Sunteți pe pagina 1din 22

Curs de Iniţiere IT şi Utilizare AeL

Modumul I: Iniţiere IT
Modulul II: Utilizare AeL

Septembrie 2005

1
Program de formare – perfecţionare
INIŢIERE IT şi UTILIZARE AeL

I. Argument

1. Legitimitatea programului
Situându-l pe cel care învaţă în centrul procesului didactic, pedagogia modernă, bazată pe
interactivitate, se află într-o continuă căutare de soluţii de proiectare şi de aplicare de sisteme de
formare care să autorizeze mai multă acţiune şi interacţiune în învăţare.
Instruirea asistată de calculator este o formă interactivă şi cvasiautonomă de acces la
cunoaştere prin medierea profesorului (doar cu îndrumarea lui), bazată pe demersurile de informare şi
prelucrare a informaţiilor, pe o învăţare în ritm propriu, realizată practic, prin observare, experimentare
şi descoperire, graţie utilizării calculatorului şi tehnologiei multimedia.
Pornind de la faptul că nu există domeniu de activitate unde să nu se prelucreze şi să nu se
transmită informaţii atât în cadrul domeniului respectiv cât şi spre exteriorul lui, afirmăm că azi
informaţia este foarte preţioasă, ea trebuie stocată, prelucrată şi transmisă în condiţii care asigură
corectitudine şi exactitate, deci la nivel profesional.

1.1 Concordanţa cu politicile şi strategiile naţionale de dezvoltare a formării


continue

Informatica a pătruns astăzi în cele mai variate domenii, deci indiferent de profesia pe care o va
alege un tânăr, la viitorul lui loc de muncă în mileniul III, cu siguranţă va avea nevoie de cunoaşterea
modului de utilizare a unui instrumentar informatic. Este nevoie ca iniţierea tinerilor din toate şcolile în
utilizarea calculatoarelor să se facă la un nivel pe care îl numim azi nivel de cultură generală.

1.2 Concordanţa obiectivelor din curricula cu standardele de formare continuă


elaborate de C.N.F.P.

Obiectivele acestui program vizează formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi


specifice minimale necesare exercitării funcţiei didactice de profesor.
Relaţia competenţe – obiective se centrează pe:
 Utilizarea adecvată a cunoştinţelor de specialitate, psihopedagogice şi de didactica
disciplinei prin:
o Adaptarea strategiilor de învăţare la specificul ariilor curriculare şi
disciplinelor precum şi la caracteristicile clase
o Documentarea şi actualizarea permanentă a conţinutului specific de predare
 Proiectarea şi evaluarea conţinuturilor instructiv educative prin:
o Diversificarea demersului didactiv din perspectiva particularităţilor
individuale şi de grup
o Utilizarea eficientă a diversităţii de material didactic şi instrumente de
evaluare
o Identificarea şi valorificarea tehnicilor şi instrumentelor de măsurare şi
apreciere a rezultatelor activităţii, în vederea asigurării progresului în învăţare
 Stimularea creativităţii elevilor prin:

2
o Identificarea şi folosirea practicilor moderne asupra învăţării creative
o Adaptarea unei conduite psihopedagogice pozitive necesară învăţării creative
 Optimizarea factorilor spaţio-temporali, în vederea eficientizării procesului instructiv-
educativ prin:
o Asigurarea diversităţii condiţiilor spaţio temporale în funcţie de specificul
activităţii
o Utilizarea factorilor spaţio-temporali în scopul susţinerii motivaţiei elevilor
pentru învăţare
 Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare didactică prin:
o Utilizarea modalităţilor de comunicare în vederea otimizării şi eficientizării
procesului de predare – învăţare- evaluare.
o Diversificarea metodelor de comunicareadecvate fiecărui eveniment al lecţiei
şi tipului de lecţie
 Documentarea şi informarea permanentă din diferite surse clasice şi moderne prin:
o Utilizarea modalităţilor de informare şi comunicare prin însuşirea TIC
 Proiectarea şi organizarea activităţilor instructiv-educative în parteneriat cu
comunitatea prin:
o Corelarea activităţilor din curriculum formal, informal şi nonformal cu
interesele individuale
o Valorificarea potenţialului economic local în activităţile extraşcolare
 Actualizarea continuă a cunoştinţelor profesionale şi personale

1.3 Concordanţa programului cu priorităţile de formare de la nivel naţional şi


local identificate prin analiza de nevoi

Un cadru didactic modern trebuie să se alinieze noilor cerinţe, să conştientizeze nevoia de


cunoaştere a tinerei generaţii şi să iasă vină în intâmpinarea lor prin îmbinarea procedeelor tradiţionale
de educaţie cu cele oferite de tehnologia multimedia. Platforma e-learning AeL, instalată pe
calculatoarele laboratorului informatizat din licee şi şcoli, prin softurile educaţionale incluse, permite
realizarea unei educaţii multimodale, adaptate diferitelor profiluri intelectuale ale elevilor, pune elevul
în situaţii de interacţiune mult intensificate.

