Sunteți pe pagina 1din 10

INSTRUCŢIUNE PROPRIE DE SECURITATE ŞI

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

DESERVIRE CILINDRU COMPACTOR


CUPRINS:

Denumire articol: pag.


Foaie de capăt 1
Cuprins 2
Cap. 1. Scop 3
Cap. 2. Domeniu de aplicare 3
Cap. 3. Definiţii si prescurtări 3
Cap. 4. Documente de referinţă 3
Cap. 5. Descrierea locului de muncă 4
5.1 Componentele sistemului de muncă 4
5.2 Factori de risc 4
5.3 Dotarea cu echipament individual de protecţie 6
Cap. 6. Responsabilităţi, obligaţii, reguli 6
1. SCOP Prezentele instrucţiuni cuprind un set de prevederi minimale şi obligatorii privind
securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor în raport cu sarcina de muncă pe durata
programului de lucru. Prin aplicarea şi respectarea prevederilor din conţinut, se urmăreşte
formarea unor deprinderi şi a unui comportament adecvat realizării în siguranţă a sarcinilor de
muncă.

2. DOMENIU DE APLICARE Instrucţiunea de lucru se aplică tuturor lucrătorilor care deservesc


utilaje de tip ,, cilindru compactor ,, pentru lucrările de construcţi – montaj şi / sau demolări.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
Pentru scopurile acestei instrucţiuni se aplică termenii şi definiţiile conform art. 5 din Legea
319/2006.
Lucrător – persoană angajată de către angajator, care îşi desfăşoară activitatea într-un loc de
muncă şi care duce la îndeplinire o sarcină de muncă, cu excepţia persoanelor care prestează
activităţi casnice.
Loc de muncă: locul destinat să cuprindă posturi de lucru, situat în clădirile sau şantierele
societăţii, inclusiv orice alt loc din aria societăţii la care lucrătorul are acces în cadrul desfaşurării
activităţii.
Echipament individual de protecţie (EIP): orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un
lucrător pentru a-I proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să-i pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat
pentru a îndeplini acest obiectiv.
CSSM : Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă,
Cp. SSM-SU : Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă – Situaţii de Urgenţă,
Lucrător desemnat SSM-SU: persoană desemnată prin decizia angajatorului, pentru a se ocupa
de activităţile de prevenire şi protecţie şi care îndeplineşte cerinţe minime de pregătire în
domeniul SSM cel puţin nivel mediu.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,
4.3 Legea 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.4 Norme Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă,
4.5 Metoda INCDPM pentru evaluarea factorilor de risc din 2002.
4.6 HG 300 / 2006 privind santierele temporare sau mobile.
4.7 HG 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca.
4.8 HG 1876/2005 privind expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.
4.9 HG 1048/09.08.2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă,
5.0 Cartea tehnica a utilajului,cilindru compactor

5. DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ


5.1. Componentele sistemului de muncă
5.1.1. Lucrător.
- Lucrătorul pentru prestarea activităţilor înscrise în profilul de activitate al societăţii este
angajat în conformitate cu prevederile legale stabilite prin Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
- Încadrarea în muncă corespunde pregătirii profesionale a fiecărui salariat.
5.1.2. Sarcina de muncă.
- Realizarea atribuţiilor de serviciu corespunzătoare fisei postului.
5.1.3. Echipament de muncă.
- CILINDRU COMPACTOR
- Mediul de muncă.
Lucrul în cabină este caracterizat de zgomot, vibraţii, curenţi de aer la lucrul cu fereastra
deschisă, praf de la eventualele utilaje din zona,etc.
Mediul de lucru în aer liber este caracterizat de intemperii: ploaie, vânt, viscol, căldură
toridă, ger etc.

