Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA –IASI

FACULTATEA DE FILOSOFIE
SECTIA : ASISTENTA SOCIALA – IDD
STUDENT : ILAS IOAN -ANUL III – GRUPA a-I-a

ASISTENTA SOCIALA A FAMILIEI SI COPILULUI

ANUL UNIVERSITAR 2005/2006


Profesor :Lect. Dr. GABRIELA IRIMESCU
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIE A COPILULUI IASI
CENTRUL DE PLASAMENT BUCIUM

PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

Numele si prenumele copilului : I.C.


CNP 1950628226801
Masura de protectie : Reintegrarea in familia de origine
In baza Hotaririi : Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi
Nr. 1024/15.08.2005
Responsabil pentru aplicarea masurii de protectieş Centrul de Plasament Bucium

Reprezentantul legal al copilului: Parintii copilului


Domiciliul : Localitatea C . jud. I
Data realizarii Planului Individualizat de Protectie :10.09.2005
Dosar nr. 212/2003
Manager de caz Ilas Ioan

Membri echipei si institutia din care provin : Centrul de Plasament Bucium Iasi
- Popa Daniela –Roberta - asistent social
- Mihalache Remus - asistent social
- Lupu Mariana - psiholog
- Ursu Irina - asistent medical
PRESTATII
Tipul Cuantumul Autoritatea locala Data de Incepere Perioada de acordare
responsabila
Alocatie de stat 235.000 lei Primaria loc. C 01.11.2005 Pina la implinirea virstei
de 18 ani
2
SERVICII
Tipul Institutia responsabila Obiective generale Data de incepere Perioada de Responsabil de
desfasurare caz /persoana
responsabila
Protectia copilului Reevaluarea periodica Acomodarea 01.11.2005 3 luni Asistentul social
copilului in familie
Educatie formala si nonformala Inscrierea copilului la Urmarea cursurilor 01.11.2005 Pana la sfirsitul Asistentul social
/informala scoala invatamintului ciclului gimnazial Parintii
Educatie in mediul gimnazial
familial Educara in vederea
Inscrierea copilului la respectarii
Cercul de Informatica normelor morale
Perfectionarea 15.11.2005
deprinderilor in
lucrul p-e
calculator
Sanatate evaluarea medicala Controale medicale 01.11.2005 Permanent Asistentul edical
periodica in vederea periodice in Asistentul social
constatarii evolutiei vederea Parintii
biosomatice descoperirii
eventualelor boli

INTERVENTII
Nr Tipul de interventie Institutia Obiective generale Data de incepere Perioada de Responsabil
crt responsabila desfasurare de caz
1 Investigare si consilierea D.G.A.S.P.C. Constientizarea 11.09.2005 25.10.2005 Asistentul
familiei pentru primirea Iasi familiei asupra social
copilului responsabilitatilor ce Psihologul
le revin in ingrijirea
copilului
3
2 Intarirea relatiilor intre copil si D.G.A.S.P.C. Vizite cit mai dese 15.09.2005 10.10.2005 Asistentul
parinti Iasi social
Psihologul
3 Petrecerea de cat mai mult timp D.G.A.S.P.C. Copilul sa viziteze 20.10.2005 20.11.2005 Asistentul
liber impreuna cu copilul –vizite Iasi familia si sa se social
ale copilului in familie familiarizeze cu Psihologul
ceilalti frati si surori
4 Mutarea copilului in D.G.A.S.P.C. Schimbarea 01.11.2005 Permanent Asistentul
familie,asigutarea transportului Iasi domiciliului copilului social
si sigurantei copilului Parintii

