, amplasat cu spatele la sensul de deplasare
* Atât ISO/R2 cât și ISO/R3 pot fi montate numai la capetele banchetei. F - ISO/L1: poziţie lateral stânga (landou)
* Clase și prinderi scaun ISOFIX pentru copii G - ISO/L2: poziţie lateral dreapta (landou)
A - ISO/F3: pentru copil normal dezvoltat, amplasat cu faţa la sensul
de deplasare (înălţime 720 mm)

3 39
Sistemul de siguranță

Scaune pentru copii recomandate – pentru Europa


Cod aprobare
Greutate Denumire Producător Tip de fixare
ECE-R44
Cu spatele la sensul de deplasare, E4 03443416 (scaun)
BIMBO G0/1 S FAIR
Grupa 0 - 1 cu platformă de tip „G”, specifică vehiculului E4 04443718 (platformă)
(0 - 18 kg) Adaptor ISOFIX pentru amplasarea cu spatele
Baby Safe Plus II Britax Römer E1 04301146
la sensul de deplasare
Grupa 1 Cu faţa la sensul de deplasare, cu ancoră de
Duo Plus Britax Römer E1 04301133
(9 - 18 kg) fixare ISOFIX sub banchetă și în portbagaj
Informaţii producător CRS
FAIR http://www.fairbimbofix.com
Britax Römer http://www.britax.com

3 40
Sistemul de siguranță

SISTEM SUPLIMENTAR DE SIGURANŢĂ - AIRBAG (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


(1) Airbag frontal șofer
(2) Airbag frontal pasager*
(3) Airbag lateral*
(4) Airbag pentru protecţia capului*
(5) Airbag pentru genunchi șofer*
(6) Buton de activare/dezactivare airbag
frontal pasager*

AVERTISMENT
• Chiar dacă vehiculul este echipat cu
airbag-uri, șoferul și pasagerii trebuie
să-și fixeze întotdeauna centurile de
siguranţă, pentru a minimiza riscul și
gravitatea rănilor în cazul unui impact
sau al unei rostogoliri.
• SRS și sistemele de pretensionare
conţin substanţe chimice explozive.
Dacă un vehicul este casat fără
eliminarea sistemului SRS și a celor
de pretensionare, este posibil să
provoace izbucnirea unui incendiu.
Înainte de casarea unui vehicul, vă
recomandăm să contactaţi un
dealer autorizat HYUNDAI.
• Nu permiteţi contactul pieselor
sistemului SRS și a cablajelor cu
apa sau cu orice alt lichid. În cazul
în care componentele sistemului
* Airbag-urile montate pe vehicul pot fi diferite faţă de cele din imagine. SRS se defectează din cauza
expunerii la apă sau lichide, este
OVF033069/OYN039026
posibil să provoace rănirea gravă
sau izbucnirea unui incendiu.
3 41
Sistemul de siguranță

Cum funcţionează sistemul De fapt, este imposibil ca dvs. să


airbag vedeţi airbag-urile umflându-se în AVERTISMENT
• Airbag-urile se activează (se pot umfla cazul unui accident. Mult mai posibil • Pentru a evita rănirea gravă sau
dacă este cazul) numai în cazul în care este să vedeţi airbag-urile dezumflate, chiar decesul persoanelor ca
contactul este în poziţia ON (cuplat) ieșite din compartimentele lor, după urmare a declanșării airbag-urilor
sau START. impact. într-o coliziune, șoferul trebuie să
• Airbag-urile se umflă instantaneu în • Pentru a asigura protecţie în cazul unui adopte o poziţie cât mai
cazul unei coliziuni frontale sau impact grav, airbag-urile trebuie să se îndepărtată faţă de airbag-ul din
laterale (dacă vehiculul este echipat cu umfle rapid. Viteza de umflare a airbag- volan (o distanţă de cel puţin 250
airbag-uri laterale sau pentru protecţia ului este consecinţa duratei extrem de mm (10 in.)). Pasagerul din faţă
capului), pentru a proteja pasagerii scurte a impactului și a necesităţii ca trebuie să-și regleze întotdeauna
vehiculului de răniri grave. airbag-ul să se interpună între ocupant scaunul cât mai în spate posibil
și structurile vehiculului, înainte ca și să stea drept.
• Nu există o anumită viteză la care
ocupantul să atingă aceste structuri. • În cazul unei coliziuni airbag-ul
airbag-urile se umflă.
Această viteză de umflare reduce riscul se umflă instantaneu, iar
În general, airbag-urile sunt proiectate de rănire gravă sau deces într-un
să se umfle în funcţie de gravitatea și pasagerii pot fi răniţi din cauza
impact grav și reprezintă un factor forţei de umflare a acestuia, dacă
direcţia impactului. Acești doi factori important în proiectarea airbag-urilor.
determină dacă senzorii transmit un nu adoptă o poziţie
semnal electronic de declanșare/ Cu toate acestea, umflarea airbag-ului corespunzătoare.
umflare. poate produce răni precum zgârieturi, • Umflarea airbag-ului poate cauza
julituri și arsuri ale feţei sau fracturi ale răni ușoare, precum zgârieturi ale
• Declanșarea airbag-ului depinde de o oaselor, deoarece viteza de umflare a
serie de factori precum viteza feţei sau corpului, răni provocate
airbag-urilor face ca forţa de umflare a de geamurile sparte sau arsuri.
vehiculului, unghiul impactului și acestora să fie, de asemenea, foarte
densitatea și rigiditatea
mare.
obiectelor/vehiculelor de care vehiculul
dvs. se lovește în cazul unui impact. • Există chiar și situaţii în care
Factorii principali care duc la contactul cu airbag-ul din volan
declanșarea airbag-urilor nu se poate provoca decesul, în special
limitează numai la cei enumeraţi mai dacă ocupantul este poziţionat mult
sus. prea aproape de volan.
• Airbag-urile frontale se umflă și se
dezumflă complet instantaneu.

3 42
Sistemul de siguranță

Zgomot și fum Tip A


Când airbag-urile se umflă, produc un AVERTISMENT
zgomot puternic și degajă fum și praf în La declanșarea airbag-urilor,
habitaclu. Este un fenomen normal, care componentele airbag-urilor din
se datorează dispozitivului de volan și/sau planșa de bord și/sau
declanșare a airbag-ului. După umflarea marginea plafonului, deasupra
airbag-ului, puteţi simţi un disconfort ușilor faţă și spate devin fierbinţi.
semnificativ la respiraţie, din cauza Pentru a preveni rănirea, nu
presiunii exercitate de airbag și de atingeţi componentele interne ale
centura de siguranţă asupra pieptului, compartimentelor airbag-urilor,
cât și din cauza fumului și prafului imediat după umflarea acestora. OYDESA2042
inhalate. Deschideţi ușile și/sau
 Tip B
geamurile cât mai repede posibil după
impact, pentru a reduce starea de
disconfort și pentru a evita expunerea
prelungită la fumul și praful degajate.
Deși fumul și praful nu sunt toxice, pot
provoca iritaţii ale pielii (ochilor, nasului și
gâtului etc.). În acest caz, spălaţi-vă și
clătiţi-vă cu apă rece imediat, iar dacă
simptomele persistă, consultaţi un
doctor.
OLM034310
Nu montaţi un scaun pentru copii pe
scaunul pasagerului faţă
Nu amplasaţi niciodată un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul de
deplasare pe scaunul pasagerului din
faţă. Dacă airbag-ul se declanșează,
acesta lovește scaunul pentru copii
orientat cu spatele la sensul de
deplasare, putând provoca rănirea gravă
sau chiar decesul copilului.
3 43
Sistemul de siguranță

De asemenea, nu amplasaţi un scaun


pentru copii orientat cu faţa la sensul de AVERTISMENT
deplasare pe scaunul pasagerului din • Nu amplasaţi NICIODATĂ un
faţă. Dacă airbag-ul pasagerului faţă se scaun pentru copii orientat cu
umflă, poate provoca rănirea gravă sau spatele la sensul de deplasare pe
decesul copilului. un scaun protejat de un AIRBAG
Dacă vehiculul este echipat cu un buton ACTIV, poate surveni DECESUL
de activare/dezactivare a airbag-ului sau RĂNIREA GRAVĂ a
frontal pasager, puteţi activa sau COPILULUI.
dezactiva acest airbag, după caz. • Nu amplasaţi niciodată un scaun
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pentru copii pe scaunul
pagina 3-45. pasagerului faţă. Dacă airbag-ul
frontal pasager se umflă, poate W7-147
provoca răni grave sau chiar Indicator și avertizare airbag
fatale.
Lampă de avertizare airbag
• Dacă așezaţi copiii pe locurile
Funcţia lămpii de avertizare airbag din
laterale spate ale unui vehicul
cadrul grupului de instrumente este să vă
echipat cu airbag-uri laterale
atenţioneze asupra eventualelor
și/sau pentru protecţia capului,
defecţiuni ale sistemului suplimentar de
instalaţi scaunul pentru copii cât
siguranţă (SRS) airbag.
mai departe de ușă și asiguraţi-l
bine pe poziţie. La cuplarea contactului, lampa de
avertizare se aprinde aproximativ 6
Umflarea airbag-urilor laterale
secunde, apoi se stinge.
și/sau pentru protecţia capului
poate provoca rănirea gravă sau Verificaţi sistemul dacă:
decesul copilului. • Lampa nu se aprinde la cuplarea
contactului.
• Lampa rămâne aprinsă după trecerea
celor 6 secunde.
• Lampa se aprinde în timpul deplasării.
• Lampa clipește la cuplarea contactului.

3 44
Sistemul de siguranță

 Tip A Tip A
ATENŢIE
Dacă butonul de activare/
dezactivare airbag frontal pasager
este defect, indicatorul airbag
frontal pasager dezactivat nu se
aprinde (indicatorul airbag frontal
pasager activat se aprinde și se
OVF031038 OVF031040 stinge după aproximativ 60 de
 Tip B Tip B
secunde), iar airbag-ul frontal
pasager se umflă în caz de impact,
chiar dacă butonul de
activare/dezactivare airbag frontal
pasager este în poziţia dezactivat.
Dacă survine o astfel de situaţie, vă
recomandăm să verificaţi butonul
OVF031039 OVF031041 de activare/dezactivare airbag
frontal pasager și sistemul airbag
Indicator airbag frontal SRS la un dealer autorizat
Indicator airbag frontal pasager dezactivat HYUNDAI.
pasager activat (dacă există în dotare)
(dacă există în dotare)
Indicatorul airbag frontal pasager activat
se aprinde aproximativ 4 secunde la Indicatorul airbag frontal pasager
cuplarea contactului. dezactivat se aprinde aproximativ 4
Indicatorul airbag frontal pasager activat secunde la cuplarea contactului.
se aprinde și dacă butonul de Lampa de control airbag frontal pasager
activare/dezactivare airbag frontal dezactivat se aprinde, de asemenea,
pasager este trecut în poziţia dezactivat, dacă butonul de activare/dezactivare
apoi se stinge după aproximativ 60 de airbag frontal pasager este trecut în
secunde. poziţia dezactivat și se stinge când
butonul respectiv este trecut în poziţia
activat.

3 45
Sistemul de siguranță

12. Buton de activare/dezactivare airbag


frontal pasager* AVERTISMENT
*: dacă există în dotare Dacă survine oricare dintre
următoarele situaţii, înseamnă că
După cuplarea contactului, SRSCM sistemul SRS este defect. Vă
monitorizează continuu toate elementele, recomandăm să verificaţi sistemul
pentru a determina dacă impactul frontal, la un dealer autorizat HYUNDAI.
în zona frontală sau în lateral este • Lampa nu se aprinde la cuplarea
îndeajuns de puternic pentru a solicita contactului.
declanșarea airbag-urilor sau a • Lampa rămâne aprinsă după
sistemelor de pretensionare a centurilor trecerea celor 6 secunde.
de siguranţă. • Lampa se aprinde în timpul
OVF031042
deplasării.
Piesele sistemului SRS și rolul Lampa de avertizare airbag SRS de pe • Lampa clipește la cuplarea
acestora planșa de bord se pentru aproximativ 6 contactului.
secunde după cuplarea contactului,
Sistemul SRS este format din după care trebuie să se stingă.
următoarele piese:
1. Modul airbag frontal șofer
2. Modul airbag frontal pasager*
3. Module airbag-uri laterale*
4. Module airbag-uri pentru protecţia
capului*
5. Ansambluri retractor-sistem de
pretensionare
6. Lampă de avertizare airbag
7. Modul comandă SRS (SRSCM)
8. Senzori de impact frontal*
9. Senzori de impact lateral*
10. Modul airbag pentru genunchi șofer*
11. Indicator de activare/dezactivare
airbag frontal pasager*
3 46
Sistemul de siguranță

Airbag frontal șofer (1) Airbag frontal șofer (2) Airbag frontal șofer (3)

OHM039102N OHM039103N OHM039104N


Modulele airbag-urilor frontale sunt La declanșare, marginile se vor Umflarea airbag-urilor și purtarea corectă
montate sub capacul din centrul dezintegra sub presiunea umflării airbag- a centurilor de siguranţă încetinește
volanului și sub planșa de bord, urilor. Deschiderea capacelor permite mișcarea spre înainte a pasagerului și
deasupra torpedoului și/sau în apoi umflarea completă a airbag-urilor. reduce riscul de rănire la cap sau la
capitonajul din dreptul genunchilor piept.
șoferului. Dacă SRSCM detectează un
impact suficient de puternic în partea din După umflarea completă, airbag-ul
faţă a vehiculului, va declanșa automat începe imediat să se dezumfle,
airbag-urile frontale. asigurând astfel vizibilitatea spre înainte
și permiţând șoferului să acţioneze
volanul și celelalte comenzi.

3 47
Sistemul de siguranță

Airbag frontal pasager


(Continuare)
AVERTISMENT
• Sistemul SRS funcţionează doar
• La declanșarea unui airbag se va
dacă este cuplat contactul. Dacă
auzi un zgomot puternic și în
lampa de avertizare airbag SRS
habitaclu va fi eliminat un praf
nu se aprinde, dacă rămâne
fin. Aceste lucruri sunt normale și
aprinsă după ce clipește
nu prezintă pericol - airbag-urile
aproximativ 6 secunde de la
sunt împachetate în această
cuplarea contactului sau de la
pudră fină. Praful generat în
pornirea motorului ori dacă se
timpul declanșării airbag-ului
aprinde în timpul deplasării,
poate provoca iritaţia pielii sau a
sistemul SRS este defect. În
ochilor, precum și apariţia unei
acest caz, vă recomandăm să
B240B05L crize de astm. După un accident
verificaţi sistemul la un dealer
în care s-au declanșat airbag-
autorizat HYUNDAI.
AVERTISMENT urile, spălaţi-vă bine mâinile și
faţa cu apă călduţă și săpun. • Înainte de a înlocui o siguranţă
• Dacă vehiculul este echipat cu sau de a deconecta o bornă a
airbag frontal pasager, nu (Continuare)
bateriei, treceţi contactul în
montaţi și nu amplasaţi accesorii poziţia LOCK și scoateţi cheia din
(suporturi pentru pahare sau contact. Nu scoateţi și nu
casete, abţibilduri etc.) pe planșa înlocuiţi niciodată siguranţa
de bord, deasupra torpedoului. airbag-ului, dacă este cuplat
Dacă airbag-ul frontal pasager se contactul. Dacă procedaţi astfel,
umflă, aceste obiecte pot fi lampa de avertizare airbag SRS
proiectate și pot provoca răniri. se va aprinde.
• La montarea unui parfum lichid
de interior, nu îl amplasaţi în
apropierea grupului de
instrumente sau suprafeţei
planșei de bord.
Dacă airbag-ul frontal pasager se
umflă, aceste obiecte pot fi
proiectate și pot provoca răniri.

3 48
Sistemul de siguranță

 Airbag frontal șofer Prezenţa sistemului este semnalată prin Airbag frontal pasager
cuvintele „AIR BAG” ștanţate pe capacul
volanului și/sau pe capacul din dreptul
genunchilor șoferului, sub volan și pe
planșa de bord, pe partea pasagerului,
deasupra torpedoului.

Sistemul SRS este format din airbag-uri


montate sub capacul din centrul
volanului, sub capacul din dreptul
OVF031049
genunchilor șoferului, sub volan și pe
 Airbag pentru genunchi șofer planșa de bord, deasupra torpedoului.
OVF031050
Scopul sistemului SRS este de a asigura
șoferului și/sau pasagerului protecţie
suplimentară faţă de cea oferită doar de
centurile de siguranţă, în caz de impact
frontal suficient de puternic.

OVF031051
Airbag frontal șofer și pasager
(dacă există în dotare)
Vehiculul dvs. este echipat cu sistem
suplimentar de siguranţă (airbag) și cu
centuri de siguranţă cu prindere în trei
puncte, atât pentru șofer, cât și pentru
pasager.

3 49
Sistemul de siguranță

• Airbag-urile frontale și laterale • Nu deterioraţi și nu deconectaţi


AVERTISMENT pot răni pasagerii care nu adoptă cablajul sau alte piese ale
Utilizaţi întotdeauna centurile de o poziţie corectă pe scaunele din sistemului SRS. În caz contrar,
siguranţă și scaunele pentru copii - faţă. este posibil ca umflarea
de fiecare dată, oricând și de către accidentală a airbag-urilor sau
• Retrageţi scaunul cât mai mult
toţi copiii! Airbag-urile se umflă nefuncţionarea sistemului SRS
posibil faţă de airbag-urile
foarte rapid cu o forţă să provoace răniri.
frontale, fără a neglija însă
considerabilă. Centurile de
siguranţă permit menţinerea accesul la comenzile vehiculului. • Dacă lampa de avertizare airbag
corectă a poziţiei pasagerilor, în • Șoferul sau pasagerii nu trebuie SRS rămâne aprinsă în timpul
vederea maximizării protecţiei să adopte niciodată o poziţie prea deplasării, vă recomandăm să
oferite de airbag-uri. Chiar și cu apropiată de airbag-uri. Șoferii verificaţi sistemul la un dealer
airbag-uri, pasagerii care nu adoptă sau pasagerii care nu adoptă o autorizat HYUNDAI.
o poziţie corespunzătoare sau care poziţie corectă pot fi răniţi grav, • Airbag-urile se declanșează o
nu poartă centura de siguranţă pot în cazul umflării airbag-urilor. singură dată. Vă recomandăm să
suferi răniri grave, în cazul umflării • Nu vă aplecaţi niciodată spre ușă înlocuiţi sistemul la un dealer
acestora. Respectaţi întotdeauna sau spre consola centrală – autorizat HYUNDAI.
măsurile de precauţie referitoare la adoptaţi întotdeauna o poziţie • Sistemul SRS este proiectat
centurile de siguranţă, airbag-uri și verticală. pentru a declanșa airbag-urile,
siguranţa pasagerilor, din acest • Nu este recomandată amplasarea doar dacă impactul este
manual. obiectelor deasupra sau în îndeajuns de puternic și dacă
Pentru a reduce riscul de rănire apropierea modulelor unghiul de impact este mai mic
gravă sau deces și pentru a airbag-urilor, pe planșa de bord și de 30°, având ca reper axa
beneficia de o protecţie maximă din deasupra torpedoului, deoarece longitudinală a vehiculului. În
partea sistemului de siguranţă: orice obiect amplasat în aceste plus, airbag-urile se vor declanșa
• Nu permiteţi niciodată unui copil zone poate provoca răniri în doar o dată. Centurile de
să călătorească pe scaunul din cazul unui accident îndeajuns de siguranţă trebuie purtate
faţă. grav pentru a provoca umflarea permanent.
• Copiii trebuie să călătorească airbag-urilor.
întotdeauna pe banchetă. Este
cel mai sigur loc pentru copiii de
orice vârstă.

3 50
Sistemul de siguranță

• Airbag-urile frontale nu sunt • Pentru o protecţie maximă


proiectate să se declanșeze în indiferent de tipul de accident,
caz de impact lateral, din spate toţi pasagerii trebuie să poarte
sau în caz de răsturnare. În plus, centurile de siguranţă, indiferent
airbag-urile frontale nu se vor dacă zona respectivă este
declanșa în caz de impact frontal protejată sau nu de un airbag -
mai puţin grav decât pragul pentru a minimiza riscul de rănire
minim stabilit pentru declanșare. gravă sau deces în caz de
• Scaunul pentru copii nu trebuie accident. Nu vă apropiaţi inutil de
amplasat niciodată pe scaunul airbag în timpul deplasării.
faţă. Sugarul sau copilul ar putea • Poziţia incorectă pe scaun poate
fi rănit grav sau ar putea deceda avea drept rezultat rănirea gravă
OVF031044
la declanșarea airbag-ului, în sau decesul, în caz de accident.
cazul unui accident. Toţi pasagerii trebuie să regleze Buton de activare/dezactivare airbag
spătarul scaunelor în poziţie frontal pasager (dacă există în
• Copiii a căror vârstă nu
verticală, să stea pe mijlocul dotare)
depășește 12 ani trebuie să
călătorească întotdeauna pe șezutului scaunului și să poarte Dacă pe scaunul pasagerului faţă este
banchetă. Nu permiteţi copiilor centura de siguranţă; picioarele montat un scaun pentru copii sau dacă
să călătorească pe scaunul trebuie să stea pe podea până acesta nu este ocupat, airbag-ul frontal
pasagerului faţă. Dacă pe când vehiculul este parcat și pasager se poate dezactiva de la butonul
scaunul faţă călătoresc copii cu cheia este scoasă din contact. de activare/dezactivare.
vârsta mai mare de 12 ani, • Pentru a asigura protecţie în caz Din motive de siguranţă, airbag-ul frontal
asiguraţi-vă că aceștia poartă de accident, sistemul SRS airbag pasager trebuie dezactivat, dacă în
întotdeauna centura de siguranţă trebuie să se declanșeze foarte situaţii excepţionale pe scaunul
și că scaunul este reglat într-o rapid. Dacă un pasager nu este pasagerului trebuie montat un scaun
poziţie cât mai retrasă. așezat corespunzător deoarece pentru copii orientat cu spatele la sensul
nu poartă centura de siguranţă, de deplasare.
este posibil ca airbag-ul să
lovească cu putere pasagerul și
să provoace rănirea gravă sau
decesul acestuia.

3 51
Sistemul de siguranță

 Tip A Lampa de control airbag frontal pasager NOTĂ


dezactivat ( ) se aprinde și rămâne
aprinsă până la reactivarea airbag-ului.
• Dacă airbag-ul frontal pasager este
activat, pe scaunul pasagerului nu
Pentru reactivarea airbag-ului frontal trebuie amplasat un scaun pentru copii
pasager, introduceţi cheia principală în amplasat cu spatele la sensul de
butonul de activare/dezactivare și rotiţi-l deplasare.
în poziţia ON (activat). Indicatorul airbag • Dacă butonul de activare/dezactivare
frontal pasager dezactivat se va stinge, airbag frontal pasager este în poziția
iar indicatorul airbag frontal pasager „OFF” (dezactivat), airbag-ul frontal
activat ( ) se va aprinde aproximativ 60 pasager este dezactivat.
de secunde.

OVF031045 ATENŢIE
 Tip B AVERTISMENT • Dacă butonul de
La unele modele, butonul de activare/dezactivare a airbag-ului
activare/dezactivare airbag frontal frontal pasager nu funcţionează
pasager ar putea fi acţionat corect, lampa de avertizare airbag
utilizând un mic obiect rigid similar. ( )de pe planșa de bord se
Verificaţi întotdeauna starea aprinde.
butonului de activare/dezactivare Indicatorul airbag frontal pasager
airbag frontal pasager și a dezactivat ( ) nu se aprinde
indicatorului airbag frontal pasager (indicatorul airbag frontal
activat/dezactivat. pasager activat se aprinde și se
stinge după aproximativ 60 de
secunde), modulul de comandă
OVF031046 SRS reactivează airbag-ul frontal
Pentru a dezactiva sau reactiva airbag-ul pasager, iar acesta se
frontal pasager: declanșează în caz de impact,
Pentru a dezactiva airbag-ul frontal chiar dacă butonul de activare/
pasager, introduceţi cheia principală în dezactivare airbag frontal
butonul de activare/dezactivare și rotiţi-l pasager este în poziţia dezactivat.
în poziţia OFF (dezactivat). (Continuare)

3 52
Sistemul de siguranță

(Continuare) (Continuare)
AVERTISMENT
Dacă survine o astfel de situaţie, • Chiar dacă vehiculul este echipat
vă recomandăm să verificaţi • Șoferul este responsabil pentru
cu un buton de
sistemul la un dealer autorizat poziţionarea corectă a butonului
activare/dezactivare airbag
HYUNDAI. de activare/dezactivare a airbag-
frontal pasager, nu montaţi un
ului frontal pasager.
• Dacă lampa de avertizare airbag scaun pentru copii pe scaunul
• Dezactivaţi airbag-ul frontal
SRS clipește sau nu se aprinde la pasagerului din faţă. Scaunul
pasager doar dacă nu este cuplat
cuplarea contactului ori dacă se pentru copii nu trebuie amplasat
contactul; în caz contrar, este
aprinde în timpul deplasării, vă niciodată pe scaunul faţă. Copiii
posibil ca SRSCM să se
recomandăm să verificaţi a căror talie nu mai permite
defecteze.
sistemul la un dealer autorizat utilizarea unui scaun pentru copii
În acest caz, poate apărea riscul
HYUNDAI. trebuie să călătorească pe
ca airbag-ul frontal șofer și/sau
banchetă și să folosească
pasager și/sau airbag-urile
centurile de siguranţă din dotare.
laterale și pentru protecţia
Copiii beneficiază de siguranţă
capului să nu se declanșeze sau
maximă în caz de accident dacă
să se declanșeze incorect în
sunt protejaţi de un scaun
cazul unui impact.
corespunzător, amplasat pe
• Nu montaţi niciodată pe scaunul
banchetă.
pasagerului un scaun pentru
copii orientat cu spatele la sensul • Imediat ce demontaţi scaunul
de deplasare, dacă airbag-ul pentru copii de pe scaunul
frontal pasager nu a fost pasagerului faţă, reactivaţi
dezactivat. Sugarul sau copilul ar airbag-ul frontal pasager.
putea fi rănit grav sau ar putea
deceda la declanșarea airbag-
ului, în cazul unui accident.
(Continuare)

3 53
Sistemul de siguranță

 Faţă Vehiculul este echipat cu airbag-uri


laterale pentru scaunele faţă. Scopul AVERTISMENT
airbag-ului este de a oferi șoferului și/sau • Airbag-urile laterale
pasagerului protecţie suplimentară faţă suplimentează protecţia oferită
de cea oferită doar de centurile de de centurile de siguranţă șofer și
siguranţă. pasager și nu le înlocuiesc. De
Airbag-urile laterale sunt proiectate aceea, centurile de siguranţă
pentru a se declanșa doar în cazul unor trebuie purtate mereu în timpul
anumite impacturi din lateral, în funcţie deplasării. Airbag-urile se
OVF031047 de gravitatea, unghiul, viteza și punctul declanșează doar în cazul
 Spate de impact. Airbag-urile laterale nu sunt anumitor accidente din lateral,
proiectate să se declanșeze la orice destul de grave pentru a provoca
impact lateral. rănirea gravă a pasagerilor.
• Pentru a asigura o protecţie
AVERTISMENT optimă la impact lateral și pentru
Nu permiteţi pasagerilor să-și a evita rănirea la contactul cu
aplece capul sau corpul spre uși, airbag-ul, șoferul și pasagerul
să-și pună braţele pe uși sau să le trebuie să regleze spătarul
scoată pe geam și nici să așeze scaunului într-o poziţie cât mai
OVF031048 obiecte între ei și uși, când ocupă verticală și să poarte corect
locurile protejate de airbag-uri centurile de siguranţă. Șoferul
laterale și/sau pentru protecţia trebuie să ţină corect mâinile pe
capului. volan (ora 9:00 și ora 3:00).
Pasagerii trebuie să-și ţină
braţele în poală.
• Nu utilizaţi huse pentru scaune.
(Continuare)

OVF033071
Airbag lateral (dacă există în
dotare)

3 54
Sistemul de siguranță

Airbag-urile pentru protecţia capului sunt


(Continuare) proiectate pentru a se declanșa doar în
• Utilizarea huselor poate reduce cazul unor anumite impacturi din lateral,
sau anihila eficacitatea în funcţie de gravitatea, unghiul, viteza și
sistemului. punctul de impact. Airbag-urile pentru
• Nu montaţi accesorii pe lateral protecţia capului nu sunt proiectate
sau în apropierea airbag-ului pentru a se declanșa în cazul tuturor
lateral. impacturilor din lateral, din faţă sau din
• Nu amplasaţi obiecte peste spate sau în toate cazurile de răsturnare
airbag sau între airbag și corpul
dvs.
OVF031070
• Nu amplasaţi obiecte (umbrele,
genţi etc.) între ușa faţă și
scaunul faţă. Dacă airbag-ul
lateral se umflă, acestea pot fi
proiectate și pot provoca răniri.
• Pentru a preveni declanșarea
intempestivă a airbag-ului lateral
și posibila rănire, evitaţi lovirea
senzorului de impact lateral când
contactul este cuplat.
• Dacă scaunul sau capitonajul
scaunului este deteriorat, vă OVF033072
recomandăm să depanaţi Airbag pentru protecţia capului
sistemul la un dealer autorizat (dacă există în dotare)
HYUNDAI. Informaţi-l că vehiculul
dvs. este echipat cu airbag-uri Airbag-urile pentru protecţia capului sunt
laterale. amplasate de-a lungul marginii
plafonului, deasupra ușilor faţă și spate.
Acestea sunt proiectate pentru a proteja
capul pasagerilor de pe locurile din faţă
și de pe locurile exterioare spate, în
cazul anumitor impacturi laterale.

3 55
Sistemul de siguranță

(Continuare)
AVERTISMENT
• Nu permiteţi pasagerilor să-și
• Pentru ca airbag-urile laterale și
aplece capul sau corpul spre uși,
pentru protecţia capului să
să-și pună braţele pe uși sau să le
asigure protecţie maximă,
scoată pe geam și nici să așeze
ocupanţii locurilor din faţă și cei
obiecte între ei și uși, când ocupă
ai locurilor laterale din spate
locurile protejate de airbag-uri
trebuie să stea pe scaune cu
laterale și/sau pentru protecţia
spatele drept și să poarte corect
capului.
centurile de siguranţă. În special
copiii trebuie instalaţi în scaune • Nu încercaţi niciodată să
pentru copii adecvate, amplasate demontaţi sau să reparaţi
pe banchetă. componentele airbag-urilor
laterale și pentru protecţia
• Copiii de pe locurile laterale din
capului. Vă recomandăm să
spate trebuie instalaţi în scaune
depanaţi sistemul la un dealer
pentru copii corespunzătoare.
autorizat HYUNDAI.
Așezaţi scaunul pentru copii cât
Nerespectarea instrucţiunilor de
mai departe de ușă și asiguraţi-vă
mai sus poate provoca rănirea sau
că este blocat pe poziţie.
decesul pasagerilor vehiculului, în
(Continuare) cazul unui accident.

3 56
Sistemul de siguranță

De ce airbag-ul meu nu s-a


declanșat în cazul unui impact?
(Condiţii de umflare și neumflare
a airbag-ului)
Există multe tipuri de accidente în
care nu este necesară protecţia
suplimentară a airbag-ului.
Acestea includ impacturile din spate,
carambolurile și impacturile la viteză
mică.

1 2 3 4

OVF035084K/OVF031057/OVF035058/OVF032059/OVF031060

Senzori de impact airbag


(1) Modul de comandă SRS (3) Senzor de impact lateral (faţă)*
(2) Senzor de impact frontal (4) Senzor de impact lateral (spate)*
*: dacă există în dotare

3 57
Sistemul de siguranță

(Continuare)
AVERTISMENT
• Dacă unghiul de instalare al
• Nu loviţi și nu permiteţi contactul
senzorului este modificat ca
unor obiecte cu zonele din vehicul
urmare a deformării barei de
unde se află senzorii sau airbag-
protecţie faţă, a caroseriei sau a
urile.
stâlpilor B și C, unde sunt
Această acţiune poate provoca montaţi senzorii de impact, pot
declanșarea accidentală a airbag- apărea probleme. Vă
urilor și rănirea gravă sau recomandăm să depanaţi
decesul persoanelor. sistemul la un dealer autorizat
• Dacă locaţia sau unghiul de HYUNDAI.
instalare a senzorului este • Vehiculul dvs. a fost proiectat să
modificat în vreun fel, airbag- OED036096
absoarbă impactul și să
urile se pot declanșa pe declanșeze airbag-ul/urile în Situaţii de umflare a airbag-urilor
neașteptate sau, dimpotrivă, nu anumite tipuri de coliziune. Airbag-uri frontale
se declanșează la nevoie și pot Montarea de tampoane pentru Airbag-urile frontale sunt proiectate să se
provoca rănirea gravă sau bara de protecţie sau de bare de umfle în caz de impact frontal, în funcţie
decesul persoanelor. protecţie altele decât cele de intensitatea, viteza și unghiul
În consecinţă, nu efectuaţi lucrări originale, poate afecta impactului frontal.
de întreţinere la senzorii airbag- comportamentul vehiculului și al
urilor sau în jurul acestora. Vă sistemului airbag, în caz de
recomandăm să depanaţi coliziune.
sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.
(Continuare)

3 58
Sistemul de siguranță

Deși airbag-urile frontale (airbag-urile


pentru șofer și pasager) sunt proiectate
să se umfle doar în cazul unui impact
frontal, se vor umfla și în cazul oricăror
altor tipuri de coliziuni, dacă senzorii
pentru impact frontal consideră necesar
acest lucru. Airbag-urile laterale
(airbag-urile laterale și/sau pentru
protecţia capului) sunt proiectate să se
umfle doar în cazul unui impact lateral;
acestea se vor umfla și în cazul oricăror
OVF035061 tipuri de coliziuni, dacă senzorii pentru
impact lateral consideră necesar acest OED036099
lucru.
Condiţii în care airbag-ul nu se umflă
Dacă șasiul vehiculului intră în contact cu
• În cazul anumitor impacturi la viteză
obiecte, denivelări ale drumului sau cu
mică, este posibil ca airbag-urile să nu
bordura trotuarului, este posibil ca
se declanșeze. Airbag-urile sunt
airbag-urile să se declanșeze. Conduceţi
proiectate să nu se declanșeze în
cu atenţie pe drumuri accidentate sau pe
astfel de situaţii, deoarece este posibil
suprafeţele care nu sunt destinate
să nu asigure o protecţie suplimentară
traficului pentru autoturisme, pentru a
celei asigurate de centurile de
preveni declanșarea accidentală a
siguranţă.
OVF033073 airbag-urilor.
Airbag-uri laterale și pentru protecția
capului (dacă există în dotare)
Airbag-urile laterale și/sau pentru
protecţia capului sunt proiectate să se
umfle la comanda senzorilor pentru
impact lateral, în funcţie de forţa, viteza
sau unghiul impactului lateral.

3 59
Sistemul de siguranță

OED036100 OVF035061 OED036102


• Airbag-urile nu sunt proiectate să se • Este posibil ca airbag-urile frontale să • În cazul coliziunilor în unghi, forţa
umfle în cazul unui impact din spate, nu se umfle în cazul unui impact impactului poate direcţiona pasagerii
deoarece ocupanţii sunt împinși de lateral, deoarece ocupanţii sunt într-o zonă în care airbag-urile nu vor
forţa impactului către înapoi. În astfel împinși în direcţia impactului, astfel că putea oferi o protecţie suplimentară;
de cazuri, airbag-urile umflate nu vor declanșarea airbag-urilor frontale nu de aceea, este posibil ca senzorii să
putea asigura o protecţie asigură o protecţie suplimentară. nu comande declanșarea airbag-urilor.
suplimentară. • Totuși, în funcţie de viteza vehiculului,
intensitatea și unghiul impactului,
airbag-urile laterale și cele pentru
protecţia capului se pot umfla.

3 60
Sistemul de siguranță

OED036103 OED036104 OVF035063


• Adesea, chiar înainte de impact, șoferii • Este posibil ca airbag-urile să nu se • Este posibil ca airbag-urile să nu se
frânează brusc. În astfel de situaţii, umfle în caz de răsturnare, deoarece umfle dacă vehiculul intră în coliziune
partea din faţă a vehiculul va plonja nu ar asigura o protecţie suplimentară cu un stâlp sau un copac, dacă zona
sub un vehicul cu o gardă la sol mai ocupanţilor. de impact este concentrată într-un
mare. Este posibil ca airbag-urile să nu Totuși, airbag-urile laterale și/sau singur punct și forţa impactului nu este
se umfle, deoarece forţele de pentru protecţia capului se pot umfla percepută în totalitate de senzori.
decelerare detectate de senzori pot fi dacă vehiculul se răstoarnă ca urmare
semnificativ mai reduse. a unui impact lateral, dacă vehiculul
este echipat cu airbag-uri laterale și
pentru protecţia capului.

3 61
Sistemul de siguranță

Îngrijirea SRS (Continuare)


Sistemul SRS practic nu necesită AVERTISMENT
• Dacă airbag-urile se umflă, vă
întreţinere și nu poate fi depanat de • Modificarea pieselor sau
recomandăm înlocuirea
proprietar. Dacă lampa de avertizare cablajului sistemului SRS,
sistemului de către un dealer
airbag SRS nu se aprinde sau dacă inclusiv lipirea oricăror etichete
autorizat HYUNDAI.
rămâne aprinsă, vă recomandăm să sau modificarea structurii
caroseriei, poate afecta negativ • Nu deterioraţi și nu deconectaţi
verificaţi sistemul la un dealer autorizat
performanţele sistemului SRS și cablajul sau alte piese ale
HYUNDAI.
poate provoca răniri. sistemului SRS. În caz contrar,
este posibil ca umflarea
Vă recomandăm ca orice lucrare • La curăţarea capacelor airbag-
accidentală a airbag-urilor sau
efectuată asupra sistemului - demontare, urilor utilizaţi o cârpă moale,
nefuncţionarea sistemului SRS
montare, reparare - sau orice lucrare uscată sau umedă. Solvenţii sau
să provoace răniri.
efectuată asupra volanului să fie agenţii de curăţare pot afecta
negativ capacele și declanșarea • La aruncarea pieselor sistemului
efectuată de un dealer autorizat airbag sau la casarea vehiculului
HYUNDAI. corectă a airbag-urilor.
trebuie luate unele măsuri de
Manipularea incorectă a sistemului SRS • Nu este recomandată amplasarea
siguranţă. Dealerul autorizat
poate provoca rănirea gravă a obiectelor deasupra sau în
HYUNDAI cunoaște aceste
persoanelor. apropierea modulelor
măsuri de siguranţă și vă poate
airbag-urilor, pe planșa de bord și
furniza informaţiile necesare.
deasupra torpedoului, deoarece
Nerespectarea acestor proceduri
orice obiect amplasat în aceste
și precauţii poate provoca
zone poate provoca răniri în
creșterea riscului de accidentare.
cazul unui accident îndeajuns de
grav pentru a provoca umflarea • Nu încercaţi să porniţi motorul
airbag-urilor. dacă automobilul a fost inundat
și tapiţeria este udă; vă
(Continuare)
recomandăm să contactaţi un
dealer autorizat HYUNDAI.

3 62
Sistemul de siguranță

Măsuri suplimentare de siguranţă airbag-uri. Obiectele grele sau În caz de accident, este posibilă
• Nu lăsaţi niciodată pasagerii să ascuţite aflate în braţe sau în gură pot rănirea gravă sau decesul acestuia.
călătorească în portbagaj sau pe un provoca răniri în cazul umflării unui Toţi copiii trebuie să călătorească pe
spătar rabatat. Toţi pasagerii trebuie airbag. banchetă, în scaune pentru copii
să stea drept și cât mai în spate pe corespunzătoare sau trebuie să poarte
scaun, să poarte centura de siguranţă • Nu permiteţi pasagerilor să se centura de siguranţă.
și să ţină picioarele pe podea. apropie de capacele airbag-urilor.
• Pasagerii nu trebuie să se miște sau Toţi pasagerii trebuie să stea drept și
cât mai în spate pe scaun, să poarte AVERTISMENT
să schimbe între ei locurile în timpul
centura de siguranţă și să ţină • Dacă nu adoptă o poziţie corectă
deplasării. Un pasager care nu poartă
picioarele pe podea. Dacă pasagerii pe scaun, pasagerii pot ajunge
centura de siguranţă în timpul unui
sunt prea aproape de capacele airbag- prea aproape de zona de
accident sau al unei opriri de urgenţă
urilor, ar putea suferi răniri în cazul declanșare a airbag-ului, pot fi
poate fi proiectat în interiorul
umflării acestora. proiectaţi în habitaclu sau
vehiculului, în ceilalţi pasageri sau
• Nu prindeţi și nu amplasaţi obiecte aruncaţi din vehicul, în cazul
afară din vehicul.
pe sau în apropierea capacelor declanșării unui airbag.
• Fiecare centură de siguranţă este
airbag-urilor. Orice obiect prins de • Toţi pasagerii trebuie să regleze
proiectată pentru a fi utilizată de un
sau amplasat în faţa sau în partea spătarul scaunelor în poziţie
singur pasager. Dacă o centură de
laterală a capacelor airbag-urilor poate verticală, să stea pe mijlocul
siguranţă este utilizată de mai mult de
afecta declanșarea corectă a acestora. șezutului scaunului și să poarte
o persoană, în caz de accident ar
• Nu modificaţi scaunele din faţă. centura de siguranţă; picioarele
putea rezulta rănirea gravă sau
Modificarea scaunelor din faţă poate trebuie să stea pe podea.
decesul acestora.
• Nu utilizaţi accesorii pentru afecta funcţionarea senzorilor
centurile de siguranţă. Sistemele sistemului suplimentar de siguranţă Adăugarea de echipamente sau
utilizate pentru îmbunătăţirea sau a airbag-urilor laterale. modificarea vehiculului echipat
confortului pasagerilor sau pentru • Nu amplasaţi niciun obiect sub cu airbag-uri
repoziţionarea centurii de siguranţă scaunele din faţă. Amplasarea Dacă efectuaţi modificări asupra șasiului,
pot reduce protecţia oferită de aceasta obiectelor sub scaunele din faţă poate barelor de protecţie, părţii din faţă sau
și spori riscul de rănire gravă în caz de afecta funcţionarea senzorilor și din spate a caroseriei sau dacă
accident. cablajelor sistemului suplimentar de modificaţi garda la sol, funcţionarea
• Pasagerii nu trebuie să amplaseze siguranţă. sistemului de airbag-uri al vehiculului ar
obiecte grele sau ascuţite între ei și • Nu ţineţi niciodată un copil în braţe. putea fi afectată.

3 63
Sistemul de siguranță

 Tip A Tip B

OVF031064 OVF031065

Etichetă de avertizare airbag (dacă există în dotare)


Eticheta de avertizare airbag este atașată pentru a atenţiona șoferul și pasagerii
asupra riscului posibil de rănire ca urmare a declanșării airbag-urilor.
Reţineţi că aceste avertizări atrag atenţia asupra riscului de rănire a copiilor. Dar, în
același timp, dorim să fiţi conștienţi și de riscurile la care se expun adulţii, descrise în
paginile anterioare.

3 64
Chei / 4-3
Închidere centralizată cu telecomandă (Wagon) / 4-5
Închidere centralizată cu telecomandă (Sedan) / 4-9
Cheie inteligentă (Wagon) / 4-13
Cheie inteligentă (Sedan) / 4-16
Sistem de alarmă / 4-19
Încuietori uși / 4-22
Hayon (Wagon) / 4-27

Echipamente 4
Hayon inteligent / 4-33
Portbagaj (Sedan) / 4-37
Portbagaj inteligent / 4-39
Geamuri / 4-43
Capotă / 4-47
Capac bușon rezervor de combustibil / 4-49
Trapă de plafon panoramică / 4-52
Sistem de memorare poziție șofer / 4-56
Volan / 4-58
Oglinzi / 4-61
Grup de instrumente / 4-65
Sistem de asistență la parcare / 4-102
Sistem inteligent de asistență la parcare / 4-106
Cameră pentru marșarier / 4-116
Lumini de avarie / 4-117
Iluminare / 4-118
Ștergătoare și spălătoare / 4-129
Plafonieră / 4-134
Sistem de întâmpinare / 4-136
Dispozitiv de dezghețare / 4-137
Climatizare manuală / 4-138
Climatizare automată / 4-147
Dezghețare și dezaburire parbriz / 4-159
Compartiment de depozitare / 4-163

4 Echipamente
Echipamente interioare / 4-167
Echipamente exterioare / 4-178
Sistem audio / 4-180
Echipamente

CHEI
Înregistraţi codul cheii Sistem de imobilizare
Codul cheii este ștanţat AVERTISMENT Vehiculul poate fi echipat cu un sistem
sau imprimat pe o etichetă - cheie de contact (cheie electronic de imobilizare a motorului,
atașată setului de chei. inteligentă) pentru a reduce riscul utilizării
Dacă pierdeţi cheile Este periculos să lăsaţi copii neautorizate a vehiculului.
vehiculului, vă recomandăm să nesupravegheaţi în vehicul, cu Sistemul de imobilizare este format dintr-
contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI. cheia de contact (cheia inteligentă) un mic transmiţător încorporat în cheie și
Separaţi eticheta setului de chei și la îndemână, chiar dacă aceasta nu din dispozitive electronice în interiorul
păstraţi-o într-un loc sigur. De este în contact sau butonul de vehiculului.
asemenea, notaţi codul numeric al cheii pornire/oprire motor nu este în
și păstraţi-l într-un loc sigur și la poziţia ACC sau ON. Copiii au Vehicule fără sistem de cheie
îndemână, dar nu în vehicul. tendinţa să imite adulţii și ar putea inteligentă
introduce cheia în contact sau
Cu ajutorul sistemului de imobilizare, de
apăsa butonul de pornire/oprire
Utilizarea cheii motor. Astfel, ar putea acţiona
fiecare dată când introduceţi cheia în
• Utilizată pentru pornirea motorului. contact și cuplaţi contactul, se verifică și
geamurile electrice și alte comenzi
• Utilizată pentru blocarea și deblocarea se stabilește dacă cheia este corectă sau
sau chiar pune vehiculul în
ușilor. nu.
mișcare, ceea ce poate duce la
• Utilizată pentru blocarea și deblocarea vătămări corporale grave sau chiar Dacă este cheia corectă, motorul va
torpedoului. la deces. Nu lăsaţi niciodată cheia porni.
de contact în vehicul dacă în Dacă nu este cheia corectă, motorul nu
habitaclu rămân copii va porni.
AVERTISMENT
nesupravegheaţi, iar motorul este
Vă recomandăm să utilizaţi piese de
pornit. Pentru a dezactiva sistemul de
schimb de la un dealer autorizat
HYUNDAI. Dacă utilizaţi alt tip de imobilizare:
cheie, contactul poate să nu mai Introduceţi cheia în contact și treceţi-o în
revină în poziţia ON din poziţia START. poziţia ON.
Dacă se întâmplă acest lucru,
demarorul va funcţiona continuu, ceea Pentru a activa sistemul de imobilizare:
ce poate duce la defectarea acestuia și Treceţi cheia de contact în poziţia OFF.
la producerea unui incendiu, din cauza Sistemul de imobilizare se va activa
suprasolicitării cablajului. automat. Dacă nu aveţi cheia de contact

4 3
Echipamente

adecvată vehiculului dvs., motorul nu va NOTĂ


porni. AVERTISMENT Dacă aveți nevoie de chei suplimentare
Pentru a preveni furtul vehiculului, sau pierdeți cheile, vă recomandăm să
Vehicule cu sistem de cheie nu lăsaţi cheia de rezervă în consultați un dealer autorizat
inteligentă habitaclu. Parola imobilizatorului HYUNDAI.
Dacă butonul de pornire/oprire motor este unică și nu trebuie înstrăinată.
este trecut în poziţia ON (contact cuplat), Nu lăsaţi acest cod în habitaclu.
ATENŢIE
sistemul de imobilizare verifică dacă
cheia este corectă sau nu. Transmiţătorul cheii de contact este
Dacă este cheia corectă, motorul va NOTĂ o piesă importantă a sistemului de
imobilizare. Acesta este proiectat
porni. La pornirea motorului, nu utilizați cheia
să fie utilizat intens timp
Dacă nu este cheia corectă, motorul nu în preajma altor chei cu sistem de
îndelungat, dar trebuie evitată
va porni. imobilizare. În caz contrar, este posibil
expunerea sa la umezeală, sarcină
ca motorul să nu pornească sau să se
electrostatică și manipulare brutală.
oprească imediat după pornire. Pentru
Pentru a dezactiva sistemul de Sistemul se poate defecta.
a evita defecțiunile la pornire, păstrați
imobilizare
fiecare cheie separat.
Treceţi butonul de pornire/oprire motor în
poziţia ON (cuplat). ATENŢIE
Nu schimbaţi, modificaţi sau reglaţi
Pentru a activa sistemul de imobilizare ATENŢIE sistemul de imobilizare; este
Treceţi butonul de pornire/oprire motor în Nu vă apropiaţi cu accesorii posibil ca acesta să se defecteze.
poziţia OFF (decuplat). Sistemul de metalice de contact. Vă recomandăm să depanaţi
imobilizare se va activa automat. Dacă Motorul ar putea să nu pornească, sistemul la un dealer autorizat
nu aveţi cheia inteligentă corectă pentru deoarece accesoriile metalice pot HYUNDAI.
vehiculul dvs., motorul nu va porni. întrerupe transmiterea normală a Defecţiunile cauzate de reglajele
semnalului transponderului. sau modificările neautorizate aduse
sistemului de imobilizare nu sunt
acoperite de garanţia
producătorului.

4 4
Echipamente

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ CU TELECOMANDĂ (WAGON) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 Tip A Tip A
ATENŢIE
Nu pliaţi cheia fără să apăsaţi
butonul de eliberare. Este posibil ca
aceasta să se deterioreze.

Tip B
• Pentru scoaterea cheii mecanice, ţineţi
apăsat butonul de eliberare și scoateţi
cheia.
OVF043001 OVF043003
• Pentru introducerea cheii mecanice,
 Tip B Tip B
amplasaţi cheia în orificiu și apăsaţi-o
până se aude un clic.

OVF043379 OVF043375
Utilizare închidere centralizată cu Blocare (1)
telecomandă 1. Închideţi toate ușile.
Tip A 2. Apăsaţi butonul de blocare.
• Pentru scoaterea cheii, apăsaţi 3. Semnalizatoarele vor clipi o dată
butonul de deblocare și cheia va ieși pentru a indica faptul că toate ușile
automat. sunt blocate (capota motorului și
• Pentru plierea cheii, apăsaţi-o cu hayonul trebuie să fie închise).
mâna în timp ce apăsaţi pe butonul de
deblocare.
4 5
Echipamente

 NOTĂ Deblocare hayon (3) Hayon cu deschidere electrică


Dacă una dintre uși este deschisă, ușile Hayon cu deschidere manuală. 1. Ţineţi apăsat butonul de deblocare a
nu se vor bloca. 1. Ţineţi apăsat butonul de deblocare a hayonului pentru mai mult de 1
hayonului pentru mai mult de 1 secundă.
Deblocare (2) secundă. 2. Semnalizatoarele vor clipi și se va auzi
1. Apăsaţi butonul de deblocare. 2. Semnalizatoarele vor clipi de două ori un avertizor sonor pentru a indica
pentru a indica faptul că hayonul este faptul că hayonul este deblocat și
2. Semnalizatoarele vor clipi de două ori
deblocat. deschis.
pentru a indica faptul că toate ușile
sunt deblocate.
 NOTĂ NOTĂ
 NOTĂ • După deblocarea hayonului, acesta se După deschiderea și închiderea
va bloca în mod automat, dacă nu îl hayonului, acesta se va bloca automat.
După deblocarea tuturor ușilor, acestea
se vor bloca automat, dacă nu deschideți deschideți în următoarele 30 de
o ușă în următoarele 30 de secunde. secunde.
• După deschiderea și închiderea
hayonului, acesta se va bloca automat.

