Sunteți pe pagina 1din 7

MANAGEMENTUL DE CAZ

Managementul de caz, aplicat in domeniul protectiei copilului, este o metoda de


coordonare a tuturor activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in
interesul superior al copilului de catre profesionisti din diferite serviciiinstitutii pu!lice si
private"
#rin utilizarea managementului de caz in domeniul protectiei copilului se asigura o
interventie multidisciplinara si interinstitutionala, organizata, riguroasa, eficienta si coerenta
pentru copil, familiereprezentant legal si alte persoane importante pentru copil"
ETA#ELE MANAGEMENTULU$ DE CAZ
Managementul de caz, aplicat in domeniul protectiei copilului, implica parcurgerea
urmatoarelor etape principale%
a& $dentificarea si preluarea cazurilor% copii aflati in dificultate sau in situatii de risc,
copii cu diza!ilitati'
!& Evaluarea compre(ensiva si multidimensionala a situatiei copilului in conte)t
sociofamilial'
c& #lanificarea serviciilor si interventiilor concretizata intr*un plan individualizat de
protectie sau, dupa caz, plan de servicii'
d& +urnizarea serviciilor si interventiilor pentru copil, familiereprezentant legal si alte
persoane importante pentru copil'
e& Monitorizarea si re*evaluarea periodica a progreselor inregistrate, deciziilor si
interventiilor specializate'
f& $nc(iderea cazului, respectiv a procesului de furnizare a serviciilor si interventiilor"
Evaluarea initiala
Managerul de caz asigura realizarea evaluarii initiale a situatiei copilului in ma)im ,-
de ore de la inregistrarea solicitarii directe, a referirii sau a semnalarii cazului, daca nu se
impune un alt termen de catre alte standarde minime o!ligatorii in domeniul protectiei
copilului"
.ezultat Evaluarea initiala a situatiei copilului are loc in cel mai scurt timp, in functie
de urgenta si gravitatea cazului"
+urnizorul de servicii tre!uie sa ela!oreze proceduri de identificare, inregistrare,
preluare si repartizare a cazurilor, precum si de desemnare a managerului de caz, astfel incat
evaluarea initiala a situatiei copilului sa se realizeze in termenul prevazut de /M0 prezent"
Aceste proceduri sunt in acord cu legislatia in vigoare, inclusiv /M0 din domeniul protectiei
copilului"
$dentificarea cazurilor se realizeaza prin cel putin una din urmatoarele situatii%
a& solicitare directa din partea copilului sisau a familieireprezentantului legal,
!& referire din partea unui alt serviciuinstitutii pu!lice sau private si
c& semnalaresesizare scrisa sau telefonica din partea unor alte persoane decat mem!rii
familieireprezentantul legal"
$n desemnarea managerului de caz, coordonatorul serviciului ia in considerare cel
putin urmatoarele aspecte%
a& numarul de cazuri aflate in responsa!ilitatea acestuia,
!& comple)itatea cazuisticii,
c& e)perienta,
d& cunoasterea pro!lematicii respective,
e& relatia cu copilul si familia si
f& cola!orarea cu reteaua de servicii si institutii"
/e intocmeste un raport sau, dupa caz, o fisa de evaluare initiala care tre!uie sa ai!a
avizul sefului pe ordine ierar(ica"
$n !aza informatiilor din raportulfisa de evaluare initiala se ia decizia continuarii
managementului de caz sau inc(iderii cazului prin referire sau orientare catre alte
serviciiinstitutii a!ilitate" Continutul raportuluifisei de evaluare initiala, precum si decizia
luata in !aza acestuia se comunica clientilor in cel mai scurt timp de la intocmirea
raportuluifisei de evaluare initiala si se consemneaza" .eferirea implica realizarea unui
document inregistrat si transmis serviciuluiinstitutiei a!ilitate, atat direct, cat si prin
intermediul clientului, iar in unele situatii si contactarea telefonica a serviciuluiinstitutiei
respective"
Evaluarea detaliatacomple)a
Managerul de caz, impreuna cu o ec(ipa corespunzatoare de profesionisti, asigura