5 Inscrierea copilului la scoala Asistentul social Luarea in evidenta si 01.11.2005 Pana la Asistentul
Parintii clarificarea situatiei sfirsitul social
scolare ciclului Parintii
gimnazial
6 Luarea copilului in evidenta Asistentul social Intocmirea carnetului 01.11.2005 01.11.2005 Parintii
medicului de familie Parintii de sanatate Asistentul
Asistentul Intocmirea fisei de medical
medical evidenta medicala
7 Inscrierea copilului la Cercul de Asistentul social Acordarea 15.11.2005 Permanent Asistentul
informatica din localitate Parintii posibilitatilor social
copilului de asi Parintii
perfectiona
deprinderile in lucrul
cu calculatorul
8 Consiliere si terapie Asistentul social Restabilirea unui La nevoie Pe timpul Asistentul
Psihologul climat de familie perioadei de social
armonios criza Psihologul
9 Monitorizarea familei si Asistentul social Evaluarea periodica a Periodic/lunar Permanent Asistentul
copilului Psihologul modului de integrare a social
Asistentul copilului in familie Psihologul
medical Asistentul
medical

4
P.I.S. – Nevoi de socializare si relatia cu familia

Obiective Activitǎţi Resurse


Personal de Modalitǎţi de Evaluare
Durata financiare şi
Periodice Ocazionale specialitate evaluare periodicǎ
materiale
Pe termen Îmbunǎtǎţirea Ţinerea Discuţii cu 1 datǎ / 2 Asistentul Bilete dus- Membrii Odatǎ cu
scurt relaţiei cu evidenţei persoane din sǎptǎmâni social; întors familiei executarea
familia tuturor anturajul mijloace de nucleare vizitei
întâlnirilor cu familiei transport; manifestǎ
familia Agenda de disponibilitate
lucru; pentru
Reportofon; colaborare
Pe termen Evalarea Documentare Discuţii purtate 1 datǎ / 3 luni Asistentul Bilete dus- Estimare prin Din trei în
mediu situaţiei socio- pe teren la: cu vecinii, rude social; întors calificativ a trei luni;
economico a domiciliu, îndepǎrtate, mijloace de standardului
familiei Primǎrie, cunoştinţe; transport; de viaţǎ a
Poliţie, Poştǎ, Declaraţia familiei;
loc de muncǎ; familiei,
documente de
evidenţǎ
cadastralǎ,
evidenţa
bunurilor
proprietate
personalǎ,
situaţia
pensiei,
alocaţiei,
ajutoarelor

Pe termen Consolidarea Activitǎţi de Lucru în echipǎ Din 6 în 6 Asistentul Alimente, Frontal prin La sfârşitul
lung relaţiei cu teren care interdisciplinarǎ luni, ori de social, echipǎ îmbrǎcǎminte, supraveghere vizitelor în
5
familia includ: în situaţiile de cîte ori se interdisciplinarǎ încǎlţǎminte, şi urma
ajutoare crizǎ; instaleazǎ o dacǎ este cazul; bani; monitorizare a programelor
materiale, situaţie de Broşuri, filme valorificǎrii şi de consiliere
consiliere crizǎ ; educative; folosirii
individualǎ şi resurselor;
de grup, Evaluarea
sprijin şi schimbǎrilor
îndrumare în în urma
eventualele şedinţelor de
situaţii de consiliere;
crizǎ

Manager de caz: Ilaş Ioan

Membrii echipei interdisciplinare


Directorul institutiei responsabile

6
DIRECTIA GENERALA DE ASISISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIE A COPILULUI IASI
CENTRUL DE PLASAMENT BUCIUM

PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

Numele si prenumele copilului : D.V.


CNP 1050228226801
Masura de protectie: plasamentul copilului în asistenţǎ maternalǎ;
In baza Hotaririi : Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi
Nr. 123/19.06.2005
Responsabil pentru aplicarea masurii de protectie D.G.A.S.P.C. Iaşi

Reprezentantul legal al copilului: A.M.P.


