Sunteți pe pagina 1din 213

ACADEMIA ROMANA

DIN VIEATA POPORULUI ROMAN


mnr

G. F. CIAIJ$ANIT,
G. FIRA k;i C. M. POPESCU

CULEGERE DE FOLCLOR,
DIN

JUT). VÂLCEA $1 iMPREKRIMI


CU UN GLOSAR.

BU CURETI
CVLTVRA NATIONALA
1928

www.digibuc.ro
fqEZAMANTULUI CULTURAL

NICOLAE BALCESCU"

www.digibuc.ro
RAPORT
DE

SEXTIL PUSCARIU
MEMBRU AL ACADEMIEI ROMANE

D-I Ciau§anu, care isclle§te 4Prefata», este unul din cei mai
harnici §i devotati culegAtori de folclor românesc, care a mai publicat
in colectia «Din viata poporului roman» a Academiei noastre o im-
portantA culegere de Superstitii. Deasemenea sunt cunoscuti ca sär-
guincio§i folclori§ti colaboratorii sAi.
Culegerea de fatA, a cArei publicare in colectia «Din viata poporului
roman» o propun, se imparte in douä pärti distincte, care ar trebui
publicate in douä bro§uri deosebite:
r. Poezii populare, Ghicitori §i Descântece,
2. Glosar de cuvinte dialectale.
Partea dintdiu nu cuprinde bucAti de o deosebitA valoare poeticA,
dar contine un material interesant din punct de vedere folcloristic.
PAnä and sectia literari a Academiei nu va elaborà un proiect cu
indrumAri pentru colectarea literaturii noastre populare, trebuie sä ne
multumim cu asemenea culegeri, care îi pästreag valoarea lor
documentarA, mai ales in timpurile de fatä, and influenta poe,
ziei orA§ene§ti asupra celei populare se resimte din ce in ce mai
mult.
Cu mult mai importand e culegerea de cuvinte regionale, de o
mare bogAtie §i destul de bine intocmitä. Lexicograful va aveâ mare
folos din consultarea ei §1 ea alcAtue§te o contributie pretioasA pentru
Dictionarul Academiei.
Autorii vor face bine dacA vor revizul, inainte de tipArire, manu-
scrisul Glosarului lor, tinând, dupä putintA, seama de urmAtoarele
observAri:

www.digibuc.ro
4 G. F. CIAU$ANU, G. PIRA $1 C. M. POPESCU

1. Se va insemnà totdeauna, in cazurile and se cunoaste exact,


accentul in cuvantul din titlu;
2. Verbele se vor da la infinitiv, adaogandu-se, in parenteze,
un: a se pentru cele reflexive, si un -ez sau -esc pentru cele ce se
conjuga la prezent cu aceste sufixe, de ex: incrdmboid (-ez, a
se) . . .
se dau färä altä mentiune (precum ar fi f,
3. Substantive le
n, sau m, pentru cele neutre, feminine, sau masculine), cleat
cu adausul, in parenteze, a pluralului de ex.: Javrd (javre). Acest
plural se va scrie totdeauna intreg (fail scurtari) si se va da
numai atunci and de fapt se intrebuinteaza si and culegatorul
l-a auzit. Culegatorul se va feri sà construiasca el and insem-
neaza cuvinte pe care nu le intrebuinteaza in graiul WI forme
de plural, sau singulare din cuvinte auzite numai la plural. Astfel
ma indoiesc ci cuvantul lemnet, insemnat in colectia de fata, se int-
rebuinteaza de fapt, si e probabil c'à se foloseste numai pluralul lem-
neturi, care corespunde unui singular lemn) cu branza branzeturi,
fir fireturi, etc). Tot astfel singularul mumdei mi se pare recons-
truit din phiralul mumdni.
4. Adjectivele se dau la masculin, adlogandu-se un -d pentru
forma feminina, and aceasta de fapt se formeaza astfel, de ex.:bun, -d.
Numai adverbele, conjuncliile i prepozifille se aratä printeun adv.
conj., prep. de ex.: bine adv., sd conj., cu prep.
5. Dupa cuvantul din titlu se da" intelesul lui, fie printr'o defi-
nitie sau descriere (cat mai amänuntita si, daca se poate, cu ilustratii
and e vorba de obiecte necunoscute orasenilor) sau prin sinonime.
Un culegator constiincios nu se va multumi numai sa insire cat mai
multe sinonime, ci va incerch sä arate si nuantele de sens sau de in-
trebuintare intre ele. Deoarece intre sinonimele citate se gasesc adesea
cuvinte regionale putin cunoscute, se vor introduce si aceste in glosar,
la locul lor alfabetic, cu o simpli retrimitere la cuvantul subt care au
fost date; astfel in culegerea de fatà se puteau face cu folos retrimi-
teri la urmatoarele cuvinte: ofiftie v. cebala, negurime v. cercel, bobita
v. ciumeli, etc.
6. Lucrul principal la un Glosar e sa dea exemple, cat mai multe
fraze din care sa reiasa intrebuintarea si valoarea stilistica a cuvantului.
Aceasta e necesar mai ales la verbe, adjective si in general la abstracte.
Culegatorii sa se obisnuiasca, and aud un cuvant ce li se pare vrednic

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 5

de retinut, sä noteze §i fraza in care 1-au auzit §i sä fie atenti §i mai


arziu, insemnându-§i §i alte propozitii in care 11 mai aud. Numai
dupà ce 1-au prins in cAteva fraze sä intrebe pe täran intelesul cuvAn-
tului §1 sl reproducä explicatia lui intre gilemele. Este irelevant dacA
propozitia citatä este sau nu este frumoasA sau completà. Culegätorul
s5 se fereasa de a plAzmul el fraze ilustrative, and nu intrebuin-
teazA insu§ cuvântul re4ectiv in graiul sAu.
7. N'au nici o valoare etimologiile date de culegAtori. Ele nu pot
produce cleat neincrederea specialistului, care va bAnui pe culegà-
tor ea' a Upotrivit» forma sau sensul cuvântului citat, pentru ca sl se
potriveascA mai bine cu explicatia_ datä. Astfel, in culegerea de fall
trebuie §terse etimologii ca devesi din divexe, dezdrtat din desere
gulurd din gula plus lorum 1. a.
8. CulegAtorii neav And in general pregAtire foneticA, vor face mai
bine dacä nu vor aveà ambitia sl redeà exact rostirea dialectal:A. Forme
ca cheatrd pentru piatrd, nu vor aveà deci sA figureze in Glosar cleat
dacA ele au vreun sens deosebit de cel in de ob§te cunoscut. Numai
in cazuri and forma cuvântului aratä o particularitate deosebitä,
remarcatA sau ironizatA de cei din satele vecine, precum ar fi siripi
in loc de risipi, etc., ea trebuie notatA.
9. Nu se poate da nici o normA pentru a fixh ce cuvinte meritA
de a fi trecute in asemenea Glosare regionale. Totul depinde dela
iscusinta culegAtorului §i dela darul lui de a remarch caracterele deose-
bitoare ale graiului regional. In general insA nu numai deosebirile
mari fatA de limba comunA sunt interesante, ci §i cele mici, nuantele
de sensuri §i de intrebuintare a vorbelor. Deaceea principiul culegA-
torului sä fie: mai bine mai mult, din care specialistul sA poatA alege,
cleat prea putin. Lucrul esential este ca materialul dat sA fie sigur
s,i sA nu se dea cleat aceeace a fost observat exact §i dupa putintä
confirmat prin observAri ulterioare. Un cuvânt notat inteun fel nu
este voie sA fie schimbat de culegAtor, fiinda 4i se pare» cà ar trebui
sA fie altfel. DacA are indoieli asupra veracitAtii lui, sA a§tepte ocazia
panA Il va auzi din nou, fArA sl provoace ins/ repetarea lui, deck doar
aducând vorba pe departe §i nicidecum rostind el cuvântul sau suge-
rând räspunsul.
io. In sffir§it, e bine sä se §tie eh' ceeace intereseazA pe linguist
nu este nurnai ceeace existä ca stoc de cuvinte inteo regiune oarecare,
ci §i ceeace s'a pierdut din stocul existent odinioarA. Deaceea culegä-

www.digibuc.ro
6 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

torii vor da atentia cuvenità si vor insemnh si cazurile când un cuvânt


comun tuturor Românilor lipseste inteo regiune, sau nu s'a mai
pästrat cleat in acceptiuni reduse. Astfel in multe pärti ale Bucovinei
nu se mai zice a aided, ci numai a pied, se zice numai a prdpddi, iar
a pierde se intrebuinteazA numai despre femeile care nasc fat% vreme.
SEXTIL PUSCARIU

www.digibuc.ro
PREFATA
NAscut in VAlcea, am fost izbit ilia din copilArie de farmecul gra-
iului vâlcenesc. Cuvintele la ace§ti oameni, sunt par'cl o palpabill
exteriorizare a gândurilor lor, cântecele lor sunt simple, dar pline de-o
negrAiti duio§ie çi sunt tesute pe-o puternicA urzeall de adevär : sunt,
de multe ori, profesiuni de credintä a tainicei §i trainicei legituri dintre
orn 0 Fire.
Dealtfel, iatA ce zice marele maestru Delavrancea despre
rolul pe care-I joacA natura in poezia popular-I in genere, §i in specie
in poezia noasträ popular-A:
uNatura este refugiul fiintelor alese, fericite sau nu, bätute de
soartA sau de noroc. Ea ne cuprinde, ne mângAe, ne lini§te§te §1 ne
face, de multe ori, mai buni cleat am sosit pe lume. Ea ne potole§te
durerile §i ne toce§te cutele invrAjbirii pe care imprejurArile ni le-au
sipat adânc. Cu nepäsarea ei de durerosul nostru sbucium de-o clipl,
ne treze§te in minte cugetul senin cä suntem un fenomen trecAtor,
cä urile si räzbunArile noastre sunt scurtAri din scurta noasträ vieatA.
Ea este izvorul a tot seninul, a toatA pacea, a toatA indurarea, cAci
in ea ne afundAm ca inteo nenfArginitä §coalä, al cAreia cel dintâiu
§i cel de pe urna invätAmânt e strâns in versul lui Eminescu, <we e
val ca valul trece», §i pe care poetul popular l-a formulat in urmAtoarele
versuri:
lumea treciltoare,
De voinici amIgitoare,
Ca o api curgitoare:
Unul naste moare.

(Noi ne räsfr ângem asupra Naturii de§ertele noastre aspiratiuni §i


meschinele necazuri de o zi; ea îi revarsI asupra noastrA nemArgi-
nita §i eterna ei poernA de continuA fenomenalitate.
1) Din estetica poeziei populare, discurs de receptiune la Academia Romanä.
(Publ. Acad. Române). p. 15. sq.

www.digibuc.ro
8 G. F. CIAUSANU, G. PIRA 51 C. M. POPESCU

«Nu e orn ori cfit de ordinar ar fi care sI nu giseascl in mijlo-


cul ei o clipia de ademenire. N'a fost §i nu va fi orn mare care sA nu
se inspire din sfanta ei simfonie, din infäti§lrile ei märete, §1 din
§oaptele ei §i fericite §i melancolice. Popoarele incepätoare au inzeit-o ;
popoarele inaintate au cintat-o.
oricare ar fi prefacerile omenirii, Cultul Naturii religios sau
profan va rAmâneà pururea neperitor.
dntre Naturä §i Poporul Romfin este o staveche §i legendarà dra-
goste. La adApostul muntilor inalti, al väilor adânci §i al perdelelor
codrilor neguro§i, s'a irnpotrivit cumplitelor nlvAliri §i a dolAndit
biruintele existentei noastre nationale. In deosebi aceia cari in mij-
locul ei gisiau mântuirea, «au incununat» curn zice nemuritorul Ale-
csandri antecele lor cu efrunzl verde», tfoaie verde mArkine»,
(Italienii pun ate-o floare in stornelli-le lor) in semn de supu-
nere §i de inchinAciune, pregrand aceste invocatiuni de mai multe
ori in aceea§ operä ca ni§te odihne ale mintii».
*i in alt loc:
«Natura se umanizeaza inclrandu-se de atributul sentimental:
Si-Incepeit mare-incepek Lin pe cal mergei,
Cu frunza de 9ueri, Dulce ce-mi antit,
Codrii se cutremurau, Frunza tiuind,
Paltinii se cldtinau... Codri ispitind...

«Un pas mai departe §i legAturile dintre om §i naturä atit de rnult


se strang, cA natura devine murnä, sorà, frate, tovarà§, ca sl plangl
pe erou, ca sl dud grija pruncilor lui pläpAnzi, §i ca s1-1 mangAe la
suferintele pe care le indurg.. i acest rol este de-o a§h intensitate,
cl-ti aduce lacrAmile in ochi».
* *

Insà pe masura ce a§à numita civilizatie cuprinde in ghiara-i orae


§i orl§ele române§ti, in acela§ grad, ca ecou al snobismului ce carac-
terizeag aceastg fals4 civilizatie pier antecele, pier cuvintele §i
frurnoasele expresiuni ale graiului nostru popular §i locul lor il iau
neologismele neintelese §i fArl vlagl §i vieatà in ele. Acest trist feno-
2) Idem, p.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 9

men, a fost nemurit de marele poet. M. Eminescu, in lapidarele-i


versuri:
...Si curn vin cu drum de fier,
Toate cantecile pier...
Zboará paserile toate
De neagra sträinfitate...

Gasindu-ma traitor in aceste vremi de maimutärire fail alegere


a tot ceeace este strain, am clutat, in masura slabelor mele puteri,
sA mai scap ate ceva din nestemata comoara a stramosilor nostri,
vistierie nesecatä de simtiri calde, curate si sincere, izvor de limbá
plini de farmec si dulce ca un fagur de miere.
Din imensa minä a pro ductiunilor populare, am scos la lumina
soarelui bulgari de minereu.
Gusturile sateanului se schimba indata ce a venit in atingere mijlo-
citä sau nemijlocita, ca meseriasi cu orasul. i, ca un simptom
al acestei triste stari de lucruri, voiu spune ca am auzit pe unii tarani
snobi, poruncind läutarului, care erh in toiul unei balade, sa-le zícd
vreun cantec decadent de pe la oras.
Ceeace mai contribue la stalcirea gustului si la surghiunirea can-
tecelor bastinase, simple, patriarhale, senine, brodate pe un fond
de nevinovatie §i gingl§ie este §i gramofonul de pe la unele carciumi
care emana de pe plkile lui adevárate miasme si otravuri sufletesti,
dad in sticlele, policrome ale carciumarului pandeste otrava omori-
toare de vanjosii psiho-fizice.
Din palnia gramofonului. se aud cantece searbede ale antaretilor
dela oras, obscenitat,i, produse degeneráte ale mahalalelor, asupra
ckora rusine este a mai stärui... Tot la gramofon se aud si cântecele
noastre populare, dar oribil schimonosite, scalciate si alambicate de
gura unor trubaduri cari iau in de§ert numele chemärii lor, cari nu
le simt §i. deci nu le aria ash cum trebuiesc cântate.
Chiar si vechile cuvinte, §i alcátuiri ale graiului, se uitä, cu vremea
si batranii cari mor, ingroapl cu ei si talcul §i izvodul unor cuvinte
si expresiuni pline de fermecatoarea plasticitate din Cronici.
Paginile acestea tre1;uiesc socotite de doritorii de-a cunoaste graiuu
neamului nostru, din jud. Valcea si imprejurimi, ca o prea modesta
contributiune si ca o lucrare de salahorie intelectualä.
In alcatuirea acestei lucrári, mi-au dat ajutor d-1 G. Fira fost in-
vätätor in com. tefane§ti-Valcea; iar, dupa räsboiul 1916-1918,

www.digibuc.ro
io G. F. CIAUFANU, G. FIRA .51 C. M. POPFSCU

rämas in Moldova (Fälticeni); §i C. M. Popescu, actualmente preot In


corn. Gorune§ti-Välcea. Primul a adunat folklor din corn. tefäne§ti §i.
Bujoreni-Válcea ; iar C. M. Popescu a adus folklor din Gorunqti-
Välcea, Arge §i Romanati. Restul: culegerile din corn. Flurwi,
Dicule§ti, Lalo, jud. Vilcea ; corn. imnic-Doljiu, precum i alcItui-
rea glosarului, este munca subsemnatului.
Toatá lucrarea am impärtit-o in urmätoarele sectiuni:
A) Poezii populare a) Lirice b) Satirice
B) Ghicitori
C) Desantece
D) Glosar.
GH. CIAUANU
profesor secundar

www.digibuc.ro
POEZII POPULARE
t 6
Foaie verde mArAcine, Frunza verde foi de mure
Drag mi-a fost sA trAiesc bine: PAsaricA de pIdure
Cu calul negru sub mine, Du-te la puica de-i spune
Cu ploschita la ciochine I SA se premeneascA bine,
Dela IonitA Diaconescu, corn. FAure§ti, SI mai suie 'n deal la mine
jud. Vilcea (70 ani). Cu vre-o trei azme 1) de palm,
2 Cu pui§orul fript bine.
Dodä, docll §i iar dodA, Dela Ionitl Diaconescu.
Taie puiul §i-1 fl ciorbA;
7
jumAtate fA-1 fripturA,
i.-1 fl chef de bluturA I D'aolicA, neiculitA,
Dela acela§ Asa varA sugeai Vita,
3
'acum dai neicAi guritA !
Dela Constantin Tranci (22 ani), Ffiure§ti.
AsarA vorbii cu una:
A§teptaiu, räsAri luna, 8
i nu mai veni nebuna!
AsarA pe vremea cinii,
Dela Maria Nitu $erbAnoiu, (16 ani),
corn. Ffiure§ti Lele draga mea,
Sumutia Manila cainii,
4 Lele draga mea,
Cate mandre-am sArutat, Sumutia 2) dar nu prea-prea,
SI le strang, a§ face-un sat. CA §tià cA viu la ea.
Dela Gh. arciumArescu (io ani), FAure§ti Eu urît §i tu frumoasä,
S'o mai &Am dracu' de casA I
5
Foicid mAr mustos,
1) La tarA, in VAlcea nu se zice niciodatA
Spune-mi, puicA, unde-ai fost ? azimd, ci amd, intr'o variantA se zice:
La claie, la adApost... eSi se pregAteascii. bine.
Dela Ana Fl. Ciau§ianu,(39 ani), Flure§ti. 41Cu vre-o trei lame de painee...
(mama). 2) Asmuti A.

www.digibuc.ro
12 G. F. CIAU$ANU, C. FIRA $1 G. M. P6PESCU

Dad-0 trebuie muiere, LasA-I pan' l-oiu adurtni,


Nu fii fAcAtor de rele, $i-atunci mi te-oiu gAzdui f
Vin' la maica de mA cere: Dela Costicit C. Popescu (5 ani), nuresti.
De m'o da, de nu m'o da,
Oiu fugi cu dumneata. 12
DacA-ti trebuie nevastA, GutuitA, lämaitA,
Nu fii spArgator de Casa! Ia-mA 'n bratá, neiculità:
Dela Nicolita N. Trana (7 ani), nuresti. $i dA neicutii gurill I
Dela rautarul oCiocAnels (39 ani), Stirbei-
9 Romanati.
To foitá din peline, 13
Femeile, vai de mine,
$'o foitA de sulfinl,
Femeile m'au pus bine.
Cat am fost cu punga pliná,
Nu m'au pus numai pe mine
MA tinù puica de manA;
Ci ì pe-alti voinici ca mine.
Dar and fu la jumAtate,
alntec adus de aiurea de tâniplari.
Dela lonitil N. Trans (28 ani), nuresti. MI dete puica la spate;
cand ajunse la fund
IO MA luA cu prAjina 'n lung...
Dela acelas.
FoicicA §'o laleh
Drag imi e la refenei 1)
Cu voinici de E eama mea. FrunzA verde alAmaie,
Dela Tudorache Sanda (42 ani), nuresti. Mandra mea frumoas1 nu e,
Da' cu vorba te mangae;
II
Mandra mea nu e frumoasà,
FrunzA verde sAlcioarg, Da'i la vorbI drAgAstoasA a).
Puica neicái bAlAioarA Dela tBadea Anghelescu (44 ani),nuresti.
Mi-ai fost iubitA 2) pe varA:
Ori n'ai casA §i cAmarA 15
SA mA gAzdue§ti desarA ? Eu cand zic: mA duc, mA duc,
Ba am casA §i bordeiu Se strang mandrele bulk, 4)
SA gAzduesc doi §i trei. ml 'ntreabA un' mA duc,
FoicicA de scumpii Eu le spun: la Campulung,
Da' mi-e bArbAtelu-aci, SA-mi aleg un cal porumb,
Scurt In gat qi lung in trup,
Refenell: chef, petrecere, abduturd*,
tadundturd». 3) Var.: «Dal la vorbi dipicoasch.
3) Var.: eamantch. 4) Buluc.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA i3

Cum e bun de haiducit. Vino seara 'ntotdauna,


MA 'ntreabl de viu desarl, Vin' si and nu-i vremea bunA,
Eu le spun: la primävarA; Treci párleazul 1) in grAdinA,
Ele plâng de se omoarA; MiscA usa din tatanl.
Eu la spun: la Sfane-Ilie; (antec adus de aiurea, de meqte§ugarii
Ele plang, A. mA mangaie. din FAure9ti).
De la f Marin Vasilescu (48 ani), Dela Matei Popescu (s ani), Flureisti.
Fitirwi.
18
16 Foaie verde de liplc,
$'o foitA odoleanul, Nevasta cu copil mic
Pan' sä suiu la mandra dealul, Nu e bunA de nimic:
De trei ori potcovii calul. Eu ii fac cu mana 'n vale,
Nu e vina calului, Copiii mi-o tin de poale.
Nici a potcovarului; Dela Ana Fl. Ciau.lianu (39 ani), Flurevi.
Ci e vina mandrel: mele,
a si-a pus casa 'n vAlcele. z9
Spusu-ti-am, mandrA, ti-am S'o foitä trei lalele,
[spus,
Lele, lele si jar lele,
SI nu-ti pui casa prea sus: Intru 'n luncl la nuiele:
Nici in dealul florilor,
Lunca plinä de viorele.
SA fil dragA tuturor;
ArzA-vA focul nuiele,
Ci mi-o pune pe-o valcea, N'am sA fac niscai sAiele,2)
SA fii numai draga mea.
SI 'nchid armAsarii 'n ele ;
Dela Petrache Smarandache (so ani),
Flurevi. Ci am sA-mi culeg viorele
Lele, lele si iar lele,
17 SA le dau mandrelor mele
FoicicA rosmalin, Care 8) m'am avut cu ele, 4)
Puicutä, gurA de crin, Din tineretele mele.
Spune-mi sara and sä vin ? Dela Ion Ghiari (44 ani), Flure§ti.
Cand sA viu, sA ne iubim ?
Vino 'n luna lui Brumar 1) 1) Sau: Spdrleaz», passage par dessus
C'atunci sunt noptile mari: une haie», cum il explicit Iarnik in
Glossaire dela poez. pop.; prilaz.
Dormi, cu mandra cat iti place 2) Copri pentru vite.
Si ziul nu se mai face. 3) In loc de: cu care. Dealtfel acel- cu,
tot nu se pierde din. vers.
1) Se pronunti: oBrumari*:)i deci iese 4) tA se avek cu cineva», a se iubl, a fi
rims. in dragoste cu...

www.digibuc.ro
14 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

20 CA n'au fost toti dintr'un sat.


De te-as prinde undevh, Foileang mgr mustos,
Numai ochii ti i-as luh, Spune-mi, mandro, und'
[mi-ai fost i
*i i-asi pune 'ntre icoane,
La claie la adApost.
*i m'as rugh: d3oamne,
[Doamne, Dela Ana Fl. Ciau9ianu, Flure§ti.
Ingeras dumnezeesc 24
Mai dg-mi zile sg trgiesc Cand erh Barbu tirbeiu,
Cu puica si mg 'ntalnesc, Puneai plugul unde vrei,
Doug vorbe sg-i vorbesc, Iarg pe vremea lui Cuza,
'apoi sg mg prgpgdesc !». Plesnih oamenilor buza;
Dela Stinictt Liutaru (39 ani), Stirbei- De and cu Carol intaiu,
Romanati.
N'au oamenii cApAtaiu I
21 Dela tIon Bunescu (67 ani), Fituresti
Variantd (Marcu9).

De te-as prinde undevh, 25


Numai ochii ti i-asi lua, Foaie verde trei oglice
*i. i-asi pune la icoane, Zice lumea cg-i ferke
i m'as rugh: #Doamne, Doamne, De omul cu ibovnice;
Mai dg-mi zile sg trgiesc, Dar nu e nici-un ferke:
Puiculeana sg-mi iubesc» 1). CA el multA grija-rni duce,
Dela acelms, Se mirg cum Ws'stricoare 3),
22 Pang la Lenuta 'n vale...
Foiae verde odolean, Dela Ana Fl. Ciau§ianu (v. bucata 28-a).
De stiam, puicg, stiam,
Nu mg mai amorezam 2); 26
ItAmaneam tot cum eram ! Foicicg flori mgrunte,
Dela t Ioana I. Niel (zo ani), Flure§ti. MI culcaiu sg dorm la punte;
Nu putuiu de ganduri multe:
23 C'am amante risipite,
Foickg matostat, Trebuie toate 'ngrijite.
Spune-mi, puicg-adevgrat, Dela Ilie M. Olaru (17 ani), Flurevi.
Cali bgeti te-au sgrutat ?
27
Nu stiu, nu i-am numgrat:
Eu ti-am spus, mandro,ti-am spus,
1) Altà variantá zice: oCu puica sä ml La mine sg nu te uiti,
iubesc b.
2) Sau samurezam*. 3) In Valcea: a (se) stricurh.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA Is

Cand or fi oameni mai multi; Si cu bune §i cu rele,


Cand or fi mai putinei, Si cu vecinele melel
Uita-te in ochii mei, Dela Costici C. Popescu cfmaret (35 ani),
CA sunt negri ca v'ai tAi 1 Flure§ti.
Eu ti-am spus de mii de ori,
SA nu-si faci iia cu flori 32
CA pe mine ma omori: Neica, nu ma face murnA,
Sa-ti faci iia,ca o iie, Nu ti-am luat banii din pungl;
SA-mi fii draga numai mie. Mi i-ai dat de voie bura 1
Dela tfunplarul Gh. Angelescu (24 ani). Dela Liza M. arciumfirescu (18 ani),
Fiure§ti. Ffiure§ti.

28
33
Voinicelul fail. cal,
Fire-ar ceasu'-alimAnit 2)
E ca pgtele pe mal; Si ziva 'n care-am nascut,
Voinicelul ne 'narmat,
CA prea am fost nicajit:
Ca pqtele pe uscat.
Cu ppte mfindre de gat.
Dela Ana Fl. Ciauvinu Flure§ti.
Dela aceett§i.
29
S'o foita solz de pgte, 34
Iubqte, neica, iubWe; Foileana de maliira,
Si la neica te gandqte 1 Si gedeam pe curaturA 3),
Dela cArfunidarul Ilie Bozdroancä (24 soi)s- Si vorbeam gura in gura;
Beica-Vilcea. Si .edeam pe paji§te,
Si vorbeam de dragoste.
30 Dela aceeasi.
Drum la deal §i drum la vale,
Drum la mandra peste vale, 35
S'a luat lumea de mirare, Cand plecaiu dela Ramnic
De atata urdinare1). Cu calul nepotcovit,
Dela Gh. N. Niel (24 ani), Fluresti. Mai bine sl fi murit,
Ori calul sa-mi fi plesnitl
3' Dela Florea Nitu Serbilnoiu (to ani),
0 jurata de muiere, Ffiuresti.
Cu toata lumea mA teme:
2) Afurisit, blestemat.
1) Cu Intelesul vcrbului latin : ventitare, 2) Loc de pe care s'au scos trupinile, cio.
a ven1 des, a tot venl. turile unei plduri, unei lese. cling.

www.digibuc.ro
16 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

36 40
Busuioc verde chitat, Dorul peste dealuri trece,
Spune-mi, cin' te-a sAmanat ? MA mir cum nu ratAceste,
Manila and a plecat, Si pe neica-1 nemereste I
Si-a läsat pe maiculita, Dela mama.
Carl apä cu vedrita,
Si mä udä 1) cu gurita. 41
Dela mama, (Ana Fl. Ciausanu). SA vii, neicI, negresit,
CA la toamnä mä märit.
37
MAritä-te, fatA mare,
Dragostea din ce se 'ncepe ? De-mi ia drumul din picioare
Vara din busuioc verde; Si ochii de peste vale 1
Iarna din inel si bete.
Dela mama.
Dela ochi, dela sprâncene,
Dela buze subtirele, 42
Dela gatul cu mArgele.
FoicicA flori mArunte,
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fluresti.
Mandrulita dela munte,
38 Ce ti-au iesit vorbe multe ?
MAriutä, Märioarä, Las' sa iasa, cA nu-mi pasa :
Mai tii gurä de-astA varl ?_ M'a fAcut maica frumoasä,
Eu mai tiu o tarisoarä, De iubesc zapcii de plasA,
Cat a da neicAi desarä 1 Si prefectii când mai iasä.
Dela Marin Smarandache Tudorache Dela Costica Angelescu ( ani), Fituresti.
(23 ani), Fluresti.
43
39
Variant
Foaie verde trei aluni,
Leano, Leano, Foaie verde flori mArunte,
Mi-a plecat neica de luni, Marioara dela munte,
Leano, Leano, Cu parul läsat pe frunte,
Si-a läsat dorul prin pruni: Zi mi-tei a te märite,
N'am batistA sA-1 adun, CA ti-au iesit vorbe multel
N'am batistA de mAtasA, Las' sA iasa, cA nu-mi pasä :
SA-1 adun, sA-1 bag in casi, M'a fAcut maica frumoasà,
MA iubesc zapcii din plasä,
CA s'a risipit prin leas5....
Ofiteri farA mustata,
Dela Stanica Lautaru.
Logofetii dela masd
1) Var. *Ma stropeste cu guritas. i jandarmii nu rnA lasA :

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD, VÁLCEA

MA iau §1 m1 bagI 'n casl, CA din sämincioara ta,


si-mi taie p1ine pe masl, S'a 'nceput dragostea mea:
MA sArutA cu dulce241. Dragoste nesocotitA,
De la Stan Diaconescu (44 ani), FAurevi. Si de bAieti neiubitä...
Dela mama.
44 47
Pe mine cin' mA usucA ? 'Ndeamnä, murgule, la pas,
Brebenèii de pe luncI, S'ajungem desarA-acas',
Lelita cu ciirpa lungA: La copii §i la nevastA,
'Ndeamnä, 'ndeamnA sA SA vedem cu ce ne-adastl.
[m'ajungl, Dela ¡Tie Manu (48 ani), Fluresti.
SA intre cu neica 'n luncl...
Dela Gh. M. Vasilescu (25 ani), FAurevi. 48
S'o foitA sAlcioarA,
45 CAnd plecaiu din SlAtioarl
Busuioc cu foaia latA, Cu cAciula pe-o spranceank
Cin' te-a sAmAnat la poart1 ? SA mà fi lovit de-o boalA:
Marita and erà fata, CAnd puseiu picioru 'n scard a),
Marita si c'un bAiat; Marita trägeà sA moarA;
RAiatul mi s'a 'nsurat, Cand sA pui §i pe cellalt,
Marita s'a mAritat: Lesinà. Marita 'n pat,
CArà apa cu vedrita si-mi v1rsk sAnge 'nchegat.
$i m1 stropii cu gurita, Dela Leanca Prusu ( ani), FAurevi.
Ca sa-mi mai creascl foita.
Dela mama (Ana Fl. Ciausianu). 49
Vai de mine: Bunt särac 1
46 Nu stiu, slugg sA mA bag ?!
Busuioace, nu te-ai coace, De-ar aveit stApAnul minte:
Nu te-ai coace, nu te-ai face, SA-mi dea sambria 'nainte !
Nici pe loc, nici pe priloage 2): Dela mama.
50
1) Se numeve, in Valcea, o lAshturii De-ar fi cucul un voinic
finA, de borangic, cu care femeile mAri- Mi l'as prinde ibovnic;
tate §i in vfirstA, li mnfAurA capul, lAsind'o
sA cadA, in lung, pe spate. Pe aceastA Da' mi-e cucul pAsAreà
cArpl (mahramA) se oleo ì flori fru- Si nu stie dragostea 4).
moase cu lanite colorate, sau cu Dela Lina Buru (41 ani),Diculesti-Vidcea.
mAtasA.
3) Locuri lAsate sA se odihneascii, inier- 3) Scara dela sea.
bate, locuri oprite. 4) Var.: «Nu vie ce-i dragostea i.

www.digibuc.ro
28 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

51 54
ArzA-te focul, blete, Variantd
CA ml särutasi cu sete: Lele, lele, trei granate,
De-mi plesrd rochita 'n spete, Departe, neicA, departe,
i sapte perechi de bete ! Nici departe, nici aproape,
Dela Joan Doade (servitor) (19 ani), Doul dealuri ne desparte,
Fluresti.
Doul dealuri si-o pAdure,
52
si-o grAdinitä cu mure:
Murele sA le manclm,
Foaie ver de bob nAgarA, *i pAdurea s'o tliem,
Santa e ziva de varl: *i pe Leana s'o cAtAm,
Toate mandrele-s pe-afarä; S'o clam, s'o sArutärn,
Dar acum de and a nins, Acas' la noi s'o ducem:
Toate mAndrele s'a 'nchis, Prin pldure si prin braji
s'a 'nchis in cas', la sobA, SA mi-o särut pe obraji,
De n'am cu cM' sl-mi fac Pe obraji, pe rumeneall,
[vorbä.1) tii, puid, ca astAvarä;
Dela -1-Badea Anghelescu (44 ani), Fiuresti. Pe obraji si pe sprAncene,
i pe buze subtirele,
53 Muscar-ar neica din ele,
FrunzA verde trei granate, Ca din doi faguri de mierel
Departe, puicl, departe, Dela Stánici Lilutaru, (v. buc. 2o).
Doul dealuri ne desparte 2),
Douà dealuri si-o vAlceà, 55
C'o grAdinl lfingl ea: La moarä la flgAdki
GrAdinita e cu mure, Macinl si bun si räu...
Murele sä le mancAm, Bine-i de omul frumos 8):
*i pe puica s'o furAm, Cum ajunge, toarnA 'n cos.
S'o ducem acas' la noi, CAnd vruseiu sA torn in cos,
SA facem, puicl, de doi. MorArita nil dl jos:
Dela Matei Ghiarl (38 ani), Fluresti. Stai, Mete, nu turnh,
Pâra nu te-oiu säruthl
11 A vorbl pentru a pune la cale o in- Pleat de omul urit:
talnire. Nici la moarA n'are r And I
2) Solecism, gresalii de acord (aici
oarecum o licentà poetic.5) ce se observá
mult mai des in limbs celor din Muntenia, 3) Intr'o var. se adaugá: «Si alare, si
deck in cea olteneascl. pe jos Is.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA z9

Foaie verde s'un dudau, i mi-e ibovnica mica;


Cum n'a läsat Dumnezeu, As lasa-o de-ar mai creste;
Pe cine iubesc, sà iau, Dorul ei ma pridideste !
i sa mor and oiu vrea eu ? Dela acelat}.
Foaie verde trei bujori
Lag-ma, Doamne, sa mor, 59
Pe bratele cui mi-i dor, Pe mine maica mä maul
Lasa-ma, Doamne, sa. zac, In valcele la fantana
Pe bratele cui mi-i drag, De trei ori pe saptamanä,
Sä-mi pue mama la cap, Sa-i aduc apa de-a buna !
Sa mä 'ntrebe de ce zac ? Dela mama.
Dela Florea BAldea (41 ani), Lalos
Jud. Valcea. 6o
56
Foicia izma creatä,
Lelita carciumareasä,
Foileana fir s'o fragfi Nu te face bätaioasa 1):
Anicuta neicai draga, Pune ocaluta rasa!
Toti Bucurestii ma 'ntreaba Cand ai vedeh ca. ma 'mbat,
De ce esti slabl si neagra ? SA nu-mi dai drumu' sa plec;
Sunt neagra de felul meu, Sa-mi asterni la fundul butii,
i slaba de dorul tau! C'asà ii place neicutii:
Ionel al nostru, draga, S'aud cepul scartaind,
De ce porti camasa neagra ? vinu 'n vadra curgand I
Las' s'o port, c'ash mi-e draga,
Dela lfiutarul (CiocAneb>.
Ca mi-e mandra cam bolnava l
Dela tAmplarul I. Viscol (48 ani), FAUre§ti.
61
57 Cat e Slatina de mare,
Foaie verde colelie, Neicami are tiitoare:
D'aolica, fa Marie 1 E frumoasa ca s'o floare,
Vedea-ti-as casa pustie, MA doboarà din picioare.
Barbatelu 'n puscarie, Cat fu Slatina de mica,
Copilasii pe sambrie, Neica-si are ibovnica:
i pe tine-amanta mie ! *i. e frumoasa de pica I 2)
Dela läutarul aCiocfinel» (39 ani), stir-
bei-Romanati. 1) Afurisitä.
58 2) Expresiune echivalenti cu: afru-
moasi cox»; C. a o cadrA; scrisi (par'cli e
Foaie verde s'o sipica, scrisA); sau: la soare te puteai uitk; dar
'a.s mai zice d'aolica, la ea, ca mai bk.

www.digibuc.ro
20 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Minca-ti-a0 gurita friptA, 65


Och4orii sl ti-i beau: Pentru tine, fl IleanA,
De pe drumuri nu mai stau, S'a uscat iarba 'n poianA :
SA fac bani, sl mi te iaul CAnd erA iarba de coasA,
Dela acelat). Eu §edeam cu puica 'n casA.
62 Foaie verde trei granate,
Trinule 2), sl nu ai parte
Foaie verde trei lAmAi,
De fur ispurile toate;
AolicA, ce fAcuiu:
CA m'ai dus a§à. departe,
lubii una cu copii,
In neagra strAinAtate:
Par'cl fu satul pustiu...
FArA mumA, fArA tatA,
Eu o chem din deal in vale,
Par' c'av fi nAscut din piatrA;
Copii o tin de_ poale
FArA frati, fArA surori,
Rea ursAtoare-avui, Doamne 1
Par' c'as fi nAscut din flori.
UrsAtoarea mi-a fost bunA;
S'o foitA de nAgarl,
Mintea mea mi-a fost nebunA !
Dorul mAndrei mA omoará,
Dela Leanca Pru§u ( ani), Flureoti-
VitIcea.
Dorul mAndrei cei de-acasä,
Mi-a scos sufletul din oase.
63 Dela recrutul Gh. Bobeicli, Flure§ti.
Foaie verde trei lalele,
Cine ti-o mai zice lele, 66
SA-0' poarte coadele tele 1); Sapte sAptAmAni din post,
Cine ti-o mai luà inêle, Pe la puica n'am mai fost I
SI se 'ncovoaie ca ele; S'or mai trece trei din dulce,
Cine ti-o mai luA cercei, Pe la mAndra iar m'oiu duce...
SA se spfinzure ca ei; La puica dacA m'am dus,
Cine ti-o mai luà mArgele, Am gAsit lackul pus :
SA se dqire ca ele, Luai lacAtul cu mAna
Lele, lele i iar lele 1 Si veriga cu cAciula,
Dela Tines I. Belciug (22 ani), Flure§ti $i intraiu in cas' cu sila.
MAndra mea cum m'a ochiat,
64
Sapte straie-a 'ntins pe pat,
Lele-alimAnitA-mi wi:
Nici nu r Azi, nici nu vorbwi, 2) Trenului i se mai zice 'in Oltenia §i
Doar din buze imi zAmbwi... atrin» sau sciruti cu ferevi», Un cfinlec
Dela acelaq. popular zice intre altele:
«Eu m.4 duc la Barure§ti,
1) In loc de: tale. aCu clruta cu ferevi h (ferestre).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN IUD. VALCEA ai

Sapte straie s'un macat, Din regie dela Iasi


Si mg puse sus pe pat, Se iubefte prin oras;
Si mg lug la sgrutat. Se poartg cu fuste negre,
Dela Stänici Iltutarul (39 ani), 5tirbei- Moare neica and le vede;
Romanati. Si cu soarte de mAtase,
67 Mg poftesc la ele 'n case
Variantd antec adus de precupeti.
Foaie verde mgr mustos, Dela Ion T. Ionete (3r ani), Fluresti.
La trei sgptämani din post,
De m'as face cum am fost, 69
Asi manch vinerea post, Frunzá verde matostat,
Pe la puica n'am mai fostl Vezi-mg, Doamne 'nsurat,
Dar asearg and m'am dus, Dupg poteci adunat !...
Am ggsit lacgtul pus. CI mie mi s'a urit,
Luaiu lacgtul cu mana Toatä noaptea colindand,
Si veriga cu cgciula, Cainii la mine lgtrandl
Si intraiu in cas' cu sila. Foicicg samulästrä,
Puica dacg mä väzù, Lang' o cruce de fereasträ,
Sapte scoarte-mi asternit, Asteptai sg iasä, iasä,
Sapte scoarte si-un macat, 0 'ndräcitä 1) de nevastá ;
Si-o perinä de bumbac, Iesi hotul de bärbat,
Sg-mi fie moale la cap. Cu stinghia 2) dela pat.
Puicg, te-am iubit cu drag, Cand mg plesni dupl cap,
Azi cu drag, maine cu drag, Eu credeam cg-i särutat...
Pang pot sg mä mai trag,
Pan' oiu iubl ce mi-e drag: Dela mama.
S'apoi sg mä culc, sl zac,
C'am iubit ce mi-a fost drag I 70
Azi cu dor, maine cu dor, Märggritar inflorit,
Pang pot sá mg mai scol Cine mi te-a ciumpgvit ? 3)
Pan' oiu iubi ce mi-e dor, Fetele dui:A iubit,
S'apoi sg mg culc sil dorm, Cälärasi, de rand, trecand.
C'am iubit ce mi-a fost dor I Dela mama.
Dela tManolache Smarandache (45 ani). 1) Ake variante pun in locul acestui
Fiuresti. cuvant, tjuratch.
2) Cuvant care se pare ci vine dela ger-
68
manul: Stange (Stengel) bucatà lungi, de
Foaie verde colelie, 1 emn sau de fier.
Fetele dela regie, 3) A ciupl, a culege, a rupe.

www.digibuc.ro
22 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

71 Lemnelor si pietrilor,
Oliolio ! ce nevestick Pe mana streinilor ?
De bArbat cum n'are fricA ? Foaie verde artAras,
$i mA mir cum te-a lAsat, MAi GheorghitA, Gheorghilas,
Ca sA pleci dupA amant ? I M'ai iubit de copilas,
Dela Muter Ion Trans (39 ani), Stirbei, $i-acum te 'nsori si mA lasi...
Romanati. Pe infirm unui vrAjmas,
Tot ca tine pAtimas I
72 Foaie ver de trei masline,
FoicicA bob nAut, SA nu zaci maine-poimaine,
Am o panzA de nAlbit CA e pricina din mine ;
$i pe Mitru de iubit. E fAcutA tot de tine !...
Dela mama. Dela Lina Stoican (23 ani), Fliuresti.
73
Decat o mumA nebunA, 77
Mai bine-o vecinA bunA ! MA rog sl nu zAbovesti,
Dela mama. CA de-ai zAbovi o lunä,
74 MA gäsesti, neicá, nebunA ;
Vinde, maicA, boii toti, $i de-ai zAbovl un an,
$i mA scapA dela .7'1)11 11) MA gAsesti, neicA, bustean 3);
Dela Mitricii Protopopescu (39 ani), Iar de-ai zAbovi mai mult,
Frtureati. MA gäsesti, neicA, 'n mormant 4).
Dela Leanca Pruau (33 ani), Flureati.
75
Foicica bobului, 78
ItAu Ii sade codrului Foaie verde de mohor,
Red glasul cucului La fereastra spre obor
$i urma voinicului... Bate murgul din picior ;
Dela Patru Bálinoiu (43 ani), niureati. Nu bate ca sa. n'adorm,
Ci bate ca sA mA scol,
76 SA-i dau fan si orza-for,
MAi GheorghitA Gheorghilas, AO rece din izvor ;
Drag ti-a fost drumul la Iasi, SA mA scol sA mi-1 OW.
$usaua la CálArasi, SA-i fac pArul cretisor ;
Pe Marita cui o lasi ? 2) SA mi-1 ung cu untdelemn,

8) Sort (armatfi). 3) 6Bustean* se zice, in Valcea, orbului


8) Intr'o varianti : <Oar pe mine cui care nici nu nAzare cu ochii : ((orb busteana.
má 1** ? 4) Var. 6MS gAsesti, neicA'n pämânt* !

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 23

SA-i pun seaua binisor, M'a mAncat, mAnca-o-ar naiba :


SI mA duc unde mi-e dor : CA mi-a luat banii degeaba!
La Marita, la izvor... (Am batut drumul degeaba).
Dela Stilnica Läutarul (39 ani), $tirbei- Dela Gh. M. Vasilescu (35 ani), Flure§ti.
Romanati.

79 81
FoicicA ink paltin Foaie verde foi ca bobul,
MArioara pAr galbin, Hai, puicA, sä trecem Oltul,
PAr galbin si retezat, SA schimblm vorba si portul,
Pe scurteicA mAsurat, CA ne-am prApädit cu totul !
Pe tata stängA läsat, Hai, puicA, sl trecem dealul,
Cu foarfeci de diamant, C'amandoi ne stim amarul;
Aduse din Taligrad: Hai, puicA. sl trecem valea,
apte franci de bani am dat. CI ne aflA toatA tara 1
Foarfeci de ti-am cumpärat, Foaie verde ca sAlcuta,
Pärul de ti-am retezat, Eram tAnAr ca frAguta,
SA iubesc pe cin' mi-e drag: Da m'a 'mbAtrAnit mAndruta !
SA iubesc pe-alde Maria, ThatrAni-o-ar si pe ea,
(SA iubesc pe lel' Märia) Ca pe neica, dragostea !
CA mai stie omenia, BátrAni-o-ar frigurile,
i.-mi asterne noaptea iia, Ca pe neica gAndurile !
MA 'nveleste cu ghiorghia 1) Dela acelas.
Ghiorghia cu floricele,
82
MA gAdirá la spr Ancene,
Pe pofta inimei mele 1 Foaie verde trei masline,
Dela prietenuI N. Constantinescu, boian-
Ia vezi, puicA, cA pe maine
giu (zry ani), FAuresti. Dorul rdmiine la tine,
Dragostea mi-o iau cu mine.
8o SA mi-1 pästrezi, puicA, bine,
Foaie verde firul ierbei, Cum mA pästrai si pe mine:
MA suii in dealul Cernei, SA mi-1 culci in pat cu tine,
MA uitaiu in valea Vedei, Unde mA culcai pe mine;
Unde cAntA puiul mierlei, SA' mi-1 culci in patul täu,
La mAndra cu ochii negri; Unde mA culcam si eu.
M'a mAncat, mânca-o-ar viermii, Aminte sa-ti mai aduci,
De-ale noastre vorbe dulci,
1) Ghiordia = haini de de-asupra, un De-ale noastre dulci cuvinte,
felde scurteici. Ce le-aveam noi mai 'nainte.

www.digibuc.ro
24 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Foaie verde siminoc, 85


Cuculet de peste Olt, Foicia trei lalele,
FA-mi o scrisoare cu cioc' Intru'n luncl, la nuiele,
FA-mi scrisoare romAneascA, Lunca plina de viorele.
JumAtate letineascA, BatA-vA focul, nuiele,
S'o pui la puica 'n fereastrA, N'am sA fac niscai slide,
CAnd s'o sculà, s'o citeascA, SA 'nchid armAsari 'n ele;
Lacrimile s'o porneascA 1). Ci am sA-mi culeg viorele,
Dela mama. SI le dau puicilor mele,
83
Care m'am avut cu ele,
Din tineretele mele:
Foaie verde s'o sipicA, Care mAndrA-i mai frumoasA,
Bine-a fost cu nevesticA; SA-i dau chitä mai aleasA;
Dar sA ai s'o ibovnicA. Care mAndrA-i mai urAtA,
Nevasta te premeneste 2), SA-i dau chitA vestejitA.
Puicuta mi te priveste. Dela N. Popescu, ( ani), Ffiuresti.
FoileanA s'un ghiocel,
Bine-a fost cu bArbAtel, 86
Dar sA ai ibovnicel;
CAnd bArbatul te urAste, Foaie ver de mArgArit,
Ibovnicul te 'ndrAgeste !... Ce mai lunA de iubit;
DelaNità Puiu (Popescu) (43 ani),Fiuresti. Da-s cu puica nAcAjit
Pentru-un inel de argint 1
Fi-l-ar fi mAncat rugina,
84 CA din el e toatA vina !...
Nu stii, vecine, cevA ? Dela N. Floarea (6z ani), Ffiurevi.
Mi-a 'mbolnAvit nevasta !
Ba, eu stiu, vecine, bine: 87
La iubit, de rAu n'o tine,
FoicicA trei rAsure,
Las'o, las'o sl iubeascl,
PäsAricA de pAdure,
SI nu se mai bolnAviascl:
Asa varA n'a iubit: Zboarl la puica, de-i spune,
De opt ori s'a 'mbolnAvit !
SA ia trei azme de pAine
Si sA suie 'n deal la mine.
(Cintec adus de precupeti).
Dela Ioan Safta (30 ani), Fluresti. Dar sA dea cam pe vAlca
SA n'o vadA nimenea.
1) Var.: aLacrimi set mi-o podideascds. Und' sA vie, iar sa-i spui:
2) Var.: Wevestica te glivefle*, poartil In poianA, la gutui.
grijil de tine. CA dau si eu pe v Alcea,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 25

Cu plosca sub ipingea CA mila dela pArinti,


Puipei ca sA-i tiu calea. Anevoie-ai s'o mai uiti;
Dela mama. Dar mila dela bArbat,
88 Ca frunza de Or uscat,
[Tot cu pumnii dupa cap I]
De-ar fi drumul prin pAdure
Dela mama.
arciumA sA-mi iau paine,
M'ai duce cu puica 'n lume; 92
Dar mi-e drumul prin ora, Foaie verde trei lalele,
te 'ntreabl de rAva: DespAgubqte-ml lele
Doi te 'ntreaba, doi te leagA, De pgrAlutele mele,
la 'nchisoare te baga I CA-a muncit neica pe ele I
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fluresti. Dela N. Popescu-Ciausanu (3r ani),

89
MAritl-te, mandro, bine, 93
Ia-ti nAdejdea dela mine; FoicicA c'o sipicA,
MAritl-te cu Dumnezeu, Und' te duci, domnule Ghici ?
CA mie nu-mi pare /ill; Peste Olt la ibovnicA,
MArità-te cu noroc, C'am lAsat-o singuricA...
CA nu-mi pare rAu de loc : Dela mama.
MArità-te, draga mea,
MAritA-te, nu cedea, 94
N'Weptà dragostea mea, Ce cAtaiu de mA 'nsuraiu :
CA nAdejdea dela mine, Multi dragoste stricaiu;
E ca ata de subtire... Nu stricaiu numai pe-a mea;
Dela tCiocAnel» (v. buc. 12-a). 0 stricaiu pe-a multora I
Ce cAtaiu m'A 2) mAritaiu
90 Muhl dragoste stricaiu:
Eu iubesc de-o Nu stricaiu numai pe-a mea,
miroase gura-a tAtä Dar stricaiu pe-a multora I
pieptul a romanitA I Dela mama.
Dela mama.
95
9I DragA mi-e lelita 'naltA,
CopilitA cu parinti, dA gura peste poartl ;
Nu grAbi sA te mariti: Dar drAguta scundicek
1) Se zice ì eptinged, sau ipângeà. ) In loc de: 4de nub mdritaiol

www.digibuc.ro
26 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Se'ntindea §i n'ajungea, Nici, cu dealuri si vglcele;


Aolicg, puica mea 1 Numai cu vorbite 1) rele !
Dela Tudorache Vasilescu (Dudulean), Dela mama.
(3z ani), Fluresti). I 00
Varianta
96
Mandro, m Andro, mgrgärit,
Varianta .r
Dusmanii ne-au despgrtit,
Dragg mi-e lelita 'naltg, Nici cu gard, nici cu nuiele,
Cg-ti dä gurg peste poartg ; Numai cu cuvinte grele
Dar drgguta mititeg, Dela Nicu Matficinä (22 ani), Bbghea,
Se 'ntindea din ce puteg, Valcea.
Si tot da neicgi gurg.
Dela mama. IoI
Leano, mijlocel subtire,
97
Ferke de cin' te tine :
Varianta 2 Trgieste cu drag pe lume,
Dragg mi-e lelita 'naltg, Nu pätimeste ca mine !... 2)
CA-ti dg gura peste poartg ; Dar nici eu nu pgtimesc :
Dragg mi-e si-a scundiceg : Scot parale si plgtesc,
Treceg garduri, si-o valcea, Si ce-mi place, tot iubesc,
Si tot la neica venig. ! Si nu mg mai prgpädesc !
Dela I. Caracalcanu (44 ani), Fluresti. Dela I. Caracaleanu, Filuresti.

98 102
Varianta 3 Foicicg bob ngut,
Dragg mi-e lelita 'naltg, Neicg, vezi, nu te-ai tinut
Cg-ti dg gut-A peste poartg ;
De vorba care-ai vorbit.
Si, neicutg, 'ti multumesc,
Mi-e dragà si-a scundicicg :
Und' se suie pe opincg, CI eu altul mai gäsesc,
Si tot dg neicgi guritg. Mai de neam, -si mai de vitg,
Dela Leanca Prusu (33 ani), FAuresti. 1) Diminutiv. Alte diminutive ale ace-
luias cuvant, sunt in Vfilcea, urrnä-
99 toarele : vorbulltk vorbisoark vorbu-
Mgndro, m an dro, mgrgärit, leanS (rar). Cel care sunS mai frumos este :
vorbitd.
Dusmani multi ne-au pizmuit, 2) Frumoasfi reticentl. Iti aminteste
Si pe noi ne-au despgrtit, de Vergilius: tQuos ego !»... sau: Novi-
Nici cu gar d, nici cu nuiele, mus et qui te...«.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 27

Nu ca tine-o rAm4itA ; 1 o6
CAnd te vAd, tot pe ulità ! 1) FoileanA trei rAsure,
Dela mama. Poteceaua din pAdure,
103 Pardosig-i cu alune,
Foaie verde iarbl neagrA, Cu alune mAruntele,
De cine dorul se leagg, De-mi vine puica pe ele 1
Nu-1 lasA cu mintea 'ntreagi: Dela mama.
CA s'a legat de-un voinic, 107
si-a lAsat plugu 'n pAmânt, I'auzi, leleo, pitigoiul:
Si boii la jug sbierand, Haideti sA 'nfundAm zAvoiul:
Si s'a dus la puicl 'n crang; ZIvoiul i rAchità,
Si s'a legat de-o nevastI, C'acolo-i dragostea mea...
si-a lAsat rIzboiu 'n casI, Dela mania.
CusAtura pe fereastrI
Si-a pornit-o drept spre leasA ; io8
Si s'a legat de-o copilä, To foaie mArgAritari,
Ilia' cusAtura 'n mânI ! Pe oseaua din Cepari,
Dela acelas. Trece-o fatA s'un jandar,
log. Jandarul mi-este cAlare;
FoicicA mArAcine Fata mare, pe picioare.
Ia ascultA-mA, vecine : Pune-mA, jandar, Ware,
Nu-si purti nevasta bine, CA nu mai pot de picioare !
CI viu mAine, viu poimAine, Eu te-a§i pune, fatA mare,
Si ti-o fur de lAngl tine, Cum nu te-a§i pune Ware;
SI mai trgiesc i eu bine ! Dar mi-e murgul mic de zlle :
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fluresti. De-abia mA duce pe mine...
Pune-rnA, jandar, cAIare,
105 CI nu mai pot de picioare :
Foiae ver de §'o lalea, CA mi-e drumul gloduròs 3),
N'am, puick pe unde da Nu mai pot merge pe jos !...
SI nu-si mai vAd cdpard, FoicicA doi ghiocei,
C4oara, bAtAturà,
Si ce mai este pe ea ! 2)
3) Noroiul uscat, pe drum, se numeste
in VAlcea si imprejurimi: glod, gloduri,
Dela mama.
glontane. Chiar si noroiul inghetat 4tuttic5,
3) Un asemenea accent ill gásim si in si neregulat: cu colturi, se numeste tot
vorbirea curenta, in jud. Mehedinti. glod: drum glodurbs; glodorbs; in Mol-
1) Pe bitaturä, in curte: cu alte vorbe dova se numeste glod, insusi noroiul
sl pe pules cu care este certat. moale.

www.digibuc.ro
28 G. F. CIAUSAN(J, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Duce murgul, doi §i trei, SA nu te mai vld alare,


Dar pe noi, doi porumbei !... Cu clma§a albä floare,
Dela läutaru I. Pádureanu (Go ani), Spälatä de-o fatà mare,
Stirbeiu-Romanati Uscati la tAt4oare,
109
Cu foc dela inimioari...
.Dela mama.
S'o foitl ca cicoarea,
Uite dealul, uite valea, 112
Unde iubeam pe Marghioala; Hai, leliti 'n vale 'n luna,
Uite dealul, uite vita, SI-ti taiu r4chitor i furd,
Unde-arn iubit pe Marita, Si neicfii ciumag de dua...
Si i-am särutat gurita; Gäsii pup6zA 'nflorita:
Uite §1 avfilitura, Nu §tiu pupáza 1) s'o rup,
Und' mi-a dat puicuta gura... Ori pe Leana sA mi-o pup...
Hai, puicfi, pe deal, pe deal, IDela Leanca Prugu.
SI cAtlin iarbA de cal:
Calul sä ni-1 priponlm, 113
Noi, mândro, sä ne iubim.
l'Anä calul pwe iarbl, Cine 'n lume nu iubqte,
Noi sl ne vedem de treabà: La ce se mai spovedqte:
Tu sä-mi numeri stelele, Spune lichii 2) §i minciuni,
SA-i dea popa 'nchinaciuni !...
Si eu floricelele;
Dela Leanca Manolache Smarandache
MI calul pwe fan, (43 ani), nuresti.
Noi sä ne vedem de drum !...
Dela Costici C. Popescu,(35 ani),Fiture§ti. "4.
I I0 Foaie verde v'un lipic,
Foicicä de mohbr, Vine puica pe colnic,
Fetità de percitor, Risucind la borangic:
De nu te-oiu iubl, sa mor !... De trei zile räsucqte,
Si sA mori, s1 sl plesne§ti, Si pe fus nu mai sporwe.
Pe mine nu mb." iubqti ! #Ce cap., puicA, pe colnic
Dela Leanca Prup, (33 ani), Mire Itisucind la borangic ?
0 vacA cu vitel mic,
III
Si-un pustiu de ibovnic :
Iorgule, ochii matale,
Fac un pol qi cinci parale
1) Floare viorle care se mai numeste
Si-o bazmà de portocale... sl ociocul pupezii».
Usch-s'ar plopul din vale, 2) Palavre, nimicuri, seaturi.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JIM. VALCEA 29

Neicuta cu legAtoare 1), Un fir pwe i-altul cre§te,


Face puicAi sArbAtoare... Marita mi-1 prive§te.
Dela mama. Dela fMaria Angelescu (48 ani), Flure§ti.

1 15
118
Cine-mi scArtAie ffintana ?
Puicuta-mi face cu mfina, Peste pogoane de gr Ane,
Cu mAna, cu mftneca, Trece-o nevesticA 'n lume :
SI n'o vac% nimenea, OropsitA 4) de bArbat
Bat-o sfAnta VinereA, *i 'ndrAgitä de amant,
i maica Dumineca L.. Cu pruncul nebotezat.
Dela Märina I. PArcáläbescu (55 ani), i pruncul and mai plângea,
Fiuresti. Mliculita-1 mAngftia:
alaci, cu maica, nu mai
116 [plAnge,
Fetita secerAtoare, CA te-oiu scAldh 'n lapte dulce 5),
Ce-mi seceri ziva prin soare : ti-oiu da tAtA de-Ai suge !»
Gr Au-i mic i ziva-i mare, Dela - Leanca Pruw ( ani), Fluresti.
N'Ai fi mai putAnd de §ale...
'Nfige secera 'ntr'un snop, "9
*i. vin' la neica pe loc; Foaie verde lobidragi,
'Nfige secera 'n mdnund 2), De-a0 iubi cati mi sunt dragi,
i vin' la neica pe manl; N'ar mai fi frunzá prin fagi,
'Nfige secera 'n arstatA 3), Nici umbrA pe sub copaci 1
i vin' la neica pe brate, Dela aceeali.
SI te sArut cu dulceatA L..
Dela Leanca Pru9u (33 ani), Fluregti. 120
FoileanA bob areu,
117 Ce bine trAiam flAclu:
Foaie verde lAmftitä, Incllecam calul meu,
Pa§te calul lui GheorgbitA : Ma duceam unde vream eu;
Dar e bine §1 'nsurat,
1) Legaturi pentru gilt : basmi de mi- CA itiu, sara, unde trag L..
tasii.
3) 0 milni de grflu.secerat. Dela Tata (FL Ciau§ianu).
3) Picior, pletitä; formatii din snopi,
puqi,in cruce unul peste altul iar de-asupra 4) Var. 4dosdditch, cu acelag inteles.
de tot pus un snop, cu spicul in jos, care 5) A saldh in lapte dulce, este, pentru
se nume§te urs. popor, suprema purtare de griji de cinevit.

www.digibuc.ro
30 G. F. CIAU$ANI.J. G. FIRA $1 C. M POPESCLT

121 ArvunI de zece lei,


Foaie verde foi §'o fragi, Pentru ochiwrii ei...
Neica, dacI-ti sunt dragI, Dela mama.
Musa-ma de pe sub barbI, 124
Nu ma' riftqa de obraz,
CI ml vId ai nwri-acas', Foicia odolean,
Si-am o muml cu nIcaz: Ibovnica lui Stefan
Decum intru seara-acas', Cu cIma0 de tulpan
Tot su ochii la obraz L.. Mi-o iubesc, neick de-un an,
Mi-o iubesc, i-am sa mi-o iau L..
Dela Leanca Prusu.
Dela mama.
122
125
FoicicI o lalea,
Zace GhitI la perète
Ibovnitul din vIlcea,
Cu mijlocul plin de bete:
Imi tine calea 'n pled, Cu gura friptà de sete,
MI tine pan' a 'nsa'rà;
S'adunä fetitele,
Eu dau sI ma* duc-acasI:
Slii aleagâ. betele 3).
Furisitul 1) nu mä la* ---, SI vie i puica mea,
Imi spune vorbe frumoase L..
Säli aleagl perechea,
Dela mama.
SI-mi tie lumanarea,
123 SI mor cu ochii la ea L..
Dela Leanca Prusu (33 ani), Ruresti.
Foaie verde trei spanace
Pentr'o mandrá care-mi place, 126
Cinci zile pe drum a§i face, Cine-mi scartAie f ant âna,
Cinci zfle i-o sIptImanI: Puicuta-mi face cu mâna,
Ca i-a fost gurita bung, SI ml duc sl-i sIrut gura.
Si m'a apucat la mind 2). Dela Dina Taifas (33 ani). Fiiuresti.
Cu-o miculità arvunI,
127
1) Afurisitul. Cuvint de deztnierdare,
in cazul nostru. Foaie verde iarbI mare,
2) Expresiune echivalentli cu cea lati- MAritä-te, fatä mare,
neascil: habere aliquid ad manum ori :
convenire in manum viri, a ajunge pe 3) Fetelc dau flkäilor bete si. bäsmilluts
=Ina birbatului; a aye& la indeminli. (batiste) cusute frumos; iar bttetii le dau
Limbs germani si cea francezi cu expre- inele :
siuni analoage: an der, bei der, zur Hand 4Eu ca puica's neajit,
haben; it la main, en main (avoir). Rentr'un inel de argint»...

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 3'

De-mi ia drumul din picioare, 131


*i ochii de peste vale! La trupina 2) nucului
.'NsoarA-te 'ntaiu dumneata, CantA muma cucului;
SI vedem pe cine-Ai lua: mai sus, pe-o rAmureh,
CA de-Ai luà vre-o natantoalä 1), Canta si o turturea;
SA mi-o loveascl de-o boalA, Iar naai sus, pe spic de nuc,
S'o loveascA si sl moarA, Cant' un puisor 8) de cud!
*i sl fim prieteni iarA !... Dela mama.
Dela mama. 132
128 Variantd
FoileanA bob nAut, Foicica macului,
Ce mai sAlcii de umbrit, La trupina nucului
.5i rogòz de tAvAlit !... Canta muma cucului;
Mai poftesti-Anico jos: Iar mai sus pe spic de nuc,
C'o sà-ti dau de-un pol frumos, Cant' un puiulet de cuc;
Pol frumos si ferecat, La mijloc pe-o rAmurek
SA mi-11 porti la gat, cu dragl... Cant' o dragA turturea,
Dela mama. Ca puica-mi and se gAtià:
129 *i-si rAsfirA penele
Ca puica sprancenele...
*'o foitä trei masline,
Trec pe drum, mg uit la tine, Eu zic cucului sá tack
El se muta 'ntealtà creacit,
Sfarlie inima 'n mine:
CantA, hotul, de ma seacA,
Putinia ce-a ramas,
Par'cl vrea 'n necaz sa-mi faca.
S'a fript s'aia si s'a ars !
Unde mi-1 aud cantand,
Dela -I-Stan Vulturescu (60 ani), nureiti
Eu ca frunza mA usuc !
Dela mama.
130
Variantd 133
Imi luai fuba i cavalul,
FoileanA mArAcine, i trecuiu, la puica, dealul:
Tot gandindu-mA la tine, Asteptaiu, cat asteptaiu:
S'a topit inima 'n mine: Imi luai suba si plecaiu...
PutinicI ce-a ramas, Dela Leanca Pru§u, Fluresti.
S'a fript si ea si s'a ars1
Dela fLeanca Zbfirloaica (55 ani),Fäure§ti 2) Tulpina. Ca termen de comparatie
se zice pentru femeile §i paserile grase;
1) Tom* uitua, bestatel, pàcoste, grasd trupind, gred ca o trupind.
uruioacd, tide. 8) Var.: epuiulep.

www.digibuc.ro
32 G, F. CIAUSANU G. FIRA $1 C. M. POPESCU

134 CI i-a dat salba 'n fAntAnA:


Cu cAmap neagrA plumb, Salba grea de galbini mari,
Vine neica dela plug, FAcutA de doi primari;
i-mi spune, c'a odorit 1), Salba de gälbinei mici,
CA pAmAntul s'a 'ntArit, FAcutA de trei voinici.
dragostea I-a zorit, Dela mama .
L-a zorit, 1-a prididit ! 139
Dela Gheorgbill I. Nick (zi ani), Fluresti. FoicicA de mohbr,
Nici la toamnA nu ml 'nsor,
135 Nici la toamnA, nici la iarnA,
Plea neica la arat, SI fac fetele s'A moarA I
FiarAle i srau stricat: Dela Marin Trusca (41 ani), Fiuresti.
De-ar cobori sara 'n sat,
Slii ascutà fiarAle, 140
SA dea puicAi buzele !... Foie verde colelie,
Dela mama. Cine dracu-mi spuse mie,
136 SA iau fatA cu mo0e:
CAntl-mi, cuce, numai mie, SA-mi porunceascA ea mie;
C'am sA plec in haiducie, Mai bine s'o iei sAracl,
i-ti las pe Mar4a tie 1... Ce i-oiu porunci, sl &ea,
Foicicfi colelie... CAnd i-oiu da palme, sa tacl !
Dela mama.
Dela Costicli Popescu ( ani), Filuresti.
137
Foicica trei srnicèle, 14.1
Vai de pAcatele mele: La livadia lui Ion
Nu ma luh dela surcèle; 2) Toate paserile dorm;
Vin' la maica de mA cere ! Numai una n'are somn,
De m'o dh, de nu m'o dh, *i umblA din porn, in porn,
Oiu fue cu dumneath!... *i strigi pe-anume: Ion;
Dela fPreda Bábiniti (59 ani), Craiova. Nu e Ion, nu e nirnic,
138
CA s'a dus dupl iubit,
Fi-i-ar iubitul de cap I
Doug fete spalA lana: a nu s'a mai sAturat...
Una spalA i suspinA;
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fluresti.
2) A isprävl de arat. (Villeea si Impreju-
ritni). 142
2) Dela strgins de vreascuri, giteje, FoicicA foi i mure,
prin zivoiu sau pidure, crâng. Cuculet de la pAdure,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 33

Du-te la Ioana si-i spune, Nu grab). la mAritat,


SA nu se mai poarte bine, Ca floarea la scuturat:
Cä mä omoará cu zile; Floarea mai infloare-o data ;
SA se poarte sr mai räu, Dar tu nu te mai vezi fatä L..
SI mai suflefesc §i eu... Dela aceeasi.
Dela mama.
147
14.3
Sui, Marie 'n deal, la cruce,
De vezi neica cum se duce:
Arza-te-ar focul si para De jelit, cine-1 jelek
foitä ca nägara, Muml-sa, cu soru-sa;
CA mA iubisi toatA vara, Mai cu foc ibovnica !...
ziceai cA mä iei toamna... Dela aceeasi.
Dela Leanca Prusu.
148
144 FoicicA mArgArit,
MArie, cu ochii verzi, S'a dus neica la cosit:
Scoate boii din livezi; SI coseasa fân cu nalbA,
boii, s1 vacile, Ca sa-mi faca bani de salbA;
C'a 'ncurcat poloagele 1), SA coseascA fân vizdeiu,
Dela lion Bunescu (67 ani), Ftturesti- Frânge-ti-s'ar coasa 'n trei,
Märcus. SA vii, neicl, sI mä iei L..
Dela mama.
145
FA-mA, Doamne, ce ml-i face,
FA-ml bobulet de meiu, Foaie verde bob nAgarl,
m'aruncA 'ntre femei. RAsai lunä, decusearl,
SA le-aud vorba si sfatul, SA-mi iese puica pe-afarl,
Cum isi fermea bArbatul: Sa-si InchidA ratele,
/a pänzdnt dela mormat, SA-i dea neicAi bratele,
presard'n afternut, Bratele cu tâtele,
SI se scoale surd si mut !... Ochi cu sprâncenele,
Dela Leanca Prusu. C'alea fac plcatele:
De n'ar fi ochi i sprâncene,
146 N'ar mai fi pAcate grele
CopilitA cu pArinti, Dela Leanca Chelisoaia (43 ani), Ffiuresti.
Ce pripesti sl te mAriti ?.
150
Brazdeles de an cosit si %sat si se Nevasta care-i iubeatA,
svinteze de al:4. FoileanA izmä creat1,

www.digibuc.ro
34 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Se scoalA de dimineatA 0 lAsaiu culcatA 'n pale 2)


Gissu,-gi4su, g4tele, plecaiu dup' o mucoare:
Biri,-biri 1), ratele, Doarme On/ 'n pr Anzul mare,
Pui-pui,-pui, gAinile ; Cu picioruele 3) goale,
De-Iti mInch, de n'ati mAnch, Arse §i fripte de soare L..
Eu sA-mi fac datoria, Dela mama.
Sà m'audA neicuta L..
Dela marna. 155
151 Deat slugA la ciocoi,
SA-mi rAsarA luna nouA, Mai bine cioban la oi,
SA-mi prind ibovnicA noul, Cu capul pe muwroiu,
Cu cea veche sl fac doul : Cu ochii sticliti 4) la oi.
Pe cea noul s'o iubesc, Dela Catrina Brätiloaia (45 ani), Flure§ti.
Pe cea veche s'o cinstesc...
Dela Nicolita Pruau (i8 )ani), Flureqti. 156
Foicica bobului,
152
RAu ii §eade codrului,
Variantel
FärA glasul cucului
Sä-mi rAsarA luna noul, urma voinicului...
SI-mi prind ibovnicA nota, Dela Mama.
SA scutur iarba de rouI,
Cu cea veche-a0 face doua ; 157
Pe cea veche ai cinsti-o, Sptme, spune-mi, mo bltr An,
Pe cea noul mi-a§i iubi-o... Spune-mi, caii cand sI-i fur ?
Dala Maria Pistol (Turcitu) (25 ani), Vinerea dimineatA
Faure§ti. CAnd e putinicA ceatA...
153 Pe rota i pe verdeatI;
FrunzA verde lalea,
SA le dai putinel fAn,
DragA mi-e nevasta mea, tu sA-ti bei vin de-1 bun.
De-o nemeri pAgubas'
Dar mai dragd-a altuia:
CA mea se premenefte
SA-i dai sá bea addlmaf,
A altuia mA topcpe... CA caii s'au dus la Ia0 L..
Dela mama.
Dela marna.
154
2) In pat, in cergi (in Valcea i vecinii-
FoicicA iarbA mare, fati se zice i imbráamintei corpului, §i
Nevasta mea ca o floare, imbräcárnintei patului: (oale, (oald.
8) Sens pejorativ in cazul nostru.
2) Var.: smàni, mAni 4) Fixati, spriboltis, stitlpiti.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 35

158 Si te 'ntreabl bin4or :


Spune-mi, spune, päsIrea, De unde
Inghetat-a Dunärea : Din ce sat, din ce ora0
SI mai trec cu «Galbina» De ai bani mai multicei,
Cu doisprezece dui:4 ea. DI-mi jumItate din ei,
Opt pwe §i jumItate, CI-ti dau la mânä ràva
CalcI Galbina 'ntr'o noapte L.. SI nu rämai. päguba.:
Drag mi-e murgul de furat Si mä jur cä de-oiu trg,
Si mandra de apucat Pang 'ntr'una ti-oiu plati;
Dela ¡Ion Bunescu (67 ani), Ffiuresti. Dar dac' oiu muri §1 eu,
va pad Dumnezeu...
159
Dela mama.
De-ar venì luna lui Maiu,
SI vId campul plin de cai, 162
Sà fim, neicI, tôt ca 'n raiu !... BatI-mi-te, päguba.,
Dela mama.
De ce tii doi cai la grajd ?
i6o Tine-ti cal de cälärie,
Foicicä Vun peline, CI unu 'mi trebue mie:
Tine-ti frunza, codre, bine, Nu m'ajungI la nIcaz,
CI, ca maine, intru 'n tine, CI nici picior nu-ti mai las !...
Cu doisprezece dupä mine: Dela mama.
Toti ale0, voinici, panduri,
Talhari neao0 de pIduri !... 163
Dela mama. Sapte väi vale-adancI :
Aici lupii mä manancl
161
Stai, lupe, nu mA manch,
Foicid artAra, Pan' o rIsIri luna,
Hotul iasä 'n colnic4 SI-mi vie ibovnica,
Cu ciucurei la bazmà:
1)e Numele unei iepe; a$ i cum la cai S'apoi, lupe, ne-li manca,
gasim: Murgul, Daresoul, 9. a.
2) Aceste doui versuri, amitesc,
Si pe mine, ì pe ea,
douä versuri ale lui Horatius: Ne-ai manca, te-li sItura 1...
Audax omnia perpeti. Stai, lupe, nu fii nebun,
Gens humana ruit per vetitum nefas. Nu manci rumanu 'n drum;
(Carmin lib, I, 3.).
Sau Pildele lui Solomon:
Stai, lupe, nu fii turbat,
Dulce este apa furata Nu mancà rumanu 'n sat !...
placutd pdinea luatd pe ascuns (, 17). Dela 5CiocAnel» läutarul (v. buc. 12-a).

www.digibuc.ro
36 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

164 Las' sA-I cate, cl-i e drag,


Le lea albA, fusta-i albl, si-o sA-I ia §i de bArbat L..
Tr Anti-m'a§i cu ea prin nalbA l Dela mama.
Dela tata (Fl. Ciausianu).
168
165 De-a0 aveh und' sA mA duc,
Dece, Doamne, n'am murit, SA-mi mai treacA de ult..- L..
CAnd eram copila§ mic; Dela mama.
Dar acuma, cum sl mor 1),
CAnd imi dau fetele flori, 169
Nevestele ochi§ori ? OfteazA, puicA, ofteazA :
Dela Lina I. Surdu (23 ani), Boghea ToatA lumea sl te creag,
Vfilcea. C'ai fost neicAi amureag 4)...
Dela mama.
166
170
Foaie verde sAlcioarA,
SA-mi scot §eaua din cAmarA, CAtelua ta mA latrA,
SI mi-o pun putin afarA, Si tu dormi, durmire-ai moartA l
SA mi-o batA vAnt de varA : Dela t Bunescu (67 ani), FAuresti.
CA mi-o puiu pe murgu', iarA,
Si mi-o puiu pe vAnfitul, 17'
De mi-e drag ca sufletul: FoicicA mArgArit,
Pune-te, vAnAt, pe lat, Ce mai lunA de iubit;
De 2) ml treci Oltul vArsat I... Eu cu puica-s nAcAjit,
Dela CosticA Popescu (35 ani), FAuresti. Pentru' un inel de argint.
Cine-ar sth sl facA pace
167 Multà pomanA i-ar face L..
Dela mama.
Foicia matostat,
La umbel de liliac, 172
Sade GhicA rAsturnat,
FoicicA porumbea,
si-i cautA 8) Leana 'n cap:
Dar-ar Dumnezeu sA dea,
SI ningI §i sA se ia,
1) In popor se pronuntl: amoric Si sl plouà 0 sA stea,
2) Var.: 4Si mA treci Oltul vArsat 1»
Figurat se zice in VAlcea: a trece Oltul SI mA reped la puica...
(pe cineva), a certi rAu, a docdni, a dreftnu). Dela Leanca Prusu (33 ani), FAuresti.
pe cineva.
2) Var.: *a purecht. 4) Var.: aamoreazi».

