Sunteți pe pagina 1din 238

Ojdpmbf!Oj﹫_

Ojdpmbf!Oj﹫_ ! - v e r s u r i - EDITURA “Libertatea” , Jacksonville, 2018

!

- v e r s u r i -
- v e r s u r i -

EDITURA “Libertatea” , Jacksonville, 2018

2

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

2 ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 3

! ! ! ! ! Npovnfouvm!Fspjmps!Mfhjpobsj!Jpo!J/!Np﹫b! ş j!Wbtjmf!Nbsjo!efmb!Nbkbebipoeb-!Tqbojb/! ! !
!
!
!
!
!
Npovnfouvm!Fspjmps!Mfhjpobsj!Jpo!J/!Np﹫b! ş j!Wbtjmf!Nbsjo!efmb!Nbkbebipoeb-!Tqbojb/!
!
!

© !Dpqzsjhiu!3129!

Upbuf!esfquvsjmf!sf{fswbuf!

4

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

!

!

!

!
!

Corneliu Zelea Codreanu

C ă pitanul

4 ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III) ! ! ✜ ! ! Corneliu Zelea Codreanu C ă

Horia Sima

Comandantul

!

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 5

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp /// ! 1/ !! !!! 5 L Ă MURIRI NECESARE PENTRU

L Ă MURIRI NECESARE PENTRU CITITORII NO Ş TRI

Voef!vncsfb{_!ebsvm!u_v-!Bsibohifmf!Njibjm-!

ef!bdpmp!tf!bmvoh_!qvufsfb!ejbwpmvmvj///◤!

Cu volumul III al edi ț iei de fa ță , încheiem ciclul antologiei noastre închinat poeziei legionare. De ș i am cuprins în lucrare un num ă r însemnat de versuri dedicate Legiunii ș i luptei în care aceasta s’a încle ș tat de-a lungul anilor, totu ș i, ca propor ț ie dimensional ă , ea nu reprezint ă decât o parte a subiectului în sine, a ș a cum ne-am exprimat ș i în alte împrejur ă ri. Credem totu ș i c ă , privind ansamblul de cunoa ș tere, am reu ș it s ă red ă m ș i s ă oferim cititorului o viziune general ă ș i reprezentativ ă a acestui aspect important al vie ț ii ș i intensit ăț ii creatoare pe care Legiunea l-a insuflat în parcursul zbuciumat al istoriei ei, cum ș i la în ț elegerea dreapt ă , corect ă , a realit ăț ilor dure pe care le-a avut de înfruntat. Am continuat ordinea general ă de prezentare pe care am enun ț at-o în introducerile anterioare, iar în cuprinsul primei p ă r ț i, în plus, am ad ă ugat un capitol nou pe care l-am intitulat “În Cruciad ă , cuprinzând versuri ale poe ț ilor legionari scrise pe câmpurile de lupt ă în timpul campaniei r ă zboinice anticomuniste din R ă s ă rit. Vom întâlni aici o parte din sonetele de r ă zboi ale Cpt. Av. Horia Agarici, poemele Locot. Petre Paulescu, versurile Locot. V. Oprescu-Spineni, Ion U. Soricu, Horia Ni ț ulescu, A. G. Delafântânele ș i atâ ț ia al ț ii care, prin versul lor au descris eroismul ș i jertfele solda ț ilor români încle ș ta ț i în aceast ă confruntare pe via ță și pe moarte împotriva

6

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

bol ș evismului; tot aici, ca întregire, la finele capitolului am ț inut s ă facem loc unui poet foarte apropiat Legiunii, Aurel Marin (ofi ț er în “Vân ă torii de Munte”), r ă nit pe front în timpul campaniei din 1941 ș i, din nou, "în diminea ț a zilei de 16 Mai 1944, la câteva zile dup ă ce ajunge iar pe front…”, când “cade lovit de un glon ț în sârma ghimpat ă , din pozi ț ia de ap ă rare din Lunca Siretului”, iar rana infectându-se, “în câteva ore este secerat de septicemie”, dup ă cum ne m ă rturise ș te în notele sale scriitorul bra ș ovean Grigore Cojan ar ă tând tragicul deznod ă mânt care a dus la pierderea poetului.

La integrarea multor poeme din lucrarea de fa ță , natural, am ț inut cont de locul compozi ț iei lor ș i am indicat faptul ca atare prin încadrarea lor adecvat ă . Un singur exemplu ra ț ional de în ț elegere pe care ne îng ă duim s ă -l men ț ion ă m îl reprezint ă versurile poetului ș i eroului Ion Golea tipă rite în anul 1952 sub pseudonimul Ion G. Delafetea cu titlul “De vorb ă cu Neamul”: unele dintre ele sunt compuse în ț ar ă , altele în exilul anilor 1950 – 1951, Noembrie, când acesta este para ș utat în ț ar ă . Dou ă din poeziile compuse în ț ar ă pe care le-am selectat, le g ă sim chiar în ciclul specific intitulat “Din Rezisten ță al lucr ă rii sus men ț ionate. O a treia, r ă mas ă în manuscris (e vorba de poemul “August”), i-am f ă cut loc în edi ț ia de fa ță , al ă turi de o variant ă în facsimil. Am g ă sit natural ca poemele “Din Rezisten ță s ă fie prezentate în prima parte a volumului nostru cuprinzând crea ț iile din ț ar ă , alte dou ă poeme selectate ș i identificate a fi compuse în exil dup ă refugiul autorului *) , în partea referent ă a lucr ă rii intitulat ă “Versuri din Exil”.

S’a renun ț at la cadrul strict al ordinei cronologice pe care l-am urm ă rit în cel de-al doilea volum, integrând pe alocuri lirica divers ă a poe ț ilor no ș tri care nu pune accentul pe aspectul exclusiv al tonului adulatoriu sau manifest, ș i tot aici, am f ă cut loc poeziei “poporale” atât de distinctiv ă ca aspect ș i diversitate.

Am ț inut s ă cuprindem în volumele noastre versurile poe ț ilor nedrept ăț i ț i, ast ă zi atât de pu ț in cunoscu ț i, unii stin ș i prin închisori, al ț ii marginaliza ț i ș i prohibi ț i zeci de ani cu des ă vâr ș ire de regimul comunist, tinere talente pline de speran ță sugrumate înc ă din fa ș ele începutului promi ță tor al crea ț iei lor. Ar fi s ă -i amintim aici pe George Iona ș cu, Petre Paulescu, Constantin I. Goga, Nichita Mo ș negu ț u, Constantin Pârlea, Aurel Chirescu, (o parte doar dintre ei), condamna ț i anonimatului ș i pierdu ț i în înfior ă toare singur ă tate, în neantul sumbru ș i aproape iremediabil al necunoa ș terii. De prisos s ă ar ă t ă m c ă numele acestora (sau al multora dintre ei), nu figureaz ă în dic ț ionarele scriitorilor români, prad ă agnosticii ș i relei inten ț ii care continu ă s ă se manifeste, voit ocolite din considerente absconse. Pe ace ș tia, cum spuneam, noi ne-am str ă duit pe cât am putut s ă -i facem cunoscu ț i cititorului ca o dreapt ă ș i just ă restitu ț ie ce le-o dator ă m, spre în ț elegere ș i apreciere.