Domiciliul : Localitatea V . jud. I
Data realizarii Planului Individualizat de Protectie :01.09.2005
Dosar nr. 212/2003
Manager de caz Ilas Ioan

Membri echipei si institutia din care provin : Centrul de Plasament Bucium Iasi
- Popa Daniela –Roberta - asistent social
- Mihalache Remus - asistent social
- Lupu Mariana - psiholog
- Ursu Irina - asistent medical

7
Prezentarea situaţiei:
- În data de 01.08.2001 copilul D.V., nǎscut la data de 28.02.2005, în loc. V. , jud. I., fiul lui D.G. şi A.M.P. abandonat în Spitalul
judeţean I. a devenit beneficiar al mǎsurii de plasament la a.m.p. R.I. din I. , str. Iftimie Murgu, nr. 46, întrucât se aflǎ în dificultate
şi pǎrinţii copilului au solicitat aceasta . copilul a fost lǎsat în spital de unde a fost transferat la Spitalul de Copii Sfânta Maria I.
- Din evaluarea detaliatǎ a copilului D.V. rezultǎ cǎ suferǎ de bronşitǎ asmatiformǎ şi dezinterie cronicǎ.
- În baza Hotaririi 123/19.06.2005 a beneficiat de mǎsura de protecţie la a.m.p. R.I, unde are o evoluţie bunǎ, situaţia medicalǎ a
copilului s-a îmbunǎtǎţit, acesta luând în greutate şi în lungime, are achiziţii corespunzǎtoare etapei de dezvoltare psihomotorie şi
emoţional.
Scop: instituirea mǎsurii de protecţie specialǎ, plasament la a.m.p. R.I. din I. , str. Iftimie Murgu, nr. 46, în conformitate cu prevederile art.56 lit b. şi
art. 61 alin. 1 din Lg. 272/2004.

PRESTATII
Tipul Cuantumul Autoritatea locala Data de incepere Perioada de acordare
responsabila
Alocatie de stat 235.000 lei D.D.F.S.S. 01.08.2005 Pina la implinirea virstei
de 18 ani
Alocatie de întreţinere 780.000 lei D.D.F.S.S. 01.08.2005 Durata mǎsurii
Alocatie de hranǎ 63.180 lei/zi D.G.A.S.P.C. 01.09.2005 Durata mǎsurii
Alte drepturi 3.774.996 lei/lunǎ D.G.A.S.P.C. 01.09.2005 Durata mǎsurii

SERVICII
Tipul Institutia responsabila Obiective generale Data de Perioada de Responsabil de
incepere desfasurare caz /persoana
responsabila
Protectia copilului D.G.A.S.P.C. Iasi Culegere de informaţii 15.07.2005 01.08.2005 Asistentul
S.A.F. suficiente şi maternal şi
consultarea opiniei asistentul social;
asistentului maternal
în vederea plasǎrii;

8
Cunoasterea mediului
de provenienţǎ a
copilului;
Reevaluarea
periodica;
Educatie formala si nonformala Mediul familial Sprijinirea în permanent permanent Asistentul
/informala achiziţionarea maternal şi
deprinderilor de familia acestuia;
socializare, joc şi
limbaj
Sǎnǎtate Cabinetul medical al Evaluarea medicala Permanent Permanent Medicul de
medicului de familie periodica in vederea familie,
constatarii evolutiei Asistentul
biosomatice; medical
Identificarea riscurilor Asistentul
probabile de maternal
îmbolnǎvire ;
Administrarea corectǎ
a tratamentului
prescris de medic;
Anamneza medicalǎ şi
psihicǎ a copilului şi
familiei substitutive.
Suport D.G.A.S.P.C. Iasi Susţinerea familiei Permanent Permanent Familia
S.A.F. pentru depǎşirea asistentului
A.M.P situaţiei de crizǎ; maternal;
Asigurarea tuturor Asistentul social;
celor necesare
satisfacerii nevoilor de
bazǎ ale copilului.