realizarea evaluarii detaliatecomple)e a situatiei copilului in conte)t sociofamilial"
.ezultat #rin utilizarea managementului de caz, copilul !eneficiaza de o evaluare
compre(ensiva si multidimensionala a nevoilor sale specifice si individuale, precum si ale
familiei sale" Copilul si familiareprezentantul legal sunt implicati activ in procesul de
evaluare"
#roceduri de implementare a standardului 1
Evaluarea initiala, cat si cea detaliatacomple)a are loc in principal in urma intalnirilor
directe cu cei implicati, in mediul de viata al acestora"
+urnizorul de servicii asigura resursele necesare deplasarii in teren a managerului de
caz si, daca este necesar, a celorlalti profesionisti implicati in evaluare si incura2eaza
intalnirile cu copilul si familia sa, in mediul de viata al acestora"
Managerul de caz consemneaza informatiile o!tinute in cadrul acestor intalniri in
rapoarte de vizita care includ cel putin urmatoarele aspecte% sinteza discutiilor purtate in
cursul intalnirii, data, locul si scopul vizitei urmatoare, agreata in preala!il cu familia si
copilul"
.apoartele de vizita sunt inaintate sefului ierar(ic spre avizare" Continutul acestor
rapoarte este adus la cunostinta familiei si copilului numai daca nu aduce pre2udicii derularii
procesului de evaluare"
3izitele la domiciliul familiei se realizeaza pe !aza unui program sta!ilit de comun
acord cu familia si copilul" $n cazul in care este nevoie, managerul de caz poate realiza si
vizite neanuntate, numai daca apreciaza ca e)ista motive temeinice si cu acordul sefului
ierar(ic"
Managerul de caz solicita familiei si copilului o lista cu persoane care pot da referinte
despre situatia in care se afla" Totodata, managerul de caz informeaza familia si copilul
despre contactarea altor persoane decat cele desemnate de acestia in vederea o!tinerii de
referinte"
$n urma evaluarii detaliatecomple)e, managerul de caz intocmeste raportul de
evaluare detaliatacomple)a care tre!uie avizat de seful pe ordine ierar(ica si transmis, in
termen ma)im de 4 zile de la intocmirea sa, mem!rilor ec(ipei, familieireprezentantului
legal si, dupa caz, copilului"
Ec(ipa multidisciplinara
Managerul asigura implicarea si conlucrarea, pe parcursul tuturor etapelor
managementului de caz, a unei ec(ipe de profesionisti, de regula multidisciplinara si, dupa
caz, interinstitutionala, precum si interventia punctuala a unor specialisti cola!oratori atunci
cand este necesar"
.ezultat Munca in ec(ipa si parteneriatul interinstitutional asigura a!ordarea glo!ala a
situatiei copilului, prin actiuni sinergice si coerente pe plan individual, familial si comunitar
si, totodata, contri!uie in mod esential la solutionarea cazului"
#lanul individualizat de proiectie si planul de servicii
Managerul de caz, impreuna cu ec(ipa, ela!oreaza planul individualizat de protectie,
respectiv planul de servicii in termen ma)im de 45 de zile de la inregistrarea cazului" Copilul
si familia sareprezentantul legal sunt implicati activ in procesul de ela!orare a planului
individualizat de protectie, respectiv a planului de servicii"
.ezultat Copilul si familia sareprezentantul legal, precum si alte persoane importante
pentru copil !eneficiaza de servicii si interventii personalizate in conformitate cu nevoile
identificate si propriile optiuni"
$n !aza raportului de evaluare detaliatacomple)a, managerul de caz intocmeste planul
individualizat de protectieplanul de servicii" /e recomanda ca proiectul planului
individualizat de protectie sa fie intocmit in cel mai scurt timp posi!il de la inregistrarea
cazului la serviciul pu!lic specializat pentru protectia copilului, astfel incat sa fie prezentat
comisiei pentru protectia copilului odata cu raportul de evaluare psi(osociala initiala atunci
cand se ia decizia unei masuri de protectie si planul sa fie ane)a a (otararii comisiei" /e