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 37

173 Nevasta ml premenqte,


Foaie verde bob nAut, Calul má cdldtorefte
De-am avut, de n'am avut; Ibovnica ma prive§te:
Nici la altul n'am cerut: Ibovnica, bat-o Doamne,
M'am dat ca iarba la \rant, Te face de mori de foame L..
si-am trait cum am putut !... Dela mama.
Dela tManolache Smarandache, Fluresti 177
Foaie verde, foaie latá,
174 Murgule, coamá rotatA,
Foaie verde Vun lipan, Mai scapl-mi capul3) odatä:
Frumos cantä cucu 'n deal; C1 ti-oiu face grajd de piatrA,
Ioana §eade 'n pat la geam, Ti-oiu da apA stricuratd.
si-mi in0rA la märgean: Ard-1 focul de 'ndemnat:
Si-mi in0rA câte-un bob, Unde-ajungi mI legi la gard,
SA mA bage, la ea, rob. si-mi dai fan, nuelele
Dar ce fel de rob sä-i fiu: Si gräunte stelele,
Doar in brate sá mi-o tiu L.. Si tu bei cu mandrele.
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fiuresti- Cum ti.-e drag cu mandra 'n pat,
Vfilcea. Si mie cu traista 'n cap;
Cum ti-e drag cu tatele,
175 Si. mie grAuntele;
Foicicá foaie latá, Cum ti-e drag cu maim 'n ski 4),
Fire-ai, maid, blestematA, Si mie cu botu 'n fan !
CA nu m'ai flcut o fatá: Dela M. Popescu-invfitátor (48 ani),
SA §ed cu tine pe vatra Fauresti-Vilcea.
SA-ti dau firele pe natrA;
Si m'ai facut de-un ficior, 178
SA dau tArilor ocol: Fatá de cantaragiu,
RAu, maica, fuseiu ursat 1) Nu te strange tare 'n brill,
SA stau in pu§c1 rdzmat a), a te cunosc 0 te §tiu:
SA mAnânc tot de-apucat ! CA-mi porti otrava sub br au;
Dela aceeasi. Decat sà ml otave0i,
Mai bine sä m1 iube0i,
176
C1 mai mult te folose0i L..
Ce mi-e drag pe lumea asta, Dela Leanca Prusu Frturesti.
Numai calul §i nevasta:
a) Frumoasl sinecdocá (pars pro toto),
1) Ursit, menit, sorocit. partea In Iocul intregului.
2) Rezemat. 4) In anul mândrei.

www.digibuc.ro
38 G.,F. CIAUEANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

179 De mai puneai doua fire,


Foicica foi bujor, MA omorai 1 pe mine 1
Plange-ma, maid., cu dor, Dela mama.
CA §i eu ti-am fost ficior : 182
Ti-am scos plugul din obor, Foileana de zdrevit,
Doua brazde ti-am brazdat, 'Ndeamna 'ndeamnä, murgulet :
La militie m'a luat: NIA 'n vale la Cernèti,
Pe ppte ani concentrat !... CA se face-un balciulet 3),
Dela aceeasi. C'am sa-ti cum* fraulet
18o i sa mi te vand cu pret 1
Foicica foaie lata, Dela mama.
Pana' a face strinul 1), tata, 183
Ajunseiu fripta uscata ; Foicica §'o lalea,
Pan' a face strinul mama, Asta este floarea mea 4),
Ajunseiu uscata pm-fa 2) !... Care-am flacalt cu ea :
Dela mama. Descoasä na§ul la ea,
181 'o punä la fina-sa,
Arza-te focul, fetita SI-i eada" bine cu ea.
Cu beteaua din altita, Dela mama.
CA mi-ai pus-o rásfirata, 184
De-ai omorît lumea toata ; Ioana neicai din par au,
Cu valnicul 6) vi§iniu
2) Pentru «strain*. Se zice, strin sl in
vorbirea curenta, mai intotdauna, inteo
cu fesul ghiorghioliu 6);
poezie popularA se zice: Nu mi-o spune, ca mi-o §tiu :
«Fie painea cat de bunk CA mi-am iubit-o odatä,
DacA esti in tara strind, Mi-a tinut o vara toatal...
Ti se face dig (paine necoapta bine) in Dela Nitu Serbanoiu (58 ani), Fauresti
gurils
4) In Valcea si imprejurimi, prunele 3) Diminutiv dela balciu. Alte forma-
uscate, perele, merele s. a. se numesc tiuni mai sunt : balcian, bdlcifor; balcenesc
apoame». Dar si neuscate, se numesc cu 4) Floarea ginerelui, care este pusa, dupA
termen generic tot poame. Intr'o cola- cununie la mireasA.
carie (oratie de nunta) se zice, intre altele; 5) Un fel de zavelea sau fustfi, tesuta
<tii mai aduceti cateva poame. in colori (fete), mai cu seama de lfma.
oSA dam pela Ale cocoane ; 4) Pare a insemnit visiniu inchis, oca
«Si mai aduceti ustoroiu, visina putreda cum se mai obisnueste a se
«SA dim pela Ai ciocoi; zice. Obiceiul de de-a se purth cu fes, II
oAduceti si cateva poame uscate mai pastreaza femeia din Romanati : in
«SI azvarlim prin die guri caseate!), gars Piatra-Olt se poate observA acest
(Din Valcea). obiceiu.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 39

185 Ca maine plec in armata


Cine ibovnica n'are, Si ramai nesarutata..,
I se pare noaptea mare Dela t Gh. Cinca (47 ani), FAuresti.
Si cergula 1) grea 'n spinare;
189
Cine-§i are ibovnica,
I se apare noaptea mica, De-oiu mai odori cu plugu',
Si cerguta uqurica, SA ma plimb pe deal cu murgu,
Ca pana de r andunica 1 SI \Id cum mai merge timpu'.
Dela mama. Dela Tudor Tobosaru (6o ani), Fluresti.
(Fragment)
186
190
Cine te-a facut pe tine,
Cate flori sunt pe pamant,
TudoritA, neica,
Toate merg la juramant;
AO 'nalta i subtire,
Numai floarea-soarelui
Tudorita neica,
Si cu spicul graului
Si la ochi fAcutl bine,
Si cu vita vinului.
Tudorita neica,
Par'ca m'a 'ntrebat pe mine, Stau in poarta raiului
Tudorita neicA.
Si judeca florile,
Ce-au facut miroasele ?
Dela 1. I. Bunescu (67 ani), Fluresti.
Ele spun sarkele:
i87 «A venit Brumar-al-mic
De ate boale-am zacut Si nu ne-a facut nimic;
De toate m'am zviduit, si-a venit Brumari-al-mare
Dar de-un pustiu de iubit Si ne-a uscat din picioare!»
Nu ma vad tamaduit; Si-a dat o ploaie cu vant,
CA de boala zaci in pat Ne-a pus spicul la pamant,
De iubit pornwi in sate Si-a dat o ploaie cu soare,
Asa boalA, de-o zac eu, Ne-a sculat iar in picioare.
Nu e dela Dumnezeu, Dela Lina St. Diaconescu, (i8 ani),
nuresti Vâlcea.
Singur mi-am facut-o eu !
Dela Tata (Fl. Ciausianu (52 ani), Fluresti I9t
i88 Foaie verde pelinita
Co lea 'n vale 'n gradinitA,
Iei, lelita, pan' la poarta Lenuta, Lenuta 1
De-mi mai da gura odata, Frumos doaime-o copilita,
1) Diminutiv dela 4cergb, acoperä- Cu parul lasat pe ;AO,
mant de pat ficut din Mat (cinepA). Cam pe 016, cam pe spate :

www.digibuc.ro
40 G. F. CIAUSANU. G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Inima 'n neica se bate M'a iubit un logoat


Ca 'ntr'un puisor de sarpe ; Si-a murit cu cal cu tot.
Inima si sufletul, Dela Nae Constantinescu (30 ani), Fluresti
Ca noaptea ceasornicul. Valcea.
Dela Leana St. PArchlAbescu (zo ani)
corn. Fiuresti Valcea. 195
FrunzA verde avrArneasA,
192
Cat fu vara de vAroasA,
Oltule, Oltetule, Nu puseiu mana pe coas/ ;
SIca-ti-ar paraele Iar and fu la Sfantu'-Ion,
Si toate izvoarele
La fereastra din obor,
SI rArnaie pietrile, Bate murgul din picior
SA le arzI soarele !
Dela aceeasi.
S/-i dau fan, sl-i dau moh6r,
Ori cu 'n par sA mi-1 omor...
193 Auzit dela Gica Nicolescu (15 ani), Lalos
Fetito de orn bogat, Jud. Vfticea).
Nu pripi la mAritat
Ca floarea la scuturat : 196
Floarea mai infloare-odatl; FrunzI verde pApAdie,
Dar tu nu te mai vezi fatI: Hai, mandruto 'n deal la vie,
Chid o cantà stiiica 'n baltA SA culegem razachie;
Si carsteiul pe corlatA, Mai am, mandro, doul zile
Atunci, neicI, nici atunci: Si-mi iau drurnu' dela tine.
Chid o face leandrul nuci FoicicA bob areu
Si rnuscatul mere dulci. Und' te duci, tu, merg si eu
Dela mama. CAlare pe murgul au.
Ba, mandruto, nu mergek
194 CI slujba mea este grea...
Foaie verde foi de fragA, AjungA-te dorul meu
Cine esti, matale, dragI: Un' ti-o fi drumul mai greu;
Esti fati sau mAritatI, AjungI-te jalea mea
Ori zanA din cer picatA ? Un' ti-o fi calea mai grea 1
Nu-s fatI, nici mIritatI, FrunzuleanA de sulfinl,
Nici zara din cer picatA ; Rau e, Doamne, 'n tail strind:
Ci sunt floare de pe mare, Nu vezi mink nu vezi tatI,
Cine mA iubeste, moare: Par'c'ai fi nIscut din piatrA !
CA m'a iubit un bAiat, Dela D-tru Poplesanu (66 ani), Lalos,
La trei zile l-a 'ngropat ; Vfllcea.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 41

197 200
Foicia trei smicèle, Frunzulita magheran
Pe de-asupra casei mele De §tiam, puica, §tiam,
Trece-un pale de turturele. Nu ne mai amurezam
Nu sunt, draga, turturèle Si §edeam pc cum eram:
Da' sunt dragostele mele... Nici-o grije nu duceam,
Prinde-le, mandruto, nene, Unde ma culcam, dormiam,
SI le OH in sari, la piele, Somnul dulce II aveam.
SI-ti miroase sanu' a miere Frunza verde mar cretesc,
Si bratele-a mic§unele L.. Dar acum ma chinuesc:
Dela acelaq. Unde §ed, nu odihnesc,
198
Tot la tine ma gandesc L..
Sus pe varful nucului Dela Toma Chitescu (50 ani), Lalo§-
Chita muma cucului; Valcea.
Iar mai jos, pe ramurele
Stä un pale de turturele 201
Si-1i rasfira penele Foiciel maracine
Ca puica sprâncenele. Tu pleci, neica, dela mine,
Dela Florea Baldea (6 ani), c. La los, Eu ce ma fac, flea tine ?
VA Ices.
Nu mai am nimic in lume L..
199 Tu petreci, mandruto, bine,
Foicia de cicoare, Ca sunt multi voinici ca mine...
Mi-a luat pe neica 'n catane, Fie ca frunza, ca iarba;
M'a lasat spaland la haine Dad. nu e neica, geabal
Si varsand lacrami amare. Dela Trasca Munteanu (ryo ani), Lalos,
eSpall-le, mandruto, bine, Valcea.
SI le trimeti dupa mine:
La capu' parnantului, 202
Pe aripa vântului: Foaie verde §'o lalea,
De-ai vedeà vre-o pasärek De s'ar vinde dragostea
Uita-te, mândro, la ea, Mi-a§ da bofi §i vaca
Ca-ti aduce scrisoareâ. Si-a§ cumpärâ dragostea.
Trimeasa de neicuta. Si iar verde nautul,
S'o cite§ti pe colturele, Da s'ar vinde iubitul,
Si vezi lacramile mele Mi-a§ da boll §i plugul
Cum se varsa de durere, Si-a§ cumparà iubitul.
Fara nici-o mangâiere. Urit mi-a fost uritul;
Dela Marin Curca (8o ani), Lalos-Valcea. Mi 1-a däruit Sfantul L..

www.digibuc.ro
42 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C. M. POPESCU

Fugi, uritule, din prag, Pe mandruta o 'ntâlni,


Sl vie cin' mi-e drag ! Cu dulceatl ii vorbi:
Fäcuiu groapl sl ml 'ngrop ; Ounl ziva, mândra mea,
De urit n'avuseiu loc, DA'ncotro e calea ta ?...
ncuiu groapà, mä 'ngropaiu; «Bunk bunk dragul meu,
De urit tot nu scäpaiul... Calea mea-i in drumul flu...
Dela PAtru PArlac (6o ani), c. Lalo§- Ascultà-ml, mandra mea,
VAlcea, Implinwe-rni pllcerea :
203 Vin sl-ti slrut gurita
Ca sä-mi potolesc setea
Foaie verde mälura, Care-mi usua limba L..
Ce floieri, blete,-a0 ? Särutl-m5, neiculitl,
Ori ti-este grea ranita ? Dela piept pan' la guritIl
#Foicicl foi de fag, Särufl-ml, daeá-ti plac,
Eu port ranita cu drag Dacl nu, sill nu-0 fac,
Si mor pentru-al tärei steag !... Nici de hainI nu te trag
S'o foitä de lalea, Ca sä zici a-0 mor de drag.
Alta este jalea mea,
Dela Ionità I. Ciucl (56 ani), c. Lalcl-
Care-mi roade inima : VAlcea.
Si iar verde pomi inalti,
Am Isat boii 'njugati, 205
Si plrintii suplrati. Scurtä-i 1), Doamne, zilele
Si iar verde flori de crâng, Cui a'nfintat strAjile
Rämân fratii suspinând, Pe toate iditâle 2) !...
Si surorile plângând. Ies cu mândra sà-mi petrec,
Frunzulità larbl mare, Strejarii ml iau de piept ;
PlAnge sora cea mai mare, Ies cu mândra pân' afarl,
RAmâne câmpul cu jale; Vin strejarii, má 'nconjoarà !...
Plange sora cea mai micá : Dela Darin CurcA (8o de ani), c. Lalo§-
Piatra 'n apI se usuck Valcea.
Frunza 'n patru se despicl.
Dela IonitA Pople§anu (52 ani) c. Lalo§- 206
VAlcea. Foaie ver de foi ca sfecla,
204 Uite-1, uite-1 pupa-1 doica
Care mi-a croit scurteica
Pe sprânceana dealului
E tArtqul calului.
Si mi-a mäsurat zlvelca.
Neica caluii priponi 1) In loc de (Iscurteaza-ic
Si pe-o csárare porni, 2) 4U1ite1eu.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 43

Uite-1, uite-1, a-1 cunosc: Hai, puia, sA bern §i noi


La doica pe brate-a fost SA ne luAm amandoi I
Si 1-am iubit cu folos ! Cine iube§te §i spune,
Dela mama Ala nu e orn pe lume,
207 Nici Dumnezeu nu-i vrea bine;
Foaie verde §'o sipia Cine iubeqte gi tace,
Cine trece lunca micA ? Si lui Dumnezeu ii place,
Ionel la ibovnia, Nici dracu' n'are ce-i face 1
E frumoasA pia-pia. Dela aceea§i.
Cine trece lunca mare ?
Ionel la tiitoare: 211
E frumoasI ca o floare. Foaie ver de mArAcine,
Cine trece luncile ? Cine te-a fAcut pe tine
Ionel cu slugile. Par'a m'a 'ntrebat pe mine;
Uite-1, uite-1 suie dealul, Si eu sl fi poruncit,
CA-i cunowe doica calul: AO nu te-ar fi fAcut:
CA-i e calul vinecior Buze ro§ii ca roibinu 1),
i pintenog de-un picior. Obrajii ca trandafiru',
Dela aceea9i. Dintii de mArgAritar,
208 Limba 'n gurA chilibar,
Doamne-ajutk Gura pahar de cleFtar.
Cui sArutA ;
Si prime§te, 212
Cui iube§te I Foaie verde garofitA
Dela aceea*i. Pe deal pela Ialomitk
209
Pwe calul lui Gheorghitk
Foaie verde de-un bujor, Priponit de-o garofitä ;
Cine 'n lume n'are dor, Garofita s'a uscat,
TrAie§te 'n lume uwr 1 Calul lui Gheorghe-a sapat.
Eu am douà doruri grele: AleargA Gheorghe,-aleargi,
Dorul meu 'al mandrei mele, CA ti-a luat calul la gloabk
MI topwe din picere. AleargA cu capul gol,
Dela aceeaqi. Cfi dai de gloabA un pol.
210 Polul de 1-ai da la gloabA
Foaie verde de-o mAlurk SA mi-1 pui mie la salbl.
Am auzit de-o minciunA : Dela aceea0.
CI apa de Jii e bunk
Cine bea se impreunA : 1) Rubinul.

www.digibuc.ro
44 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

213 SI iau struguri §i gutuie,


CAnd eram cu Gheorghe bine, GutuitA nu
Mi-aduceh struguri din vie; Dar cu neica mA 'ntAlnii:
DecAnd Gheorghe m'a lAsat, Doua vorbe cA vorbii.
Si via i s'a uscat ! VrAjma§ele ma vazura,
Dela aceea9i. Si la maica ma pArira.
Doamne, duinanele mele,
214 FA-le pe drum pietricele
Foaie verde-o miquneh, SI treacA calul pe ele !...
SArmana nevasta mea, Dela aceea§i.
Cum duce iniml-rea,
CA mA iubesc cu alta. 217
'NteadevAr cA eu iubesc, Foaie verde §'o sipica,
Nici eu nu tAgAduiesc: Bine e cu nevestica,
Ca ce-mi place tot iubesc ! Dar sa ai §'o ibomniaï:
Altii cu bani nu gäsesc ! Omul cu doua nu stria I
Eu nu dau nici-o parà CAnd nevasta te urA§te,
iubesc pe cine-oiu vrea. Ibovnica te 'ndrAge§te;
CA mi-e draga dragostea : CAnd ibovnica te
Mi-a ddruit-o maica Nevestica ti-e acasA
Cad era cu mine grea Dela aceea§i.
Dela aceea§i.
218
215 Foaie verde märkine,
Foaie verde §'o laleh, Cine mä vede pe mine,
MA duseiu la cepnelej1), Toti îmi zic cl trAiesc bine,
Dedeiu peste mAndra mea: TrAir'ar §i ei ca mine:
Scoteh apa cu stAnga, Ziva trAiesc cu oftat,
Si cu dreapta se 'nchinh, noaptea cu suspinat,
Se 'nchinh §i blestemh; Dela Lenuta din pat,
CA n'am mai dat pela ea, ca aia m'a ofticat:
De dumineca seara Mi-a spus cä n'are bArbat,
Dela aceett§i. S'acum mA tine legat !...
Dela aceea§i.
216
Foaie verde de scumpie, 219
MA mAnA maica la vie,
Foaie verde mAr mustos
1) Pentru; celmed; cipnea. Du-te, neick, sAnAtos

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 45

Daca n'ai fost norocos CA 'nfloare tImAioara


SI saruti obraji frumo§i *i n'are cine-o purtá.
*i frumo§i §i bucklati Las-o, neicI, sa 'nfloreasca,
Numai cu ro. ul spAlati C'oiu purta-o §i nevastA:
Dela niste soldati. Pe sub colt de carpa-aleasa,
Numai neica sa-mi traiasca,
220 Traiasca sa mA iubeascA,
Foaie verde trei lImAi, Inima sa-mi racoreasca.
Geaba, puica, ma m Aug Ai: Du-te, Leano, te marita,
a eu plec §i tu ramai Marita-te cu Dumnezeu,
Cu dorul star' ar pustiil Nici mie nu-mi pare rAu;
Cu cine sa ma min& ? I Nici a§à bine nu-mi pare,
Caracaleanu, läutar. Numai inima mA doare I
Acelas.
221
223
Foaie verde foi de nuc:
Mai am trei luni i ma duc Foaie verde de-o sipicá,
*i tu, mandro, n'ai crezut. AO mai zice d'aolicA,
Dar acuma o sa crezi. *i mi-e ibovnica mica;
CI trei ani nu ma mai vezi Ai lasa-o de-ar mai crqte;
CI trei ani e vreme lungl: Dorul ei ma prididwe:
Dorul meu sa mi te-ajunga I Dorul §i cu dragostea,
AjungA-te dorul meu, La pustia I mult mi-e grea I
Un' ti-o fi drumul mai greu. Ionia, Ioneh I:
Ajungl-te mila mea De te-ai prinde undevh,
IN ti-o fi calea mai grea Mai nimic nu ti-a§i fAceà:
SI te duci la Bucure§ti Numai ochii ti i-a0 luh,
*i leacul sa nu-1 gAswi. *i i-agi pune 'ntre icoane
Acelas. §i m'a0. rugh: Doamne I Doamne I
Ingera dumnezeieic,
222 Mai da-mi zile sI traiese,
Foaie verde avrameasa, Doar ce-mi-e drag sl iubesc:
SI mAritI Leana noastra Ochi-alba§tri ca seninu'
Plange co dru O. frunza: Fata roOe ca vinu'
SA mIritI Lenuta Buzele ca roibinu',
SI mArita §i ne lasa SI ma prapadesc ca piru'
Cu inima fripta-arsa. SA 'nfloresc ca trandafiru' L.
Leano, nu te marith Acelas.

www.digibuc.ro
46 G. F. CIALISANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

224 Of 1 SI-ti beau apI din boboc


Foaie verde mArlcine, SI-mi mai potolesc ll foc.
Ce flcuiu, nu flcuiu bine: Focul meu, vezi, când s'aprinde
De m'amurezai cu tine. *apte judete nu-1 stinge,
Pang eu nu te iubeam, Nici Oltul, nici DunIrita,
Unde mI culcam, durmeam, Numai puica cu gurita.
Durmeam de nil odineam; Acela§.
Dar de and mi te iubesc,
Und' ml culc, nu odihnesc 225
Noaptea 'n vis cI te visez, Foaie verde sllcioarä
i-adibui sI te gAsesc Abd puicI bIläioarI
RIsfrângeam eu perina, Mai scobori din deal in vale,
Ziceam cl e tâta ta: De-mi ia calea din picioare,
Gogoneatl ca nuca, *i dorul de peste ale
De mi-a skat inima. Ce puternia sunt eu
Ale %Ate durdulii S'astâmpär eu dorul tAu?
N'or fi niscai pietre scumpe Dacl vrei scoboarà 'n vale
Neica sl nu le särute; ia un par §i ml omoarà.
Ale t Ate poleite, SI nu mor cu focul tAu 1...
Desvoalbe-le sa le vAz: CI eu am n4te duróri
Din picioare ma topesc, Din brAu pânI 'n subtlori,
Ca un muc de lumânare MI bat cu moartea sl mor...
Când il bate vintul tare Unde-ti vId ochii ca mura;
si-i curl ceara la vale lumina ca neghina:
*i. rImâne fe§tila: Din tllpi MI ia cu arsura,
Mu imi sAca0. inima. si-o arsurI veninoasI
Cu cam4uta a ta: Mi-a tras sângele din oasI 1...
Subt aricl-subt Area, *ed in malul Oltului,
Se vedeà tftta prin ea. Ard in para focului
Botul tâtei 1-am vlzut: Sai in Olt ca sl ml sting,
i.-am ametit, si-am cIzut. Mai räu pietrele m'aprind;
Dar de-ti vedeam ota toatà Sai in Olt ca sl ml scald
MI glsiai plesnit la poara; Mai rIu pietrile mI ard...
Daca-ti vedeam pieptul tot Acela9.
MA vedeai, la poartl, mort.
MAI bliete, fii cuminte 226
Nu tot luà sama prin curte: Intre Olt i 'ntre Oltet,
La bobocul meu din frunte. A iqit un nuculet:

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 47

Nuc inalt cu frunza rarl, Patru pline de mantale,


Cana cucii de s'omoarà, De mantale §i tunici
Iar mai sus, in varf de nuc, Dela regimentul cinci,
CantA-un puiulet de cuc; Ca O. 'mbrace voinici.
Si mai jos, pe rImurele Foicia o leled
Cana doul turturele ! VAzuiu §1 tunica mea
Acelas. Cu ppte nasturi la ea
AlAturi cu sabia 1).
227
Cu puca alAturea.
FoicicA foaie latl S'o foitA lemn-cainesc,
Ei Marito, pan' la poartá MA duc puicA s'o primesc,
In cAmae decoltatd Maine, poimaine-o pornesc:
De-mi mai dA gura odata. Oiu veni, n'oiu mai veni
CA maine plec in armatä Ori prin strini m'oiu prApAdi!
Si rAmai nesArutatä. Taci, Mito, nu mai plaged
Ia vezi, mandrA cA pe maine CA mA duc panA colea,
Dragostea mi-o iau cu mine SI-mi cumpAr o iepangea:
Dorul rAmâne la tine, Roie ca vi§ina,
SA-1 pAstrezi, puicutä, bine Dar mie ce-mi targuqti
SA mi-1 culci, la piept cu tine, Pantofiori de-Ai boerqtil...
Cum mä culcai §1. pe mine, Furca 2) din Fluresti-VAlcea.
SA mi-1 culci in patu-Al mic:
Pe cear§af de borangic; 229
SI mi-1 culci in patu-Al mare, FoicicA o leled
Pe-wernut de salbA-moale. Marito din Prahova
SA mi-1 iei la särutare Spune-mi, pe onoarea ta,
Dela cap pan' la picioare Cu cine-ai rAmas tu grea
Ca sl-ti mai treacA de jale C'un soldat din Dobrogea:
Si-aminte sA-ti mai aduci Judetul Clonstantia
De-ale neicli vorbe dulci. Mult mi-a sAcat inimal
Acelas. S'altA foaie trei granate,
Iar Marito and ái nwe,
228 SA duci copilul acasA,
Foicia salbA-moale, SA-1 duci la doicA sA-1 creascA,
Mai scobori din deal in vale
CAntecul chemärei sub arme din vara
C'a venit trinu' de-asark anului 1913.
Trinu' cu p.pte vagoane: Sezatoare de bAieti §i fete, in serile
Patru pline §i trei goale. de varà.

www.digibuc.ro
48 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Si la popa sä-1 boteze, 332


Si na§u1 sä-1 crwineze, Marita frumoasa nù e
Foicia bob areu, Dar cu vorba te mängaie
Si sä-i pui numele meu: Marita nu e frumoasä
SA-1 pui numele: Vasile, Da' la vorba-i mangaioasa.
C'a§à ma chiarna pe mine Furca din Filuresti.
SI strigi copilul pe nume
Cand si-o veni dor de mine: 233
Na, la maica, covrigel Foaie din salam de vara,
SI te faci mai maricel Pentru tine, Marioara,
Ca tat' tau de voinicel! S'a uscat iarba 'n poiana I
Furca, Flittresti.
Hai, Mario, s'o cosim
230 Pe urma s'o tavalim,
S'o foita de scumple, Pe-a maruntä s'o stropim,
Fire'a' näibilor Marie, Cu apa de trandafir.
Furca.
Cu ducläul tau din vie:
Ziva ma pui sa pra§esc, 234
Si noaptea sa te iubesc, S'o foita de roibie 3)
Da' eu cänd ma odinesc ? Stii, Thank ce-ti spuneam tie
4cFurca» Ffturestilor 1). CA ma ia la militlie
Si tu nu-mi credeai, fa, mie !
231 Dar acuma o sa crezi:
Foaie verde dintre vii Patru ani nu mai ma vezi.
Fire' al näibilor de Jii: Patru ani e vreme lunga:
De trei ori te ocolii, Dorul meu o sa te-ajunga.
Si ce cataiu nu gasii: Ajunge-te-ar dorul meu,
Cataiu trei fete de Jii, Und' ti-o fi drumul mai -gnu!
Cataiu plasa pang 'n Olt Ajungl-te jalea mea,
Ca Manila nu fu 2) 'n port; Und' ti-o fi calea mai grea!
Cataiu plasa pana 'n Jii Furca.
Ca Marita nu gäsii.
235
1) La furcd se cfintä aceste antece de E0, Marito, din bordeiu
mai multe fete de-odatä. Fetele, de and
ies la lume, pfini se märitli, vin la furcd,
C'anflorit salcâmii tai,
incepind dela Sf. Ilie. Nevestele, oarnenii Si. zace neica sub ei,
Insurati, yin rar.
2) Subintelesul: alta. 3) Roibi.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 49

Nu §tiu zace, ori ce face, Ca mie mi-a spus in vis,


Sau gurita nu-i mai place. CA mâine o sä mA vinzi I
Furca. N'o fi, stApAne, pAcat ? !
236 Dela moarte te-am scApat
Foaie verde trei lAptuci Te-am trecut Oltul vArsat
Fa, Marito, un' te duci ? (La o fata de 'mpArat) 1).
La fântâna dintre nuci Si pe spate §i pe lat :
SA dau al:4 la doi junci, Nid pma nu ti-ai udat,
Si gurA la doi voinici; Nici §aua nici ibânca,
SA dau apA la doi boi Nici coltul la ipAngea.
Si gurA la doi ciocoi ! Si-uncle vedeai mândrele
Furca FAuroti. MA 'nghioldeai cu scArile,
(Pe-amandouA pArtile) 2),
237
Si suceam picioarele
AsarA mai insArat, Ca toate Soimânele
Mi-a picat de-un diamant Ca Ali fac plAcerile !
Si çade 'n poartA rdzmat.
Furca.
i-§i trimete slugile,
SA-i dea gaica bratele... 240
Nici gaica n'a 'nebunit Mito I Mito 1 porumbito,
Sfi dea brate 'n poruncit !... Face-ti-ar neica cArutA,
Furca. Cu roate de tertecutA I
238 Furca.
Foicia ç'un bujor,
La fereastra din obor, 24t
Bate murgul din picior. Foaie galbinA i lungi
Nu bate ca sA mi-adorm; AjungA, MArie,-ajunga,
Si bate ca sA mä scol, De-at âta mânie lunga :
SI m1 scol sA mi-1 OW, Ca mânia 'ndelungatA,
Si sa-1 ung cu untdelemn, Nu e bunl niciodatA.
SI facä pArul inel; Furca.
SA-i pun pua bini§or
242
SI mà duc unde mi-e dor
La puichita, la privor ! FoicicA trei granate
Furca.
BArbate nu MA tot bate :
Taie-ma, pune-ma 'n cuiu
239
Foaie verde rug intins 1) 0 varianta.
De ce stai, murgule, trist ? 2) Intr'o varianti.

www.digibuc.ro
50 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Eu, amantul nu ti-1 spui ! IntrI 'n arciurnI si bea,


CI cu e mai sufletesc; SI-si mai dreaga inima
Da' cu tine pItimesc, Si bea si se chefelefte,
Uritä viatI traesc ! De nevasta nu 'ngrijeste.
Furca. F. M. Dozascu, (34 ani),
243
246
Foicid de nägarI, Foaie ver de de bujor,
Mändulita de-astI varl, Dorul meu e numai dor,
Má roagä s'o iau desarl; Nu-1 pot spune tutulor :
Dar nici eu n'am nebunit, L'asi spune la fie-cine
Sà iubesc ce-am parasit I Dar nu-1 pAstreazI ca mine.
Foaie ver de ca mIlura Dela acela§.
Mândra de mi-am prins'o acuma,
N'asi da-o pe toatä lumea : 247
CI cu lumea n'am ce face; Foicid maghiran,
Dar cu mândra fac ce-mi place ! Nu mai sunt pe cum eram:
Furca. Nu mai muncesc cum muncearn,
Nu mai iubesc cum iubeam,
244 Nu mai mAnânc cum mâncam,
Foicid flori märunte, Nici nu mai beau cum mai beam !
Ma culcaiu sI dorm la punte; Dela acela§.
Nu putuiu de ganduri multe:
C'am amante mii i sute, 248
Trebuie toate 'ngrijite; Foaie ver de de-o sipid
Cel putin, cevh iubite. Când plecam la ibomnid,
Furca, Nici de dracu' n'aveam frid !
Te-am vIzut de mititid
245
Cà erai afurisâtI:
Foaie verde vioreh, CI-mi sàreai peste ulud 1
Nu gIsesc pe cinevh, Te iubeam cu mula frica,
SI-mi ghiceascI inima, Ca prea erai
spuie i dragostea. Dela acela.
Foaie verde solz de peste,
Trage bobii si-mi ghiceste: 249
Voinic de ce 'mbätráneste, Foaie verde o lelea,
Codru' de ce 'ngilbineste ? Plange codru' si frunza
Codru' de zapada grea, De sIrmana mandruta,
Voinic de inimä ra: Ca rImâne singured:

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 5i

Pleaca neica dela ea, CA vezi pe neica cAlare,


Si ramâne vai de ea SA 'ntâlneasca i) cu matale
Pe bratele altora... SA facem dragoste mare 1
Foaie verde-o micsunea Dela acela§.
Dar mandruta ce-mi facei ?
Ia asculta, neica 'ncoa : 251
Foaie verde maracine Foaie verde iasomie,
Un' te duci tu, fail mine ? Aoleo, dodA Marie,
C'am trait amândoi bine ! Ia-ti boii dupe mosie
A. vrea &I mä iei cu tine, a ti-i duc la primarie
CA ramâiu singurI 'n lume ! Si dai gloabá : puscArie !
Foaie verde bob areu, DacA-mi dai gu.rita mie,
Un' te duci tu, neica 'I meu ? Nu ti-i duc la primarie !
Un' te duci tu, merg si eu ! Dela acelaa.
Foaie ver de rugulet,
Unde-ai plecat, dorulet ? 252
Dupl tine, puiulet Foaie ver de o lelea
C'ai fost al meu dragulet ! Ochi negri ce-are mândra,
Foaie verde trei spanace Nu-s in sat la niminea :
Tu te duci, badeo grace ; SA-i vandä, i-asi cumparà,
Dar eu ce focu' m'oiu face ? 1 CA si neica-i amator
Tu te faci mandruto bine, Pentru ochi de-i negrisori.
CA mai sunt voinici ca mine ! FI-i, Marito, vânzAtori 1
Fie ca frunza, ca iarba, Dela ace1a9.
Daca nu e neica, geaba I
Fie si ca stelele, 253
Ca neica-I meu, nu mai e ! Foaie verde maghiran
Fie ca bradul de sus, De stiam, mândro, stiam,
Daca nu e cin' s'a dus I Nu ne mai amurezam
Dela acelaa. Si sedeam pe cum eram.
Mai bine treaba-mi pAziam :
250 CAci nici-o grije n'aveam,
Foaie verde maghiran, Unde ma culcam durmeam
Ia mai sui, Marito 'n deal, Durmeam si ma odineam,
Pe potecuta de an, La tine nu ma gândeam 1
La umbrita de tufan Foaie verde mar cretesc
Unde ne iubeam noi, an !
Si din deal, priveste' n vale, 1) Pentru: sd se it:Vilna:std...

www.digibuc.ro
52 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Dar de and mi te iubesc, VAzuiu primAvara vind 2)


Spun drept, ca ml prapAdesc, $1 zapada petecind,
Und' ml culc, nu odinesc, Coltu' la iarb1 crescand
Noaptea 'n vis mi te visez, $i pAdurile 'nfruzind
Pui maina s1 te gAsesc, $i pe neicuta venind:
Tot de pAreti ma lovesc ; Cu mantaua fIlfAind,
Strang in brate plapuma Cu batista vânt trAgand,
$i cred cA eti dumneata 1 Cu cismele scArsaind,
Dimineata,... nimineal... Cu cureaua licurind,
Mi se sboard inima Cu sabia zdrAncAnind.
De dor dela dumneata, De and militar m'a luat,
Saruta-ti-a gurita L. Paine albá n'am mâncat,
Dela aeclas. Numai pesmeliti 3) uscati
254 Dela Rege clpätati.
Foaie verde de-un bujor, Ceru' gurei s'a 'ncleltat
De-ar fi dorul vânzAtor, Buzele s'au bA§icat,
M'a. i face de-un negustor Curl la sange 'nchegat...
$i l'a cumpär1 pe dor I Furca.
Dorului a0 i-a§ face, 257
$i 1-a vinde cui i-ar place, Foaie ver de ca matasa,
Dar la ce sA-1 \rand eu, frate, Ce mi-e drag pe lumea asta :
CA mi-1 port cu mandra 'n Calul, pu§ca §i nevasta 1
(parte 1 Calul m1 cArAtorwe,
Dela acelas. Nevasta mA premenwe,
255 PuFa viata mi-o pAze§te L.
NeicA, dacl-ti este dor, Furca din Fluresti.
Sund-md la telifon
Sau trimete-mi un odor 1) 258
DA-mi batista sà ti-o spal Foaie verde trei mAluri,
SA si-o spAl in lAcrAmioare Drag mi-a fost cu doi boi buni,
S'o usuc la tathware SI mi-i pasc printre 'ntorsAri,
Cu foc dela inimioarA ! SA se faca boii buni.
Dela acelas. Foicicä boabele,
256 S1 le creascl coarnele,
Foaie verde-un mArggrit, SA fir âme plastele,
MA uitaiu la Rasarit,
2) In kc de: venind.
1) Semn, obiect cunoscut amfindorura 3) Pesmete (?).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 53

SA vie fetitele, 261


SI dreagA plAstitele, Sui mlicuta 'n deal la cruce,
SI le sArut buzele, Si te uitä cum ne duce,
Buzele §i tatele, Ne duce doi ate doi,
Gatul cu mArgelele, Si ne tunde ca pe oi !
Ochii §i sprancenele Vinde-ti, maick tistimeu'
Ale 1) lungi §i subtirele: De cinstqte maiorelu'
Pe pofta inimei mele ! SA nu-mi taie peripru'
Furca.
259 Peri§oru', gAlbioru
S'o foitA romanità, Sub picior la maiorelu'.
Uite dealul, uite vita, Vinde, taicfi, boii toti,
Unde iubeam pe Marita, De ne scapä dela fort
Furca.
Särutam pe draga Mita:
Manca-i-ar neica gurita, 262
Cui i-a pus numele Mita Spune, puica-adevArat,
Si cui i-a croit rochita: Cati bAeti te-au sArutat,
StramtA 'n ale, larga 'n poale, Cat am fost mobilizat ?...
CroitA pe tatapare, Nu tiu, nu i-am numärat,
Unde-o vede, neica, moare; CI n'au fost toti dintr'un sat !
MO usucA din picioare ! De obraz cin' te-a muFat,
Din picioare m'a uscat, De e negru §i pAta't,
La grea boall m'a bAgat 1 Par'cA e matricolat?
Furca. FoicicA matostat,
26o Unu' nalt §i sprancenat
Foaie verde trei scaeti, Si cu semne de bubat I
Are maica trei bAeti: Furca.
Cate trei sunt scr4i la fort!
Foaie verde de-un märar, 263
Unu' mi-e la sanitari, Ce mai lunA §i luminA I
Face-armatA pin spital; Vine neica prin grAdinä,
S'o foita de bujor, Cu fubulita pe manA
Unu' mi-e la ro§iori, Cu chipiu' la o parte...
Face-armatA 'n trinufor. Foaie ver de rug Intins
Foaie ver de de-artära MA mir de ce vine trist ?
Unu' mi-e la cOlAra§i, Ori ciumagu' nu-1 gAse§te,
Face-armatA pela Ia0. Ori mumä-sa '1 cecellefte
Furca. SA §tiu cA 1-ar cecAll
1) --= Cele. Eu cu el n'ai mai vorbi !

www.digibuc.ro
54 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

N'am pe cine trimeted 1): Mi-a 'nflorit, mi-a 'mbobocit,


Sg nu-mi treacg valceaua, $i neica n'a mai venit 1
a mi-1 vede mumg-sa, Furca.
$i ne stricg dragostea.
Furca. 267

264 Bung sara, mandro, bung,


Asa* sarg-i sgptgrnang,
Foaie ver de rug intins
Ce mai amurez mi-am prins I
De and te tineam pe mar*
$i te sgrutam in gurg I
Nu mi l'arn prins inadins Furca.
Mi l'arn prins inteo 'ncercare
Sg vedem ce minte mi-are : 268
Are minte de copil,
$i fatä de trandafir. Foicicg §'un spanac,
Furca. De and neica mi-a plecat,
Gull n'am mai sgrutat I
265 Foicia trei bujori
Foaie ver de foaie fraga Nici gurg nici och4ori !
Trece un bgiat in grabg : U§or, puiule, u§or
Cine eti, matale, dragg : Nu-mi trimete-atata dor
Eti fatà sau mgritata Prin gurile tuturor
Ori zanà din cer picatà ? Pe pariu §i pe izvor ;
Nu-s fatg, nici maritatg, Trimete-mi mai putinel
Nici zang din cer picatà 1 $i vin' matale cu el 1
Ci sunt floare de pe mare Furca.
Adusg 'n corgbioare
Cine mg sgrutg, moare : 269
M'a sgrutat un bgiat, Foaie verde foaie hag,
La trei zile 1-a 'ngropat I Ie§i Marito, pan' la poartg
Furca, Fiure§ti. De-mi mai dg gura o data
a maine plec la armatg
266 $i rämai nesgrutatg.
Foaie verde lemn de sus, Foaie verde márkine
Decand neica mi s'a dus, Ia-mg, neica, i pe mine
Trei zambile 'n poartg-am pus Sg fac armata cu tine,
Cite trele mi s'au prins, $'o foitä o lelea
De mi-ai fi de-o floriceg
1) Sul:1'4101es: sd-i spund: Mi te-ai pune la =nth

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 55

SI fac armata cu ea. Ibomnicu' mi se 'nsoarA I


Si de-ai fi o floricicI Las' sl 'nsoare 2) sAnOtos,
Mi te-a0 pune la tunicA !... CI-mi iau altu' mai frumos,
Furca. Mai frumos i mai de neam,
Da' nu ca el un fclgan,
270 Mai frumos §i mai de vitá,
La garA la Vizideni 1) Nu ca el: o rárn4itA I
MA 'ntalnii cu puica eri; De i-o da gura 'n credintA...
MA 'ntalnii §i eri i azi ; Furca.
Mor mfindrele de nIcaz.
Furca. 273
Cat oiu fi, cat oiu trAi,
271 FatA mare n'oiu iubli :
In dealu' lui MIrinariu, Fata mare se märitä,
Mi-a 'nflurit märgAritaru' ItAmai cu inima friptA,
Mi-a 'nflurit §i mi se trece, Si cu buzele parlite,
CO n'am cu cine-1 culege : Cel putin, frater viftite.
CA bletii care-au fost, Furca.
Mi i-a scris pe tosi la sort,
$i mi i-a prins cot la cot, 274.
I-a plimbat ora§u' tot ; Foicia samulastrA,
Si-a fAmas mucbrile, Geaba, puicA, mi-wi frumoasI ;
SI ne poarte florile. CA neica ti-este urît,
Decat floarea mea la tine, E urit i oropsit
Mai bine pe-un mArAcine, De niminea ingrijit !
SA n'o tiu ca e la tine ! Furca.
Decat floare la mucoare,
275
Mai bine pe-o apä mare,
SA mA uit la ea cu jale ! Foaie verde de trei sfanti,
Un bAiat a mai rAmas : SAracii de ei, soldati,
PoartA cAciula pe nas, Cum mai merg de-alAturati,
Face la fete 'n nAcaz. Cum unu' §'altu' de 'nalti,
Furca. si-mi cala din urmA 'n urmA,
Par'c'ar fi fAcuti de-o mumfi ;
272 Si calcA din piatrA 'n piatrá,
FoicicA §'o sIcarA, Par'c'ar fi fAcuti de-un tatA !
Ce-am auzit eu asarl ? Furca.

1) Zdvideni gará in jud. Valcea (?). 2) Pentru: sd se Insoare.

www.digibuc.ro
56 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

276 Doar noi amandoi sA stim !...


FoicicA bob nAut, Si de dragi, sä ne fim dragi
Dealul dela RAsArit, Ca douA chite de fragi,
SA mi-1 vAd in foc arzand! Dar nAdejdea sA nu-mi tragi
SA rAmaie numai pArii CA cu neicuta nu faci 1....
SA se 'ntepe cApitanii: [CA nAdejdea dela mine
C'aia mi-a scris militarii E ca sarma de subtire
Furca. Cand o pui pe mArAcine:
Tragi de ea si nu se tine] 2).
277 Furca.
Drag mi-a fost soldat s'A fiu: 280
SA-mi port pe murgu' de friu I
larbA neagrä din grädinA
ComandA, ma:ire 1), bine,
... Si sA tii, puicutA, bine,
Pang. sunt pe langl tine;
CA eu mA duc dela tine !
Dupl ce m'oiu depArti
SA rAmaie pajistea,
Mult Ai plange si-li ofth !...
SA vezi cum e dragostea :
Furca.
Dragostea de fatA mare
278 Ca fdsuiu' in cAldare
Foaie ver de bob niut,
Chid Ii pui un pumn de sare
Da' dragostea de nevastA
Vin', puick sA te sArut,
Ca garoafa din fereastrA !
CA pan' la toamnfi e mult
Furca.
Si eu mA duc i te uit !
Vin', puicA sA te sArut, 28'
Te sArut o datA bine, Foaie verde trei migdale,
SA-mi tie un an de zile; Vine neica dela vale,
Te sArut odatA dulce, Cu jampierii3) 'n picioare,
SA-mi tie pe und' m'oiu duce 1 Cu cAmasa albl floare
Furca. Cu hartia cu bomboane
279 SA le dea la fetisoare.
Furca.
Aferim, puicA-aferim !
Tot la luna ne 'ntalnim, 282
Si nici atunci nu vorbim, Leano, mijlocel subtire,
Si tot zici cA ne iubim I... Ferice de-Al de te tine
De iubit, sA ne iubim
2) 0 variantá.
1) Pentru: maiorule! 3) Yambiere.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 57

Trlieste cu drag pe lume ! 285


Nu pätimeste ca mine... Foaie verde lemn de sus,
Da' nici eu nu pätimesc Verisoru' meu à1 dus,
a scot banii si plätesc Mai trimete-mi vreun rAspuns,
Si ce mi-e drag, tot iubesc: Trimete-mi carte postalä
MIcar sA mA präpädesc I SA vie din gará 'n garl !
SA ing papädesc ca piru' Furca.
SA 'nfloresc ca trandafiru'
286
SA mi prapädesc ca macu'
SI infloresc ca liliacu'. Fir'al nAibilor de trin
Furca. Cum duci Oltenii de lin,
Cum ii duci si-i ocolesti,
283 Pang. 'i bagi in Bucuresti
Stii, Mito, ce vorbeam noi: SA vfindA mere cretesti I
SI ne iubim arnfindoi, Furca.
Colea 'n vale, la gvoiu,
287
Pe iarbä si pe trifoiu,
SI tragem pärnânt pe noi, FA-mA, Doamne, ce mä-i face,
PAmant si cu iarbA verde, Fl-mA roata stelelor,
Trece puica, nu ne vede; In drumu' Craiovencelor,
PAmfint si cu iarbl neagrA, SI-mi aleg de-o Craioveanck
Trece puica, nu ne 'ntreabI !... Cu ochii ca de serpoaick
Furca. Cand se uitä, ml slgeatl !
Furca.
284
Foicia iarbA mare, 288
Mi s'a fAcut ochii floare: FoicicA de sulfink
Tot uitandu-ing la vale Cine vine prin grAdira ?
SI vAd pe neica Mare I Neica cu biciu' pe mfini,
CAlare pe galbinu' 1) Cu sabia fAand dkA,
Cu fraul ca stânjinu' 2) Cu chipiu' la o parte,
Cu cApAstru' de mAtasá, Inima 'n neica se bate !
Impletit de Ioana 'n sask Iniml de ce te bati
Cu saua moldoveneasck De rArunchi si de ficati ? !
Cu amasa de tulpan, Furca.
Cu cAciula de-astrdgdn.
Furca. 289
1) Cal. Foaie verde s'o sipicA
2) Stanjiniu. Florica neidi, Floria,

www.digibuc.ro
58 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Ia oglinda §i tp uitA, Am vAzut-o la ce§meh


C'ai dat rumeneall multA, Scoteh apl cu stAnga,
*i-mi fAcu§i venin la burtA 1 *i cu dreapta se 'nchinh,
*i-ai dat rumenealA 'n piez, *i din gurA blestemh:
Par'c'ai vrut ca sl mA pierzi ! NeicutA sA te usuci
Furca. Ca phinea care-o mAnAnci,
290 *i ca vinul care-1 bei
Pe valea cu alunèlu' CA ziceai c'o sA mA iei
Mi-a luat neica inelu' *'acum te rog ; §i nu vrei I
Eu 1'1 cei1) ca sA mi-1 dea ; Furca.
El zice c'o sä ml ia I
De-a§i §ti, maid., cà m'ar luà 294
SingurA m'a§i spAnzurà, Foaie verde merinds,
De creaca salcAmului, Ce e 'n lume drAgästos:
Pe marginea drumului, Banul §i omul frumos !
Cu ciucuru' br Aului. Dar banul se cheltue§te,
Furca. Omul cu mintea trAe§te !
291 FoicicA flori mArunte
Foaie verde de sporici, Ce e 'n lume mai de frunte :
Hai puicA piti§-piti§, Banul §i omul cu minte.
PAnA 'n vale 'n aluni§, Dar banul se cheltue§te ;
SI ne iubim pe furi§, Omul cu minte trge§te.
Haideti neicA, la zAvoiu Furca.
SA-ti dau gurita 'napoi I
Furca. 295
292 *'o foitä salbg-moale,
FoicicA matostat, Cat e Arge§ul de mare,
Ce mai lunA de plimbat, Haz ca SIbArelul, n'are !
Dintr'un sat intr'AlAlalt I Do dA, doe% §i iar clod/ !...
*i sunt cu puica certat, SAbArelu-i mititelu'
Pentr'un inel de tumbac: Mi-a 'mpuiat dragostea 'n eI,
C'am gre§it de i 1-am luat ! SAbArel cu apä linA :
Furca. Cine bea, de dor i-alinA !
293 SAbArel cu apA rece,
*'o foiti vioreh, Cine bea, de dor ii trece :
N'ai vIzut amanta mea ? C'a beut §i maicA-mea,
Ta rAmas cu mine grea !
1) Pentru: cer. Bate v Antul dela vale

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 59

$i bate cu spic de ploaie, Una 'n VAlcea


SI vie Sabarul mare, s'alta 'n Tulcea
SA ia podul dela vale, $'alta in Râmnicu-Valcea I
SI rAmftie numai parii, Furca.
Parii si cu pctrugdii,
SA se 'ntepe SAbAreii I 299
Furca. Foicia foi de foi,
296 FA-ma, Doamne-un pitigoiu,
La Lenuta pe rAzboiu,
Foaie verde de pelin,
SI descurc la firicele,
Merge luna pe senin,
SA mi-o särut pe sprâncene,
Puica mea vars1 venin:
Pe pofta inimei mele !
Las' sA verse si otravl
Furca.
Dacl nu mi-a fost de treabA !
Furca. 300

297 FoicicA-o sAlcioarA,


Ce-ai in gura MArioarA ?...
Foilean5. mArgArit,
SämântA de portocalA !
La ce, Doamne, m'ai fAcut
Tine-o bine On' la varA,
SA traiesc tot nAcAjit,
S'o sAmAnAm pe ogoarA,
NAcAjit si amArit:
Pe ogoará ce-mi rasare:
Cu sapte mândre de gfit
Trandafir si cu rAsurA,
In disagi cu purcel fript
Trandafir cu doi boboci,
$i cu plosca de nuc verde
Te-asi iubi si nu te poci;
Tine noulsprezece vedre,
Trandafir craiovenesc,
Bei din ea, si nu se vede,
Te-asi iubl si nu 'ndraznesc;
$i niminea nu te crede ? I
Trandafir cu foaia latA,
Foicia o leleá,
Te-asi iubi si-mi esti cumnatà;
Mai am una mititèa :
Trandafir cu foaia 'ngustA,
De-o vadrA si cinci och
Te-asi iubi si-mi esti cam cuscrá !
Care-o port pe sub mama,
Furca.
SA dau mAndrutei sA bea:
CI si ea-mi dA gurita 301
Furca.
Foaie verde magheran
298 Sunt ficior de gardian,
Foaie verde foi de boji, Port cämase de tulpan,
Am ibomnica la Gorj, $i cAciull de-astrdgán,
Una 'n Gorj, Cojocel de miel bArsan,
$i alta 'n Dolj; $'am un cal, de-i zic Cocor :

www.digibuc.ro
G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Prinde paserea din zbor, Eu de tine m'am topit I


S'altu' de-i zic Fulgeris : Tot gandindu-ml la tine,
Merge pe drum incloif, N'a rAmas iniml 'n mine,
Si 'mbuestru curmezis ; Nici cat bobul de neghini:
S'am unu' de-i zic Ciolacu': PutinicA ce-a rAmas,
De nu-1 intrece nici dracu'. S'a fript s'aia, si s'a ars,
Furca. Si s'a umplut de näcaz I
Furca.
302
Foaie verde trei lAmai, 305
Geaba, puicA, mä mangai, Foaie verde trei mAcesi,
Cu lAmai si cu gutui, Ia sama la ce iubesti:
CA eu plec, si tu rAmai I CA nu-i petec sA-1 carpesti;
Geaba, puicA, mA sAruti; Si e veac sA-1 vecuiefii.
Eu mA duc si tu mA uiti I Furca.
Furca. 306
303 FoicicA bob areu
FoicicA solz de peste, Leano, pentru Dumnezeu
Iubeste, neicA, iubeste, Si pentru binele au,
Si de dusmani te fereste, Nu mA mai tined de rau L.
CA dusmanu', bate-l-asi I CA m'ai mai tinut odatA
Nici in casä sA nu-1 lasi: S'am zAcut o varä toatA I
Furca.
CA umblA din casä 'n cask
Cate-o minciunA sä lasd 307
i cu ochii pe nevastA : Foaie verde de-o mAlurA,
Si ti-o frigA sä ti-o arzl, Buni sara, mandro, bunA I
SA si-o pue la povatd 1) Asta-i sara de pe urmA,
PArbAtelul sä-si urascd Chid petrecem impreunl ;
Ibomnicu' sl-ndrAgeascA I SI mai mergem prin grAdinä,
Furca.
SI mi te mai tiu pe manA ;
SA ne sArutAm in gurA,
304
Ca doi porumbei de-o lunA !
Spune, puicA, m'ai dorit, Furca.
Cat am fost cAlAtorit ?
308
1) A poviitul, a ademenl, a face meseria Foicia de molar
de pezevenghe. Vrusei sA mA las de dor,

www.digibuc.ro
C(JLEGERE DE FOLCLOR DIN JUD, VALCEA 6r

De trei ori vruseiu sA mor I 313


SarutA-ma, neicA, bine, Foicia bob nAut,
Phil sunt pe brat, la tine, Cand aud c'oiu sA mA duc,
CI clack neicA-oiu plech Eu ca frunza mä usuc,
Mu lt Ai plange si-li ofth Tot ca frunza codrului,
Si te-Ai uità 'n calea mea ! Pe marginea drumului;
Furca.
Cand aud c'oiu sA mA 'ntorc
309 Tot ca frunza viu la loc,
Ca frunza, ca shdina 1)
Cine fu sA mA sArute: Ca graul primAvara !..
Neica cu galoane multe
Furca.
Si cu capela pe fruntel
Furca. 34
310
Foaie verde iarbA-mare,
Bate vantul dela vale,
Fire-ai, maicä, blestematA, Bate vantul iarba-mi culcA,
CA nu m'ai fAcut o fatA; La luncA, puicA, la luncA !
M'ai fAcut mArgäritar, SA-ti taiu raschitor 2) si furcA !
SA ml ia de militar, Si neicAi ciumag de duck' :
SA rnà duel la Galati, La mijlocul luncilor,
Vedea-i-asi parliti si arsi, SA-mi dai plata furcilor 1
SA se facA cenush Furca.
Ca pulberea pe sufd.
Tudor Protopopescu (25 ani), RILL-qtr. 315
311 Foaie verde flori mArunte,
CosticA, cu-amante multe:
Foaie verde bob nAut, PAn' le da ocol la toate,
Minte proastA ce-am avut: Trece noaptea jumAtate;
C'am dat dragostea 'mprumut. PAn' sl vie si la mine,
S'acum cu ochii mA uit I... Se varsA zorile bine !
Furca. Furca.
312 316
Foileaná ink. mustbs, Din pAtul pang 'n slèle,
Cat am fost pe lume-am fost : FAcuiu drumul potecèle,
CA n'am iubit lucru' prost,
Ca al meu altul n'a fost ! 1) Un fel de buruiani.
Furca. I) Se aude.s1 rffchitor, righitar.

www.digibuc.ro
62 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Pe picioare b4icèle, Sapte-amante 'n ppte sate,


Trecfind la ibovnicele ! Toate cu nume schimbate;
Furca. DacA nu ma crezi pe mine,
317 Am sá ti le spuiu pe nume :
FoicicA foi trifoi, Una Dina ; alta Lina,
Pela patruzeci i doi Marisa cu Costandina,
Cand s'a 'ncoronat Stirbei Anghelina i Frusana,
Puneai plugul unde vreai Lenuta din SlAtioara
si-mi arai cat mili puteail C'aia mi-a rupt inimioara !
Mama. Mama.
318 321
Cat fu vara de veiroasii 1), Foaie verde trei oglici,
Nu pusei mana pe coasä, Hai, mandrA, pe lunci, pe lunci
Dar acum la Sfantu' Ion, SI ne mAsurAm, de lungi:
SbiarA Murghita 'n obor Tu pe spate, eu pe branci ;
SA-i dau fan, sà-i dau mohor I Tu sA numeri stelele,
N'am un par s'A ml omor, Eu tie mArgelele !
Dar nici eu nu stric nimic ; Furca.
Furisatul de iubit ! 322
Furca.
319 FoileanA de sporici,
s'ai, puicA, piti9-pit4,
Fg-mg, Doamne, tot ce vrei:
Pan' la neica 'n cArpin4,
FA-m1 mAldArèl de tei
CA nu mai e tufari§ !
Si m'aruncI 'ntre femei:
FoicicA foi lipan
SA le-aud vorba i sfatul,
S'ai, mandrA, pe deal, pe deal
Cum 4i fèrmecA bArbatul:
Ia pAmant dela mormânt,
Pe potecuta de an,
La umbrita de tufan
si-i arum/ 'n a§ternut; Unde ne-am iubit noi an I
La picioare itele
Furca.
SI-i ia dracu' mintile;
SI. durd cap un dovleac, 323
Ca sl nuli mai dea de leac I Foaie ver de bob nAut
Furca. Trei fire de mArgArit,
320
DI-mi, Doamne, 9i nu-mi da mult
Foaie ver de trei granate, CA 2) nu-ti cer bani imprumut
Sapte-amante-avuseiu, frate,
9 Var.: CA nu-1i cer vr'un lucru mare
9 BunA, prielnicA, varl Om lumeaf. SA-ti cacIA cu supirare.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 63

DI-mi noroc i slnAtate, Eu la Costandin mA uit :


C'atunci sunt bogat de toate : CA mi-e bArbatul ur at,
Cu aia le fac pe toate I Dela Ifiutarul tiCucu» In *imnicu-de-sus
DA-mi un plug cu vase boi (Läutarul e de fel din Brabova Dolj)
Ca sl scap dela nevoi;
S'o vlcutl mulgAtoare, 326
S'o nevastl strangAtoare, Du-te, neicA i te 'ntoarce,
S'o amantA ca o floare, De trei ori cu fata 'ncoace,
NäscutA la o zi mare, Ca puivorul 'n ghioace
Face neicli sArbAtoare, CA nAravu' täu nu-mi place !
Din zi bura de lucrare : Dela acelaq.
Nu mi-ar fi nkazul mare,
327
Dac'ar fi vre-o sArbAtoare,
Da e zi bunl de lucru Foaie verde de-o sulfing,
Nu i-ar mai putrezi trupu' Mi-am o iniml plg
Cui a mai llsat iubitu' ! CA iubesc fall de mill,
Iubitul nu e movie; tindrd §i bltranA ;
Numai pismI vi manic, Le fac de se tin de ManA,
Ia parte din caIicle De-acasA pan' la fantanA ;
La mancare nu dI stare, Mi le fac de trec prin baltA
Nici la lucru' de 'ndemnare ! Si nu se udl pe talpl
Dela acela§.
Tata.

324 328
Foicia izmA creatä, S'o foitä de-un ghiocel,
Voinicelul cu mustatà, MI culcaiu sl dorm nitel,
Poftevte la tinereatl, La umbel de gorune11);
Se mutA din dos in fail, Nu putuiu sI dorm nitel,
RAsucevte la mustatA. De freamltul luncilor,
Furca din Fitureqti. De-aulitul fetelor.
Dela ace1a9.