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 7

Am p ă strat nealterat ă forma poemelor tip ă rite, al ă turi de notele cu care acestea au fost înso ț ite la publicarea lor, respectând prin aceasta originalitatea lor, originalitate pe care am dorit s’o imprim ă m ș i în paginile noastre.

Cât am reu ș it în cele întreprinse, vom l ă sa în voia judec ăț ii cititorilor, singurii care se pot pronun ț a…

Ş i tot în fa ț a acestora, ț inem s ă ne cerem iertare ș i îng ă duin ță pentru unele erori care, în mod inevitabil, s’au strecut în parcursul muncii noastre, mul ț umindu- le înc ă odat ă pentru în ț elegerea lor ș i interesul acordat.

Nicolae Ni ță

*)

.!《objoufb!qmfd_sjj-!Jpo!Hpmfb!wb!*odsfejo﹫b!nbovtdsjtvm!tqsf!qvcmjdbsf!gsbufmvj!t_v-!Usbjbo!Hpmfb-!jbs! d﹝ufwb! mvoj! nbj! bqpj-! mb! *odfqvuvm! bovmvj! 2:63-! qmbdifub! ef! wfstvsj! wfefb! mvnjob! ujqbsvmvj! *o! ujqphsbgjb!mfhjpobs_!ejo!Tbm{cvsh/!

! ! ! “E jale mult ă 'n Ț ar ă , C ă ci
!
!
!
“E jale mult ă 'n Ț ar ă ,
C ă ci streinul e st ă pân ;
Cer ş etor, la el acas ă , $
A ajuns bietul Român."
!
!
!
!
Jmvtusb﹫jf!qsfmvbu_!ejo!{jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤!)bvups-!dfm!nbj!qspcbcjm;!Hfp![mpuftdv*/
!

8

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

SFDVOPB Ş UFSF!

Port chimir ş i fluer vechiu arboro ș ean Ş i pe Ş tefan Vod ă ca pe un unchi în minte, Sângele arca ş ilor no ș tri ş i fierbinte Bate'n vadul trupului verde sub mintean,

Cu ş m ă ş i opinc ă ş i r ă cori de fag, Cerbi ce trec în lun ă setea s ă - ş i adape Turnul ce coboar ă nouri albi pe ape Ş i luceferi mari înflori ţ i în prag,

Apele prin care a trecut viteaz Dup ă zimbrul t ă rii Drago ş ş i cu Molda, Dârji haiduci cu flinte, cerul ţă rii, holda Culmele albastre de pove ş ti ş i brazi,

Dealuri de lumin ă calde ca un sân

Ş i trecutul aprig, stele pe hotare

Iar prin sânge-mi umbl ă Decebal c ă lare:

Ceru 'l poart ă în spate ca un bra ţ de fân.

Am crescut cu anii mit bucovinean,

Suflet viu cules de pe plai de vis Ş i 'n albastrul zilei fruntea mi-am deschis

Ca o gur ă nou ă pe-un str ă vechi vulcan.

E. Ar. ZAHARIA

Sfwjtub!◥Gsj{f◤-!Csb ş pw/!Bovm!J-!Os/!5-!Jvojf!2:45/!

!

H{OEVSJ

D ă -mi mâna, suflete, d ă -mi mâna, S ă smulgem blestemul din noi,

S ă nu- ş i mai rup ă via ț a, lâna,

Pe drumuri pline de noroi.

Uu vis am fost ş i vis r ă mânem De nu ne-om da n ă dejdii mâna; Durerile s ă nu le ț inem.

Ci s ă le ardem ca pe-o ran ă .

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 9

Prive ş te! Cerurile ard Ş i îngerii îs pompieri; Adoarme noaptea lâng ă gard, Ca visurile noastre, eri.

Ascult ă ! Carnea noastr ă plânge, Trudit ă , trist ă ş i bolnav ă ; P ă catul lâng ă el ne strânge, Cu bra ț e pline de otrav ă .

Hai, suflete, s ă tragem brazdă

Pe toate drumurile noastre,

S ă nu mai fim durerii gazd ă ,

Ci numai z ă rilor albastre.

S ă ne sc ă ld ă m în ape clare

Când cerul stelele- ş i revars ă , Cântând la margini de hotare,

Pe bucuria noastr ă ars ă .

A. G. DELAFÂNTÂNELE

Revista “Flori de Crin”, Ş imleul-Silvaniei. Anul IV, Nr. 5-6, Mai - Iunie 1935.!!

DSBJVM!NVO Ț JMPS!

Pe poteca de pe munte Trece mândrul crai, Înnorat ă-i a lui frunte, Ab ă tut de chinuri crunte Trece ‘ncet pe plai.

Iar pâraiele la vale Peste lespezi cad, Sun ă fluerul cu jale, ş i s’apleac ă triste’n cale Crucile de brad.

Mun ț ii… Mun ț ii ‘ş i plâng durerea Luncile jelesc, Codrii ş i-au pierdut puterea, Iar muntenii mângâierea N’o mai întâlnesc.

C ă ci prin v ă i ş i prin vâlcele

10

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Cei b ă tu ț i de vânt, Scurm ă sânul ță rii mele Îngrozit de duhuri rele E p ă mântul sfânt.

Ş i’n o ş teni p ă gâna soart ă Stinse-al luptei foc:

Mun ții no ş trii aur poart ă Noi cer ş im din poart ă ‘n poart ă Neam f ă r ă noroc.

Iancule, tu doina las ă , Cinge spade iar. Nu vezi greul cum ne-apas ă ? Pâng ă rit altar!

N’auzi, fream ă t ă stejarii Cântec de r ă zboi, Din copite bat fugarii. Chiam ă - ț i iar legionarii, Vino între noi.

Ne omoar ă a ta jale Când doine ş ti pe plai, Strânge ț i ş irurile tale, Treci în mar ş uri triumfale, Prea m ă rite crai!

Ion U. SORICU

Sfqspevt_! ejo! sfwjtub! ◥Dvhfu!Spn﹝oftd◤-! Cvfopt! Bjsft/! Bovm! W-! 2:66! ═! 2:67-! svcsjdb;!

◥Qbhjoj!bmftf!ejo!tdsjjupsjj!Spn﹝oj◤/!

!

S ̄[WS ̄UJSF!EF!SPC!!