9
INTERVENTII
Nr Tipul de interventie Institutia Obiective generale Data de incepere Perioada de Responsabil
crt responsabila desfasurare de caz
1 Înregistrarea şi raportatrea D.G.A.S.P.C. Culegerea de informaţii de 10.07.2005 20.07.2005 Asistentul
cazurilor Iasi cǎtre echipa pluridisciplinarǎ social
în vederea stabilirii relaţiei Psihologul
copil – familia naturalǎ;
Stabilirea stǎrii în care se
gǎseşte copilul;
Pregǎtirea documentelor de
efectuare şi instituire a mǎsurii
de protecţi socialǎ;

2 Evaluarea iniţialǎ D.G.A.S.P.C. Executarea unui plan de 10.07.2005 20.07.2005 Asistentul


Iasi investigare a tuturor social
persoanelor din familia Psihologul
naturalǎ şi lǎrgitǎ care pot da Asistentul
relaţii; medical
Obţinerea actelor de la Asistentul
instituţiile implicate în maternal
evaluarea generale a situaţiei
copilului;
3 Evaluarea copilului şi familiei D.G.A.S.P.C. Evaluarea psihosocialǎ a 10.07.2005 permanent Medicul de
substitutive Iasi familiei substitut a copilului; familie
Cabinetul Evaluarea psiho -socialǎ
medical postintervenţie
individual Evaluare clinicǎ si paraclinicǎ
medicalǎ;
4 Consiliere si terapie D.G.A.S.P.C. Primirea informaţiilor de Permanent Permanent Asistentul
Iasi referinţǎ; social
Monitorizarea oricǎrei situaţii Psihologul
de dificultate; Asistentul
Descoperirea strategiilor medical
10
pentru cresterea evoluţiei Asistentul
psihoemoţionalǎ si dezvoltare maternal
fizicǎ a copilului;
Alegerea mijloacelor adegvate
pentru consiliere;
Implicarea si susţinerea
copilului pentru urmǎtoarele
etape:
- asigurarea unui atasament
sigur;
- învǎţarea mersului
- învǎtarea vorbirii;
- învǎtarea deprinderilor de a
se hrǎni;
- învǎţarea deprinderilor de a
folosi cana sau paharul;
- dezvoltarea atenţiei;
5 Monitorizarea evoluţiei copilului D.G.A.S.P.C. Observarea evoluţiei si 01.08.2005 Durata Asistentul
şi integrarǎrii acestuia în familie Iasi dezvoltǎrii copilului; mǎsurii; social
Psihologul
Asistentul
medical

Manager de caz
Membrii echipei interdisciplinare
Asistentul maternal
Directorul institutiei responsabile

11
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA
SI PROTECTIE A COPILULUI IASI
CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA

PROIECT DE INTERVENTIE
I Prezentarea problemelor

1. Prezentarea problemelor asa cum au fost vazute de client (familie)


- situatia scolara deficitara a copilului corelatǎ cu tulburǎrile de comportament
- tensiuni cu vecinii;
- conflicte interfamiliare;
- nu gǎseşte de lucru la vecini sau alte presoane din apropiere;
- tatǎl consumǎ alcool frecvent şi cantitǎţi mari;
- standard economic al familiei sub pragul minim de subzistenţǎ;
2. Prezentarea problemei aşa cum a fost vǎzutǎ de asistentul social
- într-o perioadǎ scurtǎ de timp copilul a sǎvîrşit 6 fapte prevǎzute de legea penalǎ şi a prezentat tulburǎri de comportament majore;
3. Identificarea clientului
P.C.I. nǎacut la data de 25.09.1994 în municipiul I., este elev în clasa a-V-a la Şcoala cu clasele I – VIII din localitatea B. , cu rezultate
mediocre la învǎţǎturǎ. În ultimii 2 ani, copilul a sǎvârşit 6 infracţiuni de furt, cauze în care s-a produs neînceperea urmǎririi penale, întrucât acesta nu
rǎspunde penal.
P.D. s-a nǎscut la data de 07.02.1966 în P., absolvent a 10 clase, a lucrat ca sudor la C.U.G. I., fiind disponibilizat în anul 2001 pe
motive de comportament neadegvat. În prezent lucreazǎ ca zilier la diverşi cetǎţeni din comunǎ. Nu prezintǎ probleme de sǎnǎtate fizicǎ sau mentalǎ.
Este mare consumator de alcool şi în nenumǎrate rânduri a fost sancţionat contravenţional pentru tulbrarea ordinii publice
P.I.. s-a nǎscut la data de 17.02.1971 în I., absolventǎ a 4 clase. Lucreazǎ ca zilier la diverşi cetǎţeni din comunǎ. Prezintǎ probleme de
sǎnǎtate pe fond nervos. Este mare consumatore de alcool.
Familia P.D. şi I. locuiesc într-o casǎ proprietate personalǎ, compusǎ din 2 camere, modest mobilate iar starea de întreţinere a acesteia
este jalnicǎ. Au în folosinţǎ 1,5 ha teren arabil pe care îl lucreazǎ cu mijloace rudimentare. Beneficiazǎ de prevederile Lg. 416/2001 înregistrând un
venit de 1.000.000 lei pe lunǎ.

