Sunteți pe pagina 1din 76

edifura.doxologia.

ro

llilxJJJ[ilililil|til11
ll,no
Flierotheos Vlachos,
Mitropolit de Nafpaktos

Traducere efectuatd dupd originalul grecesc:


Mrlrpondirou Nounrixrou xor cy. Blcorou 'le-
poOiou Vnoplroxl rfuloloy(o ror Oprd6o(4 PSIHOLOGIA
Yulo0epcnelc, editia a doua 1997 EXISTENTIALISTA

PSIHOTERAPIA ORTODOXA
Traducere din limba greac6, introducere $i note
de Nicusor Deciu

Redactor: Catalin -leckel


Tehnoredactor: Rema Zugravu
Corector: Cartlt.en Cretu,
Carte tipdrita cu binecuvAntarea
Coperta: Gabtela Radu
P relucrare imagini: Mariana Cojocaru inaltpreasfi nlitului TEOFAN
DZP: Leonard Lunguleac Mirropolitul Moldovei si Bucovinei
Editura Doxologia, Cuza-Voda 51, 700038, IASt
Tel.: (0232)21 6693 ; (0232)2 I 8324 ; F ax (0232)2 1 6694
www.doxologia.ro, E-mail: editira@doxologia.ro

@ DOXOLOGIA
ISBN: 978-606-8278- I 6-2

DOXOLOGIA
Iasi,2011
Dedicdm aceastd cafte tututor celot care oor
aoea indrdzneala sd tnleleagd cd existd Cinezta carc Cuprins
poate da sens z.iefii lor.

Editorii ediliei in limba greacd Nevoia universali de terapie gi


rtrspunsul Bisericii ............................ 7
Prolog ............. .....................17

I. Logoterapia lui Victor Frankl .............. 19

1, Prezentarea genenld a logoterapiei .........22


2. Ce este logoterapia .......,.,.,,,,,.,,.,................. 26
3. Diferenla ilintre logoterapie gi psihanalizd ... 32
4. Pincipiile ile bazd ale logoterapiei ......... 46
5. Diferite puncte importante ......................... 87

II. Psihoterapia ortodoxi............................ 95

L. Obseraalii generale ..............................,..... 98


2. lnruilirea ilintr e Io go terupie
qi teologia nepticd ............................. 113
3. Principiile de bazd ale teologiei
tteptice ...................).............................. 118
4. Isihasmul ortoilox ...................................... 126
5. Cortuttitatea ecc\esia\d ............................ 142

Epilog ............. ...................1.47


I

Nevoia universald de terapie


gi rf,spunsul Bisericii

O caracteristicd specificd lumii de azi,


care a ajuns la o evidentd extremA in orice
colt al lumii, este cdutarea unei forme efi-
ciente gi cuprinzdtoare de psihoterapie sau,
mai general spus, de terapie a individului.
Peste tot oamenii sunt invadali de pro-
bleme gi prin urmare de boli de naturd
,,psihicd". Aceste boli sunt, din perspectiva
psihoterapiilor laice, fie expresia unor deze-
chilibre psihice datorate unor factori di-
vergi, specifici comunitdlilor umane aglo-
merate, fie incercdri suslinute de evadare din
lumea rea1d, devenitd insuportabild, intr-una
imaginard, fantasticd, dar tocmai din aceas-
td cauzd cu efecte degenerante asupra psi-
hicului. O altd cauzd majord a bolilor pare
sd fie, cel pufin in viziunea lui Victor Frankl,
fondatorul logoterapiei,,lipsa de sens a viefi,
care se manifestd sub forma unui aqa-nu-
mit vid existential.
Se pare cd aceste probleme, care nu sunt
simple aporii teoretice, tind si devind din
ce in ce mai mult expresii ale unor stdri
care rdscolesc practic viala qi o detumeazd
de la cursul ei firesc Ai sdndtos. Acesta ar fi
motivul pentru care fenomenele din aceasta multd vreme', 9i termenul de ,,psihoterapie
categorie sunt numite probleme sau crize ortodoxd", ca o provocare adresatd tufuror,
existenfiale. in consecinfd, pentru toate aces- inclusiv psihoterapiilor din afara Bisericii,
te boli Ei probleme se cautd prin orice mii- dar gi ca o iegire venitd in intdmpinarea oa-
loace leacul cel mai potrivit. De aici pro- menilor care trdiesc, totuqi, intr-un anume
vine probabil qi explozia gcolilor de psiho- mediu, pliat pe coordonate culturale speci-
logie gi psihoterapie in modernitate, fiecare fice modernitdtii gi poslmodemitdfii" esen-
dintre ele cu o ofertd psihoterapeuticd spec- lial diferite de cele de acum cdteva sute de
taculoasd, pe mdsura principiilor care stau ani de pildd.
la baza teoriilor lor constitutive. In scurte insd, ce se intelege prin acest concept
cuvinte, solufonarea propusd de gcolile laice oarecum nou in spaliul bisericesc? Departe
de psihoterapie se poate reduce, in genere,, de a fi o inovalie sau o formd de secularizare
la incercarea scoaterii individului din crizi a fondului credinlei cregtine, psihoterapia
gi a ,,reechilibrdrii" sale psihice. ortodoxd nu este nimic altceva decAt ace-
Nu este locul aici sd analizdm valoarea, lagi crez al Bisericii lui Hristos prezentat,
veridicitatea gi eficienla acestor forme de dar mai ales practicat, dupd un principiu
terapie, degi un asemenea demers clarifica- foarte concret qi anume: promovarea artei
tor pare a fi destul de necesar 9i agteptat, vindecdrii sufletului prin mijlocirea invdtd-
ci sd constatdm ptezen,ta lor masivd deja, turii Sfinlilor Pdrinfi (atAt cei vechi, cAt gi
chiar gi in spaliul romAnesc. Din aceastd cei mai noi). Este adevdrat cd acest curent
cauz6,, cel prtfin, considerdm cd mesajul aces-
nu apare doar ca o desfdgurare dinamicd
a Traditiei, ci gi pe fondul unei reale nevoi
tora nu mai poate fi trecut cu vederea.
de terapie in interiorul comunitdlii.
De partea cealaltd Biserica, al cdrei me-
.

saj fundamental este chemarea universald


in momentul de fafd putem afirma cd
asistdm la dezvoltarea unui adevdrat gen
spre dobAndirea vegnicei Impdrdfii a ceru-
literar dedicat,,psihoterapiei ortodoxe". Re-
rilor impreund cu Mdntuitorul Hristos, a
marcabil este de asemenea faptul cd au-
avut dintotdeauna o grijd atentd pentru
torii acesior studii, aproape fdrd excepfie,
solulionarea problemelor existenliale ale
oamenilor, adaptatd perfect fiecdrei epoci l
Prima carte a mitropolitului Hierotheos Vlachos,
istorice. Ca o adaptare fireascd la concep- Ortodoxd. Educstin terapeuticd patisticd,
P sihoterapia

tele culturii contemporane a apdrut, nu de a apdrut in Grecia in anul 1986.


sunt persoane care dovedesc atdt o buni sufletului (0epon6to rnq Uvxnq ) qi, de ase-
cunoagtere a faptelor duhor'nicegti ale Tra- menea, de la convingerea cd Ortodoxia
diliei, cAt gi o pdtrunzdtoare intelegere a este in esenld o metodd terapeutici gi o edu-
tipului de mentalitate dominantd astdzi in catie terapeuticd.
lume, impreund cu problemele specifice care Conceptul mai nou de ,,psihoterapie" ,
insotesc civilizatia contemporanA. degi nu are o ascendentd patristica, se re-
Unul dintre cei mai importanfi gi cunos- vendicd, in ceea ce privegte semnificatia ter-
culi reprezentanti ai acestui gen literar este menului, din aceeagi etimologie, 9i igi pro-
mitropolitul grec al Navpaktos-ului, Hiero- pune tn principiu sd facd cAt mai multe
theos Vlachos, autorul multor lucrdri dedi- cu putinld pentru insdndtogirea sufletului
cate psihoterapiei ortodoxe, intre care cea omului. Insd, cu toate cd noliunea de psi-
hoterapie este intAlnitd 9i in spaliul aga-nu-
prezenld, intitulatd Psihologia existenlialistd
gi psilnterapia ortodoxd. Avem in fajd o lu-
mitelor qtiinte umaniste, inlelesul concep-
tului de psihoterapie ortodoxd este cu totui
crare structurati in doud pdrfi: in prima par-
diferit de tehnicile moderne, care igi pro-
te este prezentatd logoterapia lui V. Frankl,
pun o investigatie analiticd a psihicului
iar in partea a doua este dezvoltatd o inte-
pacientului 9i de aici gdsirea unor solutii
resante sintezd a psihoterapiei ortodoxe, omenegti de echilibrare psihicd. Psihotera-
pe care autorul o pune oarecum in paralel pia ortodoxd igi propune in principal sd-l
cu logoterapia. ageze pe om intr-o relalie corectd cu un
Cu toate acestea, trebuie retinut dintru Dumnezeu viu 9i din interiorul acesteia sd
inceput faptul cd in aceastd carte nu se fac I se inchine Luil dupd lege. Agadar, sdl ori-
echivaldri de nici un fel intre cele doud rea- enteze pe om spre Cel ce are puterea reald
litdti, care pornesc in demersul terapeutic de a tdmddui, spre Acela despre care se
de ia premise diferite: psihoterapia orto- spune cd poate ,,vindecE toate bolile" (Psal-
doxd este teocentricd, in timp ce logotera- mul 102, 3). lnainte de orice virtute sau
pia este anhopocentricd. in demonstrajia sa
mitropolitul Hierotheos pornegte de la fap-
z
Trebqie menrionat aici cd sensul primar al
cuvAntului grecesc ,,Oeponirc" este acela de ,,inchi-
tul binecunoscut celor familiarizati cu invd- nare sau adorare a lui Dumnezeu", ulterior el va
,tdtura Bisericii cd intreaga traditie biblicd qi dobdndi qi sensul de ,,tdmdduire" sau ,,vindecare".
patristicd contine o multifudine de expresii Vezi: G. Ioanidu, Diclionar elino-rominesc, Bucuregti,
precum: vindecarea, timdduirea sau terapia 1864, Tipografia Statului, vol. "1,p."1049.
tehnicd vindecatoare este aqezatd credinta Prin urmare, practicile terapeutice sunt cu-
in Dumnezeu, Singurul care are puterea prinse in dezvoltarea inspiratd a sfaturilor
reald de a'l vindeca pe om. Biserica mdrtu- pe care Pdrintii le dau pentru infrAngerea
risegte ce este de ajuns o credintd putemicd patimilor egoiste gi dobAndirea virtufilor,
in Iisus Hristos ca omul sd treacd peste orice de reguld sub indrumarea unui duhovnic.
impas, peste orice problemd, oricdt de durd Dar de aici nu trebuie trasd concluzia cd in
ar fi aceasta. Exemple arhetipale in acest Ortodoxie terapia se reduce la factorul uman
sens sunt tdmdduirile Mdntuitorului men- gi la ceea ce crede sau face acesta in cadrul
lionate in Evanghelie, pentru care El cerea procesului terapeutic. Din perspectiva spi-
bolnavilor doar o credinld neclintitd in FiuI ritualitdtii ortodoxe, remarcd Hierotheos
lui Dumnezeu. Dacd necredinta ne poate Vlachos, terapia presupune o legdturd cu
prdbuqi in cea mai neagrd deznddejde, cre- Dumnezeu, mijlocitE de energiile Sale ne-
dinla - remarcd SfAntul Isaac Sirul - este in create. Vindecarea sufletului nu poate avea
stare sd-1 ridice pe om deasupra oricdrei
loc decdt in atmosfera Duhului Sfint: ,,De
neputin!e Ei sd-l ajute sd depiEeascd chiar
aceea gi terapia sufletului este in realitate
limitele firii: ,,indoiala din inimd bagd. groa-
dobAndirea gi in acelagi timp rodul SfAn-
za in su{let, iar credinfa poate intdri voin}a,
tului Duh".
chiar dacd ni s-ar tdia un mddular"'.
Putem remarca, aqadar, cd scopul, dar
Din acest motiv, psihoterapia ortodoxX
gi finalitatea psihoterapiei ortodoxe este rea-
prevede abia in al doilea rAnd o serie de
lizarea unei continue relalii cu Dumnezeu,
rAnduieli pe care credinciosul sd le aibd in
iar persistenta sufletului in aceastd relatie
vedere in ceea ce privegte dobdndirea sdnd-
inseamnd persistenla ln starea lui fireascd
tdfii sufletului, precum gi a unor relatii iubi-
de sdndtate. in consecintd, se poate inlelege,
toare cu semenii in interiorul comunitdtii.
cd ,,finalitatea psihoterapiei ortodoxe nu
Agadar, praxis-ul (nevointa), care poate gdsi
este doar o anurnitd stare de eliminare a pd-
echivalenle formale gi in alte tradilii sau
catelor gi a patimilor care genereazd bolile
gcoli terapeutice, urmeazd numai dupd mdr-
psihice, ci, ea ndzuiegte spre o reorientare
turisirea exacta a credinfei in Dumnezeul
a energiilor sufletului cdtre primirea ve-
treimic al Scripturii 9i al Sfinlilor Pdrinti.
derii duho'r'micegti a lui Dumnezeu,, ceea ce
'Sfdntul Isaac Sirul, Cuainte despre neroinli, in minunatul limbaj al Tradiliei inseamnd
Editura Bunavestire, Bacdu, 1997, p. 27. indumnezeirea omului. Ntmai atunci cAnd
omul ajunge pe aceastd ultimd treaPtd a canalizate spre implinirea sensului, fapt
vietii duhovnicegti se poate considera cd care are darul de a-l scoate pe pacient din
procesul terapeutic s-a incheiat"a. Agadar, ,,vidul existenfial", boald specificd lumii
in starea de indumnezeire omul nu se mai moderne, in care domind starea de gol, de
preocupd de patimi, ci lasd loc bucuriei gi neputintd, lipsd de motivatie pentru orice
nesfArqitei comurLiuni cu Dumnezeu. Aceas- lucru etc. Dar gi reciproca poate fi vala-
ta este via,ta vegnicd in sAnul impdrdjiei lui bild, adicd tocmai datoritd absenlei unui ast-
Dumnezeu. fel de sens viata individului se prdbuqegte
$coala logoterapiei, aEa cum am amin- ln vidul existential. Din acest punct de ve-
tit mai sus, este prezentatA de mitropolitul dere logoterapia igi propune sd-l proiecteze
Navpaktos-ului in prima parte a cdrtii de pe individ oarecum in viitor, ca, prin pre-
fald. Din multitudinea de curente terapeu- ocuparea de sensul propriei vieli, sd scape
tice pe care autorul le-a cercetat, logoterapia de cercurile vicioase ale nevrozelor, care-l
reprezintd o alegere motivatd calitativ. Hie- inchid pe bolnav inh-o autocentrare egoticd.
rotheos Vlachos a observat in logoteraPie o Logoterapia are de asemenea in vedere
formd terapeuticd care, prin unele caracte- gdsirea unui sens in diferite situatii sau
ristici specifice, s-ar apropia intr-o anumitd evenimente imprevizibile ale vielii, dar mai
mdsurd de viziunea teologici gi duhovni- cu seamd in suferintd. Aceasta pentru cd
ceascd a Sfintilor Pdrinti ai Bisericii. suferinla inceteazd a mai fi suferinld ln
Esenla logoterapiei constd in incercarea momenful in care omul ii descoperd un sens,,
de a gdsi un sens real al vietii, care totodatd cum ar fi de pildd sensul purificArii sau al
estb unic Ai personal, specific fiecdrui indi- sacrificiului.
vid in parte. -Conform logoterapiei, putem Poate cd aportul cel mai important al
descoperi un sens in viald in trei moduri: logoterapiei, in calitate $e gtiinld terapeu-
prin crearea unui lucru sau prin realizarea ticd, este afirmarea necesitdlii unui supra-
unei munci, printr-o intAlnire cu altd per-
sens in viaja omului. Aceastd tezd provine
soand, adicd prin iubire, 9i prin atitudinea
cu siguranld din observarea caracterului li-
pe care o avem in fala suferinlei inevita-
mitat al lumii 9i al tuturor sensurilor care se
bile. Agadar, in viatd toate energiile trebuie
Ieagd de ea. Dar aceastd finitudine a sensu-
' Nicuqor Deciu, ,,Psihoterapia ortodoxd", in rilor lumii intrd in contradictie cu dorinta
1. /2007 , p. 86.
Biscrica 5i Iu mea, nr. omului de a poseda ,,ceva" nelimitat sau
r

setea de a se impdrtdqi de o realitate ine-


puizabild., fdrd sfArqit. Acest fapt ar Putea
dovedi o existenfd care depdgegte capaci-
tdtile noastre intelectuale limitate gi cdreia Prolog
ii std in putere sA ne ofere un sens veSnic.
Logoterapia insd nu numeqte in nici un fel
in multe din textele pe care le-am pu-
acest sens ultim al vietii. Probabil cd acest
blicat ln trecut, precum gi in altele rdmase
lucru este ldsat in sarcina unei alte ,,gtiin!e".
incd netipdrite, incerc sd prezint actuali-
in final, intuim in structurarea pe care
tatea Tradiliei ortodoxe. Aceasta se poate
Hierotheos Vlachos a ales-o pentru cartea
observa in multe domenii qi manifestdri ale
sa, plasAnd psihoterapia ortodoxd dupd pre-
vietii contemporane. Astizi, Traditia orto-
zentarea logoterapiei lui Frankl, o sugestie le-
doxd este cdutatd de mulli oameni insetati
gatd de identitatea suprasensului. Fdrd sd
de adevdr, oameni care-gi doresc rezolvarea
nege efortul logoterapiei in gdsirea unui sens
problemelor lor existentiale. Acesta este un
viefii, mitropolitul grec subliniazd faptul cd
lucru care se poate observa in toate epocile.
,,tocmai teologia ortodoxd oferd cel mai
mare sens, care este indumnezeirea, comu-
Atunci cdnd cineva citegte textele patris-
tice observd cA Sfintii Pdrinti nu au fdcut
niunea gi urLitatea cu Dumnezeu. Din aceastd
perspectivd, se vede marea valoare gi semni-
filosofie, nu au fost filosofi teoretici 9i gan-
ficafie a tradiliei neptice, a aga-numitei psi-
ditori, ci se indeletrLiceau cu problemele pas-
hoterapii ortodoxe in epoca contemporand".
torale ale epocii lor. Au fost in principal
pdstori 9i dascdli ai Bisericii. Astfel, ei au
Traducdtorul {ost preocupati de problemele oamenilor
pe care-i pdstoreau gi au lncercat sd le re-
zolve aceste probleme in cadrul teologiei
Bisericii, a Cuvdntului revelat. Din aceastd
pricind Sfinlii Pdrinti sunt contemporani.
In paginile urmdtoare, voi incerca sd
observ gcoala psihologicd contemporanA,
numitd logoterapie, actaalitatea ei, 9i in anu-
mite puncte, asemdnarea ei cu Tradilia or-
todoxd. Desigur, psihoterapia ortodoxd este
t

teantropocentricd., in timp ce logoterapia,


dupd cum va fi in continuare prezentatd,,
este antropocenhicd. Ele au insd unele punc-
te comune, pentru cd logoterapia se diferen-
liazd de alte gcoli psihologice gi se apropie
mai mult de Traditia Ortodoxd, din pers-
pectiva metodologiei gi a conceptiilor.
Dupd prezentarea punctelor centrale
ale logoterapiei, voi expune qi principalele
pozilii ale psihoterapiei ortodoxe. Nu voi
urmdri sd fac multe comparatii intre cele I
doud, ci in cadrul tezelor centrale, atAt ale
logoterapiei, cAt gi cele ale psihoterapiei
ortodoxe, se vor trage unele concluzii intre
care gi aceea cd Tradilia ortodoxd merge LOGOTERAPIA
mai departe chiar decAt logoterapia. LUI VICTOR FRANKL

Scrisd la Atena ln 29 iulie 7995


in cinstea sfinlilor martiri Calinic Ai Teodot.

f Hierotheos,
Mitropolit de Nafpaktos

' Notiunea teologic1 tuantropocentricd exprimd


faptul cd tot fundarnentul psihoterapiei ortodoxe se
afle in intruparea Logosului Celui vegnic, a doua
Persoand a Sfintei Treirni, in Iisus Hristos, Care este
Dumrezeu gi Om in acela5i timp.
Logoterapia lui Victor Frankl

