Sunteți pe pagina 1din 72

S E D I S T R I B U I E G R AT U I T

EDIŢIA 2018 - INTERSHIP & TRAINEE

STUDIUL
PROGRAMELOR DE CUM ÎŢI REDACTEZI CV-UL
INTERNSHIP ȘI SCRISOAREA DE INTENŢIE?
& TRAINEE

AȘTEPTĂRI
FINANCIARE
VS.
OFERTA
ANGAJATORILOR
INTERVIUL DE ANGAJARE –
ETAPA CARE ÎŢI PUNE ÎN
VALOARE ABILITĂŢILE

CUM SĂ TE
PREGĂTEȘTI
PENTRU
TESTELE DE
PERSONALITATE
ȘI APTITUDINI?

CUM SĂ TE DESCURCI
CU BRIO LA UN
ASSESSMENT CENTER?

PROFITĂ DIN PLIN DE


PROGRAMUL TĂU DE PROGRAME DE
INTERNSHIP INTERNSHIP &
TRAINEE

UN PROIECT HIPO. RO
C U P R I N S

GHIDUL ANGAJATORILOR
Index companii:

C2. Ubisoft
06,07. JTI România
08. Peek & Cloppenburg
09. MGI Coutier România,
Comdata Group România
10. Euromaster Tyres & Services România,
Stericycle România
11. PhotoHotel
16. Deloitte România
17. Goodyear Dunlop Tires Operations România
18. Hella România, ENGIE
19. Playtika
20. Carrefour România
21. Blue Projects
22. British American Tobacco
23. Randstad România, Winarrow
28. DB Global Technology
P. 2 29. REWE România - Penny Market,
STUDIUL programelor de Internship & Trainee 2018 – Leroy Merlin
Așteptări financiare vs. oferta angajatorilor 30. HeidelbergCement România,
E.ON România
31. Schneider Electric
P. 1 2 32. Amazon
Cum să îţi redactezi CV-ul și scrisoarea de intenţie 33. Telus International Europe
pentru a-ţi crește șansele de a fi chemat la interviu? 34, 35. Grup Renault România
39. McDonald's in Romania
P. 2 4 40. Plexus
INTERVIUL de angajare - etapa care îţi pune în 41. P&G România
valoare abilităţile 42. Adecco România
43. Azur
P. 3 6 44. Microsoft
45. Romfracht, FEV România
C e s u nt TESTELE DE PERSONALITATE ș i
49. Flex
a p t i tu d i n i ș i c u m te p o ţ i p re g ă t i p e nt r u e l e? 50. Avira, WNS Global Services România
51. Webhelp România
P. 4 6 52. Coca-Cola HBC România
Cum te pregătești pentru ASSESSMENT CENTER? 53. eMAG
54. Jacobs Douwe Egberts România
P. 5 6 55. Huawei, Noriel
P rof i t ă d i n p l i n d e INTERNSHIPUL l a c a re te - a i 59. LIDL România
decis să participi 60. Unilever
61. McDonald's in Romania
62. Philip Morris România
P. 6 4 63. PepsiCo
100+ PROGRAME DE INTERNSHIP&TRAINEE 68. DevTalks România
p e c a re s ă n u l e r atez i ! C3. Hipo.ro
C4. Kaufland România

Ghidul Angajatorilor este editat de Catalyst Solutions, agenție de recrutare și employer branding.
Recrutăm cei mai buni studenţi și absolvenţi din fiecare generaţie pentru companii care apreciază talentul și investesc în dezvoltarea lui.
Dacă vrei să intri în baza noastră de date, înscrie-ţi CV-ul pe www.hipo.ro.
Ghidul Angajatorilor este o bibliotecă de articole de carieră, atent selectate, care sunt menite să te ajute să-ţi planifici cariera,
un ghid cu cei mai doriţi angajatori.

1
STUDIUL
PROGRAMELOR DE INTERNSHIP ȘI TRAINEE 2018
AȘTEPTĂRI FINANCIARE VS. OFERTA ANGAJATORILOR
Tu știi dacă așteptările tale salariale depășesc propunerile oferite de angajatori sau se află sub media oferită de aceștia pe piața
forţei de muncă? Catalyst Solutions a realizat în perioada 2-24 martie un studiu despre preferinţele și așteptările salariale ale
studenţilor în legătură cu programele destinate tinerilor.
La studiu au participat 1210 studenţi din România care studiază cu preponderenţă în domeniile economic și tehnic.

C a re s u nt a ș t e p t ă r i l e L a n i vel național , așteptăril e tineril or pentru un prog ram de internship se


s a l a ria l e a l e t i n e r i l o r si tu ează în jurul sumei de 14 0 0 l ei și 2 0 0 0 l ei în cazul unui prog ram de trai n e e
sa u j ob entry-l evel .
p e nt r u u n p ro gra m d e A n a li zând separat orașel e Buc urești, Timișoara, C l uj-N apoca și I ași, observă m că
int e r ns hip? D a r p e n t r u u n a ștep tăril e tineril or din Timișoara și Buc urești sunt ac el eași pentru ambel e
p ro g ra m de t ra i n e e s a u ti p u r i de oportunități. Î n I ași, însă, pac hetul sal arial menționat de responde n ț i
jo b ent ry- l e ve l p en tru un prog ram de internship este de 1 0 0 0 l ei, în timp c e pentru o poziți e
en tr y-l evel ac esta ajung e l a 1 6 0 0 l ei.
(f u ll-t im e ) ?

2000 lei 2000 lei 2000 lei 1600 lei

1500 lei 1500 lei 1300 lei 1000 lei

TIMIȘOARA BUCUREȘTI CLUJ-NAPOCA IAȘI

p ro g ra m d e int e rns hip pe nt ru programul de trainee/


job e nt ry-l evel

Media
a ș t e p t ă r il o r p ro g ra m d e
internship
1400 lei 2000 lei pent ru program ul
de t rainee/ job
s a l a r ia l e: ent ry- l evel

Internship
32% Tra i n e e
n u es t e
rem u n era t
>700€ 2,4%
500-700€ 14,6%
C o nfo r m s t u d i u l u i * re a l i z a t
400-500€ 21,9%
d e C a t a lys t S o l u t i o n s a n u l
p re ce d e nt , p e n t r u
>700€ 3%
p ro g ra me l e d e i n t e r n s h i p , 500-700€ 2% 300-400€ 31,7%
39% din co m p a n i i l e 400-500€ 4%
re s p o nd e nt e o fe ră u n p a c h e t 300-400€ 19%
s a l a r ia l cu p r i n s î n t re 200-300€ 39%
200-300€ 29,2%

200-300 E u ro , i a r 3 1 , 7 %
o feră pâ nă la 4 0 0 e u ro
p e nt r u u n p ro gra m d e M a n a g e m e n t t ra i n e e P ro g ra m e p e n t r u a b s olven ț i
t ra inee.
>700€ 14,8% >700€ 12,9%

500-700€ 18,5% 500-700€ 12,9%

400-500€ 37% 400-500€ 38,7%

300-400€ 19,3%
* Sursa: Studiul programelor de Internship 300-400€ 14,8%
& Trainee 2017, Ghidul Angajatorilor
200-300€ 14,8% 200-300€ 16,1%

12
TOP 10 TOP 10
co m p a n i i l a n i ve l c o m p a nii d in Intră pe
NAȚIONAL BUCUREȘTI www.hipo.ro
și aplică la
oportunitățile
1. Continental România 1. Microsoft deschise de cei mai
doriți angajatori!
2. Oracle

3. IBM
2. Microsoft
TOP 5
4. P&G c o m p a nii din
CLUJ-NAPOCA
5. BCR
3. Oracle 1. Endava România

6. Deloitte România
2. NTT Data

4. IBM
7. KPMG România,
Coca-Cola HBC România 3. Bosch România

8. HP Inc. 4. Emerson România


5. Hella România

9. EY România
5. Betfair România,
Yardi România,
Evozon Systems,
10. Grup Renault România Bombardier
6. Amazon, P&G

TOP 5 TOP 5
7. Grup Renault România c o m p a nii d in c o m p a nii din
IAȘI TIMIȘOARA

1. Continental România 1. Continental România

8. Nokia
2. Amazon 2. Hella România

3. Delphi 3. Nokia
9. Google

4. Conduent
4. Microsoft,
Bosch România

10. HP Inc. 5. Google,


Centric
5. Autoliv

13
Ca re e s t e t i p u l d e pro gra m la ca re tiner ii d o resc s ă a p lic e?

ANUL I-V MASTER ANUL I-II


DE FACULTATE

P rog ram d e in ternship


66%
79% Pro gra m d e i nte r ns hi p 43%

P rog ram d e Trainee 28% Pro gra m d e Tra i ne e 21%


23%
9% Pro gra m d e M a na ge m e nt Tra i ne e 19%
P ro g ram d e Man ag em en t Trainee
8%
48% S ta gi u d e p ra c ti că 11%
Stag iu d e p ract ică
35%
65% J o b p a r t- ti m e 26%
Job p art-t ime
51%

Job en tr y-l evel ( fu ll-t ime)


13%
41%
J o b e ntr y- l e ve l (f ull- ti m e ) 68%
G ra du ate Rec r u itm en t P rogram 4% G ra d ua te Re c r ui tm e nt Pro gra m 21%
11%

anul I-II anul III-V

Ce p ro gra m d e luc r u
ABSOLVENT p referă tiner ii?
FACULTATE/MASTER

FULL-TIME
Program de in t e r n s h ip 42% FLEXIBIL
27%
FULL-TIME
ca re s ă p e r m i t ă
29% p a r t i c i p a rea la
Program d e Tra in e e c u rs u r i / ex a m e n e
29%
19% 23% î n t i m p u l z i le i
Program de Manage m e n t Tra in e e
23%
8%
Stagiu d e p ra c t ică
23%

41%
19%
Jo b p a r t- t im e
21%
74%
35%
Job e ntr y-le ve l ( fu ll- t im e )
19%
79%
Graduate Re cruitmen t P ro g ra m
27%
PART-TIME

absolvent facultate absolvent master

iunie-august

În ce p e r io a d ă a a n u l u i
s u nt t ine r ii d i s p o n i b i l i
pe nt r u a -ș i î n c e p e
60% d in re s p on d e n ți a u
a ct iv it a t e a în ca d r u l u n u i m e n țion at că s u nt
pro g ra m pe n t r u s t u d e n ț i / d is p on ib il i p e to t
a bs o lvenț i? p arc u rs u l an u lu i .

se pt e m br i e - no i e m br i e martie-mai

46% 38%

d e c e m b r i e - fe b r u a r i e

24%
14
35% Ca re s unt p r inc ip a lele d o m enii de
interes a le tiner ilo r ?
26%

