Sunteți pe pagina 1din 31

Fidelitatea instrumentelor

psihologice

Bazele teoretice ale psihodiagnosticului (S4)


2018-2019
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
**********************************************************
********************************************************** **********
**********************************************************
********************************************************** **********
********************************************************** **********
**********************************************************
********************************************************** *********
**********************************************************
**********************************************************
*********************************************************

Testul  În realitate testul extrage, din variaţiile teoretic infinite ale


conduitelor subiectului, un număr limitat de eşantioane de
psihologic conduită, pe care le măsoară, oferind o imagine lacunară asupra
conduitei reale a persoanei testate.
 Fidelitatea se referă la precizia cu care un test măsoară anumite
Fidelitatea caracteristici.
testelor
1. stabilitatea rezultatelor în timp şi în consecinţă în predictibilitatea lor.
(Cât de variabile de fluctuante sunt rezultatele subiectului de la o
măsurare la alta?
2. acurateţea, precizia cu care testul măsoară ceea ce şi-a propus să
măsoare. (Valorile obţinute la o probă sunt adevăratele valori ale
aspectului psihologic măsurat? Diferenţele interindividuale,
Fidelitatea constatate în privinţa cotelor obţinute la test, pot fi explicate prin
testelor diferenţe reale dintre subiecţi?)

3. absenţa relativă a erorilor de măsurare. (Cât de mare este eroarea


de măsurare (totalul erorilor întâmplătoare) a testului?)
Stabilitatea în timp a
rezultatelor
 Metoda constă în a aplica acelaşi test de două ori aceluiaşi
Metoda test- grup de subiecţi la un interval mai mic sau mai mare de timp

retest şi a calcula corelaţia dintre rezultatele obţinute.


 Estimarea fidelităţii test – retest se notează cu rxx’ și
presupune calcularea corelaţiei dintre scorurile subiecţilor la
cele două aplicări.
Metoda test-  În general, se consideră că la o lună distanţă între ele, o
retest corelaţie de 0,69 ar indica un grad „rezonabil” de stabilitate;
 la intervale mai scurte între aplicări (de o săptămână sau două)
corelaţia trebuie să fie una mai ridicată (în jurul valorii de 0,8).
Acuratețea
 Vizează măsura în care itemii construiți măsoară în aceeași direcție
constructul dorit.

Fidelitatea.  Etape:

Consistența  Identificarea itemilor inversați


 Recodarea itemilor inversați
internă a itemilor  Calcularea coeficientului de consistență internă Alpha Cronbach
 Interpretarea coeficientului.
 Identificarea itemilor inversați
 Itemul inversat (indirect) măsoară în aparență conceptul diametral opus celui
dorit.
 Se modifică valoarea numerică a răspunsului la item, în funcție de numărul de
trepte ale scalei de răspuns.

 a. Itemul dihotomic:
 Da/nu.
Consistența  Da se transformă în Nu

internă a
 Nu se transformă în Da.
 Adevărat/fals.

itemilor  Adevărat se transformă în fals


 Fals se transformă în adevărat.

 b. Itemul polihotomic.
 Scală de tip Likert, 1-5:
 1 se transformă în 5,
 2 se recodează în 4,
 3 rămâne 3,
 4 se transformă în 2,
 5 se transformă în 1.
Aplicație 1. Identificați itemii inversați

 Următorii itemi fac parte din instrumentul 6. Nu aş folosi linguşeala pentru a obţine o promovare la muncă, chiar
HEXACO și vizează dimensiunea onestitate- dacă aş crede că pot să reuşi în acest fel.
umilință. Această dimensiune vizează tendința de 12. Dacă aş şti că nu aş fi prins (prinsă) niciodată, aş fi dispus (dispusă)
a evita manipularea altor persoane pentru un să fur un milion de dolari.
câștig personal, de a încălca legile/regulile și nu 18. Nu este foarte important pentru mine să am bani mulţi.
se interesează de câștigul financiar (nu simt
24. Cred că mi se cuvine mai mult respect decât unei persoane
nevoia de a deține un statut social ridicat) și
obişnuite.
prezintă patru fațete:
30. Dacă vreau ceva de la cineva, o să râd chiar şi la cele mai proaste
 Sinceritate – tendința de a fi sincer în relațiile glume ale acelei persoane.
interpersonale.
36. Nu aş accepta niciodată mită, nici dacă ar fi vorba despre o sumă
 Corectitudine – tendința de a evita frauda sau
foarte mare de bani.
actele de corupție.
42. Mi-ar face multă plăcere să deţin bunuri scumpe, luxoase.
 Evitarea lăcomiei – tendința de a fi neinteresat de
posesia lucrurilor materiale luxurioase. 48. Vreau ca oamenii să ştie faptul că sunt o persoană importantă, cu o
 Modestie – tendința de a fi modest și neîndreptățit poziţie deosebită.
pentru recunoașterea meritelor. 54. Nu aş pretinde că îmi place cineva, doar pentru a obţine o favoare
de la acea persoană.
 La itemi se răspunde pe o scală de la 1 (dezacord
puternic) la 5 (acord puternic). 60. Aş fi tentat (tentată) să folosesc bancnote false, dacă aş şti că nu m-
ar prinde nimeni.
 6, 12*, 18, 24*, 30*, 36, 42*, 48*, 54, 60*
Aplicație 2. Identificați itemii inversați

