Sunteți pe pagina 1din 7

DISCIPLINĂ OPŢIONALĂ

EDUCAŢIE PENTRU VALORI


COMPORTAMENTALE ŞI ATITUDINI

EDUCATOARE: CHIRIAC MARIA


GRĂDINIŢA: CHIRICARI, NEREJU-MIC, VRANCEA
AN ŞCOLAR: 2011-2012
,,

Dacă un copil trăieşte cu critici, Dacă un copil trăieşte în cinste şi dreptate,


Va învăţa să condamne. Va învăţa ce înseamnă adevărul şi justiţia.
Dacă un copil trăieşte în ostilitate, Dacă un copil trăieşte în siguranţă,
Va învăţa să se bată. Va învăţa să capete încredere în sine şi în
Dacă un copil trăieşte în milă, cei din jurul lui.
Va învăţa să se autocompătimească. Dacă un copil trăieşte în armonie,
Dacă un copil trăieşte în ruşine, Va învăţa să găsească dragostea în lume.
Va învăţa să se simtă vinovat. Dacă un copil trăieşte în prietenie,
Dacă un copil trăieşte în gelozie, Va învăţa că lumea este un loc frumos
Va învăţa ce este invidia. în care poţi trăi.
Dacă un copil trăieşte în seninătate,
Dacă un copil trăieşte în toleranţă, Va învăţa să aibă mintea împăcată.”
Va învăţa să fie răbdător.
Dacă un copil este încurajat , Dorothy L. Nolte
Va învăţa să fie încrazător.
Dacă un copil trăieşte în apreciere,
Va învăţa să aprecieze.
Dacă un copil trăieşte în aprobare,
Va învăţa să se placă pe el însuşi.

prietenie, răbdare, compasiune,


iubire, laudă, înţelegere,
ataşament Critici, violenţă,
ostilitate, indiferenţă,
minciună,

Argument,
„ Seamănă un gând,
Vei culege o faptă.
Seamănă o faptă,
Vei culege un obicei.
Seamănă un obicei,
Vei culege un caracter.
Seamănă un caracter,
Vei culege un destin. ”
Samuel Smiles

Principala caracteristică a perioadei în care ne aflăm o reprezintă evoluţia


rapidă a ştiinţei şi tehnicii, fapt ce provoacă o mişcare amplă de idei, invenţii,
descoperiri, care influenţează profund comportamentul oamenilor.
Cercetarea dezvoltării umane indică faptul că, în general, copiii şi adolescenţii
parcurg etape imprevizibile de creştere şi dezvoltare datorită multitudinii de
factori educaţionali.
O bună cunoaştere a dezvoltării tipice a copiilor de diferite vârste crează
un cadru optim care permite cadrelor didactice să pregătească mediul de învăţare
prin planificarea celor mai adecvate jocuri şi activităţi educative.
Pornind de la premisa că trăsăturile de caracter se conturează încă din
perioada preşcolară, doresc să realizez în acest an școlar opţionalul de educaţie
pentru valori comportamentale şi atitudini, în cadrul căruia voi urmări
dezvoltarea socio-emoţională a copiilor, prin formarea și dezvoltarea
trăsăturilor pozitive de caracter ce le vor asigura integrarea socială, precum şi
aderarea la valorile etice şi morale universale.
Preșcolarii vor avea posibilitatea să înţeleagă rolul esenţial al trăsăturilor
de caracter, îşi vor exersa şi dezvolta deprinderi morale, vor accepta şi respecta
norme, valori principii etice, precum şi regulile elementare de convieţuire
socială; îşi vor modela propriul comportament, potrivit valorilor morale şi vor
învăţa, conform celui de-al patrulea obiectiv fundamental al educaţiei
( conform UNESCO ) ,, SĂ DEVINĂ ”.
Prin conţinuturi atractive, prin temele abordate, metodele activ-
participative centrate pe copil, voi avea posibilitatea să le focalizez atenţia
preşcolarilor pe dezvoltarea caracterului, implicit a personalităţii viitorului adult.

NOTĂ: Opționalul a fost realizat în conformitate cu programa elaborată de proiectul


„Character First”, la al cărui curs de formare am participat în anul școlar 2009-2010
Durata opţionalului: 1 an
Nivel de vârstă: N 2 ( 5 – 6 ani )
Domenii implicate: DOS, DŞ, DLC, DEC, DPM;

Obiective cadru:
1. Însuşirea unor noţiuni şi concepte despre personalitate;
2. Utilizarea unor norme şi principii specifice educării caracterului;
3. Formarea unei atitudini responsabile faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
4. Identificarea unor trăsături de caracter care definesc portretul spiritual al poporului
român;