22%
21%
17% 16%
15% 15%
14%
13%
12% 12% 12%
11% 10% 10%
6% 6%
3%
2%
e

le

ar
g

HR

iv

ții

te

xe

ii

ție

ns po /

De log -
re

es -

X
i

ca

ga
ar

na
ăr
ri

Co up ice
in

Te u l t r t

si ie
,U

s

o ta
Ad sin ță

te
at

nc
ta
zi
wa

Ta
ne
ftw

uc

di

Le
et

nz

tio

ic

hn an
Bu an

Al
tr

hi

S rv
ili

gn

Ba
t&

Me
rk
gi

od
rd

un

is

Ac
So

Se
ab

r/
di
In

ul

n
Ma

Ha

in

Pr

a/
m
Fu

nt

Au

ia
ns

ă,
IT

nt
m

co

rm
IT

Co

nc
ic
Co

ie
le
os

Fa
st

na
Cl
Te
gi
Cr

Fi
Lo

C a re s u n t fa c t o r i i ca re î i d e m o t i vea z ă p e
tineri să aplice
l a a c e s t e p ro gra m e ? Ca re sunt c r iter iile ca re influ e nțe ază
c el m a i m ult d ec iz ia unui tânăr de a
a p lica p entr u un p ro gram de
C â n d n u este c lară dat a de inter nship / tra inee/ m a nag e me nt
s ta r t a p rogramu lu i 57,2% tra inee/ jo b entr y- leve l?
Cân d n u est e clar dacă
p rog ramu l est e plăt it sau nu 57%
Cân d p rocesul de selecț ie
in c l u d e un int erviu video 37%
C ând sunt redirecț io na t s ă c o m p l e te z P rogram u l e s t e fl ex i b i l
20% de la început profilul p e p a gi na d e
carieră a angajat orul ui
C ând procesul de se l e c ți e i nc l ud e
ș i n u i n fl u e n ț e az ă n e gat i v
re z u lt at e l e m e l e acad e m i c e 62%
13%
t est e de abilit ăț i sau d e p e rs o na l i ta te
O p or t u n i t ăț i m u lt i p l e d e
12% Un proces de aplicare ca re i nc l ud e
un int erviu cu înt reb a r i d e s c hi s e d e z volt are (angajatorul oferă traininguri
și sesiuni de dezvoltare profesională) 61%
5% Alt ele
A n gaj at or u l î m i p u n e l a
d i s p oz i ț i e u n m e n t or
p e n t r u a m ă gh i d a î n ac t i v i t ăț i l e 49%
m e l e d i n cad r u l p rogram u l u i
P rogram u l î m i ofe ră
Ca re sunt
84% S i t e- u ri d e job u ri*
ca na lele c el
p osi b i l i t at e a d e an gaj are
f u ll- t i m e l a fi n al
25%
ma i frec vent
53% Târgu ri de carie ră
utiliz a te d e
t i n er i p entr u a
At m osfe ra d e l u c r u p l ăc u t ă 23%
51% Soc ial Me d ia s e info r m a c u
p r iv ire la
N i ve l u l b e n e fi c i i l or fi n an c i are
40%
Recomandări ale
priet enilor ultim ele ș i n on - fi n an c i are 22%
o p o r tunită ți d e
S it e-uri de carieră
36% ale companiilor ca r ieră ? P rogram u l î m i ofe ră
p e rsp e c t i va u n e i c re șt e r i
ac c e l e rat e î n car i e ră
20%
Prezent ări susț inut e de
31% angajat ori în universit ăț i

Workshopuri susț inut e


29% de angajat ori Re p u t aț i a an gaj at or u l u i 10%

26% Newslet t ere sau mailuri


de informare Pe r i oad a î n care s e
d e sf ășoară p rogram u l 10%
18% Eveniment e de carieră
Fe e d b ac k p oz i t i v d e l a
8% ONG-uri p r i e t e n i care au u r m at u n 5%
p rogram l a ac e l ași an gaj at or

8% Presă
P rox i m i t at e a f aț ă d e
cam p u s / u n i ve rs i t at e 3%
7% Publicaț ii de carieră * Hipo. ro s e a fl ă î n to pu l s i te - u ri l o r de
joburi pre fe ra te de re s po nde nți .
15
Internship Program Description
JTI Internship Program reaches this year its A mentor is assigned for each student/fresh
11th edition since its launching. It has been and graduate joining the Internship, who accompanies
continues to be an enriching experience for all the intern during the program’s period, helping
colleagues involved, no matter if they are mentors or him/her to accommodate with the team and job
interns, working in a friendly, nurturing, collaborative responsibilities, creating in the same time, a learning
environment of fresh perspectives and ideas whilst environment in order to support his/her personal
having fun, enabling them to grow their careers. and professional growth.

The objective of the program is to offer a practical A mandatory condition for the applicants is to be
professional experience to students or fresh graduates students (still enrolled for Bachelor / Master Degree)
in order to enable them to experience a multinational or to graduate the University courses in the same
working environment whilst learning from year when the program is running.
professionals, having responsibility of a role, valuing This year, we are hosting 16 positions within the
the importance of working in a team so that they are program, covering various areas such as: corporate
at ease to choose their professional career path. affairs & communication, trade marketing, data
management, sales support operations, IT, treasury
The internship period is of three months during & accounting, human resources, production,
summer (July – September) and requires full time engineering, continuous improvement, PPO.
involvement of interns: 8h/day, 5 days/week. Each
intern has a defined role within the team, with clear If you Join The Idea,
responsibilities for the entire period. please apply: www. hipo.ro/jti.

Company Description
JTI, a member of the Japan Tobacco Group of Companies, is a leading international tobacco manufacturer.
With headquarters in Geneva, Switzerland, and more than 40,000 employees worldwide, JTI has operations in
more than 120 countries. It is the global owner of both Winston, the number two cigarette brand in the world,
and Camel outside the USA and has the largest share in sales for both brands. Other global brands include
Mevius and LD.
JTI is one of the first multinational companies to be established in Romania since 1993 and the first tobacco
company that started to produce on the local market, in 1994. The company has also a national distribution
system. JTI is engaged in supporting the local community, investing in a wide range of corporate social
responsibility programs related to culture, society and environment.

JTI Romania is certified as a Top Employer Romania, Europe and Global 2018. In addition to the global
certification achieved for the fourth year in a row, JTI was also ranked as Number One Top Employer for the
Middle East, Europe, and the Asia Pacific regions.
I started my JTI Internship in February 2011, during the last semester of my Master program, later on holding
different positions within the Marketing team. It was my first working experience and by that time, I did not
imagine this would be the most important step in building my career. Five years later I was promoted to a
managerial role and currently I am assigned to lead the global New Product Development team in Geneva, for
one year. What I appreciate the most here is the dynamic environment and the quality of the people I am working
with. This Internship represented a great opportunity for me to grow both professionally and personally, thus I
really encourage you to start your career journey with us!
Adela Cioroianu, New Product Development Manager

The JTI Internship program came for me as a prize for winning a marketing contest organized in my university.
Looking back, I think it was the most impactful experience I had, as it opened the path to my career in marketing.
I started the Internship after I graduated the university and 7 years later, I’m still working in JTI, in the Marketing
department, in a managerial role. During these years, I had the chance to work with professionals, an enriching
experience shaping me as a marketer, as well as providing support to grow and further develop myself.
If I were to choose again, I would choose JTI!
Cristina Stroe, Brand Equity Manager

I am one of the first students who benefited from the JTI Internship program, in 2008. It was a real chance for
me to work in one of the most successful and responsible companies in the world. I have met beautiful people who
inspired me with their passion and knowledge. I have learned many new things about the tobacco industry, sales
and distribution, stocks and forecast. Being actively involved in all kind of data analysis I have discovered how
important the information is for business. All of these helped me to choose my career path, and here I am, happy
with what I am doing for almost 10 years!
Florentina Ene, Dashboard Analysis Manager

I started my Internship in JTI in 2012, as Quality Improvement Analyst. I remember I was so afraid because it
was my first job, I was 20 years old and I wanted not to disappoint anyone, including myself. What I discovered
in JTI was very different from what I imagined in a full-time job. I discovered very friendly people that are
always eager to help you, to teach you and to let you experiment. I believe this was my favorite thing about
working in JTI: experimenting. I was encouraged every time to imagine and try new things, to allow myself
come with my opinions and apply them in every project I was part of. After 6 years, I am still here, in JTI,
with a full-time job as Quality Improvement & Control Associate, and I am amazed on how many things I
discovered and how many more I can learn. I would recommend this experience to anyone who is in college
and wants to be part of a friendly and highly professional environment.
Georgiana Guta, Quality Improvement & Control Associate

I started to write the story of my career back in 2013, at JTI. It was my first job and it soon became the longest
internship in JTI Romania’s history: one year and one month. I think it was a match: I was eager to learn and
curious about everything around me, while the Corporate Affairs & Communications team was there to train me
to become a real professional. I left and then I came back, just to remember and feel that at JTI, you are part of
a big family that shares the same values as you and does everything on a big scale. This is what inspires me and
continues to be a source of energy. Maybe one of the most enriching line I have ever heard at JTI was that:
“Here, you evolve, but you remain true to yourself ”.
Raluca Radoi, PR & Events Manager
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

CUM SĂ ÎŢI
REDACTEZI
CV-UL ȘI
SCRISOAREA
DE INTENŢIE

P E N T R U A -Ţ I
CREȘTE ȘANSELE
D E A F I C H E M AT
LA INTERVIU?

12
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

CV
INTERVIU
CV-ul reprezintă cartea ta de vizită, instrumentul care te
recomandă pentru poziția la care aplici și prin intermediul
căruia recruiterul își poate da seama dacă ești potrivit sau
nu pentru jobul respectiv. Pe scurt, acesta reprezintă primul
contact pe care îl ai cu angajatorul. Cu toții cunoaștem zicala:
„Prima impresie contează”, cu atât mai mult în situația în care

DE ABILITĂŢI
prima interacțiune cu potențialul angajator se realizează prin

TESTE
intermediul unui document scris. Sfatul nostru este să iei în
serios această etapă indispensabilă startului în carieră și să
dedici timp redactării CV-ului tău pentru a-ți crește șansele
de a fi programat la un interviu.
În rândurile următoare vei afla cum trebuie redactat un

ASSESSMENT
Curriculum Vitae și care este structura scrisorii de intenție,

CENTER
pentru a obține jobul pentru care ai aplicat.

INTERNSHIP
CUM ÎŢI REDACTEZI CV-UL?

Poate părea simplu, însă redactarea unui atunci când ea este inclusă în document
CV necesită dedicare din partea ta și este bine să fie cea potrivită contextului
atenţie sporită la detalii și la modalitatea profesional. Fotografia trebuie să fie
de exprimare, pentru a te asigura că CV-ul tip bust, în care candidatul poartă fie o
tău se va distinge de celelalte aplicaţii. ţinută office, fie una smart casual, pe
Indiferent de formatul CV-ului ales, nu un fundal deschis la culoare. Este total
uita să ierarhizezi și să prezinţi informa- nerecomandat ca CV-ul să conţină o poză
ţiile astfel încât CV-ul tău să evidenţieze cu candidatul dintr-un alt context social,
punctele tale forte și să capteze interesul de la o petrecere, din vacanţă sau poze din
angajatorului. propria sufragerie.

Ce trebuie să știi: 3. fă un început puternic. Primele


1. personalizează conţinutul în 25-30 de cuvinte sunt cele mai importante
funcţie de industria companiei și poziţia din întreg documentul, pentru că repre-
pentru care aplici. Este foarte important zintă șansa ta să îi câștigi angajatorului
ca informaţiile pe care le incluzi în CV-ul atenţia, simpatia și interesul. Conform
tău să fie relevante pentru oportunitatea Harvard Business Review, este indicat să
respectivă, iar în cazul în care aplici la mai începi cu un rezumat al expertizei tale în
multe joburi, ai grijă să îţi adaptezi CV-ul domeniu - ce știi să faci și cât de bine, și
pentru fiecare în parte. care sunt lucrurile care te recomandă pen-
tru acea poziţie. Fii concis, evită clișeele
2. fotografia. Deși nu este obligatoriu ca și fă legătura între abilităţile tale și jobul
CV-ul să conţină și o poză a candidatului, oferit de companie.

13
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

4. accentuează oBiectiVul
profesional. Obiectivul profesional
„Recomandăm candidaţilor să
reprezintă secţiunea din CV în care ai își actualizeze CV-urile, să le
structureze și pe cât posibil să
CV

șansa să demonstrezi că știi ce vrei.