1.4 Oportunitatea programului de formare

În vederea consolidării procesului de reformă la nivel preuniversitar, Planul Naţional de


Aderare a României la Uniunea Europeana a prevăzut drept o prioritate pe termen scurt şi mediu,
dotarea a 1511 licee şi a 3228 şcoli, din totalitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar din România
cu laboratoare informatizate şi, în strânsă corelare cu acestea, implementarea sistemului alternativ de
educaţie asistată de calculator, realizându-se astfel un modul integrat format din calculatoare, software
educaţional şi programe de formare de resurse umane.

1.5 Descrierea grupului ţintă

Cursul AeL, propus prin aceast program, este promovat la nivel naţional şi oferit Caselor
Corpului Didactic pentru perfecţionarea cadrelor didactice, calificate, necalificate, institutori,
învăţători, educatori.
Astfel, instruirea profesorilor în utilizarea platformei AeL şi a softului educaţional se
impune ca o prioritate.

3
1.6 Spaţiile de desfăşurare a programului de perfecţionare

Pentru începutul anului şcolar 2005-2006, există ca prioritate maximă dotarea CCD-urilor
cu câte un laborator informatizat.

Cursul se va desfăşura în Casa Corpului Didactic, în laboratorul informatizat.

2. Structura planului cadru

2.1 Denumirea programului

INIŢIERE IT şi UTILIZARE AeL

2.2 Scopul programului

Formarea prin cursului AeL are drept principal scop promovarea instruirii asistate de
calculator , prin utilizarea de către toate cadrele didactice a computerului în procesul de predare –
învăţare şi cel de evaluare.

2.3 Tipul programului - mediu

Cursul se desfăşoară pe o perioadă de 90 de ore de curs, activităţi practice şi ore de


evaluare: modul Iniţiere IT – 46 de ore - şi modulul Utilizare AeL – 44 de ore

2.4 Forma de învăţământ - zi

2.5 Obiectivele programului

Obiectivele generale acestui curs acoperă cele două module: modul Iniţiere AeL şi
modulul Utilizare AeL. Atingerea acestor obiective dezvoltă următoarele competenţele:
 Utilizarea sistemului de operare Windows XP Proffesional;
 Utilizarea şi gestionarea fişierelor;
 Utilizarea unui procesor de texte;
 Utilizarea unui tabelator;
 Creare şi utilizare a unei Prezentări;
 Dezvoltarea şi utilizare a unei baze de date;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem
informaţional;
 Creare a unei pagini WEB;
 Utilizarea lecţiilor existente în Biblioteca AEL;
 Crearea lecţiilor şi testelor într-un format propriu şi prezentarea lor pe platforma AEL, prin
utilizarea resurselor de tipul imagini, fişiere salvate ca pagini WEB, Prezentari PPT salvate ca
pagini WEB;

4
II. Categorii tematice

Modulul Iniţiere IT

1. Prezentarea noţiunilor de bază


Timp estimativ alocat: 8 ore, din care 7 ore aplicaţii şi 1 oră evaluare

Competenţe Conţinuturi
1.1. recunoaşterea şi utilizarea Prezentare hardware: mouse, monitor, tastatura,
componentelor hard şi soft ale memorii, scanner, cd rom, dvd, floppy, joystick,
calculatorului imprimanta,, placa baza, placa sunet, placa video,
boxe
Prezentare software: soft utilizator (aplicaţii),
soft utilitar (întreţinerea sistemului, arhivare date,
devirusare, kituri de instalare), sistem de operare.
1.2. utilizarea sistemului Windows Sistemul de operare Windows XP Professional.
XP Professional Lansarea sistemului Windows XP Professional.
Componente de interfaţă a sistemului Windows
XP.
Lansarea aplicaţiilor / programelor. Mutarea,
redimensionarea şi închiderea ferestrelor.
Deconectarea şi închiderea sistemului.
1.3. utilizarea operaţiilor de Deschiderea, editarea, salvarea şi închiderea
gestionare a fişierelor fişierelor.
Tipărirea fişierelor şi selectarea opţiunilor de
tipărire.
Crearea fişierelor şi a directoarelor.
Mutarea, copierea şi redenumirea fişierelor şi
directoarelor
Ştergerea fişierelor şi directoarelor.
1.4. aplicarea practică a gestionării Sugestii: Crearea unui director propriu. Salvarea,
fişierelor redenumirea şi ştergerea unui fişier.

