Sunteți pe pagina 1din 6

PR O I E CT D I DACTIC

Propunător: prof.
Şcoala:
Data:
Aria curriculară: Arte
Obiectul: Educaţie Plastică
Clasa: a VI-a
Unitatea de învăţare: Compoziţia decorativă
Subiectul: Pictura pe sticlă - Icoana bizantină
Tipul lecţiei: predare-învăţare-evaluare ( formare de priceperi si deprinderi; de evaluare)
Scopul- iniţierea elevilor în cunoaşterea compoziţiei decorative şi a deprinderii de a obţine pata
decorativă
Competenţe generale: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual –artistic
Competenţe specifice:
2.5 - folosirea principiilor artei în compoziţii decorative
Competenţe operaţionale vizate:
C1 - să definească sfintele icoane şi să le înţeleagă rolul;
C2 - să clasifice tipurile de icoane după materialul întrebuinţat în confecţionarea lor;
C3 - să cunoască principalele etape de realizare a icoanei pe sticlă;
C4 - să le aplice pe suprafaţa sticlei pata decorativă;
C5 - să exerseze deprinderi de comunicare şi colaborare cu profesorul şi colegii;
C6 - să-şi dezvolte o atitudine pozitivă faţă de studiul educaţiei plastice.
Forme de organizare
- a conţinuturilor: integratoare, interdisciplinară
- a activităţii: frontală, individuală
Tipuri de interacţiuni: profesor-elev, elev-profesor; elev-elev.
Tipuri, forme, strategii şi instrumente de evaluare: formativă, individuală şi în grup.
Resurse:
 Pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicaţia, metoda dialogului dirijat,
activitatea independentă.
Materiale: fişe de lucru individuale, reproduceri icoane pe sticlă, pensule de dimensiuni diferite,
pahar, culori tempera, pensule, paletă, cârpă, ziar, caiet, manual, videoproiector, laptop.
 Bibliografice: specifice disciplinei:
- Manual: Nicolae Filoteanu, Doina Marian, Desen Artistic şi Educaţie Plastică, manual pentru
clasa a VI-a, Editura All, Bucureşti, 1998;
- Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul gimnazial şi liceal, Bucureşti, 2009
- Leonid Uspensky- Teologia icoanei;
- M. Quenat - Icoană fereastră spre absolut;
- Paul Evdochimov – Arta icoanei o teologie a frumuseţii
Durata: 50 minute
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
SECVENŢE
DIDACTICE COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
Activitatea Activitatea Metode şi Mijloace de
profesorului elevilor procedee învăţământ
C5- să exerseze deprinderi de Asigurarea unui climat favorabil pentru
comunicare şi colaborare cu buna desfăşurare a lecţiei. Verific Pregătesc caietele, Conversaţia Foaia de Frontală
I. Moment profesorul şi colegii; prezenţa, ţinuta elevilor şi esteticul manualele şi aşteaptă în euristică desen, şi
organizatoric C6- să-şi dezvolte o atitudine clasei. Îndrum elevii în activităţi de linişte începerea lecţiei. pensule, individuală
2 min. pozitivă faţă de studiul pregătire a materialelor necesare şi de culori, apa,
educaţiei plastice. stabilire a ordinii şi disciplinei. etc.
II. Captarea
atenţiei C6- să-şi dezvolte o atitudine Pentru ce oră va-ţi pregătit acum? Pentru ora de desen Conversaţia Frontală
Discuţii pozitivă faţă de studiul şi
pregătitoare educaţiei plastice. individuală
C1- să definească sfintele
III. Anunţarea icoane şi să le înţeleagă rolul; In cadrul acestei ore, vom încerca să - discuţii cu rol clarificator Conversaţia Frontală
obiectivelor şi a C6 - să-şi dezvolte o atitudine realizăm o icoană pe sticlă, în tehnica Expunerea- şi
temei pozitivă faţă de studiul picturii pe sticlă. Dialogul individuală
educaţiei plastice. dirijat
C1- să definească sfintele - Se va nota pe tablă lecţia: Elevii notează în caiete titlul
Prezentarea icoane şi să le înţeleagă rolul; Compoziţia decorativă- Icoana pe sticlă lecţiei. Conversaţia Frontală
situaţiei de C2- să clasifice tipurile de - Vă mai aduceţi aminte despre ce am Elevii răspund la întrebări. Expunerea şi
învaţare icoane după materialul discutat ora trecută? Am discutat despre (explicativă) individuală
întrebuinţat în confecţionarea Compoziţia decorativă. Dialogul
lor; - Ce credeţi voi că este o icoană? În concepţia creştină este dirijat
C3- să cunoască principalele forma prin care divinitatea
etape de realizare a icoanei pe apare, este un intermediar
lemn şi să le aplice pe o între om şi D-zeu.
