Sunteți pe pagina 1din 4

Numele şi prenumele ….…………………………… Nota ....................................

TEST- LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ŞCOLAR 2017-2018, CLASA A VII-A

I. Citeşte cu atenţie textul şi apoi răspunde la următoarele cerinţe:

Cititorul a înţeles acum ce caută de trei zile pe brânci soţii Popescu.


D. Lefter a trimes turbatului o scrisoare, cerând, cu tot respectul, un congediu de două-trei
zile, pe motiv că nu se simte de loc bine. Aşa şi e; e bolnav.
După o muncă zadarnică de atâta vreme, după ce toată casa a fost răsturnată de zece ori,
când aşa, când aminterea, d. Lefter a căzut pe o canapea sfărâmat de oboseală; a simţit că i se
taie încheieturile şi aşa, un fel de slăbiciune la lingurea, parcă-l lua o apă; a moţăit de câteva
ori ş-a adormit. Femeia a şezut şi ea pe un scaun, că nu mai putea de picioare şi de mijloc – se-
nţelege, de atâta alergătură şi de-atâtea ridicături. Să fi aţipit d. Lefter ca vreun sfert de ceas şi,
deodată, se scoală drept, cu faţa luminată de raza adevărului...
- Ştiu unde sunt! acum ştiu! … uf!... le-am găsit!
- Unde?
- -În jacheta mea a cenuşie de vară… Cu ea eram la berărie când le-am cumpărat. Ţin
minte bine; le-am pus în buzunarul de la piept înăuntru… Acolo sunt!...sigur!... Adu-mi jacheta!
Pe cât îşi aducea aminte mai limpede domnul Lefter, pe atât madam Popescu se tulbura, se
roşea, se-ngălbenea…
(I.L.Caragiale – Două loturi)
Cerinţe: PARTEA I (60 de puncte)

1. Precizaţi rolul cratimei în structura ,,le-am cumpărat.’’ 1 x 6p= 6p


2. Precizează valoarea morfologică a cuvântului ,,adormit“ din text şi apoi alcătuieşte un enunţ
în care acdest cuvânt să aibă altă valoare morfologică decât cea din text . 3 x 2p= 6p
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Precizează funcţia sintactică, valoarea morfologică şi cazul cuvintelor subliniate.6 x 2p= 12p
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. Realizaţi un enunţ prin care substantivul ,,scrisoare“ să fie în cazul N, cu funcţia sintactică de
subiect. 6p.
.......................................................................................................................................................

1
5. Alcătuiţi câte o propoziţie care să conţină: 3x2p=6p
a) cel puţin doua pronume diferite:
…………………………………………………………………………...........................................
b) un verb la diateza pasivă:
.……………………………………………………………………...................................................
c) două adjective care să determine acelaşi substantiv:
…………………………………………………………....................................................................
6. Precizează modurile de expunere folosite în fragmentul citat. 2 x 3p= 6p
.......................................................................................................................................................
7. Precizează valoarea morfologică a cuvântului,,o (canapea)“. Construieşte un enunţ în care
cuvantul. ,,o (canapea)“ să fie numeral. 2x 3p=6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
8. Explicati sintagma ,,cu faţa luminată de raza adevărului...’’(3-5 rânduri) 1 x 6p=6p
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

PARTEA a II-a (30 de puncte)


II. Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să caracterizezi un personaj preferat
dintr-o opera studiată in acest semestru. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- numirea a două trăsături ale personajului;
- ilustrarea acestor trăsături prin citate comentate sau prin referiri la situaţii semnificative;
- precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace de caracterizare existente în opera
aleasă;
- prezentarea relaţiei dintre personajul ales şi alt personaj al operei.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Succes!

2
TEST- LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Anul şcolar 2017-2018


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

 Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.


 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total.

PARTEA I (60 de puncte)


Cerinţe:
1. Cratima, semn ortografic care marchează rostirea împreună a două părti de
vorbire diferite : le- pronume personal, am- verb auxiliar. 1 x 6p=6p
2. Cuvântul ,,adormit“ din text este verb la participiu.
Exemplu de răspuns: Mihai este un băiat adormit. (adjectiv) 3 x 2p=6p
3. Analizează morfologic şi sintactic cuvintele subliniate. 6 x 2p=12p
turbatului – substantiv, caz D, f.s. complement indirect
pe o canapea – substantiv, Ac, f.s. complement circ. de loc
femeia – substantiv, N, subiect
în jacheta – substantiv, Ac, complement circ. de loc
cu ea – pronume personal, Ac, complement indirect
Lefter – substantiv propriu, N, Subiect
4. Exemplu de răspuns: Scrisoarea m-a impresionat. 6p
5. Exemplu de răspuns: Acesta l-a făcut fericit.
....a fost cumpărat de sora mea ....
....scris frumos şi ordonat... 3x2p=6p
6. Modurile de expunere folosite în fragmentul citat sunt naraţiunea şi dialogul
2 x 3p= 6p
7. O- articol nehotarât
O canapea şi două fotolii..... -numeral 2 x 3p= 6p

8. Răspuns corect– 6 p
răspuns parţial – 3 puncte, eronat - 0 puncte.

3
PARTEA a II-a (30 de puncte)
II. Scrie o compunere de 10-15 rânduri, în care să caracterizezi personajul
preferat dintr-o opera studiată. În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- 2,5 puncte x 2 = 5 puncte: numirea a două trăsături ale personajului;
- 5 puncte x 2 = 10 puncte: ilustrarea acestor trăsături prin citate comentate
sau prin referiri la situaţii semnificative;
- 5 puncte x 2 = 10 puncte: precizarea, însoţită de exemple, a două mijloace
de caracterizare existente în opera aleasă;
- 5 puncte: prezentarea relaţiei dintre personajul ales şi alt personaj al operei.

Se acordă 10 puncte din oficiu