recomanda ca planul de servicii sa fie intocmit atunci cand copilul si familia sa necesita mai
mult de un tip de serviciu sau prestatie in vederea prevenirii separarii copilului de familie" $n
situatia in care se are in vedere intocmirea planului individualizat de protectie sau revizuirea
planului de servicii presupune separarea copilului de familie prin luarea unei masuri de
protectie de catre Comisia pentru #rotectia Copilului, se recomanda ca managerul de caz sa
asigure conditiile intrunirii consiliului de familie"
Continutul planului individualizat de protectieplanul de servicii este sta!ilit de comun
acord cu ec(ipa, familiareprezentantul legal si copilul in raport cu varsta si gradul de
maturitate"
Managerul de caz organizeaza cel putin o intalnire cu ec(ipa in vederea finalizarii
planului individualizat de protectieplanul de servicii"
#lanul individualizat de protectieplanul de servicii este avizat de seful ierar(ic si
transmis, in termenul ma)im de 45 de zile prevazut de /M0 prezente, mem!rilor ec(ipei,
familieireprezentantului legal si, dupa caz, copilului" Copilului i se aduce la cunostinta
continutul planului utilizand mi2loace si materiale adecvate varstei, gradului de maturitate,
tipului de diza!ilitate sisau gradului de (andicap"
Managerul de caz transmite fiecarui mem!ru al ec(ipei responsa!ilitatile si
planificarea activitatilor in ec(ipa necesare pentru implementarea si monitorizarea planului
individualizat de protectieplanul de servicii"
+urnizarea serviciilor si a interventiilor cuprinse in planul individualizat de
protectieplanul de servicii se face in !aza contractului cu familiareprezentantul legal
inc(eiat cu managerul de caz" /e recomanda adaptarea modelului prevazut in 0rdinul
secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru #rotectia Copilului si Adoptie, al
ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului sanatatii si familiei si al presedintelui
Autoritatii Nationale pentru #ersoanele cu 6andicap nr" 784"98917:71--554 privind
apro!area G(idului metodologic pentru evaluarea copilului cu diza!ilitati si incadrarea intr*
un grad de (andicap"
Monitorizare si re*evaluare
Managerul de caz monitorizeaza realizarea planului individualizat de
protectieplanului de servicii, respectiv progresele care se inregistreaza in solutionarea
situatiei copilului pana cand procesul de asistenta sisau protectie nu se mai dovedeste
necesar"
.ezultat Copilul si familia sareprezentantul legal si alte persoane importante pentru
copil !eneficiaza de servicii si interventii adecvate permanent situatiei reale si prezente,
precum si de spri2inul si asistenta specializata a managerului de caz in relatia cu profesionistii
si serviciileinstitutiile cuprinse in planul individualizat de protectie, respectiv planul de
servicii"
$n conte)tul monitorizarii, managerul de caz are in vedere cel putin urmatoarele
aspecte%
a& verificarea demararii serviciiloractivitatilor prevazute in planul individualizat de
protectieplanul de servicii, in ma)im - zile de la termenele de initiere sta!ilite in planul
respectiv'
!& verificarea modului de furnizare a serviciiloractivitatilor ;de e)emplu, progrese
o!tinute, atingerea o!iectivelor, pro!leme aparute& cel putin lunar in limita de timp sta!ilita
pentru fiecare serviciuactivitate'
c& raspuns imediat la orice pro!lema care apare in derularea serviciiloractivitatilor ;de
e)emplu, identificarea de resurse pentru transportul familiei si copilului, rezolvarea
pro!lemelor logistice sau procedurale&'
d& asigurarea flu)ului de informatie intre mem!rii ec(ipei, alti specialisti implicati in
implementarea planului individualizat de protectieplanului de servicii, familie si copil'
e& medierea relatiei dintre familie si copil pe de o parte si profesionisti pe de alta parte