2. Utilizarea elementelor Multimedia


Timp estimativ alocat: 2 ore, din care 1 oră aplicaţii şi 1 oră evaluare

Competenţe Conţinuturi
2.1. utilizarea aplicaţiilor Aplicaţia Media Player
multimedia Aplicaţie fotografie digitală (recunoaştere
camerii digitale, prelucrarea imaginii, editarea,
salvarea, imprimarea, crearea unei galerii de
fotografii, crearea unei expuneri de fotografii
(slide show), trimiterea prin e-mail.
Aplicaţie video digitală (ex: aplic Windows
Movie Maker) (recunoaştere camerii digitale,
preluare imaginii, prelucrarea imaginii, editare,

5
salvare, imprimare, crearea unei galerii de
fotografii, crearea unei expuneri de fotografii
(slide show) trimiterea prin e-mail.

3. Utilizarea procesorului de texte - WORD


Timp estimativ alocat: 8 ore, din care 6 ore aplicaţii şi 2 ore evaluare

Competenţe specifice Conţinuturi


3.1. aplicarea operaţiilor de bază Lansarea aplicaţii de procesare de text
necesare prelucrării unui text Deschiderea unui document existent – modificarea
şi salvarea lui
Crearea unui document nou
Închiderea unui document
Utilizarea şi crearea şabloanelor
3.2. utilizarea operaţiilor de bază în Iniţializarea paginii de lucru
procesarea textului Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf,
întregul document
Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor
„ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”
Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor
„Găsire” şi „Înlocuire”
3.3. aplicarea diferitelor modalităţi Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
de formatare a textului Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice
(caractere cursive) şi subliniere.
Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
Utilizarea culorilor în text
Alinierea textului în cadrul documentului
Spaţierea rândurilor
Copierea formatului unui text selectat
Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga,
dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea
tabulatorilor
3.4. utilizarea avansată a editorului Folosirea paragrafelor, numerotărilor, marcatorilor
de texte Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare
Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document,
operaţii în tabele
Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor
Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor,
fişierelor
3.5. formatarea finală a unui Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente
document unui document, numerotarea paginilor
Antet şi subsol, introducerea datei, autorului,
numărului paginii
Nota de subsol sau de sfârşit de text
3.6. descrierea şi aplicarea corectă a Trecerea în revistă a documentului – examinare
modului de tipărire a unui document înaintea imprimării
Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire -
ferestra Imprimare
Tipărirea documentui utilizând una din
imprimantele instalate sau într-un fişier

6
3.7. realizarea unor aplicaţii Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei
practice- evaluare diplome complexe, realizarea unei pagini pentru
fax, realizarea unui raport, realizarea unei scrisori
oficiale, întocmirea unui referat la o disciplină
studiată

4. Utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet şi World Wide Web
Timp estimativ alocat: 6 ore, din care: 4 ore aplicaţii şi 2 ore evaluare

Competenţe specifice Conţinuturi


4.1. enumerarea serviciilor oferite în WWW (World Wide Web)
Internet şi descrierea acestora E-mail
Instant Messanges
Newsgroup
4.2. clasificarea şi folosirea modului Adresarea de Internet – adrese de pagini
de adresare în Internet Adrese de e-mail
4.3. utilizarea posibilităţilor de Browsere (elemente generale de interfaţă şi
căutare a informaţiilor utilizarea acestora)
4.4. aplicarea modalităţilor de Programe de poştă: Outlook, etc.
folosire a serviciului de e-mail Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea unui
mesaj
Folosirea facilităţii „ataşare fişiere”
Folosirea agendei de adrese
Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
Căutarea adreselor de e-mail
Folosire calendar, caracteristici specifice
calendarului
Stabilire activităţi ( task) de lucru
4.5. realizarea unor aplicaţii Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii
practice - evaluare folosind motoarele de căutare; utilizarea acestora
într-un document.

5. Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea Prezentărilor – PowerPoint


Timp estimativ alocat: 8 ore, din care: 6 ore aplicaţii şi 2 ore evaluare

Competenţe Conţinuturi
5.1. aplicarea operaţiilor de bază Pornirea aplicaţiei
necesare realizării unei Prezentări Deschiderea unei Prezentări existente –
modificarea şi salvarea Prezentării
Imprimarea ( printarea) unei Prezentări
Închiderea Prezentării
5.2. aplicarea elementelor de bază în Crearea unei noi Prezentări
procesarea textului Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide)
– modificarea acestora
Inserarea unui text
Inserarea unei imagini
5.3. utilizarea operaţiilor de bază Folosirea instrumentelor selectare, Copiere,
necesare pentru realizarea unei Decupare, Lipire pentru a copia obiecte ( text,
Prezentări - copiere, mutare, ştergere imagine, diapozitive ) în cadrul unei Prezentări
sau între mai multe Prezentări active