II. Istoria problemei


S-a încercat rezolvarea problemei de cǎtre autoritatea tutelarǎ de la domiciliul copilului prin :

12
- oferirea unor ajutoare materiale;
- discuţii cu mama şi tata copilului;
- acordarea venitului minim garantat;
Efectele sunt:
- copilul a continuat sǎ sǎvârseacǎ fapte prevǎzute de legea penalǎ;
- în ultima perioadǎ copilul este bǎtut şi maltratat frecvent pentru cǎ nu aduce venituri în casǎ ;
Etapele plasamentului în regim de urgenţǎ:
- scoaterea copilului din mediul periculos;
- emiterea Dispzitiei de primire in regim de urgenta
- primirea copilului în regim de urgenţǎ;
- întocmirea unui plan de intervenţie;
- întocmirea palnului individualizat de protecţie;
- întocmirea palnului individualizat de servicii;
- interzicerea vizitǎrii copilului de cǎtre pǎrinţi;
- C.P.C. va lua mǎsurile necesare pentru încredinţarea copilului în condiţiile legii într-o formǎ de protecţie stabilitǎ;

PLAN INDIVIDUALIZAT DE PROTECTIE

Numele si prenumele copilului : P.C.I.


CNP 1950925226801
Masura de protectie: plasamentul copilului în regim de urgenţǎ;
In baza Hotaririi : Comisiei pentru Protectia Copilului Iasi
Nr. 12/12.10.2005
Responsabil pentru aplicarea masurii de protectie D.G.A.S.P.C. Iaşi
Reprezentantul legal al copilului: D.G.A.S.P.C. Iaşi
Domiciliul : Localitatea B . jud. I
Data realizarii Planului Individualizat de Protectie :13.10.2005
Dosar nr. 212/2005
Manager de caz Ilas Ioan
13
Membri echipei si institutia din care provin : Centrul de Primire in Regim de Urgenta
- Popa Daniela –Roberta - asistent social
- Mihalache Remus - asistent social
- Lupu Mariana - psiholog
- Ursu Irina - asistent medical
- Dumitraş Nicu – poliţist

PRESTATII
Tipul Cuantumul Autoritatea locala responsabila Data de incepere Perioada de acordare
Alocatie de stat 235.000 lei D.D.F.S.S. 01.10.2005 Pina la implinirea virstei
de 18 ani

SERVICII
Tipul Institutia Obiective generale Data de Perioada de Responsabil de
responsabila incepere desfasurare caz /persoana
responsabila
D.G.A.S.P.C. Scoatera copilului din mediul 12.10.2005 Pana la Asistentul social
Iaşi periculos; rezolvarea Politistul
Protecţia copilului Încredinţarea în regim de urgenţǎ; situatiei
Încredinţarea copilului în familia
lǎrgitǎ sau unei familii substitut
Educatie formala si nonformala D.G.A.S.P.C. Socializare si comunicare 12.10.2005 01.11.2005 Asistentul social
/informala Iaşi
Cabinetul Evaluarea medicala periodica in Permanent Permanent Medicul de
medical al vederea constatarii evolutiei familie,
medicului de biosomatice; Asistentul
familie Identificarea riscurilor probabile de medical
Sanatate îmbolnǎvire ;
Administrarea corectǎ a tratamentului
prescris de medic;
Anamneza medicalǎ şi psihicǎ a
copilului şi familiei substitutive.