Este cunoscut faptul cd in spatiul occi-


insemnare:
dental aI ultimilor ani au fost create diferite
gcoli psihologice, pentru a studia proble-
Operele lui Victor Frankl, pe care le-am
mele care privesc lumea interioard a omului.
avut ln vedere la scrierea acestei c5rfi,
S-a vorbit foarte mult despre psihanalizd 9i
sunt in principal: psihoterapie. Aceasta este urmarea domi-
1,. Cdutdnd sensul oielii gi al morfii intr-un natiei rationalismului gi a intelectualismu-
lagdr de concentrare, tradrcere greacd, Edi- liri de dupd Renagtere qi Iluminism. S-a
tura Tamasos, Atena, 1979. fdcut insd corecta observatie cd omul nu
2. Psihoterapia gi existenlialismul (ogote- se poate reduce la ratiune, care de altfel
rapia tn practicd), traducere greacd, Editura nici nu constituie centrul existenfei, ci din-
Tamasos, Atena,1987 . colo de aceasta se afld Ei aga-zisul subcon-
3. Dumnezeul incongtientului, traducere qtient, precum gi alte forte gi energii care
greacd, Editura Tamasos, Alena,1987 . determind comportamentul omului. in inte-
riorul acestei perspective asupra omului
s-a dezvoltat psihologia gi diferitele gcoli
psihologice din Occident.
Intre aceste qcoli cultivate in ultimii ani
este cuprinsd gi logoter,apia. Atunci cAnd
vorbim despre logoterapie, nu trebuie sd se
inleleagd dislexie, adicd terapia diferitelor
anomalii care apar in formularea gi uzul
cuvdntului, ci altceva mult mai profund.
in analizele urmdtoare, vom studia in
mod succint expresia de bazd a acestei me-
tode psihoterapeutice, precum gi ce anume
este logoterapia, care este diferenta dintre in interiorul biroului, ci a avut rarul qi tra-
logoterapie 9i psihanalizd qi miqcarea ei gicul privilegiu de a dezvolta 9i aplica
retrospectivd, care sunt principiile funda- punctele centrale ale teoriei sale in lagdrul
mentale ale logoterapiei gi alte cAteva din de concentrare de la Auschwitz 9i de la
punctele ei de interes. Dachau, unde a fost detinut trei ani inche-
iati. A fost unul dintre putinii care au scd-
1. Prezentarca generald a logoterapiei pat de la moarte, 9i intr-una din cdrlile lui
importante, cu titlul Cdutknd sensul aielii
Creatorul gi exponentul logoterapiei 9i al libertdlii 9i cu subtitlul De la lagdrul
este Victor Frankl, care s-a ndscut in 1905, morlii la existenfinlism, care formase titlul
a studiat medicina gi filosofia la Universi- de bazd cAnd a fost tipdritd pentru prima
tatea din Viena, unde a obfinut 9i diploma datd, descrie atdt tragismul viefii acelor Ia-
de doctorat. in continuare, devine ,,profe- gdre, cAt gi modul in care ar putea cineva
sor de Neurologie 9i Psihologie al $colii de sd depdgeascd acest tragism. Aceastd lu-
medicind a Universitdjii din Viena, preqe- crare, consideratd in America cea mai bund
dintele Societdfii Medicale Austriece de carte a anului 1961-1962, a cunoscut tipd-
Psihoterapie gi directorul seciiei de Neu- riri repetate cu un numdr de doud milioane
rologie a Spitalului Policlinic din Viena, 9i jumdtate de exemplare.
precum gi profesor inspector pentru perioa- Victor Frankl, care a trSit in lagdrele
da de vard, al Universitdlii din Harvard 9i de concentrare gi a putut el insugi sd se fo-
al Southern Methodist University". Victor loseascd, dar gi s5-i ajute pe altii, poate fi
Frankl gi-a publicat primele studii in revista indreptdfit ln concepliile sale, pe care le-a
care a fost editatd de Freud, insd foarte cultivat gi le-a probat acolo, insd mai tAr-
repede a devenit independent de acesta, ziu el qi-a dezvoltat studiile sale in mod
predAnd propriile lui teorii despre psihote- gtiinlific, in publicafiile ulterioare. De altfel"
rapie. Cdrfile lui au fost traduse in multe el insugi a primit lovituri dure ln cadrul
limbi, el lnsuqi a fdcut turnee in multe !dri, familiei sale, deoarece tatdl, mama, fratele
predAndu-gi teoriile despre logoterapie ca 9i sojia lui au dispdrut in lagdrele de con-
adevdrata psihoteraPie. centrare sau au murit ir camerele de gazare.
Victor Frankl nu este un savant teoretic, Doar sora lui a fost salvatd din aceastd tra-
ce qi-a elaborat pdrerile despre logoterapie gedie familiald.
Tocmai din acest motiv, Gordon All- Iogoterapie la $coala de Medicind a Univer-
port, profesor de Psihologie la Universi- sitdfii din Viena, precum gi datoritd faimei
tatea din Harvard, care este unul din cei clinicilor de logoterapie, care se instituie
mai distingi scriitori in acest domeniu gi a in toatd lumea, potrivit modelului sdu de
contribuit foarte mult ca teoria lui Frankl la celebra Policlinicd de Neurologie din
sd ajungd in America, a consemnat in mod
Viena". Este foarte interesantS, dupd pdre-
rea mea, observatia prin care igi definegte
caracteristic, prefatAnd cartea lui Frankl:
gcoala ca o continuare a predecesorilor:
,,Un psihiatru care a venit in contact per-
,,Astdzi, in Europa se observd o importantd
sonal cu asemenea situajii extreme/ un ase-
indepdrtare de Freud gi o extindere con-
menea psihiatru, meritd atenlia de a fi as-
tinuu ldrgitd a analizei existenjiale, care pre-
cultat de cineva. El, mai bine decAt oricare
zinta o varietate de forme inrudite. $coala
altul, este apt sd expund puncte de vedere Iogoterapiei este una dintre acestea".
despre lucrurile omeneqti cu inlelepciune intr-adevdr, dupd cum am observat din
gi intelegere". studiul personal, in Europa gi in special in
Faptul cd aceste opinii necesitd atenfie, America au fost reconsiderate foarte multe
nu se datoreazd unor rafuni sentimentale, din punctele de vedere ale aga-zisei psi-
ci in principal qtiinfifice gi obiective' Opini- hologii abisale gi a incongtientului, deoa-
ile sale, aga cum sunt exprimate 9i formulate rece se dezvoltd pe de o parte pozitii opuse,
in operele proprii, sunt probate qtiinlific precum cele antipsihiatrice, iar pe de altd
gi constituie puncte de vedere ale gtiinlei parte nu sunt cultivate alte gcoli, precum
psihoterapeutice din Occident 9i datoritd logoterapia, teoria gAndirii pozitive etc.
Desigur, aici nu este locul potrivit pentru
faptului cd a fost inchis 9i chinuit perso-
a ne referi la acest fapt. Problema este aceea
nal in lagdrele de concentrare. cd logoterapia e consideratd o practicd mai
Asupra acestei teme Gordon Allport modernd decdt psihanaliza.
va scrie in mod simptomatic: ,,Pdrerile lui in realitate, logoterapia constituie intro-
Victor Frankl gisesc un mare gi legitim ducerea filosofiei existenlialiste in psiho-
ecou, pentru cd se spriiind pe experienie atAt logie. Este caracteristic cuvAntul lui James
de profunde, care nu pot induce ln eroare. Crumbauch gi Leonard Maholick cd ,,me-
Ele capdtd incd un mai mare prestigiu, pen- toda psihoterapeuticd a lui Frankl, logote-
tru cd Victor Frankl ocupd acum catedra de rapia, este aplicarea principiilor filosofiei
existentialiste in Practica clinicd". De aici 9i printr-o notiune mai profundd, aga cum o
motivul pentru care astdzi, cAnd se obser- foloseau vechii filosofi.
vd un deosebit avAnt al aga-numitelor pro- Este bine cunoscut faptul cd, in filoso-
bleme gi intrebdri existentiale, logoterapia fia anticd greacd, termenul logos (l<5yoq)
lui Victor Frankl a dobdndit o mare actua- are multe semnificatii gi nu se reduce in
litate. $i dacd ne gAndim cd aceastd metodd mod exclusiv la cuvAntul articulat sau la
de abordare a problemelor se apropie mai Iogicd. Dupd Heraclit, termenul logos sem-
mult de tradilia nepticd ortodoxd, Pe care nificd spiritul suprem care conduce uni-
o putem numi psihoterapia ortodoxd, logo-
versul gi determind relatiile existentelor,
teiapia lgi prezintd oferta ei substanliald.
precum gi energia care existd in om gi care-i
dd posibilitatea de a cugeta gi de a cuvanta.
2. Ce este logoteraPia
Logosul, dupd Platon, esle ideea cea mai
Dupd cele spuse in introducere 9i in de seamd care constituie suflehrl universal,
prezentarea logoterapiei, trebuie sd lnain- dupd Aristotel este suPrema minte divind,
tdm la rdspunsul asupra intrebdrii: ce consi- iar dupd Democrit, logosul este principiul
derdm a fi logoterapia? Iar acesta este un dumnezeiesc suprem care dirijeazd toate
fapt important, Pentru cd este posibil sd o gi conduce universul.
identificdm cu abordarea terapeutici a ros- Victor Frankl a ldmurit cd termenul
tirii gi a exprimdrii, agadar a dislexiei. Iogosprovine din limba greacd gi inseamnd
Victor Frankl a ldmurit faptul cd ia in- sens satJ scop, de aceea gi logoterapia ,,dd
ceput, in 1920, a utilizat pentru prima datd importanfd sensului existenlei umane Pre-
analiza existenliald pentru a comunica me- cum gi cdutdrii de cdtre om a unui astfel
toda psihoterapeuticd pe care o folosea. de sens". in altd parte spune cd ,,lumea sen-
insd, pentru ca acest termen fusese folosit
surilor gi a valorilbr s-ar Putea numi in
si de allii cu un conlinut diferit 9i au apd- mod foarte just logos" . Logosul, ca sens 9i
rut confuzii, chiar el l-a lnlocuit cu terme-
scop,,se leagd de idee, de aceea/ aga cum
ntrJ logoterapie,
Desigur, incd de la lnceput este nece- subliniazd in mod specific, ,,logoterapia
sar sd se sublinieze cd termenul log oterapie este o psihoterapie orientatd cdtre sens gi o
nu trebuie inteles ca terapie a dislexiei, restabilire a bolnavului in conformitate cu
aga cum se folosegte de multe ori astdzi, ci sensul".
Existd un alt punct foarte important instinctelor gi ale dorintei. De aceea, psiho-
care clarificd chiar mai mult lucrurile 9i terapia nu este doar o analizd existentiald,,
face cunoscut modul cum inielege Victor ci merge mai departe decdt aceasta. Logo-
Frankl termentl logos. Sustine cd logosul terapia nu este doar anaIizd., ci qi psihote-
este mai profund decAt logica, prin urmare, rapie. Aceastd diferenfd intre psihanalizd
nu se identificd exclusiv cu gdndirea umand gi logoterapie o vom observa in alt capitol.
qi cu logica. Scrie: ,,Logosul este ceva mult Ceea ce trebuie precizat aici este faptul cd
mai profund decAt logica", de aceea 9i aiunge logoterapia nu se indeletniceqte cu ,,a fi",
sivorbeascd despre ,,supra-sens", adicd sen- ci cu sensul, nu se ocupd cu existenla, ci
sul cel mai de seamd care ,,depdgeqte 9i cu ideea, cu logosul.
intrece posibilitdlile limitate ale cugetXrii Pentru ca cele spuse aici sd nu pard
omenegti". intr-un alt loc din scrierile sale, obositoare, este necesar sd facem referire
se poate observa cd leagd logosal de spirit la un exemplu pe care-l folosegte chiar Vic-
sau duh (nve6po). EI scrie: ,,in realitate, tor Frankl. Un oarecare vArstnic din Viena
lo-gosul inseamnd sens, duPd cum a cdzut in depresie din cauza morlii sotiei
inseamnd gi spirit. Iar logoterapia are o lui. Frankl a incercat sdJ ajute in situalia
dimensiune spirituald sau mintald (noo- in care se afla. I-a pus intrebarea: ,,Ce s-ar
logicd) pe tot parcursul ei". fi intAmplat dacd ar fi murit el primul 9i
Victor Frankl, delimitAnd in acest mod sofia ar fi supraviefuit?". La rdspunsul ace-
cuvAntul logos, afirmd cd logoterapia incear- luia, cd sojia.lui s-ar fi mAhnit gi mai mult,
cd s.X ajute bolnavul ,,sd descopere logosul Frankl i-a rdspuns cd i-a fost datd ocazia
(sensul) latent al existenjei lui 9i sd dobdn- sd ridice el, din dragoste, durerea pe care
deascd cunoagterea lui congtientd". Scopul ar fi trebuit sd o suporte sotia lui, dacd ar
logoterapiei este de a-l conduce pe om la fi rdmas ea ln viafd. ir,r acest mod, dupd
gdsirea propriului sdu sens, a sensului exis- cum noteazd terapeutul, ,,bAtranul a vdzut
tenlei sale. dintr-odatd situatia lui cu alti ochi gi a re-
Prin cele spuse, se vede ci logoterapia considerat durerea prin prisma sensului
este o metodd psihanaliticd, pentru cd ln- jertfei, pentru fericirea sotiei lui".
toarce omul spre adAncul existenlei lui. Atunci cAnd Victor Frankl, intr-o con-
Vom vedea in continuare cd urmdregte ferinld de a sa, s-a referit la acest exemplu,
sd-l scoatd pe om din hotarele inguste ale un psihanalist american i-a spus cd acel
29
bolnav a suferit foarte mult din cauza mortii de multe ori psihiatrul ,,vede in fata lui mai
sotiei lui, deoarece in mod subcongtient a mult probleme umane, decAt simptome cli-
urAt-o, tot timpul vielii. La aceastd inter- nice specifice"; a lntdlnit oameni care, in
ventie, Victor Frankl a rdspuns Prompt: timp ce mai de mult mergeau sd-gi rezolve
,,Aceasta s-ar fi putut lntAmpla dac-ai fi problemele la preot, la pastor gi la rabin,
avut bolnavul intins pe patul tiu pentru acum se indreaptd spre clinici, la doctori
500 de ore de consultalie,, i-ai fi spdlat cre- gi la psihiatri.
ierul 9i l-ai fi <catehizat> pAnd in punctul Victor Frankl a observat cd omul con-
in care ar fi mdrturisit: ..Da doctore, am temporan suferd in principal de probleme
urat-o pe sofia mea... nu am iubit-o nicio- existentiale. in mod repetat, in textele lui
datd>. $i a continuat: <Dar tu ai fi ajuns vorbegte despre golul existenfial, care sem-
sd-l privezi pe acest bdtren de singura co- naleazd fapful cd oamenii neagd cd viata ar
moard dragd ce i-a mai rdmas, mai ales de avea weun sens. Ei nu gXsesc un sens pen-
acest ideal al vielii conjugale pe care l-au tru viala 1or. Prin termenul gol existenlial
construit impreund, de dragostea lor reald.. . el inlelege ,,privafiunea sau pierderea totald
insd eu am gdsit intr-un minut o revenire a unui sens ultim in existenta omului, care
esenliald a situatiei lui - 9i sd spunem ade- face ca viata sd aibd valoare". Conform lo-
vdrul - sd-i dau gi alinare"". goterapiei, acest gol existenjial, impreund
Acest exemplu arate in mod aproxi- cu alte cauze, poate provoca nevroze care
mativ felul cum lucreazd logoterapia, cd genereazd, dupd cum vom vedea in alte
dd sens existenlei omului. Aceasta o vom capitole, nevroze de origine mentald (noo-
vedea mai amdnunlit in alte capitole. Aici gene). De aceea, nici o psihanalizd sau
trebuie sd spunem cd logoterapia lui Vic- psihoterapie, oricAt de desS.vArgitd ar fi,
tor Frankl nu este necesar si fie incadratd nu-l poate ajuta pe om dacd nu colabo-
in domeniul religios. Nu il exclude, dar nu reazd tr mod esenfial cu logoterapia. Golul
este cuprinsd acolo. Insd ea incearcd sd-i existential deci, cAnd omul ajunge in punc-
schimbe omului existenfa prin ajutorul pe tul in care admite cd viata nu are nici un
care i-l dd ln a gdsi un sens, propriul sdu sens, conduce la deznddejdea existenlialS
sens pentru viatd. gi Ia angoasa existenfiald.
Actualitatea, dar gi valoarea logotera- Oamenii stdpAnili de aceastd angoasd
piei se vede din observalia lui Frankl, cd existenliald ,,manifestd un gol interior gi o
inchidere in care simptomele abundd". in in plus, logoterapia este metoda perfectd de
situaliile de gol existenlial, omul este con- terapie a omului. De asemenea, este inte-
dus de asemenea la dorinla unei compen- resant prin ce anurne se leagd el de Freud gi
salii sexuale. El crede cd prin actul sexual de generafiile viitoare. Prin urmare, pdrerea
va putea indepdrta acest gol pe care-l simte. lui despre metodele gi tehnicile pe care le
Astfef qi aceastd dorinld de desfdtare a pld- folosesc acegtia sunt foarte importante.
cerii, de multe ori are ca pricind ,,foamea" Victor Frankl insugi, dar qi alti inter-
existenliald. Dupd cum remarcd Frankl, ,,in preti ai fenomenului, considerd cd logote-
situaliile acestea ale golului existential, pu- rapia reprezintd 9i exprimd a treia gcoald psi-
tem observa cd pornirea sexuald are un hoterapeuticd din Viena. Prima este qcoala
caracter desfrAnat". psihanaliticd a lui Freud, a doua este gcoala
Desigur, in acest Prim caPitol nu am psihologiei individuale a lui Addler, iar a
intenfia de a epuiza tema valorii logote- treia este logoterapia lui Victor Frankl. Fap-
rapiei qi a diferenlei acesteia fald de psi- tul cd logoterapia este a treia qcoald psiho-
hanalizd gi de alte psihoterapii. Aceasta o terapeuticd din Viena, a fost adoptat chiar
vom urmdri mai jos. Ceea ce aq dori sd 9i de Frankl, atat ca expresie, cAt gi ca dife-
remarc este faptul cd logoterapia este acea renliere, pentru cd in multe din textele lui
psihoterapie, care are caracterul de a da accentueazd deosebirile esentiale dintre cele
omului un sens vietii, care este pentru fie- trei gcoli.
care diferit, sens care nu se epuizeazd in Dacd cineva poate vedea in imagini 9i
limitele alcdtuirii sale biologice. $i aceasta notiuni schematizate teoria debazd a fiecd-
pentru cd logoterapeulii au ajuns la con- rei gcoli, poate spune cd psihanaliza freu-
cluzia cd. retrospecfiile sau psihanalizdrile diand leagd teoria deterministd de principiul
nuJ pot ajuta pe om cu rezultate bune, fdrd pldcerii, 9i prin urmare, vorbeqte despre
concursul logoterapiei, imPreune cu tot ,,vointa de pldcere". Psihologia individua-
continutul ei existential. listd addleriand face referire la ,,vointa de
putere", iar logoterapia lui Frankl vorbegte
3. Difetenla dintre logoterapie gi psihanalizd
despre ,,vointa pentru sens".
Este interesant sd vedem acum cum Pre- Stabilind chiar mai mult diferenfa din-
zintd Victor Frankl diferenta dintre psiha- tre cele hei gcoli, Frankl folosegte 9i alli ter-
nalizd gi logoterapie, 9i cum considerd cd, meni. $coala lui Freud poate fi caracterizatd
prin termenul a utoexpresie san satisfacerea Dacd privim analitic concepliile lui Freud,
nevoilor, qcoala lui Addler este caracteri- aga cum le prezintd Victor Frankl, obser-
zald prin autorealizare, adicd realizarea ne- vdm cd el considerd cd in spatele oricdrei
voilor fiecdrui om, iar logoterapia lui Frankl actiuni a omului se afld instinctele, de aceea
prin nutodepdpire. Termenul autodepdgire in- principiul realitatii este principiul pldcerii
searnnd cd omul trebuie sd se depdgeascd pe (hedonismului). Dupd cum in mod carac-
sine, av6nd un sens concret al vielii, care teristic subliniazd Victor Frankl, ,,punctul
nu se epuizeazd in hotarele existenlei sale. de vedere psihodinamic despre om il pre-
Este cunoscut faptul cd analizele psi- zintd pe acesta ca pe o fiinld care in mod
hologice, 9i in mod concret cele trei gcoli fundamental se intereseazd sd pdstreze sau
psihologice la care ne-am referit mai inainte, sd menfind un echilibru interior, gi, pentru
se ocupd de fenomenul existenlei umane/ a-l realiza,, incearcd sd-gi recompenseze por-
de ceea ce se Poate exprima intr-o primi nirile gi sd-gi satisfacd instinctele". Pe aces-
lazd prin,,eu sunt". Omul incearcd sd se tea, care se a{ld in subconqtient gi determind
vadd pe sine, existenta lui, sd-qi explice gi existenta omului, Freud le numegte instinc-
sd dezlege problemele care apar in viata lui. te, in timp ce ]ung le numegte arhetipuri,
Psihanaliza lui Freud explicd acest ,,eu sunt" care sunt existenle de tip mitic. Desigur,
in interiorul lui ,,eu trebuie", adicd ,,sunt dupd cum subliniazd Victor Frankl, aceste
constrdns de anumite conventii gi cauze de- puncte de vedere potrivit cdrora compor-
terminante, porniri qi instincte ereditare qi tamentul omului este reglat existenlial de
de factori legaf de mediu 9i conflicte". in ,,vointa de pldcere" 9i de ,,vointa de putere",
aceastd situatie, putem vedea 9i arhetipu- aqadar de satisfacerea instinctelor gi de rea-
rile lui Jung. Psihoterapia individuald a lui lizarea posibilitdlilor individuale, sunt depd-
Addler explicd Pe ,,eu sunt" prin,,eu pot", gite astdzi Si nu pot explica plenitudinea
adicd ,,eu sunt capabil sd realizez aceasta existenlei umane, de aceea el insugi preferd
sau acea parte a sinelui meu". Iar logotera- ,, voinfa de sens", aEa-numita logotera pie.

pia lui Frankl explicd pe ,,eu sunt" prin ,,eu inainte insl de a vedea ideile de bazX
sunt dator" 9i inlelege prin aceasta cd bol- ale lui Victor Frankl despre celelalte doud
navul trebuie sd abordeze de fiecare datd gcoli de psihoterapie din Viena, este nece-
sensul concret in viatd, pentru a depdqi sar, pentru a face inteleasd diferenta dintre
problema. psihanalizd gi.logoterapie, sd oferim doud
35
exemple concrete, aga cum le foloseqte Vic- care trebuie sd Ie indeplineascd bolnavul in
tor Frankl insugi. viitor. ln paralel, logoterapia desface toate
Un exemplu este acela cd el incearcd sd alcdtuirile care conduc spre cercurile vicio-
inspire omului un sens care Poate sd-i dea ase/ precum qi spre mecanismele retroac-
putere, curaj gi voinfd pentru viatd. Nu este tive, care joacd un rol atAt de important in
o retrospectie a trecutului gi o analizi4 ci gd- dezvoltarea newozelor. $i prin aceastd mo-
sirea sensului viefii. Frankl, vorbind cAndva dalitate, egocentrismul caracteristic al ne-
despre logoterapie, a fost rugat de un doc- vroticului este spart, in loc sd fie continuu
tor sd-i prezinte dilerenla dintre psihanalizd protejat gi consolidat". Aceastd metodd ca-
gi logoterapie. Frankl l-a rugat si-i spund pdtd o importanld deosebite dacd ne gdn-
care este esenta psihanalizei gi acesta a rds- dim cd persoana nevrotic5 incearcd sd evite
puns: ,,Pe parcursul psihanalizei, bolnavul congtientizarea menirii ei in viatd, drept
trebuie sd fie iretins pe canapea 9i sd-fi spund care trebuie sd-i fie dezvoltatd congtienti-
lucruri pe care uneori este foarte nepldcut zarea misiunii pe care o are de indeplinit
sd fie spuse". Atunci Frankl a spus cu umor/ in viata ei.
exprimAnd insd realitatea: ,,Acum, in logo- Un al doilea exemplu, care aratd dife-
terapie bolnavul poate sd rdmAnd in pi- renta, dar gi superioritatea logoterapiei fatd
cioare, ascultAnd insd lucruri pe care uneori de psihanalizd, este o experientd pe care
ii este nepldcut sd le asculte". Prin aceasta, a avut-o Frankl in lagdrul de concentrare.
se inlelege cd se dd omului un sens care se Am spus mai sus cd teoria logoterapiei a
afld dincolo de instinctele, arhetipurile 9i fost intr-un fel certificatd, dezvoltatd gi apli-
satisf acerea pasiunilor lui. catd de insugi Victor Frankl in lagbrul de
Chiar Victor Frankl semnaleazd faptul concentrare, ln lagdrele mortii., in care gi
cd logoierapia, comparativ cu psihanaliza, el a fost definut.
este mai putin retrosPectivd 9i introspec- O problemd pe care a trebuit s-o abor-
tivd. Se feregte sd-l facd pe om sd-gi anali- deze in situatiile crunte din lagdre a fost
zeze gi sd-gi examineze sinele, orient6ndu-l cea a sinuciderilor. Definufii, aflAndu-se in
spre viitor, dAndu-i un sens concret vietii agteptarea mortii, erau condamnati gi din
lui. El spune in mod emblematic: ,,Logote- punct de vedere sufletesc, gi trupesc, de
rapia iqi concentreazd interesul mai cwAnd aceea, nu mai puteau suporta viata, stare
spre viitor, adicd ln lucrdrile 9i ]intele pe care la rAndul ei avea ca rezultat tendinta
spre moarte. Atunci principiul pldcerii al Aici ne prezinti o logoterapie comu-
lui Freud nu a Putut aiuta cu nimic, 9i nici nitard, pe care a fdcut-o in lagdrul de con-
dorinla de putere in ideea luptei pentru centrare, dAndu-le condamnatilor un sens
superioritate, aga cum o formuleazd Addler vielii. Frankl a accentuat caracterul schim-
in teoria lui, ci doar inspiratia de a gdsi un bdtor al vietii gi asumarea durerii. Ceea ce
sens vietii. Dezamdgirea definufiior, dato- ag dori sd subliniez aici, ca fiind mai im-
ratd faptului ci nu mai aqteptau nimic de portant pentru cazul pe care il studiem,
la viatd gi care le genera disperare, trebuia este aceea ce el igi orienteazd discursul, dar
qi logoterapia, spre faptul cd, pentru fiecare
inlocuitd cu faptul cX aceeagi viafd agtepta
de la ei foarte multe. Agadar, Frankl a in- detinut existd cineva sau ceva in viatd carel
cercat sd orienteze gdndirea lor spre o idee aqteaptd. in acel moment, cineva il iubea,
existentiald foarte concretd: dacd in viata se gAndea la el 9i il aqtepta se se intoarcS.
1or existau unele persoane care ii iubeau Pentru unul era copilul lui, pentru altul era
sotia lui, pentru un al treilea era lucrarea
9i ii aqteptau? Prin urmare, chiar dacd
acel
om concret nu mai agtepta nimic de ia viatd, lui, pe care ca om de gtiinfd o ldsase neter-
viala mai aqtepta insd ceva de la el. Sem- minatd.
nificative in acest caz sunt cuvintele lui Este emojionantd o situalie kditd chiar
Nietzsche, pe care Victor Frankl le folosegte de ei. Intr-un anume moment, in care igi
des: ,,Cel ce are un scoP in viatd Poate agtepta moartea, 9i dupd ce il consolase
rezista aproape oticdtui cum" . pe confratele sdu, in continuare, intr-un fel
. Una dintre cele mai caracteristice scene anume igi redacta testamentul. I-a spus
din lagdrele de concentrare, pe care o de- lui Otto: ,,Ascultd Otto, dacd nu md voi
scrie Frankl gi are legdturd cu valoarea intoarce acasd la mine gi la sotie gi dacd tu
logoterapiei, 9i firegte cu diferenta dintre o vei revedea, fii atent sd-i spui cd am vor-
psihanalizd qi psihoterapie, este aceea care bit despre ea in fiecare zi qi in fiecare ceas.
prezintd pribugirea condamnaflor, atunci Sd nu uiji! Al doilea, cd nu am iubit pe
cAnd igi pierd sensul vietii lor. CAnd con- nimeni altcineva mai mult decdt pe ea. Al
damnatul iqi pierdea sensul vietii, pXtimea treilea, cX oricAt de putin ar fi fost timpul
o stare de prdbugire psihicd qi somaticd 9i cAt am fost cdsdtorili, aceastd fericire com-
toli inlelegeau din aceste simptome cd sfdr- penseazd orice, chiar gi toate cAte le su-
gitul lui se aproPie rePede. port aici".