Din mla ş tini de p ă mânt pipernicit În miez de noapte m ă ridic, greoi Ş i proectându-mi umbra de strigoi, Înver ş unat de lung ă a ş teptare, Pe sure spa ţ ii interplanetare, Cu pas hipnotic calc în infinit…

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 11

Voi sparge bol ţ ile de m'or opri cândva În mersu 'nchipuit f ă r ă întoarceri, S ă nu mai fiu închisul vr'unei carceri În labirintele lui Iehova. Vreau, însetat, lumina la izvor Ş i aerul t ă riilor de ghia ţă ; Vreau s ă -L privesc pe Dumnezeu, în fa ţă .

Adânci pr ă p ă stii viorii de cer Deschid spre mine ochi mira ţ i, de stele, Când vântul hohote ş te printre ele Ş i eu m ă urc spre pure ţă ri de ger. Mi-e sufletul un fulg de nea Ş i -l simt zburând 'naintea mea, Când stol de sprintene scântei, Când clinchet viu de clopo ţ ei

Biciuitoare ca un gând, Pe visul de 'n ă l ţ imi fl ă mând Lungi fulgere de soare au sc ă p ă rat Ş i mi-au întors privirea grea de plâns, Cu lumini ţ ele de suflet stâns, C ă tre p ă mântul hâd, r ă mas departe Ş i luminat din ceea parte Scheletic pentru a-mi fi ar ă tat.

Curins de spaim ă l-am privit atent Era un vast mormânt în care Se-amestecau cadavrele larvare Cu oseminte albe, cranii lucii — Împ ă r ăţ ia p ă mânteasc ă a N ă lucii Pe care eu o c ă utam dement

R ă nit de fulger ş i înfrânt, Pe -aceea ş i cale, înapoi, Târîndu-mi umbra de strigoi, Mai de ş irat ă ş i mai mare, Din albe spa ţ ii interplanetare Cu pas hipnotic intru ca 'n mormânt.

Gherghinescu VANIA

!

◥Sfwjtub!Gvoeb﹫jjmps!Sfhbmf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!JJ-!Os/!21-!Pdupncsjf!2:46/!

12

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

MFHFOE ̄!

Jertfit-am mereu, an cu an Legionari pentru Ț ar ă ş i Neam. F ă cut-am biserici, c ă minuri ş i cruci Pentru Arhangheli, legionari ş i haiduci.

Am fost pu ş i în lan ț uri, în închisori Am pierdut pe Stere ş i pe Nicadori Ne-au închis mereu fiindc ă lupt ă m Pentru “Hristos, Rege, Ț ar ă ş i Neam”.

Urâm pe ho ț i, politiciani jidovi ț i Ş i am fost tot mereu prigoni ț i. Ne-au judecat, ne-au închis, ne-au b ă tut, Ne-au luat ş i tot ce am avut.

Acum am luat înapoi, Drepturile sfinte de eroi Ş i vom lupta din nou, an cu an, În frunte cu al nostru… vultan În noua organiza ț ie legionar ă :

Totul pentru Neam ş i Ț ar ă .

Gh. Dragnea

Almanahul ziarului “România Creștină”, Chișinău, 1936.

!

《o!bnjoujsfb!dbnbsbevmvj!Tufsjf!Djvnfuj!

Te-au împu ş cat, iubite camarade! Cum, pentru tine ‘n lume nu-i dreptate? Ce, n’ai fost om, ci înger printre stele… De n’avui loc, la sânul Ță rii tele?! Haini masoni, nebun ă neomenie! Perfida crim ă , cum r ă mâe? Din corpul lui de gloan ț e ciuruit… Satrapi, întreb, ce-a ț i preg ă tit? Sângele cald ş i sfânt ce-a curs… Vampire nebuni, unde l-a ț i dus? B ă trâne Pind, de pe întinsa- ț i zare…

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 13

Tu ai s ă ceri, o dreapt ă înfierare? “Voi da nori cerului s ă s’aprind ă Ş i va c ă dea, nu ap ă peste ei, ci jale! Nimeni, s ă -i poat ă sta nici cum, în cale”. Întreb:

Nu v ă este groaz ă de ce-a ț i f ă cut? S ă ş ti ț i masoni urciorul s’a umplut!!!

Al. Georgescu-Drăjneanu

Horticultor, Giurgiu

Almanahul ziarului “România Creștină”, Chișinău, 1936.

Upuvm!qfousv! Ț bs_!

Troi ț a Na ț iei române, Supremul cult de con ş tiin ță , Desc ă tu ş are sufleteasc ă ; Prin spad ă , munc ă ş i credin ță .

Altar cu temelii de jertfe Sculptat în z ă ri legionare, În fiecare piatr ă-o frunte Î ț i sap ă gânduri de’nn ă l ț are…

C ă rare verde spre limanuri Treimea Dreptei n ă zuin ț i Pe drumul sfintelor tradi ț ii De vii apostolic ş i P ă rin ț i.

Un neam iobag a ş teapt ă clipa Trezirii lui între hotare, S’aprind ă ’n vârf de munte focuri Ş i’n piepturi vremi legionare.

Ş i ucizând omida Ță rii, În cre ş tineasca prim ă var ă Cu sabia, ş i crucea’n frunte S ă - ş i dee – Totul pentru Ț ar ă .

Nichita MOŞNEGUȚU

Ejo!wpm/!ef!Qpf{jj!◥Upuvm!qfousv! Ț bs_◤

Ziarul “România Creștină”, Chișinău. Anul II, Nr. 30, 26 Ianuarie 1936.

14

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Dsfejo﹫_!*o!Dsvdf///!

În noaptea gândului cu patimi, în ziua crudelor neliniş ti,

Am plâns, Iisuse, lâng ă Crucea zidit ă între doi tâlhari. Cu plânsul meu am luat t ă cerea, ducând-o peste v ă i si miri ş ti

R ă mas-ai numai Tu ş i Crucea în noapte, ca vizionari.

Lumina slab ă dela focuri a pâlpâit târziu, pe dealuri Ş i glasul Fra ț ilor de Cruce s’a înn ă l ț at mereu, mai sus, Solda ț ii puş i s ă Te p ă zeasc ă au fa ț a supt ă : peste maluri Cu seva grea a tinere ț ii, c ă zând Te-au liberat, Iisus.

Iar legiunile cre știne au defilat în toamna rece… Spre Crucea ț intuit ă în aur ş i luminat ă sus, pe cer, Mereu vor defila în veacuri ş i’n veci coloanele vor trece Cu toat ă ruga noastr ă cald ă pe scutul lor cel efemer.

C. PÂRLEA

Ziarul “România Crestină”, Chișinău. Anul II, Nr. 30, 26 Ianuarie 1936.

Tufbhvmvj!optusv

!!!!!!!!)《odijobsf*

E.mvj!Hfo/!Dboubdv{jop.Hs_ojdfsvm

Te ridic ă m din crezul suferin ț elor ş iraguri, Din nou avânt pornit pe jertf ă ş i pe nou ă zare Sfânt simbol s ă fi în fruntea o ş tilor legionare “Stâlp de fer ș i biruin ță ” peste alte steaguri.