;de e)emplu, prin acompaniere, negocierea conflictelor&'
f& reevaluarea situatiei copilului, respectiv a modului de implementare a planului
individualizat de protectieplanului de servicii, cel putin o data la 4 luni si, daca este necesar,
revizuirea planului respectiv'
g& inregistrarea permanenta a informatiilor, progreselor, evolutiei cazului in dosarul
copilului'
(& modificarea contractului cu familiareprezentantul legal atunci cand este cazul"
$n vederea realizarii monitorizarii, profesionistii sta!iliti responsa!ili pentru
implementarea planului individualizat de protectieplanului de servicii au o!ligatia de a
intocmi rapoarte de monitorizare, lunar sau ori de cate ori este nevoie ;de e)emplu, la
solicitarea managerului de caz, cu ocazia revizuirii programului de interventie sau a aparitiei
unor modificari a situatiei copilului si familiei&" La randul sau, managerul de caz este o!ligat
sa aduca la cunostinta mem!rilor ec(ipei orice modificare survenita in situatia copilului care
afecteaza atingerea o!iectivelor cuprinse in planul individualizat de protectieplanul de
servicii"
.apoartele de monitorizare sunt transmise managerului de caz in ma)im 4 zile de la
intocmirea lor ;pentru cele lunare&, respectiv de la aparitia pro!lemeisituatiei pentru care au
fost intocmite ;pentru cele ocazionale&"
Managerul de caz impreuna cu ec(ipa realizeaza re*evaluarea situatiei copilului o data
la 4" luni sau de cate ori este nevoie, precum si revizuirea planului individualizat de
protectieplanului de servicii daca acest lucru este necesar"
Managerul de caz organizeaza intalnirile cu ec(ipa in vederea re*evaluarii situatiei
copilului si respectiv revizuirii planului individualizat de protectieplanului de servicii"
.e*evaluarea situatiei copilului si, dupa caz, revizuirea planului individualizat de
protectieplanului de servicii au loc in aceleasi conditii de implicare activa a
familieireprezentantului legal si a copilului ;de e)emplu, incura2area e)primarii li!ere a
opiniei, inclusiv a temerilor, consultare in luarea deciziilor&"
.e*evaluarea situatiei copilului si revizuirea planului individualizat de
protectieplanului de servicii au loc in ma)im 18 de ore de la inregistrarea situatiilor care
implica admiterea copilului intr*o institutie de orice tip pentru copii sau pentru copil si
familie care nu au fost prevazute in planul initial ;de e)emplu, spitalizare, inclusiv in unitati
medico*sociale, masura de protectie intr*un serviciu pentru protectia copilului de tip
rezidential, gazduire in adaposturi pentru victimele violentei in familie&"
Managerul de caz intocmeste raportul de re*evaluare sau, dupa caz, de revizuire care
tre!uie avizate de seful ierar(ic si transmise, in termen ma)im de 4 zile de la intocmirea
acestora, mem!rilor ec(ipei, familiei si, dupa caz, copilului"
#e parcursul monitorizarii, in situatii e)ceptionale, a unor cazuri e)trem de dificile, se
recomanda ca managerul de caz, cu avizul furnizorului de servicii, sa asigure organizarea
unei intalniri ;numita conferinta de caz& sau a unei teleconferinte a mem!rilor ec(ipei cu
e)perti recunoscuti in domeniul in cauza in vederea solutionarii cazurilor respective"
Monitorizarea post*servicii si inc(iderea cazului
$n vederea consolidarii rezultatelor o!tinute in urma indeplinirii o!iectivelor planului
individualizat de protectie sau ale planului de servicii, managerul de caz asigura derularea
activitatilor de monitorizare post*servicii"
.ezultat $nc(iderea cazului are loc in momentul in care procesul de asistenta sisau
protectie a copilului nu se mai dovedeste a fi necesar si familia isi redo!andeste capacitatea
optima de autonomie si functionare"
Monitorizarea post*servicii are loc pe o perioada de cel putin 4 luni de la inc(eierea
implementarii planului individualizat de protectieplanului de servicii" /e recomanda ca