14
INTERVENTII
Nr Tipul de interventie Institutia Obiective generale Data de incepere Perioada de Responsabil
crt responsabila desfasurare de caz
1 Identificarea problemelor D.G.A.S.P.C. Luarea la cunostinta Imediat Imediat Asistentul
copilului Iaşi despre caz social
2 Scoaterea copilului din mediul D.G.A.S.P.C. Aplicarea deciziei Imediat Imediat Asistentul
familial Iaşi C.P,C social
Politistul de
proximitate
3 Asigurarea securitati copilului Politistul de Protejarea copilului 11.10.2005 Pe timpul actiunii Politistul de
proximitate de reactii violente ale proximitate
tatalui
4 Incredintarea copilului in regim D.G.A.S.P.C. Plasarea copilului 12.10.2005 Pana la rezolvarea Asistentul
de urgenta Iaşi intr-o familie sigura situatiei si emiterea social
Hotaririi C.P.C.
5 Clarificarea situatiei aparute de D.G.A.S.P.C. Luarea Hotaririi de In maxim 15 zile Durata masurii Asistentul
catre C.P.C. si emiterea unei Iaşi incredintare a social
Hotariri copilului in familia
largita sau intr-o
familie substitut
6 Masuri de socializare acopilului Asistentul social Luarea copilului in In momentul plasarii Durata masurii Asistentul
evidente ,clarificarea social
situatiei scolare
7 Luarea in evidenta a copilului la Asistentul Intocmirea carnetului In momentul plasarii Durata masurii Asistentul
medicul centrului medical de sanatatesi fisei medical
Asistentul medicale ,asistentul
maternal maternal

Manager de caz
Membrii echipei interdisciplinare
Asistentul maternal
Directorul institutiei responsabile

15
MASURI DE INTERVENTIE pentru urmatoarele situatii :

1. Copilul aflat in asistenta maternala manifesta un atasament deficitar


Asistentul maternal pentru realizarea atasamentului se va orienta asupra urmatoarelor aspecte :
- copilul tot timpul sa fie in contact cu asistentul marernal
- copilul sa fie inconjurat de dragoste
- sa aibe mereu sentimentul de siguranta
- sa vada ca celorlalti le pasa de situatia lui
- sa fie acceptat
- sa i se acorde atentie
- sa se discute mult cu el
- sa participe la joc
- sa fie incurajat
- sa fie laudat cand face lucruri bune
- sa i se lase initiativa
- sa fie captat in rezolvarea unor probleme care ii sunt in putere sa le faca
- sa interactioneze cu usurinta cu toti membrii familiei
- sa nu fie parasit cand trece prin situatii grele sau stresante
- sa i se pastreze intimitatea sa personala
- sa i se dezvolte capacitatea de comunicare
- sa-i fie recunoscute capacitatile
- sa i se dezvolte responsabilitatea
- sa i se spuna care sunt limitele
- sa i se accepte greselile iar corectarea lor sa se faca cu blindete

2. Copilul aflat in asistenta maternala are nevoie ingrijiri medicale


Asistentul maternal pentru mentinerea unei stari de sanatate optime va proceda la respectarea P.I.S intocmit de asistentul social al copilului si
cuprinde :
- legatura cu medicul de familie
- indrumare
16
- sprijin si consilierepe probleme de sanatate
- igiena si ingrijire personala
- evaluari medicale periodice si la nevoie ,cu ocazia infectiilor intercurente si a situatiilor de urgenta
- tratamente diverse,inclusiv de specialitate si stomatologice
- nutritie si dieta
- exercitiu si odihna
- educatie pentru sanatate,inclusiv educatie sexuala si contraceptiva

- In cazul aparitiei formelor de boala :