38 39
a

Exemplele acestea arat5 de la sine deo- Astdzi, dupd cum observd Frankl, este
sebirea care existd intre gcoala psihanali- nevoie de ceva dincolo de aceste teorii-
ticd gi gcoala logoterapeuticd gi desigur, su- opinii despre orri. Trebuie sd se facd o ,,reu-
perioritatea logoterapiei lui Victor Frankl manizare a psihiatriei". Sunt caracteristice
fatd de retrospecliile 9i psihodinamicile psi- cele pe care el le spune: ,,De multd vreme,
hanaligtilor anteriori lui. In acest moment, in realitate de o jumdtate de veac, psihia-
trebuie sd expunem punctele de vedere ale tria a incercat sd explice creierul uman ca
1ui Frankl, referitoare la faptul cd logotera- pe o simpld magind gi, prin urmare, terapia
pia depdqeqte teoriile lui Freud 9i Addler' bolii psihice ca pe o tehnicd. Cred cd acest
Dupd cum susfine Victor Frankl, Freud vis s-a risipit. Ceea ce incepe sd se prefigu-
este depigit astdzi. in realitate, el a fost reze acum la orizont nu este diagrama unei
creajia gi produsul epocii sale, iar nu un medicine psihologizate, ci mai curAnd dia-
eliberat de spirilul timpului in care a trdit. grama unei psihiatrii umanizate",
Cu toate acestea, nici Freud nu a fost, in Nu trebuie sd se considere cd Frankl il
nici un fel, omul care sii dispretuiascd orice neagd in totalitate pe Freud, insd ceea ce
lucru spiritual qi etic. Lucru adevdrat e el subliniazd este faptul cd trebuie sd se
acela cd pldcerea nu este cea care-l defi- depdqeascd sau sd se completeze opiniile
neqte pe om in viala lui, nici satisfacerea aceluia. Freud insuqi a spus cd qi-a limitat
sau autosatisfacerea nu reprezintd unicul sinele la parterul gi subsolul ,,clddirii". Ceea
scop al omului. Dimpotrivd, astdzi se con- ce trebuie fdcut este sd-l completdm pe
statd cd ,,9i voinla de pldcere qi vointa de Freud, iar nu sdl irrlocuim. Aga cum accen-
putbre sunt factori ai autenticei voinle de tueazd Victor Frankl in mod caracteristic,
sens". Pldcerea, dupd cum des accentueazd este nevoie sd completdm psihologia adAn-
Frankl, este un subprodus al existenlei 9i curilor cu o psihologie a indltimilor. Acest
prin urmare, nu este ceea ce trebuie sd-l lucru are legdturd cu faptul cd este nece-
defineascd pe om. La fel gi autorealizarea, sar sd ddm un sens vietii omului, moment
voinfa de putere si satisfacerea posibili- in care vor putea fi depdqite toate proble-
tdlilor, nu sunt scopul primordial 9i ,,!inta mele gi nu se va cddea in cercul vicios al
finald a omului, ci mai curAnd o conse- retrospectiilor gi al diferitelor tipuri de psi-
cinfd sau un subprodus". hodinamicS.
Frankl, in toati lucrarea 1ui, aratd ci concrete se afld in legdturd cu golul exis-
nu considerd gregite teoriile 9i metodele tential gi incear'cd sd se linigteascd folosind
anterioate, ci le completeazd. Desigur, nu medicamentele calmante. Folosirea lor, care
subestimeazd diferitele metode utilizate sporegte cu fiecare zi., aratd cd omul ,,a re-
de psihiatrie, din moment ce, dupd cum nunlat intr-o foarte mare mdsurd la cre-
mdrturisepte de altfel, el insuqi a Promovat dintd gi s-a refugiat intr-o himerd, prin care
,,primul calmant pe continentul ewopean". crede cd va putea gdsi fericirea sau liniq-
in cazul depresiilor endogene, nimeni nu tea sufleteascd".
trebuie sd-l priveze pe bolnav de electro- Psihoterapia qi psihanaliza clasicd se
goc qi de medicamentele calmante. Insd, sprijind mult pe aqa-zisa homeostazie -
ceea ce tine sd arate in chip hotdrAt este cX ,,tipul echilibruiui dinamic este caracteris-
nimeni nu trebuie sd se limiteze doar la tic pentru sistemele autoreglante compuse".
acestea, pentru cd sentimentele de vino- Frankl susline cd omul nu are nevoie de
vdlie nu pot fi indepdrtate de la om prin homeostazie, de un anumit echilibru inte-
acelea, din moment ce vinovdlia autenticd se rior, care ar putea avea legdturd cu dorinfa
afld mult mai in addnc. Ei vorbegte despre de pldcere gi putere, cu realizarea dorin-
vinov5]ia existenliald care este lmpletitd lelor gi a posibilitdlilor, ci de o tensiune
cu ipostasul' uman. Desigur, aqa cum accen- dinamicd, care sd se afle in legdturd cu exis-
tueazd, vinovdtia existentiald nu este cauza tenta umand. Astfel, omul nu are nevoie
depresiilor endogene, ci depresia endogend de homeostazie, ci de ,,noodinamicd", adicd
,,poate produce o cunoaqtere nefireascd a o tensiune care-l gine pe om orientat spre
acestei culpabilitdli". Este un pericol foarte realizarea sensului existentei lui personale.
mare ca omul sd nu vadd cd problemele Acest sens nu poate fi limitat la desfdtarea
pldcerii gi la realizarea posibilitdtilor omu-
" Ipostas (gr.Yn6orooqg) - semnificd forma
lui, ci la un anume sens care se afld dincolo
concretd de existentd a firii omeneqti sau persoana
omeneascd in deplindtatea ei Aceastd noliune, care de acestea. $i acesta este realizabil pentru
dparline tradiliei Bisericii, nu are o acoperire se- cd omul are capacitatea de a iegi din eul sdu
manticd nici in psihologie qi nici in filosofie. Ter- gi de a se smulge din el. Este vorba de un
menul ca Si allii de acelasi fel trebuie inieleqi doar
principiu numit,,dimensiune ontologicd".
din perspectiva faptului cd autorul comentariilor,
mitropolitul Hierotheos Vlachos, este un teolog Toate simptomele nevrotice infloresc
ortodox prin excelenld. gi se dezvoltd in interiorul aga-numitului
go1 existenlial. De aceea, nici o nevrozd occidental. Din moment ce in Occident
nu va putea fi vindecatd, mai mult chiar, traditia ortodoxd nepticd a fost abandonatd,
nici o psihoterapie nu va Putea ajuta in iar preotii se limiteazd acum la o perspec-
mod eficient, dacd nu va fi completatd de tivd sentimentalistd 9i moralistd, din mo-
logoterapie. ment ce se vorbegte despre renagtere fdrd
Foarte multi au observat cd problemele a exista o vitalitate a pocdintei qi intrucAt
care-l chinuie pe om sunt ,,filosofice", 9i nu s-a renuntat la invdtdtura despre indum-
nigte simple conflicte emotionale. Astfel, nezeirea omului, creqtinismul occidental a
qi medicina de astdzi trebuie pusd in le- deceptionat lumea gi a condus-o cdtre fi-
gdturd cu filosofia, 9i medicii-psihoterapeufi losofii existenlialigti 9i medici. Acesta este
cu filosofii, mai ales cu cei existeniialigti, un motiv care aratd, pe de o parte, nepu-
de vreme ce acegtia se indeletrricesc cu exis- tinta pdtrunderii interpretdrilor qi analize-
tenfa omului gi cu problemele lui existen- lor in spatiul ortodox, unde existd teologia
fiale. De aceea, se poate observa, dupi cum nepticd, iar pe de alta, actualitatea gi cdu-
noteazd Frankl, cd astdzi medicii se aPro- tarea vietii isihaste de cStre omul occidental.
pie de bolnavi care mai demult ar fi mers Pdnd acum am vdzrtt valoarea logote-
la preot, pastor sau rabin. intr-adevdr, se rapiei gi deosebirea ei de psihan aliza clasicd,
observd acest fenomen, ca oamenii sX nu aga cum a fost formulatd ea de inaintagii
doreascd sd colaboreze sau sd fie ajutafi de lui Victor Frankl. Psihanaliza se bazeazd in
preot, ci sd se indrepte spre medici. $i ul- principal pe introspectie, in timp ce logo-
timii sunt obligaji sd exercite lucrarea pe terapia pe o onto-nnalizd, din perspectiva
care ar fi fdcut-o preotul. Frankl vorbegte faptului cd ii redd omului sensul viefii. Psi-
despre,,ingrijirea medicalo-preoieascd", hanaliza se axeazd in principal pe trecut gi
de vrenie ce medicii trebuie sd exercite o
este restrdnsd la puterilb omenegti, pentru
lucrare terapeuticd, pe care ar fi trebuit sd
cd vorbegte despre autosatisfacere gi auto-
o facd preotul sau rabinul. Acest lucru vrea
realizare.,Dimpotrivd, logoterapia este ori-
sdJ spund gi fraza lui Kierkegaard, cd ,,pre-
entatd in special cdtre viitor, gi este expri-
otii nu mai sunt pdstorii sufletelor, acum
medicii au devenit pdstori". matd de aga-nurnita ,,stare ontologicd", de
Aceastd opinie se afld in legdturd cu aga-nurnita autodepdgire, de vreme ce-l scoa,
climatul impus in ultimul timp in spafiul te pe om din hotarele strAmte gi limitative

45
ale eului sdu sau ale conditiilor impuse de a. Trei premise de bazd ale logoterapici
mediul qi situalia in care se afld.
De vreme ce Victor Franki stabilegte
Vom inainta insd in capitolul urmitor,
adevdrul ch logoterapia nu este analizd, ci
pentru a vedea tezele centrale qi de bazd
terapie, subliniazh cd teoria lui se bazeazd
ale logoterapiei. Aceasta ne va aiuta sA per-
pe o clard filosofie a viejii. in interiorul aces-
cepem mai bine valoarea ei, dar 9i deose-
tor cadre, el prezintd cele trei premise de
birea acesteia de Psihanalizd-
bazd. Prima esle libertatea aoinfei, a doua
este ooinla fu sens qi. a treia este sensul tiefii.
4.Principiile de bazd ale logotetapiei
intr-adevdr, atunci cAnd cineva studiazd
Este cunoscut faptul cd orice teorie are teoria logoterapiei, va costata cd tot siste-
anumite principii de bazd, anumite puncte mul terapeutic se bazeazd, pe aceste trei
principale pe care se sustine. Oricare cer- puncte esentiale. Aceasta aratd de altfel
cetdtor gtiinlilic Porneqte de la anumite teze, faptul cd logoterapia este in principal filo-
pe care apoi le aprofundeazd 9i le extinde' sofie, 9i desigur o filosofie existentialistd.
be altfel, aici se afld originalitatea fiecdrui Vom observa in mod analitic aceste trei
cercetdtor. premise.
Tocmai acest lucru se intAmpid gi cu Prima. Pdrerea centrald 9i de bazd a lui
Victor Frankl, a cdrui teorie despre logote- Victor Frankl este aceea cd omul, in ciuda
rapie o prezentdm aici. De aceea, in afard diferitelor greutdf interioare gi exterioare,
de acele puncte edificatoare, pe care le-am este liber sd-gi aleagd modul de viatd, aga-
vdzut anterior gi care in mod sigur sunt dar nu este autodeterminat de anumite im-
determinante, vom analiza principiile de prejurdri in care se gdsegte. Se sustine ideea
bazd ale logoterapiei. Ni se va oferi astfel cd doar doud categorii de oameni nu sunt
posibilitatea de a o intelege mai bine. liberi, cd vointa lor nu este liberd sd aleagd
in continuare vom analiza cinci puncte ceva. Din prima categorie fac parte schizo-
debazd, dupd cum le-am localizat in con- frenicii, care cred cd gAndurile lor sunt con-
formitate cu studierea respectivelor cdrii trolate gi conduse de allii, iar din a doua
ale lui Frankl, unde dezvoltd in mod con- categorie fac parte filosofii determinigti, care
centrat punctul sdu de vedere despre logo- cred cd este o iluzie sd credem cd putem
terapie. folosi voinfa noastrd in mod liber. Victor
Frankl crede cd nu acesta este adevdrul' interioare 9i ale independenlei de gdndire,
Cu certitudine omul, ca fdpturd limitatd, chiar dacd se gdsegte in condilii psihice tra-
are o libertate care se migcd intre anumite gice gi tensiuni fizice.
hotare. Omul nu are o libertate absolutd, Aceastd pdrere nu este ndscocitd in
agadar nu este liber de ,,condi;iile biologice, urma unei cugetXri abstracte, nici extrasd
psihologice qi sociale in interiorul naturii"' din,,laboratoarele" gtiintifice, ci, aga cum
insd este liber sd ia o pozilie concretd fald de spune chiar e1, ,,din laboratoarele vii ale
acestea. Se susline cu certitudine cd ,,omul lagdrelor". Acolo a vdzut pe unii tovardgi ai
este liber sd se ridice deasupra planului fac- sdi care se comportau ca bestiile gi altii care
torilor determinanii de ordin somatic qi psi- se comportau precum sfintii. Epoca noas-
hic ai existenlei sale". El are posibilitatea trd a cunoscut ambele feluri de oameni, gi
de a lua pozi,tie vizavi de lume gi de el in- oamenii care au inventat camerele de ga-
suqi, sd gAndeascd gi chiar sd respingd pro- zare de la Auschwitz, $i aceia care au intrat
priul eu. in camerele acestea demni, rugAndu-se lui
Unii, vrAnd si justifice necesitatea hotd- Dumnezeu. El insugi are posibilitatea sd
rdrilor pe care le iau in viafa 1or 9i a actelor povesteascd multe lucruri prin care a trecut.
pe care le sdvArgesc, atribuie aceste eveni- Undeva descrie faptul cd in sacoul unui om,
mente ereditatii, instinctelor 9i mediului so- care abia intrase in camerele de gazare, a
cial. Frankl considerd cd toate acestea Pot gdsit rugdciunea pe care, ca evreu, trebuia
sd circumscrie domeniul de actiune al liber- sd o inalte in fiecare zi spre Dumnezeu.
tdlii umane, insd nu pot denatura capaci- Ag vrea si adaug aici un pasaj carac-
tatea omului de a 1ua o pozilie analogd teristic, esentd a experientei lui personale.
impotriva acestor stdri de fapt' El accen- Scrie in acest sens: ,,Ce este agadar omul,
tueazd in mod caracteristic: ,,Conditiile nu
ne intrebdm? Este o fiinld care mereu hotd-
md determind cu precizie pe mine, ci eu le
rdgte ceea ce este. O fiintd care deopotrivd
determin dacd md retrag din ele sau le ig-
define pqsibilitatea de a cobori la nivelul
nor... Omul niciodatd nu este determinat
unui animal sau de a urca treptele sfinte-
in intregime, in sensul de a fi direclionat de
niei. Omul este o fiintd care la sfArgit de tot
evenimente gi anumite forie. Mai curAnd,
a inventat camerele de gazare, dar in ace-
omul este in final cel ce se autodeterrnind"'
eagi clipd el este cel care intrd aici cu capul
OmuI poate sd mentinX urme ale libertdlii
49
sus gi cu rugdciunea Tatdl nostru salu cu Frankl, referindu-se la ,,voinla de plh-
rugdciunea evreiascd a mortii pe buze". cere", spune cd pldcerea este un subprodus
in mod firesc, trebuie sd fim atenii cd al existentei omului, gi nu linta ei. Din mo-
atunci cAnd il ascultdm pe Victor Frankl vor- mentul in care pldcerea devine fintd, se
bind despre libertatea de alegere gi despre distruge gi se deterioreazd ea insdgi intr-o
alte teme, nu trebuie sd-l judecdm in mod mare mdsurd. in realitate, cAnd omul igi
exigent, pe baza lnvdldturii ortodoxe pe face din pldcere un scop, atunci, pe de o
aceastd temd. CAteva asemenea pdreri vom parte nu va reugi s-o dobAndeascd, iar pe
formula mai tArziu. Aici insd trebuie sd sem- de altd parte va pierde gi scopul sdu fun-
naldm cd Victor Frankl se migcd in anu- damental. CAnd pldcerea este consideratd
mite cadre umaniste, care se apropie insd scop de bazd, atunci se creeazd o multitu-
foarte mult de concepfia ortodoxd. dine de nevroze sexuale. in mod repetat,
A doua. O alte tezd debazd a logotera- Frankl vorbeqte despre nevrozele sexuale
piei, prin care se deosebegte de oricare altd atunci cAnd pldcerea este absolutizatd qi
psihanalizS, este ,,voinla de sens". Aceasta din subprodus devine scopul de bazd al
este pusd in legdturd cu o nevoie existen- omului. De altfel, din descrierea celor ce
tiald naturald a omului. El insuqi afirmd cd s-au petrecut in lagdrele de concentrare, se
rezultatul unui sondaj de opinie a pdrerii constatd cd din prima zi nu au existat pro-
sociale in Franla a demonstrat cd 89% din- bleme sexuale, ci s-au dezvoltat intens cele
tre oamenii care au fost chestionaf, au rds- existenliale. Dupd Frankl, aceasta este do-
puns cd omul are nevoie de ,,ceva" gtalie vada cd problemele cele mai adAnci care-l
cdruia sd trdiascd. De asemenea, 61% at acapareazd pe om sunt cele existenliale, qi
rdspuns cd existd ceva ln viafa lor pentru prin urmare, intdietate are ,,voinja de sens"
care sunt gata sd moard. gi nu ,,vointa de putere".
Am notat deja cd voinla de sens este Frankl este sigur cd in om este innds-
punctul fundamental in teoria logoterapiei, cutd tensiunea dintre sens gi existentd.
exact pentru ca este ceea ce se compard cu Omul, din firea lui, este orientat cAtre un
,,voinla de pldcere" a lui Freud 9i cu ,,vo- sens. Orientarea cdhe un sens este ceva gi
inja de putere" a lui Addler. Prin urmare, abordarea sensului este altceva. Totugi, ,,vo-
este ceea ce diferenfiazd fundamental logo- infa de sens" este mai importantd decAt
terapia de psihanaliza clasicX. ,,voinja de pldcgre" sau,,vointa de putere".
Observdm cd acest punct de vedere se ,,Trebuie sd fintim totdeauna taurul in ochi,
apropie de teologia Bisericii, de faptul cd chiar dacd gtim cd nu-l vom nimeri de fie-
omul este creat sd ajungd la asemdnatea care datd". $i, inserdnd aceastd frazd, el
cu Dumnezeu, la indumnezeire. spune cd omul trebuie sd incerce sd ajungd
A treia. Din moment ce Frankl a pre- la bine in mod absolut, deoarece altfel nu
zentat primele doud principii de bazd, adicd va realiza nici binele relativ.
libertatea voinlei gi vointa de sens ca firegti Sensul vietii este, in conJormitate cu
pentru existenta umand, inainteazd la aI Frankl, o provocare pentru om. Sensul nu
treilea principir de bazd, care este stabili- este doar o expresie a existentei, ci acel ceva
rea sensului viefii. In continuare, vom vedea care merge in fata existentei, o provoacd
cAteva dintre pdrerile centrale ale lui Vic- continuu, 9i ii dd ritm. Folosind ca model
tor Frankl despre sensul vietii. iegirea eweilor din Egipt spre pdmAntul fd-
Am spus anterior cA logos este cuvAn- gdduinlei, spune cd norul luminos, care
tul folosit de Frankl cu inlelesul grecesc/ era slava lui Dumnezeu, era ln fald gi ii
care inseamnd s ens sau sclp. De aceea, logo- conducea. Lucrurile ar fi fost dificile dacd
terapia incearcd sd direcjioneze omul spre norul s-ar fi instalat in mijlocul israelite-
a gdsi scopul qi ratiunea existenfei, dar gi nilor. Atunci nu i-ar mai fi condus pe cale,
a fiecdrui eveniment concret pe care-l intAl- ci toate ar fi fost acoperite qi israelitii s-ar
neqte in viald. Sensul este chiar cel mai pro- fi pierdut.
fund scop al vielii lui, finalitatea cdtre care Unii oameni sunt cdlduze gi ne aduc
trebuie sd se lndrepte. fafd-n fatd cu sensurile gi valorile, iar al,tii,
intr-adevdr, in viala lui, omul este che- fdcdtori de pace, ne odihnesc de greutatea
mat de multe ori sd aleagd intre ,,cea mai aborddrii sensului, a celui mai lnalt scop
profundh ineplie 9i cel mai profund sens" al vielii. Moise a fost u4 conducdtor ce nu
in plan existential. Aceasta aratd qi valoarea a adus linigte congtiintei omului, ci a neli-
sensului existentiai qi desigur a celui mai nigtit-o, dAndu-i cele zece porunci. I-a adus
profund sens pentru viala omului. Frankl fo- pe oameni fald-n fatd cu idealurile gi valorile.
loseqte in mod repetat expresia lui Nietzsche: Sensul nu trebuie sd fie in functie de
,,Cel ce are un scop in viatd Poate rezista evenimentele vielii 9i de conditiile sociale,
aproape oricdrui cum". De asemenea, in tex- nici sd se eprizeze in nevoile biologice 9i
tele lui folosegte gi cuvdntul lui Goethe: psihologice, ci sd fie dincolo de existenta
omului, pentru cd aqa poate sd-i dea ritm mai mult de linigte interioard -,,homeosta-
qi sd-l conducd. Unii se tem de o asemenea zie" - adicd o stare in care sd fie scutit de
psihoterapie, cum este logoteraPia, care cere tensiuni datorate existentei sensului inalt,
muite de la om gi-i stabilegte sensuri inalte. stare periculoasd pentru sdndtatea psihicd
insd ln epoca contemporand, in cate dom- a omului.
negte golul existenlial, problema nu este ten- Existd sens relativ gi sens absolut. in
siunea, ci lipsa tensiunii, care provine din principal, in stdrile limitd din viata omu-
pierderea sensului. lui, trebuie sd se acorde intdietate sensu-
Victor Frankl este clar atunci cAnd sus- lui absolut. Sensul relativ al vietii se afld in
tine ci omul contemPoran nu are nevoie legdturd cu notiunea de viatd, in timp ce
de ,,homeostazie", adicd un echilibru inte- sensul absolut are legdturd cu suferinta gi
rior, ci de ,,noodinamici", o tensiune cau- cu moartea. Cdnd cineva afld sensul vietii
zald de sensul existenfial al viefii. Vom in situatii tragice, atunci trdieqte sensul ab-
oferi propriul lui cuvAnt, foarte grditor 9i solut, care ii dd cu adevdrat sens vietii.
frumos exprimat: ,,Ceea ce are omul nevoie Frankl insugi folosegte un exempll per-
nu este o stare fdrd tensiune, ci incercarea sonal din epoca in care se gdsea in lagd-
qi lupta pentru ceva ce meritd sd doreascd rele de concentrare gi-gi agtepta moartea.
gi sd caute sd gdseascd. Ceea ce are omul In timp ce interesul multor delinuti se con-
nevoie nu este atAt eliminarea tensiunilor, centra pe intrebarea: dacd vor supravietui
cAt provocarea sensului concret al exis- lagdrelor? - pentru cd altfel, durerea nu ar
tenlei sale personale, pe care trebuie sd-I avea sens - el s-a concentrat in alta parte,
indeplineascd doar el singur. Tensiunea spre altd temd: ,,Are tot acest periplu, toatd
dintre subiect qi obiect nu vldguieqte sdnd- aceaste a9teptare a mortii un sens? Pentru
tatea 9i ihtegrit atea, ci, dimpotrivd, le for- cd dacd nu are, atunci, ip final, nu are sens
tificd... Astfel, terapeulii nu trebuie sd se ca cineva sd mai trdiascd". Aici se vede clar
teamd sd sporeascd greutatea responsabi- {aptul cd, ln timp ce unii abordau durerea
litAtii bol-navului, pentru a-gi indeplini sco- in vederea eliberdrii qi a pldcerii, el incerca
pul existenlei lui". sd gdseascd un sens in interiorul durerii,
Tensiunea generatd de provocarea pen- agadar vedea viala prin prisma durerii.
tru sens nu este o boald. Dimpotrivd, se con- Acest fapt se leagd de acela la care am
siderd greqitd concepjia cd omul are nevoie fdcut referire intr-un alt subcapitol, acela
ca omul nu trebuie doar sd aqtepte ceva gi moartea poate proveni, cu exactitate ma-
de la viatd, ci sd simtd cd viata agteaptd tematicd, din absenta sensului, cdnd omul
ceva de la el. Victor Frankl sustine in mod se gdsegte in situatii tragice.
frecvent in textele sale cd existd o ratiune, Desigur, cdnd Victor Frankl vorbegte
un sens/ un scoP gi in cea mai nefericitd despre sensul viefii, il leagd de existenta
viald. ,,Yiala are un sens absolut 9i este ne- personald a fiecdrui om. Nu logoterapeu-
voie de o credinid absolutd in acesta." De- tui ii dd omului sens, ci incearcd sd-l ajute
sigur, acest lucru are legdturd cu feiul filo- sd gdseascd el insugi sensul sdu in viafd.
sofiei pe care qi-a ales-o fiecare, 9i pe cAt Logoterapeutul nu seamdnd cu pictorul,
este de corectd filosofia, pe atAt de just abor-
care prezintd tabloul altui om, ci cu doctorul
deazi aceste probleme tragice. de ochi, care incearcd sd vindece ochiul,
Referindu-se la modurile prin care omul pentru ca astfel, omul sd poatd vedea sin-
dobAndegte un sens in viata lui, Victor
gur sensul sdu. De aceea, logoterapeutul
Frankl prezintd trei: sensul vine, in primul
nu-i transmite bolnavului imaginea lumii,
dupd cum o vede el, ci il vindecd, pentru
rdnd, prin ceea ce oferd cineva in viald prin
ca bolnavul sd vadd lumea aga cum este,
lucrarea lui creatoare, in al doilea rdnd, prin
din interiorul piopriei lui perspective. De
ceea ce ia djn lume ca valori experimen-
aceea, in realitate ,,un sens se schimbd de
tale gi al treilea , prtn pozilia pe care o ia in
la om la om, de la zi la zi, de la ord la ord" .
diferite probleme gi evenimente tragice, cum
Ceea ce trebuie sd subliniem, este cd viala
sunt boiile incurabile etc. Nu ne vom ocupa
fdrd sens nu este viafd, nu are valoare. De-
aici de suferinla gi sensul pe care cineva le
sigur, sensul in valoarea lui absolutd, care
poate gdsi in aceasta, penru c5 o vom ana-
se gAseSte in timpul suferintei, morjii, depd-
liza pulin mai incolo. gegte granitele logicii 9i ale lurnii gi nu
Omul, fdrd un sens ln viala lui, qi de-
poate fi apropiat prin mijloace logice. De
sigur fdrd a incerca se obtind, sau cel puiin
aceea, vorbim despre,,supra-sens".
sd fie orientat spre sensul absolut, se prd-
buqegte in momentele dificile. Experienia b. Triitda tragicd
lui V. Frankl din lagdrele de concentrare
l-a condus la certitudinea acestei pdreri. Prd- Dupd cum se pare cd a devenit clar, Vic-
bugirea nu se limiteazd doar la domeniul tor Frankl acordi o mare valoare stdrilor
psihic, ci se extinde gi la cel biologic. Chiar tragice in care se gdseqte omul. intr-adevdr,