325 329
Bate-1, Doamne, vi ia-1 drace, MA 'ntreabA mandra mA 'ntreabA,
Cine nu mA lasà 'n pace De ce-am pus puvca pe iarbA ?
SA iubesc pe cine-mi place. Am pus-o ca sl bea apA,
C'am iubit pe Costandin, SA má duc sl-mi vAd de treabl I
mi-a spus conciu 'n dafin, Dela acela§.
De mi-ar pune cat de mult, Diminutiv din: gorun.

www.digibuc.ro
64 G. F. C1AU$AN(J, G. F1RA $1 C. M. POPESCU

330 333
S'o foita de-ammie 1), Foaie verde maracine,
Daoleo, dodA Marie, De n'ar fi baeti pe lume,
Ia-ti boii de langa vie, N'ar mai fi fetele bune,
CA si-i duc la primarie I Nici neveste duse 'n lume I
Ia-mi-i, mica si mi-i duce, Dela acelas (iminc-Dolj).
C'are daica gura dulce,
Ca trimet si mi-i aduce: 334
Scriu In dosul florilor, Foaie verde de-un lipan,
SA dea drumul boilor ! Am o mandra la Marsani,
Dela acelas. 0 iubesc de vine-un an,
Ca se poartá cu tulpan,
331 Si la gat galbini de-Ai mari,
Foaie verde ca lipanul, De frumoasa nu e-asa
Uite-1, uite-1, suie dealul, Dar are pe vino 'ncoà.
CA-i cunoaste doica calul: imnic-Dolj.
CA e calul vinecior,,
i pintenog de-un picior ; 335
Ala e lovi-l-ar boala, Foicica abanos,
CA-i dam graunte cu poala, Nu cata CI sunt barbos,
Apa peste zi si sara... Da' la dragoste 's duios ;
Dela acelas. N'am un bricisor taios,
Ca sa-mi dau barbita jos :
332 MI fac tindr cum am fostl
Dela acelas, imnic.
Ionel, plesniti:ar calul,
Ca mi-ai desirat margeanul, 336
Margeanul al bobonat,
Pe tatasoara lasat; Foicica abanos,
Sa ramai cu frauletul, Cat am fost, pe lume-am fost,
Ca tata cu doruletul; Am fost orn politicos :
SI ramai cu frau 'n mana, Si premenit si imps,
Ca tata pe drum nebuna; Si calare i pe jos.
Dela Cucu, *imnic.
Sa ramai cu scArile,
Ca eu cu mustrarile !
Dela acelas. 337
Bata-te crucea, fântana,
i) Probabil --.-- iasomie. Te pazesc de-o saptarnana,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN IUD. VALCEA 65

SA mai prind cate-o copia, FoicicA s'o rIchità,


Sa-mi fac inimioara bunI. Si femeia-alimAnitA
Dela acelat). CA, cAnd vede voinicul,
338 Trage Wait cu vAlnicul,
Si-si mai drege zuluful,
Foaie verde foi de pruni,
S'o vadI ibovnicul.
Vine mAndri douA luni,
Dela acelao, $imnic.
De and mA porti cu minciuni;
Nu te mai prind la fAntAni,
342
SI-ti cArpesc vre-o doi-trei
[pumni, Foaie verde-o micsunek
SI te saturi de minciuni. Nici-o boall nu e grea,
Dela acelay.
Ca dorul si dragostea,
Ca menevra de- toamna:
339 Dorul mandrei te topeste
Ma suii in deal la lemne, Manevra te oboseste.
MA 'ntAlnii c'o biatA lele, Dela acelat.
Nevastfi cu prune in brati,
343
Tu mi-esti scurtare de viati I
jiule, in doua zile,
Dela acelag.
Slcar'ar apa din tine;
340 CreascA, flori pe fundul au,
Lenuto, nu ti-e pleat, SI culeagl-a mea mandrutA,
Si fria de blestemat: Din tine ca 'n grAdinitA.
Sade murgul meu legat, Dela acelat).
Nebeut §i nemAncat;
344
Tu pui la flituri in pat;
FoicicA de-un bujor,
Bate murgul cu piciorul,
S'aduci apa cu urciorul, Toatá lumea mi-are dor,
SI faci o azmd de pAine, Numai doruletul meu,
SI mAnAnci din ea trei zile. E ca suamul de greu,
Dela acelal.
Stau in drum si mA zduit,
Am dat dragostea 'rnprumut
341 Si-acum plAng in asternut,
Foaie verde de piper, Si mfi cAiesc ce-am fAcut I
CAnd e omul in (la peri, Dela acelat) $imnic.
Atunci e bun de muieri:
CA and vede nevasta, 345
RAsuceste mustata Foaie verde de-anas6n,
Trage vat cu batista Si mi-e somn si pic de somn,

www.digibuc.ro
66 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Si n'am brate sA-mi adorm, Si cu sarma 'nf4urate


Si mi-e somn i pic de somn, Dela defte On' la coate !
Si n'am unde sA-mi adorm ! Ano, Anos ce te-a0 strânge,
CA portile toate 'nchise, Da' e§ti mica 'ncepi a plânge 1
Si lcimbile toate stinse; Dela :leek:).
Numai cAndeluO. aprinse. 347
Numai la mandruta mea, LicA verde bob i bob,
Este lamba mititea, Lenuto de peste Olt,
MA duseiu la ferestea1) Cu molciforul de-un cot,
Si bAtuiu in giurgiuved, Cu coada 'mpletitA 'n opt,
i cletenai 2) fereastra. Si cojocelul pe piept:
Foaie verde. matostat, N'am un cutit sl ti-1 crap,
Eu prea tare-am cletendt, Tâta dreaptA sl ti-o scot
0 fuseiu putin cam beat. Si laptele sA ti-1 beau,
Omul mândrei s'a sculat, Dupe drumuri nu mai stau,
Pe nevastA-a intrebat: SI fac bani sl mi te iau,
AscultA, draga nevastA, Lid, LicA §i iar LicA I...
Cine bate la fereastrA ?
Dela acda§.
Omule, pisica noastrA I
Fa, nevastä, fa urgie, 348
Mâta n'are pAlArie, Mull de peste Olt
Si nici haine de dimk, Te gonii hotarul tot,
*i cu ochiu-ti face tie I Din Slatina pana 'n Olt,
Omule, nu-ti Th. nAlucA, Dela Olt pan'la Gilort !
Pune capul, §i te culcA, La urechea podului,
Nu-si face singur nAlua 1 GAsii gazda dorului,
CA muierea multe face, Si umbra cercelului,
BArbatul vede i tace, Si dara papucului;
Uite perina §i patul, Cercelul ca viOna,
CulcA-te, el te ia dracul ! Mi-a rupt, neicA, Mima.
Dela acelaq. Si papucul gAlbior,
Stau singur sA mA omor,
346
Ori te iubesc, ori sA mor !
Ano, Ano, ce te-a§i bate,
Dela acela§.
Da' mi-s mâinile legate,
349
I) Pentru ferestred (dimin. dela fereast-
strii). Vine Leana dela vale
2) Pentru: clettinaiu. PremenitA ea o floare,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLUR DIN JUD. VALCEA 67

M'apucA un junghiu in sale : N'ai sta noaptea 'n drumul meu,


Unde-o vede neica, moare I SA mA 'nbolnAvesti mai rAu ;
Dela acelas. Ti-ai cla cu Dumnezeu,
350 N'ai sta noaptea 'n drumul meu.
Dela acelas.
Putrezire-ar in pAmânt,
CM' ne-a fAcut de urit: 354
De noi nu ne-am mai iubit I Ce 'ntuneric, ce luminfi I
CA, Mu, noi cand ne-am iubit, Trupul meu n'are odind;
Lunca 'n vale-a 'mbobocit, Pe cat e noaptea de mare
Porumbarii mi-a 'nflurit. Trupul meu odind n'are
*i de and noi ne-am lAsat, Dela tine bAlAioarl I
Lunca 'n vale n'a mai dat, Del& acelas.
Porumbarii s'au uscat I...
Dela acelas. 255
Ce e 'n lume drAgAstos :
351 Banul si omul frumos,
Foaie verde trei foi. late, Astea doul m'au pus jos I...
Trei in lume nu se poate: Dela acelas.
SA scapi omul dela moarte,
SA 'ntinereascd nu poate, 356
Foal' ver de foi vizdeiu, Foaie verde bob nAut,
Nu se mai pot incA trei: FAcui groapà /a pArnant,
Voinic sä nu cAlAreascA, SA mA pitu/ 1) de urit.
NevastA sA nu iubeascA, FAcui groapA, mA 'ngropai,
Voinic sA n'o dovediascl, De urit nu mai scApai:
Lume sl n'o povestiasel. CA unde sade uritul,
Dela acelas. Trei ani imi plange pAmantul ;
352
i-unde sade frumosul,
Creste iarba ca orzul,
Du-te, neicA, pan' la Jii, Se 'nveseleste locul I
CA de vorba mea, tot vii: Dela acelas.
Vorba mea dulce-blajinA,
Te-aduce cale de-o lunA. 357
Dela acelas. Ala cu nevasta bunk',
DA-i, Doamne, cale de-o lunA,
353 SA ramaie pe-a mea manA :
Foaie verde foi de leu,
SA stii, mandrà, ce stiu eu, 2) Si mil ascund.

www.digibuc.ro
68 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 5! C. M. POPESCU

SA ramAie s'o iubesc, 361


Inima sä-mi rAcoresc ! Foilitä de-un lipan,
Dela. acelas. Pupa-ti-asi coama de cal :
358 Cand erai cárlan de-un an,
Foicicä matostat, *i neica voinic durlan,
Lang' un coltulet de gard, Eu pe tine 'ncAlecam,
Este-un cArciumar särac : Suiam la ghiolbane 'n deal,
Judea ocAlele, De le cumpAram tulpan,
Ce-au fIcut paralele ? Ghiululete de märgean,
Le-ai beut cu mandrele I i sedeam de le iubeam.
Dela acelas. Dela smelt+
362
359
SI pui saua pe Man,
FoicicA de trei pesti
SA mA sui pe Tilorman,
SA vezi pela CArbunesti,
Cine m'o vedeà Ware,
Numai de drag sä privesti :
Toti sl-mi zicA cfipitane*,
Tufa deasä, iarba verde,
De fricI sl-ini dea parale,
Mändrele de-abi' mä vedel
i calului de mAncare I
Se face tufa mai deasA,
Dela acelas.
Imi face cu capu 'n leasä !
363
Ba, ba, ba, cl nu ml duc,
Ca sunt mic si de nevoie, Ce mai voinicel fuseiu,
Nu le pot face pe voie ! Parte 'n lume n'avuseiu :
Dela acelas. Zapise si mii de lei 1 1)
36o MA uitaiu la nAtArAi :
Cu boboace dupa ei ;
Foaie verde de aclaz,
MA uitaiu si la a mea :
Mi-a albit barba 'n obraz ;
Licitä samo diva I
De rele eu nu mfi las : Dela acelas
De and m'am lAsat de rele, 364
De neveste tinerele, Märie, si iar MArie,
S'au uitat numele mele ! Cdte mi-ai fAcut tu mie,
Am sA m'apuc iar de rele, N'am o coalä de hArtie,
De neveste tinerele it-un logofät sl le scrie,
De drag sä trAiesti cu ele, Sd te trag la primdrie 2)
Dupfi deal, dupä v Alcele ! Dela acelas.
SA fac gusturile mele, 1) Nu luEd nevastä ca lumea si zapise
PuicA, pe bratele tele. (avere).
Dela acelas. 2) Si te trag la judecata.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE roLCLOR DIN JUD. VALCEA 69

365 Grata mic §i ziva mare,


Foaie verde pelinita, N'ai fi mai putând de §ale,
Ionita §i iar Ionitä, Tot secerand la pogoane !
De-ai fi vrej de lubenitä, Lash' secerea 'n cdrstald,
Te-ar purtà dada la tata ; Vin' la neiculita 'n brate,
Si mi-e§ti vrej de pepenafi, SA te särut cu dulceata !
N'am ce-ti face manca-l-a§a 1 Dela acelao.
N'am ce-ti face, n'am ce-ti da,
370
Sä-mi iei dorul cu
Dorul cu dragostea ! Foaie verde de-o sipick
Zace la inima mea, Cate potecele 'n luncä,
Dorul §i cu dragostea; Cu cin' le-ai fäcut, väruicd?...
La pustia, mult mi-e grea !... Foilita de-o lalea,
Dela acelao. Le-am facut cu dumneata,
Ca mult mi-e verde lunca,
366 Si mi-e drag de dumneata !
Foaie verde lemn cainos, Dela acelao.
Lumea secera la orz,
Dragostele stau pe jos ; 371
Lumea secera la grail, Foicia bob näut,
Dragostele nu se §tiu ! Te väzui pe drum trecand,
Dela acelao. Máritata de cur and,
367 Cu papucii troponind,
Dragostele tinerele, Cu rochita vdfrind,
Nu se fac din unt, din miere ; Cu margean ro§u la gât,
Dela ochi, dela sprancene : Busuiocul nepalit,
Scurtate-s zilele mele !... De-asupra urechi 'nfipt,
Dela acela§. Pe mine m'ai omorit I
Vino, la neicut,a 'n crang
368
Dela acelal.
M'am gândit, m'am socotit,
C'o aveà dorul starlit, 372
Si dragostele urit; Foaie verde de-o mälirra,
Boala fàrà crezamânt ! A.a-mi vine pin inima,
Dela acelaa. SI pui lacät la grädina,
369 SI ma duc in sari strina,
Foaie verde salcioark Unde nu e dor, nici milä
Marie, seceratoare, Dela acelao.

www.digibuc.ro
70 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

373 Da' la neica te gIndqte I


Foaie verde sAlcioarh, Iube§te, neic5. Ilie:
Da' nu mA vezi, bAlAioarA, Trandafira de sacsdie,
N4te friguri mh omoarl! Busuioc din vdrzdrie!
De ce nu vii, bAlAioark De mine nu-ti bate joc
SI mA iei cu capu 'n poalA CA si-am fost un pui-boboc:
Cu gura la tat4oar5., DA-mi tatele sl le joc!
Cu mana la bArbi§oarA; Dela acelag.
Mänghie-mà cu stânga, 378
Frigurile m'or l'Ash. Foaie verde matostat,
Dela acelag. Zice mândra cA nu-i plac,
374 a n'am hainA de bumbac;
Foicia trei smicele, Foaie verde de-afunzie,
Pintre lunh pintre stele, Da' nici ea nu-mi place mie,
VAzui douà floricele, CA-are o parte de betae,
Una-albasträ i-alta albl, si-una de curvdrdsdie,
Nu tiu, mindra mi-e bolnavA ?... Daca n'are zoroclie,
Dela acelag. Zoroclia de fuior,
Bätutä pela picior;
375 Cu gulerul pistricior,
Cu ochii la tine 'n sus, De-mi vine le§in s5. mor,
MI vezi, mândro, ce-am ajuns ? Cu rhurii de arnici
Foicia foi add; 0 lunA nu mai mInânci !
Nu mA vezi cum am rAmas ? Dela acelag.
Ca o custurà de ras!...
AstävarA la Ispas, 379
Mult eram frumos §i gras; Foaie ver de mär sAlciu,
Dar acum la astA vreme, N'oiu fi, neicl, bragagiu,
Nu mA pot duce la lemne ! Dragostea sä nu mi-o tiu;
Dela acelag. CA sunt voinicel de Motru,
376 Cand iubesc se-aprinde focu'.
Nu te pot iubi, fa lele, Dela acelag.
De rAul rudelor tile. 380
Dela acelag.
FoicicA o leled,
377 Nici o boall nu e greh,
Foicia solz de pe§te, Pe lume, ca dragostea.
Iubelte, neick iubwe, Dela acelag.

www.digibuc.ro
CULEGEEE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 7 x

381 Cu ghiata si cu cisma,


Vale, vale si iar vale, SA-mi rAcoresc inima 1
Pdcea-te-ai de-o vrAjitoare, Dela acelaa.
SI te duci pela icoane, 385
SA-ntorci pe neica din cale,
SA mi-1 särut de Ware. Foaie verde-o micsunea,
Dela acelaq. AO vAzut vre-o nevestea,
382
SI n'aibl nici-o meted1)?
Ati vAzut vre-un orn frumos,
Foaie verde matostat, SI n'aibe 'n lume ponos ?L..
Murgulet, de and te-am luat,. Dela acelaa.
Nici-o slujbä nu ti-am dat;
DesarI sl te gAtesti: 386
Oiu sA pui saua pe tine, RAsArira stelele,
S'o perioard1) de lanA. MA 'ncoltirl mandrele,
Camel oiu zice-odatI: hAi I MA dau la un colt de gard,
SI sai saptezeci de VAL SA mi le sarut cu drag L..
Dela acelaa.
Dela acelaa.
383
Nu m'oiu mai tine cAit, 387
De traiul care-am trait: AolicA, mor si pier,
Ce mi-a fost drag am iubit, Dar guritI n'am sl cer;
Si la tail, si la targ ! CA de-ai fi vre-o priceputA,
Dela acela§. Mi-ai da gura neceruta. !
384 Dela acelaa.
Plecai pe camp sa ma plimb, 388
Se uitI 2) ca dui:4 lup,
MA mir ce le-oiu fi facutl Foaie verde de-o granata,
Doamne, dusmancele mele, Piatra, piat.ra de e piatrA,
FA-le, pe drum, pietricele, Sade jumAtate 'n apA,
SI calc cu ghiata pe ele! Si ea la o vreme craph L..
Doamne, dusmIneii mei, Numai inimioara rabda,
FA-i, pe drum, bolovAnei, RabdI cl e blestematA,
SA calc cu ghiata pe ei, Dela ursdtoare data,
Dela Dumnezeu lAsatI.
1) Pentru perinioard diminutiv dela Dela acelag.
Mind (pèrnii).
2) Subintelea: lumea. I) Meteahrui, defect, scidere.

www.digibuc.ro
72 G. F. CIAUSANU, G. PIRA SI C. M. POPESCU

389 Dimineata cand Ind scol,


LasA-mg, mândrutA 'n pace, Se uitA la obreljor..
SA iubesc pe cine-mi place: Dela acela9.
Cine-mi place, n'am ce-i face,
Dorul la inimA-mi zace ! 394
Dorul §i cu dragostea, Cat e omul tinerel
La pustia, mult mi-e grea I Se tine dorul de el,
Dela acelag. Ca oita dupl miel,
Ca vaca dupl vitel;
390 Omul clack' 'mbAtrane§te,
Foaie ver de bob nAut, Dorul se alltore§te !
Muhl lume-ai oropsit, Dela acelw
Da' mai ai cateva zile,
MA oropse§ti §i pe mine 395
Dela mandra de pe culme ! DA-le dracu' rublele,
Dela acelag. Ca sA-mi fac plAcerile,
Cu toate ghiulbanele !...
391
Foicic5 bob nAut, Dela seek,.
Fire-ar fi fost limait 1) 396
Ceasu 'n care m'am nAscut,;
Cand mA 'nvAtai la iubit !
MArioarä dintre WO,
Na o rublA §1 trei zloti,
Dela acela9.
Nu te mai iubi cu toti;
392 FoicicI mic§unek
SArutA-mA, neicA 'n dinti, Nu-mi trebuie rubla ta;
De buze sA nu te-atingi, Imi trebuie bani mArunti,
CA sunt buze cantArite, SA mA iubesc cu mai multi,
Cu cantar dela sArar : Cu multi §i cu dumneata,
Oprite pentru primar ! Dulce ti-a mai fost gura 1
Dela acela9. Acela*.

393
397
Foaie verde de-un bujor,
SfirutA-ma biniwr,
Foaie verde solz de pe§te,
... CA toatA lumea iube§te,
SA nu-mi faci vre-un sdmnif dr 2)
C'am un bArbat dracu-gol: nu se mai dovede§te;
Da' eu fAcui o 'ncercare:
3) Pentru: alimelnit; al foculuil Ma afll §i mic, §i mare !
2) Diminutiv dela semn. Acela*.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 73

398 403
Cin' mI ia 'n nume de bine, Foaie ver de arlAril,
Dau cArnasa de pe mine Hai, puicA, sl bem
portofelul cu rile; CA eu plec §1 tu mA
Cin' ml ia 'n nume de rAu, Pe mána unui vrAjma9;
Eu sunt prpe de dudAu, Hai, puicá, sá bem rachiu,
Galbin, de-Al de mu§cA rAu. CA eu plec i tu rAmAi,
Ace lag. Pe máinile nu tiu cui
399 Acelaa.
PAn' a prinde strinul tatk
Scfizù carnea-mi jumátate; 404
PAnA-a prinde strinul mumá, Dece, Doamne, m'ai %sat,
ScAzit carnea de pe mine ! Voinic tindr si sArac:
Acelaa. Nu sArac de sArAcie,
400 Ci sArac cá n'am sotie !
Acelaa.
Lume, lume, soro lume,
CAnd sA má satur de tine ?!...
405
Chid s'o lAsà sec de pAine,
Foicicl matostat,
de apá din fAntAná,
MAndruleana din alt sat,
Lingurita dela gurá,
Ca pAinea de cumpArat,
Atuncea-s sátul de tine!
Acelat;.
CAnd o pui la subtdoard,
mAnAhci o Idr4oard,
4.01
mAnAnci de-o isprIvqti,
Foicia märgárit, sItul nu te mai vezi
Drag mi-a fost sá trAiesc mult, Acelaa.
Frick' mi-e cá mor cur And I
Acelav. 406
Foaie verde §i-o sAcari
402 Nu aseará, alaltAsearA,
Toate trec, toate se duc, M'a bIgat bArbatu 'n fiará,
Tineretele se duc, M'a bAgat i m'a 13/tut,
Bátr Anetele m'ajung; Ca A. má las de iubit;
Ce-am iubit, nu pot sá uit, De m'ar bate lumea toatA,
Para m'o bága 'n pAmAnt ! De iubit nu mA las moartA,
Acelaa. CA iubitul e pe veci:
Pentru cine atie s(se poarte bine Cum 11 faci, a§a-1 petreci.
cu mine). Furca, Fliureati

www.digibuc.ro
,
74 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPE$CU

407 412
Foaie verde o scumpie, Sarmana inimi bung,
Am o mandra, n'am o mie: Nu te-am mai avut de-o luna;
Ochii ei, struguri de vie, Ori de-o luna, ori de-un an,
Spr ancenele razachie ; Nici nu cred sä te mai am!
Ochii ei arme nu poarta Furca, Flure§ti.
Ma mir cu ce ma sägeatä !
Idem. 413
Lelisoara, dragä-mi esti,
408 Numai and te premenesti;
Cum n'a läsat Dumnezeu, Dar and esti nepremenita
Ce mi-e drag, sa fie-al meu, i dracului esti urital
sa mor and oiu vrea eu, Idem.
SI ma. 'ngroape intre tale,
414
C'acolo-i dragostea dulce !
Dela furcl si gherghef,
Acelag.
Niminea nu face chef,
4°9 Dar dela och si litra,
Foicia foaie fraga, Toata lumea 'nveselita !
Idem.
Ah, ce mandruta de treabl,
Musca-o-ar neica de barba, 415
De barba §i de obraz, Du-te dor, panfi e nor,
SA fac la lume necaz I Ca dad mi-o 'nsenina
Acelag. Mai departe te-oiu mana,
Idem.
410
416
... Dorul lung si calea lunga, Du-te dor pana te mai
Fla nici-o para 'n pungi; La puica sub capataiu
Dorul lung si calea grea, Cu butoiul de rachiu
Fara rudd de para !... Felia de mar salciu.
Acelag.
Idem.

417
411 Când pleci la ibomnicea
Cand eram la taica june, Nu spune niminuia
*tiam floarea cum se pune, Du-te singurel la ea
C'o puneam dupa ureche; Nu strange calabalac
Noaptea plecam dupa fete I Ca nu folosesti nimic.
Acelag. Idem.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. NTALCEA '75

418 423
Foaie verde ca laleaua Foaie ver de margarit
Dete frunza ca paraua, Fa-ma, Doamne, d'un argint,
Lastarasul ca undreaua: Sa ma duc pe sub parnant,
Luai pusca si vergeaua Pan' la Márasesti la frunt,
$i-apucai in deal välceaua S'aud armele trägand,
Unde canta turtureaua. Tunurile bubuind,
Idem. Mitralierele tocand,
$i soldatii secerand,
419
Pe-Averescu comandand
Foaie verde trei rasure,
Cuculet dela padure Idem.
Cu gusa plina de mure,
424
Du-te la puica de-i spune,
Foaie ver de de-un bujor,
SA nu se mai poarte bine,
Mai soldat de vanatori,
CI ma omoara cu zile;
Unde-ai fost ursat sá mori ?
SA se poarte si mai flu,
Sus pe varful mudtilor
Sa mai sufletesc si eu.
Idem. La cetina brazilor
In gurita tunului...
420 Lumanare cin' ti-a pus ?
Fa, Doamne, zilele mici Soarele and a apus
$i noptile licurici, Soarele si cu luna
$i ma vad scapat de-aici: $i cu Maica Precesta.
Din dusmani si din calici. De jelit cin' te-a jelit ?
Idem. Paserile ciripind 1)
De scaldat, cin' te-a scaldat ?
421 Norii and s'au scuturat
Foaie ver de de trei sfanti Ploile and s'au varsat.
SA vii, puicá, sa má cati, De Oral cin' te-a panzuit ?
'Ntre Sulina si Galati Frunza and s'a doborit.
C'acolo suntem retrasi. De 'ngropat cin' te-a 'ngropat ?
Furca din Faurqti. Muntii and s'au surupat.
Soldate, de vanatori,
422 Ask-i fost ursat sá mori
Foaie verde trei lamai, De gurita tunului
Ochiu albastru cui rämai ? Tunuri a mi-au bubuit,
Cui m'a sarutat intai 1
Idem. 1) Var.: Tunul and a bubuit.

www.digibuc.ro
76 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Gloantele s'au risipit, Si-mi iau ap§oreaua 'n mántl,


Soldatii i-au omorît Si s'apuc spre curdturd! 1).
Idem. Idem.

425 430
Foicia rug Intins, Foaie ver de trei granate
Cine coboará pe pisc ? Departe, puicl departe
Mándruta cu §ortul prins I... Multe dealuri ne desparte,
Idem. Multe dealuri §'o pádure
S'o grádinitä cu mure.
426 Murele a le mánam
Luna, lung mult mi-e§ti lungá Si pádurea a täiem
Si n'am cal bun a te-ajungi, S'amindoi a rámánem
Calul bun ce mi-am avut Si 'n lume a ne ducem.
Cules dela Preotul I. Tucu (32 de ani),
M'a pus naiba, 1-am vándut; din comuna Bujoreni-Viilcea.
Si banii i-am cheltuit.
Idem.
43'
427 Foaie verde bob raut,
Plecaiu miercurea la tfirg
Din bátrfini am auzit
Si-auzii lumea vorbind
C'ar fi o moará de vánt,
Cfi iubitul s'a oprit !
Ce maciná la urit.
De urit m'a§ duce 'n lume,
Idem.
Dragostea pe loc ml tine;
428 De urît m'av duce 'n tag,
Dragostea m'aduce iará:
Foaie verde alámáie
De urit m'a§ duce, duce,
Eu betau, mándra betfiie,
Dragostea 'napoi m'aduce.
Dar pe noi cin' a ne taie ?!...
Dorul §i cu dragostea,
S-altä foaie trei spanace,
Alea mi-a rupt inima;
Eu betfiu; mândra nu toarce,
Dorul §i omul frumos,
Da' pe noi cin' a ne 'nbrace ?!
Alea doufi ml pun jos;
Idern.
Dorul §i una ca tine,
429 Alea douà má pun bine.
ODorul meu ajungá-te
Foicia de-o rásurá
Seara descult Andu-te :
0 rásurl, o málurá,
Veni cucu 'n bátáturá 1) Loc de pe care s'au scos trupinlle.,
Zise de trei ori din gurá, cioturile unei páduri, unei lese, crâng

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 77

SI nu te psi desculth, 434


PAn' n'ai plänge ofth. Foaie ver de ,cle-un bujor
Dorul meu sä mi te-ajunga La fereastra din obor,
Chid si-o fi calea mai lungl; Bate murgul din picior,
Ace laq. nu bate sa mai dorm,
Ci bate ca sa mä scol,
432 Sa-i dau fän §i orzi§or,
Ajunge-te-ar mila mea SI mi-1 tesèl frumwl,
Când ti-o fi calea mai grea. Si ma 'mbrac, sä ma gatesc,
Foaie ver de pelinita SI pun :;.aua sa pornesc,
Omoara-ma, doichilifd, SI pornesc unde mi-e dor:
Daca nu imi dai guritä; La mändra cu pieptul gol
Omoara-ma, si §tiu eu margeanul roOor;
Ca tot mor cu focul tau, SA pornesc unde mi-e drag,
si-i pIcat de Dumnezeu La mandra ce-weapta 'n prag,
Ca sa mor cu dorul tau Acelaq.
Acelaq.
435
433 Foaie verde foaie fraga
Foaie ver de Vo lalea Alearga, dorule-alearga,
Pasarica, pasarea, Pana-ti este lumea draga,
Fa-te mica randunea Cà daca-i imbatrini,
du-te la puica mea, Ai edeh odihnl,
Sa-mi aduci vqti dela ea; Ai plänge §i te-i can
Dar sä nu intri in cask Dorule, tu §tii ce §tii:
sa stai pela fereastra, Tot la inimioara vii,
SI vezi puica ce lucreazi, Dorule tu ai ce ai:
S'o vezi la pfinza cum tasä, Tot la inimioara stai.
Ori cum coase la camae. Frunza verde bob areu
de-ai gäsi-o la masa Ce n'a läsat Dumnezeu,
S'o la§i, dragä, sa-i ticneascä, Ce-oi iubi, sä fie-al mieu,
Ca-i mandruta tinerea, sa mor and oi vrea eul
Nu tie ce-i dragostea; N'a§ mai muri niciodatä,
De-ai gäsi-o suparatä, PA& n'a4 iubi lumea toatä
S'o säruti, dorule-o data. pe puica cate-odata.
sa-i spui adevarat, Foaie verde de trei fragi
CA dorul ei m'a mâncat. De-a4 iubi ate mi-s dragi,
Acelaq. N'ar mai fi frunza prin fagi,

www.digibuc.ro
78 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Nici prin fagi, nici prin goruni, Spune maicA-ta :


Nici pe jos pe sub aluni. Te lag ca g te iau,
Ace !al. Ori la cag foc ii dau.
Acelag.
436
438
Lag-mA, mAicutA 'n pace
Foaie verde de trei creci
SA iubesc pe cine-mi place,
Ie§i, puicA, §i mA petreci
CA pe cine-ti place tie, Dela u§a pivnitii,
MAicutA. nu-mi place mie I
PAnA 'n coltul grAdinii,
MaicA, ce nu-mi place mie
Si din coltul grAdinii
Nici la moarte-mi 0 nu vie, In mijlocul §oselii;
Nici lumAnarea s'o tie,
Din mijlocul §oselii,
Nici in groapA sI se uite, PAnA 'n malul DunArii.
C'am avut du§mance multe ! Peste malul DunArii
Dragostea 'ntre doi frumo§i M'or petrece strAinii 1
Ca trandafirii cei ro§i;
Acela9.
Dragostea 'ntre doi uriti,
Ca trandafirii pAliti. 439
Pentru tine, pui drAgut, PlAngeti, ochi, §i lAcrAmati,
Nici noaptea nu mA descult, CA voi sunteti vinovati:
Si nici nu m'oi descAlth, Ce iubiti nu mai uitati,
Pfinä nu te-oi sAruth, Ce vedeti nu mai lAsati 1
Si-atuncia te-oi intrebà: A§terne-mi, maicA, pe pat,
Fost-ai tu a mea, sau ba ? CA mAndrele m'au mAncat :
Acela§. Trei fete d'aci din sat
S'o nevastA cu bArbat
437 MA face de zac la pat.
Verde §i iar verde Acela§.
Nimeni nu mA crede;
Of, of, Foaie matostat, 440
Sunt amurezat: Foaie verde d'un spanac
De-una cu bArbat Pe ulita de mi-e drag,
S'o fatA din sat. TreabA n'am §i cale-mi fac,
Puicl, draga mea, PAn' la puica g m'abat;
Spune maid-ta : Dar c Ainele §ade 'n prag
Te dA dupfi mine-ori ba ? Si mi-e fria a mA latrl,
Ori surup casa pe ea. De mi aflA lumea toatä.
Puick draga mea, Acela§.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 79

441 Foaie verde trei alune,


Trage, babo, si ghiceste: Ce mi-e drag mie pe lume:
Voinic de ce 'mbltrâneste, Calul negru plin de spume,
Co drul de ce 'ngAlbeneste, Mandruta fAcutA bine,
Si frunza de ce pAleste ? Poteceaua de pe culme:
Voinic de inimA rea, Calul m1 cAlltoreste,
Codrul de zapada grea, Mândrulita mA priveste,
Si frunza de vreme rea, Poteceaua de pe culme,
Prin pAdure drum bAtut, Tot ce vede, nu mai spune 1
Diagi ne-am fost si ne-am urit: Acelaq.
Nu stiu Dumnezeu a vrut,
443
Ori tu, puica, mi-ai fAcut:
Mugur, mugur, mugure,
CA-ochii tAi cei luminosi,
MA scoall dela cocofi,
Ia, mai aria cucule,
Ma scoalA si dor mi-aduce, Fan' s'o face boaba 'n vie
nimioara 'n mine plange, Si strugurii razachie
Plange cu dor si cu jale C'a plecat neica Ilie,
De tineretele mele La lemne de prAvAlie;
Tinerete ce-am avut, S'a plecat neica Ionisor
Cu amar le-am petrecut; La lemne de foisor,
Cu amar si cu durere, Mi-a lAsat doru 'n pripon.
PuicA, din faptele tele. MA uitai pe sub pripon,
Acelag. VAzui ochii lui Ion.
442 Na, la neica cinci parale,
Foaie verde s'o malinl SA-mi tai o nuia din vale 1
Leano, puicl dragA 1), Na, la neica-o firfiricl,
Mult mi-e drag si-mi pare bine SA-mi tai nuiaua din luncA,
Cu calul negru sub mine, SA vAd pe neica la nuntA 1
Cu ploschita la ciochine, Uite, neica-mi trecù r5u,
PlinA cu rachiu de prune: Il cunosc numai pe br au,
SI vId pe puica nebunA, CA-i braul numa 'n chiurile
SA mA plimb cu ea de mânä FAcut de málnile mele,
Pela toate florile, CA daca n'ar fi neicuta,
Fan' s'o vArsh zorile. Nu 1-ar cunoaste leicuta.
Zorile and se revarsA, Acel.
Du-mi-te, puiule-acasI
444
La copii si la nevastA !
Foaie trage foile,
1) Refren. De s'ar pwe oile

www.digibuc.ro
So G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. l'OPESCU

Tot prin sat ca gastele, 447


M'as iubi cu fetele; Lira verde pAlAmidA,
Oi le se pasc la camp, Furnica cl. e furnia
Tot prin ploaie si prin \rant. LighioanI mititici,
Fire-ai, maicA, blestematA: La trup mare, la cap micA
De ce nu m'ai fAcut fatA, i la mijloc subtiricl.
SA-ti aduc apI cu vadra; Spune: cucul und' se culcA.,
*i. m'ai fAcut d'un fecior, SA ml duc, sl-i trag o puscA,
SA dau *nor ocol; SI-i iau ciocul s'o aripA.
Din munte si pan' la baltA, Limba sA i-o fac pastrimA,
SA trec, maicA, viata toatA 1 SA mance mandra desearA 1
Ace lav. Verde, verde foi de nucA,
445 Cine-mi auleste 'n luncA ?
Cand oi trage trei granate, Manila cu fusta lung5.
Trinule, n'ai ava parte Tae rAschitori si furcA
De surupurile toate *i neica baston de duel.
*i. de sina de sub roate: Spune neicli sA se duck
M'ai dus prin strAinAtate CA m'a lAsat fArá muncl,
*i n'are cM' sA mi-1 cate 1 FArA nici a para 'n pungá.
Puiul meu nu stie carte, Acelag.
Tata e bAtran, nu poate," 448
Surorile mi-au murit,
Dela frati n'am crezAmant ! Linl verde trei migdale,
Pusei piciorul pe piatrA: Drum la deal si drum la vale,
Nu e mumA, nu e tatA; Drum prin poarta dumitale...
Nu sant frati, nu sfint surori, Trecui aseará cAlare,
Nu e grAdinA cu flori. Pela poarta dumitale,
Acelal. Te vAzui la lumanare
Cu cimasa albA-floare,
446 SubtiricA, subtireh,
Foaie trage de ducat!, Se vede tata prin ea,
Spune, puicI, a lui tAu Botul tatei rosior,
SA s' duel cu Dumnezeu, Imi vine fior, sA mor !
C'a venit si randul mieu, Dar s'o fi vAzut pe toatA,
SA te mai iubesc si eu 1 MI gAsiai teapAn la poartA.
MandrutA cu gAlbiori, Iar mai verde de trei flori
De nu te-oi iubl, sA mori! MA uitai printre stobori,
Acela9. VAzui doi ochi negrisori,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 8t

FA-mi-i, Ica* vanzAtori SI te-ajungl mila mea,


Si neica-i cumpArAtor, Unde e calea mai grea;
CA-ochiprii dela tine SA te-ajungl dorul meu,
M'a ofticat, vai de mine ! Unde e drumul mai greu !
Acelag. De-am avut, de n'am avut,
Am trAit cum am putut !
449 M'av jelui i n'am cui;
Foaie ver de de mär dulce M'av jeluì campului:
Sui, MArie 'n deal la cruce, Campul are pelinitA,
De vezi neica cum se duce: Gura mea n'are credin0.
Cu maini albe 'n pozanari, Acelag.
Cu doisprece lAutari,
Cu cinsprece tobo§ari, 451
Cu douIzeci de vuveiri 1). Frunzulitä fir susai,
Cum can* a§a can* Pusei p.ua pe trei cai
Craiova se legAnk Si plecai pe drum la rai.
Boieri mari se minunk Dumnezeu prea bun i sfant
Cucoanele suspinau, Rea chee de argint,
Cu vin row se spAlau, Descuie Ora 'n pAmânt,
Cu bazmale se §tergeau, VAzui ce n'am mai vAzut,
Mai frumoase se fAceau! De and maica m'a fAcut:
Acelag. VAzui viermi neadormiti
Pe trup de om grAmAditi.
450 Blesteme dela 06110 !
FrunzulitA untdelemn, CI blestemul dela tatà
La marastirea 'ntr'un lemn, Ca o pietricicA 'n al:4,
SI 'ngenunchi, sl te blestem, Si blestemul dela mamA
SA te usuci ca un lemn, Ca gherulita 2) de ciumA.
Ca un lemn neroditor, Acelag.
Ce nu face vara flori. 452
Cand ai da sä te umbrwi, Foaie ver de bob nAut
Mai rAu sA te nAdus, wi. Trei fire de mArgArit,
De ce, Ioaná, n'am murit,
1) Dela vuthi = dairk (darA) De-aci:
my& = daraglu. Daraua se chiamä Cand plecai dela Ramnic,
uneori gi. tobA: oCasA cu sobA, NuntA cu Cu calul nepotcovit ?
tobb, sau: nuntA fall tobfi, n'are haz Mni bine sI fi murit,
(Explicatie datA de c. s. PAr. T. BAlagel-
teffinesti-VAlcea). ±) Diminutiv dela ghiard.

www.digibuc.ro
82 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Ori calul sa fi plesnitl Ce-ai lAsat pArul pe frunte,


Iar mai verde de negark CA ti-a iesit vorbe multe ?
Si pusei picioru 'n scark Las' sl iese, cI nu-mi pasA :
Sapte mandre lesinarA; M'a fAcut mama frumoask
Si pusei pe celAlalt, SA iubesc zapciu de plasA
Marita zace pe lat... Si copii farA mustaik
Varsä la sange 'nchegat Ce se 'nvatA a strange 'n bratá
Cu venin amestecat !... sArutA cu dulceatl !
Mario, nu lesink Foaie verde s'o alunA
CA mA duc Ora cola, A plecat neica d'o lunk
Pan' la balciu la Gangiova, Mi-a lAsat dorul prin gurk
SA-0 croesc de-o maloteh Dragostea prin mArAcini,
Cu florile cat palmh, N'am batistA s'o adun,
RAu mi-ai sAcat inima. S'o adun, s'o duc acask
Inimioárk stai pe loc, Ca s'o vazá puica noastrA.
CA-ti pui lack la mijloc ! Foaie verde sAlcioarl
Luke sA fie-o mie, A plecat neica la moark
Numai inima sI stie: A lAsat dorul sub scark
CA gurita dela tine, Sapte inimi se omoarA.
M'a ofticat, vai de mine ! Foaie verde s'o secarA
Acela9. Unde-o fi neica de-asearA ?
Unde-o fi, unde-o 'nserh,
453 Pe ce brate s'o culck
Ce guritA o sAruth ?
Foaie verde samulastrA
Ce mi-e drag pe lumea asta ?
0 fi dulce ca a mea,
Calul, pusca i nevasta: Ori amará ca fierea ?
Dela ace1a9.
Calul mA cAlAtoreste,
Pusca de rAi mg. pAzeste,
455
Nevasta mA primeneste,
Ibomnica mA iubeste ! Foaie verde foi trifoi,
Ibomnica bat-o, Doamne, Catä cioporul de oi
Te face de mori de foame. Dragù mi-e mie de voi,
De voi si de cin' vA marl,
Dela acelaa. CAci vA manl-o sAptAmank
Dinainte si pe urml:
454 Dinainte suerand,
Foaie verde flori mArunte, pe urtnA fluer find 1
FetisoarA dela munte, Spune-mi, puiwr de corb:

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 83

La Dunare o fi pod ? Niste vite omorite,


Spune-mi, pui de rfihduneA Niste boabe risipite 1
Verzita o fi balta ? De s'o face, nu s'o face,
SA pasc eu cu turma mea SArAcia tot se trage 1
SI pasc, sI fac lana mare Foaie ver de si-un nAut,
Si s'o vânz, sA fac paralel Cdte gluri sunt la plug,
Dela acelag. Toate mA mAnA la crâng,
SI fac cuie, sl le-astup!
456 Acelag.
Foaie verde tiriplic,
ToatA ziva lic, lic, lic, 458
Lic, lic, lic, la puica 'n crâng ! Foaie verde de trei nuci,
Hai, puicA, sl facem târg, MAI IonitA un' te duci?
Nu departe, colea 'n crâng, La Bucuresti, la Tecuci.
DouA oscioare sA-ti frâng Dar mândrutii ce-i aduci ?
Si trei cosite la r And! 0 creacA cu mere dulci
SA te las, puicA, plângAnd, Si p'o mAnA doi covrigi
Din ochi negri lAcrImAnd, S'o bAzmAlutA cu nuci,
Doar la iniml oftând. Eu sl sparg si tu s1 mânci.
0 coastA s'o las mai moale Foaie verde colelie
Pentru-o zi de sArbAtoarel S'aoleo, ce drag mi-e mie :
Dela acelag. Márul rosu pe sub vie,
In sdn '00 durdulle;
457 MArul rosu pAduret,
Foaie verde lemn de rug, Si mâhdra cu pArul cret.
Ma marl taica la plug; Acelag.
Nu stiu boii sl-i injug,
Nici restee sl le pui ! 459
li injug cu coadele; Foaie verde trei sudii,
Ei mA 'npung cu coarnele. Cuculet, de unde vii ?
Plugul este-o nagard, Dup' ale dealuri pus tii...
Merge d'anderêteled, Dela mândra mea ce spui ?
Cu coarnele 'n burta mea; Dela mândra, sAnAtate,
Si 'nainte si 'ndArät, SA-ti causi in alta parte,
MA lovesc coarnele 'n piept. CA mândra s'a mAritat
Niste lemne necioplite, Si-a prins milä de bArbat
Niste tânjeli inAdite, Si pe tine te-a uitat 1
Niste fiare ruginite, Foaie ver de mArIcine,

www.digibuc.ro
84 G. F. CIAUSANU G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Cine mä §tie pe mine $i venl veste la mine


Cu ce foc trAesc pe lume ? CA mandrutii nu-i e bine.
CI ziva trAesc cu dorul Atunci, Doamne, ce fAcui?
$i noaptea cu somn4orul. La majur cl rnA cerui,
5i-a1tA verde mgracine Un cal bun cA-mi alesei,
$i-am auzit §i §tiu bine, $i la drumulet plecai.
CA te 'nsori, mg la§i pe mine. Pela calea jumAtate,
Insoara-te cu Dumnezeu, M'apucI un dor in spate,
CA mie nu-mi pare rAu. De copii i de nevastA.
Dar nici bine cA nu-mi pare, De-o fi dor dela copii,
Numai inima mA doare ! SI pui §aua §i sä mai;
Acela§. De-o fi dor dela vre-o mumA,
SA fac calul numai spuml;
460
De-o fi dor dela vre-un tatA,
Of ! of ! of ! inima mea SA fac calul numai apg;
Cum arde ca bdlbar a 1) De-o fi dor dela surori,
$i n'o tie niminea! SA fac calul numai flori;
Dac'ar qti-o cineva, De-o fi dor dela nevastg,
Ar pune apa pe ea SI las calul sA mai pang,
$i tot nu s'ar stampAra! $i eu sI mA oclihnesc,
Numai matidruleana mea, CA neveste mai gAsesc 1
De-ar pune lacrimi pe ea, Acela§.
Atuncea s'ar stampArg.
Acela¢. 462
461 Foaie ver de matostat
Nu ti-a fost, puicA, pleat,
Foaie verde bob nAut,
Ca sa-mi spui adevärat,
Vineri maica m'a fAcut,
SA nu te fi adAstat ?
SambAtA m'a botezat,
Foaie verde foi §'o fraga
DuminicA m'a 'nsurat,
C'am pierdut o zi intreagg.
Luni cu mandra m'am plimbat,
Taltä foaie trei spanace,
Marti in oaste CA m'a luat.
Taltä datA trei conace.
5'am lAsat vorbg acasg,
$i 'n drumu-ti rnA tot uitam,
SA-mi tie mandra frumoasA:
$i spre casg-ti tot priveam,
Pe paine i pe masline,
Cu gandu la dumneata,
SA nu doreascA de mine.
Ca sa-ti särut gurita.
N'apucai un an §'o lung
5raltA foaie matostat
') Flack-A, bAlbitaie, par5. Cu ce foc te-am a§teptat,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 85

Puiule, Ora 'n serat I Si dragostea nu ma lasa,


Si'n drumu-ti Ina tot uitam Durerea tare m'apasa.
$i cu jale tot priveam Durerea si-omul urit,
Si cu amar suspinam: De viu te baga 'n pämänt.
dDoamne, Doamne, ce-am Dragostea si-ornul frumos
[gresit Din pdnant iard m'a scos.
De-asà rau m'ai pedepsit I Acelaa.
Când ai sti ce mult e-amar 465
Adastatul in zadar. <41\4ândra neicai copilit,a,
Aeelaa.
Tu care ai vaci si boi
463 Nu da gura la slugoi,
Sub umbra de päducel Ci o da la orn de gazda.
Sade neica tinerel, <Deck gazda uracioasa,
Si merg mândrele la el: Mai bine-o sluga frumoasa:
Cu turta de grail in sân, Ca-orn sluji o luna, doua
Cu plosca plini de vin. Si ne-orn face casa nouä;
dlin' te-am gasit; na si bea I Orn sluji un an, ori doi
oSa traiesti, Lenuta mea I Si ne-orn face vaci si boi:
Nici la gura n'o punea. Bine-om till amandoi.
Dec and d'acasa-am plecat, S'om trail cu sänätate
Cfiti baieti te-au sarutat ? Tot ca cei cu vaci cu lapte;
«Cali voinici ca dumneata, S'om träl cu buze moi,
TO la mine-au fost seara, Tot ca cei cu patru boi;
Ca mi-a fost dulce gura. S'om teal cu buze dulci,
Câti voinici neica ca tine, Tot ca cei cu patru junci.
Toti au fost seara la mine. Dela acela§.
s'alta mândra cuvânta: 466
<Neica draga, puiule,
N'asculta. minciunile, Mandra, cu-ochii Ili cei dragi
Dela toate bolile. Dupa ulita ma tragi,
Ca bolile multe-or zice Si in cas' la noi ma bagi,
Ca dragostea sa ne-o strice; Mândro, cu-ochii tai cei dulci,
Gurile multe-or latra Dupa ulita m'aduci
Set' ne strice dragostea. Si in cas' la voi mä culci.
Acelaa. Dcla acelaa.
464 467
oMa dusei la Prutul sec «bang, puica, din valcele
Dorul mandril sa-1 innec Da la neica floricele I

www.digibuc.ro
86 G. F. CIAU$ANU, G. F1RA $1 C. M. POPESCU

«N'are puica flori de dat, Foaie verde alti graunti,


C'asta vara n'a plouat Eu îti spui sa nu mai uiti
$'am platit de le-a sadit, Mila ta dela parinti.
Cu banii dupa iubit. Ca mila dela barbat,
$'am platit de le-a udat Te lasa cu mare-oftat.
Tot cu bani dupa pupat. Alta foaie 'o lalea,
Dela acelaq. Fata, nu te mania
CA vine primävara
468 $i inflorete floarea,
«Foaie verde siminic
$i n'are cine-o purth.
De and maica m'a fAcut, «Las' sa vie, sa 'nfloreasca
SA faca floare albastra
Tot in codru am crescut,
C'oi purta-o s,1 nevasta !
Soarele nu m'a vAzut,
Nici luna, nici soarele, Alta foaie, foaie lata
Numai caprioarele;
Cat fusei la parinti fa%
Caprioarl, surioarA,
$tiam floarea cum se pow*
Tot pe codita 'n§irata.
'Nalta-te 'n doul picioare
Dar daca ma maritai,
$i roade co drul pe poale
sä ma vaza sfantul soare. Flori pe coada nu purtai,
Dar mai pusei cate-odata,
Roade poala codrului
Pana 'n varful fagului,
Pe sub carpa, pitulatä,
SI nu vaza lumea toata,
Sa vAz lunca Oltului
Ca ei ma §tiu maritatA.
$i chica voinicului
Alta foaie trei graunti
$i ddlogii murgului !
Influriti, flori, influriti
Dela acela§.
Ca mie nu-mi trebuiti.
Mie cand imi trebuiati,
469 Voi atunci imboboceati.
Foaie verde trei gräunti, Influriti, stare-ati parete,
Copilita cu parinti, CA eu am ie§it din fete,
La ce focul te mariti ? $i-am intrat intre neveste !
Ori muma-ta n'are minti ? Foaie verde margarit,
Ca mila dela parinti, La pärinti cà n'am fetit
Anevoie o s'o uiti ! $i barbat mi-a trebuit.
$i mila dela barbat, Talta foaie, foaie lea
Ca umbra de par uscat: Cand o da lapte din piaträ,
Cand te dai sa te umbrwi, Atunci eu m'oi vedea fata !
Tot mai räu te nadusiqti. Dela acelaq.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 87

470 472
Foaie ver de de dudAu Busuioace, nu te-ai coace,
Crede, puicA, ce-si spun eu; Nici sAmAntA n'ai mai face!
Crede, puicA, si-ai vedea, a din sAmincioara ta
C'ai s'ajungi la vorba mea I S'a mistimit dragostea.
Eu puicutA, te iubesc, Si iar verde de trei cepe,
Dar ai vostri nu voiesc. Dac'ai fi orn, te-ai pricepe,
DacA-i lucru-ash, iubitA, Dragostea din ce se 'ncepe:
Tu te du si te mAritA. Din inele si din bete,
Ochii-s, pe voie, la tine: Vara, din busuioc verde.
Cata-ti, puicA, orn ca mine: Cules dela mama mea, Marina M. Po.
Subtirel si fAcut bine; pescu, in vilrstá de 43 ani, din corn. Go-
CI si eu, puicA, rn'oi duce, runesti, jud. \Tikes.
Unde-oi da de gull dulce
Si cu buze subtirele, 473
SA se loveascA cu-a tele. PlAngeti ochi si lAcrAmati,
«Neic'al meu, pe unde-oi merge CI voi sunteti vinovati,
bin inimA nu te-oi sterge, ce vedeti, nu lAsati
Si de-oi da d'un mare bine Si iubiti si bun si räu
romAncA §i tigancA,
GAndu-rni este tot la tine;
De-oi da d'un mare bifdg, Ce-o vrea Dumnezeu sl-mi fad..
Dela acelaq.
Nu te uit, cà mi-ai fost drag.
uPuicA, dacA ti-arn fost drag 474
Tu sl sameni mac in prag. Foaie verde trei smicele,
Macu-o creste, o inflorl, CAnd sunt mere mititele,
Arnandoi, noi n'orn mai fi. Stau bine pe rAmurele;
Dela acelas. Ash si noi fetele:
Cand suntem mai mititele,
Suntem dragi pArintilor
471
Si-urite strAinilor.
Foaie ver de s'o Whine Da' dacl ne mai märim,
CatA-ti, neicA, altA mAndrA. PArintii ne urgisesc
S'altà verde siminic, Si strAinii ne 'ndrAgesc.
CI cu mine n'ai nimic. Dela acela§.
CA cu mine ce-ai avut,
Ne-am dus Sarni:4a la tArg 475
S'amandoi ne-am desfAcut ! OfteazA, mandrA, ofteazfi,
Dela acela§. OfteazI si lAcrAmeazà,

www.digibuc.ro
88 G. F. C1AU$ANU G. FIRA SI C. M. POPESCU

ToatA lumea sA te creazA DacA nu, sill nu-0 fac.


C'ai fost neicAi amureazA. CA eu sunt floare de mare,
Dela aceeaq. Cine mA iube§te, moare:
476 M'a iubit un logofAt
Cine rade i vorbwe, $i s'a prApAdit cu tot.
Ala mai putin iube§te; CA eu sunt Brumar de-1 mare,
Da' care e mai tAcut, De cade sara pe floare
Ala iube§te mai mult. $i s'ar did. 'n pranzu' mare.
Cine-mi este drag, mi-e drag, Dare-ai pe la lunca deasA,
Vine sara panA 'n prag Calu' sA se poticneascA,
$i cu el vorbA nu-mi fac; Mâna stangä
Pa' cine nu-mi este drag, SA ti-o frangl
Vine sara panA 'n prag $i-a dreaptA
$i cu el vorbA cA-mi fac; SA ti-o scrinteascA,
Prostu' zice cA-mi e drag ! Lumea sA te miluiascl.
Dela aceeal. AducA-te Dumnezeu
-Pe la bordeia§u' meu,
477
SA te miluiesc §i eu,
MAriutA dintre WO,
Cu ce mi-o da Dumnezeu.
Na, o rublä §i doi zloti
Dela aceeaq.
$i nu te iubi cu toti. 480
Nu-mi trebuie rubla ta
$i-mi trebuie bani mArunti, $'aoleo, lelit,A RadA,
SA mA iubesc mai cu multi. Naiba te scoase 'n poianA
Dela aceeaq.
Alba ca o budianci,
De oprqti bAeti din cale,
478 De le faci de-o sArbAtoare;
LelitA carciumAreask Pupu-ti ochiu' §i-o spranceanl
Ce te tii a§a mAreatA ? $i cercelu' din stanga,
Ori unde-mi e§ti albeneatA, C'ala-mi rupse inima.
De-aia mi te tii mAreatà I Dela aceea§.
CA i neica mi-e albenet 481
$i nu se tine mAret, BMA, bArbAtelu' tAu,
$i-mi este cu pAru' cres. Ologi-l-ar Dumnezeu I
Tot nu se tine mAret. Ba sA nu mi-1 ologeascA,
Dela aceeaq. Numai ochii sA-i plesneascA;
479 CA olog, §ade la foc
Iubqte-mA, bAetele, $i cu ochii vede tot.
Iubqte-ml, dad-ti plac, Dela aceeal.

www.digibuc.ro
CULEGF.RE DE FOLCLOR DIN IUD. VALCEA 89

482 Nu mi-e dor de codru verde,


Trecui aseará calare Ci-as manca carne de Turc,
Pe la poarta dumitale Si-as bea sange de voinic.
Si-ti vazui rochita 'n poale, Dela aceeaa.
Cusuta cu rotog4e. 486
La mijlocu' sfantului,
Chipu' dorobantului. Thisuioc bätut de bruma,
Cat oi fi, Rau e, Doamne, fail mutual
Cat oi tral, Busuioc batut de piatra,
Dorobant n'oi mai iubi. Räu e, Doamne, fail tatá !
Sa-mi iubesc un floreftean, Dela aceeaa.
CA ma poarta cu margean, 487
Cu margeanu' rosior, Rele sunt frigurile,
SI fiu draga tuturor. Mai rele dragostile;
Dela aceeaa. De friguri zaci si te scoli,
483 De dragoste cazi si mori.
Foaie verde poyanic, De toate m'oi izbavl...
Nevasta cu copil mic Dar de boala de iubit,
Nu e buna de nimic; Nu ma mai vad izbavit,
Da' e buna mai saraca, Paul m'o baga 'n pamant.
Ce i-oi porunci, sä faca. Dela aceeaa.
Dela aceaa..
488
484 Colea 'n vale in gradinä
Foaie verde turitd, Cant/ cucu' pe-o trupina,
Hai, DrIghici, la rasnita, Corbut sade, si-1 ingânä.
SI rasnim malai de tei, Taci, corbe, nu ma 'ngani,
SA mancam cu Dragavei. CA tu nu esti legea mea;
Dela aceeal. Ci tu esti lege spurcata,
De mananci carne de vack
485 Nici-odata 'njunghiatá.
Pe culmita dealului Dela aceeaq.
Tipa puiul corbului,
Ce ti-e puisor de corb: 489
Ori ti-e foame, ori ti-e sete, Colea 'n vale 'n trei izvoare,
Ori ti-e dor de codru verde ? Bea un nas c'o finisoari:
Nu mi-e foame, nu mi-e Poftim, fina, ia de bea,
[sete, C'am un gaud cu dumneata.

www.digibuc.ro
90 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

N'o fi, naule, pleat, 493


Trei copii mi-ai botezat: La luna, IoanA, la luna,
Doui fete g'un bliat, SA-ti tai rAschitori §i fura :
Pe mine m'ai cununat ?... Rlschitori de dApAnat
Dela aceea9. i fura de tors in pat.
Dela aceeaq.
490
Cine sue 'n deal la vie ?
494
Costia cu pAlrie,
Cu doisprezece lAutari, Catrinuto, und' te duci
Cu mEnile 'n pozfinari. Numa 'n fustA i 'n papuci ?
Läutarii and trAgei, SI dau al:4 la doi junci
Craiova se legAnk *i guri la doi voinici;
Boieri mari se minunau, SI dau apa la doi boi
Cocoanele suspinau, gurA la doi ciocoi.
Cu batista se §tergeau, Dela aceeag.
Mai frumoase se fAceau.
495
Dela aceea9.
Peste Olt, peste Oltet,
491
Mi-a rágrit nuculet.
Cine sue 'n deal la vie ? Nucu' nalt i frunza rafA,
CosticA cu pAlArie, Cântà cucii, se omoarA.
Da-mi-l-ar maia-sa mie, i 'n poalele nucului,
S'A-i pui flori pe pIlArie... Cana mama cucului.
Da' ce neam de floricele ?... De dinjos de amurele
Garoafe i ocheele. Cana doua turturele;
Dela aceect§. Nu sunt doul turturele,
Ci sunt dragostele mele,
492 Care m'am iubit cu ele.
Ioana neiai din Ionele, Dela aceea9.
DA §i neiai floricele.
N'are, gaica, flori de dat, 496
C'astA varà n'a plouat Oltule, Oltetule,
$i florile s'au uscat, Seca-ti-ar izvoarele,
*'am plAtit, de le-am udat, SA-mi trec cu picioarele,
Cu bani de pe grutat; SA-mi vkl surioarele,
*'am plätit, de le-am sIdit, Cum le bate mann-sa:
Cu banii de pe iubit. Cu nuiele, cu zmicele,
Dela aceea9. Peste dqte cu inele;

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 91

Cu stebla de busuioc, Alta tarA neumblatä,


Peste-Al subtirel mijioc. Unde n'am fost niciodatl.
Dela aceeaq. Dela aceeaa.

497 500
FetitA de orn bogat, Iancule, de unde vii ?
Ce pripesti la märitat Dela tftrg de peste Pi.
Ca floarea la scuturat ? Da' Maritei ce-i aduci ?
Floarea mai infloare-odatA, 0 creacl de mere dulci
Dar tu nu te mai vezi fatl. i-o basmaluta cu nuci
CAnd ti-o cAntA cucu 'n vatrA i-o pereche de papuci.
*i. cArsteiul pe corlata, Dela aceeal.
Atunci te mai vezi tu fatA... 50!
Dela aceeaa.
Särutl-mA, neicl 'n gull',
498 CA mi-e gura de untura,
Foaie verde plopi cu foi, UnturA de turturea,
Nu-mi trebue boi si oi. De nu mA mai poti uità.
Numai ochii-ti amandoi, SärutA, neicA, särutä,
Ochii cu spr Ancenele, In toate pArtile te uitä,
GAtu' cu märgelele, SI nu-mi vii cu chica smulsä
Pieptul si- cu tatele. *i cu giubelusa ruptl,
NeicutA, de and te-am luat, CA giubeaua-i mai cArpl-o
Niciun cAntec n'ai cAntat. Dar chica n'ai mai sIdi-o.
NeicutA, and ti-oi cAntà, *i iar verde de märar,
Multi copaci s'or dal-A.1ra, Lisaveto, vai de mine !
Livezi verzi s'or incurch, MAncasi calu' de sub mine
Apele s'or turburh1 *i. portofelu' cu rile.
Dela aceeaa. Dela aceea§.

499 502
Foaie verde sälcioarä, Foaie verde rosmarin,
DunAre, apA vioarä, VAzui ochii lui Märin,
Face-te-ai neagrA cernealä, Ii vIzui si cunoscui
Ca sA-mi scriu de-o hArtioarA, a furá ai dumnealui.
Sä-mi trimet maicäi la tail, Pentru tine, mAi Marine,
SI-mi dea bani de cheltuialA Mi-as da inima din mine,
*i. haine de premenealA, SI ml vAd pe brat la tine.
CA MA duc in altA tall, Dela aceea.

www.digibuc.ro
92 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

503 S'am un cutit m'as junghià


Cat fu vara de väroasi, §i pe mine si pe ea.
Nu pusei mama pe coasI, Dela aceeag.
Dormii la umbra stoloasd.
507
Da' and fu la sfantu' Ion,
Sbiarl murghita 'n obor ; Jiea 'n car de peste Jii,
N'am un par sI mi-o omor, Adusä de doi copli;
CI ml desteaptI din somn. Jiea 'n car de peste Olt,
Dela aceeag.
AdusI d'un protopop:
Protopop de piscupie,
504 Cand Iti scrie,
CeatI, ceatI negureatI, Te mangaie,
Ia-te mai de dimineatà, Chid ceteste
DupI dos si dui:A fall, Te slIveste.
Dupa lungu' drumului, Stelele: condeiele,
Dup. coama murgului, Luna: cIlimarile,
CA mi-e murgu' de furat Soarele: pistoalele.
Dela aceeag.
i mandruta de-apucat
*i. m'apucä ziva 'n sat. 508
Dela aceeag. Zdranco, zdranco din chitark
Esi, Lenuto, pin'- afarll
505
Nu poci, nu poci, neiculità,
De-ar fi drumu' prin pädure, CI sunt cu Iorgu la tat,I.
M'as duce cu mandra 'n lume, Fi-ti-ar Iorgu-alimfinit
i mi-e drumu' prin oras Tot cu Iorgu m'ai mintit.
i m'apuca de ravas. De trei zile-mi bat la poartI
Hai cu neica la Galati, tu dormi, dormire-ai moartà.
SI trIim necununati, Da' nu dorm, dormire-as
SI zicem cl suntem frati. [moartà,
Dela aceeag. Ci-am o cebald de fatà
5o6
si-mi sade la piept desteaptfi.
Dela aceeag.
Arde-te-ar focu', pldure,
SI se facI drum prin tine, 509
SI Ma uit la manästire, LionicI, Lionea
SI-mi vId carduri de copile, BobocicI, bobocea,
Sa-mi vld si copila mea, De te-as prinde undeva,
Pe bratele altora. Numai ochii ti i-as lua

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. vALCEA 93

Si i-as pune 'ntre icoane Tu te duci, neica, grace,


Si m'as rugà: 6Doamne, Doamne, Eu cu dorul tau ce-oi face ?
Dumnezeule ceresc, Tu te duci tocmai la Iasi,
DI-mi si mie ce doresc, Dar pe mine cui ma lasi
CA nu cer vr'un lucru mare Pe mana multor vrajmasi
Si-ti cada cu suparare, Tu te duci tocma 'n Tecuci,
Si cer, Doamne, ce-am iubit, Dar de-acolo ce-mi aduci ?
Pe puicuta de demult». Foaie verde maracine,
Auzit dela veripara mea, Angela C. Tu faci, leicuta, mai bine,
Zamfirescu, in viirsti de x3 ani, din corn. CA ramai in sat la tine;
Filnama-Banului, judetul Dolj. Eu ma duc prin lumi straine
510 Si e rAu, leica, de tine.
Foaie verde .trei zambile
La fantana cu uhic
Se strang fetele buluc. Si mai sunt voinici ca mine.
Foaie verde trei lalale, Fie, neica, cat de multi,
La Buzau pe Magurele, Treaca si de brazi in sus,
Fetele cu ochi de mura, CA tot nu e cin' s'a dus,
Care-1 slrutam in plans._
Vin naafi de le furl;
Dela aceeal
Foaie verde trei smicele,
La Buzau la trei vAlcele
513
Fetele cu ochi de drac.
Cad fllcailor cu drag. Frunzulita de sulfina,
Comunicat de dornniaoara Aurica Con- Colea' n vale la fAntAnI
17 ani, din corn.
stantinescu, in varstli de PlAnge mandra si suspina,
Gorunelti, jud. \rakes. CA i-a dat salba 'n fintana.
Salba de galbeni de-i mari,
511 Facuta de doi primari,
Foaie verde merisor, Doi primari §i doi jandari
Tu, Marito, din pridvor, S'un puisor de notar.
Nu-mi trimite-atata dor, Salba de galbeni- de-i mici,
CI ma faci de ma omor; FacutI de ibovnici.
Trimite-mi mai putinel, Frunzulita s'o lalea,
Ca sl pot trait cu el. Nu mai plange, mandra mea,
Dela aceea§. CA-ti face, neica, alta,
Numai poli si galbiori,
512 Sa-ti sadl bine cu ei.
Foaie verde trei oglici, Spus de Nicolits I. Popescu, in Arad( de
Tu te duci, neic, te duci, 21 ani, din Gorune§ti-Vilcea.

www.digibuc.ro
94 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

514 518
Co lea 'n vale 'n poienitä, MA suii in deal in cucd,
*ade-o mandrA copilitä; MA uitai in vale 'n luna :
Copilita ca o floare, VAzui lunca 'mbobocitä
Mi-este prinsA de pe mare, 'o nevastà tinericA,
Cine mi-o iube§te, moare. Cu fusta albA, scrobitA,
Mi-a iubit d'un logoffit, Se certa cu moartea furcA :
Ta murit cu cal cu tot Moarte, morticica mea,
Dela acee. SA nu mA iei de-acuma,
515 CA n'am fost femeie ra,
FrunzulitA de bujor, Cine mi-a zis, n'am zis ba;
M'ajunse, puica, d'un dor De mi-a zis un orn frumos,
De Dumitru §i de Ion; I-am fAcut cu ochiu 'n dos ;
De Dumitru mor, plesnesc, De mi-a zis un orn urit,
cu Ion sA mA 'ntalnesc, I-am fAcut cu ochiu stâng,
Doul vorbe sA-i vorbesc, SA coboare 'n vale 'n erâng.
*i una sA i-o optesc. Dela aceea§.
Dela aceea§.
519
516
*i ti-am spus, Link sA vii
Foaie verde tufAnitä, La gutuiu' dintre vii.
Cand aud strigand Ionità, Da' eu, neicA, mi-am venit,
RAsai noaptea din velintA Mi te-am gAsit adormit.
i dau fuga la portitA, De ce nu m'ai dqteptat ?
SA vedem vine IonitA,
Credeam el e§ti supArat,
SA-i mai dea gaica guritä. De ieri, de and ne-am certat...
CA la toamnA rnA mArit
Dela aceea§.
i de-oi lua vr'un amArit,
Nu mA lasA nici sl r ad, 520
Nici sl r ad, nici sl vorbesc, DaolicA, lele Link
Nici din buze sA zambesc. Neica pleacà dela tine I
Dela aceea§. Las' sA piece
517 Gaica §tie
Tam %sat la moartea mea, RAmane doru' la mine.
SA-mi vie ibovnica, SA mi-1 culci, Lenuto, bine,
SA-mi tie lumanarea, In patu' dela fereastrA,
SI mor 'Cil ochii pe ea. In ciar§afu' de mAtasl,
Dela aceea§. Toe-a lumea sA te creazA

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 95

CA mi-ai fost mie-amureazA. Marie, mireasa mea,


Doi amuri 2) and se 'ntalneau, De stiam cA faci asa,
Se pupau, se grutau, Chipu' tAu ti-1 zugrAveam
Se sArutau gurA 'n gurA, *i. fata ii-o poleiam.
Par'c'ar fi fAcuti de-o mumA; Dela aceeaq.
Se sArutA 'ntre spr Ancene,
Ca doi porumbei in pene. 523
Dela aceea§. Haideti, fetelor, haideti
La mAturi peste Oltet,
521 SI mAturAm curtile,
Frunzulitä de artar, CA vin boierii desearl
'am ibovnicel jandar, Cu MArin bAgat in fiarA.
Nu 1-am vAzut de cinci ani. Pe marginea drumului
'asearA-1 vAzui pe lunA, Vine-amanta lu' MArin,
Cu sAbioara pe mAnA, Din fustitä vAlvAind,
Cu pintenii sdrAnclnind, Din sAlbitA licurind;
Cu inelu' de argint, IntrA la boieri in casA
Cu capela la o parte, i puse salba pe mask
Sufletu 'n mine se bate. i mai puse din cununA
Iniml, de ce te bati i luà pe MArin de mAnA.
De rArunchi si de ficati ? Dela aceeag.
Inimioarl, stai pe loc
SA-ti pui lack la mijloc, 524
SA pui lacAte o mie, Dep arte, Ioaná, departe,
Inima face ce stie. Doul dealuri ne desparte,
Dela aceea. Doul dealuri s'o pAdure
'o grAdinitA cu mure;
522 Murele sA le mâncAm,
FrunzA verde iarbA mare, PAdurea sä ne-o tAiem
Bate vantul dela vale i mAndra sä ne-o luAm.
Cu miros de iarbA mare, Dela aceea9.
C'a murit o fatA mare,
525
FatI mare logoditA,
Cu toatá zestrea chitit5. i iar verde d'un boboc
Maml-sa cI mi-o jelek Tam ibovnic logofAt,
Ginerile cA-i ziceà: Pe lume sI vi-1 ark,.
Pe lume, pe trandafir,
') Pentru: 4amorezi, Indrägostitio. L-au pus dusmanii la bir,

www.digibuc.ro
96 G. F. CIAIISANU, G. FIRA SI C. M. POPFSCU

Tar de frica birului SI ne plimbam noi prin ei,


Dete dosu' Ramnicului C'o turma de mielusei.
'n comuna Balota, Dela aceeaa.
Plasa Amaradia,
Fuga la soru-sa-mi da 527
scrisoare and scria, Frunzulità magheran,
Cu douA, trei vorbe 'n ea, mAi, ma i I
N'am cui da im pol i cinci MI Ionel de peste deal,
[parale, N'ai venit la noi de-un an.
SI-mi taie nucii din vale, N'am venit, ca n'am putut,
SA-mi taie aschia mare, C'am fost bolnav s'am zAcut,
SA pui punte peste mare, *'am zAcut pe prisp' afarA,
SA-mi treacA neica cAlare, Galbin ca turta de cearA.
Cu cAmap alba, floare La cruciulita de piatrA,
la gat cu legAtoare, Se strang fetele gramadA
Cu ghetele lustruite cu argint, se iau la judecata:
Mi-1 tinea mandra de gat. Ca sa ne facem, suratä,
Dela aceea,. C'am ramas nemAritate?...
dAm jalba la ciocoi,
SI ne rnAritAm si noi
526 sa ne luAm bumbac,
Departe, Thank, departe, SA ne tesem carpe 'n cap,
DouI dealuri ne desparte, SA zicem c'avem barbat.
Doua dealuri s'o padure Dela aceeaa.
gradinitA cu mure;
Murele sA le mane-am, 528
PAdurea sA ne-o iAiem, Asarl pe vremea chili,
Pe mândra sA ne-o furAm. Lele, draga mea
mandrutA, sA fugim, Sumuta Lenuta cainii,
SI fugim in iarbA verde: Sumuta da' nu prea, prea,
Unde sezi, CI stia cA viu la ea
Nu te mai vezi; Sara si dimineata,
Unde calci, Peste zi 'ntotdeauna.
UrrnI nu faci. Apucai calea fantanii,
puichita, sa fugim, Gasii rochita Titinii:
SA fugim in pAducei, Titino, na-ti rochita I
Dar'ar, puicl, focu 'n ei, Mai bAete, bAetele,
SA ramaie numai trei, Nu fii fIcAtor de rele,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 97

SpArgAtoru' casei mele. SA te duci cu el la targ


Nu sant fAcAtor de rele, sA strigi in gura mare:
SpArgAtoru' casei tele, Hai la bkbat de vanzare,
Ci caut sA-mi iau muere. Ocaua: doul parale I
Dela aceeas. Dac' ai vedea ç'ai vedea,
529 SI-1 la0 naibii 'nteo para.
*i pleci, neicl, la armatA, Te curki de-o nagara.
MA 15sa0 plangand la poartl. Dela aceeas
la-mA, neicA, §i pe mine,
SA fac armata cu tine. 532
a de-ai fi v'o garofitA, RAu fAcui de ma. 'nsurai
Mi te-a. v pune la tunica; si-a dracu' nevastA-mi luai:
CA de-ai fi v'o mic§unea, ade 'n vatrA §i mA laträ,
Mi te-a. v pune la manta; Cu casa nemkuratA;
CA de-ai fi vr'un bozotAl, i-mi iade, coaptA de sete,
BozotAl ori cocorAl, Cu antana la pArete.
Mi te-a. v pune la capel, Dela aceeas.
SA fac armata cu el.
Spus de Leana G. Vizitiu, in virsti de 27 533
ani, din Gorunesti-VAlcea Frunzulità iarbA mare,
Doi bleti din Valea-mare
530 Au plecat la vanAtoare,
Foaie verde pruni§or, SA-mi vaneze cAprioare.
*'am iubit d'un domni§or... aprioare nu-mi vanarA,
Pruni§orul s'a uscat, Ci-mi vanarA trei persoane,
Domni§oru' m'a %sat. Catewele domm'foare
Bine e cu bArbkel 'mbrAcate 'n mufamale.
i 'n sat cu amurezel; Dela aceeas.
Da' e bine §i 'nsurat
*i 'n sat cu amurezat, 534
CA §tiu sama unde trag. Pe Marin mi-1 bagA 'n fiare
Da' sl nu fiu cununat, §i-1 porneite la 'nchisoare,
L-av pune proptA la gard Cu fiarele de picioare,
*i. blAnutele la pat. Cu lack la mainiware...
Dela aceeas. Ce-o fi MArin vinovat,
531 De-mi vade 'n fiare bAgat ?!
DacA ai bArbat urit, and oi zice lin, pelin,
Ia-mi-1 cu curmu' de gat, Mai la deal de Severir,

www.digibuc.ro
98 G. F. CIAUSANU, G. VIRA SI C. M. POPESCU

Vine tata lu' Marin 537


Cu paisprezece boi la jug; La plopu' din vale 'n lunca
Foaie verde lin, pelin, 'am ibovnica rumancl,
Mai la deal de Severin, Cu ochii ca de naparca,
Vine muma lu' Marin Cand se uita, te mananca;
Cu paisprezece buti de vin; *i mai am una sarboaicA,
i iar verde lin', pelin, Cu ochii ca de §erpoaica.
Pe marginea drumului Dela aceeas.
Vine-antanta lu' MArin
538
Cu salbile zdrancAnind,
Cu papucii plutanind, Chid veneam, Thank la tine,
Cu maneca yam trägand. Mergea murgu' lin i bine;
Dete salba a mai mare, Da' and plecai dela tine,
Scoase pe Marin din fiare SA 'ntristA murgu' sub mine.
*i plea cu el la tarA. NeicutA, and ai plea,
Dela aceeas.
SA dai prin gradina mea,
SA-ti dau gura 'ntr'o basma;
535
Neicuta, unde-ai manch,
Aminte sA mi-ti aduci,
Cine trece pe la vie ?
De-ale noastre vorbe dulci.
Ioncica cu palarie,
Dela aceeas.
Da-mi-l-ar mama-sa mie,
SI-i pui flori pe palarie: 539
Una alba-colilie, La cruciulita de piatrA
s'alta galbinA-lämaie, S'au strans fetele gramada.
Sa-i stea bine 'n palarie. S'a vorbit fatA cu fatA:
Dela Nica lui Didin Feraru, in varstä de Ce-o sl ne facem, surate,
zo ani, din Gorunesti-Valcea. C'am ramas nemaritate,
Ne-a ltat baietii 'n armata.
536 Cate unu' a ramas,
De oftat ce oftai eu, Poarta caciula pe nas,
S'a suparat Dumnezeu Face fetelor nacaz.
*i. pamantu lui e greu! SA ne facem cate-un sfat:
Oftai asarl cu foc, SA punem carpe pe cap,
*i statù soarele 'n loc;. SA zicem c'avem barbat.
Oftai asarA cu mill, Dela aceeas.
Luai lumina dela luna. 540
Cules dela Elisaveta bildulescu, In varstä Foaie ver de trei scatti
de o ani, din Gorunesti-Vtdcea. Tare maica trei bAeti,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 99

Cates-trei sunt scrisi la sorti. E cu gatu' albisor,


Foaie verde de-artIras, Cu mArgeanu' rosior,
Unu' mi-e la cAlArasi, Rosior si bobonat,
Face-armata sa la Iasi; Pe tatisoare I./sat,
Foaie verde trei bujori, La ra boall m'a bAgat,
$'unu' e la rosiori, Las' sA zac si iar sA zac,
Face-armata dezertor ; Ce-oi iubi sA-mi fie drag.
$'unu' mi-e la sanitari, Spus de lAutarul Ion Pr. Duicu (47 ani),
Face-armata prin spital. Gorunesti-Vilcea
Dela Mitru I. Aricelu, in vArstà de 20 ani,
din corn. Goruneoi jud. Vilcea 543
Foaie verde trei masline,
54' Vezi, puichitl, cA plec maine,
Foaie verde firu' ierbii, Doru' rAmane cu tine.
Hai, Mito, pe dealu' Cernii, SA-1 ingrijesti vai de mine!
Unde cantA puiu' mierlii; Cum mA ingrijai pe mine;
Hai la nuci, sä trecem dealu', $i 0.4 culci in pat cu tine,
C'amandoi ne stim amaru', Uncle mä culcai pe mine.
Foaie verde de molotru, Dela acelas.
Hai, Mito, sI trecem Oltu', 544
SA schimbAm vorba si portu'; Cand eram copil de-o lunA,
Hai, Mito, sA trecem valea, MA ridicam inteo marl,
CA dusmanii ne tin calea. Scoteam fagu' din tulpinA,
Dela acelas. M'asezam la rAdäcinä,
542 SpAlam arme de ruginl
Foaie verde d'un bujor, Cu untura de gainA.
La fereastra din obor MA fAcui de sase luni,
Bate murgu' din picior. Furam ceapI din grAdini
Nu bate ca sA-mi adorm, $i custuri dela vecini;
$i bate ca sA mA scol, MA fIcui si de un an,
SA-i dau fan si orzisor, M'aruncai !i la erlan.
AO rece de izvor, Auzit dela Radu Stefan (38 ani), Go-
$i sa-1 tesel binisor runeoi-Valcea.
$i sl-1 ung cu untdelemn,
SI scot, seaua din F5opron, 545
SA trag ghiata la picior, Variantd
SA mA duc unde mi-e dor Foaie verde foi bujor,
La Marita din privdor: La fereastra din obor

www.digibuc.ro
100 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C. M. POPESCU

Murgu' bate din picior. 547


Nu bate ca sA-mi adorm, FrunzA verde mere, pere,
$i bate ca sa mA scol, 'nsurai qi luai muere,
SI-i dau fAn §i orzi§or, Ma bucurai la avere,
Apä rece de izvor, La avere, la argint;
SA mi-1 sesel binisror Averea se duse toata,
'ncalec frumu§el, RAmAsei cu proasta 'n vatrA.
SI mA duc unde mi-e dor : VAndui casa v'un parete,
La Marisa la izvor : SA scot proasta din unghete.
Se poartA cu capu' gol, Na, na, na, Boian, Boian I
Cu mArgeanu' roOor, Ca nu este boala ta,
Ro§ior qi bobonat, Ci e natantoala mea.
Pe sAsi§oare %sat, M'av duce §i eu la nuntA
La grea boall m'a bAgat : mi-e nevasta uritA.
Din picioare m'a uscat, MA uitai la dAsmAntAi
La ficasi m'a veninat. Cu zambile dupa ei;
Dela acelaq. MA uitai qi eu la ea,
Lichitd samodiva.
546 N'am cusit tAià
DacA este dor, $i pe mine §i pe ea.
Du-te la izvor, Comunicat de fratele meu, Ion M.Popescu
te scaldA 'n apl rece, (12 ani), Gorunesti-VAlcea.
CA de dor i trece.
MAi Mete dela Sark 548
Du-te-acasA gi te 'nsoarl; Foaie verde maracine,
InsoarA-te §i ia-Si muere, Aoleo, frate peline,
Uzi fetele se mAritä, AmarA e frunza 'n tine,
RAmai cu inima friptl Tot ca inimioara 'n mine ;
$i cu buzele p Arlite. AmarA e frunza ta,
DacA este jale, Tot ca inimioara mea.
D-te mai la vale, Foaie verde, foaie fragA,
te scaldä 'n apa mare, Maica, face-mi-te-ai piatrA,
SA-Si treacA de jale. a nu mA fAcu§i o fatA,
MiSico, cu ochii verzi, SI stau cu tine pe vatrA,
SA te superi, nu-i frumos ! Cu cAsuSa maturata,
Hai, mai bine, sA vorbim Cu vadra plina de apa,
$'amAndoi sA ne iubim. Cu codita pieptInatI;
Dela acelag. Foaie verde de mArar,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA Pm

MI fIcu0 mArgAritar, 550


SI m/ ia de militar,
SA ml duc la CA1Ara0, Foaie verde fir lalea,
Vedea-i-a0 pustii i ar0,
Chid eram in firea mea,
SA r/maie numai parii, Sburam ca o pIsIrea
Ca o pAsArea pribeagA.
SI se 'ntepe generalii.
Comunicat de Dim. Popescu, seminarist
i sburam din creacI 'n
(r 8 ani), Baldovinesti-Romanati. creacA,
N'aveh nimeni ce sA-mi facI.
549 Dar un hot de vanItor,
Foaie verde de lalea, Rupse trei fire de Or
AmAritA turturea si-mi ad.' un lAt4or
Vai, sArmana, vai de ea *i. mi-1 puse la strImtori,
Chid i0 pierde sotia M'apuci de subtiori...
*i. rAmane singurea, N'am nAdejde sA mai sbor....
CA ea alta nuli mai ia. De aripI si de cap,
Cat trIete, tot je1e0e, N'am nIdejde a mai scap.
Cu alta nu se 'nsote0e. Foaie verde de-asumie
Sboarl prin pIdure verde, i mA bIgl 'n colivie,
I se pare cä nu vede; MA trimeasI la domnie.
SboarI prin dumbrav' adancI, Mai mult moartI cleat vie.
Nici nu bea, nici nu mAnâncI. Cate 'Agri mI vedea,
Unde vede apa rece, Toate MI ciricdea:
Ea o turburA §i trece; Un' te duci, surata mea ?
Unde vede apa rea, Eu mI duc in tarI stria,
Ea o turburà 0 bea. Unde nu e dor i milI.
Vai, armana, vai de ea, Fie cat de bunA painea,
Ce rIu este singurea. DacI sunt in tail strinA,
SboarA, sboarA panI cade, Mi se face disk' 'n gurä;
*i pe lemn verde nu pde, Fie painea cat de rea,
*i and pde cate-odatá, DacI sunt la tara mea,
StA pe ramurA uscatI; Mi se pare ca mierea;
Mai §ade §i incI, Ina, Fie painea cat de-amarA,
*i cade pe cate-o stancA. DacI sunt cu surioarI,
Unde vede-un vanAtor, Mi se pare dulci.loarA;
CAtre el se duce 'n sbor, Fie i mälai de mei,
SI mi-o vadA, s'o loveascA, DacI sunt cu fratii mei.
SA nu se mai pedepseascA...
De la acelas. Dela acelas.

www.digibuc.ro
G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

55r Nu poci trece fAr1 carte;


Foaie verde boabele, Nu poci trece prin oras,
S'au fAiat pldurile Ca m'apucä de rAvas.
si-a rAmas trupinile Dela aceeas.
Si-a 'nviat pAsArile 554
si-a umplut livezile Rade-te, neicA, mai des,
Si fetele luncile; CA la tine nu mai ies,
Foaie verde bob-nAut CA mä 'ntapä barba ta
si-a 'nviat s'un pui de si-mi stricA rumeneala
Pitulicea 1-a gAsit Si mA bate mAicuta:
Si 1-a luat si 1-a crescut... Ce-am %cut rumeneala ?
Auzit dela Anica Popescu (14 ani), Si pe tine maicA-ta:
Baldovinesti-Romanati. Ce-ai fAcut mustAcioara ?
Dela aceeas.
552
Foaie verde s'o lalea, 555
Plange codru i frunza Foaie verde de spanac,
De cAlAtoria mea. Cine-mi este mie drag,
Mai cu foc plânge mândra, AstAzi nu mi-1 vAd in prag;
CI famâne singurea. Cine-mi e mie urit
Le le, lele ca bobu', Azi de trei ori 1-am vAzut,
Nu iubi cAlAtoru, Sade 'n usa grajdului,
CA te lasA cu doru, DA grAunte calului,
Cu doru', cu dragostea, Cu cAciula frânt1 'n cap,
Star'ar pustie sä stea Cu cAmasa de bumbac,
Si de mine si de ea! Pe la poale cu sebac.
Dela aceeas. Foaie verde de-avrAmeasA,
Dela noi a treia casa,
553 Mi-am gisit si eu mireasá,
Marito cu ochii verzi, Cu párintii dusi de-acasA.
Esi afarA de mA yezi Când parintii cA sosirA,
Pâra sunt grânele verzi, De fricA si de rusine
CA dacä s'or secera, fAciii a cere paine;
Picd ordin §i ml ia, Dup./ pâine cerui apa,
Si MA duce 'n Dobrogea. Vezi minciuna cum sä treack
De-ar fi Dobrogea la cruce, S'o iubesc, cá prea mi-e dragg.
De trei ori pe zi m'as duce; Spus de Lina C. Pástit5, (13 ani), Baldo-
Da' mi-e Dobrogea departe, vinesti-Romanati.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 103

556 Eu nu 1-am chemat,


Foaie de-o cucutfi Dar el a fost beat,
Pe-o poted. stramtà, Fir'ar blestemat.
Str amtà i cotitá Dela Ghisa Pa§till (30 ani), Baldovineati-
Pe sus poleitä, Romanati.
La mijloc boltitá,
Pe jos pardositá, 557
Var i cárámidá; Foaie verde de-o laiea,
Pe sus poleitá, Pásäricl, pAsgrea,
Marmure i sticlà; De-as sti unde-ai
La cap sindrilitl, Cuibu ti I-as fArfima,
Cu sindrila micâ. Puisorii ti i-as lua.
La mijlocu' ei, Lele verde popâlnic,
Ceartl-mi-se ceartá M'ai väzut- cu mandra 'n crâng;
Doul sufltele, Te-ai pus pe
Douä cumnätele: Toatâ lumea m'a simtit
Suratk cumnatä, CA sunt cu Marita 'n crAng.
Fire-i blestematá. Lele verde de-o lalea
Da' de ce, suratá ? Si m'a simtit nevasta,
De ce-asa, cumnatá I Amar de dragostea mea
Foaie matostat, Plange prin vâi singurea
DacA-mi ai bArbat Si amanta dupá ea :
legat Vino 'ncoà, dragostea mea,
De furca de pat. Ca te-a semAnat gaica.
Foaie de areu. Foaie verde matostat,
Bârbltelu' tâu, Neica fir'ar blestemat,
Mult mi-e nätArAu, Pe-amândouâ ne-a lAsat.
Doarme 'n patu' meu. Dela acela§.
Foaie de pelin
Si de rosmarin, 558
Colea peste drum, Frunzá verde pelinit,A,
La domnu' CAlin Colea 'n vale 'n grAdinità,
C'are vinu' bun; Frumos doarme-o copilità
Foaie matostat Cu Oro' 15sat pe 00,
Si el s'a 'mbâtat Cam pe 0.0, cam pe spate,
Si 'n curte-a intrat Inima 'n neica se bate
Si 'n pat s'a culcat. Dela prânz si pAnä 'n noapte
Tu nu 1-ai mânat, Ca 'ntr'un puisor de sarpe.

www.digibuc.ro
104 G. F. CIAUSANU, G. FIRA I C. M. POPESCU

Frung verde iarbä mare, Doted rAsfirl din cioc


Trece-un voinicel cAlare Ca Marita din mijloc.
Si totodatd mi-o 'ntreabA: Dela acelal.
Esti fatà sau mgritatii,
560
Ori ana din cer picatA ?
Nu's fatA, nici mAritatg, Lasg-ti, codre, poalele
Nici aril din cer picatg. SA-mi copere armele,
$i sunt floare dupe mare CA le ploug. ploile
Adusg in corAbioarg, $i le ning zApezile,
Cine mA miroase, moare. Ruginesc otelele,
FrunzA verde de trei pesti, De ne princl poterile.
Da' dumneata cine-mi esti ? Ia ascultA, Radule,
Esti bgiat sau insurat, Bateti voi marginile,
Ori inger din cer picat ? Eu sg bat mijloacele,
Nu's bgiat, nici insurat, CA le stiu soroacele.
Nici inger din cer picat Dela acelaq.
Da' sunt brumgrel de-1 mare, 56r
Ce cad noaptea pe rAcoare Marito, fl, mândra mea,
$i iau mirosu' la floare, N'asteptâ dragostea mea;
Numai floarea soarelui,
Mgritg-te cu Dumnezeu
$ade 'n poarta raiului
CA mie nu-mi pare rAu;
$i judecg. florile
MAritä-te cu dulceatA
Ce-au fAcut miroasele.
CA mie nu-mi pasà, dragg:
Dela Costiel IlSrbulescu (21 ani) BAlceqti- Mgria-te, mândrg, bine,
Vfilcea.
Ia-ti radejdea dela mine.
Dela acelav.

