Sunteți pe pagina 1din 3

GHID DE INTERVIU – FAMILIE

Întrebări privind reţ eaua familială

1. Cu care din membrii familiei te vezi sau vorbeş ti mai des?


2. Cât de des?
3. Care este motivul sau natura contactelor?
4. Cine sunt prietenii d – voastră? Descrierea naturii acestor relaţ ii.
5. Cum vă î nţ elegeţ i cu vecinii?

6. Există o persoană importantă pentru d - voastră cu care aţ i pierdut contactul sau
care a murit?

7. Dacă aveţ i probleme cui vă adresaţ i prima dată, dar a doua sau a treia ?
8. Cu ce agenţ ii profesionale (ONG- uri sau alte instituţ ii) sunteţ i î n legătură?
Cât de des?
Cu ce anume vă ajută?

9. Există cineva (profesionist) cu care aţ i dori să aveţ i mai multe / mai puţ ine
contacte?
Care ar motivul?

10. Luaţ i parte la activităţ i î n comun cu vecinii?


11. Cât de des mergeţ i la biserică?

Întrebări privind situaţ ia nanciară

1. Care sunt sursele d – voastră de venit?


2. Cine se ocupă de cheltuiala banilor?
3. Cine hotărăş te pe ce se cheltuiesc banii?
4. Pe ce anume se cheltuiesc banii la dumneavoastră î n familie?
5. Aveţ i datorii?
6. În prezent datoraţ i cuiva bani sau aveţ i urgent de plătit cheltuieli?
7. Cum afectează problemele dumneavoastră financiare viaţ a de familie?

Întrebări privind condiţ iile zice

1. De câtă vreme locuiţ i î n această casă?


Unde ş i cât aţ i stat î nainte?
De câte ori v-aţ i mutat î n ultimii ani?
Aveţ i acte?
2. Vă place sau nu această casă?
De ce?
3. Cum v-aţ i descrie locuinţ a – î n câteva atribute?
4.Credeţ i că spaţ iul este adecvat nevoilor familiei? Dacă nu, speci caţ i
problemele.
5. Cum sunt dormitoarele?
Cine cu cine doarme?
Sunt adecvate nevoile copiilor?

6. Există electricitate, canalizare, î ncălzire, baie, WC?

7. Cât de des cumpăraţ i mâncare?


Unde faceţ i cumpărăturile?
Unde se păstrează mâncarea?

8. Cine face curăţ enie î n casă?

Aceste î ntrebări se pot transforma î n obiective de urmărit când se fac vizite î n familie
sau când se realizează ancheta socială, nu este necesar să e adresate î n mod direct
clientului.

Întrebări privind relaţ ia de cuplu ş i interacţ iunea socială

1. Sunteţ i căsătorit? Dacă da, cu cine ş i de câtă vreme?


2. Cu cine locuiţ i î n prezent? De cât timp durează această relaţ ie?
3. Aţ i mai fost căsătorit? Dacă da, pentru cât timp? Cum s-a terminat ş i ce simţ iţ i
acum pentru acea căsnicie?
4. Cum v-aţ i î ntâlnit partenerul?
5. Ce v-a atras la el?
6. Care a fost părerea familiei d – voastră despre această relaţ ie?
7. Despre ce discutaţ i de obicei cu partenerul – despre copii, relaţ ia d-voastră,
problemele dv. sau ale partenerului, despre familia dv.?
8. Care sunt punctele î n care cădeţ i / sau nu de acord cu partenerul?
9. Mai doriţ i alţ i copiii? Folosiţ i contraceptive?
10. Ce vă place cel mai mult / cel mai puţ in la partenerul dv. ?
11. Care sunt regulile casei? Cine face aceste reguli? Cine le î ncalcă?
12. Cine este mai apropiat de cine î n familie? (alianţ ele)
13. Care sunt principalele preocupări ale familiei dv. ?

Întrebări privind atitudinea faţ ă de copil

1. Cum aţ i descrie relaţ ia dv. cu copiii?


2. Care a fost motivul pentru care ei au probleme?
3. Ce credeţ i că vrea copilul dv. să ajungă / sau să facă î n viaţ ă?
4. Credeţ i că ş coala l-ar putea ajuta?
5. Aţ i avut probleme cât timp a frecventat ş coala? Care au fost?

Percepţ iile părinţ ilor asupra problemelor copilului

1. Cum v-aţ i descrie copilul – î n trăsături zice ş i de personalitate?


2. Ce î i place cel mai mult? (ex. jucării, activităţ i, mâncare etc.)
3. Ce face foarte bine?
4. Vă place ceva î n mod special la acest copil?
5. Vă deranjează ceva î n mod special la acest copil (un comportament anume, felul î n
care răspunde surorii, felul î n care mănâncă, somnul )?

6. Când au î nceput aceste probleme?

7. În general se poartă bine, cum aţ i descrie comportamentul lui?

8. Are uneori accese de furie (sau mai des)?

9. Este câteodată agresiv cu ceilalţ i copii sau cu tine?

10. S-a î ntâmplat să distrugă obiecte sau pereţ ii din cauza furiei?

11. A existat o schimbare recentă î n comportamentul lui?

12. Cum î l determine pe copil să facă ce î i spui tu?

13. Cum răspunde copilul? Se supune sau se opune?

Te ignoră, fuge, plânge sau cheamă pe cineva ?

14. Îl pedepseş ti dacă nu te ascultă? Dacă da, cum?