4 6
Echipamente

Precauţii telecomandă (Continuare)


 NOTĂ • Dacă telecomanda se află în ATENŢIE
apropierea unui telefon mobil sau a Schimbările sau modificările
Telecomanda nu va funcționa în unui smartphone, este posibil ca neaprobate în mod expres de către
următoarele situații: funcționarea acestora să blocheze partea responsabilă pentru
• Cheia este în contact. semnalul telecomenzii. Acest lucru conformitate pot anula dreptul
- S-a depășit raza de acțiune este important mai ales dacă telefonul utilizatorului de a utiliza
(aproximativ 10 m [30 ft.]). este activ, de exemplu, atunci când echipamentul. Garanţia
- Bateria telecomenzii s-a descărcat. apelați, primiți apeluri, trimiteți producătorului vehiculului nu va
- Semnalul este blocat de alte vehicule mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri. acoperi defecţiunea sistemului de
sau obstacole. Evitați amplasarea telecomenzii și a închidere centralizată, dacă acesta
- Vremea este deosebit de rece. telefonului mobil sau a smartphone- se defectează din cauza
- Telecomanda este bruiată de ului în același buzunar al pantalonilor modificărilor sau schimbărilor
apropierea de o stație de emisie- sau hainei și păstrați o distanță neaprobate în mod expres de către
recepție sau de un aeroport. adecvată între cele două dispozitive. partea responsabilă pentru
Dacă telecomanda nu funcționează conformitate.
corect, deschideți și închideți ușa cu
ajutorul cheii de contact. Dacă ATENŢIE
telecomanda este defectă, vă Nu permiteţi contactul telecomenzii
recomandăm să contactați un dealer cu niciun fel de lichid. Garanţia ATENŢIE
autorizat HYUNDAI. producătorului vehiculului nu va
Nu apropiaţi telecomanda de
(Continuare) acoperi defecţiunea provocată de
materiale electromagnetice, care
contactul cu apa sau orice alt lichid.
blochează undele electromagnetice
pe suprafaţa cheii.

4 7
Echipamente

 Tip A 1. Introduceţi în fantă o sculă subţire și


ridicaţi ușor capacul. ATENŢIE
2. Înlocuiţi bateria cu una nouă (CR • Telecomanda sau cheia
2032). La înlocuirea bateriei, asiguraţi- inteligentă este proiectată să fie
vă că aceasta este amplasată utilizată mulţi ani, dar se poate
corespunzător. defecta dacă este expusă la
3. Montaţi capacul spate. umezeală sau la sarcină
electrostatică. Dacă aveţi
Pentru înlocuirea telecomenzii sau a probleme legate de utilizarea sau
cheii inteligente, vă recomandăm să înlocuirea bateriei, vă
contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI. recomandăm să contactaţi un
OVF041213 dealer autorizat HYUNDAI.
 Tip B
• Utilizarea unei baterii
necorespunzătoare poate
provoca defectarea telecomenzii
sau a cheii inteligente. Asiguraţi-
vă că utilizaţi bateria
corespunzătoare.
• Pentru a evita deteriorarea
telecomenzii sau a cheii
inteligente, nu o lăsaţi să cadă, nu
o udaţi și nu o expuneţi la căldură
OHG040009 sau la soare.
Înlocuire baterie
Bateria trebuie să ţină câţiva ani, dar
dacă telecomanda sau cheia inteligentă
ATENŢIE
nu funcţionează corespunzător, încercaţi O baterie casată necorespunzător
să înlocuiţi bateria cu una nouă. Dacă poate afecta mediul înconjurător și
aveţi probleme legate de utilizarea sau sănătatea oamenilor.
înlocuirea bateriei, vă recomandăm să Casaţi bateria în conformitate cu
contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI. legile și reglementările locale.

4 8
Echipamente

ÎNCHIDERE CENTRALIZATĂ CU TELECOMANDĂ (SEDAN) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 Tip A Tip A
ATENŢIE
Nu pliaţi cheia fără să apăsaţi
butonul de eliberare. Este posibil ca
aceasta să se deterioreze.

Tip B
• Pentru scoaterea cheii mecanice, ţineţi
apăsat butonul de eliberare și scoateţi
cheia.
OVF043001 OVF043003
• Pentru introducerea cheii mecanice,
 Tip B Tip B
amplasaţi cheia în orificiu și apăsaţi-o
până se aude un clic.

OVF043379 OVF043375
Utilizare închidere centralizată cu Blocare (1)
telecomandă 1. Închideţi toate ușile.
Tip A 2. Apăsaţi butonul de blocare.
• Pentru scoaterea cheii, apăsaţi 3. Semnalizatoarele vor clipi o dată
butonul de deblocare și cheia va ieși pentru a indica faptul că toate ușile
automat. sunt blocate (capota motorului și
• Pentru plierea cheii, apăsaţi-o cu portbagajul trebuie să fie închise).
mâna în timp ce apăsaţi pe butonul de
deblocare.
4 9
Echipamente

 NOTĂ Deblocare (2) Precauţii telecomandă


Dacă una dintre uși este deschisă, ușile 1. Apăsaţi butonul de deblocare. NOTĂ
nu se vor bloca. 2. Semnalizatoarele vor clipi de două ori Telecomanda nu va funcționa în
pentru a indica faptul că toate ușile următoarele situații:
sunt deblocate. • Cheia este în contact.
- S-a depășit raza de acțiune
 NOTĂ (aproximativ 10 m [30 ft.]).
După deblocarea tuturor ușilor, acestea - Bateria telecomenzii s-a descărcat.
se vor bloca automat, dacă nu deschideți - Semnalul este blocat de alte vehicule
o ușă în următoarele 30 de secunde. sau obstacole.
- Vremea este deosebit de rece.
Portbagaj deschis (3) - Telecomanda este bruiată de
1. Apăsaţi butonul de deschidere a apropierea de o stație de emisie-
portbagajului mai mult de 1 secundă. recepție sau de un aeroport.
Dacă telecomanda nu funcționează
2. Semnalizatoarele vor clipi de două ori
pentru a indica faptul că portbagajul corect, deschideți și închideți ușa cu
este deschis. ajutorul cheii de contact. Dacă
telecomanda este defectă, vă
recomandăm să contactați un dealer
 NOTĂ autorizat HYUNDAI.
După deschiderea și închiderea (Continuare)
portbagajului, acesta se va bloca
automat.

4 10
Echipamente

(Continuare) Tip A
• Dacă telecomanda se află în ATENŢIE
apropierea unui telefon mobil sau a Schimbările sau modificările
unui smartphone, este posibil ca neaprobate în mod expres de către
funcționarea acestora să blocheze partea responsabilă pentru
semnalul telecomenzii. Acest lucru conformitate pot anula dreptul
este important mai ales dacă telefonul utilizatorului de a utiliza
este activ, de exemplu, atunci când echipamentul. Garanţia
apelați, primiți apeluri, trimiteți producătorului vehiculului nu va
mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri. acoperi defecţiunea sistemului de
Evitați amplasarea telecomenzii și a închidere centralizată, dacă acesta
telefonului mobil sau a smartphone- se defectează din cauza OVF041213
ului în același buzunar al pantalonilor Tip B
modificărilor sau schimbărilor
sau hainei și păstrați o distanță neaprobate în mod expres de către
adecvată între cele două dispozitive. partea responsabilă pentru
conformitate.
ATENŢIE
Nu permiteţi contactul telecomenzii
cu niciun fel de lichid. Garanţia
producătorului vehiculului nu va
ATENŢIE
acoperi defecţiunea provocată de Nu apropiaţi telecomanda de
contactul cu apa sau orice alt lichid. materiale electromagnetice, care
blochează undele electromagnetice OHG040009
pe suprafaţa cheii. Înlocuire baterie
Bateria trebuie să ţină câţiva ani, dar
dacă telecomanda sau cheia inteligentă
nu funcţionează corespunzător, încercaţi
să înlocuiţi bateria cu una nouă. Dacă
aveţi probleme legate de utilizarea sau
înlocuirea bateriei, vă recomandăm să
contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI.

4 11
Echipamente

1. Introduceţi în fantă o sculă subţire și


ridicaţi ușor capacul. ATENŢIE
2. Înlocuiţi bateria cu una nouă (CR • Telecomanda sau cheia
2032). La înlocuirea bateriei, asiguraţi- inteligentă este proiectată să fie
vă că aceasta este amplasată utilizată mulţi ani, dar se poate
corespunzător. defecta dacă este expusă la
3. Montaţi capacul spate. umezeală sau la sarcină
electrostatică. Dacă aveţi
Pentru înlocuirea telecomenzii sau a probleme legate de utilizarea sau
cheii inteligente, vă recomandăm să înlocuirea bateriei, vă
contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI. recomandăm să contactaţi un
dealer autorizat HYUNDAI.
• Utilizarea unei baterii
necorespunzătoare poate
provoca defectarea telecomenzii
sau a cheii inteligente. Asiguraţi-
vă că utilizaţi bateria
corespunzătoare.
• Pentru a evita deteriorarea
telecomenzii sau a cheii
inteligente, nu o lăsaţi să cadă, nu
o udaţi și nu o expuneţi la căldură
sau la soare.

ATENŢIE
O baterie casată necorespunzător
poate afecta mediul înconjurător și
sănătatea oamenilor.
Casaţi bateria în conformitate cu
legile și reglementările locale.

4 12
Echipamente

CHEIE INTELIGENTĂ (WAGON) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Blocare
1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia
inteligentă.
2. Închideţi toate ușile.
3. Apăsaţi butonul de pe mânerul
exterior al ușii.
4. Semnalizatoarele vor clipi o dată
(capota motorului și hayonul trebuie
să fie închise).
5. Asiguraţi-vă că ușile sunt blocate
trăgând de mânerul exterior al ușii.
OVF043375 OVF041006
Funcţii cheie inteligentă Dacă aveţi la dvs. cheia inteligentă, NOTĂ
1. Blocare uși puteţi bloca și debloca ușile și hayonul • Butonul este funcțional doar dacă
vehiculului. cheia inteligentă este la mai puțin de
2. Deblocare uși 0,7 m (28 in.) de mânerul exterior al
3. Hayon deschis De asemenea, puteţi porni motorul. ușii.
Cu o cheie inteligentă puteţi bloca sau Pentru mai multe detalii consultaţi • Chiar dacă apăsați butonul de pe
debloca o ușă și hayonul și chiar porni informaţiile de mai jos. mânerul exterior al ușii, ușile nu se
motorul, fără a introduce cheia în vor bloca și se va auzi avertizorul
contact. sonor timp de 3 secunde, dacă survine
Funcţiile butoanelor cheii inteligente sunt una dintre următoarele situații:
asemănătoare cu cele ale închiderii - Cheia inteligentă este în vehicul.
centralizate cu telecomandă. Consultaţi - Butonul de pornire/oprire motor
„Închidere centralizată cu telecomandă” este în poziția ACC sau ON.
din această secţiune. - Este deschisă orice ușă, cu excepția
hayonului.

4 13
Echipamente

Deblocare Deblocare hayon Precauţii cheie inteligentă


1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia 1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia NOTĂ
inteligentă. inteligentă.
2. Apăsaţi butonul de pe mânerul • Dacă se întâmplă să pierdeți cheia
2. Apăsaţi butonul de pe mânerul exterior
hayonului. inteligentă, nu veți putea porni
al ușii faţă.
motorul. Dacă este cazul, tractați
3. Toate ușile se vor debloca, iar 3. Hayonul se va debloca. vehiculul și vă recomandăm să
semnalizatoarele vor clipi de două ori. contactați un dealer autorizat
 NOTĂ HYUNDAI.
 NOTĂ • După deschiderea și închiderea • Pentru un singur vehicul se pot înregistra
• Butonul este funcțional doar dacă hayonului, acesta se va bloca automat. maximum 2 chei inteligente. Dacă
cheia inteligentă este la mai puțin de • Butonul este funcțional doar dacă pierdeți o cheie inteligentă, vă
0,7 m (28 in.) de mânerul exterior al cheia inteligentă este la mai puțin de recomandăm să contactați un dealer
ușii. 0,7 m (28 in.) de mânerul ușii. autorizat HYUNDAI.
• Dacă cheia inteligentă este • Cheia inteligentă nu va funcționa în
recunoscută în zona de 0,7 m (28 in.) următoarele situații:
față de mânerul exterior al ușii față și - Cheia inteligentă este în apropierea
alte persoane pot deschide ușile. unui transmițător radio, cum ar fi
• După deblocarea tuturor ușilor, un post de radio sau un aeroport,
acestea se vor bloca automat dacă nu care poate afecta funcționarea
deschideți o ușă. normală a cheii inteligente.
- Cheia inteligentă este în apropierea
unui sistem radio de emisie-recepție
sau a unui telefon mobil.
- În apropierea vehiculului dvs. este
utilizată cheia inteligentă a unui alt
vehicul.
Dacă cheia inteligentă nu
funcționează corect, deschideți și
închideți ușa cu ajutorul cheii
mecanice. Dacă cheia inteligentă este
defectă, vă recomandăm să contactați
un dealer autorizat HYUNDAI.
(Continuare)
4 14
Echipamente

(Continuare)
• Dacă cheia inteligentă se află în
apropierea unui telefon mobil sau a
unui smartphone, este posibil ca
funcționarea acestora să blocheze
semnalul cheii inteligente. Acest lucru
este important mai ales dacă telefonul
este activ, de exemplu, atunci când
apelați, primiți apeluri, trimiteți
mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri.
Evitați amplasarea cheii inteligente și
a telefonului mobil sau a smartphone-
ului în același buzunar al pantalonilor OVF043379
sau hainei și păstrați o distanță
adecvată între cele două dispozitive. Blocare/deblocare uși într-o
situaţie de urgenţă
Dacă cheia inteligentă nu funcţionează
ATENŢIE corect, puteţi bloca sau debloca ușile cu
Nu permiteţi contactul cheii ajutorul cheii mecanice.
inteligente cu niciun fel de lichid.
1. Ţineţi apăsat butonul de eliberare (1) și
Garanţia producătorului vehiculului
scoateţi cheia mecanică (2).
nu va acoperi defecţiunea
provocată de contactul cu apa sau 2. Introduceţi cheia în orificiul de pe
orice alt lichid. mânerul exterior al ușii. Rotiţi cheia
către partea din spate a vehiculului
pentru deblocare și către partea din
faţă pentru blocare.
ATENŢIE 3. Pentru introducerea cheii mecanice,
Nu apropiaţi cheia inteligentă de amplasaţi cheia în orificiu și apăsaţi-o
materiale electromagnetice, care până se aude un clic.
blochează undele electromagnetice
pe suprafaţa cheii.

4 15
Echipamente

CHEIE INTELIGENTĂ (SEDAN) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Blocare
1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia
inteligentă.
2. Închideţi toate ușile.
3. Apăsaţi butonul de pe mânerul
exterior al ușii.
4. Semnalizatoarele vor clipi o dată
(capota motorului și portbagajul
trebuie să fie închise).
5. Asiguraţi-vă că ușile sunt blocate
trăgând de mânerul exterior al ușii.
OVF043375 OVF041006
Funcţii cheie inteligentă Dacă aveţi la dvs. cheia inteligentă, NOTĂ
1. Blocare uși puteţi bloca și debloca ușile și • Butonul este funcțional doar dacă
portbagajul vehiculului. cheia inteligentă este la mai puțin de
2. Deblocare uși 0,7 m (28 in.) de mânerul exterior al
3. Portbagaj deschis De asemenea, puteţi porni motorul. ușii.
Cu o cheie inteligentă puteţi bloca sau Pentru mai multe detalii consultaţi • Chiar dacă apăsați butonul de pe
debloca o ușă și portbagajul și chiar informaţiile de mai jos. mânerul exterior al ușii, ușile nu se
porni motorul, fără a introduce cheia în vor bloca și se va auzi avertizorul
contact. sonor timp de 3 secunde, dacă survine
Funcţiile butoanelor cheii inteligente sunt una dintre următoarele situații:
asemănătoare cu cele ale închiderii - Cheia inteligentă este în vehicul.
centralizate cu telecomandă. Consultaţi - Butonul de pornire/oprire motor
„Închidere centralizată cu telecomandă” este în poziția ACC sau ON.
din această secţiune. - Este deschisă orice ușă, cu excepția
portbagajului.

4 16
Echipamente

Deblocare Deschidere portbagaj Precauţii cheie inteligentă


1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia 1. Trebuie să aveţi la dvs. cheia NOTĂ
inteligentă. inteligentă.
2. Apăsaţi butonul de pe mânerul • Dacă se întâmplă să pierdeți cheia
2. Apăsaţi butonul de pe mânerul exterior
portbagajului. inteligentă, nu veți putea porni
al ușii faţă.
motorul. Dacă este cazul, tractați
3. Toate ușile se vor debloca, iar 3. Portbagajul se deschide. vehiculul și vă recomandăm să
semnalizatoarele vor clipi de două ori. contactați un dealer autorizat
 NOTĂ HYUNDAI.
 NOTĂ • După deschiderea și închiderea • Pentru un singur vehicul se pot
• Butonul este funcțional doar dacă portbagajului, acesta se va bloca înregistra maximum 2 chei inteligente.
cheia inteligentă este la mai puțin de automat. Dacă pierdeți o cheie inteligentă, vă
0,7 m (28 in.) de mânerul exterior al • Butonul este funcțional doar dacă recomandăm să contactați un dealer
ușii. cheia inteligentă este la mai puțin de autorizat HYUNDAI.
• Dacă cheia inteligentă este 0,7 m (28 in.) de mânerul • Cheia inteligentă nu va funcționa în
recunoscută în zona de 0,7 m (28 in.) portbagajului. următoarele situații:
față de mânerul exterior al ușii față și - Cheia inteligentă este în apropierea
alte persoane pot deschide ușile. unui transmițător radio, cum ar fi
• După deblocarea tuturor ușilor, un post de radio sau un aeroport,
acestea se vor bloca automat dacă nu care poate afecta funcționarea
deschideți o ușă. normală a cheii inteligente.
- Cheia inteligentă este în apropierea
unui sistem radio de emisie-recepție
sau a unui telefon mobil.
- În apropierea vehiculului dvs. este
utilizată cheia inteligentă a unui alt
vehicul.
Dacă cheia inteligentă nu
funcționează corect, deschideți și
închideți ușa cu ajutorul cheii
mecanice. Dacă cheia inteligentă este
defectă, vă recomandăm să contactați
un dealer autorizat HYUNDAI.
(Continuare)
4 17
Echipamente

(Continuare)
• Dacă cheia inteligentă se află în
apropierea unui telefon mobil sau a
unui smartphone, este posibil ca
funcționarea acestora să blocheze
semnalul cheii inteligente. Acest lucru
este important mai ales dacă telefonul
este activ, de exemplu, atunci când
apelați, primiți apeluri, trimiteți
mesaje sau trimiteți/primiți e-mailuri.
Evitați amplasarea cheii inteligente și
a telefonului mobil sau a smartphone-
ului în același buzunar al pantalonilor OVF043379
sau hainei și păstrați o distanță
adecvată între cele două dispozitive. Blocare/deblocare uși într-o
situaţie de urgenţă
Dacă cheia inteligentă nu funcţionează
ATENŢIE corect, puteţi bloca sau debloca ușile cu
Nu permiteţi contactul cheii ajutorul cheii mecanice.
inteligente cu niciun fel de lichid. 1. Ţineţi apăsat butonul de eliberare (1) și
Garanţia producătorului vehiculului scoateţi cheia mecanică (2).
nu va acoperi defecţiunea 2. Introduceţi cheia în orificiul de pe
provocată de contactul cu apa sau mânerul exterior al ușii. Rotiţi cheia
orice alt lichid. către partea din spate a vehiculului
pentru deblocare și către partea din
faţă pentru blocare.
ATENŢIE 3. Pentru introducerea cheii mecanice,
Nu apropiaţi cheia inteligentă de amplasaţi cheia în orificiu și apăsaţi-o
materiale electromagnetice, care până se aude un clic.
blochează undele electromagnetice
pe suprafaţa cheii.

4 18
Echipamente

Faza armat
Utilizând cheia inteligentă
Parcaţi vehiculul și opriţi motorul. Armaţi
Faza armat sistemul conform descrierii următoare.
1. Opriţi motorul.
2. Asiguraţi-vă că toate ușile, capota
motorului și hayonul/portbagajul sunt
închise și blocate.
Faza Faza
dezarmat alarmă 3. • Cu cheia inteligentă asupra dvs.,
blocaţi ușile apăsând pe butonul de
pe mânerul exterior al ușii faţă.
OJC040170 După efectuarea operaţiilor de mai
sus, semnalizatoarele vor clipi o dată
SISTEM DE ALARMĂ (DACĂ Acest sistem este proiectat pentru a pentru a indica armarea sistemului.
EXISTĂ ÎN DOTARE) asigura protecţie împotriva pătrunderii
prin efracţie în interiorul vehiculului. Dacă hayonul/portbagajul sau capota
Vehiculele echipate cu sistem de alarmă motorului rămân deschise,
dispun de o etichetă cu următoarea Sistemul funcţionează în trei faze: prima
fază este „Armat”, a doua este „Alarmă”, semnalizatoarele nu vor clipi și
informaţie: sistemul de alarmă nu se va arma.
1. AVERTISMENT iar a treia este „Dezarmat”. Când
sistemul se declanșează, se aude o Dacă toate ușile, hayonul/portbagajul
2. SISTEM DE SECURITATE și capota motorului sunt închise,
alarmă sonoră și luminile de avarie
clipesc. semnalizatoarele vor clipi o dată.

4 19
Echipamente

• Blocaţi ușile apăsând butonul de Utilizarea telecomenzii • Nu armaţi sistemul înainte ca toţi
blocare de pe cheia inteligentă. Parcaţi vehiculul și opriţi motorul. Armaţi pasagerii să părăsească vehiculul.
După efectuarea operaţiilor de mai sistemul conform descrierii următoare. Dacă în vehicul a rămas un pasager
sus, semnalizatoarele vor clipi o dată 1. Opriţi motorul și scoateţi cheia din și armaţi sistemul, alarma se poate
pentru a indica armarea sistemului. contact. declanșa când pasagerul rămas
Dacă una dintre uși, 2. Asiguraţi-vă că toate ușile, capota părăsește vehiculul. Dacă se
hayonul/portbagajul sau capota motorului și hayonul/portbagajul sunt deschide una dintre uși,
motorului rămân deschise, închise și blocate. hayonul/portbagajul sau capota
semnalizatoarele nu vor clipi și 3. Blocaţi ușile apăsând butonul de motorului în 30 de secunde de la
sistemul de alarmă nu se va arma. blocare de pe telecomandă. armare, sistemul se va dezarma
Dacă toate ușile, hayonul/portbagajul pentru a preveni pornirea alarmei.
După efectuarea operaţiilor de mai
și capota motorului sunt închise, sus, semnalizatoarele vor clipi o dată
semnalizatoarele vor clipi o dată. pentru a indica armarea sistemului.
Dacă una dintre uși,
hayonul/portbagajul sau capota
motorului rămân deschise,
semnalizatoarele nu vor clipi și
sistemul de alarmă nu se va arma.
Dacă toate ușile, hayonul/portbagajul
și capota motorului sunt închise,
semnalizatoarele vor clipi o dată.

4 20
Echipamente

Faza alarmă Faza dezarmat NOTĂ


Dacă în timp ce sistemul este armat are Sistemul se va dezarma dacă: • Fără sistem de cheie inteligentă
loc unul dintre următoarele fenomene, Telecomandă Dacă sistemul nu se dezarmează din
alarma se va declanșa. telecomandă, introduceți cheia în
- Se apasă butonul de deblocare a ușilor.
• Se deschide o ușă faţă sau spate fără contact și porniți motorul. Sistemul se
- Se pornește motorul.
a se utiliza telecomanda sau cheia va dezarma.
- Contactul este cuplat pentru 30 de
inteligentă. secunde sau mai mult. • Cu sistem de cheie inteligentă
• Se deschide hayonul/portbagajul fără Dacă sistemul nu se dezarmează cu
a se utiliza telecomanda sau cheia Cheie inteligentă cheia inteligentă, deschideți ușa
inteligentă. - Se apasă butonul de deblocare a ușilor. utilizând cheia mecanică și porniți
• Se deschide capota motorului. - Se apasă butonul exterior al ușii faţă, în motorul. Sistemul se va dezarma.
Dacă nu se dezarmează sistemul, timp ce aveţi la dvs. cheia inteligentă. • Dacă pierdeți cheile vehiculului, vă
alarma se va declanșa și - Se pornește motorul. recomandăm să contactați un dealer
semnalizatoarele vor clipi 27 de autorizat HYUNDAI.
secunde. Pentru a dezactiva sistemul, După deblocarea ușilor, luminile de
deblocaţi ușile cu ajutorul telecomenzii avarie vor clipi de două ori, indicând ATENŢIE
sau al cheii inteligente. astfel că sistemul este dezarmat. Nu schimbaţi, modificaţi sau reglaţi
După apăsarea butonului de deblocare, sistemul de alarmă, deoarece îl
dacă nu se deschide nicio ușă (sau puteţi defecta. Vă recomandăm să
hayonul/portbagajul) în 30 de secunde, depanaţi sistemul la un dealer
sistemul se va rearma. autorizat HYUNDAI.
Defecţiunile provocate de reglajele
sau modificările neautorizate aduse
sistemului de alarmă nu sunt
acoperite de garanţia
producătorului.

4 21
Echipamente

ÎNCUIETORI UȘI
• După ce scoateţi capacul, rotiţi cheia NOTĂ
către partea din spate a vehiculului • Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
pentru deblocare și către partea din încuietorile și mecanismele ușilor să
Deb l o ca r e faţă pentru blocare (3). nu funcționeze corespunzător, din
• Dacă blocaţi/deblocaţi ușa șoferului cu cauza înghețului.
cheia, se va bloca/debloca numai ușa • Dacă ușa este blocată/deblocată rapid
șoferului. de mai multe ori utilizând cheia sau de
B lo c ar e
• După deblocarea ușii, aceasta se la butonul de blocare a ușii, sistemul
poate deschide trăgând de mânerul ar putea să nu funcționeze pentru o
ușii. perioadă pentru a proteja circuitul și
• Când închideţi ușa, împingeţi-o cu componentele acestuia.
mâna. Asiguraţi-vă că ușile sunt bine
OVF041209 închise.
AVERTISMENT
Blocarea și deblocarea ușilor din • Dacă nu închideţi bine ușa,
exteriorul vehiculului Telecomandă/cheie inteligentă aceasta se poate deschide din
Cheie mecanică • Ușile se pot bloca sau debloca și cu nou.
Pentru a scoate capacul: ajutorul telecomenzii sau cheii • Asiguraţi-vă că la închiderea ușii
1. Trageţi de mânerului ușii (1). inteligente. nicio persoană nu se află cu
2. Apăsaţi maneta (A) amplasată în • Ușile se pot bloca și debloca apăsând mâinile sau cu altă parte a
interiorul părţii inferioare a capacului pe butonul de pe mânerul exterior al corpului în perimetrul de
folosind o cheie sau o șurubelniţă cu ușii faţă, dacă aveţi asupra dvs. cheia închidere.
cap plat (2). inteligentă. (vehicule echipate cu
sistem de cheie inteligentă)
3. Apăsaţi maneta și scoateţi capacul.
• După deblocare, ușile pot fi deschise
trăgând de mânerul ușii.
ATENŢIE • Când închideţi ușa, împingeţi-o cu
Aveţi grijă să nu deterioraţi și să nu mâna. Asiguraţi-vă că ușile sunt bine
pierdeţi capacul după demontare. închise.

4 22
Echipamente

blocare/deblocare a ușilor.
• Dacă apăsaţi butonul închiderii
centralizate, toate ușile vehiculului se
Blocare
vor bloca, iar lampa de control a
butonului se va aprinde.
• Dacă oricare dintre uși este deschisă
după apăsarea butonului, nicio ușă nu
se va bloca.
 Tip A

OVF041009 OVF041008
În caz de urgenţă Blocarea și deblocarea ușilor din
Dacă butonul închiderii centralizate nu este interiorul vehiculului
alimentat cu electricitate, singura posibilitate Cu ajutorul mânerului ușii
de blocare a ușii (ușilor) este cu ajutorul Ușă față
cheii mecanice, din exteriorul vehiculului.
Dacă mânerul interior al ușii este tras
Ușile fără broască pentru cheie pot fi când ușa este blocată, aceasta se va
blocate astfel: debloca și se va deschide.
OVF041010
 Tip B
1. Deschideţi ușa.
2. Pentru blocare, introduceţi cheia în Ușă spate
orificiul pentru blocarea de urgenţă a
ușii și rotiţi-o în poziţie orizontală. Dacă mânerul interior al ușii este tras o
dată când ușa este blocată, aceasta se
3. Închideţi bine ușa. va debloca.
Dacă mânerul interior al ușii este tras o
 NOTĂ dată, ușa se va deschide.
Dacă hayonul/portbagajul este închis
iar butonul închiderii centralizate nu Cu ajutorul butonului de închidere
este alimentat cu tensiune, nu-l veți centralizată a ușilor
OVF041011
putea deschide. Se realizează prin apăsarea butonului de

4 23
Echipamente

• Dacă oricare dintre uși este deblocată,


indicatorul butonului de închidere AVERTISMENT - uși AVERTISMENT
centralizată se va stinge. • Ușile trebuie să fie întotdeauna - vehicule neasigurate
• Dacă apăsaţi butonul închiderii închise și blocate corect în timp Lăsarea vehiculului descuiat poate
centralizate, toate ușile vehiculului se ce vehiculul se deplasează, fi o invitaţie pentru hoţi sau poate
deblochează. pentru a împiedica deschiderea conduce la atacarea dvs. și a altora
accidentală a acestora. De de către o persoană care se poate
 NOTĂ asemenea, ușile blocate vor ascunde în vehicul cât timp sunteţi
Dacă ușile se blochează utilizând descuraja potenţialii intruși când plecat. Dacă lăsaţi vehiculul
telecomanda sau cheia inteligentă, vehiculul se oprește sau nesupravegheat, scoateţi
acestea nu se pot debloca de la butonul încetinește. întotdeauna cheia din contact,
închiderii centralizate. • Deschideţi cu grijă ușile și fiţi activaţi frâna de parcare, închideţi
atenţi la vehiculele, motocicliștii, toate geamurile și blocaţi toate
bicicliștii sau pietonii din ușile.
AVERTISMENT apropierea vehiculului, pe partea
- defecţiune încuietoare ușă ușii care se deschide.
Dacă încuietoarea unei uși nu Deschiderea ușii când
cineva/ceva se apropie poate AVERTISMENT
funcţionează atunci când sunteţi în - copii nesupravegheaţi
vehicul, încercaţi una dintre duce la deteriorări sau la răniri.
Temperatura dintr-un vehicul închis
tehnicile următoare:
poate crește foarte mult și poate
• Acţionaţi mânerele și încuietorile provoca rănirea gravă sau decesul
celorlalte uși. copiilor sau animalelor care nu pot
• Coborâţi geamul șoferului și ieși din vehicul. Mai mult, copiii se
utilizaţi cheia pentru a debloca pot juca cu echipamentele
ușa din exterior. vehiculului și se pot răni sau pot fi
• Pătrundeţi în portbagaj și răniţi de eventualii intruși. Nu lăsaţi
deschideţi hayonul. (wagon) niciodată copii sau animale
nesupravegheate în vehicul.

4 24
Echipamente

Sistem de blocare definitivă (dacă Funcţii de blocare/deblocare uși Sistem de blocare a ușilor în funcţie
există în dotare) Sistem de deblocare a ușilor, cu de viteză (dacă există în dotare)
Unele vehicule sunt echipate cu sistem senzor de impact După ce viteza vehiculului depășește 15
de blocare definitivă. Sistemele de În cazul unui impact care provoacă km/h, toate ușile vehiculului se vor bloca
blocare definitivă previn deschiderea declanșarea airbag-urilor, toate ușile se automat.
unei uși din interiorul sau exteriorul vor debloca automat.
vehiculului după activarea acestora și Sistem de deblocare a ușilor la
asigură vehiculului o măsură de oprirea motorului (dacă există în
siguranţă suplimentară. dotare)
Pentru a bloca vehiculul cu ajutorul Toate ușile se vor debloca automat:
funcţiei de blocare definitivă, ușile Fără sistem de cheie inteligentă
trebuie blocate utilizând telecomanda Când cheia este scoasă din contact.
sau cheia inteligentă. Pentru a debloca
vehiculul, trebuie utilizate din nou
telecomanda sau cheia inteligentă. Cu sistem de cheie inteligentă
Dacă butonul de pornire/oprire motor
este în poziţia OFF.
AVERTISMENT
Nu blocaţi ușile folosind Sistem de blocare/deblocare a ușilor
telecomanda sau cheia inteligentă în funcţie de poziţia selectorului de
dacă în vehicul se află persoane. viteze
Pasagerul din vehicul nu poate • Dacă selectorul de viteze este scos din
debloca ușile de la butonul de poziţia P (parcare), toate ușile se vor
deblocare a acestora. De exemplu, bloca automat.
dacă ușa este blocată din • Dacă selectorul de viteze este trecut în
telecomandă, pasagerul din vehicul poziţia P (parcare), toate ușile se vor
debloca automat.
nu poate debloca ușa, dacă nu
dispune de o telecomandă.
Funcţia de blocare/deblocare automată a
ușilor poate fi activată sau dezactivată.
Consultaţi „Setări utilizator” din acest
capitol.

4 25
Echipamente

3. Închideţi ușa din spate.


Pentru a deschide ușa din spate, trageţi
de mânerul exterior al ușii (2).
Chiar dacă ușile pot fi deblocate, ușa din
spate nu se va deschide de la mânerul
interior (3) până când sistemul de
blocare pentru siguranţa copiilor nu este
deblocat.

AVERTISMENT
- încuietori uși spate
Dacă ușile din spate sunt deschise
OVF041007
accidental de către copii când
Protecţie copii la ușile spate vehiculul se deplasează, aceștia
Sistemul de blocare pentru siguranţa pot să cadă din vehicul și pot fi
copiilor este proiectat să prevină răniţi grav sau pot deceda. Utilizaţi
deschiderea accidentală din interior a dispozitivele de blocare a ușilor
ușilor din spate. Dacă în vehicul se află spate când în interiorul vehiculului
copii, trebuie utilizate sistemele de se află copii, pentru a împiedica
blocare pentru siguranţa copiilor. deschiderea ușilor spate din
1. Deschideţi ușa din spate. interior.
2. Introduceţi o cheie (sau o șurubelniţă)
în orificiul (1) și rotiţi-o în poziţia
„blocat ( )”. Dacă sistemul de
blocare pentru siguranţa copiilor este
în poziţia blocat, ușa din spate nu
poate fi deschisă trăgând de mânerul
interior (3) al ușii.

4 26
Echipamente

HAYON (WAGON)
 NOTĂ
Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
încuietorile și mecanismele ușilor să nu
funcționeze corespunzător, din cauza
înghețului.

AVERTISMENT
Hayonul se deschide în sus.
Verificaţi să nu se afle niciun obiect
sau persoană în apropierea părţii
din spate a vehiculului atunci când
OVF041012
deschideţi hayonul. OVF041013
Hayon cu deschidere manuală Închiderea hayonului
Deschiderea hayonului Coborâţi și apăsaţi bine hayonul.
• Hayonul se blochează sau se
ATENŢIE Asiguraţi-vă că hayonul este bine închis.
deblochează dacă toate ușile se Înainte de a porni la drum,
blochează sau se deblochează cu asiguraţi-vă că hayonul este închis.
ajutorul cheii, telecomenzii, cheii În caz contrar, este posibil ca
amortizoarele hayonului și AVERTISMENT
inteligente sau butonului închiderii Înainte de a închide hayonul,
centralizate. mecanismele aferente să se
defecteze. asiguraţi-vă că nicio persoană nu are
• Dacă se apasă timp de aproximativ 1 mâinile, picioarele sau o altă parte a
secundă butonul de deblocare a corpului în spaţiul de închidere.
hayonului de pe telecomandă sau de
pe cheia inteligentă, se va debloca
doar hayonul.
• Dacă hayonul este deblocat, acesta
ATENŢIE
poate fi deschis prin apăsarea La închiderea hayonului,
mânerului și ridicare. asiguraţi-vă că în apropierea
încuietorii acestuia nu se află
• După deschiderea și închiderea
niciun obiect. Este posibil ca
hayonului, acesta se va bloca automat.
încuietoarea să se deterioreze.
(Toate ușile trebuie să fie blocate.)

4 27
Echipamente

Hayon cu deschidere electrică


AVERTISMENT (dacă există în dotare)
- gaze de eșapament (1) Buton de deschidere electrică hayon
În cazul în care conduceţi cu (2) Buton mâner hayon cu deschidere
hayonul deschis, gazele de electrică
eșapament vor pătrunde în (3) Buton de închidere electrică hayon
habitaclu și pot provoca rănirea
gravă sau decesul pasagerilor.
Dacă trebuie să conduceţi cu
 NOTĂ
hayonul deschis, ţineţi fantele de Sistemul de deschidere electrică a
aerisire și toate geamurile hayonului funcționează dacă:
deschise, pentru ca în habitaclu să • Schimbătorul de viteze este în punctul
intre mai mult aer din exterior. neutru.
• Selectorul de viteze în poziția P
(parcare).

AVERTISMENT
- portbagaj AVERTISMENT
Nu transportaţi niciodată pasageri Nu lăsaţi niciodată copii sau
în portbagaj, unde nu există nicio animale nesupravegheate în
posibilitate de asigurare. Pentru a vehicul. Copiii sau animalele ar
evita rănirea în caz de accident sau putea acţiona sistemul electric al
oprire bruscă, pasagerii trebuie să hayonului și ar putea provoca
fie întotdeauna asiguraţi rănirea lor sau a altor persoane ori
corespunzător. deteriorarea vehiculului.

OVF041015/OVF041014/OVF041016

4 28
Echipamente

AVERTISMENT
Înainte de utilizarea hayonului
acţionat electric, asiguraţi-vă că în
apropierea acestuia nu se află
persoane sau obiecte. Înainte de
încărcarea sau descărcarea de
bagaje sau de intrarea și ieșirea de
persoane în/din vehicul, așteptaţi
până când hayonul se deschide
complet și se oprește.

OVF041015 OVF041014
ATENŢIE Deschiderea hayonului • Apăsaţi butonul de pe mânerul
Nu închideţi și nu deschideţi Hayonul cu deschidere electrică se va hayonului în timp ce aveţi asupra dvs.
manual un hayon acţionat electric. deschide automat dacă efectuaţi una cheia inteligentă.
Acesta s-ar putea defecta. Dacă dintre următoarele operaţii:
trebuie să închideţi sau să • Apăsaţi butonul de deblocare a
deschideţi manual hayonul acţionat hayonului de pe telecomandă sau de
electric, deoarece bateria este pe cheia inteligentă.
descărcată sau deconectată, nu • Apăsaţi butonul de deschidere
forţaţi. electrică a hayonului.

4 29
Echipamente

Cazuri în care hayonul acţionat NOTĂ


electric nu se deschide • Hayonul acționat electric poate fi
Hayonul acţionat electric nu se va utilizat dacă motorul este oprit. Însă
deschide sau închide automat dacă acționarea electrică a hayonului
viteza vehiculului este mai mare de 3 consumă o cantitate mare de energie
km/h (2 mph). electrică. Pentru a preveni
descărcarea bateriei, nu utilizați
excesiv această funcție, de ex.: de mai
AVERTISMENT mult de aproximativ 10 ori, repetat.
Avertizorul sonor va suna continuu • Pentru a preveni descărcarea bateriei,
dacă viteza vehiculului depășește 3 nu lăsați hayonul acționat electric în
km/h (2 mph), iar hayonul este poziția deschis pentru o perioadă
OVF041016 deschis. Opriţi imediat vehiculul lungă de timp.
Închiderea hayonului într-un loc sigur și verificaţi dacă • Nu modificați și nu reparați personal
1. Apăsaţi butonul de închidere electrică hayonul este deschis. nicio piesă a hayonului acționat
a hayonului (aproximativ 1 secundă). electric. Vă recomandăm să contactați
2. Hayonul se va închide și se va bloca un dealer autorizat HYUNDAI.
automat. • Dacă vehiculul se ridică pe cric pentru
a schimba o roată sau pentru a fi
reparat, nu utilizați hayonul acționat
AVERTISMENT electric. Acest lucru ar putea provoca
Dacă conduceţi cu hayonul închis, funcționarea necorespunzătoare a
dar nu blocat, se va auzi avertizorul hayonului acționat electric.
sonor, iar luminile de avarie vor • Pe vreme rece și umedă, hayonul
clipi de 10 ori. Opriţi imediat acționat electric ar putea să nu
vehiculul într-un loc sigur și funcționeze corespunzător din cauza
verificaţi dacă hayonul este bine înghețului.
blocat.

4 30
Echipamente

Dacă funcţia de revenire automată este Cum se resetează funcţia de


activată de mai mult de două ori în timpul acţionare electrică a hayonului
deschiderii sau deschiderii, hayonul Dacă bateria s-a descărcat sau a fost
acţionat electric se va opri în poziţia deconectată ori dacă siguranţa sistemului
respectivă. Închideţi manual hayonul, a fost înlocuită sau deconectată, pentru ca
apoi acţionaţi-l din nou electric. hayonul acţionat electric să funcţioneze
normal funcţia acestuia trebuie resetată
după cum urmează:
AVERTISMENT 1. Treceţi selectorul de viteze în poziţia P
Nu amplasaţi niciodată intenţionat (parcare).
un obiect sau o parte a corpului în 2. Apăsaţi simultan butonul de pe mânerul
calea hayonului acţionat electric, hayonului și butonul de închidere a
OVF041017 pentru a vă asigura că revenirea hayonului, pentru mai mult de 3
Revenire automată automată funcţionează. secunde. (se va auzi avertizorul sonor)
În timpul deschiderii și închiderii 3. Închideţi manual hayonul.
electrice, dacă hayonul acţionat electric
este blocat de un obiect sau de o parte a Dacă hayonul acţionat electric nu
corpului, acesta va detecta rezistenţă. funcţionează corespunzător după
• Dacă se detectează rezistenţă la efectuarea procedurii de mai sus, vă
deschiderea hayonului, acesta se va recomandăm să verificaţi sistemul la un
opri și se va deplasa în direcţia opusă. dealer autorizat HYUNDAI.
• Dacă se detectează rezistenţă la
închiderea hayonului, acesta se va NOTĂ
opri și se va deplasa în direcţia opusă. Dacă hayonul acționat electric nu
Cu toate acestea, dacă rezistenţa este funcționează normal, verificați mai întâi
redusă deoarece obiectul este subţire următoarele, înainte de a-l utiliza.
sau moale sau dacă hayonul este în Verificați dacă schimbătorul de viteze
poziţia aproape închis, funcţia de oprire este:
și revenire automată ar putea să nu • În punctul neutru, pentru vehiculele
detecteze rezistenţă. cu transmisie manuală
• În poziția P (parcare), pentru
vehiculele cu transmisie automată
4 31
Echipamente

AVERTISMENT
• În situaţii de urgenţă trebuie să
cunoașteţi exact amplasarea
manetei de deschidere a
hayonului și modalitatea de
deschidere a acestuia, dacă vă
blocaţi din greșeală în portbagaj.
• Este interzis transportul unei
persoane în portbagaj.
Portbagajul este un loc foarte
periculos în caz de accident.
OVF041016 OVF041018 • Utilizaţi maneta de eliberare
Setarea de către utilizator a înălţimii Deschidere de urgenţă hayon numai în situaţii de urgenţă.
de deschidere a hayonului acţionat Vehiculul este echipat cu o manetă de Procedaţi cu maximă atenţie, mai
electric deschidere a hayonului pentru cazuri de ales în timpul deplasării.
Șoferul poate seta înălţimea unui hayon urgenţă, amplasată la baza acestuia.
complet deschis, respectând Dacă o persoană este încuiată din
instrucţiunile de mai jos. greșeală în portbagaj. Hayonul se poate
1. Amplasaţi manual hayonul la deschide astfel:
înălţimea preferată. 1. Demontaţi capacul.
2. Ţineţi apăsat butonul de închidere a 2. Împingeţi spre dreapta maneta de
hayonului pentru mai mult de 3 eliberare.
secunde. 3. Împingeţi hayonul în sus.
3. După ce auziţi avertizorul sonor,
închideţi manual hayonul.

Hayonul se va deschide la înălţimea


setată de către șofer.

4 32
Echipamente

HAYON INTELIGENT (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Cum se utilizează hayonul inteligent
Hayonul se poate deschide de la distanţă
dacă toate ușile sunt închise și blocate și
sunt îndeplinite toate condiţiile de mai
jos.
• După 15 secunde de la închiderea și
blocarea tuturor ușilor
• Dacă vă aflaţi în zona de detectare
(aprox. 50~100 cm în spatele
vehiculului) mai mult de 3 secunde.
(Se activează semnalizatoarele.)
OVF045370L OVF043351
1. Setarea
Sistem de hayon inteligent În mod implicit, funcţia hayon inteligent 2. Detectarea și avertizarea
La vehiculele echipate cu cheie este dezactivată. Dacă vă aflaţi în zona de detectare
inteligentă, hayonul se poate deschide Aceasta poate fi activată din modul setări (aprox. 50~100 cm în spatele vehiculului)
de la distanţă, cu ajutorului sistemului de utilizator al grupului de instrumente. și aveţi la dvs. cheia inteligentă,
hayon inteligent. semnalizatoarele se activează
 Pentru informaţii suplimentare,
aproximativ 3 secunde.
consultaţi „Grup de instrumente” din
acest capitol. • Faza 1 (alertă de întâmpinare)
Atunci când vă apropiaţi de hayon,
semnalizatoarele clipesc o dată.
• Faza 2 (alertă de detectare)
Semnalizatoarele clipesc de 3 ori timp
de 3 secunde
• Faza 3 (alertă de deschidere)
Semnalizatoarele clipesc de 2 ori.

4 33
Echipamente

ATENŢIE AVERTISMENT
• Dacă nu doriţi să deschideţi • Înainte de a porni la drum,
hayonul, nu vă apropiaţi de zona asiguraţi-vă că hayonul este
de detectare. închis.
Dacă semnalizatoarele se • Înainte de deschiderea sau
activează neintenţionat în zona închiderea hayonului, asiguraţi-
de detectare, nu apropiaţi cheia vă că în apropierea acestuia nu
inteligentă de zona de detectare se află persoane sau obiecte.
din bara spate. • Asiguraţi-vă că obiectele din
• Dacă vă aflaţi în zona de portbagaj nu cad pe carosabil
detectare, este posibil ca hayonul atunci când deschideţi hayonul și
să se deschidă neintenţionat. OVF043350 vehiculul este parcat în pantă.
3. Deschiderea automată Este posibil să provoace rănirea
Semnalizatoarele clipesc de 2 ori și apoi gravă.
hayonul se deschide încet. • Asiguraţi-vă că dezactivaţi
funcţia hayon inteligent atunci
când spălaţi vehiculul. În caz
contrar, este posibil ca hayonul
să se deschidă neintenţionat.
• Vehiculul trebuie blocat și cheia
nu trebuie ţinută la îndemâna
copiilor.
Părinţii ar trebui să-și avertizeze
copii despre pericolele pe care le
prezintă utilizarea portbagajului
ca loc de joacă.

4 34
Echipamente

 Cheie inteligentă
ATENŢIE AVERTISMENT
• Dacă funcţia hayon inteligent • Asiguraţi-vă că sunteţi
este activată, se activează după familiarizat cu procedura de
15 secunde de la închiderea și dezactivare a funcţiei hayon
blocarea tuturor ușilor. inteligent, în situaţii de urgenţă.
• Dacă vă aflaţi la mai puţin de 1,5 • Dacă apăsaţi butonul de
m de mânerul ușii șoferului (sau deblocare a ușii (2), funcţia
pasagerului), funcţia hayon hayon inteligent se dezactivează
inteligent nu se dezactivează. temporar. Apoi, dacă nu
(dacă este activată funcţia de deschideţi nicio ușă în 30 de
întâmpinare) secunde, funcţia hayon inteligent
• Dacă una dintre uși este deschisă OVF043375L se reactivează.
sau deblocată, funcţia hayon 1. Blocare uși • Dacă apăsaţi mai mult de 1
inteligent este dezactivată. 2. Deblocare uși secundă butonul de deschidere a
• Dacă cheia inteligentă se află în 3. Hayon deschis hayonului (3), acesta se
zona de detectare la mai puţin de deschide.
4. Indicator
15 secunde de la închiderea și • Dacă apăsaţi butonul de blocare
blocarea tuturor ușilor, durează a ușilor (1) sau butonul de
aproximativ 10 minute pentru ca Dezactivarea funcţiei hayon inteligent deschidere a hayonului (3) și nu
funcţia hayon inteligent să se cu ajutorul cheii inteligente sunt îndeplinite condiţiile de
dezactiveze. Dacă apăsaţi orice buton al cheii detectare și alertă, funcţia hayon
• Dacă cheia inteligentă este în inteligente în timpul detectării și alertei, inteligent nu se dezactivează.
vehicul funcţia hayon inteligent funcţia hayon inteligent se dezactivează.
se dezactivează.

4 35
Echipamente

 Zona de detectare
ATENŢIE ATENŢIE
Dacă dezactivaţi funcţia hayon • Funcţia hayon inteligent nu
inteligent prin apăsarea butonului funcţionează în următoarele
cheii inteligente, aceasta se situaţii:
dezactivează până când toate ușile - Cheia inteligentă este bruiată de
sunt închise și blocate. apropierea de o staţie de emisie-
recepţie sau de un aeroport.
- Cheia inteligentă este în
apropierea unui sistem radio de
emisie-recepţie sau a unui
telefon mobil.
OVF043353 - În apropierea vehiculului dvs.
• Dacă cheia inteligentă este detectată este utilizată cheia inteligentă a
la 50~100 cm de hayon, funcţia hayon unui alt vehicul.
inteligent se activează cu alerta de • Raza de detectare se poate mări
întâmpinare. sau micșora dacă:
• Dacă în timpul detectării și alertei - O parte a vehiculului este
cheia inteligentă iese din zona de ridicată pentru înlocuirea unei
detectare, alerta se întrerupe. roţi sau pentru verificarea
vehiculului.
- Vehiculul este parcat în poziţie
înclinată sau pe un drum
neasfaltat etc.

4 36
Echipamente

PORTBAGAJ (SEDAN)

AVERTISMENT
Portbagajul se deschide în sus.
Verificaţi să nu se afle niciun obiect
sau persoană în apropierea părţii
din spate a vehiculului atunci când
deschideţi portbagajul.