Din cutele- ț i îndoliate arunc ă zarurile sor ț ii! D ă pustei apusene ş tire,

C ă ura galbenului venetic va îngenunchia la zidul de iubire

A milenarilor ce nasc aci, ş i aci’ ș i’ngroap ă mor ț ii.

Iar capului pornit spre Tini din r ă s ă rit Aminte adu-i din cornice Moldave Cum marele Ş tefan sub marea valurilor slave Putea s ă fie acoperit – dar nici odat ă biruit.

Ş i vorb ă du, aprins, neogoit, spre miaz ă zi Ş i tuturor de aci, cari vor mormântul s ă ni-l sape,

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 15

C ă ’n câmpi, în mun ț i ş i ‘n margini de ape Cu gropi de veci i-om înfr ăț i!

C ă ploile ‘n puhoi venite S’au scurs în trupul ță rii Tale, Precum g ă sit-a Cel de Sus cu dreapt ă cale:

De cum se pleac ă din pornit, a ș a s ă fie înghi ț ite.

Fi purt ă torul de cuvânt al C ă pitanului:

Fi tu – o! – cel mai drag cuvânt rostit Din cât vreodat’a z ă mislit Icoana asta a Neamului.

Iar col ț ului robit și plâns cu lacrimi româneş ti Sortit s ă -i fi deapururi dus cu fruntea sus, Plecat s ă nu fii nici odat ă ş i nim ă nui supus, A ş a te vrem; a șa s ă ne tr ă e ş ti!

Ion NEGRU

Timi ş oara

Ziarul “România Crestină”, Chișinău. Anul II, Nr. 30, 26 Ianuarie 1936.

Mfs!Ojdbeps!

În noaptea vibrând ă de slav ă ş i ler Din haos desprins ă o stea aripat ă Solie-alergând ă pe câmpuri de cer S’opre ş te ş i lumii arat ă , Semn, Doamne ler.

Ş i steaua strecoar ă lumin ă ş i ler În palatal bogat ş i ‘n coliba sihastr ă , Vestind c ă se na ş te al lumii Oier Prin glasuri de prunci la fereastr ă Ler, Doamne, ler.

În noaptea vibrând ă de slav ă ş i ler Adast ă ‘n colibele negre de piatr ă Trei frun ț i z ă vorîte ‘n c ă tu ş e de fer Vestirea adus ă de astr ă Ler, Doamne, ler.

16

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Colinda zadarnic o-a ş teapt ă cu dor N’ajunge ‘n celule – aiudene.

Adast ă ‘n genunchi s ă se nasc ă P ă stor.

O rug ă ‘n trei piepturi o geme:

Ler, Nicador.

I. NIȚU-NICOREŞTI

– stud. teolog -

[jbsvm!◥Spn﹝ojb!Dsf ş ujo_◤-!Dij ş jo_v/!Bovm!JJ-!Os/!38-!7!Jbovbsjf!2:47/

V!S!J!D!B!S +*!

Tvgmfu!npmebw!

Slovele cu sânge scrise de cre ş tine mâni uitate Ard în sfe ş nice de veacuri n ă zuin ț e sângerate, Picurând în glia sfânt ă luminiş uri de trezire, Z ă ng ă nit de spade grele, dang ă t lung de mân ă stire…

Voevozi în albe zale, în genunchi ş i la metanii Auritele domni ț e î ş i dau salbele în danii, Înflorind în pergamente ceasul sfânt ş i glorios; Ctitori adormi ț i în slav ă ş i atle ț i ai lui Hristos.

În c ă delni ț e de vreme iar ă smirna ei ş i-o arde,

Harfei sufletelor stinse timpu-l flutur ă pe coarde, Iar pe albiile uscate curg izvoarele ‘nnoirii,

Sp ă lând cugete ş i inimi pentru clipa mântuirii…

Prin cet ăț ile ‘n ruin ă s’aprind tor ț e ‘n miez de noapte Ş i str ă bunii ş i martirii sfat prelung întind în ș oapte, Re ‘nvia ț i în crezul nostru, se arunc ă vii în sc ă ri Ca s ă - ş i cure ț e iar Ț ara de ruş ine ş i oc ă ri…

Ard în codrii ş i pe vârfuri focuri mari în vâlv ă taie, Legiuni cu cruce ‘n frunte se coboar ă în ş ivoaie… Sar din v ă i arca ş ii sprinteni ş i pl ă e ş ii, mii la num ă r… Fagii, stâncile ş i brazii fac un zid, um ă r la um ă r…

Ş i str ă bat Ț ara din Nistru, dela Tisa pân’ la mare Ş i ridic ă din ruine pre ț ioasele altare, Iar troi ț ele-aplicate peste ş an ț uri ş i fântâni

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 17

Le înal ță drept spre ceruri pe morminte de Români.

Buchiile cu sânge scrise mi’s în inim ă s ă pate Ş i izvoarele creş tine în privire ni’s brodate, Stau în stânci br ăță ri de aur ş i rubine în hrisoave Ş i le pr ă znuim de veacuri parastase în Procoave…

Scrie ‘n c ă r ț ile acelea cu pecetii mari domne ş ti C ă din Sus ş i pân ă ‘n mare se ‘ntind plaiuri româneş ti Ş i c ă ‘n fiecare bulg ă r de p ă mânt în mân ă strâns, E un ț intirim str ă bunic, e o doin ă ş i un plâns…

Nichita MOŞNEGUȚU

*)

Din vol. de poezii “Totul pentru Ț ar ă sub tipar.

[jbsvm!◥Spn﹝ojb!Dsf ş ujo_◤-!Dij ş jo_v/!Bovm!JJ-!Os/!37-!2!Jbovbsjf!2:47/

V!S!J!D!B!S +* !

(II)

TVGMFU!EBDJD!

Str ă jer pe z ă ri din vârf de munte, unde- ş i aveau str ă bunii stân ă Cu c ă ut ă ri de gând ş i vraje zidesc trecutului fântân ă . Ş i înnotând prin val de holde, m ă soarbe’n sânul ei câmpia. Ş i’n piept cu doinele b ă trâne m ă ‘nnal ț la cer cu ciocârlia…

Pe brazde, rezema ț i în sape, st ă pâni de secoli pe ogoare, Aud str ă mosii mei cum cânt ă , stergându- ş i fruntea de sudoare, Ş i parc ă ’un dor de ei m ă ’ndeamn ă s ă -mi strâng în bra ț e toat ă glia Ş i ‘ntr’un avânt de dor s ă lbatic, s ă-mi urc în slav ă România… .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aci’n dumbrav ă îmi plec fruntea, ş i-aud p ă mântul cum m ă doare Ş i-i dau din sufletul meu pâne ş i din via ț a mea izvoare, Ş i-mi pun urechea la tulpin ă , ş i-ascult ‘n ulucii seculari, Cum seva gâlgâie ş i ț ese în ramuri pânz ă de frunzari…

Din mun ț i cu b ă rbi înz ă pezite scobor cu plutele pe ape Ş i ‘n crezul meu prim ă v ă ratec, aş tept un mugure s ă crape… S ă -mi iau din cui baltag ş i flint ă , pierzându-m ă pe o c ă rare,

18

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

S ă ț es apoi pe lun ă plin ă , haiduc de gând la drumul mare…

Ş i ‘nconjurat de-o ceat ă mândr ă de fra ț i de cruce ş i panduri, Ş ’a ş tept s ă treac ă veneticul sub poale ş i la cotituri, S ă -mi cur ăț ț eava de rugin ă ş i sufletul de-am ă r ă ciuni, S ă -mi sp ă l altarul de minciun ă ş i Ț ara mea de spurc ă ciuni…

Nichita MOŞNEGUȚU

*)

Din vol. de poezii “Totul pentru Ț ar ă sub tipar.