5.2. Factori de risc (riscuri potenţiale de accidentare şi îmbolnăvire profesională+)


5.2.1. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie
a) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie
(mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea
de distribuţie;
b) Organe de maşini în mişcare - prindere, antrenare mâna sau articole vestimentaţie
(mâneci, fular etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/ pompa de apa, curea
de distribuţie;
c) Prindere, strivire corp prin deplasare necontrolată a utilajului în timpul utilizării;
d) Autodeclanşări sau autoblocări ale elementelor de securitate ale utilajului;
e) Pericol de lovire, tăiere, înţepare membre superioare sau inferioare la contactul cu
suprafeţe periculoase;
f) Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental (galerii sistem evacuare,
bloc motor etc.);
g) Electrocutare prin atingere directă sau indirectă- în cazul utilizării de echipamente
electrice defecte;
h) Deshidratarea mâinilor sau apariţia unor boli de piele – datorată impregnării cu
unsori, motorină etc.;

5.2.2. Factori de risc proprii mediului de muncă


a) Temperatura aerului scăzută iarna şi ridicată vara;
b) Curenţi de aer;
c) Zgomot continuu datorat funcţionării motorului termic
d) Calamităţi naturale – trăsnet, viscol, prăbuşiri de copaci, seism etc.;
e) Intoxicare cu monoxid de carbon la lucrul în spaţii închise;

5.2.3. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


a) Adoptarea unor procedee greşite, sau absenţa unor operaţii cu scopul de a scurta
timpul intervenţiei;
b) Poziţie fixă - numai şezând;

5.2.4. Factori de risc proprii lucrătorului


a) Manevre necorespunzătoare - ex: deplasarea cu viteză mare neadaptată la condiţiile
de drum, neasigurarea sarcinii în timpul deplasării etc.;
b) Forţarea utilajului în poziţie de echilibru instabil -
c) Executarea de lucrări de mentenanţă sau curăţenie în timpul funcţionării utilajului;
d) Conducerea, deservirea utilajelor pentru construcţii de către persoane neinstruite
corespunzător şi neautorizate;
e) Deplasări sau staţionări în zone periculoase -ex: sub sarcina ridicată, fără asigurarea
deplasării accidentale şi fără a lua cheia din contact;
f) Conducerea utilajului în condiţii improprii – ex: când vizibilitatea este scăzută (sarcina
de transportat voluminoasă, noapte, ceaţă, mers înapoi etc), pe drumuri cu
declivitate mare etc.;
g) Cădere la acelaşi nivel prin alunecare sau împiedicare, sau de pe scara utilajului;
h) Accidente de traseu - pe durata şi traseul deplasării normale de acasă la serviciu şi
invers;
i) Pericol de incendiu! -ex: la utilizarea focului deschis pentru încălzirea băii de ulei pe
timp friguros;
j) Comunicări accidentogene – ex:, mersul înapoi;
k) Omiterea verificării utilajelor de construcţii înainte de utilizare
l) Omiterea unor operaţii datorate prezentării la lucru în condiţii psiho-fiziologice
necorespunzătoare (oboseală, boală, condusul sub influenţa alcoolului);
m) Neutilizarea echipamentelor de protecţie colectivă sau a echipamentelor de protecţie
individuală.

5.3. Dotarea cu echipament individual de protecţie – EIP.


5.3.1. Echipamentul individual de protecţie utilizat este compus din: cască de protecţie,
salopetă, vestă reflectorizantă, mănuşi de protecţie, încălţăminte de protecţie cu talpă
antipenetrantă şi bombeu metalic.

6. RESPONSABILITĂŢI / OBLIGAŢII / REGULI

6.1. Angajatorul
a. stabilirea structurilor organizatorice proprii prin acte de autoritate emise în conformitate cu
prevederile legale în vigoare cu privire la decizia de realizare a securităţii şi sănătăţii în
muncă;
b. selecţia profesională şi acceptul la muncă a persoanelor care să corespundă cerinţelor şi
condiţiilor reale de muncă;
c. verificarea anuală şi ori de câte ori este necesar a stării de sănătate a salariaţilor;
d. asigurarea resurselor financiare pentru realizarea măsurilor cuprinse în planul de prevenire şi
protecţie;
e. dotarea lucrătorilor cu echipamentul individual de protecţie;
f. asigurarea celor mai bune mijloace de muncă verificate şi controlate, în vederea realizării în
siguranţă a sarcinilor de muncă.
g. Instruirea lucrătorilor privind securitatea în muncă şi situaţii de urgenţă.