ATENŢIE
Înainte de a porni la drum asiguraţi-
vă că portbagajul este închis. În caz
OVF041335 OVF044015
contrar, se pot produce defecţiuni
Deschiderea portbagajului • Pentru a deschide portbagajul din ale amortizoarelor portbagajului și
• Apăsaţi mai mult de 1 secundă butonul interiorul vehiculului, apăsaţi butonul ale mecanismelor aferente.
de deblocare a portbagajului de pe de eliberare a capotei portbagajului.
telecomandă (sau de pe cheia După deschiderea și închiderea
inteligentă). portbagajului, acesta se blochează
• Apăsaţi butonul de pe portbagaj, automat.
atunci când aveţi la dvs. cheia
inteligentă. NOTĂ
După deschiderea și închiderea Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
portbagajului, acesta se blochează încuietorile și mecanismele
automat. portbagajului să nu funcționeze
corespunzător din cauza înghețului.

4 37
Echipamente

Închiderea portbagajului
Pentru închidere, coborâţi capota AVERTISMENT
portbagajului și apăsaţi-o până se • În situaţii de urgenţă trebuie să
blochează. Pentru a vă asigura că cunoașteţi exact amplasarea
portbagajul este bine închis, încercaţi manetei de deschidere a
întotdeauna să ridicaţi din nou capota. portbagajului și modalitatea de
deschidere a acestuia, dacă vă
blocaţi din greșeală în portbagaj.
AVERTISMENT • Este interzis transportul unei
La drum, capota portbagajului persoane în portbagaj.
trebuie să fie întotdeauna bine Portbagajul este un loc foarte
închisă. Dacă este deschis, gazele periculos în caz de accident.
de eșapament otrăvitoare pot OVF041336 • Utilizaţi maneta de eliberare
pătrunde în interiorul vehiculului și Deschidere de urgenţă portbagaj numai în situaţii de urgenţă.
pot provoca boli grave. Vehiculul este echipat cu un cablu pentru Procedaţi cu maximă atenţie, mai
deblocare de urgenţă, amplasat în ales în timpul deplasării.
portbagaj. Dacă o persoană rămâne din
 NOTĂ greșeală blocată în portbagaj,
Dacă se închide portbagajul și cheia deplasarea manetei în direcţia indicată
inteligentă este în acesta, se aude de săgeată eliberează mecanismul de
avertizorul aproximativ 3 secunde și blocare a portbagajului și deschide
portbagajul se redeschide. portbagajul.

4 38
Echipamente

PORTBAGAJ INTELIGENT (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Cum se utilizează portbagajul
inteligent
Portbagajul se poate deschide de la
distanţă dacă toate ușile sunt închise și
blocate și sunt îndeplinite toate condiţiile
de mai jos.
• După 15 secunde de la închiderea și
blocarea tuturor ușilor
• Dacă vă aflaţi în zona de detectare
(aprox. 50~100 cm în spatele
vehiculului) mai mult de 3 secunde.
(Se activează semnalizatoarele.)
OVF045371L OVF045351K
Sistem de portbagaj inteligent 1. Setarea 2. Detectarea și avertizarea
La vehiculele echipate cu cheie În mod implicit, funcţia portbagaj Dacă vă aflaţi în zona de detectare
inteligentă, portbagajul se poate inteligent este dezactivată. (aprox. 50~100 cm în spatele vehiculului)
deschide de la distanţă, cu ajutorului Aceasta poate fi activată din modul setări și aveţi la dvs. cheia inteligentă,
sistemului de portbagaj inteligent. utilizator al grupului de instrumente. semnalizatoarele se activează
aproximativ 3 secunde.
 Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Grup de instrumente” din • Faza 1 (alertă de întâmpinare)
acest capitol. Atunci când vă apropiaţi de portbagaj,
semnalizatoarele clipesc o dată.
• Faza 2 (alertă de detectare)
Semnalizatoarele clipesc de 3 ori timp
de 3 secunde
• Faza 3 (alertă de deschidere)
Semnalizatoarele clipesc de 2 ori.

4 39
Echipamente

ATENŢIE AVERTISMENT
• Dacă nu doriţi să deschideţi • Înainte de a porni la drum
portbagajul, nu vă apropiaţi de asiguraţi-vă că portbagajul este
zona de detectare. închis.
Dacă semnalizatoarele se • Înainte de deschiderea sau
activează neintenţionat în zona închiderea portbagajului,
de detectare, nu apropiaţi cheia asiguraţi-vă că în apropierea
inteligentă de zona de detectare acestuia nu se află persoane sau
din bara spate. obiecte.
• Dacă vă aflaţi în zona de • Asiguraţi-vă că obiectele din
detectare, este posibil ca portbagaj nu cad pe carosabil
portbagajul să se deschidă OVF045350K atunci când deschideţi
neintenţionat. 3. Deschiderea automată portbagajul și vehiculul este
Semnalizatoarele clipesc de 2 ori și apoi parcat în pantă. Este posibil să
portbagajul se deschide încet. provoace rănirea gravă.
• Asiguraţi-vă că dezactivaţi
funcţia portbagaj inteligent
atunci când spălaţi vehiculul. În
caz contrar, este posibil ca
portbagajul să se deschidă
neintenţionat.
• Vehiculul trebuie blocat și cheia
nu trebuie ţinută la îndemâna
copiilor.
Părinţii ar trebui să-și avertizeze
copii despre pericolele pe care le
prezintă utilizarea portbagajului
ca loc de joacă.

4 40
Echipamente

 Cheie inteligentă
ATENŢIE AVERTISMENT
• Dacă funcţia portbagaj inteligent • Asiguraţi-vă că sunteţi
este activată, se activează după familiarizat cu procedura de
15 secunde de la închiderea și dezactivare a funcţiei portbagaj
blocarea tuturor ușilor. inteligent, în situaţii de urgenţă.
• Dacă vă aflaţi la mai puţin de 1,5 • Dacă apăsaţi butonul de
m de mânerul ușii șoferului (sau deblocare a ușii (2), funcţia
pasagerului), funcţia portbagaj portbagaj inteligent se
inteligent nu se dezactivează. dezactivează temporar. Apoi,
(dacă este activată funcţia de dacă nu deschideţi nicio ușă în
întâmpinare) 30 de secunde, funcţia portbagaj
• Dacă una dintre uși este deschisă OVF043375L inteligent se reactivează.
sau deblocată, funcţia portbagaj 1. Blocare uși • Dacă apăsaţi mai mult de 1
inteligent este dezactivată. 2. Deblocare uși secundă butonul de deschidere a
• Dacă cheia inteligentă se află în 3. Portbagaj deschis portbagajului (3), acesta se
zona de detectare la mai puţin de deschide.
4. Indicator
15 secunde de la închiderea și • Dacă apăsaţi butonul de blocare
blocarea tuturor ușilor, durează a ușilor (1) sau butonul de
aproximativ 10 minute pentru ca Dezactivarea funcţiei portbagaj deschidere a portbagajului (3) și
funcţia portbagaj inteligent să se inteligent cu ajutorul cheii inteligente nu sunt îndeplinite condiţiile de
dezactiveze. Dacă apăsaţi orice buton al cheii detectare și alertă, funcţia
• Dacă cheia inteligentă este în inteligente în timpul detectării și alertei, portbagaj inteligent nu se
vehicul funcţia portbagaj funcţia portbagaj inteligent se dezactivează.
inteligent se dezactivează. dezactivează.

4 41
Echipamente

 Zona de detectare
ATENŢIE ATENŢIE
Dacă dezactivaţi funcţia portbagaj • Funcţia portbagaj inteligent nu
inteligent prin apăsarea butonului funcţionează în următoarele
cheii inteligente, aceasta se situaţii:
dezactivează până când toate ușile - Cheia inteligentă este bruiată de
sunt închise și blocate. apropierea de o staţie de emisie-
recepţie sau de un aeroport.
- Cheia inteligentă este în
apropierea unui sistem radio de
emisie-recepţie sau a unui
telefon mobil.
OVF045353K - În apropierea vehiculului dvs.
• Dacă cheia inteligentă este detectată este utilizată cheia inteligentă a
la 50~100 cm de portbagaj, funcţia unui alt vehicul.
portbagaj inteligent se activează cu • Raza de detectare se poate mări
alerta de întâmpinare. sau micșora dacă:
• Dacă în timpul detectării și alertei - O parte a vehiculului este
cheia inteligentă iese din zona de ridicată pentru înlocuirea unei
detectare, alerta se întrerupe. roţi sau pentru verificarea
vehiculului.
- Vehiculul este parcat în poziţie
înclinată sau pe un drum
neasfaltat etc.

4 42
Echipamente

GEAMURI
(1) Buton geam electric ușă șofer
(2) Buton geam electric ușă pasager faţă
(3) Buton geam electric ușă spate
(stânga)
(4) Buton geam electric ușă spate
(dreapta)
(5) Deschidere și închidere geam
(6) Deschidere*/închidere* automată
geamuri
(7) Buton de blocare geamuri electrice

*: dacă există în dotare

 NOTĂ
Pe vreme rece și umedă, este posibil ca
geamurile acționate electric să nu
funcționeze corespunzător din cauza
înghețului.

OVF041019

4 43
Echipamente

Geamuri electrice
Pentru a putea acţiona geamurile
electrice, contactul trebuie să fie cuplat.
Fiecare ușă dispune de un buton care
acţionează geamul electric al ușii
respective. Pe ușa șoferului se află un
buton principal, care controlează toate
geamurile vehiculului. De asemenea, pe
partea șoferului există un buton de
blocare a geamurilor acţionate electric,
care poate bloca funcţionarea geamurilor
pasagerilor spate.
Geamurile electrice mai pot fi acţionate timp OVF041020 OVF041021
de aproximativ 30 de secunde, după ce Închiderea și deschiderea geamului Tip B
cheia a fost scoasă din contact sau trecută în Tip A Deschidere/închidere automată
poziţia ACC sau LOCK. Cu toate acestea, Pentru a deschide sau închide un geamuri (dacă există în dotare)
dacă se deschide una dintre ușile din faţă, geam, apăsaţi sau ridicaţi în prima Apăsând sau trăgând scurt butonul
geamurile electrice nu mai pot fi acţionate. poziţie (5) partea din faţă a butonului pentru acţionarea geamului electric în a
corespunzător geamului. doua poziţie (6), geamul se deschide sau
 NOTĂ se închide complet, chiar dacă butonul
În timp ce conduceți cu geamurile spate este eliberat. Pentru a opri mișcarea
deschise sau cu trapa de plafon (dacă geamului în poziţia dorită, trageţi sau
există în dotare) deschisă (sau parțial apăsaţi și eliberaţi din nou butonul.
deschisă), vehiculul  s-ar putea să
prezinte un zgomot aerodinamic sau unul
asemănător cu o pulsație. Acest zgomot
este normal și poate fi redus sau eliminat
prin luarea următoarelor măsuri.  Dacă
zgomotul survine cu unul sau cu ambele
geamuri spate deschise, deschideți parțial
ambele geamuri din față aproximativ
2,54 cm. Dacă se aud zgomote cu trapa
de plafon deschisă, închideți-o puțin.
4 44
Echipamente

 NOTĂ NOTĂ
Dacă geamul acționat electric nu Funcția de deschidere automată este
funcționează corect, sistemul de activă doar dacă funcția de închidere
acționare automată a geamurilor automată este utilizată prin tragerea
trebuie resetat după cum urmează: completă a butonului. Funcția de
1. Cuplați contactul. deschidere automată nu se va activa
2. Închideți geamul șoferului și trageți dacă geamul este ridicat utilizând prima
în sus de butonul de acționare încă cel poziție a cursei butonului de acționare a
puțin 1 secundă după ce geamul s-a geamului.
închis complet.
AVERTISMENT
OUN026013 Verificaţi întotdeauna ca geamul să
Revenire automată (pentru geam de tip nu fie obstrucţionat, pentru a evita
B) rănirea persoanelor sau
deteriorarea vehiculului. Dacă un
Dacă închiderea geamului este blocată de
obiect cu un diametru mai mic de 4
un obiect sau de o parte a corpului, geamul
mm (0,16 in.) este prins între geam
va detecta rezistenţa și va opri deplasarea
și canalul superior al acestuia, se
acestuia. Apoi, geamul va coborî circa 30
poate ca funcţia de schimbare
cm (11,8 in.) pentru a permite îndepărtarea
automată a direcţiei de deplasare a
obiectului.
geamului să nu sesizeze acest
Dacă geamul detectează rezistenţă în obiect și să nu se activeze.
timp ce butonul de acţionare este tras
continuu, acesta se va opri din mișcarea
de închidere și va coborî aproximativ 2,5
cm (1 in.). Dacă butonul de acţionare
este tras continuu din nou, în 5 secunde
de la coborârea geamului de către
funcţia de deschidere automată, aceasta
se va dezactiva.

4 45
Echipamente

ATENŢIE AVERTISMENT - geamuri


• Pentru a preveni defectarea • Nu lăsaţi NICIODATĂ cheia de
sistemului de acţionare a contact în vehicul dacă în
geamurilor electrice, nu habitaclu rămân copii
deschideţi/închideţi două nesupravegheaţi, iar motorul este
geamuri simultan. Astfel veţi pornit.
proteja și fiabilitatea sistemului. • Nu lăsaţi NICIODATĂ un copil
• Nu încercaţi niciodată să nesupravegheat în vehicul. Chiar
acţionaţi concomitent și în sens și copiii foarte mici pot provoca
contrar butonul de pe ușa deplasarea necontrolată a
șoferului și butoanele de pe vehiculului, se pot prinde în
OVF041022 celelalte uși. În caz contrar, deschiderea geamului sau se pot
Buton de blocare geamuri electrice geamul respectiv nu va mai putea răni ori pot răni pe alţii.
fi închis sau deschis. • Verificaţi întotdeauna de două ori
Șoferul poate dezactiva butoanele de
acţionare a geamurilor electrice ale ușilor ca în spaţiul de închidere a
din spate, apăsând butonul de blocare în geamului să nu se afle mâna,
poziţia blocat (apăsat). braţul, capul etc. unui ocupant.
Dacă butonul de blocare a geamurilor • Nu permiteţi copiilor să se joace
electrice este apăsat: cu geamurile electrice. Butonul
• Butoanele principale de comandă de de blocare a geamurilor electrice
pe ușa șoferului pot acţiona toate situat pe ușa șoferului trebuie
geamurile. ţinut în poziţia LOCK (apăsat).
Copiii care pot acţiona din
• Butonul de comandă de pe ușa greșeală geamul se pot răni grav.
pasagerului poate acţiona geamul
electric al pasagerului. • Nu scoateţi afară capul sau
braţele prin geamul deschis în
• Butoanele de comandă de pe ușile timpul deplasării.
spate nu pot acţiona geamurile
electrice spate.

4 46
Echipamente

CAPOTĂ
Închiderea capotei
1. Înainte de a închide capota, verificaţi
următoarele:
• Toate bușoanele rezervoarelor din
compartimentul motor trebuie închise
corect.
• Mănușile, cârpele și alte materiale
inflamabile trebuie scoase din
compartimentul motor.
2. Coborâţi pe jumătate capota și
apăsaţi-o în jos. Asiguraţi-vă că este
OVF041023 OVF045024K
bine blocată.
Deschiderea capotei 2. Mergeţi în faţa vehiculului, ridicaţi
1. Pentru deblocarea capotei, trageţi puţin capota, trageţi de a doua
maneta de eliberare. Capota trebuie încuietoare interioară (1) amplasată
să sară ușor. sub capotă, în zona centrală și ridicaţi
capota (2).
3. Deschideţi capota. După ce este
AVERTISMENT deschisă pe jumătate, aceasta se va
Deschideţi capota pe o suprafaţă ridica complet în mod automat.
plană, după ce opriţi motorul,
treceţi selectorul de viteze în
poziţia P (parcare) sau
schimbătorul de viteze în treapta 1
ori în poziţia R (marșarier) și
activaţi frâna de parcare.

4 47
Echipamente

AVERTISMENT - capotă AVERTISMENT


• Înainte de a închide capota, • Asiguraţi-vă că aţi închis bine
asiguraţi-vă că suprafaţa de capota înainte de a porni la drum.
deschidere a acesteia nu este Dacă nu este închisă, aceasta se
blocată. Este posibil ca poate deschide în timpul
închiderea acesteia să provoace deplasării, provocând pierderea
rănirea gravă a persoanelor sau totală a vizibilităţii și un eventual
pierderi materiale. accident.
• Nu lăsaţi cârpe, mănuși sau alte • La deschidere, tija de susţinere
materiale inflamabile în trebuie introdusă complet în
compartimentul motor. În caz orificiul din capotă. Se previne
contrar, se poate produce un astfel căderea capotei și rănirea.
incendiu. • Nu deplasaţi vehiculul cu capota
ridicată. Câmpul vizual va fi
obturat, iar capota este posibil să
cadă și să se deterioreze.

4 48
Echipamente

CAPAC BUȘON REZERVOR DE COMBUSTIBIL


 Wagon Wagon NOTĂ
Dacă capacul bușonului nu se deschide
deoarece este acoperit cu gheață, loviți-l
ușor sau împingeți-l pentru a sparge
gheața și eliberați-l. Nu forțați
deschiderea capacului. Dacă este nevoie,
utilizați un spray special de dezghețare
(nu antigel) sau deplasați vehiculul într-
un loc încălzit și așteptați să se topească
gheața.
OVF041025 OVF041026
 Sedan Sedan

OVF041337 OVF041343
Deschidere capac bușon rezervor de alarmă este activat, capacul
de combustibil bușonului rezervorului de combustibil
1. Pentru a deschide capacul, apăsaţi pe
nu se va deschide.
marginea centrală a acestuia.
2. Deschideţi complet capacul.
3. Pentru a deschide capacul, rotiţi-l în
 NOTĂ sens antiorar.
Capacul se va deschide doar dacă una 4. Alimentaţi cu cantitatea de combustibil
dintre uși este deblocată. Dacă sistemul necesară.

4 49
Echipamente

Închidere capac bușon rezervor (Continuare)


de combustibil AVERTISMENT
- pericole la realimentare • Nu intraţi în vehicul în timpul
1. Pentru montarea bușonului alimentării cu combustibil
rezervorului de combustibil, rotiţi-l în Combustibilii auto sunt substanţe deoarece puteţi genera sarcină
sens orar până se aude un „clic”. inflamabile. La realimentare, electrostatică prin atingerea,
Acest lucru indică faptul că bușonul respectaţi următoarele instrucţiuni. frecarea sau ștergerea unei
s-a fixat corect. Nerespectarea acestor instrucţiuni suprafeţe (poliester, mătase,
2. Pentru a închide capacul, apăsaţi pe poate duce la răniri și arsuri grave nailon) care poate produce
marginea acestuia. Asiguraţi-vă că sau deces, provocat de foc sau sarcină electrostatică. Sarcina
este bine închis. explozie. electrostatică poate aprinde
• Citiţi și respectaţi toate vaporii de combustibil și poate
AVERTISMENT - avertismentele existente la staţia provoca o explozie. Dacă trebuie
de alimentare. să intraţi în vehicul, trebuie să vă
alimentare cu combustibil
• Înainte de realimentare, localizaţi descărcaţi din nou electrostatic
• Dacă se pulverizează combustibil
butonul de întrerupere de prin atingerea unei alte suprafeţe
sub presiune, acesta se poate
urgenţă a alimentării, dacă acesta metalice situate la o distanţă
impregna în haine sau piele;
există. sigură de gâtul rezervorului, de
pericol de incendiu sau de arsuri.
Scoateţi întotdeauna bușonul • Înainte de a atinge pistolul de pistolul de alimentare sau de
rezervorului de combustibil încet alimentare sau bușonul sursa de combustibil.
și cu grijă. Dacă simţiţi prezenţa rezervorului, trebuie să vă • Dacă pentru realimentare se
vaporilor de combustibil sau descărcaţi electrostatic prin utilizează o canistră aprobată,
auziţi un șuierat, așteptaţi până la atingerea unei alte suprafeţe aceasta trebuie amplasată pe
încetarea acestuia, înainte de a metalice situate la o distanţă pământ înainte de realimentare.
scoate complet bușonul. sigură de gâtul rezervorului, de Sarcina electrostatică a canistrei
pistolul de alimentare sau de poate aprinde vaporii de
• Nu mai adăugaţi combustibil
sursa de combustibil. combustibil și poate provoca un
dacă duza de alimentare s-a oprit
automat. (Continuare) incendiu. La realimentare trebuie
menţinut în permanenţă
• Verificaţi întotdeauna montarea
contactul cu vehiculul.
corectă a capacului, pentru a
împiedica scurgerile de (Continuare)
combustibil în caz de accident.

4 50
Echipamente

(Continuare) (Continuare) ATENŢIE


Utilizaţi numai canistre speciale • Dacă în timpul realimentării • Asiguraţi-vă că realimentaţi
din plastic pentru transportul izbucnește un incendiu, părăsiţi vehiculul conform
benzinei. vehiculul și contactaţi imediat recomandărilor din „Specificaţii
• Nu utilizaţi telefoane mobile în persoana responsabilă din cadrul combustibil” în capitolul 1.
timpul realimentării. Curentul staţiei de alimentare sau • Dacă bușonul rezervorului de
electric și/sau interferenţele contactaţi pompierii. Respectaţi combustibil trebuie înlocuit,
electronice produse de aceste sfaturile acestora. utilizaţi numai piese special
aparate pot aprinde vaporii de destinate utilizării pe vehiculul
combustibil și pot provoca un dvs. Un bușon necorespunzător
incendiu. poate provoca funcţionarea
• Opriţi întotdeauna motorul la defectuoasă a sistemului de
realimentare. Scânteile produse alimentare sau a sistemului de
de echipamentele electrice ale control al emisiilor. Pentru
motorului pot aprinde vaporii de informaţii suplimentare, vă
combustibil și provoca un recomandăm să contactaţi un
incendiu. După realimentare și dealer autorizat HYUNDAI.
înainte de a porni motorul, • Nu vărsaţi combustibil pe
verificaţi închiderea corectă a suprafaţa exterioară a caroseriei.
bușonului și capacului Orice tip de combustibil vărsat pe
rezervorului. suprafaţa vopsită poate deteriora
• NU utilizaţi chibrituri sau o vopseaua.
brichetă și NU FUMAŢI sau nu • După realimentare, verificaţi
lăsaţi ţigara aprinsă în interiorul montarea corectă a capacului,
vehiculului la staţia de alimentare pentru a împiedica scurgerile de
și în special în timpul combustibil în caz de accident.
realimentării. Combustibilii auto
sunt inflamabili și dacă se aprind
pot provoca incendii.
(Continuare)

4 51
Echipamente

TRAPĂ DE PLAFON PANORAMICĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 NOTĂ
• Pe vreme rece și umedă, trapa ar
ATENŢIE
putea să nu funcționeze • Nu acţionaţi continuu maneta de
corespunzător din cauza înghețului. comandă a trapei de plafon după
• După spălare sau după ploaie, ștergeți ce aceasta este în poziţia complet
apa înainte de a acționa trapa de deschis, complet închis sau
plafon. complet înclinat. Este posibil ca
motorașul de acţionare sau
piesele sistemului să se
defecteze.
• Asiguraţi-vă că trapa de plafon
este bine închisă atunci când
OVF041027 părăsiţi vehiculul. Dacă trapa este
Dacă vehiculul este echipat cu trapă de deschisă, ploaia sau zăpada ar
plafon, aceasta poate culisa sau se putea pătrunde prin trapa de
poate înclina prin acţionarea manetei de plafon și ar putea uda interiorul;
comandă amplasate pe consola de pe de asemenea, o trapă deschisă ar
plafon. putea permite furtul vehiculului.

Trapa de plafon poate fi deschisă,


închisă sau înclinată doar dacă este
cuplat contactul.

4 52
Echipamente

AVERTISMENT
• Nu reglaţi niciodată trapa de
plafon în timpul deplasării. Există
pericolul de a pierde controlul
asupra vehiculului sau de
accident cu urmări precum
decesul, rănirea gravă sau
pierderi materiale.
• Dacă doriţi să transportaţi
obiecte pe portbagajul de plafon
folosind o traversă, nu utilizaţi
trapa de plafon. OYF049214 OVF041028
• Atunci când transportaţi bagaje Parasolar Culisare trapă de plafon
pe portbagajul de plafon, nu • Pentru a deschide parasolarul, trageţi Dacă parasolarul este închis
amplasaţi obiecte grele deasupra spre înapoi în prima poziţie maneta de Dacă în orice moment trageţi spre înapoi
trapei de plafon. comandă a acestuia. maneta de comandă a trapei de plafon în
• Nu permiteţi copiilor să acţioneze • Pentru a închide parasolarul atunci a doua poziţie de deschidere,
trapa de plafon. când trapa de plafon este închisă, parasolarul se va deschide complet, apoi
împingeţi spre înainte maneta de trapa de plafon se va deschide complet.
comandă a acestuia. Pentru a opri deplasarea trapei,
Pentru a opri în orice moment culisarea, împingeţi sau apăsaţi scurt maneta de
împingeţi sau apăsaţi scurt maneta de comandă a trapei de plafon.
comandă a trapei de plafon.
Dacă parasolarul este deschis
Dacă trageţi spre înapoi maneta de
comandă a trapei de plafon, aceasta se
va deschide complet. Pentru a opri
deplasarea trapei, împingeţi sau apăsaţi
scurt maneta de comandă a trapei de
plafon.

4 53
Echipamente

Închidere trapă de plafon


Pentru a închide doar trapa de plafon
Împingeţi spre înainte în prima poziţie
sau trageţi în jos maneta de comandă a
trapei de plafon.

Pentru a închide trapa de plafon


împreună cu parasolarul
Împingeţi spre înainte în a doua poziţie
maneta de comandă a trapei de plafon.
Trapa de plafon se va închide, apoi
OVF041029 parasolarul se va închide automat. OYF049215
Pentru a opri deplasarea trapei, Revenire automată
Înclinare trapă de plafon împingeţi sau apăsaţi scurt maneta de
Dacă parasolarul este închis comandă a trapei de plafon. Dacă la închiderea trapei de plafon sau a
Dacă împingeţi în sus maneta de parasolarului se detectează
comandă a trapei de plafon, parasolarul interacţiunea cu un obiect sau cu o parte
se va deschide complet, apoi trapa de a corpului, aceasta se va deschide și se
plafon se va înclina. va opri.
Pentru a opri deplasarea trapei, Funcţia de deschidere automată nu
împingeţi sau apăsaţi scurt maneta de funcţionează dacă între geamul sau
comandă a trapei de plafon. parasolarul trapei și cadrul acesteia se
află un obiect de mici dimensiuni.
Asiguraţi-vă întotdeauna că închiderea
Dacă parasolarul este deschis trapei nu este blocată de obiecte sau
Dacă împingeţi în sus maneta de pasageri.
comandă a trapei de plafon, aceasta se
va înclina.
Pentru a opri deplasarea trapei,
împingeţi sau apăsaţi scurt maneta de
comandă a trapei de plafon.

4 54
Echipamente

Resetare trapă de plafon


AVERTISMENT Trapa de plafon trebuie resetată dacă (în După efectuarea acestor pași trapa de
- trapă de plafon următoarele situaţii) plafon este resetată.
• Asiguraţi-vă ca la închiderea - Bateria s-a descărcat sau a fost
trapei de plafon să nu răniţi deconectată sau siguranţa respectivă a
pasagerii. fost înlocuită sau deconectată
• Nu scoateţi faţa, gâtul, braţele - Funcţia de culisare la o singură
sau corpul prin trapa de plafon atingere a trapei de plafon nu
deschisă, în timpul deplasării. funcţionează normal
• Înainte de a închide trapa de
plafon, asiguraţi-vă că nicio 1. Cuplaţi contactul.
persoană nu are capul sau 2. Dacă sunt deschise, închideţi complet
mâinile în spaţiul de închidere. parasolarul și trapa de plafon.
3. Eliberaţi maneta de comandă a trapei
de plafon.
ATENŢIE 4. Împingeţi maneta de comandă a
• Îndepărtaţi periodic praful care se trapei de plafon în direcţia închis
depune pe șina de ghidare. (aproximativ 10 secunde), până când
• Dacă încercaţi să deschideţi trapa trapa se mișcă ușor. Apoi eliberaţi
de plafon când temperatura este maneta.
sub punctul de îngheţ sau când 5. Împingeţi maneta de comandă a
trapa este acoperită de zăpadă trapei de plafon în direcţia închis,
sau gheaţă, este posibil ca până când trapa funcţionează din nou
geamul sau motorașul trapei să astfel:
se deterioreze.
TRAPĂ DESCHISĂ 
DESCHIDERE PRIN ÎNCLINARE 
DESCHIDERE PRIN CULISARE 
ÎNCHIDERE PRIN CULISARE 
TRAPĂ ÎNCHISĂ

Apoi eliberaţi maneta.

4 55
Echipamente

SISTEM DE MEMORARE POZIŢIE ȘOFER (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Salvarea poziţiilor în memorie
AVERTISMENT utilizând butoanele de pe ușă
Nu încercaţi niciodată să utilizaţi Salvarea poziţiilor scaunului
sistemul de memorare a poziţiei șoferului
scaunului șoferului în timp ce 1. Cuplaţi contactul.
vehiculul se deplasează.
2. Reglaţi scaunul șoferului în poziţia
În caz contrar, puteţi pierde corespunzătoare.
controlul vehiculului, ceea ce poate
3. Apăsaţi butonul de SET (setare) de pe
duce la un accident care poate
panoul de comandă. Sistemul va
provoca rănirea gravă sau decesul
emite un bip.
persoanelor sau pierderi materiale.
4. Apăsaţi unul dintre butoanele de
OVF041030 memorie (1 sau 2) în 5 secunde de la
apăsarea butonului SET (setare).
Sistemul de memorare a poziţiei
După salvarea în memorie a poziţiei,
șoferului permite salvarea și setarea
sistemul va emite două bipuri.
poziţiei scaunului șoferului prin apăsarea
unui buton. Prin salvarea poziţiei dorite
în memoria sistemului, mai mulţi șoferi își
pot repoziţiona scaunul în funcţie de
preferinţele personale. Dacă bateria este
deconectată, memoria poziţiei se va
șterge, iar poziţia de condus va trebui
restabilită în sistem.

4 56
Echipamente

Setarea poziţiilor salvate în memorie Funcţie de acces ușor


1. Cuplaţi contactul. (dacă există în dotare)
2. Pentru setarea poziţiei salvate în Sistemul va deplasa automat scaunul
memorie, apăsaţi butonul de memorie șoferului, după cum urmează:
dorit (1 sau 2). Sistemul va emite un • Fără sistem de cheie inteligentă
bip, iar scaunul șoferului se va regla - La scoaterea cheii din contact și
automat în poziţia setată. deschiderea ușii șoferului, va
Reglarea scaunului șoferului în timp ce deplasa spre înapoi scaunul
sistemul setează poziţia salvată în șoferului.
memorie va provoca întreruperea - La introducerea cheii în contact, va
operaţiei și deplasarea scaunului în deplasa spre înainte scaunul
direcţia în care este apăsat butonul de șoferului.
comandă.
• Cu sistem de cheie inteligentă
- La trecerea butonului de
AVERTISMENT pornire/oprire motor în poziţia OFF și
Procedaţi cu atenţie la setarea deschiderea ușii șoferului, va
poziţiei salvate în memorie în timp deplasa spre înapoi scaunul
ce staţi pe scaun. Dacă scaunul se șoferului.
deplasează prea mult în vreo - La trecerea butonului de
direcţie, apăsaţi imediat butonul de pornire/oprire motor în poziţia ACC
reglare a poziţiei scaunului. sau START, va deplasa spre înainte
scaunul șoferului.

Această funcţie poate fi activată sau


dezactivată. Consultaţi „Setări utilizator”
din acest capitol.

4 57
Echipamente

VOLAN
Servodirecţie asistată electric NOTĂ (Continuare)
(EPS) În timpul utilizării normale a • Dacă vehiculul staționează și bracați
Servodirecţia utilizează energia vehiculului pot apărea următoarele complet volanul la stânga sau la
motorului pentru a asista direcţia simptome: dreapta, efortul de manevrare a
vehiculului. Dacă motorul se oprește sau • Volanul se manevrează greu imediat volanului crește. Acest lucru nu
servodirecţia se defectează, vehiculul după cuplarea contactului. Acest reprezintă o defecțiune. În timp,
poate fi în continuare manevrat, dar cu lucru se întâmplă deoarece sistemul efortul de manevrare a volanului
mai mult efort. EPS efectuează diagnoza sistemului. revine la normal.
Servodirecţia asistată electric este După terminarea acestei operațiuni,
volanul va reveni la starea normală. Dacă sistemul de servodirecţie asistată
controlată de unitatea de comandă a
• Dacă treceți contactul în poziția ON electric nu funcţionează normal, în cadrul
servodirecţiei, care detectează modul de
sau LOCK/OFF, este posibil ca releul grupului de instrumente se va aprinde
manevrare a volanului și viteza
EPS să emită niște zgomote lampa de avertizare. Este posibil ca
vehiculului, pentru a comanda motorul
asemănătoare unor clicuri. volanul să fie dificil de controlat sau să
electric.
• La viteze mici sau în staționare este funcţioneze anormal. Vă recomandăm
Manevrarea volanului cere mai mult efort să contactaţi un dealer autorizat
pe măsură ce viteza vehiculului crește și posibil să se audă un zgomot
provenind de la motorul electric. HYUNDAI.
devine mai ușoară când viteza
vehiculului scade, asigurând un control • Dacă manevrați volanul la
mai bun asupra direcţiei. temperaturi scăzute, este posibil să
apară zgomote anormale. După ce
Dacă observaţi vreo modificare în
temperatura crește, zgomotul dispare.
funcţionarea direcţiei, în timpul utilizării
Acest lucru este normal.
normale a vehiculului, vă recomandăm
(Continuare)
să verificaţi sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 58
Echipamente

Volan reglabil pe înălţime


Volanul reglabil pe înălţime vă permite
reglarea acestuia înainte de a porni la
drum. Puteţi, de asemenea, să-l ridicaţi
pentru a obţine mai mult spaţiu în zona
picioarelor, când ieșiţi sau intraţi în
vehicul.

Volanul trebuie poziţionat astfel încât să


permită o manevrare confortabilă și să
asigure observarea indicatoarelor și
lămpilor de avertizare de pe planșa de
bord. OVF041031 OVF041032
Pentru a regla volanul pe înălţime, Volan încălzit
AVERTISMENT împingeţi maneta de deblocare (1), (dacă există în dotare)
• Nu reglaţi niciodată volanul în reglaţi volanul în înclinarea (2) și Dacă este cuplat contactul, la apăsarea
timpul deplasării. Puteţi pierde înălţimea (3) dorite, apoi trageţi maneta butonului pentru încălzirea volanului,
controlul asupra direcţiei și pentru a bloca volanul pe poziţie. Reglaţi acesta se va încălzi. Indicatorul butonului
puteţi provoca un accident cu volanul în poziţia dorită înainte de a porni se va aprinde pe afișajul LCD pentru a
urmări grave. la drum. confirma activarea sistemului.
• După reglare, împingeţi volanul Pentru a dezactiva sistemul de încălzire
în sus și în jos pentru a verifica a volanului, apăsaţi din nou butonul.
dacă este blocat pe poziţie. Indicatorul butonului se va stinge pe
afișajul LCD pentru a confirma
dezactivarea sistemului.

 NOTĂ
Sistemul de încălzire a volanului se va
dezactiva automat după aproximativ 30
de minute de la activare.

4 59
Echipamente

ATENŢIE ATENŢIE
Nu montaţi niciun mâner de Nu forţaţi claxonul și nu-l loviţi cu
acţionare a volanului. Sistemul de pumnul. Nu apăsaţi claxonul cu
încălzire a volanului se va defecta. obiecte ascuţite.

OVF041033
Claxon
Pentru utilizarea claxonului, apăsaţi
simbolul corespunzător de pe volan.
Verificaţi periodic claxonul pentru a vă
asigura că funcţionează corect.

 NOTĂ
Pentru a utiliza claxonul, apăsați pe
volan în zona indicată de simbolul
claxonului (consultați imaginea).
Claxonul va funcționa numai la apăsarea
acestei zone a volanului.

4 60
Echipamente

OGLINZI
Oglindă retrovizoare interioară Oglindă electrocromatică (ECM)
Reglaţi oglinda retrovizoare, centrând-o (dacă există în dotare)
pe câmpul vizual al lunetei. Efectuaţi Oglinda retrovizoare electrică
acest reglaj înainte de a porni la drum. controlează automat strălucirea
provenită de la farurile vehiculelor din
Noapte spate pe timp de noapte sau în condiţii
AVERTISMENT de vizibilitate redusă. Senzorii montaţi în
- vizibilitate în spate oglindă detectează luminozitatea din
Nu așezaţi obiecte care pot să jurul vehiculului și reduc automat
obstrucţioneze vizibilitatea în strălucirea provenită de la farurile
spate, pe banchetă sau în vehiculelor din spatele dvs.
portbagaj. Zi Dacă motorul este pornit, luminozitatea
OVF041034 este controlată automat de senzorul din
Oglindă retrovizoare pentru zi/noapte interiorul oglinzii.
(dacă există în dotare) Când schimbătorul de viteze este trecut
AVERTISMENT Efectuaţi acest reglaj înainte de a porni la în poziţia R (marșarier), oglinda va fi
Nu reglaţi oglinda retrovizoare în drum și dacă maneta pentru selectare reglată automat pentru luminozitate
timpul deplasării. Există pericolul mod zi/noapte este în poziţia mod zi. maximă, pentru a oferi șoferului o
de a pierde controlul asupra Trageţi maneta de selectare mod vizibilitate bună în spate.
vehiculului sau de accident cu zi/noapte pentru a reduce senzaţia de
urmări precum decesul, rănirea orbire cauzată de farurile vehiculelor din ATENŢIE
gravă sau pierderi materiale. spate pe timp de noapte. La curăţarea oglinzii, utilizaţi un
Nu uitaţi că în poziţia corespunzătoare șerveţel din hârtie sau un material
modului noapte claritatea vizibilităţii în similar, înmuiat în soluţie de curăţat
AVERTISMENT spate este parţial afectată. geamuri. Nu pulverizaţi soluţie de
Nu modificaţi oglinda retrovizoare curăţat geamuri direct pe oglindă,
interioară și nu montaţi o oglindă deoarece este posibil ca lichidul să
lată. În timpul unui accident sau la pătrundă în carcasa acesteia.
declanșarea unui airbag, este
posibil ca acest lucru să provoace
răniri.

4 61
Echipamente

Oglindă retrovizoare exterioară


Reglaţi oglinzile înainte de a porni la ATENŢIE
drum. Nu răzuiţi gheaţa de pe suprafaţa
Vehiculul dvs. este echipat cu oglinzi oglinzii, deoarece puteţi deteriora
retrovizoare exterioare, atât pe partea suprafaţa sticlei. Dacă gheaţa
dreaptă cât și pe partea stângă. Oglinzile împiedică mișcarea oglinzii, nu o
pot fi reglate cu ajutorul comenzilor de pe forţaţi încercând să o reglaţi. Pentru
ușă. Oglinzile se pot rabata complet, îndepărtarea gheţii, utilizaţi un
S en zo r spray pentru dezgheţare sau un
I nd ic ato r pentru a preveni deteriorarea acestora
într-o spălătorie automată sau când burete/o cârpă moale îmbibată în
conduceţi pe o stradă îngustă. apă fierbinte.

OVF041202
Funcționarea oglinzii retrovizoare AVERTISMENT ATENŢIE
electrice: - oglinzi retrovizoare Dacă oglinda este blocată de
• Apăsaţi butonul pornit/oprit (1) pentru • Oglinda retrovizoare exterioară gheaţă, nu o reglaţi forţat. Utilizaţi
a activa funcţia de închidere automată este convexă. Obiectele un spray special de dezgheţare (nu
la culoare. Lampa de control de pe reflectate sunt mai aproape decât antigel) pentru a dezgheţa
oglindă se va aprinde. par. mecanismul sau deplasaţi vehiculul
• Utilizaţi oglinda retrovizoare într-un loc încălzit și așteptaţi să se
Apăsaţi butonul pornit/oprit pentru a
interioară sau observarea directă topească gheaţa.
dezactiva funcţia de închidere
automată la culoare. Lampa de control pentru a determina distanţa reală
de pe oglindă se va stinge. faţă de vehiculul din spate, la
• La cuplarea contactului, funcţia se va schimbarea benzii de rulare. AVERTISMENT
activa automat. Nu reglaţi și nu rabataţi oglinzile
retrovizoare exterioare în timpul
deplasării. Există pericolul de a
pierde controlul asupra vehiculului
sau de accident cu urmări precum
decesul, rănirea gravă sau pierderi
materiale.

4 62
Echipamente

ATENŢIE
• Oglinzile se opresc din mișcare
când ating unghiul maxim de
reglare, dar motorașul continuă
să funcţioneze cât timp ţineţi
apăsat butonul. Nu ţineţi butonul
apăsat mai mult decât este
necesar, deoarece motorul se
poate defecta.
• Nu încercaţi să reglaţi oglinzile
retrovizoare exterioare cu mâna.
OVF041035 În caz contrar, componentele se OVF041036
Telecomandă pot defecta. Rabatare oglinzi retrovizoare
Tip electric exterioare
Butonul pentru reglarea electrică a Tip manual
oglinzilor retrovizoare permite reglarea Pentru rabatarea completă a oglinzii
oglinzilor retrovizoare exterioare de pe retrovizoare exterioare, ţineţi oglinda de
partea dreaptă și stângă. Pentru reglarea carcasă și rabataţi-o complet spre
oglinzilor, treceţi maneta (1) în poziţia R spatele vehiculului.
(dreapta) sau L (stânga) pentru a selecta
oglinda de pe partea dreaptă sau stângă,
apoi apăsaţi punctul corespunzător al
butonului de reglare a oglinzilor pentru a
orienta oglinda în sus, în jos, la dreapta
sau la stânga.
După reglare, aduceţi maneta în poziţia
neutră (centru), pentru a împiedica
modificarea accidentală a reglajului.

4 63
Echipamente

ATENŢIE
Dacă oglinda retrovizoare
exterioară este cu rabatare
electrică, nu o rabataţi manual. Este
posibil ca motorașul să se
defecteze.

OVF041037
Tip electric
Pentru a rabata oglinda retrovizoare
exterioară, apăsaţi pe buton.
Pentru a deschide oglinda, apăsaţi din
nou butonul.

ATENŢIE
Oglinda retrovizoare exterioară de
tip cu reglaj electric funcţionează
chiar dacă contactul este decuplat.
Cu toate acestea, pentru a preveni
descărcarea bateriei, nu reglaţi
oglinzile mai mult decât este
necesar, dacă motorul este oprit.

4 64
Echipamente

GRUP DE INSTRUMENTE
 Tip A

1. Turometru
2. Vitezometru
3. Indicator de temperatură lichid de răcire
motor
4. Indicator de nivel combustibil
5. Lămpi de avertizare și control (dacă există
în dotare)
 Tip B 6. Semnalizatoare
7. Afișaj LCD

* Este posibil ca grupul de instrumente


prezent pe vehicul să fie diferit de cel din
imagine.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
„Indicatoare” în paginile următoare.

OVF045040/OVF045041

4 65
Echipamente

 Tip A Vitezometru
Vitezometrul indică viteza vehiculului.
Vitezometrul este calibrat în kilometri pe
oră și/sau mile pe oră.

OVF041043
 Tip B

OVF041042
Iluminare planșă de bord
Intensitatea iluminării planșei de bord
poate fi reglată astfel:
• Cuplaţi contactul
• Aprindeţi farurile sau luminile de poziţie
• Apăsaţi butonul de comandă în sus OVF041043L
sau în jos Tip C
Intensitatea iluminării apare pe afișajul
LCD.

AVERTISMENT
Nu reglaţi niciodată grupul de
instrumente în timpul deplasării.
Există pericolul de a pierde
controlul asupra vehiculului și de
provocare a unui accident cu OVF041043N
urmări precum decesul, rănirea Indicatoare
gravă sau pierderi materiale.

4 66
Echipamente

 Motor pe benzină Tip A


ATENŢIE
Dacă indicatorul depășește zona
normală și se mișcă spre poziţia
„130/H”, acest lucru indică o
supraîncălzire a motorului, care
poate duce la defectarea acestuia.

OVF041044 OVF041047L
 Motor diesel T ip B AVERTISMENT
Nu scoateţi niciodată bușonul
radiatorului dacă motorul este cald.
Lichidul de răcire este presurizat și
poate provoca arsuri grave. Înainte
de a completa cu lichid de răcire,
așteptaţi ca motorul să se
răcească.

OVF041045 OVF041047
Turometru Indicator de temperatură lichid de
Turometrul indică turaţia motorului în rotaţii răcire motor
pe minut (rpm). Utilizaţi turometrul pentru a Dacă este cuplat contactul, acest
selecta punctele corecte de schimbare a indicator prezintă temperatura lichidului
treptelor de viteză și pentru a preveni de răcire motor.
subturarea și/sau supraturarea motorului. Nu vă continuaţi călătoria cu un motor
supraîncălzit. Dacă motorul s-a
ATENŢIE supraîncălzit, consultaţi „Dacă motorul
Nu turaţi motorul astfel încât acul se supraîncălzește” în capitolul 6.
turometrului să intre în ZONA
ROȘIE. Acest lucru poate provoca
defectarea gravă a motorului.

4 67
Echipamente

 Tip A NOTĂ
• Capacitatea rezervorului de
combustibil este prezentată în
capitolul 8.
• Indicatorul de nivel combustibil este
completat de lampa de avertizare
nivel scăzut combustibil, care se
aprinde dacă rezervorul este aproape
gol.
OVF041046L • Pe pante sau în curbe, indicatorul de
 Tip B nivel combustibil poate fluctua, iar
lampa de avertizare se poate aprinde
mai repede decât de obicei, din cauza OVF043089
deplasării combustibilului în rezervor. Temperatură exterioară
Temperatura exterioară curentă este
AVERTISMENT afișată în pași de 1 °C (1 °F). Intervalul
- indicator de nivel combustibil de temperatură este cuprins între -40 °C
Pana de combustibil poate pune în ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F).
pericol pasagerii din vehicul. • Temperatura exterioară de pe afișaj nu
OVF041046
După aprinderea lămpii de se poate modifica imediat, ca în cazul
Indicator de nivel combustibil avertizare sau dacă indicatorul de unui termometru obișnuit, pentru a nu
Indicatorul de nivel combustibil prezintă nivel ajunge aproape de „O/E distrage atenţia șoferului.
cantitatea aproximativă de combustibil (gol)”, trebuie să opriţi și să • Pentru conversia din °C în °F sau din
rămas în rezervor. realimentaţi cât mai curând posibil. °F în °C, apăsaţi butonul ( ) mai mult
de 5 secunde în modul autonomie
(DTE).
ATENŢIE
Nu conduceţi cu un nivel foarte
scăzut de combustibil în rezervor.
Pana de combustibil poate provoca
rateuri ale motorului și defectarea
catalizatorului.

4 68
Echipamente

OVF041048 OVF041049 OVF041048


Indicator treaptă transmisie Indicator treaptă transmisie automată Indicator treaptă transmisie automată
Indicator de schimbare transmisie (dacă există în dotare) (mod sport) (dacă există în dotare)
manuală Indicatorul afișează treapta selectată de În modul sport, acest indicator vă
(dacă există în dotare) transmisia automată. informează ce treaptă trebuie cuplată
Acest indicator vă informează ce treaptă pentru a economisi combustibil.
trebuie cuplată pentru a economisi De exemplu
combustibil. : indică faptul că trebuie schimbat în
De exemplu treapta 3 (schimbătorul de viteze
: indică faptul că trebuie schimbat în este în treapta 2 sau 1).
treapta 3 (schimbătorul de viteze : indică faptul că trebuie schimbat în
este în treapta 2 sau 1). treapta 3 (schimbătorul de viteze
: indică faptul că trebuie schimbat în este în treapta 4 sau 5).
treapta 3 (schimbătorul de viteze Dacă sistemul nu funcţionează
este în treapta 4 sau 5). corespunzător, indicatorul nu este afișat.
Dacă sistemul nu funcţionează
corespunzător, indicatorul nu este afișat.

4 69
Echipamente

OVF045049K OVF041090 OVF045050K


Indicator treaptă transmisie cu Lampă de avertizare drum cu Afișaj LCD
ambreiaj dublu (dacă există în polei Indicaţiile computerului de bord, setările
dotare) (dacă există în dotare) utilizatorului, avertizările etc. apar pe
Acest indicator afișează treapta Această lampă avertizează șoferul că pe afișajul LCD.
selectată. drum poate fi polei dacă: Pentru a trece de la un grup la altul
• Parcare: P • Este cuplat contactul apăsaţi butonul ( ).
• Marșarier: R • Temperatura: este mai mică de Pentru a schimba modurile în cadrul
aproximativ 4 °C (39,2 °F). grupurilor apăsaţi butonul ( ).
• Neutru: N
• Deplasare: D Lampa de avertizare clipește pentru 10
secunde, apoi rămâne aprinsă. De
• Modul sport: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7
asemenea, se activează avertizorul sonor.

 NOTĂ
Dacă lampa de avertizare drum cu polei
se aprinde în timpul deplasării, trebuie
să conduceți cu mai multă atenție și să
evitați deplasarea cu viteză ridicată,
accelerațiile și frânările bruște sau
negocierea în forță a virajelor etc.
4 70
Echipamente

Computer de bord Moduri parcurs Tip A


Computerul de bord este un indicator Pentru a schimba modul contorului de
care afișează informaţii referitoare la parcurs, apăsaţi butonul „” de pe volan.
condiţiile de parcurs.
CONSUM DE COMBUSTIBIL
 NOTĂ • Autonomie
Dacă se deconectează bateria, unele
• Consum mediu combustibil
dintre informațiile salvate de
computerul de bord (de exemplu viteza • Consum instantaneu combustibil
medie) se resetează.
OVF045372L
 Tip B

PARCURS A
• Contor de parcurs [A]
• Viteză medie vehicul [A]
• Timp scurs [A]

PARCURS B
OVF045372E
• Contor de parcurs [B] Contor de parcurs A/B (km sau mile,
• Viteză medie vehicul [B] km/h sau MPH)
• Timp scurs [B] Contor de parcurs (1)
• Contorul de parcurs indică distanţa
totală parcursă de la ultima resetare.
- Interval distanţă: 0,0 ~ 9999,9 km
Vitezometru digital sau mile
(dacă există în dotare)

4 71
Echipamente

• Pentru a reseta contorul de parcurs, Timp scurs (3) Tip A


apăsaţi butonul [] de pe volan mai • Timpul scurs indică timpul total scurs
mult de 1 secundă, atunci când este de la ultima resetare.
afișat contorul de parcurs. - Interval de timp (hh:mm): 00:00 ~
99:59
Viteză medie vehicul (2) • Pentru a reseta timpul scurs, apăsaţi
• Viteza medie a vehiculului se butonul [] de pe volan mai mult de 1
calculează ţinând cont de distanţa secundă, atunci când este afișat timpul
totală parcursă și de timpul de condus scurs.
care a trecut de la ultima resetare a
vitezei medii a vehiculului. NOTĂ OVF045373L
- Interval viteză: 0 ~ 999 km/h sau Chiar dacă vehiculul nu se deplasează, Tip B
MPH timpul scurs se contorizează în
• Pentru a reseta viteza medie a continuare, cât timp motorul este
vehiculului, apăsaţi butonul [] de pe pornit.
volan mai mult de 1 secundă, atunci
când este afișată viteza medie a
vehiculului.