Greșeala cea mai comună printre tinerii își exprime intenţia. Conţinutul
fără experienţă profesională constă în CV-urilor este cel mai
a scrie un obiectiv foarte vag și general.
important, mai puţin contează
Conferă personalitate CV-ului prin
introducerea obiectivului profesional
formatul atât timp cât are un
aspect aerisit și nu este încarcat
INTERVIU

imediat sub numele tău, prin care să


arăţi că ești o persoană pasionată de cu informaţii care nu folosesc
acel domeniu, dornică să se dezvolte joburilor pentru care aplică.
ca profesionist și care va contribui Este important ca la nivelul
semnificativ la creșterea companiei în
CV-urilor din zona de internship,
care va lucra.
candidaţii să își exprime clar,
DE ABILITĂŢI

sincer intenţia și dorinţele


TESTE

5. include datele tale de contact,


pentru ca angajatorul să aibă posibi- profesionale pe care le au.
litatea de a intra în legătură cu tine. Doar CV-urile bine făcute pot
Adresa ta de mail și numărul personal aduce interviuri de calitate.”
de telefon sunt suficiente.
Andreea Pahontu,
ASSESSMENT

HR DEVELOPMENT PARTNER,
6. realizează un design atrăgător.
CENTER

EUROMASTER TYRE & SERVICES ROMÂNIA


Dacă ai competenţe de editare grafică
și aplici pentru o poziţie care urmărește
astfel de aptitudini, pune-ţi în valoare
skill-urile și creează-ţi propriul model
de CV. Cu siguranţă te va diferenţia de participat la conferinţe, diverse proiecte asupra corectitudinii textului, din punct de
INTERNSHIP

alţi candidaţi. sau seminarii susţinute de companii, ai vedere gramatical. Trebuie să ţii cont de
făcut stagii de practică, ai activat într-o faptul că prezenţa greșelilor gramaticale
7. comprimă conţinutul în maXimum asociaţie non-guvernamentală sau te-ai în CV lasă impresia clară de neglijenţă și
2 pagini. Un recruiter acordă, în medie, implicat în proiecte personale, precum: lipsă de interes, ceea ce îl poate determina
aproximativ 6-8 secunde analizei unui construirea unui site sau dobândirea pe recruiter să nu îţi ofere nici măcar
CV. Descrie clar și pe scurt responsa- unor noi aptitudini și certificate de com- șansa unui interviu.
bilităţile principale pe care le-ai avut petenţă lingvistică sau tehnică. Când te De asemenea, nu îţi recomandăm să
și realizările tale și vei putea povesti afli la începutul carierei tale profesiona- detaliezi secţiunea dedicată experienţei
mai în detaliu experienţa ta în cadrul le, atitudinea, iniţiativa și proactivitatea tale profesionale prin copierea informa-
interviului. Astfel, vei da dovadă de de care ai dat dovadă în realizarea ţiilor din fișa postului. Scoate în evidenţă
capacitate de sintetizare a informaţiei și anumitor activităţi poate cântări mai rezultatele pe care le-ai avut și cum a fost
selecţia lucrurilor relevante poziţiei. mult decât experienţa profesională. pentru tine experienţa practică. Detaliile
Odată ce ai identificat activităţile, caută teoretice sunt deja cunoscute de recruiteri
8. ordonează datele cronologic. indicatori de performanţă pe care să îi și nu le vei oferi o informaţie nouă.
Experienţele acumulate și studiile scoţi în evidenţă în CV-ul tău. Adică rezul-
trebuie introduse în ordine cronologică tatele cele mai importante pe care le-ai 11. eValuează-ţi aptitudinile fără să
și descrescătoare, pentru ca recruiterul adus prin implicarea ta. Poate ai făcut eXagerezi. Recruiterii își vor da seama în
să poată observa mai ușor evoluţia strângeri de fonduri pentru o asociaţie și cadrul interviului dacă aptitudinile și abili-
ta. Începe cu experienţa de lucru și ai dublat bugetul sau ai creat o echipă de tăţile tale sunt conform celor menţionate
continuă cu studiile tale, despre care 20 de voluntari. Acestea sunt rezultate de tine în CV, iar exagerarea competen-
poţi scrie mai în detaliu în cazul în care care merită să apară în CV-ul tău. ţelor tale nu va fi apreciată de angajator.
experienţa profesională nu te ajută. Prezintă-ţi calităţile într-o manieră pozitivă
9. eVidenţiază actiVităţile de 10. fără greșeli gramaticale și eVită și reală.
Voluntariat și rezultatele pe care copY-paste-ul din fișa postului.
le-ai adus. Lipsa experienţei profe- În mod normal, candidatul ar trebui 12. denumește documentul cu numele
sionale nu trebuie să te descurajeze. să arate că își dă interesul pentru ca tău, pentru a fi ușor de reperat de către
Gândește-te bine cu ce ţi-ai ocupat CV-ul să fie impecabil, iar acest lucru recruiter și asigură-te că acesta este
timpul, și poate o să descoperi că ai presupune inclusiv o atenţie deosebită vizibil și pe prima pagină a CV-ului tău.

14
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

format fizic sau la finalul scrisorii, în Acum că îţi este clară structura scrisorii
semnătură, dacă optezi să aplici online. de intenţie, mai jos îţi prezentăm și câteva
sfaturi utile în redactarea acesteia:
numele și funcţia persoanei care
se ocupă de procesul de recrutare • Bazează-te pe documentare. Nu citi doar
din cadrul companiei, care vor apărea descrierea jobului, ci documentează-te în
în formula de adresare de la începutul legătura cu compania, angajaţii ei, pro-
scrisorii. blemele cu care se confruntă și găsește o
modalitate prin care tu ai putea contribui
numele și adresa companiei la îmbunătăţirea sau evoluţia lucrurilor.
angajatoare. Aceste informaţii vor
fi menţionate în colţul din dreapta sus • Fă un început puternic
pentru formularele fizice sau pot fi Ca și în cazul CV-ului, încearcă să fii concis
omise în cazul celor online. și să eviţi clișeele. Folosește cu grijă spa-
ţiul limitat pe care îl ai la dispoziţie astfel
data, poziţionată în dreapta sus. încât să oferi doar informaţii relevante și
de interes pentru angajator.
formula de adresare (Spre exemplu:
Stimate Domn Constantin Popescu,) • Pune accent pe valoarea ta personală
Identificarea problemelor sau provocărilor
primul paragraf. Acesta trebuie să cu care se confruntă compania te va ajuta
conţină motivul pentru care trimiţi să stabilești cum îţi poţi folosi aptitudinile
respectiva aplicaţie și să menţionezi și și competenţele pentru a fi de ajutor. Exact
poziţia de interes pentru tine. pe acest aspect trebuie să pui accent -
modul în care tu vei influenţa evoluţia
al ii-lea paragraf. Aici ai ocazia să companiei și care sunt experienţele care
îi prezinţi angajatorului aptitudinile și susţin planurile tale de viitor.
CE ESTE ablităţile care te fac potrivit pentru a
SCRISOAREA ocupa postul pentru care aplici. Dacă ai • Fii entuziast
DE INTENŢIE ȘI deja experienţă profesională, vei face Concurenţa este mare pentru toate joburile
CE TREBUIE SĂ cunoscute activităţile și rezultatele pe de pe piaţă, de aceea angajatorii caută
CONŢINĂ? care le-ai avut la locurile de muncă persoane care își doresc cu adevărat să
anterioare. lucreze pentru compania lor. Tonul scrisorii
tale de intenţie trebuie să fie unul entuziast,
Scrisoarea de intenţie reprezintă al iii-lea paragraf. Ultimul paragraf iar conţinutul trebuie să justificile alegerea
documentul care exprimă motivul al scrisorii de intenţie, face trimitere la de a aplica pentru jobul respectiv.
pentru care ai decis să aplici la pozi- CV-ul tău și la disponibilitatea ta de a te
ţia respectivă, argumentele care te prezenta la un interviu pentru a oferi mai Deși este indicat să trimiţi ambele docu-
recomandă pentru acel post, precum și multe detalii cu privire la informaţiile mente împreună atunci când aplici pentru
dorinţa ta de a aduce un plus de valoare curpinse în scrisoarea de intenţie și în un job, există situaţii în care nu poţi atașa
companiei angajatoare. Cu toate că doar CV. Acolo unde este cazul, poate exista și o scrisoare de intenţie - companiile
jumătate din scrisorile de intenţie sunt încă un paragraf înaintea celui final în au formulare online standard și nu ţi se
citite de recruiter, atașarea la CV a unei care poţi aduce în discuţie recomandări permite atașarea mai multor documente.
astfel de scrisori îţi poate aduce cu 50% profesionale care te avantajează sau Chiar și atunci când le poţi trimite împre-
mai multe șanse de a te face remarcat. subliniază performanţe deosebite. ună, asigură-te că CV-ul conţine toate
Iată ce trebuie să conţină scrisoarea de informaţiile pe care vrei ca angajatorul
intenţie, care trebuie să aibă maximum formula de încheiere. să le afle. În cazul în care scrisoarea de
o pagină lungime: Deși depinde de stilul și de opţiunea intenţie nu va fi parcursă, compania va știi
fiecăruia, formula de încheiere a unei care sunt aptitudinile și competenţele tale
datele tale de contact. Nume, scrisori de intenţie trebuie să aparţină, ca și cum poţi ajuta acestea la dezvoltarea
prenume, adresă, număr de telefon, și restul conţinutului, unui stil profesional, serviciilor angajatorului.
adresă de mail și poţi adăuga, opţional, neutru, nicidecum personal. Sunt potrivite Te invităm să accesezi platforma hipo.ro,
și profilul tău de LinkedIn. Acestea sunt formulări de tipul “Cu consideraţie/stimă/ unde în secţiunea Carieră vei putea
poziţionate la începutul scrisorii de respect/sinceritate,” etc. vizualiza modele de CV-uri și scrisori de
intenţie, în colţul din stânga sus, dacă intenţie, pentru un plus de inspiraţie în
vorbim de trimiterea documentului în numele și semnătura. redactarea celor proprii. Succes!

15
2018 Audit & Tax Graduate Recruitment Program
It’s time to make an impact
Pentru un start fresh în carieră, aplică la Audit Graduate Recruitment Program sau Tax Graduate
Recruitment Program, oportunități destinate tinerilor aflați în an terminal de studii, masteranzi sau
proaspăt absolvenți. Oportunitățile sunt deschise atât în București, cât și în Cluj-Napoca și
Timișoara.

Audit Graduate Recruitment Program Tax Graduate Recruitment Program


“Prima săptămână mi-a depășit așteptările. Am “Cred că aspectul care a cântărit cel mai mult în
găsit un mediu de lucru plăcut, în care mi-a fost luarea deciziei de a aplica la Deloitte a fost
foarte ușor să mă integrez și am avut parte de certitudinea că voi lucra într-un mediu în care
foarte mult suport, de diverse exemple și voi putea să mă dezvolt din punct de vedere
explicații din partea colegilor, ce m-au ajutat în profesional într-o direcție în care imi doream.
cele din urmă să mă dezvolt rapid și să mă Mai exact, un domeniu de actualitate și, în
implic direct în activitile principale ale același timp, un domeniu în dezvoltare,
companiei.” domeniul preturilor de transfer.”

Eduard Iordăchescu - Junior Auditor Andreea Băiculescu - Junior Tax Consultant

Aplică aici
https://www.hipo.ro/DeloitteAudit
https://www.hipo/DeloitteTax

Umărește-ne pe Facebook - Careers at Deloitte Romania


GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

INTERVIUL
DE ANGAJARE
E TA PA Î N C A R E Î Ţ I P U I
Î N VA L O A R E A B I L I T Ă Ţ I L E

În articolul precedent am prezentat


prima etapă a procesului de recrutare –
crearea CV-ului și a scrisorii de intenție,
iar în acest articol ne vom concentra
atenția asupra pasului următor: interviul.
Avem pregătite pentru tine sfaturi de la
angajatori, precum și sfaturi din partea
noastră cu privire la cum să te prezinți
la interviu, astfel încât să îți continui
parcursul spre cariera dorită.