[jbsvm!◥Spn﹝ojb!Dsf ş ujo_◤-!Dij ş jo_v/!Bovm!JJ-!Os/!38-!7!Jbovbsjf!2:47/!

D!{!O!U!B! Ț !J!

Cânta ț i, c ă ci voi sunte ț i solia Puterilor biruitoare… Cânta ț i ş i merge ț i înainte Pe drumul vostru alb de soare.

Cânta ț i cu glasuri de aram ă S ă clocoteasc ă ‘ntreg v ă zduhul, S ă se cutremure p ă mântul S ă se pogoare tainic Duhul.

Ş i s ă - ş i întind ă o arip ă De-asupra Ță rii ‘ndurerate S ă cearn ă ‘n suflete credin ță Din slava vremilor uitate.

Ş i de sub lespezi de morminte S ă se ridice pân’ la stele Cei îngropa ț i în vis ş i’n neguri Ca ni ş te aspre sentinele.

Ş i ‘n noaptea-ceia blestemat ă Cu vifor greu ş i nor pe lun ă Noi s ă -i sim ț im cum prin v ă zduh Ei fâlfâind, înc ă s’adun ă .

Ş i ‘n lupta ‘ncins ă pe t ă cute,

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 19

Când vor c ă dea de-ai no ş tri’n glie S ă se pogoare câte-un suflet Tremur ă tor, s ă ni-l învie.

Ca s ă sfâr ş im odat ă vraja De chin amarnic ş i durere S’avem ş i noi o Ț ar ă -a noastr ă Ş i-o zi m ă rea ță de ‘nviere.

Ş i-un C ă pitan, cioplit din stânca Etern ă a mun ț ilor Carpa ț i, B ă rba ț i cu ochi aprin ş i de fulger Femei cu inimi de b ă rba ț i

Ş i cântece de Ț ar ă nou ă Cu aripi largi de biruin ță Ca’n fiecare glas s ă fie Un suflet nou ş i o credin ță .

Ion OPRIŞ

Ejo! ◥Bmnbobivm! {jbsvmvj! Spn﹝ojb! Dsft ş ujo_◤! qf! bovm! 2:47! *oupdnju! ef! Tfshjv! Gmpsftdv-! Dij ş jo_v/!

N!P! Ț !J!J!

B ă tu ț i cu vifore de masterul destin, Prin leaturi de urgii ş i nenoroc, Ş i-au d ă ltuit în munte carpatin, F ă ptura lor de cremene ş i foc.

Cu Horia ş i-au frânt trupul pe roata Ce arde peste vremi în vâlv ă t ă i, Au descuiat stihii din Detunata Ş i-au r ă sturnat furtuni peste c ă l ă i…

La tulnicul de vifor al chem ă rii, Securi de fl ă c ă ri fulgerau în stânc ă , Trozneau în inimi grinzile r ă bd ă rii, Sub vrerea lor n ă praznic ă , adânc ă

Dar azi din umbr ă moartea-i latr ă Ş i- ş i scuip ă vl ă guirea ‘n flori de mac,

20

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

F ă ptura lor de cremene ş i piatr ă Coboar ă ’n basm, cu luna într’un lac…

Din trupul Iancului – v ă paie De doruri aspre ş i fierbin ț i – Rup din ț i fl ă mânzi de fier ă straie Ş i mâni p ă tate de argin ț i…

Prin mun ț i n ă luci de umbra pier, În doin ă ş i’n jelanii gem, - Le scap ă r ă pe buze c ă tre cer:

Ş i rugi fierbin ț i ş i scrâ ş net de blestem…

Ionel N. ZEANĂ

Ziarul “Buna Vestire”, București. Anul I, Nr. 50, 20 Aprilie 1937.

《ohfovodifsf!

Privirea mi-o îndrept în van spre tine, C ă ci buzele-mi nu ş tiu rosti cuvântul Ce leag ă nemurirea cu p ă mântul, Când sufletul mi-e dornic s ă se’nchine!

Nu-mi scap ă r ă revolta în privire; Nici strig ă t de ‘ndurare pe-a mea gur ă … C ă ci d ă rnicia Ta, f ă r ă m ă sur ă , Cu-asupra e de-a min ț ilor rodire!

Atâta soare cerne peste lume Ş i-atâta str ă lucire pe ogoare, C ă nu ş tiu ce-a ş mai cere decât: soare!

În necuprinsul cel f ă r ă de nume – Altar al închin ă rilor postume – Îngenuncherea mea de azi m ă doare!

G. Şt. CAZACU

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!J-!Os/!6:-!2!Nbj!2:48/!

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 21

Svh_◢o!sfw_stbu!ef!{psj!

Doamne, în lumin ă alb ă m’o’mbr ă cat Zorile, c ă lcând peste câmpie, Ş i lumina, ca o ap ă vie, Trupul meu murdar mi l’o sp ă lat.

Degetele mi-am muiat în rou ă , Ca într’un aghiasmator sfin ț it, Ş i’n rev ă rsat de zori, m’am pomenit C ă -mi împreun ă mâinile-amândou ă .

Ş i c ă -mi lipesc genunchii de ță rân ă Ş i Te-a ş tept o Doamne, s ă-mi vorbe ş ti; C ă ci te sim ț eam, cum peste mine, cre ş ti Hohot alb de floare, cer, lumin ă !

Ş i ‘ncredin ț at c’aevea Te-am v ă zut, Te a ş teptam, o, Doamne, s ă loveş ti De-acol’ din în ă l ț imile cere ş ti În r ă svr ă tirea mea de mai demult.

Mihail PINTEA

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!J-!Os/!6:-!2!Nbj!2:48/!

Cbmbeb!cpfsvmvj!df.b!tdsjt!mfupqjtf﹫!

.!wbsjboub!psjhjobm_!.!

Opai ț s ă rac luna în Iatac.

