Sunteți pe pagina 1din 3

IPSSM 53

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII


Redactarea 1 SORTAREA ŞI PRELUCRAREA DEŞEURILOR RECICLABILE
Revizia 0 Pagina 1 / 3

Continut
Art. 1. Prezentele instrucțiuni proprii se referă la instruirea în sectorul deșeurilor și al reciclării şi se
axează pe domenii-cheie de formare care au incidenţă asupra cauzelor semnificative pentru accidentele
și îmbolnăvirile profesionale din acest domeniu de activitate.

Scop
Art. 2. Scopul prezentelor instructiuni proprii este ca, prin respectarea măsurilor de prevenire cuprinse, să
se asigure desfășurarea activităţilor specifice în condiții de securitate a muncii.

Domeniul de aplicare
Art. 3. Prezentele instrucțiuni se aplică în cadrul firmei.

Conexiunea cu alte acte normative


Art. 4. - (1) Prevederile cuprinse în prezentele instrucțiuni se aplică cumulativ cu
T-SSM 01 - Reglementări privind securitatea și sănătatea în muncă
(2) Pentru fiecare dintre activitățile specifice se vor aplica reglementările interne prezentate în
T-SSM 02 - Reglementări interne privind securitatea și sănătatea în muncă

Încadrarea și repartizarea personalului. Repartizarea sarcinii de muncă


Art. 5. Încadrarea și repartizarea personalului pe locuri de muncă se face cu respectarea prevederilor
actelor normative prezentate la Art. 4. alin (1).
Art. 6. - (1) Repartizarea personalului pe lucrări și stabilirea sarcinilor de muncă se face de către
conducatorul locului de muncă printr-o ședință operativă. Se discută în cadrul acestei ședințe aspectele
tehnice ale lucrării, organizarea locului de muncă, necesarul de echipamente, responsabilitățile
personalului.
(2) Lucrătorii vor fi dotaţi şi vor utiliza în timpul lucrului echipament individual de protecţie adecvat.
(3) La selectarea manuală a deşeurilor refolosibile, lucrătorii vor folosi în mod obligatoriu mănuşi şi
mască de protecţie respiratorie.
Art. 7. Conducătorul locului de muncă va controla zilnic, înainte de începerea lucrulul, starea
echipamentelor tehnice şi a uneltelor de mână și, dacă aceasta este necorespunzătoare, va interzice
folosirea lor. Totodată va lua măsurile care se impun pentru repararea sau înlocuirea acestora.
Art. 8. Fiecare lucrător este obligat să sesizeze imediat defecţiunile echipamentelor tehnice şi a uneltelor
pe care le folosește și să nu mai lucreze cu acestea dacă nu sunt corespunzătoare.
Art. 9. Lucrătorilor le este interzisă folosirea echipamentelor sau uneltelor proprietate personală, chiar
dacă acestea sunt în stare corespunzătoare pentru executarea lucrărilor.

Instruirea personalului
Art. 10. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă se face în conformitate cu
prevederile legale în vigoare. Modul de organizare a instruirii personalului este reglementat în cadrul
firmei prin Regulamentul Intern.
Depozitatea materialelor. Instrucţiuni generale
Art. 11. Depozitarea materialelor trebuie făcută cu grijă în spaţii închise sau deschise, astfel încît să
poată fi uşor accesibile, să fie ferite de întreruperi şi să excludă pericolul de accidentare , incendii sau
explozii.Construcţia şi amenajarea depozitelor şi magaziilor se vor face cu respectarea prevederilor
normelor PSI în vigoare.
Art. 12. Depozitele de materiale trebuie să satisfacă cerinţele tehnice şi sanitare în vigoare astfel încît
amplasamentul, construcţiile, magaziile, drumurile de acces, instalaţiile aferente să asigure deplina
securitate a muncii în interiorul depozitelor.
Art. 13. Locurile de muncă unde pericolul de producere a accidentelor trebuie prevăzute obligatoriu cu
echipament individual de protecţie şi dispozitive de securitate, inclusiv împrejmuirea acestora cu îngrădire
de protecţie acolo unde este cazul.
Art. 14. Toate locurile de muncă fixe şi căile de acces din depozite vor fi semnalizate corespunzător.
Zonele periculoase se vor semnaliza pentru avertizare şi intericţie.
Art. 15. - (1) Rampele de depozitare, trecerile pentru lucrători, utilajele, magaziile precum şi toate
punctele de lucru vor fi luminate în cele mai bune condiţii. Se interzice lucrul în locurile neluminate sau
insuficient luminate, precum şi accesul muncitorilor spre acele locuri.
IPSSM 53
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 SORTAREA ŞI PRELUCRAREA DEŞEURILOR RECICLABILE
Revizia 0 Pagina 2 / 3

(2) Drumurile de circulaţie a vehicolelor şi a lucrătorilor, platformele de lucru trebuie lăsate libere astfel
încît să nu fie blocate cu materiale, utilaje, zăpadă, etc.
Art. 16. Împrejmuirea depozitelor cu garduri pentru oprirea accesului persoanelor străine în depozite este
obligatorie.
Art. 17. Toate echipamentele elecrice ce sînt alimentate cu energie electrică, atît în timpul pauzelor cît şi
după încetarea lucrului, la terminarea programului, vor fi deconectate de la reţea şi asigurate, pentru ca
nici o persoană neautorizată să nu le poată pune în funcţiune.
Art. 18. Toate materialele depozitate în magazii vor fi sortate pe feluri şi dimensiuni folosindu-se în acest
scop stelaje şi rafturi. Depozitarea materialelor se va face astfel încît stelajele sau rafturile să nu fie
solicitate peste limita de rezistenţă.
Art. 19. Între rafturi sau stelaje se vor lăsa spaţii de circulaţie de 1÷1,5 m iar drumul principal de acces la
magazie trebuie să aibă lăţime suficientă pentru asigurarea manevrării materialelor fără pericol de
accidentare.
Art. 20. Se interzice sprijinirea materialelor de garduri sau de pereţii construcţiilor provizorii.
Art. 21. Materialele depozitate în spaţii deschise vor fi aranjate în stive avînd pereţii drepţi şi înălţimi
variabile în funcţie de natura materialelor.
Art. 22. La depozitarea şi gruparea materialelor se va ţine seama de proprietăţile fizico-chimice ale
acestora (gradul de periculozitate, sensibilitatea la căldură, la fum sau la umezire, reacţia faţă de alte
materiale, posibilitatea de aprindere, etc.).