24
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

INTERVIUL INDIVIDUAL

CV
Felicitări! Ai redactact un CV care pentru o ţinută decentă. Prima impre- susţină motivaţia (experienţe personale,
a trezit interesul recruiterului în a sie contează, iar ţinuta este primul rezultate avute, realizări). Demonstrează
te cunoaște, iar acum urmează să lucru pe care îl va observa angajatorul. că știi care este obiectivul profesional spre
susţii un prim interviu individual. Cu care vrei să te îndrepţi și că ești preocupat
siguranţă ai emoţii și ești curios cum ia cu tine cv-ul și scrisoarea de de viitoarea ta carieră.

INTERVIU
va decurge această întâlnire, însă nu intenţie. Chiar dacă angajatorul are
îţi face griji. Iată care sunt lucrurile de deja aceste documente, este recoman- fii relaxat! Fii tu însuţi și nu lăsa emoţiile
care trebuie să ţii cont: dat să ai un exemplar cu tine. să te copleșească. Încearcă să te relaxezi
pentru a evita bâlbâielile și fii încrezător
Înainte de interviu fii punctual! Cu o seară înainte, în forţele proprii. Obiectivul tău este de
informează-te cu privire la pregătește-ţi documentele, ţinuta și a-i demonstra recruiterului că tu ești

DE ABILITĂŢI
companie și la poziţia pentru informează-te care este adresa sediu- persoana potrivită pentru acel post.

TESTE
care ai aplicat. Documentează-te în lui, pentru a te asigura că vei ajunge la
legătură cu produsele sau serviciile interviu cu 10-15 minute înaintea orei nu adopta un limbaj prea informal.
din portofoliul companiei, istoricul și stabilite. Astfel, vei avea timp să îţi Vei observa că unii recruiteri sunt per-
evoluţia acesteia, industria în care aduni gândurile, să te familiarizezi cu soane foarte prietenoase, însă nu adopta
activează, și analizează concurenţa și sediul și să te pregătești pentru inter- o atitudine prea familiară. Evită informa-
cultura organizaţională. De asemenea, viu. În cazul în care întârzii, anunţă! ţiile personale și glumele și păstrează-ţi

ASSESSMENT
CENTER
încearcă să afli cât mai multe informa- Angajatorul va crede că ești o persoană profesionalismul până la final.
ţii despre poziţia pentru care ai aplicat, dezinteresată dacă nu respecţi ora la
pentru a demonstra în timpul interviu- care este programat interviul. nu adresa întrebări al căror răspuns
lui interesul tău faţă de aceasta. îl poţi afla singur. Este important ca
În timpul interviului la finalul interviului să adresezi câteva
gândește-te la câteva întrebări pune-te în valoare! Subliniază-ţi întrebări, însă evită să abordezi subiecte
care îţi pot fi adresate în cadrul

INTERNSHIP
abilităţile și cunoștinţele oferind care puteau fi cercetate de tine înainte de
interviului. Imaginează-ţi un posibil exemple din experienţa proprie. interviu și al căror răspuns poate fi ușor
scenariu al interviului și răspunde Vorbește despre activităţile relevante găsit pe internet. Această necunoaștere
tuturor întrebărilor care îţi vin în minte. pentru jobul pentru care ai aplicat (spre va fi interpretată ca o lipsă de interes din
Acesta este un exerciţiu prin care îţi vei exemplu: strângerea de fonduri pentru o partea ta.
observa modul de exprimare și care activitate de voluntariat, supravegherea
sunt întrebările pentru care este nevoie și îndrumarea unei echipe, etc.). Scopul atenţie atât la limbajul verbal, cât
să te mai documentezi. Include în interviului este de a descoperi dacă vei și la cel non-verbal. Nu vorbi în exces,
răspunsurile tale informaţii referitoare fi capabil să te integrezi în companie și prea tare sau prea încet, ci adoptă un ton
la experienţele anterioare care îţi pun să îndeplinești cu succes sarcinile de neutru. De asemenea, limbajul non-verbal
în evidenţă apititudinile, precum și bază ale postului. poate deveni mai proeminent în situaţiile
rezultatele pe care le-ai obţinut. în care ești emoţionat, așadar fii atent
nu oferi feedback negativ faţă de la poziţia corpului, păstrează contactul
formulează-ţi câteva întrebări pe locurile de muncă precedente. vizual cu recruiterul și controlează-ţi
care să le adresezi recruiterului la Oricare ar fi fost experienţa ta prece- mimica feţei.
finalul interviului. Indiferent că este dentă, chiar dacă aceasta a avut mai
vorba de o nelămurire cu privire la un multe părţi negative decât pozitive, zâmbește și fii pozitiv. Atitudinea
aspect din fișa postului sau informaţii încearcă să eviţi împărtășirea aspecte- cântărește foarte mult în cadrul unui
suplimentare despre companie care nu lor negative recruiterului. Acesta poate proces de selecţie, așadar fii natural,
se regăsesc pe internet, nu îţi fie teamă concluziona că la fel vei gândi și despre zâmbește când este cazul și fii încărcat cu
să i le adresezi recruiterului. Acesta compania în cauză, neștiind dacă lucru- energie pozitivă.
va fi dornic să răspundă întrebărilor rile spuse de tine sunt veridice sau nu.
tale, iar astfel vei demonstra că ești cu Acesta ar putea fi unul dintre punctele După interviu
adevărat interesat de această poziţie. slabe la interviu. analizează obiectiv experienţa inter-
Pregătește-ţi ţinuta. Alege-ţi hainele viului. Observă lucrurile pe care consideri
astfel încât să nu te îmbraci nici prea Arată-te interesat! Prezintă-ţi că le-ai făcut bine, precum și aspectele pe
formal, dar nici ca pentru o plimbare interesul faţă de companie și jobul care le poţi îmbunătăţi și consideră acest
în parc. Alege culori neutre și opteză oferit, însă vino cu argumente care să îţi interviu o experienţă din care poţi învăţa.

25
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

trimite un scurt mesaj de mulţumire. Asigură-te că ai telefonul timp pentru un astfel de interviu. Citește
După finalizarea interviului, trimite un încărcat. Verifică semnalul și bateria mai jos cum să treci cu succes peste
CV

scurt mail recruiterului prin care să îţi telefonului, astfel încât să eviţi situaţia această etapă a procesului de recrutare:
arăţi recunoștinţa pentru șansa oferită. neplăcută în care telefonul se va închide
Menţionează că a fost o experienţă în mijlocul discuţiei. Altfel, vei da dovadă testează platforma. Realizează câteva
valoroasă pentru tine și că aștepţi cu de dezinteres în susţinerea interviului. probe pentru a verifica funcţionalitatea
entuziasm răspunsul său. Acest lucru camerei video și a microfonului laptopului
te va ajuta să te diferenţiezi de ceilalţi adresează întrebări. Chiar dacă tău. Astfel, vei putea observa dacă
INTERVIU

candidaţi și va sprijini candidatura ta ești curios să afli care este pachetul recruiterul te va vedea clar, dacă lumina
pentru postul respectiv. salarial și ce fel de beneficii oferă bate corect și dacă te auzi prea tare sau
angajatorii, noi îţi recomandăm să prea încet. Pentru a evita microfonia,
adresezi această întrebare într-o etapă îţi recomandăm să folosești căști audio
INTERVIUL TELEFONIC mai avansată a procesului de selecţie. cu microfon încorporat. De asemenea,
Formulează câteva întrebări despre verifică-ţi conexiunea la internet astfel
DE ABILITĂŢI

În unele cazuri, interviul telefonic poziţia la care aplici sau despre cultura încât să nu existe riscul de întreruperi.
TESTE

reprezintă prima interacţiune cu organizaţională a companiei.


angajatorul, după selecţia CV-urilor. imaginea contează. Mimica feţei,
Acesta face parte dintr-un proces După finalizarea interviului telefonic, aspectul îngrijit și tonul vocii influenţează
de selecţie mai riguros, și îl întâlnim conectează-te pe LinkedIn cu persoana semnificativ rezultatul final. Îmbracă-te
în special în companiile în care sunt care te-a intervievat pentru a-i oferi adecvat și adoptă o atitudine pozitivă.
necesare competenţe lingvistice. acces la profilul tău și trimite-i un scurt Decorul camerei este și el important. Ai
ASSESSMENT
CENTER

Pentru a fi cât mai pregătit, noi îţi mesaj de mulţumire pentru timpul grijă să nu apară obiecte personale pe
oferim câteva sfaturi: acordat. fundal, care îl pot distrage pe recruiter.

documentează-te! La fel ca în cazul fii punctual. Indiferent că interviul se


interviului individual, trebuie să te realizează din camera ta, fii online cu 10
documentezi cu privire la compania minute înaintea începerii interviului. Posibil
INTERNSHIP

și jobul pentru care ai aplicat. Chiar ca angajatorul să îţi propună să faceţi


dacă nu te întâlnești cu recruiterul câteva teste înainte pentru a se asigura că
faţă în faţă, asta nu înseamnă că nu totul va decurge fără probleme tehnice.
îl poţi impresiona demonstrându-i
că știi informaţii despre companie nu intra în panică dacă teHnologia
și produsele sau serviciile acesteia. dă greș. În timpul interviului de angajare
Notează-ţi toate aceste informaţii video (fie că este un interviu pe Skype
pentru a le avea la îndemână în cazul în sau pe orice altă platformă utilizată de
care uiţi anumite amănunte. angajator) pot apărea probleme care
nu ţin neapărat de tine sau de expertiza
pregătește-ţi camera în care vei sta. ta. Dacă imaginea se blochează repetat,
Asigură-te că nu vei fi deranjat în timpul anunţă-ţi interlocutorul că îţi dorești să
interviului. Roagă-ţi colegii de cameră oprești și repornești camera, explicându-i
să îţi ofere intimitate și dezactivează- care sunt problemele întâmpinate. Dacă
ţi notificările și mesajele de pe INTERVIUL PE SKYPE sunetul nu este foarte clar, nu te sfii să
platformele de Social Media. rogi angajatorul să repete întrebarea. Nu
Interviul pe Skype este adesea utilizat în trece peste fragmente ale discuţiei pe care
îmbracă-te conform unui interviu. cazul joburilor în străinătate sau în cazul nu le-ai înţeles de teamă să nu deranjezi
Adoptă o ţinută adecvată unui interviu, în care costurile și timpul necesar unei interlocutorul.
chiar dacă ești acasă. Acest lucru îţi va întâlniri faţă în faţă sunt mult prea mari.
crește încrederea în tine și îţi va spori Deși un interviu de angajare video poate Indiferent de tipul interviului pe care
gradul de seriozitate cu care tratezi părea floare la ureche, acesta trebuie urmează să îl susții (telefonic, video
discuţia cu recruiterul. De asemenea, tratat cu aceeași importanţă precum sau direct cu angajatorul), tratează-l cu
este important ca în timpul interviului interviul telefonic sau cel individual. aceeași seriozitate. Documentează-te,
să stai la birou, pe scaun, deoarece Deși sunt reduse pierderile financiare și ascultă și împărtășește doar acele
angajatorul își va da seama din tonul de timp, nu trebuie să ignori faptul că se informații relevante pentru jobul la care
vocii tale și complexitatea răspunsurilor bazează în întregime pe tehnologie. De aplici. Păstrează o atitudine pozitivă și vei
dacă ești atent sau ţi-ai pierdut focusul. aceea, este indicat să te pregătești din obține cu siguranță jobul dorit!