La apus de leaturi, alb, printre brocaturl, inim ă de cer pâlpâe'n boer. Iarna-i st ă în chic ă . Pan ă grea ridic ă , Mig ă le din je ț lung letopise ț . Sus, în bagdadie,

22

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

via ț a colilie, bruma ş i guzganii ron ță indu-i anii.

Slovele se'ntind unduind, zâmbind,

aprind ş oimi de jar,

br ăță ri ş i cotnar,

patrafir înoad ă din str ă vechi izvoad ă Cer spuzit de linte:

sam ă de cuvinte. Iat ă :

ca pl ă vanii

le ş ii ar ă anii.

Arcul de safire cre ş te mân ă stire Voevod nevrednic

a cârnit un sfetnic.

Prin ț mrejer, alene

tol ă nit sub mrene:

dealuri i-se'nchin ă vornici de lumin ă ş i'n od ă jdii prunii i-aduc mirul lunii

Scornituri ş i basme scutur ă mireazme. Ş i boeru-ofteaz ă

în slova viteaz ă .

De-i tremur ă geana

moae'n suflet pana, nu în c ă lim ă ri

ci în piept cu z ă ri.

Pana-i suge, vie, zilele ş i scrie. Ş i din roua lor arde un fecior:

pra ş tie de aur, graur pe coclaur. Ş i din ani de fum se'nml ă die-acum el: hatman-boer

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 23

pumnul pe hanger, lâng ă voevod credincios z ă vod.

Ş i Vod ă pe tron svelt ş i trist cucon:

Ş tiin ț a lumii'n el fâlfâind inel negre l ă zi închise doldora de vise ş i pe fund, domneasc ă , slov ă latineasc ă , toars ă 'n filigean ă buche otoman ă Prin ț , la Ț arigrad înv ăț at r ă sad, me ş ter p ă pu ş ar, zâmbetu'n' pahar Frunte cu blânde ț e, crai cu dou ă fe ț e, am ă gind, viclean, pa şă ş i sultan ş i, voevodal, tras lâng ă muscal

Lun ă de o ț el. Ajun de m ă cel. Lic ă rind, sub slav ă , tab ă r ă moldav ă , verzi, împ ă r ă te ş ti, corturi musc ă le ş ti ş i, b ă tând din pleoape, focuri peste ape. Se desface'n gând oache ş Ț ar trecând, din cap fluturând

(Pana, pe hârtie, scâr ț âe urgie

drum de pribegie. Ş i boerul plânge

pe

buchii de sânge

)

24

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Domnul - c ă rturar pornit dup ă Ț ar, ş i hatmanu'n rug ă prea plecat ă slug ă , prin restri ş ti cr ă ie ş ti, pe câmpii ruse ş ti. Cantemir pribeag cu sudalma'n prag, beteag — pare-i-se — ars de z ă ri ş i vise. Fug ă ş i m ă t ă nii, cu troici ş i bejanii. Criv ăț h ă ulind : cnut plesnind argint pe-o ț ar ă de-argint Lacrimi: pietre rare arse'n carul-mare, sc ă p ă rând verzui în clo ş ca cu pui. Plâns ă , pe sub gean ă , vatr ă moldoveana.

Pana scrie fiere:

Drum de'napoiere, — Vod ă nou cu toane judec ăț i, prigoane. Temni ță nedreapt ă pe hatman l-a ş teapt ă

Anii vin, se strâng, picur ă ş i plâng.

La apus de via ță

b ă trâne ț ea'nghia ță

ş i z ă pezi a ş eaz ă

ca o boboteaz ă

Pana tace. Tac slovele'n iatac. Lacrima se stinge, gândul e funinge. Zorii pun pece ț i pe letopise ț i?

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 25

Diminea ț a'nmoae pe boer în strae scumpe de v ă pae.

Iconar ă ,-l scrie cu lumin ă vie. In dreapta-i a ş eaz ă pan ă ca o raz ă . Îl sufl ă pe tâmple cu s ă rut ş i zâmbet. Pe frunte-i sub ț ie cerc de-argint ă rie, ş i boerul pare sfânt v ă psit cu soare, pus cu pan ă sfânt ă ş i t ă cere sfânt ă în icoan ă sfânt ă .

Radu GYR

Revista “Gândirea”, București. Anul XIV, Nr. 3, Martie 1935 )wf{j!ş j!wbsjboub!jodmvt_!*o!wpmvnvm!!

◥Cbmbef◤!bq_svu!mb!Fe/!Hpskbo-!Cvdvsf ş uj-!2:54!═!djdmvm!joujuvmbu!◥G﹝ou﹝ob!dv!qboevs◤*/

Vmj﹫j!npbsuf +*

Imi amintesc:

O cas ă 'nb ă trânit ă

Se sprijinea pe stâlpi, ca s ă nu cad ă .

Obloane verzi

Trei ulmi stufo ş i O str ă jueau spre strad ă

O u şă înegrit ă

Mai sus, pe coast ă , doldora, b ă grinii C ă delni ţ au om ă tul în ciorchini. Cu rozul talpelor fugeam prin spini; Nu m ă 'n ţ epam, Nu m ă loveam La mîne-acas ă nu m ă 'n ţ eap ă spinii!

M ă cuno ş teau to ţ i pomii din gr ă din ă , C ă ci deseori m ă leg ă nau pe bra ţ e. Svârleam în aer scundul sbor de ra ţ e Ş i nu g ă seam o clip ă de odin ă !

26

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Când liliacul alb ş i viorint Se ad ă pa cu rou ă diminea ţ a, Îmi cufundam în lil ă ş i argint Mânu ţ ele, C ă p ş orul tot Ş i fa ţ a; Iar din aroma lui sorbeam prelung, Sorbeam atâta de fl ă mând! Copil al florilor Copilul suferind Cu ele'n bra ţ e m ă trezeam plângând.

Ş i -aveam în col ţ , Înconjurat cu meri, Un trandafir cu floare de j ă ratic S'o fi uscat atât de singuratic! Eu nu pot ş ti.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Azi, nu-i nimic! Ş i gardurile-s arse! Nu mai zâmbe ş te vân ă t foiomfiul! Pe uli ţ i moarte fluer ă pustiul

Pavel P. BELU

•)

╱Gmpsj!ef!qjbus_#/

Sfwjtub!◥Mvdfbg_svm◤-!Ujnj ş pbsb/!Bovm!JJJ-!Tfsjb!JJ-!Os/!4.5-!2:48/!

T!P!O!F!U! +* !!

Nu suntem noi ţă ranii obidi ţ i, Cu viea ţ a sfâ ş iat ă pe ogoare, Str ă fulger ă ri de geniu 'n z ă c ă toare De vite, pururi robi ş i oropsi ţ i?

Nu-i cuvântul nostru murmur de izvoare? Nu noi creiem ş i doine ş i Miori ţ i? Nu noi ţă ranii goi ş i am ă ţ i Ne -am logodit cu mun ţ ii 'n acest vast de zare?