Obiective de referinţă:
1.1. Să numească anumite trăsături de caracter;
1.2. Să caracterizeze fiecare trăsătură de caracter;
1.3. Să utilizeze corect termenii învăţaţi,
2.1.Să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente, în raport cu normele prestabilite şi
cunoscute,
2.2. Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive;
2.3. Să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului;
3.1. Să identifice elementele locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte;
3.2. Să caracterizeze manifestărilşe specifice unei trăsături;
4.1. Să identifice principalele calităţi ale unui ,, om de caracter ”;
4.2. Să recunoască în faptele colegilor modele de comportament;
4.3. Să enunţe regulile de comportament în familie, în clasă şi în diferite medii sociale;

Activităţi de învăţare:
Descrierea unor imagini ce reprezintă comportamentul specific fiecărei trăsături de caracter;
Joc de numire a trăsăturilor de caracter şi de redare a acestora prin desen;
Exerciţii de memorare a unor poezii şi învăţarea unor cântece, povestiri;
Exerciţii de construire a unor enunţuri, folosind cuvinte noi;
Exerciţii de completare a unor povestiri cu început dat;
Exerciţii de identificare în povestirile morale audiate a faptelor pozitive şi a celor negative;
Identificarea trăsăturilor pozitive de caracter;
Povestirea unor fapte, întâmplări, privind atitudinea de ascultare;
Realizarea unor jocuri de rol;
Interpretarea de cântece;
Exerciţii de executare corectă a unor comportamente;
Exerciţii de memorare a unor forme de adresare;
Descrierea modului de comportare în diverse situaţii;
Sugerarea unor trăsături de caracter prin activităţi artistico-plastice;
Exerciţii de descriere a unor fapte şi pilde din poveştile copiilor;

Inventar de metode şi procedee:

povestire, joc didactic, joc-exerciţiu, joc de rol, modelarea, exemplul, explicaţia,


demonstraţia, pictură, lipire, brainstorming, colţurile, brainwritting, turul galeriei, lectura
educatoarei,

Modalităţi de evaluare:
orală, scrisă, fişa de observare sistematică a comportamentului copilului, expoziţii cu lucrări
ale copiilor, portofoliul de grup şi portofoliul de progres, studii de caz, joc de rol;

Planificarea activităţilor pe semestrul I

Nr Data Conţinutul învăţării Tema Mijlocul de Evaluare


crt. activităţii realizare
/domeniile
implicate

1. 06.10.11. conceptele: ,,caracter”, Caracterul – convorbire Desen:


,,personalitate”, ,,trăsături de oglinda ,,Portretul din
caracter”; sufletului meu! oglindă”
( DOS )
2. 13.10.11. Trăsăturile de caracter, Ce se potriveşte joc exerciţiu Asta sunt eu!
definiţie, caracteristici, ( DOS ) joc de atenţie
3. 20.10.11. ASCULTAREA ,,Păţania lui povestire Joc: ,,Mai
conceptul de autoritate, Aricel întâi ascultă şi
consecinţele neascultării, năzdrăvănel” apoi vei fi
ascultarea în natură, ( DLC, DOS ) ascultat!”
ascultarea în diferite contexte
sociale,
4. 03.11.11. activităţi de exersare a Spune ce s-a studiu de caz Buzunăraşul
ascultării, întâmplat dacă personaje din cu laude
nu a ascultat... poveşti confecţionare
5. 10.11.11. ATENŢIA Căprioara cu povestire Joc de atenţie:
acordarea atenţiei coada albă Unde am
atenţia – cheia cunoaşterii DLC, DŞ, DOS ascuns
modalităţi de a fi atent, jucăria?
atenţia în natură, echilibru în
6. 17.11.11. comportament prin atenţie, Punga cu obiecte joc de atenţie Desenează
cultivarea voinţei de a fi DPM, DOS, obiectul pe
atent, exersarea atenţiei; care l-ai ales!

7. 25.11.11. Lupa fermecată confecţionare Cât de


importantă
este atenţia?
( metoda
colţurile)
8. 02.12.11. ORDINEA Ce este ordinea? convorbire Orală:
conceptul de ordine, ordinea DOS pe suport Sunt un copil
şi realizarea activităţilor ilustrativ ordonat?
propuse, ordinea în natură,
voinţa de a fi ordonat,
9. 08.12.11. activităţi aplicative, ordinea Hârciogul lectura Desen:
în activităţile zilnice, în sala DLC, DŞ, educatoarei Colorăm
de grupă, acasă, în camera sa, hârciogul!
etc.
10. 15.12.11. Învălmăşeala din joc de atenţie Probă practică
sala de grupă Aranjăm
DPM, DLC, masa!
11. 22.12.11. Evaluare Trei cuvinte Joc didactic
fermecate