56
omul este din fire o fiin,td tragicd, dar md- de vinovdjie, aga cum face cu alte teme, insd o
refa lui se vede in modul in care abordeazd leagd in mod clar de suferintd gi de moar-
evenimentele tragice. El vorbegte frecvent te, considerdnd-o gi pe aceasta o problemd
in textele sale despre triada tragicd, care existentiald, care trebuie sd fie depdgitd.
este: suferinta, moartea gi vinovdtia. Le La un anumit punct el identificd vi-
vom vedea pe acestea expuse analitic in novdtia cu pdcatul, din moment ce, referin-
continuare. du-se la triada tragicd, inlocuiegte vinovdlia
Suferinta, moartea qi vinovdtia sunt trei cu pdcatul, fdrd sd stabileascd exact ce este
mari evenimente existenfiaie, pe care omul acesta. intr-un alt punct insX, vorbegte de-
trebuie sd Ie abordeze in viata sa, gi nu tre- spre vinovdtia existentiald, care este imple-
buie ca medicul sd producd confuzie intre titd cu existenta uman5. El leagd in mod clar
acestea. Omul nu poate lndepdrta aceastd vinovdti4 aceastd tragedie a existeniei umane
triadd tragicd, pentru cd este un aspect al muritoare, de suferintd gi moarte, qi nu de
vietii lui, puternic legat de existenta lui. in- actiuni izolate. Personal, consider cd el leagd
cercarea de a se acoperi aceste evenimente
vinovdlia gi de inexistenla sensului vietii,
existentiale constituie o nevrozd a epocii
precum gi cu aga-numitul gol existential.
noastre. $i ,,cu cAt nevroticul incearcd mai
Definind, aga cum fac cei mai multi, ce
mult sd le nege, cu atat se va addnci intr-o
inseamnd exact vinovdlia, spune cd aceasta
suferintd gi mai mare".
este responsabilitate fdrd libertate, dupd cum
Aceste opinii ale lui Frankl sunt foarte
importante dacd ne gAndim cd ceea ce pre- samavolnicia este o libertate fdrd respon-
domind in psihodinamica multor gcoli psi- sabilitate. Observdm cd el subliniazd in
hanalitice se constituie in homeostazie, aga- mod caracteristic: ,,in timp ce samavolnicia
dar in echilibrul psihologic al omului, care este libertate fdrd responsabilitate, vinovdlia
izbuteste in viajd qi prin alungarea gAndu- este responsabilitate fdre fibertate, adicd fdrd
lui morfii, al suferintei gi al vinovdtiei. libertatea de a alege o stare corectd fajd de
In principiu, trebuie sd vedem care este vinovdfiej'. Se pare cd leagd foarte intim vi-
opinia lui Frankl despre vinovSfie. in chr- novdlia de suferinfd, din moment ce, atunci
lile sale, el vorbeqte de foarte multe ori de- cand cineva std in fata suferintei fdrd liber-
spre vinovdtie. Desigur, nu existd un capitol tate, apare vinovdtia. De aceea, dacd omul
special, ln care sd fie analizatd poziJia fa,td nu poate schimba ceva din viala 1ui, cel pufin
poate, prin metanoia*', sd se schimbe pe ortodox5, moartea qi suferinja nu sunt o
sine. stare fireascd a omului, ci una nefireascd,
Victor Frankl nu acceptd opinia unor care a fost insi invinsd 9i depdgitd prin moar-
psihiatri, conform cdreia bolnavul care su- tea gi invierea lui Hristos. De asemenea, in
ferd de depresie endogend nu doar cd se Traditia ortodoxd nu vorbim despre vino-
simte vinovat, ci este cu adevdrat vinovat. vdfii, ci despre mustrdri de congtiintd. Ne-
Fiecare om este vinovat pe parcursul viefii gregit, este o mare diferenld. Omul simte
sale, din moment ce vinovdtia este legatd mustrdri de congtiinjd pentru gregelile per-
de existenla umand. Aceasta inseamnd cd sonale, dar nu este un vinovat, in plus gi
nu vinovdfia este cauza depresiei endogene, pentru faptul cd Dumnezeu nu este Acela
ci chiar depresia endogend. Pentru cd de- care se mAnie, se supdrd gi condamnd.
presia are o origine somatogend, iar nu una Un alt eveniment existential inclus in
noologicd, provoacd ,,o stare de congtiintd triada tragicd este suferinta. Este una din
nefireasci" fatd de aceastd vinovdjie. El temele majore ale lui Frankl. Una din axi-
foloseqte modelul stAncii aflatd sub nive- omele de bazd ale logoterapiei este cd omul
lul apei, care se ivegte gi se manifestd pe nu trebuie sd se lupte sd analizeze qi nici
durata refluxului. Stdnca de sub apd nu
chiar sd fugd de suferintd, ci trebuie sd fie
este cauzate de reflux, ci doar apare in acel
dispus s-o suporte in viata lui, desigur, cu
moment.
Este evident dupd toate aceste menliuni
premisa cd suferinla are un anume sens.
cd Frankl leagd vinovdtia nu atAt de ele- CAnd omul nu poate schimba eveni-
merite individuale 9i psihologice, cdt o leagd mentele viejii lui sau anumite stdri tragice,
de evenimente existenfiale, cum ar fi sufe- atunci hebuie sd-gi asume responsabilitatea
rinla qi rnoartea. Omul are inlduntrul sdu suferintei sale gi s-o accepte. Modul prin
vinovdfia, aga cum are gi suferinfa gi moar- care-gi va accepta suferirila este gi acela care
tea. La acest punc! putem observa anumite va da sens viefii sale. Cea mai mare reugitd
diferenfe ale lui fald de Traditia ortodoxd, a omului,in viata sa este sd gdseascd mo-
pentru ca in conformitate cu invdldtura dul corect in care sd-gi accepte suferin,ta. in
'gr. Mercivorcr- inlelesul etimologic este acela acest sens, repetd maxima lui Goethe: ,,Nu
de schimbare a minlii, a felului de fi. Aceasta este, existd situafie care sd nu poatd fi innobi-
agadar, adevdrata pocdinfd. latd, fie de o reuqitd, fie de suferintd".
intr-un subcapitol anterior ne-am referit suferintd, imediat ce ar putea gdsi un sens
la sensul pe care trebuie sdl aibd omul in in ea".
viata lui. Victor Frankl insistd, 9i aceasta este Sensul vietii se aflS dincolo de exis-
una dintre axiomele de baz\ ale logotera- tenta omului, tocmai de aceea qi in cele mai
piei sale, cd ,,sensul poate fi gdsit in vialA nefericite situatii cineva poate gdsi sens in
nu doar prin faptd sau prin valori empirice, viata sa. El accentueazd cu hotdrAre cd nu
ci de asemenea prin suferintd". De aceea, existd nici un motiv ,,sd ne indoim de sen-
pAnd in ultima clipd viata nu inceteazd sd sul care se afld gi in cea mai nefericit|viafd" .
aibd un sens. CAnd omul intdmpind o boald El face referire la un anumit exemplu. A
incurabild, chiar gi atunci i se dd o ocazie fost intrebat la un Congres dach nebunii pot
,,de a implini gi cel mai profund sens al lui, deveni sfinfi. Rdspunsul sdu a fost pozi-
pe cAt este posibil". Ceea ce are mare insem- tiv. Intre altele, a spus cd nimeni nu poate
netate este starea pe care cineva o are in stabili faptul cd sub un anumit IQ, mai precis
fata unei nenorociri. sub 90, cineva nu ar putea si devind sfAnt
AnalizAnd in logoterapie marea pro- sau sd dobAndeascd o eticd superioard. Dupd
blemi a suferinlei, Frankl spune cd liber- aceea, a spus cd nimeni nu neagd faptul cd
tatea umand nu constd in eliberarea omului pruncul are personalitate. Acelagi lucru pu-
de evenimentele dificile 9i tragice, ci in sta- tem afirma gi despre nebury din moment
rea liberd in faja greutdtilor. Astfel, cineva
ce, este sigur cd nebunul este un om care
igi dezvoltd propria libertate in mod ana-
se gdsegte incd in starea copildreascd.
log cu alegerile pe care le face in astfel de
Prin urmare, elementul de bazd al viefii
momente dificile. Victor Frankl, practicAnd
omului este si gdseascd un sens concret qi
logoterapia, ajunge la concluzia cd oamenii
in cea mai nefericitd via,ld, s6. ia asupra sa
pot acceirta foarte uqor suferinta, fiind sufi-
suferinta. intr-adevar, c'ea mai mare pro-
cient sd infeleagd care este sensul ei' Sunt
blemd pe care o poate observa cineva in so,
semnilicative cuvintele sale:,,Bolnavii nicio-
datd nu ajung la deznddejde din cauza cietAtile cqntemporane este cd oamenii cautd
suferintei insdgi. Dimpotrivd, deznddejdea febril mulfurnirea, desfdtarea, 9i fug de sufe-
lor igi are rdddcina in orice stare de lndo- rintd. Dar este sigur cd abordarea suferintei
iald, dacd suferinla lor nu are sens. Omul inh-o modalitate corectd oferd o altd simtire
este pregdtit 9i dispus sd-gi asume orice a vietii, mai completd gi mai autenticd.
Aceste opinii ale lui Victor Frankl nu Chiar in mijlocul tragismuiui evenimente-
sunt teorii care s-au ndscut din cugetdrile lui 1or lagdrului 9i in fafa mortii, dobAndea cer-
personale, fdrd a avea o legdturd cu viata. titudinea,,relativitdtii durerii gi pl5cerii".
El lnsugi a confirmat gi a dezvoltat aceste Vorbind epigramatic despre valoarea
teorii in lagdrele de concentrare, dupd cum suferintei gi despre prezenta ei binefdcd-
deja am mentionat. In cartea sa Cdutdnd sen- toare in viatd, Frankl spune cd in interiorul
sul aielii qi al libertdlii tntr-un lagdt de con- lagdrelor de concentrare exista posibilitatea
centrare, sau aga cum a fost publicatd pen- de a intelege faptul cd la fiecare om sufe-
tru prima datd cu titlul De la lagdrul morlii rinta este ,,unici qi irepetabil5", nirneni altul
la existentialism, se pot intAlni modele gi nu-l putea inlocui pe om in suferinta lui,
situajii foarte emotionante gi expresive. de asemenea cd acesta trebuia s-o accepte ca
Parcurgerea cAtorva capitole ale acestei pe o misiune unicd gi absolutd, gi cd, analog
cdrfi aratd cd suferinta are o mare valoare cu modul in care ii face fatd 9i o suportd,
binefdcdtoare atunci cAnd cineva adoptd o ,,i se oferd sau nu ocazia unicd a plindtdtii
pozifie corectd in fata ei. El vorbeqte de- interioare".
spre ,,viata spirituald a detinufilor", anali- in cadrul kiadei tragice, in afard de vi-
zAnd faptul cd in lagdre existd posibilitatea novdtie 9i suferinfd, mai este cuprinsd qi
ca cineva sd dezvolte o viaid spiritualS. Vor- moartea. Este gi aceasta o problemd tragicd
bind despre ,,extazul iubirif', spune cd i se existentiald, care l-a preocupat dintotdea-
oferea detinutului ocazia sd inleleagd sen- una pe om. Desigur, din caracterul muritor
sul iubirii, care este in tealitate extaz, care al omului decurge gi suferinta gi vinovdtia.
,,depdgegte hotarele ipostasului fizic al per- Cunoaqtem foarte bine faptul cd prin nag-
soanei iubite", din moment ce ,,gdsegte cel terea unui om vine in lume un anume om
mai profund sens in existenfa sa spirituald, concret, care insd urmeazd 1a un moment
precum gi in sinele sdu interior". In interio- dat sd moard. in acest fel fiecare om este
rul lagdrului, chiar dacd faptul pare parado- un viitor mort.
xal, era posibil ca cineva sd dobdndeascd Acest,tragism al mortii a fost trdit de
,,simfirea frumusetii", prin d iferitele exem- Victor Frankl timp de trei ani in lagdrele de
ple la care se referd. invdta cineva ,,simfirea concentrare, atunci cAnd a vdzut oameni
umorului", care Qi acesta ,,este o armd sufle- murind de boli 9i foame, sau cAnd ii vedea
teascd in lupta pentru autoconservare". condugi Spre camerele de gazare. A trdit
tragismul mortii gi in hotarele propriei lui cu certitudine ,,nu ar fi existat o ratiune ca
vieji, cdnd fiecare ord sau clipi putea fi ul- sd se producd la timp". in acest fei accep-
tima din viala lui. $i desigur, dupd cum am tarea caracterului muritor inseamnd crea-
spus in alt subcapitol, majoritatea mem- tivitate qi dezvoltarea tuturor harismelor
brilor familiei lui au murit ln lagdrele de personale. Trebuie sd privim moartea gi
concentrare, fie in camerele de gazare, tie prin aceastd viziune beneficd.
in alte moduri necunoscute. in lagdrele de Este foarte important ca omul sd cu-
concentrare au existat gi cazuri de cani- noascd modul in care va muri gi nu doar
balism, cAnd cineva cduta sd gdseascd un modul in care va trdi. De altfel, gi moartea
mddular al trupului omenesc care lipsea din este strAns legatd de viatd gi nu poate fi in-
mormanul de cadawe gi-l afla gdtit ,,intr-o, leleasd viata fdrd moarte. Chintesenta in-
oald". Toatd viala lui in interiorul lagdrului tregii filosofii, spune Victor Frankl, se con-
centreazd in urmdtoarele cuvinte: ,,Sd gtii
morlii a fost o moarte lentd, dupd cum o
sd mori inseamnd cd inlelegi de ce mori".
denumegte Victor Frankl.
Intr-adevdr, cdnd omul gdsegte sens in moar-
Nimeni nu poate nega cele pe care le
te, c6nd infelege cd moartea are sens, atunci
spune Frankl despre suferintd gi moarte,
gtie sd 9i rnoard, salvAnd demnitatea exis-
pentru cd nu sunt rodul fanteziei lui, ci al
tentei umane.
experienlelor sale personale. Sunt impor- Existd o idee generald: ,,Mai intAi sd trd-
tante aqadar, toate lucrurile pe care le men- iegti 9i apoi sd filosofezi". Aceasta insd, aga
tioneazd referitor la aceste teme. cum o traiegte cineva in lagXrele de concen-
Una dintre axiomele de bazd ale logo- trare, potrivit experientei gi cuvAntului lui
terapiei este caracterul trecdtor al omului Victor Frankl, nu e valabil5, deoarece e1 sus-
pe pdmAnt. Omul trebuie sd se impace cu tine exact contrariul: ,,Mai intdi sd filoso-
acest eveiniment, pentru cd tocmai acesta fezi 9i apoi sd mori". Cel mai sigur gi ade-
liva da sers vietii. Creativitatea omului, pe vdrat lucru este sd-i dea cineva altuia sd
care se sprijind toatd dezvoltarea civilizaliei evalueze ,,sensul primordial, astfel incAt
gi a culturii, se datoreazd simlirii, amintirii sd stea drept gi sd pdgeascd mAndru spre
morlii. Omul poate folosi corect timpul doar moartea martiricd". Abordarea curajoasi gi
din interiorul presiunii stdrii trecdtoare a eroicd a mortii, care este demnitatea omu-
vietii. Dacd omul ar fi fost nemuritor, atunci lui, are legdturd cu sensul pe care i-l va da
ar fi inldrziat realizarea multor lucrdri gi fiecare om.
6'7
Sd nu creadd cineva cd lucrurile despre sd facd fatd insuccesului sdu; al doilea, cd
care ne vorbegte Victor Frankl au fost va- va suferi, gi al keilea, cd va muri". Aceastd
labile atunci, ln acele lagdre ale mortii, gi acceptare qi in principal semantizarea aces-
astdzi, in epoca noastrd, nu sunt valabile. tor evenimente ii vor ddrui omului inspi-
Existd 9i astdzi in mod analog aceleagi con- ratie. Altfel, omul nu este decAt o existentd
dilii, de vreme se cunoaqte faptul cd toatd tragicd.
societatea contemporand este organizatd
c. Nearozele noogene gi psihogene
intr-un asemenea mod incAt poate fi carac-
teizald, drept lnchisoare gi lagdr de con- Consider logoterapia lui Victor Frankl
centrare, in care trdim ca viitori morfi. $i nu a fi foarte importantA, in afard de motivele
agteptdm doar moartea ca fenomen firesc mentionate anterior, 9i de deosebirile fatd
gi incheiere naturald, ca alterare a firii ome- de aite gcoli psihanalitice, 9i pentru faptul
negti, ci o aborddm zilnic prin presiunea cd face distinctie intre nevrozele noogene gi
atAt a holocaustului nuclear, cAt qi a distru- psihogene. Tema aceasta este foarte impor-
gerii ecologice. Bolile, care sunt rezultate tantd pentru cd ne amintegte oarecum de
gi ale acestor doi factori, gi ale condiliilor distincfia intre minte gi ratiune, pe care o
contemporane de via,ti, provocate de trafi- face Traditia ortodoxd.
cul autovehiculelor qi de criminalitate, aratd Victor Frankl face referire la cartea lui
cd noi suntem cu adevdrat viitori morti. Weinke cu titlul Starea ne:urotjcd, boala epocii
De aceea, existenta sensului vietii qi exis- noastre, care a fost tipdritd in 1853., agadar
tenla sensului mortii dau sens existentei in urmd cu un secol 9i jumdtate. $i atunci
umane. se vorbea despre probiemele gi sthrile ne-
Triada tragicd, aga cum o numegte Vic- vrotice. Drept care, inseamnd cd nevroza nu
tor Frankl, care se leagd de existenta umand estb fenomenul epocii noastre. Totdeauna
qi care este vinovdfia, suferinta gi moartea, au existat nevroze. De asemenea, se referd la
este un lucru cert, de care omul nu poate constatdrile statistice ale lui Chrischmmarl
fugi, ci trebuie sd-l accepte. Starea omului cd nevrozele nu s-au dezvoltat in ultimele
in fala acestor evenimente existenliale aratd decenii, ci acelea care s-au schimbat sunt
maturitate spirituald. Victor Frankl spune simptomele. De aceea, dupd cum conchide
epigramatic: ,,Omul trdbuie sd accepte li- Victor Frankl, ,,nu este absolut corect sd spu-
mitarea lui in trei moduri. Primul, trebuie nem cA angoasa este boala zilelor noastre,,.
in plus, angoasa nu s-a dezvoltat in ulti- a existenlei umane", iar nu in cea psiholo-
mele secole. De asemenea gi psihozele, nu gicd. Logoterapia folosegte termenul minte
doar cd nu s-au dezvoltat, dar au rdmas (voJg), ,,care trimite la orice sAmbure splrl-
stabile. Cele care s-au schimbat mult sunt tual al personalitdlii umane" 9i desigur, ter-
simptomele. memi spiritual nu are conotatie religioasX.
insd intr-adevir, existd impresia unei in altd parte, Victor Frankl susline cd omul
cregteri a cazurilor de newoze. Existd aceas- este 9i spidt (duh), nu numai suflet, 9i astfel,,
td impresie deoarece in special astdzi s-a existenta umand ,,este, in esenta ei, noeticd".
dezvoltat o neuoie psihoterapeuticd. Aceasta Prin urmare, el identifici mintea cu spiritul,
inseamnd cd ln timpurile mai vechi, cAnd pe care-l considerd mai addnc, 9i cu toate
omul avea probleme, vizita preotul, pastorul acestea, altceva fald de ceea ce definim ca
gi rabinul, insd dupd aceea s-a schimbat qi
fiind sufletul. Dacd sufletul are un inteles psi-
viziteazd medicul. Drept care, astXzi doc-
hologic, spiritul-minte este ceva mai adAnc.
torul este obligat sd aibd o //preocupare me-
Cred cd prin acest punct depdgegte aga-nu-
dicald 9i pastorald".
Vorbind despre nevroze, Victor Frankl mitul subcongtient al psihanaligtilor gi, de-
le separd in doud categorii, adici cele noo- sigur, prin acesta se observd gi deosebirea
sa fald de toate gcolile psihanalitice.
gene gi cele psihogene, analog cu distinctia
El insugi explicd de ce folosegte terme-
intre minte (vo6q) 9i suflet (t|.' u1{) in acest
nul ,,dimensiune noeticd a personalitdtii
punct se afld originalitatea lui. Nu trebuie
umane". Ar fi putut aga cum insugi spune,
se aveln pretenlia ca Frankl sd se exprime
si foloseascd termenul spiritualitate, dar
aga cum se exprimd Pdrinfii neptici ai Bise- acest cuvAnt in limba englezd dduneazd inte-
ricii, insd aceastd distinctie o consider foarte lesului religios. Din acest .motiv vorbegte
importantd. Un anume psihiatru grec, care despre noetic, in opozitie cu {enomenele psi-
a studiat in Europa, mi-a spus cd aceastd hice, 9i despre dimensiunea noologicd a exis-
opinie reprezintd'tot ceea ce este mai con- tentei umanel in opozitie cu planul psi-ho-
temporan in psihiatria modernd. logic. Toate problemele specific umane sunt
Victor Frankl, prin termenul de newoze localizate in aceastd dimensiune noologicd.
noogene, reflect5 toate acele nevroze care-Ei De vreme ce a stabilit cadrul in interi-
au provenienla hr ,,dimensiunea noologicd orul cdruia se migcd logoterapia, in multe
locuri din textele sale se referd la nevrozele Mai mul! logoterapia este indicatd gi ,,pen-
noogene gi psihogene. Nevrozele noogene tru situatiile nevrotice care nu sunt noo-
provin din golul existentiai, igi au rdddciiLa gene". Addler a sustinut cd nevrozele sunt
in dimensiunea noeticd a personalitdlii. Pen- rezultatele gi roadele sentimentelor de infe-
tru a vedea mai bine deosebirea dinke ne- rioritate. insd Victor Frankl crede cd gi aceste
vrozele psihogene gi cele noogene, trebuie nevroze pornesc de la lipsa sensului vietii
sd spunem cd nevrozele psihogene provin qi nu de la sentimentele de inJerioritate.
din conJlictele dintre componentele psi- Prin urmare, existenta sensului vietii
hice precum ,,sine", ,,eu",,,supra eu". De- are o profundd semnificatie. Logoterapia
spre aceste conflicie vorbesc qcolile psiha- are de implinit un rol important in terapia
nalitice. Nevrozele noogene nu provin insd omului. Noodinamica, in opozitie cu alte
din conflictele de mai sus, ci din conflictele psihodinamici., poate indeplini o lucrare
diferitelor valori, sau din dorinfa nesatisfi- extrem de importantd.
cutd, sau din cdutarea de cdtre om a unui In interiorul acestor cadre, Victor Frankl
sens ultim al vielii sale, in mod esential vorbegte despre diferite tipuri de nevroze
fiind vorba despre o zdddrnicire in voinla care se pot observa in epoca noastrd, pre-
pentru sens. cum fenomenul plictiselii, nevroza pensio-
Prin urmare, nevrozele noogene se afld narului care suferd din cauza absentei sen-
in relalie cu golul existenlial, care nu este sului vietii, nevroza duminicii, cAnd se con-
un fenomen patologic, dar poate sfArgi in qtientizeazd golul existential, exact atunci
nevrozd. RddXcina newozelor noogene este cAnd ,,greutatea unei sdptdmAni cu multe
constituitd de problemele spirituale gi de ocupatii inceteazA duminica, qi golul care
aga-numita zdddrnicie existenfiald, agadar se afld inlduntrul sufletului apare deodat5",
trdirea gdlului existential. O asemenea ne- boala directorilor, care inlocuiesc vointa de
vrozd noogend nu poate fi vindecatd prin sens cu vointa de putere, omul care este
metoda clasicd a psihanalizei, ci prin logo- terorizat,,de golul existential 9i se refu-
terapie. Aqadar, o nevrozd care nu este re- giazd, in rnuncd sau in distractii", nevroza
zultatul complexelor qi traumelor psihice, sotilor, a bdrbatilor activi, care incearcd sd
ci al problemelor spirituale, al conflictelor indepdrteze golul existential,,prin receptii,
existenliale gi morale, ,,are nevoie de o psi- bdrfe lumegti qi bridge", sau despre dez-
hoterapie care sd se concentreze pe spirit". voltarea nevrozelor sexuale etc.
Toate aceste foarte variate nevroze igi bolnavului, 9i in loc sh se teamd de sosirea
au rdddcina gi principiul in nevrozele noo- a ceea ce-i provoacd fricd, ,,il incurajeazd
gene, gi constituie aga-numitul gol existen- sd gAndeascd sau sd doreascd, fie gi numai
!ial. De acee4 nu pot fi vindecate prin psiha- penhu un minut, exact acel lucru de care-i
nalize, care provin dintr-o psihodinamicd este fricd". A observat cd atunci cAnd bol-
individuald, ci de cdtre noodinamicd, care navul, in loc sd combatd simptomele care
se leagd de descoperirea sensului viefii. provin din agteptarea angoasei, ii mdregte
proporfiile, atunci simptomele se micAorea-
d. lntenlia paradoxald zd gi nu mai este urmdrit de ele.
Este cunoscut faptul cd, uneori se dez- Este caracteristic exemplul tulburdrii
voltd in om ,,idei fixe, stdri de fricd gi stdri somnului. Se poate observa la un anume
obsesionale", care ii necdjesc Ai-l chinuiesc.
bolnav cd suferd de insomnie, pe de o parte
Logoterapia folosegte o tehnicd speciald din cauza fricii cd nu va dormi, iar pe de
alta din cauza muncii pe care trebuie s-o
pentru abordarea acestor situalii. Aceastd
indeplineascd in cealaltd zi, gi de aceea se
metodd se numegte ,,intenfia paradoxald".
silegte din rdsputeri ca sd doarmd. Atunci se
in continuare vom prezenta exact ce este in- creeaz6. insomnia. Intentia paradoxalS con-
tenfia paradoxald gi cum se vindecd prin ea
std in a-l izbdvi pe boLnav de aceastd anxie-
aceste idei fixe, stdri de fricd gi obsesionale.
tate, prin gdndul cd organismul sdu are
Sunt unele fobii qi nevroze ideo-obse- posibilitatea de a se odihni oricdnd are ne-
sionale, care se datorea zdr ,,unui mecanism voie. Victor Frankl spune in mod caracteris-
de agteptare a angoasei" gi acestea creeazd tic cd in aceastd situatie, folosind metoda
chiar gi stdri somatice. Intenlia paradoxald intenjiei paradoxale, ,,sfAtuim bolnavul sd
este o tehnicd ce ,,constA intr-o inversare a nu incerce sd-gi aducd somnul cu de-a sila,
stdrii bolhavului fald de simptomele lui gi din moment ce nevoiasantitdlii de somn
il face capabil sd se desprindd de newozalui" . este asiguratd automat de organism. Prin
Analizdnd acest fapt, putem folosi cA- urmare, poate fdrd grijd sd facd exact con-
teva exemple ilustrative. Este posibil ca bol- trariul, sd rdmdnd agadar treaz cdt mai
navului sd-i fie fricd de ceva, lucru pe care-l mult posibil". Dacd, agadar, gAndul cd nu va
amplificd angoasa gi simptomele care Pro- dormi ii provoacd insomnie, atunci trebuie
vin din aceasta. Tocmai atunci incearcd me- sd fie inlocuit cu intentia de a nu dormi
dicul sd vindece problema schimb6nd starea deloc Ai astfel va veni foarte repede somnul.
74 75
Dubois folosegte un foarte frumos exem- ironizarea de cdtre bolnav a simptomelor
plu referitor ia somn. Spune cd somnul sale, in loc de a incerca sd le indepdrteze.
seamdnd cu un porumbel care poate sta pe Dupd aceea, urmeazd aga-numita ,,lucrare
rnAna cuiva cat timp nu-i dd atenlie. Dacd gregitd" , cAnd bolnavul, ,,in loc sd incerce si
insd incearcd sXJ prindd, atunci va zbura fugd de conflicte, se luptd cu ideile lui fixe
foarte repede. Aqa se intAmplS gi cu som- gi cu nevrozele obsesionale gi astfel le intd,
nul. De aceea, prin intenlia paradoxald se regte". Spre exemplu, persoana nevroticd
vindecd asemenea anomalii somatice, care simte nevoia sd facd ceva, deoarece acest
provin din fobiile psihogene. lucru este cerut de sinele sdu, de aproapele
Ceea ce se intAmpi5 cu somnul, se in- sdu sau de mediu. in incercarea lui de a
tAmpld 9i cu alte fenomene care se relatio- realiza lucrul respectiv, se prdbugegte.
neazd cu angoasa de agteptare. Intentia para- Intentia paradoxald vindecd aceastd ,,lu-
doxald are ca obiect respingerea angoasei, crare gregitd" prin ,,corecta lucrare", aju-
sau mai bine, desprinderea omului de ceea t5nd bolnavul ,,sd-qi ignore nevroza prin
ce agteaptd. a-gi concentra atentia departe de eul sdu".
Punctele centrale ale intentiei parado- Prin urmare, cele doud stiri gregite (pa-
xale sunt patru. Dintre acestea, doud se sivitatea gi activitatea) se corecteazd prin
referd la reaclii gregite gi celelalte doud la intentia paradoxald, prin utilizarea a doud
reactii corecte. stdri corecte (pasivitatea gi activitatea). in
In principiu, existd aga-numita ,,pasivi- acest punct, intentia paradoxald, care este
tate gregitd", care constd in ceea ce am de- unul din aspectele esentiale ale terapiei lui
scris pulin mai sus gi are legdturd cu ne- Victor Frankl, poate avea rezultate tera-
vrozele angoasante gi cu stdrile de fricd. peutice uimitoare.
Bolnavul hgteaptd sd recidiveze fobia din in intenlia paradoxald se folosegte foarte
cauza angoasei de agteptare. Poate, spre mult umorul sau ironia. Cu adevdrat, ,,umo-
exemplu, sd existe fobia ci va legina in mij- rul este gi acesta o armd psihicd in lupta
locul drumului sau cd va suferi un atac de pentru autoconservare", aga cum a trdit-o
cord. Frankl in lagdrele de concenkare. Frankl
Intenlia paradoxald utilizeazd,,corecta acordd o mare importantd umorului, pen-
pasivitate" pentru a corecta ,,gregita pasi- tru cd acesta il ajutd pe om sd iasd din si-
vitate". Aceastd corectd pasivitate constd in tuatia in care se afld, qi-i ingdduie sd se vadd
pe sine intr-un mod detagat 9i lipsit de griji.
De altfel, dupd cum observd Frankl, nici un Insistenta asupra acestei gAndiri pozitive despre
animal nu are posibilitatea de a rAde de el propria persoand duce de multe ori la exacerbarea
insugi. Aceasta este o trdsdturd caracteris- trufiei qi la pierderea bunului simt al realitdtii, de
ticd omului. Prin umor, omul are posibili- asemenea conduce la o dependengd in ceea ce pri-
veQte cultivarea acestui soi de gdnduri pozitive, dar
tatea de a se desface de problemele pe care
ireale. Din bogdtia extrem de variatd a Tradifiei vom
le lntAmpind, pentru cA, aqa cum observd oferi spre meditatie cdteva exemple in sensul obser-
Heidegger, ,,interesul trist" in realitate ,,este vatiei noastre. Iatd rdspunsul concis al SfAntului Var-
caractedstica esenjialS care traverseazd exis- sanufie din Gaza cdtre un monah: ,,Frate, nu md sili
tenta umand". sd vorbesc, pe mine care voiesb si imbriligez linig-
Foarte multi au aplicat intentia parado- tea Si tdcerea. Sprijinegte deci inima ta $i stdruiegte
intru necldtinare. CSci cel ce a pizmuit pe Adam de
xald gi umorul in psihologia clinicd. Gordon la inceput gi l-a scos din rai pizmuiegte unirea noas-
Allport spune cd atunci cAnd omul invald tre in cuget... De aceea nu te lasa amdgit de el in
sd rAdd de el insugi, intrd pe drumul ,,auto- vreo privintd, ca sd nu te clatini din locul tAu. Cdci
structurdrii 9i probabil gi al vindecdrii". Nu este cumplit infuriat impotdva noastr6. Dar cAnd ne
este fdrd legdturd acest lucru cu faptul cd smerim Domnul li zdddmiceqte lucrarea. Deci sd ne
defdimdm totdeauna pe noi inqine. Cdci in aceasta
toji cei care au probleme psihice, in prin- std biruinfa. CAt despre gAndul de a pleca in pustie,
cipal pacientii clinicilor psihiatrice nu rAd, Pdrinfii au spus cd sunt trei lucruri de pret gi daci
ci sunt seriogi. Aceastd constatare are legi- cineva le pezeqie pe ele poate vielui gi in mijlocul
turd cu simptomele unei anomalii interi- oamenilor gi in pustie gi oriunde s-ar int6mpla: Sd
oare. De asemenea/ el aratd marea valoare se defdimeze pe sine insugi, si-gi arunce voinfa sa
la spate gi si se agtearnd sub picioarele a toatd'fip-
a cunoagterii de sine gi a autocriticii'. C6nd tura" (traducere de pr. Dumitru Stdniloae, in Fllo-
'Ar fi util de amintit cu acest prilej faptul cd in calia vol. XI, Bucuregti, 1990, p. 103). Si privim, de
ascetica ortodoxd existe o atitudine ntrrnitd defii- asemenea, la ceea ce spune Marele Pavel, Aposto-
mare de.sine, esentiald in procesul de insdndtoQire a lul neamurilor, despre sine: ,,Cdci eu sunt cel mai
suflptului, care este mai mult decit o simpld auto- mic dintre Apostoli, care nu sunt vrednic sd md nu-
criticd, care ne amintegte de mentalitatea comunista. mesc apostol" (1 Corinteni 15, 9); sau: ,,Cdci Hristos
Efectul terapeutic al acestei stdri existentiale creq- a venit in,lume sd mAntuiascd pe cei pdcdtogi, din-
tine este cunoscut gi probat de staretii ortodocai din tre care cel dintAi sunt eu". Acestea le spune de-
toate timpurile. Defiimarea de sine este la antipodul spre sine cel ce ,,a fost rdpit in rai gi a auzit cuvinte
terapiilor modeme, care cultivd cu orice pret o gan- de nespus, pe care nu se cuvine omului sd le grd-
dire pozitivd despre pacient pentru al scepa pe aces- iasc6" (2 Corinteni 12, 4), fdrd frica ci se va prd-
ta de depresii gi a-i reda aga-zisa incredere in sine. bugi ln depresie sau deznddejde.