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 27

Am vrea un singur lucru dela voi, Copii ie ş i ţ i din satul p ă r ă sit, Cu plug în brazda marilor nevoi, —

Cuvântul mare, nem ă rturisit:

„Str ă bune datine mi-a ţ i dat m ă laiul, „Din voi îmi satur sufletul ş i traiul".

Grigore BUGARIN

*)

Ejo!wpm/!*o!nbovtdsjt!◥Tjngpojb!Svtujd_!JJJ;!Dsfejo﹫f/!!

Djdmvm!WJJJ;!《owjfsf#/!!

Sfwjtub!◥Mvdfbg_svm◤-!Ujnj ş pbsb/!Bovm!JJJ-!Tfsjb!JJ-!Os/!4!.!5-!2:48/!

Ț  ̄SBOJJ!!

Ii v ă d, sunt tot a ş a cu cojoacele rupte Cu piepturile ş i cu fe ţ ele supte, Le sunt mânile tot a ş a aspre ş i dure Privirile, tot stele din t ă i ş de secure. Cu obrajii nera ş i, cu ochii ca ni ş te b ă rcu ţ e, Aduc la ora ş dimine ţ ile în c ă ru ţ e.

Beau ţ uic ă prin cârciumi ş i vorbesc tare, Socotesc banii pe degete ş i hambare, Li se umezesc ochii ş i-ascult ă du ş i, Când î ş i taie ţ iganul sufletul în arcu ş .

Îi simt dup ă mirosul cojoacelor ude, Dar sufletul lor chinuit nu m'aude. M ă uit în ochii lor mari ş i adânci, La mânile lor care pot s ă sfarme stânci Ş i -mi vine s ă le strig, s ă -i trag de mintean:

« B ăă , sunt ş i eu tot ca voi, tot ţă ran », Dar glasul meu se tope ş te, e de cear ă

Seara ţă ranii pleac ă cu ora ş ul suit în car ă . Îi petrec pân ă la margine, pân ă în ţ ig ă nie, Dar durerea lor, str ă inul care merge pe jos, n'are de unde s'o ş tie.

28

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Ş i urmez c ă ru ţ ele pân ă le 'nv ă lue zarea, Pân ă î ş i aprinde luna sus lumânarea. A ş vrea s ă m ă duc ş i eu cu ei, dar sunt la ş , R ă mân s ă m ă sug ă tot nelini ş tea ş i luminile de peste ora ş .

Virgil CARIANOPOL

◥Sfwjtub!Gvoeb﹫jjmps!Sfhbmf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!JW-!Os/!9-!Bvhvtu!2:48/!

D{OUFD!

!

Lumina mea spre patru z ă ri Cin’ ț i-a dat sufletu-mi s ă -l sângeri Ş i s ă scrii cu el cuvânt Ş i s ă -l duci far peste m ă ri Cu za de slav ă ş i de îngeri…?

Dece’n atâtea nop ț i am strâns Visurile… curcubeu:

Somnul f ă r ă somn: cununa Gândului când era una Cu dreapta lui Dumnezeu?

Lumina mea spre patru z ă ri:

Joc de stea, steau ă de rou ă . Plec ă m ş i mai în dep ă rt ă ri. Ş i’om rupe ş i destinu’n dou ă .

Silviu LAZĂR

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!J-!Os/!51-!9!Bqsjmjf!2:48/!

Dfbt!ef!svh_djvof!

Fra ț ilor, sc ă zut ă -i ziua bun ă , ş i plopii dau cu frun ț ile de lun ă .

Nici flintele, nici fluer nu r ă sun ă

Cu-azurul sprijinit în mân ă , Falanga deslu ș e ș te cerul din ță rân ă ,

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 29

ş i’n rug ă ’ngenuncheaz ă cerbii:

St ă pânul p ă durilor ş i ierbii

s ă trimit ă ’n închisoare camarazilor f ă râmi de soare…

Ei zidesc din mun ț i de suflet ş i alean veacul nou daco-roman.

Gh. ANTONOVICI

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!J-!Os/!6:-!2!Nbj!2:48/!

!

◥Phmjoejsf!╡o!tdvuvsj◤!

Amurg împ ă unat cu aurite steme prin burguri medieval lunec ă t ă cut; legendele pornesc prin câmpuri s ă blesteme berzogii cu armele bromate ‘n scut.

Se ‘noad ă în adâncuri mari de basme pridvoare cu ‘nser ă ri ş i c ă l ă re ț i pribegi; iubirile cum în ă lbesc fantasme ş i pr ă bu ş irile cum se întorc la regi…

Bunicul Grimm aduce ‘n fiecare sear ă prietenilor s ă i n ă frame cu pove ş ti, ş i hornul, tinda, cu balauri se presar ă , ce-a ş teapt ă numai ceasul ş i spade s ă-l love ş ti.

Înebunesc furtunile pe Rhin, spre mun ț i.

Limanul unui schit pios ascunde-va Copiilor to ț i cavaleri blânzi, c ă run ț i, Cari au plecat cu-o cruciad ă ‘n goan ă , Încât ş i-acuma, poate, se lupt ă undeva, crun ț i.

George DRUMUR

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ş uj/!Bovm!J-!Os/!62-!32!Bqsjmjf!2:48/!

30

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Jotdsjq﹫jf!mb!N﹝o_tujsfb!Efbmvmvj!

Io Radu, pream ă ritul voevod Ş i Domn a toat ă Ț ara Româneasc ă , Lumin ă poc ă itului norod, Din veac înalt, în veac s ă isvodeasc ă .

La anii suri… cinci sute, peste mie, Au împlântat domneasc ă temelie… Au pus în lespezi, rug ă de psaltire, Umil ă , întru slav ă , gl ă suire.

Ş i ca uitarea s ă nu creasc ă pe norod, La crugul doi de zodie’nsorit ă , Au înflorit cu slov ă grea – izvod – Pe Sfânta Mân ă stire ctitorit ă

George PETCU

[jbsvm!◥Cvob!Wftujsf◤-!Cvdvsf ș uj/!Bovm!J-!Os/!72-!8!Nbj!2:48/!

IBJEVDFBTD ̄!

Verde foaie de cicoare, Ginga ş e privighetoare, Preoteasa zorilor, Mângâierea florilor, Las ă cântecul din strune Pentru zilele mai bune, C ă nu-i vreme de cântat, Cât sunt r ă ni de r ă zbunat. Ci- ț i îndreapt ă zborul t ă u C ă tre cer, la Dumnezeu, Ş i te roag ă zi ş i sear ă S ă ne’nvie codrul iar ă ; S ă dea glas potecilor, Arme tari voinicilor, Ş i cu dân ş ii s ă doineasc ă Doin ă nou ă vitejeasc ă .

Ion U. SORICU

Reprodusă în revista “Vatra”, Roma. Anul XII, Nr. 86, Ian.-Feb. 1962.