559 562
Foaie verde bob nAgarA, Sapte sAptAmâni in post,
Dela Craiova la vale De and la mândra n'am fost,
Creste-un nuc cu frunza rarg. Iar asará and m'am dus,
S'a strfins toti cucii din tall Am ggsit lacAtu' pus.
$i aria de se omoark. Rupsei lacAtu cu mâna
Da' mai jos pe rAmurele $i veriga cu cAciula
Chia douI turturele: $i intrai in cas' cu sila
Doug. On* doug-ascula, $i pusei pe puica mâna.
Doul rgsfirl din pene $apte sgptAmâni in cap
Ca Marisa din sprâncene; In cas' la mândra am stat,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 105

Peste zi mane= §i beam, Si ce-ai cumpArat, fA lele ?


Si noaptea ne sarutam. Patru §ire de mArgele,
Mandra 'n brate ml lui SA lucrez noaptea la ele.
Si mereu imi tot zicek: Dupa ce m'A cuno§ti, lele ?
Uit'te bine §i ia-mi sama, Dupa brat' §i. pe mArgele,
Cum imi §ade cu marama Cu paru' fAcut inele.
Si ce fag are mama! Dela acelas.
Dela acelas. 565
563 Foaie verde, foaie la*
N'am sà mai mor niciodatA
Foaie verde maghiran,
Pan' oi iubi lumea toatA,
Sunt fecior de gardian
Port cAma§a de tulpan,
0 Armeancl §i-o Tigancá
S'alta lege mai spurcata,
aciulita de-astrAgan
Ce-o vrea Dumnezeu sA-mi faca.
Si condeiu de tufan,
Dela acelas.
Unde scriu, nu §tergi un an. 566
Drag mi-era noaptea pe lunA
Iube§te-mA, Veto, dragA,
Venind dela carauld,
NInà mi-e ama§a neagrA,
Cu pu§culita pe mall,
Cu aciula la o parte, a daca m'oiu premeni,
Venind din strAinAtate.
Sapte fete m'or iubl,
Pleat de tine MiticA,
Sapte fete dintr'un sat
CA ai casele de sticlA
S'o femeie cu barbat.
Of §i auleu I
Si n'ai nici-o ibovnicA;
Bobocel dela fereastrA 1
Da' eu stau inteun bordeiu
Prime§te-ml, Veto, 'n cask
S'am pe noapte douA, trei.
C'afarA ploua §i varsA
Ia-ml pe mine MiticA,
Si ma udA la cAma§e;
CA-ti clau zestre bunicia
Iube§te-mA, Veto, bine,
C'are mama §ase boi
Si din §ase vinde doi,
Pang sunt pe langa tine.
Of §i auleu!
Doi ii vinde, doi opre§te,
Iube§te-mA, Veto, bine,
Doi imi cla mie de zestre.
PanA sunt pe langa tine,
Dela acelas.
Ca daca m'oiu departà,
564 Mult oiu plange §-oiu ofta,
Foaie verde trei smicele, Sapte fete, §apte sate
De unde vii tu, fl lele ? S'o femeie cu bfirbat,
Din deal dela MAgurele. Of §i auleul
Din deal dela MAgurele ? Dela acelas.

www.digibuc.ro
lo6 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 5I C. M. POPESCU

567 Ti-ar face neica caruta.


Foaie verde de susaiu, Cu roate de tertecutd,
Gheorghita, geamba§ de cai, Cu cai albi de pasarele,
Noaptea flied, Vizitiu de mic§unele
Ziva jura Si biciul de viorele,
La primar in batatura; Pe pofta iubitei mele.
Jura §i marturise§te, Foaie verde trei smochine,
Paguba§u se lipse§te. Amanta cu ce se tine ?
Stai, Gheorghita, nu jura Cu paine §i cu masline,
Ca-ti moare nevestica. Marnaligä de trei zile,
De cat sa-mi moara nevasta, Mai pe urma-un pepena§
Mai bine sa-mi arza casa, Si apoi un säruta§.
aci sunt lemne la plc:lure Mito, Mito, copilita,
Si imi fac alta mai buna. Asa vara sugeai 00,
Azi e Luni §i maine Marti, Acum dai neicai gurita,
Plead. Gheorghe la Galati, Par'cà e§ti o porumbitä,
Cu cinzeci de cai furati Mito puiculita mea,
Si cu trei vineti rotati. Mitt), Mito, copilita I
Dela acelal. Dela acela.

568
570
Tot a§à, Mitico, fa,
Paul mi te-ai coco§à, Frunza ver de §-o marula,
Säruta-te-ar pupaza 1 Cuculet cu pana sura,
Ba mai bine dumneatal Ce tot vii la noi la §ura ?
Ba, ba, ba, Mitico, fa, Ori ti-e foame, ori si-e sete,
Ba ce te-ai mai saruta, Ori ti-e dor de co dru verde ?
C'odata te-am sarutat, Nu mi-e foame, nu mi-e sete,
M'ai facut de ris in sat; Nu-mi e dor de codru verde,
Te fäcei §i bataioasä, Si mi-e dor de satu meu,
1mi umblai §i manioasa; C'am läsat trei mandre 'n el :
Acum doru poti sä-mi duci, Una 'n vale ca §'o floare,
Pe mine nu mai m'apuci. Alta 'n deal ca un pahar :
Dela acelal. A din vale m'a lasat,
A din deal s'a maritat,
569 A din capu satului
Foaie verde §'o creitä, S-aia s'a dus dracului.
De-ai fi neical dragulitä, Dela acela.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 107

571 Cu -mine n'ai ce cAth,


MA uitai la rAsArit, CA cu pu§ca nu poti da,
VAzui primAvara, vind, Nici pe cal incllecA,
Co ltu la ierbitA &And Nici cu sulita 'nfAph.
Si oitele pAscAnd, Spus de Florea Ferariu de fel din am-
Mieluseii 'incur And. peni-Romanati, in tabfirii la Orhania,
Dela acelas. comunicat mie de d-1 Eugeniu Sachelarie
invAtAtor in corn. Gorunesti, jud. Valcea

572 574
legea ta, fAgui, Am plecat de WO tine
De ce n'ai venit sl-mi spui de-atunci e vai de mine I
CAnd ti-a dat frunza dintAiu, Din desimea codrilor
SA-mi iau armele din cui, Mor de doru murelor ;
SA le 'ncing pe Bug/ mine. Din vArful pA durilor.
Ia vezi, Mito 'mi sade bine ? Mor de doru fragilor.
legea, pAguba§, Si de sunt aicea mure,
CA de noapte te sculaqi Nu-s ca cele din pAdure;
Si de murgu te Si de sunt aicea fragi,
Eu voinic i tu voinic, Nu-s ca cele ce mi-s dragi,
SA taci, sA nu zici nimic, Mure cresc prin buruene,
CA-ti pui capu' la pAmAnt Mie-mi plac de su' spr Ancene ;
Si cu murgu tot mA due. Fragile printre bureti,
Unde-am de gAnd, mA duc: Mie-mi plac de su' mustAti.
La salcia cocoptA, Comunicat de d-1 Eugeniu Sachelérie.
Vin cArlanii de s'adapA. inviilltor in Gorunesti-lalcea, (24 ani).
Dela acelas.
575
573 Foaie verde 0-o lalea,
Foaie verde asumie, Pe dealu Orhania
De m'o lua 'n militie, Sade trupa qi ofteazA,
Mândra mea cui sA rArniiie ? Mii de lAcrAmiore varsA :
RAmAi, mAndrA, cui ai vrea, Nu cA le e dor de-acasA,
Eu mA duc la roata mea Ci imi plAng pe fratii lor,
Pe mAinile altora, Ce de holerA le mor.
Prin gura vrAjmasilor Zeci §i sute gropi se fac
Si pe mftna strinilor, inteinsele nu 'neap ;
TarA foaie de-o lalea, Nu incap brazii frumo§i,
NeicA, merg cu dumneata. Ce din r Anduri au fost sco0 :

www.digibuc.ro
io8 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

N'au fost sco0 de glont de DA repaus, generale,


pu§cA, CA nu mai pot de picioare,
Ci de boalfi cea mai crudä... DA repaus, sfi rAsuflu,
Dela acela§ din campania, 1913. Mi s'a pus in piept nAdufu I
Cind e apoi dimineata,
576 LacrAmile-mi taie fata;
Cui plac vorbele de jale, \Tad ranita i arma,
Va ascultà gurii mele, Ca m'a§teaptA ca mandra;
Ca sA spui al meu necaz, Ca mandra nu mA weaptA,
Ce-'n Bulgaria 1-am tras. CI nu vrea sfi mà ia 'n bratA.
mai zice solz de pgte, Foaie verde izmA creatA,
Nola sute treisprezece, *i in spate se agatfi.
Cati feciori sunt mai frumo0 Foaie verde mugure
Toti la bAtae sunt sco0. arma de umere.
Foaie verde trei granate, Foaie verde trei granate,
WO, din cetate, Trimisei in tarA carte
Foaie verde §'o lalea, La flAcAii de prin sate,
Din cetatea Craiova SI nu poarte flori in piept,
porniti in rand frumos, a 'n Bulgaria-i mare foc;
Spre Bulgaria in jos, Fete le flori i mArgele,
Spre sunetu tobelor, CA 'n Bulgaria-i mare jale,
Spre scurtarea zilelor; E jale, foc §i amar
Spre sunetu trambitei, Dincolo peste hotar.
Spre scurtarea vietei, Foaie verde flori mArunte,
Foaie verde trei granate, In Bulgaria sus pe munte,
Cand fu ziva junatate, Pe drumuri necunoscute,
Ar merge trupa, nu poate, Prin pAduri nestrAbAtute,
Nu poate de obositi, Nu 'ntalne§ti in calea ta
CA-i calea grea §i 'mpietritä. Decat praful i piatra,
Foaie verde de-o sulfinA, Ce rAsuflarea-li 'neacl
Cand e ziva pe la cinA, picioarele iti crapl.
Merge trupa spre oding. Idem.

www.digibuc.ro
SATIRICE
(Strigaturi la hord)

I 5
&ram nevasta mea, Ce má mi§cfi pe sub br Au,
Puse oala sA se lea, Un purece cdnepiu.
Puse oala §'un azan, Dela mama.
CA nu s'a lAut de-un an i
Dela tata (Ciau§anu Fl.). 6
Fuseiu pela soacrl-mea :
z C'o clma§e rea pe ea,
*tii, fetitA, 'n patru ite ? *i la cea bunA cárpih 1
Dela mama.
Nici in patru, nici in douA,
C'a§i purth cAma§e nouà ! 7
Dela mama.
Fugi, uritule, din prag,
CA pui boii §i te tin 1
3
Dela mama.
SAraca nevasta mea :
Phi' nu dà cu suliman, 8
Nu iasä din cas'afar' 1 Nu m1 cAlch pe picior,
Dela mama. a te §tiu de ce ti-e dor t
Dela Leanca Prugu (33 ani), Filuregti.
4
Deck floare la mucoare,
9
Mai bine pe-o apä mare.
Tine una, una 11) Fata muicAi cea bArbati
Dela mama.
Cu c Anepa nelucratá,
Cu casa nescuturatA 1),
1) Acest din urmi vers, ca §i altele : Dela Mama.
stine dourt, doull trei, treit. 1 §. m. d. sunt o
Indemnare la joc, açà cum pe aiurea se 2) Var.: Mi§coti sub brawl.
zice: 111i'no, Mftn'o, mitirl a. a. 1) Var.: emäturatro.

www.digibuc.ro
zio G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Io 16
Na, na, na, Boiane, na 1 Mie-mi spune-un pitigoiu:
Ca nu este boala ta, tStrangeti voi, sa mancIm noi I»
Ci e nevestica mea ! Mie-mi spune-o päsaricg:
Dela tam <Cine strange, nu manâncg !» 2).
Dela _t Ion Mosoiu (68 ani), Fauresti.
II
Facuiu groapg, sa ma. bag: 17
De ngroada tot nu scap !
Batg-te potca de nas,
Dela mama.
Cu cine ma cununasi;
12 Bata-te potca trial fine,
Asearg, la lumfinare, Dar n'au fost ochii la tine?
Mi s'a pgrut toanta, floare; Dela mama.
Iar dacá s'a luminat 1), x8
Mg mir cum nu m'a mfincat I
Zi ca el si fa ca tine,
Dela mama.
i las' sa nu fie bine I
13 Dela tata.
Mult a mai tunat si-a fulgerat, 19
Panà i-a adunat l
Bea saracul cu bogatul
Dela Matei Boboc (48 ani), Fluresti.
De se minuna a) tot saiul I
Dela mama.
14
Daolicg, lele Busk 20
Mi-ai pus vartelnita 'n use, Puseiu panza,
i-rni dapeni cgte-o päpuse I Când (IA frunza,
Dela Mitricl Protoposescu (39 ani),
Fluresti, 2) Versurile acestea populare iti aduc
aminte de Horatius:
Absumet heres Caecuba dignior
15 Servata centum clavibus...
Arzg-te focul iubit, (Carmin. lib. II, Ad Postum. Sau pe
La ce vreme m'ai gäsit: româneste:
Cand pui mainile 'n pamant, aCu sutimi de chei Cecubul, s1-1 inchizi
(oricat de bine,
*i. má scol in sus oftând ! aTi-I vor bea mostenitorii, cei mai
Dela mama, (vrednici cleat tine.
(Traci. D. C. 011ânescu).
1) A se lumink de zitiä. a) Var.: ((De se minuneazi satubl

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 1 xi

si-o sfar§ii la San-VIsii : 25


Ce fIcuiu de ml pripiil Vinu-1 beau, rachiu-mi place,
Dela mama. De parale nu pot face :
2I De curvar i de betiv
Foicia .§'o secarl, Nu pot casa O. mi-o tiu.
Lag, puick pan' la varà, Dela mama.
SI scoatem rIzboiu'-afarä,
26
SI chemIm vecinele,
SI ne 'noade firele : Doamne, Doamne !
C'ai pus pang de-a subtire, bra pIcIto§ii,
Dai cu bragla, nu se tine 1 Saturl bortoOl !
Dela mama. Dela mama.
22- 27
Pe sulul de dinapoi, Ce-i in gura beatului,
Cinci sute de läturoi 1); E 'n urechea treazului.
Iar pe cel de dinainte, Dela CosticA Popescu (35 ani), Flure9ti.
Dracu' le-o mai tine minte !
Dela mama. 28
23 Ii tremurà trupu',
La boangiu 2) in prävIlie, si-ar mama ca lupu'.
JoacI warecii 'n alai& : Dela mama.
JoacI §i se-afurisesc,
29
CA tIrate nu gäsesc I
Dela D-tru Ionescu, mAmular, 38 ani, Vioara: Bunä e mireasa, bunl e
FAure§ti. [mireasa 1
Cobza: Ho, s/ ca vedem; ho, sä
24 [ca vedem !
Mi-e bIrbatul bäutor : Dela mama.
BIù patruzeci de poli,
Vaca cu doi gonitori, 3°
*i. rImase §i dator 1 Bate mata cu vItraiul,
Dela mama. CI dece n'a scos mIlaiul ! $)
Dela mama.
1) Sau ldtunoiu, ldtunoaie, firele de
urzealA, maicuseamA, cari se rup in timpul
31
tesutului §i din cauza aceasta, nelegandu-se
On= cal:1MA niate strungi, (Marian, si-au plecat olteni la coasI,
Satire, pg. 374.
2) Boiangiu, manufacturier. 3) Se zice despre femeile lene§e.

www.digibuc.ro
112 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C. M. FOPESCU

si-au rAmas oltencele, *i le 'ntinde pe zAbrele,


i-au beut 1) zAvelcile 2) De latrà cainii la ele;
De la mama. Mi le 'ntinde tot mai sus,
LatrA ainii ca la urs!
-32 Dela Stlinicfi Radu (5r ani), Fiitirebti.
Una,
'aia-i 3) curA lAnA I 37
Dela mama. Porunce§te §i 0 fA,
CA mai bine stA 1
33
Dela Petrache Popescu (52 ani), aluiu-
AibI-odihna v Antului; Romanati.
Aibl casa cucului I 4)
Dela mama. 38
Nu te uità la obiele,
34 CA iasI dracu' din ele;
Foaie verde trei rasure, Nu te Ida Ia cojoc,
Mo§ule cu plete sure, Ci te uitA cum mai jocl
Printre fete ce te 'ncurci Dela Stänicit läutarul (v. buc.2o).
Cand abià te tii pe furci ?
Dela Mitricl Protopopescu (39 ani), 39
Fluretiti-Valcea. Cine prinde hora 'ndrum,
Mult e mare qi nebun!
35 Dela mama.
Nevasta care-i frumoasA, 40
Nu-i pIcat 6) s'o Iii in cal; Pui, pui, pui, pui, pui, pui, pui,
Dar nevasta ce-i urità, De-ati mAnd, de n'ati mama,
Nu-i pAcat s'o dai de rapll Eu sl-mi fac datoral
Dela Matei Tficutil (41 ani), Flure§ti. Dela mama.
41
36 Ochii vAd, inima cere:
Fetele dintre vAlcele, Ce folos cl n'am putere !
SpalA rufele 'n ulcele, Dela Gh. M. Vasilescu (35 ani), Fiurebti.

1) In Vilcea se pronunti, mai In tot- 42


dauna, beut, beuturd. Aolia sunt de drag 1),
3) Fuste acute din Mat rohie sau hi Dragoste cu cin' sl fac ?
várgate cu alte colori.
Dela mama.
3) *i aceleia.
4) Blestem. 1) SubInteles: *de mine I* cle drag de
3) Var.: 4Face ca s'o tii in caslio! mine le.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA II3

43 so
Taca-ti gura, fá lelitä, Boierul la cafenea,
Au te-a facut la melita ?!... cocoana la fufea 5),
Dela mama. Una, s'alta, de !
Dela tata.
44
Pan' sa geama boii, 51
Scartaie carul I Pune vita,
Dela mama. bea Ghita !...
45 Dela mama.
Cele bune ung,
Ce le rele 'mpung ! 52
Dela mania.
Duru, duru, duruian,
46 Cu fetele 'n buruian :
Decal floare la mucoare, Cu-ale mici,
Mai bine pe-o apa mare: Prin urzici;
La tilward se-ofileste ; Cu-ale mari,
La frumoasä infloreste. Prin lastari.
Dela Leanca Prusu (33 ani), Fluresti. Dela tata.

47 53
Of saracul maritisul, Of 1 saracu' sulimanu',
Cum potoll scarpinisul 11) Cum maritá dudumanul !
Dela mama. Dela Matei Constantinescu (35 ani),
48 Fluresti.
Särace sulimaturi 2),
Cum intrá prin sbarcituri I 54
Dela mama. Eu nu beau, cá sunt betiu ;
49
Beau §i eu, ca sa ma tiu ! 6)

Dela mama.
De urita nu-i bag villa ;
Treanf a 3) mi-o baga 'n izana I 6)
55
Dela mama.
Deschide, leleo, cotetul,
1) Zice toanta care nu se lea cleat In
ajunul nuntei. 6) La fficut soseaua, la Ingrijitul ei.
3) Sulimanuri, sulimenèle, sulimäni- °) Variantá:
turi. oZice lumea cA's betiu,
4) Zdreanta. oSi eu beau ca sl mA tiul»
4) A bigit In iztiná, a izini = a spilt( Sau:
titu rufele, In cazul nostru. eu beau sl mA mai 0111*

www.digibuc.ro
-
114 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

SA vie si cfintaretul, S'o foita de lalea,


SI mAnAnce gainet,u11). Popa zice ca nu bea,
Dela mama. Si 1-am prins la butia mea,
56 C'o ploscA de opt oca 4).
GAina cAt mai bAtr Ana, Dela Radu ZdräncAnici (6o ani), FAurevi.
Face zearria cat mai bunal 6o
De la Dina BAblinitoaia (70 ani), Flurelti. Dupa rAie,
Si chelie.
57 61
Trage pamAntul si 'ndeasa, MA 'lianä taica la plug,
'NdeasA bine, s6 nu iasal Nu pot boii sa-i injug:
Trage, c'a trait destul, Eu ii dau cu coarnele,
si-a murit, c'a fost fudul 1 Ei se 'ntorc cu coadelel
'NdeasA bine, sA nu iasa, Dela I. Ciudea (50 ani) FAurevi.
Sa-mi mai bata la fereastra,
Ca ramAiu far' de nevasta 2): 6z
0 juratA de nevasta, SoacrA, soacrA,
Nici ca ItasA, nici nu coase, Poama acra:
Toata ziva la fereastra, De te-ai coace cAt te-ai coace,
[Dor cu ochii pe fereastrA] Du lce tu nu te-ai mai face!
Dela Ion Mogoroge (lAutar) (30 ani), Dela mama.
Stirbeiu-Romanati.
63
58 Drag imi e la refenea
BunA dimineata, caciula, Cu voinici de seama mea,
CA stapAn' tau n'are gura! 3) Drag imi e la beutura
Dela Ion PitpälacA (44 an», Mure§ti. Cu voinici de-adunaturA !
Dela Leanca Pruau ( an», Ffiuretti.
59
Foicica de rAsura, 64
Vine Iene,
Popa zice cá nu fur6, Pe la gene ! (Somnul).
Si 1-am prins in batatura
Dela mama.
C'un boboc de gAsca 'n mânä.
65
1) Escrementele paserilor. Cfiscatul umblA din orn in orn,
3) Var.: *MA lasA fArA nevastA N. Ca paserea din porn in porn.
3) Se zice celorce nu dau *binete» la
Dela mama.
oameni; sau acelora cari nu zic *bun
lucruh oamenilor cari muncesc. 3) Var.: *C'o boa de opt mil».

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA I I 5

66 71
A trecut Santa-Maria : Variantd
Jos, neica, cu paläria ! Cand vine ziva de lucru,
'Dela Stan PitpAlacii ani), Ffiuresti.
(41
Mi se molo§e§te trupu';
67 Cand e zi de sarbätoare,
I'auzi, i'auzi cum mai zice 1): Nici-un os nu ma mai doare !
Sanatatea sa-1 manance. Dela mama.
Sanatatea fetelor, 72
Dragostea nevestelor. Hai, nevasta, la pra§it I
Man-o, mai ! Nu pot, (fam iinbolnavit !
Dela Läutarul CiocAnel*. Hai, nevasto, la baud
Fa 'nainte, cA te-ajung I...
68 Dela mama.
Ocolii biserica,
73
Furca 'mi puse piedeca I
Intraiu §i 'ntr'o manästire, Decat c'un caier in furca,
Furca, hoata., dupa mine I
Mai bine cu neica 'n luncl ;
Decat la panza 'n razboiu,
Dela mama.
Mai bine prin al zavoiu.
69 Dela mama.
Decat un caier de oinz 2), 74
Mai bine-o vadra de vin ; Variantd
Decat un caier in funk
Mai bine-o oala de tuica 3). Deat cu sapa la munca,
Dela mama.
Mai bine cu neica 'n lunca.
Nici n'4 tese, nici n'a§i coase 4),
70 14 tot sta cu neica 'n leasa,
Cand vine ziva de lucru', Uncle mi-este iarba deasa
Mi se molomte trupu' ; Si umbra destul de groasa :
Chid e zi de sarbatoare, Nici n'a§i mai intri in casa !
Nici un oscior nu ma doare I Dela Leanca Pru§u, Fluresti.
Dela mama.
75
1) Läutarul. Subtire nevasta mea,
2) Lilnii mai scurti, mrtrunti, de proasti Subtire dracu s'o ia 1
calitate. La mijloc cat putina !
3) Deacl vine, poste, expresia: la aveit Dela mama.
de furcil cu cineva l*, a o pätl cu cinevi;
a o 041 pe-a buni. 9 Se pronunji ecoascb.

www.digibuc.ro
nx6 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

76 Omule, pisica noastrA I


FoicicA de pelin, Nu-i Wale pisiceascA,
Priceput imi wi, vecin', Ci-i bAtaie voiniceasa ;
CA ti-ai pus casa la drum, Nu e urma de pisicl,
i.-ai coperit-o cu fan ! Ci e ghiata lui CosticA I
Dela mama. Dela GhitA BAdith (44 an). Fluresti.

77 83
Cat or sta zapcii 'n plasà, Omul dacI 'mbAtrane§te,
Nici n'am sl mai ies din leas5 ! 1) Nici doi bani nu mai plAtwe :
Dela mama. Pune pae i-.1 parlwe I
78 Dela Florea Stegariu (48 ani), FAuresti.
Decat sl tot Os la pan* 84
Mai bine sA cant din frunzA !
Cand ii aminte§ti de-argek
Dela tata.
IntrA toti dracii in ea L.
79 Dela t IonitA Maria (45 ani). FAuresti.
AO-i place babei mele, 85
SO se pane cu mArgele:
M'a.ezaiu la butie,
*i. 'n gurA, defel mAsele !
FAcuiu gatul palnie,
Dela tata.
i tornaiu de dadue !...
8o Dela mama.
La omul strac,
Nici boii nu trag ! 86
Dela mama. Firicel de iarbA neagrà,
81 Mliculita mea ml 'ntreabA,
Care muncl mi-e mai dragd ?
Joacä ursul la Ploeti,
Eu i-am spus cA nici o muncá,
i brezaia la Strejefti 2)
Decat cu neica pe luncl,
Dcla Mitricä Protopopescu (39 ani),
FAuresti.
SA culeg cate-o urzicA,
SA dau la puii de curd,
82 CA mAlaiul nu-1 manAncA !...
Ia te uitA, fa nevastA, Dela Luta I. ParcIlAbescu (41 ani),
Fluresti.
Cine bate la fereastrA ?
87
l) Zice proasta care e imbrAcatA rAu
de tot, e goalet, golopand, goall puscA. MA 'nchinaiu pela icoane,
2) Sau oricare altä comunA. Furca mereu pela poale;

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 117

Uncle vld furca §i fusul, 94


Par'cl e lupul §i ursul L.. Bung. gAtealA ;
Dela mama. Rea potrivealA :
88 Intaiu zdrimea,
Unde-o vld cu §ortul ro§u, $'apoi purcelimea a).
MA perpelesc 1) ca coco§u' !... Dela Gh. M. Vasilescu (35 ani), FAuresti.
Dela Man Pitpillaca (48 ani), Fluresti.
95
89 Iubesc noaptea ate zece,
Eu ii pui ciorbA pe masA, $i tot mi-e inima rece,
El mA ia de Or prin casA ; C'o fi altul 4) de m'o 'ntrece 1
Eu ii dau ciorbA de puiu, Dela mama.
El mi-aratA biciu 'n cuiu L. 96
Dela mama. Variantd
go Iubesc noaptea cate zece;
SA beau vin cu oala, Tot mi-e inimioara rece,
SA se ducl boala L.. C'o fi altul §i m'o 'ntrece !...
Dela f Ion Bunescu (67 ani), Fluresti. Dela mama.
97
91 Foicia l6bodA,
SI beau vin cu douà oale Gura lumii slòbodA :
SI rämaiu un coate-goale L.. Lash* lumea sI vorbeascA,
Dela acelas. Numai puica sà-mi trAiascä,
92
$i sl vrea sA mai iubeascA I
Unde nu-i pisicA 'n cask Dela Iancu Protopopescu (36 ani), Fluresti
$oarecii joacA pe masI;
Unde 'n cash' nu-i pisicA, 98
$oarecii steag 4i ridicA L.. 2). FoicicA foaie latA,
Dela mama.
SuveicatI 5), fluturatA ;
$i la cap netAsAlatA 6). !

93
Dela man-La.
S'am O. rad, sA rad, O. rad,
8) A zis tiganul ctiruia nasu-srm, ca sil
CA de-oiu luh vre-un arrarit, se rficlä de el, i-a dat intaiu lapte (zdrimea)
Nici nu m'o lAsh sA r ad ! si-apoi fripturä de purcel (purcelimea).
Dela Leanca Prusu, Fluresti. 4) Sau, alta.
5) Imbricatrt adiclt cu toale tesute cu
i) Tfivälesc, nu-mi vine si stau locului. doll suveici din care, una cu teavrt cu
8) Sensul cuvintelor, aa ridicit steag», fir (beteh) si cealaltä cu fir obisnuit, fir
este : a jubilit, a se veseD, WA cum II de bfiteali.Obiceiu vechiu, de provenienti,
grisim in hebraicul : dagal: a ridici steag, poate, orients% turceascl.
a jubilit. 8) Nepieptenatà (iron.)

www.digibuc.ro
r 18 G. F. CIAUSANU, G. PIRA $1 C. M. POPESCU

99 104.
MA bucuraiu la avere, Muierea nescuturatA 2),
MA 'nsuraiu fArA plAcere, Ca moara neferecatA !
MA' 'nsuraiu §i-mi luaiu muere; Una y'alta, de L.
Averea se duse toatA, Dela tata.
RAtnAsei cu sluta 'n vatrA L. 105
Dela f Ion 13;inescu (67 ani), Fauresti. Foaie verde §'o lalea,
Trageti hora mai Incoà,
100 SA se prindA si gaica :
Variantd SubtiricA, subtirea,
MA bucuraiu la avere, Aproape ca putina !...
MA 'nsuraiu §i-mi luai muere ; Dela mama.
Averea se duse toatA lob
RAmAseiu cu tuia 'n vatrA !... De nu erA sAcureh,
Dela mama. MA curAtià nAroada !
Dela mama.
Dot
107
Am sA joc ca rasa 'n baltA,
C'am rAmas nemAritatA, Iar a§à §i dA-I cAteaua,
Ca mArgeaua ne 'nsiratA !... Cu ghioldul 3) scoate-i mAseaua 1
Dela Stänicrt Läutarul (35 ani).
Dela f Dares Tranca (6o ani), Frturesti.

102
io8
Variantd
Când e calea 4) mai aproape,
Nici-un dor nu se mai poate 1
Pe-un picior 1), suratá fatA, Dela mama.
C'ai rAmas nemAritatA,
Ca mArgeaua ne 'n§iratA 1... 109
Dela mama. Cine iube§te §i spune,
SI n'aibl parte de bine ;
103
Cine iube§te §i tace,
Bung ziva, fa nevastA ! N'are nici dracu' ce-i face 1
Curl 'n vale la o leasA ! De ! de, murgule, de !
BatA-te potca de tuie 1 Dela mama.
CfinepA ticeam sA puie !...
3) Nebatuta, nescuturata de uclinepa
Dela mama. dracului» (de par).
3) Ghiont; A ghioldi; a inghioldl.
Adica: sari si tu pe-un picior, in 4) Calea, drumul dintre flacau si fata
hora, hi joc I mare.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. vALcEA 119

110 115
Sub o manä de pAduchi, FoicicA avrAmeasä,
Nu §(tiu) ce finding. 'mg Mifcci! Lag lumea sá vorbeascA,
Dela mama. Numai puica sà-mi trAiascA,
SA vrea ea sl mg. iubeascA !
I I I
[*i sA vrea sl mg iubeascll] 5)
Hai noroc, dela Georoc, Dela mama.
Ce-am vorbit, nu mai intorc 116
Dela tata.
De sArbAtoarek
112 «Cgte-o cheotoreà:
InimA de putrigaiu, ((Tot nu m'a§ fi agonisit 2) a§à!»
N'am un cutit sA te taiu I Dela mama.
Dela M. Predescu (32 ani), Inviltfitor, 117
*tirbei-Romanati. Dezboiere§te-mA, Doamne,
113
CA m'a luat dracu', de foame 17)
Dela aceea.I.
Sic, sic, sic: cä te-am ldsat 2), ii8
N'ai venit und' te-am chemat !
Dela mama.
Loloaico, mAritä-ti fata,
CA vAd cA i-a albit coada.
114 0 s'o mArit, vai de mine,
Foicicg bob nAut, Dar nu-mi latrA nici-un aine.
De ti-e bArbatul urit, Mi-a lAtrat un aine ciont,
SA-1 iei, cu curmul2), de gât, S-a dus dracu' peste Olt,
sA-1 tragi Vinerea 'n tArg; Oltul mare, revIrsat,
sl strigi in gura mare: S'a dus §i s'a inecat,
((Hai, la bArbat de vânzare, Fata nu s'a mAritat L..
«Ieftin: cu douA parale! Auzit dela Gogu Nicolescu (22 ani),
Dac'ai vedeâ §i-gi vedea, Lalo-Valcea.
CA mu§terii. n-Ai avea,
6) Iti aminteqte de versurile luiCatullus.
SA-i lai pretu.'nteo park oVivamus, mea Lesbia, atque amemus
Ca sA scapi de-o satar 4) «Rumoresque senum severiorum
Dela mama 9i dela Leanca Pru§u Flurevi. aOmnes unius existimemus assis...
(Ad Lesbiam, V).
1) A Intoarce, ali lua vorba Inapoi, 6) Rupt la haine, cilma§ä.
2) A parfisl pe cineva, (vorb. de indril- 7) Iti aduce aminte de faimo§ii boieri
gostiti). Giulegi, de boierii Inch* cu teiu sau cu
3) Curmeiu, bucatii de frânghie, funie. boll de funie, cari se gäsesc foarte des
4) Pacoste, bela, nacaa. prin jud. Vfilcea.

www.digibuc.ro
120 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

119 C'un pui de glinA fript,


Foaie verde bob areu, Cu lAutarii antând
Multumesc lui Dumnezeu, Pe mijlocuI.satului,
C'am bArbat pe placul meu: SA dau chiot dracului
Ce zic eu, zice si el. De focul bArbatului,
El mA chiami la sApat, CA mi s'a dus dracului 1
Eu mA fac bolnavA 'n pat, Dela aceeal.
Foaie verde bob si linte
MAi bArbate, tu n'ai minte: 121
Ia anepa si mi-o vinde, Ostenit si plin de apA,
Si sl mi-o vinzi mai cu pret, Cand viu sara dela sapA,
CA eu lunea nu lucre; GAsii natantoala 'n vatrA,
Martea till de sArbAtoare, Cu mAmAliga nefiartA,
Miercurea de fatà mare, Cu picioarele la use,
Joia pentru dobitoace, Cu capul plin de cenuse;
vinerea nu se toarce, Rupse Boian1) i se duse !
Sdmbdta e de lAut, Na, na, na, Boiene, na !
Dumineca de sezut 1 CA nu este boala ta,
Vezi a dracului nebuna, Ci e natantoala mea,
Cum ii trece sAptAmfina ! Care-am dat cinci poli pe ea,
Dela mama. S'acum nu face-o par4 !...
Dela aceea§.
120
Foaie verde ca spanacu', 122
Zici, femeia nu e dracu',
CA and isi vede bArbatu' Foaie verde ca scumpia,
Ia arpa si-si leagA capu' Detei 2) via §i mosia
se 'nveleste cu sacu', SA scot nAroada de-acia:
Si doarme On' o ia dracu'. Detei casa s'un pArete,
Foaie verde mArgArit, NAroada sade 'n unghete,
Hai, nevastA, la prkit ! Cu conciul pus pe-o ureche,
Omule,-ai inebunit ? Eu O. zic cl-i sade rAu,
Nu vezi c'am imbolnIvit ? ! Cu 3) ochii pe mestecAu,
Ho, nevastA, c'am gresit, SA-1 frangl in capul meu !
Iartl-mA, cA n'am stiut ! Dela aceea.
Hai, nevastl, la beut 1) Nurne de bou.
Bodeaproste, mi-a trecut ! 2) Pentru: &dui.
Hai 'nainte, cA te-ajung ! 3) Subinteles: ea.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 121

123 129
Mi-ai dat cu rufald multA, Unii muncesc viile;
De-mi fAcu§i venin la burg ! S'altii beau vinurile !
Mama. Hora.
124 130
Din dragostea mea a multà, De and beau rachiu de prunii,
M'aleseiu c'o babl surdà ! Nu mai port cAciulA bunk' !
Mama. De and beau la vini§or,
125 Par'd mi-e mai binipr !
Foaie verde trei scaeti Hora.
Haideti, fetelor, haideti
La bAeti in alte pArti, 131
CI bktii dela noi ... Dad n'am avut noroc !
Sunt trente de pe gunoi, SI-mi arunc conciu' pe foc,
Cfind Ii vezi sara prin Conciu' §i cu legAtoarea,
Par'cl sunt rudari cu furci ! 2) C'aà mi-a fost ursAtoarea !
Furca. Furca.
126 132
MA uitaiu la nAtArAi: Dragile neidi copile,
Cu zambile 3) dupA ei; Da-v'ar Dumnezeu un bine,
Má uitaiu §i la a mea 4): Si mie de-o sAnAtate:
Licia samo diva. Ca sA vA märit pe toate,
Furca.
SI v dau pe la bärbati
127 Ca sA nu mA blestemati !
M'a§i duce §i eu la nuntA Hora.
Da mi-e nevasta uritä.
Furca. 133
CAnd mi-erai, puid,
128
Ti-era casa vAruità,
Unii muncesc pAnA mor; BAtAtura pardosità
S'altii beau cu capul gol 1 Numai var i drAmidA !
Hora din Fiureati. Hora.
Rumeneall de boboc de tdrg (floare 134
artificiall) cu care se sulimenesc fetele, FoicicI §i-o sipicA,
nevestele and ies la lume.
2) Furci de tors. Nevestid tinericA
3) Pentru: neveste, ibovnice frumoase. Na, na, na, rachiu din sticlA
4) Nevasta, ibovnica. Si vin din ulceaua' mica;

www.digibuc.ro
I22 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Iubeste ki fii voinick 139


$i de bArbat sl n'ai fricAl Foicia de mäcris
Foicia liliac Puicuta dela pietris,
$'o creacI de matostat, MA roagl s'o iau furis;
De ti-e fricA de bArbat, Eu ii spuiu c'o iau cu nuntk
Spune-mi mie, ca sä-1 bat, Ea spune c'o miscA 'n bura 1...
Cu nuiele dela gard,
Cu Oran*/ de sub pat Hora.
$i urmA de lup turbat 14.0
Ca sä nu-si mai dea pe leac ! Astäzi beau si maine beau,
Furca.
MA mir bani de unde iau ?...
135 Tot de pi la 1) Ai de au ;
Ioano, f... dracii täi- Da' nici Aia nu-mi mai dau,
Eu te strig dela vita CA-mi dau bani intotdeauna
Tu rAspunzi din pAducei, $i nu-i mai vAd cat e lumea!
Dela drAgglIii tli 1 Hora.
Hora. 141
FoicicI avrAmessä,
136
Am o mandrutA frumoasä,
Spune-afurisato, spune, $i se poartá cam imoasd:
SI nu zici maine-poimaine Nu stiu: lesia-i de salcd,
C'a fost pricina din mine! Or sApunul e de vacI,
Hora.
Ori albia-i este spartA;
137
Lesia nu e de salcd,
Pärinte, Sfintia tal Nici säpunul nu-i de vack
Spovedeste pe loana; Albia nu-i este spartä;
SI nu-i dai plcate multe, Mdmifica 2) ei nu fread. I
CA e micA si le uitA ! Dela lrattarul Cucu.
Hora.
142
138 Nu te uith la aciull,
Foaie verde s'un mohor $i te uitA la fäpturä;
ToatI lumea vrea sä mor, CAciula se rupe maine,
SI le las pe mandra lor; Tu rAmai, puick cu mine!
Da' de-ar fi sä mor ca maine, Dela Cucu.
Nu las pe puica la nimeni I 1) Sau: du pi la.
Furca. 2) Diminutiv dela maná.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 123

143 SA ia urit cu urit,


Nu cAtà cà sunt bitrân, SA trAiasca amArit !
Ca sunt cu dragostea 'n s ; SA ia frumos cu frumos,
Nu cItà cl-s negri§or, SA trliascA mângaios
CA-s la dragoste u§or 1
Dela acelaa. 150
Foaie verde trei lalale,
'44 MA 'nsurai §i luai muiere,
De cocoa* sunt cocoanA, MA bucurai la avere :
N'arn fäsui sl bag in oalA La oale i la ulcele I
Nici porumb sA dau la hoarl !
Furca, Filure9ti. 151
145 Joacl, lele, i nu prea,
Minte proasta ce-am avut : CAci cAma§a nu e-a ta,
Am dat dragostea 'mprumut Si este a na§e-ta.
Si-acum cu ochii mA uit ! Azi ti-o da, mftine ti-o ia
Si rAmai cu treanta ta.
Idem.

146 152
Banii te scapA din lant, FrunzA verde lobo&
Si frumosul din racaz. Puica mea nu-i slobodà
Idem.
SA intre 'n bisericA ;
147 Nici crucea sà mi-o sArute,
La cap pApu.le, Nici la popA sA se uite
La c... mitu§e !... CI biserica-i sfintitä,
Idem. Si mandra mea e grqitA ;
Nu-i greOlA cu-altcevà,
148 Decat cä mi-a dat gura.
De-ai fi om de oameni buni,
N'ai §eclea pingd garduri 153
Noaptea la §apte ceasuri !... Foaie verde de dudAu,
Dela acelaq. Mandro, bArbätelul tAu
149 Ologi-l-ar Dumnezeu 1
Fugi, uriiule, din prag, Deat sl mi-1 ologeascA,
SI vie care mi-e drag ! Mai bine ssi mi-1 orbeasa.
Foaie verde foi dudAu, CA olog §ade la foc,
RAu a fAcut Dumnezeu : Si vede prin casa tot 1

www.digibuc.ro
124 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

154 CAnd e vorba de rAzboiu,


CiobAna§ la oi am fast Fuge, par'cA-ar fi-un strigoiu.
Oi le nu mA cu.nosc. i6o
M'or cunoa§te fetele, Le14oark lelea mea,
CAnd le-oi lua betele! Luatte-ar dracu, sI te ia!
155
ama ti-e nespAlatk
TurtA nu e pe corlatA.
Plea' nora la fAntAnA Spa1A-ti, leleo, cAmAma
Cu cIma4a soacrii 'n mAnk CA-o sA vie i turtita I
0 trasA prin baltä-odatk
Na-o, soacrk cA-i spAlatAl 161
Foaia verde-a bobului,
156 Sant in capul satului,
Nu mA cAlch pe picior, Nevestica mi-e istemk
CA eu tiu de ce ti-e dor ! De vrednick ca o treantA:
De ii-e dor de skutat, TreantA de-aia de gunoiu
CalcA-ml pe celAlalt I Muiatá in usturoiu.
Fetele din ZlAtIrei
157 DA iubitul unde-1 vrei;
14urel cu puiul dodii, Fetele din tefAne§ti,
CA se rupe br trul sobii: Vorbqti cu ea §'o iubqti;
Iarna afará e geroasA Fetele dela Voicwi,
mireasa-i friguroasAl DA iubitul pe poteci;
Fetele dela BArsanu
158 DI iubitul cu toptanu;
'astAzi joc, mAine la joc, Fetele din DrAg4ani
MAlaitil de Joi, in foc; DA iubit pe gologani!
BAtui mAta cu jordita,
CA de ce n'a scos turtita; 162
mArtanul cu vAtraiul, Doda e la brAu cu zale
CA de ce n'a scos mAlaiull *i din gurl-i cur/ bale,
Lask do da, zalele
159 iti terge balele!
VrednicA-i mândruta mea, 163
De vrednick dracu-o ia, MAndrulitA te dau ochii 1),
VrednicA §i 'ndemnAtoare, CA iubqti dascAli i popi;
Ar sta trei zile la soare,
o lung la rAcoare I 1) Te-aratá ochii, te dau de gol ochii.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA x25

Dar te terge pela gurA, SA stai cu greerii de vorba


CA popii-s la 'nvatatura; Sa ti-se facA ochii toba.
SI te tergi 'apoi la nas,
CA de dascali ai ramas. 166
Foaie verde matostat I... With' badipr,
Mandra-asara s'a culcat Vin coleh la saniwr I
Cu soarele nescapa tat. /4 veni, lelita mea,
Frung verde isma creata, Dar nu tiu ce am coleh,
Se scoalA de dimineatA: a grind aseara gardu,
Cand e soarele 'n pranzcior, Mi-ti-am intalnit barbatu!
SA ia apa in urcior !
167
164 Mai nene, nene Ilie,
Ce-ti-e omul talalAu!... Da-mi-te-ar maica-ta mie,
De vrei, II culci in dudau, SA te pui de pazA 'n vie;
*'apoi te duci peste lunci, Strugurii sa mi-i pazqti,
Cu iubitul sa te culci ! De drägull O. dorwi.
165 168
Frumos, mandro, te-ai &it, Mandra mea, imbrAcata e
Razoarele nu le-ai plivit, Cu cojocul de berbeac
Tu la iarna ai vedeh La gura-i toata dovleac;
Cand n'ai avea ce toch, Mandra-i cu cojocul vechi
Cepu§oarl in ulcelusA, i,-i plina pan' la urechi I
Am sa te pui dupa w, Dela bucata 149, culese de G. Fira.

www.digibuc.ro
GHICITORI
I 7
Am un co pil : de-1 iau in brate 1) Fatá buburoasfi
plfinge; de-1 las jos, tace. Sade cu vodá la masfi.
(Lantul). (Strugurele).

2 8
GAimqe ciu§e De-aici pinl la munte,
DA cu curu' prin cenu§e. Tot zale márunte !
(Furnicile).
(Luleaua).
9
3
Sub padurea grámlditä,
Gardul alb i boul rop. Sade lumea-adápostitá.
(Limba §i dintii). (Casa).
DO
4 Am n4te fete: and iti vin in
Am o vacl Mae curte, sa nu le aperi de caini; sl
Umblá noaptea prin gunoaie. le aperi de glini I
(Luna) (Rfirnele).

5
II
0 mulg cu scara Am o vacá cu tita 'n spinare.
i-o 'mpart cu tara. (Cowl casei).
(Moara).
12
6 Sus bat tobele;
Am o fatá cu clmg§i nenumá- Jos cull neguele.
rate §i le poartá pe toate pe ea. (Sita).
(Varza) '3
1) Toate ghicitorile bleep cu vorbele : Patru restee duc o plastä de fân.
Ighici-mici b. (Gala).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. vALCEA 127

14 2 1

Am patru fete: se gonesc me- Inalt cat casa,


reu si nu se mai ajung I Verde ca mätasa 1).
(Roatele carului). Ghici-mici, ce e?
(Nucul).
15
22
Am o läditä : vântul o 'ncheie, Ce intrà 'n sat
o 'ncuie, vantul o descheie. i câinii nu bat ?
(Coada glinei). (Noaptea).

i6 23
Am o iapä : cand ii iau saua, Tutoianä, tutoianä
i se vAd matele Tapa noaptea pe poianä.
(Lada, cufgrul). (Gfisca).

17 24
Coada vulpei Am un mic-mititel
Pe dloaga butei. i-ngrädeste frumusel.
(Tfklvul).
(Acul).

25
18
TAgan spanzurat,
Am o Mill Bun de mâncat.
Cu-o porumbitä ;
(Strugurele negru).
Cum zboarä porumbita,
Nu mai e nici lädita. 26
(Sufletul si trupul).
Amar ca fierea
Dulce ca mierea.
19 (Nuca).
Am un bou roschv,
Unde se cula, iarbà nu mai creste. 27
(Focul). Am niste boi: clau sa-i bag in
obor si ei intrà numai cu capul.
20 (Lingurile'n straching).
BAzmäluta 'no datà, No. 21 27: Dela MArina Ilie PfircAlft-
Peste mare aruncatl. bescu (52 ani), Fluresti-Vfklcea.
(Curcubeul). 1) «La noi sunt codri mari de brad,
No. I 20: (Dela mama, Ffiuresti, Si câmpuri de miltasi»
Vfilcea). (O. Goga).

www.digibuc.ro
128 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

28 36
8âcäita, vai de ea I In pAdure nAscuiu, in pAdure
Sade 'ntr'un varf de nueä. crescuiu; acas' dacA m'aduserl,
(Aluna). cercel imi puserA.
Dela Hie M. Olaru, 17 ani, Fiuresti. (Cobilita).

29
Ghici-mici: 37
Ce nu simti pe tine ? Sunt cercel la toatA lumea: nu
(Numele, Porecla).
mA poartA, ci doar mA agatA la
case in fall.
30 (Laciltul).
In mijloc de camp
ade-un ciovdrstek. 38
(Buricul) Ganganie fall suflare
3r UmblA ati-astimpdrare,
Am o calm: pink' n'o iau de N'are duh, nici nu viazà,
coadA, nu latrA (nu zice (ibleau»). ToatA lumea indrepteazA.
(Melita). (Ceasornicul).
No. 29 - 31 : Dela Hie Pircillbescu
(6o ani), Fluresti-Vilcea. 39
ButurugA billbura
32 slde jos §i tulburA.
Bete peste bete: (Putineiul).
0 mie 'ncheiete.
(Ghemul). 40
Sus tunA,
33
Inteo vale-adanca Jos rAsunA,
Mii de ciori s'adunl. Ciorile s'adunA.
(CAlugArii and vin la hiserial).
(Lingurile 'n strachinil).

34 4'
Ce e dulce §i mai dulce Felie de pepene
Si pe taier nu se taie ? Merge pe rost repede.
(Somnul). (Suveica).

35 42
Sus copaie, jos copaie, Am o cAtelu§e,
La mijloc, carne de oaie. Laträ 'n valcelu§e.
(Scoica). (Melita).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 129

43 so
Am o rati Rästeu rece,
}Id viatä : Marea trece.
Trece marea ne'ncetat. (Sarpele).
(Luntrea). Dela mama.
44
51
Tàntai-bhntai §ade pe tantbi- Nuielu§ä-unsä,
bAntbi ; dar tantbi-bäntdi nu poate In buruieni ascunsä.
'§edeh pe Ontai-lAntai.
(Sarpele).
(Cioara care glide pe spatele oilor, porcilor) Dela mama.

45 52
Putineiu de teiu, lag Bica din cotet
LimbI de báläurii. *i n'o prinde un judet.
(Sabia, teaca de lemn). (B4ina).
Dela aceea§.
46
Umflä-mi-se, ganfl-mi-se, 53
Cerbeneaua scoall-mi-se : In pädure näscui,
Dai, dai §i n'ai ce-i faCe. In pádure crescui,
(Cimpoiul). Acas' dacá m'aduserä,
47 Horá 'mprejur imi puserä.
Pe crestata s'o bäglm; (Masa).
(Cheia casei). Dela aceea§.
Pe rujàna s'o 'nvälim.
(Focul). 54
Iu§i I Iu§i1
Peri cu peri sä. 'mpreunlm. Prin päiii§,
(Inchiderea pleoapelor = adormirea Taci I tad 1
Prin copaci.
48 (Coasa)
Casa dracului
In mijlocul satului. 55
(Circiuma). Picioare n'avea,
49 Maini n'avea,
Am o 6uturoagth: and o ridic Dar in copaci se suià.
in sus e grea ; and o las jos e (Melcul).
u§oarä. Dela Gh. Fira, inviitkor (26 ani), Steflt-
(Caiicul, gävânul). ne§ti-Valcea.

www.digibuc.ro
130 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

56 63
Pana inpanata
Ce este:
Pe apa. lasata, Incepatura,
Cu mani de orn, Fara neam de stramatura ?
(litirtia).
Cu voie de dornn.
(Moara).
Dela acelaq. 64
57
Ce e mic i agios,
Merge, §i nu merge, Sade pe punte de os.
(Inelul)..
De ascultat, te-asculta,
Face gura multa; 65
Ce-i dai, Ili da, Sus tuna
Cu talpa 'n apa sta. Jos rasura,
(Moara). La mijloc ciorile s'aduna.
Dela aces,.
(Clopotul).
58
Ce lucru e in toate 66
*i far% el nu se poate ? Hop, hop,
(Numele), Surcele 'ngrop:
59
Gheme stranse,
Douà jumatati de blid Funii intinse.
In dot& margini de crang. (Dovleacul)..

(Urechile). 67
Dela acela§.
Tábarcuta neagra
6o Peste camp alearga.
Am doi bulgära0 de unt, (Epurile).
Cat dau cu ei, cat se duc. 68
(Ochii),
Hodolog, boldolog,
61
De barba te-aduc,
Lunga, lunga De barba te duc.
Fall umbra. (Fedelewl).
(Poteca).
69
6z Voltea 'n sus,
Sus bat tobele, Voltea 'n jos,
Jos curl, negurile. Voltea vine manios.
(Sita), (Fusul).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 231

70 78
Am doul tigInci de laie, Co pac Verde,
Se bat cu doul vItraie. Capu-i arde.
(Caprele). (Bujorul).
79
7' In mijlocul campului
Am o carte de cAtinl, Sade cuibul ciontacului.
Arar voinic o resfirl. (Buricul).
(Cartea),
8o
72 Am un cal tare,
Ce nod cu ruga se'noadä Umblà flrfi stampArard.
Si cu maini nu se desnoadl ? Ce nu tii tu, el te 'nvatä,
(Cununia). D'ai ghici, iti frig o rati.
(Ceasul).
73
81
Piele de taur
Cu piaturi de aur. Am o glinue gllbinu§e
(Cerul cu stelele). Strange minciunile 'n gu0.
(Vioara).
82
74
Pe-o valcea cotitá Glinu§a mea
Vine-o mierlà 'nvorvolità. Cand sasaie ea,
Se strange lumea la -ea.
(Ceata).
(Vioara).
75 83
Inelul doamnii
Sade 'n fundul oalii. Douä lemne inalecate
(Clopotul). Se strange lumea pe ele, ca la
76 moarte.
(Vioara).
Dacl n'ar fi, 84
Lumea ar pieri; Am o gAirià
Iar dacà multà este, Cu motul de fling.
Lumea se prApIdqte. (Zipada).
(Apa).
85
77 Mititel ca ou,
lantur, pàntur S'atarnä ca bou.
Trece pe ulità (Greutatea antarului).
C'o mie de sulitä. Dela Ilie M. Buretea (45 ani), Gorunesti-
(Ariciul). VAlcea.

www.digibuc.ro
(%
132 G. F. CIAUSANU, G. FIRA *$I C. M,. POPESCU

80 90
Sgaiesc pe roia, Am o co.lerità,
SI bag pe neteda. PIMA de oite.
(Turta and o bagi In foc). (Gura gi dintii).
De la acelag. Dela aceeag.
87 91
Ce nu trece drurnu ? Iu.le, itie prin plium
(Pirjolul).
Dela acelag. Tace, tace prin copace.
88 (Coasa).
Dela aceeag.
Am doi unchqi,
Se trag de barba amândoi. 92
(Pieptenii pentru anepA). Am un pui de grec
Dela Maria I. Aricelu (so ani), Gorunegti-
Face 'ndéc, indèc, 'Mac.
Vilcea.
(Sicurea and lovegte lemnol.
89 Dela aceeag.
Fotea 'n sus,
93
Fotea 'n jos,
Fotea vine minios. Am o fatä de Sacui,
(Fusul). Sade cu pletele 'n cui.
Dela Maria Popescu (so ani), Baldovi- (Plosca). .
negti-Romanati. Dela aceeag.

www.digibuc.ro
DESCANTECE

.r. Descdntec pe scris4 1) gBunl dimineata, ling fantanl 1»


Nu dau in stea; Alai poftim, fad bAtrana. L..»
Ci dau in scrisul (cutare) (Imi dete scaun sI §ed).
SI nu-1 lase, »N'am venit sA §ed,
De s'o culca, »Ci-am venit sA-mi dai
SA-1 ciocneasa purecii, »Dragostile tele 3),
Cu ciocuri de fier, «SI mA spa! pe ochi cu de 1
Cu aripi de otel; Dela mama, Flure§ti-Vdcea.
SA mi-1 porneascA (pe cutare)
SI treacI prin pAdure, 3. Desalt:tau! sBobilori
FArA urit, Voi 41 de bobi,
Prin sat fArA ciumag; Cum stiti a 'ncolti,
SA nu-i dea sA odihneascA, Si-a rAsArl,
Pan' la (cutare) sI-1 porneascA 1 Si pImantul a 'nverzl,
Dela mama Fliure§ti-VilIcea. Si pAmantu-a 'mpodobi,
Si Tara-RomaneascAa- ar dni 4),
2. De dragoste 2) Dela RAsArit panA la ScApAtat,
De dimineatA má sculaiu, Mie, babei, sa-mi spuneti
La fantanA plecaiu, De (cutare hicru) adevArat:
Pe potecA necAlcatA, Dac' o fi bine, sA-mi dati bucurii
Pe rota nescuturatA; Si 'n dreapta, si 'n stanga ;
Poteca o alcaiu, DacA n'o fi bine, O. vA tAiati».
Roua o scuturaiu Dela mama, Flure§ti-Vfilcea.
Dragostile le-adunaiu,
Acolo dac'ajunseiu: 4. Desantec de dragoste
RAsai soare,-frAtioare
1) Se face cu tulpanul, cu betele unei Nu rAsArl pe garduri uscate,
fete, la o stea mai mare, mai luminoasi. Pe toluri vArgate;
2) 11 zice fata and se duce si ia api
neinceputi (aqua virgo) pani a nu 3) Tale.
rfisari soarele. 4) A hrdni, a nutril.

www.digibuc.ro
134 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C. M. POPESCU

rIsai pe fata mea, SI-mi caute toatI lumea 'n


Pe ochii mei, [gurl.
Pe obrajii mei, II) Nu sug de§tul;
Pe hainele mele, Sug o fragi:
pe toate viersurile mele. SI fiu la toatA lumea dragl.
dA-mi ropta ta pe fata mea, III) Sug inima cui m'o vedeh,
SI se uite tara c lumea la ea: Mai v Artos la scrisa mea.
SI se uite ci tandr c bAtr An, Dela mama.
rudA c1 strin, Acest descantec il zic fatale mari
Mai vartos (cutare). intiiu degetul cel mic; al
doilea degetul inelar; al treilea pe cel
razele tele mijlociu dela mans dreaptii.
Pe bratele mele:
SI se uite tam ci lumea la ele. 6. .Descdntec de deochiu
SI se uite cj mic 0 mare, Fugi deochiu
§i tinár i bAtr An Dintre ochi,
§i rudA c strin, CA n'ai fi cu patru ochi
Mai v Artos (cutare). fi cu doi,
Soare, soare, frItioare, Ca 0 noi.
Cum e deftul Asta mai mare CA cine a deocheat,
Peste toate deftele, a crApat;
Acà sl fiu eu peste toate fetele. Cine a r
Vecinele mele, prietenile mele a plesnit,
[toate Déla (cutare) s'a pArIsit.
BAlegi uscate sub picioarele mele Fugi ca vAntu,
[cAlcate.
Nurnai eu sA fiu mai frumoasI SA te potole0i ca pAmântu.
Cine descanta, freacrt mereu cu degetele
Çi mai aka.* cele mari dela ambele maini timplele
Ca un ban din vistierie, bolnavului sufla din and in cand in
Ca o iapl din erghelie, (herghelie) Se descfinti de 3 ori.
Ca mAtasa din prAvAlie. Dela Marina M. Popescu (43 ani), Gor-
De la mama. unesti-Valcea.
Acest desantec ti zic fetele mari la
soarelui. i csind zic: sCum e 7. Desaintec de deochiu
destul iista mai mare...» dau cu degetul Linge ciuta puii ei,
din mijloc (cel mai lung) dela In &a De mititei
dreaptd pela sprincene.
de gol4ei.
5. Descantec de dragoste SI lingena ci pe (cutare) in frunte,
I) Nu sug deftul, De deochetori
Sug o murA: *i de deochetoare,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 135

De moroi De fata frumoasa,


Cu moroaica, De fata bulnà de lucru.
De strigoi Burl dimineata, lina fantail.
Cu strigoaica. Multumim dumitale, fata bunk
Q cine a deocheat, eziI N'am venit sa gez,
a crapat, Am venit sa-ti aduc uriciunile
Cine a ramnit, [mele,
a plesnit, Tu sa-mi dai mie dragostile tele.
Dela (cutare) s'a parasit. Cum egti tu viitoare
Sa ramaie curat, mergatoare,
Luminat, Pe matca ta,
Ca roua in camp, Pe parau tau,
Ca poala Maicai Preciste, Aà sa fii gi cu mine astazi,
Ca ceasu 'n care s'a nascut. De a ma spalh,
Ace leasi formaliati ca si la cel precedent De a ma curäti:
cu deosebirea cá atunci and se zice: sSä De uraciuni,
Engem...* desantitoare linge pe bolnav De scaldituri,
in frunte. Dela aceeas. De facaturi.
8. Descdntec de deochiu Se desantä cu'n fir de busuioc In apL
Vantu mare a burat, Comunicat de Dim. Popescu, semi-
narist si cules dela Gheorghita Pistitá de
Parnantu a crapat, (30 ani), Baldovinesti-Romanati.
Deochetoru
deochetoarea .ro. Descatec de intors
In pamant a intrat. Apa mica,
sa ramaie (cutare) Apa mare,
Curat, Ail din luna lui Mart,
Luminat, Cum pleci cu sloae,
Ca roua 'n camp, Cu ghetoae,
Ca poala Maicli Preciste, Sä speli vadu gi-1 lainuregti,
Ca ceasu 'n care s'a näscut. Aà sa speli gi trupu lui cutare,
Se desanti tot de 3 ori. De dataturi,
Dela aceeas.
De fkäturi,
9. Desamtec de dragoste De boale,
Pliut, voi chei de luncl, De uraciuni,
Vestea sa mi se duca : De clinca,
Prin toate satele, De flinca,
Prin toate oragele, De urita,
De fatá grzsa, De groasnica,

www.digibuc.ro
136 b. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 O. M. POPESCU

De smoala, dela moara, Melciu urechilor,


De rugina dupe earl, Radacina maselelor.
De scuturatura, de gaina Si te domole§ti c junghiurile tele,
Trupu lui (cutare) sà ramaie Cum se domolesc vitele la oboare,
Ca o bitaturi maturata, Pasarele la ramurele,
Ca o cama§e spalata, Copile la leganele.
Ca o fata pieptanata, In dealu lui Arva,
Ca o nevasta premenita, Sapte care de br Ana am incarcat,
Ca o garoafa In fata (sau in apa) le-am des-
Ca o foaie de bujor (cântat,
Inaintea tuturor, Si Maichii Precisti m'am rugat ;
Mai vartos inaintea scrisei lui, Branca din murgu, sarii,
De ursatoare ursata, Potolitorul
De catre Dumnezeu data. SI te domolqti cu junghiurile tele,
Se descant/ fn tip& cu'n fir de busuioc, Cum se domolesc vanturile.
de 3 ori. Cu apa se !mall( cel bolnav, (Cutare) sa ramaie curat
intr'un loc curat i bea din ea de 3 ori. Luminat,
Dela aceeaq. La na0-sa de botezat,
De Maica Precistii lasat.
Descdntec de brtincd Se deschntii de 3 ori cu un cutit in ap5
Branca ba§icata, sau In fata celui bolnav. Cu apa se spal&
§i gust& de 3 ori din ea.
Cutitata,
Comunicat de N. Tánäsescu, seminarist
Viforata, cules dela Stana RAducAneanu (52 ani),
Intapata. Tutana-Argeg.
Nu cutita,
Nu vifora, Descdntec de brdncd
Nu intapa cu sulita Branca zece,
E§i dela (cutare): Branca noul,
Din dinti, Branca opt,
Din znasele, Branca §apte,
Din gingii, Br anca §ase,
Din falca, Br anca cinci,
De sub &la, Branca patru,
Din ochi, Branca trei,
De sub ochi, Br and. doua,
Din cap, Branca una,
Din sgarciu nasului, Branca niciuna ;
Fata obrazului, EO. dela (cutare)

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 137

Din dinti, Bubl porceasck


Din mAsele, Bubl ovreiascA,
Din gingii, BubI nemteascl,
Din falcA, Bubi frantuzeasci,
De sub bid, Bubl de noulzeci §i noul de
Din ochi, [neamuri,
Din gene, NouIzeci i noul de bubi
Din spr âncene, Bubl de lac,
Din piele, Bubl de uscat,
De sub piele, E§i dela (cutare)
E0, E0 din bo§ogi,
Piei, Din ficati,
Illspiei, Din inimk
Du-te 'n vii, Din piele,
Du-te 'n p Arae, De sub piele,
Unde fatA conitä nu toarce,
Caine nu latrk Piei,
CA acolo iti dA bere, RAspiei,
Demâncare, Du-te 'n vAi,
Nine qi sare, Du-te 'n pâraie,
Cinstea dumitale, Unde fatl cosdfd nu toarce,,
SA rAmaie (cutare) curat, Câine nu latrA,
Luminat, C'acolo-ti dA bere,
Ca steaua din cer, Demâncare,
Ca roua din câmp, i sare,
Pfiine
Ca poala Maichii Precistii. Cinstea dumitale,
Se descAntA in apA cu 3 carbuni aprinsi, SA rAmAie (cutare) curat,
cari se sting and se apucl de descAntat. Luminat,
Cu apa cel bolnav se spali. Ca steaua din cer,
Dela acelas.
Ca roua din câmp,
13. Descdntec de burd Ca poala Maichii Precistii;
BubA albk Leac, leac, leac,
BubA neagrk SI dea Dumnezeu.
Bub5. ro§ie, Se descAntA in dreptul inimii cu'n cutit..
BubA albastrà, CAnd se terminA descAntecul, cutitul se
Bubl cafenie, infige in pamitntul nu :lade insA
But:4 cenu§ie, mult infipt In pirnfint.
BubA de cal, Comunicat de acelas.