78
cineva se cunoagte pe sine gi gregelile sale, O studentd la medicind simtea fricd gi
atunci le poate gi vindeca. teroare odatd cu intrarea profesorului ei de
Victor Frankl, vorbind despre intentia anatomie in sala de cursuri. CAnd a aplicat
paradoxalS, subliniazd doud lucrur| Primul, inteniia paradoxald, agadar c6nd a gAndit:
cu toate cd intenlia paradoxald poate avea ,,Iatd-l pe profesor, acum ii voi ardta cAt
intr-o mare mdsurd corecte rezultate tera- de bine tremur, cu adevdrat ii voi ardta
peutice, ea nu trebuie consideratd ,,un pana- cum (gtiu sd) tremur", a fost incapabild sd
ceu universal, sau o metodd care face mi- tremure.
runl" . AI doilea, negtegit trebuie sd existe, l]n anume bolnav a suferit un infarct
in conformitate cu terapia bolnavului, o coronarian. Aceastd boald i-a creat o anume
individualizare a aborddrii situafiilor. De anxietate, in principal daioritd ideii cd, la un
altfel, vorbind despre simptomele cuprinse moment dat, va iegi din spital, unde rimd_
in aqa-numita ,,greqitd pasivitate" qi in ,,gre- sese gase luni gi beneficiase de supraveghere
qita lucrare", ardtdm cd existd o diferen- medicald. Cdnd a iegit din spital, a simtit cd
tiere. intr-adevdr, existd o varietate de bol- a revenit durerea in zona inimii. Aceasta
navi, fapt care nu ne ingdduie si folosim i-a creat fobii. in acest caz, intentia para,
aceeagi metodd pentru doi oameni. Penhu doxald a fost sd mdreascd atAt durerea, cAt
cd existd unicitatea Iiecdrui om gi unicitatea qi palpitatiile, atunci cdnd apdreau aceste
conditiilor vietii sale, psihoterapeutul tre- fobii 9i palpitatii. El incerca sd aibi o cAt
buie sd individ ualizeze gi sd improvizeze. mai mare anxietate, dar nu putea. Aceasta
De asemenea, alegerea metodei terapeutice i-a dat curaj gi s-a eliberat de acea idee.
potrivite depinde atdt de individualitatea O femeie uita uneori uga casei ei des_
bolnavului, cdt 9i de personalitatea psiho- chisd. A fost cuprinsd de fricd mare gi pen-
terapeutului. tru doudzeci de ani, pe .de o parte s-a in-
Pentru a deveni mai inteligibild aceastd tors de multe ori sd controleze dacd uga era
,,intentie paradoxald" , este nevoie sA pre- inchisd, iar pe de altd parte nu se putea
zentdm cAteva exemple la care se referd izbdvi de sentimentul cd uga era deschisd.
chiar Victor Frankl. Am spus pAnd acum $tia cd e lipsitd de sens aceast5 fobie, dar
cd toate aceste teorii au fost aplicate pe bol- nu putea sd o controleze. 9a eliberat gi s,a
navi gi prin urmare, existd rezultate care vindecat prin intentia paradoxald, prinh-o
au condus Ia vindecare- gAndire antiteticd. Terapeutul a invdtat-o
r
sa spuna: ,,$i ce este cu asta, dacd uga este simpatia unui vatman de tramvai, pentru o
incuiati sau nu? Sd fure toate gi tot apar- anumitd gregeald pe care o fdcuse, prin a_i
tamentul". ardta cd este un bdiat necdjit, care se bAl_
Un altul se distingea prin faptul cd era bAie. Degi avea acest cusur, intr-un anumit
stdpAnit de ideea fixd 9i fobia cd va fi in- moment, cAnd a lncercat sd-l facd in mod
vins de dorinla de a sparge vitrinele insti- deliberat, adicd atunci cdnd a incercat sd
tutiilor. $i asemenea idei avea in fiecare se bdlbAie, nu a reugit.
minut. Frankl i-a spus in mod hotdrAt sE Trebuie sd vedem insd marea valoare
se ducd gi sd spargd in acel moment o vitri- a intentiei paradoxale, nu atdt in unele cu_
nd gi s-o facd bucdtele. Bolnavul a inteles sururi somatice, c6t, in special, in desfacerea
atunci cd nu putea s-o facd gi astfel s-a omului de problema careJ terorizeazd gi in
vindecat. principal in dobAndirea sensului pentru
Frankl sustine cd fiecare om, din pro- viatd. Din acest motiv ,,intentia parado_
prie iniliativd, fdrd s-o cunoascd, folosegte xald" este incadratd in interiorul intregului
de multe ori in viata lui intentia parado- sistem al logoterapiei lui Victor Frankl.
xald ca medicament terapeutic pentru a se
izbdvi de diferite traume psihice gi soma- e. intklnirea existenliald cu logoterapeutul
tice, chiar gi anomalii. Face referire, desi- Logoterapia oferi ratiunea existentei
gur, la doud exemple din indelungata sa fiecdrui om, sensul vietii, deoarece, dup;
experientd. cum s-a constatat, acolo se gdsegte problema
Un student i-a relatat cd a avut o pro- de bazd, a omului. Din aceastd peispectivd,
blemd somaticd, adicd de fiecare datd c6nd logoterapeutul este acela care-l va iyutu p"
se ghsea impreund cu altii, ii chiordiau mat- bolnav sd dobAndeascd acest sens, pentru a
ele. Oricdt ar fi incercat sd combatd aceastd se izbdvi de golul existential, de aga_nu_
stare, nu izbutea. S-a vindecat atunci cdnd mita zdddrnicie existentiald. personalitatea
a luat hotdrdrea cd aceasta va fi o problemi terapeutului joacd un rol insemnat in ina_
pe care o va avea toatd viata sa. Astfel, im- intarea g.i terapia omului.
pdcarea cu boala a fost vindecdtoare, proba- Victor Frankl accenfueazd in mod repe_
bil pentru cd provenea dintr-o cauzd psihicd. tat cd astdzi medicii intAmpind in mod con_
La fel, un tAndr care se bAlbdia a incer- tinuu, din partea bolnavilor, intrebarea: ,,Ce
cat odatd, din proprie inifiativd, sd obfind este viata?" sau ,,Ce este durerea?,,. De aceea,
r
psihoterapeutul ajunge mai des in legdturd are problema gi !a rdspuns ce ar trebui sd
cu problemele umane, decAt cu simptomele facd prietenul lui gi, dupE cum spune Frankl,
nevrotice. Astdzi, oamenii ir-r ioc sd meargd ,,ghestapistul m-a tinut ore in gir gi eu am
la preoli, pastori gi rabini, merg la medici, continuat s5-i aplic terapia in acest mod
de aceea medicul ,,are de intAmpinat mai indirect".
curAnd probleme filosofice decdt conJlicte Este nevoie insd de o mare atentie in
psihice". exercitarea logoterapiei, pentru cd aceastd
Astfel, intdlnirea dintre medic si bolnav relatie dintre medic Ai bolnav o poate lua
are o insemndtate mai mare decdt tehnica pe un drum greEit. Logoterapeutul nu tre_
pe care o va utiliza. Aceasta se spune, desi- buie si nu fie influenlat de doud situatii
gur, Idrd a subestima metodologia proprie extreme, adicd pe de o parte a" ,i-*ii"
terapeutului. omeneascd in dauna poziliei gtiintifice,9i
Victor Frankl folosegte conceptul lui de metoda gtiinlificd gi pdrerea tehnicd, pe
Jaspers ,,comunicare existentiald", gi spune de altd parte, in dauna interesului pentru
cd aceasta joacd un rol important in tera- existenta umand. Aga cum in mod caracte_
pia bolnavului, de vreme ce problemele ristic spune: .,Relafia terapeuticd se dezvoltd
de bazd ale omului sunt cele existenliale. intr-un cdmp polar al tensiunii, unde multi
Existd situalii cAnd aceastd intAlnire pro- se exprimd de pe pozitiile extreme ale apro_
priu-zisd a medicului cu bolnavul aduce pierii. umane, pe de o parte, distanldrii
9i
rezultate fdrd a fi folositd o metodd sau o gtiintifice pe de alta". Cu alte cuvinte, inte_
tehnicd particulard. El relaieazd douX exem- resul siu uman nu trebuie sd_i desfiinteze
ple care certificd acest lucru. Unul, in care metoda sa gtiintificd 9i tehnica, dar ator-
9i
o fatd s-a vindecat fdrd ca Frankl sX-i fi darea lui gtiintificd nu-l poate cobori pe
spus ceva, doar trimifAnd-o Ia alt medic. bolnav la statutul de om-magind.
Aceea a mdrturisit mai tdrziu cd a vinde- Pentru a exista asemenea compatibi_
cat-o acea intAlnire, fdrd sd viziteze medicul litAti intue logoterapeut gi pacient este nevoie
recomandat de Frankl. Un alt exemplu este de maturitate. $i dacd gdndegte cineva in
al unui ghestapist, care, cu toate cd era ne- mod obiqnuit cd omul bolnav este predispus
vrotic, intreba despre problemele sale ca gi la stdri de imaturitate, aceasta inseamnj cd
cum ar fi fost vorba de un prieten al sdu. se impune mai multb maturitate din partea
Frankl a diagnosticat cd acesta este cel care psihoterapeutului. Fdrd existenta Jcestei
r
persoane echilibrate, aceste relatii se trans- care lucreazd pdrintele duhovnic care are
formd in stdri dureroase, care mdtesc ne- harul discerndmAntului, aga cum il prezintd
vrozele. textele neptice ale Traditiei ortodoxe. Existd
Este important ca psihoterapeutul sd cu- in mod sigur o tintd generald a omului, insd
noascd faptul cd nu trebuie sd influenteze duhovnicul cu discerndmAnt, indumnezeit,
congtiinta omului, nici chiar cea a ateului. vede starea omului gi-l vindecd, astfel incdt
El subliniazd in mod specific: ,,Logotera- acesta singur sd-gi activeze libertatea gi res_
peutul nu are dreptul de a inlluenla in mod ponsabilitatea. Nu vom spune insd aici mai
congtient hotdrArea bolnavului, sau cum sd multe despre relatia dintre logoterapie gi
explice responsabilitatea sa, sau cum sd ac- traditia nepticd.
cepte sensul seu personal". Logoterapeutul
nu trebuie sd-gi exercite lucrarea ca un das- 5. Diferite puncte importante
cdl sau ca un preot, prin predicd agadar, 9i
nici ca un pictor, care va oferi bolnavului in capitolul anterior am vdzut tezele gi
sensul pe care acesta iI crede, ci sd lucreze principiile de bazi ale logoterapiei, aqa crrn
precum un oftalmolog. Aceasta inseamnd le expune renumitul psihiatru gi logote_
cd el nu va trasa scopuri gi aspiratii, nici rapeut Victor Frankl. Citind cdrfile lui, cit!
nu va fixa sensul vietii, ci va curdta ochiul torul constatd cd existd gi alte cdteva puncte
bolnavului, il va vindeca astfel incdt sd interesante. El poate gdsi mu.lt material care
vadd cu libertate gi responsabilitate sen- sdJ ajute, atdt in viata sa personald, cdt in
Si
sul 9i scopul vielii 1ui. incercarea de a-i ajuta pe alfii. Exact tr acest
Sunt caracteristice cuvintele lui Victor capitol vom vedea unele dintre aceste puncte
Frankl: ,,Rolul logoterapeutului constd in interesante.
a ldrgi 9i a extinde cdmpul vizual al bol- a) Logoterapia, aga.cum o dezvoltd
navului, astfel incAt intregul spectru al sen- Frankl, nu trebuie si fie aplicatd numai in
sului viefii gi al valorilor morale sd devind cadre religioase. in ceea ce privegte aceastd
vizibil" . Aceasta inseamnd cd logoterapeu- temd, Frankl este deschis. El accentueaz5
tul trebuie sd lucreze mai mult ca un doctor in mod repetat cd logoterapia este ,,o teorie
de ochi. lumeascd gi o practicd medicald,, , care-ilasd
Rolul terapeutului, dupd cum il descrie bolnavului posibilitatea sd inteleagtr respon-
Frankl, seamdnd foarte mult cu modul in sabilitatea existentei sale, ,,fie cd e vorba
de convingerile lui religioase, fie de teoriile drept scop sdndtatea, ci mAntuirea, insd il
lui agnostice". Ba chiar mai mu1t, tezeie logo- conduce indirect pe om gi la sdndtate. Alte-
terapiei pot fi aplicate gi unor bolnavi atei ori psihiatrul, fdrd sd urmdreascd ceva gi cu
qi, desigur, pot fi folosite gi de medici atei. totul neagteptat, dhruind omului sdndtatea,
Victor Frankl este evreu gi in anumite il ajutd sd-gi recAgtige credinta in Dumne-
locuri ale scrierilor sale este vizibild inde- zeu. De aceea, nu trebuie sd existe conflict
letnicirea cu Vechiul Testament gi cu rugd- intre logoterapie qi religie, nici intre logo-
ciunile evreiegti. Uneori foloseqte exemple terapeut gi preotul duhovnicesc. Aga cum
din Vechiul Testament pentru a-gi susline am vdzut panA acum qi vom vedea gi in ca,
opiniile. insd, negregit, nu limiteazd la acest pitolul urmdtor, existd unele puncte comune
punct principiile logoterapiei, ci subliniazd intre aceste doua realitdti.
libertatea in fata convingerilor, atAt ale bol- b) Logoterapia se leagd de timp din mo-
navilor cdt gi ale medicilor. ment ce igi exercitd terapia asupra trecutu-
Logoterapeutul, aga cum trebuie sd res- lui, prezentului gi viitorului. Existd foarte
pecte ateismul gi agnosticismul ateului, tot multe dintre scrierile lui Frankl care se re-
aga trebuie sd respecte gi convingerile religi- ferd la aceastd temd interesantd. in principiu,
oase ale omului legat de o religie. Frankl viitorul capdtd o insemndtate speciald prin
spune cd nu existd nici o obiectie ca logot- sensul pe care-l avem in viafd gi prin sim-
erapeutul sd foloseascd inclusiv convinge- tirea faptului cd viata agteaptA ceva de la
rile religioase ale pacientului, credinta lui, noi. Acest punct a fost trecut in.revistd in
astfel incdt sd fie sprijinite puterile lui spiri- alt capitol. Astfel viitorul, cu toate cd se afld
tuale. in aceaste situatie insd, este necesar in legdturd cu ocaziile incd nerealizate, este
ca psihiakul sd se transpund in postura abordat in cel mai fericit mod prin exis-
bolnavului. tenta unui sens concret gi prin faptul de a
PrezentAnd punctele comune 9i cele di- se ldsa cineva pe sine liber in curgerea eve-
ferite existente intre psihoterapie 9i religie, nimentelor, cu credintd 9i nddejde.
el spune cd scopul psihoterapiei, al psihia- Dar gi trecutul este abordat intr-o ma-
triei qi in general al medicinii este sind- nierd reugitd. Trecutul unui om seamdnd
tatea, in timp ce scopul religiei este mAn-, cu un spatiu de depozitare, in care se afld
tuirea. Uneori insd, in mod direct una este toate cete a trdit omul, 9i astfel trecutul este
ajutatd de cealaltd. Religia poaie sd nu aibd in realitate o parte a vietii unui om ,,care a
N

invins provizoratul Si a realizat vegnicia". de la generatie la generajie, 9i niciodatd nu


O asemenea abordare a trecutului il ajutd se va solutiona. Dacd viata pentru fiecare
pe om sd facd fa,td problemelor care apar la generatie de oameni nu are sens, atunci nu
vdrsta de mijloc (la maturitate) 9i sd inld- este, de asemenea, fird noimd sd eternizeze
ture frica de bdtrenete gi moarte. Tot ceea ceva lipsit de sens?".
ce a realizat omul in viata lui trece in eter- Prin urmare, sensul personal, care se
nitate. Acest eveniment ii determinA exis- leagd de ipostasul omului, dd sens gi va-
tenla gi-i dd sens vietii. loare timpuiui, care se exprimd ca trecut,
OmuJ poate insd gdsi sens gi-n prezent. prezent gi viitor. FXrd acest sens existen_
Tocmai actiunile trecutului, care rdmAn in lial al viefii, timpul devine chinuitor.
vegnicie, gi mersul cdtre dobdndirea sen- c) Pentru cd Victor Frankl a hdit gi a flcut
sului in viitor ajutd foarte mult gi prezentul. terapie in lagdrele de concentrare, cunoagte
Nu e posibil ca cineva sd amAne rezolvarea foarte bine starea psihologicd a condamna-
problemei lui in viitor, sau in aite gene- lilor qi a celor inchigi, dupd cum cunoagte
ratii, Si sA piardd prezentul. Raportarea la gi toate problemele pe care ie mentioneazA.
sensul care agteaptd viitorul imediat tre- Intr-un lagdr existd trei faze psiholo-
buie sd aibi legdturd cu prezentul, iar nu sd-i gice concrete ale vietii omului. prima se
diminueze forta. Exemplul lipsei de copii car aclerizeazd prinh-o zguduire cauzatd de
(intr-o familie), care se relationeazd cu spe- intrarea intr-un asemenea'lagdr, intr-o ase-
ranta nagterii de copii, este expresivd in acest menea inchisoare. Existd eventualitatea ca
punct. Omul trebuie sd gdseascd sens in cineva sd se prdbugeascd gi sd ceard sinu-
viata lui, iar nu sd transfere sensul altor ciderea, cAnd este amenintat cI igi va sfdrgi
generatii. viata in camerele de gazare sau cel putin nu
Sunt caracteristice cele pe care le spune va muri intr-un mod firesc. Un astfel de om
Victor Frankl despre cazurile oamenilor care se simte ca un viitor mort. A doua fazi se
suferd din cauza lipsei de prunci Ei care leagd de schimbarea caracterului care sur-
cred cd viala lor nu are sens din aceastd vine pe durata gederii in lagdr. Omul cade
cauzd: ,,Dacd sensul vietii se afld in pro- intr-o indiferentd, intr,o,,hibernare,,, rela-
creatie, atunci fiecare generatie va gdsi sen- , lionatd insd qi cu o puternice stare de iritare.
sul vietii ei ir:r generafia urmdtoare. Atunci, A treia fazd este ,,experienta unicd a im-
problema sensului ar trebui sd se amdne personalizdrii dupd eliberare". Odatd cu
r
punerea in libertate, eliberarea din inchi- cd logoterapia il ajutd pe om mai mult dec6t
soare qi din lagdrul mortii, se intAmpld o orice altd psihanalizd.
schimbare abruptd din constrAngere (pre- d) ln mod obignuit, se impune ideea cd
siune). Se schimbd total caracterul elibera- nihilismul este adevdrul teoretic filosofic in
tului in inchisoare, 9i poate suferi boala sca- care se spune cd nu existd nimic, in afard
fandrilor, care vin dintr-o datA din addncul de nimicul insuqi, 9i prin urmare, se vor-
mdrii la suprafatd, 9i a pegtelui, care in begte despre nefiintd. Desigur cd aici se cre-
mod inopinat ajunge din apele addnci la eazd o problemd spunAnd cd nefiinta exisid.
suprafald. Este posibil sd vorbim despre existentd gi
In toate aceste trei situafii este nevoie simultan s-o relationdm cu nefiinta? Victor
de o metodd speciald, pentru ca dejinutul Frankl sublinia zd cd ,,existd,qi un nihilism
sau cel care a fost inchis sd poatd iace fa,td. viu gi practic'i. Nihilism este si acea stare
acestor situafii dificile. Aici se cer incer- a vietii in care se considerd cd fiinta nu are
cdri de sprijinire a omului pentru a nu se sens. Nihilist este cel care considerd exis-
dezorienta gi a nu se prdbugi. tenta sa ca fiind fdrd sens.
Ceea ce menlioneazd aici Victcr Frankl Este foaite importantd aceastd opinie
se intAmpld in orice imprejurare dificild din
a lui Victor Frankl despre nihilismul prac-
viald, precum in boli 9i in alte situatii, care tic Ai viu,9i despre nihilist. El dovedegte
se relationeazd cu gederea noastre intr-o
cd nu este posibil sd ne mullumim doar cu
societate care posedd trdsdturile unei inchi-
detinerea unor adevdruri filosofice teoretice
sori. Spre exemplu, cAnd apare o boald in-
gi sd negim realitatea. O viatd fdrd sens
curabild, omul trece prin aceste trei faze.
este nihilism, inexistentd 9i desigur nefiintd.
La inceput trdiegte un goc, in continuare o
indiferenld, cu consecinje catastrofale, qi in e) Logoterapia lui Victor Frankl oferl
final dacd se vindecd, fteiegte o viatd in- mesajul optimismului gi al sperantei. Ea
tensd, cu consecinte imprevizibile. La fe1 nu se epuizeazd in proceduri psihanalitice
se intAmpli gi cu intdmpinarea mortii per- care de multe ori pot crea un cerc vicios, ci
soanelor dragi sau cu apropierea mortii in oferd ceva pozitiv, qi in acest fel il elibe-
viata noastrd personald. reazd. pe om din stdrile dificile.
In toate aceste cazuri, dobAndirea sensu- Cel mai mare optimism, dar gi convin-
lui vielii, sustinerea noastrA pe baze religi- gerea lui Victor Frankl este cd, in ciuda tu-
oase gi morale este necesard. Aceasta aratd turor celor ce se pot lntdmpla in viata unui
om, in ciuda tuturor constrdngerilor pe care
este posibil sd le suporte, in ciuda multi-
tudinii de situalii, cu toate acestea, omul
salveazd fie gi numai cAteva momente de
libertate. Ag dori sd folosesc chiar cuvin-
tele lui Victor Frankl: ,,Un rest de libertate,
oricAt de limitat ar fi, rdmdne ln om ln ca-
zurile nevrotice gi chiar in cele psihotice.
Cu adevdrat, sdmburele interior al perso-
nalitdlii bolnavului rdmAne neatins chiar gi
de psihozd... Un individ psihotic nevin- II
decat poate sd nu fie utif cu toate acestea el ,_, _*_-"*_?'M
{,,$
pdstreazd demnitatea existentei umane. Aces-
ta este crezul unui psihiatru. Fdrd acesta, nu
cred cd ar merita efortul de a fi psihiatru". PSIHOTERAPIA
Logoterapia fintegte spre aceastd dem- ORTODOXA
nitate a existenlei umane, distinge libertatea
care nu poate fi total desfiintatd 9i oferd sens
vielii.
r