 NOTĂ
• Viteza medie a vehiculului nu este
afișată dacă distanța parcursă este OVF045373E
mai mică de 300 de metri (0,19 mile) Consum de combustibil (km sau
sau dacă timpul de condus este mai mile, l/100km, km/l sau MPG)
mic de 10 secunde, de la trecerea
contactului sau a butonului de Autonomie (1)
pornire/oprire motor în poziția ON. • Autonomia indică distanţa estimată pe
• Chiar dacă vehiculul nu se care o poate parcurge vehiculul cu
deplasează, viteza medie a vehiculului combustibilul rămas.
se contorizează în continuare, cât - Interval distanţă: 1 ~ 9999 km sau 1 ~
timp motorul este pornit. 9999 mi.

4 72
Echipamente

• Dacă distanţa estimată este mai mică Consum mediu de combustibil (2) Consum instantaneu de combustibil (3)
de 1 km (1 milă), autonomia indicată • Consumul mediu de combustibil se • Acest mod afișează consumul
de computerul de bord va fi „—-”. calculează ţinând cont de distanţa instantaneu de combustibil din ultimele
totală parcursă și de consumul de câteva secunde, dacă viteza
 NOTĂ combustibil de la ultima resetare a vehiculului este mai mare de 10 km/h
• Dacă vehiculul nu se află pe o consumului mediu de combustibil. (6,2 MPH).
suprafață plană sau dacă bateria a - Interval consum de combustibil: - Interval consum de combustibil: 0 ~
fost deconectată, este posibil ca 0,0 ~ 99,9 l/100 km, km/l sau MPG 30 l/100 km, km/L sau 0 ~ 50 MPG
funcția autonomie să nu funcționeze • Consumul mediu de combustibil se
corect. poate reseta dacă butonul [] de pe
• Autonomia indicată poate fi diferită volan este apăsat mai mult de 1
de autonomia reală, deoarece secundă.
reprezintă o estimare a distanței care • Consumul mediu de combustibil se
mai poate fi parcursă. poate reseta după 4 ore, în cazul în
• Dacă se alimentează cu mai puțin de 6 care contactul sau cheia inteligentă
litri (1,6 galoane) de combustibil, este în poziţia OFF.
computerul de bord ar putea să nu • Consumul mediu de combustibil se va
înregistreze schimbarea. reseta la zero (—-), dacă viteza
• În funcție de condițiile de parcurs, vehiculului depășește 1 km/h după ce
stilul de condus și starea vehiculului, se realimentează cu mai mult de 6 litri
consumul de combustibil și autonomia (1,6 galoane).
pot varia foarte mult.
 NOTĂ
Pentru a permite un calcul mai exact,
consumul mediu de combustibil nu este
afișat, dacă distanța parcursă este mai
mică de 300 de metri (0,19 mile) sau
dacă timpul de condus este mai mic de
10 secunde, de la trecerea contactului
sau a butonului de pornire/oprire motor
în poziția ON.

4 73
Echipamente

OVF045364K
Vitezometru digital (km/h sau MPH)
(dacă există în dotare)
Acest mesaj indică viteza vehiculului
(km/h, MPH).

4 74
Echipamente

Mod setări utilizator


În acest mod puteţi modifica setările pentru grupul de instrumente, uși, lămpi și alte componente.

Asistență la condus (dacă există în dotare)

Elemente Explicaţie

Sistem de avertizare părăsire bandă de rulare: pentru a activa funcţia LDWS


LKAS Mod înainte de părăsire: pentru a activa modul înainte de părăsire al funcţiei LKAS
(sistem de asistenţă la Mod după părăsire: pentru a activa modul după părăsire al funcţiei LKAS
păstrarea benzii de rulare) Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „LDWS (sistem de avertizare la părăsirea benzii de
rulare” în capitolul 5.

Informaţii limitator de viteză. Indicatoarele limitatorului de viteză apar pe afișajul LCD.

4 75
Echipamente

Ușă/portbagaj

Elemente Explicaţie

• Dezactivare: blocarea automată a ușilor este dezactivată.


• Activare în funcţie de viteză: toate ușile se blochează automat dacă viteza vehiculului depășește
15 km/h (9,3 mph).
Blocare automată
• Activare la cuplare transmisie: toate ușile se vor bloca automat dacă selectorul de viteze este
trecut din poziţia P (parcare) în poziţia R (marșarier), N (neutru)
sau D (deplasare).

• Dezactivare: deblocarea automată a ușilor este dezactivată.


• La contact decuplat/cheie scoasă: dacă cheia este scoasă din contact sau butonul de pornire/
oprire motor este în poziţia OFF, toate ușile se deblochează
Deblocare automată automat.
• La trecerea în poziţia P: dacă selectorul de viteze este trecut în poziţia P (parcare), toate ușile se
vor debloca automat.

Sunet blocare uși Pentru a activa sau dezactiva sunetul specific la blocarea ușilor.

Pentru a activa sau dezactiva sunetul sistemului de hayon/portbagaj inteligent.


Hayon/portbagaj inteligent Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Hayon/portbagaj inteligent” din cadrul acestui
capitol.

4 76
Echipamente

Lumini

Elemente Explicaţie

• Activare: funcţia de stingere întârziată faruri se activează.


Stingere întârziată faruri • Dezactivare: funcţia de stingere întârziată faruri se dezactivează.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Iluminare” din cadrul acestui capitol.

• Activare: funcţia lumini de întâmpinare se activează.


Lumină de întâmpinare • Dezactivare: funcţia lumini de întâmpinare se dezactivează.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Iluminare” din cadrul acestui capitol.

Dacă este bifat acest element, se va activa funcţia de schimbare bandă de circulaţie.
Mod de deplasare
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Iluminare” din cadrul acestui capitol.

Sunet

Elemente Explicaţie
• Dezactivare: funcţia sunet de întâmpinare se dezactivează.
Sunet de întâmpinare
• Activare: funcţia sunet de întâmpinare se activează.

4 77
Echipamente

Scaune/direcție

Elemente Explicaţie
• Nicio setare: funcţia acces ușor scaun se dezactivează.
• Normal/extins:
- Când opriţi motorul, scaunul șoferului se va deplasa automat înapoi pe distanţă scurtă (normal)
sau lungă (extins), pentru ca șoferul să intre sau să iasă ușor din vehicul.
Acces ușor scaun
- Dacă treceţi butonul de pornire/oprire motor din poziţia OFF în poziţia ACC, ON sau START,
scaunul șoferului revine în poziţia iniţială.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Sistem de memorare poziţie șofer” din cadrul
acestui capitol.

Interval de service

Elemente Explicaţie

În acest mod, puteţi activa funcţia interval de service cu setarea kilometraj (km sau mile) sau durată
Interval de service de timp (luni).
(cu excepţia Europei) • Dezactivare: funcţia interval de service se dezactivează.
• Activare: puteţi seta intervalul de service (număr de kilometri și durată de timp).

4 78
Echipamente

Alte funcții

Elemente Explicaţie

• Dezactivare: după realimentare, consumul de combustibil nu se va reseta automat.


Resetare automată consum
• După realimentare: după realimentare, consumul de combustibil se va reseta automat.
de combustibil
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Computer de bord” din cadrul acestui capitol.

Unitate de măsură consum


Selectaţi unitatea de măsură pentru consumul de combustibil. (km/l, l/100)
de combustibil

Unitate de măsură
Selectaţi unitatea de măsură pentru temperatură. (°C, °F)
temperatură

Unitate presiune în anvelope Selectaţi unitatea de măsură pentru presiunea în anvelope. (psi, kPa, bar)

Limba Selectaţi limba.

4 79
Echipamente

Informaţii afișaj LCD • Mod format oră • Mod reglare oră


Ceas (dacă există în dotare)

OVF045131K/Q OVF045131K/Q
OVF041065 Pentru a trece de la formatul 12 ore la Pentru a schimba ora (oră/minut):
Se afișează ora, dacă este cuplat formatul 24 de ore: 1. În modul format oră, apăsaţi butonul
contactul. 1. Ţineţi apăsat butonul TIME (oră) .
pentru mai mult de 1 secundă. 2. Apăsaţi butonul pentru a schimba
2. Apăsaţi butonul pentru a trece de ora (avansare cu 1 oră).
la 12H la 24H sau de la 24H la 12H. 3. Apăsaţi butonul pentru a schimba
3. Apăsaţi butonul pentru a selecta minutul.
formatul de oră dorit. 4. Apăsaţi butonul pentru a schimba
ora cu 1 minut (avansare cu 1 minut).
5. Apăsaţi butonul pentru a ieși din
modul Time (oră).

4 80
Echipamente

Ușă/capotă portbagaj (hayon) deschisă Volan încălzit activat/dezactivat Tip A Tip B


 Ușă Tip A Tip B

OVF045069L
OVF043066 OVF045068L Indicatorul apare dacă funcţia de
 Hayon încălzire a volanului este dezactivată.
Indicatorul apare dacă funcţia de
încălzire a volanului este activată. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Volan încălzit” în capitolul 4.

OVF043067

Indicatorul apare pentru a informa


șoferul care dintre uși (sau hayonul/
portbagajul) este deschisă.

4 81
Echipamente

Intensitatea iluminării Avertizare asistență la parcare Low Tire Pressure (presiune scăzută în
 Tip A Tip B Tip A Tip B anvelope) (dacă există în dotare)
 Tip A Tip B

OVF041070 OVF041071
Intensitatea iluminării planșei de bord Afișează zona în care este detectat un OVF045367L
este afișată atunci când se reglează de obstacol la deplasarea cu faţa sau cu
la butonul de comandă al iluminării. spatele. Indicatorul de presiune scăzută în
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Pentru informaţii suplimentare, consultaţi anvelope va apărea dacă una sau mai
„Iluminare planșă de bord” în capitolul 4. „Sistem de asistenţă la parcare” în multe anvelope sunt dezumflate. Va
capitolul 4. indica anvelopa dezumflată respectivă.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„TPMS” în capitolul 6.

4 82
Echipamente

Turn on FUSE SWITCH (activați Check active air flap system (verificați NOTĂ
comutatorul siguranțelor) (comutator sistemul de flapsuri de aer active) • Mesajul de avertizare de mai sus
 Tip A Tip B Tip A Tip B poate apărea chiar dacă flapsurile de
aer active nu sunt defecte. Verificați
dacă există corpuri străine sau dacă
flapsurile nu au înghețat.
• Pe timp de iarnă, avertizarea s-ar
putea să nu apară imediat.

OVF045366L OVF045365L

mod) Anunţul apare pentru a informa șoferul


Anunţul apare pentru a informa șoferul dacă:
să activeze comutatorul siguranţelor de • Flapsurile funcţionează
pe planșa de bord, de sub volan. necorespunzător
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi • Controlerul flapsurilor de aer active
„Siguranţe” în capitolul 7. este defect
• Flapsurile de aer nu sunt deschise,
într-o situaţie în care trebuie să fie
deschise
Dacă toate problemele de mai sus sunt
rezolvate, avertizarea va dispărea.

4 83
Echipamente

Mesaje de avertizare (dacă există în dotare)


Key is not in vehicle (cheia nu este în Key is not detected (cheia nu este Press start button with key (apăsați
vehicul) detectată) butonul de pornire cu cheia)
 Tip A Tip B Tip A Tip B Tip A Tip B

OVF045375L OVF045376L OVF045377L

Dacă cheia inteligentă nu este în vehicul Dacă cheia inteligentă nu este în vehicul Dacă apăsaţi butonul de pornire/oprire
și oricare dintre uși este închisă, cu sau nu este detectată și apăsaţi butonul motor în timp ce apare avertizarea „Key
butonul de pornire/oprire motor în poziţia de pornire/oprire motor, lampa de not detected” (cheia nu este detectată),
ACC, ON sau START, pe afișajul LCD se avertizare se aprinde pe afișajul LCD pe afișajul LCD este afișată pentru 10
aprinde o avertizare. De asemenea, timp de 10 secunde. De asemenea, secunde avertizarea „Press the start
avertizarea sună pentru 5 secunde dacă indicatorul imobilizatorului clipește button with key” (apăsaţi butonul de
cheia inteligentă nu este în vehicul și ușa pentru 10 secunde. pornire cu cheia). De asemenea,
este închisă. indicatorul imobilizatorului clipește
Păstraţi întotdeauna la dvs. cheia pentru 10 secunde.
inteligentă.

4 84
Echipamente

Low key battery (baterie descărcată Press brake pedal to start engine (apăsați Press clutch pedal to start engine (apăsați
cheie) pedala de frână pentru a porni motorul) pedala de ambreiaj pentru a porni
(transmisie automată/cu ambreiaj dublu) motorul) (transmisie manuală)
 Tip A Tip B
 Tip A Tip B Tip A Tip B

OVF045378L
OVF045379L OVF045380L
Dacă butonul de pornire/oprire motor
revine în poziţia OFF când cheia Dacă butonul de pornire/oprire motor Dacă butonul de pornire/oprire motor
inteligentă a vehiculului se descarcă, revine de două ori în poziţia ACC, după revine de două ori în poziţia ACC, după
lampa de avertizare se aprinde pe apăsarea repetată a butonului fără a apăsarea repetată a butonului fără a
afișajul LCD pentru aproximativ 10 apăsa pedala de frână, avertizarea se apăsa pedala de ambreiaj, avertizarea
secunde. De asemenea, avertizarea aprinde pentru 10 secunde pe afișajul se aprinde pentru 10 secunde pe afișajul
sonoră sună o dată. LCD, pentru a indica faptul că trebuie să LCD pentru a indica faptul că trebuie să
Înlocuiţi bateria cu una nouă. apăsaţi pedala de frână pentru a porni apăsaţi pedala de ambreiaj pentru a
motorul. porni motorul.

4 85
Echipamente

Shift to P position (treceți în poziția P) Press start button again (apăsați din nou Shift to P or N to start engine (treceți în
 Tip A Tip B butonul de pornire) poziția P sau N pentru a porni motorul)
 Tip A Tip B Tip A Tip B

OVF045381L
Dacă încercaţi să opriţi motorul, iar OVF045382L OVF045383L
selectorul de viteze nu este în poziţia P
(parcare), butonul de pornire/oprire Dacă nu puteţi acţiona butonul de Dacă încercaţi să porniţi motorul, iar
motor va reveni în poziţia ACC. Dacă pornire/oprire motor deoarece acesta selectorul de viteze nu este în poziţia P
butonul este apăsat încă o dată, va prezintă o problemă, avertizarea apare (parcare) sau în punctul N (neutru),
reveni în poziţia ON. Avertizarea se pentru 10 minute iar avertizorul sonor se avertizarea apare pentru aproximativ 10
aprinde pentru 10 secunde pe afișajul aude continuu, pentru a indica faptul că secunde pe afișajul LCD.
LCD pentru a indica faptul că pentru a puteţi porni motorul dacă apăsaţi încă o Puteţi încerca să porniţi motorul și cu
opri motorul trebuie să apăsaţi butonul dată butonul de pornire/oprire motor. selectorul de viteze în punctul N (neutru)
de pornire/oprire motor, cu selectorul de Avertizorul sonor se va opri dacă dar, pentru siguranţa dvs., porniţi motorul
viteze în poziţia P (parcare). sistemul butonului de pornire/oprire cu schimbătorul de viteze în poziţia P
De asemenea, avertizarea sonoră se va motor funcţionează normal sau dacă (parcare).
auzi pentru aproximativ 10 secunde. sistemul de alarmă este armat.
(dacă există în dotare) Dacă avertizarea apare la fiecare
apăsare a butonului de pornire/oprire
motor, vă recomandăm să verificaţi
vehiculul la un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 86
Echipamente

Press START button while turning wheel Check Steering Wheel Lock System Check BREAK SWITCH fuse (verificați
(apăsați butonul de pornire în timp ce (verificați sistemul de blocare a volanului) siguranța comutatorului frânei de
rotiți volanul (dacă există în dotare) (dacă există în dotare) serviciu)
 Tip A Tip B Tip A Tip B Tip A Tip B

OVF045384L OVF045385L OVF045386L

Dacă volanul nu se deblochează normal Dacă volanul nu se blochează normal la Dacă siguranţa stopurilor pe frână este
la apăsarea butonului de pornire/oprire revenirea butonului de pornire/oprire arsă, avertizarea se aprinde pentru 10
motor, avertizarea apare timp de 10 motor în poziţia OFF, avertizarea apare secunde pe afișajul LCD.
secunde pe afișajul LCD. De asemenea, timp de 10 secunde pe afișajul LCD. De Înlocuiţi siguranţa cu una nouă. Dacă
se aude o dată avertizorul sonor, iar asemenea, se aude pentru 3 secunde un acest lucru nu este posibil, puteţi porni
lampa butonului de pornire/oprire motor avertizor sonor, iar lampa butonului de motorul apăsând pentru 10 secunde
clipește pentru 10 secunde. pornire/oprire motor clipește pentru 10 butonul de pornire/oprire motor în poziţia
Când sunteţi avertizaţi, apăsaţi butonul secunde. ACC.
de pornire/oprire motor în timp ce rotiţi
volanul stânga-dreapta.

4 87
Echipamente

Check exhaust system (verificați sistemul Check ECS (verificați ECS) (dacă există NOTĂ - mesaj de avertizare
de eșapament) (numai diesel) în dotare) ECS
În cazul în care controlul electronic al
 Tip A Tip B
stabilității (ESC) este defect, este posibil
să apară mesajul de avertizare suspensie
controlată electronic (ECS) și lampa de
control electronic al stabilității (ESC).

OVF045387L OVF045411

Anunţul apare pentru a informa șoferul • Acest mesaj de avertizare apare dacă
dacă sistemul DPF este defect. sistemul electronic de control al
În acest caz, vizitaţi un dealer autorizat suspensiei (ECS) este defect. Vă
HYUNDAI și verificaţi sistemul DPF. recomandăm să verificaţi vehiculul la
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi un dealer autorizat HYUNDAI.
„Filtru de particule” în capitolul 7.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Suspensie controlată electronic (ECS)” în
capitolul 5.

4 88
Echipamente

Lămpi de avertizare și control În paginile următoare sunt prezentate Lampă și avertizor sonor
(grup de instrumente) indicatoarele și avertizările următoare. centură de siguranţă
Toate lămpile de avertizare se verifică • Indicator de poziţie transmisie
prin cuplarea contactului (nu porniţi automată
motorul). Dacă o lampă nu se aprinde, vă • Indicator de schimbare transmisie Pentru atenţionarea șoferului, lampa de
recomandăm să verificaţi sistemul la un manuală avertizare centuri de siguranţă va clipi
dealer autorizat HYUNDAI. • Avertizare drum cu polei sau se va aprinde pentru aproximativ 6
După pornirea motorului, verificaţi dacă • Ușă/hayon (sau portbagaj) deschis secunde de fiecare dată când cuplaţi
toate lămpile de avertizare s-au stins. (afișaj LCD) contactul, indiferent dacă centurile sunt
Dacă una dintre lămpile de avertizare • Volan încălzit activat/dezactivat (afișaj sau nu fixate.
rămâne aprinsă, indică o situaţie care LCD) Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
necesită verificare. • Avertizare asistenţă la parcare (afișaj „Centură de siguranţă” în capitolul 3.
LCD)
• Presiune scăzută în anvelope (afișaj
LCD)

4 89
Echipamente

Lampă de avertizare airbag Indicator imobilizator Cu sistem de cheie inteligentă


Dacă survine oricare dintre următoarele
situaţii, în cazul unui vehicul echipat cu
cheie inteligentă, indicatorul
La fiecare cuplare a contactului, lampa Fără sistem de cheie inteligentă imobilizatorului se aprinde, clipește sau
de avertizare se aprinde pentru Acest indicator se aprinde când se stinge.
aproximativ 6 secunde. introduceţi cheia cu cod de imobilizare în • Dacă cheia inteligentă este în vehicul,
Lampa se aprinde dacă sistemul SRS contact și o treceţi în poziţia ON pentru a iar butonul de pornire/oprire motor este
este defect. Dacă lampa de avertizare porni motorul. în poziţia ACC sau ON, indicatorul se
airbag SRS nu se aprinde sau rămâne Se poate porni motorul. După pornirea aprinde 30 de secunde, pentru a
aprinsă după 6 secunde de la cuplarea motorului, indicatorul se stinge. confirma că puteţi porni motorul. Cu
contactului ori pornirea motorului sau toate acestea, dacă cheia inteligentă
Dacă indicatorul clipește când contactul
dacă aceasta se aprinde în timpul nu este în vehicul și este apăsat
este cuplat, înainte de a porni motorul, vă
deplasării, vă recomandăm să verificaţi butonul de pornire/oprire motor,
recomandăm să verificaţi sistemul la un
sistemul la un dealer autorizat indicatorul va clipi câteva secunde
dealer autorizat HYUNDAI.
HYUNDAI. pentru a confirma că nu puteţi porni
motorul.
• Dacă indicatorul se aprinde doar
pentru 2 secunde și se stinge când
butonul de pornire/oprire motor este
rotit în poziţia ON, iar cheia inteligentă
este în vehicul, vă recomandăm să
verificaţi sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.
• Dacă bateria este descărcată și se
apasă butonul de pornire/oprire motor,
indicatorul clipește și nu puteţi porni
motorul. Cu toate acestea, puteţi porni
motorul apăsând butonul de
pornire/oprire motor direct cu cheia
inteligentă. De asemenea, dacă
sistemul cheii inteligente este defect,
indicatorul va clipi.
4 90
Echipamente

Lampă de avertizare ușă Lampă de avertizare nivel Lămpi de control


deschisă scăzut combustibil semnalizare

Lampa de avertizare se aprinde dacă o Această lampă de avertizare vă La activarea semnalizatorului, lămpile
ușă nu este bine închisă. atenţionează că rezervorul de verzi indică sensul de deplasare. Dacă
combustibil este aproape gol. Dacă se lampa se aprinde, dar nu clipește sau
aprinde, alimentaţi de urgenţă. Utilizarea dacă clipește mai rapid decât în mod
vehiculului cu lampa de avertizare nivel obișnuit ori dacă nu se aprinde,
Lampă de avertizare combustibil aprinsă sau cu indicatorul înseamnă că sistemul de semnalizare
hayon/portbagaj deschis nivelului de combustibil sub gradaţia este defect. Pentru reparaţii trebuie
„O/E” poate cauza funcţionarea consultat dealerul.
motorului cu rateuri și defectarea
Lampa de avertizare se aprinde dacă catalizatorului (dacă există în dotare).
hayonul/portbagajul nu este bine închis.
Lampă de avertizare sistem
EPS (servodirecţie asistată
electric)

Această lampă de control se aprinde la


cuplarea contactului și apoi se stinge.
Lampa se aprinde dacă sistemul EPS
este defect. Dacă se aprinde în timpul
deplasării, vă recomandăm să verificaţi
sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 91
Echipamente

Indicator lumini aprinse Indicator fază lungă Indicator proiectoare de


inteligentă (dacă există în ceaţă (dacă există în
dotare) dotare)

Indicatorul se aprinde dacă sunt aprinse Această lampă de avertizare se aprinde: Indicatorul se aprinde dacă sunt aprinse
poziţiile sau farurile. • Dacă faza lungă este aprinsă și proiectoarele de ceaţă.
butonul pentru lumini este în poziţia
Lampă de control fază AUTO. Indicator lampă de ceaţă
scurtă (dacă există în • Dacă vehiculul detectează vehicule spate (dacă există în
dotare) care vin din faţă sau urmează un dotare)
vehicul, sistemul de fază lungă
inteligentă trece automat pe fază Acest indicator se aprinde dacă sunt
Această lampă de control se aprinde la scurtă.
aprinderea farurilor. aprinse lămpile de ceaţă spate.
La vehiculele echipate cu grup de Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
instrumente de tip B, indicatorul se Avertizare nivel scăzut
„Fază lungă inteligentă” din cadrul lichid spălător
aprinde pe afișajul LCD. acestui capitol.

Indicator fază lungă Lampa de avertizare vă


Indicator AFLS atenţionează că rezervorul lichidului de
(sistem de faruri AFLS spălare parbriz este aproape gol.
adaptive) defect Completaţi cu lichid cât mai curând
(dacă există în dotare) posibil.
Acest indicator se aprinde dacă sunt Dacă indicatorul defecţiune AFLS
aprinse farurile și este selectată poziţia clipește, sistemul AFLS nu funcţionează
pentru fază lungă sau dacă maneta de corespunzător. Mergeţi până la cel mai
semnalizare este în poziţia semnalizare apropiat loc sigur de parcare și reporniţi
cu farurile. motorul. Dacă indicatorul rămâne aprins,
vă recomandăm să verificaţi vehiculul la
un dealer autorizat HYUNDAI.

4 92
Echipamente

Avertizare frână de pentru verificarea sistemului de Indicator defecţiune EPB


parcare și lichid de frânare și efectuarea reparaţiilor (frână de parcare electrică) EPB
frână necesare.Vehiculul dvs. este echipat
cu sistem de frânare cu dublu circuit în Indicatorul de defecţiune EPB
Avertizare frână de parcare diagonală. Acest sistem permite se aprinde când este cuplat contactul,
frânarea vehiculului chiar și în dar trebuie să se stingă după aproximativ
Lampa de avertizare se aprinde dacă
eventualitatea defectării unui circuit 3 secunde. Dacă lampa de avertizare nu
frâna de parcare este activată și
din cele două. Dacă doar unul din cele se aprinde sau dacă rămâne aprinsă, vă
contactul este în poziţia START sau ON.
două circuite este funcţional, cursa recomandăm să verificaţi sistemul la un
La eliberarea frânei de parcare, lampa
pedalei va fi mai lungă, iar pentru dealer autorizat HYUNDAI.
de avertizare trebuie să se stingă.
oprire este necesară apăsarea mai De asemenea, indicatorul de defecţiune
puternică a pedalei de frână. EPB se poate aprinde dacă indicatorul
Avertizare nivel scăzut lichid de frână Deoarece doar jumătate de sistem ESC se aprinde pentru a indica faptul că
Dacă lampa de avertizare rămâne este funcţional, distanţele de frânare sistemul ESC nu funcţionează
aprinsă, poate să indice că nivelul vor fi mai lungi. Dacă sistemul de corespunzător, dar dacă se întâmplă
lichidului de frână din rezervor este frânare este defect, schimbaţi într-o acest lucru, nu indică faptul că sistemul
scăzut. treaptă inferioară și opriţi vehiculul EPB este defect.
Dacă lampa de avertizare rămâne imediat ce acest lucru se poate face în
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
aprinsă: siguranţă.
„EPB” în capitolul 5.
1. Conduceţi cu atenţie până la cel mai Pentru a verifica funcţionarea becurilor,
apropiat loc sigur de parcare și opriţi verificaţi dacă lampa de avertizare frână
vehiculul. de parcare și lichid de frână se aprinde
2. După oprirea motorului, verificaţi când este cuplat contactul.
imediat nivelul lichidului de frână și
dacă este necesar, completaţi. Apoi
verificaţi etanșeitatea sistemului de AVERTISMENT
frânare. Condusul vehiculului cu o lampă de
3. Dacă lampa de avertizare rămâne avertizare aprinsă este periculos.
aprinsă, frânele nu funcţionează Dacă lampa de avertizare sistem de
corect sau observaţi scurgeri de lichid frânare rămâne aprinsă, vă
de frână, nu continuaţi călătoria. Vă recomandăm să verificaţi sistemul la
recomandăm să tractaţi vehiculul un dealer autorizat HYUNDAI.
până la un dealer autorizat HYUNDAI
4 93
Echipamente

Indicator frânare automată Lampă de avertizare sistem Lampă de


(dacă există în dotare) AUTO antiblocare frâne (ABS) avertizare
HOLD distribuție
electronică a forței
Dacă apăsaţi butonul frânare automată, Lampa se aprinde când este cuplat de frânare (EBD)
indicatorul din cadrul grupului de contactul și se stinge după aproximativ 3 Dacă cele două lămpi de avertizare se
instrumente se va aprinde în culoarea secunde, dacă sistemul funcţionează aprind simultan în timpul deplasării,
albă. Dacă opriţi complet vehiculul corect. vehiculul are probleme la sistemele ABS
apăsând pedala de frână, culoarea Dacă lampa de avertizare ABS rămâne și EBD.
indicatorului se va schimba din alb în aprinsă, dacă se aprinde în timpul În acest caz, este posibil ca sistemul
verde. deplasării sau dacă nu se aprinde la ABS și sistemul de frânare să nu
Dacă indicatorul defecţiune frânare cuplarea contactului, este posibil ca funcţioneze normal. Vă recomandăm să
automată se aprinde în culoarea sistemul ABS să fie defect. verificaţi sistemul la un dealer autorizat
galbenă, sistemul de frânare automată În acest caz, vă recomandăm să HYUNDAI.
nu funcţionează corespunzător. Vă verificaţi sistemul la un dealer autorizat
recomandăm să verificaţi sistemul la un HYUNDAI. Sistemul de frânare NOTĂ
dealer autorizat HYUNDAI. funcţionează normal, dar nu beneficiază Dacă lampa de avertizare ABS sau
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi de asistenţa ABS. lampa de avertizare EBD se aprinde și
„Frânare automată” în capitolul 5. rămâne aprinsă, este posibil ca
vitezometrul sau kilometrajul/contorul
de parcurs să nu funcționeze corect. De
asemenea, este posibil să se aprindă
lampa de avertizare EPS, iar efortul de
manevrare a volanului este posibil să
crească sau să scadă. În acest caz, vă
recomandăm să verificați sistemul la un
dealer autorizat HYUNDAI.

4 94
Echipamente

Indicator ESC (control Indicator oprire automată


AVERTISMENT electronic al stabilităţii) (dacă există în dotare)
Dacă lămpile de avertizare pentru
sistemul ABS și de frânare se
aprind și rămân aprinse, sistemul Indicatorul ESC se aprinde când este Acest indicator se va aprinde dacă
de frânare al vehiculului nu cuplat contactul, dar trebuie să se stingă motorul intră în modul oprire la ralanti al
funcţionează normal. În cazul unei după aproximativ 3 secunde. Dacă sistemului ISG (oprire și pornire la
frânări bruște este posibil să sistemul ESC este activat, acesta ralanti).
întâlniţi situaţii pe cât de monitorizează condiţiile de rulare. În Dacă motorul pornește automat,
neașteptate, pe atât de periculoase. condiţii normale de rulare, indicatorul indicatorul de oprire automată din cadrul
În acest caz, nu rulaţi cu viteză ESC este stins. În condiţii de drum grupului de instrumente clipește pentru 5
mare și nu frânaţi brusc. alunecos sau de aderenţă redusă, secunde.
În acest caz, vă recomandăm să sistemul ESC se va activa și lampa de Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
verificaţi sistemul la un dealer control ESC va clipi, indicând astfel că „Sistem ISG (oprire și pornire la ralanti)”
autorizat HYUNDAI. sistemul ESC este operaţional. în capitolul 5.
Dar dacă sistemul ESC se defectează,
indicatorul rămâne aprins. Vă La vehiculele echipate cu grup de
recomandăm să verificaţi sistemul la un instrumente de tip B, indicatorul se
dealer autorizat HYUNDAI. aprinde pe afișajul LCD.
Indicator dezactivare ESC NOTĂ
Dacă motorul este pornit automat de
către sistemul ISG, unele lămpi de
Indicatorul de dezactivare ESC se
avertizare (lampa de avertizare ABS,
aprinde când este cuplat contactul, dar
ESC, ESC dezactivat, EPS sau frână de
trebuie să se stingă după aproximativ 3
secunde. Pentru a trece în modul ESC
parcare) s-ar putea să se aprindă pentru
dezactivat, apăsaţi butonul de
câteva secunde.
dezactivare ESC. Indicatorul de
Acest lucru se datorează bateriei
dezactivare ESC se va aprinde, indicând
descărcate. Acest lucru nu înseamnă că
astfel că sistemul ESC este dezactivat.
sistemul este defect.

4 95
Echipamente

Indicator pilot automat (dacă există Indicator setare pilot automat Indicator limitator de viteză (dacă
în dotare) Tip A Tip B există în dotare)
 Tip A Tip B
 Tip A Tip B

OVF055029L
Indicatorul se aprinde dacă este apăsat OVF055024L
OVF055028L butonul pilotului automat (-SET sau
Indicator pilot automat RES+). Indicatorul se aprinde când sistemul de
Indicatorul se aprinde când sistemul de Dacă se apasă butonul SET sau dacă se control al limitei de viteză este activat
control al vitezei de croazieră este activat dezactivează sistemul, indicatorul SET prin apăsarea butonului de pe volan.
prin apăsarea butonului /CRUISE de se stinge. Indicatorul se stinge dacă se apasă din
pe volan. Indicatorul se stinge dacă se Pentru informaţii suplimentare, consultaţi nou butonul pentru a dezactiva
apasă din nou butonul /CRUISE „Sistem pilot automat” în capitolul 5. sistemul.
pentru a dezactiva sistemul. Indicatoarele pilotului automat se aprind Tip A Tip B
pe afișajul LCD.

OVF055027L
Dacă sistemul de control al limitei de
viteză este defect, indicatorul „OFF”
(dezactivat) va clipi.
În acest caz, vă recomandăm să verificaţi
sistemul la un dealer autorizat HYUNDAI.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„Sistem de control al limitei de viteză” în
capitolul 5.
Indicatoarele sistemului de control al
limitatorului de viteză se aprind pe
afișajul LCD.
4 96
Echipamente

Indicator LKAS (sistem de Sistem de monitorizare a presiunii în


asistenţă la păstrarea anvelope (TPMS) (dacă există în AVERTISMENT
benzii de rulare) dotare) - oprire în siguranţă
(dacă există în dotare) Indicator presiune scăzută în • TPMS nu vă poate avertiza în
anvelope/ cazul unei explozii de cauciuc.
Indicatorul LKAS se aprinde dacă activaţi indicator defecțiune TPMS • Dacă simţiţi că vehiculul a
sistemul de asistenţă la păstrarea benzii devenit instabil, luaţi imediat
de rulare, prin apăsarea butonului LKAS. La cuplarea contactului, indicatorul piciorul de pe pedala de
Dacă sistemul prezintă o problemă se va presiune scăzută în anvelope se aprinde acceleraţie, frânaţi ușor și
aprinde indicatorul galben LKAS. pentru 3 secunde. constant și trageţi ușor pe
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Indicatoarele de presiune scăzută în dreapta.
„LKAS” în capitolul 5. anvelope și de poziţie se aprind dacă
una sau mai multe anvelope sunt
dezumflate.
Indicatorul de defecţiune TPMS se
aprinde după ce clipește aproximativ 1
minut, dacă sistemul de monitorizare a
presiunii în anvelope este defect.
În acest caz, vă recomandăm să
verificaţi sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
„TPMS” în capitolul 6.
Indicatorul de poziţie anvelopă cu
presiune scăzută se aprinde pe afișajul
LCD.

4 97
Echipamente

Lampă de avertizare Lampă de avertizare nivel


presiune ulei de motor ATENŢIE ulei de motor (dacă există
Dacă după pornirea motorului în dotare)
lampa de avertizare presiune
Această lampă de avertizare indică scăzută ulei rămâne aprinsă, acesta Lampa de avertizare nivel ulei de motor
faptul că presiunea uleiului de motor este ar putea suferi defecţiuni grave. se aprinde dacă trebuie verificat nivelul
redusă. Lampa de avertizare se aprinde uleiului de motor.
Dacă lampa de avertizare se aprinde în dacă presiunea uleiului este prea Dacă se aprinde lampa de avertizare,
timpul deplasării: scăzută. În condiţii normale, lampa verificaţi cât mai curând nivelul uleiului
se aprinde la cuplarea contactului de motor și completaţi, dacă este cazul.
1. Opriţi în siguranţă pe marginea
și se stinge după pornirea Turnaţi uleiul încet și utilizaţi o pâlnie.
drumului.
motorului. Dacă după pornirea (Capacitate completare cu ulei:
2. Verificaţi nivelul uleiului de motor cu motorului lampa de avertizare
motorul oprit. Dacă nivelul este aproximativ 0,6 ~ 1,0 l)
presiune scăzută ulei rămâne
scăzut, completaţi cu ulei atât cât este Utilizaţi numai ulei de motor specificat.
aprinsă, motorul prezintă defecţiuni
necesar. (Consultaţi „Lubrifianţi recomandaţi și
grave.
Dacă după completarea nivelului uleiului capacităţi” în capitolul 8.)
Dacă survine o astfel de situaţie,
lampa de avertizare rămâne aprinsă sau Asiguraţi-vă că nivelul uleiului de motor
opriţi vehiculul în siguranţă, opriţi
dacă nu aveţi ulei, vă recomandăm să nu depășește marcajul F de pe jojă.
motorul și verificaţi nivelul uleiului.
apelaţi la un dealer autorizat HYUNDAI. Dacă nivelul uleiului este scăzut, La vehiculele echipate cu grup de
completaţi până la nivelul corect și instrumente de tip B, indicatorul se
ATENŢIE porniţi din nou motorul. Dacă lampa aprinde pe afișajul LCD.
Dacă motorul nu este oprit imediat rămâne aprinsă în timp ce motorul
după aprinderea lămpii de este pornit, opriţi-l imediat. În toate
avertizare presiune ulei de motor, cazurile în care lampa de avertizare
acesta se poate defecta iremediabil. rămâne aprinsă în timp ce motorul
este pornit, vă recomandăm să
verificaţi sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 98
Echipamente

 NOTĂ Lampă de control


• După parcurgerea a aproximativ 50 ~ defecţiuni (MIL) (lampă de ATENŢIE
100 km de la încălzirea motorului, verificare motor) Deplasarea prelungită cu lampa de
după completarea nivelului uleiului control aprinsă poate provoca
de motor, lampa de avertizare se va Această lampă de control este o defectarea sistemului de control al
stinge. componentă a sistemului de control al emisiilor și poate afecta negativ
• Decuplați și cuplați contactul de 3 ori motorului, care monitorizează consumul de combustibil și
în interval de 10 secunde, iar lampa de componentele sistemului de control al performanţele.
avertizare se va stinge imediat. Cu emisiilor. Dacă lampa de control se
toate acestea, dacă stingeți lampa de aprinde în timpul deplasării, înseamnă că
avertizare fără a completa nivelul a fost detectată o posibilă problemă la
uleiului de motor, aceasta se va sistemul de control al emisiilor. ATENŢIE
aprinde din nou după aproximativ 50 Lampa se aprinde și la cuplarea - motor pe benzină
~ 100 km de la încălzirea motorului. contactului, dar se stinge la câteva Dacă lampa de control defecţiune
secunde după pornirea motorului. Dacă sistem control emisii se aprinde,
se aprinde în timpul deplasării sau nu se este posibil să se fi defectat
ATENŢIE aprinde la cuplarea contactului, vă catalizatorul, ceea ce poate duce la
Dacă lampa rămâne aprinsă după recomandăm să verificaţi sistemul la un pierderea puterii motorului. Vă
ce aţi completat cu ulei și aţi dealer autorizat HYUNDAI. recomandăm să verificaţi sistemul
parcurs aproximativ 50 ~100 km
În general, vehiculul poate fi condus în de control al motorului cât mai
după ce motorul s-a încălzit, vă
continuare, dar vă recomandăm să curând posibil la un dealer autorizat
recomandăm să verificaţi sistemul
verificaţi de urgenţă sistemul la un dealer HYUNDAI.
la un dealer autorizat HYUNDAI.
autorizat HYUNDAI.
Chiar dacă lampa nu se aprinde
după repornirea motorului, nivelul
uleiului de motor trebuie verificat și
completat periodic.

4 99
Echipamente

Indicator bujii
ATENŢIE - motor diesel ATENŢIE - motor diesel incandescente (motor
(dacă este echipat cu DPF) Dacă lampa de control defecţiune diesel)
Dacă lampa de control defecţiuni sistem control emisii clipește, apar
clipește, este posibil ca aceasta să erori legate de cantitatea de Lampa de control se aprinde la cuplarea
se oprească, dacă viteza combustibil injectat, care pot contactului. După ce lampa se stinge, se
vehiculului depășește 60 km/h (37 provoca pierderea puterii poate porni motorul. Lampa rămâne
mph) sau dacă vehiculul se motorului, zgomot la aprindere și aprinsă un timp variabil, în funcţie de
deplasează pentru o anumită creșterea nivelului noxelor. Vă temperatura lichidului de răcire,
perioadă de timp (aproximativ 25 de recomandăm să verificaţi sistemul temperatura exterioară și starea bateriei.
minute) într-o treaptă superioară de control al motorului cât mai
treptei 2, cu o turaţie a motorului de curând posibil la un dealer autorizat NOTĂ
1500 ~ 2000 rpm. Dacă lampa de HYUNDAI.
control defecţiuni continuă să
Dacă motorul nu pornește în maximum
clipească deși a fost efectuată
10 secunde de la încheierea procesului
această procedură, vă recomandăm Lampă de avertizare de preîncălzire, treceți din nou cheia de
să verificaţi sistemul DPF la un temperatură lichid de răcire contact în poziția LOCK pentru 10
dealer autorizat HYUNDAI. Dacă motor (dacă există în secunde și apoi în poziția ON, pentru a
continuaţi deplasarea cu lampa de dotare) relua operația de preîncălzire.
control defecţiuni clipind o
perioadă lungă de timp, sistemul Lampa de avertizare se aprinde dacă
DPF se poate defecta, iar consumul temperatura lichidului de răcire motor ATENŢIE
de combustibil poate crește. este mai mare de 120±3 °C (248±5,4 °F). Dacă lampa de control bujii
Nu vă continuaţi călătoria cu un motor incandescente rămâne aprinsă sau
supraîncălzit. Dacă vehiculul se clipește după încălzirea motorului
supraîncălzește, consultaţi sau în timpul deplasării, vă
„Supraîncălzire” în capitolul 6. recomandăm să verificaţi sistemul
cât mai curând posibil la un dealer
 NOTĂ autorizat HYUNDAI.
Aprinderea lămpii de avertizare indică
supraîncălzirea motorului și posibila
defectare a acestuia.

4 100
Echipamente

Lampă de avertizare filtru Avertizare stare alternator Avertizare depășire viteză


combustibil (motor diesel) (dacă există în dotare) 120
km/h

Lampa de avertizare se aprinde pentru 3 Această lampă de avertizare indică o Lampă de avertizare depășire viteză
secunde după cuplarea contactului, apoi defecţiune la alternator sau la sistemul Dacă rulaţi cu o viteză de 120 km/h sau
se stinge. Dacă lampa se aprinde după de încărcare a bateriei. mai mare, lampa de avertizare depășire
pornirea motorului, înseamnă că în filtrul Dacă lampa de avertizare se aprinde în viteză va clipi. Aceasta vă avertizează că
de combustibil s-a acumulat apă. Dacă timpul deplasării: aţi depășit viteza de siguranţă.
survine o astfel de situaţie, evacuaţi apa 1. Mergeţi până la cel mai apropiat loc
acumulată în filtrul de combustibil. sigur de parcare. Avertizare sonoră depășire viteză (dacă
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi 2. Cu motorul oprit, verificaţi să nu fie există în dotare)
„Filtru de combustibil” în capitolul 7. slăbită sau ruptă cureaua Dacă rulaţi cu o viteză de 120 km/h sau
alternatorului. mai mare, se va auzi timp de aproximativ
ATENŢIE 3. Dacă reglajul curelei este corect, 5 secunde o avertizare sonoră pentru
La aprinderea acestei lămpi, există o problemă la sistemul electric depășirea vitezei. Aceasta vă
puterea motorului (viteza de încărcare a bateriei. Vă avertizează că aţi depășit viteza de
vehiculului și turaţia de ralanti) ar recomandăm să verificaţi sistemul la siguranţă.
putea să scadă. Dacă vă continuaţi un dealer autorizat HYUNDAI.
călătoria și lampa este aprinsă, este
posibil ca motorul sau sistemul
common rail să se defecteze. În
acest caz, vă recomandăm să
verificaţi sistemul la un dealer
autorizat HYUNDAI.

4 101
Echipamente

SISTEM DE ASISTENŢĂ LA PARCARE (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 Faţă Sistemul de asistenţă la parcare asistă
șoferul în timpul manevrelor de parcare,
avertizându-l sonor dacă este detectat
un obiect pe o distanţă de 100 cm (39 in.)
în faţa și 120 cm (47 in.) în spatele
vehiculului. Acest sistem este unul
suplimentar; la deplasarea în marșarier
șoferul trebuie să acorde aceeași atenţie
maximă.
S e nz or
Nu vă bazaţi niciodată numai pe
 Spate semnalele furnizate de senzori. Ori de
- Wagon câte ori parcaţi, fiţi la fel de atenţi la ce se
află în faţa și în spatele dvs., ca atunci OVF041104
când vă aflaţi într-un vehicul care nu este Utilizare sistem de asistenţă la
echipat cu sistem de asistenţă la
parcare.
parcare
Condiţii de funcţionare
• Acest sistem se activează dacă este
AVERTISMENT apăsat butonul sistemului de asistenţă
S e nz or Sistemul de asistenţă la parcare la parcare, iar contactul este cuplat.
trebuie considerat doar o funcţie • Indicatorul sistemului de asistenţă la
- Sedan
suplimentară. Șoferul trebuie să parcare se aprinde și activează
verifice terenul din faţa și din automat sistemul de asistenţă la
spatele vehiculului. parcare atunci când treceţi
Funcţionalitatea sistemului de schimbătorul de viteze în poziţia R
asistenţă la parcare poate fi (marșarier) sau apăsaţi butonul SPAS.
afectată de mulţi factori și condiţii Sistemul se dezactivează automat
de mediu, prin urmare șoferul dacă viteza vehiculului este mai mare
trebuie să fie întotdeauna de 20 km/h (12,4 mph), 30 km/h (18,6
S e nz or responsabil de manevrele mph). (dacă este echipat cu SPAS)
efectuate.
OVF045103K/OVF041100/OVF041338

4 102
Echipamente

• Distanţa de detectare la deplasarea în Tip de indicator și de sunet de avertizare


marșarier este de aproximativ (faţă: : cu sunet de avertizare
100 cm (39 in.), spate: 120 cm (47 in.),
dacă viteza de deplasare este mai mică Indicator de avertizare
de 10 km/h (6,2 mph).
Distanţă de la obiect Sunet de avertizare
• Distanţa de detectare la deplasarea La deplasarea La deplasarea
înainte este de aproximativ 60 cm (24 înainte înapoi
in.), dacă viteza de deplasare este mai
mică de 10 km/h (6,2 mph). Avertizarea sună
100cm ~ 61cm Faţă -
intermitent
• Dacă sunt detectate mai mult de două
obiecte în același timp, va fi luat în Avertizarea sună
considerare cel mai apropiat. 120cm ~ 61cm Spate -
intermitent

Avertizarea sună
 NOTĂ Faţă
frecvent
Sistemul s-ar putea să nu funcționeze 60cm ~ 31cm
dacă distanța față de obiect este deja Spate -
Avertizarea sună
mai mică de 25 cm, iar contactul este frecvent
cuplat.
Avertizarea sună
Faţă
continuu
30 cm
Avertizarea sună
Spate -
continuu

 NOTĂ
• În funcție de obiecte sau de starea senzorului, este posibil ca sunetul și indicatorul
de avertizare reale să fie diferite de cele din imagine.
• Nu spălați senzorul vehiculului cu jet de apă sub presiune.

4 103
Echipamente

Condiţii de nefuncţionare a Este posibil ca sistemul de asistenţă


ATENŢIE sistemului de asistenţă la parcare la parcare să funcţioneze defectuos
• Acest sistem poate detecta doar Sistemul de asistenţă la parcare s-ar dacă:
obiectele din raza și locaţia putea să nu funcţioneze normal dacă: 1. Conduceţi pe suprafeţe accidentate,
senzorilor; cum ar fi drumuri nepavate, acoperite
1. Senzorii sunt îngheţaţi. (Sistemul va
Nu poate detecta obiecte din alte funcţiona normal după dezgheţarea cu pietriș, denivelate sau în pantă.
zone, în care nu sunt montaţi senzorilor.) 2. În raza de acţiune a senzorului se află
senzori. De asemenea, este surse de zgomot excesiv, cum ar fi
2. Senzorul este acoperit, de exemplu,
posibil ca obiectele mici sau claxoane de vehicule, motoare de
cu zăpadă sau cu apă ori capacul
subţiri, cum ar fi stâlpii sau motociclete sau frâne pneumatice de
senzorului este blocat. (Sistemul va
obiectele amplasate între senzori, camioane.
funcţiona normal după îndepărtarea
să nu fie detectate. 3. Afară plouă torenţial.
materialelor sau dacă senzorii nu mai
La deplasarea în marșarier, sunt blocaţi.) 4. În raza senzorului se află telecomenzi
studiaţi întotdeauna terenul din sau telefoane mobile.
3. Senzorul este murdar, de exemplu, de
spatele vehiculului. 5. Senzorul este acoperit cu zăpadă.
zăpadă sau de apă. (Raza de acţiune
• Asiguraţi-vă că șoferii care nu va reveni la normal după îndepărtarea
sunt familiarizaţi cu sistemul sunt materialelor.) Este posibil ca raza de detectare să
conștienţi de performanţele și
4. Butonul de asistenţă la parcare este în se diminueze dacă:
limitele acestuia.
poziţia dezactivat. 1. Afară este foarte cald sau foarte frig.
2. Obiectele sunt nedetectabile, adică
sunt mai scurte de 1 m și au un
diametru mai mic de 14 cm.

Este posibil ca următoarele obiecte


să nu fie detectate de senzor:
1. Obiecte ascuţite sau înguste, cum ar fi
funii, lanţuri sau stâlpi mici.
2. Obiectele care au tendinţa de a
obstrucţiona frecvenţa senzorului,
cum ar fi hainele, materialele
spongioase sau zăpada.

4 104
Echipamente

 NOTĂ NOTĂ Autodiagnoză


1. În funcție de viteza și forma Acest sistem poate recunoaște doar Dacă treceţi schimbătorul de viteze în
obiectelor detectate, este posibil ca obiectele aflate în raza de acțiune a poziţia R (marșarier) și dacă survin una
avertizarea să nu sune intermitent. senzorilor; sistemul nu poate detecta sau mai multe dintre situaţiile de mai jos,
2. Dacă înălțimea barei de protecție sau obiecte amplasate în alte zone, în care sistemul de asistenţă la parcarea cu
poziția de montare a senzorului au nu sunt montați senzori. De asemenea, spatele este defect.
fost modificate sau dacă bara este obiectele mici sau subțiri sau obiectele • Nu auziţi avertizarea sonoră sau
deteriorată, este posibil ca sistemul să amplasate între senzori ar putea să nu aceasta sună intermitent.
funcționeze defectuos. Orice fie detectate.
echipamente sau accesorii care nu La efectuarea manevrelor, studiați
sunt montate din fabrică pot afecta întotdeauna terenul din fața și din
performanțele senzorilor. spatele vehiculului. • Se afișează (clipește) . (dacă există în
3. Se poate ca senzorul să nu detecteze Asigurați-vă că șoferii care nu sunt dotare)
obiectele aflate la o distanță mai mică familiarizați cu sistemul sunt conștienți
de 30 cm de acesta sau să nu aprecieze de performanțele și de limitele acestuia. În acest caz, vă recomandăm să
corect distanța. Procedați cu atenție. verificaţi sistemul la un dealer autorizat
4. Dacă senzorul îngheață sau dacă este HYUNDAI.
acoperit cu zăpadă sau apă, este AVERTISMENT
posibil să nu funcționeze până la Fiţi atenţi atunci când circulaţi
îndepărtarea acestor materiale, aproape de marginea drumului, AVERTISMENT
utilizând o cârpă moale. pentru a nu accidenta pietonii (fiţi Garanţia vehiculului nou nu
5. Nu împingeți, nu zgâriați și nu loviți atenţi în mod special la prezenţa acoperă daunele produse
senzorii cu un obiect tare, care este copiilor). Conștientizaţi faptul că vehiculului sau accidentarea
posibil să deterioreze suprafața din cauza distanţei, dimensiunilor ocupanţilor, aferente sistemului de
acestuia. Este posibil ca aceștia să se sau materialelor, este posibil ca asistenţă la parcare. Conduceţi
defecteze. unele obiecte să nu fie detectate întotdeauna preventiv.
sau să fie detectate incorect de
către senzori. Înainte de a porni de
pe loc, verificaţi întotdeauna
terenul din apropierea vehiculului.