7
Ştergerea obiectului selectat
Reordonarea diapozitivelor într-o Prezentare
Ştergerea unei/unor diapozitive dintr-o Prezentare
5.4. aplicarea modalităţilor de Modificarea design-ului unui şablon formă (slide
formatare a unei Prezentări master); culoare, fundal, dimensiune şi culoare
font
Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime,
culori, centrare, aliniere
Redimensionarea şi mutarea casete text (text box)
într-un diapozitiv
Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei
casete text
5.5. utilizarea elementelor grafice în Inserarea obiectelor grafice în Prezentare: linii,
Prezentare casete, cercuri
Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect
grafic - mutarea, mărime, culoare, umbriri
5.6. utilizarea diagramelor Crearea unei diagrame
Modificarea structurii unei diagrame
Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart,
pie chart, etc.
5.7. inserarea imaginilor şi altor Inserarea unei imagini (clipart, fotografie) –
obiecte într-o Prezentare modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei în
alt diapozitiv, adăugarea de efecte de contur
pentru obiect
Importarea altor obiecte în Prezentare: text, foi de
calcul, tabele, diagrame, fişiere grafice
5.8. realizarea animaţiei într-o Adăugarea de efecte de animaţie
Prezentare Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor
5.9. derularea unei Prezentări Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal,
vertical
Lansarea unei expuneri de diapozitive ( slide
show)
Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran
Ascunderea unei/unor diapozitive
5.10 crearea, salvarea şi lansarea unei Crearea unei Prezentari ca prezentare Web
Prezentări Salvarea unei Prezentari ca Prezentare Web
Lansarea unei expuneri de diapozitive ca
Prezentare Web
5.11. realizarea unor aplicaţii practice Sugestii: realizarea unei Prezentări vizând
- evaluare anotimpurile

6. Utilizarea foilor de calcul tabelar – Excel


Timp estimativ alocat: 8 ore, din care: 6 ore aplicaţii şi 2 ore evaluare

Competenţe Conţinuturi
6.1. aplicarea operaţiilor elementare Deschiderea aplicaţiei
şi a conceptelor de bază ale Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul
aplicaţiei Excel Salvarea unui registru ca pagina Web
Protejarea foilor/ registrului de calcul
Închiderea aplicaţiei

8
Moduri de vizualizare
6.2. utilizarea opţiunilor de Formatarea documentului: stabilirea
formatare şi gestionare a datelor din dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea
foile de calcul acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere
numere pagină, etc.
Formatarea celulelor în conformitate cu tipul
datelor ce le vor conţine
Introducerea de informaţii într-o celulă: numere,
text, simbolul monedelor (currency)
Crearea de hiperlink-uri
Formatarea textului: font, dimensiune, stil,
culoare
Selectarea unei celule sau a unui grup de celule
adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui rând
Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o
altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi
de calcul active sau între registre
Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule
adiacente, a unei linii, a unui rând
Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule
Inserarea de rânduri/coloane
Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor
Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o
celulă sau un grup de celule
Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
Inserare unei noi foi sau a unui nou registru de
calcul
6.5. realizarea de grafice şi diagrame Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor
din registru de calcul
Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui
grafic
Schimbarea tipului diagramei
Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau
graficelor
6.6. importarea obiectelor Importul de fişiere imagine, grafice într-un
registru de calcul
Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului
importat
6.7. Formarea deprinderilor de Introducerea unei formule simple într-o celulă
utilizare a formulelor şi funcţiilor Formule aritmetice şi logice pentru adunări,
scăderi, înmulţiri şi impărţiri
Completarea automată a unei serii de date
(autofill).
Folosirea funcţiilor de bază, logice şi financiare
6.8. tipărirea unei foi de calcul Fixarea opţiunilor pentru tipărire
Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui
grup de celule adiacente, a unei diagrame, a foii
de calcul active sau a unui registru de calcul

6.9. realizarea unor aplicaţii practice Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la
- evaluare sfârşitul unui semestru
Realizarea unor tabele de buget

9
Inventare

7. Utilizarea elementelor de baza ale limbajului HTML


Timp estimativ alocat: 4 ore, din care: 3ore aplicaţii şi 1 oră evaluare

Competenţe specifice Conţinuturi


7.1. utilizarea operaţiilor de bază Lansarea editorului text obişnuit sau dedicat
necesare realizării unei pagini Interfaţa editorului
HTML
7.2. folosirea elementelor de bază Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă,
pentru inserarea în pagină a mărime, stil, culoare – obţinerea culorii
elementelor: text, imagine Inserarea unei imagini – modificarea
proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni,
încadrare în text
7.3 folosirea elementelor de bază Inserarea listelor ordonate, neordonate, de
pentru inserarea în pagină a listelor definitii
7.4. aplicarea operaţiilor de bază Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare,
necesare pentru realizarea unei Lipire pentru a copia text, imagine
pagini – copiere, mutare, ştergere
7.5. aplicarea modalităţilor de Realizarea unei legături pe un text
realizare hiper-legătururilor Realizarea unei legături pe o imagine
7.6. utilizarea tabelelor într-o pagină Inserarea unui tabel
WEB Formatarea tabelului
7.7. realizarea paginilor Web Front Page instrument de creare rapidă a paginilor
utilizând Front Page web
7.8. realizarea unor aplicaţii Sugestii: întocmirea unei pagini WEB personale,
practice - evaluare realizarea paginii clasei utilizând paginile
personale

8. Utilizarea elementelor de bază de date (Access)


Timp estimativ alocat: 2 ore, din care: 1 oră aplicaţii şi 1 oră evaluare

Competenţe specifice Conţinuturi

1. utilizarea bazelor de date Lansarea aplicaţiei Access şi deschiderea unei


baze de date existente.
Dechiderea şi închiderea unei tabele.
Navigarea printr-o tabelă (folosind mous-ul şi
tastatura).