aceasta perioada de monitorizare post*servicii sa fie in medie de : luni, cu posi!ilitati de
prelungire in anumite situatii, cu avizul furnizorului de servicii"
$n procesul de monitorizare post*servicii, managerul de caz cola!oreaza cu autoritatile
locale din comunitatea in care locuieste familia cu copilul"
$n procesul de monitorizare post*servicii, managerul de caz cola!oreaza cu
profesionisti din serviciiinstitutii care pot consolida rezultatele o!tinute in urma
implementarii planului individualizat de protectieplanului de servicii, mentine relatiile copil*
familie si asigura ;re&integrarea sociala a copilului"
Managerul de caz pregateste familiareprezentantul legal si copilul in vederea
inc(iderii cazului pe tot parcursul derularii managementului de caz" Totodata, managerul de
caz, ec(ipa si restul profesionistilor implicati in rezolvarea cazului incura2eaza autonomia
familiei pentru a nu crea dependenta acesteia fata de serviciile sociale"
#e tot parcursul derularii cazului, copiii care au implinit varsta de 75 ani, precum si
familiareprezentantul legal au acces la datele din dosarul copilului, numai daca acest lucru
nu contravine interesului superior al acestuia" $n situatia in care unele date din dosar pot face
rau copilului, coordonatorul serviciului poate decide restrictionarea accesului persoanelor
mentionate anterior la aceste date, cu avizul furnizorului de servicii, pe o perioada
determinata de timp si acest fapt se consemneaza de catre managerul de caz in dosarul
copilului impreuna cu motivatia acestui fapt"
Datele din dosarul copilului sunt confidentiale si nu pot fi dezvaluite altor profesionisti
care nu fac parte din ec(ipa, cu e)ceptia prevederilor din codul de procedura penala"
MANAGE.UL DE CAZ
Atri!utiile principale ale managerului de caz sunt urmatoarele%
a& coordonarea eforturilor, demersurilor si activitatilor de asistenta sociala si protectie
speciala desfasurate in interesul superior al copilului'
!& alcatuirea ec(ipei multidisciplinare si, dupa caz, interinstitutionale si organizarea
intalnirilor cu ec(ipa, precum si a celor individuale cu profesionistii implicati in rezolvarea
cazului'
c& asigurarea cola!orarii si implicarii active a familieireprezentantului legal si a
copilului, precum si spri2inirea acestora in toate demersurile intreprinse pe tot parcursul
managementului de caz ;de e)emplu, organizarea de intalniri periodice sau la solicitarea
acestora, acompaniere, spri2in emotional, consiliere&'
d& asigurarea comunicarii intre toate partile implicate in rezolvarea cazului'
e& asigurarea respectarii etapelor managementului de caz'
f& intocmirea si reactualizarea dosarului copilului"
/upervizare
+urnizorul de servicii dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane,
care permite functionarea serviciilor pentru protectia copilului la randament optim"
.ezultat Managerii de caz !eneficiaza de supervizare din partea unor specialisti
pregatiti si cu e)perienta in acest sens"
Coordonatorii si furnizorii de servicii au o!ligatia de asigura supervizarea interna si
e)terna a managerilor de caz"
Coordonatorii serviciilor organizeaza intalniri periodice de supervizare cu managerii
de caz, individual si in ec(ipa, si la cererea acestora" Toate intalnirile sunt inregistrate"
/upervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio*umane cu
e)perienta de cel putin < ani in servicii pentru copil si familie, pregatire in supervizare si
e)perienta de cel putin doi ani in servicii pentru copil si familie in plus fata de persoanele
carora li se asigura supervizarea respectiva"
Coordonatorii serviciilor si alti specialisti anga2ati ai furnizorului de servicii care
desfasoara activitati de supervizare !eneficiaza de cel putin 1- de ore de formare continua in
acest domeniu, asigurata din !ugetul anga2atorului"