4 105
Echipamente

SISTEM INTELIGENT DE ASISTENŢĂ LA PARCARE (SPAS) (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 NOTĂ
• Vehiculul nu se va opri dacă în calea AVERTISMENT
sa se află pietoni sau obiecte, așa că • Sistemul inteligent de asistenţă la
șoferul trebuie să monitorizeze parcare trebuie considerat doar o
manevra. funcţie suplimentară. Șoferul
• Utilizați sistemul numai în parcări trebuie să verifice existenţa
special amenajate și în locuri de obiectelor în faţa și în spatele
parcare. vehiculului. Funcţionalitatea
• Sistemul nu funcționează dacă în fața sistemului inteligent de asistenţă
locului de parcare pe care doriți să-l la parcare poate fi afectată de mulţi
utilizați nu este parcat un vehicul sau factori și condiţii de mediu, prin
dacă locul de parcare este pe urmare șoferul trebuie să fie
OLM041270 diagonală. întotdeauna responsabil de
Sistemul inteligent de asistenţă la • După parcarea vehiculului cu ajutorul manevrele efectuate.
parcare permite șoferilor parcarea sistemului, s-ar putea ca acesta să nu • Dacă geometria roţilor vehiculului
vehiculului cu ajutorul senzorilor, prin fie parcat chiar în poziția pe care o este incorectă, este posibil ca
măsurarea spaţiilor de parcare laterală și doriți. De exemplu, este posibil ca sistemul să nu funcţioneze
controlul volanului, pentru a parca spațiul dintre vehicul și perete să nu corespunzător. Vă recomandăm
semiautomat vehiculului și asigurarea de corespundă cu distanța pe care o să verificaţi sistemul la un dealer
instrucţiuni pe ecranul LCD, pentru a doriți. autorizat HYUNDAI.
permite parcarea corespunzătoare. • Dezactivați sistemul și parcați manual • Dacă utilizaţi jante sau anvelope
vehiculul, dacă situația solicită diferite de cele recomandate de
parcarea manuală a acestuia. dealerul HYUNDAI, este posibil ca
• La activarea sistemului inteligent de sistemul să nu funcţioneze
asistență la parcare se activează corespunzător. Utilizaţi
sunetul de avertizare față și spate a întotdeauna jante și anvelope de
sistemului de asistență la parcare. aceleași dimensiuni.
• După terminarea căutării unui loc de
parcare, sistemul inteligent de
asistență la parcare se va anula, dacă
sistemul de asistență la parcare este
anulat prin apăsarea butonului și
dezactivarea sistemului.
4 106
Echipamente

 Partea dreaptă Partea stângă Condiţii de nefuncţionare • Dacă este parcată o motocicletă sau o
- mod parcare laterală -mod parcare laterală bicicletă
Nu utilizaţi niciodată sistemul inteligent
de asistenţă la parcare în situaţiile de • Dacă în apropiere este amplasat un
mai jos. coș de gunoi sau un obstacol
• Într-un loc de parcare curbat • Dacă bate foarte tare vântul
• Dacă drumul este înclinat • Dacă roţile au fost înlocuite cu unele
de alte dimensiuni
• Dacă vehiculul este încărcat cu un
obiect mai lung sau mai lat decât • Dacă geometria roţilor este incorectă
acesta • Dacă în apropiere este o grădină sau
• Într-un loc de parcare pe diagonală un tufiș
• Într-un loc de parcare cu gunoaie,
OLM041271 iarbă sau bariere
Condiţii de funcţionare • Dacă afară plouă sau ninge foarte tare
Sistemul va ajuta la parcarea vehiculului • Dacă în apropierea liniei de parcare se
pornind de pe mijlocul sau din spatele află o persoană
unui vehicul parcat. Utilizaţi sistemul • Dacă drumul este denivelat
doar dacă sunt îndeplinite toate • Dacă vehiculul este echipat cu lanţuri
condiţiile de mai jos. antiderapante sau cu roată de rezervă
• Dacă locul de parcare este în linie • Dacă presiunea în anvelope este mai
dreaptă mică sau mai mare decât presiunea
standard în anvelope
• Dacă vehiculul trebuie parcat lateral
• Dacă vehiculul tractează o remorcă
• Dacă există un vehicul parcat
• Dacă drumul este alunecos sau
• Dacă există suficient spaţiu pentru
denivelat
manevrarea vehiculului
• Dacă sunt parcate vehicule mari, cum
ar fi autocamioane sau autobuze
• Dacă senzorul este acoperit, de
exemplu, cu zăpadă sau cu apă
• Dacă senzorul este acoperit cu
gheaţă.

4 107
Echipamente

(Continuare) (Continuare)
AVERTISMENT
2. Parcarea în zăpadă 3. Parcarea într-un spaţiu îngust
Nu utilizaţi sistemul inteligent de
asistenţă la parcare în situaţiile
următoare, deoarece pot apărea
situaţii neașteptate, care pot
provoca un accident.

OVF041301 OVF041302

Zăpada poate afecta funcţionarea Este posibil ca sistemul să nu


senzorului, iar sistemul este posibil detecteze locuri de parcare prea
să se dezactiveze, dacă drumul înguste. Chiar dacă le detectează,
OVF041300 este alunecos în timpul parcării. De procedaţi întotdeauna cu atenţie.
asemenea, dacă șoferul nu este (Continuare)
1. Parcarea în pantă
familiarizat cu apăsarea pedalelor
La parcarea în pantă, șoferul de acceleraţie și de frână, este
trebuie să apese pedalele de posibil să survină un accident.
acceleraţie și de frână. Dacă șoferul
(Continuare)
nu este familiarizat cu apăsarea
pedalelor de acceleraţie și de frână,
este posibil să survină un accident.
(Continuare)

4 108
Echipamente

(Continuare) (Continuare) (Continuare)


4. Parcarea pe diagonală 5. Parcarea pe un drum denivelat 6. Parcarea în spatele unui camion

OSL040145 OVF041304 OVF041305


Sistemul ajută numai la parcarea La parcarea pe drumuri denivelate La parcarea în spatele unui vehicul
laterală. Parcarea pe diagonală nu șoferul trebuie să apese pe pedale mai înalt decât vehiculul dvs. poate
este disponibilă. Chiar dacă (ambreiaj, acceleraţie sau frână). În surveni un accident. De ex. un
vehiculul are loc, nu utilizaţi caz contrar, este posibil ca autobuz, un camion etc.
sistemul inteligent de asistenţă la sistemul să se dezactiveze atunci (Continuare)
parcare. Sistemul va încerca să când vehiculul patinează sau să
parcheze vehiculul lateral. survină un accident.
(Continuare) (Continuare)

4 109
Echipamente

(Continuare)
Cum funcţionează sistemul NOTĂ
1. Activaţi sistemul inteligent de • Înainte de activarea sistemului,
7. Obstacol în locul de parcare
asistenţă la parcare verificați dacă condițiile permit
2. Selectaţi modul asistenţă la parcare utilizarea acestuia.
3. Căutaţi un loc de parcare (mergeţi • Pentru siguranța dvs., apăsați
încet înainte) întotdeauna pedala de frână dacă
4. Căutare terminată (căutare automată vehiculul este oprit.
cu ajutorul senzorului)
5. Control volan
(1) Schimbaţi vitezele conform
instrucţiunilor de pe afișajul LCD.
(2) Conduceţi încet, cu pedala de frână
OLM041272
apăsată.
6. Operaţie efectuată de sistemul
Sistemul poate căuta un loc de inteligent de asistenţă la parcare
parcare chiar dacă acesta este terminată
ocupat de un obstacol. Dacă
7. Dacă este cazul, ajustaţi manual
continuaţi să parcaţi vehiculul cu
poziţia vehiculului.
ajutorul sistemului poate surveni
un accident.

Nu vă bazaţi exclusiv pe sistemul


inteligent de asistenţă la parcare.

4 110
Echipamente

 Partea dreaptă Partea stângă Partea dreaptă Partea stângă


- mod parcare laterală -mod parcare laterală - mod parcare laterală -mod parcare laterală

OVF041105 OVF045388L OVF045389L


1. Activaţi sistemul inteligent de 2. Selectaţi modul asistenţă la 3. Căutaţi un loc de parcare
asistenţă la parcare parcare • Conduceţi cu viteză redusă înainte,
• Apăsaţi butonul sistemului inteligent • Selectaţi modul asistenţă la parcare menţinând o distanţă de aproximativ
de asistenţă la parcare (indicatorul prin apăsarea butonului sistemului 50 ~ 150 cm (19,6 ~ 59,0 in.) faţă de
butonului se aprinde). inteligent de asistenţă la parcare, cu vehiculele parcate. Senzorii laterali vor
• Sistemul de asistenţă la parcare se va schimbătorul de viteze în punctul N căuta un loc de parcare.
activa (indicatorul butonului se va (neutru) sau în poziţia D (deplasare) și • Dacă viteza vehiculului este mai mare
aprinde). cu pedala de frână apăsată. de 20 km/h (12,4 mph), va apărea un
Dacă se detectează un obstacol se va • La activarea sistemului inteligent de mesaj pentru a vă anunţa să reduceţi
auzi un sunet de avertizare. asistenţă la parcare se selectează viteza.
• Pentru a dezactiva sistemul, apăsaţi automat modul parcare laterală pe • Dacă viteza vehiculului este mai mare
din nou mai mult de 2 secunde butonul partea dreaptă. de 30 km/h (18,6 mph), sistemul se va
sistemului inteligent de asistenţă la • Pentru a selecta modul parcare dezactiva.
parcare. laterală pe partea stângă, apăsaţi încă
• La cuplarea contactului, sistemul o dată butonul sistemului inteligent de
inteligent de asistenţă la parcare este asistenţă la parcare.
dezactivat. • Dacă se apasă din nou butonul,
sistemul se dezactivează.

4 111
Echipamente

 NOTĂ
• Dacă zona este aglomerată, activați
luminile de avarie.
• Dacă locul de parcare este mic,
conduceți încet mai aproape de acesta.
• Căutarea unui loc de parcare se va 50~150 cm
încheia doar dacă există suficient
spațiu pentru parcarea vehiculului.

 NOTĂ
• Când se caută un loc de parcare s-ar
putea ca sistemul să nu poată găsi un
OLM041273 OVF045390L
loc de parcare dacă nu este parcat
niciun vehicul sau dacă locul devine NOTĂ
disponibil înainte sau după ce treceți Conduceți cu viteză redusă înainte, ATENŢIE
de acesta. menținând o distanță de aproximativ 50 Dacă frânarea automată se
• Este posibil ca sistemul să nu ~ 150 cm (19,6 ~ 59,0 in.) față de activează în timp ce este utilizat
funcționeze corespunzător în vehiculele parcate. Dacă nu se păstrează sistemul inteligent de asistenţă la
următoarele situații: această distanță, s-ar putea ca sistemul parcare, va apărea mesajul de mai
(1) Dacă senzorii sunt înghețați să nu poată căuta un loc de parcare. sus. Dezactivaţi frânarea automată.
(2) Dacă senzorii sunt murdari Dacă dezactivaţi frânarea automată
(3) Dacă plouă sau ninge foarte tare prin apăsarea pedalei de
(4) Dacă în apropiere se află un stâlp ATENŢIE acceleraţie, verificaţi întotdeauna
sau un obiect După terminarea căutării unui loc zona din jurul vehiculului.
de parcare, după ce verificaţi zona
înconjurătoare continuaţi să
utilizaţi sistemul.

4 112
Echipamente

 Partea dreaptă Partea stângă


- mod parcare laterală -mod parcare laterală ATENŢIE
• Conduceţi întotdeauna încet, cu
pedala de frână apăsată.
• Înainte de a porni de pe loc,
verificaţi întotdeauna existenţa
obiectelor în jurul vehiculului.
• Dacă vehiculul nu se deplasează
chiar dacă pedala de frână nu
este apăsată, verificaţi zona
învecinată înainte de a apăsa
pedala de acceleraţie. Nu depășiţi
OVF045391L OVF045392L viteza de 7 km/h (4,3 mph).
4. Căutare finalizată 5. Control volan
La deplasarea înainte în vederea căutării • Mesajul de mai sus apare dacă
unui loc de parcare, dacă operaţia de schimbătorul de viteze este în poziţia
 NOTĂ
căutare se încheie apare mesajul de mai R (marșarier). Volanul va fi controlat • Dacă nu respectați aceste instrucțiuni,
sus și se aude un bip. Opriţi vehiculul și automat. nu veți reuși să parcați vehiculul.
treceţi schimbătorul de viteze în poziţia R Cu toate acestea, dacă se aude sunetul
• Sistemul se va dezactiva dacă ţineţi
(marșarier). de avertizare al sistemului de asistență
strâns volanul în timp ce acesta este
la parcare (distanța față de obiect este
controlat automat.
mai mică de 30 cm: bip continuu),
ATENŢIE • Sistemul se va dezactiva dacă viteza după ce verificați zona, conduceți
vehiculului este mai mare de 7 km/h încet vehiculul în direcția opusă
• Conduceţi întotdeauna încet, cu (4,3 mph).
pedala de frână apăsată. obiectului detectat.
• Dacă locul de parcare este prea • Verificați întotdeauna zona învecinată
mic, sistemul se poate dezactiva AVERTISMENT înainte de a porni de pe loc, dacă se
în faza de control al volanului. Nu Nu puneţi mâinile pe volan în timp aude sunetul de avertizare al
parcaţi vehiculul dacă locul este ce acesta este controlat automat. sistemului de asistență la parcare
prea mic. (distanța față de obiect este mai mică
de 30 cm: bip continuu).

4 113
Echipamente

Pentru a dezactiva sistemul în timp ce Transmisie manuală


parcați ATENŢIE
Apăsaţi butonul sistemului inteligent de Verificaţi întotdeauna zona
asistenţă la parcare sau rotiţi volanul învecinată înainte de a elibera
spre stânga sau spre dreapta. pedala de frână.

AVERTISMENT
În timpul parcării, fiţi întotdeauna
atenţi la celelalte vehicule sau la
OVF045393L pietoni.
 Transmisie automată

OVF045394L
Schimbați viteza în timp ce volanul este
controlat
Dacă apare mesajul de mai sus și se
aude un bip, schimbaţi viteza și conduceţi
vehiculul cu pedala de frână apăsată.

4 114
Echipamente

Sistemul se poate dezactiva în cazurile de


mai jos:
• Dacă se ignoră mesajul de schimbare
a vitezei, iar vehiculul se deplasează
aproximativ 150 cm (59 in.).
• Dacă sa aude în același timp sunetul
de avertizare faţă și spate al sistemului
de asistenţă la parcare (distanţa faţă
de obiect este mai mică de 30 cm: bip
continuu).
• Dacă au trecut 6 minute de când
vehiculul este controlat de către
OVF041112 sistemul inteligent de asistenţă la OVF045395L
6. Operaţie efectuată de sistemul parcare. Instrucţiuni suplimentare (mesaje)
inteligent de asistenţă la parcare • Dacă schimbătorul de viteze este Dacă sistemul inteligent de asistenţă la
finalizată trecut în poziţia P (parcare) sau R parcare este activat, poate apărea un
Finalizaţi parcarea vehiculului conform (marșarier) în timp ce se caută un loc mesaj, indiferent de comanda de
instrucţiunilor de pe afișajul LCD. Dacă de parcare. parcare.
este cazul, controlaţi manual volanul și Mesajele vor apărea în funcţie de
finalizaţi parcarea vehiculului. situaţie. În timpul parcării vehiculului cu
ajutorul sistemului inteligent de asistenţă
 NOTĂ la parcare, respectaţi instrucţiunile din
În timpul parcării vehiculului șoferul acest manual.
trebuie să apese pedala de frână.

4 115
Echipamente
CAMERĂ PENTRU
MARȘARIER (DACĂ EXISTĂ
 NOTĂ ÎN DOTARE)
• În situațiile de mai jos sistemul se va Tip A
dezactiva. Parcați manual vehiculul.
1. Căutare loc de parcare
- Dacă se activează sistemul ABS/ESC
- Dacă viteza vehiculului este mai
mare de 40 km/h (24,8 mph)
- Dacă apăsați butonul sistemului Afișaj vedere în
inteligent de asistență la parcare spate
(sistemul de asistență la parcare față
și spate funcționează)
- Dacă treceți schimbătorul de viteze
în poziția R (marșarier) OVF045396L OVF043102
2. Control volan Defecţiune sistem Tip B
- Dacă se activează sistemul ABS/ESC Afișaj vedere în
• Dacă sistemul prezintă o problemă în
- Dacă viteza vehiculului este mai spate
timp ce este activat, va apărea mesajul
mare de 7 km/h (4,3 mph)
de mai sus. De asemenea, indicatorul
- Dacă apăsați butonul sistemului
butonului nu se va aprinde și se vor
inteligent de asistență la parcare
auzi 3 bipuri.
(sistemul de asistență la parcare față
și spate funcționează) • Dacă doar sistemul inteligent de
- Dacă treceți selectorul de viteze în asistenţă la parcare prezintă o
poziția D (deplasare), înainte de a problemă, sistemul de asistenţă la
ocupa locul de parcare parcare va putea fi utilizat, după 2
- Dacă țineți strâns volanul secunde. OVF043106
Dacă observaţi o problemă, vă
recomandăm să verificaţi sistemul la Camera pentru marșarier se va activa
un dealer autorizat HYUNDAI. dacă lampa de marșarier este aprinsă,
contactul este cuplat și schimbătorul de
viteze este în poziţia R (marșarier).

4 116
Echipamente

LUMINI DE AVARIE
Tip A Tip B
Linie roșie (): aproximativ 50 cm de Dacă este activată, camera pentru
bara spate a vehiculului marșarier poate fi dezactivată apăsând
Linie galbenă (): aproximativ 100 cm butonul de activare/dezactivare.
de bara spate a Pentru a activa din nou camera, apăsaţi
vehiculului butonul de activare/dezactivare când
Linie galbenă (): aproximativ 300 cm este cuplat contactul și schimbătorul de
de bara spate a viteze este în poziţia R (marșarier). De
vehiculului asemenea, camera se va activa automat
la decuplarea și cuplarea contactului.
Partea stângă a liniei galbene ( ):
traseul roţii stânga a NOTĂ
vehiculului Avertizarea „Warning ! Check OVF061001
Partea dreaptă a liniei galbene (
): surroundings for safety” (Avertisment!
traseul roţii dreapta a Luminile de avarie trebuie activate de
Pentru siguranță, verificați zona
vehiculului fiecare dată când trebuie să opriţi
învecinată) apare pe afișajul cu partea
Linie albastră ( ): traseul cu volanul din spate dacă este activată camera vehiculul într-un loc periculos. Dacă
nebracat trebuie să opriţi de urgenţă, trageţi pe
video pentru marșarier.
dreapta și părăsiţi cât mai mult posibil
carosabilul.
AVERTISMENT
Luminile de avarie se aprind la apăsarea
• Acest sistem este un echipament butonului. Acest lucru permite clipirea
suplimentar. Este responsabilitatea tuturor semnalizatoarelor. Luminile de
șoferului să verifice întotdeauna avarie funcţionează chiar dacă cheia nu
oglinda retrovizoare interioară/ este în contact.
exterioară și zona din spatele
vehiculului, înainte și în timp ce Pentru a opri luminile de avarie, apăsaţi
vehiculul merge în marșarier, deoarece din nou butonul.
există un unghi mort care nu poate fi
observat cu ajutorul camerei.
• Păstraţi întotdeauna curat geamul
camerei. Dacă geamul este acoperit
de corpuri străine, camera s-ar
putea să nu funcţioneze normal.

4 117
Echipamente

ILUMINARE
Funcţie de protejare baterie Funcţie de stingere întârziată Funcţie de întâmpinare a farurilor
• Scopul acestei funcţii este de a preveni faruri (dacă există în dotare) (dacă există în dotare)
descărcarea bateriei. Sistemul stinge Farurile (și/sau poziţiile) rămân aprinse Dacă butonul pentru faruri este în poziţia
automat poziţiile când se scoate cheia timp de aproximativ 5 de secunde după ON sau AUTO și toate ușile (și
din contact și se deschide ușa ce cheia a fost scoasă din contact sau hayonul/portbagajul) sunt închise și
șoferului. trecută în poziţia ACC sau LOCK. Dar blocate, dacă apăsaţi butonul de
• Această funcţie va stinge poziţiile în dacă este deschisă și închisă ușa deblocare a ușilor de pe telecomandă
mod automat, dacă parcaţi noaptea pe șoferului, farurile se sting după 15 de sau de pe cheia inteligentă, farurile se
marginea drumului. secunde. vor aprinde pentru aproximativ 15
Dacă este cazul, pentru a le menţine Farurile se pot stinge prin apăsarea de secunde.
aprinse după scoaterea cheii din două ori a butonului de blocare de pe Dacă butonul farurilor este în poziţia
contact, procedaţi în felul următor: telecomandă sau de pe cheia inteligentă AUTO, funcţia poate fi utilizată doar pe
1) Deschideţi ușa șoferului. sau prin rotirea butonului pentru faruri în timp de noapte.
poziţia OFF sau Auto. În acest moment, dacă apăsaţi din nou
2) Stingeţi poziţiile și aprindeţi-le din
nou de la maneta de lumini de pe butonul de deblocare sau de blocare a
coloana de direcţie. ATENŢIE ușilor de pe telecomandă sau de pe
Dacă șoferul iese din vehicul pe altă cheia inteligentă, farurile se vor stinge
ușă (cu excepţia ușii șoferului), imediat.
funcţia de protejare a bateriei nu se
activează, iar funcţia de stingere
întârziată a farurilor nu se
dezactivează automat. Astfel,
bateria se va descărca. În acest caz,
asiguraţi-vă că stingeţi farurile
înainte de a ieși din vehicul.

4 118
Echipamente

Lumini statice pentru viraje


Pentru un plus de siguranţă, luminile
statice pentru viraje se activează
automat în timp ce negociaţi un viraj.
Sistemul se va activa automat în
următoarele situaţii:
• Dacă viteza vehiculului este mai mare
de 3 km/h și mai mică de 10 km/h și
unghiul de bracaj al volanului este de
aproximativ 100 de grade.
• Dacă viteza vehiculului este mai mare
de 10 km/h și mai mică de 90 km/h și
OVF041120 OVF041122
unghiul de bracaj al volanului este de
aproximativ 35 de grade. Comenzi lumini Poziţii ( )
• Dacă vehiculul se deplasează în Maneta pentru lumini are o poziţie pentru Dacă butonul pentru lumini este pe
marșarier și este îndeplinită una dintre faruri și una pentru poziţii. poziţii, poziţiile, lampa pentru numărul de
condiţiile de mai sus, lămpile se vor Pentru a aprinde luminile, rotiţi butonul înmatriculare și lămpile de pe planșa de
aprinde pe partea opusă. din capătul manetei în una dintre bord sunt aprinse.
• Lumina statică pentru viraje următoarele poziţii:
funcţionează doar dacă butonul pentru (1) Stins
lumini este în poziţia AUTO. (vehicule (2) Control automat lumini (dacă există
echipate cu AFS) în dotare)
(3) Poziţii
(4) Fază scurtă

4 119
Echipamente

ATENŢIE
• Nu acoperiţi niciodată senzorul
(1) amplasat pe planșa de bord.
Acesta asigură o funcţionare mai
bună a sistemului de control
automat al luminilor.
• Nu curăţaţi senzorul cu soluţie
pentru spălarea geamurilor,
deoarece pelicula rămasă poate
influenţa funcţionarea senzorului.
• Dacă vehiculul dvs. are geamuri
OVF041121 OVF041123 fumurii sau alte straturi de
Fază scurtă ( ) Poziţia control automat lumini/AFLS protecţie pe parbriz, este posibil
Dacă butonul pentru lumini este în (dacă există în dotare) ca sistemul de control automat al
poziţia fază scurtă, farurile, poziţiile, Dacă butonul pentru lumini este în luminilor să nu funcţioneze
lampa pentru numărul de înmatriculare și poziţia de control automat al luminilor, corect.
lămpile de pe planșa de bord sunt poziţiile și farurile se vor aprinde și se vor
aprinse. stinge automat în funcţie de lumina
exterioară.
 NOTĂ Dacă vehiculul este echipat cu sistem de
Pentru a aprinde farurile, trebuie cuplat faruri adaptive (AFLS), acesta va
contactul. funcţiona și când farurile sunt aprinse.

4 120
Echipamente

Schimbare trafic (pentru Europa) Tip A Tip B Tip A Tip B


Utilizaţi această funcţie atunci când
vizitaţi o ţară în care se circulă pe cealaltă
parte a drumului.
Dacă funcţia schimbare trafic este
activată atunci când vizitaţi o ţară în care
se circulă pe cealaltă parte a drumului,
se va reduce orbirea șoferilor vehiculelor
care circulă din sens opus.
Urmaţi procedura de mai jos.

OVF045413 OVF045414
1. Selectaţi „User Settings” (setări 3. Bifaţi „Travel Mode” (mod de
utilizator) apăsând butonul mod ( ) deplasare) apăsând butonul de
de pe volan. defilare ( ) și butonul de selectare
2. Selectaţi „Lights” (lumini) apăsând ( ) de pe volan.
butonul de defilare ( ) și butonul de
selectare ( ) de pe volan.

4 121
Echipamente

 Tip A Tip B NOTĂ


• Lampa de control pentru faza lungă
se va aprinde dacă este aprinsă faza
lungă a farurilor.
• Pentru a preveni descărcarea bateriei,
nu lăsați luminile aprinse timp
îndelungat dacă motorul este oprit.

AVERTISMENT
Nu utilizaţi faza lungă dacă în
OVF045415 OVF041128 apropiere se află alte vehicule. Este
 NOTĂ Acţionare fază lungă
posibil ca utilizarea fazei lungi să
afecteze vederea celuilalt șofer.
Dacă motorul este oprit, funcția 1. Rotiţi butonul pentru lumini în poziţia
schimbare trafic este activată și motorul fază scurtă.
este pornit din nou, va apărea mesajul 2. Îndepărtaţi maneta de dvs.
de mai sus. Acest lucru vă anunță că
funcția este activată.

4. Pentru a anula modificarea, urmaţi pașii


de la 1 la 3 de pe pagina anterioară.

4 122
Echipamente

3. Faza lungă inteligentă se activează


dacă viteza vehiculului este mai mare
de 45 km/h (28 mph).
Dacă trageţi maneta spre dvs. în timp
ce faza lungă automată este activată,
aceasta se va dezactiva.
4. Dacă maneta este în poziţia faruri,
faza lungă automată se dezactivează
și rămâne activată faza scurtă.
Sistemul trece de la fază lungă la fază
scurtă în cazurile de mai jos.
- Dacă faza lungă inteligentă este
OVF041126 OVF045128L
dezactivată.
Semnalizare cu farurile Fază lungă inteligentă (dacă - Dacă maneta pentru lumini nu este în
Trageţi maneta spre dvs. Aceasta va există în dotare) poziţia AUTO.
reveni în poziţia normală când este Faza lungă inteligentă este un sistem - Dacă se detectează farurile unui
eliberată. Pentru a utiliza această care reglează automat bătaia farurilor vehicul care vine din faţă.
funcţie, farurile nu trebuie să fie aprinse. (trece între faza lungă și faza scurtă) în - Dacă se detectează poziţiile unui
funcţie de luminozitatea farurilor altor vehicul care circulă în faţă.
 NOTĂ vehicule și de condiţiile de deplasare. - Dacă lumina exterioară este suficient
Dacă forțați rotirea capătului manetei, de puternică pentru a nu solicita
este posibil ca aceasta să se rupă. Condiții de funcționare aprinderea fazei lungi.
1. Treceţi maneta pentru lumini în poziţia - Dacă se detectează iluminatul stradal
AUTO. sau alte surse de lumină.
2. Aprindeţi faza lungă prin împingerea - Dacă viteza vehiculului este mai mică
manetei spre înainte. de 35 km/h (22 mph).
Indicatorul fază lungă inteligentă ( )
se aprinde.

4 123
Echipamente

ATENŢIE (Continuare)
AVERTISMENT
Este posibil ca sistemul să nu • Dacă farurile nu sunt reglate
corespunzător. • Nu amplasaţi accesorii,
funcţioneze corespunzător în abţibilduri și nu coloraţi parbrizul.
următoarele situaţii. • La deplasarea pe drumuri
înguste, sinuoase sau denivelate. • Înlocuiţi parbrizul la un dealer
• Dacă luminile vehiculului care autorizat.
vine din faţă sau circulă în faţă nu • La urcarea sau coborârea
pantelor. • Nu demontaţi și nu loviţi piesele
sunt detectate deoarece acestea sistemului de fază lungă
sunt defecte, ascunse vederii etc. • Dacă într-o intersecţie sau pe un inteligentă.
• Dacă luminile vehiculului care drum sinuos este vizibilă numai o
parte a vehiculului din faţă. • Aveţi grijă să nu pătrundă apă la
vine din faţă sau circulă în faţă sistemul de fază lungă inteligentă.
sunt acoperite cu praf, zăpadă • Dacă este prezent un semafor, un
semn de circulaţie reflectorizant, • Nu amplasaţi pe planșa de bord
sau apă. obiecte care reflectă lumina, cum
• Dacă luminile vehiculului care clipitor sau o oglindă.
ar fi oglinzi, hârtie albă etc. Dacă
vine din faţă sau circulă în faţă nu • În condiţii de deplasare se reflectă lumina soarelui, este
sunt detectate din cauza gazelor nefavorabile, cum ar fi pe timp de posibil ca sistemul să funcţioneze
de eșapament, fumului, ceţii, ploaie sau de ninsoare. defectuos.
zăpezii etc. • Dacă farurile vehiculului din faţă • Uneori, este posibil ca sistemul
• Dacă parbrizul este acoperit de sunt stinse, dar proiectoarele de de fază lungă automată să nu
corpuri străine, cum ar fi gheaţă, ceaţă sunt aprinse. funcţioneze corespunzător;
praf, ceaţă sau este deteriorat. • Dacă un vehicul apare brusc de pentru siguranţa dvs., verificaţi
• Dacă există o formă similară cu după un viraj. întotdeauna condiţiile de
cea a lămpilor vehiculului din • Dacă vehiculul este înclinat din deplasare. Dacă sistemul nu
faţă. cauza unei pene de cauciuc sau funcţionează normal, treceţi
• Dacă vizibilitatea este redusă din pentru că este tractat. manual pe fază scurtă.
cauza ceţii, ploii dese sau zăpezii. • Dacă se aprinde lampa de
• Dacă farul nu este reparat sau avertizare LKAS (sistem de
înlocuit la un dealer autorizat. asistenţă la păstrarea benzii de
(Continuare) rulare). (dacă există în dotare)

4 124
Echipamente

 Tip A Tip B posibil ca unul dintre becurile


semnalizatoarelor să fie ars și să
trebuiască înlocuit.

Funcţie de schimbare bandă la o


singură atingere (dacă există în
dotare)
Pentru a activa funcţia de schimbare
bandă la o singură atingere, mișcaţi ușor
maneta de semnalizare și eliberaţi-o.
Semnalizatoarele vor clipi de 3 ori.

OVF045412/OVF045416 OVF041127 NOTĂ


Dacă sistemul HBA nu funcţionează Semnalizare Dacă un indicator clipește anormal de
corespunzător, apare pentru câteva Pentru ca semnalizatoarele să repede sau de încet, este posibil ca becul
secunde mesajul de avertizare. După ce funcţioneze, contactul trebuie să fie să fie ars sau să existe o conexiune
mesajul dispare, se aprinde lampa de cuplat. Pentru a semnaliza, mișcaţi electrică slabă în circuit.
avertizare principală. maneta în sus sau în jos (A). Săgeţile
Vă recomandăm să verificaţi sistemul la indicatoare de culoare verde din grupul
un dealer autorizat HYUNDAI. de instrumente arată care dintre
semnalizatoare funcţionează.
După terminarea manevrei, maneta
revine în poziţia iniţială. Dacă indicatorul
continuă să clipească și după ce
manevra a fost încheiată, aduceţi
manual maneta în poziţia OFF.
Pentru a semnaliza schimbarea benzii
de rulare, mișcaţi puţin maneta de
semnalizare și ţineţi-o în această poziţie
(B). La eliberare, maneta va reveni în
poziţia OFF.
Dacă indicatorul rămâne aprins și nu
clipește sau clipește neregulat, este
4 125
Echipamente

 Tip A 2. Butonul pentru proiectoarele de ceaţă


este apăsat.

ATENŢIE
Dacă sunt aprinse, proiectoarele de
ceaţă consumă mult curent. Utilizaţi
proiectoarele de ceaţă doar dacă
vizibilitatea este redusă.

OVF041124
 Tip B
OVF041125

Lampă de ceaţă spate (dacă


există în dotare)
Pentru a aprinde lămpile de ceaţă spate
efectuaţi una dintre următoarele operaţii:
• Treceţi maneta pentru lumini în poziţia
faruri, apoi acţionaţi butonul lămpii de ceaţă.
• Aprindeţi proiectoarele de ceaţă (dacă
există în dotare), apoi acţionaţi butonul
OVF041129 lămpii de ceaţă spate.
Proiector de ceaţă (dacă există în
dotare) Pentru a stinge lămpile de ceaţă spate
Proiectoarele de ceaţă sunt utilizate efectuaţi una dintre următoarele operaţii:
pentru îmbunătăţirea vizibilităţii când • Stingeţi farurile.
aceasta este redusă, respectiv pe timp • Stingeţi lampa de ceaţă de la buton.
de ceaţă, ploaie sau zăpadă etc.
Proiectoarele de ceaţă se vor aprinde NOTĂ
dacă: Pentru a aprinde lămpile de ceață spate,
1. Sunt aprinse luminile de poziţie. trebuie să fie cuplat contactul.
4 126
Echipamente

Sistem de iluminare pe timp de zi Cu cât este mai mare numărul de pe


(dacă există în dotare) poziţia butonului, cu atât mai jos
Sistemul de iluminare pe timp de zi luminează farurile. Reglaţi întotdeauna
(DRL) face mai vizibilă partea din faţă a farurile în poziţia corectă, altfel îi puteţi
vehiculului pe timp de zi. Sistemul DRL orbi pe ceilalţi participanţi la trafic.
poate fi util în condiţii diferite de rulare, Mai jos sunt prezentate poziţiile corecte.
dar în special la apusul și la răsăritul Pentru alte sarcini decât cele enumerate
soarelui. mai jos, reglaţi poziţia butonului astfel
Sistemul DRL va stinge lampa respectivă încât înălţimea farurilor să fie cât mai
dacă: apropiată de valorile din tabel.
1. Sunt aprinse luminile de poziţie sau
farurile (fază scurtă). Sarcină Poziţie buton
OVF041130
2. Motorul este oprit. Doar șofer 0
Sistem de reglare pe înălţime
Șofer + pasager faţă 0
faruri (dacă există în dotare)
Toţi pasagerii
Tip manual 1
(inclusiv șofer)
Pentru reglarea pe înălţime a farurilor în
funcţie de numărul pasagerilor și de Toţi pasagerii (inclusiv
sarcina transportată, rotiţi butonul de șofer) + sarcină maximă 2
reglare. admisă
Șofer + sarcină maximă
3
admisă

4 127
Echipamente

Tip automat Tip A Tip B


Reglează pe înălţime farurile în funcţie
de numărul pasagerilor și de sarcina
transportată.
Și asigură o bătaie corectă a farurilor în
diferite condiţii de deplasare.

AVERTISMENT
Dacă nu funcţionează
corespunzător, chiar dacă vehiculul
este înclinat spre înapoi, în funcţie OVF041123 OVF041132
de poziţia pasagerilor, ori dacă AFLS (sistem de faruri adaptive) Dacă indicatorul defecţiune AFLS se
farurile bat prea sus sau prea jos, (dacă există în dotare) aprinde, sistemul AFLS nu funcţionează
vă recomandăm să verificaţi corespunzător. Mergeţi până la cel mai
sistemul la un Sistemul de faruri adaptive folosește
unghiul de bracaj al volanului și viteza apropiat loc sigur de parcare și reporniţi
dealer autorizat HYUNDAI. motorul. Dacă indicatorul rămâne aprins,
vehiculului pentru a extinde câmpul
Nu încercaţi să verificaţi sau să vizual al șoferului prin reglarea unghiului vă recomandăm să verificaţi sistemul la
înlocuiţi personal cablajul. farurilor pe orizontală și pe verticală. un dealer autorizat HYUNDAI.
Treceţi butonul în poziţia AUTO în timp
ce motorul este pornit. Sistemul de faruri
adaptive va funcţiona dacă farurile sunt
aprinse. Pentru a dezactiva sistemul
treceţi butonul în una din celelalte poziţii.
După dezactivarea sistemului AFLS,
farurile nu mai pivotează, dar se
reglează continuu pe orizontală.

4 128
Echipamente

ȘTERGĂTOARE ȘI SPĂLĂTOARE
Ștergătoare/spălător de parbriz Ștergător/spălător de lunetă (wagon) A: comandă viteză ștergătoare (faţă)
· / MIST – o singură ștergere
 Tip A Tip A
· O / OFF – oprit
· --- / INT – ștergere intermitentă
AUTO* – comandă ștergere automată
· 1 / LO– viteză redusă de ștergere
· 2 / HI – viteză mare de ștergere

B: ștergere intermitentă cu
temporizator

C: spălare cu ștergere de scurtă


durată (faţă)*

 Tip B Tip B D: spălător/ștergător lunetă*


· / ON – ștergere continuă
· --- / INT* – ștergere intermitentă
· O / OFF – oprit

E: spălare cu ștergere de scurtă


durată (spate)
*: dacă există în dotare

OXM049230L/OXM049231L/OAM049048L/OAM049048N

4 129
Echipamente

Ștergătoare de parbriz Tip A Pentru a schimba setarea vitezei, rotiţi


Când contactul este cuplat, ștergătoarele butonul de control al vitezei (1).
funcţionează în felul următor. Dacă maneta pentru ștergătoare este în
/ MIST: pentru o singură ștergere, treceţi modul AUTO iar contactul este cuplat,
maneta în această poziţie ( / ștergătoarele vor efectua o trecere
MIST) și eliberaţi-o. Dacă pentru a efectua verificarea automată a
maneta este menţinută în sistemului. Dacă ștergătoarele nu sunt
această poziţie, ștergătoarele utilizate, treceţi butonul în poziţia „OFF”
vor funcţiona continuu. (oprit).
Senzor de ploaie
O / OFF: ștergătorul este oprit
--- / INT: ștergătorul funcţionează OEL049900 ATENŢIE
 Tip B Când contactul este în poziţia ON și
intermitent, la intervale regulate.
Utilizaţi acest mod în caz de este selectat modul AUTO pentru
ploaie ușoară sau ceaţă. Pentru ștergătoarele de parbriz, fiţi foarte
a schimba setarea vitezei, rotiţi atenţi în următoarele situaţii, pentru
butonul de reglare a vitezei. a evita rănirea mâinilor sau a altor
1 / LO: viteză normală de ștergere părţi ale corpului:
2 / HI: viteză mare de ștergere • Nu atingeţi partea superioară a
parbrizului, unde este amplasat
senzorul de ploaie.
 NOTĂ Senzor de ploaie
• Nu ștergeţi marginea superioară
• Dacă s-a depus multă zăpadă sau a parbrizului cu o cârpă umedă
gheață pe parbriz, activați 10 minute OXM049123
sau udă.
dispozitivul pentru dezghețarea Control automat (dacă există în dotare) • Nu apăsaţi pe parbriz.
parbrizului sau îndepărtați zăpada Senzorul de ploaie localizat în partea
și/sau gheața de pe parbriz înainte de superioară a parbrizului detectează
a utiliza ștergătoarele, pentru a le cantitatea de apă și reglează ciclul de
permite o funcționare corectă. ștergere a parbrizului la intervale
• Dacă nu îndepărtați zăpada și/sau corespunzătoare. Cu cât plouă mai tare,
gheața înainte de utilizarea cu atât se va mări viteza de funcţionare a
ștergătoarelor și spălătoarelor, este ștergătoarelor. Dacă ploaia se oprește,
posibil ca sistemul de spălare și se opresc și ștergătoarele.
ștergere să se defecteze.
4 130
Echipamente

 Tip A Pulverizarea lichidului de spălare și


ATENŢIE ștergerea vor continua până la eliberarea
Când spălaţi vehiculul, setaţi manetei.
butonul pentru ștergătoare în Dacă spălătorul nu funcţionează,
poziţia OFF (oprit), pentru a opri verificaţi nivelul lichidului de spălare.
funcţionarea automată acestora. Dacă nivelul lichidului este scăzut, va
Dacă butonul este în poziţia AUTO, trebui să completaţi cu lichid de spălare
ștergătoarele se pot activa și neabraziv.
deteriora. Gura de umplere a rezervorului se află în
Nu demontaţi capacul senzorului, partea din faţă a compartimentului motor,
amplasat în partea superioară a pe partea pasagerului.
OXM049048E
parbrizului, pe partea pasagerului. Tip B
Este posibil ca piesele sistemului ATENŢIE
să se defecteze, iar defecţiunea nu Pentru a preveni eventuala
este acoperită de garanţie. defectare a pompei spălătorului, nu
Iarna, când porniţi vehiculul, setaţi activaţi spălătorul dacă rezervorul
butonul ștergătoarelor în poziţia pentru lichidul de spălare este gol.
OFF (oprit). În caz contrar,
ștergătoarele se pot activa, iar
gheaţa depusă pe parbriz poate
deteriora lamele ștergătoarelor. AVERTISMENT
Îndepărtaţi întotdeauna zăpada sau Nu utilizaţi spălătorul la
gheaţa de pe parbriz înainte de a OAM049102N temperaturi mai mici decât punctul
activa ștergătoarele. Spălătoare de parbriz de îngheţ, fără a încălzi mai întâi
parbrizul prin activarea
Când maneta este în poziţia OFF, trageţi-
dispozitivelor de dezgheţare;
o ușor spre dvs. pentru a pulveriza lichid
lichidul de spălare poate îngheţa în
de spălare pe parbriz și pentru ca
ștergătoarele să execute 1-3 ștergeri. contact cu parbrizul și poate obtura
vizibilitatea.
Folosiţi această funcţie când parbrizul
este murdar.

4 131
Echipamente

Spălător faruri (dacă există în dotare) Tip A


ATENŢIE Dacă vehiculul este echipat cu spălător
• Pentru a preveni eventuala pentru faruri, acesta va funcţiona
deteriorare a ștergătoarelor și simultan cu spălătorul de parbriz.
parbrizului, nu acţionaţi Sistemul se va activa dacă butonul
ștergătoarele dacă parbrizul este farurilor este în prima sau a doua poziţie
uscat. și contactul sau butonul de pornire/oprire
• Pentru a preveni deteriorarea motor este în poziţia ON.
lamelor ștergătoarelor, nu utilizaţi Lichidul de spălare va fi pulverizat pe
benzină, parafină, diluant sau alţi faruri.
solvenţi pe sau în apropierea
OXM049103E
acestora. NOTĂ Tip B
• Pentru a preveni deteriorarea Verificați periodic spălătoarele farurilor
braţelor ștergătoarelor și a altor pentru a vă asigura că lichidul de
componente, nu manevraţi spălare este pulverizat corect pe sticla
ștergătoarele manual. farurilor.
• Pe timp de iarnă sau pe vreme
rece, pentru a preveni eventuala
deteriorare a sistemului de
ștergătoare și spălătoare, utilizaţi
lichide de spălare cu proprietăţi
antigel.
OAM049103N
Buton ștergător și spălător lunetă
(wagon)
Butonul pentru ștergătorul și spălătorul
lunetei este amplasat pe capătul manetei
pentru ștergătoare și spălătoare. Rotiţi
butonul în poziţia dorită, pentru a activa
ștergătorul și spălătorul lunetei.

4 132
Echipamente

 Tip A
/ ON - ștergere normală
-- / INT - ștergere intermitentă
(dacă există în dotare)
O / OFF - ștergătorul este oprit
OXM049125L

OXM049125L
 Tip B

OXM049125
Îndepărtaţi maneta de volan pentru a
pulveriza lichid de spălare pe lunetă și
pentru ca ștergătorul să efectueze 1 ~ 3
treceri. Pulverizarea lichidului de spălare
și ștergerea vor continua până la
eliberarea manetei. (dacă există în
dotare)

4 133
Echipamente

PLAFONIERĂ
- Spotul pentru lectură și plafoniera
ATENŢIE rămân aprinse aproximativ 20 de
Nu utilizaţi luminile interioare pe minute dacă o ușă este deschisă cu
perioade lungi dacă motorul este contactul în poziţia ACC sau
oprit. LOCK/OFF.
Este posibil ca bateria să se - Spotul pentru lectură și plafoniera
descarce. rămân aprinse dacă o ușă este
deschisă și contactul este cuplat.
- Spotul pentru lectură și plafoniera se
AVERTISMENT sting imediat dacă este cuplat
Nu aprindeţi luminile interioare contactul sau dacă toate ușile sunt
când călătoriţi pe timp de noapte. blocate.
OVF041133 • : lămpile se sting chiar dacă se
Pot surveni accidente, deoarece
luminile interioare pot afecta Spot pentru lectură deschide o ușă.
vederea șoferului. Pentru a aprinde și stinge spotul pentru
lectură, apăsaţi lentila (1) NOTĂ
• : spotul pentru lectură și Dacă lampa se aprinde prin apăsarea
Stingere automată plafonieră plafoniera rămân aprinse lentilei (1), aceasta nu se stinge chiar
• Dacă toate ușile sunt închise și blocaţi permanent. dacă butonul (2) este în poziția stins.
vehiculul folosind telecomanda sau • :
cheia inteligentă, în 5 secunde se vor
- Spotul pentru lectură și plafoniera se
stinge toate lămpile interioare.
aprind dacă este deschisă o ușă.
• Dacă nu acţionaţi nicio comandă a Lămpile se sting după aproximativ 30
vehiculului după ce opriţi motorul, de secunde.
lămpile se vor stinge după 20 de
- Spotul pentru lectură și plafoniera se
minute.
aprind aproximativ 30 de secunde
dacă ușile sunt deblocate folosind
telecomanda sau cheia inteligentă,
dar nu sunt deschise.

4 134
Echipamente

 Tip A Wagon

OVF041134 OVF041135
 Tip B Sedan
OHG040128
Lampă oglindă de pe parasolar
La deschiderea capacului oglinzii, lampa
se aprinde automat.

OHG040124 OVF041339
Plafonieră Lampă portbagaj
Pentru a aprinde și stinge plafoniera, Lampa din portbagaj se aprinde când se
apăsaţi butonul. deschide hayonul.

4 135
Echipamente

SISTEM DE ÎNTÂMPINARE (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


Funcţie de întâmpinare (dacă Plafonieră
există în dotare) Dacă butonul plafonierei este în poziţia
Dacă farurile sunt aprinse (butonul ușă și toate ușile (și hayonul/portbagajul)
farurilor este în poziţia faruri sau AUTO) sunt închise și blocate, plafoniera și
și toate ușile (și hayonul/portbagajul) lampa pentru zona picioarelor (dacă
sunt închise și blocate, farurile și poziţiile există în dotare) se aprind 30 de
se aprind aproximativ 15 secunde, dacă secunde, dacă se efectuează oricare
se efectuează oricare dintre operaţiile de dintre operaţiile de mai jos.
mai jos. • Fără sistem de cheie inteligentă
• Fără sistem de cheie inteligentă - Dacă se apasă butonul de deblocare a
- Dacă se apasă butonul de deblocare a ușilor de pe telecomandă.
ușilor de pe telecomandă. • Cu sistem de cheie inteligentă
OVF041136
• Cu sistem de cheie inteligentă - Dacă se apasă butonul de deblocare a
Lampă torpedo - Dacă se apasă butonul de deblocare a ușilor de pe cheia inteligentă.
Lampa torpedoului se aprinde când ușilor de pe cheia inteligentă. - Dacă se apasă butonul de pe mânerul
acesta este deschis. exterior al ușii.
În acest moment, dacă apăsaţi butonul
de blocare a ușilor (de pe telecomandă În acest moment, dacă apăsaţi butonul
sau de pe cheia inteligentă), lămpile se de blocare a ușilor, lămpile se sting
vor stinge imediat. imediat.

4 136
Echipamente

DISPOZITIV DE DEZGHEŢARE
 Climatizare manuală Dacă dispozitivul este activat,
ATENŢIE indicatorul butonului pentru activarea
Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului pentru dezgheţarea
conductorilor de pe partea lunetei se aprinde.
interioară a lunetei, nu utilizaţi • Pentru dezactivarea dispozitivului
niciodată pentru curăţarea pentru dezgheţarea lunetei, apăsaţi
geamului obiecte ascuţite sau din nou butonul corespunzător.
substanţe abrazive.
 NOTĂ
 NOTĂ • Dacă s-a depus multă zăpadă pe
Dacă doriți să dezghețați și să dezaburiți OVF041140 lunetă, îndepărtați-o înainte de a
 Climatizare automată activa dispozitivul pentru dezghețare
parbrizul, consultați „Dezghețare și
dezaburire parbriz” din această a acesteia.
secțiune. • Dispozitivul pentru dezghețarea
lunetei se va dezactiva automat după
aproximativ 20 de minute sau când
este decuplat contactul.

Dispozitiv pentru dezgheţarea


oglinzilor exterioare (dacă există în
dotare)
OVF041141 Dispozitivul pentru dezgheţarea
oglinzilor exterioare se va activa simultan
Dispozitiv de dezgheţare lunetă cu cel pentru dezgheţarea lunetei.
Dispozitivul de dezgheţare încălzește
geamul pe partea interioară și exterioară Dispozitiv pentru dezgheţarea
pentru a îndepărta chiciura, condensul și ștergătoarelor de parbriz (dacă există
stratul fin de gheaţă de pe lunetă, când în dotare)
motorul este pornit. Dispozitivul pentru dezgheţarea
• Pentru a activa dispozitivul de ștergătoarelor de parbriz se va activa
dezgheţare a lunetei, apăsaţi butonul simultan cu cel pentru dezgheţarea
corespunzător de pe consola centrală. lunetei.
4 137
Echipamente

CLIMATIZARE MANUALĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)

1. Buton de reglare viteză ventilator


2. Buton sistem de aer condiţionat
3. Buton OFF (oprit)
4. Buton de selectare mod
5. Buton de selectare MAX A/C
6. Buton de comandă admisie aer
7. Buton de reglare temperatură

ATENŢIE
Utilizarea ventilatorului când este
cuplat contactul poate provoca
descărcarea bateriei. Utilizaţi
ventilatorul cu motorul pornit.