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 31

《O! Ț BSB!EF!QFTUF!WFBD!

Spre ţ ara lui Lerui-Ler Nu e zbor nici drum de fier, - Numai lamur ă de gând, Numai suflet tremurând Ş i vâsla ş un înger.

Spre ţ ara de peste veac Nesfâr ş ire f ă r ă leac, V ă mile v ă zduhului, S ă biile Duhului Pururea de straj ă .

Sus! pe sparte frun ţ i de zei, Ş ov ă ielnici pa ş i ai mei! Piscuri de ’ntreb ă ri - momâi S ă -mi r ă mân ă sub c ă lcâi Ş i genuni de zare!

În ţ ara lui Lerui-Ler N ă zuiesc un col ţ de cer. De-oi g ă si, de n’oi g ă si, Nimenea nu poate ş ti - Singur Lerui-Ler.

Nichifor CRAINIC

Din volumul cu acelaşi titlu, “Țara Bucureşti, 1940.

de

peste

veac”, ediția a II-a. Ed. “Cugetarea”,

Ofbn!wbmbi-!ofbn!bm!nfv"!

Opub!sfebd﹫jfj;!◥Qpf{jf!usjnjt_!qfousv!Dvw﹝ouvm-!efmb!Mjtbcpob◤/!

Neam valah, neam al meu, cu pa ş i de fier, cu pumni de cremene, - cine-ar putea ‘n isbânzi s ă ț i s’asemene, dac ă -ai vrea s ă vreai mereu, - neam valah, neam al meu?!

ne-am valah, neam al meu,

32

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

cu uit ă tur ă : aprig ă paznic ă , - salt ă ‘n picioare – oaste n ă prasnic ă , de toate furtunile gata, mereu, - neam valah, neam al meu!

neam valah, neam al meu, ridic ă - ț i, peste aspra lumii întrecere:

pumn, pu ş c ă , frunte, coas ă , sap ă , secere, ş i f ă -le s ă str ă fulgere, prin timp mereu, - neam valah, neam al meu!

neam valah, neam al meu, -

o ț eli ț i de trud ă ş i de lupte crâncene,

de-om ş ov ă i de-acum, de ne-om cru ț a, pustiul mânce-ne, gârbovi ț i de casne ş i-asupriri mereu, - neam valah, neam al meu!

Aron COTRUŞ

Ziarul “Cuvântul”, București. Anul XVII (serie nouă), Nr. 15, 28 Octombrie 1940.

TCPSVM! Ş PJNVMVJ!

Qspgftpsvmvj!Obf!Jpoftdv-!pnvm!ejo!*ouvofsjdvm!bmcbtusv!

Î ș i înfipsese ş oimul privirile’n t ă rie…

Ş i de pe stânci, ca nava, alunecând în gol, Sub ceruri larg boltite, pe val de-azur descrie, Înfiorând v ă zduhul, majestuos ocol.

De vr ă jile în ă l ț imii ş i spa ț ii ispitit

Vâsle ş te’n sus spre vârful t ă râmurilor pure, Cu creste de pe care, privind în infinit,

I se deschid enigme, cu ochiuri de p ă dure.

Departe, jos r ă mâne, bicisnic ă o lume Cu patimi ş i ambi ț ii de orizonturi mici, Înv ă luite’n pânze de nori ca niş te spume, Meschin ă ş i febril ă – o lume de furnici.

Ş i totu ş i jos acolo a fost r ă mas o ț ar ă Cu mun ț i c ă run ț i ş i holde, cu basme ş i comori, Poteci pe care-alearg ă n ă luci de c ă prioar ă

NICOLAE NI ȚĂ - Ef!jdj-!ef!dpmp///!1/!!!!! 33

Ş i râuri peste care s’apleac ă cer ş i flori.

Pe ş oim, în piept începe s ă -l tot încerce un junghi.

Ochii se’ntorc spre-adâncuri, în fiecare clip ă , Lin – sborul în spiral se frânge ades în unghi Ş i dorul îi atârn ă , ca plumbul în arip ă .

Deodat ă î ş i opre ş te victoriosul sbor…

Ca un bolid, prin spa ț ii, e când o stea, când nu-i;

Cu aripile strânse alunec ă de zor C ă tre p ă mântul copil ă riei lui.

Gherghinescu VANIA

[jbsvm! ◥Dvw﹝ouvm◤/! Bovm!YWJJ-! Tfsjf!Opv_-! Os/!9-!32!Pdupncsjf!2:51! )sfqspevt! ejo!wpmvnvm! ef! wfstvsj!◥Qsjwjhifupbsf!pbsc_◤!bq_svu!*o!Dpmfd﹫jb!Vojwfstvm!mjufsbs-!Cvdvsf ș uj-!2:51*/!Desprindem din

nota ziarului: “Am scris cu câteva zile în urmă , despre volumul de poezii al d-lui Gherghinescu Vania (Privighetoarea oarb ă ). În finalul acelei note spuneam că este în volum o poezie închinată Profesorului Nae Ionescu, c’aceasta a fă cut-o înainte de 6 Sept. si că , deci, pe lângă valoarea poetică a poeziei mai prezintă și o atitudine, o valoare civică . Iată , publică m întreagă această poezie. Ea cuprinde în simbolurile ei evoluția profesorului Nae Ionescu – care avea să -l ducă pe cele mai înalte culmi ale gândirii pentru a se ‘ntoarce în dragoste ș i jertfă pentru ț ara lui, țara româneasc ă ”.

Tmbw_! Ț jf!═!D_qjubof!

Cezar de aur ş i granit Pivot al cerului de-azur

Cu duhul T ă u ne-ai miruit

În

fâlfâiri de sfânt vulture…

Pe

pisc de lumi te-ai în ă l ț at

Cu voia Domnului de sus, Ne-ai mântuit de cel spurcat

Ş i focul sacru ne-ai adus.

Mi ş ei ş i lifte te-au ucis…

Cu iadul negru ai dat piept Viteaz în margini de abis,

În fa ț a mor ț ii ai stat drept.

Crâmpei m ă re ț din gând divin Ş i para sufletului dac, Azi slova ta ne e destin

34

ANTOLOGIE DE VERSURI LEGIONARE (III)

Ş i isb ă virea noastr ă ’n veac.

Ai prins din fream ă tul din cer Al sferei cântec minunat

Ş i pentru neamul t ă u stingher

A vie ț ii tain ă -ai deslegat…

Te vom urma prin ciob ş i jar Pe brazda sacrului t ă u plug Ş i ț ara-om întregi-o iar Ş i vom sf ă râma z ăgaz ş i jug…

Drapelul flutur ă în vânt, S’aude: Gard ă ! Pentru-onor! Ş i to ț i martirii din mormânt Salut ă steagul tricolor.

Lumin ă nou ă ai aprins Prin dragoste, p ă mântului, Cuvântu-