26
CE ÎŢI RECOMANDĂ ANGAJATORII?

“În primul rând, le


“Lumea de business recomandăm să vină la
este într-o continuă interviu. Este un prim
schimbare. De aceea și pas foarte important.
candidații trebuie să fie Pe lângă această glumă,
adaptabili la schimbare, le recomandăm să
să ia decizii rapide, și trateze interviul cu
să fie deschiși la nou. maximă seriozitate.
Marginal Gains (detaliile Dacă nu tratezi cu
care fac diferența): seriozitate un interviu
să vină la timp, să de angajare, recruiterul/
se îmbrace adecvat angajatorul va considera
pentru interviu, să se că ai aceeași atitudine și “Să fie pregătiți să
pregătească înainte de față de clienții pe care vorbească în detaliu
interviu cu informații îi vei gestiona, față de despre cel puțin un
despre companie și job.” activitatea ta zilnică, proiect pe care-l
ECHIPA KELLOGG ROMÂNIA față de munca ta, iar consideră cea mai
șansele tale de reușită mare realizare a lor de
la interviul de angajare până acum. Dacă au
scad foarte mult!” și un exemplu de cod
Andrei Afrim scris de ei pe Github,
RECRUITMENT MANAGER, atunci cu atât mai
COMDATA GROUP ROMÂNIA bine.”
“În interviuri căutăm
Mircea Enache
persoane care au un nivel IT RECRUITING PARTNER,
de comunicare ridicat, AVIRA
indiferent dacă vorbim
de posturi tehnice
sau nu, care reușesc
să transmită ușor și
fluent mesajele. Ne plac
persoanele curioase, “E bine să cunoști câteva
care răspund deschis detalii despre companie
întrebărilor noastre “Să fie sinceri. Este înainte de a te întâlni cu
și își arată interesul important ca juniorii recruiterul. Să fii relaxat
adresând întrebări legate să povestească despre și sincer și încearcă să vezi
de responsabilități, întreaga lor experiență interviul ca o întâlnire
activitate, echipă, care are legatură cu cu un posibil partener,
cultura companiei jobul pentru care au nu ca un test la școală.
sau alte aspecte care aplicat: proiecte de Iar dacă sunt lucruri pe
reprezintă interes pentru facultate sau personale, care nu ești sigur că le-ai
ele. Pentru programele voluntariat, participări înțeles, e bine să întrebi
noastre de internship la concursuri etc. și să descoperi atunci
căutăm și apreciem Nu contează dacă răspunsul, nu după ce
potențialul, curajul, experiența lor nu e ai semnat contractul de
dorința candidaților de foarte vastă, noi vrem să muncă. Și ascultă, ascultă,
dezvoltare profesională vedem că sunt implicați ascultă! Răspunde doar
și de învățare.” și că sunt dispuși să după ce ai ascultat toată
învețe cât mai mult.” întrebarea!”
Andreea Pahontu
HR DEVELOPMENT PARTNER, Andreea State Luca Bianchi
EUROMASTER TYRE & SERVICES TALENT ACQUISITION LEAD, DIRECTOR RESURSE UMANE,
ROMÂNIA UBISOFT LEROY MERLIN ROMÂNIA

27
DANA
OPRIȘAN
DIRECTOR RESURSE UMANE
GRUP RENAULT ROMÂNIA

CARE SUNT OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE STAGII DRIVE YOUR FUTURE?


• Identificarea timpurie a talentelor, a acelor tineri pasionați de industria auto și de activitatea pentru care se
pregătesc, apți să învețe într-un ritm continuu și să lucreze în echipă, fluenți în cel puțin o limbă străină de circulație
internațională.
• Prin astfel de programe dorim să reafirmăm importanța pe care pregătirea practică din timpul studiilor o are pentru calitatea viitorilor
absolvenți și capacitatea acestora de a funcționa după absolvire în mediul de afaceri, la standarde înalte de perfomanță.
• Stagiile reprezintă pentru noi o infuzie anuală de energie, entuziasm și idei noi din partea studenților.
• Prin asumarea rolului de tutore, mulți dintre angajații noștri au posibilitatea de a exersa rolul de manager.

CÂȚI DINTRE CEI CARE FAC PRACTICĂ ÎN COMPANIE SUNT ȘI REȚINUȚI?


În ultimii 13 ani, peste 1.500 de studenți și masteranzi din țară au avut șansa de a se familiariza cu domeniul auto, de a descoperi
meseriile Grupului Renault în România. 33% dintre aceștia au fost angajați în urma stagiilor.

CARE SUNT OPORTUNITĂȚILE PE CARE TINERII LE AU DE A SE ANGAJA LA


RENAULT ROMÂNIA?
A face parte din acest grup înseamnă a beneficia de o diversitate de meserii existente în industria automobilului, de la design,
concepție, fabricație și până la procesul de comercializare, inclusiv finanțare și post-vânzare. Pentru fiecare dintre aceste activități,
compania este interesată să atragă talente, cu potențial relevant și un parcurs educațional care să corespundă profilurilor posturilor.
Principala oportunitate este aceea de a face parte dintr-un lanț auto vizibil pe harta mondială a constructorilor de profil, în care se
poate construi apoi o carieră pe termen lung.

CE ALTE PROGRAME ARE GRUPUL RENAULT ROMÂNIA PENTRU INTEGRAREA


TINERILOR (INTERNSHIP, COLABORĂRI CU FACULTĂȚI DE PROFIL ETC.)?
Compania a inițiat parteneriate cu mediul universitar, menite să contribuie la o mai bună adaptare a mediului universitar la cerințele
pieței. La Pitești am inițiat un Master în domeniul Logisticii, formarea Ingineria Proiectelor în Automobile a fost transformată în master
la Universitatea Politehnică din București, Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea
din Pitești. Utilizând pedagogia prin proiecte, acest master oferă posibilitatea efectuării unui stagiu de 4 luni în cadrul echipelor de
R&D, timp în care cursanții lucrează pe un proiect real de vehicul. Un exemplu de astfel de proiect este Duster Birou Mobil.

Începând cu anul universitar 2012-2013, suntem partener al Universității Politehnica București și pentru derularea programului de
master „Controlul Zgomotului și Vibrațiilor”. Prin abordarea unitară, teoretică și experimentală a fenomenelor acustice și vibratorii
(vibro-acustică), acest program este unic în România.

GRUPUL RENAULT ROMÂNIA SPRIJINĂ INSERȚIA PROFESIONALĂ A TINERILOR.


CE FACE CONCRET COMPANIA ÎN ACEST SENS?
Susținem de 13 ani sistemul educațional românesc prin parteneriatele pe care le avem încheiate cu 15 universități din țară.
Piața muncii din România se confruntă astăzi cu un procent semnificativ al șomajului în rândul tinerilor. Compania noastră participă
activ la dezvoltarea competențelor profesionale care să asigure tinerilor o integrare reușită la viitorul loc de muncă.
Pentru acest lucru, acționăm pe două axe: cea teoretică, prin contribuții la adaptarea curriculei universitare, și cea
practică, prin programele de internship organizate la nivelul Renault România.
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

CE SUNT TESTELE
DE PERSONALITATE
ȘI APTITUDINI 
ȘI CUM TE POŢI PREGĂTI PENTRU ELE?

Cu siguranță ai trecut prin situații în care ai aplicat pentru un


job sau un program de internship/ trainee și a trebuit să susții
anumite teste de personalitate și de verificare a aptitudinilor tale.
Testele de personalitate și de aptitudini îi ajută pe recruiteri să
observe care sunt principalele tale atuuri, aspectele care pot
fi îmbunătățite și dacă poți face față fluxului de activități din
companie. Pentru a nu te lăsa surprins de această metodă de
evaluare, noi îți prezentăm în următorul articol toate informațiile
pe care trebuie să le cunoști cu privire la aceste teste, precum și
cum să te pregătești pentru a avea rezultate cât mai bune.

36
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

CV
INTERVIU
DE ABILITĂŢI
TESTE
ASSESSMENT
CENTER
T estele de personalitate și aptitudini
nu reprezintă în mod obligatoriu o
nu trebuie să influenţeze procesul de
recrutare, ci are rol informativ pentru
reprezentantul de resurse umane.

INTERNSHIP
etapă a procesului de recrutare. Mulţi
angajatori nu apelează la această modali-
tate de validare a abilităţilor candidaţilor, Testele de aptitudini analizează însușirile
ci este aplicată în special în companiile specifice, ce pun în evidenţă raţionamente
multinaţionale, care au o procedură mai numerice, spaţiale, mecanice, matematice,
riguroasă. În general, aceste teste sunt verbale, dar și capacitatea de a gândi
necesare pentru verificarea candida- logic, capacitatea de observa detalii sau de
ţilor care doresc să lucreze în domenii a lucra la calculator.
precum: IT, contabilitate, call-center, De exemplu, aptitudinile pot fi tehnice, pre-
inginerie sau care aplică pentru oportuni- cum utilizarea unui limbaj de programare
tăţi pentru care sunt solicitate cunoștinţe în domeniul IT, sau non-tehnice, precum
de limbi străine. gestionarea timpului sau managerierea
unui buget.
Testele de personalitate dezvăluie aspecte Deseori, aptitudinile sunt confundate cu
ce ţin de personalitatea ta, precum: since- abilităţile, fiind o graniţă foarte fină între
ritatea, afinitatea de a lucra în echipă sau cele două. Principala diferenţă ar fi că
individual, capacitatea de a lua decizii în aptitudinile sunt dobândite, iar abilităţile
situaţii de criză, rezistenţa la stres, reacţia sunt înnăscute și ţin de trăsăturile de per-
la conflict, etc. Este bine de știut că pentru sonalitate ale unui candidat. Capacitatea
acest tip de evaluare nu este nevoie de o de a rezolva cu succes posibile probleme
pregătire în prealabil, ci trebuie doar să pe care le implică un job este o aptitudine,
răspunzi sincer la toate întrebările. Acest însă modul în care o persoană ajunge la
tip de test conţine întrebări numeroase, o rezolvare rapidă are în spate nu doar
care examinează consecvenţa în răspun- cunoștinţe învăţate, adică acele aptitu-
suri și își propun să identifice comporta- dini, ci și o serie de trăsături personale,
mentul la locul de muncă și modalitatea precum viteza de reacţie, stăpânirea de
prin care ai acţiona în anumite situaţii. sine, capacitatea de concentrare în situaţii
Nu îţi face griji, rezultatele testului tensionate etc.

37
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018
CV
INTERVIU
DE ABILITĂŢI
TESTE
ASSESSMENT
CENTER

„Resursa umană este


cea mai importantă
componentă a
companiei noastre,
INTERNSHIP

de aceea acordăm
o atenţie specială
procesului de
DACĂ VREI SĂ ȘTII CUM SĂ TE PREGĂTEȘTI recrutare. În
PENTRU A TRECE ASTFEL DE TESTE, cadrul acestuia,
MAI JOS GĂSEȘTI SFATURILE NOASTRE: candidaţii susţin
teste de competenţe
exersează. Înainte de a susţine un testul este inDiViDual. Chiar dacă ai
astfel de test, indiferent că este unul dubii la anumite întrebări, încearcă să
lingvistice, atât scrise,
de personalitate sau unul de aptitudini, nu apelezi la ajutorul prietenilor atunci cât și verbale, acestea
exersează! Este important să te familia- când completezi un test online. Acesta fiind o condiţie
rizezi cu întrebările conţinute de aceste îţi este destinat doar ţie, iar dacă nu ești obligatorie pentru
probe. Vei găsi numeroase teste de verifi- sincer cu tine însuţi, cu siguranţă nu-ţi o bună desfășurare
care a aptitudinilor pe internet și le poţi vei afla niciodată punctele forte și cele
a activităţii lor.
încerca gratuit. Nu te opri la un singur slabe și nu vei știi cum să le îmbunătă-
model, ci parcurge mai multe variante ţești pe cele din urmă.
Recomandăm
pentru a nu te baza pe un singur rezultat, candidaţilor să fie
chiar dacă este unul pozitiv. Fii atent! Fiecare test vine cu instruc- atenţi, pentru a evita
ţiuni și este necesar să le citești cu greșelile de exprimare
oDiHneȘte-te foarte bine înainte de a atenţie înainte să începi rezolvarea. și ortografie, iar la
te prezenta la test. Agilitatea mentală Asigură-te că ai înţeles ce trebuie să faci final, la testele scrise,
scade foarte mult atunci când nu dormi și nu te grăbi să oferi soluţia înainte de a
suficient. Alege să nu petreci cu o seară citi în totalitate întrebările, deoarece poţi
să își acorde timp să
înainte și să te culci mai devreme, pierde detalii care sunt de ajutor. verifice încă o dată
pentru a fi convins că vei da randament răspunsurile.”
maxim la test. răBDare. Înarmează-te cu răbdare și ECHIPA TELEPERFORMANCE

38
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE: HIPO.RO/DOWNLOAD-GHID

tratează-l ca pe un examen. Scopul


este același: să obţii rezultate maxime.
„Folosim teste de aptitudini, mai exact Dacă te duci la sediul unei companii pentru
pentru a testa nivelul la care candidatul a-l susţine, îmbracă-te într-un mod adecvat
vorbește limba italiană. Ceea ce le și fii punctual, iar dacă îl faci de acasă, stai
singur într-o încăpere și asigură-te că nu
recomandăm candidaţilor, în special există factori perturbatori, astfel încât să te
celor care susţin pentru prima dată astfel poţi concentra și să obţii un rezultat foarte
de teste este să nu aibă emoţii și să aibă bun. Un loc linșitit, cu o conexiune bună la
încredere în cunoștinţele lor!” internet reprezintă alegerea ideală, pentru
că te va ajuta să te concentrezi mai bine. Nu
Andrei Afrim lua telefonul cu tine pentru că te va distrage
RECRUITMENT MANAGER, COMDATA GROUP ROMÂNIA și te vei abate de la obiectivul tău.