OVF041142

4 138
Echipamente

Încălzire și aer condiţionat


1. Porniţi motorul.
2. Setaţi modul în poziţia dorită.
Pentru îmbunătăţirea eficienţei încălzirii
și răcirii:
- Încălzire:
- Răcire:
3. Setaţi butonul pentru reglarea
temperaturii în poziţia dorită.
4. Setaţi admisia aerului pe aer din
exterior (proaspăt).
5. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei
ventilatorului la viteza dorită.
6. Dacă se dorește aer condiţionat,
activaţi sistemul de aer condiţionat.

OVF041146/OVF041144
Selectare mod
Butonul pentru selectarea modului reglează direcţia fluxului de aer în habitaclu.
Rotiţi butonul pentru a selecta modul dorit.

4 139
Echipamente

Nivelul feței (B, D, F) Nivelul podelei/dezghețare (A, C,


D, E)
Fluxul de aer este direcţionat spre partea Cea mai mare parte din fluxul de aer este
superioară a corpului și spre faţă. direcţionată spre podea, iar o cantitate
Suplimentar, fiecare fantă de aerisire mică spre parbriz și spre fantele pentru
dezgheţarea geamurilor laterale.
poate fi reglată pentru a direcţiona fluxul
de aer.
Dezghețare (A, D)
Două direcții (B, D, C, E, F)
Cea mai mare parte a fluxului de aer este
Fluxul de aer este direcţionat spre faţă și direcţionată spre parbriz, iar o cantitate OVF041145
spre podea. mică spre fantele pentru dezgheţarea Mod MAX A/C
geamurilor laterale. Pentru răcirea rapidă a habitaclului
Nivelul podelei (A, C, E, D) trebuie utilizat modul MAX A/C.
În acest mod se vor selecta automat
Cea mai mare parte a fluxului de aer este aerul condiţionat și poziţia pentru aer
direcţionată spre podea, iar o cantitate recirculat.
mică spre parbriz și spre fantele pentru
dezgheţarea geamurilor laterale.

4 140
Echipamente

 Faţă

OVF041147
 Spate
OVF041143 OVF041148
Buton de reglare temperatură Buton de comandă admisie aer
Butonul pentru reglarea temperaturii vă Butonul de comandă a admisiei aerului
permite să reglaţi temperatura fluxului de este utilizat pentru selectarea modului
aer din habitaclu. aer din exterior (proaspăt) sau pentru
Modificare temperatură: recircularea aerului.
• Pentru a crește temperatura, apăsaţi Pentru a schimba modul de admisie a
butonul (roșu). aerului, apăsaţi butonul de comandă.
• Pentru a reduce temperatura, apăsaţi
OVF041174 butonul (albastru).
Fante de pe planșa de bord
Fantele pot fi închise și deschise
separat, cu ajutorul butonului rozetă.
De asemenea, puteţi regla direcţia
aerului ventilat prin aceste fante, cu
ajutorul manetei de reglare a fantei de
ventilaţie, după cum se vede în imagine.

4 141
Echipamente

Poziția pentru recircularea aerului NOTĂ


Cu modul „recirculare” Utilizarea îndelungată în poziția de AVERTISMENT
selectat, aerul din recirculare a aerului (fără selectarea • Funcţionarea continuă a
habitaclu este trecut aerului condiționat), când este selectat sistemului de climatizare în
prin sistemul de aer cald, poate provoca aburirea modul de recirculare a aerului
încălzire și este încălzit geamurilor laterale și a parbrizului, iar poate duce la creșterea umidităţii
sau răcit, în funcţie de aerul din habitaclu va deveni irespirabil. aerului, la aburirea geamurilor și
setarea sistemului. În plus, utilizarea prelungită a aerului la obturarea vizibilităţii.
condiționat în modul recirculare poate • Nu dormiţi într-un vehicul cu
Poziție aer din exterior (proaspăt) provoca uscarea excesivă a aerului din sistemele de aer condiţionat și
Cu poziţia pentru aer habitaclu. încălzire activate. Acest lucru
din exterior (proaspăt) poate provoca rănirea gravă sau
selectată, aerul din decesul, din cauza lipsei de
exterior pătrunde în oxigen și/sau a scăderii
interiorul vehiculului și temperaturii corpului.
este încălzit sau răcit, • Funcţionarea continuă a
în funcţie de setarea sistemului de climatizare în
sistemului. modul de recirculare a aerului
poate produce somnolenţă sau
toropeală și poate duce la
pierderea controlului asupra
vehiculului. Când conduceţi,
utilizaţi cât mai mult poziţia aer
din exterior (proaspăt).

4 142
Echipamente

OVF041149 OVF041187 OVF041164


Buton de reglare viteză ventilator Aer condiţionat (dacă există în Modul dezactivat
Pentru ca ventilatorul să funcţioneze, dotare) Apăsaţi butonul OFF (oprit) pentru
contactul trebuie să fie cuplat. Pentru activarea sistemului de aer dezactivarea sistemului de climatizare.
Butonul pentru reglarea vitezei condiţionat, apăsaţi butonul A/C (lampa Cu toate acestea, mai puteţi utiliza
ventilatorului permite reglarea vitezei de de control se aprinde). Apăsaţi din nou butoanele pentru admisia aerului, dacă
admisie a aerului în habitaclu. butonul pentru a dezactiva sistemul de este cuplat contactul.
Modificare viteză ventilator: aer condiţionat.
• Pentru a crește viteza ventilatorului,
apăsaţi butonul .
• Pentru a reduce viteza ventilatorului,
apăsaţi butonul .

Pentru a opri ventilatorul, apăsaţi butonul


OFF.

4 143
Echipamente

Utilizare sistem Sfaturi de utilizare Aer condiţionat (dacă există în


Ventilaţie • Pentru a opri intrarea în habitaclu a dotare)
1. Setaţi modul în poziţia . prafului sau a gazelor nocive prin Sistemele de aer condiţionat HYUNDAI
sistemul de ventilaţie, setaţi temporar utilizează agent frigorific ecologic
2. Setaţi admisia aerului pe aer din butonul pe recirculare. Asiguraţi-vă că R-134a.
exterior (proaspăt). după depășirea problemei setaţi din 1. Porniţi motorul. Apăsaţi butonul pentru
3. Setaţi butonul pentru reglarea nou butonul de recirculare în poziţia aer condiţionat.
temperaturii în poziţia dorită. aer din exterior, pentru a menţine 2. Setaţi modul în poziţia .
4. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei prospeţimea aerului respirat. Se vor
ventilatorului la viteza dorită. 3. Setaţi butonul de comandă a admisiei
asigura astfel condiţii optime pentru
aerului pe aer din exterior (proaspăt)
condus.
sau pe recircularea aerului.
Încălzire • Aerul pentru sistemul de încălzire/
4. Reglaţi viteza ventilatorului și
1. Setaţi modul în poziţia . răcire este admis prin grila de la baza
temperatura aerului, pentru a menţine
2. Setaţi admisia aerului pe aer din parbrizului. Asiguraţi-vă că aceasta nu
un confort maxim.
exterior (proaspăt). este obstrucţionată de frunze, gheaţă,
zăpadă sau alte obiecte. • Când doriţi aer foarte rece, setaţi
3. Setaţi butonul pentru reglarea butonul pentru temperatura aerului pe
temperaturii în poziţia dorită. • Pentru a preveni aburirea pe interior a
temperatura cea mai scăzută, apăsaţi
4. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei parbrizului, setaţi butonul de comandă
butonul de selectare a poziţiei MAX
ventilatorului la viteza dorită. a admisiei aerului în poziţia aer
A/C, apoi reglaţi ventilatorul la cea mai
proaspăt, reglaţi după dorinţă viteza
5. Dacă doriţi să încălziţi aerul pentru a mare viteză.
ventilatorului, porniţi sistemul de aer
elimina umiditatea din aer, activaţi condiţionat și reglaţi temperatura după
sistemul de aer condiţionat. dorinţă.
• Dacă parbrizul se aburește, setaţi
modul în poziţia sau .

4 144
Echipamente

 NOTĂ Sfaturi de utilizare a sistemului de aer • Dacă utilizaţi sistemul de aer


• Când afară este foarte cald și urcați o condiționat condiţionat, puteţi observa picături de
pantă sau conduceți în condiții de • Dacă pe vreme călduroasă vehiculul a apă curată (sau chiar o baltă) pe sol,
trafic aglomerat, iar sistemul de aer fost parcat la soare, deschideţi sub vehicul, pe partea pasagerului.
condiționat este activat, verificați geamurile câteva minute pentru a Este o caracteristică normală în
frecvent indicatorul temperaturii. permite aerisirea habitaclului. funcţionarea sistemului.
Funcționarea sistemului de aer • Utilizaţi sistemul de aer condiţionat • Funcţionarea sistemului de aer
condiționat poate provoca pentru a reduce umiditatea din condiţionat în modul pentru
supraîncălzirea motorului. Dacă habitaclu în zilele ploioase sau umede. recircularea aerului previne răcirea
indicatorul temperaturii arată o • În timpul funcţionării sistemului de aer exagerată a aerului din interiorul
supraîncălzire a motorului, lăsați condiţionat, puteţi observa ocazional o vehiculului, dar nu-l poate împrospăta.
ventilatorul să funcționeze, dar ușoară schimbare a turaţiei motorului • În timpul acţiunii de răcire, puteţi simţi
dezactivați sistemul de aer când pornește compresorul pentru aer ocazional un flux de aer umed, datorită
condiționat. condiţionat. Este o caracteristică răcirii rapide și a admisiei aerului umed
• Când deschideți geamurile pe vreme normală în funcţionarea sistemului. de afară. Este o caracteristică normală
umedă, aerul condiționat poate • Utilizaţi sistemul de aer condiţionat în funcţionarea sistemului.
provoca formarea de picături în lunar, măcar câteva minute, pentru a
interiorul vehiculului. Deoarece prea asigura funcţionarea în parametri
mult condens poate deteriora optimi a acestuia.
echipamentele electrice, sistemul de
aer condiționat trebuie utilizat doar
cu geamurile închise.

4 145
Echipamente

 NOTĂ Verificare nivel agent frigorific


Aer din exterior • Înlocuiți filtrul conform programului sistem de aer condiţionat și
de întreținere. lubrifiant compresor
Aer recirculat Dacă vehiculul rulează pe drumuri Dacă nivelul agentului frigorific este
prăfuite sau degradate, filtrul de scăzut, performanţele sistemului de aer
polen trebuie verificat și înlocuit mai condiţionat scad. Umplerea excesivă
des. poate, de asemenea, influenţa sistemul
• Dacă volumul de aer admis în de aer condiţionat.
habitaclu scade brusc, vă Din acest motiv, dacă observaţi anomalii
Ventilator recomandăm să verificați sistemul la în funcţionare, vă recomandăm să
Filtru de polen Radiator de un dealer autorizat HYUNDAI. verificaţi sistemul la un dealer autorizat
Miez încălzire
evaporator HYUNDAI.
1LDA5047
Filtru de polen NOTĂ
(dacă există în dotare) Este foarte important ca la întreținerea
Filtrul de polen montat în spatele sistemului de aer condiționat să fie
torpedoului filtrează praful și alte utilizate cantitatea și tipul corecte de
impurităţi care intră în vehicul din exterior ulei și agent frigorific. În caz contrar,
prin sistemul de încălzire și aer compresorul se poate defecta și pot
condiţionat. Dacă după o perioadă de apărea anomalii în funcționarea
timp în filtru se acumulează praf și alte sistemului.
impurităţi, debitul de aer care pătrunde
prin fantele de ventilaţie se poate
diminua, având ca rezultat aburirea AVERTISMENT
parbrizului pe interior, chiar dacă este Sistemul de aer condiţionat trebuie
selectată poziţia aer din exterior întreţinut de către un dealer
(proaspăt). Dacă se întâmplă acest autorizat HYUNDAI. Întreţinerea
lucru, vă recomandăm să înlocuiţi filtrul necorespunzătoare poate provoca
de polen la un dealer autorizat răniri grave mecanicilor.
HYUNDAI.

4 146
Echipamente

CLIMATIZARE AUTOMATĂ (DACĂ EXISTĂ ÎN DOTARE)


 Tip A (vehicule echipate cu sistem audio)

1. Buton de reglare temperatură pe partea


șoferului
2. Buton de dezaburire parbriz
3. Buton sistem de aer condiţionat
4. Buton de selectare mod
5. Buton de reglare viteză ventilator
6. Buton AUTO (control automat)
7. Buton OFF (oprit)
8. Buton de reglare pe două zone
temperatură
9. Buton de comandă admisie aer
10. Buton de selectare ecran cu informaţii
 Tip B (vehicule echipate cu sistem AVN) despre climatizare
11. Buton de reglare temperatură pe partea
pasagerului
12. Afișaj comandă climatizare

ATENŢIE
Utilizarea ventilatorului când este
cuplat contactul poate provoca
descărcarea bateriei. Utilizaţi
ventilatorul cu motorul pornit.

OVF041150/OVF041151

4 147
Echipamente

 Parte șofer Parte pasager NOTĂ


• Pentru a dezactiva funcționarea
automată, selectați oricare dintre
butoanele următoare:
- Buton de selectare mod
- Buton de dezghețare parbriz
(Pentru a dezactiva funcția de
dezghețare a parbrizului, apăsați
încă o dată butonul. Simbolul
„AUTO” va apărea din nou pe
afișajul de informare.)
- Buton de reglare viteză ventilator
OVF041152 OVF041156 Funcția selectată va fi controlată
ÎNCĂLZIRE ȘI AER CONDIŢIONAT 2. Setaţi butonul pentru reglarea manual, iar celelalte funcții vor fi
AUTOMATE temperaturii în poziţia dorită. controlate automat.
1. Apăsaţi butonul AUTO. • Pentru un plus de comoditate și
pentru a îmbunătăți eficiența
Modul, viteza ventilatorului, admisia sistemului de climatizare, utilizați
aerului și aerul condiţionat vor fi butonul AUTO și setați temperatura
controlate automat, în funcţie de la 22 °C/71 °F (23 °C/73 °F - cu
setarea temperaturii. excepția Europei).

4 148
Echipamente

Încălzire și aer condiţionat 4. Setaţi admisia aerului pe aer din


manuale exterior (proaspăt).
Sistemul de încălzire/răcire a aerului 5. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei
poate fi controlat manual prin apăsarea ventilatorului la viteza dorită.
oricărui buton, cu excepţia butonului 6. Dacă se dorește aer condiţionat,
AUTO. În acest caz, sistemul va activaţi sistemul de aer condiţionat.
funcţiona ulterior în funcţie de ordinea Apăsaţi butonul AUTO pentru a trece în
butoanelor selectate. modul de control automat al sistemului.
1. Porniţi motorul.
2. Setaţi modul în poziţia dorită.
Pentru îmbunătăţirea eficienţei încălzirii
OVF041153 și răcirii:
- Încălzire:
 NOTĂ - Răcire:
Dacă acoperiți senzorii de pe planșa de
bord, acest lucru poate afecta sistemul 3. Setaţi butonul pentru reglarea
de încălzire/răcire. temperaturii în poziţia dorită.

4 149
Echipamente

Nivelul feței (B, D, F)

Fluxul de aer este direcţionat spre partea


superioară a corpului și spre faţă.
Suplimentar, fiecare fantă de aerisire
poate fi reglată pentru a direcţiona fluxul
de aer.

Nivelul podelei (A, C, D, E)

Cea mai mare parte a fluxului de aer este


direcţionată spre podea.

Dezghețare (A, D)

Cea mai mare parte a fluxului de aer este


direcţionată spre parbriz.

Puteţi selecta, de asemenea, 2~3 moduri


concomitent.
- mod faţă ( ) + podea ( )
- mod faţă ( ) + dezgheţare (( )
- mod podea ( ) + dezgheţare ( )
OVF041146/OVF041154 - mod faţă ( ) + podea ( ) +
Selectare mod
dezgheţare ( )
Butonul pentru selectarea modului reglează direcţia fluxului de aer în habitaclu.
Dacă apăsaţi o dată butonul, funcţia corespunzătoare se va activa, iar dacă îl apăsaţi
încă o dată, funcţia se va dezactiva.

4 150
Echipamente

 Faţă Parte șofer Parte pasager

OVF041147
 Spate
OVF041155 OVF041156
Modul dezghețare maximă (MAX) Buton de reglare temperatură
Când selectaţi modul dezgheţare MAX, Prin ţinerea apăsată a butonului ,
următoarele setări ale sistemului se vor temperatura va crește la maximum
face în mod automat: (HIGH).
• Se va activa sistemul de aer Prin ţinerea apăsată a butonului ,
condiţionat. temperatura se va reduce la minimum
• Se va selecta poziţia aer din exterior (LOW).
(proaspăt). Temperatura va crește sau se va reduce
• Ventilatorul va fi setat pe viteză mare. cu 0,5 °C/1 °F. Dacă setaţi temperatura
OVF041174 la minimum, sistemul de aer condiţionat
Fante de pe planșa de bord va funcţiona continuu.
Pentru a dezactiva modul dezgheţare Fantele pot fi închise și deschise
MAX, apăsaţi din nou butonul mod sau separat, cu ajutorul butonului rozetă.
butonul dezgheţare MAX sau apăsaţi
butonul AUTO. De asemenea, puteţi regla direcţia
aerului ventilat prin aceste fante, cu
ajutorul manetei de reglare a fantei de
ventilaţie, după cum se vede în imagine.

4 151
Echipamente

 Tip A Tip B Reglarea egală a temperaturii pentru


șofer și pasager
1. Apăsaţi din nou butonul DUAL, pentru
a dezactiva modul DUAL.
Temperatura pe partea pasagerului se
va seta la același nivel cu temperatura
pe partea șoferului.
2. Acţionaţi butonul de reglare a
temperaturii pentru partea șoferului.
Temperatura pe partea șoferului și
pasagerului se va seta la aceeași
valoare.
OVF041157 OVF041158
Reglarea individuală a temperaturii Conversia unității de măsură pentru
pentru șofer și pasager temperatură
1. Apăsaţi butonul DUAL pentru a regla Puteţi comuta modul temperatură între
individual temperatura pentru șofer și grade Celsius și Fahrenheit în felul următor:
pasager. De asemenea, dacă este În timp ce apăsaţi butonul OFF (oprit),
acţionat butonul de reglare a apăsaţi butonul AUTO timp de 3 secunde
temperaturii de pe partea pasagerului, sau mai mult.
se va selecta automat modul DUAL. Afișajul va comuta de la grade Celsius la
2. Pentru a regla temperatura pe partea Fahrenheit sau de la grade Fahrenheit la
șoferului, acţionaţi butonul Celsius.
corespunzător. Pentru a regla
temperatura pe partea pasagerului, NOTĂ
acţionaţi butonul corespunzător.
• Dacă bateria s-a descărcat sau a fost
deconectată, afișajul modului
Dacă temperatura pe partea șoferului temperatură se va reseta la grade
este setată la valoarea cea mai mare Celsius.
(HIGH) sau cea mai mică (LOW), modul • Pentru vehiculele echipate cu AVN,
DUAL se dezactivează pentru a asigura consultați manualul sistemului de
încălzire sau răcire maximă. navigație, disponibil separat.

4 152
Echipamente

 Ti p A Tip B Poziția pentru recircularea aerului NOTĂ


 Tip A Cu modul „recirculare” Utilizarea îndelungată în poziția de
selectat, aerul din habitaclu recirculare a aerului (fără selectarea
este trecut prin sistemul de aerului condiționat), când este selectat
încălzire și este încălzit sau aer cald, poate provoca aburirea
răcit, în funcţie de setarea geamurilor laterale și a parbrizului, iar
 Tip B
sistemului. aerul din habitaclu va deveni
irespirabil.
În plus, utilizarea prelungită a aerului
condiționat în modul recirculare poate
provoca uscarea excesivă a aerului din
habitaclu.
OVF041159
Poziție aer din exterior (proaspăt)
Buton de comandă admisie aer Tip A Cu poziţia pentru aer din
Acest buton este utilizat pentru exterior (proaspăt)
selectarea modului aer din exterior (aer selectată, aerul din exterior
proaspăt) sau aer recirculat. pătrunde în interiorul
Pentru a schimba modul de admisie al vehiculului și este încălzit
aerului, apăsaţi butonul de comandă. Tip B sau răcit, în funcţie de
setarea sistemului.

4 153
Echipamente

 Tip A Tip B
AVERTISMENT
• Funcţionarea continuă a
sistemului de climatizare în
modul de recirculare a aerului
poate duce la creșterea umidităţii
aerului, la aburirea geamurilor și
la obturarea vizibilităţii.
• Nu dormiţi într-un vehicul cu
sistemele de aer condiţionat și
încălzire activate. Acest lucru
poate provoca rănirea gravă sau
decesul, din cauza lipsei de OVF041160 OVF041161
oxigen și/sau a scăderii Buton de reglare viteză ventilator Aer condiţionat
temperaturii corpului. Butonul pentru reglarea vitezei Pentru activarea sistemului de aer
• Funcţionarea continuă a ventilatorului permite reglarea vitezei de condiţionat, apăsaţi butonul A/C (lampa
sistemului de climatizare în admisie a aerului în habitaclu. de control se aprinde).
modul de recirculare a aerului Modificare viteză ventilator: Apăsaţi din nou butonul pentru a
poate produce somnolenţă sau • Pentru a mări viteza ventilatorului, rotiţi
toropeală și poate duce la dezactiva sistemul de aer condiţionat.
butonul spre dreapta (+).
pierderea controlului asupra
vehiculului. Când conduceţi, • Pentru a reduce viteza ventilatorului,
utilizaţi cât mai mult poziţia aer rotiţi butonul spre stânga (-).
din exterior (proaspăt).
Pentru a opri ventilatorul, apăsaţi
butonul OFF.

4 154
Echipamente

Utilizare sistem
Ventilaţie
1. Setaţi modul în poziţia .
2. Setaţi admisia aerului pe aer din
exterior (proaspăt).
3. Setaţi butonul pentru reglarea
temperaturii în poziţia dorită.
4. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei
ventilatorului la viteza dorită.

Încălzire
OVF041162 OVF041163 1. Setaţi modul în poziţia .
Modul dezactivat Selectarea ecranului cu informaţii 2. Setaţi admisia aerului pe aer din
Apăsaţi butonul OFF (oprit) pentru despre climatizare (pentru tip B) exterior (proaspăt).
dezactivarea sistemului de climatizare. Pentru a afișa pe ecran informaţii despre 3. Setaţi butonul pentru reglarea
Cu toate acestea, mai puteţi utiliza setarea climatizării, apăsaţi butonul temperaturii în poziţia dorită.
butoanele pentru admisia aerului, dacă pentru selectarea ecranului cu informaţii 4. Setaţi butonul pentru reglarea vitezei
este cuplat contactul. despre climatizare. ventilatorului la viteza dorită.
5. Dacă doriţi să încălziţi aerul pentru a
elimina umiditatea din aer, activaţi
sistemul de aer condiţionat.
• Dacă parbrizul se aburește, setaţi
modul în poziţia sau .

4 155
Echipamente

Sfaturi de utilizare Aer condiţionat (dacă există în NOTĂ


• Pentru a opri intrarea în habitaclu a dotare) • Când afară este foarte cald și urcați o
prafului sau a gazelor nocive prin Sistemele de aer condiţionat HYUNDAI pantă sau conduceți în condiții de
sistemul de ventilaţie, setaţi temporar utilizează agent frigorific ecologic trafic aglomerat, iar sistemul de aer
butonul pe recirculare. Asiguraţi-vă că R-134a. condiționat este activat, verificați
după depășirea problemei setaţi din 1. Porniţi motorul. Apăsaţi butonul pentru frecvent indicatorul temperaturii.
nou butonul de recirculare în poziţia aer condiţionat. Funcționarea sistemului de aer
aer din exterior, pentru a menţine 2. Setaţi modul în poziţia . condiționat poate provoca
prospeţimea aerului respirat. Se vor supraîncălzirea motorului. Dacă
3. Setaţi butonul de comandă a admisiei
asigura astfel condiţii optime pentru indicatorul temperaturii arată o
aerului pe aer din exterior (proaspăt)
condus. supraîncălzire a motorului, lăsați
sau pe recircularea aerului.
• Aerul pentru sistemul de ventilatorul să funcționeze, dar
4. Reglaţi viteza ventilatorului și
încălzire/răcire este admis prin grila de dezactivați sistemul de aer
temperatura aerului, pentru a menţine
la baza parbrizului. Asiguraţi-vă că condiționat.
un confort maxim.
aceasta nu este obstrucţionată de • Când deschideți geamurile pe vreme
frunze, gheaţă, zăpadă sau alte umedă, aerul condiționat poate
obiecte. provoca formarea de picături în
• Pentru a preveni aburirea pe interior a interiorul vehiculului. Deoarece prea
parbrizului, setaţi butonul de comandă mult condens poate deteriora
a admisiei aerului în poziţia aer echipamentele electrice, sistemul de
proaspăt, reglaţi după dorinţă viteza aer condiționat trebuie utilizat doar
ventilatorului, porniţi sistemul de aer cu geamurile închise.
condiţionat și reglaţi temperatura după
dorinţă.

4 156
Echipamente

Sfaturi de utilizare a sistemului de aer • Dacă utilizaţi sistemul de aer


condiționat condiţionat, puteţi observa picături de Aer din exterior
• Dacă pe vreme călduroasă vehiculul a apă curată (sau chiar o baltă) pe sol,
fost parcat la soare, deschideţi sub vehicul, pe partea pasagerului. Aer recirculat
geamurile câteva minute pentru a Este o caracteristică normală în
permite aerisirea habitaclului. funcţionarea sistemului.
• Utilizaţi sistemul de aer condiţionat • Funcţionarea sistemului de aer
pentru a reduce umiditatea din condiţionat în modul pentru
habitaclu în zilele ploioase sau umede. recircularea aerului previne răcirea
• În timpul funcţionării sistemului de aer exagerată a aerului din interiorul Ventilator
condiţionat, puteţi observa ocazional o vehiculului, dar nu-l poate împrospăta. Radiator de
Filtru de polen Miez
ușoară schimbare a turaţiei motorului • În timpul acţiunii de răcire, puteţi simţi încălzire
evaporator
când pornește compresorul pentru aer ocazional un flux de aer umed, datorită 1LDA5047
condiţionat. Este o caracteristică răcirii rapide și a admisiei aerului umed Filtru de polen
normală în funcţionarea sistemului. de afară. Este o caracteristică normală (dacă există în dotare)
• Utilizaţi sistemul de aer condiţionat în funcţionarea sistemului.
Filtrul de polen montat în spatele
lunar, măcar câteva minute, pentru a torpedoului filtrează praful și alte
asigura funcţionarea în parametri impurităţi care intră în vehicul din exterior
optimi a acestuia. prin sistemul de încălzire și aer
condiţionat. Dacă după o perioadă de
timp în filtru se acumulează praf și alte
impurităţi, debitul de aer care pătrunde
prin fantele de ventilaţie se poate
diminua, având ca rezultat aburirea
parbrizului pe interior, chiar dacă este
selectată poziţia aer din exterior
(proaspăt). Dacă se întâmplă acest
lucru, vă recomandăm să înlocuiţi filtrul
de polen la un dealer autorizat
HYUNDAI.

4 157
Echipamente

 NOTĂ Verificare nivel agent frigorific


• Înlocuiți filtrul conform programului sistem de aer condiţionat și
de întreținere. lubrifiant compresor
Dacă vehiculul rulează pe drumuri Dacă nivelul agentului frigorific este
prăfuite sau degradate, filtrul de scăzut, performanţele sistemului de aer
polen trebuie verificat și înlocuit mai condiţionat scad. Umplerea excesivă
des. poate, de asemenea, influenţa sistemul
• Dacă volumul de aer admis în de aer condiţionat.
habitaclu scade brusc, vă Din acest motiv, dacă observaţi anomalii
recomandăm să verificați sistemul la în funcţionare, vă recomandăm să
un dealer autorizat HYUNDAI. verificaţi sistemul la un dealer autorizat
HYUNDAI.

 NOTĂ
Este foarte important ca la întreținerea
sistemului de aer condiționat să fie
utilizate cantitatea și tipul corecte de
ulei și agent frigorific. În caz contrar,
compresorul se poate defecta și pot
apărea anomalii în funcționarea
sistemului.

AVERTISMENT
Întreţinerea necorespunzătoare
poate provoca răniri grave
mecanicilor.
Pentru informaţii suplimentare, vă
recomandăm să contactaţi un
dealer autorizat HYUNDAI.

4 158
Echipamente

DEZGHEŢAREA ȘI DEZABURIREA PARBRIZULUI


• Pentru dezgheţarea completă a
AVERTISMENT geamurilor, setaţi temperatura pe aer
- încălzire parbriz foarte cald și cea mai mare viteză a
Pe vreme deosebit de umedă, nu ventilatorului.
utilizaţi poziţia în timpul • Dacă doriţi aer cald spre podea în
acţiunii de răcire. Diferenţa dintre timpul dezgheţării sau dezaburirii
temperatura exterioară și geamurilor, setaţi modul în poziţia
temperatura parbrizului poate podea-dezgheţare.
provoca aburirea acestuia pe • Înainte de a porni la drum, îndepărtaţi
exterior și obturarea vizibilităţii. În zăpada și gheaţa de pe parbriz, lunetă,
acest caz, reglaţi butonul pentru oglinzile retrovizoare exterioare și de
selectarea modului în poziţia și pe toate geamurile laterale.
butonul pentru reglarea vitezei OVF041165
• Îndepărtaţi toată zăpada și gheaţa de
ventilatorului pe viteză mică. Climatizare manuală
pe capotă și de pe admisia aerului,
pentru a asigura funcţionarea eficientă Pentru dezaburirea parbrizului pe
a sistemului de dezgheţare și încălzire interior
și pentru a reduce posibilitatea aburirii 1. Setaţi viteza ventilatorului în poziţia
parbrizului pe interior. dorită.
2. Selectaţi temperatura dorită.
3. Selectaţi poziţia .
4. Va fi selectat automat aer din exterior
(proaspăt). Dacă se selectează poziţia
, va fi activat automat și sistemul
de aer condiţionat (dacă există în
dotare).
Dacă poziţiile modurilor aer condiţionat
și/sau aer din exterior (proaspăt) nu sunt
selectate automat, apăsaţi manual
butonul corespunzător.

4 159
Echipamente

 Tip A Tip A

 Tip B Tip B

OVF041165 OVF041166 OVF041167


Pentru dezgheţarea parbrizului pe Climatizare automată Pentru dezgheţarea parbrizului pe
exterior Pentru dezaburirea parbrizului pe exterior
1. Setaţi la maximum viteza interior 1. Setaţi la maximum viteza
ventilatorului. 1. Setaţi viteza ventilatorului în poziţia ventilatorului.
2. Setaţi temperatura la maximum. dorită. 2. Setaţi temperatura la maximum
3. Selectaţi poziţia . 2. Selectaţi temperatura dorită. (HIGH).
4. Vor fi selectate automat modurile aer 3. Apăsaţi butonul . 3. Apăsaţi butonul .
din exterior (proaspăt) și aer 4. Sistemul de aer condiţionat se va 4. Sistemul de aer condiţionat se va
condiţionat. activa în funcţie de temperatura activa în funcţie de temperatura
exterioară detectată și va fi selectată exterioară detectată și va fi selectată
automat poziţia aer din exterior automat poziţia aer din exterior
(proaspăt). (proaspăt).
Dacă aerul condiţionat nu este selectat
automat, apăsaţi manual butonul
corespunzător. Dacă se selectează
poziţia , viteza ventilatorului va
crește.

4 160
Echipamente

Acest indicator se aprinde deconectată, sistemul va fi resetat la


dacă sistemul de dezaburire modul dezaburire automată.
automată se activează ca
urmare a detectării umezelii NOTĂ
pe interiorul parbrizului.
Dacă aerul condiționat este dezactivat
manual în timp ce sistemul de
Dacă gradul de umezeală din interiorul dezaburire automată este activat,
vehiculului este mai mare, setările se indicatorul de dezaburire automată va
modifică astfel. clipi de 3 ori pentru a semnala că aerul
condiționat nu poate fi dezactivat.
Pasul 1: activarea sistemului de aer
condiţionat ATENŢIE
OVF041170
Pasul 2: poziţionarea pe aer din exterior Nu demontaţi capacul senzorului,
Sistem de dezaburire automată Pasul 3: direcţionarea aerului spre
(numai pentru sistem de climatizare amplasat în partea superioară a
parbriz parbrizului, pe partea șoferului.
automată, dacă există în dotare)
Pasul 4: creșterea fluxului de aer spre Piesele sistemului se pot defecta și
Dezaburirea automată reduce parbriz nu vor fi acoperite de garanţia
posibilităţile de aburire a parbrizului, prin
vehiculului.
detectarea
Dacă vehiculul este echipat cu sistem de
automată a umezelii pe interiorul
dezaburire automată, acesta este activat
parbrizului.
automat dacă se îndeplinesc condiţiile.
Sistemul de dezaburire automată Cu toate acestea, dacă doriţi să anulaţi
funcţionează dacă este activat modul sistemul de dezaburire automată,
AUTO. apăsaţi de 4 ori în 2 secunde butonul de
dezaburire a parbrizului, în timp ce
apăsaţi butonul AUTO. Indicatorul va clipi
de 3 ori pentru a semnala dezactivarea
sistemului. Pentru a utiliza din nou
sistemul de dezaburire automată, urmaţi
procedurile de mai sus.
Dacă bateria s-a descărcat sau a fost

4 161
Echipamente

Ventilaţie automată
(dacă există în dotare)
Dacă se selectează poziţia pentru aer
recirculat o anumită perioadă de timp,
sistemul trece automat în poziţia aer
proaspăt (din exterior). Pentru anularea
sau resetarea ventilaţiei automate
procedaţi astfel.

OVFS045401K OVF045169K
Climatizare manuală Climatizare automată
1. Apăsaţi butonul de pornire/oprire 1. Apăsaţi butonul de pornire/oprire
motor. motor.
2. Selectaţi modul nivelul feţei . 2. Selectaţi modul nivelul feţei .
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul pentru 3. În timp ce ţineţi apăsat butonul pentru
aer condiţionat (A/C), apăsaţi butonul aer condiţionat (A/C), apăsaţi butonul
pentru comanda admisiei aerului pentru comanda admisiei aerului
(poziţia aer recirculat) de cel puţin 5 ori (poziţia aer recirculat) de cel puţin 5 ori
în interval de 3 secunde. în interval de 3 secunde.

Dacă bateria s-a descărcat sau a fost Dacă bateria s-a descărcat sau a fost
deconectată, sistemul va fi resetat în deconectată, sistemul va fi resetat în
modul ventilaţie automată. modul ventilaţie automată.

4 162
Echipamente

COMPARTIMENTE DE DEPOZITARE

ATENŢIE
• Pentru a evita un posibil furt, nu
lăsaţi obiecte de valoare în
compartimentele de depozitare.
• Când conduceţi, ţineţi
întotdeauna capacele
compartimentelor de depozitare
închise. Nu depozitaţi niciodată
multe obiecte în compartimentul
de depozitare, dacă acestea
împiedică închiderea corectă a
capacului. OVF041171 OVF041172
Compartiment de depozitare Torpedo
consolă centrală Torpedoul poate fi blocat sau deblocat cu
AVERTISMENT Pentru a deschide compartimentul de cheia. (1)
- materiale inflamabile depozitare din consola centrală, apăsaţi Pentru a deschide torpedoul, apăsaţi
Nu depozitaţi brichete, recipiente maneta (1) și ridicaţi capacul. butonul (2), iar acesta se va deschide
cu propan sau alte materiale automat. După utilizare, închideţi torpedoul.
inflamabile/explozibile în interiorul
vehiculului. Acestea se pot aprinde AVERTISMENT
și/sau pot exploda, dacă vehiculul Pentru a reduce riscul de rănire în
este expus temperaturilor ridicate caz de accident sau de oprire
pentru o lungă perioadă de timp. bruscă, ţineţi întotdeauna capacul
torpedoului închis în timpul
deplasării.

ATENŢIE
Nu păstraţi prea mult timp alimente
în torpedo.

4 163
Echipamente

AVERTISMENT
Nu amplasaţi alimente perisabile în
compartimentul răcit, deoarece nu
se poate menţine constantă o
temperatură care să permită
păstrarea prospeţimii acestora.

OVF041175 OVF041173
Compartiment răcit (dacă există Suport pentru ochelari de soare
în dotare) Pentru a deschide compartimentul
Puteţi păstra la rece în torpedo doze de destinat păstrării ochelarilor de soare,
buturi sau alte obiecte. apăsaţi pe capac, iar acesta se va
1. Activaţi sistemul de aer condiţionat. deschide încet. Așezaţi ochelarii de
2. Treceţi maneta (1) pentru soare pe capacul compartimentului, cu
deschiderea/închiderea fantei de lentilele în sus. Pentru a închide
ventilaţie din torpedo în poziţia compartimentul, apăsaţi capacul.
deschis.
3. Dacă nu este folosit compartimentul
răcit, treceţi maneta (1) în poziţia
închis.

 NOTĂ
Dacă unele obiecte din compartimentul
răcit blochează fanta de ventilație,
eficiența răcirii va fi mai redusă.

4 164
Echipamente

 Compartiment faţă
AVERTISMENT
• Nu amplasaţi alte obiecte în
suportul pentru ochelari de
soare. În caz de accident sau de
frânare bruscă, acestea pot fi
proiectate și pot provoca rănirea
pasagerilor.
• Nu deschideţi compartimentul
pentru ochelari în timpul
deplasării. Deschiderea acestuia OVF041200
poate obstrucţiona vizibilitatea în Compartiment central
oglinda retrovizoare. OVF041199
• Nu forţaţi ochelarii într-un suport Compartiment lateral portbagaj
pentru ochelari, pentru a preveni (wagon)
spargerea sau deformarea Compartimentul de depozitare lateral
acestora. Dacă încercaţi să forţaţi poate fi utilizat pentru depozitarea
deschiderea suportului în timp ce obiectelor mici.
ochelarii sunt blocaţi în acesta,
vă puteţi răni. • Pentru a deschide capacul, trageţi de
mâner și ridicaţi capacul.

OVF041198
Compartiment de depozitare
portbagaj (wagon)
Aici puteţi păstra trusa de prim ajutor,
triunghiul reflectorizant (compartiment
faţă), sculele, etc., pentru a le avea la
îndemână.
• Trageţi în sus de mânerul de pe capac
și ridicaţi capacul.

4 165
Echipamente

OVF041211 OVF041210
Panou lateral portbagaj (wagon) Buzunar pe podea spate (wagon)
(dacă există în dotare)
 NOTĂ
Panourile laterale ale portbagajului pot AVERTISMENT
fi scoase pentru a depozita obiecte lungi
Nu amplasaţi obiecte grele sau
în portbagaj.
ascuţite în buzunare. În caz de
accident, este posibil ca acestea să
se desprindă și să rănească
pasagerii vehiculului.

4 166
Echipamente

ECHIPAMENTE INTERIOARE

AVERTISMENT
• Dacă lăsaţi bricheta apăsată în
locaș după ce s-a încălzit,
aceasta se va supraîncălzi.
• Dacă bricheta nu sare automat
după 30 de secunde, scoateţi-o
pentru a nu se supraîncălzi.
• Nu introduceţi obiecte străine în
priza brichetei. Este posibil ca
bricheta să se defecteze.
OVF041177 OVF041205
Brichetă (dacă există în dotare) Scrumieră (dacă există în dotare)
ATENŢIE
Pentru ca bricheta să funcţioneze, Pentru utilizarea scrumierei, deschideţi
Numai o brichetă originală
contactul trebuie să fie în poziţia „ACC” capacul.
HYUNDAI poate fi folosită în priza
sau „ON”. Pentru a curăţa sau goli scrumiera,
pentru brichetă. Conectarea
Pentru a utiliza bricheta: scoateţi-o.
accesoriilor (de exemplu aparate de
1. Deschideţi capacul apăsând butonul. ras, aspiratoare portabile și
2. Apăsaţi complet bricheta în soclu. expresoare pentru cafea) poate AVERTISMENT
După încălzirea rezistenţei, bricheta va provoca defectarea prizei sau a - utilizarea scrumierei
sări în poziţia „pregătit”. sistemului electric. • Nu utilizaţi scrumiera vehiculului
Vă recomandăm să utilizaţi piese de pe post de coș de gunoi.
schimb de la un dealer autorizat • Punerea în scrumieră a ţigărilor
HYUNDAI. ATENŢIE sau a chibriturilor aprinse
Atunci când curăţaţi lichide împreună cu alte materiale
vărsate, nu uscaţi suportul pentru inflamabile poate provoca un
pahare la temperatură mare. Partea incendiu.
cromată a suportului pentru pahare
se poate deteriora.

4 167
Echipamente

Suport pentru pahare Faţă Spate

În suportul pentru pahare pot fi


amplasate doze mici sau recipiente cu
băuturi.

AVERTISMENT
- lichide fierbinţi
• Dacă vehiculul se deplasează, nu
așezaţi în suportul pentru pahare
recipiente neacoperite, care
conţin lichide fierbinţi. Dacă
lichidul fierbinte se varsă, este OVF041178 OVF031019
posibil să suferiţi arsuri. Senzaţia Faţă Spate
de arsură poate face șoferul să Pentru utilizarea suportului pentru Pentru utilizarea suportului pentru
piardă controlul vehiculului. pahare, deschideţi capacul. (1) pahare, trageţi tetiera. (2)
• Pentru a reduce riscul de rănire
în caz de impact sau oprire
bruscă, nu așezaţi sticle, pahare,
doze etc. descoperite sau care nu
prezintă siguranţă în suportul
pentru pahare, dacă vehiculul se
deplasează.

AVERTISMENT
Nu lăsaţi recipientele și sticlele în
lumina directă a soarelui.
Amplasarea într-un vehicul
fierbinte poate provoca explozia
acestora.

4 168
Echipamente

 Faţă Priză
Priza este proiectată pentru alimentarea
telefoanelor mobile și a altor
echipamente proiectate să fie alimentate
de la sistemul electric al vehiculului.
Echipamentele trebuie să consume mai
puţin de 10 amperi, cu motorul pornit.

ATENŢIE
• Utilizaţi priza numai cu motorul
 Spate (dacă există pornit și scoateţi dispozitivele din
OVF041319 în dotare) priză după utilizare. Utilizarea
prizelor pentru perioade lungi de
Parasolar timp cu motorul oprit poate
Utilizaţi parasolarul pentru a vă proteja de provoca descărcarea bateriei.
lumina directă a soarelui care pătrunde • Utilizaţi numai aparatură electrică
prin parbriz sau geamurile laterale. de 12 V și cu un consum mai mic
Pentru a utiliza parasolarul, coborâţi-l. de 10 A.
Pentru a utiliza parasolarul pentru geamul • Când utilizaţi priza, reglaţi aerul
lateral, coborâţi-l, eliberaţi-l din clema de condiţionat sau încălzirea la cel
fixare (1) și deplasaţi-l în lateral (2). mai mic nivel.
Pentru a utiliza oglinda de pe parasolar, lăsaţi Spate (dacă există • Închideţi capacul când nu utilizaţi
în jos parasolarul și culisaţi capacul (3). în dotare) priza.
Se aprinde lampa oglinzii de pe • Unele echipamente electrice pot
parasolar. provoca interferenţe atunci când
Suportul pentru bilete (4) este destinat sunt conectate la priza vehiculului.
păstrării biletului pentru autostrada cu taxă. Aceste echipamente pot bruia și
pot provoca funcţionarea
defectuoasă a celorlalte sisteme
AVERTISMENT sau echipamente electrice utilizate
Pentru siguranţa dvs., nu obturaţi în vehicul.
câmpul vizual folosind parasolarul. OVF041180/OVF041181/OVF041186

4 169
Echipamente

 Tip A
AVERTISMENT
Nu puneţi degetul sau alte obiecte
(agrafe etc.) în priză și nu o atingeţi
cu mâna umedă. Vă puteţi
electrocuta sau poate izbucni un
incendiu.

OED040354
 Tip B
OVF045182L
Aux, USB și iPod
(dacă există în dotare)
Dacă vehiculul este echipat cu port aux
și/sau USB (magistrală serială
universală), puteţi utiliza un port auxiliar
pentru a conecta sisteme audio și un port
USB pentru a conecta un dispozitiv USB
și un iPod.
OVF041201
 NOTĂ Cârlig haine (dacă există în dotare)
Când utilizați un sistem audio portabil
conectat la o priză, se pot auzi zgomote ATENŢIE
în timpul redării. În acest caz, utilizați
sursa de alimentare a sistemului audio • Nu agăţaţi haine grele, întrucât
portabil. acestea pot provoca deteriorarea
cârligului.
 iPod® este o marcă înregistrată a • Fiţi atenţi la deschiderea și
Apple Inc. închiderea ușilor. Hainele etc. se
pot prinde în ușă.

4 170
Echipamente

 Faţă
AVERTISMENT Tip A Tip B AVERTISMENT
Nu atârnaţi decât haine. În caz de La montarea oricărui covoraș pe
accident, alte obiecte pot provoca vehicul trebuie respectate
deteriorarea vehiculului sau rănirea următoarele.
persoanelor. • Înainte de a porni la drum,
asiguraţi-vă că aţi fixat bine
covorașele cu ajutorul
prinderilor.
• Nu utilizaţi covorașe care nu se
OEL049222 pot fixa bine cu ajutorul
 Spate prinderilor de pe vehicul.
• Nu suprapuneţi covorașe (de ex.
unul din cauciuc peste unul din
mochetă).  Pe fiecare poziţie
trebuie montat un singur
covoraș. 
IMPORTANT - vehiculul dvs.
dispune de prinderi pentru
covorașul de pe partea șoferului,
proiectate pentru a asigura
fixarea corespunzătoare a
OVF043467
acestuia. • Pentru a evita
Prinderi covorașe podea (dacă interacţiunea cu pedalierul,
există în dotare) HYUNDAI recomandă montarea
Dacă utilizaţi covorașe peste mocheta numai a unui covoraș HYUNDAI
din faţă, asiguraţi-vă că acestea sunt proiectat pentru utilizarea pe
fixate cu ajutorul prinderilor vehiculului. modelul dvs. de vehicul.
Se previne astfel deplasarea
covorașului.

4 171
Echipamente

 Wagon

OVF041212
 Sedan
OVF041341 OVF041342
Parasolar lunetă (dacă există în Parasolarul lunetei se strânge automat
dotare) atunci când treceţi schimbătorul de
Pentru a strânge parasolarul lunetei, viteze în poziţia R (marșarier) și se
apăsaţi butonul. Pentru a extinde extinde automat atunci când treceţi
parasolarul lunetei, apăsaţi din nou selectorul de viteze din poziţia R
butonul. (marșarier) în poziţia P (parcare).
După ce parasolarul lunetei se strânge
atunci când treceţi schimbătorul de
viteze în poziţia R (marșarier) și viteza de
deplasare depășește 20 km/h cu OVF041340
selectorul de viteze din poziţia D Plasă de fixare bagaje (suport)
(deplasare), parasolarul lunetei se (dacă există în dotare)
extinde automat. Pentru a împiedica mișcarea bagajelor
din portbagaj în timpul călătoriei, puteţi
ATENŢIE utiliza cei patru suporţi din portbagaj,
Nu trageţi și nu strângeţi parasolarul destinaţi fixării plasei pentru bagaje.
lunetei cu mâna. Este posibil ca Dacă este cazul, vă recomandăm să
motorașul să se defecteze. contactaţi un dealer autorizat HYUNDAI
pentru a solicita o plasă pentru fixarea
bagajelor.
4 172
Echipamente

 NOTĂ
Vehiculele echipate cu un sistem de bare
pentru fixarea bagajelor utilizează eclise
pentru fixarea plasei de fixare bagaje.

ATENŢIE
Pentru a preveni deteriorările
materiale și ale vehiculului, trebuie
acordată o atenţie specială la
transportul obiectelor fragile sau
voluminoase.
OVF041192 OVF043193
Plasă de separare (wagon) (dacă Pentru a utiliza plasa de separare
AVERTISMENT există în dotare) 1. Trageţi plasa de mânerul din partea
Pentru a evita rănirea ochilor, NU centrală (1).
Dacă amplasaţi bagaje pe bancheta
strângeţi prea tare plasa de fixare
spate sau în portbagaj, trebuie să 2. Deschideţi capacul (2).
bagaje. NU vă apropiaţi cu nicio
montaţi o plasă de separare în spatele
parte a corpului de zona în care se 3. Comprimaţi axul superior de pe o
spătarului scaunului din faţă sau din
află plasa de fixare bagaje. NU parte a plasei, înainte să introduceţi
spate.
utilizaţi plasa de fixare bagaje dacă complet cârligul în orificiul mare (3).
aceasta este uzată sau deteriorată Aceasta este proiectată pentru a permite
protejarea capului pasagerilor, prin 4. Apoi asiguraţi-l prin culisare în orificiul
vizibil.
prevenirea proiectării în faţă a obiectelor mic (4).
în caz de accident frontal. 5. Ţineţi partea fixată și apoi, cu cealaltă
Pe ambele părţi ale capitonajului mână, prindeţi cealaltă parte a plasei.
plafonului, deasupra tetierelor și pe
podea, în spatele scaunelor din spate,
sunt amplasate patru suporturi pentru
cârlige, în vederea fixării în partea
superioară și inferioară.

4 173
Echipamente

Dacă plasa de separare nu este utilizată:


ATENŢIE 1. Scoateţi cârligul trăgându-l prin
La introducerea cârligului în orificiile mari.
orificiu, fiţi atenţi să nu zgâriaţi 2. Trageţi plasa în jos.
panoul lateral.

AVERTISMENT
• Nu permiteţi transportul
pasagerilor pe bancheta din
spate sau în zona pentru bagaje
din spatele plasei de separare.
• Nu permiteţi transportul OVF041194
pasagerilor pe locul central din Pentru a demonta plasa de separare
spate dacă în spatele banchetei 1. Apăsaţi butonul de blocare/eliberare
este montată plasa de separare. (1) de pe capătul ambelor părţi.
Plasa de separare poate împiedica 2. În timp ce se apasă butonul (1),
utilizarea centurii de siguranţă strângeţi plasa de separare (2).
pentru locul central din spate.
• Nu încărcaţi bagaje peste nivelul
părţii superioare a plasei de NOTĂ
separare. Înainte de demontarea plasei de
• Pentru evitarea accidentelor, nu separare, trebuie demontată mai întâi
încărcaţi bagaje grele în zona de copertina portbagajului.
deasupra spătarului, chiar dacă
este montată plasa de separare.
• Nu încărcaţi bagaje cu margine
ascuţită, care pot secţiona plasa
de separare.
• Nu forţaţi plasa de separare
agăţându-vă de aceasta sau
suspendând bagaje grele etc.

4 174
Echipamente

Dacă copertina portbagajului nu este


utilizată:
1. Apăsaţi pe partea centrală a copertinei
portbagajului (aproximativ 70 de
grade).
2. Copertina portbagajului se va retrage
automat.