Psihoterapia ortodoxi

Cdnd anterior am incercat sd prezen-


tdm tezele fundamentale ale logoierapiei
lui Victor Frankl, nu am avut del6c intentia
de a face o criticd a tezelor lui pe baza Tia_
ditiei ortodoxe, nici de a o compara cu alte
gcoli psihanalitice, dezvoltate in ipatiul occi_
dental. Ceea ce am incercat si facem este
aceea de a prezenta tezele fundamentale
ale logoterapiei. Prin urmare, nu a fost o
expunere comparativd a acestor teze, ci
prezentarea ideilor de bazd ale lui Victor
Frankl.
in continuare vom vedea tezele fun-
damentale ale Traditiei ortodoxe neptice,
pe care am putea-o numi psihoterapia orto_
croxa, pentru ca tema prezentatA aici sd
poatA fi intregitd in misura posibiluJui. Tre_
buie subliniat faptul cd gi la acest punct nu
:o-.f9.: comparalie intre Iogoteiapia lui
Frankl gi psihoterapia brtod&a, ugu .r*
au dezvoltat-o pe aceasta pdrintii Blsericii,
deoarece nu trebuie sd se producd vreo
confuzie._Pur gi simplu, dupd prezentarea
opiniilor lui Frankl, cifitorul tre-buie sd vind
coltact gi cu invdtdtura nepticd a Sfin_
i1
lilor Pdrinli p-entru a vedea actualitatea
invdtiturii ortodoxe.
1. Obseraalii generale psihologia contemporand este produsul
Occidentului gi rezultatul stdrilor care a
inainte de a vedea principiile de bazd predominat in spatiul occidental. S-ar putea
ale psihoterapiei ortodoxe, trebuie sd sub-
spune/ aga cum de altfel s-a observat gi de
liniem trei observatii importante, care ne
cdtre alti exegeli ai fenomenului, cd desco-
vor ajuta sd evaludm atAt psihologia, aga
peririle psihologice au fost in fapt o cAutare
cum afost dezvoltata in Occident, cat 9i tra-
cregtin-ortodoxS, care s-a remarcat in Occi-
ditia nepticA ortodox5, aqa cum au trdit-o
gi au exprimat-o Sfinlii Pdrinfi.
dentul eretic. Cu aceasta vrem sd sustinem
opinia cd traditia occidentali, aga cum a fost
Existd insd gi un alt parametru foarte
cultivatd de franci gi de teologia scolasticd,
interesant. Dacd descoperirile psihologice
gi aqa cum a fost ea exprimatd in mdrtu-
sunt considerate ca o cdutare ortodoxd in
atmosfera ereticd a Occidentului, cu toate
risirile cregtine ale Occidentului, 1-a lirnitat
pe om la ratiune, la simturile exterioare gi
acestea, acceptarea acestor teorii de orto-
docqi, cAnd in acelagi timp este ignoratd 9i Ia manifestdrile morale. Datoritd faptului
desconsideratd propria tradilie ortodoxd cd occidentalii au respins traditia nepticA gi
neptic6, este o mentalitate ereticd. Aceasta isihasmul ortodox, au ldsat fdrd rdspuns
se probeazd prin faptul cd cei care au ftans- multe intrebdri existentiale ale omului. Cdnd
ferat in spatiul ortodox concluziile gi des- viata cregtind se reduce la logicd, conside-
coperirile psihologiei din afara Bisericii ratd centrul existentei umane/ sau atunci
(066o0ev), au ignorat cu desdvdrgire invdfd- cdnd se vorbegte de o renagtere, care nu are
tura Pdrinlilor neptici ai Bisericii, invdtd- legdturd cu migcarea dinamicd gi cu adAn-
turd care se referd gi la acest spatiu interior, cul interior a1 omuiui, atunci se creeazd
ce se numeste subcongtient. Cu tolii suntem diferite probleme tragice: Oamenii au sesi-
martorii faptului cd educatia creqtind, care a zat cd dincolo de lucralea ratiunii, de etica
existat in urmd cu cdiiva ani in spaliul nos- exterioard qi de stdrile simtuale, existd gi
tru, s-a raportat gi a avut legdturd cu psiho- un alt spatiu care trebuie abordat. Tocmai
logiile de tip occidental, pentru cd desigur, acest go1 al anhopologiei cregtinismului occi-
responsabilii educaliei cunogteau aceste idei, dental au incercat sd-l completeze descope-
in timp ce ignorau cu desdvArgire, ba chiar ririle psihologice. Din acest motiv afirmdm
mai mult, ii calomniau pe Pdrinfii neptici cd dezvoltarea psihologiei este o cautare
ai Bisericii. Prima observalie este aceea cd ortodoxd in spatiul eretic al Occidentului.
I
Desigur, nu trebuie sd negdm cdteva dupd har a fost respinsd in Occiclent la
din concluziile psihologiei contemporane. sfdrgitul Evului Mediu gi a fost uitatd ln
De altfel, pAnd acum am vdzut cAt de apro- perioada modernd. in locul ei s-a impus o
piatd de tradijia nepticd gi de teologia orto- altd inovatie, in principiu a lui Descartes,
doxd este logoterapia lui Victor Frankl. Dar ,,un alt suflet inchis in el insugi gi identificat
la ceea ce trebuie sd ludm aminte este fap- cu congtiinta - g6ndirea impreund cu vointa _
tul cd noi, ortodocgii, avem marele dar de a drept care, din teoria cunoagterii gi a ahe_
avea la dispozitie textele Pdrintilor neptici, vdrului, psihologia se transformd in teoria
care se referd la aceste teme majore care-l congtiintei gi a fost relationatd cu studiul
preocupd pe om gi care vindecd proble- functionirii sistemului nervos,,. Aceasta in-
mele lui fundarnentale din interiorul unei seamnd cd sufletul, care-l conduce pe om
antropologii qi soteriologii totale, care se spre comuniune cu creatia Ei cu Dumnezeu,
sprijind pe adevXrata teologie, hristologie a tost identificat cu congtiinta. Drept care,
qi ecclesiologie. t psihologia, in loc sd fie teoria cunoaqterii gi
Desigur, este cunoscut faptul cd sufletul a adevdrului, a devenit teoria congtiintei
bizantinului (romeului) este foarte diferit de gi a fost identificatd cu functionarea sisie_
sufletul omului occidental. Stelios Ramfos, mului nervos, agadar a devenit o parte a
examinAnd deosebirea dintre psihologia din trupului uman.
afara Bisericii qi teologia ortodoxd nepticdl, S-a constatat insd repede cd lucrarea
face observatii pdtrunzdtoare, vrednice de congtiintei qi functionarea nervoasd ,,nu
atentie qi foarte importante pentru expune- acoperd ansamblul fenomenelor psihice,
rea temei cu care ne ocupdm. Voi prezenta gi nici partea cea mai mare a sufletului,,, de
in continuare punctele centrale ale opiniei lui. aceee a gi fost dezvoltatd psihologia adAn-
Sufletul omului, care este nemuritor curilor sau psihanaliz4, prin caie gtiinta
dupd har, are in mod evident un caracter contemporani incearcd sd pdtrundd trau_
comunitar, din moment ce aceastd lucrare mele psihice nemanifeste gi incongtiente,,.
dinamicd transcedentd a duhului (nveJpa) Dacd va observa cineva cu atenfig va con_
il unegte pe om.cu universul gi cu Dumne- stata cd prin asemenea consideratii, omul,
zeu. Insd aceastd nemurire a sufletului ' in loc sd fie o fiintd comunitard, devine un
individ care se inchide ermetic in el insusi
' in care este cuprinsd qi psihologia ortodoxd. gi este determinat de circuitul sdu psihic
r00 l0r
interior. Acelagi ,,eu." , cu criteriile qi opor- Aceasta inseamnd cd omul nu trebuie
tunitatea lui, analizeazd incongtientul. Ast- sd fie analizat ca fiinfd autonomd, iar sufle_
fel, prin metoda psihanalizei occidentale ,,se tul lui nu trebuie limitat la conqtiintd, care
caute cu toate puterile sufleteqti blindarea este o imbinare a gindirii Ei a vointei, ci su-
eului in fala exploziilor gi presiunilor repri- fletul trebuie sd fie considerat eiementul
mdrilor, cu alte cuvinte este vorba de con- duhovnicesc al existentei omului, care are
solidarea in starea autarhicd de inchidere minte (vouq) 9i ratiune (ldyoq) 9i in acest fel
interioard a sufletului egotic Ai de protecfia omul poate intra in relatie cu comunitatea,
coeziunii sociale fald de lucrarea dizolvantd cu Dumnezeu gi cu creatia. CAnd nu se face
a impulsurilor liber dezldnjuite". distinctie intre minte gi ratiune, ci aceste
Aqadar gi Stelios Ramfos semnaleazd doud elemente sunt identificate, aga cum
faptul cd psihologia moderni este o crealie face filosofia occidentald gi cum o exprimd
a Occidentului, cd a fost dezvoltatd in spa- 9i psihologia occidentald, atunci se creeazd
tiul occidental gi cd a fost rezultatul unei multe nenorociri.
antropologii diferite de cea ortodoxd. in Dupd penetrantele sale observatii cu
timp ce in vremurile mai vechi, sufletul a privire la metoda psihologiei occideirtale,
fost considerat o lucrare a comuniunii, in Stelios Ramfos mentioneazd: ,,Sufletul bizan-
continuare acesta a devenit o simpld con- tinului diferd mult, atat de sufletul orien_
gtiinld 9i gAndire, care a avut ca rezultat talului, cAt gi de cel al omului occidental care
crearea unui suflet subteran care se gdsea a constituit faptul empiric al psihologiei
,,intr-un continuu conJlict cu sufletul cunos- moderne. Ceea ce lnseamnd cd trebuie ex_
cut comunitar", gi in acest mod omul s-a clusd orice teorie gi practicd psihologicd care
dedublat din punct de vedere spiritual. Ast- ignord seculara traditie spirituali a spafiu-
fe1 inchis in lantul egocentrismului sdu, su- Iui nostru cultural, in sensul ei larg, gi cJ,
fletul simte o bucurie sdlbatici ,,in dezldn- dacd nu vrem sd devenim un poporichizo-
luirile pldcerii gi in impunerile autoritare", frenic, trebuie vdmuitd cu atentie toata esen-
cu rezultatul cd in loc sd se vindece se ta produselor gtiinlifice introduse, presu-
,,atandd" 9i mai mult. Psihanalistul nu-l puse qi hdrdzite pentru un alt fel de suflet,,.
poate vindeca, deoarece considerd aceastd ' Intr-o discutie, pe care am purtat-o cu
dedublare ca ,,pe un dat qi de 1a sine inte- mihopolitul Ioanninei, Theoklitos, care se
leasd", drept care il ,,desface gi mai mult". distinge prin profunzimea lui filosoficd, mi-a
102 103
explicat aceeagi viziune intr-un mod pro- sustine cd Marx, ca evreu, a fost in subcon-
priu. A spus cd nu poate exista o intdlnire gtientul seu purtAtor al mesianismului.
absolutd intre psihologie gi teologie, pen- Insd, deoarece el a respins credinla in Dum-
tru cd migcarea celor doud realitSfi este di- nezeu gi s-a rupt de rdddcinile reiigioase ale
feritd. Agadar, psihologia incepe de jos in poporului sdu, a devenit hiliast 9i a trans-
sus, de vreme ce cerceteazd subcongtientul pus aceastd viziune mesianicd in spatiul
omului gi incearcd sd explice gi sd stabi- social. in loc de venirea impdrdtiei lui bum-
leascd relatiile lui sociale, in timp ce teologia nezeu/ a aspirat la intronarea socialismului
pornegte de la cele de sus cdtre cele de jos, pe pdmAnt. in locul lui Mesia, a fost agezat
de vreme ce ea se sprijind pe cuvAntul reve- proletariatul, care, cAnd va stdpAni pe pd-
lat gi incearcd sd-l ajute pe om in triirea lui. mdnt, atunci va incepe o epocd noud.
Omul nu poate fi considerat o fiinld auto- Acest lucru se poate observa gi in cazul
nomd, deoarece el este dupd chipul gi dupd psihologiei, desigur prin adaptdri relative
asemdnarea lui Dumnezeu. Dumnezeu des- ale temei sesizate de Berdiaev. Freud, dar gi
coperd omului adevirul, iar omul, prin ha- Frankl au fost de origine eweiascd gi, intr-un
rul lui Dumnezeu, se vede pe sine gi se anume fel, influentafi de invdtdtura Vechiu-
nevoiegte sd trdiascd adevdrul. lui Testament. $tim cu totii foarte bine cd in
A doua observatie este cd pdrintele psi- Vechiul Testament se vorbeqte foarte mult
hanalizei, care a dat un puternic impuls de lumea interioard a omului, de vreme
dezvoltdrii psihologiei in Occident, Freud, ce gi acolo a existat gi existd in mod intens
a fost de origine evreiascd. La fe1 qi Frankl. actul terapiei gi desigur al terapiei inimii,
Acesta, dupd pdrerea mea, este un aspect ceea ce s-a numit (mai tArziu) subcongtient.
foarte important, penftu ci aratd influen]a Consider cd pdrintele psihanalizei, Freud,
Vechiului Testament in dezvoltarea teze- a fost in{luentat de multitudinea pasajelor
lor de bazd ale psihologiei adAncurilor qi Vechiului Testament, in care se vorbegte
indllimilor. despre inimd. Caracteristic este pasajul din
Influenta exercitatd de gAndirea ebraicd Psalmi: ,,Ca sd pdtrundd in adAncul omu-
asupra diferitelor curente moderne este un lui 9i in adAncimea inimii lui" (Ps.63,2).
fapt indubitabil. Drept exemplu vom folosi, Astfel, ca eweu, a cunoscut tema inimii
observatiile lui Nikolai Berdiaev asupra teo- gi ce este ea. A cunoscut foarte bine, fie qi
riilor sociale ale lui Marx. Nikolai Berdiaev inconqtient, cd ratiunea nu este facultatea
104 10s
I
unica $i centrul unic ai exclusiv ar persona- temeinicd a filosofiei grecegti antice, din care
litdfii omului, din moment ce pozilia condu- pricind qi folosesc multe cuvinte din limba
cdtoare gi rolul primordial il joacl inima, greacd, precum gi terminologia filosofilor, .

in deplina semnificatie a cuvAntului. Chiar ba chiar au format diferiti termeni, influen-


9i in opiniile lui Frankl putem vedea cu in tati de operele tragicilor antici greci. Foarte
unele locuri, influentarea sa intensd de Ve- mult sunt rdspAnditi termenii greceqti ca de
chiul Testament, de vreme ce face referire exemplu:,,complex oedipian",,,narcisism,,
la modele gi invdjdturi din acesta. etc. Cert este cd psihanaligtii in cauzd cu-
Dacd gdndegte cineva cd Vechiul Tes- nogteau bine filosofia greacd gi de multe ori,
tament a trecut intr-un mod corect in viata pentru a-gi exprima ideile 9i conceptiile,
cregtinismului, qi cea mai bund dezvoltare au folosit modele din rraditia anticd greacd.
gi erminie a lui se salveazd in Noul Testa- Chiar gi Frarkl, aga cum am vdzut mai sus,
ment, intrucat prin prisma Bisericii se poate folosegte termenul ,,logotenpie" , redAndu-i
observa conceptia integrald a Vechiului acestuia sensul grecesc antic al cuvAntului.
Testament, inlelege cd Biserica Ortodoxd Aqadar, in concluzie, psihanaligtii se dis-
salveazd ceea ce a exprimat mai de pret Ve- ting prin aceste doud elemente, anume cd
chiul Testament. Prin urmare, ca ortodocqi au avut o bazd ebraicd, gi cd au cunoscut
noi putem nu doar sd intelegem conceptiile traditia greac5, filosofii gi tragicii antici.
psihanaligtilor occidentali, ci sd inaintdm Tocmai acest fapt ne ajutd sd vedem
dincolo de acestea. marea valoare a Pdrintilor Bisericii, care au
A treia observatie, care dupd pdrerea dispus chiar gi de aceste doud elemente in
mea meritd toatd atentia, este aceea cd, cel mai desdvArqit grad. in primul rdnd pd-
atunci cAnd studiazd cineva conceptiile tu- rinfii, ca mddulare ale Bisericii, au mogtenit
turor psihologilor, psihanaligtilor 9i psiho- comorile Vechiului Testament. Apol ca greci
terapeufilor, cel pulin ale celor clasici, va gi elenigti, ur, intr-un grad de-
constata doud realitdti. Prima cd, aga cum sdvargit traditia"rrnor.rt
anticd greacd gi literatura.
am spus anterior, acegtia au fost influen- Aceasta inseamnd cd hebuie sd avem o mai
lafi direct sau indirect de gAndirea ebraicd mare incredere in Sfinlii Pdrinfi, decdt in
9i de Vechiul Testament. De altfel, notiunea alte studii strdine. Prin extensie, trebuie sd
de ,,!ap ispdgitor" este pdstratd din Vechiul subliniem cd triidilia isihastd gi nepticd a
Testament. A doua realitate este cunoasterea Bisericii dispune de cea mai autenticd gi
106 to7
desdvdrgitd antropologie, pentru cd in afard contemporand. Aga cum aceia nu au accep-
de cunoagterea acestor doi factori pe care tat toate conceptiile filosofilor antici, ci au
deja i-am consemnat, vorbegte despre veni- studiat intrebdrile 1or, au respins rdspun-
rea dinamicd 9i fiinfialS a harului lui Dum- surile lor gi au dat propriile rdspunsuri pe
nezeu. Este vorba, agadar, de revelatia lui baza Revelatiei lui Dumnezeu, acelagi lucru
Dumnezeu in forma ei cea mai desivArqitd. trebuie sd se intAmple gi cu psihologia mo-
Ni se dd astfel ocazia sd vedem o temd dernd. Trebuie sd vedem cu calm intrebd-
interesantd, care dupd pdrerea mea ar tre- rile gi continutul mai profund al opiniilor
bui sd devind un obiect de studiu. Pdrinlii psihologilor gi psihanaligtilor contemporani.
Bisericii, in special cei din secolul al patru- Va fi nevoie de o lucrare creatoare, astfei
lea, potrivit analizei mitropoiitului Perga- incSt sd respingem acele rdspunsuri care se
mului, Ioannis Zizioulas, au fdcut o lucrare diferentiazd de antropologia gi soteriologia
creatoare. Nu s-au mullumit cu faptul de ortodoxX gi sd rdspundem la intrebdrile gi
a asuma gAndirea ebraicd gi traditia greacd, la esenta celor spuse de psihanaligti 9i psi-
ci ei au lucrat in mod creator. Aqa cum sem- hoterapeuti, din interiorul Revelatiei care
naleazd mitropolitul Ioannis, Pdrinlii Bise- se pdstreazd in Biserica Ortodoxd. in acest
ricii au studiat cu atentie intrebdrile onto- fel pot concepe intAlnirea creatoare dintre
logice 9i cosmologice ale filosofilor antici. Ortodoxie gi psihologia modernd.
Au incercat sd vadd sensul cel mai profund Insd, aceastd intAlnire creatoare presu-
al acestor intrebdri. $i de vreme ce au res- pune in mod necesar doud realitdti. Prima
pins rdspunsurile date de filosofi, au rds- presupune existenta purtatodlor Revelajiei.
puns la intrebdrile ontologice qi cosmologice O asemenea lucrare importantd, intrucAt
ale filosofilor antici din interiorul Reve- ascunde multe primeidii, cea mai mare din-
laliei, pe care ei ingigi au primit-o. in acest tre ele fiind secularizarea Tradiliei ortodoxe,
mod, rdspunsurile care au provenit de la trebuie sd fie fdcutd de oameni care au fd-
Pdrinfii Bisericii au fost complete gi esen- cut experierea Revelatiei, sau cel putin de
fiale. De pe pozitiile unei asemenea perspec- oameni care cunosc foarte bine traditia nep-
tive trebuie sd vorbim despre intAlnirea tici ortodoxd gi isihasmul ortodox. A doua,
creatoare dintre cregtinism qi elenism. probabil va fi nevoie sd fie asumate unele
Ceea ce au realizat Sfinlii Pdrinli cu fi- descoperiri gi unii termeni din psihologia
losofia, ar trebui sd se facd gi cu psihologia gi psihanaliza modernd. Dar gi in ceea ce
108 109
I
privegte aceastd temd, trebuie sd se reali- pdrintelui duhovnic ortodox in exercitarea
zeze ceea ce au realizat Pdrinlii Bisericii, lucrdrii Iui-
care au preluat anumiti termeni, insd in mod Pentru a exprima aceastd idee printr-un
evident i-au descdrcat de sensul pe care ii exemplu, ag putea spune cd pdrintele du_
l-au dat filosofii gi ereticii gi i-au incdrcat hovnic, in momentul spovedaniei sau in
cu un continut nou, pe care l-au luat din Re- momentul lucrdrii lui duhovnicegti in fala
velatia dumnezeiascd. omului bolnav sau a omului pdcdtos tre_
Prin urmare, intAlnirea dintre psiholo- buie sd se comporte mai mult ca exponent
gia contemporand qi Ortodoxie trebuie fd- al Traditiei ortodoxe, decdt ca logoterapeut
cutd de oameni care sunt purthtori ai Reve- sau psihanalist.
latiei pentru cd altfel, existd marele pericol In general, trebuie sd spunem cd aceastd
ca Traditia ortodoxd sd fie secularizatd. teme este valabild gi in ceea ce privegte re_
Adoptarea noilor termeni nu poate deveni latia cu alte traditii culturale. Agadar, tre_
un motiv pentru infiltrarea unei alte antro- buie ca haditia sd fie cunoscutd foarte bine,
pologii gi soteriqlogii eretice sau umaniste, perltru cA numai atunci poate prelua cre_
gare va inlocui gi antropologia ortodoxd, dar ator unele elemente ale altei traditii.
qi terminologia, penhu care a trebuit sd se Prin urmare, cine cunoagte gi trdiegte in
depund o mare luptd gi osteneald de cdtre mod corect traditia neptici a Bisericii poate
Pdrinli. folosi ca instrumente cAteva din descope-
Md tem foarte tare ca nu cumva, in ririle psihologiei gi psihoterapiei contem_
incercarea intahfuii dinfte Ortodoxie gi psi-
porane din afara Bisericii. Astfel, poate fi
hoterapie, psihiatrul sau psihanalistul sd
inteleasd intAlnirea creatoare dintre cele doud
angajeze unele elemente ale Traditiei orto-
doxe, pe care sd le incadreze in interiorul realitdfi. Dimpgtrivd, dacd psihologul psi_
9i
sistemului sdu, pentru a umple unele go, hoterapeutul din afara Bisericii folosesc ca
luri, 9i in acest mod traditia nepticd sd fie instrumente anumite descoperiri ale tradi_
pur gi simplu o slujitoare a psihanalizei. tiei neptice ortodoxe, atunci aceasta con_
Drept este sd fie exact invers. Agadar, teo- stituie secularizarea teologiei ortodoxe.
logul ortodox poate adopta elemente din In acest 1oc e nevoie sd explic qi o altd
psihologia contemporand gi in acest mod pozifie. Unii semnaleazd faptul cd nu se pot
psihologia poate fi consideratd slujitoarea imbina intre ele psihoterapia ortodoxd cu
110 llr
psihoterapia din afara Bisericii, tocmai pen- stdri psihogene. Existd multe situatii spe-
tru cd sunt realitdti diferite. Ei sustin cd tra- ciale in care psihanali za, gi in principal
dilia ortodoxd nepticd incepe de acolo de psihoterapia pot juca un ro1 important gi
unde se termin5 psihoterapia din afara Bise- productiv. Ceea ce ag dori sd subliniez este
ricii. Acest lucru insd nu este corect. Putem aceea cd principiile psihanalizei qi ale psi-
spune cd, pentru cregtinii ortodocgi, sunt hoterapiei din afara Bisericii nu trebuie sd
valabile toate concluziile gi metodologia psi- devind o ideologie particulard qi sd fie ex-
hoterapiei ortodoxe, din moment ce sunt tinse in toate cazurile umane, sfdrgind in
oameni creali dupd chipul 9i asemdnarea concluzii arbitrare, 9i nici sd inlocuiascd
lui Dumnezeu, sunt botezali gi membrii ai traditia nepticA a Bisericii.
Bisericii lui Hristos.
in acest fei nu e nevoie sd folosim mai 2. lnrudirea dintre logoterapie qi feo-
intAi psihologia sau psihoterapia umanistd logia nepticd
9i dupd aceea psihoterapia ortodoxd. Aga- Anallza logoterapiei lui Frankl a arAtat
dar, nu trebuie sd existe o aplicare succe- cd principiile ei de baz6, se inrudesc mult cu
sivd a celor dou5 metode, aga cum nu putem conceptiile Bisericii Ortodoxe. Studiul de
sustine cd acelaqi lucru trebuie sd se in- multi ani al gcolilor psihologice, care pre-
tAmple intre filosofie gi teologie, penhu cA domind astdzi, m-a fdcut sd md entuziasmez
se va crea o gravd confuzie. Prin urmare, de ideile logoterapiei lui Frankl. Aceasta nu
ca gi cregtini ortodocgi, vom folosi in prin- inseamnd cd in diferite puncte nu se gi-
cipal Tradigia ortodoxd pentru vindecarea sesc diferente fatd de haditia nepticd orto-
noastrd, in interiorul premiseior pe care le doxd, dar ceea ce trebuie sd semnaldm este
accentudm in aceste analize, gi doar in cd existd multe asemdndri.
situalii speciale putem recurge la terapia Cdnd in urmd cu zece ani am scris car-
pe care o exercitd psihologia gi psihoterapia tea Psihoternpia ortodox.d, am primit critici
contemporand. pentru motivul cd s-ar putea face con{uzie
Nu negdm oferta psihanalizei, a logo- cu aga-numita psihoterapie din afara Bise-
terapiei gi a psihoterapiei contemporane, ricii. Insd odatd cu analiza logoterapiei lui
mai ales la oameni care pAtimesc de seri- Frankl, se pare cd termenul ,,psihoterapia
oase probleme nevrotice 9i psihotice 9i de ortodoxS" nu este deloc fdrd un fundament
112 lt3
/

bisericesc, din moment ce psihoterapia ade- modul aborddrii gAnclurilor, despre isihas-
vdratd se leagd de oferirea sensului pen- mul ortodox, despre cunoaqterea lui Dumne-
tru viaj5. Tocmai teologia ortodoxd oferd zeu, despre Ortodoxie ca gtiintd terapeutictr,
cel mai mare sens care este indumne-zei- sunt cdutdri ale lumii conlemporane gi, prin
rea, comuniunea pi unitatea cu Dumnezeu. urmare/ ceea ce domind chiar in moderni_
Din aceastd perspectivd, se vede marea va- tatea occidentalS. in acest cadru am fost
loare gi semnificatie a traditiei neptice, a chemat pentru omilii gi conferinte in strdi-
aga-numitei psihoterapii ortodoxe in epoca ndtate, indeosebi in Canada gi America.
contemporand. Din studiul logoterapiei lui Frankl se
Desigur, in scrierea acestei cdrti inti- observd ciar inrudirea existentd intre logo-
lulatd Psihoterapia Ortodoxd, deqi am avut terapie qi psihoterapia ortodoxd. Desigur,
posibilitatea de a face comparatie cu alte logoterapia se rnigcd in cadre umaniite,
9co1i psihologice care au predominat qi care insd cu toate acestea existd multe puncte
predomind in spaliul occidental, nu am comune.
dorit sd fac nici o corelafie gi nici o compa- Dupd cum am vdzut, Frankl criticd gco-
rafie. Scopul meu ce1 mai adAnc a fost sd lile psihanalitice anterioare, fdri a le descon-
prezint numai conceplia ortodoxd despre sidera cu desdvdrqire. El are sentimentul cd
psihoterapie, fdrd a face confuzii, compa- le completeazd gi le dep5gegte. De asemenea,
ratii sau alte lucruri asemindtoare. intr-o el dd prioritate sensului care hebuie sd existe
epocd in care Traditia ortodoxd nepticd in viata omului. Acest sens este acela care
este desconsideratd de mulji psihologi, am determind cu precizie existenta omului, 9i-1
dorit sd prezint tezele ei fundamentale. pregdtegte pe om sd iacdr lald problemei
Cred cd aceastd incercare a mea a fost jus- lui fundame4tale, care este golul existen-
tificatd, pentru ca de atunci pAnd astdzi pri- tial. Tocmai aici vedem cd gi psihoterapia
mesc multe consideratii pozitive, 9i mai ales ortodoxd oferd un asemenea sens funda-
dupd ce aceastd carte a fost tradusd in en- mental care este indumnezeirea, agadar co-
glezd. Foarte multi au observat faptul cd muniunea omului cu Dumnezeu. Traditia
opiniile pe care le prezintd Sfinlii Pdrinfi ortodoxd proclami faptul cd plicerea gi do-
in textele 1or qi in care se vorbegte despre rintele sexual,e nu sunt acelea la care sd tin-
distinctia dintre minte gi rajiune, despre teascd omul, sdJ determine gi sXl conducd.