Testele de aptitudini sau de personalitate


pot fi rampa de lansare către o carieră de
răspunde la fiecare întrebare în mod știi să răspunzi, nu sta foarte mult să te succes, dacă sunt tratate cu seriozitate.
calculat. Nu te baza pe intuiţia de a ghici gândești la rezolvare. Continuă testul Companii de top le folosesc ca primă
răspunsurile, pentru că această metodă si revino mai târziu. Timpul este foarte interacţiune cu persoanele interesate de
nu îţi va garanta rezultatele pe care important când faci teste, atât de aptitu- un anumit post, deoarece acestea relevă
le dorești. Cel mai probabil vei obţine dini, cât și de personalitate. Calculează anumite abilităţi necesare angajatorului.
un punctaj care nu va reflecta nivelul cât timp ai la dispoziţie pentru fiecare Așadar, gândește-te că sunt asemenea
adevărat al competenţelor tale. întrebare și încearcă să nu pierzi minute unui examen pe care trebuie să-l treci cu
preţioase pentru a rezolva o singură brio și dă tot ce poţi pentru a lua un scor
gestionează-ţi timpul. În cazul în problemă, deoarece nu vei mai avea bun în cazul celor de aptitudini și fii sincer
care întâmpini o întrebare la care nu suficient timp pentru restul întrebărilor. la cele de personalitate.

39
Jumpstart
your career!
We offer a variety of internships and
full-time opportunities for current
students and recent graduates

Technical Engineer Internship


Microsoft is looking for committed people with initiative I believe that the people working for Microsoft are
and drive. Our applicants should have a genuine passion the company's biggest asset. Their knowledge and
for technology, analytical thinking, interest towards growth mindset empowered us to believe that we
communication skills and team projects. Passion is the can accomplish everything we want. Working in
common ingredient among our colleagues, and if you’ve teams, we had to build a "proof of concept" project
got it, then whatever your particular skills are, we’ll find from scratch.“
the perfect home for them!
Madalina Ilade, MACH, Microsoft Romania
What will you do as an intern?
Start date: July 2018
As an intern you will be trained on our major Deadline for applications: 15th of April
technologies like Cloud Computing, Operating Business area: Microsoft Customer Service and Support
Systems, Databases and many more. You will then apply
the learnings by shadowing our Technical Experts in About Microsoft Customer Service and Support
solving high complexity technical cases for our
customers. Moreover, you will be attending soft skills
Our technical engineers work within Microsoft Romania’s
trainings, focusing on communication and customer
Customer Service and Support, which officially launched
satisfaction.
on February 1st, 2007 by Microsoft’s Chairman Bill Gates.
Today, the center employs more than 600 IT
About the role
professionals and delivers advanced technical support


and services for Microsoft corporate customers, partners
and developer communities from all over Europe, Middle
As a final year university student, the internship East and Africa (EMEA).
represented my first step towards building a career
and it gave me, not only the opportunity to grow
and develop professionally, but also personally.
To find out more about our graduate
During the internship, we had intensive trainings on
and internship opportunities visit:
the latest Microsoft products and technologies, and
mentors whom we shadowed in order to have a www.microsoft.com/university
better understanding of the Technical Engineer role. aka.ms/microsoftunijobsE
Passion. Innovation. Solutions.

Become part
of our team
eam

Project
Assistance

HW Powertrain
Smart Vehicles Development
Development & EMC Calibration
Vehicle
Integration Functional Global Legal
Safety Consultancy
(Diag,
Comm, EE ISO26262
Cal) Hybrids
E/E System
& Development
E Mobility
Powertrain
Software
Function
Development Development
facebook.com/wearefev

fev_romania@fev.com

linkedin.com/showcase/fev-career
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

C U M S Ă T E P R E G ĂT E Ș T I D E

ASSESSMENT CENTER

Eficiența pe termen mediu și lung pe care o


are un Assessment Center pentru organizații
reprezintă unul dintre motivele pentru care
specialiștii în Resurse Umane îl utilizează
atât în evaluarea personalului, cât și în cadrul
proceselor de selecție. În cadrul acestora din
urmă, activitățile create sunt apropiate de
cerințele postului, iar fiecare competență va fi
măsurată în cadrul mai multor tipuri de exerciții.
Dacă într-un interviu de angajare ai la dispoziție
aproximativ 60-90 de minute să îi demonstrezi
angajatorului ca tu ești candidatul potrivit,
în cadrul unui Assessment Center vei avea la
dispoziție o perioadă mai îndelungată de timp.

Assessment Center-ul te ajută să conștientizezi


multe lucruri despre tine și să îți exersezi un set
de abilități care îți va fi util în carieră. Află din
următorul articol tot ce ai nevoie să știi pentru a
te descurca la această proba de selecție.

46
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

CV
INTERVIU
DE ABILITĂŢI
TESTE
CE REPREZINTĂ UN
ASSESSMENT CENTER?

Assessment Center-ul este un proces Companii din industriile FMCG, IT&C,


de evaluare alcătuit din teste și nume- Retail, Banking, BPO, Inginerie, Construcţii

ASSESSMENT
CENTER
roase activităţi interactive, individuale și multe altele folosesc centrele de eva-
sau de grup. În prezent, în procesul de luare pentru a-și alege viitorii angajaţi.
selecţie, atenţia recruiterilor nu se con- Pentru a putea să te faci remarcat și să
centrează doar asupra cunoștinţelor pe îţi schimbi statutul de candidat în cel
care canditaţii le deţin, ci se îndreaptă de angajat, mai jos îţi spunem cum te
cu precădere spre capacitatea acestora poţi pregăti pentru participarea la un
Assessment Center.

INTERNSHIP
de a face faţă cu brio diferitelor situaţii
cu care se confruntă (de adaptare și
rezolvare eficientă a problemelor care 1. documentează-te. Candidaţii bine
pot apărea în activitatea zilnică sau în pregătiţi vor avea întotdeauna mai multe
perioadele aglomerate cu grad crescut șanse decât ceilalţi. Află mai multe des-
de stres). pre companie, vezi cum arată în viziunea
lor candidatul ideal, discută cu angajaţii
Rolul unei astfel de examinări este de a acesteia și citește cu atenţie descrierea
pune în lumină competenţe, comporta- jobului, ar trebui să cunoști foarte bine
mente, motivaţii, printr-o serie de teste, ce presupune acesta. Dacă ţi se va spune
scenarii și exerciţii, ce oferă un rezultat ce tip de test vei susţine, exersează cât
final superior comparativ cu celelalte mai mult înainte de a te prezenta la
metode de selecţie. Angajatorii trebuie Assessment Center.
să se asigure că resursa umană este
pregătită pentru nevoile din prezent, 2. ai grijă de corpul și mintea ta dacă
dar și pentru orice provocări ce pot vrei să dai tot ce este mai bun. Încearcă
să apară în viitor. Centrul de evaluare să te odihnești bine cu o seară în urmă,
este foarte eficient, acesta putând să fă exerciţii fizice și mănâncă sănătos.
anticipeze performanţele candidatului. Aceste lucruri îţi vor stimula nivelul de
De asemenea, procesul asigură mai concentrare și te vor ajuta să te simţi
multă obiectivitate, deoarece deciziile pregătit.
se bazează pe opiniile unui număr mai
mare de evaluatori. 3. fă o impresie bună. Îmbracă-te adec-
În viitorul apropiat, această practică va fi vat, fii punctual, asigură-te că ai la tine
adoptată din ce în ce mai des, iar cel mai toate lucrurile necesare despre care ai
probabil, candidaţii care vor să obţină fost informat și fii optimist. Atitudinea și
jobul pe care și-l doresc vor trebui să energia ta se vor reflecta în modalitatea
participe la un Assessment Center. în care vei rezolva testele.

47
CV GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018
INTERVIU
DE ABILITĂŢI
TESTE
ASSESSMENT
CENTER

4. fii implicat, proactiV și arată-ţi


interesul pentru activităţile pe care
aceștia le propun. Ascultă tot ce se
discută în jurul tău, pune întrebări și Fiecare centru de evaluare este analitică, competenţe de rezolvare a
oferă feedback. diferit, fiind particularizat după problemelor și creativitate.
INTERNSHIP

nevoile de evaluare ale organizaţiei


5. fii Încrezător În forŢele proprii și sau ale postului. Îţi prezentăm • Jocul de rol – vei fi pus într-o
discută Într-o manieră mai perso- câteva dintre modalităţile de situaţie inedită sau tensionată, iar
nală, fără ca profesionalismul să-ţi fie testare care se află pe lista recrutorii vor putea să-ţi testeze
compromis. Încearcă să fii tu însuţi, să multora dintre angajatori: rezistenţa la stres, abilităţile de
te relaxezi, chiar dacă știi că mai multe ascultare și spontaneitatea.
persoane au atenţia întreptată către • Exerciţii de gestionare a
tine. Într-o astfel de evaluare, doar corespondenţei – vei primi • Teste psihometrice – teste de
dacă ești sincer și te comporţi natural materiale și instrucţiuni de aptitudini, inteligenţă, chestionare de
vei putea să le arăţi evaluatorilor lucru și va trebui să realizezi personalitate.
adevăratul tău potenţial. sarcinile într-o perioadă de timp
stabilită de angajator. O astfel • Exerciţiu de redactare – îţi va fi
6. prioritizează cu atenŢie toate de testare simulează activităţile testată capacitatea de a te exprima
actiVităŢile în așa fel încât să-ţi administrative pe care le poţi avea în scris, prin realizarea unor
ajungă timpul alocat pentru a finaliza la job și testează capacitatea de documente, precum eseuri, articole,
toate provocările. Astfel, vei demonstra a lua decizii atunci când ești sub rapoarte, etc.
că deţii capaciatea de a fi eficient, presiune, rezolvarea problemelor,
productiv și conștient de încadrarea delegarea și capacitatea de a
într-un timp limită. comunica în scris. Participarea la un Assessment Center
te poate ajuta să te dezvolţi atât
7. spune “prezent” la toate centrele • Studiu de caz – îţi este prezentată pe plan profesional, cât și pe plan
de eValuare la care ești chemat, o problemă specifică de business, personal. Îţi recomandăm să ţii cont
pentru că vei putea exersa și căpăta iar tu va trebui să găsești o de sfaturile prezentate mai sus atunci
experienţă. Dacă nu apare o astfel de soluţie, pornind de la anumite când va trebui să iei parte la o astfel
oportunitate, găsește o persoană ce informaţii, uneori eronate, ce sunt de examinare. Acestea te vor ajuta
te poate ajuta să te antrenezi, pentru menite să crească dificultatea să te faci remarcat în faţa celorlalţi
a-ţi fi mult mai ușor în ziua în care vei exerciţiului. Moderatorii observă participanţi și să fii cu un pas mai
susţine Assessment Center-ul. în special dacă ai o gândire aproape de jobul pe care ţi-l dorești.