6.2. Lucrătorul
6.2.1 Măsuri de natură organizatorică:
a. să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregatirea şi instruirea sa, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care
pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă;
b. să utilizeze corect mijloace de producţie din dotare;
c. să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie;
d. să nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau înlaturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii ;
e. să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă
despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
f. să aducă la cunoştinţa conducatorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele
suferite de propria persoană;
g. să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
i. să urmărească modul cum sunt respectate normele de securitate în muncă şi PSI de
către colegii de muncă, iar în caz de abateri, să atragă atenţia celui în cauză şi să
sesizeze pe conducătorul locului de muncă;
j. să respecte normele de disciplină în muncă prin:
o exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite prin fişa postului;
o neexecutarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
o respectarea semnelor convenţionale şi a plăcuţelor de avertizare;
o respectarea hotărârilor conducerii şi/sau dispoziţiilor şefului ierarhic;
o respectarea orelor de începere şi terminare a programului de lucru stabilit de
conducere, după necesităţi;
o nepărăsirea zonei de lucru fără acordul şefului direct;
o prezentarea la program în deplină capacitate de muncă, odihnit şi cu ţinută
corespunzătoare;
o menţinerea unui comportament civilizat şi a unui climat de colaborare în relaţiile de
muncă cu ceilalţi colegi;
o evitarea jocului şi glumelor în timpul programului de lucru;
o evitarea alergării, urcării sau coborârii scărilor prin sărirea mai multor trepte odată şi
peste eventualele obstacole;
o menţinerea ordinei şi curăţeniei la locul de muncă şi evitarea aglomerării de
materiale pe căile de acces şi pe platformele de lucru;
o participarea în mod regulat la instruirile privind securitatea în muncă şi cele pentru
situaţii de urgenţă, precum şi la aplicaţii practice.
o respectarea regulilor de igienă în muncă;

6.2.2 Prevederi generale de SSM


 O exploatare incorecta sau neglijenta a utilajului, poate duce la accidente;
 Neexecutarea de reparaţii sau lucrări de întreţinere a utilajului în timpul funcţionării
(ungere, curăţire);
 Utilizarea sculelor, schelelor şi utilajelor corespunzătoare (fără defecte);
 Acordarea unei atenţii mai mari lucrătorilor vulnerabili la accidente (cf. statisticilor):
- tinerii sub 25 de ani – datorită lipsei de experienţă
- lucrătorii peste 50 de ani – datorită rutinei în execuţia lucrărilor şi neglijarea
măsurilor de SSM.
 Executarea lucrărilor cu grad mai mare de pericol în prima parte a zilei când organismul
este mai odihnit.
 Refuzarea lucrărilor pentru care nu sunteţi pregătiţi profesional şi instruiţi privind
securitatea în muncă;

Sunt interzise:
- consumul de băuturi alcoolice în timpul programului de lucru precum şi prezentarea la
serviciu în stare de ebrietate sau de oboseală.
- executarea unor operaţii periculoase – neprevăzute în sarcina de muncă;
- distragerea atenţiei unui lucrător care execută o operaţie. Aşteptaţi să termine operaţia
respectivă, apoi comunicaţi cu el.