tt4 115
r
in acelagi fel trebuie sd fie privite lucru- desigur nu se identificd in mod absolut cu
rile gi in cazul altor teme, precum in cazul stdrile de smerenie qi de fericitd intristare,
libertdlii omului, in aga-numitele nevroze despre care vorbesc Pdrintii Bisericii. De ase-
noogene, de vreme ce Frankl face distinctie menea, existd stdri duhovnicegti, aga cum
intre nevrozele noogene qi cele psihogene, le intAlnim in operele Sfintilor pdrinli 9i in
in indltarea prin suferintd gi depdgirea mor- sinaxare, care nu sunt de origine psihicd
tii, in valoarea gAndurilor pozitive pentru sau simtuald (emotionald), ci ele sunt lucra-
viata omului etc. in toate aceste puncte rea harului lui Dumnezeu, rod al Sfdntu-
vedem asemdndri intre logoterapie gi psi- lui Duh.
hoterapia ortodoxA. Degi realitdtile psihice nu se identificd
Mai jos vom accentua cateva asemenea in mod absolut cu cele duhovnicegti, degi
puncte comune, desigur fdrd a le dezvolta starea psihicd a omului nu se identificd,
prea mult. Ceea ce trebuie semnalat aici este nici nu se conJundd cu starea duhovni-
faptul cd existd o inrudire intre teologia ceascd, cu toate acestea, ele se irrfluenteazd
ortodoxd gi logoterapia lui Victor Frankl, foarte mult. Agadar, cAnd omul primegie ha-
in principal in ceea ce privegte metoda vin- rul lui Dumnezeu, atunci se schimbd toati
decdrii omului. Aceastd realitate este evi- existenta lui, renagte treptat, in diferite trep-
dentd 9i ar trebui sd fie cineva cu totul te, toatd alcdtuirea lui psihosomaticd. pe
strdin de temd ca sX nu o perceapd. parcursul mersului acestei renagted, este
Cu aceastd ocazie trebuie sd subliniez cuprinsd negreqit gi transformarea stdrilor
un adevdr pe care-l socotesc foarte impor- gi evenimentelor psihologice.
tant. in mod obignui! astdzi identificim gi Vrednicul de pomenire staret Sofronie
conJunddm realitdtile sulleteqti cu cele du- de la Essex vorbegte despre situatiile unor
hovnic6gti. Existd situatii dupd care feno- oameni, care degi se giseau intr-o prdbu-
menele psihologice, care se relajioneazd cu gire totald gi erau foarte traumatizati, cAnd
afectele, sunt caracterizate gi redate prin au mers in SfAntul Munte gi au inceput sd se
termenul ,,duhor,nicegti". Ar putea cineva, vindece, fetele lor au inceput sd li se schimbe,
de exemplu, sd simtd o implinire simtuald de asemenea gi tot comportamentul lor gi
(emotionald), provocate de diferite evenl alcdtuirea 1or psihosomaticd. Acest lucru
mente, o bucurie, acest lucru insS nu in- il observdm cu totii. Desigur, caracterologia,
seamn5 venirea harului dumnezeiesc, gi adicd caracterul omului se pdstrehzd, nu
I l6 n7
r
dispare, dar gi acesta se transfigureazd prin nu-mi propun sd fac aici o dezvoltare ex-
pocdinfd. haustivd, din moment ce citiiorul poate gdsi
Traumele psihice, experientele trauma- toate acestea dezvoltate gi argumentate in
tice de la vArsta copiliriei, aqa cum de alt- alte cdrti ale mele. Ag dori doar sd subliniez
fel susline gi Victor Frankl, nu determind in cateva puncte, care aratX iruudirea ei cu ele-
mod absolut libertatea omului, a$a cum, de mentele de bazd ale logoterapiei 1ui Frankl,
asemenea, se vindecd prin iubirea indru- dar gi superioritatea fatd. de aceasta.
mdtorilor, prin libertatea de care dispun Primul. Teologia ortodoxd se ocupd cu
. r oameni, prin vointa de sens, dar gi prin terapia omului. Omul care se aflS departe
sensul special pe care-l vor da viefii lor, qi de Dumnezeu este bolnav. Boala de care su-
ferd nu este doar una somatici 9i psihicd,
in principal prin iucrarea harului lui Dum-
ci in principal existentiald. De vreme ce omul
nezeu. Cdnd, in ciuda acestor fapte, existd
este o existentd iconicS' gi prototipul sdu
unele cazuri care necesitd o ingrijire gi o
este Hristos, aceasta inseamnd cd in afara
preocupare speciald, atunci au cuvAntul
lui Dumnezeu este irational, gi de aceea
pedopsihiatrii. Trebuie subliniat, totugi, ci
trebuie sd se pund in relatie cu El. in acest
nu este posibil ca acele concluzii, rezul-
sens putem vorbi qi de ,,logoterapie". Omul,
tate din studiul unor stdri de boald, sd fie
mort duhovniceqte, indepdrtat de Logo-
generalizate gi aplicate in toate cazurile. sul-Hristos, trebuie sd se intoarcd la El. $i
Cu toate acestea, ceea ce a devenit aceastA terapie nu se face independent de
vizibil pdnd acum este cd logoterapia lui Logosul-Hristos, Care S-a fdcut Om pen-
Frankl, in ceea ce privegte metoda gi onto- tru a-l vindeca pe om.
logia, seamdnd cu modul qi cu metoda, Biserica Ortodoxd se consideri gi este
dar gi cu viziunea psihoterapiei ortodoxe, sanatoriu duhor,rricesc, spital spiritual, care-i
aqadar cu metoda traditiei neptice a Bise- vindeci pe om. Sfintele Taine gi asceza, 9i
ricii Ortodoxe. intreaga metodd pe care o detin acestea,
tintesc la acest unic Ai esential scop. Este
3, Principiile de bazd ale teologiei neptice ' Sensul acestei expresii se clarificd dacd este
Vorbind despre valoarea teologiei orto- cititA printr-o relationare directd cu pasajul din
cartea Genezei 1, 26, in care este consernnatd crea-
doxe neptice, trebuie si expunem gi princi- rea omului dupd chipul sau icoana (xo6 erxovo)
piile ei teologice fundamentale. Desigur, lui Dumnezeu, care este Dumnezeu CuvAntul (n. tr.).
118 ]I9
l'
un lucru infricoqdtor sd vind cineva in Bi- nu este altceva decdt comuniunea qi unirea
serice pentru a se vindeca gi in loc sd gd- omului cu Dumnezeu, aqadar ceea ce este
seascd spiial, sd intAlneascd un hotel luxos, Dumnezeu dupd fiintd, omul sd devini dupd
iar in loc sd intAlneasci medici terapeuti, sd participare. Este posibil sd se realizeze aceas-
giseascd servitori qi gand itori. td indumnezeire, tocmai pentru cd existd
Al doilea. Antropologia ortodoxd face trei factori esenfiali, adicd: omul este creat
distinclie intre minte gi raliune, care sunt dupd chipul CuvAntului lui Dumnezeu, exis-
doud lucrdri paralele ale sufletului. Logo- td Dumnezeu-Omul Hristos, in Care s-au
sul (CuvAntul) este rostit gi lduntric, logica unit ipostatic firea dumnezeiascd cu cea
(ratiunea) exprimd experienta mintii, de omeneasc5, in Persoana CuvAntului, gi, in
vreme ce mintea este sAmburele existentei fine, existd Biserica, care este Trupui Dum-
lui, este ochiul sufletului. De multe ori, in nezeului-Om Hristos.
textele Sfintei Scripturi qi ale Sfintilor Pd- Desigur, in afard de acest sens absolut,
rinfi, mintea se identificd 9i se relalioneazd existd gi altele relative, cum sunt: purifi-
cu inima. Atunci cAnd vorbim de inimX, nu carea/ asceza in viata de zi cu zi, iubfuea
intelegem doar organul somatic, ci acel spa- aproapelui, abordarea ortodoxd a diferi-
liu interior, care se descoperd prin asceza telor evenimente gi situatii sociale gi fami-
sustinutd de har, qi in care se descoperd liale. lnsd, toate aEa-zisele sensuri relative
Dumnezeu. trebuie negregit sd fie determinate, contro-
Din aceastd perspectivd, putem face gi late qi inspirate de sensul absolut, de scopul
noi distinctia intre nevrozeie psihogene gi absolut, care este ind umnezeirea.
cele noogene. Atunci cAnd mintea omului in mod negregit indumnezeirea, in care
este intunecatd qi se identificd cu ratiunea constd aga-numitul supra-sens, sensul ab-
(logica), atunci se dezvoltd aga-numitele ne- solut, creeazd o tensiune. insd, cu atAt este
vroze noogene. Necrozarea mintii, intu- mai mare tensiunea, cum ar spune Frankl,
necarea gi alterarea ei constituie un fel de cu cat este mai mare sensul, gi in aceeagi
nevrozd. mdsurd se vindeci gi omul, de vreme ce se
Al treilea. Cel mai profund scop al gtie cd omul se imbolndvegte, nu din cauza
omului este indumnezeirea. Putem spune unui sens inalt, ci din cauza inexistentei
cd viala cregtinului ortodox este determi- sensului, din cauza aga-nurnitului gol exis-
nat5 de acest sens absolut. indumnezeirea tenfial. Prin urmare, ratiunea indumnezeirii
120 t21
omului nu este un lux pentru viata omu- vedem vaioarea binefdcdtoare a suferintei.
lui, ci ceea cel determind, nu-l lasd sd se Prin trdirea suferinjei se deschid orizontu-
epuizeze in stdri sentimentaie gi sd cadd rile spiritului omului. Orice suferintd, orice
in moralism gi rationalism. incercare are un scop gi un sens special.
Cu alte cuvinte, nu este de trebuinld li- Dacd plScerea a ndscut durerea, acum
mitarea la un echilibru natural, numit de trebuie ca omul, prin trdirea in Hristos a
Frankl ,,homeostazie", ci inaintarea spre o suferinfei, sd depdqeascd pldcerea. Dar trd-
cale dinamicd, spre tensiune, care ar putea irea gi depdqirea su{erintei se reugegte prin
fi caracterizatd ca,,noodinamicd". trdirea pldcerii duhovnicegti, care consti
Al patrulea. Tradilia ortodoxi cunoag- in dezvoltarea simturilor interioare.
te foarte bine consecintele pdcatului lui Al cincilea. Unul din punctele de bazd
Adam, din moment ce, dupd negarea voii cdruia teologia ortodoxa ii acordd o mare
lui Dumnezeu, dupX neascultarea poruncii atentie nepticd este problema gAndurilor.
lui Dumnezeu gi pierderea comuniunii cu Atunci cAnd vorbim despre gdnduri, intele-
Dumnezeu, a intrat moartea in viata omu- gem acele gAndiri care se leagd de imaginile
lui, dar gi stricdciunea in intreaga creatie. ce provin din imaginatie gi simturi. Lupta
Suferinta, vinovdtiile, care sunt indisolubil gi strddania cregtinului constd in a nu
legate de moarte, sunt o realitate evidentd. cobori gAndurile in interiorul inimii 9i din
Depigirea suferintei, a mortii gi a pdca- acest punct acestea sd se transforme in do-
tului se face prin unirea cu Dumnezeu- rinld. Gdndurile se numesc in acest fel,
Omul Flristos. CuvAntul lui Dumnezeu S-a pentru cd trebuie sd rdmAnd gdnduri sim-
intrupat, agadar a atacat trupul muritor qi ple, in spatiul rajiunii 9i sd nu fie relation-
stricdcios tocmai pentru a invinge pdcatul, ate cu patimile. in acest fe1, toatd migcarea
moartea qi diavolul qi pentru a-i da omu- 9i dispozitia asceticd este orientatd in sensul
lui posibilitatea de a le depdqi prin harul desfacerii gAndurilor de patimi, adicd din
Sdu. gAnduri compuse sh devind simple, 9i, de-
Suferinta este o mare problemd, ind! oarece rdsar din inimd, sd rdmdnd in ratiune.
solubil legatd de stricdciunea firii, 9i este Multi Perinti ai Bisericii, vechi qi con-
rezultatul pdcatului strdmoqesc. Biserica nu temporani, in loc sd se epuizeze in haosul
are scopul de a o nega, ci de a o depdgi prin deosebirii gAndurilor qi in autoanalizd, se
puterea lui Hristos. in experienta Bisericii nevoiesc pentru cultivarea gAndurilor bune.
122 123
r
in fiecare eveniment gi greutate a viefii lor duhovnicesc. Aga cum Moise a condus po-
ei aqazd ganduri bune, de multe ori agazd porul lui Israel din pdmAntul Egiptului in
gAnduri opuse acelora aduse de lumea sim- pdmAntul fdgdduinfei, la fel 9i pdrinjii du-
lurilor qi a imaginatiei, dar gi de duhurile hovnicegti conduc poporul cel nou al haru-
ispititoare, gi in acest fel se elibereazd de lui din pdmAntul robiei in spatiul libertdlii.
tirania gAndurilor. GAndurile sunt idei fixe In acest cadru trebuie sd vorbim despre
carel chinuie pe om. in eliberarea de aceste terapeutii duhovnicegti. Potrivit Tradifiei
idei fixe constd terapia gi pldcerea adevd- ortodoxe,, adevdratii terapeuti sunt sfintii,
ratei libertSli. care in limbajul traditiei bisericegti se nu-
Pdrintii Bisericii s-au preocupat cu mare mesc indumnezeiti deoarece participd in
atentie de rezultatele catastrofale ale gdn-
diferite grade la lucrarea indumnezeitoare
durilor qi desigur, cu aga-numitele patimi
a lui Dumnezeu. Sfintii sunt ,,cei care expe-
impletite cu gAndurile. Este posibil ca omul,
riazd cele dumnezeiegti",.iar nu ,,cei care
prin rdmdnerea lui in asemenea gAnduri,
gAndesc cele dumnezeiegti". Acegtia trdiesc
sd sfArgeascd chiar gi in schizofrenie. Elibe-
sensul absolut, indumnezeirea, gi in con-
rarea reugegte prin rugdciune, prin respin-
gerea qi dispretuirea gAndurilor rele, mai tinuare conduc oamenii cetre acest scop.
ales prin gAnduri bune. in acest mod, chiar gi
Ei nu ignori realitatea in care se gdsegte
boliie gi anomaliile somatice, care sunt rezul- omul, nu se limiteazd la situatiile particu-
tatele energiiior gAndurilor rele, se vindecd. lare ale vietii, ci, prin diferitele moduri pe
Prin urmare, gAndurile bune qi credinta care le utilizeazd, incearcd sa-l scoatd din
absolutd in Dumnezeu, increderea in iu- stdrile tragice pe care le traverseazd. Pen-
birea qi preocuparea Lui pentru noi, ne tru a fi cineva terapeut ortodox, trebuie sd
vindecd de anomaliile psiho-somatice, care cunoascd care este starea duhovniceascd gi
sunt roadele absentei viefii neptice gi isihaste. boala omului, unde trebuie sd-l conducd,
Al gaselea. Harul Dumnezeului-Om agadar, care este sdndtatea duhovniceascd gi
Hristos il vindecd pe om in interiorul at- care metodd particulard gi generald trebuie
mosferei ascetice, liturgice qi a Sfintelor sd se foloseascd pentru acest scop. Tocmai
Taine ale Bisericii Ortodoxe. insd in aceastd acest lucru fac pdrintii indumnezeiti.
strddanie un rol important il joacd pdrintii Pdrinlii indumnezeiti, cu discerndmAnt,
duhovnici, posesori ai discerndmAntului lucreazd mai mult ca medici care-l vindecX
124 t25
I
pe om decat ca sfdtuitori juridici 9i legisla- in doud puncte. Primul, putem spune, ur-
tori. Ei vdd boala oamenilor concreti gi ln- mAnd terminologiei lui Frankl, este acela
cearcd sd-i vindece, sd-i ajute sd dobAn- cd teologia nepticd se distinge in calitate de
deascd ochi bun gi in continuare sd-i lase sd teologie a adAncurilor gi teologie a indltimi-
inainteze pe drumul 1or. Nu forteazd liber- 1or. Am vdzut anterior cd Frankl, analizdnd
tatea fiilor lor duhovnicegti, de vreme ce psihanaliza lui Freud, afirma cd psihologia
nu au intentia de a dobAndi ,,fani". Ei le adAncurilor, aga cum a fost dezvoltatd de
indicd oamenilor tinta inalta la care trebuie Freud, trebuie sd fie completatd cu o psi-
sd ajungd, de vreme ce aceasta se leagd hologie a indltimilor gi, de aceea, aceastd
intim de ontologia existentei 1or, le indicd idee s-a concretizat in logoterapie, prin care
incd 9i mijloacele terapeutice 9i ii ajutd in oferd un sens omului, sens care se afld in
momentele de sldbiciune. afara existentei lui. Studiindu-se cu atentie
Acegti oameni indumnezeiti, pdrinlii traditia nepticA a Bisericii, ceea ce noi nu-
neptici, pot sd adapteze terapia fiecdrui bol- mim isihasm, se constatd cd acesta se migcd
nav, au posibilitatea de a exercita aceastd in interiorul aceloraqi cadre, cu deosebirea
responsabild Si importanta operd tocmai cd aici nu se vorbegte despre psihologia
pentru cd ei inqigi sunt vindecali, sunt perso, addncurilor gi a indltimilor, ci despre teo-
nalitdti integrale. logia adAncurilor gi teologia inXltimilor.
CAnd citegte cineva textele neptice ale
4. Isihasmul ortoilox Pdrintilor Bisericii, intelege foarte bine cd
Biserica Ortodoxd este foarte actuald Sfintii Pdrinti, prin puterea gi lucrarea dum-
astdzi, in principal pentru valoarea isihas- nezeiescului har, vdd toate miqcdrile pati-
mului, care face parte din mogtenirea ei. milor din spatiul inimii, dar gi lucrdrile de-
Teologia nepticd a Bisericii, care formeazd monilor. De asemenea, cd ei controleazX
baza teologiei ortodoxe - pe piemisa Sinoa- toate migcirile gAndurilor gi au posibilitatea
delor Ecumenice - poate constitui veriga sd facd distinctie intre gAndurile care provin
comund de legdturd cu toate curentele ps! unele de,la patimi, altele de la evenimente
hologice care s-au dezvoltat qi se dezvoltd naturale, unele de la diavol €i altele de la
in Occident. Dumnezeu.
Marea ofertd a teologiei neptice gi a isi- in acelagi tirnp insd, va putea constata
hasmului ortodox este vizibilX in principal cd in acele texte se vorbegte despre stdri
126 127
7
inalte de teoptie (vedere a lui Dumnezeu) 9i depdgite multe fapte qi situatii, dar acest
despre Revelatie. Sensul despre care se vor- lucru nu se face prin puterea omeneascd.
begte, cel mai addnc scop al omului, de vreme Dep5girea reugegte prin puterea qi lucrarea
ce se referd la vederea luminii ne-create gi harului dumnezeiesc Ai prin conlucrarea
la unirea cu Dumnezeu, este foarte inalt. omului.
Astfel, putem afirma cd acest sens este abso- Prin urmare, in isihasmul ortodox se
lut. $i pe cAt este de absolut, pe atdt creeazd vorbegte despre libertate, despre depdgire,
gi tensiune, cu mari rezultate terapeutice. insd aceasta nu se realizeazd prin puterile
Al doilea punct este acela cd in textele omenegti. DepSgirea este fdcutd de ,,supra-
Pdrintilor Bisericii se vorbegte despre liber- sens", care negregit se gdsegte in afara exis-
tatea omului, dar gi despre harul lui Dum- tentei omului, dar nu se identificd cu vreo
nezeu. Terapia gi mAntuirea omului este idee abstractd. Suprasensul este indumne-
rodul sinergiei, adici al lucrdrii harului dum- zeirea care se face prin harul lui Dumne-
nezeiesc Ai al conlucrdrii omului. Omul are zeu. Aici se vede gi superioritatea Traditiei
liber arbitru, libertate, care este indicele ca- ortodoxe fatd d,e orice psihanal iza, iar
racteristic al personalitdlii lui. Nimic nu chiar gi fatd de logoterapie.
poate determina in mod absolut persona- Aq dori ca in continuare sd observdm
litatea lui dacd el insuqi nu o voiegte. Degi cdteva invdtdturi caracteristice ale pdrintilor
libertatea omului este limitatd, deoarece se Bisericii, in care se vorbegte despre tetlo-
migcd in cadrele datelor existentei, cu toate gia ortodoxd a adAncurilor, dar gi despre
acestea insd, existd posibilitatea alegerii. teologia ortodoxd a indltimilor.
Omul este o fiintd cu voie schimbdtoare. Trebuie sd amintim duhovniceasca lu-
insd harul dumnezeiesc este cel care ajutd crare a SfAntului Ioan Sinaitui, numit Scd-
libertatea in dezvoltarea ei pozitivd gi vin- rarul, in care se gdsesc toate tezele funda-
decd stdrile in care omul se simte fdrd pu- mentale ale isihasmului ortodox. Aceastd
terea de a le depdqi. carte exprimd tot duhul autentic isihast al
In Traditia ortodoxd nu putem vorbi de Traditiei' ortodoxe, aga cum apare in tex-
autosatisfacere sau autoexprimare, despre tele Sfintei Scripturi, ale Pdrintilor primelor
autorealizare gi autodepdgire. Cel mai mult veacuri cregtine, dar gi aie epocilor ulteri_
se vorbegte despre depdgire, insd cu un ca, oare, duh care este fundamentul teologiei
racter gi un continut diferit. Negregit, sunt ortodoxe.
128
129
f
SfAntul Ioan Sinaitul definegte cu pre- in plus, isihast este acela care incearcd
cizie in multe locuri din cartea 1ui in ce si introducd mintea cea netrupeascd, care in
constd isihasmul ortodox. Unele fraze ale starea de cidere inclind spre cele din afard,
lui sunt caracteristice gi revelatoare. Pen- in inimd. Aici ne afldm in interiorul celei
tru cd existd isihia trupeascd (somaticd) 9i mai mari trbiri a isihasmului, pentru cd din
isihia sufleteascd, face referire la aceste doud aceastd stare mintea ajunge la vederea lui
feluri de viatd isihastd. Dumnezeu. Atunci isihastul repetd in mod
In principiu, isihia trupului se caracte- esential cuvAntul Vechiului Testament: ,,Eu
fizeazd ca qtiinjd 9i disciplind a simjurilor
dorm, dar inima mea vegheazd". Agadar,
gi moral'urilor (ethosului). Se numegte gti-
este vorba despre o continud veghere a
inld pentru cE este vorba de cunoagtere gi
inimii.
metodd, prin care cineva dobAndegte isihia
Dob6ndirea isihiei trupului gi a sufletu-
sufleteascd. Sfdntul Ioan cunoagte cd prin
lui este premisa cea mai bund pentru pri-
simluri vin imaginile in raliune gi in fante-
mirea discerndmAntului duhovnicesc. Sfintii
zie, dupd care se creeazd anumite anomalii.
Apoi, isihia sufletului este gtiinfa gAn- Pdrinti acordd o mare importantd virtutii
durilor. Se numesc gAnduri pentru cd trebuie discerndmAntului (darului deosebirii), de-
sd rimdnd in raliune gi sd nu pdtrundd in oarece prin aceasta se poate deosebi crea-
interiorul inirnii, adicd sA nu ia prizonierd tul de necreat, demonicul de dumnezeiesc,
mintea omului, 9i sd nu se impleteascd cu ceea ce este dupd fire de ceea ce este contrar
patimiie, pentru cA atunci se numesc gdn- firii. Sfdntul Ioan Sinaitul, definind dis-
duri compuse. cerndmAntul, spune cd este lumindtor in
SfAntul Ioan merge chiar mai departe, intuneric, intoarcere a irqelatilor, luminare
spundnd cd isihia este gi o inldturare a orbilor. El accentueazd insd cu hotdrdre cd
semnificatiilor lucrurilor fdrd legdturd cu discernimAntul se afld in relatie cu vArsta
duhul, astfel incAt cugetarea sd nu devind gi cu starea duhovniceascd a omului. Un
cauza prin care omul sd piardd cele mai anumit discerndmAnt au incepdtorii, altul
mari gi mai desdvArgite. Mintea omului tre- cei de pe treapta de mijloc, 9i altul cei de-
buie sd se elibereze de orice fantezie gi idee sdvArgiti. Cert este cd discerndmAntul se
(noliune), incAt sd meargd liberd spre intAl- leagd in mod gsential de dobAndirea ha-
nirea cu Dumnezeu. rismei teologiei ortodoxe.
130 131
I
in toatd cartea SfAntului Ioan Sinaitul, miluim pe altii pentru a nu cddea in slavd
in special in capitolul ,,Despre deosebirea degartd. Alteori insd, slava degartd gi iubi-
gAndurilor, patimilor qi virtutilor", el pre- rea de pldcere ne indeamnd spre milostenie.
zintd texte importante in care apare deo- In general, la SfAntul Ioan Sinaitul gi
sebirea dintre gAnduri, virtuli 9i patimi, in minunata sa lucrare intilo:Iratd Scara,
dintre lucrdrile sataniceqti 9i ilumindrile distingem marea valoare a isihasmului gi a
dumnezeieqti. Ag vrea sd mentionez aici discerndmdntului, de vreme ce prin acesta
doar cAteva exemple. 9i in principal prin harul lui Dumnezeu pe
Spune undeva cd unii oameni au din care-l trdim prin isihasm, poate cunoaqte
firea lor chemare cdtre irdrAnare, spre viala cineva profunzimea lumii sale interioare,
isihastd, blAndeje, smerenie, iar a1!ii in ne- cele mai adAnci migcdri ale sufletului pi ale
aqa-numitului subcongtient. intrucdt aceastd
vointa pentru dobdndirea acestora, au ca
lucrare se face prin harul lui Dumnezeu,
adversar chiar firea 1or. Dacd igi inving firea,
de aceea nici nu conduce la disperare gi
cei din a doua categorie sunt mult mai
deznddejde. Nu este vorba desprb o psi-
demni de cinste.
hanalizd, ci de o adevdratd psihoterapie.
in alt loc spune cd una este disperarea
La Sfdntul Maxim Mdrturisitorul vedem
din mustrarea conqtiintei gi din multimea
iar69i viata isihastd a Bisericii Ortodoxe.
pdcatelor, care se leagd cu tristelea de ne-
SfAntul Maxim este isihast adevdrat, care
suportat Si cu indiferenta, gi alta este deznd- vede isihasmul din interiorul antropologiei
dejdea din mAndrie gi trufie, deoarece in ortodoxe gi din perspectiva unei teologii or-
cel atins de mAndrie existd impresia cd el nu todoxe, de aceea gi este unic. SfAntul Maxim
putea sd pdcdtuiascd. Prirna deznddejde se nu este un psiholog in inlelesul umanist
vindecd prin infrAnare gi bund-nddejde, in al cuv6ntului, ci un teolog. in tre cele multe
timp cb a doua se vindecd prin smerenie pe care le putem localiza in invdtdtura SfAn-
gi prin nejudecarea aproapelui. tului Maxim se afl5 9i relatia dintre pldcere
Acelagi pdrinte duhovnicesc spune cu (rl6oviq) 9i durere (o6dv4q)', din moment
discerndmAnt undeva cd existd situatia ca
'Gr. o6tivlq - semnificd durerea ndsculd din
patimile sA imite in mod ipocrit virtulile.
pldcere, sau mai exact consecinta necesard a pld-
Agadar, uneori iubirea de arginfi dd impre- cerii, spre deosebire de nrlvog, cate esle durerea,
sia smereniei, in sensul c5, sub masca sme- sau mai exact srlerinla fdrd o legdturd necesard cu
reniei gAndul patimii ne indeamnd sX nu-i pldcerea (n. tr.).

