Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE LECŢIE

Profesor: Gorea Ana


Disciplina: Geografia umană a lumii

Unitatea de învăţare: „Populaţia Terrei”


Subiectul lecţiei: „Aşezările umane. Urbanizarea”

Clasa: a XI a „A”
Data: 14. 11. 2013

Competenţe specifice:
1. Construirea unui demers ştiinţific geografic
2. Manifestarea unui comportament critic şi constructiv faţă de problemele mediului şi ale societăţii.

Subcompetenţe:
1. Comunicarea corectă în limba maternă cu utilizarea adecvată a termenilor geografici;
2. Aprecierea aspectelor sociale, civice şi culturale ale spaţiului geografic la nivel regional şi mondial.

Obiective operaţionale: Elevul va fi capabil să:

O 1. Explice principalele noţiuni


O 2. Descrie particularităţile aşezărilor rurale
O 3. Caracterizeze etapele urbanizării
O 4. Compare nivelui de urbanizare în diferite grupe de state
O 5. Argumenteze problemele generate de urbanizare

Tipul lecţiei: mixtă.

Metode/procedee: analiza hărţilor tematice, conversaţie, comparaţia, observaţia, Tabelul analitic,


diagrama Ven, lucrul cu textul manualului.

Forme de învăţămînt: activitate frontală, activitate în grup.

Materiale didactice: Harta repartiţiei şi densităţii populaţiei, imagini, harta politică a lumii, manualul
şcolar.

Strategii de evaluare: evaluare orală.


Scenariul lecţiei

Etapele Ob. Activitatea profesorului şi a elevului Tehnici de


lecţiei Oper evaluare
aţ.
Moment - Notarea absenţelor şi pregătirea climatului pentru lecţie. Observaţia
organizatoric
1'
Verificarea - Elevilor li se propun un şir de enunţuri, aceştia fiind rugaţi să identifice Evaluare orală
temei pentru dacă sunt adevărate sau false. – Anexa 1 Aprecierea
acasă iniţiativei
5'
Captarea - Profesorul prezintă un slaid-shou cu imagini – oraşe şi tipuri de sate. Conversaţia
atenţiei - Comentarii scurte pe marginea informaţiei vizualizate. orală
3'
Predarea- O1. - Anunţarea obiectivelor lecţiei.
învăţarea - Clasa este împărţită în 4 echipe fiecare din echipă primind setul său de
materiei noi O 2. sarcini în scris la care trebuie să lucreze. – Anexa 2
30' O 3. - După 5' fiecare grup este solicitat să prezinte răspunsurile la sarcinile
O 4. propuse.

Fixarea - Profesorul propune prin metoda Diagramei Ven să scoată în evidenţă


cunoştinţelor deosebirile şi asemănările dintre procesele:
5' Suburbanizare şi „Urbanizare falsă” - Anexa 3
O 5. - Dacă timpul va permite se va desfăşura prin tehnica Tabelul analitic –
dezbatere la tema: „Urbanizarea – proces pozitiv şi negativ”.
Tema pentru 1. De repetat unitatea de învăţare: „Populaţia Terrei”.
acasă 2. De finisat diagrama Ven şi tabelul analitic.
1'