2. aplicarea operaţiilor de bază într- Crearea unei baze de date. Adăugarea de câmpuri
o tabelă. în tabelă. Adăugarea şi editarea unor înregistrări.
Schimbarea formatului unei tabele. Crearea şi
executarea unui filtru. Vizualizarea şi tipărirea
tabelelor.

10
Modulul Utilizare AeL

Timp estimativ alocat: 44 ore, din care: 34 ore aplicaţii şi 10 ore evaluare

Competenţe specifice Conţinuturi


1. enumerarea operaţiilor de bază Lansarea aplicaţiei
necesare lansării şi conectării la Conectarea la aplicaţie folosind conturile
aplicaţia AEL dedicate
Utilizarea "Ajutorului contextual"
Închiderea aplicaţiei
2. identificarea şi utilizarea Accesarea meniurilor sistemului AEL
meniurilor sistemului AEL Navigarea de la un meniu la altul
3. aplicarea operaţiile caracteristice Adăugare unei noi săli
proiectării sălii de clasă Editarea unei săli
Adăugarea de calculatoare în harta sălii
Asociere IP-uri pentru calculatoare
4. operarea cu materialele (lecţii, Navigarea prin bibliotecă
teste, sondaje) existente în Biblioteca Filtrarea materialelor din bibliotecă
AeL Vizualizarea unui material din bibliotecă
Vizualizarea unui test în bibliotecă
Vizualizarea istoricului de teste efectuate
5. utilizarea elementelor Clasei Lansarea unei lecţii
Virtuale Adăugarea absenţelor
Lansarea unui material
Urmărirea ecranului elevilor
Lansarea unui test; urmărirea unui test.
6. realizarea unei aplicaţii practice - Susţinerea unei lecţii interactive in grupuri de 4-5
evaluare cursanţi (un cursant are rol de profesor, ceilalţi au
rol de elevi)
7. crearea structurii unei lecţii Crearea structurii unei lecţii
interactive – resursele lecţiei Adaugarea în directorul de resurse al lecţiei unor:
 imagini
 fisiere de tip text salvate in format HTML
 Prezentari Power Point salvate in format
HTML
 teste grila (inclusiv cu imagini si ecuatii)
8. crearea structurii unei lecţii Adăugarea în cadrul lecţiei a componentelor de
interactive – lecţia tip Prezentare
Adăugarea în cadrul lecţiei a componentelor de
tip material interactiv
Adăugarea în cadrul lecţiei a testelor
Modificarea numelor componentelor
Reorganizarea componentelor
9. realizarea unei aplicaţii practice - Realizarea unei lectii interactive pentru disciplina
evaluare predată de cursant
Susţinerea lecţiei create
10. vizualizarea importurilor în Monitorizarea cozii de importuri
sistemul AeL Monitorizarea istoricului de importuri

11
II. Desfăşurarea cursului
– Modalităţi de organizare, Metode şi tehnici de instruire -

A. Modulul de Iniţiere IT

Pentru acest curs nu este nevoie de utilizarea sistemului AEL.


Pentru a susţine testul grilă on-line se urmează paşii:
1. Instructorul verifică înaintea susţinerii examenului dacă poate accesa adresa
http://212.93.128.138:82. Dacă această adresă nu poate fi accesată, atunci se va lua
legătura cu administratorul de reţea şi se va cere deblocarea (temporară) a portului 82
pentru adresa IP specificată.
2. Cursantul se conectează la aplicaţie, sub îndrumarea instructorilor, urmând indicaţiile
din "Manualul de utilizare AEL Testare".
3. Se recomandă maximizarea ferestrei de lucru.
4. După accesarea cursului, se deschide testul şi se bifează răspunsul/răspunsurile
considerate corecte de la fiecare întrebare. La sfârşit, după completarea răspunsurilor la
toate întrebările, se apasă pe butonul [Terminare test].
ATENŢIE! După încheierea testului acesta nu mai poate fi repetat.
Rezultatele vor fi salvate automat în baza de date a aplicaţiei.