6.2.3. Prevederi specifice activităţii de deservire a cilindrului compactor vibrator .


6.2.3.1. Masuri de securitate în muncă:
- Mecanicul deservent al cilindrului compactor vibrator trebuie sa cunoasca si sa
respecte prezentele instructiuni precum si prevederile cartii tehnice privind exploatarea
si intretinerea utilajului.
- Este interzisa deservirea utilajului de alte persoane decat cele care au calificarea
respectiva si numai daca au sarcini de serviciu in acest scop.
- Este interzis a se lucra cu echipamentul tehnic fara a se efectua in prealabil o inspectie
vizuala inainte de pornire.
- In timpul functionarii utilajului se interzice efectuarea oricarei interventii asupra
utilajului, cu exceptia interventiilor pentru care se prevede in Cartea utilajului ca trebuie
sa fie executate cu utilajul in functiune.
- Interventiile la utilaje trebuie sa se efectueze numai dupa decuplarea alimentarii cu
energie si blocarea mecanica contra pornirii accidentale. Daca blocarea nu este
posibila, trebuie sa se ia masuri pentru a se impiedica orice pornire accidentala.
- Utilajele autopropulsate trebuie sa fie parcate numai in spatii special destinate sau in
spatii cu teren stabil, a carui inclinare nu trebuie sa prezinte pericol pentru stabilitatea
statica a utilajului.
- Dupa parcare utilajul trebuie sa fie asigurat impotriva pornirii necomandate a
acestuia.
- Parcarea utilajului nu trebuie sa impiedice circulatia personalului si a vehiculelor sau
efectuarea de lucrari in zona.
- Dupa terminarea lucrului, salariatul trebuie sa consemneze in carnetul utilajului
constatarile facute in timpul functionarii acestuia si propuneri pentru remedieri sau
reparatii.
- Personalul care conduce mijloace de transport - masini si utilaje de constructie -
trebuie sa respecte Codul rutier si recomandarile indicatoarelor de semnalizare
rutiera.
- Cand este necesar, in zonele periculoase trebuie sa se organizeze pilotarea
mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a
circulatiei.
- Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate si asigurate impotriva
pericolului de alunecare si derapare.
- La autovehiculele cu instalatia de franare pneumatica sau hidraulica coborarea
pantelor trebuie sa se faca fara oprirea motorului, folosindu-se frana de motor.
- Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a
urcat.
- Trecerea vehiculelor peste liniile de cale ferata prin locuri neamenajate, este interzisa.
- Viteza de circulatie la trecerile de nivel peste calea ferata nu trebuie sa fie mai mare de
15 km/h.
- In interiorul santierului viteza de circulatie trebuie sa se limiteze in funstie de starea
cailor de circulatie, conditiile de vizibilitate si circulatia personalului.
- Se interzice stationarea utilajelor autopropulsate la o distanta mai mica de 2,5 m de
linia ferata.
- Se interzice executarea de lucrari, circulatia sau stationarea utilajelor pe marginile
sapaturilor, ale albiilor de rauri, ale canalelor si ale gropilor la distante mai mici de:
- 0,5 m de panta unui debleu
- 1 m de panta unui rambleu
- 2 m de la marginea sapaturilor executate fara sprijiniri de maluri.
- Noaptea, pe langa iluminatul local al santierului trebuie folosit si iluminatul cu sursa de
iluminare a utilajului.
- Deplasarea utilajelor terasiere si de constructii de la un punct la altul, pe drumurile
publice sau pe drumuri de camp, trebuie sa se faca numai in coloana organizata sub
supraveghere, pe baza de schita a traseului ce urmeaza sa fie parcurs, intocmita de
conducatorul locului de munca.
- Este interzis a se lucra cu utilajele in terenuri nedefrisate si necuratate de radacini,
bolovani mari si alte obiecte care ar putea produce accidente.
- Sunt interzise saparea si nivelarea terenurilor argiloase in panta in timpul ploii si cand
pamantul este inghetat.
- Remorcarea utilajelor defecte trebuie sa fie facuta numai de catre tractoare singulare,
a caror forta la carlig corespunde fortei de tractiune necesara. Remorcarea trebuie sa
se execute numai cu ajutorul unei bare rigide de remorcare, lunga de cel putin 4 m. Se
interzice folosirea cablurilor sau a lanturilor pentru remorcare.
- La cuplarea sau decuplarea utilajelor pentru remorcare trebuie sa fie respectate
urmatoarele reguli:
- In timpul manevrarii utilajului, intrarea sau stationarea persoanelor intre cele doua
utilaje este interzisa;
- Cuplarea sau decuplarea se executa numai cand utilajul tragator este oprit;
- Dupa cuplarea remorcii, conducatorul utilajului tragator trebuie sa verifice modul corect
de cuplare, pentru a se evita decuplarea necomandata in timpul remorcarii si sa se
asigure inainte de pornire ca nici o persoana nu se afla intre utilaje sau in apropierea
lor.
- Se interzice incalzirea baii de ulei cu foc deschis.
- Se interzice exploatarea concomitenta a doua sau mai multe utilaje pe niveluri diferite,
situate pe aceeasi verticala.
- In caz de incendiu trebuie sa se foloseasca stingatorul portativ din dotarea utilajului, iar
focul sa fie aceperit cu prelate.
- Se interzice folosirea utilajului pentru executarea altor lucrari decat cele indicate in
Cartea tehnica a utilajului.
- In timpul lucrului este interzisa intrarea persoanelor in cabina mecanicului.
- Imbarcarea si debarcarea de pe mijloacele de transport trebuie sa se efectueze doar
cu viteza I -a si dirijat.
- La deplasarea cilindrului compactor vibrator cu spatele, conducatorul trebuie sa
proveasca mai intai in sensul de mers, pentru a se asigura ca drumul este liber. In
situatia in care vizibilitatea conducatorului este redusa, este necesara dirijarea de catre
un salariat desemnat special.
- Se interzice stationarea persoanelor pe sasiul cilindrului compactor sau pe
echipamentul acestuia in timpul deplasarii utilajului.
- Este interzisa depozitarea materialelor inflamabile pe platforma utilajului.
- In tot timpul lucrului se va controla starea generala a masinii indepartandu-se orice
urma de material sau lubrifiant din locurile unde, prin natura sa, instalatia electrica
poate produce flama sau scurtcircuit electric.
- Alimentarea cu carburanti se va face cu motorul oprit.
- Se interzice punerea utilajului in exploatare cu sistemul de franare defect.
- Este interzisa punerea in functiune a utilajului de o alta persoana decat muncitorul
calificat in acest scop.
- Se interzice lucrul atunci cand se constata defecte la conducte sau furtunuri ale
sistemului hidraulic sau pneumatic de actionare a agregatelor.
- Se interzice exploatarea utilajului cu defectiuni.
- Verificarea bolturilor si sigurantelor acestora, verificarea articulatiilor utilajului se face
zilnic.
- Se interzice folosirea utilajului pentru alte lucrari decat acelea pentru care a fost
construit.
- Se interzice impingerea altor autovehicule sau utilaje cu cilindrul compactor vibrator.
- Este interzis sa se lucreze in terenuri cu deseuri metalice , bare, scanduri, sarme etc.
- In timpul functionarii utilajului este interzis sa se efectueze control, revizie sau ungere
la motor sau alte mecanisme.
- Este interzis a se umbla la instalatiile hidraulice in timp ce motorul se afla in functiune
si pompa cuplata.
- Verificarea avertizoarelor sonore si optice se va face inainte de inceperea lucrului.
Codul de semnalizare va fi adus la cunostinta intregului personal muncitor din santier.
- Trecerea pe sub conductori electrici este interzisa daca intre gabaritul utilajului si
conductori nu se asigura o distanta corespunzatoare.
- Este interzis a se face foc in apropierea utilajului in vederea executarii unor lucrari de
revizie si intretinete folosind pentru iluminat flacara.In timpul lucrului si la terminarea
schimbului, mecanicul deservent este obligat sa mentina utilajul in perfecta stare de
curatenie si de functionare.