 NOTĂ
Copertina portbagajului s-ar putea să
nu se retragă automat dacă nu este
OVF041195 OVF041196
scoasă complet. Scoateți-o complet, apoi
dați-i drumul.
Copertină portbagaj (wagon) Pentru a utiliza copertina
(dacă există în dotare) portbagajului
Utilizaţi copertina portbagajului pentru a 1. Trageţi de mânerul (1) copertinei
masca bagajele depozitate în portbagaj. portbagajului spre partea din spate a
vehiculului.
2. Introduceţi știftul de ghidare în ghidaj
(2).

 NOTĂ
Pentru a preveni căderea știftului de pe
ghidaj, scoateți copertina portbagajului
trăgând de mânerul central.

4 175
Echipamente

AVERTISMENT
• Nu așezaţi obiecte pe copertina
portbagajului. Este posibil ca
acestea să fie proiectate în
habitaclu și să rănească
pasagerii, în caz de frânare
bruscă sau de accident.
• Nu permiteţi persoanelor să
călătorească în portbagaj. Acesta
trebuie utilizat numai pentru
depozitarea bagajelor.
OVF041197 • Încercaţi să menţineţi echilibrul OVF041191
Pentru a demonta copertina vehiculului și repartizaţi Sistem de bare pentru fixarea
portbagajului greutatea cât mai în faţă posibil. bagajelor (wagon)
1. Apăsaţi știftul de ghidare (1). Sistemul de bare pentru fixarea
2. Apăsaţi maneta (2) spre partea din bagajelor previne deplasarea bagajelor
spate a vehiculului. ATENŢIE în portbagaj.
3. În timp ce apăsaţi maneta, scoateţi Nu așezaţi bagaje pe copertina
copertina portbagajului (3). portbagajului, deoarece aceasta se
poate deteriora sau deforma.

4 176
Echipamente

Bară de separare încorporată


• Amplasaţi ambii stâlpi (A) ai barei de ATENŢIE
separare în orificiile șinei. Forţă de întindere: max. 30 kgf.
• Pentru a deplasa bara de separare, pentru 1 eclisă
apucaţi cu mâna partea laterală a
stâlpului și apăsaţi maneta (B).
• Asiguraţi-vă că stâlpii se blochează pe
poziţie. A
• Pentru a elibera chinga, rotiţi
elementul superior (C) spre stânga sau
spre dreapta, până se blochează cu un
clic.
OVF041189
• Puteţi trage chinga (D) și asigura
bagajele prin amplasarea chingii în Fixarea eclisei pe șina de ghidare
jurul bagajelor și fixarea cârligului (E) • Amplasaţi eclisa (A) pe poziţia
în mijlocul barei de separare (F). corespunzătoare de pe șină.
• Pentru bagaje mari, puteţi prinde • Pentru a deplasa eclisa, apăsaţi
cârligele unul de celălalt. butonul (1) și mișcaţi-o pe șină.
• Pentru a vă asigura că chinga se • Asiguraţi-vă că eclisa se blochează cu
blochează, treceţi elementul superior un clic pe poziţie.
(C) în poziţia blocat (1). • Pentru a fixa bagajele, trageţi de
cârligul (2) de pe mijlocul
ATENŢIE portbagajului.
• Ambii stâlpi ai barei de separare • Acum puteţi monta de ex. o chingă
trebuie montaţi și demontaţi pentru a fixa bagajele pe cârlig.
simultan. • Eclisa nu poate fi utilizată pe poziţia
• Sarcină max.: 30 kg cu o chingă corespunzătoare montării și demontării
40 kg cu ambele acesteia de pe șină (3).
chingi

4 177
Echipamente

ECHIPAMENTE EXTERIOARE (WAGON)


 NOTĂ
Dacă vehiculul este echipat cu trapă de
plafon, nu transportați obiecte care ar
putea împiedica funcționarea acesteia.

ATENŢIE
• La transportul bagajelor pe
portbagajul de plafon, asiguraţi-vă
că acestea nu deteriorează
plafonul vehiculului.
OVF045207K OVF041208 • La transportul obiectelor
Suport pentru montarea 2. După utilizarea portbagajului de voluminoase pe portbagajul de
portbagajului de plafon plafon, fixaţi capacul la loc pe plafon, plafon, aveţi grijă ca acestea să nu
în ordine inversă. atârne în spatele sau în părţile
Pentru a monta sau demonta un laterale ale vehiculului.
portbagaj de plafon, puteţi utiliza suportul
și capacul de pe plafon. AVERTISMENT
Când montaţi un portbagaj de plafon, Utilizaţi o monedă sau o
procedaţi în felul următor. șurubelniţă cu cap plat când
1. Introduceţi în fantă o sculă subţire scoateţi capacul portbagajului de
(șurubelniţă cu cap plat) și ridicaţi plafon.
capacul. Dacă vă utilizaţi unghiile, este
posibil să vi le răniţi.

4 178
Echipamente

AVERTISMENT
• La transportul bagajelor pe
plafon, centrul de greutate al
vehiculului va fi amplasat mai
sus. Evitaţi bruscarea vehiculului
sau deplasarea cu viteze ridicate,
situaţii care pot provoca
pierderea controlului sau
răsturnare.
• La utilizarea portbagajului de
plafon, conduceţi prudent și
negociaţi cu atenţie virajele.
Rafalele de vânt pot trage brusc
în sus articolele transportate pe
portbagajul de plafon. Acest
lucru este valabil în special
pentru articolele plate de mari
dimensiuni, precum panouri din
lemn sau saltele. Acest lucru
poate provoca desprinderea
articolelor transportate pe plafon
și poate periclita integritatea
vehiculului și a celorlalţi
participanţi la trafic.
• Pentru a preveni deteriorarea sau
pierderea încărcăturii în timpul
deplasării, verificaţi frecvent
pentru a vă asigura că articolele
sunt bine fixate pe portbagajul de
plafon.

4 179
Echipamente

SISTEM AUDIO
 NOTĂ Tip A
• Dacă montați un sistem de faruri cu ATENŢIE
xenon disponibil în comerț, este • Asiguraţi-vă că aţi demontat
posibil ca sistemul audio și sistemul antena rotind-o în sens antiorar,
electronic al vehiculului să se înainte de a trece prin locuri cu o
defecteze. înălţime mică sau printr-o
• Nu permiteți contactul cu suprafețele spălătorie auto. În caz contrar,
din habitaclu a substanțelor chimice este posibil ca antena să se
cum ar fi parfumul, uleiurile deterioreze.
cosmetice, crema de soare, săpunul • La remontare, asiguraţi-vă că
pentru mâini și odorizantul, deoarece antena este bine strânsă și
OVF041317K
acestea pot provoca deteriorare sau Tip B
reglată în poziţie verticală, pentru
decolorare. a se asigura o bună recepţie a
semnalului. Însă o puteţi scoate
când parcaţi vehiculul sau când
utilizaţi portbagajul de plafon.
• Când utilizaţi portbagajul de
plafon, nu amplasaţi bagajele în
apropierea antenei, pentru a
permite o recepţie
corespunzătoare.

OVF043381
Antenă (dacă există în dotare)
Antenă pe plafon
Pentru a recepţiona benzile de unde AM
și FM, vehiculul utilizează o antenă pe
plafon. Această antenă este de tip
demontabil. Pentru a demonta antena,
rotiţi-o în sens antiorar. Pentru a monta
antena, rotiţi-o în sens orar. (Tip A)

4 180
Echipamente

ATENŢIE
• Nu curăţaţi partea interioară a
lunetei cu materiale abrazive și
nu folosiţi o racletă pentru a
îndepărta depunerile, deoarece
puteţi deteriora elementele
antenei.
• Evitaţi tratarea cu metale (de ex.
cu Ni, Cd etc.). Acest lucru poate
cauza recepţionarea
distorsionată a semnalului.
OVF043368 • Pentru a preveni deteriorarea OVF041183
Antenă integrată în lunetă (dacă antenei încorporate în lunetă, nu Telecomandă sistem audio
există în dotare) utilizaţi niciodată pentru (dacă există în dotare)
Dacă se pornește radioul, iar contactul curăţarea geamului obiecte
ascuţite sau substanţe abrazive. Pentru un condus în deplină siguranţă, pe
este în poziţia „ON” sau „ACC”, vehiculul volan sunt disponibile butoane aferente
va recepţiona benzile de unde AM și FM Curăţaţi suprafaţa interioară a
lunetei cu o cârpă moale. comenzilor sistemului audio.
prin intermediul antenei integrate în
lunetă. • Când lipiţi o etichetă pe suprafaţa
interioară a lunetei, aveţi grijă să ATENŢIE
nu deterioraţi antena încorporată Nu apăsaţi mai multe butoane
în lunetă. simultan.
• Nu amplasaţi obiecte ascuţite în
apropierea antenei încorporate în
lunetă.
• Luneta fumurie poate afecta
funcţionarea corespunzătoare a
antenei.

4 181
Echipamente

MOD (1) Dacă apăsaţi butonul CĂUTARE mai Sistem audio/video/de navigaţie
Apăsaţi butonul pentru a selecta radio puţin de 0,8 secunde, va funcţiona astfel (AVN)
sau CD (compact disc). în fiecare mod. Informaţii detaliate despre sistemul AVN
se regăsesc în manualul furnizat separat.
VOL (+ / -) (2) Mod RADIO
• Împingeţi în sus maneta pentru a Va funcţiona ca la apăsarea butonului de
crește volumul. presetare.
• Împingeţi în jos maneta pentru a
reduce volumul. Mod CDP
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
CĂUTARE ( / ) (3) melodie înainte/înapoi.
Butonul de căutare/presetare are diferite
funcţii, care depind de modul sistemului. Mod CDC
Pentru funcţiile următoare butonul Va funcţiona ca la apăsarea butonului
trebuie apăsat 0,8 secunde sau mai mult. melodie înainte/înapoi.

Mod RADIO În paginile următoare ale acestui capitol


Va funcţiona ca la apăsarea butonului de puteţi găsi informaţii detaliate despre
căutare automată. butoanele de comandă ale sistemului
audio.
Mod CDP
Va funcţiona ca la apăsarea butonului de
derulare rapidă înainte/înapoi.

Mod CDC
Va funcţiona ca la apăsarea butonului
DISC UP/DOWN (disc sus/jos).

4 182
Echipamente

(1) Buton apelare/răspuns


(2) Buton terminare apel
(3) Microfon

Informaţii detaliate despre sistemul


handsfree cu tehnologie wireless
Bluetooth® sunt descrise în manualul
furnizat separat.

OVF041312K

OVG049175
Handsfree cu tehnologie wireless
Bluetooth®
Puteţi utiliza wireless telefonul, cu
ajutorul tehnologiei wireless Bluetooth®.

4 183
Echipamente

Funcţionarea sistemului audio Recepţie AM Post de radio FM


Recepţie FM IONOSFERĂ Munți
IONOSFERĂ

Clădiri
Zonă fără
obstrucții

Poduri din fier

JBM002 JBM003

JBM001 Undele AM pot fi recepţionate de la o Undele FM sunt transmise la frecvenţă


distanţă mai mare decât cele FM. Acest înaltă și nu se curbează pe suprafaţa
Semnalele radio AM și FM sunt lucru se întâmplă deoarece undele radio pământului. Din această cauză, în
transmise de la turnurile de transmisie AM sunt transmise pe o frecvenţă joasă. general undele FM se pierd la distanţe
situate în diverse zone din oraș. Acestea Aceste unde radio de joasă frecvenţă pot mici de la antena de transmisie. De
sunt interceptate de antena radio a urmări curbura pământului și nu asemenea, undele FM sunt afectate de
vehiculului. Acest semnal este apoi călătoresc prin atmosferă. În plus, clădiri, munţi și alte obstacole. Acestea
recepţionat de către radio și transmis acestea urmăresc profilul diverselor pot influenţa în mod negativ recepţia
către difuzoare. obstacole și oferă un semnal mai bun. undelor și pot fi confundate cu o
Dacă antena recepţionează un semnal defecţiune a aparatului de radio.
radio puternic, sistemul audio asigură o Următoarele efecte sunt normale și nu
calitate foarte bună a sunetului. Totuși, în indică o defecţiune a aparatului de radio:
unele situaţii, semnalul recepţionat de
antenă nu este puternic și clar.
Acest lucru se datorează unor factori
precum distanţa faţă de postul de radio,
apropierea de alte staţii radio puternice
sau prezenţa unor clădiri înalte, poduri
sau alte construcţii masive în zonă.

4 184
Echipamente

Postul 2 Utilizarea unui telefon mobil sau a


Postul 2
88,3 Mhz unei staţii de emisie recepţie
88,1 Mhz
La utilizarea unui telefon mobil în
habitaclul vehiculului, calitatea audiţiei ar
putea să se deterioreze. Acest lucru nu
înseamnă că sistemul audio este defect.
În astfel de cazuri, utilizaţi telefonul la o
distanţă mai mare de echipamentul
audio.

ATENŢIE
JBM004 JBM005
La utilizarea unui sistem de
comunicaţii cum ar fi un telefon
• Pierdere semnal - când vehiculul se • Schimbare post - pe măsură ce mobil sau un aparat de radio în
îndepărtează de antena de transmisie, semnalul FM slăbește, se poate auzi habitaclu, trebuie instalată o antenă
semnalul slăbește și sunetul începe să alt semnal mai puternic, cu o frecvenţă externă separată. La utilizarea unui
se piardă. Dacă se întâmplă acest apropiată. Acest lucru se întâmplă telefon mobil sau aparat de radio
lucru, vă sugerăm să selectaţi un post deoarece radioul este proiectat să numai cu antena internă, acesta
de radio cu un semnal mai puternic. prindă cel mai clar semnal. În acest poate interfera cu sistemul electric
• Fluctuaţii/paraziţi - semnalele FM caz, selectaţi alt post cu semnal mai și poate afecta siguranţa vehiculului.
slabe sau obstacolele masive dintre puternic.
staţia de transmisie și aparatul de • Suprimarea semnalelor de pe căi
radio provoacă distorsionări ale separate - semnalele radio
semnalului, având ca efect zgomote recepţionate din mai multe direcţii pot AVERTISMENT
parazite sau perturbaţii. Prin cauza distorsiuni. Cauza este un Nu utilizaţi un telefon mobil în timp
reducerea nivelului înaltelor se poate semnal direct reflectat de același post ce conduceţi. Opriţi într-un loc
reduce acest efect până când treceţi sau semnale de la două posturi cu sigur și apoi utilizaţi telefonul.
de sursa de distorsiune. frecvenţe apropiate. În acest caz,
selectaţi alt post până când treceţi de
zona respectivă.

4 185
Echipamente

Îngrijirea discurilor • În funcţie de specificaţiile firmelor


• Dacă temperatura din habitaclu este producătoare sau de metodele de Rădăcină

prea ridicată, deschideţi geamurile producţie și înregistrare, în funcţie de


pentru a asigura ventilaţia, înainte de a tipul de CD-R/CD-RW CD, este posibil
utiliza sistemul audio al vehiculului. ca anumite CD-uri să nu funcţioneze
normal. În aceste situaţii, continuarea
• Copierea și utilizarea fără aprobare de
utilizării poate provoca defecţiuni ale
fișiere MP3/WMA este ilegală. Utilizaţi
sistemului audio.
CD-uri create exclusiv prin mijloace
legale.
• Nu aplicaţi pe CD-uri substanţe volatile NOTĂ - redarea de CD-uri Rădăcină

ca benzen sau diluant, soluţii de audio incompatibile, protejate la Fișier melodie

curăţare obișnuite sau sprayuri copiere


antistatice pentru discuri clasice. Este posibil ca unele CD-uri protejate la
• Pentru a preveni deteriorarea copiere, care nu corespund standardelor
suprafeţei discurilor, ţineţi CD-urile internaționale audio (cartea roșie), să nu
doar de margine sau de orificiul poată fi redate de sistemul audio al
central. vehiculului dvs. Rețineți că
• Curăţaţi suprafaţa discului cu o cârpă imposibilitatea de a reda CD-uri
moale, înainte de a-l introduce în protejate la copiere poate indica o
aparat (ștergeţi dinspre centru spre defecțiune a CD-ului, nu a
margini). CD-playerului.
• Evitaţi deteriorarea suprafeţei discului
și nu lipiţi bandă adezivă sau hârtie pe
suprafaţa acestuia. NOTĂ
• Asiguraţi-vă că în fanta dedicată Ordinea de redare a fișierelor
CD-urilor nu sunt introduse alte (folderelor):
obiecte (nu introduceţi decât un singur 1. Ordinea de redare a melodiilor:
disc o dată). secvențial, de la la .
2. Ordinea de redare a folderelor:
• Păstraţi CD-urile în carcasa aferentă
 Dacă folderul nu conține nicio
după utilizare, pentru a le proteja de
melodie, nu va fi afișat.
zgârieturi sau murdărie.

4 186
Echipamente

AVERTISMENT (Continuare) (Continuare)


• Nu priviţi ecranul timp îndelungat • Nu utilizaţi sistemul audio dacă • Dacă nu sunteţi atenţi în timp ce vă
în timpul deplasării. Urmărirea ecranul nu afișează nimic sau aflaţi la volan puteţi pierde controlul
ecranului timp îndelungat poate dacă nu există sunet, deoarece asupra vehiculului și puteţi provoca
provoca accidente rutiere. aceste semne pot indica o un accident, rănirea gravă a
defecţiune a sistemului. Utilizarea persoanelor și decesul acestora.
• Nu demontaţi, montaţi sau prelungită în astfel de condiţii
modificaţi sistemul audio. Aceste Principala responsabilitate a
poate provoca accidente șoferului este utilizarea legală și în
acţiuni pot provoca accidente, (incendii, electrocutări) sau
incendii sau electrocutări. siguranţă a vehiculului, iar utilizarea
defectarea sistemului. oricăror dispozitive mobile, a altor
• Utilizarea telefonului în timpul • Nu atingeţi antena când se
deplasării vă poate distrage echipamente sau a sistemelor
produc tunete sau fulgere, vehiculului care distrag atenţia
atenţia de la condiţiile de trafic și deoarece aceste acţiuni pot duce
poate crește riscul de accidente. șoferului de la utilizarea în siguranţă
la electrocutări provocate de a vehiculului ori utilizarea
Utilizaţi funcţiile telefonului după fulgere.
parcarea vehiculului. dispozitivelor interzise prin lege este
• Nu opriţi și nu parcaţi în zone interzisă în timpul utilizării
• Aveţi grijă să nu vărsaţi apă și să unde parcarea este interzisă vehiculului.
nu introduceţi obiecte străine în pentru a utiliza sistemul. Astfel
dispozitiv. Aceste acţiuni pot de acţiuni pot provoca accidente
provoca fum, incendii sau rutiere.
defectarea sistemului.
• Utilizaţi sistemul numai dacă
(Continuare) contactul este cuplat. Utilizarea
îndelungată cu contactul
decuplat poate provoca
descărcarea bateriei.
(Continuare)

4 187
Echipamente

ATENŢIE (Continuare) (Continuare)


• Utilizarea dispozitivului în timpul • Cuplaţi contactul înainte de a • Nu amplasaţi băuturi în
deplasării poate provoca utiliza aparatul. Nu utilizaţi apropierea sistemului audio.
accidente, din cauza lipsei de sistemul audio perioade Lichidele pot provoca defectarea
atenţie la manevrele efectuate. îndelungate de timp cu contactul sistemului.
Înainte de utilizare, parcaţi decuplat, deoarece acest lucru • În cazul defectării sistemului,
vehiculul. poate provoca descărcarea contactaţi dealerul de la care aţi
bateriei. achiziţionat vehiculul sau un
• Reglaţi volumul la un nivel care
să-i permită șoferului să audă și • Nu expuneţi aparatul la șocuri centru de servicii post-vânzare.
zgomotele din afara vehiculului. sau lovituri puternice. Presiunea • Interacţiunea sistemului audio cu
directă exercitată pe partea din un mediu electromagnetic poate
Condusul fără ascultarea faţă a monitorului poate provoca
zgomotelor din afara vehiculului cauza interferenţe.
deteriorarea ecranului LCD sau a • Nu utilizaţi soluţii caustice, ca
poate provoca accidente. celui tactil.
• Verificaţi nivelul volumului parfumul sau uleiurile cosmetice
• La curăţarea aparatului, pe planșa de bord, deoarece
înainte de a porni dispozitivul. Un asiguraţi-vă că acesta este închis
sunet extrem de puternic în acestea o pot deteriora sau
și utilizaţi o cârpă moale și decolora.
momentul pornirii aparatului uscată. Nu utilizaţi niciodată
poate provoca probleme auditive. materiale abrazive, cârpe chimice
(Reglaţi volumul aparatului la un sau solvenţi (alcool, benzen,
nivel corespunzător înainte de a-l diluanţi etc.), deoarece este
opri.) posibil ca aceste materiale să
(Continuare) deterioreze panoul dispozitivului
sau culoarea/calitatea acestuia
(Continuare)

4 188
Echipamente

 NOTĂ - UTILIZAREA (Continuare) (Continuare)


DISPOZITIVULUI USB • În funcție de starea dispozitivului • Dacă deconectați dispozitivul USB
extern USB extern, dacă acesta este conectat extern în timpul redării în modul
• Pentru a utiliza un dispozitiv USB ar putea să nu mai fie recunoscut. USB, este posibil ca acesta să se
extern, asigurați-vă că acesta nu este • Dacă setarea formatată bit/sector a defecteze sau să funcționeze incorect.
conectat atunci când porniți vehiculul. dispozitivului USB extern nu este De aceea, deconectați dispozitivul
Conectați dispozitivul după pornire. 512BYTE sau 2048BYTE, acesta nu USB extern dacă sistemul audio este
• Dacă porniți motorul cu dispozitivul va fi recunoscut. oprit sau în alt mod. (de ex. radio, CD)
USB conectat, este posibil ca acesta să • Utilizați numai un dispozitiv USB în • În funcție de tipul și capacitatea
se defecteze. (Unitățile flash USB sunt format FAT 12/16/32. dispozitivului USB extern sau de tipul
foarte sensibile la variațiile de • Este posibil ca dispozitivele USB fără fișierelor salvate pe acesta,
tensiune.) autentificare USB I/F să nu fie recunoașterea acestuia nu se va face
• Dacă se pornește sau se oprește recunoscute. instantaneu.
motorul în timp ce dispozitivul USB • Asigurați-vă că mufa dispozitivului • Nu utilizați dispozitivul USB în alte
extern este conectat, este posibil ca USB nu vine în contact cu corpul scopuri decât pentru redarea
acesta să nu funcționeze. uman sau cu alte obiecte. fișierelor audio.
• Este posibil ca sistemul să nu poată • Dacă deconectați și conectați repetat • Redarea videoclipurilor prin USB nu
reda fișiere MP3 sau WMA dispozitivul USB într-un interval este acceptată.
neoriginale. scurt de timp, este posibil ca acesta să • Utilizarea accesoriilor USB cum ar fi
1) Vor fi redate numai fișierele MP3 se defecteze. un încărcător sau un sistem de
cu o rată de compresie cuprinsă • Este posibil ca la conectarea sau încălzire prin infraroșii poate reduce
între 8 Kbps ~ 320 Kbps. deconectarea dispozitivului USB să performanțele sau provoca probleme.
2) Vor fi redate numai fișierele audio auziți un zgomot ciudat. (Continuare)
WMA cu o rată de compresie (Continuare)
cuprinsă între 8 Kbps ~ 320 Kbps.
• La conectarea sau deconectarea
dispozitivului USB extern, este posibil
ca acesta să se încarce cu sarcină
electrostatică.
• Un MP3 PLAYER criptat nu poate fi
recunoscut.
(Continuare)

4 189
Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Dacă utilizați dispozitive cum ar fi o • Este posibil ca unele cititoare de
mufă USB cumpărată separat, este memorie flash USB (cum ar fi CF, SD,
posibil ca sistemul audio al micro SD etc.) sau dispozitive de tip
vehiculului să nu recunoască HDD extern să nu fie recunoscute.
dispozitivul USB. În astfel de situații, • Fișierele audio protejate prin DRM
conectați dispozitivul USB direct la (management drepturi digitale) nu
mufa multimedia a vehiculului. sunt recunoscute.
• Dacă dispozitivul USB este împărțit în • În timpul utilizării acestui sistem
discuri logice, sistemul audio al audio, datele de pe memoria USB se
vehiculului va recunoaște numai pot pierde. Faceți întotdeauna o copie
fișierele audio de pe discul cu cea mai de siguranță a datelor importante de
mare prioritate. pe dispozitivul de stocare.
• Este posibil ca dispozitive precum • Evitați utilizarea
MP3 player/telefon mobil/cameră produselor de memorie
digitală să nu poată fi recunoscute de USB care pot fi utilizate
USB I/F standard. ca inele pentru chei sau
• Este posibil ca încărcarea prin USB să accesorii pentru telefonul
nu fie acceptată pentru unele mobil, deoarece acestea ar putea
dispozitive mobile. provoca defectarea mufei USB.
• Tipurile HDD USB sau USB care pot Asigurați-vă că utilizați numai
avea probleme de conectare din cauza dispozitive cu mufă.
vibrațiilor vehiculului nu sunt
acceptate. (tip i-stick)
• Este posibil ca unele dispozitive non
standard (TIP USB CU CAPAC
METALIC) să nu fie recunoscute.
(Continuare)

4 190
Echipamente

 NOTĂ - UTILIZAREA (Continuare) (Continuare)


DISPOZITIVULUI iPod® • Unele dispozitive iPod®, cum ar fi • La conectarea iPod® cu ajutorul
• Este posibil ca unele modele de iPod® iPhone®, pot fi conectate prin interfața cablului de alimentare pentru iPod®,
să nu accepte protocolul de tehnologiei wireless Bluetooth®. introduceți complet conectorul în mufa
Dispozitivul trebuie să fie compatibil cu multimedia. Dacă acesta nu este
comunicații și să nu redea introdus complet, comunicarea între
corespunzător fișierele. tehnologia audio wireless Bluetooth®
(cum ar fi căști stereo compatibile cu iPod® și sistemul audio s-ar putea să se
Modele iPod® acceptate: întrerupă.
- iPod® Mini tehnologia wireless Bluetooth®).
• La reglarea setărilor sunetului iPod®
- iPod® generația 4 (foto) ~ 6 (clasic) Dispozitivul poate reda, dar nu va fi și sistemului audio, acestea se vor
- iPod® Nano generația 1 ~ 4 controlat de sistemul audio. suprapune și este posibil să provoace
- iPod® Touch generația 1 ~ 2 • Pentru a putea utiliza funcțiile iPod® în reducerea calității audiției sau
• Ordinea de căutare sau de redare a cadrul sistemului audio, utilizați cablul distorsiuni.
melodiilor de pe iPod® poate fi diferită furnizat la cumpărarea dispozitivului • Dezactivați (opriți) funcția de
față de ordinea căutată de sistemul iPod®. egalizare a iPod-ului® când reglați
audio. • În funcție de caracteristicile dispozitivului volumul sistemului audio și
• Dacă dispozitivul iPod® se iPod®/iPhone® pot apărea probleme de dezactivați egalizatorul sistemului
dezactivează din cauza unei probleme funcționare sau întreruperi la redare. audio când utilizați egalizatorul unui
• Dacă dispozitivul iPhone® este iPod®.
interne, resetați-l. (Resetare: • Dacă nu utilizați dispozitivul iPod®
consultați manualul pentru iPod®) conectat atât la tehnologia wireless
Bluetooth® cât și la USB, este posibil să împreună cu sistemul audio al
• Dacă bateria este descărcată, este vehiculului, decuplați cablul de la
posibil ca iPod-ul® să nu funcționeze apară probleme la redarea sunetului.
iPod®.
corect. Pe dispozitivul iPhone®, selectați
În caz contrar, este posibil ca
(Continuare) conectorul de andocare sau tehnologia dispozitivul iPod® să rămână în
wireless Bluetooth® pentru a schimba modul accesoriu și este posibil să nu
sursa. funcționeze corespunzător.
(Continuare)

4 191
Echipamente

 NOTĂ - TEHNOLOGIE NOTĂ - ÎNAINTE DE NOTĂ - PRECAUŢII PENTRU


WIRELESS Bluetooth® UTILIZAREA HANDSFREE DEPLASAREA ÎN
PRIN Bluetooth® SIGURANŢĂ
• Cuvântul și siglele Bluetooth® sunt
mărci comerciale înregistrate deținute Ce este Bluetooth® ? • Handsfree Bluetooth® este o funcție
de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea • Bluetooth® este o tehnologie de rețea care permite șoferilor să conducă în
acestora face obiectul unei licențe. wireless pe distanță scurtă, care siguranță. Conectarea sistemului
Pentru utilizarea tehnologiei wireless utilizează o frecvență de 2,4 ~ 2,48 audio la un telefon compatibil
Bluetooth® este necesar un telefon GHz pentru a conecta diferite Bluetooth® îi permite utilizatorului să
mobil compatibil Bluetooth®. dispozitive aflate la o anumită distanță. efectueze apeluri, să primească
• Compatibilitatea telefonului cu • Acceptată de computere, dispozitive apeluri și să gestioneze agenda
tehnologie wireless Bluetooth® poate fi externe, telefoane compatibile telefonică în siguranță. Înainte de a
verificată pe site-ul www. Bluetooth®, dispozitive PDA, diferite utiliza sistemul compatibil Bluetooth®,
hyundaiusa.com și în meniul SERVICE dispozitive electronice și medii auto, citiți cu atenție conținutul acestui
& PARTS - BLUETOOTH Bluetooth® permite transmiterea manual de utilizare.
COMPATIBILITY (service și piese - datelor de mare viteză, fără a utiliza • Utilizarea excesivă în timpul
compatibilitate Bluetooth). un cablu conector. deplasării poate distrage atenția și
• Handsfree Bluetooth® se referă la un provoca accidente. Nu utilizați excesiv
dispozitiv care-i permite utilizatorului în timpul deplasării.
să efectueze cu ușurință apeluri cu • Urmărirea ecranului timp îndelungat
ajutorul telefoanelor mobile este periculoasă și poate provoca
compatibile Bluetooth®, prin accidente rutiere. În timpul
intermediul sistemului audio. deplasării, urmăriți ecranul doar
• Este posibil ca anumite telefoane mobile pentru perioade scurte de timp.
să nu accepte funcția handsfree
Bluetooth®. Pentru a afla mai multe
despre compatibilitatea dispozitivului
mobil, accesați www. hyundaiusa.com.

4 192
Echipamente

 NOTĂ - LA CONECTAREA (Continuare)


UNUI TELEFON COMPATIBIL • Parcați vehiculul atunci când
Bluetooth® conectați sistemul audio la telefonul
mobil.
• La unele telefoane mobile, conexiunea
• Înainte de conectarea telefonului la prin Bluetooth® se poate deconecta
sistemul audio, verificați dacă intermitent. Pentru a încerca din nou,
telefonul mobil acceptă funcțiile urmați pașii de mai jos.
Bluetooth®. 1.Activați și dezactivați funcția
• Chiar dacă telefonul acceptă Bluetooth® a telefonului mobil, apoi
tehnologia Bluetooth®, acesta nu va fi încercați din nou.
detectat în timpul căutării 2.Porniți și opriți telefonul mobil, apoi
dispozitivului, dacă este în starea încercați să vă conectați din nou.
„ascuns” sau dacă tehnologia 3.Scoateți acumulatorul telefonului
Bluetooth® este dezactivată. mobil, reporniți, apoi încercați să vă
Dezactivați starea „ascuns” sau conectați din nou.
activați tehnologia Bluetooth®, înainte 4.Reporniți sistemul audio și încercați
de a căuta/conecta telefonul la sistemul din nou.
audio. 5.Ștergeți toate dispozitivele
• Dacă este cuplat contactul, telefonul împerecheate, împerecheați și
compatibil Bluetooth este conectat încercați din nou.
automat. • Volumul și calitatea apelului
• Dacă nu doriți conectarea automată handsfree pot fi diferite, în funcție de
cu dispozitivul compatibil Bluetooth®, modelul telefonului mobil.
dezactivați funcția Bluetooth® de pe
telefonul mobil.
• Volumul și calitatea apelului
handsfree pot fi diferite, în funcție de
telefonul mobil.
(Continuare)

4 193
Echipamente

 CD player: AC111DFGG, AC111DFGN,AC111DFGE (cu excepţia Europei)

4 194
Echipamente

BUTOANELE ȘI FUNCŢIILE 2. RADIO 5.


SEEK
TRACK
SISTEMULUI • Schimbă în modul FM/AM.
• Mod Radio: caută automat frecvenţele
 Afișajul și setările pot fi diferite, în • La fiecare apăsare a butonului, modul disponibile.
funcţie de sistemul audio existent. se va schimba în ordinea FM1 FM2
• Moduri CD, USB, iPod®, My Music
AM FM1.
Panou sistem audio (muzica mea)
- Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de
3. MEDIA 0,8 secunde): trece la melodia
• Schimbă în modul CD, USB (iPod®), (fișierul) următoare sau anterioară
AUX, My Music (muzica mea), audio - Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
BT. secunde): derulează înapoi sau
• La fiecare apăsare a butonului, modul derulează rapid înainte melodia
se va schimba în ordinea CD, USB curentă.
(iPod®), AUX, My Music (muzica mea),
audio BT.
6. Buton alimentare/volum

4. PHONE (dacă există în dotare) • Buton de alimentare : la apăsarea


butonului puteţi porni/opri sistemul
• Gestionează ecranul Phone audio
(telefon) • Buton de volum : prin rotirea
 Dacă nu este conectat un telefon, se butonului stânga/dreapta puteţi seta
1. (scoatere) afișează ecranul de conectare. volumul
• Scoate discul.

4 195
Echipamente

8. DISP • Mod CD, USB, My Music (muzica mea)


• La fiecare apăsare scurtă a butonului - Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de
(mai puţin de 0,8 secunde), se setează 0,8 secunde): redă scurt fiecare
Ecran dezactivat Ecran activat melodie (fișier) timp de 10 secunde.
Ecran dezactivat Apăsaţi din nou butonul SCAN
 Funcţionarea sistemului audio nu este pentru a continua redarea melodiei
întreruptă, însă ecranul va fi (fișierului) curente.
dezactivat. În starea ecran dezactivat,
apăsaţi orice buton pentru a activa din SETUP
nou ecranul. 10. CLOCK

• Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de 0,8


secunde): trece la modurile de setare
9. SCAN
afișaj, sunet, ceas, telefon, sistem
7. (presetare) • Mod Radio
1 ~ 6 • Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
• Mod Radio: salvează frecvenţe - Apăsaţi scurt butonul: redă scurt secunde): trece la ecranul de setare a
(canale) sau transmite frecvenţele fiecare frecvenţă timp de 5 secunde. orei
(canalele) salvate - Ţineţi apăsat butonul (mai mult de
• Mod CD, USB, iPod®, My Music 0,8 secunde): redă scurt frecvenţele
(muzica mea)
11. MENU
salvate în Presetare 1 ~ 6
Afișează meniurile disponibile pentru
- 1 RPT : repetare timp de 5 secunde fiecare.
modul curent.
- 2 RDM : redare aleatorie Apăsaţi din nou butonul pentru a Listă iPod®: trece în categoria părinte
• În ecranul pop-up Radio, Media, Setup continua redarea frecvenţei curente.
(setare) și Menu (meniu), se
selectează numărul meniului. 12. FOLDER
• Mod CD, MP3, USB: căutare folder

4 196
Echipamente

13. Buton ACORD


• Mod Radio: schimbă frecvenţa, prin
rotirea butonului stânga/dreapta
• Mod CD, USB, iPod®, My Music
(muzica mea): caută melodii (fișiere)
prin rotirea butonului stânga/dreapta
 Dacă este afișată melodia dorită,
apăsaţi butonul pentru a o reda.
• Schimbă căutarea în toate meniurile
de selectare și selectează meniuri

4 197
Echipamente

SETARE Pop-up mod


[Mode Pop up] (pop-up mod) Schimbă
Setări afișaj modul de selectare pe On (activare).
• În starea activat, apăsaţi butonul
RADIO SAU MEDIA pentru a afișa
Apăsaţi butonul SETUP Selectaţi ecranul pop-up de schimbare mod.
[Display] (afișare) cu ajutorul butonului • Dacă este afișat ecranul pop-up,
ACORD sau 1 RPT Selectaţi utilizaţi butonul ACORD sau Setări sunet
meniul cu ajutorul butonului ACORD butoanele 1 ~ 6 pentru a
selecta modul dorit. SETUP
Apăsaţi butonul CLOCK Selectaţi
[Sound] (sunet) cu ajutorul butonului
Defilare text
ACORD sau 2 RDM Selectaţi
[Text Scroll] (defilare text) Setaţi
On / Off (activare/dezactivare)
meniul cu ajutorul butonului ACORD
• On : continuă defilarea
• Off : defilează numai o (1) singură
dată.

Afișare media
Când este redat un fișier MP3, selectaţi
informaţiile pe care doriţi să le afișaţi din
„Folder/File” (folder/fișier) sau din
„Album/ Artist/ Song” (album/ artist/
melodie).

4 198
Echipamente

Setări sunet Setări ceas


Acest meniu vă permite să setaţi „Bass,
Middle, Treble” (joase, medii, înalte), precum SETUP
Apăsaţi butonul CLOCK Selectaţi
și setările de fader și balans ale sunetului. [Clock] (ceas) cu ajutorul butonului
Selectaţi [Audio Setting] (setări audio) ACORD sau 3 Selectaţi
Selectaţi meniul cu ajutorul butonului
ACORD Rotiţi butonul ACORD
meniul cu ajutorul butonului ACORD
spre stânga/spre dreapta pentru a seta Control volum în funcţie de viteză
• Bass, Middle, Treble (loase, medii, Această funcţie este utilizată pentru a
înalte): selectează tonul sunetului. regla automat volumul în funcţie de
viteza vehiculului.
• Fader, Balance (balans): schimbă
Selectaţi [Speed Dependent Vol.] (volum
setările de fader și balans ale sunetului.
în funcţie de viteză) Activaţi/
• Default (implicit): restabilește setările dezactivaţi SDVC prin apăsarea
implicite. butonului ACORD
 Return (revenire): în timpul modificării
valorilor, dacă apăsaţi din nou butonul
ACORD veţi reveni la meniul
părinte.

4 199
Echipamente

Setări ceas Setări calendar Afișaj ceas când sistemul este


Acest meniu este utilizat pentru a seta Acest meniu este utilizat pentru a seta oprit
ora. data (LL/ZZ/AAAA). Selectaţi [Clock Disp].(Pwr Off)] (afișaj
Selectaţi [Clock Settings] (setări ceas) Selectaţi [Calendar Settings] (setări ceas - sistem oprit) Setaţi On / Off
Setaţi cu ajutorul butonului ACORD calendar) Setaţi cu ajutorul butonului (activare/dezactivare) cu ajutorul butonului
Apăsaţi butonul ACORD ACORD
ACORD Apăsaţi butonul ACORD
• On : afișează ora/data pe ecran
• Off : dezactivează ora/data de pe
ecran.

 Modificaţi numărul care clipește


pentru a seta [hour] (ora) și apăsaţi
 Modificaţi numărul care clipește
butonul ACORD pentru a seta
pentru a efectua setările și apăsaţi
[minute] (minutul).
butonul ACORD pentru a trece la
setarea următoare. (Setaţi în ordinea
zi/lună/an)

Format oră
Această funcţie este utilizată pentru a
seta formatul de oră 12/24 al sistemului
audio.
Selectaţi [Time Format] (format oră)
Setaţi 12/24 ore cu ajutorul butonului
ACORD

4 200
Echipamente

Setare telefon Împerecherea unui telefon cu Se afișează finalizarea împerecherii.


unitatea audio În cazul anumitor telefoane mobile,
Apăsaţi butonul SETUP Selectaţi împerecherea este urmată automat de
[Phone] (telefon) ATENŢIE conectare.
Pentru a împerechea un telefon Este posibilă împerecherea a maxim
mobil compatibil cu tehnologie cinci telefoane mobile compatibile cu
wireless Bluetooth® la sistemul tehnologia wireless Bluetooth®.
audio, este necesară mai întâi
efectuarea operaţiunilor de
autentificare și conectare. Prin
urmare, nu puteţi împerechea un
telefon mobil în timpul deplasării.
Înainte de utilizare, parcaţi
vehiculul.

Selectaţi [Pair Phone] (împerechere


telefon) Setaţi cu ajutorul butonului
ACORD
 Căutaţi denumirile aparatelor, așa
cum sunt afișate pe telefonul mobil și
efectuaţi conectarea.
 Introduceţi parola afișată pe ecran.
(parola: 0000)
 Numele și parola dispozitivului vor fi
afișate pe ecran timp de 3 minute.
Dacă nu finalizaţi împerecherea în 3
minute, procesul de împerechere a
telefonului mobil va fi anulat automat.

4 201
Echipamente

Listă telefoane • Conectarea unui telefon • Deconectarea unui telefon


Se afișează denumirile a cel mult 5 Selectaţi [Phone List] (listă telefoane) Selectaţi [Phone List] (listă telefoane)
telefoane împerecheate. Selectaţi telefonul mobil cu ajutorul Selectaţi telefonul mobil cu ajutorul
butonului ACORD Selectaţi butonului ACORD Selectaţi
[Connect Phone] (conectare telefon)
[Disconnect Phone] (deconectare
telefon)

Simbolul [ ] este afișat în faţa telefonului


conectat în momentul respectiv.
Selectaţi denumirea dorită pentru a Selectaţi un telefon mobil care nu este
configura telefonul selectat. deja conectat.
 Selectaţi telefonul mobil conectat.
 Conectaţi telefonul mobil selectat.
 Deconectaţi telefonul mobil selectat.
 Se afișează finalizarea conectării.
 Se afișează finalizarea deconectării.
 Dacă este conectat deja un telefon,
deconectaţi telefonul respectiv și
selectaţi telefonul pe care doriţi să-l
conectaţi.

4 202
Echipamente

• Schimbare ordine de conectare - Telefonului conectat i se va atribui Descărcare contacte


(prioritate) automat prioritatea nr. 1. Această funcţie este utilizată pentru a
Această opţiune este utilizată pentru a descărca contacte și istoric apeluri în
schimba ordinea (prioritatea) de sistemul audio.
• Ștergere
conectare automată pentru telefoanele Selectaţi [Contacts Download]
mobile împerecheate. Selectaţi [Phone List] (listă telefoane)
Selectaţi telefonul mobil cu ajutorul (descărcare contacte) Selectaţi cu
Selectaţi [Phone List] (listă telefoane) ajutorul butonului ACORD
butonului ACORD Selectaţi [Delete]
Selectaţi [Priority] (prioritate) cu ajutorul
(ștergere)
butonului ACORD Selectaţi
telefonul cu prioritatea nr. 1 Selectaţi telefonul mobil dorit. ATENŢIE
 Ștergeţi telefonul mobil selectat. • Este posibil ca funcţia de
 Selectaţi [Priority] (prioritate). Se afișează finalizarea ștergerii. descărcare să nu fie acceptată pe
anumite telefoane mobile.
 Din lista telefoanelor împerecheate, Dacă încercaţi să ștergeţi un telefon
• Dacă în timpul descărcării
selectaţi telefonul căruia doriţi să-i conectat, acesta va fi mai întâi contactelor se realizează și o altă
atribuiţi prioritatea nr. 1. deconectat. operaţiune, descărcarea va fi
 Se afișează ordinea modificată în întreruptă. Contactele deja
funcţie de prioritate. ATENŢIE descărcate vor fi salvate.
• Dacă ștergeţi un telefon mobil, • Dacă doriţi să descărcaţi contacte
 După finalizarea schimbării ordinii contactele aferente telefonului noi, înainte de a începe
(priorităţii), va fi conectat noul telefon mobil respectiv vor fi, de descărcarea ștergeţi toate
căruia i-a fost atribuită prioritatea nr. asemenea, șterse. contactele salvate anterior.
1. • Pentru o comunicare fără
- Dacă telefonul cu prioritatea nr. 1 nu întreruperi prin intermediul
poate fi conectat: se încearcă tehnologiei wireless Bluetooth®,
automat conectarea ultimului telefon ștergeţi telefonul mobil din
unitatea audio și ștergeţi, de
conectat.
asemenea, unitatea audio din
- În cazul în care ultimul telefon telefonul mobil.
conectat nu poate fi conectat: se
încearcă conectarea în ordinea în
care sunt enumerate telefoanele
împerecheate.
4 203
Echipamente

Descărcare automată Volum conversaţie Dezactivare sistem de tehnologie


După activarea conectării unui telefon Această funcţie este utilizată pentru a wireless Bluetooth®
mobil, se pot descărca automat noi seta volumul vocii așa cum este auzită Această funcţie este utilă atunci când nu
contacte și istoric apeluri. de interlocutor atunci când efectuaţi un doriţi să utilizaţi sistemul de tehnologie
Selectaţi [Auto Download] (descărcare apel handsfree prin intermediul wireless Bluetooth®.
automată) Setaţi On / Off tehnologiei wireless Bluetooth®. Selectaţi [Bluetooth System Off]
(activare/dezactivare) cu ajutorul Selectaţi [Outgoing Volume] (volum (dezactivare sistem Bluetooth) Setaţi
butonului ACORD conversaţie) Setaţi cu ajutorul cu ajutorul butonului ACORD
butonului ACORD Dacă este deja conectat un telefon,
Redare audio În timpul unui apel, volumul poate fi deconectaţi telefonul respectiv și
Melodiile (fișierele) salvate pe modificat cu ajutorul butonului dezactivaţi sistemul de tehnologie
telefoanele mobile care dispun de SEEK wireless Bluetooth®.
TRACK .
tehnologie wireless Bluetooth® pot fi
redate prin intermediul sistemului audio.
Selectaţi [Audio Streaming] (redare
audio) Setaţi On / Off (activare/
dezactivare) cu ajutorul butonului
ACORD

ATENŢIE
Este posibil ca funcţia de redare
audio prin intermediul tehnologiei
wireless Bluetooth® să nu fie
acceptată pe anumite telefoane
mobile.

4 204
Echipamente

Utilizarea sistemului de Apăsaţi butonul SETUP Selectaţi


tehnologie wireless Bluetooth® [Phone] (telefon) ATENŢIE
La unele telefoane mobile,
Pentru a utiliza tehnologia wireless Se va afișa un ecran prin care se
Bluetooth® atunci când sistemul este conectarea prin intermediul
solicită confirmarea activării tehnologiei tehnologiei wireless Bluetooth®
dezactivat, respectaţi pașii următori. wireless Bluetooth®. poate fi întreruptă intermitent.
 Selectaţi YES (da) de pe ecran pentru Pentru a încerca din nou, urmaţi
• Activarea tehnologiei wireless pașii de mai jos.
Bluetooth® cu ajutorul butonului a activa tehnologia wireless Bluetooth®
și a afișa instrucţiunile. 1)Activaţi și dezactivaţi funcţia
PHONE .
tehnologie wireless Bluetooth® a
Apăsaţi butonul PHONE Instrucţiuni Dacă sistemul de tehnologie wireless telefonului mobil, apoi încercaţi
pe ecran Bluetooth® este activat, acesta va să vă conectaţi din nou.
 Trece la ecranul în care pot fi utilizate încerca în mod automat să conecteze 2)Porniţi și opriţi telefonul mobil,
funcţiile pentru tehnologia wireless ultimul telefon mobil compatibil cu apoi încercaţi să vă conectaţi din
Bluetooth® și afișează instrucţiuni. tehnologia wireless Bluetooth® conectat nou.
• Activarea tehnologiei wireless anterior. 3)Scoateţi acumulatorul telefonului
Bluetooth® cu ajutorul butonului mobil, reporniţi, apoi încercaţi să
SETUP . vă conectaţi din nou.
4)Reporniţi sistemul audio și
încercaţi să vă conectaţi din nou
5)Ștergeţi toate dispozitivele
împerecheate cu telefonul mobil
sau cu sistemul audio și
împerecheaţi din nou în vederea
utilizării.

4 205
Echipamente

Setări sistem Detalii memorie


Apăsaţi butonul SETUP Selectaţi (dacă există în dotare)
[System] (sistem) Afișează memoria în uz și memoria
totală a sistemului.
Selectaţi [Memory Information] (detalii
memorie) OK
Memoria în uz este afișată în partea
stângă, iar memoria totală a sistemului
este afișată în partea dreaptă.

4 206
Echipamente

RADIO CĂUTARE presetare SCANARE


Apăsaţi butonul 1 ~ 6 Apăsaţi butonul SCAN
Schimbare mod RADIO • Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de 0,8 • Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de 0,8
secunde): redă frecvenţa salvată la secunde): frecvenţa redată crește și
butonul respectiv. fiecare frecvenţă este redată timp de 5
• Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8 secunde. După scanarea tuturor
secunde): dacă ţineţi apăsat butonul frecvenţelor, revine și redă frecvenţa
dorit 1 ~ 6 , se va salva curentă.
frecvenţa redată la butonul respectiv și • Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
se va auzi un bip. secunde): redă scurt frecvenţele
salvate în Presetare 1 ~ 6
timp de 5 secunde fiecare.
CĂUTARE
SEEK
Apăsaţi butonul TRACK
• Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de 0,8
secunde): se schimbă frecvenţa.
• Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
secunde): caută automat frecvenţele
următoare.

4 207
Echipamente

Selectare prin căutare manuală MENIU


Rotiţi butonul ACORD la stânga/ Butonul activează funcţiile A.Store
dreapta pentru a regla frecvenţa. (salvare automată) și Info.

• AC111DFGL
- FM: se schimbă cu 100KHz
- AM: se schimbă cu 9 KHz

• AC111DFGN
- FM: se schimbă cu 200KHz A.Store
- AM: se schimbă cu 10 KHz Apăsaţi butonul MENU Setaţi [A.Store]
(salvare automată) cu ajutorul butonului
ACORD sau 1 RPT .
• AC111DFGE
Salvaţi posturile cu recepţie superioară
- FM: se schimbă cu 50 KHz
pe butoanele 1 ~ 6 . Dacă nu se
- AM: se schimbă cu 9 KHz recepţionează nicio frecvenţă, se va
difuza ultima frecvenţă selectată.

4 208
Echipamente

METODA PRINCIPALĂ DE Repetare


UTILIZARE: Audio CD / MP3 În timpul redării melodiei (fișierului)
CD / USB / iPod® / My Music Buton 1 RPT (RPT)
(muzica mea) Mod CD audio, CD MP3, USB, iPod®,
My Music (muzica mea): RPT pe ecran
Apăsaţi butonul MEDIA pentru a • Pentru a repeta o melodie (apăsaţi
schimba modul în ordinea CD scurt butonul (mai puţin de 0,8
<USB>
USB(iPod®) AUX My Music secunde)): repetă melodia curentă.
(muzica mea) audio BT. Mod CD MP3, USB: FLD.RPT pe ecran
Pe ecran se va afișa denumirea • Pentru a repeta un folder (apăsaţi de 2
folderului/fișierului. ori): repetă toate melodiile din folderul
curent.
 Apăsaţi din nou butonul 1 RPT pentru
a dezactiva repetarea.
<My Music> (muzica mea)

 Dacă se introduce un CD, acesta va fi


<Audio CD> redat automat.
 Dacă se conectează un dispozitiv
USB, muzica de pe acesta va fi redată
automat.