 Următorii itemi fac parte din instrumentul 1. M-aş plictisi destul de mult într-o vizită la o galerie de
HEXACO și vizează dimensiunea deschidere spre artă.
experiență. Este descrisă drept tendința de
apreciere a artei și naturii, exprimarea curiozității
7. Sunt interesat să învăţ despre istoria şi politica altor ţări.
cu privire la diverse domenii ale cunoașterii. Își 13. Mi-ar plăcea să creez o operă de artă, cum ar fi un
folosesc imaginația în viața de zi cu zi și pun în roman, un cântec sau o pictură.
practică idei neobișnuite/neconvenționale.
19. Cred că este o pierdere de timp să băgăm în seamă
 Apreciere estetică – tendința de apreciere a
elementelor artistice și naturale. ideile radicale.
 Curiozitate – tendința de căuta informații și 25. Dacă aş avea posibilitatea, mi-ar plăcea să vizionez un
experiențe cu mediul natural și social. concert de muzică clasică.
 Creativitate – preferința către inovație și
experimentare. 31. Nu mi-a plăcut niciodată să răsfoiesc o enciclopedie.
 Neconvenționalitate – tendința de a pune în 37. Oamenii mi-au spus deseori că am o imaginaţie bogată.
practică idei neobișnuite, neconvenționale.
43. Îmi plac persoanele care au puncte de vedere
 La itemi se răspunde pe o scală de la 1 (dezacord
neconvenţionale.
puternic) la 5 (acord puternic).
49. Nu mă consider o persoană de tip artistic sau creativ.
 1*, 7, 13, 19*, 25, 31*, 37, 43, 49*, 55*.
55. Mi se pare plictisitor să discut filosofie.
 Identificarea itemilor inversati
 Stabilirea noilor valori in functie de tipul de scala (de ex.,
pentru o scala in 5 trepte: 1 devine 5, 2 devine 4, 3 ramane 3,
4 devine 2, 5 devine 1)

 Realizarea transformarii in SPSS:


Transform – Recode into Same Variables
Recodarea
itemilor
 Alegerea itemilor inversați (se trec din partea stângă a ferestrei în
câmpul din dreapta).

Recodarea
itemilor
 Schimbarea valorilor (Old and New Values). Se trece modalitatea de
schimbare a fiecărui punct inițial al scalei (old value 1) în valoarea nouă,
recodată (new value 5), apăsăm add și adăugăm fiecare punct al scalei.
După ce am terminat de adăugat fiecare valoare modificată, apăsăm
continue.

Recodarea
itemilor

 După ce acești pași au fost realizați, apăsăm OK!


Modalități de estimare a
consistenței interne
Coeficientul Alpha Cronbach
Media corelațiilor inter-item

Metoda Split half


 Se bazează pe calculul corelaţiei medii a fiecărui item cu ceilalţi,
consideraţi simultan.
 Principala problemă a indicatorului alfa Cronbach este aceea că el
este unul ambiguu, deoarece suportul său matematic îl face direct

Alpha proporţional cu numărul de itemi.


 instrumentele cu un număr redus de itemi pot avea coeficienţi alfa mici
Cronbach chiar dacă legăturile dintre itemi sunt, în realitate, satisfăcătoare;
 Instrumentele cu un număr mare de itemi, valorile ridicate ale lui alfa
Conbach rezultate pot masca un nivel necorespunzător de fidelitate, în
sensul că itemii ar putea să nu fie, în realitate, suficient de omogeni.
 Realizarea analizei:
Analyze – Scale – Reliability analysis

Alpha
Cronbach
 Mutăm itemii din dimensiunea testată în câmpul din dreapta și ne
asigurăm că modelul testat este Alpha.