132 133
ce pldcerea este generatoarea durerii gi de insd, spune SfAntul Maxim, trebuie sd iubim
aceea, trdirea durerii inseamnd nimicirea durerea trupului gi sd urAm pldcerea lui.
pldcerii. AtAt in invdtdtura Sfdntului Ma- in alt loc Sfdntul Maxim va afirma c5,
xim, cdt gi in invdtdtura Sfintilor Pdrinli ai deoarece ne-am ingelat prin pldcere, am
Bisericii este vddite aceastd legdturd intre preferat moartea in locul vietii celei adevd-
pldcere gi durere. rate. Acum trebuie sd suportdm durerea tru-
Conform invdtiturii SfAntului Maxim, pului care omoard pldcerea. in acest mod
in neascultarea lui Adam iqi are originea vom reveni la starea originard, de vreme
naqterea {irii (omenegti) prin pldcere. Prin ce va dispdrea moartea care provine din pld-
incdlcarea poruncii 1ui Dumnezeu de cdtre cere 9i vom dobdndi viata pe care am pier-
Eva a fost provocatd nagterea firii omenegti dut-o (vezi Filocalia greacd, voI.2, pp.94-95).
prin durere. Drept care avem pldcerea voitd In aceastd invdtdturd, precum gi in altele
9i durerea nevoitd. Hristos, pdn intruparea asemendtoare, se observd prezenla binefd-
Lui, a vrut sd elibereze omul atAt de pldce- cdtoare a durerii in viata omului. Cregtinii
rea voit5, cAt gi de durerea nevoitd. De aceea ortodocgi cunosc faptul cd durerea nu este
a fost conceput fdrd sdmdn!5, pentru a scdpa starea fireascd a omului, care sd fi fost datd
omul de pldcere, 9i S-a ndscut fdrd durere, de la inceput de cdtre Dumnezeu, insX la
pentru aJ elibera pe om gi de durere. fel ca qi moartea, gi aceasta este o stare ne-
Nu doar prin nagterea Sa, dar gi prin fireascd, intratd in fire dupd fdptuirea pdca-
patimile Lui, Hristos vindecd patimile noas- tului. Din aceastd ratiune omul nu urmd-
tre, Durerea lui Flristos pe durata Patimilor regte marginalizarea durerii, a suferintei,
gi a Crucii a vindecat patimile oamenilor. din moment ce aceasta este involuntard, ci o
acceptd cu propria voie, ii face fajd printr-o
Coasta lui Adam, agadar Eva care a ieqit
atitudine ,,fi1cllsoficd" , qi in acest mod este
din coasta lui, i-a propus pldcerea gi l-a con-
condus cdtre moartea pldcerii 9i depXqirea
dus, prin consimtdmAntul sdu, afari din
mortii existentiale, care este rezultatul gi ro-
Paradis. in continuare Hristos, Care este dul pldcerii. Astfel, prin variatele suferinte
noul Adam, a suportat durerea in coasta pe care omul le primegte, vede in viata sa
Lui prin vdrful sulilei 9i astfel l-a readus pe un sens/ un scoP.
om in Paradis. in acest mod, durerea vin- SfAntul Grigorie Palama este un mare pd-
decd ceea cea a provocat pldcerea. De aceea, rinte isihast, care a dus o luptd indelungatd
ll4 t 35
I
pentru argumentarea teologicd gi salvarea sdJ scape pe om de vinovdtie, de diferitele
isihasmului. $i in mod firesc., cAnd vorbim probleme existentiale care l-au preocupat,
despre isihasm, intelegem modul gi metoda gi chiar de necurdtia interioard.
terapiei omului, fiind vorba despre adevd- Sfdntul Grigorie Palama, combdtAnd
rata metodd a psihoterapiei ortodoxe. Nu aceastd pozitie, a spus cd desivdrgirea nu se
intentiondm sd analizdm detaliat in acest atinge prin asemenea metode silogistice,
loc toatd invdtdtura sfAntului despre isihas- analitice 9i ale diviziunilor, ci printr-un alt
mul ortodox, ci sd subliniem doar un anu- mod care este foarte simplu. Omul sd incerce
mit aspect. sd-qi lind mintea sa ,,curatd 9i neispititd"
in invdldtura SfAntuiui Grigorie Palama printr-o stdruitoare metanoia qi printr-o as-
se vede clar cd aga-numitele patimi nu sunt cezd sustinutd. Doar prin purificarea mintii
niqte stdri gi lucrdri ale sufletului introduse poate cineva sd-gi cunoascd sdrdcia duhu-
artificial, ci stiri gi energii firegti ale lui, lui, sd dobAndeascd adevdrata cunoagtere de
care prin reaua intrebuintare a ior de cdtre sine. Aceasta inseamnd cd Sfinfii Pdrinti nu
noi se migcd in mod nefiresc. De aceea acum, recomandd o psihanalizd gi o autocunoag-
prin lupta asceticd, in principal insd prin tere, ci o metodd terapeuticd pozitivd, care
harul lui Dumnezeu, trebuie sd Ie trans- constd in purificarea mintii de patimi, ima-
formdm astfel incAt sd lucreze dupd fire 9i gini 9i gdnduri. Abia atunci igi cunoagte
mai presus de fire. sinele gi este vindecat.
Este cunoscut faptul cd Varlaam, cu care Aceastd lucrare pozitivd o intdlnim atAt
s-a aflat in disputd SfAntul Grigorie Palama, la SfAntul Grigorie Palama, cat gi Ia alti sfinti
susfinea cd sfintenia gi desdvArqirea este ai Bisericii noastre. Sufletul omului se im-
imposibil sX fie atinse ,,fdrd divizare, silo- parte in trei puteri, adicd cea rationalS (cu-
gism gi analizd", de aceea qi recomandd celui vAntdtoare), cea poftitoare gi cea irascibild.
care doregte sd dobAndeascd desdvArqirea CAnd aceste puteri nu funcfioneazd in con-
sd-i fie prezentate qi predate metodele silo- formitate cu firea, ci impotriva firii, atunci se
gistice, analitice gi cele ale diviziunilor. Prin dezvoltd patimile corespunzdtoare. Metoda
acestea intelegea desigur mai mult filosofia, psihoterapiei ortodoxe constd in a aqeza
inse este cunoscut faptul cd filosofia in Grecia in partea rationald, trezvia gi rugdciunea, in
anticd a avut gi un puternic caracter psi- partea poftitoare, infrAnarea, gi in partea iras-
hologic terapeutic, din moment ce a aspirat cibild, iubirea. in acest mod simplu puterile
136 t3"l
se aprinde de dragostea lui Dumnezeu se
sufletului se vindece 9i funciioneazd in con-
deosebegte printr-o necontenitd cdutare a
formitate cu firea 9i chiar mai presus de
frumusetii dumnezeiegti. Atunci cAnd omul
fire.
este invrednicit sd-L vadd pe Dumnezeu,
Astfel, metoda Sfinflor nogtri Pdrinii
este simpld, dar completd. In loc sd pdtrun-
inceteazd toate problemele, dispar toate gre-
dem in iumea labirinticd a aga-numitului utdtile, pentru cd atunci trdiegte adevdrata
subcongtient, fapt care ar putea ir-rcurca qi fericire. Ag dori sd prezint unul din minu-
mai mult lucrurile, intrucdt existd eventua- natele sale imne.
litatea sd intrdm in panicd datoritd mon- La inceput se vddegte iubirea gi erosul
gtrilor care se gdsesc acolo, in loc sd ne ocu- pentru Dumnezeu:
pa* a" traumele latenie inconqtiente din ,,Prin aceasta sunt rdnit de iubirea Lui
perioada embrionard 9i cea de nou-nascut' $i intruc6t nu mi se face vdzut,
Cugetarea mea se usucd,
in loc sd ne dezamdgim vdzdnd toate trdsd-
lmi arde mintea gi inima gi suspin
turile mogtenite, vom sdvArqi o lucrare pozi-
Umblu qi caut cu aprindere ici pi acolo
tivd qi cu vizibile rezultate terapeutice'
De altfel, este cunoscut faptul cd in $i niclieri pe Cel iubit de sufletul meu.
Privesc adesea imprejur ca sd vdd pe
Tradilia ortodoxd nu vorbim despre trdiri
Doritul meu
refulate acumulate, ci despre boala puterilor
$i Acela ca nevdzut, nu se aratd
firegti ale suflefului, care trebuie vindecate'
nicidecum."
Mintea omului nu este totalul reprezentd-
S{Antul este stapanit de un sens inalt qi
rilor 9i al imaginilor refulate, ci ochiul sufle-
se distinge printr-o dorintd vegnic neimpli-
tului, care atunci cAnd se irnbolndveqte, are
nitd. CAnd omul se dedicd pocdinlei (meta-
nevoie de terapie.
noiei) 9i plAnsului, atunci se invrednicegte
La SiAntul Simeon Noul Teolog putem
sd-L vadd pe Dumnezeu.ln cele ce urmeazd,
observa gi finalitatea isihasmului ortodox,
se vddegte cu claritate gi aga-numita ,,teolo-
care este vederea luminii necreate, vederea
lui Dumnezeu insugi, care umple inima 9i gie a adAncurilor", care se exprimd prin
pocdintS, 9i ,,teologia indltimilor", care se
tot trupul vdzdtorului de Dumnezeu cu o
exprimd prin vederea lui Dumnezeu.
negrdiid pldcere,, bucurie 9i mAngdiere' In..
tttolt" dit imnele sale, precum 9i in Cate' ,,Dar cAnd incep sd plAng ca un lipsit
de nddejde,
hezele l:ui, prezintd adevdrul cd acela care
139
138
Atunci se face vdzut 9i md vede Cel ce $i-mi lumineaz d fata ca gi a Celui
vede toate. Iubit al meu.
Atunci sunt uimit, minundndu-md de $i toate mddularele mele se fac
bunul chip al frumusefii Lui purtdtoare de lumind."
$i cd, deschizAnd cerurile, Ziditorul Aceastd transfigurare ontologicd a vd-
s-a aplecat zdtorului de Dumnezeu are urmdri gi in
$i mi-a ddruit slava negrditd 9i intreaga lui viatd. Cu toate problemele care
minunatd." existd in jurul lui, cu toate privatiunile de
Vederea lui Dumnezeu, aceastd trdire bunurile materiale, cu toate prigonirile din
a teologiei indllimilor, are urmdri imediate partea oamenilor, cu toatd gederea lui in
in vdzdtorul de Dumnezeu (ffteopfls). Nu este ,,valea plAngerii", care poate fi considerati
vorba despre o experienld sentimentald ex- inchisoare gi lagdr de concentrare, cu toate
terioarS, ci de o realitate ontologicd, iar acestea se simte fericit gi blagoslovit. Este
aceasta se vede din {aptul cd omui este trans- vorba aici despre o fericire care are o altd
figurat in intregime. origine (decdt cea obignuird). SfAntul Simeon
,,CugetAnd eu, El se afld induntrul meu, Noul Teolog spune cu privire la aceasta:
Strdlucind induntrul ticlloasei mele ,,Devin atunci mai frumos ca cei
inimi, frumogi
lnvdluindu-md din toate pdrfile de o mai bogat decdt cei bogati, mai puternic
strdlucire nemuritoare dec6t toti cei puternici
$i luminAnd toate mddularele mele cu sunt mai puternic qi mai mare decAt
razele Lui. impdralii
PdtrunzAndu-md intreg md imbr dligeaz5t gi mai cinstit decdt toate cele ce se vdd,
intreg, nu numai decAt pdmAntul gi cele de
Se dd pe Sine intreg mie, nevrednicului, pe pAmant
$i sunt umplut de iubire 9i de ci gi decdt cerul gi toate cele din cer,
frumusetea Lui avdnd pe Ziditorul tuturor"'.
$i md umplu de dulceaia dumnezeirii. ' ----1" tr;auc"t* Pr. Dumitru Stiniloae, apdrutd
Md lmpdrtdgesc de lumind, particip 9i in-Studii de Teologie Dogmaticd, Editura Mitropoliei
la slavd Olteniei, Craiova, 1991, pp. 388-390 (n. tr.).

140 141
De altfel, faptul cd omul poate fi vindecat
in aceste putine invdlXturi semnificative
se afld in legdturd cu existenta Bisericii,
ale Bisericii ingirate mai inainte se vddegte
care este Trupul DumnezeuluiOm Hristos.
filantropia duhovniceascd a Sfintilor Pdrinfi,
Dar nici Biserica nu e o realitate abstract5,
de vreme ce ne educd la toate vArstele spi-
nu e vorba agadar de o comuniune nevd-
rituale, ne lndrumd din fragedd pruncie 9i
zrttd, ca luminile unui megalopolis, care se
ne ridicd pAnS la desilvArEirea 9i implinirea cea
vdd cdnd gi cAnd, ci de o Enorie concretd,
dupd Dumnezeu. in acest loc se poate ve- care se afld in legdturd cu o Mitropolie gi
dei gi marea valoare a isilnsmului ortodox'
cu o Bisericd concret5.
care se poate numi psihoterapie ortodoxd'
in acest fel putem spune, existd comu-
in Biserica Ortodoxd, care este Trupul nitatea ecclesiald, adicd Enoria gi Mdnds-
real al lui llristos, existd bogdlia harului 9i a
tirea, in care omul dobAndegte iubirea de
lucrdrii lui Dumnezeu, prin care avem posi-
Dumnezeu qi iubirea de oameni gi respinge
bilitatea sd vedem traumele sufletului' sd le
iubirea egoistd de sine, care este indisolubil
vindecdm prin Sfintele Taine 9i prin ascezd
gi sd fim ridicali la cea mai mare indllime a legatd de ura de Dumnezeu gi de oameni.
omenescului, sd ajungem la unirea cu Dum- Acesta este un punct de bazd al psihotera-
nezeu. Aceasta se tntdmpld desigur dacd piei ortodoxe. Iar atunci cAnd cineva gdseqte
prin voinla noastrd liberd, prin libertatea un terapeut ortodox qi se vindecd, acest
noastrd, ne vom afla pregdtiii pentru pri- lucru se realizeazd, in mdsura in care tera-
mirea daruIui inspiraliei care purcede de la peutul ortodox lucreazd ca membru al B!
harul dumnezeiesc. Vom repeta incd o datd: sericii, 9i terapia este indisolubil legatd de
psihoterapia ortodoxd conste in ,,teologia Sfintele Taine gi de viata liturgicd a comu-
adancurilor" gi ,,teologia indltimilor" ' nitdfii. De altfel, in afara Sfintelor Taine gi
in special a dumnezeiegtii Euharistii, chiar
5. C omunitatea ecclesiald gi aceastd ascezd nu este consideratd a fi or-
todoxd. Isihasmul ortodox il conduce pe om
Psihoterapia ortodoxd nu este un sistem
la participarea esentiald la viata Sfintelor
intelectual ce poate fi trdit 9i aPlicat intr-o
Taine, 9i cu cAt cineva participd la Tainele
mentalitate individualistd, ci este realistii
Bisericii, cu atdt se dezvoltd inlduntrul sdu
gi adevdratd, deoarece se aplicd in spaliul
viata isihastd.
ei firesc, care este comunitatea ecclesiald'
143
r42

l
S-ar putea insista foarte multe la acest
Dumnezeu, ci pentru cd a unit firea ome-
neascd cu cea dumnezeiascd in Ipostasul
punct asuPra valorii comunitdtii bisericegti
in terapia omului. Ag vrea sd fac fusd cAteva
Lui qi a invins moartea gi stricdciunea. De
aceea/ om sdndtos este cel care se leagd de
constaieri demne de atenlie care au fost
Flristos. Nici o terapie nu este adevdratd
scoase in evidenfd lntr-o omilie rostitd de
mitropolitul Pergamului, Ioannis Zizioulas' In afara lui Hristos.
ir,tt-utt a.t rmit 1o. al expunerii sale a Al patrulea punci este ci libertatea omu-
lui joacd un rol important in terapie. Din
vorbit despre boald 9i terapia ei' A stabilit
moment ce prin libertate a trecut boala in
tema dezvbltAnd-o in patru puncte de bazd'
Primul, cd boaia este rezultatul pdcatu- existenla omului, prin libertate se va face
gi depdgirea ei. De aceea, cAnd omul fdcAnd
lui lui Adam qi nu starea fireascd a omului
o alegere liberd, se uneqte cu Hristos, atunci
de la crearea lui. Omul trebuia sd valori-
zeze libertatea sa qi s-o migte cdtre unirea
poate fi vindecat. La acest punct trebuie
sd vedem valoarea ascezei, a eliberdrii de
cu Dumnezeu, astfel incAt sd depdgeascd
caracterul schimbdtor al creaturitdtii sale' patimi, care se face prin exercitarea liber-
fdcut aceasta 9i astfel boala a devenit tdtii omului.
Nu a ' lntr-un alt loc al omiliei sale, dezvoltAnd
fenomen firesc qi rezultat al relei folosiri a
teza de bazd. a Traditiei bisericegti despre
. libertdtii sale'

A1 doilea este ci atdt pdcatul, cAt boala


qi terapie aga cum o exprimd SfAntul Maxim
au devenit o realitate universali, pe care Mdrturisitorul, a spus ce toate patimile pro-
libertatea,omeneascd deja nu o mai poate
vin din iubirea egoistd de sine (flaatia). Mi-
combate. Iar aceasta se intAmpld lntrucAt
tropolitul a accentuat de asemenea cd omul
prin pdcat a pdkuns inlduntrul omului moar- trebuie sd treacd din individualism in relalie
personald. Iubirea egoistd de sine este le-
iea ca ceva ingrozitor pentru existenta uma-
nd. De aceea, dupd cddete toti mor, pdcdtoqi gatd de individ, de caracterul muritor, in
timp ce iubirea de Dumnezeu gi de aproa-
- sfinfi.
9i
pele de persoand. Astfel, omul, pentru a
Ai treilea este cd terapia finald nu este
reuqitd de om, de vteme ce catacterul mu- vindeca iubirea egoistd de sine, trebuie sh
ritoi, stricdciunea qi boala se mogtenesc prih depdgeascd individualismul 9i sd vind ln
nagterea biologicd. Singurul care posedd relatia comuniunii cu ceilal[i. Tocmai aceas-
sdndtate este Flristos, nu doar pentru cd este
td comuniune este reuqitd in interiorul
144 t45
Bisericii, care salveazd toate caracteristi-
cile comunitXtii. Din aceasti perspectivd
Biserica poate fi numitd spital. in interiorul
Bisericii, omul dobAndegte relafii corecte cu Bpilog
Dumnezeu, cu oamenii gi cu creafia. De
aceea, dupd Tradilia ortodoxd, boala este
Nu ne propunem aici sd incheiem cu
tulburarea relafiilor dintre acepti ffei factori una sau cu mai multe concluzii. Vom ldsa
in timp ce sdndtatea este relatia corectA a cititorul sd haga propriile sale concluzii din
omului cu acegti trei factori. prezentarea atAt a logoterapiei lui Frankl,
in final, in interiorul Bisericii omul eli- cAt qi a tezelor de bazd ale psihoterapiei or-
mind sau depdqegte suferinla gi moartea,
todoxe, ale isihasmului, agadar ale Traditiei
care este cauza nascAtoare a tuturor prob-
Bisericii Ortodoxe. $i cred cd se pot trJge
lemelor existenliale. De asemenea, in Bise-
foarte multe concluzii.
ricd omul se impdrtdgegte cu Trupul lui
A9 dori sd consemnez in principal trei
Hristos gi dobAndegte indumnezeirea. Mai
lucruri.
mult, in interiorul comunitdfii ecclesiale se
Primul. Dupd pdrerea mea, sunt foarte
respinge iubirea egoistd de sine (filautia)
importante observatiile lui Victor Frankl
sau mai curAnd iubirea egoistd de sine este
asupra existentei nevrozelor noogene gi cd
transformatd in iubire de Dumnezeu gi iu-
cea mai mare problemd a epocii noastre
bire de oarneni. Penftu cd, trebuie s-o mdr-
este golul existential 9i lipsa sensului vietii.
turisim, pentru Bisericd terapia nu este psi-
Credcd in acest loc sL afie punctul comrln
hologicd sau eticd, ci ontologicd, de vreme
fundamental al logoterapiei cu Traditia or-
ce aleasta constd in depdgirea mortii.
todoxd, cu aga-numita psihoterapie orto-
doxd. Problemele psihqlogice nu trebuie sd
fie examinate in mod separat de problemele
pro{unde ale existentei umane. De aceea gi
psihologia existentialistd se poate apropia de
Tradifia ortodoxd gi poate fi ajutatd foarte
muit de cdtre aceasta.
Al doilea. Ceea ce trebuie in mod nece-
sar sd fie subliniat este cd Tradifia nepticd

147
a Bisericii are o mare importanid 9i semni- gdsindu-se in asemenea stdri tragice gi fd-
ficafie. Cercetdtorii strdini aratd un interes cAnd fa,td suferinlei gi chinurilor, sd pdtrun-
special pentru toate aspectele ei. Mulfi din- dd mai adAnc lucrurile gi sd gdseascd sensui
tre acegtia o considerd modernd qi revo- suferinfei qi in acest mod sd depdgeascd toate
lulionard pentru ePoca noastrd. De aceea tragediile. Atunci c6nd omul posedd plin5-
o studiazd gi o invald cu o atentie 9i un tate existenfialS, depdgegte toate greutdtile.
iirteres deosebit. in Tradifia ortodoxd avem o abundenld
intr-adevdr isihasmul, cu tot conlinutul de asemenea modele gi situalii. Martirii Bi-
sdu dinamic, poate sd facd, fald' cdutdrilor sericii, sfintii gi ascetii gi atdlia allii care au
omului contemporan, dar qi sd-l odihneascd trdit stdri grele 9i tragice, au fdcut fald aces-
interior. Ag putea spune cd nu este vorba de tor situafii cu credintd in Dumnezeu gi le-au
o odihnd psihicd ce ascunde 9i alte multe depdqit. Pentru cd erau uniti cu Dumnezeu
pericole, ci de o transformare existentiald
9i dobAndiserd plindtatea interioar5, nu se
gi ontologicd a omului. temeau de nimic, nici de inchisori, nici de
Este trist cd sunt multi in zilele noas- prigoane, nici de lagdrele de concentrare,
tre care sau ignord isihasmul ortodox, sau i1 nici chiar de moartea insdgi. Vederea lui
confundd cu alte traditii. Cu atAt mai intris- Hristos Cel inviat le-a dat putere sd se in-
tdtor este atunci cdnd ortodocqii ignord drepte spre martiriu gi moarte cu bucurie,
valoarea teologiei neptice a Bisericii. Din optimism, ca la hord, ca la o sdrbdtoare.
fericire, existd unii psihoterapeuti contem- impreund cu Hristos Cel inviat au depXgit
porani, precum Victor Frankl, care prin me- gi moartea.
toda lor terapeuticd ne indici in mod indi- Lagdrele de concentrare in care a trdit
rect acest.mare tezaur al Tradiliei ortodoxe, Victor Frankl ne amintesc martiriile 9i pri-
gi intorc atenlia noastrd spre valoarea psi- goanele SfAntului Apostbl Pavel. intr-o anu-
hoterapiei ortodoxe. mitd imprejurare, in oragul Filippi din Ma-
Al treilea. Aga cum am vdzut in mod cedonia, Apostolul Pavel impreund cu Sila
repetat in analizele anterioare, Victor Frankl, au fost bdtuti cu vergile gi in final au fost
pentru a certiJica gi susline ideile sale, folo- ' inchigi in inchisoare. Pe la miezul nopfii,
segte multe exemple din lagdrele de con- aflAndu-se in inchisoare, cdntau psalmi gi
centrare gi ale morfii. Este posibil ca cineva, imne lui Dumnezert: ,,lar la miezul noptii,
148 149
Pavel 9i SiIa, rugdndu-se, ldudau pe Dum-
nezeu in cdntdri, iar cei ce erau in temnita ii
ascultau" (Fapte 16, 25). Aceastd scend este
cutremurdtoare. Aratd modul in care cineva
poate face fa!5 problemelor din viafa sa.
in final, nu sunt de vind greutdfile 9i
suferinla, nu au atdta importanld stdrile
psihologice gi hdsdturile moqtenite, ci golul
existenlial gi absenla sensului viefii. De
aceea, plindtatea duhovniceascd interioari
dd sens vielii 9i ajutd la depdqirea tuturor
problemelor. Spre aceasta lnteqte toatd teo-
logia Bisericii noastre Ortodoxe.

aprilie 1995

150

S-ar putea să vă placă și