www.digibuc.ro
138 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Desantec de deochiu SI nu vie la (cutare),


Pasarica alba, Sa-1 zdrobeasca,
Cu coada codalba, SI-1 zdruncineasca,
In jos se Iasi, Din somn sa mi-1 dqtepteze;
Pe piatra se lasa, CA eu,
Piatra crapa. Cu focu te-oi arde,
Crapa-i-ar ochii Cu matura te-oi matura,
Cui a deochiat pe (cutare). Cu apa te-oi
0 fi deocheat de femeie, Cu toporu te-oi taia.
Sa-i crepe tatele, De descAntecul acesta se folosesc copiii
Sa-i cure laptele, mici. CAnd acestia pling noaptea se zice
Sà moara pruncul de foame, cA, tau de muma pfiduriii. Atunci se
cbeaml o babl ce stie sà descânte. Aceasta
0 fi deochiat de fata mare, ia un foc, o mAturA, un topor si o oalti de
SI-i cada coditele, apA si se aseaza in mijlocul usii afarl
Sa-i ramaie gclfile çi incepe a descanti uitAndu-se mereu la
Sa zaca de lingoare, un singur porn; iar mama cu copilul cade
SI nu se mai scoale, la spatele babei. Cand zice: tCu focu te-oi
SI rämaie (cutare) curat, arde, aruncl focul jos»; iCu mAtura te-oi
mAtura» aruncl mAtura jos, etc. Se des-
Luminat, anal numai cAnd soarele e pe muchie,
Ca steaua din cer, adicA e gata sl sfinteascA.
Ca roua din camp, Dela acelas.
Ca poala Maichii Preciste. x6. Desaintecul Bobilor
Se descind in fata celui suferind, in Patruzeci §i unu de bobi,
cu un fir de busuioc sau de mAturA Patruzeci qi unu de frati,
suflAndu-i din and in and in fatA Cum titi sa 'ncoltiti
scuipind in sec.
Si lumea sI araniti,
Dela acelas.
Pätulele sa gramaditi,
15. Descdntec de muma pddurii Tot asemenea sa-mi dati de tirea
Dui (cutare)
U ! muma padurii, De-o fi sanatos, sa-mi dati de
U ! tata-1 padurii, [bine,
Cearta-ti Temeiul pe cinci,
Catelele tele, La inima trei;
Caii tai, De-o fi bolnav sa-mi dati
Armasarii tIi, Temeiu pe noua,
Smeii tai, La inima doua.
Smeoaicele tele, Se repet1 de 3 ori.
Comunicat de d-1 Eugeniu Sachelarie,
1) &fide = panglicele dela coade. invAtAtor, Gorunesti-Vacea.

www.digibuc.ro
GL OS AR DE
GH. F. CI.AUANU
A sl-i fi murit de dor, nici de slmintà,
nici (bobul, picatura, etc.) a dracului,
.Aburit, -A, Expres. S'a culcat aburit (-d) nici de leac, nici cat negru sub unghie.
S'a culcat batut (dupli ce fusese bitut AgonIsIti v. Alergh
stra§nic). Agostu, Agostru, = August (luna).
Ac, Expres. i. Sd dai cu acul ¡i sd pice (ez) = A acrl cu zeaml de
(cadd) in cap de om. (pentru a *lath, aguridi. (in loc de (net).
multimea (de oameni) multi ca frunza AjAnz, = r. Chiabur, bogat.
iarba, spuza, spuzenie, ca pfirul din 2. Inteles cu cinevit; invoit cu prqul.
cap, lumea-albli, balciu. Alb, -I, Expres. A veded alb in cd-
2. Vorbd bdtrdneascd, «Omul de-ar pistere. A pune qaua pe Mans; a
aduce cu carul i femeea de-ar risipi prinde gura panzei; a prinde chiag; a
numai prin urechea acului; praful se procopsi; a-I vedeit soarele; a-i
pulberea nu se-alege de casa i avutul pune D-zeu mana'n cap.
lor 1* Alba = 1. Zapada: A dat alba = a nins.
3. Expres. A scdpat ca prin urechile 2. Ziva: A intrat alba'n sat = s'a lu-
acului. De-abia a scapat; ca din foc. minat de ziufi; s'a fficut ziul.
Acarèt, (Aeareturi) Ecaret. AlbAstritAri, (pl. tantum), = Boera*i ;
Trenul accelerat. targoveti (in 4albastre» haine); cioflin-
Ad, adv. Expres. Ad e-ad = a) Aid e gari, papugii (in sens räu), surtuchri,
greutatea cea mai mare (acum e-acum), cioclovine, ciocoroade.
b) E foarte aproape de... Albenèt, -eata, Bálaiu,
Aesiz, Acciz. Alergi, (a), A muncl, a chibzul, a stran-
AcupAt, Ocupat. ge, a arnirul. Subst. Alergdturd = stran-
Acupit le, Ocupatie, Lucru, Treaba. suri, munca mlqina, agonislta.
Adistlmi§, (Ad &Imam° Ald Arm§ = cin- Ale§teu, Ale0ele, Elweu.
ste intre cumparitor i vanzator. Al-futu-i-siieurea = Dracu, Naiba. Cor-
Aductit, A, (Adoftat, A), Infiat, nea.
adoptat. Allbzia, (a se -ese) = a tncheih, a
.AturlsAnie, (Aturisanll). Expres. adverb. incleih, a aläturà bine de tot.
De-afurisdnie (afurisdnie)1 De loc, de AlimAnit, -A, = Afurisit, ejurata.
fel, catu§i d putin, niam, niarn-di- Alt, II, pr. Expres. A da'n altele (de frica
niam; nici strop; nici picaturi, cu-dat- «A se speria rail de tot, a da in boala.
racului, nici-de-poftä, nici-de-rucla, copiilor de frica (spaima),

www.digibuc.ro
140 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCIS

Amâni, (a se), A se ajutora unul pe voie-mare In limbs basmelor roma-


altul. Md amdn cu socru meu. nesti = ca un prftsnel, ca scanteia, ca
Amilnitt, adv. Tftrziu, Inserat, la orice un smeu, ca un vfirtej, se Intorcelt nu-
vreme, la miez de miez, de noapte. mai Intr'un
Am kith', -Ale, Cam amar. Vezi lucrarea: Dr. Ioan Urban Iarnik
Ameglui (a), A inselit, a pengell, a fnsemndri cu privire la limba barmelor
potcovl, a Inca pe amejul, a sunagl, populare romdnegi, pag. 33. (Bibl.
a trage pe sfoara. i la Romanii din revistef loan Creangi) e fireatd (fire)
Serbia: a ame-jul: Giuglea-Valsan, Expres. Pier, ca argintul-viul
De la Romdnii din Serbia, edit. Cassei 2. Expres. Par'cd a intrat argintul-viw
coalelor, pag. 231. frs ei (ele)I Se stie ci argintul-viu este
Ameglulhli, (-ell), Inselliciune, awl- foarte mult Intrebuintat In vräjitorie.
geali. Intre alte descantece si vráji pe cari
Amen Intl (a), v. Expres. Ameninfd cu le fac cu el solomonarii, este si ((data-
piciorul, Schioapiti purin din picior. tura cu argint-vitn, In care argintur-
Aminte, adv. Expres. Imi era aminte sd viu este trimis, pe drum, peste gar-
(velnd)... Tineam aveann interes duri sau valcele, la locul sau la omul
Imi flea inima ca coada de codo- care i-a fost sorocit, pentru a face di-
batura aft... ferite neajunsuri: dezbinare, vrajmasie;
Anibal (amIrul), (a), A ctl§tigh, a stricare de zigazuri, inecuri s. a. Can&
strange cu mdrunfaua. Expres. Banii ce se intampli de trece prin vre-un car&
bruma-i amiruie §i el fi da pe got, vorba de gftste, paserile Incep a se musch una
cftntecului: pe alta si trebuie sA le descanti, cáci
sCe-ai facut banii, voinice ? altfel ramai firi ele. De-aci expresia:
II-am beut si nu se strice I *Par'ci a intrat argintul viu In eles
In Ardeal: meruiesc = castig (ung. Spun oamenii cA l-au vizut mer-
nyerni). gand titirez pe drum, ca sarpele.
Amirulali, Castig tcu märunthuat, Arlilpètil (singular nentrebuintat),
stransuri, avere, tnIfind. Dracii; Prin extensiune duhuri:
Amonitle, Munitie. rele, niluci, alte-dlea.
Amurti (a), A Incepe aft Inghete (no- aDu-te, ma, si pe'ntuneric, ci nu te-or
roiul, nämolul, glodul). luk (mind') arhipetiís I
Aninghle, Aniinghe; strlinsoare, ne- Cf. Aghipefi, ghipefi (ghiphifi) al Ro-
voie mare, stramtoare, strilmtorare. manilor din Serbia; --= diavoli tartori..
AnghlAti, (Uri plural), = Secaturil; (Giuglea-Valsan, Dela Romdnii din
mdnz-dupd-iapd. Serbia, edit. Cassei Scoalelor, pag..
Anginbr, Inginer. 236-238; 247).
Aph, Expres. Crqte ca din abd = Creste ArIe61, s. Lucru; Sd vii sd-fi dau ut
repede, frumos, falnic (vorb. de fiinte). arichl.
Arritirle, Arlitare, naluca; sluta. 2. Taini, lucru secret.
Ardr, -e, Expres. ..5'ufaua e ca arcerul. Expres. Sd vii sd-fi spun un aricgl.
E bine batatorita; e buni, e ca pielea, Ardeal, Tara Barsei = maricel.
e sd numeri parale pe ea. Arindrt, Arendfi.
Arète, Erete. ArIndas, arindasoaici, s. Arendt's, -A.
Argint-Tiu, 1. Expres. E ca argintul Aristant s. Puscarias; arestat, prins
iute, vioiu -viol = E vrednic(a) ne- ocnas; ocnean.

www.digibuc.ro
CULEGER.E DE FOLCLOR DIN JIM. VALCEA 141

2. OM cu privirea cruntii. -e, Cursi (capcanii) rustici


Cuvintul aristanf se intrebuinteazi si pentru prins sobolanii (chinii).
ca apostrofi pentru bit/WO; cruzi, BAdiva, -e, Putini mare, butoiu mare.
BahdrnItA (Babarnild) = Denom. injur.=
ArzAnte, Infierbintat; fierbinte. cotoroanti, bibule.
Arzullu, -e, Focos, iutac. fierbinte (vor- .Balaoin, -A, Coaches, negrùs, tiuciuliu,
bind mai ales de oamenii oachesi). ghsper.
Asprida PpreclA de OM. Bainèti, -e, Spangi, baioneti.
Aigir, adv. Expres. Mai de aid nu mai are -e, Cali mare pentru fiert, toali
cum! (Nu mai are cum de-asel!) (Foar de praznic*.
tc bun, -I; Foarte frurnos, -1; Foarte BilleAri, (a se, bAlieärese, bAlAcAr), v.
bine pregitit, -A), etc. A face pe cinevit cu ou i cu (net; a-1
AqezA, A logodi, a hotirl o nunti. injurh ca la usa cortului (oborului);
A§teamAtul incet, agale, and-O.-and. a cart.
Expres. A se lud asteameltul dupd, BAlhure, 1. Expres. Negru bdlaure =
a se luh pe urmele cuivh, a pfindi dela verde inchis, vorbind de verdele ve-
distanti, pe cinevh, a pave cu ochii getatiunii inviorate de bilighruri...
pe cinevh. Acelas cuvint cu aceeasi 2. Grindi groasi pe care se pune po-
insemnare in jud. Mehedinti. Cf. I. deals la poduri.
Boceanu: Glosar de cuvinte din jud. Foc; jiratec, bilbäri.
Mehedinti. An. Acad. Romftne. Expres. A pune bdlbdius unei cldi, a da
Atfirni, (a), z. A se codl; a se lenevi, foc unei clii.
a se inlenosh. A trage billbdas sub cratild, a pune
2. A atirnh pe oui, la clocit, a aided (trage) foc sub cratiti.
pe oul, a se pune sA cloceasci. Mile, (pl. neintr.), Bede de unturd =
Ata, Expres. z. A nu fi dator nici un multi unturi. (mai ales cind este to-
cdpdtdiu de ald. A fi liber de datorii. piti in tigaie).
2. Ii &eked ata! II pisteh picatul, Il BAlmAji, (a,-ese), bodogini; a murmurh,
minh destinul de care nu poti sciph a spune vrute i nevrute; a tiià la
nici in gauri de sarpe. (inexorabile Fa- piroane; a spune cai-verzi pe pireti;
tum). Comparatia pare a fi luati din a spune la draci-uscati. Subst. Bal-
ata cu boabe insirate pe ea, a tiganului, mdjeald = vorbi de claci, nimicuri,
,care prinde giini. fleacuri.
3. Ata, de uncle e saal slabd, tot de-acolo BaltA, Expres. Mi-e baltd pc inimd!
se rupe. Expresie egali cu: La omul Mi-e greati, scârbá (propriu si fig.).
sarac nici boii nu trag. BAlti (a se, -ese), A se slibl, a se des-
AtliffMnie, Acid-fenic. tinde (vorbind de atä, funie, coardi).
-e, Smirc,
Bfiltinos, Loc jos, cu mlastine,
Biblidien,PoreclA de orn. smircuri, cu pipuris pe el, biltiret, all-
Baboine, (sing. rar intrebuintat), s. n. tinos.
Sancru, ulcere, furoncule, in genere: Balvan, -1, Lemn mare, trunchiu, stomp,
boli venerice. par de uluci.
BacioigA, Denominatie injurioasi: Sluti, Bfilvini (a se), A se incilz1, a se incropl,
aritare, oiltie (vorbind de orn i ani- a fi osttitut*, aproape si se strice (vor-
male) bind de apii, bäuturi).

www.digibuc.ro
142 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPERCIT

Rachiu bdlvdnit = rachiu cald, stfitut -e, Vasul de lemn In care se-
care nu e beutor. prinde rachiul din gurile tevilor de
Adj. BA? !vault, Statut i aldicel tcAzan«. (In jud. Gorj cuvintul acesta
9i In jud. Mehedinti, cf. I. Boceanu, are 9i alte insemnfiri: a) butoiu; b) gd-
op. cit. leatd; c) ocd, cf. cdpate (pentru mAsurat
Ban, Expres. Trdiefte ca banul! ca boerul merele, perele). In jud. Gorj, vasul de-
ca domnitorul, ca cucul in frunze. prins tuica dela ecfizan» se nume9te-
Banekua, (Bangdua) (ffira plural). Ex- Fuele iar in dDolj: Gibân si Givdn.
pres. A pune bancaua pe... A se pre- 1111r141u1 Nume pr. de vale 9i de du..
pune pe cinevh, a bfinul pe cinevh intr'o Bilqaqui (a, a se; -me) A impArtl averea.
afacere necuratA lud pdcatele pe..; la copii (vorbind de un pArinte); a
Bang5,, s. BancA (de 9coalfi). osebl pe cinevh; a IndepArth.
2. Bana Comparl Desbd,ccdfui (a) dela balca
Bin leoala porecli de femee. separat, deosebit.
BànitA, bänIl, rnfisurl de capacitate Bislei, te Woe (a), A bate mAr; a sturt
(bucate). Expres. A coase bdniti, a cu bitaia; a bate in; a frange (a rupe)
sforfil in somn. (Se Itie cA banitele oasele cuivh. A scoate 1319ici.
sunt cusute cu rAdAcini de dud: sfo- Expres. A sta de bdtal, a sta ne-
rfiitul pare a imiteazA sunetul produs clintit inteun loc; a se ocuph inteuna
de rAdAcina de dud and e trasfi prin cu cevh statornic.
gfiurile acute in pfiretii 9i fundul ba- Natant; = de bfital.
nitei). Bate (a), s. Expres. A bate de lumönare-
Tot acelor ce sforAie (in somn) li se zice a bate pe (cinevh) de moarte; a ask.
«A pornit-o cu porcii la Arid mort de bitaie (bun numai sA i se punA
BAntul (a, eu bfintui), v. Exp. Hogi lumfinarea in mfini), a da ateaoa;
bdntuie la moard, dau des pe la moarl. snopl in bitae; a bate chisfilitA.
(Cf. lat. ventitare). z. A bate sor' cu moartea. A bate de
Subst. Bantwiald, lumfinare; a bate la catarhml; ca pe
Adj. Bdntuit, Omul sau femeea hotii de cai, a burdtql cu bfitaia; a bate-
dupl credintele vulgului care frunza frasinului, ca la fasole; ca la
are nciluci sau la care vine smeul (zbu. salta.
rAtorul) ca sfi aibl contact sexual (vor- 3. A se bate (cu multe). A se ocupfi cu_
bind de muieri). multe; a se indeletnicl cu mai multe
Un fel de legAturl amoroasi intre cei treburi.
muritori {ii cei nemuritori ca in mi- 4. Bdttl vélnt de yard pe dinainte-ler
tologia clasicA. se zice despre cei ce mAnfina plinfi'n
Banul, Expres. r. Banul e ochiul Dracu- bland, despre minai, infometati.
lui! E ispititor 9i indemnator la rele. 5. B (Rut, -d, adj. in volt; arnplu; bogat :
Sunt diferite pove9ti populare care a) floare bdtutd invoaltA;
ilustreazA aceastA zicalfi. b) creastd bdtutd = bogatii (la coco9i,.
2. A-1 lösd in banii lui. A-1 lAsh de glini).
capu-i in plata Domnului a lash in 6. &UN, Gdsit de bdtdi = epileptic.
porcii lui. 3. Banul muncit fade adj. Bdtdios =nebunatic ; nàbidAibs, -A..
(plutege) de asupra apei = nu se Bazdoaeli, e, Ciomag mare, mAciudi
prfipfide9tet moach, vAzdoacA, mAzdrac, iron.: nu-
Blirki, (a se) A se sul, a se cfitfirh. iaua, boabelor, (prin ext.) par, chlvA.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA I4X

Ace laAi cuvint, cu aceeatii formi tcu foe», macioill; boald, ciumi, c4--
insemnare, 11 gisim In jud. Mehedinti. nicA.
(Cf. I. Boceanu, op. cit.). Be§oindrà, -e, Li se zice In baichiald,_
Bazdoelt§, -mil, Cu resteul la briu, in batjocuri, fetelor 9i femeilor. 0 be-
ciumdgdf, aristant. fodndrd de four.
Bea (a). Expres. 1. Bea uscatl = di de Bete, (sing. neintr.) Expres. A da pe-
duAci, a nu Mat nici strop in fundul bete (un copil) A-1 lepidi, a-1 avortit..
paharului, bea tapin. (Cf. franc, boire (cu intentie) a da la gard (un copil).
sec). Betegi (a, a se, -ego, A betell un poor
2. A bea apd dupd cineva (ironic) A se Betep = face rani (lovindu-1) unui
molipsi dela cineva, a lui pildi (in- pom. A se betejl = a se strici;
vät, nirav) dela cineva. a se imbolnivl.
Beat, -I, Expres. Beat fdcut lulea Betegds, -1i 1 Beteag, bolnav (despre oa--
(lemn; teiu) Beat mort; tun, si toci BeteregOs, -ii, meni, pomi, fructe, A. a)..
lemne pe el.
Bechèr, Om neinsurat, holteiu, mici Betie, -II, Musculitele cari roiesc, and
muiere nici copii, niciun fel de a- fierbe mustul, imprejurul butoiului
sau prin beciurile cu biuturi.
Bejireli (pl. neintr.), 0 bejarcd de Betio, -de, Betiv, betivin.
paldrie (cdciuld), o rupturi, o lepfidi- Beuell, -el,Vilcek, pripistioasi; vi-
turi de... giuni, al*, hoagi, ripi.
Expres. i. Legat belciu, cot Bia! mod de adresi, Fi; cutare; dodi ;
la cot, cobzi. surato; gaia; leliti.
2. Incuiat belciu incuiat 9i ferecat, Bic, -1, Taur. Cfr. la Megleno-Romini;
incuiat tun. Per. Papahagi : Megleno-Rominii (publ-
Belea, -ele, Fig. Menstruele, sorocul, Acad. Rom.) vol. II, glosar. De acir.
florile, periodul, (la femei). a se bki = a da la bic.
Belicimetza, -e, = Bicicleti. Blrfitele, Cuvinte cu cari se chianti ra-
Belterie, Banti (de fusti), baieri; tele. (biri-biri-biriuti, Trans.).
betèia, Biserlell. Expres. Nu efti nici tu vre-o-
Bêrbenita, adv. Expres. Sdtul berbenitd ufd de biserica Nici tu nu eAti vre-a
Sdtul carcibd (vezi acest cuvint), scull l;vre-o poami; vre-un dint;
par'ci e umflat cu teava. (in jud. Me- ai Al tu umblete rele (curvia, cur-
hedinti acest cuvint = bridoaie, pu- vistiria); nu eAti cinstit; nu eAti vre-un
tinia Boceanu, op. cit.). precestuit 1 v. botezat.
Beregiituf, (-ese), Sugrum. Bitolea (Mona), Expres. Par'cd vii--
Berezile, -url, Britara de piele care dela Bitoleal De-abik mieti picioa-
prinde capul curelei ce iese din ci- rele, vii agale; and-Ai-and; rara-
tarami. rara; par'c'ai aye& oui'n poali !
Besidi (Besedda, Besddie, pl. neintr.) Bizadea, Beizadea Expres. A fedth .
Expres. A face besada cuiva, A face to- ca o bizaded. A qedelt ca comisia;
porul cuiva, a face neajunsuri, buclu- nepisitor, firi griji; linistit; ca p&p.
curi cuiva. Blagli, Lucru insemnat; bun (slay-
(In Trans. bisada vorba, cuvintul; blago). Expres. Nu-i, vre-o blagdl Nu-i
in limbs veche: a bdsddul = vorbi). vre-o brinzi 1 Nu-i vre-o mani 1 Nu-i
-e, Se zice unei femei unite vre-o scofali 1=-- In Ardeal : blagi =avere...

www.digibuc.ro
144 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 61 C. M. POPESCU

Intr'un cAntec popular: A luat vre-o Ooieriel = A lust vre-un


43laga ta 1i cu a mea guturaiu
S'o mdndnci at lingura... Bogdisle Boatk, boroboati,
13 lank Expres. r. 0 bland de Mc = un
lot de pimintt. Bollste (pl. neintr.) Expres. Vaca asta
2. Vedea-te-afi pe 4 bland In cos- a dat in bdifte, se tot goneste cu
ciug, tron, sicriu. boil (taurii) si vita tot nu mai leagd;
Meuse, (pl. neintr.), Sunt bleasc! e mereu cu gdnita dupti ea 1
aunt nidu§it (plouat) lioarci, sunt tot Bolbolk (a, -ea), A bolboid ochii, a holbk
o api.. ochii; a face ochi mari; a face ochii
2. Cdma,ce cu bleasc de fluturi pe ea CA- cat cepele. Adject. Bolboiat. Cu ochii
map cu fluturi multi ai devi puqi pe ea. mari; cu gogdfile ochilor maxi.
Haimana, pierde-vari, seci- Bolborocea, Poreclä de orn.
turi, burti-verde. Ploud as bolboroci!
Bleoj, bleoaja, GAina cu mot i cu smoc Bolbordel Ploul cu bAici, cu galeata
de pene lingi ochi. (uriceatintm.) ploui de'n
Bolbordsi
Bleamb, Bleot, moale ; gingav. groapil; e potopl In Ar-
-Bleone, bleg (de urechi) fleanc,-1. deal: ploud cu bulbuci.
Bleoneds, -oaf* Aceeas Insemnare ca Bolbotine (sing. neintrebuintat). Bu-
precedentul cu ceva mai multi inten- ruieni cari se culeg de prin locurile cu
sitate. porumb si se dau tocate ratelor
Blestemk (-a), Expres: Te blesteamd de curcilor, etc,. (Iarba-lui-Tatin, mierea-
te'ncuie in petrel Te blesteami amarnic, ursului, etc.).
riu de tot, cu guri de foe. La Romfinii din Serbia, bolbotind = bu-
BoaleA, Rachiul e boalcd e beilvdnit. ruiani (in genere):
(vezi acest cuvint). *Mandril cu ochiu ficui
Moaner*, Baragladini, cioari, (vorbind si iask pin (prin) gag:link
de tigani).
Boatit, -e, Dricie, nisirimbi; sltupand cite-o bolbotind
Copilul dsta se tine numai de bottle. «Si nu-i bage nima'n vini.
(Bobkd, Bobicùjd, Bobeial(d),
Cali mici. (Giuglea-Vilsan, Dela Romdnii din
Serbia, pag. 350 si glossarul).
-e, Femee care stie si dea
Boldoase (firrt sing.), Boar, testicule
cu bobii, sA tragd bobii. Ghicitoare.
Bobi, (a, -ese), A ciutit, a cerceti de (orn; animal).
aproape ; a gisl, a efta, a ninaerl, a iscodl.
2. Motila.
llobolan111 Interj. Cuvinte cu cari se
BORiPitä (pl. neintr.) MòlimA, sboali'n
lumes.
chiami mingiindu-se bobocii (de
gawk tle rata). Boloekn, Nume de bou.
Bonk, bolte, boltl Corturile de
Bobolète, -eti, Inima paserilor.
Bodieii, (a se, eu bodkin), A dibul, a pinzi priviliile de sub ele, In bah
_ . .

orbial, a bijbil, a merge pe dibuite,


a pipil, a merge in clbdii.
Boneini (a se) Banii se boncdne la
minel
Subst. Bodicdiald, -eli.
Itoerie, (pl. neintr.), Sarcastic Mel! Am si multi bani n'ana lescaie 1
bole lumesti, Tufi de Venetia, la mine-,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 545

Bdndritli, -e, Omoitie (cf. virago lat. 9i pfistreaz1 murfitirile (tImurlitbrii») otetul
franc.) hudubitz. de vin 9. a.
Borangic. I se zice tortelului (o plantA Diminutiv: Brddoichird.
cu fire lungi i suptiri ce crecte prin Bralca, Nume de ales; porecli de femee.
bozi ci lucernA). Expres. S'a ales bo- Bralleitn, -1, (BrAilean). Precupet care se
rangicul de... praful s'a ales de... duce ci vinde in Braila.
Borhin, borhitne, Pintece mare la vite; Brasovèlnic, -6, Bun de gurA; bun de
fig. la orn. spus gogo9i; (bracoave) flear, flecar,
Borhoite (Sing. neintr.), Mate, mArun- sporovAèlni, sporojblnie, snovèlnic,
taie (la orn 9i animal). bracovös; bun de bracoave.
Boroack boroace, -1, UmflAturA, tu- Braton, -e, Bretork.
moare, gala. BrazdA, -e, Expres. A fug) rupdnd brazde.
Borobogri, vezi board, ndsdrelmbd. A fugl mancand pltmantul (se zice
Boroscodi (a se), Ali aruna *Ara (pul- mai ales de oameni).
bere) in spate, ca blcul (buhaiul). Breben61, -1, se zice omului albit de bA-
(propriu ci fig.). tranete sau celui tuns cla pieles,
Subst. Boroscodeald, boroscodire. chilug, ca genunchiul de bivol.
Bdsolo-bdsolo,Interj.:imitA mersul greoiu BroascA, -etc, 0 broascd de copil. Un
sau leneg la orn ci animale. copil mic, o loazA de copil, copil numai
Bosongeac, PorecIA de con. cat luleaua, o buciturA de copil, un copil
Boslt, Surpat, bo9orog1t. de leac.
Bostordg, -1, (Sarcastic) Mopeag, un- Broatec (fArl plural). Expres.: Edit
chia9 (probabil dela bosordg = surpat, verde, broatec, fan verde-deschis. Broa-
vAtImat). tdc e in loc de buratec (in Oltenia brotac:
Bot-de-cAlus, I se zice aceluia (aceleia) sd-I scuipi in gurd ca pe brotdcl) Se etie
ce sare cu gura c spune, inainte de-a frumoasa coloare verde-deschig a aces-
putea spune altii vorbe neadevArate; tei broscute tcrainicul vremei ploioase».
sau aceluia ce vorbecte multe 9i de Dead metafora : verde-broatec.
toate; vorbAret, guraliv; aceluia ce vrea BrumA, Expres. Cu brume' la cur Mort;
sA se arate mai ecu mote = mai dectept righetat»; bumbenit.
deck ceilalti. BrustAnärie, -it, BostAnArie, bostani,
BotezAt, -A, Expres, Nid tu nu efti grAdinä de legume (zarzavat) sdrbdr)e,
vre-un botezatI Nici tu nu ecti vre-o vdrzdrie.
tica de bisericA, vre-un precestuit, Brusi (a se, -esc), A se dezmierda; a
tu mi-ecti o poaml I ce mai sculi face exordiul iubirei senzuale (a se
mi-ecti I v. bisericd. ciupl, mu§ca.). Amor omnibus idem!
Bot6n, -1, Buton. BucA, -1, Ex. Ce mdneincd pune'n buccll
Botds, -dasA, Indraznet; obraznic. Se zice despre un orn care se'ngra9e
Botèlnic, -A, Care se tine de drAcii, de vAzand cu ochii ci nesinchisindu-se de
boate, drAcos; dracu'rnpelitat. nimeni, nesimritor.
Botorcin Porecli de om. Bucium, Expres. Erd cu cdmasd buciuml;
Bozdroinca poreclA de femee. erd bucium!
Brabète, Vrabie. Era nespAlat, solos, murdar, cu clmaca
BrAcloAick-1. Vas de lemn cu un fund mai neagri ca fundul de cAldare, ca baciul,
mare 9i altul mai mic cel mai mic are lutos, ca fiarele co9ului, trasi pe cog,
o fereastrA cu capac. In brAcloaicA se (prin cur).

www.digibuc.ro
146 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

BueiumA (a), A verge o via (cal) de 5. Bun( d) de te scoald de pe boaldt


frecind-o cu un *omoiog de Foarte bunè mâncare, etc.
paie (ffin). 6. Bun-de-bunhje (bunite) foarte bun,.
Bueurestean, Precupet care vinde la nou-nout.
Bucuresti, care se duce la Bucurevi. 7. A-i st1 de bun (unui lucru) --= trage
BudiAnA (BudiAnel), Nive flori galbene, toate foloasele ce se pot trage din cevh.
care chiar cind se usucl nu-§i pierd -eli, Impanzirea cerului, cur
coloarea. (BudiInci). nori, cu ceatA, burl, pilcI, negreatrt.
BudidAe, Bal /di; Buruieni. BArte (Sing.: burfa neintreb.), Toale
Budurdiu, -oale, Trunchiu de lemn foarte calabalk, catrafuse, boarfe.
gros, seobit la mijloc care se bagl in Burka, (a, -ez), A moll un copil, a-i
plmfint si tine loc de ghizduri la fan- tàià buricul Vasilind de buricat
tani (citturi), frintInile acute astfel vaselinA boricatl.
(ciüturile). Burlin, -e, Tevile de lemn cari unesc
Bueze, vezi Budidde. capacul cazanului cu gura tevilor de
Buh Alt, Umflat la fall, puhirv. araml ale putinei rficitoare.
BubAlea PorecIA de orn. BarnitA, -e, Ploaie ca prin sitA.
BujdnlA, -e, Colibl; cocioabl Creangd: Burniti (a, -eazA), A o da (ploaia) ca
abojdeucAn. Cf. lat, casa-ae, germ: Die prin sitA.
Hütte; francez: hutte, baraque, cabane, BurtA. Expres. Cu burta la gurd ingre-
chaumière. catA, insArcinatA; cu burta mare;
BulduOlnie, -A, Scociorkor, scormonitor ; gata sl dezlege sacul.
fl hotornitn, pologar, glinar, pui de giol. Burtiale, (Sing. neintreb.) Cartaboli,.
Buldwi (a, -ese), A scociorl; a sco- ChiscA.
tocl a cotrobAl, a verge, a oter-
11 Burui (a), Onomatopeu pentru a imità
pell, a pungAsl, a pingell, a furh, a descArcarea armelor de foc.
prAdk. Subst. Buruit, -uri, uruiàlö, -ell Bu-
BuIivArd, Bulevard. ruitArd,
Bublg, Buluc. BusneAg, -gurl, Fum mult 1i gros.
mmben adv. mort. A OA pe cineva Busni Ç (a, -ese), A nAvill, a da hires; a
Bumbenit bùmben (bumbenit) = gAsi Busti k tIsni, a inusti, a se nAbol.
pe cineva (mort, tipAn). Bultean, Expres. Orb bustean (bustenit)
Bun, -A, r) A da cuivd in bund. A lutt orb de tot.
Intelegere cu cinevh¡ a se logorosl Busuioe, Expres. ,Sdrac de tniroas; a
cu cinevI,11 a se pogodi, a se legAtui. busuioc.
A spune cuiva hotdrfrea ta. SArac lemn, lipit, de n'are dui:A ce sè
Nu-i este de-a bundl Are sè i se ba apa; sula 1i cIciula; de se uitA in
intImple vre-o nenorocire. cer oi'n pAmant.
Dupii mult rag, se zice adesea: De Butuhin, Expresie Piciorul fi erd butu-
ne-ar fi de-a bund rdsul dstal Eiut lulu! umflat rAu, ca butoiul.
fiind cA dupl ras si plansul e gata BAzurA (Buzurind), I se zice unei oi
3. Bun de mand-hot, hotomitn, hotontg ; albe care are pete negre pe bot.
cu «mans. IungAb Tot aceeas insem-
nare o are 11 bun de ghiard. O
4. Bun-lucrul = alit se salutA oamenii CfiefilAie (Denom. injur.), Se zicc unei fe-
cari aunt la muncA. mei molatece, moange 1i proaste,

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 147

care se tine cacatul 1», moto- Celle (Cads) -L Mascaricios, ocdTit care
loaga. vorbemte farA perdea, porcotbs.
CrteAnIu -le, Sarcastic: Cafeniu deschis;._ CAllfar (numai la singular). Lucru bun,
caramiziu deschis, tutuniu. blaga. Cocenii sunt cdhfdr, nu mai alt-
Ciclura. Expres. r. Nu te'ntreabd nime- ceva! Cocenii sunt buni, sunt foarte
nea de ce ei-e cdciula. Nu-ti tine so- bine pastrati.
coteala nimeni, nu te'ntreaba de ce Calugfirl, (a -ese), Femeea sau omul ne-
ti-e cojocul. trebnic in casnicie cdlugdresc pe
2.Ironic. A pune cdciula jos = a tine tovaraaul (tovara9a) kr de viata.
doliu dupa cineva. Ciluiu'-dracului. .= Se numelte femeea
-url. 0 parte dintr'o postAta; o zbanghie, bataioasa, cu umbletele-rele
bucata de loc semanat. (curva) fi Baba-cloanta, calul-dracului.
CAdei (a) 1. Expres. A cddeh la Sf. CAmase, -I. Expres. r. A se imbrdcd pe
Daruri. cdmapi aial
2) A cddea la pensie. A se pune pe-a0 ceva, pune serios
Caler, -e. Expres. A se fined caier. A ise in gaud sa..., pune i capul, numai
tot certh, a se tot bate, a se certh furcfi. sA... a se face luntre mi punte, a face pe
Caine. Expres. Nu cdutd cautd dracu'n patru.
al cui e cdinele! 2. A luat-o numai cu cdmafa dupd ea!
Cal. Expres. i. Calul frumos se furd sin- A luat o fatI skaa, a luat-o numai cu
gur; Calul frumos selaudd singur. treat:fa dupa ea; cu manile'n san; o
2. A-fi incurd caiie a-0 face mèndrele; sdrdciel in pielea goalA.
face damblaua, tabietul, gustul. CAmAsulMA, -ell. = o pojghitä ce se face
CAM Denom. injur. Fernee lene§1. E o de-asupra vinului; prunelor puse la
cad! De-abia merge pe pamant de fiert. Pojghifd in genere.
lene ce-i este 1 Camizòn, Camizol (In Dolj: Zoavd).
Ii e greu i pamantului cu ea! Canelonit, -A, AmArit, slutit, rhu agonisit,
Face umbra pamantului de geaba 1 pocit, slut, schlodit, schilhm.
CAl5m, -Me. (vorbind de lemne), cam verzi, Canotea, -èle, Canapes.
verdungi, cu niftzga in ele, neuscate Cana. (a) Fig. A cheltul, a nimicl, a
Inca (cf. acela4 cuvant din glosarul risipl.
Agriculturei Ia. Romdni de T. Pamfile, Banii i-am cdntat de-atunci!
publ. Acad. Romane). Cfintee, -e, Expresiune : Te pune lumea
CAIdAreAlA, Pl. neintreb = Negreala de in ceintec.
pe fundul caldarii. Ai si faci vorbä satului, ai al fii de
Cale. Expres. r. A lud calea din picioare proverb, de pomini, de poveste (sens
(cuiva). A lud drumul din picioare pejorat.).
(cuiva). CanurA, Jurebii cari au fost vapsite.
A-1 scud de-a mai merge, a merge Cap', Expres. r. Vorbege tdt a spargere
in locul lui. de cap. CautA cearti cu lumana-
2. De calea asta. De data asta. rea; are samanta de vorba; e cu ar-
Calea'naltA, Drumul, vizita pe care-o fac sag.
tinerii (insurAtèii), la o saptamana dupa 2. Capul sd trdiascd; cd belelele curd!
cununie, pe la socrii-mici. 3. A pune capul jos. A atipi, a trage un
Calea-valea = Treaca-mearga 1 Fie I Mai puimor de somn, a'nfige cornul in blana
merge 1 mai !melee du-te vino. patului. (a dorml).

www.digibuc.ro
148 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

4. A pune capul cuiva (la ceva). A veni 2. Fulgerd la cornul caprei: ( S. V.),
de hac cuiva. n'apuci sd mulgi vita fi ploaia s'a fi pus.
5. A fi (pus) pe cap. A fi hotarît sau sl 3. A da'n capra (Capra ..=-.. compasul do-
omoiare sau sd fie omorit, a-9i cAuth rnoar- garului.
tea, a-9i primejdul viata «ori Caesar, A acoate la Apses, la un limhni la un
or nimic». capAt (cu cavil sau cinevh).
6. / s'a pus cu cap& S'a suplirat aNici dracu' n'o mai poate da'n caprho
foarte räu; erh sA crape de nicaz (de se zice and un lucru este, sau se pare
ciud1); nu mai puteh de nficaz. numai, a fi, imposibil.
7 . Nu md las odatd cu capul! Nu mil 0a doua foaie de
las, chiar de-ar trebul sit mor l (sä-mi Ciiptilg, -uri panzfi care se coase pe
pun capul) I o sA ml las and o da cu Cupt4g. dedesubtul spatelui 9i
tlmaie (tAranA) peste mine! pieptilor dela cAmas1.
8. Mi I-am suit in cap! Nu mai am traiu Car, earl, Expres. A-fi da carul de
cu el 1 Mi-am gAsit mantaua cu el. cineva. A se legh de cinevh, a vizd pe
0 sA am de furcA cu... duel* a impunge pe cineva.
9. Mi-oiu linea-o cu capul cd... Cara (pl. nentreb.). Expres. A std (tineh)
M'oiu cli 9i mort, cl...; M'oiu cAl cat de cdra cuiva. A-i purth sambetele; a-I
oiu fi; ate zile le-oiu Elva, cA... paute; a sth de capul cuiva; a sth ciocan;
ro. Se uitd peste cap! :=-- i9i cautA in pe cineva.
pungA, li sfarlie coliva'n plept; o sA le- Caribi adv. A se face cardbd (vorbind de
pede potcoavele; sapa 9i lopata I vite) a se sAturh bine de tot, par'ck ar
ix. A se apucd de cap-de-veac. A se fi umflate cu teava (de boalA, de
apuch de-o lucrare care cere prea mult omeag sau de nutret).
timp 9i prea multA sarguintA. Cirhbrtn,-1 efirAbinese (a so), A se umflh
rz. A fi cu capul-mare. A fi incApAtanat, (vorbind de vite, mai ales) de sAtule sau
capsomhn, artAg6s, cu resteul la brat', de boalA.
gata de ceart1. Adj. Cdrdbdnit, -d.
13. Ali bdgcl capul in moare de sare Carabink -II, AfarA de Intelesul de pu9cii
pentru... (armA) mai insemneazA figurat: femeie,
A se pune luntre qi punte pentru, a face iapii, etc., scurti 9i groasa, ghimotdc de
pe dracu'n patru pentru... femeie, o durcia, de...
A-9i pune capul (sufletul) pentru...; a Caramèlfi, (pl. neintreb.). Boale In lume,
se pune la canon pentru... bole9nitä, boale molipsitoare, epidemie.
14. A iefi in cap (unui lucru). Cáritènle (pl. neintreb.). Expres. Nu
A-i venl de hac; a-I prApAdl. mai e de cdrdtenief Nu mai e de nici-
Cripète, MAsur1 rusticA de mAsurat merde, un Dumnezeu 1 S'a isprAvit l Nu mai
perele (o ocd). 9tii ce sA facH Nu mai 9tii incotro
Capetele, (plural) Capitalul. s'apuci I
r. Expresie Ali scoate din capete. Caraveiu, -le, =- r. FranturA de lemn,
A se despAgubl din destul. de carnat H sac scurt ll orn scund.
2. A da pe capete: A se gill:A II a da Cirbujiln, CArbujani, CArbuni aprin9i;
zdravAn (vorbind de o bätaie) a da ca'n járatec.
saltea, ca la fasole. Urdu, pl. CAreluri, card, Ciorchinä de
Capra. 1. Expres. A bdgcrn corn de ca- strugure (mai pipernicit1).
prd a da de lucru cuivh; a-i da de furcA. Careeag (pI. neintreb.).

www.digibuc.ro
cuLEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 149

CArd, Ciopor, stol. Expres. Nu-mi bag CAIAlandru, -A, MArisor ; dolofaior,
in cdrd cu eil Nu vreau sä am de-a face groasnic.
cu ei, N'am nici in clin, nici in ma- CAtAlArie (-eall). = Perioada cand ia catei
necii cu ei, nu bag in plug cu ei, nu o cätea; II sluareat, de catei.
md'narduiesc cu ei. Catavèleii, = 0 caraveicd de oaM = oalri
Carète, = ironic Muci (la orn, la micsoarii, potrivitä.
oaie s. a.). Clif ea (CAP) -ele, ironic = s. f. i. Gura
CArlAni. Se numesc, in batjocura coco- (otnului) Leagd cdteaual =TacA-ti gura I
losii nemestecati din mamaliga. Bun de celled = Bun de guri, guraliv.
CArlAnnte, CArlionti. 2. RaniM, cu cdreaua la spinarel

CArnat, 41. Epres. Sdtul cdrnat (vorbind 3. Sdptdmana cdtelei.


de orn. Satul pani'n gat; bèrbenitä, Sdptdmdna cdtelei erit, pe vremuri,
facut tobl, facut caraba, cu burta dol- saptamana pe care o mai slugaria ser-
dora, sä omori paduchele pe ea, satul vitorul dupa Incheierea anului pe
ca'n ziva de Pasti. care fusese naimit. Era un fel de duiorul
Carne. Ex. Mi s'a mâncat de carne cu. popeis si nu coprindea micile lipsuri pe
Am patit rau de tot cu. Am avut de cari le-ar fi avut argatul in cursul ser-
furca. viciului sau.
Carne-vie. Came rosiatica-inchisa, care oSaptimina cateleis era o conditiune
ramane dupace se rupe o buba sau cunoscuta tuturor si indeplinitä fara
se stoarce puroiul, ori se scutura a mai fi pusä in legaturile dintre stapan
viermii. si o sluga. Era ficuta atunci Ora :
CArnotil. (E intrebuintat mai numai plu- mild de siM # dor de nevoie.
ralul). Se zice ì cdrnotle. Bucati de 4. A da cdteaua pe cineva. A tarnul, a-i
carne sfasiate depe trupul, din carnea da un frecus, a fatul pe cineva, a-1 lua
cuiva; 'Ole de carne, fletaici de carne. la refec, a pärul, a-i muitt oasele, a-1
Incurcaturii, afaceri de bani; scirpini la spinare.
carcota. CatarigA. Se zice unui bAtran verde, care
CârØlnio = Carcotits; räu-platnic tarae- se tine bine. In pravila Mat. Basarab
brftu (in intelesul vechiu al cu.- (pg. 345): eatIrig iaste dela 15 ani
vantului) chichiricbs; mate-pestrite, pang. la 22».
inimi-rea. Calla (a). A cdutd cuiva ogodul, a se
Carstov. Expres. ifFdrd niciun cars- purtit omentos cu cineva, a-se purth
toy =-- fArá nici-o noimá, Ora niciun cinstit ; a-I trait prieteneste ; dupd obraz.
Dumnezeu. Clizan. Clizan.
Coal --= o urare : Sd dea Dumnexeu sd-ti Vama cfizanului.
fad casd de sticld! i
CfizAnit, -mi. CAzAnealA i se mai zice
Casermiu, Gura casci; burti-verde, ClzhnealA sinegreluei tii.depe fundulars
prostanac, soarbe-zamfi, zevzec, papa-
lapte. (In Trans. cascliun). CeacAry (plur. neintreb.). i. Un fel de
CAsoAie, -I. Pivnita de lemn (prin pod- vartelnita mai perfectionata.
gbrii); crami. 2. Calul care are ochii vfirgati cu cer-
CatAnA, -e, A fi catand = A fi beat turtfi; curi alburii si concentrice.
a fi cu chef, a se catdni. Ceapl, -e, Expres. Cu ochii cdt cepelel
tatadn, -oanii, Li se zice copiilorin boc cu ochii mari; co de broscoiu.
de afurisirl Ceas! oInterj. Sinonim cu cup/

www.digibuc.ro
150 G. F. CIAUSANU, G. PIRA SI C. M. POPESCU

Cebilfi, pe (denom. injur.) --=-- Seaturi; dall, --in care se scurge mustul dcla
oplptie, loazA; arAthrie (Apostroffi p. sbotul linului#.
copiii neastAmpArati). Un vas analog Intrebuinteazi cfisciu-
Cebrilul, (a, -ieSC), A stricAlla deflorh, a marii, lAngA tejghea pentru a line
silul, a dezvirgini; a schidoll, a distil sticlele in ghiatA sau in apA rece.
a-pi face rfts de. Cetatie, Citatie (la judecatA).
Cecill (a, -ese), A ciall. Subst. f. Cacti- Ceva pr., Cevh.
leald, cecdliturd. Cezvitrte, -1, r. CiosvArtA (de carne). 2.
Celäratul, AccelAratul (tren). 0 spärturA (bucatA) de lemn.
Cell, (a, a se) celesc. A coace prost, un Cezvirtl, (a, -esc), -.= A face cios-
porumb; o pAine a pdrporl. Subst. f., vArti ---= bucAti.
celhald, -ell, adj. celit, -I. Cheltaiithi, -ell, Figurat : A da de chel-
Cep.% -1, Primele urme cari se fac pe tuiald. A da pe sub fAlci (cuivit); a da
noroiu dupl ce a plouat. Aceste urme se ativa potArnbgi; a trage cAti-va pumni,
usucá apoi agi de bine, cl pop sA mergi a bate, a da vre-o cfiteva calcavbre.
pe ele, ffirà A te mânjepti de sulmol. Chiclurk, (Chico) -I, Primul cuvAnt are
Cer, Expres. s. A se uitcl in cer fen pdmdnt. pi insemnarea de chidd, promoroacl.
A nu mai ItI ce srt facA (ce sA creadA); Expres. 0 chiciurd (chice) de dovlete.
incotro sA mai apuce; Cum eto mai Un dovleac mic; numai cAt mAna; o
suceascA. ghighilice de dovlete.
2. A cclzut cerul pe el! -= S'a poso- Chiciurd, Chiciuri, = gloduri (de po-
monk, s'a ingrijorat, s'a fAcut ca pi- rumb) prizArisi, rnici, drugi mititele de
mAntul. porurnbi.
3. (Om) fdrd ccr, fdrd pdmant, Strein Chicot, -e, Vorbe amestecate cu xis,
pe lume, fArA nimeni pe lume; ca un zits pe infundate, vorbe intrerupte de
aim al nimAnuia, singur-cuc, sula pi rfts, Rdsote (rAsete).
cAciula. Chlldh, -e, Chingd de fire de urziall, la
4. S'a rugat cu cerul cu pdmdntul... tesut, se zice pi. de curea de mopie.
S'a rugat ca de-un Christos, s'a rugat din Chlhnie, -11, Tepi (at la sanie) puse la
toatA inima...; sl-1 fi rugat agh pe un carrel lungit pentru a se putei ark
Turc, mina carne de porc... lemnele mari, netAiate.
Cercel, cercel. Expres. Prunele stau cercel, Chilèm, porecla Expres. Sd vorbeascd
pe creacd. Stau ingrAmidite; stau, fi nea Chilom, cd 0 el e om! = SA
par'cit sunt puse cu mina; e intuneric vorbeascA pi nea Ion, cA pi el e orn;
(negurime) de prune. pi nea Vlad cA pi el e din sat 1
Cercificat. Certificat. Chingi, -1, Sfoarl de movie.
Cereal, (i, cerculesc), Casa de drugani Chioardk Expres. s. A trage cu chi-
sau de straveli (traverse de lemn) pentru oarda, a se uith pe furip, hotepte.
a puteh sl fie lipitA pi tencuitä se cer- 2. A se uitd cu chioarda (ochiului).
cuiepte : i se bat adia pe drugani A se uith chiordlp; a privi cu rAutate,
nuiele despicate (cercuri) in forma §erpe§te, amenintAtor.
aceasta. fxx xl Cu acest chip tencuiala Chidmb, -oambi, .--- care nu vede bine,
poate sli se lipeascA pi sA stea pe zid. ironic: chior.
Subst., n. Cercuit; f. Cercuiald. ChIp-§l-eamli ---= adverb. In aparentli.
CetArni, -e, Vas de doage intins, scund Expres. Are fl el, chtP fi samd, nevastd.
pi cu un singur fund de forma elipsoi- Vorbd sd fie. Se fine fi el cd e insurat.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. vALCEA IS I

ChIrneor, Bolnav; bolnavicios, cu Clobohtli, -e, = Ghete, cisme proaste,


sufletul prin vechi, rupte.
Isèa, -Ale, (chlsir) Pungi (de bani); Ciocan, -e, z. Pahlirut (de rachiu mai
pimgli de tutun. ales).
cf. Chisea = vas de dulceata. 2. Aceea§ insemnare cu cuv. cioacd,
Chisnovi, (a se, -esc), A se restata, a se No. r çi 2.
rfisflocl, a se face indäratnic i preten- Clocirtl, (a, -esc), A taiit (lemne); Cio-
tios (vorbind de copii) a plange intr'una. cdnittird.
Chisnovit, -d (Chisnovatd). 2. A taia (In genere).
Chl§er, -e, Bratara, cerc format de impleti- CloclovIne, v. Albastrituri
turfi de gdnj (nuia de ulm, etc.). Se prin- CIocoroialfi, Albistritird.
de cu el capul portii de stalpul ei, etc. Clocoti (a, -esc), A mina (plescaind
'ChM, (a se, chitese). Expres.: A se mai ales), Trans. ciofdl (a).
chin pe fuga = A se pune pe fugi, a-i amulet Interj. Cuvant de alintare p.
sfaral calcaiele; a o §terge, a spalit pu- copii mid.
tina, a o Cloilingarl, v. Albastritùri
Ch1tIe, Tichie ; scufita. ClouA (clohilli) 1. Carne multa;
Om ndscut cu chide = oun ai cfirui ochi 2. Om, vita carnoasa (grasa).
deoache foc; strigoiu. Cioldmp, stricat; ca-
-Chltfirnie (Chit1mbe) -11, Odlitil mica de ruia ii lipse§te un picior (vorbind de
tot; chilie. scaune), fari deget (vorb. de oameni).
Chitotu, Clin de parnant. Clomni, (a, -esc), v. A ciocnl; a ciocnl
-Chi*, lemnul care se pune pe pot- oufr de Paeti.
vale, de-alungul butoaielor ca si nu se Clonite, -Al, denum. injur. Vaci, bou,
mi§te. slab, praparlit.
.Clcoare, Expres. 1. Par'cd e bdtut cu Clongfirl (a, ciongfirisc), A ciupl din
dcoarea pela ochi! Cu vinetele pela paine, din turti II A strich (ciungarl)
ochi; cu cearcane (vinete) inprejurul (a). Trans. (Vezi p. Trans. glossar dela
ochilor. Dane fi Strigdturi de Iarnik, Barseanu),
2. Cu cdmafa ca cicoarea. Cu carna§a Clopor pL neintreb. Stol; grup de oameni ;
nespalata, murdara, neagrá, ca buciumul de copaci. (Ciopbr).
ca de baciu; trasi pe co§. Ciorovii, (a ase, -ese), A face gura; a
.Cinci, Cinculeasa, Porecla de om, de se certit.
femeie. Subst. f. Ciorovdiald.
Cloaca, -e, z. Pseudonirn pentru organul Clotorol, (a -Iese), A vorbl; a conversh;
genital masculin. a convorbl, a spune dela moei-putrezi.
2. Cuvant de alintare pentru copiii Subst.: Ciotoroiald.
mid. Clr, (fira pl.) vezi Clealcd.
3. Cioace. Surcelii§ele puse in gura te- -e, Ghete p. femei.
vilor de cazan pentruca rachiul sfi curet Choy, cu scali, beteag.
pe ele, drept in gaura bdrddcului. Ciuble, (sing. neintreb.). Toate vasele (de
4. O bucati de lemn sau Ufl lemn adus Omani) ale und gospodarii; Toate
care serve§te a tinea u§ile inchise (la ciublele sunt pline cu lapte!
pridvor, la crania §. a.). Cluck Expres. Ciuca lor, acuma!
5. Deal 'Malt, pill's; cuca, varf ape Norocul lor acuma 1
uncle ei-a 'ntarcat dracul Le-a venit apa la moara I

www.digibuc.ro
152 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Le-a venit i lor randul I Clumeli (a, -ese), A culege, a aduna, a


Le-a ie9it 9i plugul lor... pigull. Am dumelit strugurii, a pobarcl,
Cinch let, -A, Ciumat, invinetit de boalA, a bobith.
de bolire j costelivjj invinetit de frig. Clupitg, -e, un, Iie, partea cama9ii fe-
(Jiulica. Porecll de orn. fem.: Clu- mee9ti, din brat' In sus.
licoaia. Cluperi (a -ese), A ca9tigli (cu milrun-
Clulpin, -I, Copaci rAzleti, rarnali pe taua); a arnirul cevi parale !
campii, pe ogoare, prin livezile de fan. Clurelumil, adverb. Expres.: Fdcut ciur-
De cele mai multe ori li se zice dulpani dumgl. FAcut covrig (de frig, etc.).
celor uscati 9i scorburo9i In care, cre- Clurciuvise, vezi CiOble.
de-se, le place zmeilor sl se acioleze. Out Out) -I = fArA coarne. Expres:.
Povestesc batranii din corn. Faure9ti Eu o tiu de coarne i tu zid cd e ;We
(Valcea) çA unui astfel de ciulpan, ban- = and se incearcA tagaduirea adeva-
tuit de znnei, i-au dat foc dupice I-au rului evident.
fost gAzuit. Si ci-cl au ars 9i ciulpan 9i (Cf. grec kytos).
zrnei 9i tot 9i din vApaia de foc i-au fost Clidirte, -H, 0 creanga plinA de fructe,
strigand Ai zmei pe oamenii cari gazuise- o radAcina lasfirati (de cartofi etc.).
sera i deteserl foc cuibului lor; dar ei ClApIe (faal plural) Multirne mare, su-
nu 9i-au Intors fata 1) i nici n'au rAspuns medenie. stol, thbarl (cf. german.
nimic, cA etiau cA cum or raspunde i-a Klappen).
pocit. Si-a doua zi, and s'au fost dus Clean, Expres. r. tScitul clean = sAtul
pela ciulpan, au gAsit osanza zmeilor pani'n gat; 2. (Beat) clean = beat
inghetatA ca sApunul, cat e fata de arie turtd.
cA cl-ci smeii sunt gravi nevoie-mare. Cleanti. r. Clanta; clampa.
Sunt multe cantece cu ciulpanul. 2. GurA (omeneasca): bun de cleantd;
Unul zice intre altele ; tacd-ri cleantal
eFoileanA odolean Cleasei pl. neintreb. MamaligA rAu
«Cana cucul prin ciulpan facutä, dr, o fleascd de marnaligI.
doana-mi 9ade'n pat la geam Clentini (a, dentin), A vorbl fleacuri;
tSi-rni In9irl la mArgean... nimicuri a cAuta cearta cu lumanarea.
Iar batrfinii and noroceau (inchinau) Clentk, -oasi, Palavragiu; coltbs; pri-
cu paharul, la zile mari, ziceau: cinbs, artagos; cu resteul la brau.
«Hai noroc 1 Cleti (a; a se, -ese), z. A cleft = a zgudul,
eCele bune sA s'adune, a clatina, a zgacina.
aCele rele sA se spele; 2. A se deti pe mdini a se spala pe rnaini ;
oDu9manii sA umple ciulpanii I a da pe maini.
Ciumàg, -e, Ciomag; bata; bazdoacii. Cletini (a, a se, eleitin), clAtinit (a,
MAzdrac. a se).
Ciumighs, Bfitati9; cu resteul la ClIsi (WA plural). I se zice painei, care
brau. nu e coaptA bine; care e coat.
Ciumigedi -ell. BAtaie cu ciomagul. Clod, (a, -cese), Figurat: a planul; a
Ciumbll, (a, -blese), A 9tirbi (un vas). ticlul; a pune la cale; a conspira.
Clumblitnxi, StirbealA, atirbitura (a Clocititril, (pl. neîntreb.). I se zice unui
buzei unui vas) 9i ciumbleald. orn slab, galbinicios; palid la fata.
CloclAmp, -url (sing, forma). a) Suportut
9 Cf. Dante: Infernul (trad. Gane) cant. IX. unei vartelnite; b) s. n. Cuib de hoti;

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 151

de votri; de talhari; conspiratiune. Se tunde primavara inainte de tunsul


Janddrii au spart clociumpul hotilorl oilor.
Clot, cloturl, Sparturi mica de caramida ColeAl (-esc, colciese) r. A guith (vor-
sau piatra Intrebuintata de zidari pen- bind de porcii prin§i pentru taiat sau
tru a umple golurile mai mici. scopit). 2. Figurat = a chinul rfiu de
Cf. german der Klotz sau: der Kloss. tot ; a smotocl, a chinul ((ea pe Domnu-
clop, -0, r. Clo§c1.11 Figurat : patroana, Cristose a tdpul. (a chinul i a face sa
votru; pezevenghe ; ocrotitoare; mijlo- tape).
citoare. Colic, -1, Expres. z. A-ti face coad
Coadll coade, eozi, Expres. t. A dat-o coldc, a se lenevi; a se codl; a se da in sus.
de coadd in vale! A fe§telit-o, a dat-o 2. Ageaptd ca mortul colacul, cu nerfib-
dracului, a scapati, a saraci; a ajunge dare ca pe-un codru verde, cu mare
la lulele, la covrigi. pofta.
2. Vaca std'n coadd = E slabi de ColcovAn Bulgdre (de zahar, Baas
tot. etc.).
C... = testicule i diminutivul cuvdntului Cole5l, (a se, -esc), A se sfar§1 (de foame);
popular corespunzator, formeaza In a se pocaltl, a se hupl. (subst. Cole,sald,
popor un mod de adresi foarte adj. coleyit, -d.
firesc dealtfel al celor mai mari COlo (Aalo) adv. ColO, acolO.
catre cei mai mici i este sinonim cu: ColvA, -0, Prajlna; beldie; paleata ( ti-
neick neiculita; nene ; ciocule 1 Ca ganului ) ursarului.
mod de adresfi se intrebuinteaza, Comilistru (Comildstric), Gumelastic
cfitre baeti, i numele i diminutivul (dela ghete, pra§tie). Se mai zice §1
numelui popular al organului genital . colimcistru; cumildstru.
masculin. Concènia. Expres.: Batd-te concenia!
Cade, Cobe figurat, loaza (de copil); Batfi-te potca 1 Bata-te norocoul
arithrie. Conditdr, Conductor (de tramvay,
Cobile (intreb. numai la pl.). Criicana etc.).
de lemn pe care se a§eaza plugul cand COntragill, -II, Negustor de cereale.
pornegte la drum. Contaliu, -1, (Consaliu), Consilier co-
(Cf. lat. cubile-is). munal.
Cocirlii. adverb. Fdcut coarld, adus- CopArsteds, Inalt §i subtire, chi-
leuca (facut leuca) cocarjat, facut obida- brit, de§irat iapd nemfeascd, cdmild
obadit, &boy, garbovit. barzoiu, girafa, copreala, a plouat cfind
Cochle, -II, Corn de prescura sau de 1-a facut matna-sa.
colaci. Copil, -11, Expres.: Se tine ca dracul de-
CodAlbA (a, codfilbez), A se uith cu copilul mic. Se tine scaiu de... ; nu-1 sla-
chioarda ochlului ; Clind coddlbd ochii, beve o 11 pa§te... i-o coace...; 11
mai-mai s'o iau la sdndtoasa I urinfirwe pas cu pas.
Codfildt, -A, Cu coada II lungaret; Pere Copll, Expres. Copil curat = fata
coddlate.Ilpciduche coddldt. curata, fata virgini, fati cinstita, la
Codfirle, -11, Coderi§te ; Codie (manerul locul ei, mireasa daci a fost virgini, i se
de biciu§ci sau de biciu). zice ci a fost copil curat; sau «cum a
Codilds, Nume de välcei. facut-o ma-sa*, ca argintul.
Cddini, Lana tunsa dela coada oilor Copi-copi, interj. Vorbe cu care se chiami
ca sA nu se murdireasca. curcile.

www.digibuc.ro
154 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Cdpil, Partea balarnalei care se'nfige Cosori, (a, -Am), A tail' via (cu cosorul).
in stalpul portei sau ueei. Cosorit,-uri.
2. Firul de porumb, care fiind in plus Costiv, -A, Costeliv, firàv, sarmbs;
se rupe la präeit ei se adunä pentru gfiete. par'ca minima numai de post ; (numai
Copililor li se mai zice el copileti iar scoici).
actiunea de-a copal se numeete copi- CotArlète (Cotdrlat) pl. neintreb. Ocol,
leald, eopillt. tare, cotet, coeare.
Copolos, -oasit, Care nu rabdi la ger, Coteli, (a, -me), A chivernisl, a chibzul;
ogärcos. a brichisl, a randul, a orandul; a ingrijl.
CoporAie, Coada coasei. A. Pann : mirosird, cotellrd...
Expres. A pune-o in coporde, a ticlul bine Adj. CotelhInic, -d.
o minciuna; a potrivl o minciunä, Cotldn (cotron) , pl. neintreb. Un fel de zid,
par'cli a fost pecete 1... in forma de potcoavä, pe care se alazi
toprealA, -1, Prajina lunga; jj orn inalt, cazanul.
lungan, iapa nemteascä, novae. Cotdc, -oace, Manerul de care se apuca
Copt, -A, Expres. Sunt copt pe tine! Nu o roabfi. (taraboanta).
mai pot de nacaz pe tine 1 Ii port eu familiar ironic = Pisoiu, martim, co-
sambetele, o sfi-mi vars eu focul pe tine. toiu.
Corconi (a, a se, -eso, mA corodn), A CotoArbA (fail plural), Belea, pacoste.
ingrijI prea mult (de ceva sau cineva); Expres. A incdped in cotoarbd, cu...
a rásfath II a se corconi = a zabovl mult a incipek in mare grija cu...11 a aveh de
cu un lucru, a tarfiganl un lucru. a-ei gAal Bacaul cu...
Corconeald,-eli Cotolein, -ene, Coacia, cotor II picior,
Coal (a se, -esc), A se hortl, a se sco- os, in genere.
\Ira, a se scalcia (vorbind de doage). adj. Cotolends, -oasd ostra, inspi-
Corn, -e, -url. Expres. r. A'nfige con. tat, copireteos, inspitat.
nu'n blana patului (in pdmdnt), A CatorAnds,-oasA,Guraliv,vorbäret, flecar,
dorml dus; a trage un somn (lat. inire limbùt ; facut la mèlita.
somnum, Verg). 2. A-i merge cornul! = ColopAni, (a se, -esc), A se muncl greu
A-i pril, a-i merge bine. (cate-odata cu o sarcina (in spinare, pe brave, etc.).
in ironie) i-a lovit loava. De-abia se colopdnid cu drobul de sare!
3. Cornuri, 0 batistd'n cornuri ( plind) Cotro§1, (a, -esc), a bulduel, a scociori,
de... (0 batisti piiná de mere, pere...). a cotrobal; a sparge pdmdntul.
-Cornea, v. Al-futu-i-de... Sacurea. Cotin, -A, Insinuant ; viclean; eiret ne-
Corvosealk pl. neintr. Goroveall, apa astamparat; iscoditor.
turbure, ciorofleacá, j mocirla. CovArni, (a, -esc), A se pogori, a se po-
Cos, -uri, Horn, hogeag. Expres. Tras yarn), a zavirnl. Soarele covárnise (se
pe cos = f. murdare (vorbind de rufe); covlirnise). Soarele se plecase spre seara,
se mai zice 0: negru ca fiarele dedese in ailaltd parte. (Expres. aceasta
CosAci, (-eso, a se), A se pupa* a se ultima se intrebuinteazi ei and e
gusta, a se strimth. (dela cosdc = clin, vorba de imbatranire, la oameni).
triunghiu de pitman* Covèrea,-1, Coviltir; (coliba acoperitä
Cosdr, Cosoare, Expres. Se tine cosor cu trestie (coceni), pentru pindari, etc.)
se tine Ara; se tine scaiu (de o Un soiu de ciuperci de
treaba; sau infrunta varsta cu atitudinea pidure galbene rocietice, bune de
lui vIr111). mancat.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 155

Cratu, Expres. Nu s'a spart capul lui Cult!, cute, A aved cuiu la inimd; a aveh
Craiu! Se zice cAnd se sparge dared de inintd; cArcei, crampe la
vre-o oall, etc. de mici valoare. stornac.
Transilv.: Doar un e un cap de crail Figurate a Ewa o temere.
Craitiva, Numele arhaic al Craiovei. -e, z. Nicovall.
CrApA (a, crap), Expres. Crdpd ceasul! 2. Odaie cu nicovala; covAlia.
Dete Dumnezeu I in fine I in sfirsit. Ca la cujnitd = murdar; nemAturat
Crdpdt = arsitA de soare, lipAr. (vorbind de imbrAcAmintea unui om
-oasa, Pepene (galben) care sau de o odaie nemAturatA).
se crapA cAnd se coace. Cuminte, Cumintele fdgddueste çi prostul
Crede, (a, a se), Expres. Ce te crezi? trage nödejde!
Ce socotesti ? Ce crezi? Cumpiinit, -e, Expres. Cumpdna noptii,
CredintA, Expres. Vinde pe (In) credintd, mint de noapte, la orice vreme, la an-
pe datorle, pe veresie. tatul (cintarea) cocosilor, (la cocop), la
Crktet, -e, Expres. i. A-i scoate cuiva miez-de-miez de noapte.
(ceva) prin... a-1 tot cicàll, a-1 tot Cupt (a, a se, cupeso), A cup1 o pdnzd
dojenl, a-i tot amintl de-o binefacere (and car», a strAnge prea tare ata si a
pe care i-ai fAcut-o. o incret1; a o face pungd.
2. A-i scoate cuiva mdncarea (bdutura) CuptusMA, CAptusall, dos.
prin crestet. A-1 face sit nu i se mai vie Cuptu§lt, -A, Expres. Cuptusit de tusd.
de mincare (bäuturA) prin multi cia- foarte bolnav de tusl; de trbchni.
lire si vrajbl. Cur, anus, sezut, dos.
Crild, (flit intrebuintarea pluralului). Ar- Expres. 1. Md doare'n c... (de tine)!
haic, Multime, sumeanie, furnicar, Putin imi pasli (de tine) I
clopor, stol, clipie (oameni, animale). 2. C... pdmdntului. CapAtul lumei,
Expres. Copiii se tin crild pe ududdi. Mfiru-rosu, (finis-terrae).
Caving., -e, Tarina si livezile cu fAnuri La c... pdmántului, foarte departe, unde
Crivink, -A, Prune crivinase = Un fel a dus mutul iapa, la miru-rosu, unde-a
de prune ce se coc in Julie. fulgerat intAiu ;la dracu in praznic, unde
Cruel, (a se, -esc), A se minunh, a'ncre- popa nu toacA, i uncle fata nu joaci.
menl, a rAmine cu gura cAscatA, a In- 3. lute de c... Curvar, curvA.
lemnl, a immArmurl, a holbh ochii, a 4. Acl capul, act c... Se zice despre un
rAmAneit scris pe perete. orn bondbc, scurt si gros, ariciu pitic,
Crudicinneel, dovleti sau porumbi necopti. ghimotbc, fAcut ghimotbc, dop de sach,
Cruntat, a inceput al spuni. pAtruns durclA.
prin tAiere 5. Capu/ ti-a mai fost odatd la c... ironic :
Expres. Mi-este cu apropiere, ti-e capul prost, tont; pleat cA-1 porti
Cu
Mi-este cu depdrtare. pe umeri I
Mi-e aproape; Mi-e departe. 6. A pdtruns paiul cu c... de fricd. 0 ba-
Oa, Deal Utah si izolat. Turf ân -d. gase pe mine* o sfeclise, nu stilt pe
Cucumei, -ele, Un fel de iesituri in aco- uncle sA-si mai scoatl dump; cu capul
peril care de multe ori e inzestratA a-mAnii, a mina mucul lumAnirei, a
cu ochiuri de geam. alergh la toti sfintii, i se fficuse pArul
Cucuth, (a se, -ez), A se cocoth, a se miciucA, a se face verde de fricA, a-i
cfltArit, a se urch. Adj. cuculdt, -a. tatAl c... de fricA, i se dusese inima din
Cu-dat-dracului, v. Afurisanie el (ea); i se dusese snags din el.

www.digibuc.ro
156 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

7. Le-a tras prin... Le-a uzat, le-a mur- Cut% -e, Expres. 1. A fi pe cutit a fi
dArit (vorbind de haine sau rufe). in ceasul (in doaga) mortei.
Curl, (a, a se, mA cur), z. A curge, 2. A fi la cutite a fi pusi pe cap,
a curki a se cull* vorbind de vitele certati rAu, invajbiti, pe cap.
fkate. 3. Apd rece ca cutitul ca ghiata, de-ti
2. A se desvinoviitl : S'au curat unul pe taie
altul. 4. A-i sdri cutitul din teacd a fi la
CurAtark -1. Locul de unde s'au scos ananghe, la aman, a-i plesnl buza, la
trupinile copacilor. mare strkntoare, a fi strans cu usa.
Cares, -A. Cu curii mari, hudubhz, cu Cuza Expres. Ce, cd n'ai fi tu al luf
curul eat arm). Cuza eu al lui Bdzoiu?!
Curm,-url (Curnate, Curnalu, -eie), Bu- Se zice acelui ce vrea sA se Ong, pe
catA mia de fanghie. nedrept mare, de semenii sAi.
CurmA, (a, en cum), Expres. A currnd
pdnaintul. A da tara'n douii, a umblà
mAri i ki II a se face luntre i punte DAbill (pl. neintreb.), Bela, nacafk.
a se da in Out pentru... (cf. movere necaz. In limba veche bir,
omnem lapidem), a face pe dracu'n dajdie dabilar = perceptor.
patru. DAnAnie, -Ai, CatraThse, calabalftc.
Curten4, -estA, istet, iscusit, cioplit Dand (pl. neintreb.), Vargl- dealungur
politicos indemanatic, cotelblnic. spinkrei
Curvlitink -e, (Curvogind) CurvA, tele- DingAnie, -II, = Bela, pacoste, na-
ara, traftiroaia II cuvânt de cafb.
alintare pentru copile. DAntilliu, (pl. neintreb.), Petrecere zgo-
Cusut, RAcit ràu, cu incheieturile motoask larmä, zaiafet, chef.
oaselor cusute (scortosate, pecetluite) DitoagA, -e, DoagA. Expres. i. Ii lipsefte
de acealL o ddoagd. Nu-i cu toate ambetele I e
CusturA, Cutit fkut de ttigaro skit din balamale, zarpalatec, bezmetec
(fierar) cu mâner de obiceiu de desuchiat, plesnit.
lenm. 2. A da in ddoaga mortei = a fi pe patul
Custurds, -oasA, Costeliv, tras, firav, de moarte; a se lupti cu moartea, a fi
stirmds, cu sufletul prin flori. pe mina mortii.
CuO listed . La zbaterea (zbAnanitul) 3. A da in ddoaga copiilor a cAde&
mulsul vacilor, caprelor. Cf. Ceas! in mintea copiilor pierde din
Cusbi, (a, -ese), A lovl, a bate cu pA- minti, a se desminti.
leata (beldia) cu cufba ursarilor, z1A- Moe, (a, a se, -ese), A dogi, a sparge
tarilor. a da fundul unui vas.
CAA, -e, Caa proastk colibl. Umbld -url, Depou; arciuml-pavAlie
din cu,sld in cufld = oclaielnicl, usk- II Proprietarul unui depou. s. fern.
nia. Ddpoaicd.
Cusmete, (Corneae, -uri), BucatA DApustt (DepusA), Aproape sfi, fete cu.
calup, buatua, sneap. ugerile (zAto hrele) lAsate.
Cuti! Interj. Cu care se goneste sau se Dar, -url, Expres. A dat in (luat) darut
mânii un vitel. betiei S 'a fkut un betiv si jumAtate,
Cutlèr, -1, Mimular, cercelar, tolbas, WM- roade cinzecile, a azut in patima be-
ator ambulant de mAruntisuri. tiei.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 157