<CD MP3>

4 209
Echipamente

Redare aleatorie Schimbare melodie/fișier Scanare


În timpul redării melodiei (fișierului) În timpul redării melodiei (fișierului) În timpul redării melodiei (fișierului)
SEEK
Buton 2 RDM (RDM) Buton TRACK Buton SCAN
Mod CD audio, My Music (muzica mea): • Apăsaţi scurt butonul: redă melodia • Apăsaţi scurt butonul (mai puţin de 0,8
RDM pe ecran curentă de la început. secunde): scanează primele 10
• Redare aleatorie (apăsaţi scurt Dacă este apăsat din nou butonul secunde ale fiecărei melodii, începând
butonul): sunt redate toate melodiile în SEEK
TRACK în 1 secundă, va fi redată cu melodia următoare.
ordine aleatorie. melodia anterioară. Apăsaţi din nou butonul SCAN
Mod CD MP3, USB: FLD.RDM pe ecran pentru a dezactiva.
• Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
• Redare aleatorie folder (apăsaţi scurt secunde): derulează melodia. Funcţia SCAN (scanare) nu este
butonul): sunt redate toate fișierele din
În timpul redării melodiei (fișierului) acceptată în modul iPod®.
folderul curent, în ordine aleatorie. SEEK
Buton TRACK
Mod CD MP3, USB: RDM pe ecran
• Apăsaţi scurt butonul: redă melodia
• Redare aleatorie (apăsaţi de două ori): următoare.
sunt redate toate fișierele în ordine
• Ţineţi apăsat butonul (mai mult de 0,8
aleatorie.
secunde): derulează rapid înainte
Mod iPod®: RDM pe ecran melodia.
• Redare aleatorie (apăsaţi butonul):
sunt redate toate fișierele în ordine
aleatorie.
 Apăsaţi din nou butonul 2 RDM
pentru a dezactiva redarea aleatorie.

4 210
Echipamente

Căutare folder: mod CD MP3, MENIU: CD audio Informaţii


USB Apăsaţi butonul mod CD MP3 MENU Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Info]
În timpul redării fișierului Buton pentru a seta funcţiile Repeat (repetare), cu ajutorul butonului ACORD sau
FOLDER (folder sus) Random (redare aleatorie) și Information 3 pentru a afișa informaţii despre
(informaţii). melodia curentă.
• Caută folderul următor. Apăsaţi butonul MENU pentru a
În timpul redării fișierului Buton dezactiva afișarea informaţiilor.
FOLDER (folder jos)

• Caută folderul părinte.


 Dacă se selectează un folder cu
ajutorul butonului ACORD , va fi Repetare
redat primul fișier din folder.
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
RPT] (repetare) cu ajutorul butonului
Căutare melodii (fișier) ACORD sau 1 RPT pentru a repeta
• Dacă rotiţi butonul ACORD : caută melodia curentă.
melodii (fișiere) Apăsaţi din nou RPT pentru a
• Dacă apăsaţi butonul ACORD : redă dezactiva funcţia.
melodia (fișierul) selectată.
Redare aleatorie
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
RDM] (redare aleatorie) cu ajutorul
butonului ACORD sau 2 RDM pentru
a reda în ordine aleatorie melodii din
folderul curent.
 Apăsaţi din nou RDM pentru a
dezactiva funcţia.

4 211
Echipamente

MENIU: CD MP3 / USB Repetare folder Copiere


Apăsaţi butonul mod CD MP3 MENU Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
pentru a seta funcţiile Repeat (repetare), F.RPT] (repetare folder) cu ajutorul Copy] (copiere) cu ajutorul butonului
Folder Random (redare aleatorie folder), butonului ACORD sau 3 pentru a ACORD sau 6 .
Folder Repeat (repetare folder), All repeta melodii din folderul curent. Această funcţie este utilizată pentru a
Random (redare aleatorie toate), copia melodia curentă în My Music
 Apăsaţi din nou F.RPT pentru a
Information (informaţii) și Copy (copiere). (muzica mea). Puteţi reda muzica
dezactiva funcţia.
copiată în modul My Music (muzica
mea).
Redare aleatorie toate
 Dacă se apasă alt buton în timpul
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ copierii, se afișează o fereastră tip
A.RDM] (redare aleatorie toate) cu pop-up, în care trebuie să confirmaţi
ajutorul butonului ACORD sau 4 dacă anulaţi sau nu copierea.
pentru a reda în mod aleatoriu toate Dacă în timpul copierii se conectează
Repetare melodiile de pe CD. sau se introduce un alt tip de suport
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Apăsaţi din nou A.RDM pentru a media (USB, CD, iPod®, AUX),
RPT] (repetare) cu ajutorul butonului dezactiva funcţia. copierea se anulează.
ACORD sau 1 RPT pentru a repeta În timpul copierii nu se va putea reda
melodia curentă. Informaţii muzică.
 Apăsaţi din nou RPT pentru a
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Info]
dezactiva funcţia.
cu ajutorul butonului ACORD sau
5 pentru a afișa informaţii despre
Redare aleatorie folder
melodia curentă.
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
 Apăsaţi butonul MENU pentru a
F.RDM] (redare aleatorie folder) cu
dezactiva afișarea informaţiilor.
ajutorul butonului ACORD sau 2 RDM
pentru a reda în mod aleatoriu melodii
din folderul curent.
 Apăsaţi din nou F.RDM pentru a
dezactiva funcţia.
4 212
Echipamente

MENIU: iPod® Redare aleatorie Căutare


În modul iPod®, apăsaţi butonul MENU Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
pentru a seta funcţiile Repeat (repetare), RDM] (redare aleatorie) cu ajutorul Search] (căutare) cu ajutorul butonului
Random (redare aleatorie), Information butonului ACORD sau 2 RDM . ACORD sau 4 .
(informaţii) și Search (căutare). Sunt redate toate melodiile din categoria Afișează lista de categorii disponibile pe
curentă redată, în ordine aleatorie. iPod®.
 Apăsaţi din nou RDM pentru a Dacă lista de categorii disponibile pe
dezactiva funcţia. iPod® este căutată cu butonul MENU
apăsat, se trece la categoria părinte.
Informaţii
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Info]
cu ajutorul butonului ACORD sau
Repetare 3 .
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Afișează informaţiile despre melodia
RPT] (repetare) cu ajutorul butonului curentă.
ACORD sau 1 RPT pentru a repeta Apăsaţi butonul MENU pentru a
melodia curentă. dezactiva afișarea informaţiilor.
 Apăsaţi din nou RPT pentru a
dezactiva funcţia repetare.

4 213
Echipamente

MENIU: modul My Music (muzica Redare aleatorie Ștergere


mea) Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
RDM] (redare aleatorie) cu ajutorul Delete] (ștergere) cu ajutorul butonului
În modul My Music (muzica mea), butonului ACORD sau 2 RDM . ACORD sau 4 .
apăsaţi butonul MENU pentru a seta Sunt redate toate melodiile în ordine Șterge melodia redată în momentul
funcţiile Repeat (repetare), Random aleatorie. respectiv
(redare aleatorie), Information Apăsaţi din nou RDM (redare Pe ecranul de redare, dacă apăsaţi
(informaţii), Delete (ștergere), Delete All aleatorie) pentru a dezactiva funcţia ștergere se șterge melodia redată în
(ștergere toate) și Delete Selection redare aleatorie. momentul respectiv.
(ștergere selecţie). Șterge fișierul din listă
Informaţii Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [ Info] ștergeţi, cu ajutorul butonului ACORD
cu ajutorul butonului ACORD sau .
3 .
Afișează informaţiile despre melodia
curentă.
Repetare Apăsaţi butonul MENU pentru a
dezactiva afișarea informaţiilor.
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
RPT] (repetare) cu ajutorul butonului
ACORD sau 1 RPT .
Repetă melodia redată în momentul Apăsaţi butonul MENU și selectaţi
respectiv. meniul de ștergere pentru a șterge
 Apăsaţi din nou RPT pentru a fișierul selectat.
dezactiva funcţia de repetare.

4 214
Echipamente

Ștergere toate După selectare, apăsaţi butonul AUX


Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
MENU și selectaţi meniul de AUX este utilizat pentru a reda suporturi
ștergere. MEDIA externe conectate la mufa AUX.
Del.All] (ștergere toate) cu ajutorul
butonului ACORD sau 5 . Modul AUX se va activa automat atunci
când este conectat un dispozitiv extern la
Șterge toate melodiile din My Music mufa AUX.
(muzica mea).
Dacă este conectat un dispozitiv extern,
puteţi apăsa și butonul MEDIA pentru a
Ștergere selecţie trece în modul AUX.
Apăsaţi butonul MENU Setaţi [
Del.Sel] (ștergere selecţie) cu ajutorul NOTĂ - utilizarea My Music
butonului ACORD sau 6 . (muzica mea)
Melodiile din My Music (muzica mea) • Chiar dacă mai există memorie
sunt selectate și șterse. disponibilă, pot fi stocate maximum
 Selectaţi melodiile pe care doriţi să le 6.000 de melodii.
ștergeţi din listă. • Aceeași melodie poate fi copiată de
maximum 1.000 de ori. Dacă nu este conectat niciun
• Detaliile despre memorie pot fi
consultate în meniul de sistem Setup dispozitiv extern la mufa AUX, modul
(setare). AUX nu poate fi activat.

 NOTĂ - UTILIZAREA AUX


Introduceți complet cablul AUX în mufa
AUX.

4 215
Echipamente

Sistem AUDIO compatibil cu • Cuvântul și siglele Bluetooth® sunt Activarea tehnologiei wireless
tehnologia wireless Bluetooth® mărci comerciale înregistrate deţinute Bluetooth® audio
(dacă există în dotare) de Bluetooth® SIG, Inc., iar utilizarea
• Apăsaţi butonul MEDIA pentru a
acestora face obiectul unei licenţe. Alte
mărci comerciale și nume comerciale schimba modul în ordinea CD ➟ USB ➟
Ce este tehnologia wireless aparţin deţinătorilor respectivi. Pentru AUX ➟ My Music (muzica mea) ➟ Audio
Bluetooth®? utilizarea tehnologiei wireless BT.
Bluetooth® este necesar un telefon • Dacă este selectat audio BT, se va
Tehnologia wireless Bluetooth® este o
mobil compatibil Bluetooth® activa tehnologia wireless Bluetooth®
tehnologie wireless care permite
conectarea la mică distanţă a mai multor • Tehnologia audio wireless Bluetooth® audio.
dispozitive de mică putere, cum ar fi poate fi utilizată doar dacă este La unele telefoane mobile, este posibil
handsfree, căști stereo, telecomandă activată funcţia [Audio Streaming]
ca sistemul audio să nu înceapă
wireless etc. Pentru mai multe informaţii, (redare audio) a telefonului.
redarea automat.
accesaţi site-ul web cu privire la Setarea redării audio prin intermediul
tehnologia wireless Bluetooth® la tehnologiei wireless Bluetooth®: apăsaţi
butonul SETUP Selectaţi [Phone] Utilizarea funcţiilor audio ale
www.Bluetooth.com tehnologiei wireless Bluetooth®
(telefon) cu ajutorul butonului acord
• Redare/pauză
Înainte de utilizarea funcţiilor audio Selectaţi [Audio Streaming] (redare
Apăsaţi butonul ACORD pentru a
ale tehnologiei wireless Bluetooth® audio) cu ajutorul butonului ACORD
reda sau a întrerupe melodia curentă.
• Este posibil ca tehnologia audio wireless Setaţi On / Off (activare/
Bluetooth® să nu fie acceptată, în funcţie dezactivare)
de compatibilitatea telefonului dvs. mobil
cu tehnologia wireless Bluetooth®.
• Pentru a putea utiliza tehnologia audio
wireless Bluetooth®, trebuie mai întâi
să împerecheaţi cu și să conectaţi la
unitatea audio telefonul mobil Este posibil ca funcţiile melodia
compatibil cu tehnologia wireless anterioară/melodia următoare/ redare/
Bluetooth®. pauză să nu fie acceptate pe anumite
telefoane mobile.

4 216
Echipamente

Telefon (dacă există în dotare) Efectuarea unui apel cu ajutorul • Verificarea istoricului apelurilor și
comenzilor de pe volan efectuarea unui apel
 Apăsaţi scurt (mai puţin de 0,8
Înainte de utilizarea funcţiilor tehnologiei
wireless Bluetooth® pentru telefon secunde) butonul de pe volan.
 Pe ecran se va afișa lista cu istoricul
• Pentru a putea utiliza un telefon apelurilor.
compatibil cu tehnologia wireless Apăsaţi din nou butonul pentru a
Bluetooth®, trebuie mai întâi să iniţia un apel către numărul selectat.
împerecheaţi cu și să conectaţi la
unitatea audio telefonul mobil
compatibil cu tehnologia wireless • Reapelarea ultimului număr format
Bluetooth®. Ţineţi apăsat (mai mult de 0,8
• Dacă telefonul nu este împerecheat secunde) butonul de pe volan.
sau conectat, accesarea modului Ultimul număr format va fi reapelat.
Phone (telefon) nu este posibilă. După
împerecherea sau conectarea Echipamentul prezent pe vehicul
telefonului, se va afișa ecranul cu poate fi diferit de cel din imagine.
instrucţiuni.
Dacă prioritatea este setată pe contact
(contact cuplat), telefonul compatibil cu 1. Butonul VOLUM: mărește sau reduce
tehnologia wireless Bluetooth® se va volumul în difuzoare.
conecta automat. Chiar dacă nu vă aflaţi 2. Butonul : efectuează și transferă
în habitaclu, telefonul compatibil cu apelurile.
tehnologia wireless Bluetooth® se va
3. Butonul : termină apelurile sau
conecta automat, dacă sunteţi în
apropierea vehiculului. Dacă nu doriţi anulează funcţiile.
conectarea automată a telefonului
compatibil cu tehnologia wireless
Bluetooth®, dezactivaţi sistemul de
tehnologie wireless Bluetooth®.

4 217
Echipamente

MENIUL Phone (telefon) Contacte Setare telefon


Apăsaţi butonul PHONE pentru a afișa Apăsaţi butonul PHONE Setaţi [ Apăsaţi butonul PHONE Setaţi [
trei meniuri (Call History (istoric apeluri), Contacts] (contacte) cu ajutorul butonului Setup] (setare) cu ajutorul butonului
Contacts (contacte) și Phone Setup ACORD sau 2 RDM ACORD sau 3 .
(setare telefon)). Se vor afișa contactele și veţi putea Se va afișa ecranul de setare pentru
selecta un număr pentru a efectua un telefoane mobile compatibile cu
apel. tehnologia wireless Bluetooth®. Pentru
 Dacă unui contact îi corespund mai informaţii suplimentare, consultaţi
multe numere, vor fi afișate pe ecran „Setare telefon”.
numărul de telefon mobil, numărul de
acasă și cel de la birou. Selectaţi
numărul dorit pentru a efectua apelul.
 Dacă nu există contacte, se va afișa
un ecran prin care se solicită
Istoric apeluri confirmarea descărcării contactelor.
Apăsaţi butonul PHONE Setaţi [ (Este posibil ca funcţia de descărcare
History] (istoric) cu ajutorul butonului să nu fie acceptată pe anumite
ACORD sau 1 RPT . telefoane mobile)
Se va afișa istoricul apelurilor și veţi
putea selecta un număr pentru a efectua
un apel.
Dacă nu există istoric apeluri, se va afișa
un ecran prin care se solicită confirmarea
descărcării istoricului apelurilor. (Este
posibil ca funcţia de descărcare să nu fie
acceptată pe anumite telefoane mobile)

4 218
Echipamente

 NOTĂ - UTILIZAREA (Continuare) (Continuare)


TELEFONULUI MOBIL • Dacă semnalul telefonului mobil este • Dacă prioritatea este setată pe contact
COMPATIBIL CU TEHNOLOGIA slab sau dacă zgomotul din habitaclu (contact cuplat), telefonul compatibil cu
WIRELESS Bluetooth® este prea puternic, este posibil ca în tehnologia wireless Bluetooth® se va
• Nu utilizați un telefon mobil și nu setați timpul unui apel să nu auziți vocea conecta automat.
dispozitivul compatibil cu tehnologia celeilalte persoane. Chiar dacă nu vă aflați în habitaclu,
wireless Bluetooth® (de ex. • Nu așezați telefonul mobil în telefonul compatibil cu tehnologia
împerecherea unui telefon) în timp ce apropierea sau în interiorul obiectelor wireless Bluetooth® se va conecta
conduceți. metalice; în caz contrar, comunicațiile automat, dacă sunteți în apropierea
• Este posibil ca unele telefoane cu sistemul compatibil cu tehnologia vehiculului.
compatibile cu tehnologia wireless wireless Bluetooth® sau cu operatorii Dacă nu doriți conectarea automată
Bluetooth® să nu fie recunoscute de de telefonie mobilă pot fi afectate. cu tehnologia wireless Bluetooth®,
către sistem sau să nu fie complet • Dacă un telefon este conectat prin dezactivați funcția aferentă
compatibile cu acesta. tehnologie wireless Bluetooth®, este tehnologiei wireless Bluetooth®.
• Înainte de utilizarea funcțiilor aferente posibil ca acesta să se descarce mai • Volumul și calitatea apelului handsfree
tehnologiei wireless Bluetooth® ale repede din cauza operațiilor poate diferi în funcție de tipul
sistemului audio, consultați manualul suplimentare prin tehnologia wireless telefonului mobil.
de utilizare al telefonului, pentru a vă Bluetooth®. • Funcțiile tehnologiei wireless
familiariza cu operațiile specifice • Unele telefoane mobile sau alte Bluetooth® pot fi utilizate numai dacă
tehnologiei wireless Bluetooth®. dispozitive pot provoca interferențe telefonul mobil a fost împerecheat cu
• Pentru a utiliza funcțiile tehnologiei sau funcționarea defectuoasă a și conectat la dispozitiv. Pentru
wireless Bluetooth®, telefonul trebuie sistemului audio. În acest caz, informații suplimentare cu privire la
împerecheat cu sistemul audio. amplasarea dispozitivului în altă împerecherea și conectarea
• Dacă telefonul nu se află în aria de locație poate rezolva situația. telefoanelor mobile compatibile cu
acoperire a rețelei (de ex. într-un • Numele contactelor din telefon trebuie tehnologia wireless Bluetooth®,
tunel, într-o parcare subterană, într-o salvate în limba engleză; în caz consultați capitolul „Setare telefon”.
zonă muntoasă etc.), nu veți putea contrar, este posibil ca acestea să nu (Continuare)
utiliza funcția handsfree. fie afișate corect.
(Continuare) (Continuare)

4 219
Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Dacă este conectat un telefon mobil • La unele telefoane mobile, pornirea
compatibil cu tehnologia wireless motorului în timpul unui apel handsfree
Bluetooth®, în partea de sus a ecranului compatibil cu tehnologia wireless
va fi afișată pictograma ( ). Dacă nu Bluetooth® va duce la deconectarea
este afișată pictograma ( ), înseamnă apelului. (Transferați apelul pe telefonul
că dispozitivul compatibil cu tehnologia mobil înainte de a porni motorul.)
wireless Bluetooth® nu a fost conectat. • Este posibil ca anumite funcții să nu fie
Înainte de utilizare trebuie să conectați acceptate pe unele telefoane mobile și
dispozitivul. Pentru informații dispozitive compatibile cu tehnologia
suplimentare cu privire la telefoanele wireless Bluetooth®.
mobile compatibile cu tehnologia • Funcționarea prin intermediul
wireless Bluetooth®, consultați capitolul tehnologiei wireless Bluetooth® poate fi
„Setare telefon”. instabilă, în funcție de starea
• Împerecherea și conectarea unui comunicațiilor.
telefon mobil compatibil cu tehnologia • Amplasarea sistemului audio într-un
wireless Bluetooth® va putea fi mediu electromagnetic poate cauza
realizată doar dacă opțiunea interferențe.
tehnologie wireless Bluetooth® a
telefonului mobil este activată.
(Metodele de activare a funcțiilor
compatibile cu tehnologia wireless
Bluetooth® diferă în funcție de telefonul
mobil.)
(Continuare)

4 220
Echipamente

 CD player: AC112DFGG, AC112DFGN, AC112DFGE, AC211DFGG, AC211DFGN, AC211DFGE (cu excepţia Europei)

4 221
Echipamente

BUTOANELE ȘI FUNCŢIILE 2. RADIO SEEK


6. TRACK
SISTEMULUI • Schimbă în modul Radio (FM/AM). • Dacă este apăsat scurt (mai puţin de
• La fiecare apăsare a butonului, modul 0,8 secunde)
 În funcţie de sistemul audio prezent, se va schimba în ordinea FM1 FM2
- Mod radio: redă melodia anterioară/
este posibil ca afișajul și setările să fie AM.
următoare.
diferite.
- Moduri Media (CD/USB/iPod/My
3. MEDIA
Music (muzica mea)): schimbă
Panou sistem audio • Activează modul Media melodia (fișierul)
(pentru modele echipate cu • La fiecare apăsare a butonului, modul • Dacă este apăsat (0,8 secunde)
tehnologie wireless Bluetooth® ) se va schimba în ordinea CD, USB
(iPod), AUX, My Music (muzica mea), - Mod radio: schimbă continuu
audio BT. frecvenţa. După eliberare, redă
frecvenţa curentă.
- Moduri Media (CD/USB/iPod/My Music
4. PHONE (pentru modele echipate cu (muzica mea)): derulează înapoi sau
tehnologie wireless Bluetooth® ) derulează rapid înainte melodia sau
• Schimbă în modul Phone (telefon) fișierul
 Dacă nu este conectat un telefon, se - În timpul unui apel handsfree,
afișează ecranul de conectare. reglează volumul apelului.

5. Buton alimentare/volum 7. FOLDER


• Alimentare : apăsaţi pentru a porni/ • Moduri CD/USB/MP3: caută foldere.
opri alimentarea.
• Volum : rotiţi la stânga/dreapta
1. (scoatere) pentru a regla volumul.
• Scoate discul.

4 222
Echipamente

10. SCAN
• Mod radio: redă scurt fiecare
frecvenţă disponibilă timp de 5
secunde
• Moduri Media (CD/USB/iPod/My
Music (muzica mea)): redă scurt
fiecare melodie (fișier) timp de 10
secunde.

11. SETUP
Schimbă în modul Setup (setare).

12. Buton ACORD


8. DISP • Mod radio: rotiţi pentru a schimba
frecvenţele disponibile.
• Pornește/oprește afișajul monitorului.
• Moduri Media (CD/USB/iPod/My Music
(muzica mea)) : rotiţi pentru a căuta
9. CLOCK melodii/canale/fișiere.
Afișează ora/data/ziua.

4 223
Echipamente

Butoane de comandă de pe volan 2. CĂUTARE 3. MOD


• Dacă este apăsat scurt (mai puţin de • La fiecare apăsare a butonului, modul
0,8 secunde) se va schimba în ordinea FM2
- Mod radio: caută frecvenţele AM CD USB sau iPod AUX
recepţionate salvate pe butoanele My Music (muzica mea) BT Audio
de presetare. • Dacă suportul media nu este conectat
sau nu s-a introdus un disc, modurile
- Moduri Media (CD/USB/iPod/My corespunzătoare vor fi dezactivate.
Music (muzica mea)/BT audio):
schimbă melodia, fișierul sau
capitolul.

• Dacă este apăsat (mai mult de 0,8


secunde)
- Mod Radio, caută automat
 Echipamentul prezent pe vehicul frecvenţele și posturile disponibile
poate fi diferit de cel din imagine.
- Moduri Media (CD/USB/iPod/My
Music (muzica mea)), derulează
1. VOLUM
înapoi sau derulează rapid înainte
• Utilizat pentru a regla volumul. melodia sau fișierul
- Este posibil ca funcţia audio BT să
nu fie acceptată pe anumite
telefoane mobile.

4 224
Echipamente

4. 5.
• Dacă este apăsat scurt (mai puţin de • Termină apelul telefonic
0,8 secunde)
- Dacă este apăsat în ecranul pentru
telefon, afișează ecranul cu istoricul
apelurilor
- Dacă este apăsat în ecranul de
apelare, efectuează un apel
- Dacă este apăsat în ecranul pentru
primire apel, răspunde la apel
- Dacă este apăsat în timpul unui apel
în așteptare, schimbă la apelul care
așteaptă (apel în așteptare)

• Dacă este apăsat (mai mult de 0,8


secunde)
- Dacă este apăsat în modul
așteptare handsfree wireless
Bluetooth®, reapelează ultimul
număr format
- Dacă este apăsat în timpul unui apel
handsfree wireless Bluetooth®, trece
apelul pe telefonul mobil (apel
privat)
- Dacă este apăsat în timpul unui apel
de pe telefonul mobil, trece apelul în
modul handsfree wireless Bluetooth®
(funcţionează numai dacă tehnologia
handsfree wireless Bluetooth® este
conectată)

4 225
Echipamente

MOD RADIO 1. Afișare mod Trecerea în modul Radio


Afișează modul de utilizare curent
Apăsaţi butonul RADIO pentru a
Ecran mod principal 2. Frecvenţa schimba modul de funcţionare în ordinea
Afișează frecvenţa curentă FM1 FM2 AM

3. Presetare Dacă este activat [Mode Pop up] (pop-up


Afișează numerele curente de presetare mod) în SETUP [Display] (afișaj) și
[1] ~ [6] apăsaţi butonul RADIO , va fi afișat
ecranul mod pop-up radio.
4. Afișare presetare
Afișează butoanele de presetare

5. Auto Store (salvare automată)


Salvează automat frecvenţele
recepţionate mai bine pe butoanele de
presetare

Rotiţi butonul ACORD pentru a


naviga printre opţiuni. Apăsaţi butonul
pentru a face selecţia.

4 226
Echipamente

Căutarea frecvenţelor radio Utilizarea modului Radio Salvare automată


Apăsaţi butonul Auto Store pentru a
salva automat frecvenţele recepţionate
Utilizarea butonului de căutare Selectare/salvare posturi presetate pe butoanele de presetare.
SEEK
Apăsaţi butonul TRACK pentru a reda Apăsaţi butonul Preset pentru a afișa
frecvenţa anterioară/următoare. informaţiile difuzate aferente frecvenţei Scanare
salvate pe fiecare buton.
Apăsaţi butonul SCAN pentru a reda
Utilizarea butonului ACORD timp de 5 secunde fiecare frecvenţă
Rotiţi butonul ACORD pentru a recepţionată mai bine.
selecta frecvenţa dorită. Ţineţi apăsat butonul SCAN (mai mult
• FM : crește/scade cu 100kHz de 0,8 secunde) pentru a reda timp de 5
• AM: crește/scade cu 9 kHz secunde fiecare frecvenţă presetată.

 NOTĂ
• După finalizarea scanării, va fi
restabilită frecvența anterioară.
Apăsaţi butoanele 1 ~ 6 pentru a • Dacă în timp ce funcția scanare este
reda postul presetat dorit. activată țineți apăsat butonul SCAN
, funcția va fi anulată.
 NOTĂ
În timp ce ascultați o anumită frecvență
pe care doriți să o salvați ca post
presetat, țineți apăsat unul dintre
butoanele de presetare [1] ~ [6] (mai
mult de 0,8 secunde) pentru a salva
frecvența respectivă pe butonul de
presetare selectat.

4 227
Echipamente

 NOTĂ - UTILIZAREA (Continuare) (Continuare)


DISCURILOR • Ștergeți amprentele și praful de pe • Nu utilizați discuri cu forme neregulate
• Acest dispozitiv este compatibil din suprafața discului (partea acoperită) (8 cm, în formă de inimă, în formă de
fabrică cu programele software care cu o cârpă moale. octogon), deoarece aceste discuri pot
prezintă siglele următoare. • Utilizarea discurilor CD-R/CD-RW provoca defecțiuni.
• Nu curățați discurile cu soluții cu etichete atașate poate duce la • Dacă discul așteaptă să fie scos din
chimice, cum ar fi sprayuri pentru blocaje ale fantei pentru discuri și fantă mai mult de 10 secunde, acesta
discuri, sprayuri antistatice, lichide dificultăți la scoaterea discului. Aceste va fi automat reintrodus în CD player.
antistatice, benzen sau diluanți. discuri pot provoca, de asemenea, • Sunt acceptate numai CD-uri originale.
zgomote la redare. Este posibil ca alte tipuri de discuri să
• După utilizarea unui disc, puneți-l la
loc în suportul său, pentru a preveni • Este posibil ca anumite discuri nu fie recunoscute (de ex., CD-R
zgârierea acestuia. CD-R/CD-RW să nu funcționeze copiate sau CD-uri cu etichete)
corespunzător, în funcție de
• Țineți discurile doar de margine sau producătorul discului, metoda de
de orificiul central, pentru a preveni fabricație și metoda de înregistrare
deteriorarea suprafeței acestora. folosită de utilizator. Dacă problema
• Nu introduceți substanțe străine în persistă, încercați un alt CD, deoarece
fanta de introducere/scoatere a utilizarea în continuare poate duce la
discului. defecțiuni.
Introducerea unor substanțe străine • Performanțele acestui aparat pot fi
poate provoca deteriorarea diferite în funcție de programul
interiorului dispozitivului. software al unității CD-RW.
• Nu introduceți două discuri simultan. • Este posibil ca CD-urile protejate la
• Dacă utilizați discuri CD-R/CD-RW, copiere, cum ar fi CD-urile tip S, să nu
pot apărea diferențe privind timpii de funcționeze în dispozitiv. Discurile de
citire și de redare, în funcție de date nu pot fi redate. (Cu toate
producătorul discului, metoda de acestea, este posibil ca unele dintre ele
fabricație și metoda de înregistrare să fie redate, însă anormal.)
folosită de utilizator. (Continuare)
(Continuare)

4 228
Echipamente

Informaţii fișier MP3 • Fișiere comprimate acceptate • Pentru fișierele comprimate MP3/
WMA, vor apărea diferenţe de calitate
1. Rate de biţi acceptate (Kbps) a sunetului, în funcţie de rata de biţi. (O
• Formate audio acceptate rată de biţi mai ridicată are drept
MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA rezultat o calitate mai bună a audiţiei.)
Layer3 Layer3 Layer3 High Range • Acest dispozitiv recunoaște numai
ISO 9660 Level 1 fișierele cu extensia MP3/WMA. Este
32 8 8 48
Sistem de ISO 9660 Level 2 posibil ca fișierele cu altă extensie să
fișiere 40 16 16 64 nu fie recunoscute corespunzător.
Romeo/Juliet (128 caractere)
48 24 24 80

RATĂ DE BIŢI (Kbps)


MPEG1 Audio Layer3 56 32 32 96 3. Numărul maxim de foldere și fișiere
MPEG2 Audio Layer3 64 40 40 128 care pot fi recunoscute
Compresie MPEG2.5 Audio Layer3 80 48 48 160 - Foldere: 255 de foldere pentru CD,
audio Windows Media Audio Ver 7.X 96 56 56 192 2.000 de foldere pentru USB
și 8.X 112 64 64 - Fișiere: 999 de fișiere pentru CD,
128 80 80 6.000 de fișiere pentru USB
 Este posibil ca formatele de fișiere 160 96 96 Nu există limită cu privire la numărul
care nu respectă standardele de mai de niveluri de foldere recunoscute
192 112 112
sus să nu fie recunoscute sau redate
corespunzător (fără afișarea corectă a 224 128 128
denumirii fișierelor sau a altor 256 144 144
informaţii). 320 160 160

2. Frecvenţe de eșantionare (Hz)

MPEG1 MPEG2 MPEG2.5 WMA


44100 22050 11025 32000
48000 24000 12000 44100
3000 16000 8000 48000

4 229
Echipamente

• Limbi acceptate • Compatibilitate în funcţie de • Precauţii la scrierea CD-urilor


(format Unicode) tipul de disc 1. În orice situaţie, exceptând crearea
1. Engleză: 94 de caractere 1. Redare CD-uri MIXTE: redă mai întâi discurilor multisesiune, verificaţi
2. Caractere speciale și simboluri: 986 CD-ul audio, apoi fișierele opţiunea de închidere a sesiunii,
de caractere comprimate. înainte de a crea discul. Deși nu vor
 Nu sunt incluse decât limba coreeană 2. Redare CD-uri EXTRA: redă mai întâi apărea probleme de funcţionare,
(inclusiv limba chineză) și limba CD-ul audio, apoi fișierele dispozitivul are nevoie de o scurtă
engleză. comprimate. perioadă de timp pentru a verifica dacă
3. Redare CD-uri multisesiune: redă sesiunea este închisă (aproximativ 25
3. Afișare text (format Unicode)
sesiunile în ordine de secunde). (Este posibil să fie nevoie
- Nume fișier: maxim 64 de caractere de mai mult timp și în funcţie de
în limba engleză - CD MIXT: tip de CD în cadrul căruia numărul de foldere și fișiere.)
sunt recunoscute atât fișiere MP3,
- Nume folder: maxim 32 de caractere 2. Modificarea extensiilor fișierelor MP3/
cât și CD audio. WMA sau modificarea fișierelor ori a
în limba engleză
 Utilizarea funcţiei de defilare vă - CD multisesiune: tip de CD care altor extensii în MP3/WMA poate
permite să vedeţi numele complet al include mai mult de două sesiuni. provoca defecţiuni.
fișierelor care sunt prea lungi pentru a Spre deosebire de CD-urile Extra, 3. Dacă denumiţi fișierele cu extensii
fi afișate pe un singur rând. CD-urile multisesiune sunt MP3/WMA, scrieţi numai în limba
înregistrate în sesiuni și nu au engleză sau coreeană. (Pentru alte
restricţii cu privire la tipul de suport limbi faţă de engleză și coreeană nu
media. se va afișa nimic, întrucât acestea nu
sunt acceptate.)
4. Utilizarea neautorizată sau duplicarea
fișierelor audio este interzisă prin
lege.
5. Utilizarea prelungită a discurilor
CD-R/CD-RW care nu respectă
standardele și/sau specificaţiile poate
provoca defectarea aparatului.
6. Utilizarea neautorizată sau duplicarea
fișierelor MP3/WMA este interzisă prin
lege.

4 230
Echipamente

MOD MEDIA NOTĂ


Ecranul pop-up media poate fi afișat
Trecerea la modul Media numai dacă sunt activate cel puțin două
moduri media.

Apăsaţi butonul MEDIA pentru a Pictogramă de titlu


schimba modul în ordinea CD Dacă este conectat un dispozitiv wireless
USB(iPod) AUX My Music (muzica Bluetooth®, iPod, USB sau AUX ori este
mea) BT Audio. introdus un CD, va fi afișată pictograma
de mod corespunzătoare.
Dacă este activat [Pop-up Mode]/[Mode
Pop-up] (pop-up mod) în SETUP
[Display] (afișaj) și apăsaţi butonul
MEDIA , va fi afișat ecranul mod pop-up
media. Pict. Titlu
Rotiţi butonul ACORD pentru a Tehnologie wireless Bluetooth®
naviga printre opţiuni. Apăsaţi butonul CD
pentru a face selecţia.
iPod
USB
AUX

4 231
Echipamente

MOD CD AUDIO 1. Mod 7. Redare aleatorie (Shuffle)


Afișează modul de utilizare curent Activează/dezactivează funcţia redare
Ecran mod principal aleatorie (Shuffle)
2. Stare de funcţionare
De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/ 8. Repetare
scanare, afișează funcţia curentă Activează/dezactivează funcţia Repeat
utilizată (repetare)

3. Informaţii melodie 9. Listă


Afișează informaţiile despre melodia Trece la ecranul listă
curentă

4. Redare/pauză
Modifică starea redare/pauză

5. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

6. Informaţii
Afișează informaţii detaliate despre
melodia curentă

4 232
Echipamente

Utilizarea modului CD audio Schimbarea melodiilor Selectare din listă


SEEK
Apăsaţi butonul TRACK pentru a trece Rotiţi butonul ACORD la stânga/
la melodia anterioară sau următoare. dreapta pentru a căuta melodia dorită.
Redarea/întreruperea melodiilor de
pe CD
După introducerea unui CD audio, acest NOTĂ
SEEK
mod se va activa automat și va începe • Dacă apăsați butonul TRACK după
redarea. ce melodia a fost redată timp de 2
secunde, melodia curentă va fi redată
de la început.
SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK mai
În timpul redării, apăsaţi butonul devreme de 1 secundă, va fi redată
pentru întrerupere și butonul melodia anterioară.
pentru redare. După ce aţi găsit melodia dorită, apăsaţi
butonul ACORD pentru a începe
 NOTĂ redarea acesteia.
• Sunt acceptate numai CD-uri
originale. Este posibil ca alte tipuri de Derularea înapoi/derularea rapidă
discuri să nu fie recunoscute (de ex., înainte a melodiilor
CD-R copiate sau CD-uri cu etichete)
În timpul redării, ţineţi apăsat butonul
• Informațiile despre artist și titlu sunt SEEK
afișate pe ecran dacă informațiile TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
despre melodie sunt incluse pe CD-ul pentru a derula rapid înainte sau înapoi
audio. melodia curentă.

Scanare
Apăsaţi butonul SCAN pentru a reda
primele 10 secunde ale fiecărui fișier.

4 233
Echipamente

Meniu mod CD audio Redare aleatorie (Shuffle) Listă


În acest mod, veţi avea acces la funcţiile Apăsaţi butonul Shuffle pentru a reda Apăsaţi butonul List pentru a afișa
Info, redare aleatorie (Shuffle), Repeat melodiile în ordine aleatorie. ecranul cu lista melodiilor.
(repetare) și List (listă). • Redare aleatorie (Shuffle): sunt
redate toate melodiile în ordine
aleatorie.

Repetare
Apăsaţi butonul Repeat pentru a repeta
melodia curentă. Apăsaţi din nou butonul
pentru a dezactiva funcţia de repetare.
• Repeat (repetare): repetă melodia
curentă. Rotiţi butonul ACORD la stânga/
dreapta pentru a căuta melodia dorită.
Informaţii Dacă este afișată melodia dorită, apăsaţi
Apăsaţi butonul Info pentru a afișa butonul pentru a o selecta și reda.
detalii despre discul curent.

4 234
Echipamente

MOD CD MP3 1. Mod 9. Repetare


Afișează modul de utilizare curent. Activează/dezactivează funcţia Repeat
Ecran mod principal (repetare)
2. Stare de funcţionare
De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/ 10. Copiere
scanare, afișează funcţia curentă Copiază fișierul curent în My Music
utilizată (muzica mea)

3. Index fișier 11. Listă


Afișează numărul fișierului curent Trece la ecranul listă

4. Informaţii fișier
Afișează informaţiile despre fișierul curent

5. Redare/pauză
Modifică starea redare/pauză

6. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

7. Informaţii
Afișează informaţii detaliate despre
fișierul curent

8. Redare aleatorie (Shuffle)


Activează/dezactivează funcţia redare
aleatorie (Shuffle)

4 235
Echipamente

Utilizarea modului CD MP3 Schimbarea fișierelor Selectare din listă


SEEK Rotiţi butonul ACORD la stânga/
Apăsaţi butonul TRACK pentru a trece
la fișierul anterior sau următor. dreapta pentru a căuta fișierul dorit.
Redarea/întreruperea fișierelor MP3
După introducerea unui disc MP3, acest
mod se va activa automat și va începe NOTĂ
SEEK
redarea. • Dacă apăsați butonul TRACK după
ce fișierul a fost redat timp de 2
secunde, fișierul curent va fi redat de
la început.
SEEK
• Dacă apăsați butonul TRACK mai
devreme de 1 secundă, va fi redat
fișierul anterior.
După ce aţi găsit fișierul dorit, apăsaţi
butonul ACORD pentru a începe
redarea acestuia.
În timpul redării, apăsaţi butonul
Derularea înapoi/derularea rapidă
pentru întrerupere și butonul
înainte a fișierelor
pentru redare.
În timpul redării, ţineţi apăsat butonul
SEEK
TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
 NOTĂ pentru a derula rapid înainte sau înapoi
Dacă pe disc sunt prea multe fișiere și fișierul curent.
foldere, timpul de citire ar putea fi mai
mare de 10 secunde și este posibil ca
lista să nu se afișeze sau căutarea Scanare
melodiilor să nu funcționeze. După Apăsaţi butonul SCAN pentru a reda
finalizarea încărcării, încercați din nou. primele 10 secunde ale fiecărui fișier.

4 236
Echipamente

Căutare foldere Meniu mod CD MP3 NOTĂ


Apăsaţi butonul FOLDER pentru a În acest mod, veţi avea acces la funcţiile • Dacă opțiunea „Folder File” (folder
selecta și căuta foldere. Info, redare aleatorie (Shuffle), Repeat fișier) este setată ca afișare implicită
Dacă este afișat folderul dorit, apăsaţi (repetare), Copy (copiere) și List (listă). în setarea Display (afișare),
butonul ACORD pentru a-l selecta. informațiile despre album/ artist/
fișier sunt afișate ca informații
detaliate despre fișier.
• Dacă opțiunea „Album Artist Song”
(album artist melodie) este setată ca
afișare implicită, numele folderului/
numele artistului sunt afișate ca
informații detaliate despre fișier.
• Informațiile despre titlu, artist și
album sunt afișate numai dacă sunt
înregistrate pe eticheta ID3 a fișierului
Va începe redarea primului fișier din Informaţii MP3.
folderul selectat.
Apăsaţi butonul Info pentru a afișa
detalii despre fișierul curent.

4 237
Echipamente

Redare aleatorie (Shuffle) Repetare Listă


Apăsaţi butonul Shuffle pentru a reda Apăsaţi butonul Repeat pentru a repeta Apăsaţi butonul List pentru a afișa
fișierele în ordine aleatorie. fișierul sau folderul curent. ecranul cu lista fișierelor.
La fiecare apăsare a butonului, funcţia se La fiecare apăsare a butonului, funcţia se
schimbă în ordinea Random (Shuffle) schimbă în ordinea Repeat (repetare)
Folder (redare aleatorie folder) Repeat Folder (repetare folder) Off
Random (Shuffle) All (redare aleatorie (oprit).
toate) Off (oprit). • Repeat (repetare): repetă fișierul
• Random (Shuffle) Folder (redare curent.
aleatorie folder): sunt redate toate • Repeat Folder (repetare folder):
fișierele din folderul curent, în ordine repetă toate fișierele din folderul
aleatorie. curent.
• Random (Shuffle) All (redare aleatorie
toate): sunt redate toate fișierele în Copiere fișiere Rotiţi butonul ACORD la stânga/
ordine aleatorie. dreapta pentru a căuta fișierele. Dacă
Apăsaţi butonul Copy pentru a copia este afișat fișierul dorit, apăsaţi butonul
fișierul curent în My Music (muzica mea). pentru a-l selecta și reda.

 NOTĂ
Selectarea unei alte funcții în timpul
copierii va afișa o fereastră pop-up prin
care se solicită confirmarea anulării
copierii. Pentru a anula copierea,
selectați „Yes” (da).

4 238
Echipamente

 NOTĂ - UTILIZAREA (Continuare) (Continuare)


DISPOZITIVULUI USB • Este posibil ca anumite dispozitive • Nu utilizați USB I/F pentru a încărca
• Conectați dispozitivul USB după ce USB să nu fie acceptate din motive de baterii sau accesorii USB generatoare
porniți motorul. Dacă este deja compatibilitate. de căldură. Astfel de acțiuni pot duce
conectat, este posibil ca dispozitivul • Evitați contactul dintre conectorul la scăderea performanțelor sau
USB să se defecteze la cuplarea USB și părțile corpului sau obiecte defectarea dispozitivului.
contactului. Este posibil ca străine. • Este posibil ca sistemul să nu
dispozitivul USB să nu funcționeze • Conectarea/deconectarea repetată a recunoască dispozitivul USB, dacă
corect, dacă este cuplat sau decuplat dispozitivelor USB în perioade scurte utilizați mufe sau prelungitoare USB
contactul, iar dispozitivul USB este de timp poate provoca defectarea achiziționate separat. Conectați
conectat. aparatului. dispozitivul USB direct la mufa
• Aveți grijă la sarcina electrostatică multimedia a vehiculului.
• La deconectarea dispozitivului USB
atunci când conectați/deconectați este posibil să auziți un zgomot ciudat. • Dacă utilizați dispozitive USB de
dispozitive USB. stocare masivă cu unități logice
• Asigurați-vă că dispozitivele USB separate, pot fi redate numai fișierele
• Dacă sunt conectate ca dispozitiv externe sunt deconectate cu sistemul
extern, MP3 playerele codificate nu salvate pe unitatea rădăcină.
audio oprit.
vor fi recunoscute. • Dacă pe dispozitivele USB sunt
• Timpul necesar pentru recunoașterea instalate aplicații, este posibil ca
• Dacă este conectat un dispozitiv USB dispozitivului USB poate diferi în
extern, este posibil ca sistemul să nu fișierele să nu funcționeze
funcție de tipul, mărimea sau corespunzător.
recunoască anumite stări ale formatul fișierelor salvate pe acesta.
dispozitivului USB. Aceste diferențe de timp nu reprezintă • Este posibil ca dispozitivul să nu
• Numai produsele formatate octet/ defecțiuni. funcționeze normal dacă la acesta
sector sub 64 Kb vor fi recunoscute. sunt conectate MP3 playere, telefoane
• Sistemul acceptă numai dispozitive mobile, camere digitale sau alte
• Sistemul recunoaște dispozitivele USB USB utilizate pentru redarea de
în formatate în format de fișier FAT dispozitive electronice (dispozitive
fișiere audio. USB care nu sunt recunoscute ca
12/16/32. Dispozitivul nu recunoaște • Imaginile și videoclipurile de pe USB
fișierele în format NTFS. unități de disc portabile).
nu sunt acceptate. (Continuare)
(Continuare) (Continuare)

4 239
Echipamente

(Continuare) (Continuare)
• Este posibil ca încărcarea prin USB să • Evitați utilizarea
nu funcționeze pentru anumite produselor de memorie
dispozitive mobile. USB care pot fi utilizate
• Este posibil ca sistemul să nu ca inele pentru chei sau
funcționeze normal dacă utilizați un accesorii pentru telefonul
alt tip de memorie USB decât cea mobil.
standard (tip USB cu capac metalic). Utilizarea acestora poate provoca
• Dacă utilizați formate tip HDD, CF defectarea mufei USB.
sau memorie SD, este posibil ca • Conectarea unui dispozitiv MP3 sau
sistemul să nu funcționeze normal. telefon prin diferite canale, cum ar fi
• Dispozitivul nu va accepta fișiere modul AUX/BT sau Audio/USB, poate
blocate de DRM (administrare provoca zgomote neplăcute sau
drepturi digitale). funcționarea necorespunzătoare.
• Este posibil ca stick-urile de memorie
USB utilizate prin conectarea unui
adaptor (tip SD sau CF) să nu fie
recunoscute corespunzător.
• Dacă utilizați dispozitive HDD USB
sau USB care pot prezenta erori la
conectare din cauza vibrațiilor
vehiculului, este posibil ca sistemul să
nu funcționeze corespunzător. (de ex.
tip i-stick)
(Continuare)

4 240
Echipamente

MOD USB 1. Mod 8. Redare aleatorie (Shuffle)


Afișează modul de utilizare curent Activează/dezactivează funcţia redare
Ecran mod principal aleatorie (Shuffle)
2. Stare de funcţionare
De la repetare/redare aleatorie (Shuffle)/ 9. Repetare
scanare, afișează funcţia curentă utilizată Activează/dezactivează funcţia Repeat
(repetare)
3. Index fișier
Afișează numărul fișierului curent 10. Copiere
Copiază fișierul curent în My Music
4. Informaţii fișier (muzica mea)
Afișează informaţiile despre fișierul curent
11. Listă
5. Redare/pauză Trece la ecranul listă
Modifică starea redare/pauză

6. Timp de redare
Afișează timpul de redare curent

7. Informaţii
Afișează informaţii detaliate despre
fișierul curent

4 241
Echipamente

Utilizarea modului USB NOTĂ Schimbarea fișierelor


SEEK
• Dacă pe dispozitivul USB sunt prea Apăsaţi butoanele TRACK pentru a
Redarea/întreruperea fișierelor USB multe fișiere și foldere, timpul de trece la fișierul anterior sau următor.
După conectarea unui dispozitiv USB, citire ar putea fi mai mare și este
acest mod se va activa automat și va posibil ca afișarea listei sau căutarea NOTĂ
începe redarea unui fișier USB. fișierelor să nu funcționeze SEEK
corespunzător. Funcționarea va • Dacă apăsați butonul TRACK după
reveni la normal după finalizarea ce fișierul a fost redat timp de 2
încărcării. secunde, fișierul curent va fi redat de la
început.
• Este posibil ca sistemul să nu SEEK
funcționeze normal dacă utilizați un • Dacă apăsați butonul TRACK mai
alt tip de memorie USB decât cea devreme de 1 secundă, va fi redat
standard (tip USB cu capac metalic). fișierul anterior.

În timpul redării, apăsaţi butonul


pentru întrerupere și butonul
pentru redare.

4 242
Echipamente

Selectare din listă Derularea înapoi/derularea rapidă Căutare foldere


Rotiţi butonul ACORD la stânga/ înainte a fișierelor Apăsaţi butonul FOLDER pentru a
dreapta pentru a căuta fișierul dorit. În timpul redării, ţineţi apăsat butonul selecta și căuta foldere.
SEEK
TRACK (mai mult de 0,8 secunde)
pentru a derula rapid înainte sau înapoi
fișierul curent.

Scanare
Apăsaţi butonul SCAN pentru a reda
primele 10 secunde ale fiecărui fișier.

După ce aţi găsit fișierul dorit, apăsaţi Dacă este afișat folderul dorit, apăsaţi
butonul ACORD pentru a începe butonul ACORD pentru a-l selecta.
redarea acestuia. Va începe redarea primului fișier din
folderul selectat.

4 243
Echipamente

Meniu mod USB Informaţii Redare aleatorie (Shuffle)


În acest mod, veţi avea acces la funcţiile Apăsaţi butonul Info pentru a afișa Apăsaţi butonul Shuffle pentru a reda
Info, redare aleatorie (Shuffle), Repeat detalii despre fișierul curent. fișierele în ordine aleatorie.
(repetare), Copy (copiere) și List (listă). La fiecare apăsare a butonului, funcţia se
 NOTĂ schimbă în ordinea Random (Shuffle)
• Dacă opțiunea „Folder File” (folder Folder (redare aleatorie folder)
fișier) este setată ca afișare implicită Random (Shuffle) All (redare aleatorie
în setarea Display (afișare), toate) Off (oprit).
informațiile despre album/artist/fișier • Random (Shuffle) Folder (redare
sunt afișate ca informații detaliate aleatorie folder): redă toate fișierele din
despre fișier. folderul curent, în ordine aleatorie.
• Dacă opțiunea „Album Artist Song” • Random (Shuffle) All (redare aleatorie
(album artist melodie) este setată ca toate): sunt redate toate fișierele în
afișare implicită, numele folderului/ ordine aleatorie.
numele fișierului sunt afișate ca
informații detaliate despre fișier.
• Informațiile despre titlu, artist și
album sunt afișate numai dacă sunt
înregistrate pe eticheta ID3 a
fișierului MP3.

4 244
Echipamente

Repetare Copiere fișiere Listă


Apăsaţi butonul Repeat pentru a repeta Apăsaţi butonul Copy pentru a copia Apăsaţi butonul List pentru a afișa
fișierul sau folderul curent. fișierul curent în My Music (muzica mea). ecranul cu lista fișierelor.
La fiecare apăsare a butonului, funcţia se
schimbă în ordinea Repeat (repetare) NOTĂ
Repeat Folder (repetare folder) Off Selectarea unei alte funcții în timpul
(oprit). copierii va afișa o fereastră pop-up prin
• Repeat (repetare) (pictogramă): care se solicită confirmarea anulării
repetă fișie