48
A BETTER CONNECTED WORLD
SOON CONNECTIVITY WILL BE EVERYWHERE, IMPROVING
LIFE EVEN IN THE FAR REACHES OF THE WORLD

At Huawei, we define human progress by innovations Join us and our team in Romania in Building a Better Connected
that enrich all humanity. We strive to engineer World by sending your CV for the following positions:
broadband technology to the highest standard, faster
than ever, for everyone, everywhere. Wireless Engineer Core Network Engineer

We develop networks, solutions, and devices, serving Radio Network Optimization Engineer
one third of the world’s population in over 140 Networking Engineer
countries. We are connecting systems, businesses,
cities, societies and people around the globe; Applications must include a CV and a letter of intent.
improving efficiencies, transforming industries and Please feel free to send us your applications or any questions
ultimately creating better experiences for everyone. you might have to:
Simona.Ciubuc@huawei.com

LET’S BUILD A BETTER CONNECTED WORLD TOGETHER!


GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

Profită
din plin de
internshipul tău
Un program de internship te ajută să-ți dezvolți noi
abilități, să te familiarizezi cu piața forței de muncă și să
înțelegi care domenii de activitate sunt cele mai potrivite
pentru tine. Un lucru important este că ai șansa să-ți
începi cariera într-o companie de care ești cu adevărat
interesat. Încearcă să faci lucrurile cât mai bine și să
lași o impresie bună, pentru că astfel îți poți crește
șansele de a obține un loc de muncă full-time.

56
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

CV
INTERVIU
păstrează o atitudine corectă
A mintește-ți că participarea la
un program de internship te va
duce doar la jumătatea drumului către
și fă tot ce este mai bun
Fii deschis la minte și abordează orice
succes, urmând ca mai departe să pui sarcină pe care o primești cu o gândire

DE ABILITĂŢI
accent pe lucrurile pe care le vei învăța pozitivă. Poate fi o oportunitate de a

TESTE
din această experiență. încerca lucruri noi și de a căpăta alte
Noi ți-am pregătit câteva sfaturi care soft skill-uri. O astfel de atitudine, de a te
te vor ajuta să profiți la maximum de implica în orice activitate, va arăta că nu
beneficiile oferite de participarea la un îți este frică de provocări și că ești un bun
program de internship. coechipier. Iar când va veni momentul, să
nu îți fie teamă să pășești în afara zonei

ASSESSMENT
CENTER
de confort, deoarece acolo se produc
alege-ţi internshipul potrivit adevăratele schimbări. Concentrează-te
și setează-ţi așteptările pe lărgirea orizonturilor și fii pregătit să-ți
În primul rând, trebuie să te gândești ce descoperi talentele ascunse.
anume dorești să faci în viața profesio-
nală și care sunt domeniile de activitate Atribuțiile unui intern nu sunt întotdeauna
interesante. Uneori s-ar putea să ți se pară

INTERNSHIP
care îți stârnesc cel mai mult interesul.
După ce ți-ai clarificat acest aspect, plictisitoare și lipsite de sens, dar chiar și
noi îți sugerăm să faci un mic research atunci ar trebui să încerci să îți păstrezi
cu privire la câte companii din orașul motivația. Gândește-te că este o parte
tău au programe deschise în domeniile dintr-un proces prin care cu toții trecem la
alese de tine și aruncă o privire asupra un moment dat. Vestea bună este că exact
profilului candidatului. Acest lucru te va o astfel de atitudine nu trece neobser-
ajuta să îți dai seama care sunt punctele vată, deoarece entuziasmul și motivația
tale forte și unde ai mai putea dedica sunt importante în orice organizație.
timp pentru a-ți îmbunătăți abilitățile. Concentrează-te pe procesul de învățare și
Reține că scopul programului de nu-ți distrage atenția cu gânduri negative.
internship nu este de a-ți câștiga
existența, ci reprezintă modalitatea prin Pe de altă parte, atunci când simți că
vei căpăta experiență practică valoroasă anumite lucruri nu merg cum ar trebui, fii
ce va constitui un avantaj pentru tine în proactiv și comunică-i mentorului îndo-
viitorul tău profesional. ielile tale. La urma urmei, și tu trebuie
să profiți din plin de această experiență
Cheia este să ai o idee clară despre și ar trebui să ai control asupra ei. A fi
ceea ce îți dorești să obții la finalul intern înseamnă să observi continuu ce
programului și ar trebui să iei în consi- se întâmplă în jurul tău, să pui lucrurile
derare setarea unor obiective. Ar putea cap la cap pentru a-ți forma o imagine
fi o listă a abilităților sau obiectivelor de ansamblu asupra procesului tău de
pe care dorești să le atingi sau pur și dezvoltare. Ia-ți puțin timp pentru a vedea
simplu dorința de a învăța mai multe cum funcționează lucrurile și cum te
despre un anumit subiect. Puncteză- potrivești în companie. Astfel vei avea un
ți fiecare obiectiv astfel încât după sentiment mai bun asupra muncii tale și,
finalizarea programului de internship la final, vei beneficia de o experiență mai
să îți poți analiza evoluția. semnificativă.

57
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

pune Întrebări și deoarece ar putea să-ți împărtășească


Învaţă lucruri noi informații valoroase despre industrie
Deși uneori poate părea ca o slujbă și despre experiențele lor personale.
CV

obișnuită, este totuși un internship și Încearcă să nu pierzi niciun eveniment


este normal ca la început să ai nevoie din companie și să fii sociabil. Reține că
de ceva timp pentru a te obișnui cu este important să rămâi profesionist în
mediul de lucru și cultura companiei. orice situație.
În acest moment, nimeni nu se așteaptă Foștii supraveghetori sau colegi
să știi totul, dar încearcă să înveți rapid, pe care îi cunoșteai bine în timpul
INTERVIU

să fii autonom când este cazul și să stagiului pot deveni membrii valoroși
comunici atunci când ceva nu este clar. ai rețelei tale profesionale. Ei știu cum
Dacă pui întrebări arăți că ești interesat lucrezi și pot garanta pentru tine nu
de ce se întâmplă la locul de muncă și doar la locurile de muncă disponibile
că ești dispus să înveți. Prin urmare, în cadrul companiei, ci și la cele din
dacă nu înțelegi ceva, întreabă, este alte organizații. Ține cont de asta și
DE ABILITĂŢI

absolut normal. reamintește-ți din când în când.


TESTE

Acceptă ideea de a te dezvolta și


fii curios de lucrurile care ți se par găsește un mentor
interesante. Fii proactiv și implică-te în și cere feedbacK
alte proiecte, chiar dacă nu fac parte Un mentor este o persoană din
din departamentul tău. Cu cât ești mai organizație care va avea grijă de tine
expus ideilor și oamenilor noi, cu atât și care se va asigura că procesul de
ASSESSMENT
CENTER

vei învăța mai mult. învățare se îndreaptă în direcția corectă.


Nu uita să investești timpul în îmbu- El va fi cel care te va introduce în
nătățirea abilităților soft, precum: cultura organizațională și te va ajuta
lucrul în echipă, orientarea către client, cu tranziția. Fii deschis și discută cu el
proactivitate și agilitate, și acumularea despre orice îndoieli sau idei care pot
unor noi competențe hard, cum ar apărea în timpul stagiului. A avea o
INTERNSHIP

fi: computer skills (Microsoft Office), bună legătură cu mentorul poate fi de


cunoștințe de limbi străine, writing mare ajutor atunci când aplici pentru
skills sau limbaje de programare și un loc de muncă cu normă întreagă în
design. Acumularea acestor competen- cadrul companiei.
țe vor deveni puncte forte în CV-ul tău
și sunt numeroase cursuri gratuite pe Nu în ultimul rând, nu-ți fie teamă să Dacă dorești ca după finalizarea progra-
care le poți urma online. ceri feedback pentru munca ta. Nu mului să schimbi angajatorul, unul dintre
există nimic mai motivant decât critica obiectivele tale ar trebui să se focuseze
Desigur, stagiul de practică te poate aju- constructivă și nimic mai plăcut decât pe obținerea de rezultate, necesare atât
ta să înveți noi abilități, dar poate fi, de aprecierea onestă. Este important să le pentru CV-ul tău, cât și pentru portofoliul
asemenea, o mare oportunitate de a-ți iei pe amândouă în considerare, deoa- de carieră. Deci, ar fi bine să ceri referințe
pune talentele și abilitățile în practică. rece acestea vor fi o evaluare onestă a și să păstrezi o copie a fiecărui proiect
Când simți că merită să evadezi din bula performanței tale. De asemenea, îți va semnificativ pentru care lucrezi. Aceasta
de confort, ieși în față cu idei proaspete. permite să afli care sunt punctele tale va deveni dovada vie a competențelor și
Dacă eșuezi, nu-ți face griji, era de forte și punctele slabe, astfel încât să calificărilor tale care te va ajuta oriunde
așteptat acest lucru la prima încercare, poți lucra cu ele și să le îmbunătățești te hotărăști să mergi după acest stagiu de
totul face parte din procesul de învățare. înainte de sfârșitul stagiului. practică.
Continuă și încearcă din nou. Dacă ți-a plăcut programul de
internship și îți dorești ca în viitor să Adevărul este că, la sfârșitul zilei, depinde
socializează! lucrezi pentru același angajator, nu de tine cum valorifici stagiul de practică
Încearcă să cunoști oameni noi din ezita să-i spui managerului tău acest la care participi. Dacă ești de părere că
companie, acest lucru poate duce la lucru înainte să se încheie perioada urmezi drumul cel bun, nimeni nu te poate
oportunități mari în viitor. Profită de de desfășurare a internshipului opri să faci din acesta o experiență, una
orice șansă și construiește cât mai mul- tău. Poate să pară o modalitate de valoroasă sau chiar una care-ți poate
te relații de calitate în timpul stagiului abordare directă, dar este important schimba viața. Un pic de noroc, motivația
și cere-le sfatul colegilor cu privire să îți comunici intențiile cât ești încă în corectă și păstrarea lucrurilor sub control
la procesul de căutare a unui loc de companie, și cel mai important lucru, vor fi cruciale pentru succesul tău în viitor.
muncă. Fii curios și lasă-i să vorbească, să rămâi în contact cu aceasta. Mult noroc!

58
UNILEVER FUTURE LEADERS PROGRAM
TE PREGĂTEȘTE ASTĂZI SĂ DEVII LIDERUL DE MÂINE!
Programul Unilever Management Trainee
Unilever lansează programul de Management Trainee! Anul acesta avem roluri disponibile în București și la Fabrica din
Ploiești. UFLP este un program care durează 3 ani, oferă o dezvoltare accelerată, mentoring cu senior management, rotații
internaționale și relevante pentru destinația aleasă, precum și un program stabilit de învățare și dezvoltare.