DArfingli (Doringi, pl. neintreb.), Par, DesmAntAn, -I, = Derbedeu, pierde-vari,


paringi (de hirdiu, etc.), bildie. fluieri-vint.
Dark), -url, (Ungur.) Alice mari de tot, Desmotit, -A, Desmitat, ciufulit, vilvoiu,
pòauri. A face dardpuri (ceva) = A nepieptenat.
face ciur, a face praf din praf. DespAna, (a, a se, -ez), i. A ieal pana de
Dina, Porecli de femee. lenui dela o coadi de secure etc.
DArdii, (a, eu (Ural), A tremurh «ea pif- 2. A se descoase (vorbind de haine

tie»; a tremurh vargA, a tremurh si-i etc.).


sari ochii. DespAnat, -A, = descusut. ferfeniti, Ian-
DArdora. Expres. A da in ddrdora 'n- Oros, mai mult ati deck fatä.
surdtorii. A ciuth si 'nsoare; a da 'n best, -63,-- Expres. 1. Nuiaua o dai dupd
rostul insuritoarei = a vrea si se deft e mliclioasi. 2. L-a dat dupd
insoare ai mai multe nu (0 alt deft a picäll, a ingelh.
nirnic). Detorni, (a, -ese), A ahingh, a bide-
DarjAIA, -ell, Präjini, pileati beldie. pirth, a Mudul», a sgornI. a dotirni.
Darnel, Porecli de om. Subst. f. Detorneald, -eli.
DAsovii, -I, Dracie, Nizbfitie, nisirimbi, Adj. Detornit, -cr.
neficuti, ispravi. Devesi (a), (in limba veche : a addvösi),
Deal, -uri, (Dial, Chia), Expres. A se a risipi, a caritii», (o avere), a nimici.
face cdt dealul. A se supirh foc; a se DezArtit, -A,, Smintit, al-it (din bala-
face Dunire, a tunh ui-a fulgerà de male) ticnit, auiu, ziltat.
minie; a clocoti de mink. Dezgirdini, (a, a se, -ez), A dezlipi, a
Deelark (a, deelar), A vorbl de feu, a desprinde 11 a indeparth. Nu puteam sd-1
vorbl pe cineva, a ponegrl, a scoate mai dezgardinan de mine!.
coarne cuiva, a calomnih. Dide, Porecli, de om.
DecodatA, Deocamdatä, pia una-alta. Didekack Porecli de orn.
DehimA, (a, eu deham), A rupe de obo- Dlhort, Divori.
seal, adj. dehdmat, -d. Dilidina (Dirlidlna), Porecli de femee.
Dermeni, (a, -ese), A uzh, a stria (vor- Dinfigeank 4, Damigeani.
bind despre lucruri ai despre femei Dipotat, -II, Deputat (Citeodati se zice
destribilate care iai pierd indati tine- numai ...de camera = deputat).
retea ai frägezimea). Disagi, Desagi,
f. Dermeneald (DermenitArd). Ditai, loc. pop. = cogeamite, coacogea.
DeseAreA (a se), Toate se descarcd (sparg) Doaga, -e, Expres. 1. A da in ddoaga
in capul meu. Eu aunt tobi de bitaie, (doaga) copiilor a ajunge in mintea
cal de beilic, cal de poati, topor de copiilor, a se desmintl, a da in anii
oase. maimutei.
Desface (a se), Mi s'a desföcut capul 2.A da in morlei. A fi pe cutit, a
Mi doare capul. pune ochii in grincli, a fi pe lumi-
Dessiirh, (a, a se, -ez), A pune peate sau nare.
brinzi in api pentru a-ai mai ash din Doamne-ajuti Expres. z. M'am um-
sare (lat. desallo (salio). plat de Mi-am ficut-o singur eu;
DesbAsefisul, (a, -ese), A indepirth pe mi-am gisit beleaua, mi-am pus capul
cinevh; a nu-I mai face pine§ la ceva sinitos sub Vanghelie.
Desbd,scdpiald, -eli. 2. A fi de doamne-ajutd. A fi de ajutor
Desbd,scdpit, -d. cuiva; a fi o sculi (wadi).

www.digibuc.ro
158 G. F. C1AU$ANU, G. FIliA $1 C. M. POPESCU

Doh Hock, -oasA, Care-i place sA a drAcul, a drlimul, a bAlficArl pe ci-


jeascA de vite. nevh, ca la usa cortului, (cf. lat. sex-
Doettni, (a, -ese), A certh, a mustrk a centi cae .).
povAtul. 2. Fire-al al dracului, azi fi mdine.
Dodrean, -url -e, Thriate, rAmäsita nu- drAcuire mai strasnicA.
treturilor date la vite, steplege, stio- 3. A spune drad uscati = A spune
plége. In Mehedinti: Drodean = tò- cai verzi pe ptireti, fleacuri, (nugae).
räte (toriste), (cf. I. Boceanu, op. cit.). nimicuri, mosi-pe-grosi, a vorbi dahii,
DMA (FArA plural), ScofhlA ; scull Expres. a vorbi de dack a vorbi de pe apa Sam-
Nu-i, de vre-o doftd! Nu e cine stie betei.
ce I nu-i vr e-o brAnzA I 4. *ed ca doi, draci impuscati = Se
Dol. num. Ex. Nu dau dai pe-un loc= fu- zice oamenilor cari sed Imbufnati, in-
geau de nu-i prindeai nici Ware. vrAjbiti.
DdIdork Expres. Sdtul ¿Wore sItul 5. Vezi tu pe dracu (unde fade)! Un fel
carhbA, berbenitA, thvä, clean, cArnat. de Quos ego... de amenintare. Iii ardt
Dolonm, Crescut, mArisor, cAtAlindru. eu pe dracu (= unde fade!).
(Se zice i despre om si despre ani- Drag, -A, Expres. De drag, de el (ea).
male). Frumos, bine gatit (dichisit), (prop-
Comparativ. Dolofdior,-oard. riu si ironic).
DommIstic, (dumnèstic), domestic, im- DrAgiilAu, ibovnic, amant, iubit. vezi
blAnzit. desindn n
Domni, (a, -ese), A trAl bine; a trill ca Drigle (sing. neintr.), Vase de orice fel:
banul, a se rAsfirh 'n bunitAti, a trAl ca banite, cutii, vase de doage, etc.
glina la moarl, a prilltul, Dream, (Dram, -nrI), Expres. Sd-1 puC
Doplosi, (a, a se, -esc), A (a se) obisnul, in dreanturil Foarte scump, scump focul
a 4(se) roada, a dedit cu, a se obosl. nestins I scump otrAvit, särat...
Subst. f. Doploseald, Doplosdre, adj. Do- DrAmul (Dremul, a, -me), A drlicul, a
plositrd. da /a rdi (draci), a mustrk a dojenl,
Doak, Dosar. a certh rAu, a da la o mie de draci, a
DotfirnI, (a, -ese), A izgonl, a sgornl. dricul cu ce nu mai e, drAcuit (pe
Dovedinie, Expres. adv. De dove- cinevh) de n'a mai rdmas, 'ncuiat in,
dànie ne mai pomenit, pietre.
(A), extraordinar, din cale afarA, mi- Subst. f. Dremuiald,-eli. Drdmuire,-i.
nunat, uimitor. Dreapta, Mi-este ca macs dreaptd! Mi-
Dovedi, (a), Cu Intelesul arhaic: a prididl. este de mult ajutor, mi-este de nea-
atfita (lume norod) emurià, cat pArat ajutor.
nu-i puteh dove& cu ingropatul». Drept-Dumnezeu, s. Un fel de mosior
(Vezi: O. Densusianu, Povestiri din (colficel).
Cronicari (Bibl. p. toti, pag. s1z). 2. A seded ( a fi) drept-Dumnezeu.
Dovlitte, -ett (Dolète), Dovleac. Expres. fi (sedeh) de formi; numai cu numele;_
i. Cu capu' cdt dovlétele. Cu capul de ochii
cAt banita (mare). Drum, -nil, Expres. A vorbi aldturea,
2. Nu fi s'a copt dovletele, ai rAmas tot cu drumul. A vorbì a spargere de cap;.
prost, n'ai glagore la cap. a cluth cearta (bAtaia) cu luminarea;
Drac, -I, Expres. s. A da la o mie (la a te scoate din sArite (balamale) a vorbi
cinci mit) de drad. A da la toti dracii; in nestire, (beat etc.) a vorbi prosteste.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 159

Drum4, Druz/14, cAlator. Duldite, (e, -ur), Lemn gros de ars, tru-
Duce, (a se), Expres. A se duce Incolo, pina, doascd, chitiac, ratavei gros.
ca omul. A se duce, ca omul, in poianii; Dusi, Expres. adv. Nu e 'n dusii di;
la spatele casei; dui:4 mg; la cacastoare, bunil Nu- e'n toate apele lui; nu-i
se dua in camp; pe (in) poianA, sa-si sunt toli boii acasa, nu e in toate
fad{ treaba (mare, mica), afarfi. A Sambetele.
se duce sa-si faca nevoile. Du-te, vino! Treacd-meargd! Fie! calea-
Duciped (Ducipdt, ducipet1), Bicicleta. valeal Tot ar mai merge l
Dudoide (Dudulean), dimin. din Te-
odor.
Dudul (a), Este 91 onomatopeu:
4Facuiu gatul palnie, En, (a se, -ez), A se afla; a se gAsI;
4r*i turnaiu de diaduie 1» dar este si a se descoperl; Holii n'au putut fC
cu insemnarea de a goni, a detorni, a eftati.
indepartd, a distera (a exild), a dotdrn). La Romanii din Serbia verbul acesta
Subst. f. (vechiu) Dudulturd, Duduiald. are forma: ieftd (a se) si insemnarea
Duduldiu (Duduleitn, -oaie, -Uwe), Lu- a se ivi. Cf. Giuglea-Valsan, op. cit.
gerul de ceapi care poartii in varf glossar.
semintele. Eftiár, -oarii, Cam ieftin; de cbilipir..
Duf, Duh Sf. /n numele Tatdlui gi al Ete! dtete! interj. Uite I iatal
Fiului si al sfdntului Duff
Dugds, -oasi, Incapfitanat, capsomitn;
cu capu' mare ;11 posac, mnchis, taci-
tbrn = clacbs, caruia-i scoti vorba din Face (a). Expres. I. Sc1 nu-ti foci, a...
gurA cu clestele. = SA crezi, ca...; E probabil, ca... ; E de
Dfilmet, -e, crezut, ca...; E aproape sigur, ca....
Putoare, miasma.
Duhoare, -I, 2. L'a fdcut, cum i-a venit la gurd,
Dulce, figurat = ieftin in opozitie cu L-a facut ca pe-o albie de porci; L-a
acru, sdrat = scump. ocarit; i-a strigat eke si mai ate; ha-
Dumnezeu. Expres. a. Nu mai oil de facut cu ou cu otet.
Nu mai stii incotro s'o apuci; pe FAI, (a, a se, -esc), A zice unei femei : fa r
unde sa scoti camasa. FAina, (Se aude ì folnd). Expres. I-a-
2) Nu- i de nid un nu-i bun de nimic trecut prin trairtd! I S'a scuturat
nu face o ceapi degerata, (un ban); floarea, si-a trait traiul, si-a facut ran-
nu mai e de nici-o lege. dul, nu mai face doul parale, fosta-i
3. Nu mai ai nid-un Nu mai ai lele cand ai fost...
nici-un cApataiu, nici un Cirstov, te -e, Expres. O flilfand de varzd
uiti in cer i 'n pamant. = varad afanata, buretoasa.
4. Acolo l-a bdtut Acolo *a rfimas, Fdlfdnds, -oasd.
acolo a fost napustit (pArAsit). Farafastilcurl, sing. neintreb. Nazuri,.
Dunlire n. p. Expres. a. A se face Dundre. mofturi, mutre, ismenèli, izmeniri, iz-
A se supAri foc; a venl mare (vorbind
de riuri). Faradn, -A, Ciorbiu, gasper, imluar, pi-
2.f A trece Dundrea pe cinevd. A dojeni ricllu, din rasa murga.
strasnic, pe cineva, a trece Oltul pe Faraonoaicd = Sirens credintelor vul-
cinevit, a-i trage un fàier, o sfipuneala. gare.

www.digibuc.ro
16o G. F. C1AU$ANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

radii (raids, -oasA), Indiscret, gurA de Ficlor, -1 Expres. In sat: (erd) ficio-
petece, care nu poate pästrà o taina. rul-pustiului! In sat nu exit tipenie de
FarfarA (denom. injur.). Se zice omului om 1; Satul erà pustiu (propriu fifigurat).
bun de gurA (cites); thruie-gurA. Nu exit nici cioarl-mioarl. Nici pasere
Poreclil a lui $tefan.
linen* -e, MahalagioaicA, tfirgoveatä, Nu erit nici picior de om.
ciocloving, ciocoroadA. Fier. Ex. A bdgd cuiva un tier rece la ini-
Lewialà; sfär§eall dela md A speriä pe cineva.
Far014-611)
inimA; lihnire, hämisire, FierAt = Bani multi.
(Funilh)
pocAltire, inflämänzire. FierArit, 0 ceremonie superstitioash
FatA-licA! Interj. Mod de adresA, obig- prin care se chiami ploaia pe
nuit intre femei Adesea, Fd, fat& timp de secetà fAcindu-se zgomot
lied! noaptea cu clopote, i alte obiecte de
FAtui, (a, -ese), 1. A drege marginile unei fier : de unde i numele : fierarlt.
rupturi (a hainei, cAmA§ei), carpindu-le Fierbe (a), z. A se Bpi clarnizile, pie -
de petecul pus in dos . trele intre ele, prin uscarea cimentului,
a. A trage vre-o ate-va perechi de sau a varului.
palme; a face mori§cA'n pfirul cuiva. 2. A fierbe'n oald sacd (seacd), a näcäji,
Fereck (a, -erec), Marl de intelesurile a supArà riu (pe cineva); a-1 scoate din
cunoscute de toatA lumea, mai are 0 in- särite, din balamiile; a cicAll (cecall) a
semnarea de-a mistta, a digerd (mai cerne pe cineva in ciur fArA vacalle.
adesea când e vorba de paseri; foarte 3. S'a fiert. Fie ce-o fi I; S'a hotärit ;
rar, i cu sens sarcastic, e intrebuintat S'a isprävit ! (lat. alea jacta est).
vorbind de oameni). Fierotènii = Obiecte de fier; obiecte
Ferecdthrd, vechi de fier.
Fermelie = Infirmerle. FiertnrA, -1, s. Acum e la fierturd. Acum
Feti, (a, -ese), A stä fati. sAln fetit mult e zor, scum e acum.
bine»; la Mai = a fide& = a dAnAci. 2. Ciorbi de gAinA, de gäscA, etc.
Fetie (Fetit), Epoca din vista unei femei, 3. Un fel de noduri in lemn, cari II
hi care ea se numege §i este fati. Prietene fac, de multe ori,impropriu pentru lu-
din fetie. cru = ineFuri.
ri (a). Expres. Nu fireti afel de... = SA 4. Locul unde se lipesc, se impreunä
nu fiti a§h de... doul bucAti de fier.
Flare, Expres. s. Uscat(d) ca fiarele Fierugèanca, Poreclii de femee.
(cofului), f. slab, -A, slab tar, ca o scän- Fiestecum, fiecilm, (Fitecilm) adv. Im-
durA, numai oasele de el (ea). bracat fiecum = ca acasà, cam prost.
2. Negru ca fiarele (cofului). Balaoache§, Filoxerl. Ii zic adesea i numai :
ga§per, tägän, negru ca fundul cAldArii , goanga.
balaon, oacheq. conjuc. Fie-cl... fie-ci; ori-ori
Ficate, Expres. 1. Apa e rece de te Fi-o-fi auzit prin lume, fi-o-fi auzit
taie la ficatil Apa e ca gheata chiar din gura lui.
2. A vorbl dela ficati. A vorbl din inimA, Firosf, (a, a se, -Aso), A irosi; a 4cleveslo;
a vorbl din adancul inimei, a spune cu a'mprA0iit ca gAina boabele; a da pe
gurA de foc, a rupe in graiu de foc; a tine-minte, (a da degeaba).
lAslen glas de foc, a vorbl din blierile Firosdld, -eli.
inimei. Fi§tèicA, -1 (diminutiv: fi§telentA), s. f.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA x6i

Sfoara, curelusa de movie, curea de se numesc nicio data pe nume, rnaicu-


parnant, searna seara ci se numesc toate: rdutdfi.
Fitintit (Fitivatie), Chitanta. Cine nu-si aminteste ca cei vechi, tot
FIuhì (pl. neintreb.), Cuca, turtan, din aceastä tearna superstitioasa nu-
culme, colnic. miau furtunoasa Mare-neagra: Euxi-
Fläai, (a, -esc), A stir flácáu. N'oiu mai nus (pontus) i pe Furii Eumenide (bine
fi cdit cd nu mi-am fldcdit! voitoare) ? cum numim noi Soimanele
Subst. f. Fldcdeald, Fldcdit. Milostivele ?
FlAcAn-unguresc = Holteiu bátrân, fld- Floler, -e. Fluier ; fluierile picioareler.
cdu tomnatic, fldcdu bdtut de brumd. Expres. A ajunge la fluiere. A scapati, a
Fliuti, -e Flaut.
sarAci, a ajunge la lulèle; la gresii, la
(Flaoth) resteul de alun; in sapa de lernn.
Fleane, Cu urechile lungi, cläpairg Floleri, (a, eu floler). A fluierk a
(cf. lat. flaccus, -a, -um): suieri.
Flear, -ä, Vorbarät, vesel, flecar, Flurin -le, Baltat, tarcht, griv, florilat
velnic, sporovaèlnic; sporojèlnic. (ciini).
Fleefireasi, -e, Buckareasa de bAlciu; Flurlile = Florlile.
jupaneasa; madama. Foamete, Porecla de orn.
Flegtea, Flegtioaiea, Porecla de om, Foe, Expres. a. A se face foc! a se supari
de femee. rfiu de tot; a se face at dealul.
Flegteri, (a, -me), a festell. 2. Uritd mama foculuil uritd cu foc!
Fletbieä, -I, Fisteica, sofili, vita, suvita, àboalá, cluie bésnita;
bucata lungä. 3. Scump focu'-nestins = foarte scump
Flioarta, -e (Flfortattiri), TelelAica; negustorul (mere i pe tat'seu i pe
cutra; tirfostina; traftiroaica; dela traf- mA-sah.
tiri; curvisdna; beloandra. Il Se ia j ca 4. S'i-a &tat sufletul in foc. A cfizut in
cuvant de alintare sau apostrofare mare pacat (ucidere, etc.). Si-a sarat
pentru fetite. sufletul,
Floare, Expres. s. Alba ca floarea de Fofirlica, Expres. A umblit cu foftlrlica.
tiugd. (RufA) spalata bine, albA ghioc, A umbli cu soalda; cu ocaua micA, cu
alba ca zapada. mata'n sac.
2. Floare-la-ureche, s. f. Lucru usor. Foreazá, -e.
Lucru dsta e floare-la-ureche pentru Fofoloage, Cuvant de dezmierdare pentru
mine; Sci nu crezi cd e floare la ureche! gfiste, rate, fete.
Florile. Se numesc petele de singe dela Fop* (a, -ez), A suferl de foarne, a fi
rnenstruatie (period, ksorbc»); si chiar si lipsit.
menstruatia se numeste ca un termen Fometds (fomecios), -oasi, Infometat,
generic: flori. Expres.: Femeea cutare e flit/And, facut blana (stiuck), lihnit,
cu florae = E la period. häpit, cu noud ( rapte) lupi; hämäsit.
E unul din nenumaratcle eufemisme Fonf, foanfá, Pelticji care vorbeste
(antifraze) ce imbogatesc i infrumu- pe nas, gangav, (vezi scrisoarea III-a,
seteaza limba noastra. Diavolului nu i Eminescu). Un grad de tkie ironica, in
se spune mai nici-odata pe nume, ci plus II are adj. fonfdrog, -oagd (fon-
se numeste iaca-cui; necuratul, naiba, for*, -d).
il-futu-i-sacurea; jivinele cari stria Forfeci (a, forfechez), A irosl, a devesl,
hoarele (horatèniile) pe langa cask nu a mina, a prripAdl.

www.digibuc.ro
r6z G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

F6rmit, -0 (Ffirma "-e) Hartie, formali- Futie, -I, 0 insecta, cu corpul lung
tate. care umbra' prin fanete ; calul dracului,
Scoate furme dela primdrie. libelula.
A bdgat furme de nuntd. La Romanii din Serbia: futac = barbat,
El.aget, -A, Fig. Galanton, bun-platnic. orn al unei muieri (cf. GiugleaValsan,
Fritneul, (a, -Iese), A lull mita, a jupu) op. cit. p. 28x td. glossar).
pe cineva, a-i luk qi cámaqa, a luk rug-
féturi (plocoane).
Frdncuiald, -eli.
Frislin, Frasin. Expres. A bate Gibfilea, Porecla de om.
(pe cineva) frunza fraslinului. A bate ud; Glen -nr1 Gatlaj; beregata; Inghi-
mar, ca pe hotii de cai; a bate de luma- titoare.
nare, a-i trage o modd de biltaie sa çìnA GUM (a, a se, eu gidi)), A (a se) O-
minte cat o fi. din.
Frastinit (pl. neintr.) Matasa cea groasfi Gddaldtard,
scortoasa. Gidlni, I, Gaza, jivina, (intreb. si in car-
Friltdn, 4, Frate. Frätemi-meti. Frate- tile bisericesti).
mio. Gagla Interj. Mod de adresare al sorei.
riga Expres. Frig de se cacd vulpea mai mici catre cea mai mare; sau al tu-
din copaci! Ger cumplit, ger de foc, turor fata de o fernee mai in varsta.
gerul Bobotezii, ger de crapa lemnele Sinonime: doda, tata, lele, gaica, taica.
pietrele, de-ti sar ochii (vederile)din cap. Gana, Expres. A murit gdina care
FriniltfirA, -I, Faramitura; Faramila (de fdcea oul tare. S'au schimbat lucrurile.
paine, malaiu). Nu te mai intalnesti cu pomana aia;
Biciuscä, Figurat. Se zice unei nu e in toate zilele Vinerea-mare ; nu te
femei slabe, subtiratice. mai intalnesti cu vorba aia.
Fruntarii (sub. inteles) dintii, Dintii din Nu mai dai de-ash chilipir
fata, incisivi. S'a dus mortul cu colacii I
Fulger4, baur, coclaur, präpastie, Giiinète, -ell, GE:14, gdniète, gdinat.
turtan, prip6r. Gilledei, Porecla de orn.
Fundäreatii, Cdciuld funddreatd. Garantênie, -enli, Garantle.
Caciula cu fund; WI mot. Garbiti, (pl. neintreb.). Barble, (la
Fundidu, (pl. neintreb.) z. Un sac scurt, vite), se zice i salbd.
tebèicd. Gard's% Gardist; vitasèl de primirie.
2. Om scurt, scund; burtd ci cdciuld; GArginne, 4, Barzfitme, uviespbius. Cdnd
marunt. te-or mufcd 9 gdrgduni (de odatd) efti
Funtonkr, 4, Functionar, slujbas, left - dus: dai ortu popii!
giu. Gfirpb (gartiv), Cu gatul stramb; in-
Funfonarii deIa tara: tortochiat; ca capra'ntokturk.
Mamaliga cu pastrarna; GarmIzoani, -e, Garnizoand $ef de
Funtonarii'n trebunal: garmizoand.
Caseaval in pozdnar! Qs* Expres. Altd gascd (neicd Sta-
Furst (a -ese), A sfarsi, a farsl, a ispravl. ne)I = Alta vorba, alta ciciula I
Fus, Tusk Expres. Pdrul lui par'cd e Gas* v. balaon,
pus (södit) cu fusu. Are parul rar de GfitIruri sing. Gatire. Feluri de mancare ;
tot, a mancat la pomana dracului. mancaruri, feluri de bucate.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 163

Qua, (a, -eso), A unge cu gaz un lucru Subst. f. Ghimoteald; Ghimotit, Ghi-
pentru a-i pune foc. motiturd; Ghimotdc.
Geabei (fArd plural), Mers; drum (vor- Adj. Ghimotit, -d.
bind de cai). Calul dsta are o geabea, Ghin, -uri, Instrument fficut pentru
merge nitelus imbuestru 11 are mers lin, a inflorA fluierile, flautele, cavalele,
potolit. jagurile.
Geao (Geculète) pl. neintreb. Sficlill Gbinit, (Pl. nientr). Gheena iad.
de brAnzd flicuat din panzd rard de Ex. Ai sd md bagi in
tort in formi de cornet. Ghioaee, Coajd de court, glioacedlcoajd
Geamaliie, -uri, Geamlle. de nucA.
GemAnare, -I, Creangd, gamend cu Puicutl, amantd,
alta; creangd care porneste din acelas drAgutd. La Romanii
punct din care se ramified ti i altele. din Serbia ----- drdgutd,
Genanitua (Geananitua), CuvAnt in- frumoasfi, pima :
trebuintat in InjurAturi Genanaua Ghiolbiurt,
«aft esti, mAndrA, de
ma-sill ghiolbana, (frumoasd)
Genunchiu, Expres. o.ln genunchi sd oAsard-ti dedei o
fi mers ,si tot ajungeai mai repedeh palmA!...
Se zice celui ce urnbld alene; par'cd ar (Cf. Giuglea-VAlsan, op.
avea oud'n poald. cit. p. 317.
Gergeanoa, Nume de femeie. Ghiork, -uri, Bic, mintean, haind scurtA,
Gerui (a -elte), A se face ger; a se ldsd gheroc ( ?) germ.
ger stragnic, cf. franc. Un froid de loup= Ghlvint, -uri, DepArtdrile, distantele
un frig de moarte ; un ger de crapii pie- dintre dùngile unui surub.
trele. La RomAni, Ger de se cacd vulpea (Cf. germ. Gewinde).
din copad! Ghizda, -e, Gdurile nidragilor, acute
Subst. Geruidld, -eli. in fall sub curea i chendruite fru-
(a, -eso), A face guilt; vuiet, hAr- mos cu gäitane, la plural: ghiede
mälkie; tAmbAliu, larmd, zgomot, zarvd, cheile fintftnei, pe lAngii prima in-
Subst. n. Gheldiu; f. Gheldiald. semnare.
Gheriini, (a, -ese), A chinul, a canoni, a Gloat.* (pl. neintr.), Rabid, lepAdd-
schingita; a hArtul. turd, obiect stricat invechit. de proastA
Gherdnedld. calitate.
Gherètii, (GheritA), BaracA midi de Giramantii, -e, Bicicletfi.
blane pentru adipostitul unui paznic, Giuvélea, Gluveloala, Poreclä de om,
(neologism), (cf. franc. guéritè). de femee.
Nume de bou. Glam, -u4, Glontane, gloduri, aspe-
Ghighilice, -II, Mite ghighilici de cartofi, ritati, dùluri .
(dovldti) Niqte cartofi mid. Gliivätènle, -II (pl. neintr.). Gurd, larmd,
Ghilan, Geallu; broascd mare ghelaiu tardboiu; zavèrd.
(instrument) pentru amplari (cf. a Gies* -e, Expres. Apa e pdnd la
ghilui = geluI.ScAnduri giluite, negiluite, glesna pisidi (iron.). Apa e foarte mied,
(in Transilvania). rAul e aproape secat.
Ghimoti, (a, a se, -esc), A botl, a sifond. Glivi, (a, -eso), (Cuvint vechiu, aproape
a cocologi, a ghemul; a mototoll, a cfizut de tot in desuetudine). A purfit
face mototed. de grijd cuivd; a ocroti, a corconl; a

www.digibuc.ro
164 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

giugiull; a-1 tine ca'n palmd, a-1 tine'n Subst.: Goand, Goneald.
san ; a-i purth de grijä »ea la ochii din Wacii fi e de goand!»
cap»; a-1 creste numai In bumbac -e, $irul de tauri, boi cari se
(Ispirescu). insiruie (Incarduie) dupl o vaca, careia
La Romanii din Serbia 11 Intalnim cu i-a venit de goand.
sensul de-a morn), a incurcd. Figural, ironic se zice i despre o fati
Cf. Giuglea-Valsan, op. cit. p. 9 si dupa care se tine un card de drag/Mi.
glossar. Expres. Trece ca gonila prin sat Trece
Un fel de burete, de coloare iute, se duce iute (molimfi, dragoste,
cenusie i tremurator, ca piftla, etc.).
ce creste pe lemnele ce-au dat In putre- Poreclfi de om.
zit si mai ales dupa. ploi Indelun- Goroyeali, -I, Apa murdaril, Ingrosatä
gate. cu noroiu; mocirloasa, Sinonint7
Globi, (a, -esc), A amencli, a lud pielea Modrigald; boroghind.
cuiva. GOvie, (Cuvant vechiu), Hori, pe-
(Cf. lat. glubo-are). trecere cu lautari ;11 balciu.
Glodloara, -e, Un grunj mic de sare. GrAdui (a, -ese), A examinit cu alcool-
Glojdori, (a, -esc), A paste Ora la pa- metru (bauturile); cu lactometru (lap-
rnant (vorbind de cai; de oi)11a mânch tele). In limba populara valceneasca,
un porumb copt etc. ambele aceste instrumente se numesc
Glojdoreedd. grad.
Glontnn, -e, Gloduri de noroi uscat GratIèr, Grefier.
(Inghetat). Grinajille, Gramejioarli ; gramada
Copulatia bovinelor. Expres. mica.
Sdrat de goand. Sfirat-moroaga; ocna Granaldn, Gramofon. Plficilor de gra-
de gnu, sarat de zbiard, moare de tare, mofon ti se zice tderc.
morogIt (de sare). Gras, 41, Expres. Se sparge de gras, -d,
GodAn, Poreclfi de orn (Constantin). Gras ca o dopie, ca rnalul.
Gogonet, -eatii, rotund, ca sfera, sferic, GrAsAn (Grásune, pl. griguni), Pore
ca un gogolòiu. 'Anil la vArsta de s an.
Goglbz, -e, Gunoiu; aschii mici GrAtie, -II, r. Un fel de cursa rustica
surcelbse, gâteje, vreascuri, hreast. formatti din lemne grele pentru
mere, pere fructe In genere 11 acadéle, prins cainii cari vin sä manance po-
cofeturi, andel, (ccIndil) In Moldova rumbul crud, sau strugurii.
codex. z. Expres. Uscat ca gratia; ca pe gratie!
Golophn, -A, Same, golan, gol pusca, Slab de tot. Se zice 1 numai gratie =
lipit, lipit pamantului, sula i caciula, Numai oasele de el (ea) ca fiarale co-
gol meiu.
Gdmol, pl. neIntreb. Mat; viret; hrei- Grfini, (a, -esc), Dupa ce as'au scos toate
mat ; dunk, zgornot, zarva, larma. paele» de pe graill ce se treiera cu caii,
Romanii din Serbia au si ei acelas cu- se aduna cu un tarn de máracine i cele
\rant cu aceasi insemnare. din urmi fire de paie ce-ar fi mai rä-
(Cf. Giuglea-Valsan, oP. cit. P. 24 *i mas peste pleava i grau. Apoi cu lo-
glossar. pats se fac brazde insa numai In-
Goni, (a, a se), A lull viol; a fi datä la tr'un sens (directiune), prin graul
taur o vacá. (cf. grec. gonbo). amestecat cu pleavi ce se alit Intins pe

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 2 65

arie. Actiunea aceasta se numegte a Gulitra, -I, Gurá de ham formatá din
grdui; grduit; grdzdald. Dar ga cele douä. curele sau chingi de canepd din
doul-trei ftmii pe cari le mai dau caii cari una trece pe de-asupra gatului iar
peste grauiall se numesc tibt grdulald, alta pe dedesupt, pela mugchii pieptului
grdult: Actiunea aceasti se numegte tot gi se 'ntilnegte cu cealalti in dreptul
aqh i la treieratul ovfizului, orzului incheieturei de sus al picioarelor ca-
g. a. lului. De locul unde se 'ntalnesc gi se
Intr'o colinclä din jud. Bräila (cit. in unesc, se leagA gtreangurile (gleaurile)
Poezii populare, Candrea i Densugianu cari tin de cruce. La gulfari se pune
Bibl. pentru toti, pag. 53) gäsim: calul gi la plug si la car, inanitea
*Cu picioarele treera (caii)) boilor.
0Cu botul grohoea Gunolu, Exprcs. A std gunoiu in
*Cu närile vanturbo. ochii cuiva, A nu putea suferl ceva ;
Graunte, Expres. 1. Frunzos ca grd- a-i fi drag ca sarea 'n ochi; ca gheata 'n
untele. din; ca fumul in ochi.
2. Sandtos ca grduntele (sdndtos grdunte). GurA, -I, Expres. A bdgcrn gura cuiva.
Gree60e, adv. Expres. A std grecege in A 'ncondeelt; a pârI pe cinevit; a-1 da
inima cuiva. A-i cunoagte gdndurile, a pe mânä cuiva; a-1 bága 'n mainile
cunoagte intentiile cuiva sau nurnai a cuiva.
pretinde ci le cunoagte. Gurtl-de-peteoe, = Gura-sparta, indiscret,
Grip* (pl. neintr.), Mestediu cu un limbut, limbäu care-a mancat picior de
cap let, cu care se främantfi mdlaiul gainii; de curcl.
de copt in teste. Garin! (a), A face gurä, a ghelAl.
Gripsor, (Gripsore. Pl. gripsori), Rublä, Gun!, (a -eso), A inoda firele la ince-
piesi de 5 lei. putul tesutului unei panze.
Groasi. Expres. E groasd. E ingre- Subst. Gurit; Guredld.
cati, grea, insärcinatä (vorbind despre Gust, -tui, Expres. A veld cu gust. A
muieri): venì cu probl de rachiu de viu de
La Romanii din Serbia acelag cuvant vanzare.
il gäsim cu acceag insemnare:. Gugetèl, Prurigugetel. Un soiu de pruni
...*Scurtá vreme triia (sotul) ale cäror fructe se coc in Iulie.
*Si stt 'ntampla de muria Guturin, Poreclá de orn.
*Nevasta groasd-i udia (rämanea)
(Giuglea-Valsan, Dela Romdnii din IL
Serbia, pag. 269. Ha-ha! Interj. Expres. adv. Ha-ha, sd
GrogOiu, Grostaiel. Diminutiv, Grof- cadd. Cat pe-acl (pe ce) sä cadi; mai-
teior, -oard. Groltelecin = Porcul pfina mai sä..; cu putin a lipsit erit cat
la 6 luni. pe-ad sä... (Cf. lat. tamuum non)
Grunj, -uri, Expres. Carnea lui e ea Haidllefi, 0 femee voinica ; omohie,
grunjul, E camas tare, e voinic, spà- fernee omoasii. (Cf. franc. Virago).
Os; inspitat; e cat uga in spate Hiiineturi, (sing. neintreb.) = Haine
carnea lui ca fagurele (de frumoasä, de multe, tolaturi.
frageda). Mani, (a se, -HO, A se insträinit; a pri-
Gugulòiu, Gogoloiu, sferfi, gogo- begl, a urnbla haimana; a umbla
loaiele de prtmant (humA) aduse de ráznit. In tratatul lui Dim. Cantemir
apá i amestecate cu pietrig gi nisip. cu Pctru-ccl-Mare:

www.digibuc.ro
66 (3. T. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

eIsleamul lui sit nu iasi din domnie, Harkli, (a se, -ese), A se cdrpi cu..; a
numai cand s'ar Min) sau gi-ar lepidà se area ( cu chiu cu vai) cu un lucru,
legea». sau fiinta: (dobitoc).
Hdinit, Md hörbuiesc cu... 0 duc cu chiu cu
Expres. 0 haiste de casd, o vai..; (tarig-grapig); mai mult amar de-
moara de cask. ck ajutor; scurtare de vietfil
Voinic, inspititt, novkc, Nov, Harg (fark plural). Expres. A da hdrg
lunghn. in tdrg. A spune la toata lumea;
Furtuna, uragan, vantoaica (cf. a spune 'n gura mare, a obsti; a spune
germ. Windin). de pe coperig ca evreul, a da #gfarrn
lifilku, (fAril plural), Expres, A lud la tara»; a spune gi la cei morti; a spune
hdldu, A certk; a face cu ou gi cu In ttirg çi la moard, (unde se strange
otet; a trage un spertaf»; a luk la lumea i poate si asculte). (Cf. lat.
trei pdoeste. divulgo, -are; vulgo dare).
11A1Alku. Expres. M'a bdtut hdldldull Harhdm, (pluralul foarte rar in-
M'a batut stelele! S'a ales praful de trebuintat). Multime; card, stol;
mine! M'am prapadit, m'a dus dra- clapie. (Se zice numai despre bipede
cul 1; m'am topit cu cai cu totul I s'a ales patrupede).
harla de mine. Expres. A se alege hárla de...
-ale, bucatfi. A (nu) se alege praful gi pulberea de...
Interj. = latratul cainilor, fig. a se alege poradichiul de...
vorba prea multi!. Harn, -A, Peiorativ dela awn,
Ilâmb (fari plural), Oalii mare, oall Hart11 Interj. Cuvant cu care se maul,
«de pritznic* j femee voinica, omoaie. se abate calul pus, la gulatii, inaintea
(Cf. lat, virago -inis; franc, virago). boilor , la plug, la car.
laimpov (firit plural), Cam aceeaa In- Hati, Turrnli de porci, fig. sarcastic
semnare cu lidmb. Sufixul ov e aici o hdtd de copii (puradki).
oarecum augmentativ. Hèria, adv. Expres. A umbld hèria. A
-e,r Femeninul cuvantului umblk fara nici-un capataiu, a umblk
Himpovill, precedentn *hitmpow. haimank, a umblit trelea-lelea, a umblh
Ildndird, adv. A se tine lwinddrd. A fuiorul popei, a umblii frunza lelei,
se tine scaiu, incarduit, hârhkm, a nu face pureci Intr'un boo; a umblii
inharhomit. 4de calo-calo a umblit incarduit cu.
Ilanghèr, -1, propriu: Hingher; Figurat, }Helga (lripil). Ironic. Grau amestecat
Om desmfitat, deguchiat, golopan, cu neghina, cu taciune, mazAriche,
golan, derbedeu. hrigc.ä, s. a.
HangliA, -e, Iapa, cal mare gi urit femee HIsteag, -tut Hips, de*, bunget.
/Me, lunga i proastä, Hoag* -I, (plural rar intrebuintat),
Hanta. (plural neIntrebuintat), Gura. Vagig, uduclbiu, huducibiu, ffigag;11
Bun de lubld = Flecar, guraliv; sporo- vale, valcea.
vaklnic ; sporojklnic, bun de catea. Hoanei (gi verb a-se honci)=Vezi : Hoagca
Adj. Höntòs, -oasd, Palavragiu, flecar, sinonim: Cardfd.
artagbs, clentòs. = clanta. lioinfelea (de-a) adv. Se numegte mer-
Cearta, dihonie, ne- sul &kit, zdruncinator al calului care
intelegere, imperechiare, pricire, gal- nu e buestritg. Este sinonim, cateodati,
ceavi, vrajba. cu galopul; cu de-a 'nsdritelea.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 567

In Transilv. troanca. Hupit, HAmisit ; lihnit (de foarne);


Iloa§cl, (pl. neintreb.), Ofn sau vitA pocaltit ; cu noud lupi; colesit.
bAtrfini, Gloabl de cal; cal prost,
0 hoaFcd (hoancd) de cal! 0 hoaFcd de o cdzdturd de cal, de
unchiag Un hodorbg; un mosnelig; un poti numeri coa-
mormAnt I o clzAturA. Horomie stele de-o poFtd: de-i poti
-nri, Hop, fAgAs, mâncilturA atArnit plostile de sol-
(groapA, scobiturA) pe Fleaul §oselei duri.
(drumului). Hastrt (pl. neIntr.), multime, pusderie
Hononòiu, Roiu; pale. MuFtele Gdinile vin hustd.
erau honondiu. Hilture (firit plural). Om, animal, pásere
Hontroipe (sing. hontroapd intrebuintat inspitati, voinicA.
mai rar). IaturitA, -e, Femenin dela hature.
Toale (vestminte) vechi, grele aster-
nuturi uzate boarfe.
Ho5tortog, -I, Unchias; baba', in sens
ironic,sarcatisc ca l boftorbg, Iàzmi. pl. iezme, Maud., duh ne-
Hotar, -e, A goni pe cinevd un A-1 curat; Naibl, aritare, Benga, Nodea.
goni pfinA-1 lasi de urit. (cf. persan. Aesma).
Hot, haiduc, bun de IizmA, Aghiasma,
cu mina lun- Api sfintitfi. Verb, a izmul = a spilh
Hotoman, gA (dela ohotomano), cu..., a curátli cu.
Hotomänds,-oasti, vulpe bAtrAnä, vul- leek (IcI) adv. Aici. Expres. Omul dsta
poiu ; vulpe cu gusa e cam d'ici, de colea! E pe-o parte, intr'o
albA. ureche, tacnit, n'are toate sambetele, e
Hofonag, V. hooman. carn trisnit; nu e In toate apele lui.
Hristos Expres. 1. A se rugd de cinevd Ielean, Viclean, airet, pungiw, cu
ca de Domnul Hristos. A se rug& mult mate pestrite.
de duel* (SA te fi rugat de-un Turc, In Pravila lui Matei Basarab : hiclean,
si mane& carne de pores. hiclenFug,
2. A judecd (chinui) ca pe Domnul Iclegng, Viclesug, iretlic, sarlatanie,
Hristos. A chinui mult, pehlivanie, tertip.
Hudfibi (fAxii plural), Expres. adv. Icomonie, Iconomie, crutare, gspiculh-
A face de hudflbd, A nimicl; a pierde; a tie», degumeillAs.
pune cold cuivit; a omori, a sfeterisi. Iopinttnit, -I, vezi : curvigind.
Iludubitz, -e, Sinonim cu hdmb Ierl, adv. Expres. s. A cdutd ziva de ieri.
doua insemnare ; i cu istimpov. A tilitt frunzi clinilor; a &wit la stele,
Hulfibä, -e. Afarit de 1nsemnarea §tiuti a-ei pierde vremea de pomani, a umblà
se zice ironic; o hulubd de sobd, o de flori de cuc, a tiiit dracului bureti,
sobtt proastit, o sdrdcie de sobA. a da dracului tämlie, a paute vântul.
Hulubi (a se, -ese), a se stria. 2. Nici eu nu sunt de ieri-de-alaltderi!
Humbar mai rar: hambar) Hambar Sunt bátriior i eul Am vlizut i eu
= o ladi mare (1fidbiu) ficut din blane multe (pAtit).
de fag, de rudari, In care se pistreaza Ieropin, -e, Aeroplan. (Cuvant niscut
mdlaiul i fitina (de grriu). Se fac ai de in graiu popular odati cu mobi-
timplari de blane de brad. lizarea armatei romfine din 1913, cand

www.digibuc.ro
168 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

toatä lumea vorbeit ci os'au väzut) in cisem;pdtrunsesempaiul cu curtd; obä-


cutare loc (Un dicitur; fama est) gasem pe mfinecl.
Bulgari in ieropan, care vreau sä Catachreze: inima plidurii, a biciului,
arunce foc i otravA peste satele a codrului, a zAvoiului, a porumbilor,
noastre). 5. Expres. Cu initna bund. Marl de
Iertat, 4, Expres. RIO/in (el), iertat(d). intelesul cunoscut de toti vesel,
Subinte les: de moarte, de Dumnezeu. voibs;
Foarte bAtrAn(A); uitat (de moarte);i-a (Cf. Epistola S. Apostol Iacov, cap. V,
pierdut moartea catastivul; de cand 13. ((Este cineva cu mima buni ? sä
erà lupu' cAtel; om vecltiu; din alte vre- cânte».)
muri. (Se zice si despre oameni Aceastli expresie = mancAcios, pofti-
despre animale). cibs, cAruia-i del ittima (sk mlinfince de
IjieûtA, -e, (Fluralul mai rar intre- dimineatA; care nu alege si nu face na-
buintat). (Se zice mai numai despre zuri la mAncAri.
femei : telelèicA ; cutrà ; palavragio ; InImèi (Imin61), Pantofi.
iscoditoare; spärgAtoare-de-case; se- Iniversal, Plug Universal.
cAturA, pezevenghe. Intrb, (a). Pers II adj. sing, Inti (in kc
ImIsit, -A, Pipernicit; prizArit, slab, de intri).
firav; costeliv, (poate dela hörnesit). Iordanì (a, a se), A stropl cu apa; a
Im (plural neintrebuintat), Necurätenie, lovI cu bulgari de zApaclä (la Sf. Ioan).
murcilirie; slim, gin, jeg. Iordänealil, -ell.
bias, -oasd = soibs, murdar de tufe, Iortomin, Nume de bou.
negre. Iran. Hrean. Si in Transilvania.
Imosit, (a, a se, -ez), A se murdärl IrindeAna. Un joc repede; vioiu,
(vorbind de rufe, de corp, piele); a
murdärl (Cf. lat. limus, -i; limosus Irindeaua la genunchi!
-a, -um.) IsAiitä (Isen(ie; Isentd), Esenta de otet.
In. Expres. A bate in pe cineva. A Ismui, (a, a se, -ese), A spala, a se spAlit
bate la catarimä, a bate mAr, a bumbetcl cu idsmd, aghiasmA, apA sfintitä.
pe cinevA. Spion; iscoadd; cercetds.
Inle (fArA plural), Expres. Butoiul s'a (cuvAnt diformat si 11110-
fdcut tat o inie! Continutul butoiului mantenit astfel in graiul
(vin) etc., s'a fficut mici sloi de ghiatti. popular, cu ocazia mobi-
In opera lui Creangi Inie (Ndboiu) = Ispion, lizArei armatei romfine
ghiatA In formatie moale i sfArAmi- Ispioanä, (1913) cfind oamenii de
cioasä care pluteste pe apl. gardA pAziau satele de
InimA, -I, Expres. 1. A i se lud cuiva ispioanele bulgaresti cari
din spre inimd, a se scârbl; a se ingretosA, vreau sd le dea foc i sd
a se dezgustA. le otrdveascd ffinttinile).
-a. A se zburd inima cuiva. A se pätrunde, Iubèt, -calk Cfiruia li place sA iubeascA,
a se präpädl din cauza unor prea mari cAruia, la scAldatul dintâiu, i s'a ni-
emotiuni. merit apa fierbinte.
3. A-i da inima Ia... A poftl cevi; a dorl NIA (pl. neintreb.). Inceput; dever;
cu infocare; a nAzul, a rtivnl, a rämnl. gheseft, vänzare : clutarc (a unei
4. 2ti s'a dus inima (din mine). N'am märfi, articol de comert.) (Cf. franc.
mai putut de fricä; o sfeclisem; o mAl- vogue).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN IUD. VALCEA ¡ 69

Iutac, v. arzuliu. f. kmeneald, -eli.


Wigan, Vrednic; silitor; ca lzmenit, -d.
piperul, inimós, spirt; cu inimd; numai, an limbs veche = a ismeni a stria;
inimd. a denaturh, inteun hrisov dela Ma-
2. Cam iute (corbind de ardeiu, etc.). teiu Basarab din anul 2640, publ. in
Izadi, (a, -eso), A risipl, a da 'n dreapta Biserica Ortodoxd Romdnd, an. XXXIX,
'n stanga; a da pe rine-minte. lzddd; Pag. 1149.
-oare, (cf. . franc, prodigue; 1=4 (a, a se, -ese), A se spdld pe mdini
dissipateur). cu iazmd (aghiazinfi), a se purifich; a
Izamen, -e, Examen: (serbarea de finele purifich stropind sau spfiland cu spa
anului scolar, la clasele primare). sfintita.
Izani, (a, a se, -ese). A nu purth de Cf. Odobescu, Cdteva ore la Snagov,
grija de cineva sau de cevh II a se pH- Bibl. pentru toti, p. 73.
zari; pipernicl, a se fnurdcid; a se schi-
monosl.
lzdnd, -e.
Izdnit, -d. fmboli. Boià.
Expres. 2. A scoate pe cinevd din izeind. imboi, (a se, -eso), A se impleteci; a se
a-I scoate de-asupra nevoii; a-1 pune incovolit; a se aduce de sale; a se
picioare. apleci cat sa fie aproape sa cacti.
2. A scoate rufele (sau 1i altcevd) din imbudituri, (a, -ese), A aveh griji de
cinevh; a branl; a tinea in palme, a
A le spalh bine; a le deznecd (desnech) corconl, a glivl.
dupi ce fuseserii fnecate, bcigat.? 'n f.: Imbucdturaald,
izdnd de altcineva. iimbufni (a se, -ez), A se Infiniti; a-i
Un cantec popular valcean (Fluresti) sari tafna, thnclara a se bosumflia; a se
zice despre o nevasti urita dar mai cu intafnosh., i-a venit piperul la nas;
seama neroadä: immurgite. Expres. adv. Pe fmmurgite
oDe uritd nu-i bag vind In capul serei; in capul murgului;
Treanta mi-o bagd 'n izdnd!» in murgul serei; in amurg.
Izbi, (a, a se, -eso), Expres. Am izbit-o! impiritesc, Expres. 2. Lenq fm-
Propriu. Am nimerit-o I; Sarcastic: pdrdtesc, f. lenes, lenes imputit.
Am lovit-o ca Ieremia cu oistea 'n gard. 2. Befiu impdrdtesc betiu In patru-
2. S'a izbit in partea mamd-sei. Co- zeci, suge-bute.
pilul seamana cu mama-sa. 3. Casa impdrdteascd primaria.
E leit-poleit mama-sa; e capul masei. 4. Pugd impdreiteascci pusca mili-
Izmène, Expres. A da izmene pe cd- tara (veche) de pe la primarii.
ldtor. A incredinth un lucru unei maini 5. Pdttlle Impdrdtefti Mule in care
nesigure, necinstite; a o nimerl ca se tinea la primarii rezerve de bucate
Ieremia -cu oistea 'n gard. A da oile pentru anii secetosi.
in paza lupului. impiltra, (a o, -oz), A o sfecli, a o bag&
Un crac de iznulnd. pe maneci, a nu mai st1 pe unde sa
Izmeni, (a se, -ese), A se fasoll, a se scoati catnap.
preface, a face pe mofturosul; a se Impelitat, Intrupat, ain carne
strambh, a se schimonosl, a face mutre oase». Expres. Copilul dsta e un drac
a se sclifosl, a se miertal. impelifitt! E un drac i jumatate; e

www.digibuc.ro
170 G. F. CIAUSANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

dracu gol! Cine n'a vAzut pe dracu, la el 2. Atunci s'aratd incdrcdturd (la ceafd)!
sl se uite ! Atunci se'ngroaae gluma; ai si le iai la
(Cf. slay. pelitd = trup). ceafl (dupl cap)1 Se'ntoarce foaia
fmpieloregA, (a se, -ghez), A se pune pe ailaltli I; ne striciim omenial ne striain
picioare; a se andreptio; a se restabill. la ceafA, stricAm cAruta.
(vorbind de copii ai de bolnavi). IneArnat -- in carne pe el, arAnit.
Sinonins. A se invdrtl = a-i da in de ineitali, (a, a se; -ez), A se immulil, a
bine, a merge spre insAnitoaire. se inrAutlitl a se venind (Vorbind de-o
Implelmit, (a, -ez), A pune in meslul de rank de buboaie, etc.), a se spuzl de
mdlaiu si putinfi ¡Ala (de gent) pentru bube, a se face tot una de bube.
a-1 inchegh mai bine. Inefttiirtinul, (a se, -ez), Figurat. A se
Pielm (fArA plural). osplith bine, a se ghiftul.
implersi, (a), A impietrl; a intepenl, Incdtdrdmare, -i.
a'ntelenl, a se infierk. Expres. Mai Incdtdrilmdt, -a.
miycd-te yi tu, cd nu te-or fi'mpiersat Ineergit, (a, a se, -ghez), s. A pune co-
dracii! Fitt alte forme. viltir de cergi unui car (cu care lumea
impildul, (a se, -ese), A se incontri, se duce la bAlciu in timpul verei).
a se prici, a se certh; a se pontul, a z. Expres. .cerul s'a 'ncergat (cu nori),
se Impunge, a bate samarul ca sl pH- cerul s'a acoperit de noH.
ceapl mAgarul. ineetirit, -A, Cf.: inydfoydt, -d = plin cu
Impilduiald; Inspilduire; Impildult. lapte (vorbind de ugere, de zatodre).
impojorat, -It, Imbujorat, cu flori in ineetunklä, -eli, TAndfileali, incetinealä
obraz, bficAnit. la lucru.
impunge, (a, a se), A bate tutus si pri- Ineettmel, (adv.). Incetinel, incetiaor, in-
ceapl iapa; a da sl'nteleagil, a atinge pe cet, uaor.
cinevit (cu vorba), a criticA (cu perdeit), Inehelat, -I, Expres. 1. Codrul (zdvoiul)
a impunge cu vorba. A cAlch pe cineva s'a 'ncheiat! A'nfrunzit bine de tot.
pe coadA. (0 expresie analoagii, glsim in cronica
imputi, (a se), Expres. A se Imputl de lui Gheorgaki Vol. III, pag. 323.:
swan! A dorml prea mult. cdmpul fnchidieat cu iarbd.
hales, adv. Mai ales cl; incaltea ; 2. S'a Inchis bobocull S'a string funia
IneMles, adv. mai cu seamil. la par; s'a fAcut agurida miere; nu mai
Ineaultea, adv. e pornana de-atunci! unde te mai in-
hale!, (a se, -ese), A se Innodh vor- tAlneati cu vorba aia ?... popa nu toacl
bind de copulatia cainelui ai a cltelei, de nouA ori pentru o baba surdA, odatA
a fi la cAtAllireali. se deschide cerul..-
Inclllcit, -d. Incioelli, (a, a se, -ez), s. A drege, a
Incdlceald, -eli, (rar intreb.). tregulite un plug, (etc.), pentru a porni
Inealtit, (a), Amegiul. cu el la arat.
Ineiltostl, (a, a se, -ez), A se face ca ai 2. A se restabili (dupl o bolire); a-ai
cAltii (vorbind de lemne, sfoarl, etc). venl'n fire; a cdpdtd ruyelyd 'n fayd, a
hank (a se), Ex. s. A se incdrai de se intremh, a fi in convalescentA; a-i
Doamne ajutd. Ali gild beleaua (Be- da'nspre bine, a-i porni'nspre bine.
au»; a o WI pe-a bunA, a ai-o face Inciorlicat, -A, Se zice despre cocoaul
singur, a fi dojenit, a fi cicillit, mustrat sau glina care are pene ai pe picioare,
asupru. pe ghiare.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALUE& 1.71

Ineocori, (a se, -ez), Ex. Ca lul se Incoco- Infruntdtdrd.


reazd. Calul tine capul Pin piepto, Subst. ( Infrunfald.
in sus mAndru. Infrunfdt.
Ineontrat, Contract. Adj. ( Infrunidt,-d.
Ineovrigh, -ghez A se (+face covrig; Inturrnit, (a se, -ez), a se gild. A se im-
(a se), a se face» colic; brAci in 9 cojoaoe, ca baba Dochia; a se
Ineovrigi, -ese (coy- a se aduce, a se sAturh: sA-i poti omori paduchele (pu-
rigi). i obldh. recile pe burtA, a sta loan de sfitul.
r Ineovright, -d, Infurmare, -i.
1 Incovrigit; -cr. Infurmat, -cl.
f Incovrigdturd. La RornAnii din Serbia cuvantul acesta
1 Incovrigeald. are mai aceeasi formii si tot acelas in-
Inerâmboii, (a, -ez), Expres. A fncrdm- teles. Inteo baladi populara:
boiat-o peste livezi. meroalele cli si le loa
A pornit-o prin livezi, a luat-o razna Si mai mindru si'nformh
a luat-o sAgeatii in spre, a retezat-o spre, (gild A).
a tulit-o. (Giuglea-Vislan, op. cit. p. 305 si glo-
Inereineenit, -ii, Afurisit, impiersat, im- sar).
pietrit, jurat. Ingâmbii, (a, a se), A pune mAna, (eu
Inerosnit, -ii, IncArcht, impovirlit, insir- ingAmb) a apuch, a luh la Ptrei-plzeste*,
cinat. Incrosndt de lemne... a pune mina in ceafA, a pune mAna'n
Lido tat, -I, Expres. Cu pdru'ndoiat guler,11 a se luh la bataie ; a-si da
(vorb. de oameni) = adult, bittrlin; cu natrele cu cineva.
ghiocei pe dimple; dat in dildnul Inginit, eu Ingkt, (a se). Expres. x.
parte. Cad se'ngand ziva cu noaptea. Amur-
Ineeiteids, -oasi, (Vorbind de fructele gurile tArzii; Dar mai ales, faptul zilei ;
care te'neacii, atunci and le mAnAnci). pe mfinecate de tot, la mlinecare adincl.
Mdldids, md1di4 (gutuia, pepenele gal- 2. In zavoiu ctintd cucii de se'ngand
ben, pere 9. a.). .--- aintA de nu-si dau tind; anti
In !Jerk, (a, -ez), Cf. Impiersd (4). cued de nu mai auzi In laturi; de ti-e
Cd nu te-or fi fnfierat dracii. Cd nu fi-o dragi lumea; de ti-e mai mare dragul.
fi beigat dracu' coadal Ingeni, (a, -ez), A Inceth, a contenl.
Influri (a se, -ese), Expres.: Pazele au Ploaia n'llngenatl
fnceput sd se'nfloreascd, au inceput sii se Inger, -I, Ex. Ca fngerii = cuminte, su-
svinteze, sii se nfilbiascA, dupAce au fost pus, ascultAtor.
spAlate si intinse la soare. Inghebeji, (a, a se, -ese), A inghesui, a
Am pus pdnzele la'nflurit. se inghesul; a se indesh ca la pomani.
Intorloei, (a se, -ehez), A se impopo- f. Inghebejald, -eli.
Infurfuei Pena, a gild., Inghebejit, -4.
(sens ironic). IngIngli (a), A prinde chiag; a prinde pe
f fnforfocat, -d, putere, a scoate sArAcia din vatrii, a da
I fnfurfucat, -it. fnainte (vorbind de oameni).
A'ncepe o mfincare Isi- IngrAuntà, (a, -ez), A da oviz,--ogräun-
Inlrunth, -ez, apoi a o lish; a muscit din- tea unui cal, vaci.
Infrunti, -ese, tr'un fruct si-apoi a-1 lAsit. Ingrdunfdld, -dli.
(cf. fnfruptd). Ingrdurldt, -d.

www.digibuc.ro
172 G. F. CIAUSANU, G. FLEA SI C. M. POPESCU

Ingropi (a), Expres. Afardploud de'ngroa- 2. A se insure) cu cdcatul dupd ureche.


pd, cu gfileata, plouä de toarnä. A se insura de mic; cu buricul neuscat,
Ingrosat, -A, 1. Expres. E drumul fngrosat cu casul la gurà.
de oameni (lume). Forfoteste drumul de Intaeärub, (a, -ez), A inhAnlà, a pune
oameni. saua, a pune in stare de a functiona,
2. Tree oamenii ingrosati la bdlciu. a infurma.
Roiesc, foiesc, misunl pe drum oamenii Intitogh, (a, a se, -ez), A (se) imbrrica
ce trec la. bine, a pune OA nouä cojoace ca baba
3. Urzici fngrosate. Fierturä de urzici Dochia; a se'mbrâch (ca) de iarnA, a se
in care s'a pus si mälaiu (fhina de po- incotosmAna;
rumb). Intdfosdt, Intdfdscit, -a.
Inbruni, (a Se, -ez), Expres. A se fnlzdnui Inteiostl, (a se, -ez), A se face tare, teioasä
dupd... A se luà dupa... a gonl pe tirucll atoasä (vorbind de carnea de ard-
pe sämântb a prigoni; a urmArl (per- nude.
sequor). Inteisoare, -eri.
Inhalrhomi, (a, a se, -esc), 1. A fnsird, a Teids, -oasd §i inteiosat, -cr,
implied, a fneured. M'au inhdrhomit si pe Intesat, -a, ---- jepsit, a inghesult.
mine ca martur. Intoarce (a se), Expres. Mi s'au tutors
2. Expres. S'au fnhdrhomit dupe). el... matele pe dos. Mi-a fost gretrt; scarbi,
S'au luat...; s'au inhaitat.., (mai ales vorbind de mancari, bäuturi),
Inlicritt, -ii, Tesut in ochiuri (romburi) Cu sens pejorativ, gäsim forma a se
sau cadrilat vorbind de scoarte. ma- Intortoid, a se fntortochici; adj. Intor-
caturi, asternuturi. toiat, -d; Intortoclziat, -d (cf. verb, latin
Inlenosi, (a se), -ez, A-i veni lene intorqueo si adj. intortus, -a, -um la
(cuiva). a se lenevl. Persius si Plaut).
Inneei (a). Expres. si-a 'necat sufletul, Intatosit, (a se, -ez) fncetdrd,
a baut para nu mai stie de el. Intitfos at, -I fneetdrelt, -a.
Inodiciii, eu mi. !nand!, (a se), A Iutunerie. Expres. Intunerie de prune --=
manch de par'cii n'ar fi mai vraut de- negurime de prune, bisag, berechet
mancare (de and nbi-sa l-a acut); de prune.
a mama, cu ochii cat cepele; a bate Invalit, -A, (Despre flori si crestele
vantul pe dinainte-i; a manch sa crape; dela paseri).
sl-i sarà ochii. Bätut, amplu, involt, bogat.
Insantntt, (a, -ez), Ex. 1. De unde-ai fnsd- Invitrcoli, (a, -esc), A sucl, a intoarce, a
ninat? De unde mi-ai rdsdrit? de- räsuci, Vlintul Invdreoleste vântul pe cos.
unde ai venit ? - Subst. Vdreol, -oale, intoarcere, rä-
2. Cine stie unde-oiu insdnind! Cine sucire, fnvdrcoleald, -eli.
stie uncle-6u ajunge 1 (ca loc) Cine sac Invirtit, -A, Expres. Ninge'nvdrtit. Ninge
unde mi-or stkl), fulgerel (lumind) ochii! de ingroapä, e hora mätusilor.
Insitit, (a, -ez), A fi de satiu, a saturit. Invirzobi, (a, -esc), A face creturi opin-
Insciunit, (a se, -ez), A se intemeia, a cilor, a le pune curelele, nojitele.
prinde putere (chiag). Invulbi Invulr, a se, -esc), A se ins-
Inspitat, -it, Voinic. pita, a-si apuch pe puteri, a creste, a se
Insuri (a, a se), r. A insure) niste In- inspatosh, a se face mai voinic.
cdltdminte. A le incäputa. A le pune Invulbit, -el fnvulvit, -d.
fete. (Cf. lat. involvo, -ere).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 173

Inzileti, (a, -esc), A riminei Am Jidov, -1. n. mit. pop. i. 6m Inspitat,


inzaletit neinsurat! voinic, rupt din mal, hojmaliu.
A riminea balti; ash 1-a bitut Dum- 2. Om chiabur, bogat; putred (de
nezeu... avut) gros la pungi; cu chiag la pungi;
Inzaloglt, -fi, Incurcat; nehotirit. cald la pungä, cu ski la rfirunchi, stup
Exprcs. Md tot tine'nzalogit! Mä de bani, stup neretezat.
tine'ncurcat ! nu-mi da'n buni! Este si expresiunea Rupt din jidovil
InzApuci, (a se, -esc), A se face lioarci = voinic, ce brad de oral ce brad de
de ziduf; a fi tot o api de niciusali, rurnin 1
a fi numai api, a fi ca'n cuptor, a fi Jighnle, -Anil, Fiari; jivini; balii; ani-
bleasc de nidusit. male domestice (pisici, cttini).
Inzapucit, Jiguit, Mari de insemnarea cu-
noscuti, insemneazi si cu miros greu
J. (urit), cu dahnet rfiu; cu duhaare (vor-
Jilfivète, Reteveiu de lemn ratavd; bind de untdelemn, unturi, etc.).
scurtitinl de lemn. Jigddie (Yigockald), &all a citinilor
Jamplèri, Jambiere. (care li face si icneascd (suspine) dela
(pluralul: jepci f. rar intre- inimd).
buintat). Loc jos, piclinbs, padind, loc Ca A se vindece li se di unt de pe
care tine api. pieptene. Femeia care le di untul le
Jar, -uri, Un jalon ficut dintr'o tufi zice : *De-iii fi jigodit si-ti treaci; de-Ai
ciopliti (in pidure). fi turbat si iei ampii»!
(Jaloanele puse pe cAmp bete sau Se zice si ironic: o jigadie se fatal (Cf.
pari se numesc (du). Actiunea de-a pune grec. lyngodis, qui sanglote). adj. yi-
astfel de jaloane sau semne prin pidure godit, -d.
se numeste jeruire. Jipu, pl. Jiple, JuNeu, Julfin; hadarig
Firä plural. Foc mare, foc (la parci fi la Mini).
Jfirägliu,
de zmei, ham, jfiristic, cfirbu- Jlpin, Lemn mare; orn mare, spitos,
jim, foc haiducesc. novae.
Jarcalke, Vlijgan, mfigidin (bitrin) Joardfi, (Yordeci) pl. -èle, Nuii; mliji,
haimank lungin. vergek vargi.
Javlfi, -e, javrà, jigadie de aiine: puslä. Jojfir, (plural neintrebuintat), Expres.
Jecnan, -e, (jAcmin), plur., -e, (-uri), Pestele e jojar! Pestele e prost de tot :
Prizi; jafuri, e putred; coada-i miscd; capu-i pica!
Jecnnini, (a, -eso), (Ydcman)), A pracii; Jucurao (Yucurhe), -11, Jucirle.
a furit; a despuiit, a jeful Jugrfiv, -1, Zugriv, pictor.
Yeandneald, Jugrfivi, (a, -esc), A zugrävl; a pica.
Jecneittfi. (Yacnea(d), Expres. Da jec- Subst. f. Yugrdvecild, -eli; mai rar :
neata oalei! Dfi foc oalei i Trage foc Yugrdvitard,
la burta oalei, sii fiarbi mai iute Yugravit, -d. Expres. Par'cd e jugrd-
Jeml, (a, -esc), A umplea, a ticsl, a vit (-a)!
intesà, a infundi cu... «Frumbs din cale-afari; scris, picat (-a),
Sacii erau jepsiti cu drugi de furat! rupt (-c1) din some; zdna! ca o cadri, ca
Yepsit, = ticsit, -A. o icoani I ca un boboc de trandafiri; e
Jodi, -e. Berechet, biàg, multime; Ex. frumos hotirit.
La maw: erd jerfd (bucate, vin). Cf. Martial (Epigr. J, log, Hachette,

www.digibuc.ro
174 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

vers 22, 23) - Editia, Waltz: Antho- Lisa!, Expres. Ldsat de Duninezeu
logie des pates latins, pag. 286: Nelegiuit, tilhar, ucigas; disperat, dis-
...Aut utramque putabis esse veram creerat.
Aut utramque putabis esse pictam. Expres. sinonimi: ldsat de suflet.
Jura!, v. aliminit. Lästir, Vlistar, (la plural), pidure ti-
JuritMe -II, Jirebie, jireabie.
Expres. Este cu cdmay: fdcutd juraii Lastul, (a, -eso), A aminii, a pisul (pe
E cu cimasa ficuti fufile ferfe- cinevi pentru plata unei datorii).
nite ; cu cimasa ficuti praf (din praf); F. Damé:
diripinati, despinati, par'ci-a fost si In Trans.= a hdldstui. Dictionnaire
fad. frunzare (in pidure). franc.-roum.,
pag. /58,c. z.
Ldstuiald, -eli pdsuiald, pisuire.
Llieärie, (plural neintrebuintat). Expres.: Lat, Expres. adv. A zdcea pe lat,
A face ldcdrie. A virsi multi api, (a fi pe lat), a zicei obiali, a zicea pe
a face biltoace (prin casi, pe prisp1). moarte, a fi pe cutit,
(Se zice mai ales de cei ce se spali cu Lituri, (a, -NO, A spin, in lituri, a-si
multi api i fac apardie prin casi, pe bate joc de rufe.
pardoseali). Lau! interj. Expres. N'a xis nici lau nici
Viet:m(1s, -oasà, Lacom, nesiturat, (flu- bdlau. N'a zis nimic, n'a deschis gura.
piano. (Cf. latin. non mu facere).
Laorrt, -e, Racli, ladi D laturi de uluci Larri pl. (neintr.), Multime sgomo-
sau stacheti, dintr'un par pini in toasilljaf, jertfd (ftrfd), berechet,
celilalt. biu.
Litertunit, (a, -es), i. A a.Tdcl, vorbind de Lase, Expres. /. Nu-fi mai dd
vase de pdmat (de doage), a Irish pe leac. Nu-si mai vede vindecul, nu
nistrapi. se mai vede orn, nu mai vede zile bune,
2. A face jalbi, a da jalbä, a se duce cu nu se mai timiduieste.
jalbi 'n protip; a se jelul, a da (face) 2. Loc. adv. De leac, mic, putin, ne-
petliclie; a reclami. insemnat un copil numai de leac; un
Subst. f. Lelcrdmdfdie, copil mic de tot, de-o schioapi, o luleh
Main, 41e, Lungin; bleg, tontorbc ni- de copil i alte expresiuni de felul
vlec, la-mi-mami, bililiu, nitiflète, acesta: o oalci numai de leael
guri-casci. (Cu siguranti cA expresiunea aceasta
Laptop r. Expres. Par'cd e sccildat in vine dela obiceiul ce au descintitoarele
duke. Foarte frumos, -A; curat, -A de-a da cite putinel din descintecile
spilitel, -ea. bor. De-ad ì vorba:
2. A spune fi laptele pe care l-au sups (Nu e leacu'
(dela mamele lor). Cu sacu'h)
Se zice despre hotii cari mArturisesc Leau, -uri, Ecarèt, acarèt.
totul, fiind bfituti, chinuiti. Lega, (a), Expres. legat unul fi altul
3. Nu se-alege laptele din pciscit! Nu gura de cineva = a birfit, a calom-
se-alege (pinii acuma) grill' din ne- niat.
ghini; calul, and, fi iai saua i se vede Leglitui, (a se, -eso), A se intelege cu
melicul, urma alege, toamna se nurnAri cinevi; a se uni cu... Cf. Logorosi
bobocii, ho, si ca vedeml (a se).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 175

Lege, -I, Expres. i. Nu mai e de nici-o LION', -A, CumpAtat la mAncare (bA-
legel.. Nu mai e bun (-I) de nimic, uturA) csirmbs*, dificil (la man-
nu mai e de viath, nu mai e de foss. cAri).
2. Drept lege, De formfi, cu numele. Lighloanii, -e, = Vietate, jivinA, ji-
Legnmi, (a, -ese), A cruth, a iconomisl, gitnie, pilsárile, (animalele) din 'curte.
a mina moderat, cu spicula(ie. Expres. r. A face lighioane; (a fi plin,
LegumecIld. umplut de lighioane). A face pliduchi
Lele. Expres. In doru' lelii ! fArli tragere sau viermi (la o ranA) vorbind de
de inimA; fArA interes; unde-o iefi oameni qi de dobitoace.
sd iasd! 2. L-au mancat lighioanele. L-au mAncat
Lenin, -e, Expres. A ldscl lemn pe cinevd, fiarele cAmpului, viermii.
a-1 lAsh cu mlinile 'n sAn, sArac; a Lillie, lined, Expres. Un liliac de copil!
sArAcl pe cineva, a-1 lAsit numai cu Un gningure de copil 1, o floare
ctunaga pe e/. de copil ! (Expresiune de duioasii alin-
(Aceettg expres. in Mehedinti, cf. Bo- tare a copiilor cAnd se vorbegte
ceanu, op. dt.). despre ei, ( Cam agh cum e in--
Lemnèt, -uri, Lemne multe, grAmadl trebuintat in latinegte palumbus-i
de lemne, nevoi-mare de lemne, mAglA (palumbes, is) = ibovnic; iubit, a-
de lemne. mant).
Lenes, -A, Expres. Lene; impdrdtesc, Limboitk -e, Alta lege; strAin, ve-
Trintore, leneg de-i este greu gi pA- netic (vinitic); (se zice tuturor celor
mantului cu el, leneg In patru zeci; cari nu au obiceiurile gi religia noastrA
lainic, lenevos, trAndav. gi nu vorbesc la fel cu no:),
LAptile, Lectie. Linciuri, (a se, -ese), A se spilit mult; a
Lqui, (a se, -ese), A se efArgl* (de se muchilips111 a gustit tlegumile» (buca-
foame) a se lihni: a scApArà dintii de tele) fArli sA mfinAnce din niciuna
foame. cum se cade, (se zice gi de oameni gi de
s. f. Lquicild, -eli. animale: pisici, cAini).
Adj. Lquit, -d. f. Linciurèald, -au.
Libirà (a se), A iegi din armatA, a ldsd Liciurit, -d.
cdteaua (vitelul) din spate, a se liberit Trans. = a se licitai.
din oaste, a da ranita'n primire. Lingl, prop. LingA, alAturi de.
Lichil (sing. neintr.) = vorbil de clack, Linge, (a, ling), A furit. Expres. Mi-au
nimicuri, vorbA de popl ostenit, vorbe lins bardal Mi-au gterpelit barda!
goale. Linguri, zi, Expres. r. A se ldsd de
...Spune licldi si minciuni lingurd. A murl, a lepAdit potcoavele, a
Sd-i dea popa 'nchindciuni! da ortul, a raposit.
(fragm. de cAntec popular). 2. A legd lingurile de gdt cuival = Tarde
Licit, -A, (Lichit, -A) Expres. Copilul dsta venientibus: ossa!
e lidt tatd-sdu! E capul lui tata Prea tftrziu! la trei zile 'nfierbdntate,
slu, samfinii cu el ca dotal sboabev de la spartul targului; dupit ce s'au Mt-
roua; ca doui picAturi de apli, e leit el.! pArtit colacii.
(tatii-siiu). 3. Am luat-o (cu flIcutul) dela lingurd.
Liturdin, -1, Piciu, tine, blietan, bletig; Se zice despre ceice incep o gospo-
(sens peiorat.), secAturä, cebalA, dArie, neavAnd de nici unde, nearand,
ogigtie. de mai 'nainte cldag.