Alpha
Cronbach
 Activând butonul Statistics, bifăm următoarele:

Alpha
Cronbach
 Semnificația coeficientului:
 Inacceptabil: α < 0.50
 Fidelitate slabă: 0.5 ≤ α < 0.6
Interpretarea  Fidelitate nesatisfăcătoare: 0.6 ≤ α < 0.7
coeficientului  Fidelitate satisfăcătoare: 0.7 ≤ α < 0.8
 Fidelitate bună: 0.8 ≤ α < 0.9
Alpha Cronbach  Fidelitate foarte bună: 0.9 ≤ α
 Se bazează pe calcularea independentă a corelaţiei fiecărui item cu fiecare din
ceilalţi (nu cu ansamblul lor, ca în cazul lui alfa Cronbach), şi apoi calculul
mediei acestor corelaţii.

 Instrumentele cu o fidelitate corespunzătoare au această medie cuprinsă în


intervalul 0,15 - 0,5 - în funcţie de gradul de generalitate al constructului.

Media
corelațiilor
inter-item
 Reprezintă o metodă de estimare a consistenţei interne ce
calculează corelaţia dintre două jumătăţi ale instrumentului.
 Aceste jumătăţi pot fi stabilite în diverse forme:
 corelaţia split-half poate fi calculată între prima jumătate dintre itemi cu
Metoda Split cea de-a doua,

half  între jumătatea ce conţine itemii cu numere de ordine impare cu cea a


itemilor pari („odd – even”),
 sau între jumătăţi construite aleator.
 Coeficientul se interpretează precum coeficientul Alpha.
 O problemă de ordin matematic a acestui procedeu este aceea că
toate aceste metode de stabilire a celor două jumătăţi de instrument
(deci, toţi coeficienţii split-half) subestimează consistenţa internă,
deoarece corelaţia rezultată între jumătăţi este influenţată de
numărul total de itemi ai instrumentului.
Metoda Split  Din cauza faptului că fiecare dintre jumătăţi conţine un număr
half semnificativ mai mic de itemi decât instrumentul în sine, corelaţia
dintre ele va fi întotdeauna mai redusă decât adevăratul nivel de
consistenţă internă al itemilor acestuia.

 Pentru eliminarea acestei probleme se utilizează un procedeu de


corecţie matematică (inclus în mod automat şi în procedura split-
half din SPSS), bazat pe formula Spearman – Brown.
 În SPSS...
Analyze – Scale – Reliability

Metoda Split
half
 Mutăm itemii din dimensiunea testată în câmpul din dreapta și
ne asigurăm că modelul testat este Split half.

Metoda Split
half
 Activând butonul Statistics, bifăm următoarele:

Metoda Split
half
 Se interpretează coeficientul de corelație corectat între cele
două părți ale instrumentului, în funcție de lungimea
acestora.
 Dacă numărul de itemi este par, cele două părți sunt egale și se
citește coeficientul de pe rândul equal length.
 Dacă instrumentul are un număr impar de itemi, cele două părți
sunt inegale și se citește coeficientul de pe rândul unequal
Metoda Split length.

half
 Un grup de 50 de adulți au completat o scală care măsoară
stabilitatea emoțională (conține 30 de itemi). În urma analizei s-au
obținut următoarele rezultate:
 Coeficientul Alpha Cronbach are valoarea 0,72

Aplicația 3.  Media corelațiilor inter-item este 0,30


 Coeficientul split half corectat este 0,75
 Coeficientul de corelație între prima și cea de-a doua testare este 0,75
 Discutați fidelitatea acestui instrument.
 Un grup de 50 de adolescenți au completat de două ori, la o distanță
de 45 de zile, un instrument care vizează gradul de îngrijorare cu
privire la performanțele școlare. instrumentul conține 10 itemi, cu o
scală de răspuns dihotomică (da/nu).
 Coeficientul de corelație între cele două testări are valoarea 0,50.

Aplicația 4.  Coeficientul alpha cronbach are valoarea 0,62.


 Media corelațiilor inter-item este 0,10
 Coeficientul split half corectat este 0,50.
 Discutați fidelitatea acestui instrument.
 Davidshofer, K. R. & Murphy, C. O. (2005). Psychological testing :
principles and applications (6th ed.). Upper Saddle River, N.J.:
Pearson/Prentice Hall.
 Havârneanu, C. (2000). Cunoașterea psihologică a persoanei. Iași:
Editura Polirom.

 Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing (2nd ed.).


Bibliografie London: Routledge.
 Mitrofan, N. (2009). Testarea psihologică. Aspecte teoretice și practice.
Iași: EdituraPolirom.
 Stan, A. (2002). Testul psihologic – evoluţie, construcţie, aplicaţie. Iași:
Editura Polirom.

S-ar putea să vă placă și