B. Modulul de Utilizare AEL

Pentru cursul de utilizare AEL se va folosi sistemul AEL 4 sau 5. În cele mai multe cazuri
cursul se va desfăşura în week-end, de-a lungul a mai multe săptămâni, dar există situaţii în care
efectuarea instruirii se poate face şi în cursul saptămânii. În acest caz (curs pe o perioada mai lungă)
pentru desfăşurarea cursului şi a examenului se urmează paşii :
1. În prima zi a cursului se instalează o bază nouă de date.
2. Se restaurează baza de date goală primită folosind meniul Start-> Programs-> Siveco
Romania-> AEL Server-> Server home-> Backup. Informaţii suplimentare despre
procedura de restaurare a bazei de date se găsesc în « Manualul de instalare şi configurare
AEL » de pe CD-ul de instalare AEL. Baza primită va avea definită o singură clasă (clasa
a IX-a AEL). Contul şi parola pentru utilizatorul administrator sunt :
 Nume utilizator : admin
 Parola : admin
3. Se desfăşoară cursul conform programei.
4. La sfârşitul fiecărei zile de curs se salvează baza de date în care au lucrat cursanţii.

În ziua de susţinere a examenului (testul on-line) se urmează paşii 1-4 descrişi în secţiunea A.

12
IV. Evaluarea finală

Pentru a absolvi oricare dintre modulele "Iniţiere IT" sau "Utilizare AEL" trebuie susţinut un
examen format din două teste: un test practic (hands-on) şi un test grilă on-line.
Timpii de lucru pentru cele două teste sunt:
 60 de minute pentru testul grilă on-line.
 90 de minute pentru testul practic
A. Testul grilă on –line va fi susţinut în conformitate cu manualul AeL Testare .
Lansarea aplicaţiei
Pentru lansarea aplicaþiei de testare se deschide o fereastrã de Internet Explorer ºi se scrie în campul
"Address" urmãtoarea adresã: http://212.93.128.138:82. Pentru funcţionarea aplicaţiei este necesar ca
portul 82 să nu fie blocat. Pentru deblocarea acestui port trebuie luată legătura cu administratorul de
sistem.
În cazul în care, pe staţia de pe care se realizează conectarea la serverul de testare AEL, nu exista
instalat clientul AEL se va porni automat instalarea acestuia. Instalarea se face conform instrucţiunilor
din "Manualul de instalare şi configurare AEL ", capitolul 3. Este recomandat ca instalarea clientului
AEL să se facă de pe CD-ul de instalare AEL.
La o conectare reuşită apare fereastra din figura 1.

Figura 1. Pagina de start a aplicaţiei


Datorită firewall-ului instalat pe serverul de testare este posibil ca, la pornirea aplicaţiei, să apară
următorul mesaj (vezi figura de mai jos). În acest caz, se apasă butonul [Ignoră această problemă].

13
Figura 2. Iniţializarea aplicaţiei

Conectarea în sistem şi susţinerea testului.


Pentru conectarea în sistem se accesează link-ul Conectare (din dreapta-sus - vezi figura 1), se
introduc numele de utilizator şi parola şi se apasă butonul [Continuă] ca în figura 3.

Figura 3. Conectarea în aplicaţie


La conectarea în aplicaţie, folosind un cont de cursant, sunt vizibile doar meniurile Forum public şi
Bibliotecă – vezi figura 4.

14
Figura 4. Interfaţa utilizatorului cursant

Pentru a susţine testul on-line cursantul accesează meniul Bibliotecă şi face click pe cursul activat
pentru sesiunea de testare (figura 5).

Figura 5. Accesarea cursului


În partea stângă a noii ferestre se face click pe numele testului pentru a deschide fereastra de lansare a
testului (vezi figura 6).

15
Figura 6. Accesarea testului

Fereastra de lansare a testului conţine informaţii suplimentare despre test. Pentru a lansa testul spre
rezolvare se apasă butonul [Lansează testul] ca în figura 7.

Figura 7. Lansarea testului

Pentru a răspunde la test cursantul bifează răspunsul sau răspunsurile corecte şi apasă butonul
[Problema următoare] ca în figura 8.

16
Figura 8. Parcurgerea testului

La terminarea testului se apasă butonul [Terminarea testului] şi se confirmă prin apăsarea butonului
[Da] (vezi figura 9).
ATENŢIE! Nu trebuie apăsat butonul [Terminarea testului] decât după terminarea celor 40 de
întrebări.
Dacă se apasă din greşeala acest buton, acţiunea se poate anula prin apăsarea butonului [Nu] din
figura 9.
Odata apăsat butonul [Terminarea testului] şi confirmată această acţiune prin apăsarea butonului [Da],
testul se încheie şi nu mai poate fi repetat de către cursant.

Figura 9. Terminarea testului

După terminarea testului se afişează procentajul obţinut de către cursant.

Testul grilă este format din 40 de întrebari (10 itemi Excel, 10 itemi Word, 10 itemi PowerPoint,
5 itemi HTML, 5 itemi Internet). Pentru a promova trebuie obţinute 70 de puncte din 100.