www.digibuc.ro
176 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Liphn, 0 burueanä. Expres. Fdcut Logorosdld, -eli (grec.).


lipdn)t, flatnand; whirl» (and se LohJa (plural lipseate). Cerealele cernute
vorbeate despre vite). sub vanturatoare sau acelea cari cad
Subst. f. (rar intreb.). pela ureclzile eill figurat, sarcastic: gilt'
Lipini (a se, -ese), A se fate aatiuca» (ovaz, etc.) de proasta calitate (ames-
de foame, de nemancare; a se hamisi, tecat cu NE/Ant, neghina, mazari-
a se face blana. che, a. a.).
Lipcinit, -a. Lohonds, -oasd.
Lipar (plural neintreb.). Araiti de soare. Loliu (plural: loidne, intrebuintat mai
(WI cum in I. ebraica avem cuvfintul rar). Noihn de (boabe, prune, pere,
hat). mere).
Expres. Pe lipufrul de foci and crapa Loltrir, -e, Cantitatea pe care ia un car
cainii din caldura; pe cfildurile cani- cu loitre.
culare. Lopati. Expres. Carnea pusd cu lopata,
LIN, (a se, -ese), Expres. Nu te hPesti carnea ca grunjul, carnos, (vorbind de
de ei (negustori)! Vaud foarte scump; oameui, animale).
focul nestins; scump de tot, cer cat Lopitle, -a, Inteo ureche, inteo parte;
nu curl pe apfi. pe o ureche, ratut, zmintit, tacnit
Llpie, -11, Un fel de pia mica; (ironic) zanatic, lovit cu leuca; nauc; ii lip-
calcavtrit, scatoalca, palma, laba. seate o sambata, sArit (din balamale).
LI5teiva (plural neintreb.). Apa mul- Lozi (a, -ese), A vorbl in neatire (la
ta, aparhie, Dundre, Olt; lacarie, , boale); a aiurh, a vorbl in delid ; a
bodogänl, a vorbl in dodii, a spune de
Litilnie, -I, Rugaciune (cf. grec. Mania pe apa Sambetei, a spune vrutc i ne-
-as si vrute, a vorbl de clacil.
Litrosf, (a, -ego), A nimicl a sfeterisl, LozcIld,
a luh sa nu mai rimaie nimic; a zvanth Lull, (a), Expres. s. Mi-ai Mat drumul
cu furatul, ripitul. din picioare! M'ai scutit de-a ma mai
Expres. Soboldnii mi-au litrosit puil duce eul.
dela trei ckte! Un aintec popular zice:
Subst. f. Litrosald, -eli, (pl. neintr.). 4MAritli-te fata-mare,
Adv. Litrosit, -d. oDe-mi ia drumul din picioarc
-e, (pl. neintr.), Priinta. Expres. «Si ochii de peste vale
Via a avut loavd! i-a mers bine (dupii 2. L-a luat din dle sfinte; i-a Mat
sapht, dupii ploaie, dui:a timp). nzdna, etc.-1-a pocit, 1-a aoimanit,
LobIdrag, -1, Caltunaa, hobichig, (o 1-a izbit.
floare). Lulea, -Ale, Expres. t. A rdmilned la
Foicia lobidragi, luléle! a sfiräcl, a (icia'ncifiräto a scApAth;
De s'ar luh toti aft sunt dragi a o da de coadii 'n vale, a-i fierbe oalele
N'ar mai fi frunzä prin fagi, tot cu curu'n sus, a se duce la hagialac,
Nici umbra pe sub copaci a nu mai aveh sare de mamilliga, a ra-
Loe, Ei, stiu eu ce ti-ar fi locul! Cc ai manea 'ncins cu teiu; boier cu boii de
merith (in sens pejorat.). funie; boier gol, a nu-j mai taiii cu-
Logorosi, (a se, -ese), A se vorbi, a se titul, briceagul (coasa). Expresii echi-
pogodl, a se intelege, a se sfitul, (cf. valente : a razz:clued la ulcéle (sa faca...);
(a se) legato». la fluiere, la oale, la grédi.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 177

2. Cdt luleaua, Mic, micut, numai de M


leac. Mace, (numai plural), Necurfitenfile
Copiltd numai cdt luleaua crit no- dela ffitarea unei vaci, mai cu
dul, numai de leac, o bucfitufft de seamä.
copil. Maceaoila (Maclean), Se zice unei fe-
Lumanare -I, Expres. (Drept) ca lumd- mei urIte si räu imbräcate.
narea, (vorbind de lemne, copaci), Machin (Mache?) Conj. Oare ?
drept, tors, far% strâmbaturi. Mfieluett, -I, Expres. Ajunge o mdciucd
(Cf. franc.: droit comme un I.). la un car de oalel Destul atata, pentru
Lame, -I, Expres. z. Par'cd e towd lumea cel cuminte e destul atita. (sapienti
a lui! Nu mai poate de bucurie, creste sat ! Terentius).
carnea pe el de multumit ce este, Madei, -ale, Cusur, meteahnä, scalä,
par'cl a apucat pe Dumnezeu de un lipsä, betesug; närav.
picior, nu-si mai incape in piele de MilgiidAn, -I, fem.: -A, Vläjgan, citrjallu,
fericit ce-i. cos-cogemite orn, orn de muiere, orn
2. Lumea-albd (lumea-luminatd) = So- de 'nsurat.
bor, bdlciu, sutnedenie de lume, lume Magallie, 41, Gárnälie.
de pe lume, crila, c/apie, gloati (glotis). Magirèatil. Esti mckdreald mare! Apo-
Dimin.: Lumulèand, lumicicd, lumu- stroffi fetelor: esti gogeamite fatä!
lItd. Magla (pl. neintr.). Grimadi mare de
Lunitia (LuniA) = Nume de vaci, de lemne, gliqd de lemne.
boi. Magurean, Nume de bou.
Lup. Expres. s. A fi ( a verd) cu noud; Mai-vlizul: Expres. adverb. De fel,
cu sapte lupi. A fi (a veni) hämisit, Mal-vedeir de loc, neam!
pocaltit, präpädit de foame, a nu Mal, -url. Expres. Gras ca malul (rupt
mai puteà de foame. (Cf. franc, il a din mal). Foarte gras, se sparge de
une faim de loup; manger comme un gras.
loup. Mahar, -e, Expres. r. Std pe malddr.
2. Par'cd-as fi cu peri de lup; par'cd-as Traieste din belsug, boiereste, dorn-
aved peri de lup pe mine! Zice acel care neste, ca glina la moari, a fi la gurá
este urit, dosäclit, prigonit de toatä ltt- de cuptor.
mea (pe drept sau pe- nedrept). L-a ldsat pe malddr. E fecior de bani
Lupiv (Lupicas, -wig), = Mancicios, gata, sä mAnânce averea cu lingura si
mancau, flämänd, burtä-de-popà, la- tot n'are ce-i face.
corn, fliimanjbs, cu ;aye lupi, secetbs, Mrunnlir, -I, Cercelar, tolbas, vânzator
fdcut pe sècetä. ambulant, coropcar, cutièr, Basara-
(Se aud si formele laupdv si glupdv. benii zic coropcar (call Transilvänenii)
unei valcèle, VAL Lipovenilor cari umbli cu cirute cu
zr Un fel de planta ase- marg, (Vezi Moisiu: AFtiri din Basa-
Lupoaia mänätoare cu mohorul (bd- rabia, Sfetea, 1915, pag. r49.)
ldùra) ce creste, mai ales, Mini. Expres. Nu-i vre-o mand! Nu-i
prin vfile nemuncite. vre-o treabli, vre-o pricopsealä vre-o
Lut. Expres, S'a fdcut lut fi pdmdnt. S'a blagd!, nu-i vre-o scofalal
acut tuturor toate, s'a dat dupa pär, Mina. Expres. adv. 1. Varzd de 4 milini,
miere de gáleatä, miere (Cf. lat, inset- De multe mdini = felurite de feluri,
vire temporibus). multe categorii.

www.digibuc.ro
178 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

2. Expres. A incdped In miiinile cuiva. i se zice ca strdmIlnzdtefte (a strdmiln-


A fi bAtut, mustruluit, de cineva. zd(i).
3. A bdgcl in máinile cuiva A pail; ManzatlisurI (sing. neintreb.). Juninci
a da pe mAna cuivi pe cinevh. manzati.
4. Ali lud mac: de pe cineva a nu MhOz, (pl. neintreb.). Madeh, cusur,
se mai interesit, a nu mai vrea sl vie defect la vin (bAlosire, acreall; sfoiag,
de cinevh (sau cevh). etc.).
5. Nenorocirile se tinurd de-a mdna, Mare, adv. A se face mare pe cevd.
necurmate, lant, ir, neprecurmhte. A se face stAphn pe un lucru strein,
6. Sunt o nztlnd singurdl Nu sunt aju- a pune tagd pe cevh --= in pravila lui
torat de nimeni, n'are cine sA-mi Mat. Basarab prinde tagd.
ajute. Sunt un suflet singur. MATimurl (sing.neintr.). Persoane, ofetes
7. Par'cd i-ai hut cu ran& Se zice insemnate «obrazes mari.
despre durerile unui bolnav, cari sunt Marli, (a se -ese), A duh ied* (miel).
iute potolite de mevesugul doftori- subst. f.
cesc (leacuri, doctorii, trAsäturi .a.). Miring, i CAzAturA, gloabA, tihohre (vor-
8. Dinteo mie sd pui mdna pe el (ea). bind de cai = o denornin. injurioasA).
Foarte frumos, drAgut, arAtos. Sinonim: mdriog, -d.
9. A se spdld pe Indini de... A se Mirmure. Marmot% Erumoasd ca o
lips1 tle, a i se furh ceva, a pierde pdpuye de marmurel
(cevh). Indio, -1, Lemnele cari alcAtuesc podeala
to. Ali face nand bund... a se luh cu de jos a unui piltul de porumbi. 2.
bine pe langA; a se gudurh pe lingl. Nojitele (thrshnele) petrecute peste o-
is. Cu o nzdnd de suflet. Slab, präpli- bielele opincilor.
dit, sufli, sà cadA jos, cu sufletuI La Românii din Serbia mfirtac =
prin flori. stdlp mare; par mare (cf. Giuglea
Minch (a), &Tres. i. A fi miincat de Valsan op. cit. Glossar.).
morti, de necazuri, de belèle. Mart (luna lui ), Martie.
2. Ce, md, te mdndncd'n cur?=Ce-ai Mascara (Mascara), Expres. a) A face
de evi neastampArat ? Ai macdrime de nutscdrd a face pe cineva de
in cur? Expresiunie echivalentA: A douA parale, a infrunth aspru pe
avea viermi (viernuisi) in cur. cineva, a dojenl, a rusinh, a face pe
3. Mtincd-mi-te-as! Expresie exple- cineva ca pe-o albie de porci.
tivA, intercalati in vorbire pentru a b) Mascara = organ genital omenesc.
atrage atentia i bunlvointa. vezi Socariciu.
Mandillae, Nive plante sAlbatice Masea, -ele, Un cep de lemn care se
ale cAror rAdAcini tuberculi sunt bate in bin* in dosul canatului,
dulci. care trebuie sA ramAntt fix.
Mangealile (pl. neintr.), PanA mare Masinat, -A, ZahAr masinat zahfir
de lemn pentru despicarea trunchiu. cubic.
rilor mari. Ma§fri Interj. Mail! Sterge-o I Intin-
Menu, Nume de om. de-ol Cari-te
Minima, 4, 0 manA de gilt' secerat. Martina (pl. neintra, Pensull rusticA:
Manzatl, (a, -ese), A rfirnfine stearpi carpi legatA de vArful unui betiga9.II
inteun an (vorbind de vaci). DacA Sarc. se zice unei femei prost
9i in anul urmAtor rAmâne stearpA, imbrAcate.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 179

Milt* -I, Instrument de lemn cu care Migorotd, (a, -ese), A migall, brichisl.
se bate laptele In putineiu. Migoroyald, -eli.
Matipohln, -oane, Madapolam (panza. Migorofèlnic, -d.
Mitor, In varsta, matur, ajuns de Mie, num. Expres. Am o mie fi-o sutd pe
minte (minti). In Pravila lui Mat. Ba- cap! Am foarte multe pe cap, mi-e capul
sarab aceea§ insetnnare, carindar, nu-ma incape carnasa.
Matti:0 (a se, -ese), A se honcl, a îm- Miji, (a, -ese), r. Ii mijefte mustata. Ii
pleti coada alba. cla mustata.
Mlizgi, pl. neintreb. Ungur. Afara de 2. Mijefte de ziud. Se crapi de zita,
insemnarea de eseva», mai insemneaza se sdmceledzd de zita, se slomnefte de
noroiul (tine, glodul) ce se face pe ziva, se face geara de zitiä.
pamant dupfice a plouat Expres. 0 mild de ploaie, o ploaie
Meeit, atins, citov, bolnav. la timp, o buruliti de ploaie, e aur
Meat, -Uri, Clfidiri mari, asezaminte nu e ploaie !
falnice Mill, (a se, -ese), A se milostivl, a se
Medelean, Nurne de bou, o poreclii de indura, a se induiosa, a-i fi mili.
orn. Minte, Expres. r. A lud de minti pe.
Ml,e, (Para plural). Expres. Nu s'o ft. A insela pe cinevà, amagl.
dus In mee! Nu s'o fi dus a-0 piarda A-fi prinde mintea, a-fi pune mintea cu
din urmä, nu s'o fi dus unde-a dus mu- copiii. A lua in serios pe copii sau spu-
tul iapa 1 la mAru'-rosti. sele lor.
-1, Hotar, despärtitura, a unei a. A strdns mintea dela tog prof tii. A
moVi de alta. strans inintea dela toti magarii, e nätfi-
MHO, Expres. Ci, mai taci, melito! flete, e un prost ingdurit, prost de (Wu
Par'cd te-a fdcut mumd-ta la melitd! (I gropi.
se zice celui bun de gurii, palavragiilor). 3. Ajuns de minte. Mare, märivir (vor-
Mereu, adv. Ex. Stai mereu! Stai la un loc ! bind de fete, bfieti).
Lasa-ma'n pace ! Minti, (a, mint), A misch putinel, a
MerIcii, Patna de America; a§h cum urnl din loc.
avem: anglie = panza din Anglia. Mireaz, Movenirea lasati de un om
...sSi tot haine de Anglie sterp in casnicie rudelor sale.
uDin crestet pank'n calcaie. Mi§ink mi§ini, Stransuret a soarecilor
(Viciu: Colinde din Ardeal, pg. 145, furnicilor, etc., figurat: avere, de-
public. Academiei Romane). pozit, agonisitä.
Mesèlnie, -I, Mesean, invitat la o petre- Mi§ulle, -II, (Mifuledld), Boli lumevi,
cere, commesean, ospete. boli rusinoase kveneriene). Adj. Mi-
Expres.: A std ca fulit, -d.
miaua lui Roman. A sta nedumerit, (a; a se, -ese), Expres. Mi s'au
prostit, ca vitelul la poarta noua; dus mititit (nticicit) ocl2ii de somn! Trecù
pe ganduri; batut de ganduri. Ene pela gene, trag a somn; ochii s'au
Mierliu, -e, Ex. A se ultd mierliu, a se facut ca gdoaza iepurelui.
uith gales, cu gandul dus. Mitoeosi, (a, -ese), A musamaliza o afa-
Miez, -nri, Expres. La miez-de-miez de cere necurata.
noapte. In puterea noptei, noaptea A immormanth o chestiune; a trage cu
cine vie and, la cumpfina noptei, and buretele peste.., a face sul i pul.
dorm si apele. Bine Incarcat. 0 sanie mld-

www.digibuc.ro
18o G. F. CIAUSANU, G. PIRA SI C. M. POPESCU

jitd cu lemne. O sanie bunä de lemne, piing cu ma*. (Cf. Germ.: die Mulde)
o sande trAsnitä. franc.: huche.
Moalele-capultil Crestetul capului (mai Molomin, -A, Oat lenes si molhtec,
ales la orn). pierde-varA; om rnoale, orn mIlliet, o
MoarA, Expres: r. E om umblat: a fost balegii de orn, un mormant de orn, om
fi la moard! despre unul care n'a fArA vlagA, o mAmAligil de orn.
schimbat niciodatä orizontul satului säu Molomete, Mai acelas sens ca prece-
cu altele. dentul.
2. A spune un lucru in teirg Fi la »ward! Along, moangil, Bleomb, bleot, molhn,
a spune in gura mare, a spune la toad prostAnac, tont.
lumea, a obstl, a vesti de pe acoperbul MonItIe, MunItie.
caseil) (cu o expresie ebraicA) (cf. lat. Mdrisei, -I, VanturAtoare. Expres. r. A
vulgo (volgo), -are); in vulgus edere; face cuiva moriscd'n pdr. A-i pune
(urbi et orbi). mana'n ceafi, a-1 chelfäni putin, a-i
3. A hdgri'n moard cu cineva. A sfltul, trage o sApunealA.
a ciotorl (cu glas tare ca sä nu mai poti 2. A fdcut moriscd = a murit, a räposat.
auzi in ldturi). Mormant, -e, Expres. Un mormânt ((le
4. A plecfl cum pled dela o moard om). Un orn de nimic, netrebnic, pierde
frdntd. A plea necinstit, neomenit, im- varl, puturbs, calendroiu, toloschn.
bufnat, ca dela o moarA stricatä, Moroagit (MorogialA), neintreb),
frantà; nemulturnit. Expres.: E moroagd! E aka (-A) peste
Moartea. Expres. s. Moartea lui, sd... mAsuril, e ingrosat cu sare, e ocnct
Cea mai mare dorinti a lui erh sä. de sare.
2. A da mlina cu moartea. A vözut Morogi (a, -ese), A skrh peste mAsura de
moartea cu ocla. Erh pe cutit, pusese mult. A-i pune sare cu punnul, cu ne-
ochii'n grindA, abia a sArit groapa... miluita.
Moater, n. propr. Om prost imbrAcat, Morogit, -d, a sArh de goanä.
dezmAtat, desuchiat, ferfenitos, par'cä Mermin, (e, -urI), GrAmadA: Un mor-
ar fi prins pe gfirlä sau: pe rAdini. min de pietre.
Api murdarä, mocirloasä. Mormolde, -I, Fig. Om lenes, molatec.
Cf.: Goroveald. Mort, -A, Expres. A da cu mort peste
Moisti, (a se, -ese), A se imoinh, a se viu. A se apuch thntarul cu armAsarul;
muih (zApada, gerul). a se apuch cel mai slab cu cel mai tare.
Modrnzu, PoreclA de orn. Mosamen, -ble Musamii.
MolAndAu, (MorAndAu), -I, Molomète, Mosmoane, (Pl. neintreb.). VrAji de dra-
molatic, lAsä-mA sA-te goste, bluturi fermecate, deschntate
las; tAfAlog (vorbind de oarneni). (incingere) punere de oalA, ciob, ulcior
In opozitie cu sensul acestuia, gAsim: fficut, (impropriu).
orn verde pe lume. MortkeInA (MortAciune), -I. Animal care
MoleAlitt, -A, Moale, molatec, moan moare nejunghiat. (Cf. lat morticina
(vorbind de oameni si de dobitoace). caro).
Molent -A, Moale (aou molcbta). MotAleA, LegAturtt (basmi) cu parale,
-e, Albie mare, largi. a0 moldh seminte, etc. inodate intr'un colt
(corn), turnoare, umfliturA, gala. La
Românii din Serbia acest cuvânt il
9 Cf. Ev. Mateiu X, 27., Luca XII, 3. inthlnim cu forma modalcd (top) =

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 181

punga. (Vezi: Giuglea-Valsan, op. cit. 2. A trage pe sub mustata, a mfinch, a


p. 49 si Glossar). imbucit.
Transilv. = modalca. Musti (a), V. busni.
Mucul, Expres .Acolò fi pica mucul... Mustlt, Putin ingrasat, gtilscior (vor-
Aco lo ii face veacul, acolo Il gäsesti bind de proci).
totdauna, acolit isi face veacul. Mutilui, (a, -ese), (Vorbind de porci) a
Muchilipsi, (a se, -esc), A se ferchezul, da cu ritul, ticul (numai pe deasupra).
a se spilcul, a se spàlà mult de tot. Ce -eli, Mufluire,
te tot muchilipsefti?
Muiere, Expres. Om de muiere! Om
in toata fires, in toata legea, de in-
surat. NOW, (a, -esc), A se ravarsh, a bult),
Mu It, Expres.: Sd deli mult cu multul! a navall, a se virsh (vorbind de-o apa,
Sit dai ()rick de mult, sà dai marea rau) in Creangd se zice despre apa care
cu sarea i Oltul cu totul I se umflä de înghe i iese din albie.
Mumii-de-pimant, Ptunfint foarte rodi- Nacati, -Ale = Beleh; pacoste, s'atarä,
tor, pamant de calitatea intaia, fertil, satark belch; pewit, clhbila, niicaz,
mantis, ca untul, ca branza. n5pastà.
Mumi-de-Salcie, ( ironic). Ibovnica, Mich*, -nag, Suparficios, manies, cu
amanta, puicuta. arthg, supirnicios, tafnte, pipette.
Mumani, = Mama, maica. Alte Nadi, Coada, (coc) din par strein, cum-
forme: Mumulgana, Mamuleana, parat.
.Mdmulita, -e, Mu -e. Pravila Mat . Nadragdiu
Basarab. idem. pag. 299. Ironic, Peanolu, opincar.
Murritári (Moritdri), Muraturi. NAM* = Anafora. Se Injura de nafura.
Mozoli, (a, -ese), A manji, a intinh, a Nagari, Belch, satari, hangara,
path; a terfell, a terfech. s. f. Mozo- dandanh.
liald, -eli. Nigrabi, adverb. Expres. A da nagrabd
Mureucui, (a), A se codl, a sth neho- pe... (a nagrabi pe...). a navall, a se
tärit, a da un raspuns in doi peri, a napustl, a al:Ad pe...
mormal. (a, ou nàibui, -esc), dracul a-1
Mnrdid, Murdar. pomenl, a raul, a da riului, (la Ili).
Murdalac, Murdarie. -e, Expres. ATamol de tarn& Carne
Muri, (a) Expres. r. Te nioare dracu' pusä cu lopata, carnea ca malul, ca
mdine-poimaine! Mori ca maine grunjul (vorbind de oameni i vite
Ca forma: cf. Te ;ade dracu' olar! ezi carnoase, grase).
neimbracat neingrijit. Ninote trancanale), sing.
2. Moare i fnviard dela &lima. Lesina neintreb. Lucruri incurcate, netreb-
de durere dela inima. nice, ciurciuvitse,
Mnscuri (musenricii) Oaia alba care Niiparstdc, -oaci, Urmatic, zäparstea
pe bot pete negre. (vorbind de ultimul copil a unei fa-
Mustici, (a, -ese), A rade pe sub mus- rnilii).
tata, a zambi II a se strambh. Nipliii, (a se, -ese), A-i ven1 rail de zaduf
Subst.: Mustdceald, -eli. (zdjnIc); a nu mai puteit de zapuc; a-i
Must*, Expres. r. A trage la mu- cadea lesin pe inimà de zaduf.
staid a bea, a da pe gat. Ndplöidld,

www.digibuc.ro
182 G. F. CIAUSANU, G. PIRA SI C. M. POPESCU

Mks, -uri, Expres. a. A da pe sub nas NAzväti, (a se, näzvfit), A se rästlitA; a


(ironic). A mäncA, a imbuch. se srAzgal*.
2. Nu e cu nasu de ceard (Nu-i picd Neam, -url, Expres. r. Arniciu de toate
nasul) Nu e salt de sfios, fricAs; timid. neamurile. Arniciu de toate colorile (fe-
Niisirilmbä, -I, DArvA, boroboath, boatA, tele); de toate mbdele, felurile. 2. Pa-
prostie. cate (moatenite) dela noud neamuri! PA-
NfistIr4s, -Oask Dificil la gusturi (vor- cate multe, pe cari cineva crede-sc
bind despre oameni i despre vite), le ispämte, fie prin boale, fie prin
care face nazuri, mofturi, mutre. alte neajunsuri in via*
NAstrApil, nfistapi a. Brobohnii (picA- Neam (Maim), adv. Deloc, de fel. Expres.:
turA) de apil ce trece prin oala nouA, Neam-de-neam. De fel. Niam-di-niant)
sau printre doagele unui vas. Cituai de putin, nici dectia.
2. Broboanä de nAduaalA. Neaplpiit, Nou-nout.
lsastimi (a se, -ese), A rIsArl, a se ivl, NAder, -I, (pl. f. rar intrebuintat). Vezi :
a ieal la fata pämäntului (vorbind de Mdater.
flori, plante). Nefiieutà -e, Expres. Sd nu faci vre-o
f. Nöstimire, ndstimeald. nefdcutd! NAsAtAmbi, nAzbâtie nesA-
Ndstimit, -4. ratA, drAcovènie.
Natahalit, (Natahoili) -e, Toantä, béa- Negru, Expres. Imi este negra inaintea
nitA; femee imbrAcatä prost, murdar. ochilor. Nu pot srt-1 suffir; N'am ochi
Sinonim: Natantodld. sä-1 vAd.
Este un mormin (grAmadA) de Negriq, -I, Oachea, tiuciuliu, tiglincua,
pietre cArate, de o femee care are -A, tiuciuliu.
picd pe cineva, ai puse inteo moldld Neleaperi, Expres. A luat (fdcut)
(movllii) dela hotarul moaiilor. Pe de neledpcd. (Vorbind de vaci). A
aceste pietre, cari inchipuesc mor- luat (fAcut) vitel mai nainte de vArsta
mântul celuice i-a fAcut rAu (magie obianuiti (3 atd) a se gonl.
imitativA), le tAmaie femeia regulat, ca Figurat ai sarcastic se aice despre fetele
pe un mort, 40 de zile cu credinta cA cari au copii din flori, de dupl gard, de
are sl-1 <Tung bineope cel viu cu vrajile pripas; urzicar, pui-de-lele, copil de la
ei. (Anateml AnAtimä Nitiml ?), umbrA.
NAtimds, -A, Mare, mAtAhilos ntimor- L-a tornat de neleapcd!
nitos, jidov, munte de om. Nemlude (Nemetimii), Rude, neamuri,
Nitta, -e, Expres. da natrele cu rubeclè.nii; rudAnii.
cineva. A se certh straanic cu cineva. NemernlciltA, (pl. neintreb.). MAricA,
Nitrapits, 41.51,1 Negustor de vite, geam- merictth, pinzA din America, figurat,
Nästräpas 1 134, samsar de vite. stambi proastA.
Pe-o parte, inteo ureche, ne- Nòme?, Potrivit, micut; frumbs.
bun, prostAnk, prostatec, pe-o ureche. Oald némefil. Oall micùÇA, bobèicii;
Cam inteo parte, fAri o doagA, cipiu. bobiciatA.
MAIO, Den. injurioasA. ProstAnac, (Dimin.: Nemesèl, neme0c4).
atorontem*, turuiAc* modärlAn, pAclurèt, Nemti, (a se, -ese), A se imbAth, a se
rAtAn, fArà bun-sims, prostut. ocAtAnl*, a lid* luleaua Neamtului, a fi
Ndvligds, -oasd. clean, a fi fumuriu la cap, a lta ciocAr-
Ca un urs, greoiu, necioplit din topor, lanul de coadA, a o rdri cu vorba, a se
din bardA. chefi (chefell).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 183

Nepomenit, -A, Ne mai pomenit, extra- Nuld, -ele, Expres. sarcast.: Nuiaua boa-
ordinar, excelent. Cum nu se mai belor Parul de (pus) porumb.
poate de (bun, frumos...;) nu mai are Nume, Expres. r. Nume bune nu-
cum, de-asa. mele adevarat in opozitie cu po-
E frumos nepomenit e scris, e cadra; recla (polIcre).
la soare te pop uitit, dar la el, ba; e 2. Nume scumpe Nume rari, grele
nedovedit de frumos; e frumos de nu de tinut minte (Laura, Lucretia, El-
se mai dovedeste! vira, etc.).
Nesiratd, -e, Ca subst.= nazbatie, nasa- Numit, -A, Renumit, vestit, cu nume
ramba, dasova. mare, cu valva mare, de care s'a dus
Mu, i. Porecla de orn. vestea (pbmina) ...oaceastä numitd §i
2.Ironic. Nèder, prostanac, desu- sfintä zi tma : a praznicilor praznic gi
cheat, tont, inteo ureche, plesnit, sarbatoare este a sarbatorilor». (cartile
lovit cu leuca, tacnit. bisericesti Penticostar Canonul
Netralu, Expres. Ali face netraiu cu... Sf. Pasti).
A strick caruta cu..; a se stricit la Nu-stlu = Expres. A pune melna pe nu-
ceafa, a-si gasi mantaua. stizt A tagadui, a nega, a spune:
Neveeult, -rt) Tartar, -1 (mort de). . mu stiu, n'am vazut».
Nevol-mare, adverb. Foarte, prea: Ne- Nunti, nunfi, Expres. Lumea e nuntd,
voi-mare de bun -= Foarte bun. E balciu, e lume multi de tot, Muth'.
Nlam, v. afurisanie.
NII, (a, -test)), A tine de tilt cainii. 0
NBA, Diminutiv dela Naie, Nicolae. Obidi, obezi, Expres. E fdcut obadd.
Ni-ni, conj.: Cand.., and; ba... ba... E batran, cocosat (adits), e ficut co-
Expres.: Venii, ni una, ni alta. carli.
Ni4I46mo = Nu te teme, de sigur OIAjdla, (pl. neintr.), Expres. Te duce
ca... ba bine ca nu... obèjdia. Te duce nenorocul Noarta,
Noada, (pl. neintr.) Ex. Noada cu- ursatoarea)». Te trage ata, nevoia, za-
rului locul unde se sfarseste sire birul.
spinarei, Oblilmnie, -I), Colac de carpe impletite
Noate, Note (de muzica) Ldutarul dsta si legate bine, pc. care femeile il
;tie fi pe mate. pun pe crestetul capului pentru a Cara
Ndbila, plural neintreb. Automobilul; diferite greutati (vadra, s. a.).
mobila unei case. Obl6ag (ObleAgi), Ceeace ramane din
NojI, (a, a se, -ese), A economisl, a fan, dupi ce au mancat dobitoacele.
cruth; A se gasl; a ramaneit, Nu mai Cf. tariste.
nojeste paraual Pardlele nu se mai Obori, (a se, -Aso), A se dedi, a se
nojesc la ell obisnul cu... a se roade cu, a se vligui.
Noptieica, Expres.: Toatd nopticica! (vechiu), Obiceiu, obis-
Ohridlu
Toata noaptea. Cata e noaptea de nuinta, inditinare, da-
(Obridriu)
mare. Pita, deprindere.
Noroei, (a- -ese), A inchini cu paharul, Oelirl, (a), A insulta, a batjocorl (mai
cu plosca; a inchina la zile mari. ales despre femei),
Noroceald, -eli. Ocdrit, -d=mascaricios, porcotos, care
Notret, (e, -uri), Nutret (fan, paie, co- vorbeste cum ii vine la gurfi, nu-i
ceni, etc.). prinde gura de veste ce vorbeste.

www.digibuc.ro
184 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA C. M. POPESCU

Ocenic, -Ucenic, incepator, agea- sa lingi sare depe scanduri, poale


miu. (pardosehlä).
Ocenicie, -II, Ucenicie. Ojic, -uri, Usturlme (arsura, arzamInte)
Ochesica, Nume de oaie. pe opiepto, pe gat, in sus.
Ochète, (Ochi.4), Ochète, Lat, (de frail- Opp, (a se, -esc), A se ujijl, a se usch.
ghie, sfoara). Subst. Ojijire (Ojijdld).
Oda. (a se -esc), A se ochl, a se ziirl, Aspru, scortos, vanjos
a se vedeh, Nu se ochia nimenea... Nu (vorbindu-se de tesäturi).
dai ochii cu om. Nu erit la- Olar, Expres. Ce stai olar?! Ce stai
pènie de om, ficiorul pustiului. desrnatat, negatit, neprimenit, nechib-
Ochiu, Expres. r. S'a bud de ochi zuit ?
cu. S'a dat in dragoste cu..; s'a in- Olearcfi (11olearci9, zeama-lungl; ra-
dragostit de... chiu slab.
2 A face cu ochiul (a face ochiul cuiva), Ole% (a se), a se aciolh; a se aclipostl,
a se 'ntelege facand semne cu a se intremh.
ochiul: Om, Expres. 1. Omfacut in stare de-a
oCei prosti, ca vita te'nteleg: muncl, de a-si agonisl singur traiul.
oDoar cand le spui cuvantu'ntreg; z. Om de muiere, Om mare, de insu-
oDar te'ntelegi cu cei cuminte ratoare, in stare al-0 tie mg..
oNumai din ochi, färä cuvintes 1). Omenis (Omulet), Om si jumätate, om
3. A trage cu ochiul; a trage cu coada bogat, puternic.
(chioarda) ochiului. A observit pe furis, In Trans. = sens pejorativ = om mai
a paste. sarac, fArà multä vaza.
<I- A tined ochii de cineva. A astepth, a Omer"; (a), r. Expres. v. Onward la el,
te uità de cinevh. colo in vale. Il smotoceste, (piseaza),
5. Nu mi-a dat de ochi cutare... N'arn 11 bate de lumanare (pe cutare)...
vazut pe cutare, nu 1-am ochiat, nu 2. Cd n'oiu fi omorit oameni, sd md
I-am zarit. canonesc afd! Se zice de clitre cel
Oemulnul, Crivätul (numit astfel, fiindca ce este pus la prea mare munca, canon,
e onemiloso ttot ca un ocnits (ooc- ispasire, post, etc. sau care zace de
neans); sau fiinded bate cam dinspre multa vrerne.
ocne. 3. A omori niustul (de struguri). A-I
Expres. Trage Ocneanu! = Bate Cri- tdid; a-i luit putinta de-a fermenth
vatul I a se transformh in vin, turnand
Odae, Expres. Prin oddi = pe usile in vas o caldare de must fiert in
altora (ostriniloro = strainilor). clocote.
Adj. Oddèlnic, -d, Care umbla din Opiceilit (Opficire), Slabire, tanjire,
WI in 110, din casa in casä, cutra, prizarire, ofilire, vestejire, zaticnire.
nOrnic. Opicie, -hell, Secatura, iscoada, slutä,
Odar! Interj. Cuvant cu care se gonesc, oosIstie», schidoali, arathrie, iasma.
se alungi Priztorit, opimnicIto, firav, cos-
Cf. verb. (a), na. teliv, (costly), mort din picioare.
Oglindi, Expres. Fdcfs casa ca oglinda. Oprovèuie, (pl. neintr.), Intreb in
0 deretica, bine, o fact ca paharul, aceeas expresiune si acelas inteles ca
1) Gh. Coçbuc, Antologie sanscritd cuvantul cdrdtènie = Nu mai e de
pentru toti). oprovènie.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 185

Or Hite, -1, Loc lAsat nelucrat, arinia, 131- de citre arendea, proprietarului pe al
tigan. chui pAmant twat el via.
Os, -e, Expres. z. Cu oasele goale. Gol Otleni, (a, -ese), A incepe si verse, a-i
gol de tot, golopitn», cu fpo- venl greatll, scirbä.
doabelo goale; gol meiu, cum l-a Oticnit, f. Oticneald. S'a pus pe oti-
fdcut mami-sa. cnit!
2. Cu oasele incdrcate, Cu burta mare, 011nei, (a, -me), A fortit (drhve, u9i,
cu burta la gura, grea,insircinatii, in- etc.), cu ajutorul unei pflrghii, securi,
grecatá, bortoasil. etc.
3. A se face os, A ingheti rilu de tot Au otinclt drèvele dela ferestre # au
a se face atuttict (tlutbc), a se face intrat la cassa cts bani!
toiag. Subst. Otinceald,-eli, Otinclt, Otincitùrd.
4. Ali odini oasele A se odinl, Boul mai cu putere se otince,ste la jug
repauzà. fäcfindu-se sfi tragi mai mult el can't
Osalie, -all, (pl. neintreb.),Expres. Slab (prin schimbarea cuielor la jug). Pe
ca osdiacul! Slab de tot; numai pielea .Prian I-am otincit.
ai osul. Otet.
Oslinda, -e, Arátare, siutá, oiazmác Cf. OPP, (a se, -ese), A se inticrl, a se face
OfIftie # Opckie. otet (de acru). (vorbind de vin, ra-
Osandity -A, Slab, prfipiidit; numai pielea chiu, mincAri, etc.).
osul; zdpicit, prizirit, pipernicit. 001, Expres. Ii taie gura in fier # in
Cu sufletul prin flori, osAndä, oai- E tare limbut, e numai gura, de
atie, arátarie, iscoadl, loazá, iazmg, el, te pune in divan cu gura, e ascutit
sAnzftianli (uscat ca o ); uscat ca Sf. la limbi, spune ai vrute ai nevrute.
Vineri.
Ostia, OfticA, tuberculozá pulmonarii,
atac.
De toate-di 7.nai scdpd dar de osficd, ba: Pied, -e, Expres. 1. lud pdcatele
sapa # lopata! pe... A brtnul pe cinevit; a se teme
Osfica, (a; a se, ma wine, ostie), A de cinevit; a se sprepunee pe cinevit
ofticà, atacà. (in afaceri necurate) a pune «bancitua»
Osficds, (-at), Ofticos, atacat. pe.
003tie, v. bacibagi. 2. Ba pa pdcatelel Atata mai trebuiitl
Ostol, (a se, -ese), A se liniatl, a se po- Atka mai lipsiit ; eclupa rftie, ai chelie»
toll, a se ogol, a se domoll, a se mol- 3. Batd-te pdcatele (tele) sd te batd!
coml, a se alinit. Un fel de blestem in glurni sau de
Ostrivet, -e, Numele propriu al unui dezmierdare.
deal; mime, täpaan in genere. Pacearls, (pl. neintr.), Siutá, opitcie,
Ostromènt, (-e -ur1), Instrument, u- oaiatie, arlitare. (Cuvant de apostrofare
nealtà. de ironizare).
(herd, oçenenese, (a se), A se potofi, Nana', pAilIni, Loc jos, báltinos; jap-
a se ostol, a se ogol. (vorb. de o moliml, Pddinds, -oasd.
epidemie), a se stinge, a incedt. Piducél, -1, Afará de insemnarea atiutfi
0001e, -I, Sinonim cu Opdcie. de toath lumea (copac), mai are ai
Ota§Unii, -e, Eat, in vechime ai acuma insemnarea de mdncdrime intre dege-
pe alocuri dijma ce se da din vin tele dela picioare.

www.digibuc.ro
186 G. F. C1AU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Pfilnea-lui-Dumnezeu, = Un om, pdinea nânc, oricat de buni ar fi mancarea).


lui-Dumnezeu. Un orn foarte bun, (Papa-domneascA este in conceptia cu-
blajin. linarl a tliranului, cea mai bunä man-
PA lid, (a, -ese), A da din mftini, a face care ce se poate inchipul, este idealul
vfint cu mäinile, a da din orischitoare». mAncarilor.
Palingit, (adv. Expres. A face palangd, Piipurl, (a -ese), A pune papurA intre
a dobori, a culch la pimfint, a face ärie. doagele vaselor de lemn.
PAIAnglu, (Pdldngoclica), Porecle de om Misuse, -I, Expres. 1. Frumos ca o pa-
femee. pup) (de marmure) Frumos ca soarele ;
Pälritui, (a, -ese), A petrece, a-si face frumos ca o cadrä; par'cl e scris, la
veacul a vecul, a hälädul. scare te poti uità, dar la ea, ca mai ba.
s. f. Pdlatulald, -eli. 2. A stl de pdpuse (unui lucru). stl
PAIi§at, -A, Poncls, deacurmezisul, oblic, de stire, a-1 obobl*, a sti de unde sA-1
impiezis, impiezisat, piezis. iai, a fi complice inteo afacere mitä
Pahang., -e, Expres. A pune palma cuiva (necuratA hotie).
A pArtinl (ocrotl) pe cinevit, a favorizä, Par, -I, Expres. s. Orasele, satele sunt
a face hatiruri. adesea drAcuite cu celce a bdtut intdiu
Pak*, -eagA, Vezi: Tapaleg. parul in ele.
PAlui, (a, a se, -ese), A (se) face pale, 2. A pune paru'n usa cuiva. A-1 sArAc1,
vorbind de fan. a-1 lAsh muritor de foame, in sapl de
Pdluit, lemn, a-1 lAsh pe drumuri, a-1 face
Ptnninelor, (fäi% plural), Diminut. dela ia lumea in cap.
pdmélnt = rnosie, 6cinä. ParAdde
ParadA.
Mustn't, Expres. i. Nu s'a mai pomenit Nadi()
(auzit) pe fat d de pdmdnt! Ceva foarte Park -ale, Ex. Vie munciti de sA numeri
rar, frumos, bun, etc. extraordinar, parale in ea foarte bine muncitA,
nemaipomenit, nepomenit. fArà dudAu.
z. Cd n'o fi peste pdmdnt!? Prea dc- Masi, (a), Expres. s. A idrdsi pe dneva
parte, peste mAri si de undeva (la cineva). A-1 face sA nu mai
3. Cu inima ca pdmilntul, Cu inima pe vinA pe-acolò, a-1 zgornl, a-1 dudul;
Foarte trist, abAtut pAtruns. a nu-1 mai pristiml; a-1 face sä nu-i
PlimAntiu, -e, (Pdtantit, -a"), De co- mai dea mèsii sA mai vinl, a-i sparge
loarea pämäntului (Om) cu fat a pci- oala'n urmA-i.
mdntie. Cu fata ca pilmantul, cäruia 2.. Oase pardsite. Oase vechi, de om
i-a iesit pdnuintul in Md. sau de dobitoc.
Pandalil (sing. neintr.). Toane, capricii, PArAsAgthni, (sing. neintreb.) Case, lo-
brtzdäc, nazuri. curi pArAsite, in pAritginti.
PlingArlel Cuvant de apostrofare pentru PArelul, (a, -ese), A tunde prost, a tunde
copii. ocu sari»; a tunde Scum tunzi capreles;
Paniu, -e, $chiop, osonts, sontorbg, a tunde fat% pieptene; a invAtit bAr-
sontrbp, schiopAran. bierla pe capul cuiva.
PantA, On% Ironic, Alb ca panta fie- PAreluliIA f
ruluil ca fiarele coaului. PAreluIre
Papl-donmeascii, Expres. Nu mandnc, PArelultarts
sd fie si papd-domneascd! Nu mia- Pirelli% -A,
nânc sä fie si purcel-fript 1 (Nu rnä- Päreh, (s), Expres. Eu ti-am spus-o:

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 187

paie-li bine, paie-ti ?du! De ti o Ora a fi numai ochi si urechi, a fi foarte


bine, de ti-o ',area rau... atent.
A face pfirechi (pe - 2. A dd la patruzeci de mii de draci
P irechla, (a,-080) rechi) de opinci
a dracul, a'ncula in pietre. A dracul
(PArechi)
dintr'o piek. rau de tot.
Part, (a), Expres. Il pdrdste inima sd... Pazdèrie, -119 Puzderie; multime; toca-
Il ramit la inima sa..., il indeamni inima tura lasati sub melite.
sa..., ii dete inima brand. Peg, -eagl, i se zice omului (femeei)
Pardie, -119 Parohie. care are pielea obrazului pAtatfi cu pete
Parpagic, Porecla de ono. negre (negricioase). Ironic se mai zice
Pärpahltic, 4, Peltic, 4cu limba ha»; ca la vite: mdscur, muscurlca!
(feu limba cat carpätorul», defectuos la Peltic, -A, Putin gangav, qkciv la vorba,
vorbire. care vorbe§te in vlbful limbei, greu
PArpori, (a, a se, -ow), A nu (se) coace la limbl, cu limbs legati (impiede-
bine, un porumb, o friptura, etc. a catii) gAng.
(se) coace de mantuiala, a (se) acello, Pengeli, (a), Amegiul.
a parpfill. Plirporedld, -eli. Pèpene, -1, Expres. Gras ca pepenele
Parte, 4, Expres. Se aruncd In partea Gras ca malul, rupt din mal, se
...Seam/tuft cu... a leit (cutare) (vorbind sparge de gras, sa dai cu toporul si
de copii). n'ajungi de os.
Particau (pl. neintreb), = fulguiali de Pepenerie, -11, Popular pentru : pepi-
zapada, prirnul strat subtire de zipada nieri.
ce se cerne intaiu. Perceat, -A, Pfitat, bAltat, griv, tarcat,
Partón, -oane, Tain, parte, portie. florilat.
Plirtotinii, vezi: Bqodndrd. f. Percetdrd, -i.
PilsArkii., -1, Pseudonim pentru organele Percitor (Percetor), Perceptor. Un cfin-
genitale femeesti 0 barbatesti. tec incepe a§it:
Pa,te, (a), Expres. L-am pdscut eu! Fetitd de percitor
(E pdscut de mine) (se zice mai ales De nu te-oiu iubl, sd mor!
despre oameni). E incercat de mine, Perèt, -uri, colect. Loc In care cresc
stiu eu ate parale face, cat ii poate peri multi, perIa (cf. lat.. olive-
capul, cat ii face pilea, ii cunosc si ma- tum).
selele din gut& Pescolacii, -e, Pe0oaiel, Femela, mu-
Pfitaritnie, 4i, Patànie, apfitimire», in- ierusch pestelui.
tamplare, nenorocire, patimfi, necaz. Petreeinle, (pl. neintreb.). A face de
PatraillA, -e, Patralä. petrecanie (cuiva, la ceva). A pierde, a
Plitrunde, (a, a se), Expres. 1.A pd- nimicl, a prfipidi (cevit sau pe cinevit).
truns paiul cu curu', A bagat-o pe mil- A face de hudal.
neca, a sfeclit-o, l-a trecut zece nadu- Petrècul, (pl. neintreb.) Expres. AO
pH (nacllifuri). mi-am fdcut petrecul! AO am trítit,
2. A se pdtrunde, Se bate de vorba aali am dus-o, ask mi-am facut veacul /
(omul; nu de ciomag), a se sitatl, a (Expresiunea aceasta echivaleazi cu
pricepe de ce este vorba, a se arde de expresiunea ciceroniana: agere aetatem,
cevit... cf. vitam agere; degere).
Patruzeci, Expres. z. A fii cti patru- Muck pl. neintreb. Vezi Bacioagd, dimd.
zed de inimi. A fii cu ochii in patru, Plelor, Expres. i. Cutare lucru a fdcut

www.digibuc.ro
188 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

picioare. A fost furat, sterpelit, lins, Permanent (vorb.deoaste,


PIrmanAnt
aanexat». militie.) Subst. Pirma-
2. Este cu un pidor In groapd. Ii sfarAie
(Pirmaant), nentd.
(fierbe) coliva'n piept, i s'a apropiat Pirdiu, -cafe, Piron, cuie mari.
vAleatul. I s'a apropiat Ignatul. I s'a Pirostie, Pirostrie.
scurtat pasul, miroase (pute) a tAmaie. 2. Pirosiii (in bAtaie de joc) pentru
3. A pune pe cineva fn pidoare A tcununli«.
ajuth foarte mult pe cineva, a-i fi ca Expres. Ei fi ce, dacd mi-a pus pirostiile
mana dreapti (se zice i ironic). pe cap?
Pièl§te, -1, Pierdere de vreme; zabovire. Pisici, (a so), A luh pui, vorbind de
Pick, Expres. r. E drumul ca pielea. pisicA, a se cotol.
E drumul bine bfitut dupA ploaie. Emma, adv. Expres. A face pisoacd
2. I-a dat inbitul prin piele. A pAtit-o (ceva). A pisA, a flrAmith, a terciul,
de pe urma iubitului, ha pus bine (sus) a face chisdlitd, a face praf din
l-a lAsat cu mainile'n san, s'a imboln&- praf.
vit din cauza iubitului. Pisogi, (a), A pish, a fAramith; a rupe
Melds, -oasi, Cu pielea groasA, RAMA- (muiA) opsele cuiva.
tor la ger; bátaie. Piroace, Piscociu. Expres. Numai cdt
Pied (-a), Ex. x. Am pierit pe ldngd el. piscoaceal Mic, «numai cat noduli,
Mi-am pierdut vremea, zadamic cu... numai de leac, cat ghinda I cat MI-
2. Ii piere de dinaintea ochilor. E curn- parstocul.
plit de zgarcit, avar. Pisctip, (Piscop) Piscupie, Episcop,
Piètruri, (sing. neintreb.). z. Carciuma- episcopie.
rii istricAs (slAbesc, decoloreazA, etc.) Pi§curii, (a), A toarce firul ne-uniform:
bAuturile kr, cu diferite procedee si cu galci, mai gros.
corpuri chimice. Acestea din urmA se Piscurat, -cI.
numesc de popor: vietruris. Pigeag, plrgège, (-uri), Cuiul de lemn
2. Niste alifii, fAcute de femei, pentru care uneste dung& in dung& doutt
cei «Aripi» (stalpi) ale fundului de butoiu;
In unturA de pore, in care s'a prAjit Cuide de lemn cari unesc cAp&taiele
ceapii, se pun noud1) feluri din diferite obezilor.
corpuri chimice : pucioasii, viatrA-acri4; (Acest cuvant este intrebuintat si in
tpiatrA-vanlitAs; tgorecie-albás; soreck- jud. Gorj).
galbenk säricicá, s. a. Acestea toate se Plsoalcii (pl. neintreb.) Zeaml-lungA,
topesc in unturA si se descantA la miezul goleardit, 0.1marcAn;
noptei in trei nopti pe ùrdin de-a Pi§dicea, I se zice unuia care se urineazA
randul sau inteo noapte de trei ori. des de tot.
PimnitA, -I, (PimitA, -0, PivnitA. PP,40IC6S, -ORO, Zembs, zAmbs. Prune
Pimnicit, A, Prizärit, pipernicit, mu- pisolcoase (pisoalce). Un soiu de prune
mai cat nodul», mic de-o schioapA, cat zemoase.
luleaua, de leac, ogarjit. P..., (numele popular al organului ge-
Pin, prep. Prin. nital feminin).
Pintru, prep. Pentru. Expres. r. A face cuiva p... In cap. A
1) Se atie marele rol pe care il au in super-
sparge capul, a face pe cineva rosu
numerii nepereche:timpari gaudet nu- (rosAtic) de sange.
mero demo. (Verg). 2. P...-pMnge. (Ironic). Se zice unuia

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 189

care e moale, bleg; sau unuia care are am sa mai fiu si eu vre-odata de-
ochii lficrambsi, gata de plans. asupra ! .
rldnge, (a), Expres.PLange cu udd lemnele. PoartA, Expres. adv. Poartd'n poar td cu...
Plftnge cu hohote, de ti se rupe inima. Peste drum de, fata in fati cu.
Cf. pees. pop.: Poefiltit, -A, Flamfind rau, coleslt, hupit,
...Plange sora cea mai mica, ficut stiucá, fdcut lifild, lesuit, facut
Frunza'n patru se despicd, blana.
Piatra'n aia se usucd! Poehlii, (a -ez), A lovi la mir, a da la cap,
Planset, Expres. Isi plânge plasetul. Isi «a luà mirul»; a da fla tamplan.
spune pasurile ; a aduce vorba de neno- Pochidld, -eli.
rocirile (patimirile) sale. (pl. neintreb.). Expres. A
Plataged, -Ale, Patlägeit. Expres. Cu face cuivapocinovul. A i-o face
nasul ca platageaua. Cu nasul turtit, Poeindri cuivk a-i face beleaua cuiva,
bocarn. PoeinAg a-i face toporul cuiva, a-i
Plivit, -A, Bálaiu, bilitn, albenèt, ualbèiu». face besada.
Piker, -e, Ingräditura de nuiele a gar- Pogodi, (a se), v. bun.
dului. Poihjin, [-el, I, Fliajen.
Plèvitä, -e, 0 stinghie de lemn, o bu- Poleji, (a -eso), A picurk, a asudà; a se
cath de lemn ce se prinde cu cuie de revarsit (vorbind de apa) = a se *label».
fier peste o ruptizra (frangere) a unui PolApie, -A, Expres. Loc polemic. Loc ses,
lemn. neted, plan, oblu.
Bin, -A, Expresii, adv. Roma din plin. Poliero ¡
Om din plin. Mad, picior, din plin. PoliereAlA 1 Porecla = Poreclire.
Brad de rumin, orn voinic, novkc, cruce Polleri, (a) A pored'.
de voinic. Marra voinici (curmka). POliati, (a se, -ese), A se zamisli.
PloseA, -I, Expres. z. Boald din ploscd. Pomank -I, Expres. z. Pomand fard
Betia, imbatarea. lumânare! (Vorbind despre o marfa)
2. Slab de poli sd-i atdrni plof tile de ieftin de tot. In opozitie cu scump, focul
folduri (Vorbind de cai, mai cu searna). nestins!
Foarte slab; <igratie»; numai pielea si 2. Lung cdt pomana figdneascd. Foarte
oasele ; pielea si sufletul. lung.
3. Umbld de colo pdnd colo cu plosca cu Pomenealii, -All, Expres. Ali da'n
minciuni. Umbla cu minciuni, din cash in pomeneald despre... A-ai face vorbi
casa tocmai ca si ceice inviti pe oa- despre...; a aduce vorba despre, a-si
meni la nuntä, curnetrie cu plosca da'n teach; a-si da'n taina despre...
cu bäuturi drese cu zahar (Ca raspuns Pomeni, (a, a se, -eso), Expres. z. A-I
afirmativ la invitatie, cel invitat bea din pomeni, a da dracului, a dracul.
plosca). Expresie sinonimd: Umbld cu 2. Peste noapte (in somn) nici nu m'am
tiuga cu minciuni. pomenit. Nu m'am mai desteptat. (Am
Plotdg, -I, Potlog. adj. Plotogar = cismar dormit nepomenit).
prost ; pehlivan, sarlatan. Pomit, -A, Uscat, facut moaste, (vor-
PluOi, (a, a se, -eso), Dela adv. pluftd. bind de fata oamenilor.
A se pleosti, a se turti, a se micsork, a Tont, bleot, näting,
Pone, pound
se face broasca (lipcA) pe pamant. prostaliu, pe-o parte,
Plug, Expres. Iasd el fi plugul meu! Pane, -A i inteo parte.
1mi vine §i mie odatä apa la meara, PAndilA, -I, Podeala dintre grinzile

www.digibuc.ro
G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

casei, fAcutrt cu blane trase la ulhc Potop, Expres. Din alte potoape. Din
(lambd) i frusnos inflorite. mosi-strAmosi, decind erl lupul cAtel,
Popa, Blestem: Zice-ti-ar popa pe cap! decind a nins pe miristi, din alte vrer
Murire-ail muri, din negura de vremi, (ab antiquo)
PopAlnit, Expres. Vasul acesta e (plin) de and umbli D-mu pe
popdlnit. E plin ochiu e ras, plin pinfen Chid se potcoviau purecii cu o suti de
gfit, (vrana). ocale de fier, cfind ploui cirnati.
Poradichiul, (PAradiehlul, PArAdlchhil), Preduceù.
Expres. pop. : De fdn s'a ales paradichiul. Potroack (Singura forma intrebuin-
Nu s'a ales praful de el. Nu s'a ales tatA). Expres. &Inge negru-potroacd.
praful i pulbere, de el! Singe incus, singe negru; (rosu-inchis).
Pore, -I, Expres. z. Sd md fi rugat de Poveste, Expres.: A fi de po-
un turc mdncd carne de porc! veste. A se duce pomina; a se duce
Se zice despre mice se lasA a fi rugati vestea ca de popl tuns; a fi de pro-
prea mult. SA te fi rugat de-o vacA verb, de pildA.
stearpti, de-atunci si tot iti da o leaca Poválnic, -A, De tras la ceatlAu (legliu)
de lapte. vorbind de cai.
3. A roade ca pe-un picior de porc. A Pozinar, -e, Buzunir.
face pe cineva si cheltuiascii mult, PozinArlialit, -ell, Scotocire prin buzu-
globl. nare (in sens bun sau
PorniatItt, Expres. A da (a lua) vitele Prat, Expres. A se face praf pentru
In porneald. A da (lua) vite in pazA, in cineva. A-i purti mare grijA, a face pe
ciobinit. dracu'n patru pentru...; a face i pe dra-
Post*. Portiunea de griu pe care cul, a alergi la toti sfinii ; a se da in vint...
si-o ia un seceritor (secerAtoare) pe pune pielea'n saramuri pentru...
= postatá. Un fel de mfincare tArrineasci.
Postav, Expres. u. larba ca pos- (In untura in care a fost prAjitA (ru-
tavul, deasl perie, ca peria. menitd)ceapa, se toarnA milaiu (fAinA
2. Bop (verde) ca postavul. Rosu uni- de porumb) amestecat cu apl
form; frumos (deschis). uneori cu ourt blitute. Acestea
3. Pielea ei: tot un postav (de rdie)! toate se prAjeac impreuni1).
Erk cositri de rile, eri tot o rfiie. Prinz, Expres. Nid prdnzul sd
Posèrcii, pl. neintr. Un fel de fierturä nu te treacd, nid la treabd sd te (mai)
ficuti din seminte de dovleac sau de puie! A nimerl la pont, la lane, a cAdei
cinepl pisate mirunt i cernute, drAgus la ails,
numiti sl Lapte-de-bou, sau zeama Prisilds, Puibs, prolific..
de prune fierte in cazan. Marl de insemnarea stiu-
'PotArndg, Pumni, Calcaviire, i-am PrA51 (a) ta, mai insemneazk si a nu
dat affe-o cdti-va. Prkti nimerl bine cu pusca, a
Poteca, Ex. Nuli vede poteca vezi : izbl putin.
Pungd: I,ci cautd in pungd. Prea, adv. Expres. Prea aia... (de mare).
PotecAt, -A, Ipotecat, -a. Prea atdta. J Cam atit, Cam atilta =
Poteovi (a), v. a amegiul. Prea atlitIca.i cam asa.
PotIntliu, adv. Expres. A stcl potintau, a PrecestAnie, Cuvint care revine,
sat nemiscatopar», ca de stank a sat pro- adesea in injurAturi. Grijinie, impär-
tap ; (stilp) a stà protipit ; dirj, Intepat. tisinie.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA isa

Preoestul, (a -ese), A injurh de Pre- Persoana (Plirsoant"), Persoank obraz,


cesthnie, (in jud. Doljiu, corn. sim- ins, om cu vazA.
nic = a spovedi 9i a impartä91 un orn Prèsurä, Afar% de intelesul cunoscut
(bolnav). de toatA lumea, mai insemneazA 91,
Precestult, x. &Ant, cum se cade. prajinile cari se pun pe claie, ca sA
de treaba, la locul lui, bun. n'o zboare vântul.
Nu e nid el vre-un precestuitl Nu e bici Pribol, (a, -eso), A tintl cu ochii, a fixi,
el vre-o sculA, poamA, vre-un sfInt, a stit cu ochii sticliti la... (in intelesul ur-
vre-o u9I de biserich. matorului crAmpeiu de chntec popular:
2. Marturisit (spovedit) -A, i impArta9it «Deck sluga la ciocoiu,
(grijit). «Mai bine cioban la oi,
A se sclintl, «Cu capul pe mu9uroiu,
Precliati, (a se, -ese) crintl. Subst. f. eCu ochii sticliti la oie.
I 8
Preclinteald, pre- Pricepe, (a se), Expres. M'am pri-
(Preclfiti), clintire. Adj. Pre- ceput din doftoria aia, Mi-a facut ceva
cldtit, preclintit. bine... m'am simtit mai bine..; mi-a
Predit,-i, Deprimat, desnAdAjduit. (Con- dat in de bine...
cept 9i cuvant nfiscut poste, la Pricinfi, Ceara, price, bataie, Mier,
1877-5878, chnd au fost adtni in tare aciumAgealAe.
noastra, prizonierii turci, preda(ii Expres. A se pune in pricind, A auti
cu aerul lor deprimat). cearta, bataia cu lumanarea, a se pricl,
Unui orn deprirnat sau jerpelit (ferfe- a fi thrhie-brau (in sensul arhaic).
nitbs), a rAmas de i se zice 9i astAzi: Pricinds (Pricinèlnle), Cu resteul la
Par'cd efti de-di predatil brâu, artrigos, plesnit, bAtAt9,
Preheat, -A, Ipocrit, fal9, ca cum ustu- tandaros.
roiu n'ar fi mancat 9i gura nu i-ar fi PrIdidi, (a, -ese), A apuch inainte, a
putit (mirosit), ffithrnic, fariseu, ataler surprinde. M'a prididit cu vorba. Mi-a
cu doll fete», cu crucea 'n san, orn cu luat vorba din gurA, mi-a luat inainte
douI limbi, in fatA miere qi in dos cu vorba.
fiere. Un chntec popular zice:
(Cf. germ. Honig im Mund, Galle int «5i-a9i mai zice daolica,
Herzen). «Da mi-e ibovnica mica:
Prelept, Prefect. «AO lasa-o de-ar mai cre9te;
Premenek -4le, Cam* spilate, rufe oDoml ei mA prididege.
curate, schimburi. Subst. f. Pridideald, Adj. Prididit, -d.
Premeti, (a, -esc). A innol, pre'nnols, Prildg. -oage, Loc nearat de 4 sau
aluatul, cuibarele, etc.). 5 ani.
Premeteald, -eli, Premetire, -i. PrimArie, (In vechime i se ziceh:
Prepinge, (a se), preping, A se corn- casa-impdrdteasca; pdtillele-impdrateyti
pensà, a se cumpAnl, a se potrivl. erau aliturate de ea: in ele se strin-
Subst. Prepingere, -i, geh bel9ugurile anilor mano9i,rodnici,
Propane, (a se), prepun, A se prepune pentru anii seceto9i).
pe cineva, A Until pe cinevh (inteo $coala primdriei = 9coala primarA.
afacere necuratA); a pune «bancauao Primealfi, -ell. Nebunie, furie. Ce pri-
pe cinevh, a pune tantbdcul pe... meald ai? Ce te-a gasit ? Ce te-a
Prepus, -uri; f. Prepunere, -i. apucat ? Ce naiba ai ?

www.digibuc.ro
192 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Primi, (a), A pril, Expres. Nu md (ProveidA), Probä, monstrA; ex-


primeite! Nu-mi prieqte. (furtul, mkt- perimentare, incercare.
carea de duke, (dùlcele, de frupt; cu Proverb, -e, Expres. A fi de proverb!
dulce). A fi de pomina, de pomeneall, de
Primit, -is, Nebun, bätäios, afurisit, bazmu', a 6 duce vestea ca de poptt
cu toane, pe-o ureche. tuns.
Pr lot, -I, Preot; popl, pArinte. Provi, (a, -ese), A probh, a incerch,
Pristimi, (a, -ese), A ingldul, a lAsit, a a verifich.
permite, a suporth. Expres. Nu-mi Prfisu (Pruvalca), PorecIA de orn,
pristimefte nimic! Nu-mi ingficluie ni- femeie.
mic! Nu-mi trece cu vederea nid cel Pulu, s. m.Expres. s. Un puiu de md-
mai mic lucru (greaalii). mdligd o mAmAligutA.
Subst. Pristimire, 2. Un puiu de somn Nitel somn, ali-
Prlvigatoare, Privighetoare aromealA, clipocealtt.
...«Dar asarA pe rAcoare 3. Un puiu (puigte) de ceapd, o cep-
oCAntA o privigdtoare. o cepatA.
(Fragment). 4..57 dsta e un puiu de lele! Si Asta este
Probillul, (a, -ese), A probi, a incerch, un hotoman i jumkate; un curvar.
a verifich, a examinh de aproape. Pala, (a), s. A asurzi: Mi-a puiat
Subst. Probelluire, -i. Cf. ProvI, Pro- urechile cu!.. M'a asurzit.
veald. 2. A scorde pui (vorbind de paseri), pi-
Procest, -e, Proces, (actiune judecko- sici, *oared, aobolani (guzgani) 9. a.
reascA). Expres. Procestul mieu s'a (Cf. lat. pullulo-are).
(mutat) pus la Vinerea-mare. Pulandru, Puiandra, Puiu, puicA.
Prociti, (a, -ese), A dean (acecäll») pe Pula, -uri, (pl. neintr.). Epoca in care
cinevi; a-i face zile fripte (amare); paserile ai animalele amintite lau pui.
A spune cate In lunii i 'n soare; Expres. Sunt in puiat.
spune mo§i-pe-gro§i; draci-uscati; cai Pularau, Desinfintau, Blender6u, de-
verzi pe pereti. quchiat, pierde-vari, derbedeu, hai-
Subst. Procitedld, -eli. mar* tArhie-brAu, terchea-berchea, trei
Prosie, 41, Loc nearat de 2-3 ani. lei perechea (Ispirescu).
Prost-Ingaurit, m. Prostul-pro9tilor, nà- Pune, (a, eu pui), Expres. s. Mi-a
täflete, zevzec, 0014. pus-o in mad! M'a inlelat, mi-a tras
Protap, -uri, s. impropriu. Un instrument chiulul; m'a tras la fit.
de torturA pe cari il intrebuinfau (poate, 2. A i se pune cu capul, A-i fi foarte
Il intrebuinteazd§i azi) invAtAtorii pentru nkaz de, a-i pArelt foarte rail de..., a se
9colarii kr. Se fAcea dintr'un 134 care mort cA...
se criph la un cap. Cu capul acesta se 3. A pune tagd pe... A tdgddui cutare
vkit In pirul Folarilor rietun9i 9i. se lucru, arhaic (Pravila Mat. Basarab) =
rasucea. Durerile erau destul de crude prinde tagd.
9i a doua zi acolarii astfel chinuiti, erau Punere-de-cap, PrApAd; vreme rea (vis-
tun9i ca genunchele de bivol» tun§i col, ploaie, tunete, etc.).
Expres. Afard e punere-de-cap! Mari e
ProPpl, (a se, -ese), A sth oprotapu; mftnia lui Dumnezeu, plouA de varsA,
a sta potinau, a sat «par»; a stit ca de toarnii cu gkeata; s'au rupt cerurile,
piatrA; nemiacat, a sth stalp. s'au spart norii, e potopul lui Noe.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 193

Punga, -I, Expres, 1. Alt: edutd 'n pun- avut copii ei le-au murit, singur pe
gd. A fi aproape de moarte, miroase lume, cuc, singur-singurel, pustiu.
a coliva, a-i fierbe coliva in piept, s'a Putere, -I, Expres. Ali prinde-pe putere.
smolit, pute (miroase), a tfirnaie, a in- Ali apucd pe putere. A se imputernici
negrit (la lath). (vorbind de plante); a prinde chiag,
2. M'a judecat de pungi de bani! M'a a-0 face stare, a ingingia (vorbind
judecat ca pe Domnu' Christos; m'a de oameni),
judecat mult de tot. Putinefu, -ele, Ex. Par'cd e treintit dela
PungfileAlit, -NI, (PungfilitarA, -I), Vezi , oala cu lapte, Gras, dolofan, vor-
a pungd1). bind de copii.
PungAli, (a, -ese), a coase rau, a coase Mod de adresi al Ga-
ficand pinza cu creturi ca gura menilor mai in virsti,
pungei.
PutAelit
catre cei mai mid.
Sgircit, *stains», avar, (Cf. Cioculel, ciocanel do-
PutAcime!
caqteiu, de §i-ar minch de airlanel numele 9i dimini-
Pungit, -A,
Pug! tivul numelui popular al
sub el ; de sub unghie ; de-i
Plingnit, -A, 1 aurliac organului genital mascu-
lefi la glc a;1:adr aduaa ec u-
1 lin, etc.

zece noduri. Putdiu, -I, 1. Piciu, tine (vorbind de


Fugal, -e, Pseudonim: pentru organul copii).
genital femenin. 2. Sticluta mica gti lungäreata, toiu,
Un crimpeiu de cintec, in care se (la arciumi ---= cioangl, ciocdn de tuica).
vede bine aceasti eufemizare, este
urmfitorul:
*1311gdiu mtina pe su' sort R
oLuaiu pupdza de moth
Cf. Pdsdrial. Ralik (pl. neintr.), Expres. Mabel rabd!
2.Semnul läsat de o rani, zgarieturli Putinica, treat* putin ca§tig 1
dupa ce s'a vindecat, cicatrice. RAMA, -e, Lucru sau fiinta tociti, ra-
3. Un semn conventional al doga- molita, stricati, baccea.
rilor la punerea fundurilor (de Expres. 0 rabid de cal o gloabli, o
vase). cazatura.
4. Ex. l-a luat dracu' din pupeze. Si-a 0 rabid de biciu un bleau l
pierdut din sambete, e cam ticnit. (Cf. lat. rabula, -ae).
PupAzA, (a se), A se stramti, a se in- Rion, -e, Avort (copilul avortat); scali,
gusta Locul se pupdzeazd spre 0114. bete§tg, meteahnä, durime.
Pupui, (a se, -ego), A vorbl in taina, Figurat: 0 racild de copil o seci-
gurit in guri; a conspira. turi, o opicie, o loazi.
Pupuidld, -hli, n. (Pupult, -uri). RAcoinit 1
(pl. neintreb.), Panzli rara,
PAreee, -I, Expres. Nu face pureci, oriun- RAcuints, proasta, au fesutd, de cinci
de se duce! Nu face nici-o isprava, unde (coturi) la franc.
se duce, nu <me tine» de nimica, nu e Rieuti, (a, -ea), A recruti.
orn statornic (sa se tina de vre-un ser- Riefite, Recrtue, richn, recrut, boboc.
viciu, muncfi). RUN (a), Expres. Ii ?Ad ochii fa cap/
E un pierde-varli. E iubet, e curvar, iute de cur, riu de
Pustiu, -e, Vorbind de oameni, cari au musca.