suprafaţă de hârtie; Unde poate fi ea reprezentată? - În biserici, pe hârtie,
C4- să se familiarizeze cu pânză, sticlă, metal, pereţi,
termenii: iconodul, iconoclast, tablă, etc. - lucru cu
plan în cruce greacă, plan - Care sunt caracteristicile de bază ale - Au figura mijloace
bazilical, arc semicircular, unei icoane? supradimensionată, nasul didactice:
cupolă semicilindrica, lung, ochii măriţi, Reproduceri
înţeleagă noţiunea de pată de frontalitate, aureolă, au Planşe
culoare plată sau de suprafaţă contururi puternice redate colecţii de
plată şi modalitatea de prin linii groase, privirea imagini
realizare a lor; fixă, corpurile parcă sunt digitale/PC
C5- să exerseze deprinderi de înţepenite, slabe alungite,
comunicare şi colaborare cu fără viaţă.
profesorul şi colegii; - De ce credeţi că nu punea accent pe - pentru că ei dispreţuiau
C6- să-şi dezvolte o atitudine descrierea trăsăturilor corpului uman? trupul, socotind-ul prilej
pozitivă faţă de studiul pentru păcat şi o piedică de
educaţiei plastice. înălţare a sufletului.
- Care este diferenţa dintre o icoană pe - din punct de vedere al
lemn şi una pe sticlă? tehnicii diferă foarte mult,
cele din lemn sunt mai
realiste, modul de realizare a
draperiei este specifică, pe
când icoana pe sticlă este
mai simplist realizată
deoarece ea era realizată de
oameni simpli, chiar săraci
fără prea mult şcoală care
din dorinţa de a avea şi ei în
casa un obiect de cult, o
realizau chiar ei.
Exemplific prin imagini, pentru ca elevii - Elevii urmăresc imaginile
să înţeleagă mai bine lecţia.
- Care este tematica icoanelor? - prezintă scene şi personaje
din V.T. şi din N. T.
- Ce au sfinţii în jurul capului? - au aureolă
C1- să definească sfintele Ora aceasta vom continua icoana Elevii sunt atenţi la indicaţia Conversaţia Cartonaşele Frontală
icoane şi să le înţeleagă rolul; începută orele trecute în tehnica picturii de lucru. Dialogul colorate şi
C2- să clasifice tipurile de pe sticlă, fiecare dintre voi aţi primit o dirijat individuală
Organizarea şi icoane după materialul imagine imprimată pe care aţi transpus-
îndrumarea întrebuinţat în confecţionarea o pe sticlă, aţi reprezentat detaliile ca în
învăţării lor; această oră să incercăm să aşezăm
C3- să cunoască principalele culoarea de fundal şi aureola.
etape de realizare a icoanei pe
lemn , sa înţeleagă noţiunea de
pată de culoare plată sau de
suprafaţă plată şi modalitatea
de realizare a lor;
C5- să exerseze deprinderi de
comunicare şi colaborare cu
profesorul şi colegii;
C6- să-şi dezvolte o atitudine
pozitivă faţă de studiul
educaţiei plastice.
C1 Conversaţia Frontală
Corecţii şi ↓ Profesorul se asigură că noile informaţii Dialogul şi
feedback-uri C6 au fost înţelese dirijat individuală
Frontală
Obţinerea C3 - să cunoască principalele Profesorul urmăreşte activitatea elevilor, Conversaţia şi
performanţei etape de realizare a icoanei pe pune întrebările în aşa fel încât să Elevii sunt atenţi la cerinţele Dialogul individuală
lemn şi să le aplice pe o conducă la realizarea obiectivelor profesorului şi aplică dirijat
suprafaţă de hârtie; sa propuse, şi aduce corecţii în momentul culoarea pe suprafaţa foii.
înţeleagă noţiunea de pată de în care acest lucru se impune.
Elevii realizează individual
culoare plată sau de suprafaţă
modulul ce constituie un
plată şi modalitatea de
fragment din icoana Maica
realizare a lor;
Domnului cu Pruncul în
C5 - să exerseze deprinderi de braţe.
comunicare şi colaborare cu
profesorul şi colegii.

Asigurarea C1: - să definească sfintele La sfârşitul activităţii foile se adună şi se Elevii ajută la realizarea Conversaţia Frontală
retenţiei şi a icoane şi să le înţeleagă rolul; lipesc pe panou pentru completarea ansamblului decorativ Dialogul şi
transferului C6- să-şi dezvolte o atitudine imaginii – Icoana Maicii Domnului cu dirijat individuală
pozitivă faţă de studiul Pruncul în braţe
educaţiei plastice

Încheierea C6- să-şi dezvolte o atitudine Activitatea din această oră a luat sfârşit, Elevii îşi strâng lucrurile şi Conversaţia Frontală
lecţiei/aprecieri pozitivă faţă de studiul aţi fost foarte activi şi foarte harnici. fac curăţenie în jurul lor. Dialogul şi
şi recomandări educaţiei plastice. Bravo! dirijat individuală

S-ar putea să vă placă și