B. Testul hands-on este format din 5 sarcini de lucru. Pentru a promova trebuie obţinute 7
puncte din maxim 10.
Instructorii judeţeni au obligaţia de a trimite pe adresa sei_ael@mec.edu.ro registrul elecronic
de şcolarizare după completarea acestuia, pentru fiecare modul în parte.

17
V. Resurse umane

1. Responsabil de program

Prof. Drd. Univ. Adrian Niţă

2. Structura echipei de formare

Echipa de formare este alcatuită din 87 de instructori – certificaţi Instructori acreditaţi AeL în
urma unui curs intensiv de formare.

3. Lista formatorilor

Judeţ Oraş Nume şi prenume e-mail

BC Bacau Ciuchi Mihaela ciuchi@artelecom.net


BC Bacau Ilie Mihaela Mihaela_ilie@k.ro,
BR Braila Anton Cristina cristina_elena_anton@yahoo.com
BR Braila Munteanu Virgil ccd@braila.astral.ro
BT Botosani Voinea-Axinte Alina voineaaxinte_alina@yahoo.com
BT Botosani Toma Anca tomanca2ooo@yahoo.com
BZ Buzau Vasile Ion ccd@buzau.ro
BZ Buzau Calbureanu Ion ccd@buzau.ro
CT Constanta Baban Valerica babanvalerica@yahoo.com
CT Constanta Stan Elisabeta staneliza57@yahoo.com
NT Neamt Nechita Ovidiu ovidiu@li.nt.edu.ro
NT Neamt Murariu Daniel murariu.dan@email.ro
SV Suceava Ştefănescu Narcisa narcisica11@yahoo.com
DJ Craiova Cioata Mihaela mihaela_cioata2000@yahoo.com
DJ Craiova Papa Mihaela Elena mihaela_cisco@yahoo.com
GJ Tg.Jiu Tomulescu Vasilica vasilica_25@k.ro
GJ Tg.Jiu Negrea Carmen carmen_n2005@yahoo.com
GL Galati Rotaru Marian mrotaru@k.ro
IL Slobozia Radulescu Dragos dradul01@yahoo.com
IL Fetesti Turcanu Liviu simon362003@yahoo.com
IF Popescu Aurel aurel.popescu@home.ro,
MH Drobeta Turnu Severin Ciungu Daniela Melania danac@tudor.mh.edu.ro
MH Drobeta Turnu Severin Slivilescu Maria mimis@vebso.ro
OT Slatina Ţandarica Mihaela miky_marin@yahoo.com
OT Caracal Truica Laurentiu slamlover68@yahoo.com
PH Ploiesti Popescu Mihai popescum@isj.ph.edu.ro
PH Ploiesti Pîrvu Florentina florentina_pirvu@yahoo.com
TL Poroschia Varlan Miluta miniv_math@yahoo.com
TL Tulcea Tufan Mariana ccdteleorman@hotmail.com
AG Pitesti Matei Manuel manumatei@hotmail.com
AG Pitesti Alexe Alina alexealina@yahoo.com
B Bucuresti Pausan Emilia emilia_pausan@hotmail.com
B Bucuresti Morandini Cornelia moracor200@yahoo.com
BV Brasov Parpalea Mircea parpalea@rdsbv.ro
BV Brasov Apan Sorin apan@email.ro