Planificarea activităţilor pe semestrul al II lea

Nr. Data Conţinutul învăţării Tema activităţii Mijloc de Evaluare


crt. / domeniul implicat realizare
1. 19.01.12. SINCERITATEA Perla din scoică Lectura Joc:
conceptul de sinceritate, DLC, DOS educatoarei Comunicarea
importanţa cultivării sinceră
dorinţei de a spune tot ce
e drept şi veridic,
2. 26.01.12. sinceritatea în natură, Inima din palmă decupare, Oglinda
modalităţi concrete de DOS, DEC, lipire, fermecată
exersare a sincerităţii la
vârste timpurii, activităţi Întrebare de
3. 02.02.12. aplicative, Lecţii de la albină observare autoreflexie:
DŞ Eu sunt
sincer?
4. 09.02.12. RECUNOŞTINŢA Povestea bradului povestire confecţionare
conceptul de recunoştinţă, DLC, DOS, Ochelarii
recunoştinţa în acţiune, recunoscători
recunoştinţa în natură,
5. 16.02.12. cultivarea voinţei de a fi
recunoscător, modalităţi Copacul lipire, desen, Joc exerciţiu:
concrete de manifestare a recunoştinţei Desenează cu
recunoştinţei, DOS, DEC, mâna greşită!

6. 23.02.12. Bunele maniere convorbire Runda cu


aplauze
7. 01.03.12. ONESTITATE Ce înseamnă să fii convorbire orală,
conceptul de onestitate, onest?
modalităţi concrete de a DOS, DLC,
câştiga încrederea prinb
8. 08.03.12. adevăr, exemple de Plasa adevărului joc exerciţiu probă practică:
onestitate din textele DPM, DOS, Gâsca zboară
literare cunoscute,
9. 15.03.12. cultivarea voinţei de a fi Ceasul de buzunar lectura confecţionare:
onest, activităţi aplicative DLC, DOS, educatoarei Ceasul
de recapitulare a
trăsăturilor de caracter Onestitatea în natură
10. 22.03.12. învăţate, Leul african lectură după orală
imagini
11. 29.03.12. IERTAREA Mielul povestire Întrebare de
conceptul de iertare, DLC, DOS, autoreflexie:
iertarea ca alternativă a Ştiu să iert?
unei atitudini de corectare
12. 26.04.12. şi recunoaştere a greşelii, Ce vezi? experiment Lămâie sau
iertarea în natură, DŞ, DLC, limonadă?
activităţi practice, Metoda
modalităţi de a ierta şi de colţurilor
a nu purta ranchiună, ( iertare sau
răzbunare )
13. 03.05.12. Bradul iertării pictură Turul galeriei
DEC

14. 10.05.12. GENEROZITATE Dăruind altora convorbire O inimă


conceptul de generozitate, DOS, DEC, generoasă
învăţând generozitatea
15. 17.05.12. prin a împărţi ce posed, Prieteni secreţi
rolul cadrului didactic în DLC, DOS, DEC, joc exerciţiu orală,
învăţarea dăruirii altora, observare,
cultivarea voinţei de a fi
16. 24.05.12. generos, elaborarea unui Pelicanul lectura probă practică
jurnal al generozităţii, DLC, DOS, educatoarei Jurnalul
activităţi practice, generozităţii
17. 31.05.12. VIRTUTE Viţa-de-vie povestire studiu de caz
conceptul de virtute, DLC, DŞ, DOS, Tulpinile
învăţarea virtuţii prin virtuţii
consecvenţa acţiunilor
18. 07.06.12. pozitive, virtutea în Alexandru-Ioan lectura orală
natură, cultivarea voinţei Cuza educatoarei joc de rol:
de a fi virtuos, activităţi DLc, DOS, Sunt un
de promovare a exemplu!
19. 14.06.12. atitudinilor pozitive faţă
de ceilalţi, aprecierea experiment practică:
virtuţii şi recompensarea Stea din sâmburi de pictură prin
acesteia, măr amprentare
DŞ, DOS, DEC,

20. 21.06.12. EVALUARE FINALĂ Cheiţe fermecate Joc didactic

BIBLIOGRAFIE:
1. Boca, C. ( coord.) – Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului preșcolar
modul general pentru personalul grădiniței, lucrare din seria „Module pentru
formarea și perfecționarea personalului din grădinițe elaborată în cadrul proiectului
P.R.E.T., Educația 2000+, București, 2009,
2. Boca, C. ( coord.) – Noi repere ale educației timpurii în grădiniță, Educația 2000+,
București, 2009,
3. Borțeanu, S., Brănișteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat, E.,
Mânzu, L., Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C., Răileanu, D. – Curriculum pentru
învățământul preșcolar, Editura Didactica Publishing House, București, 2009,
4. Dumitrana, M. – Învățarea bazată pe cooperare, Editura V&I Integral, București,
2008,
5. Suporturile de curs ( manualele oferite în cadrul cursului „Character First!”)