Anexa 1
- În numărul total al populaţiei, în statele riverane Golfului Persic, ponderea femeilor este mai mică în
raport cu cea a bărbaţilor. A
- În statele înalt dezvoltate în structura pe sexe a populaţiei predomină bărbaţii. F
- În statele înalt dezvoltate ponderea populaţiei ocupate în sectorul primar este de câteva procente. A
- Piramida pe grupe de vârste şi sexe cu o bază mai extinsă este caracteristică pentru statele cu tip
tradiţional de reproducere a populaţiei. A
- Piramida pe vârste şi sexe cu o bază mai îngustă este caracteristică pentru statele cu tip tradiţional de
reproducere a populaţiei. F
- Cel mai mare decalaj privind ponderea vîrstei tinere şi înaintate este în cadrul Asiei. A
- Piramida pe vârste şi sexe cu vîrful mai îngust este caracteristic pentru statele cu tip tradiţional de
reproducere a populaţiei. A
- Problema şomajului este mai acută în statele înalt dezvoltate. F
- Din numărul total al populaţiei, în majoritatea statelor din lume, ponderea bărbaţilor este mai mare decît
cea a femeilor. F
- Populaţia aptă de muncă se consideră doar populaţia economic activă. F
- Piramida pe vârste şi sexe cu o bază mai îngustă este caracteristică pentru statele cu tip modern de
reproducere a populaţiei. A
- În plan mondial ponderea copiilor este aproximativ de trei ori mai mare decît ponderea vîrstei înaintate.
F
- Numeric populaţia Europei în următoarele decenii va creşte, deoarece creşte speranţa de viaţă la naştere.
F
- Speranţa de viaţă la naştere este mai mare la statele cu nivel înalt de dezvoltare. A
- Populaţie „tînără” se consideră populaţia în ponderea căreia numărul vîrstnicilor este mai mare decît
numărul copiilor. F
- În statele în curs de dezvoltare în structura pe vârste a populaţiei predomină copii. A
- În statele înalt dezvoltate în structura pe sexe a populaţiei predomină femeile.
- În statele în curs de dezvoltare 2-3 % din populaţia economic activă este încadrată în agricultură. A
- Statele înalt dezvoltate se remarcă prin predominarea populaţiei economic active încadrate în sectorul
terţiar. A
- Şomerii fac parte din categoria resurselor umane de muncă – aptă de muncă - întreţinută. A
Anexa 2
Echipa 1
În tabelul de mai jos, daţi o interpretare proprie noţiunilor propuse. După care deschide-ţi
manualul şi studiind rubrica termeni-cheie din manual pag. 61 şi textul manualului, explicaţi
doar prin trei cuvinte fiecare noţiune, de exemplu:
Noţiuni Interpretare proprie Explicarea noţiunii prin 3 cuvinte
Urbanizare creşterea localităţilor urbane
Aglomeraţie urbană
Megalopolis
Suburbanizare
Explozie urbană
„Urbanizare falsă”
Rurbanizare

Echipa 2
Studiind textul manualului separaţi caracteristicile enumerate mai jos în două coloane,
evidenţiind deosebirile dintre aşezările de tip rural şi aşezările urbane.
1. De regulă au un număr mare de locuitori.
2. Populaţia practică preponderent agricultura
3. Dispun de o infrastructură bine dezvoltată
4. Au apărut primele pe glob
5. Oferă un confort de viaţă mai puţin asigurat
6. Cele mai recente şi mai moderne sunt cele cu funcţii de odihnă şi turism
7. Doar în ţările industrializate şi postindustriale populaţia în cadrul lor activează
predominant în sectorul industrial şi terţiar
8.
Aşezările rurale Aşezările urbane
- -
- -

Echipa 3
1. Studiind tabelul 23 pag. 60 ”...” Trageţi concluzii.
2. Unde respectiv pe glob sunt cele mai multe şi mai mari oraşe milionare? Dar mai puţine?
3. Analizaţi fig. 21 şi atlasul pag.17 sus – numiţi în ordine: cele mai mari aglomeraţii urbane
– primele 10.
Locaţizaţi-le pe harta politică a lumii din atlas.
Echipa 4
1. Studiind schema fig. 23 „...” pag. 62, urmăriţi etapele urbanizării.
Identificaţi ce grupe de state după nivelul de dezvoltare social-economic – se află la
fiecare etapă a urbanizării, de exemplu:
Statele în curs de dezvoltare →urbanizarea în formare
Statele mediu dezvoltate →
Statele înalt dezvoltate →
Echipa 5
1. Analizînd Harta „Gradul de urbanizare pe state” – atlas pag. 17 sus, trageţi concluzii.
2. Studiind tab. 24 numiţi şi identificaţi pe harta politică a lumii/harta densităţii populaţiei
principalele megalopolisuri de pe Terra.

Anexa 3

Suburbanizare „Urbanizare falsă”

- -

- -

Informaţii suplimentare
* În oraşul Tokyo densitatea medie a populaţiei este de cca 15 600loc./km².
* Cel mai vechi oraş din lume este Ierichon din Iordania - aprox.7000 ani,
* Oraşe vechi: Ur,Uruk,Babilon,Tyr,Sydon, Byblos,Memphis,Mohenjo-Daro,în Asia,Cartagina în Africa;
* în Europa: Atena,Roma,Micene,Cnossos pe teritoriul ţării noastre au fost întemeiate de către greci
oraşele: Histria,Callatis,Tomis,de către daci,davele ,iar de către romani oraşe care s-au pastrat cu nume
schimbate până astăzi: Napoca,Drobeta,Dierna,Turris,Carsium,ş.a
* DAMASC-CEA MAI VECHE CAPITALĂ-3000 DE ANI