Informatii despre UFLP: Departamente:


• Durata: 3 ani • Sales
• Locație: București și Ploiești • Marketing
• Condiții: Studenți din ultimul an al studiilor de • Finance
licența și master sau absolvenților de max. 1 an • Supply Chain
• • Human Resources

Perioada de aplicare este 15 martie – 01 mai, iar startul programului îl dăm în Septembrie!
Folosește linkul de mai jos pentru a aplica:
www.hipo.ro/UFLP
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

100+
PROGR AME DE
INTERNSHIP & TRAINEE
PE CARE SĂ NU LE R ATEZI!
Toate programele sunt disponibile pe www.hipo.ro

ACHIZIŢII/ LO G ISTIC Ă / MARKETING/JURNALISM/


APROVIZIONARE/ TR ANSPORTURI REL AŢII PUBLICE

Coca-Cola HBC România Timișoara EuroGsm


Cluj-Napoca
INTERNSHIP - PRODUCTION APPRENTICE MARKETING INTERNSHIP

Ericsson București EuroGsm Cluj-Napoca


PURCHASING- SOURCING INTERNSHIP INTERNSHIP ONLINE CONTENT SPECIALIST

Bosch România București Ursus Breweries București


INTERNSHIP PART-TIME COMMERCIAL GRADUATE TRAINEE PROGRAM

HeidelbergCement România Deva


L'Oreal România București
INTERNSHIP - ANALIST ACHIZIŢII CORPORATE COMMUNICATION INTERNSHIP

Kellogg Company București


L'Oreal România București
TRANSPORTATION INTERN MARKETING INTERNSHIP

Mainfreight SRL Naţional Nestlé România București


FUTURE LEADERS PROGRAMME MARKET RESEARCH TRAINEE

Nestlé România București Nestlé România București


SUPPLY CHAIN TRAINEE TRADE MARKETING INTERN

P&G București Medicover București


LOGISTICS MANAGERIAL INTERNSHIP INTERNSHIP DIGITAL MARKETING

SAP Cluj-Napoca P&G


București, Ilfov
INTERNSHIP - SAP LOGISTICS CONSULTANT Timișoara MARKETING INTERNSHIP

Coca-Cola HBC România București WebDigital București


COKESUMMERSHIP - TRANSPORTATION INTERN INTERNSHIP DIGITAL MARKETING

Continental România Timișoara 2Performant București


LOGISTICS INTERNSHIP (TIRE) INTERNSHIP PPC

NN Asigurări de Viaţă București Unilever


București
INTERNSHIP - DOCUMENT MANAGEMENT MARKETING TRAINEE

64
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

CONTABILITATE/ VÂNZ ĂRI/


FINANŢE CLIENT SERVICE

EuroGsm Cluj-Napoca
EuroGsm Peste 80
INTERNSHIP CONTABILITATE INTERNSHIP VÂNZĂRI de orașe din ţară

Smithfield România Timișoara Hewlett Packard Enterprise


București
INTERNSHIP - DEPARTAMENTUL FINANCIAR SALES SUPPORT INTERN

Allianz Technology București


P&G
Naţional
INTERNSHIP - ACTUARIAL SUPPORT CENTER SALES MANAGERIAL INTERNSHIP

Deloitte România București


McDonald's in Romania
București
INTERNSHIP - FORENSIC MANAGER TRAINEE

Deloitte România București, Unilever


București
TAX/ AUDIT GRADUATE REGRUITMENT PROGRAM Cluj-Napoca SALES TRAINEE (CUSTOMER DEVELOPMENT)

Electronic Arts România JTI România București


București
ASSOCIATE BUSINESS ANALYST INTERNSHIP EVENTS ASSOCIATE - INTERNSHIP POSITION

Genpact Mellow Drinks București,


București
GATEWAY TRAINEE PROGRAM FOR FRENCH SPEAKERS SALES INTERNSHIP Cluj-Napoca

Mahle Coca-Cola HBC România


Timșoara Constanţa
INTERNSHIP - DEPARTAMENTUL FINANCIAR COKESUMMERSHIP - SALES ADMIN INTERN

HeidelbergCement România Coca-Cola HBC România București,


București
TRAINEE - DEPARTAMENT FINANCIAR COKE SUMMERSHIP - REPORTING INTERN Constanţa

Danone București
IBM Client Innovation Center JUNIOR MANAGERS PROGRAM - SURF DANONE
Central & Eastern Europe (CEE) București
INTERNSHIP - SAP CONSULTANT
(FINANCE, HR, LOGISTICS) Fitpass
București
BUSINESS DEVELOPERP

KPMG România București


Unilever
Naţional
INTERNSHIP - AUDIT INTERN WITH FRENCH/GERMAN CUSTOMER DEVELOPMENT INTERN

Nestlé România Regina Maria București


București
FINANCE TRAINEE INTERNSHIP IN ECHIPA CORPORATE BUSINESS

Porsche Finance Group România București


Hewlett Packard Enterprise București
TRAINEE ANALIZA PRODUSELOR FINANCIARE SALES STRATEGY & PLANNING INTERNSHIP

SAP Henkel România Naţional


București
JUNIOR SAP FINANCIAL ACCOUNTING CONSULTANT MARKETING & SALES ANALYST INTERNSHIP

Societe Generale European Business Services Catalyst Solutions București


București
INTERNSHIP ACCOUNTANT SALES INTERNSHIP

Ţiriac Auto BoostIT


București București
INTERNSHIP CONTABILITATE JUNIOR BUSINESS DEVELOPMENT ASSOCIATE

65
GHIDUL ANGAJATORILOR | INTERNSHIP & TRAINEE | 2018

ING INERIE/
RE SUR SE UMANE CONSTRUC ŢII/
PRODUC ŢIE

EuroGsm Ursus Breweries Brașov, Buzău,


Cluj-Napoca
INTERNSHIP HR MANUFACTURING GRADUATE TRAINEE PROGRAM Timișoara

ING România București Continental România Timișoara


IT RECRUITMENT TRAINEE PROJECT MANAGEMENT TRAINEE (TIRE DIVISION)

Continental România Timișoara Continental România Timișoara


INTERNSHIP HR TRAINING (TIRE) INTERNSHIP NEW PRODUCT LAUNCH (TIRE)

Adient Automotive România Bosch România Blaj, Sibiu,


Ploiești
INTERNSHIP - DEPARTAMENT HR JOB PART-TIME - DOMENIU TEHNIC Alba-Iulia

P&G Ploiești
Bosch România
Cluj-Napoca
HUMAN RESOURCES INTERNSHIP INTERNSHIP - DEPARTAMENT TEHNIC

Yves Rocher Engie


București TRAINEE - OPERAŢIONAL EXPLOATARE REŢEA Național
HR INTERNSHIP
DISTRIGAZ SUD REŢELE

Unilever HeidelbergCement România


București Fieni
HUMAN RESOURCES TRAINEE INTERNSHIP - INGINER CONSTRUCŢII CIVILE

BCR HeidelbergCement România Fieni, Piatra Neamţ,


București
LEARN@BCR – INTERNSHIP HR INTERNSHIP - INGINER ELECTRIC Deva

Kellogg Company EuroGsm


București Cluj-Napoca
GLOBAL MOBILITY INTERNSHIP - HR INTERNSHIP INGINER CONSTRUCŢII

JTI România
București
HUMAN RESOURCES ASSOCIATE - INTERNSHIP POSITION WSP Romania Engineering
INTERNSHIP FOR JUNIOR ENGINEERS - București
Coca-Cola HBC România BUILDINGS SERVICES
București (HVAC, SANITARY, ELECTRICAL)
HR INTERNSHIP

Professional Honeywell București


București
RECRUITER & EMPLOYER BRANDING AME INTERNSHIP

Holcim Amazon Development Center Romania


Iași
București
HR INTERNSHIP SOFTWARE DEVELOPMENT ENGINEER INTERNSHIP

JTI România
București
Kaufland România MAINTENANCE PLANNER - INTERNSHIP POSITION
INTERNSHIP EXPERIENCE - DEPARTAMENT București
RECRUTARE & EMPLOYER BRANDING General Electric
București
INTERNSHIP PROGRAM AT GE HEALTHCARE IN SERVICE TEAM

Henkel România Naţional


Electronic Arts România
București
RECRUITMENT INTERNSHIP SOFTWARE ENGINEER IN TEST INTERNSHIP

Grup Renault România București, Microsoft București,


DRIVE YOUR FUTURE 2018 Pitești, Titu EXCHANGE ENGINEER WITH GERMAN Timișoara

66
DESCARCĂ VARIANTA ONLINE

IT HARDWARE/
IT SOF T WARE/ ALTE PROG R AME
TELECOMUNIC AŢII

Adient Automotive România Ploiești


Continental România Timișoara
INTERNSHIP - DEPARTAMENT IT TRANSLATOR (GERMAN TO ENGLISH) - INTERNSHIP TSR

BearingPoint București Adient Automotive România Ploiești


INTERNSHIP SOFTWARE DEVELOPMENT INTERNSHIP (CONTROLUL CALITĂŢII)

Bentley Systems Iași


OMV Petrom Ploiești, Sibiu
INTERNSHIP - ASSOCIATE SOFTWARE QUALITY ANALYST MASTER SCHOLARSHIP (OIL AND GAS STUDENTS)

DB Global Technology București


P&G
Naţional
DB TECHSCHOOL - IT INTERNSHIP INTERNSHIP PRODUCŢIE (CHIMIE, PETROCHIMIE)

Electronic Arts România Pirelli Craiova,


București
SOFTWARE ENGINEER INTERNSHIP IN NBA MOBILE TEAM INTERNSHIPS (ALL DEPARTMENTS) Pitești, Slatina

Grup Renault România


IBM Client Innovation Center STAGII DE PRACTICĂ - DRIVE YOUR FUTURE
București,
Central & Eastern Europe (CEE) București (DESIGN, PROIECTARE, TESTARE, FABRICAŢIE, Pitești,
INTERNSHIP - SQL DEVELOPER (SIEBEL) LOGISTICĂ, VÂNZARE, POST VÂNZARE, FINANŢARE, Titu
FRENCH SPEAKERS
INGINERIE, IT SOFTWARE, IT HARDWARE)

IBM Client Innovation Center UPC România Deva, Petroșani,


Central & Eastern Europe (CEE) București
INTERNSHIP #FOLLOWUPC Târgu Jiu
INTERNSHIP - IT SUPPORT ASSISTANT
(CONTABILITATE, PR, MARKETING, LOGISTICĂ, VÂNZARI)

IBM Client Innovation Center Valeo Lighting Injection Timișoara


Central & Eastern Europe (CEE) București
TRAINEE PROIECTE (MANAGEMENT)
INTERNSHIP - TEST SPECIALIST

Regina Maria București


Continental România Timișoara
INTERNSHIP ASISTENT MANAGER (ADMINISTRATIV)
INTERNSHIP - ELECTRONICS MANUFACTURING TSR
GlaxoSmithKline (GSK) București
Microsoft București
INTERNSHIP (ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT)
INTERNSHIP @MICROSOFT
IBM Client Innovation Center
Oracle Central & Eastern Europe (CEE) București
București INTERNSHIP IBM (PROJECT MANAGEMENT
BI DEVELOPER INTERNSHIP
OFFICER NON-TEHNIC)

SAP ProCredit Bank Cluj-Napoca


Timișoara
INTERNSHIP - JUNIOR SAP TECHNOLOGY CONSULTANTE INTERNSHIP (BANCAR, RELAŢII PUBLICE)

SAP PepsiCo
Timișoara
JOB ENTRY-LEVEL DEVELOPER CLOUD PLATFORM BUTTERFLY EFFECT București
(FINANCIAR, MARKETING, VÂNZĂRI, LOGISTICĂ,
RESURSE UMANE, IT)
ZF Group
Timișoara
IT INTERNSHIP
JTI România
AROBS Transilvania Software INTERNSHIP (EVENTS ASSOCIATE
București
Baia Mare ORGANIZARE EVENIMENTE)
.NET INTERNSHIP – BAIA MARE

67
Tu cum îți creionezi
viitoarea carieră?
Începe cu un internship.
Pe www.hipo.ro poți alege din peste
2000 de programe pentru studenți.

www.hipo.ro

S-ar putea să vă placă și