Instrucţiuni specifice pentru depozitarea materialelor neambalate


Art. 23. Toate materialele şi piesele cu forme geometrice regulate se depozitează în stive stabile avînd
rîndurile întreţesute, iar înălţimea stivei nu va depăşi de 1,5 ori latura mică a bazei.
Art. 24. Piesele sau materialele de dimensiuni mici avînd forme geometrice neregulate se depozitează
numai în lăzi sau în containere.
Art. 25. - (1) În timpul transportului de către muncitori a pieselor grele, terenul pe care se circulă trebuie
eliberat de toate obiectele străine care pot împiedica deplasarea.
(2) Deplasarea pieselor pe teren orizontale se va face prin împingerea cu răngi din partea opusă sensului
de deplasare a acestora.
(3) Dacă este necesar ca piesa să fie trasă în sensul de deplasare vor fi folosite trolii sau frînghii, iar
muncitorii sînt obligaţi să păstreze distanţa suficientă de piesă pentru a nu fi accidentaţi în cazul unei
căderi sau deplasări a piesei.

Instrucţiuni specifice pentru depozitarea materialelor ambalate


Art. 26. - (1) Depozitarea materialelor ambalate în magazii sau în spaţii deschise se va face prin stivuire,
clădindu-se stive stabile cu rîndurile întreţesute.
(2) Se interzice stivuirea materialelor al căror ambalaj prezintă deteriorări.
Art. 27. - (1) Înălţimea stivei nu va depăşi 1,5 ori latura mică a bazei, ţinîndu-se cont de rezistenţa
admisibilă a ambalajului.
(2) Pentru înălţimi ale stivei mai mari de 2 m se va aşeza un strat orizontal din scînduri la fiecare 2 m
înălţime.
(3) Este interzisă aşezarea manuală a materialelor ambalate în stive ce depăşesc înălţimea de 3 metri.
Art. 28. Se interzice stivuirea lăzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie, etc. Stivele trebuie alcătuite
obligatoriu din materiale sau piese care au acelaşi forme.
Art. 29. Lăzile care conţin piese mărunte (buloane, şuruburi, bolţuri, cuie, etc.) se depozitează în rafturi.
Art. 30. Butoaiele se aşează în picioare în stive în maxim 2 rînduri. Depozitarea butoaielor în stive, în
poziţia culcată, se va face în cel mult 3 rînduri, fiecare rînd fiind aşezat pe scînduri. Obligatoriu se vor
pune pene la butoaiele din margine. Se interzice lăsarea butoaielor în poziţia culcată neasigurată.
Art. 31. Materialele în suluri se depozitează ,,în picioare” într-un singur rînd. Pot fi aşezate şi în două
rînduri verticale, punînd între rînduri scînduri.

Instrucţiuni specifice pentru sortarea deşeurilor. Riscul chimic şi biologic


Sortarea deşeurilor de hârtie, sticlă, materiale sintetice şi de ambalaj poate provoca alergii, tulburări
digestive sau respiratorii, intoxicaţii sau otrăviri.
Art. 32. Practici sigure de muncă:
- spălarea mâinilor
IPSSM 53
INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII
Redactarea 1 SORTAREA ŞI PRELUCRAREA DEŞEURILOR RECICLABILE
Revizia 0 Pagina 3 / 3

- utilizarea echipamentului de protecţie adecvat.


- curăţirea locului de muncă
- prevenirea formării de aerosoli (praf, pulberi, vapori, fum, etc)
Art. 33. Igiena mâinilor include spălarea mâinilor, utilizarea de soluţii antiseptice sau creme antiseptice.
Art. 34. Igiena mâinilor se face:
- înainte şi după mersul la toaletă
- imediat după contaminare
- după scoaterea mănuşilor
- după strănutat, ştergerea nasului etc.
- înainte şi după masă
- la sfărşitul fiecărei zile de lucru
Art. 35. Echipamentul individual de protecţie de bază include mănuşi, măşti de unică folosinţă, ochelari
de protecţie, şi îmbrăcăminte de protecţie.
Art. 36. - (1) Măştile pentru protecţie respiratorie trebuie purtate în combinaţie cu ochelari cu scut lateral
solid.
(2) Se utilizată o mască nouă la începerea lucrului şi trebuie schimbată după fiecare oră de lucru.
Art. 37. În zonele de expunere este interzis măncatul, băutul, fumatul, sau aplicarea de cosmetice.

Evidenta documentelor

Număr de exemplare: Registrul intern


(cu valoare de original) 1 de evidenta a documentelor
Utilizare: Intern Nr. inregistrare:
Regim: Confidential
_______ din 15.06.2017

Referinta: IPSSM 53

Redactari si revizii ale documentului Data Observatii


Redactarea 1 Revizia 0 15.06.2017 Prima redactare

Redactat: Aprobat:
Serviciu Extern
de Prevenire si Protectie

__________________ __________________

S-ar putea să vă placă și