6.2.4. PREVEDERI DIN CARTEA TEHNICA A CILINDRULUI COMPACTOR VIBRATOR

A. REGULI DE SIGURANTA SI INSTRUCTIUNI PENTRU FUNCTIONAREA MASINII

A.1. INCEPEREA LUCRARILOR DE COMPACTARE

A.1.1. Verificari inainte de punere in functiune

Utilizatorul este obligat sa elibereze reguli de functionare si intretinere a masinii care


trebuie sa contina cerinte pentru securitatea muncii.Pentru aceasta ,inainte de a pune
in functiune masina ,este necesar sa se verifice :
- localizarea retelei de functionare
- directia,adancimea,etc.
- inclinatiile spatiului de lucru
Aceste fapte trebuie comunicate operatorului masinii desemnat sa indeplineasca munca.De
asemenea este necesara eliberarea unui procedeu tehnic pentru urmatoarele activitati:
- masuri pentru operarea in conditii exceptionale (in zonele de protectie ,in panta,etc.)
- masuri de protectie impotriva fortelor naturii
- cerinte pentru siguranta in functionare
- masuri tehnice si de organizare pentru asigurarea securitatii personalului ,a santierului
si a zonei inconjuratoare.
Procedurile tehnologice trebuie comunicate operatorului masinii.