- urmareste forma de manifestare a copilului (febra,greturi,agitatie,durere, plinge ,convulsii,grimase ,ofuri etc.)
- anunta medicul de familie
- ia legatura cu asistentul medical ce se ocupa de copil
- anunta asistentul social al copilului
- anunta asistentul social personal
- administreaza medicatia prescrisa de medicul de familie la timp si in cantitatile indicate
- respecta regimul alimentar prescris
- urmareste respectarea programului de recuperare a copilului
- daca s-a recomandat izolare fata de colectivitasti ,urmareste ca copilul sa nu ia contact cu alte persoane
- urmareste respectarea programului de odihna
- urmareste executarea exercitiilor fizice recomandate de doctoer

3.Copilul aflat in asistenta maternala a decedat


in acest caz asistentul maternal procedeaza astfel :
- anunta medicul de familie
- ia legatura cu asistentul medical ce se ocupa de copil
- anunta asistentul social al copilului
- anunta asistentul social personal
- ridica certificatul de stabilire a cauzeleor decesului de la medic
- scoate de la starea civila certificatul de deces
- ridica de la morga trupul neinsufletit
- ia masuri de imormantare

17
CUM ? CÂND ? DE CE ? SPUNEM COPILULUI CA ESTE ADOPTAT

Adoptia se aseamana cu ocrotirea parinteasca , intrucat in conformitate cu prevederile legale ,adoptatorii indeplinesc toate
drepturile si indatoririle parintesti iar adoptatul va avea fata de adoptatori drepturile si indatoririle pe care le-ar avea un copil
firesc fata de acestia .
CUM ?
Pentru a comunica celui adoptat situatia reala in care acesta se afla ,vom alege un moment prielnic in care copilul sa fie
relaxat,sa aibe incredere in cei din jurul sau , sa se simta protejat si in siguranta .Tonul adoptat trebuie sa fie unul prietenos
,convingator si fara sa lase copilului loc de interpretari .Spunem copilului adevarul asa cum este el si cum il cunoastem noi,fara a
simplifica prea mult lucrurile dar nici sa nu accentuam prea mult pe aspecte casre ar putea sa-l deranjeze pe copil .In momentul
comunicari acesti aspect vom urmari cu atentie care sunt reactiile copilului ,cum percepe el situatia ,daca se ingrijoreaza sau daca
acest lucru ii este indiferent .
CÂND ?
Intre parinti si copil se stabilesc in timp legaturi durabile ,atasament sigur ,relatii de prietenie ,de colaborarea bazate pe
stima reciproca ,relatie de dragoste si sentimente de siguranta si de aceea nu trebuie sa ne fie indiferent modul in care ii
comunicam ca, el, este adoptat si mai ales cind trebuie sa-I spunem acest lucru . Aducem la cunostinta copilului ca este adoptat
inca de la o virsta cit mai mica, dar la care el poate sa inteleaga ce inseamna ca cei care il cresc nu sunt parintii lui naturali
.Copilul o sa puna intrebari la care va astepta raspunsuri si de aceea comunicarea trebuie sa fie directa si sincera .
DE CE ?
Pentru ca dezvoltarea copilului sa fie cat mai armonioasa ,dragostea lui fata de adoptatori sa fie una reala si bazata pe
incredere reciproca ,noi nu trebuie sa ascundem copilului care este de fapt situatiia lui reala . Vom explica copilului imprejurarile
prin care am devenit parintii lui adoptivi ,ce varsta avea el atunci ,alte aspecte legate de copilaria timputie ,cum ar fi greutatea
lui , lungimea ,daca era sau nu sanatos ,cum era imbracat ,cum a fost ales de noi ,prin ce s-a remarcat fata de alti copii .Aducem la
cunostinta copilului, tot ce stim despre parintii lui naturali ,cum ii cheama ,de unde sunt ,care este situatia lor sociala ,materiala
,starea de sanatate ,dca am mai tinut legatura cu acestia ,daca l-au mai vizitat etc. Copilul cunoscind adevarul va constientiza care
este situatia lui de fapt si va continua sa ne iubeasca la fel ca si mai inainte.Va putea comunica cu usurinta cu ceilalti si niciodata
nu va fi surprins de afirmatiile unora din preajma sa care cunoastc adevarul si ar vrea sa-I dezvaluie un secret
18