www.digibuc.ro
194 G. F. CIAUMNU, G. FIRA RI C. M. POPESCG

Rinlina, radial, RädAcini (crengi) de Pm/di sunt rcipeni de prune. E intu-


copaci cari se rup din malul apei si neric de prune, se fring de rod.
se infig in nisipul din albie, sau rttmrtn RAO, (a, -ese), (RAO, A suflit din
aninate cu un cap in mal i pe celAlalt greu; a trage (sA moará).
ii bate mereu apa. -e, Rilsadnità.
Expres. Par'cd esti prins pe rddini. Se Rasot, -e, RAs homeric; rfts inAbu,it
zice celui udat leoarck celui ubfitut (inghesuit), pe infundate.
de mug* pe haine, pela poale; celui Ritspunde, (a), Expres. A rdspunde niyte
ce a fost plouat «cured». bani. A achiti o datorie.
(a, -esc), A nAvAll la...; a da Rastornis -uri, Povirnis, drum aplecat,
busna la..; a nAgrAbi la..; a da iarna in pe-o coastk pe care sunt amenintate
(prin). A rögaduit in privnitd. sl se rAstoarne carele.
Raga lie, Sinonim cu Ràdind. Rasucea, -ele, i. Furcl In care se pune
Rapt la, (a, -ez), A regulh, a orindul, a mosbrul cu borangic de rAsucit.
a dichisl II a bate la catitratnI; a trage 2. Rlisbiciu.
o santä de bitaie. Rama, (a, -ese), Expres. Mi s'a rdsucit
Rdgulat, -d = hotArit, neclintit. in capul pieptului. Mi-a venit greatA
Expres. Eu iti spun rdgulat! Eu iti (scarbA), mi-a venit rAu, mi se Intoarce
spun hotArIt; Eu ti-am spus sA n'am rinza, mi se intoarce inima pe dos.
pAcat I Rasta, (a, -esc), A deflorh, a silul, a
Ramat, Ramat, Pl. neintr. Zgomot desfetl, a dezvirgini a luit fetia cuiva,
mare, arAboiu, larma eglAvAtenle», a schidoll, a badocori.
gomot, vuiet, huiet, hrehmAt. Rdsult, -d.
Ram, Numai cu un testicul (vorhind de Macau. FArA varf (vorbind de stoguri
junci, etc.), sau clAi).
Figurat, sarcastic = orn sterp, farl Ratan, -fi, (vorbind de oameni). BldruAn,
copii. gAurean, pAduret, sfilbAticos, necioplit,
Winced, -a, Expres. .Reincedul at mu- din topor, dugos, grosolan, modarlan,
cedul! N'atArnA unul mai Inuit ca altul, mocofan.
dracul cu diavolul; ce mi-e dracul ce Ratayalu, -ale, Reteveiu, caraveiu, scur-
mi-e diavolul; ce mi-e dracul ce mi-e taturá, moack milzdrhc.
tat'-sliu I; e tot una; brAnca cu Ratoi, (a se, -ese), A face pe grozavul,
tusea cu junghiul, ce mi-e popa Stan, a se spurge (amenintAnd), pe cineva;
ce mi-e Stan poi* uracul, broasca a-si da ifos, a se lAudh, a ameninth si
o stiucb. a ingrozi pe cineva.
(Cf. franc. «C'est jus vert ou verjus*). Rfitunji, (a, -esc), Rotunji, Expres. A o
Ranehlul (neologism). Pick zficAsie, rdtunj) cu anew, a se intelege defini-
alcan, osfimbete», (a purtd sdmbetele tiv cu cineva, a hotArl ceva, a pune la
cuiva). cale.
(Cf. franc. rancune (la). Rätilt (farA altA form5.), Inteo parte,
Rang, -e, Ciucurii de flori, la dud, pe-o parte, pe-o ureche; mojic, trug-
nuc, salcie, etc. tult ((skit», (din mint».
Rap, (pl. neintr.), Slim, murdArie, jeg, Raul (a, -ese), A nAibul, a drAcul.
scut, (la om i dobitoace). Raz, (Low, Glom), Instrument de fier
Ripin, inciircat cu flori sau fructe, pentru sApat gropi, rimet.
ucu crengile in pámAnt». Razmi-(a), rim; Expres. 0 raznici la

www.digibuc.ro
CULEGERE D1 FOLCLOR DIN JUD. VAL. CEA 195

cdrciumd! Ia drumul (poteca) car- de-ajuns, a-i da peste cap (cu fiertul)
ciumei ; o'ntinde la..., o croie9te la... Rofeald, -eli.
Rece, = Slrac lipit, in opozitie cu cald Rofit, -d.
= bogat, cu chiag. Rohotl, (a se, -ese), a mustrit, a certà, a
Recipht, s. n. (RIelpet, s. n. (lramaA), se face inspre cineva.
s. f.) Bicicletl. Rolble, RoibA (o plant/ cu care se vAp-
Re/ho. Indoitura p. branittor la ismene. sesc stofe, in coloarea rosie).
Expres. A lud la refec (resteu) = a luit la (cf. franc. garance).
socotealA, la trei-pfize9te, a fred ustu- Rublht, -A, Expres. Vdndt rublat. (vor-
roiul. bind despre cai vault inchis cu pete
&iglu, Regele. alburii (albe) cat rubla).
Repegiv3, -url, Loc inclinat mult, coastä -e, Expres. 1. A gonl, pe rudd,
rea. pe schndntd, A prigonl fArá crutare, flril
Repel* (a), A repel* a drege. pic de mill, cu cea mai mare cruzime.
Reperatie,-i. 2. Scl-1 omori fard rudd de pdcat! Ca
Reperat, -d. pe un puiu de glinA, ca pe un plduche,
Rida, Porecll de femee (din Ma- fall mill. 3. nici-de-rudd v. furisinie.
ria). (Cf. lat. persequor, sequi).
Ridichie, .11, Expres. A freed ridichia (pe Rumeji, (a se, -ese), A se umed, a
cineva). A-1 face mAr cu bAtaia, a-1 trage, a fi burat de ploaie.
bate de lumanare, a-I bate sA spunl §1. Rupt-In-punt, CusAturA obipuitä (cu
la cei morti 1 a-1 deznodh cu bfitaia mana).
(in Mai). Rargi-de-Vede, Pentru: R*orii - de-
-e, Lirl (monecil). Vede .
RhnZont, Cal voinic qi bun. s.
(Rlmonntä) f. (Cf. franc remonte
(la).
RivolAtie, (Rivolatle), RIvuliitie, RI- Sibit$, Chip, flpturä; port, fel de
vOltä, Revolta din 1907. Si Rd- a fi.
volta. Expres. Il cunosc dupd sdbdf!
Ronde, (a), Expres. Il roade ca pe un Sib% (a se, -ese), A se ingusth, a se co-
picior de porc II cheltueqte, il toacd ski, a se pupAzh.
ffirA milA. Sich, (a), A sed. Expres. Mi-a Meat
(-te, Expres. 1. Roata de inima! Mi-a rupt inima, m'a secat
tutun. 2. Roatd de haiduci sau de potenkci. la ficati.
Rai, (a, -ese) A mund ca un rob; a Sliefieln, -Ie, Cam sec (vorbind de se-
muncl o muncl grea de tot, a muncl minte).
din greu, a se desnodh muncind, a se Skill. (a, -ese), A purtit cu vorba, a su-
sped cu muncitul, a mund ca'n ocna. park a nelini§t1, a ingelh, a strAglnl, a
Roenh, (a se, -nez), A se ruinh, a se arced.
&fin* a se clArlpinh, a se nArul. (Se Sekdiald, -eli.
gfise§te gi forma fnroend (a se), Sac, Expres. euf.: A deslegat sacul
f. Roendre, = a fAtht, i-au venit Turcii in casl
Roenat, -d, fnroencit, -d. &male, Vas de pämant. ZmAltuit
Roll, (a, -ese), A fierbe prea putin o pentru tinut florile, glastrA.
legumA (fasole, etc.); A nu-o fierbe Saladr, Salabbr.

www.digibuc.ro
196 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Salaorie, -II, Salahorle; munca din greu. bind mai ales despre tigani 0 sar-
&Infra, -e, SalatA. castic despre cei cu copiii sau cu
Salbk vezi Geirbild. rude multe).
SilbAn, -a, Nume de bou, vacii. Siriel, (a, -eso), Mara de intelesul
Sama, (pl. neintreb.), Expres. Mi-am 9tiut, mai insemneazi: a compdtimi, a
fdcut samal M'am sAturat (de mAncare, zice: sdracul de ell
de biuturA, etc.), m'am saturat, (in Sirieusti, -e, 3 liturghii (pomeniri la
genere). proscornidie), Cf. transilvanul: Sdrd-
Simbotin, -na, Nume de bou; de curtd.
vaca. Sfirbirle, v. brustanarie.
Slimed', -61e, Cutit mic iii asculit al Sarbitoare, -I, Expres. Imparte sdr-
fluerarilor. Expres. Taie ca sdmceaual britorile (pe drum). Umbli de geaba;
Taie de efrigeo; taie de ezvanta», taie de-a surds, iti pierde, zadarnic,
ca briciul de ras. vremea; taie frunza cainilor.
Simon IA, (a se), Expres. Se sdince- Sari, (a), Expres. A sdrit groapa --= a
leazd de aiud, se crapti de ziva; se face sArit din groapa; a scapat, ca prin
geana de zitill; se tvarsA» zorile; intra urechile acului, de moarte.
oalba» in sat, se s1omne9te de ziufi, se Sirltdr, -oare, Ajutorhlnic, de ajutor,
face row' la Rasarit. binevoitor.
Salmeelatul, (pl. neintreb.), Crapatul, Sirmi, -e, Firiçoarele de borangic cari,
facutul de ziul. la trasul gogoOlor se unesc, se lipesc,
Samediva, Moartea; Figurat: femee, unele de altele, pentru a da firul
uritA, sluta, paceabrA, panceaura, ce ((se rfisuce9te».
Sin, -nri, Expres. A letsd pe cinevd cu Sirmds, -oasi Delicat, costeliu, firitv,
mdinile'n sánl A-1 lash sArac, la ul- uindelicit»; fraged; hew (la mancare),
chle, lipit pimAntului, si n'aibil dupl dificil (la gusturi).
ce bea apa, si toace pe vitraiu, Siteili, -eli (Slitire), Roadere (tocare),
in sapi de lemn, a-i suflit 0 cenup a unei panze (stofe); rArire.
din vatra. Sid, (a se, -eso), A se dui, a se toch
Sanohli, (a se, -eso), A se einlenoqh»; (vorbind de tesaturi).
a se lenevi; a se codl; a se lash pe tan- Sbor, (singura forma intreb.), frig cu
jalii; a-9i face coada colac, a se da'n vant.
sus (dela o treaba), la plicinte inainte Sburf, (a se, -Aso), A se strich (vre-
0 la razboiu inapoi. mea) II ; a se sburli, slnirll.
Sanehlu, -e, Lene9, coda9: tArliebrftu, &unit, -d.
ursuz, morocanbs, indarAtnic, Inca- Scalk 43, Boala, bete9ug, ricila, me-
pAtAnat. teahnii, boall ascunsA (la om 0 ani-
Singe, Expres. ii picd sdnge din obravl male).
E ro9u ca bujorul; ca moroiul, i-a cu- Soildi, -a, Zdrentele, lAtbrile, mAtu-
prins rupta fats. rile, pernele, albia cari au servit la
Saplaic, -url, Un vas de lenm (cauc, un om bolnav 0 cari, dupa moartea
cupa), cu givan mare cu care se ia acestuia, aunt aruncate, am spurcate»,
muatul din cetArna in care curge oho- pe faga9e, ududoaie».
tub) linului, (teascului). Oarnenii se feresc sA calce in ele,
Saraballe, -II, Ceatli; ceata lui Papuc; fiindca cred ca sunt apociti». se im-
gloata; ceata lui Baboi, multime (vor- bolnAvesc. Unui om bolnav i se zice

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 197

adesea : 01n ce scalde o mai fi dato (ch- Scofdrdeald (Scovdrdire).


eat) ? Scofdrdat, scovdrdit.
Seantariche, (SeantAr61), PoreciA lui Scriveilli, -01, Instrument de tamplAri
Smarandache. cu care se strang blanele incleite pe
SehidohlA, -e, Sinonim cu Ardtdrie, opd- dungl.
de, qiftie. Figurat : A bdgel la scriveald. A bligA in
Sebidoli, (a, -ese), A muta, aii bate joc rAcori, a bAgii in patruzeci, a strange
de ; a necinsti (a silul) o fatA, a dez- cu use, a strange chingile, a lui din
virgina. scurt, a nu da pas sA mai miste.
Schidoleald, -eli. Serob, (pl. neintreb.). Se numeste astfel
Schidolit, -d. zIpada care a fost plouatA pe de-asupra
SehlmA, -e, secAturA, Vezi, ()Attie, ardtd- si a inghetat apoi la suprafati, asa
rie, cebald. ci poti uneori sA mergi pe ea
SebIndAt, (pl. neintreb.), Un fel de fArA si te scufunzi.
plantA de condiment, pe care femeile Serobòci (sing. neintreb) Un fel de
o *pun') in grAdini, impreunil cu cimbru, sosoni vulgari : pieile de oaie se intorc
leusteanul ; pAtrunjelul, etc. Foitele cu lane spre pielea omului; se infAsurA
si semintele lui uscate aunt pisate si picioarele cu ele, in opinci, etc.
amestecate cu ardeiul, ciruia ii a un Seuri, (a se, sear), Expres. I se scurd
gust si un miros de te sldvqte, te sfin- ochii (i se picurd inima) dupd... Nu mai
tqte, nu mai altceva 1 poate de dragul (dorul)...
Sellpui, (a, -ese), A strange cu mArun- South, (a, -ez), Expres. Il scurtd din
taua, a amirul, a castigh putin ate urrnd VI mai, il mai ajungea din urmI.
putin. Cu seeks inteles il gAsim in Il scurteazd noaptea. Mai-mai sit-1
Ioan Creangd. apuce noaptea.
Saoate, (a), A scoate ochii cuiva. A-1 Scuteali, AdApost, sopron, cerdac,
tot certh; a-I tot dojeni. A scoate prin etc.
creget; face o binefacere si a tot aminti-o SeuturA, (a se), Expres. Mi se scuturd
celui ce a primit-o. carnea... MA cutremur, mA incrancenA...
ScoicA, -1, Expres. Ai ajuns ca o scoicd! (cf. lat. Horresco referens.).
Esti slab din cale afarl, esti numai Scut, -nri, propriu: MurdArie formatA pe
osul si pielea, te-ai ficut pastramA, burta dobitoacelor, din amestecarea
poamA, ai ajuns ca gardul. pArului cu balegA,
Seofe11, (a, -ese), A amitul, a sclipul, Figurat: (Despre oamenii nespAlati la
a castigi, a agonisl. pArul capului): Sunt cu pdrul, scut!"
Seorbeli, (a, -ese), A scociori, a scotocl. Verb: a se scutul = a se inscortosa.
A se intAri, a se face Seeliciu, -e, Sec ; cam sec (vorbind de grau
Seorto9i, (a se,-ez), (scoartA»; a se scutul, si de alte cereale).
Inseorto§A, a se face ojingbs. Sèlnie, (FirA plural) Carpi murdara,
SeovArdi, (Seofirdi), (a se, -ez), A se otrep, in jud. Mehedinti, se zice
scobarda. (Se zice despre doagele da- Sgnic = panzA de tort in care se pune
odgele cari s'au stricat, intrand in- cenusa si apoi se toarnA apl fiartA
liuntru sau iesind afarA din nivelul pentru a se face lecia. Cu selnicu' pe
celorlalte, cari s'au hortit. Se zice 0 cap! Cu o carpl de coloare inchisA,
slespre dintii a ciror boil e neregulatl (murdarl) pe cap.
cari sunt zdnabdti. Cf. Boceanu, op. cit

www.digibuc.ro
19$ G. F. CIAUSANU, G. F1RA $1 C. M. POPESCU

Semui, -ese, (Slmui), A recunoaste ; SnagA, (FArA plural). VlagA, viu, ener-
a stl de uncle sl-1 ia (pe cineva). gie, Expres: a. Mi-a scurs snaga din
Sdmuitild, -eli, Scimuire, -i. mine! 2. Mi s'a dus snaga din mine!
Serbejdr, -mirk (-Jae, -zille), SearbAd, 1. M'am pripAdit, m'am sleit peste
smad la fatA, palid, pal, anemic, fArA mAsurti; II 2. Mi se dusese inima din
sAnge in obraz, *spAlucit», spelb. mine; o sfeclisem o bAgasem pe mil-
Sglmui, (a se, -ese), A se râcll, a se scar- necA.
pinA. Se sgdmuie In ureche. Snomorill, -rei, Snop mic, mAnunchiu.
Sgurapii, (a se), A se fa/1mi* adj. Snovèlnlo, Bun de glume, mucalit,
Sgurupds, -dasd, fArimitòs. (Vorbind de poznas, bazaconas, brasovelnic, bra-
milaiul, turta, care se poate firarnitii §Covos.
ea inlesnire). Soare, 4, Expres. Casa frumoasd de
Sfeklnie, -e, Expres. Mdseaua are patru se'ntoarce dupd mare! Foarte frumoash;
sfesnicePatru gemlniri, patru rIclA- mAreatä, mAndri; ca din povesti; palat,
cMi. nu altcevi.
Sian! Interj. CuvAnt cu care se asmutese Soartfi, Expres. E fdcut soartd! E Hoar-
Osumbo, asumutèsc9 cainii (germ. cA, de udat ce e, e udat (plouat) pang
Schau!); cu care se gonesc porcii. la oase, e bleasc.
Sibic, -uri, Vezi. Zdbic. Sodomi (Sudomi), (a se, -ese), A se
Sieret, -uri, Secret, tainA, arial; adj. pabusi, a se närul, a se surpà (un mal).
Slieret, -if, tainic, ascuns, secret, Sdminii, -1, Gaurtt (de sobolan, cfirtita
ainuit. etc.). tainitA (fAcutri de porci).
Siminari, Siminarist, Seminar, semina- SpAlucit, -A, SpAlAcit, deschis, iesit;
rist. In sens ironic: Seminar = puscArie. spelb.
Slaki, -I, (Nadol, -1), Numire dad Aus- Spaluceald, -eli.
tro-Ung. nfivAliti in Oltenia la 1916. Spiirgllui, (a; a se, -ese,), A se imprAstiii
Slim (On), Murdirie, necurätenie, lut, Norii s'au spdrgeiluit. Hora s'a spdreluit.
jeg. Spdrgdluiald, -eli.
Slimas, -oasd, Slinds, -oasd, lutos, cu Spdrgdluit, (fArk ordine, neorinduit,
lutul de-un deget, nespilat, soios. talmes-balmes) alandala, claie peste
Witt, -urf, Ex. i. Sloiu de ceard turai gramada.
de cearli. Spite, -A, Fig. 1. Celorce rantincl prea
2. Rece ca sloiul. Rece ca ghiata. mult (mânciiilor) li se zice : tndtidned
Slugiinie, -11, (sens. peior.), = SlugA, par'cd sont spartil = burtA-de-popfi.
slugoiu, argat, nAimit, sambrias. 2. A venit la spartul tdrgului. A venl
Smead, Smad (in ambele intelesuri. and nu mai ai ce cluth; la vreme ne-
Subst. si adjectiv. potrivia (tempore laevo, post festum)
SmiertrAle, (pl. neintr.) = BucAticii. dupl impIrtitul colacilor.
Smoltee, -e, (Sarcastic.) PArul capului; Spelb, -if, FArti stinge (fire)
in obraz,
pAr neingrijit, netdsdlat. smad, palid, gAlbinicibs, clocit, fiert,
Smiligii, (F111 plural) Inceput, incepAturá. fArA rusatA'n fatA, sofrAnit.
A face smugd la fdn. A incepe claia cu SpieulAge, Speculatie, economie, crutare
Ufa. (Cf. franc. entamer). glegumeall*.
SmultArti, -1, Lana smulsA de pe oaie Expres. Flinul sd-1 dai cu spiculdtie (la
(moartá) sau de pe pielea de oaie; boi). SA legumeati Maul; sg-1 dai cu
Mill de proastA calitate. crutare, economiel

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 199

Spirt, Expres. Vrenic, spirt! BArbat, m-am. Am cheltuit foarte mult, am dat
harnic. (sau numai spirt cAnd este si banal de nafurA. Expres, echivalentii.
vorba mai inainte de bArblitie, hor- M-am sturft cheltuind.
nicie). SUMO, (a), strAfig, A strAnuti.
Spirtu1, (a, -ese), A ImbälsAmh; a pAstrit Strdfigat, -uri. Strdfigare,
in borcane cu spirt. Striigheatl, -e, Este un leac tArAnesc
SpirtuialA, Spirtuit, -d. pentru desumflarea buboaielor.
SpitArie, Expres. Vinde ca la spi- Se face astfel: Se mulge lapte dela vite
priel Fla tocmeall (tocmfi, tomnd); imediat ce s'a muls, se pune in el
Cu nart, fArá targuiall, (vorbA) multA. putin chiag. Duplice s'a inchegat, se
dinteo vorbd, ia putin i se pune pe umfliturA :
Splink -e, Fdrd splind! (Despre oameni buboiu (bubA), spartA sau si nespar-
animale) Foarte iute, buihc, tA, si indatA se trage (scade) umf1A-
ravalnic, iute ca piperul (ca ardeiul). tura.
iute foc, care nu se osteneste cu- StrAnsûri, Agonisitá, avere, blagfi,
rand. bunAtfiti, mìinà, bani albi pentru zile
Am auzit vorbindu-se cA mAnzii se negre.
nasc cu splina pe bot i dacA o smulgi StrkunA, (a se, -ez), Ex. Ce i s'o fi
o arunci, ei au sit se facA iuti si au mai strdsunat. Ce i-a c4unat ? Ce i-a
sa tini mult la oboselile drumului. abAtut ? Ce l-a gAsit ? Ce-a ?
Li se zice : mnsplinati. StraTtite, -ell, Travers1 de lemn ;
Spumui, (a se, -ese), vezi sötl, ( a se). Mruiète, edrugltr) pentru fAcut casA de
Subst. Spumniald, adj. Spumuit, lemne.
Spuzii, Expr. Par'cd a dat cu capul StrechiAt, -A, Cam pe-o ureche, cam
prin spuzel. Trist, paraponisit. Adj. inteo parte, artAgos ;11 spulberatic, ufu-
neingrijit, smolit. rel, sperios, salbAticos ; impusci 'n lunA;
Spuzi, (a se, -ese), A se umple de impuscri 'n sfinti; fluierl-vânt.
bubulite, a se 4impojorio; a se opdrl Stack (a), Expres. N'a stricat D-zeu
de nAdusall. Subst. f. spuaeald, -eli. cloud case! (Vorbind despre sotii cari
StAnèl, StAni1A, Diminutiv dela Stan. sunt deopotrivi de rAi). gAsit
StAri, (a se, -ese), A se repauzA; a rAmA- dracu capacul 1 gisit sacul petecul;
nea, a sta. (Cf. lat. stabilio-ire). Mult a mai tunat si-a fulgerat, Oat i-a
Stdvlre, mai rar Stdveald. adunat !
Steregle, (Tirlgie), Stirigie. Strin, -A, Strain, venetic («vinitic.») altA-
SterpliturA, -1, Denom. injurioasA (sar- lege, limboatA, slkoni, nadbli
castic) pentru vitA sau femee stearpi. StrhAtAte, strinfitliti (strinAtilturi)
Silent, -A, Atintit, holbat, pironit, fixat, StreinAtate; Innluntru.
tintA, atent, pribo)t, cu ochii sticlif i (stdl- Stropitark Ex. Poamele (fructele) s'au
piti) la oi... fdcut stropitùrd. S'au flcut putine, de
StimpArA, (a, -a se) AstAmpArk (as- poftrt, de mdneare.
tAmpArit). Subst. Stimpdr, Ai stimpär I Studiènt (tudient), Student. (Cuviint
AstAmpila-te Cautil-ti de treabl ! trecut in graiul popular, in Pm, cAnd
Stormi, (a, a se, -e§e), A strivl, a ter- se credeis cA studianfii au fost instigatorii
ciul a se bate flu de tot (vorbind masselor populare).
de fructe). Stupinek Stupini, prisacA; locul in
Stinge, (a se), Expres. Ant cheltuit de care a fost o stupinA.

www.digibuc.ro
200 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Star!, (a, -Aso), A scoate sangele in fagaduindu-se astfel ca nu va mai da pe


piele, prin izbirea carnei cu lucruri tari; acolo.
a zdrobl, a prapficli, a face vanfiati. Sufletf, (a -ese), A mai tail; a-si venl
(Sftngele sturit este negricios, mohorit. in fire a swell ragaz, odihnl, a-i intihnl.
2. A bate zdravan, a bate la cataramfi Un cantec popular, vorbind despre
M'a sturft in bdtaie! M'a facut numai dorinta unui indragostit, zice:
vanfitii; mi-a facut pielea tot un fund Si se poarte (iubita) si mai du
de caldare. SA mai suflelesc i eu
(Cf. lat. medie.: stordatus, -a, -um = Sulfeniu, Coloare rosie-deschisa, cu o
obtusus, -a, -um; obstupefactus, -a, nuanta slaba, pierdutfi de liliachlu.
um apud Du Cange). SumerI, (a se. -ese), A se mandri, a se
La Romdnii din Serbia: fall.
...«Cat iesti, mandri, de ghiolbana, S'a sumetit averei s'a bazat pe avere,
Asari-ti dedei o palmi s'a alit cu. ..
D'azdiniata [da' azi dimineata] Suni (a se), s. A se zvonl, a se auzi
mi call despre... S'a sunat de rdaboiul Umbla
Ca dedei de te sturfti. 1) vorbit ca se face razboiu, se zvoneste
Su', prep. Sub. de...
Subtloark -ort, Subsoara. II. A sund la telifan (talifon), a ebate
Un cantec popular : telifonuls, a vorbl la telefon, a da o te-
...Ala (calul) e manca-l-ar boala legrama.
Ci-i dam graunte cu poala SupginIcios, -oasä, Suparacios, tafnos,
fanul cu subjdoara... artagbs, 4supirdnicp.
Subtane, (a se), A (se) intretine, a Suprefept, Zapciu, Suprefect ; fi Figurat :
tral, a Elveà cu ce trA1. Am cu ce sd md nevastä cicalitoare, gdind ce antd
subidn fi la orafl cocofefte.
Sub/47167e = Sustinere, intretinere, Surupà, (a, a se, Burk)), A se surph, a se
cheltueli de intretinere. prävall, a se narui II a se bosorogl, a-i
Subtare = Delicat, politicos, cinstit, ome- cadea boasele.
nos. Sutupifte, räpa. Surupdtùrd, =
Suddm (Soddni), (pl. neintreb.) = Om bosorogeall, hernie.
mare, tatar, novae, namilä; femee Surupat, Bosorogit; Prapastios, rapos.
vanjoasii, omoaie, femee omoasd. Onice
obiect mare: un sudom de sobd
Suffrig, Sub-hirurg; sanitar rural.
Suflet, Expres. s. Cu o mhnd de suflet, -e, Samar, Sancru.
cu putin suflet, cu prin flori. 5engirit, Cu smear; plin de boale
2. A lud in (pe) suflet pe cinevd A lumesti.
$antilea, Porecla de orn.
3. N'am luat sdrat pe sufletul meu. aranipdl, -sale, *ir (de rauri, de grá-
N'am mancat nimic, n'am luat sarat In unte, rand:
gura (pe limba)1 $arAriu, Albastrul ca cerul.
IV. Sufletul mi-o mai da pe-acolo, Expres. TtPd ca din gurd de
Zice unul care a patit ritu undeva farpe! A racni, a tiph din rasputeri,
cat ii ia gura.
Giuglea-V1Usan, op. cit. p. 317, 0 glosar. §atrA, §etre, 0 Incapere filcuta, in

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALcEA 201

felul acoperieelor de case, din co- $ontrop, -I, chiop (orn, animal, scaun,
ceni (snopi de coceni) de porumb, pi* ciolbmp, etc.).
pe o cheresta de lemne. Aceastä in- Ca poreclä: qontrdpea.
cApere se umple apoi cu foi de porumb orlel, (a se, -ese), A se face ca eoriciul
care se pästreazi astfel peste iarnit. pus pe grAtar la foc (vorbind de frunza
[L. sanscritl: sattra lat sessio franc. mAnatä).
session]. $ti, (a se), Expres. r. Nu Ind itiam cu
aiganii din zilele noastre au aceastä el (ea)! Nu te ftiai cu el (ea)!
vorbA, insemAnd ca locul, tabära, unde Mi-erh de mare ajutor, ca mAna
au tAbärät, Wilful lor ]. dreaptä. 2. A se fil cu cinevd a se eti
$ebitee, ($obite, sobieurl; §obiee), amantä a cuiva; a se eti amant al
Cusilturä cu gäurele Ili alte figuri fäcute cuiva; a se etl cu musca pe ciciulii;
pe iile romänecti. Acestea se fac cu a se etl pdtatd cu cineva (vorbind de
atil sau cu bumbAcel. fete).
$erpeste, adv. Expres. Se uitd ferpege, tlerliterti, (a, -ese), onomatop. A ciripl
vioiu, crunt, haiduceete, hotecte. (propriu ei figurat); a gungurl.
erteatil, -e, Partea de jos a eirei spi- ,.Ftiorldcdiald, -eli.
niirei terrninatä cu tioada» curului. $tir, -A, Sterp, -ft.
$et, -url, Ses, câmpie; pod* cimpinA, $tireil, -I, 1. Instrument cu care se
zäpodie, platou. amestecl varul, nisipul ei apa intr'o
icealä, -e, (-1), $coalä. varnitä. cociorva,
leolari, colar. 2. Instrument format dintr'o pal-
$inghinei, -èle, Hairrianit, secfiturA, jinä la capul areia se leagi carpe,
ijictitA, pierde-varfi, hoinar, pribeag, cu care se spalä tevile. cazanului.
orn fArri cApAtrtiu, vinturfi-lume ; van- $tIre, = Expres. I-a ftiut D-zeu de
turii-tarl, derbedeu, desmAntfiu. 'tire = A avut noroc in vieatit.
$1seliv1, (a, a se, -ese), 1. A gingävl, a $toleig, -e, ($topleag, -e), $teap, tee,
ingAnit cateva vorbe. (Sandu-Aldea).
2. Porumbi f4cavi, Porumbii ale cAror $torminii, ($tiorminfi), Groapä, tai-
boabe sunt sbArcite ei cari joacd pe nitA, sbrninä, vägaunä.
cocean (etiulete) ca mArgeaua. Porcii au fdcut numai gormine pe bd-
Subst. f. $4cdveald, -eli, .Fixdvire, -i. tdturd (rämänd.).
Adj. .5'i¡cdvit, -d. $urligMe, -ill, Expres. A face ca toate
Slitmna, nume de fernee. furligdile! A face (a tiph) ca toate pi-
Sneap, -uri, Codru, bucatii (de piine Wile, matele, etc., a face ca toate visele.
de sApun, etc.); golopan, adder, moater. La Romdnii din Serbia intilnim: fur-
$oearielu, (pl. neintr.), Pseudonim al ligaie, fturligdie, prligcle cu inteles de:
organului genital masculin. pasere.
Expres. imprec.: Beli-mi-ai...! (Giuglea-VAlsan, op. cit. pag. 8; 77
$afriinit, -I, Galben-lämäie,galben eofran, glossar).
eofräniu, -e (vorbind de giilbiniciunea Sum', -ide, $usii, $osea.
la oameni), Un cAntec popular zice:
oniolddc, -e, omoiiig, ghimotbc, ghiem. Boierul la cafenea
ondoroi, (a, -ese), A bodogiint, a born- $i cocoana la mea I
boni, a ciotorol. (la fAcutul de cosele, la prestatie).
Subst. Sondoroiald, -eli, $ondoroit, -uri. Suslète, (uslet), Expres. A md-

www.digibuc.ro
202 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C M. POPESCL

surd pe mlète. A mäsurit cam pe TalibA, -e. Ironic. Picior mare, picior
ochiu, aproximativ, la ochi. cdt scaunul (la orn, la cal).
ipialla-pitla. adv. Expres. De-a fuvala- N. pr. Tdldban (poreclA).
pala talme§-balmea: alandala; de-a Adj. Tdldbas, -oasd.
valma, anapoda, a posna. bazaconas, WA (a, -ese), A vorbl fleacuri, a
ciudat; vai-de-om». spune cai verzi pe 'Anti, a spune nimi-
curi; a vorbl de dacA, a sat la sfat;-
a spune dela noul neamuri; dela mosi
putrezi, a sta la taifas, a spune vrute
Tabie, Oaste, armata ; lagär, nevrute; a OA la lavre si palavre
armle. (Ispir.), a spune cite'n lunA sen scare.
Tabon, Ceair, izlaz, pAsune : Sust. f. Tdldidld, -eli.
inaas. Talpa-ladului, Mare platos, greselnic,
Theiune, Expres. Nu-i al?) ta- cAptusalä la cAzanul iadului.
ciunii In vatrd (de särac, de supfirat ce Oiu fi talpa-ladului!
este). Aratä sfirficia sau nevoile prea La Rominii din Serbia, gäsim urmA-
grele, ale unui om. toarele versuri populare :
titere, (TAier, Were), Taler, far- Ann partea iubitului
furie de pAmAnt. Va fi talpa-iadului».
Expres. s. Sd dai cu taierul peste... Po- (Giuglea-Vfilsan, op. cit., pag. 323.
trivite, de aceeas inältime 4capetele» -urt, Expres. t. Se duce fdcut Mtn.
oamenilor, staturile lor ; spicele de Se duce glont, ghimotoc, se duce intins,
grAu, etc.). par'cA-1 apui cu maim», a se duce pusca,
2. Yoacd pe taierl Mester mare in ale a se duce atti.
jocului (dansului); par'cl e luat din 2.Beat tölv, mort de beat, clean,
Soimane, din ale sfinte, e jucAtor de mahmur de vin, a furat luleaua neam-
frunte. tului, beat turd, beat tun; beat frânt,
TAM, fa), Expres. 1. A-i tdid cutitul tun de beat, vorbeste nemteste.
(coasa, briceag), a fi la largul lui, a pro- Tambhe, Plur. neintr. Expres. A pune
pftql, a atilt si a spAnzurit, a fi si popä pe cineva. A binul pe cineva Inteo
si prinaar. afacere untA (vezi: banchua).
2. s'a tdiat dinspre inintd. M'am Tineul, FAA altA form5.. Expres. A
scarbit, mi s'a faiat oHce poftä mi-a se da de töncul mortei. A se bate cu
venit greatA. moartea; a pune ochii in grindl; a fi
3. Lucrul dsta taie multe parale. Am pe cutit; a fi in agonie, spe maim
dat o groazA de bani pe el, costA mult mortei»; pe pragul mortei.
fierdt de bani. Figurat: A-i /Area foarte rAu de a-i
4. I-am tdiat boabele de-a mai... A face sea inima de (dupli); a se da de cea-
pe cineva BA tacl, a-i tfiià de greatä, sul morii a nu-, a se cal i mort
a-1 pune cu botul pe labe, a-i tAiä clnu...
nasul, a-i retezit vorba, a-i Wit de un- Tapaldg, -oagg, = THAlog, -greoiu la
ghisoati, a-1 pune la locul lui, a-i astupà mers.
gura, a-i tAiit merticul. Tarif, -uri, Tacâni, Un taraf de ldu-
Tall* Expres. E taind... kind acolo tari. Un taam, o band/ de lAutari.
E mult de tot pinA a ajunge la... 4i oud Tarapank, -ale, Fabria de bani fi fi-
gdina 'n traistd panA acolo. gur.: fel. Ex. tot o tot un fel, ce

www.digibuc.ro
CULEGERE 0E FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 203

mi-e dracul, ce mi-e diavolul ; si-i pui Cu-o ghioace de mein (piharut).
In cantar, n'atarni unul mai greu ca Md fdcuiu teio !
altul. (Te faci teiu I).
TArArAie, Istorie lungl, poveste 2. Nu mai leg doud inteun teiu! and
tarlisenie. e api nu e malaiu; and e malaiu, nu e
Expres. E tdrdrdie lungd! E o intreagi apa; and sunt de toate, vine spa In
Odiseel vatra. I, sarac, scaplitat, särman, doud
Tarbica, Plur. neintr. Expres. A pune in tel nu puted legd fi el ! (Ispirescu)
tarbaca pe cinevd luit picatele pe Telegfiri, (a, -eso), A tine tot la bam
cinevit; a banul pe...; a se prepune pe... (caii); a-i h4mui 1 a-i straportd l a scoate
Sinonim : A pune bancdua pe... bun dupl pielea lor, a le stl de bun.
TArchv, -A, Prizarit, pipernicit, chircit, Adverb. Telegfireste.
marunt, nerfisarit. Ex. Vine telegdreste ! c'o falca'n cer
(Cf. lat. ter -I- cavus, -a, -um). cu alta'n pamant.
TArclivi, (a se, -esc), A se micsora, a Telente (WA singular), Expres. lud
se prizarl, a se pipernici. teledfele! catrafusele, a luit-o
TArfoOinA, -e, Urfa, femee la sanatoasa, a-si lui talpasita; a spala
telèleicfi, curvii, curvistinfi, traftiroaica, putina.
vatäsoaie de traftir. Tome, (a se), Expres. Ii teme bdrba-
TArnomet, wad, Gunoiu, balegar, murcla- tului se teme de barbat.
rie, praf (de gunoiu), treasc. Temelu, Expres. Sunt struguri, temeiu.
Talromealfi, -eli, Bollre; lene, lenevire, Sunt foarte multi.
lancezeala, alean. Temeiu de vie = Muhl vie. Plaiu de
Tfiromi, (a, -eso), A tot boll, a boll pe vie.
picioare, a fi tot chirribv; a fi cu su- Teuchiu, (Tenchin), adv. Expres. 1. N'am
fletul «prin flori». par ale tenchiu! N'amnici-o lascaie, N'am
Tarsal% (-e) Sfoarele facute din par nici para afurisita, N'am nici cu ce-mi
negru de evil, cu cari taranii cumpark sare, sunt tinichek.
fi leaga obielele pe fluierul piciorului 2. Umbld In fenchiu dupd parale!
In sus. Curma pamantul ca sa giseasci parale;
TAqoagl (TArtioghitu'), Porecla de se face hmtre i punte ca sa... (Cf. lat.
orn. movere oinnem lapidem).
TazmA, -Ale, Cazma. Teneau, adv. Expres. A fi tenendu.
Tazmazilo, -uri, Ramäsite; gunoaie. Ex. A fi un pierde varA ; a nu avea cer, a nu
Am mai scuturat la tdrg din vite: mi-a avelt pamant.
rdmas taamazélcul ! Terefech, (a, -chez), A terfell, a mur-
TecOA, -e, Saculete de piele; gen- clarl, iarbd terfecatei.
tuta. Tertfin, -1, Piciu tinc, copilandru, ba-
(In pomiile pop:dare culese i Intocmite etandru, pejorativ, haimani, bunk-
de V. Alecsandrl, gisim forma: te;Ild: verde.
spre bàlciu dupa tocila Teretecnti, -e, Tartfichtli. Adj. Tertecds,
eCu gandul cam pe tesilas. oasd, tartanet, bondoc, bursuc, mic
(In Bibl. p. to(i, pg. 176). si'ndesat, burtä i cäciulà, dop de
Teiu, Expres. i. Beat (fdcut) teiu! sach (vorbind de femeile scunde).
Beat mort, facut twill, clean, beat (Cf. franc. dondon.)
frant, tun de beat, topit de beat. Tertealeic, -A, Tereteleeds, -ossA,

www.digibuc.ro
204 G. F. CIAU$ANU, G. FIRA $1 C. M. POPESCU

Mic, names, potrivit. Ex. 0 oald terte- Cf. . la Romitnii din Serbia : «a albl pan-
leacd. zele ca floarea de troaci tigva. (Giuglea-
Moire, (Tioare, -I), Tigoare (vor- Valsan: op. cit. p. 22).
bind mai ales de vitele slabe, pràpà- 3. Ca tiuga paste gard, atarnat, nedecis,
dite). nehotarit, in doi peri, nestatornicit; cu
1111fdn, (Tellion, Tall Idn, TIligrif, gandul de duel.
TallgrAf, TallgrAmi, Telefon. (Te- Tivilichie, -11, (Vechiu), Un fel de haina
legraf, Telegrami). fará mfineci, = purtata de femei.
Tindèche, Tindac (instrument care serva La Plisculescu, Din Literat. pop. rom.
la tesutul, Intins in laturi apanzei). (ed. Academiei Romane) = vieptar
(Cf. lat. tendicula, -ae, perche à etendre lung al tirancelor_ cusut cu matase».
le linge = Sen.; Augustin). (Vezi In glossitr).
'Find lehea, -ele, Tinichea; blani subtirl Expres. da in toacd. A
(de brad mai ales). pomenl de, a aduce vorba de, a bate
TinleheA, -èle, Expres. E tiniched. E pus sa priceapa iapa, a-si da in pome-
sfirac cupplit, n'are dupfi ce sa bea apa, neall, a amintl, a bate samarul sa pri-
n'are o lascaie. ceapli mägarul.
TIoe, -nri, Toc de usfi, de fereasträ II Tobi, -e, Expres. i.A face tobd de bd-
Toc de scris Tocul ghietei, pantofului. taie. A bate mar, a burdusl in bataie.
Tioelirie, -1, Toate tocurile (ferestre, 2. A bate toba despre... (cutare lucru).
usi) dela o casa; lemnaria dela tocurile A apune la toad{ lumea, a trambita...
unei cladiri, binale. cutare lucru, a spune in tftrg si la moara,
TipArit, -tA, Ex. Cu cdmaf a tipdritd in a vestl depe acoperis (cu o expre-
cur. Cu cimasa intinsa pe bucile curului siune evreiasca).
(fArá creturi). Tohde, Sfaramituri de coceni, de paie,
TIrigA, Porecla de orn. floarea de fan, gunoiu (uscat). Cf.
Tirbnl, (Expres. pop.). Tot una, Tariste.
la fel. Ce ini-e... ce mi-e; Tirimi Dracu, Tolegi, (a, a se, -ese), A se inlemnl
tirimi Diavolul! Ce mi-e Draeu'; ce a o apuch drept spre..., a o'ntinde.
mi-e Diavolul I TdmIte, adv. Tbmite la = Tocmai la...
Se zice si in j. Mehedinti, cf. Boceanu, Tamni, Tocma, tocmeala. Expres. Mi-am
op. cit. fricut cisme pe tomnd. Mi-am facut
TIsehlreana, (WA alta forma) Expres. cisme pe porunceald; pe vorbd; pe
lud tischireaua, a-vi luà catrafusele porlincd; pe tonmeald.
teleiitele, a se aril; a spalit putina. TAmnal, TAmna, Thmna, adv. Tocmai,
Tltor, -1, Ctitor. intocmai.
Iluciulitt, v. balavan. Tomni, (a, -ese), A tocml; a arvunl.
ThigA, Tivga (planta) Subst. Tomneald, -di.
Expres. 1. A umbld cu tiùga cu minciuni. Topôr, -e, Expres. z. A face cuiva
A fi mincinos, a bligit fitile (de intrigi); toporul. A insela, a paean, a-i face be-
a umbla cu plosca cu minciuni. sada, a-1 legh la gard, a potcovi, a in-
2. Alb ca floarea de tiùgd. Foarte alb, calta pe cineva.
alb ca zapada, alb ca crinul (vorbind de 2. Topor-de-oase (a fi). Cal de bataie,
albiturile, premenelele spalate bine). cal de posta, cal de tramvai, vita de
Alb ca floarea ; alb colilie, alb fulg, beilic, toba (de bataie la toti). (Cf. franc.
spalat fulg. bite de somme).

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 205

Toporkte, coada, pl. neintreb. Ex- Trisneall, -ell, Toani rea, nfivarlie,
pres. adv. Din sdcure, topordste = Ce vorba trantita (trultuita); vorbA (tron-
gi ce; cat de cat; de-aici, de-acolo. cAnitA).
Topsfieitt, -A, Am Arlt peste masuri, TrAsnit, -A, Expres. Un car trdsnit
peste socoteall, topsicat, invenina.t, (de paie). Un car foarte bine Incarcat,
otrAvit, cAtrAnit de nIcaz. tapan incArcat, ca la Mischli. Tot agi
(Cf. grec. toxican, lat. toxicum). se zice gi despre oale: Oald trds-
TorbosAlA, -ell, (CorvoshIA), Cioro- nitd = de prasnic, bajbd.
fleacA, mocirli, apA amestecatA, cu TreantA, Expres, iron. A aprins treansd
noroiu, goroveall. s'a bAgit; a tras una.
TorhoittA, -e, Haini grea; On; lepà- Trease, Gunoiu, tknomet, praf de
dAturA. gunoiu.
Niste torhoate de haine. TrAziti, (a, -ese), a trezl, Fig. Expres.
Niste torhoate de cisme. A nu-1 trdzta. A nu-1 slAbl, a nu-i da
Tdriste, -I, Paele, fanul, cocenii cari pas (rAgaz).
au mai rfimas in iesle dupfice au Treazv, Treaz, nebäut, negustat.
mancat vitele. Trezvle, Trizvie, Treziè, stare de lim-
In jud. Mehedinti: Tordste. pezime, II vioiciune.
Cf. I. Boceanu, op. cit. Trel-pitze§te, Expres. pop.: A lua la.-
Torontde, -A, Tont, idiot, calcA'n- Tine-te panzi, nu te rupe, a chelffinl,
strachini, calcren gropi, dA'n gropi a lua la trei...
de-i n-lAnancA cainii din traistA, de nu Tremurleln, -url, Floare artificiall, pusit
gtie cum se mAnancl mAmAliga. pe-o sArrnA in spiralA, care o face
Torti, (a, -ese), Expres. N'o tortqte cu sli tremure Intr'una.
dla! Nu se intelege cu...; a nu se mute- TrentliturA, -I, BuleandrA, haini veche,
lege, a nu se potrivl cu, nu se impaci. rufe rupte.
TotAlek -1, TrigcA, fluier fAcut din TreplidAg, Treplidusoalea, PoreclA de om.
coaje de salcie, (cu care anti copiii Porecli de femee.
in seara sf. Gheorghe, ca si goneascA Trotal, -url, Trotuar.
pe vrAjitoarele cari vor sA ia mana Trup, -uri, Se intrebuinteazil adesea
vacilor). ca pseudonim (eufemism) pentru: or-
Traoeit, -ele, Trangeu, (term. de milit.) gane genitale (mascul. gi feminine):
TragA, -1, Sfinioarii, saniutA de dats Cu trupui gol = cu oasele goale, cu
(tras) pe coastA, tdrlie, troc. podoabele goale, cu mascardua goalA.
TragAn, -e, Tumoare, umflAturA, gala, Tru0e, PutinlcA, brAdoaidi In care
scurtA, cartiti (mai ales la gat). se puneau struguri gi, peste ei, must.
Trage, (a), Expres. De-aid mi s'a tras... Mustul fierbeh gi se flea otet gi astfel
De-aclprovinc (boala, beleaua, moartea), strugurii erau pistrati In perfectA stare,
pe capul meu. panA la anul viitor; numai gustul lor
TrAl, (a), Expres. Trdi-te-ar D-zeu! erA acru. Un cAntec popular zice, Intre
Urare de bine. altele:
Train, Expres. Nu mai ai trai de pu- tukoleo, ce-mi place mie:
toarel Nu poti sA-ti tragi sufletul, (sA Strugurelul din trugle,
trAiegti) de putoare. Si neicutil care gtie
TrAmbi, (a -ese), A face panza trambA. S1 mi mugte sub birbie.
Trandafir, Roza II carnat. Trugni, (a, -ese), A se rfistl, a lnfruntit,

www.digibuc.ro
206 G. F. CIAUSANU, G. FIRA 51 C. M. POPESCU

a rapstl (vechiu), a fi imbufnat, a fi Peat!, Porecli de orn.


nemultumit. Trig14% tinc, piciu, copi-
f. Trurnedld, èli. landru, tertau (sens pejorativ, adesea).
Trurnit, -d = rastit, artilgos, a spargere Tafelnie, Acid fenic, aatifélnico.
de cap, cu resteul la briu. -oasA, Artagos, pipotos, rin-
Trustui, (a, -He), Sinonirn cu a trusni. zos, rautacios, rau-veninat, numai fierea
Trustuidld, -eli. de el (ea) suparnicios.
Mica, Taica, tata (muica) mama. Tale, -AI, Expres.: 0 pie de fustd. 0
Tuiplibr, -rire, = Diminutiv dela : tul- fleanta de film* fustd de 3 (5) coturi la
pdn. franc.
Tun, Expresii: Inghetat tun; Sdndtos TAIrin, -e, (-uri), TurmA, cireada. Tdlcin
tun; Doarme tun. de capre (oi).
Tunde, (a), Expres. A tunde ca genun- TAraènt, Tamòntru, Ciment.
chiul de bivole = a tunde cocean; a Tap, Se zice cite unui desfrinat (cf. lat
tunde ridiche. hircus, -i).
Tuplingi, (a, -ese), A bate mar, a face Tapenle, Tarie, durabilitate.
tot o vinAtaie, tot un fund de caldare, a POO, -os, = tandaros, artigos.
omori de bataie, a muia oasele cuiva, a 'bur, -A, Intepat, mandru, ¡Antos, in-
fringe oasele cuiva. furiat.
Tupdngeald, Expres.: A nu mai aved lard cu...
Tuplingit, -d. (cinevi).
TurtA, Expres.: Pe turtd (vorbind de A nu mai aveh traíu cu cinevi, a nu mai
servitori). Fara simbrie, «pe mintes. puteit sa mAninci sare i piling de pe
a) A da turtd de sufletul... un taler cu el. A lull lumea'n cap din
b) A da turtd zilei cd... cauza...
a) A impart1 de sufletul... TArAnA, Expres. Se laudd de curd td-
b ) A face pomana inteo zi in care ai rdna din pod. Se laudA mult de tot, e un
fost in mare primejdie si din care ai laudaros si jumatate, e numai lauda de
scApat, ex-voto. el...
Tutile (Tiuttle), adv. Expres. Oltetul a Tare, Impletitura de nuiele groase
inghetat tutùcl E inghetat tun, sa treci cu (patine, cosari).
cand pe el. Tarealau, (pl. neintreb), IngrAditurii
Tutuniu, -e, De coloarea tutunului, cn- in care se tin dobitoacele, obor, copra,
feniu. ocol.
Tuturigi, RoatA, cerc, rotula (oul) ge- Tarim Porecla de om.
nunchiului. A se duce de-a tuturiga TArtariehe, -il,fleicute, bucaturèle, sfir-
(tuturigu). curi de carne.
Sinonim: Smicardie, i.
TrirvilleA (Tar vulète),
Porecla de
Tack (singurfi forma), Expres. E o orn.
a dracului de oml E ciudat, rat', cu TAst, -e, Expres. Cu tdstul in cap
mate pestrite, pipotos, fermecat de muieri, imbrobodit,
Tleall, (pl. neintr.), Rabla, rugina, obrocit, ormocit.
lepAdAtutil (de pus* etc.). Nana, Expres. z. rdldna buboiului.
-tin!, (pl. mai des intreb.) s. Raclacina unui buboiu.
TufAris, huceag, higis, lastarls. 2. Sdrit din tattini. Smintit, cu o doaga

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 207

lipsi, plesnit, amide, pe-o ureche, de-ei ridicd pleoapele ochilor cu surcele.
särit din balamale. Uleiu, -61e, Trunchiu de copac scor-
3. Sd nu md scoli din... SA nu ma superi burbs (scobit) la mijloc, in care se tin
mai mult I . albinele; stup. Expres. Cu picioarele ca
Tatèchie, -I, = Titeica, dAinug, leagan, uleiele groase, cArnoase.
huit, clatinAtoare. Ului, (a se, -ese), A se zApicl,a-si pierde
Tfiv Mu, -dale (Talvolu, -oaie), Gatul capul, a-si pierde cumplitul, a nu mai
(gatlejul) paserilor. sti de el, a-i fi luate mintile; a se fOstficl.
Tepeligit, -1, &pa HO. (Cf. franc. rester court).
Teper 1g, = Tipirig, (domeniul Botanicei Uluidld, -eli.
si Chimiei). Uluit, -11.
Tlnea, (a), Expres. Md linear,: cd cheia Umblitoare, -I, Latrinet, privatä, iesi-
e la mine. Socoteam, credeam, cii... toare (vechiu.) cAcistoare.
TIne-minte, adv. Expres. pop. A da pe Umblet, -ete, Purtare, conduitli, Expres.
fine-minte. A da pe datorie, N'in credintls, Femeie cu umblete rele. TArfA, trafti-
pe credit, pe veresle, la unul dela care rohicA, 0:Ida traftirs (= tractir) telelèicA,
nu mai nfirlAjdue9ti si iai nimica inapoi. tarfo9tinä, curvi; femee cu drfigälai
Toaneä, Porecli de om. (amurezi).
To Mori, (Singular : (olgt foarte rar Umere, -1, Ex. A se uitd peste umeri.
treb.), Multime de haine, scoarte ; A fi pe piciur de duck a sta ca cucul pe
häinèturi. creangii, aii a9teptit moartea.
Tolohmbi, -e, Haine vechi, avernuturi, Umplei, (a), Expresie. Umple, acum
boarfe, hontroape, birfe, lepficlAturi, la toamnd, trei ani*.
torhoate. (Cf. lat. Implevit annum LXVII = a
Tortold5, -aye, Turtur, ciucur. implinit 67 de ani).
Teleul, (a se, -ese), A se cinsti cu tuicA, Una... dour' = Expres. pop. Una, cloud;
rachiu, ulrbjdies. neap afardl Ieva des de tot pe-afarä,
f. Tuicuiald, -ill. par'cit exit bolnav de inimä (parthieä),
Turtin, -e (-uri), Coastä priporoasA, parcA-1 dureit la inimA ; par'cl-1 gfisise
präpästioasi, inalta, pe care ii-a in- cufureala.
fdrcat dracul copiii. Unehe§1, (a se, -ese), A da'n aialaltd
parte, a imbátrfini, a-i albl paru'n
obraz.
U Unghke, (Unghk) = Ungher, colt
Uib, (Singura forma) pretext, cuvant, al casei.
motiv. Expres. adv. In uibul securei, Unghle, Expres. 1. Ifi =Wined de
el 4i mai fitted drum pela fatd. Sub sub unghie. E sgarcit nevoi mare ; colic
pretext, sub motiv ci vine a ceará peste socoteali; ca9teiu, avar ; ili-ar
slcurea, el mai... rnanca de sub el».
Ulna, (pl.: uime rar intrebuintat) is- 2. A se pune in ùnghii. A se face luntre
coadA, slutfi, arittare. Ex. 0 uimd de 9i punte; a !Tamil 9i cerul 9i piimantul;
fatdl Cf.: Bacioagd. a-9i da toatA silinta (silintele) a face pe
Mare, Expres. Ali face de uitare. dracul in patru.
Ali uitit de ; a uita sca pAinfintulu. (Cf. lat.: movere omnem lapidem.).
Uitat, -A, (Fig.). Uitat de moarte, Ureche, -1, Expres. r. A cdded (cinevd
bAtran iertat, ca Sflinta Vineri, bätran pe urechile (adv.!». A-i sta Muscal in

www.digibuc.ro
ao8 G. F. CIAUSANU, G. F1RA $1 C. M. POPESCU

vatri, a-i roade si urechile, a sta : pune-te nereasca; a arath la bitranete, ce-a putut
mesa, ia-te mesa! a stien spinarea cuiva la tinerate, a munci ca cei tineri.
z. Ce e in gura beatului (celui beat), e in 2. Unui om iute, indemanatic, inimos,
urechea treazuluil La belie auzi multe sprinten i se zice: E numai vdnd ! ; E
taine, din gura celui beat, la betie Isi numai Wind de-a bundl Numai vdnd de-a
di omul in petec (arama pe fall), ce e dracului!
in inima celui treaz, e in gura celui VArfoare, -I, Topurile din varful coa-
beat, in vin e adevirul, Grecii : Bronzul delor dela femei.
(arama) e oglinda fetei, iar vinul a mintei VAnAtAre, -I, Expres. In vadtdri, in
(Eschil fragm. 13). sliivile cerului, in sus, la vantul turbat.
1Jrez, (Hurbz), = Orez. VAnt, Expres. r. Nu-I bate nici-un
Urml, -e, Expres. i. Ii calcd in urmd. velnt. Este scutit de orice angora, supi-
Il asculta, nu-i iese din cuvant ; sea- rare, belea, tnápistie», nu-1 intreabh
mini cu... nimeni de ce-i este ciciula.
2. Par'cd-i sunt urmele pe bani! E lenes, 2. Bdttl vatul; (veint de yard) vor-
codilnic, sanchlu. bind de mancirile puse pe (tin») masa
Urmili, (UrmArA), $coala normala Nu mai rimase nimic. Mancari plind in
(de invititori). bland;rruincarli lupeste ; nu mai rämaseri
Urmatie, -A, Ultimul niscut, mezin, nici sfrimituri» pentru caini; Par'ci li
ziparste, praslea (din povesti). se bateau calicii la guri, par'ci li se
UrsAtoare, -orI, Ursitoare. Expres. Par'cd bateau lupii la guri (Ispirescu), nu ra-
sunt niste ursdloril (vorbind de mai mase nici bucatica («frimitura») a dra-
multe (de o ceata de) femei rau cului (afurisita).
imbracate, tagonisite». Virdirie, -II, 0 pasere (picus viridis)
14A, -I, Expres. r. Femeie de usi multe, cu pene verzi, ghionoaia, ciocanitoarea,
pusli cutrii, baimani, odfielnica; pone- vardarea. Expres. Ca vdrddria = istet,
gritoare, gura-rea. ca argintul viu, infipt (la mice).
2. Nici tu nu qti vre-o :JO de biseried! Vardlin, Gardian, vardist.
$i tu esti o poami 1 Nu esti nici tu vre-un VfirIote, (Sing. vArfot neintreb.) var-
sfant, vre-un botezat ! De geaba te faci furi, eburicele- destelor» (dela picioare).
sfanti ea o cheie de bisericell (cruce de Expres. A merge in vdrfotile dgstelor. A
bisericd). aka numai in daftele picioarelor, in
Upi, (a, -ese), onomatop. A gonl giiinile, varful picioarelor, tiptil, nesimtit, ho-
paserile. teste, ca pisica.
Usuiald, -di. VArgAliu, -le, Vargat, zebrat, 4cu vergi»;
Usuit, -uri. fluriu. (Vorbind de coloarea parului
la unele animale).
VArIAT, -A, = Durduliu, agroasnic», de
V drag de el, sd-1 frdngi in genunche,
ValantoAee, adv. Expres. Venid cu cdinii bine desvoltat.
valantoace. Venik cu caini val-vartej, VAni, (a), A pune marlicini pe garduri,
de-a valitucul. (Inconjurat, adica, de pe santuri, pe uluca, etc.
caini cari 11 laträ si se pestregdlesc In Vdrsdlel, -all.
laturi, Bind loviti). Viirsit, -d.
%Ink -e, Expres. r. A pune vdnd ti- VAride, -A, .--- Vir, verisor; prin ext.
ndrd la cur bdtrdn. A cauti A reinti- vdruicd = tata, doda, lele.

www.digibuc.ro
CULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 209

Värzdb, -uri, Incretitura dela opincl (pe zuiu. Fan verdung = fin pdlult (ficut
de làturi, virf, etc.). pale) in claie care §i-a mai pistrat
Verb. a Invarzobl. ceva din coloarea sa naturalA.
Värzui, (a se, -ese), (Värzilui), A rivAll Vetrinir, Doctor veterinar.
Norii se vörzuiesc. Viermui, (a), Foi, a mi§coti, a umblh
Väsdae, interjectie. Fdat tuisdacl in casd. forfot1.
Ficu zvic 1 in alai. Vig, -uri, Val de 'Ana sau de orice
-e, Toamna, gospodarul pune in altA tesiturtt. In opera lui I. Creang1
pod struguri de pAstrar pentru iarni. val de pAnuri, de sumani = giguri.
Parti le din coardi (4cipii»), cu cari au In Ardeal &inn forma vig-viguri, ca
fost diati ace§ti struguri §i eta cari se in jud.
infig intre drinite sau §iti, se nu- Viiturk (pl. neintreb), Milul (pismo-
mesc vasle. lul) pe care il ingrArnide§te, pe albie,
Vittipale, StApina unui stabiliment (trac- apa, smolnitI; smicinare, smicinituri,
tir, traftir, bordcl); votru, codoa§cA, potmol, prund. Cf. acela§ cuvint in
pezevenghe, traftiroaicd, verigh§e. glosarul lucrirei lui PAsculescu, din
Vitillu, -e, Puiul de iepure, care e do- literatura pop. rom. (publ. Acad. Ro-
lofan, mAricel; iedul (iada) mai in mani).
virsti. Vijulie, Vijelie, uraghn, furtuni, vol-
(Cf. lat. vetulus, -a, -um). burgt.
Veins, -urI, Expres. z. Veac-uitat lucru VInd, (Part, prez. dela = a yen» pentru-
care a tinut (durat) (sau va tine) mult, venind. Un cintec popular din Vilcea,
de movenire. zice :
2. Ce veac rdu! Ce vreme uritl, poso- 41VIA uitai la ItAsArit,
mori «Vizui pritnivara vincl«.
3. AO mi-am fdcut veacull Tot a§à am
dus-o, tot a§h am trait. Vindeei, (a), Expres. (s). L-a dus de l-a
Adj. Vecuit, -d = care a trAit mult. vindecat! luat lumea'n cap. IA
Nevecuit, -(1 Care a trAit putin. dus de I-a pierdut ; 1-a dus de i-a pierdut
Vedeä, (a), Expres. Nu-1 vede bine de urma; la MAru-Ro§u; la curu' Oman-
drag ce-i estel II pierde din ochi de tului ; unde-a dus mutul iapa ; unde-a
drag, de-abia-1 vede, se uitä la el ca la un fulgerat (bubuit) intiiu; unde-a'ntircat
cire§ copt. (Ispir.). se uitd la el ca la dracul copiii.
Dumnezeu (din cer). Vindee, Kill pl.). Expres. Nu-mi mai
Verde, adj. Expres. Muncefte verde din vdd vindecul! Nu ml mai yid lecuit
greu, ca robii, ca la ocni, ca la pu§cArie, (zviduit)!
din zori §i pinA'n noapte. Vinerea-mare, Expres. Nu e intotdauna
(Cf. franc. Une verte réprimande = o Vinerea-marel Nu te mai intiln §it cu
stra§nicrt sipuneali). pomana aia, nu mai dai de-a§h ch I pit.,
(La acest adj. §i la altele ca: negru, nu-i in toate zilele RIO. (Cf. lat. Non
tare, moale etc., existA, in limbagiul semper Saturnalia erunt! Sentca:
popular un fel de superlativ absolut care Apol. XII, 2.
s'ar puteh transcrie astfel: verrrrrde: VinItie, Pribeag, adus-ck -vim, venetic,
moallle. vimurA-tari.
Verdete, 40, RAtiveiu, scurtituri. Vioarä, (Viorei), Expres. Limpede vioard
Verdäng, -a, Care bate'n verde, ver- Foarte hmp.dt, ca vioreaua.

www.digibuc.ro
210 G. F. CIAU$ANU. G. PIRA $1 C. M. Ponsct.i

VIII le, -II, (pl. rar intreb.). Vipia defoc = _al arui cuvAnt nu poti pune niciun
cAldurli mare, canicularA, aldura lui temei u.
Cuptor, toiul lui Cuptor. 5. A da cu vorba de cineva. A iniltiintli
Vis, -e, Expres. i. A face ca toate visele. pe cineva de ceva.
A strigit schirnbandu-§i vocea (ca felu- 6. Nu te mai intdlneiti cu vorba aid
rite animale, etc); A se schimonosl, a S'a dus mortul cu colacii! nu mai dai
face muta uritil, a se slutl, a se sa- de-a9h. chilipir. Nu mai dai de-atlit po-
lfimblià, a se strAmbit. maul (noroc).
2. Urft ca toate visele. Foarte urit, slut, 7. 11f4 felcuiu de vorbcrn sat! Ma fAcuiu
pocit. de basmu', de pominA, de proverb.
3. Nu sunt nici eu de vise rele. Nu stint 8. Diminutive: vorbirceit, vorbitä, vor-
nici eu de lepAdat, de batjocurA, de dis- biwarfi, vorbulitA. Am zis vorM mare
pretuit (se zice tsi despre lucruri). -= m'am jurat...
Visterle, -II, I. Vistierie, comoarfi. 2. Vorbi, (a), Te vorbefte cinevd1 (Cflnd hiue
Lemnele fAntfinilor invAlite, care se urechia stfing5, a cuiva) Te calomniaa
anti in pArnint; groapa ffintAnilor in- cineva, te ponegretite, te vorbetite de
vAlite. rAu; te'njurl cineva.
VlidIu, PoreclA de orn. Votri, (a, -ese), A mijlocl, a face pe
VIsti, (a se, -ese), A se ve§tejl, a caplt pezevenghiul, a hotri, a motrl.
(vorbind de buzele oamenilor), a se Votru, -I, Mijlocitor, fAcAtor de vorbe,
fctsui. veriglq, hotru, motru, pezevenghiul,
Vi,Ttealci, -eli (Veftealc1). gugubinat, (v.).
Viftit, -4 (Veftit, -4). Vriipti, (a, a se, -ese), A rAvAll, a pune
TItà, -e, Expres. ironic. Au mdncat fi-di in neorinduialfi, a pune fiecum, a in-
de-au pierdut vitele. Se zice and se curch totul II A se incura de geaba;
pune mass prea thrziu, duplice i-a a umblit de colo pin& colo ffiri vre-o
trecut vremea. treabl, a se incurci »ea bilqina in iz-
La Ispirescu = Pe and mAncase §i cei mene».
ce-fi pierduse boii. Vrctfuliald, -eli. Vrcifulire, -i.
(Citat la Dr. loan Urban Iarnik op. cit. Vr4ulit, -4.
pag. 29). Vrhu, -ad, Aria plini de snopi, pi-
Vitime, bel§ug de vite. le a nu fi intrat caii ca sA-i treere.
VIvArt, -urI, Vivat, cAntec vesel, vioiu Fiinda snopii sunt a§ezati aproape in
sfiltAret, de chef ; de despArtire. Md picioare, imprejurul tsteijerului»,
fdgane, ai-i un vivartf cailor le vine greu la inceputul vraului.
'Weal, Expres. 1. Cisme (§. a) fetcute pe De-aci expresiunea figurati, pentru
vorM. Pe porinceall, pe comandA, pe omul pus la o muna grea E In
poruncA. vrauf
2. A vorbl (cuiva) In vorbd. A-i vorbi Vreme, -I, Expres. La orice vreme. La
in sensul vederilor lui; a zice ca el; a-1 miezul noptei, la cantAtori, la (in) cum-
mAgull; cinu-1 atinge cu vorba. plus noptei, cAnd dorm qi apele.
3. Te-a pus lumea in vorbet! Te-ai ffieut Vrutft, -e, CutrA, gurA-de-petece, sea-
de basmu'; de pominA; de proverb; tua.
te-a pus (lumea) in canted VW-de-mind Vai de mine 1 Vai de mine
4. Pe vorba lui nici pdnci afard sd nu te ai de mine! SArAchn de maica (mbica)
dud! Se zice despre un om neserios, pe mea, Doamne I Vai de pAcatele mele I

www.digibuc.ro
rULEGERE DE FOLCLOR DIN JUD. VALCEA 211

Vulpe, -I, Prinseiu vulpeal (ironic) imi Zama, Expres. Zamd de oir. Vin prost,
aprinseiu cAmasa (haina). sspálAturi de butoiuo.
Vuvir, Läutar care anti din vuvd ZimArcl, -I, Zeaml-lungl, zeamA de ra-
= dairhua, darhua; daraglu. chiu, de vin vin, rachiu prost, slab.
ZambIla, Nume de vaci.
Zlimbdc, -oace, -(deurl), Limbs. cats-
rAmei .
Zibir, (pl. neintreb.). ArsitA, crlipätul de Dinitic, -A, Smintit, Ocnit, pe-o ureche,
foc, aduful verei, zAduful lui Cuptorl. desuchiat, izöltdt.
El secerd pe zabdrul de focl Zaparstea, (pl. neintreb.), Ultimul copil
ZAbic, -e, (-url), (ZAbIc), Mincare fAcutii al unei familii, cel mai mic, e mai
pentru sau de copiii. (Pun turtA, mAlaiu voinic; cel din urmA vlAstar, odor, ur-
in tigaia cu unturA prAjiti i stimpd- mktic, nApArstbc, oacl.
rdtd. Asta mai ales iarna. ZAperr, (pl. neIntr.), Cdi - dela o trd-
Cf. Sibic. surd pun adporl Nu mai vor sA
Z tun, (FArA plural). Expres.: E (ca) meargä inainte, sa mai ia din loc.
zadd! Se zice despre un lucru pästrat ZApae, -url, Zfiduf, oArlitho, cAldurA.
bine (fin, varzl acrA, coceni, paie)- ZApucealti, -61i, A se inzdpuci.
(ZadA, Zad si Zadrä Abies Larix DistAno, -tint, Intrerupere, rigaz, rAs-
copac din fan. Coniferelor. Cf. germ. timp, rAspas.
Sade-baum. Eu nu mdanc cu zdstdncuril Nu-mi
ZAdArl, (a, -Age), A inräutAtl, a neli- place si fac pauze mari intre felurile
nistl, a strich. Expres. A zdddrf o bubd. A de bucate 1
inrAutAtl o bubl dezlegand-o inainte Zitor, -oare, Titele pline cu lapte
de vremea cuveniti, zgamsind-o, rAzA- intAfosate» ale scroafei, purcelei;
luind-o. (ironic) despre tätele ferneilor.
Zdddrdld, -eli; Adj. Zdddrft, -d. Zatel, (pl. neintreb.). 0 prajinA cu care
Zaglaoane, (intreb. numai pl.) Lim- se rAsuceste sulul de dinapoi (la ris-
boate, natii, nadbli. boaie).
.ZahanA, -ale, Zalhanh; mAceluri, orno- ZAtan, (ZAtón), Cantitate mare; Mul-
palangl. time. Porumbii erau zdtan. Fdnul erd
A fdcut zahand, toate gdstele. A omorit adtan.
toate gftstele, a fAcut polog toate gfistele, La Romänii din Serbia gäsim verbul a
le-a culcat la pämänt, le-a pologit. zdtord, a se revirsit un du; a se Infundit
ZAII, (a, -ese), A trAl, a se mai tine& cu a9h, ca sA dea apa peste lArmuri. (Cf.
vial* in el, a fi viu, a fi sIn picioareo. Giuglea-Vfilsan, op. cit. p. 40 9i Glosar.
(In cArtile de ritual gAsim expresiunea (ZAot), (pl. neintreb.). Expres.
Indelung inzilit vorbind de M. S. Cdinii pun adudtl CAnili latri 'ntruna,
Regele). cAinii latri de nuli dau rAnd. ainii
Subst. : Mire, -i. Cf. la Rom. din Serbia nu-§i mai bagA limba'n gurA (cap.).
acelaq cuvAnt, cu aceltul Inteles. Giuglea- ZivArni, (a, -eso), Er. i. Soarele zdvdr-
Valsan, op. cit. p. 276 si glossar. nise. Se plecase soarele spre searà, sta sl
Zalinea, Nume de cAteh. apunA soarele, sta sA scapete.
ZAltitt, -A, (IzAltitt, Smintit, nebun, 2. El advdrnise peste pisc. Trecuse In
sAHt, täcnit. partea cealahl a piscului, (vorbind de
Zdltdre, (izdltare). oameni, vite, etc.).

www.digibuc.ro
212 G. F. CIAUSANU, G. FIRA SI C. M. POPESCU

Zbiincrtni, (a, -ese), A zbate tatele (mai Zghebig, -e, Zghiab role, zghebulet de
ales vorbind de vite). lemn prin care curge prisosul de api
Zbancdnaald, -eli, ZbitncdnittIrd, al fantanilor drivfilito>, facute cu
Zbanceinit, blane groase la poalele coastelor, ra--
Zbangbin, -e, Zbegbs, eintepati; draga- pelor.
lag, Whet 11 (ironic) care se uiti crucis. Zgobeiu, -die, Mälaiu, paine fad-
E zbanghiu la odd. micioasa. Un zgobeiu de Lund! Adj..
Zbor. Vane mare Ili rece, viint Inghe- Zgobeios, -oasd.
tat, vant de te piltrunde la oase; van- Zgrdbene, -1, Lana de proasti calitate,
toaica. ramásitä de lana.
Zburittic, adv. Ex. /n zburatic. In zbor Zi, Expres. r. Mare cdt toate
tot intr'un zbor, adj.: pull sunt zburd- Mare cAt o zi de post, foarte mare, na-
tici, pot sa zboare din cuib. mill; novae, jidov.
Zburaturi, (a, -esc), A lov1 cu bucfiti 2. Bobocilor le dau demdncare din
de piatrii sau de caramida, de lemn. zi odatd. Le dau odata pe zi.
Zburettuzei, Zburdtureald, -eli. Zburdturit. 3. Vii i tu la trei zile'nfierbantatel
Zece, numeral. Expres. Ii dau Inainte cu Vii i tu la spartul targului, prea tarziu
zece; dau cu zece inainte; fi dau zece dupace !eau impartit colacii.
Inainte. Il intrec cu xnult. Nu e nici Zoants, (pl. neintreb.). r. Zoana fuèlit
la degetul cel mic al meul Il las de- Zona soselei.
parte 1 2. Zoand = Graul, cerealele cari tree
Zestrav, -A, Om care se <marital>, nu se cern sub vanturatoare.
se insoark; orn care se duce dui:A mu- Zob, Faramaturi, fararnitaturi.
iere care se duce In averea (In casa) Zobi, (a, -esc), A zdrobl, a marunti, a
muierei. pish, a face praf, a fararni.
Zgichri, (a, a se, sgâcln), A (a se) Zobeald; zobire.
zgudul, a clatina. Zobit,
Subst. n. Zgdcinat, f. Zglicindre, Zgd- Zdl, -url, 0 frarnantatura obisnuitfi, un
cindturd, aluat, o capistere de paine; verb. a
Zgaibk, -e, Coaja care se face pe o mat. ;soli.
ZgAlde, (Gitide), (sing. neIntreb.). Pi- Zoroclie, -II, Crunase de gata, pentru
cioarele, cracii omului si ai animale- barbati pe cari le vand femeile pela
Cdinele se del cu zgaidele'n sus. targuri (DrAgAsani).
Zgarns1, (a, -ese), A aura porumbi de Zuldnr, (pl. neintreb.), Tumult, rfts-
copt (fiert) desfacand foile drugei coala, zavera, rasmirita.
(stiuletelui) la varf, la matase. Zvidui, (a, a se -esc). A se vindech, a se
Zgdwire, Zgdmfald, -eli. tamadul, a se insinfitosi.
Adj. Zgdm.fit, Zviduiald, Zviduiye.
Zgfirgdr, -1, Laturoaie, lfitunoaie, zgarcori. La Romanii d;n Serbia, ii intilnim cu
ZgArlante, (Chrifidnte), Carlibrit, (la forma: a avindul (Cf. Giuglea-Valsan
orn si la ratoi, etc.). op. cit. p. 292 i glossar).

www.digibuc.ro
www.digibuc.ro

S-ar putea să vă placă și