A.1.2. Functionarea in spatii periculoase

Orice stricaciune cauzata in reteaua de utilizare trebuie imediat raportata


operatorului.In acelasi timp ,este necesara asigurarea masurilor pentru ca nici o persoana
neautorizata sa nu poata patrunde in zona periculoasa .
Un muncitor nu trebuie sa lucreze singur daca nu exista o alta persoana care sa-l ajute in caz
de urgenta ,doar daca acesta este asigurat cu alte forme efective de legatura sau control.

A.1.3. Principii de securitate in operare

Utilizatorul trebuie sa asigure ca masina opereaza in aceste conditii si pentru scopurile


pentru care a fost destinata ,asa cum au fost specificate de catre producator si de standardele
respective.
Utilizatorul trebuie sa asigure ca masina sa lucreze doar in acele santiere si intr-un mod in
care efectul vibratiilor sa nu puna in pericol mediul exterior si sa nu provoace pagube.
Utilizatorul este obligat sa asigure inspectii tehnice regulate si controale conforme cu
conditiile de lubrifiere si intretinere .
Utilizatorul trebuie sa specifice personalul care sa se ocupe de functionarea masinii (din
punct de vedere al intretinerii,ajustarii,ungerii si reparatiilor).
A.2.1. Sistemul de siguranta ROPS
Acest sistem este folosit in urmatoarele cazuri:
- soferul trebuie sa foloseasca centura de siguranta in tot timpul functionarii masinii.
- centura nu trebuie sa aiba urme de deteriorare.
- articulatia batiului masinii trebuie sa fie in buna stare .
- sistemul de siguranta al ROPS nu trebuie sa fie pierdut in timpul functionarii masinii si
nu trebuie sa prezinte urme de sparturi ,stricaciuni,etc.
- toate asamblarile prin buloane trebuie sa fie torsionate la valoarea indicata
- bolturile si suruburile nu trebuie sa prezinte urme de deteriorare ,deformate sau
ruginite.
- cadrul ROPS sau orice schimbare sau modificare a acestuia este interzisa fara
aprobarea prealabila a producatorului caci poate micsora rezistenta.
- greutatea masinii impreuna cu ROPS nu trebuie sa depaseasca limita de greutate
pentru care ROPS este aprobata.

A.2.2.Calificarea soferului

Masina nu poate fi condusa decat de un sofer care are pregatirea necesara si autorizatie de
operare a masinii conform ISO 7130 si alte regulamente nationale specifice pentru acest tip de
masina.Fara o astfel de autorizatie,masina poate fi condusa doar de o persoana care a fost
pregatita sa opereze cu aceasta masina cu aprobarea utilizatorului ,sub supravegherea unei
persoane autorizate.
Cel putin odata la doi ani,operatorul masinii trebuie sa fie instruit si testat asupra standardelor
si regulamentelor de securitate.

A.2.3. Obligatiile soferului

Inainte de a incepe lucrul ,soferul trebuie sa cunoasca santierul,posibilele


obstacole,pantele,factorii ce au influenta asupra mediului(zgomotul permis,nivelul de vibratii,etc.)
Inainte de inceperea lucrului,operatorul este obligat sa verifice masina si accesoriile ,sa
verifice instrumentele de control,pericol si dispozitivele de urgenta in conformitate cu manualul de
operare.In cazulin care gaseste un defect pe care nu-l poate remedia singur si care poate pune in
pericol siguranta muncii este obligat sa nu inceapa lucrul si sa raporteze defectul superiorilor.
In timpul lucrului,operatorul este obligat sa urmareascafunctionarea masinii si sa inregistreze
toate defectele in manualul de operare .
Intotdeauna inainte de pornirea motorului,operatorul trebuie sa claxoneze pentru atentionare .
Inainte de punerea masinii in miscare,acesat trebuie sa verifice daca sistemul de directie si
franare lucreaza corespunzator.
De fiecare data cand masina este oprita dupa lucru sau in timpul pauzelor,aceasta trebuie
asigurata impotriva oricarei utilizari neautorizata (fara cheie de contact ,incuierea cabinei si a
capotelor e cuplare a bateriei).