Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrare scrisă semestrială – Limba şi literatura română – Clasa a VI-a

09 decembrie 2015 – Semestrul I – An şcolar 2015-2016

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (54 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

A FOST ODATĂ CA NICIODATĂ!...


A fost odată un băiețaș năzdrăvan care s-a atârnat de coada unei comete și s-a plimbat cu ea prin toate
cerurile!
Nu fiți plicticoși să mă întrebați cum a făcut să se agate de ceva atât de sus, că, drept să vă spun… nici eu
nu știu.
Știu numai că așa s-a petrecut și că băiatul se simțea nespus de fericit.
Firește, la început, îi fusese lui cam frică văzându-se zburând prin înaltul cerului, cu o repeziciune
uimitoare; curând însă se obișnui.
Tocmai când plutea mai fără grijă prin văzduh, vâj...vâj...vâj... crivățul, vânt de miază-noapte, șuieră pe
lângă urechile lui, întrebându-l ceva cu glas aspru și cu suflare neînchipuit de rece.
Băiețașul, tras prea iute, n-avu timp să-i răspundă, ba nici chiar să înțeleagă lămurit ce-l întrebase.
În treacăt, nourașii îi gâdilau degetele picioarelor. Ba unul, mai zburdalnic, îi lovi fața cu o boare rece,
doar așa, în șagă... să-și mai râdă de el.
Ca răspuns, copilul, necum supărat, scotea limba, făcea cu tifla și râdea de se prăpădea!
Atunci nourașul goană după el să-l ajungă. Cometa însă se luă la întrecere și-l lăsă în urmă gâfâind.
În această alergare năstrușnică, Dan, așa-l chema pe băiețaș, se temea de un singur lucru: nu cumva
bucata din coada cometei de care el se atârnase să se rupă, sau mai știu eu cum, s-o smulgă chiar el ca pe o
pană dintr-o coadă de păun. (De coada cometei, Poveștile Reginei Maria a României)

Scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:
A. Limba română
1.Desparte în silabe următoarele cuvinte: întrecere, chema, nourașii. 6 puncte
2.Transcrie, din text, trei cuvinte care conțin diftongi. 6 puncte
3.Precizează mijlocul intern de îmbogățire a vocabularului prin care s-au format cuvintele: niciodată, băiețaș,
miază-noapte. 6 puncte
4.Transcrie, din text, trei cuvinte care fac parte din câmpul lexical (semantic) al corpului omenesc. 6 puncte
5.Precizează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate: crivățul, vânt de miază-noapte, șuieră pe lângă
urechile lui, întrebându-l ceva cu glas aspru și cu suflare neînchipuit de rece. 6 puncte
6.Analizați sintactic și morfologic verbele din următoarele enunțuri: În treacăt, nourașii îi gâdilau degetele
picioarelor. Ba unul, mai zburdalnic, îi lovi fața cu o boare rece, doar așa, în șagă... să-și mai râdă de el. 6p
7. Puneți verbele următoare la modul și timpul indicat, apoi folosiți-le în propoziții: a lovi- condițional-
optativ, prezent, a răspunde- indicativ, perfect simplu, a fi- indicativ, viitor. 6 puncte
B. Înţelegerea textului
7.Transcrie enunțul prin care naratorul se adresează direct cititorilor. 4 puncte
8.Precizează modul de expunere folosit în textul dat. 4 puncte
10.Menţionează două trăsături prin care să argumentezi faptul că textul dat este o operă epică. 4 puncte
Subiectul al II-lea (16 puncte)
Redactează o compunere, de 10-15 de rânduri, în care să-ți imaginezi o întâmplare petrecută într-o
bibliotecă.
În compunerea ta, trebuie:
-să respecţi convenţiile specifice unei compuneri; 4 puncte
-să prezinți întâmplarea imaginară în ordine cronologică; 4 puncte
-să folosești narațiunea și dialogul ca moduri de expunere; 4 puncte
-să ai un conţinut şi un stil adecvate tipului de text şi cerinţei formulate; 2 puncte
-să te înscrii în limitele de spaţiu indicate; 2 puncte

Subiectul al III-lea (20 puncte)


Scrie un text de 15-25 de rânduri în care să prezinți subiectul operei Amintiri din copilărie de Ion
Creangă ținând cont de următoarele aspecte:
-definiția operei epice; 4 puncte
-precizarea naratorului, persoana la care se povestește și modurile de expunere prezente în text;
4 puncte
-prezentarea întâmplărilor în ordinea desfășurării lor; 4 puncte
-numirea personajelor participante la acțiune; 4 puncte
-să ai un conținut adecvat tipului de cerință formulată; 2 puncte
-să te încadrezi în limita de spațiu indicată. 2 puncte

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

S-ar putea să vă placă și