18
CL Fundulea Marin Constantin marinconstantin73@k.ro
CL Calarasi Serban Gabriela sandualdea2005@yahoo.com
CS Resita Dicu Gheorghe gdicu@yahoo.com
CS Resita Tomos Daniel ddanyel70@yahoo.com
DB Târgovişte Tabarca Angelica atabarca@yahoo.com
DB Targoviste Vitan Adrian vitanadi@valahia.ro
GR Giurgiu Lucica Ababei lucica30@myx.ro
GR Giurgiu Mihai Dancescu dmm8875@yahoo.com
IF Buftea Petrescu Anca Danielaadi.petrescu@xnet.ro
AB Alba Iulia Leonhardt Cristian lcristi74@yahoo.com
AB Alba Iulia Trifon Ionel t.ionel@email.ro
AR Arad Podea Lavinia flpodea@rdslink.ro
BH Bihor Niţă Adrian ady_nita@yahoo.com
BN Bistrita-NasaudNastase Adrian adrian@ccdidbn.inel.ro
BN Bistrita-NasaudMoldovan Iuliana iuliana@ccdidbn.inel.ro
CJ Cluj Szabo Felicia feliciainfo2003@yahoo.com
CV Covasna Budai István Istvan__budai@yahoo.com
CV Covasna Rácz Tibor Raczt2004@yahoo.com
CV Covasna Zoltani Sandor
GL Galati Cristache Alice
HD Hunedoara Barbu Oana
HD Hunedoara Szasz Barra Szofia
HR Harghita Biro Attila biroati@freemail.hu
HR Harghita Szakacs Robert Csaba srobert@rmpsz.ro
HR Harghita Constantin Canarau canarauc@yahoo.com
MM Maramures Teodorescu Alina talina@personal.ro
MM Maramureş Furnea Loredana tloredana@email.ro
SB Sibiu Popescu Carmen carmen_cngl@yahoo.com
SB Sibiu Voineag Anca ana.voineag@isjsibiu.ro
SB Sibiu Canter Maria mcanter10@yahoo.com
SM Satu Mare Muntean Doina ccdsatumare@yahoocom
IS Iaşi Oprea Petrica Lucian opetrica@email.ro
IS Iaşi Neagu Nicolae nneagu51@yahoo.com
SV Suceava Moroşan Viorel morosanviorel@yahoo.com
TL Tulcea Postu Petre postupetre@hotmail.com
TL Tulcea Cartacuzencu Elisabetaelizacarta@yahoo.com
VN Vrancea Neacsu Mirel mirel@lufo.ro
VN Vrancea Mereuta Elena Camelia
VS Vaslui Cotruta Robert ccdvs@yahoo.com
VS Vaslui Maftei Gelu gelumaftei@yahoo.com
VS Vaslui Darie George dariegc@yahoo.com
AR Arad Gavrea Luminita luminitagavrea@yahoo.com
AR Arad Viorel Cojocaru jackyeickx@hotmail.com
BH Bihor Stanciu Simona stanciusimona@hotmail.com
CJ Cluj Câţcoan Gabriela gabriela_catcoan@yahoo.com
CJ Cluj Ciubancan Voichita Carmen carmen_ciubancan@yahoo.com
CV Covasna Marton Balazs Pygmalionro@yahoo.com
CV Covasna Simon Ilona Simoni@mikes.educv.ro
MS Mures Truţa Lucia Elena luci@astroinfo.ro
MS Mures Radovici Vera v_radovici@hotmail.com
SJ Salaj Puşcaş Florica puscasf@yahoo.com,puscasf@apropo.ro
SJ Salaj Radu Claudia mircearadusorin@yahoo.com,

19
SM Satu Mare Cziprok Claudia clcziprok@yahoo.com
TM Timis Sopon Adriana adria12_ro@yahoo.com
TM Timis Ardelean Norin ahorin10_ro@yahoo.com
VL Valcea Penescu Violeta vio_m_p@yahoo.com
VL Valcea Sorin Zamfir sorin_zamfir2001@yahoo.com

În anexă 1 se găsesc ataşate CV-urile instructorilor AeL şi diplomele de formator ale acestora.

4. Personal de sprijin logistic şi administrativ

4.1 Echipa de coordonare a programului

Echipa Suport tehnic AeL :

Viorica Popescu viorica.popescu@siveco.ro

Cătălin Ştefan catalin.stefan@siveco.ro

Cosmin Zah cosmin.zah@siveco.ro

Viorel Jigman viorel.jigman@siveco.ro

Emil Dragomirescu emil.dragomirescu@siveco.ro

Dana Vlădoiu dana.vladoiu@siveco.ro

VI. Resurse materiale

1. Elementele spaţiului de lucru şi echipamente

Laboratorul informatizat standard pt. fiecare CCD include:


 1 server
 20 staţii de lucru
 imprimantă, scanner
 Echipament de reţea (LAN)
 Pregătit pentru conexiune la Internet
 Garanţie 3 ani la locaţie
 Instruirea administratorilor de reţea
 Garanţie extinsă (3 ani)
 Asistenţă şi suport tehnic

20
Inspectorat
Sc olar

In te rn et

POP I nt ernet

Dat a
Inter net
Ser ver Firewal
l
Liceu

LAN

...

Calc ele vI

Calc pro fesor


[ Clasa Liceu ] ...

Centrul de calcul – datacenter - al Ministerului Educaţiei şi Cercetării constituie nodul central


al sistemului naţional SEI. El oferă infrastructura naţională de comunicaţii şi de echipamente pentru
derularea tuturor proiectelor informatizate la nivel naţional.

2. Spaţii de formare

Laboratorul informatizat al Casei Corpului Didactic obţinut prin programul SEI.

21
VII. Resurse de timp:

Bugetul de timp al modulului I


Curs Ore curs practic Aplicaţii practice- Ore evaluare finală
evaluative
Modul Iniţiere IT 36 8 2

Bugetul de timp al modulului II


Curs Ore curs practic Aplicaţii practice - Ore evaluare finală
evaluative
Modul Utilizare AeL 34 8 2

1. Descrierea modului de gestionare a timpului: orar propriu fiecărei CCD


2. Desfăşurarea cursului - forma de zi: se recomandă structurarea cursului pe 4-6 ore/zi

22